SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, Poznań tel. (0-61) , fax (0-61) adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, Poznań SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot. przetargu nieograniczonego na ROZBODOWE INFRASTRUKTURY SERWEROWEJ DLA WIELKOPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W POZNANIU nr sprawy NFA/ DK/08

2 Znak sprawy NFZ/ DK/08 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA WIELKOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI W POZNANIU Ul. Grunwaldzka 158, Poznań Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z póżn. zm.), zwanej dalej ustawą. 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1.1. Informacje ogólne Zamawiającym jest: Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Grunwaldzka 158, Poznań Przedmiotem zamówienia jest:: Przedmiotem umowy jest rozbudowa infrastruktury serwerowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy. Specyfikacja istotnych warunków niniejszego zamówienia określa: 1) opis przedmiotu zamówienia (rozdział 1), 2) opis procedury postępowania o udzielenie zamówienia (rozdział 2), 3) sposób przygotowania i warunki jakim mają odpowiadać oferty (rozdział 3), 4) zasady rozpatrywania, oceny ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej (rozdział 4). Do Specyfikacji załączono: 1) formularz ofertowy (załącznik nr 1), 2) wzór umowy o wykonanie zamówienia (załącznik nr 2), 3) formularz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3), Nie dopuszcza się składania ofert częściowych Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych Dopuszcza się składanie ofert równoważnych 1.2. Określenie przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa infrastruktury serwerowej dla WOW NFZ. Szczegółową charakterystykę zamówienia oraz zakres praw i obowiązków związanych z ich realizacją zawiera wzór umowy wraz z załącznikiem nr 1 które stanowią Załącznik nr 2 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Termin realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie w terminie do 31 grudnia 2008r Termin płatności Należne Wykonawcy wynagrodzenie z tytułu realizacji zamówienia będzie regulowane w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury za odebrany przedmiot zamówienia. 1

3 1.5. Podmioty uprawnione do składania ofert Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli oferta wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 2. PROCEDURA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 2.1. Informacje ogólne Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim Sposób porozumiewania się z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami Sposób uzyskania specyfikacji W celu otrzymania specyfikacji należy pobrać ją ze strony internetowej Zamawiającego lub zgłosić się osobiście na ul. Grunwaldzką 158 w Poznaniu, piętro I pok. 104, nie później niż przed upływem terminu do składania ofert Zamawiający przekazuje nieodpłatnie specyfikację do rąk przedstawiciela wnioskodawcy lub niezwłocznie przysyła na wskazany adres, nie później niż w ciągu 5 dni od dnia otrzymania wniosku o jej przekazanie Sposób porozumiewania się z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą teleksu, telefax lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami Uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami pracownikami Zamawiającego są: - Krzysztof Tomaszewski (Kierownik Działu Eksploatacji) w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 158 w godz. 09:00-15:00, tel Dariusz Kurzajak. (zamówienia publiczne) - w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 158 w godz. 09:00-15:00, tel Zamawiający zastrzega, że zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy nie może ujawnić: informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Udzielanie pisemnych wyjaśnień oraz zmiany w treści specyfikacji Zgodnie z art. 38 ustawy Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami (bez ujawniania źródła zapytania) Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację i udostępnia na stronie internetowej. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści 2

4 specyfikacji. Zamawiający zastrzega, że zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy w szczególnie uzasadnionych przypadkach może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji. Dokonaną modyfikację Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację i zamieszcza na stronie internetowej. 2.4.Sposób składania ofert Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Wielkopolskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 158 I piętro pok.104. do dnia r. do godz. 9:30. Sporządzoną ofertę należy opakować w kopertę oznaczoną dokładną nazwą i adresem oferenta oraz napisem Rozbudowa infrastruktury serwerowej dla WOW NFZ. PRZETARG W DNIU r.. Złożona oferta zostanie zarejestrowana w ten sposób, że osoba przyjmująca oznaczy kopertę kolejnym numerem oraz odnotuje datę i dokładny czas wpływu. Na żądanie wykonawcy zostanie wydany dowód wpływu oferty, zawierający odcisk pieczęci organizatora przetargu, nazwisko i imię osoby przyjmującej, oznaczenie przetargu oraz datę i dokładny czas wpływu. Zamawiający zastrzega, że wyłączne ryzyko nieterminowego dostarczenia oferty oraz pomyłkowego otwarcia wskutek nienależytego oznaczenia koperty ponosi Wykonawca. Oferty złożone po terminie Zamawiający zwraca bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. Zgłoszenia i pisma przesyłane faxem nie będą traktowane jako oferty. Zmiana treści złożonej oferty jest możliwa tylko przed upływem terminu do składania ofert. W treści oferty zmieniającej można zamieścić uzupełniające informacje o zmianach w ofercie pierwotnej. Składanie ofert zmieniających podlega tym samym zasadom co składanie ofert pierwotnych, przy czym kopertę należy dodatkowo oznaczyć napisem ZMIANA OFERTY. Warunkiem skuteczności wycofania oferty będzie dostarczenie do miejsca składania ofert pisemnego oświadczenia wykonawcy przed upływem terminu do składania ofert. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji powinny one być umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie zatytułowanej Rozbudowa infrastruktury serwerowej dla WOW NFZ. Tajemnica przedsiębiorstwa. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wykonawca nie może zastrzec swojej nazwy (firmy) oraz adresu, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach Termin związania ofertą Wykonawca jest związany treścią oferty przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody, nie powoduje utraty wadium. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą Otwarcie ofert Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu r. o godz. 10:00 w Narodowym Funduszu Zdrowia w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 158, pok Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 3

5 zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne. Polegać będzie ono na otwarciu złożonych ofert, podaniu nazwy (firmy) i adresu wykonawców informacji dotyczących ceny zawartej w ofertach. Informacje te zostaną odnotowane w protokole postępowania. Czynności tych dokonają członkowie komisji przetargowej. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwarciu ofert, na jego wniosek, Zamawiający prześle mu informacje podawane podczas otwarcia ofert. Po zakończeniu otwarcia ofert Komisja bez udziału innych osób przystępuje do badania ofert Informacja o trybie rozpatrywania ofert Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, o których mowa w art. 24 ustawy. Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Nie jest dopuszczalne prowadzenie negocjacji pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą dotyczących złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy dokonywanie jakichkolwiek zmiany w jej treści. Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zostaną poprawione przez Zamawiającego, o czym niezwłocznie zawiadomieni zostaną wszyscy wykonawcy, którzy złożyli ofertę. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia zwraca się w formie pisemnej do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1. Zamawiający odrzuca oferty, w przypadku zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy. Oferty ważne, podlegają ocenie według kryterium określonego w Specyfikacji. Ponadto Zamawiający badać będzie, czy nie zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania z przyczyn określonych w art. 93 ust. 1 ustawy Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia Postępowanie niniejsze podlega środkom ochrony prawnej przewidzianym w myśl art ustawy. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, Wykonawca może wnieść protest do Zamawiającego. Termin wniesienia protestu określa art. 180 ustawy. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy. Zamawiający odrzuci protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust. 6 ustawy. Do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu Zamawiający nie może zawrzeć umowy. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu. O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą Zamawiający informuje niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty. Kopię wniesionego protestu zamawiający 4

6 niezwłocznie przekazuje wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji zamieszczają również na stronie internetowej, na której jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu. Uczestnikami postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu stają się wykonawcy, którzy mają interes prawny w tym, aby protest został rozstrzygnięty na korzyść jednej ze stron, i którzy przystąpili do postępowania w terminach określonych w art. 181 ustawy. Zamawiający rozstrzyga protest w terminach określonych w art. 183 ustawy. Brak rozstrzygnięcia protestu w terminach, o których mowa w art. 183 uznaje się za jego oddalenie. Rozstrzygnięcie protestu wraz z uzasadnieniem Zamawiający przekazuje jednocześnie podmiotowi, który wniósł protest, oraz wykonawcom, którzy przystąpili do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, a jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza również na stronie internetowej. W przypadku uwzględnienia protestu Zamawiający powtarza oprotestowaną czynność lub dokonuje czynności bezprawnie zaniechanej. O powtórzeniu lub dokonaniu czynności zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców. 2.9 Zawiadomienie o wyborze oferty i powiadomienie o nim uczestników postępowania 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru, 2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie Tryb zawarcia umowy Treść umowy o realizację zamówienia zostanie ustalona zgodnie z treścią wybranej oferty i załączonego do specyfikacji wzoru umowy. Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. 3. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY I WARUNKI WYMAGANE W STOSUNKU DO OFERTY 3.1. Ogólne warunki wymagane w stosunku do oferty 1. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego wykonawcę. 2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej. 3. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji. 4. Ofertę sporządza się w języku polskim. 5. Zaleca się, aby oferta wraz z załączonymi do oferty oświadczeniami i dokumentami była zszyta lub spięta (np. zbindowana) i posiadała ponumerowane strony. 6. Oferta winna być sporządzona zgodnie z treścią formularza oferty załączonego do specyfikacji. Wykonawca może złożyć ofertę na własnych formularzach, których treść musi być zgodna z formularzami załączonymi do specyfikacji. 5

7 7. Nie jest dopuszczalne składanie ofert wariantowych. Nie jest dopuszczalne składanie ofert częściowych. 8. Ofertę (wypełniony formularz oferty wraz z wymaganymi przez SIWZ oświadczeniami) muszą podpisać osoby uprawnione, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz treścią załączonego odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji mogą skutecznie składać oświadczenia woli w imieniu wykonawcy. Ofertę podpisać może pełnomocnik wykonawcy, jeżeli do oferty zostanie załączone pełnomocnictwo do podejmowania określonych czynności, wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych, w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych, w których bierze udział Wykonawca, albo szczególne dotyczące niniejszego postępowania. DOKUMENT PEŁNOMOCNICTWA MUSI BYĆ ZŁOŻONY W ORYGINALE LUB POŚWIADCZONEJ NOTARIALNIE ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM KOPII. Podpisy złożone przez Wykonawcę powinny być opatrzone czytelnym imieniem i nazwiskiem lub pieczęcią imienną. 9. Wykonawcy występujący wspólnie (np. konsorcjum, spółka cywilna) muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Fakt ustanowienia pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów (np. pełnomocnictwa). Wypełniając formularz oferty, jak również inne dokumenty powołując się na wykonawcę, w miejscu np. nazwa i adres wykonawcy, należy wpisać dane dotyczące wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną. 10. Dla zapewnienia czytelności oferta powinna zostać wypełniona drukiem maszynowym, lub czytelnym pismem ręcznym (długopisem lub nieścieralnym atramentem), oferta może mieć także postać wydruku komputerowego. 11. Poprawki muszą być parafowane przez osobę, która podpisała ofertę. 12. Załączone do oferty dokumenty muszą być przedłożone w formie oryginałów, bądź kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę na każdej zapisanej stronie kserowanego dokumentu. Poświadczenie "za zgodność z oryginałem" musi zostać sporządzone przez osoby uprawnione, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz treścią załączonego odpisu z właściwego rejestru, ewidencji lub pełnomocnictwa mogą skutecznie składać oświadczenia woli w imieniu wykonawcy. Podpisy złożone przez Wykonawcę powinny być opatrzone czytelnym imieniem i nazwiskiem lub pieczęcią imienną. Uznaje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów załączanych do oferty. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 13. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez wykonawcę. 14. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o których mowa w pkt 3. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 2) nie zalega z uiszczaniem podatków opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;, 15. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o których mowa w pkt 3. składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy. 16. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa pkt 14 pppkt 1) - 3) oraz pkt 15, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 17. Wszystkie składane dokumenty winny być aktualne, tj. odzwierciedlać stan faktyczny potwierdzanych w nich okoliczności. Aktualność dokumentu ustalana będzie zgodnie z celem oraz datą wystawienia. 6

8 3.2. _ Warunki wymagane w stosunku do treści formularza oferty Wykonawca winien sporządzić ofertę zgodnie z treścią formularza załączonego do specyfikacji Oświadczenie o oferowanej cenie Cena oferty powinna zostać przedstawiona jako łączna cena za realizację całości zamówienia. Zamawiający wymaga, by oferowane ceny zostały przedstawione w PLN w rozbiciu na: wartość netto, podatek od towarów i usług (VAT) oraz wartość brutto. Jako podstawę do oceny ofert Zamawiający przyjmuje łączną wartość brutto za realizację zamówienia, która w toku postępowania nie może ulec zmianie. Wszystkie wartości powinny zawierać w sobie ewentualne upusty proponowane przez Wykonawcę (nie dopuszczalne są żadne negocjacje cenowe). Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN Oświadczenie o akceptacji terminu realizacji zamówienia Wykonawca jest obowiązany zaakceptować termin realizacji zamówienia określony w pkt 1.3. Specyfikacji Oświadczenie o akceptacji warunków płatności Zamawiający wymaga, by Wykonawca zaakceptował przedstawione przez Zamawiającego warunki płatności z tytułu realizacji umowy Oświadczenie o akceptacji wymagań technicznych określających przedmiot zamówienia Wykonawca jest obowiązany zaakceptować przedstawione przez Zamawiającego wymagania techniczne przedmiotu zamówienia w zakresie składanej oferty. Wymagania techniczne przedmiotu zamówienia określono w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Oświadczenie o akceptacji przedstawionych przez Zamawiającego warunków istotnych postanowień umowy Wykonawca jest obowiązany zaakceptować przedstawione przez Zamawiającego warunki umowne realizacji zamówienia i zobowiązać się w przypadku wyboru jego oferty do zawarcia umowy na wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego Treść warunków umownych określa wzór umowy załączony do specyfikacji Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy, tj: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia art. 24 ustawy. złożą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem do SIWZ, W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy, winien przedstawić dokumenty wymienione w pkt 3.4. SIWZ. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą "spełnia-nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w SIWZ. Z treści załączonych dokumentów winno wynikać jednoznacznie, iż wymienione warunki Wykonawca spełnił. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożą dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 7

9 3.3.1 Wadium Zgodnie z art. 45 ustawy Wykonawca jest obowiązany wnieść na rzecz Zamawiającego wadium w wysokości: ,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych brutto 00/100). Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. Termin wniesienia wadium upływa w dniu r. o godz. 09:30. Zamawiający przyjmuje wadium wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: w pieniądzu, poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz z późn. zm.). Dowodem wniesienia wadium będzie: 1) pokwitowanie przelewu kwoty pieniężnej na dobro rachunku Zamawiającego na konto bankowe , potwierdzone faktycznym wpływem środków przed upływem terminu wnoszenia wadium, 2) dokument potwierdzający zobowiązanie do pokrycia wadium (wadium w formie niepieniężnej). Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu, powinno zawierać bezwzględne i nieodwołalne zobowiązanie podmiotu udzielającego do wypłaty kwoty wadium w przypadkach wymienionych w art. 46 ust. 5 ustawy _ Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące oświadczenia i dokumenty : Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest obowiązany złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zgodnie z załącznikiem nr 3). W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia warunek opisany w art.22 ust 1 pkt 1 3 ustawy mogą spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia warunek opisany w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. musi spełniać odrębnie każdy z Wykonawców Dokument stwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej Dokumentem takim będzie aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę Dokumenty potwierdzające wywiązywanie się z obowiązków płatności podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne Dokumentami takimi będą aktualne zaświadczenia: 1) właściwego naczelnika urzędu skarbowego o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat, 2) właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, 3) właściwej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, Za aktualne zaświadczenia uznaje się jedynie zaświadczenia wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 8

10 upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty muszą być złożony przez każdego wykonawcę Warunki wymagane w stosunku do treści oświadczeń oraz dokumentów załączanych do formularza oferty Upoważnienie do występowania w imieniu Wykonawcy Jeżeli w czynnościach dotyczących postępowania wykonawcę zastępuje inna osoba, upoważnienie takie winno być załączone do oferty, nie później niż z upływem terminu składania ofert. 4. ZASADY ROZPATRYWANIA, OCENY OFERT ORAZ WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 4.1. Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania Określa art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych Podstawy do odrzucenia oferty Zgodnie z art. 89 ustawy Prawo zamówień publicznych Ocena ofert Do oceny ofert zakwalifikowanych jako ważne Zamawiający przyjął kryterium określone w ogłoszeniu o przetargu. Zaokrąglenia w obliczeniach końcowych punktacji do dwóch miejsc po przecinku. Szczegółowe zasady oceny z tytułu kryterium zostały przedstawione poniżej. Kryterium: CENA (KOSZT) (100% wagi oceny) Z tytułu niniejszego kryterium maksymalna ilość punktów wynosi 100. Oferta o najkorzystniejszej (najniższej) łącznej cenie uzyska 100 pkt. Pozostałe łączne ceny obliczone dla badanych ofert zostaną porównane z ofertą o najkorzystniejszej (najniższej) cenie łącznej, stosując poniższy wzór: Kryteria i ich ranga w ocenie ofert. 1) cena zamówienia - 100% Sposób obliczania wartości punktowej: najniższa cena podana w ofertach 2) ilość punktów = x 100 pkt x 100% cena oferty badanej 4.4. Wybór oferty najkorzystniejszej Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów zgodnie z wzorem określonym w pkt 4.3. Specyfikacji Ponowny wybór oferty w razie nieuzasadnionej odmowy podpisania umowy Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający może wybierać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy. 9

11 4.6. Unieważnienie postępowania 1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 1) nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy nie podlegającego wykluczeniu. 2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 3) w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie; 4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć; 5) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy: 1) ubiegali się o udzielenie zamówienia w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert, 2) złożyli oferty w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 10

12 ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY... Nazwa Oferenta..... Siedziba (kod, miejscowość, województwo, powiat, ulica, nr domu, nr lokalu) NIP REGON.... Nr telefonu Nr faksu Internet: Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu ul. Piekary 14/ Poznań adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, Poznań 1. W związku z zamówieniem publicznym organizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę infrastruktury serwerowej dla WOW NFZ : NFA/ dk/08 oferujemy: 1.1 Dostawę niżej wymienionego sprzętu: Lp. Przedmiot zamówienia Załącznik Nr do projektu 1 Załącznik nr 1 Nazwa Producent Opis technicznego rozwiązania (parametry techniczne, konfiguracja, model, typ) 11

13 1.2 Wykonanie całości zamówienia za cenę (brutto) w wys... zł (słownie zł :...), Cena (netto) wynosi.. zł (słownie zł: ), Podatek VAT w wys...%, tj.. zł, został naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami. Określona wyżej cena zawiera wszelkie - łączne i całkowite koszty związane z realizacją zamówienia (w tym koszt sprzętu i oprogramowania, transportu, instalacji, uruchomienia, wszelkich prac dodatkowych, itp.) 1.3 Termin realizacji zamówienia: do 31 grudnia 2008r. 2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej wymaganiami i zasadami postępowania. 3. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy jest nam znany i przez nas akceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych. 4. Oświadczam, że zdobyliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i wykonania zamówienia. 5. Oświadczam, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert. 6. Oświadczamy, że oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji/ Oświadczamy, że oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji* informacje takie zawarte są w następujących dokumentach: Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia jest.. tel upoważniony przedstawiciel Oferenta * niepotrzebne skreślić 12

14 UMOWY NUMER NFA/./08 W dniu.r. pomiędzy: NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA ul. Grójecka 186, Warszawa NIP: reprezentowanym przez: Elżbietę Wąsik Z-cę Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia zwanym dalej Zamawiającym, a reprezentowanym przez: zwanym dalej Wykonawcą została zawarta umowa następującej treści: Strony zgodnie oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta po przeprowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 ze zm.), tj. przetargu nieograniczonego Przedmiotem umowy jest rozbudowa infrastruktury serwerowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy. 2. Przedmiot umowy określony w ust. 1 należy dostarczyć, zainstalować i uruchomić w Wielkopolskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia (WOW NFZ) w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 158 lub ul. Piekary 14/15, zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie określone w 1 umowy w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy, nie później niż do 31 grudnia 2008r. 2. Wykonawca zawiadomi na 7 dni wcześniej Zamawiającego o dniu i godzinie dostaw oraz planowanych pracach związanych z realizacją umowy. 3. Potwierdzeniem realizacji zamówienia będzie protokół odbioru podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. 4. Podpisanie protokołu odbioru stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT Zamawiający zapłaci Wykonawcy za przedmiot umowy określony w 1 cenę w wysokości: zł w tym 22% Vat (słownie zł:.). 2. Zapłata nastąpi przelewem, na podstawie faktury VAT, w terminie 21 dni od daty jej doręczenia do WOW NFZ w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku płatnika, którym jest WOW NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, Poznań. 4. Dane do wystawienia faktury: Nabywca: NFZ z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 186, Warszawa, NIP: Płatnik i odbiorca: WOW NFZ w Poznaniu, ul. Piekary 14/15, Poznań. 13

15 4 1. Wykonawca udziela gwarancji oraz będzie świadczył serwis gwarancyjny na dostarczony sprzęt oraz wykonane usługi w terminach i na warunkach określonych w załączniku nr 1 do umowy. 2. Okres gwarancji biegnie od dnia podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w 2 ust. 3 umowy. 3. Świadczenie serwisu gwarancyjnego odbywać się będzie w miejscu instalacji oprogramowania i sprzętu komputerowego W ramach realizacji umowy Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkoleń w zakresie przedmiotu umowy. 2. Sposób przeprowadzenia szkoleń, ich zakres i terminy określają załącznik nr 1 do umowy. 6 W ramach realizacji umowy, w okresie gwarancyjnym, Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania prac dodatkowych, w wymiarze i zakresie określonym w załączniku nr 1 do umowy. 7 Wszelkie informacje uzyskane przez Wykonawcę w związku z realizacją niniejszej umowy podlegają ochronie i nie mogą być bez pisemnej zgody Zamawiającego przekazane innym podmiotom lub wykorzystane w innym celu niż realizacja treści niniejszej umowy W przypadku niedotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy określonego w 1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2000,00 zł za każdy dzień opóźnienia. 2. W przypadku niedotrzymania terminu naprawy sprzętu komputerowego lub nie udostępnienia sprzętu zastępczego na czas naprawy zgodnie z warunkami świadczenia serwisu gwarancyjnego określonymi w załączniku nr 1 do umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000,00 zł za każdy dzień opóźnienia. 3. W przypadku niedotrzymania terminów przeprowadzenia szkoleń, określonych w załączniku nr 1 punkt V do umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 300,00 zł za każdy dzień opóźnienia. 4. W przypadku niedotrzymania terminów wykonania prac dodatkowych, określonych w załączniku nr 1 punkt IV do umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 300,00 zł za każdy dzień opóźnienia. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 9 W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15% wartości umowy. 10 Załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej. 2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 3. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust. 2 jest nieważna. 14

16 12 W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 13 Spory, które mogą wyniknąć w trakcie realizacji umowy będą rozpatrywane przez sąd właściwy miejscowo dla WOW NFZ w Poznaniu. 14 Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: - 2 egzemplarze dla Zamawiającego, - 1 egzemplarz dla Wykonawcy. ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 15

17 Załącznik Nr 1 do umowy nr NFA/.../08 Rozbudowa infrastruktury serwerowej I. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca dostarczy dodatkowe elementy do istniejącej infrastruktury serwerowej takie jak: 1. Dla posiadanych przez Zamawiającego rozwiązań IBM eserver BladeCenter H Chassis: 6 sztuk serwerów blade HS21 XM wyposażonych w następujące podzespoły: Id produktu Opis 7995HVG HS21 XM, 2xXeon Quad-Core E w 3.0GHz/1333MHz/12MB L2, 2x2GB Chk, O/Bay SAS 39M5797 8GB (2x4GB) PC CL5 ECC DDR2 Chipkill FBDIMM Memory Kit 41Y8527 QLogic 4Gb Fibre Channel Expansion Card (CFFv) for IBM BladeCenter 39Y9271 NetXen 10Gb Ethernet Expansion Card (CFFh) for IBM BladeCenter 4817S73 Subscription Only VMware Infrastructure Ent - 2 Sockets - 1 Year 4817V63 Vmware Infrastructure Media Kit 4817V73 VMware Infrastructure Enterprise - 2 Sockets License Only 2. Brama pamięci masowej NAS (Network Area Storage) o parametrach minimalnych lub wyższych, podanych poniżej: L.p. Warunek Parametry 1. Kontrolery Minimum dwa redundantne kontrolery pracujące w klastrze niezawodnościowym z możliwością rozbudowy do minimum 4 (redundancja typu N+1). 2. Cache 16GB pamięci cache z możliwością rozszerzenia do co najmniej 64GB. Porty do podłączenia serwerów: 3. Interfejsy - minimum 8 portów 1Gb/s Ethernet z możliwością rozbudowy do co najmniej 32, Porty do sieci SAN (Storage Area Network): - minimum 8 portów 4Gb/s FC z możliwością rozbudowy do co najmniej Zarządzanie Poprzez dedykowany port ethernet oraz port szeregowy (RS-232) 5. Zarządzanie Oprogramowanie do zarządzania powinno znajdować się na urządzeniu i posiadać możliwość zarządzania zarówno w trybie tekstowym jak i graficznym. 6. Zarządzanie Możliwość zarządzania poprzez protokół SNMP (Simple Network Management Protocol) Przechowywanie konfiguracji Protokoły sieciowe Protokoły pamięci masowej Możliwość zapisania pełnej konfiguracji urządzenia na dedykowaną, redundantną pamięć (np. flash) wraz z możliwością przenoszenia tej konfiguracji pomiędzy urządzeniami. Obsługiwane sieciowe protokoły dostępu do danych: CIFS, NFS Obsługiwane protokoły dostępu do zasobów pamięci masowej: FC-AL., FC-FABRIC 10. Architektura Rozwiązanie powinno posiadać dedykowane układy lub procesory do przetwarzania danych poprzez protokoły: CIFS/NFS. 16

18 11. System plików Dla funkcjonalności NAS możliwość obsługi pojedynczego systemu plików o rozmiarze nie mniejszym, niż 80 TB oraz obsługa pojedynczego pliku o pojemności nie mniejszej, niż 50 TB. 12. Udostępnianie zasobów System musi mieć możliwość udostępniania danych plikowych w środowisku Windows oraz Linux/UNIX i integracji z istniejącym systemem Active Directory, NIS,LDAP Udostępnianie zasobów Oprogramowanie zabezpieczenia danych Oprogramowanie zabezpieczenia danych Możliwość wsparcia Global Name Space dla CIFS Możliwość replikacji asynchronicznej danych. Medium replikacji danych: protokół IP. Możliwość wykonywania kopii danych typu snapshot. Minimalna liczba możliwych kopii: Oprogramowanie zabezpieczenia danych Możliwość wykonywania kopii danych za pomocą protokołu NDMP. Architektura urządzenia powinna gwarantować, że wykonywanie kopii bezpieczeństwa nie będzie miało wpływu na wydajność pracy wolumenów produkcyjnych Oprogramowanie zabezpieczenia danych Oprogramowanie antywirusowe Wsparcie dla posiadanego oprogramowania backup'owego VERITAS NetBackup oraz IBM TSM. Integracja z posiadanym oprogramowaniem antywirusowym McAfee VirusScan Enterprise 8.5 poprzez dedykowane oprogramowanie (np. applet). Zarządzanie oprogramowaniem musi być możliwe zarówno poprzez linie komend jak i poprzez graficzny interfejs Bramy Pamięci Masowej. Oprogramowanie musi być dostarczone przez producenta Bramy Pamięci Masowych. 19. Wirtualizacja 20. Kompatybilność Wbudowana wirtualizacja. Możliwość zdefiniowania wirtualnych serwerów pozwalających na logiczną izolację poszczególnych usług. Wsparcie dla posiadanych macierzy dyskowych: - IBM TotalStorage DS6800, - HP EVA Kompatybilność Wsparcie dla posiadanych przełączników FC firmy Brocade 2/4Gb. 22. Zasilanie AC 230V, minimum dwa niezależne zasilacze typu HOT-SWAP. 23. Obudowa Typu rack, do montażu w szafie RACK 19'' dowolnego producenta. II. Dodatkowe wymagania dla urządzeń i oprogramowania sieciowego: całość dostarczanego sprzętu musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów na rynek polski, całość dostarczanego sprzętu musi być fabrycznie nowa (wyprodukowaną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dostawą), nie używana we wcześniejszych projektach, całość dostarczonego sprzętu musi być objęta gwarancją opartą o świadczenia gwarancyjne producentów w okresie 36 miesięcy, 17

19 w ramach gwarancji - maintenance producenta - Wykonawca będzie dokonywał także - na życzenie Zamawiającego - aktualizacji dostarczonych licencji do najnowszych wersji oprogramowania na urządzeniach będących przedmiotem zamówienia, III. Warunki gwarancji i serwisu: 1) Wykonawca udzieli Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji producenta na wszystkie dostarczone urządzenia, 2) Serwis gwarancyjny świadczony ma być w miejscu instalacji sprzętu, 3) W przypadku awarii urządzenia naprawa będzie dokonana do końca następnego dnia roboczego, licząc od momentu potwierdzenia przez serwis przyczyny awarii, 4) Zamawiający dopuszcza podstawienie na czas wykonania naprawy sprzętu zastępczego o parametrach zapewniających poprawną pracę systemu Zamawiającego, 5) Zgłoszenia awarii będą dokonywane w sposób uzgodniony przez strony: pisemnie na nr faksu:... lub adres poczty elektronicznej:... lub telefonicznie na nr:... W tym celu Wykonawca zapewni dostępność wskazanego nr faksu lub adresu poczty elektronicznej lub nr telefonu przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu. 6) Zgłoszenie awarii u producenta urządzeń musi odbywać się w języku polskim, 7) Reakcja serwisu Wykonawcy na zgłoszenie serwisowe nie powinna przekraczać 2 godzin. IV. Prace dodatkowe. W ramach modernizacji infrastruktury sieciowej, w okresie gwarancji, w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego, Wykonawca: 1) odda do eksploatacji Zamawiającemu (protokolarne przekazanie) urządzenia po dokonanej rozbudowie, zgodnie z punktem I niniejszego załącznika, 2) przeprowadzi testy potwierdzające poprawność wykonanej rozbudowy oraz dokona optymalizacji pracy tych urządzeń. Wyniki prac Wykonawca przedstawi w formie raportu pisemnego Zamawiającemu, 3) wykona dokumentację powykonawczą w języku polskim dokonanej rozbudowy infrastruktury serwerowej zawierającą: a) opis techniczny wykonanej instalacji (prezentacja PowerPoint), 18

20 b) szczegółowe procedury postępowania w zakresie bieżącej obsługi dostarczonych urządzeń oraz procedury zachowania administratorów tych urządzeń w sytuacjach awaryjnych (m.in. awaria urządzenia, modułu, portu; utrata hasła administratora) zgodne z obowiązującymi standardami w tym zakresie, 4) Wykonawca zobowiązuje się w okresie udzielonej gwarancji w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oddelegować do jego siedziby jednego pracownika w wymiarze 6 dni roboczych, posiadającego kwalifikacje potwierdzone odpowiednimi certyfikatami producenta oprogramowania, w celu wykonania prac określonych przez Zamawiającego (reinstalacja, rekonfiguracja, parametryzacja, optymalizacja rozwiązania, dodatkowe szkolenie, itp.) związanych z pracami wymienionymi w niniejszym załączniku do umowy. Zamawiający będzie informował Wykonawcę o terminie i zakresie planowanych prac z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyznaczenia terminu przeprowadzenia prac również w dni wolne od pracy. V. Szkolenia. W ramach realizacji przedmiotu umowy określonym w 1. ust.1, Wykonawca zobowiązuje się do: 1. Przeprowadzenia szkoleń w zakresie administrowania dostarczonym sprzętem 5 dni, w wymiarze po 6 godzin dziennie. Szkolenie zostanie przeprowadzone przez trenerów Wykonawcy, 2. Szkolenia będą przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego lub dedykowanym ośrodku szkoleniowym, w formie warsztatów szkoleniowych, dla co najmniej 4 osób wyznaczonych przez Zamawiającego, 3. Wykonawca/Producent wystawi uczestnikom szkolenia świadectwa (certyfikaty) o odbyciu i zaliczeniu szkolenia, 4. Szkolenia zostaną przeprowadzone przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i umiejętności, potwierdzone certyfikatem producenta, 5. W ramach szkolenia Wykonawca zapewni odpowiednie materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika, adekwatne do zakresu szkolenia, 6. Wszystkie szkolenia zostaną przeprowadzone w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, w okresie trwania udzielonej gwarancji na oprogramowanie. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o planowanym szkoleniu na co najmniej 7 dni przed terminem szkolenia, 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyznaczenia terminu przeprowadzenia szkolenia również w dni wolne od pracy. 19

21 ZAŁĄCZNIK NR 3 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Nazwa Wykonawcy.... Siedziba. Nr telefonu... Nr faksu... Internet: Oświadczam, że Wykonawca: 1. posiada uprawnienia do wykonywania określonych działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2. posiada niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 3. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4. nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publiczne na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych... upoważniony przedstawiciel Wykonawcy 20

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-23, fax (0-61) 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. 61 850-60-23, fax 61 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309 Poznań

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa; fax 22 572 63 05 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy AZP 2611 34N/06 pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy AZP 2611 34N/06 pieczęć Zamawiającego Znak sprawy AZP 2611 34N/06 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa Postępowanie jest prowadzone

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy AZP-2611-18/07 pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy AZP-2611-18/07 pieczęć Zamawiającego Znak sprawy AZP-2611-18/07 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA 02-390 Warszawa, ul. Grójecka 186 fax (22) 572 63 05 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy AZP 2611-46/08 pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy AZP 2611-46/08 pieczęć Zamawiającego Znak sprawy AZP 2611-46/08 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa; fax 22 572 63 05 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611 15/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ) ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa 2. TRYB UDZIELENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611-45/12 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (zwany dalej NFZ ) ul. Grójecka 186 02-390

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611-30/10 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ), ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa.

Bardziej szczegółowo

Dostawa 2 szt. zestawów komputerowych - serwerów

Dostawa 2 szt. zestawów komputerowych - serwerów SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, ul. Niepodległości 16, 10 045 Olsztyn, tel: 089-522-95-00, fax. 089-522-95-05, www. kwpsp.olsztyn.pl

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: AZP 2611 13/14 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Znak sprawy: AZP 2611 13/14 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611 13/14 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ) ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków Znak sprawy: ZP 2/2010 Kraków, 10 marca 2010 r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

3. Opis przedmiotu zamówienia

3. Opis przedmiotu zamówienia WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ ZAMÓWIENIA PUBLICZNE ul. Nowowiejska 24, 00-665 Warszawa, Gmach Instytut Techniki Cieplnej, pok. 104 faks: (022) 234 66 32, e-mail:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA DZIEKAN ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa, Gmach ITC, pok. 104 fax: +48 22 234 66 32, e-mail: zampub@meil.pw.edu.pl Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski ... pieczątka Zamawiającego BZ III. 3450-7/09... znak sprawy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PABIANICKIEGO ORAZ UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA SYSTEMU DO OCHRONY PRZED WYCIEKIEM INFORMACJI W CENTRALI NFZ WRAZ ZE WSPARCIEM TECHNICZNYM

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA SYSTEMU DO OCHRONY PRZED WYCIEKIEM INFORMACJI W CENTRALI NFZ WRAZ ZE WSPARCIEM TECHNICZNYM Znak sprawy: AZP 2611 32/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA SYSTEMU DO OCHRONY PRZED WYCIEKIEM INFORMACJI W CENTRALI NFZ WRAZ ZE WSPARCIEM TECHNICZNYM 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. do przetargu w trybie przetargu nieograniczonego. dla. Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. do przetargu w trybie przetargu nieograniczonego. dla. Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Numer sprawy : AZP-381-17/14 Rok założenia 1877 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do przetargu w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę serwerów oraz oprogramowania dla Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 1/MGZZOP/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Miejsko-Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie 59-330 Ścinawa, ul. Jagiełły 2 Adres strony internetowej:.www.przychodnia.scinawa.pl,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

REGON: 670223451 NIP:

REGON: 670223451 NIP: BZP.271.1.1552.2013.AĆ Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej siwz ) o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w zł równowartość kwoty 200.000 euro przeprowadzanego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nadleśnictwo Skrwilno SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zn. spr: SA 2710-6-4/2012 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup fabrycznie nowej samobieżnej równiarki do równania dróg. Nadleśnictwo Skrwilno,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611-34/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ) ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa 2. TRYB UDZIELENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr Sprawy : WSZ.DAT.2511.205.2/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej w wysokości 8 000 000,00 zł postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo