POWIATOWE ŚWIĘTO PLONÓW W ŻODYNIU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POWIATOWE ŚWIĘTO PLONÓW W ŻODYNIU"

Transkrypt

1 POWIAT WOLSZTYŃSKI POWIAT WOLSZTYŃSKI nr 04/2013 STAROSTWO POWIATOWE W WOLSZTYNIE ISSN egzemplarz bezpłatny - POWIATOWE ŚWIĘTO PLONÓW W ŻODYNIU czytaj str. 3

2 2 NASI MISTRZOWIE! PRZEBUDOWA WE WRONIAWACH Medaliści mistrzostw Europy zdobycie brązowego medalu migośćmi na sesji. strzostw Europy w sprincie Jednym z punktów sierpniowej kajakowym oraz Sylwii Matysik sesji Rady Powiatu Wolsztyńpiłce za zdobycie mistrzostwa Europy w skiego było, tradycyjne już, nożnej w kategorii kobiet U- uhonorowanie mieszkańców pootrzymał 17. Trener Tomasz Głażewski wiatu, którzy w ostatnim czasie list gratulacyjny za odnieśli znaczące sukcesy sporzawodów. przygotowanie M. Rosińskiego do towe. Starosta Ryszard Kurp i Podczas uroczystości S. przewodniczący rady Janusz Matysik reprezentowała mama - Zając wręczyli wyróżnienia: Ilona Matysik, a T. Głażewskiego Mirosławowi Rosińskiemu za - żona Gabriela Głażewska. PIKNIK ZE ZDROWIEM W sobotę, 28 września, od 9.00 do 14.00, na terenach,,zielonych Szpitala Powiatowego w Wolsztynie odbędzie się XV Piknik Tlenowy. W trakcie przeprowadzone zostaną bezpłatne badania, które będą wykonywali pracownicy SP ZOZ Wolsztyn. W programie przewidziano badania poziomu cukru we krwi, badanie poziomu cholesterolu we krwi, pomiar ciśnienia RR, wykonanie badania EKG, pomiar wagi i wzrostu, badania spirometryczne i porady pulmonologa, porady dietetyka, pomiar wagi poprzez analizator składu masy ciała, porady położnej oraz wymaz cytologiczny w ramach profilaktyki raka szyjki macicy. W czasie Pikniku, na terenie szpitala, będzie znajdował się punkt pobierania krwi dla Honorowych Dawców Krwi oraz wszystkich osób chcących wzbogacić Wielkopolski Bank Krwi. PODARUJ TROCHĘ SIEBIE. Dla osób biorących udział w pikniku przewidziano poczęstunek - grochówka z wkładką oraz tradycyjny placek drożdżowy ze smaczną kawą. ZAPRASZAMY! WIZYTA NA UKRAINIE W dniach od 12 do 16 sierpnia sposób rodzinę zastępczą dla delegacja powiatu wolsztyńskiego adoptowanych dzieci w wieku od 2 przebywała na Ukrainie, a dokła- do 13 lat. Od Rejonu Lityńskiego dnie w Rejonie Lityńskim, na za- otrzymali dwupoziomowe mieproszenie tamtejszych władz. szkanie o powierzchni około 200 m Podczas oficjalnego spotkania kw., które zostało wybudowane usłyszeliśmy bardzo wiele cie- przez Fundację zza oceanu. płych słów pod adresem wolsztyń- Podczas pożegnalnej kolacji wolskiego samorządu, dotyczących sztynianie zaproponowali właorganizacji wypoczynku dla dzieci dzom Rejonu Lityńskiego przyz Rejonu Lityńskiego na terenie jazd do naszego powiatu, w naszego kraju. - Gospodarze dzię- październiku, co zostało przyjęte z kując za tzw.,,dar serca prosili o wielkim zadowoleniem. - Spodziekontynuację tej formy współpracy wamy się przyjazdu na kilka dni w latach następnych informuje czteroosobowej delegacji. Chcestarosta Ryszard Kurp, a w czasie my im pokazać nasz powiat i sierpniowej wizyty w Rejonie Wielkopolskę oraz omówić formy Lityńskim wolsztynianie mieli współpracy w następnym roku. Z okazję obejrzeć m.in. przedszkole i naszej strony chcielibyśmy zapro- 11-klasową szkołę w Lityniu oraz ponować nieco szerszą formę mniejszą szkołę na terenie jednej z współpracy. Na przykłąd wymianę wiosek w rejonie. Przekazano tam grup sportowych, czy zespołów drobne upominki, słodycze oraz artystycznych, tak jak ma to piłki do gry. Na delegacji z pow. miejsce w przypadku naszej wolsztyńskiego bardzo duże współpracy z powiatem Dahme - wrażenie zrobiła wizyta w rodzin- Spreewald w Niemczech, czy z nym Domu Dziecka w Lityniu. Rejonem Solecznickim na Litwie Naturalni rodzice (prawnik i mówi Ryszard Kurp i podkreśla, że lekarz) dwójki dzieci adoptowali strona ukraińska myśli również o 7-mioro dzieci z Rejonowego nawiązaniu współpracy gospo- Domu Dziecka, tworząc w ten darczej. W połowie sierpnia została podpisana umowa z firmą SDB AGRO-EKO z Karpicka na wykonanie zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3808P Wroniawy ul. Dworcowa. Firma SDB AGRO-EKO wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego zobowiązała się wykonać zadanie za kwotę 191 tys. 155,87 zł brutto. WIELOLETNIA WSPÓŁPRACA PONAD GRANICAMI W czerwcu 2000 r. w Lübben w sprawie aktualnych projektów wspólnych projektów i inicjatyw, Powiecie Dahme - Spreewald i we środowiskowych wskazują na które cieszą się dużym powodzewrześniu w Wolsztynie przed- ponadregionalne zaangażowanie. niem wśród mieszkańców. stawiciele obu zaprzyjaźnionych Na stałe w naszym kalendarzu Są to m.in. wystawy, zawody sporpowiatów spotkali się podpisali wpisały się coroczne spotkania towe, wspólne broszury informapartnerstwo powiatowe. młodzieży z Polski, Niemiec i Li- cyjne, kalendarze, praktyki dla I tak już trzynaście lat strony twy. Na nich to dziewczęta i chło- pracowników starostw po obu prowadzą dialog polityczny na pcy różnych narodowości roz- stronach Odry. - Dlatego postawijają swoje poczucie zrozumienia nowiliśmy właśnie podarować z płaszczyźnie komunalnej, wymieniają poglądy i informacje oraz i respektu wobec innych. okazji jubileuszu 20 lecia pardoświadczenia dotyczące rozwoju Współpraca partnerskich powia- tnerstwa miast Wolsztyn i Lübben obu powiatów, pracy ich organów tów ma bardzo różne i coraz wspólny prezent. To specjalny komunalnych, jak również o wa- szersze wymiary, począwszy od koncert, prezent obu samorządów runkach życia i pracy w obu po- wymiany szkolnej do organizacji powiatowych, który okazał się wiatach. - Kiedy w 2000 roku misji gospodarczych, od realizacji bardzo trafiony tłumaczy starozawieraliśmy porozumienie o wspólnych projektów w zakresie sta, a wydarzenie muzyczne (na współpracy między Powiatami turystyki po targi, wystawy, przed- zdjęciu - red.) wzbudziło wzru- Wolsztyńskim i Dahme - Spre- sięwzięcia kulturalne. W kontak- szenie wszystkich, którzy skorzyewald nie myśleliśmy, że nasze tach międzynarodowych Powiatu stali z zaproszenia i przyjechali do kontakty osiągną tak imponującą Wolsztyńskiego i Powiatu Dahme- Lübben posłuchać dobrej muzyki dynamikę przynaje starosta Spreewald na przestrzeni 13 lat, w wykonaniu Sinfonietta Polonia Ryszard Kurp i dodaje, że można zaobserować ewolucję pod dyrygenturą Cheung Chau, z wszystkie gminy tworzące Powiat zarówno kontaktów, jak i zasad solistami Barbarą Gutaj - Mo- Wolsztyński posiadają już swojego finansowania wymian partner- nowid sopran, Hubertem partnera w zaprzyjaźnionym skich. Początkowo współpracę ini- Stolarskim tenor, Blanką Beniemieckim powiecie. Miasto cjowali i organizowali urzędnicy dnarz i Marcinem Hermanem Wolsztyn od 20 lat współpracuje z samorządowi. Z czasem do współ- skrzypce. miastem Lübben i na bazie tych pracy dołączyły również organiza- Dwie godziny wspaniałej uczty właśnie kontaktów zbudowano cje pozasamorządowe i kulturalne. muzycznej, zakończonej owacjami również partnerstwo powiatowe. Z - Przez wszystkie te lata razem na stojąco, to najlepsza ocena dla kolei gmina Przemęt ma swojego organizowaliśmy wiele imprez o tego międzynarodowego wydapartnera w gminie Bestensee, a charakterze kulturalnym, oświa- rzenia. Oprócz publiczności niegmina Siedlec - w związku gmin towym, sportowym oraz informa- mieckiej w koncercie uczestniczyła Golssen. cyjnym, mających na celu wza- prawie 50-osobowa grupa z najemne poznanie. Uczestniczy- szego powiatu, w której znalazły Współpraca jest szeroka. Policja, szpitale, izby gospodarcze, szkoły, liśmy w ważnych dla nas wyda- się również osoby podpisujące 20 artyści, sportowcy, druhowie rzeniach. Chociażby w takich, jak lat temu umowę o wzajemnym ochotniczych straży pożarnych, wstąpienie Polski w 2004 roku do partnerstwie - Jan Koziołek, rolnicy, seniorzy z obu stron Odry Unii Europejskiej, czy obchodach ówczesny burmistrz Wolsztyna, mają ze sobą kontakt. Dodatkowo jubileuszu 20-lecia Obalenia Muru Piotr Krajewski przewodnikontakty z WOKiSS-em i obu- Berlińskiego dodaje Ryszard czący Rady Miejskiej w 1993 roku stronne podróże naukowe w Kurp. Podkreśla, że za nami wiele oraz Wojciech Kazubski.

3 3 Jak co roku z końcem żniw uro- Roman Żok z Chorzemina czyście obchodzimy Święto Plo- starosta, Katarzyna Wrónów dożynki. blewska z Sączkowa młodsza starościna oraz Maciej Tomalik z Wydarzenie to jest najpiękniej- Siedlca młodszy starosta. szym obrzędem rolniczym, które Podczas uroczystości dożynkowpodsumowuje ich całoroczną pra- ych udekorowano osoby, które w cę. W tym roku Dożynki Powia- szczególny sposób wyróżniły się towo Gminne odbyły się w nie- swoją dotychczasową pracą na dzielę, 8 września we wsi Żodyń, w rzecz rolnictwa. Odznaczenia gminie Siedlec. Obchody Święta Zasłużony dla Rolnictwa przy- Plonów rozpoczęły się przemar- znane zostały na wniosek wójtów szem barwnego korowodu z ulicy gmin i burmistrza przez ministra Polnej przez ulicę Główną na rolnictwa. Otrzymali je: z gminy boisko sportowe, gdzie była polo- Siedlec - Władysław Leśnik, wa msza święta odprawiona przez Ryszard Szpoper, Marek Poproboszcza parafii Siedlec ks. niedziałek oraz Robert Wa- Krzysztofa Apiecionka. Później, chowski; z gm. Przemęt - część obrzędową dożynek popro- Grzegorz Michalewicz, Andrzej wadził Zespół Tańca Ludowego Przydróżny; z gm. Wolsztyn - Politechniki Poznańskiej Poligro- Szymon Tomaszewski i Grażyna dzianie. W trakcie występu Biegańska. Podczas oficjalnej delegacje z gmin wniosły wieńce części dożynek ogłoszono wyniki dożynkowe, a gospodarze dożynek konkursów Na najpiękniejszą starosta wolsztyński - Ryszard platformę i Na najładniejszą Kurp oraz wójt Siedlca Adam dekorację dożynkową posesji. Cukier serdecznie powitali przy- Wyniki konkursu Na najładniejbyłych gości. Po obrzędzie otań- szą dekorację dożynkową poseczenia wieńców starostowie do- sji : I m. - Jacek Kolesiński, II m. żynkowi uroczyście przekazali - Henryk Błoszyk, III m. staroście bochen chleba dożynko- - Małgorzata Śledź, IV m. wego. Po staropolskim zwyczaju - Bernadeta Frankowska, V m. dzielenia się chlebem, gospodarze - Barbara Stasińska. Na święcie dożynek serdecznie podziękowali plonów nie zabrakło również wszystkim obecnym rolnikom w występów artystycznych lokalimieniu społeczności powiatu nych zespołów. Zaprezentowali wolsztyńskiego za trud i gospodar- się Camerata, Perły, Tuchorzacy ność, życząc obfitych plonów w oraz młodzież szkolna z gminy przyszłym roku. Starostami tego- Siedlec. Gwiazdą wieczoru był rocznych Dożynek Powiatowo - zespół disco polo Toledo, a po jego Gminnych byli: Alina Kazi- występie rozpoczęła się zabawa mierczak z Żodynia starościna, taneczna. żniw. Wszyscy z szacunkiem kwiatami i niesiono w orszaku. najwięcej daje, najmniej wymaga. czenie pracy. Dożynki są przede i uznaniem myślimy o ciężkiej Później organizowano skromniej- Bez niego nie ma i nie może być wszystkim Waszym świętem, z Wapracy rolnika, o naszych żywi- sze dożynki chłopskie, które były zdrowego narodu i silnego Pań- szego trudu korzystamy wszyscy. cielach, którym zawdzięczamy to, manifestacją chłopskiego stanu stwa. Dziś wielu rolników znaj- Jesteśmy Wam winni wdzięczność że na naszych stołach jest chleb. i dumy. Obrzędy dożynkowe zmie- duje się w trudnej sytuacji eko- i szacunek. Dzisiaj mamy okazję Przed chwilą, jako gospodarz niały się w zależności od ustroju, nomicznej. Jest jeszcze tak, że wielu podziękować za wysiłek i zaangażopowiatu, otrzymałem z rąk polityki, władz. Po II wojnie ludziom trudno jest docenić pracę wanie, jakie wkładacie tworząc starostów dożynkowych, pach- światowej podkreślano akcenty rolnika. Zapominają, że bezpie- plon, bo mimo tak trudnego roku, nący bochen chleba, upieczony z poparcia polityki ówczesnych czeństwo człowieka to przede włożyliście swój trud aby zebrać tegorocznego ziarna, które wzra- władz. Po 1980 roku dożynki po raz wszystkim bezpieczeństwo żywno- ziarna. Życzę Wam, aby nastał stało na ziemi Powiatu Wol- kolejny zmieniły swój charakter. ściowe. Praca rolnika jest wciąż dobry czas dla rolnictwa, abyście sztyńskiego. Ten bochen chleba Stały się jednocześnie uroczysto- podstawą egzystencji ludzkiej, nikt i korzystali z nowych możliwości symbolizuje tegoroczne zbiory ścią religijną i dziękczynieniem za nic tego nie przekreśli. Drodzy i szans. Życzę dużo zdrowia i poi dostatek. Jest to dar niebios plony, elementem kultury ludowej uczestnicy dzisiejszego święta! Rok myślności Wam wszystkim, Waszym i owoc pracy rąk ludzkich. Czując ukazującym bogactwo tradycji to kolejny trudny rok dla rodzinom i najbliższym. Dzięogromną wdzięczność chcę w Najbardziej uroczyste dożynki rolników Powiatu Wolsztyńskiego. kujemy za całoroczny trud i życzę PRZEMÓWIENIE STA- imieniu własnym oraz wszystkich odbywają się na Jasnej Górze w Pogoda ich nie rozpieszczała. zawsze udanych plonów, wytrwało- ROSTY RYSZARDA KURPA: mieszkańców naszego powiatu Częstochowie, uczestniczą w nich Przedłużająca się zimna i coraz ści i satysfakcji z wykonywanej,,drodzy Rolnicy! Dostojni Goście! powiedzieć rolnikom dziękuję. setki tysięcy rolników z całego częściej dotykające rolników obfite pracy Szanowni Państwo! Dożynki to kraju. Tak dawniej, jak i dziś opady deszczu, a nawet gradobicia jeden z najpiękniejszych dni w roku Zgodnie z staropolską tradycją dożynki są ważne dla wszystkich, bo były dodatkowym utrudnieniem Szanowni Państwo! Na zakończekażdego rolnika. To radość chcemy podzielić się tym chlebem przypominają o trudnej pracy w ciężkiej pracy na roli. Mimo nie chciałbym serdecznie podziękoi odpoczynek po ciężkiej pracy. W z wszystkimi mieszkańcami naszego rolnika i randze tego zawodu, dzięki niekorzystnych warunków i słabych wać gminom Powiatu Wolsztyńokazałych i misternie wykonanych powiatu oraz drogimi gośćmi. któremu na stoły w naszych domach gleb w powiecie, uzyskano dobre skiego za wystawienie swoich rewieńcach dożynkowych kryje się Niech to dzielenie chlebem będzie trafia polski chleb. O rolnikach tak plony i zebrano dobrej jakości prezentacji, a mieszkańcom gminy nie tylko radość z pomyślnie wyrazem, że stanowimy jedną pięknie powiedział Papież Jan ziarno. Siedlec, na czele z Panem Wójtem zakończonych żniw, ale też wspólnotę samorządową. Niech Paweł II oddaję hołd tym rękom, za podjęcie trudu wspólnej orgawdzięczność za zbiory, a przede nigdy nie zabraknie nikomu chleba. które z trudnej ciężkiej ziemi Drodzy rolnicy! Za ten wspaniały nizacji dożynek. Bardzo serdecznie w s z y s t k i m m o z o l n a p r a c a Dożynki obchodzone są na naszych wydobywają chleb dla kraju, a w dar Waszych rąk, za owoce Waszej dziękuję Wam wszystkim szanowni i codzienna troska mieszkańców ziemiach od wieków. Istnieją opisy chwilach zagrożenia były gotowe pracy jakże ciężkiej i mozolnej, zebrani, mieszkańcom, gościom, wsi oraz ich głębokie przywiązanie dożynek dworskich, które urządzali tej ziemi bronić. I jeszcze jedna składam Wam słowa najwyższego delegacjom za udział w tym do narodowej tradycji. Dziś u nas właściciele ziemscy dla żniwiarzy. wypowiedź na temat rolniczego uznania. Bo owoce tej pracy uzale- ważnym święcie. Niech to święto odbywa się Święto plonów o cha- Była to zabawa, poczęstunek i tańce stanu tym razem pochodzi od żnione są od wielu okoliczności. To będzie naszą wspólną radością. rakterze powiatowo - gminnym. jako nagroda za pracę przy historycznego przywódcy ludo- Wy z oczekiwaniem patrzycie na Życzę Państwu miłego spędzenia Bardzo się z tego cieszymy. Dożynki żniwach. Wieniec dożynkowy wców Wincentego Witosa w niebo upraszając deszcz lub słońce, czasu, niezapomnianych przyjemto czas dziękczynienia Stwórcy za nazywano plonem symboli- chłopie żyje i odradza się naród, z to dla Was nie ma określonej nych wrażeń i udanej zabawy po plony. Świętujemy zakończenie zował on urodzaj. Przystrajano go niego czerpie swą siłę państwo. On godziny na rozpoczęcie i zakoń- trudnym okresie wytężonej pracy.

4 4 W TELEGRAFICZNYM SKRÓCIE... * B U D Ż E T Z A S I L I Ł Y mianowanego. Komisja, której Usługowym Arkadiusz Kałdoń- MILIONY. Ponad 26 milionów przewodniczył wicestarosta ski z Wolsztyna na wykonanie złotych! Tyle od początku 2007 r. Jacek Skrobisz, wręczyła zadania pn. Dostosowanie samorząd powiatowy pozyskał z odpowiednie zaświadczenia pomieszczeń gospodarczych w funduszy unijnych oraz z krajo- sześciu pedagogom. Stopień ciąg socjalny przy Orliku wywych środków. Dzięki temu nauczyciela mianowanego budowanym przy ZSO w poprawił się chociażby poziom otrzymali: Iwona Nowak, Wolsztynie. Przedsiębiorstwo życia mieszkańców, wzrosły Iwona Cholewa, Ewa Po- wyłonione w drodze przetargu standardy edukacji, zwiększyła się niedziałek (Zespół Szkół Za- nieograniczonego, zobowiązało aktywizacja zawodowa, moder- wodowych w Wolsztynie), się wykonać zadanie za kwotę nizowane są drogi oraz powstają Beata Walczak i Waldemar 127 tys. 766,91 zł brutto. nowe obiekty sportowo - rekre- Gmerek (Zespół Szkół Speacyjne. W znaczącej mierze Powiat cjalnych w Wolsztynie) oraz * D W A T Y G O D N I E Wolsztyński i podległe jednostki Piotr Korbas (Zespół Szkół SZKOLEŃ. W połowie września organizacyjne korzystają z Euro- Ogólnokształcących w Wol- grupa 23 osób niepełnopejskiego Funduszu Rozwoju sztynie). sprawnych wraz z opiekunami z Regionalnego w ramach regio- terenu Powiatu Wolsztyńskiego nalnych programów operacyjnych * PROJEKT DLA PER- Juniorzy Gromu Wolsztyn wyjechała na 14-dniowy obóz oraz z Europejskiego Funduszu KOWA. W piątek, 26 lipca ze zdobycznym kangurem. aktywizacyjno - rehabilitacyjny Społecznego w ramach Programu została podpisana umowa z do Mrzeżyna. Obóz odbywa się w Operacyjnego Kapitał Ludzki. Pracownią Projektową EKODRO- atralnych (prowadziła je Irena Mi- Katastru i Gospodarki Nieru- ramach projektu Stop wykluchałowskaja), malarskich (Anna chomościami (biuro nr 13). czeniu społecznemu w Powiecie GA z Kostrzynia Wlkp., na * SZKOLENIA NAD MORZEM. wykonanie zadania pn. Przebudo- Łozowska), rzemieślniczych Wolsztyńskim, który jest współ- W lipcu siedem rodzin zastępczych wa drogi powiatowej nr 3820P w (Edward Kurkaniec) oraz * KONIEC WAKACJI. W finansowany przez Unię Eurojęzykowych (Emila Piątkowska). poniedziałek (2.09.) w placówkach pejską w ramach Europejskiego z terenu Powiatu Wolsztyńskiego miejscowości Perkowo wraz ze wyjechało na tygodniowy obóz ścieżką rowerową Nowa Wieś - W ostatni dzień XII Między- oświatowych prowadzonych przez Funduszu Społecznego. Podczas szkoleniowy do Dźwirzyna. Dla Perkowo - dokumentacja projek- narodowego Spotkania młodzież Powiat Wolsztyński rozpoczął się obozu osoby niepełnosprawne odpodsumowała i przedstawiła swoją nowy rok szkolny. Uroczystości w będą 40 godzinny Kurs Aktywnego rodziców zastępczych przewi- towa. Firma EKODROGA, wydziano kurs, którego celem była łoniona w drodze przetargu nie- 10-dniową pracę podczas uroczy- Zespole Szkół Zawodowych i Poszukiwania Pracy i Umiejętności nauka lepszego wypełniania ograniczonego, zobowiązała się stej prezentacji. W projekcie ze Zespole Szkół Ogólnokształcących Społecznych, natomiast ich opiestrony polskiej udział wzięła mło- w Wolsztynie oraz Zespole Szkół kunowie przejdą kurs Aktywizacji funkcji opiekuńczo - wychowa- wykonać zadanie za kwotę 31 tys. wczych oraz doradztwo indywidu- 857,00 zł brutto. dzież gimnazjalna wytypowana Rolniczych i Technicznych w Społecznej. alne psychologiczne, które miało przez szkoły z gmin powiatu wol- Powodowie uświetnili swoją pomóc zdiagnozować specyficzne * M I Ę D Z Y N A R O D O W Y sztyńskiego. obecnością: starosta Ryszard Kurp i * BYLI BEZKONKURENpotrzeby wychowawcze oraz okre- DIALOG. W dniach lipca, w wicestarosta Jacek Skrobisz. W CYJNI! Juniorzy Gromu Wolsztyn ślić indywidualny model postę- Małych Solecznikach na Litwie, * SĄ PIENIĄDZE NA OPE- Zespole Szkół Specjalnych samo- (na zdjęciu - red.) wygrali wrzepowania rodzica zastępczego. W odbyło się Polsko Niemiecko - RATY! Starosta Wolsztyński rząd powiatowy reprezentował śniowy turniej piłki nożnej, który Dźwirzynie zorganizowano w lipcu Litewskie Spotkanie Młodzieży informuje, że posiada środki na Adam Rogalewski, kierownik rozegrano przy okazji dorocznej również tygodniowy obóz szkole- pod hasłem,,my W EUROPIE sporządzanie operatów szacun- PCPR. W roku szkolnym 2013/- wystawy AQUAMEDIALE w niowy dla 10 rodziców wraz z MŁODZIEŻ W DIALOGU. kowych dotyczących przekształ w wymienionych placówkach powiecie Dahme Spreewald w niepełnosprawnymi dziećmi. Tegorocznym tematem między- cania prawa użytkowania wieczy- będzie się uczyło ponad osób. Niemczech. Młodzi piłkarze z narodowego spotkania młodzieży stego gruntów Skarbu Państwa w Wolsztyna byli bezkonkurencyjni, * NAUCZYCIELE ZDALI był Europejski Rok Obywateli. prawo własności. Osoby zaintere- * INWESTYCJA W,,OGÓL- a dodatkową nagrodą dla nich - EGZAMINY. Pod koniec lipca, w W ramach projektu odbyły się sowane proszone są o kontakt pod NIAKU. W czwartek, 5 września oprócz medali - był słomiany kanstarostwie powiatowym odbyły się trójstronne warsztaty. Młodzież nr tel lub osobiście - została podpisana umowa z gur wykonany przez artystów z egzaminy na stopień nauczyciela uczestniczyła w warsztatach: te- Wydział Geodezji, Kartografii, Przedsiębiorstwem Handlowo Australii. WĘDKARSKIE ZMAGANIA W połowie lipca, na Jeziorze Wolsztyńskim odbył się,,piknik Ekologiczny - zawody wędkarskie o Puchar Starosty Wolsztyńskiego. W szranki stanęło 26 zawodników (5.100 pkt.), trzecie - Karol Minge (4.670 pkt.), czwarte - Adam Wilman (4.050 pkt.), a piąte - Marek Madaj (3.650 pkt.). Po zakończeniu zawodów każdy startujący otrzy Aleksandra Żurek przeprowadziła krótki konkurs wiedzy dotyczącej ochrony środowiska i przepisów wędkarskich, który wygrał Zbigniew Duch, otrzymując na Wolsztyńskiego 29 września (zbiórka uczestników o 6.30), na stawie w Kuźnicy Zbąskiej. Zapisy i startowe (35 zł) przyjmowane są do 25 bm., w sklepie wędkarskim S

5 5 DRUGI ETAP JUŻ ZA NAMI W ostatnich dniach sierpnia odbył się odbiór techniczny inwestycji Rozbudowa budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Zawodowych w Wolsztynie - etap II. Etap ten obejmował między innymi wykonanie ścian i stropu pierwszego i drugiego piętra, wykonanie więźby dachowej nad klatką schodową, pokrycia dachu, schodów żelbetowych oraz osadzenie okien. Wykonawcą robót, wybranym w drodze przetargu nieograniczonego, była firma DANA - BUD Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego, Karpicko. Roboty zostały wykonane przed upływem wyznaczonego terminu, a całkowity koszt zadania wyniósł 636 tys. 483,83 zł. STAROSTA WOLSZTYŃSKI INFORMUJE... KILKA SŁÓW O SZPITALU,,Każda z form prawnych funkcjo- Nie obliguje to również organu 10) Pomoc finannowania szpitala ma swoje plusy i założycielskiego do wdrażania sowa Stowarzyszenia minusy. Podstawą do działań procedery przekształcenia SP na Rzecz Rozwoju Zarządu Powiatu, w kontekście ZOZ-u w Wolsztynie w spółkę pra- Szpitala tys. wdrażania procedury przekształ- wa handlowego. 198 zł, cenia szpitala w spółkę, jest ustawa 11) Pomoc finansowa o działalności leczniczej z kwietnia Obecnie dyrektor Krzysztof Al- Skarbu Państwa roku. Generalnie zasada biński wraz z współpracownikami umorzenie pożyczki wynikająca z tej ustawy mówi, że w oparciu o dostępne dokumenty restrukturacyjnej - organ prowadzący (w tym przy- oraz przeprowadzonym w tys. 436,7 zł, padku Rada Powiatu) ma obo- roku audytem przygotowuje ma- 12) Pomoc finanwiązek przekształcenia szpitala i teriały związane z planem na- sowa (dotacja) z spłatę jego zobowiązań, jeśli prawczym sytuacji finansowej na- EFRR - 2 mln 625 ujemny wynik finansowy prze- szej lecznicy, która w najbliższym tys. 923,38 zł, wyższa amortyzację wynikającą z czasie będzie dalej funkcjonować, 13) Pomoc finanprocesów inwestycyjnych tak w jako Samodzielny Publiczny sowa z PZU Warnieruchomości jak i w sprzęt Zakład Opieki Zdrowotnej w Wol- szawa - 29 tys. zł, specjalistyczny. W przypadku SP sztynie. Dla zobrazowania pomocy 14) Pomoc finan- ZOZ w Wolsztynie sytuacja wy- finansowej dla naszej powiatowej sowa z PZU Piła - 6 tys. zł, Już na zakończenie informuję gląda następująco: lecznicy w latach ) Pomoc finansowa z PZU Opole Państwa, że szpital wolsztyński przedstawiam Państwu następujące - 3 tys. 965 zł. złożył wniosek o dotację na remont 1) strata za rok 2012 wyniosła zestawienie: Ponadto kilkadziesiąt tysięcy zło- oraz wyposażenie oddziałów: po- 383 tys. 716,24 zł. Dla przy- 1) Pomoc finansowa z Powiatu tych przekazali indywidualni darpomnienia podam, że zatwier- Wolsztyńskiego - 8 mln 714 tys. czyńcy (przedsiębiorcy prywatni natologicznego w ramach tzw. łożniczo ginekologicznego i neo- dzony przez Zarząd Powiatu 587,91 zł, oraz osoby fizyczne) z naszego poplan finansowy dopuszczał 2) Pomoc finansowa z Gminy wiatu, którzy chcą pozostać ano- wartość projektu, który ma być Funduszu Norweskiego. Ogólna stratę w wysokości niecałe 1 Wolsztyn tys. 759,95 zł, nimowi lub są wymienieni na pamln 700 tys. zł. W wyniku 3) Pomoc finansowa z Gminy miątkowej tablicy przy wejściu to 8 mln 333 tys. 229 zł. 80 procent realizowany w latach , podjętych działań oszczędno- Siedlec tys. 223 zł, głównym do szpitala (od strony tej kwoty stanowi ewentualne dościowych została ona zmniej- 4) Pomoc finansowa z Gminy ulicy Strzeleckiej). Dodatkowo za finansowanie, natomiast 20 proc., szona o 1 mln 300 tys. zł. Przemęt - 55 tys. zł, sprawą działań Stowarzyszenia Na to udział własny samorządu po- Dodatkowo trzeba powiedzieć, 5) Pomoc finansowa z Wojeże strata byłaby bardzo bliska wódzkiego Funduszu Ochrony mych pracowników naszej leczni- jęła uchwałę w sprawie zabezpie- Rzecz Rozwoju Szpitala oraz sa- wiatu i szpitala. Rada Powiatu podzeru, gdyby nasz szpital otrzy- Środowiska i Gospodarki Wodnej - cy udało się pozyskać wiele mate- czenia w latach kwoty mał zapłatę za nadwykonania w 480 tys. zł, riałów budowlanych, których war- na wymieniony projekt w wysokoroku 2012, 6) Pomoc finansowa z Biura ds. tość oszacowano na kwotę ok. 100 ści 1 mln 200 tys. zł (w 2014 r. 300 Pomocy w Zakresie Ochrony tys. zł. Mam nadzieję, że te infor- tys., w 2015 r. 600 tys. zł, w ) amortyzacja za rok 2012 Zdrowia - 69 tys. 600,83 zł, macje przybliżą Państwu, w jakim r. 300 tys. zł). Wniosek został wyniosła 1 mln 792 tys. 593,58 zł 7) Pomoc finansowa z Banku stopniu samorząd powiatowy wraz złożony wraz z wymaganymi do- (dane z rachunku zysków i strat). Światowego za pośrednictwem z pozostałymi samorządami oraz kumentami w terminie. Należy Jak widać suma straty i amortyzacji Ministra Zdrowia - 84 tys. 415,6 zł, innymi instytucjami starają się mieć nadzieję, że zostanie on pozywspomóc budżet szpitala, aby po- tywnie zaopiniowany i znajdzie daje dodatni wynik ok. 1 mln 300 8) Pomoc finansowa z Wielkiej tys. zł. Powoduje to, że samorząd Orkiestry Świątecznej Pomocy - prawić warunki pracy bardzo od- uznanie w oczach oceniających. powiatowy, jako organ założy- 140 tys. 323,27 zł, danego personelu szpitalnego celem cielski, nie musi pokrywać deficytu 9) Pomoc finansowa z Rotary Club zapewnienia bezpieczeństwa zdro- z poważaniem, wypracowanego przez szpital. Wolsztyn tys. 20,04 zł, wotnego naszych mieszkańców. Starosta Wolsztyński Ryszard Kurp, którzy po trzech godzinach zmagań złowili łącznie 61,770 kg ryb. Zwycięzcą został Andrzej Przybyła z wynikiem pkt., drugie miejsce zajął Tomasz Kostrzyński mał pamiątkowy dyplom i upominek. Impreza połączona była z wystawą obrazującą stan czystości nad naszymi wodami. Kierownik wydziału Ochrony Środowiska grodę specjalną. Pogoda jak zawsze dopisała, bigos smakował, a zawodnicy zadowoleni wrócili do domów. Następne zawody wędkarskie o Puchar Starosty tanisłwa Maraszka w Wolsztynie.

6 6 Uwaga! 13 października odbędzie się turniej,,wolsztyńskie Spotkania Szachowe, który będzie rozgrywany pod patronatem Starosty Wolsztyńskiego Ryszarda Kurpa. Miejsce - Restauracja,,Kaukaska, początek szachowych zmagań o ESKAPADA PEŁNA PRZYJAŹNI STRAŻACKIE BOJE W lipcu, w Nowej Wsi (gm. zację. Zawody 12 jednostek Przemęt) zorganizowano zawody polegały na pokonywaniu torów sikawek konnych. Te strażackie przeszkód oraz wykonywaniu zmagania połączone były z 85- ćwiczeń bojowych. Wśród kobiet leciem powstania jednostki OSP zwyciężyła jednostka OSP Przy- Nowa Wieś. prostynia, przed OSP Tuchorza. W Po mszy św. w intencji strażaków męskiej grupie triumfowali goodbyła się część oficjalna na placu spodarze - Nowa Wieś, przed przy remizie OSP. Zasłużeni Jaromierzem i Osłoninem. Wszy- druhowie otrzymali odznaczenia, a stkie drużyny otrzymały puchary później przyszedł czas na rywali- i nagrody rzeczowe. SUKCESY NA WODZIE Powiat wolsztyński stoi kajakami! zajął też Marcin Ścigacz zajmując W dniach lipca w Bydków będziemy mieli w przyszłości 13. pozycję. Z tej grupy zawodnigoszczy rozegrano kajakowe Miogromną satysfakcję i sukcesy strzostwa Polski Młodzików. Wspaniale zaprezentowały się sportowe! nasze młodziczki, które w skła- Ale to nie koniec dobrych wiaddzie: Monika Liskowiak, omości, bo równolegle, w Byd- Wi k t o r i a K l i ś, A n g e l i k a goszczy odbywały się również Skorupińska, Aleksandra Młodzieżowe Mistrzostwa Polski. Szczepaniak zdobyły brązowy Nasze zawodniczki trenujące od medal w K m. Ten sukces tego roku w klubach poznańskich dziewczyny okupiły bardzo ciężką wypadły wspaniale. Gwiazdą i systematyczną pracą na obozach wśród kobiet była nasza najbaroraz treningach w klubie pod dziej utytułowana zawodniczka czujnym okiem trenera Piotra Ewa Opaska, która w K m Kubaczyka. Również nasi mło- zdobyła złoty medal i tytuł mistrza dzicy w K m w składzie Polski, w K m wywalczyła Marcin Napierała, Jakub Ka- kolejny medal, tym razem srebrny i czmarek wypadli rewelacyjnie tytuł wicemistrza Polski. Niewiele ocierając się o medal brązowy. Z zabrakło Ewie do kompletu medali trzecią osadą przegrali zaledwie jednak w K1-500 m zajęła czwarte, 0,65 sekundy. W wyścigu K-1 również wysokie miejsce. Być 2000 m Jakub Kaczmarek po może po tych sukcesach trenerzy biegach eliminacyjnych zajmował kadry narodowej upomną się o tę świetne trzecie miejsce, jednak zawodniczkę i zacznie ona osiągać olbrzymi stres i warunki na torze sukcesy na arenach między- (mnóstwo roślinności zaczepia- narodowych. Na koniec należy jących się o stery zawodników) jeszcze wspomnieć o bardzo dały znać o sobie i ostatecznie w dobrym starcie i piątym miejscu w rozgrywce finałowej spadł na mistrzostwach Malwiny Siemmiejsce 10. Bardzo wysoką lokatę czyk (C m). W dniach od 29 sierpnia do 1 W czwartkowe popołudnie grupa wynoszący ponad 80 km. Na jego września, z inicjatywy starostw rowerzystów z Powiatu Wolsztyń- trasie m.in. nowoczesna produkcja partnerskich powiatów Dahme skiego wyruszyła autokarem do ogórków prowadzona przez Spreewald i Wolsztyńskiego, Schlepzig w Powiecie Dahme gospodarstwo Hansa Petera odbył się tradycyjny IX Między- Spreeewald. W piątek rano wszy- Frehn. Była okazja poznać narodowy Rajd Rowerowy Przy- stkich uczestników rajdu powitał nowoczesne technologie ekologijaźni. starosta Powiatu Dahme Spre- cznej uprawy warzyw i owoców, co ewald Stephan Loge, dyrektor wzbudziło duże zainteresowanie Spotkanie cyklistów miało na celu Urzędu Unterspreewald Jens uczestników rajdu. Ostatni dzień przyczyniać do wzajemnego Hermann Kleine oraz starosta rajdu, najkrótszy odcinek, liczył porozumiewania i dać możliwość wolsztyński Ryszard Kurp. Po około 45 km. Trasa prowadził przez poznania swoich kultur, jak i krótkim powitaniu i wspólnej stolicę Powiatu Dahme - Spreepowiatów partnerskich. Tego- fotografii wszyscy uczestnicy rajdu wald, miasto Lübben. Jeden z roczny rajd odbywał się na terenie wyruszyli w trasę do miejscowości przystanków zorganizowany był na administracyjnym urzędu Unter- Münchenhofe, gdzie zwiedzali Schlossinsel, parku w centrum spreewald (Sprewald Dolny), który,,szklaną Mleczarnię. To nowo- Lübben z wieloma atrakcjami dla na początku roku 2013 powstał w czesna, ekologiczna przetwórnia dzieci i dorosłych. Wspaniałe miejwyniku połączenia 10 gmin przy- mleka, którą zwiedzać można bez sce do wypoczynku. należących wcześniej do Golßener przeszkadzania w codziennej pra- Na koniec, w schronisku w Land i Unterspreewald. W rajdzie cy, ponieważ hale są odgrodzone Schlepzig odbyło się zakończenie i wzięło uczestniczyło 26 osób, z szklanymi ścianami. Po zapo- podsumowanie tegorocznego Rajczego 10 z gminy Siedlec. Jest to znaniu się pracą i produktami du Przyjaźni. Okolicznościowe tradycją, że co roku spotkanie mleczarni eskapada ruszyła w dyplomy i nagrody wręczali wicerowerzystów odbywa się na terenie dalszą drogę, poznając kolejne starosta Dahme - Spreewald innej gminy i zgodnie z przyjętymi urokliwe miejsca Spreewaldu. W Wolfgang Schmidt oraz starosta zasadami w przyszłym roku rajd pierwszym dniu przejechano ponad Ryszard Kurp, który na rowerze odbędzie się właśnie w gminie 60 km, ale wystarczyło jeszcze sił przejechał wspólnie z uczestnikami Sieldec, która ma podpisaną na wspólny wieczór i zabawy cały rajd. Już dzisiaj zapraszamy na umowę partnerską z Urzędem integracyjne. kolejne rowerowe spotkanie za rok, Unterspreewald. Drugi dzień, to najdłuższy etap w gminie Siedlec. Rafał z rekordem! Podczas Akademickich Mistrzostw Polski w lekkiej atletyce zawodnik UMKS Iskra Wolsztyn Rafał Kitta ustanowił rekord Powiatu Wolsztyńskiego w skoku wzwyż z wynikiem 202 cm. Poprzedni rekord wynosił 201 cm i należał do Bartosza Plechana z,,nadodrze Powodowo.

7 7 POWIATOWE OBCHODY Z NAUKĄ W tym roku obchodzimy 160. szawskiej i Kazimierz Zieliński Miasta i Gminy Wolsztyn im. rocznicę śmierci Józefa Marii - naukowcy zaprezentują w nowa- Stanisława Platera. Wolsztyńscy Hoene Wrońskiego. Z tej okazji, torski sposób osiągnięcia Wroń- krótkofalowcy również postanowi- 30 września w Wolsztynie odbę- skiego i opowiedzą o wynalazkach, li włączyć się w obchody rocznidzie się konferencja popularno- których był prekursorem. Z kolei cowe i uruchomić okolicznościową naukowa upamiętniająca słyn- Politechnikę Poznańską będzie stację nadawczą HF160JMHW. nego wolsztynianina. reprezentował doktor Adam Bu- Organizatorzy serdecznie zapraczek, który wystąpi z pokazem szają wszystkich mieszkańców Poeksperymentów. Na konferencję ma przylecieć z Wydarzenie nau- wiatu Wolsztyńskiego do udziału w Nowego Jorku światowej sławy kowe odbędzie się na terenie Lice- rocznicowych, powiatowych rysownik, malarz, scenograf, wysztynie, um Ogólnokształcącego w Wol- obchodach pod nazwą: Józef Maria nalazca jedenastościennej bryły a głównym organizatorem Hoene Wroński 160 lat dziedzic- geometrycznej - K-dron, dzienni- przedsięwzięcia jest Starostwo twa. karz The New York Times, zdorencja połączona zostanie z pro- liceum, przewidujemy odsłonięcie Powiatowe w Wolsztynie. Konfe- - Podczas konferencji, przy bywca światowej nagrody za najmocją książki autorstwa profesora obelisku, którego głównym elelepiej zaprojektowaną zabawkę i jednocześnie wielki orędownik Sławomira Jastrzębiec - Kozłow- mentem ma być k-dron informuje Hoene Wrońskiego - Janusz Ka- skiego pt. Józef Maria - Hoene starosta Ryszard Kurp, a szczegópusta. Swój udział w sympozjum Wroński sylwetka i doktryna, łowy program powiatowych obzapowiedział również doktor Józef której wydawcą jest Artur Sko- chodów dostępny jest na stronie in- Okulewicz z Politechniki War- rupinski i Biblioteka Publiczna ternetowej WOLSZTYNIANIE W PRADZE Pod koniec lipca, w stolicy Czech odbył się międzynarodowy festiwal orkiestr International Youth Band Music Festival. Uczestnikami festiwalu było kilka orkiestr z Chin, Czech, Słowacji oraz jedyna orkiestra z Polski - Powiatowa Wolsztyńska Orkiestra Dęta. Festiwalowe koncerty odbywały się w znanym, praskim teatrze Hybernia. Naszej orkiestrze w występie towarzyszyła grupa taneczna. Zespół z Wolsztyna otrzymał Brązową Nagrodę, a po konkursowych emocjach jego członkowie wybrali się na zwiedzanie Pragi. JUBILEUSZ,,SOKOŁA W Perkowie uroczyście obcho- przemarszu przy udziale orkiestry dzono 90. rocznicę działalności i grupy ułanów była msza św. na Towarzystwa Gimnastycznego placu przy świetlicy wiejskiej.,,sokół. - Po mszy, w trakcie części Towarzystwo zostało reaktywo- oficjalnej, przekazałem okolicznowane rok temu, po odnalezieniu ściowy list gratulacyjny wraz sztandaru TG Sokół Perkowo, z kompletem gadżetów promująktóry był bardzo pieczołowicie cych powiat. Złożyłem również przechowywany od początku II życzenia wszelkiej satysfakcji wojny światowej. Początek jubi- z bieżącej działalności Towaleuszowych uroczystości, to rzystwa i doczekania 100-lecia zbiórka gości i członków Towa- w dobrej formie wszystkim członrzystwa w szkole pierwszej kom TG Sokół w Perkowie siedzibie, z krótkim powitaniem - informuje starosta Ryszard i występem dzieci. Następnie, po Kurp. MOTOCYKLOWY ZLOT W pierwszy weekend lipca, kilkanaście osób pamiętających Wolsztyn, Karpicko i Obra żyły lata siedemdziesiąte, które z wielzlotem właścicieli motocykli kim sentymentem wspominało Harley Davidson i Sokołów. pierwszy zlot. Uczestnicy tegorocznego Z inicjatywy Oldtimer Club spotkania mieli możliwość Poland oraz Wolsztyńskiego przejazdu pociągiem Retro na Towarzystwa Motocyklowego trasie Wolsztyn Zbąszyń Wolzorganizowano zlot tych motocysamorząd sztyn, na który bilety ufundował kli dla uczczenia pierwszego zlotu, powiatowy. - Mamy ró- który miał miejsce w sierpniu 1973 r. wnież swój udział w wydaniu Uroczystego otwarcia, które miało okolicznościowych koszulek, miejsce na polu namiotowym w przypominających pierwszy zlot Karpicku, dokonał starosta Rytrakcie w Wolsztynie dodaje starosta, a w szard Kurp w towarzystwie Rymotocykli zlotu kawalkada ponad 140 szarda Brodziaka prezesa udała się do Obry, aby Oldtimer Club Poland, Ryszarda zwiedzić tamtejszy klasztor. Na- Kożuchowskiego Prezesa WTM stępnie wszyscy wrócili na woloraz Piotra Korbanka komanoceny sztyński Rynek, gdzie dokonano dora Zlotu, który na co dzień trudni motocykli wybierając, się składaniem motocykli Harley w głosowaniu widzów, najcie- Davidson z oryginalnych części kawszy model. Był też konkursy pozyskanych z różnych miejsc sprawnościowe, m.in. na najwol- świata. Wśród uczestników było niejszą jazdę. PAMIĘCI DUSZPASTERZA 18 października, o godz. Trafił do stanu Pensylwania, gdzie rozpoczęły się w marcu br., gdy zostanie uroczyście odsło- przez ponad 30 lat prowadził po- Włodzimierz Chrzanowski zwrónięta pamiątkowa tablica po- sługę duszpasterską wśród tam- cił się do samorządu powiatowego święcona ks. Benedyktowi To- tejszej Polonii. z propozycją uczczenia ks. Tomiakowi. Zawiśnie na ścianie Ks. Tomiak nie zerwał konkaplicy przy ul. Poznańskiej taktów z ziemią rodzinną. Ze miaka. w Wolsztynie dla uczczenia 170. składek zebranych wśród wier- Po zatwierdzeniu projektu rocznicy urodzin i 85. rocznicy nych w Pensylwanii ufundował tablicy przez Zgromadzenie Sióstr śmierci kapłana. Udział w uro- w Wolsztynie kaplicę, a następnie Św. Wincentego á Paulo oraz czystości potwierdził metropoli- współfinansował budowę siero- ustaleniu miejsca jej usytuowania, ta poznański ks. abp Stanisław cińca prowadzonego przez Zgro- rozpoczęto akcję zbierania środ- Gądecki. madzenie Sióstr Miłosierdzia św. ków na wykonanie i montaż Wincentego á Paulo. Ks. Tomiak tablicy oraz uroczystości towarzypokrył dwie trzecie kosztów szące. - Z zadowoleniem możemy Kim był ks. Benedykt Tomiak? Urodził się w 1843r. w Tłokach. powstania domu dla 150 sierot, co stwierdzić, że nie było żadnego Nie wiadomo gdzie rozpoczął stanowiło wówczas kwotę 20 tys. problemu z zebraniem odpodolarów. Obiekt usytuowano obok wiedniej kwoty, co świadczy naukę. Wiadomo jednak, że w latach brał udział w wojnie kaplicy na terenie ofiarowanym o szczodrości darczyńców, którym prusko - francuskiej. Doświad- przez hr. Irenę Mycielską (obecnie składam serdeczne podziękowania czenia wyniesione z różnych wy- ośrodek zdrowia). Niestety, ks. informuje starosta Ryszard darzeń młodości były zapewne po- Tomiak nie doczekał zakończenia Kurp, który zaprasza wszystkich wodem podjęcia studiów w se- budowy sierocińca. Zmarł w gru- na październikową uroczystość minarium duchownym w Rzymie, dniu 1928 r. połączoną z mszą św., która w 1878 r. W rocznicę jego śmierci będzie zostanie odprawiona w kaplicy Po wyświęceniu na księdza, odsłonięta tablica pamiątkowa. przy ul. Poznańskiej, a poprowadzi w 1894 r. wyjechał do Ameryki. Przygotowania do tej uroczystości ją ks. abp Stanisław Gądecki. Ksiądz Benedykt Tomiak

8 8,,Rytmy Natury, fot. Rafał Mencel WIDZĄ WIĘCEJ Zakończyła się IV edycja Konkursu Fotograficznego Powiat Wolsztyński widzieć więcej pod patronatem wicestarosty Jacka Skrobisza. Do oceny w trzech kategoriach dostarczono w sumie 157 fotografii. - Wybór tych najlepszych był naprawdę trudny. Z roku na rok rośnie ilość oraz poziom prac konkursowych. Widać, że konkurs okazał się przysłowiowym strzałem w dziesiątkę, a wśród naszych mieszkańców jest sporo zdolnych osób, które widzą więcej i zatrzymują te chwile w swoich kadrach - mówi wicestarosta Jacek Skrobisz. Wyniki konkursu: kategoria,,ludzie, I m. - Jolanta Rzepa, II m. - Roman Mencel, III m. - Martyna Przybyła; kategoria,,wydarzenia, I m. - Maciej Grześkowiak, II m. - Patrycja Mieszkowska - Szczapa, III m. - Arkadiusz Subczak; kategoria,,natura, I m. - Rafał Mencel, II m. - Natalia Tomaszewska, III m.- Rafał Mencel. Obok publikujemy najlepsze fotografie z każdej z kategorii. Gratulacje dla uczestników.,,buzi, fot. Maciej Grześkowiak,,Pokolenia, fot. Jolanta Rzepa SPIS TELEFONÓW INSTYTUCJI POWIATOWYCH CENTRALA (68) Sekretariat Starosty Wolsztyńskiego (68) FAX Starostwo (68) Sekretarz Powiatu (68) Skarbnik-główny księgowy budżetu powiatu (68) Przewodniczący Rady Powiatu (68) Biuro Obsługi Rady Powiatu (68) Inwestycje i Zarządzanie Funduszami Europejskimi (68) Rejestracja Pojazdów (68) Wydział Architektury i Budownictwa (68) Ochrona Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa (68) Geodeta Powiatowy (68) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartogr. (68) Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego (68) Gospodarka Nieruchomościami (68) Ewidencja Gruntów (68) Ochrona Gruntów Rolnych (68) Powiatowy Rzecznik ds. Konsumentów (68) Sprawy Obywatelskie (68) Stanowisko ds. Rozwoju Przedsiębiorczości (68) I n f o r m a t o r Powiato wy Masz ciekawy temat, chcesz się czymś pochwalić lub masz uwagi do Informatora Powiatowego? Napisz i prześlij a na internetowy adres Czekamy na Państwa sygnały oraz opinie. Wydawca: Starostwo Powiatowe w Wolsztynie, ul. 5 Stycznia 5 Telefon: (68) ; FAX (68) ; Druk: Polskapresse Sp. z o o Oddział Poligrafia Drukarnia Poznań-Skórzewo, Malwowa 158 Teksty i zdjęcia bez podpisu - materiały własne Wydział Promocji (68) Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki (68) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (68) Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności (68) Powiatowe Biuro Geodezji i Terenów Rolnych (68) Dyrektor Powiatowej Poradni Psychol.-Pedagogicznej (68) Miejska Sportowa Sala,,Świtezianka (68) Powiatowy Zarząd Dróg (68) Powiatowy Lekarz Weterynarii (68) Powiatowy Urząd Pracy (68) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (68) Biuro Kuratorium Oświaty (68) Oddział Wielkopolskiej Izby Rolniczej (68) Zarząd Oddziału Związku Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych (68) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (68) Urząd Miejski w Wolsztynie (68) Urząd Gminy Przemęt (65) Urząd Gminy Siedlec (68) Godziny pracy Starostwa poniedziałki wtorek-piątek Przyjmowanie Interesantów Starosta Poniedziałki Wicestarosta Poniedziałki

www.jedlinsk.pl Nr 29/wrzesień/2011 Bezpłatna gazeta lokalna Gminy Jedlińsk ISSN 1733-9421 str. 2 str. 9-10 str. 18-19

www.jedlinsk.pl Nr 29/wrzesień/2011 Bezpłatna gazeta lokalna Gminy Jedlińsk ISSN 1733-9421 str. 2 str. 9-10 str. 18-19 www.jedlinsk.pl Nr 29/wrzesień/2011 Bezpłatna gazeta lokalna Gminy Jedlińsk ISSN 1733-9421 str. 2 str. 9-10 str. 18-19 1 Drodzy Państwo 10 września br. Południowo-Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Jedlińsku

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY SAMORZĄDÓW POWIATU GŁUBCZYCKIEGO

BIULETYN INFORMACYJNY SAMORZĄDÓW POWIATU GŁUBCZYCKIEGO BIULETYN INFORMACYJNY SAMORZĄDÓW POWIATU GŁUBCZYCKIEGO Nr 8/2013, 1/2013, wrzesień, styczeń, wydanie bezpłatne www.powiatglubczycki.pl głubczycki.pl Piękna, słoneczna pogoda towarzyszyła tegorocznym Dożynkom

Bardziej szczegółowo

W ROCZNICĘ WRZEŚNIA MINISTER GRATULOWAŁ DARII WIESŁAWIE JASIŃSKIEJ S Y N A PANORAMA ŁASKA

W ROCZNICĘ WRZEŚNIA MINISTER GRATULOWAŁ DARII WIESŁAWIE JASIŃSKIEJ S Y N A PANORAMA ŁASKA MINISTER GRATULOWAŁ DARII Fot. Mirosław Wójtowicz Na zaproszenie dowódcy Sił Powietrznych w sierpniowych obchodach Święta Lotnictwa w Warszawie uczestniczyła Daria Brozińska uczestniczka zajęć plastycznych

Bardziej szczegółowo

Orzysza. Biuletyn. Dni. Zasłużony. Gala. Informacyjny MAGAZYN SAMORZĄ DOWY GMINY ORZYSZ. dla Gminy Orzysz. Wilka Piskiego CO W NUMERZE:

Orzysza. Biuletyn. Dni. Zasłużony. Gala. Informacyjny MAGAZYN SAMORZĄ DOWY GMINY ORZYSZ. dla Gminy Orzysz. Wilka Piskiego CO W NUMERZE: Biuletyn Informacyjny MAGAZYN SAMORZĄ DOWY Nr 3 (82) sierpieñ 2010 nakład 3100 egzemplarzy ISSN 1509-1171 Dni 2 010 Orzysza Dni Orzysza to ważna data w kalendarzu imprez naszej Gminy. Cieszy mnie fakt,

Bardziej szczegółowo

Uroczyste otwarcie alejek spacerowych. więcej na str. 2. Wystawa Blachownia. Oczami Pokoleń. więcej na str. 2. Aktu Erekcyjnego. więcej na str.

Uroczyste otwarcie alejek spacerowych. więcej na str. 2. Wystawa Blachownia. Oczami Pokoleń. więcej na str. 2. Aktu Erekcyjnego. więcej na str. WIADOMOŚCI Z RATUSZA Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 3 (92) maj, czerwiec 2013 ISSN 1730-9190 DNI BLACHOWNI Uroczyste otwarcie alejek spacerowych więcej na str. 2 Wystawa Blachownia Oczami

Bardziej szczegółowo

Rolnicy podziękowali za plony

Rolnicy podziękowali za plony Nr 9-10 (119-120) wrzesień październik 2010 ISSN 1509-0655 MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY GMIN I POWIATU LUBELSKIEGO Rolnicy podziękowali za plony l MIJAJĄCA KADENCJA W OCENIE SAMORZĄDOWCÓW l POWIATOWY

Bardziej szczegółowo

Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 4 (80) maj/czerwiec 2011 ISSN 1730-9190

Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 4 (80) maj/czerwiec 2011 ISSN 1730-9190 WIADOMOŚCI Z RATUSZA Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 4 (80) maj/czerwiec 2011 ISSN 1730-9190 Hala sportowo - widowiskowa otwarta W sobotę 4 czerwca uroczyście otworzono nową i piękną Halę Sportowo

Bardziej szczegółowo

DUŻE INWESTYCJE. na terenie gminy Nowe Brzesko się realizują. Podpisanie umowy 20 lipca 2009 r. na rewitalizację i odnowę centrum wsi Nowe Brzesko

DUŻE INWESTYCJE. na terenie gminy Nowe Brzesko się realizują. Podpisanie umowy 20 lipca 2009 r. na rewitalizację i odnowę centrum wsi Nowe Brzesko str. 3 Szanowni Państwo, W dniu 6 października 2009 roku będziemy obchodzić 730 rocznicę lokacji miasta Nowe Brzesko przez księcia Bolesława Wstydliwego. Ten wielki jubileusz zachęca nie tylko do refleksji

Bardziej szczegółowo

cd.- str. 4 Kalendarium

cd.- str. 4 Kalendarium 3 4 Kalendarium T r z y m i e s i ą c e MAJ 8 maja pod obeliskiem na cmentarzu komunalnym uczczono pamięć tych, którzy polegli na frontach II wojny światowej. W Dniu Zwycięstwa spotkali się kombatanci,

Bardziej szczegółowo

Uroczystości w Zespole Oświatowym w Śmiarach

Uroczystości w Zespole Oświatowym w Śmiarach ISSN 1731-2647 lipiec-listopad 2010 www.wisniew.pl e-mail: ug@wisniew.pl BORKI-KOSIORKI, BORKI-PADUCHY, BORKI-SOŁDY, CIOSNY, DAĆBOGI, GOSTCHORZ, HELENÓW, KACZORY, LIPNIAK, ŁUPINY, MOŚCIBRODY, MROCZKI,

Bardziej szczegółowo

Plon niesiemy plon, urodzajny plon, żeby chleba było więcej, żeby radość, żeby szczęście. weszły w każdy dom, plon niesiemy plon. 1 czytaj str.

Plon niesiemy plon, urodzajny plon, żeby chleba było więcej, żeby radość, żeby szczęście. weszły w każdy dom, plon niesiemy plon. 1 czytaj str. NUMER 9/129 WRZESIEŃ 2013 BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK UMiG SEROCK Plon niesiemy plon, urodzajny plon, żeby chleba było więcej, żeby radość, żeby szczęście INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK weszły w każdy dom,

Bardziej szczegółowo

Plon niesiemy. Walenty w sercach i na pomniku WRZESIEŃ. 145 kilometrów do Maryi. Przyjaciele z Witaj Szkoło. Moraw str. 6. Zapraszamy.

Plon niesiemy. Walenty w sercach i na pomniku WRZESIEŃ. 145 kilometrów do Maryi. Przyjaciele z Witaj Szkoło. Moraw str. 6. Zapraszamy. Przyjaciele z Witaj Szkoło 145 kilometrów do Maryi Moraw str. 6 str. 13 str. 19 WRZESIEŃ Nr 9/2008 cena 1,00 zł (240) Zapraszamy Jesienne rozmowy mieszkańców z władzami gminy to już wieloletnia tradycja.

Bardziej szczegółowo

Spotkanie młodzieży Pecs 2013. Foto: Zbigniew Zasada

Spotkanie młodzieży Pecs 2013. Foto: Zbigniew Zasada Spotkanie młodzieży Pecs 2013 Foto: Zbigniew Zasada Wydarzenia Kiedy ponad trzynaście lat temu dwaj panowie Heinz Weeger i Stanisław Wyrębski pomyśleli o połączeniu gminy Wahrenholz (Niemcy) i powiatu

Bardziej szczegółowo

Uśmiech dziecka bezcenny str. 6

Uśmiech dziecka bezcenny str. 6 ISSN 2080-1831 Nr 6 (16) Czerwiec 2010 Narodziny tradycji akademickiej str. 8 Parzno dla śp. Prezydentów RP str. 9 Ścieżka w Domiechowicach, Emilinie i Parznie str. 11 Oldboy przy piłce str. 12 Uśmiech

Bardziej szczegółowo

FESTYN ZE STRONGMENAMI

FESTYN ZE STRONGMENAMI Czerwiec 2011/06 (136) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL FESTYN ZE STRONGMENAMI KOLNEŃSKI nr. 6(136)2011 1 IMPREZY KULTURALNE Imieniny Jana z Kolna 2011 W dniu 26 czerwca

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Teresa Kot, Redaktor Naczelny. Krzysztof Daukszewicz

Szanowni Państwo, Teresa Kot, Redaktor Naczelny. Krzysztof Daukszewicz Szanowni Państwo, Kasztany z drzew spadają nam pod nogi, Pożółkłe liście niesie drogą wiatr. Przechodnie idą, tuląc się do płotów, Zziębnięte twarze kryjąc w fałdach palt Krzysztof Daukszewicz Jesień,

Bardziej szczegółowo

Dyrektor oraz pracownicy M-GOK w Kowalewie Pomorskim

Dyrektor oraz pracownicy M-GOK w Kowalewie Pomorskim Nauczycielom i Wszystkim Pracownikom Oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzymy takich myśli i marzeń, które dają się urzeczywistnić, pięknych i szlachetnych pomysłów, które podszeptuje serce, cierpliwości

Bardziej szczegółowo

sąsiadka~czytaj Obwodnica = bezpieczniej, szybciej, wygodniej! www.sasiadka-czytaj.pl

sąsiadka~czytaj Obwodnica = bezpieczniej, szybciej, wygodniej! www.sasiadka-czytaj.pl Bezpłatne pismo Gminy Tarnowo Podgórne ~ wrzesień 2010 ~ nr 9 (234) ~ rok XXI ~ ISSN 1730-4318 sąsiadka~czytaj www.sasiadka-czytaj.pl Obwodnica = bezpieczniej, szybciej, wygodniej! Baranowo ~ Batorowo

Bardziej szczegółowo

FLISBUD ZREWITALIZUJE MIASTO

FLISBUD ZREWITALIZUJE MIASTO Nr 10 (34) Maj 2012 FLISBUD ZREWITALIZUJE MIASTO W Urzędzie Miejskim dn. 23 kwietnia br. podpisano umowę z janowską firmą FLISBUD Stanisław Flis, która będzie wykonywała roboty budowlane dla zadania pn.

Bardziej szczegółowo

na czym polega kult chleba. Uroczystości towarzyszą podziękowania

na czym polega kult chleba. Uroczystości towarzyszą podziękowania Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 25, 24.09.2013 r. Rok II ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 08.10.2013 r. STRZEGOM Uwolnili wieś Strzegomscy rolnicy potrafią ciężko pracować, ale

Bardziej szczegółowo

W KWIETNIOWYM NUMERZE:

W KWIETNIOWYM NUMERZE: Nr 4(21) Rok III Miêdzychód, 15 kwietnia 2006 Cena 1,00 z³ ISSN 1733-3466 Archiwalne numery Informatora Miêdzychodzkiego dostêpne s¹ na stronie www.biblioteka.infrakom.com.pl/informator RPR 1985 Zdrowych,

Bardziej szczegółowo

Bankowo. Najlepsi. III Bankowo Najlepszy. Oddział internetowy. Jesienny ogród. Rajd Pojazdów Zabytkowych. Nr 3. Magazyn

Bankowo. Najlepsi. III Bankowo Najlepszy. Oddział internetowy. Jesienny ogród. Rajd Pojazdów Zabytkowych. Nr 3. Magazyn Bankowo Magazyn Najlepsi Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie Nr 3 (12) 2012 Jesienny ogród Oddział internetowy III Bankowo Najlepszy Rajd Pojazdów Zabytkowych 2 Bankowo Najlepsi Spis treści /

Bardziej szczegółowo

Finał WOŚP 2014 w Bielawie

Finał WOŚP 2014 w Bielawie INFORMATOR SAMORZĄDU BIELAWSKIEGO ROK WYDANIA XXII 2 (393) Bielawa, 1-28 lutego 2014 r. ISSN 1508-1362 Bielawscy radni powiatu dzierżoniowskiego Jacek Grzebieluch i Piotr Łyżwa przeciwko inwestycji w swoim

Bardziej szczegółowo

W DOLINIE ORZA JUBILEUSZ DŁUGOLETNIEGO POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO BEZPŁATNY BIULETYN GMINY GOWOROWO

W DOLINIE ORZA JUBILEUSZ DŁUGOLETNIEGO POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO BEZPŁATNY BIULETYN GMINY GOWOROWO BEZPŁATNY BIULETYN GMINY GOWOROWO W DOLINIE ORZA PAŹDZIERNIK 3/2012 NUMER 7 JUBILEUSZ DŁUGOLETNIEGO POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO ISSN 2084-5022 WAŻNE TEMATY: - DOBIEGŁA KOŃCA RE- ALIZACJA INWESTYCJI PN. ZA G O

Bardziej szczegółowo

MARCIN GORTAT W ŁASKU

MARCIN GORTAT W ŁASKU WŁAMYWACZE To miał być dobry sposób na życie. Pięciu mężczyzn od 2010 roku włamywało się do domów jednorodzinnych, garaży, pomieszczeń gospodarczych i sklepów znajdujących się na terenie powiatu łaskiego

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja postępy w realizacji. projektu. I Opolska Gala Sportu Dzieci i Młodzieży. III miejsce Gminy Opole Lubelskie w konkursie Przyjazna Wieś

Informatyzacja postępy w realizacji. projektu. I Opolska Gala Sportu Dzieci i Młodzieży. III miejsce Gminy Opole Lubelskie w konkursie Przyjazna Wieś ISSN 1731-7959 / 9 (228)/2012 miesięcznik informacyjno - publicystyczny Informatyzacja postępy w realizacji projektu I Opolska Gala Sportu Dzieci i Młodzieży III miejsce Gminy Opole Lubelskie w konkursie

Bardziej szczegółowo

Termin rozpoczęcia budowy kanalizacji sanitarnej w Kaletach- Kuczowie w rękach Powiatu Tarnogórskiego. My jesteśmy gotowi.

Termin rozpoczęcia budowy kanalizacji sanitarnej w Kaletach- Kuczowie w rękach Powiatu Tarnogórskiego. My jesteśmy gotowi. Termin rozpoczęcia budowy kanalizacji sanitarnej w Kaletach- Kuczowie w rękach Powiatu Tarnogórskiego. My jesteśmy gotowi. M iasto Kalety jest gotowe na realizację wyżej wymienionego przedsięwzięcia inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

6/2008 czasopismo samorządu powiatu bialskiego

6/2008 czasopismo samorządu powiatu bialskiego 6/2008 czasopismo samorządu powiatu bialskiego Galeria gościńca Mieszka w Huszczy. Przez 35 lat był nauczycielem. Ostatnie 5 lat pełnił funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej w Huszczy. Obecnie odpoczywa

Bardziej szczegółowo

Rok V nr 4(51) kwiecień 2011 r. miesięcznik, pismo bezpłatne ISSN 1897 3566. Mieczysław Rączka Wójt Gminy Wilkowice

Rok V nr 4(51) kwiecień 2011 r. miesięcznik, pismo bezpłatne ISSN 1897 3566. Mieczysław Rączka Wójt Gminy Wilkowice Rok V nr 4(51) kwiecień 2011 r. miesięcznik, pismo bezpłatne ISSN 1897 3566 Szanowni Mieszkańcy Gminy Wilkowice! Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego proszę przyjąć serdeczne życzenia wielu głębokich

Bardziej szczegółowo

WSPOMNIENIA CZAR. ISSN 1734-3224 Nr 2/2008 4 lipiec 2008 r. Egzemplarz bezpłatny. - str. 4 - str. 7 - str. 10 - str. 15

WSPOMNIENIA CZAR. ISSN 1734-3224 Nr 2/2008 4 lipiec 2008 r. Egzemplarz bezpłatny. - str. 4 - str. 7 - str. 10 - str. 15 BRUSIEK STRZEBIŃ KOSZĘCIN CIESZOWA RUSINOWICE SADÓW WIERZBIE ISSN 1734-3224 Nr 2/2008 4 lipiec 2008 r. Egzemplarz bezpłatny WSPOMNIENIA CZAR Skończył się kolejny rok szkolny. Dla uczniów i nauczycieli

Bardziej szczegółowo