SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT"

Transkrypt

1 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO- PRODUKCYJNE INWEL Sp. z o.o. BIURO PROJEKTOWE OPOLE ul. WILSONA 90 tel./fax godz. 8 oo 20 oo, SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Zadanie: BUDOWA OSIEDLOWEJ KANALIZACJI ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH w sołectwie miejskim Mokre Łany w Strzelcach Opolskich Lokalizacja: Mokre Łany rejon ulic: Ujazdowskiej, Brzezińskiej, Celnej, Granicznej, ŚwieŜego, częściowo ul. Toszeckiej i Stawowej Strzelce Opolskie Nr działek i ich właściciele wg załączonego wykazu Inwestor: Gmina Strzelce Opolskie Plac Myśliwca Strzelce Opolskie PROJEKTOWAŁ : mgr inŝ. Bohdan CHORĄśAK nr up. 151 / 69; 8 / 89 / Op grudzień 2003r OPRACOWAŁ: mgr inŝ. Mariusz WESOŁOWSKI nr up. OPL/032/POOS/03 -- // -- Oświadczenie Niniejsze opracowanie jest zgodne z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i normami oraz jest kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma słuŝyć i moŝe zostać skierowane do realizacji

2 S P I S T R E Ś C I I. DANE OGÓLNE... 3 II. MATERIAŁY... 3 III. ROZWIĄZANIA TECHNICZNE ROBOTY MONTAśOWE I ZIEMNE Kolektory kanalizacji sanitarnej Wykopy Zasypanie kanału Układanie przewodów kanalizacyjnych Odbiór robót i badania STUDZIENKI NA KOLEKTORACH I ODGAŁĘZIENIACH Własności techniczne studni betonowych φ Posadowienie studzienek Odbiór i badania STUDZIENKI Z TWORZYW SZTUCZNYCH φ Posadowienie studzienek Odbiór i badania PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW Warunki ogólne Próby technologiczne RUROCIĄGI TŁOCZNE Wykopy i zasypywanie wykopów Badania i próby PRZEWIERTY Warunki ogólne Badania i próby PRZEKROCZENIA ROWÓW MELIORACYJNYCH Warunki ogólne Badania i próby ROBOTY POMIAROWE

3 I. DANE OGÓLNE Niniejszą specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót sporządzono jako uzupełnienie przedmiaru robót głównie dla tych rodzajów prac, które nie są jednoznacznie określone w Katalogach Nakładów Rzeczowych lub dla tych prac, które projektuje się wykonać w innych technologiach, nie ujętych w KSNR i KNR. W niniejszej specyfikacji ujęto równieŝ roboty, które wymagają szczególnej staranności wykonania i zastosowania odpowiednich materiałów i uzgodnień. Specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem n/w robót: Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC Dz250 Dz200 Dz160 Rurociągi kanalizacji ciśnieniowej z rur DN80 Przewiert rura przewodowa Dz250 rura przewiertowa stalowa DN450 rura przewodowa Dz200 rura przewiertowa stalowa DN400 Przepompownia ścieków φ1500 Studnie betonowe szczelne φ1200 Studnie z tworzyw sztucznych φ425 Przekroczenia rowów melioracyjnych Dz , ,5 II. MATERIAŁY Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Na materiały, na które nie są wymagane certyfikaty oraz aprobaty techniczne naleŝy uzyskać deklarację zgodności od producenta wyrobu. III. ROZWIĄZANIA TECHNICZNE 1. ROBOTY MONTAśOWE I ZIEMNE 1.1 Kolektory kanalizacji sanitarnej Wykopy Dla wykonania kolektorów i odgałęzień naleŝy wykonać wykopy pionowe z zabezpieczeniem ścian wykopów za pomocą specjalnego szalunku stalowego rozpieranego mechanicznie lub hydraulicznie. Maksymalna długość wykopu nie powinna przekraczać 10m. NaleŜy unikać przekopania dna wykopy poniŝej 15 cm od projektowanej niwelety. W przypadku natrafienia w podłoŝu na grunty nienośne (torf, muły) naleŝy dokonać wymiany podłoŝa. Szerokość wykopu : - 3 -

4 dla rurociągu Dz160 b = 0,9 m dla rurociągu Dz200 b = 1,0 m dla rurociągu Dz250 b = 1,1 m W terenie w którym projektuje się prowadzić wykopy występować moŝe wysoki poziom wód gruntowych ( zaleŝny od pory roku). ObniŜenie zwierciadła wody projektuje się prowadzić lokalnie poprzez pompowanie z wykopu ze zbudowanej do tego celu studzienki z dnem poniŝej niwelety wykopu ca 50cm. Do pompowania wody przewiduje się wykorzystać agregaty przewoźne z własnym napędem. Wody projektuje się odprowadzić do pobliskiej sieci kanalizacji deszczowej lub rowów odwadniających. ilość wód odprowadzanych określa się na 0,5 1dm 3 /s. Wszystkie napotkane przewody podziemne krzyŝujące się z wykopem naleŝy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez podwieszenie w sposób zapewniający ich eksploatację. Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów naleŝy bezwzględnie zlokalizować istniejące uzbrojenie podziemne z uwzględnieniem warunków zawartych w branŝowych uzgodnieniach. Istniejące uzbrojenie znajduje się na mapach syt.-wys. w skali 1:500 załączonych w projekcie, natomiast oryginały map z uzgodnieniami są w posiadaniu inwestora. Normy związane: PN-86/B Grunty budowlane BN-83/ Przewody podziemne. Roboty ziemne, wymagania i Zasypanie kanału badania przy odbiorze. Zasypanie kanału składa się z dwóch warstw: warstwy ochronnej, rury kanałowej o wysokości 30 cm ponad wierzch rury warstwy do powierzchni terenu lub do warstwy podbudowy drogi. Warstwę ochronną naleŝy wykonać z sypkiego gruntu bez grud i kamieni ze starannym zagęszczeniem po obu stronach rury, grubość warstwy zagęszczanej nie powinna przekraczać 10 cm. Zasypanie wykopu powyŝej rury naleŝy wykonać warstwami o grubości ca 30 cm z zagęszczeniem do osiągnięcia wskaźnika Is=01,0 lub do wskaźnika wynikającego z uzgodnień branŝowych. Zasypkę kanału naleŝy wykonać gruntem dowiezionym, lub gruntem miejscowym odpowiadającym warunkom gruntu luźnego (piasek, Ŝwir). Kontrole zagęszczenia naleŝy zlecić do specjalistycznego przedsiębiorstwa posiadającego odpowiednią aparaturę (metodą Proctora.) Układanie przewodów kanalizacyjnych Układanie rur przeprowadzać naleŝy na podłoŝu z wyprofilowanym dnem na łoŝysko nośne rury kanałowej zgodnie z zaprojektowanymi spadkami. W miejscach złączy kielichowych naleŝy wykonać dołki montaŝowe o głębokości ca 10 cm. Rurociągi moŝna układać w gruncie naturalnym pod warunkiem, Ŝe są to grunty suche w postaci piasków drobnych i średnich

5 W gruntach gliniastych i ilastych kolektory naleŝy układać na podsypce piaskowej grubości 15 cm. Dno wykopu pod podłoŝe naleŝy wyprofilować z dokładnością cm. Przy średnicach rur Dz160 i Dz200 z PVC montaŝ rur kielichowych moŝna wykonywać bez specjalnych urządzeń. Poza wyŝej wymienionymi zaleceniami naleŝy przestrzegać technologii budowy określonej w instrukcji dostawcy rur. Norma związana : PN-92/B kanalizacją. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przy układaniu kanałów grawitacyjnych naleŝy zastosować rury PVC dla kolektorów Dz200 klasy S dla odgałęzień Dz160 klasy N łączone na uszczelkę gumową i posiadające aktualne aprobaty techniczne lub certyfikaty. 1.2 Odbiór robót i badania Przedmiot odbioru i badań: Wykopy: ilość wykopów przewidywana do odwozu i odkładu. PodłoŜe: nienośne grunty, wymiana Podsypka: grubość warstwy, zgodność wyprofilowania dna, spadki. Obsypka: warstwa obsypki w strefie kanałowej, zagęszczenie, rodzaj materiału, wskaźnik zagęszczenia Szczelność kanału: próby na eksfiltrację kanałów i studzienek Spadek kanału Rurociąg z rur PVC poddać próbie na ciśnienie o wartości 3.0 m.sł.w. Badany odcinek przed próbą pozostawić 1 godz. całkowicie wypełniony. Nieszczelne złącze kielichowe rury naleŝy wymienić, a próbę szczelności powtórzyć. Proces kontroli szczelności wykonać zgodnie z rozdziałem 6 normy PN-92/B STUDZIENKI NA KOLEKTORACH I ODGAŁĘZIENIACH Średnice studzienek na kolektorach: betonowe - φ 1200 mm Średnice studzienek na kolektorach: z tworzyw sztucznych - φ 425 mm 2.1. Własności techniczne studni betonowych φ1200 Beton z którego wyprodukowane są kręgi i pokrywy powinien odpowiadać klasie wytrzymałości B 45 wodoszczelności W 8, nasiąkliwości Nw 4 %. Studnie wykonywane są z kręgów betonowych φ1200. Kręgi łączone są ze sobą za pomocą uszczelek gumowych typu Forscheda lub Denso. Kręgi wyposaŝone powinny być w fabrycznie zamontowane stopnie złazowe. Dolną część studni wykonane jako prefabrykat łącznie z płytą betonową i kinetą

6 Górną część studzienek stanowi korpus h=600mm z otworem włazowym φ 625. Do regulacji wysokości osadzenia włazów kanałowych słuŝą pierścienie dystansowe o wysokościach h = 60 mm 100 mm. Pierścienie łączone są za pomocą zaprawy cementowej. Włazy kanałowe klasy C i D wentylowane, zamykane. Studzienki z zewnątrz zabezpieczyć antykorozyjnie przez pomalowanie 2 x abizolem R + P. Przejścia kanałów dopływowych i odpływowych przez ściany studzienek powinny być wykonane jako fabrycznie osadzone króćce połączeniowe dla podłączenia rur PVC Posadowienie studzienek Posadowienie studzienki naleŝy wykonać na fundamencie betonowym z betonu B - 15 o grubości h = 15 cm oraz podsypce piaskowej h=15cm. Wykop uzupełniający dla posadowienia studzienki naleŝy dodatkowo zabezpieczyć wypraskami Odbiór i badania. Odbiór techniczny częściowy polega na sprawdzeniu: lokalizacji studni, podłoŝa i posadowienia, połączenia poszczególnych elementów, Odbiór częściowy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami normy PN- B STUDZIENKI Z TWORZYW SZTUCZNYCH φ425 Studzienki z tworzyw sztucznych naleŝy wykonać zgodnie z instrukcją montaŝu producenta oraz odpowiednimi ustaleniami zawartymi w normie PN-81/B i dokumentacji projektowej Posadowienie studzienek Posadowienie studzienek naleŝy wykonać na zagęszczonym podłoŝu z piasku średniego lub grubego Odbiór i badania Odbiór techniczny częściowy obejmuje: lokalizację studzienki posadowienie podłączenie rurociągów dopływowych i odpływowych podłączenie rury trzonowej oraz osadzenie włazu kanałowego - 6 -

7 4. PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW 4.1. Warunki ogólne Przepompownie ścieków stanowi gotowy produkt dostarczany na budowę przez producenta. Do wykonania na placu budowy naleŝy ; Wykop, który naleŝy wykonać po uprzednim zabiciu ścianki szczelnej z GZ 4 długości 5m. Wymiary wykopu 350 x 350 cm. Ziemię z wykopu odwieź, Posadowienie przepompowni na 20 cm płycie z betonu B 20, Zasypanie wykopu za ściankami budowli warstwami gruntem piaszczystym z zagęszczeniem, MontaŜ armatury ( pompy, kształtki ). Rurociągi tłoczne i dopływowe zgodnie z DTR producenta Próby technologiczne Przepompownie naleŝy poddać następującym próbą: Posadowienie poziomów sterowania ( przy współpracy z producentem ) Dostarczenie czystej wody ( w przypadku braku ścieków ) Uruchomienie i sprawdzenie działania urządzeń pompowych, szczelności rurociągów tłocznych 4.3. Ogrodzenie przepompowni Wytyczenie obrysu; UłoŜenie mieszanki w deskowaniu; Zakotwienie słupków naroŝnych i pośrednich; Sprawdzenie i kontrola : Obrys ogrodzenia; Pionowość słupków i prętów; Rozstaw słupków i prętów; 4.4. Utwardzenie powierzchni przepompowni Kontrola grubości poszczególnych warstw podbudowy ( piasek, tłuczeń, miał ) Prawidłowość ułoŝenia kostki brukowej, zgodnie z wymogami wykonania polbruku określonymi przez producenta. 5. RUROCIĄGI TŁOCZNE 5.1. Wykopy i zasypywanie wykopów Nie przewiduje się dodatkowego wykopu z uwagi na b. krotki odcinek rurociągu tłocznego

8 5.2. Badania i próby Próby szczelności na ciśnienie sprawdzające MPa 1 naleŝy przeprowadzić w oparciu o normę wodociągową PN 81/B PRZEWIERTY 6.1. Warunki ogólne Przewierty naleŝy wykonać zgodnie danymi zawartymi w dokumentacji (Rys Nr ). Stalowe rury przewiertowe powinny być fabrycznie zabezpieczone antykorozyjnie. Końce rur przewiertowych uszczelnić za pomocą manszet Integra. Rury przewodowe ułoŝyć w rurze przewiertowej na płozach. Dla kaŝdego przewiertu rozstaw płóz podano w dokumentacji Badania i próby Odbiór techniczny częściowy polega na sprawdzeniu: lokalizacji przewiertu spadku i długości rury przewiertowej i przewodowej montaŝu podpór (płóz) szczelność manszet na końcach rur przewiertowych 7. PRZEKROCZENIA ROWÓW MELIORACYJNYCH 7.1. Warunki ogólne Przekroczenie rowów melioracyjnych grawitacyjnymi kanałami naleŝy wykonać w stalowych rurach ochronnych zgodnie z dyspozycjami zawartymi w dokumentacji (Rys. Nr18). Przestrzeń pomiędzy rurą ochronną a przewodową naleŝy wypełnić pianką poliuretanową z zabezpieczeniem końców rur manszetami Integra Badania i próby Odbiór techniczny częściowy polega na sprawdzeniu: lokalizacji przekroczenia spadku i długości rury przewiertowej i przewodowej montaŝu podpór (płóz) szczelność manszet na końcach rur ochronnych 8. ROBOTY POMIAROWE Przed zasypaniem rurociągów i studzienek naleŝy wykonać geodezyjne pomiary powykonawcze, a operat powykonawczy dostarczyć właściwym słuŝbom geodezyjnym oraz Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data INWESTOR: PRZEDSIĘWZIĘCIE BUDOWLANE: PREZYDENT MIASTA RZESZOWA ROZBUDOWA DK NR 4 w km 595+885 POPRZEZ BUDOWĘ PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO POD UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W RZESZOWIE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA)

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) INWESTYCJI POD NAZWĄ: UZBROJENIE TERENU OSIEDLA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH W CIEPŁOWODACH ADRES : 57-211 Ciepłowody

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany przyłączy wodociągowych

Projekt budowlany przyłączy wodociągowych EGZ. NR 1 Projekt budowlany przyłączy wodociągowych Obiekt: Przyłącza wodociągowe Adres: Leśna Podl., 21-542 Leśna Podlaska dz. nr ewid. 14/5, 14/7, 15, 16/20, 16/21, 178,14/6,17 Branża: Sanitarna Inwestor:

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY RUR KAMIONKOWYCH METODA WYKOPU OTWARTEGO. WYTRZYMAŁE. DŁUGOWIECZNE. INNOWACYJNE.

SYSTEMY RUR KAMIONKOWYCH METODA WYKOPU OTWARTEGO. WYTRZYMAŁE. DŁUGOWIECZNE. INNOWACYJNE. SYSTEMY RUR KAMIONKOWYCH METODA WYKOPU OTWARTEGO. WYTRZYMAŁE. DŁUGOWIECZNE. INNOWACYJNE. 2 STEINZEUG-KERAMO ZAKŁADY PRODUKCYJNE: Niemcy: Frechen i Bad Schmiedeberg Belgia: Hasselt Holandia: Belfeld PRACOWNICY:

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY GEODETA KRAJU WYTYCZNE TECHNICZNE G - 4.4 PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE Z PODZIEMNYM UZBROJENIEM TERENU

GŁÓWNY GEODETA KRAJU WYTYCZNE TECHNICZNE G - 4.4 PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE Z PODZIEMNYM UZBROJENIEM TERENU GŁÓWNY GEODETA KRAJU WYTYCZNE TECHNICZNE G - 4.4 PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE Z PODZIEMNYM UZBROJENIEM TERENU ---------------------------------- Warszawa 1987 r. Wytyczne opracował zespół w składzie: Marian

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA KOLEKTORY Z TWORZYW SZTUCZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA KOLEKTORY Z TWORZYW SZTUCZNYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST SPECYFIKACJA TECHNICZNA KOLEKTORY Z TWORZYW SZTUCZNYCH Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, związanych z budową kolektorów z

Bardziej szczegółowo

Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 PROJEKT WYKONAWCZY. Dla zadania pn.:

Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 PROJEKT WYKONAWCZY. Dla zadania pn.: Zarzadzanie i Doradztwo Budownictwo Ladowe Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 Egz. Nr 3... PROJEKT WYKONAWCZY Dla zadania pn.: Budowa parkingu od strony pd-zachodniej na około 28

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY LUBIATOWO, DZIAŁKA NR 303, OBR. EW. KIERZKOWO, GMINA CHOCZEWO

PROJEKT WYKONAWCZY LUBIATOWO, DZIAŁKA NR 303, OBR. EW. KIERZKOWO, GMINA CHOCZEWO JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROJEKT WYKONAWCZY INWESTYCJA: Projekt przebudowy i rozbudowy budynku hali rakiet z adaptacja na cele ośrodka terapii dziennej osób niepełnosprawnych, z instalacjami wewnętrznymi (elektryką,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE

WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE Warszawa, 2007 r. DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE 1. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać linie metra i ich usytuowanie, przy

Bardziej szczegółowo

EGZ. nr: Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Powiat Strzelecko-Drezdenecki ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7, 66-500 Strzelce Krajeńskie.

EGZ. nr: Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Powiat Strzelecko-Drezdenecki ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7, 66-500 Strzelce Krajeńskie. EGZ. nr: Temat: Projekt boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku przy ulicy M. Konopnickiej 2, działka nr 1064/7, obręb 0001 Drezdenko. Faza: projekt budowlano-wykonawczy

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE WODOCIĄGOWE, OGRZEWCZE I GAZOWE NA PALIWO GAZOWE, WYKONANE Z RUR MIEDZIANYCH. WYTYCZNE STOSOWANIA I PROJEKTOWANIA

INSTALACJE WODOCIĄGOWE, OGRZEWCZE I GAZOWE NA PALIWO GAZOWE, WYKONANE Z RUR MIEDZIANYCH. WYTYCZNE STOSOWANIA I PROJEKTOWANIA INSTALACJE WODOCIĄGOWE, OGRZEWCZE I GAZOWE NA PALIWO GAZOWE, WYKONANE Z RUR MIEDZIANYCH. WYTYCZNE STOSOWANIA I PROJEKTOWANIA Autorzy: dr. inż. Andrzej Górecki mgr inż. Zbigniew Fedorczyk mgr inż. Joanna

Bardziej szczegółowo

Katalog linii napowietrznych SN 15 20kV z przewodami w osłonie w układzie płaskim na żerdziach wirowanych

Katalog linii napowietrznych SN 15 20kV z przewodami w osłonie w układzie płaskim na żerdziach wirowanych Katalog linii napowietrznych SN 15 20kV z przewodami w osłonie w układzie płaskim na żerdziach wirowanych Zawiera również rozwiązania z przewodami BLL-T i BLX-T Czerwiec 2011 LSNi - ENSTO KATALOG LINII

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt drogowy

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt drogowy Adnotacje Inwestor Jednostka projektowa GMINA ZAMBRÓW ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów ul. Mazowiecka 14/11 18-300 Zambrów tel. 500 722 714 Branża DROGOWA Nr tomu TOM 1 Temat PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH

WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH Hauraton Polska Sp. z o.o. Ul. Kasztelańska 37 60-316 Poznań Tel.: 061/ 66 25 444 Fax: 061/ 66 25 440 e-mail: hauraton@hauraton.com.pl www.hauraton.com Stan prawny na

Bardziej szczegółowo

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris. Katalog produktów. Solutions for Essentials

System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris. Katalog produktów. Solutions for Essentials EPIC G111, L61, X46, X719 kwiecień 2014 System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris Katalog produktów DO INSTALACJI CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA I OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

Bardziej szczegółowo

Instrukcja prowadzenia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne "Adamki" w miejscowości Biała G. Radzyń Podlaski

Instrukcja prowadzenia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Adamki w miejscowości Biała G. Radzyń Podlaski Wnioskodawca: Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 23-300 Radzyń Podlaski, ul. Lubelska 5 Instrukcja prowadzenia składowiska

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU UPROSZCZONEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU UPROSZCZONEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROBÓT BUDOWLANYCH Numer OBI/54/1501321 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU UPROSZCZONEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROBÓT BUDOWLANYCH A) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1) Nazwa i adres obiektu (zamówienia): słup

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PS PROJEKT Piotr Siejka 22400 Zamość, ul. Kilińskiego 72 tel./fax 84 627 94 38 Egz. Nr 1 PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY BRANŻA: BUDOWLANA OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TEMAT: TERMOMODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY KOSZTORYSOWANIA

PODSTAWY KOSZTORYSOWANIA Piotr Bogacz OLSZTYN 2010 PODSTAWY PRAWNE KOSZTORYSOWANIA 1. Ustawa Kodeks Cywilny (Ustawa z dn.23 kwietnia 1964r: Dz. U. Nr 16 poz.93 z późn. zm.); określa zasadę swobody kształtowania przez strony postanowień

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA TECHNICZNA O WYROBIE I MONTAŻU. NiroSan -Press SANHA -Press SANHA -Therm 3fit -Press 3fit -Push. www.sanha.com

INFORMACJA TECHNICZNA O WYROBIE I MONTAŻU. NiroSan -Press SANHA -Press SANHA -Therm 3fit -Press 3fit -Push. www.sanha.com INFORMACJA TECHNICZNA O WYROBIE I MONTAŻU SANHA -Therm 3fit -Press 3fit -Push www.sanha.com 2 INFORMACJA TECHNICZNA O WYROBIE I MONTAŻU SANHA -Therm 3fit -Press 3fit -Push 1. Ogólne informacje techniczne

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.1. Ustawa - Prawo budowlane, zwana dalej ustawą, normuje działalność obejmującą sprawy projektowania,

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH

REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA BUDOWLANEGO Prowadzenie: mgr inż. Krzysztof Piątek Styczeń 2012 r. Spis treści: A. Czynności przygotowawcze poprzedzające rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Projekt gruntowego wymiennika ciepła

Projekt gruntowego wymiennika ciepła Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. ul. Filtrowa 1, 00-11 Warszawa, Tel. (0) 85 03 97, 85 19 77, 85 5 85; fax (0) 85 8 70 E-mail: nape@nape.pl web site www.nape.pl Projekt gruntowego wymiennika

Bardziej szczegółowo

instrukcja wykonawcza alpol eko plus

instrukcja wykonawcza alpol eko plus uwaga! Uwagi ogólne System ALPOL EKO PLUS jest złożonym systemem zewnętrznej izolacji cieplnej budynków (tzw. ETICS External Thermal Insulation Composite System). System ten określany dawniej jako technologia

Bardziej szczegółowo

Twój pomysł, europejskie pieniądze

Twój pomysł, europejskie pieniądze Twój pomysł, europejskie pieniądze Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

informacja techniczna ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Budownictwo Motoryzacja Przemysł

informacja techniczna ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Budownictwo Motoryzacja Przemysł EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA informacja techniczna ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych Ważna od września 2011 www.rehau.pl Budownictwo Motoryzacja Przemysł Niniejsza

Bardziej szczegółowo