Śródroczne Sprawozdanie Finansowe na dzień 31 marca

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Śródroczne Sprawozdanie Finansowe na dzień 31 marca"

Transkrypt

1 Śródroczne Sprawozdanie Finansowe na dzień 31 marca 2006

2 Bank Austria Creditanstalt w przekroju Wskaźniki akcji 1 kw / Kurs na koniec okresu 106,00 93,99 12,8 % Kurs najwyższy/najniższy (Intraday) 113,84 /91,50 104,25 /62,01 Zysk na jedną akcję MSSF (annualizowany) 8,37 6,56 27,5 % Relacja kurs/zysk (na koniec okresu) 12,7 14,3 Zwrot całkowity dla akcjonariusza 12,8 % 43,6 % Kapitalizacja rynkowa (na koniec okresu) 15,6 mld 13,8 mld 12,8 % Ø obroty dzienne na Wiedeńskiej Giełdzie (w sztukach) szt szt. Wskaźniki sukcesu (w mln euro) 1 kw kw / Wynik z tytułu odsetek uwzględniający odpisy na trwałą utratę wartości ,7 % Wynik z tytułu prowizji ,1% Wynik handlowy ,8 % Koszty działania i koszty ogólnego zarządu ,3 % Wynik na działalności operacyjnej ,1% Zysk brutto z działalności ,3 % Zysk netto na koniec okresu bez udziałów mniejszości ,6 % Wartości wolumenów (w mln euro) / Suma bilansowa ,1% Należności od klientów ,4 % Środki podstawowe ,9 % Kapitał własny (bez udziałów mniejszości) ,6 % Aktywa ważone ryzykiem (portfel bankowy) ,1% Wskaźniki (w %) 1 kw kw Wskaźnik rentowności kapitału netto (ROE netto) 17,9 14,3 12,7 Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) 0,76 0,63 0,56 Udział CEE w zysku brutto z działalności 41,8 54,1 40,7 Wskaźnik koszty/dochody (Cost/Income-Ratio) 57,3 61,6 64,1 Wynik z tytułu odsetek/ø aktywa ważone ryzykiem (portfel bankowy) 3,40 3,53 3,32 Odpisy na utratę wartości/wynik z tytułu odsetek (Risk/Earnings-Ratio) 17,1 18,9 18,5 Odpisy na utratę wartości/ø aktywa ważone ryzykiem (portfel bankowy) 0,58 0,67 0,61 Wskaźnik kapitału całkowitego (na koniec okresu) 11,8 12,2 12,3 Wskaźnik kapitału własnego (na koniec okresu) 8,2 8,3 7,9 Pracownicy / Bank Austria Creditanstalt (w osobolatach) ,7 % Austria (BA-CA AG i spółki funkcyjne) ,0 % CEE i inne spółki zależne ,6 % w tym: Polska ,0 % Placówki / Bank Austria Creditanstalt ,8 % Austria ,8 % Kraje CEE i reszta świata ,1% w tym: Polska ,2 % 2 Śródroczne Sprawozdanie Finansowe na dzień 31 marca 2006

3 Do naszych Akcjonariuszy, Klientów i Partnerów Erich Hampel, Prezes Zarządu Banku Austria Creditanstalt AG Szanowni Państwo, Bank Austria Creditanstalt przeszedł z pełnym rozmachem z roku 2005 w rok bieżący i osiągnął w pierwszym kwartale 2006 roku rekordowy wynik finansowy. Zysk brutto z działalności wynosi 421 mln, czyli 50 % więcej niż przed rokiem. Po uwzględnieniu podatków wynika z tego zysk w wys. 308 mln (+ 49 %) i wskaźnik rentowności kapitału (ROE netto) w wys. 17,9 %. Zgodnie z trendem miał miejsce w ciągu ostatnich kwartałów kontynuacyjny wzrost osiąganych wyników finansowych. Podstawę tego wzrostu stanowią trwałe składniki wyników, jakimi są przychody z tytułu odsetek netto i wynik z tytułu prowizji, które ulegały w tym okresie ciągłemu zwiększeniu. Przyczyniły się do tego zarówno banki zależne w CEE jak również trzy austriackie segmenty działań z klientami. Fakt, że poprawa ta jest tak znaczna, przypisać należy jednak znakomitemu wynikowi handlowemu, który osiągając w pierwszych trzech miesiącach roku 152 mln, odpowiada już teraz dwum trzecim wartości całego roku Nawet, jeżeli nie powinno sią przekładać wyniku finansowego pierwszego kwartału na cały rok 2006, to jednak wysoka jakość niniejszego śródrocznego sprawozdania finansowego dowodzi, że obraliśmy właściwą drogę. Ekspansja Banku odbywa się w zakresach najbardziej rentownych, przy pełnej kontroli kosztów i ryzyka. W procesie integracji nowej Grupy UniCredit pokonaliśmy w ostatnich tygodniach bardzo ważne etapy. Zawarte w kwietniu porozumienie, pomiędzy głównymi i imiennymi akcjonariuszami Banku, stworzyło korzystne warunki ku temu, ażeby Bank BA-CA mógł przejąć swoją ważną rolę w obrębie nowej Grupy. Po pierwsze przejmiemy funkcję holdingu w odniesieniu do działalności Grupy UniCredit w CEE, a tym samym również banki zależne UniCredit i HypoVereinsbank w tym regionie (za wyjątkiem Polski). Obszar naszej działalności powiększa się z 12 do 24 krajów o dużym potencjale rozwoju, przy czym w niektórych krajach rynki muszą zostać jeszcze pozyskane. Przeniesienia dokonane zostaną według wartości rynkowych. Przyniesie to ze sobą zwiększenie wolumenów w naszej działalności, podobnie jak i kapitału własnego na rzecz naszej dalszej ekspansji. Po drugie również w Austrii wzmacniać będziemy swoją pozycję na rynku, a także w dalszym ciągu zwiększać wydajność. Skoncentrowane w obrębie całej Grupy zostaną Asset-Management i Investment-Banking. Umożliwi nam to wykazanie się swoim know-how wśród o wiele większej grupy klientów i przyniesie dodatkowe walory standingu jednego z pięciu największych banków na terenie Europy. Poprawa w zakresie operacyjnym ostatnich kwartałów, jak i stojące przed nami w Grupie UniCredit zadania, które pokonywać będziemy również przy wykorzystaniu bogatych doświadczeń zdobytych w zakresie integracji, stanowią fundament dla dalszego i trwałego rozwoju na naszych obydwóch rynkach podstawowych. Z wyrazami szacunku Erich Hampel Śródroczne Sprawozdanie Finansowe na dzień 31 marca

4 Notowania akcji Banku BA-CA i akcji Banku UniCredit EUR BA-CA 85 Wartość 19,92 akcji 80 Banku 75 UniCredit 70 Obrót (w sztukach, 65 wyrównany) 60 Rozwój notowań akcji Banku BA-CA Kurs akcji Banku Austria Creditanstalt podążał czego należało się spodziewać bardzo wiernie za rozwojem notowań akcji Banku UniCredit, aż do momentu upływu terminu wymiany akcji, kiedy to w listopadzie/grudniu ulegając tendencji spadkowej zaczął jednak odbiegać od rozwoju notowań akcji UniCredit, a spread 19,92 razy akcji UniCredit w stosunku do kursu akcji BA-CA wzrósł na samym szczycie do 25 %. W ciągu roku 2006 doszło do ponownego zmniejszenia się tego odstępu pomiędzy rozwojem notowań obu akcji, a spread zmalał do 12 % 14 %. Zachowując tę różnicę, notowania akcji Banku BA-CA podążały potem przy silnie zmniejszonych obrotach mniej więcej za rozwojem notowań akcji UniCredit. 21 lutego 2006 roku kurs akcji BA-CA wyznaczył swoje nowe historyczne maksimum na poziomie 113,84 (Intraday), po czym ustabilizował się w granicach pomiędzy 104 a 105. Pod koniec marca kurs akcji BA-CA kształtował się na 106, co odpowiada kapitalizacji rynkowej w wys. 15,6 mld. W pierwszych trzech miesiącach 2006 roku Bank BA-CA odnotował równolegle do poprawy indeksu giełdowego ATX (+12,9 %) dalszy wzrost kursu akcji o 12,8 %. Począwszy od emisji w lipcu 2003 roku doszło tym samym do przeszło trzykrotnego wzrostu wartości kursu (+ 266 %). Rachunkowy udział BA-CA w indeksie ATX wynosi przy czynniku posiadania rozproszonego w wys. 0,1 ok. 2,5 %, a dzienne obroty zmniejszyły się do handlowanych akcji w jeden dzień giełdowy (2005: sztuk). Na bazie zysków kwartalnych, BA-CA oceniony został wskaźnikiem Price/Earnings-Ratio w wys. 12,7x (Price/Book-Value: 2,19x). S Termin wymiany L M K M C L S W P L G S L M K M Tys. sztuk dziennie Warunki makroekonomiczne i sytuacja rynkowa w I kwartale 2006 W I kwartale 2006 roku ogólna sytuacja ekonomiczna jak i rynki finansowe dostarczyły działalności bankowej pozytywnych impulsów: Gospodarka światowa ożywiła się pod wpływem mocnego Rebound w USA po słabym IV kwartale, a także silnego wzsrostu godpodarczego w Azji południowo-wschodniej, pomimo tego że ceny ropy naftowej kształtowały się nadal na bardzo wysokim poziomie (w średniej kwartalnej wynosiły one 63 USD za baryłkę, pod koniec kw. powyżej 70 USD za baryłkę). W Europie przeprowadzane w przemyśle ankiety wykazywały pozytywne nastroje przy silnym wzroście produkcji. Do zawdzięczenia było to eksportom, podczas gdy popyt krajowy rozwijał się dość powściągliwie. Tempo wzrostu gospodarczego w Krajach CEE uległo w I kwartale 2006 roku dalszemu zwiększeniu: W CEE-11 wynosił on realnie 5,3 %, po 5,2 % odnotowanych w poprzednim kwartale i 3,8 % w ubiegłym roku. Przy tym popyt krajowy zyskał w większości krajów na dynamice. Po impulsach wywołanych przez odnoszący sukcesy eksport (min. do krajów eksportujących surowce, lecz również w ramach współpracy pomiędzy producentami i dostawcami europejskiego przemysłu samochodowego), doszło do zwiększenia przede wszystkim inwestycji na wyposażenie; których stopy wzrostu kształtują się obecnie na 10 %. Konsumpcja uległa wprawdzie stabilizacji, lecz jej wzrost kształtuje się nadal jeszcze poniżej przeciętnej. W średniej roku 2006 oczekujemy, że będzie on wynosił 5,1%. W Austrii doszło w I kwartale 2006 roku do ponownego przyspieszenia wzrostu gospodarczego (zwiększenie wys. 3,3 % w porównaniu z ub. kw., annualizowane). Również tutaj bodźcem nr 1 odnotowanego wzrostu stał się przemysł. Pozytywny rozwój eksportu w ostatnich miesiącach coraz bardziej oddziaływuje na popyt krajowy. Z tego powodu zwiększyliśmy prognozę dotyczącą wzrostu gospodarczego na rok 2006 do 2,5 %, co oznacza najwyższy wzrost od ostatnich 6 lat. Konsumpcja powinna zyskać na niskiej inflacji (1,3 % w średniej roku 2006) i rosnącym zatrudnieniu (+ 0,9 %), pomimo tego jednak oczekujemy dalszego wzrostu wskaźnika oszczędzania. Rynki finansowe stały pod znakiem rosnących odsetek. Amerykański Bank Emisyjny (Fed) kontynuował w dwóch kolejnych etapach swój naprężający kurs (osiągając na końcu 4,75 %). Również Europejski Bank Centralny (EZB) po raz drugi podwyższył na początku marca odsetki o 25 punktów bazowych (do 2,50 % p. a.). Długoterminowe zyski z kapitału wzrosły zarówno w dolarach amerykańskich, jak i w tytułach Euro w przebiegu kwartału o 46 punktów bazowych; na końcu przekroczyły nawet markę 5 % (10- letnie US-Treasuries) bądź markę 4 % (EuroBenchmarks). W walucie Euro odsetki wzrosły tym samym poprzez wszystkie okresy zapadalności. Giełdy w Europie o wiele wyraźniej zyskały w przebiegu kwartału na wartości (EuroStoxx +10,3 %) niż w USA (S&P + 3,7 %). Pożyczki emerging markets w dalszym ciągu cieszyły się powodzeniem (pomijając chwilową fazę niepewności w pierwszej połowie marca), podobnie zresztą jak Corporate Bonds. Spready w segmencie-high-yield były w dalszym ciągu bardzo małe. 4 Śródroczne Sprawozdanie Finansowe na dzień 31 marca 2006

5 Rekordowy wynik finansowy w I kwartale 2006 roku: 421 mln zysku brutto, 50 % powyżej r. ub., dzięki kontynuacyjnej operacyjnej poprawie w przebiegu ostatnich kwartałów. Zysk netto na koniec okresu: 308 mln (+49 %), zysk na jedną akcję annualizowany 8,37 (w I kw. 2005: 5,63 ). Wskaźnik rentowności kapitału ROE netto 17,9 % (w I kw r. wynosił jeszcze: 12,7 %). Nadzwyczajny wynik handlowy: 152 mln dwie trzecie z wyniku za cały rok Wzrost również w odniesieniu do trwałych składników przychodów i to zarówno w przebiegu kwartału jak i w porównaniu z rokiem ubiegłym. Koszty i ryzyka pomimo silnej ekspansji w CEE w dalszym ciągu pod kontrolą. Wskaźnik koszty/dochody (C/I-Ratio) obniżył się do poziomu poniżej marki 60 % (57,3 %). Rezerwa na ryzyko w Austrii (po uwzględnieniu efektów jednorazowych w poprzednim kwartale) na dokładnie tym samym poziomie roku ubiegłego; jedynie umiarkowany wzrost w CEE. Wskaźnik ryzyko/zysk (R/E-Ratio) 17,1% po 18,5 % przed rokiem. Wyważona struktura działalności: CEE przyczynia się w 42 % do zysku brutto z działalności (wzrost: +55 %), działania z klientami w Austrii 37 % (wzrost: 14 %). Wdrażanie ofensywy zwiększania rentowności w segmencie SME. Wzrost (aktywa ważone ryzykiem) i alokacja kapitału w pierwszym rzędzie w CEE (+32 %) i segmencie Klienci Detaliczni w Austrii (+8 %). Poprawa efektywności kapitału w segmentach Duże Firmy & Nieruchomości Komercyjne, a także Rynki Międzynarodowe. Przegląd ogólny Bank Austria Creditanstalt wystartował z pełnym rozmachem z roku 2005 w rok 2006: W swojej działalności podstawowej odnotował dalszą ekspansję i osiągnął zysk brutto z działalności w wys. 421 mln. Pozwoliło nam to na kontynuacyjną poprawę osiąganych wyników w przebiegu ostatnich kwartałów: W porównaniu z IV kwartałem 2005 roku odnotowujemy wzrost wysokości 26 %, jeżeli uwzględnimy w wartości porównawczej nakłady specjalne/jednorazowe tamtego kwartału (bez ich uwzględnienia: powyżej 100 %); Z porównania z rokiem ubiegłym (w stosunku do I kwartału 2005) wynika wzrost o 50 %. Zysk netto bez udziałów mniejszości, osiągający w I kwartale 2006 roku 308 mln był o 49 % wyższy niż przed rokiem. Zysk na jedną akcję wyniósł 8,37 (annualizowany) po 6,76 w kwartale poprzednim (po skorygowaniu) i 5,63 w I kwartale 05. Wskaźnik rentowności kapitału ROE netto poprawił się do wartości 17,9 % (w ub. kw.: 14,3 %, I kw. 05: 12,7 %). Wzrost osiąganych wyników był skutkiem ciągłej poprawy po stronie przychodów przy zmniejszonym rozwoju kosztów i stabilnej pozycji rezerw na aktualizację wartości. Tym samym przychody z działalności operacyjnej po uwzględnieniu odpisów na utratę wartości były wyższe o 8 % w stosunku do ub. kw. (po skorygowaniu) i o 25 % w stosunku do ub. roku. Zawarte w tym trwałe składniki przychodów jakimi są: przychody z tytułu odsetek netto i wynik z tytułu prowizji, odnotowywały z kwartału na kwartał pozytywny rozwój. Decydującym dla tego silnego rozwoju w 1 kwartale 2006 roku okazał się nadzwyczaj dobry wynik handlowy wynoszący 152 mln. W pierwszych trzech miesiącach bieżącego roku osiągnął on dwie trzecie wyniku z całego roku Wszystkie segmenty działalności przyczyniły się w porównaniu z rokiem ubiegłym do osiągniętej poprawy wyników, a wśród nich tym razem zwłaszcza Rynki Międzynarodowe, na który to segment przypada znaczna część wyniku handlowego, jak również segment Centra Korporacyjne, w którym ujmowane są przychody naszej jednostki na Kajmanach. Silny rozwój kontynuowały przede wszystkim banki zależne w CEE. Wkład segmentu CEE w osiągnięty zysk brutto z działalności wynosi 176 mln i tym samym 42 % (wzrost: 55 % w stosunku do ub. r.). Przyspieszony wzrost gospodarczy i szybko postępująca monetaryzacja ugruntowały ekspansję po stronie kredytów i lokat, a modernizacja sektora finansowego doprowadziła do silnie rosnących wpływów z tytułu prowizji w zakresie działalności usługowej i papierów wartościowych. Wkład w zysk brutto z działalności pochodzący ze strony trzech austriackich segmentów działań z klientami, utrzymał się przy osiągniętych 157 mln lub 37 %, mniej więcej na tym samym poziomie. Na prowadzoną działalność wpływ wywarła po pierwsze początkowa faza cyklu odsetkowego, która wzmocniła kompresję marż po stronie aktywów, natomiast po stronie pasywów doprowadziła tylko do nieznacznej poprawy; a po drugie austriackie segmenty mogły skorzystać poprzez własne emisje, fundusze i produkty strukturyzowane z obecnego boomu papierów wartościowych, i dalej rozbudować swoją pozycję na rynku w zakresie transakcji instrumentami pochodnymi w sposób prowadzący do dalszego wzrostu wyniku z tytułu prowizji. Nakłady związane z pozycją rezerw na aktualizację wartości uległy ponownej normalizacji po dokonaniu w ub. kwartale jednorazowych dopasowań. Zysk brutto z działalności w przebiegu kwartałów mln kw po skorygowaniu 1) 190 po skorygowaniu 2) 2kw. 3kw. 4kw. 1kw. 2kw. 3kw. 4kw. 1kw ) Efekty jednorazowe 3kw: Investkredit: 130 mln, Tiriac: 123 mln, rezerwa na koszty restrukturyzacji: 60 mln 2) Efekty jednorazowe 4kw: Odpisy na utratę wartości: 70 mln, koszty działania i ogólnego zarządu: 25 mln, rezerwa na koszty restrukturyzacji: 48 mln 421 Śródroczne Sprawozdanie Finansowe na dzień 31 marca

6 Rachunek zysków i strat w szczegółach Przychody z tytułu odsetek netto (609 mln ) uległy z czwartego kwartału 2005 roku na pierwszy kwartał 2006 roku dalszemu zwiększeniu i przewyższyły wartość roku ubiegłego o 7 %. Pozytywnie do osiągnięcia tego wzrostu przyczynił się przede wszystkim segment działalności CEE, przy udziale wszystkich grup krajów. W Austrii udało nam się dobrze utrzymać pozycję przychodów z tytułu odsetek, co sprowadza się wobec postępującej kompresji marż w działalności kredytowej (konkurencja bezwzględnie wypierająca innych z rynku poprzez oferowane warunki, przy wzroście stóp refinansowania) do rosnących wolumenów kredytowych, a także do silnego wzrostu lokat i korzystnego rozwoju marż po stronie pasywów. W sumie wartość wyniku z tytułu odsetek obejmującego nieregularne wpływy przychodów z dywidendy kształtowała się wyłącznie z powodu tego sezonowego czynnika, poniżej wartości kwartału poprzedniego, lecz o 8 % powyżej porównawczej wartości roku ubiegłego. Rezerwy na aktualizację wartości, które w poprzednim kwartale były poprzez efekty jednorazowe wynoszące 70 mln (179 mln ) dość wygórowane (z powodu udoskonalonej metodyki i wewnątrzgrupowego dopasowania ryczałtowych aktualizacji pojedynczych wartości w transakcjach kredytowych o małych wolumenach), uległy zgodnie z planem normalizacji. Ich zwiększenie odnotowane w CEE było nieznaczne wobec mającej tam miejsce ekspansji i zwiększenia przychodów: Wartości wskaźnika ryzyko/zysk i wskaźnika netto utoworzonych rezerw były malejące i kształtowały się w dalszym ciągu poniżej poziomu w całym Banku. W segmencie Duże Firmy i Nieruchomości Komercyjne udało nam się silnie obniżyć pozycję aktywów ważonych ryzykiem jak i zwiększeń na aktualizację wartości. Trwały wzrost przychodów mln kw. 2kw. 3 kw. 4 kw. 1kw. 2 kw. 3 kw. 4 kw. 1kw Dywidendy Przychody z tytułu odsetek netto Wynik z tytułu prowizji Rezerwy na aktualizację wartości w kwocie 110 mln kształtowały się przez to w sumie na dokładnie tym samym poziomie co w I kwartale 2005 roku. Wskaźnik ryzyko/zysk wynosił na końcu 17,1% po 26,0 % w IV kw.2005 r. (efekty specjalne) i 18,5 % przed rokiem. Wskaźnik netto utworzonych rezerw obniżył się ponownie po dokonaniu jednorazowych dopasowań z 0,92 % (IV kw./05) do 0,58 % (rezerwy na aktualizację wartości mierząc wg. portfela bankowego). Wynik z tytułu prowizji udało nam się jak już w przebiegu całego poprzedniego roku silnie zwiększyć. Osiągając 416 mln przewyższył on bardzo wysoką wartość z IV kw r. i kształtował się przez to o 86 mln lub 26 % powyżej ub. roku. Przyczyniła się do tego zarówno CEE jak i austriackie segmenty działalności. W Austrii zadecydowały o tym transakcje papierami wartościowymi, a w tym sukces rynkowy naszych produktów gwarancyjnych i funduszy tematycznych oferowanych przez AMG i Capital Invest, które zarówno pod względem tematycznym jak i pod względem kalkulacji ryzyka/zwrotu dokładnie odpowiadały zaistniałemu popytowi. Ożywieniu uległa również działalność powiernicza. Kolejnym czynnikiem sukcesu stały się transakcje instrumentami pochodnymi, służącymi zabezpieczeniu ryzyka płynności, odsetek i kursu wymiany klientów korporacyjnych i w coraz większym stopniu również na szczeblu komunalnym. W tym kontekście udało nam się jeszcze bardziej rozbudować naszą bezsporną pozycję lidera na rynku. Również w krajach CEE, coraz większa część przychodów z działalności operacyjnej przypada na działalność z wpływem na prowizje: na końcu 35 %, w porównaniu z 41% w austriackich segmentach działań z klientami. W CEE najważniejsze impulsy pochodzą również z transakcji papierami wartościowymi i z Custody (bardziej jednak z powodów strukturalnych niż koniunkturalnych), z instrumentów pochodnych we współpracy z klientami, a także z coraz bardziej popularnej bankowości elektronicznej; natomiast w Europie Południowo-Wschodniej wzrastają dodatkowo prowizje od udzielonych kredytów jak i przychody z obrotu płatniczego. Wynik handlowy, wynoszący w ostatnich latach zawsze pomiędzy 220 mln a 260 mln i stanowiący tym samym pomimo dynamiki naszej imanentnej działalności niezawodny filar dochodowości Banku, był w I kw roku prawie dwa razy większy od już wtedy bardzo dobrego wyniku za I kw r. Było to w większej mierze zasługą wiedeńskich wydziałów handlowych, jak również naszej spółki off-shore na Kajmanach, inwestującej w fundusze hedgingowe. Handel na rynkach Mainstream skorzystał ze zmiany oprocentowania. Oprócz tego na korzyść wyszły nam tutaj wypracowane przede wszystkim w ostatnich latach kompetencje jako ogniwo łączące inwestorów międzynarodowych z krajami CEE (wraz z Turcją). Z równie wielkim powodzeniem rozbudowaliśmy współpracę z klientami na rynku pierwotnym, w handlu z instytucjami i w zakresie zarządzania ryzykiem na rzecz klientów korporacyjnych. W sumie przychody z działalności operacyjnej po uwzględnieniu odpisów na utratę wartości (1.098 mln ) kształtowały się łącznie o 8 % powyżej wysokiego poziomu z IV kw r. i o 25 % powyżej tych z I kw r. 6 Śródroczne Sprawozdanie Finansowe na dzień 31 marca 2006

7 Przeciwstawić temu można koszty działania i koszty ogólnego zarządu (693 mln ), które lekko przewyższyły skorygowaną wartość kwartału poprzedniego (o 2 %) i również w porównaniu z rokiem ubiegłym (wzrost o 9 %) pozostawały wyraźnie w tyle za osiągniętym wzrostem przychodów. Wzrostu w porównaniu rocznym sprowadza się do krajów CEE, a mianowicie w znacznym stopniu do poszerzenia kręgu konsolidacji, a także efektów wynikających z kursów wymiany. Zadowalający wskaźnik koszty/dochody wynoszący na końcu 57,3 % (w całym roku 2005: 61,6 %) odzwierciedla z jednej strony dobre wyniki, a z drugiej strony umiarkowany na tle ekspansji naszej działalności rozwój kosztów. Wynik na działalności operacyjnej wynoszący 405 mln (+ 65 % powyżej roku ubiegłego) uzupełniany jest przez pozytywny wynik z inwestycji finansowych (+17 mln ), do którego osiągnięcia przyczynił się w znacznym stopniu segment działalności Rynki Międzynarodowe. Po odjęciu podatków i udziałów mniejszości wynika z tego zysk netto w wys. 308 mln, przewyższający o 101 mln lub 49 % wartość z roku ubiegłego. Mierząc według średnich aktywów ważonych ryzykiem, Bank BA-CA powiększył się w porównaniu z I kw r. o 5 %. Podczas gdy wolumen ważony ryzykiem w trzech austriackich segmentach współpracy z klientami uległ tylko lekkiemu zwiększeniu (+1%), co sprowadza się przede wszystkim do redukcji w zakresie segmentu Duże Firmy i Nieruchomości Komercyjne, jak i do aktywnego zarządzania portfelami ( 8 %), to wzrost tego wolumenu w porównaniu z rokiem ubiegłym w segmencie działalności CEE wynosi 32 %. Również zakresowi segmentu Rynków Międzynarodowych udało się zmniejszyć aktywa ważone ryzykiem i tym samym związanie kapitału własnego. Wielkości docelowe w przebiegu kwartałów w % Wskaźnik rentowności kapitału netto (ROE netto) 12,7 64,1 14,8 12,3 Wskaźnik koszty/dochody 59,9 59,5 14,3 60,8 17,9 57,3 1kw./05 2kw./05 3kw./05 4kw./05 1kw./06 gruba linia: po uwzględnieniu efektów jednorazowych w 3 i 4 kw r. cienka linia: przebieg jak wykazano w % Segmenty działalności w 1 kwartale 2006 Klienci Detaliczni/Austria mln Zmiana Przychody z działalności operacyjnej 1) % po uwzględnieniu odpisów na utratę wartości % Koszty działalnia i koszty ogólnego zarządu % Wynik na działalności operacyjnej % Zysk brutto z działalności % Zysk netto na koniec okresu % Udział w całym Banku 11% 17 % Kapitał własny udział 13 % 13 % Wskaźnik rentowności kapitału ROE brutto 20,9 % 22,1% Wskaźnik rentowności kapitału ROE netto 2) 16,4 % 17,3 % 1) Wynik z tytułu odsetek, wynik z tytułu prowizji, wynik handlowy, pozostałe przychody i koszty operacyjne 2) Zysk netto annualizowany/średni przydzielony kapitał własny Powyższe uwagi odnoszą się do wszystkich tabeli w tym rozdziale. W segmencie działalności Klienci Detaliczni/Austria udało nam się w porównaniu z kwartałem ubiegłym utrzymać na prawie tym samym poziomie przychody z działalności operacyjnej (+1%), a w porównaniu z rokiem ubiegłym nawet o 5 % zwiększyć. Wynik z tytułu odsetek zwiększył się w porównaniu do 4 kwartału 2005 r., osiągając prawie poziom roku poprzedniego. Rozwój koniunktury i marż wywierał jak na początku każdego cyklu odsetkowego zróżnicowany wpływ na zarządzanie aktywami i pasywami. Po stronie pasywów doszło do ożywienia w odniesieniu do marż, które przede wszystkim po stronie lokat a-vista i zmiennie oprocentowanych lokat oszczędnościowych, wspierały wynik z tytułu odsetek. W działalności kredytowej nie udało się w pełni przez wzgląd na konkurencję przekazać dalej zwiększenia oprocentowania rynkowego, a tym samym stóp refinansowania, przez co warunki na jakich przydzielane są kredyty spadły do najniższego od trzech lat poziomu. Tylko dzięki przeprowadzonym z powodzeniem inicjatywom sprzedaży, i wynikającemu z nich znacznemu wzrostowi wolumenów (+11% w BA-CA AG) udało się w miarę wyrównać postępujący spadek marż. O dodatkowe impulsy ma się postarać nowy produkt pod nazwą Kredyt Sukcesu, będący szybkim kredytem do , który może zostać przydzielony w trybie przyspieszonym podczas jednej tylko wizyty u klienta. Kampania na jego rzecz rozpoczęła się właśnie z powodzeniem. Historię sukcesu odnotowano w I kwartale w zakresie papierów wartościowych: Przypływ środków netto (468 mln ) był dwa razy większy od średniej kwartalnej roku 2005, już tylko w samym marcu udało się uplasować netto przeszło jeden mld. Zwłaszcza produkty gwarancyjne spółek zależnych BA-CA tj. AMG i Capital Invest stały się przebojem w tym okresie, osiągając rekordowy zbyt w wys. 744 mln (obok obligacji konwersyjnej Wohnbaubank w różnych wariantach), a w tym Indeks surowców/pożyczka z gwarantowaną stopą zwrotu, gwarancja Capital Invest R. I. CH. (na Śródroczne Sprawozdanie Finansowe na dzień 31 marca

8 mieszany fundusz Rosja, Indie i Chiny). Asset Management Banku BA-CA (łącznie z BANKPRIVAT) zarządzał pod koniec marca sumą 35,6 mld, w tym 2,5 mld w lokalnych spółkach zależnych Capital Invest. Z powodu tego ożywienia działalności w zakresie papierów wartościowych i depozytów doszło do wyraźnego wzrostu wyniku z tytułu prowizji w przebiegu jak i odstępie od ubiegłego roku w wys. +14 %. Rezerwy na aktualizację wartości zmniejszyły się zgodnie z planem do 25 mln, po tym jak jednorazowe dopasowania zwiększyły pozycję odpisów na utratę wartości w 4 kwartale 2005 roku o 138 mln. Koszty działania i koszty ogólnego zarządu wzrosły o prawie 5 % do 236 mln, przez co mogliśmy utrzymać na poziomie roku ubiegłego wskaźnik koszty/dochody (C/I-R). Zysk brutto z działalności przewyższył tym samym lekko wynik 1 kwartału 2005 roku, a wskaźnik rentowności kapitału netto (ROE netto) wynosił pod koniec prawie 21%. Przypływy środków netto do spółek BA-CA zajmujących się inwestycjami kapitałowymi (KAGs) Kupna minus sprzedaże minus umorzenia; Fundusze inwestycyjne i gwarancje kapitałowe mln w kwartale kw. 2kw. 3kw. 4kw. 1kw. 2 kw. 3 kw. 4 kw. 1kw Klienci Korporacyjni/Austria mln Zmiana Przychody z działalności operacyjnej % po uwzględnieniu odpisów na utratę wartości % Koszty działalnia i koszty ogólnego zarządu % Wynik na działalności operacyjnej % Zysk brutto z działalności % Zysk netto na koniec okresu % Udział w całym Banku 5% 5% Kapitał własny udział 13 % 13 % Wskaźnik rentowności kapitału ROE brutto 10,0 % 6,8 % Wskaźnik rentowności kapitału ROE netto 7,5 % 5,1% W segmencie działalności Klienci Korporacyjni/Austria uwidoczniły się już pierwsze sukcesy wdrażanych przedsięwzięć restrukturyzacyjnych i inicjatyw sprzedaży. Zysk brutto z działalności (24 mln ) jest wprawdzie nadal jeszcze niesatysfakcjonujący, lecz wykazuje wyraźną tendencję zwyżkową (+ 59 % powyżej roku ubiegłego). Przychody z działalności operacyjnej były o dobrych 7 % wyższe niż w 1 kwartale ubiegłego roku. Na wyniku z tytułu odsetek odbił się przede wszystkim negatywny rozwój marż w zakresie kredytów przeznaczonych na środki na prowadzenie Redukcja kosztów działalności (w mniejszym stopniu w zakresie działania i ogólnego zarządu finansowania inwestycji), co jednak mogło zostać wyraźną przyczyną skompensowane poprzez lekką poprawę marż i poprawy sytuacji wzrost wolumenów po stronie pasywów. W przeciwieństwie do tego wynik z tytułu prowizji przewyższył wyraźnie wartość roku ubiegłego. W zakresie transakcji papierami wartościowymi doszło do wzrostu wolumenów (jak również dochodów) zgodnie ze strategią i rynkiem, o więcej niż połowę. Również usługi w parze ze staraniami związanymi z Cross-Selling cieszyły się zwiększonym powodzeniem, i to zarówno w odniesieniu do zbytu instrumentów pochodnych, jak również do bankowości elektronicznej. Ważny wkład w poprawę sytuacji stanowiła w porównaniu z rokiem ubiegłym, redukcja kosztów działania i ogólnego zarządu ( 4 %). W ten sposób obniżeniu mógł ulec z 64 % do 57 % wskaźnik koszty/dochody (C/I-R). Rezerwy na aktualizację wartości obniżyły się jak zapowiedziano po jednorazowym odciążeniu w poprzednim kwartale, ponownie do 43 mln ; stanowią one jednak nadal ok. 47 % wyniku z tytułu odsetek. Program restrukturyzacji SME, przy pomocy którego zamierzamy średnioterminowo trwale zwiększyć rentowność ponad kosztami kapitału, wszedł w 1 kwartale w fazę swojej realizacji. Związany z tym katalog planowanych przedsięwzięć dotyczy Postępująca zarówno strony dystrybucyjnej, jak i procesów i restrukturyzacja segmentu SME zarządzania ryzykiem. Automatyzacja w codziennej działalności, telefoniczny model opieki nad klientem, a także priorytetowe użycie naszego portalu internetowego bądź portalu-online BusinessNet mają przyczynić się do trwałej redukcji wysokich kosztów tego segmentu. Równocześnie zwiększona ma zostać rentowność poprzez intensywny Corss Selling, przy czym punktem stycznym jest tutaj nasz bezpłatny FinanzCheck. W odniesieniu do technicznego wdrażania elektronicznego przetwarzania danych wymienić należy Pre-approved Limit (na bazie automatycznej analizy bilansu), jak i F -kredyt natychmiastowy, który pozwala na automatyczne opracowywanie kredytów na środki na prowadzenie działalności, inwestycje jak i kredytów gwarancyjnych, w Ponit-of-Sales (łącznie z zachowaniem wszystkich istotnych zabezpieczeń). 8 Śródroczne Sprawozdanie Finansowe na dzień 31 marca 2006

9 Duże Firmy i Nieruchomości Komercyjne (GI) mln Zmiana Przychody z działalności operacyjnej % po uwzględnieniu odpisów na utratę wartości % Koszty działalnia i koszty ogólnego zarządu % Wynik na działalności operacyjnej % Zysk brutto z działalności % Zysk netto na koniec okresu % Udział w całym Banku 19 % 26 % Kapitał własny udział 19 % 22 % Wskaźnik rentowności kapitału ROE brutto 23,7 % 19,4 % Wskaźnik rentowności kapitału ROE netto 18,5 % 15,2 % W segmencie Duże Firmy i Nieruchomości Komercyjne (GI) udało nam się dalej zwiększyć przychody z działalności operacyjnej (bez wliczania sezonowo mniejszych przychodów z dywidendy). Przychody z działalności operacyjnej po uwzględnieniu ryzyka były tym samym o 22 % wyższe niż przed rokiem. Rachunek zysków i strat tego segmentu uległ na tyle dalszej poprawie jakościowej, że noszące ryzyko zaangażowanie bezpośrednie, Nadmierna płynność przegrupowywane było w dalszym ciągu na finansowa pogarsza rzecz rozwiązań rynku kapitałowego dla warunki oferowane przez segment przedsiębiorstw (i w zwiększonym stopniu Duże Firmy również dla gmin). Odczytać można to po pierwsze na zmniejszających się aktywach ważonych ryzykiem, a także na malejącej rezerwie na aktualizację wartości wynosi ona właśnie 3 mln w odniesieniu do zaangażowania w wys. 20 mld. Po drugie udało się wzmocnić intensywne pod względem stwarzania wartości usługi doradcze, o czym świadczy rosnąca działalność podstawowa i sukces rynkowy produktów Treasury łącznie z zastosowaniem instrumentów pochodnych w zarządzaniu ryzykiem płynności, odsetek i FX. W ten sposób doszło do wzrostu wyniku z tytułu prowizji w porównaniu z kwartałem ubiegłym o 38 %, a w porównaniu z rokiem ubiegłym o 65 %. Wynik z tytułu odsetek był w 1 kwartale 2006 roku osiągając 110 mln wprawdzie nadal dominującym składnikiem przychodów, pozostawał jednak lekko w tyle za wynikiem roku ubiegłego. Jest to uwarunkowane zwłaszcza redukcją aktywów ważonych ryzykiem w 4 kwartale 2005 roku poprzez rynek wtórny (CDS, Securitization BA-CA Leasing) Początkowa faza cyklu odsetkowego uwidoczniła się przede wszystkim po stronie pasywów, w miesięcznie wahających się przegrupowaniach lokat terminowych na wkłady a-vista, ze skutkiem pogorszenia się marż w przypadku pieniędzy jednodniowych. Tendencja wzrostowa w gałęzi działalności współpracy z klientami w odniesieniu do nieruchomości, uwidacznia się w rosnących wolumenach w zakresie podstawowym finansowania inwestycji i (pomijając dobry rozwój lokat i transakcji papierami wartościowymi) ożywionej działalność w zakresie instrumentów pochodnych. Zakresowi Public Sector udało się poprzez produkty Treasury, skompensować koniunkturalnie słabą działalność kredytową; Wywieszką w marketingu stał się FinanzCheck, oferowany na szczeblu komunalnym. W zakresie Financial Institutions zwiększyły się wpływy z prowizji w przypadku usług obrotu płatniczego i transakcje instrumentami pochodnymi z innymi spółkami zajmującymi się inwestycjami kapitałowymi. Koszty działalnia i koszty ogólnego zarządu wzrosły w o wiele mniejszym stopniu niż przychody, dlatego też doszło w tym segmencie do poprawy wskaźnika koszty/dochody (C/I-Ratio) na końcu do 45,8 %. Wskaźnik rentowności kapitału netto (ROE netto) osiągający 18,5 %, wyraźnie przewyższył rok ubiegły i to również z powodu wspomnianej redukcji wkładu kapitału. Rynki Międzynarodowe (INM) mln Zmiana Przychody z działalności operacyjnej % po uwzględnieniu odpisów na utratę wartości % Koszty działalnia i koszty ogólnego zarządu % Wynik na działalności operacyjnej % Zysk brutto z działalności % Zysk netto na koniec okresu % Udział w całym Banku 18 % 15 % Kapitał własny udział 2% 3% Wskaźnik rentowności kapitału ROE brutto 197,4 % 71,1% Wskaźnik rentowności kapitału ROE netto 154,7 % 56,6 % Zysk brutto z działalności w 1 kwartale 2006 roku według segmentów działalności Rynki Międzynarodowe 18% Działania z klientami w Austrii 37% Europa Środkowo- Wschodnia 42% Centra Korporacyjne 2% Segment działalności Rynki Międzynarodowe odnotował nadzwyczajny i rekordowy kwartał: Przychody z działalności operacyjnej liczone łącznie z wynikiem z inwestycji finansowych, posiadającym tutaj charakter operacyjny osiągnęły 132 mln, o prawie 50 % więcej niż w swego czasu rekordowym wyniku roku ubiegłego. Dzięki dobremu upozycjonowaniu i szerokiej dywersyfikacji portfela handlowego, mogliśmy wypracować doskonały wynik handlowy. Również wartość wyniku z tytułu prowizji przewyższała wyraźnie tę z roku ubiegłego. Zysk brutto z działalności osiągający 77 mln przewyższył poziom roku ubiegłego o 79 %. Związanie kapitału własnego mogło zostać w 1 kwartale 2006 roku w dalszym ciągu silnie obniżone: Aktywa Śródroczne Sprawozdanie Finansowe na dzień 31 marca

10 Rekordowy wskaźnik rentowności kapitału brutto w wys. 155 % ważone ryzykiem i przydzielenie kapitału własnego były o 35 % niższe niż w 1 kwartale 2005 roku. Tym samym wskaźnik rentowności kapitału brutto (ROE brutto) został podwyższony ze strony licznika jak i mianownika współczynnika do 197 % (netto 155 %). Z 2 % kapitału własnego banku, segment INM wypracował w 1 kwartale 2006 roku 18 % zysku (brutto i netto) z działalności. Wyjątkowe sukcesy I kwartału odnotowano nie tylko w wyniku z wpływem na RZiS, lecz również w zakresie Total Return. Rozwój ten sprowadza się jak już wspomniano do wyważonej struktury działalności wśród segmentów rynkowych jak i do ścisłego splecenia pomiędzy handlem własnym i coraz silniej wspieraną współpracą z klientem. Dalszym czynnikiem sukcesu jest nasza funkcja ogniwa łączącego zachodnich inwestorów z rynkami EEMEA. W pierwszym kwartale doszło do kumulacji dobrej pozycji w handlu dewizami, w zakresie High-Yield i na rynkach odsetkowych, a także jak najlepszego rozwoju w handlu akcjami. wysokiej efektywności kosztów, wskaźnik koszty/dochody (C/I-R) wynoszący 51,9 %, kształtuje się o przeszło 4 punky procentowe wyżej niż jeszcze przed rokiem. W porównaniu z rokiem ubiegłym, w zysku zarówno brutto jak i netto uwidacznia się wzrost o przeszło połowę. Posiadając 33 % kapitału własnego CEE wypracowała już 42 % zysku brutto z działalności. Z zysku netto bez udziałów mniejszości (139 mln, + 55 %) wynika wskaźnik rentowności kapitału ROE netto w wys. 22 %. Skonsolidowanym bankom zależnym udało się zwiększyć zysk brutto z działalności o 47 % do 204 mln. Miarodajnie do tego dobrego rozwoju przyczynił się przede wszystkim region SEE, osiągający wartość dodatnią w wys. 79 % w porównaniu z rokiem ubiegłym, a także Polska osiągając + 49 %. W sumie wynik z tytułu odsetek jak i wynik z tytułu prowizji wzrosły o jedną trzecią. W pierwszym kwartale 2006 roku konsolidacją objęta została nowo nabyta bośniacka spółka zależna Nova banjalucka banka. Europa Środkowo-Wschodnia (CEE) mln Zmiana Przychody z działalności operacyjnej % po uwzględnieniu odpisów na utratę wartości % Koszty działalnia i koszty ogólnego zarządu % Wynik na działalności operacyjnej % Zysk brutto z działalności % Zysk netto na koniec okresu % Udział w całym Banku 41% 40 % Kapitał własny udział 33 % 28 % Wskaźnik rentowności kapitału ROE brutto 28,0 % 23,7 % Wskaźnik rentowności kapitału ROE netto 22,2 % 18,7 % W segmencie CEE kontynuowane były również w pierwszym kwartale 2006 roku wywierające wrażenie sukcesy lat ostatnich. Mierząc według aktywów ważonych ryzykiem odnotowany został w przebiegu kwartału wzrost w wys. 6 % i w porównaniu z rokiem ubiegłym w wys. 32 %. Trwałe składniki osiąganych wyników, jakim są wynik z tytułu odsetek i wynik z tytułu prowizji, mogły dlatego zostać zwiększone i to zarówno w odniesieniu do porzedniego kwartału jak i w porównaniu rocznym (o 37 % bądź 38 % w porównaniu do 1kw/05). Wynik handlowy tego segmentu działalności zawiera koszty zabezpieczenia kursu wymiany w wys. 5,5 mln. W sumie przychody z działalności operacyjnej osiągnęły w 1 kwartale 2006 roku 458 mln, wzrost o 116 mln lub 34 % w porównaniu z rokiem ubiegłym. Oprócz tego dobrego rozwoju działalności, ważną rolę odegrały również dokonane w międzyczasie pierwsze konsolidacje banków Hebros Bank, Banca Tiriac, Eksimbanka i Nova banjalucka banka, a także BPH TFI/Polska. Koszty działania i koszty ogólnego zarządu były o 24 % wyższe niż w roku ubiegłym, co uwarunkowane było również kosztami konsolidacji i kursu wymiany. Wzrost ten jest jednak wyraźnie niższy niż wzrost przychodów z działalności operacyjnej. Dzięki tej Kształtowanie się bilansu Od końca roku 2005 do końca marca miał miejsce wzrost sumy bilansowej o 5,0 mld lub 3 % do 163,8 mld. Tym samym była ona o 15,0 mld lub 10 % wyższa od stanu z roku ubiegłego (koniec marca 2005). Po stronie aktywów wzrost ten wywodził się przede wszystkim z działalności międzybankowej: Należności od instytucji kredytowych wzrosły w połączeniu z ożywioną działalnością handlu pieniężnego o 19 % (w ciągu kwartału) bądź o 36 % (w porównaniu z rokiem ubiegłym). Należności klientów pozostawały mniej więcej na poziomie z końca roku 2005 i były tym samym o 6 % wyższe niż w roku ubiegłym. Osiągając 86,8 mld stanowiły one 53 % sumy bilansowej. Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu uległy po ich spadku w roku ubiegłym ponownemu zwiększeniu (+ 4 % do 18,3 mld ), natomiast aktywa finansowe w przeciwieństwie do tego dalszemu zmniejszeniu ( 3 % do 17,5 mld ). Zmiany w bilansie w porównaniu z rokiem ubiegłym ( w por. z ) Zmiana w mld i w procentach Suma bilansowa Należności od banków Należności klientów Zobowiązania wobec banków Pieniądze klientów (środki podstawowe) Kapitał własny +8% +6% +10% +36% +11% +10% 0 5,0 10,0 15,0 + mld 10 Śródroczne Sprawozdanie Finansowe na dzień 31 marca 2006

11 W działalności międzybankowej po stronie pasywów odnotowano również zwiększenia, choć o niższych stopach (+1,4 mld /+ 3 %). Tutaj nakłady na środki podstawowe były dla wzrostu sumy bilansowej decydujące (+ 2,6 mld lub 3 % w ciągu kwartału/+ 8,9 mld lub +11% w porównaniu z rokiem ubiegłym). Najbardziej przyczyniły się do tego zobowiązania zabezpieczone. Kapitał własny zwiększył się od końca roku ubiegłego do końca marca o 4 % do 7,8 mld, do czego najbardziej przyczynila się bieżąca tezauryzacja zysku. Był tym samym o 8 % wyższy niż przed rokiem. Bank HVB Splitska banka wykazany został w bilansach na dzień r. i r. po stronie aktywów i pasywów każdorazowo w Pozycjach przeznaczonych do sprzedaży. Umowne porozumienie o sprzedaży HVB Splitska banka zawarte zostało w dniu 20 kwietnia 2006 roku, jego closing, jak i wyłączenie z kręgu konsolidacji nastąpią prawdopodobnie w połowie roku Zmiana wkładu kapitału własnego +/ mln 1kw./06 w por. z 1kw./ Poprawa rentowności kapitału Rynki Międzynarodowe Duże Firmy i Nieruchomości Komercyjne Ekspansja z wpływem na bilans Austriacka Bankowość Detaliczna Środki adekwatności kapitałowej Wzrost podstawy kalkulacyjnej wg. BWG (austr. Ustawa o Bankowości) (portfel bankowy) w porównaniu z końcem roku 2005 o 0,8 mld (+1,1%) do 76,1 mld sprowadza się w większej części do zwiększonych wolumenów działalności w bankach zależnych w krajach CEE. Dynamika wzrostu skompensowana została częściowo poprzez spadające kursy wymiany w niektórych krajach CEE. Źródła finansowania zmniejszyły się z 9,2 mld do 9,0 mld ( 1,7 %). Spadek ten wynika w większej części ze zmniejszeń pozycji uzupełniających. Z tego wynika na dzień r. wskaźnik kapitału własnego w wys. 8,17 % (na końcu roku 2005: 8,29 %) i wskaźnik kapitału całkowitego w wys. 11,82 % (pod koniec roku 2005: 12,16 %). CEE Dalszy rozwój Banku BA-CA Na działalność operacyjną w nadchodzących kwartałach wpływ wywierać będzie lepsza koniunktura, ale także wzrost oprocentowania i zwiększające się ryzyka na rynkach finansowych: Wskaźniki wczesnego wykrywania i przeprowadzane ankiety mówią o zwiększeniu się w przyszłości dynamiki europejskiej gospodarki. Również w Europie Środkowo-Wschodniej kontynuowany będzie wzrost o podobnych stopach jak w I kwartale. Oprocentowanie zwiększało się wyraźnie aż do końca, w odniesieniu do wszystkich okresów zapadalności. Płynność finansowa gospodarki jest jednak obfita. Wzrosty notowań kursów na rynkach akcyjnych są już daleko posunięte. Również w wysoko oprocentowanych segmentach rynku papierów wartościowych o stałym oprocentowaniu Spready osiągnęły już swój najniższy poziom. Na rynkach dewizowych zaobserwować można już teraz dużą dynamikę. Per Saldo tych wpływów oczekujemy w nadchodzących miesięcach ponownego od dłuższego czasu wsparcia naszej działalności ze strony koniunktury. Dobry wynik I kwartału a w tym zwłaszcza nadzwyczajny wynik handlowy nie powinien być jednak odnoszony do całego roku. Na dalszy rozwój Banku Austria Creditanstalt w przyszłych kwartałach wywrze przede wszystkim wpływ proces integracji w Grupie UniCredit. Po zawarciu porozumienia pomiędzy akcjonariuszami głównymi a akcjonariuszami imiennymi Banku pewne jest, że Bank BA-CA przejmie przeznaczoną mu funkcję holdingu ds. działalności w CEE Grupy UniCredit i tym samym sieć filii Banków UniCredit i HypoVereinsbank w tym regionie. Nie dotyczy to działalności w Polsce, która zarządzana będzie bezpośrednio przez UniCredit. Bank BPH sprzedany zostanie przez nas wg. wartości godziwej Bankowi UniCredit. Z powodu zawartego porozumienia, geograficzny obszar naszego działania, poszerza się z 12 do 24 krajów, w tym Rosji, przy czym rynki w niektórych krajach muszą zostać jeszcze zdobyte. W związku ze stojącymi przed nami przejęciami, zwiększa się suma bilansowa Banku (licząc pro forma), pomimo oddania kompetencji w Polsce. Przeniesienia odbędą się na zasadzie at arm s length, to znaczy, po cenach rynkowych. Ogólnie biorąc, kapitał własny całego Banku, i przez to podstawa do dalszej ekspansji, ulegną wyraźnemu zwiększeniu. W Chorwacji w zamian za sprzedaż HVB Splitska banka otrzymamy od UniCredit odpowiedzialność za Zagrebacka banka, który posiadając sumę bilansową w wys. ok. 9 mld i udział w rynku w wys. 24 %, jest absolutnym numerem 1 tego przyszłego państwa członkowskiego UE. Oprócz tego umowa przewiduje skoncentrowanie Asset-Managementu i Investment-Bankingu, czego dokładne prawne i organizacyjne ukształtowanie stanowi jeszcze kwestię otwartą. Wymienione kroki intergracyjne wspierają rozwój działalności operacyjnej. Średnio i długoterminowo zwiększają one potencjał rozwoju i wzrostu wartości Banku w znacznym stopniu. Ożywienie koniunktury, wzrost oprocentowania, większa dynamika rynków finansowych Integracja w Grupie UniCredit zwiększa potencjał rozwoju Śródroczne Sprawozdanie Finansowe na dzień 31 marca

12 Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej BA-CA za 1 kwartał 2006 w porównaniu z 1 kwartałem 2005 (Noty) Zmiana mln mln w mln w % Przychody z tytułu odsetek ,7 Koszty odsetek ,4 Wynik z tytułu odsetek (4) ,9 Odpisy na utratę wartości (5) ,1 Wynik z tytułu odsetek uwzględniający odpisy na trwałą utratę wartości ,7 Przychody z tytułu prowizji ,2 Koszty prowizji ,7 Wynik z tytułu prowizji (6) ,1 Wynik handlowy (7) ,8 Koszty działania i koszty ogólnego zarządu (8) ,3 Wynik z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych (9) ,7 Wynik na działalności operacyjnej ,1 Wynik z inwestycji finansowych ,5 Amortyzacja wartości firmy lub wartości niematerialnych i prawnych Zwiększenie rezerw na koszty restrukturyzacji Wynik z tytułu innych przychodów i kosztów 1 > 100 Zysk brutto z działalności ,3 Podatek dochodowy ,6 Zysk netto na koniec okresu ,2 Część okresowego wyniku netto przypadająca na udziały mniejszości ,9 Zysk netto na koniec okresu bez udziałów mniejszości ,6 Wskaźniki Zysk (strata) na jedną akcję (w ) 2,09 1,41 Wskaźnik rentowności kapitału brutto (ROE before taxes) 22,3 % 16,1% Wskaźnik rentowności kapitału netto (ROE after taxes) 17,9 % 12,7 % Wskaźnik koszty/dochody (C/I-Ratio) 57,3 % 64,1% Wskaźnik ryzyko/zysk (Risk/Earnings-Ratio) 17,1% 18,5 % 12 Śródroczne Sprawozdanie Finansowe na dzień 31 marca 2006

13 Rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej BA-CA Przegląd kwartalny mln 1 kw kw kw kw kw Przychody z tytułu odsetek Koszty odsetek Wynik z tytułu odsetek Odpisy na utratę wartości Wynik z tytułu odsetek uwzględniający odpisy na trwałą utratę wartości Przychody z tytułu prowizji Koszty prowizji Wynik z tytułu prowizji Wynik handlowy Koszty działania i koszty ogólnego zarządu Wynik z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych Wynik na działalności operacyjnej Wynik z inwestycji finansowych Amortyzacja wartości firmy lub wartości niematerialnych i prawnych 4 Zwiększenie rezerw na koszty restrukturyzacji Wynik z tytułu innych przychodów i kosztów Zysk brutto z działalności Podatek dochodowy Zysk netto Część okresowego wyniku netto przypadająca na udziały mniejszości Skonsolidowany zysk netto bez udziałów mniejszości Wskaźniki 1 kw kw kw kw kw Zysk (strata) na jedną akcję (w ) 2,09 0,95 2,53 1,68 1,41 Wskaźnik rentowności kapitału brutto (ROE before taxes) 22,3 % 10,1% 26,8 % 18,5 % 16,1% Wskaźnik rentowności kapitału netto (ROE after taxes) 17,9 % 8,1% 21,5 % 14,8 % 12,7 % Wskaźnik koszty/dochody (C/I-Ratio) 57,3 % 62,9 % 59,5 % 59,9 % 64,1% Wskaźnik ryzyko/zysk (Risk/Earnings-Ratio) 17,1% 26,0 % 16,7 % 14,3 % 18,5 % Śródroczne Sprawozdanie Finansowe na dzień 31 marca

14 Bilans Grupy Kapitałowej BA-CA na dzień 31 marca 2006 w porównaniu z bilansami na dzień 31 grudnia 2005 i 31 marca 2005 Aktywa (Noty) Zmiana Zmiana mln mln mln w % mln mln w % Kasa i operacje z Bankiem Centralnym (10) , ,8 Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu (11) , ,9 Należności od banków (12) , ,4 Należności od klientów (13) , ,8 Rezerwy na ryzyko niewywiązania się z należności (14) , ,1 Aktywa finansowe (15) , ,2 Aktywa trwałe i rzeczowe (16) , ,8 Wartości niematrialne i prawne (17) , ,7 Pozostałe aktywa (18) , ,9 Pozycje przeznaczone do sprzedaży (19) ,7 AKTYWA RAZEM , ,0 Pasywa (Noty) Zmiana Zmiana mln mln mln w % mln mln w % Zobowiązania wobec banków (20) , ,2 Zobowiązania wobec klientów (21) , ,0 Zobowiązania zabezpieczone (22) , ,8 Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu (23) , ,0 Rezerwy (24) , ,1 Pozostałe pasywa (25) , ,9 Fundusze podporządkowane (26) , ,2 Pozycje przeznaczone do sprzedaży (27) ,5 Kapitał własny , ,8 w tym: kapitał mniejszości , ,3 PASYWA RAZEM , ,0 Rachunek Przepływów Pieniężnych mln ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC POPRZEDZAJĄCEGO OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne z działalności finansowej Skutki zmian kursów walut obcych 4 4 ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO Środki pieniężne wykazane w rachunku przepływów pieniężnych obejmują również rezerwę gotówkową pozycji przeznaczonych do sprzedaży. 14 Śródroczne Sprawozdanie Finansowe na dzień 31 marca 2006

A Member of HVB Group. Sprawozdanie Roczne. the heart of success europe in art

A Member of HVB Group. Sprawozdanie Roczne. the heart of success europe in art A Member of HVB Group Sprawozdanie Roczne 2004 the heart of success europe in art Bank Austria Creditanstalt w przekroju Wskaźniki sukcesu (mln Euro) 2004 Zmiana 2003 Zmiana 2002 Wynik z tytułu odsetek

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Roczne Banku Austria Creditanstalt. team spirit. for europe

Sprawozdanie Roczne Banku Austria Creditanstalt. team spirit. for europe Sprawozdanie Roczne Banku Austria Creditanstalt 2005 team spirit for europe Bank Austria Creditanstalt w przekroju Wskaźniki sukcesu (w mln ) 2005 Zmiana 2004 Wynik z tytułu odsetek po uwzględnieniu rezerwy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2009 ROKU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2010 ROKU

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie z języka angielskiego wybranych fragmentów skonsolidowanego sprawozdania rocznego Grupy Raiffeisen Zentralbank za rok 2013.

Tłumaczenie z języka angielskiego wybranych fragmentów skonsolidowanego sprawozdania rocznego Grupy Raiffeisen Zentralbank za rok 2013. Tłumaczenie z języka angielskiego wybranych fragmentów skonsolidowanego sprawozdania rocznego Grupy Raiffeisen Zentralbank za rok 2013. Podsumowanie sytuacji finansowej --- Grupa RZB Wartości pieniężne

Bardziej szczegółowo

RAIFFEISEN ZENTRALBANK RAPORT ROCZNY ZA ROK 2012

RAIFFEISEN ZENTRALBANK RAPORT ROCZNY ZA ROK 2012 RAIFFEISEN ZENTRALBANK RAPORT ROCZNY ZA ROK 2012 WYCIĄG Z RAPORTU ZARZĄDU GRUPY RAIFFEISEN ZENTRALBANK SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO RAPORTU AUDYTORA Przegląd Grupa RZB Wartości w milionach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2013 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2013 r. 2 I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU MILLENNIUM S.A. ZA OKRES 12-TU MIESIĘCY

Bardziej szczegółowo

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A...

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A... Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej w 2014 SPIS TREŚCI List Prezesa Zarządu... 4 List Przewodniczącej Rady Nadzorczej... 5 I. Podsumowanie działalności Alior

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r. 2 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w I połowie 2007 roku SPIS TREŚCI

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w I połowie 2007 roku SPIS TREŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S..A.. W I PÓŁROCZU 2007 ROKU WRZESIEŃ 2007 SPIS TREŚCI I. GOSPODARKA POLSKA W I POŁOWIE 2007 ROKU... 3 1. GŁÓWNE TENDENCJE MAKROEKONOMICZNE...3

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2014 BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE F w tys. EUR*** I kwartał I kwartał I kwartał I kwartał WYBRANE DANE FINANSOWE narastająco narastająco narastająco narastająco okres od 01/01/15 do 31/03/15 okres od 01/01/14 do 31/03/14 okres od 01/01/15

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Wybrane dane finansowe i operacyjne, najważniejsze wskaźniki W tys. PLN 1.01.2013-30.06.2013 1.01.2012-30.06.2012

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 2 I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZA III KWARTAŁ 2010 R.

RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZA III KWARTAŁ 2010 R. RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZA III KWARTAŁ 2010 R. Listopad 2010 Spis treści ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ BOŚ S.A... 3 ŚRÓDROCZNY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK

Bardziej szczegółowo

BANK BPH RAPORT ROCZNY 2010 BANK BPH I OTOCZENIE STRATEGIA

BANK BPH RAPORT ROCZNY 2010 BANK BPH I OTOCZENIE STRATEGIA Raport Roczny 2010 BANK BPH RAPORT ROCZNY 2010 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPH........................................................... 006 List p.o. Prezesa Zarządu Banku BPH... 010

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za IV kwartał 2014

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za IV kwartał 2014 Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za IV kwartał 2014 roku Spis treści Wybrane dane finansowe... 4 Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok 2010 Spis treści 1. Informacja o Banku BPH...4 2. Wybrane dane finansowe i operacyjne Grupy Banku BPH S.A....5 3. Sytuacja makroekonomiczna

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK Załącznik do uchwały nr 58/C/2012 Zarządu PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP 4 1.1 Grupa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2013 r. 1 Spis treści List Prezesa Zarządu... 4 List Przewodniczącej Rady Nadzorczej... 6 I. Podsumowanie działalności Alior Banku w 2013 r.... 7

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 2 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU MILLENNIUM S.A. ZA OKRES 12- TU MIESIĘCY

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALIOR BANKU S.A. W 2013 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALIOR BANKU S.A. W 2013 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALIOR BANKU S.A. W 2013 R. SPIS TREŚCI List Prezesa Zarządu... 4 List Przewodniczącej Rady Nadzorczej... 5 I. Podsumowanie działalności Alior Banku

Bardziej szczegółowo

Skorygowane Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za I

Skorygowane Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za I Skorygowane Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za I kwartał 2015 roku Spis treści Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zarządu RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. w 2014 roku

Sprawozdanie z działalności Zarządu RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. w 2014 roku Sprawozdanie z działalności Zarządu RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. w 2014 roku Zarząd Banku przedstawia Sprawozdanie z działalności Raiffeisen Bank Polska S.A. w 2014 roku Piotr Czarnecki Prezes Zarządu...

Bardziej szczegółowo

06/Grupa BPH. www.bph.pl

06/Grupa BPH. www.bph.pl Raport Roczny 2009 Inwest 06/Grupa BPH www.bph.pl 02 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPH... 07 List Prezesa Zarządu Banku BPH... 08 Krótka informacja o Banku BPH... 013 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

za rok 2005 Sprawozdanie z działalności Banku BPH SA A Member of HVB Group

za rok 2005 Sprawozdanie z działalności Banku BPH SA A Member of HVB Group Sprawozdanie z działalności Banku BPH SA za rok 2005 A Member of HVB Group Spis treści 1. Wybrane dane finansowe Banku BPH SA... 3 2. Sytuacja makroekonomiczna w 2005 roku... 3 3. Sektor bankowy... 4 4.

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 2014 Grupy mbanku S.A.

Raport roczny 2014 Grupy mbanku S.A. mbank.pl 801 300 800 Raport roczny 2014 Grupy mbanku S.A. Raport roczny 2014 Grupy mbanku S.A. mbank S.A. ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa tel. 22 829 00 00, fax 22 829 00 33 www.mbank.pl List Prezesa

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny na dzień. 30 września 2008 r.

Skonsolidowany raport kwartalny na dzień. 30 września 2008 r. Skonsolidowany raport kwartalny na dzień 30 września 2008 r. UniCredit S.p.A Siedziba: Rzym, A. Specchi, 16 Zarząd Generalny: Mediolan, Piazza Cordusio Numer w rzymskim rejestrze spółek, kod podatkowy

Bardziej szczegółowo

A Member of HVB Group. Sprawozdanie Roczne. Sukces bez granic w sercu Europy

A Member of HVB Group. Sprawozdanie Roczne. Sukces bez granic w sercu Europy A Member of HVB Group Sprawozdanie Roczne 2003 Sukces bez granic w sercu Europy Bank Austria Creditanstalt w przekroju Wskaźniki sukcesu (mln Euro) 2003 Zmiana 2002 Zmiana 2001 Wynik z tytułu odsetek po

Bardziej szczegółowo