SAP FORUM POLSKA Discover Simple Sopot, Czerwca 2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SAP FORUM POLSKA Discover Simple Sopot, 10-12 Czerwca 2015"

Transkrypt

1 WARUNKI UCZESTNICTWA W SAP FORUM 2015

2 1. Definicje 1. Zasady Ogólne a. Organizator - SAP Polska Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą i adresem w Warszawie, ul. Wołoska 5, Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , REGON NIP z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym ,- PLN (słownie: piętnaście milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy) złotych, dalej jako SAP lub Organizator b. Współorganizator - firmą organizującą i nadzorującą konferencje SAP FORUM, która w imieniu SAP Polska jest odpowiedzialna za profesjonalny przebieg całości konferencji i wszystkich elementów z nią związanych jest PROMOTION PL Tomasz Konkol, z siedzibą w Gdyni, przy ulicy ul Orłowskiej 61/2, NIP: , wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Gdynia, pod nr c. Sprzedawca - sprzedawcą i agentem rozliczeniowym, który w imieniu SAP Polska prowadzi obsługę rejestracji konferencji jest CONREGO Tomasz Chrościechowski, z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy W. Grabskiego 4/12, NIP: , wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, pod nr d. System Rejestracji zwany dalej Systemem - aplikacja internetowa umożliwiająca obsługę procesu rejestracji uczestników na SAP FORUM 2015 będąca własnością Sprzedawcy. e. Użytkownik - każda osoba wykorzystująca System do dokonania rejestracji na SAP FORUM f. Uczestnik - osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, które za pomocą Systemu prawidłowo zarejestrowały się na SAP FORUM 2015 oraz opłaciły uczestnictwo o którym mowa w 2 pkt 8 niniejszego dokumentu, o ile nie były z tej opłaty zwolnione. g. Konto bankowe - konto bankowe Sprzedawcy, na które wpływać będą opłaty za udział w SAP FORUM 2015 o numerze w mbanku. h. Opłata uczestnictwa - kwota określona przez Organizatora jaką wybrane grupy Uczestników są zobligowane uiścić w celu potwierdzenia uczestnictwa w SAP FORUM 2015.

3 i. Płatnik Uczestnik, który uiszcza Opłatę uczestnictwa. j. SAP FORUM określane dalej jako SAP FORUM 2015 lub konferencja 1.2. Informacje dodatkowe a. Zakres działania Systemu obejmuje usługę polegającą na przechowywaniu w bazie danych rejestracji Użytkownika, a także obsłudze tej rejestracji przez Organizatora i/lub Sprzedawcę. b. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Systemu nie odbiegają od wymagań technicznych dotyczących korzystania z sieci Internet. Użytkownik musi posiadać komputer z dostępem do sieci Internet wraz z oprogramowaniem umożliwiającym przeglądanie jej zasobów. Zaleca się korzystanie z przeglądarek: Mozilla Firefox, Google Chrome i Internet Explorer w wersji 9 lub wyższej. 2. Internetowa sprzedaż uczestnictwa w SAP FORUM Sprzedaż uczestnictwa w SAP FORUM 2015 odbywa się tylko on-line. Zakupu można dokonać na stronie: 2. Termin rejestracji upływa 3 czerwca 2015 roku. 3. W celu poprawnej rejestracji w Systemie Użytkownik zobowiązany jest uzupełnić wszystkie pola oznaczone symbolem (*). 4. Użytkownik gwarantuje, że wszystkie dane przekazane do rejestracji są prawidłowe. 5. Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres zostanie wysłana wiadomość będąca potwierdzeniem rejestracji. Dla rejestracji płatnych Uczestnik wraz z wiadomością , stanowiącą potwierdzenie rejestracji, otrzyma fakturę pro forma. 6. Dokonanie zgłoszenia stanowi deklarację wniesienia należnej opłaty przez Uczestnika. Ewentualna rezygnacja z udziału w Konferencji może być przyjęta jedynie zgodnie z treścią 2 pkt 21 Warunków Uczestnictwa w SAP FORUM Niedokonanie wpłaty przed konferencją jest uznawane jako rezygnacja z udziału, co jednak nie zwalnia Uczestnika od obowiązku zapłaty należnej kwoty na rzecz Organizatora z tytułu uczestnictwa w konferencji.

4 Zapłata należnej kwoty przez Uczestnika nie wyklucza możliwości dochodzenia przez Organizatora odszkodowania od Uczestnika na zasadach ogólnych, w szczególności jeżeli szkoda Organizatora z tytułu rezygnacji Uczestnika z udziału w konferencji jest wyższa niż koszt udziału w konferencji. 7. Liczba miejsc na konferencję jest ograniczona. O udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń oraz przesłanie potwierdzenia wpłaty. Istnieje możliwość zgłaszania maksymalnie 4 osób z ramienia jednego podmiotu. 8. Koszty uczestnictwa jednej osoby w SAP FORUM 2015 wynoszą: a. Klient SAP, potencjalny klient SAP PLN (+23% VAT) b. Partner SAP, niezależny konsultant, firma doradcza, inne podmioty PLN (+23% VAT) c. Sponsor Konferencji SAP FORUM 2015 zgodnie z umową sponsorską 9. Opłata za udział w konferencji obejmuje: a. uczestnictwo we wszystkich wykładach, b. materiały konferencyjne, c. obiady, kolacje i przerwy kawowe, d. uczestnictwo w uroczystej kolacji oraz koncercie Moniki Brodki. 10.Wszystkie osoby fizyczne współpracujące z SAP należą do kategorii 8 b. powyżej 11. Opłata za udział w konferencji nie obejmuje kosztów noclegu, dojazdu na konferencję, parkingu oraz innych kosztów poniesionych przez Uczestnika w związku z udziałem w konferencji, niewyszczególnionych w 2 pkt Koszt noclegu uzależniony jest od liczby noclegów i rodzaju pokoju. Rezerwacji dokonuje, w imieniu Uczestników Współorganizator konferencji, chyba, że zdecydują się Państwo na rezerwację hotelu we własnym zakresie. Współorganizator dokona rezerwacji w imieniu Uczestnika w miarę dostępności miejsc noclegowych w hotelach, o których mowa w 2 pkt 13. Współorganizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zmiany warunków lub cen noclegów ani za brak dostępności miejsc noclegowych w hotelach. Uczestnik ponosi wszelkie koszty związane z rezerwacją noclegu, w szczególności w przypadku rezygnacji z udziału w konferencji. 13. Współorganizator umożliwia rezerwację noclegu w następujących hotelach (podane ceny dotyczą zakwaterowania jednej osoby za dobę):

5 a. Hotel Sheraton Sopot 1-osobowy (SUPERIOR) z widokiem na parky Miejsce w pokoju 2 (SUPERIOR) z widokiem na park 1-osobowy (DELUXE) z widokiem na morze (DELUXE) z widokiem na morze b. Hotel Rezydent Sopot osobowy c. Best Western Villa Aqua Hotel 1-osobowy d. Hotel Villa Baltica e. Hotel Bayjonn f. Hotel Villa Sentoza

6 14. Rezerwacja noclegu na warunkach określonych w 2 pkt 12 możliwa jest wyłącznie w trakcie procesu rejestracji. 15. Sprzedawca przewiduje następujące formy rozliczeń: a. wpłatę na Konto bankowe Sprzedawcy na podstawie faktury pro forma przesłanej drogą elektroniczną, na podany w formularzu rejestracyjnym adres Uczestnika; b. za pomocą karty kredytowej Visa, Mastercard lub szybkiego przelewu dostępnego za pośrednictwem zintegrowanej z Systemem platformy płatniczej PayU S.A. 16. Termin płatności dla otrzymanych drogą elektroniczną, wraz z potwierdzeniem rejestracji, faktur pro forma wynosi 7 dni. 17. Faktura VAT zostanie wysłana do Płatnika drogą elektroniczną na wskazany podczas rejestracji adres w terminie do 7 dni od dnia zaksięgowania wpłaty na Koncie bankowym Sprzedawcy lub po pozytywnej autoryzacji transakcji kanałem elektronicznym. 18. Korekt faktur VAT można dokonać w terminie nie późniejszym niż 14 dni po ich wystawieniu. Prośbę o korektę należy wysłać na adres Sprzedawcy: 19. Nabywając uczestnictwo w SAP FORUM 2015 na rzecz osoby trzeciej, Płatnik potwierdza, że posiada upoważnienie tej osoby do złożenia wszystkich niezbędnych oświadczeń do spełnienia wymagań niniejszych Warunków Uczestnictwa w SAP FORUM Zmiana osoby delegowanej na konferencję jest możliwa bez ponoszenia dodatkowych kosztów, o ile nie łączy się ona ze zmianą warunków zakwaterowania, po pisemnym zgłoszeniu Organizatorom tego faktu do dnia r. Wszystkie zmiany należy wysłać na adres: GSM: Rezygnacja z udziału w konferencji bez ponoszenia kosztów uczestnictwa jest możliwa do dnia r., po pisemnym zgłoszeniu tego faktu Organizatorom. Po r. zwrot w/w opłat nie będzie możliwy. Rezygnację należy wysłać na adres: GSM:

7 22. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia prośby o zwrot kosztów uczestnictwa, Sprzedawca dokona zwrotu tej wpłaty w najtańszy dostępny sposób w terminie do 30 dni. Zwrot kosztów uczestnictwa zrealizowany będzie po otrzymaniu od Płatnika podpisanej faktury korygującej. 23. W razie dokonania przez Użytkownika bądź osobę niebędącą Użytkownikiem Systemu na konto Sprzedawcy jakiejkolwiek wpłaty, niewynikającej z dokonanej rejestracji, Sprzedawca dokona zwrotu tej wpłaty pomniejszonej o koszty dokonania jej zwrotu w najtańszy dostępny sposób w terminie do 30 dni. 24. Przekazane egzemplarze materiałów konferencyjnych stają się własnością Uczestnika, przy czym wszystkie prawa własności intelektualnej pozostają przy Organizatorze. W ramach opłaty za udział w konferencji Organizator udziela Uczestnikowi niewyłącznej licencji do korzystania z tych materiałów wyłącznie na potrzeby wewnętrzne Uczestnika z zastrzeżeniem, że Uczestnik nie ma prawa w szczególności do wykorzystywania materiałów w celu prowadzenia szkoleń, warsztatów, udostępniania, powielania, wprowadzania do obrotu. 25. Organizator zastrzega sobie prawo do korzystania z usług podwykonawców wybranych według własnego uznania przy organizacji konferencji. 3. Postanowienia końcowe 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu konferencji lub niniejszych Warunków, o czym Uczestnicy zostaną poinformowani. 2. SAP Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej, 5 jako Administrator Danych Osobowych informuje, że Państwa dane osobowe są przetwarzane w zakresie niezbędnym do wykonania usług określonych w niniejszych Warunkach uczestnictwa w SAP FORUM 2015, w szczególności do celów związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 ze zm.). Dane te są przeznaczone wyłącznie dla SAP lub upoważnionych przez SAP administratorów danych. Na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U 2002 r. nr 101 poz. 926 ze zm.) mają Państwo prawo wglądu do swoich danych oraz wprowadzania zmian. Zbieranie Państwa danych odbywa się na zasadzie pełnej dobrowolności. 3. Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie od SAP Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 5, informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) oraz na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i statystycznych.

8 Dodatkowe informacje dotyczące programu Konferencji SAP FORUM: Aleksandra Żarkowska Tel.: GSM: Dodatkowe informacje dotyczące rejestracji Partnerów SAP: Dorota Tomaszewska Tel.: GSM: Dodatkowe informacje dotyczące płatności oraz formularza rejestracyjnego: Joanna Chrościechowska GSM: Dodatkowe informacje dotyczące szczegółowych elementów Konferencji SAP FORUM: Katarzyna Kołtun Tel.: GSM: Rejestracja on-line:

SAP FORUM POLSKA Discover Simple Sopot, 10-12 Czerwca 2015. Zaproszenie. www.sap.pl/sap-forum

SAP FORUM POLSKA Discover Simple Sopot, 10-12 Czerwca 2015. Zaproszenie. www.sap.pl/sap-forum SAP FORUM POLSKA Zaproszenie www.sap.pl/sap-forum SAP FORUM POLSKA Szanowni Państwo, W dniach 10 12 czerwca 2015r. w Sopocie, w hotelu Sheraton odbędzie się konferencja SAP Forum. Hasło tegorocznej edycji

Bardziej szczegółowo

Karta Freebee - plastikowa karta umożliwiająca Użytkownikowi zbieranie Punktów w ramach Programów Lojalnościowych Partnerów

Karta Freebee - plastikowa karta umożliwiająca Użytkownikowi zbieranie Punktów w ramach Programów Lojalnościowych Partnerów REGULAMIN PLATFORMY LOJALNOŚCIOWEJ FREEBEE I. Definicje Administrator - spółka pod firmą New Media Ventures Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 18 (02-675 Warszawa)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REJESTRACJI UCZESTNIKÓW I SPRZEDAŻY BILETÓW I FORUM DLA WOLNOŚCI I ROZWOJU. Rozdział I Kwestie wstępne

REGULAMIN REJESTRACJI UCZESTNIKÓW I SPRZEDAŻY BILETÓW I FORUM DLA WOLNOŚCI I ROZWOJU. Rozdział I Kwestie wstępne REGULAMIN REJESTRACJI UCZESTNIKÓW I SPRZEDAŻY BILETÓW I FORUM DLA WOLNOŚCI I ROZWOJU Rozdział I Kwestie wstępne 1 [Postanowienia ogólne] 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rejestracji uczestników i

Bardziej szczegółowo

1. AirBorn jest serwisem internetowym, którego właścicielem jest AirBorn Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni

1. AirBorn jest serwisem internetowym, którego właścicielem jest AirBorn Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni I. Postanowienia wstępne 1. AirBorn jest serwisem internetowym, którego właścicielem jest AirBorn Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy Alei Zwycięstwa 96/98 81-451 Gdynia, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Sklep internetowy monogram-mag.com prowadzony jest przez: Monogram Publishing Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-609), ul. Fabryczna 20 a, Tel.: + 48

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu

Regulamin korzystania z serwisu Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa

Regulamin uczestnictwa Regulamin uczestnictwa 1 [Postanowienia ogólne] Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji Kursów doskonalenia języka angielskiego, warunki i zasady świadczenia usług przez Angloville Sp. z O.O. Spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego Słowniczek: 1) Sprzedający - Simple Creative Products S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Krakowiaków 16, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z internetowego systemu rezerwacji i świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin korzystania z internetowego systemu rezerwacji i świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin korzystania z internetowego systemu rezerwacji i świadczenia usług drogą elektroniczną SPIS TREŚCI: 1. Informacje ogólne 2. Definicje 3. Zakres świadczonych usług i proces rezerwacji 4. Płatności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SHOELOOK. Słowniczek:

REGULAMIN SHOELOOK. Słowniczek: REGULAMIN SHOELOOK Sklep internetowy Shoelook działający pod adresem http://www.shoelook.com, zapewnia swoim klientom wybór wysokiej jakości, stylowych i ekonomicznych produktów Regulamin, na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RAY-BAN OPTIQUE.PL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RAY-BAN OPTIQUE.PL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RAY-BAN OPTIQUE.PL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa prawa i obowiązki stron, zasady korzystania ze Sklepu, zasady i trybu zawierania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKUPÓW SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.GWFOKSAL.PL

REGULAMIN ZAKUPÓW SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.GWFOKSAL.PL REGULAMIN ZAKUPÓW SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.GWFOKSAL.PL 1. Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy www.sklep.gwfoksal.pl prowadzony jest przez Grupę Wydawniczą Foksal Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia przez Poland Car Parking sp. z o.o. usług rezerwacji miejsc parkingowych drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia przez Poland Car Parking sp. z o.o. usług rezerwacji miejsc parkingowych drogą elektroniczną Regulamin świadczenia przez Poland Car Parking sp. z o.o. usług rezerwacji miejsc parkingowych drogą elektroniczną Decydując się na korzystanie z usług Poland Car Parking sp. z o.o. za pośrednictwem strony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "WWW.SKLEP.AGIOMILANO.COM"

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.AGIOMILANO.COM REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "WWW.SKLEP.AGIOMILANO.COM" Definicje: 1. Sprzedający - AGIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Zawojska 42, 02-927 Warszawa, tel/fax.:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA ODLEGŁOŚĆ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA ODLEGŁOŚĆ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA ODLEGŁOŚĆ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady sprzedaży abonamentów prowadzonej przez Stalexport Autostrada Małopolska S.A. (SAM S.A.) za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

regulamin zakupów zakupów w Sklepie Internetowym Orange obowiązuje od 8 września 2015 roku

regulamin zakupów zakupów w Sklepie Internetowym Orange obowiązuje od 8 września 2015 roku regulamin zakupów zakupów w Sklepie Internetowym Orange obowiązuje od 8 września 2015 roku I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Dni robocze dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa

Regulamin uczestnictwa Regulamin uczestnictwa 1 [Postanowienia ogólne] Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji Kursów doskonalenia języka angielskiego, warunki i zasady świadczenia usług przez Angloville Sp. z O.O. Spółka

Bardziej szczegółowo

SŁOWNICZEK: Magazyn magazyn zlokalizowany w Kaliszu (62-800), przy ul. Zachodniej 13, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów.

SŁOWNICZEK: Magazyn magazyn zlokalizowany w Kaliszu (62-800), przy ul. Zachodniej 13, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów. Sklep internetowy www.zdziwsie.pl jest prowadzony przez: TZM sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu (62-800), ul. Zachodnia 13, Tel./Fax: (62) 752 94 48, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

SŁOWNICZEK: Magazyn magazyn zlokalizowany w Kaliszu (62-800), przy ul. Zachodniej 13, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów.

SŁOWNICZEK: Magazyn magazyn zlokalizowany w Kaliszu (62-800), przy ul. Zachodniej 13, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów. Sklep internetowy sklep.tzmkalisz.pl jest prowadzony przez: TZM sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu (62-800), ul. Zachodnia 13, Tel./Fax: (62) 752 94 48, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Certyfikaty SSL

Regulamin usługi Certyfikaty SSL Regulamin usługi Certyfikaty SSL świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego babyinclouds.pl. www.babyinclouds.pl

Regulamin Sklepu Internetowego babyinclouds.pl. www.babyinclouds.pl Regulamin Sklepu Internetowego babyinclouds.pl www.babyinclouds.pl Sklep internetowy babyinclouds.pl jest prowadzony przez: Baby in clouds Ewa Machura z siedzibą w Czarnym Lesie, ul Częstochowska 180A,

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Forum Rozwoju Biznesu i Przedsiębiorczości

Regulamin korzystania z Forum Rozwoju Biznesu i Przedsiębiorczości Regulamin korzystania z Forum Rozwoju Biznesu i Przedsiębiorczości 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług w ramach Forum Rozwoju Biznesu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sklepu internetowego besmart

REGULAMIN sklepu internetowego besmart REGULAMIN sklepu internetowego besmart 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę prawną określającą zasady korzystania ze sklepu internetowego besmart. Regulamin jest udostępniony

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu LogosTour

Regulamin Serwisu LogosTour Regulamin Serwisu LogosTour 1 Informacje ogólne Właścicielem Serwisu jest Biuro Turystyki ZNP LogosTour Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33 (kod pocztowy: 00-379),

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZA POŚREDNICTWEM SERWISU INTERNETOWEGO VERIF.PL. 1 Definicje

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZA POŚREDNICTWEM SERWISU INTERNETOWEGO VERIF.PL. 1 Definicje REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZA POŚREDNICTWEM SERWISU INTERNETOWEGO VERIF.PL 1 Definicje 1.1. EBS ERIF BUSINESS SOLUTIONS Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (51-116), przy ul. Wołowskiej 8, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PLUS. 1 Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PLUS. 1 Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PLUS 1 Definicje 1. Dzień roboczy każdy dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 2. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu internetowego WWW.LAMPADA.PL. Sklep internetowy dostępny pod domeną www.lampada.pl jest prowadzony przez:

Regulamin Sklepu internetowego WWW.LAMPADA.PL. Sklep internetowy dostępny pod domeną www.lampada.pl jest prowadzony przez: Regulamin Sklepu internetowego WWW.LAMPADA.PL Sklep internetowy dostępny pod domeną www.lampada.pl jest prowadzony przez: HK INVEST Sp. z o.o. zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.postbox.com.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.postbox.com.pl www.postbox.com.pl Data wejścia w życie: 25 lutego 2015 Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2015 1. Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.STERR.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.STERR.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://sklep.sterr.pl/regulamin,11 http://sklep.sterr.pl/usr/o/regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.STERR.PL 1. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r.

Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r. Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r. Sklep internetowy koinonia.org.pl jest prowadzony przez: Wydawnictwo KOINONIA Chrześcijańskiej Fundacji Życie i Misja,

Bardziej szczegółowo