PROTOKÓŁ Nr 41/2010. Obrady prowadził Pan Ireneusz Ofczarski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kraśnik. Otwarcie sesji.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ Nr 41/2010. Obrady prowadził Pan Ireneusz Ofczarski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kraśnik. Otwarcie sesji."

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ Nr 41/2010 posiedzenia XLI zwyczajnej sesji RADY MIASTA KRAŚNIK przeprowadzonej dnia 18 czerwca 2010r. w budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Kraśniku. Obrady prowadził Pan Ireneusz Ofczarski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kraśnik. Sesja trwała od godz do godz Ad. pkt 1: Otwarcie sesji. Sesję otworzył i powitał wszystkich przybyłych Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kraśnik- Ireneusz Ofczarski. Stwierdził, że sesja Rady Miasta Kraśnik została zwołana zgodnie z przepisami prawa. Wszyscy radni stosownie wcześniej otrzymali materiały wraz z proponowanym porządkiem obrad. Poinformował, że na 21 radnych obecnych jest 19 radnych, co stanowi niezbędne quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Radni obecni na sesji: 1. Jerzy Bednarz, 2. Leszek Biegaj, 3. Ryszard Iracki, 4. Piotr Iwan, 5. Anna Jaszowska, 6. Piotr Krawiec, 7. Wioletta Kudła, 8. Krzysztof Latosiewicz, 9. Agnieszka Lenart, 10. Zbigniew Marcinkowski, 11. Jerzy Misiak, 12. Ireneusz Ofczarski, 13. Dorota Posyniak, 14. Beata Przywara, 15. Tomasz Rubaszko, 16. Marian Tracz, 17. Mirosław Włodarczyk, 18. Jacek Zając, 19. Michał Zimowski. Nieobecni usprawiedliwieni radni: Tadeusz Członka, Mariusz Depta adnotacja Przewodniczącego Rady Miasta Kraśnik na liście obecności. Pisemne usprawiedliwienie radnego Tadeusza Członki stanowi załącznik do protokołu (zał. Nr 1). 1

2 Lista obecności radnych Rady Miasta Kraśnik uczestniczących w sesji stanowi załącznik do protokołu (zał. Nr 2). Osoby spoza Rady Miasta Kraśnik obecne na sesji: 1. Jacek Leńczuk radca prawny Urzędu Miasta Kraśnik, 2. Jacek Dul II z-ca Burmistrza Miasta Kraśnik, 3. Agnieszka Mochol-Dul kierownik Referatu Gospodarki Gruntami Wydziału Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta Kraśnik, 4. Beata Niedziałek Sekretarz Miasta Kraśnik, 5. Marek Wójcik dyrektor Kraśnickiego Ośrodka Edukacji i Nauki, 6. Aneta Tokarzewska Skarbnik Miasta Kraśnik, 7. Mirosław Sznajder wydawca Gazety internetowej, 8. Sławomir Ćwikła prezes Kraśnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Kraśniku, 9. Agnieszka Antoń-Jucha Dziennik Wschodni. Lista obecności osób spoza Rady Miasta Kraśnik uczestniczących w sesji stanowi załącznik do protokołu (zał. Nr 3). Na tym zakończono omawianie tego punktu. Ad. pkt. 2: Przyjęcie porządku obrad. Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kraśnik Ireneusz Ofczarski poinformował radnych, że został złożony przez Burmistrza Miasta Kraśnik wniosek w sprawie uzupełnienia porządku obrad poprzez dodanie następujących pkt: 1. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie wyrażenia zgody na zamianę zabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Kraśnik, na nieruchomość gruntową stanowiącą własność Skarbu Państwa Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie, będącą w trwałym zarządzie Urzędu Skarbowego w Kraśniku. 2. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Annopol na zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Annopolu. Wniosek Burmistrza Miasta Kraśnik w sprawie zmiany porządku obrad stanowi załącznik do protokołu (zał. Nr 4). Radny Piotr Krawiec zaproponował wycofanie z porządku obrad pkt 12: 1. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków. - za przyjęciem wniosku głosowało 15 radnych, - przeciw głosował - 1 radny, 2

3 - wstrzymało się od głosu 3 radnych. Wniosek został przyjęty większością głosów. Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kraśnik Ireneusz Ofczarski poddał pod głosowanie porządek obrad sesji wraz z wnioskiem o jego uzupełnienie: - za przyjęciem porządku obrad głosowało 18 radnych, - wstrzymał się od głosowania 1 radny. Porządek obrad został przyjęty większością głosów. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu XXXIX i XL sesji Rady Miasta Kraśnik. 4. Informacja Burmistrza Miasta o działalności międzysesyjnej. 5. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie zmian w budżecie miasta Kraśnik na rok Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Kraśnik, na rzecz najemców. 7. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Kraśnik, na rzecz najemców. 8. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych działających na terenie miasta Kraśnik prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego. 9. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych zespołów wychowania przedszkolnego lub punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie Miasta Kraśnik. 10. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/255/2009 Rady Miasta Kraśnik z dnia 5 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraśnik. 11. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata będących w posiadaniu Kraśnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółki z o.o. w Kraśniku. 12. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie wyrażenia zgody na zamianę zabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Kraśnik, na nieruchomość gruntową stanowiącą własność Skarbu Państwa Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie, będącą w trwałym zarządzie Urzędu Skarbowego w Kraśniku. 13. Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Annopol na zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Annopolu. 14. Interpelacje i zapytania radnych. 3

4 15. Wolne wnioski. 16. Zakończenie obrad sesji. Na tym zakończono omawianie tego punktu. Ad. pkt 3: Przyjęcie protokołu XXXIX i XL sesji Rady Miasta Kraśnik. Protokoły obrad XXXIX i XL sesji Rady Miasta Kraśnik wyłożone były do wglądu w Biurze Rady Miasta Kraśnik oraz zostały przesłane pod wskazane adresy mailowe poszczególnym radnym. Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kraśnik Ireneusz Ofczarski poinformował, iż protokół XXXIX i XL sesji wiernie odzwierciedlają przebieg sesji. Zapytał, czy są uwagi do protokołów lub ewentualne wnioski o ich uzupełnienie. Wobec braku uwag, poddał pod głosowanie przyjęcie protokołów XXXIX i XL sesji bez odczytywania: - za przyjęciem protokołów głosowało 18 radnych, - wstrzymał się od głosu 1 radny. Protokoły XXXIX i XL sesji Rady Miasta Kraśnik zostały przyjęte większością głosów. Na tym omawianie tego punktu zakończono. Ad. pkt 4: Informacja Burmistrza Miasta o działalności międzysesyjnej. Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kraśnik Ireneusz Ofczarski - zwrócił się do p. Jacka Dula, II z-cy Burmistrza Miasta Kraśnik o przedstawienie informacji w imieniu Burmistrza Miasta Kraśnik. P. Jacek Dul II z-ca Burmistrza Miasta Kraśnik poinformował radnych, że od ostatniej zwyczajnej sesji Rady Miasta Kraśnik Burmistrz Miasta przyjął 75 interesantów. Głównym akcentem tego okresu były obchody XX lecia Samorządu Terytorialnego. W ramach tych obchodów odwiedziły nas delegacje z zaprzyjaźnionych miast partnerskich z: Węgier, Ukrainy, Belgii i Chorwacji. 28 maja 2010r. Burmistrz Miasta podpisał umowę na program Radosna szkoła. 1 czerwca 2010r. Burmistrz Miasta przekazał władzę młodzieży i dzieciom, którzy przez cały dzień brali udział w pracach Urzędu Miasta. W dniach 9 i 10 czerwca 2010r. odbyła się w Kraśniku konferencja PR w Samorządzie. Następnie przedstawił obecnym stan zakończonych inwestycji na terenie miasta: Budowa ul. Szewskiej zakończono I etap za kwotę zł. Wymiana lamp i słupów oświetleniowych w parku miejskim w dz. Fabrycznej. Następnie przedstawił obecnym informację na temat dofinansowania do następujących 4

5 projektów: Rozbudowa infrastruktury turystycznej wokół zalewu kraśnickiego całkowity koszt projektu wynosi zł, wnioskowana kwota dofinansowania zł. Program Chcemy być lepsi z programu operacyjnego Kapitał ludzki wartość tego projektu wynosi zł, dofinansowanie wynosi zł. Program Dobry start z programu operacyjnego Kapitał ludzki wartość programu wynosi zł, dofinansowanie wynosi zł. Następnie przedstawił obecnym zestawienie ogłoszonych, rozstrzygniętych i realizowanych przetargów. Przebudowa ul. Festiwalowej i modernizacji widowni amfiteatru w Kraśniku wykonawca firma EKO-DROGPOL z Urzędowa cena brutto zł. Dostawa wyposażenia hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Kraśniku. Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej ul. Węgierskiej przetarg unieważniono na podstawie art. 93, ust 1 pkt 4, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Remont i rewitalizacja fontanny w parku miejskim w dz. Fabrycznej - przetarg unieważniono na podstawie art. 93, ust 1 pkt 4, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Rozstrzygnięty został przetarg na udzielenie kredytu bankowego na realizację przedsięwzięć termo modernizacyjnych wartość przetargu wynosi zł. Przetarg wygrał Bank Ochrony Środowiska w Lublinie. Rozstrzygnięty został przetarg na dostawę podręczników szkolnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych wartość przetargu wynosi zł. Rozstrzygnięty został przetarg na przebudowę altanek śmietnikowych wartość przetargu wynosi zł. Zadanie będzie wykonywała firma Wod-Bud z Kraśnika. Obecnie jest w trakcie przetarg na obsługę kredytu długoterminowego do wartości zł. Termin otwarcia ofert 29 czerwca 2010r. Rozbudowa infrastruktury turystycznej przy zbiorniku retencyjnym, przyłącze elektryczne i linie kablowego oświetlenia od strony wschodniej. Ogłoszony został przetarg na remont istniejących nawierzchni asfaltowych w Kraśniku na osiedlu Metalowców. W Biuletynie Informacji Publicznej są umieszczone szczegółowe informacje na ten temat. Na tym zakończono omawianie tego punktu obrad. Ad. pkt 5: Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie zmian w budżecie miasta Kraśnik na rok Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kraśnik Ireneusz Ofczarski poprosił p. Anetę Tokarzewską o wprowadzenie do tematu. P. Aneta Tokarzewska Skarbnik Miasta Kraśnik poinformowała radnych, że autopoprawki do uchwały jakie zostaną za chwilę zgłoszone wynikają z następujących zdarzeń finansowych: 1. Realizacja projektu Radosna szkoła oraz umowa jaka została podpisana z 5

6 Kuratorium Oświaty na dostawę pomocy dydaktycznych 2. Dywidenda dostarczona Miastu Kraśnik przez Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Kraśniku 3. Wprowadzenie projektu uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Annopol 4. Zadanie dotyczące rozbudowy infrastruktury turystycznej w ramach RPO 5. Zmiana klasyfikacji budżetowej zadania Altanka integracyjna. Będzie to zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku. W imieniu Burmistrza Miasta zgłosiła następujące autopoprawki do uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie zmian w budżecie Miasta Kraśnik na 2010r. w zał. Nr 1 Plan dochodów budżetu Miasta Kraśnik: 1. Dział 801 Oświata i wychowanie zmniejsza się środki finansowe w wysokości zł 2. Dział 900 Gospodarka komunalna, rozdział 90095, 074 zwiększa się środki finansowe o kwotę zł. Następnie przedstawiła zmiany do uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie zmian w budżecie Miasta Kraśnik na 2010r. w zał. Nr 2 Plan wydatków budżetu Miasta Kraśnik: 1. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział Pozostała działalność zmniejsza się środki finansowe o kwotę zł 2. Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział Szkoły podstawowe zwiększenie środków finansowych o kwotę zł 3. Dział 758 Różne rozliczenia, rozdział Rezerwa ogólna zmniejszenie środków finansowych o kwotę zł 4. Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział Pozostała działalność zwiększa się środki finansowe o kwotę zł 5. Dział 926 Kultura fizyczna i sport, rozdział Obiekty sportowe zmniejsza się środki finansowe o kwotę zł. Stan środków na tym koncie będzie wynosił 0 zł. Następnie przedstawiła zmiany do uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie zmian w budżecie Miasta Kraśnik na 2010r. w zał. Nr 3 Plan wydatków majątkowych budżetu Miasta Kraśnik: 1. Dział 700, rozdział 70095, poz. Nr 23 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej zmniejsza się środki finansowe o kwotę zł 2. Dział 801, rozdział Utworzenie szkolnych placów zabaw - Radosna szkoła zwiększa się środki finansowe o kwotę zł 3. Dział 852, rozdział Altanka integracyjna przy MOPS zwiększenie środków finansowych o kwotę zł 4. Dział 900, rozdział 90095, poz. Nr 38 Infrastruktura sportowo-turystyczna przy zbiorniku retencyjnym RPO zmniejszenie środków finansowych o kwotę zł Tym sposobem zmianie ulegają kwoty ogółem. Następnie przedstawiła zmiany do uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie zmian w budżecie Miasta Kraśnik na 2010r. w zał. Nr 4 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Kraśnik: 1. Poz. Nr 6 wprowadza się nowe zadanie Pomoc finansowa dla Gminy Annopol na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Annopol przeznacza się na to zadanie środki finansowe w wysokości zł Tym sposobem zmianie ulegają kwoty ogółem. Następnie przedstawiła zmiany do uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie zmian w budżecie Miasta Kraśnik na 2010r. w zał. Nr 7 Plan inwestycji wieloletnich budżetu Miasta Kraśnik: 1. Dział 900, rozdział 90095, poz. Nr 2 wprowadza się nowe zadanie Rozbudowa infrastruktury turystycznej wokół zalewu kraśnickiego RPO WL przeznacza się na 6

7 to zadanie w roku 2010 środki finansowe w wysokości zł, w roku 2011 przeznacza się środki finansowe w wysokości zł. Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kraśnik Ireneusz Ofczarski przedstawił opinie dotyczące omawianego tematu, podjęte przez poszczególne komisje resortowe Rady Miasta Kraśnik: 1. Komisja Kultury i Sportu Rady Miasta Kraśnik w dziale Kultura i sport opinia pozytywna, 2. Komisja Edukacji Rady Miasta Kraśnik w dziale Edukacja opinia pozytywna, 3. Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta Kraśnik w dziale Zdrowie, opieka społeczna i bezpieczeństwo publiczne opinia pozytywna, 4. Komisja Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Rady Miasta Kraśnik opinia pozytywna, 5. Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kraśnik opinia pozytywna. Opinie komisji stałych Rady Miasta Kraśnik stanowią załącznik do protokołu (zał. Nr 5). Radny Marian Tracz zapytał, jakie prace będą wykonane nad zalewem kraśnickim w ramach kwoty zł? P. Jacek Dul II z-ca Burmistrza Miasta Kraśnik wyjaśnił radnym, że wniosek obejmuje następujące prace: 1. Oświetlenie od strony wschodniej 2. Budowa stanicy wędkarskiej 3. Urządzenie pola namiotowego i kemping 4. Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Jagiellońskiej 5. Obsługa i promocja tego przedsięwzięcia Radny Mirosław Włodarczyk stwierdził, cyt. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado. O ile pamiętam kiedyś pan Burmistrz Czubiński mówił odnośnie zagospodarowania zalewu, mówił o oddaniu terenów osobom prywatnym, które będą budowały być może kempingi, być może domki i przedstawił taką wizję. Teraz z tego widzę, że co, miasto ma budować kemping. I to będzie miejski kemping? Jak pan to widzi? Bo ja rozumiem, jeżeli teren, który jest przeznaczony, przeprowadza się przetarg z przeznaczeniem na kemping i ktoś sam prywatnie stara się o to i nie robi to miasto, a przede wszystkim ktoś się zastanawia czy rzeczywiście ktoś przyjedzie na ten kemping do Kraśnika, na to pole namiotowe i będzie chciał korzystać z tego. Jak to ma wyglądać, proszę mi powiedzieć? koniec cytatu. P. Jacek Dul II z-ca Burmistrza Miasta Kraśnik stwierdził, cyt. Nie ma kempingu więc nikt do nas nie przyjeżdża. Będziemy mieli kemping, będziemy się starać żeby ludzie przyjeżdżali. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, to tak jak państwo radni wiecie już jedno podejście do sprzedaży części działki na której ma być, stoją te stodoły i to są pod cele gastronomiczne. Robimy drugie podejście do sprzedaży tej działki, wydzielonej już. Szukamy inwestora, który zrealizuje ten program, miasto nie chce tego realizować, bo to jest typowo komercyjna inwestycja. Natomiast jeśli chodzi o kemping to dostajemy te środki unijne. Forma funkcjonowania tego kempingu w przyszłości może być różna, może miasto zarządzać tym, czy instytucja miejska. Może również w drodze przetargu być udostępniona do dzierżawy i eksploatacji tego kempingu podmiotom innym niż miasto. koniec cytatu. 7

8 zabrania głosu w sprawie. Wobec braku chętnych, odczytując nazwiska poszczególnych radnych, poddał pod głosowanie projekt uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie zmian w budżecie miasta Kraśnik na rok Jerzy Bednarz wstrzymał się, 2. Leszek Biegaj za, 3. Ryszard Iracki za, 4. Piotr Iwan za, 5. Anna Jaszowska - za, 6. Piotr Krawiec za, 7. Wioletta Kudła za, 8. Krzysztof Latosiewicz - za, 9. Agnieszka Lenart za, 10. Zbigniew Marcinkowski za, 11. Jerzy Misiak wstrzymał się, 12. Ireneusz Ofczarski za, 13. Dorota Posyniak za, 14. Beata Przywara wstrzymała się, 15. Tomasz Rubaszko za, 16. Marian Tracz wstrzymał się, 17. Mirosław Włodarczyk przeciw, 18. Jacek Zając wstrzymał się, 19. Michał Zimowski za. - za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, - przeciw głosował 1 radny, - wstrzymało się od głosu 5 radnych. Uchwała została podjęta większością głosów. Uchwała Nr XLI/347/2010 Rady Miasta Kraśnik z dnia 18 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kraśnik na rok zabrania głosu w bieżącym punkcie obrad. Wobec braku chętnych, uznał dyskusję za zakończoną. Na tym zakończono omawianie tego punktu obrad. Ad. pkt 6: Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Kraśnik, na rzecz najemców. 8

9 Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kraśnik Ireneusz Ofczarski - poprosił p. Jacka Dula o wprowadzenie do tematu. P. Jacek Dul II z-ca Burmistrza Miasta Kraśnik zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały poprzez likwidację zał. Nr 2. Spowodowane jest to faktem wycofania się najemcy z wykupu lokalu znajdującego się przy ul. Rumiankowej. Do tematu Burmistrz powróci w najbliższym czasie. Fakt likwidacji zał. Nr 2 powoduje wykreślenia 2 w treści projektu uchwały. Pozostałe otrzymałyby kolejną numerację. Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kraśnik Ireneusz Ofczarski przedstawił opinie dotyczące omawianego tematu, podjęte przez poszczególne komisje resortowe Rady Miasta Kraśnik: 1. Komisja Promocji i Przedsiębiorczości Rady Miasta Kraśnik opinia pozytywna, 2. Komisja Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Rady Miasta Kraśnik opinia pozytywna, 3. Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kraśnik opinia pozytywna. Opinie komisji stałych Rady Miasta Kraśnik stanowią załącznik do protokołu (zał. Nr 6). zabrania głosu w sprawie. Wobec braku chętnych, poddał pod głosowanie uchwałę Rady Miasta Kraśnik w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Kraśnik, na rzecz najemców wraz z autopoprawką Burmistrza Miasta. - za podjęciem uchwały głosowało 19 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XLI/348/2010 Rady Miasta Kraśnik z dnia 18 czerwca 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Kraśnik, na rzecz najemców. zabrania głosu w bieżącym punkcie obrad. Wobec braku chętnych, uznał dyskusję za zakończoną. Na tym zakończono omawianie tego punktu obrad. Ad. pkt 7: Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Kraśnik, na rzecz najemców. Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kraśnik Ireneusz Ofczarski przedstawił opinie dotyczące 9

10 omawianego tematu, podjęte przez poszczególne komisje resortowe Rady Miasta Kraśnik: 1. Komisja Promocji i Przedsiębiorczości Rady Miasta Kraśnik opinia pozytywna, 2. Komisja Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Rady Miasta Kraśnik opinia pozytywna, 3. Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kraśnik opinia pozytywna. Opinie komisji stałych Rady Miasta Kraśnik stanowią załącznik do protokołu (zał. Nr 7). zabrania głosu w sprawie. Wobec braku chętnych, poddał pod głosowanie uchwałę Rady Miasta Kraśnik w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Kraśnik, na rzecz najemców. - za podjęciem uchwały głosowało 19 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XLI/349/2010 Rady Miasta Kraśnik z dnia 18 czerwca 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Kraśnik, na rzecz najemców. zabrania głosu w bieżącym punkcie obrad. Wobec braku chętnych, uznał dyskusję za zakończoną. Na tym zakończono omawianie tego punktu obrad. Ad. pkt 8: Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych działających na terenie miasta Kraśnik prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego. Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kraśnik Ireneusz Ofczarski - poprosił p. Marka Wójcika o wprowadzenie do tematu. P. Marek Wójcik dyrektor Kraśnickiego Ośrodka Edukacji i Nauki stwierdził, cyt. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Panie i Panowie radni. W wyniku zmiany ustawy o systemie oświaty, która oprócz obowiązku przekazywania dotacji placówkom niepublicznym wprowadziła w tej zmianie również i dała taką możliwość aby samorząd mógł kontrolować prawidłowość wykorzystania tych przekazywanych dotacji. Do tej pory tego nie było. W związku z tym nasza stara uchwała musiała zostać znowelizowana. W związku z czym został przedstawiony ten projekt na dzisiejszej sesji. Uchwała, która była podejmowana w 2004r. nie 10

11 obejmowała zakresu tej kontroli, w związku z czym zostało to już tu w tej uchwale uzupełnione. Treść uchwały została państwu przedstawiona z tym, że w tej uchwale chciałbym zgłosić autopoprawkę, zamianę jednego słowa, 3 ust. 1 pkt 5 zamiast słowa wykorzystywana wstawić słowo przekazywana. To chciałbym zgłosić jako autopoprawkę. To wszystko. To precyzuje trochę system przekazywania i potem kontroli dotacji. Do tej pory nawet jakby samorząd chciał nie miał prawa wejść do placówki niepublicznej i ją skontrolować jak przebiega wykorzystywanie tej dotacji. Ja przypomnę, że są to pieniądze publiczne. Dziękuję. koniec cytatu. Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kraśnik Ireneusz Ofczarski przedstawił opinie dotyczące omawianego tematu, podjęte przez poszczególne komisje resortowe Rady Miasta Kraśnik: 1. Komisja Edukacji Rady Miasta Kraśnik opinia pozytywna, 2. Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kraśnik opinia pozytywna. Opinie komisji stałych Rady Miasta Kraśnik stanowią załącznik do protokołu (zał. Nr 8). zabrania głosu w sprawie. Wobec braku chętnych, poddał pod głosowanie uchwałę Rady Miasta Kraśnik w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych działających na terenie miasta Kraśnik prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego. - za podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, - wstrzymał się od głosu 1 radny. Uchwała została podjęta większością głosów. Uchwała Nr XLI/350/2010 Rady Miasta Kraśnik z dnia 18 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych działających na terenie miasta Kraśnik prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego. zabrania głosu w bieżącym punkcie obrad. Wobec braku chętnych, uznał dyskusję za zakończoną. Na tym zakończono omawianie tego punktu obrad. Ad. pkt 9: Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych zespołów wychowania przedszkolnego lub punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie Miasta Kraśnik. 11

12 Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kraśnik Ireneusz Ofczarski - poprosił p. Marka Wójcika o wprowadzenie do tematu. P. Marek Wójcik dyrektor Kraśnickiego Ośrodka Edukacji i Nauki stwierdził, cyt. Podobna sytuacja. Nastąpiła zmiana ustawy o systemie oświaty, czyli też zakres kontroli trzeba ustalić w niniejszej uchwale. Ale jeszcze do tego chciałem państwa wprowadzić bliżej trochę w ten temat, ponieważ to jest nowa forma prowadzenia czy uzupełniania publicznych form wychowania przedszkolnego. Natomiast tutaj ustawodawca daje możliwości zakładania takiej formy wychowania przedszkolnego również osobom fizycznym, które mogą prowadzić tą działalność jako stricte prywatną. No i oczywiście samorząd zgodnie z ustawą o systemie oświaty jest zobowiązany do przekazywania dotacji w wysokości min. 40% zgodnie z ustawą, co tutaj w niniejszej uchwale zostało państwu przedstawione. No i również zakres kontroli przekazywania tej dotacji, wykorzystania tej dotacji został określony w niniejsze uchwale. Jak to będzie funkcjonowało trudno powiedzieć. Póki co u nas w Kraśniku jedna placówka taka powstała, która uzyskała pełny wpis do ewidencji placówek niepublicznych, bo to Urząd Miasta rejestruje takie jednostki. Druga się stara. Jak to wygląda ze strony rodziców, trudno powiedzieć bo to u nas raczkuje i rodzice się do tego przyzwyczajają. Chciałem tylko państwu przypomnieć, że u nas jest pełne obłożenie w przedszkolach, jeżeli by była taka możliwość, że rodzice by przysyłali jeszcze więcej dzieci, myślę, że spokojnie by znalazły miejsce w naszych publicznych przedszkolach. Dziękuję. koniec cytatu. Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kraśnik Ireneusz Ofczarski przedstawił opinie dotyczące omawianego tematu, podjęte przez poszczególne komisje resortowe Rady Miasta Kraśnik: 1. Komisja Edukacji Rady Miasta Kraśnik opinia pozytywna, 2. Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kraśnik opinia pozytywna. Opinie komisji stałych Rady Miasta Kraśnik stanowią załącznik do protokołu (zał. Nr 9). P. Marek Wójcik dyrektor Kraśnickiego Ośrodka Edukacji i Nauki stwierdził, cyt. Tutaj też w tej uchwale chciałbym zgłosić autopoprawkę w 6 ust 3 zamianę jednego słowa, zamiast słowa dotację wstawić słowo dokumentację. Dziękuję. koniec cytatu. Radny Ryszard Iracki stwierdził, cyt. Chciałem się zapytać. Sprawa dotyczy tamtej uchwały, tu mam zapisy o tym, ze w przypadku niezgodności wykorzystania tej dotacji, nieprawidłowości, w pierwszej tej poprzedniej uchwale jest zapisane, że będzie ona po prostu podlegała zwrotowi na podstawie przepisów, odrębnych przepisów prawnych. A w tej uchwale jest zapisane o sytuacji według przepisów finansowych. Jaka jest różnica. Jakie to przepisy regulują. koniec cytatu. P. Jacek Leńczuk radca prawny Urzędu Miasta Kraśnik stwierdził, cyt. Szanowni państwo. Prawda jest taka. Moglibyśmy tego w ogóle nawet nie pisać. To tak jak w umowach prawa cywilnego piszemy W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. Proste pytanie, jak nie napiszemy to co zastosujemy? Kodeks cywilny, chcemy czy nie chcemy. Tak samo i tutaj, są to przepisy ustawy o finansach publicznych powszechnie obowiązujące. Gdybyście nawet państwo w ogóle nic nie wspomnieli na ten temat to i tak ta ustawa miałaby zastosowanie. Merytorycznego znaczenia nie ma. koniec cytatu. zabrania głosu w sprawie. Wobec braku chętnych, poddał pod głosowanie uchwałę Rady 12

13 Miasta Kraśnik w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych zespołów wychowania przedszkolnego lub punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie Miasta Kraśnik. - za podjęciem uchwały głosowało 18 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 1 radny nie brał udziału w głosowaniu. Uchwała Nr XLI/351/2010 Rady Miasta Kraśnik z dnia 18 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych zespołów wychowania przedszkolnego lub punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie Miasta Kraśnik. zabrania głosu w bieżącym punkcie obrad. Wobec braku chętnych, uznał dyskusję za zakończoną. Na tym zakończono omawianie tego punktu obrad. Ad. pkt 10: Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/255/2009 Rady Miasta Kraśnik z dnia 5 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraśnik. Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kraśnik Ireneusz Ofczarski - poprosił p. Marka Wójcika o wprowadzenie do tematu. P. Marek Wójcik dyrektor Kraśnickiego Ośrodka Edukacji i Nauki stwierdził, cyt. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Zmiana niniejszej uchwały podyktowana była tym, iż w 2008r. podczas negocjacji przy projekcie uchwały odnośnie wynagradzania nauczycieli i stosownych dodatków do ich pensji, zostały między organem prowadzącym czyli panem Burmistrzem a Związkami Zawodowymi wynegocjowane że tak powiem zapisy dotyczące roku Przypomnę jakie one były. Poszerzony skład związków zawodowych, zarówno NSZZ Solidarność jak i ZNP jak i przedstawicieli pana Burmistrza, uzgodnił, iż oczywiście co jest ustawowo obligatoryjne, ustalił, iż strony zawarły porozumienie dotyczące zapisów regulaminu na 2010r. mające dokonać zmiany w wysokości odpisu minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli z przeznaczeniem na dodatki motywacyjne. Przypomnę, że w tym roku jest to odpis w wysokości 5,5% odpisu na dodatki motywacyjne z przeznaczeniem dla nauczycieli, natomiast wynegocjowane zostało, że zwiększony on będzie o 1%. Przypomnę, że dotychczas dodatek dla wychowawców wynosił 130 zł w przedszkolach 13

14 i szkołach podstawowych, natomiast 150 zł dla nauczycieli uczących w gimnazjum. Obecnie stawki te zostaną podniesione o 20 zł. To jest zobowiązanie, które Burmistrz chciał dotrzymać względem związków zawodowych no i wypełnić ustawowy zapis ustawy o systemie oświaty. koniec cytatu. Godz za zgodą Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Kraśnik obrady opuścił radny Piotr Krawiec. Radny Ryszard Iracki zgłosił wątpliwość, czy poprzednia uchwała nie dotyczyła wskaźnika procentowego inaczej niż obecnie? P. Marek Wójcik dyrektor Kraśnickiego Ośrodka Edukacji i Nauki odpowiedział, że dodatki te były dotychczas wykazywane kwotowo. Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kraśnik Ireneusz Ofczarski przedstawił opinie dotyczące omawianego tematu, podjęte przez poszczególne komisje resortowe Rady Miasta Kraśnik: 1. Komisja Edukacji Rady Miasta Kraśnik opinia pozytywna, 2. Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kraśnik opinia pozytywna. Opinie komisji stałych Rady Miasta Kraśnik stanowią załącznik do protokołu (zał. Nr 10). zabrania głosu w sprawie. Wobec braku chętnych, poddał pod głosowanie uchwałę Rady Miasta Kraśnik w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/255/2009 Rady Miasta Kraśnik z dnia 5 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraśnik. - za podjęciem uchwały głosowało 18 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XLI/352/2010 Rady Miasta Kraśnik z dnia 18 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/255/2009 Rady Miasta Kraśnik z dnia 5 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraśnik. zabrania głosu w bieżącym punkcie obrad. Wobec braku chętnych, uznał dyskusję za zakończoną. Na tym zakończono omawianie tego punktu obrad. 14

15 Ad. pkt 11: Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata będących w posiadaniu Kraśnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółki z o.o. w Kraśniku. P. Jacek Dul II z-ca Burmistrza Miasta Kraśnik zgłosił wniosek w sprawie rozpatrzenia tego pkt porządku obrad po pkt 13 z uwagi na fakt braku osoby mogącej wprowadzić radnych w zagadnienie. zabrania głosu w sprawie. Wobec braku chętnych, poddał wniosek pod głosowanie. - za wnioskiem głosowało 18 radnych. Wniosek został przyjęty jednogłośnie. Ad. pkt 12: Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie wyrażenia zgody na zamianę zabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Kraśnik, na nieruchomość gruntową stanowiącą własność Skarbu Państwa Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie, będącą w trwałym zarządzie Urzędu Skarbowego w Kraśniku. Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kraśnik Ireneusz Ofczarski - poprosił p. Agnieszkę Mochol-Dul o wprowadzenie do tematu. P. Agnieszka Mochol-Dul kierownik Referatu Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta Kraśnik stwierdziła, cyt. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Państwo radni pamiętają, w miesiącu marcu odebraliśmy grunt, 2 działki od Urzędu Skarbowego, które w 2002r. miasto im darowało. Tam były terminy wskazane do zabudowy, te terminy były im przedłużane kilkakrotnie, ale oni ewidentnie nie mieli pomysłu na tą nieruchomość i praktycznie bez walki nam te działki oddali. Wtedy przy naszej darowiźnie również nabyli 4 działki od osób prywatnych. W tym momencie te działki stały im się zbędne, dlatego też Starosta reprezentujący Skarb Państwa wystąpił do Burmistrza z wnioskiem o rozważenie możliwości zamiany tych 4 działek, które pozostały przy ul. Przechodniej. Ich łączna powierzchnia jest 20 arów, na 1 działkę oraz udział w nieruchomości przy ul. Kościuszki, tam gdzie mieści się Urząd Skarbowy oraz Bank. Miasto ma udział tam 1200/6000 tj 18% w tym budynku jak również Miasto jest właścicielem gruntu wokół. Urząd Skarbowy przymierza się w tym momencie do rozbudowania swojej siedziby właśnie w tym miejscu i za pośrednictwem Starosty zwrócił się z wnioskiem czy nie można by dokonać zamiany tych nieruchomości. W naszej ocenie jest to bardzo korzystna zamiana dla miasta, dlatego, że my w tym momencie po odzyskaniu 2 działek miejskich oraz uzyskanie tych 4 działek w ramach zamiany będziemy mieć grunt około 45 arów, który może być przygotowany do zagospodarowania pod usługi. Natomiast tamta nieruchomość, ja przypominam, że pozostały udział w budynku ma właśnie Skarb Państwa. Także to by był rodzaj formy uregulowania stanu prawnego. 15

16 Jeden właściciel co do całego budynku, nie ma problemów jeśli chodzi o nakłady, inwestycje itd oraz ten grunt wokół. Między Skarbem Państwa a jednostką samorządu terytorialnego zamiana może dojść bez dopłaty, tak przewiduje przepis ustawy o gospodarce. Dziękuję. koniec cytatu. Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kraśnik Ireneusz Ofczarski przedstawił opinie dotyczące omawianego tematu, podjęte przez poszczególne komisje resortowe Rady Miasta Kraśnik: 1. Komisja Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Rady Miasta Kraśnik opinia pozytywna, 2. Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kraśnik opinia pozytywna. Opinie komisji stałych Rady Miasta Kraśnik stanowią załącznik do protokołu (zał. Nr 12). zabrania głosu w sprawie. Wobec braku chętnych, poddał pod głosowanie uchwałę Rady Miasta Kraśnik w sprawie wyrażenia zgody na zamianę zabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Kraśnik, na nieruchomość gruntową stanowiącą własność Skarbu Państwa Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie, będącą w trwałym zarządzie Urzędu Skarbowego w Kraśniku. - za podjęciem uchwały głosowało 18 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XLI/354/2010 Rady Miasta Kraśnik z dnia 18 czerwca 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę zabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Kraśnik, na nieruchomość gruntową stanowiącą własność Skarbu Państwa Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie, będącą w trwałym zarządzie Urzędu Skarbowego w Kraśniku. zabrania głosu w bieżącym punkcie obrad. Wobec braku chętnych, uznał dyskusję za zakończoną. Na tym zakończono omawianie tego punktu obrad. Ad. pkt 13: Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Annopol na zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Annopolu. Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kraśnik Ireneusz Ofczarski wyjaśnił radnym, że sprawa ta była omawiana przy opiniowaniu zmian w budżecie miasta. Przedstawił opinie dotyczące omawianego tematu, podjętą przez Komisję Budżetu i Finansów Rady Miasta Kraśnik: 16

17 1. Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kraśnik opinia pozytywna. Opinia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Kraśnik stanowi załącznik do protokołu (zał. Nr 13). zabrania głosu w sprawie. Wobec braku chętnych, poddał pod głosowanie uchwałę Rady Miasta Kraśnik w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Annopol na zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Annopolu. - za podjęciem uchwały głosowało 18 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XLI/355/2010 Rady Miasta Kraśnik z dnia 18 czerwca 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Annopol na zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Annopolu. zabrania głosu w bieżącym punkcie obrad. Wobec braku chętnych, uznał dyskusję za zakończoną. Godz za zgodą Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Kraśnik obrady opuścił radny Michał Zimowski. Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kraśnik Ireneusz Ofczarski zarządził przerwę w obradach sesji Rady Miasta Kraśnik. Przerwa w obradach od godz do godz Na tym zakończono omawianie tego punktu obrad. Ad. pkt 11: Dokończenie: Podjęcie uchwały Rady Miasta Kraśnik w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata będących w posiadaniu Kraśnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółki z o.o. w Kraśniku. Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kraśnik Ireneusz Ofczarski - poprosił p. Sławomira Ćwikłę o wprowadzenie do tematu. P. Sławomir Ćwikła prezes Kraśnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Kraśniku wyjaśnił członkom Komisji, że ceny wody i ścieków podnoszone były kilka lat temu. W związku z tym, że wzrastają ceny m.in. energii zachodzi konieczność 17

18 podniesienia cen. Będzie ona jednak dotyczyć jedynie ceny wody o 0,15 zł/m 3, ceny ścieków nie ulegną zmianie. Przy rozpatrywaniu taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, niezbędne jest podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata będących w posiadaniu Kraśnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Kraśniku. Następnie przedstawił członkom Komisji inwestycje jakie będzie wykonywała spółka w najbliższym czasie: 1. Tzw bajpas obejmujący ul. Urzędowską z ul lecia 2. Przebudowa starego kolektora na ul. Urzędowskiej 3. Sprawa gospodarki osadowej na terenie oczyszczalni ścieków Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kraśnik Ireneusz Ofczarski przedstawił opinie dotyczące omawianego tematu, podjęte przez poszczególne komisje resortowe Rady Miasta Kraśnik: 1. Komisja Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Rady Miasta Kraśnik opinia pozytywna, 2. Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kraśnik opinia pozytywna. Opinie komisji stałych Rady Miasta Kraśnik stanowią załącznik do protokołu (zał. Nr 11). Radny Piotr Iwan stwierdził, cyt. Generalnie to tak prawdę mówiąc mnie ten plan się nie podoba z tego względu, że jest tam zawarta kwota zł i tak naprawdę to jest wszystko zebrane co powinno się zrobić. Ja tak do końca nie jestem przekonany czy rada powinna taki plan przegłosować chociażby z takiego względu, że w sytuacji takiej kiedy zatwierdzamy plan. Tak naprawdę narzucamy w tym momencie KPWiK-owi realizowanie określonych inwestycji. Już na wstępie mówimy, że przez najbliższe 3 lata KPWiK ma zrobić inwestycje za zł. No to w związku z tym moje pytanie, skąd wziąć na to pieniądze. No nie analizowaliśmy tu sytuacji powiedzmy finansowej KPWiK-u ale wiemy, że są jakieś wolne środki 5 czy zł. Są kwoty z amortyzacji zł rocznie no to suma sumarum daje nam to 12 czy zł. A my sobie tutaj siądziemy, zagłosujemy za tym żeby te inwestycje były w wysokości zł. No to napiszmy też konkretnie i stwierdźmy sobie skąd pozostałe zł? Równie dobrze można było sobie napisać na zł. Tylko nie wiem czy to nie za bardzo jest dziecinne podejście. Wpisać wszystko w plan, powiedzieć, że zł wiedząc, że się ma zł. To jedno z drugim nie współgra. Natomiast możliwością jest taką, że może byśmy zobowiązali prezesa do tego żeby w ciągu 3 lat przynajmniej te zł pozostałych pozyskał ze środków zewnętrznych unijnych. Ja myślę, że rada powinna jakiś bodziec, oddziaływanie stosować w stosunku do KPWiK-u, który jest spółką miejską, no i obligować do tego żeby te środki zewnętrzne były pozyskiwane. W tamtym tygodniu w Rzeczypospolitej był dosyć ciekawy artykuł odnośnie Biłgoraja, który pozyskał zł właśnie na takie inwestycje wodociągowokanalizacyjne. Myślę, że albo prezes by nam tu wytłumaczył skąd pozostałe zł do realizacji tego planu weźmie, jak nie to myślę, że powinniśmy w planie zawrzeć taki zapis, który by obligował jednak KPWiK do podjęcia usilnych działań do tego żeby takie środki zewnętrzne pozyskać. Dziękuję. koniec cytatu. P. Sławomir Ćwikła prezes Kraśnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Kraśniku stwierdził, cyt. Panie Przewodniczący, wysoka Rado. Jako radny powiatowy mogę tylko jedną taką rzecz sformułować, że w powiecie często podejmujemy uchwały tzw intencyjne na poszczególne inwestycje. I one potem są wykreślane i znowu je podejmujemy. Abstrahując od tego, że jest to taka forma dziecinady. Z drugiej strony przedsiębiorstwo jak by to powiedzieć, Unia Europejska finansuje głównie zadania tzw 18

19 miękkie. Te zadania nasze są tzw zadaniami twardymi na które niechętnie są pieniądze dla przedsiębiorstwa. Takie pieniądze może pozyskać Gmina Miejska Kraśnik, natomiast spółka ma problemy. My jesteśmy, powiem, w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska, ujęci jesteśmy i mamy szansę na dotację jeżeli chodzi o modernizację gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków. Aczkolwiek rząd dotacji zł to się przekłada potem na amortyzację. I wszystko trzeba rozważyć w momencie zarządzania przedsiębiorstwem. Taka gospodarka nakazowo-rozdzielcza będzie gorsza od tej którą my tutaj realizujemy i tutaj przedłożyliśmy radzie. Jest plan, który chcemy zrealizować. On jest zgodny z planem zagospodarowania miasta, nie robi konfliktów, a jest możliwy do realizacji w oparciu o własne środki lub środki z zewnątrz. koniec cytatu. Zacytował art. 15 i 21 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę. Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kraśnik Ireneusz Ofczarski przypomniał, że intencją radnego Iwana było wskazanie źródeł finansowania tak wielu inwestycji. P. Sławomir Ćwikła prezes Kraśnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Kraśniku poinformował radnych, że środki na realizację inwestycji spółka zamierza pozyskać z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Radny Jerzy Misiak stwierdził, że w przedstawionym planie brakuje inwestycji zaplanowanych w dzielnicy Stacja Kolejowa. P. Sławomir Ćwikła prezes Kraśnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Kraśniku wyjaśnił radnym, że w dzielnicy Stacja Kolejowa planowane jest wykonanie tzw bajpasu od ul. Przemysłowej do stacji kolejowej, tak żeby uchronić ujęcie wody, które się tam znajduje. W przypadku kanalizacji niezbędne jest zwiększenie średnicy przepływu sieci kanalizacyjnej od ul. Urzędowskiej. Radny Jerzy Misiak stwierdził, że rolą Urzędu Miasta oraz Rady Miasta jest dbanie o ekologie czyli m.in. budowanie kolektora sanitarnego. Zapytał również jak się mają dotychczasowe działania do funkcjonowania gminy w ramach programu Czyste miasto. Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kraśnik Ireneusz Ofczarski uważa, że w tym temacie wszystkie strony mają racje. Faktem jest to, że jeśli się wykonuje inwestycje to ona będzie pośrednio rzutować na cenę wody i ścieków. Radny Mirosław Włodarczyk zapytał o stan sanitarny wody, która jest bardzo mocno chlorowana. P. Sławomir Ćwikła prezes Kraśnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Kraśniku wyjaśnił radnym, że raz na miesiąc pobierane są próbki wody, które są wysyłane do 3 organizacji nadzorujących badanie jakości wody. Sprawa chlorowania wody uzależniona jest od decyzji Terenowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej. zabrania głosu w sprawie. Wobec braku chętnych, poddał pod głosowanie uchwałę Rady Miasta Kraśnik w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata będących w posiadaniu Kraśnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółki z o.o. w Kraśniku. - za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 19

20 - wstrzymało się od głosu 5 radnych. Uchwała została podjęta większością głosów. 1 radny nie brał udziału w głosowaniu. Uchwała Nr XLI/353/2010 Rady Miasta Kraśnik z dnia 18 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata będących w posiadaniu Kraśnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółki z o.o. w Kraśniku. zabrania głosu w bieżącym punkcie obrad. Wobec braku chętnych, uznał dyskusję za zakończoną. Na tym zakończono omawianie tego punktu obrad. Ad. pkt 14: Interpelacje i zapytania radnych. Radny Jacek Zając stwierdził, cyt. Uczestnicząc w posiedzeniu Komisji Zdrowia zaproszeni byli lekarze z POZ. M. in. był p. Skwara, który swoje gabinety ma przy ul. Kościuszki i zgłaszał taki problem odnośnie niszczejącego budynku, który należy do Miasta i w którym oni mają swoją siedzibę. Chciałbym zapytać kto ma te remonty wykonywać? Tam zgłaszał taką historię, że gdzieś mu drzewo rośnie na ganku, że są zacieki, że się drzwi wyłamały to przyszli fachowcy i skręcili na śrubę. Jeżeli w tej chwili musiałby kogoś wynosić na noszach to nie ma takiej możliwości. Ten problem zgłasza do KPM ale brak jest jakiejkolwiek reakcji. Ja sobie przypominam, że na poprzedniej komisji, chyba rok temu też był ktoś z tamtych budynków i oni zgłaszali znowuż problem z dachem. To jest budynek zabytkowy i nie wiem czy my mamy go pozostawiać jako Gmina żeby on niszczał, dalej popadał w ruinę czy to ci którzy dzierżawią, wynajmują tam lokale mają o niego zadbać. Chciałbym się tego dowiedzieć. Druga sprawa to też dowiedziałem się na komisji m.in., że była powołana specjalna firma, która za kwotę ok zł wykonała przegląd placów zabaw, tzn. sprawdzała wyposażenie pod kątem przydatności chyba, sprawności tych urządzeń. Chciałbym się zapytać czy aż takie pieniądze musieliśmy na to wydać, czy nie mógł to być pracownik urzędu, który jeśli nie może w godzinach swojej pracy to nawet po pracy w ramach godzin nadliczbowych, który by przeszedł i swoim okiem sprawdziłby gdzie jest huśtawka oberwana, gdzie są połamane ławki, który mógłby sporządzić takie sprawozdanie i myślę, że nie kosztowałoby to nas zł a powiedzmy zł czy nawet mniej. Czy musieliśmy takie pieniądze wydać? MOPS co prawda ale MOPS ma pieniądze od nas. I tutaj tak się nasuwa, że tutaj nie remontujemy jakiś zabytkowych kamieniczek bo to się okazuje, że to jest może za drogie a wydajemy zł na ściągnięcie firmy gdzieś spod Warszawy bodajże, która tu przyjeżdża i bierze grube pieniądze za sporządzenie takiego kosztorysu i sprawozdania. Chciałbym jeszcze poznać rozliczenie, wykaz finansowy jakiś, na 20

21 co idą pieniądze przeznaczone na zarządzanie zbiornikiem retencyjnym. Kiedy zarządcą zbiornika był KPM, kosztowało nas to ok zł rocznie, w tej chwili kiedy jest firma WIZJER wychodzi to ok zł rocznie. A więc kwota wzrosła zł. Chciałbym poznać, chciałbym otrzymać takie rozliczenie, wyliczenie na co te pieniądze są przeznaczane. Ile jest na koszenie, ile jest na, właściwie to nie wiem co tam się więcej robi, bo nic innego nie zauważyłem, żadnych innych działań. koniec cytatu. Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kraśnik Ireneusz Ofczarski zapytał, czy odpowiedzi radny życzy sobie na piśmie? Radny Jacek Zając odpowiedział, cyt. Tak będę chciał na piśmie bo właśnie chciałem się też odnieść od formuły jaka jest w tej chwili. Pan Przewodniczący Członka wprowadził Interpelacje, są zgłaszane na koniec i dla mnie mija się to z celem, bo jeżeli interpelacje były na początku sesji, urzędnicy mogli się zapoznać, mogli udzielić jeszcze odpowiedzi pod koniec i w wolnych wnioskach można było coś jeszcze przedyskutować, a w tej chwili no nie ma. Ja dostanę odpowiedź na piśmie gdzieś za miesiąc, chyba jest taka procedura, poleconym ekspresem jak zwykle przyjdzie żeby gdzieś tam aby żeby odebrać, żeby się w terminie wyrobić, no i tak to bywa. Jeżeli na gorąco o czymś możemy porozmawiać, wyjaśnić sobie to zaoszczędzi to może i pracy i czasu i jesteśmy w temacie na bieżąco. Taki mój wniosek jeszcze, no niejako wyprzedzam troszeczkę pkt i w wolnych wnioskach składam taki wniosek, właśnie o to żeby przywrócić interpelacje i zapytania na początek sesji. Dziękuję bardzo. koniec cytatu. Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kraśnik Ireneusz Ofczarski wyjaśnił radnym, że zwyczaj ten jest stosowany w innych radach. Jako przykład podał Radę Powiatu Kraśnik, gdzie interpelacje znajdują się na końcu porządku posiedzenia. Przypomniał jednocześnie, że ustalenie porządku posiedzenia jest kompetencją Przewodniczącego Rady. Porządek można zmienić poprzez głosowanie radnych. Radny Jacek Zając stwierdził, cyt. Panie Ireneuszu, nie jestem tak długo w radzie jak pan, ale bodajże 7 lat i przez 7 lat funkcjonowało to tak, że na początku to nikomu nie przeszkadzało. Dopiero w ostatnim okresie jakieś 2 czy 3 miesiące temu, ktoś wpadł na taki a nie inny pomysł. No nie wiem, ja zgłaszam taki wniosek, taki problem bo uważam, że to jest nieżyciowe. koniec cytatu. Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kraśnik Ireneusz Ofczarski stwierdził, cyt. Ja po prostu proponuję, że jak będzie następna sesja i że tak powiem harmonogram będzie panu nie odpowiadał to pan zgłosi formalny wniosek, bo w tej chwili przegłosowanie tego wniosku myślę mija się z celem, bo to już nie dotyczy tego. Rozumiem, że to jest apel. koniec cytatu. Radny Mirosław Włodarczyk stwierdził, cyt. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado. Panie Burmistrzu. Odbywała się w tym roku ponownie konferencja ogólnopolska PR konferencja w domu kultury. W tamtym roku kosztowała ona ponad zł. Chciałbym zapytać, jaki koszt był w tym roku tej konferencji i czy to jest zasadne żeby ona się odbywała w Kraśniku i żebyśmy my ponosili koszty takich konferencji? Dziękuję. koniec cytatu. Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kraśnik Ireneusz Ofczarski zapytał, czy odpowiedź ma być udzielona na piśmie? Radny Mirosław Włodarczyk odpowiedział, że oczekuje odpowiedzi na piśmie. 21

P r o t o k ó l XXIX/14. z XXIX sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 kwietnia 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku.

P r o t o k ó l XXIX/14. z XXIX sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 kwietnia 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. P r o t o k ó l XXIX/14 z XXIX sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 kwietnia 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. Obrady rozpoczęto się o godzinie od 13 00 zakończono o godzinie

Bardziej szczegółowo

Protokół. XXIX sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. z dnia 14 listopada 2012r.

Protokół. XXIX sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. z dnia 14 listopada 2012r. Protokół XXIX sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji z dnia 14 listopada 2012r. 1 Ad 1. Otwarcie obrad sesji. Pan Robert Pieszczoch, Przewodniczący Rady Powiatu w Sanoku, otworzył posiedzenie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku

Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku W sesji udział wzięło 15 Radnych na stan 17 Radnych oraz zaproszeni goście. Godzina rozpoczęcia sesji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr XIX.2016 z sesji Rady Gminy Chrząstowice z dnia 14 grudnia 2016 r.

PROTOKÓŁ nr XIX.2016 z sesji Rady Gminy Chrząstowice z dnia 14 grudnia 2016 r. PROTOKÓŁ nr XIX.2016 z sesji Rady Gminy Chrząstowice z dnia 14 grudnia 2016 r. XIX sesja Rady Gminy Chrząstowice odbyła się w klubie samorządowym w Chrząstowicach, w godzinach od 16.35 do 18.15. Na ustawowy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska odbytego w dniu r.

Protokół Nr 15/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska odbytego w dniu r. Protokół Nr 15/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska odbytego w dniu 8.12.2015r. Radni obecni wg. załączonej listy obecności. 1. Otwarcie posiedzenia, zmiany

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. - za wprowadzeniem tego punktu głosowało 20 Radnych

PROTOKÓŁ. - za wprowadzeniem tego punktu głosowało 20 Radnych RADA POWIATU w Siedlcach BR.0002.10.2016 PROTOKÓŁ z XXIII Sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach, odbytej w dniu 14 listopada 2016 roku w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40. Wiceprzewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2016 z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Karczmiska odbytej dnia 23 marca 2016 r.

Protokół Nr XVII/2016 z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Karczmiska odbytej dnia 23 marca 2016 r. Protokół Nr XVII/2016 z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Karczmiska odbytej dnia 23 marca 2016 r. Obrady XVII Sesji Rady Gminy Karczmiska odbyły się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 1. Otwarcie sesji.

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku.

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Sesja odbyła się Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu:

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu: AB.0002.12.2015 Protokół XII/15 XII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 06 listopada 2015 roku, która odbyła się w Ośrodku Kultury w Młynarach. Na ogólną liczbę 15 radnych w sesji udział

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r.

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. Obecni : Według załączonej listy obecności ( załącznik nr 1 protokołu ). Porządek posiedzenia : 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

Ad.pkt. 2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Słupska za I półrocze 2016 roku

Ad.pkt. 2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Słupska za I półrocze 2016 roku 1 Protokół Nr 21/16 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 16 września 2016 r. 1. Sprawy regulaminowe. Przewodnicząca Komisji Jadwiga Stec otworzyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r. PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r. Protokół nr V/15 obrad sesji zwyczajnej Rady Powiatu Sulęcińskiego w świetlicy Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych

Bardziej szczegółowo

Z SESJI RADY GMINY KOMPRACHCICE

Z SESJI RADY GMINY KOMPRACHCICE RG.0002.19.S.VII.2016 PROTOKÓŁ Nr XIX.2016 Z SESJI RADY GMINY KOMPRACHCICE która odbyła się w dniu 7 listopada 2016 r. w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Komprachcicach przy ul. Kolejowej 3 w Komprachcicach

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r.

P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r. P R O T O K Ó Ł obrad XXI -nadzwyczajnej sesji IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012 r. XXI Sesja IV kadencji Rady Powiatu w Kraśniku rozpoczęła się o godz. 14.00 w budynku Starostwa

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 40/2013 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 9 grudnia 2013 roku

Protokół nr 40/2013 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 9 grudnia 2013 roku Protokół nr 40/2013 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 9 grudnia 2013 roku W posiedzeniu uczestniczyli: członkowie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz pozostałych Komisji Rady Miejskiej.

Bardziej szczegółowo

Znak: BRM /09. Rada Miasta Nowego Sącza

Znak: BRM /09. Rada Miasta Nowego Sącza Znak: BRM.0053-44/09 Rada Miasta Nowego Sącza Protokół Nr XLIV/2009 z posiedzenia XLIV Sesji Rady Miasta Nowego Sącza zwołanej w dniu 24 marca 2009 r. Ad. 1 Obrady XLIV Sesji Rady Miasta Nowego Sącza w

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł obrad XLIV sesji III kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 5 marca 2010 r.

P R O T O K Ó Ł obrad XLIV sesji III kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 5 marca 2010 r. P R O T O K Ó Ł obrad XLIV sesji III kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 5 marca 2010 r. XLIV Sesja III kadencji Rady Powiatu w Kraśniku rozpoczęła się o godz. 14.00 w budynku Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Protokół. XI sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. z dnia 15 lipca 2011r.

Protokół. XI sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. z dnia 15 lipca 2011r. Protokół XI sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji z dnia 15 lipca 2011r. Ad 1. Otwarcie obrad sesji. Pan Robert Pieszczoch, Przewodniczący Rady Powiatu w Sanoku, otworzył posiedzenie XI

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. Czas trwania obrad - godz.13 30 14 30

Bardziej szczegółowo

Ustawowy skład Rady Gminy 15 radnych Radnych obecnych na sesji wg listy obecności 15

Ustawowy skład Rady Gminy 15 radnych Radnych obecnych na sesji wg listy obecności 15 PROTOKÓŁ Nr VIII/15 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Secemin odbytej w dniu 10 lipca 2015 r. w sali narad Urzędu Gminy w Seceminie w godz. od 9 00 do 9 40. Sesji przewodniczył Pan Henryk Lis Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

6) wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata

6) wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata P R O T O K Ó Ł Nr XI/2011 Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 15 lipca 2011 r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie XI Sesję Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w dniu 15

Bardziej szczegółowo

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie.

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie. Protokół nr LVII/2014 z obrad nadzwyczajnej LVII sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego odbytej w dniu 7 października 2014 r. w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia Dobrzynia Ad. 1 O godzinie 15.00 nadzwyczajną

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie otworzył Przewodniczący komisji Grzegorz Jaworski. Powitał zgromadzonych, stwierdziła prawomocność obrad i odczytała porządek posiedzenia:

Posiedzenie otworzył Przewodniczący komisji Grzegorz Jaworski. Powitał zgromadzonych, stwierdziła prawomocność obrad i odczytała porządek posiedzenia: PROTOKÓŁ Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2015 roku Lista obecności radnych w załączeniu. Posiedzenie otworzył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

XLIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA

XLIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA STENOGRAM XLIX SESJI RADY MIASTA KRAKOWA VII KADENCJI odbytej w dniu Lp. SPIS TREŚCI Temat Numer strony 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany. 3 2. Interpelacje Radnych. 3

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR VI/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji 14.00. Sesję Sesja odbyła się w sali obrad Urzędu Miasta przy ul. Dąbrowskiego

Bardziej szczegółowo

Ad 3 Pani Przewodnicząca Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy odczytała proponowany porządek obrad, który stanowi zał. nr 2 nin. protokołu.

Ad 3 Pani Przewodnicząca Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy odczytała proponowany porządek obrad, który stanowi zał. nr 2 nin. protokołu. Protokół nr 2/14 z posiedzenia Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy, które odbyło się w dniu 4 grudnia 2014 r., o godz. 15.00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rudziniec. Ad 1,2 Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXIX /2016

P R O T O K Ó Ł Nr XXIX /2016 1 P R O T O K Ó Ł Nr XXIX /2016 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Koprzywnicy, która odbyła się dnia 5 października 2016 r. w sali konferencyjnej - budynku U M. i G w Koprzywnicy. Sesja rozpoczęła

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r.

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. ROI.0012.3.7.2012 kat. arch. A Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III/14 z III sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 12 grudnia 2014 r.

Protokół nr III/14 z III sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 12 grudnia 2014 r. RM. 0002.3.2014 Protokół nr III/14 z III sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 12 grudnia 2014 r. III sesja Rady Miejskiej odbyła się w Domu Kultury Uśmiech w Ożarowie Mazowieckim przy ul.

Bardziej szczegółowo

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1.

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1. 1 Protokół Nr VI/2015 z obrad VI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stężyca, które odbyły się w dniu 29 kwietnia 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Stężycy. Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r.

PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r. PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r. Sesja odbywała się od godz.10.00 do godz. 10.45 Sesji przewodniczyła Przewodnicząca Rady Miasta Pani Halina Skorek-Kawka. W sesji

Bardziej szczegółowo

Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 12 radnych, 2 radnych ( Słomiński i Szałwiński ) wstrzymało się od

Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 12 radnych, 2 radnych ( Słomiński i Szałwiński ) wstrzymało się od P r o t o k ó ł Nr VIII/04 z obrad XIX sesji Rady Gminy w Rogowie odbytej w dniu 29 grudnia 2004r pod przewodnictwem przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Długokęckiego. Na obrady sesji przybyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku.

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr X/2015

P r o t o k ó ł Nr X/2015 P r o t o k ó ł Nr X/2015 z odbytej X sesji Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. w dniu 24 czerwca 2015r. w sali Urzędu Stanu Cywilnego Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śl. w godzinach od 14 10 do 15 15. Obecnych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIV/2016

Protokół Nr XXIV/2016 Protokół Nr XXIV/2016 z XXIV sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 25 kwietnia 2016 roku o godz. 13.00 w sali Miejskiej Biblioteki Publicznej

Bardziej szczegółowo

Protokół obrad XXIII Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku

Protokół obrad XXIII Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku Protokół obrad XXIII Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu 20.06.2013 roku Otwarcia obrad sesji w dniu 20 czerwca 2013 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku Przewodniczący Rady Gminy Janusz Konieczny o godzinie 11-tej otworzył obrady XVII Sesji Rady Gminy. Po powitaniu radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie

Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Czas trwania obrad: 10 00 10 18 Sesja została zwołana

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 z obrad XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie, odbytej w dniu 15 marca 2013 roku w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie w godz. 10 05 11 25 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXVII/2017 z SESJI RADY MIEJSKIEJ w SULEJOWIE z dnia 07 marca 2017 r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVII/2017 z SESJI RADY MIEJSKIEJ w SULEJOWIE z dnia 07 marca 2017 r. PROTOKÓŁ Nr XXXVII/2017 z SESJI RADY MIEJSKIEJ w SULEJOWIE z dnia 07 marca 2017 r. Ustawowa liczba ch 15 Liczba radnych obecnych na sesji 12 Liczba radnych nieobecnych na sesji 3 Obrady sesji rozpoczęły

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV/2016. z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie. odbytej w dniu 3 marca 2016 roku w sali konferencyjnej. Urzędu Miejskiego w Zawidowie.

Protokół nr XV/2016. z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie. odbytej w dniu 3 marca 2016 roku w sali konferencyjnej. Urzędu Miejskiego w Zawidowie. Protokół nr XV/2016 z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie odbytej w dniu 3 marca 2016 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zawidowie. Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Pilarski o godzinie 17.00

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski o godz. 14:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku

Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu 25.09.2014 roku Otwarcia obrad sesji w dniu 25 września 2014 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku

Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku Rozpoczęcie sesji godz. 10:00 Zakończenie sesji godz. 15:00 Sesja odbyła się w sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 30 lipca 2014 r.

Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 30 lipca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/2010 z sesji Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 24 września 2010 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/2010 z sesji Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 24 września 2010 roku P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/2010 z sesji Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 24 września 2010 roku Na ogólną liczbę 15 radnych, obecnych było 15 radnych (lista obecności w załączeniu). Ponadto w sesji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXII/2016 Z SESJI RADY GMINY W ZALESZANACH odbytej w dniu 18 października 2016 roku

PROTOKÓŁ Nr XXII/2016 Z SESJI RADY GMINY W ZALESZANACH odbytej w dniu 18 października 2016 roku PROTOKÓŁ Nr XXII/2016 Z SESJI RADY GMINY W ZALESZANACH odbytej w dniu 18 października 2016 roku O godz. 14.00 Przewodniczący Rady Gminy Lucjan Kutyła dokonał otwarcia XXII Sesji Rady Gminy, powitał radnych

Bardziej szczegółowo

Porządek posiedzenia:

Porządek posiedzenia: 1 BRMG-0012/KR-I/07/2015 PROTOKÓŁ NR 9-7/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska, które odbyło się 1 czerwca 2015 r. w sali 007 Nowy Ratusz, ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku. Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 8/11. Posiedzeniu przewodniczył Jacek Wróblewski Przewodniczący ww. Komisji. Ad-1.Do powyższego porządku obrad nie wniesiono żadnych uwag.

Protokół Nr 8/11. Posiedzeniu przewodniczył Jacek Wróblewski Przewodniczący ww. Komisji. Ad-1.Do powyższego porządku obrad nie wniesiono żadnych uwag. Protokół Nr 8/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 20.10.2011r. o godz.14.00-15.50 w sali nr 32 Urzędu Miejskiego w Pabianicach Posiedzeniu przewodniczył Jacek Wróblewski Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXV/09. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XXXV/09. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XXXV/09 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset - Przewodniczący Rady Gminy Dłutów.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 125/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 30 września 2014 r.

Protokół nr 125/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 30 września 2014 r. Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz. 14.10. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Dariusz Ejchart Starosta Sulęciński 2. Magdalena Chochulska członek Zarządu 3. Marian Burdzy członek Zarządu Z głosem doradczym:

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia roku i

Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia roku i 1 Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia 29.11.2007 roku i 06.12.2007 roku Posiedzenie Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 14 z posiedzenia Komisji Budżetowo - Gospodarczej, z dnia 13 czerwca 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 14 z posiedzenia Komisji Budżetowo - Gospodarczej, z dnia 13 czerwca 2007 roku PROTOKÓŁ nr 14 z posiedzenia Komisji Budżetowo - Gospodarczej, z dnia 13 czerwca 2007 roku O godzinie 15 30 posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący Filip Rżewski, przywitał wszystkich zebranych i stwierdził

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r.

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (8 radnych) stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15 Protokół nr 11/2015 Dnia 15 października 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Wolsztynie. Komisja Wolsztyn, 15 października 2015 r. Budżetowa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2016 z dziesiątej Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec. odbytej w dniu 1 marca 2016 r.

