SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)"

Transkrypt

1 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KRAŚNIKU ul. Chopina Kraśnik tel. (81) adres internetowy: adres poczty elektronicznej: Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: SPZOZ/ZP/12/2009 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWY przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.)) [NAZWA POSTĘPOWANIA DOSTAWA ORAZ INSTALACJA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ DOSTAWA I MONTAś SKŁADNIKÓW INFRASTRUKTURY SERWEROWEJ DLA SP ZOZ KRAŚNIK] SIWZ sporządzili: Rafał Poleszak -. Grzegorz Targosiński -. Opis przedmiotu zamówienia i kryteria oceny przygotowali: Krzysztof Putkowski - SIWZ zatwierdził: dnia 7 czerwca 2009 r Piotr Krawiec.. Podpis. str. 1

2 1. Nazwa i adres Zamawiającego. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku Ul. Chopina 13, Kraśnik Kierownik Zamawiającego: Pan Piotr Krawiec Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kraśniku. Dane do korespondencji w sprawie zamówienia: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku Ul. Chopina 13, Kraśnik do korespondencji w sprawie zamówienia: i odczytywany w dni robocze, w godzinach Oznaczenie Wykonawcy. Na potrzeby niniejszej SIWZ za Wykonawcę - uwaŝa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złoŝyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. 3. Tryb udzielania zamówienia. Przetarg nieograniczony. 4. Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest: DOSTAWA ORAZ INSTALACJA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ DOSTAWA I MONTAś SKŁADNIKÓW INFRASTRUKTURY SERWEROWEJ DLA SP ZOZ KRAŚNIK 2. Wymagania techniczne a) Wymagania graniczne dotyczące parametrów technicznych poszczególnych urządzeń zawiera Załącznik nr 1 niniejszej SIWZ. b) Brak jakiejkolwiek wymaganej wartości granicznej w oferowanej konfiguracji poszczególnych urządzeń spowoduje odrzucenie oferty c) Oferowany sprzęt powinien być wyprodukowany nie później jak w roku 2009 fabrycznie nowy, nieuŝywany, nie eksponowany. d) W złoŝonej ofercie naleŝy podać opisy parametrów sprzętu ujętego (wycenionego) w ofercie, a nie opcje fakultatywne. e) W celu potwierdzenia parametrów naleŝy dołączyć do oferty opisy techniczne producentów oferowanego sprzętu f) Zaoferowany asortyment winien być dopuszczony do obrotu na terenie kraju zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. (Potwierdzone kopie ww dokumentów naleŝy dołączyć do oferty) g) Sprzęty powinny posiadać znak bezpieczeństwa. h) Oferowany sprzęt musi być kompletny i gotowy do uŝytkowania bez Ŝadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi). 3. Warunki gwarancji i serwis a) Oferent musi podać w swojej ofercie okres i szczegółowe warunki gwarancji oraz zapewnić bezpłatne przeszkolenie w zakresie zasad obsługi urządzenia. b) W przypadku wystąpienia awarii Dostawca zobowiązuje się w ciągu 24 godz. od momentu otrzymania zgłoszenia naprawić usterkę w siedzibie Zamawiającego lub dostarczyć urządzenie zastępcze umoŝliwiające prawidłowe działanie. str. 2

3 c) Czas gwarancji nie krótszy niŝ 36 miesięcy od daty uruchomienia urządzenia d) Liczba 2 napraw tego samego elementu spowoduje wymianę elementu na nowy. e) Bezwarunkowy nieodpłatny serwis w trakcie trwania umowy gwarancyjnej. f) Serwis na terenie Polski- podać w ofercie lokalizacje. 5. Zamówienia częściowe Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych: Pakiet I- dostawa oraz instalacja sprzętu komputerowego Pakiet II - dostawa i montaŝ składników infrastruktury serwerowej 6. Zamówienia uzupełniające Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. 7. Informacja o ofercie wariantowej Zamawiający nie dopuszcza moŝliwości składania ofert wariantowych. 8. Termin wykonania zamówienia Termin wykonania zamówienia: 60 dni od daty podpisania umowy. 9. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków. O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy spełniający następujące warunki: 1. Spełniają warunki określone w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, t.j. którzy: a) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia, b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;, c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, Ocena spełniania powyŝszych warunków oparta będzie o zasadę spełnia nie spełnia i zostanie przeprowadzona w oparciu o dokumenty złoŝone zgodnie z rozdziałem IX SIWZ, zgodnie z poniŝszym opisem dokonania oceny ich spełniania. Ad. 1.a Na potwierdzenie spełnienia warunku posiadania uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia naleŝy przedłoŝyć: - aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, w zakresie koniecznym do wykonania zamówienia, wystawionego nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Ad. 1.b - wykaz wykonanych, dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, Ŝe te dostawy lub usługi zostały wykonane naleŝycie. str. 3

4 Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli w tych latach Wykonawca wykonał minimum 1 dostawę sprzętu komputerowego, o wartości nie mniejszej niŝ 80% łączna wartości składanej oferty Ad. 1.c i 1.d Ocena na podstawie złoŝonego oświadczenia. 10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się udzielenie zamówienia. 1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złoŝyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt 9 SIWZ. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 11. Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. Zamawiający nie będzie wymagał zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. 12. Wadium Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 13. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ dokonywane będą w walucie polskiej (złoty polski zł, PLN) 14. Opis sposobu przygotowania oferty. 1. Wymagania podstawowe. 1) KaŜdy Wykonawca moŝe złoŝyć tylko jedną ofertę. 2) Ofertę naleŝy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ. 3) Oferta musi być podpisana przez osoby upowaŝnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iŝ jeŝeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa(pełnomocnictw) wynika, iŝ do reprezentowania Wykonawcy(ów) upowaŝnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. 4) UpowaŜnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, Ŝe jeŝeli upowaŝnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty naleŝy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upowaŝnione. 5) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź teŝ przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej z niniejszą SIWZ formie. str. 4

5 6) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złoŝenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy firmy i siedziby. 7) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem oferty z uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 u.p.z.p. 2. Forma oferty. 1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w jednym egzemplarzu, mieć formę pisemną i format nie większy niŝ A4. Arkusze o większych formatach naleŝy złoŝyć do formatu A4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii wraz z tłumaczeniem na język polski, potwierdzonego przez Wykonawcę. 2) Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie. 3) Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu. 4) Całość oferty powinna być złoŝona w formie uniemoŝliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie. 5) Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być parafowane przez osobę (lub osoby jeŝeli do reprezentowania Wykonawcy upowaŝnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane i parafowane. 6) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę. 7) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny być złoŝone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby jeŝeli do reprezentowania Wykonawcy upowaŝnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. 8) Zamawiający moŝe Ŝądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złoŝona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie moŝe sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób. 3. Zawartość oferty. Kompletna oferta musi zawierać: a) Formularz oferty, podpisany przez upełnomocnionych przedstawicieli (wg określonego wzoru zał. do SIWZ). JeŜeli prawo do podpisywania oferty nie wynika z dołączonych dokumentów, naleŝy dołączyć pełnomocnictwo do podpisania oferty. b) aktualny wypis/odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej/, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. str. 5

6 c) oświadczenie, Ŝe wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu zgodne z art 22 ust. 1 art. 24 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (wg wzoru stanowiącego zał. nr 2 do SIWZ), podpisane przez upełnomocnionych przedstawicieli. d) opisy techniczne producenta oferowanego sprzętu e) dokumenty dopuszczające oferowany sprzęt do sprzedaŝy i eksploatacji na terenie kraju, zgodnie z obowiązującymi przepisami f) wykaz wykonanych, dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, Ŝe te dostawy lub usługi zostały wykonane naleŝycie. g) strony katalogowe z asortymentem, którego oferta dotyczy poświadczone za zgodność z oryginałem. h) Oświadczenie o wykonaniu zamówienia przez podwykonawców ze wskazaniem w której części zamówienia będzie ono powierzone (wg załączonego wzoru zał. do SIWZ). 1) poŝądane przez Zamawiającego jest złoŝenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty. 4. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca moŝe zastrzec i odpowiednio zabezpieczyć w ofercie tę część, stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, którą Zamawiający nie będzie mógł ujawnić. 15. Wyjaśnianie i zmiany w treści SIWZ 1. Wyjaśnianie treści SIWZ. Wykonawca moŝe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, Ŝe prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niŝ 6 dni przed terminem składania ofert. Zamawiający jednocześnie przekaŝe treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ i opublikuje na swojej stronie internetowej. Udzielając wyjaśnień Zamawiający nie ujawni źródła zapytania. 2. Zmiany w treści SIWZ. a) W uzasadnionych przypadkach zamawiający moŝe przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeŝeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją takŝe na tej stronie. b) Modyfikacje są kaŝdorazowo wiąŝące dla Wykonawców. c) JeŜeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuŝa termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz na stronie internetowej, jeŝeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie. 16. Zebranie Wykonawców. Zamawiający zastrzega sobie moŝliwość zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści niniejszej SIWZ. Zamawiający sporządzi informację zawierającą zgłoszone na zebraniu zapytania o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ oraz odpowiedzi na str. 6

7 nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania Zamawiający doręczy niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano niniejszą SIWZ. 17. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane drogą elektroniczną uwaŝa się za złoŝone w terminie, jeŝeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje naleŝy przekazywać do zamawiającego drogą elektroniczną lub pisemnie: SP ZOZ Kraśnik, ul. Chopina 13, Kraśnik Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami wyznacza się następujące osoby: w sprawach dokumentacji przetargowej Rafał Poleszak tel. (0 81) w sprawach przedmiotu zamówienia Krzysztof Putkowski tel. (0 81) , 18. Miejsce, termin i sposób złoŝenia oferty. 1. Oferty naleŝy składać w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kraśniku budynek administracyjny Sekretariat I piętro pokój 105 w terminie do dnia 19 czerwca 2009 r do godz Oferty naleŝy składać w nieprzejrzystych i zamkniętych kopertach lub opakowaniach. Ofertę naleŝy zapakować w opakowanie (kopertę) zewnętrzne i wewnętrzne. Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana do Zamawiającego w sposób następujący (poza oznaczeniami podanymi niŝej koperta wewnętrzna będzie posiadać nazwę i adres wykonawcy): Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kraśniku ul. Chopina Kraśnik Oferta Przetargowa na zakup sprzętu komputerowego i serwera (nie otwierać przed dn godz ) 3. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania powyŝszych warunków przez oferentów. 19. Zmiany lub wycofanie złoŝonej oferty. 1. Skuteczność zmian lub wycofania złoŝonej oferty. Wykonawca moŝe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŝoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złoŝonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert. 2. Zmiana złoŝonej oferty. Zmiany, poprawki lub modyfikacje złoŝonej oferty muszą być złoŝone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty (paczki) zawierające zmiany naleŝy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA". W przypadku złoŝenia kilku ZMIAN kopertę (paczkę) kaŝdej ZMIANY naleŝy dodatkowo opatrzyć napisem zmiana nr.... str. 7

8 3. Wycofanie złoŝonej oferty. Wycofanie złoŝonej oferty następuje poprzez złoŝenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie naleŝy złoŝyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę(paczkę) zawierającą powiadomienie naleŝy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE". 20. Miejsce i termin otwarcia ofert. Otwarcie złoŝonych ofert nastąpi dnia 19 czerwca 2009 r do godz. o godz w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kraśniku budynek administracyjny I piętro pokój Tryb otwarcia ofert 1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 2. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające oferty, których dotyczy "WYCOFANIE". Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania. 3. Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem kopert (paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zmiany zostaną dołączone do oferty. 4. W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający kaŝdorazowo ogłosi obecnym: a) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana; b) informacje dotyczące ceny (odpowiednio całej oferty, części przy ofertach częściowych oraz wariantów), terminu wykonania zamówienia, PowyŜsze informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania przetargowego. 5. Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, Zamawiający przekazuje im niezwłocznie informacje, o których mowa powyŝej w pkt i 21.4.a)-b) niniejszej SIWZ. 22. Zwrot oferty bez otwierania. Ofertę złoŝoną po terminie Zamawiający zwróci bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 23. Termin związania ofertą 1. Wykonawca pozostaje związany złoŝoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego moŝe przedłuŝyć termin związania ofertą, z tym Ŝe zamawiający moŝe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyraŝenie zgody na przedłuŝenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŝszy jednak niŝ 60 dni 3. Odmowa wyraŝenia zgody, o której mowa w poprzednim pkt., nie powoduje utraty wadium. 4. Zgoda Wykonawcy na przedłuŝenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłuŝeniem okresu waŝności wadium albo, jeŝeli nie jest to moŝliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłuŝony okres związania ofertą. 24. Opis sposobu obliczenia ceny. 1. Podana w ofercie cena musi być wyraŝona w złotych polskich zł, PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu naleŝytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 2. Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty. str. 8

9 3. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w niniejszej SIWZ wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 25. Kryteria oceny ofert. 1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 1) zostaną złoŝone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania; 2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie: Kryterium Znaczenie Procentowe kryterium Maksymalna ilość punktów jakie moŝe otrzymać oferta za dane kryterium Cena ( C ) 100 % 100 punktów 3 Zasady oceny kryterium "Cena" (C). W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania: gdzie: Pi(C) Cmin Ci Max (C) Pi (C) = C min Max (C) Ci ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena"; najniŝsza cena spośród wszystkich waŝnych i nieodrzuconych ofert; cena oferty "i"; maksymalna ilość punktów jakie moŝe otrzymać oferta za kryterium "Cena". 4. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu(tym) Wykonawcy(Wykonawcom), który(rzy) przedstawi(ą) najniŝszą cenę za realizację danej części zamówienia. 5. JeŜeli Zamawiający nie moŝe dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, Ŝe zostały złoŝone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złoŝyli te oferty, do złoŝenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyŝszych niŝ zaoferowane w złoŝonych ofertach. 26. Oferta z raŝąco niską ceną. 1. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera raŝąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 2. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 3. Zamawiający odrzuca ofertę: 1) Wykonawcy, który nie złoŝył wyjaśnień lub str. 9

10 2) jeŝeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, Ŝe oferta zawiera raŝąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 3) jeŝeli złoŝone wyjaśnienia są ogólnikowe i nie wzkazują jednoznacznie dlaczego zaproponowana cena znacząco odbiega od wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia. 27. Uzupełnienie oferty. Stosownie do treści art. 26 ust. 3 u.p.z.p., Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złoŝyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złoŝyli pełnomocnictw, albo którzy złoŝyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złoŝyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złoŝenia w wyznaczonym terminie, chyba Ŝe mimo ich złoŝenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby uniewaŝnienie postępowania. ZłoŜone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niŝ w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert. 28. Tryb oceny ofert. 1. Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek. 1) W toku badania i oceny ofert Zamawiający moŝe Ŝądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złoŝonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złoŝonej oferty oraz, z zastrzeŝeniem treści następnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 2) Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złoŝyli oferty. 2. Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ. Ocena zgodności oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie z zastrzeŝeniem treści art. 26 ust. 3 u.p.z.p. 3. Sprawdzanie wiarygodności ofert. 1) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i próbek. 2) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, Ŝe złoŝenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3) u.p.z.p. 3) Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ na wynik postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2) u.p.z.p., niezaleŝnie od innych skutków przewidzianych prawem. 29. Wykluczenie Wykonawcy. 1. Zamawiający wykluczy Wykonawców z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w stosownie do treści art. 24 ust. 1 i 2 u.p.z.p. 2. Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę, o wykluczeniu z niniejszego postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. str. 10

11 30. Odrzucenie oferty 1. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 u.p.z.p. 2. Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców o odrzuceniu ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 31. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania 1. Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie zasady i kryteria określone w SIWZ. 2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. 3. Wykonawcy, zostanie wskazane miejsce i termin podpisania umowy. 4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający przekaŝe i opublikuje zawiadomienie o udzieleniu zamówienia zgodnie z art. 92 u.p.z.p. 32. Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego zamówienia. 1. Zgodnie z art. 139 u.p.z.p. umowa w sprawie niniejszego zamówienia: 1) zostanie zawarta w formie pisemnej; 2) mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeŝeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej; 3) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej; 4) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest toŝsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie; 5) jest zawarta na okres wskazany w niniejszej SIWZ; 6) jest niewaŝna: a) jeŝeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 u.p.z.p., b) w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w niniejszej SIWZ. 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialnośc za wykonanie umowy. 3. Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w Załączniku nr 3 niniejszej SIWZ. 33. UniewaŜnienie postępowania 1. Zamawiający uniewaŝni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w sytuacjach określonych w art. 93 ust. 1 u.p.z.p. 2. O uniewaŝnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 3. W przypadku składania ofert częściowych, do uniewaŝnienia w części postępowania o udzielenie zamówienia pkt niniejszej SIWZ stosuje się odpowiednio. 34. Środki ochrony prawnej 1. Informacje ogólne. 1.Wykonawcom, oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu niniejszego zamówienia doznał lub moŝe doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane art. 179 i n. u.p.z.p. 2. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt niniejszej SIWZ są: a)protest, b)odwołanie, str. 11

12 c)skarga do sądu. 3. Środki ochrony prawnej, przysługują: a.) Wykonawcom, b.) innym osobom, o których mowa w art. 179 ust. 1 u.p.z.p., c.) organizacjom zrzeszającym Wykonawców, o których mowa w art. 179 u.p.z.p. 2. Protest. Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, moŝna wnieść pisemny protest do Zamawiającego na zasadach określonych w art u.p.z.p. 4) Odwołanie. Od oddalenia lub odrzucenia protestu przysługuje odwołanie. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w ciągu 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, informując jednocześnie Zamawiającego o wniesieniu odwołania. Szczegółowo kwestie odnoszące się do odwołania przedstawione są w art.184 z zastrzeŝeniem ust. 1a -193 u.p.z.p. 35. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą poczty elektronicznej uwaŝa się za złoŝone w terminie, jeŝeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje naleŝy przekazywać do zamawiającego drogą elektroniczną lub pisemnie: SP ZOZ Kraśnik, ul. Chopina 13, Kraśnik Protest moŝe być złoŝony tylko pisemnie w siedzibie Zamawiającego lub przesłany pocztą na adres: SP ZOZ Kraśnik, ul. Chopina 13, Kraśnik 36. Podwykonawstwo. Zamawiający Ŝąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 37. Wykaz załączników do niniejszych SIWZ. Załącznikami do niniejszej SIWZ są następujące wzory: l.p. Oznaczenie Załącznika Nazwa Załącznika Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 opis sprzętu komputerowego dotyczący wymaganych parametrów granicznych formularz cenowy oferty dotyczący sprzętu komputerowego 1. Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 2. Załącznik nr 4 Wzór umowy 3. Załącznik nr 5 Oświadczenie Wykonawcy o Wskazane w tabeli powyŝej załączniki Wykonawca wypełnia stosownie do treści pkt 14 niniejszej SIWZ. Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów wynikające ze złoŝenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści załączników. str. 12

13 Załącznik nr 1 do SIWZ opis sprzętu komputerowego dotyczący wymaganych parametrów granicznych Zestawienie parametrów do opisu przedmiotu zamówienia Pakiet I Przedmiot zamówienia: Producent / Oferent:... KOMPUTERY zestaw I 70 szt. Typ: Rok produkcji:.. L.p. PARAMETRY / WARUNKI WARTOŚĆ WYMAGANA (graniczna) WARTOŚCI I PARAMETRY OFEROWANE LUB POTWIERDZENIE Obudowa 1. Typ obudowy: Microtower w standardzie µatx 2. zewnętrzne zatoki 5.25 cala min. 2 szt 3. zewnętrzna zatoka 3,5 cala min. 2 szt 4. wewnętrzne zatoki 3,5 cala min. 2 szt 5. Gniazdo USB na panelu przednim:. min. 2 szt 6. Gniazdo mikrofonowe na panelu 1 szt przednim 7. Gniazdo słuchawkowe na panelu 1 szt przednim: 8. Wysokość: max 355 mm 9. Szerokość: max. 175 mm 10. Głębokość: max. 425 mm 11. otwierana boczna ściana obudowy umoŝliwiająca dostęp do wszystkich podzespołów komputera 12. oczko w obudowie do zabezpieczenia kłódką, slot Kensington 13. licencja na system operacyjny oraz numer seryjny komputera umieszczony na górnej części obudowy Zasilacz 1 Maks. moc 300 W 2 Typ PFC Aktywne str. 13

14 3 Gwarantowanej sprawność co najmniej 85% (tzw 85+) Płyta Główna 1. Typ gniazda procesora: LGA Obsługa technologii Hyper-Threading: 3. Liczba gniazd procesorów: 1 4. Liczba gniazd DDR2 min Częstotliwość szyny pamięci: 800 MHz 6. Maksymalna wielkość pamięci: min. 8 GB 7. 1x VGA, 1x DVI 8. Wbudowany układ dźwiękowy, moŝliwość wyłączenia karty muzycznej w BIOS 9. Układ LAN - moŝliwość wyłączenia karty sieciowej w BIOS, moŝliwość odczytania adresu MAC karty z BIOS komputera 10. Typ zintegrowanej karty sieciowej: 10/100/1000 Mbps WoL, PXE 11. Złącza zewnętrzne 12. Złącza USB 2.0: min. 8-podać 13. Złącza PCI: min. 1-podać 14. Złącza PCI-E 16x min. 1-podać 15. Złącza PCI-E 1x min. 1-podać 16. Dodatkowe informacje o portach USB 2.0 Min. 2 x USB 2.0 (przedni panel) - podać 17. Obsługa pamięci masowych 18. Porty PS/2 min. 2 szt. 19. Port RS-232 min. 1-podać 20. Port LPT min. 1-podać 21. Karta graficzna - do 256 MB pamięci własnej lub współdzielonej z pamięcią systemową (nie wymagane jest uzupełnienie pamięci RAM) 22. moŝliwość odczytania z BIOS komputera informacji o numerze seryjnym, numerze inwentaryzacyjnym (asset tag),moŝliwość odczytania z BIOS dokładnych informacji o procesorze co najmniej model, typ, częstotliwości FSB, prędkości rzeczywista, ilość pamięci cache 23. moŝliwość wyłączenia pracy wielordzeniowej procesora z pozycji BIOS (konieczne w przypadku niektórych aplikacji str. 14

15 24. MoŜliwość zabezpieczenia hasłem dostępu do systemu operacyjnego i dostępu do BIOS komputera - zabezpieczenia te muszą działać niezaleŝnie od siebie, moŝliwość zabezpieczenia dysku twardego w sposób uniemoŝliwiający moŝliwość odczytu danych po podłączeniu dysku do innego komputera 25. moŝliwość wyłączenia portów COM, USB, FDD z BIOS komputera bez pośrednictwa systemu operacyjnego ani bez pośrednictwa urządzeń zewnętrznych, blokada zapisu na dyskietkach 3,5 cala 26. moŝliwość ograniczenia dostępu do portów USB dla dysków i pamięci flash pracujących w standardzie USB 1.x i 2.x, 27. rozwiązanie sprzętowe zintegrowane w płycie głównej komputera zapewniające moŝliwość przywrócenia BIOS w przypadku jego uszkodzenia (ataki wirusów itp.) lub nieudanej aktualizacji bez pośrednictwa jakichkolwiek urządzeń zewnętrznych i w sytuacji, gdy obraz na monitorze nie jest wyświetlany i/lub nie ma moŝliwości wprowadzania znaków za pomocą konsoli tekstowej 28. moŝliwość manualnego obniŝenia poziomu głośności komputera z poziomu BIOS poprzez aktywację funkcji pracy z obniŝoną głośnością dla dysku twardego, napędu optycznego i wentylatorów wbudowanych wewnątrz obudowy Procesor 1 Typ procesora: dwurdzeniowy 2 Typ gniazda Socket Liczba rdzeni w strukturze procesora: 2 5 Częstotliwość taktowania procesora min. 2,8 GHz -podać 7 Pojemność pamięci cache: min. L1 2 x 16 kb 8 Pojemność pamięci cache: min. L2 2MB 9 Obsługa instrukcji 32-bit Dysk twardy HDD 2 pojemność: 250 GB 3 interfejs: Serial ATA II, NCQ/3Gbit str. 15

