SUPRA BROKERS. Strona 1 z 38. Wrocław, r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SUPRA BROKERS. Strona 1 z 38. Wrocław, 21.08.2015 r."

Transkrypt

1 Strona 1 z 38 Wrocław, r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Wrocławskiego Centrum Badań EIT + Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY/WYJAŚNIENIA DO SIWZ NR ZZ U-PN/2015 Działając w imieniu i na rzecz Wrocławskiego Centrum Badań EIT + Sp. z o.o., na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców/ informuje o następujących zmianach w SIWZ/podaje wyjaśnienia do SIWZ: Pytanie nr 1: Poprosimy o podanie kwoty wypłaconych świadczeń i rezerw z tytułu NNW w latach odrębnie dla obu grup. Odpowiedź: Zamawiający informuje, że szkodowość nie została podana w SIWZ ponieważ ubezpieczenie NNW w ramach Pakietu IVC zawierane jest po raz pierwszy przez Zamawiającego. Pytanie nr 2: Szczegółowe Warunki Zamówienia; Pakiet IV, pkt. 3. Czy punkt ten oznacza, że definicja nieszczęśliwego wypadku ma zostać rozszerzona o skutki zawału/krwotoku czy ma to być jednorazowe świadczenie z tytułu zawału/krwotoku? Odpowiedź: Definicja nieszczęśliwego wypadku ma zostać rozszerzona o skutki zawału/krwotoku. Pytanie nr 3: Szczegółowe Warunki Zamówienia; Pakiet IV, pkt. 5. Jaki jest wnioskowany okres czasowej niezdolności do nauki i pracy, po którym ubezpieczonemu należy się ryczałtowe świadczenie z tytułu tego zdarzenia oraz w jakiej wysokości ma być wypłacony ryczałt? Odpowiedź: Zasiłek dzienny za każdy dzień niezdolności Ubezpieczonego do nauki lub pracy w wyniku NNW, w wysokości 0,2% sumy ubezpieczenia od 10 dnia po zaistnieniu NNW. Pytanie nr 4: Szczegółowe Warunki Zamówienia; Pakiet IV, pkt. 6. Czy dieta szpitalna to 0,2% głównej sumy ubezpieczenia ( zł) czy sumy ubezpieczenia na to świadczenie ( zł)? Odpowiedź: Dieta szpitalna ma być wypłacona w wysokości 0,2% głównej sumy ubezpieczenia ( zł) za dzień. Pytanie nr 5: Czy w przypadku gdy warunki ubezpieczenia, które nie są określone w SIWZ zastosowanie mają zapisy z OWU Towarzystwa?

2 Strona 2 z 38 Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w odniesieniu do kwestii nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie stosowne zapisy ogólnych warunkach ubezpieczeń. Jeżeli w ogólnych warunkach ubezpieczeń znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, że zakres ubezpieczeń jest szerszy od proponowanego powyżej to automatycznie zostają włączone do ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającego. Zapisy w ogólnych warunkach ubezpieczenia, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany powyżej, nie mają zastosowania. Pakiet II: Pytanie nr 6: Proszę o informację na temat rodzaju wyjazdów; czym ubezpieczeni będą się zajmować? Odpowiedź: Zagraniczne podróże służbowe, które realizowane są w WBC EIT + Sp. z o.o. to przede wszystkim wyjazdy na szkolenia, konferencje, staże, odbiory techniczne czy spotkania z potencjalnymi kontrahentami i partnerami naukowymi. Pytanie nr 7: Jaki rodzaj pracy będą wykonywać (fizyczna, umysłowa?) Odpowiedź: Przede wszystkim jest to praca umysłowa, chociaż zdarzają się szkolenia, w których delegowani pracownicy biorą czynny udział przeprowadzając badania. Pytanie nr 8: Proszę o informację jaki jest zakres terytorialny wyjazdów? Odpowiedź: Cały świat. Pytanie nr 9: Ile średnio trwają wyjazdy? Odpowiedź: Delegacje w większości przypadków trwają między 2-4 dni. Pakiet IV: Pytanie nr 10: Proszę o informację na temat struktury płciowo wiekowej pracowników. Odpowiedź: Załącznik nr 1 do odpowiedzi - struktura płciowo wiekowa pracowników. Pytanie nr 11: Proszę o informację, czym zajmują się ubezpieczeni. Odpowiedź: Pracownicy laboratoriów zajmują się prowadzeniem badań naukowych w obszarach nanotechnologii, technologii materiałowych, biotechnologii oraz medycyny. Laboratoria, które na dzień dzisiejszy prowadzą prace badawczo-rozwojowe to: Laboratorium Absorbcyjnej Spektroskopii Atomowej Laboratorium Chromografi Gazowej Laboratorium Magnetycznego Rezonansu Jądrowego Laboratorium Spektrometrii Mas Laboratorium Spektroskopii w Podczerwieni z Transformacją Fouriera Laboratorium Mikroskopii Konfokalnej Laboratorium Laserowych Systemów Pomiarowych Laboratorium Badań Struktury Ciała Stałego Laboratorium Spektroskopii Optycznej Laboratorium Krystalografii Laboratorium Mikroskopii Elektronowej

3 Strona 3 z 38 Laboratorium Nanobioinżynierii Laboratorium Elektroniki Drukowanej i Ogniw Słonecznych Laboratorium Biospektroskopii i Bioobrazowania Laboratorium Badań Materiałów Geologicznych Inne WCB EIT + Sp. z o.o. przymierza się do zorganizowania i prowadzenia czynnych działań w laboratoriach BSL3, których specyfiką jest przechowywanie lub hodowanie najgroźniejszych wirusów i bakterii np. wirusa wścieklizny, wirusa żółtej gorączki lub patogenów wywołujących między innymi wąglika czy dżumę. Pracownicy działu dostaw to przede wszystkim pracownicy odpowiedzialni za przyjęcia dostaw substancji niebezpiecznych, ich wydawanie, krótkotrwałe przechowywanie na potrzeby bieżącego użytkowania. Pracownicy Działu Utrzymania Infrastruktury to przede wszystkim osoby zajmujące się bieżącym utrzymaniem poprawnego funkcjonowania budynków w tym sieci elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, czy sprawnym funkcjonowaniem zabezpieczeń zainstalowanych w laboratoriach. Pozostali pracownicy pracownicy administracyjni, których pomieszczenia biurowe zlokalizowane są w sąsiedztwie pomieszczeń laboratoryjnych. Pytanie nr 12: Proszę o zmianę zapisu w świadczeniu dieta szpitalna z Dieta szpitalna w wysokości 0,2% sumy ubezpieczenia za dzień do zł za każdy dzień na Dieta szpitalna w wysokości 0,2% sumy ubezpieczenia za dzień, maksymalnie przez okres 90 dni Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 4. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu o treści: maksymalnie przez okres 90 dni. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Pytanie nr 13: Proszę o zmniejszenie limitu kosztów leczenia do zł. Pytanie nr 14: Proszę o szkodowość z tytułu umów nnw obejmujących ochroną pracowników Zamawiającego za ostatnie 3 lata. Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów: Pytanie nr 15: Dla pkt zalanie - prosimy o możliwość wprowadzenia dla pękania mrozowego klauzuli w następującej treści: 1. Z zastrzeżeniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i innych postanowień umowy ubezpieczenia uzgodniono, że. obejmuje ochroną ubezpieczeniową: 1) szkody powstałe w ubezpieczonych: a) urządzeniach i instalacjach wodnych, kanalizacyjnych, technologicznych, tryskaczowych, klimatyzacyjnych lub grzewczych, b) urządzeniach i armaturze sanitarnej (w tym wodomierzach), c) zbiornikach kotłów i bojlerów, wskutek zamarznięcia zawartej w nich wody lub innej cieczy,

4 Strona 4 z 38 2) szkody powstałe wskutek zalania będące konsekwencją ww. zamarznięcia. 2. W uzupełnieniu wyłączeń przewidzianych innymi postanowieniami OWU ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych wskutek: 1) braku należytej staranności w zapewnieniu ogrzewania pomieszczeń i/lub odpowiedniego zabezpieczenie urządzeń, instalacji i zbiorników przed działaniem mrozu, 2) w przypadku braku możliwości zapewnienia należytego ogrzewania pomieszczeń i odpowiedniego zabezpieczenie instalacji przed działaniem mrozu (w tym w przypadku wyłączenia budynków, budowli lub lokali z eksploatacji) nie usunięcia wody lub innej cieczy z ww. urządzeń, instalacji i zbiorników i nie zamknięcia zaworów doprowadzających, 3) braku regularnej kontroli stanu wyżej wymienionych urządzeń, instalacji i zbiorników. 3. Maksymalny limit odpowiedzialności wynosi ,- zł. 4. Franszyza redukcyjna w każdej szkodzie wynosi 10% szkody nie mniej niż 500 PLN. Pytanie nr 16: Dla pkt.1.14: zalanie w wyniku topnienia śniegu prosimy o wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności ,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, jeżeli do powstania szkody nie doszło na skutek złego stanu technicznego dachu, rynien dachowych lub rur spustowych lub niezabezpieczenia otworów dachowych, okiennych lub drzwiowych. Pytanie nr 17: Dla pkt następstwa akcji ratunkowej prowadzonej w związku z zaistniałymi zdarzeniami losowymi objętymi umową ubezpieczenia czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu odpowiedzialności pokrywanego w granicach sumy ubezpieczenia w wysokości nie przekraczającej 10% szkody. 2. Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia: Pytanie nr 18: Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 100,00 PLN. 3. Ubezpieczenie ryzyko kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyko dewastacji: Pytanie nr 19: Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla ryzyka kradzieży zewnętrznych i wewnętrznych urządzeń przymocowanych do budynków i budowli (ryzyko wykraczające poza definicję kradzieży z włamaniem) w wysokości 10% wartości szkody. Pytanie nr 20: Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500,00 PLN. 4. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk

5 Strona 5 z 38 Pytanie nr 21: Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od daty dostawy do uruchomienia prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności np. w wysokości ,00 PLN. Pytanie nr 22: Czy Zamawiający posiada umowy o konserwację ubezpieczonego sprzętu elektronicznego i czy pozostają one w mocy w okresie ważności dokumentu ubezpieczenia sprzętu elektronicznego. Odpowiedź: W chwili obecnej umowy o konserwację maja urządzenia, które pozostają w okresie gwarancji. Pozostała aparatura badawcza będzie miała zapewnione serwisy w najbliższym czasie. Wymaga to rozstrzygnięcia przetargów nieograniczonych. Pytanie nr 23: Prosimy o informację czy sprzęt elektroniczny wyposażony jest w całym okresie ubezpieczenia ważne licencjonowane oprogramowanie antywirusowe i inne zabezpieczenia uniemożliwiające włamanie do systemu (prosimy o szczegółowy opis tych zabezpieczeń). Odpowiedź: TAK, sprzęt jest wyposażony w oprogramowanie antywirusowe, włączony firewall, a użytkownicy nie posiadają praw administratorskich. Dodatkowo siec LAN jest oddzielona od WAN firewallem sprzętowym. Pytanie nr 24: Prosimy o ustalenie warunku wyposażenia sprzętu elektronicznego w stosowne oprogramowanie antywirusowe/ zabezpieczenia przed włamaniami. Odpowiedź: W WCB EIT+ każdy komputer biurowy jak i cześć komputerów laboratoryjnych posiada zainstalowany program antywirusowy. Cześć komputerów w laboratoriach tego oprogramowania nie posiada ponieważ mogło by ono zakłócać działanie aplikacji laboratoryjnych. Dodatkowo w WCB EIT + jest kontrola dostępu oraz monitoring, punktu gdzie znajduje się ochrona. Pytanie nr 25: Prosimy o informację jak wyglądają procedury archiwizacji danych w formie elektronicznej na zapasowych kopiach /jak często są wykonywane/ i gdzie są przechowywane. Odpowiedź: WCB EIT+ wdraża system backup np.: stacji roboczych jak i maszyn wirtualnych za pomocą systemu IBM TSM oraz Veeam. Pytanie nr 26: Prosimy o dopisanie warunku ochrony ubezpieczeniowej, żeby sprzęt elektroniczny był składowany nie niżej niż 10 cm nad poziom podłogi w pomieszczeniach znajdujących się poniżej poziomu gruntu lub na poziomie gruntu. Pytanie nr 27: Prosimy o informację, w jakie zabezpieczenia p.przepięciowe wyposażony jest sprzęt elektroniczny. Odpowiedź: Każdy komputer posiada listę zasilająca typu ACAR, natomiast budynki w których znajduje się aparatura badawcza wyposażone są w rozdzielnice, które z kolei wyposażone są w ograniczniki przepięć typu 2, DEHNguard M TNS 275FM oraz DEHNventil TNS 255VAC B+C.

6 Strona 6 z 38 Pytanie nr 28: Prosimy czy i jakie Zamawiający powziął działania po szkodach w celu ich ograniczenia lub wyeliminowania. Odpowiedź: Po szkodach pochodzących z sieci elektrycznej - podjęto działania polegające na kontakcie z Dostawcą/Producentem w celu ustalenia czy można zastosować jakieś dodatkowe zabezpieczenia, które zmniejszą ryzyka wystąpienia podobnych uszkodzeń. Inne szkody to szkody poczynione w wyniku nieuwagi użytkownika, błędnego korzystania z urządzenia czy przeprowadzania badań na próbkach nieznanego pochodzenia. Pracownicy zostali pouczeni i przeszkoleni. Pytanie nr 29: Czy Zamawiający potwierdza, że będą miały zastosowanie wyłączenia odpowiedzialności wymienione w OWU sprzętu elektronicznego Wykonawcy, o ile nie zostały wyraźnie wyłączone na podstawie postanowień SIWZ. Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza, lecz informuje, że w odniesieniu do kwestii nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie stosowne zapisy ogólnych warunkach ubezpieczeń. Jeżeli w ogólnych warunkach ubezpieczeń znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, że zakres ubezpieczeń jest szerszy od proponowanego powyżej to automatycznie zostają włączone do ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającego. Zapisy w ogólnych warunkach ubezpieczenia, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany powyżej, nie mają zastosowania. Pytanie nr 30: Prosimy o potwierdzenie, że przedmiot zgłoszony do ubezpieczenia mienia jest tożsamy z objętym ochroną w ramach aktualnie obowiązującej umowy ubezpieczenia. Jeśli nie, prosimy o wskazanie różnic. Odpowiedź: Pomiędzy SIWZ a aktualną umową ubezpieczenia nie ma znaczących różnic. 5. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tyt. Prowadzonej działalności i posiadanego mienia Pytanie nr 31: Prosimy o podanie przykładów kontraktów jakie zawiera WCB EIT w obszarach działalności spółki. Odpowiedź: WCB EIT+ Sp. z o.o. zawiera kontrakty zarówno po stronie zakupów jak i sprzedaży. Na dzień dzisiejszy obszary w których Spółka dokonuje największych zakupów to obszary związane z modernizacją i budową infrastruktury budynków oraz zaopatrzeniem laboratoriów badawczych w niezbędną aparaturę badawczą. Po stronie sprzedaży zaś Spółka realizuje badania komercyjne dla wielu kontrahentów, jak również prowadzi działalność rozpowszechniania wiedzy w Humanitarium, a także wynajmuje powierzchnie laboratoryjne kontrahentom zewnętrznym. Pytanie nr 32: Prosimy o podanie rodzajów zobowiązań jakich podejmuje się WCB EIT w obszarach działalności spółki, Odpowiedź: Spółka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zaciąga zobowiązania wynikające z bieżącej działalności gospodarczej oraz niegospodarczej o charakterze projektowym. Są to w głównej mierze zobowiązania o charakterze

7 Strona 7 z 38 umownym, jak również wynikające bezpośrednio z obowiązujących przepisów prawa regulujących sferę działalności podmiotów dysponujących środkami publicznym. Pytanie nr 33: Prosimy o potwierdzenie, ze w zakresie OC kontraktowej możliwe będzie wyłączenie odpowiedzialności i pokrycia dla szkód mających charakter czystej szkody (straty) finansowej. Pytanie nr 34: Prosimy o wprowadzenie podlimitu dla szkód mających charakter czystej szkody (straty) finansowej w wysokości zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Pytanie nr 35: Prosimy o podanie informacji jaka wielkość przychodu jest uzyskiwana z działalności zarządzanie nieruchomościami na zlecenie. Wraz z podziałem na przychody z zarządzania nieruchomościami komercyjnymi i mieszkalnymi. Ile osób wykonuje czynności zarządzania nieruchomościami? Odpowiedź: Wielkość przychodu z najmu i dzierżawy pomieszczeń laboratoryjnych w 2014 oraz w okresie I-VII 2015r Rok Kwota ,22 zł ,23 zł Suma końcowa ,45 zł Pytanie nr 36: Prosimy o podanie informacji jaka wielkość przychodu jest uzyskiwana z działalności budowlanej, wraz z informacją jakie obiekty o jakim charakterze są wznoszone? Oraz czy czynności te są wykonywane przy pomocy ekip własnych czy tez są zlecane podmiotom zewnętrznym? Odpowiedź: WCB EIT+ Sp. z o.o. nie uzyskuje przychodu z działalności budowlanej. Przez ostatnie lata budowana była infrastruktura na terenie Kampusu Pracze, jednakże prace budowlane i modernizacyjne są już na ukończeniu. Przewidywany jest generalny remont jednego z budynków na terenie Kampusu i jeśli prace się rozpoczną będą wykonywane przez profesjonalną firmą budowlaną. Pytanie nr 37: Prosimy o potwierdzenie, że w zakres ochrony nie będą wchodziły imprezy dotyczące sportów ekstremalnych, w tym motorowych, motorowodnych, lotniczych. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. Pytanie nr 38: Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie będą miały Ogólne Warunki Ubezpieczenia lub Warunki Ubezpieczenia wraz z klauzulami stosowane przez Wykonawcę. Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 29. Pytanie nr 39: Prosimy o potwierdzenie, ze wszelkie substancje w tym niebezpieczne, są przechowywane, magazynowane i dystrybuowane w sposób kontrolowany i właściwy ze

8 Strona 8 z 38 względu na ich charakterystykę a ich stan i ilość są okresowo kontrolowane. Także dostęp do tych substancji jest kontrolowany i możliwy do sprawdzenia w rejestrach. Odpowiedź: Na terenie kampusu Pracze nie są składowane substancje łatwopalne, nie są również składowane odczynniki łatwopalne, ani wybuchowe. Bezpośrednio po dostawie są one wydawane do laboratoriów lub przewożone na magazyn zewnętrzny. W budynku 1BC w szafach wentylowanych zamkniętych na kluczyk, do których dostęp mają dwie osoby odpowiedzialne za dystrybucję, są składowane substancje niepalne, żrące, i różne inne niebezpieczne z klas 8, 9, 6.1. Ponadto w tym samym budynku są składowane materiały BHP i zużywalne. Pytanie nr 40: Czy wnioskujecie Państwo o objęcie ochroną odpowiedzialności Ubezpieczonego za Czyste Szkody Majątkowe wyrządzone Osobom Trzecim wskutek uchybienia popełnionego przy wykonywaniu czynności zawodowych (ubezpieczenie OC zawodowej Professional Indemnity)? Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie oczekuje objęcia ochroną odpowiedzialności Ubezpieczonego za Czyste Szkody Majątkowe wyrządzone Osobom Trzecim wskutek uchybienia popełnionego przy wykonywaniu czynności zawodowych ( ubezpieczenie OC zawodowej Professional Indemnity). Pytanie nr 41: Jeśli tak prosimy o określenie zakresu czynności zgłoszonych do ubezpieczenia w ramach OC zawodowej. Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 40. Pytanie nr 42: W przypadku, gdy przedmiotem ochrony ma być odpowiedzialność cywilna zawodowa prosimy o określenie franszyzy redukcyjnej na poziomie PLN w każdej Czystej Szkodzie Majątkowej. Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 40. Pytanie nr 43: W przypadku, gdy przedmiotem ochrony ma być odpowiedzialność cywilna zawodowa prosimy o informacje czy wobec Ubezpieczonego kiedykolwiek skierowano roszczenie z tytułu wykonanych czynności zawodowych. Jeśli tak prosimy o szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego roszczenia. Prosimy również o potwierdzenie czy Ubezpieczający ma wiedzę na temat jakichkolwiek zdarzeń, dotyczących wykonanych czynności zawodowych, mogących w przyszłości skutkować wniesieniem roszczenia wobec Ubezpieczonego. Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków władz spółki kapitałowej Pytanie nr 44: Prosimy o uzupełnienie informacji jak w poniższym wniosku: Wniosek o Ubezpieczenie D&O Spółki Prywatne & Publiczne INSTRUKCJE: Ten formularz musi być wypełniony przez dyrektora, osobę pełniącą funkcje zarządcze w

9 Strona 9 z 38 Spółce Kapitałowej lub brokera ubezpieczeniowego danej Spółki Kapitałowej. Formularz powinien zostać wypełniony stosownie do najlepszej posiadanej wiedzy. Wniosek o ubezpieczenie musi zostać podpisany i opatrzony aktualną datą przez osobę do tego upoważnioną. Prosimy odpowiedzieć na wszystkie pytania po prawej stronie formularza. W wypadku pola wyboru prosimy na nie kliknąć dwukrotnie wybierając zaznaczone lub niezaznaczone. Jeśli pytanie nie dotyczy aktualnej sytuacji lub odpowiedź na nie jest nieznana, prosimy wpisać odpowiednio N/A lub Nieznane oraz krótko wyjaśnić sytuację. Prosimy o dołączenie następujących dokumentów: Aktualne zaudytowane sprawozdanie roczne oraz sprawozdania okresowe (kwartalne/półroczne) Spółki Kapitałowej Strukturę Organizacyjną Historię szkodowości Wszelkie inne istotne informacje CZĘŚĆ I. INFORMACJE NA TEMAT SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ Proszę wpisać odpowiedzi poniżej 1. Spółka Kapitałowa (pełna nazwa firmy) Adres siedziby Spółki Kapitałowej Kraj zarejestrowania działalności 2. Opis przedmiotu działalności Spółki Kapitałowej Data rozpoczęcia działalności Liczba pracowników CZĘŚĆ II. STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ 3. Nazwy udziałowców, którzy posiadają więcej niż 5% kapitału akcyjnego lub praw głosu oraz procentowy udział. Nazwa udziałowca % Informacje na temat spółek zależnych posiadających ujemne kapitały lub będących w upadłości. CZĘŚĆ III. OFERTY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 5. Czy Spółka Kapitałowa, jej spółka dominująca lub spółka zależna posiada papiery wartościowe (np. akcje lub obligacje) notowane na jakiejkolwiek giełdzie papierów wartościowych? Jeśli tak, proszę podać szczegóły: nazwy spółek, których Tak Nie

10 Strona 10 z 38 papiery wartościowe są w publicznym obrocie, nazwy giełd oraz rodzaj papierów wartościowych. 6. Czy Spółka Kapitałowa, jej spółka dominująca lub spółka zależna planuje nową emisję papierów wartościowych (akcje, obligacje, etc.)? Jeśli tak, proszę podać szczegóły. 7. Czy Spółka Kapitałowa, jego spółka dominująca lub spółka zależna wyemitowała papiery wartościowe będące w obrocie publicznym na giełdach w Stanach Zjednoczonych lub w Kanadzie (włączając w to papiery wartościowe typu ADR Level I, II oraz III, zarówno typu sponsored jak I non-sponsored )? Jeśli tak, proszę podać szczegóły. Tak Tak Nie Nie CZĘŚĆ IV. DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA 8. Czy Spółka Kapitałowa, jej spółka dominująca lub spółka zależna prowadzi jakąkolwiek formę działalności lub posiada aktywa na terytorium Stanów Zjednoczonych lub Kanady? Jeśli tak, proszę podać szczegóły: nazwy podmiotów w Stanach Zjednoczonych lub Kanadzie, wielkość osiąganych na tych terytoriach przychodów, wartość posiadanych tam aktywów oraz liczbę zatrudnionych pracowników. 9. Czy Spółka Kapitałowa, jej spółka dominująca lub spółka zależna prowadzi jakąkolwiek działalność lub posiada aktywa na terytorium państw objętych aktualnie międzynarodowymi sankcjami i embargo? Lista krajów znajduje się tutaj: https://www.gov.uk/browse/business/importsexports/embargoes-and-sanctions Jeśli tak, proszę podać szczegóły. Tak Tak Nie Nie CZĘŚĆ V. FUZJE I PRZEJĘCIA 10. Czy struktura właścicielska Spółki Kapitałowej uległa istotnym zmianom w ciągu ostatnich dwóch lat? 11. Czy Spółka Kapitałowa rozważa w tym momencie jakiekolwiek fuzje, przejęcia lub sprzedaż majątku spółki? 12. Czy Spółka Kapitałowa posiada wiedzę o jakichkolwiek planach przejęcia jej przez jakikolwiek podmiot lub zainteresowaniu odnośnie nabycia jego akcji / udziałów przez jakąkolwiek osobę prawną lub fizyczną? 13. Jeśli odpowedziano Tak na którekolwiek z pytań 10-12, proszę podać szczegóły. Tak Tak Tak Nie Nie Nie CZĘŚĆ VI. SPRAWY ZARZĄDCZE

11 Strona 11 z Czy w ciągu ostatnich 12 lat jakakolwiek osoba będąca członkiem władz Spółki Kapitałowej przestała pełnić swoje funkcje? Jeśli Tak proszę o podanie imienia i nazwiska osoby, która przestała pełnić funkcje zarządcze w ciągu ostatnich 12 miesięcy. 15. Czy w ciągu ostatnich 3 lat Spółka Kapitałowa dokonała zmian w swoich sprawozdaniach finansowych? Jeśli tak, proszę podać szczegóły. 16. Czy audytorzy zidentyfikowali jakiekolwiek nieprawidłowości w czasie wewnętrznej kontroli? Jeśli tak, proszę podać szczegóły. 17. Czy w ciągu 3 ostatnich lat Spółka Kapitałowa złamała postanowienia umów kredytowych, kowenanty lub inne postanowienia kontraktowe? Jeśli tak, proszę podać szczegóły. 18. Czy Spółka Kapitałowa posiada obecnie lub planuje nabyć jakiekolwiek spekulacyjne instrumenty pochodne? Jeśli tak, proszę podać szczegóły. Tak Tak Tak Tak Tak Nie Nie Nie Nie Nie CZĘŚĆ VII. ROSZCZENIA I OKOLICZNOŚCI 20. Czy kiedykolwiek wniesiono (w tym czy jest aktualnie otwarte) jakiekolwiek roszczenie lub wszczęto postępowanie przygotowawcze przeciwko dawnym lub obecnym członkom zarządu, rady nadzorczej lub prokurentom Spółki Kapitałowej lub jej podmiotów zależnych w związku z pełnieniem funkcji we władzach Spółki Kapitałowej lub podmiotu zależnego? Jeśli tak, proszę podać szczegóły. 21. Czy Spółce Kapitałowej wiadomo, po dokonaniu rozeznania, o jakichkolwiek okolicznościach lub wydarzeniach, które mogą dać podstawę do roszczeń lub wszczęcia postępowania przeciwko członkom zarządu rady nadzorczej lub prokurentom Spółki Kapitałowej lub jego podmiotów zależnych? Jeśli tak, proszę podać szczegóły. Tak Tak Nie Nie CZĘŚĆ VIII. POPRZEDNIA POLISA D&O

12 Strona 12 z Czy członkowie Organów Spółki Kapitałowej posiadają obecnie aktualną polisę D&O? 23. Jeśli nie, czy Spółka Kapitałowa kiedykolwiek posiadała polisę D&O? 24. Czy Spółce Kapitałowej kiedykolwiek odmówiono zawarcia ubezpieczenia D&O? Tak Tak Tak Nie Nie Nie CZĘŚĆ IX. DEKLARACJA Jako członek zarządu / rady nadzorczej / prokurent Spółki Kapitałowej oświadczam, co następuje: Jestem upoważniony do wypełnienia niniejszego formularza w imieniu Spółki Kapitałowej. Wszystkie informacje podane w niniejszym formularzu są prawdziwe i nie pominięto żadnych istotnych informacji W przypadku gdy informacje podane w niniejszym wniosku ulegną zmianie pomiędzy datą jego złożenia a datą wejścia w życie ubezpieczenia zawartego na podstawie niniejszego wniosku niezwłocznie powiadomię Ubezpieczyciela o owych zmianach, ten zaś ma prawo wycofać się z ubezpieczenia, bądź zmodyfikować wszelkie kwotacje / oferty i/lub inne postanowienia dotyczące niniejszego ubezpieczenia. Podpisanie niniejszego wniosku nie zobowiązuje Spółki Kapitałowej ani Ubezpieczyciela do zawarcia ubezpieczenia. Jednakże uzgadnia się, że niniejszy formularz będzie stanowił podstawę umowy, o ile zostanie wystawiona polisa i będzie do niej dołączony stając się jej częścią. Wszystkie podane na piśmie oświadczenia i materiały dostarczone Ubezpieczycielowi w związku z niniejszym formularzem zostają dołączone do wniosku i stanowią jego integralną część. Rozumiem, że nieujawnienie istotnych informacji bądź podanie fałszywych informcji upoważnia Ubezpieczyciela do wycofania się z ubezpieczenia. Podpis: Imię i nazwisko: Stanowisko: Spółka Kapitałowa: Data: Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 5 do odpowiedzi. Pytanie nr 45: Prosimy również o następujące dokumenty: bilans, rachunek zysków i strat za okres ostatnich dwóch lat

