Proboszcz zwróci si do gminy o 75 tys. z. s. 7.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Proboszcz zwróci si do gminy o 75 tys. z. s. 7. www.zycie-rawicza.pl"

Transkrypt

1 5.000 z nagrody za wskazanie sprawców w amania s. 4 MIEJSKA GÓRKA Proboszcz zwróci si do gminy o 75 tys. z s. 7 BOJANOWO: Budynek sp on doszcz tnie s. 5 Dzi w numerze OG OSZENIE Nr 31 (555) ISSN sierpnia Cena 2,80 z (w tym 8 % VAT) 9 WYKORZYSTA SZANS NA DRUGIE YCIE Jestem lekarzem Z GAZET i alkoholikiem 10 lat temu, gdy pijany wraca do domu, upad i dozna urazu czaszkowo- -mózgowego. Przeszed dwie trepanacje. Nie umia chodzi, mówi, czyta, nie wiedzia, gdzie jest, nie rozumia, co si z nim dzieje. W szpitalach sp dzi oko o roku. Dzi Maciej Fr ckowiak, mieszkaniec Starego Sielca (gm. Jutrosin) uczy si ycia na nowo. Jest wzi tym onkologiem i przygotowuje si do obrony doktoratu. Wywiad na str. 8-9 PAKOS AW ZWOLNIENI Z MAJEROWICZA 9 WYPADKI Dziecko potr cone przez samochód s. 5 Kobieta wylecia a przez tyln szyb s. 4 JUTROSIN 730 lat miasta s. 13 RAWICZ Kanalizacja z po lizgiem s. 11 Czytaj na str. 7 9 S SIEDZKI KONFLIKT? P ot obrzucony gnojem s. 11 INTERNAUCI W CIEKLI NA HYDROBUDOW, ZWIK I BURMISTRZA Rawicz bez wody przez blisko 3 dni. Kto zawini? ods on informacji o awarii na portalu 125 komentarzy s. 3

2 2 ycie Rawicza I NFORMACJE DO 20 SIERPNIA FUNDACJA CZEKA NA WNIOSKI Stypendia dla najzdolniejszych uczniów i studentów Od pi ciu lat Fundacja PKM DUDA im. Maksymiliana Duda przyznaje stypendia najzdolniejszym uczniom gimnazjów, szkó ponadgimnazjalnych oraz studentom. Wnioski mog sk ada szko y znajduj ce si w miastach i wsiach po o onych na terenie powiatów: rawickiego, krotoszy skiego, gosty skiego lub milickiego - do 20 sierpnia. W szczególnych sytuacjach, mog to zrobi sami uczniowie. - O sukcesie tego przedsi wzi cia wiadczy fakt, e jest to ju 6. edycja naszego programu stypendialnego. Od niedawna w PKM DUDA pracuje z nami nasza wieloletnia stypendystka, która dzi ki swoim aspiracjom, zaanga owaniu i wytrwa- o ci pracuje dzi w naszej firmie - mówi Bogna Duda-Jankowiak, przewodnicz ca rady fundacji. Wniosek o przyznanie stypendium sk ada si z czytelnego, podpisanego i kompletnego formularza wniosku, zgodnego ze wzorem wniosku o udzielenie stypendium. Jest on dost pny na stronie Do niego nale y za czy dokumenty potwierdzaj ce redni ocen ucznia powy ej 4,3 lub innych wybitnych osi gni np. tytu finalisty lub laureata w olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych itp. (HD) W poprzedniej edycji programu pomocy udzielono 33 stypendystom. Na ich konta przelano ponad 70 tys. z Bogna Duda-Jankowiak przewodnicz ca rady fundacji Ostatnie spotkania z naszymi stypendystami by y dla mnie naprawd buduj ce, gdy dali si pozna, mimo m odego wieku, jako niezwykle dojrzali i skoncentrowani ludzie. W tym przypadku mog mówi o pewnej premii sumienia, któr odczuwamy, ale mam jednocze nie g bokie poczucie, e Fundacja PKM DUDA uczestniczy w kszta towaniu niezwykle warto ciowych ludzi, którzy - w co wierz - kiedy zrekompensuj t pomoc spo ecze stwu i b d jego liderami. POWIAT Bezp atne konsultacje dla mieszka ców Starostwo Powiatowe w Rawiczu zaprasza na bezp atne konsultacje, które odb d si 12 sierpnia. Ich celem jest u atwienie mieszka com powiatu dost pu do informacji i wiedzy dotycz cej mo liwo ci wsparcia ró nych inicjatyw i przedsi wzi z funduszy Unii Europejskiej. Konsultacje w zakresie Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, krajowych programów operacyjnych, organizacji dzia a o charakterze informacyjnym i promocyjnym dotycz cych funduszy europejskich, pomocy w procesie rozliczania rodków otrzymanych z Unii Europejskiej, prowadzi b d pracownicy Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Lesznie. (JM) 9 PO PRZEPROWADZCE O RODKA KULTURY Wirtualna biblioteka Czy ksi ka jest w bibliotece, czy zosta a wypo yczona? Kiedy powinna wróci na pó k? Czy s jakie nowo ci wydawnicze? Ju wkrótce czytelnicy biblioteki dzia aj cej przy o rodku kultury w Miejskiej Górce b d mogli te informacje sprawdzi w internecie. Ksi gozbiór zostanie zinformatyzowany. - O rodek ju niebawem b dzie przenosi si do strzelnicy. To najlepszy moment, eby podj tego typu dzia ania - uwa a burmistrz Karol Skrzypczak. Pierwsze ksi ki, w nowym systemie, b dzie mo na wypo yczy jesieni. - To praca d ugofalowa. Ksi gozbioru nie da si wprowadzi w ci gu miesi ca czy dwóch. Jeste my na etapie podpisywania umowy z firm, która zajmie si obs ug informatyczn o rodka. Dope niamy ostatnich formalno ci - wyja nia Marek Stach, dyrektor o rodka. Zakup komputerów oraz odpowiedniego sprz tu poch onie oko o 15 tys. z. Pieni dze b d pochodzi z bud etu gminy. - Serwer b dzie prowadzi a firma Sokrates, u nas b d tylko komputery i programy do ewidencjonowania ksi gozbioru - dodaje Stach. (kp) Rawickie strzelanie Turniej strzelecki o puchar Rady Osiedla Westerplatte organizuje miejscowy samorz d osiedlowy. Rywalizacja ma mie charakter indywidualny i dru ynowy. W programie tak e grill, muzyka, i napoje ch odz ce. Imprez zaplanowano na 13 sierpnia. Pocz tek o godz (strzelnica na dawnym poligonie wojskowym, wej cie od ul. Le nej). Wst p wolny. (AD) Na scenie Voyager i Moraczewo Tegoroczne do ynki powiatowe odb d si 21 sierpnia w Pakos awiu. Rozpoczn si o godzinie msz wi t w ko ciele parafialnym. Nast pnie korowód do ynkowy przejdzie na miejsce uroczysto ci. (JM) 9 PROGRAM UROCZYSTO CI msza wi ta wymarsz korowodu uroczysto ci obrz dowe wi ta plonów wyst p zespo u tanecznego Paka z Pakos awia wyst py zespo u taneczno-ludowego Moraczewo z Rydzyny wyst py zespo u tane=cznego Cuxy i Hexy z Ujazdu gwiazda wieczoru Voyager zabawa taneczna NIEZAPOMNIANE CHWILE U FRANCUSKICH PRZYJACIÓ Spotkaniem z francuskimi przyjació mi w Potigny prawie 50. grupa jutrosinian na czele z burmistrzem Zbigniewem Koszarkiem rozpocz a tegoroczn wizyt we Francji. Podczas kilkunastodniowego pobytu zwiedzili oni m.in. Agon Coutainville, Cean, Pont-d Ouilly i Granville nad Kana em La Manche oraz unikatow w skali wiatowej wysp Mont Saint Michel. W programie by o równie zwiedzanie winnicy i portu rybackiego, spotkanie z hodowc ma i ostryg oraz ogrodnikiem, a tak e sp yw kajakowy. Odby si te wspólny piknik i kolacja honorowa z zaprzyja nionymi rodzinami. W drodze powrotnej do Polski jutrosinianie sp dzili trzy godziny w Pary- u. Tam dzi ki rejsowi po Sekwanie zobaczyli stolic w pigu ce. Ka da chwila sp dzona w Normandii by a okazj do poznania miejscowej tradycji i kultury. Jutrosinianie mogli spróbowa da francuskiej kuchni - od sa atek po tarty i owoce morza, popijaj c cidrem - charakterystycznym napojem z lekk nutk alkoholu w smaku przypominaj cym szampana albo te je lody z calvadosem. - Wyjazd by niezwykle ob ty pod wzgl dem poznawczym. Dostarczy nam wielu wra e i do- wiadcze emocjonalnych. By to czas intensywnie, efektywnie i dobrze sp dzony, gdzie cz sto mogli my spotka si z przejawami sympatii do Polaków - podsumowuje Andrzej Musielak, przewodnicz cy Towarzystwa Przyja ni Jutrosin-Potigny. Dodaje, e w przysz ym roku podczas wizyty Francuzów w Jutrosinie odb d si obchody 20-lecia wspó pracy polsko-francuskiej. (HD) RADNI I SO TYSI W PIENINACH Mieszka cy gminy Bojanowo, radni oraz so tysi wrócili niedawno z kilkudniowej wycieczki w Pieniny. Zwiedzili zamki w Niedzicy i Czorsztynie, zobaczyli wn trze zapory wodnej, odbyli rejs po zalewie Czorszty skim i zdobyli Trzy Korony. Najwi ksz atrakcj stanowi jednak sp yw Dunajcem. - Pogoda nam dopisywa a, bo ci gle wieci o s o ce, tylko w pierwszy dzie pada lekki deszczyk. My l, e atrakcji by o wiele i wszyscy wrócili zadowoleni - zapewnia radny Jaros aw Bartkowiak, organizator wyprawy. Ca kowity koszt wycieczki na jedn osob wyniós 470 z i wszyscy pokrywali go z w asnej kieszeni. (JM) Nak ad: egz. ADRES REDAKCJI: Rawicz, ul. Rynek 4, tel.: , fax: , dy ur dziennikarski: , REDAKCJA: Anna Gauza (redaktor naczelny), Kacper Kwiatkowski (z-ca redaktora naczelnego), Honorata Dmyterko, Joanna Domaga a, Tomasz Klemczak, Joanna Mi kowiak, W odzimierz J drzejczak, Weronika Waresiak, Karol Pospiech OBS UGA KOMPUTEROWA: Waldemar Sta ko DYREKTOR ODDZIA U: Anna Legowicz-Gogo kiewicz WYDAWCA: Po udniowa O cyna Wydawnicza sp. z o.o., Jarocin, ul. Wolno ci 1a, tel./fax DRUK: Drukarnia AGORA S.A., Pi a, ul. Krzywa 35 DZIA REKLAMY: Halina Puszcz - tel , Ksenia Pi ta - tel BIURO OG OSZE : Rawicz, ul. Rynek 4 tel.: , fax: Czynne od poniedzia ku do pi tku , w soboty KOLPORTA, PRENUMERATA, NUMERY ARCHIWALNE: Agnieszka wita a Redakcja nie odpowiada za tre reklam, og osze i rubryk Listy. Anonimów nie publikujemy. Materia ów nie zamówionych nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytu ów. Wykorzystanie i rozpowszechnianie redakcyjnych materia ów publicystycznych wymaga zgody wydawcy. Dy ur dziennikarski telefon: codziennie

3 ycie Rawicza I NFORMACJE 3 ZGROZA najgorsze jest to e wody niema szpital ani rmy które bez niej nie moga funkcjonowa wyrozumia y Firmy które nie mog funkcjonowa bez wody musz mie swoje zapasy b d inne ród a na sytuacj awaryjn je li nie maja to s to takie same rzetelne rmy jak podwykonawca tej roboty. Wiadomo bez wody jest le ale czy w innych instytucjach nie zdarzaj si podobne sytuacje czy wy zawsze wywi zujecie si ze wszystkich swoich zobowi za ci którzy najwi cej st kaj pewnie maja najwi cej za uszami. Faktem jest te to e naprawd du a cz mieszka ców nie wiedzia a o tej akcji og oszenia wodoci gów na s upach i tablicach czy te w wi kszych sklepach powinny by dobrze widoczne zaopatrzone w jakie du e charakterystyczne logo i wtedy atwiej zwróci uwag a nie jaki tekst który nie wiadomo kto napisa. rysio To nie dyrektor wodoci gów odpowiada za sytuacj, a rma która wykonuje prace tam - zwi zane z budow obwodnic. nasze wodoci gi musia y im udost pni teren a wszystkie baty (bicze) spadaj na dyrektora i jego pracowników fan ZWiK W jaki sposób zostanie odbiorcom pomniejszony rachunek za konieczne spuszczenie wody, bo chyba za b oto p aci nie b dziemy, a przez liczniki ka demu to b oto przeleci. Po pierwsze woda bie ca,a po drugie tyle samo kanalizacji. bartas skandal!! a mo e tak wszyscy mieszka cy zbior si i pójd na t budow i pogoni TYCH robotników do roboty? Paulina Smiechu warte! Mo e nale y zmieni pracowników, bo wida brak im kwali kacji. To jaka enada, to ca e zwodzenie i przesuwanie godz puszczenia wody! ja nie moge... Informacja o braku wody wisiala na ulotkach informacyjnych juz od poniedzialku. Jak ktos umie czytac to wiedzial... a burmistrz nie ma tu zadnej winy... wyrozumia y Wodoci gi zamykaj wod a wykonawca awca robi i odpowiada za prace a burmistrz ma tyle wspólnego z t sytuacj co z budow stadionu narodowego. A plucie jadem na wszystko dooko a o a wychodzi najlepiej tym osobom które maja w tym kierunku praktyk. Wi kszo z was tylko wykorzystuje t sytuacj do opluwania innych cz sto nie maj cych wp ywu na zaistnia sytuacj ludzi i tyle ( ) MrQ ulotki mowily o braku wody od a chodzi o to ze na drugi dzien od rana spychologia i brak informacji o konkretnym terminie przywrocenia wody..a po drugie to beczkowoz o cale 24h wyjechal za pozno i tyle...a to chyba w adze zarowno ZWIk jak i gminy powinny pomy le o tym wczoraj...a nie rozpisywac sie na swojej stronie o tym e woda zaraz b dzie... co nie siwy panie z czarnym w sem?? PISOWNIA ORYGINALNA 9 INTERNAUCI W CIEKLI NA HYDROBUDOW, ZWIK I BURMISTRZA Rawicz bez wody przez blisko 3 dni. Kto zawini? Przerwa w dostawach wody dla odbiorców z Rawicza i okolic mia a trwa 8 godzin. Przed u y a si o 3 dni. Kto odpowiada za to, e cz mieszka ców pozbawiona zosta a bie cej wody, a do pozosta ych dociera a o bardzo obni onym ci nieniu? fot. W. Sta ko KACPER KWIATKOWSKI Przebudowa sieci wodoci gowej mi dzy Mas owem a Za czem by a niezb dna ze wzgl du budow obwodnic Rawicza i drogi S5. Prace mia a wykonywa pozna ska firma Hydrobudowa 9 pod okiem pracowników Zak adu Wodoci gów i Kanalizacji w Rawiczu. Przerw w dostawach wody dla mieszka ców Rawicza, Mas owa, Za cza, Sierakowa, Folwarku i K tów zapowiedziano wcze niej, mi dzy innymi w mediach. Mia a trwa przez osiem godzin - w nocy ze rody na czwartek. Ju nad ranem pojawi y si jednak problemy. Dotyczy y one szczelno ci jednej z zainstalowanych rur. Podj to decyzj o w czeniu awaryjnego zasilania. Woda dociera a wi c do mieszka o obni onym ci nieniu. Wi kszych problemów z ni nie mieli jedynie mieszka cy ni szych kondygnacji. Powy ej pierwszego pi tra, zaczyna y si k opoty. Niektórzy rawiczanie nie mieli jej wcale. Bez wody pozostawa tak e rawicki szpital. Z ka d godzin przek adano termin opanowania sytuacji. W czwartek, po godzinie okaza o si, e dostawy wody o normalnych parametrach tej nocy nie nale y si spodziewa. Podobnie sytuacja mia a si w pi tek. Od rana na ulicach miasta pojawi si beczkowóz. Grzegorz Matysiak dyrektor Zak adu Wodoci gów i Kanalizacji w Rawiczu O tym, gdzie i kiedy b dzie mo na czerpa z niego wod do celów sanitarnych, informowali poprzez megafony stra acy. Ludzie zacz li szturmowa sklepy i markety w poszukiwaniu wody. Swojego oburzenia na jako prac Hydrobudowy 9 nie kry dyrektor rawickich wodoci gów. Grzegorz Matysiak w rozmowie z yciem Rawicza przyzna, e firm czekaj powa ne rozmowy z w adzami miasta. Nie wykluczy te, e wodoci gi b d domaga si od Hydrobudowy 9 odszkodowania. - To fuszerka i partactwo podwykonawcy z budowy drogi S5 - mówi Matysiak w Radiu Elka. Nakaza równie swoim pracownikom, aby do czasu naprawienia awarii, wydawali wod w zak adzie przy ulicy Pó wiejskiej. Dopiero w sobot nad ranem Hydrobudowie uda o si upora z problemem. Wcze niej, kilkukrotne próby ci nieniowe, powodowa y ponowne rozszczelnianie si sieci. Wpadka pozna skiej Hydrobudowy odbi a si szerokim echem w ród mieszka ców, g ównie za spraw naszego portalu. Przez trzy dni na bie- co informowali my o sytuacji w gminie Rawicz: ludzie Wy sobie jaj nie róbcie co to ma w ogóle znaczy? do czego to dochodzi? k amiecie non stop.. woda b dzie o tej... potem o tamtej godzinie tylko tak przeci gacie a dobrze wiedzieli cie e dzi jej nie b dzie * - napisa a zdenerwowana. Cz naszych Czytelników zwraca a równie uwag na to, e miasto jest s abo zabezpieczone na wypadek podobnych sytuacji. - To, e po 25 tysi cznym mie cie je dzi jeden beczkowóz a po wod mo na sobie podjecha na pó wiejsk no to to ju jest jawna kpina. Cz owiek chce si Jedyne co mog zrobi, to przeprosi wszystkich mieszka ców. Nie by a to nasza inwestycja, tylko wykonawcy obwodnic. Jednak nie mo emy pozwoli sobie na to, aby takie sytuacje mia y miejsce w przysz o ci. B dziemy na pewno rozmawia w najbli szym czasie z wykonawc tej przebudowy. OG OSZENIE wyk pa po pracy bo wczoraj przecie by a informacja, ze woda rano b dzie a tu niespodzianka. Zero organizacji i zabezpieczenia logistycznego. Beczkowozów powinno by wi cej - pisa Bartas. Obrywa o si dyrektorowi rawickich wodoci gów i burmistrzowi. Internauci na bie co komentowali tak e kolejne przesuni cia terminu przywrócenia dostawy wody (patrz obok). BIURO REKLAMY: tel , A TY JAK DŁUGO BĘDZIESZ PRZEPŁACAŁ? Dla osób fizycznych i firm KREDYTY, POŻYCZKI BEZ BIK Z ZAJĘCIAMI KOMORNICZYMI zł zł zł * pisownia oryginalna rata 200,00 zł rata 433,33 zł rata 666,67 zł RRSP - max 7% Leszno, tel

