Opole, dnia 22 grudnia 2006 r. Nr 94

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opole, dnia 22 grudnia 2006 r. Nr 94"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZEDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 22 grudnia 2006 r. Nr 94, TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY Rady Gminy Bierawa Nr XXXVII/271/2005 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Rady Miejskiej w Brzegu Nr LV/470/06 z dnia 23 października 2006 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy - Miasto Brzeg Rady Miejskiej w Byczynie Nr III/4/06 z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Rady Gminy Chrząstowice Nr XL/289/2006 z dnia 23 października 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu odprowadzania ścieków Rady Gminy Chrząstowice Nr XL/290/2006 z dnia 23 października 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chrząstowice Rady Miejskiej w Dobrodzieniu Nr XLI/310/2006 z dnia 27 października 2006 r. w spr. zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy w spr. ustalenia dodatkowych nazw miejscowości Rady Miejskiej w Głogówku Nr XLII/284/2006 z dnia 26 października 2006 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu opieki nad zabytkami Rady Miejskiej w Głuchołazach Nr III/9/06 z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącego podstawę obliczenia podatku rolnego w 2007 roku Rady Miejskiej w Głuchołazach Nr III/10/06 z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Rady Gminy Izbicko Nr LVIII/314/06 z dnia 24 października 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Izbicko Rady Miasta Kędzierzyn - Koźle Nr LII/712/06 z dnia 26 października 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kędzierzyn - Koźle w rejonie ulicy Wieczorka Rady Miasta Kędzierzyn Koźle Nr LII/716/06 z dnia 26 października 2006 r. w przedmiocie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Kędzierzyn Koźle w sprawie projektów statutów osiedli Rady Miejskiej w Kluczborku Nr LIX/644/06 z dnia 25 października 2006 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Kluczborka Rady Miejskiej w Kluczborku Nr LIX/645/06 z dnia 25 października 2006 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Kluczborka Rady Miejskiej w Kluczborku Nr LIX/650/06 z dnia 25 października 2006 r. w sprawie określenia zasad używania herbu Gminy Kluczbork Rady Powiatu w Kluczborku Nr XLIV/325/2006 z dnia 26 października 2006 r. w sprawie ustalenia organizacji oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Kluczborku Rady Miejskiej w Krapkowicach Nr XXXIV/460/2006 z dnia 20 października 2006 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rady Miejskiej w Leśnicy Nr I/3/06 z dnia 27 listopada 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Leśnica Rady Gminy w Lubrzy Nr II/7/2006 z dnia 6 grudnia 2006 r. uchylająca uchwałę Nr XXIV/198/05 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubrza Rady Powiatu w Nysie Nr I/9/06 z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Nyskiego Rady Gminy w Pokoju Nr XXXVI/301/2006 z dnia 23 października 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Rady Miejskiej w Prószkowie Nr XLVIII/405/2006 z dnia 13 października 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odbioru ścieków na terenie Gminy Prószków Rady Gminy w Skoroszycach Nr XXXV/186/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Rady Miejskiej w Wołczynie Nr LI/388/2006 z dnia 25 października 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Wołczyn INFORMACJE Starosty Głubczyckiego z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów oraz założenia ewidencji budynków i lokali dla miasta Głubczyce

2 Województwa Opolskiego Nr poz Starosty Głubczyckiego z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów oraz założenia ewidencji budynków i lokali dla miasta Kietrz Starosty Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków z założeniem ewidencji budynków i lokali dla miasta Kędzierzyn - Koźle Przezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 6 grudnia 2006 r. o decyzji w sprawie zmiany koncesji dla Przedsiębiorcy: Energetyki Cieplnej Opolszczyzny S.A. z siedzibą w Opolu OBWIESZCZENIE Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianie w składzie Rady Miejskiej w Kluczborku ZARZĄDZENIA Burmistrza Kietrza Nr 797/A/2006 z dnia 15 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegajacy się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed zwierzętami bezdomnymi, prowadzenia schronisk dla zwierząt bezdomnych, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części Burmistrza Lewina Brzeskiego Nr 1562/2006 z dnia 3 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Lewin Brzeski Burmistrza Lewina Brzeskiego Nr 1563/2006 z dnia 3 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części Uchwała Nr XXXVII/271/2005 Rady Gminy Bierawa z dnia 29 listopada 2005 r. (uchwała zaskrżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu) * w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz i Nr 167, poz oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2004 r. Nr 96, poz.959 i Nr 173, poz.1808, z 2005 r. Nr 85, poz.729 i Nr 130, poz.1087), uchwala się, co następuje: Rozdział I Przepisy Ogólne 1. Regulamin określa zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanego na terenie Gminy Bierawa, w tym prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego oraz odbiorców. 2. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1) ustawa - ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późn. zm.), 2) Odbiorca - odbiorca usług, o którym mowa w art. 2 pkt 3 ustawy, 3) Przedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo wodociągowokanalizacyjne, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy, 4) umowa - umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzenie ścieków, o której mowa w art. 6 ustawy, 5) wodomierz - przyrząd pomiarowy zainstalowany na wewnętrznej instalacji wodociągowej obiektu budowlanego przy punkcie czerpalnym wody, 6) wodomierz główny - przyrząd pomiarowy, o którym mowa w art. 2 pkt 19 ustawy, 7) wodomierz dodatkowy - przyrząd pomiarowy zainstalowany za wodomierzem głównym służący ustaleniu ilości wody bezpowrotnie zużytej, zainstalowany i utrzymywany na koszt odbiorcy, 8) wodomierz własny - przyrząd pomiarowy mierzący ilość wody pobranej z własnych ujęć wody, zainstalowany i utrzymywany na koszt odbiorcy, 9) okres obrachunkowy - okres rozliczeń za usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków określony w umowie. Rozdział II Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz obowiązki odbiorców warunkujące jego utrzymanie 3. Ilość wody dostarczanej Odbiorcom oraz ilość odprowadzanych ścieków, minimalne ciśnienie utrzymywane w miejscu przyłączenia do sieci wodociągowej określa umowa. Umowa może również ustalać dopuszczalny poziom zanieczyszczeń ścieków wprowadzanych przez Odbiorców. W umowie Przed-

3 Województwa Opolskiego Nr poz siębiorstwo może zaniechać ustaleń dotyczących minimalnego ciśnienia, jeżeli w wydanych warunkach przyłączenia do sieci zalecono Odbiorcy wyposażenie instalacji w urządzenie do lokalnego podnoszenia ciśnienia Przedsiębiorstwo, zgodnie z przepisami ustawy, ma obowiązek zapewnić: 1) dostawę wody, o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi, 2) ciągłość i niezawodność dostaw wody oraz odprowadzania ścieków z/do posiadanych przez Przedsiębiorstwo urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, 3) zakup, zainstalowanie i utrzymanie na własny koszt wodomierza głównego, po odbiorze technicznym przyłącza i zawarciu umowy. 2. Przedsiębiorstwo ma prawo do przeprowadzania bieżącej kontroli ilości i jakości odprowadzanych ścieków bytowych i ścieków przemysłowych oraz kontroli przestrzegania umownych ustaleń dotyczących technicznych warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 5. Odbiorcy są zobowiązani do korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób niepowodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo, a w szczególności do: 1. utrzymania instalacji wodociągowych w stanie technicznym uniemożliwiającym wtórne zanieczyszczenie wody w wyniku wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego, 2. zabezpieczenia instalacji przed cofnięciem się wody z instalacji wodociągowej, 3. natychmiastowego powiadamiania Przedsiębiorstwa o awaryjnych zmianach ilości i jakości odprowadzanych ścieków, 4. niezmieniania, bez uzgodnień z Przedsiębiorstwem, uzyskanych warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, 5. utrzymywania pomieszczeń, w których zainstalowany jest wodomierz lub urządzenie pomiarowe, w stanie uniemożliwiającym jego uszkodzenie i narażenie na niskie temperatury oraz oddziaływania zakłócające jego prawidłowe działania a także zabezpieczenie pomieszczenia przed dostępem osób nieuprawnionych, 6. utrzymywania przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego w stanie niepowodującym pogorszenia warunków eksploatacji sieci, 7. użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób niepowodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej, 8. udostępnienia Przedsiębiorstwu dostępu do dokumentacji technicznej, danych z eksploatacji dotyczących własnych ujęć wody i instalacji zasilanych z tych ujęć, w zakresie umożliwiającym ustalenie czy mogą one oddziaływać na instalacje zasilane z sieci eksploatowanej przez Przedsiębiorstwo oraz ustalania ilości ścieków, odprowadzanych do kanalizacji, 9. udostępnienia Przedsiębiorstwu dostępu do własnych ujęć wody i instalacji zasilanych z tych ujęć, a także połączonych z siecią własnych instalacji, jeżeli zachodzą uzasadnione przesłanki, że instalacje Odbiorcy mogą negatywnie oddziaływać na poziom usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo, 10. wykorzystywania wody z sieci wodociągowej i przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie w celach i na warunkach określonych w umowie Jeżeli w trakcie eksploatacji przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego, będącego w posiadaniu Odbiorcy, powstanie zagrożenie istotnego obniżenia poziomu usług świadczonych przez Przedsiębiorstwa, Odbiorca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia przyczyn zagrożeń. 2. W przypadku, gdy Odbiorca nie usunie zagrożenia pomimo wezwania ze strony Przedsiębiorstwa, ma ono prawo podjąć wszelkie działania zmierzające do usunięcia zagrożenia. Działania Przedsiębiorstwa nie mogą naruszać prawa własności przyłącza przysługującego Odbiorcy. Rozdział III Szczegółowe warunki i tryb zawierania oraz rozwiązywania umów z odbiorcami A. Postanowienia ogólne 7. Postanowienia umów, zawieranych przez Przedsiębiorstwo z Odbiorcami, nie mogą ograniczać praw i obowiązków stron wynikających z przepisów ustawy, przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy oraz postanowień niniejszego Regulaminu Umowa określa szczegółowe obowiązki stron, w tym zasady utrzymania przyłączy oraz warunki usuwania ich awarii. 2. Dla przyłączy będących własnością Odbiorcy, odpowiedzialność Przedsiębiorstwa za zapewnienie ciągłości i jakości świadczonych usług jest ograniczona do posiadanych przez Przedsiębiorstwo urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. 3. Umowa określa miejsce wykonywania usługi dostawy wody i odbioru ścieków Umowy są, zawierane na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem postanowień ust Przedsiębiorstwo zawiera umowy na czas określony: 1) gdy tytuł prawny osoby, której nieruchomość została przyłączona do sieci został ustanowiony na czas określony, 2) na wniosek osoby, której nieruchomość została przyłączona do sieci Zmiana warunków umowy następuje w drodze aneksu do umowy sporządzonego w formie pisemnej. 2. Nie wymaga zachowania formy pisemnej zmiana taryfy w czasie obowiązywania umowy oraz zmiana adresu do korespondencji. 11. W przypadku zmiany stanu prawnego nieruchomości przyłączonej do sieci Przedsiębiorstwa, skutkującej zmianą Odbiorcy, Przedsiębiorstwo zawiera umowę z nowym Odbiorcą, z zachowaniem dotychczasowych warunków technicznych świadczenia usług. B. Zasady zawierania umów Umowa jest zawierana na pisemny wniosek osoby, posiadającej tytuł prawny do nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci znajdującej się w posiadaniu Przedsiębiorstwa. 2. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, osoba ubiegającą się o przyłączenie jest zobowiązana przedstawić Przedsiębiorstwu dokument, określający aktualny stan prawny przyłączanej nieruchomości. 3. Jeżeli z treści dokumentu, wymienionego w ust. 2, nie wynika tytuł prawny osoby składającej wniosek do władania nieruchomości, jest ona zobowiązana przedłożyć dokument potwierdzający ten tytuł, z zastrzeżeniem ust Umowa może zostać zawarta również z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, po uprawdopodobnieniu przez nią faktu korzystania z przyłączanej nieruchomości. 5. Przedsiębiorstwo może określić wzór wniosku o zawarcie umowy.

4 Województwa Opolskiego Nr poz Po zawarciu umowy Odbiorca jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Przedsiębiorstwa o utracie przezeń prawa do korzystania z nieruchomości. Do czasu poinformowania Przedsiębiorstwa, Odbiorca pomimo wygaśnięcia umowy, ponosi odpowiedzialność za należności powstałe w związku ze świadczeniem usług przez Przedsiębiorstwo Umowa może być zawarta z osobami korzystającymi z lokali znajdujących się w budynku wielolokalowym na pisemny wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego, gdy są spełnione równocześnie wszystkie warunki, określone w art. 6 ust. 6 ustawy oraz gdy wypełnił on obowiązki zapisane w art. 6 ust. 6a ustawy. 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 zawiera w szczególności: 1) określenie osób korzystających z lokali, w tym określenie rodzaju tytułu prawnego do zajmowanego lokalu wraz ze zgodą takiej osoby na zawarcie umowy, potwierdzoną własnoręcznym podpisem, 2) schemat wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku wielolokalowym za wodomierzem głównym, wraz z określeniem lokalizacji wszystkich, zaopatrzonych w wodomierze, punktów czerpalnych. 3. Przedsiębiorstwo może określić wzór wniosku, o którym mowa w ust W terminie 10 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku, Przedsiębiorstwo jest zobowiązane wydać informację techniczną określającą wymagania techniczne. 14. Przedsiębiorstwo sporządza projekt umowy, w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o zawarcie umowy. C. Zasady rozwiązywania umów Umowa może być rozwiązana przez stronę umowy, z zachowaniem okresu wypowiedzenia określonego w umowie. 2. Rozwiązanie przez Odbiorcę umowy za wypowiedzeniem, następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia woli w siedzibie Przedsiębiorstwa lub przesłania takiego oświadczenia listem poleconym. 3. Przedsiębiorstwo ma prawo wypowiedzieć umowę właścicielowi lub zarządcy budynku wielolokalowego, jeżeli w trakcie jej obowiązywania wystąpią warunki uniemożliwiające jej spełnienie, w szczególności warunki uniemożliwiające ustalenie w jednolitym terminie należności za dostarczoną wodę i odprowadzanie ścieków dla poszczególnych odbiorców usług w tym budynku. 4. Przedsiębiorstwo może odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych w art. 8 ust 1 ustawy. Odstąpienie od umowy następuje poprzez oświadczenie Przedsiębiorstwa z zachowaniem warunków, określonych w art. 8 ust. 2 ustawy Umowa może być rozwiązana w drodze porozumienia stron. 2. Umowa zawarta na czas określony ulega rozwiązaniu z chwilą upływu czasu na jaki została zawarta. 17. Umowa wygasa w przypadku: 1. śmierci Odbiorcy usług będącego osobą fizyczną, 2. utraty przez Odbiorcę prawa do korzystania z nieruchomości, 3. zakończenia postępowania upadłościowego w celu likwidacji lub likwidacyjnego strony będącej przedsiębiorcą, 4. zmiany formy prawnej Przedsiębiorstwa. 18. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy Przedsiębiorstwo dokonuje zamknięcia przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego, demontuje wodomierz główny oraz stosuje wszelkie środki techniczne uniemożliwiające dalsze korzystanie z sieci. Rozdział IV Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach 19. Rozliczenia za usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków są prowadzone przez Przedsiębiorstwo z Odbiorcami w oparciu o ceny i stawki opłat określone w ogłoszonych taryfach. 20. Długość okresu obrachunkowego określa umowa, przy czym jest to okres nie krótszy niż jeden miesiąc i nie dłuższy niż sześć miesięcy Wejście w życie nowych taryfy nie stanowi zmiany umowy. 2. Stosowanie przez Przedsiębiorstwo cen i stawek opłat wynikających z nowych, prawidłowo podanych do wiadomości publicznej taryf, nie wymaga odrębnego informowania Odbiorców o ich wysokości. 3. Przedsiębiorstwo dołącza do umowy wyciąg z aktualnie obowiązującej taryfy zawierający ceny i stawki opłat właściwe dla Odbiorcy, będącego stroną umowy Podstawą obciążenia Odbiorcy należnościami za usługi świadczone przez Przedsiębiorstwo jest faktura. 2. W przypadku umowy na świadczenie usług w budynku wielolokalowym, w którym Odbiorcami są również osoby korzystające z poszczególnych lokali, Przedsiębiorstwo wystawia odrębną fakturę dla zarządcy lub właścicielowi takiego budynku oraz odrębne faktury osobom korzystającym z lokali. 3. Odbiorca otrzymuje fakturę nie później niż 14 dni od daty dokonania odczytu wodomierza, a w sytuacji, kiedy ilość świadczonych usług jest ustalana na innej podstawie niż wskazania wodomierza lub urządzenia pomiarowego, do 14 dni od końca okresu obrachunkowego. 4. Odbiorca dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury. Opóźnienia w zapłacie uprawniają Przedsiębiorstwo do naliczania odsetek, w wysokości ustawowej. 5. Za datę zapłaty należności za usługi uważa się datę wpływu należności na konto Przedsiębiorstwa. 6. Zgłoszenie przez Odbiorcę zastrzeżeń, co do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty. 7. W przypadku stwierdzenia nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub na żądanie Odbiorcy zwraca się ją w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie. 23. W przypadku niesprawności wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego oraz braku możliwości ustalenia na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa i umowy ilości świadczonych usług, ilość pobranej wody i odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie średniego zużycia wody i odprowadzonych ścieków przez sześć okresów obrachunkowych świadczenia usług przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza lub urządzenia pomiarowego Jeżeli Odbiorca, pobiera wodę z ujęć własnych i wprowadza ścieki do urządzeń Przedsiębiorstwa, w razie braku urządzenia pomiarowego, ilość odprowadzonych ścieków jest ustalana jako równa ilości wody pobranej, ustalonej na podstawie wskazań wodomierza własnego. 2. Jeżeli Odbiorca, pobiera wodę z ujęć własnych oraz urządzeń Przedsiębiorstwa i wprowadza ścieki do urządzeń Przedsiębiorstwa, w razie braku urządzenia pomiarowego, ilość odprowadzonych ścieków jest ustalana jako suma wskazań wodomierza własnego i wodomierza głównego.

5 Województwa Opolskiego Nr poz W przypadkach, określonych w ust. 1 i 2, Odbiorca jest zobowiązany do zakupu i zainstalowania na własny koszt wodomierza własnego, jego utrzymania i legalizacji. Rozdział V Warunki przyłączania do sieci 25. Osoba ubiegająca się o przyłączenie jej nieruchomości do sieci składa Przedsiębiorstwu wniosek o przyłączenie, który powinien zawierać co najmniej: 1. dane dotyczące identyfikacji wnioskodawcy, 2. adres podłączanej nieruchomości, 3. w przypadku osób prawnych odpis z właściwego rejestru wskazujący na sposób reprezentacji podmiotu, 4. określenie rodzaju instalacji i urządzeń służących do odbioru usług, 5. określenie ilości przewidywanego poboru wody, jej przeznaczenia oraz charakterystyki zużycia wody, 6. wskazanie przewidywanej ilości odprowadzanych ścieków i ich rodzaju (w przypadku dostawców ścieków przemysłowych, również jakości odprowadzanych ścieków oraz zastosowanych lub planowanych do zastosowania urządzeń podczyszczających), 7. w przypadku osób prawnych opis nieruchomości, do której będzie dostarczana woda i z której będą odprowadzane ścieki, w szczególności określenie sposobu zagospodarowania i przeznaczenia jej oraz rozwiązania problemu odprowadzania wód opadowych, 8. wskazanie planowanego terminu rozpoczęcia poboru wody i dostarczania ścieków Do wniosku, o którym mowa w 25, osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci powinna załączyć: 1) dokument określający stan prawny nieruchomości, której dotyczy wniosek, 2) mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości, o której mowa w ust. 1, względem istniejących sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu. 2. Przedsiębiorstwo bezpłatnie udostępnia odpowiedni wzór wniosku Jeżeli są spełnione warunki techniczne, umożliwiające podłączenie nieruchomości do sieci, Przedsiębiorstwo w terminie 10 dni od otrzymania prawidłowo wypełnionego wniosku, o którym mowa w 25, wraz z kompletem załączników, o których mowa w 26, wydaje osobie ubiegającej się o podłączenie nieruchomości, dokument pod nazwą Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej. W razie braku możliwości podłączenia nieruchomości do sieci, Przedsiębiorstwo w terminie 10 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w 25, informuje o tym osobę ubiegającą się o podłączenie, wskazując wyraźnie na powody, które uniemożliwiają podłączenie. 2. Dokument, o którym mowa w ust. 1, powinien, co najmniej: 1) wskazywać miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej, w tym miejsce zainstalowania wodomierza głównego z zaworem zwrotnym i/lub urządzenia pomiarowego, 2) określać maksymalną ilość wody dostarczanej do nieruchomości z podziałem na poszczególne cele, 3) określać maksymalną ilość ścieków odprowadzanych z nieruchomości i ich jakość, ewentualnie konieczność ich podczyszczenia, 4) zawierać informacje o rodzaju i zawartości dokumentów, jakie powinna przedłożyć osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci oraz podmiotach z jakimi należy uzgodnić, lub do jakich należy zgłosić fakt przyłączenia oraz projekt przyłącza, 5) wskazywać okres ważności wydanych warunków przyłączenia, nie krótszy niż 1 rok. 3. Dokument, o którym mowa w ust. 1, może także określać: 1) parametry techniczne przyłącza, 2) sposób i rodzaj zainstalowania wodomierza głównego, a w przypadku, gdy wnioskodawca proponuje pomiar ilości odprowadzanych ścieków inaczej niż na podstawie odczytów ilości pobieranej wody, urządzenia pomiarowego do mierzenia ilości odprowadzanych ścieków, lub też wodomierzy do mierzenia ilości wody, z której nie odprowadza się ścieków do kanalizacji. 4. Wynagrodzenie Przedsiębiorstwa za wydanie Warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej, określa obowiązująca taryfa. Rozdział VI Techniczne warunki określające moźliwość dostępu do usług wodociągowo - kanalizacyjnych Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia nowego Odbiorcy do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, jeżeli w wyniku przyłączenia warunki techniczne pogorszą się tak, że nie zostanie zachowany minimalny poziom usług, oraz jeśli zabraknie wymaganych zdolności produkcyjnych ujęć, stacji uzdatniania i oczyszczalni ścieków oraz zdolności dostawczych istniejących układów dystrybucji wody i odprowadzania ścieków. 2. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci jeżeli nie posiada technicznych możliwości świadczenia usług. 3. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci jeżeli przyłącze zostało wykonane bez uzyskania zgody Przedsiębiorstwa bądź zostało wykonane niezgodnie z wydanymi Warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej. 4. Poziom dostępu do usług wodociągowych i kanalizacyjnych w przyszłości wyznaczają wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Rozdział VII Sposób dokonywania odbioru przez przedsiębiorstwo wykonanego przyłącza Warunkiem przystąpienia do prac zmierzających do przyłączenia nieruchomości do sieci jest pisemne uzgodnienie z Przedsiębiorstwem dokumentacji technicznej (w tym projektu) i sposobu prowadzenia tych prac oraz warunków i sposobów dokonywania przez Przedsiębiorstwo kontroli robót. 2. Osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci w celu uzyskania pisemnego uzgodnienia, o którym mowa w ust. 1, przedkłada Przedsiębiorstwu odpowiednie dokumenty i informacje. Wykaz niezbędnych dokumentów i informacji Przedsiębiorstwo doręcza nieodpłatnie każdej osobie ubiegającej się o podłączenie nieruchomości wraz z wydanymi Warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej lub zapisuje w ich treści. 3. Przedsiębiorstwo wydaje pisemne uzgodnienie, o którym mowa w ust. 1, w terminie 10 dni od daty złożenia kompletu dokumentów i informacji wskazanych w wykazie, o którym mowa w ust Przed zawarciem umowy, Przedsiębiorstwo dokonuje odbioru wykonanego przyłącza pod kątem spełnienia warunków technicznych W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza, Przedsiębiorstwo dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z wydanymi przez Przedsiębiorstwo Warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej, oraz z projektem przyłącza.

6 Województwa Opolskiego Nr poz Określone w warunkach przyłączenia próby i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron. 3. Odbiór jest wykonywany przed zasypaniem przyłącza. Wszelkie odcinki przyłącza ulegające częściowemu zakryciu (tzw. prace zanikające) należy zgłaszać do odbioru przed zasypaniem. 4. Przed zasypaniem Odbiorca zleca odpowiednim podmiotom wykonanie operatu geodezyjnego, w zakresie wskazanym w warunkach technicznych, w dwóch egzemplarzach, z których jeden dostarcza do Przedsiębiorstwa, a drugi do odpowiedniego urzędu zajmującego się aktualizacją dokumentacji geodezyjnej Po zgłoszeniu gotowości do odbioru przez przedstawiciela Odbiorcy, Przedsiębiorstwo uzgadnia jego termin na nie dłużej niż trzy dni po dacie zgłoszenia. 2. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w 31 ust. 2 są potwierdzane przez strony w sporządzanych protokołach Wzory zgłoszenia odbioru oraz protokołu odbioru określa Przedsiębiorstwo. 2. Zgłoszenie odbioru technicznego przyłącza powinno zawierać co najmniej: a. dane identyfikujące inwestora i adres przyłącza, b. termin odbioru proponowany przez wykonawcę, c. inne warunki odbioru, np. zamknięcie sieci eksploatowanej. 3. Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać co najmniej: a. dane techniczne charakteryzujące przedmiot odbioru, (średnica, materiał, długość, elementy uzbrojenia), b. wyniki prób i badań, o których mowa w 31 ust. 2, c. rodzaj odprowadzanych ścieków - dla przyłącza kanalizacyjnego, d. skład i podpisy członków komisji dokonującej odbioru, e. uwagi dotyczące różnic pomiędzy projektem a realizacją przyłącza Przyłączenie Odbiorcy do sieci wodnej lub kanalizacyjnej nie może powodować kosztów dla dotychczas podłączonych odbiorców. Wynagrodzenie Przedsiębiorstwa za odbiór wykonanego przyłącza określa obowiązująca taryfa. 2. Po czasowym wyłączeniu z eksploatacji przyłącza wodnego lub kanalizacyjnego, będącego własnością Odbiorcy, na okres nie krótszy niż 12 miesięcy, Przedsiębiorstwo ma prawo żądania przeprowadzenia na koszt Odbiorcy prób jego szczelności i ciśnienia. Rozdział VIII Standardy obsługi odbiorców usług oraz sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości lub odpowiednich parametrów świadczonych usług Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do udzielania wszelkich istotnych informacji dotyczących: 1) prawidłowego sposobu wykonywania przez Przedsiębiorstwo umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, 2) warunków przyłączenia się do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przez nowych Odbiorców, 3) występujących zakłóceń w dostawach wody lub w odprowadzaniu ścieków, 4) występujących awarii urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, 5) planowanych przerw w świadczeniu usług. 2. Przedsiębiorstwo udziela Informacji w swojej siedzibie, a także za pośrednictwem telefonu, faksu lub elektronicznych środków przekazu, bez zbędnej zwłoki, jednakże w terminie nie dłuższym niż 3 dni. 3. Jeżeli prośba o udzielenie informacji została przedłożona na piśmie, Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne udziela odpowiedzi w tej samej formie w terminie 14 dni od otrzymania prośby, chyba że osoba zwracająca się o informację wyraźnie zaznaczyła, iż informacja ma być udzielana w jednej z form wskazanych w ust Jeżeli udzielenie informacji wymaga ustaleń wymagających okresów dłuższych niż terminy, wskazane w ust. 2 i 3, Przedsiębiorstwo przed upływem terminów, wskazanych w ust. 2 i 3, informuje o tym fakcie osobę, która złożyła prośbę o informację i wskazuje jej ostateczny termin udzielenia odpowiedzi. Termin ten w żadnym wypadku nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia złożenia prośby Odbiorca ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu wykonywania przez Przedsiębiorstwo umowy, w szczególności ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za te usługi. 2. Reklamacja jest zgłaszana w formie pisemnej. 3. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane rozpatrzyć reklamację bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym jednak niż 14 dni od dnia złożenia w siedzibie Przedsiębiorstwa lub doręczenia reklamacji. Ustęp 4 35 stosuje się odpowiednio. 37. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za kontakty z Odbiorcami oraz osobami ubiegającymi się o przyłączenie do sieci, w tym za przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji W siedzibie Przedsiębiorstwa winny być udostępnione wszystkim zainteresowanym: 1) aktualnie obowiązujące na terenie Gminy taryfy cen i stawek opłat, 2) tekst jednolity Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązującego na terenie Gminy, 3) wyniki ostatnio przeprowadzonych analiz jakości wody, 4) tekst jednolity ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. 2. Przedsiębiorstwo nie ma obowiązku udostępnienia dokumentów, o których mowa w ust. 1, poza swoją siedzibą, z zastrzeżeniem obowiązku dołączenia do umowy w chwili jej zawierania wyciągu z taryfy zawierającego ceny i stawki opłat Przedsiębiorstwo ma obowiązek poinformowania Odbiorców o planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, a także o planowanych terminach chlorowania wody, w sposób zwyczajowo przyjęty z wyprzedzeniem co najmniej 24 godzinnym. 2. Przedsiębiorstwo ma również obowiązek niezwłocznie poinformować Odbiorców, w sposób zwyczajowo przyjęty, o zaistniałych nieplanowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, o ile czas ich trwania przekracza 6 godzin. 3. W przypadku umów zawartych z właścicielami lub zarządcami budynków wielolokalowych, Przedsiębiorstwo może o zdarzeniach, wskazanych w ust. 2, poinformować wyłącznie właściciela lub zarządcę nieruchomości, o ile planowany czas trwania przerwy w dostawie wody nie przekracza 12 godzin. 4. W razie planowanej lub zaistniałej przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin Przedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować o tym fakcie Odbiorców, wskazując lokalizację zastępczego punktu poboru wody Przedsiębiorstwo ma prawo ograniczyć lub wstrzymać świadczenie usług wyłącznie z ważnych powodów, w szcze-

7 Województwa Opolskiego Nr poz gólności, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, środowiska naturalnego, potrzebami przeciwpożarowymi, a także przyczynami technicznymi. 2. Przedsiębiorstwo ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z wstrzymaniem lub ograniczeniem świadczenia usług, chyba że nie ponosi za nie winy. Przedsiębiorstwo wolne jest od odpowiedzialności w szczególności wówczas, gdy przerwa lub ograniczenie świadczenia usług, wynikały z: 1) działania siły wyższej, w tym zwłaszcza sił przyrody, 2) działania lub zaniechania osób lub podmiotów, za które Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności, w tym samego Odbiorcy, 3) potrzeby ochrony życia lub zdrowia ludzkiego oraz środowiska naturalnego, a także potrzeb przeciwpożarowych. Rozdział IX Warunki dostawy wody na cele przeciwpożarowe 41. Woda do celów przeciwpożarowych jest dostępna z urządzeń wodociągowych, a w szczególności z hydrantów przeciwpożarowych zainstalowanych na sieci wodociągowej Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci wodociągowej są: - Powiatowa Straż Pożarna w Kędzierzynie Koźlu, - Gminna Ochotnicza Straż Pożarna. 2. Jednostki pobierające wodę do celów przeciwpożarowych zobowiązane są do powiadomienia pisemnie Przedsiębiorstwa o ilości pobranej wody wraz z określeniem punktów poboru w terminie 10 dni od chwili zaistnienia tego faktu. 43. W kalkulacji ceny za wodę pobieraną na cele przeciwpożarowe poprzez urządzenia usytuowane na terenie publicznym, Przedsiębiorstwo uwzględnia koszty utrzymania urządzeń niezbędnych dla zapewnienia wymaganych zdolności dostawczych hydrantów. 44. Należnościami za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe Przedsiębiorstwo obciąża Gminę. Rozdział IX Postanowiienia końcowe 45. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc obowiązująca uchwała Nr XXXIII/297/2002 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 46. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Zbigniew Żmuda */ Uchwała została zaskarżona przez Wojewodę Opolskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu - skarga Nr PN.III-KK /06 z dnia 12 grudnia 2006 r Uchwała Nr LV/470/06 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 23 października 2006 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy - Miasto Brzeg Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz i Nr 175, poz oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266, zm. z 2004 r. Nr 281 poz. 2783, Nr 281 poz. 2786, z 2006 r. Nr 86 poz. 602, Nr 91 poz. 657), Rada Miejska w Brzegu uchwala, co następuje: Rozdział I Postanowienia ogólne 1.1. Uchwała niniejsza reguluje zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Brzeg (zwanej dalej Gminą) oraz określa tryb zaspokajania potrzeb mieszkaniowych i ustala kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu. 2. Gmina wykorzystując mieszkaniowy zasób zaspokaja potrzeby mieszkaniowe gospodarstw o niskich dochodach oraz zapewnia lokale socjalne i lokale zamienne. 3. Społeczną kontrolę nad trybem rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali sprawuje Społeczna Komisja Mieszkaniowa. 4. Społeczna Komisja Mieszkaniowa jest ciałem kontrolnym i opiniodawczym, powoływanym przez Radę Miejską, która określa regulamin jej funkcjonowania oraz liczbę członków. 5. Ilekroć w uchwale jest mowa o: a) ustawie należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (j.t. Dz. U z 2005 r. Nr 31 poz. 266 z późn. zm.), b) uchwale należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę, c) dochodzie należy przez to rozumieć dochód w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71 poz. 734 z późn. zm.), d) dochodzie gospodarstwa domowego należy przez to rozumieć dochody osoby występującej z wnioskiem o przydział lokalu oraz członków jego rodziny zgłoszonych we wniosku do wspólnego zamieszkiwania, potwierdzone stosownymi dokumentami, e) najniższej emeryturze należy przez to rozumieć kwotę najniższej emerytury ogłoszonej zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.).

8 Województwa Opolskiego Nr poz Rozdział II Osoby uprawnione do zawarcia umowy najmu oraz osoby, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony oraz na lokal socjalny 2. Gmina zawiera umowy najmu z osobami pełnoletnimi, które stale zamieszkują na terenie Gminy Miasto Brzeg i nieposiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego, a w przypadku małżonków lub osób pozostających faktycznie we wspólnym pożyciu ubiegających się wspólnie o zawarcie umowy najmu, żadnemu z nich nie przysługuje taki tytuł. 3. Gmina w pierwszej kolejności zawiera umowy najmu lokali mieszkalnych na czas nieoznaczony z osobami, które oprócz warunków wskazanych w 2: a) spełniają łącznie wymienione niżej warunki: - zamieszkują w lokalu, w którym na osobę stale zamieszkującą przypada mniej niż 6m 2 powierzchni mieszkalnej przez okres co najmniej 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Jeżeli o najem lokalu ubiegają się małżonkowie, zamieszkujący pod różnymi adresami, wymieniony warunek winien spełniać jeden z małżonków, a warunki mieszkaniowe drugiego z małżonków uniemożliwiają wspólne zamieszkiwanie, - średni dochód miesięczny liczony z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku nie przekracza 125% najniższej emerytury, a w gospodarstwach domowych jednoosobowych 175% tej kwoty, b) opuszczają dom dziecka lub rodzinę zastępczą po osiągnięciu pełnoletniości i nie mają możliwości zamieszkania w dotychczasowym miejscu stałego zameldowania lub innym lokalu, c) wystąpiły z wnioskiem o zamianę dotychczas zajmowanego lokalu na inny, d) wystąpiły z wnioskiem o zawarcie umowy najmu w związku z podziałem dotychczas zajmowanego lokalu, e) wystąpiły z wnioskiem o zawarcie umowy najmu lokalu powstałego w wyniku dokonanej przez nich adaptacji strychu Gmina w pierwszej kolejności zawiera umowy najmu lokali socjalnych z osobami, których potrzeby mieszkaniowe nie zostały zaspokojone i które znalazły się w niedostatku oraz spełniają warunki wskazane w Przez osoby, których potrzeby mieszkaniowe nie zostały zaspokojone, rozumie się osoby spełniające jeden z poniższych warunków: a) są bezdomne, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.), b) mieszkają w lokalu, w którym na osobę stale zamieszkującą przypada mniej niż 5 m 2 powierzchni mieszkalnej przez okres co najmniej 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. 3. Osobami, które znalazły się w niedostatku, są osoby, których średni dochód miesięczny liczony z okresu 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku nie przekraczał: 100% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwach domowych jednoosobowych i 75 % tej kwoty w gospodarstwach wieloosobowych. 4. Z osobami, które na mocy orzeczenia sądowego nabyły uprawnienia do lokalu socjalnego Gmina zawiera umowy najmu poza kolejnością. Przydział lokali następuje według kolejności złożenia wniosku, przy dostosowaniu struktury proponowanego lokalu (w szczególności powierzchni, kondygnacji, wyposażenia lokalu) do zgłoszonych potrzeb. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przydział lokalu socjalnego powyższym osobom, może nastąpić z pominięciem trybu określonego w zdaniu poprzednim, po uzyskaniu opinii Społecznej Komisji Mieszkaniowej. 6. Przekroczenie dochodu, określonego w ust. 3, nie więcej niż o 10% nie wyklucza możliwości zawarcia lub przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego na następny okres, jeżeli najemca, jego małżonek albo dzieci własne lub przysposobione pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym, znajdują się z powodu złego stanu zdrowia w wyjątkowo trudnej sytuacji życiowej. Rozdział III Lokale zamienne i tryb postępowania przy zawieraniu umów najmu na lokale zamienne 5.1. Gmina zapewnia lokal zamienny najemcom, którzy: a) zajmują lokale w budynkach przeznaczonych do modernizacji lub remontu, jeżeli rodzaj prowadzonych robót tego wymaga, b) utracili mieszkanie wskutek katastrofy budowlanej, pożaru lub klęski żywiołowej, c) zajmują lokale w budynkach przeznaczonych do rozbiórki, lokale o złym stanie technicznym nienadające się na stały pobyt ludzi, lokale, których funkcja użytkowa ulega zmianie, bądź ulega zmianie funkcja budynku, w którym ten lokal się znajduje, d) są uprawnieni do uzyskania lokalu mieszkalnego w ramach wykwaterowania z mieszkań pozostających w zasobach jednostek organizacyjnych Gminy, na podstawie zgłoszenia tych jednostek. 2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 lit. a, c i d, Burmistrz sporządza wykaz osób uprawnionych do zawarcia umowy na lokal zamienny, określając kolejność zawierania tych umów. Wykaz sporządza się na dany rok kalendarzowy i podaje się do publicznej wiadomości w sposób określony w 7 ust. 4 niniejszej uchwały. 3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 lit. b, zawarcie umowy najmu lokalu zamiennego następuje poza kolejnością. Rozdział IV Lokale socjalne 6.1. Na lokale socjalne przeznacza się lokale nadające się do zamieszkania ze względu na wyposażenie i stan techniczny, o powierzchni nie mniejszej niż określona przepisami ustawy, o obniżonym standardzie. Przez obniżony standard lokalu rozumie się lokal niewyposażony w co najmniej dwa z niżej wymienionych elementów: a) centralne ogrzewanie, b) samodzielną łazienkę, c) gaz sieciowy, d) wc. 2. Umowę najmu lokalu socjalnego zawiera się na czas oznaczony, lecz nie dłużej niż trzy lata. 3. Z osobami, o których mowa w 4 ust. 4, zawiera się umowy najmu na czas oznaczony: a) do 3 lat w przypadku spełnienia kryterium dochodowego określonego w 4 ust. 3, b) na okres 1 roku w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego określonego w 4 ust. 3. Rozdział V Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali mieszkalnych na czas nieoznaczony oraz lokali socjalnych 7.1. Wynajęcie lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony lub lokalu socjalnego, za wyjątkiem przypadków wymienionych w 4 ust. 4 niniejszej uchwały, każdorazowo poprzedza złożenie wniosku mieszkaniowego wypełnionego i potwierdzonego przez wyszczególnione w nim jednostki, wraz z oświadczeniem wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na gromadzenie, przetwarzanie i opublikowa-

9 Województwa Opolskiego Nr poz nie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). 2. Ustalenie osób, z którymi winna być zawarta w pierwszej kolejności umowa najmu następuje w formie list przydziału mieszkań: a) listy przydziału lokalu na czas nieoznaczony, na którą wpisywane są osoby spełniające kryteria określone w 3, b) listy przydziału lokalu socjalnego, na którą wpisywane są osoby spełniające kryteria określone w 4, za wyjątkiem osób, o których mowa w 4 ust Listy sporządza się w sposób zapewniający ich społeczną kontrolę, przez co rozumie się opiniowanie przez Społeczną Komisję Mieszkaniową wniosków osób ubiegających się o ujęcie na liście przydziałów. 4. Listy osób zakwalifikowanych do przydziału lokalu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ich wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta, siedzibie zarządcy gminnego zasobu mieszkaniowego oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej. 5. Listy przydziałów zawierają następujące dane: liczby porządkowe, imiona i nazwiska oraz adresy osób, z którymi może być zawarta umowa najmu. 6. Listy zatwierdza Burmistrz, po uprzednim zaopiniowaniu ich przez Społeczną Komisję Mieszkaniową. 7. Wnioski osób ubiegających się o zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony lub umowy najmu lokalu socjalnego rozpatrywane są na bieżąco i po ich weryfikacji osoby uprawnione do zawarcia umowy najmu dopisywane są do odpowiednich obowiązujących list. Listy aktualizowane są na bieżąco przy odpowiednim zastosowaniu trybu określonego w ust. 3, 4, 5 i Wskazanie lokalu następuje wg kolejności osób umieszczonych na listach, przy dostosowaniu proponowanego lokalu (w szczególności powierzchni, kondygnacji, wyposażenia lokalu) do struktury rodziny wnioskodawcy oraz jej warunków zdrowotnych. 9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych osób umieszczonych na listach oraz w przypadkach uzasadnionych racjonalnym gospodarowaniem gminnym zasobem mieszkaniowym, przydział konkretnego lokalu może nastąpić z pominięciem trybu określonego w ust. 8 po uzyskaniu pozytywnej opinii Społecznej Komisji Mieszkaniowej. 10. Warunki uprawniające do zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony lub umowy najmu na lokal socjalny określone niniejszą uchwałą muszą być spełnione w chwili zawierania umowy najmu. Przed zawarciem umowy najmu wnioskodawca winien uaktualnić swoje dane poprzez złożenie wniosku mieszkaniowego, zgodnie z ust. 1. W przypadku osób wymienionych w 9 i 10 ust. 1 lit. a warunki te muszą być spełnione przed podpisaniem umowy na wykonanie remontu przydzielonego lokalu lub innego pomieszczenia lub strychu przeznaczonego do adaptacji. 11. Osoby, które nie spełniają warunków określonych w ust. 10 wykreśla się z listy przydziałów. 12. Osoby ujęte do list przydziałów obowiązane są uzupełniać złożony wniosek i informować o zmianach mających wpływ na realizacje wniosku. 13. Osoby, które dwukrotnie odmówiły zawarcia umowy najmu na wskazany przez Gminę odpowiedni lokal, wykreśla się z listy, bądź na wniosek tych osób są dopisywane na koniec listy. 14. Złożenie oświadczeń zawierających nieprawdziwe dane lub zatajenie danych dotyczących własnej sytuacji mieszkaniowej lub materialnej, niezbędnych do zawarcia umowy najmu lokalu skutkuje wykreśleniem z listy przydziału. Rozdział VI Lokale do remontu 8.1. Burmistrz podaje do publicznej wiadomości w sposób określony w 7 ust. 4, wykaz lokali przeznaczonych do remontu lub innych pomieszczeń przeznaczonych do adaptacji, za wyjątkiem strychów, określając: adres lokalu lub pomieszczenia, jego powierzchnię, strukturę, zakres prac remontowych oraz termin oglądania lokalu lub pomieszczenia i termin składania ofert. 2. Oferty na przydział lokalu do remontu lub na przydział pomieszczenia przeznaczonego do adaptacji mogą składać następujące osoby: a) znajdujące się na liście przydziałów lokali na czas nieoznaczony, b) które nie spełniają warunków uprawniających do przedłużenia na następny okres umowy najmu lokalu socjalnego oraz nie spełniają warunków określonych w 4 ust 5 niniejszej uchwały, c) osoby, o których mowa w 5 ust. 1 lit. a, c i d, umieszczone na wykazie osób uprawnionych do zawarcia umowy na lokal zamienny, o którym mowa w 5 ust. 2 niniejszej uchwały, d) osoby, o których mowa w 4 ust. 4, o ile wykażą się dochodami, o których mowa w 3 lit. a, e) osoby spełniające warunki określone w Z osobami wymienionym w ust. 2 lit. c może być zawarta: a) umowa najmu lokalu o większym metrażu niż metraż dotychczas zajmowanego lokalu, b) więcej niż jedna umowa najmu w przypadku rodzin wielopokoleniowych, w przypadku, gdy osoby te złożą ofertę na przydział lokalu przeznaczonego do remontu lub na przydział pomieszczenia przeznaczonego do adaptacji Weryfikacji ofert dokonuje Burmistrz, w oparciu o następujące kryteria: a) warunki mieszkaniowe oferenta, b) czas oczekiwania na zawarcie umowy najmu lokalu, c) kolejność na liście przydziałów, d) powierzchnia lokalu przeznaczonego do remontu lub pomieszczenia przeznaczonego do adaptacji w stosunku do liczby osób w gospodarstwie domowym. 2. W oparciu o zweryfikowane oferty Burmistrz dokonuje wyboru osoby, której zostanie przydzielony lokal do remontu lub pomieszczenie przeznaczone do adaptacji. 3. Wykonanie remontu lub adaptacji odbywa się w sposób i na zasadach określonych odrębną umową. Po bezusterkowym odbiorze robót, zostaje zawarta umowa najmu. 4. Sposób rozliczenia poniesionych nakładów na remont lub adaptację określa się w umowie, o której mowa w ust W przypadku odstąpienia osoby, której przydzielono lokal do remontu lub pomieszczenie przeznaczone do adaptacji, od wykonania tego remontu lub adaptacji, oraz w przypadku odstąpienia przez tę osobę od kontynuacji wykonywania tych prac, Burmistrz może dokonać wyboru innej oferty w trybie określonym w niniejszym rozdziale Burmistrz może wyrazić zgodę na adaptację strychu: a) osobom spełniającym warunek określony w 2, posiadającym stały dochód, przy czym średni miesięczny dochód liczony z ostatnich sześciu miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie może przekraczać 200% dochodu określonego w 3 lit. a w przeliczeniu na jednego członka rodziny, b) najemcom lokali mającym trudne warunki mieszkaniowe, którzy zamierzają dokonać adaptacji strychu w celu poprawy tych warunków poprzez scalenie zaadaptowanego strychu z dotychczas zajmowanym lokalem mieszkalnym.

UCHWAŁA Nr XVII/78/12 RADY GMINY ANDRZEJEWO z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

UCHWAŁA Nr XVII/78/12 RADY GMINY ANDRZEJEWO z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. UCHWAŁA Nr XVII/78/12 RADY GMINY ANDRZEJEWO z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków zmieniona UCHWAŁĄ Nr XVIII/90/2012 RADY GMINY ANDRZEJEWO z dnia 30 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/67/11 RADY GMINY OLSZANKA. z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody w Gminie Olszanka.

UCHWAŁA NR XV/67/11 RADY GMINY OLSZANKA. z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody w Gminie Olszanka. UCHWAŁA NR XV/67/11 RADY GMINY OLSZANKA z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody w Gminie Olszanka. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez przedsiębiorstwa wodociągowe na obszarze Gminy Miejskiej Świdnik.

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez przedsiębiorstwa wodociągowe na obszarze Gminy Miejskiej Świdnik. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez przedsiębiorstwa wodociągowe na obszarze Gminy Miejskiej Świdnik. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego zaopatrzenia

Bardziej szczegółowo

U c h w a ł a Nr XXX / 259 / 2014

U c h w a ł a Nr XXX / 259 / 2014 Zał. Nr 6 do prot. Nr XXX / 2014 z sesji z dnia 2014-03-13 U c h w a ł a Nr XXX / 259 / 2014 Rady Gminy Raciechowice z dnia 13 marca 2014 roku w sprawie: uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania

Bardziej szczegółowo

II PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

II PRAWA I OBOWIĄZKI STRON Uchwała nr XLI/528/2009 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Rada Miejska w Głubczycach UCHWAŁA Nr XLIV/ 415 /10 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie: uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Rozdział I. Postanowienia ogólne 401/XLII/2006 Uchwała Nr 401/XLII/2006 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 10.03.2006r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Na podstawie : - Art.40 ust.1, Art.41 ust.1 i Art.18 ust.2

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXXIII/246/06 Rady Gminy Kościan z dnia 31.01.2006r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Uchwała nr XXXIII/246/06 Rady Gminy Kościan z dnia 31.01.2006r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Uchwała nr XXXIII/246/06 Rady Gminy Kościan z dnia 31.01.2006r w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Na podstawie ar18 ust.2 pkt. 15 ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/300/13 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

UCHWAŁA NR XXX/300/13 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków UCHWAŁA NR XXX/300/13 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH MARIAN MARSZAŁKOWSKI 83-330 Żukowo Glincz ul. Akacjowa 24

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH MARIAN MARSZAŁKOWSKI 83-330 Żukowo Glincz ul. Akacjowa 24 ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH MARIAN MARSZAŁKOWSKI 83-330 Żukowo Glincz ul. Akacjowa 24 REGULAMIN ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GM. ŻUKOWO Zatwierdzony na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Projekt Uchwała Nr... Rady Miasta Lubartów z dnia...r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1 i art 41 ust.1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/175/12 RADY GMINY GRODZISKO DOLNE. z dnia 29 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIV/175/12 RADY GMINY GRODZISKO DOLNE. z dnia 29 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXIV/175/12 RADY GMINY GRODZISKO DOLNE z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE DZIAŁANIA WAŁBRZYSKIEGO ZWIĄZKU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI.

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE DZIAŁANIA WAŁBRZYSKIEGO ZWIĄZKU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI. REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE DZIAŁANIA WAŁBRZYSKIEGO ZWIĄZKU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI. (tekst jednolity obejmujący zmiany wprowadzone Uchwałą nr 5/XX/2010 Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

z dnia 21 luty 2006r.

z dnia 21 luty 2006r. UCHWAŁA NR XXXVII / 228 / 06 RADY GMINY W GORZYCACH z dnia 21 luty 2006r. W sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gorzyce. Na podstawie art. 19 ust. 1 i 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków w mieście Łuków

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków w mieście Łuków Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Łukowie Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków w mieście Łuków Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...2 Rozdział II Minimalny

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Załącznik do Uchwały Rady Gminy Kamienna Góra Nr. V/30/03 z dnia 27.02.2003r Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Celem niniejszego regulaminu jest: 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW OBOWIĄZUJĄCY NA TERENIE GMINY LUBARTÓW

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW OBOWIĄZUJĄCY NA TERENIE GMINY LUBARTÓW Załącznik do uchwały Nr XXXIV/236/05 Rady Gminy Lubartów z dnia 29 grudnia 2005 r. REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW OBOWIĄZUJĄCY NA TERENIE GMINY LUBARTÓW Lubartów 2005 r. Rozdział I

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW UCHWAŁA NR XVIII/134/ 2008 RADY GMINY W ŻÓRAWINIE z dnia 30 września 2008r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15, art.40 ust.1,art. 41 ust.1

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLII/449/06 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 stycznia 2006 r.

Uchwała Nr XLII/449/06 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 stycznia 2006 r. Uchwała Nr XLII/449/06 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Na podstawie art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY WIĄZOWNA. Rozdział I Przepisy ogólne

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY WIĄZOWNA. Rozdział I Przepisy ogólne Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 251 7387 UCHWAŁA Nr 101/XIII/07 RADY GMINY WIĄZOWNA z dnia 25 września 2007 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLV/190/06 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 6 marca 2006 r.

Uchwała Nr XLV/190/06 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 6 marca 2006 r. Uchwała Nr XLV/190/06 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Rejowiec Fabryczny. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 listopada 2013 r. Poz. 5701 UCHWAŁA NR XLVI.298.2013 RADY GMINY STARA KAMIENICA. z dnia 30 października 2013 r.

Wrocław, dnia 14 listopada 2013 r. Poz. 5701 UCHWAŁA NR XLVI.298.2013 RADY GMINY STARA KAMIENICA. z dnia 30 października 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 listopada 2013 r. Poz. 5701 UCHWAŁA NR XLVI.298.2013 RADY GMINY STARA KAMIENICA z dnia 30 października 2013 r. w sprawie regulaminu dostarczania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 421/XLVIII/05 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 grudnia 2005r.

Uchwała Nr 421/XLVIII/05 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 grudnia 2005r. Uchwała Nr 421/XLVIII/05 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie: uchwalenia regulaminu dostarczania wody obowiązującego na terenie gminy Miasto i Gmina Serock Na podstawie art.7 ust.1

Bardziej szczegółowo

Odbiorca wody powinien racjonalnie gospodarować wodą i używać ją zgodnie z przeznaczeniem oraz warunkami wynikającymi z zawartej Umowy.

Odbiorca wody powinien racjonalnie gospodarować wodą i używać ją zgodnie z przeznaczeniem oraz warunkami wynikającymi z zawartej Umowy. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Tuchola Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1.Regulamin określa warunki korzystania z usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/221/2013 RADY GMINY GRODZIEC z dnia 21 listopada 2013r.

UCHWAŁA NR XXXI/221/2013 RADY GMINY GRODZIEC z dnia 21 listopada 2013r. UCHWAŁA NR XXXI/221/2013 RADY GMINY GRODZIEC z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Grodziec Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXXVII/356/05 Rady Gminy Żyraków z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie : uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 30 października 2013 r. Poz. 5879 UCHWAŁA NR XXXIV/200/2013 RADY GMINY BRODNICA. z dnia 8 października 2013 r.

Poznań, dnia 30 października 2013 r. Poz. 5879 UCHWAŁA NR XXXIV/200/2013 RADY GMINY BRODNICA. z dnia 8 października 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 30 października 2013 r. Poz. 5879 UCHWAŁA NR XXXIV/200/2013 RADY GMINY BRODNICA z dnia 8 października 2013 r. w sprawie Regulaminu dostarczania

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXXV/96/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 października 2005

Uchwała nr XXXV/96/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 października 2005 Uchwała nr XXXV/96/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 października 2005 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. Spis treści : Prawa i obowiązki Przedsiębiorstwa minimalny. poziom usług

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. Spis treści : Prawa i obowiązki Przedsiębiorstwa minimalny. poziom usług REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Spis treści : Rozdział I Rozdział II Postanowienia ogólne Prawa i obowiązki Przedsiębiorstwa minimalny poziom usług Rozdział III Rozdział IV Prawa i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/15/2006 Rady Miejskiej w Zbąszynku. z dnia 27 kwietnia 2006 roku

UCHWAŁA NR XXXVI/15/2006 Rady Miejskiej w Zbąszynku. z dnia 27 kwietnia 2006 roku UCHWAŁA NR XXXVI/15/2006 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie : uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zbąszynek. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo