mbank miejscem nieograniczonych inwestycji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "mbank miejscem nieograniczonych inwestycji"

Transkrypt

1 AIG FIO Akcji 1.78% AIG FIO MISS 0.90% AIG FIO Pieni ny AIG FIO Zrównowa ony Nowa Europa 1.75% AIG SUBF Akcji Miss Europejskich 0.54% Gazeta Inwestora ódê, Łódź, Numer 4/ /2008 mbank miejscem nieograniczonych inwestycji Inwestuj i zarzàdzaj swoim kapita em z dowolnego miejsca. W mbanku dost pne sà ju lokaty strukturyzowane, które chronià w 100% zainwestowane Êrodki oraz umo liwiajà osiàgni cie zysków na rynkach kapita owych! Sprawdê daty najbli szych zapisów na lokaty na stronie minwestycji. LOKATY strukturyzowane Troch inne inwestowanie, czyli fakty i mity o lokatach strukturyzowanych Wychodzàc naprzeciw oczekiwaniom Klientów mbank rozszerzy ofert inwestycyjnà i od stycznia 2009 roku umo liwi nabywanie lokat strukturyzowanych online, czyli bez adnych formalnoêci bezpoêrednio z poziomu systemu transakcyjnego banku. Lokata strukturyzowana àczy w sobie bezpieczeƒstwo zainwestowanego kapita u na zakoƒczenie trwania inwestycji z szansà na zysk, dzi ki wykorzystaniu instrumentu pochodnego, jakim sà opcje. Opcja jest rodzajem zak adu z prawem do zysku w okreêlonym czasie w przysz oêci. P acàc dzisiaj okreêlonà kwot, mo emy zapewniç sobie zysk w przysz oêci, pod warunkiem spe nienia si zak adanego przez nas scenariusza. Niezb dnym elementem chroniàcym ca à inwestycj sà bezpieczne papiery wartoêciowe, m.in. obligacje, które zapewniajà 100% zwrot zainwestowanych Êrodków. Pozosta a cz Êç Êrodków przeznaczana jest na zakup opcji. JeÊli przyj ty warunek zostanie spe niony, w przysz oêci lokata strukturyzowana wyp aci okreêlony z góry kupon, czyli oprocentowanie b dàce naszym zyskiem. Zysk z lokaty zostanie pomniejszony o podatek od zysków kapita owych, czyli podatek Belki. JeÊli jednak przyj ty scenariusz nie spe ni si, otrzymamy wysokoêç zainwestowanego przez nas kapita u na zakoƒczenie trwania lokaty. Taki jest w aênie mechanizm dzia ania lokat strukturyzowanych. Lokaty strukturyzowane mo na nabyç wy àcznie w okresach subskrypcyjnych okreêlanych przez bank. Zapisy na lokaty trwajà zazwyczaj od kilku do kilkunastu dni. Zebrana, podczas subskrypcji, globalna kwota Êrodków przeznaczana jest na zakup struktury, przy czym w przypadku wystàpienia negatywnych zdarzeƒ na rynku finansowym lub w przypadku nieuzyskania wystarczajàcego minimum na jej zakup mbank zastrzega sobie prawo do nieruchomienia danej lokaty. SFI Mistrz i 24,81%! Jak zarobiç w czasie bessy tajemnice strategii inwestycyjnej Mr_warsaw, zwyci zcy konkursu Ligii Skarbca. Ciàg dalszy - Str. 2 W okresie subskrypcji Êrodki blokowane sà na rachunku bankowym, z którego zosta z o ony zapis na lokat. Lokata mo e byç powiàzana z ekontem, emaxem lub emax Plusem. Oznacza to, e w trakcie subskrypcji Êrodki oprocentowane sà zgodnie z oprocentowaniem rachunku, z którego zosta z o ony zapis. W przypadku uruchomienia si danej lokaty strukturyzowanej Êrodki zostajà zaksi gowane, po zakoƒczeniu okresu subskrypcji, na w aêciwym rachunku dla lokat strukturyzowanych. Lokaty strukturyzowane dajà mo liwoêç zarabiania praktycznie na nieskoƒczonej liczbie instrumentów finansowych dost pnych na ca ym Êwiecie. Produkty te mogà byç oparte o surowce, towary, akcje czy waluty. W zale noêci od przyj tego scenariusza istnieje mo liwoêç zarabiania tak e na spadkach np. indeksów gie dowych. Formu y naliczania oprocentowania mogà byç ró norodne, ale najcz Êciej interesujà nas dwa momenty w czasie cena akcji w dniu startu lokaty oraz cena na zakoƒczenie trwania lokaty. Zysk zostanie naliczony, gdy stosunek tych cen pokryje si z przyj tym z góry scenariuszem. Ciàg dalszy - Str. 2 GAZETA INWESTORA Wyd. 4/2009 Str. 1 AIG SUBF Obligacji Âwiatowych 0.33% AIG Subfundusz Zrównowa ony Azjat -0.00% AIG SUBF Obligacji Plus 0.76% ALLIANZ Akcji MISS 1.57%

2 Allianz Obligacji 0.64% Allianz Walutowy 0.12% BPH SUBF Akcji Europy Wschodzàcej 1.18% BPH SUBF Akcji 1.77% BPH SUBF Stabilnego Wzrostu 0.43% Mistrz i 24,81%! ciàg dalszy ze str. 1 Rozmowa ze zwyci zcà konkursu wirtualnych inwestycji Liga Skarbca w mbanku, Panem Łukaszem Pietraczukiem Liga Skarbca to pierwszy w mbanku konkurs wirtualnych inwestycji zorganizowany wspólnie ze SKARBIEC TFI S.A., w ramach którego posiadacze us ugi Supermarket Funduszy Inwestycyjnych mieli mo liwoêç stworzenia wirtualnego portfela funduszy zarzàdzanych przez Towarzystwo. Konkurs opiera si na rzeczywistych wycenach jednostek uczestnictwa, zatem odzwierciedla sytuacj na rynku kapita owym pod koniec 2008 r. Zwyci zca osiàgnà spektakularny wynik 24,81% wzrostu wartoêci stworzonego przez siebie portfela funduszy inwestycyjnych w czasie trwania konkursu, czyli 54 dni. Nagrod g ównà stanowi samochód Fiat Brava. Monika Chwiedziewicz: Prosz opowiedzieç kilka s ów o sobie, czym si Pan zajmuje zawodowo? ukasz Pietraczuk: Mam 24 lata, pochodz z Warszawy, od nieca ych dwóch lat pracuj w bankowoêci i równoczeênie koƒcz lingwistyczne studia magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim. Od jak dawna jest Pan inwestorem SFI? Zabaw z SFI zaczà em w 2004 r. Pana wynik osiàgni ty w Lidze Skarbca wskazuje na niebywa à intuicj inwestycyjnà. Czy mo e zdradziç nam Pan tajemnic strategii? To chyba przede wszystkim intuicja wyrobiona po kilku latach prób i b dów. Do tego du o szcz Êcia i elazna samodyscyplina, bez niej zdecydowanie nie nale y próbowaç szcz Êcia w spekulacji. Czy rozpoczynajàc rozgrywk w Lidze Skarbca od poczàtku zmieni by Pan coê w wyborze portfela? Uwa am, e bioràc pod uwag wszelkie okolicznoêci, w tym zasady rozgrywki ograniczajàce swobod konwersji, rozpoczà em gr z optymalnym sk adem portfela. Wystartowa em lokujàc ca oêç Êrodków w fundusze akcji i nie pomyli em si. Jakie sà Pana rekomendacje dla inwestorów, uwzgl dniajàce bie àcà sytuacj na rynkach kapita owych? Inwestorom mniej doêwiadczonym poleci bym w obecnych czasach bezwzgl dnie instrumenty z d ugim horyzontem inwestycyjnym. JeÊli atwo ulegamy emocjom, warto zainteresowaç si rozwiàzaniami uniemo liwiajàcymi nam wycofanie Êrodków przed up ywem okreêlonego terminu. Ci bardziej doêwiadczeni poradzà sobie bez moich porad. Mo e w aênie to bym im poleci podchodziç z dystansem do opinii mniej lub bardziej uznanych ekspertów. Czy z punktu widzenia klienta SFI wi ksze mo liwoêci drzemià w funduszach krajowych czy zagranicznych? Przede wszystkim starajmy si zawsze inwestowaç w to, co znamy i dobrze rozumiemy, co w przypadku zdecydowanej wi kszoêci Polaków oznacza fundusze inwestujàce w Polsce. Czy jako inwestor rekomenduje Pan sta e Êledzenie notowaƒ SFI, czy raczej sk ania si Pan do pewnych deklarowanych typów udzia ów w poszczególnych produktach i spokojnego, d ugofalowego oczekiwania na wynik? Spekulacyjne podejêcie do funduszy inwestycyjnych wymaga szczególnych umiej tnoêci i konsumuje nasz cenny czas. Zdecydowanej wi kszoêci klientów SFI poleci bym Êwiadomy wybór funduszu lub portfela funduszy na d u szy okres z za o eniem, e nie pozwolimy sobie póêniej na zmian strategii pod wp ywem emocji, których w najbli szym czasie b dzie jeszcze sporo. Czy w rzeczywistym Êwiecie równie osiàga Pan analogiczne zyski, czy te wirtualny konkurs oparty na rzeczywistych wycenach przyczyni si do wi kszej swobody dzia ania i mo liwoêci podejmowania ryzyka? Generalnie osiàgam zadowalajàce wyniki inwestycyjne, jednak Liga Skarbca wymusi a na mnie szczególnie agresywnà gr, co poskutkowa o szczególnie wysokà jak na obecne warunki ca kowità stopà zwrotu. Przyznaj, e na co dzieƒ dzia am w sposób bardziej wywa ony. W przypadku opcji walutowych mo emy braç pod uwag podzia kursu walutowego, w którym wybrana waluta powinna si znaleêç w okresie trwania lokaty. JeÊli warunek zostanie spe niony, czyli kurs znajdzie si w za o onym przedziale, oprocentowanie w ka dym dniu roboczym zostanie naliczone. Zysk z inwestycji b dzie zatem sumà oprocentowania z dni roboczych. Jak ocenia Pan aktualnà sytuacj na rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce? Bez wi kszego problemu mo na znaleêç na rynku fundusze inwestycyjne oferujàce stopy zwrotu atrakcyjniejsze ni najwy ej oprocentowane lokaty bankowe. Êwiatowa gospodarka przechodzi prawdopodobnie najwi ksze za amanie od lat 30-tych, to jednak nie oznacza, e jedynà dobrà inwestycjà na te czasy jest lokata bankowa albo gotówka w skarpecie. MyÊl, e wyniki czo ówki Ligi Skarbca pokaza y, e fundusze dajà doêç du e mo liwoêci niezale nie od koniunktury nie warto wi c si od nich w tym momencie odwracaç. Czego yczy by Pan inwestorom w trudnym do przewidzenia pod wzgl dem gospodarczym roku 2009? ycz przede wszystkim trafnych decyzji, silnych nerwów, i wiary w potencja polskiej gospodarki. W d u szym terminie prze o y si to na wymierne efekty dla wszystkich wytrwa ych. Monika Chwiedziewicz, mbank Troch inne inwestowanie, czyli fakty i mity o lokatach strukturyzowanych ciàg dalszy ze str. 1 Pami tajmy, e lokaty strukturyzowane mbanku to kolejny produkt, który umo liwi dywersyfikacj naszego portfela. To kolejny krok na rynku finansowym. Struktury dajà mo liwoêç zarabiania polskim inwestorom na akcjach spó ek notowanych nawet na odleg ych kontynentach, zagranicznych indeksach, towarach czy surowcach bez ponoszenia kosztów inwestycji, a przy pe nej ochronie kapita u. Inwestujàc na rynku kapita owym z wykorzystaniem opcji nasze aktywa nigdy nie spadnà. Tymczasem bezpoêrednia inwestycja np. w akcje w ostatnim czasie mog a przynieêç ró ne efekty. Wszelkie informacje o lokatach strukturyzowanych dost pne sà na stronie mbanku w zak adce minwestycje. Monika Chwiedziewicz, mbank GAZETA INWESTORA Wyd. 4/2009 Str. 2 DWS BRIC 0.49% DWS Infrastruktury Informatyki 0.51% DWS Zmian Klimatycznych 0.52% DWS FIO AKCJI 1.28% DWS FIO TOP25 Ma ych Spó ek 0.70%

