Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 roku.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 roku."

Transkrypt

1 Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 roku. Budżet Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 21 grudnia 2010roku. Uchwała Nr III/11/2010 w sprawie budżetu na 2011 rok ustaliła wysokość dochodów i wydatków budżetu na ogólną kwotę: - dochody w kwocie złotych - wydatki w kwocie złotych Na dzień 30 czerwca 2011 roku wykonano: - dochody w kwocie ,56 złotych - wydatki w kwocie ,75 złotych oraz nadwyżką w wysokości : ,81 złotych I. Dochody Źródłami dochodów gminy są dotacje celowe na zadania rządowe,własne i w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień, subwencje ogólne oraz dochody własne, w tym dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy. Dochody w I półroczu 2011 roku przy planie złotych, wykonano ,56 złotych, co stanowi 48,51 % planu, w tym dochody majątkowe plan zł, wykonano w kwocie zł ,67 zł, co stanowi 13,52 % planu. Syntetyczne ujęcie struktury dochodów według źródeł ich powstania w I pólroczu 2011 roku Lp. Źródła dochodów Plan dochodów na 2011 rok Wykonanie dochodów w I półroczu 2011 r 1. Dochody własne w tym - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł 2. Dotacje celowe z tego na: - zadania własne - zadania rządowe - z powiatu - w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust1pkt3 oraz ust.3pkt 5i6 ustawy - na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami , , , , , , ,64 Udział wykonanych dochodów w dochodach ogółem 63,20 13,33 2,70 9,71 0,67 0,19 0,06-1 -

2 samorządu terytorialnego 3. Subwencja ogólna w tym : - subwencja oświatowa -część równoważąca subwencji og , , ,00 23,47 23,33 0,14 4. Ogółem dochody ,

3 Struktura dochodów według źródeł ich powstania wykonanie w I półroczu 2011 roku Lp. Źródła dochodów Plan dochodów na 2011rok Wykonanie dochodów w I półroczu 2011roku % realizacji wykonanych dochodów do planu A. Dochody z opłat i podatków ,81 52,00 1. Podatek od nieruchomości ,53 51,66 2. Podatek rolny ,99 50,10 3. Podatek leśny ,06 71,56 4. Podatek od środków transportowych ,70 50,65 5. Podatek od działalności gospodarczej ,81 44,85 osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 6. Podatek od czynności ,78 55,68 cywilnoprawnych 7. Podatek od spadków i darowizn ,25 50,79 8. Wpływy z opłaty skarbowej ,50 46,18 9. Wpływy z opłaty targowej ,00 45, Wpływy z opłat za zezw. na alkohol ,40 83, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej ,25 64, ,00 40, Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 13. Wpływy z innych lokalnych opłat ,54 43,32 pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw B. Udziały w podatkach stanowiących ,22 43,79 dochód budżetu państwa 1. Podatek dochodowy od osób ,00 42,84 fizycznych 2. Podatek dochodowy od osób ,22 50,33 prawnych C. Dochody z mienia ,56 29,96 1. Wpływy z opłat za zarząd, ,33 89,01 użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 2. Dochody z najmu i dzierżawy ,15 42,60 składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia ,08 6,93 prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 4. Wpływy ze sprzedaży składników majżątkowych D. Pozostałe dochody ,51 40,66 1. Wpływy z usług ,01 42,36 2. Wpływy z różnych dochodów ,85 30,13 3. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,48 36,03 4. Pozostałe odsetki ,34 52,44-3 -

4 5. Grzywny i inne kary pieniężne od ,50 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych i od osób fizycznych 6. Dochody j.s.t związane z realizacją ,79 115,78 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 7. Wpływy z różnych opłat ,76 34,95 8. Wpływy z opłaty produktowej ,28 60,05 9. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 10. Wpływy z opłat za koncesje i licencje E. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ,59 16,60 pozyskane z innych źródeł oraz środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł F. Subwencja ogólna ,00 53,92 G. Dotacje ,87 52,09 Dochody ogółem ,56 48,51 Ogólna struktura według układu klasyfikacyjnego Dział Wyszczególnienie Plan dochodów na 2011 rok Wykonanie dochodów w I półroczu 2011 roku Realizacja wykonania dochodów do planu w % 010 Rolnictwo i łowiectwo ,03 94, Leśnictwo Transport i łączność ,95 36, Gospodarka mieszkaniowa ,68 29, Administracja publiczna ,80 55, Urzędy naczelnych organów ,00 50,04 władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ,50 ochrona przeciwpożarowa 756 Dochody od osób prawnych, od ,29 47,88 osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 758 Różne rozliczenia ,77 61, Oświata i wychowanie ,17 48, Pomoc społeczna ,84 54, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,46 27,38-4 -

5 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 900 Gospodarka komunalna i ,27 30,55 ochrona środowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 926 Kultura fizyczna ,30 56,30 Ogółem dochody ,56 48,51-5 -