13 Strona 13 z 38 F01 za ostatni kwartał. Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem numer 6 do odpowiedzi. 7. Klauzule Pytanie nr 46: Klauzula przepięć nr 1 - prosimy o możliwość zastosowania franszyzy redukcyjnej 10% szkody min. 1 tys. PLN. Pytanie nr 47: Klauzula reprezentantów nr 2 - wnosimy o dopisanie do reprezentantów również prokurentów. Pytanie nr 48: Klauzula automatycznego pokrycia nr 3 prosimy o dopisanie do zdania Wartość majątku objętego niniejszą klauzulą nie może przekroczyć 20% sumy ubezpieczenia danego rodzaju mienia zapisu nie więcej niż ,00 PLN. W przypadku braku akceptacji dla zmiany jw. prosimy podać na podstawie planowanych zakupów, szacunkowo wartość i rodzaj środków trwałych jakie weszłyby do ochrony w ramach niniejszej klauzuli w trakcie obowiązywania umowy. Do odpowiedzi na pytania zostaje dołączony załącznik nr 2 z planowanym wzrostem wartości majątku. Pytanie nr 49: Klauzul rozliczenia składki nr 10 prosimy o dopisanie z zastrzeżeniem rozliczeń wynikających z art. 816 kc. Pytanie nr 50: Klauzula zniesienia zasady proporcji nr 18 prosimy o wprowadzenie zastrzeżenia: o ile wartość mienia odpowiada zapisom w księgach rachunkowych. Pytanie nr 51: Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych nr 19 prosimy o wprowadzenie zapisu, że podane w SIWZ zabezpieczenia przeciwpożarowe Uznaje się one za wystarczające, o ile w momencie szkody były sprawne i zgodne z przepisami prawa. Pytanie nr 52: Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych nr 20 prosimy o wprowadzenie zapisu, że podane w SIWZ zabezpieczenia przeciwpożarowe Uznaje się one za wystarczające, o ile w momencie szkody były sprawne i zgodne z przepisami prawa.

14 Strona 14 z 38 Pytanie nr 53: Klauzula uderzenia pojazdu własnego nr 21 prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności ,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Pytanie nr 54: Klauzula przeniesienia mienia nr 22 wnosimy o potwierdzenie, że ochrona nie obejmuje transportu sprzętu elektronicznego pomiędzy lokalizacjami (nie dotyczy sprzętu przenośnego). Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. Pytanie nr 55: Klauzula szybkiej likwidacji szkód nr 24 prosimy o wprowadzenia limitu: Powyższa klauzula ma zastosowanie w przypadku wystąpienia szkód majątkowych, których łączna wartość strat wynikających ze zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową nie przekracza 5.000,00 PLN. oraz o dopisanie obowiązku zachowania uszkodzonych części do dyspozycji Ubezpieczyciela oraz dokumentacji fotograficznej mienia bezpośrednio po szkodzie. Pytanie nr 56: Wnosimy o wprowadzenie do klauzuli katastrofy budowlanej nr 26 wyłączeń: Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w obiektach: 1) nie posiadających protokołu odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego, 2) użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem, 3) nie posiadających aktualnej Książki obiektu budowlanego z okresowym potwierdzeniem stanu technicznego obiektu, 4) w których prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało zmiany w elementach konstrukcyjnych i nie było wykonane na bazie stosownych dokumentacji projektowo-technicznych i wymaganych zezwoleń, 5) wysokościowych nie posiadających aktualnie wykonanych pomiarów geodezyjnych potwierdzających poprawność posadowienia konstrukcji, 6) wyłączonych z eksploatacji, 7) położonych na obszarach zagrożonych występowaniem szkód górniczych, o ile szkoda powstała w wyniku prowadzenia prac i robót geologicznych, wydobywczych kopalin ze złóż lub robót podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej lub też zawału wyrobisk górniczych (zarówno czynnych jak i wyłączonych z eksploatacji), 8) w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy oraz w mieniu znajdującym się w tych obiektach. Pytanie nr 57: Klauzula składowania nr 28 prosimy o podanie rodzaju i wartość mienia składowanego poniżej poziomu gruntu. Odpowiedź: Lista mienia znajdującego się poniżej gruntu przedstawia Załącznik nr środki trwałe przechowywane poniżej gruntu.

15 Strona 15 z Szkodność: Pytanie nr 58: Jakie działania naprawcze / zapobiegawcze podjął Zamawiający w celu wyeliminowania / ograniczenia zaistniałych zdarzeń szkodowych? Odpowiedź: Działania zapobiegawcze podjęte przez Zamawiającego to szkolenia użytkowników z zakresu obsługi urządzeń na etapie dostawy sprzętu realizowane przez firmy zewnętrzne. Pytanie nr 59: Na jaki dzień podana jest szkodowość w SIWZ? Odpowiedź: Szkodowość została podana na dzień r. Pytanie nr 60: Przy jakiej wysokości franszyz podana jest szkodowość w SIWZ, prosimy o podanie do wiadomości wysokości franszyz redukcyjnych i franszyz integralnych w obecnej polisie. Odpowiedź: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia - franszyza integralna 200 zł w szkodach rzeczowych, ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów - franszyza integralna 200 zł oraz franszyza redukcyjna: 500 zł, zł dla mienia w budynkach bez ostatecznego odbioru, 10% wartości szkody nie mniej niż zł dla katastrofy budowlanej, 5% wartości szkody nie mniej niż zł dla ryzyka powodzi oraz szkód spowodowanych podniesieniem się wód gruntowych, ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia- franszyza integralna 50 zł, ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji- franszyza integralna 50 zł oraz franszyza redukcyjna 300 zł dla kradzieży zwykłej, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk- udział własny: 5% oraz franszyza integralna 400 zł oraz franszyza redukcyjna: zł dla sprzętu elektronicznego w budynkach bez końcowego protokołu odbioru, ubezpieczenie mienia w transporcie Cargo- franszyza redukcyjna 500 zł. Pytanie nr 61: Prosimy o potwierdzenie, że w latach nie wystąpiły szkody, inne niż podane w SIWZ, w zakresie zdarzeń mających obecnie podlegać ochronie ubezpieczeniowej stosownie do treści SIWZ. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. Pytanie nr 62: Czy były roszczenia odmówione przez ubezpieczyciela z ubezpieczenia mienia (przyczyna, wartość roszczenia)? Odpowiedź: Data szkody Rodzaj ubezpieczenia oraz Przyczyna odmowy rodzaj szkody odszkodowania/ wartość Niedostarczenie wymaganej majątkowe (ogień/dewastacja) dokumentacji/ zł Kradzieży nie zgłoszono na majątkowe (kradzież) policję/ zł majątkowe (elektronika) Wycofanie roszczenia/ 600 zł

16 Strona 16 z Pozostałe informacje: Pytanie nr 63: W odniesieniu do założeń do wszystkich rodzajów ubezpieczeń prosimy o potwierdzenie (Zał. Nr 1): W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowania mają przepisy prawa oraz Ogólne warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. Pytanie nr 64: Prosimy o interpretację zapisu Założeń do wszystkich rodzajów ubezpieczeń: Prosimy o odstąpienie od postanowień zawartych w punkcie I załącznika 3 SIWZ : Jeżeli w ogólnych warunkach ubezpieczeń znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, że zakres ubezpieczenia jest szerszy od proponowanego powyżej, to automatycznie zostają włączone do ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającego. Naszym zdaniem pozostawienie niezmienionego zapisu jw. oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie przez poszczególnych wykonawców ofert o różnych parametrach (odmienne zakresy ubezpieczenia lub odmienne limity odpowiedzialności bądź ich brak, niż to wynika z treści SIWZ i ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczeń). W SIWZ brak jest objaśnienia kryteriów metodologicznych (milczy o tym pkt XI SIWZ str.9/39) jak w takim przypadku oferty zostaną porównane, uwzględniając postanowienia (zakres i limity kwotowe) ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczeń. Jeżeli ogólne warunki ubezpieczenia mienia przewidują dwa warianty ubezpieczenia: na bazie ryzyk nazwanych oraz na bazie wszystkich ryzyk prosimy o informację jak powyższy zapis należy traktować w kontekście Zakresu ubezpieczenia określonego w SIWZ. Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie oczekuje przedstawienia wariantowej oferty, tylko oferty spełniającej zapisy SIWZ (przedstawienie oferty na bazie wszystkich ryzyk zamiast na bazie ryzyk nazwanych będzie traktowane jako przedstawienie oferty niezgodnej z treścią SIWZ, co w efekcie spowoduje odrzucenie oferty), to oznacza, że zakres ubezpieczenia przedstawiony w SIWZ jest zakresem minimalnym. Żadne dodatkowe limity ani ograniczenia odpowiedzialności występujące w OWU nie mogą ograniczać zakresu ochrony żądanej w niniejszej SIWZ. Oferty mają zapewniać warunki określone w tym postępowaniu. Jeżeli w zapisach OWU wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, będą zapisy odnoszące się do określonych w SIWZ ubezpieczeń, które zapewniają ochronę większą niż minimalna zapisana w SIWZ, to w razie sporu, będą one miały zastosowanie zgodnie z zapisem 3 p. 2 Umowy Generalnej dla zadań pakietu I. Pytanie nr 65: Czy wśród mienia mającego podlegać ubezpieczeniu znajdują się pozycje obecnie nie ubezpieczane jeśli tak, wskazanie tego mienia oraz podanie wartości szkód (strat materialnych) w tym mieniu w latach Odpowiedź: Brak możliwości podania tak szczegółowych danych na dzień dzisiejszy.

