Dziennik Urzêdowy. Województwa Wielkopolskiego. budynków mieszkalnych w województwie wielkopolskim.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dziennik Urzêdowy. Województwa Wielkopolskiego. budynków mieszkalnych w województwie wielkopolskim."

Transkrypt

1 17529 Poz. 2791, OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 18 wrzeœnia 2008 r. w sprawie: ustalenia wysokoœci wskaÿnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m 2 powierzchni u ytkowej budynków mieszkalnych w województwie wielkopolskim. Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z póÿn. zm.) og³asza siê wskaÿnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m 2 powierzchni u ytkowej budynków mieszkalnych na okres od 1 paÿdziernika 2008 r. do 31 marca 2009 r. w wysokoœci: 1. dla województwa wielkopolskiego, z wy³¹czeniem m. Poznania z³ 2. dla miasta Poznania z³ Obwieszczenie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Wojewoda Wielkopolski (-) Piotr Florek 2792 SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUD ETU MIASTA I GMINY RAKONIEWICE ZA 2007 ROK Zgodnie z postanowieniem art. 199 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych zarz¹d jednostki samorz¹du terytorialnego przedstawia, w terminie do dnia 20 marca roku nastêpuj¹cego po roku bud etowym, organowi stanowi¹cemu sprawozdanie roczne z wykonania bud etu, zawieraj¹ce zestawienie dochodów i wydatków wynikaj¹ce z zamkniêæ rachunków bud etu jednostki samorz¹du terytorialnego, w szczegó³owoœci nie mniejszej ni w uchwale bud etowej. Sprawozdanie o którym mowa wy ej zarz¹d jednostki przedstawia równie w terminie do dnia 20 marca roku nastêpuj¹cego po roku bud etowym Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Sprawozdanie sk³ada siê z czêœci tabelarycznej, która do³¹czona jest do czêœci opisowej. W bud ecie gminy na rok 2007 dokonanych Uchwa³ami Rady i Zarz¹dzeniami Burmistrza uchwalone zosta³y: 1. Dochody w kwocie ,01 z³ 2. Wydatki w kwocie ,56 z³ 3. Deficyt bud etu w kwocie ,55 z³ Realizacja bud etu za 2007 rok przedstawia siê nastêpuj¹co: 1. Osi¹gniêto dochody w kwocie: ,99 z³ tj. 100,63% planu 2. Zrealizowano wydatki w kwocie: ,92 z³ tj. 90,69% planu 3. Osi¹gniêto nadwy kê dochodów nad wydatkami w kwocie: ,07 z³ W wyniku realizacji bud etu za okres od r. do r. ró nica miêdzy wykonanymi dochodami a wydatkami stanowi nadwy kê bud etu w kwocie: ,07 z³. W okresie sprawozdawczym zaci¹gniêto kredyty i po yczkê ogó³em w kwocie: ,00 z³., sp³acono raty kredytów i po yczek w kwocie: ,45 z³. Gmina posiada wolne œrodki jako nadwy ka œrodków pieniê nych na rachunku bie ¹cym bud etu wynikaj¹cej z rozliczeñ kredytów i po yczek z lat ubieg³ych w wysokoœci: ,25 z³ co daje kwotê wolnych œrodków do rozdysponowania: ,87 z³. Omówienie realizacji dochodów bud etu gminy za 2007 rok

2 17530 Dz. 010 Rolnictwo i ³owiectwo plan ogó³em z³ wykonanie ,65 z³ tj. 99,10% Infrastruktura wodoci¹gowa i sanitacyjna wsi, pozosta³a dzia³alnoœæ 1. Planowany dochód w kwocie: z³ jako dofinansowanie mieszkañców w budowie Inwestycji, w tym: - kanalizacja sanitarna w miejscowoœci Rostarzewo etap I i II z roku 2004 i 2005 plan: z³, wp³ynê³a kwota: ,97 z³, wy sze wykonanie dochodów uzyskano z wp³at mieszkañców, którzy zadeklarowali udzia³ w budowie inwestycji z wyd³u- onym terminem p³atnoœci, - budowa wodoci¹gu i przy³¹czy wodoci¹gowych w miejscowoœci KuŸnica Zb¹ska plan: z³, wp³ynê³a kwota: ,00 z³, w zwi¹zku z du ym zainteresowaniem wodoci¹gowania KuŸnicy Zb¹skiej zwiêkszy³ siê zakres inwestycji, dlatego dokonano wp³at. 2. Nieplanowany dochód w kwocie 966,73 z³ z tytu³u wp³aty odsetek za nieterminowe regulowanie nale noœci. 3. Dochody z dzier awy gruntów (obwody ³owieckie) planowana kwota: z³, w okresie sprawozdawczym gmina z tego tytu³u osi¹gnê³a dochód w wysokoœci: 1.656,23 z³. tj. 47,32% planu, (zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 13 paÿdziernika 1995r. Prawo ³owieckie dzier awca ma prawo do odliczeñ kosztów jakie poniós³ na utrzymanie dzier awionego terenu i tak wyliczony czynsz przekazywany jest na dochody gminy na której po³o one s¹ grunty). W okresie sprawozdawczym nie otrzymaliœmy dochodów z Nadleœnictwa Grodzisk Wlkp. Rozliczenie czynszów nast¹pi³o w miesi¹cu styczniu 2008 r. 4. Planowany dochód w kwocie: z³ - sprzeda gruntów, w okresie sprawozdawczym nie uzyskano dochodu, poniewa nie sprzedano dzia³ek przeznaczonych w MPZP na cele rolnicze ani dzia³ek dla których nie ma planu, które w studium stanowi¹ role i nie zosta³y w stosunku do nich wydane decyzje lokalizacyjne. 5. Dotacja celowa na zadanie zlecone gminie planowana w kwocie: z³, otrzymana: ,72 z³ na realizacjê ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napêdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na zwrot czêœci podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napêdowego do wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa wielkopolskiego oraz pokrycie kosztów postêpowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminê. Dz. 600 Transport i ³¹cznoœæ plan ogó³em z³ wykonanie z³ tj. 102,82% Drogi publiczne gminne 1. Nieplanowany dochód w kwocie: z³, z tytu³u dobrowolnych wp³at mieszkañców na remont chodników w miejscowoœci ¹kie z³, w miejscowoœci Rakoniewice z³. 2. Planowan¹ dotacjê w wysokoœci: z³ z funduszu gruntów rolnych na budowê dróg dojazdowych do gruntów rolnych otrzymana w kwocie z³. Dz Gospodarka mieszkaniowa i dzia³alnoœæ us³ugowa Gospodarka gruntami i nieruchomoœciami plan ogó³em z³ wykonanie ,86 z³ tj. 109,34% zaleg³oœci wynosz¹: ,54 z³ Osi¹gniêto dochody z nastêpuj¹cych Ÿróde³: 1. Wp³ywy z op³at wieczystego u ytkowania nieruchomoœci ,85 z³ tj. 107,82% zaleg³oœci wynosz¹ ,87 z³. Zgodnie z ustaw¹ o gospodarce nieruchomoœciami termin p³atnoœci nale noœci stanowi¹cych op³aty z tytu³u u ytkowania wieczystego oraz trwa³ego zarz¹du up³ywa z dniem 31 marca ka dego roku, jednak czêœæ u ytkowników nie wywi¹za³a siê z terminu p³atnoœci, na roku z op³atami zalega 10 osób, w celu likwidacji zaleg³oœci wystawiono ostateczne wezwania do zap³aty. Wniesiono dwa pozwy do s¹du na kwotê ,26 z³. 2. Dochody z najmu i dzier awy mienia gminnego ,81 z³ tj. 104,31% zaleg³oœci wynosz¹ 1.905,28 z³ i wystêpuj¹ w nastêpuj¹cych tytu³ach: - czynsz dzier awny za grunty wystawiono 6 wezwañ, z zap³at¹ zalega 3 d³u ników na kwotê: 361,14 z³, - czynsz za grunty pod us³ugi wystawiono 4 wezwania do zap³aty oraz 1 informacjê o rozliczeniu nadp³aty, na koniec okresu sprawozdawczego jest 7 d³u ników zalegaj¹cych na kwotê: 1.544,14 z³. 3. Wp³ywy z tytu³u przekszta³cenia wieczystego u ytkowania w prawo w³asnoœci 4.032,66 z³ tj. 28,80% zaleg³oœci wynosz¹ 150,96 z³. jeden d³u nik, któremu wys³ano wezwanie do zap³aty, zaleg³oœæ zosta³a uregulowana w miesi¹cu styczniu 2008 r. W niniejszym przewidziano nale noœci z tytu³u przekszta³cenia prawa u ytkowania wieczystego w prawo w³asnoœci w trybie przepisów ustawy z dnia 4 wrzeœnia 1997 r. o przekszta³ceniu prawa u ytkowania wieczystego przys³uguj¹cego osobom fizycznym w prawo w³asnoœci (z. U. Nr 123 poz. 781 ze zmianami) na raty. Paragraf ten obejmuje tak e wp³ywy z tytu³u przekszta³cenia prawa u ytkowania wieczystego w prawo w³asnoœci w trybie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekszta³ceniu prawa u ytkowania wieczystego w prawo w³asnoœci nieruchomoœci (Dz.U. Nr 175, poz. 1459). W 2007 roku nie wykonano zaplanowanych przekszta³ceñ z powodu braku wniosków. 4. Wp³ywy ze sprzeda y mieszkañ i gruntów pod nieruchomoœci ,24 z³ tj. 109,10% zaleg³oœci wynosz¹ ,80 z³. Wykonanie dochodów w tym paragrafie ponad plan spowodowane jest miêdzy innymi wzrostem popytu na nabycie nieruchomoœci wchodz¹cych w sk³ad mienia gminnego.

3 17531 W celu zmniejszenia zaleg³oœci wystawiono 8 wezwañ do zap³aty, z zap³at¹ zalega 4 d³u ników na kwotê ,80 z³. W 2006 r. wniesiono pozew do s¹du na kwotê z³. + odsetki 289 z³. Nale noœæ jest w trakcie œci¹gania. Jeden z d³u ników zmar³ pozostawiaj¹c zaleg³oœæ w kwocie 2.868,47 z³. Wezwano spadkobierczyniê celem wyjaœnienia sprawy. Spadkobierczyni z³o y³a wniosek o roz³o enie d³ugu na raty. Wczeœniej jednak musi zostaæ przeprowadzone postêpowanie spadkowe. Dwie sprawy zostan¹ skierowane do s¹du. Trzech d³u ników niezw³ocznie po otrzymaniu wezwania uiœci³o zaleg³oœci w kwocie 5.025,86 z³. 5. Dochody z odsetek od sprzeda y mieszkañ na raty i od nieterminowych wp³at 8.645,00 z³ tj. 247,00%,. Kwota stanowi odsetki przypisane z tytu³u sprzeda y nieruchomoœci lokalowych i gruntowych na raty. Odsetki z tytu³u sprzeda y lokali mieszkalnych na raty ustalane s¹ wg sta³ej stopy procentowej, uchwalonej przez Radê Miejsk¹ Gminy w wysokoœci 3% od pozosta³ej do sp³aty kwoty. Odsetki przewidziane w tym p³atne s¹ w I pó³roczu roku bud etowego. Na ponad 100% wykonanie w tym wp³ywa miêdzy innymi sp³ata niektórych zaleg³oœci z tytu³u wykupu na raty. Zaleg³oœci z tytu³u odsetek od sprzeda y ratalnej: 2.227,63 z³, w okresie sprawozdawczym wysy³ano wezwania do zap³aty odsetek ³¹cznie z zaleg³oœci¹ g³ówn¹. 6. Nieplanowane dochody z tytu³u rozliczonych kosztów zwi¹zanych z przygotowaniem nieruchomoœci do sprzeda- y a sprzedanych w 2007 r. w kwocie: 9.442,30 z³. Pozosta³a dzia³alnoœæ Dochody z op³at za kopanie grobów, miejsca pod grób i postawienia nagrobka dochody z planowanej kwoty: z³, wp³ynê³a kwota: ,50 z³ tj. 123,53%. Dz. 750 Administracja publiczna plan ogó³em z³ wykonanie ,19 z³ tj. 122,72% zaleg³oœci wynosz¹: 49,72 z³ Urzêdy Wojewódzkie 1. Dotacja na prowadzenie zadañ zleconych gminie utrzymanie 4 stanowisk administracji rz¹dowej planowana: z³ otrzymana: z³ tj. 100%. 2. Dochody jst zwi¹zane z realizacj¹ zadañ zleconych gminie (5% op³aty za dowody osobiste) plan: 2.150,00 z³, wykonanie: 3.895,70 z³ tj. 181,20%. Urz¹d Miejski Gminy 1. Planowane dochody w kwocie: z³ z tytu³u op³at za specyfikacjê do przetargów, uzyskano dochód w kwocie: 97,60 z³ tj. 4,44% - z zap³ata zalega jeden d³u nik na kwotê 0,45 z³. w okresie sprawozdawczym nie og³aszano inwestycji o wysokiej wartoœci st¹d niskie wp³aty. 2. Planowane dochody z wynajmu gara u przy UMG oraz pomieszczenia w Urzêdzie na potrzeby kasy NBS z³, uzyskany dochód to kwota: 348,88 z³, tj. 114,01%. 3. Planowane dochody gminy w kwocie: z³ za us³ugi telefoniczne, w okresie sprawozdawczym wp³ynê³a kwota: 1.285,97 z³ tj. 64,30%, W tym Ÿródle dochodu trudno jest ustaliæ dochód, poniewa nie wiadomo ile osób skorzysta z us³ug telefonicznych, z zap³ata zalega jeden d³u nik na kwotê 49,27 z³., który uregulowa³ nale noœæ w miesi¹cu styczniu 2008 r. 4. Planowana kwota dochodu z tytu³u odsetek od œrodków pieniê nych gromadzonych na lokatach bankowych oraz od rachunku podstawowego: z³ w okresie sprawozdawczym osi¹gniêto dochód w kwocie: ,14 z³, tj. 142,53%. 5. Planowane dochody w kwocie: 400 z³ z tytu³u dochodu p³atnika wyp³aconego zasi³ku chorobowego ZUS i za terminowe rozliczenie i wp³at podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym uzyskano dochód w kwocie: 726,90 z³ oraz nieplanowane dochody z tytu³u zwrotu kosztów zastêpstwa procesowego za wystawione nakazy zap³aty w postêpowaniu upominawczym w kwocie: z³., ³¹cznie tj. 777,23%. Promocja gminy Planowany dochód w kwocie z³, tj. 100% z tytu³u zamieszczenia reklamy firmy w folderze gminy. Dz. 751 Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s¹downictwa plan ogó³em z³ wykonanie z³ tj. 100% Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony prawa plan z³ wykonanie z³ tj. 100,00% Dotacja na realizacjê zadañ zleconych gminie na prowadzenie sta³ego rejestru wyborców. Wybory do Sejmu i Senatu plan z³ wykonanie z³ tj. 100,00% Dotacja na realizacjê zadania zleconego gminie zwi¹zanego z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP. Dz. 754 Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa plan ogó³em z³ wykonanie 7.832,93 z³ tj. 159,86% zaleg³oœci wynosz¹: 102,58 z³ Ochotnicze stra e po arne 1. Dochody z najmu i dzier awy mienia gminnego plan z³ wykonanie: 6.113,01 z³, tj. 124,76% zaleg³oœci wynosz¹: 102,58 z³. Z zap³at¹ zalega dwóch d³u ników, którym wys³ano wezwania do zap³aty na nale noœæ g³ówn¹ i odsetki. 2. Nieplanowany dochód w kwocie: 111,52 z³ z tytu³u wp³aty odsetek za nieterminowe regulowanie nale noœci. 3. Nieplanowany dochód kwocie 1.608,40 z³. z tytu³u wymiany gwarancyjnej sprê arki dla OSP Jab³onna oraz OSP Rostarzewo.

4 17532 Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadaj¹cych osobowoœci prawnej oraz wydatki zwi¹zane z ich poborem plan ogó³em ,00 z³ wykonanie ,11 z³ tj. 110,03% - zaleg³oœci wynosz¹ ,90 z³ - skutki obni enia górnych stawek podatkowych ,56 z³ - skutki udzielonych ulg ,97 z³ - umorzenie zaleg³oœci podatkowych ,40 z³ - roz³o enie na raty, odroczenie terminu p³atnoœci ,00 z³ Wp³ywy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1. Podatek op³acany w formie karty podatkowej, plan: z³, wykonanie: 9.195,48 z³ tj. 183,91%, zaleg³oœci wynosz¹: ,17 z³. Jest to podatek rozliczany przez Urz¹d Skarbowy, gmina otrzymuje tylko wp³yw z tego podatku. Ewidencjê podatników i wystêpuj¹ce zaleg³oœci¹ rozliczane s¹ przez Urz¹d Skarbowy. 2. Nieplanowany dochód - odsetki od nieterminowych wp³at wynios³y: 1.043,15 z³. Wp³ywy z podatku rolnego, leœnego od czynnoœci cywilnoprawnych oraz podatków i op³at lokalnych od osób prawnych plan ,00 z³ wykonanie ,68 z³ tj. 108,99%, 1. Podatek od nieruchomoœci - wykonanie wynosi: ,30 z³, co stanowi 109,60% planowanej kwoty, zaleg³oœci wynosz¹: ,00 z³, 2. Podatek rolny - wykonanie wynosi: ,70 z³, co stanowi 100,62% planowanej kwoty, 3. Podatek leœny - wykonanie wynosi: ,56 z³, tj. 101,27% planu, 4. Podatek od œrodków transportowych - wykonanie wynosi: ,00 z³, co stanowi 117,99% planowanej kwoty, zaleg³oœci wynosz¹: 4.361,00 z³, 5. Podatek od czynnoœci cywilnoprawnych wykonanie wynosi: 5.349,00 z³, co stanowi 76,41%, 6. Nieplanowany dochód w kwocie: 44,00 z³ z tytu³u wp³at kosztów upomnienia, 7. Odsetki od nieterminowych p³atnoœci wykonanie wynosi: 4.893,12 z³, co stanowi 489,31%, 8. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i op³atach lokalnych (utracone dochody z tytu³u zwolnieñ okreœlonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnieniu osób niepe³nosprawnych w podatku od nieruchomoœci) za II pó³rocze 2006 r. w kwocie: z³. Wykonanie dochodów jest zadawalaj¹ce, ogólnie osi¹gniêto wy sze dochody ni zak³adano. W przypadku odsetek od nieterminowych wp³at podatków wyst¹pi³o tak du e wykonanie, poniewa jeden podatnik z³o y³ korektê deklaracji w podatku od nieruchomoœci za 2005 r. oraz 2006 r. i zosta³y naliczone odsetki za ten okres. Wp³ywy z podatku rolnego, leœnego od czynnoœci cywilnoprawnych oraz podatków i op³at lokalnych od osób fizycznych plan ,00 z³ wykonanie ,56 z³ tj. 114,14%, 1. Podatek od nieruchomoœci - wykonanie wynosi: ,73 z³, co stanowi 115,29% planowanej kwoty, zaleg³oœci wynosz¹: ,95 z³, 2. Podatek rolny - wykonanie wynosi: ,38 z³, co stanowi 107,08% planowanej kwoty, zaleg³oœci wynosz¹: ,30 z³, 3. Podatek leœny - wykonanie wynosi: ,30 z³, tj. 102,27% planu, zaleg³oœci wynosz¹: 1.420,00 z³, 4. Podatek od œrodków transportowych - wykonanie wynosi: ,50 z³, co stanowi 125,80% planowanej kwoty, zaleg³oœci wynosz¹: ,30 z³, 5. Podatek od spadków i darowizn - wykonanie wynosi: ,00 z³, co stanowi 288,93% planowanej kwoty, 6. Podatek od posiadania psów - wykonanie wynosi: 1.720,00 z³, tj. 55,48% planu, wykonanie jest niskie mimo tego i w miesi¹cu sierpniu by³a zweryfikowana lista osób, które zap³aci³y podatek za posiadanie psa w 2007 r. w stosunku do osób które zap³aci³y podatek za posiadanie psa w 2006 r. Wobec podatników którzy nie dope³nili obowi¹zku zosta³o wszczête postêpowanie, a i tak nie uzyskano planowanej kwoty. 7. Wp³ywy z op³aty targowej - wykonanie wynosi: 7.716,50 z³, tj. 51,44% planu, niewykonanie planu spowodowane jest mniejszym zainteresowaniem kupców sprzeda ¹ swoich towarów. 8. Op³ata miejscowa wykonanie w kwocie: 423,50 z³, tj. 128,33% planu, 9. Podatek od czynnoœci cywilnoprawnych wykonanie wynosi: ,20 z³, co stanowi 90,17% planu, 10. Wp³ywy z ró nych op³at (kosztów upomnieñ) plan z³, wykonanie: 8.828,54 z³, tj. 176,57%, 11. Odsetki od nieterminowych p³atnoœci - wykonanie wynosi: ,91 z³, co stanowi 232,99%, 12. W sprawozdaniu wykazano zaleg³oœci objête hipotek¹ w kwocie ,06 z³. Na wykonanie dochodów z podatków od czynnoœci cywilnoprawnych zarówno od osób prawnych jak i od osób fizycznych Gmina nie ma bezpoœredniego wp³ywu poniewa dochód z tego podatku przekazywany jest z Urzêdu Skarbowego. Wp³ywy z innych op³at 1. Wp³ywy z op³aty skarbowej na koniec okresu sprawozdawczego wynios³y: z³, co stanowi 95,08%, 2. Wp³ywy z op³aty eksploatacyjnej, wp³aty wynios³y: 4.933,39 z³, tj. 19,73%. Ustalaj¹c plan na 2007 r. sugerowano siê wykona-

5 17533 niem za 2006 r. Op³atê eksploatacyjn¹ uiszczaj¹ wydobywaj¹cy kopaliny na terenie gminy. Wysokoœæ op³aty jest uzale - niona od wielkoœci wydobytych kopalin, zatem trudno ustaliæ dochód z tego tytu³u, poniewa nie mo na przewidzieæ ile osób bêdzie zainteresowanych wydobywaniem. 3. Wp³ywy z op³at za zezwolenia na sprzeda alkoholu ,19 z³, tj. 109,19% planowanej kwoty, 4. Dochody z op³at za wpis lub zmianê we wpisie do ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej oraz op³at za zajêcia pasa drogowego ,98 z³, tj. 154,83%, zaleg³oœci wynosz¹ 332,12 z³. i dotycz¹ op³aty za zajêcia pasa drogowego. W nale noœciach z tytu³u op³aty za zajêcia pasa drogowego zalega 3 podatników, którym wystawiono upomnienia na kwotê 332,12 z³. 5. Nieplanowany dochód w kwocie 445,00 z³ z tytu³u odsetek za nieterminowe wp³aty z tytu³u powy szych op³at. 6. Dochód w kwocie 39,57 z³ z tytu³u pozosta³ych odsetek za nieterminowe wp³aty. Udzia³y gmin w podatkach stanowi¹cych dochód bud etu pañstwa Do planu dochodów na rok 2007 przyjêto kwoty wynikaj¹ce z zawiadomienia Ministra Finansów o planowanych dochodach gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast udzia³ w podatku dochodowym od osób prawnych przyjêto wed³ug wykonania z roku 2006 r. Realizacja przedstawia siê nastêpuj¹co: 1. Udzia³y w podatku dochodowym od osób fizycznych - przekazane dochody z rachunku bud etu pañstwa w okresie sprawozdawczym wynios³y: ,00 z³, co stanowi 108,12%. 2. Udzia³y w podatku dochodowym od osób prawnych, osi¹gniête dochody wynios³y: ,11 z³, co stanowi 126,32% planowanej kwoty. Dz. 758 Ró ne rozliczenia plan ogó³em ,14 z³ wykonanie ,14 z³ tj. 100% Subwencje 1. Czêœæ oœwiatowa - plan z³, otrzymana kwota: z³, tj. 100%, 2. Uzupe³nienie subwencji ogólnej (œrodki na uzupe³nienie dochodów gmin) plan z³, otrzymana kwota: z³, tj. 100%, 3. Czêœæ wyrównawcza subwencji ogólnej - plan z³, otrzymana kwota: z³, tj. 100%, 4. Czêœæ równowa ¹ca subwencji ogólnej - plan z³, otrzymana kwota: z³, tj. 100%, 5. Ró ne rozliczenia finansowe ,14 z³ Zwrot do bud etu gminy kwoty: z³ niewykonanego w terminie ustalonym przez Radê Gminy wydatku który nie wygas³ z up³ywem roku bud etowego 2006 dla zadania Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowoœci Ruchocice, Drzyma³owo, Rakoniewice wieœ - opracowanie projektu dokumentacji technicznej. Zwrot do bud etu gminy kwoty: ,14 z³ niewykonanych w terminie ustalonym przez Radê Gminy wydatków niewygasaj¹cych z rokiem 2006 dla zadañ koszty przejêcia gruntów od ANRSP w Poznaniu pod modernizacjê stacji uzdatniania wody w Ratajach i koszty przejêcia gruntów od ANRSP w Poznaniu i zmiana sposobu u ytkowania budynku hydroforni na stacjê uzdatniania wody w Rakoniewicach. Dz. 801 Oœwiata i wychowanie plan ogó³em ,87 z³ wykonanie ,53 z³ tj. 96,87% Szko³y podstawowe 1. Dochody z ró nych op³at: plan: 151,00 z³, wykonanie to kwota 170,00 z³, tj. 112,58% - dochód stanowi wp³ywy za wtórniki œwiadectw szkolnych i legitymacji szkolnych i tak szko³a Rakoniewice 151,00 z³, szko³a Rostarzewo 19,00 z³. 2. Dochody z dzier awy mienia plan ,50 z³, wykonanie: ,50 z³, tj. 94,50%, w tym szko³a Jab³onna 101,00%, Rakoniewice 100,50%, Ruchocice 111,11%, Rostarzewo 70,00% (od listopada zaprzestano wynajmu pomieszczenia na sklepik szkolny). 3. Dochody z tytu³u odp³atnoœci za ywienie dzieci: plan ,00 z³, wykonano w kwocie: ,80 z³ tj. 104,86%. Wykonanie w tym: szko³a Rostarzewo 95,36%, Rakoniewice 100,04%, Jab³onna 111,36%. Dyrektorzy szkó³ uzasadniaj¹ fakt ma³ych rozbie noœci miêdzy planem a wykonaniem nieregularnym korzystaniem dzieci z posi³ków co utrudnia prawid³owe ustalenie dochodu. Wykonanie szko³a Jab³onna 111,36% to wiêksze zainteresowanie ywieniem dzieci w okresie zimowym. 4. Dochody z odsprzeda y energii i za rozmowy telefoniczne: plan 7.000,00 z³, wykonanie 5.229,06 z³, tj. 74,70% w tym: rozliczenie energii zu ytej na oczyszczalni przyzagrodowej w kwocie 5.169,46 z³ oraz zwrot za rozmowy telefoniczne w kwocie 59,60 z³. 5. Dochody ze sprzeda y z³omu szko³a Rakoniewice: plan 530,00 z³, wykonanie 100%. 6. Z planowanej kwoty: 225,00 z³ z tytu³u œrodków gromadzonych na rachunku bankowym wp³ynê³a kwota: 73,42 z³ tj. 32,63%. Do planu dyrektorzy zespo³ów szkolnych zaproponowali za wysokie kwoty dochodu, wiadomym by³o z ustaleñ, i na rachunki bankowe szkó³ z bud etu gminy œrodki przekazywane s¹ w miarê potrzeb (obs³uga ksiêgowa szkó³ jest prowadzona przez Wydzia³ w UM), a poza tym rachunki bankowe szkó³ s¹ ni ej oprocentowane od rachunku podstawowego gminy. 7. Dochody w 0960 szko³a Rakoniewice: darowizna na mistrzostwa w tabliczce mno enia to zaplanowana kwota 334,00 z³, wykonanie to kwota 334,00 z³ oraz darowizna na monitoring plan 7.000,00 z³, wykonanie 7.000,00 z³ (darowizny zosta³y zrealizowane zgodnie ze wskazanym celem).

6 Dochody w 0970 plan: 8.893,37 z³, wykonanie: ,31 z³; w tym: - dochody z tytu³u dochodu p³atnika wyp³aconego zasi³ku chorobowego ZUS i z tytu³u dochodu p³atnika za terminowe rozliczenie i wp³aty podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1.679,28 z³. Szko³a Rakoniewice - wp³ata 106,97 z³ z PZU tytu³em odszkodowania za sprzêt dochód niezaplanowany, oraz dochód zaplanowany w kwocie 3.310,50 z³, - prowizja ze sprzeda y podrêczników: plan 1.326,31 z³, wykonanie 1.550,00 z³, tj. 116,87% - dobrowolne wp³aty uczestników na obóz polsko niemiecki ( wyjazd grupy do Eicklingen) - plan 4.000,00 z³ wykonanie 3.207,00 z³ tj. 80,18% (nie wszystkie dzieci wziê³y udzia³ w wycieczce). Szko³a ¹kie - wp³ata 256,56 z³ z PZU tytu³em odszkodowania za sprzêt dochód zaplanowany w tej samej kwocie. 9. Dotacja na sfinansowanie - w ramach wdra ania reformy oœwiaty nauczania jêzyka angielskiego w klasie pierwszej szko³y podstawowej w roku szkolnym 2006/2007, planowana w kwocie: z³ otrzymana: ,99 z³ tj. 68,16% (wg rozliczenia). Stawka godzinowa na sfinansowanie nauki jêzyka angielskiego by³a ni sza ni zaplanowana przez Ministerstwo Finansów. Poza tym w szkole w ¹kiem zajêcia te nie mia³y miejsca, poniewa nie by³o pierwszej klasy. W zwi¹zku z powy szym niewykorzystana dotacja zosta³a zwrócona. Oddzia³y przedszkolne w szko³ach podstawowych 1. Dochody z tytu³u odp³atnoœci za ywienie dzieci plan ,00 z³ wykonanie ,30 z³ tj. 94,54% - w tym szko³a: ¹kie 88,36%, Rostarzewo 98,01%. 2. Dodatkowe zajêcia w szko³ach: plan 2.410,00 z³ wykonanie w kwocie: 2.418,00 z³ tj. 100,33% w tym szko³a: ¹kie 276,10% - wy sze wp³ywy wynikaj¹ z wiêkszego zainteresowania zajêciami dodatkowymi ni zaplanowano wczeœniej, Ruchocice 64,30% - mniejsze zainteresowanie od planowanego. Przedszkola 1. Dochody z tytu³u odp³atnoœci za ywienie dzieci w Przedszkolu w Rakoniewicach plan: z³, wykonano w kwocie: ,50 z³ tj. 90,79%. 2. Dochody z tytu³u odp³atnoœci za zajêcia dodatkowe plan: 3.000,00 z³, wykonanie to kwota: 3.502,00 z³ tj. 101,67%. Dochody za zajêcia dodatkowe w przedszkolu dyrektor zaplanowa³ w wydatkach, natomiast nie uwzglêdni³ zmiany planu w dochodach. 3. Dochody z tytu³u œrodków gromadzonych na rachunku bankowym plan 50 z³ wykonanie to kwota: 17,81 z³ tj. 35,62%. 4. Nieplanowany dochód w kwocie: 95 z³ z tytu³u dochodu p³atnika za terminowe rozliczenie i wp³aty podatku dochodowego od osób fizycznych. Gimnazja Szko³a Rakoniewice Dofinansowanie z Fundacji Polsko-Niemieckiej organizacji wypoczynku letniego w Polsce dzieci z zaprzyjaÿnionej gminy w Celle (Niemcy) - kwota: 4.323,00 z³, tj. 100% planu. Pozosta³a dzia³alnoœæ plan z³ wykonanie ,84 z³ tj. 99,98% 1. Odsetki od nies³usznie pobranego i zwróconego dofinansowania pracodawcy kosztów przygotowania zawodowego m³odocianego pracownika, plan: 92,00 z³ wykonanie: 91,66 z³, tj. 99,63%, 2. Dotacja przeznaczona na: - dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego m³odocianych pracowników plan: z³, wykonanie z³, tj. 100%, - dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych szkó³ podstawowych i gimnazjów po³o onych na terenach wiejskich plan: z³, wykonanie 3.966,22 z³, tj. 98,81%, - dofinansowanie zakupu i instalacji w szko³ach i placówkach oœwiatowych zastawów monitoringu wizyjnego, a tak e dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniej¹cej sieci monitoringu plan: z³, wykonanie z³, tj. 100%, - dofinansowanie wycieczek dla dzieci i m³odzie y realizowanych w ramach Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i m³odzie y do miejsc pamiêci narodowej Podró e historyczno kulturalne w czasie i przestrzeni plan: z³, wykonanie 2.743,96 z³, tj. 99,99%, Dz. 852 Pomoc spo³eczna plan ogó³em z³ wykonanie ,48 z³ tj. 89,37% zaleg³oœci ,53 z³ Œwiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz sk³adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spo- ³ecznego 1. Odsetki od nienale nie pobranych œwiadczeñ rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych z lat ubieg³ych plan: z³ wykonanie 217,58 z³, tj. 21,76%, 2. Nieplanowany dochód w wysokoœci 9,36 z³ z tytu³u rabatu na op³atê licencyjn¹ za oprogramowanie statystyczne QuickStat spowodowane przeniesieniem zobowi¹zañ finansowych z tytu³u korzystania z oprogramowania przez jednostkê na Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej. Nieplanowany dochód gminy z tytu³u wyp³at zaliczek alimentacyjnych zwrot od d³u ników alimentacyjnych kwota: 3.437,64 z³. W zaleg³oœciach wykazano nale ny dochód gminy z tytu³u wyp³aconych zaliczek alimentacyjnych osobie uprawnionej powiêkszonej o 5% w wysokoœci 50% kwoty o której mowa wy ej. Zgodnie z ustaw¹ z dnia 22 kwietnia 2005r. o postêpowaniu wobec d³u ników alimentacyjnych d³u -

7 17535 nik alimentacyjny jest zobowi¹zany do zwrotu organowi w³aœciwemu wierzyciela. Nale ne dochody z tego tytu³u gminie to kwota: ,53 z³. 3. Planowana dotacja na zadanie zlecone gminie w kwocie: ,00 z³, w okresie sprawozdawczym otrzymano kwotê: ,50 tj. 89,25%. (ró nica w planie z³ wynika³a z tego, e ostatnie zawiadomienie z zmniejszeniu dotacji celowej na rok 2007 w kwocie z³ wp³ynê³o 7 stycznia 2008r. co spowodowa³o, i wprowadzenie powy szych zmian w roku 2007 by³o niemo liwe), 4. Wp³aty nienale nie pobranych œwiadczeñ rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych z lat ubieg³ych, planowana kwota wp³at nale noœci g³ównych z³, wykonanie: 1.122,57 z³, tj. 22,45%. Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne op³acane za osoby pobieraj¹ce niektóre œwiadczenia z pomocy spo³ecznej oraz niektóre œwiadczenia rodzinne Planowana dotacja na zadanie zlecone gminie w kwocie: z³, dochody wykonane: 9.931,50 z³, tj. 70,94%. Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1. Planowana kwota dotacji na wyp³atê œwiadczeñ i op³acenie sk³adek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zadanie zlecone gminie: z³, otrzymana: ,82 z³, tj. 89,87%. 2. Dotacja celowa do zadañ w³asnych gminy na wyp³atê zasi³ków sta³ych oraz na dofinansowanie wyp³at zasi³ków okresowych z pomocy spo³ecznej planowana kwota: z³, otrzymana w okresie sprawozdawczym: ,57 z³, tj. 75,91%. Oœrodek Pomocy Spo³ecznej 1. Dochód z tytu³u odsetek od œrodków gromadzonych na rachunku bankowym plan 80 z³, wykonanie 75,94 z³, tj. 94,93%. 2. Dochód z tytu³u refundacji kosztów poniesionych w 2006 r. w zwi¹zku z przygotowaniem danych, w postaci elektronicznej, dotycz¹cych Systemu Informatycznego POMOST w kwocie 120,00 z³., tj. 100% planu. 3. Planowana kwota dotacji na dofinansowanie zadania w³asnego gminy: z³ otrzymana w kwocie z³. tj. 100%. Us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi opiekuñcze 1. Dochody za œwiadczone us³ugi na rzecz podopiecznych z zakresu pomocy s¹siedzkiej wynios³y: 3.437,00 z³ co stanowi 98,20% planowanej kwoty (3.500,00 z³). Pozosta³a dzia³alnoœæ Dotacja celowa z bud etu pañstwa przeznaczona na dofinansowanie zadania w³asnego w kwocie: z³, otrzymano z³, tj. 100% planu. Gminie Rakoniewice w roku 2007 przyznano dotacjê celow¹ przeznaczon¹ na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego Pomoc pañstwa w zakresie do ywiania. Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów plan ogó³em z³ wykonanie ,26 z³ tj. 98,24% Gminie Rakoniewice w roku 2007 przyznano dotacjê celow¹ na: - dofinansowanie zakupu podrêczników i jednolitego stroju plan: z³, wykonanie ,37 z³, tj. 94,93%, - dofinansowanie œwiadczeñ pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oœwiaty plan: z³, wykonanie ,78 z³, tj. 99,48%, - dofinansowanie œwiadczeñ dla uczniów potrzebuj¹cych szczególnego wsparcia, pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym zgodnie z Uchwa³a Rady Ministrów Nr 70/ 2007 z dnia 24 kwietnia 2007 r. oraz Nr 97/2007 z dnia 24 maja 2007 r. w sprawie Rz¹dowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i m³odzie y w 2007 r. Aktywizacja jst i organizacji pozarz¹dowych plan: z³, wykonanie ,11 z³, tj. 99,99%. Dz. 900 Gospodarka Komunalna i ochrona œrodowiska plan ogó³em z³ wykonanie ,41 z³ tj. 117,52% Gospodarka œciekowa i ochrona wód Wp³yw do bud etu nadwy ki œrodków obrotowych ZGKM- WiK za 2006 r., plan: z³, wykonanie: ,24 z³ Wp³ywy i wydatki zwi¹zane z gromadzeniem œrodków z op³at produktowych Planuj¹c dochód na rok 2007 w za³o eniach sugerowano siê wykonaniem roku poprzedniego, (art. 27 ust. 3 i art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowi¹zkach przedsiêbiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o op³acie produktowej i depozytowej). Wy sze wp³ywy wynikaj¹ z wiêkszej iloœci odpadów opakowaniowych przekazanych do recyklingu ni zak³adano w roku sprawozdawczym, plan z³, wykonanie: 7.435,17 z³, tj. 212,43%. Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan ogó³em ,00 z³ wykonanie: ,93 z³ tj. 134,49% zaleg³oœci ,16 z³ Pozosta³e zadania w zakresie kultury 1. Dochód z tytu³u wypo yczenia namiotu w kwocie: z³ tj. 109,49% planowanej kwoty. 2. Nieplanowany dochód w kwocie: ,86 z³ z tytu³u darowizn na organizacjê Dni Rakoniewic. Domy i oœrodki kultury, œwietlice i kluby 1. Dochody z dzier awy i wynajmu œwietlic wiejskich, w okresie sprawozdawczym uzyskano z tego tytu³u dochód w wysokoœci: ,38 z³. tj. 99,40%. Stan zaleg³oœci na r. to kwota: ,88 z³, Z zap³at¹ zalega by³y dzier awca MGOK, w 2006 r. sprawê skierowano do S¹du Rejonowego w Poznaniu, po rozpo-

8 17536 znaniu sprawy s¹d wyda³ nakaz zap³aty, po uprawomocnieniu siê nakazu zap³aty skierowano wniosek egzekucyjny do komornika s¹dowego, nast¹pi³o zajêcie wierzytelnoœci przez komornika, w wyniku egzekucji œci¹gniêto kwotê: 2.933,26 D³u nik zmar³ nie pozostawiaj¹c spadkobierców, a sprawa nadal znajduje siê u komornika. 2. Dochód z tytu³u odsprzeda y us³ug (energii, wody) w wydzier awianych pomieszczeniach sal wiejskich wykonano w kwocie: 6.817,30 z³ tj. 97,39%, z zap³at¹ zalegaj¹ dwie osoby na kwotê: 212,28 z³. Wystawiono wezwania do zap³aty. 3. Nieplanowany dochód w kwocie: 1.460,20 z³ z tytu³u sprzeda y bloczków gazobetonowych. 4. Dochód w kwocie: ,19 z³ z tytu³u wp³aty odsetek od nieterminowego regulowania nale noœci. Kwota dochodów planowanych: ,01 z³ wykonanych: ,99 z³ co stanowi 100,63% Omówienie skutków obni enia górnych stawek podatkowych, ulg, umorzeñ, odroczeñ terminu p³atnoœci i zaleg³oœci podatkowych. Burmistrz na wnioski podatników bêd¹cych w trudnej sytuacji finansowej podj¹³ decyzje o umorzeniu podatków, odsetek, roz³o eniu na raty oraz przesuniêciu terminu p³atnoœci podatków. Ponadto rozpatrzy³ wnioski dotycz¹ce zwolnieñ od podatku od nieruchomoœci dla przedsiêbiorców na terenie gminy Rakoniewice (na zasadach okreœlonych przez Radê Gminy). Ogó³em rozpatrzonych zosta³o 63 wnioski w tym: - odroczenie terminu p³atnoœci podatku - 25 wniosków, - roz³o enie na raty podatku 5 wniosków, - umorzenie podatku - 22 wnioski, - umorzenie podatku z odsetkami za zw³okê 5 wniosków, - umorzenie odsetek za zw³okê 2 wnioski, - ulgi z uchwa³y rady 4 wnioski, z tego: - rozpatrzono pozytywnie 57 wnioski, - rozpatrzono negatywnie 4 wnioski, - rozpatrzono bezprzedmiotowo 2 wnioski. Rozpatrzenie pozytywne wniosków mia³o skutek finansowy w postaci ni szego wykonania dochodów, tj. o kwotê: ,37 z³ i tak: - w podatku rolnym od osób fizycznych dochód by³ ni szy o kwotê: 2.179,70 z³, - w podatku od nieruchomoœci od osób fizycznych o kwotê: ,92 z³, od osób prawnych o kwotê: ,15 z³, - w podatku leœnym od osób fizycznych o kwotê: 4,00 z³, - w podatku od œrodków transportowych od osób fizycznych o kwotê: 2.358,00 z³, - odsetek od nieterminowego regulowania podatków od osób fizycznych: 7.612,60 z³. Umorzenia podatków, odroczenia terminów p³atnoœci, roz- ³o enie na raty i ulg (podatku rolnego, od nieruchomoœci, leœnego, œrodków transportu) kwota: ,77 z³ spowodowa³y zmniejszenie o 7,07% wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy ,65 z³ (dane do obliczenia subwencji). Ponadto umorzono i odroczono termin p³atnoœci odsetek od nieterminowych p³atnoœci podatków w wysokoœci: 7.612,60 z³ co nie ma skutku do obliczenia subwencji. Obni enie górnych stawek podatkowych (podatek od nieruchomoœci, œrodki transportowe) spowodowa³y zmniejszenie o kwotê: ,69 z³ tj. o 13,90% wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy ( ,65 z³). Ponadto zastosowano ni sze stawki podatkowe do nastêpuj¹cych dochodów, które nie s¹ wliczane do podstawowych dochodów podatkowych gminy i nie stanowi¹ skutku do obliczenia subwencji wyrównawczej: - podatku za psy ni szy dochód z tego Ÿród³a o ,36 z³, - op³aty targowej ni szy dochód z tego Ÿród³a o ,11 z³, - op³aty miejscowej ni szy dochód z tego Ÿród³a o 246,40 z³. Omówienie zaleg³oœci podatkowych: Zaleg³oœci s¹ wysokie i ogó³em wynosz¹: ,43 z³ przedstawione zosta³y dodatkowo w czêœci tabelarycznej, w porównaniu do roku ubieg³ego zmniejszy³y siê o kwotê: ,00 z³. W podatku (rolny, leœny, od nieruchomoœci) osoby fizyczne i prawne, zaleg³oœci wynosz¹: ,31 z³ W celu zmniejszania zaleg³oœci w ci¹gu okresu sprawozdawczego wykonano nastêpuj¹ce prace: Osoby fizyczne: Wystawiono upomnieñ oraz 209 tytu³ów wykonawczych na kwotê: ,26 z³. W okresie sprawozdawczym rozpatrzono pozytywnie 49 wniosków, w tym: 16 o umorzenie podatku, 4 o umorzenie podatku z odsetkami, 2 o umorzenie odsetek za zw³okê, 22 o odroczenie terminu p³atnoœci, 3 o roz³o enie na raty, 2 o ulgê dotycz¹c¹ zwolnieñ od podatku od nieruchomoœci dla przedsiêbiorców na terenie gminy Rakoniewice (na zasadach okreœlonych przez Radê Gminy). W okresie sprawozdawczym rozpatrzono negatywnie 3 wnioski, w tym: 2 wnioski o umorzenie podatku i 1 o ulgê dotycz¹c¹ zwolnieñ od podatku od nieruchomoœci dla przedsiêbiorców oraz 2 wnioski o umorzeni podatku rozpatrzono jako bezprzedmiotowo. Osoby prawne: Wystawiono 8 upomnieñ oraz 4 tytu³y wykonawcze na kwotê: z³. W okresie sprawozdawczym rozpatrzono 1 wniosek o odroczenie terminu p³atnoœci podatku od nieruchomoœci

9 17537 oraz 1 wniosek o ulgê dotycz¹c¹ zwolnieñ od podatku od nieruchomoœci dla przedsiêbiorców, które zosta³y za³atwione pozytywnie. W podatku od œrodków transportowych zaleg³oœci to kwota: ,30 z³ 1. W celu likwidacji zaleg³oœci podatkowych wys³ano 104 osobom wezwanie o obowi¹zku sk³adania deklaracji DT Wystawiono postanowienia o wszczêciu postêpowania - 48 szt. 3. Wystawiono 56 decyzji okreœlaj¹cych wysokoœæ zobowi¹zania na kwotê: ,20 z³. Decyzje te nak³adaj¹ równie obowi¹zek zap³aty ustawowo na³o onych odsetek, naliczonych od kwoty zad³u enia na dzieñ wystawienia ka dej indywidualnej decyzji. 4. Wystawiono 31 tytu³ów wykonawczych na kwotê: z³ z tego œci¹gniêto 9.670,70 z³, 4 tytu³y na kwotê: ,00 z³ wycofano, poniewa podatnik wp³aci³ nale - noœæ na konto urzêdu, 1 tytu³ na kwotê 978,00 z³ Urz¹d Skarbowy ze wzglêdu na brak maj¹tku u d³u nika. W podatku od œrodków transportowych ogó³em wp³ynê³o 7 wniosków, w tym: 3 wnioski o umorzenie zaleg³oœci, 2 wnioski o odroczenie terminu p³atnoœci, 2 wnioski o roz³o enie na raty. Jeden wniosek o umorzenie zaleg³oœci za³atwiono negatywnie a pozosta³e wnioski rozpatrzono pozytywnie. Zaleg³oœci wystêpuj¹ce w pozosta³ych dochodach gminy zosta³y omówione przy opisie wykonania danego dochodu. Omówienie realizacji wydatków bud etu gminy za 2007 rok Dz Rolnictwo i ³owiectwo, Leœnictwo plan ,80 z³ wykonanie ,59 z³ tj. 93,24% Melioracje wodne 1. W bud ecie zaplanowano kwotê: 300 z³ na op³acenie sk³adek cz³onkowskich do Spó³ki Wodnej za grunty gminne. W okresie sprawozdawczym op³acono sk³adki w wysokoœci 185,60 z³. 2. W roku 2007 gmina zabezpieczy³a œrodki na realizacjê programu aktywizacji bezrobotnych z terenów wiejskich i o wysokim zagro eniu bezrobociem celem programu by³o skierowanie bezrobotnych do prac konserwacji urz¹dzeñ melioracji, W tym: a) zaplanowano kwotê: 1.730,80 z³ na zakup odzie y ochronnej dla wykonuj¹cych powy sze prace. Nie wydatkowano œrodków, poniewa akcja rowy nie odby³a siê. b) zaplanowano kwotê: z³ na zakup narzêdzi do prac konserwacji urz¹dzeñ melioracji. Nie wydatkowano œrodków z tego paragrafu, poniewa nie prowadzono adnych prac przy urz¹dzeniach melioracyjnych. c) zaplanowano kwotê: 960 z³ na badania lekarskie dla bezrobotnych maj¹cych wykonywaæ prace przy urz¹dzeniach melioracyjnych. Œrodków nie wydatkowano, poniewa prace nie odby³y siê. 3. W bud ecie zaplanowano kwotê: z³ na konserwacjê urz¹dzeñ melioracyjnych a w szczególnoœci wykoszenie porostów ze skarp, rêczne odmulenie dna rowu, mechaniczne odnowienie dna rowu, wyciêcie drobnych krzaków, oczyszczenie z namu³u przepustu rurowego. Wydatkowano œrodki w kwocie ,10 z³. Infrastruktura wodoci¹gowa i sanitacyjna wsi Wydatki bie ¹ce: Zakup us³ug pozosta³ych: plan z³ wykonanie z³. Przeprowadzono inwentaryzacjê geodezyjn¹ przy³¹czy wodoci¹gowych w miejscowoœciach Rakoniewice, Wola Jab³oñska, Jab³onna. Zakup us³ug obejmuj¹cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii: plan z³ wykonanie 9.997,90 z³, tj. 99,98%. Zlecono opracowanie bilansu œcieków powstaj¹cych na terenie gminy oraz analizê gospodarki œciekowej na terenie gminy wraz z propozycjami rozwi¹zania gospodarki œciekowej na bazie istniej¹cej oczyszczalni œcieków w Rakoniewicach, a tak e opracowanie koncepcji realizacji gminnej oczyszczalni œcieków w Rakoniewicach. Wydatki maj¹tkowe plan z³ wykonanie ,47 z³, tj. 89,04% na wykonanie nastêpuj¹cych zadañ: 1. Rozbudowa sieci wodoci¹gowej z przy³¹czami w miejscowoœci KuŸnica Zb¹ska: plan z³ wykonanie ,47 z³ W okresie sprawozdawczym zlecono opracowanie projektu dokumentacji technicznej oraz dokonano planowanej rozbudowy sieci wodoci¹gowej. Projekt wraz z dokumentacja przetargow¹ i kosztorysow¹ wykona³ pan Ferdynand J¹gowski zam. Nowy Tomyœl za kwotê z³. W wyniku budowy powsta³a sieæ wodoci¹gowa o d³. 500 mb z przy- ³¹czami w iloœci 9 szt. i hydrantami w iloœci 3 szt. Wykonawca: ZINSTAL-IZOL-GAZ Ferdynand Kaczor Ruchocice za kwotê ,15 z³. Pozosta³e wydatki: dziennik budowy 7,32 z³, nadzór budowlany F. J¹gowski za kwotê z³. 2. Rozbudowa sieci wodoci¹gowej z przy³¹czami w miejscowoœci Drzyma³owo: plan z³ wykonanie z³ Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysu inwestorskiego i ofertowego, specyfikacji technicznej, przetargowej. Projekt wykona³ Ferdynand J¹gowski Nowy Tomyœl. 3. Przy³¹cze kanalizacji sanitarnej w miejscowoœci Rostarzewo: plan z³ wykonanie z³ Zlecono wykonanie przy³¹cza kanalizacji sanitarnej do posesji przy ulicy Wolsztyñskiej w miejscowoœci Rostarzewo. Prace zosta³y wykonane przez ZGKMWiK w Rakoniewicach. 4. Modernizacja stacji uzdatniania wody (przejêtej od ANRSP w Poznaniu) w miejscowoœci Rataje: plan z³ wykonanie z³ W okresie sprawozdawczym zakupiono sprê arkê t³okow¹ bezolejow¹ typu AB , któr¹ zainstalowano w stacji

10 17538 uzdatniania wody w Ratajach. Dostawca: AIRPOL Przedsiêbiorstwo Produkcji Sprê arek Sp. z o.o. w Poznaniu. Wydatek maj¹tkowy WPI Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowoœci Ruchocice, Drzyma³owo, Rakoniewice Wieœ: plan z³ wykonanie z³ Planowana jest budowa sieci o d³ugoœci ok. 4 km wraz z przy³¹czami. W okresie sprawozdawczym wykonano dokumentacjê projektow¹ kanalizacji sanitarnej za kwotê z³. Wykonawca: Envirotech Sp. z o.o. Poznañ. Aktualnie zosta³ z³o ony wniosek o uzyskanie pozwolenia na budowê. Izby Rolnicze plan z³ wykonanie 6.228,80 z³ tj. 99,50% Zgodnie z ustaw¹ z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz.U. Nr 1 poz. 3 z 1996 r. ze zmianami) gminy zobowi¹zane s¹ do odprowadzania 2% z podatku rolnego ³¹cznie z odsetkami za zw³okê na dobro Izby Rolniczej dzia³aj¹cej na terenie danej gminy. W okresie sprawozdawczym przekazano kwotê 6.228,80 z³ - z rozliczenia m-ca grudnia 2006r. do koñca m-ca listopada 2007 r. z wp³ywów uzyskanych z podatku rolnego ³¹cznie z odsetkami. Pozosta³a dzia³alnoœæ plan z³ wykonanie ,72 z³ tj. 99,48%, w tm zadanie zlecone plan z³ wykonanie ,72 z³. 1. W okresie sprawozdawczym gmina otrzyma³a dotacjê celow¹ z bud etu pañstwa na realizacjê zadania zleconego: Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napêdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wyp³ata w kwocie: ,72 z³. Wydatkowano na wyp³atê podatku akcyzowego kwotê ,53 z³. Pozosta³e wydatki w kwocie 3.262,19 z³ stanowi¹ 2% kosztów przygotowania i wyp³aty podatku akcyzowego. 2. W bud ecie na zakup us³ug pozosta³ych zaplanowano kwotê: z³ na utrzymanie i leczenie bezpañskich psów, wydatkowanie œrodków na ten cel nastêpuje w zale noœci od przeprowadzonych us³ug z zakresu opieki nad bezdomnymi psami, w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotê z³. 3. Zaplanowano kwotê z³ na wyp³atê kar i odszkodowañ na rzecz osób fizycznych. Wyp³acono odszkodowanie w wysokoœci z³ za umieszczenie kanalizacji sanitarnej w gruncie bêd¹cym w³asnoœci¹ pana Macieja Kostrzewskiego. Gospodarka leœna plan z³ wykonanie 0 z³ tj. 0,00% Planowana kwota: z³ na zakup sadzonek i odnowienie drzewostanu w lasach gminnych. Z uwagi na brak gruntów do zalesienia nie dokonano zakupu sadzonek, nie by³o tak e koniecznoœci przeprowadzenia ciêæ sanitarnych w drzewostanie gminnym. Dz. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energiê elektryczn¹, gaz i wodê Dostarczanie wody Plan z³ wykonanie ,50 z³ Przekazano dotacjê dla ZGKMWiK w Rakoniewicach na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych: Zakup zestawu inkasenckiego plan z³ wykonanie 6.966,50 z³, Zakup urz¹dzeñ monitoruj¹cych SUW Rakoniewice plan z³ wykonanie z³. Dotacja zosta³a rozliczona. Dz. 600 Transport i ³¹cznoœæ Drogi publiczne krajowe plan z³ wykonanie ,20 z³ przejêcie zadania przez gminê Rakoniewice na podstawie zawartego porozumienia z Generaln¹ Dyrekcj¹ Dróg Publicznych Krajowych i Autostrad w Poznaniu, gmina przyst¹pi³a do wspólnej realizacji zadania: Wydatek maj¹tkowy: Ci¹g pieszo rowerowy wzd³u drogi krajowej nr 32 w miejscowoœci Ruchocice do firmy INTER CHAMP COMPANY LTD: plan z³, wykonanie ,20 z³ Na realizacjê w/w inwestycji zosta³a zawarta umowa z GDDKiA Oddzia³ w Poznaniu, zgodnie z któr¹ gmina zobowi¹za³a siê przygotowaæ dokumentacje niezbêdne do wykupu dzia³ek pod œcie kê, tzn. odpisy ksi¹g wieczystych, wypisy i wyrysy, operaty szacunkowe na kwotê do z³, oraz bêdzie partycypowa³a w kosztach kwot¹ z³. Wybudowano ci¹g pieszo-rowerowy o d³. 995 mb i nawierzchni z kostki betonowej gruboœci 8 cm na podbudowie cementowo-piaskowej zakoñczonej obustronnie obrze em. Zamontowano 300 mb barierek ochronnych dla poprawienia bezpieczeñstwa ruchu. Wybudowano lamy oœwietlenia drogowego w iloœci 11 szt. Gmina dokona³a wykupu dzia³ek niezbêdnych dla budowy œcie ki oraz pokry³a koszty z tym zwi¹zane w kwocie 4.423,20 z³, a tak e przekaza³a wykonawcy œrodki w wysokoœci z³. Wykonawca: PBD SOLFATER z/s w Grodzisku Wlkp. Drogi publiczne wojewódzkie plan z³ wykonanie z³ pomoc finansowa Wydatek maj¹tkowy: Ci¹g pieszo rowerowy wzd³u drogi wojewódzkiej nr 312 w miejscowoœci Rakoniewice ul. Wielichowska o d³ugoœci 250 mb. z kostki POZBRUK z odwodnieniem, u³o eniem krawê - ników i obrze a. Zadanie zosta³o zrealizowane przez Wielkopolski Zarz¹d Dróg Wojewódzkich w Poznaniu. Roboty zosta³y wykonane przez FUB M. Brojakowski A. Tomiak w Rakoniewicach czêœciowo w 2006 r., II etap prac wykonano w 2007 r. Równie w dwóch etapach wybudowano oœwietlenie przedmiotowej œcie ki. Gmina zawar³a porozumienie w sprawie udzielenia pomocy finansowej na powy sze zadanie na kwotê z³, œrodki zosta³y przekazane po zakoñczeniu zadania, tj. w lipcu 2007 r.

11 17539 Drogi publiczne powiatowe plan z³ wykonanie z³ udzielenie pomocy rzeczowej na wydatki bie ¹ce 1. Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 3569P w miejscowoœci ¹kie: plan z³ wykonanie z³. Gmina zleci³a opracowanie projektu roboczego wraz z dokumentacj¹ przetargow¹ na wykonanie remontu chodnika o d³. 80 mb za kwotê z³ oraz wykona³a remont chodnika z materia³u powierzonego o wartoœci robocizny do z³. Remont polega³ na u³o eniu kostki betonowej gr. 8 cm na wjazdach do posesji (podbudowa betonowa) i 6 cm na chodniku (podbudowa piaskowo-cementowa), d³. wyremontowanego chodnika 80 mb, d³. krawê nika 93 mb, d³. obrze a 45 mb. Wartoœæ remontu z³. 2. Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 3570P w miejscowoœci Rakoniewice ul. Zamkowa: plan z³ wykonanie z³. Zgodnie z umow¹ gmina zosta³a zobowi¹zana do wykonania remontu chodnika i wjazdów wartoœci do z³ oraz dokonania nasadzeñ drzew i krzewów o ³¹cznej wartoœci do z³. Gmina dokona³a obsadzeñ krzewów ozdobnych za kwotê z³. Remont polega³ na u³o eniu kostki betonowej gr. 8 cm na wjazdach do posesji (podbudowa betonowa) i 6 cm na chodniku (podbudowa piaskowo-cementowa), d³. wyremontowanego chodnika 200 mb, d³. obrze a 35 mb od ulicy Malinowej. Wartoœæ remontu z³. 3. Remont drogi powiatowej nr 3596P w miejscowoœci Jab³onna wydatek niewygasaj¹cy: W 2007 r. gmina zleci³a opracowanie projektu roboczego wraz z kosztorysem na wykonanie remontu drogi Jab³onna Grodzisk Wlkp. na d³. 200 mb, szerokoœci jezdni 6 m, nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na betonie, krawê niki d³. 226 m za kwotê z³ projekt zosta³ wykonany. Remont drogi zostanie wykonany w 2008 r. z materia³ów powierzonych przez Powiat Grodziski. Planuje siê wykonaæ równie remont odwodnienia. Wartoœæ remontu z³ (w tym inspektor nadzoru). Termin wykonania maj 2008 r. Zadanie zosta³o ujête w wydatkach, które nie wygasaj¹ z up³ywem roku bud etowego 2007, zgodnie z Uchwa³¹ Rady Miejskiej Nr XIV/116/2007 z 28 grudnia 2007 r. Drogi publiczne gminne plan z³ wykonanie ,18 z³, tj. 95% w tym: 1. Wydatki maj¹tkowe plan: z³ wykonanie: ,25 z³ tj. 96,79% planu 2. Wydatki bie ¹ce plan: z³ wykonanie: ,93 z³ tj. 90,32% W okresie sprawozdawczym wykonano nastêpuj¹ce prace: Zakupy: plan z³ wydatkowano kwotê ,51 z³, w tym: zakupiono trawê do wysiania na placach przy drogach Blinek-Wioska, G³odno 545 z³, materia³y budowlane do remontu przystanków autobusowych i placów gminnych 8.374,91 z³, krzewy ozdobne do obsadzenia placów gminnych i pasów drogowych w miejscowoœci Wioska, Jab³onna, Rostarzewo, Ruchocice, Gnin, Rakoniewice 8.154,40 z³, rury odwadniaj¹ce drogi 1.271,80 z³, obrze a chodnikowe 877,23 z³, œrodek niszcz¹cy chwasty 316,91 z³, zakup farb 405,26 z³, taœmy ostrzegawczej 21 z³, kolanka pcv 13 z³. Prace remontowe na drogach gminnych: plan ogó³em: z³ wykonanie ,10 z³ tj. 97,81%, w tym: - œrodki na remonty dróg na terenie wsi do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy (so³ectw) z przeznaczeniem na równanie dróg oraz uzupe³nianie u lem - plan: z³ wykonanie: ,91 z³ w miejscowoœciach: Jab³onna, B³oñsko, KuŸnica Zb¹ska, Blinek, Rostarzewo, Stodolsko, Cegielsko, Drzyma³owo, GoŸdzin, Wola Jab³oñska, Wioska, Terespol, Rakoniewice, Rakoniewice Wieœ, Ruchocice, Rataje, Tarnowa, Naro niki, El bieciny, Komorówko, Gola, ¹kie, ¹kie Nowe, Adolfowo. - remont chodników i placów gminnych plan z³ wykonanie z³ Wykonano remont placu gminnego i chodnika przy sali wiejskiej w Gninie z³ i w GoŸdzinie z³ polegaj¹cy na wymianie uszkodzonych p³ytek betonowych na kostkê betonow¹, krawê niki, obrze e betonowe. - remont chodników i placów w Rakoniewicach plan z³ wykonanie ,40 z³ Zakres prac: remont placu parkingowego przed Domem Pogrzebowym przy ulicy Zamkowej w Rakoniewicach polegaj¹cy na utwardzeniu kostk¹ betonow¹ i po³o eniu krawê ników z³, remont chodnika ulica Ogrodowa polegaj¹cy na przestawieniu parkanu i utwardzeniu chodnika kostk¹ betonow¹ i u³o eniu obrze a 2.037,40z³. - remont zatoki autobusowej w Rakoniewicach plan z³ wykonanie z³ Wykonano remont zatoki autobusowej z przeznaczeniem na parking dla 20 samochodów osobowych oraz poczekalniê chodnik dla osób oczekuj¹cych na autobus z miejscami odpoczynku (³awkami), u³o ono kostkê z granitu, krawê niki oraz postawiono znaki drogowe i tablicê informacyjn¹ z³, odwodnienie zatoki z³. - remont cz¹stkowy nawierzchni ulic plan z³ wydatkowano kwotê ,60 z³ Prace wykonywane by³y przez ZGKMWiK w Rakoniewicach. Remont polega³ na ³ataniu dziur i ubytków powsta- ³ych w asfalcie. Prace wykonano w miejscowoœciach: Augustowo, Adolfowo, ¹kie, Cegielsko, Drzyma³owo, Terespol, Ruchocki M³yn. - remonty dróg u el równiarka plan z³ wykonanie ,03 z³ Zawarto umowê na wykonanie remontów dróg polnych, zakres prac to nawiezienie dziur u lem lub t³uczniem,

12 17540 równanie. W okresie sprawozdawczym wykonano prace na drogach w miejscowoœciach: KuŸnica Zb¹ska, B³oñsko, Jab³onna, Blinek, Stodolsko, Terespol, Wola Jab³oñska, Rakoniewice, Drzyma³owo, ¹kie, ¹kie Nowe, Rostarzewo, Rakoniewice Wieœ. - remont przepustów drogowych plan z³ wykonanie ,86 z³ Wykonano remont przepustu drogowego na drodze Stodolsko Rakoniewice z rur o œrednicy 600 i d³. 6 m z przyczó³kami i utwardzeniem nawierzchni mostu gruzem; remont przepustu drogowego Kuênicy Zb¹skiej wymiana rur o œrednicy 600 i utwardzenie t³uczniem betonowym; remont przepustu na drodze Rakoniewice Drzyma- ³owo - wymiana rur o œrednicy 300 d³. 16 m i uzupe³nienie u lem, remont przepustu na drodze G³odno Komorówko do³o enie rury i obsypanie t³uczniem betonowym. - remonty mostów plan z³ wykonanie z³ Przeprowadzono remont wiaduktów w Terespolu i GoŸdzinie. Remont wiaduktu w GoŸdzinie polega³ na odnowieniu porêczy, odnowieniu zapór betonowych, odkrzaczenie i wyczyszczenie pobocza drogi. Remont mostu w Terespolu polega³ na odnowieniu porêczy, naprawie przyczó³ków i oczyszczeniu pobocza drogi. - utwardzenie miejsc pod przystankami autobusowymi plan z³ wykonanie 2.885,30 z³ Utwardzono place pod przystankami w miejscowoœci Wola Jab³oñska i GoŸdzin kostk¹ betonow¹ i obrze em. - remont parkingu przy ulicy Krystyny w Rakoniewicach plan z³ wykonanie z³ Wykonano remont parkingu przy ulicy Krystyny w Rakoniewicach (parking przed Domem Kultury). Remont polega³ na utwardzeniu kostk¹ betonow¹ na pod³o u betonowym, po³o ono krawê niki i wykonano odwodnienie placu. - remont przystanków autobusowych plan z³ wykonanie z³ Wykonano remont przystanku autobusowego w miejscowoœci Komorówko wymiana dachu, zamurowanie otworów okiennych i utwardzenie pod³o a kostk¹ betonow¹, po³o enie obrze a i pomalowanie przystanku. Pozosta³e us³ugi: plan ogó³em z³ wykonanie ,32 z³ tj. 64,57%. W okresie sprawozdawczym wykonywano nastêpuj¹ce prace: - utrzymanie dróg i ulic w okresie zimy: plan z³ wydatkowano ,02 z³ (podpisana umowa z ZGK z³), - utrzymanie bie ¹ce dróg: plan z³ wykonanie ,30 z³, w tym: wykonanie ksero map niezbêdnych do wykonania remontów chodników i dróg 289,10 z³, wykonanie dokumentacji lokalizacyjnej wraz z uzgodnieniami na ustawienie fotoradarów w Rakoniewicach i Rostarzewie z³, wyrównanie pobocza drogi w G³odnie (transport ziemi) 134,20 z³, opracowanie projektu i dokumentacji przetargowej na wykonanie remontu chodnika w ¹kiem z³, opracowanie dokumentacji przeniesienia przystanku z zajezdni Pl. Powst. Wlkp. w Rakoniewicach do drogi krajowej wraz z uzgodnieniami 3.050, wykonanie pomiarów natê enia ruchu na przejazdach kolejowych na terenie gminy z³, nadzór budowlany nad remontem zatoki autobusowej w Rakoniewicach z³, - malowanie pasów drogowych na przejœciach: plan wykonanie z³, - utrzymanie pasów drogowych: plan z³ wykonanie 6.562,50 z³, dokonano wyciêcia i pielêgnacji drzew rosn¹cych przy drogach gminnych, wykaszenie poboczy 6.562,50 z³, - wymiana znaków drogowych: plan wykonanie ,50 z³. Wymiana starych znaków na nowe, uzupe³nienie znaków skradzionych, ustawienie nowych znaków w miejscach wyznaczonych przez Komisjê Bezpieczeñstwa dzia³aj¹c¹ przy Starostwie Powiatowym. Ró ne op³aty i sk³adki plan z³ wykonanie z³ tj.37,13% Zawarto umowê na ubezpieczenie dróg gminnych od odpowiedzialnoœci cywilnej zarz¹dcy drogi, umowa obejmuje ubezpieczenie dróg na rok Wydatki maj¹tkowe realizowane cyklu jednorocznym: plan z³ wykonanie ,61 z³ 1. Przystanki autobusowe (Wioska, Terespol, KuŸnica Zb¹ska, Ruchocice): plan z³ wykonanie ,42 z³ Zakupiono wiaty przystankowe do miejscowoœci: KuŸnica Zb¹ska, Terespol, Wioska i Ruchocice. Dostawca: BPH PROKURENT Lubsko. W II pó³roczu dokonano utwardzenia zakupionych przystanków. Wykonawca: FUM M. Brojakowski A. Tomiak Rakoniewice. 2. Przebudowa placu w Rostarzewie ul. Pl. Powst. Wlkp. (odwodnienie): plan z³ wykonanie z³ W okresie sprawozdawczym wykonano odwodnienie w ci¹gu drogi gminnej na Placu Powstañców Wlkp. w Rostarzewie. Wykonawca: FUB M. Brojakowski A. Tomiak Rakoniewice. 3. Wykup gruntów pod drogi gminne mieszkaniowe Os. Wygoda Rakoniewice: plan z³ wykonanie ,19 z³ Zadanie dotyczy: - wykupu od Pañstwa Sabiny i Ludwika ma³. Pluta dzia³ki nr 60/1 o pow. 0,0541ha po³o onej w Rakoniewicach: wykonanie ,56 z³. Dzia³ka ta stanowi czêœæ drogi gminnej na stadion w Rakoniewicach. Zosta³a wykupiona zgodnie z Uchwa³¹ Nr V/47/2007 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 20 marca 2007 r. i przyjêta do zasobów mienia gminnego, - nabycia dzia³ek na Osiedlu Wygoda w Rakoniewicach od pani Krystyny Wasila: wykonanie ,63 z³. Dokonano zamiany dzia³ek bêd¹cych w³asnoœci¹ gminy na dzia³ki stanowi¹ce w³asnoœæ pani Krystyny Wasila. Z uwagi na

13 17541 fakt, e dzia³ki gminy wycenione zosta³y na kwotê z³ a pani Wasili na kwotê z³ zastosowano dop³atê w kwocie z³ oraz uiszczono koszty zawarcia aktu notarialnego w wysokoœci 1.243,63 z³. Wydatki niewygasaj¹ce: 1. Budowa drogi gminnej Rakoniewice Wieœ w kierunku Rostarzewa (dokumentacja): plan z³ wykonanie z³ wydatek niewygasaj¹cy W okresie sprawozdawczym zosta³a zawarta umowa na kwotê z³ na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego na budowê drogi z brukowej kostki betonowej o d³. ok mb wraz z odwodnieniem i oœwietleniem, w tym œcie ka pieszo rowerowa od ulicy Kolejowej do drogi powiatowej do miejscowoœci ¹kie ok. 350 mb, od skrzy owania z drog¹ do ¹kiego w kierunku Rostarzewa do lasu pieszojezdnia o d³. ok mb, dalej przez las do Rostarzewa do pocz¹tku chodnika w drodze krajowej nr 32 (ul. Rakoniewicka) œcie ka pieszo rowerowa o d³. ok mb. Planowany termin realizacji - czerwiec 2008 r. Zawarto równie umowê na wykonanie prac geodezyjnych na nieruchomoœci gruntowej po³o onej w miejscowoœci Rakoniewice Wieœ dla w/w zadania za kwotê z³. Termin realizacji czerwiec 2008 r. Zadanie zosta³o ujête w wydatkach, które nie wygasaj¹ z up³ywem roku bud etowego 2007, zgodnie z Uchwa³¹ Rady Miejskiej Nr XIV/116/2007 z 28 grudnia 2007 r. 2. Budowa drogi gminnej od firmy Ponetex w kierunku Zajazdu u Micha³a (dokumentacja): plan wykonanie z³ wydatek niewygasaj¹cy W okresie sprawozdawczym zosta³a zawarta umowa na kwotê z³ na wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowej na budowê drogi z brukowej kostki betonowej o d³. ok. 700 mb wraz z odwodnieniem i sieci¹ kanalizacji sanitarnej z 6 przykanalikami o d³. ok. 450mb i oœwietleniem projektowanej drogi w miejscowoœci Rakoniewice od drogi gminnej nr w kierunku wsi GoŸdzin. Wartoœæ zadania z³. Planowany termin realizacji czerwiec 2008 r. Zadanie zosta³o ujête w wydatkach, które nie wygasaj¹ z up³ywem roku bud etowego 2007, zgodnie z Uchwa³¹ Rady Miejskiej Nr XIV/116/2007 z 28 grudnia 2007 r. 3. Modernizacja Placu Powstañców Wlkp. w Rakoniewicach (dokumentacja projektowa): plan z³ wykonanie z³ wydatek niewygasaj¹cy Modernizacja Placu Powstañców Wlkp. w Rakoniewicach (z wyposa eniem placu w dwa pawilony przeszklone oraz fontannê z dwiema figurami stra aków). Zlecono wykonanie projektu firmie ARPA w Poznaniu za kwotê z³, który obejmuje m.in.: projekt dwóch pawilonów (handlowego i przystanku autobusowego), projekt fontanny, drogowy, zieleni, oœwietlenia. Termin wykonania zadania czerwiec 2008 r. Zadanie zosta³o ujête w wydatkach, które nie wygasaj¹ z up³ywem roku bud etowego 2007, zgodnie z Uchwa³¹ Rady Miejskiej Nr XIV/116/2007 z 28 grudnia 2007 r. Wydatki maj¹tkowe objête WPI w tym programów realizowanych ze œrodków pochodz¹cych z funduszy strukturalnych: 1. budowa drogi w miejscowoœci Stodolsko: plan z³ wykonanie ,41 z³ W okresie sprawozdawczym pani Barbara Œwigoñ z Poznania opracowa³a dokumentacjê techniczn¹ do przetargu na budowê drogi w miejscowoœci Stodolsko za kwotê z³. Budowê drogi planuje siê zrealizowaæ w dwóch etapach, I etap 1,063 km, II etap 1,424 km, ³¹cznie 2,487 km. Wykonano pierwsz¹ czêœæ II etapu o d³. 704m i szer. 4,5m, nawierzchnia asfaltowa o gr. 3 cm z warstw¹ wi¹ ¹c¹ gr. 4cm, na podbudowie z t³ucznia. Roboty wykona³a firma PRDM pana Ryszarda Kalitki z/s w Œwiêtnie za kwotê ,41 z³. Nadzór budowlany sprawowa³a pani Danuta Baranowska zam. S³upca za kwotê z³. Na przedmiotowe zadanie zosta³ zaci¹gniêty kredyt w czasie trwania inwestycji w wysokoœci z³, w zwi¹zku z tym konieczne by³o uregulowanie prowizji w wysokoœci z³. 2. budowa drogi gminnej ulic Czereœniowej, Brzoskwiniowej w Rakoniewicach: plan z³ wykonanie ,23 z³ Projekt dla w/w inwestycji opracowano w 2005 r. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotê 7,32 z³ na zakup dziennika budowy. I etap inwestycji wykona³a firma PBD SOLFATER w Grodzisku Wlkp. za kwotê ,91 z³. Roboty zakoñczono we wrzeœniu 2007r. wykonano nawierzchniê z kostki betonowej m 2, d³. 726 m szer. 4 m (ul. Brzoskwiniowa), 6 m (ul. Czereœniowa); u³o ono 781,5 mb krawê ników, kanalizacjê deszczow¹ o d³. 324 m, studnie 7 szt., wpusty deszczowe 12 szt. Nadzór techniczny nad inwestycj¹ prowadzi³a pani Danuta Baranowska za kwotê z³. Na przedmiotowe zadanie zosta³ zaci¹gniêty kredyt w wysokoœci z³, w zwi¹zku z tym konieczne by³o uregulowanie prowizji w wysokoœci z³. II etap planowany jest do realizacji w 2008 r. 3. Budowa drogi Rostarzewo Cegielsko: plan z³ wykonanie z³ W okresie sprawozdawczym zlecono wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej drogi gminnej Nr Rostarzewo Cegielsko za kwotê z³. Wykonawca: Barbara Œwigoñ zam. Poznañ. Realizacja zadania nast¹pi w kolejnych latach. Dz Gospodarka mieszkaniowa, dzia³alnoœæ us³ugowa Utrzymanie szaletu miejskiego plan z³ wykonanie ,07 z³, tj. 76,06% Prace wykonywane by³y przez ZGKMWiK. Koszt utrzymania szaletu ³¹cznie z zakupem wody w okresie sprawozdawczym wyniós³: ,07 z³. Gospodarka gruntami i nieruchomoœciami plan z³ wykonanie ,91 z³, tj. 83,56% Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych plan z³ wykonanie z³, tj. 7,82%

14 17542 W paragrafie zaplanowano kwotê z³ na wyp³atê odszkodowania za bezumowne korzystanie z gruntu dotyczy dzia³ki nr 60/1 w Rakoniewicach (czêœæ drogi na stadion w Rakoniewicach). Odszkodowanie wyp³acono w wysokoœci z³ Pañstwu Sabinie i Ludwikowi ma³. Pluta. Pozosta³¹ kwotê z³ zaplanowano na wyp³atê odszkodowania za grunt zajêty pod drogê publiczn¹ ul. Starowolsztyñska Rakoniewice. Sprawa zostanie sfinalizowana po uzyskaniu od Wojewody Wielkopolskiego ostatecznej decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia przez Gminê Rakoniewice tych gruntów. Zakup us³ug pozosta³ych plan z³ wykonanie ,63 z³, tj. 86,23% W wydatkach mieszcz¹ siê koszty wyci¹gów z rejestrów gruntów, podzia³u dzia³ek, wykonania wszelkich dokumentacji geodezyjnych, koszty zlecenia og³oszeñ w prasie dotycz¹cych sprzeda y nieruchomoœci, wykonanie prac geodezyjnych, wykonanie operatów szacunkowych. W 2007r. zlecono Powiatowemu Oœrodkowi Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Grodzisku Wlkp. wykonanie dokumentacji geodezyjnych, które to powinny zostaæ zrealizowane w br. POD- GiK nie zrealizowa³ wszystkich zleceñ. Ponadto w 2007r. przewidziano regulacjê stanów prawnych nieruchomoœci, tj. Plac Powstañców Wlkp. w Rakoniewicach dz. Nr 175 oraz rozliczenie akt DH 380 Ogrodowski Józef. Gmina Rakoniewice naby³a w drodze zasiedzenia dzia³ki zapisane w w/w/ aktach DH. Plan nie zosta³ zrealizowany, poniewa aden z geodetów nie przyst¹pi³ do wykonania tego zadania. Ró ne op³aty i sk³adki plan z³ wykonanie 8.465,74 z³, tj. 70,55% W wydatkach ujête zosta³y op³aty s¹dowe, tj. za wydanie odpisów ksi¹g wieczystych, badanie ksi¹g wieczystych, za³o- enie nowych ksi¹g wieczystych oraz op³aty za sporz¹dzenie aktów notarialnych. Podatek od nieruchomoœci plan z³ wykonanie z³, tj. 100% Zgodnie z deklaracj¹ podatkow¹ sporz¹dzon¹ na 2007 r. podatek od nieruchomoœci stanowi¹cych mienie gminne tj. od budynków lub ich czêœci zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej, budynków sal wiejskich zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej oraz budynków OSP wraz z przynale nym gruntem, jak i gruntów zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej oraz pozosta³ych gruntów pod budynkami bêd¹cymi w Zarz¹dzie Zak³adu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Wodoci¹gów i Kanalizacji w 2007 r. wyniós³ z³. Op³aty na rzecz bud etów jst plan z³ wykonanie 1.911,30 z³, tj. 81,96% W okresie sprawozdawczym gmina ponios³a op³aty na rzecz bud etów jednostek samorz¹du terytorialnego w wysokoœci 1.911,30 z³. Jest to op³ata z tytu³u wieczystego u ytkowania gruntów nr 391 i 403/1 stanowi¹cych w³asnoœæ skarbu pañstwa po³o onych w m. Wioska. Op³ata wnoszona jest na rzecz Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wlkp. Gmina Rakoniewice jest u ytkownikiem wieczystym gruntów na podstawie aktu notarialnego Rep. A Nr 463/2006 z dnia r. Op³ata za 2007 rok zaplanowana zosta³a w wysokoœci uwzglêdniaj¹cej podatek Vat. Zgodnie z interpretacj¹ NSA od op³at z tytu³u u ytkowania wieczystego nie nalicza siê podatku Vat, st¹d ni sze wykonanie. Koszty postêpowania s¹dowego i prokuratorskiego plan 300 z³ wykonanie 84,26 z³, tj. 28,09% W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty postêpowania egzekucyjnego w celu œci¹gniêcia nale noœci w op³atach z tytu³u u ytkowania wieczystego w wysokoœci 84,26 z³. Nie zrealizowano ca³oœci wydatków, poniewa nie by³o koniecznoœci wystêpowania na drogê s¹dow¹. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych plan z³ wykonanie ,98 z³ Wykup gruntów pod dzia³alnoœæ gospodarcz¹ i pod budownictwo mieszkaniowe Os. Wygoda Rakoniewice: wydatek w kwocie ,98 z³. W okresie sprawozdawczym dokonano wykupu gruntu pod dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w m. Rakoniewice od pana Floriana Kasprowiaka zam. Rakoniewice za kwotê z³, koszty zawarcia aktu notarialnego 2.076,36 z³. Na zamianê dzia³ek niezabudowanych po³o onych w miejscowoœci Rakoniewice, tj. dzia³ek stanowi¹cych w³asnoœæ Gminy Rakoniewice na dzia³ki stanowi¹ce w³asnoœæ Pani Krystyny Wasila wydatkowano w tym dziale kwotê 715,62 z³. Pozosta³a kwota zosta³a wydatkowana w dziale Transport i ³¹cznoœæ. Plany zagospodarowania przestrzennego plan z³ wykonanie ,12 z³, tj. 85,63% Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. reguluje sposób i zakres wydawanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu przestrzennym, wydawaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz opracowanie nowych planów zagospodarowania przestrzennego. W 2007 r. opracowano 142 projekty decyzji o warunkach zabudowy i 5 projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Cmentarze Plan z³ wykonanie ,78 z³, tj. 98,78% Koszty bie ¹cego utrzymania cmentarza komunalnego w Jab³onnie - prace wykonywane by³y przez ZGKMWiK. Prace polega³y na utrzymaniu porz¹dku na cmentarzu i kopaniu grobów. Pozosta³a dzia³alnoœæ plan 500 z³ wykonanie 500 z³ tj. 100% Œrodki przeznaczono na utrzymanie obelisk w Rostarzewie, KuŸnicy Zb¹skiej i Drzyma³owie. Prace wykonywane by³y przez ZGKMWiK. Dz. 750 Administracja publiczna Utrzymanie administracji rz¹dowej plan ,32 z³ wykonanie ,15 z³ tj. 96,57%

15 17543 W tym udzia³ œrodków bud etu pañstwa plan z³, wydatkowano kwotê: z³, œrodków gminnych plan: ,32 z³, wydatkowano kwotê: ,15 z³. Z planowanej kwoty na wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeñ, wyp³atê dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpisu na fœs, us³ugi zdrowotne, wydatki osobowe pracowników 195,244,32 z³, wydatkowano kwotê: ,53 z³ tj. 99,55% planu. Ogó³em wyp³acono wynagrodzenia za 2007r. w tym op³acono sk³adki ZUS i fundusz pracy. Pozosta³e wydatki stanowi¹ koszty utrzymania czterech stanowisk w tym: umowy zlecenia na roznoszenie przesy³ek listowych 683,20 z³, zakupy druków z³, koszty utrzymania sprzêtu komputerowego WOKISS 1.119,04 i PTH Technika z³, koszty opieki autorskiej Radix 499,59 z³, licencja na program PPHU Plus 414,80 z³, koszty przesy³ek listowych 6.252,47 z³, szkoleñ 664 z³, wykonanie piecz¹tek 255 z³, op³ata s¹dowa 160 z³, organizacja jubileuszu 50- i 60-lecia zawarcia zwi¹zku ma³ eñskiego 1.442,81 z³, koszty podró y s³u bowych krajowych - 938,71 z³. Utrzymanie rady gminy plan z³ wykonanie ,87 z³ tj. 84,40% Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych: plan z³ wykonanie ,90 z³, tj. 91,11%. Wyp³acono diety za udzia³ w sesjach i komisjach rady. Zakup materia³ów i wyposa enia: plan z³ wykonanie 1.440,66 z³, tj. 82,32%. Dokonano zakupu kwiatów 295 z³, zakup artyku³ów do obs³ugi komisji i sesji 709,76 z³, zakup dyktafonu z wyposa eniem 337 z³, zakup s³odyczy dla dzieci w zwi¹zku z udzia³em w uroczystoœciach pasowania na ucznia 98,90 z³. Zakup us³ug pozosta³ych: plan z³ wykonanie 482,70 z³, tj. 16,09%. Œrodki wydatkowano na organizacjê Dnia Samorz¹dowca 440 z³, wykonanie wizytówek 42,70 z³. Zaplanowane œrodki na wykonanie oprawy protoko³ów z posiedzeñ komisji oraz sesji nie zosta³y wydatkowane ze wzglêdów organizacyjnych. Op³aty z tytu³u zakupu us³ug telekomunikacyjnych telefonii komórkowej: plan z³ wykonanie 1.385,31 z³, tj. 83,96%. Podró e s³u bowe krajowe: plan z³ wykonanie 188,30 z³, tj. 18,83%. Nie wykorzystano wszystkich œrodków, poniewa radni nie brali udzia³u w szkoleniach. Podró e s³u bowe zagraniczne: plan z³ wykonanie 0 z³. W okresie sprawozdawczym radni nie zostali delegowani do udzia³u w wyjazdach zagranicznych. Szkolenia: plan z³ wykonanie 340 z³, tj. 22,67%. Niskie wykonanie wynika z braku dostatecznej oferty szkoleniowej dla radnych. Urz¹d Miejski Gminy plan ,09 z³ wykonanie ,70 z³, tj. 96,90% Koszty wynagrodzeñ, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeñ, odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, odpis na fœs, bhp, us³ug zdrowotnych - plan ,61 z³ wydatkowano kwotê ,90 z³ tj. 99,36% planowanej na ten cel kwoty. Wyp³acono wszystkie planowane w 2007r. wynagrodzenia i nagrody jubileuszowe ³¹cznie ze sk³adkami na ubezpieczenia spo³eczne i fundusz pracy, przeprowadzono badania lekarskie nowo zatrudnionego pracownika. Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) plan z³ wydatkowano kwotê 7.964,13 z³, tj. 58,56%, w tym sprz¹tanie urzêdu 1.449,13 z³, dorêczanie przesy³ek listowych z³. Zakupy: plan ,14 z³ wydatkowano kwotê ,14 z³, tj. 86,63%. W okresie sprawozdawczym zakupiono drobne wyposa enia do biur i inne 1.739,32 z³, dokonano zakupu artyku³ów biurowych 3.639,84 z³, druków 1.147,16 z³, ksi¹ ek, gazet i czasopism ,92 z³, œrodków czystoœci 2.704,69 z³, artyku³ów spo ywczych 2.725,26 z³, tonerów do kserokopiarki 3.596,69 z³, zakup sejfu z³, klimatyzatora do pomieszczenia z serwerem 950,38 z³, zakup czajnika i telefonów 363,89 z³, inne 519,99 z³. Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych: plan 300 z³ wydatkowano 149,25 z³. Wydatkowano œrodki na uzupe³nienie apteczki. Zakup energii, gazu, wody: plan z³ wydatkowano ,65 z³, tj. 87,27%, w tym koszty gazu ,13 z³, wody 314,95 z³, koszty energii ,57 z³. Us³ugi remontowe: plan z³ wydatki 5.601,54 z³, tj. 91,83% w tym: konserwacja centrali telefonicznej 2.934,10 z³, us³uga serwisowa komputerów i drukarek 1.514,58 z³, naprawa i legalizacja gaœnic 319,64 z³, naprawa drzwi 100 z³, naprawa ksero 733,22 z³. Pozosta³e koszty utrzymania administracji: plan ,14 z³ wydatkowano ,50 z³, tj. 97,65% w tym: konsultacje WOKISS 2.542,23 z³, korekty w programie ŒT 488 z³, konfiguracja systemu Kadry i P³ace 1.171,20 z³, administracja serwera ,80 z³, przesy³ki listowe ,48 z³, wywóz nieczystoœci 1.546,78 z³, wykonanie piecz¹tek 1.673,50 z³, oprawa Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich 973,56 z³, us³ugi kominiarskie 200 z³, wykonanie mebli biurowych ,40 z³, ochrona obiektu z³, koszty wysy³ki ksi¹ ek i tonerów 92,18 z³, og³oszenia w prasie o konkursach 1.368,84 z³, rozbudowa systemu alarmowego 3.128,25 z³, czyszczenie rynien (budynek Urzêdu) 450 z³, monta reklamy œwietlnej na budynku Urzêdu 200 z³, dostawa i monta sejfu 793 z³, analiza systemu oœwiatowego z³, kompleksowa obs³uga Urzêdu w zakresie pozyskiwania œrodków finansowych z Funduszy Strukturalnych UE z³, zakwaterowanie na szkoleniu 1.193,50 z³, kontrola wewnêtrzna z³, do³o enie grzejnika 1.129,84 z³, utrzymanie domeny 244 z³, uszycie flagi 80 z³, przegl¹d instalacji gazowej i gaœnic 173,24 z³, inne 292,70 z³. Zakup us³ug dostêpu do sieci internet: plan z³ wykonanie 3.184,67 z³, tj. 63,69%, ni sze wykonanie to rezygnacja z us³ug ISDN na rzecz sta³ego ³¹cza radiowego.

16 17544 Op³aty z tytu³u zakupu us³ug telekomunikacyjnych telefonii komórkowej: plan z³ wykonanie 9.251,64 z³, tj. 84,27%. Op³aty z tytu³u zakupu us³ug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej: plan z³ wykonanie ,80 z³, tj. 87,06%. Koszty podró y s³u bowych krajowych: plan z³ wydatkowano ,14 z³, tj. 94,28%. Koszty podró y s³u bowych zagranicznych: plan z³ wykonanie 0 z³, tj. 0%. W 2007 roku Burmistrz nie bra³ udzia³u w adnych wyjazdach studyjnych. Ró ne op³aty i sk³adki: plan 7.774,93 z³ wykonanie 2.673,09 z³, tj. 34,38%. Wydatki dotycz¹ op³at z tytu³u opieki autorskiej na programami Radix, Doskomp, PPUH Plus 2.360,09 z³, op³at s¹dowych 33 z³, sk³adka za udzia³ w Forum Urzêdników 280 z³. Koszty postêpowania s¹dowego i prokuratorskiego: plan 500 z³ wykonanie 310,80 z³, tj. 62,16%. W okresie sprawozdawczym dokonano op³aty za uzupe³nienie wniosku dotyczy pozwu w sprawie odzyskania zaleg³oœci od d³u nika w op³atach za pobór wody i odprowadzanie nieczystoœci oraz wydania nakazów p³atniczych w postêpowaniu upominawczym. Szkolenia pracowników: plan z³ wykonanie ,82 z³, tj. 51,69%. Zakup materia³ów papierniczych do sprzêtu drukarskiego i urz¹dzeñ kserograficznych: plan z³ wykonanie 4.943,16 z³, tj. 98,86%. Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji: plan z³ wykonanie ,28 z³, tj. 86,35%. Zakupiono tonery i tusze do drukarek 4.155,18 z³, akcesoria komputerowe (w tym: dyskietki, p³yty CD, DVD, taœma OKI) 1.121,15 z³, zakupiono nowe programy komputerowe Kadry i P³ace 5.839,35 z³, wykupiono licencje na dalsze u ytkowanie programów komputerowych 8.148,60 z³. Wydatki maj¹tkowe: Adaptacja pomieszczeñ budynku gara u na archiwum zak³adowe plan: z³ wykonanie z³. W drugim pó³roczu dokonano realizacji w/w inwestycji. Zakup komputerów, drukarek i oprogramowania: plan z³ wydatkowano kwotê: ,19 z³ Zakupiono 6 zestawów komputerowych z oprogramowaniem oraz 2 drukarki sieciowe. Promocja jednostek samorz¹du terytorialnego Promocja gminy Plan z³ wydatkowano kwotê ,21 z³ tj. 79,28% w tym: Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia): plan z³ wydatkowano kwotê z³. Œrodki przeznaczono na uszycie strojów dla Chóru Nuta w Nutê, który promuje Gminê Rakoniewice na koncertach. Zakupy: plan z³ wykonanie 2.397,55 z³, tj. 34,25%. Zakupiono artyku³y promocyjne nagrody, kwiaty, artyku³y spo ywcze, wydawnictwa. Pozosta³e us³ugi: plan z³ wykonanie ,06 z³, tj. 82,80% w tym: koszty promocji gminy w Wydawnictwie Welcome to Poznañ z³, zamieszczenie reklamy gminy w Wydawnictwie Ponetex z³, udzia³ w targach z³, promocja w prasie z³, druk informatora gminy z³, wydruk materia³ów promocyjnych ,63 z³, uszycie munduru stra ackiego w celu promocji gminy na targach 325 z³, transport eksponatu muzealnego w celach promocyjnych 1.496,33 z³, przewozy orkiestry i inne 3.979,90 z³, us³uga hotelowa 750 z³, uszycie dresów z³, monta i demonta hali namiotowej z³, wykonanie strony internetowej z³, inne 1.512,20 z³. Podró e s³u bowe zagraniczne: plan z³ wykonanie 313,60 z³, tj. 20,91%. Udzia³ pracownika gminy w targach organizowanych na terenie Niemiec. Ró ne op³aty i sk³adki: plan z³ wykonanie z³, tj. 87,77%. Uregulowano op³aty rejestracyjn¹ oraz weryfikacyjn¹ za udzia³ gminy w konkursie Teraz Polska z³, za udzia³ w konkursie Gmina Fair Play z³, op³ata akredytacyjna za udzia³ Chóru Nuta w Nutê w przegl¹dzie chórów z³. Pozosta³a dzia³alnoœæ /so³tysi, wspó³praca z zagranic¹/ Plan ogó³em z³ wykonanie z³, tj. 91,46% Obs³uga so³tysów Plan: z³ wykonanie ,93 z³, tj. 93,76% Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych: plan z³ wykonanie z³ tj. 97,90% (diety dla so³tysów). Koszty zwi¹zane z wyp³at¹ miesiêcznych zrycza³towanych diet so³tysom i przewodnicz¹cym zarz¹dów osiedli oraz diet dla w/w za udzia³ w sesji rady. Zakup materia³ów i wyposa enia: plan z³ wykonanie 730,93 z³, na zakup artyku³ów biurowych dla so³tysów. Nie wykorzystano ca³oœci œrodków zaplanowanych w tym paragrafie, poniewa nie zg³oszono wiêkszych potrzeb w tym zakresie. Zakup us³ug pozosta³ych: plan z³ wykonanie 880 z³, tj. 58,67%, œrodki wykorzystano na organizacjê spotkañ z so³tysami 600 z³, oraz wykonanie piecz¹tek 280 z³. Wspó³praca z zagranic¹ Plan z³ wykonanie ,67 z³ tj. 92,24%. Wynagrodzenia bezosobowe: plan z³ wykonanie 900 z³. W okresie sprawozdawczym zlecono wykonanie repliki sikawki stra ackiej 200 z³ oraz obrazu 700 z³, które przeznaczono na upominki dla goœci z zagranicy. Zakup materia³ów i wyposa enia: plan z³ wykonanie 1.369,25 z³, w tym: na zakup paliwa do samochodów stra ackich na wyjazd do Holandii 782,68 z³, artyku³y spo ywcze 411,57 z³, upominki dla goœci z zagranicy 175 z³. Zakup us³ug pozosta³ych: plan z³ wykonanie ,84 z³. Op³acono koszty przewozu delegacji z Rakoniewic do Niemiec i Holandii 9.022,48 z³ oraz zlecono wykonanie upominków dla goœci z zagranicy 862 z³, pokrycie kosztów zwi¹zanych z pobytem goœci z zagranicy podczas obchodów Dni Rakoniewic (konsumpcja, przewozy, zwiedzanie, noclegi) ,98 z³, przewóz delegacji z Rakoniewic do Niemiec i na Litwê ,38 z³. Podró e s³u bowe krajowe: plan z³ wykonanie 811,32 z³. Wydatki zwi¹zane z pobytem delegacji z zagranicy.

17 17545 Podró e s³u bowe zagraniczne: plan z³ wykonanie 2.991,26 z³ wyjazd przedstawicieli gminy do Niemiec i Rosji. Ró ne op³aty i sk³adki: Sk³adki na Stowarzyszenia: Wielkopolski Oœrodek Kszta³cenia i Studiów Samorz¹dowych, Stowarzyszenie Gmin, Wielkopolsk¹ Organizacjê Turystyczn¹ z³, przekazano w okresie sprawozdawczym kwotê: ,40 z³, tj. 88,37%. Dz. 751 Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s¹downictwa Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony prawa - zadanie zlecone plan z³ wykonanie z³ Zadanie zlecone gminie, w okresie sprawozdawczym wyp³acono wynagrodzenie za prowadzenie rejestru wyborców 1.218,38 z³, op³acono koszty utrzymania programu komputerowego 251,44 z³, zakupiono artyku³y biurowe 195 z³, koszty wyjazdów na szkolenia 243,18 z³. Wybory do Sejmu i Senatu zadanie zlecone plan z³ wykonanie z³ Zadanie zlecone gminie. W ramach realizacji zadania wydatkowano œrodki na diety dla cz³onków Obwodowych Komisji Wyborczych z³, wyp³acono wynagrodzenia za sporz¹dzenie spisu wyborców 1.610,58 z³, przygotowanie lokali wyborczych 600 z³, obs³ugê informatyczn¹ wyborów z³, wykonanie i rozplakatowanie obwieszczeñ wyborczych 895,05 z³. Ponadto dokonano zakupu materia³ów papierniczych i artyku³ów biurowych dla komisji wyborczych 805,99 z³, dekoracji do lokali 147 z³, op³acono koszty przesy³ek listowych 36,45 z³, koszty podró y s³u bowych cz³onków komisji i pe³nomocnika wyborczego oraz informatyka gminnego 1.442,93 z³. Dz. 754 Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa Komendy wojewódzkie Policji Wydatek maj¹tkowy: Maszty do fotoradarów plan z³ wykonanie z³, tj. 99,63%. W bud ecie zaplanowano œrodki na postawienie dwóch fotoradarów na terenie gminy: w Rakoniewicach przy ulicy Grodziskiej oraz w Rostarzewie przy ulicy Wolsztyñskiej. Zadanie realizowane w ramach pomocy rzeczowej dla innych jednostek samorz¹du terytorialnego. Wydatkowano kwotê z³. Ochotnicze stra e po arne plan z³ wykonanie ,77 z³ tj. 95,79% Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub finansowanie zadañ zleconych do realizacji stowarzyszeniom: plan z³ wykonanie 8.589,82 z³. Z bud etu gminy udzielono dotacje dla OSP Wioska plan z³ wykonanie 7.215,94 z³ i Ruchocice plan z³ wykonanie 1.373,88 z³ na zakupy sprzêtu po arniczego. Dotacje zosta³y rozliczone. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeñ: plan z³ wyp³acono 9.589,53 z³ za udzia³ stra aków w akcjach po arniczych. Wynagrodzenia bezosobowe: plan z³ wydatkowano kwotê z³ przeznaczaj¹c na konserwacjê i wykonanie drobnych remontów samochodów po arniczych z³, op³acono obs³ugê techniczn¹ zawodów po arniczych 360 z³. Zakupy: plan z³ wydatkowano ,22 z³ w tym: na zakup paliwa ,05 z³, organizacja zawodów sportowo po arniczych, turnieju wiedzy po arniczej, Dnia Stra aka, spotkanie op³atkowe 5.937,84 z³, zakup nagród upominków i dyplomów na w/w imprezy 2.750,47, zakup pawilonu ogrodowego na organizacje imprez star ackich 440,01 z³, zakup sprzêtu po arniczego i umundurowania ,10 z³, zakup materia³ów budowlanych do remontu stra nic w Tarnowie, Rakoniewicach, KuŸnicy Zb¹skiej, Rostarzewie, Jab³onnie 6.298,91 z³, zakup czêœci do samochodów po arniczych 3.668,10 z³, druki (materia³y pomocnicze zwi¹zane z zagro eniami) 1.974,50 z³, inne 747,24 z³. Koszty energii i gazu: plan z³ wydatkowano kwotê ,07 z³ w tym energia elektryczna 5.075,50 z³, woda 605,47 z³, gaz 5.323,10 z³. Zakup us³ug remontowych: plan z³ wydatkowano ,98 z³. W okresie sprawozdawczym wykonano remont instalacji c.o. OSP Rakoniewice z³, naprawê pi³y OSP Jab³onna 44,51 z³, remont remizy OSP Tarnowa 800 z³, naprawê samochodu OSP KuŸnica Zb¹ska 268,40 z³, przegl¹d i naprawa gaœnic OSP Rostarzewo 191,17 z³, legalizacja i remont aparatów powietrznych OSP Rakoniewice i Jab³onna 2.043,46 z³, naprawa i monta bram w OSP Rakoniewice ,28 z³, naprawa motopomp z³, remont elewacji OSP Rostarzewo z³, remont samochodu OSP Komorówko z³, Ruchocice 2.047,16 z³, Jab³onna z³. Zakup us³ug zdrowotnych: plan z³, wydatkowano z³ przeprowadzono badania psychologiczne i ogólne kierowców pojazdów p.po oraz badania lekarskie stra aków. Us³ugi pozosta³e: plan z³ wydatkowano kwotê ,22 z³ w tym: przegl¹dy techniczne samochodów i sprzêtu p.po ,87 z³, organizacja zawodów stra ackich 1.855,66 z³, przygotowanie posi³ków dla uczestników Turniejów, Dnia Stra- aka i organizacja innych zawodów stra ackich 399,60 z³, us³ugi kominiarskie 600 z³, szkolenie medyczne stra aków, seminarium dla cz³onków OSP z³, wykonanie szafy na sprzêt stra acki z³, wykonanie krzese³ i blatów na sto³y dla OSP Rakoniewice ,97 z³, uszycie mundurów z³, wykonanie instalacji elektrycznej do sprê arki OSP Jab³onna z³, wykonanie p³askowników do bram OSP Rakoniewice 225 z³, pozosta³e us³ugi 964,12 z³. Op³aty z tytu³u us³ug telekomunikacyjnych telefonii komórkowej: plan 300 z³ wykonanie 300 z³. Op³aty z tytu³u us³ug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej: plan z³ wykonanie 1.742,93 z³. Zaplanowane œrodki na rozmowy telefoniczne zosta³y wykorzystane w ni - szej wysokoœci, z uwagi na zmniejszone potrzeby w tym zakresie. Ró ne op³aty i sk³adki: plan z³ wydatkowano z³, w tym ubezpieczenie samochodów OSP na 2007 r z³, ubezpieczenie stra aków na 2007 r z³.

18 17546 Obrona Cywilna plan 500 z³ wykonanie 0 z³ Zadanie z zakresu obrony cywilnej w roku 2007 realizowane ze œrodków w³asnych gminy na przeprowadzenie szkolenia obronnego. Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego refundacja wydatków nast¹pi po zrealizowaniu zadania. W 2007 r. nie przeprowadzono szkolenia w zakresie obrony cywilnej. Dz. 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadaj¹cych osobowoœci prawnej oraz wydatki zwi¹zane z ich poborem Pobór podatków, op³at i nie podatkowych nale noœci bud etowych plan z³ wykonanie ,78 z³ tj. 75,77% w tym: Koszty wyp³aty za inkaso podatków wynios³y z³ tj. 82,17%. Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie ,50 z³ tj. 67,33% planu, dotyczy³y dorêczania nakazów p³atniczych, upomnieñ, decyzji. Zakupy druków: kwitariuszy, tytu³ów wykonawczych, 2.106,76 z³. Koszty komornicze za wystawione tytu³y wykonawcze, wykazy pojazdów, koszty dorêczenia nakazów i upomnieñ przez Pocztê Polsk¹, konsultacje WOKiSS ,93 z³. Zakup materia³ów do sprzêtu drukarskiego i urz¹dzeñ kserograficznych 706,88 z³. Zakup akcesoriów komputerowych (tonery do drukarek) 1.160,71 z³. Dz. 757 Obs³uga d³ugu publicznego Obs³uga papierów wartoœciowych, kredytów i po yczek jednostek samorz¹du terytorialnego plan z³ wykonanie ,34 z³ tj. 81,28% Sp³ata odsetek od kredytów i po yczek zaci¹gniêtych na zadania inwestycyjne. Inwestycje zrealizowano i oddano do u ytku, a pozosta³y do sp³aty kredyty wraz z nale nymi odsetkami. W roku 2007 wydatkowano kwotê ,34 z³. Dz. 758 Ró ne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe plan z³ W bud ecie pozosta³a nie uruchomiona rezerwa ogólna w wysokoœci z³, która stanowi³a zabezpieczenie na nieprzewidziane wydatki bud etu. Dz. 801 Oœwiata i wychowanie Plan ,32 z³ wykonanie ,26 z³ tj. 91,79% Szko³y Podstawowe Plan ,23 wykonanie ,96 z³ tj. 91,34% Zatrudnienie w tych placówkach to: 84,36 etatów nauczycielskich (93 osoby), pracownicy obs³ugi - 29,41 etatu (32 osoby). Wydatki bie ¹ce: Koszty zwi¹zane z wynagrodzeniami, pochodnymi od wynagrodzeñ, wyp³at¹ dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpisu na fœs, wydatków osobowych pracowników to: 3 : Wyp³acono wszystkie przys³uguj¹ce wynagrodzenia pracownikom za okres sprawozdawczy ³¹cznie z odprowadzeniem sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne. W kosztach wynagrodzeñ s¹ wydatki sfinansowane w ramach wdra ania reformy oœwiaty z dotacji na zadanie nauczanie jêzyka angielskiego w klasie pierwszej szko³y podstawowej w roku szkolnym 2006/2007, planowanej w kwocie z³ wykonanej w kwocie ,99 z³. Pozosta³e wydatki w poszczególnych szko³ach: Szko³a Podstawowa w Rakoniewicach: Stypendia dla uczniów: plan 1.300,00 z³, przyznano i wyp³acono stypendia w kwocie z³ tj. 93,08%. Wp³aty na PFRON: planowana kwota z³, wykonanie 321,75 z³ tj. 10,73% - sk³adka zosta³a wp³acona za 1 miesi¹c (czerwiec), do tej pory nie odprowadzano sk³adek poniewa jednostka korzysta³a ze zwolnienia przedmiotowego (przeliczenie liczby pracowników i uczniów przez osoby z orzeczeniami) art. 21 ust. 2b ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych. Wynagrodzenia bezosobowe plan 600,00 z³ realizacja 600,00 z³ - wyjazd z opiekunami do Niemiec. Zakupy: plan ,50 z³ wykonanie ,00 z³ tj. 99,90%. Na wydatki w tym paragrafie sk³adaj¹ siê: sprzêt nag³aœniaj¹cy 1.702,79 z³, nagrody (prymus, konkursy) 3.196,19 z³, œrodki czystoœci 2.461,14 z³, czasopisma 799,47 z³, artyku³y gospodarcze 3.906,70 z³, artyku³y kancelaryjne 4.019,20 z³, farby, artyku³y spo ywcze 339,06 z³, programator czasowy 35,00 z³, wyk³adzina dywanowe 6.522,06 z³, chwytak teleskopowy 23,98 z³, blok do tablic 47,29 z³, œwiadectwa 1.181,45 z³, drzwi, szuflada 498,09 z³, artyku³y elektryczne 1.442,53 z³, moskitiery 215,11 z³, paliwo do kosiarki 21,99 z³, meble, listwy do mebli 7.236,15 z³, artyku³y gospodarstwa domowego 2.361,41 z³, gaœnice 298,90 z³, toner do kserokopiarki 522,34 z³, artyku³y dekoracyjne 73,76 z³, lustra 127,39 z³, aparaty telefoniczne 316,00 z³.

19 17547 Œrodki ywnoœci: plan ,00 z³, ,73 z³, tj. 99,86%. Zakup pomocy dydaktycznych i naukowych: plan 6.600,00 z³ wykonanie 6.590,24 z³ tj. 99,85% w tym: ksi¹ ki i czasopisma 690,82 z³, pi³ki, siatki 1.657,82 z³, mapy 113,00 z³, artyku³y do pracowni technicznej 301,34 z³, odtwarzacze DVD - 657,00 z³, pomoce dydaktyczne na lekcje wychowania fizycznego 924,70 z³, zestaw pierwsza pomoc 115,80 z³, rzutnik, ekran 1.891,00 z³, znaki, gry 170,75 z³, pistolet do kleju 68,01 z³. Energia: plan ,00 z³ wykonanie ,83 z³ tj. 70,54% - energia elektryczna ,34 z³, - gaz ,40 z³, - woda 1.630,09 z³. Zakup us³ug remontowych: plan ,00 z³, wydatek to kwota ,64 z³ tj. 88,06% planu, w tym konserwacja dÿwigu 920,20 z³, naprawa drzwi 9.308,60 z³, naprawa kratek œciekowych 719,80 z³, naprawa krzese³ i naprawa ogrodzenia boiska 902,80 z³, naprawa paneli œciennych 315,98 z³, naprawa radiowêz³a 365,00 z³, prace remontowo stolarskie 720,04 z³, naprawa komputera 109,80 z³, naprawa instalacji elektrycznej w kot³owni 1.900,00 z³, prace malarskie w kuchni 1.750,00 z³, naprawa gaœnic 204,96 z³, naprawa dachu 4.996,90 z³, naprawa instalacji wodnej 30,50 z³, naprawa zadaszenia 5.490,00 z³, przegl¹d kserokopiarki 229,36 z³, naprawa kot³a co 878,40 z³, naprawa taboretu gazowego 750,30 z³, naprawa patelni elektrycznej 790,00 z³. Zakup us³ug zdrowotnych: plan 2.000,00 z³ wykonanie 1.693,00 z³ tj. 84,65%. Zakup us³ug pozosta³ych: plan ,81 z³ wykonanie ,43 z³ tj. 84,92% planu, w tym monitoring i monta monitoringu 4.175,00 z³, wspó³. ZNP 380,22 z³, wywóz nieczystoœci i œcieki 6.772,83 z³, RTV 186,70 z³, wynajem autokaru 4.725,68 z³, us³ugi pocztowe 1.812,38 z³, czynsz emerytowanych nauczycieli 7.280,40 z³, wywo³anie zdjêæ 235,25 z³, us³ugi kominiarskie, œlusarskie, serwisowe 4.224,08 z³, organizacja konkursu 130,00 z³, wymiana szyby w drzwiach 97,60 z³, badanie wody 299,14 z³, monta ³awek, sp³uczek 2.451,41 z³, przegl¹d obiektu szkolnego 1.500,60 z³, monta zmywarki 503,86 z³, legalizacja gaœnic 846,07 z³, spisanie protokó³u wypadku 100,00 z³, monta sanitariatów 288,01 z³, demonta s³upa 180,00 z³, wykonanie stojaka do choinki 305,00 z³, wykonanie pomiaru natê enia oœwietlenia 2.025,20 z³, Zakup us³ug dostêpu do sieci internet: plan 4.320,00 z³ wykonanie 3.050,49 z³ tj. 70,61% planu. Zakup us³ug dostêpu do telefonii stacjonarnej: plan 5.500,00 z³ wykonanie 4.943,04 z³ tj. 89,87% planu. Ekspertyzy i analizy: plan 7.400,00 z³, wykonanie 4.819,00 z³, tj. 65,12%. Wydatki to: wydanie opinii na temat wentylacji w kuchni 183,00 z³, wykonanie ekspertyzy sali gimnastycznej 3.660,00 z³, kosztorys inwestorski 976,00 z³. Podró e s³u bowe krajowe: plan 6.600,00 z³ wykonanie 4.582,66 z³ tj. 69,45% (ni sze wykonanie wynika z faktu, e nauczyciele nie wyjechali na wszystkie zaplanowane konkursy i szkolenia. Ró ne op³aty i sk³adki: plan 1.450,00 z³ wykonanie 1.041,60 z³ tj. 71,83%. Kwota wydatku to ubezpieczenie sprzêtu elektronicznego 874,00 z³, op³ata za kontrolê sanitarn¹ 89,60 z³, ubezpieczenie komunikacyjne w ruchu zagranicznym 78,00 z³. Podatek od nieruchomoœci: plan 166,00 z³ wykonanie 165,00 z³ tj. 99,40%. Podatek od nieruchomoœci szko³a zap³aci³a za ca³y 2007 rok. Szkolenie pracowników: plan 600,00 z³ wykonanie 494,00 z³ tj. 82,33%. Ni sze wykonanie planu wynika z faktu, e wiêkszoœæ zaplanowanych szkoleñ w II pó³roczu br. nie zosta³a zrealizowana. Zakup materia³ów papierniczych do sprzêtu drukarskiego i urz¹dzeñ kserograficznych: plan z³ wykonanie 2.967,77 z³ tj. 98,93%. Wydatek zwi¹zany z zakupem papieru do kserokopiarki i drukarek. Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji: plan 5.000,00 z³ wykonanie 4.651,08 z³ tj. 93,02%. W tym p³yty CD 36,23 z³, tonery do drukarek 2.869,23 z³, licencja na programy komputerowe 1.380,00 z³, dysk twardy 365,62 z³. Wydatki maj¹tkowe: Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych: 1. Utwardzenie boiska szko³a Rakoniewice: plan z³ wykonanie z³, tj. 99,91%. Wykonano utwardzenie placu wokó³ boiska ,00 z³. 2. Monitoring szko³y Rakoniewice: plan z³ wykonanie z³, tj. 100% Wykonano monitoring na terenie szko³y w Rakoniewicach 5.000,00 z³. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych: Zadanie: Kserokopiarka ( z³), zmywarka ( z³) szko³a Rakoniewice wykonanie ,76 z³, tj. 98,68% Zakupiono kserokopiarkê o wartoœci z³, drukarkê o wartoœci 438,00 z³, zmywarkê 8.500,76 z³, odkurzacz czyszcz¹cy 3.600,00 z³. Szko³a Podstawowa w Rostarzewie: Stypendia dla uczniów: przyznano i wyp³acono stypendia w kwocie 450 z³. Wynagrodzenia bezosobowe: plan 700 z³, brak wykonania do roku nie odby³y siê planowane komisje na awans zawodowy n-li. Zakupy: plan ,00 z³, wykonanie ,92 z³, tj. 99,85%, w tym (druki szkolne 1.019,91 z³, toner do kserokopiarki 115,33 z³, œrodki czystoœci ,56 z³, artyku³y kancelaryjne 1.762,20 z³, prasa 1.422,44 z³, nagrody dla uczniów za wyniki w nauce i nagrody za udzia³ w konkursach 329,08 z³, artyku³y gospodarcze 747,35 z³, zakup armatury ³azienkowej 118,89 z³, artyku³y ywnoœciowe 136,32 z³, zakup kserokopiarki 3.477,00 z³, zakup kosiarki 1.461,01 z³, paliwo do kosiarki 70,00 z³, zakup krzese³ i lady bibliotecznej 5.015,83 z³). Œrodki ywnoœci: plan ,00 z³, wykonanie ,40 z³, tj. 97,90%.

20 17548 Zakup pomocy dydaktycznych: plan 800,00 z³, wykonanie to kwota 788,50 z³ tj. 98,56% wykonania, wydatek to ksi¹ ki dla uczniów 589,50 z³, pi³ki i elementy do teatrzyku 199,00 z³. Energia, gaz, woda: plan to kwota ,00 z³, wykonanie to 99,48% na kwotê ,90 z³. Zakup us³ug remontowych: plan ,00 z³, wykonanie ,29 z³, tj. 99,99% wykonania. Na us³ugi sk³adaj¹ siê: naprawa sto³ów i ³awek 1.220,00 z³, naprawa komputera 736,50 z³, konserwacja gaœnic 339,16 z³, przegl¹d pieców centralnego ogrzewania 3.217,60 z³, prace remontowe malowanie 2 sal 250,00 z³, naprawa wentylatorów 3.390,00 z³, remont holu 355,25 z³, naprawa oœwietlenia w klasach 1.889,78 z³. Zakup us³ug zdrowotnych: plan 1.000,00 z³, wykonanie to kwota 966,00 z³, tj. 96,60%. Zakup us³ug pozosta³ych: plan ,36 z³, wykonanie ,80 z³, tj. 95,55%, w tym (wspó³finansowanie ZNP 2.929,23, wywóz nieczystoœci i odprowadzenie œcieków 7.110,77 z³, RTV 373,40 z³, us³ugi kominiarskie 1.098,00 z³, zakwaterowanie 333 z³, us³ugi pocztowe 477,98 z³, wspó³praca z zagranic¹ przewóz dzieci do Poczdamu z³, na kongres misyjny 478,42 z³). Zakup us³ug do sieci internet: plan 2.200,00 z³, wydatkowano kwotê: 2.029,80 z³, tj. 92,23% - zgodnie z planem. Us³ugi telefoniczne: plan 5.500,00 z³. Wykonanie to kwota ,59 z³, wykonanie 96,68% wydatki zgodnie z planem. Podró e s³u bowe krajowe: plan z³, wykonanie to kwota: 2.367,44 z³ tj. 94,70% - zgodnie z planem. Szkolenia pracowników: planowana kwota to 160,00 z³, wykonanie 160,00 z³ tj. 100,00% - zgodnie z planem. Zakup materia³ów papierniczych do sprzêtu komputerowego i urz¹dzeñ kserograficznych: plan z³, wykonanie 99,79%, wydatek to zakup papieru do kserokopiarki 1.297,22 z³. Zakup akcesoriów komputerowych: plan 2.040,00 z³, wydatek to kwota 2.033,57 z³ tj. 99,68% w tym: toner do drukarki 1.883,57 z³ oraz oprogramowanie 150 z³. Szko³a Podstawowa w Jab³onnie Stypendia dla uczniów: przyznano i wyp³acono stypendia w kwocie 450 z³. Zakupy: plan ,00 z³, wydatki to kwota ,65 z³ tj. 75,85%, w tym ( olej opa³owy ,18 z³, wêgiel 575,01 z³, druki szkolne 112,24 z³, œrodki czystoœci 2.510,69 z³, art. kancelaryjne 1.495,97 z³, prasa 251,20 z³, art. gospodarstwa domowego (wanna do patelni) 1.267,84 z³, toner do kserokopiarki 1.599,27 z³, gilosze do œwiadectw 19,52 z³, nagroda dla prymusa 100 z³, dyplomy 38,43 z³, taboret elektryczny 1.970,30 z³, kosiarka do trawy 1.764,00 z³. Œrodki ywnoœci: plan ,00 z³, wykonanie ,40 z³, tj. 87,58%, plan wydatków jest œciœle zwi¹zany z dochodami z tego Ÿród³a. Zakup pomocy dydaktycznych i naukowych: plan 500,00 z³, wydatek to czasopisma dla uczniów na kwotê: 384,02 z³, tj. 76,80% wykonania planu. Energia: plan ,00 z³, wydatek to kwota ,10 z³, wykonanie 62,17%. Remonty: plan z³, wydatek to kwota 5.999,92 z³, tj. 49,79% planu, w tym (naprawa sprzêtu p.po. 342,82 z³, naprawa kserokopiarki 384,30 z³, przegl¹d i naprawa instalacji elektrycznej 1.220,00 z³, przegl¹d pieców gazowych 2.600,00 z³, naprawa kominów wentylacyjnych 1.160,00 z³, naprawa instalacji co. 292,80 z³). Zakup us³ug zdrowotnych: plan 2.650,00 z³, wykonanie 2.619,00 z³ tj. 98,83% planu. Wiêkszoœæ badañ okresowych zosta³a wykonana w I pó³roczu 2007 roku. Zakup us³ug pozosta³ych: plan z³, wykonanie ,97 z³, tj. 93,58%, w tym (wspó³. ZNP 380,22 z³, wywóz nieczystoœci i odprowadzenie œcieków 4.482,14 z³, RTV 560,10 z³, us³ugi pocztowe 80,00 z³, ochrona obiektów 976 z³, us³ugi kominiarskie 867,06 z³, przewóz osób 40,00 z³, wykonanie tablic ewakuacyjnych 410,31 z³, monitoring telefoniczny 1.366,40 z³, pomiar natê enia pr¹du 378,20 z³, badanie wody 1.134,58 z³, us³uga za dostawê 79,96 z³, wymiana gniazda 100 z³ ), wydatki zgodne z planem finansowym jednostki. Zakup us³ug do sieci internet: plan 1.000,00 z³, wydatkowano kwotê: 423,89 z³ tj. 42,39%. Ni sze wykonanie wynika z tego, e zosta³a promocyjnie zainstalowana neostrada Zakup us³ug dostêpu do telefonii stacjonarnej: plan 3.500,00 z³ wykonanie 3.220,67 z³ tj. 97,02 % planu. Podró e s³u bowe krajowe: plan 4.000,00 z³, wykonanie 3.117,33 z³, tj. 77,93%, zgodnie z planem finansowym. Podró e s³u bowe zagraniczne: plan 500,00 z³ brak wydatku. Ró ne op³aty i sk³adki: plan 600 z³, wykonanie 232,70 z³, tj. 38,78% planu. W 4480 zaplanowany zosta³ podatek od nieruchomoœci w wysokoœci 50,00 z³, wykonanie 46,00 z³. Zakup materia³ów papierniczych do sprzêtu komputerowego i urz¹dzeñ kserograficznych: plan 2.600,00 z³, wykonanie 30,56%. Wydatek to zakup papieru do kserokopiarki 794,51 z³. Szko³a Podstawowa w ¹kiem Stypendia dla uczniów: plan 450,00 z³, przyznano i wyp³acono stypendia w kwocie 444 z³ planowane na ten cel œrodki wydatkowano w okresie sprawozdawczym. Zakupy: plan ,56 z³, wykonanie 4.742,19 z³ tj. 99,49%, w tym (druki szkolne 310,38 z³, œrodki czystoœci 764,38 z³, art. kancelaryjne 594,95 z³, prasa 1.526,13 z³, art. gospodarcze - 460,15 z³, nagrody dla uczniów 283,15 z³, kwiaty na organizacjê imprez szkolnych 161,00 z³, wózek kelnerski 450,18 z³, pojemniki 191,87 z³) wydatki zgodnie z planem.

Dziennik Urzêdowy. jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Dziennik Urzêdowy. jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Nr 157 Poznañ, dnia 6 listopada 2007 r. TREŒÆ Poz.: UCHWA Y RAD GMIN 3425 nr XIII/79/2007 Rady Miasta Luboñ z dnia 27 wrzeœnia 2007 r. w sprawie nadania nazwy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Nr 93 Poznañ, dnia 21 czerwca 24 r. TREŒÆ Poz.: UCHWA Y RAD GMIN 1883 nr 263 Rady Miasta Konina z dnia 31 marca 24 roku w sprawie nadania Statutu Misjskiemu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Nr 69 Poznañ, dnia 5 maj 2003 r. TREŒÆ Poz.: UCHWA Y RAD GMIN 1313 nr V/38/03 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia bud etu

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA I GMINY RAKONIEWICE NA ROK 2009. następująco:

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA I GMINY RAKONIEWICE NA ROK 2009. następująco: Województwa Wielkopolskiego Nr 137 15266 Poz. 2637, 2638 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. wykonania bud etu Gminy Tymbark. za 2011 r. Tymbark 20 marca 2012 rok

SPRAWOZDANIE. wykonania bud etu Gminy Tymbark. za 2011 r. Tymbark 20 marca 2012 rok SPRAWOZDANIE Wójta Gminy Tymbark z wykonania bud etu Gminy Tymbark za 2011 r. Tymbark 20 marca 2012 rok Sprawozdanie z wykonania bud etu Gminy Tymbark za 2011rok Bud et Gminy Tymbark zgodnie z uchwa bud

Bardziej szczegółowo

Uchwa a Nr XXXIV/553/08 Sejmiku Województwa Dolno l skiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie bud etu Województwa Dolno l skiego na rok 2009

Uchwa a Nr XXXIV/553/08 Sejmiku Województwa Dolno l skiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie bud etu Województwa Dolno l skiego na rok 2009 Uchwa a Nr XXXIV/553/08 Sejmiku Województwa Dolno l skiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie bud etu Województwa Dolno l skiego na rok 2009 Na podstawie art. 18 pkt 6, pkt 19 lit. c i d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PANORAMA. Czersk, z lotu ptaka. Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w Czersku w roku 2003

PANORAMA. Czersk, z lotu ptaka. Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w Czersku w roku 2003 PANORAMA ISSN 1642-7971 BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY CZERSK NR 7 LUTY 2004 Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004 Rok 2003 to pierwszy rok dzia³alnoœci Rady Miejskiej i Burmistrza w IV kadencji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Nr 96 Poznañ, dnia 24 czerwca 2004 r. TREŒÆ Poz.: UCHWA Y RAD GMIN 1926 nr XX/129/04 Rady Gminy KaŸmierz z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokoœci

Bardziej szczegółowo

kredyty krajowe 1.800.000,00 wolne rodki jako nadwy ka rodków pieni nych na rachunku bie cym

kredyty krajowe 1.800.000,00 wolne rodki jako nadwy ka rodków pieni nych na rachunku bie cym S P R A W O Z D A N I E z wykonania bud etu miasta za 2008 rok Rada Miasta Tomaszów Lubelski w dniu 21 grudnia 2007 roku podj ła Uchwał Nr XV/151/2007 w sprawie uchwalenia bud etu na 2008 rok według, której

Bardziej szczegółowo

W2000 roku Rada Miejska

W2000 roku Rada Miejska BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY CZERSK LUTY 2001 Mieszkañcy miasta i gminy Czersk: Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w 2000 roku P anorama Czerska to biuletyn informacyjny, w którym pragniemy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdañsk, dnia 18 grudnia 2001 r. Nr 102 TREŒÆ: Poz.: UCHWA A RADY GMINY W SMÊTOWIE GRANICZNYM: 1966 Nr XX/130/2001 z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie przekszta³cenia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. Przepisy ogólne

Dziennik Urzêdowy. Przepisy ogólne DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Nr 81 Poznañ, dnia 16 maja 2008 r. TREŒÆ Poz.: UCHWA Y RAD GMIN 1577 nr CV/1204/IV/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 10 paÿdziernika 2006 r. w sprawie miejscowego

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 13 lipca 2010 r. Druk nr 931

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 13 lipca 2010 r. Druk nr 931 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 13 lipca 2010 r. Druk nr 931 PRZEWODNICZĄCY KRAJOWEJ RADY REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH Ryszard Paweł Krawczyk Pan Bogdan BORUSEWICZ Marszałek

Bardziej szczegółowo

Andrzej Michalik. i podatki organizacji pozarz¹dowych

Andrzej Michalik. i podatki organizacji pozarz¹dowych Andrzej Michalik Rachunkowoœæ i podatki organizacji pozarz¹dowych 1 Rachunkowoœæ i podatki organizacji pozarz¹dowych Copyright 2004 by Fundacja Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

! # % ( ( ) +, ( ( + % ) 1 ( 2! ) ( ( ( 3! ( % 4 ) ). 5 ) () 0 ( % +

! # % ( ( ) +, ( ( + % ) 1 ( 2! ) ( ( ( 3! ( % 4 ) ). 5 ) () 0 ( % + ! # % ( ( ) +, ( ( %. /) 0 + ( ( ( + % ) 1 ( 2! ) ( ( ( 3! ( % 4 ) ). 5 ) () 0 ( % +.5 % 1 6, ( ) 7 () 8 ( 2 %! ( ( % ( (!7 ) 9.:). )! ) ; ( 9 +! 5 )? + +! ) 1 (.7 2 = ) (, ) 1! ) = > 9 (

Bardziej szczegółowo

WSPÓ PRACA MIÊDZYNARODOWA Spotkanie z ukraiñsk¹ Poloni¹ Partnerstwo z Untersteinach Powitanie delegacji z Mogilan przez burmistrza Untersteinach. Wystêp ZR Mogilanie podczas Dni Doliny. 10 wrzeœnia Zespó³

Bardziej szczegółowo

POMOC REJESTRACJA UPRAWNIENIA AKTYWIZACJA

POMOC REJESTRACJA UPRAWNIENIA AKTYWIZACJA BEZROBOTNI POMOC REJESTRACJA UPRAWNIENIA AKTYWIZACJA Poznaj Swoje Prawa WYDANIE XIII WYDANIE I REDAKCJA: Stowarzyszenie Klon/Jawor ul. Szpitalna 5/5 00-031 Warszawa tel. (22) 828 91 28 fax (22) 828 91

Bardziej szczegółowo

POMOC REJESTRACJA UPRAWNIENIA

POMOC REJESTRACJA UPRAWNIENIA BEZROBOTNI POMOC REJESTRACJA UPRAWNIENIA Poznaj Swoje Prawa WYDANIE XII WYDANIE I REDAKCJA: Stowarzyszenie Klon/Jawor ul. Szpitalna 5/5 00-031 Warszawa tel. (22) 828 91 28 fax (22) 828 91 29 e-mail: klon@klon.org.pl

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD ETU MIASTA POZNANIA ZA ROK 2009

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD ETU MIASTA POZNANIA ZA ROK 2009 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD ETU MIASTA POZNANIA ZA ROK 2009 Pozna, marzec 2010 Sprawozdanie z wykonania bud etu miasta Poznania za 2009 rok - cz opisowa SPIS TRE CI CZ OPISOWA: 1. Wprowadzenie...2 2.

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Doradztwa Podatkowego

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Zarzycki& Wspólnicy Kancelaria Doradztwa Podatkowego Marcin Zarzycki ul. Spokojna 7/6, 01-044 Warszawa NIP: 7123153087, REGON: 061635372 Kontakt: 795-005 - 007, e-mail: biuro@zarzycki-kancelaria.pl www.zarzycki-kancelaria.pl

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E C I str.

S P I S T R E C I str. S P I S T R E C I str. I. Zbiorcze wykonanie bud etu Miasta Mysłowice 3 II. Zmiany w planie bud etu Miasta Mysłowice 10 III. Realizacja dochodów i przychodów bud etu Miasta Mysłowice 24 IV. Wykonanie wydatków

Bardziej szczegółowo

1/3 ycia z redakcj¹ U NAS NR 01/204/10. W. Langrzyk (UG Gorzyce) Kole anki i koledzy z redakcji U NAS. Wójt Gminy Gorzyce, Piotr Oœliz³o

1/3 ycia z redakcj¹ U NAS NR 01/204/10. W. Langrzyk (UG Gorzyce) Kole anki i koledzy z redakcji U NAS. Wójt Gminy Gorzyce, Piotr Oœliz³o S¹ dni, które pamiêtaæ nale y, te, które w sercu bêd¹ zapisane. Wraz z nimi yczenia - s³owa ciep³e, piêkne, kochane. W styczniu 90, 91, 92... urodziny obchodz¹ zacni jubilaci Luiza Wieczorek z Czyżowice,

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW

INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW BIZNES I GOSPODARKA INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW ISSN-1734-218X 65 lipiec-sierpieñ 2011 PUNKTY URZÊDU MIASTA KRAKOWA PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY w Centrum Administracyjnym Urzêdu Miasta Krakowa ul.

Bardziej szczegółowo

Szanowni Radni, Samorz¹dowcy oraz Mieszkañcy Powiatu Ni añskiego

Szanowni Radni, Samorz¹dowcy oraz Mieszkañcy Powiatu Ni añskiego YCZENIA ŒWI TECZNO NOWOROCZNE Nr 2 (11) Szanowni Radni, Samorz¹dowcy oraz Mieszkañcy Powiatu Ni añskiego Z okazji Œwi¹t Bo ego Narodzenia yczymy Pañstwu zdrowych i beztroskich dni œwi¹tecznych daj¹cych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Nr 103 Poznañ, dnia 5 lipca 2004 r. TREŒÆ Poz.: ZARZ DZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO 2068 nr 79/2004 z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie zarz¹dzenia wyborów

Bardziej szczegółowo

VII 2010 Nr 2/10 BRZYCZYNA - BUKÓW - CHOROWICE - GAJ - KONARY - KULERZÓW - LIBERTÓW - LUSINA - MOGILANY - W OSAÑ egzemplarz bezp³atny w numerze: W ho³dzie ofiarom pod Smoleñskiem2 Gmina w obliczu ulewnych

Bardziej szczegółowo

100 lecie Klubu Sportowego CLAVIA Œwi¹tniki Górne W dniu 8 lipca w Œwi¹tnikach Górnych obchodziliœmy niecodzienne œwiêto. Nasz Klub Sportowy CLAVIA obchodzi³ 100-lecie istnienia. Obchody Jubileuszu zorganizowane

Bardziej szczegółowo

Informacja z X Sesji Rady Miasta Milanówka

Informacja z X Sesji Rady Miasta Milanówka Informacja z X Sesji X Sesja odby³a siê w dniu 25 paÿdziernika 2007 r. W sesji udzia³ wziêli Radni, Burmistrz Miasta Jerzy Wysocki, Zastêpca Burmistrza Bogdan Korycki, pracownicy Urzêdu Miejskiego, zaproszeni

Bardziej szczegółowo

Wojciech Ziętkowski Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska. dokoñczenie na stronie 4. 13.04.2006 nr 6 (9)

Wojciech Ziętkowski Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska. dokoñczenie na stronie 4. 13.04.2006 nr 6 (9) 13.04.2006 nr 6 (9) Pierwsza rocznica W niedzielê, 2 kwietnia, obchodziliœmy pierwsz¹ rocznicê œmierci papie a Jana Paw³a II. Bardzo wielu œredzian przyby³o tego dnia do Kolegiaty i na Stary Rynek, by

Bardziej szczegółowo