Studium wykonalności

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Studium wykonalności"

Transkrypt

1 Gmina Starogard Gdański Studium wykonalności dla inwestycji REKONSTRUKCJA GRODZISKA ŚREDNIOWIECZNEGO w miejscowości OWIDZ Gmina Starogard Gdański. Starogard Gdański, 2009 r. 1

2 Dokument opracowany na zlecenie Urzędu Gminy w Starogardzie Gdańskim: przez: Doradztwo Strategiczno Inwestycyjne Progress ul. Mściwoja II 36a/ Kartuzy Autor opracowania: mgr Jarosław Zielonka 2

3 Spis treści STRESZCZENIE STUDIUM WYKONALNOŚCI WYKONALNOŚĆ INSTYTUCJONALNA OPIS PROJEKTODAWCY OPIS WDRAŻANIA PROJEKTU UWARUNKOWANIA PRAWNE REALIZACJI PROJEKTU TRWAŁOŚD INSTYTUCJONALNA WYKONALNOŚĆ TECHNICZNO- TECHNOLOGICZNA ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z KRAJOWYMI I REGIONALNYMI DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI OPIS STANU AKTUALNEGO PRZED REALIZACJĄ PROJEKTU OPIS POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU PRZEDMIOT PROJEKTU Analiza różnych wariantów realizacji rozwiązania zidentyfikowanych problemów Szczegółowy opis wybranego wariantu A. Lokalizacja, miejsce realizacji projektu B. Analiza techniczna i technologiczna C. Trwałośd technologiczna Opis stanu po realizacji projektu - logika interwencji A. Wskaźniki produktu B. Wskaźniki rezultatu C. Wskaźniki oddziaływania projektu cele długofalowe D. Matryca logiczna projektu E. Komplementarnośd projektu WYKONALNOŚĆ FINANSOWO EKONOMICZNA ANALIZA FINANSOWA Określenie założeo do analizy finansowej Całkowite nakłady inwestycyjne Kalkulacja przychodów ze sprzedaży inwestora w wyniku realizacji inwestycji A. Analiza rynku oraz oferta powstała w wyniku realizacji projektu B. Prognozowana liczba odbiorców C. Polityka cenowa D. Program sprzedaży Kalkulacja kosztów eksploatacyjnych bez realizacji projektu oraz z jego uwzględnieniem A. Plan amortyzacji Rachunek zysków i strat Zestawienie przepływów pieniężnych projektu Ustalenie wysokości dofinansowania (określenie dopuszczalnej wielkości pomocy publicznej lub określenie luki w finansowaniu) Wyliczenie i interpretacja wskaźników finansowej efektywności projektu A. Wskaźnik FNPV/C i FRR/C B. Wskaźnik FNPV/K i FRR/K Struktura finansowania * w 2011 roku w pozycji tej uwzględniono także wkład finansowy podmiotu gospodarczego przekazującego środki na pokrycie części kosztów realizacji projektu, ** środki Lokalnej Grupy Działania Chata Kociewia Analiza trwałości finansowej projektu ANALIZA EKONOMICZNA

4 OKREŚLENIE ZAŁOŻEO DO ANALIZY EKONOMICZNEJ RACHUNEK KOSZTÓW I KORZYŚCI EKONOMICZNYCH ZESTAWIENIE I OCENA JAKOŚCIOWA KOSZTÓW I KORZYŚCI, KTÓRE NIE MOGŁY ZOSTAD WYCENIONE USTALENIE WARTOŚCI WSKAŹNIKÓW EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ PROJEKTU A. Wskaźnik ENPV i ERR B. Wskaźnik B/C ANALIZA WRAŻLIWOŚCI ANALIZA RYZYKA ANALIZA WSKAŹNIKOWA WPŁYW PROJEKTU NA ŚRODOWISKO WPŁYW REALIZACJI PROJEKTU NA ŚRODOWISKO W TRAKCIE REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO PO ZAKOOCZENIU WPŁYW NA SIEDLISKA I GATUNKI ZAMIESZKUJĄCE TERENY NATURA 2000 I INNE O ZNACZENIU KRAJOWYM SPIS TABEL SPIS RYSUNKÓW

5 STRESZCZENIE STUDIUM WYKONALNOŚCI Informacje ogólne Przedmiotem opracowania jest analiza realizacji projektu pn. Rekonstrukcja średniowiecznego grodziska w miejscowości Owidz Gmina Starogard Gdański. Inwestycja zostanie wykonana w powiecie starogardzkim na terenie gminy Starogard Gdański w miejscowości Owidz. Projekt obejmuje swoim zakresem rekonstrukcję średniowiecznego grodziska w Owidzu i stworzenie wokół niego nowej atrakcji turystycznej regionu o walorach unikalnych w skali całego województwa pomorskiego. Inwestycja zostanie zrealizowana w okresie lat przy czym koszty inwestycyjne będą ponoszone w całości w latach Całkowity koszt przedmiotowej inwestycji wynosi ,00 zł, co w całości stanowią koszty kwalifikowane projektu. Wykonalność instytucjonalna Projekt zostanie zrealizowany przez partnerstwo gminy wiejskiej Starogard Gdański oraz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Chata Kociewia. Partnerem wiodącym projektu będzie gmina wiejska Starogard Gdański. Jednocześnie w realizację projektu będzie zaangażowana gmina miejska Starogard Gdański w zakresie pokrywania części kosztów projektu, nadzoru nad jego realizacją oraz pokrywania części kosztów eksploatacyjnych powstałej infrastruktury. W realizację inwestycji będzie zaangażowany także podmiot prywatny partycypujący finansowo w kosztach projektu. Gminy biorące udział w projekcie jako jednostki samorządu terytorialnego oraz LGD Chata Kociewia posiadają wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pracowników w realizacji podobnych inwestycji. Po zakończeniu projektu podmiotem odpowiedzialnym za zarządzanie i eksploatację powstałej infrastruktury będzie Lokalna Grupa Działania Chata Kociewia stowarzyszenie któremu zostanie przekazana powstała infrastruktura w użytkowanie. Beneficjent posiada szerokie poparcie społeczności lokalnej oraz przedsiębiorców z terenu realizacji projektu czego potwierdzeniem są listy intencyjne poparcia dla projektu. Wykonalność techniczno technologiczna Na etapie planowania inwestycji i prowadzonych prac projektowych rozważano kilka możliwych do realizacji opcji rozwiązań alternatywnych z punktu widzenia przyjętych parametrów technicznych. Opisana w studium analiza rozpatrywanych wariantów wskazuje, że przyjęty do realizacji wariant jest optymalny z punktu widzenia zidentyfikowanych potrzeb rozwojowych gminy i odzwierciedla najlepszy stosunek poniesionych nakładów do otrzymanych korzyści ekonomicznych. 5

6 Tym samym w ramach inwestycji założono kompleksową rekonstrukcję grodziska w Owidzu w ramach której powstanie m 2 powierzchni nowego obiektu turystycznego na który będą składały się następujące elementy: Niwelacja terenu pod grodzisko, Brama, wieże, chaty, Częstokół i umocnienia skarpy, Palenisko, Plac o nawierzchni utwardzonej, Budynek wystawienniczy, Nawierzchnia brukowa placu przed budynkiem, Uzbrojenie, zagospodarowanie terenu. Jednocześnie inwestycja swoim zakresem obejmuje przeprowadzenie w ramach instrumentu elastyczności 25 godzin szkolenia dla przewodnika po grodzisku - pracownika obsługi grodziska - z zakresu dziedzictwa historycznego i kulturowego Pomorza, w tym Kociewia, informacji na temat grodziska, prac wykopaliskowych oraz wydobytych eksponatów. Głównym celem realizowanej inwestycji jest wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu poprzez rozwój funkcji turystycznej. Do realizacji tak wyznaczonego celu głównego przyczynia się spełnienie założeń celów szczegółowych projektu, wśród których wyróżniono: Zachowanie i ochronę lokalnej historii i tradycji, Wzrost lokalnej atrakcyjności turystycznej regionu, Kultywowanie i promocja lokalnej historii i tradycji, Poprawa warunków do rozwoju gospodarki regionu w oparciu o turystykę i kulturę. W konsekwencji realizacji inwestycji rezultatami projektu wyznaczonymi w poniższym dokumencie będą przede wszystkim: Liczba osób odwiedzających obiekty dziedzictwa kulturowego poddane ochronie osób/rok, Liczba imprez/wydarzeń kulturalnych zorganizowanych w obiektach objętych wsparciem 8 imprez/rok, Liczba osób przeszkolonych w ramach projektu 1 osoba, Liczba bezpośrednio utworzonych miejsc pracy 4 etaty, Liczba turystów korzystających z wytworzonych / zmodernizowanych produktów turystycznych osób/rok. Długofalowymi efektami realizacji inwestycji w zakresie jej wpływu na strukturę społeczną i gospodarczą regionu będą przede wszystkim: Wzrost liczby turystów odwiedzających obszar realizacji projektu (powiat starogardzki) w okresie 5 lat od zakończenia inwestycji 10 % w stosunku do stanu obecnego. 6

7 Powstania nowych podmiotów gospodarczych w okres 5 lat od zakończenia inwestycji 5 nowych podmiotów gospodarczych działających w branży turystycznej i okołoturystycznej, Powstania nowych miejsc pracy 10 nowych miejsc pracy w podmiotach gospodarczych działających w zakresie usług turystycznych i okołoturystycznych. Wykonalność ekonomiczno finansowa Uczestnicy projektu posiadają zabezpieczone środki na realizację przedmiotowej inwestycji, czego dowodem są zapisy ich budżetów, Wieloletnich Planów Inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego oraz zawarte porozumienia u umowy. Jednocześnie wszystkie koszty operacyjne związane z utrzymaniem powstałej infrastruktury będą pokrywane z dwóch źródeł: opłat pobieranych od turystów za korzystanie z atrakcji grodziska oraz dotacji ze strony partnerów projektu. Analiza finansowa wykazała, że przedmiotowy projekt należy do inwestycji niedochodowych o czym świadczy ujemna wartość wskaźnika NPV/C = ,00. Głównymi efektami projektu będą jednak rezultaty o wymiarze ekonomicznym i społecznym odczuwalne w sposób pośredni przez mieszkańców gminy i osoby przyjezdne. Do efektów tych należą m.in.: poprawa atrakcyjności turystycznej regionu, wzrost liczby turystów, powstanie nowych miejsc pracy, wzrost poziomu przedsiębiorczości, ochrona i zachowanie regionalnej historii i tradycji. Przedstawiona w poniższym dokumencie analiza wskazuje, że inwestycja jest w pełni efektywna ekonomicznie a jej efekty ekonomiczne przewyższają poniesione nakłady zarówno inwestycyjne jak i eksploatacyjne. Dowodem na to są wyniki obliczeń wskaźników efektywności ekonomicznej: ENPV , EIRR 6,77 %, B/C 1,66. Jednocześnie analiza budżetu partnerów uczestników projektu i ich sytuacja finansowa wskazuje na pełną trwałość finansową projektu zarówno w okresie jego realizacji jak i późniejszego utrzymania powstałej infrastruktury. Wielkość dofinansowania o jakie ubiega się beneficjent wynosi ,85 zł tj. 85 % kosztów kwalifikowanych inwestycji. 7

8 1. WYKONALNOŚĆ INSTYTUCJONALNA 1.1. Opis Projektodawcy Wnioskodawcą przedmiotowego projektu i jego beneficjentem jest Gmina Wiejska Starogard Gdański. Gmina jako instytucja wiodąca podpisała w tym zakresie umowę partnerską z Lokalną Grupą Działania Chata Kociewia oraz porozumienie z Gminą Miejską Starogard Gdański na realizację przedmiotowej inwestycji. Jednocześnie wnioskodawca posiada promesę udzielenia darowizny na realizację przedmiotowej inwestycji ze strony prywatnego podmiotu gospodarczego - Przedsiębiorstwa Transportowo Handlowego Broker Mariusz Szwarc z siedzibą w Starogardzie Gdańskim. Tym samym Gmina Wiejska Starogard Gdański jest partnerem wiodącym w projekcje, jego beneficjentem i realizuje go wspólnie z LGD Chata Kociewia partnerem projektu oraz Gminą Miejską Starogard Gdański i Przedsiębiorstwem Transportowo Handlowym Broker Mariusz Szwarc - jako podmiotami zaangażowanymi finansowo w jego realizację. Na potrzeby inwestycji gmina Starogard Gdański zawarła umowę partnerską i podpisała porozumienia z wszystkimi uczestnikami projektu, regulującymi współpracę i wkład poszczególnych podmiotów na etapie przygotowania i realizacji inwestycji oraz w trakcie jej funkcjonowania (Porozumienie z dnia 30 czerwca 2008 roku zawarte pomiędzy Gminą Wiejską Starogard Gdański, Gminą Miejską Starogard Gdański oraz LGD Chata Kociewia, Umowa partnerska zawarta pomiędzy Gminą Wiejską Starogard Gdański a LGD Chata Kociewia oraz Promesa udzielenia darowizny na realizację przedsięwzięcia wystawiona przez Przedsiębiorstwo Transportowo Handlowe Broker Mariusz Szwarc). Głównym dokumentem prawnym określającym cele i zadania dwóch uczestników projektu - jednostek samorządu terytorialnego - jest Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr z 1990 roku z późn. zm.). Zgodnie z art. 7 ustawy do zadań własnych gminy należą sprawy kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. Zadania związane z realizacją przedmiotowej inwestycji gminy będą realizowały poprzez pracowników odpowiednio Urzędu Gminy oraz Urzędu Miasta, którzy będą czuwać nad prawidłową realizacją projektu zarówno od strony organizacyjnej, techniczno - prawnej jak i finansowej. Gmina Wiejska działa na podstawie statutu, stanowiącego załącznik do uchwały Nr V/29/2003 Rady Gminy z dnia 16 stycznia 2003 r. oraz Regulaminu Organizacyjnego Gminy Starogard Gdański (Zarządzenie Nr ADM.09/2008 Wójta Gminy Starogard Gdański z dnia 30 stycznia 2008 roku). Z dokumentów tych wynika że w Urzędzie Gminy funkcjonuje obecnie 8 wydziałów i samodzielnych stanowisk pracy (razem z władzami gminy). Ze schematu organizacyjnego Gminy Wiejskiej Starogard Gdański wynika, że projektodawca posiada odpowiednie służby odpowiedzialne za przygotowanie inwestycji pod względem dokumentacyjnym, zorganizowanie procesu finansowania, organizację przetargów publicznych, 8

9 zapewnienie nadzorów nad realizacją inwestycji, dokonanie odbioru końcowego. Są to następujące wydziały: Wydział Rozwoju Gminy zatrudniający 3 osoby odpowiedzialny będzie za wszystkie etapy związane z przygotowaniem projektu pod względem kompletności dokumentacyjnej, sprawy związane ze sposobem wdrażania, monitorowania, rozliczenia i promocji projektu; Wydział Finansowy zatrudniający 10 osób odpowiedzialny będzie za finansową realizację przedsięwzięcia (dokonywanie płatności za poszczególne etapy zadania inwestycyjnego, prowadzenie ewidencji księgowej); Wydział Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej zatrudniający 10 osób odpowiedzialny będzie za rzeczową realizację projektu, w tym przeprowadzenie przetargów publicznych, nadzór nad właściwą realizacją umowy z wykonawcami robót budowlanych; Szczegółowy schemat organizacyjny Urzędu Gminy w Starogardzie Gdańskim przedstawia poniższy rysunek. O pełnym przygotowaniu wnioskodawcy do realizacji inwestycji pod względem organizacyjnym decyduje także fakt, że gmina posiada duże doświadczenie w przygotowaniu, realizacji i rozliczaniu inwestycji, w tym inwestycji współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych w ostatnich 5 latach. W ciągu ostatnich 5 lat Gmina Wiejska Starogard Gdański realizowała duże inwestycje o charakterze infrastrukturalnym ze środków własnych i funduszy unijnych, które przedstawione są w poniższej tabeli. L.p Tab 1. Wykaz inwestycji realizowanych przez Gminę Wiejską Starogard Gdański. Nazwa projektu Budowa drogi gminnej Rokocin Koteże (projekt Nr 1312/ /02) Budowa gminnej drogi Kokoszkowy Liniowiec (projekt Nr Z/222/III/31/143/04/U/15/05) Budowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jabłowo i Lipinki Szlacheckie (projekt Nr WFOŚ/P/85/2005) Budowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie I etap oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jabłowo i Lipinki Szlacheckie (projekt Nr 691/2005/Wn11/OW-OK-KP/P) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i modernizacja oczyszczalni ścieków w Szpęgawsku Podmiot realizujący inwestycję Urząd Gminy Starogard Gdański Wydział Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej, Wydział Finansowy Urząd Gminy Starogard Gdański Wydział Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej, Wydział Finansowy Urząd Gminy Starogard Gdański Wydział Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej, Wydział Finansowy Urząd Gminy Starogard Gdański Wydział Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej, Wydział Finansowy Urząd Gminy Starogard Gdański Wydział Gospodarki Krótka charakterystyka projektu Budowa nowej drogi o długości 2,3 km Budowa drogi o długości 1,8 km Budowa nowej oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej o długości 11,26 km Budowa nowej oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej o długości 11,26 km Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci Wartość projektu, kwota i źródła dofinansowania Wartość inwestycji = tys. złotych brutto Dofinansowanie z programu SAPARD i ARiMR = złotych Wartość inwestycji = tys. złotych brutto Dofinansowanie z programu ZPORR = tys. złotych Wartość inwestycji tys. złotych brutto Pożyczka preferencyjna z WFOŚiGW = tys. złotych Wartość inwestycji = tys. złotych brutto Pożyczka preferencyjna z NFOŚiGW = tys. złotych Wartość inwestycji = tys. złotych brutto Dofinansowanie z programu 9

10 L.p. Nazwa projektu Podmiot realizujący Krótka charakterystyka inwestycję projektu Komunalnej i kanalizacji sanitarnej o (projekt Nr 1560/ /02) Przestrzennej, Wydział długości 2,68 km Finansowy Urząd Gminy 6. Budowa ścieżki rowerowej na trasie Starogard Gdański Wybudowanie ścieżki Kokoszkowy Starogard Gdański Wydział Gospodarki rowerowej o długości Komunalnej i 800 mb (projekt Nr 17991/ /04) Przestrzennej, Wydział Finansowy Urząd Gminy Modernizacja szkoły 7. Starogard Gdański podstawowej, Modernizacja szkoły podstawowej w Wydział Gospodarki dobudowanie części Kokoszkowach Komunalnej i budynku z Przestrzennej, Wydział przeznaczeniem dla Finansowy gimnazjum Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urząd Gminy Wiejskiej Starogard Gdański Wartość projektu, kwota i źródła dofinansowania SAPARD i ARiMR = tys. złotych Wartość inwestycji = 299 tys. złotych brutto Dofinansowanie z programu SAPARD i AriMR = 114 tys. złotych Wartość inwestycji = złotych brutto Inwestycja zrealizowana w całości z budżetu Gminy 10

11 Wójt Gminy Inspektor ds. kontroli wewnętrznej Radca Prawny Wydział Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych Wydział administracyjny Wydział finansowy Wydział Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Wydział Rozwoju Gminy Naczelnik Wydziału Inspektor ds. oświaty Inspektor ds. oświaty i spraw społecznych Inspektor ds. księgowości i oświaty Sekretarz Gminy Zastępca Wójta Inspektor ds. organizacyjnych Inspektor ds. administracyjnych Inspektor ds. promocji gminy Inspektor ds. ewidencji ludności Inspektor ds. kadr i płac Skarbnik Inspektor ds. podatków Inspektor ds. księgowości Inspektor ds. finansowych Inspektor ds. podatków i opłat Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Inspektor ds. rozwoju gminy Inspektor ds. środków zewnętrznych Inspektor ds. gospodarki przestrzennej Inspektor ds. geodezji i gospodarki nieruchomościami Naczelnik Wydziału Rozwoju Gminy Podinspektor ds. środków zewnętrznych Podinspektor ds. środków zewnętrznych Inspektor ds. ochrony środowiska Rys 1. Schemat organizacyjny Urzędu Gminy w Starogardzie Gdańskim. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urząd Gminy Wiejskiej Starogard Gdański. Inspektor ds. rolnictwa 11

12 Gmina Miejska Starogard Gdański działa na podstawie statutu, stanowiącego załącznik Nr XX/189/2008 Rady Miejskiej z dnia 26 marca 2008 roku oraz Regulaminu Organizacyjnego (Zarządzenie Nr 30/2003 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z 10 czerwca 2003 roku). W Urzędzie Miasta funkcjonują obecnie 24 wydziały i samodzielne stanowiska pracy (razem z władzami gminy). Podobnie jak gmina wiejska tak i miasto Starogard Gdański posiada odpowiednie służby odpowiedzialne za przygotowanie inwestycji pod względem dokumentacyjnym, zorganizowanie procesu finansowania, organizację przetargów publicznych, zapewnienie nadzorów nad realizacją inwestycji, dokonanie odbioru końcowego. Są to następujące Wydziały: Wydział Rozwoju zatrudniający 6 osób odpowiedzialny będzie za współudział we wszystkich etapach związanych z przygotowaniem projektu pod względem kompletności dokumentacyjnej, sprawy związane ze sposobem wdrażania, monitorowania, rozliczenia i promocji projektu; Wydział Inwestycyjny zatrudniający 13 osób odpowiedzialny będzie za rzeczową realizację projektu, w tym współudział w przeprowadzeniu przetargów publicznych, nadzór nad właściwą realizacją umowy z wykonawcami robót budowlanych; Wydział Finansowy zatrudniający 27 osób odpowiedzialny będzie za finansową realizację przedsięwzięcia. Szczegółowy schemat organizacyjny Urzędu Miasta w Starogardzie Gdańskim przedstawia poniższy schemat. Miasto posiada także doświadczenie w przygotowaniu, realizacji i rozliczaniu inwestycji, w tym inwestycji współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych w ostatnich 5 latach. W ciągu ostatnich 5 lat Gmina Miejska Starogard Gdański realizowała duże inwestycje o charakterze infrastrukturalnym ze środków własnych i środków unijnych, które przedstawione są w poniższej tabeli. Tab 2. Wykaz inwestycji realizowanych przez Gminę Miejską Starogard Gdański L.p Nazwa projektu Budowa Małej Obwodnicy w Starogardzie Gdańskim Modernizacja i przebudowa obiektów OSIR w Starogardzie Gdańskim Podmiot realizujący inwestycję Urząd Miasta Starogard Gdański Wydział Techniczno-Inwestycyjny, Wydział Finansowy Urząd Miasta Starogard Gdański Wydział Techniczno-Inwestycyjny, Wydział Finansowy Krótka charakterystyka projektu Droga o długości 2,11 km, szerokość jezdni 7 m po jednym pasie w każdym kierunku, ścieżka rowerowa o szerokości 2 m, chodnik po obu stronach o szerokości 2 m, dwa ronda, jedno skrzyżowanie świetlne, dwie drogi serwisowe Boisko z trawy syntetycznej III generacji o powierzchni m 2, (lodowisko sezonowe o wymiarach 32x16 m, ściana wspinaczkowa wraz z kamieniem bulderingowym o łącznej powierzchni 290 m 2 i wysokości maksymalnej 13 m Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urząd Miasta w Starogardzie Gdańskim. Wartość projektu, kwota i źródła dofinansowania Wartość inwestycji = 26,1 mln złotych brutto Dofinansowanie z programu ZPORR = 18,8 mln złotych Wartość inwestycji = ,09 złotych brutto Dofinansowanie z Ministerstw Sportu i Turystyki = złotych 12

13 Prezydent Miasta Pełnomocnik prezydenta ds. ochrony informacji niejawnych Zastępca Prezydenta ds. techniczno - inwestycyjnych Zastępca Prezydenta ds. społecznych i rozwoju Sekretarz Miasta Skarbnik Miasta Urząd Stanu Cywilnego Straż Miejska Zespół Prawny Audytor wewnętrzny Wydział techniczno - inwestycyjny Wydział planowania i urbanistyki Wydział gospodarki gruntami, geodezji i rolnictwa Pełnomocnik Prezydenta ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnieo Pełnomocnik Prezydenta ds. osób niepełnosprawnych Wydział Organizacyjny Wydział finansowy Rzecznik prasowy Wydział Spraw Społecznych Samodzielne stanowisko pracy ds. kontroli finansowo - gospodarczej Wydział Spraw Obywatelskich Samodzielne stanowisko pracy ds. zamówieo publicznych Wydział promocji i współpracy zagranicznej Wydział rozwoju Rys 2. Schemat organizacyjny Urzędu Miasta w Starogardzie Gdańskim. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urząd Miasta w Starogardzie Gdańskim. 13

14 Koszty działalności pracowników w/w komórek obu gmin związane z realizacją projektu sfinansowane będą z budżetów gmin i nie obciążą wartości wytworzonych środków trwałych. Gmina Miejska Starogard Gdański posiada zabezpieczone w budżecie na lata (załącznik Nr 4 do uchwały Rady Miasta w Starogardzie Gdańskim Nr XXXIV/307/2008 z 22 grudnia 2008 r.) środki finansowe przewidziane na pokrycie udziału własnego. Podobnie Gmina Wiejska Starogard Gdański posiada zabezpieczone w budżecie na lata (limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach załącznik Nr 4 do uchwały Rady Gminy w Starogardzie Gdańskim Nr XXVI/273/2008 z 18 grudnia 2008 r.) na realizację projektu. Partner projektu - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Chata Kociewia jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych (w tym j.s.t.) o celach niezarobkowych które posiada zarówno doświadczenie jak i potencjał merytoryczny do pełnienia roli operatora grodziska po zakończeniu projektu. Stowarzyszenie rozpoczęło swoją działalność z dniem 29 marca 2006 roku i zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Gdańsk Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Siedzibą stowarzyszenia jest Starogard Gdański. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zmianami) oraz statutu przyjętego uchwałą Nr 1/2006 w dniu 17 lutego 2006 roku. Władzami stowarzyszenia są: Walne Zebranie Członków, Zarząd, Komisja Rewizyjna i Rada. Powstanie Lokalnej Grupy Działania Chata Kociewia związane było z Pilotażowym Programem Leader realizowanym w ramach SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich i mającym na celu działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Obecnie jednak działalność Stowarzyszenia poza udziałem w Programie Leader w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich skupia się także na realizacji innych projektów o charakterze przede wszystkim szkoleniowym, promocyjnym i informacyjnym realizowanych przy pomocy wsparcia funduszy strukturalnych UE oraz innych środków zewnętrznych. Statut LGD wskazuje, że do głównych celów działalności Stowarzyszenia należą obecnie: działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, opracowywanie planów i strategii, realizacja i wspieranie działań na rzecz realizacji planów i strategii, promocja obszarów wiejskich, mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich, upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich, 14

15 wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Analiza dokumentów finansowych LGD pozwala na stwierdzenie, że jej kondycja finansowa jest stabilna i nie występuje zagrożenie w kontynuowaniu jego działalności. Strukturę organizacyjną LGD przedstawia poniższy schemat. WALNE ZGROMADZENIE LGD WŁADZA UCHWAŁODAWCZA LGD GRUPA PROGRAMOWA EKOLOGICZNA GRUPA PROGRAMOWA GOSPODARCZA GRUPA PROGRAMOWA SPOŁECZNA ZARZĄD LGD CHATA KOCIEWIA Sekcja księgowości BIURO LGD CHATA KOCIEWIA Sekcja współpracy z beneficjentami - biuro weryfikacji wniosków Sekcja rozliczania projektów beneficjantów i LGD Sekcja realizacji projektów rozwój LGD Rys 4. Struktura organizacyjna Lokalnej Grupy Działania Chata Kociewia. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych LGD Chata Kociewia. Najwyższą władzą uchwałodawczą Stowarzyszenia jest zgodnie z Ustawą o Stowarzyszeniach oraz Statutem LGD Walne Zgromadzenie Członków. W zakresie bezpośredniego zarządzania organizacją władzę sprawuje Zarząd LGD który liczby obecnie 5 osób. Zarząd realizuje swoje zadania za pośrednictwem pracowników biura LGD. Obecnie w biurze Stowarzyszenia zatrudnione są 3 osoby: Kierownik biura LGD Pracownik biurowy Główna księgowa stowarzyszenia. Zarówno członkowie Zarządu LGD jak i pracownicy biura posiadają wiedzę i doświadczenie dotyczące rozwoju obszarów wiejskich oraz realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych. Jak wskazano powyżej LGD Chata Kociewie posiada duże doświadczenia w zarządzaniu przedsięwzięciami realizowanymi w ramach partnerstwa Lokalna Grupa Działania. Poniżej przedstawiono najważniejsze projekty zrealizowane dotychczas przez LGD: Pełna Chata system zintegrowanych działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich terenu Lokalnej Grupy Działania Chata Kociewia - Projekt realizowano w okresie od 15

16 lutego 2007 roku do maja 2008 roku w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Działanie 2.7 Pilotażowy Program LEADER+. Kwota otrzymanego dofinansowania zł. Lokalna Grupa Działania Chata Kociewia od 2008 roku stała się Lokalną Organizacją Grantową w ramach programu Działaj Lokalnie. Program ten zakłada wspieranie organizacji pozarządowych i grup nieformalnych i służy aktywizacji działań mieszkańców obszarów wiejskich. Edycja programu będzie trwała do wiosny przyszłego roku, a zaraz po niej ogłoszona zostanie kolejna. Lokalna Grupa Działania otrzymała od Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce dotację w kwocie ,00. Projekt Od problemu do rozwiązania aktywizowanie społeczności wiejskiej. Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i otrzymał dofinansowanie na kwotę zł to jest 100 % wartości projektu. Zadania zaplanowane w projekcie realizowane były w okresie od lipca 2008 roku do listopada 2008 roku. Projekt Aktywizowanie społeczności wiejskiej i promocja podejścia LEADER. Lokalna Grupa Działania Chata Kociewia zrealizowała powyższy projekt na zlecenie Gminy Zblewo która otrzymała dofinansowanie na działania aktywizujące społeczność wiejską i promocję podejścia Leader z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Kwota przyznanej dotacji wynosiła zł, a zadania realizowane były w okresie od czerwca 2008 roku do grudnia 2008 roku. Przedsiębiorstwo Transportowo Handlowe Broker Mariusz Szwarc z siedzibą w Starogardzie Gdańskim stanowi sieć hurtowni budowlanych na terenie województwa pomorskiego. Obszarem działalności firmy jest obecnie przede wszystkim sprzedaż materiałów budowlanych, ale również dysponowanie własnym specjalistycznym transportem: samochody samorozładowcze (HDS), wywrotki, betonowozy, dzięki którym firma szybko i sprawnie dowozi materiały na miejscu budowy. Do szerokiej oferty na materiały budowlane wraz z dowozem firma dołącza również fachowe doradztwo techniczne wraz ze współpracą w rozwiązywaniu zagadnień związanych z zastosowaniem oferowanych materiałów. Tym samym jak wynika z załączonej do wniosku promesy udzielenia darowizny Przedsiębiorstwo jest zainteresowane realizacją projektu który dzięki zwiększeniu poziomu ruchu turystycznego wpłynie w konsekwencji także na zainteresowanie ofertą firmy. Reasumując zarówno projektodawca jak i jego partnerzy: Gmina Miejska Starogard Gdański i LGD posiadają duże doświadczenie w realizacji projektów finansowanych zarówno ze 16

17 środków własnych jak i współfinansowanych z funduszy unijnych i pod względem organizacyjnym są przygotowani do realizacji inwestycji objętej projektem Opis wdrażania projektu Realizacja przedmiotowej inwestycji zostanie oparta o współdziałanie partnerów projektu: gminy wiejskiej Starogard Gdański, Gminy Miejskiej Starogard Gdański i Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Chata Kociewia oraz podmiotu zaangażowanych w jego realizację: Przedsiębiorstwa Transportowo Handlowego Broker Mariusz Szwarc. W tym zakresie na mocy zapisów Umowy partnerskiej zawartej pomiędzy Gminą Wiejską Starogard Gdański a LGD Chata Kociewia oraz Porozumienia zawartego między projektu Gminą Starogard Gdański i Gminą Miejską Starogard Gdański (Porozumienie z dnia 30 czerwca 2008 roku wraz z aneksami) określono założenia wdrażania przedmiotowej inwestycji. Współdziałanie pomiędzy partnerami projektu polegać będzie na pełnej współpracy przy realizacji wszelkich działań zmierzających zarówno do wykonania obowiązków wynikających ze złożonego wniosku o dofinansowanie, z wykonania robót budowlanych oraz wszelkich innych działań niezbędnych do ich przeprowadzenia. Porozumienie i Umowa partnerska zakładają w tym względzie, że do obowiązków Beneficjenta (Partnera Wiodącego Gminy Starogard Gdański) należy w szczególności: Reprezentowanie partnerów w zakresie przygotowania, a następnie realizacji projektu (podmiot praw i obowiązków projektu wynikających z umowy o dofinansowanie), Złożenie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu. Rozliczenie kwestii finansowych - przedkładanie IZ RPO WP odpowiednich dowodów poniesionych wydatków, dopilnowanie poprawnego rozliczenia przedsięwzięcia. Przestrzeganie procedur sprawozdawczości i monitoringu opracowywanie i przekazywanie raportów do IZ RPO WP. Zarządzanie środkami finansowymi, zapewnienie płynności finansowej przedsięwzięcia oraz kontroli ich wydatkowania (zapewnienie współfinansowania, jak również wydatkowanie i rozliczanie środków uzyskanych z funduszy strukturalnych). Nadzór i pilotaż spraw związanych z wykonaniem projektu technicznego i prowadzeniem prac budowlanych. Przeprowadzenie procedur przetargowych na wyłonienie wykonawców: - projektu technicznego, - robót budowlanych, - nadzoru inwestorskiego. Do obowiązków LGD Chata Kociewia należy w szczególności: 17

18 czuwanie nad poprawnością przebiegu robót budowlanych, nadzorowanie zgodności prac budowlanych z zakresem historycznym rekonstrukcji grodziska w Owidzu, nadzorowanie i organizacja szkolenia dla przewodnika turystycznego pracownika obsługi grodziska w Owidzu, Dodatkowo w ramach zawartego porozumienia założono następujące kwestie dotyczące zasad wdrażania przedmiotowego projektu: Odpowiedzialność za poprawny przebieg zadania Partnerzy projektu oraz Gmina Miejska Starogard Gdański ponoszą solidarnie, Określa się, że Partnerzy oraz pozostali uczestnicy projektu przekażą Beneficjentowi na rachunek bankowy, środki o wartości szacunkowej określonej w zawartym Porozumieniu, Umowie partnerskiej oraz Promesie darowizny, Obowiązkiem Partnera jest wykonanie nadzoru archeologicznego oraz szkolenia dla przewodnika we własnym zakresie i na koszt własny (z uwzględnieniem dofinansowania z EFRR). Środki na wykonanie robót budowlanych przy budowie biur na terenie budynku wystawienniczego Partner przekazuje Beneficjentowi na zasadach określonych w zawartej Umowie partnerskiej, Ustala się, że właścicielem majątku wytworzonego w wyniku realizacji projektu będzie Beneficjent Gmina Starogard Gdański, Środki finansowe w ramach dotacji z EFRR zostaną przekazane partnerom projektu Gminie Wiejskiej Starogard Gdański oraz LGD Chata Kociewia na zasadach określonych w zawartej Umowie partnerskiej. Na mocy zawartego porozumienia dla realizacji przedmiotowej inwestycji zostanie powołany Zespół Projektowy którego strukturę organizacyjną przedstawia poniższy schemat. W skład Zespołu wejdzie 7 komórek organizacyjnych wywodzących się ze struktur organizacyjnych partnerów projektu - po 3 komórki z każdej z gmin oraz 1 komórka z LGD a w realizację inwestycji z ramienia projektu tych instytucji będzie zaangażowanych w sumie 5 osób (wraz z władzami). 18

19 Podmiot wiodący Wójt Gminy Starogard Gdaoski Partner Projektu Umowa partnerska Partner Projektu Lokalna Grupa Działania Chata Kociewia Porozumienie z dnia r. Prezydent Miasta Starogard Gdaoski Zarząd Lokalnej Grupy Działania Skarbnik Gminy Starogard Gdaoski Naczelnik Wydziału RGM kierownik projektu Naczelnik Wydziału GPK kierownik wykonawczy projektu Skarbnik Miasta Starogard Gdaoski Naczelnik Wydziału Rozwoju Naczelnik Wydziału Techniczno- Inwestycyjne-go Inspektor ds. księgowości Inspektor ds. rozwoju gminy Zespół projektowy Rys 3. Schemat organizacyjny wraz z podziałem kompetencji Zespołu Projektowego, który zostanie powołany na potrzeby realizacji projektu. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Starogardzie Gdańskim. Poszczególne komórki Zespołu Projektowego będą odpowiedzialne za: Wójt Gminy Starogard Gdański zawiera umowę o dofinansowanie, ponosi odpowiedzialność za pełną realizację projektu w imieniu Gmin Miejskiej i Wiejskiej, Prezydent Miasta Starogard Gdański odpowiada solidarnie wraz z Wójtem Gminy Starogard Gdański za realizację umowy, Skarbik Gminy Starogard Gdański odpowiedzialny za poprawny przebieg finansowy realizacji zadania (wspólnie z pracownikiem Wydziału Finansowego Inspektorem ds. księgowości), Skarbnik Miasta Starogard Gdański odpowiedzialny za wydatkowanie środków z budżetu Gminy Miejskiej zgodnie z treścią Porozumienia z dnia r. Naczelnik Wydziału Rozwoju Gminy Starogard Gdański pełniący funkcję Kierownika Projektu będzie odpowiedzialny przede wszystkim za: 19

20 - Organizację finansowania: ustalenie optymalnej struktury finansowania; przygotowanie dokumentów techniczno-ekonomicznych wymaganych przez Instytucje Pośredniczące i Zarządzające Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego; opracowanie harmonogramów wykonywania prac inwestycyjnych oraz składanie dokumentów potwierdzających prawidłowe wykorzystanie środków. - Nadzór nad okresem gwarancyjnym: nadzór nad usuwaniem wad i usterek. - Raportowanie i sprawozdawczość: analiza zgodności przebiegu robót i finansowania z harmonogramami; sporządzenie wniosku o płatność; sporządzanie raportów, okresowych i końcowego; rozliczenie końcowe inwestycji. Naczelnik Wydziału GPK Kierownik wykonawczy projektu oraz jego pracownik (Inspektor ds. rozwoju gminy) będą odpowiedzialni przede wszystkim za: - Procedury przetargowe: przygotowanie dokumentacji przetargowej; przeprowadzenie przetargów na wykonanie prac projektowych, nadzoru, robót oraz dostaw; podpisanie umowy z wykonawcami. - Wykonanie prac przygotowawczych: sprawdzenie jakości i kompletności dokumentacji; sprawdzenie dokumentów pozwalających na rozpoczęcie budowy; uzyskanie pozwolenia na wycinkę drzew i krzewów; ustalenie zakresu dokumentacji powykonawczej; ustalenie zakresu dokumentacji przebiegu procesu inwestycyjnego; wprowadzenie wykonawcy na plac budowy i przekazanie dokumentacji technicznej i formalnej. - Nadzór nad budową i odbiór końcowy: prowadzenie budowlanego nadzoru inwestycyjnego; kompletacja wyposażenia; współpraca z organami nadzoru budowlanego; koordynacja robót i dostaw; nadzór i udział w odbiorze końcowym. Naczelnik Wydziału Rozwoju Urzędu Miasta Starogard Gdański współpraca przy realizacji zadań kierownika projektu w zakresie jego obowiązków, Naczelnik Wydziału Techniczno Inwestycyjnego Urzędu Miasta Starogard Gdański współpraca przy zadaniach prowadzonych przez kierownika wykonawczego w zakresie wykazanym dla kierownika wykonawczego, Zarząd LGD partnera projektu - czuwanie nad poprawnością przebiegu robót budowlanych, nadzorowanie zgodności prac budowlanych z zakresem historycznym rekonstrukcji grodziska w Owidzu, nadzorowanie i organizacja szkolenia dla przewodnika turystycznego pracownika obsługi grodziska w Owidzu. W ramach prowadzonych prac, beneficjent projektu i partnerzy mają obowiązek: 1. Prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji projektu. 20

21 2. Prowadzenia ewidencji zdarzeń księgowych w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację kosztów ponoszonych na realizację projektu oraz powiązanie płatności z dokonywanymi wydatkami z projektu, a także identyfikację dowodów, na podstawie których dokonano płatności. 3. Rzetelnego dokumentowania wydatków za pomocą oryginałów rachunków, faktur i innych pełnoprawnych dokumentów księgowych stanowiących podstawę dokonywanych płatności. 4. Utworzenia konta/kont, na które umawiające się strony będą przekazywać środki finansowe na współfinansowanie inwestycji, oraz za pomocą którego/których obsługiwać będą płatności związane z projektem. Realizacja projektu nie spowoduje dodatkowego wzrostu zatrudnienia w Urzędach Miasta i w Urzędzie Gminy w Starogardzie Gdańskim. Z uwagi na fakt, że beneficjentem oraz uczestnikiem projektu są jednostki samorządu terytorialnego tak jak wskazano powyżej - komórkami odpowiedzialnymi za realizację projektu będą poszczególne wydziały i stanowiska pracy w urzędach administracji samorządowej. Koszty funkcjonowania tych komórek będą skupiały się wokół kosztów wynagrodzeń oraz kosztów pozostałej obsługi administracyjnej i będą pokrywane z budżetu odpowiednio gminy i miasta. Poszczególni pracownicy urzędów będą wykonywali opisane powyżej czynności w ramach swoich obowiązków służbowych stąd w trakcie realizacji inwestycji nie przewiduje się zwiększania zatrudnienia ani wzrostu kosztów związanych ze wzrostem wynagrodzeń kadry biorącej udział w projekcie. Zarówno gmina jak i miasto posiadają zagwarantowane środki finansowe na wynagrodzenia swoich pracowników czego dowodem są zapisy budżetów odpowiednio gminy i miasta. Podobnie będą kształtowały się koszty udziału w realizacji projektu Zarządu LGD reprezentującego partnera projektu. Także w tym zakresie na etapie realizacji inwestycji koszty obsługi administracyjnej Członków Zarząd nie będą związane z dodatkowymi wynagrodzeniami i będą odbywały się w ramach obowiązków tych osób regulowanych Statutem LGD i zakresem obowiązków na poszczególnych stanowiskach. W przypadku Przedsiębiorstwa Transportowo Handlowego Broker Mariusz Szwarc na mocy otrzymanej Promesy firma zobowiązuje się do przekazania darowizny na pokrycie części kosztów realizacji inwestycji w wysokości zł w momencie gdy Gmina Starogard Gdański przystąpi do realizacji przedsięwzięcia. 21

22 1.3. Uwarunkowania prawne realizacji projektu Grunty, na których jest realizowana inwestycja stanowią obecnie własność Powiatu Starogardzkiego i Gminy Starogard Gdański. Projekt realizowany jest w Owidzu na nieruchomości gruntowej składającej się z działek Nr 188/14 i 174 i 175 w obrębie Janowo na terenie miejscowości Owidz. Powierzchnia działki nr 188/14 wynosi około 4,5 ha. Działka jest wpisana do księgi wieczystej pod nr prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim. Działka ta jest obecnie własnością powiatu starogardzkiego. Na podstawie uchwały nr XXII/156/2008 Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia 03 lipca 2008 roku prawo własności działki zostanie przekazane Gminie Wiejskiej Starogard Gdański za cenę 1% wartości oszacowanej przez rzeczoznawcę majątkowego z przeznaczeniem na rekonstrukcję grodziska średniowiecznego wraz z budową infrastruktury towarzyszącej. Przekazanie notarialne działki nastąpi po uzyskaniu przez gminę dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. Działka nr 174 należy do Gminy Starogard Gdański na podstawie Decyzji nr ŚR XI 7710/39/08 Wojewody Pomorskiego z dnia , na podstawie, której nieodpłatnie przekazano własność tej nieruchomości beneficjentowi projektu. Powierzchnia działki nr 174, która objęta będzie projektem wynosi około 0,6 ha. Działka jest wpisana do księgi wieczystej pod nr Działka nr 175 to droga gminna własność Gminy Starogard Gdański wpisana do KW Będące przedmiotem projektu grodzisko średniowieczne w miejscowości Owidz znajduje się w rejestrze zabytków Wojewody Pomorskiego, jako stanowisko archeologiczne nr 1 (nr 18 na obszarze AZP 20-43). Realizacja przedmiotowej inwestycji jest w pełni zgodna z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Starogard Gdański uchwalonym uchwałą nr XXI/212/2008 z dnia 30 czerwca 2008 r. W treści Studium zaliczono grodzisko w Owidzu do głównych atrakcji kulturowych gminy które wpisały się bardzo wyraźnie w jej krajobraz kulturowy. Jednocześnie Plan wskazuje potrzebę podejmowania i prowadzenia działań dla utrwalenia wielokulturowej tożsamości historycznej regionu z zachowaniem lokalnych odrębności oraz wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego, jako ważnego elementu rozwoju gospodarczego i promocji województwa, poprzez : ochronę i zachowane krajobrazu kulturowego o najcenniejszych walorach kulturowych i krajobrazowych w drodze ustanowienia form ochrony prawnej, ochronę tożsamości kulturowej miejsca w drodze objęcia ochroną obszarów 22

23 zabudowy w sąsiedztwie wartościowych zespołów przestrzennych i ich dekompozycję przestrzenną, pozwalającą na wyeksponowanie wartościowych cech zespołów, wspieranie działań służących umacnianiu tożsamości regionalnej z zachowaniem różnorodności tradycji, dorobku i dziedzictwa historycznego Kociewia, łączenie ochrony środowiska kulturowego z ochroną środowiska przyrodniczego poprzez ochronę krajobrazu naturalnego związanego przestrzennie z historycznym założeniem architektonicznym, zachowanie i odtwarzanie dawnych układów i funkcji terenów zielonych w ich pierwotnym kształcie wraz z infrastrukturą, rewaloryzację parków pod kątem zwiększenia ich atrakcyjności, jako miejsc wypoczynku, zachowanie historycznych układów osadniczych oraz ich związków z drogami lądowymi i wodnymi... Jednocześnie na obszarze gminy, w strefie pojeziernej, za wiodącą Plan uznaje funkcję turystyki krajoznawczej i kwalifikowanej. Jako uzupełniające zaś - funkcję agroturystyki, turystyki wodnej i rowerowej. Główne kierunki przekształceń w zakresie turystyki krajoznawczej to otwarcie miast na turystykę poprzez modernizację i usprawnienie dostępności komunikacji do atrakcji turystycznych, realizacja infrastruktury organizującej penetrację turystyczną (szlaki piesze, trasy rowerowe, miejsca piknikowe), lokalizacja inwestycji turystycznych o wysokim standardzie wyposażenia na terenach o wysokich walorach przyrodniczo krajobrazowych, bez pomniejszania walorów rekreacyjnych obszaru. Przedmiotowa inwestycja jest także zgodna z założeniami projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego opracowanego dla terenu na którym realizowany będzie przedmiotowy projekt. W rozdziale 5 Planu Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej zapisano, że Ustala się ochronę terenu grodziska wczesnośredniowiecznego wpisanego do rejestru zabytków decyzją nr. 22/Archeol. z dnia r. z wyznaczoną strefą ochrony stanowiska archeologicznego zgodnie z przepisami odrębnymi. Teren objęty planem położony jest w strefie ochrony ekspozycji wsi i zespołu podworskiego w Owidzu, z ustalonymi warunki ochrony, ograniczeniami i zakazami zabudowy. Jednocześnie Plan w rozdziale 5, 13, pkt. 8 zakłada, że dopuszcza się wykonanie rekonstrukcji obiektów na terenie grodziska i na terenach przyległych wyłącznie w oparciu o wyniki badań wykopaliskowych, archeologicznych prowadzonych zgodnie z przepisami odrębnymi, w uzgodnieniu z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Gdańsku. Zgodnie z treścią sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Owidz obejmującego działkę nr 171 oraz część działek 174, 175, 188/14 które dotyczą realizacji projektu zapisano: 23

24 Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego, podlegające ochronie ( 7): - teren stanowiska archeologicznego grodziska z ustaloną strefą ochrony; - ekspozycja terenu grodziska; - ekspozycja wsi i zespołu podworskiego w Owidzu; - krajobraz przyrodniczy, tereny leśne, zadrzewienia i zieleń w dolinie rzeki Wierzyca; - grunty rolne i leśne zgodnie z przepisami odrębnymi; - krajobraz kulturowy gminy Starogard Gdański ujawniony w układach przestrzennych, formach architektonicznych i gabarytach zabudowy tradycyjnej i zabytkowej. Elementy zagospodarowania przestrzennego, wymagające ukształtowania ( 8): - projektowana zabudowa usługowa; - projektowane zagospodarowanie terenu grodziska; - place postojowe; - projektowane zjazdy z dróg publicznych; - sieci dróg wewnętrznych, publicznych dojazdowych oraz ścieżek rowerowych; - zagospodarowanie układów przestrzeni publicznej; - układy małej architektury; - lokalizacja nośników reklamowych; - zespoły zieleni urządzonej wysokiej i niskiej; - zagospodarowanie brzegów rzeki Wierzyca dla funkcji przystani i rekreacji; - sieci i obiekty infrastruktury technicznej; - oświetlenie terenu i miejsc publicznych. Określenie ograniczeń, nakazów i zakazów w zagospodarowaniu terenów obejmuje m.in.: - ustala się zakaz lokalizacji zabudowy na terenie grodziska i ograniczenia w realizacji inwestycji zgodnie z ustaleniami szczegółowymi planu, przepisami odrębnymi ochrony terenów i warunkami Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku; - w celu zapewnienia właściwej ekspozycji obiektu grodziska ustala się zakaz lokalizacji zabudowy w wyznaczonych terenach ochrony ekspozycji stanowiska archeologicznego grodziska i w otoczeniu stanowiska archeologicznego na terenach oznaczonych symbolem U, UP,ZLZ,ZL zgodnie z rysunkiem i ustaleniami szczegółowymi planu; - dla zapewnienia właściwej ekspozycji obiektów zabytkowych, na terenach U i UP ogranicza się maksymalną wysokość zabudowy do 9 m, maksymalną intensywność zabudowy do 20 %; 24

25 - ze względu na zagrożenie pożarowe terenów leśnych i prowadzenie planowej gospodarki leśnej ustala się zakaz lokalizowania zabudowy w odległości mniejszej niż 20 m. od granicy drzewostanów na działce nr. 201/3; - ustala się zakaz lokalizacji wielkopowierzchniowych obiektów handlowych określonych przepisami odrębnymi; - ustala się zakaz grodzenia nieruchomości w wyznaczonym pasie konserwacyjnym rzeki Wierzyca; - zabudowa powinna być kształtowana w nawiązaniu do zabudowy tradycyjnej i historycznej regionu w zakresie form architektonicznych, gabarytów obiektów, geometrii dachów, intensywności zabudowy, stosowanych materiałów budowlanych, wystroju elewacji, kolorystyki; - ustala się obowiązek uzgadniania wszelkich inwestycji, planów zagospodarowania i zabudowy terenów z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków; - drogi dojazdowe i ciągi komunikacyjne na terenach U, ZP, ZL, ZLZ muszą być wykonane z materiałów naturalnych w uzgodnieniu z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. - przed zagospodarowaniem trwałym terenu w obiekty kubaturowe lub inne wywierające duży nacisk na grunt, obowiązuje wykonanie badań geotechnicznych dla określenia nośności podłoża, ochrony przed usuwaniem się mas ziemnych i zmiennych warunków wodno-gruntowych, które stanowić będą wytyczne do posadowienia budowli i ich rozwiązań konstrukcyjnych. Beneficjent projektu jest obecnie w trakcie przygotowywania dokumentacji związanej z uzyskaniem wszystkich niezbędnych prawem pozwoleń i decyzji związanych z realizacją projektu. Obecnie wnioskodawca projektu posiada: decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia z dnia roku nr GKP-7624/7/08. Decyzja wskazuje, że inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływała na środowisko, ponieważ przewiduje się ochronę istniejących zadrzewień oraz duże ilości nowych nasadzeń, woda będzie doprowadzana wodociągiem wiejskim z ujęcia wody w mieście, ścieki będą odprowadzane kanalizacją sanitarną do oczyszczalni miejskiej, ogrzewanie obiektów wyłącznie na paliwo ekologiczne. Decyzja stwierdza, że projekt kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko dla których sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko może być wymagane. Jednocześnie jednak na mocy postanowienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Starosty Powiatu Starogardzkiego oraz Wójta Gminy Starogard 25

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Załącznik nr 12 Wytyczne dla Beneficjentów w zakresie zawierania umów/porozumień o partnerstwie dla projektów realizowanych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11. Wytyczne IZ RPO WSL dla Beneficjentów, których projekty realizowane są przez kilka podmiotów

Załącznik nr 11. Wytyczne IZ RPO WSL dla Beneficjentów, których projekty realizowane są przez kilka podmiotów Załącznik nr 11 Wytyczne IZ RPO WSL dla Beneficjentów, Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 2013 Katowice, wrzesień 2015 r. 1. W przypadku

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. LEADER Perspektywa finansowa

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. LEADER Perspektywa finansowa Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich LEADER Perspektywa finansowa 2007-2013 Cel działania Realizacja działania ma na celu stymulowanie lokalnych inicjatyw na rzecz

Bardziej szczegółowo

Zasady ubiegania się o pomoc finansową w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji odpowiadających dla działania

Zasady ubiegania się o pomoc finansową w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji odpowiadających dla działania Zasady ubiegania się o pomoc finansową w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji odpowiadających dla działania Odnowa i rozwój wsi Świdwin 2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA BIAŁORUŚ UKRAINA

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA BIAŁORUŚ UKRAINA PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA BIAŁORUŚ UKRAINA 2014 2020 WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA STUDIUM WYKONALNOŚCI 1 Poniższe wytyczne przedstawiają minimalny zakres wymagań, jakie powinien spełniać dokument.

Bardziej szczegółowo

1.2. Podmioty odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia (beneficjent i inne podmioty 1 o ile

1.2. Podmioty odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia (beneficjent i inne podmioty 1 o ile Załącznik nr 6 do Zaproszenia Zakres studium wykonalności dla przedsięwzięć inwestycyjnych dotyczących poprawy jakości środowiska miejskiego Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego 1. Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w zakresie umów partnerskich dla projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata

Wytyczne w zakresie umów partnerskich dla projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wytyczne w zakresie umów partnerskich dla projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF Strona 1 Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Starogard na lata 2011-2017 - Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXII/261/2012 Rady Gminy Starogard z dnia 13 września 2012 r. Nazwa i cel Rozdział Jednostka Okres realizacji

Bardziej szczegółowo

scalanie gruntów Poziom pomocy finansowej z EFRROW wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych projektu.

scalanie gruntów Poziom pomocy finansowej z EFRROW wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych projektu. Tabela 1. Działania samorządowe PROW 2014-2020. Typ operacji Warunki kwalifikowalności Limity wydatków Inwestycje w środki trwałe Pomoc może być przyznana wnioskodawcy na operacje: zgodne z ustawą z dnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia... 2005 r. Projekt zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 2 września 2013 r. Poz Porozumienie - Umowa partnerska

Gdańsk, dnia 2 września 2013 r. Poz Porozumienie - Umowa partnerska DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 2 września 2013 r. Poz. 3231 Porozumienie - Umowa partnerska Zawarte w dniu 27 maja 2013 r. w Chojnicach pomiędzy: 1. Gminą Miejską Chojnice z siedzibą

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA WYTYCZNE TEMATYCZNE

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA WYTYCZNE TEMATYCZNE Załącznik do uchwały nr 27/1067/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lipca 2013 r. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 WYTYCZNE TEMATYCZNE

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego Uwaga: ubiegający się o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 357/ZF/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 25 kwietnia 2017 r.

Zarządzenie Nr 357/ZF/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 25 kwietnia 2017 r. Zarządzenie Nr 357/ZF/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu pn. Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 677/09 Burmistrza Czerska z dnia 25 listopada 2009 r.

Zarządzenie nr 677/09 Burmistrza Czerska z dnia 25 listopada 2009 r. Zarządzenie nr 677/09 Burmistrza Czerska z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt pn. Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/3/2013 Rady Gminy Kosakowo z dnia 24 stycznia 2013 roku

Uchwała Nr XXXVII/3/2013 Rady Gminy Kosakowo z dnia 24 stycznia 2013 roku Uchwała Nr XXXVII/3/2013 Rady Gminy Kosakowo z dnia 24 stycznia 2013 roku W sprawie: udziału Gminy Kosakowo w Programie Regionalnym Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji

Bardziej szczegółowo

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze Załącznik Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze GMINA ZAMOŚĆ Cel Strategiczny 1. Lepsza dostępność komunikacyjna

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 512/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 października 2015 r.

Zarządzenie Nr 512/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 października 2015 r. Zarządzenie Nr 512/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 października 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kaliszu. Na podstawie art. 33

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia DZS/9/2016 Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. OPIS PROJEKTU 1. Celem projektu pn.: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Gorlice dzięki realizacji inwestycji w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku o wpisanie projektu do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Torunia na lata 2007-2015.

Instrukcja wypełniania wniosku o wpisanie projektu do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Torunia na lata 2007-2015. Instrukcja wypełniania wniosku o wpisanie projektu do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Torunia na lata 2007-2015. Ilekroć w niniejszej instrukcji jest mowa o: 1. RPO należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJI TERYTORIALNYCH LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO

INWESTYCJI TERYTORIALNYCH LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO FISZKA ZGŁOSZENIOWA DLA PROJEKTU PLANOWANEGO DO REALIZACJI w ramach ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO z REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 454/XXVII/2012

UCHWAŁA NR 454/XXVII/2012 UCHWAŁA NR 454/XXVII/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 25 września 2012 roku w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Płock do partnerstwa oraz aplikowania i realizacji inwestycji pn: Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

Program LEADER 2014-2020 realizowany będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Program LEADER 2014-2020 realizowany będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Leśna Kraina Górnego Śląska współfinansowana jest ze środków

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Punktacja

Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Punktacja Załącznik do Uchwały nr 61/XV/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 z dnia 15 lipca 2016 roku KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 6.2 Rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

Oceniane jest doświadczenie wnioskodawcy w realizacji projektów z udziałem finansowania zewnętrznego (za wyjątkiem krajowego).

Oceniane jest doświadczenie wnioskodawcy w realizacji projektów z udziałem finansowania zewnętrznego (za wyjątkiem krajowego). Kryteria wybory projektu w ramach realizacji LSR Dziedzictwo i Rozwój Zakres tematyczny: operacje własne LGD oraz inne niż podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium

Bardziej szczegółowo

Załącznik B.1.2. Fiszka zgłoszeniowa dla projektów planowanych do realizacji w ramach ZIT LOF z RPO WL

Załącznik B.1.2. Fiszka zgłoszeniowa dla projektów planowanych do realizacji w ramach ZIT LOF z RPO WL planowanych do realizacji w ramach ZIT LOF Strona 1/8 FISZKA ZGŁOSZENIOWA DLA PROJEKTU PLANOWANEGO DO REALIZACJI w ramach ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO z REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 70/07 Burmistrza Tarczyna z dnia 16 sierpnia 2007 roku. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tarczynie.

Zarządzenie Nr 70/07 Burmistrza Tarczyna z dnia 16 sierpnia 2007 roku. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tarczynie. Zarządzenie Nr 70/07 Burmistrza Tarczyna z dnia 16 sierpnia 2007 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tarczynie. Na podstawie art. 33 ust. 2, ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Odnowa i rozwój wsi Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Pilotażowy Program Leader +

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Pilotażowy Program Leader + Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2005 r. (poz. 51) Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Pilotażowy Program Leader + Uwaga: Ubiegający

Bardziej szczegółowo

Działania zakładane w Programie będą wdrażane za pomocą partnerstw realizowanych na różnych poziomach:

Działania zakładane w Programie będą wdrażane za pomocą partnerstw realizowanych na różnych poziomach: Wytyczne MRR dotyczące partnerstw w ramach Programu Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

2. Cel partnerstwa. 3. Wymagania wobec Partnera i jego zadania.

2. Cel partnerstwa. 3. Wymagania wobec Partnera i jego zadania. OGŁOSZENIE o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu pn. Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobczycach - etap II Gmina Dobczyce informuje,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1697/16 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie realizacji Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej etap IV A

ZARZĄDZENIE Nr 1697/16 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie realizacji Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej etap IV A ZARZĄDZENIE Nr 1697/16 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie realizacji Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej etap IV A Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

1) Spis treści otrzymuje brzmienie:

1) Spis treści otrzymuje brzmienie: Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIII / 87 /2011 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 27 lipca 2011 roku W Załączniku nr 1 do Uchwały Nr X/62/2011 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Priorytet IV Działanie 4.1 WNIOSEK PRESELEKCYJNY PROCEDURA KONKURSOWA W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA

Priorytet IV Działanie 4.1 WNIOSEK PRESELEKCYJNY PROCEDURA KONKURSOWA W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA Priorytet IV Działanie 4.1 WNIOSEK PRESELEKCYJNY PROCEDURA KONKURSOWA W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013 UWAGA: WNIOSKODAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO WYPEŁNIENIA WSZYSTKICH

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do uchwały nr.. Rady Gminy Wińsko z dnia.. PROJEKT Program współpracy Gminy Wińsko z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII/40/2015 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 25 lutego 2015 r.

Uchwała Nr VII/40/2015 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 25 lutego 2015 r. Uchwała Nr VII/40/2015 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN FINANSOWY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH NA 2017 ROK

ROCZNY PLAN FINANSOWY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH NA 2017 ROK I. 1. Lp. Załącznik do uchwały Nr 46/16 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach z dnia 28 listopada 2016 r. ROCZNY PLAN FINANSOWY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH NA

Bardziej szczegółowo

Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13

Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13 Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13 wsparcie dla samorządów i organizacji pozarządowych Warszawa, 8 maja 2008 r. Zarys prezentacji środki finansowe na wspieranie

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG i ZIELENI W KONINIE

STATUT MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG i ZIELENI W KONINIE Załącznik do uchwały Nr.. Rady Miasta Konina z dnia. STATUT MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG i ZIELENI W KONINIE Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE I ZAKRES DZIAŁANIA ZARZĄDU 1. 1. Miejski Zarząd Dróg i Zieleni zwany

Bardziej szczegółowo

Perspektywa rozwoju obszaru z uwzględnieniem funduszy unijnych na lata

Perspektywa rozwoju obszaru z uwzględnieniem funduszy unijnych na lata Perspektywa rozwoju obszaru z uwzględnieniem funduszy unijnych na lata 2014-2020 Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Dorzecze Wisły Program LEADER 2014-2020 realizowany będzie

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Władysławów

Uzasadnienie do uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Władysławów Uzasadnienie do uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Władysławów Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CELESTYNÓW ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU. Dochody w wysokości ,00 zł Wydatki w wysokości

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CELESTYNÓW ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU. Dochody w wysokości ,00 zł Wydatki w wysokości Załącznik 3 Budżet Gminy Celestynów na 2008 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy w Celestynowie Nr 104/08 z dnia 15 marca 2008 roku, który następnie został zmieniony w dniu 08 maja 2008 roku Uchwałą

Bardziej szczegółowo

Realizacja zasady partnerstwa w kontekście Regionalnego Programu Operacyjnego. dla Województwa Pomorskiego. na lata 2007 2013

Realizacja zasady partnerstwa w kontekście Regionalnego Programu Operacyjnego. dla Województwa Pomorskiego. na lata 2007 2013 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 UNIA EUROPEJSKA Realizacja zasady partnerstwa w kontekście Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do Uchwały Nr 438 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2016 roku

UZASADNIENIE do Uchwały Nr 438 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2016 roku UZASADNIENIE do Uchwały Nr 438 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla terenu przy ul. Kolejowej - PKP Przedmiotowa

Bardziej szczegółowo

Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz

Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Umożliwi również rozwój

Bardziej szczegółowo

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Podejście Leader w nowym okresie programowania 2007-2013 Konferencja pt. Aktywizacja środowisk lokalnych regionu świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

Waga Punkty. Preferuje się projekty, w których uczestniczą podmioty z minimum 3 dowolnych branż gospodarczych

Waga Punkty. Preferuje się projekty, w których uczestniczą podmioty z minimum 3 dowolnych branż gospodarczych Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków nr XXVI/6 z dnia 29.06.2017 r. Kryteria wyboru projektów (operacji i grantobiorców) Lp. Wspólne dla wszystkich operacji 1 Innowacyjność projektu (dotyczy

Bardziej szczegółowo

Lista niezbędnych elementów studium wykonalności oraz lista załączników

Lista niezbędnych elementów studium wykonalności oraz lista załączników Lista niezbędnych elementów studium wykonalności oraz lista załączników dla projektów informatycznych realizowanych w ramach 7. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Zmianie ulega część 5 w Lokalnej Strategii Rozwoju tj. Część 5 Cele LGD. Otrzymuje ona następujące brzmienie :

Zmianie ulega część 5 w Lokalnej Strategii Rozwoju tj. Część 5 Cele LGD. Otrzymuje ona następujące brzmienie : Załącznik nr 1 do Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecze Bobrzy z dnia 3 stycznia 2013 roku w sprawie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Zmianie ulega część 5

Bardziej szczegółowo

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pułtusku

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pułtusku ORN.0121.1.2012 Zarządzenie nr 124/2012 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pułtusku Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NA OBSZARZE GMINY ZIELONKI NR 08 W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIEJSCOWOŚCI TROJANOWICE

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NA OBSZARZE GMINY ZIELONKI NR 08 W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIEJSCOWOŚCI TROJANOWICE WÓJT GMINY ZIELONKI MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NA OBSZARZE GMINY ZIELONKI NR 08 W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIEJSCOWOŚCI TROJANOWICE Załącznik Nr 4 Rozstrzygnięcie Rady Gminy Zielonki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VII/41/2015

UCHWAŁA Nr VII/41/2015 UCHWAŁA Nr VII/41/2015 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub remonty budowlane przy zabytkach wpisanych

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzykosy

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzykosy Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzykosy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krzykosy została sporządzona na lata 2017-2024. Okres ten, stosownie do art. 227

Bardziej szczegółowo

KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010

KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010 KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010 Wrzesień 2005 ROZDZIAŁ I Definicje i określenia 1. Definicje: - działalność pożytku publicznego jest to działalność społecznie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 33/12 WÓJTA GMINY GŁUSK z dnia 3 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Głusk

ZARZĄDZENIE Nr 33/12 WÓJTA GMINY GŁUSK z dnia 3 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Głusk ZARZĄDZENIE Nr 33/12 WÓJTA GMINY GŁUSK z dnia 3 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Głusk Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UMOWA PARTNERSKA w sprawie zasad realizacji projektu pn. Wrota Lubelszczyzny informatyzacja administracji

UMOWA PARTNERSKA w sprawie zasad realizacji projektu pn. Wrota Lubelszczyzny informatyzacja administracji UMOWA PARTNERSKA w sprawie zasad realizacji projektu pn. Wrota Lubelszczyzny informatyzacja administracji zawarta w dniu 26 października 2010 roku w Lublinie pomiędzy następującymi Stronami: Samorządem

Bardziej szczegółowo

Rola i zakres działalności LGD Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby w kontekście wdrażania działania Leader PROW 2014-2022

Rola i zakres działalności LGD Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby w kontekście wdrażania działania Leader PROW 2014-2022 Rola i zakres działalności LGD Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby w kontekście wdrażania działania Leader PROW 2014-2022 Możliwości uzyskania dofinansowania za pośrednictwem LGD STOWARZYSZENIE TURYSTYCZNE

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE DO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU STAROGARDZKIEGO NA LATA Z PERSPEKTYWĄ NA LATA

PODSUMOWANIE DO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU STAROGARDZKIEGO NA LATA Z PERSPEKTYWĄ NA LATA PODSUMOWANIE DO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU STAROGARDZKIEGO NA LATA 2017-2020 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2021-2024 Po przyjęciu dokumentu pn. Program ochrony środowiska dla powiatu starogardzkiego

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne -

MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne - MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne - PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Podstawowe założenia, jak również zakres, cele oraz działania Programu zostały wybrane

Bardziej szczegółowo

UMOWA PARTNERSKA. Załącznik nr 12 do SIWZ

UMOWA PARTNERSKA. Załącznik nr 12 do SIWZ UMOWA PARTNERSKA Załącznik nr 12 do SIWZ dotycząca realizacji projektu pn.,,termomodernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze i budynku Starostwa

Bardziej szczegółowo

Działanie 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych 1 Schemat: Rozwój usług uzdrowiskowych A. Kryteria formalne.

Działanie 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych 1 Schemat: Rozwój usług uzdrowiskowych A. Kryteria formalne. Działanie 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych 1 Schemat: Rozwój usług uzdrowiskowych A. Kryteria formalne Sposób oceny A.1 Poprawność złożenia wniosku Wniosek złożono w instytucji wskazanej

Bardziej szczegółowo

1 Ogólne postanowienia

1 Ogólne postanowienia Regulamin realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej z udziałem dofinansowania z Programu Priorytetowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Opis stanowisk pracy. w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania. Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej

Opis stanowisk pracy. w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania. Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej Załącznik nr 1 do Zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników Opis stanowisk pracy w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej 1 Stanowisko: Dyrektor Biura LGD Cel istnienia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 153/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 grudnia 2011r.

Zarządzenie Nr 153/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 grudnia 2011r. Zarządzenie Nr 53/ Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 grudnia 20r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostróda. Na podstawie art.33 ust.2 ustawy z dnia 08 marca

Bardziej szczegółowo

I DEFINICJE. 1. Dla potrzeb niniejszego dokumentu, przyjęto poniższe definicje i skróty:

I DEFINICJE. 1. Dla potrzeb niniejszego dokumentu, przyjęto poniższe definicje i skróty: Załącznik nr 1 do uchwały nr 18/297/18 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 09.01.2018 r. Zasady aplikowania przez jednostki samorządu terytorialnego województwa pomorskiego o przyznanie rekomendacji

Bardziej szczegółowo

Tytuł programu: Konserwacja i pielęgnacja pomników przyrody, drzew objętych ochroną oraz rewaloryzacja zabytkowych parków i alei PROGRAM

Tytuł programu: Konserwacja i pielęgnacja pomników przyrody, drzew objętych ochroną oraz rewaloryzacja zabytkowych parków i alei PROGRAM PROGRAM Tytuł programu: objętych ochroną oraz rewaloryzacja zabytkowych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w 2013 roku 1. Cel programu:

Bardziej szczegółowo

Umowa o dofinansowanie projektu systemowego. realizowanego w ramach. Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 PO KL

Umowa o dofinansowanie projektu systemowego. realizowanego w ramach. Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 PO KL Umowa o dofinansowanie projektu systemowego realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 PO KL Gdańsk, styczeń 2009r. Załączniki do umowy o dofinansowanie Do sporządzenia umowy ramowej niezbędne

Bardziej szczegółowo

Wsparcie obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - działania za realizację których odpowiedzialny będzie Samorząd Województwa Opolskiego

Wsparcie obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - działania za realizację których odpowiedzialny będzie Samorząd Województwa Opolskiego Wsparcie obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - działania za realizację których odpowiedzialny będzie Samorząd Województwa Opolskiego Opole, 20 marca 2015 r. Podział środków PROW dla kraju Tabela

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu Podejście LEADER. Rozwój Kierowany przez Społeczność (RLKS) w ramach PROW Realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju w latach 2016-2022 Szkolenie z zakresu konkursu grantowego Działania rozwijające potencjał

Bardziej szczegółowo

Leader+ w Dolinie Baryczy

Leader+ w Dolinie Baryczy Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa Foundation of Assistance Programmes for Agriculture Leader+ w Dolinie Baryczy Sprawdzonym narzędziem rozwoju obszarów wiejskich poprzez aktywizację społeczności

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 44/2017 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 8 lutego 2017 roku

Zarządzenie Nr 44/2017 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 8 lutego 2017 roku Zarządzenie Nr 44/2017 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 8 lutego 2017 roku w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu pn. Wzrost regionalnego potencjału turystycznego przez rewaloryzację zabytkowej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r.

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r. Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Zasady wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (wersja z dnia 30.06.2015 r.)

Zasady wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (wersja z dnia 30.06.2015 r.) Zasady wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (wersja z dnia 30.06.2015 r.) Regionalny Program Operacyjny Rola Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020 (1) W perspektywie

Bardziej szczegółowo

1.Wzrost aktywności gospodarczej na obszarze LGD Krajna Złotowska do 2023 roku

1.Wzrost aktywności gospodarczej na obszarze LGD Krajna Złotowska do 2023 roku Załącznik nr 6 Regulaminu Rady CEL OGÓLNY NUMER 1 : CEL SZCZEGÓŁOWY NUMER 1.1 PRZEDSIĘWZIĘCIE: 1.Wzrost aktywności gospodarczej na obszarze LGD Krajna Złotowska do 2023 roku 1.1 Zwiększenie aktywności

Bardziej szczegółowo

Lubaczowski Park Inwestycyjny. Gmina Wiejska Lubaczów

Lubaczowski Park Inwestycyjny. Gmina Wiejska Lubaczów Gmina Wiejska Lubaczów Gmina Wiejska Lubaczów ul. Jasna 1 37-600 Lubaczów woj. podkarpackie tel. 16 632 16 84 fax. 16 632 26 56 wojt@lubaczow.com.pl www.lubaczow.com.pl Informacje ogólne W ramach I etapu

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata 12 Objaśnienia wartości przyjętych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koszalina na lata 2015-2033 Założenia ogólne 1. Wartości przyjęte w WPF są zgodne z projektem budżetu na 2015 rok.

Bardziej szczegółowo

II. DZIAŁANIA I DOKUMENTY

II. DZIAŁANIA I DOKUMENTY PROJEKT CELOWY Nr 6T07 2004 C/6413 KRAJOWY SYSTEM ZARZĄDZANIA BUDOWLANYMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI INWESTYCYJNYMI FINANSOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW PUBLICZNYCH I POMOCOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ II. DZIAŁANIA I DOKUMENTY

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady współfinansowania rewitalizacji Żarowa ze środków UE w okresie programowania Przygotowanie do aplikowania o dofinansowanie.

Ogólne zasady współfinansowania rewitalizacji Żarowa ze środków UE w okresie programowania Przygotowanie do aplikowania o dofinansowanie. Ogólne zasady współfinansowania rewitalizacji Żarowa ze środków UE w okresie programowania 2014-2020. Przygotowanie do aplikowania o dofinansowanie. Plan spotkania: 1. Rewitalizacja - definicja 2. Zasady

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO BIAŁA PODLASKA NA LATA (Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030)

ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO BIAŁA PODLASKA NA LATA (Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030) ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO BIAŁA PODLASKA NA LATA 2015-2020 2020 (Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030) Michał Romanowski 5 wrzesień 2014 r. 375 km² 75,5 tys. mieszkańców Horyzont

Bardziej szczegółowo

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa, tel. (0-22) 5422000, fax (0-22) 6983144 www.mazowia.eu, e-mail: mjwpu@mazowia.eu Informacje o załącznikach składanych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 15/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 stycznia 2017 r.

Zarządzenie Nr 15/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 stycznia 2017 r. Zarządzenie Nr 15/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 stycznia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kaliszu. Na podstawie art. 33 ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVIII/ 226 / 11. Rady Miasta Krosna z dnia 31 sierpnia 2011 roku

Uchwała Nr XVIII/ 226 / 11. Rady Miasta Krosna z dnia 31 sierpnia 2011 roku Uchwała Nr XVIII/ 226 / 11 Rady Miasta Krosna z dnia 1 sierpnia 2011 roku w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu nr POIS.1.3.2/1/2016 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 ZAŁĄCZNIKI WYMAGANE DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE DO OCENY NA PODSTAWIE KRYTERIÓW: FORMALNYACH,

Bardziej szczegółowo

Środki RPO WK-P na lata jako instrument realizacji procesów rewitalizacyjnych

Środki RPO WK-P na lata jako instrument realizacji procesów rewitalizacyjnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Środki RPO WK-P na lata 2014-2020 jako instrument realizacji procesów rewitalizacyjnych Toruń, luty 2016 r. Definicja Rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 39 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU rozbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z przebudową wewnętrznego układu komunikacyjnego drogi i chodniki, infrastruktura techniczna,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 19/2017 STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 20 lutego 2017 roku

ZARZĄDZENIE Nr 19/2017 STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 20 lutego 2017 roku ZARZĄDZENIE Nr 19/2017 STAROSTY POZNAŃSKIEGO w sprawie: powołania Rady Projektu i Zespołu Projektowego ds. zarządzania i realizacji Projektu partnerskiego pn. Wspieranie strategii niskoemisyjnych na terenie

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru operacji oraz kryteriów wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów.

Kryteria wyboru operacji oraz kryteriów wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów. Kryteria wyboru operacji oraz kryteriów wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów Lp Wspólne dla wszystkich operacji 1 Realizacja wskaźników produktu określonych w LSR Udział

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYGOTOWANIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA

ZASADY PRZYGOTOWANIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA ZASADY PRZYGOTOWANIA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013 Łódź, 18 grudnia 2013 roku. Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. STRUKTURA PLANU

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata (RPO WiM )

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata (RPO WiM ) Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. (RPO WiM 2014-2020) Możliwości finansowania projektów w zakresie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Toruń, 17 marca

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 76/29/15 Zarządu Powiatu w Goleniowie z dnia 18 czerwca 2015 roku

Uchwała Nr 76/29/15 Zarządu Powiatu w Goleniowie z dnia 18 czerwca 2015 roku Uchwała Nr 76/29/15 Zarządu Powiatu w Goleniowie z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia procedury pozyskiwania środków zewnętrznych w Powiecie Goleniowskim. Na podstawie 61 ust. 2 Statutu Powiatu

Bardziej szczegółowo

Projekty grantowe. w działaniu: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

Projekty grantowe. w działaniu: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Projekty grantowe w działaniu: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w poddziałaniu: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Bardziej szczegółowo

OCENA MERYTORYCZNA KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LOKALNYMI KRYTERIAMI

OCENA MERYTORYCZNA KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LOKALNYMI KRYTERIAMI .. pieczęć LGD Załącznik nr do Uchwały nr XXXV//06 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała z dnia 3 listopada 06 r. OCENA MERYTORYCZNA KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu przyjętego uchwałą nr 113/113/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 4 lutego 2016 roku

Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu przyjętego uchwałą nr 113/113/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 4 lutego 2016 roku Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu przyjętego uchwałą nr 113/113/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 4 lutego 2016 roku Wytyczne do Biznesplanu stanowiącego załącznik do wniosku o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU OPERACJI (TRYB KONKURSOWY) WRAZ Z UZASADNIENIEM w ramach przedsięwzięcia:

KRYTERIA WYBORU OPERACJI (TRYB KONKURSOWY) WRAZ Z UZASADNIENIEM w ramach przedsięwzięcia: Załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze wniosków K/1/2016 KRYTERIA WYBORU OPERACJI (TRYB KONKURSOWY) WRAZ Z UZASADNIENIEM w ramach przedsięwzięcia: 2.2.1. Tworzenie wysokiej jakości infrastruktury na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze Załącznik Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze GMINA JÓZEFÓW Cel Strategiczny 1. Lepsza dostępność komunikacyjna

Bardziej szczegółowo

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI Opis operacji odpowiadającej działaniu z zakresu Małe projekty pod kątem spełniania kryteriów wyboru określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo na Jurze Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Tomaszowa Lubelskiego na lata

Lokalny Program Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Tomaszowa Lubelskiego na lata Lokalny Program Lubelskiego na lata MATRYCA LOGICZNA DLA LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI OBSZARU MIEJSKIEGO TOMZSZOWA LUBELSKIEGO NA LATA 2006-2013 Cel strategiczny CS Stworzenie przestrzennych warunków

Bardziej szczegółowo