mbank miejscem nieograniczonych inwestycji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "mbank miejscem nieograniczonych inwestycji"

Transkrypt

1 AIG FIO Akcji 1.78% AIG FIO MISS 0.90% AIG FIO Pieni ny AIG FIO Zrównowa ony Nowa Europa 1.75% AIG SUBF Akcji Miss Europejskich 0.54% Gazeta Inwestora ódê, Łódź, Numer 4/ /2008 mbank miejscem nieograniczonych inwestycji Inwestuj i zarzàdzaj swoim kapita em z dowolnego miejsca. W mbanku dost pne sà ju lokaty strukturyzowane, które chronià w 100% zainwestowane Êrodki oraz umo liwiajà osiàgni cie zysków na rynkach kapita owych! Sprawdê daty najbli szych zapisów na lokaty na stronie minwestycji. LOKATY strukturyzowane Troch inne inwestowanie, czyli fakty i mity o lokatach strukturyzowanych Wychodzàc naprzeciw oczekiwaniom Klientów mbank rozszerzy ofert inwestycyjnà i od stycznia 2009 roku umo liwi nabywanie lokat strukturyzowanych online, czyli bez adnych formalnoêci bezpoêrednio z poziomu systemu transakcyjnego banku. Lokata strukturyzowana àczy w sobie bezpieczeƒstwo zainwestowanego kapita u na zakoƒczenie trwania inwestycji z szansà na zysk, dzi ki wykorzystaniu instrumentu pochodnego, jakim sà opcje. Opcja jest rodzajem zak adu z prawem do zysku w okreêlonym czasie w przysz oêci. P acàc dzisiaj okreêlonà kwot, mo emy zapewniç sobie zysk w przysz oêci, pod warunkiem spe nienia si zak adanego przez nas scenariusza. Niezb dnym elementem chroniàcym ca à inwestycj sà bezpieczne papiery wartoêciowe, m.in. obligacje, które zapewniajà 100% zwrot zainwestowanych Êrodków. Pozosta a cz Êç Êrodków przeznaczana jest na zakup opcji. JeÊli przyj ty warunek zostanie spe niony, w przysz oêci lokata strukturyzowana wyp aci okreêlony z góry kupon, czyli oprocentowanie b dàce naszym zyskiem. Zysk z lokaty zostanie pomniejszony o podatek od zysków kapita owych, czyli podatek Belki. JeÊli jednak przyj ty scenariusz nie spe ni si, otrzymamy wysokoêç zainwestowanego przez nas kapita u na zakoƒczenie trwania lokaty. Taki jest w aênie mechanizm dzia ania lokat strukturyzowanych. Lokaty strukturyzowane mo na nabyç wy àcznie w okresach subskrypcyjnych okreêlanych przez bank. Zapisy na lokaty trwajà zazwyczaj od kilku do kilkunastu dni. Zebrana, podczas subskrypcji, globalna kwota Êrodków przeznaczana jest na zakup struktury, przy czym w przypadku wystàpienia negatywnych zdarzeƒ na rynku finansowym lub w przypadku nieuzyskania wystarczajàcego minimum na jej zakup mbank zastrzega sobie prawo do nieruchomienia danej lokaty. SFI Mistrz i 24,81%! Jak zarobiç w czasie bessy tajemnice strategii inwestycyjnej Mr_warsaw, zwyci zcy konkursu Ligii Skarbca. Ciàg dalszy - Str. 2 W okresie subskrypcji Êrodki blokowane sà na rachunku bankowym, z którego zosta z o ony zapis na lokat. Lokata mo e byç powiàzana z ekontem, emaxem lub emax Plusem. Oznacza to, e w trakcie subskrypcji Êrodki oprocentowane sà zgodnie z oprocentowaniem rachunku, z którego zosta z o ony zapis. W przypadku uruchomienia si danej lokaty strukturyzowanej Êrodki zostajà zaksi gowane, po zakoƒczeniu okresu subskrypcji, na w aêciwym rachunku dla lokat strukturyzowanych. Lokaty strukturyzowane dajà mo liwoêç zarabiania praktycznie na nieskoƒczonej liczbie instrumentów finansowych dost pnych na ca ym Êwiecie. Produkty te mogà byç oparte o surowce, towary, akcje czy waluty. W zale noêci od przyj tego scenariusza istnieje mo liwoêç zarabiania tak e na spadkach np. indeksów gie dowych. Formu y naliczania oprocentowania mogà byç ró norodne, ale najcz Êciej interesujà nas dwa momenty w czasie cena akcji w dniu startu lokaty oraz cena na zakoƒczenie trwania lokaty. Zysk zostanie naliczony, gdy stosunek tych cen pokryje si z przyj tym z góry scenariuszem. Ciàg dalszy - Str. 2 GAZETA INWESTORA Wyd. 4/2009 Str. 1 AIG SUBF Obligacji Âwiatowych 0.33% AIG Subfundusz Zrównowa ony Azjat -0.00% AIG SUBF Obligacji Plus 0.76% ALLIANZ Akcji MISS 1.57%

2 Allianz Obligacji 0.64% Allianz Walutowy 0.12% BPH SUBF Akcji Europy Wschodzàcej 1.18% BPH SUBF Akcji 1.77% BPH SUBF Stabilnego Wzrostu 0.43% Mistrz i 24,81%! ciàg dalszy ze str. 1 Rozmowa ze zwyci zcà konkursu wirtualnych inwestycji Liga Skarbca w mbanku, Panem Łukaszem Pietraczukiem Liga Skarbca to pierwszy w mbanku konkurs wirtualnych inwestycji zorganizowany wspólnie ze SKARBIEC TFI S.A., w ramach którego posiadacze us ugi Supermarket Funduszy Inwestycyjnych mieli mo liwoêç stworzenia wirtualnego portfela funduszy zarzàdzanych przez Towarzystwo. Konkurs opiera si na rzeczywistych wycenach jednostek uczestnictwa, zatem odzwierciedla sytuacj na rynku kapita owym pod koniec 2008 r. Zwyci zca osiàgnà spektakularny wynik 24,81% wzrostu wartoêci stworzonego przez siebie portfela funduszy inwestycyjnych w czasie trwania konkursu, czyli 54 dni. Nagrod g ównà stanowi samochód Fiat Brava. Monika Chwiedziewicz: Prosz opowiedzieç kilka s ów o sobie, czym si Pan zajmuje zawodowo? ukasz Pietraczuk: Mam 24 lata, pochodz z Warszawy, od nieca ych dwóch lat pracuj w bankowoêci i równoczeênie koƒcz lingwistyczne studia magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim. Od jak dawna jest Pan inwestorem SFI? Zabaw z SFI zaczà em w 2004 r. Pana wynik osiàgni ty w Lidze Skarbca wskazuje na niebywa à intuicj inwestycyjnà. Czy mo e zdradziç nam Pan tajemnic strategii? To chyba przede wszystkim intuicja wyrobiona po kilku latach prób i b dów. Do tego du o szcz Êcia i elazna samodyscyplina, bez niej zdecydowanie nie nale y próbowaç szcz Êcia w spekulacji. Czy rozpoczynajàc rozgrywk w Lidze Skarbca od poczàtku zmieni by Pan coê w wyborze portfela? Uwa am, e bioràc pod uwag wszelkie okolicznoêci, w tym zasady rozgrywki ograniczajàce swobod konwersji, rozpoczà em gr z optymalnym sk adem portfela. Wystartowa em lokujàc ca oêç Êrodków w fundusze akcji i nie pomyli em si. Jakie sà Pana rekomendacje dla inwestorów, uwzgl dniajàce bie àcà sytuacj na rynkach kapita owych? Inwestorom mniej doêwiadczonym poleci bym w obecnych czasach bezwzgl dnie instrumenty z d ugim horyzontem inwestycyjnym. JeÊli atwo ulegamy emocjom, warto zainteresowaç si rozwiàzaniami uniemo liwiajàcymi nam wycofanie Êrodków przed up ywem okreêlonego terminu. Ci bardziej doêwiadczeni poradzà sobie bez moich porad. Mo e w aênie to bym im poleci podchodziç z dystansem do opinii mniej lub bardziej uznanych ekspertów. Czy z punktu widzenia klienta SFI wi ksze mo liwoêci drzemià w funduszach krajowych czy zagranicznych? Przede wszystkim starajmy si zawsze inwestowaç w to, co znamy i dobrze rozumiemy, co w przypadku zdecydowanej wi kszoêci Polaków oznacza fundusze inwestujàce w Polsce. Czy jako inwestor rekomenduje Pan sta e Êledzenie notowaƒ SFI, czy raczej sk ania si Pan do pewnych deklarowanych typów udzia ów w poszczególnych produktach i spokojnego, d ugofalowego oczekiwania na wynik? Spekulacyjne podejêcie do funduszy inwestycyjnych wymaga szczególnych umiej tnoêci i konsumuje nasz cenny czas. Zdecydowanej wi kszoêci klientów SFI poleci bym Êwiadomy wybór funduszu lub portfela funduszy na d u szy okres z za o eniem, e nie pozwolimy sobie póêniej na zmian strategii pod wp ywem emocji, których w najbli szym czasie b dzie jeszcze sporo. Czy w rzeczywistym Êwiecie równie osiàga Pan analogiczne zyski, czy te wirtualny konkurs oparty na rzeczywistych wycenach przyczyni si do wi kszej swobody dzia ania i mo liwoêci podejmowania ryzyka? Generalnie osiàgam zadowalajàce wyniki inwestycyjne, jednak Liga Skarbca wymusi a na mnie szczególnie agresywnà gr, co poskutkowa o szczególnie wysokà jak na obecne warunki ca kowità stopà zwrotu. Przyznaj, e na co dzieƒ dzia am w sposób bardziej wywa ony. W przypadku opcji walutowych mo emy braç pod uwag podzia kursu walutowego, w którym wybrana waluta powinna si znaleêç w okresie trwania lokaty. JeÊli warunek zostanie spe niony, czyli kurs znajdzie si w za o onym przedziale, oprocentowanie w ka dym dniu roboczym zostanie naliczone. Zysk z inwestycji b dzie zatem sumà oprocentowania z dni roboczych. Jak ocenia Pan aktualnà sytuacj na rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce? Bez wi kszego problemu mo na znaleêç na rynku fundusze inwestycyjne oferujàce stopy zwrotu atrakcyjniejsze ni najwy ej oprocentowane lokaty bankowe. Êwiatowa gospodarka przechodzi prawdopodobnie najwi ksze za amanie od lat 30-tych, to jednak nie oznacza, e jedynà dobrà inwestycjà na te czasy jest lokata bankowa albo gotówka w skarpecie. MyÊl, e wyniki czo ówki Ligi Skarbca pokaza y, e fundusze dajà doêç du e mo liwoêci niezale nie od koniunktury nie warto wi c si od nich w tym momencie odwracaç. Czego yczy by Pan inwestorom w trudnym do przewidzenia pod wzgl dem gospodarczym roku 2009? ycz przede wszystkim trafnych decyzji, silnych nerwów, i wiary w potencja polskiej gospodarki. W d u szym terminie prze o y si to na wymierne efekty dla wszystkich wytrwa ych. Monika Chwiedziewicz, mbank Troch inne inwestowanie, czyli fakty i mity o lokatach strukturyzowanych ciàg dalszy ze str. 1 Pami tajmy, e lokaty strukturyzowane mbanku to kolejny produkt, który umo liwi dywersyfikacj naszego portfela. To kolejny krok na rynku finansowym. Struktury dajà mo liwoêç zarabiania polskim inwestorom na akcjach spó ek notowanych nawet na odleg ych kontynentach, zagranicznych indeksach, towarach czy surowcach bez ponoszenia kosztów inwestycji, a przy pe nej ochronie kapita u. Inwestujàc na rynku kapita owym z wykorzystaniem opcji nasze aktywa nigdy nie spadnà. Tymczasem bezpoêrednia inwestycja np. w akcje w ostatnim czasie mog a przynieêç ró ne efekty. Wszelkie informacje o lokatach strukturyzowanych dost pne sà na stronie mbanku w zak adce minwestycje. Monika Chwiedziewicz, mbank GAZETA INWESTORA Wyd. 4/2009 Str. 2 DWS BRIC 0.49% DWS Infrastruktury Informatyki 0.51% DWS Zmian Klimatycznych 0.52% DWS FIO AKCJI 1.28% DWS FIO TOP25 Ma ych Spó ek 0.70%

