POWIATOWE ŚWIĘTO PLONÓW W ŻODYNIU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POWIATOWE ŚWIĘTO PLONÓW W ŻODYNIU"

Transkrypt

1 POWIAT WOLSZTYŃSKI POWIAT WOLSZTYŃSKI nr 04/2013 STAROSTWO POWIATOWE W WOLSZTYNIE ISSN egzemplarz bezpłatny - POWIATOWE ŚWIĘTO PLONÓW W ŻODYNIU czytaj str. 3

2 2 NASI MISTRZOWIE! PRZEBUDOWA WE WRONIAWACH Medaliści mistrzostw Europy zdobycie brązowego medalu migośćmi na sesji. strzostw Europy w sprincie Jednym z punktów sierpniowej kajakowym oraz Sylwii Matysik sesji Rady Powiatu Wolsztyńpiłce za zdobycie mistrzostwa Europy w skiego było, tradycyjne już, nożnej w kategorii kobiet U- uhonorowanie mieszkańców pootrzymał 17. Trener Tomasz Głażewski wiatu, którzy w ostatnim czasie list gratulacyjny za odnieśli znaczące sukcesy sporzawodów. przygotowanie M. Rosińskiego do towe. Starosta Ryszard Kurp i Podczas uroczystości S. przewodniczący rady Janusz Matysik reprezentowała mama - Zając wręczyli wyróżnienia: Ilona Matysik, a T. Głażewskiego Mirosławowi Rosińskiemu za - żona Gabriela Głażewska. PIKNIK ZE ZDROWIEM W sobotę, 28 września, od 9.00 do 14.00, na terenach,,zielonych Szpitala Powiatowego w Wolsztynie odbędzie się XV Piknik Tlenowy. W trakcie przeprowadzone zostaną bezpłatne badania, które będą wykonywali pracownicy SP ZOZ Wolsztyn. W programie przewidziano badania poziomu cukru we krwi, badanie poziomu cholesterolu we krwi, pomiar ciśnienia RR, wykonanie badania EKG, pomiar wagi i wzrostu, badania spirometryczne i porady pulmonologa, porady dietetyka, pomiar wagi poprzez analizator składu masy ciała, porady położnej oraz wymaz cytologiczny w ramach profilaktyki raka szyjki macicy. W czasie Pikniku, na terenie szpitala, będzie znajdował się punkt pobierania krwi dla Honorowych Dawców Krwi oraz wszystkich osób chcących wzbogacić Wielkopolski Bank Krwi. PODARUJ TROCHĘ SIEBIE. Dla osób biorących udział w pikniku przewidziano poczęstunek - grochówka z wkładką oraz tradycyjny placek drożdżowy ze smaczną kawą. ZAPRASZAMY! WIZYTA NA UKRAINIE W dniach od 12 do 16 sierpnia sposób rodzinę zastępczą dla delegacja powiatu wolsztyńskiego adoptowanych dzieci w wieku od 2 przebywała na Ukrainie, a dokła- do 13 lat. Od Rejonu Lityńskiego dnie w Rejonie Lityńskim, na za- otrzymali dwupoziomowe mieproszenie tamtejszych władz. szkanie o powierzchni około 200 m Podczas oficjalnego spotkania kw., które zostało wybudowane usłyszeliśmy bardzo wiele cie- przez Fundację zza oceanu. płych słów pod adresem wolsztyń- Podczas pożegnalnej kolacji wolskiego samorządu, dotyczących sztynianie zaproponowali właorganizacji wypoczynku dla dzieci dzom Rejonu Lityńskiego przyz Rejonu Lityńskiego na terenie jazd do naszego powiatu, w naszego kraju. - Gospodarze dzię- październiku, co zostało przyjęte z kując za tzw.,,dar serca prosili o wielkim zadowoleniem. - Spodziekontynuację tej formy współpracy wamy się przyjazdu na kilka dni w latach następnych informuje czteroosobowej delegacji. Chcestarosta Ryszard Kurp, a w czasie my im pokazać nasz powiat i sierpniowej wizyty w Rejonie Wielkopolskę oraz omówić formy Lityńskim wolsztynianie mieli współpracy w następnym roku. Z okazję obejrzeć m.in. przedszkole i naszej strony chcielibyśmy zapro- 11-klasową szkołę w Lityniu oraz ponować nieco szerszą formę mniejszą szkołę na terenie jednej z współpracy. Na przykłąd wymianę wiosek w rejonie. Przekazano tam grup sportowych, czy zespołów drobne upominki, słodycze oraz artystycznych, tak jak ma to piłki do gry. Na delegacji z pow. miejsce w przypadku naszej wolsztyńskiego bardzo duże współpracy z powiatem Dahme - wrażenie zrobiła wizyta w rodzin- Spreewald w Niemczech, czy z nym Domu Dziecka w Lityniu. Rejonem Solecznickim na Litwie Naturalni rodzice (prawnik i mówi Ryszard Kurp i podkreśla, że lekarz) dwójki dzieci adoptowali strona ukraińska myśli również o 7-mioro dzieci z Rejonowego nawiązaniu współpracy gospo- Domu Dziecka, tworząc w ten darczej. W połowie sierpnia została podpisana umowa z firmą SDB AGRO-EKO z Karpicka na wykonanie zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3808P Wroniawy ul. Dworcowa. Firma SDB AGRO-EKO wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego zobowiązała się wykonać zadanie za kwotę 191 tys. 155,87 zł brutto. WIELOLETNIA WSPÓŁPRACA PONAD GRANICAMI W czerwcu 2000 r. w Lübben w sprawie aktualnych projektów wspólnych projektów i inicjatyw, Powiecie Dahme - Spreewald i we środowiskowych wskazują na które cieszą się dużym powodzewrześniu w Wolsztynie przed- ponadregionalne zaangażowanie. niem wśród mieszkańców. stawiciele obu zaprzyjaźnionych Na stałe w naszym kalendarzu Są to m.in. wystawy, zawody sporpowiatów spotkali się podpisali wpisały się coroczne spotkania towe, wspólne broszury informapartnerstwo powiatowe. młodzieży z Polski, Niemiec i Li- cyjne, kalendarze, praktyki dla I tak już trzynaście lat strony twy. Na nich to dziewczęta i chło- pracowników starostw po obu prowadzą dialog polityczny na pcy różnych narodowości roz- stronach Odry. - Dlatego postawijają swoje poczucie zrozumienia nowiliśmy właśnie podarować z płaszczyźnie komunalnej, wymieniają poglądy i informacje oraz i respektu wobec innych. okazji jubileuszu 20 lecia pardoświadczenia dotyczące rozwoju Współpraca partnerskich powia- tnerstwa miast Wolsztyn i Lübben obu powiatów, pracy ich organów tów ma bardzo różne i coraz wspólny prezent. To specjalny komunalnych, jak również o wa- szersze wymiary, począwszy od koncert, prezent obu samorządów runkach życia i pracy w obu po- wymiany szkolnej do organizacji powiatowych, który okazał się wiatach. - Kiedy w 2000 roku misji gospodarczych, od realizacji bardzo trafiony tłumaczy starozawieraliśmy porozumienie o wspólnych projektów w zakresie sta, a wydarzenie muzyczne (na współpracy między Powiatami turystyki po targi, wystawy, przed- zdjęciu - red.) wzbudziło wzru- Wolsztyńskim i Dahme - Spre- sięwzięcia kulturalne. W kontak- szenie wszystkich, którzy skorzyewald nie myśleliśmy, że nasze tach międzynarodowych Powiatu stali z zaproszenia i przyjechali do kontakty osiągną tak imponującą Wolsztyńskiego i Powiatu Dahme- Lübben posłuchać dobrej muzyki dynamikę przynaje starosta Spreewald na przestrzeni 13 lat, w wykonaniu Sinfonietta Polonia Ryszard Kurp i dodaje, że można zaobserować ewolucję pod dyrygenturą Cheung Chau, z wszystkie gminy tworzące Powiat zarówno kontaktów, jak i zasad solistami Barbarą Gutaj - Mo- Wolsztyński posiadają już swojego finansowania wymian partner- nowid sopran, Hubertem partnera w zaprzyjaźnionym skich. Początkowo współpracę ini- Stolarskim tenor, Blanką Beniemieckim powiecie. Miasto cjowali i organizowali urzędnicy dnarz i Marcinem Hermanem Wolsztyn od 20 lat współpracuje z samorządowi. Z czasem do współ- skrzypce. miastem Lübben i na bazie tych pracy dołączyły również organiza- Dwie godziny wspaniałej uczty właśnie kontaktów zbudowano cje pozasamorządowe i kulturalne. muzycznej, zakończonej owacjami również partnerstwo powiatowe. Z - Przez wszystkie te lata razem na stojąco, to najlepsza ocena dla kolei gmina Przemęt ma swojego organizowaliśmy wiele imprez o tego międzynarodowego wydapartnera w gminie Bestensee, a charakterze kulturalnym, oświa- rzenia. Oprócz publiczności niegmina Siedlec - w związku gmin towym, sportowym oraz informa- mieckiej w koncercie uczestniczyła Golssen. cyjnym, mających na celu wza- prawie 50-osobowa grupa z najemne poznanie. Uczestniczy- szego powiatu, w której znalazły Współpraca jest szeroka. Policja, szpitale, izby gospodarcze, szkoły, liśmy w ważnych dla nas wyda- się również osoby podpisujące 20 artyści, sportowcy, druhowie rzeniach. Chociażby w takich, jak lat temu umowę o wzajemnym ochotniczych straży pożarnych, wstąpienie Polski w 2004 roku do partnerstwie - Jan Koziołek, rolnicy, seniorzy z obu stron Odry Unii Europejskiej, czy obchodach ówczesny burmistrz Wolsztyna, mają ze sobą kontakt. Dodatkowo jubileuszu 20-lecia Obalenia Muru Piotr Krajewski przewodnikontakty z WOKiSS-em i obu- Berlińskiego dodaje Ryszard czący Rady Miejskiej w 1993 roku stronne podróże naukowe w Kurp. Podkreśla, że za nami wiele oraz Wojciech Kazubski.

