SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)"

Transkrypt

1 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KRAŚNIKU ul. Chopina Kraśnik tel. (81) adres internetowy: adres poczty elektronicznej: Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: SPZOZ/ZP/12/2009 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWY przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.)) [NAZWA POSTĘPOWANIA DOSTAWA ORAZ INSTALACJA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ DOSTAWA I MONTAś SKŁADNIKÓW INFRASTRUKTURY SERWEROWEJ DLA SP ZOZ KRAŚNIK] SIWZ sporządzili: Rafał Poleszak -. Grzegorz Targosiński -. Opis przedmiotu zamówienia i kryteria oceny przygotowali: Krzysztof Putkowski - SIWZ zatwierdził: dnia 7 czerwca 2009 r Piotr Krawiec.. Podpis. str. 1

2 1. Nazwa i adres Zamawiającego. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku Ul. Chopina 13, Kraśnik Kierownik Zamawiającego: Pan Piotr Krawiec Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kraśniku. Dane do korespondencji w sprawie zamówienia: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku Ul. Chopina 13, Kraśnik do korespondencji w sprawie zamówienia: i odczytywany w dni robocze, w godzinach Oznaczenie Wykonawcy. Na potrzeby niniejszej SIWZ za Wykonawcę - uwaŝa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złoŝyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. 3. Tryb udzielania zamówienia. Przetarg nieograniczony. 4. Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest: DOSTAWA ORAZ INSTALACJA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ DOSTAWA I MONTAś SKŁADNIKÓW INFRASTRUKTURY SERWEROWEJ DLA SP ZOZ KRAŚNIK 2. Wymagania techniczne a) Wymagania graniczne dotyczące parametrów technicznych poszczególnych urządzeń zawiera Załącznik nr 1 niniejszej SIWZ. b) Brak jakiejkolwiek wymaganej wartości granicznej w oferowanej konfiguracji poszczególnych urządzeń spowoduje odrzucenie oferty c) Oferowany sprzęt powinien być wyprodukowany nie później jak w roku 2009 fabrycznie nowy, nieuŝywany, nie eksponowany. d) W złoŝonej ofercie naleŝy podać opisy parametrów sprzętu ujętego (wycenionego) w ofercie, a nie opcje fakultatywne. e) W celu potwierdzenia parametrów naleŝy dołączyć do oferty opisy techniczne producentów oferowanego sprzętu f) Zaoferowany asortyment winien być dopuszczony do obrotu na terenie kraju zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. (Potwierdzone kopie ww dokumentów naleŝy dołączyć do oferty) g) Sprzęty powinny posiadać znak bezpieczeństwa. h) Oferowany sprzęt musi być kompletny i gotowy do uŝytkowania bez Ŝadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi). 3. Warunki gwarancji i serwis a) Oferent musi podać w swojej ofercie okres i szczegółowe warunki gwarancji oraz zapewnić bezpłatne przeszkolenie w zakresie zasad obsługi urządzenia. b) W przypadku wystąpienia awarii Dostawca zobowiązuje się w ciągu 24 godz. od momentu otrzymania zgłoszenia naprawić usterkę w siedzibie Zamawiającego lub dostarczyć urządzenie zastępcze umoŝliwiające prawidłowe działanie. str. 2

3 c) Czas gwarancji nie krótszy niŝ 36 miesięcy od daty uruchomienia urządzenia d) Liczba 2 napraw tego samego elementu spowoduje wymianę elementu na nowy. e) Bezwarunkowy nieodpłatny serwis w trakcie trwania umowy gwarancyjnej. f) Serwis na terenie Polski- podać w ofercie lokalizacje. 5. Zamówienia częściowe Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych: Pakiet I- dostawa oraz instalacja sprzętu komputerowego Pakiet II - dostawa i montaŝ składników infrastruktury serwerowej 6. Zamówienia uzupełniające Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. 7. Informacja o ofercie wariantowej Zamawiający nie dopuszcza moŝliwości składania ofert wariantowych. 8. Termin wykonania zamówienia Termin wykonania zamówienia: 60 dni od daty podpisania umowy. 9. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków. O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy spełniający następujące warunki: 1. Spełniają warunki określone w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, t.j. którzy: a) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia, b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;, c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, Ocena spełniania powyŝszych warunków oparta będzie o zasadę spełnia nie spełnia i zostanie przeprowadzona w oparciu o dokumenty złoŝone zgodnie z rozdziałem IX SIWZ, zgodnie z poniŝszym opisem dokonania oceny ich spełniania. Ad. 1.a Na potwierdzenie spełnienia warunku posiadania uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia naleŝy przedłoŝyć: - aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, w zakresie koniecznym do wykonania zamówienia, wystawionego nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Ad. 1.b - wykaz wykonanych, dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, Ŝe te dostawy lub usługi zostały wykonane naleŝycie. str. 3

4 Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli w tych latach Wykonawca wykonał minimum 1 dostawę sprzętu komputerowego, o wartości nie mniejszej niŝ 80% łączna wartości składanej oferty Ad. 1.c i 1.d Ocena na podstawie złoŝonego oświadczenia. 10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się udzielenie zamówienia. 1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złoŝyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt 9 SIWZ. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 11. Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. Zamawiający nie będzie wymagał zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. 12. Wadium Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 13. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ dokonywane będą w walucie polskiej (złoty polski zł, PLN) 14. Opis sposobu przygotowania oferty. 1. Wymagania podstawowe. 1) KaŜdy Wykonawca moŝe złoŝyć tylko jedną ofertę. 2) Ofertę naleŝy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ. 3) Oferta musi być podpisana przez osoby upowaŝnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iŝ jeŝeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa(pełnomocnictw) wynika, iŝ do reprezentowania Wykonawcy(ów) upowaŝnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. 4) UpowaŜnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, Ŝe jeŝeli upowaŝnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty naleŝy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upowaŝnione. 5) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź teŝ przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej z niniejszą SIWZ formie. str. 4

