Protokół Nr XLIII/10 z XLIII sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 marca 2010 r., Franciszek Złotnikiewicz Krzysztof Sikora

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół Nr XLIII/10 z XLIII sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 marca 2010 r., Franciszek Złotnikiewicz Krzysztof Sikora"

Transkrypt

1 Protokół Nr XLIII/10 z XLIII sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 marca 2010 r., godz. rozpoczęcia sesji: godz. zamknięcia sesji: Dnia 1 marca 2010 r. w sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, odbyła się XLIII zwyczajna sesja Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Sesję otworzył Przewodniczący Sejmiku, Krzysztof Sikora, który powitał radnych województwa (lista obecności zał. nr 1) oraz przybyłych gości (lista obecności zał. nr 2), w tym: Komendanta Wojewódzkiego Policji nadinsp. Krzysztofa Gajewskiego, Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. mgr inż. Tomasza Leszczyńskiego, Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Kujawsko- Pomorskiego Zdzisława Dąbrowskiego, Prezesa Portu Lotniczego S.A. w Bydgoszczy Krzysztofa Wojtkowiaka, Przewodniczącego Międzyregionalnego Zespołu Koordynacyjnego NSZZ Solidarność Leszka Walczaka, członków Zarządu Województwa oraz studentów UKW. Przystąpiono do realizacji spraw proceduralnych. Na podstawie listy obecności radnych, Przewodniczący Sejmiku stwierdził quorum udział w sesji potwierdziło 33, co czyni Sejmik uprawnionym do podejmowania uchwał, przyjmowania stanowisk, zgłaszania wniosków. Uwag do zapisów w protokole z XLII sesji Sejmiku nie zgłoszono, w związku z tym protokół uznaje się za przyjęty. Przystąpiono do uroczystego podsumowania na szczeblu wojewódzkim ubiegłorocznej edycji Konkursu Kryształowej Koniczyny im. Edwarda Piszka, Szczepana Pieniążka i Donalda Evans a. Członek Zarządu Franciszek Złotnikiewicz przedstawił informację o Konkursie i jego uczestnikach. (zał. nr 3) Następnie Przewodniczący Sejmiku wraz z Marszałkiem Województwa i Przewodniczącą Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Reginą Ostrowską złożyli gratulacje i wręczyli symbole Kryształowej Koniczyny uczestnikom konkursu: panu Benedyktowi Kirszenstein, pani Marioli Epa-Pikuła, panu Kazimierzowi Sajnóg, panu Cezaremu Bosackiemu, pani Jadwidze Misiak, panu Jackowi Baumgart, pani Alinie Pasieka, którą kapituła konkursu wybrała, jako kandydata do etapu krajowego konkursu. Z kolei przystąpiono do wręczenia Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pomorskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy Rejon Dystrybucji Gazu z siedzibą w Toruniu, panu Wiesławowi Żywickiemu Dyrektorowi Oddziału Zakładu Gazownictwa w Bydgoszczy i panu Ireneuszowi Makowskiemu Kierownikowi Rejonu Dystrybucji Gazu w Toruniu. Przystąpiono do zgłaszania propozycji zmian do przedłożonego porządku obrad (zał. nr 4). Przewodniczący Sejmiku Krzysztof Sikora wniósł o wprowadzenie do porządku obrad uchwał: 1) w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic gminy Trzemeszno - projekt Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury - druk nr 1/10, 2) w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic gminy Rogowo - projekt Komisji 1

2 Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury - druk nr 2/10, oraz, w imieniu Konwentu, wniósł o przesunięcie pkt: Informacja z pracy Zarządu Województwa, po pkt 17 porządku obrad, i rozszerzenie tej informacji o siedmiominutowe informacje Zarządu Portu Lotniczego i Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A., bez rozpoczynania dyskusji. Poinformował, iż na Konwencie ustalono również, że w dniu 25 marca br. o godz. 14, w ramach posiedzenia Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury odbędzie się otwarta debata, na którą otrzymają zaproszenie wszyscy radni województwa, Zarządu Portu, Rady Nadzorczej, eksperci z dziedziny lotnictwa, nt. rynku lotniczego i problemów Portu Lotniczego w Bydgoszczy. Radny Bogdan Lewandowski zwrócił uwagę, iż na sali obrad znajdują się również pokrzywdzeni przez Firmę Jantur Sp. z o.o. rolnicy z terenu naszego województwa, którzy chcieliby wystąpić i poinformować Sejmik o swoich problemach. Wyraził opinię, iż radni powinni zatroszczyć się o ich los i zastanowić się, w jaki sposób można byłoby im pomóc. W związku z powyższym, poprosił Przewodniczącego Sejmiku o umożliwienie im wystąpienia i przedstawienie swojego problemu. Przewodniczący Sejmiku Krzysztof Sikora przeprosił, iż zapomniał przywitać obecnych na sali rolników, którzy przedłożyli pismo do Marszałka, podpisane przez wierzycieli spółki Jantur. Przyznał, że problem jest bardzo ważny i dlatego poprosi Marszałka o bardzo szybką odpowiedź na przedłożone pismo. Radny Jan Szopiński powiedział, iż z zadowoleniem przyjął, że zostanie przedstawiona informacja Zarządu Województwa nt. sytuacji w Porcie Lotniczym Bydgoszcz S.A. Zaproponował, aby sprawa ta była oddzielną informacją, pn. Informacja o sytuacji w Porcie Lotniczym w Bydgoszczy. Uzasadniając przypomniał, iż podczas ostatniej sesji Sejmiku Marszałek powiedział, m.in.: Rozmowy między Zarządem a Prezesem Portu odbywają się poprzez media, ponieważ Zarząd nie ma żadnego wpływu na działania Zarządu Portu. Wyraził opinie, iż dzisiejsze posiedzenie Sejmiku jest odpowiednią okazją, aby w osobnym punkcie porządku obrad, wysłuchać informacji na ten temat, zwłaszcza, iż na ostatniej sesji Sejmik podjął decyzje o przeznaczeniu 16 mln zł na wykupienie akcji tego Portu. Dodał, że są medialne sprzeczności po rokowaniach z Ryanair, gdyż wicemarszałek Edward Hartwich powiedział, że o umowie na 12 połączeń z atrakcyjnymi miastami w Hiszpanii, Włoszech, Francji i Skandynawii Zarząd Województwa dowiedział się w połowie lutego br., a Marszałek Województwa zapowiedział w październiku ub.r., że do końca lutego br. nastąpi wykupienie połączeń Lotu do Warszawy, dlatego chciałby wysłuchać tej informacji. Powiedział, iż nie ma powodu, aby nie wierzyć wicemarszałkowi Hartwichowi i Marszałkowi Całbeckiemu, ale oznacza to, że ci, którzy zostali desygnowani przez Zarząd Województwa do Rady Nadzorczej Portu, panowie Mirosław Krzemkowski i Tomasz Stybaniewicz nie zdają relacji Zarządowi Województwa z tego, co dzieje się w Porcie. Wiceprzewodniczący Sejmiku Grzegorz Schreiber, w imieniu Klubu Radnych PiS, wniósł o wprowadzenie do porządku obrad pkt: Zajęcie stanowiska w związku z planowanymi zmianami organizacyjnymi w Poczcie Polskiej S.A. Radny Bogdan Lewandowski wniósł, o poszerzenie porządku obrad o pkt: Wystąpienie poszkodowanych przez Spółkę Jantur rolników. 2

3 Więcej uwag do porządku obrad nie zgłoszono. Przystąpiono do głosowania zaproponowanych zmian: 1) wprowadzenie po pkt 77, pkt: Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic gminy Trzemeszno - projekt Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury - druk nr 1/10; wynik głosowania: 29 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących, poprawka przyjęta, 2) wprowadzenie po pkt 78, pkt: Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic gminy Rogowo - projekt Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury - druk nr 2/10, wynik głosowania: 27 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących, poprawka przyjęta 3) przesunięcie pkt: Informacja z pracy Zarządu Województwa, po pkt 17 porządku obrad, i rozszerzenie tej informacji o siedmiominutowe informacje Zarządu Portu Lotniczego i Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A., bez rozpoczynania dyskusji, wynik głosowania: 28 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących, poprawka przyjęta, 4) wprowadzenie, jako osobny punkt porządku obrad: Informacja o sytuacji w Porcie Lotniczym w Bydgoszczy; wynik głosowania: 9 głosów za, 16 przeciw, 4 wstrzymujące, poprawka odrzucona, 5) wprowadzenie, jako pkt 80: Zajęcie stanowiska w związku z planowanymi zmianami organizacyjnymi w Poczcie Polskiej S.A.; wynik głosowania: 27 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących; poprawka przyjęta, 6) wprowadzenie pkt: Informacja o sytuacji w Firmie Jantur Sp. z o.o., wynik głosowania: 20 głosów za, 4 przeciw, 4 wstrzymujące, poprawka przyjęta. Przewodniczący Sejmiku zaproponował, aby był to punkt na koniec sesji. Radny Stanisław Pawlak zaproponował, aby pkt dotyczący rolników poszkodowanych przez firmę Jantur, był jednym z początkowych, gdyż nie wiadomo, jak długo potrwają obrady Sejmiku, a zainteresowani rolnicy już teraz znajdują się na sali obrad. Przewodniczący Sejmiku Krzysztof Sikora zgodził się z uwagą radnego i zaproponował, aby ta informacja była rozpatrywana, jako pkt 5 porządku obrad. Poinformował, iż w tej chwili odbędzie się spotkanie Marszałka, wiceprzewodniczącego Sejmiku Ryszarda Bobera z przedstawicielami pokrzywdzonych rolników przez firmę Jantur. Nowy porządek obrad wraz z przyjętymi poprawkami stanowi załącznik nr 4a. Radny Stanisław Pawlak, w imieniu Klubu Radnych Lewica, wyraził zaniepokojenie tym, że z przedstawicielami rolników ma spotkać się tylko Marszałek i Wiceprzewodniczący Sejmiku. Zaproponował, aby w tym spotkaniu uczestniczył również wnioskodawca tego punktu radny Bogdan Lewandowski. Przewodniczący Sejmiku Krzysztof Sikora wyraził zgodę, aby w tym spotkaniu uczestniczył przedstawiciel Lewicy, radny Bogdan Lewandowski. Radny Jan Szopiński zaproponował, aby w takim samym trybie odbyło się spotkanie Marszałka i Przewodniczącego Sejmiku z przedstawicielami Portu Lotniczego w Bydgoszczy. Uważa, 3

4 że przed rozpatrywaniem tego punktu porządku obrad byłaby to cenna rozmowa, podczas której ustalono by m.in., gdzie są połączenia z Europą Zachodnią i z Warszawą. Przewodniczący Sejmiku Krzysztof Sikora poinformował, iż spotkał się z Prezesem Portu, oraz Panią dyrektor biura, w piątek, na dwugodzinnej, życzliwej rozmowie. Jeżeli Marszałek będzie chciał się spotkać z Prezesem Portu, to jest jak najbardziej za tym. Przystąpiono do punktu porządku obrad: Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego za rok 2009, którą przedstawił Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Krzysztof Gajewski (zał. nr 5). Pytań ani uwag do przedłożonej informacji nie zgłoszono. Radny Jan Szopiński złożył wniosek, aby Zarząd Województwa przygotował informację: ile w roku ubiegłym Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego wypracowały zysku, jaka to kwota? Zaproponował, aby radni zastanowili się nad tym, na co ją przeznaczyć. Zgodnie z prawem, samorząd województwa musi o to wnioskować do Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Przypomniał, iż już niejednokrotnie mówił o tym, że są to pieniądze, np. w skali bydgoskiego WORD, w wysokości 1-2 mln zł. WORD-y przeznaczają te pieniądze na akcje propagandowe, które nie zawsze są trafione. Jako przykład podał akcje w Bydgoszczy, gdzie wypisane były dużymi literami nazwiska prezydenta Dombrowicza i dyrektora WORD. Powiedział, iż nie wie, czy ta akcja cokolwiek dała. Te pieniądze są poza kontrolą budżetu województwa kujawsko-pomorskiego. Pieniądze te mogłyby zostać przeznaczone na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Przewodniczący Sejmiku Krzysztof Sikora poprosił wicemarszałka Edwarda Hartwicha o przygotowanie takiej informacji. Radny Stanisław Pawlak kontynuując tę myśl skierował pytanie do Marszałka: jak to jest, że Kujawsko-Pomorska Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, która ma w swojej kompetencji i ustawowo zapewnione możliwości zatwierdzania wydatków ze środków WORD-ów na zadania z bezpieczeństwa ruchu drogowego, zatwierdzanie samych wniosków dyrektorów WORD-ów bardzo opóźnia? Jako przykład podał, że w roku 2009 WORD-y miały zatwierdzone swoje propozycje dopiero 15 maja 2009 r. W związku z tym, jako członek Komisji Rewizyjnej zapytał, czy w okresie od 1 stycznia do dnia zatwierdzenia wydatków zaproponowanych przez dyrektorów WORD-ów, mogą być one realizowane, czy nie? Ponadto powiedział, iż miał możliwość zapoznać się szczegółowo z planem bezpieczeństwa ruchu drogowego zaproponowanym przez dyrektora WORD-u we Włocławku na rok 2008 i Jako trochę znający się na tej branży stwierdził, że te wydatki, które są w propozycjach, są z jednej strony bardzo lakoniczne, a z drugiej strony nie wnoszące niczego wymiernego w działalnościach na rzecz BRD. To, że zostanie zakupiony dla kogoś jakiś przyrząd do jakiegoś pomiaru, to uważa, że pieniądze, które są w dyspozycji dyrektorów WORD-ów, są na tyle wystarczające, iż jako pracujący nad ustawą w 1997 r., która powołała Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego, oczekiwano wówczas, że środki te będą, np. na współorganizowanie miasteczek ruchu drogowego, na przebudowę niektórych skrzyżowań, przejść dla pieszych instalujących sygnalizację świetlną. To byłby bardzo wymierny wydatek, który by pozostał na stałe w danym środowisku. Powiedział, iż rozumie, że popularność dyrektorów WORD-ów wzrosła dzięki temu, że następuje bezkrytyczne rozdawnictwo, czyli to, co chwyta społecznie. Np. dyrektor WORD jedzie z koszulkami, 4

5 kamizelkami, misiami. Stąd zapytał, kto poddaje analizie, weryfikacji przedłożone plany wydatków środków z BRD, które przecież pochodzą z opłat kandydatów na egzaminy i powinny być tak rozdysponowane, aby miały autentyczny wpływ na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego? Przewodniczący Sejmiku Krzysztof Sikora poprosił Marszałka, aby również te rzeczy uwzględnić analizie, która ma zostać przekazana radnym. Dzięki temu, radni będą mieli pełny obraz dyskutowanych spraw. Radny Paweł Jankiewicz poruszył problem bezpieczeństwa na drogach, tzw. niebezpiecznych pułapek na drogach wojewódzkich. Poinformował, iż na drodze, gdzie miał on wypadek do dnia dzisiejszego nie ma żadnych znaków ostrzegawczych. Wyraził opinię, że Policja powinna wymuszać te znaki na zarządcach dróg. Przewodniczący Sejmiku Krzysztof Sikora powiedział, aby informować Komendę Policji o takich wydarzeniach. Następnie przystąpiono do rozpatrzenia informacji o stanie organizacji Państwowej Straży Pożarnej i działalności systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie Województwa Kujawsko- Pomorskiego za 2009 r., którą przedstawił Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. mgr inż. Tomasz Leszczyński (zał. nr 6). Radny Paweł Jankiewicz zapytał, czy PSP prowadzi statystyki wypadków na drogach w naszym województwie? Poinformował, iż występował już do Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, do członka Zarządu Bartosza Nowackiego z prośbą o sporządzenie listy niebezpiecznych miejsc na drogach wojewódzkich. Odpowiedź, iż nie ma na to pieniędzy, nie jest dla niego satysfakcjonująca. Wyraził opinię, iż w miejscu, gdzie miał on wypadek dwa lata temu, powinien zostać postawiony znak zakazujący wyprzedzania. Powiedział, iż będzie się starał, aby niebezpieczne miejsca na drogach były oznakowane, aby nie ginęli tam ludzie. Radny Józef Rogacki zwrócił uwagę na zabezpieczenie osobowe Komendy PSP w Bydgoszczy, gdzie jest najniższy wskaźnik zatrudnienia w województwie. Zapytał, jak zmienia się ten współczynnik przy liczeniu zasobów jednostki ratowniczej ze szkoły podoficerskiej? Czy współczynnik ten zmienia się istotnie? Radna Iwona Kozłowska podziękowała Komendantowi za wspaniałą współpracę, również w imieniu powiatu sępoleńskiego. Zwróciła uwagę, iż PSP nie tylko przeprowadza nadzór i kontrole nad jednostkami publicznymi, ale także wspomaga działania różnego rodzaju jednostek pracujących w służbie publicznej, np. Domy Pomocy Społecznej (DPS). Dzięki pomocy PSP mogła wraz z pracownikami DPS-u zadbać o to, aby pracownicy podnieśli swoją wiedzę nt. ppoż. oraz udzielania pierwszej pomocy. Radny Leszek Pluciński powiedział, iż wypowiedź Komendanta zmartwiła go tym, że po raz kolejny zmienia się koncepcja budowania systemu ratownictwa medycznego, a dokładniej Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Takie tymczasowe działanie istniejących CPR-ów powoduje, że system ten jest drogi. Podmioty posiadające zespoły ratunkowe dublują to, co jednocześnie wykonuje CPR. Zapytał, czy Komendant zna konkretny termin realizacji docelowego systemu powiadamiania ratunkowego, bo cały czas jest utrzymywana struktura, z której można byłoby zrezygnować i mieć z tego tytułu oszczędności, bo działające systemy są niewydolne? 5

6 Ponadto zwrócił uwagę, że ilość wypadków drogowych w Polsce od roku znacznie spada. W tych latach było ponad 60 tys. wypadków. W roku 2007, 2008 było ich 50 tys., a w roku ubiegłym 2009, spadła znów o ponad 10%, czyli 44 tys. wypadków. Radny Jan Szopiński zwrócił się do Przewodniczącego Sejmiku z uwagą, że w poprzedniej kadencji Sejmiku przyjęte było, że na posiedzenie Sejmiku zapraszany był również Komendant OSP, który również przedstawiał krótką informację o działalności OSP. Był to przejaw uznania radnych dla roli i zadań, które w systemie ochrony przeciwpożarowej wykonują strażacy ochotnicy. Zapytał, dlaczego rządzący w tej chwili województwem nie korzystają z tych dobrych przykładów? Radny Stanisław Pawlak powiedział, iż zainteresowała go współpraca Urzędu Marszałkowskiego z Państwową Strażą Pożarną, a zwłaszcza, na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych. Poprosił, aby Marszałek uzupełnił tę informację i poinformował radnych na jakich zasadach dokonuje się rozdziału pieniędzy, albo sprzętu dla OSP na terenie naszego województwa? Jak to jest, że na tego typu uroczystości nie są zapraszani, czy powiadamiani wszyscy radni z danego okręgu wyborczego? Jest to już rzecz nagminna, także w innych działaniach, że niektórzy radni, którzy, np. często zabierają głos na sesjach Sejmiku, o tego typu spotkaniach nie wiedzą. Dowiadują się o takich wydarzeniach, uroczystościach z mediów. Poinformował, że przed kilkoma dniami odbyła się taka uroczystość w Bydgoszczy i radni Lewicy nie zostali przez Komendanta PSP na nią zaproszeni. Zapytał, czy Zarząd Województwa uczestniczył w tych uroczystościach, został na nie zaproszony? Radny Bogdan Lewandowski wyraził opinię, że Komendant PSP wie kogo ma zapraszać, a kogo nie. Przewodniczący Sejmiku Krzysztof Sikora powiedział, że szacunek dla OSP należy się, a w obradach Sejmiku uczestniczy Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zdzisław Dąbrowski. Członek Zarządu Bartosz Nowacki zapytał kiedy powstanie nowa siedziba dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie? Komendant PSP Tomasz Leszczyński odpowiadając na pytania poinformował, że PSP prowadzi statystyki wypadków drogowych, które są nieco rozbieżne w stosunku do statystyk policyjnych ze względu na drobne różnice kwalifikowania różnych zdarzeń na drogach. Statystyki te uwzględniają miejsca najbardziej niebezpieczne na drogach. Dodał, że jeżeli radnego Jankiewicza informacja ta interesuje, to zostanie mu ona przygotowana i przekazana. Wyjaśnił, że niski wskaźnik zatrudnienia w Bydgoszczy wynika z tego, że miasto jest bardzo skupione o dużym wskaźniku zaludnienia na km 2. W związku z tym, ilość osób objętych opieką strażaków PSP jest znaczna. Porównując to do takich aglomeracji, jak Warszawa czy Łódź, nie wygląda to tak źle. Przyznał, że pomoc szkoły podoficerskiej jest dość znaczna, bo obejmuje obszar samej Bydgoszczy, jak i okolic. Ponadto, sukcesywnie, w ramach porozumienia pomiędzy Komendantem szkoły a Komendantem Miejskim PSP elewi szkoły podoficerskiej jeżdżą do zdarzeń, w ramach odbywanych praktyk. Podkreślił bardzo dobrą współpracę z Komendantem szkoły. Podziękował za miłe słowa, które padły pod adresem wszystkich strażaków. 6

7 Odnośnie zmiany koncepcji systemu ratownictwa medycznego powiedział, iż jest to raczej nowelizacja podejścia do problemu. Minister Jerzy Miller (MSWiA) ma inne podejście do funkcjonowania CPR. Przepraktykował to będąc wojewodą małopolskim, wprowadzając swoje rozwiązania w Krakowie. Ma ambicje wprowadzić teraz te rozwiązania w całym kraju. Termin realizacji tego systemu, to koniec 2012 roku, a województwa, w których odbędą się Mistrzostwa EURO 2012 mają zostać wyposażone w CPR do końca 2011 r. W sprawie zasad rozdziału pomocy Urzędu Marszałkowskiego poinformował, że w ubiegłym roku zasady rozdziału na poszczególne powiaty były podyktowane wskaźnikiem, który wynikał z przeliczenia ludności danego powiatu i ilości OSP, które funkcjonują na terenie tego powiatu. W ten sposób ustalono ogólną liczbę punktów na całe województwo. Kwotę dofinansowania podzielono przez tę ilość punków. W związku z tym ustalono, że na cele wydatków bieżących kwota przeliczeniowa jest to 96,4 zł, a na zadania inwestycyjne to 115,72 zł za punkt dla danego powiatu. Suma dotacji, np. dla powiatu aleksandrowskiego wyniosła 18 tys. zł, a dla powiatu włocławskiego 36 tys. zł. W sprawie zaproszonych gości powiedział, iż jest mu trudno wypowiedzieć się w tej sprawie, gdyż, jak zaznaczył, Komenda Wojewódzka PSP jest tylko pośrednikiem w tych dotacjach i w tych uroczystościach jest też tylko instytucją wspomagającą. Jako współorganizator przyznał, że pierwszy raz takie pytanie padło, i jest zaskoczony, że jest tak duże zainteresowanie uczestnictwem w tych uroczystościach. Myśli, że to pytanie może zostać potraktowane, jako wniosek na przyszłość do uwzględnienia, i ustalenia kto jest radnym z danego terenu i zapraszania wszystkich. Powiedział, iż nie widzi w tym przeszkód. W sprawie budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej w Mogilnie poinformował, że nie jest to jedyna inwestycja, która czeka PSP. Na dzień dzisiejszy bardziej pilne jest dokończenie tych inwestycji, które są rozpoczęte. Bardzo trudnym zadaniem jest Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 1 w Bydgoszczy, gdzie jest bardzo wysoki koszt tej rozbudowy. Następnie środki przeznaczane są na Wąbrzeźno, gdzie inwestycja jest od dawna rozpoczęta, a wciąż w powijakach. Kiedy zostaną zakończone trwające inwestycje, dopiero wówczas będzie można pomyśleć o kolejnych komendach. Która z komend wejdzie w zakres inwestycyjny będzie zależało, przede wszystkim od przyznanych środków na inwestycje w budżecie PSP oraz od determinacji samych samorządów i ich przygotowania, bo tu musi być współpraca w tym zakresie. Więcej pytań ani uwag do przedłożonej informacji nie zgłoszono. Radny Jan Szopiński zgłosił wniosek do Przewodniczącego Sejmiku, do Marszałka by zaproszenia, które są kierowane do radnych były całkowite, obejmujące całą skalę zainteresowania, w którym samorząd województwa występuje. Poinformował, iż w dniu 19 stycznia br. radni otrzymali zaproszenie od Przewodniczącego Sejmiku, łącznie na dziecięcy bal przebierańców, który odbywał się w Toruniu, ale nie było zaproszenia na przekazywanie przez Marszałka sprzętu dla jednostek PSP z RPO. Przewodniczący Sejmiku Krzysztof Sikora poinformował, iż była o tym mowa na posiedzeniu Konwentu. Powiedział, iż traktuje tę sprawę bardzo poważnie. Poprosił, aby wszystkie te przypadki zgłaszać do Kancelarii Sejmiku, pani Moniki Kajzer. 7

8 Kolejnym punktem porządku obrad była informacja o sytuacji w Firmie Jantur Sp. z o.o. w Nieszawie. Przedstawiciel poszkodowanych, Krzysztof Pieczkowski odczytał pismo, które zostało złożone na ręce Marszałka Piotra Całbeckiego (zał. nr 7). Marszałek Piotr Całbecki powiedział, iż spotkał się z poszkodowanymi przez firmę Jantur, a w spotkaniu nie uczestniczył żaden jej przedstawiciel. Poinformował, że podczas tego krótkiego spotkania nie zapadły żadne wiążące ustalenia, poza jednym, najważniejszym, że wielowątkowo tę sprawę, Zarząd Województwa z podległymi służbami, rozpatrzy. Sytuacja jest bardzo skomplikowana ponieważ dotyczy relacji finansowych, prawnych niezależnych podmiotów. Jurysdykcja samorządu województwa jest dość ograniczona, jeśli chodzi o ingerencję w tego typu sytuacje. Niewątpliwe, wsparcie otrzymają wszyscy, którzy donoszą o nieprawidłowościach w traktowaniu rolników w tej sprawie. Rzeczywiście, jeżeli są tak ogromne zaległości w płatnościach, to zaczyna to być problem nie tylko formalny, prawny, ale również socjalny. Jest tu wielu rolników, którzy cały swój urobek roczny przeznaczyli na sprzedaż tej firmie. Przy niewielkich gospodarstwach ta sytuacja może mieć katastrofalne skutki egzystencjalne, bytowe dla wielu dziesiątków rodzin z naszego województwa. Tu, Urząd Marszałkowski chce iść z pomocą, tym najbardziej poszkodowanym, prosząc, bo jedynie taką formę można użyć, samorządy lokalne, gminne, aby rozważyły możliwość rozłożenia na raty, lub całkowitego umorzenia podatku rolnego. To jest możliwe, a przypomniał, że samorząd województwa mocno pomaga wszystkim gminom rolniczym w naszym województwie poprzez PROW, fundusz wyrównawczy, czy poprzez inne formy wsparcia finansowego. Wobec czego, samorząd województwa ma podstawę oczekiwać, czy prosić o partnerskie, solidarne podejście do mieszkańców tych gmin i ustosunkowania się pozytywnego do tego wniosku. Poinformował, że wraz z radnymi, biorącymi udział w spotkaniu zastanawiał się, jak w przyszłości zapobiec takim sytuacjom. Marzy się, z prawdziwego zdarzenia, fundusz powierniczy. Jest to jednak przedsięwzięcie niebanalne, wymagające dużego zaangażowania różnych stron: rolników oraz instytucji bankowych, jak i samorządu województwa jeśli miałby występować jako partner, który dostarcza podstawę prawną, ale również, być może w ramach funduszy unijnych, wsparcia finansowego dla zaistnienia takiego podmiotu. To byłoby najcenniejszym skutkiem dzisiejszego spotkania. Na koniec powiedział, iż radni, bez względu na opcje polityczne bardzo zaangażują się w rozwiązanie tej sprawy. O jej efektach poinformuje Przewodniczącego Sejmiku, jak i wszystkich radnych. Radny Bogdan Lewandowski wyraził opinię, że tytuł tego punktu porządku obrad nie jest adekwatna do przedmiotu obrad. Właściwszym byłoby nazwanie tego pkt: Informacja o sytuacji pokrzywdzonych rolników przez Firmę Jantur Sp. z o.o. w Nieszawie. Z punktu widzenia samorządu województwa istotnym jest los, sytuacja pokrzywdzonych rolników. Stąd zaproponował sprostowanie tego punktu porządku obrad. Odnośnie wypowiedzi Marszałka wyraził ogromną satysfakcję, że zadeklarował, podczas spotkania z rolnikami, daleko idącą pomoc dla poszkodowanych rolników. Jest głęboko przeświadczony, że Marszałek nie tylko dotrzyma słowa w stosunku do swoich zobowiązań, ale wraz ze swoimi współpracownikami pomyśli, co można zrobić, aby przyjść efektywnie z pomocą rolnikom. 8

9 Przewodniczący Sejmiku Krzysztof Sikora zwrócił uwagę, iż to nie jest tak, że zarząd firmy jest bezosobowy. W zarządzie firmy są konkretne osoby, które zgodnie z kodeksem prawa handlowego, ponoszą ściśle określoną odpowiedzialność, również majątkiem własnym. Prawdopodobnie w tej spółce istnieje rada nadzorcza, a jeżeli nie rada nadzorcza, to zgromadzenie udziałowców, w której też jest odpowiedzialność prawna. Rada nadzorcza ma obowiązek zgłaszania w odpowiednim czasie upadłości, jeżeli nie rada nadzorcza, to zgromadzenia wspólników. Poprosił, aby sprawy te zostały sprawdzone. Radny Waldemar Achramowicz powiedział, iż wypowiedź Marszałka była przez wszystkich oczekiwana. Dodał, iż zastanawiającym jest fakt, dlaczego dopiero interwencja rolników na sesji Sejmik, z małymi oporami niektórych radnych, spowodowała, że Marszałek zajął tak pozytywne stanowisko. Zwrócił uwagę, iż problem ten nie dotyczy tylko rolników, ale również 160 pracowników zwolnionych z młynu i gorzelni. Jest to nie mała grupa osób na region aleksandrowski, która pójdzie na bezrobocie i zwiększy rynek bezrobotnych, a popyt na pracę w tym regionie jest bardzo duży. Zwrócił również uwagę, na jedno zdanie, zamieszczone w przedłożonym piśmie: Rozgoryczenie poszkodowanych potęguje fakt dziwnego dwumiesięcznego milczenia regionalnych działaczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, w tym bezpośrednio zaangażowanych w statutowe struktury Janturu. Zapytał, czy ktoś posiada wiedzę odnośnie tego zapisu? Z tego wynika, że w strukturach tej spółki, jej organach zasiadali regionalni działacze PSL. Zapytał, kto zasiadał w organach tej firmy? Radny Adam Banaszak wyraził zadowoleni, że radni zajęli się tym problemem, który, jak wynika z pisma, dotyczy nawet 800 rolników. To, iż rolnicy pojawili się na sesji Sejmiku świadczy o tym, że sami chcą się zorganizować, wspólnie dochodzić swoich praw. Uznał to, za właściwy kierunek działań. Wyraził zadowolenie, że ze strony Marszałka padły konkretne deklaracje pomocy. Ważnym jest, aby zebrać dokładną listę osób pokrzywdzonych, aby pomoc została skierowana we właściwym kierunku. Powiedział, iż to, co w dniu dzisiejszym wydarzyło się na sesji, jest dobrym początkiem konkretnej pomocy, działania. Ta sytuacja jest dobrym impulsem, aby zastanowić się, jak pomóc rolnikom, którzy są bez szans w starciu z firmą, która odbiera ich produkty. Należy zastanowić się nad tym, jak takich sytuacji uniknąć w przyszłości. Przewodniczący Sejmiku Krzysztof Sikora zaproponował, aby w czasie kryzysu, wprowadzić monitoring gospodarczy, aby szybciej reagować na tego typu sytuacje. Kolejnym punktem porządku obrad była Informacja o efektach realizacji zadania Place zabaw i miejsca rekreacji na terenach wiejskich, współfinansowanego z budżetu województwa, którą przedstawił dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Wiesław Czarnecki (zał. nr 8). Radna Regina Ostrowska zwróciła uwagę, że na złożoną ilość wniosków w latach: 2006 r , zrealizowano 44, w 2007 r. 127, zrealizowano 59, w 2008 r. 40, zrealizowano 32, w 2009 r. 95, zrealizowano 20. Dane te świadczą o tym, że jest bardzo duże zainteresowanie tym programem, powinien być on kontynuowany i powinny znaleźć się środki, by ten kierunek utrzymać. Ponadto zwróciła uwagę, że są powiaty, np. tucholski, sępoleński, żniński, bydgoski czy nakielski gdzie tych placów zabaw jest znacznie mniej, niż w pozostałej część województwa. Więcej pytań ani uwag nie zgłoszono. Zamknięto dyskusje. 9

10 Następnie dyrektor ROPS Dorota Wróblewska przedstawiła informację o realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich w Województwie Kujawsko-Pomorskim (zał. nr 9). Radny Jan Szopiński zapytał, jaka jest rola Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w realizacji tego programu, który jest koordynowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej? Czy widzi, Pani dyrektor, różnice między tym Poakcesyjnym Programem Wsparcia Obszarów Wiejskich od innych programów sektorach? Ponadto zapytał, czy jest prowadzony monitoring realizacji tego programu i kto go prowadzi? Dyrektor Dorota Wróblewska opowiedziała, iż ROPS odpowiada za stronę merytoryczną tego programu. Opiniuje gminne strategie rozwiązywania problemów społecznych opracowane przez gminy, akceptuje plany działania, potwierdza ich zgodność z zapisami strategii, przekazuje do Wojewody zbiorcze zestawienia wniosków o zaliczki, gdyż środki finansowe wypłacane są przez Wojewodę na wniosek ROPS, generuje sprawozdania kwartalne, roczne z poziomu Województwa. Program realizuje ROPS nie sam, lecz przy współpracy z dwoma konsultantami, którzy są powołani i wytypowani w ramach konkursu na poziomie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. To właśnie konsultanci regionalni opiekują się 39 gminami. Oni te prace w terenie prowadzą. W sprawie różnic powiedziała, iż specyfika tego programu jest taka, że wybrano gminy wiejskie, ale charakteryzujące się pewnymi cechami. Ministerstwo wybierając 500 gmin na terenie kraju kierowało się, przede wszystkim ich peryferyjnym położeniem, liczbą osób korzystających z pomocy społecznej, dochodem na mieszkańca w poszczególnych gminach. Gminy nie konkurują ze sobą. W innych programach muszą przystępować do konkursów. Tu, środki są wprost przypisane gminom. Program ten jest wyłącznie skierowany na usługi społeczne, do osób pozostających w trudnej sytuacji z uwagi na problematykę społeczną. Procedura wyłaniania usługodawców jest uproszczona. Można w trakcie konkursów, które rozpisują gminy, uzupełniać, wyjaśniać. Gmina może sama zaprosić kogoś do wykonania danej usługi. Monitoring programu na poziomie ministerstwa powstał komitet monitorujący, w którym zasiadają przedstawiciele ministerstwa, Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej oraz konsultantów, którzy realizują program na terenie kraju. Komitet ten prowadzi również badania dotyczące wskaźników realizacji programu w naszym kraju. Radna Regina Ostrowska powiedziała, że program ten dał ludziom nadzieję, wyzwolił wiele inicjatyw oddolnych, pozwolił wykrzesać pasje u ludzi. Wiele osób może realizować się w dziedzinach, w których by się nie znaleźli, gdyby nie ten program. Powstało wiele kawiarenek internetowych, klubów. Zapytała, czy jest możliwość kontynuacji tych działań, aby nie zatracić tych inicjatyw? Dyrektor Dorota Wróblewska powiedziała, że na komitecie doradczym również dyskutowano, w jaki sposób poradzić sobie z kontynuacją tego programu. Zostały podjęte decyzje, iż do wszystkich gmin zostaną skierowane dodatkowe informacje dotyczące, w jakich obszarach gminy mogą kontynuować działania, już teraz, w ramach konkursów. Poinformowała, że w roku ubiegłym, dzięki różnego rodzaju spotkaniom z gminami, efekt związany z realizacją Priorytetu 7, działania 7.3 Kapitał Ludzki, bardzo się z większy. Gminy chętnie przystępują do tego programu i uzyskują wsparcie. 10

11 Radna Iwona Kozłowska zapytała, ilu w tej chwili konsultantów na terenie województwa kujawsko-pomorskiego działa, w ramach tego programu? Czy spełniają oni swoją rolę? Czy wspomagają ten program? Na czym polega ich praca? Dyrektor Dorota Wróblewska odpowiedziała, że Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wyłoniło, w drodze konkursu, dwóch konsultantów. Każdy z nich ma część gmin pod swoją merytoryczną opieką. Konsultanci ci brali udział w przygotowaniach strategii rozwiązywania problemów społecznych, uczestniczyli przy rozpisywaniu konkursów na poszczególne usługi. Czyli, są w ciągłej dyspozycji, jeśli chodzi o program komputerowy, ponieważ ROPS na poziomie województwa zbiera dane w systemie informatycznym MIS, którego realizacja także jest wspierana poprzez konsultantów. Na dzień dzisiejszy jest, niestety, tylko jeden konsultant, Elżbieta Singer. Z drugim konsultantem ministerstwo nie przedłużyło umowy. Kolejny konsultant powinien zostać wyłoniony w najbliższym czasie. Więcej pytań ani uwag do przedłożonej informacji nie zgłoszono. Z kolei pełnomocnik Zarządu ds. Koordynacji Projektu BiT-City Agnieszka Gołębiowska zaprezentowała projekt Szybka Kolej Metropolitalna w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BiT-City oraz integracja systemów transportu miejskiego (zał. nr 10). Radny Jan Szopiński poinformował, iż w dniu dzisiejszym Polskie Radio podało, cytując jedną z gazet, że już za dwa lata przejazd z Bydgoszczy do Torunia będzie trwał 30 minut. Zapytał Panią pełnomocnik, kiedy, jej zdaniem, to nastąpi? Oraz, kiedy z Toruniu do Portu Lotniczego w Bydgoszczy, będzie można przejechać szybkim pociągiem? Pełnomocnik Agnieszka Gołębiowska powiedziała, że modernizacji linii kolejowej nr 18, łączącej Bydgoszcz z Toruniem, nie stanowi zakresu rzeczowego projektu. Modernizacja tej linii ma zostać zrealizowana w ramach naprawy głównej, realizowanej ze środków budżetu państwa, przez Polskie Linie Kolejowe. W tym roku, na ten cel, pojawiły się środki w budżecie państwa, w kwocie 15 mln zł, która jest niewystarczająca. Wyraziła nadzieję, że faktycznie, w ciągu najbliższych trzech lat będzie możliwa naprawa tej linii na tyle, aby można było powrócić to czasu przejazdu 30 minut na tej trasie. W sprawie połączenia kolejowego z lotniskiem powiedziała, iż uważa, że rok 2014 będzie tym możliwym, w którym będzie można szybciej podróżować z Torunia do samego lotniska. Radny Jan Szopiński, w związku z powyższym zapytał Zarząd Województwa, w jaki sposób monitorowany jest i czy Zarząd Województwa przez ostatnie kilka lat przeprowadzał rozmowy w sprawie połączenia kolejowego pomiędzy Toruniem a Bydgoszczą? Pełnomocnik Agnieszka Gołębiowska wyjaśniła, że od 2007 r. uczestniczy w przygotowaniach, prowadzeniu rozmów z Polskimi Liniami Kolejowymi. Zgromadzona jest odpowiednia korespondencja oraz notatki i protokoły ze spotkań. Współpraca cały czas trwa. Zarząd Województwa uważa, że 15 mln zł wpisanych w budżecie państwa na ten rok, jest dużym sukcesem, bo jeszcze pół roku temu informacje były takie, że Polskie Linie Kolejowe nawet, w tym, minimalnym zakresie, wskazanym w naszym projekcie, nie będą chciały uczestniczyć. Nie było w ogóle mowy o środkach na modernizacje linii kolejowej pomiędzy Toruniem a Bydgoszczą. Radny Jan Szopiński zapytał Zarząd Województwa, czy nie uznałby za stosowne podjęcie przez Sejmik Województwa uchwały, w której radni wnioskują o to, aby owa inwestycja, czy 11

12 modernizacja, nie spadła z planów, gdyż podobne, uspakajające decyzje słyszano w sprawie trasy S-5, a minęły trzy lata i nie ma decyzji w tej sprawie? Członek Zarządu Bartosz Nowacki przypomniał, że Spółka PLK jest spółką niezależną. Decyzje, które są podejmowane, w związku ze środkami finansowymi zależą tylko i wyłącznie od tej spółki. Cały czas są podejmowane rozmowy z prezesami Spółki PLK. Dzięki tym zabiegom nie jest wykreślana ta linia. Wcześniej była modernizowana linia nr 131 i to był priorytet dla Spółki PLK. Spółka uważała, że ta linia ma, na dzień dzisiejszy, większe znaczenie, bo jest to również linia towarowa. W związku z zabiegami, jakie poczynił Zarząd Województw poprzez spotkania z Panem prezesem, który jest również zapraszany do naszego województwa, aby zobaczył jak Zarząd Województwa stara się, aby te linie były w jak najlepszym stanie. Dostrzeżono, że linia nr 18 jest priorytetowa, jedną z ważniejszych linii dla województwa kujawsko-pomorskiego. Pełnomocnik Agnieszka Gołębiowska poinformowała, że w najbliższy czwartek zaplanowane jest spotkanie w Ministerstwie Infrastruktury, na które zostali również zaproszeni przedstawiciele Polskich Linii Kolejowych. Ministerstwo Infrastruktury wspiera działania Zarządu Województwa związane z zachęceniem PLK do zapewnienia modernizacji linii nr 18. Więcej pytań ani uwag do przedłożonej informacji nie zgłoszono. Następnie przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie nadania statutu Teatrowi im. Wilama Horzycy w Toruniu druk nr 54/10 (zał. nr 11). Pytań ani uwag nie zgłoszono. Przystąpiono do głosowania. Wynik głosowania: 22 głosy za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Sejmik podjął uchwałę. Kolejnym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2010 druk nr 119/10 (zał. nr 12), którą przedstawił Skarbnik Paweł Adamczyk. Radny Stanisław Pawlak wyraził opinię, że budżet województwa i zmiany w nim wprowadzane powinien przedstawiać Marszałek lub członek Zarządu Województwa. Odniósł się do zmiany w budżecie województwa związanej z przeniesieniem środków z jednej inwestycji drogowej na dwie inne. Zapytał, dlaczego? Dlaczego następuje przesunięcie terminu rozpoczęcia inwestycji na drodze nr 251? Zaalarmował, że pieniądze w budżecie województwa przeznaczane są na zadanie nieprzygotowane. Jeżeli przesuwane jest rozpoczęcie inwestycji, a środki są przekazywane na inną inwestycję to, zapytał, z czego członkowie Zarządu zamierzali budować drogę Brodnica Sierpc, która jest zapisana w budżecie, bez pokrycia finansowego? Ten przykład świadczy o tym, że Zarząd Województwa nie pracuje efektywnie. Dlatego, że na zadanie nieprzygotowane wpisuje pieniądze, a na inne zadanie, które jest w realizacji, nie zapewnia środków finansowych. Dzięki temu, że droga nr 251 nie jest przygotowana do inwestycji, droga Brodnica Sierpc będzie mogła spożytkować kwotę 7,5 mln zł. Uważa, że jest to naganne. Tak nie powinno się przygotowywać budżetu i zadań rzeczowych w województwie, jak to ma miejsce aktualnie. Poprosił o jednoznaczne wyjaśnienie kompetentnych osób w tej sprawie. Radny Jan Szopiński powiedział, że droga Brodnica Sierpc jest finansowana ze środków budżetu województwa i ze środków europejskich. W roku 2009 było tam wydatkowanych 5,8 mln zł. Pozostaje pytanie, dlaczego Zarząd Województwa kwotę 7,4 mln zł nie przeniósł na wydatki nie 12

13 wygasające, wówczas, kiedy był zmieniany budżet w ubiegłym roku? Zapytał, czy są faktury do zapłacenia z roku 2010? Radny Waldemar Achramowicz powiedział, że zapisy dotyczące zmniejszenia wydatków na drogę wojewódzką nr 251 i nr 15 nie do końca są spójne i logiczne. Po pierwsze: przebudowa drogi wojewódzkiej nr 251 odbywa się od kilku lat etapowo. Jeżeli następuje przesunięcie terminu rozpoczęcia inwestycji, to poprosił o konkretną odpowiedź członka Zarządu lub Marszałka, z czym związane jest przesunięcie terminu rozpoczęcia inwestycji, na rok 2011? W tym roku środków w budżecie województwa już na to nie ma, bo zostały przesunięte na drogę nr 15. Zapytał, jak można przenosić część zadania z roku 2009 na 2010 r. w lutym 2010 r.? Przyjmując dwa miesiące temu budżet województwa na 2010 r. ktoś w Departamencie Infrastruktury, czy Zarządzie Dróg Wojewódzkich, czy odpowiedzialny w Zarządzie Województwa zapomniał o takowym zadaniu inwestycyjnym. Skarbnik Paweł Adamczyk, odnośnie uwag radnego Jana Szopińskiego wyjaśnił, iż w tym wypadku nie można było zapisać tych wydatków jako nie wygasających dlatego, gdyż droga ta jest współfinansowana ze środków unijnych, a zasada przy wydatkach nie wygasających jest taka, że środki trzeba przekazać na wyodrębniony rachunek bankowy, który jest prowadzony odrębnie przy rachunku podstawowym województwa. Przy drogach, które są współfinansowane ze środków unijnych nie ma możliwości zablokowania środków europejskich na odrębnym rachunku ponieważ z końcem roku trzeba niewykorzystane środki przekazać, zwrócić do budżetu państwa. Odnośnie przeniesienia zadań budżetowych z 2009 r. na 2010 r. wyjaśnił, że w chwili obecnej nie ma żadnych faktur, jeżeli chodzi o rok Wszystkie faktury, które były w roku 2009 wystawione na tę drogę, zostały opłacone w 2009 r. Natomiast, zadanie w roku 2009 nie zostało w całości zrealizowane, stąd konieczność jego realizacji w roku Radny Stanisław Pawlak, w kontekście wypowiedzi Skarbnika zapytał, czy ma rozumieć, że część zadań związanych z budową dróg wojewódzkich w roku 2009 nie zostało wykonane? Jest to bardzo dobry przykład na to, że zadania rzeczowe, w zakresie przebudowy drogi nr 251 w roku 2009 nie zostały wykonane na kwotę blisko 8 mln zł. Poprosił o zanegowanie lub tego potwierdzenie. Radny Jan Szopiński podziękował Skarbnikowi za odpowiedź, ale w związku z tym zapytał członka Zarządu Bartosza Nowackiego, czy na budowę tej drogi były dwa przetargi? Jeden na kwotę 5,8 mln zł na ubiegły rok i teraz, w związku z tym, że zostaje wprowadzone do budżetu województwa 7,4 mln zł to będzie drugi przetarg? Tego typu rozumowanie byłoby niezgodne z logiką Unii Europejskiej, ale być może zostało to podzielone na dwa zadania. Jeżeli tak, to 7,4 mln zł wprowadzane jest teraz rzeczywiście. Jeżeli nie, to jest to dokładnie to, co powiedział radny Waldemar Achramowicz, że Zarząd Województwa, jak i Zarząd Dróg Wojewódzkich zapomniał o tej drodze. Członek Zarządu Bartosz Nowacki wyjaśnił, że odbył się jeden przetarg, bo jest to jedno zadanie. W sprawie drogi nr 251 poinformował, iż są to uwarunkowania środowiskowe. W związku z tym, że jeszcze nie ma decyzji środowiskowej zadanie to zostaje przesunięte w budżecie. Pozostaje tylko kwota na zaprojektowanie, doprojektowanie. Radny Jan Szopiński, w związku z powyższym zapytał, na co wydatkowano, w ramach realizacji tej drogi w roku 2009, kwotę 5,8 mln zł? 13

14 Radny Stanisław Pawlak powiedział, iż z wypowiedzi członka Zarządu Bartosza Nowackiego zrozumiał, że teraz czeka na decyzję środowiskową dla drogi nr 251. Oznacza to, że realizowano tę drogę bez decyzji środowiskowej. Czyli planuje się wydać pieniądze nie mając dokumentów związanych z przygotowaniem inwestycji. Potwierdza się to, co powiedział na początku. Wyjaśnił, że decyzja środowiskowa nie jest wydawana po przyjęciu zadania do realizacji, lecz przed. Wprowadzając do planów musi być zamknięty cały proces przygotowania inwestycji, w tym decyzja środowiskowa. Dodał: to Państwo u siebie robicie inaczej niż wymagacie od innych beneficjentów, którzy ubiegają się o środki unijne za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego. Teraz dowiedziałam się ciekawej sytuacji, że są lepsi i gorsi. Jeżeli chodzi o podmioty, które ubiegają się o środki, wszystko muszą mieć zapięte na ostatni guzik, a zadania, które realizuje Marszałek, jako zadania własne, może czekać na decyzje środowiskową mając zaplanowane wykonanie pewnych zadań wcześniej przyjętych. Zapytał również, czy został ogłoszony przetarg na całą drogę bez zapewnienia finansowego? Jeżeli tak, to jest to przestępstwo. Wyjaśnił, że jeżeli się nie ma zamknięcia finansowego, to nie można ogłosić przetargu na inwestycję. Członek Zarządu Bartosz Nowacki przypomniał, iż jest to zadanie kluczowe i finansowanie całej tej drogi jest zapisane w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym w latach i 2012 r. w zależności od zadań, jakie są realizowane. Czyli jest to, N+2. Są to środki, które są w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym. To nie są środki wyimaginowane. Radny Jan Szopiński, w imieniu Klubu Radnych Lewica poprosił, aby Marszałek Piotr Całbecki odpowiedział, kto winny jest zaniedbaniu i nie wpisaniu do budżetu województwa środków na drogę Brodnica Sierpc. Zaproponował, aby wyobrazić sobie, iż Zarząd Dróg Wojewódzkich podpisał umowę z wykonawcą na realizacje tej drogi w wysokości 13 mln zł. Jeżeli Sejmik w dniu dzisiejszym nie podejmie tej uchwały zapytał, kto zapłaci 7,4 mln zł? Po tej dyskusji okazało się, że ktoś nie wprowadził tego do budżetu województwa. Tym kimś może być: Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich, albo osoba odpowiedzialna w Urzędzie Marszałkowskim za realizacje inwestycji drogowych. Poprosił o wskazanie imiennie, kto tego w Urzędzie Marszałkowskim zaniedbał. Przewodniczący Sejmiku Krzysztof Sikora zapytał, czy Marszałek może w tej chwili udzielić odpowiedzi na to pytanie? Jeżeli nie, to poprosił o udzielenie odpowiedzi na piśmie z uwagi na to, że sprawa jest rzeczywiście istotna. Radny Stanisław Pawlak powiedział, iż jest już taka praktyka, że kiedy jest problem z udzieleniem odpowiedzi, to radni mają ją otrzymać na piśmie. Ale, przypomniał, kiedy na ostatniej sesji Sejmiku, podczas podejmowania uchwał odnośnie Orlików pytał o ich lokalizację, odpowiedź miał otrzymać w ciągu tygodnia, a do dnia dzisiejszego jej nie ma. (głosy z sali... informacja została przesłana mailem). Radny poinformował, iż takiej nie przeczytał. Zwrócił uwagę Przewodniczącemu Sejmiku na sprawy proceduralne. W dniu 18 lutego br. Zarząd Województwa debatował nad omawianym w tej chwili projektem uchwały, a w dniu dzisiejszym radni mają dać czas Marszałkowi na wyjaśnienie problemów, które objęte są tą uchwałą i nikt w Zarządzie Województwa nie jest wstanie wyjaśnić tego podstawowego, a jednocześnie kardynalnego błędu, który wdarł się do budżetu województwa na 2010 r. Powiedział, iż radni są zbyt pobłażliwi, bo 14

15 przygotowywany projekt uchwały Sejmiku powinien być znany kompleksowo członkom Zarządu Województwa. Marszałek Piotr Całbecki powiedział, iż na tak postawione pytanie, nie jest wstanie udzielić, w dniu dzisiejszym, wyczerpującej odpowiedzi, kto ponosi odpowiedzialność. Najpierw musi ustalić, czy takowa odpowiedzialność w ogóle jest. Musi te konsekwencje wyciągnąć. Poinformuje radnych o podjętych krokach, bo zarzut jest poważny. Sprawdzi, jaka była historia tego projektu i wyciągnie konsekwencje, jeżeli są podstawy, aby to się stało. Przewodniczący Sejmiku Krzysztof Sikora wyjaśnił, iż dlatego prosi, aby były udzielane odpowiedzi na piśmie, gdyż uważa, że są one wówczas precyzyjnie zapisane. Radny Jan Szopiński zwrócił się do Marszałka, że nie jest to zarzut, lecz stwierdzenie faktu. Pytano, czy są dwa przetargi na tę drogę. Odpowiedziano, że jeden, a to oznacza, iż jest on na kwotę 13,2 mln zł. Gdyby radni w dniu dzisiejszym nie przyjęli uchwały przyznającej 7,4 mln zł na tę drogę, to ktoś byłby w dość poważnej sytuacji, na styku z postępowaniem prokuratorskim, prawdopodobnie z wyrokiem. W związku z tym, Zarząd Województwa opracowując projekt zmian w tym budżecie chyba to analizował i wie, dlaczego teraz przeznacza 7,4 mln zł na tę drogę. Więcej pytań ani uwag nie zgłoszono. Przystąpiono do głosowania. Wynik głosowania: 23 głosy za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące. Sejmik podjął uchwałę. Następnie przystąpiono do podjęcia uchwał w sprawie nadania statutów Kujawsko-Pomorskim Centrom Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, Włocławku i Toruniu. Radny Stanisław Pawlak powiedział, iż na jednym z posiedzeń Komisji Rewizyjnej, dyrektor Ficner poinformował, że Centra te będą miały mieć charakter specjalistyczno-branżowy, tzn. czym innym będzie zajmować się Centrum we Włocławku, czym innym w Toruniu, czy w Bydgoszczy. Po przejrzeniu tych statutów stwierdził, że wątek zaprezentowany wówczas przez dyr. Ficnera, nie przewidują przedłożone projekty. Zapytał o wizję Centrów w naszym województwie? Wicemarszałek Michał Korolko wyjaśnił, że przedłożone statutu CEN-ów nie jest to realizacja wizji. Jest to tylko dostosowanie do nowych przepisów rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. Funkcjonalnie Zarząd Województwa przymierza się do takiego branżowego podejścia do tych Centrów. Znajduje to wyraz w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki. Te trzy placówki realizują trzy, tzw. projekty systemowe w ramach priorytetu 9. POKL. Projekty te są w trakcie opracowania. Każdy z tych projektów dotyczy odrębnych obszarów i grup docelowych. Np. CEN w Bydgoszczy będzie w ramach tego projektu przygotowywało nauczycieli do użytkowania tablic interaktywnych, które samorząd województwa zamierza zakupić w ramach RPO. Radny Stanisław Pawlak zapytał, dlaczego w poszczególnych CEN-ach jest różna liczba wicedyrektorów i nie jest określany sposób ich wyłaniania? Wicemarszałek Michał Korolko wyjaśnił, że w KPCEN we Włocławku jest dwóch wicedyrektorów z uwagi na to, że tam, przy KPCEN jest biblioteka. Stąd ten dodatkowy wicedyrektor, który odpowiada za zarządzanie częścią biblioteczną. Więcej pytań ani uwag do przedłożonych projektów nie zgłoszono. Przystąpiono do głosowania uchwał w sprawie: 15

16 nadania statutu Kujawsko-Pomorskiemu Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy druk nr 62/10 (zał. nr 13); wynik głosowania: 27 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących, nadania statutu Kujawsko-Pomorskiemu Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku druk nr 63/10 (zał. nr 14); wynik głosowania: 26 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących, nadania statutu Kujawsko-Pomorskiemu Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu druk nr 64/10 (zał. nr 15); wynik głosowania: 26 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Sejmik podjął w/w uchwały. Z kolei przystąpiono podjęcia do w sprawie projektu regulaminu, określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy druk nr 47/10 (zał. nr 16). Pytań ani uwag nie zgłoszono. Przystąpiono do głosowania. Wynik głosowania: 25 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Sejmik podjął uchwałę. Następnie przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie nadania Statutu Kujawsko- Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie druk nr 57/10 (zał. nr 17). Radny Stanisław Pawlak poinformował, że Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozważała możliwość wycofania przyjęcia statutu K-PODR z uwagi na sposób wyłaniania dyrektora i nielogiczny wicedyrektorów. Zapytał Zarząd Województwa, czy statut będzie mógł być świadomie realizowany tak, aby dyrektor był wyłaniany przez Zarząd, a wicedyrektorzy przez Sejmik? Jest tu jakieś nieporozumienie. Z tego powodu, jego zdaniem, Sejmik nie powinien przyjmować statutu. Zmusiłoby to Parlament RP do szybkiej nowelizacji tej ustawy, chociażby w tej części. Prawdopodobnie nastąpiło jakieś przekłamanie, pomyłka, lub ktoś zgłosił jakiś wniosek mniejszości dotyczący zarządzania kadrami w Ośrodkach Doradztwa Rolniczego w całym kraju. Zapytał, czy w tej kwestii była konsultacja branżowa w Ministerstwie Rolnictwa? Czy inne województwa również zastanawiają się nad brakiem logiki w rozstrzygnięciu ustawowym? W związku z tym, czy nie lepiej poczekać na zmianę ustawy? Członek Zarządu Franciszek Złotnikiewicz zgodził się z wypowiedzią radnego Stanisława Pawlaka. Poinformował, że inne województwa przygotowują i przyjmują statuty w zaproponowanym przez ustawę brzmieniu. Zarząd Województwa skierował do Ministerstwa Rolnictwa uwagi, co do zapisów ustawy. Stanowisko takie jest również przygotowywane przez Konwent Marszałków. Radna Regina Ostrowska potwierdziła, że temat ten rzeczywiście był poruszany na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Poinformowała, że Komisja przyjęła przedłożony statut K-PODR w Minikowie. Więcej pytań ani uwag nie zgłoszono. Przystąpiono do głosowania. Wynik głosowania: 23 głosy za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący. Sejmik podjął uchwałę. Z kolei przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Działalności Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 16

Protokół Nr XLII/10 z XLII sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2010 r., Stanisław Pawlak Krzysztof Sikora

Protokół Nr XLII/10 z XLII sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2010 r., Stanisław Pawlak Krzysztof Sikora Protokół Nr XLII/10 z XLII sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2010 r., godz. rozpoczęcia sesji: 10.15 godz. zamknięcia sesji: 20.40 Dnia 1 lutego 2010 r. w sali sesyjnej Urzędu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIV/12 z XXIV sesji nadzwyczajnej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego dnia 23 lipca 2012 r.

Protokół Nr XXIV/12 z XXIV sesji nadzwyczajnej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego dnia 23 lipca 2012 r. Protokół Nr XXIV/12 z XXIV sesji nadzwyczajnej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego dnia 23 lipca 2012 r. Godz. rozpoczęcia sesji: 11.30 Godz. zamknięcia sesji: 13.10 Dnia 23 lipca 2012 r. w sali sesyjnej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIII/2008 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 27.06.2008 r.

Protokół Nr XXIII/2008 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 27.06.2008 r. Protokół Nr XXIII/2008 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 27.06.2008 r. Data utworzenia 2008-06-27 Numer aktu 23 Kadencja Kadencja 2002-2006 Miejsce sesji: Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie otworzył i na nim przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu radny Dariusz Wójcik.

Posiedzenie otworzył i na nim przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu radny Dariusz Wójcik. Protokół nr LXXV/2014 z siedemdziesiątej piątej Sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 6 października 2014r. w Sali Urzędu Stanu Cywilnego w Radomiu przy ul. Moniuszki 9 oraz w siedzibie Portu Lotniczego

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXXIII/09 sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 30 marca 2009 roku. Punkt 1 Otwarcie obrad sejmiku

Protokół nr XXXIII/09 sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 30 marca 2009 roku. Punkt 1 Otwarcie obrad sejmiku Protokół nr XXXIII/09 sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 30 marca 2009 roku Sesja nr XXXIII/09 Sejmiku Województwa Pomorskiego odbyła się dnia 30 marca 2009 roku w godzinach od 11.00 20.30 w

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VIII/11. Do punktu 1. Otwarcie obrad VIII zwyczajnej sesji Sejmiku.

PROTOKÓŁ NR VIII/11. Do punktu 1. Otwarcie obrad VIII zwyczajnej sesji Sejmiku. PROTOKÓŁ NR VIII/11 z VIII zwyczajnej Sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego kadencji 2010 2014 w dniu 11 kwietnia 2011 roku Sala Kolumnowa w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV /15 Z SESJI RADY POWIATU BRZESKIEGO W DNIU 26 LUTEGO 2015 R.

PROTOKÓŁ NR IV /15 Z SESJI RADY POWIATU BRZESKIEGO W DNIU 26 LUTEGO 2015 R. PROTOKÓŁ NR IV /15 Z SESJI RADY POWIATU BRZESKIEGO W DNIU 26 LUTEGO 2015 R. Sesja rozpoczęła się o godzinie 10 00 o godzinie 15 40. w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, a zakończyła się Ustawowy skład Rady

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu. Protokół z XXXII sesji Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim odbytej w dniu 6 kwietnia 2006r. w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Maz. pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej radnego Andrzeja

Bardziej szczegółowo

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. P r o t o k ó ł Nr XII/2011 sesji Rady Gminy Podegrodzie, która odbyła się w dniu 22 września 2011 r. w sali obrad Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu. Obrady trwały od godz. 9.00 12.00. Posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr XLV/2010

PROTOKÓŁ nr XLV/2010 1 PROTOKÓŁ nr XLV/2010 z obrad XLV Sesji Rady Miejskiej Leszna V kadencji, odbytej w dniu 26 sierpnia 2010 roku w sali narad Urzędu Miasta Leszna, ulica Karasia nr 15, w godzinach od 12 00 do 16 15. p.

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy sesji z ramienia Starostwa Powiatowego w Raciborzu:

Uczestnicy sesji z ramienia Starostwa Powiatowego w Raciborzu: BR. 0002.3.2.2013 PROTOKÓŁ NR XXVII/ 2013 z XXVII sesji Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 lutego 2013 r. godz. 15ºº Starostwo Powiatowe w Raciborzu Plac Okrzei 4, sala narad (parter) Numery podjętych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXII/04. 1. Stanisław Woźniak - nieobecność usprawiedliwiona 2. Robert Zawrotniak - nieobecność usprawiedliwiona

PROTOKÓŁ NR XXII/04. 1. Stanisław Woźniak - nieobecność usprawiedliwiona 2. Robert Zawrotniak - nieobecność usprawiedliwiona PROTOKÓŁ NR XXII/04 z posiedzenia Rady Miejskiej w Szprotawie w dniu 26 maja 2004 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szprotawie sala posiedzeń Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie

Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Kacprzak o godzinie 15:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji Nr XXXIV

Protokół z sesji Nr XXXIV Protokół z sesji Nr XXXIV PROTOKÓŁ Nr XXXIV/05 z sesji Rady Miejskiej Świątniki Górne w dniu 31 marca 2005 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 10.00. Obecnych 13 radnych oraz zaproszeni goście wg załączonej

Bardziej szczegółowo

Protokół nr VIII / 11

Protokół nr VIII / 11 BRM. 0002.3.2011 Protokół nr VIII / 11 z VIII sesji Rady Miasta Włocławek VI kadencji odbywającej się w dniu 24 marca 2011 r. w Sali nr 4 Urzędu Miasta Włocławek ul. Zielony Rynek 11 / 13. Protokół nr

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM PROTOKÓŁ XVI/2012 Z obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim kadencji 2010 2014, odbytej 16 lutego 2012 roku w godzinach 16 30 20 30 w sali konferencyjnej UMiG w Solcu Kujawskim. Otwarcia sesji

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

Porządek obrad po zmianach: 1.Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 3. Wybór sekretarza.

Porządek obrad po zmianach: 1.Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 3. Wybór sekretarza. PROTOKÓŁ Nr XXXIX/10 z przebiegu XXXIX sesji Rady Miejskiej w Wyrzysku, która odbyła się w dniu 29 stycznia 2010 r. od godz. 13 00 do godz. 14 45 w budynku Straży Miejskiej w Wyrzysku, przy ul. Bydgoskiej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXVI/08 z XXIII SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO III KADENCJI

PROTOKÓŁ NR XXVI/08 z XXIII SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO III KADENCJI PROTOKÓŁ NR XXVI/08 z XXIII SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO III KADENCJI (16.04.2008 r. Sala Sejmu Śląskiego, gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego) 1. Otwarcie sesji godz. 10 00 radny Piotr Zienc,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XLVIII/06 XLV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO II KADENCJI

PROTOKÓŁ NR XLVIII/06 XLV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO II KADENCJI PROTOKÓŁ NR XLVIII/06 XLV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO II KADENCJI (20.02.2006 r. Sala Sejmu Śląskiego, gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego) 1. Otwarcie sesji godz. 14 05 Zbigniew Wieczorek, Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 83/2010

P R O T O K Ó Ł Nr 83/2010 P R O T O K Ó Ł Nr 83/2010 z LXXXIII sesji Rady Miasta Gorzowa Wlkp. odbytej w dniu 27 października 2010r. o godz.10.00 w sali narad Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul.sikorskiego 3-4. Sesję zwołano zarządzeniem

Bardziej szczegółowo

Obrady XXIV Sesji Rady Gminy Rytro otworzył Przewodniczący p.tomasz Kulig witając wszystkich przybyłych radnych, gości oraz mieszkańców.

Obrady XXIV Sesji Rady Gminy Rytro otworzył Przewodniczący p.tomasz Kulig witając wszystkich przybyłych radnych, gości oraz mieszkańców. PROTOKÓŁ NR XXIV/08 XXIV Sesji Rady Gminy Rytro z dnia 29 grudnia 2008 roku Dat a ut worzenia 2008-12-29 Numer akt u 24 K adencja Kadencja 2002-2006 PROTOKÓŁ NR XXIV/08 XXIV Sesji Rady Gminy Rytro z dnia

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXXVI/ 13 z posiedzenia Sesji Zwyczajnej Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 29 października 2013 roku.

Protokół nr XXXVI/ 13 z posiedzenia Sesji Zwyczajnej Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 29 października 2013 roku. Protokół nr XXXVI/ 13 z posiedzenia Sesji Zwyczajnej Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 29 października 2013 roku. Obrady sesji odbyły się w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/11 z IV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO IV KADENCJI

PROTOKÓŁ NR IV/11 z IV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO IV KADENCJI PROTOKÓŁ NR IV/11 z IV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO IV KADENCJI (14.01.2011 r. Sala Sejmu Śląskiego, gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego) 1. Otwarcie sesji godz. 10 10 radny Bogusław Śmigielski,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXXVII/05 Z OBRAD XXXVII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 22 lutego 2005 ROKU

PROTOKÓŁ NR XXXVII/05 Z OBRAD XXXVII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 22 lutego 2005 ROKU 1 PROTOKÓŁ NR XXXVII/05 Z OBRAD XXXVII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 22 lutego 2005 ROKU Sesja rozpoczęła się o godz.10.08, a zakończyła o godz.15.45. Obrady Sesji nagrywane są na mini discach.

Bardziej szczegółowo

Obrady Komisji prowadził Pan Ryszard Żołyniak Przewodniczący Komisji.

Obrady Komisji prowadził Pan Ryszard Żołyniak Przewodniczący Komisji. Protokół Nr 26/04 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w dniu 20 grudnia 2004 roku Obrady Komisji prowadził Pan Ryszard Żołyniak

Bardziej szczegółowo

listopad 2012 r. ROLNIK ROKU 2012 s.16 W SEJMIE O POLITYCE ROLNEJ s. 6 A JEDNAK PROTEST s. 3

listopad 2012 r. ROLNIK ROKU 2012 s.16 W SEJMIE O POLITYCE ROLNEJ s. 6 A JEDNAK PROTEST s. 3 ECHO ZACHODNIOPOMORSKIEJ WSI listopad 2012 r. ROLNIK ROKU 2012 s.16 W SEJMIE O POLITYCE ROLNEJ s. 6 A JEDNAK PROTEST s. 3 Zachodniopomorska Izba Rolnicza Prezes Izby: Julian Sierpiński Wiceprezes Izby:

Bardziej szczegółowo

Radni jednomyślnie głosowali za przyjęciem protokołu z XXV sesji. obrady prowadził Przewodniczący Rady Powiatu Krośnieńskiego

Radni jednomyślnie głosowali za przyjęciem protokołu z XXV sesji. obrady prowadził Przewodniczący Rady Powiatu Krośnieńskiego Protokół Nr XXVl/2013 z XXVI sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego odbytej w dniu 31 stycznia 2013 roku w Starostwie Powiatowym w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1 rozpoczętej o godz. to.oo, a zakończonej o godz.

Bardziej szczegółowo

TCM Zarządzanie centrum miasta

TCM Zarządzanie centrum miasta 1/2006 (5) styczeń-marzec ISSN 1732-8624 Usprawnić system Rozmowa z Władysławem Ortylem, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego TCM Zarządzanie centrum miasta Projekty Gminna Sieć Komputerowa

Bardziej szczegółowo

Protokół XXV sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 29.03.2004 r.

Protokół XXV sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 29.03.2004 r. Protokół XXV sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 29.03.2004 r. Protokół Nr XXV/2004 sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa IV kadencji z dnia 29 marca 2004 r. Sesja odbyła się w Sali Rycerskiej Ratusza, Dzierżoniów,

Bardziej szczegółowo