3 DWS FIO Akcji Plus 0.27% DWS FIO P ynna Lokata 0.03% DWS FIO Zabezp. Emeryt. 0.39% DWS FIO Zrownówa ony 0.70% DWS FIO TOP50 Miss Plus 0.22% Rynek akcji prognozy na 2009 rok Departament Zarzàdzania Aktywami BRE Wealth Management S.A. Polska Polska gospodarka ju odczuwa wp yw Êwiatowego spowolnienia. W odró nieniu od dekoniunktury z lat 2000/2002 (a w aêciwie z lat ) przedsi biorstwa intensywnie przygotowujà si na pogorszenie warunków dzia alnoêci, zatrzymujàc lub opóêniajàc plany inwestycyjne, zmniejszajàc zapasy, restrukturyzujàc zatrudnienie albo w inny sposób redukujàc koszty prowadzonej dzia alnoêci. Paradoksalnie dzia ania te, zw aszcza w poczàtkowym okresie spowolnienia, przyczyniajà si do pog bienia negatywnych zjawisk. Dzi ki nim nie powinno jednak dojêç do masowych upad oêci jak mia o to miejsce w trakcie poprzedniej dekoniunktury. Najtrudniejszy dla spó ek notowanych na naszej gie dzie mo e byç I i II kwarta b.r., sà one jednak w wi kszoêci doêç dobrze przygotowane na trudny okres. Os abienie z otego, pomimo k opotów wywo anych przez tzw. toksyczne opcje nieopatrznie wystawione przez eksporterów, b dzie w d u szym okresie wa nym czynnikiem wspomagajàcym koniunktur, o czym wspominaliêmy we wczeêniejszej cz Êci komentarza. Niedoceniany przez inwestorów jest nap yw funduszy unijnych i zwiàzane z tym inwestycje infrastrukturalne. W poprzednich latach przedsi biorstwa mog y osiàgaç lepsze mar e w innych segmentach (przyk adowo firmy budowlane w budownictwie mieszkaniowym czy te obiektów komercyjnych), przez co wykorzystanie funduszy by o niskie. W obecnej sytuacji mo e to ulec zmianie, a segment funduszy unijnych powinien staç si êród em dochodów przedsi biorstw. B dzie to mia o istotne dzia anie antycykliczne na gospodark. Pomimo tego, e wp yw ceny kredytu na koniunktur jest mniejszy ni w rozwini tych gospodarkach (w naszych uwarunkowaniach przedsi biorstwa finansujà inwestycje przede wszystkim ze Êrodków w asnych, a nie d ugiem) spadek stóp procentowych spowoduje zwi kszenie dost pnoêci finansowania (mimo awersji do ryzyka w bankach). Wp ynie to korzystnie na koszty finansowe wielu przedsi biorstw. Ceny akcji sà na bardzo atrakcyjnych poziomach, mo na wi c z du ym prawdopodobieƒstwem przyjàç, e za kilka, kilkanaêcie miesi cy b dziemy obserwowaç ich wzrosty. Przy obecnych wycenach jedynie d ugotrwa a i g boka recesja powodowa aby, e inwestycja w akcje by aby nieuzasadniona. Wielkà niewiadomà jest natomiast, co stanie si w mi dzyczasie. Pomimo naszego pozytywnego podejêcia do tej klasy aktywów nie przewidujemy w najbli szym czasie powrotu do stabilnego, kilkuletniego trendu wzrostowego. Bardzo prawdopodobne jest natomiast znaczne odbicie, nieb dàce jednak poczàtkiem nowego trendu. Wydaje si, e rok 2009 b dzie charakteryzowa si du à zmiennoêcià, byç mo e nawet jeszcze wi kszà ni 2008 rok. Najprawdopodobniej prosta strategia kup i trzymaj nie przyniesie zadowalajàcych rezultatów. Trudno przedstawiç w tej chwili spójnà i jednolità strategi na ca y rok. Z jednej strony jesteêmy przekonani o d ugoterminowej atrakcyjnoêci polskich akcji, nawet pomimo tego, e przejêciowo (tzn. w co najmniej pierwszych dwóch kwarta ach bie àcego roku, a prawdopodobnie nawet nieco d u ej) wyniki osiàgane przez przedsi biorstwa b dà s abe. Z drugiej strony obawiamy si zarówno tego, e jeszcze nie do koƒca znamy skal spowolnienia i jego skutki, ale przede wszystkim tego, e rynki jeszcze bardziej przereagujà ni obecnie, ekstrapolujàc s abe wyniki najbli szych kwarta ów na przysz oêç. W takim przypadku nie da si wykluczyç testowania dna z paêdziernika ubieg ego roku (a mo e nawet jego pog bienia). Na naszym rynku dzia a niewielu fundamentalnych d ugoterminowych inwestorów (OFE, wbrew pozorom, ze wzgl du na mechanizm Êredniej wa onej stopy zwrotu i zwiàzane z nim ryzyko dop at sà graczami krótkoterminowymi), kupujàcych akcje z perspektywà co najmniej kilkuletnià (value investors). Du o jest natomiast graczy krótkoterminowych (momentum investors), co powoduje, e amplituda wahaƒ kursów akcji jest jeszcze wi ksza ni na rynkach rozwini tych. Z tego te powodu istnieje ryzyko, e z e informacje jakie najprawdopodobniej b dà nap ywa y z gospodarki, pomimo tego e teoretycznie powinny byç ju uwzgl dnione w cenach akcji, doprowadzà do dalszego osuwania si ich kursów na rynek b dà mia y najwi kszy wp yw bie àce informacje. Uwa amy, e akcje sà w znacznym stopniu niedowartoêciowane i po ustabilizowaniu si sytuacji w gospodarce (przy czym przez ustabilizowanie rozumiemy s aby wzrost w USA i krajach rozwini tych i wzrost PKB rz du 3% w Polsce i innych krajach naszego regionu), mamy szanse na znaczàce zwy ki. Wzrost kilkadziesiàt procent od dzisiejszych poziomów nie by by zaskoczeniem. Rynki zagraniczne Uwa amy, e zatrzymanie pierwszego, gwa townego etapu spowolnienia w USA mo e byç ju blisko. Rzàdowy pakiet stymulacyjny w po àczeniu ze stopami procentowymi bliskimi zera, a tak e spadkiem cen ropy i innych surowców wp ynà na pewnà popraw w tamtejszej gospodarce. Mimo tego przypuszczamy, e informacje nap ywajàce zarówno ze Stanów Zjednoczonych, jak i ze Êwiatowej gospodarki (szczególnie dotyczy to I i II kwarta u) b dà nadal doêç z e, a wp yw wymienionych wy ej czynników ujawni si raczej najwczeêniej w II po owie roku. Niestety do trwa ego polepszenia jest jeszcze daleko. Mo na przypuszczaç, e nawet przez najbli sze kilka lat amerykaƒska gospodarka b dzie rozwija a si poni ej swojego potencja u. Banki centralne i w adze paƒstwowe (w tym w USA) koncentrujà si obecnie na walce z deflacjà, w system finansowy pompowane sà olbrzymie iloêci pieniàdza. Dokonuje si tego zarówno za pomocà tradycyjnych instrumentów polityki pieni nej (obni enie stóp procentowych do poziomu niemal zerowego), jak i dzia aƒ niestandardowych wykup nieskarbowych obligacji (obligacje korporacyjne, powiàzane z rynkiem hipotecznym, zabezpieczone na nale noêciach z kart kredytowych, etc.). Obawiamy si, e doprowadzi to w przysz oêci do niekontrolowanego wzrostu cen (inflacja). Dodatkowo, finansowanie olbrzymich wydatków rzàdowych na o ywianie gospodarek znacznie zwi kszy poda obligacji rzàdowych. Dotychczas, z powodu paniki na rynkach mia a miejsce ucieczka do papierów skarbowych dosz o nawet do takiej sytuacji, e amerykaƒskie obligacje rzàdowe by y kupowane przez inwestorów przy niemal zerowej rentownoêci. Rzàd USA nic wi c nie p aci za pozyskane Êrodki. Niektórzy analitycy ostrzegajà, e na tym rynku dochodzi w aênie do tworzenia kolejnego bàbla spekulacyjnego, który w najbli szym czasie mo e zostaç przek uty. Niezale nie od tego, koncentrujàc si na niedopuszczeniu do wystàpienia spadku cen (deflacji) i traktujàc to jako najwi ksze zagro enie, odsuwane jest rozwiàzanie strukturalnego problemu amerykaƒskiej gospodarki, czyli zbytniego uzale nienia od zwi kszania zad u enia przez konsumentów, a tak e bardzo niskiej stopy oszcz dnoêci. Sytuacja ta zosta a wywo ana przez niskie, a nawet ujemne realne stopy procentowe. Mo na przypuszczaç, e do czasu kiedy nie zmaterializuje si ryzyko inflacyjne, o którym pisaliêmy wy ej, nie ma przes anek do wzrostu cen surowców i towarów. Recesja w Êwiatowej gospodarce zmniejszy a zapotrzebowanie na wi kszoêç metali przemys owych. W przypadku towarów rolnych ubieg oroczna hossa zosta a wykreowana w du ej cz Êci przez fundusze inwestujàce w tym segmencie, a wi c równie z tej strony wzrost popytu jest obecnie ma o prawdopodobny. Podsumowujàc, przewidujemy, e ten rok up ynie pod znakiem znacznych ruchów cen akcji, jednak nie dojdzie jeszcze do powstania trendu wzrostowego. Najbardziej prawdopodobne wydaje si tworzenie formacji odwrócenia trendu, czyli w aênie istotne ruchy cen w doêç szerokim zakresie. Czy wiesz, e... SFI to bezp atna us uga, dzi ki której masz mo liwoêç inwestowania w ponad 200 funduszy i zarzàdzania swoim kapita em z jednego miejsca, bez ponoszenia op at i prowizji. Dowiedz si wi cej: GAZETA INWESTORA Wyd. 4/2009 Str. 3 IDEA Globalny FIO 6.00% IDEA Obligacji FIO 0.31% IDEA Premium SFIO 0.04% IDEA Protect FIO 0.03% IDEA Surowce Plus FIO 2.01%

4 LEGG MASON Akcji FIO 1.12% LEGG MASON Obligacji FIO 0.46% MILLENNIUM PAP Dluznych 0.61% MILLENNIUM Akcji 1.33% MILLENNIUM MISS 0.22% Moc surowców w mbanku z oto Specjalnie dla mbanku Sebastian Dryga a, Product Manager, DWS Polska TFI S.A. Dlaczego z oto? Z oto jest dobrem rzadkim, a popyt na nie jest powszechny. Z oto nadaje si do przechowywania wartoêci w d ugim okresie czasu, gdy nie rdzewieje, nie pokrywa si nalotem, nie podlega wp ywowi czynników atmosferycznych i tylko w ograniczonym zakresie jest podatne na dzia anie ognia (z oto topi si w temperaturze 1063 stopni, a zwyk y ogieƒ nie osiàga takiej temperatury). Ceny z ota kszta tujà si g ównie na rynku jubilerskim, przemys owym i inwestycyjnym. W odró nieniu od innych kamieni szlachetnych, obrót z otem jest u atwiony ze wzgl du na przyj te na rynku normy w zakresie czystoêci próby i wagi (przyk adowo cena diamentów zale y od znacznie wi kszej iloêci czynników: szlifu, samego kamienia itp.). Ze wzgl du na fakt, i czyste z oto jest zbyt mi kkie, powszechnie wykorzystuje si stopy z ota z miedzià i srebrem. ZawartoÊç z ota w gotowych wyrobach wyra a si w karatach, przy czym najpopularniejsze jest 15-karatowe z oto, a najwy sza jakoêç to 24 karaty. Podstawowà jednostkà wagi z ota jest uncja trojaƒska, czyli 31,1035 grama. èród a poda y z ota Kopalnie z ota Z oto wydobywane i przetwarzane jest w mniej lub bardziej zasobnych kopalniach z ota znajdujàcych si praktycznie na wszystkich kontynentach. Najwi kszymi producentami z ota sà Republika Po udniowej Afryki, Stany Zjednoczone, Chiny i Peru. W okresie goràczki z ota atwo dost pne z o a kwarcowe Kalifornii zawiera y od 15 do 35 gram z ota w tonie urobku. Obecnie odkrycie takich z ó uznawane jest za wielki sukces, a powszechnie wydobywa si z o a zawierajàce od 4 do 10 gram z ota, przy czym najg bsze kopalnie majà do 3700 m g bokoêci. Obrazuje to jak rzadkim dobrem jest z oto i ile ton urobku nale y wydobyç, aby wyprodukowaç nawet niewielkà iloêç tego metalu. Dlatego te, najwa niejszym parametrem okreêlajàcym sens ekonomiczny budowy kopalni z ota sà koszty wydobycia, zawartoêç z ota w urobku i oczywiêcie jego cena. Pomimo rosnàcej efektywnoêci technik wydobycia, odkrywane ostatnio coraz mniejsze pok ady urobku o niskiej zawartoêci z ota powodujà, i produkcja z ota staje si coraz mniej op acalna. Od 1999 r. koszty produkcji z ota uleg y podwojeniu. W 2006 r. Êredni koszt wydobycia 1 uncji z ota szacowany by na 401 USD (bez kosztów eksploracji nowych z ó, które uznawane sà równie jako znaczàce pozycje), ustanawiajàc minimalnà cen z ota na poziomie USD. Budowa kopalni z ota umo liwiajàcej seryjne wydobycie zaj muje ok. 10 lat, co powoduje, i zwi kszanie wydobycia jest relatywnie nieelastyczne, a to uniemo liwia szybkie reagowanie na kszta towanie si cen z ota Banki centralne Do po owy XX wieku z oto by o wykorzystywane przede wszystkim przez banki centralne i organizacje mi dzynarodowe jako forma przechowywania wartoêci w czasie. Instytucje te wówczas zgromadzi y 75% Êwiatowych zasobów wydobytego kruszcu. Obecnie posiadajà one ok. 18% Êwiatowych zasobów z ota. Rezerwy te przechowywane sà g ównie przez banki centralne w Europie i w Stanach Zjednoczonych. Przeci tnie, kraje prze chowujà oko o 10% swoich rezerw w z ocie, choç proporcje te mogà ró niç si znaczàco pomi dzy krajami. 26 wrzeênia 1999 r. najwi ksze banki centralne i organizacje mi dzy narodowe zawar y Porozumienie Banków Centralnych ws. Handlu Z otem (Central Bank Agreement on Gold), regulujàce zasady i maksymalne limity sprzeda y z ota przez te instytucje. Na jego mocy sprzeda z ota odbywa si w pi cioletnich programach sprze da owych i nie mo e przekroczyç obecnie àcznie 2000 ton w ciàgu 5 lat z rocznym limitem na poziomie ok. 400 ton. Odzyskiwanie z ota Złoto jest praktycznie niezniszczalne, dlatego te wszelkie dotychczas wydobyte zasoby tego kruszcu nadal znajdujà si w obiegu. Złoto jest łatwe do odzyskania. Mo na je przetopiç i ponownie wykorzystaç. Ta forma złota pochodzi najcz Êciej z odzysku bi uterii, komponentów elektronicznych oraz z przetopienia sztabek i złotych monet. Poda złota z odzysku najcz Êciej roênie w okresach napi ç gospodarczych oraz w efekcie wzrostu cen złota. Przykładowo w trakcie kryzysu azjatyckiego w 1998 r. sama Południowa Korea w wyniku narodowej kampanii majàcej na celu pokrycie deficytu w handlu zagranicznym zgromadziła 300 ton złota w zamian za obligacje rzàdowe denominowane w wonach koreaƒskich (dało to 65 gram złota na 1 gospodarstwo domowe). Po pyt na rynku z ota Popyt na z otà bi uteri Obecnie ok. 70% Êwiatowego popytu na z oto generowane jest przez producentów bi uterii. Popyt ten jest sezonowy i kszta towany przez wiele czynników spo eczno-kulturalnych. Kup no z otej bi uterii towarzyszy najcz Êciej specjalnym okazjom takim jak: Dzieƒ Zakochanych, Êluby, rocznice, urodziny dziecka itp. Najwi kszy popyt na z otà bi uteri odnotowywany jest w 4 kwartale roku ze wzgl du na Diwalii (hinduistyczne Êwi to Êwiat a) i na Êwi ta Bo ego Wydobyte zasoby z ota: ton 16% 12% 18% 2% 52% Narodzenia oraz w 2 kwartale roku w zwiàzku z obchodzeniem Chiƒskiego Nowego Roku, Dnia Zakochanych i miesiàca Êlubów w Indiach (ponad Êlubów dziennie). Popyt na z otà bi uteri wynika z zamo noêci i po àdania ze strony konsumentów. Popyt ten roênie w okresach stabilnych lub stopniowych wzrostów cen z ota i maleje w okresach du ej zmiennoêci cen ze wzgl du na fakt, i konsumenci czekajà z zakupami na atrakcyjne okazje cenowe. Stabilny wzrost cen z ota zwi ksza wartoêç bi uterii, która stymuluje po àdanie do posiadania. Popyt przemys owy Ponad po ow popytu przemys - o wego (7% Êwiatowego popytu) generuje przemys elektroniczny, który stosuje z oto w produkcji komponentów elektronicznych, ze wzgl du na jego doskona e w aêciwoêci jako przewodnika ciep a i elektrycznoêci oraz wysokà odpornoêç na korozj. Stosowanie z ota w medycynie ma ju d ugà histori ; jego biokom patybilnoêç, odpornoêç na dzia anie bakterii i korozji oraz plastycznoêç powodujà, i mo e byç ono wykorzystywane wewnàtrz ludzkiego cia a. Stosuje si je w trans plantacji serca oraz jako standy wspierajàce obieg krwi. Zastosowanie w stomatologii poch ania 2% Êwiatowego popytu na z oto i kszta tuje si na stabilnym poziomie. Z oto jest równie wykorzystywane w wielu innych ga ziach przemys u, np. do produkcji elementów dekoracyjnych, jako katalizator w ogniwach paliwowych, w reakcjach chemicznych, do kontroli zanieczyszczenia, w nanotechnologii itp. Oficjalne rezerwy z ota: ton 11% 12% 6% 6% 26% 39% Po przetopieniu wszystkich Êwiatowych zasobów z ota (161,000 ton z ota) wystarczy oby zaledwiena utworzenie szeêciana o kraw dziach d ugoêci 20m. Bi uteria Inwestycje Pozostałe Oficjalne rezerwy Przemysł Strefa Euro Reszta Êwiata Pozostała Europa USA BIS + MFW Azja èródło: World Gold Council, US Geological Survey, dane na: GAZETA INWESTORA Wyd. 4/2009 Str. 4 MILLENNIUM Pieniezny 0.07% MILLENNIUM Zrównowa ony 1.09% MILLENNIUM Wzrostowy USD/PLN 0.24% MILLENNIUM BRIC USD/PLN 0.17%

5 MILLENNIUM Wzrostowy EUR/PLN 0.12% MILLENNIUM Dynamiczny USD/PLN 0.67% MILLENNIUM Dynamiczny EUR/PLN 0.41% PKO/CS Akcji FIO 0.92% Popyt inwestycyjny Inwestycje w złoto uwa ane sà od wielu lat za bezpiecznà form lokowania oszcz dnoêci w okresach kryzysów gospodarczych. Jest ono dobrym sposobem na przechowywanie wartoêci w czasie i cz sto wykorzystywane jest jako Êrodek płatniczy. Złoto w odró nieniu od walut, akcji i obligacji nie niesie za sobà ani ryzyka kredytowego (ryzyka, i emitent waluty, akcji czy obligacji zbankrutuje, a nasze nale noêci stanà si bezwartoêciowe), ani ryzyka braku płynnoêci. Złoto handlowane jest 24h na dob przez wielu nabywców (przemysł jubilerski, instytucje finansowe, producentów z ota itp.). Rynek z ota jest g boki i p ynny, co odzwierciedlajà spread-y na z oto (ró nice mi dzy cenà sprzeda y i cenà kupna), które sà relatywnie mniejsze ni w przypadku innych aktywów. W ostatnich latach z oto zacz o odgrywaç coraz wi kszà rol jako forma dywersyfikacji portfeli inwestycyjnych, ze wzgl du na brak lub niskà korelacj z innymi przedmiotami lokat. Czy warto teraz inwestowaç? Z oto nale y kupowaç wtedy, gdy jest tanie, a najtaƒsze jest w okresach dobrej koniunktury gospodarczej, kiedy to inwestorzy potrzebujà pieni dzy na inne projekty inwestycyjne i staje si ono wtedy towarem niechcianym w portfelach inwestycyjnych (patrz wykres obok: w 2005 r., kiedy inwestorzy zapomnieli o recesji z 2001 r. z oto wyceniano na USD za uncj ). Gdy recesja sta a si namacalna w I kwartale 2008 r. ceny z ota osiàgn y poziom USD odnotowujàc 100% wzrost wartoêci w ciàgu 3 lat. Recesja gospodarcza powoduje, i rzàdy wielu krajów pragnàc ratowaç sytuacj bud etowà zwi kszajà poda pieniàdza drukujàc nowe banknoty, co z kolei powoduje wzrost inflacji i prowadzi do utraty zaufania do pieniàdza, który w ten sposób traci jeszcze bardziej na wartoêci. Ograniczone mo liwoêci zwi kszenia poda y z ota powodujà, i w okresach ujemnych realnych stóp procentowych (wówczas, gdy inflacja roênie szybciej ni stopy procentowe), z oto zyskuje na wartoêci chroniàc oszcz dnoêci przed spadkiem ich realnej wartoêci. W przesz oêci cena z ota ros a w okresach napi ç politycznych, kryzysów gospodarczych, wysokiej inflacji, zni kujàcych rynków akcji, os abienia dolara i w okresach zmniejszenia wydobycia z ota. W zwiàzku z faktem, i obecnie wspomniane powy ej zjawiska zaczynajà przybieraç Ceny złota (USD za 1 uncj ) na sile, ceny z ota majà potencja do wyznaczania nowych szczytów. G ównym czynnikiem niepewnoêci mo e byç d ugookresowy trend waluty amerykaƒskiej. Niemniej jednak, uwzgl dniajàc niskie stopy procentowe w USA oraz olbrzymi deficyt zewn trzny, negatywny scenariusz co do kszta towania si cen z ota wydaje si ma o prawdopodobny. Jak mo na zainwestowaç w z oto? Inwestorzy pragnàcy zainwestowaç w z oto majà do dyspozycji szeroki wybór instrumentów, poczynajàc od kupna fizycznych sztabek z ota, z otych monet, bi uterii, poprzez certyfikaty na z oto, produkty strukturyzowane czy wyspecjalizowane fundusze inwestycyjne. Jednà z takich form inwestycji Ujemne realne stopy procentowe popychajà cen z ota w gór Ceny z ota (USD za 1 uncj ) *) Stopa % funduszy federalnych (Fed Funds Rate) pomniejszona o inflacj (CPI) dost pnà na polskim rynku jest inwestycja w polski subfundusz DWS Gold, dost pny w Supermarkecie Funduszy Inwestycyjnych mbanku. Inwestycja za poêrednictwem subfunduszu jest atrakcyjna kosztowo (brak kosztów zwiàzanych z przechowywaniem, transportem i ubezpieczeniem z ota), posiada ograniczone ryzyko kursowe (z oto wyceniane jest w USD, zaê subfundusz DWS Gold umo liwia inwestycje w polskich z otych, stosujàc jednoczeênie hedging walutowy) i ma zapewnionà odpowiednià p ynnoêç (mo liwoêç z o enia zlecenia umorzenia jednostek uczestnictwa za poêrednictwem mbanku 24h na dob ). Realne stopy procentowe* Realne stopy procentowe èródło: DWS POLSKA TFI S.A.; dane na: r. Czy wiesz, e... Na stronach mbanku mo esz przekonaç si, co eksperci rynków finansowych sàdzà o aktualnej sytuacji gie dowej. Dowiedz si wi cej: w sekcji Komentarze rynkowe. Kredyt memisja to najnowoczeêniejszy kredyt na zakup akcji na rynku pierwotnym na polskim rynku. Wystarczy, e raz podpiszesz ramowà umow kredytowà, a nast pnie przy ka dej emisji kredyt obsługujesz w Internecie. Sprawdê: memisja/ GAZETA INWESTORA Wyd. 4/2009 Str. 5 PKO/CS Obligacji Dlugoterm FIO 0.24% PKO/CS Obligacji FIO 0.12% PKO/CS Skarbowy FIO 0.02% PZU FIO MISS 0.78% PZU FIO Nowa Europa 1.30%

6 PZU FIO Zrównowa ony 1.64% PZU FIO Gotówkowy 0.10% PZU SUBF Akcji Rynkow Rozwinietych 0.42% PZU FIO Optymalnej Alokacji 0.68% SEB Globalny 0.90% Prognoza inwestycyjna SEB TFI S.A. styczeƒ 2009 Obligacje nie jest nudno! Akcje bez prze omu Patrzàc na czekajàce nas dane makroekonomiczne oraz informacje sp ywajàce z poszczególnych spó ek, ci ko dostrzec pozytywne informacje, które mog yby wp ynàç pozytywnie na rynek akcji. Zarówno dane o produkcji przemys owej, jak i dane o sprzeda y detalicznej, nie nastrajajà do zdecydowanych zakupów na rynkach akcji. I co gorsza w perspektywie najbli szych dwóch/trzech miesi cy dane makroekonomiczne raczej si nie poprawià. Szybciej ni w Polsce, odbicia we wskaênikach koniunktury mo na ocze kiwaç raczej w Stanach Zjednoczonych, gdzie najwczeêniej dosz o do za amania i najwczeêniej te dokonano radykalnych ruchów po stronie fiskalnej i monetarnej. Na pierwsze oznaki o ywienia w polskiej gospodarce b dziemy musieli poczekaç najwczeêniej do wiosny. Ale akurat ta data jest obarczona ogromnà niepewnoêcià, zarówno co do czasu trwania os abienia polskiej gospodarki, jak i g bokoêci tego os abienia. Z drugiej strony polskie spó ki zosta y dotkni te ogromnymi spadkami cen w okresie ostatnich 18 miesi cy, co powoduje, e prawdopodobnie wi ksza cz Êç obecnie pokazujàcego si os abienia jest ju zawarta w cenach akcji. Jednak dopóki nie znamy pe nej skali s aboêci gospodarki polskiej i Êwiatowej, ci ko b dzie zawyrokowaç, e wszystko co najgorsze ju za nami. Wi kszoêç spadków na rynku akcji ju si dokona a, ale czy wszystkie? Czas poka e Obligacje dobrych stóp zwrotu ciàg dalszy Koniec 2008 roku przyniós znaczàce wzrosty wartoêci polskich obligacji skarbowych, które prze o y y si na bardzo dobre wyniki funduszy obligacyjnych. Liczne oznaki gwa townie s abnàcego wzrostu gospodarczego w kraju oraz radykalne dzia ania banków centralnych czo owych gospodarek Êwiata sk oni y Rad Polityki Pieni nej do odejêcia od tradycyjnej metody ma ych kroków przy podejmowaniu decyzji o wysokoêci stóp procentowych. Znaczàce ci cie stóp w grudniu oraz zapowiedê dalszego obni ania kosztu kredytu w kolejnych miesiàcach zwi kszy y popyt na obligacje, które w takich warunkach powinny nadal zyskiwaç na wartoêci. Naszym zdaniem dobra passa obligacji skarbowych prawdopodobnie utrzyma si w I kw Kolejne, coraz s absze dane o produkcji przemys owej oraz sprzeda y detalicznej, w po àczeniu z dalszym spadkiem inflacji b dà stanowiç argument dla odwa nych dzia aƒ RPP. W styczniu oczekujemy kolejnej obni ki stóp procentowych. Tym razem o 50 punktów bazowych do poziomu 4,5% dla stopy bazowej. Na takim scenariuszu szczególnie zyskiwaç powinny obligacje o d u szych terminach zapadalnoêci, co dobrze wró y wynikom funduszu SEB Obligacji Plus (dawniej SEB5). Akcje zagraniczne wszystko zale y od si y z otego. Korekcyjne odbicie na gie dach ca ego Êwiata pod koniec ubieg ego roku w po àczeniu ze znaczàcym os abieniem z otego spowodowa o, i fundusze akcji zagranicznych osiàgn y w grudniu wy sze stopy zwrotu ni fundusze polskiego rynku akcji. Trudno znaleêç racjonalne uzasadnienie dla tak silnej deprecjacji polskiej waluty. W IV kw spoêród wszystkich walut krajów zaliczanych do tzw. rynków wschodzàcych tylko meksykaƒskie peso straci o wi cej wzgl dem euro ni z oty. Nale y przy tym pami taç, i na tle tej grupy krajów fundamenty i perspektywy polskiej gospodarki prezentujà si ca kiem dobrze, a stosunkowo niskie ryzyko destabilizacji systemu finansowego jest raczej argumentem na rzecz relatywnie silnej waluty. Z racjonalnego punktu widzenia s aboêç z otego powinna na najbli szych czasie si zakoƒczyç, co prze o y oby si na gorsze wyniki funduszy zagranicznych. Chocia historia pokazuje, i tego typu anomalie mogà utrzymywaç si przez d u szy czas, to jednak dalsze os abienie krajowej waluty w styczniu, w skali takiej jak pod koniec ubieg ego roku, wydaje si ma o prawdopodobne. Departament Inwestycyjny SEB TFI S.A. Specjalnie dla mbanku wywiad z Witoldem ChuÊciem, zarzàdzajàcym mi dzy innymi subfunduszami BPH Obligacji 1, BPH Obligacji 2, BPH Obligacji Europy Wschodzàcej. Od 22 stycznia 2009 roku na platformie mbanku dost pny jest kolejny subfundusz zarzàdzany przez BPH TFI S.A.- BPH Subfundusz Obligacji 2. Subfundusz, zarzàdzany przez Witolda ChuÊcia, jest ostatnio jednym z najlepszych pod wzgl dem wyników funduszy obligacji krajowych. Czy zarzàdzanie funduszami obligacji nie jest nudne? Porówna bym to do rajdu samochodowego sà okresy kiedy jest bardzo spokojnie, jak podczas dojazdówek, ale sà te momenty kiedy dynamika pracy przypomina odcinki specjalne i to o bardzo wysokim stopniu trudnoêci. Mówiàc powa nie, nie mo na nazwaç tego nudnym zaj ciem. Âwiat jest obecnie bardzo z o ony. Zarzàdzajàc Funduszami trzeba ca y czas Êledziç i analizowaç zdarzenia, decyzje, trendy zarówno w Polsce, jak i na Êwiecie. A praktycznie non stop coê si dzieje. Je eli w Polsce Rada Polityki Pieni nej w danym momencie nie ma posiedzenia, to w Stanach Zjednoczonych mo e ju byç zupe nie inaczej, czy tez na rynku walutowym, akcyjnym itp. Jak wspomina em, Êwiat obligacji jest obecnie bardzo z o ony. Ostatnie miesiàce to okres du ej nerwowoêci ma rynkach finansowych. Czy zarzàdzanie funduszami obligacji w tym okresie wiàza o si z udzia em szczególnych emocji? Ostatni kilkumiesi czny okres to czas bardzo du ej zmiennoêci na rynkach finansowych. Nasze pokolenie nie pami ta takich wahaƒ i tak dynamicznej zmiennoêci. Za przyk ad wystarczy rentownoêç obligacji 10-letniej, która w przeciàgu 2 tygodni paêdziernika zmieni a si o 150 punktów bazowych (oznacza to zmian ceny o oko o 10%). Skala zmian, jakie mia y miejsce w tym okresie, wczeêniej rozk ada a si na spokojne, kilkuletnie trendy emocje by y i wcià sà, ale ju nieporównywalnie mniejsze. Obligacje kojarzà si z bezpiecznymi i przewidywalnymi papierami wartoêciowymi, które powinny przynosiç 5-6% rocznie. Skàd wi c takie ró nice w wynikach funduszy obligacyjnych? Je eli ktoê z zarzàdzajàcych Funduszami zrobi b àd i znalaz si po niew aêciwej stronie trendu, a jak wspomina em zmiany by y bardzo gwa towne, to skutkowa o to znaczàcymi jak na ten rynek stratami czy te utratà szansy na istotny wzrost wartoêci jednostek uczestnictwa. Taki b àd jest obecnie praktycznie nie do odrobienia w krótkim terminie. Jest to jeden z podstawowych powodów istniejàcych ró nic w wynikach funduszy obligacji krajowych. Jak w takim razie osiàgnàç kilkanaêcie procent zysku na funduszu obligacji krajowych? Wià e si to ze znalezieniem si po odpowiedniej stronie trendu, o czym wczeêniej wspomina em. Cena obligacji 10-letnich od do ka w paêdzierniku wzros a o 15%. W odpowiednim momencie nale a o dostrzec p ynàce z ro nych stron sygna y, przewidzieç jaki b dà one mia y wp yw na rynek obligacji i podjàç decyzje. Podj cie decyzji to jest zawsze najtrudniejsze. Sytuacja w paêdzierniku zmienia a si diametralnie nawet w ciàgu jednego dnia. Kluczowe by y w aênie wtedy podejmowane decyzje, kiedy i jakie papiery kupiç, jaki poziom ryzyka zaakceptowaç oraz konsekwentne realizowanie obranej wtedy strategii. Jak Pan przewiduje, jaki to b dzie rok dla inwestycji, dla obligacji? Jednym ze skutków obecnego kryzysu gospodarczego jest powstanie du ej nieefektywnoêci na rynku, dajàcej mo liwoêci bardzo aktywnego zarzàdzania portfelem. Oznacza to, e fundusze obligacji mogà daç ponadprzeci tne stopy zwrotu. Uwa am, e mo liwe jest osiàgni cie dwucyfrowych, czyli ponad 10% wzrostów w tych funduszach w skali roku. I co wa ne, spodziewam si, e ró nice w wynikach funduszy obligacji b dà nie mniejsze ni te w roku Jestem przekonany, e zarówno zarzàdzajàcy, jak i klienci nie b dà si nudziç! GAZETA INWESTORA Wyd. 4/2009 Str. 6 SEB Europejski 0.49% SEB Japoƒski 1.57% SEB Nordycki 0.61% SEB SUBF Zrównowa onego Wzrostu 0.69% SEB SUBF Obligacji -0.00% SEB SUBF Akcji 1.24%

7 SEB SUBF Obligacji Plus 0.26% SKARBIEC Akcji Nowej Europy 0.81% SKARBIEC MISS FIO 0.11% SKARBIEC - Akcja 0.19% SKARBIEC - Kasa 0.01% Globalne inwestycje z WIOF w mbanku Ze wzgl du na silne zainteresowanie rynkami rozwijajàcymi si na Êwiecie (takimi, jakim by a polska gie da jeszcze kilka lat temu), SFM Group, koordynator marketingowy funduszy WIOF, wprowadza na rynek kolejne fundusze rynków jeszcze nieodkrytych, nierozwini tych, w ramach oferty mbanku. Inwestycja na takich rynkach jest oczywiêcie obcià ona ryzykiem inwestycyjnym nie mniejszym ni na polskiej gie dzie, ale spektrum korzyêci p ynàcych z inwestycji w parasolowe fundusze typu multimanager jest olbrzymie. Wymieniç wêród nich mo na choçby dost p do 18 ró nych funduszy, rynków na ca ym Êwiecie i zarzàdzajàcych z najlepszych lokalnych podmiotów z wieloletnim doêwiadczeniem w inwestowaniu pieni dzy. A wszystko to bez op at wst pnych dzi ki ofercie WIOF w mbanku, ale równie bez op at za dokonywane zamiany mi dzy subfunduszami! Rozwój oferty funduszy WIOF (World Investment Opportunities Funds) oraz wprowadzenie ich do obrotu na platformie mbanku b dzie mia o miejsce w najbli szych tygodniach, co pozwoli inwestorom jeszcze lepiej zdywersyfikowaç swoje portfele inwestycyjne. Coraz cz Êciej s yszymy analityków i ludzi zwiàzanych z gie dà (maklerów, zarzàdzajàcych), którzy uspokajajà nas i dajà do zrozumienia, i zmiennoêç na rynku akcji jest kwestià naturalnà. Wedle ich rad nie nale y ulegaç panice i trzeba czekaç na wzrosty, bo przecie inwestycja w akcje musi trwaç. Zgadzam si w zupe noêci z powy szymi stwierdzeniami nikt jeszcze nie odnalaz Grala Inwestycji, a nawet jeêli, to nie powie o nim w TVN24. RównoczeÊnie zgadzam si jednak z dwoma cytatami z Benjamina Grahama. Pierwszy mówi, e inwestorzy dzielà si na aktywnych, znajàcych gie d, rzàdzàce nià prawa, zasady inwestowania, analizy, etc, oraz na pasywnych, którzy powierzajà swoje Êrodki tym pierwszym. Niezwyk a istota tego jak e prostego stwierdzenia pokazuje, e wi kszoêç inwestorów na gie dzie to inwestorzy pasywni, kupujàcy fundusze inwestycyjne lub akcje samemu, nie korzystajàcy jednak z analizy i niepoznajàcy regu i zasad panujàcych na tym rynku. Niestety tym samym wi kszoêç si myli, co niezwykle ci ko prze knàç tym inwestorom. Nie powinniêmy jednak polemizowaç z faktami, bo kolejny cytat mówi, e Graham nie zna nikogo od dziesiàtków lat, kto zarobi by prawdziwe pieniàdze, inwestujàc podobnie jak ca y rynek. Przekonali si o tym inwestorzy spó ek o niewielkiej kapitalizacji w Polsce oraz Ci inwestujàcy w surowce, kolejny mo e byç sektor nieruchomoêci. Czy nie ma zatem rynków, na których da si zarabiaç, czy kapita Êwiata wyparowa i nikt ju nie b dzie w stanie przewidzieç trendów? Takie pytania pojawiajà si bardzo cz sto w czasie bessy, dlatego nie dziwià one wytrwa ych graczy na rynku oraz zarzàdzajàcych z wieloletnim doêwiadczeniem. Podobne przemyêlenia inspirujà SFM Group, jako podmiot koordynujàcy fundusze World Investment Opportunities Funds (fundusze WIOF), do rozszerzenia swojej oferty i dostarczania produktów opartych na wcià m odych i Êwie ych inwestycyjnie rynkach akcji. Powierzamy jednoczeênie zarzàd aktywów poszczególnych funduszy niezwykle doêwiadczonym podmiotom i ich zarzàdzajàcym, ÊciÊle powiàzanym z danym rynkiem. Fundusze WIOF sà funduszami typu multimanager, czyli ani SFM Group, ani WIOF nie zarzàdza pieni dzmi zgromadzonymi przez inwestorów w funduszu. Zarzàdzajà nimi wysoko wykwalifikowani zarzàdzajàcy z podmiotów wspó pracujàcych z WIOF, banków inwestycyjnych, funduszy, czy grup Asset Management, umiejscowionych lokalnie na danym rynku, posiadajàcych niezwykle du e doêwiadczenie na tych e rynkach oraz, co równie wa ne, stale kontrolowanych i sprawdzanych przez SFM wraz z Juliusem Bearem bankiem szwajcarskim z ponad 100-letnià tradycjà nadzorujàcym proces inwestycji w funduszach WIOF. Proces taki pozwala na wyszukiwanie najlepszych, nierozwini tych, a co za tym cz sto idzie niezmanierowanych, niewyprzedanych jeszcze rynków, a nast pnie na dokonywanie zakupów po cenach realnych, a nie istniejàcych chwilowo, zawy onych, b dàcych ju w trendzie wzrostowym. Olbrzymim plusem takiego rozwiàzania jest równie mo liwoêç przenoszenia Êrodków w ramach subfunduszy WIOF bez adnych op at za zamian, a dodatkowo otwarcie swojego portfela na nowe spektrum inwestycji. OczywiÊcie nad bezpieczeƒstwem tego procesu czuwa polski nadzór w postaci KNF u, Êrodki klientów sà bezpiecznie zdeponowane w banku KBL, który to bank uzyska w 2008 roku nagrod, jako najlepszy depozytariusz w Luksemburgu, a admi nistracjà jednostek zajmuje si spraw dzony agent transferowy EFA (European Fund Administrator). W najbli szych tygodniach, po rozszerzeniu, w ramach oferty mbanku fundusze WIOF b dà mia y ca e swoje spektrum inwestycji poczàwszy od nowych funduszy WIOF Portfolio 3, 10 i 18% funduszy zarzàdzanych nowatorsko w strategii volatility driven pierwszych tego typu funduszy akcji w Polsce, gdzie zarzàdzajàcy ogranicza ryzyko do odpowiedniej wartoêci zmiennoêci rocznie, skoƒczywszy na bardzo wielu funduszach emerging markets, z 6 nowymi produktami. Sà to: WIOF South-East Asia Performance, WIOF Middle East Performance, WIOF China-India Performance, WIOF Pakistan Performance, WIOF Ukraine Performance oraz nasze najnowsze dziecko : WIOF African Performance Fund. Nale y zauwa yç, e fundusze te sà zarzàdzane przez ró nych zarzàdzajàcych na bardzo ró niàcych si od siebie rynkach. I tak Funduszem WIOF Ukraine zarzàdza sprawdzony i wspó pracujàcy ju szeroko z WIOF zarzàdzajàcy JSC Parex Asset Management z Litwy. Fundusz WIOF Middle East posiada w zarzàdzie Pireus Bank znany inwestorom z funduszu WIOF Greece-Cyprus, jak równie dodatkowo Kuwait Financial Center Markaz, od 1974 r. jeden z liderów zarzàdzania aktywami w regionie Bliskiego Wschodu. Dla funduszu WIOF China-India pracujà APS Asset Management z Singapuru dla cz Êci portfela w chiƒskich spó kach oraz Reliance Capital AM Indie, dla cz Êci zgromadzonej w akcjach indyjskich. Jest to jeden z trzech najwa niejszych graczy rynku private w Indiach. Fundusz WIOF South-East Asia posiada zarzàdzajàcego z grupy CIMB-Principal, a Fundusz WIOF Pakistan Habib Bank AG Zurich, Szwajcaria, jakkolwiek posiadajàcy oddzia zarzàdzajàcych w Pakistanie. WIOF African równie posiada swój team zarzàdzajàcych na miejscu, dzi ki wspó pracy z Coronation Asset Management (PTY) Limited, jednym z najwi kszych podmiotów zarzàdzajàcych aktywami w Afryce Po udniowej. Mo na sobie zadaç pytanie, dlaczego inwestowaç w takie rynki jak Bliski Wschód, Pakistan czy rynki Czarnego Làdu, które z ca à pewnoêcià obarczone sà wysokà stopà ryzyka inwestycyjnego oraz ni szà, ni rozwini te rynki, p ynnoêcià? Jako odpowiedê niech pos u y cytat umieszczony na poczàtku niniejszego tekstu, mówiàcy e prawdziwie pieniàdze zarabia si tam, gdzie inni jeszcze nie inwestujà. Fundusz rynku afrykaƒskiego WIOF jest jedynym w swoim rodzaju na Êwiecie, poniewa inwestuje nie tylko w Po udniowej Afryce i Egipcie czy Maroku, ale równie w krajach Sub-Saharyjskich oraz Êrodkowej Afryce. Mo e zatem wykorzystaç, dzi ki swojej niewielkiej kapitalizacji, takie rynki jak Nigeria, Kenia, Botswana, czy Ghana. Co ciekawe, ten ostatni rynek by najlepszym pod wzgl dem wyników w 2008 roku z ca ego Êwiata, osiàgajàc dodatnià stop zwrotu na poziomie 13%. Dodatkowe, bie àce informacje na temat spó ek oraz rynków Afryki mo ecie Paƒstwo znaleêç co tydzieƒ GAZETA INWESTORA Wyd. 4/2009 Str. 7 SKARBIEC - III Filar 0.01% SKARBIEC - Gotówkowy 0.00% UNIAKCJE MISS 1.39% UNIAKCJE Mistrzostwa EUR % UNIDOLAR Obligacje 0.81%

8 UNIAKCJE Nowa Europa 1.92% UNIGLOBAL 1.57% UNIKORONA AKCJE 1.14% UNIKORONA OBLIGACJE 0.13% UNIMAXAKCJE 1.30% w Raporcie Zarzàdzajàcych funduszami WIOF. Jest on od bie àcego roku publikowany przez SFM Group równie w j zyku polskim i dost pny na stronach mbanku oraz na stronie Wa nà informacjà jest równie fakt, e Afryka ma dzisiaj ni szà inflacj, wy sze rezerwy FX i wi ksze inwestycje zagraniczne ni azjatyckie rynki wschodzàce w 1980 r. Nie bez znaczenia jest te fakt, e realny, sta y wzrost PKB w krajach Afryki Sub-Saharyjskiej wyniós Êrednio 4,1% w latach Poza tymi czynnikami wa nym elementem sà równie : rosnàca stabilnoêç polityczna oraz olbrzymie zasoby bogactw naturalnych: kobaltu, diamentów czy platyny (odpowiednio: 47%, 52% i a 78% produkcji Êwiatowej!). Dzi ki tym czynnikom wzrost wolumenu obrotów na gie dach w Afryce jest coraz szybszy, a kolejni inwestorzy szukajà na tych rynkach okazji inwestycyjnych, co obrazuje Wykres 1. Fundusz Pakistanu jest równie jednym z dwóch unikatów Êwiatowych, zarzàdzanych na tym rynku. Przez d ugi okres fundusz ten musia pozostaç ze swoimi aktywami jedynie na rynku pieni nym, osiàgajàc dodatnià, ale bardzo niewielkà stop zwrotu. Po wznowieniu handlu na Karachi Stock Exchange, fundusz ten zdo a wykorzystaç swojà szans, dzi ki umiejscowionemu w Pakistanie zarzàdzajàcemu z banku Habib oraz znajomoêci lokalnego rynku, i osiàgnàç imponujàcà stop zwrotu ponad 20% w ciàgu tygodnia. Fakt ten pokazuje, e nadal mo na znaleêç Êwietne okazje inwestycyjne, jakkolwiek trzeba si gaç poza Polsk (quasi-rozwini ty rynek), Europ i USA (rynki rozwini te), aby uniknàç globalnej korelacji aktywów w swoim portfelu. 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5, Asia Latin & Caribbean MENA Eastern Europe Sub-Saharan Africa Niezwykle interesujàco, po du ej obni ce cen ropy, zaczyna równie wyglàdaç rynek Bliskiego Wschodu (Êrodkowego Wschodu), gdzie dominujà zasoby w petrodolarach oraz spó ki zale ne od ropy. W tym rejonie znaleêç mo na wiele pere ek inwestycyjnych, szczególnie jeêli fundusz zarzàdzany jest przez spó k Markaz, zarzàdzajàcà aktywami rz du 5,3mld USD i stale przebijajàcà swój benchmark na rynku akcji. Wydaje si, e reformy rynku kapita owego w nadchodzàcym czasie silne dà enie do regulacji i rosnàca baza inwestorów instytucjonalnych, powinny silnie zwi kszaç zaanga owanie inwestorów zagranicznych na tych rynkach. Jest to równie rynek oparty na zdrowych fundamentach z du à liczbà nadchodzàcych emisji (IPO), tak jak kiedyê rynek polskich akcji. Obserwacja inwestycji czynionych w tym regionie (by wymieniç choçby sam Dubaj) oraz rezerw zbudowanych w petrodolarach pozwala stwierdziç, e kapita w du ej mierze w aênie tutaj wykorzystywany jest do zbudowania przysz ych wysoko dochodowych inwestycji Wykres 1. Wolumen obrotów na gie dach Êwiatowych ( ) Podsumowujàc, trzeba oczywiêcie zachowaç ostro noêç w dobieraniu ryzykownych elementów do swojego portfela oraz braç pod uwag Êredni bàdê d ugi okres inwestycji, jakkolwiek nabycie i trzymanie polskich akcji nie wydaje si dzisiaj najszcz Êliwszym rozwiàzaniem, w sytuacji gdy mamy, cytujàc WIOF, Êwiat pe en mo liwoêci inwestycyjnych. NowoÊci w ofercie inwestycyjnej SFI ywnoâå i surowce w mbanku Niezapomniane podró e z BPH TFI Od dnia 16 lutego 2009 r. na platformie Supermarketu Funduszy Inwestycyjnych mbanku dost pny jest wyodr bniony w ramach BPH FIO Parasolowego - BPH Subfundusz Globalny ywnoêci i Surowców. Minimalna kwota inwestycji w subfundusz to 1000 PLN. Subfundusz umo liwia dywersyfikacj indywidualnego portfela poprzez inwestowanie na atrakcyjnym rynku surowcowym w: akcje spó ek zwiàzanych z sektorem ywnoêciowym i surowcowym, inne instrumenty finansowe o podobnym poziomie ryzyka repli kujàce kurs okreêlonych towarów gie dowych lub indeksów surowcowych BPH Globalny ywnoêci i Surowców stosuje polityk aktywnej alokacji aktywów, czyli dostosowuje udzia instrumentów zwiàzanych z sektorem ywnoêciowym i surowcowym (a tak e poszczególnymi podsektorami, np. metali szlachetnych czy surowców energetycznych), do aktualnej oceny zarzàdzajàcego odnoênie potencja u wzrostu danego sektora w horyzoncie Êrednioterminowym. Warto zaznaczyç, e BPH Globalny ywnoêci i Surowców mo e korzystaç z obecnej sytuacji na rynku surowcowym, który obecnie jest bardzo silnie przeceniony. Dzi ki temu istnieje mo liwoêç inwestowania na tym rynku, i wykorzystania utrzymujàcego si niskiego poziomu cen. Dodatkowo korzystnie na wyniki Subfunduszu wp ywa umacnianie si walut obcych w stosunku do z otego, z którym mamy obecnie do czynienia. BPH Globalny ywnoêci i Surowców jest obj ty trwajàcym w aênie konkursem BPH TFI w mbanku: Niezapomniane podró e z BPH TFI. Wi cej informacji o konkursie znajduje si na stronie Zapraszamy do udziału w konkursie zorganizowanym przez BPH TFI S.A. Niezapomniane podró e z BPH TFI, który odb dzie si w terminie r r. Aby wziàç w nim udział, nale y zło yç zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa jednego z nast pujàcych subfunduszy wchodzàcych w skład BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego, zarzàdzanego przez BPH Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., tj.: BPH Obligacji 1, BPH Obligacji 2, BPH Stabilnego Wzrostu, BPH Aktywnego Zarzàdzania, BPH Akcji, BPH Skarbowy, BPH Obligacji Europy Wschodzàcej, BPH Akcji Dynamicznych Spółek, BPH Akcji Europy Wschodzàcej, BPH NieruchomoÊci Europy Wschodzàcej, BPH Globalny ywnoêci i Surowców, na kwot co najmniej PLN i nie dokonaç odkupienia zainwestowanych Êrodków do dnia 30 kwietnia 2009 r. włàcznie. Nagrody główne stanowià vouchery turystyczne biura podró y ITAKA. Nagrodzeni zostanà Uczestnicy, którzy zgromadzà najwi ksze aktywa w subfunduszach. Zapraszamy do udziału w konkursie! GAZETA INWESTORA Wyd. 4/2009 Str. 8 UNIKORONA PIENIEZNY 0.07% UNIKORONA ZROWNOWAZONY 0.56% UNIMAXZAGRANICA 0.23% UNIOBLIGACJE NOWA EUROPA 0.09%

9 UNISEKTOR NIERUCHOMOÂCI NE 0.51% UNISTABILNY WZROST 0.71% UNISTOPROCENT BIS 0.01 UNISTOPROCENT PLUS 0.09% Jak uruchomiç us ugi inwestycyjne (SFI, emakler) w mbanku? 1. JeÊli jesteê posiadaczem ekonta, mo esz: zadzwoniç do mlinii i aktywowaç us ug (otrzymasz pocztà oêwiadczenie SFI lub umow maklerskà, które nale y odes aç do nas) pobraç dokumenty ze stron banku ( oêwiadczenie SFI lub umow maklerskà w formie PDF, wype niç i wys aç na adres: mbank BankowoÊç Detaliczna BRE Banku SA Wydzia Operacji Bankowych Skrytka Pocztowa ódê 2. Je eli nie masz ekonta: Mo esz otworzyç ekonto dzwoniàc na mlini lub wype niajàc internetowy formularz na stronach OÊwiadczenie umo liwiajàce aktywacj SFI zostanie standardowo do àczone do umowy o prowadzenie rachunku ekonto, natomiast z umowà maklerskà musisz zaczekaç do otwarcia rachunku ekonto (wówczas post puj zgodnie z pkt.1). yczymy jak najwy szych zysków, zespó minwestycji Maciej Witkowski Dyrektor Biura Sprzeda y Produktów Inwestycyjnych i Ubezpieczeniowych Zbigniew Trzeciak Makler papierów wartoêciowych Jaros aw Urbaƒczyk Specjalista ds. OFE Monika Chwiedziewicz Mened er ds. Produktów Inwestycyjnych Gazeta Inwestora Redakcja: mbank, BankowoÊç Detaliczna BRE Banku SA, Redaktorzy prowadzàcy: Maciej Witkowski Zbigniew Trzeciak Jaros aw Urbaƒczyk Monika Chwiedziewicz Kontakt: mlinia: , indywidualny/inwestycje/ mbank nie ponosi odpowiedzialnoêci za skutki decyzji podj tych na podstawie powy szych materia ów i zawartych w nich treêciach. Rozpowszechnianie redakcyjnych materia ów bez zgody mbanku jest zabronione. TreÊci zawarte w Gazecie Inwestora stanowià wyraz najlepszej wiedzy ich autorów popartej informacjami z kompetentnych êróde, jednak e ich wiarygodnoêç nie jest gwarantowana. Wszelkie prezentowane opinie i oceny aktualnej sytuacji rynkowej wyra ajà stanowisko autora w momencie opracowania artyku u. GAZETA INWESTORA Wyd. 4/2009 Str. 9 UNIWIBID SFIO 0.02% WIOF BALTIC OPPORTUNITIES FUND 0.42% WIOF CIS BOND 0.67% WIOF CONSERVATIVE RISK 3% PORTFOLIO A 0.63%

Wykorzystaj szans na wi kszy zysk Inwestuj w metale szlachetne. Inwestycyjne ubezpieczenie na ycie subskrypcja Z OTO i PLATYNA

Wykorzystaj szans na wi kszy zysk Inwestuj w metale szlachetne. Inwestycyjne ubezpieczenie na ycie subskrypcja Z OTO i PLATYNA Wykorzystaj szans na wi kszy zysk Inwestuj w metale szlachetne Inwestycyjne ubezpieczenie na ycie subskrypcja Z OTO i PLATYNA Inwestycyjne ubezpieczenie na ycie to: mo liwoêç udzia u w zyskach z inwestycji

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZÑDZANIA. BZ WBK Asset Management SA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez

USŁUGA ZARZÑDZANIA. BZ WBK Asset Management SA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez USŁUGA ZARZÑDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management SA Poznaƒ 2011 Na czym polega usługa Zarzàdzania Portfelem Usługa Zarzàdzania Portfelem (Asset

Bardziej szczegółowo

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Co ma najwyższy potencjał zysku w średnim terminie? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Subfundusz UniStrategie Dynamiczny UniKorona Pieniężny

Bardziej szczegółowo

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja IV

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja IV DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja IV Stopa procentowa Wszelkie prawa zastrze one. Kopiowanie i rozpowszechnianie ca ci lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A.

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. USŁUGA ZARZĄDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. Poznań 2012 Na czym polega usługa Zarządzania Portfelem Usługa Zarządzania Portfelem (asset

Bardziej szczegółowo

Smart Beta Święty Graal indeksów giełdowych?

Smart Beta Święty Graal indeksów giełdowych? Smart Beta Święty Graal indeksów giełdowych? Agenda Smart Beta w Polsce Strategie heurystyczne i optymalizacyjne Strategie fundamentalne Portfel losowy 2 Agenda Smart Beta w Polsce Strategie heurystyczne

Bardziej szczegółowo

Polityka pienięŝna NBP kamienie milowe

Polityka pienięŝna NBP kamienie milowe Polityka pienięŝna NBP kamienie milowe Kamień 1: stłumienie hiperinflacji Warunki początkowe: hiperinflacja ponad 250% średniorocznie w 1989 r. niedobory na rynku załamanie produkcji niskie zaufanie do

Bardziej szczegółowo

Od czego zależy kurs złotego?

Od czego zależy kurs złotego? Od czego zależy kurs złotego? Autor: Bartosz Boniecki, Główny Ekonomista Alchemii Inwestowania 22.03.2011. Polskie spółki eksportujące produkty za granicę i importujące dobra zza granicy. Firmy prowadzące

Bardziej szczegółowo

SYSTEM FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE

SYSTEM FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE SYSTEM FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE Wstęp Rozdział 1 przedstawia istotę mieszkania jako dobra ekonomicznego oraz jego rolę i funkcje na obecnym etapie rozwoju społecznego i ekonomicznego.

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R.

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. Spis Treści I. List Prezesa Zarządu GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna II.

Bardziej szczegółowo

newss.pl Expander: Bilans kredytów we frankach

newss.pl Expander: Bilans kredytów we frankach Listopadowi kredytobiorcy mogą już cieszyć się spadkiem raty, najwięcej tracą osoby, które zadłużyły się w sierpniu 2008 r. Rata kredytu we frankach na kwotę 300 tys. zł zaciągniętego w sierpniu 2008 r.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZADZANYCH PRZEZ BIURO MAKLERSKIE PORTFELI Z UWZGLĘDNIENIEM ZWIĄZANYCH Z NIMI RYZYK

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZADZANYCH PRZEZ BIURO MAKLERSKIE PORTFELI Z UWZGLĘDNIENIEM ZWIĄZANYCH Z NIMI RYZYK INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZADZANYCH PRZEZ BIURO MAKLERSKIE PORTFELI Z UWZGLĘDNIENIEM ZWIĄZANYCH Z NIMI RYZYK Akcje Akcje są papierem wartościowym reprezentującym odpowiedni

Bardziej szczegółowo

Być albo nie być produktów strukturyzowanych na polskim

Być albo nie być produktów strukturyzowanych na polskim Być albo nie być produktów strukturyzowanych na polskim rynku Wall Street 2009 Robert Raszczyk Główny Specjalista Dział Instrumentów Finansowych, GPW Zakopane, 06.06.2009 Program Czy wciąż potrzebna edukacja?

Bardziej szczegółowo

Akcji polskich małych i średnich spółek

Akcji polskich małych i średnich spółek Akcji polskich małych i średnich spółek Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Małych i Średnich Spółek 2,57% -7,61% 7 BPH FIO Akcji Dynamicznych Spółek (USD) 2,32% -11,29% -3,67% 6 Allianz FIO Subfundusz

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

Nazwa funduszu Stopy zwrotu Punktacja za 1 m-c 6 m-cy 12 m-cy przekroczenie średniej Akcji polskich małych i średnich spółek Średnia -4,32%

Nazwa funduszu Stopy zwrotu Punktacja za 1 m-c 6 m-cy 12 m-cy przekroczenie średniej Akcji polskich małych i średnich spółek Średnia -4,32% Akcji polskich małych i średnich spółek SKARBIEC-MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK FIO 0,00% -27,0% 8 UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek -2,74% -12,7% 7 Allianz FIO Subfundusz Allianz

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akcje na giełdzie dr Adam Zaremba Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 28 kwietnia 2016 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL PLAN WYKŁADU I.

Bardziej szczegółowo

S.A. (PM ZM )

S.A. (PM ZM ) Regulamin Portfeli Modelowych oferowanych do umów ubezpieczenia na ycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Skandia ycie Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. (PM-051031-ZM-110801) Postanowienia Ogólne 1 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych (RE-150120-PZK) 1 1. Niniejszy Regulamin został sporzàdzony w zwiàzku z wymogami Art. 13 par. 4 pkt 3 Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalnoêci ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

RYZYKO WALUTOWE - NARZĘDZIA MINIMALIZACJI. Wysoka konkurencyjność. Produkty dostosowywane do indywidualnych potrzeb Klienta

RYZYKO WALUTOWE - NARZĘDZIA MINIMALIZACJI. Wysoka konkurencyjność. Produkty dostosowywane do indywidualnych potrzeb Klienta RYZYKO WALUTOWE - NARZĘDZIA MINIMALIZACJI str. 1 Wysoka konkurencyjność Produkty dostosowywane do indywidualnych potrzeb Klienta Oferta cenowa negocjowana indywidualnie dla każdego Klienta Elektroniczne

Bardziej szczegółowo

Akcji polskich małych i średnich spółek

Akcji polskich małych i średnich spółek Akcji polskich małych i średnich spółek SKARBIEC-MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK FIO -1,35% -26,6% -37,6% -50,4% 10 ING FIO Średnich i Małych Spółek -2,35% -27,8% -42,6% -55,3% 9 PZU FIO Akcji Małych i Średnich

Bardziej szczegółowo

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1 Duma Przedsiębiorcy 1/6 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA OSÓB FICZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (Zaktualizowana w dniu 24 kwietnia 2015 r.) 1. Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja V

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja V DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja V Inflacja (CPI, PPI) Wszelkie prawa zastrze one. Kopiowanie i rozpowszechnianie ca ci lub fragmentu niniejszej publikacji w

Bardziej szczegółowo

-5,03% 5 Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Małych i Średnich Spółek

-5,03% 5 Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Małych i Średnich Spółek Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek -2,61% 6 UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek -5,03% 5 Noble Funds FIO Subfundusz

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2016 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Zadania ćwiczeniowe do przedmiotu Makroekonomia I

Zadania ćwiczeniowe do przedmiotu Makroekonomia I Dr. Michał Gradzewicz Zadania ćwiczeniowe do przedmiotu Makroekonomia I Ćwiczenia 3 i 4 Wzrost gospodarczy w długim okresie. Oszczędności, inwestycje i wybrane zagadnienia finansów. Wzrost gospodarczy

Bardziej szczegółowo

S.A. (PM-051031-ZM-110801)

S.A. (PM-051031-ZM-110801) Regulamin Portfeli Modelowych oferowanych do umów ubezpieczenia na ycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Skandia ycie Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. (PM-051031-ZM-110801) Postanowienia Ogólne 1 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Jak Polacy podchodz do funduszy inwestycyjnych?

Jak Polacy podchodz do funduszy inwestycyjnych? Jak Polacy podchodz do funduszy inwestycyjnych? Podsumowanie badania Polska zrealizowanego przez Instytut Homo Homini wrzesie 2014 Ilu Polaków inwestuje w fundusze? 14% Polaków posiada jednostki funduszy

Bardziej szczegółowo

LISTA ZLECEŃ I USŁUG ORAZ KANAŁÓW DOSTĘPU W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH

LISTA ZLECEŃ I USŁUG ORAZ KANAŁÓW DOSTĘPU W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH Załącznik do Komunikatu nr KO/DMD/3/14 z dnia 23 maja 2014 r. LISTA ZLECEŃ I USŁUG ORAZ KANAŁÓW DOSTĘPU W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH Część I Lista zleceń / usług i kanały dostępu fundusze

Bardziej szczegółowo

Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi

Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A. Warszawa, 26 lutego 2015 r. 2 Historia 21 VIII 2007 założenie Quercus

Bardziej szczegółowo

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015 CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015 Najwyższy wzrost od Q2 2005 Poziom zadowolenia polskich konsumentów w Q3 15 wyniósł 80 punktów, tym samym wzrósł o 10 punktów względem

Bardziej szczegółowo

Akcji polskich małych i średnich spółek

Akcji polskich małych i średnich spółek Akcji polskich małych i średnich spółek UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek 6,80% 7 BPH FIO Akcji Dynamicznych Spółek (USD) 3,73% -14,4% 8,4% 6 Noble Funds FIO Subfundusz Noble

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty

OGŁOSZENIE. o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty OGŁOSZENIE z dnia 13 listopada 2015 roku o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje o dokonaniu

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 215. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Komunikat nr 215. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Komunikat nr 215 Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie określenia instytucji, do których Dom Maklerski przekazuje zlecenia dotyczące tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania oraz

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Gostomski. Ryzyko stopy procentowej

Eugeniusz Gostomski. Ryzyko stopy procentowej Eugeniusz Gostomski Ryzyko stopy procentowej 1 Stopa procentowa Stopa procentowa jest ceną pieniądza i wyznacznikiem wartości pieniądza w czasie. Wpływa ona z jednej strony na koszt pozyskiwania przez

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007)

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007) Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007) FUNDUSZE AKCJI Fundusze akcji - rynku krajowego AIG Akcji Allianz Akcji Arka

Bardziej szczegółowo

Reforma emerytalna. Co zrobimy? SŁOWNICZEK

Reforma emerytalna. Co zrobimy? SŁOWNICZEK SŁOWNICZEK Konto w (I filar) Każdy ubezpieczony w posiada swoje indywidualne konto, na którym znajdują się wszystkie informacje dotyczące ubezpieczonego (m. in. okres ubezpieczenia, suma wpłaconych składek).

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 16 grudnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 16 grudnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 221 17391 Elektronicznie podpisany przez Mariusz Lachowski Data: 2009.12.24 21:05:01 +01'00' Poz. 1740 ov.pl 1740 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych w październiku 2007 r. fundusze akcyjne krajowe 1 miesiąc 6 miesięcy 12 miesięcy Punkty

Ranking funduszy inwestycyjnych w październiku 2007 r. fundusze akcyjne krajowe 1 miesiąc 6 miesięcy 12 miesięcy Punkty fundusze akcyjne krajowe 1 miesiąc 6 miesięcy 12 miesięcy Punkty KBC Portfel VIP Subfundusz Akcyjny SFIO 5,95% 6,6% 23,6% 20 Arka BZ WBK Akcji FIO 5,41% 9,3% 36,4% 19 Lukas FIO subfundusz Lukas Akcyjny

Bardziej szczegółowo

Zadania powtórzeniowe I. Ile wynosi eksport netto w gospodarce, w której oszczędności równają się inwestycjom, a deficyt budżetowy wynosi 300?

Zadania powtórzeniowe I. Ile wynosi eksport netto w gospodarce, w której oszczędności równają się inwestycjom, a deficyt budżetowy wynosi 300? Zadania powtórzeniowe I Adam Narkiewicz Makroekonomia I Zadanie 1 (5 punktów) Ile wynosi eksport netto w gospodarce, w której oszczędności równają się inwestycjom, a deficyt budżetowy wynosi 300? Przypominamy

Bardziej szczegółowo

Warszawska Giełda Towarowa S.A.

Warszawska Giełda Towarowa S.A. KONTRAKT FUTURES Poprzez kontrakt futures rozumiemy umowę zawartą pomiędzy dwoma stronami transakcji. Jedna z nich zobowiązuje się do kupna, a przeciwna do sprzedaży, w ściśle określonym terminie w przyszłości

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Warszawa, dnia 27 lutego 2017 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Punktacja za przekroczenie średniej. 1 m-c 6 m-cy 12 m-cy

Punktacja za przekroczenie średniej. 1 m-c 6 m-cy 12 m-cy Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek 2,31% -16,4% 10 PKO/Credit Suisse Akcji Małych i Średnich Spółek - FIO -0,35% -15,4% -31,9% 9 Commercial

Bardziej szczegółowo

Eksperyment,,efekt przełomu roku

Eksperyment,,efekt przełomu roku Eksperyment,,efekt przełomu roku Zapowiedź Kluczowe pytanie: czy średnia procentowa zmiana kursów akcji wybranych 11 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (i umieszczonych już

Bardziej szczegółowo

=Dá F]QLN QU s}ï v] }o] Çl] ] v]'ïv i v }l îìíï

=Dá F]QLN QU s}ï v] }o] Çl] ] v]'ïv i v }l îìíï 736 M. Belka Narodowy Bank Polski Warszawa, r. Z nia na rok 2013 przed do projektu u Z nia. W ch realizowanej przez Narodowy Bank Polski 3 r. Ponadto i W na rok 2013 10 2012 r. p 2. W 2013 r. olskim w

Bardziej szczegółowo

Wyniki funduszy inwestycyjnych we wrześniu

Wyniki funduszy inwestycyjnych we wrześniu Fundusze akcji polskich Wyniki funduszy inwestycyjnych we wrześniu Fundusz wrzesień 6 miesięcy 12 miesięcy Arka BZ WBK Akcji FIO 3,88% 8,89% 39,55% Lukas FIO subfundusz Lukas Akcyjny 3,50% 10,44% DWS Polska

Bardziej szczegółowo

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ 1 Wpływ polityki pieniężnej na obszar makro i wyceny funduszy obligacji Polityka pieniężna kluczowym narzędziem w walce z recesją Utrzymująca się duża podaż taniego

Bardziej szczegółowo

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia {

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia { { Ubezpieczenia Klienci InterRisk SA Vienna Insurance Group to zarówno osoby fizyczne, jak firmy, przedsiębiorstwa i szkoły. Oferujemy im ponad 150 produktów ubezpieczeniowych. Nasze ubezpieczenia zapewniają

Bardziej szczegółowo

Fed musi zwiększać dług

Fed musi zwiększać dług Fed musi zwiększać dług Autor: Chris Martenson Źródło: mises.org Tłumaczenie: Paweł Misztal Fed robi, co tylko może w celu doprowadzenia do wzrostu kredytu (to znaczy długu), abyśmy mogli powrócić do tego,

Bardziej szczegółowo

Zagregowany popyt i wielkość produktu

Zagregowany popyt i wielkość produktu Zagregowany popyt i wielkość produktu Realny PKB Burda & Wyplosz MACROECONOMICS 4/e Fluktuacje cykliczne Rys.4.01 (+) odchylenie Trend długookresowy Faktyczny PKB (-) odchylenie 0 Czas Oxford University

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

Punktacja za przekroczenie średniej Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek

Punktacja za przekroczenie średniej Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek 3,33% 7 SKARBIEC-MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK FIO 1,16% -18,36% 6 PKO/Credit Suisse Akcji Małych i Średnich

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Anna Salata 0 1. Zaproponowanie strategii zarządzania środkami pieniężnymi. Celem zarządzania środkami pieniężnymi jest wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych i emerytal czerwiec 200

Ranking funduszy inwestycyjnych i emerytal czerwiec 200 Ranking funduszy inwestycyjnych i emerytal czerwiec 200 W ostatnim miesiącu powiększyło się grono podmiotów uczestniczących w ach ch funduszy inwestycyjnych. Wystarczająco długą historią mógł się poszczycić

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I. REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO PORTFEL KONSERWATYWNY

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I. REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO PORTFEL KONSERWATYWNY BENEFIA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE VIENNA INSURANCE GROUP ZAŁĄCZNIK NR 2 DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM msaver PLUS REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Propozycja rozwiązania kwestii kredytów w CHF dla rodzin najsłabszych ekonomicznie. 31 maja 2016

Propozycja rozwiązania kwestii kredytów w CHF dla rodzin najsłabszych ekonomicznie. 31 maja 2016 Propozycja rozwiązania kwestii kredytów w CHF dla rodzin najsłabszych ekonomicznie 31 maja 2016 Dotychczasowe działania banków w sferze ograniczenia konsekwencji skokowego wzrostu kursu CHF Sześciopak

Bardziej szczegółowo

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH W ramach Zarządzania, Towarzystwo oferuje następujące Modelowe Strategie Inwestycyjne: 1. Strategia Obligacji: Cel inwestycyjny: celem

Bardziej szczegółowo

Terminy pisane wielką literą w niniejszym aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Terminy pisane wielką literą w niniejszym aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie. Warszawa, dnia 16 maja 2016 r. ANEKS NR 2 Z DNIA 9 MAJA 2016 ROKU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007 ORAZ 008 FUNDUSZU MEDYCZNY PUBLICZNY FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych zarządzanych przez Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oferowanych do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (RE-050530-ZM-150120)