6 - 6 -

7 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan złotych, wykonano ,03 złote, co stanowi 94,62 % planu. Rozdział Pozostała działalność zaplanowano złotych, wykonano ,03 złote, co stanowi 94,62 % planu. Na realizację dochodów składają się : - przyznana dotacja celowa pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I /11 w kwocie złotych z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. z województwa wielkopolskiego. W ramach przyznanej dotacji wykorzystano ,03 złote, co stanowi 99,83 %planu. - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - plan złotych, nie wykonano dochodów.w II półroczu przewiduje się sprzedaż działki położonej w Szlachcinie o pow.0,1588ha oraz wpłat z tyt.sprzedaży ratalnej lokali mieszkalnych. Dział 020 Leśnictwo plan złotych, nie wykonano dochodów. Rozdział gospodarka leśna zaplanowano złotych, nie wykonano dochodów. Realizacja w II półroczu. Dział 600 Transport i łączność plan złotych, wykonano ,95 złotych, co stanowi 27,28 % planu. Rozdział drogi publiczne powiatowe plan złotych, wykonano złotych tj.5 % planu. Na zrealizowane dochody składają się : - środki zgodnie z zawartym porozumieniem o realizacji zadań z dnia r. Powiat Średzki przekazał dotację na realizację zadań w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta w szczegolności na : utrzymanie oznakowania poziomego, kanalizacji deszczowej, czystości dróg powiatowych, konserwacji terenów zielonych, akcji zima. Rozdział drogi publiczne gminne plan złotych, wykonano ,95 złotych, tj.32,71%planu. Na zrealizowane dochody składają się : - Środki z dofinansowania projektu Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową nr 2410 P z drogą wojewódzką nr 432 w Środzie Wielkopolskiej współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego umowa nr UDA-RPWP /08-00 z r.w kwocie ,59 zł, - środki w kwocie zł tytułem odszkodowania za nieruchomości położone w Środzie Wielkopolskiej za działki stanowiące własność Gminy przejęte na rzecz Powiatu Średzkiego jako grunty przeznaczone pod realizację inwestycji drogowej,,przebudowa ulic Brodowskiej- Żwirki i Wigury Wrzesińskiej w ciągu dróg powiatowych, - inne dochody w kwocie 2 222,36 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa plan złotych, wykonano ,68 złotych, co stanowi. 29,41% planu. Rozdział różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej plan złotych wykonano ,46 złotych tj 47,56 % planu. Na kwotę wykonanych dochodów składają się : wpływy z tytułu czynszy za lokale mieszkalne, lokale użytkowe i garaże

8 Zadłużenie lokatorów mieszkań komunalnych z tytułu zajmowanych lokali zarówno użytkowych, mieszkalnych jak i socjalnych w I półroczu 2011 roku wyniosło ,32 złote. W związku z tym podjęto następujące działania : wysłano 408 wezwań do zapłaty zadłużenia na kwotę ,81 zł, prowadzonych jest 14 postępowań o eksmisję, zrealizowano przydział mieszkania dla rodziny z orzeczonym wyrokiem eksmisyjnym, 2 rodzinom posiadającym zadłużenie umożliwiono zamianę mieszkań na lokale o niższym standardzie,, 18 gospodarstwom domowym zalegającym w opłatach na kwotę ,50 zł, umożliwiono spłatę zadłużenia w dogodnych ratach, 8 najemcom wypowiedziano umowy najmu zajmowanych lokali z uwagi na zadłużenie w opłatach, a 6 rodzin wezwano do opuszczenia, opróżnienia i wydania gminie zajmowanych mieszkań oraz wpływy z tytułu rozliczenia kosztów energii elektrycznej, wody, ścieków Wspólnot Mieszkaniowych z lat ubiegłych w kwocie ,91 zł. Rozdział gospodarka gruntami i nieruchomościami plan złotych wykonano ,22 złote, co stanowi 17,76 % planu. Na kwotę wykonanych dochodów składają się: wpływy z tytułu opłat rocznych za wieczyste użytkowanie gruntów przez osoby fizyczne i prawne -plan złotych, wykonanie ,33 złote, wpływy z tytułu czynszów dzierżawy gruntów na cele rolne i handlowe oraz pod garażami i z tytułu czynszu za wynajem stanowisk na straganach na targowisku przy ul. Czerwonego Krzyża - plan złotych, wykonanie ,56 złotych, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości plan złotych, wykonanie ,08 złotych z tytułu : sprzedaży 2 lokali mieszkalnych, wpłaty pierwszej raty nieruchomości przy ul.kosynierów 46 na rzecz Powiatu Średzkiego, działki pod garażem na os.piastowskim, raty z tyt.sprzedaży mienia. W II półroczu przewiduje się sprzedaż działek położonych przy ul.gnieźnieńskiej oraz wpłat z tyt.sprzedaży ratalnej lokali mieszkalnych. dochody w kwocie 1 719,25 złotych z tytułu wyceny lokali komunalnych. Dział 750 Administracja publiczna plan złotych, wykonano ,80 złotych, co stanowi 55,74 % planu. Rozdział urzędy wojewódzkie plan złotych wykonanie ,10 złotych, co stanowi 5 % planu z tytułu otrzymanej dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 8,98 etatów kalkulacyjnych wykonujących te zadania oraz 5% od uzyskanych dochodów z tytułu opłat za udostępnienie danych z ewidencji meldunkowej. Plan dochodów związanych z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej został ustalony pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 pażdziernika 2010 r. FB.I /10 oraz pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 lutego 2011 r. FB.I /11 Rozdział urzędy gmin plan złotych wykonanie ,46 złotych, co stanowi 84,90 %planu. Rozdział Spis powszechny i inne plan zł, wykonano zł, tj.100%planu. Plan został ustalony pismem Prezesa GUS CBS-PK-OL-45-NSP/130/2011 z 02 marca 2011 r na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej określonych w art.18 pkt 2 ustawy z dnia 4 marca 2010 r o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 roku. Rozdział pozostała działalność plan złotych wykonanie ,24 złote, co stanowi 50,74 % planu z tytułu : - 8 -

9 - opłat za eksploatacje budynku Urzędu Miejskiego przez Prokuraturę Okręgową w Poznaniu, Starostwo Powiatowe, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w kwocie ,24 złotych oraz inne dochody w kwocie 200 złotych. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan złotych, wykonano złote, co stanowi 50,04 % planu w tym: Rozdział urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan złotych wykonanie złote, co stanowi 50,04 % planu. Plan dochodów został ustalony na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie z dnia 24lutego 2011 r DKN-421-3/11 na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan złotych wykonanie złotych tj.27,50 % planu. Rozdział Straż Miejska plan złotych,wykonano złotych, co stanowi 27,50 % planu dochodów. Dochody stanowią wpływy z tytułu mandatów. W okresie od do wystawiono 31 mandatów karnych na kwotę zł. Zaległości z tytułu nałożonych mandatów na roku wynoszą złotych. Na zaległe mandaty karne w bieżącym okresie wystawiono 9 tytułów wykonawczych. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan złote wykonanie ,29 złotych, co stanowi 47,88%planu. Rozdział wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych plan złotych wykonano ,49 złotych co stanowi 44,44% planu z tytułu wpływów podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej. Rozdział wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych plan złotych, wykonano ,95 złotych,co stanowi 51,07 % planu. Dochody tego rozdziału stanowią wpływy z tytułu: Rodzaj dochodu Plan Wykonanie % wykonania Podatek od nieruchomości ,76 51,43 Podatek rolny ,08 37,29 Podatek leśny ,90 75,91 Podatek od środków transportowych ,00 53,91 Podatek od czynności cywilnoprawnych ,21 58,22 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu ,00 7,0 podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w ,00 40,93 podatkach i opłatach lokalnych Ogółem ,95 51,07-9 -