3 3 Jak co roku z końcem żniw uro- Roman Żok z Chorzemina czyście obchodzimy Święto Plo- starosta, Katarzyna Wrónów dożynki. blewska z Sączkowa młodsza starościna oraz Maciej Tomalik z Wydarzenie to jest najpiękniej- Siedlca młodszy starosta. szym obrzędem rolniczym, które Podczas uroczystości dożynkowpodsumowuje ich całoroczną pra- ych udekorowano osoby, które w cę. W tym roku Dożynki Powia- szczególny sposób wyróżniły się towo Gminne odbyły się w nie- swoją dotychczasową pracą na dzielę, 8 września we wsi Żodyń, w rzecz rolnictwa. Odznaczenia gminie Siedlec. Obchody Święta Zasłużony dla Rolnictwa przy- Plonów rozpoczęły się przemar- znane zostały na wniosek wójtów szem barwnego korowodu z ulicy gmin i burmistrza przez ministra Polnej przez ulicę Główną na rolnictwa. Otrzymali je: z gminy boisko sportowe, gdzie była polo- Siedlec - Władysław Leśnik, wa msza święta odprawiona przez Ryszard Szpoper, Marek Poproboszcza parafii Siedlec ks. niedziałek oraz Robert Wa- Krzysztofa Apiecionka. Później, chowski; z gm. Przemęt - część obrzędową dożynek popro- Grzegorz Michalewicz, Andrzej wadził Zespół Tańca Ludowego Przydróżny; z gm. Wolsztyn - Politechniki Poznańskiej Poligro- Szymon Tomaszewski i Grażyna dzianie. W trakcie występu Biegańska. Podczas oficjalnej delegacje z gmin wniosły wieńce części dożynek ogłoszono wyniki dożynkowe, a gospodarze dożynek konkursów Na najpiękniejszą starosta wolsztyński - Ryszard platformę i Na najładniejszą Kurp oraz wójt Siedlca Adam dekorację dożynkową posesji. Cukier serdecznie powitali przy- Wyniki konkursu Na najładniejbyłych gości. Po obrzędzie otań- szą dekorację dożynkową poseczenia wieńców starostowie do- sji : I m. - Jacek Kolesiński, II m. żynkowi uroczyście przekazali - Henryk Błoszyk, III m. staroście bochen chleba dożynko- - Małgorzata Śledź, IV m. wego. Po staropolskim zwyczaju - Bernadeta Frankowska, V m. dzielenia się chlebem, gospodarze - Barbara Stasińska. Na święcie dożynek serdecznie podziękowali plonów nie zabrakło również wszystkim obecnym rolnikom w występów artystycznych lokalimieniu społeczności powiatu nych zespołów. Zaprezentowali wolsztyńskiego za trud i gospodar- się Camerata, Perły, Tuchorzacy ność, życząc obfitych plonów w oraz młodzież szkolna z gminy przyszłym roku. Starostami tego- Siedlec. Gwiazdą wieczoru był rocznych Dożynek Powiatowo - zespół disco polo Toledo, a po jego Gminnych byli: Alina Kazi- występie rozpoczęła się zabawa mierczak z Żodynia starościna, taneczna. żniw. Wszyscy z szacunkiem kwiatami i niesiono w orszaku. najwięcej daje, najmniej wymaga. czenie pracy. Dożynki są przede i uznaniem myślimy o ciężkiej Później organizowano skromniej- Bez niego nie ma i nie może być wszystkim Waszym świętem, z Wapracy rolnika, o naszych żywi- sze dożynki chłopskie, które były zdrowego narodu i silnego Pań- szego trudu korzystamy wszyscy. cielach, którym zawdzięczamy to, manifestacją chłopskiego stanu stwa. Dziś wielu rolników znaj- Jesteśmy Wam winni wdzięczność że na naszych stołach jest chleb. i dumy. Obrzędy dożynkowe zmie- duje się w trudnej sytuacji eko- i szacunek. Dzisiaj mamy okazję Przed chwilą, jako gospodarz niały się w zależności od ustroju, nomicznej. Jest jeszcze tak, że wielu podziękować za wysiłek i zaangażopowiatu, otrzymałem z rąk polityki, władz. Po II wojnie ludziom trudno jest docenić pracę wanie, jakie wkładacie tworząc starostów dożynkowych, pach- światowej podkreślano akcenty rolnika. Zapominają, że bezpie- plon, bo mimo tak trudnego roku, nący bochen chleba, upieczony z poparcia polityki ówczesnych czeństwo człowieka to przede włożyliście swój trud aby zebrać tegorocznego ziarna, które wzra- władz. Po 1980 roku dożynki po raz wszystkim bezpieczeństwo żywno- ziarna. Życzę Wam, aby nastał stało na ziemi Powiatu Wol- kolejny zmieniły swój charakter. ściowe. Praca rolnika jest wciąż dobry czas dla rolnictwa, abyście sztyńskiego. Ten bochen chleba Stały się jednocześnie uroczysto- podstawą egzystencji ludzkiej, nikt i korzystali z nowych możliwości symbolizuje tegoroczne zbiory ścią religijną i dziękczynieniem za nic tego nie przekreśli. Drodzy i szans. Życzę dużo zdrowia i poi dostatek. Jest to dar niebios plony, elementem kultury ludowej uczestnicy dzisiejszego święta! Rok myślności Wam wszystkim, Waszym i owoc pracy rąk ludzkich. Czując ukazującym bogactwo tradycji to kolejny trudny rok dla rodzinom i najbliższym. Dzięogromną wdzięczność chcę w Najbardziej uroczyste dożynki rolników Powiatu Wolsztyńskiego. kujemy za całoroczny trud i życzę PRZEMÓWIENIE STA- imieniu własnym oraz wszystkich odbywają się na Jasnej Górze w Pogoda ich nie rozpieszczała. zawsze udanych plonów, wytrwało- ROSTY RYSZARDA KURPA: mieszkańców naszego powiatu Częstochowie, uczestniczą w nich Przedłużająca się zimna i coraz ści i satysfakcji z wykonywanej,,drodzy Rolnicy! Dostojni Goście! powiedzieć rolnikom dziękuję. setki tysięcy rolników z całego częściej dotykające rolników obfite pracy Szanowni Państwo! Dożynki to kraju. Tak dawniej, jak i dziś opady deszczu, a nawet gradobicia jeden z najpiękniejszych dni w roku Zgodnie z staropolską tradycją dożynki są ważne dla wszystkich, bo były dodatkowym utrudnieniem Szanowni Państwo! Na zakończekażdego rolnika. To radość chcemy podzielić się tym chlebem przypominają o trudnej pracy w ciężkiej pracy na roli. Mimo nie chciałbym serdecznie podziękoi odpoczynek po ciężkiej pracy. W z wszystkimi mieszkańcami naszego rolnika i randze tego zawodu, dzięki niekorzystnych warunków i słabych wać gminom Powiatu Wolsztyńokazałych i misternie wykonanych powiatu oraz drogimi gośćmi. któremu na stoły w naszych domach gleb w powiecie, uzyskano dobre skiego za wystawienie swoich rewieńcach dożynkowych kryje się Niech to dzielenie chlebem będzie trafia polski chleb. O rolnikach tak plony i zebrano dobrej jakości prezentacji, a mieszkańcom gminy nie tylko radość z pomyślnie wyrazem, że stanowimy jedną pięknie powiedział Papież Jan ziarno. Siedlec, na czele z Panem Wójtem zakończonych żniw, ale też wspólnotę samorządową. Niech Paweł II oddaję hołd tym rękom, za podjęcie trudu wspólnej orgawdzięczność za zbiory, a przede nigdy nie zabraknie nikomu chleba. które z trudnej ciężkiej ziemi Drodzy rolnicy! Za ten wspaniały nizacji dożynek. Bardzo serdecznie w s z y s t k i m m o z o l n a p r a c a Dożynki obchodzone są na naszych wydobywają chleb dla kraju, a w dar Waszych rąk, za owoce Waszej dziękuję Wam wszystkim szanowni i codzienna troska mieszkańców ziemiach od wieków. Istnieją opisy chwilach zagrożenia były gotowe pracy jakże ciężkiej i mozolnej, zebrani, mieszkańcom, gościom, wsi oraz ich głębokie przywiązanie dożynek dworskich, które urządzali tej ziemi bronić. I jeszcze jedna składam Wam słowa najwyższego delegacjom za udział w tym do narodowej tradycji. Dziś u nas właściciele ziemscy dla żniwiarzy. wypowiedź na temat rolniczego uznania. Bo owoce tej pracy uzale- ważnym święcie. Niech to święto odbywa się Święto plonów o cha- Była to zabawa, poczęstunek i tańce stanu tym razem pochodzi od żnione są od wielu okoliczności. To będzie naszą wspólną radością. rakterze powiatowo - gminnym. jako nagroda za pracę przy historycznego przywódcy ludo- Wy z oczekiwaniem patrzycie na Życzę Państwu miłego spędzenia Bardzo się z tego cieszymy. Dożynki żniwach. Wieniec dożynkowy wców Wincentego Witosa w niebo upraszając deszcz lub słońce, czasu, niezapomnianych przyjemto czas dziękczynienia Stwórcy za nazywano plonem symboli- chłopie żyje i odradza się naród, z to dla Was nie ma określonej nych wrażeń i udanej zabawy po plony. Świętujemy zakończenie zował on urodzaj. Przystrajano go niego czerpie swą siłę państwo. On godziny na rozpoczęcie i zakoń- trudnym okresie wytężonej pracy.

4 4 W TELEGRAFICZNYM SKRÓCIE... * B U D Ż E T Z A S I L I Ł Y mianowanego. Komisja, której Usługowym Arkadiusz Kałdoń- MILIONY. Ponad 26 milionów przewodniczył wicestarosta ski z Wolsztyna na wykonanie złotych! Tyle od początku 2007 r. Jacek Skrobisz, wręczyła zadania pn. Dostosowanie samorząd powiatowy pozyskał z odpowiednie zaświadczenia pomieszczeń gospodarczych w funduszy unijnych oraz z krajo- sześciu pedagogom. Stopień ciąg socjalny przy Orliku wywych środków. Dzięki temu nauczyciela mianowanego budowanym przy ZSO w poprawił się chociażby poziom otrzymali: Iwona Nowak, Wolsztynie. Przedsiębiorstwo życia mieszkańców, wzrosły Iwona Cholewa, Ewa Po- wyłonione w drodze przetargu standardy edukacji, zwiększyła się niedziałek (Zespół Szkół Za- nieograniczonego, zobowiązało aktywizacja zawodowa, moder- wodowych w Wolsztynie), się wykonać zadanie za kwotę nizowane są drogi oraz powstają Beata Walczak i Waldemar 127 tys. 766,91 zł brutto. nowe obiekty sportowo - rekre- Gmerek (Zespół Szkół Speacyjne. W znaczącej mierze Powiat cjalnych w Wolsztynie) oraz * D W A T Y G O D N I E Wolsztyński i podległe jednostki Piotr Korbas (Zespół Szkół SZKOLEŃ. W połowie września organizacyjne korzystają z Euro- Ogólnokształcących w Wol- grupa 23 osób niepełnopejskiego Funduszu Rozwoju sztynie). sprawnych wraz z opiekunami z Regionalnego w ramach regio- terenu Powiatu Wolsztyńskiego nalnych programów operacyjnych * PROJEKT DLA PER- Juniorzy Gromu Wolsztyn wyjechała na 14-dniowy obóz oraz z Europejskiego Funduszu KOWA. W piątek, 26 lipca ze zdobycznym kangurem. aktywizacyjno - rehabilitacyjny Społecznego w ramach Programu została podpisana umowa z do Mrzeżyna. Obóz odbywa się w Operacyjnego Kapitał Ludzki. Pracownią Projektową EKODRO- atralnych (prowadziła je Irena Mi- Katastru i Gospodarki Nieru- ramach projektu Stop wykluchałowskaja), malarskich (Anna chomościami (biuro nr 13). czeniu społecznemu w Powiecie GA z Kostrzynia Wlkp., na * SZKOLENIA NAD MORZEM. wykonanie zadania pn. Przebudo- Łozowska), rzemieślniczych Wolsztyńskim, który jest współ- W lipcu siedem rodzin zastępczych wa drogi powiatowej nr 3820P w (Edward Kurkaniec) oraz * KONIEC WAKACJI. W finansowany przez Unię Eurojęzykowych (Emila Piątkowska). poniedziałek (2.09.) w placówkach pejską w ramach Europejskiego z terenu Powiatu Wolsztyńskiego miejscowości Perkowo wraz ze wyjechało na tygodniowy obóz ścieżką rowerową Nowa Wieś - W ostatni dzień XII Między- oświatowych prowadzonych przez Funduszu Społecznego. Podczas szkoleniowy do Dźwirzyna. Dla Perkowo - dokumentacja projek- narodowego Spotkania młodzież Powiat Wolsztyński rozpoczął się obozu osoby niepełnosprawne odpodsumowała i przedstawiła swoją nowy rok szkolny. Uroczystości w będą 40 godzinny Kurs Aktywnego rodziców zastępczych przewi- towa. Firma EKODROGA, wydziano kurs, którego celem była łoniona w drodze przetargu nie- 10-dniową pracę podczas uroczy- Zespole Szkół Zawodowych i Poszukiwania Pracy i Umiejętności nauka lepszego wypełniania ograniczonego, zobowiązała się stej prezentacji. W projekcie ze Zespole Szkół Ogólnokształcących Społecznych, natomiast ich opiestrony polskiej udział wzięła mło- w Wolsztynie oraz Zespole Szkół kunowie przejdą kurs Aktywizacji funkcji opiekuńczo - wychowa- wykonać zadanie za kwotę 31 tys. wczych oraz doradztwo indywidu- 857,00 zł brutto. dzież gimnazjalna wytypowana Rolniczych i Technicznych w Społecznej. alne psychologiczne, które miało przez szkoły z gmin powiatu wol- Powodowie uświetnili swoją pomóc zdiagnozować specyficzne * M I Ę D Z Y N A R O D O W Y sztyńskiego. obecnością: starosta Ryszard Kurp i * BYLI BEZKONKURENpotrzeby wychowawcze oraz okre- DIALOG. W dniach lipca, w wicestarosta Jacek Skrobisz. W CYJNI! Juniorzy Gromu Wolsztyn ślić indywidualny model postę- Małych Solecznikach na Litwie, * SĄ PIENIĄDZE NA OPE- Zespole Szkół Specjalnych samo- (na zdjęciu - red.) wygrali wrzepowania rodzica zastępczego. W odbyło się Polsko Niemiecko - RATY! Starosta Wolsztyński rząd powiatowy reprezentował śniowy turniej piłki nożnej, który Dźwirzynie zorganizowano w lipcu Litewskie Spotkanie Młodzieży informuje, że posiada środki na Adam Rogalewski, kierownik rozegrano przy okazji dorocznej również tygodniowy obóz szkole- pod hasłem,,my W EUROPIE sporządzanie operatów szacun- PCPR. W roku szkolnym 2013/- wystawy AQUAMEDIALE w niowy dla 10 rodziców wraz z MŁODZIEŻ W DIALOGU. kowych dotyczących przekształ w wymienionych placówkach powiecie Dahme Spreewald w niepełnosprawnymi dziećmi. Tegorocznym tematem między- cania prawa użytkowania wieczy- będzie się uczyło ponad osób. Niemczech. Młodzi piłkarze z narodowego spotkania młodzieży stego gruntów Skarbu Państwa w Wolsztyna byli bezkonkurencyjni, * NAUCZYCIELE ZDALI był Europejski Rok Obywateli. prawo własności. Osoby zaintere- * INWESTYCJA W,,OGÓL- a dodatkową nagrodą dla nich - EGZAMINY. Pod koniec lipca, w W ramach projektu odbyły się sowane proszone są o kontakt pod NIAKU. W czwartek, 5 września oprócz medali - był słomiany kanstarostwie powiatowym odbyły się trójstronne warsztaty. Młodzież nr tel lub osobiście - została podpisana umowa z gur wykonany przez artystów z egzaminy na stopień nauczyciela uczestniczyła w warsztatach: te- Wydział Geodezji, Kartografii, Przedsiębiorstwem Handlowo Australii. WĘDKARSKIE ZMAGANIA W połowie lipca, na Jeziorze Wolsztyńskim odbył się,,piknik Ekologiczny - zawody wędkarskie o Puchar Starosty Wolsztyńskiego. W szranki stanęło 26 zawodników (5.100 pkt.), trzecie - Karol Minge (4.670 pkt.), czwarte - Adam Wilman (4.050 pkt.), a piąte - Marek Madaj (3.650 pkt.). Po zakończeniu zawodów każdy startujący otrzy Aleksandra Żurek przeprowadziła krótki konkurs wiedzy dotyczącej ochrony środowiska i przepisów wędkarskich, który wygrał Zbigniew Duch, otrzymując na Wolsztyńskiego 29 września (zbiórka uczestników o 6.30), na stawie w Kuźnicy Zbąskiej. Zapisy i startowe (35 zł) przyjmowane są do 25 bm., w sklepie wędkarskim S

5 5 DRUGI ETAP JUŻ ZA NAMI W ostatnich dniach sierpnia odbył się odbiór techniczny inwestycji Rozbudowa budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Zawodowych w Wolsztynie - etap II. Etap ten obejmował między innymi wykonanie ścian i stropu pierwszego i drugiego piętra, wykonanie więźby dachowej nad klatką schodową, pokrycia dachu, schodów żelbetowych oraz osadzenie okien. Wykonawcą robót, wybranym w drodze przetargu nieograniczonego, była firma DANA - BUD Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego, Karpicko. Roboty zostały wykonane przed upływem wyznaczonego terminu, a całkowity koszt zadania wyniósł 636 tys. 483,83 zł. STAROSTA WOLSZTYŃSKI INFORMUJE... KILKA SŁÓW O SZPITALU,,Każda z form prawnych funkcjo- Nie obliguje to również organu 10) Pomoc finannowania szpitala ma swoje plusy i założycielskiego do wdrażania sowa Stowarzyszenia minusy. Podstawą do działań procedery przekształcenia SP na Rzecz Rozwoju Zarządu Powiatu, w kontekście ZOZ-u w Wolsztynie w spółkę pra- Szpitala tys. wdrażania procedury przekształ- wa handlowego. 198 zł, cenia szpitala w spółkę, jest ustawa 11) Pomoc finansowa o działalności leczniczej z kwietnia Obecnie dyrektor Krzysztof Al- Skarbu Państwa roku. Generalnie zasada biński wraz z współpracownikami umorzenie pożyczki wynikająca z tej ustawy mówi, że w oparciu o dostępne dokumenty restrukturacyjnej - organ prowadzący (w tym przy- oraz przeprowadzonym w tys. 436,7 zł, padku Rada Powiatu) ma obo- roku audytem przygotowuje ma- 12) Pomoc finanwiązek przekształcenia szpitala i teriały związane z planem na- sowa (dotacja) z spłatę jego zobowiązań, jeśli prawczym sytuacji finansowej na- EFRR - 2 mln 625 ujemny wynik finansowy prze- szej lecznicy, która w najbliższym tys. 923,38 zł, wyższa amortyzację wynikającą z czasie będzie dalej funkcjonować, 13) Pomoc finanprocesów inwestycyjnych tak w jako Samodzielny Publiczny sowa z PZU Warnieruchomości jak i w sprzęt Zakład Opieki Zdrowotnej w Wol- szawa - 29 tys. zł, specjalistyczny. W przypadku SP sztynie. Dla zobrazowania pomocy 14) Pomoc finan- ZOZ w Wolsztynie sytuacja wy- finansowej dla naszej powiatowej sowa z PZU Piła - 6 tys. zł, Już na zakończenie informuję gląda następująco: lecznicy w latach ) Pomoc finansowa z PZU Opole Państwa, że szpital wolsztyński przedstawiam Państwu następujące - 3 tys. 965 zł. złożył wniosek o dotację na remont 1) strata za rok 2012 wyniosła zestawienie: Ponadto kilkadziesiąt tysięcy zło- oraz wyposażenie oddziałów: po- 383 tys. 716,24 zł. Dla przy- 1) Pomoc finansowa z Powiatu tych przekazali indywidualni darpomnienia podam, że zatwier- Wolsztyńskiego - 8 mln 714 tys. czyńcy (przedsiębiorcy prywatni natologicznego w ramach tzw. łożniczo ginekologicznego i neo- dzony przez Zarząd Powiatu 587,91 zł, oraz osoby fizyczne) z naszego poplan finansowy dopuszczał 2) Pomoc finansowa z Gminy wiatu, którzy chcą pozostać ano- wartość projektu, który ma być Funduszu Norweskiego. Ogólna stratę w wysokości niecałe 1 Wolsztyn tys. 759,95 zł, nimowi lub są wymienieni na pamln 700 tys. zł. W wyniku 3) Pomoc finansowa z Gminy miątkowej tablicy przy wejściu to 8 mln 333 tys. 229 zł. 80 procent realizowany w latach , podjętych działań oszczędno- Siedlec tys. 223 zł, głównym do szpitala (od strony tej kwoty stanowi ewentualne dościowych została ona zmniej- 4) Pomoc finansowa z Gminy ulicy Strzeleckiej). Dodatkowo za finansowanie, natomiast 20 proc., szona o 1 mln 300 tys. zł. Przemęt - 55 tys. zł, sprawą działań Stowarzyszenia Na to udział własny samorządu po- Dodatkowo trzeba powiedzieć, 5) Pomoc finansowa z Wojeże strata byłaby bardzo bliska wódzkiego Funduszu Ochrony mych pracowników naszej leczni- jęła uchwałę w sprawie zabezpie- Rzecz Rozwoju Szpitala oraz sa- wiatu i szpitala. Rada Powiatu podzeru, gdyby nasz szpital otrzy- Środowiska i Gospodarki Wodnej - cy udało się pozyskać wiele mate- czenia w latach kwoty mał zapłatę za nadwykonania w 480 tys. zł, riałów budowlanych, których war- na wymieniony projekt w wysokoroku 2012, 6) Pomoc finansowa z Biura ds. tość oszacowano na kwotę ok. 100 ści 1 mln 200 tys. zł (w 2014 r. 300 Pomocy w Zakresie Ochrony tys. zł. Mam nadzieję, że te infor- tys., w 2015 r. 600 tys. zł, w ) amortyzacja za rok 2012 Zdrowia - 69 tys. 600,83 zł, macje przybliżą Państwu, w jakim r. 300 tys. zł). Wniosek został wyniosła 1 mln 792 tys. 593,58 zł 7) Pomoc finansowa z Banku stopniu samorząd powiatowy wraz złożony wraz z wymaganymi do- (dane z rachunku zysków i strat). Światowego za pośrednictwem z pozostałymi samorządami oraz kumentami w terminie. Należy Jak widać suma straty i amortyzacji Ministra Zdrowia - 84 tys. 415,6 zł, innymi instytucjami starają się mieć nadzieję, że zostanie on pozywspomóc budżet szpitala, aby po- tywnie zaopiniowany i znajdzie daje dodatni wynik ok. 1 mln 300 8) Pomoc finansowa z Wielkiej tys. zł. Powoduje to, że samorząd Orkiestry Świątecznej Pomocy - prawić warunki pracy bardzo od- uznanie w oczach oceniających. powiatowy, jako organ założy- 140 tys. 323,27 zł, danego personelu szpitalnego celem cielski, nie musi pokrywać deficytu 9) Pomoc finansowa z Rotary Club zapewnienia bezpieczeństwa zdro- z poważaniem, wypracowanego przez szpital. Wolsztyn tys. 20,04 zł, wotnego naszych mieszkańców. Starosta Wolsztyński Ryszard Kurp, którzy po trzech godzinach zmagań złowili łącznie 61,770 kg ryb. Zwycięzcą został Andrzej Przybyła z wynikiem pkt., drugie miejsce zajął Tomasz Kostrzyński mał pamiątkowy dyplom i upominek. Impreza połączona była z wystawą obrazującą stan czystości nad naszymi wodami. Kierownik wydziału Ochrony Środowiska grodę specjalną. Pogoda jak zawsze dopisała, bigos smakował, a zawodnicy zadowoleni wrócili do domów. Następne zawody wędkarskie o Puchar Starosty tanisłwa Maraszka w Wolsztynie.

6 6 Uwaga! 13 października odbędzie się turniej,,wolsztyńskie Spotkania Szachowe, który będzie rozgrywany pod patronatem Starosty Wolsztyńskiego Ryszarda Kurpa. Miejsce - Restauracja,,Kaukaska, początek szachowych zmagań o ESKAPADA PEŁNA PRZYJAŹNI STRAŻACKIE BOJE W lipcu, w Nowej Wsi (gm. zację. Zawody 12 jednostek Przemęt) zorganizowano zawody polegały na pokonywaniu torów sikawek konnych. Te strażackie przeszkód oraz wykonywaniu zmagania połączone były z 85- ćwiczeń bojowych. Wśród kobiet leciem powstania jednostki OSP zwyciężyła jednostka OSP Przy- Nowa Wieś. prostynia, przed OSP Tuchorza. W Po mszy św. w intencji strażaków męskiej grupie triumfowali goodbyła się część oficjalna na placu spodarze - Nowa Wieś, przed przy remizie OSP. Zasłużeni Jaromierzem i Osłoninem. Wszy- druhowie otrzymali odznaczenia, a stkie drużyny otrzymały puchary później przyszedł czas na rywali- i nagrody rzeczowe. SUKCESY NA WODZIE Powiat wolsztyński stoi kajakami! zajął też Marcin Ścigacz zajmując W dniach lipca w Bydków będziemy mieli w przyszłości 13. pozycję. Z tej grupy zawodnigoszczy rozegrano kajakowe Miogromną satysfakcję i sukcesy strzostwa Polski Młodzików. Wspaniale zaprezentowały się sportowe! nasze młodziczki, które w skła- Ale to nie koniec dobrych wiaddzie: Monika Liskowiak, omości, bo równolegle, w Byd- Wi k t o r i a K l i ś, A n g e l i k a goszczy odbywały się również Skorupińska, Aleksandra Młodzieżowe Mistrzostwa Polski. Szczepaniak zdobyły brązowy Nasze zawodniczki trenujące od medal w K m. Ten sukces tego roku w klubach poznańskich dziewczyny okupiły bardzo ciężką wypadły wspaniale. Gwiazdą i systematyczną pracą na obozach wśród kobiet była nasza najbaroraz treningach w klubie pod dziej utytułowana zawodniczka czujnym okiem trenera Piotra Ewa Opaska, która w K m Kubaczyka. Również nasi mło- zdobyła złoty medal i tytuł mistrza dzicy w K m w składzie Polski, w K m wywalczyła Marcin Napierała, Jakub Ka- kolejny medal, tym razem srebrny i czmarek wypadli rewelacyjnie tytuł wicemistrza Polski. Niewiele ocierając się o medal brązowy. Z zabrakło Ewie do kompletu medali trzecią osadą przegrali zaledwie jednak w K1-500 m zajęła czwarte, 0,65 sekundy. W wyścigu K-1 również wysokie miejsce. Być 2000 m Jakub Kaczmarek po może po tych sukcesach trenerzy biegach eliminacyjnych zajmował kadry narodowej upomną się o tę świetne trzecie miejsce, jednak zawodniczkę i zacznie ona osiągać olbrzymi stres i warunki na torze sukcesy na arenach między- (mnóstwo roślinności zaczepia- narodowych. Na koniec należy jących się o stery zawodników) jeszcze wspomnieć o bardzo dały znać o sobie i ostatecznie w dobrym starcie i piątym miejscu w rozgrywce finałowej spadł na mistrzostwach Malwiny Siemmiejsce 10. Bardzo wysoką lokatę czyk (C m). W dniach od 29 sierpnia do 1 W czwartkowe popołudnie grupa wynoszący ponad 80 km. Na jego września, z inicjatywy starostw rowerzystów z Powiatu Wolsztyń- trasie m.in. nowoczesna produkcja partnerskich powiatów Dahme skiego wyruszyła autokarem do ogórków prowadzona przez Spreewald i Wolsztyńskiego, Schlepzig w Powiecie Dahme gospodarstwo Hansa Petera odbył się tradycyjny IX Między- Spreeewald. W piątek rano wszy- Frehn. Była okazja poznać narodowy Rajd Rowerowy Przy- stkich uczestników rajdu powitał nowoczesne technologie ekologijaźni. starosta Powiatu Dahme Spre- cznej uprawy warzyw i owoców, co ewald Stephan Loge, dyrektor wzbudziło duże zainteresowanie Spotkanie cyklistów miało na celu Urzędu Unterspreewald Jens uczestników rajdu. Ostatni dzień przyczyniać do wzajemnego Hermann Kleine oraz starosta rajdu, najkrótszy odcinek, liczył porozumiewania i dać możliwość wolsztyński Ryszard Kurp. Po około 45 km. Trasa prowadził przez poznania swoich kultur, jak i krótkim powitaniu i wspólnej stolicę Powiatu Dahme - Spreepowiatów partnerskich. Tego- fotografii wszyscy uczestnicy rajdu wald, miasto Lübben. Jeden z roczny rajd odbywał się na terenie wyruszyli w trasę do miejscowości przystanków zorganizowany był na administracyjnym urzędu Unter- Münchenhofe, gdzie zwiedzali Schlossinsel, parku w centrum spreewald (Sprewald Dolny), który,,szklaną Mleczarnię. To nowo- Lübben z wieloma atrakcjami dla na początku roku 2013 powstał w czesna, ekologiczna przetwórnia dzieci i dorosłych. Wspaniałe miejwyniku połączenia 10 gmin przy- mleka, którą zwiedzać można bez sce do wypoczynku. należących wcześniej do Golßener przeszkadzania w codziennej pra- Na koniec, w schronisku w Land i Unterspreewald. W rajdzie cy, ponieważ hale są odgrodzone Schlepzig odbyło się zakończenie i wzięło uczestniczyło 26 osób, z szklanymi ścianami. Po zapo- podsumowanie tegorocznego Rajczego 10 z gminy Siedlec. Jest to znaniu się pracą i produktami du Przyjaźni. Okolicznościowe tradycją, że co roku spotkanie mleczarni eskapada ruszyła w dyplomy i nagrody wręczali wicerowerzystów odbywa się na terenie dalszą drogę, poznając kolejne starosta Dahme - Spreewald innej gminy i zgodnie z przyjętymi urokliwe miejsca Spreewaldu. W Wolfgang Schmidt oraz starosta zasadami w przyszłym roku rajd pierwszym dniu przejechano ponad Ryszard Kurp, który na rowerze odbędzie się właśnie w gminie 60 km, ale wystarczyło jeszcze sił przejechał wspólnie z uczestnikami Sieldec, która ma podpisaną na wspólny wieczór i zabawy cały rajd. Już dzisiaj zapraszamy na umowę partnerską z Urzędem integracyjne. kolejne rowerowe spotkanie za rok, Unterspreewald. Drugi dzień, to najdłuższy etap w gminie Siedlec. Rafał z rekordem! Podczas Akademickich Mistrzostw Polski w lekkiej atletyce zawodnik UMKS Iskra Wolsztyn Rafał Kitta ustanowił rekord Powiatu Wolsztyńskiego w skoku wzwyż z wynikiem 202 cm. Poprzedni rekord wynosił 201 cm i należał do Bartosza Plechana z,,nadodrze Powodowo.

7 7 POWIATOWE OBCHODY Z NAUKĄ W tym roku obchodzimy 160. szawskiej i Kazimierz Zieliński Miasta i Gminy Wolsztyn im. rocznicę śmierci Józefa Marii - naukowcy zaprezentują w nowa- Stanisława Platera. Wolsztyńscy Hoene Wrońskiego. Z tej okazji, torski sposób osiągnięcia Wroń- krótkofalowcy również postanowi- 30 września w Wolsztynie odbę- skiego i opowiedzą o wynalazkach, li włączyć się w obchody rocznidzie się konferencja popularno- których był prekursorem. Z kolei cowe i uruchomić okolicznościową naukowa upamiętniająca słyn- Politechnikę Poznańską będzie stację nadawczą HF160JMHW. nego wolsztynianina. reprezentował doktor Adam Bu- Organizatorzy serdecznie zapraczek, który wystąpi z pokazem szają wszystkich mieszkańców Poeksperymentów. Na konferencję ma przylecieć z Wydarzenie nau- wiatu Wolsztyńskiego do udziału w Nowego Jorku światowej sławy kowe odbędzie się na terenie Lice- rocznicowych, powiatowych rysownik, malarz, scenograf, wysztynie, um Ogólnokształcącego w Wol- obchodach pod nazwą: Józef Maria nalazca jedenastościennej bryły a głównym organizatorem Hoene Wroński 160 lat dziedzic- geometrycznej - K-dron, dzienni- przedsięwzięcia jest Starostwo twa. karz The New York Times, zdorencja połączona zostanie z pro- liceum, przewidujemy odsłonięcie Powiatowe w Wolsztynie. Konfe- - Podczas konferencji, przy bywca światowej nagrody za najmocją książki autorstwa profesora obelisku, którego głównym elelepiej zaprojektowaną zabawkę i jednocześnie wielki orędownik Sławomira Jastrzębiec - Kozłow- mentem ma być k-dron informuje Hoene Wrońskiego - Janusz Ka- skiego pt. Józef Maria - Hoene starosta Ryszard Kurp, a szczegópusta. Swój udział w sympozjum Wroński sylwetka i doktryna, łowy program powiatowych obzapowiedział również doktor Józef której wydawcą jest Artur Sko- chodów dostępny jest na stronie in- Okulewicz z Politechniki War- rupinski i Biblioteka Publiczna ternetowej WOLSZTYNIANIE W PRADZE Pod koniec lipca, w stolicy Czech odbył się międzynarodowy festiwal orkiestr International Youth Band Music Festival. Uczestnikami festiwalu było kilka orkiestr z Chin, Czech, Słowacji oraz jedyna orkiestra z Polski - Powiatowa Wolsztyńska Orkiestra Dęta. Festiwalowe koncerty odbywały się w znanym, praskim teatrze Hybernia. Naszej orkiestrze w występie towarzyszyła grupa taneczna. Zespół z Wolsztyna otrzymał Brązową Nagrodę, a po konkursowych emocjach jego członkowie wybrali się na zwiedzanie Pragi. JUBILEUSZ,,SOKOŁA W Perkowie uroczyście obcho- przemarszu przy udziale orkiestry dzono 90. rocznicę działalności i grupy ułanów była msza św. na Towarzystwa Gimnastycznego placu przy świetlicy wiejskiej.,,sokół. - Po mszy, w trakcie części Towarzystwo zostało reaktywo- oficjalnej, przekazałem okolicznowane rok temu, po odnalezieniu ściowy list gratulacyjny wraz sztandaru TG Sokół Perkowo, z kompletem gadżetów promująktóry był bardzo pieczołowicie cych powiat. Złożyłem również przechowywany od początku II życzenia wszelkiej satysfakcji wojny światowej. Początek jubi- z bieżącej działalności Towaleuszowych uroczystości, to rzystwa i doczekania 100-lecia zbiórka gości i członków Towa- w dobrej formie wszystkim członrzystwa w szkole pierwszej kom TG Sokół w Perkowie siedzibie, z krótkim powitaniem - informuje starosta Ryszard i występem dzieci. Następnie, po Kurp. MOTOCYKLOWY ZLOT W pierwszy weekend lipca, kilkanaście osób pamiętających Wolsztyn, Karpicko i Obra żyły lata siedemdziesiąte, które z wielzlotem właścicieli motocykli kim sentymentem wspominało Harley Davidson i Sokołów. pierwszy zlot. Uczestnicy tegorocznego Z inicjatywy Oldtimer Club spotkania mieli możliwość Poland oraz Wolsztyńskiego przejazdu pociągiem Retro na Towarzystwa Motocyklowego trasie Wolsztyn Zbąszyń Wolzorganizowano zlot tych motocysamorząd sztyn, na który bilety ufundował kli dla uczczenia pierwszego zlotu, powiatowy. - Mamy ró- który miał miejsce w sierpniu 1973 r. wnież swój udział w wydaniu Uroczystego otwarcia, które miało okolicznościowych koszulek, miejsce na polu namiotowym w przypominających pierwszy zlot Karpicku, dokonał starosta Rytrakcie w Wolsztynie dodaje starosta, a w szard Kurp w towarzystwie Rymotocykli zlotu kawalkada ponad 140 szarda Brodziaka prezesa udała się do Obry, aby Oldtimer Club Poland, Ryszarda zwiedzić tamtejszy klasztor. Na- Kożuchowskiego Prezesa WTM stępnie wszyscy wrócili na woloraz Piotra Korbanka komanoceny sztyński Rynek, gdzie dokonano dora Zlotu, który na co dzień trudni motocykli wybierając, się składaniem motocykli Harley w głosowaniu widzów, najcie- Davidson z oryginalnych części kawszy model. Był też konkursy pozyskanych z różnych miejsc sprawnościowe, m.in. na najwol- świata. Wśród uczestników było niejszą jazdę. PAMIĘCI DUSZPASTERZA 18 października, o godz. Trafił do stanu Pensylwania, gdzie rozpoczęły się w marcu br., gdy zostanie uroczyście odsło- przez ponad 30 lat prowadził po- Włodzimierz Chrzanowski zwrónięta pamiątkowa tablica po- sługę duszpasterską wśród tam- cił się do samorządu powiatowego święcona ks. Benedyktowi To- tejszej Polonii. z propozycją uczczenia ks. Tomiakowi. Zawiśnie na ścianie Ks. Tomiak nie zerwał konkaplicy przy ul. Poznańskiej taktów z ziemią rodzinną. Ze miaka. w Wolsztynie dla uczczenia 170. składek zebranych wśród wier- Po zatwierdzeniu projektu rocznicy urodzin i 85. rocznicy nych w Pensylwanii ufundował tablicy przez Zgromadzenie Sióstr śmierci kapłana. Udział w uro- w Wolsztynie kaplicę, a następnie Św. Wincentego á Paulo oraz czystości potwierdził metropoli- współfinansował budowę siero- ustaleniu miejsca jej usytuowania, ta poznański ks. abp Stanisław cińca prowadzonego przez Zgro- rozpoczęto akcję zbierania środ- Gądecki. madzenie Sióstr Miłosierdzia św. ków na wykonanie i montaż Wincentego á Paulo. Ks. Tomiak tablicy oraz uroczystości towarzypokrył dwie trzecie kosztów szące. - Z zadowoleniem możemy Kim był ks. Benedykt Tomiak? Urodził się w 1843r. w Tłokach. powstania domu dla 150 sierot, co stwierdzić, że nie było żadnego Nie wiadomo gdzie rozpoczął stanowiło wówczas kwotę 20 tys. problemu z zebraniem odpodolarów. Obiekt usytuowano obok wiedniej kwoty, co świadczy naukę. Wiadomo jednak, że w latach brał udział w wojnie kaplicy na terenie ofiarowanym o szczodrości darczyńców, którym prusko - francuskiej. Doświad- przez hr. Irenę Mycielską (obecnie składam serdeczne podziękowania czenia wyniesione z różnych wy- ośrodek zdrowia). Niestety, ks. informuje starosta Ryszard darzeń młodości były zapewne po- Tomiak nie doczekał zakończenia Kurp, który zaprasza wszystkich wodem podjęcia studiów w se- budowy sierocińca. Zmarł w gru- na październikową uroczystość minarium duchownym w Rzymie, dniu 1928 r. połączoną z mszą św., która w 1878 r. W rocznicę jego śmierci będzie zostanie odprawiona w kaplicy Po wyświęceniu na księdza, odsłonięta tablica pamiątkowa. przy ul. Poznańskiej, a poprowadzi w 1894 r. wyjechał do Ameryki. Przygotowania do tej uroczystości ją ks. abp Stanisław Gądecki. Ksiądz Benedykt Tomiak

8 8,,Rytmy Natury, fot. Rafał Mencel WIDZĄ WIĘCEJ Zakończyła się IV edycja Konkursu Fotograficznego Powiat Wolsztyński widzieć więcej pod patronatem wicestarosty Jacka Skrobisza. Do oceny w trzech kategoriach dostarczono w sumie 157 fotografii. - Wybór tych najlepszych był naprawdę trudny. Z roku na rok rośnie ilość oraz poziom prac konkursowych. Widać, że konkurs okazał się przysłowiowym strzałem w dziesiątkę, a wśród naszych mieszkańców jest sporo zdolnych osób, które widzą więcej i zatrzymują te chwile w swoich kadrach - mówi wicestarosta Jacek Skrobisz. Wyniki konkursu: kategoria,,ludzie, I m. - Jolanta Rzepa, II m. - Roman Mencel, III m. - Martyna Przybyła; kategoria,,wydarzenia, I m. - Maciej Grześkowiak, II m. - Patrycja Mieszkowska - Szczapa, III m. - Arkadiusz Subczak; kategoria,,natura, I m. - Rafał Mencel, II m. - Natalia Tomaszewska, III m.- Rafał Mencel. Obok publikujemy najlepsze fotografie z każdej z kategorii. Gratulacje dla uczestników.,,buzi, fot. Maciej Grześkowiak,,Pokolenia, fot. Jolanta Rzepa SPIS TELEFONÓW INSTYTUCJI POWIATOWYCH CENTRALA (68) Sekretariat Starosty Wolsztyńskiego (68) FAX Starostwo (68) Sekretarz Powiatu (68) Skarbnik-główny księgowy budżetu powiatu (68) Przewodniczący Rady Powiatu (68) Biuro Obsługi Rady Powiatu (68) Inwestycje i Zarządzanie Funduszami Europejskimi (68) Rejestracja Pojazdów (68) Wydział Architektury i Budownictwa (68) Ochrona Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa (68) Geodeta Powiatowy (68) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartogr. (68) Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego (68) Gospodarka Nieruchomościami (68) Ewidencja Gruntów (68) Ochrona Gruntów Rolnych (68) Powiatowy Rzecznik ds. Konsumentów (68) Sprawy Obywatelskie (68) Stanowisko ds. Rozwoju Przedsiębiorczości (68) I n f o r m a t o r Powiato wy Masz ciekawy temat, chcesz się czymś pochwalić lub masz uwagi do Informatora Powiatowego? Napisz i prześlij a na internetowy adres Czekamy na Państwa sygnały oraz opinie. Wydawca: Starostwo Powiatowe w Wolsztynie, ul. 5 Stycznia 5 Telefon: (68) ; FAX (68) ; Druk: Polskapresse Sp. z o o Oddział Poligrafia Drukarnia Poznań-Skórzewo, Malwowa 158 Teksty i zdjęcia bez podpisu - materiały własne Wydział Promocji (68) Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki (68) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (68) Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności (68) Powiatowe Biuro Geodezji i Terenów Rolnych (68) Dyrektor Powiatowej Poradni Psychol.-Pedagogicznej (68) Miejska Sportowa Sala,,Świtezianka (68) Powiatowy Zarząd Dróg (68) Powiatowy Lekarz Weterynarii (68) Powiatowy Urząd Pracy (68) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (68) Biuro Kuratorium Oświaty (68) Oddział Wielkopolskiej Izby Rolniczej (68) Zarząd Oddziału Związku Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych (68) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (68) Urząd Miejski w Wolsztynie (68) Urząd Gminy Przemęt (65) Urząd Gminy Siedlec (68) Godziny pracy Starostwa poniedziałki wtorek-piątek Przyjmowanie Interesantów Starosta Poniedziałki Wicestarosta Poniedziałki

Szanowni Państwo! Drodzy Rolnicy! Dostojni Goście!

Szanowni Państwo! Drodzy Rolnicy! Dostojni Goście! Szanowni Państwo! Dostojni Goście! Cieszę się, Ŝe mogę być dzisiaj z Wami na uroczystych Powiatowych DoŜynkach. Do gościnnego Bucza przyjechały delegacje z całego Powiatu Wolsztyńskiego i wielu Gości.

Bardziej szczegółowo

jako okazję do świętowania i wyrażenia naszej nadziei na dobrą spokojną i pożyteczna przyszłość, ale także jako okazję

jako okazję do świętowania i wyrażenia naszej nadziei na dobrą spokojną i pożyteczna przyszłość, ale także jako okazję Szanowni Państwo, Dzisiejsze przywitanie Nowego Roku wykorzystujemy nie tylko jako okazję do świętowania i wyrażenia naszej nadziei na dobrą spokojną i pożyteczna przyszłość, ale także jako okazję do podsumowania

Bardziej szczegółowo

Inspiracje Muzyczne 2017

Inspiracje Muzyczne 2017 Inspiracje Muzyczne 2017 W sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I st. 12 czerwca odbył się finał VII edycji Regionalnego Konkursu Plastycznego Inspiracje Muzyczne. Inspiracje Muzyczne to forma

Bardziej szczegółowo

2 Kalendarz wydarzeń Z prac Zarządu Powiatu W 78. rocznicę wybuchu II wojny światowej Wydawca: Redakcja: Redaktor Naczelny: Redaguje zespół Grafika, s

2 Kalendarz wydarzeń Z prac Zarządu Powiatu W 78. rocznicę wybuchu II wojny światowej Wydawca: Redakcja: Redaktor Naczelny: Redaguje zespół Grafika, s Nr 33/201 7 ŚRODA 1 3 WRZEŚNIA 201 7 Bus dla Małachowa, winda dla Denkowa Starosta podpisał umowę. >>s.4 Drogi to wspólna sprawa Mieszkańcy o poprawie infrastruktury w gminie Waśniów. >>s.5 Pielęgnujemy

Bardziej szczegółowo

CENTRUM SZKOLENIA POLICJI JUBILEUSZOWE UROCZYSTOŚCI. Strona znajduje się w archiwum.

CENTRUM SZKOLENIA POLICJI JUBILEUSZOWE UROCZYSTOŚCI. Strona znajduje się w archiwum. CENTRUM SZKOLENIA POLICJI Źródło: http://csp.edu.pl/csp/aktualnosci/2719,jubileuszowe-uroczystosci.html Wygenerowano: Poniedziałek, 20 marca 2017, 14:20 Strona znajduje się w archiwum. JUBILEUSZOWE UROCZYSTOŚCI

Bardziej szczegółowo

Dziś świętowano Dzień Nauczyciela

Dziś świętowano Dzień Nauczyciela Dziś świętowano Dzień Nauczyciela Napisano dnia: 2017-10-13 19:29:19 Dzień Edukacji Narodowej, potocznie zwany Dniem Nauczyciela ustanowiony został w 1972 roku data 14 października upamiętnia powstanie

Bardziej szczegółowo

Dożynki w Wieży. Napisano dnia: 2015-09-13 22:03:33

Dożynki w Wieży. Napisano dnia: 2015-09-13 22:03:33 Dożynki w Wieży Napisano dnia: 2015-09-13 22:03:33 Mszą świętą w Kościele Parafialnym Św. Jadwigi rozpoczęły się dzisiejsze (13 września) uroczystości dożynkowe w Gryfowie Śląskim. Po mszy, podczas której

Bardziej szczegółowo

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17 Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie 2014-09-24 07:27:17 18 września w Zespole Szkół w Chorzelowie odbyło się uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku hali sportowej. Hala została wybudowana ze środków

Bardziej szczegółowo

Gminne zawody sportowo-pożarnicze

Gminne zawody sportowo-pożarnicze Gminne zawody sportowo-pożarnicze Na boisku w Masłońskim kilkudziesięciu strażaków ochotników dostarczyło wszystkim widzom sporą dawkę emocji. W niedzielę 5 czerwca odbyły się tam gminne zawody sportowo-pożarnicze,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE STAROSTY Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU za okres od 30.11. do 28.12.2015r.

SPRAWOZDANIE STAROSTY Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU za okres od 30.11. do 28.12.2015r. SPRAWOZDANIE STAROSTY Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU za okres od 30.11. do 28.12.2015r. W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu spotykał się sześciokrotnie Zarząd podjął uchwały w sprawie: 1) przyznania

Bardziej szczegółowo

Kraśnik 26-27.05.2012 r.

Kraśnik 26-27.05.2012 r. XX LAT SOS WIOSKI DZIECIĘCEJ W KRAŚNIKU XVIII BIEG PO UŚMIECH Kraśnik 26-27.05.2012 r. Z radością informujemy Państwa o kolejnej edycji BIEGU PO UŚMIECH. Impreza zapoczątkowana w 1994 roku ma formułę biegów

Bardziej szczegółowo

Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego.

Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Dnia 26. września 2009r. odbyła się uroczystość nadania naszej szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Dzień ten był dla nas dniem szczególnym,

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka i uroczyste przekazanie samochodu pożarniczego dla OSP Zarzecze.

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka i uroczyste przekazanie samochodu pożarniczego dla OSP Zarzecze. Powiatowe Obchody Dnia Strażaka i uroczyste przekazanie samochodu pożarniczego dla OSP Zarzecze. W dniu 30 kwietnia 2017r w Zarzeczu (Gmina i Miasto Nisko) odbyły się uroczystości przekazania samochodu

Bardziej szczegółowo

Informator dla drużyn

Informator dla drużyn V Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska Informator dla drużyn I. O TURNIEJU 1. em turnieju, na zlecenie, jest Szkolny Związek Sportowy. Partnerami turnieju są PZU i PKN ORLEN. 2. Turniej jest

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Starostwa Powiatowego w Wolsztynie

Wydział Promocji Starostwa Powiatowego w Wolsztynie Współpraca Powiatu Jeleniogórskiego z Powiatem Wolsztyńskim Wydział Promocji Starostwa Powiatowego w Wolsztynie POWIAT WOLSZTYŃSKI Podpisanie porozumienia w Szklarskiej Porębie Hotel Szrenicowy Dwór 24.XI.2008r.

Bardziej szczegółowo

PIELGRZYMKA. Szanowni Państwo,

PIELGRZYMKA. Szanowni Państwo, PIELGRZYMKA Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów zaprasza na Krajową Pielgrzymkę Sołtysów i Środowisk Wiejskich do Sanktuarium Matki Bożej w Licheniu oraz na debatę środowisk wiejskich pn. Wiejska Polska pod

Bardziej szczegółowo

Znów jesteśmy w szkole!!!

Znów jesteśmy w szkole!!! Znów jesteśmy w szkole!!! 1 września 2003r. uroczystymi apelami rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Pani dyrektor Elżbieta Pytka powitała nas i naszych rodziców bardzo serdecznie. Następnie wprowadzony został

Bardziej szczegółowo

Uroczystość rozpoczęła się korowodem wieńców dożynkowych przygotowanych przez reprezentacje poszczególnych sołectw.

Uroczystość rozpoczęła się korowodem wieńców dożynkowych przygotowanych przez reprezentacje poszczególnych sołectw. Projekt Dożynki Gminne 2014 został zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. W ramach projektu w dniu 31 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2013/2014

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2013/2014 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2013/2014 IMPREZY KULTURALNE SEZON OD WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

Obchody 90-lecia OSP Wierzchy

Obchody 90-lecia OSP Wierzchy Obchody 90-lecia OSP Wierzchy 11 czerwca Ochotnicza Straż Pożarna w Wierzchach obchodziła jubileusz 90-lecia powstania. Uroczystość połączono z miejsko-gminnymi obchodami Dnia Strażaka. Świętowanie rozpoczęła

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Gminny Klub Sportowy ORONKA w Orońsku

Stowarzyszenie Gminny Klub Sportowy ORONKA w Orońsku Stowarzyszenie Gminny Klub Sportowy ORONKA w Orońsku Podsumowanie działalności w 2016 roku Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie odbyło się 13 marca 2016 roku Członkowie Oronki dokonali wyboru

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ. IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji LUTY

STYCZEŃ. IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji LUTY PROPOZYCJE CYKLICZNYCH IMPREZ na rok 2012 DATA NAZWA ORGANIZATOR MIEJSCE IMPREZY ZASIĘG 15.01.2012 (niedziela) STYCZEŃ IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji Koncerty kolęd i pastorałek w różnych

Bardziej szczegółowo

Piętnaście lat minęło..

Piętnaście lat minęło.. Piętnaście lat minęło.. Edyta Czopp-Jankowska, 21.05.2014 Parafrazując motyw muzyczny z ulubionego serialu Polaków Czterdziestolatek - można by zanucić...piętnaście lat minęło, jak jeden dzień. Wydawać

Bardziej szczegółowo

Ruszyła kolejna edycja T urnieju Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku

Ruszyła kolejna edycja T urnieju Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku Ruszyła kolejna edycja T urnieju Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku Rozpoczęły się rozgrywki XVIII edycji Turnieju Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku. Młodzi piłkarze i piłkarki powalczą nie

Bardziej szczegółowo

XVII BIEG PO UŚMIECH

XVII BIEG PO UŚMIECH XVII BIEG PO UŚMIECH Kraśnik 11.06.2011 r. Z radością informujemy Paostwa o kolejnej edycji BIEGU PO UŚMIECH. Impreza zapoczątkowana w 1994 roku ma formułę biegów przełajowych. Adresowana jest do dzieci,

Bardziej szczegółowo

Dzień Działkowca lat istnienia naszego ogrodu! sobota, 05 września :46. Drodzy Działkowcy,

Dzień Działkowca lat istnienia naszego ogrodu! sobota, 05 września :46. Drodzy Działkowcy, Drodzy Działkowcy, tegoroczne obchody Dnia Działkowca połączone z jubileuszem 30-lecia istnienia naszego ogrodu, które odbywały się 05 września 2015 r. są już niestety za nami. Uroczystość otworzył Prezes

Bardziej szczegółowo

2 Kalendarz wydarzeń Wydawca: Redakcja: Redaktor Naczelny: Redaguje zespół Grafika, skład i łamanie: Druk: Nakład: Redakcja zastrzega sobie prawo skra

2 Kalendarz wydarzeń Wydawca: Redakcja: Redaktor Naczelny: Redaguje zespół Grafika, skład i łamanie: Druk: Nakład: Redakcja zastrzega sobie prawo skra ŚRODA 1 9 KWIETNIA 201 7 Życie na kartki Ciekawa wystawa w Muzeum Historyczno-Archeologicznym. >>s.3,1 2 Pamiętają o zbrodni katyńskiej Uroczystości w kościele Najświętszego Serca Jezusowego. >>s.4 Wykaz

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Nazwa zadania: Prowadzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolica

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w roku 2012

KALENDARZ IMPREZ kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w roku 2012 KALENDARZ IMPREZ kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w roku 2012 Styczeń Luty zabawy karnawałowe Dzień Babci i Dziadka impreza otwarta Ferie zimowe - codzienne zajęcia w Domu Kultury: konkursy plastyczne,

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ 2013r

KALENDARZ IMPREZ 2013r KALENDARZ IMPREZ 2013r Data Wydarzenie Organizator Miejsce 6 styczeń Uroczystość opłatkowa styczeń Związek Emerytów i Rencistów 7 styczeń Spotkanie Noworoczne 13 styczeń 14 styczeń 25 styczeń 16 styczeń

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ 2016 Gmina Smołdzino

KALENDARZ IMPREZ 2016 Gmina Smołdzino KALENDARZ IMPREZ 2016 Gmina Smołdzino Termin Nazwa imprezy/uroczystości luty Organizatorzy 15.02.- 26.02. Ferie zimowe 15.02.- 26.02 Ferie z przyrodą marzec 08.03. Uroczyste Obchody Dnia Kobiet 14.03.

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ Lp. Termin Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ Lp. Termin Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 206 Lp. Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja. styczeń 06.0 0.0 23.0 8-22.0 8-22.0 30.0 Koncert Kolęd i Pastorałek XXIII Finał WOŚP Bal karnawałowy FERIE

Bardziej szczegółowo

w sezonie 2015/2016 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

w sezonie 2015/2016 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2015/2016 Sezon od sierpnia/września 2015 roku

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ CYKLICZNYCH UROCZYSTOŚCI, IMPREZ, WYDARZEŃ

KALENDARZ CYKLICZNYCH UROCZYSTOŚCI, IMPREZ, WYDARZEŃ KALENDARZ CYKLICZNYCH UROCZYSTOŚCI, IMPREZ, WYDARZEŃ państwowych, lokalnych, kulturalnych, turystycznych i sportowych w GMINIE MICHAŁOWICE na 2011 rok organizowanych przez Urząd Gminy, Kluby, Stowarzyszenia,

Bardziej szczegółowo

Informacja o współpracy z miastami partnerskimi z Holandii, Francji, Niemiec i Litwy

Informacja o współpracy z miastami partnerskimi z Holandii, Francji, Niemiec i Litwy Informacja o współpracy z miastami partnerskimi z Holandii, Francji, Niemiec i Litwy Miasto i gmina Krotoszyn aktywnie współpracuje z czterema miastami partnerskimi z zagranicy, z którymi zostały podpisane

Bardziej szczegółowo

Regulamin Mistrzostw Polski w Biegach Górskich W Stylu Anglosaskim

Regulamin Mistrzostw Polski w Biegach Górskich W Stylu Anglosaskim Regulamin Mistrzostw Polski w Biegach Górskich W Stylu Anglosaskim Gmina Iwonicz-Zdrój Iwonicz-Zdrój 19.05.2012 r. REGULAMIN Mistrzostw Polski w Biegach Górskich Stylem Anglosaskim 1. Cele wyłonienie najlepszych

Bardziej szczegółowo

Wydarzania rok część 3

Wydarzania rok część 3 Wydarzania rok 2009 część 3 Spis Treści Festyn rodzinny... 3 Jubileusz 25-lecia święceń kapłańskich ks. Helmuta Golletz... 24 Festyn rodzinny 13 czerwca Rada Sołecka, DFK Stowarzyszenie Rozwoju Wsi, Odnowa

Bardziej szczegółowo

Z PODWÓRKA NA STADION ROZGRYWKI WOJEWÓDZKIE W SULEJÓWKU

Z PODWÓRKA NA STADION ROZGRYWKI WOJEWÓDZKIE W SULEJÓWKU Z PODWÓRKA NA STADION ROZGRYWKI WOJEWÓDZKIE W SULEJÓWKU Zostań gwiazdą z podwórka na stadion 18 maja 2009 r. na stadionie klubu Victoria 16 drużyn chłopięcych i 4 dziewczęce z województwa mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Zakończenie I edycji Suwalskiej Ligi Parafialnej w futsalu

Zakończenie I edycji Suwalskiej Ligi Parafialnej w futsalu Zakończenie I edycji Suwalskiej Ligi Parafialnej w futsalu W październiku 2012 r. z inicjatywy księży z parafii suwalskich rozpoczęły się rozgrywki w piłce nożnej halowej. Do rozgrywek zgłosiły się 22

Bardziej szczegółowo

X Festiwal Piosenki o Zdrowiu 2015

X Festiwal Piosenki o Zdrowiu 2015 X Festiwal Piosenki o Zdrowiu 2015 Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Radomiu, Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia i Starostwo Powiatowe mając na celu zainteresowanie tematyką zdrowia

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa im. Trzech Braci w Hażlachu

Szkoła Podstawowa im. Trzech Braci w Hażlachu 9 kwietnia 2014 r. podczas spotkania Komitetu ds. Organizacji Jubileuszu Szkoły Podstawowej w Hażlachu określono działania związane z Rokiem Jubileuszowym, w związku z czym podaję do wiadomości całego

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. XXV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 15 stycznia 2017

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI I NADANIE SZTANDARU

WOJEWÓDZKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI I NADANIE SZTANDARU POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/114750,wojewodzkie-obchody-swieta-policji-i-nadanie-sztandaru.html Wygenerowano: Niedziela, 8 stycznia 2017, 01:00 Strona znajduje się w archiwum.

Bardziej szczegółowo

Szkolny Festiwal Sportowy z okazji Dnia Dziecka 30 maja 2014 r.

Szkolny Festiwal Sportowy z okazji Dnia Dziecka 30 maja 2014 r. Szkolny Festiwal Sportowy z okazji Dnia Dziecka 30 maja 2014 r. 30 maja był w naszej szkole prawdziwym świętem dzieci. Tego dnia nie było lekcji, była za to wspaniała zabawa dla dużych i małych. I chociaż

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

Piękna Wieś Opolska 2011r.

Piękna Wieś Opolska 2011r. Piękna Wieś Opolska 2011r. Przechód dawniej: Przechod(1306), Prechod(1333), Prschichod(1534), Przychod(1728), Psychod(1883), Waldfurt(1936 Przechód podzielony jest umownie i zgodnie z tradycjąna dzielnice,

Bardziej szczegółowo

W PŁYWANIU W PŁETWACH

W PŁYWANIU W PŁETWACH W PŁYWANIU W PŁETWACH W OBSADZIE MIĘDZYNARODOWEJ Jastrzębie Zdrój 19-20.05.2017 REGULAMIN ZAWODÓW 1.Cel zawodów: - Popularyzowanie dyscypliny Pływanie w płetwach - Sportowa integracja środowiska sportowego

Bardziej szczegółowo

Idea zorganizowania turnieju powstała w okresie likwidacji legionowskiego garnizonu i jest elementem kultywowania wojskowych tradycji miasta.

Idea zorganizowania turnieju powstała w okresie likwidacji legionowskiego garnizonu i jest elementem kultywowania wojskowych tradycji miasta. i Strona znajduje się w archiwum. TURNIEJ NA PIASKACH 20 września br. na Zespole Boisk Orlik na Piaskach w Legionowie odbył się V Legionowski Turniej Piłki Nożnej Służb Mundurowych. W sportowych zmaganiach

Bardziej szczegółowo

Turystyczne Zdjęcie Roku 2013

Turystyczne Zdjęcie Roku 2013 Turystyczne Zdjęcie Roku 2013 w kategorii impreza turystyczno krajoznawcza tytuł: Zdrowo, wesoło i turystycznie autor: Krzysztof Saracen Morski Klub Płetwonurków FLOTA DYPLOM WYRÓŻNIENIE Płetwal Roku 2013

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA GOSTYNIA

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA GOSTYNIA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA GOSTYNIA SPRAWOZDANIE BURMISTRZA SESJA RADY MIEJSKIEJ 29.01.2015 100 lat pani Antoniny 100 urodziny obchodziła w piątek 16 stycznia 2015 r. pani Antonina Ignaszewska

Bardziej szczegółowo

Komunikat Końcowy. Finału Centralnego 15 Ogólnopolskiego Turnieju LZS Dziewcząt Piłkarska Kadra Czeka

Komunikat Końcowy. Finału Centralnego 15 Ogólnopolskiego Turnieju LZS Dziewcząt Piłkarska Kadra Czeka Komunikat Końcowy Finału Centralnego 15 Ogólnopolskiego Turnieju LZS Dziewcząt Piłkarska Kadra Czeka Finał Centralny dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki Finał odbył się w terminie

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

PODSUMOWANIE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 Dyrektor Bukowska Ewa Liczba oddziałów: 5 Liczba wychowanków: 125 Strona internetowa Adres e-mail sekretariat@pp9.strzelceopolskie.edu.pl PODSUMOWANIE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 Udział przedszkola w konkursach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM JUBILEUSZU 650-LECIA LOKACJI MIASTA KOŁA

PROGRAM JUBILEUSZU 650-LECIA LOKACJI MIASTA KOŁA PROGRAM JUBILEUSZU 650-LECIA LOKACJI MIASTA KOŁA Lp Przedsięwzięcie Opis Planowany termin realizacji Miejsce Jednostka koordynująca 1 Zawody Mistrzostwa Wielkopolski Oyama Karate w Kata 17.03. r. MOSiR

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. 4. XXIV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 10 styczeń 2016

Bardziej szczegółowo

Śmieci mniej, Ziemi lżej. Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach

Śmieci mniej, Ziemi lżej. Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach Śmieci mniej, Ziemi lżej Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach Rok 2004 - czerwiec Dwie nauczycielki, p. Grażyna Wrzaszczak i p. Grażyna Ignasiak uczestniczą

Bardziej szczegółowo

5-7 kwietnia 2000 roku na zaproszenie władz miasta do Nysy przyjechała delegacja samorządowców i biznesmenów z Kołomyi na Ukrainie.

5-7 kwietnia 2000 roku na zaproszenie władz miasta do Nysy przyjechała delegacja samorządowców i biznesmenów z Kołomyi na Ukrainie. 5-7 kwietnia 2000 roku na zaproszenie władz miasta do Nysy przyjechała delegacja samorządowców i biznesmenów z Kołomyi na Ukrainie. Goście zwiedzili miasto, Spółdzielnię Inwalidów "Pokój oraz "ASKO". Spotkali

Bardziej szczegółowo

Komunikat końcowy Finału Centralnego 14 edycji Turnieju Dziewcząt "Piłkarska Kadra Czeka"

Komunikat końcowy Finału Centralnego 14 edycji Turnieju Dziewcząt Piłkarska Kadra Czeka Komunikat końcowy Finału Centralnego 4 edycji Turnieju Dziewcząt "Piłkarska Kadra Czeka" Finał Ogólnopolski 4 Turnieju Dziewcząt "Piłkarska Kadra Czeka" odbył się w dniach od 3 do 8 sierpnia 04r. na boiskach

Bardziej szczegółowo

- dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg. - z-ca kierownika Wydziału Geodezji ( ) - dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu

- dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg. - z-ca kierownika Wydziału Geodezji ( ) - dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu PROTOKÓŁ NR 88 /2016 posiedzenia Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 09 czerwca 2016 roku, które odbyło się w sali nr 108. Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz. 12.30, zakończono o godz. 14.30 W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWO POWIATÓW. Współpraca polsko-niemiecka między powiatami wrzesińskim a Wolfenbüttel

PARTNERSTWO POWIATÓW. Współpraca polsko-niemiecka między powiatami wrzesińskim a Wolfenbüttel PARTNERSTWO POWIATÓW Współpraca polsko-niemiecka między powiatami wrzesińskim a Wolfenbüttel POCZĄTKI WSPÓŁPRACY Współpraca trwa oficjalnie od 2001 roku, kiedy podpisano umowę o partnerstwie między powiatami

Bardziej szczegółowo

GMINA ŻARY. Ludzie - Lasy - Przestrzeń. Kalendarz wydarzeń. kulturalnych i sportowych. www.gminazary.pl

GMINA ŻARY. Ludzie - Lasy - Przestrzeń. Kalendarz wydarzeń. kulturalnych i sportowych. www.gminazary.pl GMINA ŻARY Ludzie - Lasy - Przestrzeń Kalendarz wydarzeń kulturalnych i sportowych 2015 www.gminazary.pl WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH NA TERENIE GMINY ŻARY w

Bardziej szczegółowo

FINAŁ II OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU HISTORYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim Młodzi pamiętają

FINAŁ II OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU HISTORYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim Młodzi pamiętają FINAŁ II OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU HISTORYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim Młodzi pamiętają W dniach 6 7 listopada 2015 roku w Kompleksie Hotelowym Borowianka w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

Nadodrzański Oddział Straży Granicznej

Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Źródło: http://www.nadodrzanski.strazgraniczna.pl/nad/aktualnosci/13947,swieto-strazy-granicznej-w-nadodrzanskim-od dziale-sg.html Wygenerowano: Czwartek, 16 marca

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 267/04 Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 23.11.2004 roku

Uchwała nr 267/04 Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 23.11.2004 roku Uchwała nr 267/04 Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 23.11.2004 roku W sprawie szczegółowego wykazu zadań publicznych realizowanych przy udziale organizacji pozarządowych w roku 2005. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dzień Edukacji Narodowej Gminy Gozdowo

Dzień Edukacji Narodowej Gminy Gozdowo Dzień Edukacji Narodowej Gminy Gozdowo 14 października 2016 odbyły się Gminne Obchody Dnia Edukacji Narodowej. W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście, których powitał Wójt Gminy Dariusz Kalkowski:

Bardziej szczegółowo

W roku 2013 wraz z młodzieżą z Francji i Ukrainy młodzież z SMA uczestniczyła w kolejnym projekcie unijnym we Francji - projekcie muzycznym

W roku 2013 wraz z młodzieżą z Francji i Ukrainy młodzież z SMA uczestniczyła w kolejnym projekcie unijnym we Francji - projekcie muzycznym Od 2007 r. każdego roku stowarzyszenie organizuje jednodniowy obóz kajakowy, połączony ze spływem po Wiśle. Również w latach 2008, 2009 i 2011 r. SMA zorganizowało dla dzieci i młodzieży letnie kolonie

Bardziej szczegółowo

Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości we Włodawie. Włodawa, październik 2017 r.

Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości we Włodawie. Włodawa, październik 2017 r. Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości we Włodawie Włodawa, październik 2017 r. Nasza siedziba, Kościelna 16 Sztandar Cechu W 2013 roku obchodziliśmy uroczyście Jubileusz 90-lecia naszego Cechu Prezes Zarządu

Bardziej szczegółowo

GMINA WIELEŃ W PROJEKCIE WIELKOPOLSKA OBYWATELSKA

GMINA WIELEŃ W PROJEKCIE WIELKOPOLSKA OBYWATELSKA GMINA WIELEŃ W PROJEKCIE WIELKOPOLSKA OBYWATELSKA Projekt Obywatelska Wielkopolska współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Konferencja podsumowująca realizację

Bardziej szczegółowo

2 INFORMACJE GMINNE INFORMACJE GMINNE 3 4 INFORMACJE GMINNE INFORMACJE GMINNE 5 6 INFORMACJE GMINNE INFORMACJE GMINNE 7 8 EDUKACJA ROZMAITOŚCI 9 10 ROZMAITOŚCI 800-lecie i dożynki w Domasławiu Nowy obiekt

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ NA 2015 ROK

KALENDARZ IMPREZ NA 2015 ROK KALENDARZ IMPREZ NA 2015 ROK Spotkania opłatkowo - noworoczne z seniorami i mieszkańcami wsi. STYCZEŃ 1 2 3 4 5 Nazwa wydarzenia Termin realizacji Miejsce Organizator Odbiorcy Styczeń 2015 świetlice wiejskie

Bardziej szczegółowo

Plan Pracy Komisji Rozwoju Wsi i Rolnictwa Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim na 2012 rok

Plan Pracy Komisji Rozwoju Wsi i Rolnictwa Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim na 2012 rok Plan Pracy Komisji Rozwoju Wsi i w Drawsku Pomorskim na 2012 rok - Planowany termin Temat Komisji Materiały przedkłada Materiały opiniuje Zaproszeni goście 1 styczeń Informacje a na temat planowanych inwestycji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Szczypiorniak na Orlikach 2013

REGULAMIN. Szczypiorniak na Orlikach 2013 REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI RĘCZNEJ DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ROCZNIKI 2000 I MŁODSZE Szczypiorniak na Orlikach 2013 rozgrywanego w ramach projektu: PGNiG Dzieciom 1. ORGANIZATOR 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY

PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY PRZEMÓWIENIE PODCZAS INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO 3 WRZEŚNIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OSIECZY Witam serdecznie wszystkich gości, Nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów, rodziców na inauguracji roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

"Pokój ludziom dobrej woli."

Pokój ludziom dobrej woli. "Pokój ludziom dobrej woli." Z tym bożonarodzeniowym przesłaniem w dniu 20 grudnia 2010 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach odbyły się jasełka, które wspólnie

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTO POLICJI GARNIZONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

ŚWIĘTO POLICJI GARNIZONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/145938,swieto-policji-garnizonu-swietokrzyskiego.html Wygenerowano: Piątek, 1 września 2017, 17:39 Strona znajduje się w archiwum. ŚWIĘTO POLICJI

Bardziej szczegółowo

Elbląska Amatorska Liga Piłki Siatkowej

Elbląska Amatorska Liga Piłki Siatkowej Elbląska Amatorska Liga Piłki Siatkowej Komunikat końcowy Sezon 2014-2015 Zakończyła się 8 edycja Elbląskiej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej Awangarda Volley Liga. Poniżej prezentujemy komplet wyników.

Bardziej szczegółowo

Gminne. Na Dożynkach Prezydenckich w Spale wieniec z Żeliszowa zajął III miejsce. III Bałkańskie Święto Pity.

Gminne. Na Dożynkach Prezydenckich w Spale wieniec z Żeliszowa zajął III miejsce. III Bałkańskie Święto Pity. Wieści III Bałkańskie Święto Pity Nr 8 (172) wrzesień 2015 egzemplarz bezpłatny Gminne Na Dożynkach Prezydenckich w Spale wieniec z Żeliszowa zajął III miejsce» Tel. 75 732 32 21 (22, 23)» Fax 75 735 17

Bardziej szczegółowo

1

1 LP. Data Nazwa imprezy Miejsce Organizator 1 03.04 (czwartek) W oczekiwaniu na kanonizację Jana Pawła II zespół Familia HP wykona program "Tłumy serc". Utwory pochodzą z dzieł: Pieśń o Bogu ukrytym oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/374/00 Rady Miasta Opola z dnia 25 maja 2000 r.

UCHWAŁA NR XXV/374/00 Rady Miasta Opola z dnia 25 maja 2000 r. UCHWAŁA NR XXV/374/00 Rady Miasta Opola z dnia 25 maja 2000 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2000 rok. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

W zakresie kultury wpłynęły następujące wnioski: 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Górno -,,Śladami Marii Skłodowskiej- Curie

W zakresie kultury wpłynęły następujące wnioski: 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Górno -,,Śladami Marii Skłodowskiej- Curie PROTOKÓŁ spisany w dniu 14.03.2017 roku na okoliczność rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki, kultury, kultury fizycznej i sportu w 2017 roku przez organizacje pozarządowe.

Bardziej szczegółowo

Hubert ma już wózek!!!

Hubert ma już wózek!!! Hubert ma już wózek!!! Dzięki otwartemu sercu Mieszkańców Gminy Przytoczna i prywatnym sponsorom Hubert ma już wózek, który jest niezbędny do dalszej rehabilitacji. Dzięki otwartemu sercu Mieszkańców Gminy

Bardziej szczegółowo

/5 Nagroda dla mistrzów

/5 Nagroda dla mistrzów 26-11-17 1/5 20.11.2017 15:45 Marcin Durasik / Wydział Sportu kategoria: Aktualności sportowe Za zdobycie mistrzostwa Polski rugbiści Master Pharm Budowlani otrzymają od władz miasta finansową nagrodę

Bardziej szczegółowo

GMINA ŻARY. Ludzie- Lasy- Przestrzeń. Kalendarz wydarzeń. kulturalnych i sportowych. www.gminazary.pl

GMINA ŻARY. Ludzie- Lasy- Przestrzeń. Kalendarz wydarzeń. kulturalnych i sportowych. www.gminazary.pl GMINA ŻARY Ludzie- Lasy- Przestrzeń Kalendarz wydarzeń kulturalnych i sportowych 2014 www.gminazary.pl WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH NA TERENIE GMINY ŻARY w 2014

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 167/2016 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 18 lutego 2016 r.

Uchwała Nr 167/2016 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 18 lutego 2016 r. Uchwała Nr 167/2016 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia wyników z otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i sztuki, kultury

Bardziej szczegółowo

PROGRAM XXII KRAJOWEJ WYSTAWY ROLNICZEJ XIV DNI EUROPEJSKIEJ KULTURY LUDOWEJ PODCZAS OGÓLNOPOLSKICH DOŻYNEK JASNOGÓRSKICH CZĘSTOCHOWA 2013

PROGRAM XXII KRAJOWEJ WYSTAWY ROLNICZEJ XIV DNI EUROPEJSKIEJ KULTURY LUDOWEJ PODCZAS OGÓLNOPOLSKICH DOŻYNEK JASNOGÓRSKICH CZĘSTOCHOWA 2013 PROGRAM XXII KRAJOWEJ WYSTAWY ROLNICZEJ XIV DNI EUROPEJSKIEJ KULTURY LUDOWEJ PODCZAS OGÓLNOPOLSKICH DOŻYNEK JASNOGÓRSKICH CZĘSTOCHOWA 2013 I. ORGANIZATOR: Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

Zduńska Wola, 03.03.2011r. Protokół nr 1

Zduńska Wola, 03.03.2011r. Protokół nr 1 Zduńska Wola, 03.03.2011r. Protokół nr 1 z posiedzenia Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w sferze: - upowszechniania kultury fizycznej, - kultury, sztuki,

Bardziej szczegółowo

I Powiatowe Targi Edukacji i Pracy

I Powiatowe Targi Edukacji i Pracy I Powiatowe Targi Edukacji i Pracy 26 marca br. w Zespole Szkół nr 2 w Sierpcu odbyły się I Powiatowe Targi Edukacji i Pracy. Organizatorami Targów byli: Starosta Sierpecki, Zespół Szkół nr 2 w Sierpcu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI RĘCZNEJ DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI RĘCZNEJ DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI RĘCZNEJ DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Szczypiorniak na Orlikach 2015 rozgrywanego w ramach projektu: Festiwal Piłki Ręcznej PGNiG Dzieciom 1 ORGANIZATOR 1. Organizatorami

Bardziej szczegółowo

Załącznik - Program współpracy z zagranicą na rok 2005

Załącznik - Program współpracy z zagranicą na rok 2005 Załącznik - współpracy z zagranicą na rok 2005 Załącznik - współpracy z zagranicą na rok 2005 Załącznik Do uchwały Nr XXXVII/266/05 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 21 marca 2005 r. 1. PROGRAM WSPÓŁPRACY

Bardziej szczegółowo

Zduńska Wola, r. Protokół nr 1

Zduńska Wola, r. Protokół nr 1 Zduńska Wola, 02.03.2010r. Protokół nr 1 z posiedzenia Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w sferze: - upowszechniania kultury fizycznej i sportu, - kultury,

Bardziej szczegółowo

XX BIEG PO UŚMIECH. Regulamin

XX BIEG PO UŚMIECH. Regulamin XX BIEG PO UŚMIECH Regulamin Z radością informujemy o kolejnej edycji BIEGU PO UŚMIECH. Impreza zapoczątkowana w 1994 roku ma formułę biegów przełajowych. Adresowana jest do dzieci, młodzieży oraz dorosłych

Bardziej szczegółowo

XXI Wojewódzkie Halowe Mistrzostwa OHP w Piłce Nożnej Chłopców

XXI Wojewódzkie Halowe Mistrzostwa OHP w Piłce Nożnej Chłopców Wiadomości Czwartek, 23 marca 2017 XXI Wojewódzkie Halowe Mistrzostwa OHP w Piłce Nożnej Chłopców 23.03.2017 r. w hali gorlickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyły się XXI Wojewódzkie Halowe Mistrzostwa

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ GMINY BODZANÓW NA 2017 ROK

KALENDARZ IMPREZ GMINY BODZANÓW NA 2017 ROK KALENDARZ IMPREZ GMINY BODZANÓW NA 2017 ROK Data imprezy Nazwa imprezy Organizator imprezy Miejsce przeprowadzenia imprezy 15 stycznia 2017 r. Wielka Orkiestra Świątecznej Gmina / Gminne Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

Piknik Organizacji Pozarządowych Dla Was jesteśmy, dla Was działamy

Piknik Organizacji Pozarządowych Dla Was jesteśmy, dla Was działamy Piknik Organizacji Pozarządowych Dla Was jesteśmy, dla Was działamy Bielsko Biała, 22 września 2013 roku Dla Was jesteśmy, dla Was działamy - pod takim hasłem odbył się po raz pierwszy w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

2 Kalendarz wydarzeń Wydawca: Redakcja: Redaktor Naczelny: Redaguje zespół Grafika, skład i łamanie: Druk: Nakład: Redakcja zastrzega sobie prawo skra

2 Kalendarz wydarzeń Wydawca: Redakcja: Redaktor Naczelny: Redaguje zespół Grafika, skład i łamanie: Druk: Nakład: Redakcja zastrzega sobie prawo skra Nr 1 2/201 6 ŚRODA 1 2 PAŹDZIERNIK 201 6 Droga do stabilizacji szpitala Nie ma obaw o jego dalsze funkcjonowanie. Wychowawca, mentor, przyjaciel >>s.3 Zagroda w kwiatach Jadwiga i Janusz Bugajscy z Piotrowa

Bardziej szczegółowo

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach Wieś i Zagroda", w trzech etapach gminnym, powiatowym i wojewódzkim. SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁ U!!

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach Wieś i Zagroda, w trzech etapach gminnym, powiatowym i wojewódzkim. SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁ U!! Rozpoczyna się już 20 edycja konkursu Pię kna Wieś Pomorska 2013" Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach Wieś i Zagroda", w trzech etapach gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Organizatorami konkursu

Bardziej szczegółowo

Wybrane fragmenty działalności Burmistrza Cybinki w roku 2013

Wybrane fragmenty działalności Burmistrza Cybinki w roku 2013 Wybrane fragmenty działalności Burmistrza Cybinki w roku 2013 Luty 2014 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Cybinka Programem budowy przydomowych oczyszczalni zostały objęte nieruchomości,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MINUTOWY 34. MIĘDZYNARODOWYCH ULICZNYCH BIEGÓW SYLWESTROWYCH

PROGRAM MINUTOWY 34. MIĘDZYNARODOWYCH ULICZNYCH BIEGÓW SYLWESTROWYCH tel./fax 41 354 53 13, tel. kom. 600 630 205, gck@szydlow.pl, promocja@szydlow.pl PROGRAM MINUTOWY 34. MIĘDZYNARODOWYCH ULICZNYCH BIEGÓW SYLWESTROWYCH które zostaną rozegrane w dniu 30 grudnia 2013 r.

Bardziej szczegółowo

25-lecie powstania Państwowej Straży Pożarnej

25-lecie powstania Państwowej Straży Pożarnej 25-lecie powstania Państwowej Straży Pożarnej Obchody Dnia Strażaka Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu połączono z jubileuszem 25 lecia powołania Państwowej Straży Pożarnej. Uroczystości rozpoczęły

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r.

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. BR.0012.2.6.2012 Protokół Nr 16/12 z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Wójta Gminy Nadarzyn

Sprawozdanie Wójta Gminy Nadarzyn URZĄD GMINY NADARZYN ul. Mszczonowska 24 05-830 Nadarzyn tel. 22 729 81 85, fax. 22 729 81 75, gmina@nadarzyn.pl, www.nadarzyn.pl Nadarzyn, dnia 29 maja 2017 roku. Sprawozdanie Wójta Gminy Nadarzyn z realizacji

Bardziej szczegółowo