17 Strona 17 z 38 Pytanie nr 66: Czy między SIWZ a obecną lub ostatnią umową ubezpieczenia zamawiającego występują różnice w odniesieniu do przedmiotu ubezpieczenia, zakresu ubezpieczenia (w tym klauzul), miejsca ubezpieczenia, franszyz redukcyjnych, franszyz integralnych, udziałów własnych jeśli tak, wskazanie tych różnić. Odpowiedź: Pomiędzy obecną umową a SIWZ nie ma znaczących różnic. Pytanie nr 67: Czy w latach zamawiający otrzymał zalecenia, wytyczne lub inne o podobnym charakterze związane z ryzykiem pożaru lub wybuchu, od zakładu ubezpieczeń, Państwowej Straży Pożarnej, rzeczoznawcy/biegłego/eksperta w dziedzinie pożarnictwa lub w dziedzinie pokrewnej albo innego zewnętrznego lub wewnętrznego audytora jeśli tak, udostępnienie dokumentu wraz z informacją, które z nich zostały zrealizowane i kiedy, które obecnie są realizowane i kiedy zostaną zakończone, oraz czy są takie, których zamawiający nie będzie realizował i z jakiego powodu. Odpowiedź: Nie zamawiający nie otrzymał żadnych zleceń czy wytycznych o podobnym charakterze. Pytanie nr 68: Prosimy o informację czy stan techniczny budynków i budowli jest dobry, co należy rozumieć jako stopień zużycia do 50% - jeśli występują przypadki, w których zużycie przekracza 50%, prosimy o podanie adresu lokalizacji, faktycznego stopnia zużycia oraz planowanych przez zamawiającego (wraz z terminem) prac budowlanych lub innych działań mających doprowadzić do istotnego obniżenia zużycia technicznego; Odpowiedź: Budynki własności WCB EIT+ Sp. z o.o. przechodziły generalny remont lub były budowane od podstaw w okresie pomiędzy rokiem, zgodnie z Załącznikiem Tabela Stan Budynków WCB EIT +. Pytanie nr 69: Prosimy o wskazanie budynków, w których istotne elementy wykonane są z drewna lub innego materiału palnego; za istotne elementy uważa się konstrukcje nośne, konstrukcje dachu i przekrycie dachowe. Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 3 do odpowiedzi. Pytanie nr 70: Prosimy o podanie daty aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego. Odpowiedź: Budynek 1a - ważne do grudnia 2015, będziemy aktualizować Budynek 1bc - ważne do grudnia 2015, będziemy aktualizować Budynek Humanitarium - ważne do grudnia 2015, w trakcie aktualizacji Budynek 7 - ważna do lipca 2016 Budynek 9 - ważna do czerwca 2016 Budynek 9a - czekamy na przekazanie budynku z dokumentacją Pytanie nr 71: Prosimy o informacje o przeprowadzonych remontach, kiedy były i czego dotyczyły w odniesieniu do poszczególnych obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia za okres ostatnich 10 lat? Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 3 do odpowiedzi.

18 Strona 18 z 38 Pytanie nr 72: Czy w chwili obecnej trwają na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji jakieś inwestycje, budowy, remonty, modernizacje? Czy prace te nie wymagają pozwolenia na budowę, czy nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu? Odpowiedź: W chwili obecnej Generalny Wykonawca budynku 9A realizuje prace budowlane tj. usuwa wady nieistotne konieczne do odbioru końcowego budynku. W budynku nr 9 trwają prace wykończeniowe pod laboratoria BSL3, sufity podwieszane oraz instalacje gazów technicznych. Pytanie nr 73: Czy Zamawiający jest w posiadaniu planu sytuacyjnego - rozmieszczenia celem określenia PML (najwyższej wartości mienia), jeśli tak, prosimy o dołączenie do SIWZ. lub o określenie wartości największej lokalizacji z uwzględnieniem wartości budynku (lub budynków, jeśli są połączone) i wyposażenia znajdujących się w tym budynku. Odpowiedź: Plan sytuacyjny: Pytanie nr 74: Wnosimy o uzupełnienie wykazu budynków i budowli będących przedmiotem ubezpieczenia o dokładny opis konstrukcji zawierający informację o roku budowy, użytych materiałach budowlanych dot. ścian, stropów, klatek schodowych, pokrycia dachu, opis remontów całościowych bądź ostatnich, zabezpieczenia ppoż oraz przeciwkradzieżowych. Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 3 do odpowiedzi. Pytanie nr 75: Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki nieużytkowane / pustostany? Jeżeli tak to proszę o ich wskazanie oraz podanie wartości, wartości mienia się w nich znajdującego lub wyłączenie ich z ochrony ubezpieczeniowej. Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 3 do odpowiedzi. Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej budynków nieużytkowanych /

19 Strona 19 z 38 pustostanów. Zamawiający wykazuje budynki nieużytkowane jest to budynek nr 15. W budynku tym nie jest składowane mienie WCB EIT+. Pytanie nr 76: Jeśli Zamawiający posiada budynki nieużytkowane / pustostany i zgłasza je do ubezpieczenia, prosimy o dodanie poniższego zapisu: Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód w obiektach wyłączonych z użytkowania przez okres dłuższy niż 30 dni. Przez wyłączenie z użytkowania strony rozumieją całkowite i trwałe zaprzestanie eksploatacji obiektu poprzez brak jakiejkolwiek aktywności z nim związanej. Za zgodą ochrona w odniesieniu do takich obiektów może być udzielana przez okres dłuższy niż 30 dni od wyłączenia obiektu z użytkowania, pod warunkiem że spełnione są łącznie następujące warunki: 1) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania, 2) teren zakładu jest ogrodzony, dozorowany, oświetlony w porze nocnej, 3) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia, 4) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para. Mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczone do likwidacji pozostaje poza zakresem ubezpieczenia. Pytanie nr 77: Prosimy o informację, które budynki nie mają odbiorów ostatecznych, jaka jest suma ubezpieczenia poszczególnych obiektów, jakie są zabezpieczenia ppoż.r i pkradzieżowe? Odpowiedź: Budynek, który na dzień dzisiejszy nie posiada ostatecznych odbiorów to budynek 9A. Toczą się na jego terenie prace budowlane mające na celu usuwanie wad nieistotnych. Informacje na temat wartości obiektu znajdują się w Załączniku nr Stan majątku, natomiast opis zabezpieczeń ppoż i pkadzieżowych znajduje się w Załączniku nr 3 do odpowiedzi. Pytanie nr 78: Czy są składowane materiały łatwopalne/wybuchowe? jeśli tak to prosimy o informację w jaki sposób są zabezpieczone miejsca składowania tych materiałów?, kto ma do nich dostęp?/ miejsce składowania cieczy łatwopalnych - magazynowana ilość, miejsce (w jakim budynku) i forma magazynowania (w jakich zbiornikach / pojemnikach) oraz zastosowane środki bezpieczeństwa np. odprowadzenie ładunków elektrostatycznych i wentylacja. Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią za pytanie 39. Pytanie nr 79: Czy w ostatnich 20 latach w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły szkody powodziowe oraz szkody w wyniku podniesienia się wód gruntowych, podtopień, przesiąkania wód przez ściany budynków, zalania wskutek deszczu nawalnego, czy występuje zagrożenie powodziowe/podtopieniami. Jeśli tak prosimy o podanie

20 Strona 20 z 38 informacji w którym roku nastąpiła powódź, jakie mienie zostało dotknięte szkodą i w jakiej wysokości oraz jakie były działania prewencyjne Zamawiającego po takich szkodach. Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 3 do odpowiedzi. Na terenie Kampusu Pracze wystąpiła powódź rozumiana jako podniesienie się poziomu ścieków i kanalizacji w 1997r. Zalane były wszystkie budynki na wskazanym terenie. Pytanie nr 80: W przypadku, gdy mienie mające podlegać ubezpieczeniu znajduje się na obszarach wyznaczonych na mapach zagrożenia powodziowego o prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi raz na 100 lat lub częściej, prosimy o wprowadzenie dla ryzyka powodzi podniesienia się poziomu wody gruntowej limitu odpowiedzialności w wysokości ,00 PLN oraz franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody, nie mniej jednak niż ,00 PLN. Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 79. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie dla ryzyka powodzi podniesienia się poziomu wody gruntowej limitu odpowiedzialności w wysokości ,00 PLN oraz franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody, nie mniej jednak niż ,00 PLN. Pytanie nr 81: Niezależnie od uwzględnienia (lub nie) przedmiotowego wniosku, wnosimy o podanie adresów tych lokalizacji (o ww. zagrożeniu wystąpienia powodzi) oraz rodzaju i wartości znajdującego się tam mienia, oraz jakie rozwiązania techniczne, organizacyjne, materiałowe lub inne przewiduje Zamawiający (lub inne właściwe organy lub podmioty), na wypadek ogłoszenia alarmu powodziowego i podjęcia działań zabezpieczających to mienie przed zniszczeniem lub uszkodzeniem w wyniku negatywnego oddziaływania wody powodziowej lub przedmiotów przez nią niesionych. Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 78. Na dzień dzisiejszy WCB EIT + nie posiada procedury na wypadek ogłoszenia alarmu powodziowego. Dział Utrzymania Infrastruktury w razie powodzi podejmie następujące kroki: majątek spółki, który jest rzeczami ruchomymi zostanie wyniesiony i w ten sposób zabezpieczony. Niestety nie ma możliwości zabezpieczenia urządzeń i instalacji infrastruktury technicznej zamontowanej w piwnicach czy budowlach podziemnych (centrale wentylacyjne, transfromatory, przepompownie, hydroforownie, stacje uzdatniania wody itd.) Pytanie nr 82: Prosimy o informację czy limity w klauzulach dodatkowych są wspólne dla wszystkich rodzajów ubezpieczeń? Odpowiedź: Zamawiający informuje, że limity w klauzulach dodatkowych są wspólne dla wszystkich rodzajów ubezpieczeń. Pytanie nr 83: Czy w okresie od 1997 roku (włącznie) wystąpiła powódź lub podniesie się poziomu wód gruntowych spowodowane powodzią w sąsiedztwie miejsc ubezpieczenia, które mają być objęte ochroną ubezpieczeniową? Jeżeli zdarzenia te miały miejsce, prosimy o podanie: daty (roku) wystąpienia i miejsca wystąpienia; charakteru zdarzenia (zalanie wodami powierzchniowymi, podtopienie, podniesienie się poziomu wód gruntowych); wielkości poniesionych szkód. Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 3 do odpowiedzi.

21 Strona 21 z 38 Pytanie nr 84: Prosimy o wskazanie, które z budynków zgłoszonych do ubezpieczenia nie posiadają ostatecznego protokołu odbioru. Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 77. Pytanie nr 85: W związku z zapisem w SIWZ: Ochrona ubezpieczeniowa zostaje zachowana również w budynkach, które nie posiadają ostatecznego protokołu odbioru, a istnieje potrzeba umieszczenia mienia w budynku nowo wybudowanym lub po przeprowadzonym remoncie lub ulepszeniu - czy zamawiający planuje zakup lub remont czyli realne zaistnienie opisanej sytuacji w trakcie 24 miesięcy związania umową. Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w związku z ciągłym rozwojem Spółki jest możliwe realne zaistnienie opisanej sytuacji w trakcie 24 miesięcy związania umową. Pytanie nr 86: Prosimy o informację, w której części ubezpieczenia mamy ująć sumy ubezpieczenia znajdujące się w ZAKŁADKACH zał nr 13 do SIWZ: Aparatura Badawcza, Humanitarium, Mienie cudze - w obecnym kształcie zał. nr 1 do SIWZ w opisie przedmiotu ubezpieczenia nie możemy odnaleźć tych zakładek ani w punkcie 2 Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów, ani w punkcie 5 ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk. Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zakładka Aparatura Badawcza, Humanitarium, Mienie cudze mają zostać ujęte w punkcie 5 ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk. Pytanie nr 87: Wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjne w wysokości 5% wartości Szkody min 1000 zł w szkodach w aparaturze badawczej. Pytanie nr 88: Czy materiały niebezpieczne ADR też mają być przedmiotem ubezpieczenia w zakresie CARGO. Odpowiedź: Zamawiający nie widzi takiej konieczności. Pytanie nr 89: Jaka jest średnia wartość przewożonego mienia - dot. Ub. CARGO, jak często odbywają się transporty. Odpowiedź: Średnia wartość przewożonego mienia kształtuje się między tysięcy złotych. Transporty będą związane z realizacją prac badawczych na terenie zewnętrznym lub będą związane z wyjazdami delegacyjnymi pracowników WCB EIT + na targi, prezentacje, czy działania marketingowe. W okresie lipiec 2014 lipiec 2015 wykonano 8 transportów, w ciągu których przewieziono 59 sztuk sprzętu elektronicznego i aparatury badawczej. Pytanie nr 90: Prosimy o potwierdzenie, że polisa otwarta NNW ma być rozliczana na podstawie osobodni i do kalkulacji składki można przyjąć osobodni rocznie. ( w opisie ryzyka wskazują państwo ubezpieczonych mamy wątpliwość, czy te ma być ubezpieczonych - każda z nich na rok, czy osób przewija się przez Centrum w Ciągu roku i można to zdefiniować jako osobodni). Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że polisa otwarta NNW ma być rozliczana na podstawie osobodni i do kalkulacji składki można przyjąć osobodni rocznie.

22 Strona 22 z 38 Pytanie nr 91: Czy na okres związania umową planowane są w Centrum remonty jakie, kiedy? Odpowiedź: Zamawiający jest w trakcie negocjacji dotyczących generalnego remontu jednego z budynków na terenie WCB EIT +. W okresie najbliższych 24 miesięcy Zamawiający planuje drobne remonty i modernizacje o charakterze utrzymaniowym, takim jak odgrzybienie piwnic w budynkach 1A i 1BC. Zamawiający planuje również remont sufitów podwieszanych w budynku 1BC. W planach remontów przewidziany jest również remont budynku nr 15, jednakże WCB EIT+ nie zna daty rozpoczęcia ani zakończenia prac. Pytanie nr 92: Czy na okres związania umową planowane są inwestycje typu rozbudowa, budowa, przebudowa obiektów istniejących lub nowych. Na kiedy planowane jest ich zakończenie. Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 91. Pytanie nr 93: Czy na terenie Centrum trwają w tej chwili inwestycje budowlane, remontowe, modernizacje czy posiadają odrębne polisy CAR/EAR na zabezpieczenie szkód powstałych podczas prac budowlano-remontowych? Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność. Na kiedy planowane jest ich zakończenie. Odpowiedź: Obecnie na terenie WCB EIT+ trwają roboty, inwestycje dla których wykonawcy zawarli odpowiednie ubezpieczenia. Teren objęty robotami jest użytkowany ponieważ trwa tam montaż urządzeń, mebli, jednakże nie są prowadzone w budynkach badania laboratoryjne ani inna działalność docelowa. Zakończenie zleconych i planowanych do zlecenia robót jest przewidywane do końca października jeśli chodzi o budynki oraz do końca listopada jeśli chodzi o teren - system informacji. Pytanie nr 94: Prosimy o informacje kiedy była ostatnia aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 70. Pytanie nr 95: Prosimy o informacje o konstrukcji każdego z budynków z załącznika nr 13 do SIWZ zakładka NIERUCHOMOŚCI jaka jest konstrukcja ścian, stropów, konstrukcja dachu, jakie jest pokrycie dachu. Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 3 do odpowiedzi. Pytanie nr 96: Prosimy o wykaz zabezpieczeń przeciw pożarowych w każdym z budynków z załącznika nr 13 do SIWZ zakładka NIERUCHOMOŚCI. Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 3 do odpowiedzi. Pytanie nr 97: Czy terenie lokalizacji są zamontowane i działają oraz jaką powierzchnię zabezpiecza system detekcji i system sygnalizacji pożaru. Czy czujki znajdują się także w pomieszczeniach technicznych? w pomieszczeniach gdzie przechowywane są materiały niebezpieczne? Czy sygnał z centralki ppoż jest transmitowany do PSP.

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14.

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14. Śrem, dnia 25.11.2014r. Dotyczy sprawy: ZP/26/PN/14 SPROSTOWANIE DO UDZIELNYCH ODPOWIEDZI w dniu 24.11.2014 W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 115/2014/N/Środa Śląska

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 115/2014/N/Środa Śląska Strona 1 z 5 Wrocław, 20.06.2014 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Środa Śląska wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 115/2014/N/Środa

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie planuje żadnych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę.

Odpowiedź Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie planuje żadnych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę. Wrocław, dnia 21.11.2014 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie mienia i OC podmiotu leczniczego Zdrowie Sp. z o.o. Zamawiający, Zdrowie Sp. z o.o., zgodnie z art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 63/12/03/2013/N/Żary

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 63/12/03/2013/N/Żary Strona 1 z 5 Wrocław, 21.03.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Żarach ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 63/12/03/2013/N/Żary

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 235/2014/N/Wałbrzych

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 235/2014/N/Wałbrzych Strona 1 z 6 Wrocław, 08.12.2014 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Specjalistycznego Szpitala im. Dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8. Wrocław,

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8. Wrocław, Strona 1 z 8 Wrocław, 20.12.2016 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia Zakładu Usług Komunalnych w Strzegomiu Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY/WYJAŚNIENIA DO SIWZ NR

Bardziej szczegółowo

157/16/07/2013/N/Sulęcin

157/16/07/2013/N/Sulęcin Strona 1 z 5 Wrocław, 29.07.2013 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Sulęcińskiego ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 157/16/07/2013/N/Sulęcin Działając

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie i zmiana treści siwz

Wyjaśnienie i zmiana treści siwz . Bystra, dn. 13.02.2014 r. Nr sprawy: 4/EZP/380/NOiI/2/2014 Wszyscy zainteresowani Specjalista ds. Zamówień Publicznych tel./fax (33) 499 18 10 zp@szpitalbystra.pl Wyjaśnienie i zmiana treści siwz Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR66/2017/N/KROSNO ODRZAŃSKIE

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR66/2017/N/KROSNO ODRZAŃSKIE Strona 1 z 6 Wrocław, 19.06.2017 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Krosno Odrzańskie wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY: USŁUGA UBEZPIECZENIA MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU

DOTYCZY: USŁUGA UBEZPIECZENIA MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU ZP-1/02/2014 Wrocław, dn. 11-03-2014r. INFORMACJA NR 6 DOTYCZY: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. USŁUGA UBEZPIECZENIA MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM.

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 6 F178. Wrocław, 18.02.2014 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 6 F178. Wrocław, 18.02.2014 r. Strona 1 z 6 Wrocław, 18.02.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Zakładu Usług Komunalnych w Strzegomiu Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

10. W przypadku gdy wysypisko śmieci wyposażone jest w linię sortowniczą prosimy o informację czy zastosowane zostały jakiekolwiek dodatkowe

10. W przypadku gdy wysypisko śmieci wyposażone jest w linię sortowniczą prosimy o informację czy zastosowane zostały jakiekolwiek dodatkowe Dotyczy: pytań do przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku I innych interesów Gminy Annopol wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. 1. W odniesieniu do rozszerzenia zakresu

Bardziej szczegółowo

ZP KN WYKONAWCY

ZP KN WYKONAWCY URZĄD MIASTA MILANÓWKA Milanówek, 10.03.2017 r. ZP.271.1.12.2017.KN WYKONAWCY Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZP.271/12/ORG/17 na Zakup usług ubezpieczeń mienia, OC oraz ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

3. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1.000,00 zł Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1.000,00 zł Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Strona 1 z 6 Wrocław, 25.03.2014r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r. SUPRA BROKERS Strona 1 z 8 F178 Wrocław, 19.09.2012 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW w Koszalinie

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia Strona 1 z 11 Wrocław, 08.05.2013 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Bogatynia wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej ZP-URB/5/2015:

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej ZP-URB/5/2015: ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej ZP-URB/5/2015: URBIS Spółka z o. o. w Gnieźnie podaje do wiadomości, że w trakcie

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania ODPOWIEDŹ NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: 9/ZP/p.n./ubezpieczenia/2013 Nr ogłoszenia w BZP:214937-2013 Uczestnicy postępowania Dotyczy: przetargu

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. 07-100 Wegrów, ul. Gdańska 69, KRS: 0000112493, kapitał zakładowy 4.295.000,00 zł NIP: 824-000-31-72, REGON: 710045680, http://www.pgk.wegrow.pl, e-mail:

Bardziej szczegółowo

NR SPRAWY: 8/ZP/2016 Warszawa, dnia r.

NR SPRAWY: 8/ZP/2016 Warszawa, dnia r. NR SPRAWY: 8/ZP/2016 Warszawa, dnia 08.03.2016 r. Nr ogłoszenia w BZP: 47102-2016; data zamieszczenia: 02.03.2016, Dotyczy: przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Miłoradz, dnia 05.12.2014 r. R.270.31.2014 INFORMACJA DLA OFERENTÓW

Miłoradz, dnia 05.12.2014 r. R.270.31.2014 INFORMACJA DLA OFERENTÓW Miłoradz, dnia 05.12.2014 r. R.270.31.2014 INFORMACJA DLA OFERENTÓW dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. Odpowiedzi Nr 2 na pytania Wykonawców

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. Odpowiedzi Nr 2 na pytania Wykonawców YSKA NYSKA ENERGETYKA CIEPLNA NYSA Sp. z o.o. 48 300 Nysa, ul. Jagiellońska 10a Tel.: +48 774017100 Fax.: +48 774017110 Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 6/NEC/2015 Odpowiedzi Nr 2 na

Bardziej szczegółowo

(ZNAK SPRAWY 1/2015/OC_M_KOM/NO/U/BU)

(ZNAK SPRAWY 1/2015/OC_M_KOM/NO/U/BU) ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW ORAZ MODYFIKACJE (ZMIANY) ZAPISÓW SIWZ W POSTĘPOWANIU PRZEPROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚĆ DATA: LICZBA STRON: 6

WIADOMOŚĆ DATA: LICZBA STRON: 6 DO: OD: Wykonawców Zamawiającego WIADOMOŚĆ DATA: 04.07.2013 LICZBA STRON: 6 DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne na usługę ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej w Centrum Medycznym

Bardziej szczegółowo

120/19/03/2012/N/Wińsko

120/19/03/2012/N/Wińsko Strona 1 z 15 Wrocław, 27.03.2012 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Wińsko wraz z jednostkami podległymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 120/19/03/2012/N/Wińsko

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul.królewiecka 146, informuje, że w dniu r. od Wykonawcy wpłynęły zapytania następującej treści:

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul.królewiecka 146, informuje, że w dniu r. od Wykonawcy wpłynęły zapytania następującej treści: Elblag,dnia 07.08.2014r. Oznaczenie sprawy 36/2014 Wszyscy Uczestnicy postępowania dot. postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na usługi obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ AB. 272.1.8.2014 Nowe Miasto Lubawskie, 02.12.2014 r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania:

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ Strona 1 z 6 Wrocław, 02.07.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 120/2014/N/Rabka

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 1/2015/N/Kielce

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 1/2015/N/Kielce Strona 1 z 9 Wrocław, 08.01.201 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 13 F178. Wrocław, 22.11.2013r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 13 F178. Wrocław, 22.11.2013r. Strona 1 z 13 Wrocław, 22.11.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Bolesławieckiego wraz z jednostkami organizacyjnymi. ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY/WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1 Wnioskujemy o przesunięcie terminu składania ofert na 14.11.2014 r.

Pytanie 1 Wnioskujemy o przesunięcie terminu składania ofert na 14.11.2014 r. Wrocław, dnia 06.11.2014 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenia majątkowe Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu Zamawiający, Zespół Opieki Zdrowotnej we Bolesławcu, zgodnie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR REJZAMPUB/40/2015

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR REJZAMPUB/40/2015 Strona 1 z 7 Wrocław, 27.08.2015 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Bardziej szczegółowo

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE 18 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE 18 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69 Sz.O./SAG/41/ /14 Kolno, dnia 12.05.2014r. Dotyczy: WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia majątkowego oraz odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Radom, ul. Krychnowicka 1

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Radom, ul. Krychnowicka 1 SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1 TELEFONY: Centrala 332-45-00 Izba Przyjęć 332-23-06 Fax: 332-15-08 www.szpitalpsychiatryczny.radom.pl

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Miasto Szczecinek Pl. Wolności Szczecinek. Załącznik D do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY. Miasto Szczecinek Pl. Wolności Szczecinek. Załącznik D do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Załącznik D do SIWZ... (pieczęć firmowa Wykonawcy...,... 2017 r. miejscowość data Miasto Szczecinek Pl. Wolności 13 78-400 Szczecinek dotyczy: Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 373/05/12/2012/N/KATOWICE

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 373/05/12/2012/N/KATOWICE Strona 1 z 6 Wrocław, 13.12.2012 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Centrum Psychiatrii w Katowicach ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 373/05/12/2012/N/KATOWICE

Bardziej szczegółowo

Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL Spółka Akcyjna Al. Zagłębia Dąbrowskiego 15 41-303 Dąbrowa Górnicza NIP: 6291069553, REGON: 272935168 KRS: 0000446087 Dąbrowa Górnicza 16.03.2015 Wszyscy Wykonawcy biorący

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ na zapytanie wykonawcy do SIWZ

ODPOWIEDŹ na zapytanie wykonawcy do SIWZ Gmina Ciechanów Ul. Fabryczna 8 06 400 Ciechanów Regon: 130378002 Ciechanów, dnia 10.06.2015 r. Do wszystkich wykonawców ODPOWIEDŹ na zapytanie wykonawcy do SIWZ Dotyczy: odpowiedź na zapytania wykonawców

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na w trybie zapytania o cenę na ubezpieczenia w Pomorskim Ośrodku Ruchu Drogowego Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy. GOZ-353-221-2/10 Wykonawcy wg rozdzielnika Warszawa, dnia 18 lutego 2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej

Bardziej szczegółowo

Pytanie 5: W ubezpieczeniach komunikacyjnych prosimy o podanie sum ubezpieczenia dla pojazdów, które mają być objęte ubezpieczeniem AC.

Pytanie 5: W ubezpieczeniach komunikacyjnych prosimy o podanie sum ubezpieczenia dla pojazdów, które mają być objęte ubezpieczeniem AC. Znak sprawy 2611/24/4/2013 Otrębusy, dnia 18.10.2013r. PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Zapytania i odpowiedzi na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr sprawy PN/002/11/13

Zapytania i odpowiedzi na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr sprawy PN/002/11/13 Zapytania i odpowiedzi na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr sprawy PN/002/11/13 Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu w odpowiedzi na złożone zapytania Wykonawcy dotyczące specyfikacji

Bardziej szczegółowo

OPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 142/2016/N/Rzeszów

OPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 142/2016/N/Rzeszów Strona 1 z 6 Wrocław, 16.08.2016r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie OPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 6. Wrocław, 28.08.2015

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 6. Wrocław, 28.08.2015 Strona 1 z 6 Wrocław, 28.08.2015 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 341/6/10 Gubin 16 grudnia 2010 r. Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ. Modyfikacja treści SIWZ

Nr sprawy 341/6/10 Gubin 16 grudnia 2010 r. Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ. Modyfikacja treści SIWZ Nr sprawy 341/6/10 Gubin 16 grudnia 2010 r. Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ Modyfikacja treści SIWZ Dotyczy zamówienia publicznego pod nazwą : Kompleksowe ubezpieczenie majątku oraz innych ryzyk

Bardziej szczegółowo

SPZOZ w Sejnach odpowiadając na zapytania oferentów wyjaśnia co następuje: Pytania do Pakietu I ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej

SPZOZ w Sejnach odpowiadając na zapytania oferentów wyjaśnia co następuje: Pytania do Pakietu I ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Sejny, dn. 07 grudnia 2011 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę, jaką jest ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne SPZOZ w Sejnach (sprawa: ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 94/2015/N/Przasnysz

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 94/2015/N/Przasnysz Strona 1 z 6 Wrocław, 30.09.2015 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu ODPOWIEDZI

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 110/26/04/2013/N/Jaworze

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 110/26/04/2013/N/Jaworze Strona 1 z 5 Wrocław,10.05.2013 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Beskidzkiego Zespołu Leczniczo Rehabilitacyjnego Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE 1. Nazwa i adres wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403 423 fax: +48 91 4403 441, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak : PO- II 370/ZZP-3/57/10 Szczecin, dnia 25 listopada 2010 r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21.01.2013 r.

Wrocław, dnia 21.01.2013 r. Wrocław, dnia 21.01.2013 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie majątkowe Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu Zamawiający, Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 16.03.2015r.)

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 16.03.2015r.) Świętajno, 17.03.2015 Do wszystkich wykonawców Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 16.03.2015r.) Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie

Bardziej szczegółowo

Łomazy, dnia 13.04.2015 r. Wszyscy Wykonawcy

Łomazy, dnia 13.04.2015 r. Wszyscy Wykonawcy Łomazy, dnia 13.04.2015 r. Wszyscy Wykonawcy WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWENIA PUBLICZNEGO pod nazwą : UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 2 DO SIWZ NR 43/23/09/2009/NO/KRAKÓW

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 2 DO SIWZ NR 43/23/09/2009/NO/KRAKÓW SUPRA BROKERS Strona 1 z 5 F178 Wrocław, dnia 12.10.2009 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 321/16/11/2012/NO/Pyskowice

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 321/16/11/2012/NO/Pyskowice Strona 1 z 5 Wrocław, 26.11.2012r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Pyskowicach ODPOWIEDZI

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Pakiet I. Strona 1 z 5 F178. Wrocław, r.

SUPRA BROKERS. Pakiet I. Strona 1 z 5 F178. Wrocław, r. Strona 1 z 5 Wrocław, 19.06.2012 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Miękina wraz z jednostkami podległymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 184/11/06/2012/N/Miękinia

Bardziej szczegółowo

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 24.04.2014r.)

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 24.04.2014r.) Gniezno, 24.04.2014 Do wszystkich wykonawców Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 24.04.2014r.) Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 09.01.2015 r.