3 DWS FIO Akcji Plus 0.27% DWS FIO P ynna Lokata 0.03% DWS FIO Zabezp. Emeryt. 0.39% DWS FIO Zrownówa ony 0.70% DWS FIO TOP50 Miss Plus 0.22% Rynek akcji prognozy na 2009 rok Departament Zarzàdzania Aktywami BRE Wealth Management S.A. Polska Polska gospodarka ju odczuwa wp yw Êwiatowego spowolnienia. W odró nieniu od dekoniunktury z lat 2000/2002 (a w aêciwie z lat ) przedsi biorstwa intensywnie przygotowujà si na pogorszenie warunków dzia alnoêci, zatrzymujàc lub opóêniajàc plany inwestycyjne, zmniejszajàc zapasy, restrukturyzujàc zatrudnienie albo w inny sposób redukujàc koszty prowadzonej dzia alnoêci. Paradoksalnie dzia ania te, zw aszcza w poczàtkowym okresie spowolnienia, przyczyniajà si do pog bienia negatywnych zjawisk. Dzi ki nim nie powinno jednak dojêç do masowych upad oêci jak mia o to miejsce w trakcie poprzedniej dekoniunktury. Najtrudniejszy dla spó ek notowanych na naszej gie dzie mo e byç I i II kwarta b.r., sà one jednak w wi kszoêci doêç dobrze przygotowane na trudny okres. Os abienie z otego, pomimo k opotów wywo anych przez tzw. toksyczne opcje nieopatrznie wystawione przez eksporterów, b dzie w d u szym okresie wa nym czynnikiem wspomagajàcym koniunktur, o czym wspominaliêmy we wczeêniejszej cz Êci komentarza. Niedoceniany przez inwestorów jest nap yw funduszy unijnych i zwiàzane z tym inwestycje infrastrukturalne. W poprzednich latach przedsi biorstwa mog y osiàgaç lepsze mar e w innych segmentach (przyk adowo firmy budowlane w budownictwie mieszkaniowym czy te obiektów komercyjnych), przez co wykorzystanie funduszy by o niskie. W obecnej sytuacji mo e to ulec zmianie, a segment funduszy unijnych powinien staç si êród em dochodów przedsi biorstw. B dzie to mia o istotne dzia anie antycykliczne na gospodark. Pomimo tego, e wp yw ceny kredytu na koniunktur jest mniejszy ni w rozwini tych gospodarkach (w naszych uwarunkowaniach przedsi biorstwa finansujà inwestycje przede wszystkim ze Êrodków w asnych, a nie d ugiem) spadek stóp procentowych spowoduje zwi kszenie dost pnoêci finansowania (mimo awersji do ryzyka w bankach). Wp ynie to korzystnie na koszty finansowe wielu przedsi biorstw. Ceny akcji sà na bardzo atrakcyjnych poziomach, mo na wi c z du ym prawdopodobieƒstwem przyjàç, e za kilka, kilkanaêcie miesi cy b dziemy obserwowaç ich wzrosty. Przy obecnych wycenach jedynie d ugotrwa a i g boka recesja powodowa aby, e inwestycja w akcje by aby nieuzasadniona. Wielkà niewiadomà jest natomiast, co stanie si w mi dzyczasie. Pomimo naszego pozytywnego podejêcia do tej klasy aktywów nie przewidujemy w najbli szym czasie powrotu do stabilnego, kilkuletniego trendu wzrostowego. Bardzo prawdopodobne jest natomiast znaczne odbicie, nieb dàce jednak poczàtkiem nowego trendu. Wydaje si, e rok 2009 b dzie charakteryzowa si du à zmiennoêcià, byç mo e nawet jeszcze wi kszà ni 2008 rok. Najprawdopodobniej prosta strategia kup i trzymaj nie przyniesie zadowalajàcych rezultatów. Trudno przedstawiç w tej chwili spójnà i jednolità strategi na ca y rok. Z jednej strony jesteêmy przekonani o d ugoterminowej atrakcyjnoêci polskich akcji, nawet pomimo tego, e przejêciowo (tzn. w co najmniej pierwszych dwóch kwarta ach bie àcego roku, a prawdopodobnie nawet nieco d u ej) wyniki osiàgane przez przedsi biorstwa b dà s abe. Z drugiej strony obawiamy si zarówno tego, e jeszcze nie do koƒca znamy skal spowolnienia i jego skutki, ale przede wszystkim tego, e rynki jeszcze bardziej przereagujà ni obecnie, ekstrapolujàc s abe wyniki najbli szych kwarta ów na przysz oêç. W takim przypadku nie da si wykluczyç testowania dna z paêdziernika ubieg ego roku (a mo e nawet jego pog bienia). Na naszym rynku dzia a niewielu fundamentalnych d ugoterminowych inwestorów (OFE, wbrew pozorom, ze wzgl du na mechanizm Êredniej wa onej stopy zwrotu i zwiàzane z nim ryzyko dop at sà graczami krótkoterminowymi), kupujàcych akcje z perspektywà co najmniej kilkuletnià (value investors). Du o jest natomiast graczy krótkoterminowych (momentum investors), co powoduje, e amplituda wahaƒ kursów akcji jest jeszcze wi ksza ni na rynkach rozwini tych. Z tego te powodu istnieje ryzyko, e z e informacje jakie najprawdopodobniej b dà nap ywa y z gospodarki, pomimo tego e teoretycznie powinny byç ju uwzgl dnione w cenach akcji, doprowadzà do dalszego osuwania si ich kursów na rynek b dà mia y najwi kszy wp yw bie àce informacje. Uwa amy, e akcje sà w znacznym stopniu niedowartoêciowane i po ustabilizowaniu si sytuacji w gospodarce (przy czym przez ustabilizowanie rozumiemy s aby wzrost w USA i krajach rozwini tych i wzrost PKB rz du 3% w Polsce i innych krajach naszego regionu), mamy szanse na znaczàce zwy ki. Wzrost kilkadziesiàt procent od dzisiejszych poziomów nie by by zaskoczeniem. Rynki zagraniczne Uwa amy, e zatrzymanie pierwszego, gwa townego etapu spowolnienia w USA mo e byç ju blisko. Rzàdowy pakiet stymulacyjny w po àczeniu ze stopami procentowymi bliskimi zera, a tak e spadkiem cen ropy i innych surowców wp ynà na pewnà popraw w tamtejszej gospodarce. Mimo tego przypuszczamy, e informacje nap ywajàce zarówno ze Stanów Zjednoczonych, jak i ze Êwiatowej gospodarki (szczególnie dotyczy to I i II kwarta u) b dà nadal doêç z e, a wp yw wymienionych wy ej czynników ujawni si raczej najwczeêniej w II po owie roku. Niestety do trwa ego polepszenia jest jeszcze daleko. Mo na przypuszczaç, e nawet przez najbli sze kilka lat amerykaƒska gospodarka b dzie rozwija a si poni ej swojego potencja u. Banki centralne i w adze paƒstwowe (w tym w USA) koncentrujà si obecnie na walce z deflacjà, w system finansowy pompowane sà olbrzymie iloêci pieniàdza. Dokonuje si tego zarówno za pomocà tradycyjnych instrumentów polityki pieni nej (obni enie stóp procentowych do poziomu niemal zerowego), jak i dzia aƒ niestandardowych wykup nieskarbowych obligacji (obligacje korporacyjne, powiàzane z rynkiem hipotecznym, zabezpieczone na nale noêciach z kart kredytowych, etc.). Obawiamy si, e doprowadzi to w przysz oêci do niekontrolowanego wzrostu cen (inflacja). Dodatkowo, finansowanie olbrzymich wydatków rzàdowych na o ywianie gospodarek znacznie zwi kszy poda obligacji rzàdowych. Dotychczas, z powodu paniki na rynkach mia a miejsce ucieczka do papierów skarbowych dosz o nawet do takiej sytuacji, e amerykaƒskie obligacje rzàdowe by y kupowane przez inwestorów przy niemal zerowej rentownoêci. Rzàd USA nic wi c nie p aci za pozyskane Êrodki. Niektórzy analitycy ostrzegajà, e na tym rynku dochodzi w aênie do tworzenia kolejnego bàbla spekulacyjnego, który w najbli szym czasie mo e zostaç przek uty. Niezale nie od tego, koncentrujàc si na niedopuszczeniu do wystàpienia spadku cen (deflacji) i traktujàc to jako najwi ksze zagro enie, odsuwane jest rozwiàzanie strukturalnego problemu amerykaƒskiej gospodarki, czyli zbytniego uzale nienia od zwi kszania zad u enia przez konsumentów, a tak e bardzo niskiej stopy oszcz dnoêci. Sytuacja ta zosta a wywo ana przez niskie, a nawet ujemne realne stopy procentowe. Mo na przypuszczaç, e do czasu kiedy nie zmaterializuje si ryzyko inflacyjne, o którym pisaliêmy wy ej, nie ma przes anek do wzrostu cen surowców i towarów. Recesja w Êwiatowej gospodarce zmniejszy a zapotrzebowanie na wi kszoêç metali przemys owych. W przypadku towarów rolnych ubieg oroczna hossa zosta a wykreowana w du ej cz Êci przez fundusze inwestujàce w tym segmencie, a wi c równie z tej strony wzrost popytu jest obecnie ma o prawdopodobny. Podsumowujàc, przewidujemy, e ten rok up ynie pod znakiem znacznych ruchów cen akcji, jednak nie dojdzie jeszcze do powstania trendu wzrostowego. Najbardziej prawdopodobne wydaje si tworzenie formacji odwrócenia trendu, czyli w aênie istotne ruchy cen w doêç szerokim zakresie. Czy wiesz, e... SFI to bezp atna us uga, dzi ki której masz mo liwoêç inwestowania w ponad 200 funduszy i zarzàdzania swoim kapita em z jednego miejsca, bez ponoszenia op at i prowizji. Dowiedz si wi cej: GAZETA INWESTORA Wyd. 4/2009 Str. 3 IDEA Globalny FIO 6.00% IDEA Obligacji FIO 0.31% IDEA Premium SFIO 0.04% IDEA Protect FIO 0.03% IDEA Surowce Plus FIO 2.01%