10 Kwotę złote stanowi otrzymana dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w celu zrekompensowania utraconych dochodów w 2011 roku. Rozdział wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych plan złotych, wykonano ,48 złotych tj.52,46 % planu. Dochody tego rozdziału stanowią wpływy z tytułu: Rodzaj dochodu Plan Wykonanie % wykonania Podatek od nieruchomości ,77 52,36 Podatek rolny ,91 58,03 Podatek leśny ,16 58,50 Podatek od środków transportowych ,70 49,87 Podatek od czynności cywilnoprawnych ,57 52,98 Podatek od spadków i darowizn ,25 50,80 Opłata targowa ,00 45,43 Inne opłatyi dochody - 923,26 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu ,86 58,929 podatków i opłat Ogółem ,48 52,46 Rozdział wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw plan złotych, wykonano ,39 złotych,co stanowi 59,52 % planu. Dochody stanowią: wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Planowane wpływy złotych, wykonano ,40 złotych. Realizacja planu w 80,80%.Wysokość uiszczanych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych uzależniona jest od wysokości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim, a sposób jej ustalenia reguluje Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zaplanowane wpływy ustalone były na podstawie wartości sprzedaży napojów alkoholowych podanych w oświadczeniach za lata 2008 i 2009, a także na podstawie informacji o liczbie działających placówek w danym momencie i przewidywanej liczby zezwoleń, które mogą lub zostały już wydane w trakcie bieżącego roku. Wysokie wykonanie planu jest podyktowane tym,iż w I półroczu przypadają dwa terminy dwie raty uiszczania opłaty w II półroczu przypada trzecia ostatnia rata. wpływy z opłaty skarbowej planowane wpływy złotych, wykonano ,50 złotych, co stanowi 46,18 % planu. wpływy z opłaty eksploatacyjnej planowane wpływy złotych, wykonano ,25 złotych. Planowane dochody z tytułu eksploatacji kruszywa zostały zrealizowane w 64,94 % wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw plan złotych, wykonane dochody w kwocie ,54 złote i stanowią : wpłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości związanych z uchwalaniem lub zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie zł. Kwotę ,54 złote stanowią : - dochody za parkowanie pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania zł - decyzje za umieszczenie reklamy w pasie drogowym, za zajęcie pasa drogowego w celu budowy przyłącza gazowego, energetycznego, wodociągowego, ułożenia kabla energetycznego, wykonanie robót remontowo demontażowych, za zajęcie części chodnika na

11 remont elewacji, za zajęcie części pasa drogowego mieszkalno usługowo- handlowego ,54 zł.. w celu kontynuacji budowy budynku Rozdział udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan złote, wykonanie ,22 złote, co stanowi 43,79% planu., z tego - udziały w pod. dochodowym osób fizycznych ,00 42,84% - udziały w pod. dochodowym osób prawnych ,22 50,33% Rozdział Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - plan złotych, wykonanie ,76 złotych, co stanowi 37,27% planu, z tego : - odsetki ,94 zł, - koszty upomnień zł, - inne 1 002,82 zł Dochody budżetu Gminy w I półroczu 2011 roku zostały obniżone o kwotę ulg ustawowych udzielonym podatnikom na podstawie: ustawy z dnia 14 listopada 1984 roku o podatku rolnym, ustawy z dnia 30 pażdziernika 2002 roku o podatku leśnym, ustawy z dnia 25 lipca 1984 roku o jednostkach badawczo rozwojowych, ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Ulgi ustawowe w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości w I półroczu 2011 roku Lp Tytuł ulgi Osoby prawne 1. Podatek rolny w tym: a) inwestycyjna b) nabycie gruntów 873 c) grunty klasy V,VI d) jednostki badawczo rozwojowe e) ogródki działkowe Osoby fizyczne Podatek leśny w tym : a) lasy do 40 lat b) lasy ochronne c) lasy wpisane do rejestru zabytków d) jednostki badawczo rozwojowe e) szkoły ogółem

12 W I półroczu 2011 roku dokonano umorzeń podatkowych na kwotę ,86 złotych oraz odsetek na kwotę złotych według poniższego zestawienia Tytuł umorzenia Osoby prawne Osoby fizyczne Podatek od nieruchomości ,42 Podatek rolny 8 178,44 Podatek leśny 135,00 Podatek od środków transportowych 2 324,00 Podatek od spadków i darowizn 318,00 ogółem ,86 Na podstawie uchwały Nr II/7/2010 z dnia 02 grudnia 2010 roku dokonano zwolnienia z podatku od nieruchomości : 1) budynki i grunty położone na terenie wsi na potrzeby kultury, ochrony p/poż i sportowe na kwotę złotych w kwocie zł, 2) budynki, budowle i zajęte pod nie grunty na obszarze wysypiska odpadów stałych w kwocie zł, 3) budynki i grunty zajęte na potrzeby jednostek organizacyjnych wykorzystywane w zakresie świadczenia pomocy społecznej w kwocie zł Na podstawie uchwały Nr XLVI/741/2010 z dnia 28 października 2010 roku dokonano zwolnienia z podatku od środków transportowych dla autobusu przekazanego przez MEN do przewozu dzieci w kwocie zł W celu prawidłowej realizacji dochodów budżetowych w I półroczu 2011 roku wysłano upomnień i wezwań do zapłaty 1006 sztuk oraz wystawiono 478 tytułów wykonawczych. Dokonano 22 wpisów na hipoteki na kwotę ,25 złotych. Łącznie na roku zabezpieczono hipotekami zaległości w kwocie ,89 złotych, z tego : - podatek od nieruchomości osób prawnych 7 229,60 zł, - podatek od nieruchomości osób fizycznych ,90 zł, - łączne zobowiązanie pieniężne i podatek od nieruchomości os.fiz.wieś ,49 zł, - podatek od środków transportowych osób fiz ,90 zł - podatek od środków transportowych osób prawnych zł Dział 758 Różne rozliczenia plan złotych, wykonano ,77 złotych, co stanowi 61,37 % planu w tym: Rozdział część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego plan złotych, wykonano złotych, co stanowi 61,54 % planu. Rozdział różne rozliczenia finansowe plan złotych, wykonano ,77 złotych,co stanowi 48,91% planu. W rozdziale tym wykazano dochody od środków na rachunkach bankowych. Rozdział część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin plan złotych, wykonano złotych,co stanowi 5 % części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin

13 Dział 801 Oświata i wychowanie plan złotych, wykonano ,17 złotych, co stanowi 48,40 % planu w tym: Rozdział szkoły podstawowe plan złote, wykonano ,52 złote, co stanowi 7,66 % planu. Otrzymano dochody z tytułu usług i wynajmu pomieszczeń szkolnych w kwocie 5 330,52 zł przy planie zł. Kwotę zł przy planie zł stanowi dotacja zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I /11 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego Programu wspierania w latach organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia -,, Radosna szkoła dla SP Jarosławiec na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole. Kwotę planu zł stanowi dotacja zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I /11 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego Programu wspierania w latach organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia -,, Radosna szkoła dla SP 2 i SP 3 na pokrycie kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw. Rozdział przedszkola plan złote, wykonano ,10 złote,co stanowi 52,63 % planu. Otrzymano dochody z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu w kwocie ,33 złote, odsetki w kwocie 444,13 złote oraz z tytułu refundacji kosztów ponoszonych przez Gminę Środa Wielkopolska na dzieci z innych gmin uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola Przedszkolandia., Pod Kogucikiem i do Przedszkola Nr 1 w kwocie ,64 złote. Rozdział gimnazja plan złotych, wykonano ,55 złotych, co stanowi 27,42 % planu. Otrzymano m.in dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych. Dział 852 Pomoc społeczna plan złote, wykonano ,84 złote co stanowi 54,43% planu w tym : Rozdział świadczenia rodzinne,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan złotych,wykonano ,56 złotych tj.50,58% planu. Plan dotacji został ustalony pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I /11. Kwotę ,56 zł stanowią należności od dłużnika alimentacyjnego powstałe z tytułu zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych osobie uprawnionej. Rozdział składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan złotych, wykonano złote co stanowi 55,89 % planu. Plan dotacji został ustalony pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I /11 w kwocie zł oraz zmieniony pismem FB.I /11 o kwotę zł. Rozdział zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne emerytalne i rentowe plan złotych, wykonano ,16 złotych, co stanowi 82,43 % planu z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom na zasiłki i pomoc w naturze wydano zł.. Plan dotacji został ustalony pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I /11. Dochody w kwocie 664,16 zł stanowią zwroty nienależnie pobranych zasiłków okresowych i celowych, zwroty zasiłków przez gminy właściwe ze względu na miejsce zamieszkania osób,

14 którym OPS w Środzie Wielkopolskiej udzielił pomocy w formie zasiłków okresowych i celowych. Rozdział Zasiłki stałe plan złotych, wykonano złotych, co stanowi 63,39% planu. Plan dotacji został ustalony pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I /11. Rozdział ośrodki pomocy społecznej plan złotych, wykonano ,80 złotych,co stanowi 53,40 % otrzymanej dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na działalność terenowych ośrodków pomocy społecznej. Plan dotacji w kwocie złotych został ustalony pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I /11., wykonano zł. Plan dotacji w kwocie złote został ustalony pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I /11 z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I /11, wykonano zł. Kwotę ,80 zł stanowi odpłatność podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze. Rozdział usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan złote, wykonano ,32 złote, co stanowi 50,46 % otrzymanej dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych oraz 5% uzyskanych dochodów z tytułu usług specjalistycznych. Plan dotacji w kwocie złotych został ustalony pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I /11.Kwotę 132,32 zł stanowi 5% uzyskanych dochodów z tytułu usług specjalistycznych. Rozdział pozostała działalność plan złotych, wykonano zł. złotych co stanowi 86,17 % planu. Plan dochodów został ustalony pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I /11 w kwocie zł oraz pismem FB.I /10/11 w kwocie zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu,, Pomoc państwa w zakresie dożywiania. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan złote, wykonano ,46 zł, tj. 27,38%planu. Rozdział Pomoc dla repatriantów plan złotych, wykonano złotych. Plan dochodów został ustalony pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I /11 na realizację pomocy dla repatriantów i ich rodzin poprzez przeprowadzenie remontu lub adaptacji lokalu mieszkalnego. Wydatki poniesiono w 2010 roku. Rozdział pozostała działalność plan złotych, wykonano ,46 zł. Gmina Środa Wielkopolska uczestniczy w poniższych projektach : - umowa o dofinansowanie projektu systemowego,, Dobry start dla każdego'' w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki- działanie 9.1- Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Instytucja pośrednicząca przyznała dofinansowanie w łącznej kwocie złotych, w tym płatność ze środków europejskich w kwocie ,30 zł oraz budżetu krajowego w kwocie ,70 zł. Okres realizacji projektu; w projekcie biorą udział:szkoła Podstawowa w Pławcach, Szkoła Podstawowa w Jarosławcu, Szkoła Podstawowa w Starkówcu Piątkowskim, Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Słupi Wielkiej, Szkoła Podstawowa Nr 2. Plan zł - umowa o dofinansowanie z przeznaczeniem na realizację projektu systemowego,, Pomagając innym - pomagam sobie '' w ramach Programu Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Łączna wartość projektu na 2011 rok wynosi ,98 zł

