ZAŁCZNIK DZIELNICOWY DO UCHWAŁY BUDETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2008 ROK. Nr XI DZIELNICA URSUS WARSZAWA, GRUDZIE 2007 ROK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAŁCZNIK DZIELNICOWY DO UCHWAŁY BUDETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2008 ROK. Nr XI DZIELNICA URSUS WARSZAWA, GRUDZIE 2007 ROK"

Transkrypt

1 ZAŁCZNIK DZIELNICOWY DO UCHWAŁY BUDETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2008 ROK Nr XI DZIELNICA URSUS WARSZAWA, GRUDZIE 2007 ROK

2

3 SPIS TRECI 1. WPROWADZENIE ZAŁCZNIK DZIELNICOWY INFORMACJE OBOWIZKOWE A. RODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJ INWESTYCJI I ZADA WŁASNYCH17 A.1. Dochody m. st. Warszawy wg ródeł A.2. Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budetowej B. PLAN WYDATKÓW C. SPIS ZADA INWESTYCYJNYCH D. PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDETOWEGO - Orodek Sportu i Rekreacji E. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE E.1. OWIATA I WYCHOWANIE E.1.1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych E.1.2. Rachunki dochodów własnych przedszkoli E.1.3. Rachunki dochodów własnych gimnazjów E.1.4. Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształccych E.1.5. Rachunki dochodów własnych szkół zawodowych E.2. POMOC SPOŁECZNA E.2.1. Rachunki dochodów własnych orodków wsparcia E.2.2. Rachunki dochodów własnych orodków pomocy społecznej INFORMACJE UZUPEŁNIAJCE PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ I INNYCH ZADA ZLECONYCH USTAWAMI WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA (WYCIG DLA DZIELNICY) ZESTAWIENIA ZBIORCZE WYDATKI W UKŁADZIE ZADA WYDATKI BIECE W UKŁADZIE ZADA WYDATKI BIECE WG ZADA I DYSPONENTÓW WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADA ZAŁCZNIK DZIELNICOWY - OBJANIENIA BUDET W UKŁADZIE ZADA DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIECYCH W UKŁADZIE ZADA Transport i komunikacja Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomociami Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Edukacja Ochrona zdrowia i pomoc społeczna Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego Rekreacja, sport i turystyka Działalno promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego Zarzdzanie strukturami samorzdowymi Finanse i rone rozliczenia CHARAKTERYSTYKA WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADA / 135

4

5 WPROWADZENIE 1. WPROWADZENIE 5 / 135

6

7 WPROWADZENIE! "#!$% &!! ' $ & ()* ' &' +,- ( $,&',$!! & & +. / $! & +,! *,$%!! & ' $ & ' )- *!& )* ('0 1!2 ) & 0!$(,!$,$2!(!$!!2!$&!$&,! &$&( (! 33!$(!(&$&( 3! "4# 1!2 '$ '+) & $2!,*),' $( 5 1!2 ( (2! $(! &+ $&.( & /$ $62% &, &!0,$(%(! $ ( )*!.!!!&. $2 ' $! &+ $2!,$,$2 & +. ( & (! / ) 2 & 5,$22 (&(! 7+!"#$%&% /+! ' ' $2 &(" *! + $(0 89%+!! )*&":; 8*!$)*<= $";! *( 7 < 7 & > &! '$ &!) +)! $ )* & " ' * & &!&$ % $ $& + $2 ( ' $,- % $!((. %$ 2&$ 2& &+ %! $ $(,$2 %(! $,-!!! +, $2 )*'( $ + 7 / 135

8 WPROWADZENIE 2 $!&' )! $2 )*'( * (2 +$,$2 ( % $2! ( )+ $ &+ ' +! $&?1(2#,&!* &$,-)* &"!0 <( &,$2! &!&' $ $& <!! &(! +( $( )*'(! & $. =!2) $,&,$2!! + $! 5 /! &! *$ & (2!+$ ',$! " 4 =!2)&!2!! $(! ' &! '!(() ("!&$,!!! &+ '$!((*$ (() / + + $2'!! &+!!& ( $ '! &! + &++!$ )* * $* )& ' % < ( 2!'( $& + (2 *& $(,$2 & +.! )* " & $ *&,-!! (!!&((2$$$" $!* +,- &!+$!&",$!!& $ & "!+$ 5 +, +'(() 7$! A' $2 )*'( & $! )+ & $& < $2 )*'( &2!&$ % < $$ $& + $2 ( & & <! A'!$ & $,!2 )*( & ($$, ( $! +,$2 %( $ ' $ B, ( C$!$ ( # $!! ( ) ( &,! + *! ' "! +! & $2,(%$$$($2)*'(! & $D $! ( $2)*'( "! +! 2 *&, %(! 2&( & )'! + $! & $. 8 / 135

9 WPROWADZENIE %$ $! "! )( )-.!!'( $D )+!%& 0 *&,-,:( $ $!&2$# $! 0 ' +!!$2 $ '( 7 *!! & $- & $ 2 %$,) )$&$,, ( >'!+!* $! + *&":3!,+)+'!!. $ (!&2$( ($ '( +!! +$ %$! & $D / ' 3* &&&,$2%(! (! & $,! & $& < $2)*'(! & + '!&2$! $&( $&( & $, $2 )*'( ( " "4!&'( $ 1 $2# ) & $6$ $2 ' ) & $, $6$2 $ $ $, $2! 2&( ( ( /* $! ' 2*! $ &$($2 )*'( $ " )& ( +! + 2* $2! ( $ 2*(! + '(!&2$ $(!0!!!# $&! $ ( E $& 2* &($ '+&!! +$,E,$F %,E((*E *((( /((( ' :; -(/< *((( /((( 8692=>'284;,2,7 -+<+ -((( -((( ".((( +((( ".((( +((( ((( ((( 343?? 53 5? "4 43 4? ?" 44 ((( (((?55 "5??3??5? " " 5? ? ( ( 0 '' 1, 2! ''" 3 & 4 % %%,"!,,%", ""5 1 0,%", 3 '' ""5, 4 & %%,"! 2! ''", *((( /((( -.+. *((( /((( (((.((( -(((.((( +((( ((( ((( ( 33 %% "4 1 "4 "" 3 ''"? " +((( ((( ((( ""5 43 & 5?? '' 5",%" 5,,"! 4?, " 2!, 43? % (?,?? 3" "4,"!?3 " ''?4,?3 2! "5 1 " ''" %% 54, " 5? & 0 43"" % 43 ""5 "3",%" $!" ")()-.&* ( '.! &! $2 '*!! $& < +! 2)! ( $2(!&* $!( &$&( 9 / 135

10 WPROWADZENIE =!2) & $, $2 )*'(! " "4#! &!! 2! +( $2 )*'(!!'( $. &( '+!! $, * & )' $.2#, $6$ )& & & 2 & (&., - )+ & $2(,-$6$!&+!*,,&,&!*,-,& & & &&','&'! +($2)*'(!!'( $. $& )*&":! $ $&( &( &, $6$!! +$ $6$2$!(!%&# / )* & ": $ '+ $ &$,!&( *$&(&((&,&-)+! &( $2( $6$! +( $2 )*'(!!'( $. ' 2""4#! *,-,'& & $&(&(+! &($2 $.!! & +)*$6$2$!(!%&# /* $!! &!!$! +( $2)*'(! ""4#!!'( $. & 2* $& )+ ( 2 &( ()$$)*'"+&! &+%&# *!&,E'5$ %# %,E((* EGH +((( " -(( ) ((( -(( ((( -(( )/+.</ +-) +(/ */ < <<( <// <.) <+. )*. )*. (*/ <+- )<- /-.<.*. ( 0 ' '",,,"! 2! 3 & %% 1 ' '",%" 4, ""5 % GH" "I)(EJ2!JK)-.EJ7$!J &!* *! )* $2 )*'( & )!'!!& (!$ )* $!! & 8" $% 5 " $ "6 10 / 135

11 WPROWADZENIE +' (() $$$2'$(! ++!' *0 /,& &)! )*(&&)& ) $2 2&$( )'( $! )$& )+ ) +2 &( * *$$'! $2 &)+ &, 2&& )&,! ( &! ( </ + *! 2&($2!1 5 / $' )*(&&$&$* &). 2&$(#!2 +!! )*! &!+! 2& &!!* $ ( 4 B)& (&+! $' )*(&& & $* &! $2 & $'!2 $ ( $ )* (& & ) & &+$+$'' ( & $2(! $2 $' )* (& &) * *! $2 $'!2 $&,:! (! + * $ $2 &!! )*(&&?!!$ & $2(! $2 $' )* (& &) $ + * *! $2 $' $&,:! (! + *! )+ 2 $ &&!* $5% 5 $! % ((L $! -(L $! 5 % 5! " $ (! &+!. '( )'. / &!$2!&2 (! 2&( &! $%/ > & *& > $$$! (!$2!&2(,$2%(! +( & $,-!2 )*( & +!' $0!! *! +!!2A')'0 &!2)*($2)*'( (" "4,# &!2)*( $2)*'(! ""4 11 / 135

12 WPROWADZENIE $!+ & & $, $2 )*'(! 2&( ( ( 2& $ $' &(!2)*( $2)*'( (" "4,#!2)*($2)*'(! ""4 *&,- $! (!!&( (2 & $!! &+ +! $ )* 5!)&!2)*( 5 -' (() $! +( *.! )* & " $ ' + +!'0 $! %,%$ $5 M<(-%" "$ %$ M++*))%",, ' % (()E( " $%())%" 12 / 135

13 ZAŁCZNIK DZIELNICOWY 2. ZAŁCZNIK DZIELNICOWY 13 / 135

14

15 ZAŁCZNIK DZIELNICOWY 2.1. Informacje obowizkowe 15 / 135

16

17 ZAŁCZNIK DZIELNICOWY A. RODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJ INWESTYCJI I ZADA WŁASNYCH Tabela nr XI/1 do Uchwały Nr XXI/709/2007 Rady m. st. Warszawy z dnia r. A.1. Dochody m. st. Warszawy wg ródeł [zł] Lp. Wyszczególnienie 1 2 Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice Kalkulacja rodków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy 3 4 A DOCHODY BIECE I Podatki i opłaty lokalne podatek od nieruchomoci podatek rolny podatek leny podatek od rodków transportowych opłata od posiadania psów opłata targowa II Wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrbnych ustaw opłaty za zajcie pasa drogowego III Dochody z mienia opłaty za zarzd, uytkowanie i wieczyste uytkowanie nieruchomoci dochody z najmu i dzierawy mienia 100% % % % IV Pozostałe dochody ogółem wpływy z rónych opłat wpływy z usług odsetki od nieterminowych płatnosci podatków pozostałe odsetki wpływy z rónych dochodów B DOCHODY MAJTKOWE I II III C Wpływy ze sprzeday lokali i nieruchomoci Wpływy ze sprzeday składników majtkowych Wpływy z przekształcenia prawa uytkowania wieczystego w prawo własnoci DODATKOWE RODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY 100% % % 0 70% 0 100% % DOCHODY OGÓŁEM [A + B + C] / 135

18 ZAŁCZNIK DZIELNICOWY RODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJ INWESTYCJI I ZADA WŁASNYCH Tabela nr XI/1a do Uchwały Nr XXI/709/2007 Rady m. st. Warszawy z dnia r. A.2. Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budetowej [zł] Dział Wyszczególnienie Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice Kalkulacja rodków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy Gospodarka mieszkaniowa Administracja publiczna Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem Róne rozliczenia Owiata i wychowanie Pomoc społeczna DOCHODY OGÓŁEM / 135

19 ZAŁCZNIK DZIELNICOWY B. PLAN WYDATKÓW Tabela nr XI/2 do Uchwały Nr XXI/709/2007 Rady m. st. Warszawy z dnia r. [zł] Klas. Bud. Dział / Rozdz. Wyszczególnienie Plan wydatków na 2008 rok w tym Urzd ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe IZBY ROLNICZE Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe 400 Wydatki majtkowe WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGI ELEKTRYCZN, GAZ I WOD Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe DOSTARCZANIE WODY Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe 600 TRANSPORT I ŁCZNO Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe / 135

20 ZAŁCZNIK DZIELNICOWY Klas. Bud. Dział / Rozdz. Wyszczególnienie Plan wydatków na 2008 rok w tym Urzd DROGI PUBLICZNE POWIATOWE Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe DROGI PUBLICZNE GMINNE Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe DROGI WEWN TRZNE Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe RÓNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOCIAMI Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe DZIAŁALNO USŁUGOWA / 135

21 ZAŁCZNIK DZIELNICOWY Klas. Bud. Dział / Rozdz. Wyszczególnienie Plan wydatków na 2008 rok w tym Urzd Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe POZOSTAŁA DZIAŁALNO Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe URZ DY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZDU TERYTORIALNEGO Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJCYCH OSOBOWOCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIZANE Z ICH POBOREM Wydatki biece / 135

22 ZAŁCZNIK DZIELNICOWY Klas. Bud. Dział / Rozdz. Wyszczególnienie Plan wydatków na 2008 rok w tym Urzd Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALENOCI BUDETOWYCH Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe 801 OWIATA I WYCHOWANIE Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe SZKOŁY PODSTAWOWE Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe PRZEDSZKOLA Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe GIMNAZJA Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne / 135

23 ZAŁCZNIK DZIELNICOWY Klas. Bud. Dział / Rozdz. Wyszczególnienie Plan wydatków na 2008 rok w tym Urzd Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe DOWOENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe LICEA OGÓLNOKSZTAŁCCE Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe LICEA PROFILOWANE Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe SZKOŁY ZAWODOWE Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje 23 / 135

24 ZAŁCZNIK DZIELNICOWY Klas. Bud. Dział / Rozdz. Wyszczególnienie Plan wydatków na 2008 rok w tym Urzd Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe PROWADZENIE STOŁOWEK SZKOLNYCH Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe POZOSTAŁA DZIAŁALNO Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe 851 OCHRONA ZDROWIA Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe 852 POMOC SPOŁECZNA Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe ORODKI WSPARCIA Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe / 135

25 ZAŁCZNIK DZIELNICOWY Klas. Bud. Dział / Rozdz. Wyszczególnienie Plan wydatków na 2008 rok w tym Urzd Wydatki majtkowe WIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJCE NIEKTÓRE WIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE WIADCZENIA RODZINNE Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe DODATKI MIESZKANIOWE Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe ORODKI POMOCY SPOŁECZNEJ Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe USŁUGI OPIEKUCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUCZE Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe / 135

26 ZAŁCZNIK DZIELNICOWY Klas. Bud. Dział / Rozdz. Wyszczególnienie Plan wydatków na 2008 rok w tym Urzd Wydatki majtkowe POZOSTAŁA DZIAŁALNO Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe ŁOBKI Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe WIETLICE SZKOLNE Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe / 135

27 ZAŁCZNIK DZIELNICOWY Klas. Bud. Dział / Rozdz. Wyszczególnienie Plan wydatków na 2008 rok w tym Urzd Wydatki majtkowe KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEY SZKOLNEJ, A TAKE SZKOLENIA MŁODZIEY Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe POZOSTAŁA DZIAŁALNO Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe / 135

28 ZAŁCZNIK DZIELNICOWY Klas. Bud. Dział / Rozdz. Wyszczególnienie Plan wydatków na 2008 rok w tym Urzd GOSPODARKA ODPADAMI Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe OCZYSZCZANIE MIAST I WSI Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe OCHRONA RÓNORODNOCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU / 135

29 ZAŁCZNIK DZIELNICOWY Klas. Bud. Dział / Rozdz. Wyszczególnienie Plan wydatków na 2008 rok w tym Urzd Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe OWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe POZOSTAŁA DZIAŁALNO Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe DOMY I ORODKI KULTURY, WIETLICE I KLUBY Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe BIBLIOTEKI Wydatki biece / 135

30 ZAŁCZNIK DZIELNICOWY Klas. Bud. Dział / Rozdz. Wyszczególnienie Plan wydatków na 2008 rok w tym Urzd Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe POZOSTAŁA DZIAŁALNO Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe POZOSTAŁA DZIAŁALNO Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe OBIEKTY SPORTOWE Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne 30 / 135

31 ZAŁCZNIK DZIELNICOWY Klas. Bud. Dział / Rozdz. Wyszczególnienie Plan wydatków na 2008 rok w tym Urzd Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe OGÓŁEM Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe / 135

32 ZAŁCZNIK DZIELNICOWY C. SPIS ZADA INWESTYCYJNYCH Tabela nr XI/3 do Uchwały Nr XXI/709/2007 Rady m. st. Warszawy z dnia r. [zł] Klasyfikacja budetowa Dział Rozdz. Paragraf Lp Kod zadania * Nazwa inwestycji Terminy Przewidywana całkowita wysoko wydatków na inwestycj rozp. zako. Planowane wydatki w 2008 r. Ogółem (8 + 9) w tym: rodki własne m.st. Warszawy rodki budetu pastwa i inne Razem zadania inwestycyjne Dzielnicy Ursus Transport i łczno Drogi publiczne powiatowe inwestycje kontynuowane URU/I/1/7 Przebudowa ul. Bony wraz z odwodnieniem ulicy i wykupem gruntu URU/I/1/8 Przebudowa ul. Dzieci Warszawy wraz z wykupem gruntu URU/I/1/4 Budowa ul. Zielonej Gsi i Gierdziejewskiego wraz z wykupem gruntu URU/I/1/6 Przebudowa skrzyowania ulic Lalki, Jagiełły, Balickiej wraz z odwodnieniem (budowa kanalizacji deszczowej w ul. Jagiełły na odcinku Lalki- Wojciechowskiego) URU/I/1/12 Przebudowa skrzyowania ulic Cierlicka/ Ko ciuszki Drogi publiczne gminne inwestycje kontynuowane URU/I/1/1 Budowa cieek rowerowych URU/I/1/3 Budowa ul. Tomcia Palucha odc. Bohaterów Warszawy-Balbinki wraz z wykupem gruntu URU/I/1/5 Przebudowa ul. Henryka Pobonego wraz z kanalizacj deszczow URU/I/1/9 Projekty dróg na terenie Ursusa URU/I/1/14 Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu nad lini kolejow Warszawa-Katowice w cigu trasy ekspresowej POW na wysoko ci ul. Orlt Lwowskich URU/I/1/11 Przebudowa ul. Wiosny Ludów na odc. Opieskiego-Legnicka wraz z budow kanalizacji deszczowej / 135

33 ZAŁCZNIK DZIELNICOWY Klasyfikacja budetowa Dział Rozdz. Paragraf Lp Kod zadania * Nazwa inwestycji Terminy Przewidywana całkowita wysoko wydatków na inwestycj rozp. zako. Planowane wydatki w 2008 r. Ogółem (8 + 9) w tym: rodki własne m.st. Warszawy rodki budetu pastwa i inne 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami inwestycje kontynuowane URU/II/8/1 Budowa budynku komunalnego przy ul. Szancera 5 (1 etap + 2 etap etap wraz z przedszkolem) URU/II/8/2 Budowa budynku komunalnego przy ul. Regulskiej 22a URU/II/8/3 Budowa budynku komunalnego przy ul. Regulskiej 39 wraz z przebudow stacji transformatorowej inwestycje rozpoczynane w 2008 r URU/II/8/5 Budowa budynku komunalnego przy ul. Rakuszanki wraz z przedszkolem w parterze zakupy inwestycyjne URU/V/10/1 Zakup lokalu na placówk o wiatowowychowawcz przy ul. Górna Droga 10 - spłata rat Administracja publiczna Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) inwestycje kontynuowane URU/X/9/1 Modernizacja budynku Urzdu Dzielnicy w zakresie instalacji wod-kan, c.w., klimatyzacji i energetyki oraz adaptacja pomieszcze Owiata i wychowanie Szkoły podstawowe inwestycje kontynuowane URU/V/10/4 Termomodernizacja SP Nr 4 i Nr URU/V/10/2 Budowa szkoły podstawowej i przedszkola przy ul. Dzieci Warszawy URU/V/10/5 Zakup i monta hali namiotowej do zadaszenia boiska sportowego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 14 wraz z modernizacja istniejcego boiska Przedszkola inwestycje kontynuowane URU/V/10/3 Rozbudowa przedszkoli Nr 168, 194 i Gimnazja / 135

34 ZAŁCZNIK DZIELNICOWY Klasyfikacja budetowa Dział Rozdz. Paragraf Lp Kod zadania * Nazwa inwestycji Terminy Przewidywana całkowita wysoko wydatków na inwestycj rozp. zako. Planowane wydatki w 2008 r. Ogółem (8 + 9) w tym: rodki własne m.st. Warszawy rodki budetu pastwa i inne inwestycje kontynuowane URU/V/10/6 Zakup i monta hali namiotowej do zadaszenia boiska sportowego na terenie Gimnazjum Nr 131 wraz z modernizacja istniejcego boiska Licea ogólnokształcace inwestycje kontynuowane URU/V/10/8 Termomodernizacja budynku szkolnego przy ul. Dzieci Warszawy URU/V/10/7 Przebudowa terenu sportowego po byłym Zespole Szkół Zakładowych ZPC Ursus z przeznaczeniem na cele sportowo-rekreacyjne Pomoc społeczna O rodki pomocy społecznej inwestycje kontynuowane URU/VI/6/2 Rozbudowa budynku w parku Achera na cele kulturalno-społeczne i opiekucze (dzienny dom pobytu dla emerytów i rencistów oraz filia domu kultury) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej łobki inwestycje rozpoczynane w 2008 r URU/VI/6/1 Budowa łobka przy ul. Czerwona Droga Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Gospodarka ciekowa i ochrona wód inwestycje kontynuowane URU/III/3/2 Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryowej i Alejach Jerozolimskich prowadzcego do rowu U URU/III/3/1 Modernizacja Kanału Konotopa wraz z budow podczyszczalni Utrzymanie zieleni w miastach i gminach inwestycje kontynuowane URU/III/12/1 Wykonanie parku w trójkcie ulic Wojciechowskiego, Czechowicza, Jagiełły oraz zieleców na terenie Zespołu Szkół przy ul. Dzieci Warszawy i przy ul. Bony / 135

35 ZAŁCZNIK DZIELNICOWY Klasyfikacja budetowa Dział Rozdz. Paragraf Lp Kod zadania * Nazwa inwestycji Terminy Przewidywana całkowita wysoko wydatków na inwestycj rozp. zako. Planowane wydatki w 2008 r. Ogółem (8 + 9) w tym: rodki własne m.st. Warszawy rodki budetu pastwa i inne O wietlenie ulic, placów i dróg inwestycje kontynuowane URU/I/1/10 Modernizacja o wietlenia ulicznego na terenie Ursusa Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalno inwestycje kontynuowane URU/VII/7/2 Przebudowa muszli koncertowej w Parku Czechowickim wraz z modernizacj otoczenia oraz budowa pawilonu wystawowego Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe inwestycje rozpoczynane w 2008 r URU/VIII/5/1 Budowa hali widowiskowo sportowej przy ul. Dzieci Warszawy Dotacje dla instytucji kultury 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby inwestycje kontynuowane URU/VII/7/1 Termomodernizacja budynku Domu Kultury przy ul. Sosnkowskiego * Obja nienie kodu zadania: URU - Dzielnica Ursus / numer sfery / numer programu WPI / numer zadania w programie 35 / 135

36 ZAŁCZNIK DZIELNICOWY D. PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDETOWEGO - Orodek Sportu i Rekreacji Tabela nr XI/4 do Uchwały Nr XXI/709/2007 Rady m. st. Warszawy z dnia r. [zł] Lp. Wyszczególnienie Plan 2008 rok 1 A I II B I 2 3 STAN RODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZTEK ROKU, W TYM: Nalenoci 0 Zobowizania 0 PRZYCHODY OGÓŁEM Przychody własne dotacje II III C D I Pokrycie amortyzacji Inne zwikszenia SUMA [A + B] KOSZTY I INNE OBCIENIA Biece wynagrodzenia i pochodne wydatki rzeczowe Odpisy amortyzacji Inne zmniejszenia II E F G I II H Inwestycyjne 0 PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH 0 WPŁATA DO BUDETU NADWYKI RODKÓW OBROTOWYCH 0 STAN RODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU, W TYM: Nalenoci 0 Zobowizania 0 SUMA [D + E + F + G] / 135

37 ZAŁCZNIK DZIELNICOWY E. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE Tabela nr XI/6 do Uchwały Nr XXI/709/2007 Rady m. st. Warszawy z dnia r. E.1. Owiata i wychowanie [zł] Lp. Wyszczególnienie Plan 2008 rok 1 I II 2 3 WYNIKAJCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH Stan rodków pieninych na pocztek roku 0 Dochody ogółem (wg ródeł) 0 Suma bilansowa ( I + II ) 0 III Wydatki ogółem (wg ródeł) 0 1 Biece 0 2 Inwestycyjne 0 IV Stan rodków pieninych na koniec roku 0 Suma bilansowa ( III + IV ) 0 WYNIKAJCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWICEGO I II Stan rodków pieninych na pocztek roku 0 Dochody ogółem (wg ródeł) Suma bilansowa ( I + II ) III Wydatki ogółem (wg ródeł) Biece Inwestycyjne 0 IV Stan rodków pieninych na koniec roku 0 Suma bilansowa ( III + IV ) / 135

38 ZAŁCZNIK DZIELNICOWY DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE Tabela nr XI/6 do Uchwały Nr XXI/709/2007 Rady m. st. Warszawy z dnia r. E.1.1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych [zł] Lp. Wyszczególnienie Plan 2008 rok 1 I II 2 3 WYNIKAJCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH Stan rodków pieninych na pocztek roku 0 Dochody ogółem (wg ródeł) 0 Suma bilansowa ( I + II ) 0 III Wydatki ogółem (wg ródeł) 0 1 Biece 0 2 Inwestycyjne 0 IV Stan rodków pieninych na koniec roku 0 Suma bilansowa ( III + IV ) 0 WYNIKAJCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWICEGO I II Stan rodków pieninych na pocztek roku 0 Dochody ogółem (wg ródeł) Suma bilansowa ( I + II ) III Wydatki ogółem (wg ródeł) Biece Inwestycyjne 0 IV Stan rodków pieninych na koniec roku 0 Suma bilansowa ( III + IV ) / 135

39 ZAŁCZNIK DZIELNICOWY DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE Tabela nr XI/6 do Uchwały Nr XXI/709/2007 Rady m. st. Warszawy z dnia r. E.1.2. Rachunki dochodów własnych przedszkoli [zł] Lp. Wyszczególnienie Plan 2008 rok 1 I II 2 3 WYNIKAJCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH Stan rodków pieninych na pocztek roku 0 Dochody ogółem (wg ródeł) 0 Suma bilansowa ( I + II ) 0 III Wydatki ogółem (wg ródeł) 0 1 Biece 0 2 Inwestycyjne 0 IV Stan rodków pieninych na koniec roku 0 Suma bilansowa ( III + IV ) 0 WYNIKAJCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWICEGO I II Stan rodków pieninych na pocztek roku 0 Dochody ogółem (wg ródeł) Suma bilansowa ( I + II ) III Wydatki ogółem (wg ródeł) Biece Inwestycyjne 0 IV Stan rodków pieninych na koniec roku 0 Suma bilansowa ( III + IV ) / 135

40 ZAŁCZNIK DZIELNICOWY DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE Tabela nr XI/6 do Uchwały Nr XXI/709/2007 Rady m. st. Warszawy z dnia r. E.1.3. Rachunki dochodów własnych gimnazjów [zł] Lp. Wyszczególnienie Plan 2008 rok 1 I II 2 3 WYNIKAJCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH Stan rodków pieninych na pocztek roku 0 Dochody ogółem (wg ródeł) 0 Suma bilansowa ( I + II ) 0 III Wydatki ogółem (wg ródeł) 0 1 Biece 0 2 Inwestycyjne 0 IV Stan rodków pieninych na koniec roku 0 Suma bilansowa ( III + IV ) 0 WYNIKAJCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWICEGO I II Stan rodków pieninych na pocztek roku 0 Dochody ogółem (wg ródeł) Suma bilansowa ( I + II ) III Wydatki ogółem (wg ródeł) Biece Inwestycyjne 0 IV Stan rodków pieninych na koniec roku 0 Suma bilansowa ( III + IV ) / 135

41 ZAŁCZNIK DZIELNICOWY DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE Tabela nr XI/6 do Uchwały Nr XXI/709/2007 Rady m. st. Warszawy z dnia r. E.1.4. Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształccych [zł] Lp. Wyszczególnienie Plan 2008 rok 1 I II 2 3 WYNIKAJCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH Stan rodków pieninych na pocztek roku 0 Dochody ogółem (wg ródeł) 0 Suma bilansowa ( I + II ) 0 III Wydatki ogółem (wg ródeł) 0 1 Biece 0 2 Inwestycyjne 0 IV Stan rodków pieninych na koniec roku 0 Suma bilansowa ( III + IV ) 0 WYNIKAJCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWICEGO I II Stan rodków pieninych na pocztek roku 0 Dochody ogółem (wg ródeł) Suma bilansowa ( I + II ) III Wydatki ogółem (wg ródeł) Biece Inwestycyjne 0 IV Stan rodków pieninych na koniec roku 0 Suma bilansowa ( III + IV ) / 135

42 ZAŁCZNIK DZIELNICOWY DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE Tabela nr XI/6 do Uchwały Nr XXI/709/2007 Rady m. st. Warszawy z dnia r. E.1.5. Rachunki dochodów własnych szkół zawodowych [zł] Lp. Wyszczególnienie Plan 2008 rok 1 I II 2 3 WYNIKAJCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH Stan rodków pieninych na pocztek roku 0 Dochody ogółem (wg ródeł) 0 Suma bilansowa ( I + II ) 0 III Wydatki ogółem (wg ródeł) 0 1 Biece 0 2 Inwestycyjne 0 IV Stan rodków pieninych na koniec roku 0 Suma bilansowa ( III + IV ) 0 WYNIKAJCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWICEGO I II Stan rodków pieninych na pocztek roku 0 Dochody ogółem (wg ródeł) Suma bilansowa ( I + II ) III Wydatki ogółem (wg ródeł) Biece Inwestycyjne 0 IV Stan rodków pieninych na koniec roku 0 Suma bilansowa ( III + IV ) / 135

43 ZAŁCZNIK DZIELNICOWY DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE Tabela nr XI/6 do Uchwały Nr XXI/709/2007 Rady m. st. Warszawy z dnia r. E.2. Pomoc społecznabłd! Nieprawidłowe łcze. [zł] Lp. Wyszczególnienie Plan 2008 rok 1 I II 2 3 WYNIKAJCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH Stan rodków pieninych na pocztek roku 0 Dochody ogółem (wg ródeł) Suma bilansowa ( I + II ) III Wydatki ogółem (wg ródeł) Biece Inwestycyjne 0 IV Stan rodków pieninych na koniec roku 0 Suma bilansowa ( III + IV ) WYNIKAJCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWICEGO I II Stan rodków pieninych na pocztek roku 0 Dochody ogółem (wg ródeł) Suma bilansowa ( I + II ) III Wydatki ogółem (wg ródeł) Biece Inwestycyjne 0 IV Stan rodków pieninych na koniec roku 0 Suma bilansowa ( III + IV ) / 135

44 ZAŁCZNIK DZIELNICOWY DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE Tabela nr XI/6 do Uchwały Nr XXI/709/2007 Rady m. st. Warszawy z dnia r. E.2.1. Rachunki dochodów własnych orodków wsparciabłd! Nieprawidłowe łcze. [zł] Lp. Wyszczególnienie Plan 2008 rok 1 I II 2 3 WYNIKAJCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH Stan rodków pieninych na pocztek roku 0 Dochody ogółem (wg ródeł) Suma bilansowa ( I + II ) III Wydatki ogółem (wg ródeł) Biece Inwestycyjne 0 IV Stan rodków pieninych na koniec roku 0 Suma bilansowa ( III + IV ) WYNIKAJCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWICEGO I II Stan rodków pieninych na pocztek roku 0 Dochody ogółem (wg ródeł) 0 Suma bilansowa ( I + II ) 0 III Wydatki ogółem (wg ródeł) 0 1 Biece 0 2 Inwestycyjne 0 IV Stan rodków pieninych na koniec roku 0 Suma bilansowa ( III + IV ) 0 44 / 135

45 ZAŁCZNIK DZIELNICOWY DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE Tabela nr XI/6 do Uchwały Nr XXI/709/2007 Rady m. st. Warszawy z dnia r. E.2.2. Rachunki dochodów własnych orodków pomocy społecznej [zł] Lp. Wyszczególnienie Plan 2008 rok 1 I II 2 3 WYNIKAJCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH Stan rodków pieninych na pocztek roku 0 Dochody ogółem (wg ródeł) Suma bilansowa ( I + II ) III Wydatki ogółem (wg ródeł) Biece Inwestycyjne 0 IV Stan rodków pieninych na koniec roku 0 Suma bilansowa ( III + IV ) WYNIKAJCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWICEGO I II Stan rodków pieninych na pocztek roku 0 Dochody ogółem (wg ródeł) Suma bilansowa ( I + II ) III Wydatki ogółem (wg ródeł) Biece Inwestycyjne 0 IV Stan rodków pieninych na koniec roku 0 Suma bilansowa ( III + IV ) / 135

46

47 ZAŁCZNIK DZIELNICOWY 2.2. Informacje uzupełniajce 47 / 135

48

49 ZAŁCZNIK DZIELNICOWY PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ I INNYCH ZADA ZLECONYCH USTAWAMI Tabela nr XI/7 do Uchwały Nr XXI/709/2007 Rady m. st. Warszawy z dnia r. [zł] Klas. Bud. Dział / Rozdz. Wyszczególnienie Plan wydatków 2008 rok POMOC SPOŁECZNA Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje 0 Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe ORODKI WSPARCIA Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje 0 Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe 0 WIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje 0 Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJCE NIEKTÓRE WIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE WIADCZENIA RODZINNE Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne 0 Dotacje 0 Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne 0 Dotacje 0 Wydatki rzeczowe / 135

50 ZAŁCZNIK DZIELNICOWY Klas. Bud. Dział / Rozdz. Wyszczególnienie Plan wydatków 2008 rok Wydatki majtkowe USŁUGI OPIEKUCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUCZE Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne 0 Dotacje 0 Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe 0 OGÓŁEM Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje 0 Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe 0 50 / 135

51 WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA (WYCIG DLA DZIELNICY) 51 / 135 Lp. Kod zadania* Dział/Rozdział NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO Rozpocz. Termin Zakocz. ródła finansowania Przewidywana całkowita wysoko wydatków na inwestycj Przewidywane PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJ ZADA wykonanie wydatków do r Łcznie w latach Tabela nr XI/8 do Uchwały Nr XXI/709/2007 Rady m. st. Warszawy z dnia r URU/I/1/1 URU/I/1/2 URU/I/1/3 600/ / /60016 ogółem z tego: [tys. zł] Zaangaowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012) budet m.st. Warszawy SUMA budet pastwa rodki z funduszy UE kredyty i poyczki inne Program rozwoju drogownictwa Suma dla programu Budowa cieek rowerowych Zagospodarowanie terenu wokół dworca PKP Budowa ul. Tomcia Palucha odc. Bohaterów Warszawy - Balbinki wraz z wykupem gruntu ogółem z tego: budet m.st. Warszawy budet pastwa 0 0 rodki z funduszy UE 0 0 kredyty i poyczki 0 0 inne 0 0 ogółem z tego: budet m.st. Warszawy budet pastwa 0 0 rodki z funduszy UE 0 0 kredyty i poyczki 0 0 inne 0 0 ogółem z tego: budet m.st. Warszawy budet pastwa 0 0 Budet miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. URSUS ZAŁCZNIK DZIELNICOWY

52 Lp. Kod zadania* Dział/Rozdział NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO Rozpocz. Termin Zakocz. ródła finansowania Przewidywana całkowita wysoko wydatków na inwestycj Przewidywane PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJ ZADA wykonanie wydatków do r Łcznie w latach Zaangaowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012) rodki z funduszy UE 0 0 kredyty i poyczki 0 0 inne URU/I/1/4 URU/I/1/5 URU/I/1/6 URU/I/1/7 URU/I/1/8 600/ / / / /60014 Budowa ul. Zielonej Gsi i Gierdziejewskiego wraz z wykupem gruntu Przebudowa ul. Henryka Pobonego wraz z kanalizacj deszczow Przebudowa skrzyowania ulic Lalki, Jagiełły, Balickiej wraz z odwodnieniem (budowa kanalizacji deszczowej w ul. Jagiełły na odcinku Lalki - Wojciechowskiego) Przebudowa ul. Bony wraz z odwodnieniem ulicy i wykupem gruntu Przebudowa ul. Dzieci Warszawy wraz z wykupem gruntu ogółem z tego: budet m.st. Warszawy budet pastwa 0 0 rodki z funduszy UE 0 0 kredyty i poyczki 0 0 inne 0 0 ogółem z tego: budet m.st. Warszawy budet pastwa 0 0 rodki z funduszy UE 0 0 kredyty i poyczki 0 0 inne 0 0 ogółem z tego: budet m.st. Warszawy budet pastwa 0 0 rodki z funduszy UE 0 0 kredyty i poyczki 0 0 inne 0 0 ogółem z tego: budet m.st. Warszawy budet pastwa 0 0 rodki z funduszy UE 0 0 kredyty i poyczki 0 0 inne 0 0 ogółem z tego: budet m.st. Warszawy budet pastwa 0 0 rodki z funduszy UE 0 0 kredyty i poyczki 0 0 inne / 135

53 Lp. Kod zadania* Dział/Rozdział NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO Rozpocz. Termin Zakocz. ródła finansowania Przewidywana całkowita wysoko wydatków na inwestycj Przewidywane PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJ ZADA wykonanie wydatków do r Łcznie w latach Zaangaowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012) Projekty dróg na terenie Ursusa ogółem z tego: URU/I/1/9 URU/I/1/10 URU/I/1/11 URU/I/1/12 URU/I/1/13 URU/I/1/14 600/ / / / / /60016 Modernizacja owietlenia ulicznego na terenie Ursusa Przebudowa ul. Wiosny Ludów na odc. Opieskiego - Legnicka wraz z budow kanalizacji deszczowej Przebudowa skrzyowania ulic Cierlicka/Kociuszki Budowa ul. Skoroszewskiej na odc. od firmy Oriflame do ul. Starodby wraz z wykupem gruntu Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu nad lini kolejow Warszawa - Katowice w cigu trasy ekspresowej POW na budet m.st. Warszawy budet pastwa 0 0 rodki z funduszy UE 0 0 kredyty i poyczki 0 0 inne 0 0 ogółem z tego: budet m.st. Warszawy budet pastwa 0 0 rodki z funduszy UE 0 0 kredyty i poyczki 0 0 inne 0 0 ogółem z tego: budet m.st. Warszawy budet pastwa 0 0 rodki z funduszy UE 0 0 kredyty i poyczki 0 0 inne 0 0 ogółem z tego: budet m.st. Warszawy budet pastwa 0 0 rodki z funduszy UE 0 0 kredyty i poyczki 0 0 inne 0 0 ogółem z tego: budet m.st. Warszawy budet pastwa 0 0 rodki z funduszy UE 0 0 kredyty i poyczki 0 0 inne 0 0 ogółem z tego: budet m.st. Warszawy budet pastwa / 135

54 Lp. Kod zadania* Dział/Rozdział NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO Rozpocz. Termin Zakocz. ródła finansowania Przewidywana całkowita wysoko wydatków na inwestycj Przewidywane PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJ ZADA wykonanie wydatków do r Łcznie w latach Zaangaowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012) wysokoci ul. Orlt Lwowskich rodki z funduszy UE 0 0 kredyty i poyczki 0 0 inne Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomociami Suma dla programu ogółem z tego: URU/II/8/1 URU/II/8/2 URU/II/8/3 URU/II/8/4 URU/II/8/5 700/ / / / /70005 Budowa budynku komunalnego przy ul. Szancera 5 (1 etap + 2 etap wraz z przedszkolem) Budowa budynku komunalnego przy ul. Regulskiej 22a Budowa budynku komunalnego przy ul. Regulskiej 39 wraz z przebudow stacji transformatorowej Termomodernizacja budynków uytecznoci publicznej na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Budowa budynku komunalnego przy ul. Rakuszanki wraz z przedszkolem w parterze budet m.st. Warszawy budet pastwa 0 0 rodki z funduszy UE 0 0 kredyty i poyczki 0 0 inne 0 0 ogółem z tego: budet m.st. Warszawy budet pastwa 0 0 rodki z funduszy UE 0 0 kredyty i poyczki 0 0 inne 0 0 ogółem z tego: budet m.st. Warszawy budet pastwa 0 0 rodki z funduszy UE 0 0 kredyty i poyczki 0 0 inne 0 0 ogółem z tego: budet m.st. Warszawy budet pastwa 0 0 rodki z funduszy UE 0 0 kredyty i poyczki 0 0 inne 0 0 ogółem z tego: budet m.st. Warszawy budet pastwa 0 0 rodki z funduszy UE 0 0 kredyty i poyczki / 135

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł Załcznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2006 rok Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł Rozdział 01028 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 398 666 zł 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wlkp. 20 marca 2006 roku

Gorzów Wlkp. 20 marca 2006 roku Gorzów Wlkp. 20 marca 2006 roku Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. zgodnie z art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (z. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) przedkłada

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU M. ST. WARSZAWY ZA 2014 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU M. ST. WARSZAWY ZA 2014 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU M. ST. WARSZAWY ZA r. DZIELNICA WOLA WARSZAWA, MARZEC 2015 ROK SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE... 5 A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ...

Bardziej szczegółowo

Zwiksza si plan dochodów budetu gminy o kwot ---352.358 zł

Zwiksza si plan dochodów budetu gminy o kwot ---352.358 zł Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/74/03 Rady Gminy Dorohusk z dnia 26 listopada 2003 r. Zwiksza si plan dochodów budetu gminy o kwot ---352.358 zł Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa 200.000 zł Rozdział 70005

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 412 377,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 405 877,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział Plan na Plan 2013 ZMIANA % rozdział Wyszczególnienie 29.10.2012 Razem: 75

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU M. ST. WARSZAWY ZA 2011 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU M. ST. WARSZAWY ZA 2011 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU M. ST. WARSZAWY ZA r. DZIELNICA ŻOLIBORZ WARSZAWA, MARZEC 2012 ROK SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE... 5 A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ

Bardziej szczegółowo

01008 Melioracje wodne

01008 Melioracje wodne PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 946 075,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU M. ST. WARSZAWY ZA I PÓŁROCZE 2011 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU M. ST. WARSZAWY ZA I PÓŁROCZE 2011 r. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU M. ST. WARSZAWY ZA I PÓŁROCZE 2011 r. DZIELNICA ŻOLIBORZ WARSZAWA, SIERPIEŃ 2011 ROK SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE... 5 A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK.

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. 59 WYDATKI MIASTA 60 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. Dział Wyszczególnienie Kwota wydatków ogółem za 2004 r. Struktura Wydatki bieżące Struktura w tym: Wydatki

Bardziej szczegółowo

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Załącznik nr 2a do zarządzenia Nr 390/2007/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 3.05.2007r. Dz. Rozdz. 00 020 050 400 600 630 700 Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR B/91/2003 BURMISTRZA MIASTA BIERU z dnia 28.11.2003 r.

ZARZDZENIE NR B/91/2003 BURMISTRZA MIASTA BIERU z dnia 28.11.2003 r. ZARZDZENIE NR B/91/2003 BURMISTRZA MIASTA BIERU W sprawie: zmian budetu Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorzdzie gminnym z dnia 8.03.1990 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LXXXIX/2642/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 9 wrzeċnia 2010 r.

UCHWAŁA Nr LXXXIX/2642/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 9 wrzeċnia 2010 r. UCHWAŁA Nr LXXXIX/2642/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 wrzeċnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2010 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU M. ST. WARSZAWY ZA I PÓŁROCZE 2012 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU M. ST. WARSZAWY ZA I PÓŁROCZE 2012 r. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU M. ST. WARSZAWY ZA I PÓŁROCZE 2012 r. DZIELNICA WAWER WARSZAWA, SIERPIEŃ 2012 ROK SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE... 5 A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK Załącznik do uchwały Nr 482/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 30 marca 2015r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK Opole, marzec 2015

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU M. ST. WARSZAWY ZA I PÓŁROCZE 2013 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU M. ST. WARSZAWY ZA I PÓŁROCZE 2013 r. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU M. ST. WARSZAWY ZA I PÓŁROCZE 2013 r. DZIELNICA WAWER WARSZAWA, SIERPIEŃ 2013 ROK SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE... 5 A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2009 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU M. ST. WARSZAWY ZA I PÓŁROCZE 2012 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU M. ST. WARSZAWY ZA I PÓŁROCZE 2012 r. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU M. ST. WARSZAWY ZA I PÓŁROCZE 2012 r. DZIELNICA MOKOTÓW WARSZAWA, SIERPIEŃ 2012 ROK SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE... 5 A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006 WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006 710 Działalność usługowa 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 750 Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie Page 1 Załącznik

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 R. w podziale na działy i rozdziały

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 R. w podziale na działy i rozdziały Załącznik Nr 2 do budżetu 2008 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 R. w podziale na działy i rozdziały Dz. Rozdz. Nazwa treść Kwota razem 1 2 3 4 5 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 17.800 400 01030 IZBY ROLNICZE

Bardziej szczegółowo

z tego: Wydatki na programy finansowane z

z tego: Wydatki na programy finansowane z Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/64/2015 Rady Miejskiej w Suchaniu z 22 grudnia 2015 r. budżetu Gminy Suchań w 2016 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan na 2016 r. bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku- Wydatki budżetu miasta Zawidowa w układzie działów,rozdziałów i paragrafów na rok 2014 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Załącznik nr 3 Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Plan Wykonanie Procent Dział Rozdział Paragraf Treść wykonania O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 169 109,00 1 138 004,70

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Zmniejszenia. zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 20 000,00

Zmniejszenia. zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 20 000,00 Wydatki Zmniejszenia Dział Rozdział Paragraf Treść Zmniejszenie Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 20 000,00 020 Leśnictwo 02095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA TORUNIA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TORUNIA ZA ROK 2004

PREZYDENT MIASTA TORUNIA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TORUNIA ZA ROK 2004 PREZYDENT MIASTA TORUNIA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TORUNIA ZA ROK 24 TORUŃ, MARZEC 25 SPIS TREŚCI STRONA Część I Dane ogólne 1 Część II Wykonanie według działów i rozdziałów zał. nr 1 Dochody

Bardziej szczegółowo

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6000 2. Wydatki majątkowe 59536 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 59536

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6000 2. Wydatki majątkowe 59536 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 59536 PLAN WYDATKÓW BUDśETU GMINY śyrakow NA 2010 ROK Tabela nr 2 Dział Rozdział W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo 75536 01030 Izby rolnicze 10000 1.Wydatki bieŝące, w tym: 10000

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z budżetu gminy Zbiczno za 2008 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 315 995,00 312 984,00 99,05% 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

1.202.000,00 1.202.000,00

1.202.000,00 1.202.000,00 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/87/ 2004 Rady Gminy w Łambinowicach z dnia 22 stycznia 2004r PLAN WYDATKOW NA 2004 ROK Dz. Rozdz. Nazwa Wydatki bieżące Razem W tym Wynagrodz. i pochodne Dotacje Obsługa

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA Dblin SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDETU MIASTA DBLIN ZA 2004 ROK. Dblin marzec 2005 rok

BURMISTRZ MIASTA Dblin SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDETU MIASTA DBLIN ZA 2004 ROK. Dblin marzec 2005 rok BURMISTRZ MIASTA Dblin SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDETU MIASTA DBLIN ZA 2004 ROK Dblin marzec 2005 rok 1 Tabela Nr1 Realizacja dochodów budetu Miasta Dblin za 2004 r Dział Rozdział ródła dochodów (paragraf

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII / 634 / 14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 7 listopada 2014 r. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Dział Nazwa działu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014

PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014 PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 362 656,00 60016 Drogi publiczne gminne 347 101,00 0690 Wpływy z różnych opłat 315 101,00 0910 Odsetki od

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 2 Budżet Gminy Zgorzelec na 2014 rok w układzie klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 2 Budżet Gminy Zgorzelec na 2014 rok w układzie klasyfikacji budżetowej 010 Rolnictwo i łowiectwo 234 000,00 01008 Melioracje wodne 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW. 010 Rolnictwo i łowiectwo 400,00 0,00. 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00. 700 Gospodarka mieszkaniowa 926 100,00 873 000,00

PLAN DOCHODÓW. 010 Rolnictwo i łowiectwo 400,00 0,00. 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00. 700 Gospodarka mieszkaniowa 926 100,00 873 000,00 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Dział Rozdz Wyszczególnienie Plan 2011 (30-09-2011) Plan na 2012 010 Rolnictwo i łowiectwo 40 01095 Pozostała działalność 40 2010 PLAN DOCHODÓW

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. DOBCZYCE, sierpień 2011 r.

I N F O R M A C J A. DOBCZYCE, sierpień 2011 r. I N F O R M A C J A z przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobczyce z kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej oraz z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury w I półroczu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

****************************************************************

**************************************************************** **************************************************************** SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA ZA 2009 ROK **************************************************************** SOSNOWIEC,

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW na 2006 rok

PLAN DOCHODÓW na 2006 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/38/5 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 3 grudnia 25 r. PLAN DOCHODÓW na 26 rok dzia rozdz plan w tym: par. treść plan 26 ł. 25 zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 7 1 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98%

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98% Załącznik nr 1 do informacji Burmistrza Kargowej Dochody z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r. Kwota Dz. Rozdz. Nazwa planu Wykonanie % [zł] [zł] wykonania 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU M. ST. WARSZAWY ZA 2010 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU M. ST. WARSZAWY ZA 2010 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU M. ST. WARSZAWY ZA 2010 r. DZIELNICA OCHOTA WARSZAWA, MARZEC 2011 ROK SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE... 5 A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 092 0 100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO 18 000 20 000 20 000 630 TURYSTYKA 2 162 799 371 545 291 545 80 000 17,2

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 092 0 100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO 18 000 20 000 20 000 630 TURYSTYKA 2 162 799 371 545 291 545 80 000 17,2 TORUŃ GMINA I POWIAT DOCHODY BUDśETOWE ZADAŃ WŁASNYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do uchwały nr 26/15 Rady Miasta Torunia z dnia 22.01.2015r. Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 092 0 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

Zwiksza si wydatki budetu powiatu na 2007 rok. 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych. 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek

Zwiksza si wydatki budetu powiatu na 2007 rok. 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych. 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek Załcznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/62/07 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 25 padziernika 2007 r. Zwiksza si wydatki budetu powiatu na 2007 rok ogółem o kwot 5.094.501 zł z tego: Dział 020 Rozdział 02002 Lenictwo

Bardziej szczegółowo

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo. Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i. Dział 600 Transport i łączność

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo. Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i. Dział 600 Transport i łączność DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE Wydatki bieżące ogółem Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01030 Izby rolnicze 352.250.907 zł 50 zł 50 zł Planowane wydatki stanowią wpłatę na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej

Bardziej szczegółowo

ROZ- PARA- Procent DZIAŁ DZIAŁ GRAF WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKO- WYKO- NANIE NANIA

ROZ- PARA- Procent DZIAŁ DZIAŁ GRAF WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKO- WYKO- NANIE NANIA ZESTAWIENIE DOCHODÓW DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE Załcznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budetu za 2005 rok w zł ROZ- PARA- Procent DZIAŁ DZIAŁ GRAF WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKO- WYKO-

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Dział Rozdział T r e ś ć 1 2 3 4 500 Handel 50095 Pozostała działalność 0690 Wpływy z różnych opłat 600 Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe

Bardziej szczegółowo

Nazwa Plan ogółem. 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 500,00. których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. których mowa w art. 5 ust.

Nazwa Plan ogółem. 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 500,00. których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. których mowa w art. 5 ust. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVI/162/2015 Rady Gminy Giżycko z dnia 17 grudnia 2015 r. Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 50 01095 Pozostała działalność 7 50

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych miasta Giżycka na 2016 rok

Plan dochodów budżetowych miasta Giżycka na 2016 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr XVII/124/2015 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 17 grudnia 2015 roku Plan dochodów budżetowych miasta Giżycka na 2016 rok Plan na 2016 z tego Dział Rozdział Źródło dochodów dochody

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 26 sierpnia 2013 r.

INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 26 sierpnia 2013 r. INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA z dnia 26 sierpnia 2013 r. o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta w Ulanowie za I półrocze 2013r. Budżet Gminy i Miasta w Ulanowie został uchwalony

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e z wykonania dochodów gminy za rok 2013 =========================================

S p r a w o z d a n i e z wykonania dochodów gminy za rok 2013 ========================================= S p r a w o z d a n i e z wykonania dochodów gminy za rok 2013 ========================================= Dział Nazwa działu Plan Wykonanie % =====================================================================

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2015 Wójta Gminy Bierawa z dnia 20 marca 2015 r. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. DOCHODY BIEŻĄCE w złotych Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Miasta i Gminy Kańczuga na 2007 rok. Dział Wyszczególnienie Kwota w zł 020 Leśnictwo

Dochody budżetu Miasta i Gminy Kańczuga na 2007 rok. Dział Wyszczególnienie Kwota w zł 020 Leśnictwo Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/25/2007 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 9 lutego 2007r. Dochody budżetu Miasta i Gminy Kańczuga na 2007 rok Dział Wyszczególnienie Kwota w zł 020 Leśnictwo 3 000 - wpływy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej nr XXV/140/2016 Rady Miasta Poręba na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.39.2015 RADY GMINY LYSKI. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2015 rok

UCHWAŁA NR RG.0007.39.2015 RADY GMINY LYSKI. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2015 rok UCHWAŁA NR RG.0007.39.2015 RADY GMINY LYSKI z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, art. 51 ust. 1 i 2, art. 58 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

BUDŻET GMINY CEKCYN NA 2012 ROK DOCHODY BUDŻETOWE

BUDŻET GMINY CEKCYN NA 2012 ROK DOCHODY BUDŻETOWE BUDŻET GMINY CEKCYN NA 2012 ROK Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY Nr XII/89/11 RADY GMINY W CEKCYNIE z dnia 28 grudnia 2011r. DOCHODY BUDŻETOWE Klasyfikacja budżetowa Wyszczególnienie Budżet dz. rozdz. na 2012

Bardziej szczegółowo

Planowane dochody budżetowe na 2013 rok wg klasyfikacji budżetowej

Planowane dochody budżetowe na 2013 rok wg klasyfikacji budżetowej Planowane dochody budżetowe na 2013 rok wg klasyfikacji budżetowej załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na 2013 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 195

Bardziej szczegółowo