Protokół Nr 129/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół Nr 129/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 25.06.2013 r."

Transkrypt

1 Protokół Nr 129/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu r. Porządek obrad: 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia Zarządu Powiatu. 2. Przedstawienie porządku posiedzenia. 3. Sprawy finansowe i podjęcie uchwał finansowych. 4. Omówienie materiałów na Sesję Rady Powiatu. 5. Wyrażenie przez komisje opinii odnośnie dokumentacji projektowej dla inwestycji Rozbudowa i przebudowa ul. Kozielskiej i Al. Jana Pawła II w Kędzierzynie Koźlu. 6. Wyrażenie opinii w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg na terenie Gminy Pawłowiczki. 7. Omówienie pozostałych spraw bieżących Powiatowego zarządu Dróg. 8. Sprawy bieżące. 9. Zakończenie posiedzenia. Ad.1 Pan Starosta Artur Widłak powitał zebranych i otworzył posiedzenie Zarządu Powiatu. Stwierdził prawomocność obrad. Lista obecności w załączeniu. Ad.2 Następnie pan Starosta przedstawił porządek posiedzenia i zaproponował zmianę kolejności punktów porządku w związku z zaproszeniem dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg pana Arkadiusza Krysia. Członkowie Zarządu wyrazili zgodę i przystąpiono do obrad. Ad5 Ad 7 Na posiedzenie Zarządu przybył Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg pana Arkadiusz Kryś i inspektor Wydziału Budownictwa i Architektury pan Andrzej Tokarczyk. Pan Starosta poprosił pana Andrzeja Tokarczyka o przedstawienie wyników pracy Komisji ds. wydania opinii dot. modernizacji Alei Jana Pawła II i ul. Kozielskiej w Kędzierzynie Koźlu. Pan Andrzej Tokarczyk poinformował, że Komisja zapoznała się z pismami Biura Projektów Budownictwa Komunalnego w Katowicach z dnia r. o wydanie opinii do wniosków o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej w zakresie wniosków dot. Rozbudowy i Przebudowy ul. Kozielskiej i Alei Jana Pawła II. Komisja przeanalizowała materiały pod względem zasadności wykonania przedsięwzięcia uwzględniającego współzależności polepszenia, jakości komunikacji w centrum miasta Kędzierzyna Koźla alternatywnych rozwiązań w przypadku zwiększenia czasu przemieszczania się drogami równoległymi do Alei Jana Pawła II i ul. Kozielskiej oraz oceny przedsięwzięcia uwzględniającego współzależność podczas dokonywania podziałów nieruchomości na przebudowę i rozbudowę wymienionych dróg. Pan Tokarczyk poinformował, iż Komisja negatywnie zaopiniowała przedłożone materiały. 1

2 Zauważył, że ze strony Urzędu Miasta nie było żadnej propozycji spotkania się w tym temacie. Pani Dorota Tomala dodała, że była jedna próba spotkania się Radnych obu Komisji: Powiatu i Miasta, a tematem wiodącym miał być właśnie ten temat, ale zakończyła się niczym. Pan A. Tokarczyk przypomniał, że Biuro Projektów dwukrotnie składało wniosek o pozwolenie na budowę i dwukrotnie wniosek pozostał bez rozstrzygnięcia, ponieważ Wydział Budownictwa i Architektury nie znał stanowiska Prezydenta Miasta. Prezydent Miasta nie wydał także opinii do zaproponowanych przez Biuro rozwiązań. Pani Dorota Tomala zapytała czy ktoś konsultował się z Powiatem na etapie przygotowywania dokumentacji? Pan A. Kryś odpowiedział, że była konsultacja z Wydziałem Komunikacji w zakresie organizacji ruchu. Następnie p. A. Tokarczyk przedstawił argumenty, które zadecydowały o negatywnym stanowisku Komisji: -zwężenie Alei Jana Pawła II z jezdni o dwóch pasach w każdym kierunku do jednego pasa ograniczy przepustowość tego odcinka drogi, - projektowane ronda spowodują ograniczenie przepustowości skrzyżowań. Nastąpi znaczny wzrost ilości pojazdów jadących na wprost przez te skrzyżowania uniemożliwiając włączenie się do ruchu kierowcom z ulic poprzecznych dochodzących do tych skrzyżowań. - nastąpi wzrost ilości pojazdów na ul. Damrota i Pionierów, które nie są dostosowane do przyjęcia zwiększonego obciążenia. Pan A. Tokarczyk zwrócił uwagę, że obecnie ronda na obwodnicy Kędzierzyna Koźla korkują się. Komisja zwróciła uwagę, że w trakcie opracowania dokumentacji na przebudowę i modernizację ulic należało dokonać analizy czy inwestycja nie obejmuje nieruchomości podlegających działaniu art. 73 ustawy z 1998 r. Określenie czy w odniesieniu do konkretnej działki ( lub jej części) ma zastosowanie art. 73 jest niezwykle istotne, gdyż okoliczność ta może przesądzać o przyznaniu odszkodowania. Zapytany przez pana Starostę pan A. Kryś, co sądzi na ten temat? odpowiedział, że budowa rond daje pewne korzyści, a mianowicie odpadają koszty utrzymania sygnalizacji świetlnej i podnosi się bezpieczeństwo ruchu. Po zapoznaniu się ze stanowiskiem komisji ds. wydania opinii dot. modernizacji Alei Jana Pawła II i ul. Kozielskiej w Kędzierzynie Koźlu Zarząd Powiatu postanowił wydać opinię negatywną i przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia opinii odnośnie dokumentacji projektowej dla inwestycji Rozbudowa i przebudowa ul. Kozielskiej i Al. Jana Pawła II w Kędzierzynie Koźlu. Głosowało 3 członków Zarządu. Wszyscy byli za. Uchwale Nr 129/524/2013 podjęto jednogłośnie. Pan Starosta podziękował panu A. Tokarczykowi za informację dot. projektowanej inwestycji. Pani Sekretarz Alicja Brol-Polak wróciła do sprawy wniosku Gminy Pawłowiczki, omawianego na Zarządzie Powiatu w dniu r. o wyrażenie opinii dot. zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. Pan Starosta poprosił Dyrektora A. Krysia o wyjaśnienie tematu. Pan A. Kryś poinformował, że Gmina Pawłowiczki porządkując sprawy związane z infrastrukturą drogową wystąpiła z wnioskiem o przekwalifikowanie dróg wewnętrznych na drogi gminne. Zgodnie z ustawą o drogach publicznych Zarząd Powiatu powinien wyrazić swoją opinię poprzez podjęcie uchwały. Pani Sekretarz przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii dot. zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg na terenie Gminy Pawłowiczki. 2

3 Przystąpiono do głosowania. Głosowało 3 członków Zarządu. Wszyscy byli za. Uchwałę Nr129/525/2013 podjęto jednogłośnie. Pan Starosta zapytał, na jakim etapie jest przekazanie drogi Korfantego w Pawłowiczkach Gminie. Pan Dyrektor odpowiedział, ze brakuje opinii Wójta, którą należy przedłożyć u Marszałka i zobowiązał się, że dołoży wszelkich starań, żeby przygotować projekt uchwały Rady Powiatu na kolejną sesję. Pani Sekretarz dodała, że kolejna sesja planowana jest na 27sierpnia 2013 r. Pan Arkadiusz Kryś poinformował, Zarząd Powiatu, że w dniu dzisiejszym odbyło się otwarcie ofert na remont drogi powiatowej w Naczęsławicach ( gmina Pawłowiczki) i przypomniał, że chodzi tu o drogę, którą Gmina odtwarza po wymianie kanalizacji na całej szerokości i Powiat będzie remontował pozostałą część jezdni. Po otwarciu ofert okazało się, że oferta najkorzystniejsza wynosi ,00 i jest wyższa od posiadanego planu o około ,00 zł. Pan Starosta zapytał ile czasu PZD potrzebuje na zorganizowanie przetargu? Dyrektor poinformował, że około 2 tygodni. Pan Starosta poprosił pana Dyrektora o przeanalizowanie zakresu robót i ogłoszenie nowego przetargu. Pani Sekretarz Alicja Brol-Polak przedstawiła pismo Grupy Azoty informujące o tragicznym stanie drogi powiatowej Mostowej wzdłuż ogrodzenia na odcinku od Straży Pożarnej do przejazdu kolejowego Bierawa ( Pismo w załączeniu). Pan A. Kryś poinformował, że od ubiegłego czwartku dziury na tym odcinku są łatane i powinny być już wykonane. Zarząd polecił przygotować projekt odpowiedzi do Grupy Azoty. Pan Starosta powrócił do tematu budowy chodnika w Bierawie przy ul. Mickiewicza, ponieważ uzyskał informację, że wniosek o dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych został rozpatrzony pozytywnie. Pan Dyrektor potwierdził, że otrzymał telefoniczną informację z Urzędu Wojewódzkiego. Przypomniał, że koszt wykonania tego chodnika wynosi ,00 zł ( wersja bez ścieżki rowerowej), a gdyby miała być wykonana ścieżka rowerowa musiałaby mieć szerokość 2 m, a jej ewentualna realizacja podroży koszt realizacji inwestycji o kwotę od , ,00 zł. Nadmienił, że planowany jest remont chodnika i poszerzenia wzdłuż krawężnika. Pani Skarbnik Wiesława Trelka wyraziła wątpliwość, co do kosztów ścieżki rowerowej porównując koszt chodnika o szerokości 1,5 m w wysokości ,00, do kosztu ścieżki rowerowej o szerokości 2 m w wysokości ,00 zł. Pan Dyrektor odnosząc się do wypowiedzi pani Skarbnik zauważył, że koszt ,00 to całkowity koszt zadania, w którym chodnik kosztuje tylko ,00 zł, a pozostałe koszty to lokalne poszerzenia jezdni i inne wydatki, ale koszt ścieżki rowerowej jeszcze raz zweryfikuje. Pan Starosta zapytał ile metrów ma ten chodnik? Dyrektor odpowiedział, że ponad 500 mb. Pan Dyrektor zauważył, że będzie utrudniony wjazd na chodnik ze strony starej jezdni na przebudowany chodnik. Zaprojektowano 12 wjazdów na posesje, a jezdnia będzie niżej od chodnika o ok. 12 cm. Gdyby były środki to lepiej by było podnieść jezdnię i zlikwidować problem wjazdów niż budować ścieżkę rowerową. Pan Dyrektor poinformował, że przy budowie ścieżki rowerowej jest też problem własnościowy, ponieważ ścieżka wchodzi w teren prywatny i trzeba się liczyć z kosztem wykupu. 3

4 Zarząd poprosił pana Dyrektora o dokładniejsze dane na ten temat. Pan Starosta poprosił o informację na temat zrealizowanych zadań w 2013 r. w stosunku do planu i zamierzeniach PZD do końca 2013 r. Pan Dyrektor przeprosił, że nie zdążył przygotować żądanej informacji i zobowiązał się dostarczyć ją do jutra tj. do 26 lipca 2013 r. Pani Sekretarz przypomniała, że nie został rozpatrzony wniosek PZD o zwiększenie planu wydatków o środki na nadzór autorski nad realizacją projektu budowa mostu Cisek Bierawa. Pan Dyrektor stwierdził, że przy tak dużej inwestycji Projektant powinien sprawować nadzór autorski. Pan Starosta zapytał czy nadzór ten musi być prowadzony za dodatkowym wynagrodzeniem, skoro przepisy prawa budowlanego mówią, ze jest to obowiązek projektanta? Pan Dyrektor wyjaśnił, ze autor projektu sprawdza zgodność realizacji robót z dokumentacją projektową i uzgadnia możliwości wprowadzenia w razie potrzeby rozwiązań zamiennych i takie jest oczekiwanie także Wykonawcy. W trakcie dyskusji zastanawiano się m.in., komu bardziej potrzebny jest ten nadzór czy Inwestorowi czy Wykonawcy? Pan Starosta podkreślił, że Inwestorowi zależy na realizacji projektu, a nie na wprowadzaniu zmian. Jeżeli Wykonawca ma problem to sam powinien się z tym uporać. Pani Radna Dorota Tomala zauważyła, że temat nadzoru po raz trzeci wraca do rozpatrzenia na Zarząd i nadal nie jest rozstrzygnięty. Jeżeli wystąpią podczas realizacji inwestycji potrzeby konsultacji w ramach nadzoru autorskiego zgłaszane przez wykonawcę to wtedy Zarząd Powiatu powróci do tematu. Pan Starosta Artur Widłak zapytał o ściągalność opłat za parkowanie? Pan Arkadiusz Kryś poinformował, że 3 razy w tygodniu pracownik PZD dokonuje kontroli w godz. od Kontrola dokonywana jest poprzez sprawdzenie czy za szybą samochodu znajduje się bilet parkingowy. Pan Starosta stwierdził, że to za mało i dlatego są tak małe dochody z tego tytułu. Poprosił pana Dyrektora o kontakt z PUP w celu pozyskania stażysty, którego zadaniem byłoby ściąganie opłat. Pracownika należy wyposażyć w aparat fotograficzny. PZD musi wzmóc swoje działania w celu poprawy ściągalności opłat. Pani Skarbnik zwróciła uwagę na duże wpływy Miasta z tego tytułu. Pan Dyrektor odpowiedział, że Miasto ma 30 parkometrów, a Powiat tylko 6. Pan Jakub Gładysz zapytał, co z działką na ul. Grunwaldzkiej, o której była mowa na jednym z poprzednich posiedzeń? Pani Sekretarz odpowiedziała, że PZD wyraziło opinię i Wydział Geodezji rozpoczął procedurę sprzedaży. Następnie pan Jakub Gładysz zapytał czy nadal wpływają wnioski o odszkodowania, bo zauważył, że w jednej z przychodni ortopedycznych wyłożone są ulotki reklamujące usługi w zakresie pozyskania odszkodowania? Pan Dyrektor udzielił odpowiedzi twierdzącej. Pan Starosta polecił panu Kierownikowi Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej wystosować pismo do Dyrektora SP ZOZ, żeby nie wyrażał zgody na wystawianie reklam na terenie placówek bez zgody właściciela oraz żeby kierownicy jednostek wyznaczyli pracownika do zbierania zbędnych ulotek. 4

5 Pani Sekretarz zapytała, czy PZD udzieliło odpowiedzi do Urzędu Miasta Kędzierzyn Koźle w sprawie ul. Żabienieckiej? Pan Dyrektor odpowiedział, że są w trakcie wyjaśniania, o którą chodzi ulicę, bo najprawdopodobniej nastąpiła pomyłka w nazwie i zamiast ul. Żabienieckiej chodzi o ul. Jagiellońską. W sprawie Jagiellońskiej udzielono odpowiedzi. Na zakończenie spraw związanych z bieżącą działalnością PZD pani Sekretarz przypomniała panu Dyrektorowi, że oczekuje na kopie udzielonych odpowiedzi wnioskodawcom w sprawie remontów dróg. Ad.8. W sprawach bieżących pani Sekretarz przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki wynagrodzenia eksperta uczestniczącego w pracach komisji egzaminacyjnej, powołanej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Zarząd postanowił, ze ekspert uczestniczący w postępowaniu egzaminacyjnym otrzyma 100 zł brutto za rozpatrzenie jednego wniosku. Pan Starosta poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. W glosowaniu wzięło udział 3 członków Zarządu Powiatu. Wszyscy byli za. Uchwalę Nr 129/526/2013 podjęto jednogłośnie. Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa wystąpił z wnioskiem o udzielenie Pełnomocnictwa pani Zofii Wyrozumskiej do reprezentowania Powiatu w sprawie złożenia wniosku o zezwolenie na wycinkę kilku drzew rosnących na terenie II LO. Zarząd wyraził zgodę i Pełnomocnictwo zostało podpisane przez dwóch członków Zarządu. II LO w Kędzierzynie Koźlu realizując polecenie Zarządu Powiatu z dnia r. przedłożyło dwie inne oferty na wykonanie odgromów na budynku szkoły. Zarząd zapoznał się z ofertami i żadnej nie zaakceptował, a sprawę przekazał do Wydziału Gospodarczego celem wystąpienia z zapytaniem ofertowym do Wykonawców. ZS Nr 3 ponownie zwrócił się o zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.000,00 zl na wycięcie i pielęgnację drzew załączając pozwolenie Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz opinię rzeczoznawcy i informując, że nie ma wolnych środków we własnym planie finansowym. Zarząd wyraził zgodę na uruchomienie z rezerwy oświatowej kwoty 4.000,00 zł i pismo skierował do Wydziału Oświaty i Wydziału Finansowego. ZS Nr 1 wystąpił z prośbą o wyrażenie zgody na powtórne zawarcie umowy najmu 2 pomieszczeń na parterze głównego budynku o łącznej powierzchni 25 m 2. Zarząd wyraził zgodę i pismo skierował do Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości celem rozpoczęcia procedury. SP ZOZ przedstawiło informację dot. cesji wierzytelności firmy SIEMENS na rzecz TRADE, w której informuje, że zobowiązania SP ZOZ wobec SIEMENS wynoszą ,00 zł i firma nie będzie czekała na środki finansowe z opracowanego planu naprawczego, lecz odda roszczenia do sądu o nakaz zapłaty. SP ZOZ wyjaśnia także, że 5

6 koszty finansowe obsługi tego zadłużenia przez TRADE są mniejsze niż sądowy nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym. Zarząd zauważył, że SP ZOZ wspomina o innej kwocie zadłużenia niż w piśmie z dnia r. Ponadto zwrócono uwagę, że nie przedstawiono porównania kosztów obsługi zadłużenia przez TRADE w stosunku do nakazu sądowego. Polecono by SP ZOZ wyjaśnił te różnice. SP ZOZ zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części działki na okres 3 lat spółce HELIMED oraz umowy najmu lokalu użytkowego na kolejne 3 lata dla Poradni POZ przy ul. Roosevelta 2. Zarząd wyraził zgodę i pismo skierowano do Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości celem przeprowadzenia procedury oraz do wiadomości Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej. Zastępca Prezydenta Miasta Kędzierzyn Koźle zwrócił się z zapytaniem, jakie kroki poczynił Powiat Kędzierzyńsko Kozielski i SP ZOZ w zakresie utworzenia oddziału paliatywno hospicyjnego i poradni hospicyjnej. Zarząd przekazał pismo do Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej celem udzielenia odpowiedzi w uzgodnieniu z SP ZOZ. Prezydent Miasta zawiadomił o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej. Pani Radna Dorota Tomala poprosiła o przybliżenie tematu. Pani Sekretarz wyjaśniła, ze chodzi o działkę na ul. Bema, na której usytuowana jest Automyjnia, a pani Skarbnik dodała, że próbowano uregulować sprawy własności, ponieważ chodnik powiatowy przebiega przez teren prywatny Automyjni, a Automyjnia zajmuje cześć działki powiatowej. Dokonano podziału geodezyjnego i Miasto uznało, że w wyniku podziału wzrosła wartość nieruchomości i wszczęło postępowanie. Związki Zawodowe Pracowników Domów Pomocy Społecznej oraz ochrony Zdrowia Przypomniały pismem z dnia r. o wspólnych ustaleniach na temat podwyżek płac dla pracowników DPS. Zarząd postanowił powrócić do tematu po zapoznaniu się z wynikami I półrocza 2013 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przesłało projekt porozumienia w związku z pozytywną oceną wniosku złożonego przez PCPR w ramach konkursu Programu Osłonowego Wspieranie Jednostek samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Zarząd skierował pismo do PCPR celem realizacji. Pani Sekretarz przedstawiła wnioski Komisji Budżetu, Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa oraz Komisji Edukacji i Promocji. Zarząd przekazał wnioski do merytorycznych Wydziałów celem udzielenia odpowiedzi. Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej przedstawił dodatkowe informacje związane z planowanym szkoleniem uczniów szkół ponadgimnazjalnych z zakresu pomocy przedmedycznej. Zarząd uznał informację za niewystarczającą i pismo ponownie skierowano do Wydziału zdrowia i Opieki Społecznej. 6

7 Wydział Geodezji Kartografii, Katastru i Nieruchomości przedstawił Aneks Nr 1 do umowy z dnia 8 marca 2013 r. zawartej z panem Erwinem Peschka Geodezja na dokonanie procedury podziału nieruchomości położonej w Kędzierzynie Koźlu w celu wydzielenia części zabudowanej budynkiem głównym szpitala, budynkiem apteki Kormoran i budynkiem przychodni ogólnodostępnej. Pani Sekretarz wyjaśniła, że opóźnienia wynikają z konieczności uzyskania zgody Konserwatora Zabytków. Zarząd wyraził zgodę i Aneks Nr 1 podpisano ustalając termin zakończenia prac na 27 września 2013 r. Pani Sekretarz poinformowała, że na wniosek Przewodniczącego Rady Powiatu przygotowano projekt uchwały zmieniającej Regulamin w sprawie przyznawania wyróżnienia honorowego Małe koziołki w związku z tym, że Komisje Promocji i Rolnictwa i Komisja Edukacji połączyły się w jedną Komisję Edukacji i Promocji i poprosiła o wytypowanie przedstawiciela Zarządu do pracy w Kapitule. Zarząd wytypował panią Dorotę Tomala. Pani Skarbnik poinformowała, że Wójt Gminy Reńska Wieś p. Marian Wojciechowski wyraził wolę współpracy z Powiatem przy organizacji tegorocznych dożynek powiatowych. Zarząd zaakceptował pomysł organizacji dożynek w Gminie Reńska Wieś. Ad.3 Pani Skarbnik Wiesława Trelka przedstawiła uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego. W uchwale pierwszej wprowadzono zmianę polegającą na zwiększeniu dochodów budżetu Powiatu o kwotę ,00 w związku z otrzymaną darowizną z Urzędu Miasta i Polskiej Telefonii Komórkowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz na zwiększeniu wydatków w KPP Straży Pożarnej z przeznaczeniem na wydatki bieżące. Zarząd przystąpił do głosowania. Glosowało 3 członków zarządu. Wszyscy byli za. Uchwalę Nr 129/527/2013 podjęto jednogłośnie. Zarząd Powiatu podejmując uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego Nr 129/528/2013 dokonał zmiany polegającej na uruchomieniu rezerwy ogólnej ( środki ze zwiększenia subwencji oświatowej)w kwocie 9.000,00 dla Zespołu Szkól Technicznych i Ogólnokształcących na usuniecie awarii instalacji wodnej. Uchwalę podjęto jednogłośnie. Pani Skarbnik przedstawiła także projekty uchwał Rady Powiatu: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 r. oraz uchwale w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2012 r. Poinformowała także, że na sesji Rady Powiatu zaproponuje zmiany w tegorocznym budżecie polegające na zabezpieczeniu środków na modernizację drogi w Grabówce m.in. w związku z otrzymanym wsparciem od firmy Rinnem i podpisaniem umowy na modernizacje odcinka drogi powiatowej w Grabówce do końca lipca, udzielenie dotacji inwestycyjnej dla SP ZOZ zamiast poręczenia finansowego w WPF w latach Zarząd zaakceptował przedstawione zmiany w budżecie Powiatu. 7

8 Ad 9 Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad pan Starosta zakończył 129 posiedzenie Zarządu Powiatu. Protokołowała Irena Romejko STAROSTA mgr Artur Widłak 8

Protokół Nr 114/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu r.

Protokół Nr 114/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu r. Protokół Nr 114/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 11.03.2013 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia Zarządu Powiatu. 2. Przedstawienie porządku posiedzenia. 3.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 13/15. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: Przewodniczący: - Jan Zalewski. -Edward Zaremba - Jan Markiewicz - Wiesław Klepacki

Protokół Nr 13/15. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: Przewodniczący: - Jan Zalewski. -Edward Zaremba - Jan Markiewicz - Wiesław Klepacki Protokół Nr 13/15 Z posiedzenia Zarządu Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 25 marca 2015 roku, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, godzinach 14 00-15 20. W posiedzeniu Zarządu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 2/10 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 23 grudnia 2010 r.

Protokół Nr 2/10 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 23 grudnia 2010 r. Protokół Nr 2/10 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 23 grudnia 2010 r. W posiedzeniu udział wzięli: Sebastian Niżnik Wacław Krawczyk Grażyna Borek Jan Chowaniec Waldemar Och Marian Kunc Krystyna

Bardziej szczegółowo

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 18 września 2014 roku

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 18 września 2014 roku Protokół Nr 164/14 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 18 września 2014 roku W posiedzeniu udział wzięli: Sebastian Niżnik Wacław Krawczyk Grażyna Borek Jan Chowaniec Krystyna Chrząszcz Marian

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 21/2010 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 20 maja 2010 r.

Protokół Nr 21/2010 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 20 maja 2010 r. Protokół Nr 21/2010 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 20 maja 2010 r. W posiedzeniu udział wzięli: Wacław Krawczyk Andrzej Radwański Stanisław Gołda Roman Konieczny Krystyna Chrząszcz Marian

Bardziej szczegółowo

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie.

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie. Protokół nr LVII/2014 z obrad nadzwyczajnej LVII sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego odbytej w dniu 7 października 2014 r. w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia Dobrzynia Ad. 1 O godzinie 15.00 nadzwyczajną

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku

PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku.

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło szesnastu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR VI/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 112/17 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 24 stycznia 2017 roku

Protokół Nr 112/17 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 24 stycznia 2017 roku Protokół Nr 112/17 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 24 stycznia 2017 roku W posiedzeniu udział wzięli: Roman Konieczny Wacław Krawczyk Damian Biskup Krzysztof Strzyż Alicja Wosik Bogusława

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł nr 6/07

P r o t o k ó ł nr 6/07 P r o t o k ó ł nr 6/07 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej odbytej w dniu 25 czerwca 2007 r. w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli (sala konferencyjna)

Bardziej szczegółowo

Obradom przewodniczył Jan Zalewski Przewodniczący Zarządu

Obradom przewodniczył Jan Zalewski Przewodniczący Zarządu Protokół Nr 82/16 Z posiedzenia Zarządu Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 30 grudnia 2016 roku, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, godzinach 14 00-14 30. W posiedzeniu Zarządu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR LXXVII/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie z dnia 16 stycznia 2017 roku

PROTOKÓŁ NR LXXVII/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie z dnia 16 stycznia 2017 roku PROTOKÓŁ NR LXXVII/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie z dnia 16 stycznia 2017 roku Zarząd Powiatu w Krasnymstawie odbył posiedzenie w składzie: 1. Pan Janusz Szpak - Starosta 2. Pan Henryk

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 32/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 20 października 2015 r.

Protokół Nr 32/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 20 października 2015 r. Protokół Nr 32/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 20 października 2015 r. Posiedzenie Zarządu otworzył Starosta Kluczborski Piotr Pośpiech. W posiedzeniu uczestniczyli także: członek

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku.

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Sesja odbyła się Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 84/16 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 8 lipca 2016 roku

Protokół Nr 84/16 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 8 lipca 2016 roku Protokół Nr 84/16 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 8 lipca 2016 roku W posiedzeniu udział wzięli: Wacław Krawczyk Damian Biskup Krzysztof Strzyż Edyta Szałankiewicz Michał Cyran Naczelnik

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15 Protokół nr 11/2015 Dnia 15 października 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Wolsztynie. Komisja Wolsztyn, 15 października 2015 r. Budżetowa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku.

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 6/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego w dniu 13 stycznia 2015 r.

Protokół Nr 6/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego w dniu 13 stycznia 2015 r. Protokół Nr 6/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego w dniu 13 stycznia 2015 r. Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia Zarządu Powiatu. 2. Przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 91/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 21 października 2010 roku

Protokół Nr 91/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 21 października 2010 roku Protokół Nr 91/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 21 października 2010 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Marian Janicki Wicestarosta Piotr Kłosowski

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 131 /17 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 13 czerwca 2017 roku

Protokół Nr 131 /17 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 13 czerwca 2017 roku Protokół Nr 131 /17 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 13 czerwca 2017 roku W posiedzeniu udział wzięli: Roman Konieczny Wacław Krawczyk Krzysztof Strzyż Alicja Wosik Edyta Szałankiewicz Skarbnik

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR CXXXVI/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie z dnia 16 września 2014 roku

PROTOKÓŁ NR CXXXVI/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie z dnia 16 września 2014 roku PROTOKÓŁ NR CXXXVI/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie z dnia 16 września 2014 roku Zarząd Powiatu w Krasnymstawie odbył posiedzenie w składzie: 1. Pan Janusz Szpak - Starosta 2. Pan Henryk

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 105/16 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 25 listopada 2016 roku

Protokół Nr 105/16 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 25 listopada 2016 roku Protokół Nr 105/16 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 25 listopada 2016 roku W posiedzeniu udział wzięli: Roman Konieczny Wacław Krawczyk Damian Biskup Krzysztof Strzyż Alicja Wosik Edyta

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 168/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 21 maja 2014 roku.

P R O T O K Ó Ł NR 168/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 21 maja 2014 roku. P R O T O K Ó Ł NR 168/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 21 maja 2014 roku. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi

Bardziej szczegółowo

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 20 listopada 2013 roku

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 20 listopada 2013 roku Protokół Nr 128/2013 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 20 listopada 2013 roku W posiedzeniu udział wzięli: Sebastian Niżnik Wacław Krawczyk Grażyna Borek Jan Chowaniec Waldemar Och Krystyna

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 37/6/2013 Komisja Budżetu i Finansów dn. 01 lipca 2013 r.

Protokół Nr 37/6/2013 Komisja Budżetu i Finansów dn. 01 lipca 2013 r. Protokół Nr 37/6/2013 Komisja Budżetu i Finansów dn. 01 lipca 2013 r. Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Gleń Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów. Ad. 1 Pan Andrzej Gleń stwierdził na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. Obrady rozpoczęto o godz. 13 05, zakończono o godz. 13 50. Podjęto uchwały od Nr XXXVIII/301/2014 do Nr XXXVIII/302/2014.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku

Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku Tematyka sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXXIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 27 stycznia 2010 roku.

Protokół z XXXIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 27 stycznia 2010 roku. Protokół z XXXIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 27 stycznia 2010 roku. Sesja odbyła się w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarstwa w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10 - tej. W sesji

Bardziej szczegółowo

Porządek ten został w obecności 5 członków przyjęty jednogłośnie.

Porządek ten został w obecności 5 członków przyjęty jednogłośnie. Protokół Nr 115/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu Świebodzińskiego odbytego dnia 18 lutego 2013 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świebodzinie, ul. Kolejowa 2. Posiedzenie Zarządu Powiatu otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 20/16 z posiedzenia Komisji Finansów Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2016 r.

Protokół Nr 20/16 z posiedzenia Komisji Finansów Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2016 r. 1. Sprawy regulaminowe. stwierdzenie quorum 1 Protokół Nr 20/16 z posiedzenia Komisji Finansów Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2016 r. Przewodniczący Komisji Bogusław Dobkowski

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 131/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 9 lipca 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł NR 131/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 9 lipca 2013 roku. P R O T O K Ó Ł NR 131/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 9 lipca 2013 roku. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 21/16 z posiedzenia Komisji Finansów Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 23 września 2016 r.

Protokół Nr 21/16 z posiedzenia Komisji Finansów Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 23 września 2016 r. 1. Sprawy regulaminowe. stwierdzenie quorum 1 Protokół Nr 21/16 z posiedzenia Komisji Finansów Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 23 września 2016 r. Przewodniczący Komisji Bogusław Dobkowski

Bardziej szczegółowo

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 4 grudnia 2013 roku

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 4 grudnia 2013 roku Protokół Nr 130/2013 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 4 grudnia 2013 roku W posiedzeniu udział wzięli: Sebastian Niżnik Wacław Krawczyk Grażyna Borek Jan Chowaniec Waldemar Och Krystyna

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r.

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (8 radnych) stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 126/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 12.06.2013 r.

Protokół Nr 126/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 12.06.2013 r. Protokół Nr 126/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 12.06.2013 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia Zarządu Powiatu. 2. Przedstawienie porządku posiedzenia. 3.

Bardziej szczegółowo

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 17 stycznia 2014 roku

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 17 stycznia 2014 roku Protokół Nr 135/14 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 17 stycznia 2014 roku W posiedzeniu udział wzięli: Sebastian Niżnik Wacław Krawczyk Grażyna Borek Krystyna Chrząszcz Marian Kunc Grzegorz

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 125/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 30 września 2014 r.

Protokół nr 125/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 30 września 2014 r. Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz. 14.10. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Dariusz Ejchart Starosta Sulęciński 2. Magdalena Chochulska członek Zarządu 3. Marian Burdzy członek Zarządu Z głosem doradczym:

Bardziej szczegółowo

Protokół. XXIX sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. z dnia 14 listopada 2012r.

Protokół. XXIX sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. z dnia 14 listopada 2012r. Protokół XXIX sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji z dnia 14 listopada 2012r. 1 Ad 1. Otwarcie obrad sesji. Pan Robert Pieszczoch, Przewodniczący Rady Powiatu w Sanoku, otworzył posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 25 listopada 2016 r.

Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 25 listopada 2016 r. Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 25 listopada 2016 r. Przewodnicząca Komisji Społecznej Pani Joanna Cebula w dniu 25 listopada 2016 r. o godzinie 10:00 otworzyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó l XXIX/14. z XXIX sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 kwietnia 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku.

P r o t o k ó l XXIX/14. z XXIX sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 kwietnia 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. P r o t o k ó l XXIX/14 z XXIX sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 kwietnia 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. Obrady rozpoczęto się o godzinie od 13 00 zakończono o godzinie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r.

Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r. Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie wg załączonej listy obecności

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XVIII/2016 z sesji Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 14 września 2016 roku

PROTOKÓŁ NR XVIII/2016 z sesji Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 14 września 2016 roku PROTOKÓŁ NR XVIII/2016 z sesji Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 14 września 2016 roku Obrady sesji Rady Powiatu rozpoczęły się o godz.8 35. Lista obecności radnych stanowi załączniki nr 1 i 2 do protokołu.

Bardziej szczegółowo

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu. Rada Powiatu Nowosądeckiego P R O T O K Ó Ł NR XLII/2006 z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 8 stycznia 2014 r.

Protokół Nr 1/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 8 stycznia 2014 r. Protokół Nr 1/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 8 stycznia 2014 r. W posiedzeniu udział wzięli: Członkowie Zarządu Powiatu: 1. Michał Jędrys - Starosta 2. Waldemar Mazur - Wicestarosta

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/7/12 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 27 lutego 2012 r.

Protokół Nr IV/7/12 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 27 lutego 2012 r. Protokół Nr IV/7/12 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 27 lutego 2012 r. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Wojciech Rychlik Starosta 2. Witold Oleszczyk Wicestarosta 3. Marcin Łabędzki Członek Zarządu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie w dniu 29 stycznia 2015 r. po sesji

Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie w dniu 29 stycznia 2015 r. po sesji Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie w dniu 29 stycznia 2015 r. po sesji Termin posiedzenia Zarządu na dzień 29 stycznia 2015 r. został ustalony wcześniej przez p. Starostę. W obradach

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 24/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 2 czerwca 2015 roku.

P R O T O K Ó Ł NR 24/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 2 czerwca 2015 roku. P R O T O K Ó Ł NR 24/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 2 czerwca 2015 roku. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 8/2011 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 2 lutego 2011r.

Protokół Nr 8/2011 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 2 lutego 2011r. Protokół Nr 8/2011 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 2 lutego 2011r. 1. Lista obecności i porządek posiedzenia stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego protokółu. 2. Posiedzeniu przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dubeninki z dnia 31 maja 2012r

Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dubeninki z dnia 31 maja 2012r Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dubeninki z dnia 31 maja 2012r w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dubeninki z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok Opierając się na wypracowanych opiniach

Bardziej szczegółowo

Wolne wnioski i zapytania (punkt 7 tematyki posiedzenia komisji). Wolnych wniosków i zapytań nie było. Na tym obrady Komisji zakończono.

Wolne wnioski i zapytania (punkt 7 tematyki posiedzenia komisji). Wolnych wniosków i zapytań nie było. Na tym obrady Komisji zakończono. Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Mienia Powiatu Rady Powiatu Bydgoskiego w dniu 6 czerwca 2014 r. w sali 408 Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy Posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący pan Andrzej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR LXV/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 19 września 2012 roku

PROTOKÓŁ NR LXV/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 19 września 2012 roku PROTOKÓŁ NR LXV/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 19 września 2012 roku Zarząd Powiatu w Krasnymstawie odbył posiedzenie w składzie: 1. Pan Janusz Szpak - Starosta 2. Pan

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 32/15 posiedzenia Zarządu Powiatu w Bełchatowie w dniu 13 lipca 2015 r. Na posiedzeniu obecni wg załączonej listy obecności (zał. nr 1).

PROTOKÓŁ Nr 32/15 posiedzenia Zarządu Powiatu w Bełchatowie w dniu 13 lipca 2015 r. Na posiedzeniu obecni wg załączonej listy obecności (zał. nr 1). PROTOKÓŁ Nr 32/15 posiedzenia Zarządu Powiatu w Bełchatowie w dniu 13 lipca 2015 r. Na posiedzeniu obecni wg załączonej listy obecności (zał. nr 1). Porządek posiedzenia: 1. Przyjęcie protokołów poprzednich

Bardziej szczegółowo

Ad. II. Przewodniczący Komisji Tomasz Budziło przedstawił proponowany porządek obrad. Porządek obrad został bez uwag przyjęty do realizacji.

Ad. II. Przewodniczący Komisji Tomasz Budziło przedstawił proponowany porządek obrad. Porządek obrad został bez uwag przyjęty do realizacji. RG.0012.8.2015 Protokół Nr 8/15 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa odbytego w dniu 11 września 2015 roku Porządek posiedzenia: I. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. II. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 128/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu Białostockiego w dniu 17 marca 2017 roku w Starostwie Powiatowym w Białymstoku

Protokół Nr 128/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu Białostockiego w dniu 17 marca 2017 roku w Starostwie Powiatowym w Białymstoku RP.0022.128.2017 Protokół Nr 128/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu Białostockiego w dniu 17 marca 2017 roku w Starostwie Powiatowym w Białymstoku Posiedzenie Zarządu Powiatu Białostockiego V kadencji,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r.

PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r. PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r. Rozpoczęcie: 12.00 Zakończenie: 12.50 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

Przyjęto następujący porządek obrad:

Przyjęto następujący porządek obrad: P R O T O K Ó Ł NR 15/2012 ze wspólnego posiedzenia: Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Terenami z Komisją Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego odbytego w dniu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 138/V/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 138/V/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 138/V/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 7 września 2017 r. w godz. od 8 00 do 10 00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się posiedzenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 47/10 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbytego w dniu 4 listopada 2010 roku w godzinach od 12 00 do 13 40

PROTOKÓŁ NR 47/10 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbytego w dniu 4 listopada 2010 roku w godzinach od 12 00 do 13 40 1 z 5 PROTOKÓŁ NR 47/10 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbytego w dniu 4 listopada 2010 roku w godzinach od 12 00 do 13 40 Komisja Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbyła

Bardziej szczegółowo

- dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg. - z-ca kierownika Wydziału Geodezji ( ) - dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu

- dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg. - z-ca kierownika Wydziału Geodezji ( ) - dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu PROTOKÓŁ NR 88 /2016 posiedzenia Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 09 czerwca 2016 roku, które odbyło się w sali nr 108. Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz. 12.30, zakończono o godz. 14.30 W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu

Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu W okresie między sesjami odbyło się 5 posiedzeń Zarządu Powiatu. Na posiedzeniu w dniu 30.09.2008

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr XIX.2016 z sesji Rady Gminy Chrząstowice z dnia 14 grudnia 2016 r.

PROTOKÓŁ nr XIX.2016 z sesji Rady Gminy Chrząstowice z dnia 14 grudnia 2016 r. PROTOKÓŁ nr XIX.2016 z sesji Rady Gminy Chrząstowice z dnia 14 grudnia 2016 r. XIX sesja Rady Gminy Chrząstowice odbyła się w klubie samorządowym w Chrząstowicach, w godzinach od 16.35 do 18.15. Na ustawowy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 4/2007 Z POSIEDZENIA KOMISJI ROZWOJU I PORZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE. GODZINA w godz

PROTOKÓŁ NR 4/2007 Z POSIEDZENIA KOMISJI ROZWOJU I PORZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE. GODZINA w godz PROTOKÓŁ NR 4/2007 Z POSIEDZENIA KOMISJI ROZWOJU I PORZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE Informacje o Komisji : DATA KOMISJI 28 luty 2007 r. GODZINA w godz. 13.00 17.00 MIEJSCE POSIEDZENIA

Bardziej szczegółowo

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 6 listopada 2014 roku

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 6 listopada 2014 roku Protokół Nr 169/14 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 6 listopada 2014 roku W posiedzeniu udział wzięli: Sebastian Niżnik Wacław Krawczyk Grażyna Borek Waldemar Och Krystyna Chrząszcz Lista

Bardziej szczegółowo

Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku

Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu 25.09.2014 roku Otwarcia obrad sesji w dniu 25 września 2014 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 50/V/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olkuszu w dniu r. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Protokół nr 50/V/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olkuszu w dniu r. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Paweł Piasny Starosta 2. Jan Orkisz Wicestarosta 3. Ryszard Januszek Członek Zarządu 4. Robert Kozłowski Członek Zarządu 5. Barbara Rzońca Członek Zarządu 6. Marcin Wójcik

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 74/08. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 27 maja 2008r.

PROTOKÓŁ NR 74/08. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 27 maja 2008r. PROTOKÓŁ NR 74/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 27 maja 2008r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIX/2008

Protokół Nr XIX/2008 Protokół Nr XIX/2008 z obrad XIX zwyczajnej sesji Rady Gminy Małkinia Górnaodbytej w dniu 21 kwietnia 2008 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportuw Małkini Górnej pod przewodnictwem Jana Chaberskiego Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXXII/13 z sesji Rady Miasta Otwocka 26 marca 2013 r.

Protokół nr XXXII/13 z sesji Rady Miasta Otwocka 26 marca 2013 r. Protokół nr XXXII/13 z sesji Rady Miasta Otwocka 26 marca 2013 r. XXXII sesja Rady Miasta Otwocka odbyła się w Urzędzie Miasta w godzinach 15 00 16 20. Obrady prowadził Przewodniczący Rady P.Kudlicki.

Bardziej szczegółowo

utworzenie i prowadzenie publicznego LO w Barcinie.

utworzenie i prowadzenie publicznego LO w Barcinie. PROTOKÓŁ Nr 6/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Żninie w dniu 10 lutego 2015r. godz. 11:45 Otwieram posiedzenie Zarządu Powiatu, witam członków Zarządu, Przewodniczącą Rady Powiatu w Żninie, Skarbnika

Bardziej szczegółowo

Ad.pkt. 2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Słupska za I półrocze 2016 roku

Ad.pkt. 2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Słupska za I półrocze 2016 roku 1 Protokół Nr 21/16 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 16 września 2016 r. 1. Sprawy regulaminowe. Przewodnicząca Komisji Jadwiga Stec otworzyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 14/07. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 13 lutego 2007r.

PROTOKÓŁ NR 14/07. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 13 lutego 2007r. PROTOKÓŁ NR 14/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 13 lutego 2007r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXII/2016 Z SESJI RADY GMINY W ZALESZANACH odbytej w dniu 18 października 2016 roku

PROTOKÓŁ Nr XXII/2016 Z SESJI RADY GMINY W ZALESZANACH odbytej w dniu 18 października 2016 roku PROTOKÓŁ Nr XXII/2016 Z SESJI RADY GMINY W ZALESZANACH odbytej w dniu 18 października 2016 roku O godz. 14.00 Przewodniczący Rady Gminy Lucjan Kutyła dokonał otwarcia XXII Sesji Rady Gminy, powitał radnych

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący obrad. Marek Nadolny Przewodniczący Rady Gminy. Urzędu Gminy w Sicienku. Czas trwania Sesji godz

Przewodniczący obrad. Marek Nadolny Przewodniczący Rady Gminy. Urzędu Gminy w Sicienku. Czas trwania Sesji godz W XIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy na 15 radnych udział wzięło 14 radnych i zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) podejmowane

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ 56/2016 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 23 listopada 2016 r.

PROTOKÓŁ 56/2016 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 23 listopada 2016 r. PROTOKÓŁ 56/2016 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 23 listopada 2016 r. W posiedzeniu Zarządu Powiatu Łańcuckiego, któremu przewodniczył Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń, udział wzięli członkowie

Bardziej szczegółowo

Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku.

Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku. Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz pani Danuta Bywalec Skarbnik Powiatu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego w dniu 25 kwietnia 2017 r.

Protokół nr z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego w dniu 25 kwietnia 2017 r. Protokół nr 0022.119.2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego w dniu 25 kwietnia 2017 r. Posiedzenie Zarządu rozpoczęło Się o godz. 10 00 Obradom przewodniczył Starosta Wieńczysław Oblizajek. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Ełk, 16 stycznia 2014 r. Protokół Nr 02.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 16 stycznia 2014 r. (czwartek), o godz. 10 00.

Ełk, 16 stycznia 2014 r. Protokół Nr 02.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 16 stycznia 2014 r. (czwartek), o godz. 10 00. Ełk, 16 stycznia 2014 r. Protokół Nr 02.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 16 stycznia 2014 r. (czwartek), o godz. 10 00. Obecni na posiedzeniu: 1. Krzysztof Piłat Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 97/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 18 października 2016 roku

P R O T O K Ó Ł NR 97/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 18 października 2016 roku P R O T O K Ó Ł NR 97/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 18 października 2016 roku W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski o godz. 14:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 40/15. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: Przewodniczący: - Jan Zalewski. -Edward Zaremba - Jan Markiewicz - Wiesław Klepacki

Protokół Nr 40/15. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: Przewodniczący: - Jan Zalewski. -Edward Zaremba - Jan Markiewicz - Wiesław Klepacki Protokół Nr 40/15 Z posiedzenia Zarządu Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 19 listopada 2015 roku, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, godzinach 14 00-15 00. W posiedzeniu Zarządu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku

Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku Tematyka sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 9/2015. posiedzenia Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 22 czerwca 2015 roku.

Protokół nr 9/2015. posiedzenia Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 22 czerwca 2015 roku. Protokół nr 9/2015 posiedzenia Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 22 czerwca 2015 roku. Członkowie Komisji zebrali się w sali posiedzeń Komisji, w Ratuszu, Rynek

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 33/ posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 21 czerwca 2010 r.

PROTOKÓŁ Nr 33/ posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 21 czerwca 2010 r. PROTOKÓŁ Nr 33/10 33. posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 21 czerwca 2010 r. Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. 1 PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. Sesja odbyła się w Urzędzie Gminy w Kamienicy i trwała od godz. 9 30 do godz. 10 38. W sesji uczestniczyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

RADA GMINY P O C Z E S N A. P r o t o k ó ł Nr XXVI/2017. ze zwyczajnej Sesji Rady Gminy P o c z e s n a w dniu 24 kwietnia 2017 roku.

RADA GMINY P O C Z E S N A. P r o t o k ó ł Nr XXVI/2017. ze zwyczajnej Sesji Rady Gminy P o c z e s n a w dniu 24 kwietnia 2017 roku. RADA GMINY P O C Z E S N A P r o t o k ó ł Nr XXVI/2017 ze zwyczajnej Sesji Rady Gminy P o c z e s n a w dniu 24 kwietnia 2017 roku. Poczesna, dnia 2017-04-24 1 Podjęto uchwały: P r o t o k ó ł Nr XXVI/2017

Bardziej szczegółowo

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r.

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr z posiedzenia Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej odbytego w dniu6 maja 2015 r. godz

Protokół Nr z posiedzenia Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej odbytego w dniu6 maja 2015 r. godz Protokół Nr 6.2015 z posiedzenia Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej odbytego w dniu6 maja 2015 r. godz. 14 00 W posiedzeniu Komisji uczestniczyło 10 członków komisji na ogólną liczbę

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 281/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 11 maja 2011r.

UCHWAŁA NR 281/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 11 maja 2011r. UCHWAŁA NR 281/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 11 maja 2011r. W SPRAWIE: wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: Wykonanie projektów

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu odbytego w dniu roku

Protokół Nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu odbytego w dniu roku Protokół Nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu odbytego w dniu 22.05.2015 roku Posiedzenie Komisji w dniu 22.05.2015 r. otworzyła Przewodnicząca Komisji Radna Barbara Wołowska. Powitała wszystkich zebranych,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 171/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu Świebodzińskiego w dniu 17 marca 2014 roku

Protokół Nr 171/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu Świebodzińskiego w dniu 17 marca 2014 roku Protokół Nr 171/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu Świebodzińskiego w dniu 17 marca 2014 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świebodzinie, ul. Kolejowa 2. BR.0022.11.2014.BC Posiedzenie Zarządu Powiatu

Bardziej szczegółowo