5 6) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złoŝenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy firmy i siedziby. 7) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem oferty z uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 u.p.z.p. 2. Forma oferty. 1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w jednym egzemplarzu, mieć formę pisemną i format nie większy niŝ A4. Arkusze o większych formatach naleŝy złoŝyć do formatu A4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii wraz z tłumaczeniem na język polski, potwierdzonego przez Wykonawcę. 2) Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie. 3) Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu. 4) Całość oferty powinna być złoŝona w formie uniemoŝliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie. 5) Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być parafowane przez osobę (lub osoby jeŝeli do reprezentowania Wykonawcy upowaŝnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane i parafowane. 6) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę. 7) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny być złoŝone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby jeŝeli do reprezentowania Wykonawcy upowaŝnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. 8) Zamawiający moŝe Ŝądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złoŝona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie moŝe sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób. 3. Zawartość oferty. Kompletna oferta musi zawierać: a) Formularz oferty, podpisany przez upełnomocnionych przedstawicieli (wg określonego wzoru zał. do SIWZ). JeŜeli prawo do podpisywania oferty nie wynika z dołączonych dokumentów, naleŝy dołączyć pełnomocnictwo do podpisania oferty. b) aktualny wypis/odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej/, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. str. 5

6 c) oświadczenie, Ŝe wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu zgodne z art 22 ust. 1 art. 24 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (wg wzoru stanowiącego zał. nr 2 do SIWZ), podpisane przez upełnomocnionych przedstawicieli. d) opisy techniczne producenta oferowanego sprzętu e) dokumenty dopuszczające oferowany sprzęt do sprzedaŝy i eksploatacji na terenie kraju, zgodnie z obowiązującymi przepisami f) wykaz wykonanych, dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, Ŝe te dostawy lub usługi zostały wykonane naleŝycie. g) strony katalogowe z asortymentem, którego oferta dotyczy poświadczone za zgodność z oryginałem. h) Oświadczenie o wykonaniu zamówienia przez podwykonawców ze wskazaniem w której części zamówienia będzie ono powierzone (wg załączonego wzoru zał. do SIWZ). 1) poŝądane przez Zamawiającego jest złoŝenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty. 4. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca moŝe zastrzec i odpowiednio zabezpieczyć w ofercie tę część, stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, którą Zamawiający nie będzie mógł ujawnić. 15. Wyjaśnianie i zmiany w treści SIWZ 1. Wyjaśnianie treści SIWZ. Wykonawca moŝe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, Ŝe prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niŝ 6 dni przed terminem składania ofert. Zamawiający jednocześnie przekaŝe treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ i opublikuje na swojej stronie internetowej. Udzielając wyjaśnień Zamawiający nie ujawni źródła zapytania. 2. Zmiany w treści SIWZ. a) W uzasadnionych przypadkach zamawiający moŝe przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeŝeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją takŝe na tej stronie. b) Modyfikacje są kaŝdorazowo wiąŝące dla Wykonawców. c) JeŜeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuŝa termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz na stronie internetowej, jeŝeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie. 16. Zebranie Wykonawców. Zamawiający zastrzega sobie moŝliwość zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści niniejszej SIWZ. Zamawiający sporządzi informację zawierającą zgłoszone na zebraniu zapytania o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ oraz odpowiedzi na str. 6

7 nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania Zamawiający doręczy niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano niniejszą SIWZ. 17. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane drogą elektroniczną uwaŝa się za złoŝone w terminie, jeŝeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje naleŝy przekazywać do zamawiającego drogą elektroniczną lub pisemnie: SP ZOZ Kraśnik, ul. Chopina 13, Kraśnik Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami wyznacza się następujące osoby: w sprawach dokumentacji przetargowej Rafał Poleszak tel. (0 81) w sprawach przedmiotu zamówienia Krzysztof Putkowski tel. (0 81) , 18. Miejsce, termin i sposób złoŝenia oferty. 1. Oferty naleŝy składać w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kraśniku budynek administracyjny Sekretariat I piętro pokój 105 w terminie do dnia 19 czerwca 2009 r do godz Oferty naleŝy składać w nieprzejrzystych i zamkniętych kopertach lub opakowaniach. Ofertę naleŝy zapakować w opakowanie (kopertę) zewnętrzne i wewnętrzne. Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana do Zamawiającego w sposób następujący (poza oznaczeniami podanymi niŝej koperta wewnętrzna będzie posiadać nazwę i adres wykonawcy): Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku ul. Chopina Kraśnik Oferta Przetargowa na zakup sprzętu komputerowego i serwera (nie otwierać przed dn godz ) 3. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania powyŝszych warunków przez oferentów. 19. Zmiany lub wycofanie złoŝonej oferty. 1. Skuteczność zmian lub wycofania złoŝonej oferty. Wykonawca moŝe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŝoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złoŝonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert. 2. Zmiana złoŝonej oferty. Zmiany, poprawki lub modyfikacje złoŝonej oferty muszą być złoŝone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty (paczki) zawierające zmiany naleŝy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA". W przypadku złoŝenia kilku ZMIAN kopertę (paczkę) kaŝdej ZMIANY naleŝy dodatkowo opatrzyć napisem zmiana nr.... str. 7

8 3. Wycofanie złoŝonej oferty. Wycofanie złoŝonej oferty następuje poprzez złoŝenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie naleŝy złoŝyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę(paczkę) zawierającą powiadomienie naleŝy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE". 20. Miejsce i termin otwarcia ofert. Otwarcie złoŝonych ofert nastąpi dnia 19 czerwca 2009 r do godz. o godz w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kraśniku budynek administracyjny I piętro pokój Tryb otwarcia ofert 1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 2. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające oferty, których dotyczy "WYCOFANIE". Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania. 3. Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem kopert (paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zmiany zostaną dołączone do oferty. 4. W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający kaŝdorazowo ogłosi obecnym: a) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana; b) informacje dotyczące ceny (odpowiednio całej oferty, części przy ofertach częściowych oraz wariantów), terminu wykonania zamówienia, PowyŜsze informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania przetargowego. 5. Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, Zamawiający przekazuje im niezwłocznie informacje, o których mowa powyŝej w pkt i 21.4.a)-b) niniejszej SIWZ. 22. Zwrot oferty bez otwierania. Ofertę złoŝoną po terminie Zamawiający zwróci bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 23. Termin związania ofertą 1. Wykonawca pozostaje związany złoŝoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego moŝe przedłuŝyć termin związania ofertą, z tym Ŝe zamawiający moŝe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyraŝenie zgody na przedłuŝenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŝszy jednak niŝ 60 dni 3. Odmowa wyraŝenia zgody, o której mowa w poprzednim pkt., nie powoduje utraty wadium. 4. Zgoda Wykonawcy na przedłuŝenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłuŝeniem okresu waŝności wadium albo, jeŝeli nie jest to moŝliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłuŝony okres związania ofertą. 24. Opis sposobu obliczenia ceny. 1. Podana w ofercie cena musi być wyraŝona w złotych polskich zł, PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu naleŝytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 2. Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty. str. 8

9 3. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w niniejszej SIWZ wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 25. Kryteria oceny ofert. 1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 1) zostaną złoŝone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania; 2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie: Kryterium Znaczenie Procentowe kryterium Maksymalna ilość punktów jakie moŝe otrzymać oferta za dane kryterium Cena ( C ) 100 % 100 punktów 3 Zasady oceny kryterium "Cena" (C). W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania: gdzie: Pi(C) Cmin Ci Max (C) Pi (C) = C min Max (C) Ci ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena"; najniŝsza cena spośród wszystkich waŝnych i nieodrzuconych ofert; cena oferty "i"; maksymalna ilość punktów jakie moŝe otrzymać oferta za kryterium "Cena". 4. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu(tym) Wykonawcy(Wykonawcom), który(rzy) przedstawi(ą) najniŝszą cenę za realizację danej części zamówienia. 5. JeŜeli Zamawiający nie moŝe dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, Ŝe zostały złoŝone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złoŝyli te oferty, do złoŝenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyŝszych niŝ zaoferowane w złoŝonych ofertach. 26. Oferta z raŝąco niską ceną. 1. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera raŝąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 2. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 3. Zamawiający odrzuca ofertę: 1) Wykonawcy, który nie złoŝył wyjaśnień lub str. 9

10 2) jeŝeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, Ŝe oferta zawiera raŝąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 3) jeŝeli złoŝone wyjaśnienia są ogólnikowe i nie wzkazują jednoznacznie dlaczego zaproponowana cena znacząco odbiega od wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia. 27. Uzupełnienie oferty. Stosownie do treści art. 26 ust. 3 u.p.z.p., Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złoŝyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złoŝyli pełnomocnictw, albo którzy złoŝyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złoŝyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złoŝenia w wyznaczonym terminie, chyba Ŝe mimo ich złoŝenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby uniewaŝnienie postępowania. ZłoŜone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niŝ w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert. 28. Tryb oceny ofert. 1. Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek. 1) W toku badania i oceny ofert Zamawiający moŝe Ŝądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złoŝonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złoŝonej oferty oraz, z zastrzeŝeniem treści następnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 2) Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złoŝyli oferty. 2. Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ. Ocena zgodności oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie z zastrzeŝeniem treści art. 26 ust. 3 u.p.z.p. 3. Sprawdzanie wiarygodności ofert. 1) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i próbek. 2) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, Ŝe złoŝenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3) u.p.z.p. 3) Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ na wynik postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2) u.p.z.p., niezaleŝnie od innych skutków przewidzianych prawem. 29. Wykluczenie Wykonawcy. 1. Zamawiający wykluczy Wykonawców z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w stosownie do treści art. 24 ust. 1 i 2 u.p.z.p. 2. Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę, o wykluczeniu z niniejszego postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. str. 10

11 30. Odrzucenie oferty 1. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 u.p.z.p. 2. Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców o odrzuceniu ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 31. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania 1. Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie zasady i kryteria określone w SIWZ. 2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. 3. Wykonawcy, zostanie wskazane miejsce i termin podpisania umowy. 4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający przekaŝe i opublikuje zawiadomienie o udzieleniu zamówienia zgodnie z art. 92 u.p.z.p. 32. Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego zamówienia. 1. Zgodnie z art. 139 u.p.z.p. umowa w sprawie niniejszego zamówienia: 1) zostanie zawarta w formie pisemnej; 2) mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeŝeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej; 3) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej; 4) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest toŝsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie; 5) jest zawarta na okres wskazany w niniejszej SIWZ; 6) jest niewaŝna: a) jeŝeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 u.p.z.p., b) w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w niniejszej SIWZ. 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialnośc za wykonanie umowy. 3. Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w Załączniku nr 3 niniejszej SIWZ. 33. UniewaŜnienie postępowania 1. Zamawiający uniewaŝni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w sytuacjach określonych w art. 93 ust. 1 u.p.z.p. 2. O uniewaŝnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 3. W przypadku składania ofert częściowych, do uniewaŝnienia w części postępowania o udzielenie zamówienia pkt niniejszej SIWZ stosuje się odpowiednio. 34. Środki ochrony prawnej 1. Informacje ogólne. 1.Wykonawcom, oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu niniejszego zamówienia doznał lub moŝe doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane art. 179 i n. u.p.z.p. 2. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt niniejszej SIWZ są: a)protest, b)odwołanie, str. 11

12 c)skarga do sądu. 3. Środki ochrony prawnej, przysługują: a.) Wykonawcom, b.) innym osobom, o których mowa w art. 179 ust. 1 u.p.z.p., c.) organizacjom zrzeszającym Wykonawców, o których mowa w art. 179 u.p.z.p. 2. Protest. Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, moŝna wnieść pisemny protest do Zamawiającego na zasadach określonych w art u.p.z.p. 4) Odwołanie. Od oddalenia lub odrzucenia protestu przysługuje odwołanie. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w ciągu 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, informując jednocześnie Zamawiającego o wniesieniu odwołania. Szczegółowo kwestie odnoszące się do odwołania przedstawione są w art.184 z zastrzeŝeniem ust. 1a -193 u.p.z.p. 35. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą poczty elektronicznej uwaŝa się za złoŝone w terminie, jeŝeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje naleŝy przekazywać do zamawiającego drogą elektroniczną lub pisemnie: SP ZOZ Kraśnik, ul. Chopina 13, Kraśnik Protest moŝe być złoŝony tylko pisemnie w siedzibie Zamawiającego lub przesłany pocztą na adres: SP ZOZ Kraśnik, ul. Chopina 13, Kraśnik 36. Podwykonawstwo. Zamawiający Ŝąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 37. Wykaz załączników do niniejszych SIWZ. Załącznikami do niniejszej SIWZ są następujące wzory: l.p. Oznaczenie Załącznika Nazwa Załącznika Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 opis sprzętu komputerowego dotyczący wymaganych parametrów granicznych formularz cenowy oferty dotyczący sprzętu komputerowego 1. Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 2. Załącznik nr 4 Wzór umowy 3. Załącznik nr 5 Oświadczenie Wykonawcy o Wskazane w tabeli powyŝej załączniki Wykonawca wypełnia stosownie do treści pkt 14 niniejszej SIWZ. Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów wynikające ze złoŝenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści załączników. str. 12

13 Załącznik nr 1 do SIWZ opis sprzętu komputerowego dotyczący wymaganych parametrów granicznych Zestawienie parametrów do opisu przedmiotu zamówienia Pakiet I Przedmiot zamówienia: Producent / Oferent:... KOMPUTERY zestaw I 70 szt. Typ: Rok produkcji:.. L.p. PARAMETRY / WARUNKI WARTOŚĆ WYMAGANA (graniczna) WARTOŚCI I PARAMETRY OFEROWANE LUB POTWIERDZENIE Obudowa 1. Typ obudowy: Microtower w standardzie µatx 2. zewnętrzne zatoki 5.25 cala min. 2 szt 3. zewnętrzna zatoka 3,5 cala min. 2 szt 4. wewnętrzne zatoki 3,5 cala min. 2 szt 5. Gniazdo USB na panelu przednim:. min. 2 szt 6. Gniazdo mikrofonowe na panelu 1 szt przednim 7. Gniazdo słuchawkowe na panelu 1 szt przednim: 8. Wysokość: max 355 mm 9. Szerokość: max. 175 mm 10. Głębokość: max. 425 mm 11. otwierana boczna ściana obudowy umoŝliwiająca dostęp do wszystkich podzespołów komputera 12. oczko w obudowie do zabezpieczenia kłódką, slot Kensington 13. licencja na system operacyjny oraz numer seryjny komputera umieszczony na górnej części obudowy Zasilacz 1 Maks. moc 300 W 2 Typ PFC Aktywne str. 13

14 3 Gwarantowanej sprawność co najmniej 85% (tzw 85+) Płyta Główna 1. Typ gniazda procesora: LGA Obsługa technologii Hyper-Threading: 3. Liczba gniazd procesorów: 1 4. Liczba gniazd DDR2 min Częstotliwość szyny pamięci: 800 MHz 6. Maksymalna wielkość pamięci: min. 8 GB 7. 1x VGA, 1x DVI 8. Wbudowany układ dźwiękowy, moŝliwość wyłączenia karty muzycznej w BIOS 9. Układ LAN - moŝliwość wyłączenia karty sieciowej w BIOS, moŝliwość odczytania adresu MAC karty z BIOS komputera 10. Typ zintegrowanej karty sieciowej: 10/100/1000 Mbps WoL, PXE 11. Złącza zewnętrzne 12. Złącza USB 2.0: min. 8-podać 13. Złącza PCI: min. 1-podać 14. Złącza PCI-E 16x min. 1-podać 15. Złącza PCI-E 1x min. 1-podać 16. Dodatkowe informacje o portach USB 2.0 Min. 2 x USB 2.0 (przedni panel) - podać 17. Obsługa pamięci masowych 18. Porty PS/2 min. 2 szt. 19. Port RS-232 min. 1-podać 20. Port LPT min. 1-podać 21. Karta graficzna - do 256 MB pamięci własnej lub współdzielonej z pamięcią systemową (nie wymagane jest uzupełnienie pamięci RAM) 22. moŝliwość odczytania z BIOS komputera informacji o numerze seryjnym, numerze inwentaryzacyjnym (asset tag),moŝliwość odczytania z BIOS dokładnych informacji o procesorze co najmniej model, typ, częstotliwości FSB, prędkości rzeczywista, ilość pamięci cache 23. moŝliwość wyłączenia pracy wielordzeniowej procesora z pozycji BIOS (konieczne w przypadku niektórych aplikacji str. 14

15 24. MoŜliwość zabezpieczenia hasłem dostępu do systemu operacyjnego i dostępu do BIOS komputera - zabezpieczenia te muszą działać niezaleŝnie od siebie, moŝliwość zabezpieczenia dysku twardego w sposób uniemoŝliwiający moŝliwość odczytu danych po podłączeniu dysku do innego komputera 25. moŝliwość wyłączenia portów COM, USB, FDD z BIOS komputera bez pośrednictwa systemu operacyjnego ani bez pośrednictwa urządzeń zewnętrznych, blokada zapisu na dyskietkach 3,5 cala 26. moŝliwość ograniczenia dostępu do portów USB dla dysków i pamięci flash pracujących w standardzie USB 1.x i 2.x, 27. rozwiązanie sprzętowe zintegrowane w płycie głównej komputera zapewniające moŝliwość przywrócenia BIOS w przypadku jego uszkodzenia (ataki wirusów itp.) lub nieudanej aktualizacji bez pośrednictwa jakichkolwiek urządzeń zewnętrznych i w sytuacji, gdy obraz na monitorze nie jest wyświetlany i/lub nie ma moŝliwości wprowadzania znaków za pomocą konsoli tekstowej 28. moŝliwość manualnego obniŝenia poziomu głośności komputera z poziomu BIOS poprzez aktywację funkcji pracy z obniŝoną głośnością dla dysku twardego, napędu optycznego i wentylatorów wbudowanych wewnątrz obudowy Procesor 1 Typ procesora: dwurdzeniowy 2 Typ gniazda Socket Liczba rdzeni w strukturze procesora: 2 5 Częstotliwość taktowania procesora min. 2,8 GHz -podać 7 Pojemność pamięci cache: min. L1 2 x 16 kb 8 Pojemność pamięci cache: min. L2 2MB 9 Obsługa instrukcji 32-bit Dysk twardy HDD 2 pojemność: 250 GB 3 interfejs: Serial ATA II, NCQ/3Gbit str. 15

16 5 prędkość obrotowa min obr./min.- podać Pamięć operacyjna 1. Typ pamięci: DDR 2 2. Pojemność pamięci: 2 GB 3. tryb dual channel 4. Maks. częstotliwość pracy: 800 MHz Napęd optyczny 1. Napęd optyczny (rodzina): DVD ROM ( nie dopuszcza się napędu DVD- RW ) 2. Typ napędu: Wewnętrzny 3. Interfejs: S - ATA 4. Rodzaje odczytywanych płyt: DVD + R / DVD + R9 / DVD + RW / DVD - R / DVD - RW / DVD - ROM / CD - R / CD - RW / CD 5. Mechanizm podawania płyt: tacka Napęd FDD MB 3, 5 1. Typ Wewnętrzny Zasilacz awaryjny UPS 1. Wartości na wyjściu Moc wyjściowa: min. 300W / min. 500 VA Maksymalna moc, jaką moŝna skonfigurować: min. 300W / min. 500 VA Napięcie wyjściowe: 230V Gniazda wyjściowe: min. 1x IEC 320 C13 (Ochrona przeciwprzepięciowa), min. 3x IEC 320 C13 (Zasilanie zapasowe), min. 2x IEC Jumpers (Ochrona przeciwprzepięciowa) 2. Wartości na wejściu Nominalne napięcie wejściowe: 230V Częstotliwość na wejściu: 50/60 Hz +/- 3% ( autodetekcja ) Typ gniazda wejściowego: IEC-320- C14 inlet Długość przewodu zasilania: min metry Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym: 196 min. 280V Zmienny zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym: 160 min.300v str. 16

17 3. Akumulatory i czas podtrzymania Typ akumulatora: Bezobsługowe baterie ołowiowo-kwasowe Typowy czas pełnego ładowania akumulatora: max. 6 godziny Typowy czas podtrzymaniaprzy obciąŝeniu 50% : min minuty (150 W) Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciąŝeniu: min. 3.8 minuty (300 W) 4. Komunikacja i zarządzanie Port komunikacyjny: min. 1x DB-9 RS- 232, min. 1x USB Panel przedni: Diody LED wsakzują pracę z sieci : pracę z baterii : stan wymiany baterii : wskaźniki stanu przeciąŝenia Alarm dźwiękowy: Alarm podczas pracy na baterii: znaczny stan wyczerpania baterii : ciągły sygnał dźwiękowy w stanie przeciąŝenia 5. Ochrona przed przepięciami i filtracja Znamionowa energia przepięcia (w dŝulach): min. 300 DŜule Filtracja: Full time multi-pole noise filtering : min. 5% IEEE surge letthrough : zero clamping response time : meets UL 1449 Ochrona linii danych: RJ-45 ochrona linii modem/faks (dwuŝyłowa linia) 6. Cechy fizyczne Maksymalna wysokość: mm Maksymalna szerokość: mm Maksymalna głębokość: mm CięŜar netto: max KG 7. Parametry środowiskowe Środowisko operacyjne: 0 min. 40 C Wilgotność względna podczas pracy: 0% Wysokość n.p.m. podczas pracy: 0 min metry Temperatura (przechowywanie): -15 min. 45 C Wilgotność względna (przechowywanie): 0% Poziom hałasu w odległości 1 m od powierzchni urządzenia: max dba Odprowadzanie ciepła: max BTU/godz. str. 17

18 Certyfikaty i zgodność z normami 1 Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Microsoft Windows Hardware Compatibility List na daną platformę systemową (wydruk ze strony), potwierdzenie producenta o zgodności z DMI 2.0 (Desktop Management Interface ) oraz z WMI 1.5 ( Windows Management Instrumentation ) 2 Deklaracja zgodności CE, widoczne oznaczenie CE na górnej ścianie obudowy 3 Certyfikaty jakości ISO 9001 i Certyfikat ISO9241 dla oferowanego modelu komputera 5 Zgodność z normami EN55022/B, EN55024, EN /3 6 Poziom emitowanego hałasu, mierzony wg normy ISO 7779 i wykazany według normy ISO 9296 w trybie jałowym (IDLE) powinien wynosić nie więcej niŝ 21 db (potwierdzony stosownym dokumentem producenta komputera oświadczenie wraz z raportem badawczym oferowanego modelu komputera wykonanym przez notyfikowane laboratorium). Dopuszcza się dokumenty techniczne w języku angielskim. Badanie musi zostać wykonane dla kompletnego zestawu o oferowanych lub wyŝszych parametrach wydajnościowych, wraz z uruchomionym systemem Windows Vista. 7 Certyfikacja Energy Star w wersji co najmniej 5.0 dla oferowanego modelu komputera - Wymagane jest, aby oferowany model komputera znajdował się na liście produktów certyfikowanych przez U.S. Environemental Protection Agency (EPA) dostępnej na poniŝszej stronie internetowej i był uprawniony do oznaczenia logo Energy Star w wersji 5. Wspierane oprogramowanie 1 Linux, Windows Mysz i klawiatura 1 zgodne z USB 1.2 System operacyjny str. 18

19 1 Licencja dla Windows Vista Business 32bit z prawami do instalacji Windows XP Proffesional w polskiej wersji językowej Recovery Windows Vista Business Muli B, OEM (preinstalowany) wraz z nośnikiem pozwalającym na ponowną instalację systemu niewymagającą wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon Nośnik Windows XP Proffesional w polskiej wersji językowej, płyta przygotowana przez producenta komputera, do automatycznej instalacji na danej jednostce (System wraz ze sterownikami), niewymagająca wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon Oprogramowanie Office zawierające w pakiecie WORD, EXCELL, POWER POINT ORAZ OUTLOOK Patchcord UTP 3. 0 m kat. 6 Oprogramowanie antywirusowe 1. - Zapewnia ochronę przed wirusami, spyware, adware oraz phishingiem, sprawdzając w czasie rzeczywistym wszystkie otwierane, uruchamiane i zapisywane zbiory, pliki pobierane z Internetu oraz pocztę elektroniczną Ochronę w czasie rzeczywistym uzupełnia skaner uruchamiany na Ŝądanie lub według harmonogramu Korzystanie z technologii ThreatSense łączącej klasyczne skanowanie przy uŝyciu baz sygnatur z zaawansowaną analizą heurystyczną. 4. MoŜliwość aktualizacji baz sygnatur wirusów w pełni automatycznie z serwerów producenta lub z lokalnych serwerów. Aktualizacja przeprowadzana jest na zasadzie inkrementacji - niewielkie pliki aktualizacyjne minimalizują obciąŝenie sieci. 5. Zainfekowane zbiory mogą być przenoszone do bezpiecznej kwarantanny. Wrogie programy przechowywane są w postaci zaszyfrowanej, nie zagraŝając w Ŝaden sposób komputerowi. Inne 1. Patchcord UTP 3. 0 m kat. 6 str. 19

20 2. jednostka główna nie moŝe być opląbowana, musi być moŝliwość zdjęcia obudowy bez ryzyka utraty gwarancji. 3. Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, dostępna (ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801) w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umoŝliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia -weryfikację konfiguracji fabrycznej wraz z wersją fabrycznie dostarczonego oprogramowania (system operacyjny,szczegółowa konfiguracja sprzętowa - CPU, HDD, pamięć) -czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji -MoŜliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera -MoŜliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reŝimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera str. 20

21 4. Oprogramowanie wyprodukowane i wspierane przez producenta komputera wraz z licencją do zarządzania w sieci, pozwalające minimum na: -pracę w architekturze serwer-klient - licencja musi pozwalać na pełne wykorzystanie aplikacji w wymaganym zakresie -moŝliwość zdalnego przypisania dla jednego, lub grupy komputerów unikalnego numeru inwentarzowego widocznego zdalnie dla administratora jak i bezpośrednio w BIOS maszyny - monitoring systemu i przekazywanie informacji o zdarzeniach na stację administratorską (konsola graficzna na stacji zarządzającej, konsola tekstowa, , sms) -moŝliwość konfiguracji i weryfikacji zakresu i stopnia szczegółowości alertów przekazywanych na stację administratorską oraz wybór sposobu informacji o zdarzeniu -monitoring komponentów takich jak: dysku twardy (SMART), pamięci, wentylatorów, stanu czujnika otwarcia obudowy, monitoring temperatury wewnętrznej komputera - zdalne zarządzanie BIOS: wprowadzanie i zmiana haseł BIOS, archiwizacja i aktualizacja BIOSu dla pojedynczego komputera i grupy komputerów jednocześnie; modyfikacja sekwencji bootowania; - generowanie raportów dot. pojedynczych komputerów lub grup komputerów, w zakresie zainstalowanych komponentów, systemu operacyjnego oraz aplikacji - inwentaryzacja szczegółowa komputera: -odczyt modelu, numeru seryjnego i numer inwentarzowego komputera - wersja i model płyty głównej, wersja BIOS; - model, wersja firmware i numer seryjny dysku twardego, - model, wersja firmware i numer seryjny napędu optycznego - sposób obsadzenia kości pamięci wraz z informacją o zainstalowanych kościach (pojemność, oznaczenie, numer seryjny kości) str. 21

22 5. Oprogramowanie wyprodukowane i wspierane przez producenta komputera pozwalające minimum na: - praca w środowisku Windows XP i Vista, DOS - pełną diagnostykę sprzętową komputera (praca dysku twardego, płyty głównej i jej układów, praca podsystemu pamięci, karty graficznej), pozwalającą na wykrycie usterki z wyprzedzeniem lub jej weryfikację -odczyt informacji o systemie: numer seryjny, numer inwentarzowy -eksport informacji do plików danych Gwarancja 36 miesięcy, na części i robociznę realizowana na miejscu z GWARANTOWANYM CZASEM NAPRAWY do końca następnego dnia roboczego od zgłoszenia ( wymagane oświadczenie producenta komputera), dostępność części zamiennych do oferowanego modelu komputera, przez co najmniej 5 lat po zakończeniu produkcji ( wymagane oświadczenie producenta) Instalacja Instalacja i konfiguracja sprzętu w miejscach wskazanych przez Zamawiającego Przedmiot zamówienia: Producent / Oferent:. KOMPUTER zestaw II 1 szt. Typ: Rok produkcji:.. L.p. PARAMETRY / WARUNKI WARTOŚĆ WYMAGANA (graniczna) WARTOŚCI I PARAMETRY OFEROWANE LUB POTWIERDZENIE Obudowa 1. Typ obudowy Tower, fabrycznie przystosowana do pracy w pionie i w poziomie 2. w standardzie BTX 3. całkowita liczba wnęk zewnętrznych min. 3 szt 4. obudowa musi umoŝliwiać instalację 4 wewnętrznych dysków twardych (3.5 ) w sposób nie utrudniający moŝliwości uŝycia wnęk zewnętrznych lub instalacji jakichkolwiek kart rozszerzeń. str. 22

23 5. wbudowany trwale w obudowę, w części górnej wyświetlacz ciekłokrystaliczny, działający niezaleŝnie od systemu operacyjnego, pozwalający na odczytanie co najmniej następujących informacji: - stan zasilania (obecność zasilania, hibernacja, itp.) - aktywność sieci LAN - aktywność dysków twardych - błędy w pracy komputera - proces bootowania stacji wraz z informacją o ewentualnych błędach - MAC adres zintegrowanej karty sieciowej - wersja zainstalowanego BIOS i numer seryjny płyty głównej Sposób prezentacji i zakres wyświetlanych informacji musi być konfigurowalny z poziomu BIOS komputera. 6. Złącza na przednim panelu audio: min. 2x USB 7. obudowa zapewniająca moŝliwość beznarzędziowej obsługi w zakresie otwarcia obudowy (nie dopuszcza się Ŝadnego rodzaju śrub w tym np. motylkowych), wymiany i instalacji kart rozszerzeń i dysków twardych (moŝliwość interwencyjnego, szybkiego zabezpieczenia przez uŝytkownika dysku twardego) bez konieczności uŝycia narzędzi 8. licencja na system operacyjny oraz numer seryjny komputera umieszczony na górnej części obudowy 9. czujnik otwarcia obudowy (sposób montaŝu czujnika nie moŝe ograniczać lub uniemoŝliwiać instalacji kart rozszerzeń) 10. fabrycznie zintegrowany zamek obudowy niewystający poza obrys obudowy (nie dopuszcza się kłódek itp.) 11. wbudowany głośnik podłączony do karty muzycznej 12. Szerokość: max. 215 mm 13. Wysokość: max. 446 mm 14. Głębokość max. 525 mm Zasilacz 1 Maks. moc 500 W str. 23

24 2 Typ PFC Aktywne 3 Gwarantowanej sprawność co najmniej 85% (tzw 85+) CPU 1. Typ procesora: zgodny z: - gniazdo procesora: Socket LGA Liczba rdzeni pamięc cache min. 8MB 4 Częstotliwość taktowania procesora min. 2,26 GHz Płyta Główna 1. ATX, 2. Magistrala:, min. Socket LGA Szyna pamięci:, min. DDR3 1333Mhz 4. Maksymalna wielkość pamięci: min. 24GB 5. Wbudowany układ dźwiękowy, moŝliwość wyłączenia karty muzycznej w BIOS 6. Układ LAN - moŝliwość wyłączenia karty sieciowej w BIOS, moŝliwość odczytania adresu MAC karty z BIOS komputera 7. Zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000 Mbps z opcją Wake on LAN 8. 2x PCI Express o szybkości x16, generacja x PCI Express o szybkości x x PCI 32bit 11. 1xSPDIF 12. zintegrowany kontroler 6 x SATA II z obsługą macierzy RAID w trybie 0/1/5/ Złącze USB2.0: min 10x 1. Porty PS/2 min. 2 szt. 2. Port RS-232 min. 1-podać 3. Port LPT min. 1-podać 14. zintegrowany kontroler FireWire IEEE1394 (moŝliwość deaktywacji w BIOS) 15. zintegrowany z płytą główną moduł TPM 1.2, 16. Dysk twardy 1. Rodzaj dysku: Standardowy (nośnik magnetyczny) 2. Pojemność po sformatowaniu: min. 500 GB 3. interfejs: Serial ATA II, NCQ/3Gbit 4. Prędkość obrotowa silnika min obr./min 5. Pojemność pamięci podręcznej, min. 16 MB fabrycznie przystosowany do pracy ciągłej 6. Typ napędu: Wewnętrzny str. 24

25 Karta graficzna 1 Niezintegrowana, z 512MB pamięci własnej 10 Typ złącza: 1x DVI-I and 2x Display Port Pamięć operacyjna 1. Typ pamięci: DDR 3 2. Pojemność pamięci: 4GB 3. Dual / Quad: 2 x 2GB 4. Maks. częstotliwość pracy: 1333 MHz Karta dźwiękowa 1 Zintegrowana, moŝliwość wyłączenia karty muzycznej w BIOS Napęd optyczny 1. Napęd optyczny (rodzina): DVD-RW 2. Typ napędu: Wewnętrzny, 1. Interfejs: S - ATA 3. Mechanizm podawania płyt: Tacka, 4. Dołączone oprogramowanie do nagrywania i odtwarzania płyt DVD Mysz, Klawiatura 1. zgodne z USB 1.2 Dodatkowa Karta sieciowa 1. 10/100/1000 Mbps WoL, Zasilacz awaryjny UPS 1. Wartości na wyjściu Moc wyjściowa: min. 300W / min. 500 VA Maksymalna moc, jaką moŝna skonfigurować: min. 300W / min. 500 VA Napięcie wyjściowe: 230V Gniazda wyjściowe: min. 1x IEC 320 C13 (Ochrona przeciwprzepięciowa), min. 3x IEC 320 C13 (Zasilanie zapasowe), min. 2x IEC Jumpers (Ochrona przeciwprzepięciowa) str. 25

26 2. Wartości na wejściu Nominalne napięcie wejściowe: 230V Częstotliwość na wejściu: 50/60 Hz +/- 3% ( autodetekcja ) Typ gniazda wejściowego: IEC-320-C14 inlet Długość przewodu zasilania: min metry Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym: 196 min. 280V Zmienny zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym: 160 min.300v 3. Akumulatory i czas podtrzymania Typ akumulatora: Bezobsługowe baterie ołowiowo-kwasowe Typowy czas pełnego ładowania akumulatora: max. 6 godziny Typowy czas podtrzymaniaprzy obciąŝeniu 50% : min minuty (150 W) Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciąŝeniu: min. 3.8 minuty (300 W) 4. Komunikacja i zarządzanie Port komunikacyjny: min. 1x DB-9 RS- 232, min. 1x USB Panel przedni: Diody LED wsakzują pracę z sieci : pracę z baterii : stan wymiany baterii : wskaźniki stanu przeciąŝenia Alarm dźwiękowy: Alarm podczas pracy na baterii: znaczny stan wyczerpania baterii : ciągły sygnał dźwiękowy w stanie przeciąŝenia 5. Ochrona przed przepięciami i filtracja Znamionowa energia przepięcia (w dŝulach): min. 300 DŜule Filtracja: Full time multi-pole noise filtering : min. 5% IEEE surge letthrough : zero clamping response time : meets UL 1449 Ochrona linii danych: RJ-45 ochrona linii modem/faks (dwuŝyłowa linia) 6. Cechy fizyczne Maksymalna wysokość: mm Maksymalna szerokość: mm Maksymalna głębokość: mm CięŜar netto: max KG str. 26

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy. Zamawiający: Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Gmina Nysa Urząd Miejski w Nysie ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa tel. 77 4080513, tel./fax 77 4080553, www.nysa.pl, zp_nysa@op.onet.pl S P E C Y F I K A C J A istotnych warunków zamówienia publicznego dla

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o. 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47 MATERIAŁY PRZETARGOWE

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o. 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47 MATERIAŁY PRZETARGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o. 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47 R01/55/2014 MATERIAŁY PRZETARGOWE Dotyczy: przetargu otwartego na Zakup fabrycznie nowych zestawów komputerowych z

Bardziej szczegółowo

Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ

Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Nr referencyjny: COI-ZZAK.3201.10.2013 Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: COI-ZZAK.3201.12.2013 Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO dla Biura Państwowej Komisji Akredytacyjnej W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

Zakup i dostawa serwerów dla Sądu Rejonowego w Gnieźnie ul. Franciszkańska 9/10, 62-200 Gniezno Wydział Ksiąg Wieczystych.

Zakup i dostawa serwerów dla Sądu Rejonowego w Gnieźnie ul. Franciszkańska 9/10, 62-200 Gniezno Wydział Ksiąg Wieczystych. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: Zakup i dostawa serwerów dla Sądu Rejonowego w Gnieźnie ul. Franciszkańska 9/10, 62-200 Gniezno Wydział Ksiąg Wieczystych. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Sąd Okręgowy w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Sąd Okręgowy w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin , Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Sąd Okręgowy w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin Dostawa sprzętu komputerowego. Nr. Sprawy: Nr. Sprawy: D.ZP-2820/20/11 Zatwierdził: Dyrektor

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ ZP 4/2009)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ ZP 4/2009) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ ZP 4/2009) Przetarg nieograniczony na świadczenie usług: - Ubezpieczenia autobusów komunikacji miejskiej, Postępowanie jest przeprowadzane zgodnie z ustawą

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: IAM-ZP/109/2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: IAM-ZP/109/2011 Instytut Adama Mickiewicza Ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę sprzętu IT

Bardziej szczegółowo

Zakup i dostawa sprzętu informatycznego dla Sądu Okręgowego w Poznaniu

Zakup i dostawa sprzętu informatycznego dla Sądu Okręgowego w Poznaniu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: Zakup i dostawa sprzętu informatycznego dla Sądu Okręgowego w Poznaniu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) O WARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. ul. Jabłoniowa 55 80-180 Gdańsk Polska Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego tel. (+58) 326 01 00, fax (+58) 322 15 76, www.zut.com.pl zut@zut.com.pl 30/PN/2013

Bardziej szczegółowo

Sprawa VII G 2401/16/12

Sprawa VII G 2401/16/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Zamościu ul. Szczebrzeska 47, 22-400 Zamość tel: 84 639 60 91 do 93 ; fax: 84 639 33 25; www.zamosc.po.gov.pl ZAPRASZA DO

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A. Obsługa prawna Urzędu Miejskiego w Nysie

S P E C Y F I K A C J A. Obsługa prawna Urzędu Miejskiego w Nysie Gmina Nysa Urząd Miejski w Nysie ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa tel. ( 077) 4080513, tel./fax ( 077) 4080553 www.nysa.pl, zp_nysa@op.onet.pl Nr zamówienia BZP/341/AO/31/10 S P E C Y F I K A C J A istotnych

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA HALI NAMIOTOWEJ W KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ

DOSTAWA HALI NAMIOTOWEJ W KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ Gmina Miasta Dębica ul. Ratuszowa 2 39-200 Dębica woj. podkarpackie tel. 014 68 38 100 fax. 014 68 38 161 adres internetowy: www.debica.pl e-mail: umdebica@um.debica.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW Nr Sprawy : WP.271.12.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA URZĘDU MIEJSKIEGO W KONINIE W 2013 ROKU postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: Gmina Mokobody Plac Chreptowicza 25 08-124 Mokobody Polska Nr nadany sprawie przez Zamawiającego Nr tel. +48 25 641 13 15 Nr fax +48 25 641 13 15 Adres internetowy e-mail: mokobody@gminy.pl

Bardziej szczegółowo

Dostawa zestawów komputerowych

Dostawa zestawów komputerowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, ul. Niepodległości 16, 10 045 Olsztyn, tel: 089-522-95-00, fax. 089-522-95-05, www.kwpsp.olsztyn.pl

Bardziej szczegółowo

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWY

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWY Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Biuro ds. Zamówień Publicznych Pl. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin (pok. nr 397) ZAPRASZA DO ZŁOśENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Formalności jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty... 13 16. 17. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy...

Spis treści: Formalności jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty... 13 16. 17. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy... Rozdział Spis treści: 1. Postanowienia ogólne... 3 2. Opis przedmiotu zamówienia... 4 3. Termin wykonania zamówienia... 5 4. Warunki udziału w postępowaniu i ich ocena... 5 5. Wykaz oświadczeń i dokumentów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) IP.ZP.341-32-2/06 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z 2004r

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) IZBA CELNA WE WROCŁAWIU ul. Hercena 11 50-950 Wrocław Wrocław, dnia 08.11.2013r. Z A T W I E R D Z A M : data zatwierdzenia: 12.11.2013r. Na oryginale podpisał Z-ca Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu Leszek

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA ul. Szosa Zambrowska 1/27 tel/fax 86-2156949 NIP 718-16 - 85-955 ZP- komputery /2011 07.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Dostawa biurowych urządzeń drukujących SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

Dostawa biurowych urządzeń drukujących SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Dostawa biurowych urządzeń drukujących SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY 85-128 BYDGOSZCZ UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 52 32 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 1/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr WZP-341-1/25/09 NA DOSTAWY. Specyfikacja niniejsza (zwana dalej SIWZ) zawiera 26 stron, w tym:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr WZP-341-1/25/09 NA DOSTAWY. Specyfikacja niniejsza (zwana dalej SIWZ) zawiera 26 stron, w tym: Gmina Otwock, którą reprezentuje: Prezydent Miasta Otwocka ul. Armii Krajowej 5 05-400 Otwock tel. (0-22) 779 20 01 fax (0-22) 779 42 25 www.otwock.pl umotwock@otwock.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW UNIWERSYTET WARSZAWSKI Wydział Matematyki Informatyki i Mechaniki ul. Banacha 2, Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Urząd Miasta Czeladź 41-250 Czeladź, ul. Katowicka 45 tel. 76 37 974 fax.76-33-694 e-mail administracyjny@um.czeladz.pl ZP / 30 / D / SE-AG / 08 Czeladź, czerwiec 2008r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM,

Bardziej szczegółowo

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW UNIWERSYTET WARSZAWSKI Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) ul. Szczepanowskiego 15A 60-541 Poznań Polska Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego +48 (61) 845-62-00 +48 (61) 841-10-09 www.wfosgw.poznan.pl bip.wfosgw.poznan.pl biuro@wfosgw.poznan.pl FOŚ/I-OA/251/2/07

Bardziej szczegółowo