Zakup i wdrożenie wirtualnej biblioteki taśmowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zakup i wdrożenie wirtualnej biblioteki taśmowej"

Transkrypt

1 Zamawiający: CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW Radom, ul. Samorządowa 1 PN/11/14/VBC SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego Zakup i wdrożenie wirtualnej postępowanie prowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r poz. 907 z póź.zm) zwanej dalej Ustawą. DYREKTOR Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów Robert Pasiński / podpis na oryginale/ Radom, dnia 18 lipca 2014 r. 1

2 ROZDZIAŁ I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.. 3. ROZDZIAŁ II. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 3. ROZDZIAŁ III. GWARANCJA I RĘKOJMIA ROZDZIAŁ IV. OFERTY CZĘŚCIOWE I WARIANTOWE ROZDZIAŁ V. WZÓR UMOWY ROZDZIAŁ VI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY, ROZLICZENIA I PŁATNOŚCI 4. ROZDZIAŁ VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ROZDZIAŁ VIII. OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA WARUNKÓW ROZDZIAŁ IX. WYMAGANE OŚWIADCZENIA ORAZ DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE PRZEZ WYKONAWCĘ WARUNKÓW OKREŚLONYCH W SIWZ 6. ROZDZIAŁ X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM ROZDZIAŁ XI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY ROZDZIAŁ XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ ROZDZIAŁ XIII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI. 11. ROZDZIAŁ XIV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT ROZDZIAŁ XV. OTWARCIE OFERT ROZDZIAŁ XVI. KRYTERIA OCENY OFERT ROZDZIAŁ XVII. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE ROZDZIAŁ XVIII. PRZEWIDYWANE MOŻLIWOŚCI DOKONANIA ISTOTNYCH ZMIAN W UMOWIE I WARUNKI WPROWADZANIA ZMIAN ROZDZIAŁ XIX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA W CELU ZAWARCIA UMOWY 14. ROZDZIAŁ XX. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY. 14. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW:..15. Załącznik A do SIWZ Formularz Oferty Załącznik A 1 do Formularza ofertowego - Specyfikacja techniczna Sprzętu i Oprogramowania Załącznik B do SIWZ Wzory oświadczeń Załącznik C do SIWZ Wzór Umowy 2

3 ROZDZIAŁ I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest 1) sprzedaż przez Wykonawcę i dostarczenie do Zamawiającego wirtualnej biblioteki taśmowej zwanej dalej Sprzętem oraz udzielenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego licencji na oprogramowanie Sprzętu, zwane dalej Oprogramowaniem wraz ze sprzedażą i dostarczeniem do Zamawiającego kompletu 2 nośników z wersją instalacyjną Oprogramowania, 2) instalacja, uruchomienie przez Wykonawcę i konfiguracja dostarczonego Sprzętu oraz jego integracja ze środowiskiem Zamawiającego, 3) wykonanie i dostarczenie dokumentacji technicznej i powykonawczej przez Wykonawcę, 4) przeprowadzenie przez Wykonawcę autoryzowanych szkoleń dla 5 (pięciu) pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi i zarządzania Sprzętem, 5) świadczenie serwisu gwarancyjnego na dostarczony Sprzęt wraz z Oprogramowaniem, 6) przeprowadzenie testów dostarczonego Sprzętu wraz z Oprogramowaniem. 2. Specyfikację techniczną Sprzętu i Oprogramowania określa Załącznik A 1 do Formularza ofertowego - Specyfikacja techniczna Sprzętu i Oprogramowania 3. Szczegółowy opis, zakres i zasady realizacji przedmiotu zamówienia został określony we Wzorze Umowy stanowiącym Załącznik C do SIWZ. 4. Nazwa i kod CPV odpowiadający przedmiotowi zamówienia: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne Usługi w zakresie wsparcia systemu ROZDZIAŁ II. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Umowy w zakresie wskazanym w Rozdziale I ust. 1 pkt 1), pkt 2), pkt 3) i pkt 6) w terminie 45 dni od dnia jej zawarcia. 2. Wykonawca zobowiązuje do wykonania Umowy w zakresie wskazanym w Rozdziale I ust. 1 pkt 4) w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia. 3. Wykonawca zobowiązuje do wykonania Umowy w zakresie wskazanym w Rozdziale I ust. 1 pkt 5) przez okres 36 miesięcy od dnia podpisania przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego bez zastrzeżeń. 4. Szczegóły dotyczące terminów oraz sposób realizacji poszczególnych obowiązków Wykonawcy, składających się na przedmiot zamówienia zostały określone we Wzorze Umowy stanowiącym Załącznik C do SIWZ. ROZDZIAŁ III. GWARANCJA I RĘKOJMIA 1. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia serwisu gwarancyjnego przez okres 36 miesięcy od dnia podpisania przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego bez zastrzeżeń. 2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na nośniki Oprogramowania na okres 12 miesięcy od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego przez obie Strony bez zastrzeżeń. 3

4 3. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na Sprzęt, nośniki Oprogramowania na okres 36 miesięcy od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego przez obie Strony bez zastrzeżeń. W ramach rękojmi Wykonawca gwarantuje prawidłowe działanie Sprzętu i prawidłowe działanie nośnika Oprogramowania i możliwość jego pełnego odczytu. 4. Szczegółowe warunki gwarancji i rękojmi są określone we Wzorze Umowy stanowiącej Załącznik C do SIWZ. ROZDZIAŁ IV. OFERTY CZĘŚCIOWE I WARIANTOWE 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. ROZDZIAŁ V. WZÓR UMOWY Wzór Umowy stanowi Załącznik C do SIWZ. ROZDZIAŁ VI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY, ROZLICZENIA I PŁATNOŚCI 1. Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia w szczególności udzielenie licencji/sublicencji do korzystania z Oprogramowania na określonych polach eksploatacji, przeniesienie majątkowych praw autorskich i praw zależnych do dokumentacji i innych utworów, usługi gwarancyjne, wszelkie obciążenia związane z realizacją przedmiotu zamówienia jak również wszystkie koszty, opłaty, wydatki Wykonawcy, a także podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT). 2. Cena, o której mowa w ust. 1 musi być wyrażona w złotych polskich. 3. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich, wg wartości nominalnej przedmiotu zamówienia. 4. Szczegółowy sposób rozliczeń, w tym podstawy dokonywania płatności jest określony we Wzorze Umowy stanowiącej Załącznik C do SIWZ. 5. Zamawiający za poprawną przyjmie cenę oferty (wartość oferty brutto podaną w formularzu ofertowym wyrażoną liczbą), bez względu na sposób jej obliczenia. 6. W zakresie ceny za wykonanie zamówienia Zamawiający rozbieżność w cenie podanej liczbą w stosunku do ceny podanej słownie potraktuje jako oczywistą omyłkę pisarską zgodnie w art. 87 ust. 2 pkt 1 Ustawy. ROZDZIAŁ VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; b) posiadania wiedzy i doświadczenia; 4

5 c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 2. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 Ustawy. ROZDZIAŁ VIII. OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA WARUNKÓW 1. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy. 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, muszą wykazać się: a) łącznie spełnianiem warunków, których określenie zawiera ROZDZIAŁ VII pkt 1 SIWZ, b) indywidualnie tj. każdy z osobna, spełnianiem warunku, którego określenie zawiera ROZDZIAŁ VII pkt 2 SIWZ. 3. Warunek, który określa ROZDZIAŁ VII ust 1 lit. a) SIWZ - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 4. Warunek, który określa ROZDZIAŁ VII ust.1 lit. b) SIWZ zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się wykonaniem, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniem, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 2 (dwoma) dostawami i wdrożeniami wirtualnych bibliotek taśmowych wraz z oprogramowaniem o łącznej wartości, co najmniej zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) Zamawiający uzna spełnienie powyższego wymagania poprzez przedstawienie dokumentów potwierdzających, że warunek, o którym mowa powyżej został spełniony w ramach 2 umów. Przez jedną dostawę rozumie się dostawę wykonywaną w ramach jednej umowy. 5. Warunek, który określa ROZDZIAŁ VII ust. 1 lit. c) SIWZ - zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował minimum 2 (dwoma) osobami, posiadającymi wiedzę potwierdzoną certyfikatem lub innym dokumentem w zakresie instalacji konfiguracji i administracji systemem backupu VEEAM Backup & Replication lub Symantec Backup Exec oraz instalacji, konfiguracji i administracji wirtualną biblioteką taśmową. 6. Warunek, który określa ROZDZIAŁ VII ust. 1 lit. d) SIWZ - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 7. Warunek, o którym mowa w ROZDZIAŁ VII ust.2 SIWZ zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, iż nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu. 8. Zgodnie z postanowieniami art. 26 ust. 2b Ustawy Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 9. W przypadku, gdy wartości będą wyrażone w innych walutach niż złoty polski muszą zostać przeliczone wg odpowiednio Tabeli A lub Tabeli B kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego aktualnej na dzień wykonania dostawy lub wystawienia dokumentu potwierdzającego spełnianie warunku. 5

6 10. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków określonych w SIWZ metodą spełnia / nie spełnia. Niespełnienie któregokolwiek z warunków spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. ROZDZIAŁ IX. WYMAGANE OŚWIADCZENIA ORAZ DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE PRZEZ WYKONAWCĘ WARUNKÓW OKREŚLONYCH W SIWZ A. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć: 1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy. 2. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (jeśli dowodem jest poświadczenie, to w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert) - potwierdzający spełnianie warunku udziału w postępowaniu. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wykazane w wykazie zostały wykonane Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. W przypadku, gdy załączone dokumenty potwierdzające, że dostawy wykonane lub wykonywane są należycie mają większą wartość niż wskazana przez Zamawiającego i dotyczą także dostaw innego rodzaju sprzętu wraz z oprogramowaniem i wdrożeniem, należy wyszczególnić i wskazać tylko te wartości, które odpowiadają dostawie i wdrożeniu wirtualnych bibliotek taśmowych wraz z oprogramowaniem. 3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami. B. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy należy złożyć następujące dokumenty: 1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy, 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 6

7 3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.. 7. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt Ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. C. Pozostałe wymagane do oferty dokumenty i oświadczenia o ile dotyczą: 1. W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 Ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów: 1) o których mowa w lit. B ust. 2, 3, 4 i 6 SIWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 7

8 c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 2) o których mowa w lit. B ust. 5 i 7 SIWZ - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 Ustawy. 3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt. 1) lit. a) i c) oraz pkt 2), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 2 pkt 1) lit. b), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Postanowienie ust. 3 stosuje się odpowiednio. 5. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 6. Każdy z wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawców muszą złożyć odrębne dokumenty określone w lit. B ust. 1-7 przy czym mają zastosowanie postanowienia zawarte w lit. C ust Zaleca się, aby dokumenty wymienione w lit. A ust. 1 oraz lit. B. ust. 1 zostały złożone wg odpowiednich wzorów, które określa Załącznik B do SIWZ, przy czym w przypadku nie zastosowania tych wzorów złożony dokument musi zawierać wszystkie informacje i dane określone w ww. wzorach. 8. Dokument zawierający dowód, zgodnie z art. 26 ust. 2b Ustawy, że Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów niezbędnymi do realizacji zamówienia, w zakresie dysponowania osobami - o ile dotyczy. ROZDZIAŁ X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: ,00 zł. (słownie: czternaście tysięcy sześćset złotych). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym, że poręczenie kasy musi być poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 8

9 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 4. Wniesione wadium musi obejmować okres związania ofertą i nie może zawierać żadnych ograniczeń sprzecznych z Ustawą, w szczególności ograniczających możliwość zrealizowania praw określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy. 5. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego) gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 1) kwotę gwarancji, 2) termin ważności gwarancji np. w formule: od dnia - do dnia". 6. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej oryginał niniejszych gwarancji należy dołączyć do oferty. 7. Wadium wniesione w pieniądzu musi być przelane na rachunek bankowy Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów: Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy Warszawa ) zaleca się dołączenie do oferty kserokopii dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu, 2) za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem przypadku określonego w art. 46 ust. 4a Ustawy. 9. Zamawiający zwraca wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 10. W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w ofercie nr rachunku bankowego, na jaki należy zwrócić wadium, Zamawiający zwróci je na rachunek bankowy, z którego dokonano wpłaty wadium. 11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie 46 ust. 1 Ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli : 1) Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 9

10 2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 3) jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy, nie złożył w wymaganym terminie dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 14. Zasady wnoszenia wadium określone w niniejszym Rozdziale dotyczą również przedłużania ważności wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach określonych w Ustawie. 15. Zamawiający wykluczy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 Ustawy Wykonawców, którzy nie wniosą wadium w określonym terminie i prawidłowej formie lub złożą wadliwe wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub w sytuacji, o której mowa w art. 46 ust. 3 Ustawy. ROZDZIAŁ XI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej w postaci wydruku komputerowego, maszynopisu lub czytelnego pisma odręcznego. W przypadku załączenia dokumentów w języku obcym niezbędne jest przedstawienie ich tłumaczenia na język polski poświadczone przez Wykonawcę. 2. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza Ofertowego, którego wzór stanowi Załącznik A do SIWZ i Specyfikacji Technicznej Sprzętu i Oprogramowania, którego wzór stanowi Załącznik A1 do Formularza Ofertowego lub zawarcie wymaganych w ww. formularzach i opisie informacji na początku oferty. 3. Oferta musi zawierać: 1) pełną nazwę Wykonawcy; 2) adres siedziby Wykonawcy; 3) dokumenty i oświadczenia określone w ROZDZIAŁ IX; 4) cena musi zawierać wszelkie koszty, wyliczone zgodnie z postanowieniami ROZDZIAŁ VI; 5) termin realizacji przedmiotu zamówienia; 6) okres gwarancji; 7) listę podmiotów należących do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; 8) jeśli Wykonawca zamierza skorzystać z usług podwykonawców przy realizacji przedmiotowego zamówienia, obowiązany jest wskazać w ofercie część zamówienia, której wykonanie zleci podwykonawcom o ile dotyczy; 4. Dokumenty muszą być przedłożone w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem ust. 6 niniejszego rozdziału. 5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów oddających Wykonawcy do dyspozycji niezbędne zasoby, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. 6. Oferta, oświadczenia oraz dokumenty wystawione przez Wykonawcę muszą być podpisane przez Wykonawcę albo osoby uprawnione do jego reprezentowania (przy czym oryginał 10

11 pełnomocnictwa lub uwierzytelniona kopia muszą być dołączone do oferty). Kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego. Kopia pełnomocnictwa musi był uwierzytelniona notarialnie. 7. Wskazane jest: 1) aby oferta była zapakowana w dwie koperty: koperta zewnętrzna, bez cech identyfikacyjnych Wykonawcy oznaczona: Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i wdrożenie wirtualnej bibilioteki taśmowej, Nie otwierać przed: r. godz. (data i godzina zgodna z terminem otwarcia ofert), 2) koperta wewnętrzna, oznaczona jak wyżej oraz opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy, zawierająca ofertę, 3) ponumerowanie stron oferty i opatrzenie każdej strony podpisem Wykonawcy; 4) podanie nazwisk osób upoważnionych do kontaktów z Zamawiającym w czasie trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 5) wskazanie nr: NIP, Regon i telefon; 6) załączenie spisu zawartości oferty; 7) przedstawienie informacji, oświadczeń i dokumentów w porządku określonym w niniejszej specyfikacji. 8. Części oferty zastrzeżone przez Wykonawcę, jako stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, powinny być zawarte w ofercie w sposób umożliwiający Zamawiającemu udostępnienie jawnych elementów oferty innym uczestnikom postępowania. ROZDZIAŁ XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. ROZDZIAŁ XIII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 1. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: Anna Dobrzańska fax adres do korespondencji: Wydział Zamówień Publicznych Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów ul. Samorządowa Radom 2. Wszystkie pytania dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ należy kierować w formie pisemnej, em lub faksem do osoby uprawnionej do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcami. 11

12 3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie, em lub faxem. W przypadku wysłania pytań em lub faksem Zamawiający żąda przesłania w ślad za tym pytań w formie pisemnej drogą pocztową. 4. Nie przewiduje się zwołania zebrania Wykonawców. 5. Domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres poczty elektronicznej podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma. 6. Informacyjnie: Wydział Zamówień Publicznych Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów pracuje codziennie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 8:00-16:00. ROZDZIAŁ XIV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 1. Ofertę należy złożyć w Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów; ul. Samorządowa 1, Radom, pokój Oferta winna być dostarczona do miejsca wskazanego w ust. 1 za potwierdzeniem doręczenia. 3. Termin składania ofert upływa dnia r. o godzinie 10:00. ROZDZIAŁ XV. OTWARCIE OFERT Oferty zostaną otwarte dnia r. o godzinie 10:15 w Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów ul. Samorządowa 1, Radom, pokój 1.14 (wejście przez biuro przepustek). ROZDZIAŁ XVI. KRYTERIA OCENY OFERT 1. Oferty będą oceniane według poniższego kryterium: l.p. Kryterium Waga 1. Cena 100 % 2. Wybór najkorzystniejszej oferty będzie dokonany na podstawie uzyskanej oceny w oparciu o kryterium ceny. 3. Ocena oferty w kryterium Cena oferty zostanie wyliczona za pomocą następującego wzoru: gdzie: Cena Cena min Cena min Ocena ceny 100 [ pkt] Cena - cena badanej oferty - najniższa zaoferowana cena spośród ofert podlegających ocenie. 4. Zamawiający dokona wyboru oferty o najwyższej liczbie uzyskanych punktów, w ww. kryterium, wyliczonych wg wzoru określonego w ust. 3 spośród ofert nieodrzuconych złożonych przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu. 12

13 ROZDZIAŁ XVII. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. ROZDZIAŁ XVIII. PRZEWIDYWANE MOŻLIWOŚCI DOKONANIA ISTOTNYCH ZMIAN W UMOWIE I WARUNKI WPROWADZANIA ZMIAN 1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień Umowy w przypadkach, gdy: 1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy, chyba że zmiana taka znana była w chwili składania oferty; 2) niezbędna jest zmiana sposobu wykonania zobowiązania, o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego, z wyjątkiem sytuacji, gdy zmiana ta ingeruje w treść oferty lub jest istotna, lub o ile zmiana taka jest konieczna w celu prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy; 3) niezbędna jest zmiana terminu realizacji Umowy w przypadku zaistnienia okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację Umowy w wyznaczonym terminie, na które Strony nie miały wpływu; 4) w zakresie zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy i zasad płatności tego wynagrodzenia w sytuacji, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, w szczególności w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu Umowy; 5) nastąpi zmiana którejkolwiek z osób wskazanych przez Wykonawcę w Wykazie osób załączonym do oferty do realizacji przedmiotu zamówienia. Zmiana następuje wyłącznie za zgodą Zamawiającego, przy czym nowa osoba musi posiadać kwalifikacje/uprawnienia co najmniej takie same jakie posiada osoba, którą zastępuje; 6) powstała możliwość zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych lub technicznych, niż te istniejące w chwili podpisania Umowy, nie powodujących zmiany przedmiotu Umowy; 7) w zakresie terminu realizacji Umowy, gdy wprowadzane są nowe wersje (charakteryzujące się wyższymi parametrami) zamawianego Oprogramowania; 8) w przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług, dotyczących przedmiotu Umowy w wyniku zmiany ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r., Nr 177, poz z poźn. zm.), które wejdą w życie po dniu zawarcia Umowy, a przed wykonaniem przez Wykonawcę obowiązku po wykonaniu, którego Wykonawca jest uprawniony do uzyskania wynagrodzenia, wynagrodzenie Wykonawcy może ulec odpowiedniemu zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeżeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek ww. podatku ulega zmianie kwota należnego podatku oraz wynagrodzenie Wykonawcy uwzględniające podatek od towarów i usług. 2. Wprowadzenie zmian postanowień umowy wymaga: a) zgodnej woli stron, b) zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 13

14 ROZDZIAŁ XIX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA W CELU ZAWARCIA UMOWY 1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest przed zawarciem Umowy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 2. Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy ustala się w wysokości 5 % wartości Umowy. 3. Zabezpieczenie zostanie zwolnione zgodnie z warunkami określonymi w Umowie. 4. Zabezpieczenie może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: w pieniądzu, poręczeniach lub gwarancjach bankowych, poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym) gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2) ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 5. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego oraz przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 6. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do zawarcia Umowy według Wzoru Umowy. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy z oferty nie sprzeczne z zapisami SIWZ oraz nieograniczające praw Zamawiającego. 7. Przed zawarciem Umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie (o ile występują). 8. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu kopii certyfikatów lub innych dokumentów, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 5 dotyczących osób wymienionych w załączniku do oferty pn. Wykaz osób, przy czym dokumenty te musza być aktualne w dniu zawarcia Umowy. 9. Wykonawca zobowiązany jest w przypadku osób posiadających certyfikat / inny dokument, o których mowa w ust 8, w terminie 7 dni przed utratą ich ważności w okresie realizacji zamówienia do ponownego przedstawienia Zamawiającemu ważnego certyfikatu / innego dokumentu. ROZDZIAŁ XX. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY 1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI Ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Odwołanie wnosi się w terminie: 1) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane faksem lub pocztą elektroniczną, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 2) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej, wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie 14

15 przetargu nieograniczonego (procedury otwartej), także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 3) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, wobec czynności innych niż określone w ust. 1) i 2). Wykaz Załączników: Załącznik A do SIWZ Formularz oferty, Załącznik A1 do do Formularza ofertowego Specyfikacja techniczna Sprzętu i Oprogramowania Załącznik B do SIWZ Wzory oświadczeń. Załącznik C do SIWZ Wzór Umowy 15

16 Formularz oferty Załącznik A do SIWZ Oznaczenie Wykonawcy Adres (siedziba) Wykonawcy: ul.... Nr... Kod pocztowy: - _ miejscowość:... Cena łączna za wykonanie zamówienia 1. Oferuję (my) wykonanie zamówienia pn.: Zakup i wdrożenie wirtualnej za cenę łączną (TABELA 1 + TABELA 2 + TABELA 3) złotych brutto w tym: (słownie:...) TABELA 1. Przedmiot zamówienia, o który mowa w Rozdziale I ust. 1 pkt 1) 3) oraz 6) Wartość brutto. TABELA 2. Szkolenia, o których mowa w Rozdziale I ust. 1 pkt 4) Cena jednostkowa brutto za 1 osobę Ilość osób Wartość brutto (kol 1 x 2) TABELA 3. Serwis gwarancyjny, o którym mowa w Rozdziale I ust. 1 pkt 5) 16

17 Cena jednostkowa brutto za 1 miesiąc Ilość miesięcy Wartość brutto (kol 1 x 2) Warunku realizacji zamówienia Okres gwarancji 1 3. Warunki płatności 2 4. Termin realizacji zamówienia 3 5. Oświadczam(y), że zaoferowana cena brutto podana w niniejszym formularzu zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty Zamówienie wykonam(y) samodzielnie / zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom 4 w części (niepotrzebne skreślić). Oświadczam(y), że zapoznałem(liśmy) się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnoszę(imy) do niej zastrzeżeń, oraz że uzyskałem(liśmy) wszystkie niezbędne informacje do przygotowania oferty. Wniesione przez nas wadium należy zwrócić na rachunek bankowy wykonawcy nr:.. (jeżeli dotyczy) 9. W przypadku udzielenia zamówienia zobowiązuję(emy) się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. Osoba do kontaktów Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w czasie trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest:.. tel..., fax.: Podpis Wykonawcy albo osoby lub osób uprawionych do reprezentowania Wykonawcy 1 Okres gwarancji: można wpisać treść np. zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ. 2 Warunki płatności: można wpisać treść np. zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ. 3 Termin realizacji zamówienia: można wpisać treść np. zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ. 4 W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom należy podać co wchodzi w zakres powierzonych części 17

18 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszacymi Załącznik nr A1 do Formularza ofertowego SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA. (Pieczęć z nazwą i adresem Wykonawcy) Wirtualna biblioteka taśmowa: Producent/Firma:. Typ/Model:.. Rok produkcji: Lp Opis parametru (wymagania minimalne) Dostarczenie rozwiązania (sprzęt i oprogramowanie) do deduplikacji i przechowywania kopii zapasowych. Rozwiązanie jest zbudowane w oparciu o min. dwa kontrolery (każdy kontroler wyposażony z dedykowaną przestrzenią dyskową) pracujące w trybie replikacji. Wszystkie komponenty są zainstalowane w dostarczonej przez Wykonawcę szafie rack 19 cali 42U wyposażonej w drzwi przednie i tylne oraz listwy zasilające. Urządzenia są wyposażone i będą dostarczone z niezbędnymi kablami połączeniowymi logicznymi oraz kablami zasilającymi. Oferowane rozwiązanie jest zbudowane w oparciu o architekturę modułową umożliwiającą rozbudowę pojemności jak również wydajności. Prędkość zapisu danych zdeduplikowanych w dostarczonej konfiguracji: min 16 TB/h dla całego rozwiązania (dopuszczalne jest zastosowanie protokołu OST lub BOOST). Przestrzeń dyskowa jest zbudowana za pomocą dedykowanej macierzy dyskowej dla każdego urządzenia. Jeżeli na opisywane funkcjonalności wymagane są licencje to będą dostarczone w liczbie pokrywającej pełną funkcjonalność dostarczonego rozwiązania. Za pojedynczą macierz nie uznaje się rozwiązania składającego się z wielu macierzy dyskowych połączonych przełącznikami SAN lub wirtualizatorem sieci SAN Przestrzeń całkowita min. 70 TB netto na dane zdeduplikowane dla każdego urządzenia. Grupy dyskowe są zbudowane przy poziomie bezpieczeństwa min. RAID6 na każdą grupę, Grupy RAID max dyski. Dostarczenie i skonfigurowanie dysków hot-spare w ilości nie mniej niż 5% dysków przeznaczonych na dane. W przypadku braku możliwości skonfigurowania dysków hot-spare, dostarczenie 5% dysków więcej przeznaczonych na dane. Każdy kontroler jest wyposażony łącznie w minimum 4 porty FC 8Gb/s do obsługi strumieni danych backupowych oraz min. 4 porty Ethernet 1Gb/s Oferowane urządzenie posiada możliwość rozbudowy do pojemności min. 120 TB netto bez konieczności wymiany dostarczonych komponentów. Oferowane urządzenie zapewnia min. 500 wirtualnych napędów taśmowych (FC). Jeżeli na opisywane funkcjonalności wymagane są licencje to zostaną dostarczone w liczbie pokrywającej pełną funkcjonalność dostarczonego rozwiązania Oferowane rozwiązanie umożliwia partycjonowanie na minimum 4 partycje umożliwiające podział logiczny urządzenia w taki sposób, aby każdy z podłączonych systemów backupowych mógł pracować na osobnym urządzeniu logicznym. Każde z urządzeń zapewnia jednoczesny dostęp następującymi protokołami NFS, OST, VTL Dostarczenie licencji, pozwalającej na jednoczesną obsługę protokołów do pełnej pojemności rozwiązania. Spełnia/nie spełnia 18

19 10. Każde z oferowanych urządzeń ma możliwość emulacji napędów taśmowych min. LTO4 oraz LTO5 11. Możliwość rozbudowy pojemności i wydajności w trybie online. Każde z oferowanych rozwiązań deduplikuje dane inline przed zapisem na nośnik dyskowy. Technologia de-duplikacji wykorzystuje algorytm bazujący na zmiennym, 12. dynamicznym bloku. Algorytm ten samoczynnie, automatycznie na bieżąco dopasowuje się do otrzymywanego strumienia danych. Oznacza to, że urządzenie dzieli otrzymany pojedynczy strumień danych na bloki o różnej długości Każde z oferowanych urządzeń wykonuje globalną deduplikację, tzn. w każdej konfiguracji dopuszczalna jest tylko jedna baza deduplikatów. Technologia deduplikacji wykorzystuje algorytm bazujący na zmiennym, dynamicznym bloku. Wsparcie jest dla min. jednego z mechanizmów deduplikacji realizowanych na źródle (z udziałem 13. backup owanego serwera w takim wypadku identyfikowane i przesyłane są na bibliotekę unikalne bloki danych) tj. za pośrednictwem technologii Catalyst, OST, BOOST. oraz bezpośrednio na urządzeniu (w takim wypadku wszystkie backup owane dane przesyłane są na urządzenie, gdzie odbywa się deduplikacja). Dostarczenie wszystkich niezbędnych licencji oprogramowania na całą oferowaną przestrzeń dyskową. 14. Proces usuwania przeterminowanych danych (czyszczenia) nie uniemożliwia zapisu, odtwarzania oraz replikacji podczas realizacji procesu czyszczenia. Każde z urządzeń ma możliwość zarządzania poprzez: 15. Interfejs graficzny dostępny z przeglądarki internetowej Poprzez linię komend (CLI) dostępną z poziomu ssh (secure shell) Każde z oferowanych urządzeń posiada funkcjonalność replikacji danych wykorzystującą 16. proces globalnej deduplikacji (przesyłanie tylko unikalnych danych) dla ograniczenia obciążenia sieci przez system backupu. Dostarczenie licencji na wymaganą funkcjonalność. 17. Oferowane urządzenie współpracuje z obecną infrastrukturą Zamawiającego opartą na oprogramowaniu do backupu IBM TSM oraz Veeam Backup & Replication 18. Wykonawca dostarczy okablowanie wymagane do podłączenia i uruchomienia urządzania zapewniając pełna redundancje wszystkich zdublowanych komponentów. ¹ niepotrzebne skreślić (miejscowość, data) (imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 19

20 Załącznik B do SIWZ Wzory oświadczeń My, niżej podpisani OŚWIADCZENIE... działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres wykonawcy)... oświadczamy, iż spełniamy warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, a w tym: 1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2. posiadamy wiedzę i doświadczenie do wykonanie zamówienia; 3. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia., dnia 2014 r. podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy 20

21 My, niżej podpisani OŚWIADCZENIE... działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres wykonawcy).... oświadczamy, iż nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych., dnia 2014 r. podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy 21

22 INFORMACJA o braku przynależności do grupy kapitałowej My, niżej podpisani... działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres wykonawcy)... na postawie art. 26 ust. 2d w związku z art. 24 ust. 2 pkt 5) ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczamy, iż: nie należymy do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) 1, dnia 2014 r. podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy 1 W przypadku gdy Wykonawca należy go grupy kapitałowej, nie składa niniejszej informacji, natomiast zobowiązany jest do przedłożenie listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej. 22

23 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszacymi WYKAZ DOSTAW Lp. Opis przedmiotu wykonanej dostawy** Wartość Odbiorca dostawy [ze wskazaniem co najmniej nazwy] Data odbioru (dzień, miesiąc, rok lub nadal*) wykonania/świadczenia Podpis Wykonawcy albo osoby lub osób uprawionych do reprezentowania Wykonawcy * jeśli dostawa jeszcze się nie zakończyła to należy wpisać nadal ** Z opisu musi jednoznacznie wynikać spełnianie warunku określonego w Rozdziale VIII pkt. 4 SIWZ 23

24 WYKAZ OSÓB L.p. Imię i nazwisko Posiadane wiedzy Informacja o podstawie dysponowania osobami posiada wiedzę potwierdzoną certyfikatem lub innym dokumentem w zakresie instalacji konfiguracji i administracji systemem backupu VEEAM Backup & Replication lub Symantec Backup Exec oraz instalacji, konfiguracji i administracji wirtualną biblioteką taśmową. własny / udostępniony* własny / udostępniony* *niepotrzebne skreślić Podpis Wykonawcy albo osoby lub osób uprawionych do reprezentowania Wykonawcy 24

Zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi

Zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający: CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1 PN/7/14/VBC SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Zakup macierzy dyskowych oraz oprogramowania do udostępniania zasobów plikowych wraz ze wsparciem

Zakup macierzy dyskowych oraz oprogramowania do udostępniania zasobów plikowych wraz ze wsparciem Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup macierzy dyskowych oraz Zamawiający: CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1 PN/4/15/VBC

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa systemu antywirusowego w Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów

Rozbudowa systemu antywirusowego w Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów . Zamawiający: CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1 PN/2/15/VAD SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone w trybie

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Dolnego Śląska

Fundusze Europejskie dla rozwoju Dolnego Śląska etap 2 jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zamawiający: Filharmonia im. Witolda

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM Maria Kwasiborska Zastępca Dyrektora Warszawa, dn. 13.03.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: BAF-VI-2374-7-2/8-PN/2015 Tryb postępowania : Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 2 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 2 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 2 Rozdział 4. Termin wykonania

Bardziej szczegółowo

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU ul. Hercena 11 50-950 Wrocław Wrocław dnia 11.07.2014r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU ul. Hercena 11 50-950 Wrocław Wrocław dnia 11.07.2014r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) IZBA CELNA WE WROCŁAWIU ul. Hercena 11 50-950 Wrocław Wrocław dnia 11.07.2014r. Z A T W I E R D Z A M : Na oryginale podpisał z up. Ministra Finansów wz. Dyrektora Z-ca Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego Nr sprawy: SM-WLG-2131-10/14 Z A M A W I A J Ą C Y STRAŻ MIEJSKA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY adres: ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa tel./faks: (0-22) 851-16-12 www.strazmiejska.waw.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Świadczenie usług operatora sieci rozległej WAN_PP dla Poczty Polskiej S.A.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Świadczenie usług operatora sieci rozległej WAN_PP dla Poczty Polskiej S.A. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług operatora sieci rozległej WAN_PP dla Poczty

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ę ó ľ ľ ľ ę łó ľ ľ ľ ľ Ę ľ ľ ś ĺ ą ś ą ľ ĺ ľ ó ń ľ ś ĺ ż ľ ół ę ľ ą ľ ĺ ľĺ ľ ľ ľ ľ ľ Śľ ĺ ł ő ĺ ś Í Ó ś ľ Definicje i skróty: Wyrażenia i skróty użyte w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Znak sprawy: ZTM.EZ.3310.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Nazwa i adres Zamawiającego Instytut Przemysłu Organicznego 03-236 Warszawa, ul. Annopol 6 tel. (48 22) 811 12 31, fax (48 22) 811 07 99 e-mail: ipo@ipo.waw.pl, www.ipo.waw.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

REGON: 670223451 NIP:

REGON: 670223451 NIP: BZP.271.1.1552.2013.AĆ Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej siwz ) o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w zł równowartość kwoty 200.000 euro przeprowadzanego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 2 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 2 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 2 Rozdział 4. Termin wykonania

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/18/2015

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający: Minister Finansów Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Nr sprawy: 430000-ILGW.271.3.2015 Zatwierdzam Z up. Ministra Finansów Zastępca Dyrektora Izby Celnej w Toruniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. System pamięci masowej, znak sprawy: AZP-2401-11/2014

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. System pamięci masowej, znak sprawy: AZP-2401-11/2014 ul ~~stytut - ~m. M. Nenckiego PAN biologii doświadczalnej SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej "specyfikacją" lub "SIWZ'') w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego System

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA N u m e r s p r a w y : ZP.271.1.21.2014.AS Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. MIASTO ZAMOŚĆ ul. Rynek Wielki 13 22-400 Zamość /nazwa, pieczątka Zamawiającego/ znak sprawy: OA.272. 27.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CENTRALA Departament Zakupów i Administracji ul. Szczęśliwicka 62 00-973 Warszawa Tel.: +48 (22) 4749401 Fax: +48 (22) 4749402 www.pkpsa.pl e-mail: kpda@pkp.pl Znak postępowania: WNP-001554 postępowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na wykonanie:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Centralne Biuro Antykorupcyjne 00-583 Warszawa Al. Ujazdowskie 9 REGON: 140610454 NIP: 701 00 25-324 ZATWIERDZAM Sprawa nr 42/ZP/CBA/2015/TCz Dyrektor Biura Finansów Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611 15/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ) ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa 2. TRYB UDZIELENIA

Bardziej szczegółowo