16 5 prędkość obrotowa min obr./min.- podać Pamięć operacyjna 1. Typ pamięci: DDR 2 2. Pojemność pamięci: 2 GB 3. tryb dual channel 4. Maks. częstotliwość pracy: 800 MHz Napęd optyczny 1. Napęd optyczny (rodzina): DVD ROM ( nie dopuszcza się napędu DVD- RW ) 2. Typ napędu: Wewnętrzny 3. Interfejs: S - ATA 4. Rodzaje odczytywanych płyt: DVD + R / DVD + R9 / DVD + RW / DVD - R / DVD - RW / DVD - ROM / CD - R / CD - RW / CD 5. Mechanizm podawania płyt: tacka Napęd FDD MB 3, 5 1. Typ Wewnętrzny Zasilacz awaryjny UPS 1. Wartości na wyjściu Moc wyjściowa: min. 300W / min. 500 VA Maksymalna moc, jaką moŝna skonfigurować: min. 300W / min. 500 VA Napięcie wyjściowe: 230V Gniazda wyjściowe: min. 1x IEC 320 C13 (Ochrona przeciwprzepięciowa), min. 3x IEC 320 C13 (Zasilanie zapasowe), min. 2x IEC Jumpers (Ochrona przeciwprzepięciowa) 2. Wartości na wejściu Nominalne napięcie wejściowe: 230V Częstotliwość na wejściu: 50/60 Hz +/- 3% ( autodetekcja ) Typ gniazda wejściowego: IEC-320- C14 inlet Długość przewodu zasilania: min metry Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym: 196 min. 280V Zmienny zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym: 160 min.300v str. 16

17 3. Akumulatory i czas podtrzymania Typ akumulatora: Bezobsługowe baterie ołowiowo-kwasowe Typowy czas pełnego ładowania akumulatora: max. 6 godziny Typowy czas podtrzymaniaprzy obciąŝeniu 50% : min minuty (150 W) Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciąŝeniu: min. 3.8 minuty (300 W) 4. Komunikacja i zarządzanie Port komunikacyjny: min. 1x DB-9 RS- 232, min. 1x USB Panel przedni: Diody LED wsakzują pracę z sieci : pracę z baterii : stan wymiany baterii : wskaźniki stanu przeciąŝenia Alarm dźwiękowy: Alarm podczas pracy na baterii: znaczny stan wyczerpania baterii : ciągły sygnał dźwiękowy w stanie przeciąŝenia 5. Ochrona przed przepięciami i filtracja Znamionowa energia przepięcia (w dŝulach): min. 300 DŜule Filtracja: Full time multi-pole noise filtering : min. 5% IEEE surge letthrough : zero clamping response time : meets UL 1449 Ochrona linii danych: RJ-45 ochrona linii modem/faks (dwuŝyłowa linia) 6. Cechy fizyczne Maksymalna wysokość: mm Maksymalna szerokość: mm Maksymalna głębokość: mm CięŜar netto: max KG 7. Parametry środowiskowe Środowisko operacyjne: 0 min. 40 C Wilgotność względna podczas pracy: 0% Wysokość n.p.m. podczas pracy: 0 min metry Temperatura (przechowywanie): -15 min. 45 C Wilgotność względna (przechowywanie): 0% Poziom hałasu w odległości 1 m od powierzchni urządzenia: max dba Odprowadzanie ciepła: max BTU/godz. str. 17

18 Certyfikaty i zgodność z normami 1 Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Microsoft Windows Hardware Compatibility List na daną platformę systemową (wydruk ze strony), potwierdzenie producenta o zgodności z DMI 2.0 (Desktop Management Interface ) oraz z WMI 1.5 ( Windows Management Instrumentation ) 2 Deklaracja zgodności CE, widoczne oznaczenie CE na górnej ścianie obudowy 3 Certyfikaty jakości ISO 9001 i Certyfikat ISO9241 dla oferowanego modelu komputera 5 Zgodność z normami EN55022/B, EN55024, EN /3 6 Poziom emitowanego hałasu, mierzony wg normy ISO 7779 i wykazany według normy ISO 9296 w trybie jałowym (IDLE) powinien wynosić nie więcej niŝ 21 db (potwierdzony stosownym dokumentem producenta komputera oświadczenie wraz z raportem badawczym oferowanego modelu komputera wykonanym przez notyfikowane laboratorium). Dopuszcza się dokumenty techniczne w języku angielskim. Badanie musi zostać wykonane dla kompletnego zestawu o oferowanych lub wyŝszych parametrach wydajnościowych, wraz z uruchomionym systemem Windows Vista. 7 Certyfikacja Energy Star w wersji co najmniej 5.0 dla oferowanego modelu komputera - Wymagane jest, aby oferowany model komputera znajdował się na liście produktów certyfikowanych przez U.S. Environemental Protection Agency (EPA) dostępnej na poniŝszej stronie internetowej i był uprawniony do oznaczenia logo Energy Star w wersji 5. Wspierane oprogramowanie 1 Linux, Windows Mysz i klawiatura 1 zgodne z USB 1.2 System operacyjny str. 18

19 1 Licencja dla Windows Vista Business 32bit z prawami do instalacji Windows XP Proffesional w polskiej wersji językowej Recovery Windows Vista Business Muli B, OEM (preinstalowany) wraz z nośnikiem pozwalającym na ponowną instalację systemu niewymagającą wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon Nośnik Windows XP Proffesional w polskiej wersji językowej, płyta przygotowana przez producenta komputera, do automatycznej instalacji na danej jednostce (System wraz ze sterownikami), niewymagająca wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon Oprogramowanie Office zawierające w pakiecie WORD, EXCELL, POWER POINT ORAZ OUTLOOK Patchcord UTP 3. 0 m kat. 6 Oprogramowanie antywirusowe 1. - Zapewnia ochronę przed wirusami, spyware, adware oraz phishingiem, sprawdzając w czasie rzeczywistym wszystkie otwierane, uruchamiane i zapisywane zbiory, pliki pobierane z Internetu oraz pocztę elektroniczną Ochronę w czasie rzeczywistym uzupełnia skaner uruchamiany na Ŝądanie lub według harmonogramu Korzystanie z technologii ThreatSense łączącej klasyczne skanowanie przy uŝyciu baz sygnatur z zaawansowaną analizą heurystyczną. 4. MoŜliwość aktualizacji baz sygnatur wirusów w pełni automatycznie z serwerów producenta lub z lokalnych serwerów. Aktualizacja przeprowadzana jest na zasadzie inkrementacji - niewielkie pliki aktualizacyjne minimalizują obciąŝenie sieci. 5. Zainfekowane zbiory mogą być przenoszone do bezpiecznej kwarantanny. Wrogie programy przechowywane są w postaci zaszyfrowanej, nie zagraŝając w Ŝaden sposób komputerowi. Inne 1. Patchcord UTP 3. 0 m kat. 6 str. 19

20 2. jednostka główna nie moŝe być opląbowana, musi być moŝliwość zdjęcia obudowy bez ryzyka utraty gwarancji. 3. Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, dostępna (ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801) w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umoŝliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia -weryfikację konfiguracji fabrycznej wraz z wersją fabrycznie dostarczonego oprogramowania (system operacyjny,szczegółowa konfiguracja sprzętowa - CPU, HDD, pamięć) -czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji -MoŜliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera -MoŜliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reŝimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera str. 20

21 4. Oprogramowanie wyprodukowane i wspierane przez producenta komputera wraz z licencją do zarządzania w sieci, pozwalające minimum na: -pracę w architekturze serwer-klient - licencja musi pozwalać na pełne wykorzystanie aplikacji w wymaganym zakresie -moŝliwość zdalnego przypisania dla jednego, lub grupy komputerów unikalnego numeru inwentarzowego widocznego zdalnie dla administratora jak i bezpośrednio w BIOS maszyny - monitoring systemu i przekazywanie informacji o zdarzeniach na stację administratorską (konsola graficzna na stacji zarządzającej, konsola tekstowa, , sms) -moŝliwość konfiguracji i weryfikacji zakresu i stopnia szczegółowości alertów przekazywanych na stację administratorską oraz wybór sposobu informacji o zdarzeniu -monitoring komponentów takich jak: dysku twardy (SMART), pamięci, wentylatorów, stanu czujnika otwarcia obudowy, monitoring temperatury wewnętrznej komputera - zdalne zarządzanie BIOS: wprowadzanie i zmiana haseł BIOS, archiwizacja i aktualizacja BIOSu dla pojedynczego komputera i grupy komputerów jednocześnie; modyfikacja sekwencji bootowania; - generowanie raportów dot. pojedynczych komputerów lub grup komputerów, w zakresie zainstalowanych komponentów, systemu operacyjnego oraz aplikacji - inwentaryzacja szczegółowa komputera: -odczyt modelu, numeru seryjnego i numer inwentarzowego komputera - wersja i model płyty głównej, wersja BIOS; - model, wersja firmware i numer seryjny dysku twardego, - model, wersja firmware i numer seryjny napędu optycznego - sposób obsadzenia kości pamięci wraz z informacją o zainstalowanych kościach (pojemność, oznaczenie, numer seryjny kości) str. 21

