INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU OKRESOWEGO ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU OKRESOWEGO ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU"

Transkrypt

1 INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU OKRESOWEGO ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU BYDGOSZCZ

2 1. Wstęp Str Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego Str Ciągłość zasad rachunkowości i porównywalność sprawozdań Str. 8 finansowych 4. Waluta sprawozdania finansowego Str Zasady przeliczania danych finansowych na EURO Str Istotne zmiany wielkości szacunkowych, w tym informacje o Str. 9 korektach z tytułu rezerw, rezerwie i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz o dokonanych odpisach aktualizujących wartość składników aktywów 7. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w Str.10 okresie, którego dotyczy raport, wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących 8. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym Str.11 charakterze, mających znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe 9. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności Str.11 działalności emitenta w prezentowanym okresie 10. Informację dotyczącą emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i Str.12 kapitałowych papierów wartościowych 11. Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) Str.12 dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane 12. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który Str.12 sporządzono kwartalne sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe emitenta 13. Informację dotyczącą zmian zobowiązań warunkowych lub Str.13 aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego 2 S t r o n a

3 ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU KWARTALNEGO 1. Wstęp OPONEO.PL S.A. działająca od roku 2003 jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, przekształcona 05 marca 2007 roku w spółkę akcyjną została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego XIII Wydział Gospodarczy w Bydgoszczy pod numerem Siedzibą firmy jest Bydgoszcz, ul. Podleśna 17. Podstawowym przedmiotem prowadzonej przez Spółkę działalności jest handel detaliczny oponami i innymi produktami motoryzacyjnymi. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. Sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2009 roku zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości i przy nieistniejących okolicznościach wskazujących na zagrożenie kontynuowania jednostki. 2. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego Informacja dodatkowa do sprawozdania za IV kwartał 2009 roku sporządzona została na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych ( Dz. U. z 2009 roku Nr 33 poz.259). Sprawozdanie finansowe oraz dane porównawcze zostały sporządzone w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. z 2002 Nr 76 poz. 694) z późniejszymi zmianami oraz przyjętych Zasad rachunkowości Spółki zgodnie z Zarządzeniem z dnia 18 lipca W okresie objętym sprawozdaniem Spółka nie zmieniała zasad rachunkowości oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego. Zasady rachunkowości przyjęte do sporządzania sprawozdań kwartalnych. Wycena aktywów i pasywów 3 S t r o n a

4 Środki trwałe Środki trwałe wyceniane są według ceny nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, rozbudowę lub modernizację po pomniejszeniu o odpisy amortyzacyjne. Środki trwałe umarzane są proporcjonalnie do okresu ich użytkowania, z zastosowaniem liniowej metody amortyzacji. Stosowane stawki amortyzacji dostosowane są do limitów wyznaczonych przez przepisy podatkowe. Środki trwałe do wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach podatkowych jako dolna kwota, od której składniki majątku zalicza się do środków trwałych (tzw. środki trwałe niskocenne) i umarzane jednorazowo w miesiącu ich przyjęcia do użytkowania. Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i cenie nabycia nieprzekraczającej 3 500,00 zł były zaliczane do kosztów amortyzacji jednorazowej. Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową /degresywną w oparciu o stawki amortyzacyjne wynikające z ustawy z dnia 15 lutego1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zmianami; 16a -16m.) Stosowane stawki amortyzacyjne dla środków trwałych są następujące: Budynki 2,5% Lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 2,5% Urządzenia techniczne i maszyny10-20% Środki transportu 14-20% Inne środki trwałe 20-50% Wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne wyceniane były według cen nabycia i umarzane proporcjonalnie do okresu ich użytkowania, z zastosowaniem liniowej metody amortyzacji. Stosowane stawki amortyzacji były dostosowane do limitów wyznaczonych przez przepisy podatkowe. Wartości niematerialne i prawne w cenie nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach podatkowych jako dolna kwota, od której składniki majątku zalicza się do wartości niematerialnych i prawnych odpisywane były jednorazowo w miesiącu następującym po miesiącu ich przyjęcia do użytkowania. Przyjęcie środka trwałego oraz wartości niematerialnej i prawnej do użytkowania wraz z określeniem stawki amortyzacji bilansowej i podatkowej następuje na podstawie dokumentów OT generowanych przez informatyczny system księgowy. 4 S t r o n a

5 Dla przyjętych wartości niematerialnych i prawnych w postaci oprogramowania na dzień przekształcenia spółka zastosowała 20-letni okres amortyzacji. W odniesieniu do pozostałych wartości niematerialnych i prawnych stosuje następujące roczne stawki amortyzacyjne: Autorskie prawa majątkowe 50% Pokrewne prawa majątkowe 20% Licencje 50% Koncesje 50% Prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych 50 % Środki trwałe w budowie Nakłady na środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia wyceniane są w koszcie nabycia lub wytworzenia. Inwestycje długoterminowe Udziały i akcje w innych jednostkach oraz długoterminowe papiery wartościowe wyceniane są według cen nabycia pomniejszonych o odpisy spowodowane trwałą utratą ich wartości. Odpisy te obciążają koszty finansowe. W przypadku trwałego wzrostu wartości składników inwestycji długoterminowych po wcześniejszym obniżeniu wartości, zaliczonym do kosztów finansowych, ujmuje się ich wartość do wysokości tych kosztów, uznając przychody finansowe. Pożyczki długoterminowe wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty. Zapasy Zapasy wyceniane są według cen zakupu / nabycia lub kosztu wytworzenia nie wyższych od cen sprzedaży netto. W przypadku, gdy zapasy utraciły swoje cechu użytkowe lub przydatność, podlegają wahaniom kursów giełdowych lub obniżce cen spowodowanej konkurencją, a także, gdy zalegają dłuższy okres na skutek braku zbytu to ceny nabycia, zakupu lub koszty wytworzenia podlegają odpisom aktualizacyjnym do wysokości możliwych do uzyskania cen sprzedaży 5 S t r o n a

6 netto. Spółka przyjęła zasadę ustalania wartości rozchodu zapasów metodą FIFO pierwsze przyszło, pierwsze wyszło. Należności Należności długoterminowe, należności krótkoterminowe i roszczenia wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące wartość należności. Odpisy aktualizacyjne zostały dokonane w oparciu o analizę struktury wiekowej sald należności z uwzględnieniem stopnia ryzyka, jakie wiąże się z daną należnością. Transakcje przeprowadzane w walucie obcej są księgowane po przeliczeniu na walutę polską po kursie wymiany z dnia poprzedzającego dzień przeprowadzenia transakcji odpowiednio po kursie: Kupna lub sprzedaży walut stosowanym przez bank, z którego usług korzysta jednostka - w przypadku operacji sprzedaży lub kupna walut oraz operacji zapłaty należności lub zobowiązań. Średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień, chyba że w zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs - w przypadku pozostałych operacji. Środki pieniężne Środki pieniężne w walucie polskiej wycenia się w wartości nominalnej. Środki pieniężne w walutach obcych w kasie i na rachunku - wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Różnice kursowe zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych. Kapitały Kapitały własne wyceniane są w wartości nominalnej i wykazuje z podziałem na ich rodzaje. Leasing Zawierając umowę leasingu Spółka kwalifikuję ją jako umowę leasingu finansowego pod warunkami określonymi w art. 4 Ustawy o rachunkowości. W przeciwnym razie umowa traktowana jest jako leasing operacyjny. W przypadku zakwalifikowania umowy jako umowy leasingu finansowego środek trwały przyjęty do użytkowania na jej podstawie ujmowany jest 6 S t r o n a

7 w księgach jako należący do Spółki i amortyzowany zgodnie z zasadami przyjętymi w polityce rachunkowości. Rezerwy Spółka tworzy rezerwy na pewne lub prawdopodobne straty oraz na jeszcze nie poniesione, lecz przypadające na rok obrotowy, (zgodnie z zasadą współmierności), koszty. Rezerwy zaliczane są w ciężar kosztów operacyjnych lub finansowych w zależności, z którymi wiążą się przyszłe zobowiązania. Rezerwy w kwotach rzeczywistych Spółka tworzy rezerwy z tytułu wykonanych przez kontrahentów na jej rzecz świadczeń, których kwotę zobowiązania można w wiarygodny sposób oszacować. Rezerwy na odprawy emerytalne i podobne. Z uwagi na nieistotną kwotę rezerwy na odprawy emerytalno-rentowe i rezerwę na świadczenia z tytułu wynagrodzeń za niewykorzystany urlop wypoczynkowy Spółka nie tworzy rezerwy z tego tytułu. Podatek dochodowy Podatek księgowy obejmuje bieżące opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych i zmianę stanu rezerw lub aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Odroczony podatek dochodowy stanowiący obciążenie wyniku obejmuje zmianę stanu rezerwy oraz aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Podstawą tworzenia rezerwy oraz aktywów z tytułu podatku dochodowego odroczonego są przejściowe różnice między wartością księgową i podatkową aktywów i pasywów oraz wartość strat podatkowych możliwych do odliczenia w przyszłości od dochodu podatkowego (metoda zobowiązań). Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego są wykazywane jako aktywa i rezerwy długoterminowe. Odroczony podatek dochodowy jest obliczany na podstawie stawek podatkowych, które według przewidywań kierownictwa będą obowiązywały w okresie, gdy składnik aktywów zostanie zrealizowany lub rezerwa wykorzystana, przyjmując za podstawę stawki podatkowe prawnie lub faktycznie obowiązujące na dzień bilansowy. 7 S t r o n a

8 Sposoby sporządzania rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych Wartość przychodów oraz kosztów Spółka ustala memoriałowo tzn. ujmuje w księgach i sprawozdaniu finansowym wszystkie operacje gospodarcze dotyczące danego okresu niezależnie od tego czy zostały one opłacone na dzień bilansowy. Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzany jest metoda pośrednią. 3. Ciągłość zasad rachunkowości i porównywalność sprawozdań finansowych Przyjęte zasady rachunkowości stosowane są w sposób ciągły, z dokonaniem w kolejnych okresach sprawozdawczych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, wyceny aktywów i pasywów, w tym także dokonywaniem odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych, ustalaniem wyniku finansowego i sporządzaniem sprawozdań finansowych tak, aby w kolejnych okresach sprawozdawczych informacje z nich wynikające były porównywalne. Zasady rachunkowości zostały przedstawione w Prospekcie Emisyjnym Spółki. Zasady ustalania wartości aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego nie uległy zmianom. 4. Waluta sprawozdania finansowego Dane finansowe zostały przedstawione w tysiącach złotych (tysiącach EURO). 5. Zasady przeliczania danych finansowych na EURO a) Wybrane pozycje bilansu zaprezentowane w raporcie w walucie EURO przeliczono według średniego kursu EURO z dnia 31 grudnia 2009 roku odpowiednio wg tabeli nr 255/A/NBP/2009 z 31 grudnia 2009 roku tj. 4,1082 i tabeli nr 254/A/NBP/2008 z 31 grudnia 2008 roku tj. 4,1724. b) Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat przeliczono na EURO według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów dla EURO, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca obrotowego roku odpowiednio dla 8 S t r o n a

9 danych za IV kwartał ,3294 natomiast za okres IV kwartału 2008 przyjęto średni kurs 3, Istotne zmiany wielkości szacunkowych, w tym informacje o korektach z tytułu rezerw, rezerwie i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz o dokonanych odpisach aktualizujących wartość składników aktywów. W okresie objętym niniejszym raportem nie utworzono rezerwy na świadczenia urlopowe. Na dzień 31 grudnia 2009 roku również nie utworzono rezerwy i nie aktywowano podatku dochodowego. W IV kwartale br. nie dokonano odpisów aktualizujących wartość składników aktywów. Rezerwy na odprawy W 2009 roku nie uległy zmianie założenia zastosowanie do obliczeń rezerw na świadczenia emerytalne. W związku z tym Spółka nie naliczyła rezerw z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2009 roku. Tab.1. Korekty z tytułu rezerw w okresie od do w tys. PLN Rodzaj rezerwy Stan na początek okresu 2009 Zwiększenia Wykorzystanie Rozwiązanie Stan na koniec okresu 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne, w tym: długoterminowa krótkoterminowa Pozostałe rezerwy, w tym: a) rezerwy na straty z tytułu operacji gospodarczych w toku długoterminowa krótkoterminowa b) rezerwy na zobowiązania S t r o n a

10 długoterminowa krótkoterminowa Razem rezerwy wykazane w pasywach bilansu DANE OBJAŚNIAJĄCE 7. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących; Zarząd Spółki OPONEO.PL S.A. w okresie objętym sprawozdaniem podpisał dwie umowy o dofinansowanie projektów na rozwój firmy. Pierwsza z nich dotyczy projektu Rozszerzenie świadczonych usług przez spółkę OPONEO.PL celem wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa. Przyznane środki unijne stanowią wartość zł, to 50 % wydatków kwalifikowanych objętych regułami pomocy publicznej. Zarząd OPONEO.PL S.A. informował szerzej o w/w projekcie w raportach bieżących nr 19/2009 i 26/ Ponadto Spółka pozyskała dofinansowanie na projekt Automatyzacja współpracy biznesowej pomiędzy firmą OPONEO.PL a serwisami ogumienia za pośrednictwem platformy B2B. Dotacja wynosi 1,77 mln zł i stanowi 63 % kosztów związanych z realizacją projektu. Szczegółowe informacje znajdują się w raportach bieżących nr 27/2009 oraz 36/2009. W IV kwartale 2009 roku Spółka uzyskała także informacje o pozytywnej ocenie merytorycznej wniosków dotyczących dofinansowania dwóch kolejnych projektów: Uruchomienie nowego serwisu internetowego RADIALO.DE rozwój działalności OPONEO.PL S.A. na rynku niemieckim i polskim, dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii IT w dziedzinie e-usług oraz elementów telepracy. Oczekiwana kwota dofinansowania części inwestycyjnej projektu wynosi ,5 zł, co stanowi 49 % całkowitych wydatków kwalifikowanych. Więcej w raporcie bieżącym nr 34/2009. "Podniesienie poziomu kompetencji pracowników OPONEO.PL podstawą wzrostu konkurencyjności firmy ". 10 S t r o n a

11 Projekt uplasował się na drugim miejscu spośród prawie 200 podmiotów starających się o dofinansowanie, Oczekiwana kwota przyznanych środków unijnych wynosi ,5 zł, co stanowi 49 % całkowitych wydatków kwalifikowanych. Więcej w raporcie bieżącym nr 23/2009. Zgodnie z założonym harmonogramem OPONEO.PL realizuje I etap działań dla projektu Budowa elektronicznej platformy typu B2B o nazwie Felgi-e-Hurt obsługującej obrót handlowy felgami aluminiowymi. W okresie objętym sprawozdaniem przeprowadzono audyt przedprojektowy partnerów polskich i zagranicznych, dokonano zakupów baz danych pojazdów oraz sprzętu komputerowego. Na ukończeniu są prace związane z przygotowaniem projektu funkcjonalnego platformy B2B. Planowany termin zakończenia I etapu prac przypada na 28 lutego br. 8. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe; Podobnie jak w poprzednich kwartałach 2009 roku do czynników mających znaczący wpływ na pogorszenie wyniku finansowego, w stosunku do roku ubiegłego, zaliczyć należy globalną zmianę sytuacji na rynku motoryzacyjnym oraz kryzys gospodarczy, który szczególnie dotknął handel detaliczny. Spadek PKB i popytu konsumpcyjnego spożycia indywidualnego bezpośrednio wpływającego na ilość zamówień oraz wybór produktów o niższej klasie przyczynił się do uzyskania niższych o -5,4 % przychodów ze sprzedaży towarów niż w IV kwartale 2008 roku. Inne czynniki, które wpłynęły na osiągnięty wynik finansowy zostały przedstawione w punkcie 11. Pozostałych informacji dodatkowych. 9. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności emitenta w prezentowanym okresie; Sprzedaż opon charakteryzuje się istotnymi wahaniami sezonowymi. Według naszych obserwacji wahania sezonowe występują dwukrotnie w ciągu roku kalendarzowego. Ma to związek z cyklem wymiany opon, który jest ściśle uzależniony od warunków 11 S t r o n a

12 meteorologicznych wpływających na warunki jazdy pojazdami mechanicznymi. Chronologicznie pierwszy szczyt sezonowości ma miejsce na przełomie zimy i wiosny, kiedy użytkownicy samochodów zmieniają opony zimowe na opony letnie. Po raz drugi zjawisko sezonowości daje o sobie znać na przełomie jesieni i zimy, kiedy kierowcy decydują się na zmianę opon letnich na opony zimowe. Należy przy tym mieć na uwadze, że rzeczywiste warunki pogodowe mogą znacznie różnić się od charakterystycznych dla określonych pór roku. Przekłada się to na zmiany w rozkładzie poziomu sprzedaży w poszczególnych okresach. Sprzedaż felg jest w miarę równomiernie rozłożona w ciągu roku. 10. Informację dotyczącą emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych; W IV kwartale 2009 roku Spółka nie dokonywała emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych. 11. Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane; W okresie objętym sprawozdaniem Spółka nie wypłaciła ani nie zadeklarowała wypłacenia dywidendy. 12. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono kwartalne sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe emitenta; Dnia 02 lutego 2010 roku Zarząd Spółki OPONEO.PL S.A. powziął informację o decyzji przyznania dotacji przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości wniosku Spółki o dofinansowanie projektu Budowa innowacyjnego systemu B2B integrującego OPONEO.PL z dostawcami hurtowymi opon. Dofinansowanie wynosi 2,97 mln zł i stanowi 60% kosztów związanych z realizacją niniejszego projektu. Więcej na temat projektu w raporcie bieżącym nr 7/2010. Zarząd zakłada, że realizacja w/w projektów wpłynie na wzrost przychodów ze sprzedaży. 12 S t r o n a

13 W styczniu br., na skutek niekorzystnych warunków atmosferycznych, doszło do zniszczenia jednej hali namiotowej, co wpłynie na obniżenie wyniku za I kwartał 2010 o wartość 150 tys. zł. Oczekuje się jednakże odszkodowania w ramach ubezpieczenia majątkowego, które pokryje pełną wartość poniesionej szkody. 13. Informację dotyczącą zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego; Od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego nie wystąpiły zobowiązania warunkowe ani aktywa warunkowe. Podpisy osób reprezentujących Spółkę: Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpisy Dariusz Topolewski Prezes Zarządu Michał Butkiewicz Członek Zarządu Maciej Karpusiewicz Członek Zarządu Andrzej Reysowski Członek Zarządu 13 S t r o n a

Informacje zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 (Dz. U. z 2009 r. nr 33 poz. 259)

Informacje zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 (Dz. U. z 2009 r. nr 33 poz. 259) Informacje zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 (Dz. U. z 2009 r. nr 33 poz. 259) Informacja dodatkowa, przedstawiająca zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu,

Bardziej szczegółowo

SUWARY S.A. zostały zaliczone przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie do branży chemicznej.

SUWARY S.A. zostały zaliczone przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie do branży chemicznej. INFORMACJA DODATKOWA 1. Informacje ogólne Raport kwartalny Q-4/2009 został sporządzony dla emitenta SUWARY S.A. z siedzibą w Pabianicach, przy ul. Piotra Skargi 45/47 posiadającego Regon 471121807, NIP

Bardziej szczegółowo

SUWARY S.A. zostały zaliczone przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie do branży chemicznej.

SUWARY S.A. zostały zaliczone przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie do branży chemicznej. INFORMACJA DODATKOWA 1. Informacje ogólne Raport kwartalny Q-3/2009 został sporządzony dla emitenta SUWARY S.A. z siedzibą w Pabianicach, przy ul. Piotra Skargi 45/47 posiadającego Regon 471121807, NIP

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU ROCZNEGO POWER MEDIA S.A.

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU ROCZNEGO POWER MEDIA S.A. WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU ROCZNEGO POWER MEDIA S.A. ZA OKRES 1 STYCZNIA 2014 31 GRUDNIA 2014 Wrocław, marzec 2015 1/14 Wprowadzenie do jednostkowego raportu rocznego SA-R/2014 I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2010

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2010 TALEX skorygowany SA-Q 1/2010 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2010 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33,

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADY AUTOMATYKI POLNA Spółka Akcyjna

ZAKŁADY AUTOMATYKI POLNA Spółka Akcyjna ZAKŁADY AUTOMATYKI POLNA Spółka Akcyjna Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe za 2013 rok przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej Przemyśl, marzec 2014 r. 1

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU ROCZNEGO POWER MEDIA S.A.

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU ROCZNEGO POWER MEDIA S.A. WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU ROCZNEGO POWER MEDIA S.A. ZA OKRES 1 STYCZNIA 2009 31 GRUDNIA 2009 Wrocław, marzec 2010 Wprowadzenie do jednostkowego raportu rocznego SA-R/2009 1/17 I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU Poznań, dnia 22 czerwca 2015 r. Spis treści I. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

EO NETWORKS S.A. Raport kwartalny. za okres od 1 lipca do 30 września 2014 roku. 14 listopada 2014 roku

EO NETWORKS S.A. Raport kwartalny. za okres od 1 lipca do 30 września 2014 roku. 14 listopada 2014 roku EO NETWORKS S.A. Raport kwartalny za okres od 1 lipca do 30 września 2014 roku 14 listopada 2014 roku 1. Informacje ogólne Pełna nazwa eo Networks Spółka Akcyjna Siedziba Warszawa Adres 02-215 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny. Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna

Skonsolidowany raport kwartalny. Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna za 2 kwartał 2007 roku Zawierający skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe NFI MIDAS S.A. 1

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A.

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ZA OKRES 01.01.2009 30.06.2009 1 WPROWADZENIE DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Informacje o Spółce Spółka akcyjna powstała z przekształcenia

Bardziej szczegółowo

ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO QUMAK S.A. ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 I. Przedmiot działalności... 4 II. Skład osobowy Zarządu i Rady Nadzorczej... 4 III. Podstawa

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DROP NA DZIEŃ 30.09.2012 Spis treści A. WYBRANE DANE FINANSOWE B. KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ DROP C. KWARTALNE SKRÓCONE

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone za III kwartał roku obrotowego 2013/2014

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone za III kwartał roku obrotowego 2013/2014 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe ATLANTA POLAND S.A. za III kwartał roku obrotowego 2013/2014 sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 1 1. Wstęp Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone za I kwartał roku obrotowego 2014/2015

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone za I kwartał roku obrotowego 2014/2015 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe ATLANTA POLAND S.A. za I kwartał roku obrotowego 2014/2015 sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 1 1. Wstęp Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BARLINEK S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BARLINEK S.A. Grupa Kapitałowa Barlinek SA Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień i za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca roku. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM. za I kwartał 2015 roku

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM. za I kwartał 2015 roku ELEKTROTIM S.A. Rozszerzone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1.1.- 31.3.215 r. RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za I kwartał 215 roku Wrocław, dnia 14

Bardziej szczegółowo

Spółka świadczy usługi na rzecz klientów krajowych i zagranicznych, oferując przede wszystkim:

Spółka świadczy usługi na rzecz klientów krajowych i zagranicznych, oferując przede wszystkim: Informacja dodatkowa do raportu okresowego (SA-Q) INTERFERIE S.A. za IV kwartał 2008 r. INTERFERIE S.A. jest wiodącą firmą na polskim rynku usług turystycznych, połączonych z lecznictwem i rehabilitacją.

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU INFORMACJA DODATKOWA. QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa

RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU INFORMACJA DODATKOWA. QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU INFORMACJA DODATKOWA QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 I. Przedmiot działalności... 3 II. Skład osobowy Zarządu i Rady Nadzorczej...

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2003

Raport półroczny SA-P 2003 POCZTA Od : EM COMARCH Piotr Grzesiak Data odbioru : 2003-09-30 19:15:05 Do : EM Kancelaria KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport półroczny SA-P 2003 (zgodnie z 57 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 obejmujący okres od 01-07-2012 do 31-12-2012 SPIS TREŚCI: I) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego... 5 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2011

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2011 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2011 Zawierający: Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień i za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2011 roku Śródroczne skrócone sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Skład Grupy ELZAB uległ zmianie w stosunku do stanu na koniec 2008 r.

Skład Grupy ELZAB uległ zmianie w stosunku do stanu na koniec 2008 r. Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Skład Grupy kapitałowej ELZAB Skład Grupy Kapitałowej ELZAB wg stanu na koniec 2009 r. był następujący: Podmiot dominujący ELZAB S.A. Podmioty

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej obejmujące:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO QUMAK S.A. ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO QUMAK S.A. ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO QUMAK S.A. ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU I. Przedmiot działalności Spółka Akcyjna Qumak z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jerozolimskie 94 00-807 Warszawa, działa

Bardziej szczegółowo

Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003.

Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003. Szanowni Akcjonariusze, Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003. W minionym roku obrotowym Spółka po raz kolejny zanotowała wzrost przychodów ze sprzedaży, które osiągnęły nowy

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa jednostki, adres siedziby, przedmiot działalności oraz nr w rejestrze sądowym BUMECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, przy ul. Krakowskiej 191 działa

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA OKRES I PÓŁROCZA 2013 ROKU

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA OKRES I PÓŁROCZA 2013 ROKU ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA OKRES I PÓŁROCZA 2013 ROKU BYDGOSZCZ 27.08.2013 SPIS TREŚCI 1. SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE... 7 1.1 WYBRANE DANE FINANSOWE, ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej obejmujące:

Bardziej szczegółowo