WIEDZIEĆ. Czy płacimy popiwek? Jaka przyszłość bezwodnika. W numerze JAK STOI FIRMA NIE MA DROGI DO TYŁU EBY TAK ZAWSZE U KOGO POPAŚ Ć W NIEŁASKĘ C4,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WIEDZIEĆ. Czy płacimy popiwek? Jaka przyszłość bezwodnika. W numerze JAK STOI FIRMA NIE MA DROGI DO TYŁU EBY TAK ZAWSZE U KOGO POPAŚ Ć W NIEŁASKĘ C4,"

Transkrypt

1 Jaka przyszłość bezodnika maleinoego słr. 1T 2 Wybory społecznych inspekto ró pracy str. 3 Śiatoy ruch humanitarny str. 4 Sądy nie dążają za in flacją str. 5 W e spólnym domu str. 6 Krzyżóka str, 7 Sport str. 8 W numerze JAK STOI FIRMA Rok XXXVI Nr 5 (1166) Czy płacimy popiek? Na podsta ie r o zm o y z d y r e k torem fin a n so y m ZA K m gr To maszem Ś ią tk iem. O praco ano ju ż p ier szą e r sję ynikó fin an so y ch Azo tó za ubiegły rok. G e n e ra ln ie rzecz biorąc, zap łaciliśm y p o p i e k od ygrodzeń. T eo re ty c z n ie m amv rónież szansę ejścia opodatkoanie n a g ro d y z zysku. Możliości y p ła ty c z te rn a stk i są nieielkie o b o iązu jący m sys temie, bez ejścia obszar opo datkoania. T eoretycznie, y p r a coany zysk p o z ala łb y p rz e kroczenie, lecz z p u n k tu id zen ia efektó ekonom icznych i ra c jo n a l nej gospodarki je s t to a b so lu tn ie nieopłacalne. P o trz e b y są z u p ełn ie innego ro d z aju.' W y d atk o a n ie uaiych pieniędzy a p łac en ie ogromnego p o d a tk u jest z u p ełn ie nieracjolne. B yłoby to m a rn o traienie zak ład o y ch pieniędzy. Mvślenie tak ie jest ty m b a rd ziej uzasadnione, że p o trzeb y roz ojoe i bieżącą obsługę płatności potrzeba ięcej niż zostało y p r a coane.. Tachunek je st p ro sty cho dź iy tedy obszar 500-proc. opodatkoania, za ypłaconą zło tókę płacim y 5 zł p o d a tk u. G d y by dodatkoo ypłacono m ilia rd Młotych (pod norm ę) trz e b a za pocić 5 m ld p o d a tk u. P rz y k ła d o.j miliard rozłożony n a poszcze gólnych p ra co n ik ó nie sta n o (i zbyt odczu alnego z a s trz y k u g łó k i, to m iast 5 m ld p o d a tk u [to już zcząca k o ta. W u b ieg łym roku A zotach ypłacono poiad norm ę 2 m ld zł (groda z Łysku) i zapłaciliśm y 4 m ld podat ku. W óczas..koszto ało to 200 proc., te ra z 500! G d y b y p rz y ją ć a ria n t, że d o d a tk o o płacim y 2 m ld alogicznie ja k ro k u u biegłym. firm a o d p ro a d za 10 m ld po d a tk u! A ju ż p o przednio Ogólnym Z e b ra n iu D eleg ató p a d a ły ra c jo n a ln e opinie, żeby tego nie płacić, gdyż k o sz tu je to zb y t ie le. T rze b a pogodzić z fa k te m, że niezależnie od o siąg n ięty ch y n ik ó je s t ta k i a nie in n y sy stem n a lic za n ia 14-ki. N orm a ynosi 8.5 proc. fu n d u sz u płac. T o n ie iele. Z godnie z o b o iązu jącą nor m ą je st pod 7 m ld zł f u n dusz gród. N o m in aln ie sto su n k u do zeszłego ro k u zga dza. je d n a k biorąc pod u a g ę in fla c ję jest to re la ty n y sp ad ek artości. N a tej p o d sta ie po iedzieć m o i. że jeste śm y ra m a ch p o p i k u. nim z iązani, p o d a te k te n r e g u lu je fu n d u sz płac. W ro k u u biegtym n asza p o lity k a ty m za k re sie była z u p ełn ie przy z o ita. Płace z ak ład z ie są niezłe, sto s u n k u do obo iązu jący ch 90 ro ku m ożli ości (g ru d zień 90 = 1 m in 600 tys.). D o m ag ają ta k ie go poziom u uczestnicy ro zm aity ch a k cji p ro testa cy jn y c h. Z apłaciliśm y ta k ż e n ie ie lk i p o d a te k (7.666 m ld). R e la cje te ocenić leży jak o przy z o ite, ra m a c h dopuszczal- (D oko ńczenie str. NIE MA DROGI DO TYŁU 12 lu teg o odbyło V III p o sied zen ie R ad y B udo y M o d e r n izac ji A m o n iak u ZAK. R oz poczęło ja k z ykle, od izy ta c ji p lacó budó. N a stę p n ie oceniono y k o n an ie założeń r o ku P la n o a n o y k o n a n ie z ad ań za 150 m ld 205 m in zł; z czego 71 m ld 833 m in to ko szty ro b ó t. 76 m ld z ak u p m aszy n i u rząd zeń. 2 m ld p o zo stały ch n a k ła d a c h. W yk o n an o ro b o ty p ra ie 100 proc. (71 m ld 259 m in). Z ak u p y zrealizo an o ysokości 83,4 proc. (63 m ld 670 m in), po odem było p rzesu n ię c ie czasie do sta, k tó re n ie były konieczne ro k u ubieg ły m. M im o n ie y k o n a n ia 13 m ld zł nie je st to za gro żen iem d la ro k u G en e ra ln ie p la n y k o n an ia zad ań zrea lizo an y został proę. R ok bieżący. Je śli chodzi o do sta y, k tó re y zn aczają m ożli ość p o d e jm o an ia ro b ó t przez y k o n a có, p rz y ję ty p ro g ram d o sta opinii g en eraln eg o y k o n a c y zrobiony jest f a cho o, o p arciu o re a ln e p rz e sła n k i. R yzyko, że p la n nie zo sta n ie y k o n a n y jest m ałe. W ięk szość d o sta je st już z a k o n tra k to an y ch i p o in n y być z re a li zo ane te rm in ie. M ają one do trzeć do A zotó od m a rc a do m a ja (z zag ran icy). P o d o b n ie y g ląd a sp ra a dosta k rajo y ch, tu ta j n a bieżąco tr a ją k o n su l ta c je i uzgodnienia. T a k ż e te te r m iny są re a ln e, zam ó ien ia zos ta ły p ot ierdzone. T rzeb a p rzy ty m szy stk im p am iętać, że A zotach re a li zo a jest je d n a z n aj ięk szy ch bu d ó Polsce, m im o, że czas n iezb y t zam ierzeniom ta k im sprzy ja. K re d y t p rzy ro z ażn ej życz li ości B an k u Ś ląskiego b ra liś m y ch ili, gdy in fla c ja k ra ju y d a a ła być zduszo. N iestety pod koniec ro k u 90 zno u odżyła. P ro cen ty, k tó ry m i te k re d y ty są obłożone sp ęd zają sen z po iek. Z aczym y liczyć ile m ilioch k o sztu je k ażd a go dzi szego in esto an ia. T e( D o k o ric z e n ie str. 2) Konferencja Naukoo-Technicz Bezodnik maleinoy z ęgloodoró pochodne bezodnika maleinoego C4, Jaka przyszłość bezodnika W zeszłym ro k u o trzy m aliśm y z W SI O polu o p raco an ie n au k o o -b ad a cze dotyczące p rz e ro bu fra k c ji ęg lo odoró C-4 do k asu m e ta k ry lo eg o i bez od n ik a m aleino ego. Było to spół ne o p ra c o a n ie W yższej Szkoły In ży n iersk ie j O polu i C e n tra l nego In s ty tu tu C hem ii O rg anicz n e j B erlin ie. A zoty jak o je d yny k ra ju p ro d u c e n t bez od n ik a m alein o ego z b enzenu z a in te re so a n e są ulep szen iem tej technologii. K ie ru n k i są d a. p ier szy to ek ologizaćja p ro d u k Ż cji. N a cały m ś iecie odb y a to te n sposób, że odchodzi oci b en zen u ze zględu n a je go kancero g en n o ść S to su je iu ny su ro iec ęglo odory C-4, szczególności n -b u ta n. D rugim k ie ru n k ie m je s t roz ój przet ór st a bez o d n ik a m aleino ego. W stra te g ii różnych firm dba o to. żeby n ie p o p rzesta ać pó ł y ro b ach (jak im jest bez od nik m aleino y) lecz p rze ra b ia ć je n a m iejscu n a p ro d u k t fin aln y. To jest cały. biznes! D rugie zagad (D okończenie str. 2) EBY TAK ZAWSZE WIEDZIEĆ U KOGO POPAŚ Ć W NIEŁASKĘ Pam iętacię P ańst o. To było 18 lat temu. Zdjęcie przedstaia zm ianę bazy suro co ej, stan robót r. Foto: A rch i u m

2 TRYBUNA KĘDZIERZYŃSKIC H A Z O TÓ W " Str. 2 n e b y ły d o d a tk o e m a te ria ły, k tó re m a ją być sp o rząd zo n e lu ty m. N a p o d sta ie ty c h m a te ria łó M O S i C U P o k re ś lą ra ru n k i, k tó ry c h sp e łn ien ie um ożli i lo k a li zację ra fin e rii. J a k d o ty ch cz as ż a d n a ze sp o m n ia n y c h in s ty tu cji n ie p o d e jm o ała decy zji 7 te j sp ra ie. N ie u d z ie la ły ró n ież in fo rm a c ji, k tó re m ogłyby sta n o ić p o d sta ę do e n u n c ja c ji P rz e k ro ju. P o lsk im R a d iu czy R zeczp o sp o litej. W ty m o s ta tn im czaso p iśm ie z je s t su p o zy cja tezy, że sto su n k u do o b u p o te n c ja ln y c h m iejsc lo k a liza c ji, zo stała p o d ję ta n e g a zy, k tó ry c h m iały d o k o n ać in s ty ty n a d ecy zja O cen iam to sp o só b n a s tę tu ty o c h ro n y śro d o isk a, p rzed e sz y stk im In s ty tu t K sz ta łto a n ia p u ją c y s ą czy n ion e n a c isk i Ś ro d o isk a K ato icach. Z a p rzez ró żn e o rg a n iz a c je e k o lo k ła d y A zoto a, Z a k ła d y C h e giczne n a d y t o rz e n ie m d la ra m iczn e i B iu ro K o o rd y n a c ji P ro fin e rii n ie k o rzy stn e g o k lim a tu. je k tu zab ie g ały C U P -ie by n ie C hoćby ta n o tk a R zeczpospo sta ia ć spra-y te n sposób, że lite j, sk ą d in ą d iem y, że a u to r Ty b ó r d o k o n an y z o stan ie pod ka je s t żoną d ziałacza ekologicz sta ie li ty lk o c z y n n ik ó ekolo ncgo z W arsza y. N a p o d sta ie gicznych. T ierd zim y, że y b o n ied o p o ied z eń, p ó łp ra d itd. ru p o in no d o k o n ać p o d fo rm u łu je t ie rd z e n ia, k tó re sta ie u a ru n k o a ń y d a n y ch m a ją st o rzy ć o k re ślo n ą n ie p rzez M in istra O ch ro n y Ś ro d o k o rz y stn ą a tm o sfe rę?okół te j isk a, ze sp recy zo an iem a in e sty c ji. B yć m oże n a szy m błę ru n k ó k ie ru ją c y c h lo k a liz a cję d em jest. że n ie o d p o ia d a m y do n a s lu b do C zecho ic. D ecy te st ierd z e n ia. B ędziem y o d p o zje m ogą być przecież ta k ie, że: ia d a ć, lecz czek am y n a k o n k re K ęd zierzy n ie-k o źlu łu b Cze ty. T rz e b a p rz e d sta ia ć sy tu a c ję ch o icach, ja k ró n ież 7 o b u p ra d zi ie. P rzecież n ik t n ie m iejscach. P rz e k o n a liśm y C U P, chce 7b re ra c jo n a ln y m p rze że nie n ależ y dokonv rać y b o sia n k o m budo 7ać o ej in e ru lecz ty lk o sfo rm u ło ać u a (D oko ń czen ie str. 7) ru n k o a n ia. T u ta j ta k ż e p o trze b PÓŁ PRAWDY i REALIA P oja iły ostatnio inform a cje m ó iące o tym, że kom pleks..południe budo any będzie C zecho icach a nie K ęd /ierzy nie-k oźłu. Inne źródła podają, że kom pleks nie będzie budo a ny. Chcąc yjaśn ić ątp li ości z róciliśm y do dyrektora d /s in estycji szych zakładó mgr inż. Grzegorza Gaora. Z in fo rm a c ji, k tó re p o siad am (stan n a ), p ochodzących z C en tra ln e g o U rzęd u P la n o a nia i M in iste rst a O ch ro n y Ś ro do iska y n ik a coś innego. S y tu a c ja n ie zm ien iła od listo p a d a ubiegłego ro k u. O dbyło te d y posiedzenie k o m isji ekolo gncznej przy M in iste rst ie O ch ro n y Ś ro d o isk a. P o stan o io n o dokoć an alizy obu lo k a liz a c ji i sk azać lepszą. P o trz e b n e b yły d o d atk o e o p ra c o a n ia i a n a li Nr 5 (1166) Nie m a drogi do tyłu (D oko ńczenie ze str. i) szybciej, n a razie ta k ja k i sa m e j b u d o ie pogoda n ie sprzy ra z k o sztu je o p o n ad 30 m in, ja. za k ilk a m iecy b ędzie jeszcze N akład}7 n a m o d e rn iz a c ję amo/ droższa. O d setk i ro sn ą. N ie jest n ia k u 1991 ro k u y n io są i ja s n ą s p ra a d ła ie n ia in fla c ji. m in zł) R óżnie rozkłai B ard zie j c z y te ln e je s t d ła ien ie da to poszczególnych kar ZA K przez o d setk i od k re d y tó. ta la c h : I II , M im o szy stk o z d aje m y sobie III IV Jak sp ra ę, że p ra k ty c z n ie drogi do id ać n a j ię k sz e n a tę ż e n ie prac ty łu n ie m a. P oczynione y d a tk i y stę p u je II i III k artale i z a an g ażo an ie in e sty c ję b r. Z godnie z p rz y ję ty m i ustale y z n aczają bieg y d a rz e ń. n ia m i n ie k tó re firm y pracoać s p ra ie k tó ra nie b u d zi ą tp li b ęd ą n a tz. y d łu żo n y m dniu ości, że je s t słu szn ie p o d jęta. t>racy i ięk szą ilością praco ni E fek ty n o ść tego p rz e d z ię kó. cia (przy ro sn ący ch cen ach e n e r P rz y ję to n a s tę p u ją c e ustalenia: 1. W ęzeł część g azo a gii) je s t p o t ierd zen iem. L iczy je d n a k k ażd a godzi d zielą k ończyć ro b o ty b u d o la n e do 31 ca n a s od u ru c h o m ie n ia ty ch s ie rp n ia :91 'ta k, by e rzes n iu '91 podczas p o sto ju ogólno in sta la c ji. Do o b iek tó p rz y m ie rz a zak ła d o eg o -łączyć. insta tak że e k sp lo a ta c ja. T u ta j ta k la c je do ru ch u. 2. W ęzeł sy n teza am oniaku że są no e po m y sły i trz e b a n im i zajm o ać. To je s t łaści a zakończyć ro b o ty budolane p o ra dla ich ro z ażen ia. S p ra ą do 31 p a ź d z ie rn ik a 91 ta k, by roz b ard zo ażn ą ze zględu, iż je s t listo p ad zie 91 p ro ad zić sk o n c e n tro a n y plac b u d o y, bę ru ch. 3. Z o b o iązano ZU C H Metaldzie k o o rd y n o an ie (dzór)- p ra c poszczególnych y k o n a có. T a c h e m O pole o raz..r afak o Ra ka.s o ista re g u la c ja ru c h u. To cibórz d-o te rm in o y c h dosta tak że sp ra a m a lo a n ia i k o n p o trz e b n y c h u rząd zeń. se r a c ji m o n to an y ch - u rząd zeń, A. HYNEK trz e b a zacząć robić to ja k n a j Jkpar zyszłość bezodnika maleinoego Czy płacimy popiek? tę gazó u tle n ia do b ez o d n ik a m alein o eg o. O p rac o an o mienie stało ta k ażn e m i d o b re k a ta liz a to ry do ty c h p ro n io n y m ro k u, k ied y p o g łęb iła cesó7. S p ra d zo n o p ro ces sk a re c e s ja i m ieliśm y k ło p o ty ze li la b o ra to ry jn e j, zd an iem a u to sp rzed ażą szego (b. dobrego) ró7 je s t to tech n o lo g ia ro k u ją c a n a d z ie je p rzem y sło e. P re z e n ta bez odnika. Z szego ro zezn an ia y n ik a, cja tego p o m y słu zb u d ziła d u że że no oczes tech n o lo g ia p ro d u k z a in te re so a n ie śró d słuchaczy. cji b ez odnika m alein o eg o opie N astą p iło z d erzen ie p o g ląd ó y ra n a n -b u ta n ie O trz y m a n ie n ó kających z n aszy ch k o n ta k tó z W SI sp o m n ian y ch m a te ria łó z io sk ą firm ą A lusuisse. k tó stało saę p o d sta ą do dalszy ch re j k u p u je m y k a ta liz a to ry do bez pogłębionych ro z aż a ń ja k ro o d n ik a ftalo eg o i m a le in o e bić to 7 A zotach 7 p rzy szło go a p o g lą d a m i p re z e n to a n y m i ści. U zliśm y, że zao p in io a n ie p rzez N iem có. D zisiejsza te c h o p ra c o a n ia to zb y t m ało, b y ł to nologia polega u tle n ia n iu n -b u po ód do sp o tk a n ia sz e r ta n u re a k to rz e ze złożem flu i szym g ro n ie sp ecjalistó, k tó rz y d a ln y m k a ta liz a to ra n a b ez o d tym za jm u ją. N a ro d ziła n y m, ciąg ły m y d z ie la n iu i om yśl o zo rg an izo an iu k o n fe re n czyszczaniu z gazó p o re a k c y j cji n au k o o -te c h n ic z n e j. G łó nych. a tak ż e k a ta lic z n y m do n y m o rg a n iz a to re m zo stał m g r p a ła n iu gazó reszto y ch. T ech inż. Zbignie7 Ślęzak, 7ó czas nologia ofero7an a p rzez W łochó k ie ro n ik zak ład u b ez odnikó. u chodzi za n a jn o o cześn iejszą, P o szeregu d z iała ń o rg a n iz a c y j c h a ra k te ry z u je k o m p lek so y nych k o n fe re n c ja o d b y ła m i ro z iązan iam i, je s t y d a jn a br.. jej rozszerzon y te m a t b rz m ia ł i czysta. T a k ą tech n o lo g ię po in B ez odnik malein 7y z ęg lo n iś m y A zo tach d ro ży ć odoró C -4; po ch o d n e bez od n a stę p n y c h lata c h. O t a rty m za mika m alein o eg o. T e m a ty k a g a d n ien iem p o zo staje baza su ro k o n fe re n c ji p rzy g o to a n a b y ła co a. N ie ielk ie ilości fra k c ji po pod k ą te m użyteczności d la n a p iro lity c z n e j y d ziela ło szych zakładó. P rzy g o to a n o 10 Z C h Blacho m ia, p ro d u k u je re fe ra tó, 7 ty m chva z..azo ją ró n ież P ło ck u. N ie są jed tó. R e fe ra t ot7a rc ia \ygk>sił n a k te ęg lo o d o ry utylizo 7ane g łó ny in ży n ier ro z o ju m g r inż. t k ie ru n k u, k tó ry n a s in te re s u Z. Ślęzak Z aintereso anie je. P e rsp e k ty ic z n ie p rze ńduje ZAK kom pleksem m alein o ym, ich z asto so an ie ja k o do d ru g i r e f e r a t K as fum aro y d a tk u do pali. I ra cz e j n a tę ażną pochodną bez odnika ma bazę su ro co ą n ie m a co li lein o ego o p raco ał m e r inż. L. czyć. Horyl. D ru g ą g ru p ę p o g ląd ó p rezen N asze azoto e p o d ejście do to ali n a u k o c y z In s ty tu tu C he sp ra y je s t n a stę p u ją c e bez md,i P rz e m y sło e j 7 W arsza ie. o d n ik m ałeino 7y je s t te tch n o lo In fo rm o o ii oni o s oich p r a góą dobrze o p an o a n ą K ęd z ie cach b ad a c z y c h n a d o p rac o a rzy n ie, n ależ y ją m o d ern izo ać n ie m te ch n o lo g ii p o d o b n ej do A lu k ie ru n k u ekologicznym a n a s tę p nde ro z in ąć R oz ój te j- tec h n o su isse Ita lia u tle n ia n ie n -b u ta n u logia odby a n a c ały m ś ie y se lek c jo n o a n e g o z fra k c ji po p iro lity c z n e j, d o b ra n ie o d po ied cie, ró nież zro ste m ilościo ym (4 5 proc. roczny7 p rz y ro st p ro n iego k a ta liz a to ra ja k ró n ie ż dukcji), n a b azie n -b u ta n u. U ru re a k to ra. IC h P p ra c u je ró n ież c h am ia ró n ież n o e 7yt7ó r n a d no o czesn ą tech n o lo g ią 7y nńe p o chodnych b ez o d n ik a m a - d zielan ia p ro d u k tu a tak że, co leiinoego. W ty m k ie ru n k u je s t szczegplnie ażn e n ad p rz e in n iśm y iść. m a m y tak ż e goto ro b e m tego p ó łp ro d u k tu do y ro b ó fin a ln y c h. C hodzi tu t a j o e zorce z zag ran icy. D ru g im ą tk ie m k o n fe re n c ji 1.4 b u ta n d io l i in n e p o ch o d n e. Są siało y stą p ie n ie trzech n a u to b a rd z o p o sz u k i a n e i m o d n e ko có z B erlin a (prof. d r B. ro zp u szc z a ln ik i. B yła c ie k a a y Liicke. p ro f. H. S eeb o th, d r J. po ied ź p rz e d sta ic ie la In s ty tu F reib erg ), k tó rz y p re z e n to a li no tu E k o n o m ik i P rz e m y ślu C hem icz ą. b a rd z o o ry g in a ln ą tech n o lo n ego n a te m a t p o ch o d n y ch b e z gię y t a rz a n ia b ez o d n ik a z o d n ik a m alein o eg o. Z go d n ie z fr a k c ji p o p iro lity c zn e j C-4. J e j jego sz ac u n k ie m n a le ż a ło b y isto ta polega n a ty m, że su ro ą K ęd zie rz y n ie p ro d u k o a ć fra k c ję n -b u tan ó 7, m -butenó 7 i to n b e z o d n ik a z ok n -b u ic h izom eró p o d d a je d u ta n u. Z b e z o d n ik a n ale ż ało b y e tap o em u p rzero b o i, u tle n ia y t a rz a ć p rz y n a jm n ie j n iu W p ie r sz y m e ta p ie do k a to n b u ta n d io l u. su m e ta k ry lo eg o, n a s tę p n ie po W Z A K ro z ija m y sto su n k o o y d ziele ń iu tego p ro d u k tu re sz p ro s tą ale 7a ż n ą ch em ię k a su (D okończenie ze sir. J) fum aro ego. J e s t to p o ch o d n a bez7o d n ik a m alein o eg o. P ro d u k u je m y k a su fu m a ro e g o ok ton. To y ró b o b ard z o sze ro k ie j g am ie zasto so ań m. in. do p ro d u k c ji ś ro d k ó paszo7ych. P o trz e b y n a te n p ro d u k t y n o szą re t ton. K o re sp o n d u je to z p la n a m i zn acznego z ro stu p ro d u k c ji b e z o d n ik a m alein o eg o. N asza zdolność p ro d u k c y jn a y n o si ton ro czn ie ale n a j y ż sz ą p ro d u k c ję o siąg n ęliśm y n a poziom ie ton. N a śuecie ro b i ton bcz7o d n ik a. n asz u d zia ł je s t ięc znikom y. R ó nież in te re su ją c e n as było y stą p ie n ie p rz e d sta ic ie li In s ty tu tu T o rzv \y i F a rb n a te m a t p o ch o d n y ch b e z o d n ik a m a lein o ego. Z a ry so an o szereg k ie ru n k ó i m ożli ości sto su n k o o ła t e g o ro z in ię c ia te j p ro d u k cji, ró n ie ż Z A K. C hodzi o to, b y p rz e p ro ad z a ć p e n e p ro cesy e stry fd k ac ji i u o d o rn ie n ia k ie r u n k u in n y ch poch o d n y ch. W opi n il Z A K : są n a tu r a ln e m o żli o ści by n aszej firm ie p rz e t a rzać g łęb iej i szerzej b ez o d n ik m alein o y. Is tn ie je sz a n sa n a ro z 7inięcie chem ii b ez o d n ik a m a lein o ego n aszy ch za k ła d ach. J e s t to szan sa a le i yz7a n ie d la ch em ik ó i technologó. Dokończenie stępnym n u m erze T K A. (azet) B u d o a (m o d ern iz acja) in s ta la cji a m o n ia k u n a sz y c h z a k ła d ach z o stała zgłoszo do o g ó l nop o lsk ieg o k o n k u rs u budó do b rz e z o rg an izo an y ch. szyscy ru sz a ją, k a żd y chce z te go sko rzy stać. D o d atk o o odnes ra że n ie, że ty m mlynii nych re g u la c ji. N ie stety, gorzej sp ra z iąz an y c h z pryatyzacji je st z n a g ro d ą z zysku, ielkość Wła n o m in a ln a ta k a sam a, lecz po M in isterst o P rz e k sz ta łc e ń nościo ych po oli nie d a je sobi m niejszo o sk aź n ik in fla cji. P o p i e k ro k u bieżącym. Z a ra d y. J e s t ju ż n ie y d o ln e, by prz; sady sto su n k u do ro k u u b ieg łe ty m zale ie d o k u m e n tó sensel go nie u le g ły zasadniczej zm ianie. n ie je ro zp raco ać, ocenić, któr; P opełniono n a to m ia st p o lityczny z a k ła d rzeczy iście p o inien b Żeby ni błąd, poprzez p o p i ek n a stą p iło p o d d a n y p ry a ty z a c ji. zró żnico anie se k to ró. S e k to r być n a ra ż o n y m u agi, że źli p a ń st o y je st zcznie gorszej fu n k c jo n u je, je st n ie y d o ln e >1d działa t a k j a k m ó iono yżej. M sy tu a c ji niż se k to r _ p r y a tn y czy to ty p o y c h a r a k te r d ziałań pos szelkiego ty p u spółki. J e s t to ty cz n y ch, od k tó ry c h m ieliśm y n iep o trze b n e d ra ż n ie n ie ludzi. d zieję odejść. R e la cje ekonom i cza P ro b le m został źle u sta io n y. G d y b y p rz y ją ć a ria n t, że firm y m ia ły rządzić s oim i praa y trz y m a ją jeszcze ro k oko m i. T ym czasem... ach p o p i k u to przecież rok u b ieg ły p rzezczony był d la ładz c e n tra ln y c h n a y p ra c o a W y n ik i ek o n o m ic zn e ZAK nie fo rm u ły, k tó ra c h ro n iła b y zdo bycze ro k u 90 (h a m o an ie in fla 1990 r. S przedaż 1 bln 753 mj cji) jednocześnie je d n a k po 560 m in, koszt ła sn y 1 bln p u szczała te ry g o ry. Nie m oż m ld 705 m in, y n ik n a pozosla żądać od ludzi b e zterm in o y c h łej sp rz ed a ż y 17 m ld 132 mit yrzeczeń. O czy iście, a ru n k i zyski n a d z y c z a jn e 103 mld 4 n a d z y c z a jn e ( nie poz-alają n a całk o ite odblo m in, s tr a ty ko anie. T y m czasem nie ty lk o, że m ld 538 m in. P o d a tk u obrotoegi u trz y m u je, n ie ie le ty lk o zmo z ap łaciliśm y n iecały m ilia rd, zysl d y fik o a n e zasad y P P W W ro k u u - b ila n so y (bru tto ) 424 mld. 0 biegłego, n a 7stę p ie p ro ad z a tego p łacim y : p o d a tk u dochodoe sp o m n ia n e zróżnico anie go 170 m ld 370 m in, P P W W to błąd. R óżn icu je to ludzi spo m ld 666 m in, d y id e n d a 32 m ld 901 m in. Z y sk p rz e d b io rst a po op< sób z u p ełn ie n iep o trze b n y. Je st to k e stia politycz, z ią d a tk o a n iu (g p ier sze j ersji) j z an a z p rz y sp iesze n ie m p rocesu nosi ca 212 m ld. O podziale zyski p ry a ty z a c ji. P rz y sp ie sz en ie ró decydo ać będzie R a d a Praconi nież m a s o ją cenę. T o pośpiech, cza i O gólne Z eb ra n ie Delegató niedokładność, ejście za szelką po z e ry fik o a n iu bilan su. Gra cenę o b szar p ry a ty z o a n ia, co ty c h śro d k ó p la n u je przezd ; z resz tą nie za sze je st u zasad n io czyć zasilenie fu n d u sz u przed, ne. Z a b ran o a r u n k i sensó b io rst a, z przezczeniem ni ną alizę, sp o k o jn e podejście, p o k ry c ie y d a tk ó inestyeyjj ro z ażen ie szy stk ic h za i przeci. Położono k ie łb a sę po n y ch, ja k ró n ie ż zasilenia śfo( (azel) staci z olnień p o p i k o y c h i kó o broto ych. (D ok o ń czen ie ze str. J) FAKT Y y d a rz e n ia : S m u tn ą in fo rm a c ję o trz y m a liś P.S. Od sieb ie m o ż e m y ty lk o m y z O p o lsk ich Z ak ła d ó G ra dodać, że n a ra z ie T K A u k a ficzn y ch O polu. W z iąz z u je z n ie ie lk im ty lk o p o k u z p o g łę b ia ją c ą tr u d n ą sy ślizgiem. tu a c ją fazie sk ła d a n ia lin o ty po ego, a co za ty m id zie n ie m o żli ością d o trz y m y a n ia t e r m in ó u k a z y a n ia W aszej 8 m a rc a b r. Z a k ła d o y D om g azety, z p rz y k ro śc ią in fo rm u je K u ltu ry C h em ik z a p ra s z a n a m y, że zm u szen i je s te śm y a n u lo ś ie tn ą k o m ed ię p t. K ró l. W y ać h a rm o n o g ra m d ru k u n a m ie sta ia T e a tr Z ag łęb ia S osno siąc lu ty i m a rz e c b r. cu. Z ró b p rz y je m n o ść k o biecie Je d n o c z e śn ie in fo rm u je m y, że z a p ro ś ją do te a tru. czy n im y s ta ra n ia c e lu p o p ra ie n ia o b ecn ej s y tu a c ji i je ż e li ta k a p o p ra a n a s tą p i n a ty c h m ia s t W as o ty m p o in fo rm u je W k o le jn y m, szó sty m ju ż b iu m y. le ty n ie in fo rm a c y jn y m D y re k c ji Z a z a is tn ia łą s y tu a c ję p rz e ZA K p rze c z y ta ć m o żn a m. in. o p ra s z a m y. z m ia n a c h do ozie p ra c o n i- kó i o n a lic z a n iu (torzeniu n a g ro d y z zysku. W y p lata cztei n a s tk i n a s tą p iła O statn io sporo gości u s di le g a c ji zag ran iczn y ch. Niedai b y li N iem cy z a in te re s o a n i ku n e m n ie k tó ry c h n aszy ch produk tó org an iczn y ch. O sta tn io iz y to a li Azoij p rz e d s ta ic ie le fińsko-szedzkk k o rp o ra c ji N A ST E. B yła to rf iz y ta z iązan a z odiedzani m i 1986 r. n a szy ch przedsta cieli S z ecji. Z apozli s te d y z b liźn iaczą (opa'rtą u sa m e j lic e n c ji co n asza) inslal c ją a lk o h o li 0 X 0. W izyta u n a s m ia ła za cel n o ie n ie k o n tak tó 7 i iązani b liższej sp ó łp ra c y 7 różny: d zied zin ach, g e n e ra ln ie jed bazie p ro d u k c ji alkoho 0X 0. A zo ty co raz b liżej Europ;

3 Nr 5 ( ) TR YBUN A KĘD ZIERZ YŃ SK łc H A Z O T Ó W STr. 3 Wybory społecznych inspektoró pracy Jak s p o in fo rm o ał Z a k ła doy Społeczny In s p e k to r P r a ca, Bogusła W ach, tr a ją y łnry społecznych in s p e k to ró pracy. Z apoczątko ały je ze brania załóg y d ziałó, pod czas których m iędzy in n y m i d o konuje oceny s ta n u b e z p ie czeństa i hig ien y p racy, r e a li zacji zgłaszanych u ag, zaleceń i postulató p raco n ik ó, a także działalności y d ziało y ch i zakładoych społecznych in spektoró p racy. P o d czas ty ch zebrań z udziałem k ie ro n ic t a ydziałó i zak ład ó o raz p rzed staicieli o rg a n izacji z iązk o ych dokonuje y b o ru y działoych społecznych in s p e k to ró pracy. Po odbyciu y b o ró szczeblu ydziałó, d o k o n a n e zo sta n ą y b o ry zak ła d o y ch sp o łeczn y ch in sp e k to ró, a sp o śró d n ich y b ra n y z o stan ie Z a k ła d o y S p o łeczn y In sp ek to r P ra cy n a szczeblu k o m b in a tu. Z a k ła d a, że y b o ry zak o ń czą około poło y m a rc a. Ze zg lęd u n a rozpoczęcie d o p iero ze b ra ń i dłu g i c y k l p rz y g o to an ia g azety do d ru k u, n ie ie le m o żem y jeszcze p o iedzieć o p rz e b ie g u z e b ra ń i toczącej n ic h d y sk u sja c h. Z p ier szy c h z e b ra ń (o d b y ty ch do 18.11) y n i k a je d n a k, że k ilk u p rz y p a d k ac h fu n k c ję y d ziało eg o sp o łecznego in s p e k to ra p ra c y p ra co n icy p o ie rz y li p o n o n ie ty m sam y m osobom, k tó re p e łn i ły tę fu n k c ję m in io n e j k a d e n cji. Do ta m ty c h z e b ra ń i y b o ró7 sp o łeczn y ch in sp ek to ró 7 p ra cy p o ró cim y o b sz ern ie j n a ł) stę p n y c h y d a n ia c h g azety. ( Mieszkańcy osiedla Azotó mają noą Radę Osiedla l Czasy są ta k ie, że ludzie n a ogół bardzo n ie c h ę tn ie u c zestn i czą różnego ty p u n a ra d a c h i zebraniach, a ta k ż e a k ty n e j działalności społecznej. I z tego chyba po odu do p iero za d r u gim podejściem u d ało z o rg a nizoać i p rzep ro ad zić z e b ra nie mieszkańcó7 osiedla A zoty i dokoć y b o ru p rz e d s ta ic ie li Samorządu M ieszkańcó noą kadencję. O dbyło ono pierszego lu teg o b r. h o te lu Centralnym z u d ziałem 39 osób upranionych do głoso ania. U czestn icy z e b ra n ia y b ra li 16-osobo ą R ad ę S am o rząd u, siedm ioosobo y Z a rz ą d i p rz e o d n icząceg o R ad y S am o rząd u. Z o stał n im W ła d y sła B u czk o ski, p ra c o n ik z a k ła d u e n e rg e ty czn e g o A zo tach. O p ro b le m a c h p o ru sz a n y c h n a ty m z e b ra n iu o raz zam ierze n ia c h i p la n a c h d z ia ła n ia y b ra n e j Ra dy S a m o rz ą d u n ap isz em y o b sz e r n ie j je d n y m z n a stę p n y c h n u m e ró gazety. (ł) O bok b ra m y g łó n ej, po p r a ej stro n ic z n a jd u je p u n k t sp rz e d a ż y G A R S IL U. P u n k t c ie szy coraz ię k szą p o p u la rn o ś cią, ale iad o m o dlaczego. S e n so n ie u sta io n e ceny s p ra ia ją, że n a e t z K oźla o p łaca tu ta j p rz y je c h a ć i k u p ić pięciolitro y p o jem n ik. 0,5 1 k o sztu je zł, 0, zł, zł, a zł. F o to : B. R ogo ski Politechnika Ś lą s k a inform uje że Wydział M ech an iczn o -E n erg e tyczny p lan u je zo rg an izo an ie roku akadem ickim 1990/91, 2 se mestralne S tu d iu m P od y p lo m o e u stępujących za k re sa c h : 1. Ochro śro d o isk a asp e k cie racjolnej g o sp o d ark i e n e r getycznej. 2. R acjolizacja g o sp o d ark i energetycznej przem y śle. 3. D iagnostyka te c h n iczn a ir nikoych m aszy n p rz e p ły o ych. W arunkiem u ru c h o m ie n ia Studium jest z e b ra n ie o d p o ie d niej liczby słuchaczy. Na Studium P od y p lo m o e m o że być p rzy jęta osoba, k tó r a prze dloży dyplom u k o ń czen ia szkoły y ższej (dyplom in ż y n ie ra m e c h a n ik a -e n e rg e ty k a, m e c h a n ik a lu b p o k re n e j sp ecjaln o śc i) po sia d a ją c a m in im u m 2 -le tn i staż p ra c y o raz sk ie ro a n ie z z a k ła du p ra c y. P o d sta ą p rz y ję c ia n a k ażd e z y m ie n io n y c h S tu d iu m je s t ro zm o a k a lifik a c y jn a z k a n d y d a te m. S tu d iu m P o d y p lo m o e je s t o d p ła tn e. K oszt 1 osoby je s t u zale żn io n y od liczby u c z e st n ik ó (o rie n ta c y jn ie od osoby, k o szty m ogą ulec zm ia nie). Do p ro g ra m u zajęć re a liz o an eg o ra m a c h S tu d iu m m o gą być p ro ad z o n e p e n e zm ia n y zgodnie z p o trz e b a m i z a k ła dó p ra c y k ie ru ją c y c h k a n d y d a tó. Z głoszenia k a n d y d a tó ra z z o d p o ied n ią d o k u m e n ta c ją (po dan ie, sk ie ro a n ie z z a k ła d u p ra cy, a n k ie ta k a n d y d a ta, odpis d y p lo m u ) p ro szę p rzesłać te r m i nie do 23 lu te g o b r. zaję cia od m a rc a b r. D ru g i te rm in s k ła d a n ia p o d ań do 15 s ie rp n ia br., zaję c ia od p a źd z ie rn ik a b r. n a a d re s : W ydział M ech an iczn o -E n e rg e ty c z n y P o lite c h n ik i Ś lą s k iej, D z ie k a n a t S tu d ió dla P r a cu jąc y c h, ul. K o n arsk ie g o G li ice. In fo rm a c ji d o ty cz ą cych S tu d iu m P o d y plom o ego udziela S e k re ta ria t S tu d ió dla P ra c u ją c y c h, tele fo n [ 2 lutego odszedł n a ieczn ą artę niezłom ny żo łnierz R P, pray oby atel P a ń s t a P o lsk ie go, sumienny 0ra c o n ik z a k ła d u Ljtmoniaku Z A K J a n R afalsk i. Oddaliśmy ziem i k ęd zie rzy ń sk o -kozielskiej ciało b o h a te ra spod Lenino, W arsza y, W ału P o m o riśkiego. Szczeci i B erlin a, k tó ry łasnymi sto p a m i p rzeszed ł 4740-kilometroy szlak bojo y 1 Dyizji P iech o ty im. T. K o ś ciuszki. Jego życie b y ło ta k ie ja k ielu z pokolenia m ię d z y o je n pero i II o jn y ś iato ej. N ie Skąpiło m u ciern i, ostó i k o l có. Urodził 5 czer ca 1921 r. m iejscoości G orszyk, po. Korosteń, n a ziem i ży to m ie rsk ie j, rodzinie śred n io -zam o żn eg o rolnika. W czasie re o lu c ji ro syukiej p rzeży ł' stra sz n e czasy głodu, śm ierć ojca i b raci, a pó ź niej jako syn k u ła k a zo stał yieziony ra z z ro d zin ą Syberię. O ty ch stra sz li y c h cza rach terroru sta lin o sk ieg o n ie iele chciał opo iadać, a le g d y racał m yślam i do ty c h czasó niejeden ra z łza k rę c iła jego oczach. J a k o m ło d o cian y p ra coał ciężko fizycznie S ie rd losku z u tę sk n ie n ie m oczek u jąc choćby p ro m y czk a n ad zie i lep.'.: przyszłość. W reszcie dla niego jak i d la ie lu P o lak ó ZóPR zaś itał dzień 19 m a ja 1943 r. K iedy m ógł p o rzucić kosz mar soieckich łagró, b y s ta nąć obozie sied leck im n ad O ką. te j d y izji, b o fa k ty c z n ie został ó czas cielo n y do 1 p lu to n u, 1 k o m p an ii, 1 b a ta lio n u 1 p u łk u n az a n eg o p ó źn iej 1 P ra s k im P u łk ie m P iech o ty. U czestn iczy ł b it ie pod L e n in o a n a stę p n ie e sz y stk ic h o p e ra c ja c h b o jo y ch m a c ie rz y ste j dy izji. Z du m ą n o sił O d zn ak ę K o ściu szk o sk ą sy m b o l te j, k tó ra zło ty m i ślu sa rz Z a k ła d a c h A zoto ych. N a p o ierzo n y ch m u s ta n o is k ach słu żb o y ch p ra c o a ł p rzez 25 la t. sk ą d p rzeszed ł n a e m e ry tu rę. P o p o d jęc iu p ra c y ZA K ę d z ie rz y n z a raz stą p ił do z a k ła d o e j o rg an iza c ji k o m b a ta n ck iej. W la ta c h b y ł czło n k iem Z a rz ą d u K oła, p e łn ią c fu n k c ję p rze o d n icząceg o korni- Zmarł m oż ta k śm iało okreśłić, był p ier szy m żołn ie rz e m Jan Rafalski odszedł iecz artę z g ło sk am i z a p isa ła h is to sji so c ja ln o -b y to e j. J a n R a fa lsk i r ii W o jsk a P o lskiego. W m a rc u b y ł p io n ie re m p ra c y zespole 1946 r. zo stał zd em o b ilizo an y i s z ta n d a ro y m Z a k ład o eg o K o o sied lił o je ó d z t ie p rze ła ZBoW id. Z m a rły b y ł zo rem m y sk im, gdzie p ra c o a ł p o czątk o a k ty n o śc i sp o łeczn ej, d z iała ją c o ja k o a g e n t k o n tr a k ta c ji ro ś Z iązk u Z a o d o y m C h em i lin, la ta c h ja k o ś lu kó, M ie jsk ie j R ad zie N aro d o ej sa rz P a ń st o y m O śro d k u o raz Z arząd zie P ra c o n icz y ch M aszy n o y m R ad y m n ie. W O g ró d k ó D ziałko ych. Z a sze ty m czasie b y ł czło n k iem Z iąz t ie rd z ił, że czło n k iem Z iązk u k u U czestn ik ó W alk i Z b ro jn e j K o m b a ta n tó m oże b y ć te n żoł o N iepodległość i D e m o k ra c ję i n ie rz i p a rty z a n t, k tó ry alczy ł a k ty n ie u czestn iczy ł p ra c a c h z b ro n ią rę k u o W olność i N ie n a rzecz o sa d n ic t a ojsk o eg o. p odległość O jczyzny a n ie p rz y W 1964 r. p rz y je c h a ł do K ęd zie p a d k o y osobnik. B ardzo iele rz y n a, gdzie p o d ją ł p ra c ę jak o czasu i d u żą agę p rz y ią zy a ł Kasa głó die zmiany Na p ra cę kasy g łó nej z d arz ały różnego ty p u n a rz e k a n ia. T e raz p o in n y c h y b a zniknąć. Od 1 lu te g o uru ch o m io n o, po p rz e ró b k a ch a d a p ta c y jn y c h d ru g ą k a sę, ty m sa m y m z resz tą pom iesz czeniu. K asy p ra c u ją p rz em ia n ; pier sza od 6.30 do czyn od 6.30 do 12.30, d ru g a od 8 do 16 z a ła t ia in te re s a n tó od 8 do 14. D ie końco e godziny to p rz y g o to an ie o b ró b k i p ła t do b a n k u, czekó itd. T e sam e go dziny o bo iązują ró nież sobo ty p racu jące. S przedaż ozó. Jeśli rolnicy p rz y je żd ż a ją po p o łu d n iu, ściąga n a jest d y ż u rn a k a s je rk a ra z z b ra n ż y s tk ą ze zb y tu. Jeśli rolnik: p rz y je żd ż a po godzinie jest oczy iście ró nież obsługi any. K a sje rk i p rz em ie n n ie p e łn ią tak ż e d y ż u ry pod te le fo n e m olne soboty i niedziele, gdy zachodrri p o trze b a z ja ia ją kasie. T a k ięc d o konie y p ła ty czy p ła ty m oże o dby ać z aró no p rz ed zm ianą dzien n ą ja k i po p o łudnio ą. W y p a d k ac h szcze g ólnych m oż być obsłużonym ró nież po godzinie P rz e r y śn ia d an io e kasach ró nież są różnych te rm in a c h, p ier sza od 10 do 10.20, d ru g a od U do do p a trio ty c z n e g o y ch o an ia m łodzieży, czego do odem były jego osobiste, liczne sp o tk a n ia W IREM TUR szk o łach p o d sta o y ch, ś re d n ic h i śro d o isk ach h a rc e rsk ic h i p a ra m ilita rn y c h. N a łasn y ch Rozodzą, Korfantego 27 p rzeży ciach u czył m łodzież ja k n ależy m iło ać łasn y k ra j, łas tel. 295 Zdzieszoice n ą O jczyznę P olskę. J a n R a fa ls k i b y ł posiadaczem # Kędzierzyn-Koźle, Kłodnicka ie lu o d zczeń bo jo y ch i p a ń 4 (kiaciarnia), tel st o y ch. O trz y m a ł je za czyny b o jo e n a p o lu a lk i i godną p o sta ę o b y a te la i p raco n ik a. O FER UJE Z m a rły b y ł odzczony K rzyżem. K a a le rsk im O rd e ru O dro d zen ia P o lsk i, S re b rn y m K rzyżem Z a Przeóz osób do Niemiec sługi, K rzy żem b it y pod L e n i no, b r. m ed alem Z asłużon ym n a pod skazany adres P o lu C h a ły, b r. m e d a le m Za zasłu g i d la ob ronności k r a j u, # Transport samochodó. m e d a le m 40-lecia P R L, p o lsk im i i ra d z ie c k im i m e d a la m i o jen n y m i Przyóz części zamiennych i p am ią tk o y m i oraz szeregiem od zn ak, ś iad czący ch o jego za d o szystkich typó au t. słu g a ch p ra c y społecznej i z a o d o ej. 9 m a ja 1980 r. R ada P a ń s t a P R L, n a n io sek M i n is te rs t a O bron}7 N aro d o ej ZAPRASZAMY p rz y z n a ła m u h o n o ro y stopień p o d p o ru c z n ik a k o rp u sie o jsk zm ec h an izo an y ch. O dszedł od n as n a za sze iel ce cen io n y o b y atel, sz la c h e tn y czło iek, o d d an y bez re sz ty żoł Strojenie pianin i fortepianó n ie rz R zeczy p o spolitej Polski. P a m ięć o nim tr a ć będzie śród K ędzierzyn-k oźle społeczności K ęd zierzy n a-k o źla i c a łe j b ra c i k o m b a ta n c k ie j. ul. K azim ierza W ielkiego 411/9 U Q Cześć Jeę«# p am ięci! Zb. IŁOW SKI tel

4 ,TR YBUNA KĘDZIERZYŃSKIC H A Z O T Ó W ' Str. 4 Nr 5 ( 1166) Międzyrodoy Czeron y Krzyż D y g r e s j e Najażniejszy przepis J ę k sam ochodo ych s y re n nie ró ży nic dobrego. A lbo b ojo e ozy stra ż y m k n ą do p o żaru, a l bo policja kogoś ściga, a lb o k a r e tk a pogoto ia p ędzi do y p ad k u, za ału, zasłab n ięcia. C ia rk i ehodzą po grzbiecie. G łos sy ren y y ją c e j sam ochodzie d ocho dzący od stro n y z a k ła d u ró n ież b u d z i tr ogę. Coś stało? K toś u leg ł yp ad k o i. Może k to ś b lis ki. N ieda no zginął A zo tach ' czło iek (piszem y o ty m p o n i żej). P ra c o a ł firm ie leez y p a d e k zd arzy ł n a te re n ie za k ła d u. D óch la t b ra k o a ło m u do e m e ry tu ry. P ra c u ją k o m isje, z b ie ra ją d an e, y d a d z ą orzecze n ie o przyczy n ie y p a d k u. P o s ta n ą zalecen ia, k tó re m a ją nie dopuścić do p o d o b n y ch y p a d kó. A le czło iek i ta k n ie żyje. Czy m ógł żyć? W y d aje, że tak. N iezależnie od tego co u sta lą b a d a ją c y tę sp ra ę, Do raz k o le jn y tycz ny a m oże m ilia rd o y okaże. że przyczyną b y ła bezm yślność. A lbo iczej, b ra k u m ie jętn o śc i p rze id y an ia. Ja k o ś ta k d zi n ie sk ład a, że sp ra a c h b ezp ieczeń st a i h ig ien y p racy n a eo dzień n iezb y t p rz e j m u jem y. W y daje n am pod k re ś la m y d a je, że iem y co n a m grozi, gdzie u m iejsco io n e są n ie b e z p iec z e ń st a i ja k p rzed n im i b ro n ić. To je s t n as. My z ty m żyjem y. T y m cz a sem n ie je s t to nic innego ja k ru ty n a. N ie p o tra fim y zm ienić n aszego z a c h o a n ia n ie p a trz y m y iem y. To ja k ten k iero ca, k tó ry jed zie pod p rą d. a z a trz y m a n y przez p o lic ja n ta m ó i, że tu ta j za sze jeździło d ru g ą stro n ę. F a k t. A le od czo raj zm ien io n o o rg a n iza c ję ru c h u, p o sta io n o in n e zki. O n ich nie idzi. O n ie. A sk u tk i często są trag iczn e. M oż szkolić, p rzy p o m in ać, k a ra ć i... n ie ie le zm ienia. D laczego? Po ód je s t jed en i z a sad n iczy n ie m y ślim y. Bo przecież, p ra c u ją c y górze po in n i zabezpieczyć ot ór. Ale oni nie z racali u ag i czło iek a, k tó ry n iem al p o m ag ał im d em o n tażu k ra ty zab ezp iecza jącej. O n b y ł obok. nie z racali n a niego u agi. C zło iek, k tó ry za ch ilę spadł... zap o m n iał, za m y ślił. n ie z ró cił u agi... W iedział, że ta m tę d y m oż b ez piecznie p rzejść i... N a z ak ła d zie śró d ró żn y ch h a seł isi i ta k ie..m Y ŚLEN IE N A JW A Ż N IE JS Z Y M PRZE P IS E M BI-IP. C h ciało b y rzec ś ięte sło a, ty lk o ja k uczyć m yśleć. Wypadek N ieszczęścia chodzą po lu d ziach, n ie po ziem i p o iad a przy sio ie. T ylko że to nieszczęście nie m u siało zdarzyć, gdyby lu dzie, którzy do niego (zape n e b re s o jej oli) przyczy ni li, p o siad ali trro c h ę ięcej yo b ra ź n i i poczucia o d p o ied zia l ności za to co robią. D nia 18 lutego br. p raco n icy firm y K o tło m o n ta ż z S iem ian o ic Ś ląskich, y k o n u ją c y p ra c e rem o n to e, p ra g n ą c u łt ić sobie p rz e tra n sp o rto a n ie p e n y ch elem en tó k o n stru k c y jn y c h, zd jęli m e ta lo ą k a rtę p o d estu, n ie ro b iąc żadnego zabezpieczenia. T ak fa ta ln ie zżożyło, że z a tr u d n io n y tego d n ia p rzy obsłu d ze indy J a n J. la t 58 przeszed ł ła śn ie u p rzed n io po ty m pom oś eie. n im jeszcze sp o m n ian i p ra co nicy u su n ę li k rato n icę. W ra c ając drodze p o ro tn e j ty m s a r n im pom ostem, n ie spodzie ał (pra d o p o d ob n ie), że czyha n a niego śm ierteln a', ja k ok azało, p u ła p k a. J a n J. p rze ch odząc po m o stem, je d n e j se k u n d zie r u n ą ł dół z ysokoś ci p o ró n y a ln e j z 4 p ię tre m, u d e rz a ją c po d ro d ze o e le m e n ty kotła. G dy po k ilk u m in u ta c h d o ta rła m iejsce k a re tk a pogo to ia J.J. był n iep rz y to m n y, lecz da ał jeszcze ozki życia. Z m a rł późn iej po p rze iez ie n iu go do szpitala. T yle fak ty. P rz y czy n ę i o k o liczności y p a d k u b ad a sp e c ja ln a k o m isja. J a n J. by ł p ra c o n ik iem Z a k ła d u R em o n to eg o E n erg e ty k i z K ato ic. Co p ra d a ten trag ic z n y y p ad ek n ie obciąża b ezp o śred n io n aszy ch z ak ła d ó óle to n ie zm ien ia fa k tu, że n aszy m te re n ie m im o szystko zdarzył śm ie rte ln y y p ad ek Z g in ął czło iek. (l) Rada Klubu Mistrza Prezydium pod patrotem L u to e posiedzenie p re z y d iu m R K M poś ięcone było o m ó ie n iu d óch k e stii: oceny re a li zacji z ad ań ro k u u biegłego i sp ra o m o rg an iza c y jn y m. O osiąg n ięciach n aszego K lu b u M i strz a ro k u u b ieg ły m in fo rm o aliśm y n a bieżąco d la te g o też sp o m n ę ty lk o o n ie k tó ry c h sp ra ach. K lu b zdobył po ra z trz e c i ( łasność) p u c h a r za n a jle p szą działalność re g io n ie o pol skim. W n ajb liż sz y m czasie zos ta n ie on p rz e k a z a n y do Izb y T ra dycji. O rg an iz o a n o b a rd z o p o żyteczne, robocze sp o tk a n ia z k łu b a m i d z ia ła ją c y m i in n y c h za k ła d a c h. S p o ty k a n o z re s o r to y m i d y re k to ra m i n a sz y c h za k ład ó, gdzie p rz e k a z y a n o i ma bieżąco ro z ią z y an o p ro b lem y, p rzed k tó ry m i stoi firm a i m istrzo ie. K lu b u cze stn ic z y ł p ra c a c h R eg io n a ln e j R a d y K lu b u M istrza, b y ł m.in. sp ó ło r g a n iz a to re m sp o tk a n ia z R R K M K ato icach. T ra d y c y jn ie zo r g an izo an o sp o tk a n ie z m is trz a m i e m e ry ta m i. W sp ra a c h o rg an iza c y jn y c h z a sta n a ia n o p rze d e szy stk im n a d p rzy szło ścią ru c h u m i strzo sk ieg o i d alszą d z ia ła ln o ś cią k lu b ó m istrz a. Z m ian y, ja k ie zachodzą g o sp o d arce n ie sp rz y ja ją d ziałaln o ści n a szczeb lu k ra jo y m (p ry a ty z ac ja). N a leży k o n c e n tro a ć p rze d e sz y stk im n a d z ia ła n iu z a k ła d ach. T u ta j p o zo staje n a j ię c e j do zro b ien ia n a rzecz firm, k tó ry c h k lu b y fu n k c jo n u ją. P re z y d iu m o b ra d o ało p rzy k a ie, k tó re j fu n d a to re m b y ł H u b e rt K u rz e la, b y ły k ro n ik a rz RK M. H u b e rt y je c h a ł z k ra ju, a le n.ie zap o m in a o k o le g ac h z k lu b u, do k a y dołączy ł k a rtk ę z ży czen iam i d alsz e j e fe k ty n e j p ra c y. (a) Śiatoy ruch humanitarny H isto ria C zer onego. K rzy ża je s t h isto rią ro z o ju M ięd zy n aro do ego P ra a H u m a n ita rn e g o, a ta k ż e ściśle z iązan a z osobą jego t ó rc y H e n ri o u n la. Id ea CK zro d ziła n a p olu je d n e j z n a jb a rd z ie j k r a y c h b ite X IX., ja k a toczyła 24.VI.1859 r. pod S o lferin o. W oj sk a ło sk ie i fra n c u sk ie pod o d zą N a p o leo n a III y p ie ra ły z L o m b a rd ii a rm ię a u s tria c k ą d o odzoną przez F ra n c isz k a Jó z e fa I. Na p olu b it y p o zo stało ok. 40 tycy z a b ity ch i ra n n y c h. P rz y p a d k o y m ś ia d k ie m te go był 31 b a n k ie r i fin a n s is ta ge n e sk i H. D u n a n t. W strzą śn ię ty p rz e ra ż a ją c y m id o k iem ra n nych, p o zb a io n y ch ja k ie jk o l iek pieczy, a g itu je m iejsco y ch ie śn ia k ó i sp ó ln ie z n im i u d z ie la p ie r sz e j pom ocy c ie r p iący m żołnierzom. O rg a n iz u je p rze o żen ie ich z pola b it y do kościoła i o k o liczn y ch dom ost. D zięki jego sta ra n io m z o stają z o ln ien i z nie o li le k a rz e, aby m ogli udzielać fach o e j p o m o cy ra n n y m. To szystko co i dział D u n a n t n a p o b o jo isk u po zo sta iło n ie z a ta rty ślad jego u m y śle i p o g ląd ach. P isze, po po ro c ie do Geney. W sp o m n ie n ie S o lfe rin o. T a strz ą sa ją c a o p o ieść z ru sz a i m o b ilizu je szerok ie rzesze czy te ln ik ó. W ró żn y ch m ia sta c h E u ro p y t o rz ą " och o tn icze k o m ite ty, m a ją ce n a celu p ielę g n o a n ie r a n nych i c h o ry ch. W G en e ie po s ta je tz. K o m ite t P ię c iu. Po czątk o o p rz y jm u je z ę M ię d zy n aro d o eg o K o m ite tu P o m o cy R a n n y m i C h o ry m Ż o łn ie rzom. Od ro k u 1875 nosi z ę M ięd zy n aro d o eg o K o m ite tu C zer onego K rzyża. 22 sie rp n ia 1864 r. g en e sk im ra tu sz u pod p isa n a z o sta je K o n en cja o po lep szen iu losu ra n n y c h i ch o ry ch a rm ia c h c z y n n y c h. K o n en cję p o d p isa li p rz e d sta ic ie le 12 p ań st. T a k ie b yły p o czątk i, chociaż i c ześn iej zleźć m oż p rz y k ła d y d ziałaln o ści h u m a n ita rn e j. D otyczy to z a ró n o tr a k ta tó głoszących p o trz e b ę n ie sien ia po m ocy ra n n y m i ch o ry m ż o łn ie rzo m bez zg lęd u n a ich n a ro do ość; ja k ró n ie ż u d z ie la n ie pom ocy p o trz e b u ją c y m n a polu alk i. Z n ak C zer onego K rzyża p o ja ił n a o p a sk a c h służby sa n ita rn e j i n a a m b u la n sa c h ju ż czasie o jn y a u s tria c k o -p ru sk iej 1866 r. S ta je on sym bólem o c h ro n y i pom ocy d la of ia r k o n flik tó zb ro jn y ch. Z n ak C zer onego P ółkżyca został po ra z pier szy zasto so an y 1877 r. przez T u rk ó. O d tego czasu szy stk ie sto a rz y sz e n ia k ra jó m u z u łm a ń sk ic h p rz y jm u ją n az ę i z n ak C zer onego Pół kżyca. W 1906 ro k u M K C K o p ra c o u je ro zszerzo n ą e rs ję k o n e n cji z 1864 r N o rm u je o n a m. in. e id en c jo n o a n ie ra n n y c h i cho ry c h, y m ia n ę in fo rm a c ji o nich, o c h ro n ę zn ak u C zer onego K rzy ża o ra z ro zszerza s e d z ia ła n ie p e rso n el CK p o m ag ający oj sk o ej słu żb ie zd ro ia cięż k ie j i o fia rn e j p racy. K o n e n. a po iększa ró n ież z a k re s d zia ła ń rzecz ra n n y c h i cho ry ch. W ty m czasie p o sta je te ż p r a o h ask ie, z an e ró n ie ż p r a em ojny Są to m. in. k o n en cje h ask ie z 1899 i 1907 r. O gólnie m ó iąc je s t to p ra o hu m a n ita rn e, dotyczące p ro a d z e nia d z ia ła ń o jen n y ch. K o n en cje g en e sk ie c h ro n ią zaś o fia ry k o n flik tó zb ro jn y ch. 27 lip ca 1929 r. p rz y ję ta zo staje k o n en cja zn a n a pod n az ą k odek su jeń có o jen n y ch. W 1949 r. u ch alo n o M iędzyrodo e P ra o H u m a n ita rn e. Są to czte ry k o n en cje: o p o lep szen iu losu ra n n y c h,i ch o ry ch a rm ia c h czynnych, o p o lep szen iu losu r a n n y ch, ch o ry ch i ro zb itk ó sił zb ro jn y c h m orzu, o tra k to a n iu jeńcó i o o ch ro n ie osób cy iln y ch podczas o jn y. X X M ięd zy n aro d o a K o n fe re n c ja C zer onego K rzyża, ja k a o d b y ła 1965 r. W iedniu p rz y ję ła 7 P o d sta o y ch Z asad C zer onego K rzyża. S ą to: 1. H u m a n ita ry z m. M ię d z y n aro d o y R uch C zer onego K rzyża, zrodzony z tro sk i o n ie sien ie pom ocy ra n n y m polu b it y bez czy n ie n ia ja k ie jk o l iek m iędzy n im i ró żnicy, p o d e jm u je zaró n o n a płaszczy źn ie m ię d z y n a ro d o e j, ja k i k r a jo ej y siłk i celu zap o b ie g an ia e szelk ich o k olicznościach cierp ien io m lu d z k im i ich łag o dzenia. Z m ierza do o ch ro n y ży cia i zd ro ia o ra z za p e n ie n ia p o szan o an ia godności czło ieka. P rzy czy n ia do zajem n eg o zro zu m ien ia, p rz y ja ź n i i sp ó ł p ra c y o ra z tr a łe g o p o k o ju m ię dzy sz y stk im i n a ro d a m i. 2. B ezstronność. R uch nie ni ża d n e j różnicy ze zględu n aro d o o ść, rasę, yznie, zycję społeczną lu b przekon p o lity czn e; z a jm u je yłą n ie n iesien iem pom ocy cierpi cym i słu żen iem n ią pie szym rzęd zie y p ad k ach ń szczęść czyniących je j potrą n a jb a rd z ie j n ag ląc ą. 3. N e u traln o ść. W celu zac a n ia p o szechnego zaufa R uch p o strz y m u je od ud łu d z ia ła n ia c h zbrojnych, ta k ż e k a żd y m czasie ud ziału sp ra a c h n a tu ry lity czn ej, ra so e j, re lig ijn e j filozoficznej. 4. N iezależność. R u ch korzy z niezależności. Sto arzyszę ro d o e, służąc pom ocą dzom s ego k ra ju ich dział nośei h u m a n ita r n e j i podlegaj' p ra u o b o ią z u ją c e m u p a ń st ie, p o in n y rónoczes k o rz y sta ć z sam odzielności z a la ją c e j im za sze n a dziaj n ie zgodne z P odsta o ym i sa d a m i R uchu. 5. D obro olność. Czer K rzyż je s t r u ch em niosącym m oc d o b ro o ln ie i bezintere' nie. 6. Jed n o ść. W k ażd y m st ie m oże d ziałać ty lk o j sto a rzy szen ie CK lu b CP. inno ono być o t a rte dla >,v stk ich i o b ejm o ać s ą dzia nością h u m a n ita r n ą terytoń całego k ra ju. 7. P o szechność. M iędzyr y R uch C zer onego Krzyża C zer onego P ó łk ży ca, rego łonie sz y stk ie stoarzy n ia m a ją ró n e p ra a i b # zek z a je m n e j pom ocy, jest chem po szechnym. Z asad y te o d z iercied lają i C zer onego K rzyża, k tó re i r u ją d z ia ła n ia lu d zk ie zmier cę do n iesien ia pom ocy ezło ko i n a jb a rd z ie j te j pomocy trz e b u ją c e m u. J a k b a rd z o ś ia t cen i i tor je d ziałaln o ść M iędzyrodo R uchu C zer onego K rzyża, śv czą fa k ty p a ro k ro tn e g o przy n ia n ag ró d p o k o jo y ch N M K C K o trz y m a ł je lat' 1917, 1944 i 1963, L iga Stóa szeń CK i C P 1963 r. W: też p a m iętać, że po ra z pi szy p rz y z n a n ą n a g ro d ę Nobla trz y m a ł 1901 r. t órca C zer onego K rzyża Henri n a n t. Słonik racjolny Hugo Steinhaus G ra, k tó r ą to ta liz a to r. p rz e g ra ł H itle r S z u k a n ie n a izycie 00 kan ie. P e n sja y k ład o cy m a rk siz m u T e le g ra m z b ie g u n a północnego ieczysta re n ta od K a p ita łu. sy g n ały m orsa. M a te ria ł n a d a m sk ie pończochy jed - ab ik. B ard, co śp ie a p ię k n ie j n iż ' b a rd z i n a jb a rd z ie j. T ak a, co o b u rz a n a b ig am ię o bużo. K o b ieta p ro p o n u ją c a sp ó ln ą k ą p ie l u odzicielka. F ira n k a, zza k tó re j p a trz y o d ź ie rn y p o rtie ra. T ak i, co p rzez p o m y łk ę d a razy ożenił bigam oń. G en iu sz g en i już. F a rb a, k tó r ą m alo a li aort. łosy tru c ic ie le k eneckich ty c ja n e k p o tasu. Im b ry c z ek, z k tó re g o k a a n ie ciek n ie n ie ciek a y. W ielce lu b ią c a h asać s e k to ro a sn agni-fika. P o ra d n ik d la ręczn ik. sa d y stó A m o raln e bó st o C e lib a t k o g u tó k a p ło ń si o. Mała czar kaka. Załatianie spra honoroych Hasło ieku maszyn ząb za ząb. białą bronią szablon. T aki co m dleje przy kaniach slaby kierze. Produkt d zac o j ódzia m si/n c k. Amor, Daleka anemicz kuzyorka niedokre. Miłość FUo do Zosi fik a m in iia. ^ C iąg dalszy si

5 Str. 5 TRYBUNA KĘDZIERZYŃSKIC H A Z O T Ó W Nr 5 ( ) BÓG DAŁ DZIECKO KTO NA DZIECKO? Sądy nie dążają za inflacją I czono p ro d u k c ję ozó. " W obiektyie.t K A " Zima przycisnęła. N ie da ukryć, że już tro szk ę odz yczaiiiśmy od siarczy sty ch i d iu - got r a ły eh m rozó. Z m n ie jsz y iy, m o m e n ta m i d ra m a ty c z n ie d o sta y gazu. W efek cie o g ra n i- C iężko p ra c u je ta m oczy iście gdzie m oż. N iek tó re ro b o ty, szczególnie b u d o la n e trz e b a było p rzer ać. A le za to ja k ie idoki... F o to : B. R o g o sk i M uszę y ja śn ić, n ie b ędzie to p e łn a in fo rm a c ja,. p o n ie aż do ta rc ie do o d p o ied n ich d an y ch, o k azało bardzo tru d n e. P rzed sta ic ie le y m ia ru sp ra ie d li ości ro z ta c z a ją p rzed d z ie n n i k a rz e m p ra g n ą c y m dotrzeć do p ęczn ie ją c y c h od d o k u m e n ta c ji szaf sąd o y ch zasłon ę ta je m n ic y słu żb o ej i sąd o ej. Z ty ch łaś n ie po odó n ie m ogę przy to czyć ilości p ro ad zo n y ch a k tu a l n ie sp ra sąd o y ch, dotyczących p o stę p o a n ia sądo ego o p rz y z n a n ie lu b p od yższenie zasił kó a lim e n ta c y jn y c h. S ąd ząc po ilości zy an y ch stro n o ra z to czących k ażdego d n ia ro z p ra inp. 7 lutego było ich o k an d zie 17) ich liczba m usi być zczn a. G dyby tę liczbę po m nożyć p rzez ilość dni roboczych (bez sobót), m ielib y śm y p rz y b li żoną liczbę sp ra, z n a jd u ją c y c h H I W ydziale S ą d u R ejono ego d la N ie letn ich i R odziny K ę d zierzy n ie-k o źlu. N ie u leg a ątp li o ści, iż g ał to n e n a sile n ie in fla c ji p ie r sz e j poło ie ro k u ub ieg łe go spo o d o ało la in o y n a p ły n ioskó do S ąd u R ejono ego o ro z p a trz e n ie i p o d n iesie n ie za siłk u a lim e n ta c y jn e g o. S tą d o g ro m n y z ro st ilości ro z p ra i prze od ó sąd o y ch, a ta k ż e y d łu ż a n ie o k re s u y czek i a n ia n io sk o d a có n a zap ad nięcie y ro k u i o stateczn e y eg zek o an ie n ależ n y ch a lim e n tó. B y ało, że o k re s te n y d łu żał do k ilu n a s lu m iecy a n a e t k ilk u lat. W n io sk o an a p ie r o tn ie sur o pod yższenie yso k o ści a lim e n tó sk u te k szybkiego o b n iż a n ia arto ści złotego m u sia ła być to k u po stę p o a n ia sądo ego k o ry g o a n a i p od yższa. T ru d n o d o k ła d n ie u sta lić ja k im sto p n iu o e n a d m ie rn e y d łu ż a n ie to czących p rz e odó i y c zek i an ia n a pod yższenie ( m ocy y ro k u ) y sokości z a siłk u a lim e n ta c y jn e g o ypłynęła in fla c ja złotoski, a ja k im sto p n iu n ied o ład o rg a n iza c y jn y, n ie d o s ta tk i o b sa dzie k a d ro e j sądó ok ręg o y ch, czy raczej y d ziałó z a jm u ją cych ty m i sp ra a m i. T ak czy o ak są d y n a ta k ie la in o a n a sile n ie i sp ię trz e n ie n ap ły u no ych n io sk ó o p o d yższenie a lim e n tó n ie były p rzy g o to an e. W raz ze s p a d k iem in fla c ji sy tu a c ja uległa n>ie z n aczn ej popra ne i p e n em u u n o rm o a n iu. S ą to je d n a k n a jcz ęściej p rz y p a d k i z in y n ien ależy teg o fu n k cjono anda poczty, z niem o żli o ści o d sz u k a n ia i u sta le n ia a d re su z a m iesz k a n ia poz anego lu b też ja n e g o i złośli ego u c h y la n ia od p ła c e n ia zasądzonych a lim e n tó. G łó nie p rzez ta tu sió (czasem tak że przez m a m u s ie ), k tó rz y zap o m n ieli, że k ie d y ś p rzez p rz y p a d e k stali m im o o ln y m i ro d zicam i. N ie z ale żn ie od przy czy n, s k ła d a ją cych n a n a d m ie rn e p rz e d łu ż an ie o cz ek i a n ia n a e r d y k t sąd o y, d ziała ono siłą rze czy k o rzy ść osoby p o z an ej i zo b o iązan ej do ś iad czen ia a lim e n ta c y jn e g o, a ze szkodą i f s tr a tą d la osoby (głó nie d zie ci) d o chodzącej s ych p ra o p o d yższenie ysokości ś ia d czenia. R e a ln a a rto ść złotó ki ciągle sp a d a (np. sty czn iu 1991 do g ru d n ia 1990 r. sp ad ła o 12 proc., a to ozcza, że arto ść 100 tys. zl ty lk o c ią g u m iesiąca zm a la ła o 12 tys. zł) i sądy po p ro stu nie n a d ą ż a ją. Im d łu żej p rze ciąga s p ra a i o d lek a zap ad n ięcie y ro k u, tym m n iej re a ln ie m usi płacić ze sta le b ądź co bądź ro sn ący ch zaro b k ó ó tro sk li y ta tu ś n a s o je czę sto g ło d u jące pociechy, n ajcz ę ściej y ch o y an e i u trz y m y an e przez sam o tn e m atk i (rza dziej ojcó ). B y ają częste p rzy p a d k i, że ojciec plącący a lim e n ty zm ien ia m iejsce p racy i a d re s za m ieszk an ia, u siłu ją c u tru d n ić y m ia ro i sp ra ied li o ści ez a n ie n a ro z p ra ę sądo ą lub y e g zek o an ie zasądzonego y ro k u. Z d a rz a ją p rz y p a d k i, że tro sk li y ta tu ś zap o m in a ją c y p ła c e n iu a lim e n tó n ag le y b ie ra n a zag ran iczn y z a ro b e k i z n ik a z pola id zen ia ścig a ją c e j go rę k i sp ra ied li o ści. S ądy i ko m o rn icy d z ia ła ją c y in te re sie p oszk o d o an y ch i in te re sie p rz e s trz e g a n ia p ra a n a p o ty k a ją iele tru d n o ści. N ie je s t ięc dziełem p rz y p a d ku, że z ro zb ity ch rodzin, gdzie n a u trz y m a n ie n ie m a śro d k ó lu b p łaci n ie re g u la rn ie i n ie p ełn ej ysokości, y odzą dzieci (częściej je d n a k sa m o tn e m a tk i) y ciąg ające rę c e po sp a rc ie i ja łm u żn ę. M atk i p ro sząee o pom oc o d d ziałach P C K, p a ra fia c h, b iu ra c h o p ie k i so c ja ln e j itp. Po p ro s tu n a e t p rz y z n an y przez ZUS zasiłek n ie s-ta~ cza n a js k ro m n ie js z e u trz y m a nie dzieci i licznych rodzin. O czy iście, b y a ją też p rz y p ad k i, że osoby p łacą ce za siłk i n a s o je dzieci z po p rzed n ieg o m ałż e ń st a lu b dzieci n ie ślu b n e, n ie m ogą sp ro sta ć n iek ied y y g ó ro an y m o bciążeniom a lim e n ta c y jn y m. Z d a rz a to z łasz cza, gdy płacący ś iad czen ia a łi m en tacy jn e p o sia d a ją c u tr z y m a n iu ła sn a liczn ą ro d zin ę t r a ci n a g le p racę, ulega y p a d k o i i zm uszony je s t p rzejść n a re n tę in a lid z k ą lub zasiłek d la bezro b o tn y ch. D latego też sędzio ie i ła n ic y sądo i to k u p ro ad zo n y ch prze o d ó sąd o ych s ta r a ją u stalić sta n m a te ria ln y obu s tro n i sto su n k u do tego sta n u u sta lić ielkość ś iad czen ia a lim e n ta c y jn e g o. O d ra sty c z n y c h i złośli ych ręcz p rz y k ła d a c h u c h y la n ia od p ła c e n ia ś iad czeń a lim e n ta cy jn y ch n a łasn e dzieci, m oż by n a p isa ć iele a rty k u łó, po d ob n ie ja k o - ręcz d ra m a ty c z n e j s y tu a c ji ielu ro z b ity c h r o dzin i sam o tn ie u trz y m u ją c y c h dzieci m a tk a c h. W ątpię, czy m o gą one po ru szy ć su m ien ie o ych ta tu sió z p rz y p a d k u. W szak dalszy m ciągu p rz e k o n a n iu ielu lu dzi p ra d z i e je s t st ie rd z e n ie, że K ogo P a n Bóg st o rzy ł, tego n ie u m o rzy ł. A ja k y g ląd a n ag a rzeczy istość? W. L U L E K Opoiadanie U t ó r n a g ro d z o n y k o n k u r sie O p olskiego T o a r z y s t a K u ltu r a ln o - O ś ia to e g o, W y d z ia lu K u l t u r y i S z t u k i U rzęi, d ii W o je ó d z kieg o, i red a k c ji T r y b u n y O p o ls k ie j dla n ie p r o fe s jo n a lis tó. U m arły dom sam otności W cie p ły m s z la fro k u n a rz u c o n y m n a ra m io n a, czła p iąc p o ra n n y m i p a n to fla m i, P a u lin a po d eszła z o ln a do o k n a, od k tó reg o ia ło listo p a d o y m chłodem. M ocując z n ie s p ra n y m zam kiem, z tru d e m d o m k n ę ła z a c in ającą k a te rę. O p ie ra ją c d łonie p a rap ecie, e stch n ęła z ulgą. T ego jesien n eg o ra n k a niósł z og ro d u m elan ch o lijn y sm u te k, p rz y p ra ia ją c y o n o stalg ię za m in io n y m latem. S p o g ląd ała z a sm u co n a g łąb ogrodu. J e s ie ń n a d o b re z a ła d n ę ła m ały m sk ra k ie m p rz y ro d y, leżący m b u r ą p ła c h tą n a p rz e c i ko ok. W p lą ta n in ie gałęzi (Dokończenie str. G)

6 TRYBUNA KĘDZI ERZYŃSKiCH A Z O TÓ W " s tr. 6 O PO W IA D A N IE (D okończenie ze str. 5) d r z e o oco ych i k rz e ó ozd o bnyeh b ieliły k ro p e lk i p o ra n n e j rosy, zam ie n io n e p rzez je s ie n n e p rzy m ro zk i k ry s z ta ł k i lodu. W cały m dom u p a n o a ła p rz y g n ę b ia ją c a cisza. T ylko za ok n em z cich a p o g izd y ał k o n a ra c h ogrodo ych d rze je sie n n y iatr, k tó ry u p a rc ie u g a n ia ł za liśćm i po g rz ąd k a c h tr u s k a e k z aro sły ch ch a stam i. O Boże, jak i te n ogród za n ie d b a n y z m a rt iła po ra z k tó ry ś P a u lin a. W ik to r z c a łą pe nością by g n ie ał, gdyby m ógł to zobaczyć. O n tak b ard zo d b ał o czystość i p o rz ą dek. N ikt ju ż n ie chce pom óc z żalem głosie cią g n ę ła P a u lin a s ój m onolog. D zieci do m n ie nie p rz y je ż d ż a ją. A i n a j bliżsi sąsiedzi c a łk ie m o m n ie za p o m nieli. P a u lin a znó spój rż a ła g łąb ogrodu. T am, opo d a l u sch łej jab ło n i, ste rc z a ła po ła m a n a ła k a. G dy b y ła n o a m ia ła k o lo r zielony, je j u lu b io n y ko lo r n adziei. T e ra z p rz e d s ta ia ła żało sn y idok. W ciąż y d a a ło jej. że było to czo r a j. W ik to r ła śn ie zro b ił no e og rodzenie, posadził k ilk a k rz e ó róż, a u stro n n y m m ie j scu zasadził k rz e ja śm in u. C za sam i siad y ali n a zielono p o m a lo a n e j ła ce, g a ęd zili o ró ż n y ch sp ra a c h i y d a rz e n ia c h, sp o g ląd ali n a g rz ą d k i z zieloną p ie tru sz k ą lu b s a ła tą, czasam i m ilcząc o dpoczy ali. P a u lin a n a j b a rd z ie j lu b iła ciepłe, lip co e ieczory, gdy zach o d n ia część n ie b a p ło n ęła sło n eczn y m b la sk iem. W' te j łu n ie b la s k u zacho d zącego sło ń ca było coś s p a n iałeg o, czego n ie u m ia ła o k re ślić sło a m i,- a co y d a ało je j n a d y ra z sp a n ia łe i god n e u ie lb ie n ia. C zasam i sp o g lą d a ła o k n a s ojego d o m u, k tó ry c h złociło i p ło n ęło od b ite ś ia tło. P e n eg o ra z u aż k rz y k n ę ła z p rz e ra ż e n ia, sądząc, że dom s ta n ą ł p ło m ien iach. Od ty c h sp o m n ie ń ja k b y tr o c h ę p o ja śn ia ło ogrodzie i z ro biło o d ro b in ę eselej. Z a ję ta s oim i m y śla m i n a e t n ie z au a ż y ła że n a g łó n ej a le jc e o g ro d o ej u sia d ło sta d o ró b li. W k ró tce sp a d n ie śn ieg i n a d ejd zie zim a p o m y ślała. N a d e jd ą tr u d n e czasy d la p tak ó, leśn ej z ierzy n y i sta ry c h, s a m o tn y c h ludzi. P a u lin a z a u a ży ła, że ró b le ro z p ro szy ły po całe j d ługości o g ro d o ej a lejk i p o sz u k i a n iu p o ży ie nia. J e d e n z p ta sz k ó y ró ż n ia ł szczególną z ad zio rn o ścią i ag resy n o śc ią obec in n y ch. Pod s k a k i a ł śm ieszn ie, sro ży ł p ió r ka, a ta k o a ł p o b ra ty m c ó i za b ie ra ł im zn alezio n e o k ru ch y. Z u p e łn ie ja k śró d lud zi p o m y śla ła P a u lin a. T e n z c a łą p e n o ścią p o rad zi sobie zi m ie i n ie b ędzie gło d o ał po ie d z ia ła głośno. O d k ąd P a u lin a p o zo stała sa m a d u ży m dom u po śm ie rc i m ęża i n ie o c z e k i a n y m y jeźd zie I ony, często roz m a ia ła głośno sam a z sobą. Nie k ie d y m ia ła ta k ie raż e n ie, że p o k o ju są sia d u ją c y m z k u c h n ią siedzi głęb o k im fo te lu W i k to r. B rr... J a k tu s tra s z n ie z im no rz e k ła P a u lin a, k ła d a ją c rę c e sze ro k ie rę k a y sz la fro k a. T rz e b a p iecu n a p a lić. N ie m a sen su oszczędzać ęg la i m a r znąć te j zim n icy. P rz e d d o m a la ty p rz y p o m n ia ła sobie sp ad ło tro c h ę śn ieg u i l i sto p a d z ie zaczęła czesn a zi m a. C zu ła c a łk ie m d obrze, ięc n ie o b a ia ła n a d e jśc ia m rozó. I o n a liście zap o ia d a la p rz y ja z d n a W szy stk ich Ś ięty ch. P ó źn ie j o k azało, że m u si p iln ie y je c h a ć służbo o do C zech o sło acji Z te j 'z a g ra n ic zn e j p o d ró ży p a d ła do dom u n a k ilk a godzin. P rz y jrz a sz y je j p rz e d p o k o ju aż p la s n ę ła d łon ie z ra ż en ia. D zie czyno, coś ty n a sie b ie ło ży ła? W y g ląd asz ja k s tra c h n a róble. A leż m am o, p rz e sta ń. To je s t n a jm o d n ie jsz a k re a c ja. N ie je stem d zie czy n ą ze si i n ie m o gę n a sieb ie k ła d a ć b yle ja k ie j k ieck i. M am o, z ro zu m, p ra c u ję b a rd żo a ż n e j, k u ltu ra ln e j in s ty tu c ji. N ie y o b ra ża sz sobie ja k ie z a g ra n ic z n e c u ch y u b ie r a ją m o je k o leża n k i. G ło a p u ch n ie. No p e nie. S k ą d m ogła ie dzieć. N igdy życiu n ie z a jm o a ła m o d ą an i stro ja m i. N ie m ia ła n a to czasu an i pien ięd zy. Z a rio a n y ś ia t, z a rio a n i lu d zie rz e k ła, m a c h n ą szy z lek c e a że n ie m dło n ią. Nr 5 (1166) Nieszczęścia 1990 roku W jed n y m z y d a a n y c h przez ONZ b iu lety n ó u k a z a ły d a n e dotyczące n a j ię k sz y c h nie szczęść, ja k ie y d a rz y ły 1990 r. S ta ty s ty k a ta n ie o b e j m u je ludzi, k tó rzy zg in ęli s ta r ciach zb ro jn y ch. N a p ier szy m m ie jsc u z n a jd u je u b ieg ły m ro k u trz ę s ie n ie ziem i Ira n ie, k tó re m iało 7,7 st. sk ali R ic h te ra i spo o d o ało p od 50 tys. o fia r śm ie r teln y ch. (P rzy p o m in a, że C h in a ch i976 r. zginęło 250 tys. ludzi). N ieco p ó źn iej trz ę s ie n ie ziem i n a F ilip in a c h spo odo ało 16 lipca ok o fiar śm ie rteln y ch. N aj ięk sza tra g e d ia czasie, p ielg rzy m ek do M ekki y d a rz y ła zeszłym ro k u. k ied y 50 tys. p ielg rzy m ó p ad ło p a n ik ę tu n e lu p ro ad zący m do ś iętego m iejsca. Z a tra to a n o śm ie rć osób. N aj ięk sza k a ta s tro f a yda rz y ła P a k is ta n ie zd e rz e n iu pociągó osobo ego i toa ro ego. Z ginęło 300 osób. W ka ta s tro fa c h lo tn iczy ch ym ienia n a o ier szy m m ie jsc u rozbi cie sa m o lo tu B oeing 707. li n ii k o lu m b ijsk ie j, k tó ry uległ \vv p a d k o i N o ym J o r k u z po«i odu b ra k u p a li a. Z ginęło 73 osoby, a ra n n y c h zostało 85. N a j ięcej o fia r p o ch ło n ął poi ża r n a p ro m ie p a sa ż e rsk im Scan d y n a v ia n S ta r. Ś m ierć poniosło 158 p a sażeró n a 500 podróżują cych. N aj ięk sza k a ta s tro f a górnicza y d a rz y ła Ju g o sła ii. Na s k u te k za n ie d b a ń tech n iczn y ch i k o n se k e n c ji y b u ch u m eta n u zginęło 180 górnikó. B urze i h u ra g a n y b y ły przy czyną n a j ię k s z e j tra g e d ii In diach. Z ginęło 500 osób, tysiące odniosło o b rażen ia. S tr a ty m ate ria ln e b yły olbrzym ie. D rugi co do ielkości ta jf u n d o tk n ą ł Fi lip in y. U śm iercił 140 osób. W. L U L E K V (D o koń czenie n a s t ę p n y m num erze) H erbata Pij to zdroie Z m ieniła struktura kupujących..azoto e ozy. Ostatnio prze ażają sam ochody dużych odbiorcó Spółdzielni Produk cyjn ych i P ań st o ych G osp od arst Rolnych. Foto: B. R ogo ski kąspolityka-seks-kultura ażik W yznia z d ra jc y S ta n is ła a Z a iślań sk ieg o to y iad -rz e k a z W łodzim ierzem S o k o r s k im, k siążk a jeszcze ciep ła, u k azała lu ty m br., a ro zm o ę zakończono listo p ad zie ;90. N ie jest to z p e n o ścią d o k u m en t. k tó ry m o p rą h isto ry cy s oich b ad an ia c h. W arto k sią ż k ę tę je d n a k przeczytać choćby z tego zględu, że u b y łego szefa R a d io k o m ite tu, byłego m in is tra k u ltu ry czy byłego sze fa Z B ow id -u, te trz y sfe ry ż y cia z a a rte ty tu le p rz e p la ta ły przez całe życie. I e sp o m n ia n e j książeczce je s t tego szystkiego po tro ch u. A, że sp ó ła u to r przez całe p ra ie so je życie uczestn iczy ł fu n k c jo n o a n iu szczytó W ł a r U v _ je to ty lk o s oistego sm a k u czy ta n iu. P oniżej k ilk a c y ta tó z k siąż k i: o lu d ziach i sp ra a c h. A ie P a n k to by ł je d n y m z n a j ię k s z y c h p ija k ó, ja k ic h p o zn ałe m? G e n e ra ł Ś iercze sk i. Jeszcze I A rm ii W P zachodził d o m o jej ziem ian k i i z a b ie ra ł rai sp iry tu s, k tó ry p rzech o y ałem. D o sta aliśm y te d y p rzy d ział pół litr a d zien n ie: n ie b y łem sta n ie ty le ypić, ale je m u b y ło m ało, ięc p rzy ch o d ził i po m ój... M yślę, że Ś iercz e sk i du żo p ił ró n ież z po odu p e n y ch k o m p lek só i y rz u tó su m ie n ia. Był przecież oficerem NKW D, z ra m ie n ia k tó reg o p e łn ił s oje fu n k c je n a jp ie r u b o k u gen. B o rodino C h ich, a p ó źn iej H iszp an ii, i ciąży ła n a n im o d po ied zia ln o ść za y ro k i n a poi sk ich K P P -o c a c h z B ry g ad M ię d zy n aro d o y ch... P ro p a g a n d a u c z y n iła go czło iek iem, k tó ry k u lo m n ie kłan iał... O szem, n ie k ła n ia ł, a le zgi n ą ł sta n ie n ie trz e ź y m, co ie le y ja ś n ia....podobieńst o m iędzy W ałęsą i G o m u łk ą? O, b a rd z o iele jest p o d o b ień st. P o p ier sze to są p ra d z i i ro b o ciarze i a u te n ty c z n i działacze ro b o tn iczy. Z ty m. że G o m u łk a b y ł b a rd z ie j d ziałaczem re o lu c y jn y m, a W a łęsa je st re o lu c y jn o -n a ro d o y i ch rzęści ja ń s k o -d e m o k ra tyczny. O b a j u ja n ili te ż p o t o rn y k o m p lek s in telig e n c k i. T a a a a tu r - niczość W ałęsy, te jego rzaski... G o m u łk a też d a rł i d a d n i p ó źn iej p rz e p ra sz a ł, jeśli kogoś z y m y ślał. N ie, n ie b y ł m ści y, p rz e c i ie ń st ie do B ie ru ta czy M inca. A le ja k ściek ł, to czło iek m y ślał, że p o tra fi z a bić. L ech u i W iesła często k a leczyli też języ k p o lsk i to ich k o le jn a sp ó ln a cecha. P oza ty m sądzę, że W ałę sa ta k ja k i G o m u łk a chce być p odobny do P iłsu d sk ieg o... Ich re a k c je n ie ą tp li ie m a ją c h a ra k te r k la so y. M yślę, że i pod zględem e ro ty cz n y m n ie iele różnią. W p ra d zie G o m u łk a n ie m ia ł ty lu dzieci, ale m y ślę, że to n ie jego in a, ty lk o żony Z ośki, k tó ra do ro b ie n ia dzieci a b s o lu t n ie n ie n a d a a ła ".... Ja ta k n a p ra d ę, to sz e l k ie n a d z ie je n a lep szą P o lsk ę po k ła d a m lu d z iac h m ło d y ch. L i czę n a n ich i n a d u p y p o lsk ich d zie cząt, k tó re nie d a d zą n am zg in ąć ja k o n aro d o i. N iech P a n n ie o b ru sz a i czasem tego n ie k a su je. To będzie d o b ra p o in ta... K a a czy h e rb a ta, co pić te n y b ó r b re pozorom ca le n ie je s t o b o jętn y dla zdro ia. I n ie iele p ra d y z a ie ra ją roz p o szechnione opinie, że h e rb a ta je s t szk o d li a d la zd ro ia. D la k ieszeni m oże i o szem, lepsze g a tu n k i h e rb a ty droższe są od k a y, to fa k t. S o ją d ro g ą s ta je m y co raz b a rd z ie j n a ro d e m k a oszy. A le też k a y n a r y n k u n ie b ra k u je. T y m czasem FA O.(O rg an izacja W yży ienia i R ol n ic t a p rzy ONZ) y sto so ało a p e l do m łodzieży całego ś ia ta z a le c a ją c y picie ięk szy ch, niż d o ty chczas ilości h e rb a ty. A pel o p iera n a y n ik a c h badań zespołu ek sp e rtó, k tó rzy zajęli A K O KĄTEM P ie r szy m, k tó ry podczas y b o ró n a zaszczytne sta n o isk o p o iedział, że chce być M arsza! k ie m S e jm u szy stk ich P o la- p ły em k o n su m p c ji popu-1 la r n e j uży k i zdro ie. Z d an iem e k sp e rtó z FA O her b a ta m a iele k o rz y stn y c h łaś ci ości. P o lecan a je st szczegól n ie dzieciom i ludziom starszym, u k tó ry c h y stę p u je niedobór flu o ru o rganizm ie. H erbata m oże też sk u te c z n ie zapobiegać p o sta a n iu n ie k tó ry c h noo t o ró, a ta k ż k e u o d p o rn ia or g an izm n a n ie k tó re schorzenia serca. N ie st ierd zo n o tom iast żad n y ch n e g a ty n y c h skutkó p icia h e rb a ty dla zdro ia. W re zu ltacie FA O zaleca ziększenie u p ra te j ro ślin y i zachęca do k o n su m p cji. m in io n y m 45-leciu, n iż dokoła II o jn a ś iato a), że to ruiny i trz e b a te n dom dop iero budo ać od sam y ch fundam entó. N iezależnie od tego jak im on: sta n ie z n a jd u je ( ruich p rzecież nie m ieszkam y), jest on n asz ojczysty, dom szystkich Po lak ó, a nie obcy i cudzy. I że by był n a p ra d ę b lisk i i kocha ny, m u si być dobrze urządzony, ła d n y i ygodny, i um eblo any m ąd rze, ed łu g szy ch gustó, oli i życzeń zd ecy d o an ej ięic We spólnym domu k ó b y ł prof. M ik o łaj K o zak ie icz. P o te m p re z y d e n te m szy stk ic h P o lak ó ch cia ł być gen. W ojciech Ja ru z e ls k i, a o sta tn io obiecy ał, że n im będzie L ech W ałęsa. A rty ś c i i d z ie n n ik a rz e często p o ta rz a ją slogan, że ży jem y ju ż e ła sn y m dom u. J ę d n i t ie rd z ą, że to dom so lid n y, b u d o a n y m ozołem P o lak ó ciągu 45 m in io n y ch lat, chociaż n iep o d o b n y do dom ó b u d o an y ch np. A m ery ce lub n a Z achodzie, in n i st ie rd z a ją ręcz (ja k to st ie rd z ił n ie d a no p re m ie r J.K. B ielecki, że ię cej zniszczenia d o k o n ała P R L szóści jego m ieszkańcó. I szy scy tego dom u m u szą być spół go sp o d arzam i, n ie zaś ed łu g po d ziału, że jed n i są gospodarzam i, a in n i su b lo k a to ra m i. Czy jed n a k ta k je s t ty m szym sp ó ln y m dom u? L ed ie te n dom n a p ra d ę o d zy sk aliśm y n a łas ność. a już zaczy dzielić jego m ieszk ań có n a gospodarzy, łaścicieli i su b lo k a to ró, Po la k ó p ie r sz e j i d ru g ie j kate gorii. A czy su b lo k a to rz y i Po- : lacy d ru g ie j k a te g o rii m ogą czuć sp ó łg o sp o d arzem spólne go dom u? (WL)

7 Nr 5 (1166) NASZ FELIETON Pisać i m ó ić m oż iele. Cza sam; jedk tz. suche fa k ty da ją ięcej do m y ślen ia n iż d łu gathfle ykłady. D latego też za pozńskim ty g o d n ik iem W p ro si Zamiast podajemy d ie tab elk i. W nioski tak zykle p o zosta iam y P a ń tfiwu. Oferty pracy: Inżynier b u do lany 1.5 3,5 min zł (spółka p ry a tn a ) Inżynier m ech a n ik 1,5 m in zi Inżynier ele k tro n ik 1,2 1,3 min zł Pranik 1,5 2,5 m in zi (rad c a prany) Ekonomista.(średnie y k ształce nie) 800 tys. 1,5 m in zł (Dokończenie ze str. 2) slycji. Chcem y ty lk o jed n eg o realizoać budo ę, k tó ra p o in r.a zrestrukturyzo ać p o lsk i p rze mysi chem iczny. B y łab y o istotnym ele m e n te m te j r e s tr u k turyzacji. T a in e sty c ja o t ie ra noe możliości, n ie ty lk o za krosie pali lecz ta k ż e sz e re gu środkó, k tó ry c h nie p ro d u kujemy bo nie m am y bazy. O ezekujemy, że ład ze ek ologicz ne określą a ru n k i n a ja k ic h bę cizie moż rozpocząć budo ę. Po alizie m oże ok azać, że TRYBUNA KĘDZIERZYŃSKICH A Z O TÓ W " Str. 7 G łó ny k go y 4 m in zł P ra c o n ik fizyczny 800 tys. zł K iero ca sam o ch o d u osobo ego 1,2 m in zł K iero c a sam o ch o d u ciężaro ego 1 5 m in zł M ech an ik sam ochodo y 2 m in zł B e to n ia rz 1,5 2 m in zł Ile z a ra b ia ją! (p en sja p o d sta o a; N au czy ciel 846 tys ty s. zł P ro fe so r tys. zł A d iu n k t tys. zl A sy ste n t tys. zł S p rz ą ta c z k a 460 tys. zł S alo a 536 tys. zł P ie lę g n ia rk a 942 tys. zł L e k a rz tys. zł A k to r 550 tys. 1,5 m in zł K u sto sz m u ze u m ty s. zł O p e ra to r k in o y ty s. zł D y re k to r y d ziału U rzęd u W oje ód-zkiego 2,3 2.5 m in zł Ś re d n ia U rzęd zie W oje ódz k im (poza k a d rą k iero n iczą) tys. zł O fic jaln ie z a ra b ia m y g ra n i cach m in im u m so cjaln eg o p o d a ją c ogół, p rz y o k azji p y ta ń o poziom zaro b k ó ty lk o p o d sta ę szeg o y n ag ro d zen ia. I to b y ło b y n a ty le. D o b ran o c P a ń st u. (azet) sp e łn ie n ie ich sp o o d u je ta k i z ro st n a k ła d ó in e sty c y jn y c h ty m p rzed z ię c iu, że ta n ie j Co jest grane? dzie sy tu a c ja, że m a m y ięcej d o la ró z e k sp o rtu niż z im p o rtu (d o d a tn ie sald o h a n d lu z a g ra - M iała być bramce. cić do n o rm a ln e j g o sp o d ark i to n ie p rzez re c esję lecz poprzez ro z ó j. W tedy okaże, że jeś- Półpra dy i realia będ zie k u p o a ć za g ran icą. W te dy n ie będzie re a liz ac ji. R odzi ty lk o pytan-ie, czy tr a ć b ę - K R Z Y Ż Ó WK A nicznego). N ie je s t to p rzecież sp ra n ie jsz e g o sp o d a ro a n ie lecz y n ik rece sji. A jeśli m am y ró li sam i n ie b ędziem y k re o a li ty c h pien ięd zy, to n ie s te ty tych p ro d u k tó (k tó re m ogłyby tu p o Za p ra id ło e ro z iązan ie k rz y żó ki n ag ro d y k siążk o e y ło so ali: Z y g m u n t D a idko K ę dzierzym -K oźle, u l. K o sm o n au tó 7/61 i A lfre d a S tro jn a K ęd aierzy n -K o źle, u i. 22 L ipca 2d/4. Po sta ać) n ie b ędzie m oż k u pić. N ie b ędzie za co. P o ta rz a m, po ra z k o lejn y, m ie sz k a m ra z z ro d zin ą K ę d zierzy n ie, je s te m z ty m m ia stem z iązan y i a b so lu tn ie je s te m z a in te re so a n y by tu ta j po lepszyło a n ie pogorszyło. U ażam je d n a k, że n ie k tó re ze sp o m n ian y ch y stą p ie ń są n ie po ażne. B ard zo ła t o je s t n e go ać, t ierd zić, że nie n ależy tego robić. A le co z a m ia n? D ziękuję za ypo iedź. A. H Y N EK od b ió r n ag ro d y p ro sim y do R ed ak cji, Poziomo: 1) o k ła d kosm ety czn y u k a z a n ia n u m e ru n a a d re s Re tarz, 5) g ra n a in stru m e n c ie d a k c ji z d o p isk iem n a k o p ercie C z y teln i smyczkoym, 11) o d łam y z n a,, K rz y ż ó k a. W śród nioy, 12) sp e c ja ln a b u te lk a do kó, k tó rz y n a d e ślą p ra id ło e pojó gazo anych, 13) k ie t ro z ią z a n ie k rzy żó k i rozloso a nik, gazon, 14) p o p rzed za lato, 15) n a zo stan ie n a g ro d a k siążk o a. suroiec do p rz e ró b k i n a p a p ie r, R o z iązan ie k rzy żó k i 17) sporządzanie m a p i a tla só, z n r- u 1/91 18) łączenie s.ię, p rzy leg an ie, 21) króloa k iató, 23) u ro czy ste Poziom o: strzem ię źli o ść, zię obieszczenie, odez a, 28) kofoie la zaręczo, 29) gleba, g ru n t, 31) tość, b la n k ie t, a n o m a lia, e k stra k t, żyi p rze ażn ie p a d lin ą, 32) ap n o, se k ta, te a tr, a lu m n, gos firmament, 33) ro ślin y u p ra ia n e p o d a rk a, ad o n is, Ilja, a ta k, a b dia ziar i słom y, 34) p rze le su rd, sake, lista, D rak ę, szron, pieniędzy z jed n ej in s ty tu c ji fi k acz, socha, a tra m e n t, p o d ie nsoej do d ru g ie j, 35) a k ty is czorek, y k o lejen iec, letn isk o, n a tu r a, em in en cja. P iono o: gacek, ziołolecznict o, Pionoo: 1) od aga, dzielność, e lita, isto ta, ć ia rtk a, bizon, s tra 2' jiększe z d rze ig lasty ch, teg ia, o ś ia ta, rin g, k as, płoć, 3l brak przestrzen i, m iejsca, 4) O ip a la c z, sek en s, k o rt, o kup. s tra a k c e p ta c ja, ab so l en t, pojemnik n a śm ieci, 6) tr a łe n ie ceniec, zalegalizoane pożycie m ężczyzny kloc, dy izjo n, sk a t, A d n a, dz o i kobiety, 7) je d n o stk a o rg a n iz a n ek, c h ru s t, oczko, H arle m. m essa, cyj z a tru d n iająca p raco n ik ó, sk er, re jo n. 8) ytór, yrób, 9) koszyk z ły R o z iązan ie k rzy żó k i ka lub ikliny, 10) d a r s k ła d a z n r- u 2/91 ny bóstu, 16) zły p rz y k ład, 19) nieżyt oskrzeli, 20) k a ra p ien ię ż Poziom o: grzyb, k o rd o n e k, r y stano iąca ro d z a j odszkod o a n.a, 22) przezroczysta tk a n in a o giel, czoło, K rem l, se k e n c ja, nieregularnie p o m arszczo n ej p o klosz, ra ró g, rz e p a, B ieb rza, r a ierzchni, 24) pies, m ieszan iec r a k ie ta, kogga, ro zsad a, k a n c e ra, lu soy, 25) p aso ży tu je n a d rze ac h, tet, idiom, ry n e k, a r a u k a r ia, ta ta r, 36) odprężenie fizyczne i psychi.cz b a n a ł, ó sem k a, złodziej, szejk. P io n o o : gacek, ziołolecznict o, ne. 27) czynie stoło e, 30) u ry b ro s z u rk a, sie, k lon, D a k a r, n ie. F R A N T p rz e je d n a n ie, k o leg iata, K a r a k a lla, e n e rg e ty k, c h a ra k te r, b u r Roziązania p ro sim y n a d sy ła ć m istrz, k o n tra b a s, m a rsz, kołeik, terminie 15-d n io y m od ch ili u b ó j, am en. Trybu Kędzierzyńskich Azotó T R Y B U N A K Ę D Z IE R Z Y Ń S K IC H A ZO T Ó W p ism o załogi Z a k ła d ó A zoto y ch K ę d z ie rz y n. W ychodzi co 2 ty godnie. R e d a g u ją : B olesła K arcz re d a k to r n aczeln y, A n d rz e j H y n ek s e k r e ta rz re d a k c ji, p rzy sp ó łu d ziale R a d y R e d a k c y jn e j sk ła d zie : T a d e u sz D o b rzań sk i, H e n ry k N a ro t, A n to n i S zota, E d m u n d T a ra n o sk i, W ła d y sła T u m an. S e k re ta ria t Z ofia S i iec, fo to re p o rte r B ogusła Ro go ski, re d a k to r te c h n ic z n y T a d e u sz P ro só ł. A d res R e d a k c ji: Z a k ła d y A zoto e, K ę d z ie rz y n -K o ź le, b u d y n e k In te r n a tu Z esp o łu S zkół Z a o d o y ch n r 118, pokój 105. T elefo n y , i d la roz m ó có spoza A zotó o raz 36-94, i >5-81 dla a b o n e n tó c e n tra li a u to m a ty c z n e j ZA K ęd zierzy n T elex D ru k : O Z G raf im. J. L ango skiego, O perk u l N ie d ziałk o sk ieg o N ie zam ó io n ych m a te ria łó re d a k c ja n ie i t m u R e d a k to rz y p rz y jm u ją in te re sa n tó codziennie godzi n a c h od i O do 13. zgłosić

8 MUTEK NA parkiecie S S ia tk ó k a S m u tek p ark iecie. T ak c h y b a n a jb a rd z ie j eleg a n ck o m oż o k reślić to co działo n a m e czu C h em ik a ze S ta lo ą W olą. M im o, że chem icy y g rali te n d um ęcz 3:0 i 3:1, a n a e t ty m d ru g im. se ta do zera nic n ie je s t sta n ie te j op in ii zm ienić. G ra li ta k ja k b y ro b ili to za k a rę. A iadom o ja k coś ro b i bez p rz e k o n an ia, bez e n ę trz nego zaan g ażo an ia, bez rad o ści to i efe k ty są pod p rz y sło io ym A zorkiem. K iedyś iele m ó iło o roz ry k o y ch c h a ra k te ra c h n aszy ch graczy. Dziś ja k b y m n iej, ale n ie k tó re m ecze y ra ź n ie sk a z u ją. że doping n iezb y t im służy. W o o o rzed n im sezonie, czy r a czej po nim słyszałem, że za o d n ik o m nie opłacało alczy ć o I ligę. dlatego... Cóż pogłoski ja k pogłoski, n ik t z zain te re so a n y c h oczy iście fa rb y n ie p uścił. M i m o, że p ro ad zo n e b y ły ró ż n e go ty p u p o stęp o an ia y ja ś n ia jące. P rz e d obecnym sezonem, szcze g ó ln ie po y stę p a c h P u c h a rz e P o lsk i i z y cięst ach n ad p ie r szoligo cam i ie lu chciało zak ła d a ć o szy stk ie p ie n ią dze. że a a n s jest pe ny. M a jąc ta k ą siłę ognia i m ia rę ro z są d n ie u sta io n ą g rą y d a ało. że C h e m ik a nie b ę dzie siln y ch. N iestety, ty lk o y d a ało. P o tem zaczęły sc h o dy. P rz e g ra n e m ecze z n a js ła b szym i d ru ż y n a m i g ru p ie, od d a n ie p u n k tó B ielsku, resz cie fa ta ln e u k ła d y sekcji. Z a od n icy p rz e s ta ją lub ić k ie ró - Ludzie m ó ią n ik a se k c ji i tre n e ra. P o tem tr e n e r ju ż im p a s u je. W ygląda je d n a k n a to, że z a jm u ją ielo m a in n y m i rzeczam i a nie łaści y m p rzy g o to a n ie m do g ry, ja k i sam ą grą. E fek ty id ać. K ibice p o k rz y k u ją n a tre n e ra. Do niego też m o żn a m ieć o k re ślo n e zastrz e ż e n ia, ale co do kibicó... J a k o gląda to co dzieje n a p a rk ie c ie i n a i do n i to zn aczn a część ty ch p o k rz y k u ją c y c h fach o có z y cza jn ie n ie ie o co ty m szy stk im chodzi. N iestety, p an o ie, ale z y k le d aje c ie do ód s o jej ig n o ra n c ji.' N a szczęście n ie do ty c z y.to szy stk ich. J a k m ó i p rzy sło ie..kro a, k tó ra dużo ryczy, m ało m le k a d aje". W ty m sezonie n ie k tó ry m za o d n ik o m ja k b y..nie szło alb o szło pod g ó rę. Z a tra c ili (?!) a lory. za k tó re ch ciały ich p o zy sk ać p ier szo lig o e k lu b y. P rz e sta li u m ieć? A ludzie m ó ią, że n ie k tó rz y p rz y m ie rz a ją do y ja z d u za g ran icę. D latego le p ie j ta k sobie klep ać, żeby nie b yło k łopotó z odejściem. P ra da? N ie p ra d a? T a k ic h i p o d o b n y ch p y ta ń rodzi całe m n ó st o. O dpo iedzi b ra k. T y lk o szkoda, że d że n te lm e n i g ra ją c y n a p a rk ie c ie m a ją n o sie i k lu b. i sek cję, i k ibicó. O ty ch o sta tn ic h chodzi n a jb a rd z ie j. Nie m a m ieście (albo do n ie d a n a) n ie było lep szej atm o sfe ry niż ła śn ie dla sia tk a rz y. Dsiś już ta k nie jest i za to ry cerze p a rk ie tu i sia tk i sam i m u szą sie bie inić. N ie d otyczy to (m am n ad zie ję) szy stk ich ale to. że z p a rk ie tu ie je n u d ą i s m u t kiem o to trz e b a obciążać ła ś nie W AS. N ie tre n e ra, n ie d z ia łaczy. n ie k ibicó. A le jeśli n ie chce. I szy stk o m a... A. H Y N EK a le tra k to a n e p rz e d e szy stk im ja k g ry ru ch o e, zaba y. C zynne je st lodo isko (ślizga ka) n a korcie. W stęp b ezp ła tn y. P rzy u rz ąd z an iu ślizg a k i, y ła n iu ody pom ogła stra ż p o ża rn a, te ra z o lód d b a ją p raco n icy O S ir -u. T ak że tu ta j o rg an izo a no różnego ty p u za ody n a lo dzie. Po k a ż d e j z im p re z dzieciom podano g o rącą h e rb a tę, c ia stk a i o oce p ołudnio e. # # # 23 lu teg o S zkole P o d sta o ej n r 11 zo rg anizo an o tu rn ie j p iłk i n o żn ej szkół z P ogorzelca o p u c h a r d y re k to ra O StR. J a k doty ch czas b yły to za o dy, k tó ry c h uczestn iczy li chłop cy. N ie z ap o m in a je d n a k i, o dzie czętach. R ó nież je d e n a st ce zo rg an izo an y zo stan ie d la n ich tu r n ie j d a ognie. 4 F o to : B. R ogo ski W Tatrach za opłatą U aga! Od przyszłego (już obecnego) ro k u n a te re n Tatrza skiego P a rk u N arodo ego s tę p u je m y ty lk o za o p łatą. J e s t on u k ry ta fo rm ie obo iązko ego k o rz y sta n ia z usług przeoi n ic k ich Szczegółó n a razie nie zm y. g G ościńca" 9! T e le tu r n ie j LOK Ferie sportoo M łodzieży, k tó ra n ie y je c h a ła z m iasta tra k c ie zim o ych ferii sp o rto ą o fe rtę złożył O śro d ek S p o rtu i R ek reacji. Z organizo ano szereg im prez, k tó ry ch uczestn iczy ła m łodzież szkół po d sta o y ch z re jo n u P o gorzelca czyli p ią tk i, ósem ki, je d e n a stk i i c z te rn a stk i. R ozegrano cy k l za odó ten isie stoło ym. W tu r n ie ju in d y id u a ln y m z y ciężył Adam Szczepaniec S P 14, deblu Robert Zeg ZSZ M PK i Janusz O siany S P 5. W t u r n ie ju d ru ży n o y m szkół z y cię żyła re p re z e n ta c ja ósem ki, sk ła cizie: Krzfysztof W idula, Miłosz Janko ski, Mariusz Kygol i Adam G ile icz. O d by ały tak że za ody z iązane z pin g -p o n g iem My i tak gram y s oje. # W k a żd ą z p ra c u ją c y c h so bót OSiR czy n n a jest ś ie tli ca d la dzieci. D ba o to i p oprzed n ie im p rezy o rg a n iz o ał p. B er rd Jas. (azet) Polska leży d Bałtykiem P od tą łaśn ie n az ą o dby a te le tu rn ie j m ary n isty c z n y. J e s t to ogólnopolska im p rezą o r g an izo an a corocznie przez ZG Ligi O b ro n y K ra ju. O bec, o sie m n asta już ed y c ja zakończy fin a łe m, tra k c ie..dni m o rz a, przed k a m e ra m i tele izji. F in a ł p o p rzed zają e lim in a c ję szkolne, m ie jsk ie, o je ó d zk ie i strefo e o d b y ł y e lim in a c je m iejsk ie. R ozegrane zostały \y ZS C h em icznych S ła ięcice oraz strz e ln ic e K lu b u S trz e le c k ie go LO K S p a rta. Z godnie z re gulam i nem za ody obejm o a odpo iedzi testo e, strzelanie k a ra b in k a p n eu m aty czn eg o on fin a ł u stn y. D ru ży n a sk ład ała s z trzech za o d n ik ó i jedni za odniczki. D rużyno o y g rała i będę re p re z e n to a ła K ę d z ie rz y n -Koił e lim in a c ja c h ojeódzkie d ru ż y n a. Z esoolu S 'k ó t Techniei nyeh ZCh B lacho nia. (a) Strzelect o Drugie miejsce to jeszcze nie aans N ie, to nie jest Irak po nocnym bom bardoaniu. Przy bramie głó n ej dal tr ają prace z iazaue z m ontażem no oczesnej a g i. Foto: B. R ogoski 2 lu tego C zęstocho ie odby ły ' stre fo e za ody e lim in a c y jn e M istrzost P olski LOK strz e la n iu z b ro n i p n e u m a ty c z nej. W za odach stre fy po łu d n io ej u d ział zięli za odnicy i za od niczki z o je ó d zt : k r a ko skiego, k ato ickiego, o pol skiego i częstocho skiego. W sied m iooso bo ej re p re z e n ta c ji oj. opolskiego b y ła (jak już p i saliśm y) tró jk a n aszy ch : Iza bela Kudela ZSZ ZA K. Ryszard Listosz ZST Z C hb i Piotr Muss ZSZ K ędzierzyn-k oźle. G e n e ra ln ie było nieźle. ch o ciaż... W ju n io ra c h m łodszych R y szard Listovz K Pn-4rt był dru gi. podobnie ja k Iza K udela «ju n io rk a c h m łodszych (rónie k a ra b in e k p n e u m a ty c z n y 40 strza łó). W strz e la n iu z pistolet! p n eu m aty czn eg o P io tr M uss u jął m iejsce c z a rte. Czy ktoś z n ich a anso ał i fin a łu m istrz o st n a razie nif iadom o. R ozg ry an o kiika za odó stre fo y c h i dopiero n p o d sta ie zbiorczych ynikon u sta lo n a zo stan ie g ru p a, kłóf będzie strzela ć fin ale. (a

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

http://rcin.org.pl Polska Ludowa, t. VII, 1968 Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II

http://rcin.org.pl Polska Ludowa, t. VII, 1968 Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II Polska Ludowa, t. VII, 1968 BRONISŁAW PASIERB R E P A T R IA C J A Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II D z ie je p o lsk ie j e m ig ra c ji w o js k o w e j n a zach o d zie z czasów

Bardziej szczegółowo

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN p. a y o o L f,.! r \ ' V. '. ' ' l s>, ; :... BIULETYN KOLEGIUM REDAKCYJNE Redaktor Naczelny: Sekretarz Redakcji: Redaktorzy działowi: Członkowie: mgr Roman Sprawski mgr Zofia Bieguszewska-Kochan mgr

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

Jan Prokop "Eros i Tanatos. Proza Jarosława Iwaszkiewicza ", Ryszard Przybylski, Warszawa 1970, Czytelnik, ss. 368, 2 nlb.

Jan Prokop Eros i Tanatos. Proza Jarosława Iwaszkiewicza , Ryszard Przybylski, Warszawa 1970, Czytelnik, ss. 368, 2 nlb. Jan Prokop "Eros i Tanatos. Proza Jarosława Iwaszkiewicza. 1916-1938", Ryszard Przybylski, Warszawa 1970, Czytelnik, ss. 368, 2 nlb. : [recenzja] Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii

Bardziej szczegółowo

Strzyżewska, Małgorzata "Polski Związek Zachodni ", Michał Musielak, Warszawa 1986 : [recenzja]

Strzyżewska, Małgorzata Polski Związek Zachodni , Michał Musielak, Warszawa 1986 : [recenzja] Strzyżewska, Małgorzata "Polski Związek Zachodni 1944-1950", Michał Musielak, Warszawa 1986 : [recenzja] Komunikaty Mazursko-Warmińskie nr 3-4, 571-576 1987 Recenzje i omówienia 571 d o b ry p a p ie r.

Bardziej szczegółowo

H a lina S o b c z y ń ska 3

H a lina S o b c z y ń ska 3 Z a rz ą d z a n ie o ś w ia tą B a z a te c h n o d yd a k ty c z n a B a z a te c h n o d yd a k tyc z n a In w e n ta ryza c ja P o lityk a k a d ro w a B h p w p la c ó w c e o ś w ia to w e j C O

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne Problemy Usług nr 74,

Ekonomiczne Problemy Usług nr 74, Grażyna Rosa, Izabela Auguściak Aspekt społeczny w działaniach marketingowych organizacji na przykładzie Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Ekonomiczne Problemy Usług nr 74, 721-732 2011

Bardziej szczegółowo

REKLAMA > ZYCIE BYTOMSKIE 10.10.2011 41 (2832)

REKLAMA > ZYCIE BYTOMSKIE 10.10.2011 41 (2832) 977023929410541 REKLAMA > STRO NA 2 Ścinki powyborcze studio florystyczne stokrotka Nowy prezes BSM: Będę ciął koszty ul. m a te jk i 1 8 b, b y t o m tel. 3 2 / 3 8 6 2 2 2 2 9 77023 9"2941 w w w.sto

Bardziej szczegółowo

OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16

OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16 N r karły katalogowej 28 224 i i t g j i i i i!! ;;vv:. :> ' /A- n m : Z! SWW-0941-623 ~ KTM 0941 623 wg tabeli «H i OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16 % % ZASTOSOWANIE O porniki dekadowe DB - 16 przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Kamil Gorzka Rewolucja w edukacji i nauczaniu : neurodydaktyka. Humanistyka i Przyrodoznawstwo 21,

Kamil Gorzka Rewolucja w edukacji i nauczaniu : neurodydaktyka. Humanistyka i Przyrodoznawstwo 21, Kamil Gorzka Rewolucja w edukacji i nauczaniu : neurodydaktyka Humanistyka i Przyrodoznawstwo 21, 451-454 2015 H U M A N IS T Y K A I P R Z Y R O D O Z N A W S T W O 2 1 O ls z ty n 2 0 1 5 REWOLUCJA W

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

OGRÓDEK SZKOLNY W NAUCE I WYCHOWANIU I

OGRÓDEK SZKOLNY W NAUCE I WYCHOWANIU I OGRÓDEK SZKOLNY W NAUCE I WYCHOWANIU I 28 OGRÓDEK SZKOLNY WYCHOWANIU I NAUCZANIU B 1 B L J 0 T E K A N A U C Z Y C I E L A S Z K O Ł Y P O W S Z E C H N E J Jak realizować now e program y szkolne. P o

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 02 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A U s ł u g a d r u k o w a n i a d l a p o t r z e b G d y s k i e g o

Bardziej szczegółowo

C H R Ä M I N EWANGELIA ŻYCIE I MYŚL C H R Z E ŚC IJA Ń S K A -JE D N O Ś Ć -PO W T Ó R N E PRZYJŚCIE CHRYSTUSA

C H R Ä M I N EWANGELIA ŻYCIE I MYŚL C H R Z E ŚC IJA Ń S K A -JE D N O Ś Ć -PO W T Ó R N E PRZYJŚCIE CHRYSTUSA C H R Ä M I N EWANGELIA ŻYCIE I MYŚL C H R Z E ŚC IJA Ń S K A -JE D N O Ś Ć -PO W T Ó R N E PRZYJŚCIE CHRYSTUSA X» N iech się w e se li p u sty n ia i sp ieczon a ziem ia; n ie ch się rozraduje i z a k

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p A d r e s s t r o n y i n t e r n e t o w e j, n a k t ó r e j z a m i e s z c z o n a b d z i e s p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a ( j e e ld io t y c z y )

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego. Biuletyn Polonistyczny 8/22-23, 132-135

Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego. Biuletyn Polonistyczny 8/22-23, 132-135 Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego. Biuletyn Polonistyczny 8/22-23, 132-135 1965 - 132-12. KATEDRA TEORII LITERATURY UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO (zob. BP, z e sz. 19 s. 86-89) A. Skład

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

P o m py C ie pła za s t o s o w a n ie w b u do w n ic t w ie e n e rg o o s zc z ę dn y m!

P o m py C ie pła za s t o s o w a n ie w b u do w n ic t w ie e n e rg o o s zc z ę dn y m! MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Koronowo 19.11.2009 P o m py C ie pła za s t o s o w a n ie w b u do w n ic t w ie e n e rg o o s zc z ę dn y m! 1 DA N F O S S In w e s t y c je w P o ls c e Danfos s s p.

Bardziej szczegółowo

ORGAN NIEZALEŻNY DLA WYCHOWANIA F IZ Y C Z N E G O M Ł O D ZIE ŻY.

ORGAN NIEZALEŻNY DLA WYCHOWANIA F IZ Y C Z N E G O M Ł O D ZIE ŻY. R ED A K C JA I A D M IN IS T R A C JA. K R A K Ó W, Z I E L O N A 7. T E L.5 1 0. CENA 1 ZŁ TYGODNIK SPORTOWY ORGAN NIEZALEŻNY DLA WYCHOWANIA F IZ Y C Z N E G O M Ł O D ZIE ŻY. ROK IV. KRAKÓW, DNIA 10

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSK ZAOLZAŃSKI POWRÓCIŁ DO POLSKI ZAW. M A S Z Y N IS T» W KOLEJOW YCH

ŚLĄSK ZAOLZAŃSKI POWRÓCIŁ DO POLSKI ZAW. M A S Z Y N IS T» W KOLEJOW YCH Ma s z y n is t a O R C A N Z W IA Z K Y ZAW. M A S Z Y N IS T» W KOLEJOW YCH PISMO POŚW IĘCONE SPRAWOM MASZYNISTÓW I KOLEJNICTWU Wychodzi raz w miesiącu. Redakcja i Administracja: W arszawa, Chmielna

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna 7, 215-223

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

Dypi. inż. Tadeusz Marcinkiewicz FINKEŁ, BRATTER BACH LW Ó W, SŁO NECZNA 4 9, TEL. 2 3 5-8 9 T E O D O R T O R E N T Z W K ĘT A C H.

Dypi. inż. Tadeusz Marcinkiewicz FINKEŁ, BRATTER BACH LW Ó W, SŁO NECZNA 4 9, TEL. 2 3 5-8 9 T E O D O R T O R E N T Z W K ĘT A C H. A N T O N I L I P O W S K I W K ĘT A C H. wyrób kafli i cegieł s z a m o t o w y c h poleca: w najlepszych gatunkach piece kaflowe, pokojowe i kuchenne z gliny szamotowej w różnych kolorach i deseniach

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Ogonowska Gry intertekstualne na tekście filmowym : opis mechanizmów

Agnieszka Ogonowska Gry intertekstualne na tekście filmowym : opis mechanizmów Agnieszka Ogonowska Gry intertekstualne na tekście filmowym : opis mechanizmów Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria 4, 229-241 2004 Annales Academiae Paedagogicae

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 01 82 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A P r o m o c j a G m i n y M i a s t a G d y n i a p r z e z z e s p óp

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

Cena prenumeraty rocznej - 516»- z ł

Cena prenumeraty rocznej - 516»- z ł KOLEGIUM Redaktor Naczelny: S ek retarz Redakcji: Redaktorzy działow i: Członkowie : REDAKCYJNE mgr Roman Spraw ski mgr Zofia Bieguszewska-Kochan mgr Bolesław Drożak mgr inż. Andrzej W yrzykowski Jan G

Bardziej szczegółowo

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I2 7 1 0 6 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a w r a z z m o n t a e m u r z» d z e s i ł o w n i z

Bardziej szczegółowo

Najszybciej w Polsce tracimy mieszkańców

Najszybciej w Polsce tracimy mieszkańców 977023929440229 > M am y dwóch kandydatów na prezydenta 7 7 0 2 3 9 "2 9 4 4 ŻYCIE BYTOMSKIE Ukazuje się od 1956r. w Bytomiu i Radzionkowie 29 (2977) 21.07.2014 Cena 1,50 zł ( w tym 8 % v a t Redakcja

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

P o s eł i s e n a to r o w ie b ro n ią m u z e u m

P o s eł i s e n a to r o w ie b ro n ią m u z e u m 977023929440228 7 7 0 2 3 9 " 2 9 4 4 0 2 P o s eł i s e n a to r o w ie b ro n ią m u z e u m ZYCIE BYTOMSKIE K ie d y d o M i e c h o w i e p o j e d z i e m y t r a m w a j e m Czytaj str. 3 Ukazuje

Bardziej szczegółowo

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 5 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r z e g l» d ó w k o n s e r w a c y j n o -

Bardziej szczegółowo

CENA 25 GR. R O K III T Y G O D N IK N r 28 P R E M IA Z A Z W Y C IĘ S T W O

CENA 25 GR. R O K III T Y G O D N IK N r 28 P R E M IA Z A Z W Y C IĘ S T W O CENA 25 GR R O K III T Y G O D N IK N r 28 P R E M IA Z A Z W Y C IĘ S T W O - M IĘ D Z Y S Z K O L N E Z E S P O Ł Y S P O R T O W E W IM B L E D O N Z T R Z E C H S Z L A K Ó W W O D N Y C H N A STRAŻY

Bardziej szczegółowo

Marcin Krysiński, Przemysław Miller Cloud computing : szansa i ryzyko dla firmy. Ekonomiczne Problemy Usług nr 123,

Marcin Krysiński, Przemysław Miller Cloud computing : szansa i ryzyko dla firmy. Ekonomiczne Problemy Usług nr 123, Marcin Krysiński, Przemysław Miller Cloud computing : szansa i ryzyko dla firmy Ekonomiczne Problemy Usług nr 123, 245-254 2016 Ekonomiczne Problemy Usług nr 123 ISSN: 1896-3 82X w w w.w n u s.e d u.p

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

Elektrotechniczny O R G A N S T O W A R Z Y S Z E N IA ELEKTRYKÓW PO LSKICH

Elektrotechniczny O R G A N S T O W A R Z Y S Z E N IA ELEKTRYKÓW PO LSKICH eon xxn ZESZYT 3 Elektrotechniczny O R G A N S T O W A R Z Y S Z E N IA ELEKTRYKÓW PO LSKICH C E N TR A LN E G O Z A R Z Ą D U ENERGETYKI, C EN TR A LN EG O Z A R Z Ą D U PR ZEM YS ŁU E L E K T R O TE

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA UL PIASTÓW ŚLĄSKICH (OD UL. DZIERŻONIA DO UL. KOPALNIANEJ) W MYSŁOWICACH

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA UL PIASTÓW ŚLĄSKICH (OD UL. DZIERŻONIA DO UL. KOPALNIANEJ) W MYSŁOWICACH P r o j e k t d o c e l o w e j o r g a n i z a c j i r u c h u d l a z a d a n i a : " P r z e b u d o w a u l. P i a s t ó w Śl ą s k i c h ( o d u l. D z i e r ż o n i a d o u l. K o p a l n i a n e

Bardziej szczegółowo

Komunikaty Mazursko-Warmińskie nr 3-4,

Komunikaty Mazursko-Warmińskie nr 3-4, Chałupczak, Henryk Pomoc rządu polskiego i województw przygranicznych na rzecz działalności oświatowo-szkolnej Polaków w Niemczech w okresie międzywojennym Komunikaty Mazursko-Warmińskie nr 3-4, 431-465

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 33 2 0 1 7 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś

Bardziej szczegółowo

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m W Załącznik do Uchwały nr XXX/244/01 R ady M ie j s kie j w N ałę czowie z dnia 28 g ru dnia 2001 r. Strategia rozwoju gminy miejskiej Nałęczów Opracowanie: dr Waldemar A. Gorzym-Wi lk ow s k i dr An drzej

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

BIULETYN. liii. R o k X IV - 1 9 7 5. M g n

BIULETYN. liii. R o k X IV - 1 9 7 5. M g n BIULETYN M g n liii R o k X IV - 1 9 7 5 - KOLEGIUM REDAKCYJNE R edaktor Naczelny: S ekretarz Redakcji: Redaktorzy działowi: Członkowie: m g r Roman Spraw ski m g r Zofia Bieguszew ska-k ochan m gr Bolesław

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 155520

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 155520 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 155520 (13) B1 U rz ą d P a te n to w y R zeczyposp o litej P o lsk iej (21)Numer zgłoszenia: 272665 (22) Data zgłoszenia: 24.05.1988 (51) IntCl5:

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy. Województwa B iałostockiego. Uchwały rad. Porozumienia. Uchwała N r I I /10/94 Rady Gminy w Gródku. z dnia 8 lipca 1994 r.

Dziennik Urzędowy. Województwa B iałostockiego. Uchwały rad. Porozumienia. Uchwała N r I I /10/94 Rady Gminy w Gródku. z dnia 8 lipca 1994 r. Dziennik Urzędowy Województwa B iałostockiego Biały stok, dnia 25 sierpnia 1994 r. Nr 15 TREŚĆ; Poz. Uchwały rad 76 Nr 11/10/94 Rady Gminy w Gródku z dnia 8 lipca 1994 r. w sprawie zmian w miejscowym planie

Bardziej szczegółowo

Bogdan Michalak "Papież - Pielgrzym. Jan Paweł II na znaczkach pocztowych świata ", Waldemar Chrostowski, Warszawa 1991 : [recenzja]

Bogdan Michalak Papież - Pielgrzym. Jan Paweł II na znaczkach pocztowych świata , Waldemar Chrostowski, Warszawa 1991 : [recenzja] Bogdan Michalak "Papież - Pielgrzym. Jan Paweł II na znaczkach pocztowych świata 1978-1990", Waldemar Chrostowski, Warszawa 1991 : [recenzja] Collectanea Theologica 62/1, 191-194 1992 sk ie p o d staw

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7 F O R M U L A R Z S P E C Y F I K A C J I C E N O W E J " D o s t a w a m a t e r i a ł ó w b u d o w l a n y c h n a p o t r z e b y G d y s k i e g o C e n t r u m S p ot ru " L p N A Z W A A R T Y K

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD KUPIECKI ORGAN ZW IĄZKU STOW ARZYSZEŃ KUPIECKICH MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ

PRZEGLĄD KUPIECKI ORGAN ZW IĄZKU STOW ARZYSZEŃ KUPIECKICH MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ ... 4 Wychodzi raz w tygodniu. Porto opłacone ryczałtem. ROK IV. K raków, d n ia 16 p a ź d z ie rn ik a 191 N r. 1 PRZEGLĄD KUPIECKI ORGAN ZW IĄZKU STOW ARZYSZEŃ KUPIECKICH MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ C ena

Bardziej szczegółowo

Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa

Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa Zasady bezpieczeństwa WAŻNE Przed użyciem piły należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi, dołączoną do urządzenia. 1. Pi łę na le ży moc no trzy mać obiema rę ka mi.

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

Wojciech Krzysztoporski VI Ogólnopolski Rajd Adwokatów w Góry Bialskie. Palestra 33/1(373),

Wojciech Krzysztoporski VI Ogólnopolski Rajd Adwokatów w Góry Bialskie. Palestra 33/1(373), Wojciech Krzysztoporski VI Ogólnopolski Rajd Adwokatów w Góry Bialskie Palestra 33/1(373), 163-64 1989 Nr 1 (373) Spor i i Turystyka 163 i przesłał z Białegostoku adw. Michał Bondyra. Pamiątkowy album

Bardziej szczegółowo

3 KOLĘDY POLSKIE (wiązanka kolędowa)

3 KOLĘDY POLSKIE (wiązanka kolędowa) orno lto enor ss V riste 4 3 e trnqillo qè᪼ 4 3 4 3 4 3 3 KOLĘDY OLKIE (wiąznk kolędow) # e zs m l sie ńki, le ży # Kowlewski 9 # # # # n V # # ł cze z zim n, nie d # ł cze z zim n, # # nie d wśród st

Bardziej szczegółowo

50 łodzi z bolszewikami na dnie Newy B o m b y n a S e w a s t o p o l, J a ł t ę, K e r c z, G o r k i j, L e n i n g r a d i M o s k w ę

50 łodzi z bolszewikami na dnie Newy B o m b y n a S e w a s t o p o l, J a ł t ę, K e r c z, G o r k i j, L e n i n g r a d i M o s k w ę Cena num eru 20 g ro ^ y D Z E N N K D L A D Y S T R Y K T U G A L C Y J S K E G O Nr. 77 Czwartek, 6 listopada 1941 r. Rok N a K r y m i e N i e m c y d o t a r l i d o M o r z a C z a r n e g o 50 łodzi

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5 S z c z e g ó ł o w y o p i s i s z a c o w a n y z a k r e s i l o c i o w y m a t e r i a ł ó w b u d o w l L p N A Z W A A R T Y K U Ł U P R Z E Z N A C Z E N I E D A N E T E C H N I C Z N E C E C H

Bardziej szczegółowo

u Spis treści: Nr 80 6 p a ź d z i e rn i k 2 0 0 6 I n f o r m a c j e p o d a t k o w e 2 P o s e l s k i p r o j e k t n o w e l i z a c j i 3 k o d e k s u p r a c y K o n s u l t a c j e s p o ł e

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

SPORT ZU ŁO W - WILNO CENA 25 GR

SPORT ZU ŁO W - WILNO CENA 25 GR SPORT CENA 25 GR TYG O D N IK ZU ŁO W - WILNO FAŁSZYW A D R O G A T R E N IN G LEKKOATLETY W M A R C U Z M A R SZU NARCIARSKIEG O ZUŁÓW- W IL N O - HOKEIŚCI PO D LUPA - KRYTYKOW AĆ JEST NAJŁATWIEJ - =

Bardziej szczegółowo

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac 9 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i P O dla zawodu S A D Z K A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X P R O J E K T I W A L I D A C J A U R Z Ą D Z E P O M I A R O W Y C H a S I Y W L I N I E I K Ą T A W Y C H Y L E N I A L I

Bardziej szczegółowo

Jan Gliściński "Antropologiczno-etyczne aspekty regionalizmu", Henryk Skorowski, Warszawa 1990 : [recenzja] Collectanea Theologica 62/1,

Jan Gliściński Antropologiczno-etyczne aspekty regionalizmu, Henryk Skorowski, Warszawa 1990 : [recenzja] Collectanea Theologica 62/1, Jan Gliściński "Antropologiczno-etyczne aspekty regionalizmu", Henryk Skorowski, Warszawa 1990 : [recenzja] Collectanea Theologica 62/1, 194-197 1992 teo lo giczn e m a u m ieszczen ie J a n a P a w ła

Bardziej szczegółowo

8 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I G A Z O W Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś

Bardziej szczegółowo

Regina Klimkowska Przemysł samochodów osobowych w zmieniającym się otoczeniu. Ekonomiczne Problemy Usług nr 73,

Regina Klimkowska Przemysł samochodów osobowych w zmieniającym się otoczeniu. Ekonomiczne Problemy Usług nr 73, Regina Klimkowska Przemysł samochodów osobowych w zmieniającym się otoczeniu Ekonomiczne Problemy Usług nr 73, 549-560 2011 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 661 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG

Bardziej szczegółowo

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i 1 5 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i Z Ł O dla zawodu T N I K -J U B I L E R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

2 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu L A K I E R N I K S A M O C H O D O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy

Bardziej szczegółowo

CEGŁA NORMALNA POLSKA

CEGŁA NORMALNA POLSKA CZESŁAW DOMANIEWSKI ARCHITEKT PROFESOR POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ CEGŁA NORMALNA POLSKA WYMIARÓW 27X13X6 CM. v OBOWIĄZUJĄCA Z MOCY POSTANOW IENIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Z DNIA 15 LIPCA ROKU

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie. Zarządzenie

Rozporządzenie. Zarządzenie Dziennik Urzędowy Województwa Białostockiego Białystok, dnia 8 września 1995 r. Nr 14 TREŚĆ; Poz. Str. Rozporządzenie 49 Nr 4/95 Wojewody Białostockiego z dnia 30 sierpnia 1995 r. w sprawie uchylenia zarządzenia

Bardziej szczegółowo

T E C H N O L O G IE U Z D A T N IA N IA W O D Y. O d tle n ia n ie w o d y m e to d. ą k a ta lity c z n ą

T E C H N O L O G IE U Z D A T N IA N IA W O D Y. O d tle n ia n ie w o d y m e to d. ą k a ta lity c z n ą O d tle n ia n ie w o d y m e to d ą k a ta lity c z n ą P r z e d m io t p r e z e n ta c ji: O d tle n ia n ie k a ta lity c z n e w o d y n a b a z ie d o św ia d c z e ń fir m y L A N X E S S (d.b

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 31 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/843/17 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 23 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 31 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/843/17 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 23 marca 2017 r. ZENN URZĘY EÓZTA LNŚLĄE, 31 2017.. 1547 UHAŁA NR XXXV/843/17 RAY EE RŁAA 23 2017. p ó p gó N p. 18. 2 p 15 8 1990. ą g (. U. 2016. p. 814, 1579 1948). 210. 1. 4 14 g 2016. p pą ę - ś (. U. 2017. p. 60),

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

g sp e p z. z g ej zczec e ł p esz ch 吇 s p e 吇 zece 吇 cz ł e 吇 吇 吇 吇 吇 ch 吇 吇 s zczec z ł 吇 sp ej 吇ch ᖧ啧 s 70-54 吇 zczec p. j ej 1 ᐧ北 t h. J k Ry h k Sz z, m z 20 2. 2 R ᖧ啧 1. s ęp.. N z s z mó.2. P z

Bardziej szczegółowo