Administracja dla gospodarki - podniesienie potencjału uczelni w zakresie oferty dla administracji publicznej MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Administracja dla gospodarki - podniesienie potencjału uczelni w zakresie oferty dla administracji publicznej MATERIAŁY DYDAKTYCZNE"

Transkrypt

1 Administracja dla gospodarki - podniesienie potencjału uczelni w zakresie oferty dla administracji publicznej numer projektu: POKL /09 MATERIAŁY DYDAKTYCZNE ZARZĄRZANIE PROCESEM INWESTYCYJNYM oraz STUDIUM WYKONALNOŚCI POJEKTU Opracowanie: Zespół Ekspertów KPPM Doradztwo Sp. z o.o. Kraków, czerwiec 2011 Strona 1 z 270

2 Opracowanie: KPPM Doradztwo Sp. z o.o. Św. Wawrzyńca 15/35, Kraków Strona 2 z 270

3 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTEM INWESTYCYJNYM Podstawowe pojęcia dotyczące projektu i procesu inwestycyjnego Etapy procesu inwestycyjnego Uczestnicy procesu inwestycyjnego Harmonogramowanie inwestycji Podstawowe regulacje prawne związane z zarządzeniem procesem inwestycyjnym: ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE Podstawowe definicje związane z problematyka zagospodarowania przestrzennego Tereny zamknięte Zasady zagospodarowania i zabudowy terenów Decyzje lokalizacyjne Podstawowe akty prawne związane z zagospodarowaniem przestrzennym PRAWO BUDOWLANE Zakres regulacji ustawy Prawo budowlane Podstawowe definicje wg Prawa budowlanego: Podstawowe unormowania ustawy Prawo budowlane: Akty prawne w randze ustaw kluczowe dla przygotowania i realizacji procesu inwestycyjnego: OCHRONA ŚRODOWISKA W PROCESIE INWESTYCYJNYM Podstawowe definicje: Podstawowe zasady ochrony środowiska w procesie inwestycyjnym Obszary Natura Inwestycje wymagające decyzji środowiskowych. Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Podstawowe akty prawne związane z ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym: PROCEDURA ADMINISTRACYJNA W PROCESIE INWESTYCYJNYM Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego Procedury administracyjne poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych Procedury związane z rozpoczęciem budowy i oddawaniem do użytku obiektów budowlanych Strona 3 z 270

4 5.4. Podstawowe akty prawne regulujące procedury bezpośrednio związanie z wykonywaniem budowy ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Podstawowe definicje: Podstawowe zasady udzielania zamówień publicznych i przeprowadzania procedur związanych z udzieleniem zamówień publicznych: Tryby udzielania zamówień publicznych na: roboty budowlane, prace przedprojektowe, prace projektowe, inwestorstwo zastępcze, nadzory inwestorskie Roboty dodatkowe, zamienne Najważniejsze terminy w zamówienia publicznych UNIJNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH Wprowadzenie Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata (NSRO) - rola i znaczenie NSRO dla realizacji głównych celów polityki spójności w Polsce Omówienie horyzontalnych celów szczegółowych NSRO Szczegółowy podział funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w Polsce na poszczególne programy operacyjne Omówienie programów operacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości finansowania wybranych rodzajów projektów inwestycyjnych Główne źródła finansowania inwestycji ekologicznych i poprawiających jakości środowiska naturalnego Główne źródła finansowania inwestycji drogowych i w zakresie rozwoju sieci i systemów transportowych Główne źródła finansowania inwestycji w zakresie edukacji i infrastruktury dydaktycznej oraz sportowej Główne źródła finansowania inwestycji w zakresie infrastruktury kultury i turystyki Główne źródła finansowania inwestycji w zakresie infrastruktury sfery B+R (badawczo-rozwojowej, w tym - uczelni wyższych) Główne źródła inwestycji w infrastrukturę ochrony zdrowia Główne źródła finansowania inwestycji wpływających na spójność wewnętrzną regionu oraz inwestycji wspierających rozwój gospodarczy regionu Strona 4 z 270

5 8. ZASADY PRZYGOTOWANIA STUDIUM WYKONALNOŚCI I BIZNES PLANU Sporządzanie studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych Znaczenie i funkcje studium wykonalności, zgodność z wnioskiem aplikacyjnym oraz pozostałą dokumentacją projektową Główne elementy struktury studium, budowa dokumentu na przykładzie wytycznych do studium wykonalności w ramach MRPO (projekty inwestycyjne) Analiza problemowa i drzewo celów jako podstawa dobrze sporządzonego rozdziału dotyczącego logiki interwencji oraz uzasadnienia projektu Analiza otoczenia społeczno-ekonomicznego; odniesienia do dokumentów strategicznych Poprawnie opracowana analiza instytucjonalna prezentacja Wnioskodawcy/Beneficjenta i jego potencjału; Trwałość instytucjonalna projektu projekty realizowane indywidualne i w ramach konsorcjów (partnerstwo) Dobrze przygotowana analiza techniczna projektu, w tym omówienie typowych opcji wariantowych (analiza wariantowa); Analiza popytu i/lub analiza odbiorców projektu Długofalowe oddziaływanie projektu i analiza społeczno-ekonomiczna Analiza kosztów i korzyści, wrażliwości i ryzyka, analiza jakościowa w projektach inwestycyjnych Realizacja polityk horyzontalnych w projektach inwestycyjnych (w tym dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych, niedyskryminacja, przeciwdziałanie różnym rodzajom wykluczenia, wpływ projektów na zrównoważony rozwój i politykę społeczeństwa informacyjnego) Najczęściej popełniane błędy w trakcie sporządzania studium wykonalności Wprowadzenie do tematyki biznes planu Zasady poprawnego opracowania biznes planu, najczęściej popełniane błędy w jego przygotowaniu Rodzaje biznes planów w zależności od typu finansowania jakie planuje pozyskać Beneficjent Struktura biznes planu z jakich części powinien się składać prawidłowo przygotowany biznes plan na przykładzie formularzy dokumentacji do MRPO Działanie 2.1 schemat A (projekty inwestycyjne przedsiębiorstw), oraz POIG Działanie 1.4 (projekty celowe) Orzecznictwo NSA w zagadnieniach związanych z procesem inwestycyjnym wybór Strona 5 z 270

6 CZĘŚĆ I ZARZĄDZANIE PROJEKTEM INWESTYCYJNYM 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTEM INWESTYCYJNYM 1.1. Podstawowe pojęcia dotyczące projektu i procesu inwestycyjnego Projekt inwestycyjny zadanie mające na celu budowę nowego obiektu budowlanego lub remont, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę istniejącego obiektu budowlanego. Proces inwestycyjny w budownictwie działania i decyzje zmierzające do wybudowania nowego lub modernizacji (remontu, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy) istniejącego obiektu budowlanego. Inwestycje budowlane nakłady finansowe ponoszone na nabycie, wybudowanie nowych lub modernizację istniejących obiektów budowlanych. Cykl realizacji inwestycji czas trwania procesu inwestycyjnego, dzielony na etapy. Cykl realizacji inwestycji to czas liczony od podjęcia przez inwestora decyzji o realizacji danego projektu inwestycyjnego do dnia przekazania obiektu do użytkowania. Z kolei cykl budowy to czas liczony od dnia przekazania przez Inwestora placu budowy Wykonawcy do dnia protokolarnego odbioru przez Inwestora zrealizowanego obiektu. Strona 6 z 270

7 Budowa wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego (za: Art. 3 ustawy Prawo budowlane) Roboty budowlane budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego (za: Art. 3 ustawy Prawo budowlane). Równoważne pojęcie, np. w przypadku zamówień publicznych roboty budowlano-montażowe. Przebudowa wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem takich charakterystycznych parametrów jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji (w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego) (za: Art. 3 ustawy Prawo budowlane) Remont wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym (za: Art. 3 ustawy Prawo budowlane) Modernizacja roboty budowlane wykonane (lub: nakłady finansowe poniesione) w celu unowocześnienia i trwałego ulepszenia istniejącego budynku lub lokalu, a w konsekwencji zwiększenia jego wartości użytkowej, estetycznej i finansowej. Modernizacja nie jest remont polegający na odtworzeniu stanu zużytego obiektu lub jego elementów. Pojęcie modernizacja usunięte zostało z Prawa budowlanego (nie jest terminem budowlanym). Ocena społeczna inwestycji ocena właściwości użytkowych i estetycznych. Ocena ekonomiczna inwestycji ocena kosztów realizacji i korzyści ekonomicznych oraz czasu realizacji. Cechą większości inwestycji publicznych jest to, że ocena korzyści ekonomicznych jest trudna, a niekiedy niemożliwa do przeprowadzenia. Kryterium, jakie najczęściej stosuje się przy ich ocenie, jest minimalizacja (albo ostatnio: optymalizacja) kosztów osiągnięcia założonych celów społecznych i gospodarczych Etapy procesu inwestycyjnego Przykładowe etapy procesu inwestycyjnego: Programowanie inwestycji Strona 7 z 270

8 Projektowanie Uzyskiwanie niezbędnych opinii, uzgodnień, zezwoleń Realizacja inwestycji Przekazanie do eksploatacji rozpoczęcie użytkowania. Etapy realizacji inwestycji kubaturowej: Prace przygotowawcze: organizacja placu budowy Wyburzenia i rozbiórki Stan surowy: otwarty: budynek posiadający ściany konstrukcyjne, stropy i dach, bez tynków, okien, drzwi i instalacji zamknięty: stan poprzedni + okna i drzwi Roboty instalacyjne Stan wykończeniowy Zagospodarowanie terenu Wyposażenie Etapowanie realizacji inwestycji kubaturowej przy wznoszeniu wielokondygnacyjnego budynku: Poziom -1 (kondygnacja podziemna) Poziom 0 (parter pierwsza kondygnacja nadziemna) Poziom +1 Poziom +2 Etapowanie inwestycji w harmonogramach rzeczowo - finansowych: Poziom -1 (kondygnacja podziemna) Wykopy o ścianach umocnionych Płyta fundamentowa: płyta fundamentowa: osie A-A1 B-B1... deskowanie... zbrojenie... betonowanie Strona 8 z 270

9 ... pielęgnacja płyta fundamentowa: osie C-C1 D-D1 Ściany żelbetowe Stropy żelbetowe Instalacje sanitarne Instalacje elektryczne Roboty wykończeniowe Tynki Posadzki Poziom 0 (parter pierwsza kondygnacja nadziemna) Elementy konstrukcyjne żelbetowe: slupy, nadproża i podciągi Ściany murowe Stropy żelbetowe Instalacje sanitarne Instalacje elektryczne Roboty wykończeniowe Tynki Posadzki 1.3. Uczestnicy procesu inwestycyjnego Uczestnikami procesu budowlanego, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz z późn. zm.), są: 1) inwestor 2) inspektor nadzoru inwestorskiego 3) projektant 4) kierownik budowy lub kierownik robót. Inwestor (w budownictwie) każda osoba zdolna do czynności prawnych, ponosząca nakłady finansowe na zakup, budowę nowego lub remont, nadbudowę, rozbudowę, przebudowę, montaż, rozbiórkę obiektu budowlanego. Strona 9 z 270

10 Developer podmiot gospodarczy podejmujący się realizacji inwestycji i działający na własne ryzyko (bez zlecenia). Developer na własne ryzyko wykonuje prace zwiększające wartość nieruchomości w stopniu przewyższającym poniesione przez niego koszty. Inwestor (podział z uwzględnieniem formy organizacyjnej i źródeł finansowania): publiczny prywatny osoba fizyczna prywatny przedsiębiorstwa i spółki prawa handlowego inwestycje realizowane w partnerstwie publiczno prywatnym Do obowiązków inwestora (określonych w art. 18 ustawy Prawo budowlane) należy zorganizowanie procesu budowy, z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a w szczególności zapewnienie: 1) opracowania projektu budowlanego i, stosownie do potrzeb, innych projektów, 2) objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy, 3) opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 4) wykonania i odbioru robót budowlanych, 5) w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania robót budowlanych lub warunkami gruntowymi, nadzoru nad wykonywaniem robót budowlanych - przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. Ustawa Prawo budowlane daje Inwestorowi możliwość ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie i możliwość zobowiązania projektanta do sprawowania nadzoru autorskiego. Ale jednocześnie Prawo budowlane stanowi, że organ wydający decyzję o pozwoleniu na budowę w tej decyzji może nałożyć na inwestora obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego, a także obowiązek zapewnienia nadzoru autorskiego w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania obiektu lub robót budowlanych bądź przewidywanym wpływem na środowisko. Tak np. dzieje się w przypadku robót w obiektach zabytkowych. Ponadto, na podstawie delegacji zawartej w ustawie Prawo budowlane Art. 19 ust.2, Ministra Infrastruktury określił w Rozporządzeniu z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego oraz listę obiektów budowlanych i kryteria techniczne, Strona 10 z 270

11 jakimi powinien kierować się organ administracji architektoniczno-budowlanej podczas nakładania na inwestora obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U nr 138 poz. 1554). Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego jest wymagane m.in. przy budowie obiektów użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego o kubaturze m3 i większej, oraz w przypadku przebudowy, rozbudowy oraz wykonywania rekonstrukcji lub remontów wpisanych do rejestru zabytków. Prawo budowlane (art.12) definiuje samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Za samodzielną funkcję techniczną w budownictwie uważa się działalność związaną z koniecznością fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiązania zagadnień architektonicznych i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych, a w szczególności działalność obejmującą: 1) projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego; 2) kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi; 3) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzór i kontrolę techniczną wytwarzania tych elementów; 4) wykonywanie nadzoru inwestorskiego; 5) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych; 6) rzeczoznawstwo budowlane. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie wyżej wymienione mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową, dostosowane do rodzaju, stopnia skomplikowania działalności i innych wymagań związanych z wykonywaną funkcją, stwierdzone decyzją, zwaną uprawnieniami budowlanymi", wydaną przez organ samorządu zawodowego. Warunkiem uzyskania uprawnień budowlanych jest zdanie egzaminu ze znajomości procesu budowlanego oraz umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej. Egzamin składa się przed komisją egzaminacyjną powoływaną przez organ samorządu zawodowego albo inny upoważniony organ. Podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru oraz - zgodnie z odrębnymi przepisami - wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności. Strona 11 z 270

12 Uprawnienia budowlane mogą być udzielane do: 1) projektowania; 2) kierowania robotami budowlanymi. W uprawnieniach budowlanych określa się specjalność i ewentualną specjalizację technicznobudowlaną oraz zakres prac projektowych lub robót budowlanych objętych danym uprawnieniem. Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi stanowią również podstawę do wykonywania takich samodzielnych funkcji technicznych jak: 1) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzór i kontrolę techniczną wytwarzania tych elementów; 2) wykonywanie nadzoru inwestorskiego. Uprawnienia do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi stanowią również podstawę do wykonywania takich samodzielnych funkcji technicznych jak: 1) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych; 2) rzeczoznawstwo budowlane. Uprawnienia budowlane są udzielane w specjalnościach: 1) architektonicznej; 2) konstrukcyjno-budowlanej; 3) drogowej; 4) mostowej; 5) kolejowej; 6) wyburzeniowej; telekomunikacyjnej; 7) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; 8) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. W ramach specjalności mogą być wyodrębniane specjalizacje techniczno-budowlane. Uzyskanie uprawnień budowlanych w specjalnościach wymaga: Strona 12 z 270

13 1) do projektowania bez ograniczeń i sprawdzania projektów architektonicznobudowlanych: ukończenia studiów magisterskich, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, na kierunku odpowiednim dla danej specjalności, odbycia dwuletniej praktyki przy sporządzaniu projektów, odbycia rocznej praktyki na budowie; 2) do projektowania w ograniczonym zakresie: ukończenia wyższych studiów zawodowych, w rozumieniu przepisów o wyższych szkołach zawodowych, na kierunku odpowiednim dla danej specjalności lub ukończenia studiów magisterskich, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, na kierunku pokrewnym dla danej specjalności, odbycia dwuletniej praktyki przy sporządzaniu projektów, odbycia rocznej praktyki na budowie; 3) do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń: ukończenia studiów magisterskich, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, na kierunku odpowiednim dla danej specjalności, odbycia dwuletniej praktyki na budowie; 4) do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie: ukończenia wyższych studiów zawodowych, w rozumieniu przepisów o wyższych szkołach zawodowych, na kierunku odpowiednim dla danej specjalności lub ukończenia studiów magisterskich, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, na kierunku pokrewnym dla danej specjalności, odbycia trzyletniej praktyki na budowie. Warunkiem zaliczenia praktyki zawodowej jest praca polegająca na bezpośrednim uczestnictwie w pracach projektowych albo na pełnieniu funkcji technicznej na budowie pod kierownictwem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane, a w przypadku odbywania praktyki za granicą pod kierunkiem osoby posiadającej uprawnienia odpowiednie w danym kraju. Rzeczoznawcą budowlanym może być osoba, która: 1) korzysta w pełni z praw publicznych; 2) posiada: Strona 13 z 270

14 tytuł zawodowy magistra inżyniera, magistra inżyniera architekta, inżyniera lub inżyniera architekta, uprawnienia budowlane bez ograniczeń, co najmniej 10 lat praktyki w zakresie objętym rzeczoznawstwem, znaczący dorobek praktyczny w zakresie objętym rzeczoznawstwem. Podstawę do podjęcia czynności rzeczoznawcy budowlanego stanowi dokonanie wpisu, w drodze decyzji, do centralnego rejestru rzeczoznawców budowlanych. Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy: 1) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej; 2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie; 3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania; 4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo: 1) wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych; 2) żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę. Strona 14 z 270

15 Inspektorzy nadzoru posiadają uprawnienia, podobnie jak kierownik budowy i kierownik robót, do kierowania robotami budowlanymi w konkretnych specjalnościach. W przypadku obowiązku ustanowienia inspektorów nadzoru inwestorskiego w zakresie różnych specjalności, inwestor wyznacza jednego z nich jako koordynatora ich czynności na budowie. Projektant to osoba o odpowiednim wykształceniu, doświadczeniu zawodowym i kwalifikacjach potwierdzonych stosownymi uprawnieniami. Uprawnienia te są nadawane przez właściwe okręgowe izby samorządu zawodowego w ściśle określonej specjalności, np.: architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej - sanitarnej, instalacyjnej - elektrycznej, teletechnicznej, drogowej. Do podstawowych obowiązków projektanta: 1) opracowanie projektu budowlanego w sposób zgodny z ustaleniami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, oraz zgodnie z Prawem budowlany i przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej; 2) uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów; 3) zapewnienie, aby dokumentacja projektowana opracowana została przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności; 4) koordynacja działań projektowych, w tym branżowych; 5) zapewnienie, aby dokumentacja techniczna wymagania przepisów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony (uwzględnianej w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia); 6) sporządzanie lub uzgadnianie indywidualnej dokumentacji technicznej; 7) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań; 8) sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie inwestora lub właściwego organu w zakresie stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem oraz uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do Strona 15 z 270

16 przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. Projektant ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu architektoniczno- budowlanego pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno- budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub rzeczoznawcę budowlanego. Obowiązek ten nie dotyczy: zakresu objętego sprawdzaniem i opiniowaniem na podstawie przepisów szczególnych; projektów obiektów budowlanych o prostej konstrukcji, jak: budynki mieszkalne jednorodzinne, niewielkie obiekty gospodarcze, inwentarskie i składowe. Projektant, a także projektant sprawdzający do projektu budowlanego dołącza oświadczenie o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Inwestor w umowie z projektantem powinien zapewnić aby wszystkie w/w kwestie zostały uregulowane: pod względem zakresu, ceny, czasu. Szczególnie istotna jest, w świetle opinii i wyników kontroli realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE, kwestia uregulowania sprawy nadzorów autorskich zob. jako przykład: Informacja pokontrolna przeprowadzona przed podpisaniem umowy o udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na sprawowanie nadzoru autorskiego (rozdz.6). Podczas realizacji inwestycji dochodzi niekiedy do sporów kompetencyjnych o sporów wynikających z Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Pamiętać należy, że (i są to ustawowe uprawnienia Projektanta) Projektant, w trakcie realizacji budowy, ma prawo: 1) wstępu na teren budowy i dokonywania zapisów w dzienniku budowy dotyczących jej realizacji; 2) żądania wpisem do dziennika budowy wstrzymania robót budowlanych w razie: stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia, wykonywania ich niezgodnie z projektem. Pamiętać tez należy, że Projektant, na podstawie ustawowych praw i obowiązków, na etapie zgłaszania budynku do użytkowania wypełnia oświadczenie, w którym stwierdza, że odstępstwa od dokumentacji projektowej są nieistotne. Rola Projektanta w procedurze wydawania zgody na użytkowanie jest więc istotna. Pamiętać też należy, że w świetle wyroków sądowych Wykonawcę wiąże przede wszystkim umowa z Inwestorem na roboty Strona 16 z 270

17 budowlane i przedmiotem odbioru jest obiekt wybudowany na podstawie projektu nie do końca prawidłowe jest więc warunkowanie odbioru przedmiotu umowy uzyskaniem Pozwolenia na użytkowanie obiektu. Kierownik budowy ma także ustawowy obowiązek przygotowania przed rozpoczęciem budowy, na podstawie Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia opracowanej przez Projektanta, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robót budowlanych i produkcji przemysłowej. Plan ten Kierownik budowy sporządza samodzielnie lub zleca. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie sporządza się, jeżeli: 1) w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót budowlanych: których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości; przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi; stwarzających zagrożenie promieniowaniem jonizującym; prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych; stwarzających ryzyko utonięcia pracowników; prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach; wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych; wykonywanych w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza; wymagających użycia materiałów wybuchowych; prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych. 2) przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie będzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność planowanych robót będzie przekraczać 500 osobodni. Do podstawowych obowiązków kierownika budowy należy: 1) protokolarne przejęcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi Strona 17 z 270

18 punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego; 2) prowadzenie dokumentacji budowy; 3) zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu; 4) zorganizowanie budowy i kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy; 5) koordynowanie realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia: przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych założeń planowanych robót budowlanych lub ich poszczególnych etapów, które maj ą być prowadzone jednocześnie lub kolejno, przy planowaniu czasu wymaganego do zakończenia robót budowlanych lub ich poszczególnych etapów; 6) koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie podczas wykonywania robót budowlanych zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 7) podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom nieupoważnionym; 8) wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu; 9) zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczącym wstrzymania robót budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem; 10) realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy; 11) zgłaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru; 12) przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego; 13) zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, 14) przekazanie inwestorowi oświadczenia: o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, Strona 18 z 270

19 o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu. W razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót, do zawiadomienia o zakończeniu budowy należy dołączyć kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis. W takim przypadku oświadczenie kierownika budowy, o jakim mowa powyżej, powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony. Kierownik budowy ma prawo: występowania do inwestora o zmiany w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy; ustosunkowania się w dzienniku budowy do zaleceń w nim zawartych. Podobne do w/w obowiązków ma kierownik robót. Należy zwrócić uwagę, zapewnienie objęcia funkcji przez Kierownika budowy jest obowiązkiem Inwestora. W praktyce albo Inwestor zatrudnia kierownika budowy, albo przerzuca ten obowiązek na Wykonawcę robót budowlanych (w umowie o roboty budowlane). Kierownik budowy jest osobą sprawującą samodzielna funkcje techniczna w budownictwie. Łączenie funkcji kierownika budowy(lub kierownika robót) i inspektora nadzoru inwestorskiego jest ustawowo zabronione. Kto wykonuje samodzielną funkcję techniczną w budownictwie, nie posiadając odpowiednich uprawnień budowlanych lub prawa wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (Art. 91 ustawy Prawo budowlane). Osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie podlegają także odpowiedzialności zawodowej. Popełnienie czynów powodujących odpowiedzialność zawodową w budownictwie jest zagrożone następującymi karami: Strona 19 z 270

20 1) upomnieniem; 2) upomnieniem z jednoczesnym nałożeniem obowiązku złożenia, w wyznaczonym terminie, egzaminu od którego zależy wydanie uprawnień budowlanych, 3) zakazem wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, na okres od roku do 5 lat, połączonym z obowiązkiem złożenia egzaminu od którego zależy wydanie uprawnień budowlanych. O zakazie wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie orzeka się w przypadku znacznego społecznego niebezpieczeństwa czynu. Postępowanie w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie wszczyna się na wniosek organu nadzoru budowlanego, właściwego dla miejsca popełnienia czynu lub stwierdzającego popełnienie czynu, złożony po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego. Część osób posiadających uprawnienia budowlane wykonuje swoją działalność na podstawie wcześniej wydanych przepisów lub przepisów wydanych poza granicami Polski. Prowadzi to niekiedy do nieporozumień i kontrowersji np. w kontaktach z organami administracji publicznej lub w postępowaniach przetargowych (przy ocenie kwalifikacji personelu wykonawcy). Przykład zarzutu o niespełnianiu warunków udziału w postępowaniu przez wykonawce, który wykazał w składzie personelu przewidzianego do realizacji zadania osobę do sprawowania funkcji kierownika systemów zabezpieczeń: Zamawiający wymagał, aby w skład zespołu realizacyjnego m.in. wchodziła osoba, która pełnić będzie funkcję Kierownika robót w zakresie systemów zabezpieczeń posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń (lub równorzędne t.j. wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) oraz posiada licencję pracownika zabezpieczenia technicznego II stopnia wydaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 nr 145 poz. 1221). W załączonym do oferty Wykazie osób Wykonawca wskazał osobę wpisując nr jej uprawnień i załączając ich kopię (nie wymaganą). Inny z Wykonawców na etapie badania ofert podniósł zarzut, że osoba ta nie spełnia wymogu posiadania uprawnień, argumentując: Zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz z późn. zm.) osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy uzyskały Strona 20 z 270

21 uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Zatem, uprawnienia budowlane uzyskane w oparciu o przepisy rozporządzenia MGTiOŚ z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46 z późn. zm.), w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej upoważniające do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych projektanta oraz kierownika budowy i robót w zakresie instalacji elektrycznych stanowią podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie jedynie w ramach powyższej specjalności. Nie uprawniają do sieci i urządzeń elektroenergetycznych. Wyjaśniono, w toku postępowania, że wskazany w ofercie jako Kierownik robót Pan AZ posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, Instalacji i urządzeń elektrycznych i energoelektrycznych bez ograniczeń. Jak wynika z treści złożonej do oferty Decyzji o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie" Nr. Pan AZ uzyskał uprawnienia poprzez decyzję Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie z dnia 08 grudnia 1987 roku, a zatem na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. nr 8 poz 46).Zgodnie z zasadą wyrażoną w przepisie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U Nr 156, poz. 1118) uprawnienia budowlane uzyskane pod rządami poprzednio obowiązujących przepisów pozostają w mocy a ich zakres nie ulega zmianie. Potwierdza to w swoim piśmie z dnia 11 marca 2003 roku (znak DPR/JSL/l/023/534/03) Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, wskazując jednocześnie, że zakres uprawnień budowlanych oceniać należy indywidualnie, zgodnie z treścią decyzji oraz treścią przepisów leżących u podstaw Ich nadania. Nie możliwe jest zatem interpretowanie decyzji nadających uprawnienia budowlane poprzez treść obowiązujących przepisów prawa, ale należy je rozumieć w kontekście treści przepisów leżących u podstaw wydania tej decyzji. Zgodnie z treścią decyzji Pan AZ upoważniony jest do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy i robót w specjalności Instalacyjno - inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych. W dacie wydania decyzji administracyjnej stwierdzającej przygotowanie zawodowe Pana AZ do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie (decyzja wydana na Strona 21 z 270

22 podst. 13 ust. 1 pkt. 4 lit. d Rozporządzenia Dz. U. nr 8 poz. 46) pod pojęciem instalacji elektrycznych rozumiano sieci i stacje na terenie nieruchomości oraz wszelkie instalacje w obiektach budowlanych i na terenie nieruchomości służące do zaopatrywania w energię elektryczną do napędów elektrycznych, oświetlenia, ogrzewania i sygnalizacji oraz do ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi i przed skutkami elektryczności statycznej lub prądów błądzących, a także zakładowe i obiektowe centrale telefoniczne, rozgłaszania przewodowego i dyspozytorskie instalacje elektryczne, napowietrzne i kablowe linie energetyczne, stacje i urządzenia elektroenergetyczne (na podstawie pisma Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie z dnia r. pismo nr MOIIB/OKK/0218/06). Nowelizacja rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. nr 8 poz. 46 z późn. zm.) dokonana dnia 20 grudnia 1988 roku wprowadziła nowe określenia w 13 ust. 1 pkt. 4 lit. d - sieci i instalacje elektryczne -obejmujące instalacje elektryczne, napowietrzne i kablowe linie energetyczne, stacje i urządzenia elektroenergetyczne". Wobec faktu, iż w dacie wydania przedmiotowych decyzji nie istniał podział na sieci i instalacje, uprawnienia w zakresie instalacji elektrycznych obejmują swym zakresem również sieci elektryczne. Wobec powyższego należy stwierdzić, że Pan AZ posiada nieograniczone uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie instalacji elektrycznych (obejmujących również sieci elektryczne). Wykonawca robot budowlanych podmiot gospodarczy, dysponujący kadrą o wymaganych kwalifikacjach i doświadczeniu, dysponujący odpowiednim dla wykonania robót sprzętem i maszynami oraz zorganizowany w sposób gwarantujący należyte wykonanie zlecenia. W przypadku złożonych inwestycji, w realizacji których bierze udział kilku wykonawców, jedno z przedsiębiorstw pełni funkcję Generalnego Wykonawcy, który odpowiada przed inwestorem w zakresie robót wykonywanych bezpośrednio jak i przez swoich podwykonawców. Konsorcjum: najczęściej dwóch lub trzech podmiotów wspólnie uczestniczących w realizacji pełnego procesu inwestycyjnego za który ponoszą wspólna odpowiedzialność, którzy wyznaczają spośród siebie lidera Konsorcjum. Strona 22 z 270

23 Zarządzanie cyklem inwestycyjnym powierzane jest niekiedy kierownikowi projektu inwestycyjnego / inżyniera kontraktu (project management, construction management). Posiada on szerokie kompetencje w praktyce Inwestor na jego rzecz zrzeka się wielu swoich uprawnień i obowiązków już na etapie planowania inwestycji. W jego rekach jest także rozliczanie inwestycji. Węższy zakres uprawnień i obowiązków ma Inwestor Zastępczy. Inwestycje realizowane w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego oparte są na założeniu: Design-Build-Finance-Operate (DBFO) czyli: Zaprojektuj-Buduj-Finansuj-Eksploatuj. Rozszerzeniem tego jest metoda Build-Own_Operate (BOO) czyli: Buduj-Posiadaj_Eksploatuj w której partner prywatny jest właścicielem infrastruktury lub obiektu Harmonogramowanie inwestycji Czas realizacji inwestycji: Czas graniczny najkrótszy z możliwych (skrajnie krótki) czas realizacji inwestycji, zwykle wymagający dodatkowych kosztów Koszt graniczny najwyższy z możliwych dopuszczalny koszt realizacji inwestycji Realizacja działania w zbyt krótkim czasie (granicznym) będzie kosztowała więcej niż wynoszą koszty minimalne). Optymalizacja czasu i kosztów realizacji inwestycji: rozwiązanie zawierające się pomiędzy czasem najkrótszym z możliwych (kryterium minimalnego czasu realizacji inwestycji) a czasem związanym z najniższymi kosztami realizacji inwestycji (kryterium minimalnego kosztu realizacji inwestycji) z uwzględnieniem korzyści jakie inwestor odniesie w wyniku skrócenia czasu realizacji (np. przychody z eksploatacji obiektu). Najpopularniejszym sposobem graficznego przedstawienia harmonogramu jest wykres Gantta. W projektach inwestycyjnych w ten sposób buduje się proste harmonogramy rzeczowo-finansowe. Strona 23 z 270

24 Strona 24 z 270

25 Przykład harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji budowlanej: Nazwa inwestycji 2010 Lp. Opis Wartośd netto I II III IV V VI VII VIII I X 1 2 X XI XII ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 2 ROBOTY ZIEMNE 2.1 Roboty ziemne dla podbicia ścian budynku Podbicie - Hala kotłów : Etap I - pola nr Podbicie - Hala kotłów : Etap II - pola nr Podbicie - Hala kotłów : Etap III - pola nr Podbicie - Hala kotłów : Etap IV - pola nr Podbicie - Hala kotłów : Etap V - pola nr Podbicie - Hala kotłów : Etap VI - pola nr Podbicie - Hala kotłów : Etap VII - pola nr Podbicie - Hala kotłów : Etap VIII - pola nr 4 Podbicie - Pom. za osiami A.III i 3.III : Etap I - pola nr 1 i nr 2 Podbicie - Pom. za osiami A.III i 3.III : Etap I - pola nr 3 0 i nr Podbicie - Przy kanale za 1 osią B.III Podbicie - Pom. 2 korytarzowe ,96 zł ,77 zł ,47 zł 1 135,00 zł 1 135,00 zł 1 135,00 zł 1 135,00 zł 1 135,00 zł 1 135,00 zł 1 135,00 zł 1 135,00 zł 1 425,00 zł 1 425,00 zł 1 750,00 zł 838,47 zł zł zł zł zł zł zł zł 838 zł Strona 25 z 270

26 2.1.1 Podbicie - Przybudówka 3 przy kominie Roboty ziemne - obiekt 2.2 istniejący Wykop do poziomu platformy mikropali - Hala kotłów : Etap I Wykop do poziomu platformy mikropali - Hala kotłów : Etap II Wykop do poziomu platformy mikropali - Hala kotłów : Etap III Wykop do poziomu platformy mikropali - Hala kotłów : Etap IV Wykop do poziomu platformy mikropali - Pom. za osiami AIII i 3.III Wykop do poziomu posadowienia - Hala kotłów : Etap I Wykop do poziomu posadowienia - Hala kotłów : Etap II Wykop do poziomu posadowienia - Hala kotłów : Etap III Wykop do poziomu posadowienia - Hala kotłów : Etap IV Wykop do poziomu posadowienia - Pom. za 0 osiami AIII i 3.III Wykop - Tunel za osią B.III 1 zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł 200, , , , , , , , , , , , ,06 zł zł zł zł zł zł 200 zł zł zł zł zł Strona 26 z 270

27 Inną odmiana harmonogramu jest harmonogram sieciowy. Popularna jest zwłaszcza metoda PERT. Istotą metody PERT jest analiza ścieżki krytycznej. Popularna jest także CPM - Metoda Ścieżki Krytycznej (Critical Path Method). Metoda ta pozwala na graficzną prezentację kolejnych czynności wykonywanych w ramach projektu, z zaznaczeniem szacowanego czasu trwania tych czynności, oraz z zachowaniem ich sekwencji. Ścieżka krytyczna to najdłuższa sekwencja czynności niezbędnych do wykonania projektu, wyznacza jednocześnie najkrótszy czas realizacji projektu. Składa się z czynności krytycznych, w przypadku realizacji których nie mamy żadnego zapasu czasu. Do najważniejszych zalet metody PERT należą: - możliwość zarządzania dużymi i złożonymi projektami - nieskomplikowane obliczenia - graficzna prezentacja - możliwość oceny ryzyka czasowego ukończenia zadań i projektu - możliwość szacowania prawdopodobieństwa ukończenia zadań jak i całego projektu w zadanym terminie. Konstruowanie modelu sieciowego (za: Piotr Betlej, Badania operacyjne ii - programowanie sieciowe): 1) wykres Gannte a Strona 27 z 270

28 2) budowa diagramu sieciowego: 3) wyznaczenie ścieżki krytycznej: Strona 28 z 270

29 1.5. Podstawowe regulacje prawne związane z zarządzeniem procesem inwestycyjnym: - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz z późn. zm.) - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U nr 99 poz. 573) - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U nr 138 poz. 1554) - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 164, poz.1163 z późn. zm.) - Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. Nr 169 poz. 1420). 2. ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 2.1. Podstawowe definicje związane z problematyka zagospodarowania przestrzennego Ład przestrzenny to takie ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno- estetyczne. Zrównoważony rozwój to taki rozwój społeczno- gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń (za: Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.). Strona 29 z 270

30 Inwestycja celu publicznego to działanie o znaczeniu lokalnym (gminnym), ponadlokalnym (powiatowym, wojewódzkim i krajowym) lub krajowym (obejmującym również inwestycje międzynarodowe i ponadregionalne), bez względu na status podmiotu podejmującego te działania oraz źródła ich finansowania, stanowiące realizację celów publicznych zdefiniowanych w art. 6 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 i Nr 106, poz. 675) szerzej omówionych w dalszej części opracowania (rozdz Decyzje lokalizacyjne). Obszar przestrzeni publicznej to obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich życia i sprzyjający nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na jego położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne, określony w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Obszar problemowy to obszar występowania konfliktów przestrzennych wskazany w planie zagospodarowania przestrzennego województwa lub określony w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Dobra kultury współczesnej to niebędące zabytkami dobra kultury, takie jak pomniki, miejsca pamięci, budynki, ich wnętrza i detale, zespoły budynków, założenia urbanistyczne i krajobrazowe, będące uznanym dorobkiem współcześnie żyjących pokoleń, jeżeli cechuje je wysoka wartość artystyczna lub historyczna. Działka budowlana to nieruchomość gruntową lub działka gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych. Uzbrojenie terenu to drogi, obiekty budowlane, urządzenia i przewody (wybudowanie pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią) wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, elektrycznych, gazowe i telekomunikacyjne. Dostęp do drogi publicznej to bezpośredni dostęp do tej drogi albo dostęp do niej przez drogę wewnętrzną lub przez ustanowienie odpowiedniej służebności drogowej. Strona 30 z 270

31 Walory ekonomiczne przestrzeni to te cechy przestrzeni, które można określić w kategoriach ekonomicznych. Powierzchnia sprzedaży to ta część ogólnodostępnej powierzchni obiektu handlowego stanowiącego całość techniczno-użytkową, przeznaczonego do sprzedaży detalicznej, w której odbywa się bezpośrednia sprzedaż towarów (bez wliczania do niej powierzchni usług i gastronomii oraz bez powierzchni pomocniczej do której zalicza się powierzchnie magazynów, biur, komunikacji, ekspozycji wystawowej itp.) Tereny zamknięte Ze względu na rewitalizację obszarów poprzemysłowych i powojskowych w obszarach zainteresowań inwestorów znalazło się wiele terenów którym przyznano status terenów zamkniętych. Przygotowanie inwestycji na tych terenach jest utrudnione. Teren zamknięty za ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.: Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027, z późn. zm.): tereny o charakterze zastrzeżonym ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa. Tereny zamknięte są ustalane przez właściwych ministrów i kierowników urzędów centralnych w drodze decyzji. W decyzji tej określane są również granice terenu zamkniętego. Są to np. tereny przejść granicznych, określonych linii kolejowych, tereny wojskowe. Zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej (Dz. U. Nr 12, poz. 136, z późn. zm.), dotychczasowe tereny zamknięte, które nie spełniały warunków zastrzeżenia ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa, przestały być z dniem 1 stycznia 2001 r. terenami zamkniętymi. Tak więc w pewnym uproszczeniu można wskazać, że w odniesieniu do decyzji określającej teren zamknięty wydanej przed dniem 1 stycznia 2001 r. należy zachować daleko idącą ostrożność ze względu na duże prawdopodobieństwo niespełnienia przez nią warunków wprowadzonych ustawą z dnia 21 stycznia 2000 r. Opracowania geodezyjne i kartograficzne stanowiące dokumentację terenu zamkniętego noszą klauzule tajności. Klauzula tajności dotyczy informacji odnoszących się do obiektów położonych się na terenach zamkniętych, a nie samych terenów zamkniętych. Poza tym klauzule tajności przekazuje się Głównemu Geodecie Kraju, a nie ma obowiązku ogłaszania jej w decyzji o terenach zamkniętych. Dodatkowo, zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych, Strona 31 z 270

SPIS TREŚCI WPROWADZENIE

SPIS TREŚCI WPROWADZENIE SPIS TREŚCI WPROWADZENIE ROZDZIAŁ 1. PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH 1. Uwarunkowania prawne dotyczące uprawnień 2. Uwarunkowania prawne wykonywania samodzielnych funkcji technicznych

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst jednolity) Rozdział 2. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst jednolity) Rozdział 2. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie Dz.U.2013.1409 2014.08.10 zm.dz.u.2014.768 art. 1 Istnieją późniejsze wersje tekstu USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity) Rozdział 2 Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

Bardziej szczegółowo

Pozwolenie na budowę krok po kroku

Pozwolenie na budowę krok po kroku Pozwolenie na budowę krok po kroku Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Pozwolenie na budowę uzyskanie Warunków Zabudowy i Zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego. Umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego jest umową zlecenia, którą regulują przepisy art.

Umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego. Umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego jest umową zlecenia, którą regulują przepisy art. Umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego Informacje ogólne Definicja Umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego jest umową zlecenia, którą regulują przepisy art. 734-751 Kodeksu cywilnego. W umowie tej przyjmujący

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lublinie

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lublinie WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW PRAWA BUDOWLANEGO, DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH I UŻYTKOWANIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, W KTÓRYCH ZASTOSOWANO WYROBY BUDOWLANE ZAWIERAJĄCE AZBEST. Jacek Horszczaruk

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na nadzór inwestorski. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rzędzianowice Etap II cz.5

ZAPYTANIE OFERTOWE na nadzór inwestorski. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rzędzianowice Etap II cz.5 ZAPYTANIE OFERTOWE na nadzór inwestorski dotyczy zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rzędzianowice Etap II cz.5 Zamawiający : Gmina Mielec, ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec 1. Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI do książki pt. Komentarz do ustawy Prawo budowlane Autor Bolesław Kurzępa

SPIS TREŚCI do książki pt. Komentarz do ustawy Prawo budowlane Autor Bolesław Kurzępa SPIS TREŚCI do książki pt. Komentarz do ustawy Prawo budowlane Autor Bolesław Kurzępa Słowo wstępne... 11 Wykaz skrótów... 12 Rozdział 1. Przepisy ogólne... 13 Art. 1. Zakres przedmiotowy... 13 Orzecznictwo...

Bardziej szczegółowo

temat: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Podstawowych wraz z instalacjami wewnętrznymi. Inwestor: Gmina Tarnów, Tarnów, ul.

temat: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Podstawowych wraz z instalacjami wewnętrznymi. Inwestor: Gmina Tarnów, Tarnów, ul. ZAWISZA - ARCHITEKCI pracownia projektowa 3 3-11 2 t a r n o w i e c n o w o d w o r z e 7 5 tel: (014) 621 13 14, 0605 288 418, 0605 547 255, e-mail: archilopi@poczta.onet.pl temat: Rozbudowa budynku

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr o pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru budowlanego

UMOWA nr o pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru budowlanego UMOWA nr o pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru budowlanego - projekt - zawarta w dniu... w Katowicach pomiędzy: Górnośląskim Towarzystwem Lotniczym S.A. z siedzibą w Katowicach, adres: 40-161 Katowice

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=209246&rok= Strona 1 z 6 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 209298-2012 z dnia r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Krasnobród Adres strony

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę poniżej euro.

ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę poniżej euro. Węgierska Górka 28.02.2017 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę poniżej 30 000 euro. Wójt Gminy Węgierska Górka zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Kraków, dnia 19 lutego 2015 r. SPECYFIKACJA DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: robota budowlana usługa dostawa Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest pełnienie

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Dz.U.2003.120.1126 z dnia 2003.07.10 Wersja od: 11 lipca 2003 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1. z dnia 2 września 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1. z dnia 2 września 2004 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1 z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE. Umowa o roboty budowlane została uregulowana w art. 647-658 K.c. Jest to umowa

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE. Umowa o roboty budowlane została uregulowana w art. 647-658 K.c. Jest to umowa Umowa o roboty budowlane została uregulowana w art. 647-658 K.c. Jest to umowa konsensualna, odpłatna i wzajemna, a wynikające z niej zobowiązanie ma charakter zobowiązania rezultatu. Zgodnie z art. 647

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sadkowice, Sadkowice 129A, 96-206 Sadkowice, woj. łódzkie, tel. 46 8156191, faks 46 8156191.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sadkowice, Sadkowice 129A, 96-206 Sadkowice, woj. łódzkie, tel. 46 8156191, faks 46 8156191. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.gminasadkowice.pl Sadkowice: Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania - budowa stacji

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

UMOWA O PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO UMOWA O PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO zawarta dnia... roku..., zwana dalej Umową, pomiędzy: Parafią Rzymsko-Katolicką pw.... z siedzibą i adresem w miejscowości.-..., ul.... NIP...,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NA RZECZ FUNDACJI KRZYŻOWA DLA POROZUMIENIA EUROPEJSKIEGO NALEŻY:

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NA RZECZ FUNDACJI KRZYŻOWA DLA POROZUMIENIA EUROPEJSKIEGO NALEŻY: Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NA RZECZ FUNDACJI KRZYŻOWA DLA POROZUMIENIA EUROPEJSKIEGO NALEŻY: 1. W okresie poprzedzającym realizację budowy należy: -

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE. Prawa i obowiązki kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta oraz prowadzenie dziennika budowy

SZKOLENIE. Prawa i obowiązki kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta oraz prowadzenie dziennika budowy SZKOLENIE Prawa i obowiązki kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta oraz prowadzenie dziennika budowy Opracował: Zbigniew Sulik Bydgoszcz 10.09.2014r Program szkolenia 1.Proces

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.instytutksiazki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.instytutksiazki.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.instytutksiazki.pl Kraków: Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji inwestycji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz.U. 65 poz. 365 z 2012r.) (Dz.U. 42 poz. 217 z 2011r.) (Dz.U. 72 poz. 464 z 2010r.) (Dz.U. 75 poz. 664 z 2005r.) (Dz.U. 202 poz. 2072 z 2004r.) w sprawie szczegółowego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO Z INFRASTTRUKTURĄ

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 6 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1.1. Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sprawowaniu nadzoru autorskiego przy realizacji zadania Budowa nowoczesnej

Bardziej szczegółowo

Zmiana niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. USTAWA. z dnia 16 grudnia 2016 r.

Zmiana niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. USTAWA. z dnia 16 grudnia 2016 r. Zmiana niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Dz.U.2016.2255 z dnia 2016.12.30 Wersja od: 30 grudnia 2016 r. USTAWA z dnia 16 grudnia 2016 r. - w y c i ą g - o zmianie niektórych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA TEMAT : Remont elewacji budynku Strazy Miejskiej W Bielsku-Białej przy ul. Kołłataja 10 LOKALIZACJA : Bielsko-Biała, ul. Kołłątaja działka nr 102/9,

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY DOTYCZĄCE PRAKTYKI ZAWODOWEJ

PRZEPISY DOTYCZĄCE PRAKTYKI ZAWODOWEJ 1 PRZEPISY DOTYCZĄCE PRAKTYKI ZAWODOWEJ - WYCIĄG Z OBOWIĄZUJĄCYCH AKTÓW PRAWNYCH USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156. póz. 1118) Art. 14. 1. Uprawnienia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2013.1409 Dz.U.2014.40 Dz.U.2014.768 Dz.U.2014.822 Dz.U.2014.1133 Dz.U.2015.200 Dz.U.2014.1200 Dz.U.2015.443 Dz.U.2015.528 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony przez GUNB)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 179/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 9 czerwca 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 179/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 9 czerwca 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 179/W/11 PREZYDENTA MIASTA ŁODZI z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowego wykazu spraw prowadzonych przez Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Łodzi. Na

Bardziej szczegółowo

CO ZMIENIŁO SIĘ W USTAWIE PRAWO BUDOWLANE OD 2017?

CO ZMIENIŁO SIĘ W USTAWIE PRAWO BUDOWLANE OD 2017? CO ZMIENIŁO SIĘ W USTAWIE PRAWO BUDOWLANE OD 2017? U S T A W A z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

10 SPIS TREŚCI Projekty wykonawcze terenowych urządzeń budowlanych Projekty wykonawcze urządzenia terenów zieleni i rekreacji... 5

10 SPIS TREŚCI Projekty wykonawcze terenowych urządzeń budowlanych Projekty wykonawcze urządzenia terenów zieleni i rekreacji... 5 SPIS TREŚCI Od wydawcy... 5 Od Autora... 15 1. UCZESTNICY PROCESU REALIZACJI BUDOWY... 17 1.1. Uczestnicy procesu budowlanego... 17 1.1.1. Uczestnicy procesu budowlanego wg Prawa budowlanego... 19 1.1.2.

Bardziej szczegółowo

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072)

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

Bardziej szczegółowo

Prawo budowlane 1) z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414) tekst jednolity z dnia 10 listopada 2000 r. (Dz.U. Nr 106, poz.

Prawo budowlane 1) z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414) tekst jednolity z dnia 10 listopada 2000 r. (Dz.U. Nr 106, poz. brzmienie od 2016-01-01 Prawo budowlane 1) z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414) tekst jednolity z dnia 10 listopada 2000 r. (Dz.U. Nr 106, poz. 1126) tekst jednolity z dnia 21 listopada 2003

Bardziej szczegółowo

ROLA SŁUŻBY BHP A KOORDYNATORA BHP NA BUDOWIE

ROLA SŁUŻBY BHP A KOORDYNATORA BHP NA BUDOWIE ROLA SŁUŻBY BHP A KOORDYNATORA BHP NA BUDOWIE Andrzej Nowak Wiceprezes Zarządu Głównego OSPSBHP Warszawa, dnia 24.06.2016 r. Art. 237 ¹¹ Kodeksu pracy (...)pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników

Bardziej szczegółowo

Cena netto 990,00 zł Cena brutto 1 217,70 zł Termin zakończenia usługi Termin zakończenia rekrutacji

Cena netto 990,00 zł Cena brutto 1 217,70 zł Termin zakończenia usługi Termin zakończenia rekrutacji PROCES INWESTYCYJNO-BUDOWLANY W PROJEKTOWANIU I BUDOWANIU W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA BUDOWLANEGO ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW I PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH Informacje o usłudze Numer usługi 2016/09/20/9405/17620

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od wydawcy 17. Wprowadzenie 19 DZIAŁ I. PODSTAWY PRAWNE 23

Spis treści. Od wydawcy 17. Wprowadzenie 19 DZIAŁ I. PODSTAWY PRAWNE 23 Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie : przewodnik po prawie z komentarzem : podstawy prawne, wymagania techniczne, uzyskiwanie uprawnień budowlanych, wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 22 października 2013 r.

Warszawa, 22 października 2013 r. Warszawa, 22 października 2013 r. Przepisy regulujące proces budowlany Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.). Rozporządzenia wydane na podstawie

Bardziej szczegółowo

Prawo budowlane 1) z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414) tekst jednolity z dnia 10 listopada 2000 r. (Dz.U. Nr 106, poz.

Prawo budowlane 1) z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414) tekst jednolity z dnia 10 listopada 2000 r. (Dz.U. Nr 106, poz. brzmienie od 2015-06-28 do 2016-01-01 Prawo budowlane 1) z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414) tekst jednolity z dnia 10 listopada 2000 r. (Dz.U. Nr 106, poz. 1126) tekst jednolity z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

Z A W I A D O M I E N I E o zakończeniu budowy

Z A W I A D O M I E N I E o zakończeniu budowy ......, dnia......... /nazwa i adres inwestora/ Urząd Gminy... Z A W I A D O M I E N I E o zakończeniu budowy Na podstawie art. 54 ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz.

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1576 cz. I Warszawa, 17 lipca 2013 r.

Druk nr 1576 cz. I Warszawa, 17 lipca 2013 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM-10-53-13 Druk nr 1576 cz. I Warszawa, 17 lipca 2013 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE. z dnia... Nr decyzji... znak sprawy.

WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE. z dnia... Nr decyzji... znak sprawy. PINB-4 Ruda Śląska, dn... (inwestor, imię i nazwisko lub nazwa) (adres, telefon kontaktowy) POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W RUDZIE ŚLĄSKIEJ ul. Jadwigi Markowej 22, 41-709 Ruda Śląska WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

... Powiatowy Inspektorat. Wniosek o pozwolenie na użytkowanie po zakończeniu budowy obiektu budowlanego (całościowy / częściowy)*

... Powiatowy Inspektorat. Wniosek o pozwolenie na użytkowanie po zakończeniu budowy obiektu budowlanego (całościowy / częściowy)* ...... (miejscowość i data)...... Powiatowy Inspektorat (imię, nazwisko i adres inwestora) Nadzoru Budowlanego ul. Piastów 10 B 66-600 Krosno Odrzańskie Wniosek o pozwolenie na użytkowanie po zakończeniu

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU BUDOWY

ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU BUDOWY Piaseczno, dnia..... Inwestor:... Adres:...... Telefon:.... POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W PIASECZNIE ul. Chyliczkowska 20 A 05-500 Piaseczno tel./fax 750-66-95 www.pinb.nbip.pl e-mail: ppinb175@wp.pl

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wykonaniu projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn. Remont budynku Sądu Rejonowego w Świebodzinie zlokalizowanego przy Alei Niepodległości 9 w

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE. Na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz.U. z 2013 r., poz ze zm.

WNIOSEK O UDZIELENIE POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE. Na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz.U. z 2013 r., poz ze zm. ............ ( inwestor, adres, telefon) Aleksandrów Kuj., dnia... Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kuj. WNIOSEK O UDZIELENIE POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE Na

Bardziej szczegółowo

Jak czytać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Jak czytać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Jak czytać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Bożena Gindera-Malicka Warsztaty szkoleniowe Wisła, 24 kwietnia 2017r. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Ustalenie przeznaczenia terenu,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa - Prawo budowlane, zwana dalej "ustawą", normuje działalność obejmującą sprawy

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z PRAWA BUDOWLANEGO

WYCIĄG Z PRAWA BUDOWLANEGO WYCIĄG Z PRAWA BUDOWLANEGO dotyczy charakterystyki energetycznej budynku Kancelaria Sejmu s. 4/4 ( Dziennik Ustaw z 2007r. Nr 191 poz. 1373 ) Art. 5. 1. Obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami

Bardziej szczegółowo

Warunki zgody i procedury wykonania robót budowlanych wraz z oświadczeniem i zobowiązaniem Najemcy

Warunki zgody i procedury wykonania robót budowlanych wraz z oświadczeniem i zobowiązaniem Najemcy Załącznik nr 4 do SIWZ Warunki zgody i procedury wykonania robót budowlanych wraz z oświadczeniem i zobowiązaniem Najemcy 1. Wstęp. Wszystkie roboty budowlane określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Polska-Kamionka: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 2016/S

Polska-Kamionka: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 2016/S 1 / 8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:161446-2016:text:pl:html Polska-Kamionka: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 2016/S 090-161446

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kolor niebieski zmiany przewidziane w projekcie ustawy z dnia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie innych ustaw projekt wo_kb/b-210. Kolor czerwony przepisy uchylone na podstawie projektu

Bardziej szczegółowo

W Z Ó R. ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ nr PT-2370/5-4/2010 UMOWA Nr.. O PEŁNIENIE CZYNNOŚCI NADZORU INWESTORSKIEGO

W Z Ó R. ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ nr PT-2370/5-4/2010 UMOWA Nr.. O PEŁNIENIE CZYNNOŚCI NADZORU INWESTORSKIEGO W Z Ó R ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ nr PT-2370/5-4/2010 UMOWA Nr.. O PEŁNIENIE CZYNNOŚCI NADZORU INWESTORSKIEGO zawarta w dniu... w Turku, pomiędzy Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Turku, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/71/2003 Rady Powiatu w Oławie z dnia 14 listopada 2003 r.

Uchwała Nr XIII/71/2003 Rady Powiatu w Oławie z dnia 14 listopada 2003 r. Uchwała Nr XIII/71/2003 Rady Powiatu w Oławie z dnia 14 listopada 2003 r. zmieniająca uchwałę Nr VIII/46/2003 Rady Powiatu w Oławie z dnia 28 maja 2003 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa 5 USTAWA Z DNIA 7 LIPCA 1994 R. - PRAWO BUDOWLANE [ZAP 1] Wprowadzenie 18 Tekst ustawy 53

Spis treści. Przedmowa 5 USTAWA Z DNIA 7 LIPCA 1994 R. - PRAWO BUDOWLANE [ZAP 1] Wprowadzenie 18 Tekst ustawy 53 Prawo budowlane : przepisy z komentarzem : prawo budowlane, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, projekt budowlany, dziennik budowy, książka obiektu budowlanego, pozwolenie na budowę, geotechniczne

Bardziej szczegółowo

Grzmięca, dn r. Zamawiający: Brodnicki Park Krajobrazowy Grzmięca Pokrzydowo ZAPYTANIE OFERTOWE

Grzmięca, dn r. Zamawiający: Brodnicki Park Krajobrazowy Grzmięca Pokrzydowo ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Brodnicki Park Krajobrazowy Grzmięca 10 87-312 Pokrzydowo Grzmięca, dn. 31.05.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Brodnicki Park Krajobrazowy z siedzibą w Grzmięcy, zwraca się z prośbą o przedstawienie

Bardziej szczegółowo

L.P. NAZWA AKTU PRAWNEGO LICZBA PYTAŃ

L.P. NAZWA AKTU PRAWNEGO LICZBA PYTAŃ UPRAWNIENIA BUDOWLANE 07 - LISTA AKTÓW PRAWNYCH Ustawa z dnia 07.07.99 r. Prawo budowlane. 5 7 9 0 Jednolity tekst Dz. U..90 Zmiany: Dz. U..9, Dz. U..5, Dz. U..50, Dz.U..55 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE NR 1 I ZMIANA NR 1 TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIE NR 1 I ZMIANA NR 1 TREŚCI SIWZ Biuro Zamówień i Przetargów tel.: +48 (22) 474 91 41 fax. +48 22 474 91 77 e-mail: przetargi@pkp.pl Znak pisma: KIZ02.21.63.2017.IK/3 UNP: 2017-0228312 Warszawa, dnia 23.05.2017 r. Wszyscy Wykonawcy Dotyczy

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu Wałcz ul. Bydgoska 50 tel./fax:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu Wałcz ul. Bydgoska 50 tel./fax: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu 78-600 Wałcz ul. Bydgoska 50 tel./fax: 67 250 01 87 e-mail: rektorat@pwsz.eu http://www.pwsz.eu ROZPOZNANIE CENOWE Zamawiający rozpoczął procedurę postępowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Warszawa: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie 1 z 8 18.01.2017 10:03 Ogłoszenie nr 9834-2017 z dnia 2017-01-18 r. Warszawa: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer:

Bardziej szczegółowo

OSTATNIE NOWELIZACJE USTAWY PRAWO BUDOWLANE

OSTATNIE NOWELIZACJE USTAWY PRAWO BUDOWLANE Przepisy obowiązujące, tekst jednolity (Dz.U.2016.290 t.j. z dnia 2016-03- 08) Przepisy wprowadzone na podstawie ustawy z dnia 20.02.2015 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. 26-900 Kozienice ul. Przemysłowa 15 NIP 812-18-78-705; REGON 141511694

Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. 26-900 Kozienice ul. Przemysłowa 15 NIP 812-18-78-705; REGON 141511694 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (39/2015/ZDZO) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kozienice, 27.10.2015 r. Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na pełnienie funkcji

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Prawie budowlanym wprowadzone od 1 stycznia 2017 roku

Zmiany w Prawie budowlanym wprowadzone od 1 stycznia 2017 roku Zmiany w Prawie budowlanym wprowadzone od 1 stycznia 2017 roku Wg ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz.U.2016.2255 z dnia 2016.12.30).

Bardziej szczegółowo

Umowa o prace projektowe jest umową o dzieło, uregulowaną w art. 627 646 Kodeksu

Umowa o prace projektowe jest umową o dzieło, uregulowaną w art. 627 646 Kodeksu Umowa o prace projektowe w budownictwie i o wykonanie nadzoru autorskiego Informacje ogólne Umowa o prace projektowe Umowa o prace projektowe jest umową o dzieło, uregulowaną w art. 627 646 Kodeksu cywilnego.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi Rozbudową budynku szpitala z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: (Biuletyn Informacji Publicznej)

Adres strony internetowej zamawiającego:  (Biuletyn Informacji Publicznej) Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wokis.bydgoszcz.com (Biuletyn Informacji Publicznej) Bydgoszcz: Nadzór Inwestorski dla zadania

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, Al. Marszałka J. Piłsudskiego 7/9, Olsztyn,

I. 1) NAZWA I ADRES: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, Al. Marszałka J. Piłsudskiego 7/9, Olsztyn, Olsztyn: pełnienie funkcji inwestora zastępczego nad realizacją zadania polegającego na rozbudowie Drogowego Przejścia Granicznego w Gołdapi - etap IIIL Numer ogłoszenia: 35987-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO. Co to jest? A tak naprawdę?

PODSTAWY PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO. Co to jest? A tak naprawdę? PODSTAWY PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO mgr Anna Bernaciak Co to jest? całokształt działań zmierzających do zapewnienia prawidłowego rozwoju poszczególnych obszarów kraju, sztuka organizowania przestrzeni na

Bardziej szczegółowo

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości euro

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości euro 271.3.2015.PP Kampinos, dnia 8 stycznia 2015 r. Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

4. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. Opis części zamówienia.

4. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. Opis części zamówienia. A / I N S T R U K C J A D L A W Y K O N A W C Ó W 1. Zamawiający: Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin, tel. 94-342-78-31,

Bardziej szczegółowo

Drwinia: Budowa budynku Domu Spotkań Wiejskich z wjazdem, miejscami postojowymi oraz obsługą komunikacyjną - etap I

Drwinia: Budowa budynku Domu Spotkań Wiejskich z wjazdem, miejscami postojowymi oraz obsługą komunikacyjną - etap I Drwinia: Budowa budynku Domu Spotkań Wiejskich z wjazdem, miejscami postojowymi oraz obsługą komunikacyjną - etap I Numer ogłoszenia: 110694-2011; data zamieszczenia: 12.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

2. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Obowiązki Inspektora Nadzoru w fazie realizacji inwestycji:

2. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Obowiązki Inspektora Nadzoru w fazie realizacji inwestycji: Parafia Rzymskokatolicka Świętej Trójcy Latowicz, dnia 11 września 2014 r. ul. Rynek 10 05-334 Latowicz tel./fax 25 752 11 75 NIP 8221714742 REGON 040120530 Zapytanie ofertowe na zadanie realizowane w

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O U D Z I E L E N I E P O Z W O L E N I A N A U Ż Y T K O W A N I E

W N I O S E K O U D Z I E L E N I E P O Z W O L E N I A N A U Ż Y T K O W A N I E Nazwisko i Imię.. Piotrków Tryb.... Miejsce zamieszkania... Telefon. POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA PIOTRKOWA TRYB. UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 73 97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI W N

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY/ WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY DO ZAWARCIA UMOWY O PODWYKONAWSTWO

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY/ WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY DO ZAWARCIA UMOWY O PODWYKONAWSTWO Strona 1 z 5 Warszawa: Przebudowa sieci wodociągowej i ppoż. w obiekcie Podchorążych 38 w Warszawie Numer ogłoszenia: 242418-2015; data zamieszczenia: 16.09.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W DZIEDZINACH OBRONNOŚCI

Bardziej szczegółowo

W charakterze uzasadnienia, pragniemy przedstawić pod rozwagę następujące okoliczności:

W charakterze uzasadnienia, pragniemy przedstawić pod rozwagę następujące okoliczności: Warszawa, 19 kwietnia 2010 r. L.dz. 516/PKD/2010 Szanowny Pan Profesor Kazimierz Szulborski Przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, działając w imieniu i w

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa w Opolu, ul. Reymonta 24, Opole, woj. opolskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa w Opolu, ul. Reymonta 24, Opole, woj. opolskie, tel , faks Opole: Remont budynku przy ul. Kościuszki 8 dla potrzeb Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Opolskich Numer ogłoszenia: 14888-2016; data zamieszczenia: 22.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wfos.krakow.pl Kraków: Wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlanowykonawczej, projektowo

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Inwestycji i Infrastruktury Budowlanej Sekcja Inwestycji Katowice, dn.06.06.2012r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY I. Uniwersytet Śląski w Katowicach zaprasza do złożenia

Bardziej szczegółowo

Dyrektora - Janusza Marciniaka przy kontrasygnacie Głównego Księgowego - Stanisława Suchowackiego

Dyrektora - Janusza Marciniaka przy kontrasygnacie Głównego Księgowego - Stanisława Suchowackiego Zał. nr 3 UMOWA NR Mp /.. /. zawarta w dniu... w Zielonej Górze w trybie art.4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. nr 113 poz. 759 z 2010 r. z późn. zm.) na

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl Warszawa: Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla budowy przepompowni,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.hewelianum.pl/index.php/ogloszenia Gdańsk: Zaprojektowanie i wykonanie układu pompy ciepła systemu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 września 2013 r. Poz. 1129 OBWIESZCZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 24 września 2013 r. Poz. 1129 OBWIESZCZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 września 2013 r. Poz. 1129 OBWIESZCZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Niniejsza informacja została opracowana w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2013.1409 Dz.U.2014.40 Dz.U.2014.768 Dz.U.2014.822 Dz.U.2014.1133 Dz.U.2015.200 Dz.U.2014.1200 Dz.U.2015.528 Dz.U.2015.443 Dz.U.2015.774 Dz.U.2015.1265 Dz.U.2015.1777 Dz.U.2015.1642 Dz. U. 2015.1165

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zim.wroc.pl Wrocław: Budowa boiska do piłki nożnej we wnętrzu międzyblokowym w rejonie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne s. 1/75 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa Prawo budowlane, zwana dalej ustawą, normuje działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -roboty budowlane: Rewitalizacja obszaru wokół

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -roboty budowlane: Rewitalizacja obszaru wokół OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -roboty budowlane: Rewitalizacja obszaru wokół Zespołu Szkół w Proszowicach -Budowa obiektów małej architektury - obiektów sportowych. Ogłoszenie o zamówieniu roboty budowlane:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Budowa parkingu w rejonie ul. Widokowej w Skarżysku-Kamiennej Adres obiektu budowlanego: Działka oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako nr 834/2

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/75 Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa Prawo budowlane, zwana dalej ustawą, normuje działalność obejmującą

Bardziej szczegółowo

Prawo budowlane. (zm. )

Prawo budowlane. (zm. ) 1) (zm. ) Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414) tj. z dnia 10 listopada 2000 r. (Dz.U. Nr 106, poz. 1126) tj. z dnia 21 listopada 2003 r. (Dz.U. Nr 207, poz. 2016) tj. z dnia 17

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE... 2 2. ZAKRES USŁUGI... 2 3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PERSONELU INŻYNIERA... 4 4. OBOWIAZKI ZAMAWIAJĄCEGO... 5 5. RAPORTY...

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DLA ZAWODU ARCHITEKTA W LATACH 1928 r. - 2015 r.

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DLA ZAWODU ARCHITEKTA W LATACH 1928 r. - 2015 r. UPRAWNIENIA BUDOWLANE DLA ZAWODU ARCHITEKTA W LATACH 1928 r. - 2015 r. OKRES AKTY PRAWNE PODSTAWA PRAWNA 1928-1960 1. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lutego 1928 r. o prawie

Bardziej szczegółowo

ZP.272.AN LW Warszawa, dnia 20 kwietnia 2011 r.

ZP.272.AN LW Warszawa, dnia 20 kwietnia 2011 r. ZP.272.AN.28.92.2011.LW Warszawa, dnia 20 kwietnia 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości zamówienia mniejszej od kwoty 4 845 000 euro określonej w przepisach wydanych na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.inig.pl/zamowienia-pub Kraków: Przetarg nieograniczony na robotę budowlaną polegającą na remoncie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/78 Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa Prawo budowlane, zwana dalej ustawą, normuje działalność obejmującą

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU BUDOWY. decyzji o pozwoleniu na budowę z dnia... Nr decyzji... znak sprawy.

ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU BUDOWY. decyzji o pozwoleniu na budowę z dnia... Nr decyzji... znak sprawy. PINB-3 Ruda Śląska, dn... (inwestor, imię i nazwisko lub nazwa) (adres, telefon kontaktowy) POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W RUDZIE ŚLĄSKIEJ ul. Jadwigi Markowej 22, 41-709 Ruda Śląska ZAWIADOMIENIE

Bardziej szczegółowo

ZMIANY LEGISLACYJNE W PRAWIE BUDOWLANYM

ZMIANY LEGISLACYJNE W PRAWIE BUDOWLANYM ZMIANY LEGISLACYJNE W PRAWIE BUDOWLANYM Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem procesu inwestycyjnego budowlanego ustawa inwestycyjna - projekt z dnia 20 września 2017 r. Ustalanie

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 6 2015-07-16 16:10 Warszawa: Budowa serwerowni w formule zaprojektuj i wybuduj w Mazowieckim Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP /10/15). Numer ogłoszenia: 180190-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatgliwicki.finn.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatgliwicki.finn. 1 z 5 2016-04-15 07:57 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatgliwicki.finn.pl Gliwice: Przebudowa i remont pomieszczeń WGN

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO W SPRAWIE NADAWANIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH.

REGULAMIN POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO W SPRAWIE NADAWANIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH. REGULAMIN POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO W SPRAWIE NADAWANIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH. 1. Aktami normatywnymi regulującymi nadawanie uprawnień budowlanych przez organy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/75 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa Prawo budowlane, zwana dalej ustawą, normuje działalność obejmującą sprawy projektowania,

Bardziej szczegółowo