Studium wykonalności

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Studium wykonalności"

Transkrypt

1 Gmina Starogard Gdański Studium wykonalności dla inwestycji REKONSTRUKCJA GRODZISKA ŚREDNIOWIECZNEGO w miejscowości OWIDZ Gmina Starogard Gdański. Starogard Gdański, 2009 r. 1

2 Dokument opracowany na zlecenie Urzędu Gminy w Starogardzie Gdańskim: przez: Doradztwo Strategiczno Inwestycyjne Progress ul. Mściwoja II 36a/ Kartuzy Autor opracowania: mgr Jarosław Zielonka 2

3 Spis treści STRESZCZENIE STUDIUM WYKONALNOŚCI WYKONALNOŚĆ INSTYTUCJONALNA OPIS PROJEKTODAWCY OPIS WDRAŻANIA PROJEKTU UWARUNKOWANIA PRAWNE REALIZACJI PROJEKTU TRWAŁOŚD INSTYTUCJONALNA WYKONALNOŚĆ TECHNICZNO- TECHNOLOGICZNA ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z KRAJOWYMI I REGIONALNYMI DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI OPIS STANU AKTUALNEGO PRZED REALIZACJĄ PROJEKTU OPIS POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU PRZEDMIOT PROJEKTU Analiza różnych wariantów realizacji rozwiązania zidentyfikowanych problemów Szczegółowy opis wybranego wariantu A. Lokalizacja, miejsce realizacji projektu B. Analiza techniczna i technologiczna C. Trwałośd technologiczna Opis stanu po realizacji projektu - logika interwencji A. Wskaźniki produktu B. Wskaźniki rezultatu C. Wskaźniki oddziaływania projektu cele długofalowe D. Matryca logiczna projektu E. Komplementarnośd projektu WYKONALNOŚĆ FINANSOWO EKONOMICZNA ANALIZA FINANSOWA Określenie założeo do analizy finansowej Całkowite nakłady inwestycyjne Kalkulacja przychodów ze sprzedaży inwestora w wyniku realizacji inwestycji A. Analiza rynku oraz oferta powstała w wyniku realizacji projektu B. Prognozowana liczba odbiorców C. Polityka cenowa D. Program sprzedaży Kalkulacja kosztów eksploatacyjnych bez realizacji projektu oraz z jego uwzględnieniem A. Plan amortyzacji Rachunek zysków i strat Zestawienie przepływów pieniężnych projektu Ustalenie wysokości dofinansowania (określenie dopuszczalnej wielkości pomocy publicznej lub określenie luki w finansowaniu) Wyliczenie i interpretacja wskaźników finansowej efektywności projektu A. Wskaźnik FNPV/C i FRR/C B. Wskaźnik FNPV/K i FRR/K Struktura finansowania * w 2011 roku w pozycji tej uwzględniono także wkład finansowy podmiotu gospodarczego przekazującego środki na pokrycie części kosztów realizacji projektu, ** środki Lokalnej Grupy Działania Chata Kociewia Analiza trwałości finansowej projektu ANALIZA EKONOMICZNA

4 OKREŚLENIE ZAŁOŻEO DO ANALIZY EKONOMICZNEJ RACHUNEK KOSZTÓW I KORZYŚCI EKONOMICZNYCH ZESTAWIENIE I OCENA JAKOŚCIOWA KOSZTÓW I KORZYŚCI, KTÓRE NIE MOGŁY ZOSTAD WYCENIONE USTALENIE WARTOŚCI WSKAŹNIKÓW EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ PROJEKTU A. Wskaźnik ENPV i ERR B. Wskaźnik B/C ANALIZA WRAŻLIWOŚCI ANALIZA RYZYKA ANALIZA WSKAŹNIKOWA WPŁYW PROJEKTU NA ŚRODOWISKO WPŁYW REALIZACJI PROJEKTU NA ŚRODOWISKO W TRAKCIE REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO PO ZAKOOCZENIU WPŁYW NA SIEDLISKA I GATUNKI ZAMIESZKUJĄCE TERENY NATURA 2000 I INNE O ZNACZENIU KRAJOWYM SPIS TABEL SPIS RYSUNKÓW

5 STRESZCZENIE STUDIUM WYKONALNOŚCI Informacje ogólne Przedmiotem opracowania jest analiza realizacji projektu pn. Rekonstrukcja średniowiecznego grodziska w miejscowości Owidz Gmina Starogard Gdański. Inwestycja zostanie wykonana w powiecie starogardzkim na terenie gminy Starogard Gdański w miejscowości Owidz. Projekt obejmuje swoim zakresem rekonstrukcję średniowiecznego grodziska w Owidzu i stworzenie wokół niego nowej atrakcji turystycznej regionu o walorach unikalnych w skali całego województwa pomorskiego. Inwestycja zostanie zrealizowana w okresie lat przy czym koszty inwestycyjne będą ponoszone w całości w latach Całkowity koszt przedmiotowej inwestycji wynosi ,00 zł, co w całości stanowią koszty kwalifikowane projektu. Wykonalność instytucjonalna Projekt zostanie zrealizowany przez partnerstwo gminy wiejskiej Starogard Gdański oraz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Chata Kociewia. Partnerem wiodącym projektu będzie gmina wiejska Starogard Gdański. Jednocześnie w realizację projektu będzie zaangażowana gmina miejska Starogard Gdański w zakresie pokrywania części kosztów projektu, nadzoru nad jego realizacją oraz pokrywania części kosztów eksploatacyjnych powstałej infrastruktury. W realizację inwestycji będzie zaangażowany także podmiot prywatny partycypujący finansowo w kosztach projektu. Gminy biorące udział w projekcie jako jednostki samorządu terytorialnego oraz LGD Chata Kociewia posiadają wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pracowników w realizacji podobnych inwestycji. Po zakończeniu projektu podmiotem odpowiedzialnym za zarządzanie i eksploatację powstałej infrastruktury będzie Lokalna Grupa Działania Chata Kociewia stowarzyszenie któremu zostanie przekazana powstała infrastruktura w użytkowanie. Beneficjent posiada szerokie poparcie społeczności lokalnej oraz przedsiębiorców z terenu realizacji projektu czego potwierdzeniem są listy intencyjne poparcia dla projektu. Wykonalność techniczno technologiczna Na etapie planowania inwestycji i prowadzonych prac projektowych rozważano kilka możliwych do realizacji opcji rozwiązań alternatywnych z punktu widzenia przyjętych parametrów technicznych. Opisana w studium analiza rozpatrywanych wariantów wskazuje, że przyjęty do realizacji wariant jest optymalny z punktu widzenia zidentyfikowanych potrzeb rozwojowych gminy i odzwierciedla najlepszy stosunek poniesionych nakładów do otrzymanych korzyści ekonomicznych. 5