Wrocław, dnia 09.01.2015 r. Wrocław, dnia 09.01.2015 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie majątkowe Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu. Zamawiający, Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 288/14/11/2013/N/Kraków

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 288/14/11/2013/N/Kraków Strona 1 z 9 Wrocław, 22.11.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego im. Józefa Dietla w Krakowie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Wrocław, 22.02.2010 r.

SUPRA BROKERS. Wrocław, 22.02.2010 r. SUPRA BROKERS Strona 1 z 8 F178 Wrocław, 22.02.2010 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia jednostek organizacyjnych Gminy Bogatynia. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Energetyką Cieplną SP. z o.o w Skierniewicach, ul. Przemysłowa 2 wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, ul. Pomologiczna

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna oferty (słownie) na okres 12 miesięcy:...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do siwz

Załącznik nr 8 do siwz Ubezpieczenia 1. Wykonawca, w zakresie i na warunkach określonych szczegółowo w niniejszym załączniku, ubezpieczy na własny koszt i zapewni ciągłość ubezpieczenia (lub spowoduje taki stan) na wszystkie

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. Odpowiedzi Nr 2 na pytania Wykonawców do treści

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. Odpowiedzi Nr 2 na pytania Wykonawców do treści YSKA NYSKA ENERGETYKA CIEPLNA NYSA Sp. z o.o. 48 300 Nysa, ul. Jagiellońska 10a Tel.: +48 774017100 Fax.: +48 774017110 Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 2/NEC/2016 Odpowiedzi Nr 2 na

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ubezpieczenia mienia i Odpowiedzialności Gminy Mikołajki Pomorskie

Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ubezpieczenia mienia i Odpowiedzialności Gminy Mikołajki Pomorskie Mikołajki Pomorskie, 29.09.2014 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ubezpieczenia mienia i Odpowiedzialności Gminy Mikołajki Pomorskie Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/../2014 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Ubezpieczenie mienia będącego własnością Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, w tym: oprogramowanie,

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Załącznik Nr 2 do SIWZ Pieczęd wykonawcy NIP:. (data) REGON: O F E R T A Zamawiający GMINA NIDZICA Plac Wolności 1 13-100 Nidzica woj. Warmiosko - mazurskie Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANY DO SIWZ NR 24/13/07/2010/NO/ŚWIEBODZICE

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANY DO SIWZ NR 24/13/07/2010/NO/ŚWIEBODZICE Strona 1 z 7 Wrocław, 0.07.010 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Świebodzice wraz z jednostkami podległymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: wyjaśnień do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym

Dotyczy: wyjaśnień do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym Kostrzyn nad Odrą, 09.04.2015r. Dotyczy: wyjaśnień do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na kompleksowe ubezpieczenie mienia ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA MILANÓWKA

URZĄD MIASTA MILANÓWKA URZĄD MIASTA MILANÓWKA Milanówek, 20.01.2017 r. ZP.271.1.1.2017.KN WYKONAWCY Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZP.271/1/ORG/17 na Zakup usług ubezpieczeń mienia, OC oraz ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 28/06/04/2011/NO/Bystrzyca Kłodzka

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 28/06/04/2011/NO/Bystrzyca Kłodzka Strona 1 z 6 F178 01 Wrocław, dnia 12.04.2011 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bystrzycy Kłodzkiej ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO

Bardziej szczegółowo

OSZP.271.6.2015 Wyrzysk, dnia 22.12.2015r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 2 WRAZ Z MODYFIKACJĄ SIWZ NR 1

OSZP.271.6.2015 Wyrzysk, dnia 22.12.2015r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 2 WRAZ Z MODYFIKACJĄ SIWZ NR 1 OSZP.271.6.2015 Wyrzysk, dnia 22.12.2015r. dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego: Zadanie I: Ubezpieczenie majątku i interesów Gminy Wyrzysk wraz z jednostkami organizacyjnymi, Zadanie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. SIWZ NR 114/ZA/14 PAKIET I

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. SIWZ NR 114/ZA/14 PAKIET I Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. SIWZ NR 114/ZA/14 PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela): 2.

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY/WYJAŚNIENIA DO SIWZ NR 215/2016/N/Otwock. Strona 1 z 13. Wrocław, r.

SUPRA BROKERS. ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY/WYJAŚNIENIA DO SIWZ NR 215/2016/N/Otwock. Strona 1 z 13. Wrocław, r. Strona 1 z 13 Wrocław, 28-11-2016 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia Gminy Otwock wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY/WYJAŚNIENIA DO SIWZ NR

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie ITB.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie ITB. DO-250-7TA/09 Warszawa 25.02.2009r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie ITB. Działając na podstawie Art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

Pismo: Fn.253.1.2013 Dubeninki dnia: 2013-10-18. O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ

Pismo: Fn.253.1.2013 Dubeninki dnia: 2013-10-18. O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ Gmina Dubeninki Mereckiego 27 19-504 Dubeninki Pismo: Fn.253.1.2013 Dubeninki dnia: 2013-10-18 Szanowni Państwo, O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2013-10-17

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 335/03/12/2013/N/Lębork

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 335/03/12/2013/N/Lębork Strona 1 z 8 Wrocław, 09.12.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku ODPOWIEDZI

Bardziej szczegółowo

GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r.

GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r. GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln 170979195 Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r. Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ Strona 1 z 6 Wrocław, 04.11.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń

Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń Zbąszyń, dnia 05.03.2014 r. Sprawa nr: FPI.271.4.2014

Bardziej szczegółowo

Środa Wielkopolska, dn. 9 czerwca 2015 r. Wykonawcy. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer ogłoszenia w BZP: 131826-2015.

Środa Wielkopolska, dn. 9 czerwca 2015 r. Wykonawcy. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer ogłoszenia w BZP: 131826-2015. Środa Wielkopolska, dn. 9 czerwca 2015 r. STAROSTWO POWIATOWE w Środzie Wielkopolskiej Wykonawcy biorący udział w postępowaniu dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer ogłoszenia w

Bardziej szczegółowo

Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Skierniewicach Załącznik nr 4a Formularz ofertowy dla PAKIETU 1 Znak sprawy nr MZK.07.P.

Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Skierniewicach Załącznik nr 4a Formularz ofertowy dla PAKIETU 1 Znak sprawy nr MZK.07.P. ...... Nazwa i adres Wykonawcy (Wykonawców) FORMULARZ OFERTOWY 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami udzielenia zamówienia publicznego na usługę Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Skierniewicach

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Ubezpieczenie floty pojazdów Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Ubezpieczenie floty pojazdów Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie. Poznań, 02 października 2017 r. ZGO/ZP/07/2017 Do wszystkich wykonawców Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Ubezpieczenie floty pojazdów Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANY DO SIWZ NR. 14/18/02/2011/NO/Sopot

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANY DO SIWZ NR. 14/18/02/2011/NO/Sopot Strona 1 z 8 Wrocław, 23.02.2011 Do uczestników przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie s/y Oceania dla Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego, Numer ogłoszenia: 312380-2013

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego, Numer ogłoszenia: 312380-2013 Zambrów dnia 09.08.2013 r. OR.272.10.2013 Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Dotyczy : przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego, Numer

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (1)

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (1) Znak sprawy: ZPK.262.10.2015 Kielce, dn.30.11.2015r. WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (1) w sprawie postępowania na wyłonienie wykonawcy w zakresie usług ubezpieczenia Miasta Kielce wraz z jednostkami organizacyjnym

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. 1... zł (słownie:..złotych) Udział własny/ franszyza integralna/ franszyza redukcyjna

FORMULARZ OFERTY. 1... zł (słownie:..złotych) Udział własny/ franszyza integralna/ franszyza redukcyjna ZAŁĄCZNIK NR 2 Nazwa firmy wykonawcy... Kod, miejscowość... Województwo... Ulica, nr domu, nr lokalu... REGON... NIP... Numer telefonu Wykonawcy... Numer faxu Wykonawcy... Firmowy adres email Wykonawcy......,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SZPITALA MIEJSKIEGO MURCKI W KATOWICACH. SIWZ Nr 65/14/03/2013N/Katowice

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SZPITALA MIEJSKIEGO MURCKI W KATOWICACH. SIWZ Nr 65/14/03/2013N/Katowice Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SZPITALA MIEJSKIEGO MURCKI W KATOWICACH SIWZ Nr 6/14/03/13N/Katowice 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 103/2015/N/Kościan

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 103/2015/N/Kościan Strona 1 z 9 Wrocław, 03.11.2015 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Bardziej szczegółowo

PAKIET I. 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela): Cena ostateczna oferty (słownie) na okres trwania umowy:...

PAKIET I. 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela): Cena ostateczna oferty (słownie) na okres trwania umowy:... Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ POWIATOWEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W STALOWEJ WOLI PAKIET I 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/płocka Sp. z o.o. Kobierniki

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. Odpowiedzi Nr 1 na pytania Wykonawców

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. Odpowiedzi Nr 1 na pytania Wykonawców YSKA NYSKA ENERGETYKA CIEPLNA NYSA Sp. z o.o. 48 300 Nysa, ul. Jagiellońska 10a Tel.: +48 774017100 Fax.: +48 774017110 Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 6/NEC/2015 Odpowiedzi Nr 1 na

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANY DO SIWZ NR. 105/2015/N/Oława

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANY DO SIWZ NR. 105/2015/N/Oława Strona 1 z 8 Wrocław, dnia 18.11.2015 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oławie ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANY DO SIWZ NR

Bardziej szczegółowo

Pytanie: Czy ochrona w zakresie OC działalności ma obejmować wydawanie decyzji administracyjnych, orzeczeń, wyroków?

Pytanie: Czy ochrona w zakresie OC działalności ma obejmować wydawanie decyzji administracyjnych, orzeczeń, wyroków? Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. jedn. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zawiadamia się, że wpłynęły od Wykonawców

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 132/2014/N/Bochnia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 132/2014/N/Bochnia Strona 1 z 6 Wrocław, 08.09.2014 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpitala Powiatowego im. Bł.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Pytania do SIWZ w postępowaniu na ubezpieczenie OC i majątkowe Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podst. Art. 39 Ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo