WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR)"

Transkrypt

1 WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR) do zadania Budowa budynku mieszkalnego nr 115 w Gdańsku-Letnicy przy ul. Suchej 10 z wyposażeniem pod klucz wraz z zagospodarowaniem terenu, drogami wewnętrznymi, chodnikami, miejscami parkingowymi, przyłączami kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej. 1.Część ogólna: 1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego Kompleksowe wykonanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 115 z wyposażeniem pod klucz wraz z kompletem instalacji wewnętrznych, infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu i urządzeniem placu budowy. a) Adres inwestycji: Budynek nr 115: Gdańsk-Letnica, ul. Sucha 10, dz. 367/2 i 153. Inwestycja realizowana będzie na działkach: dz. nr 367/2 i 153 (własność inwestora) i częściowo na działce 367/1 (własność Gminy Miasta Gdańska wjazd i przyłącza), patrz wypis i wyrys z ewidencji gruntów załącznik nr 1 i szkic sytuacji załącznik nr 2. b) Zamawiający: Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o., Gdańsk, ul. Wilanowska 2A, tel , , fax Przedmiot i zakres robót: a) Ogólna charakterystyka budynku: - Budynek nr 115 budynek 4 kondygnacyjny, niepodpiwniczony z poddaszem nieużytkowym, dwuklatkowy z 18 mieszkaniami. Technologia realizacji tradycyjna częściowo uprzemysłowiona, budynek posadowiony bezpośrednio na żelbetowych ławach fundamentowych. Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej kryty blacho-dachówką. budynek mieszkalny nr rodzinny powierzchnia użytkowa mieszkań w stanie wykończeniowym 865,04 m2 powierzchnia netto wszystkich kondygnacji j.w ,29 m2 kubatura m3 b) Zakres i rodzaj robót budowlanych określa niżej wymieniona dokumentacja techniczna, przedmiary robót, niniejsze WYTYCZNE DO WYKONANIA ROBÓT (WDWR) oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót. Zestawienie dokumentacji: l.p. Nazwa opracowania Bud Projekt budowlany zatwierdzony decyzją pozwolenia na budowę + 2. Opracowanie wielobranżowe - Projekt wykonawczy zawierający: a) Urbanistykę b) Architekturę c) Architekturę uzupełnienie d) Drogi e) Konstrukcję f) Przyłącza wod.-kan. g) Przyłącze kanalizacji deszczowej odwodnienie projektowanego budynku h) Instalacja gazu ziemnego i) Kotłownia gazowa j) Instalacje wod.-kan., c.o. k) Instalacje elektryczne + 1

2 3. Przystosowanie mieszkania dla osoby niepełnosprawnej + 4. Opracowanie marketingowe mieszkań + 5. Gospodarka zielenią + 6. Specyfikacja wykonania i odbioru robót + c) Ponadto należy zaprojektować i wykonać przyłącze kanalizacji sanitarnej i podłączenie wody do istniejącego w zachodnio-południowej części działki budynku (zadanie nr 2 zgodnie z umową). Inwestor załącza warunki techniczne z SNG (załącznik nr 3) na podstawie, których należy wykonać projekt oraz aktualną mapę do celów projektowych (załącznik nr 4). Wykonawca winien wykonać projekt przyłącza kanalizacji sanitarnej i przyłączenia wody zgodnie z uzyskanymi z SNG warunkami, uzyskać uzgodnienie ww. projektu z wymaganymi instytucjami i zatwierdzić go w urzędzie miejskim uzyskując pozwolenie na wykonanie robót. d) Zakres robót specjalistycznych: Niżej wymienione roboty specjalistyczne nie należące do zakresu robót: - sieci gazowe do skrzynki gazowej realizowane będą przez Pomorską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. zgodnie z umową przyłączeniową - przyłącze telefoniczne realizowane będzie przez TP S.A. lub NETIA - przyłącze telewizyjne realizowane będzie przez UPC Polska Sp. z o.o. i TP S.A. - zasilanie kablowe budynków, linie kablowe n.n. jest wykonane przez Kompanię Energetyczną ENERGA zgodnie z umową przyłączeniową. UWAGA: w razie kolizji przy realizacji budynku z wykonanymi złączami prace należy wykonywać w uzgodnieniu z Energa Operator S.A. - sieć, przyłącze wodociągowe wykonane jest przyłącze od sieci w ulicy Suchej do studni wodomierzowej na granicy działek 367/1 i 367/2, - sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej jest wykonana, studnie zlokalizowane są na terenie działki 367/1, Do obowiązków WYKONAWCY należy koordynacja w/w robót, przygotowanie frontu robót dla w/w przedsiębiorstw oraz uwzględnienie ich w harmonogramie robót w uzgodnieniu z Inwestorem. Na czas prowadzenia robót przez w/w podmioty Wykonawca przekaże protokolarnie teren pod roboty specjalistyczne wymienione w punkcie d, a po ich zakończeniu odbierze uporządkowany teren. Niżej wymienione roboty należące do zakresu robót: - wykonanie kanalizacji deszczowej na terenie działki zgodnie z projektem - wykonanie kanalizacji sanitarnej do budynku 115 zgodnie z projektem - wykonanie doprowadzenia wody do budynku nr 115 wykonać zgodnie z projektem - dodatkowo należy wykonać podłączenie wody i przyłącze kanalizacji sanitarnej do istniejącego w południowo-zachodniej części działki budynku (patrz opis powyżej pkt c) - dodatkowo należy zlikwidować istniejące ceglane szambo na terenie działki 1.3 Informacja o terenie budowy: Teren budowy znajduje się w Gdańsku-Letnicy i obejmuje jedną lokalizację: - bud. nr 115- przy ul. Suchej 10 działka nr 367/2 i 153. patrz załącznik nr 1 wypis i wyrys z ewidencji gruntów i załącznik nr 2 szkic placu budowy. Ponadto w celu wykonania podłączeń instalacji do sieci zewnętrznych wykonawca będzie korzystał z działek nr 371, 367/1 i 164 będących własnością Gminy Miasta Gdańska. Przed rozpoczęciem robót należy uzyskać pozwolenie na użytkowanie ww. terenu (inwestor pomoże w uzyskaniu niniejszej zgody). 2

3 Teren budowy budynku nr 115 graniczy: od strony północno-wschodniej z ulicą Suchą dz. nr 164, od strony południowo-wschodniej z terenem zabudowanym budynkiem mieszkalnym dwurodzinnym dz. nr 162. od strony południowo-zachodniej z działką nr 158 niezabudowaną, z działką nr 154 zabudowaną budynkiem mieszkalnym usytuowanym na granicy działek oraz działką nr niezabudowaną od strony południowo-wschodniej - z działką nr 371, na której częściowo usytuowany jest istniejący ciepłociąg. Tereny działek inwestora - to teren płaski, uporządkowany (wskazana wizja w terenie). W południowo-zachodnim narożniku działki inwestora na granicy z działką nr 154 znajduje się budynek gospodarczy jednokondygnacyjny oraz weranda budynku zlokalizowanego na granicy działek. Teren wokół ww. budynków jest częściowo ogrodzony a istniejące ogrodzenie wchodzi w zakres terenu budowy. Przed rozpoczęciem robót należy ww. ogrodzenie usunąć a przy wykonywaniu ogrodzenia terenu budowy, ogrodzenie placu budowy wykonać zgodnie z zakresem robót załącznik nr 2. Dodatkowo na wyłączonym fragmencie działki w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanych parkingów zlokalizowane jest istniejące ceglane szambo. Należy przewidzieć demontaż szamba i wymianę gruntu w jego sąsiedztwie pod wykonywanymi parkingami. Na działce nr 367/2 znajdują się 2 drzewa klon i świerk przeznaczone do wycinki. Po uzyskaniu przez Inwestora pozwolenia z Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego drzewo to należy wyciąć i usunąć. Usunięcie drzewa przewidzianego do wycinki należy przewidzieć w ofercie. Wszelkie formalności i opłaty związane z wycinką dla Urzędu Miasta dokona i zapłaci Inwestor. Szczegółowy plan organizacji zaplecza i terenu budowy należy uzgodnić z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Przekazanie placu budowy Wykonawcy nastąpi protokolarnie w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy na realizację robót. 1.4 Zagospodarowanie placu budowy: a) Zaplecze budowy: Wykonawca ma do dyspozycji na teren budowy działki nr 367/2 i będące własnością inwestora. Ponadto w celu wykonania podłączeń do infrastruktury zewnętrznej czasowo będą zajmowane działki nr 371, 367/1 i 164 będące własnością Gminy. Na terenie budowy Wykonawca wykona we własnym zakresie zaplecze socjalnomagazynowo - biurowe budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W granicach zorganizowanego przez wykonawcę zaplecza budowy należy zapewnić w baraku biurowym miejsce dla inspektorów nadzoru inwestorskiego. Po zakończeniu budowy zaplecze zlikwidować, a zajmowany teren uporządkować. b) Ogrodzenie placu budowy: WYKONAWCA winien wykonać we własnym zakresie ogrodzenie budowy zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i przepisami BHP z własnych materiałów (drewno lub inne materiały). Zaleca się zastosowanie ogrodzenia szczelnego od strony terenów ogólnodostępnych i od południowo-zachodniej części działki tj. terenu zajmowanego przez najemcę istniejących budynków. Ogrodzenie terenu poprowadzić na granicy działek i zgodnie z zakresem projektowym patrz załącznik nr 2. Teren budowy należy oznakować zgodnie z przepisami prawa. Po zakończeniu inwestycji ogrodzenie rozebrać, a elementy ogrodzeniowe usunąć z placu budowy, teren uporządkować. 3

4 c) Zasilanie placu budowy w wodę: Przyłącze wody do celów budowy wykonać z istniejącej studni wodomierzowej. Po zakończeniu robót tymczasowe przyłącze wody na cele budowy zlikwidować. d) Zasilanie placu budowy w energię elektryczną: Inwestor przed przekazaniem placu budowy dla wykonawcy doprowadzi do placu budowy energię elektryczną i zamontuje szafkę kablową, z której Wykonawca rozprowadzi zasilanie po placu budowy. Po zakończeniu budowy wykonawca zdemontuje zasilanie energetyczne, przystawkę pomiarową i złącze kablowe i przekaże je inwestorowi. Koszty likwidacji zasilania należy uwzględnić w ofercie. e) Oświetlenie placu budowy: Należy wykonać oświetlenie tymczasowe placu budowy, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, przepisami BHP oraz wymaganiami firmy ochroniarskiej. Po zakończeniu budowy oświetlenie należy zlikwidować. f) Dojazd na teren budowy jest zapewniony drogą gminną ulica Suchą. Należy przewidzieć sprzątanie ulicy w trakcie realizacji robót oraz naprawę ewentualnych uszkodzeń. Na terenie placu budowy należy wykonać drogę tymczasową z płyt drogowych zgodnie z wykonanym planem BIZ. Wykonawca na terenie budowy we własnym zakresie wykona zaplecze socjalnomagazynowe dla pracowników budowy wraz z przyłączami oraz zapewni ochronę budowy i wywóz z placu budowy gruzu powstałego w trakcie realizacji robót. W/w prace wymienione w poz. a-f należy skosztorysować i uwzględnić w ofercie, zgodnie z tabelami elementów rozliczeniowych. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ład i porządek na placach budów oraz ulicach dojazdowych. Inwestor opłaci koszty związane z dostawą energii elektrycznej i wody dla potrzeb budowy w okresie realizacji inwestycji. Za korzystanie z w/w mediów oraz opłaconego przez Zamawiającego urządzenia placu budowy Zamawiający będzie potrącał na bieżąco z faktur wynagrodzenie w wysokości 4,0 % wartości robót podstawowych (nie dotyczy robót przygotowawczych placu budowy), zgodnie z zapisami umowy. 2. Standard wykończenia budynku: - mieszkania: ściany i sufity szpachlowane i malowane farbą emulsyjną w kolorze białym o podwyższonej odporności na ścieranie, odporność mechaniczna powłoki zakwalifikowana do minimum klasy II, w łazienkach ściany wyłożone glazurą lub gresem do wys. 2 m, powyżej malowane farbą emulsyjną wodoodporną w kolorze białym, narożniki ścian wykonać ścinając brzeg kafli do kąta 45 stopni - bez stosowania typowych listew PCV do glazury, ewentualne z zastosowaniem aluminiowych listew, zastosować gres lub glazurę o wymiarach min. 30x40 cm z nowoczesnej kolekcji renomowanej firmy, w kolorystyce szaro-beżowej, fugi maks. gr. 2 mm. w łazienkach na podłodze terakota lub gres z kolekcji dopasowanej do glazury ściennej, o wymiarach min 40 x 40 cm, fugi maks. 3 mm w pokojach na podłodze ułożona wykładzina dywanowa typu boucle o wadze runa min 600 g/m2 z cokołem z obszytej wykładziny dywanowej wys. ok. 8 cm, 4

5 w kuchniach i przedpokojach wykładzina PCV heterogeniczna o wysokiej klasie na ścieralność, gr. min 3 mm z listwami przypodłogowymi dopasowanymi do wykładziny, systemowymi PCV; styk zmiany materiału na podłodze w mieszkaniach (wykładziny PCV i gresu, terakoty) wykończyć stykową, metalową lub aluminiową listwą podłogową. drzwi wejściowe do mieszkań antywłamaniowe z bolcami stałymi i ruchomymi minimum klasy C np.: firmy Witex Super-Lock, GERDA, Dierre lub równorzędne, z wizjerem, klamką, dwoma zamkami i kompletem kluczy, progiem systemowym lub drewnianym, zastosować drzwi w okleinie drewnopodobnej w kolorze drewna (dąb, orzech, brzoza, dąb bielony), drzwi wewnętrzne typowe konfekcjonowane fabrycznie, płaskie w okleinie drewnopodobnej w kolorze drewna jak drzwi wejściowe (dąb, orzech, sosna, brzoza, dąb bielony) z ościeżnicami systemowymi regulowanymi np. typu PORTA, dostosowanymi do grubości ściany. W pokojach drzwi z dużym przeszkleniem, w kuchniach z dużym przeszkleniem oraz otworami wentylacyjnymi, w łazienkach z przeszkleniem małym i otworami wentylacyjnym, zastosować okleinę drzwi o wysokiej odporności na ścieranie. urządzenia wodociągowe i sanitarne w łazienkach: podwieszana miska wc na systemie podwieszanym typu Geberit lub równoważnym z deską sedesową i przyciskiem do spłukiwania wody dwudzielnym - komplet, umywalka z półnogą (półpostumentem), baterią umywalkową stojącą z korkiem, wanna blaszana z obudową systemową z dwóch stron (front i bok) i baterią wannową stojącą z korkiem podejście wody do pralki z zaworem zimnej wody i odpływ zaślepiony korkiem do pralki UWAGA: w mieszkaniu dla osób niepełnosprawnych zamontowane urządzenia sanitarne dla osób niepełnosprawnych tj.: brodzik najazdowy dla osób na wózkach inwalidzkich uwzględniając pole manewrowe wózkiem o średnicy 1,50 m o wym. 100 cm x 100 cm z serii urządzeń bez barier, nad brodzikiem krzesełko składane siedzisko prysznicowe, uchwyty pomocnicze wykonane ze stali nierdzewnej szt.2 i zasłonka prysznicowa podwieszana miska wc dla osób niepełnosprawnych również w systemie podwieszanym typu Geberit lub równoważnym z deską sedesową z serii bez barier i przyciskiem do spłukiwania wody dwudzielnym komplet, poręcze ułatwiające sprawne przeniesienie ciała z uchwytem o dwu poziomach oparcia zamocowane maksymalnie 75 cm nad posadzką (min jeden uchwyt podnoszony) zgodnie z rysunkiem w projekcie szt. 3, umywalkę o wymiarach 60x45 cm o prostej krawędzi przedniej dla wygodnego oparcia przedramion w czasie mycia rąk, zawieszoną na wysokości cm nad posadzką, może być z regulacją pochylenia, bateria jednouchwytowa w kuchni (również w mieszkaniu dla osób niepełnosprawnych) zamontowana wolnostojąca kuchenka elektryczna z płytą ceramiczną i piekarnikiem szerokości 50 lub 60 cm, klasy energetycznej minimum B, zlewozmywak dwukomorowy stalowy szer. 80 cm z baterią kuchenną stojącą, zamontowany na szafce kuchennej przeznaczonej pod zlewozmywak, pod szafką zawór wody do zmywarki ogrzewanie i ciepła woda z kotłowni gazowej zlokalizowanej na parterze budynku z indywidualnym opomiarowaniem na klatce schodowej grzejniki malowane fabrycznie w kolorze białym płytowe, w łazience grzejnik drabinkowy wentylacja pomieszczeń grawitacyjna, zakończona kratkami w ścianie, a na dachu kanały zakończyć systemowymi nasadami wentylacyjnymi np. typu zefir lub wirplast. zamontowany osprzęt elektryczny standardowy w kolorze białym, 5

6 w łazience na suficie plafon z żarówką, nad umywalką wypust zakończony kostką do oświetlenia nad lustrem, w pozostałych pomieszczeniach wypusty oświetlenia na suficie zakończone kostką i haczyki do mocowania lamp gniazda telefoniczne i domofony (unifon cyfrowy) w przedpokoju, gniazda RTV w dużym pokoju, gniazda internetowe w małym pokoju posadzka balkonów wykończona posadzką epoksydowo-żywiczną, na bazie płynnych żywic sztucznych z kolorowymi, z cokołem na ścianie zewnętrznej, okna i drzwi balkonowe PCV, okna mieszkań parterowych zaopatrzone w rolety antywłamaniowe podnoszone ręcznie - zastosować podnoszenie rolet za pomocą korby. - klatki schodowe: szachty na klatkach schodowych zabudowane z oddzielnymi drzwiczkami do każdego mieszkania, zamykane na klucz posadzki gres o wyższej wytrzymałości na ścieranie, przeznaczony do użytku w miejscach publicznych z cokołem wys. 10 cm, na stopniach zastosować płytki ryflowane, zastosować gres ciemnoszary sufity malowane na biało farbą emulsyjną o podwyższonej odporności na ścieranie, odporność mechaniczna powłoki klasy I do wys. 1,6 m ściany klatek schodowych oraz w wózkarniach wykończone lamperią, policzki schodów i boki podestów pomalować farbą lateksowa o najwyższej odporności na ścieranie w kolorze zbliżonym do lamperi ściany w wiatrołapach do wysokości 1,5 m gres, powyżej malowane na biało farbą emulsyjną o podwyższonej odporności na ścieranie drzwi do klatek schodowych - aluminiowe zgodnie z dokumentacją, profil ciepły z instalacją domofonową balustrady wewnętrzne stalowe malowane proszkowo w wiatrołapie zamontowane skrzynki pocztowe, zamykane na kluczyk, tablica ogłoszeniowa, wycieraczka pomieszczenie kotłowni, wózkarni i pomieszczenia gospodarcze dla sprzątaczek posadzka gres z cokołem jak na klatkach schodowych, ściany tynkowane i malowane na biało farbą o podwyższonej odporności na ścieranie (w wózkarniach lamperia), drzwi pełne wzmocnione np. stalowe Hormann, Porta, Gerda lub równorzędne zamykane na klucz w pomieszczeniu gospodarczym dla sprzątaczek zamontowany zlew gospodarczy z baterią i umywalką z baterią, kratka ściekowa w posadzce z gresu, ściany i sufity malowane farbą jak klatki schodowe w kolorze białym w pomieszczeniu kotłowni urządzenia zgodnie z projektem kotłowni oraz zamontowany zlew z zaworem czerpalnym z końcówką do węża, kratka ściekowa w posadzce. - ELEMENTY zagospodarowania terenu: drogi wewnętrzne i chodniki kostka betonowa typu Polbruk, zastosować dwa kolory kostki, szary na jezdni, czerwony na chodniki i część ciągów pieszo-jezdnych przeznaczona dla pieszych miejsca parkingowe płyty betonowe ażurowe śmietnik, ławka gospodarcza z trzepakiem rozwiązania typowe zgodnie z projektem szlaban z podporą ramienia stałego, elektromechaniczny do wjazdów prywatnych, publicznych i zastosowań przemysłowych o długości ramienia 5,0 m przeznaczony do pracy intensywnej, z wbudowaną centralą sterującą, i akumulatorem awaryjnym, czas otwierania max 6 s, bezpieczny, inteligentny, z zamykaniem po przecięciu linii fotokomórek, z funkcją serwisową, uruchamiany na pilota ogrodzenie niskie od strony wejścia do budynków odgradzające trawnik przed oknami mieszkań parterowych wys. ok. 0,6 m systemowe panelowe lekkie ogrodzenie terenu działki na granicy działki wys. ok. 1,2 m systemowe panelowe lekkie zieleń i nasadzenia zgodnie z projektem 6

7 2 Uszczegółowienie i zmiany, które należy uwzględnić w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót oraz w ofercie: 2.1 A r c h i t e k t u r a: a) ZMIANA! W budynku na parterze zaprojektowano jedno mieszkanie dostosowane dla osób niepełnosprawnych. W załączonym opracowaniu pt. Przystosowanie mieszkania dla osoby niepełnosprawnej szczegółowo przedstawiono układ mieszkania i opisano specjalistyczne wyposażenie w/w mieszkań. W mieszkaniu tym wykonać układ ścianek i stolarkę drzwiową (o szerokości użytkowej min 90 cm i bez progów) zgodnie z projektem. Instalację elektryczną wykonać jak dla osób niepełnosprawnych (wszystkie włączniki na wysokości 1,1 m) zgodnie z projektem. Inwestor rezygnuje z wykonania zaprojektowanej w mieszkaniach dla osób niepełnosprawnych instalacji przyzewowej (centralki systemu, sygnalizatora optyczno-akustycznego, przycisku kasującego,.). Ponadto inwestor rezygnuje z wykonania zaprojektowanego specjalistycznego wyposażenia dla osób niepełnosprawnych tj.: - w łazience - dywanika antypoślizgowego, lustra przy umywalce i uchwytu na drzwiach - w kuchni - blatów roboczych wysuwanych, szafek dolnych na kółkach i szafek wysokich na prowadnicach, lodówki Pozostałe wyposażenie i urządzenia w mieszkaniach przystosowanych dla osób niepełnosprawnych wykonać zgodnie z projektem i zgodnie z opisem w punkcie 2 n/n opracowania. b) Klatki schodowe, wiatrołapy, wózkarnie, pom. gospodarcze i kotłownie - posadzkę wykończyć gresem z cokołem, zastosować gres o wyższej wytrzymałości na ścieranie, przeznaczony do użytku w miejscach publicznych z cokołem wys. 10 cm, na stopniach zastosować płytki ryflowane, zastosować gres ciemnoszary; ściany otynkować i pomalować farbą emulsyjną w kolorze białym, do wys. 1,6 m wykonać lamperie w klatkach schodowych, wózkarniach. Zastosować lamperię odporną na uszkodzenia ścienną i wysoce odporną na czyszczenie powłokę wewnętrzną, wielobarwną, matową, bardzo ekonomiczną, wewnętrzną powłoką dekoracyjną z drobnych płatków, do nakładania wałkiem lub metodą natrysku np. firmy Caparol Capardecor VarioPutz lub równoważną. Zastosować kolor wg kolorystyki firmy Caparol nr 21( podkład Putzgrunt 610 w kolorze VP nr 21. Zastosować produkt uzupełniający Putzgrunt 610 Capadecor Vario-Finish seidenmatt. W wiatrołapach ściany do wys. 1,6 m wykończyć gresem. Narożniki gresu wykończyć listwami aluminiowymi systemowymi. W wiatrołapach w posadzce wykonać obniżenie, w którym zamontować wycieraczki wewnętrzne. c) Każde mieszkanie w budynkach należy wyposażyć w komplet kluczy do drzwi do mieszkania oraz do pomieszczeń wspólnych (wejście do budynku - domofon, wózkarnia). Dodatkowo dla Zarządcy budynku należy przygotować komplety kluczy (minimum po 3 szt.) do wszystkich pomieszczeń w każdej klatce budynku (pomieszczenia wspólne wózkarnia, domofon) i dostępne tylko dla Inwestora pom. gospodarcze, kotłownia, wyłaz na dach Na czas budowy należy przewidzieć zastosowanie zamków budowlanych do drzwi wejściowych do mieszkań. d) Skrzynki pocztowe zamontować zgodne z obowiązującymi przepisami. W każdej klatce przewidzieć 1 dodatkową skrzynkę dla administracji, wszystkie skrzynki zaopatrzyć w kluczyki w ilości min 2 szt. do każdej skrzynki (zastosować inny zamek dla każdej skrzynki). e) ZMIANA! - Zlokalizowane na klatkach schodowych szachty sanitarne oddzielić ścianką murowaną z cegły gr. 6-8 cm od sąsiadującego szachu elektrycznego z przewodami. Obudowę szachtu wykonać zgodnie z projektem, dodatkowo w części elektrycznej na każdej kondygnacji wykonać drzwiczki rewizyjne zamykane na kluczyk (zastosować jeden typ zamka w całym budynku). Obudowę szachów w części sanitarnej zaopatrzyć w drzwiczki opisane numerami mieszkań do których przynależą, wyposażyć w zamki zamykane na kluczyk min 2 klucze do każdego zamka (zastosować inny zamek dla każdego szachtu). W 7

8 górnej i dolnej części obudowy szachtu sanitarnego wykonać otwory wentylacyjne wykończone tulejami. Drzwiczki w części sanitarnej i elektrycznej pomalować w tym samym kolorze. f) Za drzwiami wewnętrznymi jak też wejściowymi do mieszkań, które mogą uderzać w ścianę należy zamontować odboje. Dotyczy to również zewnętrznych drzwi wejściowych do klatek schodowych. g) ZMIANA! - Należy zmienić typ drzwi wewnątrzlokalowych do pokoi w mieszkaniach z zaprojektowanych drzwi pełnych na drzwi z przeszkleniem dużym (typowo pokojowe załącznik nr 9), w pokojach z aneksem kuchennym dodatkowo wykonać w drzwiach otwory nawiewne lub zamontować kratkę wentylacyjną. Zamontować drzwi typowe konfekcjonowane fabrycznie, płaskie w okleinie drewnopodobnej o większej odporności na ścieranie niż do mieszkalnictwa, w kolorze drewna (dąb, orzech) z ościeżnicami systemowymi regulowanymi np. typu PORTA, dostosowanymi do grubości ściany. h) Parapety wewnętrzne powinny być wysunięte co najmniej o 5 cm poza lico ściany (nie dotyczy klatki schodowej), zastosować trwałe parapety np. z konglomeratu kamieniopodobnego lub z lastrika jak w projekcie, nie stosować parapetów z ażurowych profili PCV i z płyt postforming. i) Wszystkie mieszkania, pomieszczenia, skrzynki pocztowe, szachty ponumerować i opisać trwale. j) Na budynku zamontować min 2 tablice informacyjne z adresem i danymi zarządcy oraz tablice z oznakowaniem klatek (kl. A, kl. B). Tablice wykonać zgodnie z załączonymi szkicami załącznik nr 5. k) Przed przystąpieniem do robót wykończeniowych w budynku Wykonawca zobowiązany jest przedstawić próbki glazury, terakoty, gresu, wykładziny dywanowej, pcv w celu uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru. Inwestor wybierze po 2-3 wzory kolorów zaproponowanych materiałów. l) Najpóźniej w terminie zakończenia robót należy dostarczyć pomiary powykonawcze mieszkań wraz z dokumentacją rysunkową każde mieszkanie na oddzielnym rysunku. m) Wykonać świadectwa charakterystyki energetycznej budynku i mieszkań zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazać je Inwestorowi przed odbiorem. n) ZMIANA! - W wózkarni w klatce A w odległości ok. 1,2 m od ściany z oknem ustawić lekką ściankę ażurową wykonaną np. z siatki ogrodzeniowej, montowanej w profilach stalowych z drzwiami zamykanymi na kłódkę, w celu wydzielenia części pomieszczenia z zamontowanymi skrzynkami dostawców mediów patrz załącznik nr 6. o) ZMIANA! - Kominy i przewody wentylacyjne wykonane z pustaków betonowych od stropu nad ostatnią kondygnacją ocieplić styropianem gr. 3 cm i obmurować cegłą pełną. Nad połacią dachową zastosować cegłę klinkierową w kolorze czerwonym. Na kominach wykonać indywidualne czapy kominowe systemowe z zamontowanymi nasadami typu Zefir lub Wirplast, połączonymi z poszczególnymi przewodami wentylacyjnymi. Rzędna czapki kominów ok. 40 cm powyżej kalenicy budynku patrz załącznik nr 7. p) ZMIANA! - Na dachu budynku wykonać systemowe, w kolorze dachu ławy i stopnie kominiarskie oraz dodatkowo płotki śniegowe -śniegołazy (zgodnie z instrukcją producenta i projektem dachu). q) ZMIANA! - Wyłazy na poddasze i na dach wykonać w obu klatkach schodowych, ponadto na poddaszu wokół wyłazów wykonać nad wełną mineralną podest drewniany do komunikacji oraz ławy doprowadzające do kominów. Ławy i podesty można wykonać o konstrukcji drewnianej lub stalowej z wypełnieniem z desek lub gretingów ażurowych. r) W drzwiach do wiatrołapu i prowadzących na klatkę schodową lub w ścianie zamontować otwory wentylacyjne do umożliwienia prawidłowego działania drzwi z domofonem. s) Okna w budynku zamontować okna PCV o 5-cio komorowych profilach, zaliczanych zgodnie z PN-EN do najwyższej klasy "A" (ścianki zewnętrzne tych profili mają 3 mm grubości, a szerokość komór wewnętrznych wynosi minimum 5 mm) w kolorze białym, współczynnik przenikania ciepła ramy max 1,4 W/(m2xK). W oknach zastosować szyby 8

9 zespolone - termoizolacyjne szyby dwukomorowe składające się z trzech szyb z przestrzenią międzyszybową wypełnioną gazem. Współczynnik przenikania ciepła dla szyb zespolonych max 1,1 W/(m2xK). Wszystkie okna zaopatrzyć w nawiewniki (zgodnie z projektem architektura uzupełnienie) higrosterowane zamontowane w ramach okiennych. W otworach wszystkich okien zlokalizowanych na parterze zamontować rolety antywłamaniowe podnoszone ręcznie z blokadą uniemożliwiającą podciąganie rolet z zewnętrz. Kolor rolet dopasować do elewacji. Przy wszystkich oknach od strony mieszkań zastosować podnoszenie rolet za pomocą korby. t) OKAP budynku wykończyć blachą trapezową o niskim profilu (nie panelami pcv jak w projekcie), w kolorze pokrycia dachowego, mocowanej do konstrukcji drewnianej, co ok. 2,5 m wykonać otwory-kratki wentylacyjne w okapie. u) Opaska wokół budynku wykonać tradycyjną z płyt chodnikowych 50x50x7 na podsypce piaskowo-cementowej ze spadkiem od budynku min 2%. v) Przy wejściu do klatek schodowych na ścianie frontowej wiatrołapu wykonać cokół z płytek gres mrozoodpornych wys. min 15 cm (ok. dł. 5 m przy każdej klatce schodowej). w) Przy oknach klatek schodowych I piętra należy zamontować uchwyty na flagi (łącznie 2 szt.- przy każdej klatki). x) ZMIANA - Posadzka balkonów- wykonać posadzkę epoksydowo-żywiczną, na bazie płynnych żywic sztucznych wykończona naturalnym żwirem granitowym lub kwarcowym o uziarnieniu 2-4 mm, z cokołem na ścianie zewnętrznej; posadzka powinna być powłoką wodoszczelną, dającą bezszwowe uszczelnienie i jednocześnie paro przepuszczalna, do stosowania na zewnątrz budynku, o wysokiej odporności na różnice temperatur, odporna do - 40 C, na promieniowanie UV i działanie czynników atmosferycznych, odporna na ścieranie i antypoślizgowość. y) Daszki nad ostatnimi balkonami wykonać z płyty PCV, pleksi mlecznej imitującej szkło, zastosować rozwiązania systemowe, grubość płyty uzgodnić z producentem z) UWZGLĘDNIĆ zmiany i uszczegółowienie rozwiązań techniczno-materiałowych zawarte w części projektu wykonawczego Architektura-Uzupełnienie dotyczących z uwzględnieniem powyżej opisanych uwag): obudowy szachów instalacyjnych obudowy kanałów wentylacyjnych i kanału spalinowego w kotłowni (UWAGA zmiana opisana w punkcie o) wykończenia okapu dachu wzmocnienia parapetów zewnętrznych okien balkonowych i portfenetrów docieplenia stropu nad ostatnia kondygnacją docieplenia stropu nad wiatrołapem i wózkarnią zamontowania atestowanych wyłazów na poddasze o odporności EI 30 min wykonania ław i drabin kominiarskich na dachu zachowując ciągłość zmiany wysokości elementów klatki schodowej o 2 cm okien w budynku zastosować okna pcv trzyszybowe każde okno zaopatrzyć w nawiewniki higrosterowane 2.1 K o n s t r u k c j a: a) wg projektu. b) dodatkowo w drugiej klatce schodowej wykonać otwór w stropie na III piętrze na wyłaz dachowy a w dachu na wyłaz na dach jak w projekcie w klatce pierwszej. 2.2 M a ł a a r c h i t e k t u r a: a) ZMIANA! - inwestor zmienia typ ogrodzenia trawników przed wejściami do budynków z zaprojektowanych słupków stalowych z łańcuszkami na ogrodzenie systemowe panelowe lekkie składające się z: - paneli ogrodzeniowych wykonanych np. z prętów spawanych punktowo o oczkach ok. 50x200 mm, średnica prętów min φ 4 mm. Długość paneli lub rozstaw słupków maksymalnie 9

10 ok. 2,5 m, wysokość ok. 0,6 m, dla poprawy sztywności paneli zastosować poręcz górną lub inne systemowe rozwiązanie. Panele, słupki i akcesoria winny być zabezpieczone antykorozyjnie ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze grafitowym (antracyt szary). Słupki należy zabetonować w gruncie. Długość ogrodzenia: przy budynku nr 115 odcinek o dł. ok. 11,00 m i dwa odcinki po ok. 13 m. Łączna długość ogrodzeń przed wejściami do budynku = ok. 37,00 mb. Trasę ogrodzenia patrz załącznik nr 8. b) ZMIANA! - teren wokół budynku należy ogrodzić ogrodzeniem systemowym panelowym lekkim j.w. lecz o wysokości 1,2 m, przy wejściu na teren działki obok szlabanu zamontować furtkę. Długość ogrodzenia dla budynku nr ok. 145 mb. Trasę ogrodzenia patrz załącznik nr 8. c) Szlaban zamontowany przed wjazdem na teren budynku wyposażyć w piloty do zdalnego otwierania w ilości równej ilości mieszkań + 8 szt. dla Zarządcy budynku. d) Miejsca postojowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych oznakować zgodnie z przepisami (koperta + znak pionowy). Przy budynku jest wyznaczone 1 miejsce przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Ponadto wszystkie miejsca trwale ponumerować opisem na krawężnikach farbą drogową. Numeracje ustalić z inwestorem. e) Śmietnik wszystkie elementy stalowe wykonać ze stali ocynkowanej ogniowo i malowanych proszkowo zgodnie z projektem, w drzwiach zamontować zamki patentowe i wyposażyć je w klucze w ilości 3 szt. + ilość mieszkań. Ściany śmietnika od środka wykończyć tynkiem zewnętrzny na zagruntowanym podłożu i pomalować go farbą elewacyjną w jasnym kolorze, ponadto zamontować wokół ścian deski odbojowe zabezpieczające przed uderzaniem pojemników w ściany. Przy śmietniku dodatkowo zamontować ławkę gospodarczą oraz trzepak rozwiązania typowe z elementów ocynkowanych i malowanych proszkowo zgodnie z projektem. 2.2 Zieleń: Do zagospodarowania terenu wokół budynku dołączyć pas terenu między chodnikiem/ulicą a budynkiem na całej długości działki będącej własnością inwestora (teren użyczonych działek), teren ten uporządkować i zasiać trawę. Trawę i nasadzenia należy wykonać na przełomie września i października by umożliwić zazielenienie się przed okresem zimowym lub wczesną wiosną, by umożliwić zazielenienie się terenu w terminie zakończenia budynków i oddania ich do użytkowania. W miejscach projektowanych trawników wykonać podłoże z czarnoziemu min gr. 15 cm. Ponadto w miejscu ekokratki na terenie miejsc postojowych wykonać warstwę czarnoziemu umożliwiającą zakorzenienie się trawy i wysiać trawę. Zieleń wysiać tak by umożliwić zazielenienie się przed zakończeniem robót budowlanych. W przypadku wykonywania zieleni w okresie nie umożliwiającym zazielenieni się trawników, od strony wejść do klatek ułożyć trawę z rolki. Zieleń wykonać zgodnie z projektem, żywopłot, drzewa (11 szt.). Zaprojektowane 3 sztuki brzozy brodawkowatej - nasadzić drzewa powyżej 10 lat o obwodzie pnia na wys. 1 m powyżej 18 cm. 2.3 D r o g i w e w n ę t r z n e: Do zakresu opracowania dróg wewnętrznych zlokalizowanych na terenie działek gruntowych będących własnością inwestora należy dołączyć wykonanie wjazdu na działkę. Odcinek łączący drogę wewnętrzną z ulicą miejską. Wykonawca zobowiązany jest w okresie budowy do utrzymania w czystości używanych dróg miejskich. Ze względu na likwidację istniejącego szamba ceglanego i możliwość wystąpienia jego nieszczelności, Wykonawca winien przewidzieć w swojej ofercie wykonanie niezbędnego zakresu robót związanych z ewentualną wymianą gruntu i jego ustabilizowaniem - fragmentu terenu w rejonie usuniętym szambie i projektowanej drogi wewnętrznej. Koszty te ująć w tabeli 8 Urządzenie terenu poz. podbudowa dróg, miejsc postojowych i chodników z krawężnikami. 10

11 2.4 I n s t a l a c j e s a n i t a r n e: a) Zastosować wodomierze bez przetwornika w ilości po 1 szt. do ciepłej i zimnej wody na każde mieszkanie + wodomierze główne administracyjne b) Ciepłomierze zamontować atestowane ciepłomierze kompaktowe zgodnie z dokumentacją po 1 szt. na każde mieszkanie oraz ciepłomierz główny w kotłowni. Ponadto dodatkowo zamontować ciepłomierz na instalacji c.o. przed zasobnikiem ciepłej wody. c) Pod zlewozmywakiem, w każdym mieszkaniu wykonać zawór odcinający zimnej wody do zmywarki, pominięty w projekcie. d) ZMIANA! Wyposażenie mieszkań w łazienkach zamontować wc podwieszany na systemie typu Geberit z deskami sedesowymi i dwudzielnymi przyciskami do spłukiwania wody (zamiast zaprojektowanych wc kompaktów), wanny blaszane dł. 1,5 m z obudowami z dwóch stron, baterią wannową i korkiem, umywalki szer. min 55cm z baterią stojąca, korkiem i półnogą, zawór do pralki i odpływ do pralki zabezpieczony korkiem. W mieszkaniach przystosowanych dla osób niepełnosprawnych wyposażenie zgodne z opisem w punkcie 2. e) ZMIANA! - Zamontować wanny dł. 150 cm a nie jak wskazano w projekcie 140 cm. W budynku nr szt. f) W mieszkaniach przystosowanych dla osób niepełnosprawnych dostarczyć i zamontować brodzik najazdowy z serii bez barier a nie jak opisano w projekcie wykonany z terakoty po 1 szt. w budynku. g) UWAGA ZMIANA zgodnie z opisem pkt. 1.2 ppkt c jako zadanie 2 umowy, należy zaprojektować i wykonać przyłącze kanalizacji sanitarnej do istniejącego w północno-zachodniej części działki budynku oraz podłączenie wody. Inwestor załącza warunki techniczne z SNG oraz mapę do celów projektowych. Na instalacji wody przewidzieć dostawę i montaż dodatkowego wodomierza do opomiarowania wody zimnej. Koszty zaprojektowania i wykonania ww. instalacji ująć w tabeli nr I n s t a l a c j e e l e k t r y c z n e: Wykonać zgodnie z projektem dodatkowo przy sporządzaniu kalkulacji ofertowej należy uwzględnić: a) Dostawę wraz z montażem w każdym mieszkaniu wolnostojącej kuchenki elektrycznej szer. 50 lub 60 cm z piekarnikiem i płytą ceramiczną, klasy energooszczędnej min B oraz jej podłączenie do instalacji przewodem OPd 5x2,5 mm 2 o długości min 2 mb. b) W instalacji domofonowej przewidzieć instalację unifonów i kaset cyfrowych z aparaturą. Kasety montowane na elewacji trwale osłonić przed opadami atmosferycznymi. ilość sztuk unifonów = ilość mieszkań tj. bud szt. ilość sztuk kaset = ilość klatek schodowych, tj. 2 szt. W kuchniach należy dodatkowo wykonać: - wypust gniazda wtyczkowego 2x10+0 na wysokości ok. 40 cm pod zlewozmywakiem do podłączenia zmywarki do naczyń - j.w. lecz wypust na ścianie nad zlewozmywakiem na wys. 2,2 m zakończony kostką w puszce φ 60 p/t i załączany wyłącznikiem p/t przy drzwiach do podłączenia okapu i podświetlenia szafek wiszących c) Oprawy oświetleniowe w wiatrołapach, klatkach schodowych i pomieszczeniach gospodarczych, wózkarni, kotłowni zamontować oprawy zgodnie z projektem. Dodatkowo w łazienkach na suficie zamontować plafony z żarówką. W pozostałych pomieszczeniach wypusty oświetlenia na suficie zakończone kostką i zamontowane haczyki do mocowania lamp. 11

12 d) Wycenić i wykonać instalację internetową zakończoną gniazdem zespolonym RJ45, przewód z UTP kat. 6a w drugim pokoju wraz z wypustem TV zgodnie z opisem w projekcie p e) Wycenić i zainstalować słupy parkowe oświetlenia zewnętrznego wys. 5 m malowane na czarno wg wzoru załączonego do projektu. f) W każdej klatce schodowej budynku na poddaszu nieużytkowym wykonać instalację oświetleniową i po 1 oprawie oświetleniowej w rejonie wejścia na poddasze. g) W rozdzielnicy głównej RG każdej klatki schodowej zainstalować gniazdo wtykowe 2x16 A10 z obwodu administracyjnego. h) Przed wykonaniem ocieplenia budynku wykonać okablowanie do instalacji monitoringu budynku na ścianach zewnętrznych (6 wpustów do kamer maksymalnie 200 m kabla skrętka żelowa UTPw 4PR 24AWG PE IEC 6PI36-5 Cat 5e) i instalacje sprowadzić do pomieszczenia wózkarni. Instalację prowadzić w rurkach RL Uwagi końcowe: Po zakończeniu robót należy dostarczyć wszelkie dokumenty niezbędne do uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie, w tym pomiary wykonawcze mapy, protokoły odbioru instalacji wewnętrznych, sieci, świadectwa charakterystyki energetycznej, pomiary powykonawcze mieszkań itd. Budynek i mieszkania posprzątać i przygotować do odbioru przez przyszłych najemców. Po zakończeniu robót ogrodzenie placu budowy i zaplecze kontenerowe rozebrać, teren objęty robotami uprzątnąć. Zmiany, które opisano w punkcie 2 należy uwzględnić w ofercie. Zaleca się aby przed wykonaniem oferty Oferent dokonał wizji lokalnej w terenie. 4 Tabele elementów rozliczeniowych: 1. W tabeli nr 1 Roboty przygotowawcze placu budowy w pkt 1 zagospodarowanie placu budowy należy przewidzieć: tymczasowe oświetlenie terenu budowy, wykonanie ogrodzenia placu budowy itp. 2. W tabeli nr 1 Roboty przygotowawcze placu budowy w pkt 2 likwidacja placu budowy należy przewidzieć: demontaż ogrodzenia placu budowy, demontaż zasilania placu budowy w energię elektryczną. 3. W tabeli nr 2 Roboty budowlane budynków stan zerowy i surowy w pkt 10 ściany poddasza należy przewidzieć oprócz ścian poddasza, kominy w poziomie poddasza i ponad dachem. 4. W tabeli nr 2 Roboty budowlane budynków stan zerowy i surowy w pkt 15 ścianki działowe należy oprócz wykonania ścianek działowych uwzględnić wykonanie przewodów wentylacyjnych i kominów oraz obudowy szachów na kondygnacjach nadziemnych. 5. W tabeli nr 2 Roboty budowlane budynków stan zerowy i surowy w pkt 19 Pokrycie dachu oprócz pokrycia dachu budynku należy uwzględnić montowane na dachu płotki śniegowe, ławy i stopnie kominiarskie, wyłazy na dach, inne akcesoria dachowe, czapy kominowe oraz nasady wentylacji dachowej. 6. W tabeli nr 3 Roboty budowlane budynków stan wykończeniowy wewnętrzny w pkt 9 Inne roboty wykończeniowe ścian wewnętrznych należy uwzględnić między innymi: parapety wewnętrzne, obudowy kominów wentylacyjnych płytami g-k, kratki wentylacyjne, obudowy szachów instalacyjnych na kl. schodowych. 7. W tabeli nr 3 Roboty budowlane budynków stan wykończeniowy wewnętrzny w pkt 18 Różne roboty wewnętrzne należy uwzględnić między innymi: montaż i dostawę skrzynek pocztowych, wycieraczek, tablic informacyjnych oraz regulację okien i drzwi. 8. W tabeli nr 4 Roboty budowlane budynków stan wykończeniowy zewnętrzny w pkt 1 Docieplenie budynku i wykonanie tynku należy uwzględnić również wykonanie rolet antywłamaniowych zewnętrznych okien parterowych. 12

13 9. W tabeli nr 4 Roboty budowlane budynków stan wykończeniowy zewnętrzny w pkt 3 Rynny i rury spustowe, obróbki blacharskie, parapety zewnętrzne należy uwzględnić również obudowę okapu. 10. W tabeli nr 4 Roboty budowlane budynków stan wykończeniowy zewnętrzny w pkt 4 Balkony należy uwzględnić między innymi: wykonanie balustrad balkonowych oraz daszków nad balkonami. 11. W tabeli nr 4 Roboty budowlane budynków stan wykończeniowy zewnętrzny w pkt 5 Różne roboty zewnętrzne należy uwzględnić między innymi: opaskę wokół budynku, schody zewnętrzne, pochylnię dla osób niepełnosprawnych wraz z balustradami, wycieraczki, oznakowanie budynku, montaż flag, tablice administracyjne. 12. W tabeli nr 5 Instalacje elektryczne wewnętrzne w pkt. 3 Instalacja teletechniczne: internetowa, domofonowa, tv, telef. należy ująć okablowanie do instalacji monitoringu wizyjnego. 13. Koszt zaprojektowania i wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej i podejścia wody do istniejącego budynku w północno-zachodniej części działki jako zadanie 2 umowy należy ująć w oddzielnej tabeli. 5 Uwagi końcowe: Uszczegółowienie rozwiązań i zmiany, które opisano w poz. 2.1 do 2.5 należy uwzględnić w ofercie. Przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy służący do wyceny oferty i nie uwzględnia w/w zmian i ewentualnych błędów. Do obowiązków oferenta należy sprawdzenie przedmiarów z dokumentacją i uwzględnienie wszystkich błędów i rozbieżności. Zaleca się aby przed wykonaniem oferty Oferent dokonał wizji lokalnej w terenie. Opracowała: mgr inż. arch. Magdalena Walaszczyk Sprawdził: inspektor ds. ogólnobudowlanych Józef Rumiński Sprawdził: inspektor ds. instal. elektrycznych Jan Myjkowski Sprawdził: inspektor ds. instal. sanitarnych Stanisław Marucha Gdańsk, grudzień 2014 r. 13

14 TABELA NR 0 BUDOWA: budynek 115, Gdańsk Letnica ul. Sucha ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW Nr Element lub rodzaj robót Wartość netto (zł) Wartość brutto (zł) Roboty przygotowawcze placu budowy 2. Roboty budowlane stan zerowy i surowy 3. Roboty budowlane stan wykończ. Wewn. 4. Roboty budowlane stan wykończ. Zewn. 5. Instalacje wewnętrzne elektryczne 6. Instalacje wewnętrzne wod.-kan., c.o. 7. Przyłącza instalacyjne 8. Urządzenie terenu 9. Zaprojektowanie i wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej i podejścia wody. OGÓŁEM WARTOŚĆ UMOWY: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 14

15 TABELA NR 1 BUDOWA: RODZAJ ROBÓT: budynek 115, Gdańsk Letnica ul. Sucha Roboty przygotowawcze placu budowy zagospodarowanie placu budowy. TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH Element lub rodzaj robót Zagospodarowanie placu budowy. Likwidacja placu budowy. Wycinka drzew. Budynek nr 115 Wartość netto RAZEM: VAT 23% OGÓŁEM WARTOŚĆ BRUTTO ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 15

16 TABELA NR 2 BUDOWA: RODZAJ ROBÓT: budynek 115, Gdańsk Letnica ul. Sucha roboty budowlane budynków stan zerowy i surowy TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH Element lub rodzaj robót Budynek nr 115 Wartość netto Roboty ziemne. 2. Fundamenty. 3. ściany fundamentowe. 4. Izolacje przeciwwilgociowe. 5. Zasypanie z zewnątrz i wewnątrz ścian fundamentowych. Razem: STAN ZEROWY 6. Ściany parteru. 7. Ściany I piętra. 8. Ściany II piętra. 9. Ściany III pietra. 10. Ściany poddasza. Razem: ŚCIANY NADZIEMIA 11. Strop nad parterem i schody. 12. Strop nad I piętrem i schody. 13. Strop nad II piętrem i schody. 14. Strop nad III piętrem. Razem: STROPY, SCHODY, PODESTY 15. Ścianki działowe Razem: ŚCIANKI DZIAŁOWE 16. Okna i drzwi balkonowe. 17. Drzwi aluminiowe. Razem: Okna i drzwi zewnętrzne Razem: STAN SUROWY 18. Dach konstrukcja. 19. Pokrycie dachu. Razem: DACH RAZEM: VAT 8% OGÓŁEM WARTOŚĆ BRUTTO ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 16

17 TABELA NR 3 BUDOWA: budynek 115, Gdańsk Letnica ul. Sucha RODZAJ ROBÓT: roboty budowlane budynków stan wykończeniowy wewnętrzny TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH Element lub rodzaj robót Budynek nr 115 Wartość netto Tynki klatek schodowych. 2. Tynki w mieszkaniach. 3. Glazura w łazienkach i wiatrołapach. Razem: TYNKI i OBLICOWANIA 4. Malowanie ścian i stropów kl. schodowych i pozostałych pomieszczeń przy kl. schod. 5. Malowanie ścian i stropów mieszkań. Razem: ROBOTY MALARSKIE 6. Drzwi antywłamaniowe do mieszkań. 7. Drzwi wewnątrzlokalowe. 8. Drzwi do pozostałych pomieszczeń (kotłownia, wózkarnia, pom. gospod.). Razem: DRZWI WEWNĘTRZNE 9. Inne roboty wykończenia ścian wewnętrznych. Razem: WYKOŃCZENIE ŚCIAN WEWN. 10. Izolacje przeciwwilgociowe, cieplne, przeciwdźwiękowe. Razem: IZOLACJE 11. Podłoża pod posadzki parteru. 12. Podłoża pod posadzki I, II i III piętra. Razem: PODŁOŻA BETONOWE 13. Wykładziny dywanowe, PCV z cokołami w mieszkaniach. 14. Terakota w łazienkach. 15. Posadzka epoksydowo-żywiczna na balkonach (z cokołem). 16. Gres (z cokołem) na kl. schodowych i w pozostałych pom. dostępnych z kl. schod. (kotłownia, wózkarnia, pom. gospod.). Razem: PODŁOGI, POSADZKI, WYKŁADZINY 17. Balustrady schodowe wewnętrzne. Razem: ELEMENTY KOWALSKO-ŚLUSARSKIE 18. Różne roboty wewnętrzne. Razem: RÓŻNE ROBOTY WEWNĘTRZNE RAZEM: VAT 8% OGÓŁEM BRUTTO ROBOTY STANU WYKOŃCZENIOWEGO WEWNĘTRZNEGO: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 17

18 TABELA NR 4 BUDOWA: RODZAJ ROBÓT: budynek 115, Gdańsk Letnica ul. Sucha ROBOTY STANU WYKOŃCZENIOWEGO ZEWNĘTRZNEGO TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH Element lub rodzaj robót Budynek nr 115 Wartość netto ELEWACJE 1. Docieplenie budynku i wykonanie tynku. 2. Elementy z klinkieru na elewacji. 3. Rynny i rury spustowe, obróbki blacharskie, parapety zewnętrzne. 4. Balkony. Razem: ELEWACJA RÓŻNE ROBOTY ZEWNĘTRZNE 5. Różne roboty zewnętrzne (opaska wokół budynku, wycieraczki, oznakowanie budynku uchwyty do flag, tablice administracyjne itp.). Razem: RÓŻNE ROBOTY ZEWNĘTRZNE RAZEM: VAT 8% OGÓŁEM BRUTTO ROBOTY STANU WYKOŃCZENIOWEGO ZEWNĘTRZNEGO: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 18

19 TABELA NR 5 BUDOWA: RODZAJ ROBÓT: budynek 115, Gdańsk Letnica ul. Sucha instalacje elektryczne wewnętrzne TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH Element lub rodzaj robót Rozdzielnice. 2. Instalacje elektryczne p/t i przewody wlz w budynku. 3. Instalacja teletechniczne: internetowa, domofonowa, tv, telef. 4. Instalacja odgromowa i wyrównawcza. 5. Oprawy oświetleniowe, osprzęt elektryczny, badania i pomiary. 6. Kuchenki elektryczne z montażem. RAZEM: VAT 8% OGÓŁEM BRUTTO INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE: Budynek nr 115 Wartość netto ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 19

20 TABELA NR 6 BUDOWA: RODZAJ ROBÓT: budynek 115, Gdańsk Letnica ul. Sucha INSTALACJE WEWNĘTRZNE WOD. - KAN. i C.O. TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH Element lub rodzaj robót Budynek nr 115 Wartość netto INSTALACJA WODOCIĄGOWA Z.W. i C.W.U. 1. Poziomy wody zimnej, c.w.u. i izolacje rurociągów. 2. Piony wody zimnej, c.w.u. i izolacje rurociągów. 3. Instalacje wod.-kan. w mieszkaniach, pom. gospodarczym oraz kotłowni. 4. Montaż armatury wodociągowej. Razem: INSTALACJA WODOCIĄGOWA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 5. Poziomy kanalizacji sanitarnej. 6. Piony kanalizacji sanitarnej. 7. Instalacja kanalizacji sanitarnej w mieszkaniach, kotłowni i pom. gospod. 8. Montaż urządzeń kanalizacji sanitarnej w mieszkaniach, pom. gospod. i kotłowni. Razem: INSTAL. KANALIZACJI SANITARNEJ INSTALACJA C.O. 9. Poziomy i piony instalacji c.o., izolacje rurociągów. 11. Instalacje c.o. w mieszkaniach, pom. gospodarczym oraz kotłowni. 12. Dostawa i montaż grzejników, ciepłomierzy, wodomierz. 13. Technologia kotłowni. 14. Instalacja gazowa. Razem: INSTALACJE C.O. RAZEM: VAT 8% OGÓŁEM BRUTTO INSTAL.WEWN. WOD.-KAN., C.O. i C.W.U.: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 20

21 TABELA NR 7 BUDOWA: budynek 115, Gdańsk Letnica ul. Sucha RODZAJ ROBÓT: UZBROJENIE TERENU PRZYŁĄCZA INSTALACYJNE TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH Element lub rodzaj robót Budynek nr 115 Wartość netto PRZYŁĄCZA INSTALACYJNE 1. Przyłącza kanalizacji sanitarnej do S4/1p. 2. Przyłącza kanalizacji deszczowej do D4/1p. 3. Przyłącze wodociągowe PE 50 od SW do budynku. Razem: PRZYŁĄCZA INSTALACYJNE: RAZEM: VAT 23% OGÓŁEM BRUTTO PRZYŁĄCZA INSTALACYJNE i SIECI: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 21

22 TABELA NR 8 BUDOWA: RODZAJ ROBÓT: budynek 115, Gdańsk Letnica ul. Sucha URZĄDZENIE TERENU TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH Element lub rodzaj robót Budynek nr 115 Wartość netto OŚWIETLENIE TERENU 1. Oświetlenie zewnętrzne terenu. 2. Zasilanie napędu szlabanu wjazdowego. Razem: OŚWIETLENIE TERENU DROGI, CHODNIKI WEWNĄTRZOSIEDLOWE 3. Podbudowa dróg, miejsc postojowych i chodników z krawężnikami. 4. Nawierzchnia drogi i chodników z kostki betonowej. 5. Miejsca parkingowe z płyt ażurowych. 6. Schody zewnętrze i pochylnia do budynku. Razem: DROGI, CHODNIKI UKSZTAŁTOWANIE TERENU, ZIELEŃ 7. Mała architektura - śmietnik, ławki, trzepak. 8. Dostawa i montaż szlabanu wjazdowego. 9. Ogrodzenie strefy wejściowej budynku. 10. Ogrodzenie terenu działki. 11. Zieleń i nasadzenia. Razem: UKSZTAŁTOWANIE TERENU, ZIELEŃ: RAZEM: VAT 23% OGÓŁEM BRUTTO URZĄDZENIE TERENU: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 22

23 TABELA NR 9 BUDOWA: budynek 115, Gdańsk Letnica ul. Sucha RODZAJ ROBÓT: ZAPROJEKTOWANIE i WYKONANIE PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ i PODEJŚCIA WODY TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH Element lub rodzaj robót Budynek nr 115 Wartość netto Wykonanie dokumentacji technicznej, uzyskanie uzgodnień i pozwolenia na wykonywanie robót. 2. Przyłącza kanalizacji sanitarnej 3. Przyłącze wody. Razem: PRZYŁĄCZA INSTALACYJNE RAZEM: VAT 23% OGÓŁEM BRUTTO PRZYŁĄCZA INSTALACYJNE i SIECI: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 23

24

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

Biblioteczka dla Osób Niepe nosprawnych. prof. Ewa Nowak Jolanta Budny Kamil Kowalski

Biblioteczka dla Osób Niepe nosprawnych. prof. Ewa Nowak Jolanta Budny Kamil Kowalski Biblioteczka dla Osób Niepe nosprawnych prof. Ewa Nowak Jolanta Budny Kamil Kowalski dla osób z dysfunkcją narządu ruchu prof. Ewa Nowak, Jolanta Budny, Kamil Kowalski Spis treści Wprowadzenie... 5 Wstęp...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PS PROJEKT Piotr Siejka 22400 Zamość, ul. Kilińskiego 72 tel./fax 84 627 94 38 Egz. Nr 1 PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY BRANŻA: BUDOWLANA OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TEMAT: TERMOMODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

FIRMA PROJKTOWO BUDOWLANA ŁAŚ S.C. 34-511 KOŚCIELISKO, ul STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 7, tel. 0604 06 73 74

FIRMA PROJKTOWO BUDOWLANA ŁAŚ S.C. 34-511 KOŚCIELISKO, ul STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 7, tel. 0604 06 73 74 FIRMA PROJKTOWO BUDOWLANA ŁAŚ S.C. 34-511 KOŚCIELISKO, ul STRZELCÓW PODHALAŃSKICH 7, tel. 0604 06 73 74 PROJEKT KONCEPCYJNY : Projekt przebudowy i rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Jurgowie ADRES

Bardziej szczegółowo

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich

Bardziej szczegółowo

EGZ. nr: Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Powiat Strzelecko-Drezdenecki ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7, 66-500 Strzelce Krajeńskie.

EGZ. nr: Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Powiat Strzelecko-Drezdenecki ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7, 66-500 Strzelce Krajeńskie. EGZ. nr: Temat: Projekt boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku przy ulicy M. Konopnickiej 2, działka nr 1064/7, obręb 0001 Drezdenko. Faza: projekt budowlano-wykonawczy

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE

WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE Warszawa, 2007 r. DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE 1. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać linie metra i ich usytuowanie, przy

Bardziej szczegółowo

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z 2003 r. Nr 33, poz. 270

Bardziej szczegółowo

Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 PROJEKT WYKONAWCZY. Dla zadania pn.:

Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 PROJEKT WYKONAWCZY. Dla zadania pn.: Zarzadzanie i Doradztwo Budownictwo Ladowe Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 Egz. Nr 3... PROJEKT WYKONAWCZY Dla zadania pn.: Budowa parkingu od strony pd-zachodniej na około 28

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA)

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) INWESTYCJI POD NAZWĄ: UZBROJENIE TERENU OSIEDLA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH W CIEPŁOWODACH ADRES : 57-211 Ciepłowody

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data INWESTOR: PRZEDSIĘWZIĘCIE BUDOWLANE: PREZYDENT MIASTA RZESZOWA ROZBUDOWA DK NR 4 w km 595+885 POPRZEZ BUDOWĘ PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO POD UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W RZESZOWIE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/1181/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 28 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR L/1181/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 28 maja 2014 r. UCHWAŁA NR L/1181/14 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Śródmieścia Katowic w rejonie ulic Kościuszki i Francuskiej,

Bardziej szczegółowo

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTONICZNE ARCHITEKCI BARBARA I JANUSZ TARGOWSCY

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTONICZNE ARCHITEKCI BARBARA I JANUSZ TARGOWSCY AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTONICZNE ARCHITEKCI BARBARA I JANUSZ TARGOWSCY 01-875 Warszawa ul. Zgrupowania Żmija 3 p.21 tel./fax (22) 40-321-32 www.aba-architekci.pl e-mail: biuroaba@wp.pl TEMAT: REMONT ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany przyłączy wodociągowych

Projekt budowlany przyłączy wodociągowych EGZ. NR 1 Projekt budowlany przyłączy wodociągowych Obiekt: Przyłącza wodociągowe Adres: Leśna Podl., 21-542 Leśna Podlaska dz. nr ewid. 14/5, 14/7, 15, 16/20, 16/21, 178,14/6,17 Branża: Sanitarna Inwestor:

Bardziej szczegółowo

instrukcja wykonawcza alpol eko plus

instrukcja wykonawcza alpol eko plus uwaga! Uwagi ogólne System ALPOL EKO PLUS jest złożonym systemem zewnętrznej izolacji cieplnej budynków (tzw. ETICS External Thermal Insulation Composite System). System ten określany dawniej jako technologia

Bardziej szczegółowo

System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris. Katalog produktów. Solutions for Essentials

System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris. Katalog produktów. Solutions for Essentials EPIC G111, L61, X46, X719 kwiecień 2014 System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris Katalog produktów DO INSTALACJI CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA I OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY GEODETA KRAJU WYTYCZNE TECHNICZNE G - 4.4 PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE Z PODZIEMNYM UZBROJENIEM TERENU

GŁÓWNY GEODETA KRAJU WYTYCZNE TECHNICZNE G - 4.4 PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE Z PODZIEMNYM UZBROJENIEM TERENU GŁÓWNY GEODETA KRAJU WYTYCZNE TECHNICZNE G - 4.4 PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE Z PODZIEMNYM UZBROJENIEM TERENU ---------------------------------- Warszawa 1987 r. Wytyczne opracował zespół w składzie: Marian

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY LUBIATOWO, DZIAŁKA NR 303, OBR. EW. KIERZKOWO, GMINA CHOCZEWO

PROJEKT WYKONAWCZY LUBIATOWO, DZIAŁKA NR 303, OBR. EW. KIERZKOWO, GMINA CHOCZEWO JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROJEKT WYKONAWCZY INWESTYCJA: Projekt przebudowy i rozbudowy budynku hali rakiet z adaptacja na cele ośrodka terapii dziennej osób niepełnosprawnych, z instalacjami wewnętrznymi (elektryką,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA "BEZPIECZNY DOM" I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNY DOM I. POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA "BEZPIECZNY DOM" I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia "Bezpieczny Dom" zwane dalej OWU, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia mienia od ognia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOMÓW JEDNORODZINNYCH I MIESZKAŃ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOMÓW JEDNORODZINNYCH I MIESZKAŃ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia domów jednorodzinnych i mieszkań, zwane dalej OWU mają zastosowanie w umowach ubezpieczenia zawieranych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia DZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Ogólne Warunki Ubezpieczenia DZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE Ogólne Warunki Ubezpieczenia WARTA DOM PLUS DZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE Co obejmuje ubezpieczenie? 1 1. W oparciu o niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia WARTA DOM PLUS (zwane dalej OWU) można zawrzeć

Bardziej szczegółowo

informacja techniczna ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Budownictwo Motoryzacja Przemysł

informacja techniczna ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Budownictwo Motoryzacja Przemysł EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA informacja techniczna ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych Ważna od września 2011 www.rehau.pl Budownictwo Motoryzacja Przemysł Niniejsza

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU Dom

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU Dom ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/354/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. Spis treści Rozdział 1 Postanowienia wstępne...... str. 1 Rozdział 2 Definicje............

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia PZU DOM Plus

Ogólne warunki ubezpieczenia PZU DOM Plus Ogólne warunki ubezpieczenia PZU DOM Plus ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/34/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia wstępne...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU DOM Grupowy ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/239/2012 z dnia 9 lipca 2012 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 Postanowienia wstępne...

Bardziej szczegółowo

System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S

System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S SPIS TREŚCI str OPIS SYSTEMU HAIROCK S 4 Parametry techniczne 4 Przeznaczenie 5 Korzyści 5 Aprobaty i atesty 5 WYTYCZNE DLA PROJEKTANTÓW 6 Materia³y 6 Mocowanie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 74 poz. 836 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

Dz.U. 1999 Nr 74 poz. 836 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 74 poz. 836 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.

Bardziej szczegółowo

HOTEL HARNAŚ. Właściciel gruntu: Skarb Państwa Użytkownik wieczysty: ZUT TUR-WOLA Sp. z o.o. w likwidacji

HOTEL HARNAŚ. Właściciel gruntu: Skarb Państwa Użytkownik wieczysty: ZUT TUR-WOLA Sp. z o.o. w likwidacji HOTEL HARNAŚ Właściciel gruntu: Skarb Państwa Użytkownik wieczysty: ZUT TUR-WOLA Sp. z o.o. w likwidacji Obiekt stanowi zespół budynków pod nazwą Hotel Harnaś, położony w Korbielowie przy ulicy Leśnej

Bardziej szczegółowo