ZAŁCZNIK DZIELNICOWY DO UCHWAŁY BUDETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2008 ROK. Nr XI DZIELNICA URSUS WARSZAWA, GRUDZIE 2007 ROK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAŁCZNIK DZIELNICOWY DO UCHWAŁY BUDETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2008 ROK. Nr XI DZIELNICA URSUS WARSZAWA, GRUDZIE 2007 ROK"

Transkrypt

1 ZAŁCZNIK DZIELNICOWY DO UCHWAŁY BUDETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2008 ROK Nr XI DZIELNICA URSUS WARSZAWA, GRUDZIE 2007 ROK

2

3 SPIS TRECI 1. WPROWADZENIE ZAŁCZNIK DZIELNICOWY INFORMACJE OBOWIZKOWE A. RODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJ INWESTYCJI I ZADA WŁASNYCH17 A.1. Dochody m. st. Warszawy wg ródeł A.2. Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budetowej B. PLAN WYDATKÓW C. SPIS ZADA INWESTYCYJNYCH D. PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDETOWEGO - Orodek Sportu i Rekreacji E. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE E.1. OWIATA I WYCHOWANIE E.1.1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych E.1.2. Rachunki dochodów własnych przedszkoli E.1.3. Rachunki dochodów własnych gimnazjów E.1.4. Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształccych E.1.5. Rachunki dochodów własnych szkół zawodowych E.2. POMOC SPOŁECZNA E.2.1. Rachunki dochodów własnych orodków wsparcia E.2.2. Rachunki dochodów własnych orodków pomocy społecznej INFORMACJE UZUPEŁNIAJCE PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ I INNYCH ZADA ZLECONYCH USTAWAMI WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA (WYCIG DLA DZIELNICY) ZESTAWIENIA ZBIORCZE WYDATKI W UKŁADZIE ZADA WYDATKI BIECE W UKŁADZIE ZADA WYDATKI BIECE WG ZADA I DYSPONENTÓW WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADA ZAŁCZNIK DZIELNICOWY - OBJANIENIA BUDET W UKŁADZIE ZADA DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIECYCH W UKŁADZIE ZADA Transport i komunikacja Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomociami Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Edukacja Ochrona zdrowia i pomoc społeczna Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego Rekreacja, sport i turystyka Działalno promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego Zarzdzanie strukturami samorzdowymi Finanse i rone rozliczenia CHARAKTERYSTYKA WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADA / 135

4

5 WPROWADZENIE 1. WPROWADZENIE 5 / 135

6

7 WPROWADZENIE! "#!$% &!! ' $ & ()* ' &' +,- ( $,&',$!! & & +. / $! & +,! *,$%!! & ' $ & ' )- *!& )* ('0 1!2 ) & 0!$(,!$,$2!(!$!!2!$&!$&,! &$&( (! 33!$(!(&$&( 3! "4# 1!2 '$ '+) & $2!,*),' $( 5 1!2 ( (2! $(! &+ $&.( & /$ $62% &, &!0,$(%(! $ ( )*!.!!!&. $2 ' $! &+ $2!,$,$2 & +. ( & (! / ) 2 & 5,$22 (&(! 7+!"#$%&% /+! ' ' $2 &(" *! + $(0 89%+!! )*&":; 8*!$)*<= $";! *( 7 < 7 & > &! '$ &!) +)! $ )* & " ' * & &!&$ % $ $& + $2 ( ' $,- % $!((. %$ 2&$ 2& &+ %! $ $(,$2 %(! $,-!!! +, $2 )*'( $ + 7 / 135

8 WPROWADZENIE 2 $!&' )! $2 )*'( * (2 +$,$2 ( % $2! ( )+ $ &+ ' +! $&?1(2#,&!* &$,-)* &"!0 <( &,$2! &!&' $ $& <!! &(! +( $( )*'(! & $. =!2) $,&,$2!! + $! 5 /! &! *$ & (2!+$ ',$! " 4 =!2)&!2!! $(! ' &! '!(() ("!&$,!!! &+ '$!((*$ (() / + + $2'!! &+!!& ( $ '! &! + &++!$ )* * $* )& ' % < ( 2!'( $& + (2 *& $(,$2 & +.! )* " & $ *&,-!! (!!&((2$$$" $!* +,- &!+$!&",$!!& $ & "!+$ 5 +, +'(() 7$! A' $2 )*'( & $! )+ & $& < $2 )*'( &2!&$ % < $$ $& + $2 ( & & <! A'!$ & $,!2 )*( & ($$, ( $! +,$2 %( $ ' $ B, ( C$!$ ( # $!! ( ) ( &,! + *! ' "! +! & $2,(%$$$($2)*'(! & $D $! ( $2)*'( "! +! 2 *&, %(! 2&( & )'! + $! & $. 8 / 135

9 WPROWADZENIE %$ $! "! )( )-.!!'( $D )+!%& 0 *&,-,:( $ $!&2$# $! 0 ' +!!$2 $ '( 7 *!! & $- & $ 2 %$,) )$&$,, ( >'!+!* $! + *&":3!,+)+'!!. $ (!&2$( ($ '( +!! +$ %$! & $D / ' 3* &&&,$2%(! (! & $,! & $& < $2)*'(! & + '!&2$! $&( $&( & $, $2 )*'( ( " "4!&'( $ 1 $2# ) & $6$ $2 ' ) & $, $6$2 $ $ $, $2! 2&( ( ( /* $! ' 2*! $ &$($2 )*'( $ " )& ( +! + 2* $2! ( $ 2*(! + '(!&2$ $(!0!!!# $&! $ ( E $& 2* &($ '+&!! +$,E,$F %,E((*E *((( /((( ' :; -(/< *((( /((( 8692=>'284;,2,7 -+<+ -((( -((( ".((( +((( ".((( +((( ((( ((( 343?? 53 5? "4 43 4? ?" 44 ((( (((?55 "5??3??5? " " 5? ? ( ( 0 '' 1, 2! ''" 3 & 4 % %%,"!,,%", ""5 1 0,%", 3 '' ""5, 4 & %%,"! 2! ''", *((( /((( -.+. *((( /((( (((.((( -(((.((( +((( ((( ((( ( 33 %% "4 1 "4 "" 3 ''"? " +((( ((( ((( ""5 43 & 5?? '' 5",%" 5,,"! 4?, " 2!, 43? % (?,?? 3" "4,"!?3 " ''?4,?3 2! "5 1 " ''" %% 54, " 5? & 0 43"" % 43 ""5 "3",%" $!" ")()-.&* ( '.! &! $2 '*!! $& < +! 2)! ( $2(!&* $!( &$&( 9 / 135