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAŃ CÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego w dniu 6 marca 2008 r. decyzją nr DEM/410/4/26/08 (Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 2009/02/27. Nordea - Arka BZ WBK Akcji. Nordea - Skarbiec Akcja. Nordea - UniKorona Akcje

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 2009/02/27. Nordea - Arka BZ WBK Akcji. Nordea - Skarbiec Akcja. Nordea - UniKorona Akcje Fundusze akcji Raport Inwestycyjny Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Luty 2009 Rynek akcyjny w lutym charakteryzował się ponownie dużą zmiennością. Po wyprzedaży w 1-ej połowie miesiąca

Bardziej szczegółowo

Statystyka finansowa

Statystyka finansowa Statystyka finansowa Rynki finansowe Rynek finansowy rynek na którym zawierane są transakcje finansowe polegające na zakupie i sprzedaży instrumentów finansowych Instrument finansowy kontrakt pomiędzy

Bardziej szczegółowo

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których:

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których: Warszawa, dnia 25 stycznia 2013 r. Szanowny Pan Wojciech Kwaśniak Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Wasz znak: DRB/DRB_I/078/247/11/12/MM W

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/1/2014

OPIS FUNDUSZY OF/1/2014 OPIS FUNDUSZY OF/1/2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK ING AKCJI 3 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK ING STABILNEGO

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki oparte na wolumenie

Wskaźniki oparte na wolumenie Wskaźniki oparte na wolumenie Łukasz Bąk Wrocław 2006 1 Wolumen Wolumen reprezentuje aktywność inwestorów krótko- i długoterminowych na rynku. Każda jednostka wolumenu jest wynikiem działania dwóch osób

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 4 z dnia 16 lutego 2011 roku

Aneks nr 4 z dnia 16 lutego 2011 roku DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYMI FUNDUSZAMI KAPITAŁOWYMI GENERALI BENEFICIO ZE SKŁADKÑ REGULARNÑ ZATWIERDZONYCH UCHWAŁÑ ZARZÑDU TOWARZYSTWA NR GL/ob./2/10/2009 1 Niniejszym

Bardziej szczegółowo

KURS DORADCY FINANSOWEGO

KURS DORADCY FINANSOWEGO KURS DORADCY FINANSOWEGO Przykładowy program szkolenia I. Wprowadzenie do planowania finansowego 1. Rola doradcy finansowego Definicja i cechy doradcy finansowego Oczekiwania klienta Obszary umiejętności

Bardziej szczegółowo

ZMNIEJSZANIE BARIER NA DRODZE DO WZROSTU I DOBROBYTU EMILIA SKROK EKONOMISTA

ZMNIEJSZANIE BARIER NA DRODZE DO WZROSTU I DOBROBYTU EMILIA SKROK EKONOMISTA ZMNIEJSZANIE BARIER NA DRODZE DO WZROSTU I DOBROBYTU EMILIA SKROK EKONOMISTA KONTEKST EKONOMICZNY W POLSCE IMPONUJĄCE WYNIKI W ZAKRESIE WZROSTU Wzrost PKB per capita w Polsce w ciągu ostatnich 15 lat wyniósł

Bardziej szczegółowo

Copernicus High Yield FIZ fundusz absolutnej stopy zwrotu

Copernicus High Yield FIZ fundusz absolutnej stopy zwrotu Copernicus High Yield FIZ fundusz absolutnej stopy zwrotu Podsumowanie Od kwietnia 2011 roku Marcin Billewicz, wiodący akcjonariusz oraz członek zarządu Copernicus Capital TFI SA rozpoczął rekomendowanie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 paêdziernika 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 paêdziernika 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 184 13797 Poz. 1437 1437 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 paêdziernika 2009 r. w sprawie przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezb dnych do sporzàdzania bilansu

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 9 miesięcy 2,30%

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 9 miesięcy 2,30% Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA OSÓB FICZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (Zaktualizowana w dniu 27 kwietnia 2015 r.) 1. Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

Oprocentowanie konta 0,10%

Oprocentowanie konta 0,10% KONTA Konto osobiste konta 0,10% Brak kwoty minimalnej. zmienne obowiązuje od 18.05.2015 r. Miesięczna kapitalizacja odsetek. Odsetki za niedozwolone saldo debetowe - 4-krotność stopy kredytu lombardowego

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/1/2015

Opis funduszy OF/1/2015 Opis funduszy Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK NN Akcji...3 Rozdział 3. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK NN Stabilnego Wzrostu...4

Bardziej szczegółowo

3. Gdyby w gospodarce kraju X funkcja inwestycji (4) miała postać I = f (R)

3. Gdyby w gospodarce kraju X funkcja inwestycji (4) miała postać I = f (R) 1. W ostatnich latach w Polsce dochody podatkowe (bez cła) stanowiły A. Około 60% dochodów budżetu B. Około 30% dochodów budżetu C. Około 90% dochodów budżetu D. Około 99% dochodów budżetu E. Żadne z powyższych

Bardziej szczegółowo

Stopy zwrotu. Nazwa Funduszu

Stopy zwrotu. Nazwa Funduszu Akcji polskich małych i średnich spółek KBC Portfel Akcji Średnich Spółek (VIP SFIO) -0,07% 9,6% 32,4% 33,2% 8 PKO/CS Akcji MiŚ Spółek - FIO -0,38% 3,3% 17,8% 13,8% 7 Noble Akcji MiŚ Spółek (Noble Funds

Bardziej szczegółowo

Mieczys aw Nasi owski. Podstawy mikro- i makroekonomii wydanie zmienione i uzupe nione

Mieczys aw Nasi owski. Podstawy mikro- i makroekonomii wydanie zmienione i uzupe nione Mieczys aw Nasi owski System rynkowy Podstawy mikro- i makroekonomii wydanie zmienione i uzupe nione System rynkowy Podstawy mikro- i makroekonomii Mieczys aw Nasi owski System rynkowy Podstawy mikro-

Bardziej szczegółowo

1. Najnowsze dane dotyczące zapotrzebowania energetycznego w okresie wzrostu

1. Najnowsze dane dotyczące zapotrzebowania energetycznego w okresie wzrostu 1. Najnowsze dane dotyczące zapotrzebowania energetycznego w okresie wzrostu Im wi kszy pies doros y, tym proporcjonalnie mniejsza waga urodzeniowa szczeni cia. Waga nowonarodzonego szczeni cia rasy Yorkshire

Bardziej szczegółowo

RAPORT2015. Rynek najmu w Polsce. Kredyt na mieszkanie w 2016 roku. Polski rynek nieruchomości okiem ekspertów. MdM w dużym mieście

RAPORT2015. Rynek najmu w Polsce. Kredyt na mieszkanie w 2016 roku. Polski rynek nieruchomości okiem ekspertów. MdM w dużym mieście RAPORT2015 Rynek najmu w Polsce Kredyt na mieszkanie w 2016 roku Polski rynek nieruchomości okiem ekspertów MdM w dużym mieście strona 16 Podsumowanie rynku kredytów hipotecznych w 2015 roku Za nami rok

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta CSY S.A. Ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Tel.: 89 648 21 31 Fax: 89 648 23 32 Email: csy@csy.ilawa.pl I kwartał 2013 Raport kwartalny z działalności emitenta Iława, 14 maja 2013 SPIS TREŚCI: I. Wybrane

Bardziej szczegółowo

10. / 42! 1 A$!! )$$$% 0 " + 42 + 1 +! "!" 1!" ""!1!!!!42 % "" t "1%/4( " +. 7 4'8 A. 5.62 B. 5.67 C. 5.72 D. 5.77 E. 5.82

10. / 42! 1 A$!! )$$$% 0  + 42 + 1 +! ! 1! !1!!!!42 %  t 1%/4(  +. 7 4'8 A. 5.62 B. 5.67 C. 5.72 D. 5.77 E. 5.82 Matematyka finansowa 09.12.2000 r. 10. / 42! 1 A$!! )$$$% 0 " + 42 + 1 +! "!" 1!" ""!1!!!!42 % "" * t "1%/4( " + i 10%. 7 4'8 A. 5.62 B. 5.67 C. 5.72 D. 5.77 E. 5.82 10 Matematyka finansowa 24.03.2001

Bardziej szczegółowo

Obierz kierunek na zysk! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Obierz kierunek na zysk! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Obierz kierunek na zysk! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa, listopad 2013 r. Co ma największy potencjał zysku? Typy inwestycyjne na kolejne 12 miesięcy listopad 2013 2 Union Investment rekomenduje:

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

RYNEK FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH POD PRESJĄ UJEMNYCH STÓP ZWROTU W GŁÓWNYCH SEGMENTACH

RYNEK FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH POD PRESJĄ UJEMNYCH STÓP ZWROTU W GŁÓWNYCH SEGMENTACH SYTUACJA NA RYNKU FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH RYNEK FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH POD PRESJĄ UJEMNYCH STÓP ZWROTU W GŁÓWNYCH SEGMENTACH Czynniki zewnętrzne Wyniki funduszy inwestycyjnych (FI) w styczniu 216 r. były

Bardziej szczegółowo

MINIMALNE TERMINY REALIZACJI ZLECEŃ NA FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZŁOŻONYCH W SYSTEMACH ALIOR BANKU

MINIMALNE TERMINY REALIZACJI ZLECEŃ NA FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZŁOŻONYCH W SYSTEMACH ALIOR BANKU MINIMALNE TERMINY REALIZACJI ZLECEŃ NA FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZŁOŻONYCH W SYSTEMACH ALIOR BANKU Tabele realizacji zleceń zawierają orientacyjne minimalne terminy realizacji zleceń oraz ich wycen w zależności

Bardziej szczegółowo

GDZIE DZIEDZICZYMY, CO DZIEDZICZYMY, JAK DZIEDZICZYMY

GDZIE DZIEDZICZYMY, CO DZIEDZICZYMY, JAK DZIEDZICZYMY 08 kwietnia 2014 r. Od dziś, 1 kwietnia 2014 r., przez najbliższe cztery miesiące, ubezpieczeni płacący składki emerytalne będą mogli zdecydować gdzie chcą gromadzić kapitał na przyszłe emerytury: czy

Bardziej szczegółowo

SIŁA RELATYWNA (MOMENTUM)

SIŁA RELATYWNA (MOMENTUM) SIŁA RELATYWNA (MOMENTUM) MAPA INWESTYCJI Jeśli będziesz miał zamiar pojechać samochodem z Warszawy do Paryża, z pewnością skorzystałbyś z mapy lub bardziej nowocześnie z nawigacji GPS. Z pewnością nie

Bardziej szczegółowo

Wyniki funduszy otwartych w maju

Wyniki funduszy otwartych w maju Wyniki funduszy otwartych w maju Nazwy funduszy lub grup Majowe stopy zwrotu i mediany stóp zwrotu dla grup funduszy Fundusze akcji polskich małych i średnich spółek -4,2% Allianz Akcji MiŚ Spółek (Allianz

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe na WIBOR

Kontrakty terminowe na WIBOR Kontrakty terminowe na WIBOR W Polsce podstawowym wskaźnikiem odzwierciedlającym koszt pieniądza na rynku międzybankowym jest WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate). Jest to średnia stopa procentowa

Bardziej szczegółowo

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa maj 2012 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne. maj 2012 2 Zarządzanie płynnością PLN Stały

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 26.11.2014 r.

Regulamin programu Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 26.11.2014 r. Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH Obowiązuje od dnia: 26.11.2014 r. 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Zakres Przedmiotowy Niniejszy Regulamin określa zasady ustalania warunków cenowych

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE I KWARTAŁU 2007

PODSUMOWANIE I KWARTAŁU 2007 PODSUMOWANIE I KWARTAŁU 2007 NA RYNKU NIESKARBOWYCH INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH W POLSCE Rynek papierów dłużnych Na koniec I kwartału 2007 wartość papierów dłużnych wyemitowanych przez banki, przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski Organizacja rynku dr Olga Kiuila LEKCJA 12

Uniwersytet Warszawski Organizacja rynku dr Olga Kiuila LEKCJA 12 LEKCJA 12 KOSZTY WEJŚCIA NA RYNEK Inwestując w kapitał trwały zwiększamy pojemność produkcyjną (czyli maksymalną wielkość produkcji) i tym samym możemy próbować wpływać na decyzje konkurencyjnych firm.

Bardziej szczegółowo