Protokół Nr X/2016 z dziesiątej Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec. odbytej w dniu 1 marca 2016 r. Protokół Nr X/2016 z dziesiątej Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec odbytej w dniu 1 marca 2016 r. Ad.1 Otwarcie X sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec i stwierdzenie kworum. Przewodniczący Rady,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR 40/VII/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Dębowiec na 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał projekt porządku obrad pod głosowanie.

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał projekt porządku obrad pod głosowanie. PROTOKÓŁ Nr XXXVII/2014 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Końskich odbytej w dniu 16 stycznia 2014 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich W nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Końskich wzięło

Bardziej szczegółowo

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 R A D A G M I N Y M A Ł A W I E Ś VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 29 czerwca 2015 r. 0 Protokół Nr VII / 2015 z obrad Sesji Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 czerwca 2015r.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XIX/12 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 28 marca 2012r. godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda

Protokół nr XIX/12 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 28 marca 2012r. godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Protokół nr XIX/12 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 28 marca 2012r. godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Obrady XIX Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 13:00 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 37/6/2013 Komisja Budżetu i Finansów dn. 01 lipca 2013 r.

Protokół Nr 37/6/2013 Komisja Budżetu i Finansów dn. 01 lipca 2013 r. Protokół Nr 37/6/2013 Komisja Budżetu i Finansów dn. 01 lipca 2013 r. Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Gleń Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów. Ad. 1 Pan Andrzej Gleń stwierdził na podstawie

Bardziej szczegółowo

z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gminy Rady Miejskiej w Bytowie

z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gminy Rady Miejskiej w Bytowie OR.0012.2.14.2015.PD P r o t o k ó ł Nr 14/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gminy Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 20listopada 2015 r. Obecni: Aleksander Pradella, Lucyna Kapeluch,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/2011 z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp. odbytej w dniu 26 maja 2011 roku w godz. od 16 00 do 18 00

Protokół Nr VII/2011 z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp. odbytej w dniu 26 maja 2011 roku w godz. od 16 00 do 18 00 Protokół Nr VII/2011 z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp. odbytej w dniu 26 maja 2011 roku w godz. od 16 00 do 18 00 W sesji uczestniczyło 14 radnych (ustawowo 15 radnych) Edward Sikorski mandat wygasł -

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr VIII/2011 z sesji Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 28 września 2011 roku

P R O T O K Ó Ł Nr VIII/2011 z sesji Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 28 września 2011 roku P R O T O K Ó Ł Nr VIII/2011 z sesji Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 28 września 2011 roku Na ogólną liczbę 15 radnych, obecnych było 14 radnych (lista obecności w załączeniu). Nieobecny na

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

utworzenie i prowadzenie publicznego LO w Barcinie.

utworzenie i prowadzenie publicznego LO w Barcinie. PROTOKÓŁ Nr 6/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Żninie w dniu 10 lutego 2015r. godz. 11:45 Otwieram posiedzenie Zarządu Powiatu, witam członków Zarządu, Przewodniczącą Rady Powiatu w Żninie, Skarbnika

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 30/V/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 30/V/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 30/V/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 15 lipca 2015 r. w godz. od 8 30 do 9 10 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się posiedzenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XII/2015 z Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 22 października 2015 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

PROTOKÓŁ Nr XII/2015 z Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 22 października 2015 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu PROTOKÓŁ Nr XII/2015 z Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 22 października 2015 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski o godz. 13 00 Powiatu

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r.

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r. Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - Pani Józefa Rekieć w dniu 24 listopada 2016 r. o godzinie 9:00 otworzyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 czerwca 2013 r. Poz. 6711

Warszawa, dnia 17 czerwca 2013 r. Poz. 6711 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 czerwca 2013 r. Poz. 6711 UCHWAŁA Nr LII/315/2010 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXI/112/16 RADY GMINY W REGIMINIE. z dnia 28 października 2016 r.

Warszawa, dnia 8 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXI/112/16 RADY GMINY W REGIMINIE. z dnia 28 października 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 8 listopada 2016 r. Poz. 9418 UCHWAŁA NR XXI/112/16 RADY GMINY W REGIMINIE z dnia 28 października 2016 r. w sprawie utworzenia samorządowego zakładu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 12/15. Przewodniczący Komisji Rodziny poinformował, że protokół z posiedzenia

PROTOKÓŁ Nr 12/15. Przewodniczący Komisji Rodziny poinformował, że protokół z posiedzenia PROTOKÓŁ Nr 12/15 z posiedzenia wspólnego Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej oraz Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury z dnia 23 grudnia 2015r. Posiedzeniu komisji

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku Obrady XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Żuk, witając przybyłych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz Protokół Nr XV/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Wyniki głosowań na sesji nr XXVIII/2009 w dniu 5 marca 2009 r.

Wyniki głosowań na sesji nr XXVIII/2009 w dniu 5 marca 2009 r. Wyniki głosowań na sesji nr XXVIII/2009 w dniu 5 marca 2009 r. Uchwała Nr XXVIII/9/09 intencyjna w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Lotnisko Biała Podlaska w budowie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Sesja trwała od godz. 14.05 do godz. 14.25. PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Na ogólną liczbę 15 radnych obecnych było 15, zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXII/2016 z XXII sesji Rady Gminy w Sobolewie, która odbyła się w dniu 14 września 2016 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sobolewie.

Protokół Nr XXII/2016 z XXII sesji Rady Gminy w Sobolewie, która odbyła się w dniu 14 września 2016 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sobolewie. Protokół Nr XXII/2016 z XXII sesji Rady Gminy w Sobolewie, która odbyła się w dniu 14 września 2016 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sobolewie. Godzina rozpoczęcia 13 05 Godzina zakończenia 14 00

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XII/2015. z XII sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju. w dniu 29 czerwca 2015 r.

PROTOKÓŁ Nr XII/2015. z XII sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju. w dniu 29 czerwca 2015 r. RM.0002.12.2015.BJ Polanica Zdrój, dn. 29.06.2015 r. PROTOKÓŁ Nr XII/2015 z XII sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju w dniu 29 czerwca 2015 r. Miejsce posiedzenia: sala posiedzeń Urzędu Miejskiego w

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Miejskiej Zbąszynia, która odbyła się dnia 26 lutego 2015r.

Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Miejskiej Zbąszynia, która odbyła się dnia 26 lutego 2015r. Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Miejskiej Zbąszynia, która odbyła się dnia 26 lutego 2015r. Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Miejskiej Zbąszynia, która odbyła się dnia 26 lutego 2015r. Ad. 1 Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie PROTOKÓŁ Nr 32/13 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Lubartowie przy ul. Kościuszki 1 w dniu 21 maja 2013r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r.

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XXII sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXXIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 27 stycznia 2010 roku.

Protokół z XXXIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 27 stycznia 2010 roku. Protokół z XXXIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 27 stycznia 2010 roku. Sesja odbyła się w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarstwa w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10 - tej. W sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XX/2013 Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2013 roku

Protokół nr XX/2013 Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2013 roku Protokół nr XX/2013 Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2013 roku Przewodnicząca Komisji Teresa Klupś otworzyła o godz. 15 00 Oświaty, Kultury

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVI/2007 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2007 roku

Protokół Nr XVI/2007 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2007 roku Protokół Nr XVI/2007 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2007 roku Tematyka sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołów

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XV.2016 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 29 kwietnia 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XV.2016 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 29 kwietnia 2016 r. PROTOKÓŁ NR XV.2016 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 29 kwietnia 2016 r. Miejsce i czas obrad sala Biblioteki Publicznej w Jeleniewie, ul. Sportowa 1A; w godz. 12 00-13 10. Ad.1. Obrady XV Sesji Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 20/16 z posiedzenia Komisji Finansów Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2016 r.

Protokół Nr 20/16 z posiedzenia Komisji Finansów Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2016 r. 1. Sprawy regulaminowe. stwierdzenie quorum 1 Protokół Nr 20/16 z posiedzenia Komisji Finansów Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2016 r. Przewodniczący Komisji Bogusław Dobkowski

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r.

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. BR.0012.2.6.2012 Protokół Nr 16/12 z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Bardziej szczegółowo

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r.

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr Zgromadzenia Samorządowego Chorzowsko - Świętochłowickiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 15 marca2012 r.

UCHWAŁA Nr Zgromadzenia Samorządowego Chorzowsko - Świętochłowickiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 15 marca2012 r. UCHWAŁA Nr 012012 Zgromadzenia Samorządowego Chorzowsko - Świętochłowickiego z dnia 15 marca2012 r. w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku z dnia 30 maja 2003 r. Nr 13/2003 w sprawie likwidacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/206/2016 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 3 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XXI/206/2016 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 3 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XXI/206/2016 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Rada Miasta w głosowaniu 13 radnych za, 0 radnych przeciw, 0 radnych wstrzymało się przyjęła porządek obrad. Obecnych 13 radnych.

Rada Miasta w głosowaniu 13 radnych za, 0 radnych przeciw, 0 radnych wstrzymało się przyjęła porządek obrad. Obecnych 13 radnych. Protokół z obrad IV sesji Rady Miasta Sulejówek w Urzędzie Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 22 grudnia 2014 r. Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad Obrady IV sesji Rady

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 czerwca 2017 r. Poz. 3479 UCHWAŁA NR 206/XXVIII/2017 RADY GMINY KROCZYCE z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kroczyce na 2017

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IX/11. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 23 września 2011 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr IX/11. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 23 września 2011 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr IX/11 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 23 września 2011 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo