BUDOWA MAGAZYNU DO SKŁADOWANIA MATERIAŁÓW SYPKICH NA TERENIE SIEDZIBY POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG W PSZCZYNIE.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BUDOWA MAGAZYNU DO SKŁADOWANIA MATERIAŁÓW SYPKICH NA TERENIE SIEDZIBY POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG W PSZCZYNIE."

Transkrypt

1 POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PSZCZYNIE Pszczyna; ul. Sygietyńskiego 20; REGON ; tel. (32) ; fax. (32) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BUDOWA MAGAZYNU DO SKŁADOWANIA MATERIAŁÓW SYPKICH NA TERENIE SIEDZIBY POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG W PSZCZYNIE. SIWZ zawiera: 1. Formularz OFERTA formularz 1 2. Ślepy kosztorys formularz 2 3. Oświadczenie /art. 24 ust. 1 ustawy Pzp/ - formularz 3 4. Informacja dotycząca grupy kapitałowej formularz 4 5. Oświadczenie /art. 22 ust. 1 ustawy Pzp/ - formularz 5 6. Wykaz robót budowlanych formularz 6 7. Potencjał kadrowy formularz 7 8. Oświadczenie o posiadaniu uprawnień formularz 8 9. Podwykonawca formularz nr Wzór Umowy załącznik nr Specyfikacja techniczna załącznik nr Wyciąg z Projektu załącznik nr 3 Zatwierdzono w dniu: r. - sierpień

2 1. ZAMAWIAJĄCY: Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie Pszczyna, ul. Sygietyńskiego 20 telefon: (32) fax: (32) OZNACZENIE POSTĘPOWANIA Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: PZD.DT Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie. 3. TRYB POSTĘPOWANIA 3.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. nr 113 poz. 759 z 2010 roku z późn. zm.) Ilekroć w niniejszym SIWZ użyte jest pojęcie ustawa PZP należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa w pkt W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy PZP wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy. 4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 4.1.Temat przetargu: Budowa magazynu do składowania materiałów sypkich na terenie siedziby Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: - fundamentów żelbetowych, - obudowy z płyt drogowych zakotwionych w dwuteownikach HEB 180, - warstw konstrukcyjnych posadzki betonowej, - hali namiotowej z instalacją elektryczną, oraz wykonanie pozostałych robót towarzyszących. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja techniczna oraz dokumentacja Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Roboty budowlane w zakresie budowy magazynów 4.3. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane 4.4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego możliwość uzyskania środków finansowych na wykonanie zamówień uzupełniających przewiduje się udzielenie ich zgodnie z art. 67 ust.1 pkt 6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5. OKRES REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 5.1. Termin realizacji zamówienia: do r. -2-

3 5.2. Za termin realizacji przedmiotu zamówienia rozumie się termin bezusterkowego odbioru przedmiotu zmówienia. 6. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW 6.1. Warunki ogólne Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust.1 i ust.2 ustawy PZP W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, warunek określony w punkcie musi spełniać każdy z Wykonawców. 6.2.Warunki szczegółowe O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art.22 ust 1 ustawy PZP: 1/ Posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności objętych przetargiem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 2/ Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym, oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 3/ Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Doświadczenie zawodowe Wykonawca musi wykazać, że posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie realizacji robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia tj. wykazać że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum jedną robotę ogólnobudowlaną na kwotę minimum ,00 zł brutto oraz minimum jedną robotę związaną z budową hali namiotowej o powierzchni nie mniej niż 100 m2, oraz dołączyć dowody dotyczące najważniejszych robót, określających, czy roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają ten warunek Potencjał kadrowy Wykonawca musi wykazać, że dysponuje co najmniej jedną osobą na stanowisku kierownika budowy, z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają ten warunek. 7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 7.1. Dla potwierdzenia spełnienia warunków ogólnych niniejszego SIWZ wykonawcy winni przedłożyć wymagane dokumenty (oryginały lub kserokopie poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem): Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 24 ust.1 ustawy PZP, zgodnie z treścią Formularza Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. -3-

4 Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp, albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej zgodnie z treścią Formularza Dla potwierdzenia spełnienia warunków szczegółowych niniejszego SIWZ wykonawcy winni przedłożyć następujące dokumenty: Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust.1 zgodnie z treścią Formularza Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, na formularzu zgodnie z treścią Formularza 6, oraz dowody (zgodnie z 1 ust. 2 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane), dotyczące najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone w celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w pkt niniejszego SIWZ W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, na formularzu zgodnie z treścią Formularza 7. Informacja musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w pkt niniejszego SIWZ Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają posiadanie takich uprawnień Formularz nr Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt składa dokument, wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego dokumentu, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokumenty określone powyżej musza być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może podlegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia Jeżeli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt i W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w celu potwierdzenia spełnienia warunków ogólnych, dokumenty winny być przedłożone przez każdego Wykonawcę. W celu potwierdzenia spełnienia warunków szczegółowych dokumenty winien przedłożyć z imieniu wszystkich ten, lub ci spośród Wykonawców, w stosunku do których niniejsze SIWZ wymaga potwierdzenia spełnienia warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia. -4-

5 7.6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty Spełnienie w/w warunków będzie dokonane na podstawie treści wymaganych dokumentów, o których mowa powyżej, na zasadzie spełnia lub nie spełnia warunków. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie iż Wykonawca spełnia wymagane warunki. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, lub pełnomocnictw, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, lub wadliwe pełnomocnictwa do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne będzie unieważnienie postępowania. Wykonawcy, którzy mimo wezwania do uzupełnienia dokumentów, nie spełniają wymaganych warunków lub nie złożą dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, albo z przedłożonych dokumentów będzie wynikało, że nie spełniają wymaganych warunków, zostaną wykluczeni z postępowania, a ich oferty zostaną uznane za odrzucone. 8. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 8.1. Wszelką korespondencję należy kierować na adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie Pszczyna, ul. Sygietyńskiego 20 tel. :/32/ fax.:/32/ Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Zamawiający i Wykonawcy na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdzają fakt ich otrzymania Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, kierując swoje zapytanie na piśmie, faksem lub drogą elektroniczną na adres Zamawiającego nie później niż do końca dnia w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert W celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi jako obowiązującą przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego Przed upływem terminu składania ofert zamawiający może zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną modyfikację a także informację o przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie przekaże wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację oraz zamieści na stronie internetowej na której udostępniono SIWZ. 9. Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami: - w sprawach technicznych: Paweł Balcer w godzinach: pn. - od 7:30 do 17:00 wt. czw. 7:30 do 15:30 pt. - od 7:30 do 14:00 tel , - w zakresie prawa zamówień publicznych: Marta Wojtyła - Paliczka w godzinach: pn. - od 7:30 do 17:00 wt. czw. 7:30 do 15:30 pt. - od 7:30 do 14:00 tel

6 10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM Nie dotyczy. 11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania z ofertą zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu na okres nie dłuższy niż 60 dni Zgoda Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą winna być wyrażona na piśmie i dopuszczalna jest tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie okresu związania ofertą nie powoduje utraty wadium. 12. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Jeżeli Wykonawca złoży więcej niż jedną ofertę samodzielnie lub samodzielnie i wspólnie z innymi Wykonawcami, wszystkie złożone przez niego oferty zostaną odrzucone Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych Oferta winna zawierać wypełniony Formularz Oferta (Formularz 1 do SIWZ.) oraz niżej wymienione dokumenty: Oświadczenie wskazujące jaka część przedmiotu zamówienia zostanie powierzona podwykonawcom. (Formularz 9). Formularz należy wypełnić w przypadku gdy Wykonawca zamierza wykonać przedmiot zamówienia z udziałem podwykonawców. Wykonawca może zlecić do wykonanie Podwykonawcom roboty w zakresie, określonym w ofercie. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu do akceptacji projekt umowy z Podwykonawcą. Zamawiający w terminie 14 dni od daty przekazania projektu umowy, może nie wyrazić zgody na jej zawarcie z Podwykonawcą Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą Oświadczenia i dokumenty dot. Właściwości Wykonawcy, wymagane w Pkt Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy zamieszczonych w SIWZ winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy Wykonawca określi ceny jednostkowe na lub wg druku stanowiącym Formularz nr 2 do SIWZ, który po wypełnieniu stanowić będzie kosztorys ofertowy Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. -6-

7 12.8. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny Cena ofertowa musi być podana cyframi i słownie w walucie polskiej. Zamawiający będzie się rozliczał z wykonawcą wyłącznie w walucie PLN Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający zaleca, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby popisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Zamawiający uznaje, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje także dokonywanie czynności wymienionych w pkt i pełnomocnictwo to musi zostać złożone jako część oferty i musi być w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą Dokumenty składające się na ofertę inne niż pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt i mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę Każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty musi być podpisana lub parafowana przez wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc. musi być parafowane przez Wykonawcę Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone uniemożliwiając rozsypanie kartek ( np. zbindowana, zszyta lub w innej formie). Zaleca się aby strony oferty były ponumerowane narastająco wzwyż lub aby oferta była przygotowana w inny sposób zabezpieczający jej porządek i integralność W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty, zawierały informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj., informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie Ofertę należy sporządzić i złożyć w 1 oryginale. Oryginał należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania Opakowanie winno być odznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie Pszczyna, ul. Sygietyńskiego 20 oraz opisane: Oferta na Budowa magazynu do składowania materiałów sypkich na terenie siedziby Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie. Nie otwierać przed dniem r., godz Przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: ZMIANA Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 13. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTY -7-

8 13.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Pszczynie przy ul. Sygietyńskiego 20, sekretariat (Parter) w terminie do r. do godziny 9 00 czasu lokalnego Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania przetargowego pod warunkiem dostarczenia przez do siedziby Zamawiającego do dnia r. do godziny 9 00 czasu lokalnego Wykonawca może otrzymać pisemne potwierdzenie złożenia oferty z odnotowanym terminem jej złożenia Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona bez otwierania. 14. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 14.1.Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków ( w szczególności podatku od towarów i usług) Wykonawca zobowiązany jest obliczyć cenę oferty przez wypełnienie Formularza nr 2 Kosztorys ślepy Wykonawca określi ceny jednostkowe na wszystkie elementy wymienione w formularzu nr 2 Kosztorys ślepy na podstawie kalkulacji indywidualnej, bądź ogólnie dostępnych katalogów Wymagania dotyczące składników stawek i cen wprowadzanych do Formularza nr 2 Kosztorys ślepy Cena umowna obejmuje całość robót wynikających z specyfikacji technicznych i będzie ustalona jako suma wszystkich wycenionych pozycji Formularza nr 2 Kosztorys ślepy Ceny jednostkowe - ceny umieszczone przy poszczególnych pozycjach Formularza nr 2 Kosztorys ślepy powinny obejmować: wszystkie koszty niezbędne do wykonania robót wymaganej jakości, w wymaganym terminie, włączając w to: a) koszty bezpośrednie, w tym: - koszty wszelkiej robocizny do wykonania danej pozycji przedmiaru robót, obejmujące płace bezpośrednie, płace uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od płac, - koszty materiałów podstawowych i pomocniczych do wykonania danej pozycji Formularza nr 2 Kosztorys ślepy, obejmujące również koszty dostarczenia materiałów z miejsca ich zakupu bezpośrednio na stanowiska robocze lub na miejsca składowania na placu budowy, - koszty zatrudnienia wszelkiego sprzętu budowlanego, niezbędnego do wykonania danej pozycji Formularza nr 2 Kosztorys ślepy, obejmujące również koszty sprowadzenia sprzętu na plac budowy, jego montażu i demontażu po zakończeniu robót, b) koszty ogólne budowy, w tym: - koszty zatrudnienia przez wykonawcę personelu kierowniczego, technicznego i administracyjnego budowy, obejmujące wynagrodzenie tych pracowników nie zaliczane do płac bezpośrednich, wynagrodzenia uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od wynagrodzeń, - wynagrodzenia bezosobowe, które według wykonawcy obciążają daną budowę, - koszty montażu i demontażu obiektów zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub zużycia tych obiektów, - koszty zużycia, konserwacji i remontów lekkiego sprzętu, przedmiotów i narzędzi kwalifikowanych jako środki nietrwale, - koszty bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmujące koszty wykonania niezbędnych zabezpieczeń stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robót, koszty odzieży i obuwia ochronnego, koszty środków higienicznych, sanitarnych i leczniczych, - koszty zatrudnienia pracowników zamiejscowych, - koszty zużycia materiałów oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy, - koszty podróży służbowych personelu budowy, - koszty badań jakości materiałów, robót i prób odbiorowych przewidzianych w specyfikacjach technicznych, z wyłączeniem badań i prób wykonywanych na dodatkowe żądanie zamawiającego, - koszty ubezpieczeń majątkowych budowy, - koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót, - opłaty graniczne, cła, akcyzy i inne podatki należne za robociznę, materiały i sprzęt, - wszystkie inne, nie wymienione wyżej ogólne koszty budowy, które mogą wystąpić w związku z wykonaniem robót budowlanych zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami technicznymi i prawnymi, c) ogólne koszty prowadzenia działalności gospodarczej przez wykonawcę Ryzyko obejmujące wykonawcę i kalkulowany przez wykonawcę zysk -8-

9 Wszystkie inne koszty, opłaty i należności, związane z wykonaniem robót, odpowiedzialnością materialną i zobowiązaniami wykonawcy wymienionymi lub wynikającymi z treści specyfikacji technicznych, warunków umowy oraz przepisów dotyczących wykonania robot budowlanych Przed wstawieniem cen do każdej pozycji w Formularzu nr 2 Kosztorys ślepy, wykonawca powinien zapoznać się z odpowiednimi dokumentami przetargowymi: a) ceny umieszczone przy poszczególnych pozycjach Formularza nr 2 Kosztorys ślepy muszą obejmować koszty wszystkich następujących po sobie faz operacyjnych, niezbędnych dla zapewnienia zgodności wykonania tych robót z wymaganiami podanymi w specyfikacjach technicznych, a także z wiedzą techniczną i sztuką budowlaną. Jeżeli w opisie pozycji Formularza nr 2 Kosztorys ślepy nie uwzględniono pewnych faz operacyjnych powinny być przez wykonawcę uwzględnione w cenach wpisanych przy tych czy innych pozycjach Formularza nr 2 Kosztorys ślepy b) nie zezwala się wykonawcy na dodawanie żadnych nowych pozycji w którejkolwiek części Formularza nr 2 Kosztorys ślepy. Jeżeli w Formularza nr 2 Kosztorys ślepy nie uwzględniono pewnych robót, to koszty tych robót powinny być przez wykonawcę uwzględnione w cenach wpisanych przy istniejących pozycjach Formularza nr 2 Kosztorys ślepy Wykonawcy, za wykonane zadanie przysługuje wynagrodzenie kosztorysowe Zaznacza się że cena ofertowa może ulec obniżeniu w przypadku określonym w 7 ust. 6 wzoru umowy Upusty oferowane przez wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych. Wartość pozycji po zastosowaniu upustu nie może być niższa niż koszty własne lub koszty wytworzenia W przypadku gdy w pozycji formularza nr 2 wystąpi konieczność zastosowania krotności to należy ja uwzględnić w cenie jednostkowej Wykonawca dokona wyliczenia wartości poszczególnych pozycji wg wzoru : obmiar x cena jednostkowa = wartość Ostateczną cenę oferty stanowi suma wartości poszczególnych pozycji Formularza nr 2 - Kosztorys ślepy netto powiększona o obowiązujący podatek VAT Cenę oferty należy podać w formie określonej w formularzu oferty (Formularz nr 1 do SIWZ) Wszystkie wartości i ceny należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane wyłącznie w walucie PLN. 15. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT Komisja przetargowa dokona otwarcia ofert w siedzibie Zamawiającego przy ul. Sygietyńskiego 20 w Pszczynie, w Sali Konferencyjnej (Parter) w dniu r. o godzinie czasu lokalnego Otwarcie ofert jest jawne Bezpośrednio przed otwarciem ofert zostanie podana kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W trakcie otwarcia ofert odczytane zostaną: nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie Zamawiający: Wykluczy Wykonawcę z postępowania, o ile zajdą wobec tego Wykonawcy okoliczności wskazane w art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy PZP Odrzuci każdą ofertę w przypadku zaistnienia wobec niej przesłanek określonych w art. 89 ust. 1 ustawy PZP O odrzuceniu ofert Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich Wykonawców, podając uzasadnienie faktyczne i prawne W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących kalkulacji cen wybranych pozycji z Zestawienia cen jednostkowych w celu ustalenia, czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny. -9-

10 15.8. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: - zawiera błędy w obliczeniu ceny - wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki polegającej na niezgodności z SIWZ, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny. Oceny dokonywać będą członkowie Komisji przetargowej, stosując zasadę, iż oferta nie odrzucona, zawierająca najniższą cenę jest ofertą najkorzystniejszą. W kryterium cena ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru: Liczba punktów =(najniższa cena)/(cena oferty ocenianej)x100x 100% Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach Zamawiający unieważni postępowanie jeżeli wystąpi jedna z okoliczności o których mowa w art. 93 ust. 1. ustawy PZP O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy PZP. 16. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zgodnie z zasadami określonymi w pkt O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia Zawarcie umowy może nastąpić dopiero po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania tj. w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w inny sposób, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą Wybranemu Wykonawcy Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy. 17. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Nie dotyczy. 18. ISTOTNE DLA STRONY POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH Wzór umowy o udzielenie zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. -10-

11 18.2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w niżej wymienionych przypadkach: ZMIANY OGÓLNE Możliwa jest: a) zmiana adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy, b) zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy, c) zmiana w kolejności i terminach wykonywania robót, d) zmiana będąca skutkiem poprawy oczywistej omyłki zaistniałej w umowie ZMIANY RZUTUJĄCE NA TERMIN WYKONANIA UMOWY A. Możliwe jest przedłużenie terminu zakończenia umowy o czas opóźnienia, jeśli opóźnienie to wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego i jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w zakresie następujących obowiązków Zamawiającego: a) przekazanie odpowiednich dokumentów. B. Możliwa jest zmiana terminu wykonania umowy, ewentualnie wstrzymanie/wznowienie robót, ze względu na: a) oczekiwanie Wykonawcy na niezbędne opinie, decyzje administracyjne (opóźnienie spowodowane przez władze), b) przedłużenie procedury przetargowej, c) uwarunkowania społeczne (protesty, listy, petycje, itp.), d) konieczność prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych lub właścicielami nieruchomości, e) konieczność udzielenia zamówień dodatkowych, f) roboty dodatkowe, g) zmiany stanu prawnego, h) niesprzyjające warunki atmosferyczne, i) działania sił natury uznane za stan klęski żywiołowej. C Wykonawca nie będzie miał prawa do przedłużenia terminu zakończenia umowy jeśli przedłużenie terminu wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy ZMIANY RZUTUJĄCE NA WYNAGRODZENIE Możliwa jest zmiana postanowień umowy w związku: a) ze zmianą stawki podatku od towarów i usług (VAT), b) z obniżeniem kosztu wykonania robót, a tym samym wynagrodzenia Wykonawcy, c) z rezygnacją z części robót, Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy: Sposób inicjowania zmian: a) Wykonawca wnioskuje do Zamawiającego w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany, b) Zamawiający wnioskuje do Wykonawcy w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany, Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać w stosownych dokumentach (notatka służbowa, pismo Wykonawcy, protokół konieczności, itp.) W rezultacie dokonania czynności opisanych powyżej może dojść do podpisania przez strony aneksu do umowy. Projekt aneksu przygotuje Zamawiający. 19. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI Ustawy Prawo zamówień publicznych Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia odrzucenia oferty odwołującego Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17A, Warszawa w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. -11-

12 Odwołujący przesyła Zamawiającemu kopię odwołania przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu Odwołanie wnosi się w terminach: a) 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeżeli zostały przesłane faxem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 10 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób, b) wobec treści ogłoszenia, oraz postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, lub SIWZ na stronie internetowej, c) 5 dni od dnia w którym powzięto lub przy należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. d) jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: - 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, - 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. 20. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Zasady udostępniania dokumentów: Uczestnicy postępowania maja prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, lub unieważnieniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub informacji zastrzeżonych przez uczestników postępowania Udostępnienie, o którym mowa wyżej odbywać się będzie wg. poniższych zasad: Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku, Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów, Zamawiający wyznacza członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty Udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania Niniejsze postępowanie zastało ogłoszone w dniu r. w siedzibie Zamawiającego Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie, na stronie internetowej oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych. -12-

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZDP/DT/343/P- 15/2010 ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Do zadania pn.: Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 2904D w miejscowości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie: Przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 186 000 EURO na Roboty budowlane polegające na modernizacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 5/2014/PCM Nazwa zadania: Dostawa leków dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GK.270. 02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU ul. Kombatantów 7 15 110 Białystok SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU ul. Kombatantów 7 15 110 Białystok SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU ul. Kombatantów 7 15 110 Białystok SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę oprogramowania antywirusowego na potrzeby Gminy Miejskiej Iława prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 97-300 Piotrków Trybunalski ul Kasztanowa 31 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH ARUNKÓ ZAMÓIENIA YKONYANIE USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA KONSERACJI OŚIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE MIASTA PIOTRKOA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Malbork, 2015-03-06 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZGKiM/D/1/03/2015. Nazwa zadania: Sukcesywna dostawa betonu zwykłego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZSP.271.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) PRZETARG NIEOGRANICZONY W TRYBIE ART.39 USTAWY-PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ( T.J. DZ.U. z 2013r., POZ.907 ZE ZM. ) NA ; ROBOTY REMONTOWE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości zamówienia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/1/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią w budynku Orle Gniazdo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ Projekt współfinansowany z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa Znak sprawy: ZP-O 271-137/14 Kraków, dnia 27 czerwca 2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Roźwienica SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Roźwienica w 2015 roku Marian Gdula 2014-09-03 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Roźwienica,

Bardziej szczegółowo

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Zadanie Nr 2 Remont drogi gminnej Lubzina - Na Wodklik w miejscowości Lubzina na długości 235 m w km 1+000 do 1+235. GKIM. 271. 9.

Zadanie Nr 2 Remont drogi gminnej Lubzina - Na Wodklik w miejscowości Lubzina na długości 235 m w km 1+000 do 1+235. GKIM. 271. 9. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej w tekście SIWZ) na wykonanie zamówienia p.n.,,wykonanie remontu infrastruktury drogowej, gdzie zastosowano podział zadań.'' CPV 45-23-31-42-6 Zadanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/2/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót remontowych polegających na remoncie tarasu, schodów zewnętrznych i chodników w Szkolnym Ośrodku Wypoczynkowym Orle

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Chodzież, dnia 30.06.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Przebudowa budynku strażnicy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej i Komendy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację usług pn.: Usługa tłumaczenia ustnego konsekutywnego i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Znak sprawy: ZZ-271-79-U-PN/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr Sprawy : WSZ.DAT.2511.205.2/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej w wysokości 8 000 000,00 zł postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PROWADZONY W TRYBIE USTAWY Z DN. 29.01.2004 R - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DALEJ - USTAWA PZP) (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych pionowej i poziomej oraz docieplenie ścian budynku Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 48 w Kwietniewie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rojewo, 2015-07-20 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RB.I.271.4.2015. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 150209 C

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) nr ref.: SSCS/ZP/1/2013 tel.: +48 535 883 688 fax: +48 (046) 874 27 93 e-mail: communal-service@tlen.pl www.communalservice.pl ZAMAWIAJĄCY: Spółdzielnia Socjalna Communal Service ul. Sienkiewicza 10/12

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup aparatu do Real-Time PCR (1 egz.)- znak postępowania: IOR/ZP/D/Ap.PCR/2011. I. Nazwa (firma) i

Bardziej szczegółowo

Zatwierdził: w dniu: 16 października 2014r.

Zatwierdził: w dniu: 16 października 2014r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Wrocław, dnia 07.07.2015 r. Numer referencyjny postępowania: ZP/PN/15/2015 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

"Budowa zespołu 10-ciu garaży wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną"

Budowa zespołu 10-ciu garaży wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zadania: "Budowa zespołu 10-ciu garaży wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony Wartość zamówienia - zamówienie

Bardziej szczegółowo