22 5. Oprogramowanie wyprodukowane i wspierane przez producenta komputera pozwalające minimum na: - praca w środowisku Windows XP i Vista, DOS - pełną diagnostykę sprzętową komputera (praca dysku twardego, płyty głównej i jej układów, praca podsystemu pamięci, karty graficznej), pozwalającą na wykrycie usterki z wyprzedzeniem lub jej weryfikację -odczyt informacji o systemie: numer seryjny, numer inwentarzowy -eksport informacji do plików danych Gwarancja 36 miesięcy, na części i robociznę realizowana na miejscu z GWARANTOWANYM CZASEM NAPRAWY do końca następnego dnia roboczego od zgłoszenia ( wymagane oświadczenie producenta komputera), dostępność części zamiennych do oferowanego modelu komputera, przez co najmniej 5 lat po zakończeniu produkcji ( wymagane oświadczenie producenta) Instalacja Instalacja i konfiguracja sprzętu w miejscach wskazanych przez Zamawiającego Przedmiot zamówienia: Producent / Oferent:. KOMPUTER zestaw II 1 szt. Typ: Rok produkcji:.. L.p. PARAMETRY / WARUNKI WARTOŚĆ WYMAGANA (graniczna) WARTOŚCI I PARAMETRY OFEROWANE LUB POTWIERDZENIE Obudowa 1. Typ obudowy Tower, fabrycznie przystosowana do pracy w pionie i w poziomie 2. w standardzie BTX 3. całkowita liczba wnęk zewnętrznych min. 3 szt 4. obudowa musi umoŝliwiać instalację 4 wewnętrznych dysków twardych (3.5 ) w sposób nie utrudniający moŝliwości uŝycia wnęk zewnętrznych lub instalacji jakichkolwiek kart rozszerzeń. str. 22

23 5. wbudowany trwale w obudowę, w części górnej wyświetlacz ciekłokrystaliczny, działający niezaleŝnie od systemu operacyjnego, pozwalający na odczytanie co najmniej następujących informacji: - stan zasilania (obecność zasilania, hibernacja, itp.) - aktywność sieci LAN - aktywność dysków twardych - błędy w pracy komputera - proces bootowania stacji wraz z informacją o ewentualnych błędach - MAC adres zintegrowanej karty sieciowej - wersja zainstalowanego BIOS i numer seryjny płyty głównej Sposób prezentacji i zakres wyświetlanych informacji musi być konfigurowalny z poziomu BIOS komputera. 6. Złącza na przednim panelu audio: min. 2x USB 7. obudowa zapewniająca moŝliwość beznarzędziowej obsługi w zakresie otwarcia obudowy (nie dopuszcza się Ŝadnego rodzaju śrub w tym np. motylkowych), wymiany i instalacji kart rozszerzeń i dysków twardych (moŝliwość interwencyjnego, szybkiego zabezpieczenia przez uŝytkownika dysku twardego) bez konieczności uŝycia narzędzi 8. licencja na system operacyjny oraz numer seryjny komputera umieszczony na górnej części obudowy 9. czujnik otwarcia obudowy (sposób montaŝu czujnika nie moŝe ograniczać lub uniemoŝliwiać instalacji kart rozszerzeń) 10. fabrycznie zintegrowany zamek obudowy niewystający poza obrys obudowy (nie dopuszcza się kłódek itp.) 11. wbudowany głośnik podłączony do karty muzycznej 12. Szerokość: max. 215 mm 13. Wysokość: max. 446 mm 14. Głębokość max. 525 mm Zasilacz 1 Maks. moc 500 W str. 23

24 2 Typ PFC Aktywne 3 Gwarantowanej sprawność co najmniej 85% (tzw 85+) CPU 1. Typ procesora: zgodny z: - gniazdo procesora: Socket LGA Liczba rdzeni pamięc cache min. 8MB 4 Częstotliwość taktowania procesora min. 2,26 GHz Płyta Główna 1. ATX, 2. Magistrala:, min. Socket LGA Szyna pamięci:, min. DDR3 1333Mhz 4. Maksymalna wielkość pamięci: min. 24GB 5. Wbudowany układ dźwiękowy, moŝliwość wyłączenia karty muzycznej w BIOS 6. Układ LAN - moŝliwość wyłączenia karty sieciowej w BIOS, moŝliwość odczytania adresu MAC karty z BIOS komputera 7. Zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000 Mbps z opcją Wake on LAN 8. 2x PCI Express o szybkości x16, generacja x PCI Express o szybkości x x PCI 32bit 11. 1xSPDIF 12. zintegrowany kontroler 6 x SATA II z obsługą macierzy RAID w trybie 0/1/5/ Złącze USB2.0: min 10x 1. Porty PS/2 min. 2 szt. 2. Port RS-232 min. 1-podać 3. Port LPT min. 1-podać 14. zintegrowany kontroler FireWire IEEE1394 (moŝliwość deaktywacji w BIOS) 15. zintegrowany z płytą główną moduł TPM 1.2, 16. Dysk twardy 1. Rodzaj dysku: Standardowy (nośnik magnetyczny) 2. Pojemność po sformatowaniu: min. 500 GB 3. interfejs: Serial ATA II, NCQ/3Gbit 4. Prędkość obrotowa silnika min obr./min 5. Pojemność pamięci podręcznej, min. 16 MB fabrycznie przystosowany do pracy ciągłej 6. Typ napędu: Wewnętrzny str. 24

25 Karta graficzna 1 Niezintegrowana, z 512MB pamięci własnej 10 Typ złącza: 1x DVI-I and 2x Display Port Pamięć operacyjna 1. Typ pamięci: DDR 3 2. Pojemność pamięci: 4GB 3. Dual / Quad: 2 x 2GB 4. Maks. częstotliwość pracy: 1333 MHz Karta dźwiękowa 1 Zintegrowana, moŝliwość wyłączenia karty muzycznej w BIOS Napęd optyczny 1. Napęd optyczny (rodzina): DVD-RW 2. Typ napędu: Wewnętrzny, 1. Interfejs: S - ATA 3. Mechanizm podawania płyt: Tacka, 4. Dołączone oprogramowanie do nagrywania i odtwarzania płyt DVD Mysz, Klawiatura 1. zgodne z USB 1.2 Dodatkowa Karta sieciowa 1. 10/100/1000 Mbps WoL, Zasilacz awaryjny UPS 1. Wartości na wyjściu Moc wyjściowa: min. 300W / min. 500 VA Maksymalna moc, jaką moŝna skonfigurować: min. 300W / min. 500 VA Napięcie wyjściowe: 230V Gniazda wyjściowe: min. 1x IEC 320 C13 (Ochrona przeciwprzepięciowa), min. 3x IEC 320 C13 (Zasilanie zapasowe), min. 2x IEC Jumpers (Ochrona przeciwprzepięciowa) str. 25

26 2. Wartości na wejściu Nominalne napięcie wejściowe: 230V Częstotliwość na wejściu: 50/60 Hz +/- 3% ( autodetekcja ) Typ gniazda wejściowego: IEC-320-C14 inlet Długość przewodu zasilania: min metry Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym: 196 min. 280V Zmienny zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym: 160 min.300v 3. Akumulatory i czas podtrzymania Typ akumulatora: Bezobsługowe baterie ołowiowo-kwasowe Typowy czas pełnego ładowania akumulatora: max. 6 godziny Typowy czas podtrzymaniaprzy obciąŝeniu 50% : min minuty (150 W) Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciąŝeniu: min. 3.8 minuty (300 W) 4. Komunikacja i zarządzanie Port komunikacyjny: min. 1x DB-9 RS- 232, min. 1x USB Panel przedni: Diody LED wsakzują pracę z sieci : pracę z baterii : stan wymiany baterii : wskaźniki stanu przeciąŝenia Alarm dźwiękowy: Alarm podczas pracy na baterii: znaczny stan wyczerpania baterii : ciągły sygnał dźwiękowy w stanie przeciąŝenia 5. Ochrona przed przepięciami i filtracja Znamionowa energia przepięcia (w dŝulach): min. 300 DŜule Filtracja: Full time multi-pole noise filtering : min. 5% IEEE surge letthrough : zero clamping response time : meets UL 1449 Ochrona linii danych: RJ-45 ochrona linii modem/faks (dwuŝyłowa linia) 6. Cechy fizyczne Maksymalna wysokość: mm Maksymalna szerokość: mm Maksymalna głębokość: mm CięŜar netto: max KG str. 26

250GB (min. SATA II; min. 7200 rpm, NCQ/3Gbit, 8mb cache)

250GB (min. SATA II; min. 7200 rpm, NCQ/3Gbit, 8mb cache) . (nazwa firmy) Załącznik nr 1 I. Proponujemy dostawę dla Urzędu Skarbowego w Gorzowie Wlkp., 20 nowych komputerów biurowych typ FUJITSU-SIEMENS, spełniających poniższe parametry techniczne: PARAMETRY

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony nr BDG-V-281-102-MK/06 na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby Instytucji Zarządzającej Zintegrowanym Programem Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI 60 000 EURO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dotyczy dostawy sprzętu komputerowego i materiałów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniŝej 60.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniŝej 60. Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.stycznia2004r prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) z późniejszymi zmianami SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji OSTRÓDA Spółka z o.o. w Tyrowie Tyrowo 104, 14-100 Ostróda Tel. 089 646 72 12, faks 089 646 71 43 Internet: www.pwik.ostroda.pl REGON: 511005186,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

Roboty ślusarskie wykonanie altan śmietnikowych przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Pułaskiego 81

Roboty ślusarskie wykonanie altan śmietnikowych przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Pułaskiego 81 przetarg inny niż zamówienia publiczne Nasz znak: DE/SZP/064/ 140 /2015 22.06.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów, ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny Sprzęt komputerowy i peryferyjny Komputery stacjonarne 44 szt. Nazwa podzespołu Wymagana wartość minimalna 1 Obudowa typu desktop / tower pracująca w pozycji pionowej i poziomej, 1 zewnętrzna zatoka na

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP/3/17/2011/PN/3 Zabrze, 07.01.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawę odczynników laboratoryjnych

Znak sprawy: ZP/3/17/2011/PN/3 Zabrze, 07.01.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawę odczynników laboratoryjnych Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15 Znak sprawy: ZP/3/17/2011/PN/3 Zabrze, 07.01.2011

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO 1) opis przedmiotu zamówienia: dostawa ręczników, prześcieradeł papierowych w roli.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakład Gospodarki Komunalnej w Klembowie Gen. Fr. śymirskiego 38 05-205 Klembów Znak sprawy: ZP-ZGK/1/2009 Klembów, 2009-03-18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zakup, transport i rozplantowanie

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Lp. Nazwa Parametry techniczne Załącznik do Zaproszenia Nr sprawy 1/N/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o parametrach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25/09/2015r. Znak pisma: ZZP/ZP/143/ 706 /15 WYKONAWCY

Warszawa, dnia 25/09/2015r. Znak pisma: ZZP/ZP/143/ 706 /15 WYKONAWCY Warszawa, dnia 25/09/2015r. Znak pisma: ZZP/ZP/143/ 706 /15 WYKONAWCY DOT. POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ZNAK: ZZP-143/15 Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia uprzejmie

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Biblioteka Publiczna

Zamawiający: Biblioteka Publiczna Zamawiający: Adres: 29-100 Włoszczowa, ul. Kościuszki 11 tel.(0-41)394-23-13 fax.(0-41)394-23-13 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PIGśY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,......, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających

Bardziej szczegółowo

Projekt Pierwszy krok współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Pierwszy krok współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance Olszanka 42 08-207 Olszanka ops.olszanka@poczta.fm Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance zwraca się z zapytaniem o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dowóz dzieci dojeżdżających do szkoły w roku 2012. Zatwierdzam: Lutowiska, dnia 12.12.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl Rzeszów: Dostawa wyposaŝenia biura projektu w ramach zadania pn. Przygotowanie projektu,

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT ul. Kościuszki 2, II piętro, pok. 203, Ostróda

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT ul. Kościuszki 2, II piętro, pok. 203, Ostróda Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT ul. Kościuszki 2, II piętro, pok. 203, 14-100 Ostróda tel/fax (89)646-79-57 REGON 511429271 NIP 741-18-94-712 www.atut.org.pl Znak sprawy: ATUT/OCB/ /2011 Ostróda,

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP/21/365/2010/PN/21 Zabrze, 13.05.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Znak sprawy: ZP/21/365/2010/PN/21 Zabrze, 13.05.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15 Znak sprawy: ZP/21/365/2010/PN/21 Zabrze, 13.05.2010

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Nazwa produktu Opis oraz wymagane parametry techniczne ilość Komputer

Zapytanie ofertowe. Nazwa produktu Opis oraz wymagane parametry techniczne ilość Komputer Znak sprawy: SP.253.07.16 Przytoczna, dnia 20.07.2016r. Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Górnośląski Ośrodek Rehabilitacji Dzieci im. dr Adama Szebesty Dietla 5 34-700 Rabka-Zdrój Znak sprawy: ZP/118/2009 Rabka-Zdrój, 2009-03-20 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawę leków do

Bardziej szczegółowo

IM.JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 00-178 WARSZAWA UL.STAWKI 14

IM.JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 00-178 WARSZAWA UL.STAWKI 14 ZESPÓŁ SZKÓŁ POLIGRAFICZNYCH IM.JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 00-178 WARSZAWA UL.STAWKI 14 Warszawa, dnia 05.09.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Druk ksiąŝki Hanny Januszewskiej. O polskim Chrobotku

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Druk ksiąŝki Hanny Januszewskiej. O polskim Chrobotku Oznaczenie sprawy: MPW-ZP-3121/06/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Druk ksiąŝki Hanny Januszewskiej O polskim Chrobotku Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetarg

Bardziej szczegółowo

Zakup samochodu osobowo dostawczego

Zakup samochodu osobowo dostawczego Międzyszkolny Ośrodek Sportu Ul. Sudecka 42 58-500 Jelenia Góra Polska tel:(075) 769-71-40 fax:(075) 769-71-40 http://www.mosjg.pl/ biuro@mosjg.pl miejsce składania ofert: 58-500 Jelenia Góra, ul. Sudecka

Bardziej szczegółowo

Kraków, r. Zapytanie ofertowe

Kraków, r. Zapytanie ofertowe Kraków, 7.09.2015 r. Zapytanie ofertowe Zakup i dostawa zestawów komputerowych na potrzeby prowadzenia zajęć na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja społeczna finansowanych z Dotacji projakościowej MNiSW

Bardziej szczegółowo

SMT750RMI2U 750VA 2U USB/SERIAL/LCD

SMT750RMI2U 750VA 2U USB/SERIAL/LCD SMT750RMI2U 750VA 2U USB/SERIAL/LCD KOD PRODUCENT GWARANCJA AUAPCMR0702 APC 24 miesięcy gwarancja normalna Opis APC Smartups 750VA LCD RM 2U 230V APC SmartUPS, 500 Watts /750 VA, na wejściu 230V /na wyjściu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Negocjacje z ogłoszeniem, znak: CPEzp-IX-SII-15-50-BG/2010

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Główny Urząd Geodezji i Kartografii Cześć I Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa serwera typu rack i pakietu licencji na oprogramowanie 1 1. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO.

p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO. SPECYFIKACJA PRZETARGOWA p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO. Zawartość: 1. Specyfikacja Przetargowa. 2. Druk oferty. 3. Druk oświadczenia. 4. Projekt umowy. I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Miejskie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 Numer sprawy: ZP ZBS PAN/01/2009 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę oligonukleotydów SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 2

Formularz cenowy Pakiet nr 2 ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 2 Formularz cenowy Pakiet nr 2 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/14666/1091/09 ZAMAWIAJĄCY: Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA:

I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA: Załącznik nr 6 C Część C Przedmiot zamówienia dotyczący pkt 1.1.3 SIWZ I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA: 1. Procesor

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068 Strona 1 z 5 Świebodzin: Odbudowa zbiornika wodnego dz. 279/1 pod nazwą JEZIORO BABA Etap I Numer ogłoszenia: 194609-2009; data zamieszczenia: 02.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji centralnego ogrzewania w lokalu użytkowym

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji centralnego ogrzewania w lokalu użytkowym przetarg poniżej 30 000 EURO Nasz znak: DE/SZP/064/ 100 /2015 18.05.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail: wara@praca.gov.

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail: wara@praca.gov. ZP.2010 08/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający : Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie I Komputery stacjonarne Procesor Dwurdzeniowy lub Czterordzeniowy w architekturze x86, zapewniający wydajność komputera obsługującego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja sprzętu komputerowego

Specyfikacja sprzętu komputerowego Załącznik nr 2 Specyfikacja sprzętu komputerowego Zestaw nr 1. 1 Procesor KONFIGURACJA OCZEKIWANA Technologia dwurdzeniowa; Taktowanie min 2,8 Ghz; Pamięć cache min 2 MB; Taktowanie wewnętrzne FSB 1066MHz;

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Załącznik nr 2 do Regulaminu

ZAPYTANIE OFERTOWE. Załącznik nr 2 do Regulaminu . (pieczęć zamawiającego) Szczecin, dnia 21.03.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14 tys. euro,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych Numer sprawy: ZP ZBS PAN/02/2010

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: 12/2008 Wałbrzych, dnia 8.09.2008r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. 58-304 Wałbrzych, ul. Gen. Wł. Andersa 48 NIP 886-26-08-287

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/FB/POKL /13. na zakup wraz z dostawą: komputerów i oprogramowania w ramach projektu Sięgamy wyżej

Zapytanie ofertowe nr 2/FB/POKL /13. na zakup wraz z dostawą: komputerów i oprogramowania w ramach projektu Sięgamy wyżej Zapytanie ofertowe nr 2/FB/POKL.09.01.02-18-277/13 Strona 1 na zakup wraz z dostawą: komputerów i oprogramowania w ramach projektu Sięgamy wyżej Nr POKL. 09.01.02-18-277/13 współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

Część I: Komputery przenośne... 2 LAPTOP STACJA DOKUJĄCA DO LAPTOPA LAPTOP STACJA DOKUJĄCA DO LAPTOPA

Część I: Komputery przenośne... 2 LAPTOP STACJA DOKUJĄCA DO LAPTOPA LAPTOP STACJA DOKUJĄCA DO LAPTOPA Część I: Komputery przenośne... 2 LAPTOP 1... 2 STACJA DOKUJĄCA DO LAPTOPA 1... 4 LAPTOP 2... 5 STACJA DOKUJĄCA DO LAPTOPA 2... 7 1 Część I: Komputery przenośne LAPTOP 1 Element Minimalne wymagania Parametry

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ, ul. Gronowa 20, Poznań, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ, ul. Gronowa 20, Poznań, woj. 1 z 5 2009-10-27 17:09 Poznań: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania: Część I: Zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem Część II: Robocza stacja graficzna MAC z drukarką i oprogramowaniem -

Bardziej szczegółowo

Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie Wykonawcy mają dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: Uwaga:

Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie Wykonawcy mają dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: Uwaga: INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. 25-645 Kielce, ul. Piekoszowska 390 tel.: (41) 346-12-44, fax: (41) 346-03-73 e-mail: pgo_kielce@pro.onet.pl

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA DOSTAWĘ WYPOSAśENIA I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA DOSTAWĘ WYPOSAśENIA I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO NO-0420-08/KM/06 Załącznik nr 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA DOSTAWĘ WYPOSAśENIA I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO 1. Switch 48-portowy - 1szt. Wydajność Przepustowość przełączania 13,6 Gb/s 10,1 mln pakietów

Bardziej szczegółowo

Udzielanie świadczeń w zakresie opieki nad dziećmi do 3 lat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Udzielanie świadczeń w zakresie opieki nad dziećmi do 3 lat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Udzielanie świadczeń w zakresie opieki nad dziećmi do 3 lat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1. Informacje o Zamawiającym: Biuro ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, zwane w dalszej części

Bardziej szczegółowo

5. Napędy wewnętrzne 6. Obudowa: 7. Gniazda rozszerzeń 8. Porty i interfejsy zewnętrzne 1GB/s 9. Karta graficzna 10. Inne 11.

5. Napędy wewnętrzne 6. Obudowa: 7. Gniazda rozszerzeń 8. Porty i interfejsy zewnętrzne 1GB/s 9. Karta graficzna 10. Inne 11. Załącznik nr 6 A Część A Przedmiot zamówienia dotyczący pkt 1.1.1 SIWZ I. Zestaw komputerowy ( Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami ) - 10 szt. o poniżej wskazanych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Grupa Azoty Police Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Policach. Przedmiot zapytania: Montaż króćca DN 1200

ZAPYTANIE OFERTOWE. Grupa Azoty Police Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Policach. Przedmiot zapytania: Montaż króćca DN 1200 Grupa Azoty Police Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Policach zaprasza do złożenia pisemnej oferty oraz udziału w negocjacjach w postępowaniu wyboru wykonawcy w przedmiocie: Przedmiot zapytania: Montaż króćca

Bardziej szczegółowo

1. KOMPUTEROWA STACJA ROBOCZA - konfiguracja wzorcowa lub inny równoważny

1. KOMPUTEROWA STACJA ROBOCZA - konfiguracja wzorcowa lub inny równoważny Zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP/PN/47/2014 ARKUSZ INFORMACJI TECHNICZNEJ CZĘŚĆ I OFEROWANY MODEL Cena netto/1 szt. Potwierdzenie zgodności technicznej oferty 1. KOMPUTEROWA

Bardziej szczegółowo

Węgliniec dnia r. Gmina Węgliniec ul. Sikorskiego Węgliniec , tel/fax

Węgliniec dnia r. Gmina Węgliniec ul. Sikorskiego Węgliniec , tel/fax PR.ZP.4-8/4/13 ( nr postępowania) Węgliniec dnia 07.06.2013r. Gmina Węgliniec ul. Sikorskiego 3 59-940 Węgliniec 075 77 11 435, tel/fax. 075 77 12 551 Na podstawie art. 4, pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r.

Bardziej szczegółowo

Komendant Powiatowy. Państwowej StraŜy PoŜarnej. Ul. Kutrowskiego 20 55-200 Oława REGON: 931950100 NIP: 912-16-52-456

Komendant Powiatowy. Państwowej StraŜy PoŜarnej. Ul. Kutrowskiego 20 55-200 Oława REGON: 931950100 NIP: 912-16-52-456 Zamawiający: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Ul. Kutrowskiego 20 55-200 Oława REGON: 931950100 NIP: 912-16-52-456 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. 1) Serwera o parametrach technicznych: a) Procesor. b) Pamięć operacyjna RAM. c) Pamięć masowa. Ksawerów, dn r.

Zapytanie ofertowe. 1) Serwera o parametrach technicznych: a) Procesor. b) Pamięć operacyjna RAM. c) Pamięć masowa. Ksawerów, dn r. Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDiKSA Ul. Jana Pawła II 27 95-054 Ksawerów NIP 731-18-20-105 Ksawerów, dn. 17.08.2016 r. L.dz. 753 / 2016 Zapytanie ofertowe Samodzielny Publiczny

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE ( dotyczy zamówienia sprzętu komputerowego wraz z montażem adaptacja, instalacją wykonaniem sieci (elektrycznej/lan).

ZAPYTANIE OFERTOWE ( dotyczy zamówienia sprzętu komputerowego wraz z montażem adaptacja, instalacją wykonaniem sieci (elektrycznej/lan). GMINA LUBYCZA KRÓLEWSKA ul. Kolejowa 1 22-680 Lubycza Królewska Tel. 84 66 17 002 Lubycza Królewska, 10.10.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE ( dotyczy zamówienia sprzętu komputerowego wraz z montażem adaptacja,

Bardziej szczegółowo

31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21

31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21 UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE 31 120 KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21 tel. 012 662-44-33, fax. 012 662-44-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę i instalację projektorów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ Załącznik nr 1 do ZASAD UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PRZEZ ZARZĄD MORSKIEGO PORTU POLICE SP. Z O. O. W POLICACH REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ROZDZIAŁ I

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ostrowiec Św., dnia 21 października 2013 Znak sprawy: ARL/PZP/PN/KOMP/2013/8 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek na potrzeby Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pawłowie

Zaproszenie do składania ofert Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek na potrzeby Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pawłowie Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pawłowie Pawłów, 27-225 Pawłów tel. 41 272 16 20 fax. 41 272 16 20 Pawłów, dn. 11.06.2012 r. Zaproszenie do składania ofert Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek na

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 6/2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 6/2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 6/2010 Dostawa pakietu Microsoft Office dla systemu Mac OS X 5 licencji MOLP EDU (wersja Std). Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.02.2010

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 4 Formularz cenowy Pakiet nr 4 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia DZP.381.65.2012.DW Załącznik nr 2 Lp. Nazwa komponentu komputery konfiguracji pierwszej 300 szt. (z syst. operac. i bez syst. operac. - łącznie) Model oferowany: DELL OPTIPLEX

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi IV LEADER Program Rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa opału do Zespołu Szkół w Kandytach

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa opału do Zespołu Szkół w Kandytach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa opału do Zespołu Szkół w Kandytach Rozdział 1. Nazwa i oraz adres zamawiającego Zespół Szkół w Kandytach Kandyty 77; 11-220 Górowo Iławeckie Tel./fax

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE (SWO) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE (SWO) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO WOJSKOWE ZAKŁADY MECHANICZNE SPÓŁKA AKCYJNA ul. Powstańców 5/7 41-100 Siemianowice Śląskie Polska Tel.: (32) 228 57 51 Fax: (32) 228 12 52 www.wzms.pl e-mail: wzms@wzms.pl SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 13/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

Nasz znak: DPS.IV /10. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

Nasz znak: DPS.IV /10. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Nasz znak: DPS.IV.3710-7/10 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) do postępowania o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

/wpisać: model, symbol, producent urządzenia/

/wpisać: model, symbol, producent urządzenia/ Załącznik nr 4a do Części I SIWZ Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów FORMULARZ CENOWY dla części I zamówienia Informacje dot. oferowanego urządzenia Ilość sztuk Cena

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Stężyca SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wójt Gminy Stężyca SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wójt Gminy Stężyca 83-322 Stężyca ul. 9 Marca 7 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa : art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych Dz.U. Nr.19 poz. 177 z dnia 9 lutego

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam : Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych mgr Zbigniew Zajączkowski SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na roboty budowlane o wartości do 60 000 EURO do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. na dostawę sprzętu komputerowego o wartości poniżej 14.000 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE. na dostawę sprzętu komputerowego o wartości poniżej 14.000 euro Gdańsk, dnia. 08.12.2011 r. SE.EA/24/241/02/TK/11 ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę sprzętu komputerowego o wartości poniżej 14.000 euro 1. Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO OTWARTEGO

REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO OTWARTEGO REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO OTWARTEGO prowadzonego w trybie art. 70 1-70 5 kodeksu cywilnego w przedmiocie: usługa serwisowa sprzętu komputerowego i archiwizowania danych dla potrzeb DPS Piłka Zamyślin

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 23 listopad 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 23 listopad 2014 Model : - Producent : - BE400-CP Zalety Powiadomienie o awarii akumulatora Analiza uszkodzeń akumulatorów z funkcją wczesnego ostrzegania, co pozwala na podjęcie prewencyjnych czynności konserwacyjnych

Bardziej szczegółowo

Przebudowa wiatrołapu i schodów wejściowych wraz z budową pochylni w budynku przy ul. Fredry 16A

Przebudowa wiatrołapu i schodów wejściowych wraz z budową pochylni w budynku przy ul. Fredry 16A przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 98 /2015 12.05.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ KOBYLINA KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) , fax (065)

BURMISTRZ KOBYLINA KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) , fax (065) BURMISTRZ KOBYLINA 63-740 KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) 548 24 01, fax (065) 548 21 17 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W SPRAWIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

Vat % Słownie złotych:...

Vat % Słownie złotych:... PAKIET NR 1 1 Sprzęt komputerowy PC szt. 13 Słownie złotych:... -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC L.p. Komponent Parametry wymagane oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0

Bardziej szczegółowo

DZ.RI.332-8/11 OGŁOSZENIE

DZ.RI.332-8/11 OGŁOSZENIE Toruń, dnia 14.11.2011 r. : DZ.RI.332-8/11 OGŁOSZENIE Wojewódzki Urząd Pracy, 87-100 Toruń, ul Szosa Chełmińska 30/32 ogłasza trzy częściowy przetarg nieograniczonego poniżej kwoty określonej w art. 11

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE W SPRAWIE SIWZ

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE W SPRAWIE SIWZ Poznań, 13.02.2014r. Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Ul. Krysiewicza 7/8 61-825 Poznań AZP-381-03/14 ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE W SPRAWIE SIWZ Uprzejmie informujemy,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa Projekt nr WND-RPLD.03.06.00-00-766/11, pn. "Podniesienie konkurencyjności firmy i zwiększenie dostępności usług medycznych" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

S p e c y f i k a c j a. istotnych warunków zamówienia

S p e c y f i k a c j a. istotnych warunków zamówienia SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający : Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi, sp. z o.o. ul. Świecka 68 89-500 Tuchola tel. /0-52/3365730 e-mail: pk@pk.tuchola.pl Nr sprawy: DN/zp/ 9 /

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Jeleniogórskie centrum Informacji i Edukacji Regionalnej Książnica Karkonoska ul. Bankowa JELENIA GÓRA

Zamawiający: Jeleniogórskie centrum Informacji i Edukacji Regionalnej Książnica Karkonoska ul. Bankowa JELENIA GÓRA Zamawiający: Jeleniogórskie centrum Informacji i Edukacji Regionalnej Książnica Karkonoska ul. Bankowa 27 58-500 JELENIA GÓRA Znak sprawy: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU

DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU Al. Marcinkowskiego 32 61-745 Poznań tel. 61 85 66 004 fax. 61 85 66 087 e-mail: sekr.dyr@poznan.so.gov.pl Poznań, dnia 19 października 2012 r. ZP-226-30/12 Wszyscy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI POWYśEJ 14.000 EURO PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI POWYśEJ 14.000 EURO PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI POWYśEJ 14.000 EURO PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Wymiana okien drewnianych skrzynkowych oraz parapetów drewnianych wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 z dnia 19 czerwca 2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 z dnia 19 czerwca 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 z dnia 19 czerwca 2013 r. W związku z realizacją projektu pn.: Budowa platformy do świadczenia e-usługi zarządzania produkcją w architekturze Cloud w modelu SaaS oraz udostępnienia

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy : RIZ.3401-8/10 DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości nie przekraczającej równowartość do kwoty 14 000 EURO na podstawie regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam : Rogoźno, dnia 2.07.2008r. Burmistrz Bogusław Janus OR 3410-1/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zatwierdzam : Rogoźno, dnia 2.07.2008r. Burmistrz Bogusław Janus OR 3410-1/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam : Burmistrz Bogusław Janus Rogoźno, dnia 2.07.2008r. OR 3410-1/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. Informacje o Zamawiającym: GMINA ROGOŹNO, 64-610 Rogoźno ul. Nowa 2, tel. +48

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Część I A I. Komputer przenośny Liczba sztuk: 4 Oferowany model*.. Producent*..

CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Część I A I. Komputer przenośny Liczba sztuk: 4 Oferowany model*.. Producent*.. CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Część I A I. Komputer przenośny Liczba sztuk: 4 Oferowany model*.. Producent*.. Lp. Opis wymagań minimalnych 1 Procesor: Procesor dwurdzeniowy zgodny

Bardziej szczegółowo