4 4 ycie Rawicza I NFORMACJE 9 We wtorek nad ranem w okolicy Przywsia samochód osobowy wypad z drogi i dachowa. Kieruj c fordem ka mieszkank powiatu ko cia skiego, zespó ratownictwa medycznego zabra do szpitala na badania. Przybyli na miejsce stra acy z JRG Rawicz postawili samochód na ko a, od czyli akumulator oraz zabezpieczyli teren zdarzenia. (kac) z to straty powsta e w wyniku kradzie y w jednej z hal produkcyjnych stolarni na terenie gminy Rawicz. Z odziej przyw aszczy sobie ró nego rodzaju elektronarz dzia. Spraw wyja nia rawicka policja. (kac) 9 WYPADEK MI DZY MIEJSK GÓRK A SOBIA KOWEM Kobieta wylecia a przez tyln szyb auta 21-letnia kobieta z powa nymi obra eniami zosta a przewieziona do szpitala. Ucierpia a w wyniku wypadku na krajowej 36. Ze wst pnych ustale policji wynika, e kieruj ca seatem toledo mieszkanka Miejskiej Gorki, z nieustalonej przyczyny zjecha a na prawe pobocze do rowu, nast pnie odbi a si i zatrzyma a na KOLEJNA KRADZIE BUTLI GAZOWYCH 9 W nocy z 30 na 31 lipca nieznany sprawca, wy amuj c k ódki zabezpieczaj ce drzwi kontenera stoj cego w Golinie Wielkiej, skrad 6 butli gazowych o warto ci 600 z. - Prawdopodobnie sprawca nie by usatysfakcjonowany z upu, poniewa tej samej nocy, w tej samej miejscowo ci i w ten sam sposób w ama si do innego kontenera na butle, z którego skrad kolejne trzy sztuki - mówi asp. Beata Jarczewska, o cer prasowy KPP w Rawiczu. To ju trzecia taka kradzie w krótkim odst pie czasu. W ubieg ym tygodniu informowali my o znikni ciu butli w Zakrzewie. Post powanie wyja niaj ce prowadzi rawicka policja. (kac) KIERUJ CA nagle zjecha a na lewe pobocze, odbi a si i zatrzyma a po drugiej stronie jezdni OG OSZENIE przeciwleg ej stronie jezdni. Po przybyciu na miejsce s u b ratunkowych, rann 21-latk znaleziono kilkana cie metrów od wraku pojazdu. Kobieta wylecia a z niego przez tylnie okno. Przyby y na miejsce zespó pogotowia ratunkowego przewióz j do rawickiego szpitala. 21-latka ma podejrzenie p kni tej ledziony oraz wstrz nie mózgu i st uczenia brzucha. Pobrano jej krew do bada na zawarto alkoholu W poje dzie znajdowa si tak e 24-letni m pokrzywdzonej. Badanie wykaza o, e m czyzna mia ponad 1,5 promila. Dozna jedynie st uczenia lewej opatki. Rawicka policja ustala przebieg oraz okoliczno ci zdarzenia. Niewiele brakowa o, a pracuj cy na miejscu wypadku policjanci i stra acy zostaliby potr ceni przez vw transportera. 36-letnia mieszkanka gm. Jutrosin, w ostatniej chwili zauwa y a stoj ce na sygna ach wietlnych samochody ratunkowe. Gdy rozpocz a hamowanie, wpad a w po lizg i zjecha a do rowu. Na szcz cie nikt nie odniós obra- e. Kieruj ca zosta a ukarana mandatem. (kac) FIAT UNO ZAPALI SI W TRAKCIE JAZDY Zwarcie instalacji elektrycznej by o najprawdopodobniej przyczyn samozap onu ata uno, którym kierowa a mieszkanka Rawicza. Do po aru dosz o w sobotni noc przy Wa ach Jaros awa D browskiego. Kieruj ca atem nagle zauwa y a wydobywaj cy si spod maski dym. Zatrzyma a auto na parkingu i na w asn r k, przy u yciu ga nicy, próbowa a ugasi ogie. Gdy to nie pomog o, wezwa a stra. (kac) ZA WSKAZANIE SPRAWCY Straci prawo jazdy i prac? 9 36-letni mieszkaniec Su owa (powiat milicki) wpad na je dzie po alkoholu przy ulicy Pozna skiej w Rawiczu. M czyzna kierowa ci arowym mercedesem maj c 0,54 promila alkoholu w organizmie. Kierowca straci prawo jazdy kat. B,C i E. Zatrzyma go funkcjonariusz z ogniwa ruchu drogowego KPP w Rawiczu. (kac) Z odziej kurzej klatki z apany 9 Z fermy drobiu w Izbicach skradziono skrzynki do przewozu kur o warto ci 100 z. Sprawc okaza si 26-letni mieszkaniec Bojanowa. Mienie uda o si odzyska, a m czyzn ukarano mandatem. (kac) Wystarczy o 10 minut, aby znikn rower 9 Nieznany sprawca skrad srebrny rower górski marki Kands, który w a ciciel pozostawi przed marketem przy ulicy Armii Krajowej w Rawiczu. Jedno lad sta niezabezpieczony niespe na 10 minut. Pokrzywdzony mieszkaniec gminy Rawicz strat wyceni na 500 z otych. (kac) 9 Jezdni zanieczyszczon p ynem ch odniczym sprz tali stra acy z JRG w Rawiczu. Zdarzenie mia o miejsce w poniedzia ek 25 lipca. 9 W pi tek stra po arna interweniowa a przy budynku rawickiego s du. Z obiektu niebezpiecznie zwisa a rynna, która zagra a a bezpiecze stwu przechodniów. Stra acy ci gn li j przy pomocy podno nika hydraulicznego. 9 Ubieg otygodniowy brak wody mocno odczu miejscowy szpital. Jego szefostwo poprosi o o pomoc stra aków, którzy przed budynkiem wystawili zbiornik brezentowy, aby zabezpieczy wod do celów sanitarnych. 9 W minionym tygodniu stra acy kilkukrotnie wzywani byli do gniazd niebezpiecznych owadów. Interwencje mia y miejsce w Tarchalinie, D bnie Polskim i Go- ciejewicach. (kac)

5 ycie Rawicza I NFORMACJE 5 ZA TYDZIE W YCIU RAWICZA Co sta o si 18-letniemu mieszka cowi miasta? Dlaczego m ody m czyzna wspi si na fontann przy Wa ach Ko ciuszki? Komu przeszkadza a g o no zachowuj ca si m odzie? Przez ca noc przygl dali my si pracy rawickich policjantów z ogniwa patrolowo-interwencyjnego. Za tydzie reporta z dy uru funkcjonariuszy i naszego dziennikarza. Sp on budynek magazynowy w gminie Bojanowo 37 stra aków bra o udzia w akcji ga niczej budynku magazynowo-gara owego w Su owie Ma ym. Obiekt sp on niemal doszcz tnie. Ogie zauwa ono w niedziel we wczesnych godzinach wieczornych. Z chwil przybycia na miejsce pierwszych wozów stra ackich, ywio szala ju w ca ym budynku. Wewn trz znajdowa y si m.in. samochód osobowy, maszyny i narz dzia rolnicze oraz s oma. Na miejscu pracowa o osiem jednostek stra y - dwa zast py PSP z Rawicza i Góry oraz Ochotnicze Stra e Po- arne z Su owa, Czechnowa, Bojanowa, Sowin i Izbic. Po akcji ga niczej, stra acy musieli rozebra budynek. Wynie li z niego tl ce si elementy, aby nie powodowa y dalszych zarzewi ognia. Dzia ania stra aków trwa y pi godzin. Straty powsta e w wyniku po aru, w a ciciel oszacowa na oko o z. Przyczyn powstania ognia by o zaprószenie go przez osoby nieznane. Nie wyklucza si podpalenia. Spraw wyja nia miejscowa policja. (kac) POLICYJNE WI TO Z AWANSAMI I ODZNACZENIAMI Rawiccy policjanci swoje wi to obchodzili 24 lipca w ratuszu. Funkcjonariuszom komendant wr czy awanse, odznaczenia i nagrody. Uroczysto odby a si przy udziale w adz gminnych i powiatowych, a tak e komendanta stra y po arnej oraz dyrektora zak adu karnego. 27 funkcjonariuszy awansowano na wy sze stopnie s u bowe, a czterech otrzyma o odznaczenia. Komendant Powiatowy Policji w Rawiczu, podinsp. Tomasz Trawi ski, przypomnia histori formacji oraz rot lubowania, któr sk adali funkcjonariusze, gdy byli przyjmowani do s u by. Podkre li, e jest zadowolony z osi gni i zaanga owania swoich podw adnych - zarówno mundurowych jak i pracowników cywilnych. (kac) 9 Nowe stopnie s u bowe awansowanych funkcjonariuszy KPP w Rawiczu Komisarz - Wies aw Andrzejewski Aspirant Sztabowy - Pawe Demuth, Tomasz Duszak Starszy Aspirant - Krzysztof Kowalski, Sylwester Sarbinowski, Andrzej G owacki Aspirant - Beata Jarczewska, Rafa Klemczak, Jolanta Miko ajczyk M odszy Aspirant - Tomasz Poniatowski, Janusz Szelukowski, Zbigniew Olszewski, Piotr Miko ajczyk Sier ant Sztabowy - Andrzej Antkowiak, Miko aj Kwinecki, Jacek Lizak, Przemys aw Pieprzyk, Fabian Szulc, Konrad Zaremba Starszy Sier ant - Marcin Chwaliszewski, Marek Go bek, Kamil Lipowczyk, Robert Pucha a, Krzysztof wita a, Adam Wa ci ski Sier ant - Krzysztof Malcherek, Weronika Wencel Odznaka zas u ony Policjant - br zowa - Pawe Tarnowski Medal za D ugoletni S u b - Marian Kloc, Janusz Szelukowski POTR CENIE PRZY WA ACH PONIATOWSKIEGO W RAWICZU 10-latka wbieg a pod samochód Do wypadku dosz o w czwartek przy Wa ach Poniatowskiego w Rawiczu. Pomocy nieprzytomnemu dziecku udzieli a widz ca zdarzenie rawicka lekarka. Policja ustali a, e dziewczynka nagle wybieg a z krzaków, wprost pod ko a forda galaxy. Kierowca, mieszkaniec Rawicza, nie mia szans na unikni cie zderzenia. Nieprzytomna dziewczynka zosta a zabrana do szpitala. Po szczegó owych badaniach okaza o si, e 10-latka dozna a wstrz nienia mózgu oraz st uczenia g owy. Jej yciu nie zagra a niebezpiecze stwo. Dzie pó niej, w rejonie pomnika o nierza przy ulicy Ko ciuszki, dosz o do kolejnego potracenia. 28-latek z Rawicza, wykonuj c manewr cofania oplem cors, potr ci 62-letniego m czyzn. M czyzna ma zwichni ty kciuk oraz liczne otarcia kolana. (kac) W MIEJSCU, gdzie potr cono 10-latk pracowali policjanci z ogniwa ruchu drogowego oraz grupa dochodzeniowo- ledcza

6 6 ycie Rawicza I NFORMACJE 20 lat przyja ni francusko-pakos awskiej Od dwudziestu lat trwa owocna wspó praca mi dzy Pakos awiem a francuskim Moult. - Wszystko zacz o si od przyja ni dwóch dziewczyn. Odbywa am sta w stadninie ojca Marie-Helene Tourret. Nasza przyja przetrwa a lata i kiedy pomy la y my, e b dziemy cz ciej si spotyka, je li zaprzyja ni si równie nasze gminy. To Marie-Helene sprowadzi a specjalist od bli niaczych gmin z parlamentu europejskiego i tak to si zacz o - wspomina Maria widzi ska. Od tej pory, bez przerwy, obydwie gminy regularnie si ze sob kontaktuj i wspó pracuj. W pakos awskich szko ach dzieci ucz si j zyka francuskiego, a doro li w Moult - polskiego. Odbywa si równie wakacyjna wymiana mieszka ców, w trakcie której zwiedzaj najciekawsze miejsca na terenie Polski lub Francji. (JM, HD) Z NASZYCH STRON Moult FRANCJA 9 w Moult jest ulica o nazwie Pakos aw 9 przez wszystkie lata wspó pracy nie zmieni a si w adza w obu miejscowo- ciach. Mer Moult Alain Tourret pracuje na stanowisku tylko o jeden rok d u ej ni wójt Kazimierz Chudy Wypadek na drodze do Leszna Cztery osoby, w tym dwójka dzieci, trafi y do szpitala po kolizji, o której dosz o w czwartek, 28 lipca, oko o godz na trasie Gosty - Leszno. Na szcz cie nie doznali wi kszych obra e. Auto zosta o praktycznie skasowane. M czyzna jad cy samochodem marki Mercedes S 320 od strony Leszna, tu przy skrzy oaniu z drog na Kosowo, nie dostosowa pr dko ci jazdy do panuj cych warunków, zjecha do przydro nego rowu, uderzaj c w betonowy mostek, a nast pnie przekozio kowa i zatrzyma si na prawnym boku pojazdu. wiadkowie zdarzenia stwierdzili, e m czyzna kieruj cy samochodem, jecha zdecydowanie za szybko. Autem podró owa o pi ciu mieszka ców Leszna. Aby wydosta z pojazdu kierowc, trzeba by o wyci karoseri dachu. POLSKA Pakos aw 9 Pakos aw - Moult 248 francuzów odwiedzi o gmin Pakos aw 416 pakos awian by o z wizyt w Moult 8 romanistek wykszta ci o si w tym czasie 5 osób uko czy o roczne studia we Francji 1 polsko-francuskie ma e stwo Anny Kaczmarek i Cedrica Evenot 12 wizyt odbyli Francuzi, 13 Polacy 9 Najwa niejsze wydarzenia 20-letniej wspó pracy: 8 lipca Kazimierz Chudy, wójt gminy Pakos aw i Alaine Tourret, mer Moult podpisali porozumienie o wzajemnej wspó pracy 1-4 maja pierwsza o cjalna wizyta polskiej delegacji w Moult, ods oni cie na rogatkach miasta tablic informuj cych o wspó pracy rozpocz cie wakacyjnej wymiany dzieci i doros ych 25 stycznia zarejestrowanie Towarzystwa Przyja ni Pakos aw-moult w S dzie Administracyjnym w Poznaniu lipiec nawi zanie wspó pracy z Domem Bretanii w Poznaniu 20 sierpnia o cjalne otwarcie Centrum Kultury Francuskiej w pakos awskim pa acu lipiec jubileusz 10-lecia wspó pracy 1-2 maja spotkanie w Pradze przedstawicieli pakos awskiego zarz du z grup towarzystwa z Moult sierpie jubileusz 15-lecia wspó pracy czerwiec zwyci stwo Anety Antkowiak z Pakos awia w wojewódzkim konkursie j zyka francuskiego w Poznaniu, podpisanie odnowienia akty przyja ni o partnerskiej wspó pracy Kazimierz Chudy, wójt Pakos awia Dorobek tych 20 lat wspó pracy jest ogromny, szczególnie w kontaktach zaprzyja nionych rodzin, w nauce j zyka francuskiego, organizowanych sta ach j zykowych dla maturzystów, rocznych studiach j zykowych zako czonych przez 8 pakos awskich studentów dyplomem uniwersyteckim romanisty. Bardzo cenne jest te wzajemne poznawanie Francji i Polski. Po udniowa Oficyna Wydawnicza wydaje oprócz ycia Rawicza tygodniki w innych powiatach: jaroci skim, gosty skim, krotoszy skim i pleszewskim. Co tydzie publikujemy skrót najciekawszych informacji z tych tygodników. MAKABRYCZNE ODKRYCIE W KROTOSZY SKIEJ KAMIENICY Odnaleziono zw oki zaginionej mieszkanki Krotoszyna Zw oki 51-letniej kobiety znaleziono na strychu jednej z kamienic w Krotoszynie. Cia o by o w stanie zaawansowanego rozk adu. Zagini cie krotoszynianki rodzina zg osi a 17 lipca. Kobieta wysz a z domu dzie wcze niej i od tej pory najbli si nie mieli z ni adnego kontaktu. - W dniu, kiedy zagin a by a u ojca. Powiedzia a mu, e idzie za atwia sprawy na mie cie. Podobno, kiedy d ugo nie wraca a zacz dzwoni na komórk. Sygna by, ale nie odbiera a - opowiadaj mieszka cy kamienicy. Dlatego policja wszcz a poszukiwania. Makabrycznego odkrycia dokonano po dziesi ciu dniach od wszcz cia poszukiwa, dok adnie 26 lipca. Cia o kobiety znalaz a w a cicielka kamienicy. - Zacz o mierdzie (...) Wi c kto wezwa w a cicielk, eby otworzy a strych, bo nikt nie mia kluczy, a drzwi by y zamkni te. Jak otworzy a to si okaza o, e tam s zw oki - opowiada jedna z lokatorek czynszówki. T umaczy, e strych nale a do ojca denatki. - Nikt inny tam nie wchodzi. Tylko oni mieli klucze, my tam nie zagl dali my, bo i po co? No, ale jak ju zacz o dziwnie pachnie, to si wszyscy zainteresowali, co tam na tym strychu jest wskazuje kobieta. Cia o 51-latki zosta o zabezpieczone, prokurator zleci te przeprowadzenie sekcji zw ok. - Niestety, stan w jakim znajdowa y si zw oki nie pozwoli na kategoryczne ustalenie przyczyny mierci - t umaczy Janusz Walczak, zast pca prokuratora okr gowego w Ostrowie Wlkp. Jednocze nie zastrzega, e zgromadzone dotychczas materia y dowodowe nie wskazuj na zwi zek innych osób ze mierci kobiety. Co wydarzy o si na strychu kamienicy? Dlaczego kobieta zamkn a drzwi na klucz od rodka? Czy pope ni a samobójstwo, czy te co jej si sta o, a pomoc nie nadesz a w por? Na te i wiele innych pyta nadal nie ma odpowiedzi. - Czynno ci maj ce na celu wyja nienie okoliczno ci mierci kobiety s ca y czas kontynuowane - wskazuje prokurator. (far) oprac. (kp) OG OSZENIE PREKURSOR BIURO REKLAMY: tel , Biuro Usług Szkoleniowych PREKURSOR w Rawiczu rozpoczyna dnia 8 sierpnia 2011r. o godz KURS OPERATORÓW koparkoładowarki - wszystkie typy ładowarki - KL. III i II + rozszerzenie koparki - KL. III i II + rozszerzenie spycharki do 110 kw - KL. III zagęszczarki i ubijarki wibracyjne i narzędzia udarowe ręczne przecinarki do nawierzchni dróg walce drogowe - KL. III montażystów rusztowań budowlanych oraz podesty ruchome, żurawie (HDS) i weekendowo ADR Zgłoszenia i pełne informacje: Sierakowo ul. Morelowa 1 (z tyłu za PZU) tel kom

7 ycie Rawicza I NFORMACJE 7 JOANNA DOMAGA A Przedsi biorstwo powsta o w latach 90-tych. Jak mo emy przeczyta w serwisie internetowym zak adu, w najlepszym okresie zatrudnia on ponad 800 osób. Wyroby - których produkcja przekracza a 50 ton na dob - kupi mo na by o nie tylko w Polsce, ale i za granic. 29 lipca, pi tek. Kilka minut po godzinie Teren rmy wieci pustkami. Jego mury opuszcza ostatnia grupa pracowników. - Za ka dym razem, jak przychodzi nowy dyrektor, zapewnia, e b dzie lepiej. Obiecywa z ote góry - opowiada jeden z by ych pracowników, którego spotykamy przed bram przedsi biorstwa. Czeka na on, która jest na spotkaniu pracowników z kierownictwem. Ostatnim, bo kilkudziesi cioosobowej grupie w a nie wr czane s wypowiedzenia. Zebranie powoli dobiega ko ca. - Szefowa przysz a i powiedzia a, e zak ad jest likwidowany, podzi kowano nam za wspó prac. Teraz otrzyma y my reszt wyp aty MI SNA SPÓ KA STARA SI O UPAD O Koniec Majerowicza? Do s du w Poznaniu tra wniosek o og oszenie upad o ci, a ostatniej - kilkudziesi cioosobowej grupie pracowników spó ki w miniony pi tek wr czono wypowiedzenia. Kierownictwo zak adów Majerowicz sytuacji nie komentuje. za czerwiec, prawdopodobnie do 10 sierpnia dostaniemy wynagrodzenia za lipiec. Odprawy ma nam wyp aci syndyk - relacjonuj kobiety opuszczaj ce teren zak adu. - Mówiono nam, e jest trudna sytuacja, e mamy zrozumie... Ale e b d wypowiedzenia? - al si. - Pracowa am tu od samego pocz tku, przez 19 lat. Nie by o to lekkie zaj cie - mówi ze wzruszeniem kolejna by a pracownica. - Gdzie ja teraz, na kilka lat przed emerytur, znajd prac? Kierownictwo rmy, cho jest na terenie zak adu, nie chce z yciem rozmawia. Problemom przedsi biorstwa w lutym i kwietniu przygl da si leszczy ski inspektorat pracy. Pok osiem prowadzonych kontroli jest skierowany do rawickiego s du wniosek o ukaranie wspó w a ciciela spó ki. Zarzuca si mu pope nienie kilku wykrocze przeciwko przepisom prawa pracy i ubezpiecze spo ecznych. Chodzi o nieterminow wyp at wynagrodze, niewyp acenie nale nych odpraw i nieodprowadzenie sk adek na Fundusz Pracy. Lista pokrzywdzonych obejmuje 329 osób. Podczas prowadzonej przez OIP kontroli, wspó w a ciciel zosta przes uchany. Przyzna si wówczas do zarzucanych mu czynów, ale wyja nie odmówi. Sytuacj przedsi biorstwa zajmuje si tak e wydzia gospodarczy S du Rejonowego w Poznaniu. Tam w a nie, na pocz tku czerwca, z o- ono wniosek o og oszenie upad o ci spó ki. Po miesi cu zosta on zwrócony do uzupe nienia. Poprawiony jeszcze nie wróci. Nie wiadomo wi c, kiedy s d og osi upad o, ani kiedy maj tek rmy przejmie likwidator. OG OSZENIE MIEJSKA GÓRKA Proboszcz potrzebuje 75 tys. z na remont ko cio a O 75 tys. z wnioskuje do gminy proboszcz parafii w Miejskiej Górce - ksi dz Marian Podlarz. Dotacja mia aby zosta przeznaczona na po o- enie nowej posadzki w wi tyni. Ju kilka dni po po arze, burmistrz Karol Skrzypczak sugerowa, e kwota jak przeznaczy samorz d na wsparcie parafii w remoncie ko cio a - w zale no ci od potrzeb - b dzie oscylowa w granicach 100 tys. z. - Sprawdzamy dokumentacj pod k tem formalnym. Zajmiemy si tym wnioskiem na najbli szej sesji, czyli w po owie sierpnia. Rada musi podj uchwa o zmianach w bud ecie i potem specjaln uchwa o udzieleniu dotacji. Pó niej, na tej podstawie, jest podpisywana umowa mi dzy mn a proboszczem - wyja nia w odarz i dodaje, e parafia b dzie traktowana tak, jak ka dy inny wnioskodawca. - Samorz d udziela dotacji na konkretny cel i da rozliczenia z realizowanego zadania: kosztorysu, protoko u odbioru zadania itd. - t umaczy szef gminnej administracji. Proboszcz, co tydzie w og oszeniach parafialnych informuje o post pach w remoncie. W ostatnim czasie zako czy y si podstawowe prace sztukatorskie przy o tarzu g ównym oraz kaplicy Krzy a. Trwaj, te przy rze bach zwie czenia o tarza i tabernakulum. (kp) BIURO REKLAMY: tel , fot. Pawe Wagner 9 Z PLACU BUDOWY DROGI EKSPRESOWEJ S5 Wkrótce stanie stalowa konstrukcja wiaduktu obiektów mostowych znajduje si na trasie, obecnie prowadzone s na nich roboty mln z miesi cznie poch ania budowa drogi ekspresowej (minimum) Prace budowlane na powstaj cej drodze trwaj ju na niemal ca ym jej odcinku, z wyj tkiem fragmentu na terenie Dolnego l ska, gdzie chwilow przeszkod stanowi lasy. - Ustawa zabrania nam wycinki drzew w okresie l gowym. Mo na to zrobi dopiero po 31 sierpnia i zadanie to wykonaj lasu pa stwowe - informuje Artur Waktor, kierownik budowy. - Na terenie dolno l skim trwaj tak e jeszcze prace archeologiczne. W powiecie rawickim niedawno zako czono prace na ostatnim stanowisku w Go aszynie. Okaza o si jednym z najbogatszych na ca ej trasie. Wszystkie stanowiska stanowi przeszkod w wykonywaniu robót, nie mo emy tam prowadzi prac i jest to przesuni cie w czasie. Na pozosta ych odcinkach trasy trwaj roboty ziemne, wykonywane s wzmocnienia pod o a tzw. materace i pó materace. K adzie si je na terenie zalewowym w zwi zku z tym, e obszar jest nara ony na ci g e dzia anie wody. - Ca y odcinek S5 ma 29 km, a materace nale y wykona na odcinku 10km, wi c konstrukcja musi by wzmocniona na 1/3 trasy - mówi Waktor. - Rozpoczynamy te prace konstrukcyjne - k adziemy stabilizacj, któr dowozimy z w z a betoniarskiego, w szczególno ci na obwodnicy pó nocnej Rawicza - nowoprojektowana DK36. Po o ono ju tak e pierwsz mas asfaltow na drodze gminnej w Go aszynie, która od czwartku stanowi dla nas bajpas i umo liwia 3 nasypów jest wykonywanych 12 tys. m dziennie prowadzenie robót na cz ci S5. Wykonawca, konsorcjum firm realizuj cych inwestycj : ALIPNE BAU GMBH, PBG SA, APRIVIA SA, HYDROBUDOWA POLSKA SA przygotowuje si te do po o enia warstw konstrukcyjnych na trasie g ównej. Gotowy jest ju odcinek próbny. Je li wszystko pójdzie zgodnie z planem, to w sierpniu zostanie po o ony pierwszy odcinek masy na drodze ekspresowej. - Pracujemy te na wszystkich 35 obiektach mostowych. Roboty palowe s ju zako czone, oprócz jednego na uko czeniu. Wmontowano ponad tysi c pali. Wykonywana jest po owa z 67 przepustów ramowych. B d nimi przebiega cieki, które inwestycja przeci a oraz stanowi przej cia dla ma ych zwierz t. Zaawansowana jest budowa 2 przej dla du ych zwierz t - relacjonuje kierownik budowy. - Usuni to zdecydowan wi kszo kolizji wodoci gowych i kanalizacyjnych, które kolidowa y z prowadzonymi robotami drogowymi. W nast pnej kolejno ci b d usuwane kolizje gazowe, a ca y czas trwaj prace przy usuwaniu kolizji energetycznych i telekomunikacyjnych. Zrealizowali my te wi kszo robót na terenie PKP. Na przyleg ym terenie do budowanej drogi ekspresowe S5 administrowanym przez PKP odbywa si równolegle inwestycja kolejowa. Dyrektor techniczny ALPINE BAU GMBH, Markus Giemsa, przyznaje, e inwestycji troch przeszkadza pogoda, gdy ostatnie burze narobi y sporo szkód. Drogi technologiczne s bardzo nawodnione i transport ci ki je niszczy. Na jaki czas ograniczono lub wstrzymano roboty. - Mimo tego, wszystko odbywa si planowo - zapewnia. - W sierpniu zamierzamy postawi pierwsz konstrukcj stalow. Jeste- my do tego przygotowani i mamy nadziej, e si uda. (JM)

8 8 ycie Rawicza I NFORMACJE PAKOS AW Dla zabawy i edukacji 69 tys. 409 z - tyle wynosi warto projektu Sowy - nie tylko nasza ma a Ojczyzna, ale smaczny grzyb i zagadkowe ptaki, zrealizowanego w Sowach, w ramach konkursu Pi knieje Wielkopolska Wie. Za te pieni dze urz dzono plac zabaw oraz ogrodzono teren, na którym zawieszono 15 tablic opisowych, nawi zuj cych tematyk do sów - ptaków i grzybów. - W prace organizacyjne placu zabaw w czyli si równie mieszka cy. Dzi ki ich zaanga owaniu przygotowany teren obsiano traw, wykonano awki, kosze na mieci i stojak dla rowerów. Warto tych prac oszacowano na kwot 11 tys. 661 z - podkre li podczas uroczystego otwarcia so tys Franciszek Szkaradek. Dla dzieci przygotowano s odycze i góralsk niespodziank - wyst p cz onka Gróni z Wis y. (HD) NOWY PLAC zabaw bardzo si podoba najm odszym mieszka com wsi Franciszek Szkaradek so tys Sów Pomys projektu zrodzi si w mojej g owie podczas jednego ze szkole. Wtedy pomy- la em, e nasz plac zabaw móg by mie tak edukacyjn otoczk. Mam nadziej, e dzieci i ich rodzice b d dba o niego. Cieszymy si, e wreszcie taki obiekt jest w naszej wiosce. Dzi ki do nansowaniu, uda o nam si to szybko zrobi. Z funduszy so eckich nie byliby my w stanie. MIEJSKA GÓRKA Roszkówko do 30 wrze nia Do 8 sierpnia gmina Miejska Górka czeka na oferty przedsi biorców zainteresowanych Utworzeniem centrum wsi Roszkówko. - Prace polega b d na budowie m.in., p yty do gry w koszykówk, p yty tanecznej, aweczek, placu zabaw i obsadzeniu terenu zieleni - wyja nia burmistrz Karol Skrzypczak. Ponadto, zadanie wykonywane w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi, obejmuje monta ogrodzenia oraz oczyszczenie stawu (usuni cie namu u z dna zbiornika). Inwestycja ma by zako czona do 30 wrze nia. Realizacja projektu poch onie 94 tys. 34 z. Pomoc finansowa z Urz du Marsza kowskiego wynosi 40 tys. z, reszt - z w asnych rodków - wy o y gmina. (kp) 9 WYZNANIA JUTROSINIANINA Obudzi si pan 16 dni po operacji i... Nie mia em poj cia, co si sta o i jakie niesie to za sob konsekwencje. Wiedzia em, e jestem w szpitalu, wi c jestem chory, ale na co cho- Jestem lekarzem 10 lat temu, gdy pijany wraca do domu, upad i dozna Cofnijmy si w czasie. ruj, nie mia em zielonego poj cia. Jest poranek 10 maja Cieszy em si i smuci em. I to wszystko. Dok adnie wszystkiego nie pami tam, Wkrótce mia em si przekona, e nie urazu czaszkowo-mózgowego. ale pewnie by em w kolejnym dniu picia. umiem chodzi. Czeka a mnie pionizacja i próba chodzenia. Najpierw jednak - Krew wylewa a si do czaszki, niszczy a wszystko, co tylko rana, od momentu, kiedy otworzyli sklep. le a em, jad em jogurty i zaczyna em ty. Nie wiem, od której godziny. Pi em od Potem przysn em i znowu pi em. Pó nym popo udniem poszed em do sklepu sta em poddany pionizacji i okaza o si, Mi nie by y bardzo s abe. W ko cu zo- mo liwe - opowiada. Przeszed dwie trepanacje. Obudzi si w Sielcu Starym. Wypi em jedno czy dwa e przy pomocy rehabilitanta stan em po po szesnastu dniach od operacji. Nie umia chodzi, mówi, d em do domu, przewróci em si i koniec. piwa, wzi em 3 butelki w siatk. Sze- raz pierwszy w nowym yciu. Mia pan problemy czyta, nie wiedzia, gdzie jest, Znale li pana kolejnego dnia. tylko z chodzeniem? nie rozumia, co si z nim dzieje. W szpitalach sp dzi oko o opinia, e le y, bo za du o wypi. Po- oddycha em samodzielnie. By em pod - Tak. Jak widzieli, e le, to pewnie by a Nie. Problemem by o wszystko. Nie wiedzieli o tym pani Urszuli Kara, która czony do respiratora. ywienie odbywa o roku, wytrwale poddaj c si mnie zna i ona zadzwoni a po lekarza rodzinnego, pó niej po pogotowie. Szpital by em przykuty do ó ka. Nauczy em si za pomoc sondy. Przez pó roku mudnej rehabilitacji. Dzi Maciej Fr ckowiak, mieszkaniec w Rawiczu, dalej w Lesznie. Nie wiem, si chodzi, jednak prawa r ka nie by a Sielca Starego (gm. Jutrosin) gdzie odbarczono ten krwiak. Na ko cu sprawna. By a przykurczona, a pi zaci ni ta. Nie wiem, jak to wygl da o, ale trafi em do Kalisza na neurochirurgi. uczy si ycia na nowo. Jest Wiem to tylko z opowie ci mojej ony. my l, e nieciekawie. ( ) wiczy em wzi tym lekarzem i przygotowuje si do obrony doktoratu. powoli wraca a sprawno prawej r ki, codziennie, powoli, podkre lam: bardzo poszczególnych palców i ca ej ko czyny. Ale niebawem okaza o si, e sztuka Pracuje na oddziale onkologii klinicznej, jest w a cicielem pisania, to nie kwestia prawej czy lewej r ki, tylko kszta tu liter. I kolejna NZOZ-u, w którym zajmuje si leczeniem uzale nie. niespodzianka dla mnie - nie umiem czyta, ani pisa. Zacz y si wizyty u logopedy oraz zaj cia z terapii zaj ciowej, masa e i codzienne pobyty na basenie. Uczono mnie od nowa p ywa. Jest pan alkoholikiem? Tak. Nazywam si Maciej Fr ckowiak, jestem lekarzem medycyny i jestem alkoholikiem. Moja choroba, to zespó uzale nienia od alkoholu. Je eli kto mówi, e by alkoholikiem, to albo tak naprawd nim nie by, albo mia le postawion diagnoz lub w ogóle nie wie, o czym mówi. Alkoholikiem si jest, czy si bywa? Jest si nim ca e ycie. Nie ma takiego poj cia, e si bywa. Trzeba mie postawion diagnoz, to jest wymierzalne z medycznego punktu widzenia, tak jak z cukrzyc. Nie bywa si cukrzykiem. Nim si po prostu jest. Alkoholizm, to choroba, która jest do zatrzymania, ale nie do wyleczenia. Mo na przebudowa swój sposób ycia i my lenia, ale alkoholik nie mo e powróci do picia, bo nawrót b dzie gorszy. Ca y czas by em nieprzytomny. I nikt nie wiedzia, czy i kiedy si obudz. Pierwsze doby po trepanacji - nic z tego nie wiem, bo wiedzie nie mog. Wspó czuj tylko mojej onie, która p aka a i modli a si, a w ko cu sta o si jasne, e y b d, jednak jakie b dzie to moje nowe, darowane ycie, nikt nawet nie próbowa prorokowa. Mówi pan, e po wypadku musia uczy si wszystkiego, od chodzenia, mówienia po umiej tno mierzenia czasu. A co na przyk ad ze sprawno ci seksualn? Przez d ugi czas mia em cewniki. Gdy mi je pozdejmowali by em siedz cym, sprawnym cz owiekiem na wózku. Co tam próbowali my z on robi na poziomie erotycznym. Okaza o si, e jestem m czyzn. Nie by o stosunków w szpitalu,

9 ycie Rawicza I NFORMACJE 9 i alkoholikiem ani na wózku inwalidzkim. Gdyby nie wypadek... To pewnie bym nadal pi. Alkoholicy pij tak d ugo, dopóki si co nie stanie. Kiedy pan wypi ostatnie piwo? Wychodzi na to, e pami tnego 10 maja 2001 roku. Nawet nie wiem, czy mi smakowa o. Ale jak siebie znam, to wypi em to piwo, a do tego zapali em papierosa. Pa scy koledzy lekarze wiedzieli, e jest pan alkoholikiem. Jak reagowali? Wiedzieli, e pi em. Próbowali mi pomóc. To nie jest tak, e nie by em leczony. By em na pocz tku lat 90. Ale nie przyjmowa em do wiadomo ci, e co si ze mn dzieje. Finansowo mia em wietne mo liwo ci. Mia em trzecie USG w Poznaniu, bardzo dobr prywatn praktyk w tym mie cie i niewyobra alne zarobki. Po roku kupi em chevroleta, który pali 18 litrów na 100 km i by o mnie na to sta. Regularne wyjazdy do Berlina, co tydzie na narty do Szklarskiej Por by albo Karpacza. Prowadzi pan podwójne ycie? Na tym w a nie polega alkoholizm - dwie osoby w jednym ciele. Jeden Maciej Fr ckowiak jest trze wym lekarzem, a drugi siada i jego jedynym celem jest napi si. Nie pami tam takich przypadków, ebym jakiemu pacjentowi zrobi krzywd przez alkohol i ebym przyszed na dy ur pod wp ywem alkoholu. Jako student pi em co tydzie, ale z egzaminami nie mia em problemu. Studentom zdarza si popija. Tak, ale nie ka dy jest alkoholikiem. Mia em mocn g ow, objawia o si to brakiem kaca. Pili my po kolokwium w pi tek, moi koledzy mieli kaca, a ja na drugi dzie pi em klina. Pierwsza ona przegra a z butelk? Nie oceniam tego w ten sposób. Ona przesz a przez traum bycia z kim, kogo kocha, z kim ma dziecko. Przed wypadkiem nie by o dialogu, by za to rozwód - w Pierwsza ona zamieszka a nad morzem, ja w Poznaniu. Relacje poprawi y si od momentu wypadku. Dowiedzia a si o nim od mojej obecnej ony. Jeste my w dobrej relacji. Szanujemy si. Nie by o nam dane by razem, ale jest nam dane cieszy si tym, co mamy. Otwarcie przyznaje pan, e terroryzowa najbli szych. To by y teksty typu: Jak mi nie pójdziesz po piwo, to wyjd sam. Pójd, wezm na kredyt i narobi ci wstydu. By y awantury. Tak dzia a alkoholik i na tym buduje takie terrorystyczne relacje ze swoimi bliskimi. Nigdy nie mówi em: id mi po piwo, bo si zabij. Pewnie nie robi em tak dlatego, e mój brat pope ni samobójstwo. Ja takich my li nie mia em. Leczy si pan, zanim dosz o do wypadku? Tak, ale nieskuteczne. Pojecha em w 1999 do Gi ycka na terapi. Za o enia by y dobre: musz zmieni rodowisko i odda si w r ce profesjonalnych terapeutów. I takie mia em podej cie. My la em: wietnie, pojad. Terapia trwa a miesi c. Dlaczego si nie uda o? Wyszed em i od razu zapi em. Wraca em z tego Gi ycka do domu taksówk i ju wtedy pi em. Psychoterapia jest skuteczna, je eli psychoterapeuta dotrze do tego cz owieka. U mnie sytuacja wygl da a tak, e stworzy em sobie taki system. Wszystkie polecone mi zadania rozwi zywa em bez zarzutów, ale to by o tak, jakbym robi to dla kogo innego. Nie pracowa em na poziomie mojego umys u. Jest pan wierz cy. Czy w którymkolwiek momencie pomy la pan: Bo e, czemu mnie opu ci? To, e jestem dzisiaj tutaj oznacza, e mnie nie opu ci. To jest trudny temat dla mnie. Wierz w Boga... Je eli wiem, e mózg funkcjonuje tak, a nie inaczej, i e wiele procesów zachodz cych w nim mo na wyja ni, to nie umiem w sposób racjonalny, medyczny, sobie wyja ni dlaczego tak si sta o. Je eli krwiak narasta od godziny przez ca noc i powoduje tak olbrzymie spustoszenie w mojej g owie i tak du y ucisk na mój mózg, to dlaczego to wszystko si odwróci o? Cud? Ja tego nie powiem. Mo e tak jest najpro- ciej powiedzie. Dosta em drug szans. Dlatego nie potrzebuj motywacji do dzia ania, bo ona jest dla mnie oczywista. Nie yj planami, yj tu i teraz. I ma mi by dobrze. Moje szcz cie w ca- ym tym nieszcz ciu polega o na niewiedzy. I ta niewiedza stawa a si stymulatorem do ch ci dowiedzenia si o co chodzi. Je li kto MACIEJ FR CKOWIAK (na korytarzu szpitala onkologii klinicznej w remie) planuje wybudowa centrum rehabilitacyjne w powiecie rawickim. Ma w nim by realizowana pó na rehabilitacja neuropsychologiczna oraz stworzony oddzia dla osób uzale nionych. Wi cej na ten temat w kolejnym numerze ycia mówi, e mia em uraz czaszkowo-mózgowy i jestem po trepanacji, to ja to przyjmowa em, akceptowa em i nawet sam zacz em opowiada, e jestem po takim urazie. Zw aszcza moim wspó pacjentom. Z tych opowiada - my l - wyci ga em wnioski dla siebie i zaczyna em sobie zdawa spraw z ogromu spustosze i coraz cz ciej z pracy, jaka mnie czeka a. Teraz pan nie pije. Do momentu wypadku nie zdawa em sobie sprawy, e co jest na rzeczy. Kilka lat temu pojecha em do Miejskiej Górki, nie wiem, w którym momencie, nie wiem nawet, w którym roku zacz em si tym interesowa. Poszed em na pierwsze spotkanie z AA. Po prostu wiedzia em, e nie mog pi. Alkoholu nie pij, nie lubi i jest mi dobrze. Kim jest Maciej Fr ckowiak dzi? Jest sob. yje tu i teraz, realizuje swoje plany. Przeby em drog, jak wi kszo z nas przebywa w ci gu ca ego ycia nie zastanawiaj c si nad sprawami, które wydaj si po prostu banalne. W moim przypadku, nie ma spraw banalnych, a ycie i wszystko, co si w nim dzieje jest wa ne. Rozmawia : Karol Pospiech GMINA MIEJSKA GÓRKA OG OSI A PRZETARG Nowe chodniki po kanalizacji Miejskogórecki samorz d og osi przetarg na odtworzenie chodników w mie cie, które zosta y zniszczone w trakcie budowy kanalizacji. Inwestycja b dzie realizowana na ulicach: Hubala, ks. Walkowiaka, Kami skiego oraz S onecznej. cznie zostanie u o onych 2 tys. 61 m 2 chodników. Zainteresowani przedsi biorcy mog sk ada oferty w urz dzie miejskim do 11 sierpnia. Prace maj si zako czy najpó niej 15 listopada. (kp) PASY ZLOKALIZOWANE PRAWID OWO Policja przygotowuje bloczki - Czy nowego przej cia dla pieszych przy ko ciele, nie mo na przenie kilka metrów dalej? - pytano podczas ostatniej sesji rady gminy w Pakos awiu. - Zlokalizowano je w miejscu, gdzie zawsze parkujemy samochody i dalej robimy WÓJT KAZIMIERZ CHUDY przypomina, e ka dego dnia przez gmin przeje d aj 3 patrole policji to z przyzwyczajenia. Poza tym, tam zatrzymuj si auta dostawcze, a gdzie teraz maj wy adowa towar? Wójt Kazimierz Chudy zapewni mieszka ców, e wszystkie trzy nowe przej cia dla pieszych zorganizowane na terenie Pakos awia (przy cmentarzu i ko ciele, na ul. 22 Stycznia i ul. M y skiej) s prawid owe i zgodne z zasadami ruchu drogowego. - Ich lokalizacj ustala powiatowa komisja bezpiecze stwa i my nie mamy na to wp ywu - stwierdzi. - Poza tym, wyj cie z ko cio a nie mo e si odbywa, jak kto chce. Proboszcz, który bierze odpowiedzialno, za to, co mo e si wydarzy, sam wyszed z wnioskiem namalowania pasów i dlatego one s. Kierowcy na pewno wiedz, jak si zachowa. W razie czego policja ma przygotowane bloczki mandatowe. Chudy przypomnia, e w zwi zku z podpisaniem umowy z komend policji, na terenie gminy porz dku pilnuje wi cej patroli. - Kierowcy nie stosuj si te do przepisów na skrzy owaniu ulicy M y skiej i 22 Stycznia i tam równie funkcjonariusze b d pilnowa porz dku - zaznacza wójt. - Mamy teraz trzy patrole dziennie, w tym jeden w weekend w okolicach zalewu. Mam nadziej, e dzi ki temu b dzie spokój, sko czy si szybka jazda po naszych drogach. (JM)

10 10 ycie Rawicza I NFORMACJE DY URY APTEK Przy Plantach Rawicz, ul. Pi sudskiego 2 tel apteka ca odobowa BURACZKI KOMPOT Z BRZOSKWI KOMPOT Z JAB EK KOMPOT Z PORZECZEK MUS JAB KOWY Witaminy zamkni te w s oikach Lato to pora, która ob tuje w owoce i warzywa, dlatego nasza dieta jest w nie znacznie bogatsza. Jesieni i zim nie musimy z tego rezygnowa. Gruszkami, czy malinami mo emy si cieszy przez ca y rok. Samodzielne przygotowane przetwory s nie tylko smaczne, ale tak e bogate w witaminy. w. Tomasza Rawicz, ul. 3 Maja 1 tel poniedzia ek - pi tek sobota Grodzka Rawicz, ul. Wojska Polskiego 7 tel poniedzia ek - pi tek sobota Osiedlowa Rawicz, ul. Przyjemskiego 6a tel poniedzia ek - pi tek sobota Lawendowa Rawicz, ul. Rynek 36 tel poniedzia ek - pi tek sobota - niedziela wszystkie wi ta Lawendowa Rawicz, ul. Westerplatte 1 tel poniedzia ek - pi tek sobota Pod Nied wiedziem Rawicz, ul. Klasztorna 10 tel poniedzia ek - pi tek sobota JOANNA MI KOWIAK Cho wszelkiego rodzaju przetwory z letnich warzyw i owoców s dost pne o ka dej porze roku i mo na je kupi w ka dym sklepie, warto po wi ci troch czasu i pokusi si o przygotowanie w asnych. Te domowe weki s na pewno zdrowsze i nie zawieraj sztucznych substancji, konserwantów, czy barwników. Sami je przygotowujemy, wi c doskonale wiemy, co jemy. Smak lata mo na zamkn przede wszystkim w s oikach przygotowuj c soki, kompoty, nalewki, sa atki. Bogatym ród em witaminy C, soli mineralnych, b onnika s tak e kiszone warzywa, np. ogórki, kapusta, cebula, buraki, szparagi. Du o witaminy C zachowuj te owocowe soki i warzywne przeciery, np. pomidorowy. Z kolei, spor dawk soli mineralnych i b onnika, mog w zimie stanowi konfitury i d emy. Mo na je zrobi z ka dego rodzaju owoców, a pos u nie tylko do kanapek, ale tak e do ciast czy deserów. Pó n jesieni i zim nieocenione staj si równie mro onki. W a ciwie przygotowane, zachowuj smak i niemal ca warto od ywcz wie ych produktów. Trzeba tylko pami ta, e owoce najlepiej zamra- a ca e, ze skórk. Warzywa z kolei, nadaj si do tego niemal wszystkie - od fasolki po bób i kukurydz - warto przedtem zblanszowa. W zamra arce powinno si te znale troch miejsca dla zió. Mro ony koperek, bazylia, pietruszka, czy tymianek nadaj potrawom znacznie lepszy smak, ni przyprawy w proszku. Aby przygotowane przetwory by y jeszcze zdrowsze i smaczniejsze, powinny by przygotowywane z ekologicznych produktów z przydomowego ogródka, dzia ki lub kupione od sprawdzonego rolnika. OKRES PRZECHOWYWANIA MRO ONEK bak a an kala or fasolka broku y groszek kalarepa buraki marchew brukselka szpinak zio a 9 miesi cy 3-10 miesi cy 3-12 miesi cy 9-12 miesi cy 9-12 miesi cy 7-9 miesi cy miesi cy 8-10 miesi cy miesi cy miesi cy 3-4 miesi ce W Rynku Rawicz, ul. Rynek Sarnowski 13 tel poniedzia ek - pi tek sobota Rawicka Rawicz, ul. 17 Stycznia 1 tel poniedzia ek - pi tek sobota Dbam o zdrowie, Rawicz, ul. 11 Listopada 2a tel poniedzia ek - pi tek sobota Pod Z ot Wag Bojanowo, ul. Rynek 26 tel poniedzia ek - pi tek sobota Pod Wag Bojanowo, ul. Dworcowa 20 tel poniedzia ek - pi tek sobota Pod Wierzb Pakos aw, ul. Parkowa 9 tel poniedzia ek - pi tek sobota OGÓRKI KISZONE OGÓRKI Z CHILLI OGÓRKI Z CURRY SA ATKA Z OGÓRKÓW WI NIE W SYROPIE 27 razy 25 porad 122 porad 155 zabiegów RAPORT Z DZIA ALNO CI POGOTOWIA RATUNKOWEGO I IZBY PRZYJ SZPITALA POWIATOWEGO W RAWICZU za okres od dnia 24 do 30 lipca 2011 wyje d a o pogotowie do zachorowa i wypadków ambulatoryjnych udzielono w izbie przyj do godziny lekarskich udzielono w ramach nocnej i wi tecznej opieki piel gniarskich udzielono w ramach nocnej i wi tecznej opieki 53 OSOBY ODDA Y KREW W specjalnym krwiobusie zaparkowanym 22 lipca przed rawickim ratuszem mieszka cy powiatu mogli wzi udzia w akacji oddawania krwi. Ch tnych by o 59 osób, ale po przej ciu bada lekarskich do oddania DO BECIKOWEGO KONIECZNE ZA WIADCZENIE 9 Od pocz tku przysz ego roku zmieniaj si zasady przyznawania dodatku do zasi ku rodzinnego z tytu u urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytu u urodzenia si dziecka. - Otrzymanie becikowego w wysoko ci 1 tys. z, uzale nione b dzie od przedstawienia specjalnego za wiadczenia, e matka dziecka pozostawa a pod opiek medyczn, nie pó niej ni od 10. tygodnia ci y do porodu - przypominaj pracownicy cennego p ynu zakwali kowano 53. Akcj organizowa Klub Honorowych Dawców Krwi przy Zarz dzie Rejonowym PCK. Zebrano w niej 24 litry krwi. (JM) Miejsko-Gminnego O rodka Pomocy Spo ecznej w Rawiczu. Wymóg ten mia obowi zywa ju od listopada 2009, ale zosta zawieszony na okres dwóch lat - do 31 grudnia 2011 roku. Za wiadczenie jest wydawane bezp atnie, na podstawie dost pnej dokumentacji, np. karty ci y. Mo e je wystawi lekarz przyjmuj cy w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia lub prowadz cy prywatn praktyk. (JM) Punkt Apteczny Pakos aw, ul. Parkowa 6 tel poniedzia ek pi tek Górecka Miejska Górka, ul. Pl. Korczaka 4 tel poniedzia ek - pi tek sobota Magnolia Miejska Górka, ul. Plac Korczaka 1a tel poniedzia ek - pi tek sobota Pod Jaworem Miejska Górka, ul. Rynek 30 tel poniedzia ek - pi tek sobota Pod Or em Jutrosin, ul. Rynek 8 tel poniedzia ek - pi tek sobota Pod Or em 2 Jutrosin, ul. Mickiewicza 8 a tel poniedzia ek - pi tek sobota Rodzinna Jutrosin, ul. Wroc awska 6 tel poniedzia ek - pi tek sobota

11 ycie Rawicza I NFORMACJE 11 9 NIEPLANOWANE PRZY CZA W MAS OWIE I SZYMANOWIE Kanalizacja z po lizgiem FIRMA PODWYKONAWCZA wyrówna a brzegi szczelin przed rozpocz ciem odtwarzania nawierzchni Tadeusz Paw owski burmistrz Rawicza W styczniu gmina zosta a zawiadomiona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, e ministerstwo infrastruktury jednostronnie wstrzyma o realizacj umowy zawartej dwa lata temu z samorz dem na do nansowywanie inwestycji. W uzasadnieniu przekazanym gminie, ministerstwo stwierdzi o, e ponownie przeliczy wska nik do nansowania inwestycji. Do dzisiaj nie wiemy, czy gmina otrzyma wstrzyman kwot i ewentualnie, w jakiej wysoko- ci. W naszym przypadku chodzi o prawie 900 tys. z (ostatnie transze z do nansowania na poziomie 4,8 mln z - przyp. red.). Tych pieni dzy nie ma w bud ecie gminy, bo by y gwarantowane przez Ministerstwo Infrastruktury. To za do dzisiaj milczy w tej sprawie. Budowa kanalizacji w Mas owie i Szymanowie mia a si zako czy dwa miesi ce temu. Prace potrwaj jednak do ko ca sierpnia, bo - jak t umaczy burmistrz Tadeusz Paw owski - trzeba by o rozszerzy zakres robót. JOANNA DOMAGA A BURMISTRZ t umaczy powody opó nienia prac Projekt kanalizacji dla obu miejscowo ci sporz dzono w 2004 roku. Od tamtej pory powsta y nowe domy, które trzeba pod czy do sieci. To - zdaniem burmistrza Rawicza - g ówna przyczyna po lizgu w terminie realizacji inwestycji. - Nie uwzgl dnia y ich (przy czy - przyp. red.) dokumenty b d ce podstaw okre lenia czasu trwania inwestycji. Urz d, maj c do wyboru wyd u enie czasu budowy lub wykonanie inwestycji w czasie zaplanowanym, ale nie uwzgl dniaj c interesów prywatnych inwestorów, postanowi, w miar nap ywu wniosków, zleca budow nieplanowanych wcze niej przy czy - wyja nia burmistrz. Na przed u enie si prac wp yw maj tak e procedury administracyjne (zwi zane z wycink drzew w Mas owie, czy pozyskaniem od GDDKiA materia u na u o enie chodnika na ul. l skiej) oraz podziemne niespodzianki, którym - jak twierdzi w odarz - winni s sami mieszka cy. - Ich dotychczasowa radosna twórczo przy wykonywaniu przy czy wodoci gowych i pod cze do kanalizacji deszczowej, nie zawsze zgodnych z prawem, zmusza wykonawc do zmiany trasy uk adanych sieci - wyja nia. A mieszka cy si niecierpliwi. Zw aszcza, gdy firma po raz drugi kopie w tym samym miejscu. Tak jest na ul. Kowalikowej w Szymanowie. Dlaczego MIESZKA CY Szymanowa narzekali na nierówno wyci ty asfalt u o on ju kanalizacj odkopano, by potem ponownie j zakopa? - Nie jest prawd, e sie po o ono zbyt p ytko. W trakcie kamerowania wysz y jednak wady, które musimy poprawi - mówi Andrzej Paw owski, prezes rmy Rawbud, które jest wykonawc inwestycji. O szczegó- ach jednak mówi nie chce. - To s sprawy technologiczne, b d ce tajemnic rmy. Roboty na tym samym odcinku b d prowadzone raz jeszcze. Ich koszt nie obci y inwestora. Burmistrz potwierdza, e za nieplanowane prace gmina p aci nie b dzie. - Po to powo ujemy inspektorów nadzoru, aby zminimalizowa mo liwo realizacji inwestycji niezgodnie z umow oraz warunkami technicznymi. Je li na jakim etapie wykonawca i inspektor nadzoru ustal, e nast pi a pomy ka i dokonaj sami poprawek robót, to inwestorowi nic do tego - wyja nia w odarz. Prace w Szymanowie dobiegaj ko ca. W najbli szych dniach - w miejscach gdzie wyci to asfalt - rma podwykonawcza odtworzy nawierzchni. Nie robiono tego systematycznie, ko cz c roboty kanalizacyjne na poszczególnych odcinkach, bo - jak t umaczy burmistrz - taki system jest zbyt kosztowny. Wykonawca zapewnia, e sierpniowy termin uko czenia inwestycji nie jest zagro ony. Jednak wybrali ta sz ofert Powiat rawicki zako czy post powanie uzupe niaj ce do rozstrzygni tego ju przetargu na przebudow mostu w Dubinie. Firma z Ko ciana, której oferta zosta a wcze niej odrzucona ze wzgl du na POWIAT brak referencji potwierdzaj cej do wiadczenie w takich pracach, odwo a a si od decyzji komisji przetargowej do Urz du Zamówie Publicznych w Warszawie, który przyzna jej racj. - Jeszcze raz rozpatrzyli my obydwie oferty. Okaza o si, e ko cia skie przedsi biorstwo faktycznie w przesz o ci wykonywa o ju podobne remonty i przedstawi o na to stosowne referencje. W zwi zku z czym, zdecydowali my, e to w a nie ono przebuduje most w Jutrosinie - mówi Henryk Lipowczyk, kierownik Powiatowego Zarz du Dróg w Jutrosinie. - W tym tygodniu podpiszemy umow, a prace powinny ruszy od 10 sierpnia. (JM) OG OSZENIE BIURO REKLAMY: tel , INTERWENCJA Kto obrzuci p ot jajkami i obornikiem? - Albo za pi knie mieszkam, albo kto si m ci, cho przecie nie ma powodów. Domy lam si, e to mo e by najbli szy s siad. Zg osi em spraw na posterunek. Teraz musz odmalowa p ot, a to bardzo mudne i wymaga du o pracy. Cz owiek z rozumem tego nie zrobi - oburza si Hieronim Musielak. Mieszka cowi Niemarzyna kto obrzuci p ot jajkami i obornikiem. Spraw wyja niaj miejskogóreccy dzielnicowi. - Pokrzywdzony, któremu obrzucono ten p ot, kogo podejrzewa. Dzielnicowy to zweryfikowa, porozmawia mi dzy innymi z mieszka cami Niemarzyna. Dotar do osoby, która rzekomo to zrobi a. Okaza o si, e nic si nie potwierdzi o. Jak na razie nie uda o si ustali sprawcy. Je eli kto widzia osob, która obrzuci a p ot lub ma jakie informacje w tej sprawie, proszony jest o kontakt z rewirem dzielnicowych w Miejskiej Górce. Sprawa jest w toku - t umaczy m.asp. Beata Jarczewska, o cer prasowy KPP w Rawiczu. (kp)