4 LEGG MASON Akcji FIO 1.12% LEGG MASON Obligacji FIO 0.46% MILLENNIUM PAP Dluznych 0.61% MILLENNIUM Akcji 1.33% MILLENNIUM MISS 0.22% Moc surowców w mbanku z oto Specjalnie dla mbanku Sebastian Dryga a, Product Manager, DWS Polska TFI S.A. Dlaczego z oto? Z oto jest dobrem rzadkim, a popyt na nie jest powszechny. Z oto nadaje si do przechowywania wartoêci w d ugim okresie czasu, gdy nie rdzewieje, nie pokrywa si nalotem, nie podlega wp ywowi czynników atmosferycznych i tylko w ograniczonym zakresie jest podatne na dzia anie ognia (z oto topi si w temperaturze 1063 stopni, a zwyk y ogieƒ nie osiàga takiej temperatury). Ceny z ota kszta tujà si g ównie na rynku jubilerskim, przemys owym i inwestycyjnym. W odró nieniu od innych kamieni szlachetnych, obrót z otem jest u atwiony ze wzgl du na przyj te na rynku normy w zakresie czystoêci próby i wagi (przyk adowo cena diamentów zale y od znacznie wi kszej iloêci czynników: szlifu, samego kamienia itp.). Ze wzgl du na fakt, i czyste z oto jest zbyt mi kkie, powszechnie wykorzystuje si stopy z ota z miedzià i srebrem. ZawartoÊç z ota w gotowych wyrobach wyra a si w karatach, przy czym najpopularniejsze jest 15-karatowe z oto, a najwy sza jakoêç to 24 karaty. Podstawowà jednostkà wagi z ota jest uncja trojaƒska, czyli 31,1035 grama. èród a poda y z ota Kopalnie z ota Z oto wydobywane i przetwarzane jest w mniej lub bardziej zasobnych kopalniach z ota znajdujàcych si praktycznie na wszystkich kontynentach. Najwi kszymi producentami z ota sà Republika Po udniowej Afryki, Stany Zjednoczone, Chiny i Peru. W okresie goràczki z ota atwo dost pne z o a kwarcowe Kalifornii zawiera y od 15 do 35 gram z ota w tonie urobku. Obecnie odkrycie takich z ó uznawane jest za wielki sukces, a powszechnie wydobywa si z o a zawierajàce od 4 do 10 gram z ota, przy czym najg bsze kopalnie majà do 3700 m g bokoêci. Obrazuje to jak rzadkim dobrem jest z oto i ile ton urobku nale y wydobyç, aby wyprodukowaç nawet niewielkà iloêç tego metalu. Dlatego te, najwa niejszym parametrem okreêlajàcym sens ekonomiczny budowy kopalni z ota sà koszty wydobycia, zawartoêç z ota w urobku i oczywiêcie jego cena. Pomimo rosnàcej efektywnoêci technik wydobycia, odkrywane ostatnio coraz mniejsze pok ady urobku o niskiej zawartoêci z ota powodujà, i produkcja z ota staje si coraz mniej op acalna. Od 1999 r. koszty produkcji z ota uleg y podwojeniu. W 2006 r. Êredni koszt wydobycia 1 uncji z ota szacowany by na 401 USD (bez kosztów eksploracji nowych z ó, które uznawane sà równie jako znaczàce pozycje), ustanawiajàc minimalnà cen z ota na poziomie USD. Budowa kopalni z ota umo liwiajàcej seryjne wydobycie zaj muje ok. 10 lat, co powoduje, i zwi kszanie wydobycia jest relatywnie nieelastyczne, a to uniemo liwia szybkie reagowanie na kszta towanie si cen z ota Banki centralne Do po owy XX wieku z oto by o wykorzystywane przede wszystkim przez banki centralne i organizacje mi dzynarodowe jako forma przechowywania wartoêci w czasie. Instytucje te wówczas zgromadzi y 75% Êwiatowych zasobów wydobytego kruszcu. Obecnie posiadajà one ok. 18% Êwiatowych zasobów z ota. Rezerwy te przechowywane sà g ównie przez banki centralne w Europie i w Stanach Zjednoczonych. Przeci tnie, kraje prze chowujà oko o 10% swoich rezerw w z ocie, choç proporcje te mogà ró niç si znaczàco pomi dzy krajami. 26 wrzeênia 1999 r. najwi ksze banki centralne i organizacje mi dzy narodowe zawar y Porozumienie Banków Centralnych ws. Handlu Z otem (Central Bank Agreement on Gold), regulujàce zasady i maksymalne limity sprzeda y z ota przez te instytucje. Na jego mocy sprzeda z ota odbywa si w pi cioletnich programach sprze da owych i nie mo e przekroczyç obecnie àcznie 2000 ton w ciàgu 5 lat z rocznym limitem na poziomie ok. 400 ton. Odzyskiwanie z ota Złoto jest praktycznie niezniszczalne, dlatego te wszelkie dotychczas wydobyte zasoby tego kruszcu nadal znajdujà si w obiegu. Złoto jest łatwe do odzyskania. Mo na je przetopiç i ponownie wykorzystaç. Ta forma złota pochodzi najcz Êciej z odzysku bi uterii, komponentów elektronicznych oraz z przetopienia sztabek i złotych monet. Poda złota z odzysku najcz Êciej roênie w okresach napi ç gospodarczych oraz w efekcie wzrostu cen złota. Przykładowo w trakcie kryzysu azjatyckiego w 1998 r. sama Południowa Korea w wyniku narodowej kampanii majàcej na celu pokrycie deficytu w handlu zagranicznym zgromadziła 300 ton złota w zamian za obligacje rzàdowe denominowane w wonach koreaƒskich (dało to 65 gram złota na 1 gospodarstwo domowe). Po pyt na rynku z ota Popyt na z otà bi uteri Obecnie ok. 70% Êwiatowego popytu na z oto generowane jest przez producentów bi uterii. Popyt ten jest sezonowy i kszta towany przez wiele czynników spo eczno-kulturalnych. Kup no z otej bi uterii towarzyszy najcz Êciej specjalnym okazjom takim jak: Dzieƒ Zakochanych, Êluby, rocznice, urodziny dziecka itp. Najwi kszy popyt na z otà bi uteri odnotowywany jest w 4 kwartale roku ze wzgl du na Diwalii (hinduistyczne Êwi to Êwiat a) i na Êwi ta Bo ego Wydobyte zasoby z ota: ton 16% 12% 18% 2% 52% Narodzenia oraz w 2 kwartale roku w zwiàzku z obchodzeniem Chiƒskiego Nowego Roku, Dnia Zakochanych i miesiàca Êlubów w Indiach (ponad Êlubów dziennie). Popyt na z otà bi uteri wynika z zamo noêci i po àdania ze strony konsumentów. Popyt ten roênie w okresach stabilnych lub stopniowych wzrostów cen z ota i maleje w okresach du ej zmiennoêci cen ze wzgl du na fakt, i konsumenci czekajà z zakupami na atrakcyjne okazje cenowe. Stabilny wzrost cen z ota zwi ksza wartoêç bi uterii, która stymuluje po àdanie do posiadania. Popyt przemys owy Ponad po ow popytu przemys - o wego (7% Êwiatowego popytu) generuje przemys elektroniczny, który stosuje z oto w produkcji komponentów elektronicznych, ze wzgl du na jego doskona e w aêciwoêci jako przewodnika ciep a i elektrycznoêci oraz wysokà odpornoêç na korozj. Stosowanie z ota w medycynie ma ju d ugà histori ; jego biokom patybilnoêç, odpornoêç na dzia anie bakterii i korozji oraz plastycznoêç powodujà, i mo e byç ono wykorzystywane wewnàtrz ludzkiego cia a. Stosuje si je w trans plantacji serca oraz jako standy wspierajàce obieg krwi. Zastosowanie w stomatologii poch ania 2% Êwiatowego popytu na z oto i kszta tuje si na stabilnym poziomie. Z oto jest równie wykorzystywane w wielu innych ga ziach przemys u, np. do produkcji elementów dekoracyjnych, jako katalizator w ogniwach paliwowych, w reakcjach chemicznych, do kontroli zanieczyszczenia, w nanotechnologii itp. Oficjalne rezerwy z ota: ton 11% 12% 6% 6% 26% 39% Po przetopieniu wszystkich Êwiatowych zasobów z ota (161,000 ton z ota) wystarczy oby zaledwiena utworzenie szeêciana o kraw dziach d ugoêci 20m. Bi uteria Inwestycje Pozostałe Oficjalne rezerwy Przemysł Strefa Euro Reszta Êwiata Pozostała Europa USA BIS + MFW Azja èródło: World Gold Council, US Geological Survey, dane na: GAZETA INWESTORA Wyd. 4/2009 Str. 4 MILLENNIUM Pieniezny 0.07% MILLENNIUM Zrównowa ony 1.09% MILLENNIUM Wzrostowy USD/PLN 0.24% MILLENNIUM BRIC USD/PLN 0.17%

5 MILLENNIUM Wzrostowy EUR/PLN 0.12% MILLENNIUM Dynamiczny USD/PLN 0.67% MILLENNIUM Dynamiczny EUR/PLN 0.41% PKO/CS Akcji FIO 0.92% Popyt inwestycyjny Inwestycje w złoto uwa ane sà od wielu lat za bezpiecznà form lokowania oszcz dnoêci w okresach kryzysów gospodarczych. Jest ono dobrym sposobem na przechowywanie wartoêci w czasie i cz sto wykorzystywane jest jako Êrodek płatniczy. Złoto w odró nieniu od walut, akcji i obligacji nie niesie za sobà ani ryzyka kredytowego (ryzyka, i emitent waluty, akcji czy obligacji zbankrutuje, a nasze nale noêci stanà si bezwartoêciowe), ani ryzyka braku płynnoêci. Złoto handlowane jest 24h na dob przez wielu nabywców (przemysł jubilerski, instytucje finansowe, producentów z ota itp.). Rynek z ota jest g boki i p ynny, co odzwierciedlajà spread-y na z oto (ró nice mi dzy cenà sprzeda y i cenà kupna), które sà relatywnie mniejsze ni w przypadku innych aktywów. W ostatnich latach z oto zacz o odgrywaç coraz wi kszà rol jako forma dywersyfikacji portfeli inwestycyjnych, ze wzgl du na brak lub niskà korelacj z innymi przedmiotami lokat. Czy warto teraz inwestowaç? Z oto nale y kupowaç wtedy, gdy jest tanie, a najtaƒsze jest w okresach dobrej koniunktury gospodarczej, kiedy to inwestorzy potrzebujà pieni dzy na inne projekty inwestycyjne i staje si ono wtedy towarem niechcianym w portfelach inwestycyjnych (patrz wykres obok: w 2005 r., kiedy inwestorzy zapomnieli o recesji z 2001 r. z oto wyceniano na USD za uncj ). Gdy recesja sta a si namacalna w I kwartale 2008 r. ceny z ota osiàgn y poziom USD odnotowujàc 100% wzrost wartoêci w ciàgu 3 lat. Recesja gospodarcza powoduje, i rzàdy wielu krajów pragnàc ratowaç sytuacj bud etowà zwi kszajà poda pieniàdza drukujàc nowe banknoty, co z kolei powoduje wzrost inflacji i prowadzi do utraty zaufania do pieniàdza, który w ten sposób traci jeszcze bardziej na wartoêci. Ograniczone mo liwoêci zwi kszenia poda y z ota powodujà, i w okresach ujemnych realnych stóp procentowych (wówczas, gdy inflacja roênie szybciej ni stopy procentowe), z oto zyskuje na wartoêci chroniàc oszcz dnoêci przed spadkiem ich realnej wartoêci. W przesz oêci cena z ota ros a w okresach napi ç politycznych, kryzysów gospodarczych, wysokiej inflacji, zni kujàcych rynków akcji, os abienia dolara i w okresach zmniejszenia wydobycia z ota. W zwiàzku z faktem, i obecnie wspomniane powy ej zjawiska zaczynajà przybieraç Ceny złota (USD za 1 uncj ) na sile, ceny z ota majà potencja do wyznaczania nowych szczytów. G ównym czynnikiem niepewnoêci mo e byç d ugookresowy trend waluty amerykaƒskiej. Niemniej jednak, uwzgl dniajàc niskie stopy procentowe w USA oraz olbrzymi deficyt zewn trzny, negatywny scenariusz co do kszta towania si cen z ota wydaje si ma o prawdopodobny. Jak mo na zainwestowaç w z oto? Inwestorzy pragnàcy zainwestowaç w z oto majà do dyspozycji szeroki wybór instrumentów, poczynajàc od kupna fizycznych sztabek z ota, z otych monet, bi uterii, poprzez certyfikaty na z oto, produkty strukturyzowane czy wyspecjalizowane fundusze inwestycyjne. Jednà z takich form inwestycji Ujemne realne stopy procentowe popychajà cen z ota w gór Ceny z ota (USD za 1 uncj ) *) Stopa % funduszy federalnych (Fed Funds Rate) pomniejszona o inflacj (CPI) dost pnà na polskim rynku jest inwestycja w polski subfundusz DWS Gold, dost pny w Supermarkecie Funduszy Inwestycyjnych mbanku. Inwestycja za poêrednictwem subfunduszu jest atrakcyjna kosztowo (brak kosztów zwiàzanych z przechowywaniem, transportem i ubezpieczeniem z ota), posiada ograniczone ryzyko kursowe (z oto wyceniane jest w USD, zaê subfundusz DWS Gold umo liwia inwestycje w polskich z otych, stosujàc jednoczeênie hedging walutowy) i ma zapewnionà odpowiednià p ynnoêç (mo liwoêç z o enia zlecenia umorzenia jednostek uczestnictwa za poêrednictwem mbanku 24h na dob ). Realne stopy procentowe* Realne stopy procentowe èródło: DWS POLSKA TFI S.A.; dane na: r. Czy wiesz, e... Na stronach mbanku mo esz przekonaç si, co eksperci rynków finansowych sàdzà o aktualnej sytuacji gie dowej. Dowiedz si wi cej: w sekcji Komentarze rynkowe. Kredyt memisja to najnowoczeêniejszy kredyt na zakup akcji na rynku pierwotnym na polskim rynku. Wystarczy, e raz podpiszesz ramowà umow kredytowà, a nast pnie przy ka dej emisji kredyt obsługujesz w Internecie. Sprawdê: memisja/ GAZETA INWESTORA Wyd. 4/2009 Str. 5 PKO/CS Obligacji Dlugoterm FIO 0.24% PKO/CS Obligacji FIO 0.12% PKO/CS Skarbowy FIO 0.02% PZU FIO MISS 0.78% PZU FIO Nowa Europa 1.30%

6 PZU FIO Zrównowa ony 1.64% PZU FIO Gotówkowy 0.10% PZU SUBF Akcji Rynkow Rozwinietych 0.42% PZU FIO Optymalnej Alokacji 0.68% SEB Globalny 0.90% Prognoza inwestycyjna SEB TFI S.A. styczeƒ 2009 Obligacje nie jest nudno! Akcje bez prze omu Patrzàc na czekajàce nas dane makroekonomiczne oraz informacje sp ywajàce z poszczególnych spó ek, ci ko dostrzec pozytywne informacje, które mog yby wp ynàç pozytywnie na rynek akcji. Zarówno dane o produkcji przemys owej, jak i dane o sprzeda y detalicznej, nie nastrajajà do zdecydowanych zakupów na rynkach akcji. I co gorsza w perspektywie najbli szych dwóch/trzech miesi cy dane makroekonomiczne raczej si nie poprawià. Szybciej ni w Polsce, odbicia we wskaênikach koniunktury mo na ocze kiwaç raczej w Stanach Zjednoczonych, gdzie najwczeêniej dosz o do za amania i najwczeêniej te dokonano radykalnych ruchów po stronie fiskalnej i monetarnej. Na pierwsze oznaki o ywienia w polskiej gospodarce b dziemy musieli poczekaç najwczeêniej do wiosny. Ale akurat ta data jest obarczona ogromnà niepewnoêcià, zarówno co do czasu trwania os abienia polskiej gospodarki, jak i g bokoêci tego os abienia. Z drugiej strony polskie spó ki zosta y dotkni te ogromnymi spadkami cen w okresie ostatnich 18 miesi cy, co powoduje, e prawdopodobnie wi ksza cz Êç obecnie pokazujàcego si os abienia jest ju zawarta w cenach akcji. Jednak dopóki nie znamy pe nej skali s aboêci gospodarki polskiej i Êwiatowej, ci ko b dzie zawyrokowaç, e wszystko co najgorsze ju za nami. Wi kszoêç spadków na rynku akcji ju si dokona a, ale czy wszystkie? Czas poka e Obligacje dobrych stóp zwrotu ciàg dalszy Koniec 2008 roku przyniós znaczàce wzrosty wartoêci polskich obligacji skarbowych, które prze o y y si na bardzo dobre wyniki funduszy obligacyjnych. Liczne oznaki gwa townie s abnàcego wzrostu gospodarczego w kraju oraz radykalne dzia ania banków centralnych czo owych gospodarek Êwiata sk oni y Rad Polityki Pieni nej do odejêcia od tradycyjnej metody ma ych kroków przy podejmowaniu decyzji o wysokoêci stóp procentowych. Znaczàce ci cie stóp w grudniu oraz zapowiedê dalszego obni ania kosztu kredytu w kolejnych miesiàcach zwi kszy y popyt na obligacje, które w takich warunkach powinny nadal zyskiwaç na wartoêci. Naszym zdaniem dobra passa obligacji skarbowych prawdopodobnie utrzyma si w I kw Kolejne, coraz s absze dane o produkcji przemys owej oraz sprzeda y detalicznej, w po àczeniu z dalszym spadkiem inflacji b dà stanowiç argument dla odwa nych dzia aƒ RPP. W styczniu oczekujemy kolejnej obni ki stóp procentowych. Tym razem o 50 punktów bazowych do poziomu 4,5% dla stopy bazowej. Na takim scenariuszu szczególnie zyskiwaç powinny obligacje o d u szych terminach zapadalnoêci, co dobrze wró y wynikom funduszu SEB Obligacji Plus (dawniej SEB5). Akcje zagraniczne wszystko zale y od si y z otego. Korekcyjne odbicie na gie dach ca ego Êwiata pod koniec ubieg ego roku w po àczeniu ze znaczàcym os abieniem z otego spowodowa o, i fundusze akcji zagranicznych osiàgn y w grudniu wy sze stopy zwrotu ni fundusze polskiego rynku akcji. Trudno znaleêç racjonalne uzasadnienie dla tak silnej deprecjacji polskiej waluty. W IV kw spoêród wszystkich walut krajów zaliczanych do tzw. rynków wschodzàcych tylko meksykaƒskie peso straci o wi cej wzgl dem euro ni z oty. Nale y przy tym pami taç, i na tle tej grupy krajów fundamenty i perspektywy polskiej gospodarki prezentujà si ca kiem dobrze, a stosunkowo niskie ryzyko destabilizacji systemu finansowego jest raczej argumentem na rzecz relatywnie silnej waluty. Z racjonalnego punktu widzenia s aboêç z otego powinna na najbli szych czasie si zakoƒczyç, co prze o y oby si na gorsze wyniki funduszy zagranicznych. Chocia historia pokazuje, i tego typu anomalie mogà utrzymywaç si przez d u szy czas, to jednak dalsze os abienie krajowej waluty w styczniu, w skali takiej jak pod koniec ubieg ego roku, wydaje si ma o prawdopodobne. Departament Inwestycyjny SEB TFI S.A. Specjalnie dla mbanku wywiad z Witoldem ChuÊciem, zarzàdzajàcym mi dzy innymi subfunduszami BPH Obligacji 1, BPH Obligacji 2, BPH Obligacji Europy Wschodzàcej. Od 22 stycznia 2009 roku na platformie mbanku dost pny jest kolejny subfundusz zarzàdzany przez BPH TFI S.A.- BPH Subfundusz Obligacji 2. Subfundusz, zarzàdzany przez Witolda ChuÊcia, jest ostatnio jednym z najlepszych pod wzgl dem wyników funduszy obligacji krajowych. Czy zarzàdzanie funduszami obligacji nie jest nudne? Porówna bym to do rajdu samochodowego sà okresy kiedy jest bardzo spokojnie, jak podczas dojazdówek, ale sà te momenty kiedy dynamika pracy przypomina odcinki specjalne i to o bardzo wysokim stopniu trudnoêci. Mówiàc powa nie, nie mo na nazwaç tego nudnym zaj ciem. Âwiat jest obecnie bardzo z o ony. Zarzàdzajàc Funduszami trzeba ca y czas Êledziç i analizowaç zdarzenia, decyzje, trendy zarówno w Polsce, jak i na Êwiecie. A praktycznie non stop coê si dzieje. Je eli w Polsce Rada Polityki Pieni nej w danym momencie nie ma posiedzenia, to w Stanach Zjednoczonych mo e ju byç zupe nie inaczej, czy tez na rynku walutowym, akcyjnym itp. Jak wspomina em, Êwiat obligacji jest obecnie bardzo z o ony. Ostatnie miesiàce to okres du ej nerwowoêci ma rynkach finansowych. Czy zarzàdzanie funduszami obligacji w tym okresie wiàza o si z udzia em szczególnych emocji? Ostatni kilkumiesi czny okres to czas bardzo du ej zmiennoêci na rynkach finansowych. Nasze pokolenie nie pami ta takich wahaƒ i tak dynamicznej zmiennoêci. Za przyk ad wystarczy rentownoêç obligacji 10-letniej, która w przeciàgu 2 tygodni paêdziernika zmieni a si o 150 punktów bazowych (oznacza to zmian ceny o oko o 10%). Skala zmian, jakie mia y miejsce w tym okresie, wczeêniej rozk ada a si na spokojne, kilkuletnie trendy emocje by y i wcià sà, ale ju nieporównywalnie mniejsze. Obligacje kojarzà si z bezpiecznymi i przewidywalnymi papierami wartoêciowymi, które powinny przynosiç 5-6% rocznie. Skàd wi c takie ró nice w wynikach funduszy obligacyjnych? Je eli ktoê z zarzàdzajàcych Funduszami zrobi b àd i znalaz si po niew aêciwej stronie trendu, a jak wspomina em zmiany by y bardzo gwa towne, to skutkowa o to znaczàcymi jak na ten rynek stratami czy te utratà szansy na istotny wzrost wartoêci jednostek uczestnictwa. Taki b àd jest obecnie praktycznie nie do odrobienia w krótkim terminie. Jest to jeden z podstawowych powodów istniejàcych ró nic w wynikach funduszy obligacji krajowych. Jak w takim razie osiàgnàç kilkanaêcie procent zysku na funduszu obligacji krajowych? Wià e si to ze znalezieniem si po odpowiedniej stronie trendu, o czym wczeêniej wspomina em. Cena obligacji 10-letnich od do ka w paêdzierniku wzros a o 15%. W odpowiednim momencie nale a o dostrzec p ynàce z ro nych stron sygna y, przewidzieç jaki b dà one mia y wp yw na rynek obligacji i podjàç decyzje. Podj cie decyzji to jest zawsze najtrudniejsze. Sytuacja w paêdzierniku zmienia a si diametralnie nawet w ciàgu jednego dnia. Kluczowe by y w aênie wtedy podejmowane decyzje, kiedy i jakie papiery kupiç, jaki poziom ryzyka zaakceptowaç oraz konsekwentne realizowanie obranej wtedy strategii. Jak Pan przewiduje, jaki to b dzie rok dla inwestycji, dla obligacji? Jednym ze skutków obecnego kryzysu gospodarczego jest powstanie du ej nieefektywnoêci na rynku, dajàcej mo liwoêci bardzo aktywnego zarzàdzania portfelem. Oznacza to, e fundusze obligacji mogà daç ponadprzeci tne stopy zwrotu. Uwa am, e mo liwe jest osiàgni cie dwucyfrowych, czyli ponad 10% wzrostów w tych funduszach w skali roku. I co wa ne, spodziewam si, e ró nice w wynikach funduszy obligacji b dà nie mniejsze ni te w roku Jestem przekonany, e zarówno zarzàdzajàcy, jak i klienci nie b dà si nudziç! GAZETA INWESTORA Wyd. 4/2009 Str. 6 SEB Europejski 0.49% SEB Japoƒski 1.57% SEB Nordycki 0.61% SEB SUBF Zrównowa onego Wzrostu 0.69% SEB SUBF Obligacji -0.00% SEB SUBF Akcji 1.24%

7 SEB SUBF Obligacji Plus 0.26% SKARBIEC Akcji Nowej Europy 0.81% SKARBIEC MISS FIO 0.11% SKARBIEC - Akcja 0.19% SKARBIEC - Kasa 0.01% Globalne inwestycje z WIOF w mbanku Ze wzgl du na silne zainteresowanie rynkami rozwijajàcymi si na Êwiecie (takimi, jakim by a polska gie da jeszcze kilka lat temu), SFM Group, koordynator marketingowy funduszy WIOF, wprowadza na rynek kolejne fundusze rynków jeszcze nieodkrytych, nierozwini tych, w ramach oferty mbanku. Inwestycja na takich rynkach jest oczywiêcie obcià ona ryzykiem inwestycyjnym nie mniejszym ni na polskiej gie dzie, ale spektrum korzyêci p ynàcych z inwestycji w parasolowe fundusze typu multimanager jest olbrzymie. Wymieniç wêród nich mo na choçby dost p do 18 ró nych funduszy, rynków na ca ym Êwiecie i zarzàdzajàcych z najlepszych lokalnych podmiotów z wieloletnim doêwiadczeniem w inwestowaniu pieni dzy. A wszystko to bez op at wst pnych dzi ki ofercie WIOF w mbanku, ale równie bez op at za dokonywane zamiany mi dzy subfunduszami! Rozwój oferty funduszy WIOF (World Investment Opportunities Funds) oraz wprowadzenie ich do obrotu na platformie mbanku b dzie mia o miejsce w najbli szych tygodniach, co pozwoli inwestorom jeszcze lepiej zdywersyfikowaç swoje portfele inwestycyjne. Coraz cz Êciej s yszymy analityków i ludzi zwiàzanych z gie dà (maklerów, zarzàdzajàcych), którzy uspokajajà nas i dajà do zrozumienia, i zmiennoêç na rynku akcji jest kwestià naturalnà. Wedle ich rad nie nale y ulegaç panice i trzeba czekaç na wzrosty, bo przecie inwestycja w akcje musi trwaç. Zgadzam si w zupe noêci z powy szymi stwierdzeniami nikt jeszcze nie odnalaz Grala Inwestycji, a nawet jeêli, to nie powie o nim w TVN24. RównoczeÊnie zgadzam si jednak z dwoma cytatami z Benjamina Grahama. Pierwszy mówi, e inwestorzy dzielà si na aktywnych, znajàcych gie d, rzàdzàce nià prawa, zasady inwestowania, analizy, etc, oraz na pasywnych, którzy powierzajà swoje Êrodki tym pierwszym. Niezwyk a istota tego jak e prostego stwierdzenia pokazuje, e wi kszoêç inwestorów na gie dzie to inwestorzy pasywni, kupujàcy fundusze inwestycyjne lub akcje samemu, nie korzystajàcy jednak z analizy i niepoznajàcy regu i zasad panujàcych na tym rynku. Niestety tym samym wi kszoêç si myli, co niezwykle ci ko prze knàç tym inwestorom. Nie powinniêmy jednak polemizowaç z faktami, bo kolejny cytat mówi, e Graham nie zna nikogo od dziesiàtków lat, kto zarobi by prawdziwe pieniàdze, inwestujàc podobnie jak ca y rynek. Przekonali si o tym inwestorzy spó ek o niewielkiej kapitalizacji w Polsce oraz Ci inwestujàcy w surowce, kolejny mo e byç sektor nieruchomoêci. Czy nie ma zatem rynków, na których da si zarabiaç, czy kapita Êwiata wyparowa i nikt ju nie b dzie w stanie przewidzieç trendów? Takie pytania pojawiajà si bardzo cz sto w czasie bessy, dlatego nie dziwià one wytrwa ych graczy na rynku oraz zarzàdzajàcych z wieloletnim doêwiadczeniem. Podobne przemyêlenia inspirujà SFM Group, jako podmiot koordynujàcy fundusze World Investment Opportunities Funds (fundusze WIOF), do rozszerzenia swojej oferty i dostarczania produktów opartych na wcià m odych i Êwie ych inwestycyjnie rynkach akcji. Powierzamy jednoczeênie zarzàd aktywów poszczególnych funduszy niezwykle doêwiadczonym podmiotom i ich zarzàdzajàcym, ÊciÊle powiàzanym z danym rynkiem. Fundusze WIOF sà funduszami typu multimanager, czyli ani SFM Group, ani WIOF nie zarzàdza pieni dzmi zgromadzonymi przez inwestorów w funduszu. Zarzàdzajà nimi wysoko wykwalifikowani zarzàdzajàcy z podmiotów wspó pracujàcych z WIOF, banków inwestycyjnych, funduszy, czy grup Asset Management, umiejscowionych lokalnie na danym rynku, posiadajàcych niezwykle du e doêwiadczenie na tych e rynkach oraz, co równie wa ne, stale kontrolowanych i sprawdzanych przez SFM wraz z Juliusem Bearem bankiem szwajcarskim z ponad 100-letnià tradycjà nadzorujàcym proces inwestycji w funduszach WIOF. Proces taki pozwala na wyszukiwanie najlepszych, nierozwini tych, a co za tym cz sto idzie niezmanierowanych, niewyprzedanych jeszcze rynków, a nast pnie na dokonywanie zakupów po cenach realnych, a nie istniejàcych chwilowo, zawy onych, b dàcych ju w trendzie wzrostowym. Olbrzymim plusem takiego rozwiàzania jest równie mo liwoêç przenoszenia Êrodków w ramach subfunduszy WIOF bez adnych op at za zamian, a dodatkowo otwarcie swojego portfela na nowe spektrum inwestycji. OczywiÊcie nad bezpieczeƒstwem tego procesu czuwa polski nadzór w postaci KNF u, Êrodki klientów sà bezpiecznie zdeponowane w banku KBL, który to bank uzyska w 2008 roku nagrod, jako najlepszy depozytariusz w Luksemburgu, a admi nistracjà jednostek zajmuje si spraw dzony agent transferowy EFA (European Fund Administrator). W najbli szych tygodniach, po rozszerzeniu, w ramach oferty mbanku fundusze WIOF b dà mia y ca e swoje spektrum inwestycji poczàwszy od nowych funduszy WIOF Portfolio 3, 10 i 18% funduszy zarzàdzanych nowatorsko w strategii volatility driven pierwszych tego typu funduszy akcji w Polsce, gdzie zarzàdzajàcy ogranicza ryzyko do odpowiedniej wartoêci zmiennoêci rocznie, skoƒczywszy na bardzo wielu funduszach emerging markets, z 6 nowymi produktami. Sà to: WIOF South-East Asia Performance, WIOF Middle East Performance, WIOF China-India Performance, WIOF Pakistan Performance, WIOF Ukraine Performance oraz nasze najnowsze dziecko : WIOF African Performance Fund. Nale y zauwa yç, e fundusze te sà zarzàdzane przez ró nych zarzàdzajàcych na bardzo ró niàcych si od siebie rynkach. I tak Funduszem WIOF Ukraine zarzàdza sprawdzony i wspó pracujàcy ju szeroko z WIOF zarzàdzajàcy JSC Parex Asset Management z Litwy. Fundusz WIOF Middle East posiada w zarzàdzie Pireus Bank znany inwestorom z funduszu WIOF Greece-Cyprus, jak równie dodatkowo Kuwait Financial Center Markaz, od 1974 r. jeden z liderów zarzàdzania aktywami w regionie Bliskiego Wschodu. Dla funduszu WIOF China-India pracujà APS Asset Management z Singapuru dla cz Êci portfela w chiƒskich spó kach oraz Reliance Capital AM Indie, dla cz Êci zgromadzonej w akcjach indyjskich. Jest to jeden z trzech najwa niejszych graczy rynku private w Indiach. Fundusz WIOF South-East Asia posiada zarzàdzajàcego z grupy CIMB-Principal, a Fundusz WIOF Pakistan Habib Bank AG Zurich, Szwajcaria, jakkolwiek posiadajàcy oddzia zarzàdzajàcych w Pakistanie. WIOF African równie posiada swój team zarzàdzajàcych na miejscu, dzi ki wspó pracy z Coronation Asset Management (PTY) Limited, jednym z najwi kszych podmiotów zarzàdzajàcych aktywami w Afryce Po udniowej. Mo na sobie zadaç pytanie, dlaczego inwestowaç w takie rynki jak Bliski Wschód, Pakistan czy rynki Czarnego Làdu, które z ca à pewnoêcià obarczone sà wysokà stopà ryzyka inwestycyjnego oraz ni szà, ni rozwini te rynki, p ynnoêcià? Jako odpowiedê niech pos u y cytat umieszczony na poczàtku niniejszego tekstu, mówiàcy e prawdziwie pieniàdze zarabia si tam, gdzie inni jeszcze nie inwestujà. Fundusz rynku afrykaƒskiego WIOF jest jedynym w swoim rodzaju na Êwiecie, poniewa inwestuje nie tylko w Po udniowej Afryce i Egipcie czy Maroku, ale równie w krajach Sub-Saharyjskich oraz Êrodkowej Afryce. Mo e zatem wykorzystaç, dzi ki swojej niewielkiej kapitalizacji, takie rynki jak Nigeria, Kenia, Botswana, czy Ghana. Co ciekawe, ten ostatni rynek by najlepszym pod wzgl dem wyników w 2008 roku z ca ego Êwiata, osiàgajàc dodatnià stop zwrotu na poziomie 13%. Dodatkowe, bie àce informacje na temat spó ek oraz rynków Afryki mo ecie Paƒstwo znaleêç co tydzieƒ GAZETA INWESTORA Wyd. 4/2009 Str. 7 SKARBIEC - III Filar 0.01% SKARBIEC - Gotówkowy 0.00% UNIAKCJE MISS 1.39% UNIAKCJE Mistrzostwa EUR % UNIDOLAR Obligacje 0.81%

8 UNIAKCJE Nowa Europa 1.92% UNIGLOBAL 1.57% UNIKORONA AKCJE 1.14% UNIKORONA OBLIGACJE 0.13% UNIMAXAKCJE 1.30% w Raporcie Zarzàdzajàcych funduszami WIOF. Jest on od bie àcego roku publikowany przez SFM Group równie w j zyku polskim i dost pny na stronach mbanku oraz na stronie Wa nà informacjà jest równie fakt, e Afryka ma dzisiaj ni szà inflacj, wy sze rezerwy FX i wi ksze inwestycje zagraniczne ni azjatyckie rynki wschodzàce w 1980 r. Nie bez znaczenia jest te fakt, e realny, sta y wzrost PKB w krajach Afryki Sub-Saharyjskiej wyniós Êrednio 4,1% w latach Poza tymi czynnikami wa nym elementem sà równie : rosnàca stabilnoêç polityczna oraz olbrzymie zasoby bogactw naturalnych: kobaltu, diamentów czy platyny (odpowiednio: 47%, 52% i a 78% produkcji Êwiatowej!). Dzi ki tym czynnikom wzrost wolumenu obrotów na gie dach w Afryce jest coraz szybszy, a kolejni inwestorzy szukajà na tych rynkach okazji inwestycyjnych, co obrazuje Wykres 1. Fundusz Pakistanu jest równie jednym z dwóch unikatów Êwiatowych, zarzàdzanych na tym rynku. Przez d ugi okres fundusz ten musia pozostaç ze swoimi aktywami jedynie na rynku pieni nym, osiàgajàc dodatnià, ale bardzo niewielkà stop zwrotu. Po wznowieniu handlu na Karachi Stock Exchange, fundusz ten zdo a wykorzystaç swojà szans, dzi ki umiejscowionemu w Pakistanie zarzàdzajàcemu z banku Habib oraz znajomoêci lokalnego rynku, i osiàgnàç imponujàcà stop zwrotu ponad 20% w ciàgu tygodnia. Fakt ten pokazuje, e nadal mo na znaleêç Êwietne okazje inwestycyjne, jakkolwiek trzeba si gaç poza Polsk (quasi-rozwini ty rynek), Europ i USA (rynki rozwini te), aby uniknàç globalnej korelacji aktywów w swoim portfelu. 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5, Asia Latin & Caribbean MENA Eastern Europe Sub-Saharan Africa Niezwykle interesujàco, po du ej obni ce cen ropy, zaczyna równie wyglàdaç rynek Bliskiego Wschodu (Êrodkowego Wschodu), gdzie dominujà zasoby w petrodolarach oraz spó ki zale ne od ropy. W tym rejonie znaleêç mo na wiele pere ek inwestycyjnych, szczególnie jeêli fundusz zarzàdzany jest przez spó k Markaz, zarzàdzajàcà aktywami rz du 5,3mld USD i stale przebijajàcà swój benchmark na rynku akcji. Wydaje si, e reformy rynku kapita owego w nadchodzàcym czasie silne dà enie do regulacji i rosnàca baza inwestorów instytucjonalnych, powinny silnie zwi kszaç zaanga owanie inwestorów zagranicznych na tych rynkach. Jest to równie rynek oparty na zdrowych fundamentach z du à liczbà nadchodzàcych emisji (IPO), tak jak kiedyê rynek polskich akcji. Obserwacja inwestycji czynionych w tym regionie (by wymieniç choçby sam Dubaj) oraz rezerw zbudowanych w petrodolarach pozwala stwierdziç, e kapita w du ej mierze w aênie tutaj wykorzystywany jest do zbudowania przysz ych wysoko dochodowych inwestycji Wykres 1. Wolumen obrotów na gie dach Êwiatowych ( ) Podsumowujàc, trzeba oczywiêcie zachowaç ostro noêç w dobieraniu ryzykownych elementów do swojego portfela oraz braç pod uwag Êredni bàdê d ugi okres inwestycji, jakkolwiek nabycie i trzymanie polskich akcji nie wydaje si dzisiaj najszcz Êliwszym rozwiàzaniem, w sytuacji gdy mamy, cytujàc WIOF, Êwiat pe en mo liwoêci inwestycyjnych. NowoÊci w ofercie inwestycyjnej SFI ywnoâå i surowce w mbanku Niezapomniane podró e z BPH TFI Od dnia 16 lutego 2009 r. na platformie Supermarketu Funduszy Inwestycyjnych mbanku dost pny jest wyodr bniony w ramach BPH FIO Parasolowego - BPH Subfundusz Globalny ywnoêci i Surowców. Minimalna kwota inwestycji w subfundusz to 1000 PLN. Subfundusz umo liwia dywersyfikacj indywidualnego portfela poprzez inwestowanie na atrakcyjnym rynku surowcowym w: akcje spó ek zwiàzanych z sektorem ywnoêciowym i surowcowym, inne instrumenty finansowe o podobnym poziomie ryzyka repli kujàce kurs okreêlonych towarów gie dowych lub indeksów surowcowych BPH Globalny ywnoêci i Surowców stosuje polityk aktywnej alokacji aktywów, czyli dostosowuje udzia instrumentów zwiàzanych z sektorem ywnoêciowym i surowcowym (a tak e poszczególnymi podsektorami, np. metali szlachetnych czy surowców energetycznych), do aktualnej oceny zarzàdzajàcego odnoênie potencja u wzrostu danego sektora w horyzoncie Êrednioterminowym. Warto zaznaczyç, e BPH Globalny ywnoêci i Surowców mo e korzystaç z obecnej sytuacji na rynku surowcowym, który obecnie jest bardzo silnie przeceniony. Dzi ki temu istnieje mo liwoêç inwestowania na tym rynku, i wykorzystania utrzymujàcego si niskiego poziomu cen. Dodatkowo korzystnie na wyniki Subfunduszu wp ywa umacnianie si walut obcych w stosunku do z otego, z którym mamy obecnie do czynienia. BPH Globalny ywnoêci i Surowców jest obj ty trwajàcym w aênie konkursem BPH TFI w mbanku: Niezapomniane podró e z BPH TFI. Wi cej informacji o konkursie znajduje si na stronie Zapraszamy do udziału w konkursie zorganizowanym przez BPH TFI S.A. Niezapomniane podró e z BPH TFI, który odb dzie si w terminie r r. Aby wziàç w nim udział, nale y zło yç zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa jednego z nast pujàcych subfunduszy wchodzàcych w skład BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego, zarzàdzanego przez BPH Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., tj.: BPH Obligacji 1, BPH Obligacji 2, BPH Stabilnego Wzrostu, BPH Aktywnego Zarzàdzania, BPH Akcji, BPH Skarbowy, BPH Obligacji Europy Wschodzàcej, BPH Akcji Dynamicznych Spółek, BPH Akcji Europy Wschodzàcej, BPH NieruchomoÊci Europy Wschodzàcej, BPH Globalny ywnoêci i Surowców, na kwot co najmniej PLN i nie dokonaç odkupienia zainwestowanych Êrodków do dnia 30 kwietnia 2009 r. włàcznie. Nagrody główne stanowià vouchery turystyczne biura podró y ITAKA. Nagrodzeni zostanà Uczestnicy, którzy zgromadzà najwi ksze aktywa w subfunduszach. Zapraszamy do udziału w konkursie! GAZETA INWESTORA Wyd. 4/2009 Str. 8 UNIKORONA PIENIEZNY 0.07% UNIKORONA ZROWNOWAZONY 0.56% UNIMAXZAGRANICA 0.23% UNIOBLIGACJE NOWA EUROPA 0.09%

Podsumowanie miesiàca

Podsumowanie miesiàca nami ostatni miesiàc pierwszego kwarta u 2009 roku kwarta u, który okaza si prze omowy w pó torarocznej Zabessie. Po rozpocz tym w po owie lutego ruchu wzrostowym, na naszej gie dzie przez ca y marzec

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie miesiàca

Podsumowanie miesiàca Po kilkumiesi cznych silnych zwy kach na polskim rynku kapita owym nadszed krótki okres uspokojenia. W maju g ówne indeksy warszawskiej gie dy odpoczywa y. Bardzo spokojna sytuacja panowa a tak e na rynku

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie miesiàca

Podsumowanie miesiàca nami kwiecieƒ kolejny miesiàc, w którym posiadacze jednostek polskich funduszy inwestycyjnych liczyli zyski. ZaWarszawska gie da nale a a do najsilniejszych rynków na Êwiecie, co pozwoli o na wypracowanie

Bardziej szczegółowo

ONTAKT. KONIEC ERY ROPY nadchodzà nowe êród a energii

ONTAKT. KONIEC ERY ROPY nadchodzà nowe êród a energii ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 01/2 7/ 20 0 8 < MSPDO PIERWSZEGO SZEREGU WYSTÑP! IVE MENDES ZMYS OWA DIVA SOULU ORGANIKA NA SZEROKICH WODACH FUNDUSZE UNIJNE I S S N 1 6 4 1-2 0 3 6 KONIEC

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. List Prezesa Zarzàdu str. 4. Gospodarka polska w 1999 r. str. 6. Dane bilansowe i wyniki finansowe Banku w 1999 r. str.

Spis treêci. List Prezesa Zarzàdu str. 4. Gospodarka polska w 1999 r. str. 6. Dane bilansowe i wyniki finansowe Banku w 1999 r. str. Spis treêci List Prezesa Zarzàdu str. 4 Gospodarka polska w 1999 r. str. 6 Dane bilansowe i wyniki finansowe Banku w 1999 r. str. 10 Dzia alnoêç Banku str. 18 Rozwój Banku str. 28 Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarzàdu 2001 Fortis Bank Polska SA

Sprawozdanie Zarzàdu 2001 Fortis Bank Polska SA Sprawozdanie Zarzàdu 2001 Fortis Bank Polska SA Kapita y w asne (mln z ) 500 500 400 400 300 300 200 200 100 100 Wybrane wskaêniki finansowe 0 1999 2000 2001 Zysk netto (mln z ) 0 zysk brutto 15,7 mln

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA spis treêci 4 6 12 22 35 40 42 45 102 List Prezesa Zarzàdu Gospodarka polska w r. Podstawowe dane bilansowe i wyniki finansowe Banku w r. Dzia alnoêç Banku Rozwój Banku Rada Nadzorcza i Zarzàd Banku Placówki

Bardziej szczegółowo

W 2007 roku wszystkie publikacje EBC b dà zawiera y motyw pochodzàcy z banknotu 20.

W 2007 roku wszystkie publikacje EBC b dà zawiera y motyw pochodzàcy z banknotu 20. p l e u ro p e j s k i b a n k c e n t r a l n y b i u l e t y n m i e s i c z n y 9 I 2 7 1127 2127 3127 4127 5127 6127 7127 8127 9127 1127 11127 12127 b i u l e t y n m i e s i c z n y w r z e s i e

Bardziej szczegółowo

Rozwój gie dowych instrumentów pochodnych w Polsce na tle tendencji Êwiatowych

Rozwój gie dowych instrumentów pochodnych w Polsce na tle tendencji Êwiatowych 4 Rynki i Instytucje Finansowe BANK I KREDYT kwiecieƒ 2004 Rozwój gie dowych instrumentów pochodnych w Polsce na tle tendencji Êwiatowych Agnieszka Gràt Wprowadzenie Celem niniejszego artyku u jest przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Raport. o stabilnoêci systemu finansowego. czerwiec 2001 grudzieƒ 2002. Warszawa, sierpieƒ 2003 r.

Raport. o stabilnoêci systemu finansowego. czerwiec 2001 grudzieƒ 2002. Warszawa, sierpieƒ 2003 r. Raport o stabilnoêci systemu finansowego czerwiec 2001 grudzieƒ 2002 Warszawa, sierpieƒ 2003 r. Opracowanie pod redakcjà: Jacka Osiƒskiego Andrzeja S awiƒskiego Paw a Wyczaƒskiego Autorzy Raportu: Tomasz

Bardziej szczegółowo

Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. Raport Roczny 2001

Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. Raport Roczny 2001 Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. List Dyrektora Generalnego Szanowni Paƒstwo, Wydarzenia 2001 roku na zawsze zmieni y obraz wspó czesnego Êwiata i wpisa y si w jego histori. Rok 2001 zaznaczy si burzliwymi

Bardziej szczegółowo

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW ZESZYT NAUKOWY 64 Szko a G ówna Handlowa w Warszawie SK AD RADY NAUKOWEJ ZESZYTÓW NAUKOWYCH KZiF prof. dr hab. Janusz Ostaszewski prof. dr hab. Ma gorzata

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2001. Warszawa, wrzesieƒ 2002 r.

Raport Roczny 2001. Warszawa, wrzesieƒ 2002 r. Raport Roczny 2001 Warszawa, wrzesieƒ 2002 r. Leszek Balcerowicz Prezes Narodowego Banku Polskiego Dzia alnoêç Narodowego Banku Polskiego w 2001 r. prowadzona by a pod znakiem stabilizacji i normalizacji.

Bardziej szczegółowo

Leokadia Or ziak Bank Anglii jako bank centralny Wielkiej Brytanii

Leokadia Or ziak Bank Anglii jako bank centralny Wielkiej Brytanii sierpieƒ 2006 8 Leokadia Or ziak Bank Anglii jako bank centralny Wielkiej Brytanii Geneza bankowoêci centralnej w Wielkiej Brytanii Funkcje i struktura Banku Anglii Organy decyzyjne Cele polityki pieni

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2003. Warszawa, wrzesieƒ 2004 r.

Raport Roczny 2003. Warszawa, wrzesieƒ 2004 r. Raport Roczny 2003 Warszawa, wrzesieƒ 2004 r. Leszek Balcerowicz Prezes Narodowego Banku Polskiego Narodowy Bank Polski, wype niajàc zadanie powierzone mu przez Konstytucj, stara si zapewniç niskà inflacj,

Bardziej szczegółowo

marzec 2009 Kryzys na rynkach finansowych* Wyzwania stojàce przed spółkami *connectedthinking

marzec 2009 Kryzys na rynkach finansowych* Wyzwania stojàce przed spółkami *connectedthinking marzec 2009 Kryzys na rynkach finansowych* Wyzwania stojàce przed spółkami *connectedthinking Autorzy PricewaterhouseCoopers: Jacek Socha prof. Witold Orłowski Janusz S kowski Grupa restrukturyzacyjna

Bardziej szczegółowo

STALOWEFORUM MAGAZYN POLSKIEJ UNII DYSTRYBUTORÓW STALI 03/2009

STALOWEFORUM MAGAZYN POLSKIEJ UNII DYSTRYBUTORÓW STALI 03/2009 Targowa jesieƒ Sosnowiec i Kielce tam niebawem spotka si bran a stalowa Co z tym o ywieniem Rozmowa ze Stanis awem Gomu kà, g ównym ekonomistà BCC Surowce dro ejà Ceny z omu oraz rudy elaza sà coraz wy

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4. 2. List Prezesa Zarzàdu... 5

Spis treêci. 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4. 2. List Prezesa Zarzàdu... 5 Raport Roczny 2004 RAPORT ROCZNY 2004 Spis treêci 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4 2. List Prezesa Zarzàdu... 5 3. Podstawowe informacje o Banku... 6 3.1. NORD/LB Bank Polska cz onek Grupy

Bardziej szczegółowo

Fundusze inwestycyjne w Polsce po wstàpieniu do Unii Europejskiej

Fundusze inwestycyjne w Polsce po wstàpieniu do Unii Europejskiej BANK I KREDYT paêdziernik 2005 Rynki i Instytucje Finansowe 27 Fundusze inwestycyjne w Polsce po wstàpieniu do Unii Europejskiej Wies aw D bski Uwagi wst pne 1 Zob. W. D bski: Rynek finansowy i jego mechanizmy.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU UBEZPIECZE I FUNDUSZY EMERYTALNYCH. Forum dyskusyjne. ubezpieczeƒ i funduszy emerytalnych. Zjawisko rezygnacji z ubezpieczeƒ yciowych

KOMISJA NADZORU UBEZPIECZE I FUNDUSZY EMERYTALNYCH. Forum dyskusyjne. ubezpieczeƒ i funduszy emerytalnych. Zjawisko rezygnacji z ubezpieczeƒ yciowych KOMISJA NADZORU UBEZPIECZE I FUNDUSZY EMERYTALNYCH Forum dyskusyjne ubezpieczeƒ i funduszy emerytalnych Zjawisko rezygnacji z ubezpieczeƒ yciowych Zeszyt 1/2004 Rada programowa prof. dr hab. Les aw Gajek

Bardziej szczegółowo

Leasing w Polsce stan prawny i perspektywy rozwoju

Leasing w Polsce stan prawny i perspektywy rozwoju 86 Systemy Finansowe Leasing w Polsce stan prawny i perspektywy rozwoju Marcin Kruk Wst p Niniejszy artyku jest próbà usystematyzowania wiedzy o leasingu, stosunkowo m odym narz dziu finansowym, od 2002

Bardziej szczegółowo

odpowiedzialnybizneso9

odpowiedzialnybizneso9 odpowiedzialnybizneso9 odpowiedzialny bizneso9 Spis treêci 13 Dialog z Interesariuszami 5 Wprowadzenie 14 Dialog z Klientami 7 List Prezesa Zarzàdu Banku Millennium 32 Dialog z Inwestorami 9 Misja, wartoêci

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce

Rozwój systemu finansowego w Polsce Rozwój systemu finansowego w Polsce w latach 2002-2003 Warszawa, grudzieƒ 2004 r. Opracowanie pod redakcjà: Jacka Osiƒskiego Paw a Wyczaƒskiego Dobies awa Tymoczko Agnieszki Gràt Zespó autorski: Miros

Bardziej szczegółowo

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 02/2 5 / 2007 EURO 2012 JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ < UNIJNE FUNDUSZE JAK Z NICH KORZYSTAå KRZYSZTOF SKIBA O MILIONIE DOLARÓW ANDRZEJ SZYSZKOWSKI RAJDOWIEC

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce

Rozwój systemu finansowego w Polsce Rozwój systemu finansowego w Polsce w 24 r. Warszawa, listopad 2 r. Opracowanie pod redakcjà: Jacka Osiƒskiego Dobies awa Tymoczko Zespó autorski: Agnieszka Gràt Monika Józefowska Pawe K osiewicz Daniel

Bardziej szczegółowo

Rynek finansowy w Polsce

Rynek finansowy w Polsce Rynek finansowy w Polsce 1998-21 Warszawa, sierpieƒ 22 r. Departament Operacji Krajowych Departament Systemu Finansowego Opracowanie pod redakcjà: Anny Trzeciƒskiej Jacka Osiƒskiego Andrzeja S awiƒskiego

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI INTER CARS SPÓ KA AKCYJNA z siedzibà w Warszawie http://www.intercars.com.pl

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI INTER CARS SPÓ KA AKCYJNA z siedzibà w Warszawie http://www.intercars.com.pl PROSPEKT EMISYJNY AKCJI INTER CARS SPÓ KA AKCYJNA z siedzibà w Warszawie http://www.intercars.com.pl Wprowadzajàcy: Fund.1 Pierwszy Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., Narodowy Fundusz Inwestycyjny FORTUNA

Bardziej szczegółowo

Zjawisko kontynuacji stóp zwrotu na Gie dzie Papierów WartoÊciowych w Warszawie* Momentum at the Warsaw Stock Exchange

Zjawisko kontynuacji stóp zwrotu na Gie dzie Papierów WartoÊciowych w Warszawie* Momentum at the Warsaw Stock Exchange 37 Zjawisko kontynuacji stóp zwrotu na Gie dzie Papierów WartoÊciowych w Warszawie* Momentum at the Warsaw Stock Exchange Adam Szyszka** Streszczenie Strategia momentum opiera si na za o eniu, e w perspektywie

Bardziej szczegółowo

Nasza wspólna odpowiedzialnoêç

Nasza wspólna odpowiedzialnoêç 20 04 Raport Roczny >> Nasza wspólna odpowiedzialnoêç Citigroup pragnie byç najbardziej szanowanà instytucjà finansowà na Êwiecie. Jako du a firma z d ugà i pe nà sukcesów historià odgrywamy bardzo wa

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2005. A Member of HVB Group

Raport Roczny 2005. A Member of HVB Group Raport Roczny 2005 A Member of HVB Group RAPORT ROCZNY 2005 2 Pos anie Przewodniczàcej Rady Nadzorczej 4 Pos anie Prezesa Zarzàdu Banku 8 Sk ad Rady Nadzorczej Banku BPH 9 Sk ad Zarzàdu Banku BPH 14 Misja

Bardziej szczegółowo