15 w tym: środki Europejskiego Funduszu Społecznego ,44 zł, środki budżetu państwa ,96 zł, środki własne gminy ,58 zł.. Plan zł. Projekt będzie realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej na terenie miasta Środa Wielkopolska oraz we wsi Chocicza. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan złotych, wykonano złotych tj.10 % planu. Rozdział pomoc materialna dla uczniów plan złotych, wykonano złotych tj. 10 % planu.. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB.I /11 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan złotych, wykonano ,27 złotych, co stanowi 30,55 % planu. Rozdział gospodarka ściekowa i ochrona wód plan złotych, wykonano ,98 złotych tj.0,94 % planu. Środki w kwocie 1 659,74 zł stanowi refundacja opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Środki w kwocie 8 357,24 zł stanowią wpływy z tytułu dzierżawy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Prądzyńskiego w Środzie Wielkopolskiej, zgodnie z zawartą umową dzierżawy nr 01156/1/11 dniu 01 kwietnia 2011 r. pomiędzy Gminą Środa Wielkopolska a Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej. Jednocześnie zaplanowano środki w kwocie złotych z tytułu zwrotu podatku VAT z tytułu budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami wraz z odbudową nawierzchni drogi w ul.prądzyńskiego zł oraz z tytułu budowy odcinków kanalizacji sanitarnej i deszczowej zł. Realizacja dochodów w II półroczu. Rozdział gospodarka odpadami plan złotych, wykonano ,23 złote, co stanowi 36,84% planu z tytułu opłat za przyjęcie i unieszkodliwienie odpadów( ,77 zł),za sprzedane surowce wtórne(10 849,46 zł), za sprzedaż kompaktora( zł). Rozdział Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan zł, wykonano ,02 zł, co stanowi 34,72% planu z tytułu opłat z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska. Rozdział Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych plan złotych, wykonano 7 372,28 złotych, co stanowi 60,05% planu z tytułu opłaty produktowej. Rozdział pozostała działalność plan złotych, wykonano ,76 złotych, co stanowi 36,10 % planu. Dochód stanowią wpływy z tytułu opłat za odprowadzenie ścieków ponoszone przez mieszkańców gminy, a przekazywane przez MPECWiK sp.z o.o., które prowadzi rozrachunki. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan złotych, nie wykonano planu. Rozdział Pozostałe zadania w zakresie kultury plan złotych, nie wykonano planu. Realizacja w II półroczu. Umowa o dofinansowanie zadania pn,, Promocja dziedzictwa

16 kulturowego wraz z poprawą dostępności do przedsięwzięć kulturalnych w regionie średzkim', zgodnie z umowąuda-rpwp /10-00 z dnia roku. Dział 926 Kultura fizyczna - plan złotych,wykonanie ,30 złotych tj. 56,30% planu. Rozdział Obiekty sportowe plan złotych, wykonano ,30 złotych tj. 48,35 % planu Dochody OSiR-u stanowią wpływy z tytułu : wynajmu obiektów sportowych przez kluby ,50 złotych, wynajmu sali przez osoby indywidualne ,00 złotych, wpływy z reklam Pływalnia złotych, wynajmu pomieszczenia Pływalnia ,20 złotych, wynajmu autobusu ,51 złotych, wynajmu terenu, czynszy, reklamy ,52 złotych, wynajmu sprzętu pływającego...296,00 złotych, wpływy ze sprzedaży biletów Pływalnia ,54 złotych, wpływy z parkingu ,00 złotych, wpływy z refaktur ,91 złotych, wpływy z aquaaerobicu- Pływalnia złotych. - wpływy ze szkółki pływackiej Pływalnia złotych - wpływy z akcji promocyjnych Pływalnia... złotych - wpływy z solarium.. 583,20 złotych - inne dochody 1 456,92 złote Rozdział Instytucje kultury fizycznej plan złotych, wykonano złotych, co stanowi 112,33 % planu. Kwotę złotych stanowi darowizna przeznaczona na rozwój sportu na terenie Gminy. W związku z zawartą ugodą pozasądową w dniu 30 grudnia 2010 r. pomiędzy Gminą Środa Wielkopolska a Tamex Obiekty Sportowe S.A. Kwotę zł stanowi zwrot ½ pozwu od Tamex SA

17 II. Wydatki Wydatki budżetowe w I półroczu 2011 roku przy planie złotych, wykonano ,75 złotych, co stanowi 36,99 % planu, w tym wydatki majątkowe plan złotych, wykonano ,17 złotych, co stanowi 9,64 % planu. Ogólna struktura wydatków według układu klasyfikacyjnego Dział Wyszczególnienie Plan wydatków w 2011 roku Wykonanie wydatków w I półroczu 2011 roku Realizacja wydatków do planu 010 Rolnictwo i łowiectwo ,50 31,08% 020 Leśnictwo ,06 42,49% 600 Transport i łączność ,26 26,92% 700 Gospodarka mieszkaniowa ,80 23,54% 710 Działalność usługowa ,94 36, Administracja publiczna ,61 46,77% 751 Urzędy naczelnych organów % władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ,80 48,62% ochrona przeciwpożarowa 756 Dochody od osób prawnych, od ,64 40,44% osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 757 Obsługa długu publicznego ,72 52,40% 758 Różne rozliczenia % 801 Oświata i wychowanie ,47 47,07% 851 Ochrona zdrowia ,67 49,83% 852 Pomoc społeczna ,38 53,49% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,14 17,16% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,94 51,15% 900 Gospodarka komunalna i ochrona ,94 21,55% środowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa ,78 33,19% narodowego 926 Kultura fizyczna ,10 30,70% Ogółem wydatki ,75 36,99% Struktura wydatków według działów, rozdziałów Dział Rozdział Plan Wykonanie Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Izby rolnicze Pozostała działalność Rolnictwo i łowiectwo , , , ,

18 Leśnictwo 020 Transport i łącznośc 600 Pozostała działalność Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne powiatowe Drogi publiczne gminne , , , , , ,26 Gospodarka mieszkaniowa 700 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Gospodarka gruntami i nieruchomościami Pozostała działalność , , , ,80 Działalność usługowa 710 Administracja publiczna 750 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 751 Plany zagospodarowania przestrzennego Opracowania geodezyjne i kartograficzne Pozostała działalność Urzędy wojewódzkie Rady gmin Urzędy gmin Spis powszechny i inne Promocja j.s.t Pozostała działalność Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , , , , , , , , , ,61 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 754 Komendy powiatowe Policji Ochotnicze straże pożarne ,

19 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 756 Obsługa długu publicznego 757 Obrona cywilna Straż Miejska Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t , , , , , , ,72 Różne rozliczenia 758 Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie 801 Ochrona zdrowia 851 Szkoły podstawowe Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Przedszkola Gimnazja Dowożenie uczniów do szkół Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Stołówki szkolne Pozostała działalność Szpitale ogólne Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi Pozostała działalność Pomoc społeczna 852 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu aliment.oraz składki na ubezp.emeryt i rentowe z ubezp.społ Składki na ubezp.zdrowotne opłacane za osoby pobierające , , , , , , , , ,12 163, , , ,

20 niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dodatki mieszkaniowe Zasiłki stałe Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalist Pozostała działalność , , , , , , ,38 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 853 Pozostała działalność , ,14 Edukacyjna opieka wychowawcza 854 Świetlice szkolne Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży Pomoc materialna dla uczniów , , ,68 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,94 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Gospodarka odpadami Oczyszczanie miast i wsi Utrzymanie zieleni Schroniska dla zwierząt Oświetlenie ulic, placów i dróg Pozostała działalność , , , , , ,

21 ,94 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 921 Pozostałe zadania w zakresie kultury Domy i ośrodki kultury świetlice, kluby Biblioteki Muzea Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Pozostała działalność , , , , ,78 Kultura fizyczna 926 Obiekty sportowe Instytucje kultury fizycznej , ,29 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Pozostała działalność , ,10 Ogółem wydatki ,

22 - 22 -

23 Wydatki według ważniejszych źródeł przedstawiają się następująco : Dział Rolnictwo i łowiectwo Planowane wydatki wynoszą złotych, wykonano w kwocie ,50 złotych, co stanowi 31,08 % planu. W rozdziale infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan złotych, wykonano 972,65 złotych tj.0,07% planu. Zaplanowane środki na zadania inwestycyjne w kwocie złotych planuje się zrealizować w II półroczu br. tj.: - budowę osadnika przed przepompownią ścieków przy ul.wrzesińskiej - plan zł, - budowę przyzagrodowych oczyszczalni ścieków - plan zł, - rozbudowę i przebudowę istniejących oczyszczalni ścieków oraz budowę ogrodzeń oczyszczalni plan zł. Wydatki bieżące obejmowały: - opłaty za energię elektryczną studnia w Winnej Górze plan złotych, wydano 972,65 złotych, W II półroczu br planuje się zrealizować zaplanowane w kwocie zł na :opłaty przyłączeniowe do oczyszczalni i przepompowni, usuwanie awarii oczyszczalni i przepompowni ścieków, przeglądy instalacji elektrycznych na oczyszczalniach i przepompowniach ścieków, monitoring przepompowni ścieków w m.janowo, wymiana zużytych urządzeń monitorujących w oczyszczalniach i przepompowniach, modernizacja układu sterowania pompami w przepompowni ścieków przy ul.nekielskiej, wymiana drenażu przy oczyszczalni przyzagrodowej w Tadeuszowie, doprowadzenie bieżącej wody do świetlicy w Zielniczkach. Kwotę zł przeznacza się na poręczenie zaciągniętego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. kredytu na finansowanie inwestycji pn,, Budowy rurociągu tłocznego od przepompowni ścieków w m.kijewo do czyszczalni ścieków w m.chwałkowo z okresem spłaty do kwietnia 2013 roku. W rozdziale izby rolnicze plan złotych, wydano ,25 złotych,co stanowi 48,93 % planu. Środki przeznaczono na odprowadzenie składek w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów podatku rolnego 2011 roku. W rozdziale pozostała działalność plan złotych, wykonanie ,60 złotych co stanowi 71,63 % planu. Wydatki bieżące obejmowały: - wydatki w kwocie ,57 zł obejmowały zakup materiałów na potrzeby sołectw, zakup kosiarek, kos spalinowych, nożyc, paliwa, oleju, żyłek, altanę drewnianą, ławostoły, pergole, zestawy biesiadne, namioty biesiadne, montaż krzeseł na boisku w Winnej Górze, wypożyczenie urządzeń zabawowych, dofinansowanie festynów, ognisk, imprez z okazji,,dnia Dziecka,,, Dnia Matki,,, Dnia Ojca odbywających się na terenach sołectw - konserwację rowów na terenie gminy, rejestrację i identyfikację psów inne usługi w w tym :naprawa i przegląd kosiarek, wykonanie i montaż 2 tablic informacyjnych dla sołectwa Koszuty i Janowo, organizacja spotkań Jednocześnie wydano środki w kwocie ,03 złote zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I /11 na realizację ustawy z dnia roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych

24 Dział 020 Leśnictwo Planowane wydatki wynoszą zł, wydano ,06 zł, co stanowi 42,49%planu.. W rozdziale pozostała działalność plan zł, wydano ,06 zł, co stanowi 42,49 %planu na aktualizację oprogramowań komputerowych GOMIG Odpady(334,86 zł), zwalczanie szrotówka kasztanowcowiaczka(38 331,72 zł), sadzonki krzewów i kwiatów(7747,50 zł), farbę do znakowania drzew przeznaczonych do wycinki(53,98 zł), opinię dot. zamierania roślinności (1968 zł). Dział Transport i łączność - planowane wydatki wynoszą złotych, wydano ,26 złotych, co stanowi 26,92 % planu. W rozdziale lokalny transport zbiorowy - plan złotych,wykonano ,95 złotych tj. 40,85 % planu z przeznaczeniem na obsługę komunikacyjną przez Kórnickie Przedsiębiorstwo Autobusowe Kombus Kórnik (przewóz pasażerów na trasie Środa Wlkp. Jarosławiec Kijewo i Kórnik Słupia Wielka Środa Wlkp., Kijewo - Nadziejewo ). W rozdziale drogi publiczne powiatowe plan złotych, wydano ,61 złote, co stanowi 14,67 % planu. Zgodnie z zawartą umową pomiędzy Powiatem Średzkim a Gminą Środa Wielkopolska w zakresie udzielenia przez Gminę pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego na administrowanie drogami powiatowymi na terenie miasta Środa Wielkopolska przekazano środki w kwocie zł.przy planie zł. Kwotę ,61 zł wydano na zimowe utrzymanie i oznakowanie poziome dróg powiatowych na terenie miasta Środa Wielkopolska w tym: - akcja zima ,48 zł, - oznakowanie poziome ,13 zł, Zadania inwestycyjne obejmują: * Przebudowę dróg powiatowych na terenie miasta Środa Wielkopolska. plan zł wykonanie 6.60 zł tj. 2,2 % Trwają prace związane z przebudową dróg powiatowych w zakresie nakładek asfaltowych: - ul. Hallera (od ul. Kochanowskiego do ul Okrzei) - o dł. 250 m m2 - ul. Kościuszki (od ul. Poselskiej do PKP) - o dł. 433 m m2 oraz części parkingowej z poszerzeniem i wymianą krawężników 563 m2 - ul. Harcerska (od ul. Szarych Szeregów w kierunku Źrenicy) - o dł. 160 m m2 Zakres robót obejmuje: frezowanie profilujące, regulację pionową studzienek i kratek kanalizacyjnych, oczyszczanie nawierzchni, skropienie nawierzchni emulsją asfaltową, warstwa ścieralna - cienki dywanik na gorąco grub. do 2 cm. Umowa na wartość ,48 zł. Termin zakończenia zadania do r Zgodnie z uchwałą Nr VII/44/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 kwietnia 2011 r. Gmina Środa Wielkopolska przejęła od Powiatu Średzkiego prowadzenie zadania publicznego z zakresu zarządzania drogami powiatowymi. Przedmiotowe zadanie wykonane zostanie ze środków własnych Gminy i przekazane zostanie jako pomoc rzeczowa Powiatowi Średzkiemu. Kwotę 6.60 zł wydano na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg powiatowych

25 * Przebudowę ulicy Brodowskiej Żwirki i Wigury Wrzesińskiej w ciągu dróg powiatowych - plan zł, wykonanie 0 Zgodnie z uchwałą Nr XLV/717/2010 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 29 września 2010 r. oraz uchwałą Nr VIII/116/2011 z dnia 25 maja 2011 r. zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Średzkiemu na realizację projektu inwestycyjnego pn. Przebudowa ulic Brodowskiej Żwirki i Wigury Wrzesińskiej w ciągu dróg powiatowych Nr 3718P, 3719P, 3726P, 2410P w Środzie Wielkopolskiej, przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata , Gmina Środa Wielkopolska w roku 2011 zabezpieczyła kwotę zł a w roku 2012 kwotę zł. Realizacja nastąpi w II półroczu br. W rozdziale drogi publiczne gminne plan złotych, wydatkowano kwotę ,70 złotych tj 28,69% planu. Wydatki bieżące w kwocie ,24 złote przy planie złotych przeznaczono na : - kwotę 1.40 zł przy planie zł wydano na opracowania projektów zmiany organizacji ruchu na drogach gminnych na terenie miasta i gminy, - kwotę 169,38 zł przy planie zł wydano na zakup zasilacza do. kas fiskalnych dla Strefy Płatnego Parkowania oraz rolek papierowych do tych kas, - kwotę ,52 zł przy planie zł wydano z przeznaczeniem na: - utwardzenie żużlem, gruzem, kamieniem, równanie, profilowanie i wałowanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy ,40 zł; - remonty cząstkowe nawierzchni dróg, ulic, chodników oraz uzupełnienie i naprawę oznakowania pionowego ,12 zł ; - kwotę ,08 zł przy planie zł wydano z przeznaczeniem na: - wykonanie kopii map zasadniczych, wypisy z rejestru gruntów, ustalanie granic dróg 3.60 zł, - akcję zima ,33 zł; - konserwację sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ulic oraz sygnalizacji wzbudzanej na przejściach dla pieszych 4.305,00 zł; - naprawę wiat przystankowych i mycie wiat na terenie miasta i gminy 8.436,20 zł;- remont sygnalizacji świetlnej wzbudznej na przejściu dla pieszych przy ul. Paderewskiego w Środzie Wielkopolskiej ,41 zł, - wymianę ścieku prefabrykowanego przy parkingu na ul. Poselskiej w Środzie Wielkopolskiej ,25 zł, - oznakowanie poziome (malowanie pasów) na drogach gminnych ,24 zł, - remont barierek ochronnych odgradzających chodnik od jezdni na ul. Weychana, osadzenie słupków stalowych na ul. Andersa itp. 717,01 zł, - założenie ewidencji dróg gminnych ,64 zł, - kwotę 3.967,26 zł przy planie zł przekazano na konto Urzędu Marszałkowskiego tytułem opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej na cele nierolnicze (opłata roczna). Na wydatki inwestycyjne zaplanowano środki w kwocie złotych, wydano ,46 złotych, co stanowi 18,23 % planu. Wydane środki obejmowały: * Projekt i realizację przebudowy skrzyżowań 20 Października, Kościuszki i Poselskiej, Kościuszki w zakresie rond oraz przebudowę ul. Kościuszki między ul. 20 Października a ul. Poselską celem poprawy