12 Stron redaguje Honorata Dmyterko 12 ycie Rawicza tel , Szparagi i ciasteczka jad na konkurs Do wielkopolskiej edycji konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionów zakwalifikowa y si dwa dania przygotowane wed ug receptury mieszkanek Pakos awia. O statuetk Per y walczy b d szparagi kiszone Beaty Walkowiak oraz ciasteczka kruche na skwarkach Ilony ledzianowskiej. - G ównym celem konkursu jest identyfikacja i zgromadzenie wiedzy o oryginalnych regionalnych produktach ywno ciowych, wytwarzanych w gospodarstwach i przez lokalnych rzemie lników. Ma on równie zwi kszy wiadomo mieszka ców wsi o mo liwo ciach uzyskiwania dochodów i rozwijania produkcji tradycyjnej ywno ci, w oparciu o lokalne zasoby surowców i z wykorzystaniem tradycyjnych technologii. Poszukiwane s produkty specyficzne, charakterystyczne dla danego regionu, które mog sta si jego wizytówk - podkre la Izabella Byszewska, krajowy koordynator przedsi wzi cia. Wielkopolski fina regionalny XI edycji konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów odb dzie si 12 sierpnia na Starym Rynku w Poznaniu. Wielki fina b dzie mia miejsce równie w stolicy Wielkopolski w czasie Polagry Food - 12 wrze nia. (HD) PKM DUDA NA TARGACH Na AGRO-TECH w Minikowie Polski Koncern Mi sny DUDA uczestniczy w XXXIV Mi dzynarodowych Targach Rolno - Przemys owych AGRO- -TECH w Minikowie. - Nasze stoisko odwiedzi o wielu hodowców, w ród których przewa ali wspó pracuj cy z nami rolnicy, ale nie brakowa o równie i potencjalnych dostawców. Przedstawiali my nowy cennik, nasi handlowcy du o rozmawiali tak- e o ofercie tuczu hodowlanego, który jak si okaza o, wzbudzi du e zainteresowanie - podkre- la Daniel Ratajczak, dyrektor dzia u marketingu PKM DUDA. Na stoisko koncernu zwiedzaj cych przyci ga y tak e specjalne przygotowane atrakcje. Aktor serialu Z otopolscy, Grzegorz Komendarek, serwowa karkówk z grilla, a go cie stoiska mogli wykona sobie pami tkowe zdj cie na motocyklu wicemistrza wiata na u lu Jaros awa Hampela. PKM DUDA by równie sponsorem statuetek przygotowanych dla zwyci zców w konkursie czempionów, w kategorii trzoda chlewna. Dwóch spo ród laureatów, to wieloletni dostawcy ywca do PKM Duda. (HD) AKCJA SPRAWDZANIA PRAWID OWO CI OZNAKOWANIA TOWARÓW OWOCE I WARZYWA POD KONTROL Brak informacji o kraju pochodzenia danej partii wie- ych warzyw lub owoców, podanie b dnej informacji na temat kraju pochodzenia (na wywieszkach przy produkcie podawano wi cej ni jeden kraj pochodzenia lub kraj pochodzenia inny ni na opakowaniu) to najcz stsze b dy, jakie wykryto podczas kontroli jako ci handlowej wie- ych warzyw i owoców. Przeprowadzi j Wojewódzki Inspektorat Jako ci Handlowej Artyku ów Rolno-Spo ywczych w ca ym kraju. G ównym celem inspektorów by o sprawdzenie prawid owo ci znakowania krajem pochodzenia oraz mo liwo ci identyfikacji partii na podstawie dokumentów towarzysz cych. Kontrola ta nie obejmowa a swym zakresem bada mikrobiologicznych. Sprawdzono przede wszystkim pomidory, sa at, ogórki, papryk oraz w mniejszym zakresie inne gatunki wie ych warzyw i owoców. Nieprawid owo ci w zakresie znakowania oferowanych do sprzeda y wie ych owoców i warzyw stwierdzono w przypadku 6% wszystkich skontrolowanych partii. Kontrol przeprowadzono w 61 podmiotach gospodarczych, w tym w marketach (51% ogó u), hurtowniach i centrach dystrybucyjnych (41% ogó u) oraz w sklepach detalicznych i na targowiskach (8% ogó u) Skontrolowano 451 partii o cznej masie prawie 192 ton OG OSZENIE BIURO REKLAMY: tel ,

13 ycie Rawicza I NFORMACJE 13 MIASTO WI TOWA O 730 LAT Urodziny Jutrosina ZESPÓ HAKUNA MATATA szybko nawi za kontakt z jutrosi sk publiczno ci W niedziel na jutrosi skim rynku odby si festyn z okazji 730-lecia miasta. Mimo pochmurnej i deszczowej pogody, mieszka cy t umnie stawili si na koncertach, które przygotowali dla nich organizatorzy: Urz d Miasta i Gminy w Jutrosinie, miejsko-gminny o rodek kultury i Polski Koncern Mi sny DUDA. Najm odsze pokolenie rozbawia bajkowy kabaret Zgrywus oraz zespó coverowy Hakuna Matata. Najwi kszym zainteresowaniem publiczno ci cieszy y si : wyst p kabaretu PAKA oraz recital Alicji Majewskiej. W trakcie godzinnego wyst pu piosenkarki, publiczno us ysza a m.in.: Odkryjemy mi o nieznan, Jeszcze si tam agiel bieli, By kobiet. Festyn zako czy a zabawa taneczna z zespo em Old Stars. (kp) Wi cej zdj na KABARET PAKA doskonale parodiowa szwedzki zespó ABBA fot. K. Pospiech NA JUBILEUSZ JUTROSINA przybyli m.in: Przemys aw Pacia (pierwszy z lewej), wicewojewoda wielkopolski oraz lokalni samorz dowcy PAKOS AW Turniej wsi przeniesiony Turniej Wsi nad pakos awskim zalewem nie odby si. Ze wzgl du na pogod, sobotni imprez trzeba by o odwo a. Zosta a przeniesiona na 15 sierpnia. Dziewczyna Lata wybrana STYPENDYSTÓW Fundacji im. Maksymiliana Duda wyró ni a Bogna Duda-Jankowiak, przewodnicz ca rady fundacji W trakcie imprezy, Bogna Duda-Jankowiak, przewodnicz ca rady Fundacji im. Maksymiliana Duda przedstawi a stypendystów Programu Stypendialnego 2010/2011 oraz og osi a wyniki drugiej edycji konkursu na najlepsze wiadectwo stypendysty fundacji. Nagrod g ówn - laptopa - za najwy sz redni (5,71) otrzyma a Maja Cichowlas. Zegarek marki Swatch, za redni ocen 5,36 tra do Anny Wojciechowskiej, natomiast zestaw pi mienniczy otrzyma Mateusz Bruder - za redni ocen 4,9. Za dzia ania godne szczególnego uznania, s u ce rozwojowi miasta i gminy Jutrosin oraz ca ej lokalnej spo eczno ci Fundacja im. Maksymiliana Duda otrzyma a podzi kowania od burmistrza Zbigniewa Koszarka. Dyplom oraz symboliczne jab ko odebra a Bogna Duda-Jankowiak. Sierpniówka z muzyk klubow 9 Program Sierpniówki: Pi tek (5 sierpnia): godz Gry eliminacyjne turnieju tenisa ziemnego (kompleks boisk sportowych Orlik) godz Dyskoteka z muzyk klubow nad Balatonem Zagraj : Dj Inox i Dj Funhouse W minion sobot nad Zalewem w Pakos awiu, mimo niesprzyjaj cej pogody, odby y si wybory Dziewczyny Lata. Wzi o w nich udzia 12 kandydatek. Zaprezentowa y si w strojach sportowych, lubnych i wieczorowych. Dziewczyn Lata i Dziewczyn Elegancji jury wybra o Karin Koncewicz z P powa. Dziewczyn U miechu zosta a Ewa Niwczyk z Miejskiej Górki. Zgromadzona nad zalewem publiczno na swoj miss wybra a Julit acinik z Golejewka. (DB) W UBIEG YM ROKU tytu Miss Nastolatek gminy Miejska Górka zdoby a Hanna Krysmann Po raz 21. O rodek Kultury, Sportu i Aktywno ci Lokalnej w Miejskiej Górce organizuje Sierpniówk. W tym roku potrwa ona trzy dni, od 5 do 7 sierpnia, a nie jak to by o wcze niej - jeden dzie. Sta ym punktem programu b d wybory Miss Nastolatek gminy Miejska Górka. Nowo ci w programie imprezy jest dyskoteka z muzyk klubow. - Nie ma co ukrywa, e sugesti m odzie y sk oni y nas do tego, eby zrobi imprez klubow. Zagra mi dzy innymi Dj Inox, który pochodzi z Miejskiej Górki. Ju od dawna rozmawiali my o tym, eby zrobi co razem. Teraz si uda o - wyja nia dyrektor o rodka Marek Stach. Oprócz koncertu Hectora Enrique Bravo Chura z Peru i recitalu Aleksandry Zab ockiej i wyst pów lokalnych artystów, Sierpniówka, to tak e ró nego typu zawody sportowe. - Zarz dzamy kompleksem sportowym Orlik, dlatego chcemy go wykorzysta do maksimum i przy ka dej okazji organizujemy co pod k tem sportowym, st d fot. archiwum Sobota (6 sierpnia) godz Turniej tenisa ziemnego (kompleks boisk sportowych Orlik) godz Zbiornik wodny Balaton - wybory Miss Nastolatek Gminy - pokaz ta ca towarzyskiego i hip-hopu - wyst p Hectora Enrique Bravo Chura z Peru - recital Aleksandry Zab ockiej - zabawa taneczna godz Turniej koszykówki Streetball Niedziela (7 sierpnia) Kompleks boisk sportowych Orlik godz turniej pi ki no nej godz strzelanie z uku godz na tenisa ziemnego mecze w koszykówk i tenisa ziemnego - dodaje Stach. Przez ca y czas trwania imprezy mo na b dzie skorzysta z porad kosmetycznych. Organizatorzy zadbali te o atrakcje dla najm odszych. Czekaj na nich m.in. zamek dmuchany i kula wodna. (kp)

14 14 ycie Rawicza I NFORMACJE Wybierz MISS Publiczno ci! Znamy ju fina ow dwunastk Wyborów Miss WRC. O tytu najpi kniejszej dziewcz ta b d rywalizowa y we wrze niu. Podczas 3. Rajdu Pleszewskiego, na scenie ustawionej w rynku, zaprezentuj si jury oraz mieszka com miasta i go ciom w strojach wieczorowych, k pielowych oraz w sukniach lubnych. Zanim jednak to nast pi, b dzie mo na g osowa na nie w naszym konkursie. Czytelnicy wybior w ten sposób Miss Publiczno ci. Upominkami nagrodzimy wybranych g osuj cych. Zapraszamy do wspólnej zabawy! (wan) Fot. Igor Drozdowski Jak g osowa? Wystarczy wys a SMS o tre ci zp.miss.nr kandydatki np. zp.miss.13 Sms-y mo na wysy a do 7 wrze nia pod numer (koszt 1,23 z z vat). Prosimy nie wpisywa swoich danych osobowych w tre ci SMS-a. Regulamin plebiscytu dost pny w siedzibie redakcji. MA GORZATA ZIELONKA (Krotoszyn) ALEKSANDRA SZYSZKA (Kotlin, pow. jaroci ski) IZABELLA MACIOSZCZYK (Chrzan, pow. jaroci ski) JUDYTA WOJCIECHOWSKA (Brzostów, pow. jaroci ski) IWETTA MICHALSKA (Golina, pow. jaroci ski) ROKSANA S K (Ostrów Wlkp.) PATRYCJA NOWAK (Stara Krobia, pow. gosty ski) ANETA WO NA (Lenartowice, pow. pleszewski) AGNIESZKA KASEJA (Pleszew) JOANNA REGULSKA (Witaszyce, pow. jaroci ski) KAROLINA WAWRZYNIAK (Kolonia Ostrowska, pow. pleszewski) ANNA BASI SKA (Mas owo, pow. rawicki) SPONSORZY i PARTNERZY WYBORÓW MISS WRC Salon Fryzjerski HAIR-SPA Salon Kosmetyczny BODY-SPA Ostrów Wlkp.

15 9 BANKOWCY PODPOWIADAJ Masz kredyt we frankach? Op aca si go przewalutowa? 9 ZOBACZ OFERTY BANKÓW I INSTYTUCJI FINANSOWYCH Po yczka na remont domu, czy na wakacje? s GDY ZDECYDUJESZ SI ODK ADA Gdzie ulokowa swoje oszcz dno ci? s. 16 Nr BEZP ATNY DODATEK DO Bankowe centrum Rawicza Siedemna cie placówek - banków i instytucji nansowych naliczyli- my w Rawiczu. Jak do nich tra i w których godzinach s otwarte? Zobacz na mapie. H I L R O F A N E J G D C M K B P A PKO BP ul. 3 Maja 6 i 8 Godziny otwarcia: poniedzia ek - pi tek: B BZ WBK Rynek 18 Godziny otwarcia: poniedzia ek - pi tek: C DnB Nord Polska Rynek 16 Godziny otwarcia: poniedzia ek - pi tek: D SKOK im. Kardyna a Stefana Wyszy skiego Rynek 12/13 Godziny otwarcia: poniedzia ek - pi tek: E SKOK Stefczyka ul. Królowej Jadwigi 6 Godziny otwarcia: poniedzia ek - pi tek: F Sandander Consumer Bank Wojska Polskiego 11 Godziny otwarcia: poniedzia ek - pi tek: G Alior Bank ul. Rynek 12 (od 8 sierpnia) Godziny otwarcia: poniedzia ek - pi tek: H Kredyt Bank ul. Sarnowska 2 Godziny otwarcia: poniedzia ek - pi tek: I Lukas Bank CH Kau and ul. Armii Krajowej 2 Godziny otwarcia: poniedzia ek - pi tek: sobota: J AGW Finanse ul. Królowej Jadwigi 2 Godziny otwarcia: poniedzia ek - pi tek: K BG ul.17 stycznia 37 Godziny otwarcia: poniedzia ek - pi tek: L Bank BPH ul. 3 Maja 32 Godziny otwarcia: poniedzia ek - pi tek: M Getin Bank ul. 17 Stycznia 24 Godziny otwarcia: poniedzia ek - pi tek: N BS Wschowa Oddzia w Rawiczu ul. 3 Maja 2 Godziny otwarcia: poniedzia ek - pi tek: O SKOK Wspólnota ul. Wojska Polskiego 10 Godziny otwarcia poniedzia ek - pi tek: P Powszechny Dom Kredytowy ul. Grunwaldzka 18 Godziny otwarcia: poniedzia ek - pi tek: R Eurobank ul. 3 Maja 28 Godziny otwarcia: poniedzia ek - pi tek:

16 16 ycie Rawicza Jak najlepiej oszcz dza? Wszystko uzale nione jest od tego, ile masz pieni dzy, czy chcesz zaryzykowa i na jakie zyski liczysz. Mo liwo ci, aby korzystnie ulokowa gotówk jest kilka. W ród nich m.in.: lokaty terminowe, konta oszcz dno ciowe i obligacje Skarbu Pa stwa. Te OG OSZENIE, ostatnie nie przynosz wielkich dochodów, ale ryzyko inwestowania jest w ich przypadku minimalne. To propozycja dla tych, którzy chc mie gwarancj pe nego zwrotu kapita u i okre lonego zysku. Lokaty terminowe, to pewny, Zapraszamy od 15 sierpnia! BIURO REKLAMY: tel , ale niewysoki zysk. Banki oferuj za o enie lokaty o zmiennej lub sta ej stopie procentowej. W tym przypadku, trzeba uwzgl dni inflacj, a ponadto - od zarobionych pieni dzy zap aci tzw. podatek Belki (19%). Cz instytucji umo liwia unikni cie tego zobowi zania i oferuje lokaty jednodniowe. - Proponujemy naszym klientom trzy drogi oszcz dzania: rachunek oszcz dzno ciowo-rozliczeniowy oprocentowany w Kredyt Banku na 7% do wysoko ci 3 tys. z. Je eli kto ma wy sze depozyty, to mo e za o y konto oszcz dno ciowe do 5,3%, w zale no ci od wysoko ci rodków, jakie klient deponuje. Posiadamy te lokat Constans. Jej oprocentowanie wynosi maksymalnie 5%, co odpowiada standardowej lokacie na poziomie 6,23% (brutto) - wyja nia Jaros aw Pa asz, 5% tyle maksymalnie wynosi oprocentowanie lokaty Constans w Kredyt Banku OG OSZENIE dyrektor rawickiego oddzia u Kredyt Banku. Ofert dla klientów, którzy chc zaoszcz dzi par groszy posiada równie BZ WBK. - Mamy lokaty: terminowe, swobodnie zarabiaj c, IMPET, lokat 24, lokaty walutowe (USD, CHF, EUR, GBP), lokaty overnight i negocjowane. Lokata, to tradycyjna forma oszcz dzania i dobre rozwi zanie, je li kto ceni sobie spokój i bezpiecze stwo oraz okre lony z góry zysk. Lokaty s od 7-dniowych do 24-miesi cznych, minimalna kwota to z. Oprocentowanie wynosi od 2,75 do 7% w skali roku - uzale nione jest od rodzaju i okresu lokaty - t umaczy Agnieszka Cie lak-nazar, dyrektor oddzia u BZ WBK w Rawiczu. Je li kto nie chce zamrozi pieni dzy na d u szy okres, mo e je od o y na koncie oszcz dno ciowym. W razie potrzeby szybko wyp aci, a przy tym straci niewiele. Tutaj prowizje dla banku uzale nione s od cz stotliwo ci wyp at. Nieco inn ofert dla klientów, którzy chcieliby lokowa nie tylko wi ksze sumy, ale tak e niewielkie kwoty, ma SKOK Wspólnota. - Proponujemy ksi eczk systematycznego oszcz dzania. To jest na podobnej zasadzie, jak dzia a y kiedy ksi - eczki SKO w szkole. Tu jest oprocentowanie 5,3% - wyja nia Ania Ciesielska, przedstawiciel SKOK w Rawiczu. (kp) Trwa lato i upragnione, dla nas i na kilku w godzinach Do dyspozycji na KWOTA

17 ycie Rawicza 17 OG OSZENIE BIURO RACHUNKOWE HANDLOWE PODATKI ZUS tel. 1 BIURO REKLAMY: tel , Frank dro szy, kredyt ta szy Bank Na PLN (%*) Na ChF (%*) Na USD (%*) Na Eur (%*) BZ WBK 0 brak oferty brak oferty 1,00% BS brak oferty brak oferty brak oferty brak oferty PKO BP 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% Nordea 100,00 z 0,75% brak oferty 0,75% Alior Bank 1,00% 1,00% brak oferty 1,00% Kredyt Bank 0 brak oferty brak oferty 1,00% Getin Bank 1,50% brak oferty brak oferty 1,50% Eurobank brak oferty brak oferty brak oferty brak oferty DnB Nord 1,00% brak oferty brak oferty 0 Niepokój na rynkach walutowych, perspektywa dodatkowych zabezpiecze i rosn ce raty sp dzaj sen z powiek tym, którzy zdecydowali si na kredyt w obcym pieni dzu. Ekonomi ci apeluj jednak o spokój i ostrzegaj przed pochopnym przewalutowywaniem po yczki. - To nie jest w a ciwy moment - uwa a Krzysztof Piotrowski, w a- ciciel rawickiej placówki partnerskiej Alior Banku. - Oprocentowanie na z otówki jest bardzo wysokie. To si po prostu nie op aca, nawet je li kto wzi kredyt w tym nieszcz snym franku. Decyduj c si na przewalutowanie, musimy si liczy z tym, e nasz kredyt b dzie dro szy. - Na oprocentowanie sk adaj si dwie rzeczy: stawka, po jakiej dany bank centralny po ycza walut bankowi udzielaj cemu kredytu oraz mar a - wyja nia Do kosztów przewalutowania kredytu nale y doliczy tak e op at za sporz dzenie aneksu do umowy pobieran przez wi kszo banków. %* kwoty podlegaj cej przewalutowaniu w a ciciel placówki partnerskiej Alior Banku. - Stawka, po której bank centralny - europejski lub szwajcarski - po ycza pieni dze innym bankom wynosi oko o 1 %. Do tego dochodzi mar a banku, w którym bierzemy kredyt - oko o 2 %. cznie koszt kredytu wynosi wi c oko o 3-3,5 %. Dro ej jest, gdy po yczamy pieni dz krajowy. - Polski bank centralny po ycza bankom z otówki na 4,5 %. Do tego dochodzi normalna mar a banku - oko o 2 %. Razem mamy wi c 6,5 %. Planuj c przewalutowanie, t ró nic trzeba uwzgl dni. Kosztuje te sama operacja. Cena zale y od banku. - U nas jest to 1 % od kwoty przewalutowanej - dodaje Piotrowski. Je li wi c do sp aty mamy równowarto 200 tys. z, koszty zamiany wynios 2 tys. z. Agnieszka Cie lak-nazar, dyrektor rawickiego BZ WBK tak e odradza powrót do z otówki. Zach ca natomiast do skorzystania z wakacji od kredytu. - Banki oferuj karencj w sp acie. Mo emy - w naszym wypadku - poprosi o ni maksymalnie na okres 6 miesi cy - wyja nia szefowa placówki. Wówczas sp acamy tylko odsetki. Po zako czeniu karencji, wysoko rat ustala si od nowa - doliczaj c do nich kapita nie sp acony podczas wakacji (koszt - w BZ WBK - to 100 z za sporz dzenie aneksu do umowy). - Mo na oczywi- cie zdecydowa si na przewalutowanie, ale w uj ciu ko cowym, kredyt walutowy jest ta szy ni z otówkowy - dodaje. Koszty przewalutowania w BZ WBK zale od kilku czynników. Je li zobowi zanie zaci gn li my na mieszkanie i zamieniamy walut obc, na polsk - p acimy jedynie za sporz dzenie aneksu do umowy (100 z ). W drug stron jest inaczej. Zamieniaj c z otówki na np. franka, czy euro, musimy, prócz kosztów aneksu, zap aci tak e 1 % kwoty podlegaj cej przewalutowaniu. Czy, mimo zawirowa na rynkach walutowych, nadal warto bra kredyt w obcym pieni dzu? - Koniecznie! Waluty odnotowuj teraz bardzo wysokie kursy. Nale y si spodziewa, e im bli ej strefy Euro b dzie Polska, tym bardziej z otówka b dzie si umacnia, a waluty obce - tanie. B dzie mo na na tym dobrze zarobi - uwa a Krzysztof Piotrowski.- Poza tym, kredyty walutowe s korzystniej oprocentowane, a przez to po prostu ta sze. (AD) OG OSZENIE Rynek kredytów gotówkowych kusi klientów coraz bardziej atrakcyjnymi ofertami. Od niedawna do skorzystania z kredytu gotówkowego w Banku Zachodnim WBK - - Zachodniego WBK w Rawiczu naszych klientów! - my do:

18 18 ycie Rawicza

19 ycie Rawicza 19 KREDYT GOTÓWKOWY Szybka promocja wakacyjna 0% prowizji* pieni od r nawet w 30 minut kredyt do * Promocja dotyczy kredytów z ubezpieczeniem prowizja 0% i oprocentowanie 12% dla kredytu gotówkowego o oprocentowaniu i 12,69% dla kredytu o zmiennym oprocentowaniu. Rzeczywiste roczne oprocentowanie wynosi tylko 12,62%. Obliczone zgodnie z ustawà o kredycie konsumenckim dla kredytu z ubezpieczeniem fakultatywnym o oprocentowaniu nominalnym 12%, w kwocie udzielonego na okres 12 miesi cy i nego w równych ratach. Stan na 18 lipca 2011 r. Oprocentowanie tylko 12% * dla k Klienta EKSTRAKONTO PLUS ul. Sarnowska 2, tel Filia w Krotoszynie, Rynek 15, tel

20 20 ycie Rawicza I NFORMACJE SPORTOWO I RODZINNIE W OSTOJACH W Ostojach, przy miejscowym zbiorniku wodnym, zorganizowano festyn rodzinny, który po czono z turniejem gry w pi k pla ow. W zawodach wystartowa o 13 grupy (m odszych i starszych). Bezkonkurencyjni okazali si Marcin Sierpowski i Sebastian Kapa a oraz Patryk Brenk i Mateusz S k. W nagrod otrzymali puchary ufundowane Jutrosin - Zbigniewa Koszarka. - Oprócz turnieju siatkarskiego, przygotowali my wiele atrakcji, szczególnie dla najm odszych m.in. zamki dmuchane, konkurencje i wy cig w workach. Wszystkie cieszy y si sporym zainteresowaniem - informuje Walerian Kalka, so tys Ostój i wspó organizator imprezy. Festyn zako czy si zabaw ta- dru yn. Podzielono je na dwie przez burmistrza miasta i gminy sportowe np. przeci ganie liny neczn. (kp) 9 Klasy kacja ko cowa turnieju: Kategoria m odsza: I miejsce: Marcin Sierpowski, Sebastian Kapa a II miejsce: Szymon Tyca, Bart omiej cki III miejsce: Patryk Frankiewicz, Hubert Grzywaczewski Kategoria starszych: I miejsce: Patryk Brenk, Mateusz S k II miejsce: Marek Pawlak, ukasz Kaczmarek III miejsce: Pawe Miko ajczak, Karol Wa cinski PAKOS AW Rozbrykane Smerfy w stadninie Zako czy si drugi turnus pó kolonii je dzieckich w Stadninie Koni w Golejewku. Tym razem, grup nazwano Band rozbrykanych Smerfów. Przez kilka godzin dziennie dzieci doskonali y swoje umiej tno ci je dzieckie, uczy y si prawid owej opieki nad koniem, uczestniczy y w przeja d kach bryczk, wypoczywa y nad pakos awskim zalewem oraz zwiedzi y le niczówk Halin, gdzie spotka y si z le niczym Hubertem Wojtkowskim. Niespodziank dla nich by a przeja d ka samochodem rajdowym po podmok ym terenie. (HD) Wakacje z duchami Ponad 40 dzieci uczestniczy o w pó koloniach w Szkole Podstawowej w Pakos awiu. Nauczyciele zorganizowali m.in. pieszy rajd nad zalew, gdzie urz dzono zabawy sportowe, chrzest i krótk k piel, wycieczk do Wroc awia Krasnoludkowym Szlakiem, wyjazd na basen i kr gle do Gostynia, pieszy rajd do Stadniny Koni w Golejewku, wycieczk do gospodarstwa agroturystycznego do Kluczewa oraz Rawicza, gdzie dzieci zobaczy y Planty, dom kultury i komend stra y po arnej. - Z pewno ci atrakcj dla dzieci by nocleg w szkole. Oprócz ogniska, dyskoteki i licznych zabaw, uczestnicy w strojach duchów spacerowali ulicami Pakos awia strasz c mieszka ców. Ma o tego, w nocy obozowicze mieli pobudk i musieli pokona cie k strachu, prowadz c przez park. Mog jedynie doda, e dzieciom bardzo si podoba o, o czym wiadczy y ich u miechy i zadowolenie na twarzach - mówi Anna S d ak, jedna z organizatorek pó kolonii. (HD) JUTROSIN Bawili si razem w Gr bkowie Po raz czwarty Miejsko- -Gminny O rodek Kultury w Jutrosinie zorganizowa wakacyjny festyn pod has em Bawimy si razem. W tym roku wszystkie ch tne dzieci z Gr bkowa zaproszono na wiejski plac zabaw usytuowany w centrum wsi, za Domem Stra aka. S oneczna pogoda pozwoli a na przeprowadzenie wielu konkurencji. Dzieci próbowa y swoich si w rzucie lotk do tarczy, skoku w worku i na skakance, odbijaniu oraz biegu z pi k. Najwi cej frajdy dzieciom sprawi a ostatnia konkurencja - przeci ganie liny. - To fajnie spotka si z kole ankami i kolegami z wioski - mówi Klaudia Ba uniak. Po wszystkich konkurencjach, ka demu uczestnikowi zosta y wr czone nagrody ufundowane przez Hodowl Ro lin ze Smolic Sp. z o.o., Gminn Komisj Profilaktyki i Rozwi zywania Problemów Alkoholowych, Bank Spó dzielczy oraz M-GOK. W organizacj imprezy w czy y si równie : rada so ecka oraz miejscowe ko o gospody wiejskich, którzy przygotowali dla uczestników festynu pocz stunek. - Bardzo si ciesz, e powsta a taka inicjatywa. Uwa am, e takie spotkania s potrzebne dzieciom. Mo na by oby urz dza cz ciej takie imprezy - podkre la mieszkanka Gr bkowa Urszula Kusztelak. Beata Michalak PODCZAS festynu przeprowadzono wiele konkurencji JEDN z atrakcji by pieszy rajd do stadniny w Golejewku NASI MILUSIÑSCY Beata Przewo na, córka Wiolety i Dominika z Sowin. Siostra Patryka. Urodzi a si 25 lipca o godzinie Wa y a 3660 g i mierzy a 56 cm Antonina Robaszy ska, córka Patrycji i Arkadiusza z Jutrosina. Siostra Otylii i Wiktorii. Urodzi a si 25 lipca o godzinie Wa y a 3160 g i mierzy a 55 cm Weronika Rybacka, córka Magdaleny i Mariusza z Konarzewa. Siostra Konrada. Urodzi a si 27 lipca o godzinie Wa y a 3800 g i mierzy a 56 cm UCZESTNICY obozu wzi li te udzia w zaj ciach sportowych Wszystkie publikowane przez nas zdj cia noworodków, tydzie po ukazaniu si w gazecie, s do odbioru w siedzibie redakcji (Rawicz, Rynek 4).

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania Przodem do kierunku jazdy? Bokiem? Tyłem? Jak ustawić wózek, aby w razie awaryjnego hamowania dziecko było jak najbardziej bezpieczne? Na te

Bardziej szczegółowo

Policjanci szkolili pracowników socjalnych

Policjanci szkolili pracowników socjalnych Policjanci szkolili pracowników socjalnych Napisano dnia: 2016-02-12 09:32:59 W czwartek 11 lutego 2016 roku funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim przy współudziale funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie 1. 5.3.4 Oś 4 Leader Poziom wsparcia Usunięcie zapisu. Maksymalny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr Projekt z dnia UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele nie związane z budową,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLVI/361/05

Uchwała nr XLVI/361/05 Uchwała nr XLVI/361/05 UCHWAŁA NR XLVI/361/05 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie sposobu ustalenia opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób oraz zabierania ze sobą do środka transportowego

Bardziej szczegółowo

Policja Śląska. Łzy wzruszenia podczas konferencji

Policja Śląska. Łzy wzruszenia podczas konferencji Policja Śląska Źródło: http://slaska.policja.gov.pl/kat/informacje/wiadomosci/94758,lzy-wzruszenia-podczas-konferencji.html Wygenerowano: Wtorek, 5 lipca 2016, 19:48 Łzy wzruszenia podczas konferencji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 30 listopada 2013 r. Zarz d Dzielnicy Białoł ka m.st. Warszawy INTERPELACJA NR 436

Warszawa, 30 listopada 2013 r. Zarz d Dzielnicy Białoł ka m.st. Warszawy INTERPELACJA NR 436 Rada Dzielnicy Białoł ka m. st. Warszawy ul. Modli ska 197, pok. 123, 03-122 Warszawa, tel. (22) 51 03 110, fax (22) 676 69 14, bialoleka.wor@um.warszawa.pl, www.bialoleka.waw.pl radny dzielnicy Białoł

Bardziej szczegółowo

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych 1. Styczeń 2011 r. wybranie lokalizacji Zastanów się jakie miejsce będzie najlepsze na postawienie tablicy informacyjnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja

PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja (dawny program stypendialny SOLIDARNI) wrzesień 2014 1 Niniejsza prezentacja w założeniu ma stanowićpomoc dla Państwa przy organizacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

2. Nie mogą brać udziału w działaniach ratowniczych strażacy, których stan wskazuje, że są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

2. Nie mogą brać udziału w działaniach ratowniczych strażacy, których stan wskazuje, że są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. REGULAMIN ORGANIZACYJNY UDZIAŁU W AKCJACH RATOWNICZYCH I SZKOLENIACH POŻARNICZYCH ORAZ SPOSÓB ICH ROZLICZANIA I WYPŁATY EKWIWALENTU PIENIĘŻNEGO DLA CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH GMINY WÓLKA I.

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Druk: Drukarnia VIVA Copyright by Infornext.pl ISBN: 978-83-61722-03-8 Wydane przez Infornext Sp. z o.o. ul. Okopowa 58/72 01 042 Warszawa www.wieszjak.pl Od

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Fed musi zwiększać dług

Fed musi zwiększać dług Fed musi zwiększać dług Autor: Chris Martenson Źródło: mises.org Tłumaczenie: Paweł Misztal Fed robi, co tylko może w celu doprowadzenia do wzrostu kredytu (to znaczy długu), abyśmy mogli powrócić do tego,

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Instrukcja dla Wykonawców (IDW). ZAŁĄCZNIKI. Znak sprawy:gt.341-9/2010/rb Jedwabno, dnia 15.11.2010

Rozdział I. Instrukcja dla Wykonawców (IDW). ZAŁĄCZNIKI. Znak sprawy:gt.341-9/2010/rb Jedwabno, dnia 15.11.2010 Projekt współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej, oraz z budżetu Gminy Jedwabno. Znak sprawy: Jedwabno,

Bardziej szczegółowo

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/151 Zapewnienie prawa do jednakowego wynagradzania

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

a) 1, 3, 6 b) 1, 3, 4 c) 2, 3, 4

a) 1, 3, 6 b) 1, 3, 4 c) 2, 3, 4 1. Aby otrzymać kartę rowerową, powinieneś znać zasady dotyczące bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych. Wymagane jest też, aby rower posiadał obowiązkowe wyposażenie. Który punkt nie wymienia

Bardziej szczegółowo

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku SE-PO.0063-4-6/09 Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 22 Czerwca 2009 roku Obecni 1. Dominik Penar Przewodniczący obecny 2. Andrzej Mentel Z ca Przewodniczącego nieobecny 3.

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/165/11 RADY POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 25 listopada 2011 r.

UCHWAŁA NR XVIII/165/11 RADY POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 25 listopada 2011 r. UCHWAŁA NR XVIII/165/11 RADY POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół z terenu powiatu zgierskiego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

- podczas rozmowy telefonicznej z ofiarą przemocy w rodzinie;

- podczas rozmowy telefonicznej z ofiarą przemocy w rodzinie; Załącznik do Zarządzenia Nr 0152.35.2011 Z dnia 27 czerwca 2011r. PROCEDURA POSTEPOWANIA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH PRZY WYKONYWANIU CZYNNOŚCI ODEBRANIA DZIECKA Z RODZINY W RAZIE BEZPOŚREDNIEGO ZAGROŻENIA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl 1 z 5 2014-12-09 12:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl Tychy: Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych ciosów jaki może nas spotkać w związku z dugą osobą jest

Bardziej szczegółowo

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, zwanym dalej "Zamawiającym" a nr NIP..., nr KRS...,

Bardziej szczegółowo

1. NAUCZANIE JĘZYKÓW NOWOŻYTNYCH (OBOWIĄZKOWYCH) W RAMACH PROGRAMU STUDIÓW STACJONARNYCH (CYKL A I B) I NIESTACJONARNYCH

1. NAUCZANIE JĘZYKÓW NOWOŻYTNYCH (OBOWIĄZKOWYCH) W RAMACH PROGRAMU STUDIÓW STACJONARNYCH (CYKL A I B) I NIESTACJONARNYCH 1 Szczegółowe przepisy wykonawcze na rok akadem. 2010/11 wprowadzające w życie Zarządzenie Rektora PWT we Wrocławiu w sprawie nauczania języków obcych na PWT we Wrocławiu z dnia 29 września 2009 r. 1.

Bardziej szczegółowo

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Informacje ogólne Kiedy potrzebna jest decyzja Osoba, która składa wniosek o pozwolenie na budowę, nie musi mieć decyzji o warunkach zabudowy terenu, pod warunkiem

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku Raport z ewaluacji wewnętrznej Rok szkolny 2014/2015 Cel ewaluacji: 1. Analizowanie informacji o efektach działalności szkoły w wybranym obszarze. 2. Sformułowanie wniosków

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 8 Obowiązki pracodawcy Podstawowy obowiązek

Bardziej szczegółowo

Likwidacja barier architektonicznych to usuwanie tego, co przeszkadza ci korzystać z budynków, chodników, ulic i innych miejsc oraz mebli i sprzętów.

Likwidacja barier architektonicznych to usuwanie tego, co przeszkadza ci korzystać z budynków, chodników, ulic i innych miejsc oraz mebli i sprzętów. 1 Likwidacja barier architektonicznych to usuwanie tego, co przeszkadza ci korzystać z budynków, chodników, ulic i innych miejsc oraz mebli i sprzętów. Likwidacja barier architektonicznych to na przykład

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 29/2008. z posiedzenia Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 18 grudnia 2008 roku.

Protokół nr 29/2008. z posiedzenia Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 18 grudnia 2008 roku. Protokół nr 29/2008 z posiedzenia Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 18 grudnia 2008 roku. Członkowie Komisji zebrali się w sali nr 32 Ratusza, Rynek Staromiejski

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

P/08/175 LWR-41043-1/2008. Pan Robert Radoń Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu

P/08/175 LWR-41043-1/2008. Pan Robert Radoń Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA WE WROCŁAWIU ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15/17 50-044 WROCŁAW tel. 343-11-36, 342-10-32 fax. 342-87-77 P/08/175 LWR-41043-1/2008 Wrocław, dnia 30 stycznia 2009

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 26 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu stypendialnego dla studentów zamieszkałych na terenie Gminy Chełmża. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Ustawa przedszkolna Ustawa przedszkolna W dniu 13 czerwca 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T D r u k n r... UCHWAŁA NR././2014 RADY GMINY CHYBIE. z dnia.. 2014 r.

P R O J E K T D r u k n r... UCHWAŁA NR././2014 RADY GMINY CHYBIE. z dnia.. 2014 r. P R O J E K T D r u k n r........... UCHWAŁA NR././2014 RADY GMINY CHYBIE z dnia.. 2014 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Koszty realizacji Programu zostaną pokryte z budżetu Miasta Ząbki wydatki dział 900, rozdział 90013, 4300 i 4210.

Koszty realizacji Programu zostaną pokryte z budżetu Miasta Ząbki wydatki dział 900, rozdział 90013, 4300 i 4210. UCHWAŁA Nr... RADY MIASTA ZĄBKI z dnia... 2015 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Miasta Ząbki Na podstawie art. 11a ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania stypendiów doktorskich pracownikom Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

Regulamin przyznawania stypendiów doktorskich pracownikom Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego Regulamin przyznawania stypendiów doktorskich pracownikom Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego 1 Niniejszy regulamin został wprowadzony w oparciu o 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/21/15 RADY GMINY W KUNICACH. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/21/15 RADY GMINY W KUNICACH. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/21/15 RADY GMINY W KUNICACH z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu usuwania, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 9 kwietnia 2013 r. Poz. 1988 UCHWAŁA NR XXV/143/13 RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania, trybu postępowania

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projektowana nowelizacja Kodeksu pracy ma dwa cele. Po pierwsze, zmianę w przepisach Kodeksu pracy, zmierzającą do zapewnienia pracownikom ojcom adopcyjnym dziecka możliwości skorzystania

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 2450 UCHWAŁA NR XXI/327/16 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH. z dnia 23 marca 2016 r.

Poznań, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 2450 UCHWAŁA NR XXI/327/16 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH. z dnia 23 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 2450 UCHWAŁA NR XXI/327/16 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Numer ogłoszenia: 45553-2010; data zamieszczenia: 02.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przodkowo.

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI WARSZAWA, LIPIEC 2000

INSTYTUCJE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI WARSZAWA, LIPIEC 2000 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/29/15. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 17 marca 2015r.

UCHWAŁA NR V/29/15. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 17 marca 2015r. UCHWAŁA NR V/29/15 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 17 marca 2015r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wschowa w 2015

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA Załącznik do Uchwały nr XLVI/328/2014 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30 czerwca 2014r. PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA 1 Cele i formy realizacji programu 1. Tworzy się Program Stypendialny Gminy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. PROJEKT w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie Informacja dotycząca opłacania składek na ubezpieczenie emerytalno - rentowe za rolnika, pobierającego świadczenie pielęgnacyjne, w związku z nowelizacją ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników Składki

Bardziej szczegółowo

ZA II SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2012 / 2013. Ulica, nr domu, mieszkania Kod pocztowy - Miejscowość PŁOCK

ZA II SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2012 / 2013. Ulica, nr domu, mieszkania Kod pocztowy - Miejscowość PŁOCK Data wpływu do szkoły Pieczęć szkoły Nazwisko i Imię wnioskodawcy (pełnoletniego ucznia lub rodzica) Nr ewidencyjny wniosku (wypełnia ZJO) DOCHÓD (wypełnia ZJO) na 1 os. w rodzinie ŚREDNIA OCEN (wypełnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia pracuje w oparciu o Regulamin Rzecznika Praw Ucznia oraz o własny plan pracy. Regulamin działalności Rzecznika Praw Ucznia: 1. Rzecznik

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI projekt z dnia 18.11.2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia...2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków przejazdu strażaków Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 4 października 2012 r. Poz. 2766 UCHWAŁA NR XXVIII/170/12 RADY MIASTA GRAJEWO. z dnia 26 września 2012 r.

Białystok, dnia 4 października 2012 r. Poz. 2766 UCHWAŁA NR XXVIII/170/12 RADY MIASTA GRAJEWO. z dnia 26 września 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 4 października 2012 r. Poz. 2766 UCHWAŁA NR XXVIII/170/12 RADY MIASTA GRAJEWO z dnia 26 września 2012 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 30.06.2005 Uchwała nr 660 Druk Nr 687 UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27.06.2005roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

5. Źródła i sposoby finansowania

5. Źródła i sposoby finansowania Załącznik nr 1 do uchwały Nr..../.. /09 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia. 2009 r. 5. Źródła i sposoby finansowania Źródłem finansowania na 2009 rok będzie Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

E-serwis Dyrektora Placówki Oświatowej

E-serwis Dyrektora Placówki Oświatowej From: Redakcja GW Oświata [mailto:oswiata@elettery.pl] Sent: Saturday, December 22, 2012 10:** AM To: ********** Subject: Już w styczniu kilkanaście tysięcy złotych do wzięcia! Wersja e-lettera online

Bardziej szczegółowo

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych.

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. 13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. Przyjęte w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców rozwiązania uwzględniły fakt, że

Bardziej szczegółowo

MANEWRY NA DRODZE WŁĄCZANIE SIĘ DO RUCHU

MANEWRY NA DRODZE WŁĄCZANIE SIĘ DO RUCHU MANEWRY NA DRODZE Poruszając się rowerem po drogach napotykasz na innych uczestników ruchu drogowego - pieszych i poruszających się różnymi pojazdami. Czasem możesz natknąć się na nieruchomą przeszkodę.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świetlicy i stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Gostyni. Przepisy wstępne & 1

Regulamin świetlicy i stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Gostyni. Przepisy wstępne & 1 Regulamin świetlicy i stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Gostyni Przepisy wstępne Regulamin opracowano na podstawie: & 1 1. Art. 67 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r.

Bardziej szczegółowo

WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r.

WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r. Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r. ZP/PO/45/2011/WED/8 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ Chcielibyśmy uzyskać dane o rodzajach aktywności fizycznej będącej składnikiem życia codziennego. Pytania dotyczą Państwa aktywności fizycznej w ciągu

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego?

KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego? KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego? - Wiesz, za dwa miesiące przyjeżdżam do Krakowa na stypendium,

Bardziej szczegółowo

Regulamin członkostwa w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS

Regulamin członkostwa w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS Regulamin członkostwa w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS 1. Regulamin określa tryb działania Klubu Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS zwanego dalej Klubem IMPULS. 1 2. Klub IMPULS zrzesza

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XII/2011 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska odbytej w dniu 20 lipca 2011 roku.

Protokół Nr XII/2011 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska odbytej w dniu 20 lipca 2011 roku. Protokół Nr XII/2011 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska odbytej w dniu 20 lipca 2011 roku. Obrady sesji rozpoczęły się o godzinie 10.00. Obrady sesji otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pan Marian Machnik.

Bardziej szczegółowo

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Autor: Bożena Wiktorowska Ze względu na to, że podwładny uległ wypadkowi przy pracy, za okres niezdolności do pracy spowodowanej tym wypadkiem nie zachowuje

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Dział II Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia Usługa zarządzania projektem, w charakterze Specjalisty ds. przygotowania wniosków o płatność, w ramach projektu pn.: Matematyka-nic trudnego!

Bardziej szczegółowo

Wymiana nawierzchni chodników oraz dróg dojazdowych wokół budynku, rozbiórka i ponowny montaż prefabrykowanego muru oporowego

Wymiana nawierzchni chodników oraz dróg dojazdowych wokół budynku, rozbiórka i ponowny montaż prefabrykowanego muru oporowego Istotne postanowienia umowy ------------------------------------------------- W dniu. r w Jastrzębiu Zdroju pomiędzy ZLO dla Dzieci BETLEJEM zwanym dalej Zamawiającym w imieniu którego działa s. Jadwiga

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Załącznik nr 6 REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Na podstawie atr.55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz.U. z 1991 roku nr 59 poz.425) ze zmianami

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynajmu lokali użytkowych. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity

Regulamin wynajmu lokali użytkowych. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity Regulamin wynajmu lokali użytkowych Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity Podstawa prawna: 48 i 92 ust.1 pkt 1.1 Statutu Sp-ni. I. Postanowienia ogólne. 1. Lokale

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR XIX/81/2008. Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku. u c h w a l a s ię:

U C H W A Ł A NR XIX/81/2008. Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku. u c h w a l a s ię: U C H W A Ł A NR XIX/81/2008 Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Na podstawie art. 90f. ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. DRUK NR 911 projekt UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA z dnia 2014 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust.1, art.41 ust. 1 i art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół

UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.14a ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Torunia i Starosta Toruński

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Torunia i Starosta Toruński Toruń, 30.01.2008 r. OGŁOSZENIE działając na podstawie art. 130a ust. 5c i 5e ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz U. z 2005 r. Nr 108, Poz 908 z pózn. zm.) oraz porozumienia

Bardziej szczegółowo

numer 21, październik 2012

numer 21, październik 2012 numer 21, październik 2012 W numerze: Sprawy pozyskane - odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej Eventus Dochodzenie Odszkodowań na Facebook'u 1 SPRAWA Przypomnienie Od sierpnia br. specjalnie dla naszych

Bardziej szczegółowo

Biuro Ruchu Drogowego

Biuro Ruchu Drogowego KOMENDA GŁÓWNA G POLICJI Biuro Ruchu Drogowego Kampania pod hasłem ODBLASKI ŻYCIA W okresie od stycznia do października 2008 roku miało miejsce: 40 725 wypadków drogowych, w wyniku których 51 987 osób

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, Mikołów: Ochrona obiektów administrowanych przez Zakład Gospodarki Lokalowej w Mikołowie znajdujących się przy ul. Kolejowej 2,ul. K. Miarki 15, ul. Kard. Wyszyńskiego 13 oraz Konstytucji 3 Maja 18. Numer

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r.

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-51-2008 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo