WIEDZIEĆ. Czy płacimy popiwek? Jaka przyszłość bezwodnika. W numerze JAK STOI FIRMA NIE MA DROGI DO TYŁU EBY TAK ZAWSZE U KOGO POPAŚ Ć W NIEŁASKĘ C4,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WIEDZIEĆ. Czy płacimy popiwek? Jaka przyszłość bezwodnika. W numerze JAK STOI FIRMA NIE MA DROGI DO TYŁU EBY TAK ZAWSZE U KOGO POPAŚ Ć W NIEŁASKĘ C4,"

Transkrypt

1 Jaka przyszłość bezodnika maleinoego słr. 1T 2 Wybory społecznych inspekto ró pracy str. 3 Śiatoy ruch humanitarny str. 4 Sądy nie dążają za in flacją str. 5 W e spólnym domu str. 6 Krzyżóka str, 7 Sport str. 8 W numerze JAK STOI FIRMA Rok XXXVI Nr 5 (1166) Czy płacimy popiek? Na podsta ie r o zm o y z d y r e k torem fin a n so y m ZA K m gr To maszem Ś ią tk iem. O praco ano ju ż p ier szą e r sję ynikó fin an so y ch Azo tó za ubiegły rok. G e n e ra ln ie rzecz biorąc, zap łaciliśm y p o p i e k od ygrodzeń. T eo re ty c z n ie m amv rónież szansę ejścia opodatkoanie n a g ro d y z zysku. Możliości y p ła ty c z te rn a stk i są nieielkie o b o iązu jący m sys temie, bez ejścia obszar opo datkoania. T eoretycznie, y p r a coany zysk p o z ala łb y p rz e kroczenie, lecz z p u n k tu id zen ia efektó ekonom icznych i ra c jo n a l nej gospodarki je s t to a b so lu tn ie nieopłacalne. P o trz e b y są z u p ełn ie innego ro d z aju.' W y d atk o a n ie uaiych pieniędzy a p łac en ie ogromnego p o d a tk u jest z u p ełn ie nieracjolne. B yłoby to m a rn o traienie zak ład o y ch pieniędzy. Mvślenie tak ie jest ty m b a rd ziej uzasadnione, że p o trzeb y roz ojoe i bieżącą obsługę płatności potrzeba ięcej niż zostało y p r a coane.. Tachunek je st p ro sty cho dź iy tedy obszar 500-proc. opodatkoania, za ypłaconą zło tókę płacim y 5 zł p o d a tk u. G d y by dodatkoo ypłacono m ilia rd Młotych (pod norm ę) trz e b a za pocić 5 m ld p o d a tk u. P rz y k ła d o.j miliard rozłożony n a poszcze gólnych p ra co n ik ó nie sta n o (i zbyt odczu alnego z a s trz y k u g łó k i, to m iast 5 m ld p o d a tk u [to już zcząca k o ta. W u b ieg łym roku A zotach ypłacono poiad norm ę 2 m ld zł (groda z Łysku) i zapłaciliśm y 4 m ld podat ku. W óczas..koszto ało to 200 proc., te ra z 500! G d y b y p rz y ją ć a ria n t, że d o d a tk o o płacim y 2 m ld alogicznie ja k ro k u u biegłym. firm a o d p ro a d za 10 m ld po d a tk u! A ju ż p o przednio Ogólnym Z e b ra n iu D eleg ató p a d a ły ra c jo n a ln e opinie, żeby tego nie płacić, gdyż k o sz tu je to zb y t ie le. T rze b a pogodzić z fa k te m, że niezależnie od o siąg n ięty ch y n ik ó je s t ta k i a nie in n y sy stem n a lic za n ia 14-ki. N orm a ynosi 8.5 proc. fu n d u sz u płac. T o n ie iele. Z godnie z o b o iązu jącą nor m ą je st pod 7 m ld zł f u n dusz gród. N o m in aln ie sto su n k u do zeszłego ro k u zga dza. je d n a k biorąc pod u a g ę in fla c ję jest to re la ty n y sp ad ek artości. N a tej p o d sta ie po iedzieć m o i. że jeste śm y ra m a ch p o p i k u. nim z iązani, p o d a te k te n r e g u lu je fu n d u sz płac. W ro k u u biegtym n asza p o lity k a ty m za k re sie była z u p ełn ie przy z o ita. Płace z ak ład z ie są niezłe, sto s u n k u do obo iązu jący ch 90 ro ku m ożli ości (g ru d zień 90 = 1 m in 600 tys.). D o m ag ają ta k ie go poziom u uczestnicy ro zm aity ch a k cji p ro testa cy jn y c h. Z apłaciliśm y ta k ż e n ie ie lk i p o d a te k (7.666 m ld). R e la cje te ocenić leży jak o przy z o ite, ra m a c h dopuszczal- (D oko ńczenie str. NIE MA DROGI DO TYŁU 12 lu teg o odbyło V III p o sied zen ie R ad y B udo y M o d e r n izac ji A m o n iak u ZAK. R oz poczęło ja k z ykle, od izy ta c ji p lacó budó. N a stę p n ie oceniono y k o n an ie założeń r o ku P la n o a n o y k o n a n ie z ad ań za 150 m ld 205 m in zł; z czego 71 m ld 833 m in to ko szty ro b ó t. 76 m ld z ak u p m aszy n i u rząd zeń. 2 m ld p o zo stały ch n a k ła d a c h. W yk o n an o ro b o ty p ra ie 100 proc. (71 m ld 259 m in). Z ak u p y zrealizo an o ysokości 83,4 proc. (63 m ld 670 m in), po odem było p rzesu n ię c ie czasie do sta, k tó re n ie były konieczne ro k u ubieg ły m. M im o n ie y k o n a n ia 13 m ld zł nie je st to za gro żen iem d la ro k u G en e ra ln ie p la n y k o n an ia zad ań zrea lizo an y został proę. R ok bieżący. Je śli chodzi o do sta y, k tó re y zn aczają m ożli ość p o d e jm o an ia ro b ó t przez y k o n a có, p rz y ję ty p ro g ram d o sta opinii g en eraln eg o y k o n a c y zrobiony jest f a cho o, o p arciu o re a ln e p rz e sła n k i. R yzyko, że p la n nie zo sta n ie y k o n a n y jest m ałe. W ięk szość d o sta je st już z a k o n tra k to an y ch i p o in n y być z re a li zo ane te rm in ie. M ają one do trzeć do A zotó od m a rc a do m a ja (z zag ran icy). P o d o b n ie y g ląd a sp ra a dosta k rajo y ch, tu ta j n a bieżąco tr a ją k o n su l ta c je i uzgodnienia. T a k ż e te te r m iny są re a ln e, zam ó ien ia zos ta ły p ot ierdzone. T rzeb a p rzy ty m szy stk im p am iętać, że A zotach re a li zo a jest je d n a z n aj ięk szy ch bu d ó Polsce, m im o, że czas n iezb y t zam ierzeniom ta k im sprzy ja. K re d y t p rzy ro z ażn ej życz li ości B an k u Ś ląskiego b ra liś m y ch ili, gdy in fla c ja k ra ju y d a a ła być zduszo. N iestety pod koniec ro k u 90 zno u odżyła. P ro cen ty, k tó ry m i te k re d y ty są obłożone sp ęd zają sen z po iek. Z aczym y liczyć ile m ilioch k o sztu je k ażd a go dzi szego in esto an ia. T e( D o k o ric z e n ie str. 2) Konferencja Naukoo-Technicz Bezodnik maleinoy z ęgloodoró pochodne bezodnika maleinoego C4, Jaka przyszłość bezodnika W zeszłym ro k u o trzy m aliśm y z W SI O polu o p raco an ie n au k o o -b ad a cze dotyczące p rz e ro bu fra k c ji ęg lo odoró C-4 do k asu m e ta k ry lo eg o i bez od n ik a m aleino ego. Było to spół ne o p ra c o a n ie W yższej Szkoły In ży n iersk ie j O polu i C e n tra l nego In s ty tu tu C hem ii O rg anicz n e j B erlin ie. A zoty jak o je d yny k ra ju p ro d u c e n t bez od n ik a m alein o ego z b enzenu z a in te re so a n e są ulep szen iem tej technologii. K ie ru n k i są d a. p ier szy to ek ologizaćja p ro d u k Ż cji. N a cały m ś iecie odb y a to te n sposób, że odchodzi oci b en zen u ze zględu n a je go kancero g en n o ść S to su je iu ny su ro iec ęglo odory C-4, szczególności n -b u ta n. D rugim k ie ru n k ie m je s t roz ój przet ór st a bez o d n ik a m aleino ego. W stra te g ii różnych firm dba o to. żeby n ie p o p rzesta ać pó ł y ro b ach (jak im jest bez od nik m aleino y) lecz p rze ra b ia ć je n a m iejscu n a p ro d u k t fin aln y. To jest cały. biznes! D rugie zagad (D okończenie str. 2) EBY TAK ZAWSZE WIEDZIEĆ U KOGO POPAŚ Ć W NIEŁASKĘ Pam iętacię P ańst o. To było 18 lat temu. Zdjęcie przedstaia zm ianę bazy suro co ej, stan robót r. Foto: A rch i u m

2 TRYBUNA KĘDZIERZYŃSKIC H A Z O TÓ W " Str. 2 n e b y ły d o d a tk o e m a te ria ły, k tó re m a ją być sp o rząd zo n e lu ty m. N a p o d sta ie ty c h m a te ria łó M O S i C U P o k re ś lą ra ru n k i, k tó ry c h sp e łn ien ie um ożli i lo k a li zację ra fin e rii. J a k d o ty ch cz as ż a d n a ze sp o m n ia n y c h in s ty tu cji n ie p o d e jm o ała decy zji 7 te j sp ra ie. N ie u d z ie la ły ró n ież in fo rm a c ji, k tó re m ogłyby sta n o ić p o d sta ę do e n u n c ja c ji P rz e k ro ju. P o lsk im R a d iu czy R zeczp o sp o litej. W ty m o s ta tn im czaso p iśm ie z je s t su p o zy cja tezy, że sto su n k u do o b u p o te n c ja ln y c h m iejsc lo k a liza c ji, zo stała p o d ję ta n e g a zy, k tó ry c h m iały d o k o n ać in s ty ty n a d ecy zja O cen iam to sp o só b n a s tę tu ty o c h ro n y śro d o isk a, p rzed e sz y stk im In s ty tu t K sz ta łto a n ia p u ją c y s ą czy n ion e n a c isk i Ś ro d o isk a K ato icach. Z a p rzez ró żn e o rg a n iz a c je e k o lo k ła d y A zoto a, Z a k ła d y C h e giczne n a d y t o rz e n ie m d la ra m iczn e i B iu ro K o o rd y n a c ji P ro fin e rii n ie k o rzy stn e g o k lim a tu. je k tu zab ie g ały C U P -ie by n ie C hoćby ta n o tk a R zeczpospo sta ia ć spra-y te n sposób, że lite j, sk ą d in ą d iem y, że a u to r Ty b ó r d o k o n an y z o stan ie pod ka je s t żoną d ziałacza ekologicz sta ie li ty lk o c z y n n ik ó ekolo ncgo z W arsza y. N a p o d sta ie gicznych. T ierd zim y, że y b o n ied o p o ied z eń, p ó łp ra d itd. ru p o in no d o k o n ać p o d fo rm u łu je t ie rd z e n ia, k tó re sta ie u a ru n k o a ń y d a n y ch m a ją st o rzy ć o k re ślo n ą n ie p rzez M in istra O ch ro n y Ś ro d o k o rz y stn ą a tm o sfe rę?okół te j isk a, ze sp recy zo an iem a in e sty c ji. B yć m oże n a szy m błę ru n k ó k ie ru ją c y c h lo k a liz a cję d em jest. że n ie o d p o ia d a m y do n a s lu b do C zecho ic. D ecy te st ierd z e n ia. B ędziem y o d p o zje m ogą być przecież ta k ie, że: ia d a ć, lecz czek am y n a k o n k re K ęd zierzy n ie-k o źlu łu b Cze ty. T rz e b a p rz e d sta ia ć sy tu a c ję ch o icach, ja k ró n ież 7 o b u p ra d zi ie. P rzecież n ik t n ie m iejscach. P rz e k o n a liśm y C U P, chce 7b re ra c jo n a ln y m p rze że nie n ależ y dokonv rać y b o sia n k o m budo 7ać o ej in e ru lecz ty lk o sfo rm u ło ać u a (D oko ń czen ie str. 7) ru n k o a n ia. T u ta j ta k ż e p o trze b PÓŁ PRAWDY i REALIA P oja iły ostatnio inform a cje m ó iące o tym, że kom pleks..południe budo any będzie C zecho icach a nie K ęd /ierzy nie-k oźłu. Inne źródła podają, że kom pleks nie będzie budo a ny. Chcąc yjaśn ić ątp li ości z róciliśm y do dyrektora d /s in estycji szych zakładó mgr inż. Grzegorza Gaora. Z in fo rm a c ji, k tó re p o siad am (stan n a ), p ochodzących z C en tra ln e g o U rzęd u P la n o a nia i M in iste rst a O ch ro n y Ś ro do iska y n ik a coś innego. S y tu a c ja n ie zm ien iła od listo p a d a ubiegłego ro k u. O dbyło te d y posiedzenie k o m isji ekolo gncznej przy M in iste rst ie O ch ro n y Ś ro d o isk a. P o stan o io n o dokoć an alizy obu lo k a liz a c ji i sk azać lepszą. P o trz e b n e b yły d o d atk o e o p ra c o a n ia i a n a li Nr 5 (1166) Nie m a drogi do tyłu (D oko ńczenie ze str. i) szybciej, n a razie ta k ja k i sa m e j b u d o ie pogoda n ie sprzy ra z k o sztu je o p o n ad 30 m in, ja. za k ilk a m iecy b ędzie jeszcze N akład}7 n a m o d e rn iz a c ję amo/ droższa. O d setk i ro sn ą. N ie jest n ia k u 1991 ro k u y n io są i ja s n ą s p ra a d ła ie n ia in fla c ji. m in zł) R óżnie rozkłai B ard zie j c z y te ln e je s t d ła ien ie da to poszczególnych kar ZA K przez o d setk i od k re d y tó. ta la c h : I II , M im o szy stk o z d aje m y sobie III IV Jak sp ra ę, że p ra k ty c z n ie drogi do id ać n a j ię k sz e n a tę ż e n ie prac ty łu n ie m a. P oczynione y d a tk i y stę p u je II i III k artale i z a an g ażo an ie in e sty c ję b r. Z godnie z p rz y ję ty m i ustale y z n aczają bieg y d a rz e ń. n ia m i n ie k tó re firm y pracoać s p ra ie k tó ra nie b u d zi ą tp li b ęd ą n a tz. y d łu żo n y m dniu ości, że je s t słu szn ie p o d jęta. t>racy i ięk szą ilością praco ni E fek ty n o ść tego p rz e d z ię kó. cia (przy ro sn ący ch cen ach e n e r P rz y ję to n a s tę p u ją c e ustalenia: 1. W ęzeł część g azo a gii) je s t p o t ierd zen iem. L iczy je d n a k k ażd a godzi d zielą k ończyć ro b o ty b u d o la n e do 31 ca n a s od u ru c h o m ie n ia ty ch s ie rp n ia :91 'ta k, by e rzes n iu '91 podczas p o sto ju ogólno in sta la c ji. Do o b iek tó p rz y m ie rz a zak ła d o eg o -łączyć. insta tak że e k sp lo a ta c ja. T u ta j ta k la c je do ru ch u. 2. W ęzeł sy n teza am oniaku że są no e po m y sły i trz e b a n im i zajm o ać. To je s t łaści a zakończyć ro b o ty budolane p o ra dla ich ro z ażen ia. S p ra ą do 31 p a ź d z ie rn ik a 91 ta k, by roz b ard zo ażn ą ze zględu, iż je s t listo p ad zie 91 p ro ad zić sk o n c e n tro a n y plac b u d o y, bę ru ch. 3. Z o b o iązano ZU C H Metaldzie k o o rd y n o an ie (dzór)- p ra c poszczególnych y k o n a có. T a c h e m O pole o raz..r afak o Ra ka.s o ista re g u la c ja ru c h u. To cibórz d-o te rm in o y c h dosta tak że sp ra a m a lo a n ia i k o n p o trz e b n y c h u rząd zeń. se r a c ji m o n to an y ch - u rząd zeń, A. HYNEK trz e b a zacząć robić to ja k n a j Jkpar zyszłość bezodnika maleinoego Czy płacimy popiek? tę gazó u tle n ia do b ez o d n ik a m alein o eg o. O p rac o an o mienie stało ta k ażn e m i d o b re k a ta liz a to ry do ty c h p ro n io n y m ro k u, k ied y p o g łęb iła cesó7. S p ra d zo n o p ro ces sk a re c e s ja i m ieliśm y k ło p o ty ze li la b o ra to ry jn e j, zd an iem a u to sp rzed ażą szego (b. dobrego) ró7 je s t to tech n o lo g ia ro k u ją c a n a d z ie je p rzem y sło e. P re z e n ta bez odnika. Z szego ro zezn an ia y n ik a, cja tego p o m y słu zb u d ziła d u że że no oczes tech n o lo g ia p ro d u k z a in te re so a n ie śró d słuchaczy. cji b ez odnika m alein o eg o opie N astą p iło z d erzen ie p o g ląd ó y ra n a n -b u ta n ie O trz y m a n ie n ó kających z n aszy ch k o n ta k tó z W SI sp o m n ian y ch m a te ria łó z io sk ą firm ą A lusuisse. k tó stało saę p o d sta ą do dalszy ch re j k u p u je m y k a ta liz a to ry do bez pogłębionych ro z aż a ń ja k ro o d n ik a ftalo eg o i m a le in o e bić to 7 A zotach 7 p rzy szło go a p o g lą d a m i p re z e n to a n y m i ści. U zliśm y, że zao p in io a n ie p rzez N iem có. D zisiejsza te c h o p ra c o a n ia to zb y t m ało, b y ł to nologia polega u tle n ia n iu n -b u po ód do sp o tk a n ia sz e r ta n u re a k to rz e ze złożem flu i szym g ro n ie sp ecjalistó, k tó rz y d a ln y m k a ta liz a to ra n a b ez o d tym za jm u ją. N a ro d ziła n y m, ciąg ły m y d z ie la n iu i om yśl o zo rg an izo an iu k o n fe re n czyszczaniu z gazó p o re a k c y j cji n au k o o -te c h n ic z n e j. G łó nych. a tak ż e k a ta lic z n y m do n y m o rg a n iz a to re m zo stał m g r p a ła n iu gazó reszto y ch. T ech inż. Zbignie7 Ślęzak, 7ó czas nologia ofero7an a p rzez W łochó k ie ro n ik zak ład u b ez odnikó. u chodzi za n a jn o o cześn iejszą, P o szeregu d z iała ń o rg a n iz a c y j c h a ra k te ry z u je k o m p lek so y nych k o n fe re n c ja o d b y ła m i ro z iązan iam i, je s t y d a jn a br.. jej rozszerzon y te m a t b rz m ia ł i czysta. T a k ą tech n o lo g ię po in B ez odnik malein 7y z ęg lo n iś m y A zo tach d ro ży ć odoró C -4; po ch o d n e bez od n a stę p n y c h lata c h. O t a rty m za mika m alein o eg o. T e m a ty k a g a d n ien iem p o zo staje baza su ro k o n fe re n c ji p rzy g o to a n a b y ła co a. N ie ielk ie ilości fra k c ji po pod k ą te m użyteczności d la n a p iro lity c z n e j y d ziela ło szych zakładó. P rzy g o to a n o 10 Z C h Blacho m ia, p ro d u k u je re fe ra tó, 7 ty m chva z..azo ją ró n ież P ło ck u. N ie są jed tó. R e fe ra t ot7a rc ia \ygk>sił n a k te ęg lo o d o ry utylizo 7ane g łó ny in ży n ier ro z o ju m g r inż. t k ie ru n k u, k tó ry n a s in te re s u Z. Ślęzak Z aintereso anie je. P e rsp e k ty ic z n ie p rze ńduje ZAK kom pleksem m alein o ym, ich z asto so an ie ja k o do d ru g i r e f e r a t K as fum aro y d a tk u do pali. I ra cz e j n a tę ażną pochodną bez odnika ma bazę su ro co ą n ie m a co li lein o ego o p raco ał m e r inż. L. czyć. Horyl. D ru g ą g ru p ę p o g ląd ó p rezen N asze azoto e p o d ejście do to ali n a u k o c y z In s ty tu tu C he sp ra y je s t n a stę p u ją c e bez md,i P rz e m y sło e j 7 W arsza ie. o d n ik m ałeino 7y je s t te tch n o lo In fo rm o o ii oni o s oich p r a góą dobrze o p an o a n ą K ęd z ie cach b ad a c z y c h n a d o p rac o a rzy n ie, n ależ y ją m o d ern izo ać n ie m te ch n o lo g ii p o d o b n ej do A lu k ie ru n k u ekologicznym a n a s tę p nde ro z in ąć R oz ój te j- tec h n o su isse Ita lia u tle n ia n ie n -b u ta n u logia odby a n a c ały m ś ie y se lek c jo n o a n e g o z fra k c ji po p iro lity c z n e j, d o b ra n ie o d po ied cie, ró nież zro ste m ilościo ym (4 5 proc. roczny7 p rz y ro st p ro n iego k a ta liz a to ra ja k ró n ie ż dukcji), n a b azie n -b u ta n u. U ru re a k to ra. IC h P p ra c u je ró n ież c h am ia ró n ież n o e 7yt7ó r n a d no o czesn ą tech n o lo g ią 7y nńe p o chodnych b ez o d n ik a m a - d zielan ia p ro d u k tu a tak że, co leiinoego. W ty m k ie ru n k u je s t szczegplnie ażn e n ad p rz e in n iśm y iść. m a m y tak ż e goto ro b e m tego p ó łp ro d u k tu do y ro b ó fin a ln y c h. C hodzi tu t a j o e zorce z zag ran icy. D ru g im ą tk ie m k o n fe re n c ji 1.4 b u ta n d io l i in n e p o ch o d n e. Są siało y stą p ie n ie trzech n a u to b a rd z o p o sz u k i a n e i m o d n e ko có z B erlin a (prof. d r B. ro zp u szc z a ln ik i. B yła c ie k a a y Liicke. p ro f. H. S eeb o th, d r J. po ied ź p rz e d sta ic ie la In s ty tu F reib erg ), k tó rz y p re z e n to a li no tu E k o n o m ik i P rz e m y ślu C hem icz ą. b a rd z o o ry g in a ln ą tech n o lo n ego n a te m a t p o ch o d n y ch b e z gię y t a rz a n ia b ez o d n ik a z o d n ik a m alein o eg o. Z go d n ie z fr a k c ji p o p iro lity c zn e j C-4. J e j jego sz ac u n k ie m n a le ż a ło b y isto ta polega n a ty m, że su ro ą K ęd zie rz y n ie p ro d u k o a ć fra k c ję n -b u tan ó 7, m -butenó 7 i to n b e z o d n ik a z ok n -b u ic h izom eró p o d d a je d u ta n u. Z b e z o d n ik a n ale ż ało b y e tap o em u p rzero b o i, u tle n ia y t a rz a ć p rz y n a jm n ie j n iu W p ie r sz y m e ta p ie do k a to n b u ta n d io l u. su m e ta k ry lo eg o, n a s tę p n ie po W Z A K ro z ija m y sto su n k o o y d ziele ń iu tego p ro d u k tu re sz p ro s tą ale 7a ż n ą ch em ię k a su (D okończenie ze sir. J) fum aro ego. J e s t to p o ch o d n a bez7o d n ik a m alein o eg o. P ro d u k u je m y k a su fu m a ro e g o ok ton. To y ró b o b ard z o sze ro k ie j g am ie zasto so ań m. in. do p ro d u k c ji ś ro d k ó paszo7ych. P o trz e b y n a te n p ro d u k t y n o szą re t ton. K o re sp o n d u je to z p la n a m i zn acznego z ro stu p ro d u k c ji b e z o d n ik a m alein o eg o. N asza zdolność p ro d u k c y jn a y n o si ton ro czn ie ale n a j y ż sz ą p ro d u k c ję o siąg n ęliśm y n a poziom ie ton. N a śuecie ro b i ton bcz7o d n ik a. n asz u d zia ł je s t ięc znikom y. R ó nież in te re su ją c e n as było y stą p ie n ie p rz e d sta ic ie li In s ty tu tu T o rzv \y i F a rb n a te m a t p o ch o d n y ch b e z o d n ik a m a lein o ego. Z a ry so an o szereg k ie ru n k ó i m ożli ości sto su n k o o ła t e g o ro z in ię c ia te j p ro d u k cji, ró n ie ż Z A K. C hodzi o to, b y p rz e p ro ad z a ć p e n e p ro cesy e stry fd k ac ji i u o d o rn ie n ia k ie r u n k u in n y ch poch o d n y ch. W opi n il Z A K : są n a tu r a ln e m o żli o ści by n aszej firm ie p rz e t a rzać g łęb iej i szerzej b ez o d n ik m alein o y. Is tn ie je sz a n sa n a ro z 7inięcie chem ii b ez o d n ik a m a lein o ego n aszy ch za k ła d ach. J e s t to szan sa a le i yz7a n ie d la ch em ik ó i technologó. Dokończenie stępnym n u m erze T K A. (azet) B u d o a (m o d ern iz acja) in s ta la cji a m o n ia k u n a sz y c h z a k ła d ach z o stała zgłoszo do o g ó l nop o lsk ieg o k o n k u rs u budó do b rz e z o rg an izo an y ch. szyscy ru sz a ją, k a żd y chce z te go sko rzy stać. D o d atk o o odnes ra że n ie, że ty m mlynii nych re g u la c ji. N ie stety, gorzej sp ra z iąz an y c h z pryatyzacji je st z n a g ro d ą z zysku, ielkość Wła n o m in a ln a ta k a sam a, lecz po M in isterst o P rz e k sz ta łc e ń nościo ych po oli nie d a je sobi m niejszo o sk aź n ik in fla cji. P o p i e k ro k u bieżącym. Z a ra d y. J e s t ju ż n ie y d o ln e, by prz; sady sto su n k u do ro k u u b ieg łe ty m zale ie d o k u m e n tó sensel go nie u le g ły zasadniczej zm ianie. n ie je ro zp raco ać, ocenić, któr; P opełniono n a to m ia st p o lityczny z a k ła d rzeczy iście p o inien b Żeby ni błąd, poprzez p o p i ek n a stą p iło p o d d a n y p ry a ty z a c ji. zró żnico anie se k to ró. S e k to r być n a ra ż o n y m u agi, że źli p a ń st o y je st zcznie gorszej fu n k c jo n u je, je st n ie y d o ln e >1d działa t a k j a k m ó iono yżej. M sy tu a c ji niż se k to r _ p r y a tn y czy to ty p o y c h a r a k te r d ziałań pos szelkiego ty p u spółki. J e s t to ty cz n y ch, od k tó ry c h m ieliśm y n iep o trze b n e d ra ż n ie n ie ludzi. d zieję odejść. R e la cje ekonom i cza P ro b le m został źle u sta io n y. G d y b y p rz y ją ć a ria n t, że firm y m ia ły rządzić s oim i praa y trz y m a ją jeszcze ro k oko m i. T ym czasem... ach p o p i k u to przecież rok u b ieg ły p rzezczony był d la ładz c e n tra ln y c h n a y p ra c o a W y n ik i ek o n o m ic zn e ZAK nie fo rm u ły, k tó ra c h ro n iła b y zdo bycze ro k u 90 (h a m o an ie in fla 1990 r. S przedaż 1 bln 753 mj cji) jednocześnie je d n a k po 560 m in, koszt ła sn y 1 bln p u szczała te ry g o ry. Nie m oż m ld 705 m in, y n ik n a pozosla żądać od ludzi b e zterm in o y c h łej sp rz ed a ż y 17 m ld 132 mit yrzeczeń. O czy iście, a ru n k i zyski n a d z y c z a jn e 103 mld 4 n a d z y c z a jn e ( nie poz-alają n a całk o ite odblo m in, s tr a ty ko anie. T y m czasem nie ty lk o, że m ld 538 m in. P o d a tk u obrotoegi u trz y m u je, n ie ie le ty lk o zmo z ap łaciliśm y n iecały m ilia rd, zysl d y fik o a n e zasad y P P W W ro k u u - b ila n so y (bru tto ) 424 mld. 0 biegłego, n a 7stę p ie p ro ad z a tego p łacim y : p o d a tk u dochodoe sp o m n ia n e zróżnico anie go 170 m ld 370 m in, P P W W to błąd. R óżn icu je to ludzi spo m ld 666 m in, d y id e n d a 32 m ld 901 m in. Z y sk p rz e d b io rst a po op< sób z u p ełn ie n iep o trze b n y. Je st to k e stia politycz, z ią d a tk o a n iu (g p ier sze j ersji) j z an a z p rz y sp iesze n ie m p rocesu nosi ca 212 m ld. O podziale zyski p ry a ty z a c ji. P rz y sp ie sz en ie ró decydo ać będzie R a d a Praconi nież m a s o ją cenę. T o pośpiech, cza i O gólne Z eb ra n ie Delegató niedokładność, ejście za szelką po z e ry fik o a n iu bilan su. Gra cenę o b szar p ry a ty z o a n ia, co ty c h śro d k ó p la n u je przezd ; z resz tą nie za sze je st u zasad n io czyć zasilenie fu n d u sz u przed, ne. Z a b ran o a r u n k i sensó b io rst a, z przezczeniem ni ną alizę, sp o k o jn e podejście, p o k ry c ie y d a tk ó inestyeyjj ro z ażen ie szy stk ic h za i przeci. Położono k ie łb a sę po n y ch, ja k ró n ie ż zasilenia śfo( (azel) staci z olnień p o p i k o y c h i kó o broto ych. (D ok o ń czen ie ze str. J) FAKT Y y d a rz e n ia : S m u tn ą in fo rm a c ję o trz y m a liś P.S. Od sieb ie m o ż e m y ty lk o m y z O p o lsk ich Z ak ła d ó G ra dodać, że n a ra z ie T K A u k a ficzn y ch O polu. W z iąz z u je z n ie ie lk im ty lk o p o k u z p o g łę b ia ją c ą tr u d n ą sy ślizgiem. tu a c ją fazie sk ła d a n ia lin o ty po ego, a co za ty m id zie n ie m o żli ością d o trz y m y a n ia t e r m in ó u k a z y a n ia W aszej 8 m a rc a b r. Z a k ła d o y D om g azety, z p rz y k ro śc ią in fo rm u je K u ltu ry C h em ik z a p ra s z a n a m y, że zm u szen i je s te śm y a n u lo ś ie tn ą k o m ed ię p t. K ró l. W y ać h a rm o n o g ra m d ru k u n a m ie sta ia T e a tr Z ag łęb ia S osno siąc lu ty i m a rz e c b r. cu. Z ró b p rz y je m n o ść k o biecie Je d n o c z e śn ie in fo rm u je m y, że z a p ro ś ją do te a tru. czy n im y s ta ra n ia c e lu p o p ra ie n ia o b ecn ej s y tu a c ji i je ż e li ta k a p o p ra a n a s tą p i n a ty c h m ia s t W as o ty m p o in fo rm u je W k o le jn y m, szó sty m ju ż b iu m y. le ty n ie in fo rm a c y jn y m D y re k c ji Z a z a is tn ia łą s y tu a c ję p rz e ZA K p rze c z y ta ć m o żn a m. in. o p ra s z a m y. z m ia n a c h do ozie p ra c o n i- kó i o n a lic z a n iu (torzeniu n a g ro d y z zysku. W y p lata cztei n a s tk i n a s tą p iła O statn io sporo gości u s di le g a c ji zag ran iczn y ch. Niedai b y li N iem cy z a in te re s o a n i ku n e m n ie k tó ry c h n aszy ch produk tó org an iczn y ch. O sta tn io iz y to a li Azoij p rz e d s ta ic ie le fińsko-szedzkk k o rp o ra c ji N A ST E. B yła to rf iz y ta z iązan a z odiedzani m i 1986 r. n a szy ch przedsta cieli S z ecji. Z apozli s te d y z b liźn iaczą (opa'rtą u sa m e j lic e n c ji co n asza) inslal c ją a lk o h o li 0 X 0. W izyta u n a s m ia ła za cel n o ie n ie k o n tak tó 7 i iązani b liższej sp ó łp ra c y 7 różny: d zied zin ach, g e n e ra ln ie jed bazie p ro d u k c ji alkoho 0X 0. A zo ty co raz b liżej Europ;

3 Nr 5 ( ) TR YBUN A KĘD ZIERZ YŃ SK łc H A Z O T Ó W STr. 3 Wybory społecznych inspektoró pracy Jak s p o in fo rm o ał Z a k ła doy Społeczny In s p e k to r P r a ca, Bogusła W ach, tr a ją y łnry społecznych in s p e k to ró pracy. Z apoczątko ały je ze brania załóg y d ziałó, pod czas których m iędzy in n y m i d o konuje oceny s ta n u b e z p ie czeństa i hig ien y p racy, r e a li zacji zgłaszanych u ag, zaleceń i postulató p raco n ik ó, a także działalności y d ziało y ch i zakładoych społecznych in spektoró p racy. P o d czas ty ch zebrań z udziałem k ie ro n ic t a ydziałó i zak ład ó o raz p rzed staicieli o rg a n izacji z iązk o ych dokonuje y b o ru y działoych społecznych in s p e k to ró pracy. Po odbyciu y b o ró szczeblu ydziałó, d o k o n a n e zo sta n ą y b o ry zak ła d o y ch sp o łeczn y ch in sp e k to ró, a sp o śró d n ich y b ra n y z o stan ie Z a k ła d o y S p o łeczn y In sp ek to r P ra cy n a szczeblu k o m b in a tu. Z a k ła d a, że y b o ry zak o ń czą około poło y m a rc a. Ze zg lęd u n a rozpoczęcie d o p iero ze b ra ń i dłu g i c y k l p rz y g o to an ia g azety do d ru k u, n ie ie le m o żem y jeszcze p o iedzieć o p rz e b ie g u z e b ra ń i toczącej n ic h d y sk u sja c h. Z p ier szy c h z e b ra ń (o d b y ty ch do 18.11) y n i k a je d n a k, że k ilk u p rz y p a d k ac h fu n k c ję y d ziało eg o sp o łecznego in s p e k to ra p ra c y p ra co n icy p o ie rz y li p o n o n ie ty m sam y m osobom, k tó re p e łn i ły tę fu n k c ję m in io n e j k a d e n cji. Do ta m ty c h z e b ra ń i y b o ró7 sp o łeczn y ch in sp ek to ró 7 p ra cy p o ró cim y o b sz ern ie j n a ł) stę p n y c h y d a n ia c h g azety. ( Mieszkańcy osiedla Azotó mają noą Radę Osiedla l Czasy są ta k ie, że ludzie n a ogół bardzo n ie c h ę tn ie u c zestn i czą różnego ty p u n a ra d a c h i zebraniach, a ta k ż e a k ty n e j działalności społecznej. I z tego chyba po odu do p iero za d r u gim podejściem u d ało z o rg a nizoać i p rzep ro ad zić z e b ra nie mieszkańcó7 osiedla A zoty i dokoć y b o ru p rz e d s ta ic ie li Samorządu M ieszkańcó noą kadencję. O dbyło ono pierszego lu teg o b r. h o te lu Centralnym z u d ziałem 39 osób upranionych do głoso ania. U czestn icy z e b ra n ia y b ra li 16-osobo ą R ad ę S am o rząd u, siedm ioosobo y Z a rz ą d i p rz e o d n icząceg o R ad y S am o rząd u. Z o stał n im W ła d y sła B u czk o ski, p ra c o n ik z a k ła d u e n e rg e ty czn e g o A zo tach. O p ro b le m a c h p o ru sz a n y c h n a ty m z e b ra n iu o raz zam ierze n ia c h i p la n a c h d z ia ła n ia y b ra n e j Ra dy S a m o rz ą d u n ap isz em y o b sz e r n ie j je d n y m z n a stę p n y c h n u m e ró gazety. (ł) O bok b ra m y g łó n ej, po p r a ej stro n ic z n a jd u je p u n k t sp rz e d a ż y G A R S IL U. P u n k t c ie szy coraz ię k szą p o p u la rn o ś cią, ale iad o m o dlaczego. S e n so n ie u sta io n e ceny s p ra ia ją, że n a e t z K oźla o p łaca tu ta j p rz y je c h a ć i k u p ić pięciolitro y p o jem n ik. 0,5 1 k o sztu je zł, 0, zł, zł, a zł. F o to : B. R ogo ski Politechnika Ś lą s k a inform uje że Wydział M ech an iczn o -E n erg e tyczny p lan u je zo rg an izo an ie roku akadem ickim 1990/91, 2 se mestralne S tu d iu m P od y p lo m o e u stępujących za k re sa c h : 1. Ochro śro d o isk a asp e k cie racjolnej g o sp o d ark i e n e r getycznej. 2. R acjolizacja g o sp o d ark i energetycznej przem y śle. 3. D iagnostyka te c h n iczn a ir nikoych m aszy n p rz e p ły o ych. W arunkiem u ru c h o m ie n ia Studium jest z e b ra n ie o d p o ie d niej liczby słuchaczy. Na Studium P od y p lo m o e m o że być p rzy jęta osoba, k tó r a prze dloży dyplom u k o ń czen ia szkoły y ższej (dyplom in ż y n ie ra m e c h a n ik a -e n e rg e ty k a, m e c h a n ik a lu b p o k re n e j sp ecjaln o śc i) po sia d a ją c a m in im u m 2 -le tn i staż p ra c y o raz sk ie ro a n ie z z a k ła du p ra c y. P o d sta ą p rz y ję c ia n a k ażd e z y m ie n io n y c h S tu d iu m je s t ro zm o a k a lifik a c y jn a z k a n d y d a te m. S tu d iu m P o d y p lo m o e je s t o d p ła tn e. K oszt 1 osoby je s t u zale żn io n y od liczby u c z e st n ik ó (o rie n ta c y jn ie od osoby, k o szty m ogą ulec zm ia nie). Do p ro g ra m u zajęć re a liz o an eg o ra m a c h S tu d iu m m o gą być p ro ad z o n e p e n e zm ia n y zgodnie z p o trz e b a m i z a k ła dó p ra c y k ie ru ją c y c h k a n d y d a tó. Z głoszenia k a n d y d a tó ra z z o d p o ied n ią d o k u m e n ta c ją (po dan ie, sk ie ro a n ie z z a k ła d u p ra cy, a n k ie ta k a n d y d a ta, odpis d y p lo m u ) p ro szę p rzesłać te r m i nie do 23 lu te g o b r. zaję cia od m a rc a b r. D ru g i te rm in s k ła d a n ia p o d ań do 15 s ie rp n ia br., zaję c ia od p a źd z ie rn ik a b r. n a a d re s : W ydział M ech an iczn o -E n e rg e ty c z n y P o lite c h n ik i Ś lą s k iej, D z ie k a n a t S tu d ió dla P r a cu jąc y c h, ul. K o n arsk ie g o G li ice. In fo rm a c ji d o ty cz ą cych S tu d iu m P o d y plom o ego udziela S e k re ta ria t S tu d ió dla P ra c u ją c y c h, tele fo n [ 2 lutego odszedł n a ieczn ą artę niezłom ny żo łnierz R P, pray oby atel P a ń s t a P o lsk ie go, sumienny 0ra c o n ik z a k ła d u Ljtmoniaku Z A K J a n R afalsk i. Oddaliśmy ziem i k ęd zie rzy ń sk o -kozielskiej ciało b o h a te ra spod Lenino, W arsza y, W ału P o m o riśkiego. Szczeci i B erlin a, k tó ry łasnymi sto p a m i p rzeszed ł 4740-kilometroy szlak bojo y 1 Dyizji P iech o ty im. T. K o ś ciuszki. Jego życie b y ło ta k ie ja k ielu z pokolenia m ię d z y o je n pero i II o jn y ś iato ej. N ie Skąpiło m u ciern i, ostó i k o l có. Urodził 5 czer ca 1921 r. m iejscoości G orszyk, po. Korosteń, n a ziem i ży to m ie rsk ie j, rodzinie śred n io -zam o żn eg o rolnika. W czasie re o lu c ji ro syukiej p rzeży ł' stra sz n e czasy głodu, śm ierć ojca i b raci, a pó ź niej jako syn k u ła k a zo stał yieziony ra z z ro d zin ą Syberię. O ty ch stra sz li y c h cza rach terroru sta lin o sk ieg o n ie iele chciał opo iadać, a le g d y racał m yślam i do ty c h czasó niejeden ra z łza k rę c iła jego oczach. J a k o m ło d o cian y p ra coał ciężko fizycznie S ie rd losku z u tę sk n ie n ie m oczek u jąc choćby p ro m y czk a n ad zie i lep.'.: przyszłość. W reszcie dla niego jak i d la ie lu P o lak ó ZóPR zaś itał dzień 19 m a ja 1943 r. K iedy m ógł p o rzucić kosz mar soieckich łagró, b y s ta nąć obozie sied leck im n ad O ką. te j d y izji, b o fa k ty c z n ie został ó czas cielo n y do 1 p lu to n u, 1 k o m p an ii, 1 b a ta lio n u 1 p u łk u n az a n eg o p ó źn iej 1 P ra s k im P u łk ie m P iech o ty. U czestn iczy ł b it ie pod L e n in o a n a stę p n ie e sz y stk ic h o p e ra c ja c h b o jo y ch m a c ie rz y ste j dy izji. Z du m ą n o sił O d zn ak ę K o ściu szk o sk ą sy m b o l te j, k tó ra zło ty m i ślu sa rz Z a k ła d a c h A zoto ych. N a p o ierzo n y ch m u s ta n o is k ach słu żb o y ch p ra c o a ł p rzez 25 la t. sk ą d p rzeszed ł n a e m e ry tu rę. P o p o d jęc iu p ra c y ZA K ę d z ie rz y n z a raz stą p ił do z a k ła d o e j o rg an iza c ji k o m b a ta n ck iej. W la ta c h b y ł czło n k iem Z a rz ą d u K oła, p e łn ią c fu n k c ję p rze o d n icząceg o korni- Zmarł m oż ta k śm iało okreśłić, był p ier szy m żołn ie rz e m Jan Rafalski odszedł iecz artę z g ło sk am i z a p isa ła h is to sji so c ja ln o -b y to e j. J a n R a fa lsk i r ii W o jsk a P o lskiego. W m a rc u b y ł p io n ie re m p ra c y zespole 1946 r. zo stał zd em o b ilizo an y i s z ta n d a ro y m Z a k ład o eg o K o o sied lił o je ó d z t ie p rze ła ZBoW id. Z m a rły b y ł zo rem m y sk im, gdzie p ra c o a ł p o czątk o a k ty n o śc i sp o łeczn ej, d z iała ją c o ja k o a g e n t k o n tr a k ta c ji ro ś Z iązk u Z a o d o y m C h em i lin, la ta c h ja k o ś lu kó, M ie jsk ie j R ad zie N aro d o ej sa rz P a ń st o y m O śro d k u o raz Z arząd zie P ra c o n icz y ch M aszy n o y m R ad y m n ie. W O g ró d k ó D ziałko ych. Z a sze ty m czasie b y ł czło n k iem Z iąz t ie rd z ił, że czło n k iem Z iązk u k u U czestn ik ó W alk i Z b ro jn e j K o m b a ta n tó m oże b y ć te n żoł o N iepodległość i D e m o k ra c ję i n ie rz i p a rty z a n t, k tó ry alczy ł a k ty n ie u czestn iczy ł p ra c a c h z b ro n ią rę k u o W olność i N ie n a rzecz o sa d n ic t a ojsk o eg o. p odległość O jczyzny a n ie p rz y W 1964 r. p rz y je c h a ł do K ęd zie p a d k o y osobnik. B ardzo iele rz y n a, gdzie p o d ją ł p ra c ę jak o czasu i d u żą agę p rz y ią zy a ł Kasa głó die zmiany Na p ra cę kasy g łó nej z d arz ały różnego ty p u n a rz e k a n ia. T e raz p o in n y c h y b a zniknąć. Od 1 lu te g o uru ch o m io n o, po p rz e ró b k a ch a d a p ta c y jn y c h d ru g ą k a sę, ty m sa m y m z resz tą pom iesz czeniu. K asy p ra c u ją p rz em ia n ; pier sza od 6.30 do czyn od 6.30 do 12.30, d ru g a od 8 do 16 z a ła t ia in te re s a n tó od 8 do 14. D ie końco e godziny to p rz y g o to an ie o b ró b k i p ła t do b a n k u, czekó itd. T e sam e go dziny o bo iązują ró nież sobo ty p racu jące. S przedaż ozó. Jeśli rolnicy p rz y je żd ż a ją po p o łu d n iu, ściąga n a jest d y ż u rn a k a s je rk a ra z z b ra n ż y s tk ą ze zb y tu. Jeśli rolnik: p rz y je żd ż a po godzinie jest oczy iście ró nież obsługi any. K a sje rk i p rz em ie n n ie p e łn ią tak ż e d y ż u ry pod te le fo n e m olne soboty i niedziele, gdy zachodrri p o trze b a z ja ia ją kasie. T a k ięc d o konie y p ła ty czy p ła ty m oże o dby ać z aró no p rz ed zm ianą dzien n ą ja k i po p o łudnio ą. W y p a d k ac h szcze g ólnych m oż być obsłużonym ró nież po godzinie P rz e r y śn ia d an io e kasach ró nież są różnych te rm in a c h, p ier sza od 10 do 10.20, d ru g a od U do do p a trio ty c z n e g o y ch o an ia m łodzieży, czego do odem były jego osobiste, liczne sp o tk a n ia W IREM TUR szk o łach p o d sta o y ch, ś re d n ic h i śro d o isk ach h a rc e rsk ic h i p a ra m ilita rn y c h. N a łasn y ch Rozodzą, Korfantego 27 p rzeży ciach u czył m łodzież ja k n ależy m iło ać łasn y k ra j, łas tel. 295 Zdzieszoice n ą O jczyznę P olskę. J a n R a fa ls k i b y ł posiadaczem # Kędzierzyn-Koźle, Kłodnicka ie lu o d zczeń bo jo y ch i p a ń 4 (kiaciarnia), tel st o y ch. O trz y m a ł je za czyny b o jo e n a p o lu a lk i i godną p o sta ę o b y a te la i p raco n ik a. O FER UJE Z m a rły b y ł odzczony K rzyżem. K a a le rsk im O rd e ru O dro d zen ia P o lsk i, S re b rn y m K rzyżem Z a Przeóz osób do Niemiec sługi, K rzy żem b it y pod L e n i no, b r. m ed alem Z asłużon ym n a pod skazany adres P o lu C h a ły, b r. m e d a le m Za zasłu g i d la ob ronności k r a j u, # Transport samochodó. m e d a le m 40-lecia P R L, p o lsk im i i ra d z ie c k im i m e d a la m i o jen n y m i Przyóz części zamiennych i p am ią tk o y m i oraz szeregiem od zn ak, ś iad czący ch o jego za d o szystkich typó au t. słu g a ch p ra c y społecznej i z a o d o ej. 9 m a ja 1980 r. R ada P a ń s t a P R L, n a n io sek M i n is te rs t a O bron}7 N aro d o ej ZAPRASZAMY p rz y z n a ła m u h o n o ro y stopień p o d p o ru c z n ik a k o rp u sie o jsk zm ec h an izo an y ch. O dszedł od n as n a za sze iel ce cen io n y o b y atel, sz la c h e tn y czło iek, o d d an y bez re sz ty żoł Strojenie pianin i fortepianó n ie rz R zeczy p o spolitej Polski. P a m ięć o nim tr a ć będzie śród K ędzierzyn-k oźle społeczności K ęd zierzy n a-k o źla i c a łe j b ra c i k o m b a ta n c k ie j. ul. K azim ierza W ielkiego 411/9 U Q Cześć Jeę«# p am ięci! Zb. IŁOW SKI tel

4 ,TR YBUNA KĘDZIERZYŃSKIC H A Z O T Ó W ' Str. 4 Nr 5 ( 1166) Międzyrodoy Czeron y Krzyż D y g r e s j e Najażniejszy przepis J ę k sam ochodo ych s y re n nie ró ży nic dobrego. A lbo b ojo e ozy stra ż y m k n ą do p o żaru, a l bo policja kogoś ściga, a lb o k a r e tk a pogoto ia p ędzi do y p ad k u, za ału, zasłab n ięcia. C ia rk i ehodzą po grzbiecie. G łos sy ren y y ją c e j sam ochodzie d ocho dzący od stro n y z a k ła d u ró n ież b u d z i tr ogę. Coś stało? K toś u leg ł yp ad k o i. Może k to ś b lis ki. N ieda no zginął A zo tach ' czło iek (piszem y o ty m p o n i żej). P ra c o a ł firm ie leez y p a d e k zd arzy ł n a te re n ie za k ła d u. D óch la t b ra k o a ło m u do e m e ry tu ry. P ra c u ją k o m isje, z b ie ra ją d an e, y d a d z ą orzecze n ie o przyczy n ie y p a d k u. P o s ta n ą zalecen ia, k tó re m a ją nie dopuścić do p o d o b n y ch y p a d kó. A le czło iek i ta k n ie żyje. Czy m ógł żyć? W y d aje, że tak. N iezależnie od tego co u sta lą b a d a ją c y tę sp ra ę, Do raz k o le jn y tycz ny a m oże m ilia rd o y okaże. że przyczyną b y ła bezm yślność. A lbo iczej, b ra k u m ie jętn o śc i p rze id y an ia. Ja k o ś ta k d zi n ie sk ład a, że sp ra a c h b ezp ieczeń st a i h ig ien y p racy n a eo dzień n iezb y t p rz e j m u jem y. W y daje n am pod k re ś la m y d a je, że iem y co n a m grozi, gdzie u m iejsco io n e są n ie b e z p iec z e ń st a i ja k p rzed n im i b ro n ić. To je s t n as. My z ty m żyjem y. T y m cz a sem n ie je s t to nic innego ja k ru ty n a. N ie p o tra fim y zm ienić n aszego z a c h o a n ia n ie p a trz y m y iem y. To ja k ten k iero ca, k tó ry jed zie pod p rą d. a z a trz y m a n y przez p o lic ja n ta m ó i, że tu ta j za sze jeździło d ru g ą stro n ę. F a k t. A le od czo raj zm ien io n o o rg a n iza c ję ru c h u, p o sta io n o in n e zki. O n ich nie idzi. O n ie. A sk u tk i często są trag iczn e. M oż szkolić, p rzy p o m in ać, k a ra ć i... n ie ie le zm ienia. D laczego? Po ód je s t jed en i z a sad n iczy n ie m y ślim y. Bo przecież, p ra c u ją c y górze po in n i zabezpieczyć ot ór. Ale oni nie z racali u ag i czło iek a, k tó ry n iem al p o m ag ał im d em o n tażu k ra ty zab ezp iecza jącej. O n b y ł obok. nie z racali n a niego u agi. C zło iek, k tó ry za ch ilę spadł... zap o m n iał, za m y ślił. n ie z ró cił u agi... W iedział, że ta m tę d y m oż b ez piecznie p rzejść i... N a z ak ła d zie śró d ró żn y ch h a seł isi i ta k ie..m Y ŚLEN IE N A JW A Ż N IE JS Z Y M PRZE P IS E M BI-IP. C h ciało b y rzec ś ięte sło a, ty lk o ja k uczyć m yśleć. Wypadek N ieszczęścia chodzą po lu d ziach, n ie po ziem i p o iad a przy sio ie. T ylko że to nieszczęście nie m u siało zdarzyć, gdyby lu dzie, którzy do niego (zape n e b re s o jej oli) przyczy ni li, p o siad ali trro c h ę ięcej yo b ra ź n i i poczucia o d p o ied zia l ności za to co robią. D nia 18 lutego br. p raco n icy firm y K o tło m o n ta ż z S iem ian o ic Ś ląskich, y k o n u ją c y p ra c e rem o n to e, p ra g n ą c u łt ić sobie p rz e tra n sp o rto a n ie p e n y ch elem en tó k o n stru k c y jn y c h, zd jęli m e ta lo ą k a rtę p o d estu, n ie ro b iąc żadnego zabezpieczenia. T ak fa ta ln ie zżożyło, że z a tr u d n io n y tego d n ia p rzy obsłu d ze indy J a n J. la t 58 przeszed ł ła śn ie u p rzed n io po ty m pom oś eie. n im jeszcze sp o m n ian i p ra co nicy u su n ę li k rato n icę. W ra c ając drodze p o ro tn e j ty m s a r n im pom ostem, n ie spodzie ał (pra d o p o d ob n ie), że czyha n a niego śm ierteln a', ja k ok azało, p u ła p k a. J a n J. p rze ch odząc po m o stem, je d n e j se k u n d zie r u n ą ł dół z ysokoś ci p o ró n y a ln e j z 4 p ię tre m, u d e rz a ją c po d ro d ze o e le m e n ty kotła. G dy po k ilk u m in u ta c h d o ta rła m iejsce k a re tk a pogo to ia J.J. był n iep rz y to m n y, lecz da ał jeszcze ozki życia. Z m a rł późn iej po p rze iez ie n iu go do szpitala. T yle fak ty. P rz y czy n ę i o k o liczności y p a d k u b ad a sp e c ja ln a k o m isja. J a n J. by ł p ra c o n ik iem Z a k ła d u R em o n to eg o E n erg e ty k i z K ato ic. Co p ra d a ten trag ic z n y y p ad ek n ie obciąża b ezp o śred n io n aszy ch z ak ła d ó óle to n ie zm ien ia fa k tu, że n aszy m te re n ie m im o szystko zdarzył śm ie rte ln y y p ad ek Z g in ął czło iek. (l) Rada Klubu Mistrza Prezydium pod patrotem L u to e posiedzenie p re z y d iu m R K M poś ięcone było o m ó ie n iu d óch k e stii: oceny re a li zacji z ad ań ro k u u biegłego i sp ra o m o rg an iza c y jn y m. O osiąg n ięciach n aszego K lu b u M i strz a ro k u u b ieg ły m in fo rm o aliśm y n a bieżąco d la te g o też sp o m n ę ty lk o o n ie k tó ry c h sp ra ach. K lu b zdobył po ra z trz e c i ( łasność) p u c h a r za n a jle p szą działalność re g io n ie o pol skim. W n ajb liż sz y m czasie zos ta n ie on p rz e k a z a n y do Izb y T ra dycji. O rg an iz o a n o b a rd z o p o żyteczne, robocze sp o tk a n ia z k łu b a m i d z ia ła ją c y m i in n y c h za k ła d a c h. S p o ty k a n o z re s o r to y m i d y re k to ra m i n a sz y c h za k ład ó, gdzie p rz e k a z y a n o i ma bieżąco ro z ią z y an o p ro b lem y, p rzed k tó ry m i stoi firm a i m istrzo ie. K lu b u cze stn ic z y ł p ra c a c h R eg io n a ln e j R a d y K lu b u M istrza, b y ł m.in. sp ó ło r g a n iz a to re m sp o tk a n ia z R R K M K ato icach. T ra d y c y jn ie zo r g an izo an o sp o tk a n ie z m is trz a m i e m e ry ta m i. W sp ra a c h o rg an iza c y jn y c h z a sta n a ia n o p rze d e szy stk im n a d p rzy szło ścią ru c h u m i strzo sk ieg o i d alszą d z ia ła ln o ś cią k lu b ó m istrz a. Z m ian y, ja k ie zachodzą g o sp o d arce n ie sp rz y ja ją d ziałaln o ści n a szczeb lu k ra jo y m (p ry a ty z ac ja). N a leży k o n c e n tro a ć p rze d e sz y stk im n a d z ia ła n iu z a k ła d ach. T u ta j p o zo staje n a j ię c e j do zro b ien ia n a rzecz firm, k tó ry c h k lu b y fu n k c jo n u ją. P re z y d iu m o b ra d o ało p rzy k a ie, k tó re j fu n d a to re m b y ł H u b e rt K u rz e la, b y ły k ro n ik a rz RK M. H u b e rt y je c h a ł z k ra ju, a le n.ie zap o m in a o k o le g ac h z k lu b u, do k a y dołączy ł k a rtk ę z ży czen iam i d alsz e j e fe k ty n e j p ra c y. (a) Śiatoy ruch humanitarny H isto ria C zer onego. K rzy ża je s t h isto rią ro z o ju M ięd zy n aro do ego P ra a H u m a n ita rn e g o, a ta k ż e ściśle z iązan a z osobą jego t ó rc y H e n ri o u n la. Id ea CK zro d ziła n a p olu je d n e j z n a jb a rd z ie j k r a y c h b ite X IX., ja k a toczyła 24.VI.1859 r. pod S o lferin o. W oj sk a ło sk ie i fra n c u sk ie pod o d zą N a p o leo n a III y p ie ra ły z L o m b a rd ii a rm ię a u s tria c k ą d o odzoną przez F ra n c isz k a Jó z e fa I. Na p olu b it y p o zo stało ok. 40 tycy z a b ity ch i ra n n y c h. P rz y p a d k o y m ś ia d k ie m te go był 31 b a n k ie r i fin a n s is ta ge n e sk i H. D u n a n t. W strzą śn ię ty p rz e ra ż a ją c y m id o k iem ra n nych, p o zb a io n y ch ja k ie jk o l iek pieczy, a g itu je m iejsco y ch ie śn ia k ó i sp ó ln ie z n im i u d z ie la p ie r sz e j pom ocy c ie r p iący m żołnierzom. O rg a n iz u je p rze o żen ie ich z pola b it y do kościoła i o k o liczn y ch dom ost. D zięki jego sta ra n io m z o stają z o ln ien i z nie o li le k a rz e, aby m ogli udzielać fach o e j p o m o cy ra n n y m. To szystko co i dział D u n a n t n a p o b o jo isk u po zo sta iło n ie z a ta rty ślad jego u m y śle i p o g ląd ach. P isze, po po ro c ie do Geney. W sp o m n ie n ie S o lfe rin o. T a strz ą sa ją c a o p o ieść z ru sz a i m o b ilizu je szerok ie rzesze czy te ln ik ó. W ró żn y ch m ia sta c h E u ro p y t o rz ą " och o tn icze k o m ite ty, m a ją ce n a celu p ielę g n o a n ie r a n nych i c h o ry ch. W G en e ie po s ta je tz. K o m ite t P ię c iu. Po czątk o o p rz y jm u je z ę M ię d zy n aro d o eg o K o m ite tu P o m o cy R a n n y m i C h o ry m Ż o łn ie rzom. Od ro k u 1875 nosi z ę M ięd zy n aro d o eg o K o m ite tu C zer onego K rzyża. 22 sie rp n ia 1864 r. g en e sk im ra tu sz u pod p isa n a z o sta je K o n en cja o po lep szen iu losu ra n n y c h i ch o ry ch a rm ia c h c z y n n y c h. K o n en cję p o d p isa li p rz e d sta ic ie le 12 p ań st. T a k ie b yły p o czątk i, chociaż i c ześn iej zleźć m oż p rz y k ła d y d ziałaln o ści h u m a n ita rn e j. D otyczy to z a ró n o tr a k ta tó głoszących p o trz e b ę n ie sien ia po m ocy ra n n y m i ch o ry m ż o łn ie rzo m bez zg lęd u n a ich n a ro do ość; ja k ró n ie ż u d z ie la n ie pom ocy p o trz e b u ją c y m n a polu alk i. Z n ak C zer onego K rzyża p o ja ił n a o p a sk a c h służby sa n ita rn e j i n a a m b u la n sa c h ju ż czasie o jn y a u s tria c k o -p ru sk iej 1866 r. S ta je on sym bólem o c h ro n y i pom ocy d la of ia r k o n flik tó zb ro jn y ch. Z n ak C zer onego P ółkżyca został po ra z pier szy zasto so an y 1877 r. przez T u rk ó. O d tego czasu szy stk ie sto a rz y sz e n ia k ra jó m u z u łm a ń sk ic h p rz y jm u ją n az ę i z n ak C zer onego Pół kżyca. W 1906 ro k u M K C K o p ra c o u je ro zszerzo n ą e rs ję k o n e n cji z 1864 r N o rm u je o n a m. in. e id en c jo n o a n ie ra n n y c h i cho ry c h, y m ia n ę in fo rm a c ji o nich, o c h ro n ę zn ak u C zer onego K rzy ża o ra z ro zszerza s e d z ia ła n ie p e rso n el CK p o m ag ający oj sk o ej słu żb ie zd ro ia cięż k ie j i o fia rn e j p racy. K o n e n. a po iększa ró n ież z a k re s d zia ła ń rzecz ra n n y c h i cho ry ch. W ty m czasie p o sta je te ż p r a o h ask ie, z an e ró n ie ż p r a em ojny Są to m. in. k o n en cje h ask ie z 1899 i 1907 r. O gólnie m ó iąc je s t to p ra o hu m a n ita rn e, dotyczące p ro a d z e nia d z ia ła ń o jen n y ch. K o n en cje g en e sk ie c h ro n ią zaś o fia ry k o n flik tó zb ro jn y ch. 27 lip ca 1929 r. p rz y ję ta zo staje k o n en cja zn a n a pod n az ą k odek su jeń có o jen n y ch. W 1949 r. u ch alo n o M iędzyrodo e P ra o H u m a n ita rn e. Są to czte ry k o n en cje: o p o lep szen iu losu ra n n y c h,i ch o ry ch a rm ia c h czynnych, o p o lep szen iu losu r a n n y ch, ch o ry ch i ro zb itk ó sił zb ro jn y c h m orzu, o tra k to a n iu jeńcó i o o ch ro n ie osób cy iln y ch podczas o jn y. X X M ięd zy n aro d o a K o n fe re n c ja C zer onego K rzyża, ja k a o d b y ła 1965 r. W iedniu p rz y ję ła 7 P o d sta o y ch Z asad C zer onego K rzyża. S ą to: 1. H u m a n ita ry z m. M ię d z y n aro d o y R uch C zer onego K rzyża, zrodzony z tro sk i o n ie sien ie pom ocy ra n n y m polu b it y bez czy n ie n ia ja k ie jk o l iek m iędzy n im i ró żnicy, p o d e jm u je zaró n o n a płaszczy źn ie m ię d z y n a ro d o e j, ja k i k r a jo ej y siłk i celu zap o b ie g an ia e szelk ich o k olicznościach cierp ien io m lu d z k im i ich łag o dzenia. Z m ierza do o ch ro n y ży cia i zd ro ia o ra z za p e n ie n ia p o szan o an ia godności czło ieka. P rzy czy n ia do zajem n eg o zro zu m ien ia, p rz y ja ź n i i sp ó ł p ra c y o ra z tr a łe g o p o k o ju m ię dzy sz y stk im i n a ro d a m i. 2. B ezstronność. R uch nie ni ża d n e j różnicy ze zględu n aro d o o ść, rasę, yznie, zycję społeczną lu b przekon p o lity czn e; z a jm u je yłą n ie n iesien iem pom ocy cierpi cym i słu żen iem n ią pie szym rzęd zie y p ad k ach ń szczęść czyniących je j potrą n a jb a rd z ie j n ag ląc ą. 3. N e u traln o ść. W celu zac a n ia p o szechnego zaufa R uch p o strz y m u je od ud łu d z ia ła n ia c h zbrojnych, ta k ż e k a żd y m czasie ud ziału sp ra a c h n a tu ry lity czn ej, ra so e j, re lig ijn e j filozoficznej. 4. N iezależność. R u ch korzy z niezależności. Sto arzyszę ro d o e, służąc pom ocą dzom s ego k ra ju ich dział nośei h u m a n ita r n e j i podlegaj' p ra u o b o ią z u ją c e m u p a ń st ie, p o in n y rónoczes k o rz y sta ć z sam odzielności z a la ją c e j im za sze n a dziaj n ie zgodne z P odsta o ym i sa d a m i R uchu. 5. D obro olność. Czer K rzyż je s t r u ch em niosącym m oc d o b ro o ln ie i bezintere' nie. 6. Jed n o ść. W k ażd y m st ie m oże d ziałać ty lk o j sto a rzy szen ie CK lu b CP. inno ono być o t a rte dla >,v stk ich i o b ejm o ać s ą dzia nością h u m a n ita r n ą terytoń całego k ra ju. 7. P o szechność. M iędzyr y R uch C zer onego Krzyża C zer onego P ó łk ży ca, rego łonie sz y stk ie stoarzy n ia m a ją ró n e p ra a i b # zek z a je m n e j pom ocy, jest chem po szechnym. Z asad y te o d z iercied lają i C zer onego K rzyża, k tó re i r u ją d z ia ła n ia lu d zk ie zmier cę do n iesien ia pom ocy ezło ko i n a jb a rd z ie j te j pomocy trz e b u ją c e m u. J a k b a rd z o ś ia t cen i i tor je d ziałaln o ść M iędzyrodo R uchu C zer onego K rzyża, śv czą fa k ty p a ro k ro tn e g o przy n ia n ag ró d p o k o jo y ch N M K C K o trz y m a ł je lat' 1917, 1944 i 1963, L iga Stóa szeń CK i C P 1963 r. W: też p a m iętać, że po ra z pi szy p rz y z n a n ą n a g ro d ę Nobla trz y m a ł 1901 r. t órca C zer onego K rzyża Henri n a n t. Słonik racjolny Hugo Steinhaus G ra, k tó r ą to ta liz a to r. p rz e g ra ł H itle r S z u k a n ie n a izycie 00 kan ie. P e n sja y k ład o cy m a rk siz m u T e le g ra m z b ie g u n a północnego ieczysta re n ta od K a p ita łu. sy g n ały m orsa. M a te ria ł n a d a m sk ie pończochy jed - ab ik. B ard, co śp ie a p ię k n ie j n iż ' b a rd z i n a jb a rd z ie j. T ak a, co o b u rz a n a b ig am ię o bużo. K o b ieta p ro p o n u ją c a sp ó ln ą k ą p ie l u odzicielka. F ira n k a, zza k tó re j p a trz y o d ź ie rn y p o rtie ra. T ak i, co p rzez p o m y łk ę d a razy ożenił bigam oń. G en iu sz g en i już. F a rb a, k tó r ą m alo a li aort. łosy tru c ic ie le k eneckich ty c ja n e k p o tasu. Im b ry c z ek, z k tó re g o k a a n ie ciek n ie n ie ciek a y. W ielce lu b ią c a h asać s e k to ro a sn agni-fika. P o ra d n ik d la ręczn ik. sa d y stó A m o raln e bó st o C e lib a t k o g u tó k a p ło ń si o. Mała czar kaka. Załatianie spra honoroych Hasło ieku maszyn ząb za ząb. białą bronią szablon. T aki co m dleje przy kaniach slaby kierze. Produkt d zac o j ódzia m si/n c k. Amor, Daleka anemicz kuzyorka niedokre. Miłość FUo do Zosi fik a m in iia. ^ C iąg dalszy si

STUDIA INFORM ATIC A

STUDIA INFORM ATIC A STUDIA INFORM ATIC A Formerly: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria INFORMATYKA Quarterly Volume 23, Number 1 (47) Andrzej KWIECIEŃ ANALIZA PRZEPŁYW U INFORM ACJI W KOM PUTEROW YCH SIECIACH PRZEM

Bardziej szczegółowo

Ł u m i ń s k i z w o l n i o n y, t e a t r d o l i k w i d a c j i. Elektronik wróci. ' 'i'

Ł u m i ń s k i z w o l n i o n y, t e a t r d o l i k w i d a c j i. Elektronik wróci. ' 'i' 977023929430302 7702 9"294 STRONA 9 Ł u m i ń s k i z w o l n i o n y, t e a t r d o l i k w i d a c j i R E K L A M A S z a n o w n y c h K lie n tó w u p r z e j m i e z a w ia d a m ia m y o w z n o

Bardziej szczegółowo

ZYCIE BYTOMSKIE. TANIEC TOWARZYSKI 6-7 lat; 8-10 lat; 11-15 lat. Janusz Paczocha i P o ro zu m ie n ie dla B yto m ia P d B.

ZYCIE BYTOMSKIE. TANIEC TOWARZYSKI 6-7 lat; 8-10 lat; 11-15 lat. Janusz Paczocha i P o ro zu m ie n ie dla B yto m ia P d B. 977023929420437 > STRONA I Nie zabiorą nam muzeum REKLAMA Kandydat na P rezydenta Bytom ia 9 770239"2 9 4 2 ZYCIE BYTOMSKIE Ukazuje się od 1956r. w Bytom iu i R adzionkow ie 37 (2880) 10.09.2012 Cena 1,50

Bardziej szczegółowo

3azeta Jarocińska. pow iatu jarocińskiego. unikanie problemu

3azeta Jarocińska. pow iatu jarocińskiego. unikanie problemu 3azeta Jarocińska T Y G 0 V $ m ZIEMI JARO CIŃSKIEJ NUMER 2 (120) IV \ h i ' M Jarocin, 15 stycznia 1993 r. CENA 3000 zl i AL, sgazety AROCIŃSKIEJ d n iu 16 s ty c z n ia w re s ta u ra c ji *WB o d b

Bardziej szczegółowo

B ezd om n i w Jarocin ie. J a ro cin ia n in R oku. Nagrody w ojew ody. M acie JOB-a. R ocznik G azety. D ziś 24 stro n y. Szesnastu zablokowanych

B ezd om n i w Jarocin ie. J a ro cin ia n in R oku. Nagrody w ojew ody. M acie JOB-a. R ocznik G azety. D ziś 24 stro n y. Szesnastu zablokowanych TYGODNIK ZIEMI JAROCIŃSKIEJ NUMER 42 (160) IV Jaradn, 22 października 1993 r. Cena 4.000 zl B ezd om n i w Jarocin ie J a ro cin ia n in R oku D o re d a k c ji n aszej G azety w p ły n ę ły p ie rw sze

Bardziej szczegółowo

Gazeta Jarocińska. NUMER 4 (122) IV Jarocin, 29 stycznia 1993 r. CENA 3000 zl

Gazeta Jarocińska. NUMER 4 (122) IV Jarocin, 29 stycznia 1993 r. CENA 3000 zl Gazeta Jarocińska TY G O D N IK ZIEMI JARO CIŃSKIEJ NUMER 4 (122) IV Jarocin, 29 stycznia 1993 r. CENA 3000 zl LUZ BEZ LUZU Od ponad miesiąca oczekiwałam, ja k zresztą chyba większość jarociniaków, na

Bardziej szczegółowo

Gazeta Jarocińska TYGODNIK ZIEMI JAROCIŃSKIEJ. 9\(aszym Czytelniom życzymy spoiępjnycfi i pogodnych Św iąt(wieifźunocnycfi. Napad z bronią w ręku

Gazeta Jarocińska TYGODNIK ZIEMI JAROCIŃSKIEJ. 9\(aszym Czytelniom życzymy spoiępjnycfi i pogodnych Św iąt(wieifźunocnycfi. Napad z bronią w ręku Gazeta Jarocińska TYGODNIK ZIEMI JAROCIŃSKIEJ F numer 13 (183) V Jarocin, 1 kwietnia 1994 r. CENA 6000 zl Dziś 32 strony: Świadkowie Jehowy Losy miliardów budżet Jarocina s. 13 Nowy ratusz pierwsza amerykańska

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT GEOGRAFII. D o k u m e n t a c ja G e o g r a f ic z n a N r 3 INSTRUKCJA OPRACOWANIA 1 :50 000. Wydanie III Poprawione i uzupełnione

INSTYTUT GEOGRAFII. D o k u m e n t a c ja G e o g r a f ic z n a N r 3 INSTRUKCJA OPRACOWANIA 1 :50 000. Wydanie III Poprawione i uzupełnione P O L S K A A K A D E M I A N A U K INSTYTUT GEOGRAFII D o k u m e n t a c ja G e o g r a f ic z n a N r 3 INSTRUKCJA OPRACOWANIA MAPY HYDROGRAFICZNEJ POLSKI 1 :50 000 Wydanie III Poprawione i uzupełnione

Bardziej szczegółowo

ZYCIE BYTOMSKIE. P db. Mieszalnia Farb i Tynków. Janusz Paczocha i

ZYCIE BYTOMSKIE. P db. Mieszalnia Farb i Tynków. Janusz Paczocha i 977023929420435 > STRONA 5 STRONA 5 STRONA 13 U k r d ł m i l i o n P o ż e g n n i e O s t t n i REKLAMA Kndydt n Prezydent Bytomi 9 7 7 0 2 3 9 "2 9 4 2 z ł o t y c h z E l e k t r o n i k i e m p o

Bardziej szczegółowo

Jarocińska. Szesnaste Prezentacje Teatralne. Dzieci radnymi. W numerze: CO O. Pierwsza Majówka. P r z e d p o d w y ż k ą - d o p e ł n a

Jarocińska. Szesnaste Prezentacje Teatralne. Dzieci radnymi. W numerze: CO O. Pierwsza Majówka. P r z e d p o d w y ż k ą - d o p e ł n a co 0 N CO O Jarocińska TYGODNIK ZIEMI JAROCIŃSKIEJ Herbapol Klęka s.a. 63-040 Nowe Miasto nad W artą tel./fax (0-667) 580-06 W numerze: Radni na półmetku Rolnicza wegetacja Zburzyć amfiteatr? Kolarze w

Bardziej szczegółowo

J a k p r z y c ią g n ą ć in w e s t o r ó w?

J a k p r z y c ią g n ą ć in w e s t o r ó w? 977023929430313 R E K L A M A > STRONA 6 Hokeiści wracają do ekstraligi! OFERTA 26 77023 9"2943 BANKÓ.. / Zadzwoń '; asz doradca Ż Y C I E B Y T O M S Ukazuje się od 1956r. w Bytomiu i Radzionkowie 13

Bardziej szczegółowo

ŻYCIE BYTOM SKIE. Górnicza orkiestra zagra na Barbórkę SANTE"

ŻYCIE BYTOM SKIE. Górnicza orkiestra zagra na Barbórkę SANTE 977023929420449 > Górnicza orkiestra zagra na Barbórkę 77023 9"2942 ŻYCIE BYTOM SKIE R E K L A M A studio florystyczne stokrotka ul. matejki 18b, bytom tel. 32/ 386 22 22 www.stokrotka.bytom.pl 4 GRUDNIA

Bardziej szczegółowo

V0YAGER ŻYCZENIA OD LECHA. Biuro Podróży Voyager, które szczegółowo przedstawia się na ostatniej kolumnie,,abc \ ogłasza konkurs

V0YAGER ŻYCZENIA OD LECHA. Biuro Podróży Voyager, które szczegółowo przedstawia się na ostatniej kolumnie,,abc \ ogłasza konkurs ŻYCZENIA OD LECHA A lo jzy P ietrzyk, otw ierając Z ja zd Śląsko-D ąbrow skiej,,s olidarności", o dczytał list Lecha W ałęsy skierow any do delegatów. O to jeg o obszerne f ra g m en ty:,, Drodzy Przyjaciele

Bardziej szczegółowo

Praca nad naprawa skarbu

Praca nad naprawa skarbu Rok I. r/s R e d a k c j a : u l i c a D u n a j e w s k i e g o N r. 5 Telefon Nr. 1310 K o n t o c ze k o w e P. K. O. N r 152670 P r e n u e r a t a ie się c z n a b e z o d n o sze n ia 330 tys. M

Bardziej szczegółowo

Prywatyzacja w JAFO. Konkurs o m ilion ^ f f u ł y K o n k u r s u są n astę pu ją ce,

Prywatyzacja w JAFO. Konkurs o m ilion ^ f f u ł y K o n k u r s u są n astę pu ją ce, Umowa Żerków - Gasselte * Burm istrz Ż erkow a Janusz pajczyk i zastęp ca burm istrza»jsselte E gbert Seggers podpic i w u b iegły p iątek w.u rzędzie ^ a sta i G m iny w Ż erkow ie Jftiowę o w sp ółpracy

Bardziej szczegółowo

20 OOO. Jarocińska FMR JAROCIN '92 WYGRAŁY ZESPOŁY GA-GA - NAGRODA 20 MILIONÓW THE BILL 10 MILIONÓW NAGRODĘ DZIENNIKARZY- DUM-DUM-10 MILIONÓW

20 OOO. Jarocińska FMR JAROCIN '92 WYGRAŁY ZESPOŁY GA-GA - NAGRODA 20 MILIONÓW THE BILL 10 MILIONÓW NAGRODĘ DZIENNIKARZY- DUM-DUM-10 MILIONÓW Jarocińska NUMER 33 (97) 111 11 Jarocin, 8 sierpnia 1992~ 20 OOO W ID Z Ó W 3 6 0 Z E S P O Ł O W 4 2 0 0 N A P O L U N A M I O T O W Y M CENA 2000 zl ROCK AND ROLL UZDRAWIA Dzisiaj jest wreszcie noc tajemnicza,

Bardziej szczegółowo

a p W NUM ER Z E Twój przekaz informacji Rozm ow y Z życia Ucze l S port Różności

a p W NUM ER Z E Twój przekaz informacji Rozm ow y Z życia Ucze l S port Różności miesięcznik studentów AWF Katowice nr 10 marzec 2005 cena - bezcenny... i m Twój przekaz informacji S łone czk o coraz m ocnie j przygrze w a, śnie g prze s ze dł do h is torii i ods łonił to, co prze

Bardziej szczegółowo

C tsa a p o j e d y n c z e g o n u m e r u 0,15 Z t. P o n ie d z ia łe k, 22-go w rześnia 1924 roku. ' S i o n i e e M c u M

C tsa a p o j e d y n c z e g o n u m e r u 0,15 Z t. P o n ie d z ia łe k, 22-go w rześnia 1924 roku. ' S i o n i e e M c u M Mr. 218. C tsa a p o j e d y n c z e g o n u m e r u 0,15 Z t. P o n ie d z ia łe k, 22-go w rześnia 1924 roku. Rok 4. ' S i o n i e e M c u M CENA PRENUMERATY na poczcie i u agentów 2 i pół złt mies.

Bardziej szczegółowo

Od października ciemne osiedla Z programem TV na cały tydzień

Od października ciemne osiedla Z programem TV na cały tydzień MYSŁOWICE IMIELIN CHEŁM ŚLĄSKI Tygodnik Lokalny, 27 zł 9 - w rz e ś n ia 2 ro k u n r 6 / 9 7 9 ro k X X w t y m 7 % V A T nr in d e k s u 89 ABY NASZE MIASTO BYŁO LEPSZE Próba szukania pieniędzy w kieszeniach

Bardziej szczegółowo

TYGODNIK MIESZCZAŃSKI

TYGODNIK MIESZCZAŃSKI Nr 28. Kraków, dnia 7 Lipca 1912 r. Rcznik II. TYGDNIK MIESZCZAŃSKI Irtik M ieszczański*' RGAN KLUBU na we w szy śtk ;ch agencyach 5ków. [I RĘKDZIELNICZ-MIESZCZAŃSKIEG P R ENUMERATA.T ygdnika M ieszczańskieg'

Bardziej szczegółowo

Copyright by Sergiusz Trzeciak & Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2015.

Copyright by Sergiusz Trzeciak & Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2015. Copyright by Sergiusz Trzeciak & Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2015. Wszystkie prawa zastrzeżone. Książka ani żadna jej część nie może być przedrukowywana ani w żaden sposób reprodukowana

Bardziej szczegółowo

jeszcze tylko kilka tygodni

jeszcze tylko kilka tygodni n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n Ukazujemy się w sieci gazet bezpłatnych W NUMERZE Zorgtoeslag 2014 nie zostanie zniesiony

Bardziej szczegółowo

W ynik k onk urs u na l

W ynik k onk urs u na l num e r 8 2007 W ynik k onk urs u na ogo W ynik k onk urs u na ogo Dragonia M agaz ine. > s tr.50 M e tis s e Środow is k o graficz ne s tw orz one prz e z proje k tin Situ, k tóre ofe ruje innow acyjne

Bardziej szczegółowo

Medern. 5000 ofiar trzęsienia ziemi. Dwie katastrofy górnicze. Parowiec Ascania rozbił sie na stele. 52 tolśw m i Maaffifcia

Medern. 5000 ofiar trzęsienia ziemi. Dwie katastrofy górnicze. Parowiec Ascania rozbił sie na stele. 52 tolśw m i Maaffifcia Medern DZIENNIK ILUSTROWANY DLA WSZYSTKICH O WSZYSTKIM. WIADOMOŚCI ZESWłATA-SENSACYJNEPOWIEŚCI Wydanie D Cena egzemplarza 8 gr. gnam ROK VII. Czwartek, dnia 21 lipca 1938 r. Nr. 199 20 osób zginało od

Bardziej szczegółowo

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI Przyczynek do Wolności Przyczynek do Wolności "Jeśliby się znalazł ktoś, komu by - jako oddanemu z zamiłowaniem i podziwem teoretycznym rozważaniom - moje częste i

Bardziej szczegółowo

Nuras.info 2/2013. Żółwie morskie z Ostional Beach 4. Fernando de Noronha 18. Galapagos - kłopoty z ludojadem 24. Gozo 32

Nuras.info 2/2013. Żółwie morskie z Ostional Beach 4. Fernando de Noronha 18. Galapagos - kłopoty z ludojadem 24. Gozo 32 Nr 2 (38) LUTY 2013 Od Re dak cji Tak, to już lu ty, czas na któ ry wie lu z nas cze ka ło od ro ku. Za kil ka dni, po raz ko lej ny, spo tka my się licz - nie pod czas na sze go do rocz ne go nur ko we

Bardziej szczegółowo

NEWS. W numerze. nr 6/2012. Zmiany w zarządach spółek Grupy PKP. Bilet kup przez telefon. Biletomat bez kolejki. Mistrzowska atmosfera

NEWS. W numerze. nr 6/2012. Zmiany w zarządach spółek Grupy PKP. Bilet kup przez telefon. Biletomat bez kolejki. Mistrzowska atmosfera BIULETYN INTERNETOWY PKP INTERCITY NEWS nr 6/2012 W numerze Zmia ny w za rzą dach spół ek Gru py PKP Zwięk sze nie efek tyw no ści biz ne so wej spół ek i po pra wa ja ko ści dzia ła nia z punk tu wi dze

Bardziej szczegółowo

M I E S I Ę C Z N I K. O rg an K rakow skiego, W rocław skiego i Bytomskiego Towarzystwa Lekarskiego

M I E S I Ę C Z N I K. O rg an K rakow skiego, W rocław skiego i Bytomskiego Towarzystwa Lekarskiego PRZEGLĄD LEKARSK ъ M E S Ę C Z N K O rg an K rakow skiego, W rocław skiego i Bytomskiego Towarzystwa Lekarskiego Redakcja: Kraków, Czysta 18 Tel. 586-69 Komitet Redakcyjny: przew. prof. dr J. Kostrzewskl.

Bardziej szczegółowo

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych Realizacja projektów internetowych praktyczny przewodnik Spis treści Wstęp................................................................................................3

Bardziej szczegółowo