10 WPROWADZENIE =!2) & $, $2 )*'(! " "4#! &!! 2! +( $2 )*'(!!'( $. &( '+!! $, * & )' $.2#, $6$ )& & & 2 & (&., - )+ & $2(,-$6$!&+!*,,&,&!*,-,& & & &&','&'! +($2)*'(!!'( $. $& )*&":! $ $&( &( &, $6$!! +$ $6$2$!(!%&# / )* & ": $ '+ $ &$,!&( *$&(&((&,&-)+! &( $2( $6$! +( $2 )*'(!!'( $. ' 2""4#! *,-,'& & $&(&(+! &($2 $.!! & +)*$6$2$!(!%&# /* $!! &!!$! +( $2)*'(! ""4#!!'( $. & 2* $& )+ ( 2 &( ()$$)*'"+&! &+%&# *!&,E'5$ %# %,E((* EGH +((( " -(( ) ((( -(( ((( -(( )/+.</ +-) +(/ */ < <<( <// <.) <+. )*. )*. (*/ <+- )<- /-.<.*. ( 0 ' '",,,"! 2! 3 & %% 1 ' '",%" 4, ""5 % GH" "I)(EJ2!JK)-.EJ7$!J &!* *! )* $2 )*'( & )!'!!& (!$ )* $!! & 8" $% 5 " $ "6 10 / 135

11 WPROWADZENIE +' (() $$$2'$(! ++!' *0 /,& &)! )*(&&)& ) $2 2&$( )'( $! )$& )+ ) +2 &( * *$$'! $2 &)+ &, 2&& )&,! ( &! ( </ + *! 2&($2!1 5 / $' )*(&&$&$* &). 2&$(#!2 +!! )*! &!+! 2& &!!* $ ( 4 B)& (&+! $' )*(&& & $* &! $2 & $'!2 $ ( $ )* (& & ) & &+$+$'' ( & $2(! $2 $' )* (& &) * *! $2 $'!2 $&,:! (! + * $ $2 &!! )*(&&?!!$ & $2(! $2 $' )* (& &) $ + * *! $2 $' $&,:! (! + *! )+ 2 $ &&!* $5% 5 $! % ((L $! -(L $! 5 % 5! " $ (! &+!. '( )'. / &!$2!&2 (! 2&( &! $%/ > & *& > $$$! (!$2!&2(,$2%(! +( & $,-!2 )*( & +!' $0!! *! +!!2A')'0 &!2)*($2)*'( (" "4,# &!2)*( $2)*'(! ""4 11 / 135

12 WPROWADZENIE $!+ & & $, $2 )*'(! 2&( ( ( 2& $ $' &(!2)*( $2)*'( (" "4,#!2)*($2)*'(! ""4 *&,- $! (!!&( (2 & $!! &+ +! $ )* 5!)&!2)*( 5 -' (() $! +( *.! )* & " $ ' + +!'0 $! %,%$ $5 M<(-%" "$ %$ M++*))%",, ' % (()E( " $%())%" 12 / 135

13 ZAŁCZNIK DZIELNICOWY 2. ZAŁCZNIK DZIELNICOWY 13 / 135

14

15 ZAŁCZNIK DZIELNICOWY 2.1. Informacje obowizkowe 15 / 135

16

17 ZAŁCZNIK DZIELNICOWY A. RODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJ INWESTYCJI I ZADA WŁASNYCH Tabela nr XI/1 do Uchwały Nr XXI/709/2007 Rady m. st. Warszawy z dnia r. A.1. Dochody m. st. Warszawy wg ródeł [zł] Lp. Wyszczególnienie 1 2 Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice Kalkulacja rodków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy 3 4 A DOCHODY BIECE I Podatki i opłaty lokalne podatek od nieruchomoci podatek rolny podatek leny podatek od rodków transportowych opłata od posiadania psów opłata targowa II Wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrbnych ustaw opłaty za zajcie pasa drogowego III Dochody z mienia opłaty za zarzd, uytkowanie i wieczyste uytkowanie nieruchomoci dochody z najmu i dzierawy mienia 100% % % % IV Pozostałe dochody ogółem wpływy z rónych opłat wpływy z usług odsetki od nieterminowych płatnosci podatków pozostałe odsetki wpływy z rónych dochodów B DOCHODY MAJTKOWE I II III C Wpływy ze sprzeday lokali i nieruchomoci Wpływy ze sprzeday składników majtkowych Wpływy z przekształcenia prawa uytkowania wieczystego w prawo własnoci DODATKOWE RODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY 100% % % 0 70% 0 100% % DOCHODY OGÓŁEM [A + B + C] / 135

18 ZAŁCZNIK DZIELNICOWY RODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJ INWESTYCJI I ZADA WŁASNYCH Tabela nr XI/1a do Uchwały Nr XXI/709/2007 Rady m. st. Warszawy z dnia r. A.2. Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budetowej [zł] Dział Wyszczególnienie Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice Kalkulacja rodków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy Gospodarka mieszkaniowa Administracja publiczna Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem Róne rozliczenia Owiata i wychowanie Pomoc społeczna DOCHODY OGÓŁEM / 135

19 ZAŁCZNIK DZIELNICOWY B. PLAN WYDATKÓW Tabela nr XI/2 do Uchwały Nr XXI/709/2007 Rady m. st. Warszawy z dnia r. [zł] Klas. Bud. Dział / Rozdz. Wyszczególnienie Plan wydatków na 2008 rok w tym Urzd ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe IZBY ROLNICZE Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe 400 Wydatki majtkowe WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGI ELEKTRYCZN, GAZ I WOD Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe DOSTARCZANIE WODY Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe 600 TRANSPORT I ŁCZNO Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe / 135

20 ZAŁCZNIK DZIELNICOWY Klas. Bud. Dział / Rozdz. Wyszczególnienie Plan wydatków na 2008 rok w tym Urzd DROGI PUBLICZNE POWIATOWE Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe DROGI PUBLICZNE GMINNE Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe DROGI WEWN TRZNE Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe RÓNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOCIAMI Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe DZIAŁALNO USŁUGOWA / 135

21 ZAŁCZNIK DZIELNICOWY Klas. Bud. Dział / Rozdz. Wyszczególnienie Plan wydatków na 2008 rok w tym Urzd Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe POZOSTAŁA DZIAŁALNO Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe URZ DY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZDU TERYTORIALNEGO Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJCYCH OSOBOWOCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIZANE Z ICH POBOREM Wydatki biece / 135

22 ZAŁCZNIK DZIELNICOWY Klas. Bud. Dział / Rozdz. Wyszczególnienie Plan wydatków na 2008 rok w tym Urzd Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALENOCI BUDETOWYCH Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe 801 OWIATA I WYCHOWANIE Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe SZKOŁY PODSTAWOWE Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe PRZEDSZKOLA Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe GIMNAZJA Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne / 135

23 ZAŁCZNIK DZIELNICOWY Klas. Bud. Dział / Rozdz. Wyszczególnienie Plan wydatków na 2008 rok w tym Urzd Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe DOWOENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe LICEA OGÓLNOKSZTAŁCCE Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe LICEA PROFILOWANE Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe SZKOŁY ZAWODOWE Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje 23 / 135

24 ZAŁCZNIK DZIELNICOWY Klas. Bud. Dział / Rozdz. Wyszczególnienie Plan wydatków na 2008 rok w tym Urzd Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe PROWADZENIE STOŁOWEK SZKOLNYCH Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe POZOSTAŁA DZIAŁALNO Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe 851 OCHRONA ZDROWIA Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe 852 POMOC SPOŁECZNA Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe ORODKI WSPARCIA Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe / 135

25 ZAŁCZNIK DZIELNICOWY Klas. Bud. Dział / Rozdz. Wyszczególnienie Plan wydatków na 2008 rok w tym Urzd Wydatki majtkowe WIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJCE NIEKTÓRE WIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE WIADCZENIA RODZINNE Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe DODATKI MIESZKANIOWE Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe ORODKI POMOCY SPOŁECZNEJ Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe USŁUGI OPIEKUCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUCZE Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe / 135

26 ZAŁCZNIK DZIELNICOWY Klas. Bud. Dział / Rozdz. Wyszczególnienie Plan wydatków na 2008 rok w tym Urzd Wydatki majtkowe POZOSTAŁA DZIAŁALNO Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe ŁOBKI Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe WIETLICE SZKOLNE Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe / 135

27 ZAŁCZNIK DZIELNICOWY Klas. Bud. Dział / Rozdz. Wyszczególnienie Plan wydatków na 2008 rok w tym Urzd Wydatki majtkowe KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEY SZKOLNEJ, A TAKE SZKOLENIA MŁODZIEY Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe POZOSTAŁA DZIAŁALNO Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe / 135

28 ZAŁCZNIK DZIELNICOWY Klas. Bud. Dział / Rozdz. Wyszczególnienie Plan wydatków na 2008 rok w tym Urzd GOSPODARKA ODPADAMI Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe OCZYSZCZANIE MIAST I WSI Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe OCHRONA RÓNORODNOCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU / 135

29 ZAŁCZNIK DZIELNICOWY Klas. Bud. Dział / Rozdz. Wyszczególnienie Plan wydatków na 2008 rok w tym Urzd Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe OWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe POZOSTAŁA DZIAŁALNO Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe DOMY I ORODKI KULTURY, WIETLICE I KLUBY Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe BIBLIOTEKI Wydatki biece / 135

30 ZAŁCZNIK DZIELNICOWY Klas. Bud. Dział / Rozdz. Wyszczególnienie Plan wydatków na 2008 rok w tym Urzd Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe POZOSTAŁA DZIAŁALNO Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe POZOSTAŁA DZIAŁALNO Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe OBIEKTY SPORTOWE Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne 30 / 135

31 ZAŁCZNIK DZIELNICOWY Klas. Bud. Dział / Rozdz. Wyszczególnienie Plan wydatków na 2008 rok w tym Urzd Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe OGÓŁEM Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe / 135

32 ZAŁCZNIK DZIELNICOWY C. SPIS ZADA INWESTYCYJNYCH Tabela nr XI/3 do Uchwały Nr XXI/709/2007 Rady m. st. Warszawy z dnia r. [zł] Klasyfikacja budetowa Dział Rozdz. Paragraf Lp Kod zadania * Nazwa inwestycji Terminy Przewidywana całkowita wysoko wydatków na inwestycj rozp. zako. Planowane wydatki w 2008 r. Ogółem (8 + 9) w tym: rodki własne m.st. Warszawy rodki budetu pastwa i inne Razem zadania inwestycyjne Dzielnicy Ursus Transport i łczno Drogi publiczne powiatowe inwestycje kontynuowane URU/I/1/7 Przebudowa ul. Bony wraz z odwodnieniem ulicy i wykupem gruntu URU/I/1/8 Przebudowa ul. Dzieci Warszawy wraz z wykupem gruntu URU/I/1/4 Budowa ul. Zielonej Gsi i Gierdziejewskiego wraz z wykupem gruntu URU/I/1/6 Przebudowa skrzyowania ulic Lalki, Jagiełły, Balickiej wraz z odwodnieniem (budowa kanalizacji deszczowej w ul. Jagiełły na odcinku Lalki- Wojciechowskiego) URU/I/1/12 Przebudowa skrzyowania ulic Cierlicka/ Ko ciuszki Drogi publiczne gminne inwestycje kontynuowane URU/I/1/1 Budowa cieek rowerowych URU/I/1/3 Budowa ul. Tomcia Palucha odc. Bohaterów Warszawy-Balbinki wraz z wykupem gruntu URU/I/1/5 Przebudowa ul. Henryka Pobonego wraz z kanalizacj deszczow URU/I/1/9 Projekty dróg na terenie Ursusa URU/I/1/14 Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu nad lini kolejow Warszawa-Katowice w cigu trasy ekspresowej POW na wysoko ci ul. Orlt Lwowskich URU/I/1/11 Przebudowa ul. Wiosny Ludów na odc. Opieskiego-Legnicka wraz z budow kanalizacji deszczowej / 135

33 ZAŁCZNIK DZIELNICOWY Klasyfikacja budetowa Dział Rozdz. Paragraf Lp Kod zadania * Nazwa inwestycji Terminy Przewidywana całkowita wysoko wydatków na inwestycj rozp. zako. Planowane wydatki w 2008 r. Ogółem (8 + 9) w tym: rodki własne m.st. Warszawy rodki budetu pastwa i inne 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami inwestycje kontynuowane URU/II/8/1 Budowa budynku komunalnego przy ul. Szancera 5 (1 etap + 2 etap etap wraz z przedszkolem) URU/II/8/2 Budowa budynku komunalnego przy ul. Regulskiej 22a URU/II/8/3 Budowa budynku komunalnego przy ul. Regulskiej 39 wraz z przebudow stacji transformatorowej inwestycje rozpoczynane w 2008 r URU/II/8/5 Budowa budynku komunalnego przy ul. Rakuszanki wraz z przedszkolem w parterze zakupy inwestycyjne URU/V/10/1 Zakup lokalu na placówk o wiatowowychowawcz przy ul. Górna Droga 10 - spłata rat Administracja publiczna Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) inwestycje kontynuowane URU/X/9/1 Modernizacja budynku Urzdu Dzielnicy w zakresie instalacji wod-kan, c.w., klimatyzacji i energetyki oraz adaptacja pomieszcze Owiata i wychowanie Szkoły podstawowe inwestycje kontynuowane URU/V/10/4 Termomodernizacja SP Nr 4 i Nr URU/V/10/2 Budowa szkoły podstawowej i przedszkola przy ul. Dzieci Warszawy URU/V/10/5 Zakup i monta hali namiotowej do zadaszenia boiska sportowego na terenie Szkoły Podstawowej Nr 14 wraz z modernizacja istniejcego boiska Przedszkola inwestycje kontynuowane URU/V/10/3 Rozbudowa przedszkoli Nr 168, 194 i Gimnazja / 135

34 ZAŁCZNIK DZIELNICOWY Klasyfikacja budetowa Dział Rozdz. Paragraf Lp Kod zadania * Nazwa inwestycji Terminy Przewidywana całkowita wysoko wydatków na inwestycj rozp. zako. Planowane wydatki w 2008 r. Ogółem (8 + 9) w tym: rodki własne m.st. Warszawy rodki budetu pastwa i inne inwestycje kontynuowane URU/V/10/6 Zakup i monta hali namiotowej do zadaszenia boiska sportowego na terenie Gimnazjum Nr 131 wraz z modernizacja istniejcego boiska Licea ogólnokształcace inwestycje kontynuowane URU/V/10/8 Termomodernizacja budynku szkolnego przy ul. Dzieci Warszawy URU/V/10/7 Przebudowa terenu sportowego po byłym Zespole Szkół Zakładowych ZPC Ursus z przeznaczeniem na cele sportowo-rekreacyjne Pomoc społeczna O rodki pomocy społecznej inwestycje kontynuowane URU/VI/6/2 Rozbudowa budynku w parku Achera na cele kulturalno-społeczne i opiekucze (dzienny dom pobytu dla emerytów i rencistów oraz filia domu kultury) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej łobki inwestycje rozpoczynane w 2008 r URU/VI/6/1 Budowa łobka przy ul. Czerwona Droga Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Gospodarka ciekowa i ochrona wód inwestycje kontynuowane URU/III/3/2 Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryowej i Alejach Jerozolimskich prowadzcego do rowu U URU/III/3/1 Modernizacja Kanału Konotopa wraz z budow podczyszczalni Utrzymanie zieleni w miastach i gminach inwestycje kontynuowane URU/III/12/1 Wykonanie parku w trójkcie ulic Wojciechowskiego, Czechowicza, Jagiełły oraz zieleców na terenie Zespołu Szkół przy ul. Dzieci Warszawy i przy ul. Bony / 135

35 ZAŁCZNIK DZIELNICOWY Klasyfikacja budetowa Dział Rozdz. Paragraf Lp Kod zadania * Nazwa inwestycji Terminy Przewidywana całkowita wysoko wydatków na inwestycj rozp. zako. Planowane wydatki w 2008 r. Ogółem (8 + 9) w tym: rodki własne m.st. Warszawy rodki budetu pastwa i inne O wietlenie ulic, placów i dróg inwestycje kontynuowane URU/I/1/10 Modernizacja o wietlenia ulicznego na terenie Ursusa Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalno inwestycje kontynuowane URU/VII/7/2 Przebudowa muszli koncertowej w Parku Czechowickim wraz z modernizacj otoczenia oraz budowa pawilonu wystawowego Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe inwestycje rozpoczynane w 2008 r URU/VIII/5/1 Budowa hali widowiskowo sportowej przy ul. Dzieci Warszawy Dotacje dla instytucji kultury 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby inwestycje kontynuowane URU/VII/7/1 Termomodernizacja budynku Domu Kultury przy ul. Sosnkowskiego * Obja nienie kodu zadania: URU - Dzielnica Ursus / numer sfery / numer programu WPI / numer zadania w programie 35 / 135

36 ZAŁCZNIK DZIELNICOWY D. PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDETOWEGO - Orodek Sportu i Rekreacji Tabela nr XI/4 do Uchwały Nr XXI/709/2007 Rady m. st. Warszawy z dnia r. [zł] Lp. Wyszczególnienie Plan 2008 rok 1 A I II B I 2 3 STAN RODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZTEK ROKU, W TYM: Nalenoci 0 Zobowizania 0 PRZYCHODY OGÓŁEM Przychody własne dotacje II III C D I Pokrycie amortyzacji Inne zwikszenia SUMA [A + B] KOSZTY I INNE OBCIENIA Biece wynagrodzenia i pochodne wydatki rzeczowe Odpisy amortyzacji Inne zmniejszenia II E F G I II H Inwestycyjne 0 PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH 0 WPŁATA DO BUDETU NADWYKI RODKÓW OBROTOWYCH 0 STAN RODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU, W TYM: Nalenoci 0 Zobowizania 0 SUMA [D + E + F + G] / 135

37 ZAŁCZNIK DZIELNICOWY E. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE Tabela nr XI/6 do Uchwały Nr XXI/709/2007 Rady m. st. Warszawy z dnia r. E.1. Owiata i wychowanie [zł] Lp. Wyszczególnienie Plan 2008 rok 1 I II 2 3 WYNIKAJCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH Stan rodków pieninych na pocztek roku 0 Dochody ogółem (wg ródeł) 0 Suma bilansowa ( I + II ) 0 III Wydatki ogółem (wg ródeł) 0 1 Biece 0 2 Inwestycyjne 0 IV Stan rodków pieninych na koniec roku 0 Suma bilansowa ( III + IV ) 0 WYNIKAJCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWICEGO I II Stan rodków pieninych na pocztek roku 0 Dochody ogółem (wg ródeł) Suma bilansowa ( I + II ) III Wydatki ogółem (wg ródeł) Biece Inwestycyjne 0 IV Stan rodków pieninych na koniec roku 0 Suma bilansowa ( III + IV ) / 135

38 ZAŁCZNIK DZIELNICOWY DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE Tabela nr XI/6 do Uchwały Nr XXI/709/2007 Rady m. st. Warszawy z dnia r. E.1.1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych [zł] Lp. Wyszczególnienie Plan 2008 rok 1 I II 2 3 WYNIKAJCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH Stan rodków pieninych na pocztek roku 0 Dochody ogółem (wg ródeł) 0 Suma bilansowa ( I + II ) 0 III Wydatki ogółem (wg ródeł) 0 1 Biece 0 2 Inwestycyjne 0 IV Stan rodków pieninych na koniec roku 0 Suma bilansowa ( III + IV ) 0 WYNIKAJCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWICEGO I II Stan rodków pieninych na pocztek roku 0 Dochody ogółem (wg ródeł) Suma bilansowa ( I + II ) III Wydatki ogółem (wg ródeł) Biece Inwestycyjne 0 IV Stan rodków pieninych na koniec roku 0 Suma bilansowa ( III + IV ) / 135

39 ZAŁCZNIK DZIELNICOWY DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE Tabela nr XI/6 do Uchwały Nr XXI/709/2007 Rady m. st. Warszawy z dnia r. E.1.2. Rachunki dochodów własnych przedszkoli [zł] Lp. Wyszczególnienie Plan 2008 rok 1 I II 2 3 WYNIKAJCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH Stan rodków pieninych na pocztek roku 0 Dochody ogółem (wg ródeł) 0 Suma bilansowa ( I + II ) 0 III Wydatki ogółem (wg ródeł) 0 1 Biece 0 2 Inwestycyjne 0 IV Stan rodków pieninych na koniec roku 0 Suma bilansowa ( III + IV ) 0 WYNIKAJCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWICEGO I II Stan rodków pieninych na pocztek roku 0 Dochody ogółem (wg ródeł) Suma bilansowa ( I + II ) III Wydatki ogółem (wg ródeł) Biece Inwestycyjne 0 IV Stan rodków pieninych na koniec roku 0 Suma bilansowa ( III + IV ) / 135

40 ZAŁCZNIK DZIELNICOWY DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE Tabela nr XI/6 do Uchwały Nr XXI/709/2007 Rady m. st. Warszawy z dnia r. E.1.3. Rachunki dochodów własnych gimnazjów [zł] Lp. Wyszczególnienie Plan 2008 rok 1 I II 2 3 WYNIKAJCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH Stan rodków pieninych na pocztek roku 0 Dochody ogółem (wg ródeł) 0 Suma bilansowa ( I + II ) 0 III Wydatki ogółem (wg ródeł) 0 1 Biece 0 2 Inwestycyjne 0 IV Stan rodków pieninych na koniec roku 0 Suma bilansowa ( III + IV ) 0 WYNIKAJCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWICEGO I II Stan rodków pieninych na pocztek roku 0 Dochody ogółem (wg ródeł) Suma bilansowa ( I + II ) III Wydatki ogółem (wg ródeł) Biece Inwestycyjne 0 IV Stan rodków pieninych na koniec roku 0 Suma bilansowa ( III + IV ) / 135

41 ZAŁCZNIK DZIELNICOWY DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE Tabela nr XI/6 do Uchwały Nr XXI/709/2007 Rady m. st. Warszawy z dnia r. E.1.4. Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształccych [zł] Lp. Wyszczególnienie Plan 2008 rok 1 I II 2 3 WYNIKAJCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH Stan rodków pieninych na pocztek roku 0 Dochody ogółem (wg ródeł) 0 Suma bilansowa ( I + II ) 0 III Wydatki ogółem (wg ródeł) 0 1 Biece 0 2 Inwestycyjne 0 IV Stan rodków pieninych na koniec roku 0 Suma bilansowa ( III + IV ) 0 WYNIKAJCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWICEGO I II Stan rodków pieninych na pocztek roku 0 Dochody ogółem (wg ródeł) Suma bilansowa ( I + II ) III Wydatki ogółem (wg ródeł) Biece Inwestycyjne 0 IV Stan rodków pieninych na koniec roku 0 Suma bilansowa ( III + IV ) / 135

42 ZAŁCZNIK DZIELNICOWY DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE Tabela nr XI/6 do Uchwały Nr XXI/709/2007 Rady m. st. Warszawy z dnia r. E.1.5. Rachunki dochodów własnych szkół zawodowych [zł] Lp. Wyszczególnienie Plan 2008 rok 1 I II 2 3 WYNIKAJCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH Stan rodków pieninych na pocztek roku 0 Dochody ogółem (wg ródeł) 0 Suma bilansowa ( I + II ) 0 III Wydatki ogółem (wg ródeł) 0 1 Biece 0 2 Inwestycyjne 0 IV Stan rodków pieninych na koniec roku 0 Suma bilansowa ( III + IV ) 0 WYNIKAJCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWICEGO I II Stan rodków pieninych na pocztek roku 0 Dochody ogółem (wg ródeł) Suma bilansowa ( I + II ) III Wydatki ogółem (wg ródeł) Biece Inwestycyjne 0 IV Stan rodków pieninych na koniec roku 0 Suma bilansowa ( III + IV ) / 135

43 ZAŁCZNIK DZIELNICOWY DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE Tabela nr XI/6 do Uchwały Nr XXI/709/2007 Rady m. st. Warszawy z dnia r. E.2. Pomoc społecznabłd! Nieprawidłowe łcze. [zł] Lp. Wyszczególnienie Plan 2008 rok 1 I II 2 3 WYNIKAJCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH Stan rodków pieninych na pocztek roku 0 Dochody ogółem (wg ródeł) Suma bilansowa ( I + II ) III Wydatki ogółem (wg ródeł) Biece Inwestycyjne 0 IV Stan rodków pieninych na koniec roku 0 Suma bilansowa ( III + IV ) WYNIKAJCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWICEGO I II Stan rodków pieninych na pocztek roku 0 Dochody ogółem (wg ródeł) Suma bilansowa ( I + II ) III Wydatki ogółem (wg ródeł) Biece Inwestycyjne 0 IV Stan rodków pieninych na koniec roku 0 Suma bilansowa ( III + IV ) / 135

44 ZAŁCZNIK DZIELNICOWY DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE Tabela nr XI/6 do Uchwały Nr XXI/709/2007 Rady m. st. Warszawy z dnia r. E.2.1. Rachunki dochodów własnych orodków wsparciabłd! Nieprawidłowe łcze. [zł] Lp. Wyszczególnienie Plan 2008 rok 1 I II 2 3 WYNIKAJCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH Stan rodków pieninych na pocztek roku 0 Dochody ogółem (wg ródeł) Suma bilansowa ( I + II ) III Wydatki ogółem (wg ródeł) Biece Inwestycyjne 0 IV Stan rodków pieninych na koniec roku 0 Suma bilansowa ( III + IV ) WYNIKAJCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWICEGO I II Stan rodków pieninych na pocztek roku 0 Dochody ogółem (wg ródeł) 0 Suma bilansowa ( I + II ) 0 III Wydatki ogółem (wg ródeł) 0 1 Biece 0 2 Inwestycyjne 0 IV Stan rodków pieninych na koniec roku 0 Suma bilansowa ( III + IV ) 0 44 / 135

45 ZAŁCZNIK DZIELNICOWY DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE Tabela nr XI/6 do Uchwały Nr XXI/709/2007 Rady m. st. Warszawy z dnia r. E.2.2. Rachunki dochodów własnych orodków pomocy społecznej [zł] Lp. Wyszczególnienie Plan 2008 rok 1 I II 2 3 WYNIKAJCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH Stan rodków pieninych na pocztek roku 0 Dochody ogółem (wg ródeł) Suma bilansowa ( I + II ) III Wydatki ogółem (wg ródeł) Biece Inwestycyjne 0 IV Stan rodków pieninych na koniec roku 0 Suma bilansowa ( III + IV ) WYNIKAJCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWICEGO I II Stan rodków pieninych na pocztek roku 0 Dochody ogółem (wg ródeł) Suma bilansowa ( I + II ) III Wydatki ogółem (wg ródeł) Biece Inwestycyjne 0 IV Stan rodków pieninych na koniec roku 0 Suma bilansowa ( III + IV ) / 135

46

47 ZAŁCZNIK DZIELNICOWY 2.2. Informacje uzupełniajce 47 / 135

48

49 ZAŁCZNIK DZIELNICOWY PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ I INNYCH ZADA ZLECONYCH USTAWAMI Tabela nr XI/7 do Uchwały Nr XXI/709/2007 Rady m. st. Warszawy z dnia r. [zł] Klas. Bud. Dział / Rozdz. Wyszczególnienie Plan wydatków 2008 rok POMOC SPOŁECZNA Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje 0 Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe ORODKI WSPARCIA Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje 0 Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe 0 WIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje 0 Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJCE NIEKTÓRE WIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE WIADCZENIA RODZINNE Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne 0 Dotacje 0 Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne 0 Dotacje 0 Wydatki rzeczowe / 135

50 ZAŁCZNIK DZIELNICOWY Klas. Bud. Dział / Rozdz. Wyszczególnienie Plan wydatków 2008 rok Wydatki majtkowe USŁUGI OPIEKUCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUCZE Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne 0 Dotacje 0 Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe 0 OGÓŁEM Wydatki biece Wynagrodzenia i pochodne Dotacje 0 Wydatki rzeczowe Wydatki majtkowe 0 50 / 135

51 WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA (WYCIG DLA DZIELNICY) 51 / 135 Lp. Kod zadania* Dział/Rozdział NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO Rozpocz. Termin Zakocz. ródła finansowania Przewidywana całkowita wysoko wydatków na inwestycj Przewidywane PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJ ZADA wykonanie wydatków do r Łcznie w latach Tabela nr XI/8 do Uchwały Nr XXI/709/2007 Rady m. st. Warszawy z dnia r URU/I/1/1 URU/I/1/2 URU/I/1/3 600/ / /60016 ogółem z tego: [tys. zł] Zaangaowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012) budet m.st. Warszawy SUMA budet pastwa rodki z funduszy UE kredyty i poyczki inne Program rozwoju drogownictwa Suma dla programu Budowa cieek rowerowych Zagospodarowanie terenu wokół dworca PKP Budowa ul. Tomcia Palucha odc. Bohaterów Warszawy - Balbinki wraz z wykupem gruntu ogółem z tego: budet m.st. Warszawy budet pastwa 0 0 rodki z funduszy UE 0 0 kredyty i poyczki 0 0 inne 0 0 ogółem z tego: budet m.st. Warszawy budet pastwa 0 0 rodki z funduszy UE 0 0 kredyty i poyczki 0 0 inne 0 0 ogółem z tego: budet m.st. Warszawy budet pastwa 0 0 Budet miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. URSUS ZAŁCZNIK DZIELNICOWY

52 Lp. Kod zadania* Dział/Rozdział NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO Rozpocz. Termin Zakocz. ródła finansowania Przewidywana całkowita wysoko wydatków na inwestycj Przewidywane PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJ ZADA wykonanie wydatków do r Łcznie w latach Zaangaowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012) rodki z funduszy UE 0 0 kredyty i poyczki 0 0 inne URU/I/1/4 URU/I/1/5 URU/I/1/6 URU/I/1/7 URU/I/1/8 600/ / / / /60014 Budowa ul. Zielonej Gsi i Gierdziejewskiego wraz z wykupem gruntu Przebudowa ul. Henryka Pobonego wraz z kanalizacj deszczow Przebudowa skrzyowania ulic Lalki, Jagiełły, Balickiej wraz z odwodnieniem (budowa kanalizacji deszczowej w ul. Jagiełły na odcinku Lalki - Wojciechowskiego) Przebudowa ul. Bony wraz z odwodnieniem ulicy i wykupem gruntu Przebudowa ul. Dzieci Warszawy wraz z wykupem gruntu ogółem z tego: budet m.st. Warszawy budet pastwa 0 0 rodki z funduszy UE 0 0 kredyty i poyczki 0 0 inne 0 0 ogółem z tego: budet m.st. Warszawy budet pastwa 0 0 rodki z funduszy UE 0 0 kredyty i poyczki 0 0 inne 0 0 ogółem z tego: budet m.st. Warszawy budet pastwa 0 0 rodki z funduszy UE 0 0 kredyty i poyczki 0 0 inne 0 0 ogółem z tego: budet m.st. Warszawy budet pastwa 0 0 rodki z funduszy UE 0 0 kredyty i poyczki 0 0 inne 0 0 ogółem z tego: budet m.st. Warszawy budet pastwa 0 0 rodki z funduszy UE 0 0 kredyty i poyczki 0 0 inne / 135

53 Lp. Kod zadania* Dział/Rozdział NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO Rozpocz. Termin Zakocz. ródła finansowania Przewidywana całkowita wysoko wydatków na inwestycj Przewidywane PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJ ZADA wykonanie wydatków do r Łcznie w latach Zaangaowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012) Projekty dróg na terenie Ursusa ogółem z tego: URU/I/1/9 URU/I/1/10 URU/I/1/11 URU/I/1/12 URU/I/1/13 URU/I/1/14 600/ / / / / /60016 Modernizacja owietlenia ulicznego na terenie Ursusa Przebudowa ul. Wiosny Ludów na odc. Opieskiego - Legnicka wraz z budow kanalizacji deszczowej Przebudowa skrzyowania ulic Cierlicka/Kociuszki Budowa ul. Skoroszewskiej na odc. od firmy Oriflame do ul. Starodby wraz z wykupem gruntu Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu nad lini kolejow Warszawa - Katowice w cigu trasy ekspresowej POW na budet m.st. Warszawy budet pastwa 0 0 rodki z funduszy UE 0 0 kredyty i poyczki 0 0 inne 0 0 ogółem z tego: budet m.st. Warszawy budet pastwa 0 0 rodki z funduszy UE 0 0 kredyty i poyczki 0 0 inne 0 0 ogółem z tego: budet m.st. Warszawy budet pastwa 0 0 rodki z funduszy UE 0 0 kredyty i poyczki 0 0 inne 0 0 ogółem z tego: budet m.st. Warszawy budet pastwa 0 0 rodki z funduszy UE 0 0 kredyty i poyczki 0 0 inne 0 0 ogółem z tego: budet m.st. Warszawy budet pastwa 0 0 rodki z funduszy UE 0 0 kredyty i poyczki 0 0 inne 0 0 ogółem z tego: budet m.st. Warszawy budet pastwa / 135

54 Lp. Kod zadania* Dział/Rozdział NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO Rozpocz. Termin Zakocz. ródła finansowania Przewidywana całkowita wysoko wydatków na inwestycj Przewidywane PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJ ZADA wykonanie wydatków do r Łcznie w latach Zaangaowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012) wysokoci ul. Orlt Lwowskich rodki z funduszy UE 0 0 kredyty i poyczki 0 0 inne Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomociami Suma dla programu ogółem z tego: URU/II/8/1 URU/II/8/2 URU/II/8/3 URU/II/8/4 URU/II/8/5 700/ / / / /70005 Budowa budynku komunalnego przy ul. Szancera 5 (1 etap + 2 etap wraz z przedszkolem) Budowa budynku komunalnego przy ul. Regulskiej 22a Budowa budynku komunalnego przy ul. Regulskiej 39 wraz z przebudow stacji transformatorowej Termomodernizacja budynków uytecznoci publicznej na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Budowa budynku komunalnego przy ul. Rakuszanki wraz z przedszkolem w parterze budet m.st. Warszawy budet pastwa 0 0 rodki z funduszy UE 0 0 kredyty i poyczki 0 0 inne 0 0 ogółem z tego: budet m.st. Warszawy budet pastwa 0 0 rodki z funduszy UE 0 0 kredyty i poyczki 0 0 inne 0 0 ogółem z tego: budet m.st. Warszawy budet pastwa 0 0 rodki z funduszy UE 0 0 kredyty i poyczki 0 0 inne 0 0 ogółem z tego: budet m.st. Warszawy budet pastwa 0 0 rodki z funduszy UE 0 0 kredyty i poyczki 0 0 inne 0 0 ogółem z tego: budet m.st. Warszawy budet pastwa 0 0 rodki z funduszy UE 0 0 kredyty i poyczki / 135

ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO UCHWAŁY BUDśETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2011 ROK. Nr XI DZIELNICA URSUS WARSZAWA, 13 STYCZNIA 2011 ROKU

ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO UCHWAŁY BUDśETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2011 ROK. Nr XI DZIELNICA URSUS WARSZAWA, 13 STYCZNIA 2011 ROKU ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO UCHWAŁY BUDśETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2011 ROK Nr XI DZIELNICA URSUS WARSZAWA, 13 STYCZNIA 2011 ROKU BudŜet miasta stołecznego Warszawy na 2011r. URSUS SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2012 ROK

ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2012 ROK ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2012 ROK Nr XI DZIELNICA URSUS WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2011 ROKU SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 5 2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY... 17 2.1. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2015 ROK Nr I DZIELNICA BEMOWO

ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2015 ROK Nr I DZIELNICA BEMOWO ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2015 ROK Nr I DZIELNICA BEMOWO WARSZAWA, WRZESIEŃ 2014 ROKU SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 5 2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY...

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO UCHWAŁY BUDśETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2010 ROK

ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO UCHWAŁY BUDśETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2010 ROK ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO UCHWAŁY BUDśETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2010 ROK Nr VI DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2009 ROK SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 5 2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY... 17 2.1. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

- S P I S T R ECI. 1. Budet uchwalony 4 2. Zmiany w budecie 6

- S P I S T R ECI. 1. Budet uchwalony 4 2. Zmiany w budecie 6 !""# - S P I S T R ECI 1. Budet uchwalony 4 2. Zmiany w budecie 6 2.1. wprowadzone na podstawie decyzji Ministra Finansów 6 2.2. wprowadzone na podstawie decyzji Wojewody Lubuskiego na zadania własne gminy

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2013 ROK

ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2013 ROK ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ M.ST. WARSZAWY NA 2013 ROK Nr II DZIELNICA BIAŁOŁĘKA WARSZAWA, WRZESIEŃ 2012 ROKU SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 5 2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 775/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 26 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 775/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 26 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 775/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 Województwa Lubuskiego Nr 67

Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 Województwa Lubuskiego Nr 67 Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 5. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 3.000.466zł, zgodnie z załącznikiem

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

ZARZ D WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

ZARZ D WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU ZARZ D WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Opole, sierpie 2013 SPIS TRE CI STRONA Tabela wykonanie planu dochodów bud etu Województwa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy BUKOWNO 2009 PRZEJRZYSTA POLSKA Skd mamy pienidze i na co je wydajemy INFORMATOR BUDETOWY O DOCHODACH I WYDATKACH GMINY BUKOWNO W LATACH 2007-2009 1 !" #$ # %&# #" '# " " $#%#&'# Czym jest budet miasta?

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r.

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 19 grudnia 2013 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA MIELCA NA 2014 ROK

UCHWAŁA NR XXXV/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 19 grudnia 2013 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA MIELCA NA 2014 ROK UCHWAŁA NR XXXV/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 19 grudnia 2013 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA MIELCA NA 2014 ROK Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 9 listopada 2010 r. Nr 209 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA 3247 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie nr 61A/2010 z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 28 marca 2011 r. z wykonania budżetu miasta Mielca za 2010 rok

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 28 marca 2011 r. z wykonania budżetu miasta Mielca za 2010 rok SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA z dnia 28 marca 2011 r. z wykonania budżetu miasta za 2010 rok SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ I TABELARYCZNA: 2 1. Tabela 1 - Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2010 rok

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Druk Nr PROJEKT PREZYDENTA MIASTA BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Kraków, listopad 2014 r. SPIS TREŚCI BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 20 listopada 2014 r. Poz. 2620 UCHWAŁA NR 4865/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r.

Opole, dnia 20 listopada 2014 r. Poz. 2620 UCHWAŁA NR 4865/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 20 listopada 2014 r. Poz. 2620 UCHWAŁA NR 4865/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: 1. Załącznik Nr 1 - Ogólna ocena realizacji budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok i charakterystyka dynamiki zmian.

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 361 UCHWAŁA NR LV/979/2013 RADY MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2013 r.

Kielce, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 361 UCHWAŁA NR LV/979/2013 RADY MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 24 stycznia 214 r. Poz. 361 UCHWAŁA NR LV/979/213 RADY MIASTA KIELCE z dnia 19 grudnia 213 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 214r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 14 października 2008 r. Nr 244 2 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 2500 Nr XVIII/117/08 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 24 września 2008 r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 30 marca 2012 r. z wykonania budżetu miasta Mielca za 2011 rok

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 30 marca 2012 r. z wykonania budżetu miasta Mielca za 2011 rok SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA z dnia 30 marca 2012 r. z wykonania budżetu miasta za 2011 rok SPIS TREŚCI: Część I Tabelaryczna 2 1. Tabela 1 Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2011 rok 2

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 29 sierpnia 2008 roku zgodnie z art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 ze zmianami)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/08

ZARZĄDZENIE NR 19/08 ZARZĄDZENIE NR 19/08 WÓJTA GMINY WIĄZOWNICA z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie: przedstawienia organowi stanowiącemu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2007 Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK Nakło nad Notecią INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2011 ROK 1 INFORMACJA Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH WIELOLETNIEJ

Bardziej szczegółowo

Zarzpdzenie Nr RZO15l-Fn/190/09 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13 listopada 2009r.

Zarzpdzenie Nr RZO15l-Fn/190/09 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13 listopada 2009r. Zarzpdzenie Nr RZO15l-Fn/190/09 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie: projektu budietu miasta na 2010r. Na podstawie art. 52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie

Bardziej szczegółowo