26 bezpieczeństwa i wydzielenia dodatkowych miejsc parkingowych.- plan zł, wydano 0 zł. Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę skrzyżowania ul. Poselskiej i ul. Kościuszki w Środzie Wielkopolskiej na skrzyżowanie typu małe rondo. Umowa na wartość zł. Termin zakończenia zadania r. * Przebudowę chodników w mieście i gminie plan zł wykonanie ,91 zł tj. 77,41 % - Zadanie nr 1 ul. Kilińskiego skwer przy pomniku 700 lecia (materiał inwestora) - 7 m2 ul. Kutrzeby od ul. Andersa do ul Topolskiej (strona lewa) - 321,40 m2 ul. Wiosny Ludów od ul. Małej Klasztornej do ul. 17 Września - 561,00 m2 Skwer Niepodległości (kostka brukowa szara + starobruk) - 27 m2 ul. Lipowa - chodnik łączący ul. Lipową z ul. 20 Października - 138,00 m2 Umowa na wartość zł. Termin zakończenia zadania r. - Zadanie nr 2 ul. Kochanowskiego - od ul. Hallera do ul. Hudoby (strona lewa) - 231,50 m 2 ul. Jackowskiego - od ul. Paderewskiego do ul. Staszica (strona prawa) od ul. Staszica do ul. Kórnickiej (strona prawa i lewa - 493,00 m2 ul. Norwida - od ul. Hallera (strona lewa) - 73,00 m2 ul. Kruczkowskiego (strona lewa i prawa od ul. Kosynierów) - 517,00 m2 ul. Estkowskiego (strona lewa i prawa od ul. Kruczkowskiego) - 307,00 m2 Umowa na wartość ,00 zł. Termin zakończenia zadania r - ciągi piesze na terenie cmentarza w rejonie ulic Nekielskiej i Cichej 277 m2 (kostka brukowa) Umowa na wartość ,91 zł. Termin zakończenia zadania r. - zakończono prace związane z przebudową chodnika z płyt kamiennych granitowych na ul. Kolegiackiej na odcinku od Starego Rynku do ul. Szkolnej (strona lewa) 87 m2 i od Starego Rynku do ul. Senatorskiej (strona prawa) 203 m2 w Środzie Wielkopolskiej. Umowa na wartość ,88 zł. Termin zakończenia zadania r * Przebudowę dróg gminnych w tym : - Przebudowa ul. Marcinkowskiego i ul. 27 Grudnia w Środzie Wielkopolskiej

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA 2013 ROK SPIS TREŚCI WSTĘP... str. 2 DOCHODY... str. 4 DOCHODY BIEŻĄCE str. 8 A. DOCHODY GMINY (własne)... str. 8 B. DOCHODY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Informacja o wykonaniu budżetu miasta Łowicza za I półrocze 2014 roku 11 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ TABELARYCZNA TABELA NR 1 ZESTAWIENIE WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Informacja o wykonaniu budżetu miasta Łowicza za I półrocze 2013 roku SPIS TREŚCI WSTĘP... str. 2 DOCHODY... str. 3 DOCHODY BIEŻĄCE

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 29 sierpnia 2008 roku zgodnie z art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 ze zmianami)

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku

ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Łowicza za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 361 UCHWAŁA NR LV/979/2013 RADY MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2013 r.

Kielce, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 361 UCHWAŁA NR LV/979/2013 RADY MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 24 stycznia 214 r. Poz. 361 UCHWAŁA NR LV/979/213 RADY MIASTA KIELCE z dnia 19 grudnia 213 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 214r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 13/09 BURMISTRZA MSZCZONOWA. z dnia 20 marca 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13/09 BURMISTRZA MSZCZONOWA. z dnia 20 marca 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 13/09 BURMISTRZA MSZCZONOWA z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Mszczonów za 2008 rok oraz przedłożenia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 999(47)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 999(47)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 999(47)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Piły, sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r.

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie,

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie, Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 - zmniejszono o kwotę 42.000,00zł. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększono o kwotę 40.000,00zł. Dz. 750 Administracja publiczna - zmniejszono o kwotę 19.100,00zł.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 59/2013 WÓJTA GMINY PRZYŁĘK. z dnia 22 sierpnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 59/2013 WÓJTA GMINY PRZYŁĘK. z dnia 22 sierpnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 59/2013 WÓJTA GMINY PRZYŁĘK z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 77/2013 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 29 marca 2013 roku

Zarządzenie Nr 77/2013 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 29 marca 2013 roku Zarządzenie Nr 77/2013 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 29 marca 2013 roku w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Czeladź za 2012 rok Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 i art.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK UCHWAŁA NR XVII/211/2007 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat Gryfino 2014 r. 2 Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2015 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia... 2015 r. o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za pierwsze półrocze 2015 r.

INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia... 2015 r. o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za pierwsze półrocze 2015 r. INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia... 2015 r. o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za pierwsze półrocze 2015 r. Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 276/10 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 10 sierpnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 276/10 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 10 sierpnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 276/10 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 roku. Na podstawie art. 266 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW Na koniec I półrocza plan dochodów budżetu Miasta Rzeszowa, po korektach wyniósł 794 434 138 zł. Wykonanie dochodów zamknęło się kwotą 370 587 776,03 zł, co stanowi 46,65 % planowanej

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA I GMINY RAKONIEWICE NA ROK 2009. następująco:

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA I GMINY RAKONIEWICE NA ROK 2009. następująco: Województwa Wielkopolskiego Nr 137 15266 Poz. 2637, 2638 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/08

ZARZĄDZENIE NR 19/08 ZARZĄDZENIE NR 19/08 WÓJTA GMINY WIĄZOWNICA z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie: przedstawienia organowi stanowiącemu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2007 Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOSZALINA ORAZ PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOSZALINA ORAZ PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU Załącznik do Uchwały Nr XIV/ 143/ 2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 22 września 2011 roku INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOSZALINA ORAZ PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU DATA DOCHODY WYDATKI DEFICYT ZARZĄDZENIE

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU DATA DOCHODY WYDATKI DEFICYT ZARZĄDZENIE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU Budżet Gminy na rok 2009 został uchwalony 29 grudnia 2008r. Uchwałą Rady Gminy Nr XXVII/189/2008 i określał: dochody w wysokości wydatki

Bardziej szczegółowo