6 Tym samym w ramach inwestycji założono kompleksową rekonstrukcję grodziska w Owidzu w ramach której powstanie m 2 powierzchni nowego obiektu turystycznego na który będą składały się następujące elementy: Niwelacja terenu pod grodzisko, Brama, wieże, chaty, Częstokół i umocnienia skarpy, Palenisko, Plac o nawierzchni utwardzonej, Budynek wystawienniczy, Nawierzchnia brukowa placu przed budynkiem, Uzbrojenie, zagospodarowanie terenu. Jednocześnie inwestycja swoim zakresem obejmuje przeprowadzenie w ramach instrumentu elastyczności 25 godzin szkolenia dla przewodnika po grodzisku - pracownika obsługi grodziska - z zakresu dziedzictwa historycznego i kulturowego Pomorza, w tym Kociewia, informacji na temat grodziska, prac wykopaliskowych oraz wydobytych eksponatów. Głównym celem realizowanej inwestycji jest wzmocnienie potencjału rozwojowego regionu poprzez rozwój funkcji turystycznej. Do realizacji tak wyznaczonego celu głównego przyczynia się spełnienie założeń celów szczegółowych projektu, wśród których wyróżniono: Zachowanie i ochronę lokalnej historii i tradycji, Wzrost lokalnej atrakcyjności turystycznej regionu, Kultywowanie i promocja lokalnej historii i tradycji, Poprawa warunków do rozwoju gospodarki regionu w oparciu o turystykę i kulturę. W konsekwencji realizacji inwestycji rezultatami projektu wyznaczonymi w poniższym dokumencie będą przede wszystkim: Liczba osób odwiedzających obiekty dziedzictwa kulturowego poddane ochronie osób/rok, Liczba imprez/wydarzeń kulturalnych zorganizowanych w obiektach objętych wsparciem 8 imprez/rok, Liczba osób przeszkolonych w ramach projektu 1 osoba, Liczba bezpośrednio utworzonych miejsc pracy 4 etaty, Liczba turystów korzystających z wytworzonych / zmodernizowanych produktów turystycznych osób/rok. Długofalowymi efektami realizacji inwestycji w zakresie jej wpływu na strukturę społeczną i gospodarczą regionu będą przede wszystkim: Wzrost liczby turystów odwiedzających obszar realizacji projektu (powiat starogardzki) w okresie 5 lat od zakończenia inwestycji 10 % w stosunku do stanu obecnego. 6

7 Powstania nowych podmiotów gospodarczych w okres 5 lat od zakończenia inwestycji 5 nowych podmiotów gospodarczych działających w branży turystycznej i okołoturystycznej, Powstania nowych miejsc pracy 10 nowych miejsc pracy w podmiotach gospodarczych działających w zakresie usług turystycznych i okołoturystycznych. Wykonalność ekonomiczno finansowa Uczestnicy projektu posiadają zabezpieczone środki na realizację przedmiotowej inwestycji, czego dowodem są zapisy ich budżetów, Wieloletnich Planów Inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego oraz zawarte porozumienia u umowy. Jednocześnie wszystkie koszty operacyjne związane z utrzymaniem powstałej infrastruktury będą pokrywane z dwóch źródeł: opłat pobieranych od turystów za korzystanie z atrakcji grodziska oraz dotacji ze strony partnerów projektu. Analiza finansowa wykazała, że przedmiotowy projekt należy do inwestycji niedochodowych o czym świadczy ujemna wartość wskaźnika NPV/C = ,00. Głównymi efektami projektu będą jednak rezultaty o wymiarze ekonomicznym i społecznym odczuwalne w sposób pośredni przez mieszkańców gminy i osoby przyjezdne. Do efektów tych należą m.in.: poprawa atrakcyjności turystycznej regionu, wzrost liczby turystów, powstanie nowych miejsc pracy, wzrost poziomu przedsiębiorczości, ochrona i zachowanie regionalnej historii i tradycji. Przedstawiona w poniższym dokumencie analiza wskazuje, że inwestycja jest w pełni efektywna ekonomicznie a jej efekty ekonomiczne przewyższają poniesione nakłady zarówno inwestycyjne jak i eksploatacyjne. Dowodem na to są wyniki obliczeń wskaźników efektywności ekonomicznej: ENPV , EIRR 6,77 %, B/C 1,66. Jednocześnie analiza budżetu partnerów uczestników projektu i ich sytuacja finansowa wskazuje na pełną trwałość finansową projektu zarówno w okresie jego realizacji jak i późniejszego utrzymania powstałej infrastruktury. Wielkość dofinansowania o jakie ubiega się beneficjent wynosi ,85 zł tj. 85 % kosztów kwalifikowanych inwestycji. 7

8 1. WYKONALNOŚĆ INSTYTUCJONALNA 1.1. Opis Projektodawcy Wnioskodawcą przedmiotowego projektu i jego beneficjentem jest Gmina Wiejska Starogard Gdański. Gmina jako instytucja wiodąca podpisała w tym zakresie umowę partnerską z Lokalną Grupą Działania Chata Kociewia oraz porozumienie z Gminą Miejską Starogard Gdański na realizację przedmiotowej inwestycji. Jednocześnie wnioskodawca posiada promesę udzielenia darowizny na realizację przedmiotowej inwestycji ze strony prywatnego podmiotu gospodarczego - Przedsiębiorstwa Transportowo Handlowego Broker Mariusz Szwarc z siedzibą w Starogardzie Gdańskim. Tym samym Gmina Wiejska Starogard Gdański jest partnerem wiodącym w projekcje, jego beneficjentem i realizuje go wspólnie z LGD Chata Kociewia partnerem projektu oraz Gminą Miejską Starogard Gdański i Przedsiębiorstwem Transportowo Handlowym Broker Mariusz Szwarc - jako podmiotami zaangażowanymi finansowo w jego realizację. Na potrzeby inwestycji gmina Starogard Gdański zawarła umowę partnerską i podpisała porozumienia z wszystkimi uczestnikami projektu, regulującymi współpracę i wkład poszczególnych podmiotów na etapie przygotowania i realizacji inwestycji oraz w trakcie jej funkcjonowania (Porozumienie z dnia 30 czerwca 2008 roku zawarte pomiędzy Gminą Wiejską Starogard Gdański, Gminą Miejską Starogard Gdański oraz LGD Chata Kociewia, Umowa partnerska zawarta pomiędzy Gminą Wiejską Starogard Gdański a LGD Chata Kociewia oraz Promesa udzielenia darowizny na realizację przedsięwzięcia wystawiona przez Przedsiębiorstwo Transportowo Handlowe Broker Mariusz Szwarc). Głównym dokumentem prawnym określającym cele i zadania dwóch uczestników projektu - jednostek samorządu terytorialnego - jest Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr z 1990 roku z późn. zm.). Zgodnie z art. 7 ustawy do zadań własnych gminy należą sprawy kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. Zadania związane z realizacją przedmiotowej inwestycji gminy będą realizowały poprzez pracowników odpowiednio Urzędu Gminy oraz Urzędu Miasta, którzy będą czuwać nad prawidłową realizacją projektu zarówno od strony organizacyjnej, techniczno - prawnej jak i finansowej. Gmina Wiejska działa na podstawie statutu, stanowiącego załącznik do uchwały Nr V/29/2003 Rady Gminy z dnia 16 stycznia 2003 r. oraz Regulaminu Organizacyjnego Gminy Starogard Gdański (Zarządzenie Nr ADM.09/2008 Wójta Gminy Starogard Gdański z dnia 30 stycznia 2008 roku). Z dokumentów tych wynika że w Urzędzie Gminy funkcjonuje obecnie 8 wydziałów i samodzielnych stanowisk pracy (razem z władzami gminy). Ze schematu organizacyjnego Gminy Wiejskiej Starogard Gdański wynika, że projektodawca posiada odpowiednie służby odpowiedzialne za przygotowanie inwestycji pod względem dokumentacyjnym, zorganizowanie procesu finansowania, organizację przetargów publicznych, 8

9 zapewnienie nadzorów nad realizacją inwestycji, dokonanie odbioru końcowego. Są to następujące wydziały: Wydział Rozwoju Gminy zatrudniający 3 osoby odpowiedzialny będzie za wszystkie etapy związane z przygotowaniem projektu pod względem kompletności dokumentacyjnej, sprawy związane ze sposobem wdrażania, monitorowania, rozliczenia i promocji projektu; Wydział Finansowy zatrudniający 10 osób odpowiedzialny będzie za finansową realizację przedsięwzięcia (dokonywanie płatności za poszczególne etapy zadania inwestycyjnego, prowadzenie ewidencji księgowej); Wydział Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej zatrudniający 10 osób odpowiedzialny będzie za rzeczową realizację projektu, w tym przeprowadzenie przetargów publicznych, nadzór nad właściwą realizacją umowy z wykonawcami robót budowlanych; Szczegółowy schemat organizacyjny Urzędu Gminy w Starogardzie Gdańskim przedstawia poniższy rysunek. O pełnym przygotowaniu wnioskodawcy do realizacji inwestycji pod względem organizacyjnym decyduje także fakt, że gmina posiada duże doświadczenie w przygotowaniu, realizacji i rozliczaniu inwestycji, w tym inwestycji współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych w ostatnich 5 latach. W ciągu ostatnich 5 lat Gmina Wiejska Starogard Gdański realizowała duże inwestycje o charakterze infrastrukturalnym ze środków własnych i funduszy unijnych, które przedstawione są w poniższej tabeli. L.p Tab 1. Wykaz inwestycji realizowanych przez Gminę Wiejską Starogard Gdański. Nazwa projektu Budowa drogi gminnej Rokocin Koteże (projekt Nr 1312/ /02) Budowa gminnej drogi Kokoszkowy Liniowiec (projekt Nr Z/222/III/31/143/04/U/15/05) Budowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jabłowo i Lipinki Szlacheckie (projekt Nr WFOŚ/P/85/2005) Budowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie I etap oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jabłowo i Lipinki Szlacheckie (projekt Nr 691/2005/Wn11/OW-OK-KP/P) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i modernizacja oczyszczalni ścieków w Szpęgawsku Podmiot realizujący inwestycję Urząd Gminy Starogard Gdański Wydział Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej, Wydział Finansowy Urząd Gminy Starogard Gdański Wydział Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej, Wydział Finansowy Urząd Gminy Starogard Gdański Wydział Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej, Wydział Finansowy Urząd Gminy Starogard Gdański Wydział Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej, Wydział Finansowy Urząd Gminy Starogard Gdański Wydział Gospodarki Krótka charakterystyka projektu Budowa nowej drogi o długości 2,3 km Budowa drogi o długości 1,8 km Budowa nowej oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej o długości 11,26 km Budowa nowej oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej o długości 11,26 km Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci Wartość projektu, kwota i źródła dofinansowania Wartość inwestycji = tys. złotych brutto Dofinansowanie z programu SAPARD i ARiMR = złotych Wartość inwestycji = tys. złotych brutto Dofinansowanie z programu ZPORR = tys. złotych Wartość inwestycji tys. złotych brutto Pożyczka preferencyjna z WFOŚiGW = tys. złotych Wartość inwestycji = tys. złotych brutto Pożyczka preferencyjna z NFOŚiGW = tys. złotych Wartość inwestycji = tys. złotych brutto Dofinansowanie z programu 9

10 L.p. Nazwa projektu Podmiot realizujący Krótka charakterystyka inwestycję projektu Komunalnej i kanalizacji sanitarnej o (projekt Nr 1560/ /02) Przestrzennej, Wydział długości 2,68 km Finansowy Urząd Gminy 6. Budowa ścieżki rowerowej na trasie Starogard Gdański Wybudowanie ścieżki Kokoszkowy Starogard Gdański Wydział Gospodarki rowerowej o długości Komunalnej i 800 mb (projekt Nr 17991/ /04) Przestrzennej, Wydział Finansowy Urząd Gminy Modernizacja szkoły 7. Starogard Gdański podstawowej, Modernizacja szkoły podstawowej w Wydział Gospodarki dobudowanie części Kokoszkowach Komunalnej i budynku z Przestrzennej, Wydział przeznaczeniem dla Finansowy gimnazjum Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urząd Gminy Wiejskiej Starogard Gdański Wartość projektu, kwota i źródła dofinansowania SAPARD i ARiMR = tys. złotych Wartość inwestycji = 299 tys. złotych brutto Dofinansowanie z programu SAPARD i AriMR = 114 tys. złotych Wartość inwestycji = złotych brutto Inwestycja zrealizowana w całości z budżetu Gminy 10

11 Wójt Gminy Inspektor ds. kontroli wewnętrznej Radca Prawny Wydział Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych Wydział administracyjny Wydział finansowy Wydział Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Wydział Rozwoju Gminy Naczelnik Wydziału Inspektor ds. oświaty Inspektor ds. oświaty i spraw społecznych Inspektor ds. księgowości i oświaty Sekretarz Gminy Zastępca Wójta Inspektor ds. organizacyjnych Inspektor ds. administracyjnych Inspektor ds. promocji gminy Inspektor ds. ewidencji ludności Inspektor ds. kadr i płac Skarbnik Inspektor ds. podatków Inspektor ds. księgowości Inspektor ds. finansowych Inspektor ds. podatków i opłat Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Inspektor ds. rozwoju gminy Inspektor ds. środków zewnętrznych Inspektor ds. gospodarki przestrzennej Inspektor ds. geodezji i gospodarki nieruchomościami Naczelnik Wydziału Rozwoju Gminy Podinspektor ds. środków zewnętrznych Podinspektor ds. środków zewnętrznych Inspektor ds. ochrony środowiska Rys 1. Schemat organizacyjny Urzędu Gminy w Starogardzie Gdańskim. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urząd Gminy Wiejskiej Starogard Gdański. Inspektor ds. rolnictwa 11

12 Gmina Miejska Starogard Gdański działa na podstawie statutu, stanowiącego załącznik Nr XX/189/2008 Rady Miejskiej z dnia 26 marca 2008 roku oraz Regulaminu Organizacyjnego (Zarządzenie Nr 30/2003 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z 10 czerwca 2003 roku). W Urzędzie Miasta funkcjonują obecnie 24 wydziały i samodzielne stanowiska pracy (razem z władzami gminy). Podobnie jak gmina wiejska tak i miasto Starogard Gdański posiada odpowiednie służby odpowiedzialne za przygotowanie inwestycji pod względem dokumentacyjnym, zorganizowanie procesu finansowania, organizację przetargów publicznych, zapewnienie nadzorów nad realizacją inwestycji, dokonanie odbioru końcowego. Są to następujące Wydziały: Wydział Rozwoju zatrudniający 6 osób odpowiedzialny będzie za współudział we wszystkich etapach związanych z przygotowaniem projektu pod względem kompletności dokumentacyjnej, sprawy związane ze sposobem wdrażania, monitorowania, rozliczenia i promocji projektu; Wydział Inwestycyjny zatrudniający 13 osób odpowiedzialny będzie za rzeczową realizację projektu, w tym współudział w przeprowadzeniu przetargów publicznych, nadzór nad właściwą realizacją umowy z wykonawcami robót budowlanych; Wydział Finansowy zatrudniający 27 osób odpowiedzialny będzie za finansową realizację przedsięwzięcia. Szczegółowy schemat organizacyjny Urzędu Miasta w Starogardzie Gdańskim przedstawia poniższy schemat. Miasto posiada także doświadczenie w przygotowaniu, realizacji i rozliczaniu inwestycji, w tym inwestycji współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych w ostatnich 5 latach. W ciągu ostatnich 5 lat Gmina Miejska Starogard Gdański realizowała duże inwestycje o charakterze infrastrukturalnym ze środków własnych i środków unijnych, które przedstawione są w poniższej tabeli. Tab 2. Wykaz inwestycji realizowanych przez Gminę Miejską Starogard Gdański L.p Nazwa projektu Budowa Małej Obwodnicy w Starogardzie Gdańskim Modernizacja i przebudowa obiektów OSIR w Starogardzie Gdańskim Podmiot realizujący inwestycję Urząd Miasta Starogard Gdański Wydział Techniczno-Inwestycyjny, Wydział Finansowy Urząd Miasta Starogard Gdański Wydział Techniczno-Inwestycyjny, Wydział Finansowy Krótka charakterystyka projektu Droga o długości 2,11 km, szerokość jezdni 7 m po jednym pasie w każdym kierunku, ścieżka rowerowa o szerokości 2 m, chodnik po obu stronach o szerokości 2 m, dwa ronda, jedno skrzyżowanie świetlne, dwie drogi serwisowe Boisko z trawy syntetycznej III generacji o powierzchni m 2, (lodowisko sezonowe o wymiarach 32x16 m, ściana wspinaczkowa wraz z kamieniem bulderingowym o łącznej powierzchni 290 m 2 i wysokości maksymalnej 13 m Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urząd Miasta w Starogardzie Gdańskim. Wartość projektu, kwota i źródła dofinansowania Wartość inwestycji = 26,1 mln złotych brutto Dofinansowanie z programu ZPORR = 18,8 mln złotych Wartość inwestycji = ,09 złotych brutto Dofinansowanie z Ministerstw Sportu i Turystyki = złotych 12

13 Prezydent Miasta Pełnomocnik prezydenta ds. ochrony informacji niejawnych Zastępca Prezydenta ds. techniczno - inwestycyjnych Zastępca Prezydenta ds. społecznych i rozwoju Sekretarz Miasta Skarbnik Miasta Urząd Stanu Cywilnego Straż Miejska Zespół Prawny Audytor wewnętrzny Wydział techniczno - inwestycyjny Wydział planowania i urbanistyki Wydział gospodarki gruntami, geodezji i rolnictwa Pełnomocnik Prezydenta ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnieo Pełnomocnik Prezydenta ds. osób niepełnosprawnych Wydział Organizacyjny Wydział finansowy Rzecznik prasowy Wydział Spraw Społecznych Samodzielne stanowisko pracy ds. kontroli finansowo - gospodarczej Wydział Spraw Obywatelskich Samodzielne stanowisko pracy ds. zamówieo publicznych Wydział promocji i współpracy zagranicznej Wydział rozwoju Rys 2. Schemat organizacyjny Urzędu Miasta w Starogardzie Gdańskim. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urząd Miasta w Starogardzie Gdańskim. 13

14 Koszty działalności pracowników w/w komórek obu gmin związane z realizacją projektu sfinansowane będą z budżetów gmin i nie obciążą wartości wytworzonych środków trwałych. Gmina Miejska Starogard Gdański posiada zabezpieczone w budżecie na lata (załącznik Nr 4 do uchwały Rady Miasta w Starogardzie Gdańskim Nr XXXIV/307/2008 z 22 grudnia 2008 r.) środki finansowe przewidziane na pokrycie udziału własnego. Podobnie Gmina Wiejska Starogard Gdański posiada zabezpieczone w budżecie na lata (limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach załącznik Nr 4 do uchwały Rady Gminy w Starogardzie Gdańskim Nr XXVI/273/2008 z 18 grudnia 2008 r.) na realizację projektu. Partner projektu - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Chata Kociewia jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych (w tym j.s.t.) o celach niezarobkowych które posiada zarówno doświadczenie jak i potencjał merytoryczny do pełnienia roli operatora grodziska po zakończeniu projektu. Stowarzyszenie rozpoczęło swoją działalność z dniem 29 marca 2006 roku i zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Gdańsk Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Siedzibą stowarzyszenia jest Starogard Gdański. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zmianami) oraz statutu przyjętego uchwałą Nr 1/2006 w dniu 17 lutego 2006 roku. Władzami stowarzyszenia są: Walne Zebranie Członków, Zarząd, Komisja Rewizyjna i Rada. Powstanie Lokalnej Grupy Działania Chata Kociewia związane było z Pilotażowym Programem Leader realizowanym w ramach SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich i mającym na celu działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Obecnie jednak działalność Stowarzyszenia poza udziałem w Programie Leader w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich skupia się także na realizacji innych projektów o charakterze przede wszystkim szkoleniowym, promocyjnym i informacyjnym realizowanych przy pomocy wsparcia funduszy strukturalnych UE oraz innych środków zewnętrznych. Statut LGD wskazuje, że do głównych celów działalności Stowarzyszenia należą obecnie: działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, opracowywanie planów i strategii, realizacja i wspieranie działań na rzecz realizacji planów i strategii, promocja obszarów wiejskich, mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich, upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich, 14

15 wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Analiza dokumentów finansowych LGD pozwala na stwierdzenie, że jej kondycja finansowa jest stabilna i nie występuje zagrożenie w kontynuowaniu jego działalności. Strukturę organizacyjną LGD przedstawia poniższy schemat. WALNE ZGROMADZENIE LGD WŁADZA UCHWAŁODAWCZA LGD GRUPA PROGRAMOWA EKOLOGICZNA GRUPA PROGRAMOWA GOSPODARCZA GRUPA PROGRAMOWA SPOŁECZNA ZARZĄD LGD CHATA KOCIEWIA Sekcja księgowości BIURO LGD CHATA KOCIEWIA Sekcja współpracy z beneficjentami - biuro weryfikacji wniosków Sekcja rozliczania projektów beneficjantów i LGD Sekcja realizacji projektów rozwój LGD Rys 4. Struktura organizacyjna Lokalnej Grupy Działania Chata Kociewia. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych LGD Chata Kociewia. Najwyższą władzą uchwałodawczą Stowarzyszenia jest zgodnie z Ustawą o Stowarzyszeniach oraz Statutem LGD Walne Zgromadzenie Członków. W zakresie bezpośredniego zarządzania organizacją władzę sprawuje Zarząd LGD który liczby obecnie 5 osób. Zarząd realizuje swoje zadania za pośrednictwem pracowników biura LGD. Obecnie w biurze Stowarzyszenia zatrudnione są 3 osoby: Kierownik biura LGD Pracownik biurowy Główna księgowa stowarzyszenia. Zarówno członkowie Zarządu LGD jak i pracownicy biura posiadają wiedzę i doświadczenie dotyczące rozwoju obszarów wiejskich oraz realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych. Jak wskazano powyżej LGD Chata Kociewie posiada duże doświadczenia w zarządzaniu przedsięwzięciami realizowanymi w ramach partnerstwa Lokalna Grupa Działania. Poniżej przedstawiono najważniejsze projekty zrealizowane dotychczas przez LGD: Pełna Chata system zintegrowanych działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich terenu Lokalnej Grupy Działania Chata Kociewia - Projekt realizowano w okresie od 15

16 lutego 2007 roku do maja 2008 roku w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Działanie 2.7 Pilotażowy Program LEADER+. Kwota otrzymanego dofinansowania zł. Lokalna Grupa Działania Chata Kociewia od 2008 roku stała się Lokalną Organizacją Grantową w ramach programu Działaj Lokalnie. Program ten zakłada wspieranie organizacji pozarządowych i grup nieformalnych i służy aktywizacji działań mieszkańców obszarów wiejskich. Edycja programu będzie trwała do wiosny przyszłego roku, a zaraz po niej ogłoszona zostanie kolejna. Lokalna Grupa Działania otrzymała od Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce dotację w kwocie ,00. Projekt Od problemu do rozwiązania aktywizowanie społeczności wiejskiej. Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i otrzymał dofinansowanie na kwotę zł to jest 100 % wartości projektu. Zadania zaplanowane w projekcie realizowane były w okresie od lipca 2008 roku do listopada 2008 roku. Projekt Aktywizowanie społeczności wiejskiej i promocja podejścia LEADER. Lokalna Grupa Działania Chata Kociewia zrealizowała powyższy projekt na zlecenie Gminy Zblewo która otrzymała dofinansowanie na działania aktywizujące społeczność wiejską i promocję podejścia Leader z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Kwota przyznanej dotacji wynosiła zł, a zadania realizowane były w okresie od czerwca 2008 roku do grudnia 2008 roku. Przedsiębiorstwo Transportowo Handlowe Broker Mariusz Szwarc z siedzibą w Starogardzie Gdańskim stanowi sieć hurtowni budowlanych na terenie województwa pomorskiego. Obszarem działalności firmy jest obecnie przede wszystkim sprzedaż materiałów budowlanych, ale również dysponowanie własnym specjalistycznym transportem: samochody samorozładowcze (HDS), wywrotki, betonowozy, dzięki którym firma szybko i sprawnie dowozi materiały na miejscu budowy. Do szerokiej oferty na materiały budowlane wraz z dowozem firma dołącza również fachowe doradztwo techniczne wraz ze współpracą w rozwiązywaniu zagadnień związanych z zastosowaniem oferowanych materiałów. Tym samym jak wynika z załączonej do wniosku promesy udzielenia darowizny Przedsiębiorstwo jest zainteresowane realizacją projektu który dzięki zwiększeniu poziomu ruchu turystycznego wpłynie w konsekwencji także na zainteresowanie ofertą firmy. Reasumując zarówno projektodawca jak i jego partnerzy: Gmina Miejska Starogard Gdański i LGD posiadają duże doświadczenie w realizacji projektów finansowanych zarówno ze 16

17 środków własnych jak i współfinansowanych z funduszy unijnych i pod względem organizacyjnym są przygotowani do realizacji inwestycji objętej projektem Opis wdrażania projektu Realizacja przedmiotowej inwestycji zostanie oparta o współdziałanie partnerów projektu: gminy wiejskiej Starogard Gdański, Gminy Miejskiej Starogard Gdański i Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Chata Kociewia oraz podmiotu zaangażowanych w jego realizację: Przedsiębiorstwa Transportowo Handlowego Broker Mariusz Szwarc. W tym zakresie na mocy zapisów Umowy partnerskiej zawartej pomiędzy Gminą Wiejską Starogard Gdański a LGD Chata Kociewia oraz Porozumienia zawartego między projektu Gminą Starogard Gdański i Gminą Miejską Starogard Gdański (Porozumienie z dnia 30 czerwca 2008 roku wraz z aneksami) określono założenia wdrażania przedmiotowej inwestycji. Współdziałanie pomiędzy partnerami projektu polegać będzie na pełnej współpracy przy realizacji wszelkich działań zmierzających zarówno do wykonania obowiązków wynikających ze złożonego wniosku o dofinansowanie, z wykonania robót budowlanych oraz wszelkich innych działań niezbędnych do ich przeprowadzenia. Porozumienie i Umowa partnerska zakładają w tym względzie, że do obowiązków Beneficjenta (Partnera Wiodącego Gminy Starogard Gdański) należy w szczególności: Reprezentowanie partnerów w zakresie przygotowania, a następnie realizacji projektu (podmiot praw i obowiązków projektu wynikających z umowy o dofinansowanie), Złożenie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu. Rozliczenie kwestii finansowych - przedkładanie IZ RPO WP odpowiednich dowodów poniesionych wydatków, dopilnowanie poprawnego rozliczenia przedsięwzięcia. Przestrzeganie procedur sprawozdawczości i monitoringu opracowywanie i przekazywanie raportów do IZ RPO WP. Zarządzanie środkami finansowymi, zapewnienie płynności finansowej przedsięwzięcia oraz kontroli ich wydatkowania (zapewnienie współfinansowania, jak również wydatkowanie i rozliczanie środków uzyskanych z funduszy strukturalnych). Nadzór i pilotaż spraw związanych z wykonaniem projektu technicznego i prowadzeniem prac budowlanych. Przeprowadzenie procedur przetargowych na wyłonienie wykonawców: - projektu technicznego, - robót budowlanych, - nadzoru inwestorskiego. Do obowiązków LGD Chata Kociewia należy w szczególności: 17

18 czuwanie nad poprawnością przebiegu robót budowlanych, nadzorowanie zgodności prac budowlanych z zakresem historycznym rekonstrukcji grodziska w Owidzu, nadzorowanie i organizacja szkolenia dla przewodnika turystycznego pracownika obsługi grodziska w Owidzu, Dodatkowo w ramach zawartego porozumienia założono następujące kwestie dotyczące zasad wdrażania przedmiotowego projektu: Odpowiedzialność za poprawny przebieg zadania Partnerzy projektu oraz Gmina Miejska Starogard Gdański ponoszą solidarnie, Określa się, że Partnerzy oraz pozostali uczestnicy projektu przekażą Beneficjentowi na rachunek bankowy, środki o wartości szacunkowej określonej w zawartym Porozumieniu, Umowie partnerskiej oraz Promesie darowizny, Obowiązkiem Partnera jest wykonanie nadzoru archeologicznego oraz szkolenia dla przewodnika we własnym zakresie i na koszt własny (z uwzględnieniem dofinansowania z EFRR). Środki na wykonanie robót budowlanych przy budowie biur na terenie budynku wystawienniczego Partner przekazuje Beneficjentowi na zasadach określonych w zawartej Umowie partnerskiej, Ustala się, że właścicielem majątku wytworzonego w wyniku realizacji projektu będzie Beneficjent Gmina Starogard Gdański, Środki finansowe w ramach dotacji z EFRR zostaną przekazane partnerom projektu Gminie Wiejskiej Starogard Gdański oraz LGD Chata Kociewia na zasadach określonych w zawartej Umowie partnerskiej. Na mocy zawartego porozumienia dla realizacji przedmiotowej inwestycji zostanie powołany Zespół Projektowy którego strukturę organizacyjną przedstawia poniższy schemat. W skład Zespołu wejdzie 7 komórek organizacyjnych wywodzących się ze struktur organizacyjnych partnerów projektu - po 3 komórki z każdej z gmin oraz 1 komórka z LGD a w realizację inwestycji z ramienia projektu tych instytucji będzie zaangażowanych w sumie 5 osób (wraz z władzami). 18

19 Podmiot wiodący Wójt Gminy Starogard Gdaoski Partner Projektu Umowa partnerska Partner Projektu Lokalna Grupa Działania Chata Kociewia Porozumienie z dnia r. Prezydent Miasta Starogard Gdaoski Zarząd Lokalnej Grupy Działania Skarbnik Gminy Starogard Gdaoski Naczelnik Wydziału RGM kierownik projektu Naczelnik Wydziału GPK kierownik wykonawczy projektu Skarbnik Miasta Starogard Gdaoski Naczelnik Wydziału Rozwoju Naczelnik Wydziału Techniczno- Inwestycyjne-go Inspektor ds. księgowości Inspektor ds. rozwoju gminy Zespół projektowy Rys 3. Schemat organizacyjny wraz z podziałem kompetencji Zespołu Projektowego, który zostanie powołany na potrzeby realizacji projektu. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Starogardzie Gdańskim. Poszczególne komórki Zespołu Projektowego będą odpowiedzialne za: Wójt Gminy Starogard Gdański zawiera umowę o dofinansowanie, ponosi odpowiedzialność za pełną realizację projektu w imieniu Gmin Miejskiej i Wiejskiej, Prezydent Miasta Starogard Gdański odpowiada solidarnie wraz z Wójtem Gminy Starogard Gdański za realizację umowy, Skarbik Gminy Starogard Gdański odpowiedzialny za poprawny przebieg finansowy realizacji zadania (wspólnie z pracownikiem Wydziału Finansowego Inspektorem ds. księgowości), Skarbnik Miasta Starogard Gdański odpowiedzialny za wydatkowanie środków z budżetu Gminy Miejskiej zgodnie z treścią Porozumienia z dnia r. Naczelnik Wydziału Rozwoju Gminy Starogard Gdański pełniący funkcję Kierownika Projektu będzie odpowiedzialny przede wszystkim za: 19

20 - Organizację finansowania: ustalenie optymalnej struktury finansowania; przygotowanie dokumentów techniczno-ekonomicznych wymaganych przez Instytucje Pośredniczące i Zarządzające Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego; opracowanie harmonogramów wykonywania prac inwestycyjnych oraz składanie dokumentów potwierdzających prawidłowe wykorzystanie środków. - Nadzór nad okresem gwarancyjnym: nadzór nad usuwaniem wad i usterek. - Raportowanie i sprawozdawczość: analiza zgodności przebiegu robót i finansowania z harmonogramami; sporządzenie wniosku o płatność; sporządzanie raportów, okresowych i końcowego; rozliczenie końcowe inwestycji. Naczelnik Wydziału GPK Kierownik wykonawczy projektu oraz jego pracownik (Inspektor ds. rozwoju gminy) będą odpowiedzialni przede wszystkim za: - Procedury przetargowe: przygotowanie dokumentacji przetargowej; przeprowadzenie przetargów na wykonanie prac projektowych, nadzoru, robót oraz dostaw; podpisanie umowy z wykonawcami. - Wykonanie prac przygotowawczych: sprawdzenie jakości i kompletności dokumentacji; sprawdzenie dokumentów pozwalających na rozpoczęcie budowy; uzyskanie pozwolenia na wycinkę drzew i krzewów; ustalenie zakresu dokumentacji powykonawczej; ustalenie zakresu dokumentacji przebiegu procesu inwestycyjnego; wprowadzenie wykonawcy na plac budowy i przekazanie dokumentacji technicznej i formalnej. - Nadzór nad budową i odbiór końcowy: prowadzenie budowlanego nadzoru inwestycyjnego; kompletacja wyposażenia; współpraca z organami nadzoru budowlanego; koordynacja robót i dostaw; nadzór i udział w odbiorze końcowym. Naczelnik Wydziału Rozwoju Urzędu Miasta Starogard Gdański współpraca przy realizacji zadań kierownika projektu w zakresie jego obowiązków, Naczelnik Wydziału Techniczno Inwestycyjnego Urzędu Miasta Starogard Gdański współpraca przy zadaniach prowadzonych przez kierownika wykonawczego w zakresie wykazanym dla kierownika wykonawczego, Zarząd LGD partnera projektu - czuwanie nad poprawnością przebiegu robót budowlanych, nadzorowanie zgodności prac budowlanych z zakresem historycznym rekonstrukcji grodziska w Owidzu, nadzorowanie i organizacja szkolenia dla przewodnika turystycznego pracownika obsługi grodziska w Owidzu. W ramach prowadzonych prac, beneficjent projektu i partnerzy mają obowiązek: 1. Prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji projektu. 20

21 2. Prowadzenia ewidencji zdarzeń księgowych w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację kosztów ponoszonych na realizację projektu oraz powiązanie płatności z dokonywanymi wydatkami z projektu, a także identyfikację dowodów, na podstawie których dokonano płatności. 3. Rzetelnego dokumentowania wydatków za pomocą oryginałów rachunków, faktur i innych pełnoprawnych dokumentów księgowych stanowiących podstawę dokonywanych płatności. 4. Utworzenia konta/kont, na które umawiające się strony będą przekazywać środki finansowe na współfinansowanie inwestycji, oraz za pomocą którego/których obsługiwać będą płatności związane z projektem. Realizacja projektu nie spowoduje dodatkowego wzrostu zatrudnienia w Urzędach Miasta i w Urzędzie Gminy w Starogardzie Gdańskim. Z uwagi na fakt, że beneficjentem oraz uczestnikiem projektu są jednostki samorządu terytorialnego tak jak wskazano powyżej - komórkami odpowiedzialnymi za realizację projektu będą poszczególne wydziały i stanowiska pracy w urzędach administracji samorządowej. Koszty funkcjonowania tych komórek będą skupiały się wokół kosztów wynagrodzeń oraz kosztów pozostałej obsługi administracyjnej i będą pokrywane z budżetu odpowiednio gminy i miasta. Poszczególni pracownicy urzędów będą wykonywali opisane powyżej czynności w ramach swoich obowiązków służbowych stąd w trakcie realizacji inwestycji nie przewiduje się zwiększania zatrudnienia ani wzrostu kosztów związanych ze wzrostem wynagrodzeń kadry biorącej udział w projekcie. Zarówno gmina jak i miasto posiadają zagwarantowane środki finansowe na wynagrodzenia swoich pracowników czego dowodem są zapisy budżetów odpowiednio gminy i miasta. Podobnie będą kształtowały się koszty udziału w realizacji projektu Zarządu LGD reprezentującego partnera projektu. Także w tym zakresie na etapie realizacji inwestycji koszty obsługi administracyjnej Członków Zarząd nie będą związane z dodatkowymi wynagrodzeniami i będą odbywały się w ramach obowiązków tych osób regulowanych Statutem LGD i zakresem obowiązków na poszczególnych stanowiskach. W przypadku Przedsiębiorstwa Transportowo Handlowego Broker Mariusz Szwarc na mocy otrzymanej Promesy firma zobowiązuje się do przekazania darowizny na pokrycie części kosztów realizacji inwestycji w wysokości zł w momencie gdy Gmina Starogard Gdański przystąpi do realizacji przedsięwzięcia. 21

22 1.3. Uwarunkowania prawne realizacji projektu Grunty, na których jest realizowana inwestycja stanowią obecnie własność Powiatu Starogardzkiego i Gminy Starogard Gdański. Projekt realizowany jest w Owidzu na nieruchomości gruntowej składającej się z działek Nr 188/14 i 174 i 175 w obrębie Janowo na terenie miejscowości Owidz. Powierzchnia działki nr 188/14 wynosi około 4,5 ha. Działka jest wpisana do księgi wieczystej pod nr prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim. Działka ta jest obecnie własnością powiatu starogardzkiego. Na podstawie uchwały nr XXII/156/2008 Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia 03 lipca 2008 roku prawo własności działki zostanie przekazane Gminie Wiejskiej Starogard Gdański za cenę 1% wartości oszacowanej przez rzeczoznawcę majątkowego z przeznaczeniem na rekonstrukcję grodziska średniowiecznego wraz z budową infrastruktury towarzyszącej. Przekazanie notarialne działki nastąpi po uzyskaniu przez gminę dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. Działka nr 174 należy do Gminy Starogard Gdański na podstawie Decyzji nr ŚR XI 7710/39/08 Wojewody Pomorskiego z dnia , na podstawie, której nieodpłatnie przekazano własność tej nieruchomości beneficjentowi projektu. Powierzchnia działki nr 174, która objęta będzie projektem wynosi około 0,6 ha. Działka jest wpisana do księgi wieczystej pod nr Działka nr 175 to droga gminna własność Gminy Starogard Gdański wpisana do KW Będące przedmiotem projektu grodzisko średniowieczne w miejscowości Owidz znajduje się w rejestrze zabytków Wojewody Pomorskiego, jako stanowisko archeologiczne nr 1 (nr 18 na obszarze AZP 20-43). Realizacja przedmiotowej inwestycji jest w pełni zgodna z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Starogard Gdański uchwalonym uchwałą nr XXI/212/2008 z dnia 30 czerwca 2008 r. W treści Studium zaliczono grodzisko w Owidzu do głównych atrakcji kulturowych gminy które wpisały się bardzo wyraźnie w jej krajobraz kulturowy. Jednocześnie Plan wskazuje potrzebę podejmowania i prowadzenia działań dla utrwalenia wielokulturowej tożsamości historycznej regionu z zachowaniem lokalnych odrębności oraz wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego, jako ważnego elementu rozwoju gospodarczego i promocji województwa, poprzez : ochronę i zachowane krajobrazu kulturowego o najcenniejszych walorach kulturowych i krajobrazowych w drodze ustanowienia form ochrony prawnej, ochronę tożsamości kulturowej miejsca w drodze objęcia ochroną obszarów 22

23 zabudowy w sąsiedztwie wartościowych zespołów przestrzennych i ich dekompozycję przestrzenną, pozwalającą na wyeksponowanie wartościowych cech zespołów, wspieranie działań służących umacnianiu tożsamości regionalnej z zachowaniem różnorodności tradycji, dorobku i dziedzictwa historycznego Kociewia, łączenie ochrony środowiska kulturowego z ochroną środowiska przyrodniczego poprzez ochronę krajobrazu naturalnego związanego przestrzennie z historycznym założeniem architektonicznym, zachowanie i odtwarzanie dawnych układów i funkcji terenów zielonych w ich pierwotnym kształcie wraz z infrastrukturą, rewaloryzację parków pod kątem zwiększenia ich atrakcyjności, jako miejsc wypoczynku, zachowanie historycznych układów osadniczych oraz ich związków z drogami lądowymi i wodnymi... Jednocześnie na obszarze gminy, w strefie pojeziernej, za wiodącą Plan uznaje funkcję turystyki krajoznawczej i kwalifikowanej. Jako uzupełniające zaś - funkcję agroturystyki, turystyki wodnej i rowerowej. Główne kierunki przekształceń w zakresie turystyki krajoznawczej to otwarcie miast na turystykę poprzez modernizację i usprawnienie dostępności komunikacji do atrakcji turystycznych, realizacja infrastruktury organizującej penetrację turystyczną (szlaki piesze, trasy rowerowe, miejsca piknikowe), lokalizacja inwestycji turystycznych o wysokim standardzie wyposażenia na terenach o wysokich walorach przyrodniczo krajobrazowych, bez pomniejszania walorów rekreacyjnych obszaru. Przedmiotowa inwestycja jest także zgodna z założeniami projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego opracowanego dla terenu na którym realizowany będzie przedmiotowy projekt. W rozdziale 5 Planu Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej zapisano, że Ustala się ochronę terenu grodziska wczesnośredniowiecznego wpisanego do rejestru zabytków decyzją nr. 22/Archeol. z dnia r. z wyznaczoną strefą ochrony stanowiska archeologicznego zgodnie z przepisami odrębnymi. Teren objęty planem położony jest w strefie ochrony ekspozycji wsi i zespołu podworskiego w Owidzu, z ustalonymi warunki ochrony, ograniczeniami i zakazami zabudowy. Jednocześnie Plan w rozdziale 5, 13, pkt. 8 zakłada, że dopuszcza się wykonanie rekonstrukcji obiektów na terenie grodziska i na terenach przyległych wyłącznie w oparciu o wyniki badań wykopaliskowych, archeologicznych prowadzonych zgodnie z przepisami odrębnymi, w uzgodnieniu z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Gdańsku. Zgodnie z treścią sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Owidz obejmującego działkę nr 171 oraz część działek 174, 175, 188/14 które dotyczą realizacji projektu zapisano: 23

24 Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego, podlegające ochronie ( 7): - teren stanowiska archeologicznego grodziska z ustaloną strefą ochrony; - ekspozycja terenu grodziska; - ekspozycja wsi i zespołu podworskiego w Owidzu; - krajobraz przyrodniczy, tereny leśne, zadrzewienia i zieleń w dolinie rzeki Wierzyca; - grunty rolne i leśne zgodnie z przepisami odrębnymi; - krajobraz kulturowy gminy Starogard Gdański ujawniony w układach przestrzennych, formach architektonicznych i gabarytach zabudowy tradycyjnej i zabytkowej. Elementy zagospodarowania przestrzennego, wymagające ukształtowania ( 8): - projektowana zabudowa usługowa; - projektowane zagospodarowanie terenu grodziska; - place postojowe; - projektowane zjazdy z dróg publicznych; - sieci dróg wewnętrznych, publicznych dojazdowych oraz ścieżek rowerowych; - zagospodarowanie układów przestrzeni publicznej; - układy małej architektury; - lokalizacja nośników reklamowych; - zespoły zieleni urządzonej wysokiej i niskiej; - zagospodarowanie brzegów rzeki Wierzyca dla funkcji przystani i rekreacji; - sieci i obiekty infrastruktury technicznej; - oświetlenie terenu i miejsc publicznych. Określenie ograniczeń, nakazów i zakazów w zagospodarowaniu terenów obejmuje m.in.: - ustala się zakaz lokalizacji zabudowy na terenie grodziska i ograniczenia w realizacji inwestycji zgodnie z ustaleniami szczegółowymi planu, przepisami odrębnymi ochrony terenów i warunkami Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku; - w celu zapewnienia właściwej ekspozycji obiektu grodziska ustala się zakaz lokalizacji zabudowy w wyznaczonych terenach ochrony ekspozycji stanowiska archeologicznego grodziska i w otoczeniu stanowiska archeologicznego na terenach oznaczonych symbolem U, UP,ZLZ,ZL zgodnie z rysunkiem i ustaleniami szczegółowymi planu; - dla zapewnienia właściwej ekspozycji obiektów zabytkowych, na terenach U i UP ogranicza się maksymalną wysokość zabudowy do 9 m, maksymalną intensywność zabudowy do 20 %; 24

25 - ze względu na zagrożenie pożarowe terenów leśnych i prowadzenie planowej gospodarki leśnej ustala się zakaz lokalizowania zabudowy w odległości mniejszej niż 20 m. od granicy drzewostanów na działce nr. 201/3; - ustala się zakaz lokalizacji wielkopowierzchniowych obiektów handlowych określonych przepisami odrębnymi; - ustala się zakaz grodzenia nieruchomości w wyznaczonym pasie konserwacyjnym rzeki Wierzyca; - zabudowa powinna być kształtowana w nawiązaniu do zabudowy tradycyjnej i historycznej regionu w zakresie form architektonicznych, gabarytów obiektów, geometrii dachów, intensywności zabudowy, stosowanych materiałów budowlanych, wystroju elewacji, kolorystyki; - ustala się obowiązek uzgadniania wszelkich inwestycji, planów zagospodarowania i zabudowy terenów z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków; - drogi dojazdowe i ciągi komunikacyjne na terenach U, ZP, ZL, ZLZ muszą być wykonane z materiałów naturalnych w uzgodnieniu z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. - przed zagospodarowaniem trwałym terenu w obiekty kubaturowe lub inne wywierające duży nacisk na grunt, obowiązuje wykonanie badań geotechnicznych dla określenia nośności podłoża, ochrony przed usuwaniem się mas ziemnych i zmiennych warunków wodno-gruntowych, które stanowić będą wytyczne do posadowienia budowli i ich rozwiązań konstrukcyjnych. Beneficjent projektu jest obecnie w trakcie przygotowywania dokumentacji związanej z uzyskaniem wszystkich niezbędnych prawem pozwoleń i decyzji związanych z realizacją projektu. Obecnie wnioskodawca projektu posiada: decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia z dnia roku nr GKP-7624/7/08. Decyzja wskazuje, że inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływała na środowisko, ponieważ przewiduje się ochronę istniejących zadrzewień oraz duże ilości nowych nasadzeń, woda będzie doprowadzana wodociągiem wiejskim z ujęcia wody w mieście, ścieki będą odprowadzane kanalizacją sanitarną do oczyszczalni miejskiej, ogrzewanie obiektów wyłącznie na paliwo ekologiczne. Decyzja stwierdza, że projekt kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko dla których sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko może być wymagane. Jednocześnie jednak na mocy postanowienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Starosty Powiatu Starogardzkiego oraz Wójta Gminy Starogard 25

STUDIUM WYKONALNOŚCI DLA PROJEKTU ROZWÓJ I PROMOCJA MARKOWYCH PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH KASZUBY CZTERECH KULTUR NA OBSZARZE POWIATU BYTOWSKIEGO

STUDIUM WYKONALNOŚCI DLA PROJEKTU ROZWÓJ I PROMOCJA MARKOWYCH PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH KASZUBY CZTERECH KULTUR NA OBSZARZE POWIATU BYTOWSKIEGO Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego STUDIUM WYKONALNOŚCI DLA PROJEKTU ROZWÓJ I PROMOCJA MARKOWYCH PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH KASZUBY CZTERECH KULTUR NA OBSZARZE POWIATU BYTOWSKIEGO BYTÓW

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia SPYTKOWICE ZATOR PRZECISZÓW POLANKA WIELKA OSIEK BRZEŹNICA TOMICE Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER Cieszyn, 2008

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie

ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Rozdział 4 str. 1 ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie Spis treści: 4.1. Finansowanie ochrony środowiska w gminie i w powiecie... 3

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY

ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 174/10 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 10 lutego 2010 r. ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY Opracowanie dokumentu

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja konkursowa. Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Dokumentacja konkursowa. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Dokumentacja konkursowa Samorząd Województwa Pomorskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU DLA OBSZARU PIĘCIU GMIN: GMINY TCZEW, GMINY SUBKOWY, GMINY MORZESZCZYN, GMINY PELPLIN, GMINY GNIEW LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA WSTĘGA KOCIEWIA GRUDZIEŃ - 2008 rok (Tekst jednolity-

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/155/12 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Dobromierz

UCHWAŁA NR XXVII/155/12 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Dobromierz UCHWAŁA NR XXVII/155/12 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Dobromierz Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 6 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola

Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola (tekst jednolity) Załącznik do Zarządzenia Nr II/91/07 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 21 maja 2007r. z późniejszymi zmianami: Nr II/120/07 Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne- pozyskaj i rozlicz. Zasady Funduszy Strukturalnych (1/3): 2011-09-26. Opis acquis communautaire art. 174 TFUE. art.

Fundusze unijne- pozyskaj i rozlicz. Zasady Funduszy Strukturalnych (1/3): 2011-09-26. Opis acquis communautaire art. 174 TFUE. art. Opis acquis communautaire art. 174 TFUE Fundusze unijne- pozyskaj i rozlicz W celu wspierania harmonijnego rozwoju całej Unii rozwija ona i prowadzi działania służące wzmocnieniu jej spójności gospodarczej,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK. Do Programu Ochrony Środowiska dla Szczytnej ŚRODKI FINANSOWE W OCHRONIE ŚRODOWISKA

ZAŁĄCZNIK. Do Programu Ochrony Środowiska dla Szczytnej ŚRODKI FINANSOWE W OCHRONIE ŚRODOWISKA ZAŁĄCZNIK Do Programu Ochrony Środowiska dla Szczytnej ŚRODKI FINANSOWE W OCHRONIE ŚRODOWISKA 2 1. WSTĘP... 3 2. FUNDUSZE OCHRONY ŚRODOWISKA...3 3. FUNDUSZE I PROGRAMY POMOCOWE...6 Podstawowe zasady wykorzystania

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Załącznik nr 1 do Uchwały nr 36/2015 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 15 stycznia 2015 r. Załącznik Nr 2 do Regulaminu konkursu URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Instrukcja wypełniania

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych.

Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych. Modelowe studia wykonalności inwestycji ograniczających Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych. Zamawiający Gmina X Przeznaczenie Regionalny

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla wnioskodawców

Poradnik dla wnioskodawców Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu ego Poradnik dla wnioskodawców w zakresie sporządzania i składania wniosku o dofinansowanie oraz realizacji

Bardziej szczegółowo

Wypełnia pracownik Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO Urzędu Marszałkowskiego.

Wypełnia pracownik Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO Urzędu Marszałkowskiego. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Zał. Nr 2 Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR w ramach osi priorytetowych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2007-2013 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Wersja nr 70 Dokument

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU na lata 2007-2013 dla gmin: Bobowo, Czarna Woda, Kaliska, Liniewo, Lubichowo, Osieczna, Osiek, Skarszewy, gm. Skórcz, m. Skórcz, Smętowo Graniczne, Stara Kiszewa, Starogard Gdański,

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla przedsiębiorców

Poradnik dla przedsiębiorców Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Poradnik dla przedsiębiorców PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 2013

Szczegółowy opis kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 2013 Załącznik nr 3 Do Regulaminu konkursu RPLD.03.02.00-1/08 Szczegółowy opis kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 2013 Oś priorytetowa

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA REDA DO 2015 ROKU

AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA REDA DO 2015 ROKU AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA REDA DO 2015 ROKU REDA, CZERWIEC 2007 r. 1 I Wprowadzenie 2 II Zasady aktualizacji Strategii 3 2.1 Założenia aktualizacji Strategii 3 2.2 Proces aktualizacji 4 2.3

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ZABYTKÓW W GMINIE ŁAPSZE NIŻNE

PROGRAM OCHRONY ZABYTKÓW W GMINIE ŁAPSZE NIŻNE Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIV-406/14 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 sierpnia 2014r. PROGRAM OCHRONY ZABYTKÓW W GMINIE ŁAPSZE NIŻNE Urząd Gminy Łapsze Niżne ul. Jana Pawła II 20 34-442 Łapsze Niżne

Bardziej szczegółowo

PORADNIK LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NASZE ROZTOCZE DLA BENEFICJENTA. Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

PORADNIK LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NASZE ROZTOCZE DLA BENEFICJENTA. Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PORADNIK DLA BENEFICJENTA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NASZE ROZTOCZE Działanie 41 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 007-01 Spis treści Podejście LEADER... Różnicowanie

Bardziej szczegółowo

Analiza wykonalności dla projektu pn.: Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych przebudowa Pijalni wód w dzielnicy Zawodzie w Ustroniu

Analiza wykonalności dla projektu pn.: Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych przebudowa Pijalni wód w dzielnicy Zawodzie w Ustroniu Analiza wykonalności dla projektu pn.: Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych przebudowa Pijalni wód w dzielnicy Zawodzie w Ustroniu Bielsko-Biała, 2014 Zespół ekspertów w składzie: Dominik

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ WIELKOPOLSKIM REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM NA LATA 2007-2013

WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ WIELKOPOLSKIM REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM NA LATA 2007-2013 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5039/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 sierpnia 2014 WYTYCZNE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ WIELKOPOLSKIM REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM NA LATA 2007-2013 DLA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PROJEKCIE PPP W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

INFORMACJA O PROJEKCIE PPP W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA INFORMACJA O PROJEKCIE PPP W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA pn. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego Warszawa, maj

Bardziej szczegółowo

USZCZEGÓŁOWIENIE REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013

USZCZEGÓŁOWIENIE REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 Załącznik nr 2 do uchwały nr 364/35/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2015 r. USZCZEGÓŁOWIENIE REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 (z dnia

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 Materiał zredagowany w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU opracowana dla gmin: Sokółka, Krynki, Szudziałowo, Kuźnica, Sidra działających w ramach Lokalnej Grupy Działania SZLAK TATARSKI Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH STYCZEŃ 2006 SPIS TREŚCI WYKAZ UŻYWANYCH SKRÓTÓW...4 WPROWADZENIE...5 ROZDZIAŁ I PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3 /2011 DYREKTORA ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU z dnia 10 lutego 2011 roku

ZARZĄDZENIE NR 3 /2011 DYREKTORA ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU z dnia 10 lutego 2011 roku ZARZĄDZENIE NR 3 /2011 DYREKTORA ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Melioracji i Urządzeń

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ZUŻYCIA ENERGII DLA WARSZAWY W PERSPEKTYWIE DO 2020 ROKU

PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ZUŻYCIA ENERGII DLA WARSZAWY W PERSPEKTYWIE DO 2020 ROKU Załącznik do uchwały Nr XXII/443/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 08.09.2011 PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ZUŻYCIA ENERGII DLA WARSZAWY W PERSPEKTYWIE DO 2020 ROKU Warszawa, 2011 rok Strona 2/166

Bardziej szczegółowo