Opole, dnia 22 grudnia 2006 r. Nr 94

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opole, dnia 22 grudnia 2006 r. Nr 94"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZEDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 22 grudnia 2006 r. Nr 94, TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY Rady Gminy Bierawa Nr XXXVII/271/2005 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Rady Miejskiej w Brzegu Nr LV/470/06 z dnia 23 października 2006 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy - Miasto Brzeg Rady Miejskiej w Byczynie Nr III/4/06 z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Rady Gminy Chrząstowice Nr XL/289/2006 z dnia 23 października 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu odprowadzania ścieków Rady Gminy Chrząstowice Nr XL/290/2006 z dnia 23 października 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chrząstowice Rady Miejskiej w Dobrodzieniu Nr XLI/310/2006 z dnia 27 października 2006 r. w spr. zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy w spr. ustalenia dodatkowych nazw miejscowości Rady Miejskiej w Głogówku Nr XLII/284/2006 z dnia 26 października 2006 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu opieki nad zabytkami Rady Miejskiej w Głuchołazach Nr III/9/06 z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącego podstawę obliczenia podatku rolnego w 2007 roku Rady Miejskiej w Głuchołazach Nr III/10/06 z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Rady Gminy Izbicko Nr LVIII/314/06 z dnia 24 października 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Izbicko Rady Miasta Kędzierzyn - Koźle Nr LII/712/06 z dnia 26 października 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kędzierzyn - Koźle w rejonie ulicy Wieczorka Rady Miasta Kędzierzyn Koźle Nr LII/716/06 z dnia 26 października 2006 r. w przedmiocie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Kędzierzyn Koźle w sprawie projektów statutów osiedli Rady Miejskiej w Kluczborku Nr LIX/644/06 z dnia 25 października 2006 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Kluczborka Rady Miejskiej w Kluczborku Nr LIX/645/06 z dnia 25 października 2006 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Kluczborka Rady Miejskiej w Kluczborku Nr LIX/650/06 z dnia 25 października 2006 r. w sprawie określenia zasad używania herbu Gminy Kluczbork Rady Powiatu w Kluczborku Nr XLIV/325/2006 z dnia 26 października 2006 r. w sprawie ustalenia organizacji oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Kluczborku Rady Miejskiej w Krapkowicach Nr XXXIV/460/2006 z dnia 20 października 2006 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rady Miejskiej w Leśnicy Nr I/3/06 z dnia 27 listopada 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Leśnica Rady Gminy w Lubrzy Nr II/7/2006 z dnia 6 grudnia 2006 r. uchylająca uchwałę Nr XXIV/198/05 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubrza Rady Powiatu w Nysie Nr I/9/06 z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Nyskiego Rady Gminy w Pokoju Nr XXXVI/301/2006 z dnia 23 października 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Rady Miejskiej w Prószkowie Nr XLVIII/405/2006 z dnia 13 października 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odbioru ścieków na terenie Gminy Prószków Rady Gminy w Skoroszycach Nr XXXV/186/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Rady Miejskiej w Wołczynie Nr LI/388/2006 z dnia 25 października 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Wołczyn INFORMACJE Starosty Głubczyckiego z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów oraz założenia ewidencji budynków i lokali dla miasta Głubczyce

2 Województwa Opolskiego Nr poz Starosty Głubczyckiego z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów oraz założenia ewidencji budynków i lokali dla miasta Kietrz Starosty Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków z założeniem ewidencji budynków i lokali dla miasta Kędzierzyn - Koźle Przezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 6 grudnia 2006 r. o decyzji w sprawie zmiany koncesji dla Przedsiębiorcy: Energetyki Cieplnej Opolszczyzny S.A. z siedzibą w Opolu OBWIESZCZENIE Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianie w składzie Rady Miejskiej w Kluczborku ZARZĄDZENIA Burmistrza Kietrza Nr 797/A/2006 z dnia 15 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegajacy się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed zwierzętami bezdomnymi, prowadzenia schronisk dla zwierząt bezdomnych, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części Burmistrza Lewina Brzeskiego Nr 1562/2006 z dnia 3 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Lewin Brzeski Burmistrza Lewina Brzeskiego Nr 1563/2006 z dnia 3 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części Uchwała Nr XXXVII/271/2005 Rady Gminy Bierawa z dnia 29 listopada 2005 r. (uchwała zaskrżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu) * w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz i Nr 167, poz oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2004 r. Nr 96, poz.959 i Nr 173, poz.1808, z 2005 r. Nr 85, poz.729 i Nr 130, poz.1087), uchwala się, co następuje: Rozdział I Przepisy Ogólne 1. Regulamin określa zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanego na terenie Gminy Bierawa, w tym prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego oraz odbiorców. 2. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1) ustawa - ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późn. zm.), 2) Odbiorca - odbiorca usług, o którym mowa w art. 2 pkt 3 ustawy, 3) Przedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo wodociągowokanalizacyjne, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy, 4) umowa - umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzenie ścieków, o której mowa w art. 6 ustawy, 5) wodomierz - przyrząd pomiarowy zainstalowany na wewnętrznej instalacji wodociągowej obiektu budowlanego przy punkcie czerpalnym wody, 6) wodomierz główny - przyrząd pomiarowy, o którym mowa w art. 2 pkt 19 ustawy, 7) wodomierz dodatkowy - przyrząd pomiarowy zainstalowany za wodomierzem głównym służący ustaleniu ilości wody bezpowrotnie zużytej, zainstalowany i utrzymywany na koszt odbiorcy, 8) wodomierz własny - przyrząd pomiarowy mierzący ilość wody pobranej z własnych ujęć wody, zainstalowany i utrzymywany na koszt odbiorcy, 9) okres obrachunkowy - okres rozliczeń za usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków określony w umowie. Rozdział II Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz obowiązki odbiorców warunkujące jego utrzymanie 3. Ilość wody dostarczanej Odbiorcom oraz ilość odprowadzanych ścieków, minimalne ciśnienie utrzymywane w miejscu przyłączenia do sieci wodociągowej określa umowa. Umowa może również ustalać dopuszczalny poziom zanieczyszczeń ścieków wprowadzanych przez Odbiorców. W umowie Przed-

3 Województwa Opolskiego Nr poz siębiorstwo może zaniechać ustaleń dotyczących minimalnego ciśnienia, jeżeli w wydanych warunkach przyłączenia do sieci zalecono Odbiorcy wyposażenie instalacji w urządzenie do lokalnego podnoszenia ciśnienia Przedsiębiorstwo, zgodnie z przepisami ustawy, ma obowiązek zapewnić: 1) dostawę wody, o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi, 2) ciągłość i niezawodność dostaw wody oraz odprowadzania ścieków z/do posiadanych przez Przedsiębiorstwo urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, 3) zakup, zainstalowanie i utrzymanie na własny koszt wodomierza głównego, po odbiorze technicznym przyłącza i zawarciu umowy. 2. Przedsiębiorstwo ma prawo do przeprowadzania bieżącej kontroli ilości i jakości odprowadzanych ścieków bytowych i ścieków przemysłowych oraz kontroli przestrzegania umownych ustaleń dotyczących technicznych warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 5. Odbiorcy są zobowiązani do korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób niepowodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo, a w szczególności do: 1. utrzymania instalacji wodociągowych w stanie technicznym uniemożliwiającym wtórne zanieczyszczenie wody w wyniku wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego, 2. zabezpieczenia instalacji przed cofnięciem się wody z instalacji wodociągowej, 3. natychmiastowego powiadamiania Przedsiębiorstwa o awaryjnych zmianach ilości i jakości odprowadzanych ścieków, 4. niezmieniania, bez uzgodnień z Przedsiębiorstwem, uzyskanych warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, 5. utrzymywania pomieszczeń, w których zainstalowany jest wodomierz lub urządzenie pomiarowe, w stanie uniemożliwiającym jego uszkodzenie i narażenie na niskie temperatury oraz oddziaływania zakłócające jego prawidłowe działania a także zabezpieczenie pomieszczenia przed dostępem osób nieuprawnionych, 6. utrzymywania przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego w stanie niepowodującym pogorszenia warunków eksploatacji sieci, 7. użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób niepowodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej, 8. udostępnienia Przedsiębiorstwu dostępu do dokumentacji technicznej, danych z eksploatacji dotyczących własnych ujęć wody i instalacji zasilanych z tych ujęć, w zakresie umożliwiającym ustalenie czy mogą one oddziaływać na instalacje zasilane z sieci eksploatowanej przez Przedsiębiorstwo oraz ustalania ilości ścieków, odprowadzanych do kanalizacji, 9. udostępnienia Przedsiębiorstwu dostępu do własnych ujęć wody i instalacji zasilanych z tych ujęć, a także połączonych z siecią własnych instalacji, jeżeli zachodzą uzasadnione przesłanki, że instalacje Odbiorcy mogą negatywnie oddziaływać na poziom usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo, 10. wykorzystywania wody z sieci wodociągowej i przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie w celach i na warunkach określonych w umowie Jeżeli w trakcie eksploatacji przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego, będącego w posiadaniu Odbiorcy, powstanie zagrożenie istotnego obniżenia poziomu usług świadczonych przez Przedsiębiorstwa, Odbiorca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia przyczyn zagrożeń. 2. W przypadku, gdy Odbiorca nie usunie zagrożenia pomimo wezwania ze strony Przedsiębiorstwa, ma ono prawo podjąć wszelkie działania zmierzające do usunięcia zagrożenia. Działania Przedsiębiorstwa nie mogą naruszać prawa własności przyłącza przysługującego Odbiorcy. Rozdział III Szczegółowe warunki i tryb zawierania oraz rozwiązywania umów z odbiorcami A. Postanowienia ogólne 7. Postanowienia umów, zawieranych przez Przedsiębiorstwo z Odbiorcami, nie mogą ograniczać praw i obowiązków stron wynikających z przepisów ustawy, przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy oraz postanowień niniejszego Regulaminu Umowa określa szczegółowe obowiązki stron, w tym zasady utrzymania przyłączy oraz warunki usuwania ich awarii. 2. Dla przyłączy będących własnością Odbiorcy, odpowiedzialność Przedsiębiorstwa za zapewnienie ciągłości i jakości świadczonych usług jest ograniczona do posiadanych przez Przedsiębiorstwo urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. 3. Umowa określa miejsce wykonywania usługi dostawy wody i odbioru ścieków Umowy są, zawierane na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem postanowień ust Przedsiębiorstwo zawiera umowy na czas określony: 1) gdy tytuł prawny osoby, której nieruchomość została przyłączona do sieci został ustanowiony na czas określony, 2) na wniosek osoby, której nieruchomość została przyłączona do sieci Zmiana warunków umowy następuje w drodze aneksu do umowy sporządzonego w formie pisemnej. 2. Nie wymaga zachowania formy pisemnej zmiana taryfy w czasie obowiązywania umowy oraz zmiana adresu do korespondencji. 11. W przypadku zmiany stanu prawnego nieruchomości przyłączonej do sieci Przedsiębiorstwa, skutkującej zmianą Odbiorcy, Przedsiębiorstwo zawiera umowę z nowym Odbiorcą, z zachowaniem dotychczasowych warunków technicznych świadczenia usług. B. Zasady zawierania umów Umowa jest zawierana na pisemny wniosek osoby, posiadającej tytuł prawny do nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci znajdującej się w posiadaniu Przedsiębiorstwa. 2. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, osoba ubiegającą się o przyłączenie jest zobowiązana przedstawić Przedsiębiorstwu dokument, określający aktualny stan prawny przyłączanej nieruchomości. 3. Jeżeli z treści dokumentu, wymienionego w ust. 2, nie wynika tytuł prawny osoby składającej wniosek do władania nieruchomości, jest ona zobowiązana przedłożyć dokument potwierdzający ten tytuł, z zastrzeżeniem ust Umowa może zostać zawarta również z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, po uprawdopodobnieniu przez nią faktu korzystania z przyłączanej nieruchomości. 5. Przedsiębiorstwo może określić wzór wniosku o zawarcie umowy.

4 Województwa Opolskiego Nr poz Po zawarciu umowy Odbiorca jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Przedsiębiorstwa o utracie przezeń prawa do korzystania z nieruchomości. Do czasu poinformowania Przedsiębiorstwa, Odbiorca pomimo wygaśnięcia umowy, ponosi odpowiedzialność za należności powstałe w związku ze świadczeniem usług przez Przedsiębiorstwo Umowa może być zawarta z osobami korzystającymi z lokali znajdujących się w budynku wielolokalowym na pisemny wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego, gdy są spełnione równocześnie wszystkie warunki, określone w art. 6 ust. 6 ustawy oraz gdy wypełnił on obowiązki zapisane w art. 6 ust. 6a ustawy. 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 zawiera w szczególności: 1) określenie osób korzystających z lokali, w tym określenie rodzaju tytułu prawnego do zajmowanego lokalu wraz ze zgodą takiej osoby na zawarcie umowy, potwierdzoną własnoręcznym podpisem, 2) schemat wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku wielolokalowym za wodomierzem głównym, wraz z określeniem lokalizacji wszystkich, zaopatrzonych w wodomierze, punktów czerpalnych. 3. Przedsiębiorstwo może określić wzór wniosku, o którym mowa w ust W terminie 10 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku, Przedsiębiorstwo jest zobowiązane wydać informację techniczną określającą wymagania techniczne. 14. Przedsiębiorstwo sporządza projekt umowy, w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o zawarcie umowy. C. Zasady rozwiązywania umów Umowa może być rozwiązana przez stronę umowy, z zachowaniem okresu wypowiedzenia określonego w umowie. 2. Rozwiązanie przez Odbiorcę umowy za wypowiedzeniem, następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia woli w siedzibie Przedsiębiorstwa lub przesłania takiego oświadczenia listem poleconym. 3. Przedsiębiorstwo ma prawo wypowiedzieć umowę właścicielowi lub zarządcy budynku wielolokalowego, jeżeli w trakcie jej obowiązywania wystąpią warunki uniemożliwiające jej spełnienie, w szczególności warunki uniemożliwiające ustalenie w jednolitym terminie należności za dostarczoną wodę i odprowadzanie ścieków dla poszczególnych odbiorców usług w tym budynku. 4. Przedsiębiorstwo może odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych w art. 8 ust 1 ustawy. Odstąpienie od umowy następuje poprzez oświadczenie Przedsiębiorstwa z zachowaniem warunków, określonych w art. 8 ust. 2 ustawy Umowa może być rozwiązana w drodze porozumienia stron. 2. Umowa zawarta na czas określony ulega rozwiązaniu z chwilą upływu czasu na jaki została zawarta. 17. Umowa wygasa w przypadku: 1. śmierci Odbiorcy usług będącego osobą fizyczną, 2. utraty przez Odbiorcę prawa do korzystania z nieruchomości, 3. zakończenia postępowania upadłościowego w celu likwidacji lub likwidacyjnego strony będącej przedsiębiorcą, 4. zmiany formy prawnej Przedsiębiorstwa. 18. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy Przedsiębiorstwo dokonuje zamknięcia przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego, demontuje wodomierz główny oraz stosuje wszelkie środki techniczne uniemożliwiające dalsze korzystanie z sieci. Rozdział IV Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach 19. Rozliczenia za usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków są prowadzone przez Przedsiębiorstwo z Odbiorcami w oparciu o ceny i stawki opłat określone w ogłoszonych taryfach. 20. Długość okresu obrachunkowego określa umowa, przy czym jest to okres nie krótszy niż jeden miesiąc i nie dłuższy niż sześć miesięcy Wejście w życie nowych taryfy nie stanowi zmiany umowy. 2. Stosowanie przez Przedsiębiorstwo cen i stawek opłat wynikających z nowych, prawidłowo podanych do wiadomości publicznej taryf, nie wymaga odrębnego informowania Odbiorców o ich wysokości. 3. Przedsiębiorstwo dołącza do umowy wyciąg z aktualnie obowiązującej taryfy zawierający ceny i stawki opłat właściwe dla Odbiorcy, będącego stroną umowy Podstawą obciążenia Odbiorcy należnościami za usługi świadczone przez Przedsiębiorstwo jest faktura. 2. W przypadku umowy na świadczenie usług w budynku wielolokalowym, w którym Odbiorcami są również osoby korzystające z poszczególnych lokali, Przedsiębiorstwo wystawia odrębną fakturę dla zarządcy lub właścicielowi takiego budynku oraz odrębne faktury osobom korzystającym z lokali. 3. Odbiorca otrzymuje fakturę nie później niż 14 dni od daty dokonania odczytu wodomierza, a w sytuacji, kiedy ilość świadczonych usług jest ustalana na innej podstawie niż wskazania wodomierza lub urządzenia pomiarowego, do 14 dni od końca okresu obrachunkowego. 4. Odbiorca dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury. Opóźnienia w zapłacie uprawniają Przedsiębiorstwo do naliczania odsetek, w wysokości ustawowej. 5. Za datę zapłaty należności za usługi uważa się datę wpływu należności na konto Przedsiębiorstwa. 6. Zgłoszenie przez Odbiorcę zastrzeżeń, co do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty. 7. W przypadku stwierdzenia nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub na żądanie Odbiorcy zwraca się ją w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie. 23. W przypadku niesprawności wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego oraz braku możliwości ustalenia na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa i umowy ilości świadczonych usług, ilość pobranej wody i odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie średniego zużycia wody i odprowadzonych ścieków przez sześć okresów obrachunkowych świadczenia usług przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza lub urządzenia pomiarowego Jeżeli Odbiorca, pobiera wodę z ujęć własnych i wprowadza ścieki do urządzeń Przedsiębiorstwa, w razie braku urządzenia pomiarowego, ilość odprowadzonych ścieków jest ustalana jako równa ilości wody pobranej, ustalonej na podstawie wskazań wodomierza własnego. 2. Jeżeli Odbiorca, pobiera wodę z ujęć własnych oraz urządzeń Przedsiębiorstwa i wprowadza ścieki do urządzeń Przedsiębiorstwa, w razie braku urządzenia pomiarowego, ilość odprowadzonych ścieków jest ustalana jako suma wskazań wodomierza własnego i wodomierza głównego.

5 Województwa Opolskiego Nr poz W przypadkach, określonych w ust. 1 i 2, Odbiorca jest zobowiązany do zakupu i zainstalowania na własny koszt wodomierza własnego, jego utrzymania i legalizacji. Rozdział V Warunki przyłączania do sieci 25. Osoba ubiegająca się o przyłączenie jej nieruchomości do sieci składa Przedsiębiorstwu wniosek o przyłączenie, który powinien zawierać co najmniej: 1. dane dotyczące identyfikacji wnioskodawcy, 2. adres podłączanej nieruchomości, 3. w przypadku osób prawnych odpis z właściwego rejestru wskazujący na sposób reprezentacji podmiotu, 4. określenie rodzaju instalacji i urządzeń służących do odbioru usług, 5. określenie ilości przewidywanego poboru wody, jej przeznaczenia oraz charakterystyki zużycia wody, 6. wskazanie przewidywanej ilości odprowadzanych ścieków i ich rodzaju (w przypadku dostawców ścieków przemysłowych, również jakości odprowadzanych ścieków oraz zastosowanych lub planowanych do zastosowania urządzeń podczyszczających), 7. w przypadku osób prawnych opis nieruchomości, do której będzie dostarczana woda i z której będą odprowadzane ścieki, w szczególności określenie sposobu zagospodarowania i przeznaczenia jej oraz rozwiązania problemu odprowadzania wód opadowych, 8. wskazanie planowanego terminu rozpoczęcia poboru wody i dostarczania ścieków Do wniosku, o którym mowa w 25, osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci powinna załączyć: 1) dokument określający stan prawny nieruchomości, której dotyczy wniosek, 2) mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości, o której mowa w ust. 1, względem istniejących sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu. 2. Przedsiębiorstwo bezpłatnie udostępnia odpowiedni wzór wniosku Jeżeli są spełnione warunki techniczne, umożliwiające podłączenie nieruchomości do sieci, Przedsiębiorstwo w terminie 10 dni od otrzymania prawidłowo wypełnionego wniosku, o którym mowa w 25, wraz z kompletem załączników, o których mowa w 26, wydaje osobie ubiegającej się o podłączenie nieruchomości, dokument pod nazwą Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej. W razie braku możliwości podłączenia nieruchomości do sieci, Przedsiębiorstwo w terminie 10 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w 25, informuje o tym osobę ubiegającą się o podłączenie, wskazując wyraźnie na powody, które uniemożliwiają podłączenie. 2. Dokument, o którym mowa w ust. 1, powinien, co najmniej: 1) wskazywać miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej, w tym miejsce zainstalowania wodomierza głównego z zaworem zwrotnym i/lub urządzenia pomiarowego, 2) określać maksymalną ilość wody dostarczanej do nieruchomości z podziałem na poszczególne cele, 3) określać maksymalną ilość ścieków odprowadzanych z nieruchomości i ich jakość, ewentualnie konieczność ich podczyszczenia, 4) zawierać informacje o rodzaju i zawartości dokumentów, jakie powinna przedłożyć osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci oraz podmiotach z jakimi należy uzgodnić, lub do jakich należy zgłosić fakt przyłączenia oraz projekt przyłącza, 5) wskazywać okres ważności wydanych warunków przyłączenia, nie krótszy niż 1 rok. 3. Dokument, o którym mowa w ust. 1, może także określać: 1) parametry techniczne przyłącza, 2) sposób i rodzaj zainstalowania wodomierza głównego, a w przypadku, gdy wnioskodawca proponuje pomiar ilości odprowadzanych ścieków inaczej niż na podstawie odczytów ilości pobieranej wody, urządzenia pomiarowego do mierzenia ilości odprowadzanych ścieków, lub też wodomierzy do mierzenia ilości wody, z której nie odprowadza się ścieków do kanalizacji. 4. Wynagrodzenie Przedsiębiorstwa za wydanie Warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej, określa obowiązująca taryfa. Rozdział VI Techniczne warunki określające moźliwość dostępu do usług wodociągowo - kanalizacyjnych Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia nowego Odbiorcy do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, jeżeli w wyniku przyłączenia warunki techniczne pogorszą się tak, że nie zostanie zachowany minimalny poziom usług, oraz jeśli zabraknie wymaganych zdolności produkcyjnych ujęć, stacji uzdatniania i oczyszczalni ścieków oraz zdolności dostawczych istniejących układów dystrybucji wody i odprowadzania ścieków. 2. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci jeżeli nie posiada technicznych możliwości świadczenia usług. 3. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci jeżeli przyłącze zostało wykonane bez uzyskania zgody Przedsiębiorstwa bądź zostało wykonane niezgodnie z wydanymi Warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej. 4. Poziom dostępu do usług wodociągowych i kanalizacyjnych w przyszłości wyznaczają wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Rozdział VII Sposób dokonywania odbioru przez przedsiębiorstwo wykonanego przyłącza Warunkiem przystąpienia do prac zmierzających do przyłączenia nieruchomości do sieci jest pisemne uzgodnienie z Przedsiębiorstwem dokumentacji technicznej (w tym projektu) i sposobu prowadzenia tych prac oraz warunków i sposobów dokonywania przez Przedsiębiorstwo kontroli robót. 2. Osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci w celu uzyskania pisemnego uzgodnienia, o którym mowa w ust. 1, przedkłada Przedsiębiorstwu odpowiednie dokumenty i informacje. Wykaz niezbędnych dokumentów i informacji Przedsiębiorstwo doręcza nieodpłatnie każdej osobie ubiegającej się o podłączenie nieruchomości wraz z wydanymi Warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej lub zapisuje w ich treści. 3. Przedsiębiorstwo wydaje pisemne uzgodnienie, o którym mowa w ust. 1, w terminie 10 dni od daty złożenia kompletu dokumentów i informacji wskazanych w wykazie, o którym mowa w ust Przed zawarciem umowy, Przedsiębiorstwo dokonuje odbioru wykonanego przyłącza pod kątem spełnienia warunków technicznych W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza, Przedsiębiorstwo dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z wydanymi przez Przedsiębiorstwo Warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej, oraz z projektem przyłącza.

6 Województwa Opolskiego Nr poz Określone w warunkach przyłączenia próby i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron. 3. Odbiór jest wykonywany przed zasypaniem przyłącza. Wszelkie odcinki przyłącza ulegające częściowemu zakryciu (tzw. prace zanikające) należy zgłaszać do odbioru przed zasypaniem. 4. Przed zasypaniem Odbiorca zleca odpowiednim podmiotom wykonanie operatu geodezyjnego, w zakresie wskazanym w warunkach technicznych, w dwóch egzemplarzach, z których jeden dostarcza do Przedsiębiorstwa, a drugi do odpowiedniego urzędu zajmującego się aktualizacją dokumentacji geodezyjnej Po zgłoszeniu gotowości do odbioru przez przedstawiciela Odbiorcy, Przedsiębiorstwo uzgadnia jego termin na nie dłużej niż trzy dni po dacie zgłoszenia. 2. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w 31 ust. 2 są potwierdzane przez strony w sporządzanych protokołach Wzory zgłoszenia odbioru oraz protokołu odbioru określa Przedsiębiorstwo. 2. Zgłoszenie odbioru technicznego przyłącza powinno zawierać co najmniej: a. dane identyfikujące inwestora i adres przyłącza, b. termin odbioru proponowany przez wykonawcę, c. inne warunki odbioru, np. zamknięcie sieci eksploatowanej. 3. Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać co najmniej: a. dane techniczne charakteryzujące przedmiot odbioru, (średnica, materiał, długość, elementy uzbrojenia), b. wyniki prób i badań, o których mowa w 31 ust. 2, c. rodzaj odprowadzanych ścieków - dla przyłącza kanalizacyjnego, d. skład i podpisy członków komisji dokonującej odbioru, e. uwagi dotyczące różnic pomiędzy projektem a realizacją przyłącza Przyłączenie Odbiorcy do sieci wodnej lub kanalizacyjnej nie może powodować kosztów dla dotychczas podłączonych odbiorców. Wynagrodzenie Przedsiębiorstwa za odbiór wykonanego przyłącza określa obowiązująca taryfa. 2. Po czasowym wyłączeniu z eksploatacji przyłącza wodnego lub kanalizacyjnego, będącego własnością Odbiorcy, na okres nie krótszy niż 12 miesięcy, Przedsiębiorstwo ma prawo żądania przeprowadzenia na koszt Odbiorcy prób jego szczelności i ciśnienia. Rozdział VIII Standardy obsługi odbiorców usług oraz sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości lub odpowiednich parametrów świadczonych usług Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do udzielania wszelkich istotnych informacji dotyczących: 1) prawidłowego sposobu wykonywania przez Przedsiębiorstwo umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, 2) warunków przyłączenia się do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przez nowych Odbiorców, 3) występujących zakłóceń w dostawach wody lub w odprowadzaniu ścieków, 4) występujących awarii urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, 5) planowanych przerw w świadczeniu usług. 2. Przedsiębiorstwo udziela Informacji w swojej siedzibie, a także za pośrednictwem telefonu, faksu lub elektronicznych środków przekazu, bez zbędnej zwłoki, jednakże w terminie nie dłuższym niż 3 dni. 3. Jeżeli prośba o udzielenie informacji została przedłożona na piśmie, Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne udziela odpowiedzi w tej samej formie w terminie 14 dni od otrzymania prośby, chyba że osoba zwracająca się o informację wyraźnie zaznaczyła, iż informacja ma być udzielana w jednej z form wskazanych w ust Jeżeli udzielenie informacji wymaga ustaleń wymagających okresów dłuższych niż terminy, wskazane w ust. 2 i 3, Przedsiębiorstwo przed upływem terminów, wskazanych w ust. 2 i 3, informuje o tym fakcie osobę, która złożyła prośbę o informację i wskazuje jej ostateczny termin udzielenia odpowiedzi. Termin ten w żadnym wypadku nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia złożenia prośby Odbiorca ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu wykonywania przez Przedsiębiorstwo umowy, w szczególności ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za te usługi. 2. Reklamacja jest zgłaszana w formie pisemnej. 3. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane rozpatrzyć reklamację bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym jednak niż 14 dni od dnia złożenia w siedzibie Przedsiębiorstwa lub doręczenia reklamacji. Ustęp 4 35 stosuje się odpowiednio. 37. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za kontakty z Odbiorcami oraz osobami ubiegającymi się o przyłączenie do sieci, w tym za przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji W siedzibie Przedsiębiorstwa winny być udostępnione wszystkim zainteresowanym: 1) aktualnie obowiązujące na terenie Gminy taryfy cen i stawek opłat, 2) tekst jednolity Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązującego na terenie Gminy, 3) wyniki ostatnio przeprowadzonych analiz jakości wody, 4) tekst jednolity ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. 2. Przedsiębiorstwo nie ma obowiązku udostępnienia dokumentów, o których mowa w ust. 1, poza swoją siedzibą, z zastrzeżeniem obowiązku dołączenia do umowy w chwili jej zawierania wyciągu z taryfy zawierającego ceny i stawki opłat Przedsiębiorstwo ma obowiązek poinformowania Odbiorców o planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, a także o planowanych terminach chlorowania wody, w sposób zwyczajowo przyjęty z wyprzedzeniem co najmniej 24 godzinnym. 2. Przedsiębiorstwo ma również obowiązek niezwłocznie poinformować Odbiorców, w sposób zwyczajowo przyjęty, o zaistniałych nieplanowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, o ile czas ich trwania przekracza 6 godzin. 3. W przypadku umów zawartych z właścicielami lub zarządcami budynków wielolokalowych, Przedsiębiorstwo może o zdarzeniach, wskazanych w ust. 2, poinformować wyłącznie właściciela lub zarządcę nieruchomości, o ile planowany czas trwania przerwy w dostawie wody nie przekracza 12 godzin. 4. W razie planowanej lub zaistniałej przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin Przedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować o tym fakcie Odbiorców, wskazując lokalizację zastępczego punktu poboru wody Przedsiębiorstwo ma prawo ograniczyć lub wstrzymać świadczenie usług wyłącznie z ważnych powodów, w szcze-

7 Województwa Opolskiego Nr poz gólności, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, środowiska naturalnego, potrzebami przeciwpożarowymi, a także przyczynami technicznymi. 2. Przedsiębiorstwo ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z wstrzymaniem lub ograniczeniem świadczenia usług, chyba że nie ponosi za nie winy. Przedsiębiorstwo wolne jest od odpowiedzialności w szczególności wówczas, gdy przerwa lub ograniczenie świadczenia usług, wynikały z: 1) działania siły wyższej, w tym zwłaszcza sił przyrody, 2) działania lub zaniechania osób lub podmiotów, za które Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności, w tym samego Odbiorcy, 3) potrzeby ochrony życia lub zdrowia ludzkiego oraz środowiska naturalnego, a także potrzeb przeciwpożarowych. Rozdział IX Warunki dostawy wody na cele przeciwpożarowe 41. Woda do celów przeciwpożarowych jest dostępna z urządzeń wodociągowych, a w szczególności z hydrantów przeciwpożarowych zainstalowanych na sieci wodociągowej Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci wodociągowej są: - Powiatowa Straż Pożarna w Kędzierzynie Koźlu, - Gminna Ochotnicza Straż Pożarna. 2. Jednostki pobierające wodę do celów przeciwpożarowych zobowiązane są do powiadomienia pisemnie Przedsiębiorstwa o ilości pobranej wody wraz z określeniem punktów poboru w terminie 10 dni od chwili zaistnienia tego faktu. 43. W kalkulacji ceny za wodę pobieraną na cele przeciwpożarowe poprzez urządzenia usytuowane na terenie publicznym, Przedsiębiorstwo uwzględnia koszty utrzymania urządzeń niezbędnych dla zapewnienia wymaganych zdolności dostawczych hydrantów. 44. Należnościami za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe Przedsiębiorstwo obciąża Gminę. Rozdział IX Postanowiienia końcowe 45. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc obowiązująca uchwała Nr XXXIII/297/2002 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 46. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Zbigniew Żmuda */ Uchwała została zaskarżona przez Wojewodę Opolskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu - skarga Nr PN.III-KK /06 z dnia 12 grudnia 2006 r Uchwała Nr LV/470/06 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 23 października 2006 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy - Miasto Brzeg Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz i Nr 175, poz oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266, zm. z 2004 r. Nr 281 poz. 2783, Nr 281 poz. 2786, z 2006 r. Nr 86 poz. 602, Nr 91 poz. 657), Rada Miejska w Brzegu uchwala, co następuje: Rozdział I Postanowienia ogólne 1.1. Uchwała niniejsza reguluje zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Brzeg (zwanej dalej Gminą) oraz określa tryb zaspokajania potrzeb mieszkaniowych i ustala kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu. 2. Gmina wykorzystując mieszkaniowy zasób zaspokaja potrzeby mieszkaniowe gospodarstw o niskich dochodach oraz zapewnia lokale socjalne i lokale zamienne. 3. Społeczną kontrolę nad trybem rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali sprawuje Społeczna Komisja Mieszkaniowa. 4. Społeczna Komisja Mieszkaniowa jest ciałem kontrolnym i opiniodawczym, powoływanym przez Radę Miejską, która określa regulamin jej funkcjonowania oraz liczbę członków. 5. Ilekroć w uchwale jest mowa o: a) ustawie należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (j.t. Dz. U z 2005 r. Nr 31 poz. 266 z późn. zm.), b) uchwale należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę, c) dochodzie należy przez to rozumieć dochód w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71 poz. 734 z późn. zm.), d) dochodzie gospodarstwa domowego należy przez to rozumieć dochody osoby występującej z wnioskiem o przydział lokalu oraz członków jego rodziny zgłoszonych we wniosku do wspólnego zamieszkiwania, potwierdzone stosownymi dokumentami, e) najniższej emeryturze należy przez to rozumieć kwotę najniższej emerytury ogłoszonej zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.).

8 Województwa Opolskiego Nr poz Rozdział II Osoby uprawnione do zawarcia umowy najmu oraz osoby, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony oraz na lokal socjalny 2. Gmina zawiera umowy najmu z osobami pełnoletnimi, które stale zamieszkują na terenie Gminy Miasto Brzeg i nieposiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego, a w przypadku małżonków lub osób pozostających faktycznie we wspólnym pożyciu ubiegających się wspólnie o zawarcie umowy najmu, żadnemu z nich nie przysługuje taki tytuł. 3. Gmina w pierwszej kolejności zawiera umowy najmu lokali mieszkalnych na czas nieoznaczony z osobami, które oprócz warunków wskazanych w 2: a) spełniają łącznie wymienione niżej warunki: - zamieszkują w lokalu, w którym na osobę stale zamieszkującą przypada mniej niż 6m 2 powierzchni mieszkalnej przez okres co najmniej 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Jeżeli o najem lokalu ubiegają się małżonkowie, zamieszkujący pod różnymi adresami, wymieniony warunek winien spełniać jeden z małżonków, a warunki mieszkaniowe drugiego z małżonków uniemożliwiają wspólne zamieszkiwanie, - średni dochód miesięczny liczony z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku nie przekracza 125% najniższej emerytury, a w gospodarstwach domowych jednoosobowych 175% tej kwoty, b) opuszczają dom dziecka lub rodzinę zastępczą po osiągnięciu pełnoletniości i nie mają możliwości zamieszkania w dotychczasowym miejscu stałego zameldowania lub innym lokalu, c) wystąpiły z wnioskiem o zamianę dotychczas zajmowanego lokalu na inny, d) wystąpiły z wnioskiem o zawarcie umowy najmu w związku z podziałem dotychczas zajmowanego lokalu, e) wystąpiły z wnioskiem o zawarcie umowy najmu lokalu powstałego w wyniku dokonanej przez nich adaptacji strychu Gmina w pierwszej kolejności zawiera umowy najmu lokali socjalnych z osobami, których potrzeby mieszkaniowe nie zostały zaspokojone i które znalazły się w niedostatku oraz spełniają warunki wskazane w Przez osoby, których potrzeby mieszkaniowe nie zostały zaspokojone, rozumie się osoby spełniające jeden z poniższych warunków: a) są bezdomne, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.), b) mieszkają w lokalu, w którym na osobę stale zamieszkującą przypada mniej niż 5 m 2 powierzchni mieszkalnej przez okres co najmniej 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. 3. Osobami, które znalazły się w niedostatku, są osoby, których średni dochód miesięczny liczony z okresu 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku nie przekraczał: 100% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwach domowych jednoosobowych i 75 % tej kwoty w gospodarstwach wieloosobowych. 4. Z osobami, które na mocy orzeczenia sądowego nabyły uprawnienia do lokalu socjalnego Gmina zawiera umowy najmu poza kolejnością. Przydział lokali następuje według kolejności złożenia wniosku, przy dostosowaniu struktury proponowanego lokalu (w szczególności powierzchni, kondygnacji, wyposażenia lokalu) do zgłoszonych potrzeb. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przydział lokalu socjalnego powyższym osobom, może nastąpić z pominięciem trybu określonego w zdaniu poprzednim, po uzyskaniu opinii Społecznej Komisji Mieszkaniowej. 6. Przekroczenie dochodu, określonego w ust. 3, nie więcej niż o 10% nie wyklucza możliwości zawarcia lub przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego na następny okres, jeżeli najemca, jego małżonek albo dzieci własne lub przysposobione pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym, znajdują się z powodu złego stanu zdrowia w wyjątkowo trudnej sytuacji życiowej. Rozdział III Lokale zamienne i tryb postępowania przy zawieraniu umów najmu na lokale zamienne 5.1. Gmina zapewnia lokal zamienny najemcom, którzy: a) zajmują lokale w budynkach przeznaczonych do modernizacji lub remontu, jeżeli rodzaj prowadzonych robót tego wymaga, b) utracili mieszkanie wskutek katastrofy budowlanej, pożaru lub klęski żywiołowej, c) zajmują lokale w budynkach przeznaczonych do rozbiórki, lokale o złym stanie technicznym nienadające się na stały pobyt ludzi, lokale, których funkcja użytkowa ulega zmianie, bądź ulega zmianie funkcja budynku, w którym ten lokal się znajduje, d) są uprawnieni do uzyskania lokalu mieszkalnego w ramach wykwaterowania z mieszkań pozostających w zasobach jednostek organizacyjnych Gminy, na podstawie zgłoszenia tych jednostek. 2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 lit. a, c i d, Burmistrz sporządza wykaz osób uprawnionych do zawarcia umowy na lokal zamienny, określając kolejność zawierania tych umów. Wykaz sporządza się na dany rok kalendarzowy i podaje się do publicznej wiadomości w sposób określony w 7 ust. 4 niniejszej uchwały. 3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 lit. b, zawarcie umowy najmu lokalu zamiennego następuje poza kolejnością. Rozdział IV Lokale socjalne 6.1. Na lokale socjalne przeznacza się lokale nadające się do zamieszkania ze względu na wyposażenie i stan techniczny, o powierzchni nie mniejszej niż określona przepisami ustawy, o obniżonym standardzie. Przez obniżony standard lokalu rozumie się lokal niewyposażony w co najmniej dwa z niżej wymienionych elementów: a) centralne ogrzewanie, b) samodzielną łazienkę, c) gaz sieciowy, d) wc. 2. Umowę najmu lokalu socjalnego zawiera się na czas oznaczony, lecz nie dłużej niż trzy lata. 3. Z osobami, o których mowa w 4 ust. 4, zawiera się umowy najmu na czas oznaczony: a) do 3 lat w przypadku spełnienia kryterium dochodowego określonego w 4 ust. 3, b) na okres 1 roku w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego określonego w 4 ust. 3. Rozdział V Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali mieszkalnych na czas nieoznaczony oraz lokali socjalnych 7.1. Wynajęcie lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony lub lokalu socjalnego, za wyjątkiem przypadków wymienionych w 4 ust. 4 niniejszej uchwały, każdorazowo poprzedza złożenie wniosku mieszkaniowego wypełnionego i potwierdzonego przez wyszczególnione w nim jednostki, wraz z oświadczeniem wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na gromadzenie, przetwarzanie i opublikowa-

9 Województwa Opolskiego Nr poz nie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). 2. Ustalenie osób, z którymi winna być zawarta w pierwszej kolejności umowa najmu następuje w formie list przydziału mieszkań: a) listy przydziału lokalu na czas nieoznaczony, na którą wpisywane są osoby spełniające kryteria określone w 3, b) listy przydziału lokalu socjalnego, na którą wpisywane są osoby spełniające kryteria określone w 4, za wyjątkiem osób, o których mowa w 4 ust Listy sporządza się w sposób zapewniający ich społeczną kontrolę, przez co rozumie się opiniowanie przez Społeczną Komisję Mieszkaniową wniosków osób ubiegających się o ujęcie na liście przydziałów. 4. Listy osób zakwalifikowanych do przydziału lokalu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ich wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta, siedzibie zarządcy gminnego zasobu mieszkaniowego oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej. 5. Listy przydziałów zawierają następujące dane: liczby porządkowe, imiona i nazwiska oraz adresy osób, z którymi może być zawarta umowa najmu. 6. Listy zatwierdza Burmistrz, po uprzednim zaopiniowaniu ich przez Społeczną Komisję Mieszkaniową. 7. Wnioski osób ubiegających się o zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony lub umowy najmu lokalu socjalnego rozpatrywane są na bieżąco i po ich weryfikacji osoby uprawnione do zawarcia umowy najmu dopisywane są do odpowiednich obowiązujących list. Listy aktualizowane są na bieżąco przy odpowiednim zastosowaniu trybu określonego w ust. 3, 4, 5 i Wskazanie lokalu następuje wg kolejności osób umieszczonych na listach, przy dostosowaniu proponowanego lokalu (w szczególności powierzchni, kondygnacji, wyposażenia lokalu) do struktury rodziny wnioskodawcy oraz jej warunków zdrowotnych. 9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych osób umieszczonych na listach oraz w przypadkach uzasadnionych racjonalnym gospodarowaniem gminnym zasobem mieszkaniowym, przydział konkretnego lokalu może nastąpić z pominięciem trybu określonego w ust. 8 po uzyskaniu pozytywnej opinii Społecznej Komisji Mieszkaniowej. 10. Warunki uprawniające do zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony lub umowy najmu na lokal socjalny określone niniejszą uchwałą muszą być spełnione w chwili zawierania umowy najmu. Przed zawarciem umowy najmu wnioskodawca winien uaktualnić swoje dane poprzez złożenie wniosku mieszkaniowego, zgodnie z ust. 1. W przypadku osób wymienionych w 9 i 10 ust. 1 lit. a warunki te muszą być spełnione przed podpisaniem umowy na wykonanie remontu przydzielonego lokalu lub innego pomieszczenia lub strychu przeznaczonego do adaptacji. 11. Osoby, które nie spełniają warunków określonych w ust. 10 wykreśla się z listy przydziałów. 12. Osoby ujęte do list przydziałów obowiązane są uzupełniać złożony wniosek i informować o zmianach mających wpływ na realizacje wniosku. 13. Osoby, które dwukrotnie odmówiły zawarcia umowy najmu na wskazany przez Gminę odpowiedni lokal, wykreśla się z listy, bądź na wniosek tych osób są dopisywane na koniec listy. 14. Złożenie oświadczeń zawierających nieprawdziwe dane lub zatajenie danych dotyczących własnej sytuacji mieszkaniowej lub materialnej, niezbędnych do zawarcia umowy najmu lokalu skutkuje wykreśleniem z listy przydziału. Rozdział VI Lokale do remontu 8.1. Burmistrz podaje do publicznej wiadomości w sposób określony w 7 ust. 4, wykaz lokali przeznaczonych do remontu lub innych pomieszczeń przeznaczonych do adaptacji, za wyjątkiem strychów, określając: adres lokalu lub pomieszczenia, jego powierzchnię, strukturę, zakres prac remontowych oraz termin oglądania lokalu lub pomieszczenia i termin składania ofert. 2. Oferty na przydział lokalu do remontu lub na przydział pomieszczenia przeznaczonego do adaptacji mogą składać następujące osoby: a) znajdujące się na liście przydziałów lokali na czas nieoznaczony, b) które nie spełniają warunków uprawniających do przedłużenia na następny okres umowy najmu lokalu socjalnego oraz nie spełniają warunków określonych w 4 ust 5 niniejszej uchwały, c) osoby, o których mowa w 5 ust. 1 lit. a, c i d, umieszczone na wykazie osób uprawnionych do zawarcia umowy na lokal zamienny, o którym mowa w 5 ust. 2 niniejszej uchwały, d) osoby, o których mowa w 4 ust. 4, o ile wykażą się dochodami, o których mowa w 3 lit. a, e) osoby spełniające warunki określone w Z osobami wymienionym w ust. 2 lit. c może być zawarta: a) umowa najmu lokalu o większym metrażu niż metraż dotychczas zajmowanego lokalu, b) więcej niż jedna umowa najmu w przypadku rodzin wielopokoleniowych, w przypadku, gdy osoby te złożą ofertę na przydział lokalu przeznaczonego do remontu lub na przydział pomieszczenia przeznaczonego do adaptacji Weryfikacji ofert dokonuje Burmistrz, w oparciu o następujące kryteria: a) warunki mieszkaniowe oferenta, b) czas oczekiwania na zawarcie umowy najmu lokalu, c) kolejność na liście przydziałów, d) powierzchnia lokalu przeznaczonego do remontu lub pomieszczenia przeznaczonego do adaptacji w stosunku do liczby osób w gospodarstwie domowym. 2. W oparciu o zweryfikowane oferty Burmistrz dokonuje wyboru osoby, której zostanie przydzielony lokal do remontu lub pomieszczenie przeznaczone do adaptacji. 3. Wykonanie remontu lub adaptacji odbywa się w sposób i na zasadach określonych odrębną umową. Po bezusterkowym odbiorze robót, zostaje zawarta umowa najmu. 4. Sposób rozliczenia poniesionych nakładów na remont lub adaptację określa się w umowie, o której mowa w ust W przypadku odstąpienia osoby, której przydzielono lokal do remontu lub pomieszczenie przeznaczone do adaptacji, od wykonania tego remontu lub adaptacji, oraz w przypadku odstąpienia przez tę osobę od kontynuacji wykonywania tych prac, Burmistrz może dokonać wyboru innej oferty w trybie określonym w niniejszym rozdziale Burmistrz może wyrazić zgodę na adaptację strychu: a) osobom spełniającym warunek określony w 2, posiadającym stały dochód, przy czym średni miesięczny dochód liczony z ostatnich sześciu miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie może przekraczać 200% dochodu określonego w 3 lit. a w przeliczeniu na jednego członka rodziny, b) najemcom lokali mającym trudne warunki mieszkaniowe, którzy zamierzają dokonać adaptacji strychu w celu poprawy tych warunków poprzez scalenie zaadaptowanego strychu z dotychczas zajmowanym lokalem mieszkalnym.

10 Województwa Opolskiego Nr poz W przypadku kilku wniosków złożonych na adaptację tego samego strychu, przydział otrzymuje osoba mieszkająca w najtrudniejszych warunkach, określanych wielkością powierzchni pokoi w przeliczeniu na 1 osobę wspólnie zamieszkującą w danym lokalu. Rozdział VII Zasady wynajmowania lokali o powierzchni użytkowej powyżej 80 m Lokale mieszkalne, których powierzchnia użytkowa przekracza 80 m 2 oddawane są w najem w drodze przetargu osobom spełniającym warunek określony w 2 lub lokal taki może zostać przeznaczony do sprzedaży w drodze przetargu. 2. Zasady i regulamin przeprowadzania przetargu na najem lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m 2 określa Burmistrz w drodze zarządzenia. 3. Sprzedaż lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m 2 najemcom, z którymi zawarto umowę najmu w trybie określonym w ust. 1 i 2 może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia zawarcia umowy najmu. Rozdział VIII Inne przypadki zawarcia umowy najmu Poza przypadkami określonymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszej uchwały, Burmistrz może wyrazić zgodę na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony: a) w przypadku braku osób, o których mowa w art Kodeksu cywilnego, osobom bliskim, które w dniu śmierci najemcy nie były uprawnione do wstąpienia w stosunek najmu i zamieszkiwały z najemcą stale do chwili jego śmierci co najmniej 5 lat, b) osobom bliskim najemcy, które zamieszkiwały z najemcą co najmniej 5 lat do dnia opuszczenia lokalu przez najemcę, skutkującego rozwiązaniem umowy, o ile osoby te nie mają warunków do zamieszkania w lokalu lub budynku, stanowiącym nowe miejsce zamieszkania dotychczasowego najemcy, c) na wniosek najemcy ze wskazanymi przez niego osobami z kręgu osób wymienionych w art Kodeksu cywilnego, zamieszkującymi stale z najemcą co najmniej 5 lat do dnia złożenia wniosku w przypadku, gdy najemca uprawniony jest do pobierania zasiłku pielęgnacyjnego, albo ze względu na stan zdrowia potwierdzony stosownymi zaświadczeniami lekarskimi wymaga stałej opieki jeżeli osoby te, ani ich współmałżonkowie nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego i spełniają kryteria dochodowe określone w 3 lit. a. 2. Zawarcie umowy najmu w przypadkach wymienionych w ust. 1 możliwe jest po uprzedniej całkowitej spłacie zobowiązań wobec Gminy. 3. Przez osoby bliskie najemcy rozumie się zstępnych, wstępnych i pełnoletnie rodzeństwo, osoby przysposabiające lub przysposobione. 4. W przypadku, gdy powierzchnia mieszkalna lokalu zajmowanego przez osoby, o których mowa w ust.1 lit. a i b, przekracza o 20% powierzchnię 10 m 2 w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa wieloosobowego i 20 m 2 w przypadku gospodarstwa jednoosobowego, Gmina ma prawo odmówić zawarcia umowy najmu z tymi osobami wskazując inny lokal o odpowiednio mniejszej powierzchni mieszkalnej Na wniosek najemcy lokalu niesamodzielnego, w którym pomieszczenia wspólne przeznaczone są do wspólnego używania, w przypadkach uzasadnionych względami społeczno - gospodarczymi i zasadami racjonalnej gospodarki, Gmina może wyrazić zgodę na: a) zawarcie umowy najmu zwolnionej przez innego najemcę części lokalu, b) trwałe wydzielenie wynajmowanych przez najemcę części, jeżeli jest to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i warunkami technicznymi. 2. W przypadku, gdy o zwolnioną część ubiega się kilku najemców, Burmistrz rozpatruje ich wnioski i decyduje o sposobie zagospodarowania zwolnionej części lokalu. 3. Najemca lokalu, do którego bezpośrednio przylega wolny lokal stanowiący własność Gminy, nie będący samodzielnym lokalem mieszkalnym w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali /Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm./, może wystąpić z wnioskiem o przyłączenie tego lokalu, o ile nie sprzeciwiają się temu przepisy prawa i warunki techniczne. 4. Najemcy lokalu socjalnego położonego w lokalu wspólnym, w którym pozostała część lokalu została zwolniona, Gmina może wskazać inny lokal socjalny. 5. W przypadku rodzin wielopokoleniowych, na wniosek najemcy zajmującego lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m 2, Burmistrz może wyrazić zgodę na trwały podział tego mieszkania na dwa samodzielne lokale i zawarcie umowy najmu odpowiednio z dotychczasowym najemcą i ze wskazanymi przez niego osobami bliskimi wymienionymi w art. 691 Kodeksu cywilnego, zamieszkującymi wspólnie z najemcą do dnia złożenia wniosku, o ile spełniają warunki wskazane w 2 niniejszej uchwały i istnieją możliwości techniczne dokonania takiego podziału. 6. W przypadku rozwiedzionych małżonków, będących współnajemcami lokalu, na ich zgodny wniosek, Burmistrz może wyrazić zgodę na trwały podział wspólnego mieszkania na dwa samodzielne lokale i zawarcie z nimi odrębnych umów najmu, o ile spełniają warunki wskazane w 2 niniejszej uchwały i istnieją możliwości techniczne dokonania takiego podziału. 7. Rozliczenie poniesionych nakładów związanych z trwałym wydzieleniem lub przyłączeniem lokalu niesamodzielnego, podziałem lokalu na dwa samodzielne mieszkania oraz ewentualnym remontem lokalu określa odrębna umowa. 8. Zgoda na połączenie lokali może być wydana po całkowitej spłacie zobowiązań wobec Gminy, a zgoda na wydzielenie lub podział lokalu także w przypadku podpisania stosownego porozumienia o spłacie zadłużenia w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy Na wniosek najemcy zajmującego lokal mieszkalny, w którym na jednego członka rodziny przypada nie więcej niż 10 m 2 powierzchni mieszkalnej dla gospodarstw wieloosobowych i nie więcej niż 20 m 2 dla gospodarstw jednoosobowych, może zostać dokonana zmiana dotychczasowej umowy najmu na czas nieoznaczony, na umowę najmu lokalu socjalnego, w przypadku, gdy podczas trwania umowy najmu najemca znalazł się w niedostatku, zgodnie z zapisem 4 ust. 3 niniejszej uchwały, o ile zajmowany lokal został wydzielony z mieszkaniowego zasobu Gminy z przeznaczeniem na lokal socjalny. 2. Umowa najmu lokalu socjalnego może zostać zawarta z osobą zajmującą lokal bez tytułu prawnego, w stosunku, do której Gmina uzyskała orzeczenie sądowe o opróżnieniu lokalu ze wskazaniem lokalu socjalnego, o ile zajmowany lokal został wydzielony z mieszkaniowego zasobu Gminy z przeznaczeniem na lokal socjalny. 3. Z osobą, która utraciła tytuł prawny do lokalu, a także z osobą, która nabyła uprawnienia do lokalu socjalnego, w szczególnych przypadkach uzasadnionych racjonalnym gospodarowaniem gminnym zasobem mieszkaniowym może zostać zawarta umowa najmu na czas nieoznaczony na ten sam lub inny lokal po uzyskaniu pozytywnej opinii Społecznej Komisji Mieszkaniowej. Jeżeli osoba, o której mowa powyżej posiada zaległości czynszowe wobec Gminy, umowa najmu może być zawarta po całkowitej spłacie tych zaległości lub po podpisaniu stosownego porozumienia o ich spłacie w terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy. Brak spłaty zadłużenia pomimo zawartego porozumienia, skutkujący wypowiedzeniem umowy najmu uniemożliwia ponowne zastosowanie przepisów niniejszego ustępu.

11 Województwa Opolskiego Nr poz Z osobą, która utraciła tytuł prawny do lokalu lub w stosunku do której Gmina uzyskała wyrok o eksmisję z lokalu bez prawa do lokalu socjalnego, a znajdującą się w niedostatku zgodnie z zapisem 4 ust. 3 może być zawarta umowa najmu lokalu socjalnego, o ile zajmowany lokal został wydzielony z mieszkaniowego zasobu gminy z przeznaczeniem na lokal socjalny. 15. W szczególnych przypadkach losowych Burmistrz Miasta może wystąpić do Rady Miejskiej z projektem uchwały celem uzyskania opinii w sprawie przydziału mieszkania poza przyjętą kolejnością dla osoby nieujętej do listy przydziału na bieżący rok. Rozdział IX Zasady dokonywania zamian lokali mieszkalnych Gmina może wyrazić zgodę na zamianę lokali mieszkalnych należących do gminnego zasobu mieszkaniowego oraz zamianę pomiędzy najemcami lokali wchodzących w skład tego zasobu, a osobami zajmującymi lokale w innych zasobach, na podstawie pisemnych wniosków. Przez zamianę rozumie się rozwiązanie dotychczas obowiązujących umów najmu lokalu, podpisanie protokołów zdawczo - odbiorczych oraz zawarcie nowych umów najmu na wskazane we wniosku o zamianę lokale i przejęcie ich przez najemcę protokołem zdawczo - odbiorczym. 2. Warunkiem dokonania zamiany jest uregulowanie zaległych należności z tytułu najmu wobec wynajmującego. W przypadku zadłużeń przekraczających pięciokrotność miesięcznego wynagrodzenia w roku poprzedzającym datę złożenia wniosku, ogłoszonego przez Prezesa GUS, Burmistrz może wyrazić zgodę na zamianę lokali pod warunkiem jednorazowej spłaty 50% zadłużenia oraz zawarcia stosownego porozumienia w sprawie spłaty pozostałego zadłużenia w terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy. 3. Najemcy lokali składają oferty zamian, na podstawie których prowadzi się katalogi zamian. 4. Dla celów porządkowych sporządza roczne wykazy lokali, których najemcy złożyli wniosek o ich zamianę. 5. Jeżeli wnioskodawca, posiadający dotychczas tytuł prawny do jednego lokalu, wyraża chęć dokonania zamiany na więcej niż jeden lokal, Gmina może zawrzeć umowy najmu na więcej niż jeden lokal wyłącznie z dotychczasowymi najemcami i jego wstępnymi, zstępnymi, rozwiedzionymi małżonkami, pełnoletnim rodzeństwem wspólnie zamieszkującymi z najemcą przez okres co najmniej 3 lat do dnia złożenia wniosku o zamianę. 6. Wyłącznie na wniosek najemcy, gdy przemawiają za tym jego warunki społeczno - ekonomiczne, umowa najmu na lokal uzyskany w drodze zamiany, może być zawarta także wtedy, gdy w wyniku zamiany, na osobę uprawnioną będzie przypadać mniej niż 5 m 2 powierzchni łącznej pokoi. 7. Gmina może zaproponować zamianę lokalu mieszkalnego najemcy zalegającemu z opłatami za lokal przed wypowiedzeniem umowy najmu, bądź byłemu najemcy przed wszczęciem sądowego postępowania o wydanie lokalu, wskazując oferenta ujętego w katalogu zamian. Warunkiem dokonania zamiany jest uregulowanie wobec Gminy zaległych opłat według zasad określonych w ust Gmina może wyrazić zgodę na zamianę lokalu mieszkalnego, zajmowanego przez osobę, przeciwko której uzyskała orzeczenie sądu o wydaniu lokalu ze wskazaniem lokalu socjalnego, wskazując oferenta ujętego w katalogu zamian, który zajmuje lokal przeznaczony na lokal socjalny. Warunkiem dokonania zamiany jest uregulowanie wobec Gminy zaległych opłat według zasad określonych w ust Zamiana nie może być dokonana na lokale wolne pozostające w dyspozycji Gminy, za wyjątkiem zamian lokali w budynkach wyłączonych ze sprzedaży na lokale znajdujące się w budynkach przeznaczonych do sprzedaży oraz zamian, o których mowa w Najemca, który zajmuje lokal mieszkalny niedostosowany do potrzeb wynikających z warunków zdrowotnych jego, lub członka jego rodziny, potwierdzonych odpowiednim orzeczeniem lekarskim może złożyć wniosek o dokonanie zamiany lokalu na lokal wolny lub inny lokal, który będzie dostosowany do jego potrzeb zdrowotnych. 2. W celu realizacji zamiany, o której mowa w ust. 1, do wniosku o zamianę najemca powinien załączyć stosowne orzeczenie lekarskie oraz inne dokumenty, uzasadniające konieczność zamiany ze względu na stan zdrowia. 3. Gmina może zaproponować najemcy przed wypowiedzeniem umowy najmu zamianę lokalu na inny lokal w przypadku, gdy najemca używa lokalu w sposób sprzeczny z umową, niezgodnie z jego przeznaczeniem lub zaniedbując obowiązki, dopuszcza do powstania szkód lub niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców albo wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu. 4. Gmina może zaproponować najemcy części lokalu wspólnego, w przypadku opróżnienia pozostałej części tego lokalu, zamianę dotychczas zajmowanej części lokalu na inny lokal, w sytuacji, gdy najemca ten nie zamierza skorzystać z uprawnień określonych w 13 ust Gmina może zaproponować najemcy, który zajmuje lokal o powierzchni mieszkalnej znacznie przekraczającej jego potrzeby mieszkaniowe zamianę na inny lokal o odpowiednio mniejszej powierzchni. 6. Na wniosek najemcy Gmina może wyrazić zgodę na zamianę lokalu na inny lokal o mniejszej powierzchni użytkowej, w przypadku, gdy: a) dotychczas zajmowany lokal nie kwalifikuje tego najemcy do otrzymania dodatku mieszkaniowego ze względu na ponadnormatywną powierzchnię użytkową, b) najemca ubiega się o zamianę na lokal o niższym standardzie. Rozdział X Postanowienia końcowe 18. Do wykonywania czynności wynikających z niniejszej uchwały Burmistrz może upoważnić dyrektora jednostki budżetowej pn. Zarząd Nieruchomości Miejskich. 19. Traci moc uchwała Nr XLIII/321/05 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 30 września 2005 r. oraz uchwała Nr XLVIII/388/06 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 24 lutego 2006 r. 20. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzegu. 21. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzegu Janusz Gil

12 Województwa Opolskiego Nr poz Uchwała Nr III/4/06 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz i Nr 167, poz. 1759, Nr 214 poz z 2005 r. Nr 172, poz i Nr 175, poz i z 2006 r. Nr 17, poz. 128), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844), Rada Miejska w Byczynie uchwala, co następuje: 1. Określa się wysokość stawek rocznych podatku od nieruchomości w następujących wysokościach: 1) od gruntów: a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,68 zł od 1 m 2 powierzchni, b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 3,65 zł od 1 ha powierzchni, c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,24 zł od 1 m 2 powierzchni, 2) od budynków lub ich części: a) mieszkalnych 0,57 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej, b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 18,36 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej, c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 8,66 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej, d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 3,57 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej, e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 5,91 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej, 3) od budowli 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny. 3. Traci moc uchwała Nr XXXII/282/05 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2007 r. Przewodniczący Rady Miejskiej w Byczynie Zdzisław Roman Biliński 2738 Uchwała Nr XL/289/2006 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 23 października 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu odprowadzania ścieków Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz.747 z późn. zm.), Rada Gminy Chrząstowice uchwala, co następuje: 1. Uchwala się Regulamin odprowadzania ścieków. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 2. Celem niniejszego Regulaminu jest określenie praw i obowiązków przedsiębiorstwa kanalizacyjnego oraz odbiorców usług kanalizacyjnych świadczonych przez przedsiębiorstwo, wynikających z ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późn. zm.) oraz z przepisów wykonawczych do tej ustawy. Rozdział 2 Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo kanalizacyjne 3.1. Przedsiębiorstwo kanalizacyjne, zgodnie z przepisami ustawy, ma obowiązek zapewnić: 1) spełnienie wymagań w zakresie jakości usług kanalizacyjnych, określonych w zezwoleniu na prowadzenie zbiorowego odprowadzania ścieków; 2) spełnienie warunków wprowadzania ograniczeń odprowadzania ścieków w przypadku wystąpienia awarii sieci; 3) usunięcia awarii w ciągu 12 godzin od czasu jej zgłoszenia: a) w przypadku awarii wodomierza u Odbiorcy, przedsiębiorstwo po otrzymaniu zawiadomienia zobowiązane jest do dokonania odczytu jego stanu w terminie 7 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia wodomierza,

13 Województwa Opolskiego Nr poz b) przypadku niedokonania w terminie ustalonym w ust. 1 pkt 3 lit. a odczytu stanu wodomierza z winy przedsiębiorstwa, opłaty za odprowadzanie ścieków zostaną ustalone w wysokości obniżonej o 10 % w stosunku do ustaleń ust.1 pkt 3 lit. a. 2. Odbiorca może zainstalować dodatkowy wodomierz bezpowrotnie zużytej wody do celów rozliczenia ilości odprowadzanych ścieków zgodnie z art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. na koszt usługobiorcy/właściciela nieruchomości Odbiorcy usług zobowiązani są do korzystania z odprowadzania ścieków w sposób zgodny z przepisami ustawy i niepowodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez przedsiębiorstwo kanalizacyjne oraz nieutrudniający działalności przedsiębiorstwu kanalizacyjnemu, w szczególności do: 1) zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych do wydzielonego miejsca, w którym zainstalowany jest wodomierz; 2) umożliwienia upoważnionym przedstawicielom przedsiębiorstwa kanalizacyjnego wstępu na teren nieruchomości i do pomieszczeń w celach określonych przepisami ustawy oraz niniejszego Regulaminu; 3) poinformowanie przedsiębiorstwa kanalizacyjnego o własnych ujęciach wody w celu prawidłowego ustalenia opłat za odprowadzanie ścieków. Rozdział 3 Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług 5. Podpisanie umowy o odprowadzanie ścieków następuje po podpisaniu przez strony protokołów z prób i odbiorów prac budowlano - montażowych wykonanych w związku z przyłączeniem do sieci. 6. Treść umowy o odprowadzenie ścieków nie może ograniczać praw i obowiązków stron, wynikających z przepisów ustawy, przepisów wykonawczych do ustawy oraz niniejszego Regulaminu. 7. Taryfowe ceny i stawki opłat, jako określane zgodnie z przepisami ustawy przez przedsiębiorstwo kanalizacyjne i zatwierdzone uchwałą Rady Gminy, nie podlegają ustalaniu w oparciu o umowę o odprowadzanie ścieków. Rozdział 4 Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach 8.1. Taryfa obowiązująca w dniu zawarcia umowy o odprowadzanie ścieków stanowi załącznik do tej umowy. 2. W rozliczeniach strony umowy o odprowadzanie ścieków obowiązane są stosować aktualnie obowiązującą taryfę zatwierdzoną uchwałą Rady Gminy Chrząstowice. 3. Zmiana taryfy nie wymaga zmiany umowy o odprowadzanie ścieków. 4. Zapłata za odprowadzone ścieki wnoszona jest za okres obrachunkowy określony w umowie. Rozdział 5 Warunki przyłączania do sieci 9.1. Wniosek o przyłączenie do sieci kanalizacyjnej powinien w szczególności zawierać: 1) oznaczenie wnioskodawcy; 2) określenie: a) rodzaju i parametrów instalacji kanalizacji sanitarnej, b) rodzaju i ilości, a w przypadku przemysłowych odbiorców usług również jakości odprowadzonych ścieków; 3) informacje określające charakterystykę techniczną obiektu, z którego odprowadzane będą ścieki, w szczególności: a) powierzchnię użytkową i rodzaj lokali (mieszkalne, użytkowe) w budynkach, z których odprowadzane będą ścieki, b) wyposażenie lokali i obiektów w urządzenia zużywające wodę w celu określenia rodzaju ścieków, c) proponowany termin rozpoczęcia odbioru ścieków. 2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci, powinna dołączyć: 1) dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek; 2) mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości, o której mowa w ust. 1, względem istniejących sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu Przedsiębiorstwo kanalizacyjne przekazuje warunki przyłączenia wraz z projektem umowy o przyłączenie, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w Warunki przyłączenia są ważne dwa lata od dnia ich określenia. 3. Warunki przyłączenia powinny określać w szczególności: 1) miejsca i sposób przyłączenia sieci kanalizacyjnej z instalacjami odbiorcy usług; 2) przepływ obliczeniowy wody lub urządzenia sanitarne i techniczne, w których zużywana jest woda; 3) wymagania dotyczące: a) miejsca zainstalowania wodomierza głównego, b) miejsca zainstalowania urządzenia pomiarowego; 4) termin wydania warunków przyłączenia. 11. Umowa o przyłączenie w szczególności określa ponadto: 1. Zakres prac projektowych i budowlano - montażowych oraz prac związanych z przeprowadzeniem prób i odbiorów końcowych, wykonanych przez strony. 2. Sposób koordynacji prac wykonawczych przez strony oraz kontroli dotrzymywania wymagań określonych w warunkach przyłączenia. 3. Terminy: 1) zakończenia budowy przyłącza oraz terminy przeprowadzenia niezbędnych prób i odbiorów częściowych; 2) przeprowadzenia prób końcowych i końcowego odbioru przyłącza. 4. Przewidywany termin rozpoczęcia odprowadzania ścieków. 5. Odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy o przyłączenie Umowa o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlano - montażowych mających na celu przyłączenie do sieci. 2. Określone w umowie o przyłączenie, próby i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron. 3. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w ust. 2, są potwierdzone przez strony w protokołach, których wzory określa przedsiębiorstwo kanalizacyjne. Rozdział 6 Możliwości dostępu do usług kanalizacyjnych Potencjalni odbiorcy usług kanalizacyjnych mogą uzyskać informacje dotyczące dostępności tych usług w: 1) Urzędzie Gminy, który udostępnia do wglądu: a) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy,

14 Województwa Opolskiego Nr poz b) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, c) regulamin świadczenia usług, d) warunki udzielania zezwolenia na prowadzenie odprowadzania ścieków; 2) przedsiębiorstwie kanalizacyjnym, które udostępnia do wglądu: a) wieloletni plan rozwoju i modernizacji Gminy, b) plan inwestycyjny, c) regulamin świadczenia usług. Rozdział 7 Sposób dokonywania odbioru przez przedsiębiorstwo wykonanego przyłącza W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza, przedsiębiorstwo kanalizacyjne dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z wydanymi przez przedsiębiorstwo Warunkami przyłączenia do sieci kanalizacyjnej oraz z projektem przyłącza. 2. Odbiór jest wykonywany przed zasypaniem przyłącza: 1) wszelkie odcinki przyłącza ulegające częściowemu zakryciu (tzw. prace zanikające) należy zgłaszać do odbioru przed zasypaniem; 2) przed zasypaniem należy wykonać w zakresie wskazanym w warunkach technicznych operat geodezyjny; 3) operat geodezyjny, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, należy sporządzić w dwóch egzemplarzach, z których jeden dostarcza się do przedsiębiorstwa, a drugi do odpowiedniego Urzędu zajmującego się aktualizacją dokumentacji geodezyjnej. 15. Po zgłoszeniu gotowości do odbioru przez przedstawiciela Odbiorcy, przedsiębiorstwo kanalizacyjne uzgadnia jego termin, na nie dłużej niż trzy dni po dacie zgłoszenia Zgłoszenie odbioru technicznego przyłącza powinno zawierać co najmniej: 1) dane identyfikujące inwestora i adres przyłącza; 2) termin odbioru proponowany przez wykonawcę; 3) inne warunki odbioru, np. zamknięcie sieci eksploatowanej. 2. Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać co najmniej: 1) dane techniczne charakteryzujące przedmiot odbioru, (średnica, materiał, długość, elementy uzbrojenia); 2) rodzaj odprowadzanych ścieków, dla przyłącza kanalizacyjnego; 3) skład i podpisy członków komisji dokonującej odbioru; 4) uwagi dotyczące różnic pomiędzy projektem, a realizacją przyłącza. Rozdział 8 Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług odprowadzanych ścieków, a w szczególności sposoby załatwiania reklamacji i wymiany informacji. Standardy obsługi odbiorców Przedsiębiorstwo kanalizacyjne zobowiązane jest do udzielenia odbiorcom usług informacji dotyczących występujących zakłóceń odprowadzania ścieków oraz awarii urządzeń kanalizacji sanitarnej. 2. Wstrzymanie odprowadzania ścieków może nastąpić bez uprzedniego zawiadomienia odbiorcy w przypadkach, gdy występują warunki stwarzające zagrożenie dla życia, zdrowia i środowiska lub uniemożliwiające świadczenie usług, w szczególności, gdy: 1) z powodu awarii sieci nie ma możliwości prowadzenia odprowadzania ścieków; 2) dalsze funkcjonowanie sieci stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia lub środowiska. 3. O wstrzymaniu odprowadzania ścieków, o którym mowa w ust. 2, przedsiębiorstwo kanalizacyjne niezwłocznie informuje odbiorców, w sposób zwyczajowo przyjęty. 18. Udzielanie informacji i odpowiedzi, w związku z niedotrzymaniem ciągłości usług odprowadzania ścieków na żądanie odbiorców następuje: 1. Niezwłocznie - na telefoniczne żądanie określenia przewidywanego terminu usunięcia awarii. 2. W ciągu 7 dni - na pisemne żądanie ustalenia terminu usunięcia przerw i zakłóceń. 3. W ciągu 21 dni - na pisemne i telefoniczne skargi oraz zażalenia, wymagające przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. 19. Przedsiębiorstwo kanalizacyjne zobowiązane jest do zawiadomienia odbiorców usług o planowanych zmianach warunków technicznych odprowadzania ścieków z wyprzedzeniem umożliwiającym dostosowanie instalacji do nowych warunków, w terminie nie krótszym niż 12 miesięcy Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za usługi. 2. Reklamacje, o których mowa w ust. 1, wnoszone są przez zainteresowanego na piśmie, w siedzibie przedsiębiorstwa kanalizacyjnego, listem poleconym lub za pomocą poczty elektronicznej i rozpatrywane są przez prezesa przedsiębiorstwa. 3. Przedsiębiorstwo kanalizacyjne zobowiązane jest do powiadomienia zainteresowanego o sposobie załatwienia reklamacji w terminie 14 dni od daty wpływu. 4. Skargi i wnioski dotyczące świadczenia usług przez przedsiębiorstwo kanalizacyjne można składać do Wójta Gminy Chrząstowice. Rozdział 9 Postanowienia końcowe 21. Uchyla się uchwałę Nr XXXIII/233/2006 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu odprowadzania ścieków. 22. Traci moc uchwała Nr XX/148/2004 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 20 września 2004 r. w sprawie uchwalenia regulaminu odprowadzania ścieków. 23. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chrząstowice. 24. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Gminy Ginter Barucki

15 Województwa Opolskiego Nr poz Uchwała Nr XL/290/2006 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 23 października 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chrząstowice Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz z późn. zm.), w związku z art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1458), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada Gminy Chrząstowice uchwala, co następuje: Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chrząstowice Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Określa się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chrząstowice, a w szczególności: 1. Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości z uwzględnieniem wymagań wynikających z gminnego planu gospodarki odpadami. 2. Rodzaje i minimalną pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych. 3. Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego. 4. Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów. 5. Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe. 6. Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej. 7. Wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania. Rozdział II Zadania Gminy 2. Gmina tworzy warunki do utrzymania czystości i porządku poprzez: 1. Tworzenie i prowadzenie odpowiedniej polityki ekologicznej we współpracy ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi na jej terenie i z sąsiednimi gminami. 2. Propagowanie i wspieranie proekologicznych zachowań ludzkich. 3. Objęcie zorganizowaną zbiórką odpadów wszystkich podmiotów na terenie Gminy. 4. Podnoszenie świadomości społecznej obywateli, w szczególności w zakresie minimalizacji wytwarzania odpadów. 5. Tworzenie warunków selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy i umożliwienie odbioru posegregowanych odpadów od właścicieli nieruchomości. 6. Stworzenie warunków zbiórki odpadów niebezpiecznych od osób fizycznych. 7. Podejmowanie działań w celu likwidacji nielegalnych wysypisk śmieci i zapobieganie zanieczyszczeniu ulic, placów i terenów otwartych. 8. Określenie wymagań wobec osób utrzymujących zwierzęta domowe w zakresie bezpieczeństwa i czystości w miejscach publicznych. 9. Utrzymanie sieci zlewczej i sukcesywnej budowy sieci kanalizacyjnej. 10. Organizację ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 11. Wydawanie zezwoleń na świadczenie usług w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych. 12. Bieżącą kontrolę jednostek i osób zobowiązanych do przestrzegania niniejszego Regulaminu. 13. Kierowanie wniosków o ukaranie w stosunku do osób nieprzestrzegających niniejszego Regulaminu na podstawie kodeksu wykroczeń. Rozdział III Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 3. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez: 1. Gromadzenie odpadów komunalnych w szczelnych i zamkniętych urządzeniach przeznaczonych do składowania. 2. Prowadzenie selektywnego zbierania następujących strumieni odpadów: 1) szkła opakowaniowego białego i kolorowego; 2) tworzyw sztucznych; 3) makulatury; 4) złomu; 5) odpadów niebezpiecznych; 6) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; 7) odpadów ulegających biodegradacji; 8) odpadów wielkogabarytowych; 9) odpadów budowlanych. 3. Systematyczne porządkowanie terenu nieruchomości, utwardzone części terenu oraz chodniki położone wzdłuż nieruchomości powinny być utrzymywane w czystości, aby nie dopuścić do zalegania na nich błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń. 4. Usuwanie sopli lodu i nawisów śniegu z dachów i gzymsów budynków nad chodnikami, ciągami komunikacyjnymi i terenami przeznaczonymi do użytku publicznego. 5. Zabezpieczenie piaskownic przed dostępem zwierząt. 6. Dwukrotną wymianę piasku w piaskownicach zlokalizowanych na terenach publicznie dostępnych przed i w trakcie sezonu. 7. Stosowanie obornika i płynnych odchodów zwierzęcych zgodnie z przepisami prawa Obowiązek oczyszczania ze śniegu i lodu winien być realizowany przez odgarnięcie w miejsce niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów i podjęcie działań usuwających lub co najmniej ograniczających śliskość chodnika. Piasek użyty do tych celów należy usunąć z chodnika niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego stosowania.

16 Województwa Opolskiego Nr poz Zanieczyszczenia usuwane z chodników winny być gromadzone w pojemnikach na odpady. 3. Zarządcy dróg są zobowiązani do wywożenia pryzm śniegowych utrudniających komunikację. 4. W celu realizacji obowiązku właściciele nieruchomości mogą zawrzeć ze specjalistycznymi firmami umowy dotyczące oczyszczania zimowego i letniego chodników, jeżeli właściciel nie chce lub nie może wykonać tych czynności we własnym zakresie Gmina stwarza warunki do segregacji odpadów poprzez ustawienie w sołectwach w wyznaczonych ogólnodostępnych miejscach publicznych pojemników do selektywnej zbiórki oraz organizuje regularny i nieuciążliwy wywóz zebranych odpadów. 2. Gmina organizuje program segregacji u źródła czyli zbiórki surowców w workach bezpośrednio w gospodarstwach domowych. 3. Gmina stwarza warunki do wysegregowywania ze strumienia odpadów komunalnych odpadów niebezpiecznych Zarządcy nieruchomości, na których znajdują się tereny do użytku publicznego, mają obowiązek ustawienia na tych terenach lub obiektach koszy na śmieci oraz ich opróżnianie z częstotliwością zapobiegającą przepełnieniu. 2. Placówki handlowe, gastronomiczne, prowadzący działalność gospodarczą są zobowiązani do wyposażenia w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych, kosze uliczne oraz ustawienia pojemników przeznaczonych na selektywną zbiórkę odpadów, które niezależnie od indywidualnego, selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych uzupełniają gminny system selektywnej zbiórki odpadów Na nieruchomościach lub ich częściach dopuszcza się mycie samochodów pod warunkiem stosowania środków ulegających biodegradacji, a powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji lub gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi, przy czym nie można powodować uciążliwości dla innych osób korzystających z danej nieruchomości lub nieruchomości sąsiedniej. 2. Dopuszcza się prowadzenie napraw doraźnych i regulacji samochodów, na terenie nieruchomości tylko za zgodą właściciela nieruchomości i tylko wtedy, gdy nie są one uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady są gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W pozostałych przypadkach muszą być przeprowadzone w warsztatach samochodowych. 3. Zabrania się wykonywania mycia i napraw w miejscach publicznych. 8. Na terenie Gminy, mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku, zabrania się: 1. Umieszczania w pojemnikach na odpady komunalne resztek ogrodowych, śniegu, lodu, gorącego popiołu, substancji toksycznych i wybuchowych, odpadów przemysłowych i medycznych, gruzu, innych odpadów niebezpiecznych, odpadów wielkogabarytowych, odpadów elektrycznych i elektronicznych, baterii i akumulatorów, odpadów ulęgających biodegradacji, odpadów, które mogą być selekcjonowane do recyklingu z podziałem na szkło białe, szkło kolorowe, makulaturę, plastik. 2. Wyrzucania odpadów komunalnych pochodzących z własnych nieruchomości, śniegu, błota, lodu, gorącego żużla, gruzu, substancji niebezpiecznych do koszy umieszczonych w miejscach publicznych oraz do pojemników segregacyjnych. 3. Do pojemników na papier, tekturę opakowaniową i nieopakowaniową zabrania się wrzucać: 1) opakowania z zawartością, np. żywnością, wapnem, cementem; 2) kalkę techniczną, prospekty, foliowane i lakierowane katalogi. 4. Do pojemników na opakowania szklane zabrania się wrzucać: 1) ceramikę (porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki); 2) lustra; 3) szklane opakowania farmaceutyczne i chemiczne z pozostałościami zawartości; 4) szkło budowlane (szyby okienne, szkło zbrojone); 5) szyby samochodowe. 5. Do pojemników na opakowania z tworzyw sztucznych zabrania się wrzucać: 1) tworzywa sztuczne pochodzenia medycznego, mokre folie; 2) opakowania i butelki po olejach i smarach, puszki i pojemniki po farbach i lakierach; 3) opakowania po środkach chwasto- i owadobójczych. 6. Zakopywania odpadów oraz padłych zwierząt. 7. Samodzielnego wywożenia i wysypywania odpadów stałych oraz opróżniania szamb i wywożenia nieczystości płynnych na tereny nieprzeznaczone do tych celów. 8. Wyprowadzania psów na tereny przeznaczone dla zabaw dzieci i uprawiania sportu. Rozdział IV Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych i gromadzenia nieczystości ciekłych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych 9.1. Odpady komunalne, powstające na ternie Gminy, muszą być gromadzone w urządzeniach odpowiadających wymaganiom określonym w niniejszej uchwale, natomiast nieczystości płynne, powstające na ternie nieruchomości, winny być odprowadzane do sieci kanalizacyjnej, bądź do szczelnych zbiorników bezodpływowych, odpowiadających wymaganiom wynikającym z odrębnych przepisów. 2. Władający nieruchomością ma obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemniki, kontenery i worki o pojemności uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości i utrzymywać pojemniki na odpady w takim stanie sanitarnym, technicznym i porządkowym, aby korzystanie z nich mogło odbywać się bez przeszkód i nie powodowało zagrożenia. 3. Urządzenia służące do gromadzenia odpadów komunalnych stałych na terenie nieruchomości powinny być szczelne, wykonane z materiałów trwałych, zamykane. 4. Zasady rozmieszczania urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów i gromadzenia nieczystości płynnych: 1) na terenie nieruchomości pojemniki na odpady oraz worki z wyselekcjonowanymi odpadami należy ustawiać w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników podmiotu uprawnionego bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawiać je w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości; 2) urządzenia służące do gromadzenia odpadów należy ustawiać w miejscu: a) posiadającym równą i utwardzoną nawierzchnię, zabezpieczoną przed zbieraniem się wody i błota, b) niestwarzającym nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla najbliższego otoczenia.

17 Województwa Opolskiego Nr poz Miejsce ustawienia pojemników właściciel nieruchomości jest obowiązany utrzymywać w czystości. Koszty przygotowania i utrzymania miejsca ustawienia pojemników ponosi właściciel nieruchomości. Ww. przepisy stosuje się odpowiednio do ustawienia koszy na odpady przy drogach publicznych i przystankach komunikacji zbiorowej. 6. Kosze na odpady ustawione przy drogach publicznych, przystankach autobusowych, parkingach oraz innych terenach użytku publicznego powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 1) powinny być rozmieszczone w sposób umożliwiający bezpieczne i wygodne korzystanie z nich przez wszystkich użytkowników ww. terenów; 2) powinny być ustawione w miejscach niepowodujących zagrożenia dla ruchu pojazdów i pieszych oraz umożliwiających ich stałe opróżnianie przez firmę wywozową; 3) powinny być rozmieszczone w odpowiedniej ilości, szczególnie w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszych i przebywania znacznej ilości osób; 4) powinny być zabezpieczone przed wysypywaniem się zgromadzonych w nich odpadów. 7. Szczelne zbiorniki bezodpływowe nieczystości ciekłych lub oczyszczalnie przydomowe muszą być zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego podmiotu uprawnionego w celu ich opróżnienia. 10. Odpady wielkogabarytowe, odpady z remontów powinny być gromadzone w kontenerach. Dopuszcza się składowanie odpadów wielkogabarytowych i odpadów z remontów na terenie nieruchomości w wydzielonym zadaszonym miejscu o nieprzepuszczalnym dnie w sposób nieutrudniający korzystania z nieruchomości Urządzenia przewidziane do zbierania odpadów na terenie Gminy to: 1) kosze uliczne o pojemności od 10 do 50 l; 2) pojemniki na odpady o pojemności, 60 l, 120 l, 240 l, 1100 l; 3) worki na surowce wtórne; 4) pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowań ze szkła, tworzyw sztucznych, metali, papieru i tektury o pojemności 240 l i 1100 l; 5) pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych o pojemności 120 l i 240 l; 6) kontenery przeznaczone na odpady budowlane KP Odpady komunalne, które nie są zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić w pojemnikach lub kontenerach o minimalnej pojemności, uwzględniającej następujące normy: 1) ustala się minimalny wskaźnik nagromadzenie odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstwa domowego przypadający na jednego mieszkańca w ilości 30 litrów/miesiąc; 2) jedno, dwuosobowa rodzina zobowiązana jest wyposażyć nieruchomość w kubeł o pojemności co najmniej 60 l; 3) trzy-, cztero- i pięcioosobowa rodzina zobowiązana jest wyposażyć nieruchomość w dwa kubły o pojemności 120 l każdy lub jeden o pojemności 240 l; 4) rodziny liczniejsze mają obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemniki zapewniające pokrycie zapotrzebowania według norm; 5) zarządcy nieruchomości wielolokalowych zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do liczby mieszkańców i cyklu wywozu, biorąc pod uwagę normatywy; 6) prowadzący działalność gospodarczą, kierujący instytucjami oświaty, zdrowia, zarządzający ogródkami działkowymi, zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do swych indywidualnych potrzeb, dostosowując pojemność pojemników do norm; 7) właściciele nieruchomości prowadzący działalność gospodarczą lub instytucję zobowiązani są do podania upoważnionemu przedstawicielowi podmiotu uprawnionego informacji umożliwiających, obliczenie zapotrzebowania na pojemniki i przygotowania treści umowy. 12. Rodzaje pojemników do selektywnej zbiórki: 1. Pojemnik z pokrywą zieloną na szkło opakowaniowe kolorowe: butelki ze szkła kolorowego, słoiki, pojemniki szklane, flakoniki. 2. Pojemnik z pokrywą zieloną na szkło opakowaniowe białe: butelki ze szkła białego, słoiki, pojemniki szklane, flakoniki. 3. Pojemnik z pokrywą żółtą na tworzywa sztuczne: folie opakowaniowe, butelki i kanistry plastikowe, kartoniki po napojach, opakowania po chemii gospodarczej, puszki aluminiowe. 4. Pojemnik z pokrywą niebieską na makulaturę: papier opakowaniowy, gazety, kartony, tektura. 5. Pojemnik w kolorze czerwonym na odpady niebezpieczne: leki, baterie, resztki farb, tuszów, lepiszczy, żywic, klejów, opakowań po olejach i chemikaliach Właściciele nieruchomości mają obowiązek prowadzenia w opisanym niżej zakresie selektywnego zbierania i przekazywania do odbioru następujących strumieni odpadów komunalnych: 1) odpady kuchenne: a) mogą być kompostowane w przydomowych kompostownikach lub zbierane w kubłach koloru brązowego, w które należy wyposażyć nieruchomość w przypadku braku kompostownia, b) należy przekazywać zebrane odpady w pojemnikach podmiotowi uprawnionemu w cyklu dwutygodniowym; 2) odpady opakowaniowe składane są w pojemnikach segregacyjnych lub workach i odbierane są: a) z pojemników - w momencie takim aby nie dopuścić do przepełnienia, b) z worków - zgodnie z harmonogramem przedkładanym przez firmy obsługujące; 3) odpady niebezpieczne odbierane są: a) w cyklu dwumiesięcznym z pojemników ustawionych na terenie poszczególnych sołectw, b) podczas zbiórek organizowanych w systemie przenośnego kontenera, c) ze specjalistycznych pojemników ustawionych w jednostkach oświatowych; 4) odpady wielkogabarytowe muszą być wystawiane w określonym terminie na chodnik i odbierane są: a) co najmniej dwa razy w roku wiosną i jesienią wg harmonogramu, b) na indywidualne zgłoszenie; 5) odpady budowlane i zielone z pielęgnacji ogrodów będą odbierane na indywidualne zgłoszenie; 6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: a) w punkcie zbierania zużytego sprzętu; 7) odpady nieselekcjonowane odbierane są: a) w cyklu miesięcznym lub dwutygodniowym. 2. Powyższa segregacja obejmuje również tereny budów Odpady medyczne lub weterynaryjne, powstające w związku z prowadzoną na terenie danej nieruchomości działalnością w zakresie usług medycznych lub weterynaryjnych, nie mogą być gromadzone w pojemnikach służących do gromadzenia odpadów komunalnych. Szczegółowe zasady postępowania z tymi odpadami określają przepisy odrębne. 2. Odpady niebezpieczne, inne niż wymienione w ust. 1, w tym odpady elektryczne i elektroniczne, zużyty sprzęt AGD, RTV, chłodniczy i komputerowy powstające na terenie nieruchomości należy gromadzić oddzielnie, dostarczać je do najbliżej

18 Województwa Opolskiego Nr poz ustawionych pojemników na odpady niebezpieczne lub wystawić je podczas zorganizowanych zbiórek. 3. Lodówki, duży i mały sprzęt AGD, monitory i telewizory, sprzęt komputerowy i telekomunikacyjny, narzędzia elektryczne i elektroniczne można oddać bezpłatnie w punkcie zbierania zużytego sprzętu w siedzibie firmy REMONDIS OPOLE Sp. z o.o w Opolu, Al. Przyjaźni 9 lub innej firmie posiadającej stosowne zezwolenie. Rozdział V Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego 15. Częstotliwość pozbywania się odpadów i opróżniania zbiorników bezodpływowych: 1. Ustala się częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, zgodnie z 13 niniejszego Regulaminu. 2. Ustala się częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego: 1) zarządzający obszarem mają obowiązek nie dopuścić do przepełnienia urządzeń do gromadzenia odpadów i wysypywania się ich na ziemię powodując zanieczyszczenia środowiska; 2) usuwanie odpadów komunalnych z cmentarzy odbywa się na zgłoszenie zarządzającego. 3. Opróżnianie z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich instrukcji eksploatacji. 4. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani opróżniać je z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia bądź wylewania na powierzchnię terenu. 16. Sposób pozbywania się odpadów: 1. Odpady komunalne, selekcjonowane i nieselekcjonowane, są odbierane od właścicieli nieruchomości zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych w Gminie. 2. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany umieścić urządzenia wypełnione odpadami zgodnie z harmonogramem na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości. 3. Odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne muszą być wystawione na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości zgodnie z terminami przewidzianymi harmonogramem. 4. Odpady budowlane i zielone muszą być złożone w kontenerach, w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu podmiotu uprawnionego oraz nieutrudniającym korzystania z nieruchomości. 5. Właściciele kompostowników odpadów roślinnych są zobowiązani do systematycznego zagospodarowywania odpadów, aby nie powodować zanieczyszczenia ziemi, wód podziemnych i powierzchniowych Wywóz odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych winien odbywać się specjalnie do tego przeznaczonymi pojazdami. 2. Stałe odpady komunalne powinny być składowane na składowisku odpadów. 3. Nieczystości ciekłe winny być wywożone do punktu zlewnego w Chrząstowicach, lub z uwagi na miejsce opróżniania do najbliższego punktu zlewczego. Rozdział VI Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów oraz ilości odpadów wyselekcjonowanych, do których osiągnięcia zobowiązane są podmioty uprawnione System gospodarowania odpadami komunalnymi zapewnia ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania. Prognoza krótko- i długookresowa odpadów ulegających biodegradacji wytwarzanych na terenie Gminy Chrząstowice. Lata Rok bazowy Liczba mieszkańców Suma wytworzonych odpadów [Mg/rok] W tym ilość wytworzonych odpadów ulegających biodegradacji [Mg/rok] Dopuszczalne składowanie odpadów ulegających biodegradacji [Mg/rok] 1484,4 1487,7 1496,5 1497,6 1500,3 348,1 348,9 350,9 351,2 351,8 271,5 266,3 245,4 240,2 165,3 2. Dopuszczalna ilość odpadów do kierowanych składowania: 1) do 31 grudnia 2010 r. nie więcej niż 75% wagowo całkowitej masy odpadów ulegających biodegradacji; 2) do 31 grudnia 2013 r. nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów ulegających biodegradacji. 19. Przedsiębiorcy tworzą warunki do selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji, aby uzyskać poziomy odzysku wynikające z Krajowego Programu Gospodarki Odpadami. Podmioty uprawnione, posiadające zezwolenie na odbiór odpadów od mieszkańców nieruchomości są zobowiązane w kolejnych latach wyselekcjonować ze strumienia odpadów komunalnych przekazywanych przez jedną osobę i poddać odzyskowi oraz recyklingowi ilości odpadów wynikających z Krajowego Programu. Rozdział VII Inne wymagania wynikające z gminnego planu gospodarki odpadami Gmina wydając zezwolenie na odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości zobowiązuje przedsiębiorców do odbierania wszystkich odpadów zebranych selektywnie w tym powstających w gospodarstwach domowych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów budowlanych z remontów i odpadów niebezpiecznych. 2. Masa odpadów komunalnych, zebranych w sposób selektywny przez władających nieruchomością lub najemców, jest rejestrowana przez podmiot uprawniony, z którym mają oni podpisaną umowę. 3. Stawki opłat, zawarte w umowach podpisanych z władającymi nieruchomością przez podmiot uprawniony, nie mogą być wyższe niż górne stawki opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, ustalone przez Radę Gminy.

19 Województwa Opolskiego Nr poz Rozdział VIII Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku 21. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego Do obowiązków właścicieli psów należy: 1) zgłoszenie psa do ewidencji w Urzędzie Gminy w referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska w terminie 14 dni od wejścia w posiadanie psa i oznakowanie psa znaczkiem identyfikacyjnym; 2) wyprowadzanie psa w kagańcu i na uwięzi; 3) systematyczne szczepienie przeciwko wściekliźnie, zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 625), która nakłada obowiązek szczepienia psów w wieku powyżej trzech miesięcy i okazywanie na żądanie władz sanitarnych, weterynaryjnych, policyjnych zaświadczenia o przeprowadzonym szczepieniu; 4) uzyskanie zezwolenia Wójta na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną, zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. Nr 77, poz. 687). 2. W odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych do obowiązków właścicieli należy: 1) stały i skuteczny dozór; 2) niewprowadzanie zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy psów przewodników; 3) niewprowadzanie zwierząt domowych na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci; 4) zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach mało uczęszczanych dla ludzi, jeśli osoba nadzorująca ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad ich zachowaniem. Nie dotyczy ono psów ras uznanych za agresywne; 5) zwolnienie przez właściciela nieruchomości psa ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem; 6) natychmiastowe usuwanie przez właścicieli zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych. 23. Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy reguluje odrębna uchwała. Rozdział IX Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej oznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. 2. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami: 1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz z późn. zm.); 2) wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska w tym emisje będące jej skutkiem zostaną ograniczone do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona. 3. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej, zobowiązani są przestrzegać zapisów 7 niniejszego Regulaminu, a ponadto: 1) przestrzegać przepisów sanitarno epidemiologicznych; 2) gromadzić i usuwać nieczystości, które nie są obornikiem i gnojówką, w sposób przewidziany dla ścieków tj.: gromadzić je na nieprzepuszczalnym podłożu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, usuwać powstające odpady i nieczystości, nie dopuszczać do zanieczyszczenia terenu oraz środowiska; 3) stosować nawozy naturalne zgodnie z ustawą o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2000 r. Nr 89 poz. 991); 4) przekrywać lub wymieszać z glebą nawóz naturalny niezwłocznie po jego zastosowaniu; 5) pszczoły trzymać w ulach, ustawionych w odległości, co najmniej 10 m od granicy nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich; 6) dopuszcza się hodowlę gołębi w samodzielnych gołębnikach poza budynkiem mieszkalnym w odległościach: a) 5 m od ściany bez okien, b) 10 m od sciany z oknami, c) 5 m od granicy sąsiedniej nieruchomości; 7) przepędzać zwierzęta drogami publicznymi pod warunkiem, że będą prowadzone pod dozorem w sposób niezakłócający ruchu drogowego Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany zapewnić: 1) usytuowanie budowli rolniczych uciążliwych dla otoczenia, w szczególności z uwagi na zapylenie, zapachy, wydzielanie się substancji toksycznych, tak żeby przez jak najdłuższą część roku znajdowały się one po stronie zawietrznej względem obiektów przeznaczonych na pobyt ludzi; 2) gromadzenie i usuwanie odpadów i nieczystości powstających w związku z prowadzoną hodowlą w sposób zabezpieczający środowisko przed skażeniem (wody, gleby, powietrza). 26. Padłe zwierzęta należy przekazywać jednostkom zajmującym się usuwaniem, transportem i unieszkodliwianiem, posiadającym wszelkie uregulowania w tym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Rozdział X Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania Właściciele lokali użyteczności publicznej zobowiązani są do przeprowadzania co najmniej dwa razy w roku deratyzacji na terenie nieruchomości. 2. Deratyzację należy przeprowadzić w okresie wiosennym i jesiennym. 3. Powyższy obowiązek, w odniesieniu do właścicieli budynków jednorodzinnych, realizowany będzie w miarę potrzeby. Rozdział XI Sankcje z tytułu naruszenia postanowień Regulaminu Kontrolę i egzekwowanie przepisów Regulaminu powierza się Policji, służbom sanitarnym, pracownikom Urzędu Gminy w Chrząstowicach.

20 Województwa Opolskiego Nr poz Kontrolujący mają prawo do wstępu na teren nieruchomości oraz sprawdzenia dokumentów, których posiadanie jest wymagane niniejszym Regulaminem oraz do zobowiązywania stawienia się w siedzibie kontrolującego. Rozdział XII Postanowienia końcowe 29. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chrząstowice Uchyla się uchwałę, Nr XXXIII/231/2006 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chrząstowice. 2. Traci moc uchwała Nr XLVIII/236/2002 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 18 lipca 2002 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chrząstowice. 31. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Przewodniczący Rady Gminy Ginter Barucki Uchwała Nr XLI/310/2006 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 27 października 2006 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Dobrodzień w sprawie ustalenia dodatkowych nazw miejscowości Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz i Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz i Nr 175 poz oraz z 2006 r. Nr 17 poz. 128) w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. Nr 17 poz. 141 i Nr 62 poz. 550), Rada Miejska w Dobrodzieniu uchwala, co następuje: 1. W związku z zamiarem przeprowadzenia na podstawie przepisów art. 12 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym konsultacji z mieszkańcami miejscowości na terenie Gminy Dobrodzień w sprawie dodatkowych nazw tych miejscowości w języku mniejszości narodowej, ustala się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji Konsultacje, o których mowa w 1, zwane dalej konsultacjami przeprowadzi się dla mieszkańców poszczególnych sołectw w I kwartale 2007 roku. 2. Konsultacje zostaną przeprowadzone na zebraniach wiejskich, zgodnie z harmonogramem ustalonym zarządzeniem Burmistrza Dobrodzienia. 3. Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie pisemnej, poprzez przedstawienie dorosłym mieszkańcom danej miejscowości propozycji dodatkowej nazwy miejscowości w języku niemieckim. 4. Konsultacje przeprowadzone zostaną z wykorzystaniem formularzy konsultacyjnych zawierających następujące rubryki: 1) liczba porządkowa, 2) imię i nazwisko uprawnionego do głosowania, 3) jestem za ustaleniem dodatkowej nazwy miejscowości... w języku niemieckim w brzmieniu następującym, 4) jestem przeciw ustaleniu dodatkowej nazwy miejscowości..., 5) wstrzymuję się od głosu. 5. Każdy mieszkaniec biorący udział w konsultacjach, wyraża swój głos poprzez złożenie podpisu w rubryce formularza konsultacyjnego w jednej z rubryk od 3 5, wykreślając jednocześnie pozostałe rubryki. 6. Każdą stronę formularza konsultacyjnego podpisuje Sekretarz Gminy lub upoważniony przez Burmistrza pracownik Urzędu Miasta i Gminy. 7.Wzór formularza konsultacyjnego stanowi załącznik do uchwały. 3. Mieszkańcy, którzy nie wzięli udziału w konsultacjach w sposób określony w 2 mogą oddać głos w Urzędzie Miasta i Gminy w terminie 14 dni od daty odbycia zebrania wiejskiego w danej miejscowości. 4. Konsultacje uważa się za ważne, o ile wzięło w nich udział co najmniej 10 % uprawnionych do głosowania mieszkańców danej miejscowości na dzień zakończenia konsultacji. 5. Z przeprowadzonych w danej miejscowości konsultacji Sekretarz Gminy lub upoważniony przez Burmistrza pracownik Urzędu Miasta i Gminy sporządzi protokół zawierający następujące dane: 1) datę rozpoczęcia konsultacji oraz datę ich zakończenia, 2) liczbę mieszkańców uprawnionych do głosowania, 3) liczbę mieszkańców, którzy wzięli udział w konsultacjach tj. złożyli podpis pod jednym z wariantów wymienionych w 2 ust. 4 pkt 3 i 4, 4) frekwencję, tj. stosunek liczby mieszkańców danej miejscowości biorących udział w konsultacjach (pkt 3 protokołu) do liczby mieszkańców uprawnionych do głosowania (pkt 2 protokołu) wyrażony w %, 5) liczbę mieszkańców, którzy opowiedzieli się za wariantem I ( 2 ust. 3 pkt 4), 6) liczbę mieszkańców którzy opowiedzieli się za wariantem II ( 2 ust. 4 pkt 4), 7) liczbę głosów wstrzymujących się, 8) datę sporządzenia protokołu i podpis Sekretarza Gminy lub upoważnionego pracownika Urzędu Miasta i Gminy. 6. Wynik konsultacji przedstawia się do publicznej wiadomości w ciągu 7 dni od ich zakończenia Mieszkańcy miejscowości, którzy wzięli udział w konsultacjach mają prawo w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników konsultacji w danej miejscowości, zgłosić umotywowane zastrzeżenia do wyniku konsultacji. 2. Sekretarz Gminy lub upoważniony przez Burmistrza pracownik Urzędu Miasta i Gminy jest obowiązany rozpatrzyć zastrzeżenia do wyniku konsultacji w terminie 3 dni, przekazując na piśmie swoje stanowisko mieszkańcowi zgłaszającemu zastrzeżenie.

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW uchwalony uchwałą Nr 12/06 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 15 lutego 2006r., zawierający zmiany uchwalone uchwałą Nr 53/06 Rady Miejskiej w Strzegomiu

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 2 kwietnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLIII/17/14 RADY MIEJSKIEJ W JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ. z dnia 27 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 2 kwietnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLIII/17/14 RADY MIEJSKIEJ W JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 2 kwietnia 2014 r. Poz. 1675 UCHWAŁA NR XLIII/17/14 RADY MIEJSKIEJ W JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie regulaminu dostarczania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 5 maja 2014 r. Poz. 2641 UCHWAŁA NR 0007.36.2014 RADY GMINY GOLESZÓW z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVII.389.2014 RADY MIEJSKIEJ W STRUMIENIU. z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

UCHWAŁA NR XLVII.389.2014 RADY MIEJSKIEJ W STRUMIENIU. z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków UCHWAŁA NR XLVII.389.2014 RADY MIEJSKIEJ W STRUMIENIU z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/56/2015 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 22 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/56/2015 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 22 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/56/2015 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Drezdenko Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY MIASTA ZGORZELEC. z dnia 8 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

UCHWAŁA RADY MIASTA ZGORZELEC. z dnia 8 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków UCHWAŁA RADY MIASTA ZGORZELEC z dnia 8 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Wrocław, dnia 13 kwietnia 2006 r.) Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 marca 2014 r. Poz. 2177 UCHWAŁA NR XXXVII/257/14 RADY GMINY BRUDZEŃ DUŻY. z dnia 24 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 7 marca 2014 r. Poz. 2177 UCHWAŁA NR XXXVII/257/14 RADY GMINY BRUDZEŃ DUŻY. z dnia 24 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 marca 2014 r. Poz. 2177 UCHWAŁA NR XXXVII/257/14 RADY GMINY BRUDZEŃ DUŻY z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie: Uchwalenia regulaminu dostarczania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 14 stycznia 2014 r. Poz. 282 UCHWAŁA NR XXXVI/307/2013 RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 26 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/246/2016 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 14 października 2016 r.

Rzeszów, dnia 26 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/246/2016 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 14 października 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 26 października 2016 r. Poz. 3334 UCHWAŁA NR XXV/246/2016 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY z dnia 14 października 2016 r. w sprawie regulaminu dostarczania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/282/06 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 7 lipca 2006 roku. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Uchwała Nr XXXVI/282/06 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 7 lipca 2006 roku. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Uchwała Nr XXXVI/282/06 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 7 lipca 2006 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE 1 Regulamin określa zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanego na terenie miasta

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/229/2016 RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH. z dnia 27 października 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/229/2016 RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH. z dnia 27 października 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2016 r. Poz. 2211 UCHWAŁA NR XXV/229/2016 RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH z dnia 27 października 2016 r. w sprawie regulaminu dostarczania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 13 czerwca 2014 r. Poz. 2467 UCHWAŁA NR XLVII/413/14 RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków UCHWAŁA NR VII/81/07 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 29 maja 2007r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Na podstawie art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 października 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLVII/41/14 RADY MIEJSKIEJ W JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ. z dnia 21 października 2014 r.

Wrocław, dnia 27 października 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLVII/41/14 RADY MIEJSKIEJ W JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ. z dnia 21 października 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 października 2014 r. Poz. 4425 UCHWAŁA NR XLVII/41/14 RADY MIEJSKIEJ W JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ z dnia 21 października 2014 r. w sprawie regulaminu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 31 lipca 2012 r. Poz. 2319 UCHWAŁA NR XIV/80/12 RADY GMINY BUDZISZEWICE z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia sobota, 13 maja 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/245/2017 RADY GMINY TRYŃCZA. z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Rzeszów, dnia sobota, 13 maja 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/245/2017 RADY GMINY TRYŃCZA. z dnia 27 kwietnia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia sobota, 13 maja 2017 r. Poz. 1985 UCHWAŁA NR XXV/245/2017 RADY GMINY TRYŃCZA z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania

Bardziej szczegółowo

Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków uchwalony przez Radę Miejską w Brzegu Uchwałami : Nr VI/29/07 z dnia 2 marca 2007r i Nr VIII/43/07 z dnia 11 kwietnia 2007r; opublikowanymi w Dzienniku

Bardziej szczegółowo

uchwala: Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Będzina o następującej treści:

uchwala: Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Będzina o następującej treści: UCHWAŁA NR LI/561/2006 Rady Miejskiej Będzinie z dnia 23 stycznia 2006 roku w sprawie: uchwalenia: Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Będzina. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW TEKST UJEDNOLICONY NA DZIEŃ 29.09.2009r UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W WIELENIU NR 289/XXIX/09

REGULAMIN. DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW TEKST UJEDNOLICONY NA DZIEŃ 29.09.2009r UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W WIELENIU NR 289/XXIX/09 REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW TEKST UJEDNOLICONY NA DZIEŃ 29.09.2009r UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W WIELENIU NR 289/XXIX/09 ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady zbiorowego

Bardziej szczegółowo

Nr XLI/335/2006 z dnia 26.01.2006 r.

Nr XLI/335/2006 z dnia 26.01.2006 r. 1 z 9 2014-12-15 09:00 Zamknij okno Urząd Miejski w Krotoszynie : www.krotoszyn.pl Drukuj dokument Rada Miejska w Krotoszynie» Uchwały» Rok 2006 A+ A- Nr XLI/335/2006 z dnia 26.01.2006 r. Uchwała Nr XLI/335/2006

Bardziej szczegółowo

DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW OBOWIĄZUJĄCY NA TERENIE GMINY I MIASTA JASTROWIE SPIS TREŚCI 1. ROZDZIAŁ I - Przepisy ogólne 1 i 2 2. ROZDZIAŁ II - Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY GOŁUCHÓW

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY GOŁUCHÓW Załącznik do Uchwały Nr XXX/291/2017 Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 sierpnia 2017 r. REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY GOŁUCHÓW ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVII/78/12 RADY GMINY ANDRZEJEWO z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

UCHWAŁA Nr XVII/78/12 RADY GMINY ANDRZEJEWO z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. UCHWAŁA Nr XVII/78/12 RADY GMINY ANDRZEJEWO z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków zmieniona UCHWAŁĄ Nr XVIII/90/2012 RADY GMINY ANDRZEJEWO z dnia 30 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY Listopad 2005 rok Uchwała nr 247/XXVI/05 Rady Gminy Dębowiec z dnia 29 listopada 2005 w sprawie regulaminu dostarczania wody Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8

Bardziej szczegółowo

- 1 - Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie Gminy Żarów od dnia roku. ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE

- 1 - Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie Gminy Żarów od dnia roku. ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE - 1 - Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie Gminy Żarów od dnia 20.03.2006 roku. ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE 1 Regulamin określa zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Żory"

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Żory UCHWAŁA Nr 504/XLIV/06 RADY MIASTA ŻORY z dnia 26.01.2006r. w sprawie: regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Żory. Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 15 ustawy dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Rady Gminy Trzebielino Nr 194/XXXIX/2006 z dnia 26.04.2006 r. REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Celem niniejszego regulaminu jest: ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 72/XI/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 czerwca 2015 r.

Uchwała Nr 72/XI/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 czerwca 2015 r. Uchwała Nr 72/XI/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 czerwca 2015 r. W sprawie: regulaminu dostarczania wody i odbioru ścieków na terenie Gminy Myślenice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 16 marca 2015 r. Poz. 913 UCHWAŁA NR IV/28/15 RADY GMINY ADAMÓW. z dnia 27 lutego 2015 r.

Lublin, dnia 16 marca 2015 r. Poz. 913 UCHWAŁA NR IV/28/15 RADY GMINY ADAMÓW. z dnia 27 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 16 marca 2015 r. Poz. 913 UCHWAŁA NR IV/28/15 RADY GMINY ADAMÓW z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/264/2007 Rady Miejskiej w Gliwicach. z dnia 12 lipca 2007 r.

Uchwała Nr VIII/264/2007 Rady Miejskiej w Gliwicach. z dnia 12 lipca 2007 r. Uchwała Nr VIII/264/2007 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie: uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Gliwice. Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXXVII/350/05 Rady Miejskiej w Pszczynie. z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Uchwała nr XXXVII/350/05 Rady Miejskiej w Pszczynie. z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Uchwała nr XXXVII/350/05 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 2005

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXXIII / 270 / 2006 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 30 marca 2006 roku

Uchwała nr XXXIII / 270 / 2006 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 30 marca 2006 roku Uchwała nr XXXIII / 270 / 2006 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15) ustawy dnia 08.03.1990r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE 1 Regulamin określa zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanego na terenie miasta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXV/200/2006 Rady Miejskiej w Zagórzu z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

UCHWAŁA Nr XXXV/200/2006 Rady Miejskiej w Zagórzu z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków UCHWAŁA Nr XXXV/200/2006 Rady Miejskiej w Zagórzu z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Na podstawie art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wielgomłyny

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wielgomłyny Załącznik do uchwały Nr XXIV/61/06 Rady Gminy Wielgomłyny z dnia 11 kwietnia 2006 roku Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wielgomłyny I. Postanowienia ogólne: 1.Ilekroć

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 29 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/53/2016 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU CELOWEGO GMIN MG-6. z dnia 28 grudnia 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 29 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/53/2016 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU CELOWEGO GMIN MG-6. z dnia 28 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 29 grudnia 2016 r. Poz. 2814 UCHWAŁA NR XXIII/53/2016 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU CELOWEGO GMIN MG-6 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXI/166/2009 Rady Gminy Kornowac z dnia 25 czerwca 2009r.

Uchwała Nr XXXI/166/2009 Rady Gminy Kornowac z dnia 25 czerwca 2009r. Uchwała Nr XXXI/166/2009 Rady Gminy Kornowac z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Kornowac Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 7 czerwca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXVII/428/09

UCHWAŁA Nr XXVII/428/09 UCHWAŁA Nr XXVII/428/09 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Chojnice przez Gminny Zakład Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 5 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/173/16 RADY MIEJSKIEJ W SULĘCINIE. z dnia 26 września 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 5 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/173/16 RADY MIEJSKIEJ W SULĘCINIE. z dnia 26 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 5 października 2016 r. Poz. 1977 UCHWAŁA NR XXV/173/16 RADY MIEJSKIEJ W SULĘCINIE z dnia 26 września 2016 r. w sprawie regulaminu dostarczania

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązujący na terenie Miasta Krasnystaw

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązujący na terenie Miasta Krasnystaw Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązujący na terenie Miasta Krasnystaw Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/262/2005 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 28 listopada 2005 r. Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Rozdział I. Postanowienia ogólne Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin niniejszy określa zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE Uchwała Nr LV/476/06 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie: uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Dobczyce Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIII/76/05 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 01 grudnia 2005r.

Uchwała Nr XXXIII/76/05 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 01 grudnia 2005r. Uchwała Nr XXXIII/76/05 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 01 grudnia 2005r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Na podstawie art. 19 ust 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/186/16 RADY MIEJSKIEJ W SULĘCINIE. z dnia 28 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIX/186/16 RADY MIEJSKIEJ W SULĘCINIE. z dnia 28 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR XXIX/186/16 RADY MIEJSKIEJ W SULĘCINIE z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Sulęcin Na podstawie art. 19

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLI/254/09 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 26 maja 2009r.

UCHWAŁA Nr XLI/254/09 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 26 maja 2009r. UCHWAŁA Nr XLI/254/09 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 26 maja 2009r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Swarzędz. Na podstawie art. 7

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 2 marca 2016 r. Poz. 1088 UCHWAŁA NR XI/97/16 RADY GMINY BOLESŁAWIEC. z dnia 24 lutego 2016 r.

Wrocław, dnia 2 marca 2016 r. Poz. 1088 UCHWAŁA NR XI/97/16 RADY GMINY BOLESŁAWIEC. z dnia 24 lutego 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 2 marca 2016 r. Poz. 1088 UCHWAŁA NR XI/97/16 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 marca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VII/62/15 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM. z dnia 26 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 30 marca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VII/62/15 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM. z dnia 26 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 1396 UCHWAŁA NR VII/62/15 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/106/2016 RADY GMINY RYCZYWÓŁ. z dnia 10 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/106/2016 RADY GMINY RYCZYWÓŁ. z dnia 10 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/106/2016 RADY GMINY RYCZYWÓŁ z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Ryczywół. Na podstawie art. 40 ust. 1, art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków UCHWAŁA NR 10/2006 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Wągrowca Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 20 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR VII/19/2016 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "BÓBR" z dnia 12 grudnia 2016 r.

Wrocław, dnia 20 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR VII/19/2016 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO BÓBR z dnia 12 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 20 grudnia 2016 r. Poz. 5923 UCHWAŁA NR VII/19/2016 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "BÓBR" z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

Dolno ROZDZIAŁ II PRZEPISY OGÓLNE

Dolno ROZDZIAŁ II PRZEPISY OGÓLNE Dolno.06.81.1296 UCHWAŁA XLIII/286/06 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wołów (Wrocław, dnia 14 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr III/23/2002 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia r.

Uchwała nr III/23/2002 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia r. Uchwała nr III/23/2002 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 30.12 2002 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w gminie Polska Cerekiew Na podstawie art. 19 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia... 2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania scieków na terenie Gminy Siedlce

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia... 2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania scieków na terenie Gminy Siedlce Projekt z dnia 10 listopada 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE z dnia... 2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania scieków na terenie Gminy Siedlce

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 3 września 2015 r. Poz. 1880 UCHWAŁA NR XV/118/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Opole, dnia 3 września 2015 r. Poz. 1880 UCHWAŁA NR XV/118/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 27 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 3 września 2015 r. Poz. 1880 UCHWAŁA NR XV/118/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 października 2015 r. Poz. 8110 UCHWAŁA NR XI-89/2015 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE. z dnia 17 września 2015 r.

Warszawa, dnia 9 października 2015 r. Poz. 8110 UCHWAŁA NR XI-89/2015 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE. z dnia 17 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 9 października 2015 r. Poz. 8110 UCHWAŁA NR XI-89/2015 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE z dnia 17 września 2015 r. w sprawie regulaminu dostarczania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY KOŚCIERZYNA PRZEZ ZAKŁAD KOMUNALNY GMINY KOŚCIERZYNA

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY KOŚCIERZYNA PRZEZ ZAKŁAD KOMUNALNY GMINY KOŚCIERZYNA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/300/06 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 27 marca 2006 r. REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY KOŚCIERZYNA PRZEZ ZAKŁAD KOMUNALNY GMINY KOŚCIERZYNA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/437/06 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU. z dnia 8 lutego 2006 r.

UCHWAŁA Nr XXXII/437/06 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU. z dnia 8 lutego 2006 r. UCHWAŁA Nr XXXII/437/06 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 8 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Łask". (Łódź, dnia 17 marca 2006 r.)

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 lutego 2014 r. Poz. 646 UCHWAŁA NR XLI/370/14 RADY MIEJSKIEJ KARPACZA. z dnia 29 stycznia 2014 r.

Wrocław, dnia 11 lutego 2014 r. Poz. 646 UCHWAŁA NR XLI/370/14 RADY MIEJSKIEJ KARPACZA. z dnia 29 stycznia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 lutego 2014 r. Poz. 646 UCHWAŁA NR XLI/370/14 RADY MIEJSKIEJ KARPACZA z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kluczbork

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kluczbork Projekt z dnia 24 sierpnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/59/15 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU. z dnia 27 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/59/15 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU. z dnia 27 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR VII/59/15 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Goniądz. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 19 października 2017 r. Poz. 4381 UCHWAŁA NR XXXI/282/17 RADY MIEJSKIEJ W KAMIEŃSKU z dnia 28 września 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/22/2006 Rady Miasta Wisły z dnia 21 grudnia 2006 roku

UCHWAŁA NR III/22/2006 Rady Miasta Wisły z dnia 21 grudnia 2006 roku UCHWAŁA NR III/22/2006 Rady Miasta Wisły z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie: Regulaminu zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wisła. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XX/374/07 Rady Miasta Katowice. z dnia 20 grudnia 2007r. Rada Miasta Katowice uchwala :

Uchwała nr XX/374/07 Rady Miasta Katowice. z dnia 20 grudnia 2007r. Rada Miasta Katowice uchwala : Uchwała nr XX/374/07 Rady Miasta Katowice z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Katowice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 12 listopada 2013 r. Poz. 3793 UCHWAŁA NR XXIX/291/2013 RADY GMINY SZCZECINEK. z dnia 24 września 2013 r.

Szczecin, dnia 12 listopada 2013 r. Poz. 3793 UCHWAŁA NR XXIX/291/2013 RADY GMINY SZCZECINEK. z dnia 24 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 12 listopada 2013 r. Poz. 3793 UCHWAŁA NR XXIX/291/2013 RADY GMINY SZCZECINEK z dnia 24 września 2013 r. w sprawie Regulaminu dostarczania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/166/2017 RADY GMINY SOKOLNIKI. z dnia 13 września 2017 r.

UCHWAŁA NR XXIX/166/2017 RADY GMINY SOKOLNIKI. z dnia 13 września 2017 r. UCHWAŁA NR XXIX/166/2017 RADY GMINY SOKOLNIKI z dnia 13 września 2017 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Sokolniki Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Uchwała nr.. Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15) ustawy dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zatwierdzony Uchwałą Nr XXXIV/213/06 Rady Gminy Dywity z dnia 28 lutego 2006 REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Regulamin Zatwierdzony Uchwałą Nr XXXIV/213/06 Rady Gminy Dywity z dnia 28 lutego 2006 REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Regulamin Zatwierdzony Uchwałą Nr XXXIV/213/06 Rady Gminy Dywity z dnia 28 lutego 2006 REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE 1 Regulamin określa warunki prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 4 maja 2015 r. Poz. 1092 UCHWAŁA NR VII/44/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 24 kwietnia 2015 r.

Opole, dnia 4 maja 2015 r. Poz. 1092 UCHWAŁA NR VII/44/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 24 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 4 maja 2015 r. Poz. 1092 UCHWAŁA NR VII/44/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. dostarczania wody i odprowadzania ścieków

REGULAMIN. dostarczania wody i odprowadzania ścieków REGULAMIN dostarczania wody i odprowadzania ścieków Uchwała Rady Miasta Lubań z dnia 31 styczna 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15,

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYNAJMOWANIA LOKALI WCHODZĄCYCH W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY SŁUPNO ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE

ZASADY WYNAJMOWANIA LOKALI WCHODZĄCYCH W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY SŁUPNO ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE ZASADY WYNAJMOWANIA LOKALI WCHODZĄCYCH W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY SŁUPNO ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE 1. Uchwała niniejsza reguluje zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXXV/293/14 RADY MIEJSKIEJ W TYCHOWIE. z dnia 16 czerwca 2014 r.

Szczecin, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXXV/293/14 RADY MIEJSKIEJ W TYCHOWIE. z dnia 16 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2673 UCHWAŁA NR XXXV/293/14 RADY MIEJSKIEJ W TYCHOWIE z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie regulaminu dostarczania

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków w mieście Łuków

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków w mieście Łuków Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Łukowie Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków w mieście Łuków Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...2 Rozdział II Minimalny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia... 2015 r. w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Brzeg.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia... 2015 r. w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Brzeg. Projekt Druk Nr... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ BRZEGU z dnia... 2015 r. w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Brzeg. Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2 i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/549/2006 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 28 lutego 2006 roku. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

UCHWAŁA NR XXXVIII/549/2006 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 28 lutego 2006 roku. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków UCHWAŁA NR XXXVIII/549/2006 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 28 lutego 2006 roku w sprawie : Uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków. na podstawie: art. 18, ust. 2,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Barwice 2005 1 Uchwała Rady Miasta i Gminy Barwice w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15)

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. / o zaopatrzenie w wodę

Umowa nr. / o zaopatrzenie w wodę Umowa nr. / o zaopatrzenie w wodę zawarta w dniu w Zawierciu pomiędzy Rejonowym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ; 42-400 Zawiercie ul. 11 Listopada 2, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Puławy

Regulamin zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Puławy Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/201/06 Rady Gminy Puławy z dnia 28 kwietnia 2006 r. Regulamin zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Puławy Rozdział I Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Rozdział I Przepisy Ogólne 1. 1. Regulamin określa zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę i

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Rozdział I Przepisy Ogólne 1. 1. Regulamin określa zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę i REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Rozdział I Przepisy Ogólne 1. 1. Regulamin określa zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków realizowanego na terenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Załącznik do Uchwały Nr VII/67/03 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 2 czerwca 2003r. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Cel niniejszego Regulaminu: 1.1

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXV/221/2005 Rady gminy Łagiewniki Z dnia 14 listopada 2005r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXV/221/2005 Rady gminy Łagiewniki Z dnia 14 listopada 2005r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXV/221/2005 Rady gminy Łagiewniki Z dnia 14 listopada 2005r. REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW DLA MIESZKAŃCÓW GMINY ŁAGIEWNIKI ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/336/2013 RADY MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI. z dnia 22 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXII/336/2013 RADY MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI. z dnia 22 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXII/336/2013 RADY MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Tomaszowa Lubelskiego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/249/14 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE. z dnia 31 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/249/14 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE. z dnia 31 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/249/14 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rajgród Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 7 grudnia 2016 r. Poz. 6564 UCHWAŁA NR 221/XXV/2016 RADY GMINY MYKANÓW z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXVIII /286 /06 Rady Gminy Pszczółki z dnia 17 marca 2006 roku

Uchwała nr XXVIII /286 /06 Rady Gminy Pszczółki z dnia 17 marca 2006 roku Uchwała nr XXVIII /286 /06 Rady Gminy Pszczółki z dnia 17 marca 2006 roku w sprawie : uchwalenia Regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w gminie Pszczółki Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 26 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/121/2017 RADY GMINY RUTKA-TARTAK. z dnia 30 marca 2017 r.

Białystok, dnia 26 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/121/2017 RADY GMINY RUTKA-TARTAK. z dnia 30 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 kwietnia 2017 r. Poz. 1637 UCHWAŁA NR XIX/121/2017 RADY GMINY RUTKA-TARTAK z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 5 czerwca 2014 r. Poz. 1153 UCHWAŁA NR LII/317/14 RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODZIE BOBRZAŃSKIM. z dnia 29 maja 2014 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 5 czerwca 2014 r. Poz. 1153 UCHWAŁA NR LII/317/14 RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODZIE BOBRZAŃSKIM. z dnia 29 maja 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 5 czerwca 2014 r. Poz. 1153 UCHWAŁA NR LII/317/14 RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODZIE BOBRZAŃSKIM z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie regulaminu

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXI/184/2016 RADY GMINY MIŁKOWICE. z dnia 31 maja 2016 r.

Wrocław, dnia 14 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXI/184/2016 RADY GMINY MIŁKOWICE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 lipca 2016 r. Poz. 3520 UCHWAŁA NR XXI/184/2016 RADY GMINY MIŁKOWICE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 28 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XII/134/2016 RADY GMINY LIMANOWA. z dnia 14 września 2016 roku

Kraków, dnia 28 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XII/134/2016 RADY GMINY LIMANOWA. z dnia 14 września 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 28 września 2016 r. Poz. 5460 UCHWAŁA NR XII/134/2016 RADY GMINY LIMANOWA z dnia 14 września 2016 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/67/11 RADY GMINY OLSZANKA. z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody w Gminie Olszanka.

UCHWAŁA NR XV/67/11 RADY GMINY OLSZANKA. z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody w Gminie Olszanka. UCHWAŁA NR XV/67/11 RADY GMINY OLSZANKA z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody w Gminie Olszanka. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLIV/288/2006. Rady Miejskiej w Kępicach. z dnia 16 lutego 2006

Uchwała nr XLIV/288/2006. Rady Miejskiej w Kępicach. z dnia 16 lutego 2006 1 z 10 2012-12-28 09:01 27-02-2006 09:21 Uchwała nr XLIV/288/2006 z dnia 16-02-2006r w sprawie regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kępice Uchwała

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 marca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/95/16 RADY GMINY STUPSK. z dnia 25 lutego 2016 r.

Warszawa, dnia 17 marca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/95/16 RADY GMINY STUPSK. z dnia 25 lutego 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 marca 2016 r. Poz. 2732 UCHWAŁA NR XVI/95/16 RADY GMINY STUPSK z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 stycznia 2018 r. Poz. 158 UCHWAŁA NR XXXV/187/17 RADY MIEJSKIEJ W WYŚMIERZYCACH. z dnia 28 grudnia 2017 r.

Warszawa, dnia 5 stycznia 2018 r. Poz. 158 UCHWAŁA NR XXXV/187/17 RADY MIEJSKIEJ W WYŚMIERZYCACH. z dnia 28 grudnia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 5 stycznia 2018 r. Poz. 158 UCHWAŁA NR XXXV/187/17 RADY MIEJSKIEJ W WYŚMIERZYCACH z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: ustalenia zasad wynajmowania

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 kwietnia 2016 r. Poz. 1437 UCHWAŁA NR XXII/161/16 RADY GMINY RZECZENICA. z dnia 17 marca 2016 r.

Gdańsk, dnia 13 kwietnia 2016 r. Poz. 1437 UCHWAŁA NR XXII/161/16 RADY GMINY RZECZENICA. z dnia 17 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 kwietnia 2016 r. Poz. 1437 UCHWAŁA NR XXII/161/16 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Bobrowniki. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Bobrowniki. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne zał. do uchwały Nr XXVI/344/12 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 31 stycznia 2013 r. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Bobrowniki ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XVIII/ 135 /2008 Rady Gminy Milówka z dnia 28 marca 2008r. Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XVIII/ 135 /2008 Rady Gminy Milówka z dnia 28 marca 2008r. Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego Uchwała Nr XVIII/ 135/2008 Rady Gminy Milówka z dnia 28 marca 2008r. w sprawie przyjęcia "Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Milówka". Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 10164

Warszawa, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 10164 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 10164 UCHWAŁA NR XI/67/2015 RADY GMINY BELSK DUŻY z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia zasad i kryteriów wynajmowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLV/530/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 17 Lutego 2006r.

Uchwała Nr XLV/530/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 17 Lutego 2006r. Uchwała Nr XLV/530/06 Rady Gminy Lubicz z dnia 17 Lutego 2006r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/77/15 RADY GMINY BOLESŁAWIEC. z dnia 16 grudnia 2015 r.

Wrocław, dnia 21 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/77/15 RADY GMINY BOLESŁAWIEC. z dnia 16 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 21 grudnia 2015 r. Poz. 6009 UCHWAŁA NR X/77/15 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących

Bardziej szczegółowo