ZAŁCZNIK DZIELNICOWY DO UCHWAŁY BUDETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2008 ROK. Nr XI DZIELNICA URSUS WARSZAWA, GRUDZIE 2007 ROK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAŁCZNIK DZIELNICOWY DO UCHWAŁY BUDETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2008 ROK. Nr XI DZIELNICA URSUS WARSZAWA, GRUDZIE 2007 ROK"

Transkrypt

1 ZAŁCZNIK DZIELNICOWY DO UCHWAŁY BUDETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2008 ROK Nr XI DZIELNICA URSUS WARSZAWA, GRUDZIE 2007 ROK

2

3 SPIS TRECI 1. WPROWADZENIE ZAŁCZNIK DZIELNICOWY INFORMACJE OBOWIZKOWE A. RODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJ INWESTYCJI I ZADA WŁASNYCH17 A.1. Dochody m. st. Warszawy wg ródeł A.2. Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budetowej B. PLAN WYDATKÓW C. SPIS ZADA INWESTYCYJNYCH D. PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDETOWEGO - Orodek Sportu i Rekreacji E. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE E.1. OWIATA I WYCHOWANIE E.1.1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych E.1.2. Rachunki dochodów własnych przedszkoli E.1.3. Rachunki dochodów własnych gimnazjów E.1.4. Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształccych E.1.5. Rachunki dochodów własnych szkół zawodowych E.2. POMOC SPOŁECZNA E.2.1. Rachunki dochodów własnych orodków wsparcia E.2.2. Rachunki dochodów własnych orodków pomocy społecznej INFORMACJE UZUPEŁNIAJCE PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ I INNYCH ZADA ZLECONYCH USTAWAMI WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA (WYCIG DLA DZIELNICY) ZESTAWIENIA ZBIORCZE WYDATKI W UKŁADZIE ZADA WYDATKI BIECE W UKŁADZIE ZADA WYDATKI BIECE WG ZADA I DYSPONENTÓW WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADA ZAŁCZNIK DZIELNICOWY - OBJANIENIA BUDET W UKŁADZIE ZADA DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIECYCH W UKŁADZIE ZADA Transport i komunikacja Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomociami Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Edukacja Ochrona zdrowia i pomoc społeczna Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego Rekreacja, sport i turystyka Działalno promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego Zarzdzanie strukturami samorzdowymi Finanse i rone rozliczenia CHARAKTERYSTYKA WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADA / 135

4

5 WPROWADZENIE 1. WPROWADZENIE 5 / 135

6

7 WPROWADZENIE! "#!$% &!! ' $ & ()* ' &' +,- ( $,&',$!! & & +. / $! & +,! *,$%!! & ' $ & ' )- *!& )* ('0 1!2 ) & 0!$(,!$,$2!(!$!!2!$&!$&,! &$&( (! 33!$(!(&$&( 3! "4# 1!2 '$ '+) & $2!,*),' $( 5 1!2 ( (2! $(! &+ $&.( & /$ $62% &, &!0,$(%(! $ ( )*!.!!!&. $2 ' $! &+ $2!,$,$2 & +. ( & (! / ) 2 & 5,$22 (&(! 7+!"#$%&% /+! ' ' $2 &(" *! + $(0 89%+!! )*&":; 8*!$)*<= $";! *( 7 < 7 & > &! '$ &!) +)! $ )* & " ' * & &!&$ % $ $& + $2 ( ' $,- % $!((. %$ 2&$ 2& &+ %! $ $(,$2 %(! $,-!!! +, $2 )*'( $ + 7 / 135

8 WPROWADZENIE 2 $!&' )! $2 )*'( * (2 +$,$2 ( % $2! ( )+ $ &+ ' +! $&?1(2#,&!* &$,-)* &"!0 <( &,$2! &!&' $ $& <!! &(! +( $( )*'(! & $. =!2) $,&,$2!! + $! 5 /! &! *$ & (2!+$ ',$! " 4 =!2)&!2!! $(! ' &! '!(() ("!&$,!!! &+ '$!((*$ (() / + + $2'!! &+!!& ( $ '! &! + &++!$ )* * $* )& ' % < ( 2!'( $& + (2 *& $(,$2 & +.! )* " & $ *&,-!! (!!&((2$$$" $!* +,- &!+$!&",$!!& $ & "!+$ 5 +, +'(() 7$! A' $2 )*'( & $! )+ & $& < $2 )*'( &2!&$ % < $$ $& + $2 ( & & <! A'!$ & $,!2 )*( & ($$, ( $! +,$2 %( $ ' $ B, ( C$!$ ( # $!! ( ) ( &,! + *! ' "! +! & $2,(%$$$($2)*'(! & $D $! ( $2)*'( "! +! 2 *&, %(! 2&( & )'! + $! & $. 8 / 135

9 WPROWADZENIE %$ $! "! )( )-.!!'( $D )+!%& 0 *&,-,:( $ $!&2$# $! 0 ' +!!$2 $ '( 7 *!! & $- & $ 2 %$,) )$&$,, ( >'!+!* $! + *&":3!,+)+'!!. $ (!&2$( ($ '( +!! +$ %$! & $D / ' 3* &&&,$2%(! (! & $,! & $& < $2)*'(! & + '!&2$! $&( $&( & $, $2 )*'( ( " "4!&'( $ 1 $2# ) & $6$ $2 ' ) & $, $6$2 $ $ $, $2! 2&( ( ( /* $! ' 2*! $ &$($2 )*'( $ " )& ( +! + 2* $2! ( $ 2*(! + '(!&2$ $(!0!!!# $&! $ ( E $& 2* &($ '+&!! +$,E,$F %,E((*E *((( /((( ' :; -(/< *((( /((( 8692=>'284;,2,7 -+<+ -((( -((( ".((( +((( ".((( +((( ((( ((( 343?? 53 5? "4 43 4? ?" 44 ((( (((?55 "5??3??5? " " 5? ? ( ( 0 '' 1, 2! ''" 3 & 4 % %%,"!,,%", ""5 1 0,%", 3 '' ""5, 4 & %%,"! 2! ''", *((( /((( -.+. *((( /((( (((.((( -(((.((( +((( ((( ((( ( 33 %% "4 1 "4 "" 3 ''"? " +((( ((( ((( ""5 43 & 5?? '' 5",%" 5,,"! 4?, " 2!, 43? % (?,?? 3" "4,"!?3 " ''?4,?3 2! "5 1 " ''" %% 54, " 5? & 0 43"" % 43 ""5 "3",%" $!" ")()-.&* ( '.! &! $2 '*!! $& < +! 2)! ( $2(!&* $!( &$&( 9 / 135

10 WPROWADZENIE =!2) & $, $2 )*'(! " "4#! &!! 2! +( $2 )*'(!!'( $. &( '+!! $, * & )' $.2#, $6$ )& & & 2 & (&., - )+ & $2(,-$6$!&+!*,,&,&!*,-,& & & &&','&'! +($2)*'(!!'( $. $& )*&":! $ $&( &( &, $6$!! +$ $6$2$!(!%&# / )* & ": $ '+ $ &$,!&( *$&(&((&,&-)+! &( $2( $6$! +( $2 )*'(!!'( $. ' 2""4#! *,-,'& & $&(&(+! &($2 $.!! & +)*$6$2$!(!%&# /* $!! &!!$! +( $2)*'(! ""4#!!'( $. & 2* $& )+ ( 2 &( ()$$)*'"+&! &+%&# *!&,E'5$ %# %,E((* EGH +((( " -(( ) ((( -(( ((( -(( )/+.</ +-) +(/ */ < <<( <// <.) <+. )*. )*. (*/ <+- )<- /-.<.*. ( 0 ' '",,,"! 2! 3 & %% 1 ' '",%" 4, ""5 % GH" "I)(EJ2!JK)-.EJ7$!J &!* *! )* $2 )*'( & )!'!!& (!$ )* $!! & 8" $% 5 " $ "6 10 / 135

11 WPROWADZENIE +' (() $$$2'$(! ++!' *0 /,& &)! )*(&&)& ) $2 2&$( )'( $! )$& )+ ) +2 &( * *$$'! $2 &)+ &, 2&& )&,! ( &! ( </ + *! 2&($2!1 5 / $' )*(&&$&$* &). 2&$(#!2 +!! )*! &!+! 2& &!!* $ ( 4 B)& (&+! $' )*(&& & $* &! $2 & $'!2 $ ( $ )* (& & ) & &+$+$'' ( & $2(! $2 $' )* (& &) * *! $2 $'!2 $&,:! (! + * $ $2 &!! )*(&&?!!$ & $2(! $2 $' )* (& &) $ + * *! $2 $' $&,:! (! + *! )+ 2 $ &&!* $5% 5 $! % ((L $! -(L $! 5 % 5! " $ (! &+!. '( )'. / &!$2!&2 (! 2&( &! $%/ > & *& > $$$! (!$2!&2(,$2%(! +( & $,-!2 )*( & +!' $0!! *! +!!2A')'0 &!2)*($2)*'( (" "4,# &!2)*( $2)*'(! ""4 11 / 135

12 WPROWADZENIE $!+ & & $, $2 )*'(! 2&( ( ( 2& $ $' &(!2)*( $2)*'( (" "4,#!2)*($2)*'(! ""4 *&,- $! (!!&( (2 & $!! &+ +! $ )* 5!)&!2)*( 5 -' (() $! +( *.! )* & " $ ' + +!'0 $! %,%$ $5 M<(-%" "$ %$ M++*))%",, ' % (()E( " $%())%" 12 / 135

13 ZAŁCZNIK DZIELNICOWY 2. ZAŁCZNIK DZIELNICOWY 13 / 135

14

15 ZAŁCZNIK DZIELNICOWY 2.1. Informacje obowizkowe 15 / 135

16

17 ZAŁCZNIK DZIELNICOWY A. RODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJ INWESTYCJI I ZADA WŁASNYCH Tabela nr XI/1 do Uchwały Nr XXI/709/2007 Rady m. st. Warszawy z dnia r. A.1. Dochody m. st. Warszawy wg ródeł [zł] Lp. Wyszczególnienie 1 2 Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice Kalkulacja rodków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy 3 4 A DOCHODY BIECE I Podatki i opłaty lokalne podatek od nieruchomoci podatek rolny podatek leny podatek od rodków transportowych opłata od posiadania psów opłata targowa II Wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrbnych ustaw opłaty za zajcie pasa drogowego III Dochody z mienia opłaty za zarzd, uytkowanie i wieczyste uytkowanie nieruchomoci dochody z najmu i dzierawy mienia 100% % % % IV Pozostałe dochody ogółem wpływy z rónych opłat wpływy z usług odsetki od nieterminowych płatnosci podatków pozostałe odsetki wpływy z rónych dochodów B DOCHODY MAJTKOWE I II III C Wpływy ze sprzeday lokali i nieruchomoci Wpływy ze sprzeday składników majtkowych Wpływy z przekształcenia prawa uytkowania wieczystego w prawo własnoci DODATKOWE RODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY 100% % % 0 70% 0 100% % DOCHODY OGÓŁEM [A + B + C] / 135

18 ZAŁCZNIK DZIELNICOWY RODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJ INWESTYCJI I ZADA WŁASNYCH Tabela nr XI/1a do Uchwały Nr XXI/709/2007 Rady m. st. Warszawy z dnia r. A.2. Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budetowej [zł] Dział Wyszczególnienie Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice Kalkulacja rodków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy Gospodarka mieszkaniowa Administracja publiczna Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem Róne rozliczenia Owiata i wychowanie Pomoc społeczna DOCHODY OGÓŁEM / 135

19 ZAŁCZNIK DZIELNICOWY B. PLAN WYDATKÓW Tabela nr XI/2 do Uchwały Nr XXI/709/2007 Rady m. st. Warszawy z dnia r. [zł] Klas. Bud. Dział / Rozdz. Wyszczególnienie Plan wydatków na 2008 rok w tym Urzd ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe IZBY ROLNICZE Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe 400 Wydatki majtkowe WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGI ELEKTRYCZN, GAZ I WOD Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe DOSTARCZANIE WODY Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe 600 TRANSPORT I ŁCZNO Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe / 135

20 ZAŁCZNIK DZIELNICOWY Klas. Bud. Dział / Rozdz. Wyszczególnienie Plan wydatków na 2008 rok w tym Urzd DROGI PUBLICZNE POWIATOWE Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe DROGI PUBLICZNE GMINNE Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe DROGI WEWN TRZNE Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe RÓNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOCIAMI Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe DZIAŁALNO USŁUGOWA / 135

21 ZAŁCZNIK DZIELNICOWY Klas. Bud. Dział / Rozdz. Wyszczególnienie Plan wydatków na 2008 rok w tym Urzd Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe POZOSTAŁA DZIAŁALNO Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe URZ DY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZDU TERYTORIALNEGO Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJCYCH OSOBOWOCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIZANE Z ICH POBOREM Wydatki biece / 135

22 ZAŁCZNIK DZIELNICOWY Klas. Bud. Dział / Rozdz. Wyszczególnienie Plan wydatków na 2008 rok w tym Urzd Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALENOCI BUDETOWYCH Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe 801 OWIATA I WYCHOWANIE Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe SZKOŁY PODSTAWOWE Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe PRZEDSZKOLA Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe GIMNAZJA Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne / 135

23 ZAŁCZNIK DZIELNICOWY Klas. Bud. Dział / Rozdz. Wyszczególnienie Plan wydatków na 2008 rok w tym Urzd Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe DOWOENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe LICEA OGÓLNOKSZTAŁCCE Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe LICEA PROFILOWANE Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe SZKOŁY ZAWODOWE Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje 23 / 135

24 ZAŁCZNIK DZIELNICOWY Klas. Bud. Dział / Rozdz. Wyszczególnienie Plan wydatków na 2008 rok w tym Urzd Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe PROWADZENIE STOŁOWEK SZKOLNYCH Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe POZOSTAŁA DZIAŁALNO Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe 851 OCHRONA ZDROWIA Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe 852 POMOC SPOŁECZNA Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe ORODKI WSPARCIA Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe / 135

25 ZAŁCZNIK DZIELNICOWY Klas. Bud. Dział / Rozdz. Wyszczególnienie Plan wydatków na 2008 rok w tym Urzd Wydatki majtkowe WIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJCE NIEKTÓRE WIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE WIADCZENIA RODZINNE Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe DODATKI MIESZKANIOWE Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe ORODKI POMOCY SPOŁECZNEJ Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe USŁUGI OPIEKUCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUCZE Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe / 135

26 ZAŁCZNIK DZIELNICOWY Klas. Bud. Dział / Rozdz. Wyszczególnienie Plan wydatków na 2008 rok w tym Urzd Wydatki majtkowe POZOSTAŁA DZIAŁALNO Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe ŁOBKI Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe WIETLICE SZKOLNE Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe / 135

27 ZAŁCZNIK DZIELNICOWY Klas. Bud. Dział / Rozdz. Wyszczególnienie Plan wydatków na 2008 rok w tym Urzd Wydatki majtkowe KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEY SZKOLNEJ, A TAKE SZKOLENIA MŁODZIEY Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe POZOSTAŁA DZIAŁALNO Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe / 135

28 ZAŁCZNIK DZIELNICOWY Klas. Bud. Dział / Rozdz. Wyszczególnienie Plan wydatków na 2008 rok w tym Urzd GOSPODARKA ODPADAMI Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe OCZYSZCZANIE MIAST I WSI Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe OCHRONA RÓNORODNOCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU / 135

29 ZAŁCZNIK DZIELNICOWY Klas. Bud. Dział / Rozdz. Wyszczególnienie Plan wydatków na 2008 rok w tym Urzd Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe OWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe POZOSTAŁA DZIAŁALNO Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe DOMY I ORODKI KULTURY, WIETLICE I KLUBY Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe BIBLIOTEKI Wydatki biece / 135

30 ZAŁCZNIK DZIELNICOWY Klas. Bud. Dział / Rozdz. Wyszczególnienie Plan wydatków na 2008 rok w tym Urzd Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe POZOSTAŁA DZIAŁALNO Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe POZOSTAŁA DZIAŁALNO Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe OBIEKTY SPORTOWE Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne 30 / 135

31 ZAŁCZNIK DZIELNICOWY Klas. Bud. Dział / Rozdz. Wyszczególnienie Plan wydatków na 2008 rok w tym Urzd Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe OGÓŁEM Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe / 135

32 ZAŁCZNIK DZIELNICOWY C. SPIS ZADA INWESTYCYJNYCH Tabela nr XI/3 do Uchwały Nr XXI/709/2007 Rady m. st. Warszawy z dnia r. [zł] Klasyfikacja budetowa Dział Rozdz. Paragraf Lp Kod zadania * Nazwa inwestycji Terminy Przewidywana całkowita wysoko wydatków na inwestycj rozp. zako. Planowane wydatki w 2008 r. Ogółem (8 + 9) w tym: rodki własne m.st. Warszawy rodki budetu pastwa i inne Razem zadania inwestycyjne Dzielnicy Ursus Transport i łczno Drogi publiczne powiatowe inwestycje kontynuowane URU/I/1/7 Przebudowa ul. Bony wraz z odwodnieniem ulicy i wykupem gruntu URU/I/1/8 Przebudowa ul. Dzieci Warszawy wraz z wykupem gruntu URU/I/1/4 Budowa ul. Zielonej Gsi i Gierdziejewskiego wraz z wykupem gruntu URU/I/1/6 Przebudowa skrzyowania ulic Lalki, Jagiełły, Balickiej wraz z odwodnieniem (budowa kanalizacji deszczowej w ul. Jagiełły na odcinku Lalki- Wojciechowskiego) URU/I/1/12 Przebudowa skrzyowania ulic Cierlicka/ Ko ciuszki Drogi publiczne gminne inwestycje kontynuowane URU/I/1/1 Budowa cieek rowerowych URU/I/1/3 Budowa ul. Tomcia Palucha odc. Bohaterów Warszawy-Balbinki wraz z wykupem gruntu URU/I/1/5 Przebudowa ul. Henryka Pobonego wraz z kanalizacj deszczow URU/I/1/9 Projekty dróg na terenie Ursusa URU/I/1/14 Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu nad lini kolejow Warszawa-Katowice w cigu trasy ekspresowej POW na wysoko ci ul. Orlt Lwowskich URU/I/1/11 Przebudowa ul. Wiosny Ludów na odc. Opieskiego-Legnicka wraz z budow kanalizacji deszczowej / 135

33 ZAŁCZNIK DZIELNICOWY Klasyfikacja budetowa Dział Rozdz. Paragraf Lp Kod zadania * Nazwa inwestycji Terminy Przewidywana całkowita wysoko wydatków na inwestycj rozp. zako. Planowane wydatki w 2008 r. Ogółem (8 + 9) w tym: rodki własne m.st. Warszawy rodki budetu pastwa i inne 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami inwestycje kontynuowane URU/II/8/1 Budowa budynku komunalnego przy ul. Szancera 5 (1 etap + 2 etap etap wraz z przedszkolem) URU/II/8/2 Budowa budynku komunalnego przy ul. Regulskiej 22a URU/II/8/3 Budowa budynku komunalnego przy ul. Regulskiej 39 wraz z przebudow stacji transformatorowej inwestycje rozpoczynane w 2008 r URU/II/8/5 Budowa budynku komunalnego przy ul. Rakuszanki wraz z przedszkolem w parterze zakupy inwestycyjne URU/V/10/1 Zakup lokalu na placówk o wiatowowychowawcz przy ul. Górna Droga 10 - spłata rat Administracja publiczna Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) inwestycje kontynuowane URU/X/9/1 Modernizacja budynku Urzdu Dzielnicy w zakresie instalacji wod-kan, c.w., klimatyzacji i energetyki oraz adaptacja pomieszcze Owiata i wychowanie Szkoły podstawowe inwestycje kontynuowane URU/V/10/4 Termomodernizacja SP Nr 4 i Nr URU/V/10/2 Budowa szkoły podstawowej i przedszkola przy ul. Dzieci Warszawy URU/V/10/5 Zakup i monta hali namiotowej do zadaszenia boiska sportowego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 14 wraz z modernizacja istniejcego boiska Przedszkola inwestycje kontynuowane URU/V/10/3 Rozbudowa przedszkoli Nr 168, 194 i Gimnazja / 135

34 ZAŁCZNIK DZIELNICOWY Klasyfikacja budetowa Dział Rozdz. Paragraf Lp Kod zadania * Nazwa inwestycji Terminy Przewidywana całkowita wysoko wydatków na inwestycj rozp. zako. Planowane wydatki w 2008 r. Ogółem (8 + 9) w tym: rodki własne m.st. Warszawy rodki budetu pastwa i inne inwestycje kontynuowane URU/V/10/6 Zakup i monta hali namiotowej do zadaszenia boiska sportowego na terenie Gimnazjum Nr 131 wraz z modernizacja istniejcego boiska Licea ogólnokształcace inwestycje kontynuowane URU/V/10/8 Termomodernizacja budynku szkolnego przy ul. Dzieci Warszawy URU/V/10/7 Przebudowa terenu sportowego po byłym Zespole Szkół Zakładowych ZPC Ursus z przeznaczeniem na cele sportowo-rekreacyjne Pomoc społeczna O rodki pomocy społecznej inwestycje kontynuowane URU/VI/6/2 Rozbudowa budynku w parku Achera na cele kulturalno-społeczne i opiekucze (dzienny dom pobytu dla emerytów i rencistów oraz filia domu kultury) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej łobki inwestycje rozpoczynane w 2008 r URU/VI/6/1 Budowa łobka przy ul. Czerwona Droga Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Gospodarka ciekowa i ochrona wód inwestycje kontynuowane URU/III/3/2 Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryowej i Alejach Jerozolimskich prowadzcego do rowu U URU/III/3/1 Modernizacja Kanału Konotopa wraz z budow podczyszczalni Utrzymanie zieleni w miastach i gminach inwestycje kontynuowane URU/III/12/1 Wykonanie parku w trójkcie ulic Wojciechowskiego, Czechowicza, Jagiełły oraz zieleców na terenie Zespołu Szkół przy ul. Dzieci Warszawy i przy ul. Bony / 135

35 ZAŁCZNIK DZIELNICOWY Klasyfikacja budetowa Dział Rozdz. Paragraf Lp Kod zadania * Nazwa inwestycji Terminy Przewidywana całkowita wysoko wydatków na inwestycj rozp. zako. Planowane wydatki w 2008 r. Ogółem (8 + 9) w tym: rodki własne m.st. Warszawy rodki budetu pastwa i inne O wietlenie ulic, placów i dróg inwestycje kontynuowane URU/I/1/10 Modernizacja o wietlenia ulicznego na terenie Ursusa Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalno inwestycje kontynuowane URU/VII/7/2 Przebudowa muszli koncertowej w Parku Czechowickim wraz z modernizacj otoczenia oraz budowa pawilonu wystawowego Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe inwestycje rozpoczynane w 2008 r URU/VIII/5/1 Budowa hali widowiskowo sportowej przy ul. Dzieci Warszawy Dotacje dla instytucji kultury 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby inwestycje kontynuowane URU/VII/7/1 Termomodernizacja budynku Domu Kultury przy ul. Sosnkowskiego * Obja nienie kodu zadania: URU - Dzielnica Ursus / numer sfery / numer programu WPI / numer zadania w programie 35 / 135

36 ZAŁCZNIK DZIELNICOWY D. PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDETOWEGO - Orodek Sportu i Rekreacji Tabela nr XI/4 do Uchwały Nr XXI/709/2007 Rady m. st. Warszawy z dnia r. [zł] Lp. Wyszczególnienie Plan 2008 rok 1 A I II B I 2 3 STAN RODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZTEK ROKU, W TYM: Nalenoci 0 Zobowizania 0 PRZYCHODY OGÓŁEM Przychody własne dotacje II III C D I Pokrycie amortyzacji Inne zwikszenia SUMA [A + B] KOSZTY I INNE OBCIENIA Biece wynagrodzenia i pochodne wydatki rzeczowe Odpisy amortyzacji Inne zmniejszenia II E F G I II H Inwestycyjne 0 PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH 0 WPŁATA DO BUDETU NADWYKI RODKÓW OBROTOWYCH 0 STAN RODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU, W TYM: Nalenoci 0 Zobowizania 0 SUMA [D + E + F + G] / 135

37 ZAŁCZNIK DZIELNICOWY E. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE Tabela nr XI/6 do Uchwały Nr XXI/709/2007 Rady m. st. Warszawy z dnia r. E.1. Owiata i wychowanie [zł] Lp. Wyszczególnienie Plan 2008 rok 1 I II 2 3 WYNIKAJCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH Stan rodków pieninych na pocztek roku 0 Dochody ogółem (wg ródeł) 0 Suma bilansowa ( I + II ) 0 III Wydatki ogółem (wg ródeł) 0 1 Biece 0 2 Inwestycyjne 0 IV Stan rodków pieninych na koniec roku 0 Suma bilansowa ( III + IV ) 0 WYNIKAJCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWICEGO I II Stan rodków pieninych na pocztek roku 0 Dochody ogółem (wg ródeł) Suma bilansowa ( I + II ) III Wydatki ogółem (wg ródeł) Biece Inwestycyjne 0 IV Stan rodków pieninych na koniec roku 0 Suma bilansowa ( III + IV ) / 135

38 ZAŁCZNIK DZIELNICOWY DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE Tabela nr XI/6 do Uchwały Nr XXI/709/2007 Rady m. st. Warszawy z dnia r. E.1.1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych [zł] Lp. Wyszczególnienie Plan 2008 rok 1 I II 2 3 WYNIKAJCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH Stan rodków pieninych na pocztek roku 0 Dochody ogółem (wg ródeł) 0 Suma bilansowa ( I + II ) 0 III Wydatki ogółem (wg ródeł) 0 1 Biece 0 2 Inwestycyjne 0 IV Stan rodków pieninych na koniec roku 0 Suma bilansowa ( III + IV ) 0 WYNIKAJCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWICEGO I II Stan rodków pieninych na pocztek roku 0 Dochody ogółem (wg ródeł) Suma bilansowa ( I + II ) III Wydatki ogółem (wg ródeł) Biece Inwestycyjne 0 IV Stan rodków pieninych na koniec roku 0 Suma bilansowa ( III + IV ) / 135

39 ZAŁCZNIK DZIELNICOWY DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE Tabela nr XI/6 do Uchwały Nr XXI/709/2007 Rady m. st. Warszawy z dnia r. E.1.2. Rachunki dochodów własnych przedszkoli [zł] Lp. Wyszczególnienie Plan 2008 rok 1 I II 2 3 WYNIKAJCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH Stan rodków pieninych na pocztek roku 0 Dochody ogółem (wg ródeł) 0 Suma bilansowa ( I + II ) 0 III Wydatki ogółem (wg ródeł) 0 1 Biece 0 2 Inwestycyjne 0 IV Stan rodków pieninych na koniec roku 0 Suma bilansowa ( III + IV ) 0 WYNIKAJCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWICEGO I II Stan rodków pieninych na pocztek roku 0 Dochody ogółem (wg ródeł) Suma bilansowa ( I + II ) III Wydatki ogółem (wg ródeł) Biece Inwestycyjne 0 IV Stan rodków pieninych na koniec roku 0 Suma bilansowa ( III + IV ) / 135

40 ZAŁCZNIK DZIELNICOWY DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE Tabela nr XI/6 do Uchwały Nr XXI/709/2007 Rady m. st. Warszawy z dnia r. E.1.3. Rachunki dochodów własnych gimnazjów [zł] Lp. Wyszczególnienie Plan 2008 rok 1 I II 2 3 WYNIKAJCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH Stan rodków pieninych na pocztek roku 0 Dochody ogółem (wg ródeł) 0 Suma bilansowa ( I + II ) 0 III Wydatki ogółem (wg ródeł) 0 1 Biece 0 2 Inwestycyjne 0 IV Stan rodków pieninych na koniec roku 0 Suma bilansowa ( III + IV ) 0 WYNIKAJCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWICEGO I II Stan rodków pieninych na pocztek roku 0 Dochody ogółem (wg ródeł) Suma bilansowa ( I + II ) III Wydatki ogółem (wg ródeł) Biece Inwestycyjne 0 IV Stan rodków pieninych na koniec roku 0 Suma bilansowa ( III + IV ) / 135

41 ZAŁCZNIK DZIELNICOWY DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE Tabela nr XI/6 do Uchwały Nr XXI/709/2007 Rady m. st. Warszawy z dnia r. E.1.4. Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształccych [zł] Lp. Wyszczególnienie Plan 2008 rok 1 I II 2 3 WYNIKAJCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH Stan rodków pieninych na pocztek roku 0 Dochody ogółem (wg ródeł) 0 Suma bilansowa ( I + II ) 0 III Wydatki ogółem (wg ródeł) 0 1 Biece 0 2 Inwestycyjne 0 IV Stan rodków pieninych na koniec roku 0 Suma bilansowa ( III + IV ) 0 WYNIKAJCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWICEGO I II Stan rodków pieninych na pocztek roku 0 Dochody ogółem (wg ródeł) Suma bilansowa ( I + II ) III Wydatki ogółem (wg ródeł) Biece Inwestycyjne 0 IV Stan rodków pieninych na koniec roku 0 Suma bilansowa ( III + IV ) / 135

42 ZAŁCZNIK DZIELNICOWY DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE Tabela nr XI/6 do Uchwały Nr XXI/709/2007 Rady m. st. Warszawy z dnia r. E.1.5. Rachunki dochodów własnych szkół zawodowych [zł] Lp. Wyszczególnienie Plan 2008 rok 1 I II 2 3 WYNIKAJCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH Stan rodków pieninych na pocztek roku 0 Dochody ogółem (wg ródeł) 0 Suma bilansowa ( I + II ) 0 III Wydatki ogółem (wg ródeł) 0 1 Biece 0 2 Inwestycyjne 0 IV Stan rodków pieninych na koniec roku 0 Suma bilansowa ( III + IV ) 0 WYNIKAJCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWICEGO I II Stan rodków pieninych na pocztek roku 0 Dochody ogółem (wg ródeł) Suma bilansowa ( I + II ) III Wydatki ogółem (wg ródeł) Biece Inwestycyjne 0 IV Stan rodków pieninych na koniec roku 0 Suma bilansowa ( III + IV ) / 135

43 ZAŁCZNIK DZIELNICOWY DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE Tabela nr XI/6 do Uchwały Nr XXI/709/2007 Rady m. st. Warszawy z dnia r. E.2. Pomoc społecznabłd! Nieprawidłowe łcze. [zł] Lp. Wyszczególnienie Plan 2008 rok 1 I II 2 3 WYNIKAJCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH Stan rodków pieninych na pocztek roku 0 Dochody ogółem (wg ródeł) Suma bilansowa ( I + II ) III Wydatki ogółem (wg ródeł) Biece Inwestycyjne 0 IV Stan rodków pieninych na koniec roku 0 Suma bilansowa ( III + IV ) WYNIKAJCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWICEGO I II Stan rodków pieninych na pocztek roku 0 Dochody ogółem (wg ródeł) Suma bilansowa ( I + II ) III Wydatki ogółem (wg ródeł) Biece Inwestycyjne 0 IV Stan rodków pieninych na koniec roku 0 Suma bilansowa ( III + IV ) / 135

44 ZAŁCZNIK DZIELNICOWY DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE Tabela nr XI/6 do Uchwały Nr XXI/709/2007 Rady m. st. Warszawy z dnia r. E.2.1. Rachunki dochodów własnych orodków wsparciabłd! Nieprawidłowe łcze. [zł] Lp. Wyszczególnienie Plan 2008 rok 1 I II 2 3 WYNIKAJCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH Stan rodków pieninych na pocztek roku 0 Dochody ogółem (wg ródeł) Suma bilansowa ( I + II ) III Wydatki ogółem (wg ródeł) Biece Inwestycyjne 0 IV Stan rodków pieninych na koniec roku 0 Suma bilansowa ( III + IV ) WYNIKAJCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWICEGO I II Stan rodków pieninych na pocztek roku 0 Dochody ogółem (wg ródeł) 0 Suma bilansowa ( I + II ) 0 III Wydatki ogółem (wg ródeł) 0 1 Biece 0 2 Inwestycyjne 0 IV Stan rodków pieninych na koniec roku 0 Suma bilansowa ( III + IV ) 0 44 / 135

45 ZAŁCZNIK DZIELNICOWY DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE Tabela nr XI/6 do Uchwały Nr XXI/709/2007 Rady m. st. Warszawy z dnia r. E.2.2. Rachunki dochodów własnych orodków pomocy społecznej [zł] Lp. Wyszczególnienie Plan 2008 rok 1 I II 2 3 WYNIKAJCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH Stan rodków pieninych na pocztek roku 0 Dochody ogółem (wg ródeł) Suma bilansowa ( I + II ) III Wydatki ogółem (wg ródeł) Biece Inwestycyjne 0 IV Stan rodków pieninych na koniec roku 0 Suma bilansowa ( III + IV ) WYNIKAJCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWICEGO I II Stan rodków pieninych na pocztek roku 0 Dochody ogółem (wg ródeł) Suma bilansowa ( I + II ) III Wydatki ogółem (wg ródeł) Biece Inwestycyjne 0 IV Stan rodków pieninych na koniec roku 0 Suma bilansowa ( III + IV ) / 135

46

47 ZAŁCZNIK DZIELNICOWY 2.2. Informacje uzupełniajce 47 / 135

48

49 ZAŁCZNIK DZIELNICOWY PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ I INNYCH ZADA ZLECONYCH USTAWAMI Tabela nr XI/7 do Uchwały Nr XXI/709/2007 Rady m. st. Warszawy z dnia r. [zł] Klas. Bud. Dział / Rozdz. Wyszczególnienie Plan wydatków 2008 rok POMOC SPOŁECZNA Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje 0 Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe ORODKI WSPARCIA Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje 0 Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe 0 WIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje 0 Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJCE NIEKTÓRE WIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE WIADCZENIA RODZINNE Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne 0 Dotacje 0 Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne 0 Dotacje 0 Wydatki rzeczowe / 135

50 ZAŁCZNIK DZIELNICOWY Klas. Bud. Dział / Rozdz. Wyszczególnienie Plan wydatków 2008 rok Wydatki majtkowe USŁUGI OPIEKUCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUCZE Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne 0 Dotacje 0 Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe 0 OGÓŁEM Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje 0 Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe 0 50 / 135

51 WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA (WYCIG DLA DZIELNICY) 51 / 135 Lp. Kod zadania* Dział/Rozdział NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO Rozpocz. Termin Zakocz. ródła finansowania Przewidywana całkowita wysoko wydatków na inwestycj Przewidywane PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJ ZADA wykonanie wydatków do r Łcznie w latach Tabela nr XI/8 do Uchwały Nr XXI/709/2007 Rady m. st. Warszawy z dnia r URU/I/1/1 URU/I/1/2 URU/I/1/3 600/ / /60016 ogółem z tego: [tys. zł] Zaangaowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012) budet m.st. Warszawy SUMA budet pastwa rodki z funduszy UE kredyty i poyczki inne Program rozwoju drogownictwa Suma dla programu Budowa cieek rowerowych Zagospodarowanie terenu wokół dworca PKP Budowa ul. Tomcia Palucha odc. Bohaterów Warszawy - Balbinki wraz z wykupem gruntu ogółem z tego: budet m.st. Warszawy budet pastwa 0 0 rodki z funduszy UE 0 0 kredyty i poyczki 0 0 inne 0 0 ogółem z tego: budet m.st. Warszawy budet pastwa 0 0 rodki z funduszy UE 0 0 kredyty i poyczki 0 0 inne 0 0 ogółem z tego: budet m.st. Warszawy budet pastwa 0 0 Budet miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. URSUS ZAŁCZNIK DZIELNICOWY

52 Lp. Kod zadania* Dział/Rozdział NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO Rozpocz. Termin Zakocz. ródła finansowania Przewidywana całkowita wysoko wydatków na inwestycj Przewidywane PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJ ZADA wykonanie wydatków do r Łcznie w latach Zaangaowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012) rodki z funduszy UE 0 0 kredyty i poyczki 0 0 inne URU/I/1/4 URU/I/1/5 URU/I/1/6 URU/I/1/7 URU/I/1/8 600/ / / / /60014 Budowa ul. Zielonej Gsi i Gierdziejewskiego wraz z wykupem gruntu Przebudowa ul. Henryka Pobonego wraz z kanalizacj deszczow Przebudowa skrzyowania ulic Lalki, Jagiełły, Balickiej wraz z odwodnieniem (budowa kanalizacji deszczowej w ul. Jagiełły na odcinku Lalki - Wojciechowskiego) Przebudowa ul. Bony wraz z odwodnieniem ulicy i wykupem gruntu Przebudowa ul. Dzieci Warszawy wraz z wykupem gruntu ogółem z tego: budet m.st. Warszawy budet pastwa 0 0 rodki z funduszy UE 0 0 kredyty i poyczki 0 0 inne 0 0 ogółem z tego: budet m.st. Warszawy budet pastwa 0 0 rodki z funduszy UE 0 0 kredyty i poyczki 0 0 inne 0 0 ogółem z tego: budet m.st. Warszawy budet pastwa 0 0 rodki z funduszy UE 0 0 kredyty i poyczki 0 0 inne 0 0 ogółem z tego: budet m.st. Warszawy budet pastwa 0 0 rodki z funduszy UE 0 0 kredyty i poyczki 0 0 inne 0 0 ogółem z tego: budet m.st. Warszawy budet pastwa 0 0 rodki z funduszy UE 0 0 kredyty i poyczki 0 0 inne / 135

53 Lp. Kod zadania* Dział/Rozdział NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO Rozpocz. Termin Zakocz. ródła finansowania Przewidywana całkowita wysoko wydatków na inwestycj Przewidywane PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJ ZADA wykonanie wydatków do r Łcznie w latach Zaangaowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012) Projekty dróg na terenie Ursusa ogółem z tego: URU/I/1/9 URU/I/1/10 URU/I/1/11 URU/I/1/12 URU/I/1/13 URU/I/1/14 600/ / / / / /60016 Modernizacja owietlenia ulicznego na terenie Ursusa Przebudowa ul. Wiosny Ludów na odc. Opieskiego - Legnicka wraz z budow kanalizacji deszczowej Przebudowa skrzyowania ulic Cierlicka/Kociuszki Budowa ul. Skoroszewskiej na odc. od firmy Oriflame do ul. Starodby wraz z wykupem gruntu Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu nad lini kolejow Warszawa - Katowice w cigu trasy ekspresowej POW na budet m.st. Warszawy budet pastwa 0 0 rodki z funduszy UE 0 0 kredyty i poyczki 0 0 inne 0 0 ogółem z tego: budet m.st. Warszawy budet pastwa 0 0 rodki z funduszy UE 0 0 kredyty i poyczki 0 0 inne 0 0 ogółem z tego: budet m.st. Warszawy budet pastwa 0 0 rodki z funduszy UE 0 0 kredyty i poyczki 0 0 inne 0 0 ogółem z tego: budet m.st. Warszawy budet pastwa 0 0 rodki z funduszy UE 0 0 kredyty i poyczki 0 0 inne 0 0 ogółem z tego: budet m.st. Warszawy budet pastwa 0 0 rodki z funduszy UE 0 0 kredyty i poyczki 0 0 inne 0 0 ogółem z tego: budet m.st. Warszawy budet pastwa / 135

54 Lp. Kod zadania* Dział/Rozdział NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO Rozpocz. Termin Zakocz. ródła finansowania Przewidywana całkowita wysoko wydatków na inwestycj Przewidywane PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJ ZADA wykonanie wydatków do r Łcznie w latach Zaangaowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012) wysokoci ul. Orlt Lwowskich rodki z funduszy UE 0 0 kredyty i poyczki 0 0 inne Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomociami Suma dla programu ogółem z tego: URU/II/8/1 URU/II/8/2 URU/II/8/3 URU/II/8/4 URU/II/8/5 700/ / / / /70005 Budowa budynku komunalnego przy ul. Szancera 5 (1 etap + 2 etap wraz z przedszkolem) Budowa budynku komunalnego przy ul. Regulskiej 22a Budowa budynku komunalnego przy ul. Regulskiej 39 wraz z przebudow stacji transformatorowej Termomodernizacja budynków uytecznoci publicznej na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Budowa budynku komunalnego przy ul. Rakuszanki wraz z przedszkolem w parterze budet m.st. Warszawy budet pastwa 0 0 rodki z funduszy UE 0 0 kredyty i poyczki 0 0 inne 0 0 ogółem z tego: budet m.st. Warszawy budet pastwa 0 0 rodki z funduszy UE 0 0 kredyty i poyczki 0 0 inne 0 0 ogółem z tego: budet m.st. Warszawy budet pastwa 0 0 rodki z funduszy UE 0 0 kredyty i poyczki 0 0 inne 0 0 ogółem z tego: budet m.st. Warszawy budet pastwa 0 0 rodki z funduszy UE 0 0 kredyty i poyczki 0 0 inne 0 0 ogółem z tego: budet m.st. Warszawy budet pastwa 0 0 rodki z funduszy UE 0 0 kredyty i poyczki / 135

D O C H O D Y. Plan dochodów na 2006r LENICTWO Gospodarka lena 0750 Dochody z najmu i dzierawy

D O C H O D Y. Plan dochodów na 2006r LENICTWO Gospodarka lena 0750 Dochody z najmu i dzierawy Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/171/2006 Rady Miejskiej Łasin z dnia 23 marca 2006r. D O C H O D Y Dział Rozdział Paragraf D o c h o d y Plan dochodów na 2006r. 1 2 3 4 6 020 LENICTWO 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł Załcznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2006 rok Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł Rozdział 01028 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 398 666 zł 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych

Bardziej szczegółowo

P L A N D O C H O D Ó W N A 2005 rok - Zadania własne

P L A N D O C H O D Ó W N A 2005 rok - Zadania własne Załcznik Nr 1 P L A N D O C H O D Ó W N A 2005 rok - Zadania własne Dział Rozdział Nazwa klasyfikacji budetowej Opis zada w złotych U.R Nr XXV/210/05 z dnia 24.03.2005r. 6261 Dotacje otrzymane z funduszy

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2007 rok. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 zł

PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2007 rok. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 zł PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2007 rok Załcznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr IV/14/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 191 800,00 zł Rozdział 70005 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wlkp. 20 marca 2006 roku

Gorzów Wlkp. 20 marca 2006 roku Gorzów Wlkp. 20 marca 2006 roku Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. zgodnie z art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (z. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) przedkłada

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU M. ST. WARSZAWY ZA 2014 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU M. ST. WARSZAWY ZA 2014 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU M. ST. WARSZAWY ZA r. DZIELNICA WOLA WARSZAWA, MARZEC 2015 ROK SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE... 5 A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ...

Bardziej szczegółowo

Dział 600 Transport i łczno Rozdział Drogi publiczne gminne wydatki biece wydatki inwestycyjne 300.

Dział 600 Transport i łczno Rozdział Drogi publiczne gminne wydatki biece wydatki inwestycyjne 300. Załcznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Cisek Nr XV/58/2004 z dnia 19 stycznia 2004 roku PLAN WYDATKÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2004 rok Plan na Zadania 2004 rok zlecone Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 127.000

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2007 rok w zakresie zadań własnych.

Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2007 rok w zakresie zadań własnych. Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miasta Zgierza Nr VI/34/07 z dnia 22 lutego 2007 r. Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2007 rok w zakresie zadań własnych. Dział rozdział paragraf Nazwa Przewidywane wykonanie

Bardziej szczegółowo

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r. Spis załączników: 1. Załącznik nr 1 - Dochody Gminy Lututów, 2. Załącznik nr 2 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie, 3. Załącznik nr 3- Wydatki Gminy Lututów, 4. Załącznik

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 412 377,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 405 877,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

Zwiksza si plan dochodów budetu gminy o kwot ---352.358 zł

Zwiksza si plan dochodów budetu gminy o kwot ---352.358 zł Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/74/03 Rady Gminy Dorohusk z dnia 26 listopada 2003 r. Zwiksza si plan dochodów budetu gminy o kwot ---352.358 zł Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa 200.000 zł Rozdział 70005

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych Tabela Nr 2 do Uchwały budżetowej RM Nr 154/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK Dział Rozdz. Nazwa Ogółem wydatki bieżące (5+8+9+10+11) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) z

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział Plan na Plan 2013 ZMIANA % rozdział Wyszczególnienie 29.10.2012 Razem: 75

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH Rolnictwo i łowiectwo 3 143, ,6% 1030 Izby rolnicze

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH Rolnictwo i łowiectwo 3 143, ,6% 1030 Izby rolnicze Dział rozdział ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie 2014 Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok Plan 2015 propozycje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 369 489,00 369 483,89 100,00% 01095 Pozostała działalność 369 489,00 0770 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE wydatków budżetowych na 2008 rok w zł Plan po

ZESTAWIENIE wydatków budżetowych na 2008 rok w zł Plan po ZESTAWIENIE wydatków na 2008 rok w zł Plan po Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 84/XIV/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28.12.2007r Przewidywane Wskaźnik zmianach uchwały wykonanie Plan % Lp. Dział

Bardziej szczegółowo

Wydatki majątkowe inwestycje J.S.T zakupy inwestycyjne Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe inwestycje J.S.T zakupy inwestycyjne Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Wydatki bieżące Miasto Międzyrzec Podlaski Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/20/07 Rady Miasta Międzyrzec Podl. z dn.02.02.2007 r. Plan wydatków budżetu miasta na 2007 rok plan roku 2007 Wydatki razem 31 905 063 Wydatki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle

Załącznik nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle Załącznik nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle Wydatki budżetu miasta na rok 2007. w zł Dział Rozdz. Nazwa działu - rozdziału Kwota 010 01030 Izby rolnicze 6.600,00 6.600,00 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

01008 Melioracje wodne

01008 Melioracje wodne PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 946 075,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa

Bardziej szczegółowo

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Załącznik nr 2a do zarządzenia Nr 785/2007/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 3.0.2007r. Dz. Rozdz. 00 020 050 400 600 630 700 Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU M. ST. WARSZAWY ZA 2011 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU M. ST. WARSZAWY ZA 2011 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU M. ST. WARSZAWY ZA r. DZIELNICA ŻOLIBORZ WARSZAWA, MARZEC 2012 ROK SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE... 5 A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Załącznik nr 2a do zarządzenia Nr 390/2007/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 3.05.2007r. Dz. Rozdz. 00 020 050 400 600 630 700 Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0,51 0,00 0,0% 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LXXXIX/2642/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 9 wrzeċnia 2010 r.

UCHWAŁA Nr LXXXIX/2642/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 9 wrzeċnia 2010 r. UCHWAŁA Nr LXXXIX/2642/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 wrzeċnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2010 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 1 załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia 30.09.2010 r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE dział rozdział OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR B/91/2003 BURMISTRZA MIASTA BIERU z dnia 28.11.2003 r.

ZARZDZENIE NR B/91/2003 BURMISTRZA MIASTA BIERU z dnia 28.11.2003 r. ZARZDZENIE NR B/91/2003 BURMISTRZA MIASTA BIERU W sprawie: zmian budetu Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorzdzie gminnym z dnia 8.03.1990 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU M. ST. WARSZAWY ZA I PÓŁROCZE 2011 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU M. ST. WARSZAWY ZA I PÓŁROCZE 2011 r. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU M. ST. WARSZAWY ZA I PÓŁROCZE 2011 r. DZIELNICA ŻOLIBORZ WARSZAWA, SIERPIEŃ 2011 ROK SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE... 5 A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ŁCZNIE ,00

ŁCZNIE ,00 Załcznik nr. 1 Do Zarzdzenia Burmistrza Mias z dnia 8 marca 2005 r Urzd Miejski w Sandomierzu Układ wykonawczy budetu na rok 2005 Dz. Rozdz. Nazwa Dochody 1 2 3 4 5. ŁCZNIE 48 142 075,00 ZADANIA WŁASNE

Bardziej szczegółowo

4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup energii

4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup energii WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pakosław Nr... z dnia...r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 261 310,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa z budżetu na

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 429 361,00 01008 Melioracje wodne 01010

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 Nr...Rady Miasta Płocka z dnia...... roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału WYDATKI GMINY

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK 1 Załącznik Nr 2 do Uchwały RM Nr 30 z dnia 9 lutego 2007 r. BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK BIEŻĄCE OGÓŁEM W TYM: 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 800 zł 1 800 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 01030 Izby rolnicze 1 800 zł

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK.

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. 59 WYDATKI MIASTA 60 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. Dział Wyszczególnienie Kwota wydatków ogółem za 2004 r. Struktura Wydatki bieżące Struktura w tym: Wydatki

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK Załącznik do uchwały Nr 482/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 30 marca 2015r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK Opole, marzec 2015

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA WYDATKÓW OGÓŁEM W DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH ZA 2005 ROK

REALIZACJA WYDATKÓW OGÓŁEM W DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH ZA 2005 ROK REALIZACJA WYDATKÓW OGÓŁEM W DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH ZA 2005 ROK Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan po zmianach Wydatki ogółem Wykonanie % wyk. (4:3) w tym: wydatki Plan po zmianach GMINY Wykonanie % wyk.

Bardziej szczegółowo

01008 Melioracje wodne 3 900

01008 Melioracje wodne 3 900 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/51/05 Rady Gminy Świdnica z dnia 14.12.2005r. WYDATKI BUDśETU NA ROK 2006 L.p. Dział Rozdział Nazwa - treść Kwota w zł. 1 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2 043 584 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 3 562,94 4 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków Gminy Kozłów na 2007 rok

Plan wydatków Gminy Kozłów na 2007 rok Załącznik Nr 2 Plan wydatków Gminy Kozłów na 2007 rok Lp. Dział Rozdział Nazwa - Treść Kwota 1 2 3 4 5 1. O10 Rolnictwo i łowiectwo 108 565 O1010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 100 000 100

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU M. ST. WARSZAWY ZA I PÓŁROCZE 2013 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU M. ST. WARSZAWY ZA I PÓŁROCZE 2013 r. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU M. ST. WARSZAWY ZA I PÓŁROCZE 2013 r. DZIELNICA WAWER WARSZAWA, SIERPIEŃ 2013 ROK SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE... 5 A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok Marzec 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2012 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku Sierpień 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU M. ST. WARSZAWY ZA I PÓŁROCZE 2012 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU M. ST. WARSZAWY ZA I PÓŁROCZE 2012 r. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU M. ST. WARSZAWY ZA I PÓŁROCZE 2012 r. DZIELNICA WAWER WARSZAWA, SIERPIEŃ 2012 ROK SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE... 5 A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 123 974,00 123 974,00 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych

Bardziej szczegółowo

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57%

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 64.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 12 listopada 2015 r. Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU M. ST. WARSZAWY ZA I PÓŁROCZE 2012 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU M. ST. WARSZAWY ZA I PÓŁROCZE 2012 r. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU M. ST. WARSZAWY ZA I PÓŁROCZE 2012 r. DZIELNICA MOKOTÓW WARSZAWA, SIERPIEŃ 2012 ROK SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE... 5 A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006 WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006 710 Działalność usługowa 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 750 Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie Page 1 Załącznik

Bardziej szczegółowo

Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Załcznik do Uchwały Nr 88/03 Zarzdu Powiatu Pabianickiego z dnia 15 wrzenia 2003 r. Dział Rozdz. Tre 600 Transport i łczno 46 150 69 500 60014 Drogi publiczne powiatowe 46 150 69 500 2310 Dotacje celowe

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku WYDATKI Tabela Nr do Uchwały Nr V// Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia lutego 0 roku Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo, 0,,00,00 0,,00,00 00 Melioracje wodne 0,

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. DOCHODY 2015 ROK Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r. Załącznik nr 1

Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r. Załącznik nr 1 Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r. Załącznik nr 1 Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 492 105,00 486 535,70 98,87 01010 Infrastruktura wodociągowa i 114 629,00

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 911/III/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 25 marca 2014 roku Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego wykonanie

Bardziej szczegółowo

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00%

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie za 2016 r.

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

BudŜet na rok 2009 WYDATKI

BudŜet na rok 2009 WYDATKI Załącznik nr 2 do uchwały budŝetowej na 2009r. BudŜet na rok 2009 WYDATKI PLAN WYDATKÓW BUDśETU GMINY LUBICZ NA 2009R. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 155 150 01008 Melioracje wodne 4 000 Wydatki bieŝące

Bardziej szczegółowo

Wydatki na zadania gminne

Wydatki na zadania gminne Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 3.1 Dział Wydatki razem 750 400 049 Wydatki bieżące 552 870 900 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 445 668 245 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 233 015

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46%

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46% Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 646,00 1 214 525,39 80,72% 01008 Melioracje wodne 12 000,00 12 000,00 100,00% 01010

Bardziej szczegółowo

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Załącznik 1 WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 552,11 221 987,07 96,70% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 3 640,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2009 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Strona 1 z 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 MELIORACJE WODNE 10 00 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 80 8 354,80 85,25 558 50 503 970,52 90,24 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY Piaseczno NA ROK 2012 wg klasyfikacji budżetowej (wszystkie paragrafy)

WYDATKI BUDŻETU GMINY Piaseczno NA ROK 2012 wg klasyfikacji budżetowej (wszystkie paragrafy) Załącznik nr 2a do uchwały nr 393/XVII/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18.01.2012r 010 400 600 700 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01030 2850 01095 IZBY ROLNICZE WYDATKI BUDŻETU GMINY Piaseczno NA ROK 2012

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu.

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu. 1.2.4. WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Załącznik Nr 4 Klasyfi Wyszczególnienie na 2012 rok własne zlecone własne zlecone 010 Rolnictwo i

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 R. w podziale na działy i rozdziały

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 R. w podziale na działy i rozdziały Załącznik Nr 2 do budżetu 2008 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 R. w podziale na działy i rozdziały Dz. Rozdz. Nazwa treść Kwota razem 1 2 3 4 5 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 17.800 400 01030 IZBY ROLNICZE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2016 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

BUDŻET GMINY TUSZYN NA 2008 ROK WYDATKI - ZADANIA WŁASNE

BUDŻET GMINY TUSZYN NA 2008 ROK WYDATKI - ZADANIA WŁASNE L.p. BUDŻET GMINY TUSZYN NA 2008 ROK WYDATKI - ZADANIA WŁASNE Plan Treść Dział Rozdział na 2008 r. ZAŁĄCZNIK Nr 5 str. 11 I ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0 10 1.852.413 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY KROŚNICE NA 2014 ROK

WYDATKI BUDŻETU GMINY KROŚNICE NA 2014 ROK Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/22/214 Rady Gminy Krośnice z 9.1.214r. WYDATKI BUDŻETU GMINY KROŚNICE NA 214 ROK Dział Rozdzi ał Nazwa Plan ogółem WYDATKI BIEŻĄCE e szczególnymi zasadami wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 656 036,00 3 657 661,17

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 2523 ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW Tabela nr 7 WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW WYDATKI OGÓŁEM 7 47 79 856 69 55 4 584 A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY ZADANIA WŁASNE 9 74 7 6 74 669 4 54 86 4 9 55 9 7 4 54 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 9

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK GMINA MIEŚCISKO Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mieścisko za 2011 rok DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ 31.12.2011 ROK Rozdział Paragraf

Bardziej szczegółowo

PLAN BUDŻETU GMINY RAWICZ NA 2005 ROK D O C H O D Y

PLAN BUDŻETU GMINY RAWICZ NA 2005 ROK D O C H O D Y Załącznik nr 1 do uchwały nr XXII/217/04 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 29 grudnia 2004 roku PLAN BUDŻETU GMINY RAWICZ NA 2005 ROK D O C H O D Y Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2005 rok 010

Bardziej szczegółowo

201 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj

201 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj Dochody Załcznik Nr 4 do Uchwały Budetowej Gminy Czernichów na rok z dnia 24 marca r. Dz. R. Nazwa Plan na rok 750 Administracja publiczna 75 000 75011 Urzdy wojewódzkie 75 000 201 Dotacje celowe otrzymane

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XIII/92/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeziorany na rok 2012 - plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Bardziej szczegółowo