WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR)"

Transkrypt

1 WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR) do zadania Budowa budynku mieszkalnego nr 115 w Gdańsku-Letnicy przy ul. Suchej 10 z wyposażeniem pod klucz wraz z zagospodarowaniem terenu, drogami wewnętrznymi, chodnikami, miejscami parkingowymi, przyłączami kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej. 1.Część ogólna: 1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego Kompleksowe wykonanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 115 z wyposażeniem pod klucz wraz z kompletem instalacji wewnętrznych, infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu i urządzeniem placu budowy. a) Adres inwestycji: Budynek nr 115: Gdańsk-Letnica, ul. Sucha 10, dz. 367/2 i 153. Inwestycja realizowana będzie na działkach: dz. nr 367/2 i 153 (własność inwestora) i częściowo na działce 367/1 (własność Gminy Miasta Gdańska wjazd i przyłącza), patrz wypis i wyrys z ewidencji gruntów załącznik nr 1 i szkic sytuacji załącznik nr 2. b) Zamawiający: Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o., Gdańsk, ul. Wilanowska 2A, tel , , fax Przedmiot i zakres robót: a) Ogólna charakterystyka budynku: - Budynek nr 115 budynek 4 kondygnacyjny, niepodpiwniczony z poddaszem nieużytkowym, dwuklatkowy z 18 mieszkaniami. Technologia realizacji tradycyjna częściowo uprzemysłowiona, budynek posadowiony bezpośrednio na żelbetowych ławach fundamentowych. Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej kryty blacho-dachówką. budynek mieszkalny nr rodzinny powierzchnia użytkowa mieszkań w stanie wykończeniowym 865,04 m2 powierzchnia netto wszystkich kondygnacji j.w ,29 m2 kubatura m3 b) Zakres i rodzaj robót budowlanych określa niżej wymieniona dokumentacja techniczna, przedmiary robót, niniejsze WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR) oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót. Zestawienie dokumentacji: l.p. Nazwa opracowania Bud Projekt budowlany zatwierdzony decyzją pozwolenia na budowę + 2. Opracowanie wielobranżowe - Projekt wykonawczy zawierający: a) Urbanistykę b) Architekturę c) Architekturę uzupełnienie d) Drogi e) Konstrukcję f) Przyłącza wod.-kan. g) Przyłącze kanalizacji deszczowej odwodnienie projektowanego budynku h) Instalacja gazu ziemnego i) Kotłownia gazowa j) Instalacje wod.-kan., c.o. k) Instalacje elektryczne + 1

2 3. Przystosowanie mieszkania dla osoby niepełnosprawnej + 4. Opracowanie marketingowe mieszkań + 5. Gospodarka zielenią + 6. Specyfikacja wykonania i odbioru robót + c) Ponadto należy zaprojektować i wykonać przyłącze kanalizacji sanitarnej i podłączenie wody do istniejącego w zachodnio-południowej części działki budynku (zadanie nr 2 zgodnie z umową). Inwestor załącza warunki techniczne z SNG (załącznik nr 3) na podstawie, których należy wykonać projekt oraz aktualną mapę do celów projektowych (załącznik nr 4). Wykonawca winien wykonać projekt przyłącza kanalizacji sanitarnej i przyłączenia wody zgodnie z uzyskanymi z SNG warunkami, uzyskać uzgodnienie ww. projektu z wymaganymi instytucjami i zatwierdzić go w urzędzie miejskim uzyskując pozwolenie na wykonanie robót. d) Zakres robót specjalistycznych: Niżej wymienione roboty specjalistyczne nie należące do zakresu robót: - sieci gazowe do skrzynki gazowej realizowane będą przez Pomorską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. zgodnie z umową przyłączeniową - przyłącze telefoniczne realizowane będzie przez TP S.A. lub NETIA - przyłącze telewizyjne realizowane będzie przez UPC Polska Sp. z o.o. i TP S.A. - zasilanie kablowe budynków, linie kablowe n.n. jest wykonane przez Kompanię Energetyczną ENERGA zgodnie z umową przyłączeniową. UWAGA: w razie kolizji przy realizacji budynku z wykonanymi złączami prace należy wykonywać w uzgodnieniu z Energa Operator S.A. - sieć, przyłącze wodociągowe wykonane jest przyłącze od sieci w ulicy Suchej do studni wodomierzowej na granicy działek 367/1 i 367/2, - sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej jest wykonana, studnie zlokalizowane są na terenie działki 367/1, Do obowiązków WYKONAWCY należy koordynacja w/w robót, przygotowanie frontu robót dla w/w przedsiębiorstw oraz uwzględnienie ich w harmonogramie robót w uzgodnieniu z Inwestorem. Na czas prowadzenia robót przez w/w podmioty Wykonawca przekaże protokolarnie teren pod roboty specjalistyczne wymienione w punkcie d, a po ich zakończeniu odbierze uporządkowany teren. Niżej wymienione roboty należące do zakresu robót: - wykonanie kanalizacji deszczowej na terenie działki zgodnie z projektem - wykonanie kanalizacji sanitarnej do budynku 115 zgodnie z projektem - wykonanie doprowadzenia wody do budynku nr 115 wykonać zgodnie z projektem - dodatkowo należy wykonać podłączenie wody i przyłącze kanalizacji sanitarnej do istniejącego w południowo-zachodniej części działki budynku (patrz opis powyżej pkt c) - dodatkowo należy zlikwidować istniejące ceglane szambo na terenie działki 1.3 Informacja o terenie budowy: Teren budowy znajduje się w Gdańsku-Letnicy i obejmuje jedną lokalizację: - bud. nr 115- przy ul. Suchej 10 działka nr 367/2 i 153. patrz załącznik nr 1 wypis i wyrys z ewidencji gruntów i załącznik nr 2 szkic placu budowy. Ponadto w celu wykonania podłączeń instalacji do sieci zewnętrznych wykonawca będzie korzystał z działek nr 371, 367/1 i 164 będących własnością Gminy Miasta Gdańska. Przed rozpoczęciem robót należy uzyskać pozwolenie na użytkowanie ww. terenu (inwestor pomoże w uzyskaniu niniejszej zgody). 2

3 Teren budowy budynku nr 115 graniczy: od strony północno-wschodniej z ulicą Suchą dz. nr 164, od strony południowo-wschodniej z terenem zabudowanym budynkiem mieszkalnym dwurodzinnym dz. nr 162. od strony południowo-zachodniej z działką nr 158 niezabudowaną, z działką nr 154 zabudowaną budynkiem mieszkalnym usytuowanym na granicy działek oraz działką nr niezabudowaną od strony południowo-wschodniej - z działką nr 371, na której częściowo usytuowany jest istniejący ciepłociąg. Tereny działek inwestora - to teren płaski, uporządkowany (wskazana wizja w terenie). W południowo-zachodnim narożniku działki inwestora na granicy z działką nr 154 znajduje się budynek gospodarczy jednokondygnacyjny oraz weranda budynku zlokalizowanego na granicy działek. Teren wokół ww. budynków jest częściowo ogrodzony a istniejące ogrodzenie wchodzi w zakres terenu budowy. Przed rozpoczęciem robót należy ww. ogrodzenie usunąć a przy wykonywaniu ogrodzenia terenu budowy, ogrodzenie placu budowy wykonać zgodnie z zakresem robót załącznik nr 2. Dodatkowo na wyłączonym fragmencie działki w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanych parkingów zlokalizowane jest istniejące ceglane szambo. Należy przewidzieć demontaż szamba i wymianę gruntu w jego sąsiedztwie pod wykonywanymi parkingami. Na działce nr 367/2 znajdują się 2 drzewa klon i świerk przeznaczone do wycinki. Po uzyskaniu przez Inwestora pozwolenia z Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego drzewo to należy wyciąć i usunąć. Usunięcie drzewa przewidzianego do wycinki należy przewidzieć w ofercie. Wszelkie formalności i opłaty związane z wycinką dla Urzędu Miasta dokona i zapłaci Inwestor. Szczegółowy plan organizacji zaplecza i terenu budowy należy uzgodnić z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Przekazanie placu budowy Wykonawcy nastąpi protokolarnie w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy na realizację robót. 1.4 Zagospodarowanie placu budowy: a) Zaplecze budowy: Wykonawca ma do dyspozycji na teren budowy działki nr 367/2 i będące własnością inwestora. Ponadto w celu wykonania podłączeń do infrastruktury zewnętrznej czasowo będą zajmowane działki nr 371, 367/1 i 164 będące własnością Gminy. Na terenie budowy Wykonawca wykona we własnym zakresie zaplecze socjalnomagazynowo - biurowe budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W granicach zorganizowanego przez wykonawcę zaplecza budowy należy zapewnić w baraku biurowym miejsce dla inspektorów nadzoru inwestorskiego. Po zakończeniu budowy zaplecze zlikwidować, a zajmowany teren uporządkować. b) Ogrodzenie placu budowy: WYKONAWCA winien wykonać we własnym zakresie ogrodzenie budowy zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i przepisami BHP z własnych materiałów (drewno lub inne materiały). Zaleca się zastosowanie ogrodzenia szczelnego od strony terenów ogólnodostępnych i od południowo-zachodniej części działki tj. terenu zajmowanego przez najemcę istniejących budynków. Ogrodzenie terenu poprowadzić na granicy działek i zgodnie z zakresem projektowym patrz załącznik nr 2. Teren budowy należy oznakować zgodnie z przepisami prawa. Po zakończeniu inwestycji ogrodzenie rozebrać, a elementy ogrodzeniowe usunąć z placu budowy, teren uporządkować. 3

4 c) Zasilanie placu budowy w wodę: Przyłącze wody do celów budowy wykonać z istniejącej studni wodomierzowej. Po zakończeniu robót tymczasowe przyłącze wody na cele budowy zlikwidować. d) Zasilanie placu budowy w energię elektryczną: Inwestor przed przekazaniem placu budowy dla wykonawcy doprowadzi do placu budowy energię elektryczną i zamontuje szafkę kablową, z której Wykonawca rozprowadzi zasilanie po placu budowy. Po zakończeniu budowy wykonawca zdemontuje zasilanie energetyczne, przystawkę pomiarową i złącze kablowe i przekaże je inwestorowi. Koszty likwidacji zasilania należy uwzględnić w ofercie. e) Oświetlenie placu budowy: Należy wykonać oświetlenie tymczasowe placu budowy, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, przepisami BHP oraz wymaganiami firmy ochroniarskiej. Po zakończeniu budowy oświetlenie należy zlikwidować. f) Dojazd na teren budowy jest zapewniony drogą gminną ulica Suchą. Należy przewidzieć sprzątanie ulicy w trakcie realizacji robót oraz naprawę ewentualnych uszkodzeń. Na terenie placu budowy należy wykonać drogę tymczasową z płyt drogowych zgodnie z wykonanym planem BIZ. Wykonawca na terenie budowy we własnym zakresie wykona zaplecze socjalnomagazynowe dla pracowników budowy wraz z przyłączami oraz zapewni ochronę budowy i wywóz z placu budowy gruzu powstałego w trakcie realizacji robót. W/w prace wymienione w poz. a-f należy skosztorysować i uwzględnić w ofercie, zgodnie z tabelami elementów rozliczeniowych. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ład i porządek na placach budów oraz ulicach dojazdowych. Inwestor opłaci koszty związane z dostawą energii elektrycznej i wody dla potrzeb budowy w okresie realizacji inwestycji. Za korzystanie z w/w mediów oraz opłaconego przez Zamawiającego urządzenia placu budowy Zamawiający będzie potrącał na bieżąco z faktur wynagrodzenie w wysokości 4,0 % wartości robót podstawowych (nie dotyczy robót przygotowawczych placu budowy), zgodnie z zapisami umowy. 2. Standard wykończenia budynku: - mieszkania: ściany i sufity szpachlowane i malowane farbą emulsyjną w kolorze białym o podwyższonej odporności na ścieranie, odporność mechaniczna powłoki zakwalifikowana do minimum klasy II, w łazienkach ściany wyłożone glazurą lub gresem do wys. 2 m, powyżej malowane farbą emulsyjną wodoodporną w kolorze białym, narożniki ścian wykonać ścinając brzeg kafli do kąta 45 stopni - bez stosowania typowych listew PCV do glazury, ewentualne z zastosowaniem aluminiowych listew, zastosować gres lub glazurę o wymiarach min. 30x40 cm z nowoczesnej kolekcji renomowanej firmy, w kolorystyce szaro-beżowej, fugi maks. gr. 2 mm. w łazienkach na podłodze terakota lub gres z kolekcji dopasowanej do glazury ściennej, o wymiarach min 40 x 40 cm, fugi maks. 3 mm w pokojach na podłodze ułożona wykładzina dywanowa typu boucle o wadze runa min 600 g/m2 z cokołem z obszytej wykładziny dywanowej wys. ok. 8 cm, 4

5 w kuchniach i przedpokojach wykładzina PCV heterogeniczna o wysokiej klasie na ścieralność, gr. min 3 mm z listwami przypodłogowymi dopasowanymi do wykładziny, systemowymi PCV; styk zmiany materiału na podłodze w mieszkaniach (wykładziny PCV i gresu, terakoty) wykończyć stykową, metalową lub aluminiową listwą podłogową. drzwi wejściowe do mieszkań antywłamaniowe z bolcami stałymi i ruchomymi minimum klasy C np.: firmy Witex Super-Lock, GERDA, Dierre lub równorzędne, z wizjerem, klamką, dwoma zamkami i kompletem kluczy, progiem systemowym lub drewnianym, zastosować drzwi w okleinie drewnopodobnej w kolorze drewna (dąb, orzech, brzoza, dąb bielony), drzwi wewnętrzne typowe konfekcjonowane fabrycznie, płaskie w okleinie drewnopodobnej w kolorze drewna jak drzwi wejściowe (dąb, orzech, sosna, brzoza, dąb bielony) z ościeżnicami systemowymi regulowanymi np. typu PORTA, dostosowanymi do grubości ściany. W pokojach drzwi z dużym przeszkleniem, w kuchniach z dużym przeszkleniem oraz otworami wentylacyjnymi, w łazienkach z przeszkleniem małym i otworami wentylacyjnym, zastosować okleinę drzwi o wysokiej odporności na ścieranie. urządzenia wodociągowe i sanitarne w łazienkach: podwieszana miska wc na systemie podwieszanym typu Geberit lub równoważnym z deską sedesową i przyciskiem do spłukiwania wody dwudzielnym - komplet, umywalka z półnogą (półpostumentem), baterią umywalkową stojącą z korkiem, wanna blaszana z obudową systemową z dwóch stron (front i bok) i baterią wannową stojącą z korkiem podejście wody do pralki z zaworem zimnej wody i odpływ zaślepiony korkiem do pralki UWAGA: w mieszkaniu dla osób niepełnosprawnych zamontowane urządzenia sanitarne dla osób niepełnosprawnych tj.: brodzik najazdowy dla osób na wózkach inwalidzkich uwzględniając pole manewrowe wózkiem o średnicy 1,50 m o wym. 100 cm x 100 cm z serii urządzeń bez barier, nad brodzikiem krzesełko składane siedzisko prysznicowe, uchwyty pomocnicze wykonane ze stali nierdzewnej szt.2 i zasłonka prysznicowa podwieszana miska wc dla osób niepełnosprawnych również w systemie podwieszanym typu Geberit lub równoważnym z deską sedesową z serii bez barier i przyciskiem do spłukiwania wody dwudzielnym komplet, poręcze ułatwiające sprawne przeniesienie ciała z uchwytem o dwu poziomach oparcia zamocowane maksymalnie 75 cm nad posadzką (min jeden uchwyt podnoszony) zgodnie z rysunkiem w projekcie szt. 3, umywalkę o wymiarach 60x45 cm o prostej krawędzi przedniej dla wygodnego oparcia przedramion w czasie mycia rąk, zawieszoną na wysokości cm nad posadzką, może być z regulacją pochylenia, bateria jednouchwytowa w kuchni (również w mieszkaniu dla osób niepełnosprawnych) zamontowana wolnostojąca kuchenka elektryczna z płytą ceramiczną i piekarnikiem szerokości 50 lub 60 cm, klasy energetycznej minimum B, zlewozmywak dwukomorowy stalowy szer. 80 cm z baterią kuchenną stojącą, zamontowany na szafce kuchennej przeznaczonej pod zlewozmywak, pod szafką zawór wody do zmywarki ogrzewanie i ciepła woda z kotłowni gazowej zlokalizowanej na parterze budynku z indywidualnym opomiarowaniem na klatce schodowej grzejniki malowane fabrycznie w kolorze białym płytowe, w łazience grzejnik drabinkowy wentylacja pomieszczeń grawitacyjna, zakończona kratkami w ścianie, a na dachu kanały zakończyć systemowymi nasadami wentylacyjnymi np. typu zefir lub wirplast. zamontowany osprzęt elektryczny standardowy w kolorze białym, 5

6 w łazience na suficie plafon z żarówką, nad umywalką wypust zakończony kostką do oświetlenia nad lustrem, w pozostałych pomieszczeniach wypusty oświetlenia na suficie zakończone kostką i haczyki do mocowania lamp gniazda telefoniczne i domofony (unifon cyfrowy) w przedpokoju, gniazda RTV w dużym pokoju, gniazda internetowe w małym pokoju posadzka balkonów wykończona posadzką epoksydowo-żywiczną, na bazie płynnych żywic sztucznych z kolorowymi, z cokołem na ścianie zewnętrznej, okna i drzwi balkonowe PCV, okna mieszkań parterowych zaopatrzone w rolety antywłamaniowe podnoszone ręcznie - zastosować podnoszenie rolet za pomocą korby. - klatki schodowe: szachty na klatkach schodowych zabudowane z oddzielnymi drzwiczkami do każdego mieszkania, zamykane na klucz posadzki gres o wyższej wytrzymałości na ścieranie, przeznaczony do użytku w miejscach publicznych z cokołem wys. 10 cm, na stopniach zastosować płytki ryflowane, zastosować gres ciemnoszary sufity malowane na biało farbą emulsyjną o podwyższonej odporności na ścieranie, odporność mechaniczna powłoki klasy I do wys. 1,6 m ściany klatek schodowych oraz w wózkarniach wykończone lamperią, policzki schodów i boki podestów pomalować farbą lateksowa o najwyższej odporności na ścieranie w kolorze zbliżonym do lamperi ściany w wiatrołapach do wysokości 1,5 m gres, powyżej malowane na biało farbą emulsyjną o podwyższonej odporności na ścieranie drzwi do klatek schodowych - aluminiowe zgodnie z dokumentacją, profil ciepły z instalacją domofonową balustrady wewnętrzne stalowe malowane proszkowo w wiatrołapie zamontowane skrzynki pocztowe, zamykane na kluczyk, tablica ogłoszeniowa, wycieraczka pomieszczenie kotłowni, wózkarni i pomieszczenia gospodarcze dla sprzątaczek posadzka gres z cokołem jak na klatkach schodowych, ściany tynkowane i malowane na biało farbą o podwyższonej odporności na ścieranie (w wózkarniach lamperia), drzwi pełne wzmocnione np. stalowe Hormann, Porta, Gerda lub równorzędne zamykane na klucz w pomieszczeniu gospodarczym dla sprzątaczek zamontowany zlew gospodarczy z baterią i umywalką z baterią, kratka ściekowa w posadzce z gresu, ściany i sufity malowane farbą jak klatki schodowe w kolorze białym w pomieszczeniu kotłowni urządzenia zgodnie z projektem kotłowni oraz zamontowany zlew z zaworem czerpalnym z końcówką do węża, kratka ściekowa w posadzce. - ELEMENTY zagospodarowania terenu: drogi wewnętrzne i chodniki kostka betonowa typu Polbruk, zastosować dwa kolory kostki, szary na jezdni, czerwony na chodniki i część ciągów pieszo-jezdnych przeznaczona dla pieszych miejsca parkingowe płyty betonowe ażurowe śmietnik, ławka gospodarcza z trzepakiem rozwiązania typowe zgodnie z projektem szlaban z podporą ramienia stałego, elektromechaniczny do wjazdów prywatnych, publicznych i zastosowań przemysłowych o długości ramienia 5,0 m przeznaczony do pracy intensywnej, z wbudowaną centralą sterującą, i akumulatorem awaryjnym, czas otwierania max 6 s, bezpieczny, inteligentny, z zamykaniem po przecięciu linii fotokomórek, z funkcją serwisową, uruchamiany na pilota ogrodzenie niskie od strony wejścia do budynków odgradzające trawnik przed oknami mieszkań parterowych wys. ok. 0,6 m systemowe panelowe lekkie ogrodzenie terenu działki na granicy działki wys. ok. 1,2 m systemowe panelowe lekkie zieleń i nasadzenia zgodnie z projektem 6

7 2 Uszczegółowienie i zmiany, które należy uwzględnić w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót oraz w ofercie: 2.1 A r c h i t e k t u r a: a) ZMIANA! W budynku na parterze zaprojektowano jedno mieszkanie dostosowane dla osób niepełnosprawnych. W załączonym opracowaniu pt. Przystosowanie mieszkania dla osoby niepełnosprawnej szczegółowo przedstawiono układ mieszkania i opisano specjalistyczne wyposażenie w/w mieszkań. W mieszkaniu tym wykonać układ ścianek i stolarkę drzwiową (o szerokości użytkowej min 90 cm i bez progów) zgodnie z projektem. Instalację elektryczną wykonać jak dla osób niepełnosprawnych (wszystkie włączniki na wysokości 1,1 m) zgodnie z projektem. Inwestor rezygnuje z wykonania zaprojektowanej w mieszkaniach dla osób niepełnosprawnych instalacji przyzewowej (centralki systemu, sygnalizatora optyczno-akustycznego, przycisku kasującego,.). Ponadto inwestor rezygnuje z wykonania zaprojektowanego specjalistycznego wyposażenia dla osób niepełnosprawnych tj.: - w łazience - dywanika antypoślizgowego, lustra przy umywalce i uchwytu na drzwiach - w kuchni - blatów roboczych wysuwanych, szafek dolnych na kółkach i szafek wysokich na prowadnicach, lodówki Pozostałe wyposażenie i urządzenia w mieszkaniach przystosowanych dla osób niepełnosprawnych wykonać zgodnie z projektem i zgodnie z opisem w punkcie 2 n/n opracowania. b) Klatki schodowe, wiatrołapy, wózkarnie, pom. gospodarcze i kotłownie - posadzkę wykończyć gresem z cokołem, zastosować gres o wyższej wytrzymałości na ścieranie, przeznaczony do użytku w miejscach publicznych z cokołem wys. 10 cm, na stopniach zastosować płytki ryflowane, zastosować gres ciemnoszary; ściany otynkować i pomalować farbą emulsyjną w kolorze białym, do wys. 1,6 m wykonać lamperie w klatkach schodowych, wózkarniach. Zastosować lamperię odporną na uszkodzenia ścienną i wysoce odporną na czyszczenie powłokę wewnętrzną, wielobarwną, matową, bardzo ekonomiczną, wewnętrzną powłoką dekoracyjną z drobnych płatków, do nakładania wałkiem lub metodą natrysku np. firmy Caparol Capardecor VarioPutz lub równoważną. Zastosować kolor wg kolorystyki firmy Caparol nr 21( podkład Putzgrunt 610 w kolorze VP nr 21. Zastosować produkt uzupełniający Putzgrunt 610 Capadecor Vario-Finish seidenmatt. W wiatrołapach ściany do wys. 1,6 m wykończyć gresem. Narożniki gresu wykończyć listwami aluminiowymi systemowymi. W wiatrołapach w posadzce wykonać obniżenie, w którym zamontować wycieraczki wewnętrzne. c) Każde mieszkanie w budynkach należy wyposażyć w komplet kluczy do drzwi do mieszkania oraz do pomieszczeń wspólnych (wejście do budynku - domofon, wózkarnia). Dodatkowo dla Zarządcy budynku należy przygotować komplety kluczy (minimum po 3 szt.) do wszystkich pomieszczeń w każdej klatce budynku (pomieszczenia wspólne wózkarnia, domofon) i dostępne tylko dla Inwestora pom. gospodarcze, kotłownia, wyłaz na dach Na czas budowy należy przewidzieć zastosowanie zamków budowlanych do drzwi wejściowych do mieszkań. d) Skrzynki pocztowe zamontować zgodne z obowiązującymi przepisami. W każdej klatce przewidzieć 1 dodatkową skrzynkę dla administracji, wszystkie skrzynki zaopatrzyć w kluczyki w ilości min 2 szt. do każdej skrzynki (zastosować inny zamek dla każdej skrzynki). e) ZMIANA! - Zlokalizowane na klatkach schodowych szachty sanitarne oddzielić ścianką murowaną z cegły gr. 6-8 cm od sąsiadującego szachu elektrycznego z przewodami. Obudowę szachtu wykonać zgodnie z projektem, dodatkowo w części elektrycznej na każdej kondygnacji wykonać drzwiczki rewizyjne zamykane na kluczyk (zastosować jeden typ zamka w całym budynku). Obudowę szachów w części sanitarnej zaopatrzyć w drzwiczki opisane numerami mieszkań do których przynależą, wyposażyć w zamki zamykane na kluczyk min 2 klucze do każdego zamka (zastosować inny zamek dla każdego szachtu). W 7

8 górnej i dolnej części obudowy szachtu sanitarnego wykonać otwory wentylacyjne wykończone tulejami. Drzwiczki w części sanitarnej i elektrycznej pomalować w tym samym kolorze. f) Za drzwiami wewnętrznymi jak też wejściowymi do mieszkań, które mogą uderzać w ścianę należy zamontować odboje. Dotyczy to również zewnętrznych drzwi wejściowych do klatek schodowych. g) ZMIANA! - Należy zmienić typ drzwi wewnątrzlokalowych do pokoi w mieszkaniach z zaprojektowanych drzwi pełnych na drzwi z przeszkleniem dużym (typowo pokojowe załącznik nr 9), w pokojach z aneksem kuchennym dodatkowo wykonać w drzwiach otwory nawiewne lub zamontować kratkę wentylacyjną. Zamontować drzwi typowe konfekcjonowane fabrycznie, płaskie w okleinie drewnopodobnej o większej odporności na ścieranie niż do mieszkalnictwa, w kolorze drewna (dąb, orzech) z ościeżnicami systemowymi regulowanymi np. typu PORTA, dostosowanymi do grubości ściany. h) Parapety wewnętrzne powinny być wysunięte co najmniej o 5 cm poza lico ściany (nie dotyczy klatki schodowej), zastosować trwałe parapety np. z konglomeratu kamieniopodobnego lub z lastrika jak w projekcie, nie stosować parapetów z ażurowych profili PCV i z płyt postforming. i) Wszystkie mieszkania, pomieszczenia, skrzynki pocztowe, szachty ponumerować i opisać trwale. j) Na budynku zamontować min 2 tablice informacyjne z adresem i danymi zarządcy oraz tablice z oznakowaniem klatek (kl. A, kl. B). Tablice wykonać zgodnie z załączonymi szkicami załącznik nr 5. k) Przed przystąpieniem do robót wykończeniowych w budynku Wykonawca zobowiązany jest przedstawić próbki glazury, terakoty, gresu, wykładziny dywanowej, pcv w celu uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru. Inwestor wybierze po 2-3 wzory kolorów zaproponowanych materiałów. l) Najpóźniej w terminie zakończenia robót należy dostarczyć pomiary powykonawcze mieszkań wraz z dokumentacją rysunkową każde mieszkanie na oddzielnym rysunku. m) Wykonać świadectwa charakterystyki energetycznej budynku i mieszkań zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazać je Inwestorowi przed odbiorem. n) ZMIANA! - W wózkarni w klatce A w odległości ok. 1,2 m od ściany z oknem ustawić lekką ściankę ażurową wykonaną np. z siatki ogrodzeniowej, montowanej w profilach stalowych z drzwiami zamykanymi na kłódkę, w celu wydzielenia części pomieszczenia z zamontowanymi skrzynkami dostawców mediów patrz załącznik nr 6. o) ZMIANA! - Kominy i przewody wentylacyjne wykonane z pustaków betonowych od stropu nad ostatnią kondygnacją ocieplić styropianem gr. 3 cm i obmurować cegłą pełną. Nad połacią dachową zastosować cegłę klinkierową w kolorze czerwonym. Na kominach wykonać indywidualne czapy kominowe systemowe z zamontowanymi nasadami typu Zefir lub Wirplast, połączonymi z poszczególnymi przewodami wentylacyjnymi. Rzędna czapki kominów ok. 40 cm powyżej kalenicy budynku patrz załącznik nr 7. p) ZMIANA! - Na dachu budynku wykonać systemowe, w kolorze dachu ławy i stopnie kominiarskie oraz dodatkowo płotki śniegowe -śniegołazy (zgodnie z instrukcją producenta i projektem dachu). q) ZMIANA! - Wyłazy na poddasze i na dach wykonać w obu klatkach schodowych, ponadto na poddaszu wokół wyłazów wykonać nad wełną mineralną podest drewniany do komunikacji oraz ławy doprowadzające do kominów. Ławy i podesty można wykonać o konstrukcji drewnianej lub stalowej z wypełnieniem z desek lub gretingów ażurowych. r) W drzwiach do wiatrołapu i prowadzących na klatkę schodową lub w ścianie zamontować otwory wentylacyjne do umożliwienia prawidłowego działania drzwi z domofonem. s) Okna w budynku zamontować okna PCV o 5-cio komorowych profilach, zaliczanych zgodnie z PN-EN do najwyższej klasy "A" (ścianki zewnętrzne tych profili mają 3 mm grubości, a szerokość komór wewnętrznych wynosi minimum 5 mm) w kolorze białym, współczynnik przenikania ciepła ramy max 1,4 W/(m2xK). W oknach zastosować szyby 8

9 zespolone - termoizolacyjne szyby dwukomorowe składające się z trzech szyb z przestrzenią międzyszybową wypełnioną gazem. Współczynnik przenikania ciepła dla szyb zespolonych max 1,1 W/(m2xK). Wszystkie okna zaopatrzyć w nawiewniki (zgodnie z projektem architektura uzupełnienie) higrosterowane zamontowane w ramach okiennych. W otworach wszystkich okien zlokalizowanych na parterze zamontować rolety antywłamaniowe podnoszone ręcznie z blokadą uniemożliwiającą podciąganie rolet z zewnętrz. Kolor rolet dopasować do elewacji. Przy wszystkich oknach od strony mieszkań zastosować podnoszenie rolet za pomocą korby. t) OKAP budynku wykończyć blachą trapezową o niskim profilu (nie panelami pcv jak w projekcie), w kolorze pokrycia dachowego, mocowanej do konstrukcji drewnianej, co ok. 2,5 m wykonać otwory-kratki wentylacyjne w okapie. u) Opaska wokół budynku wykonać tradycyjną z płyt chodnikowych 50x50x7 na podsypce piaskowo-cementowej ze spadkiem od budynku min 2%. v) Przy wejściu do klatek schodowych na ścianie frontowej wiatrołapu wykonać cokół z płytek gres mrozoodpornych wys. min 15 cm (ok. dł. 5 m przy każdej klatce schodowej). w) Przy oknach klatek schodowych I piętra należy zamontować uchwyty na flagi (łącznie 2 szt.- przy każdej klatki). x) ZMIANA - Posadzka balkonów- wykonać posadzkę epoksydowo-żywiczną, na bazie płynnych żywic sztucznych wykończona naturalnym żwirem granitowym lub kwarcowym o uziarnieniu 2-4 mm, z cokołem na ścianie zewnętrznej; posadzka powinna być powłoką wodoszczelną, dającą bezszwowe uszczelnienie i jednocześnie paro przepuszczalna, do stosowania na zewnątrz budynku, o wysokiej odporności na różnice temperatur, odporna do - 40 C, na promieniowanie UV i działanie czynników atmosferycznych, odporna na ścieranie i antypoślizgowość. y) Daszki nad ostatnimi balkonami wykonać z płyty PCV, pleksi mlecznej imitującej szkło, zastosować rozwiązania systemowe, grubość płyty uzgodnić z producentem z) UWZGLĘDNIĆ zmiany i uszczegółowienie rozwiązań techniczno-materiałowych zawarte w części projektu wykonawczego Architektura-Uzupełnienie dotyczących z uwzględnieniem powyżej opisanych uwag): obudowy szachów instalacyjnych obudowy kanałów wentylacyjnych i kanału spalinowego w kotłowni (UWAGA zmiana opisana w punkcie o) wykończenia okapu dachu wzmocnienia parapetów zewnętrznych okien balkonowych i portfenetrów docieplenia stropu nad ostatnia kondygnacją docieplenia stropu nad wiatrołapem i wózkarnią zamontowania atestowanych wyłazów na poddasze o odporności EI 30 min wykonania ław i drabin kominiarskich na dachu zachowując ciągłość zmiany wysokości elementów klatki schodowej o 2 cm okien w budynku zastosować okna pcv trzyszybowe każde okno zaopatrzyć w nawiewniki higrosterowane 2.1 K o n s t r u k c j a: a) wg projektu. b) dodatkowo w drugiej klatce schodowej wykonać otwór w stropie na III piętrze na wyłaz dachowy a w dachu na wyłaz na dach jak w projekcie w klatce pierwszej. 2.2 M a ł a a r c h i t e k t u r a: a) ZMIANA! - inwestor zmienia typ ogrodzenia trawników przed wejściami do budynków z zaprojektowanych słupków stalowych z łańcuszkami na ogrodzenie systemowe panelowe lekkie składające się z: - paneli ogrodzeniowych wykonanych np. z prętów spawanych punktowo o oczkach ok. 50x200 mm, średnica prętów min φ 4 mm. Długość paneli lub rozstaw słupków maksymalnie 9

10 ok. 2,5 m, wysokość ok. 0,6 m, dla poprawy sztywności paneli zastosować poręcz górną lub inne systemowe rozwiązanie. Panele, słupki i akcesoria winny być zabezpieczone antykorozyjnie ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze grafitowym (antracyt szary). Słupki należy zabetonować w gruncie. Długość ogrodzenia: przy budynku nr 115 odcinek o dł. ok. 11,00 m i dwa odcinki po ok. 13 m. Łączna długość ogrodzeń przed wejściami do budynku = ok. 37,00 mb. Trasę ogrodzenia patrz załącznik nr 8. b) ZMIANA! - teren wokół budynku należy ogrodzić ogrodzeniem systemowym panelowym lekkim j.w. lecz o wysokości 1,2 m, przy wejściu na teren działki obok szlabanu zamontować furtkę. Długość ogrodzenia dla budynku nr ok. 145 mb. Trasę ogrodzenia patrz załącznik nr 8. c) Szlaban zamontowany przed wjazdem na teren budynku wyposażyć w piloty do zdalnego otwierania w ilości równej ilości mieszkań + 8 szt. dla Zarządcy budynku. d) Miejsca postojowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych oznakować zgodnie z przepisami (koperta + znak pionowy). Przy budynku jest wyznaczone 1 miejsce przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Ponadto wszystkie miejsca trwale ponumerować opisem na krawężnikach farbą drogową. Numeracje ustalić z inwestorem. e) Śmietnik wszystkie elementy stalowe wykonać ze stali ocynkowanej ogniowo i malowanych proszkowo zgodnie z projektem, w drzwiach zamontować zamki patentowe i wyposażyć je w klucze w ilości 3 szt. + ilość mieszkań. Ściany śmietnika od środka wykończyć tynkiem zewnętrzny na zagruntowanym podłożu i pomalować go farbą elewacyjną w jasnym kolorze, ponadto zamontować wokół ścian deski odbojowe zabezpieczające przed uderzaniem pojemników w ściany. Przy śmietniku dodatkowo zamontować ławkę gospodarczą oraz trzepak rozwiązania typowe z elementów ocynkowanych i malowanych proszkowo zgodnie z projektem. 2.2 Zieleń: Do zagospodarowania terenu wokół budynku dołączyć pas terenu między chodnikiem/ulicą a budynkiem na całej długości działki będącej własnością inwestora (teren użyczonych działek), teren ten uporządkować i zasiać trawę. Trawę i nasadzenia należy wykonać na przełomie września i października by umożliwić zazielenienie się przed okresem zimowym lub wczesną wiosną, by umożliwić zazielenienie się terenu w terminie zakończenia budynków i oddania ich do użytkowania. W miejscach projektowanych trawników wykonać podłoże z czarnoziemu min gr. 15 cm. Ponadto w miejscu ekokratki na terenie miejsc postojowych wykonać warstwę czarnoziemu umożliwiającą zakorzenienie się trawy i wysiać trawę. Zieleń wysiać tak by umożliwić zazielenienie się przed zakończeniem robót budowlanych. W przypadku wykonywania zieleni w okresie nie umożliwiającym zazielenieni się trawników, od strony wejść do klatek ułożyć trawę z rolki. Zieleń wykonać zgodnie z projektem, żywopłot, drzewa (11 szt.). Zaprojektowane 3 sztuki brzozy brodawkowatej - nasadzić drzewa powyżej 10 lat o obwodzie pnia na wys. 1 m powyżej 18 cm. 2.3 D r o g i w e w n ę t r z n e: Do zakresu opracowania dróg wewnętrznych zlokalizowanych na terenie działek gruntowych będących własnością inwestora należy dołączyć wykonanie wjazdu na działkę. Odcinek łączący drogę wewnętrzną z ulicą miejską. Wykonawca zobowiązany jest w okresie budowy do utrzymania w czystości używanych dróg miejskich. Ze względu na likwidację istniejącego szamba ceglanego i możliwość wystąpienia jego nieszczelności, Wykonawca winien przewidzieć w swojej ofercie wykonanie niezbędnego zakresu robót związanych z ewentualną wymianą gruntu i jego ustabilizowaniem - fragmentu terenu w rejonie usuniętym szambie i projektowanej drogi wewnętrznej. Koszty te ująć w tabeli 8 Urządzenie terenu poz. podbudowa dróg, miejsc postojowych i chodników z krawężnikami. 10

11 2.4 I n s t a l a c j e s a n i t a r n e: a) Zastosować wodomierze bez przetwornika w ilości po 1 szt. do ciepłej i zimnej wody na każde mieszkanie + wodomierze główne administracyjne b) Ciepłomierze zamontować atestowane ciepłomierze kompaktowe zgodnie z dokumentacją po 1 szt. na każde mieszkanie oraz ciepłomierz główny w kotłowni. Ponadto dodatkowo zamontować ciepłomierz na instalacji c.o. przed zasobnikiem ciepłej wody. c) Pod zlewozmywakiem, w każdym mieszkaniu wykonać zawór odcinający zimnej wody do zmywarki, pominięty w projekcie. d) ZMIANA! Wyposażenie mieszkań w łazienkach zamontować wc podwieszany na systemie typu Geberit z deskami sedesowymi i dwudzielnymi przyciskami do spłukiwania wody (zamiast zaprojektowanych wc kompaktów), wanny blaszane dł. 1,5 m z obudowami z dwóch stron, baterią wannową i korkiem, umywalki szer. min 55cm z baterią stojąca, korkiem i półnogą, zawór do pralki i odpływ do pralki zabezpieczony korkiem. W mieszkaniach przystosowanych dla osób niepełnosprawnych wyposażenie zgodne z opisem w punkcie 2. e) ZMIANA! - Zamontować wanny dł. 150 cm a nie jak wskazano w projekcie 140 cm. W budynku nr szt. f) W mieszkaniach przystosowanych dla osób niepełnosprawnych dostarczyć i zamontować brodzik najazdowy z serii bez barier a nie jak opisano w projekcie wykonany z terakoty po 1 szt. w budynku. g) UWAGA ZMIANA zgodnie z opisem pkt. 1.2 ppkt c jako zadanie 2 umowy, należy zaprojektować i wykonać przyłącze kanalizacji sanitarnej do istniejącego w północno-zachodniej części działki budynku oraz podłączenie wody. Inwestor załącza warunki techniczne z SNG oraz mapę do celów projektowych. Na instalacji wody przewidzieć dostawę i montaż dodatkowego wodomierza do opomiarowania wody zimnej. Koszty zaprojektowania i wykonania ww. instalacji ująć w tabeli nr I n s t a l a c j e e l e k t r y c z n e: Wykonać zgodnie z projektem dodatkowo przy sporządzaniu kalkulacji ofertowej należy uwzględnić: a) Dostawę wraz z montażem w każdym mieszkaniu wolnostojącej kuchenki elektrycznej szer. 50 lub 60 cm z piekarnikiem i płytą ceramiczną, klasy energooszczędnej min B oraz jej podłączenie do instalacji przewodem OPd 5x2,5 mm 2 o długości min 2 mb. b) W instalacji domofonowej przewidzieć instalację unifonów i kaset cyfrowych z aparaturą. Kasety montowane na elewacji trwale osłonić przed opadami atmosferycznymi. ilość sztuk unifonów = ilość mieszkań tj. bud szt. ilość sztuk kaset = ilość klatek schodowych, tj. 2 szt. W kuchniach należy dodatkowo wykonać: - wypust gniazda wtyczkowego 2x10+0 na wysokości ok. 40 cm pod zlewozmywakiem do podłączenia zmywarki do naczyń - j.w. lecz wypust na ścianie nad zlewozmywakiem na wys. 2,2 m zakończony kostką w puszce φ 60 p/t i załączany wyłącznikiem p/t przy drzwiach do podłączenia okapu i podświetlenia szafek wiszących c) Oprawy oświetleniowe w wiatrołapach, klatkach schodowych i pomieszczeniach gospodarczych, wózkarni, kotłowni zamontować oprawy zgodnie z projektem. Dodatkowo w łazienkach na suficie zamontować plafony z żarówką. W pozostałych pomieszczeniach wypusty oświetlenia na suficie zakończone kostką i zamontowane haczyki do mocowania lamp. 11

12 d) Wycenić i wykonać instalację internetową zakończoną gniazdem zespolonym RJ45, przewód z UTP kat. 6a w drugim pokoju wraz z wypustem TV zgodnie z opisem w projekcie p e) Wycenić i zainstalować słupy parkowe oświetlenia zewnętrznego wys. 5 m malowane na czarno wg wzoru załączonego do projektu. f) W każdej klatce schodowej budynku na poddaszu nieużytkowym wykonać instalację oświetleniową i po 1 oprawie oświetleniowej w rejonie wejścia na poddasze. g) W rozdzielnicy głównej RG każdej klatki schodowej zainstalować gniazdo wtykowe 2x16 A10 z obwodu administracyjnego. h) Przed wykonaniem ocieplenia budynku wykonać okablowanie do instalacji monitoringu budynku na ścianach zewnętrznych (6 wpustów do kamer maksymalnie 200 m kabla skrętka żelowa UTPw 4PR 24AWG PE IEC 6PI36-5 Cat 5e) i instalacje sprowadzić do pomieszczenia wózkarni. Instalację prowadzić w rurkach RL Uwagi końcowe: Po zakończeniu robót należy dostarczyć wszelkie dokumenty niezbędne do uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie, w tym pomiary wykonawcze mapy, protokoły odbioru instalacji wewnętrznych, sieci, świadectwa charakterystyki energetycznej, pomiary powykonawcze mieszkań itd. Budynek i mieszkania posprzątać i przygotować do odbioru przez przyszłych najemców. Po zakończeniu robót ogrodzenie placu budowy i zaplecze kontenerowe rozebrać, teren objęty robotami uprzątnąć. Zmiany, które opisano w punkcie 2 należy uwzględnić w ofercie. Zaleca się aby przed wykonaniem oferty Oferent dokonał wizji lokalnej w terenie. 4 Tabele elementów rozliczeniowych: 1. W tabeli nr 1 Roboty przygotowawcze placu budowy w pkt 1 zagospodarowanie placu budowy należy przewidzieć: tymczasowe oświetlenie terenu budowy, wykonanie ogrodzenia placu budowy itp. 2. W tabeli nr 1 Roboty przygotowawcze placu budowy w pkt 2 likwidacja placu budowy należy przewidzieć: demontaż ogrodzenia placu budowy, demontaż zasilania placu budowy w energię elektryczną. 3. W tabeli nr 2 Roboty budowlane budynków stan zerowy i surowy w pkt 10 ściany poddasza należy przewidzieć oprócz ścian poddasza, kominy w poziomie poddasza i ponad dachem. 4. W tabeli nr 2 Roboty budowlane budynków stan zerowy i surowy w pkt 15 ścianki działowe należy oprócz wykonania ścianek działowych uwzględnić wykonanie przewodów wentylacyjnych i kominów oraz obudowy szachów na kondygnacjach nadziemnych. 5. W tabeli nr 2 Roboty budowlane budynków stan zerowy i surowy w pkt 19 Pokrycie dachu oprócz pokrycia dachu budynku należy uwzględnić montowane na dachu płotki śniegowe, ławy i stopnie kominiarskie, wyłazy na dach, inne akcesoria dachowe, czapy kominowe oraz nasady wentylacji dachowej. 6. W tabeli nr 3 Roboty budowlane budynków stan wykończeniowy wewnętrzny w pkt 9 Inne roboty wykończeniowe ścian wewnętrznych należy uwzględnić między innymi: parapety wewnętrzne, obudowy kominów wentylacyjnych płytami g-k, kratki wentylacyjne, obudowy szachów instalacyjnych na kl. schodowych. 7. W tabeli nr 3 Roboty budowlane budynków stan wykończeniowy wewnętrzny w pkt 18 Różne roboty wewnętrzne należy uwzględnić między innymi: montaż i dostawę skrzynek pocztowych, wycieraczek, tablic informacyjnych oraz regulację okien i drzwi. 8. W tabeli nr 4 Roboty budowlane budynków stan wykończeniowy zewnętrzny w pkt 1 Docieplenie budynku i wykonanie tynku należy uwzględnić również wykonanie rolet antywłamaniowych zewnętrznych okien parterowych. 12

13 9. W tabeli nr 4 Roboty budowlane budynków stan wykończeniowy zewnętrzny w pkt 3 Rynny i rury spustowe, obróbki blacharskie, parapety zewnętrzne należy uwzględnić również obudowę okapu. 10. W tabeli nr 4 Roboty budowlane budynków stan wykończeniowy zewnętrzny w pkt 4 Balkony należy uwzględnić między innymi: wykonanie balustrad balkonowych oraz daszków nad balkonami. 11. W tabeli nr 4 Roboty budowlane budynków stan wykończeniowy zewnętrzny w pkt 5 Różne roboty zewnętrzne należy uwzględnić między innymi: opaskę wokół budynku, schody zewnętrzne, pochylnię dla osób niepełnosprawnych wraz z balustradami, wycieraczki, oznakowanie budynku, montaż flag, tablice administracyjne. 12. W tabeli nr 5 Instalacje elektryczne wewnętrzne w pkt. 3 Instalacja teletechniczne: internetowa, domofonowa, tv, telef. należy ująć okablowanie do instalacji monitoringu wizyjnego. 13. Koszt zaprojektowania i wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej i podejścia wody do istniejącego budynku w północno-zachodniej części działki jako zadanie 2 umowy należy ująć w oddzielnej tabeli. 5 Uwagi końcowe: Uszczegółowienie rozwiązań i zmiany, które opisano w poz. 2.1 do 2.5 należy uwzględnić w ofercie. Przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy służący do wyceny oferty i nie uwzględnia w/w zmian i ewentualnych błędów. Do obowiązków oferenta należy sprawdzenie przedmiarów z dokumentacją i uwzględnienie wszystkich błędów i rozbieżności. Zaleca się aby przed wykonaniem oferty Oferent dokonał wizji lokalnej w terenie. Opracowała: mgr inż. arch. Magdalena Walaszczyk Sprawdził: inspektor ds. ogólnobudowlanych Józef Rumiński Sprawdził: inspektor ds. instal. elektrycznych Jan Myjkowski Sprawdził: inspektor ds. instal. sanitarnych Stanisław Marucha Gdańsk, grudzień 2014 r. 13

14 TABELA NR 0 BUDOWA: budynek 115, Gdańsk Letnica ul. Sucha ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW Nr Element lub rodzaj robót Wartość netto (zł) Wartość brutto (zł) Roboty przygotowawcze placu budowy 2. Roboty budowlane stan zerowy i surowy 3. Roboty budowlane stan wykończ. Wewn. 4. Roboty budowlane stan wykończ. Zewn. 5. Instalacje wewnętrzne elektryczne 6. Instalacje wewnętrzne wod.-kan., c.o. 7. Przyłącza instalacyjne 8. Urządzenie terenu 9. Zaprojektowanie i wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej i podejścia wody. OGÓŁEM WARTOŚĆ UMOWY: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 14

15 TABELA NR 1 BUDOWA: RODZAJ ROBÓT: budynek 115, Gdańsk Letnica ul. Sucha Roboty przygotowawcze placu budowy zagospodarowanie placu budowy. TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH Element lub rodzaj robót Zagospodarowanie placu budowy. Likwidacja placu budowy. Wycinka drzew. Budynek nr 115 Wartość netto RAZEM: VAT 23% OGÓŁEM WARTOŚĆ BRUTTO ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 15

16 TABELA NR 2 BUDOWA: RODZAJ ROBÓT: budynek 115, Gdańsk Letnica ul. Sucha roboty budowlane budynków stan zerowy i surowy TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH Element lub rodzaj robót Budynek nr 115 Wartość netto Roboty ziemne. 2. Fundamenty. 3. ściany fundamentowe. 4. Izolacje przeciwwilgociowe. 5. Zasypanie z zewnątrz i wewnątrz ścian fundamentowych. Razem: STAN ZEROWY 6. Ściany parteru. 7. Ściany I piętra. 8. Ściany II piętra. 9. Ściany III pietra. 10. Ściany poddasza. Razem: ŚCIANY NADZIEMIA 11. Strop nad parterem i schody. 12. Strop nad I piętrem i schody. 13. Strop nad II piętrem i schody. 14. Strop nad III piętrem. Razem: STROPY, SCHODY, PODESTY 15. Ścianki działowe Razem: ŚCIANKI DZIAŁOWE 16. Okna i drzwi balkonowe. 17. Drzwi aluminiowe. Razem: Okna i drzwi zewnętrzne Razem: STAN SUROWY 18. Dach konstrukcja. 19. Pokrycie dachu. Razem: DACH RAZEM: VAT 8% OGÓŁEM WARTOŚĆ BRUTTO ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 16

17 TABELA NR 3 BUDOWA: budynek 115, Gdańsk Letnica ul. Sucha RODZAJ ROBÓT: roboty budowlane budynków stan wykończeniowy wewnętrzny TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH Element lub rodzaj robót Budynek nr 115 Wartość netto Tynki klatek schodowych. 2. Tynki w mieszkaniach. 3. Glazura w łazienkach i wiatrołapach. Razem: TYNKI i OBLICOWANIA 4. Malowanie ścian i stropów kl. schodowych i pozostałych pomieszczeń przy kl. schod. 5. Malowanie ścian i stropów mieszkań. Razem: ROBOTY MALARSKIE 6. Drzwi antywłamaniowe do mieszkań. 7. Drzwi wewnątrzlokalowe. 8. Drzwi do pozostałych pomieszczeń (kotłownia, wózkarnia, pom. gospod.). Razem: DRZWI WEWNĘTRZNE 9. Inne roboty wykończenia ścian wewnętrznych. Razem: WYKOŃCZENIE ŚCIAN WEWN. 10. Izolacje przeciwwilgociowe, cieplne, przeciwdźwiękowe. Razem: IZOLACJE 11. Podłoża pod posadzki parteru. 12. Podłoża pod posadzki I, II i III piętra. Razem: PODŁOŻA BETONOWE 13. Wykładziny dywanowe, PCV z cokołami w mieszkaniach. 14. Terakota w łazienkach. 15. Posadzka epoksydowo-żywiczna na balkonach (z cokołem). 16. Gres (z cokołem) na kl. schodowych i w pozostałych pom. dostępnych z kl. schod. (kotłownia, wózkarnia, pom. gospod.). Razem: PODŁOGI, POSADZKI, WYKŁADZINY 17. Balustrady schodowe wewnętrzne. Razem: ELEMENTY KOWALSKO-ŚLUSARSKIE 18. Różne roboty wewnętrzne. Razem: RÓŻNE ROBOTY WEWNĘTRZNE RAZEM: VAT 8% OGÓŁEM BRUTTO ROBOTY STANU WYKOŃCZENIOWEGO WEWNĘTRZNEGO: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 17

18 TABELA NR 4 BUDOWA: RODZAJ ROBÓT: budynek 115, Gdańsk Letnica ul. Sucha ROBOTY STANU WYKOŃCZENIOWEGO ZEWNĘTRZNEGO TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH Element lub rodzaj robót Budynek nr 115 Wartość netto ELEWACJE 1. Docieplenie budynku i wykonanie tynku. 2. Elementy z klinkieru na elewacji. 3. Rynny i rury spustowe, obróbki blacharskie, parapety zewnętrzne. 4. Balkony. Razem: ELEWACJA RÓŻNE ROBOTY ZEWNĘTRZNE 5. Różne roboty zewnętrzne (opaska wokół budynku, wycieraczki, oznakowanie budynku uchwyty do flag, tablice administracyjne itp.). Razem: RÓŻNE ROBOTY ZEWNĘTRZNE RAZEM: VAT 8% OGÓŁEM BRUTTO ROBOTY STANU WYKOŃCZENIOWEGO ZEWNĘTRZNEGO: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 18

19 TABELA NR 5 BUDOWA: RODZAJ ROBÓT: budynek 115, Gdańsk Letnica ul. Sucha instalacje elektryczne wewnętrzne TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH Element lub rodzaj robót Rozdzielnice. 2. Instalacje elektryczne p/t i przewody wlz w budynku. 3. Instalacja teletechniczne: internetowa, domofonowa, tv, telef. 4. Instalacja odgromowa i wyrównawcza. 5. Oprawy oświetleniowe, osprzęt elektryczny, badania i pomiary. 6. Kuchenki elektryczne z montażem. RAZEM: VAT 8% OGÓŁEM BRUTTO INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE: Budynek nr 115 Wartość netto ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 19

20 TABELA NR 6 BUDOWA: RODZAJ ROBÓT: budynek 115, Gdańsk Letnica ul. Sucha INSTALACJE WEWNĘTRZNE WOD. - KAN. i C.O. TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH Element lub rodzaj robót Budynek nr 115 Wartość netto INSTALACJA WODOCIĄGOWA Z.W. i C.W.U. 1. Poziomy wody zimnej, c.w.u. i izolacje rurociągów. 2. Piony wody zimnej, c.w.u. i izolacje rurociągów. 3. Instalacje wod.-kan. w mieszkaniach, pom. gospodarczym oraz kotłowni. 4. Montaż armatury wodociągowej. Razem: INSTALACJA WODOCIĄGOWA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 5. Poziomy kanalizacji sanitarnej. 6. Piony kanalizacji sanitarnej. 7. Instalacja kanalizacji sanitarnej w mieszkaniach, kotłowni i pom. gospod. 8. Montaż urządzeń kanalizacji sanitarnej w mieszkaniach, pom. gospod. i kotłowni. Razem: INSTAL. KANALIZACJI SANITARNEJ INSTALACJA C.O. 9. Poziomy i piony instalacji c.o., izolacje rurociągów. 11. Instalacje c.o. w mieszkaniach, pom. gospodarczym oraz kotłowni. 12. Dostawa i montaż grzejników, ciepłomierzy, wodomierz. 13. Technologia kotłowni. 14. Instalacja gazowa. Razem: INSTALACJE C.O. RAZEM: VAT 8% OGÓŁEM BRUTTO INSTAL.WEWN. WOD.-KAN., C.O. i C.W.U.: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 20

21 TABELA NR 7 BUDOWA: budynek 115, Gdańsk Letnica ul. Sucha RODZAJ ROBÓT: UZBROJENIE TERENU PRZYŁĄCZA INSTALACYJNE TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH Element lub rodzaj robót Budynek nr 115 Wartość netto PRZYŁĄCZA INSTALACYJNE 1. Przyłącza kanalizacji sanitarnej do S4/1p. 2. Przyłącza kanalizacji deszczowej do D4/1p. 3. Przyłącze wodociągowe PE 50 od SW do budynku. Razem: PRZYŁĄCZA INSTALACYJNE: RAZEM: VAT 23% OGÓŁEM BRUTTO PRZYŁĄCZA INSTALACYJNE i SIECI: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 21

22 TABELA NR 8 BUDOWA: RODZAJ ROBÓT: budynek 115, Gdańsk Letnica ul. Sucha URZĄDZENIE TERENU TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH Element lub rodzaj robót Budynek nr 115 Wartość netto OŚWIETLENIE TERENU 1. Oświetlenie zewnętrzne terenu. 2. Zasilanie napędu szlabanu wjazdowego. Razem: OŚWIETLENIE TERENU DROGI, CHODNIKI WEWNĄTRZOSIEDLOWE 3. Podbudowa dróg, miejsc postojowych i chodników z krawężnikami. 4. Nawierzchnia drogi i chodników z kostki betonowej. 5. Miejsca parkingowe z płyt ażurowych. 6. Schody zewnętrze i pochylnia do budynku. Razem: DROGI, CHODNIKI UKSZTAŁTOWANIE TERENU, ZIELEŃ 7. Mała architektura - śmietnik, ławki, trzepak. 8. Dostawa i montaż szlabanu wjazdowego. 9. Ogrodzenie strefy wejściowej budynku. 10. Ogrodzenie terenu działki. 11. Zieleń i nasadzenia. Razem: UKSZTAŁTOWANIE TERENU, ZIELEŃ: RAZEM: VAT 23% OGÓŁEM BRUTTO URZĄDZENIE TERENU: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 22

23 TABELA NR 9 BUDOWA: budynek 115, Gdańsk Letnica ul. Sucha RODZAJ ROBÓT: ZAPROJEKTOWANIE i WYKONANIE PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ i PODEJŚCIA WODY TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH Element lub rodzaj robót Budynek nr 115 Wartość netto Wykonanie dokumentacji technicznej, uzyskanie uzgodnień i pozwolenia na wykonywanie robót. 2. Przyłącza kanalizacji sanitarnej 3. Przyłącze wody. Razem: PRZYŁĄCZA INSTALACYJNE RAZEM: VAT 23% OGÓŁEM BRUTTO PRZYŁĄCZA INSTALACYJNE i SIECI: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 23

24

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z WBUDOWANYMI GARAŻAMI W PARTERZE SZMARAGDOWE PRZEDMIEŚCIE

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z WBUDOWANYMI GARAŻAMI W PARTERZE SZMARAGDOWE PRZEDMIEŚCIE STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z WBUDOWANYMI GARAŻAMI W PARTERZE SZMARAGDOWE PRZEDMIEŚCIE I. ZAGOSPODAROWANIE TERENU (OTOCZENIE) dojścia piesze kostka betonowa; mała architektura

Bardziej szczegółowo

STANDARDY TECHNICZNE

STANDARDY TECHNICZNE STANDARDY TECHNICZNE STANDARD ZAGOSPODAROWANIA TERENU Lp. Element zagospodarowania 1 Budynek Charakterystyka Wielorodzinne budynki,, niezależne klatki schodowe dostępne z poziomu terenu. Dostęp dla pieszych

Bardziej szczegółowo

Standard wykończenia mieszkań

Standard wykończenia mieszkań Standard wykończenia mieszkań 1. OTOCZENIE Poznań, ul. Czarnucha Ogrodzenie Dojścia piesze Mała architektura Zieleń Dojazdy Instalacje WOD.-KAN. przęsła stalowe, ocynkowane, murki z cegły betonowej lub

Bardziej szczegółowo

Budynek wygradza dostęp od ulicy Czarnieckiego i Roboczej. Wjazd na teren osiedla poprzez szlaban od strony ulicy Czarnieckiego,

Budynek wygradza dostęp od ulicy Czarnieckiego i Roboczej. Wjazd na teren osiedla poprzez szlaban od strony ulicy Czarnieckiego, Konstrukcja i wykończenie zewnętrzne budynku Fundamenty Monolityczna żelbetowa płyta denna wraz ze ścianami Konstrukcja budynku Ściany zewnętrzne Słupy i podciągi żelbetowe wraz z wypełnieniem ścianami

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA FUNDAMENTY płyta żelbetowa KONSTRUKCJA żelbetowa, monolityczna murowane ściany kondygnacji nadziemnych zewnętrzne i międzylokalowe ELEWACJE instalacja

Bardziej szczegółowo

Standard wykonania i wyposażenia lokalu mieszkalnego w budynku

Standard wykonania i wyposażenia lokalu mieszkalnego w budynku Standard wykonania i wyposażenia lokalu mieszkalnego w budynku Osiedla A l f a P a r k III W skład osiedla wchodzą budynki wielorodzinne mieszkalne, składające się z 6 kondygnacji nadziemnych i 1 podziemnej

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA I WYPOSAŻENIA MIESZKAŃ ORAZ LOKALU UŻYTKOWEGO W BUDYNKU PRZY UL. MIODOWEJ 31 W KRAKOWIE

STANDARD WYKOŃCZENIA I WYPOSAŻENIA MIESZKAŃ ORAZ LOKALU UŻYTKOWEGO W BUDYNKU PRZY UL. MIODOWEJ 31 W KRAKOWIE STANDARD WYKOŃCZENIA I WYPOSAŻENIA MIESZKAŃ ORAZ LOKALU UŻYTKOWEGO W BUDYNKU PRZY UL. MIODOWEJ 31 W KRAKOWIE Konstrukcja FUNDAMENTY I ŚCIANY FUNDAMENTOWE żelbetowe w technologii betonu wodoszczelnego Budynek

Bardziej szczegółowo

BRAMA. Nowoczesna inwestycja mieszkaniowa

BRAMA. Nowoczesna inwestycja mieszkaniowa BRAMA Nowoczesna inwestycja mieszkaniowa STANDARDY WYKOŃCZENIA BUDYNKU WIELORODZINNNEGO BRAMA W ŁODZI PRZY UL. WRÓBLEWSKIEGO 19 1. Otoczenie Ogrodzenie: przęsła stalowe, malowane proszkowo, częściowo murowane

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA FUNDAMENTY płyta żelbetowa KONSTRUKCJA żelbetowa, monolityczna murowane ściany kondygnacji nadziemnych zewnętrzne i międzylokalowe ELEWACJE instalacja

Bardziej szczegółowo

Standard wykończenia budynku. Budynek Wielorodzinny. Stan Deweloperski

Standard wykończenia budynku. Budynek Wielorodzinny. Stan Deweloperski Standard wykończenia budynku Budynek Wielorodzinny Stan Deweloperski (Poznań, ul. Wilczak) Lokal mieszkalny Lokal mieszkalny 1. Konstrukcja 1.1 Ściany konstrukcyjne ściany fundamentowe hali garażowej ściana

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA DOMKÓW SZEREGOWYCH

STANDARD WYKOŃCZENIA DOMKÓW SZEREGOWYCH STANDARD WYKOŃCZENIA DOMKÓW SZEREGOWYCH 1. OTOCZENIE 1.1 Ogrodzenie - Teren ogrodzony. - Brama wjazdowa na teren osiedla; brama wjazdowa dla każdej z posesji. - Ogrodzenie: elementy murowane z cegły betonowej/

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny OSIEDLE FAMILIJNE Nowa Huta ul. Stadionowa OPIS TECHNICZNY. Dom w zabudowie bliźniaczej OSIEDLE FAMILIJNE Nowa Huta ul.

Opis techniczny OSIEDLE FAMILIJNE Nowa Huta ul. Stadionowa OPIS TECHNICZNY. Dom w zabudowie bliźniaczej OSIEDLE FAMILIJNE Nowa Huta ul. OPIS TECHNICZNY Dom w zabudowie bliźniaczej OSIEDLE FAMILIJNE Nowa Huta ul. Stadionowa SPIS TREŚCI: 1. UWAGI OGÓLNE 2. STANDARD 3. KONSTRUKCJA BUDYNKÓW FUNDAMENTY KONDYGNACJE 4. INSTALACJE 4.1. WENTYLACJA

Bardziej szczegółowo

,, STANDARD WYKONCZENIA MIESZKAN

,, STANDARD WYKONCZENIA MIESZKAN ,, STANDARD WYKONCZENIA MIESZKAN 1. OTOCZENIE Ogrodzenie Przęsła stalowe, malowane, siatka powlekana, wysokość ogrodzenia max. 1,8m Dojścia piesze Kostka betonowa Mała architektura Lampy, kosze na śmieci

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO W WARSZAWIE PRZY UL. KOPRZYWIAŃSKIEJ 8/10

ZAKRES I STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO W WARSZAWIE PRZY UL. KOPRZYWIAŃSKIEJ 8/10 Stan na dzień 2012-09-17 STANDARD INWESTYCJI ZAKRES I STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO W WARSZAWIE PRZY UL. KOPRZYWIAŃSKIEJ 8/10 Drzwi wejściowe Antywłamaniowe, atestowane klasy

Bardziej szczegółowo

Standard prac wykończeniowych w mieszkaniach oraz częściach wspólnych

Standard prac wykończeniowych w mieszkaniach oraz częściach wspólnych Budynek mieszkalny wielorodzinny, dz. nr 73/6, obr. 16 II etap budowy osiedla mieszkaniowego Przylesie VIC Standard prac wykończeniowych w mieszkaniach oraz częściach wspólnych Biuro Sprzedaży: ul. Fałata

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA BUDOWA WOLNO STOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z DWOMA WYDZIELONYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD-KAN I ELEKTRYCZNĄ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY ORAZ BUDOWA DWÓCH BEZODPŁYWOWYCH

Bardziej szczegółowo

7. Wykonanie nowych tynków, malowanie i glazura na ścianach

7. Wykonanie nowych tynków, malowanie i glazura na ścianach BUDYNEK Nr 5 SEGMENT A OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATÓW Nr 5 segment A ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWA Z PRZYSTOSOWANIEM NA MIESZKANIA AKTYWIZUJĘCE I TERAPII ŚWIATŁEM Przebudowa

Bardziej szczegółowo

WL-PROJEKT 41-400 Mysłowice, ul.towarowa 10 tel.(32)222-23-06, 694-807-406, www.wl.pl BUDYNKI W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ I SZEREGOWEJ

WL-PROJEKT 41-400 Mysłowice, ul.towarowa 10 tel.(32)222-23-06, 694-807-406, www.wl.pl BUDYNKI W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ I SZEREGOWEJ BUDYNKI W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ I SZEREGOWEJ Mysłowice, grudzień 2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA BUDOWY BUDYNKÓW NISKOENERGETYCZNYCH BLIŹNIACZYCH I SZEREGOWYCH 1. FUNDAMENT. Założenie, że działka jest płaska

Bardziej szczegółowo

17A. Karta informacyjna domu nr. Osiedle Wzgórze Raduni. www.archideon.pl

17A. Karta informacyjna domu nr. Osiedle Wzgórze Raduni. www.archideon.pl Karta informacyjna domu nr 17A Przykładowa aranżacja wnętrz 3 PARTER POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 1. Sień 3,61 m 2 2. Hol+klatka 9,78 m 2 3. Salon 26,6 m 2 5 6 1 2 7 4 4. Aneks kuchenny 6,39 m 2 5. Kotłownia

Bardziej szczegółowo

Zieleń niska i wysoka w postaci nasadzeń drzew, krzewów i trawników zgodnie z projektem zieleni

Zieleń niska i wysoka w postaci nasadzeń drzew, krzewów i trawników zgodnie z projektem zieleni Standard Osiedla Droga wewnętrzna: kostka brukowa Miejsca postojowe zewnętrzne: kostka brukowa Chodniki i alejki: kostka brukowa Dziedziniec: ogrodzony z dostępem tylko dla mieszkańców - z furtkami i domofonem

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR)

WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR) WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR) do zadania Budowa dwóch budynków mieszkalnych nr 113 i 114 w Gdańsku-Letnicy przy ul. Michny 6 i 9 z wyposażeniem pod klucz wraz z zagospodarowaniem terenu, drogami wewnętrznymi,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ CEN RYCZAŁTOWYCH

WYKAZ CEN RYCZAŁTOWYCH WYKAZ CEN RYCZAŁTOWYCH Załącznik nr 8 do SIWZ nr 1 do Budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 7 w Lublinie, przy ul. Roztocze 14 wraz z instalacjami wewnętrznymi, przyłączami, oświetleniem i zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

11B. Karta informacyjna domu nr. Osiedle Wzgórze Raduni.

11B. Karta informacyjna domu nr. Osiedle Wzgórze Raduni. Karta informacyjna domu nr 11B Przykładowa aranżacja wnętrz PARTER POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 3 1. Sień 3,61 m 2 2. Hol+klatka 9,78 m 2 3. Salon 26,60 m 2 4 2 6 4. Aneks kuchenny 6,39 m 2 5. Kotłownia z pralnią

Bardziej szczegółowo

standard wykończenia

standard wykończenia standard wykończenia 1. Konstrukcja Ławy i stopy fundamentowe Żelbetowe, beton B-20, zbrojenie stal 34Gs Ściany fundamentowe Bloczki betonowe M-6, gr. 25cm na zaprawie cementowej Ściany zewnętrzne i wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

I Lokal. 1. Konstrukcja. Bloczki silikatowe Silka M 24 ocieplenie styropianem lub wełną mineralną. 2. Ściany zewnętrzne

I Lokal. 1. Konstrukcja. Bloczki silikatowe Silka M 24 ocieplenie styropianem lub wełną mineralną. 2. Ściany zewnętrzne I Lokal 1. Konstrukcja 2. Ściany zewnętrzne 3. Wykończenie ścian zewnętrznych 4. Ścianki wewnętrzne nośne i wydzielające mieszkania Układ konstrukcyjny mieszany ścianowosłupowy z lokalnie występującymi

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA MIESZKAŃ ETAP II

STANDARD WYKOŃCZENIA MIESZKAŃ ETAP II STANDARD WYKOŃCZENIA MIESZKAŃ ETAP II 1. OTOCZENIE Dojścia piesze Mała architektura Zieleń na gruncie rodzimym Dojazdy Instalacje wod-kan Instalacje elektryczne Instalacje niskoprądowe kostka betonowa

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z CENTRUM USŁUGOWYM NA PARTERZE ORAZ PODZIEMNĄ HALĄ GARAŻOWĄ POZNAN, UL.

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z CENTRUM USŁUGOWYM NA PARTERZE ORAZ PODZIEMNĄ HALĄ GARAŻOWĄ POZNAN, UL. STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z CENTRUM USŁUGOWYM NA PARTERZE 1. KONSTRUKCJA ORAZ PODZIEMNĄ HALĄ GARAŻOWĄ POZNAN, UL. BRAILLE A 2 a) Fundamenty ławy żelbetowe, stopy żelbetowe

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA MIESZKAŃ

STANDARD WYKOŃCZENIA MIESZKAŃ STANDARD WYKOŃCZENIA MIESZKAŃ 1. OTOCZENIE Dojścia piesze kostka betonowa Mała architektura ławki, lampy, donice, kosze na śmieci, plac zabaw dla dzieci Zieleń na gruncie rodzimym Dojazdy Instalacje wod-kan

Bardziej szczegółowo

Standard wykonania budynku Osiedle Lokum di Trevi, VI i VII etap Wrocław, ul. Międzyleska

Standard wykonania budynku Osiedle Lokum di Trevi, VI i VII etap Wrocław, ul. Międzyleska Standard wykonania budynku Osiedle Lokum di Trevi, VI i VII etap Wrocław, ul. Międzyleska W VI i VII etapie osiedla Lokum di Trevi powstaną łącznie 352 mieszkania. Oba budynki wyposażone zostaną w windy

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna domu nr

Karta informacyjna domu nr Karta informacyjna domu nr 7B Przykładowa aranżacja wnętrz PARTER POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 3 1. Sień 3,61 m 2 2. Hol+klatka 9,78 m 2 5 6 2 4 3. Salon 26,60 m 2 4. Aneks kuchenny 6,39 m 2 5. Kotłownia z pralnią

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ I STANDARD WYKONANIA BUDYNKU NA OSIEDLU NOWE IWINY: NA POLNEJ

STANDARD WYKOŃCZENIA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ I STANDARD WYKONANIA BUDYNKU NA OSIEDLU NOWE IWINY: NA POLNEJ STANDARD WYKOŃCZENIA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ I STANDARD WYKONANIA BUDYNKU NA OSIEDLU NOWE IWINY: NA POLNEJ WNĘTRZE DOMU - parterowego 1. Stolarka okienna i drzwiowa montaż okien i

Bardziej szczegółowo

STANDARD BUDYNKU I WYKOŃCZENIA LOKALI. I. OTOCZENIE 1. Teren:

STANDARD BUDYNKU I WYKOŃCZENIA LOKALI. I. OTOCZENIE 1. Teren: STANDARD BUDYNKU I WYKOŃCZENIA LOKALI I. OTOCZENIE 1. Teren: 2. Ochrona: ogrodzony w zakresie wewnętrznego dziedzińca ogrodzenie metalowe ażurowe malowane zagospodarowany: zieleń wysoka i niska, ławki,

Bardziej szczegółowo

Standard wykończenia mieszkań

Standard wykończenia mieszkań Standard wykończenia mieszkań 1. OTOCZENIE Wrocław Ogrodzenie Dojścia piesze Mała architektura Zieleń na gruncie rodzimym Zieleń na stropach przęsła stalowe, malowane, wysokość ogrodzenia max. 2m kostka

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKÓW WOLNOSTOJĄCYCH I SZEREGOWYCH

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKÓW WOLNOSTOJĄCYCH I SZEREGOWYCH STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKÓW WOLNOSTOJĄCYCH I SZEREGOWYCH I ETAP REALIZACJI OSIEDLA NOWE KONINKO 2010-2011 ELEMENTY OGÓLNOBUDOWLANE ELEMENTY WYKOŃCZENIA ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI ELEMENTY WYPOSAŻENIA ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

1. Standard deweloperski PODSTAWOWY

1. Standard deweloperski PODSTAWOWY Cena za dom uzależniona jest od wybranego standardu. - konstrukcja budynku-murowana 1. Standard deweloperski PODSTAWOWY - ściany konstrukcyjne i osłonowe-murowane, - konstrukcja i pokrycie dachu- Drewniana

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA GOKSiR KAMIENICA POLSKA UL. M. KONOPNICKIEJ 135a INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA GOKSiR KAMIENICA POLSKA UL. M. KONOPNICKIEJ 135a INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA Egz. nr 1 INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA Nazwa obiektu budowlanego Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Adres obiektu budowlanego Kamienica Polska ul. M. Konopnickiej 135a, 42-260 Dane

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA. przy ulicy WILANOWSKIEJ 4 w Gdańsku

DOKUMENTACJA TECHNICZNA. przy ulicy WILANOWSKIEJ 4 w Gdańsku DOKUMENTACJA TECHNICZNA Malowanie klatek schodowych w budynku mieszkalnym Gdańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., przy ulicy WILANOWSKIEJ 4 w Gdańsku Październik 2012 r. 1 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA I STANDARD WYKONANIA KLONOWY ZAKĄTEK UL. OCHOCKA 1, WARSZAWA

TECHNOLOGIA I STANDARD WYKONANIA KLONOWY ZAKĄTEK UL. OCHOCKA 1, WARSZAWA Warszawa, 29.09.2016 TECHNOLOGIA I STANDARD WYKONANIA KLONOWY ZAKĄTEK UL. OCHOCKA 1, WARSZAWA TECHNOLOGIA I STANDARD WYKONANI A INWESTYCJI KLONOWY ZAKĄTEK 1 STAN SUROWY Konstrukcja i fundamenty: Konstrukcja

Bardziej szczegółowo

BIAŁOGARDZKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.

BIAŁOGARDZKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. BIAŁOGARDZKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. ul. Dąbrowszczaków 18 78-200 Białogard www.tbs-bialogard.pl - tel. 94 312 44 26 fax. 94 312 64 44 NIP 672-000-66-37; wysokość kapitału zakładowego:

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY SOBOLEWSKA 20 STANDARD REALIZACJI

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY SOBOLEWSKA 20 STANDARD REALIZACJI BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY SOBOLEWSKA 20 STANDARD REALIZACJI I ) TEREN ZEWNĘTRZNY I OTOCZENIE Teren teren na tyle budynku ogrodzony, zamknięty dla osób z zewnątrz wejście do budynku od strony ul.

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z GARAŻEM PODZIEMNYM I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ SOLO 11 STANDARDY WYKOŃCZENIA POWIERZCHNI

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z GARAŻEM PODZIEMNYM I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ SOLO 11 STANDARDY WYKOŃCZENIA POWIERZCHNI BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z GARAŻEM PODZIEMNYM I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ SOLO 11 STANDARDY WYKOŃCZENIA POWIERZCHNI A2.I. NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO I NUMERY EWIDENCYJNE DZIAŁEK BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

standard wykończenia

standard wykończenia standard wykończenia 1. Konstrukcja ławy i stopy fundamentowe żelbetowe, beton B-20, zbrojenie stal 34Gs ściany fundamentowe bloczki betonowe M-6, gr. 25cm na zaprawie cementowej, ściany zewnętrzne i wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Dom Pod Słowikiem. Kraków ul. Krasickiego 30 STANDARD WYKOŃCZENIA

Dom Pod Słowikiem. Kraków ul. Krasickiego 30 STANDARD WYKOŃCZENIA STANDARD WYKOŃCZENIA 1. OTOCZENIE Ogrodzenie przęsła stalowe, malowane lub ocynkowane wysokość max. ogrodzenia 1,3m Dojścia piesze Mała architektura kostka betonowa z posypka granitową ławki, lampy, kosze

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A

I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A JEDNOSTKA PROJEKTOWA: F.U.H. Sławomir Krasuski 21-400 Łuków ul. J.Kilińskiego 47 tel. 0-(25) 798 5005 ; 693 960 016 NIP: 825 102 89 45 Regon:710395888 EGZ. NR. 1 I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L

Bardziej szczegółowo

OPERAT SZACUNKOWY. w Krakowie, dnia 28 lipca 2016 roku

OPERAT SZACUNKOWY. w Krakowie, dnia 28 lipca 2016 roku OPERAT SZACUNKOWY określający wartość rynkową nieruchomości obj. Księgą wieczystą nr KR3I/00015283/7 stanowiącą działkę nr 880 zabudowaną budynkiem nr 214 oraz wartość rynkową nieruchomości obj. Księgą

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA DOMKÓW SZEREGOWYCH

STANDARD WYKOŃCZENIA DOMKÓW SZEREGOWYCH STANDARD WYKOŃCZENIA DOMKÓW SZEREGOWYCH 1. OTOCZENIE 1.1 Ogrodzenie - Teren ogrodzony. - Brama wjazdowa dla każdej z posesji. - Ogrodzenie: elementy murowane z cegły betonowej / żelbetowe otynkowane na

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRAC REMONTOWYCH

PROJEKT PRAC REMONTOWYCH Usługi Projektowe P L U S Sprzedaż Materiałów Budowlanych 18-500 Kolno; ul. Brzozowa 8 tel. 502 566 132 PROJEKT PRAC REMONTOWYCH Obiekt ZAKRES Inwestor: Adres bud.: Projektant: Świetlica wiejska - Remont

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ Modliborzyce 2012-02-09 Dotyczy postępowania znak: INW.271.1.2.2012 Odpowiedzi na zapytania do SIWZ Uprzejmie informuje się, że w postępowaniu dotyczącym przetargu nieograniczonego na zadanie: Adaptacja

Bardziej szczegółowo

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 4 OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI 1. Działka gruntowa - obszar 1193 m 2. Powierzchnia płaska, teren w całości zagospodarowany. Dojście do nieruchomości utwardzone kostką Polbruk, parking samochodowy

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA MIESZKAŃ ETAP III

STANDARD WYKOŃCZENIA MIESZKAŃ ETAP III STANDARD WYKOŃCZENIA MIESZKAŃ ETAP III 1. OTOCZENIE Dojścia piesze Mała architektura Zieleń na gruncie rodzimym Dojazdy Instalacje wod-kan Instalacje elektryczne Instalacje niskoprądowe kostka betonowa

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA LOKALI MIESZKALNYCH I STANDARD WYKONANIA BUDYNKU L PARTYNICE HOUSE TECHNOLOGIA WYKONANIA

STANDARD WYKOŃCZENIA LOKALI MIESZKALNYCH I STANDARD WYKONANIA BUDYNKU L PARTYNICE HOUSE TECHNOLOGIA WYKONANIA STANDARD WYKOŃCZENIA LOKALI MIESZKALNYCH I STANDARD WYKONANIA BUDYNKU L PARTYNICE HOUSE TECHNOLOGIA WYKONANIA OPIS 1. Obiekt 2. Ściany Żelbetowy w technologii monolitycznej z betonu C30/37 (B37) oraz stali

Bardziej szczegółowo

Parter. Dom wolnostojący nr 75. Osiedle Wzgórze Raduni. Łączna powierzchnia domu 272,2 m 2

Parter. Dom wolnostojący nr 75. Osiedle Wzgórze Raduni.  Łączna powierzchnia domu 272,2 m 2 Parter 8 9 7 3 1 2 6 5 4 1 Wiatrołap 8,6 m 2 2 Klatka schodowa z holem 13,2 m 2 3 WC 2,2 m 2 4 Spiżarnia 6 m 2 5 Kuchnia 23,6 m 2 6 Jadalnia 20,5 m 2 7 Salon 30,1 m 2 8 Kotłownia 4,9 m 2 9 Garaż 39,4 m

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA z dnia r.

ZAPYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA z dnia r. ZAPYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA z dnia 29.07.2014r. Dotyczące postępowania pn: POPRAWA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU ŚWIETLICY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W WAŚNIOWIE WRAZ Z

Bardziej szczegółowo

Villa Romanów Sp. z o. o.

Villa Romanów Sp. z o. o. OPIS STANDARDU LOKALU I BUDYNKU OSIEDLE VILLA ROMANÓW I ETAP: BUDYNEK NR 107 1. KONSTRUKCJA BUDYNKU, ROZWIĄZANIA BUDOWLANE FUNDAMENTY SŁUPY KONSTRUKCYJNE ŚCIANY KONSTRUKCYJNE ŚCIANY WYPEŁNIAJĄCE I USZTYWNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

STANDARD BUDYNEK WIELORODZINNY UL. TKACKA WE WROCŁAWIU. W konstrukcji drewnianej Pokrycie dachu z blachy cynkowo-tytanowej

STANDARD BUDYNEK WIELORODZINNY UL. TKACKA WE WROCŁAWIU. W konstrukcji drewnianej Pokrycie dachu z blachy cynkowo-tytanowej STANDARD BUDYNEK WIELORODZINNY UL. TKACKA WE WROCŁAWIU ELEMENT OPIS Technologia budynku Fundamenty Płyta żelbetowa Stropy Żelbetowe filigran Dach Ściany konstrukcyjne zewnętrzne Ściany konstrukcyjne wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Kosztorys budowy domu

Kosztorys budowy domu Kosztorys budowy domu Lp. Rodzaj robót Jedn. przedmiaru Cena jedn. materiału Cena jedn. robocizny materiału robocizny brutto 1 Roboty ziemne 0,00 2950,00 2950,00 1.1 Zdjęcie humusu wraz z utylizacją 0,3mb

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY w Żukowie, gm. Mokobody Branża: Budowlana Część: Remont budynku świetlicy Inwestor: Gmina Mokobody 08-124 Mokobody, ul. Plac Chreptowicza 25 Adres budowy: Żuków

Bardziej szczegółowo

Zakres opracowania rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A

Zakres opracowania rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A Zakres opracowania 1. Strona tytułowa 2. Zakres opracowania 3. Opis techniczny 4. Rysunki : rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A OPIS TECHNICZNY 1.0.Przedmiot opracowania

Bardziej szczegółowo

standard wykończenia

standard wykończenia standard wykończenia 1. Konstrukcja Ławy i stopy fundamentowe Żelbetowe, beton B-20, zbrojenie stal 34Gs Ściany fundamentowe Bloczki betonowe M-6, gr. 25cm na zaprawie cementowej Ściany zewnętrzne i wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA

STANDARD WYKOŃCZENIA STANDARD WYKOŃCZENIA 1. Otoczenie 1.1 Ogrodzenie systemowe 1.2 Dojścia piesze kostka betonowa 1.3 Mała architektura ławki, lampy, donice, kosze na śmieci systemowe, wiata na śmietnik, urządzenie placu

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA. www.dompodwilga.pl. Lokalizacja: Kraków, ul. Spiska/ Przedwiośnie. Zobacz inwestycję:

STANDARD WYKOŃCZENIA. www.dompodwilga.pl. Lokalizacja: Kraków, ul. Spiska/ Przedwiośnie. Zobacz inwestycję: Lokalizacja: STANDARD WYKOŃCZENIA 1. OTOCZENIE zagospdarowanie dojścia piesze mała architektura zieleń na gruncie rodzimym zieleń na stropach drogi / dojazdy instalacje wod. kan. instalacje elektryczne

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z GARAŻEM PODZIEMNYM I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ SOLO 11 STANDARDY WYKOŃCZENIA POWIERZCHNI

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z GARAŻEM PODZIEMNYM I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ SOLO 11 STANDARDY WYKOŃCZENIA POWIERZCHNI BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z GARAŻEM PODZIEMNYM I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ SOLO 11 STANDARDY WYKOŃCZENIA POWIERZCHNI A2.I. NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO I NUMERY EWIDENCYJNE DZIAŁEK BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

Standard wykonania mieszkań w budynkach A,B,C

Standard wykonania mieszkań w budynkach A,B,C m Standard wykonania mieszkań w budynkach A,B,C OTOCZENIE OCHRONA System domofonowy Monitoring części wspólnych Pomieszczenie ochrony w budynku C PLAC ZABAW Plac zabaw dla dzieci wyposażony w: piaskownicę,

Bardziej szczegółowo

OPIS WYKOŃCZENIA I WYPOSAŻENIA MIESZKAŃ OSIEDLA Tuchowskie Zacisze

OPIS WYKOŃCZENIA I WYPOSAŻENIA MIESZKAŃ OSIEDLA Tuchowskie Zacisze OPIS WYKOŃCZENIA I WYPOSAŻENIA MIESZKAŃ OSIEDLA Tuchowskie Zacisze 1. Ściany, słupy: a) kondygnacji podziemnej: zewnętrzne i wewnętrzne: żelbetowe monolityczne b) kondygnacji nadziemnych: zewnętrzne: warstwowe

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO BRANŻA BUDOWLANA 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Modernizacja pomieszczeń i traktów komunikacyjnych budynku administracyjnego Rejonu Dystrybucji Bochnia 1. Spis zawartości Opis stanu istniejącego, Rzut piwnicy inwentaryzacja,

Bardziej szczegółowo

Standard wykonania.

Standard wykonania. Standard wykonania www.dalia-house.pl www.dalia-house.pl OTOCZENIE Dojście do budynku Kostka betonowa/płyty kamienne Zieleń Trawa, krzewy, drzewa Dojazdy Kostka granitowa lub betonowa Instalacje wod. -

Bardziej szczegółowo

CKPiU.272.1.2012. Załącznik nr 1. Opis prac remontowych objętych przedmiotem zamówienia:

CKPiU.272.1.2012. Załącznik nr 1. Opis prac remontowych objętych przedmiotem zamówienia: Opis prac remontowych objętych przedmiotem zamówienia: Załącznik nr 1 1. Wejście główne dół klatki schodowej 2. Wejście wewnętrzne od stacji kontroli pojazdów (klatka schodowa). 3. Klatka schodowa do I

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKÓW WOLNOSTOJĄCYCH I SZEREGOWYCH

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKÓW WOLNOSTOJĄCYCH I SZEREGOWYCH STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKÓW WOLNOSTOJĄCYCH I SZEREGOWYCH I ETAP REALIZACJI OSIEDLA NOWE KONINKO 2010-2011 ELEMENTY OGÓLNOBUDOWLANE ELEMENTY WYKOŃCZENIA ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI ELEMENTY WYPOSAŻENIA ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 36 CZEŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 37 PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU NA MIESZKANIA PRZY UL. KWIATKOWSKIEGO 4 W DĘBICY. Zamówienie obejmuje: a. wykonanie i oddanie

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR)

WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR) WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR) do zadania Wykonanie schodów terenowych i oświetlenia terenu wraz z uporządkowaniem terenu skarpy w Osiedlu GTBS JELENIOGÓRSKA II w Gdańsku-Ujeścisku Adres inwestycji:

Bardziej szczegółowo

Osiedle Borkowska ,,OSIEDLE BORKOWSKA to zespół 29 domów mieszkalnych w zabudowie szeregowej po sześć sztuk w każdym szeregu położonych przy ul. Św. Antoniego pomiędzy ul. Borkowską, a Jana Pawła I

Bardziej szczegółowo

Standard wykończenia

Standard wykończenia Standard wykończenia 1. OTOCZENIE Ogrodzenie Dojścia piesze Mała architektura Zieleń na gruncie rodzimym Zieleń na stropach Dojazdy przęsła stalowe, wysokość ogrodzenia max. 2m kostka betonowa ławki, lampy,

Bardziej szczegółowo

Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze

Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze Delegatura Oddziału w Gorzowie Wlkp. ul. Targowa 2 (dawnej Przemysłowa 14-15) Budynek Delegatury Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

standard wykończenia

standard wykończenia standard wykończenia 1. Konstrukcja Ławy i stopy fundamentowe Żelbetowe, beton B-20, zbrojenie stal 34Gs Ściany fundamentowe Bloczki betonowe M-6, gr. 25cm na zaprawie cementowej Ściany zewnętrzne i wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Obowiązujące przepisy i normy z zakresu budownictwa: -Ustawa z dnia PRAWO BUDOWLANE Ustawa ze zmianami z dnia 27marca 2003r

Obowiązujące przepisy i normy z zakresu budownictwa: -Ustawa z dnia PRAWO BUDOWLANE Ustawa ze zmianami z dnia 27marca 2003r I. SKŁAD ZESPOŁU AUTORSKIEGO - ARCHITEKTURA PROJEKTANT: mgr inż. arch. Justyna Uszałowicz upr. nr 2/R-519/LOOIA/10 II. OPIS TECHNICZNY 1. LOKALIZACJA KOMPLEKS 3 dz. nr 22/24 2. INWESTOR ŁÓDZKA SPECJALNA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ W PAWILONIE C III PIĘTRO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ W PAWILONIE C III PIĘTRO SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ W PAWILONIE C III PIĘTRO Inwestor : Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie Zadanie: Modernizacja pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

1.1 Zakres prac remontowych: Pomieszczenie 102: b) przygotowanie powierzchni, naprawa pęknięć, gruntowanie, szpachlowanie i

1.1 Zakres prac remontowych: Pomieszczenie 102: b) przygotowanie powierzchni, naprawa pęknięć, gruntowanie, szpachlowanie i OPIS ZAKRESU PRAC - REMONT POMIESZCZEŃ I PIĘTRA ORAZ MONTAŻ ZADASZENIA NAD WEJŚCIEM W BUDYNKU WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ ul. Własna Strzecha 18A 1.1 Zakres prac remontowych:

Bardziej szczegółowo

Standard wykończenia

Standard wykończenia Załącznik nr 2 Standard wykończenia 1.Lokal mieszkalny (Os. Radosna bud. Wielorodzinny) Ściany zewnętrzne wykonane z elementów ściennych drobnowymiarowych, ocieplone styropianem gr. 14 cm lub równoważnym

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA MIESZKAŃ ETAP I

STANDARD WYKOŃCZENIA MIESZKAŃ ETAP I STANDARD WYKOŃCZENIA MIESZKAŃ ETAP I 1. OTOCZENIE Dojścia piesze Mała architektura Zieleń na gruncie rodzimym Dojazdy Instalacje wod-kan kostka betonowa ławki, lampy, donice, kosze na śmieci, plac zabaw

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY PROCHOWA STANDARD REALIZACJI

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY PROCHOWA STANDARD REALIZACJI BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY PROCHOWA STANDARD REALIZACJI I ) TEREN ZEWNĘTRZNY I OTOCZENIE Teren teren na tyle budynku ogrodzony, zamknięty dla osób z zewnątrz wejście do budynku od strony ul. Prochowej,

Bardziej szczegółowo

Apartmenty Solec 24. Lokal użytkowy, ostatnie - piętro 11

Apartmenty Solec 24. Lokal użytkowy, ostatnie - piętro 11 Apartmenty Solec 24 Lokal użytkowy, ostatnie - piętro 11 Lokal o powierzchni ok. 1270 m2 znajduje się na ostatniej kondygnacji Zespołu Biurowo-Apartamentowo-Muzealnego położonego przy ul.solec 24 w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Według informacji z rejestru gruntów budynki oddane do eksploatacji w 2007r.

Według informacji z rejestru gruntów budynki oddane do eksploatacji w 2007r. Opis nieruchomości. Lokalizacja, otoczenie, opis budynku Będąca przedmiotem wyceny nieruchomość położona jest w Pogwizdowie Nowym pod nr 370, w obszarze zabudowy jednorodzinnej. Zlokalizowana w strefie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe:

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe: OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego docieplenia budynku mieszkalnego V-cio kondygnacyjnego przy ul. Mickiewicza 114 znajdującego się na nieruchomości oznaczonej nr geod 2600/1, 2599/2,

Bardziej szczegółowo

Lokal nr 5B pln

Lokal nr 5B pln Oferta limitowana Lokal nr 5 329 000 pln Objęty rządowym programem MDM Możliwa wysokość dopłaty rządowej 10% 23 445 pln 15% 35 167 pln 20% 46 890 pln Atuty mieszkania: Doświetlone z trzech stron świata

Bardziej szczegółowo

- strefa zieleni, - plac zabaw, - miejsce rekreacji z jeziorem, - miejsca do uprawiania sportów (kort tenisowy oraz dwa boiska).

- strefa zieleni, - plac zabaw, - miejsce rekreacji z jeziorem, - miejsca do uprawiania sportów (kort tenisowy oraz dwa boiska). Standard wykonania mieszkań w projekcie Osiedle Zielona Italia przy ul. Obywatelskiej i ul. Świerszcza - INFORMACJE OGÓLNE INFORMACJE OGÓLNE - Osiedle Zielona Italia, w kwadracie ulic Chrościckiego, Obywatelskiej

Bardziej szczegółowo

1. BUDYNKI PRZYLEGŁE:

1. BUDYNKI PRZYLEGŁE: załącznik nr 1 : Tabela podziału ceny ryczałtowej dot. zakresu prac budowlanych dotyczy: Zapytania ofertowe: Nabycie robót i materiałów budowlanych celem stworzenia odpowiednich warunków pracy parku maszynowego

Bardziej szczegółowo

JULSTAR INVESTMENT SP. Z O.O. UL. PORCELANOWA 25 40-241 KATOWICE WSTĘPNA WYCENA BUDOWY DOMU W TECHNOLOGII JULSTAR

JULSTAR INVESTMENT SP. Z O.O. UL. PORCELANOWA 25 40-241 KATOWICE WSTĘPNA WYCENA BUDOWY DOMU W TECHNOLOGII JULSTAR JULSTAR INVESTMENT SP. Z O.O. UL. PORCELANOWA 25 40-241 KATOWICE WSTĘPNA WYCENA BUDOWY DOMU W TECHNOLOGII JULSTAR ŚCIANA NATUR STAR NAJWYŻSZA JAKOŚĆ MATERIAŁÓW PRODUKOWANYCH W NIEMCZECH I AUSTRII WYPRUDOKOWANA

Bardziej szczegółowo

nadproża okienne, drzwiowe belki nadprożowe prefabrykowane podciągi, trzpienie żelbetowe monolityczne

nadproża okienne, drzwiowe belki nadprożowe prefabrykowane podciągi, trzpienie żelbetowe monolityczne Standard Wykończenia Apartamentów Zielona Przystań Stan Deweloperski (Baranowo, ul. Szamotulska ) Ławy Fundamentowe ławy żelbetowe monolityczne żelbetowe izolacja ław fundamentowych Abizol R Ściany zewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Standard Wykończenia. Biuro sprzedaży: Terra Casa S.A. ul. Bronowicka 19/LU17 30-084 Kraków. www.poznanska10.com

Standard Wykończenia. Biuro sprzedaży: Terra Casa S.A. ul. Bronowicka 19/LU17 30-084 Kraków. www.poznanska10.com Standard Wykończenia ul. Bronowicka 19/LU17 ZAGOSPODAROWANIE TERENU Ogrodzenie od strony wschodniej profile stalowe malowane, linki stalowe pod pnącza zielone na całej długości ogrodzenia od strony południowej

Bardziej szczegółowo

CZYTELNIA AKT W SĄDZIE REJONOWYM W ZDUŃSKIEJ WOLI

CZYTELNIA AKT W SĄDZIE REJONOWYM W ZDUŃSKIEJ WOLI CZYTELNIA AKT W SĄDZIE REJONOWYM W ZDUŃSKIEJ WOLI 1 S t r o n a 1.Przedmiot i podstawa opracowania 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest adaptacja i aranżacja pomieszczeń na

Bardziej szczegółowo

Wysokość okapu ok. 6,70 Od strony południowo-zachodniej na pierwszym piętrze znajdują się balkony żelbetowe z barierkami stalowymi. Obiekt został wykonany w konstrukcji murowanej tradycyjnej. Rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Centrum Kultury w Łubnicach, Łubnice 74, Łubnice, woj. świętokrzyskie, tel , fax

Centrum Kultury w Łubnicach, Łubnice 74, Łubnice, woj. świętokrzyskie, tel , fax Numer ogłoszenia: 36124 2014; data zamieszczenia: 31.01.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 12047 2014 data 20.01.2014

Bardziej szczegółowo

KARTA OBIEKTU nr 1 Budynek hali przemysłowej POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 3346,97 m² POWIERZCHNIA ZABUDOWY 3526,15 m² KUBATURA 39492,90 m³ ROK BUDOWY 2009

KARTA OBIEKTU nr 1 Budynek hali przemysłowej POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 3346,97 m² POWIERZCHNIA ZABUDOWY 3526,15 m² KUBATURA 39492,90 m³ ROK BUDOWY 2009 KARTA OBIEKTU nr 1 PRZEDMIOT Budynek hali przemysłowej POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 3346,97 m² POWIERZCHNIA ZABUDOWY 3526,15 m² KUBATURA 39492,90 m³ ROK BUDOWY 2009 1 Budynek I kondygnacyjny, w zabudowie zwartej,

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 33 W OBORNIKACH ŚLĄSKICH

INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 33 W OBORNIKACH ŚLĄSKICH Nr umowy ZP 31 2014 AREA-BP Marcin Smuda 43-100 Tychy, ul. Zwierzyniecka 73 tel/fax. 791 691 360 / (032) 258-58-46 INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU Domy Po Sąsiedzku realizowane będą według trzech standardów wykończenia STANDARD DEWELOPERSKI MINUS 1. OPIS STANDARDU DEWELOPERSKIEGO MINUS 1.1. Fundamenty 1.2. Płyta betonowa

Bardziej szczegółowo

Standard wykończenia mieszkań i części wspólnych Inwestycji Point House

Standard wykończenia mieszkań i części wspólnych Inwestycji Point House Standard wykończenia mieszkań i części wspólnych Inwestycji Point House Teren Ochrona Drogi i chodniki Zieleń i DFA Rekreacja Miejsce gromadzenia odpadów Instalacje związane z otoczeniem budynku Otoczenie

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY ROBÓT

HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY ROBÓT Zamawiający : Miejskie Przedsiebiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Wykonawca : 35-233 Rzeszów, ul. Lubelska 54 Zadanie : Rozbudowa Zajezdni MPK Rzeszów, ul. Lubelska HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY ROBÓT

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu zagospodarowania działki remontowanego i przebudowywanego budynku strażnicy OSP w Szymanowie.

OPIS TECHNICZNY. do projektu zagospodarowania działki remontowanego i przebudowywanego budynku strażnicy OSP w Szymanowie. OPIS TECHNICZNY do projektu zagospodarowania działki remontowanego i przebudowywanego budynku strażnicy OSP w Szymanowie. 1. DANE OGÓLNE: Zamawiający _Gmina Teresin z siedzibą w Teresinie ul. Zielona Jednostka

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Cenowa. Szarejka. www.drewnar.pl

Specyfikacja Cenowa. Szarejka. www.drewnar.pl Specyfikacja Cenowa Szarejka www.drewnar.pl STAN DEWELOPERSKI ROZSZERZONY wykończenia: STAN DEWELOPERSKI ROZSZERZONY. Niniejsze rozwiązania należy traktować, jako przykładowe, które po dostarczeniu projektu

Bardziej szczegółowo