Protokół Nr 129/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół Nr 129/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 25.06.2013 r."

Transkrypt

1 Protokół Nr 129/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu r. Porządek obrad: 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia Zarządu Powiatu. 2. Przedstawienie porządku posiedzenia. 3. Sprawy finansowe i podjęcie uchwał finansowych. 4. Omówienie materiałów na Sesję Rady Powiatu. 5. Wyrażenie przez komisje opinii odnośnie dokumentacji projektowej dla inwestycji Rozbudowa i przebudowa ul. Kozielskiej i Al. Jana Pawła II w Kędzierzynie Koźlu. 6. Wyrażenie opinii w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg na terenie Gminy Pawłowiczki. 7. Omówienie pozostałych spraw bieżących Powiatowego zarządu Dróg. 8. Sprawy bieżące. 9. Zakończenie posiedzenia. Ad.1 Pan Starosta Artur Widłak powitał zebranych i otworzył posiedzenie Zarządu Powiatu. Stwierdził prawomocność obrad. Lista obecności w załączeniu. Ad.2 Następnie pan Starosta przedstawił porządek posiedzenia i zaproponował zmianę kolejności punktów porządku w związku z zaproszeniem dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg pana Arkadiusza Krysia. Członkowie Zarządu wyrazili zgodę i przystąpiono do obrad. Ad5 Ad 7 Na posiedzenie Zarządu przybył Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg pana Arkadiusz Kryś i inspektor Wydziału Budownictwa i Architektury pan Andrzej Tokarczyk. Pan Starosta poprosił pana Andrzeja Tokarczyka o przedstawienie wyników pracy Komisji ds. wydania opinii dot. modernizacji Alei Jana Pawła II i ul. Kozielskiej w Kędzierzynie Koźlu. Pan Andrzej Tokarczyk poinformował, że Komisja zapoznała się z pismami Biura Projektów Budownictwa Komunalnego w Katowicach z dnia r. o wydanie opinii do wniosków o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej w zakresie wniosków dot. Rozbudowy i Przebudowy ul. Kozielskiej i Alei Jana Pawła II. Komisja przeanalizowała materiały pod względem zasadności wykonania przedsięwzięcia uwzględniającego współzależności polepszenia, jakości komunikacji w centrum miasta Kędzierzyna Koźla alternatywnych rozwiązań w przypadku zwiększenia czasu przemieszczania się drogami równoległymi do Alei Jana Pawła II i ul. Kozielskiej oraz oceny przedsięwzięcia uwzględniającego współzależność podczas dokonywania podziałów nieruchomości na przebudowę i rozbudowę wymienionych dróg. Pan Tokarczyk poinformował, iż Komisja negatywnie zaopiniowała przedłożone materiały. 1

2 Zauważył, że ze strony Urzędu Miasta nie było żadnej propozycji spotkania się w tym temacie. Pani Dorota Tomala dodała, że była jedna próba spotkania się Radnych obu Komisji: Powiatu i Miasta, a tematem wiodącym miał być właśnie ten temat, ale zakończyła się niczym. Pan A. Tokarczyk przypomniał, że Biuro Projektów dwukrotnie składało wniosek o pozwolenie na budowę i dwukrotnie wniosek pozostał bez rozstrzygnięcia, ponieważ Wydział Budownictwa i Architektury nie znał stanowiska Prezydenta Miasta. Prezydent Miasta nie wydał także opinii do zaproponowanych przez Biuro rozwiązań. Pani Dorota Tomala zapytała czy ktoś konsultował się z Powiatem na etapie przygotowywania dokumentacji? Pan A. Kryś odpowiedział, że była konsultacja z Wydziałem Komunikacji w zakresie organizacji ruchu. Następnie p. A. Tokarczyk przedstawił argumenty, które zadecydowały o negatywnym stanowisku Komisji: -zwężenie Alei Jana Pawła II z jezdni o dwóch pasach w każdym kierunku do jednego pasa ograniczy przepustowość tego odcinka drogi, - projektowane ronda spowodują ograniczenie przepustowości skrzyżowań. Nastąpi znaczny wzrost ilości pojazdów jadących na wprost przez te skrzyżowania uniemożliwiając włączenie się do ruchu kierowcom z ulic poprzecznych dochodzących do tych skrzyżowań. - nastąpi wzrost ilości pojazdów na ul. Damrota i Pionierów, które nie są dostosowane do przyjęcia zwiększonego obciążenia. Pan A. Tokarczyk zwrócił uwagę, że obecnie ronda na obwodnicy Kędzierzyna Koźla korkują się. Komisja zwróciła uwagę, że w trakcie opracowania dokumentacji na przebudowę i modernizację ulic należało dokonać analizy czy inwestycja nie obejmuje nieruchomości podlegających działaniu art. 73 ustawy z 1998 r. Określenie czy w odniesieniu do konkretnej działki ( lub jej części) ma zastosowanie art. 73 jest niezwykle istotne, gdyż okoliczność ta może przesądzać o przyznaniu odszkodowania. Zapytany przez pana Starostę pan A. Kryś, co sądzi na ten temat? odpowiedział, że budowa rond daje pewne korzyści, a mianowicie odpadają koszty utrzymania sygnalizacji świetlnej i podnosi się bezpieczeństwo ruchu. Po zapoznaniu się ze stanowiskiem komisji ds. wydania opinii dot. modernizacji Alei Jana Pawła II i ul. Kozielskiej w Kędzierzynie Koźlu Zarząd Powiatu postanowił wydać opinię negatywną i przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia opinii odnośnie dokumentacji projektowej dla inwestycji Rozbudowa i przebudowa ul. Kozielskiej i Al. Jana Pawła II w Kędzierzynie Koźlu. Głosowało 3 członków Zarządu. Wszyscy byli za. Uchwale Nr 129/524/2013 podjęto jednogłośnie. Pan Starosta podziękował panu A. Tokarczykowi za informację dot. projektowanej inwestycji. Pani Sekretarz Alicja Brol-Polak wróciła do sprawy wniosku Gminy Pawłowiczki, omawianego na Zarządzie Powiatu w dniu r. o wyrażenie opinii dot. zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. Pan Starosta poprosił Dyrektora A. Krysia o wyjaśnienie tematu. Pan A. Kryś poinformował, że Gmina Pawłowiczki porządkując sprawy związane z infrastrukturą drogową wystąpiła z wnioskiem o przekwalifikowanie dróg wewnętrznych na drogi gminne. Zgodnie z ustawą o drogach publicznych Zarząd Powiatu powinien wyrazić swoją opinię poprzez podjęcie uchwały. Pani Sekretarz przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii dot. zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg na terenie Gminy Pawłowiczki. 2

3 Przystąpiono do głosowania. Głosowało 3 członków Zarządu. Wszyscy byli za. Uchwałę Nr129/525/2013 podjęto jednogłośnie. Pan Starosta zapytał, na jakim etapie jest przekazanie drogi Korfantego w Pawłowiczkach Gminie. Pan Dyrektor odpowiedział, ze brakuje opinii Wójta, którą należy przedłożyć u Marszałka i zobowiązał się, że dołoży wszelkich starań, żeby przygotować projekt uchwały Rady Powiatu na kolejną sesję. Pani Sekretarz dodała, że kolejna sesja planowana jest na 27sierpnia 2013 r. Pan Arkadiusz Kryś poinformował, Zarząd Powiatu, że w dniu dzisiejszym odbyło się otwarcie ofert na remont drogi powiatowej w Naczęsławicach ( gmina Pawłowiczki) i przypomniał, że chodzi tu o drogę, którą Gmina odtwarza po wymianie kanalizacji na całej szerokości i Powiat będzie remontował pozostałą część jezdni. Po otwarciu ofert okazało się, że oferta najkorzystniejsza wynosi ,00 i jest wyższa od posiadanego planu o około ,00 zł. Pan Starosta zapytał ile czasu PZD potrzebuje na zorganizowanie przetargu? Dyrektor poinformował, że około 2 tygodni. Pan Starosta poprosił pana Dyrektora o przeanalizowanie zakresu robót i ogłoszenie nowego przetargu. Pani Sekretarz Alicja Brol-Polak przedstawiła pismo Grupy Azoty informujące o tragicznym stanie drogi powiatowej Mostowej wzdłuż ogrodzenia na odcinku od Straży Pożarnej do przejazdu kolejowego Bierawa ( Pismo w załączeniu). Pan A. Kryś poinformował, że od ubiegłego czwartku dziury na tym odcinku są łatane i powinny być już wykonane. Zarząd polecił przygotować projekt odpowiedzi do Grupy Azoty. Pan Starosta powrócił do tematu budowy chodnika w Bierawie przy ul. Mickiewicza, ponieważ uzyskał informację, że wniosek o dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych został rozpatrzony pozytywnie. Pan Dyrektor potwierdził, że otrzymał telefoniczną informację z Urzędu Wojewódzkiego. Przypomniał, że koszt wykonania tego chodnika wynosi ,00 zł ( wersja bez ścieżki rowerowej), a gdyby miała być wykonana ścieżka rowerowa musiałaby mieć szerokość 2 m, a jej ewentualna realizacja podroży koszt realizacji inwestycji o kwotę od , ,00 zł. Nadmienił, że planowany jest remont chodnika i poszerzenia wzdłuż krawężnika. Pani Skarbnik Wiesława Trelka wyraziła wątpliwość, co do kosztów ścieżki rowerowej porównując koszt chodnika o szerokości 1,5 m w wysokości ,00, do kosztu ścieżki rowerowej o szerokości 2 m w wysokości ,00 zł. Pan Dyrektor odnosząc się do wypowiedzi pani Skarbnik zauważył, że koszt ,00 to całkowity koszt zadania, w którym chodnik kosztuje tylko ,00 zł, a pozostałe koszty to lokalne poszerzenia jezdni i inne wydatki, ale koszt ścieżki rowerowej jeszcze raz zweryfikuje. Pan Starosta zapytał ile metrów ma ten chodnik? Dyrektor odpowiedział, że ponad 500 mb. Pan Dyrektor zauważył, że będzie utrudniony wjazd na chodnik ze strony starej jezdni na przebudowany chodnik. Zaprojektowano 12 wjazdów na posesje, a jezdnia będzie niżej od chodnika o ok. 12 cm. Gdyby były środki to lepiej by było podnieść jezdnię i zlikwidować problem wjazdów niż budować ścieżkę rowerową. Pan Dyrektor poinformował, że przy budowie ścieżki rowerowej jest też problem własnościowy, ponieważ ścieżka wchodzi w teren prywatny i trzeba się liczyć z kosztem wykupu. 3

4 Zarząd poprosił pana Dyrektora o dokładniejsze dane na ten temat. Pan Starosta poprosił o informację na temat zrealizowanych zadań w 2013 r. w stosunku do planu i zamierzeniach PZD do końca 2013 r. Pan Dyrektor przeprosił, że nie zdążył przygotować żądanej informacji i zobowiązał się dostarczyć ją do jutra tj. do 26 lipca 2013 r. Pani Sekretarz przypomniała, że nie został rozpatrzony wniosek PZD o zwiększenie planu wydatków o środki na nadzór autorski nad realizacją projektu budowa mostu Cisek Bierawa. Pan Dyrektor stwierdził, że przy tak dużej inwestycji Projektant powinien sprawować nadzór autorski. Pan Starosta zapytał czy nadzór ten musi być prowadzony za dodatkowym wynagrodzeniem, skoro przepisy prawa budowlanego mówią, ze jest to obowiązek projektanta? Pan Dyrektor wyjaśnił, ze autor projektu sprawdza zgodność realizacji robót z dokumentacją projektową i uzgadnia możliwości wprowadzenia w razie potrzeby rozwiązań zamiennych i takie jest oczekiwanie także Wykonawcy. W trakcie dyskusji zastanawiano się m.in., komu bardziej potrzebny jest ten nadzór czy Inwestorowi czy Wykonawcy? Pan Starosta podkreślił, że Inwestorowi zależy na realizacji projektu, a nie na wprowadzaniu zmian. Jeżeli Wykonawca ma problem to sam powinien się z tym uporać. Pani Radna Dorota Tomala zauważyła, że temat nadzoru po raz trzeci wraca do rozpatrzenia na Zarząd i nadal nie jest rozstrzygnięty. Jeżeli wystąpią podczas realizacji inwestycji potrzeby konsultacji w ramach nadzoru autorskiego zgłaszane przez wykonawcę to wtedy Zarząd Powiatu powróci do tematu. Pan Starosta Artur Widłak zapytał o ściągalność opłat za parkowanie? Pan Arkadiusz Kryś poinformował, że 3 razy w tygodniu pracownik PZD dokonuje kontroli w godz. od Kontrola dokonywana jest poprzez sprawdzenie czy za szybą samochodu znajduje się bilet parkingowy. Pan Starosta stwierdził, że to za mało i dlatego są tak małe dochody z tego tytułu. Poprosił pana Dyrektora o kontakt z PUP w celu pozyskania stażysty, którego zadaniem byłoby ściąganie opłat. Pracownika należy wyposażyć w aparat fotograficzny. PZD musi wzmóc swoje działania w celu poprawy ściągalności opłat. Pani Skarbnik zwróciła uwagę na duże wpływy Miasta z tego tytułu. Pan Dyrektor odpowiedział, że Miasto ma 30 parkometrów, a Powiat tylko 6. Pan Jakub Gładysz zapytał, co z działką na ul. Grunwaldzkiej, o której była mowa na jednym z poprzednich posiedzeń? Pani Sekretarz odpowiedziała, że PZD wyraziło opinię i Wydział Geodezji rozpoczął procedurę sprzedaży. Następnie pan Jakub Gładysz zapytał czy nadal wpływają wnioski o odszkodowania, bo zauważył, że w jednej z przychodni ortopedycznych wyłożone są ulotki reklamujące usługi w zakresie pozyskania odszkodowania? Pan Dyrektor udzielił odpowiedzi twierdzącej. Pan Starosta polecił panu Kierownikowi Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej wystosować pismo do Dyrektora SP ZOZ, żeby nie wyrażał zgody na wystawianie reklam na terenie placówek bez zgody właściciela oraz żeby kierownicy jednostek wyznaczyli pracownika do zbierania zbędnych ulotek. 4

5 Pani Sekretarz zapytała, czy PZD udzieliło odpowiedzi do Urzędu Miasta Kędzierzyn Koźle w sprawie ul. Żabienieckiej? Pan Dyrektor odpowiedział, że są w trakcie wyjaśniania, o którą chodzi ulicę, bo najprawdopodobniej nastąpiła pomyłka w nazwie i zamiast ul. Żabienieckiej chodzi o ul. Jagiellońską. W sprawie Jagiellońskiej udzielono odpowiedzi. Na zakończenie spraw związanych z bieżącą działalnością PZD pani Sekretarz przypomniała panu Dyrektorowi, że oczekuje na kopie udzielonych odpowiedzi wnioskodawcom w sprawie remontów dróg. Ad.8. W sprawach bieżących pani Sekretarz przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki wynagrodzenia eksperta uczestniczącego w pracach komisji egzaminacyjnej, powołanej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Zarząd postanowił, ze ekspert uczestniczący w postępowaniu egzaminacyjnym otrzyma 100 zł brutto za rozpatrzenie jednego wniosku. Pan Starosta poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. W glosowaniu wzięło udział 3 członków Zarządu Powiatu. Wszyscy byli za. Uchwalę Nr 129/526/2013 podjęto jednogłośnie. Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa wystąpił z wnioskiem o udzielenie Pełnomocnictwa pani Zofii Wyrozumskiej do reprezentowania Powiatu w sprawie złożenia wniosku o zezwolenie na wycinkę kilku drzew rosnących na terenie II LO. Zarząd wyraził zgodę i Pełnomocnictwo zostało podpisane przez dwóch członków Zarządu. II LO w Kędzierzynie Koźlu realizując polecenie Zarządu Powiatu z dnia r. przedłożyło dwie inne oferty na wykonanie odgromów na budynku szkoły. Zarząd zapoznał się z ofertami i żadnej nie zaakceptował, a sprawę przekazał do Wydziału Gospodarczego celem wystąpienia z zapytaniem ofertowym do Wykonawców. ZS Nr 3 ponownie zwrócił się o zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.000,00 zl na wycięcie i pielęgnację drzew załączając pozwolenie Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz opinię rzeczoznawcy i informując, że nie ma wolnych środków we własnym planie finansowym. Zarząd wyraził zgodę na uruchomienie z rezerwy oświatowej kwoty 4.000,00 zł i pismo skierował do Wydziału Oświaty i Wydziału Finansowego. ZS Nr 1 wystąpił z prośbą o wyrażenie zgody na powtórne zawarcie umowy najmu 2 pomieszczeń na parterze głównego budynku o łącznej powierzchni 25 m 2. Zarząd wyraził zgodę i pismo skierował do Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości celem rozpoczęcia procedury. SP ZOZ przedstawiło informację dot. cesji wierzytelności firmy SIEMENS na rzecz TRADE, w której informuje, że zobowiązania SP ZOZ wobec SIEMENS wynoszą ,00 zł i firma nie będzie czekała na środki finansowe z opracowanego planu naprawczego, lecz odda roszczenia do sądu o nakaz zapłaty. SP ZOZ wyjaśnia także, że 5

6 koszty finansowe obsługi tego zadłużenia przez TRADE są mniejsze niż sądowy nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym. Zarząd zauważył, że SP ZOZ wspomina o innej kwocie zadłużenia niż w piśmie z dnia r. Ponadto zwrócono uwagę, że nie przedstawiono porównania kosztów obsługi zadłużenia przez TRADE w stosunku do nakazu sądowego. Polecono by SP ZOZ wyjaśnił te różnice. SP ZOZ zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części działki na okres 3 lat spółce HELIMED oraz umowy najmu lokalu użytkowego na kolejne 3 lata dla Poradni POZ przy ul. Roosevelta 2. Zarząd wyraził zgodę i pismo skierowano do Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości celem przeprowadzenia procedury oraz do wiadomości Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej. Zastępca Prezydenta Miasta Kędzierzyn Koźle zwrócił się z zapytaniem, jakie kroki poczynił Powiat Kędzierzyńsko Kozielski i SP ZOZ w zakresie utworzenia oddziału paliatywno hospicyjnego i poradni hospicyjnej. Zarząd przekazał pismo do Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej celem udzielenia odpowiedzi w uzgodnieniu z SP ZOZ. Prezydent Miasta zawiadomił o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej. Pani Radna Dorota Tomala poprosiła o przybliżenie tematu. Pani Sekretarz wyjaśniła, ze chodzi o działkę na ul. Bema, na której usytuowana jest Automyjnia, a pani Skarbnik dodała, że próbowano uregulować sprawy własności, ponieważ chodnik powiatowy przebiega przez teren prywatny Automyjni, a Automyjnia zajmuje cześć działki powiatowej. Dokonano podziału geodezyjnego i Miasto uznało, że w wyniku podziału wzrosła wartość nieruchomości i wszczęło postępowanie. Związki Zawodowe Pracowników Domów Pomocy Społecznej oraz ochrony Zdrowia Przypomniały pismem z dnia r. o wspólnych ustaleniach na temat podwyżek płac dla pracowników DPS. Zarząd postanowił powrócić do tematu po zapoznaniu się z wynikami I półrocza 2013 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przesłało projekt porozumienia w związku z pozytywną oceną wniosku złożonego przez PCPR w ramach konkursu Programu Osłonowego Wspieranie Jednostek samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Zarząd skierował pismo do PCPR celem realizacji. Pani Sekretarz przedstawiła wnioski Komisji Budżetu, Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa oraz Komisji Edukacji i Promocji. Zarząd przekazał wnioski do merytorycznych Wydziałów celem udzielenia odpowiedzi. Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej przedstawił dodatkowe informacje związane z planowanym szkoleniem uczniów szkół ponadgimnazjalnych z zakresu pomocy przedmedycznej. Zarząd uznał informację za niewystarczającą i pismo ponownie skierowano do Wydziału zdrowia i Opieki Społecznej. 6

7 Wydział Geodezji Kartografii, Katastru i Nieruchomości przedstawił Aneks Nr 1 do umowy z dnia 8 marca 2013 r. zawartej z panem Erwinem Peschka Geodezja na dokonanie procedury podziału nieruchomości położonej w Kędzierzynie Koźlu w celu wydzielenia części zabudowanej budynkiem głównym szpitala, budynkiem apteki Kormoran i budynkiem przychodni ogólnodostępnej. Pani Sekretarz wyjaśniła, że opóźnienia wynikają z konieczności uzyskania zgody Konserwatora Zabytków. Zarząd wyraził zgodę i Aneks Nr 1 podpisano ustalając termin zakończenia prac na 27 września 2013 r. Pani Sekretarz poinformowała, że na wniosek Przewodniczącego Rady Powiatu przygotowano projekt uchwały zmieniającej Regulamin w sprawie przyznawania wyróżnienia honorowego Małe koziołki w związku z tym, że Komisje Promocji i Rolnictwa i Komisja Edukacji połączyły się w jedną Komisję Edukacji i Promocji i poprosiła o wytypowanie przedstawiciela Zarządu do pracy w Kapitule. Zarząd wytypował panią Dorotę Tomala. Pani Skarbnik poinformowała, że Wójt Gminy Reńska Wieś p. Marian Wojciechowski wyraził wolę współpracy z Powiatem przy organizacji tegorocznych dożynek powiatowych. Zarząd zaakceptował pomysł organizacji dożynek w Gminie Reńska Wieś. Ad.3 Pani Skarbnik Wiesława Trelka przedstawiła uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego. W uchwale pierwszej wprowadzono zmianę polegającą na zwiększeniu dochodów budżetu Powiatu o kwotę ,00 w związku z otrzymaną darowizną z Urzędu Miasta i Polskiej Telefonii Komórkowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz na zwiększeniu wydatków w KPP Straży Pożarnej z przeznaczeniem na wydatki bieżące. Zarząd przystąpił do głosowania. Glosowało 3 członków zarządu. Wszyscy byli za. Uchwalę Nr 129/527/2013 podjęto jednogłośnie. Zarząd Powiatu podejmując uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego Nr 129/528/2013 dokonał zmiany polegającej na uruchomieniu rezerwy ogólnej ( środki ze zwiększenia subwencji oświatowej)w kwocie 9.000,00 dla Zespołu Szkól Technicznych i Ogólnokształcących na usuniecie awarii instalacji wodnej. Uchwalę podjęto jednogłośnie. Pani Skarbnik przedstawiła także projekty uchwał Rady Powiatu: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 r. oraz uchwale w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2012 r. Poinformowała także, że na sesji Rady Powiatu zaproponuje zmiany w tegorocznym budżecie polegające na zabezpieczeniu środków na modernizację drogi w Grabówce m.in. w związku z otrzymanym wsparciem od firmy Rinnem i podpisaniem umowy na modernizacje odcinka drogi powiatowej w Grabówce do końca lipca, udzielenie dotacji inwestycyjnej dla SP ZOZ zamiast poręczenia finansowego w WPF w latach Zarząd zaakceptował przedstawione zmiany w budżecie Powiatu. 7

8 Ad 9 Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad pan Starosta zakończył 129 posiedzenie Zarządu Powiatu. Protokołowała Irena Romejko STAROSTA mgr Artur Widłak 8

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 13/15. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: Przewodniczący: - Jan Zalewski. -Edward Zaremba - Jan Markiewicz - Wiesław Klepacki

Protokół Nr 13/15. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: Przewodniczący: - Jan Zalewski. -Edward Zaremba - Jan Markiewicz - Wiesław Klepacki Protokół Nr 13/15 Z posiedzenia Zarządu Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 25 marca 2015 roku, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, godzinach 14 00-15 20. W posiedzeniu Zarządu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 21/2010 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 20 maja 2010 r.

Protokół Nr 21/2010 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 20 maja 2010 r. Protokół Nr 21/2010 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 20 maja 2010 r. W posiedzeniu udział wzięli: Wacław Krawczyk Andrzej Radwański Stanisław Gołda Roman Konieczny Krystyna Chrząszcz Marian

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie.

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie. Protokół nr LVII/2014 z obrad nadzwyczajnej LVII sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego odbytej w dniu 7 października 2014 r. w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia Dobrzynia Ad. 1 O godzinie 15.00 nadzwyczajną

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku

PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku.

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło szesnastu

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR VI/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł nr 6/07

P r o t o k ó ł nr 6/07 P r o t o k ó ł nr 6/07 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej odbytej w dniu 25 czerwca 2007 r. w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli (sala konferencyjna)

Bardziej szczegółowo

Obradom przewodniczył Jan Zalewski Przewodniczący Zarządu

Obradom przewodniczył Jan Zalewski Przewodniczący Zarządu Protokół Nr 82/16 Z posiedzenia Zarządu Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 30 grudnia 2016 roku, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, godzinach 14 00-14 30. W posiedzeniu Zarządu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 6/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego w dniu 13 stycznia 2015 r.

Protokół Nr 6/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego w dniu 13 stycznia 2015 r. Protokół Nr 6/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego w dniu 13 stycznia 2015 r. Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia Zarządu Powiatu. 2. Przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 32/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 20 października 2015 r.

Protokół Nr 32/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 20 października 2015 r. Protokół Nr 32/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 20 października 2015 r. Posiedzenie Zarządu otworzył Starosta Kluczborski Piotr Pośpiech. W posiedzeniu uczestniczyli także: członek

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku.

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Sesja odbyła się Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15 Protokół nr 11/2015 Dnia 15 października 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Wolsztynie. Komisja Wolsztyn, 15 października 2015 r. Budżetowa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku.

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR CXXXVI/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie z dnia 16 września 2014 roku

PROTOKÓŁ NR CXXXVI/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie z dnia 16 września 2014 roku PROTOKÓŁ NR CXXXVI/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie z dnia 16 września 2014 roku Zarząd Powiatu w Krasnymstawie odbył posiedzenie w składzie: 1. Pan Janusz Szpak - Starosta 2. Pan Henryk

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 91/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 21 października 2010 roku

Protokół Nr 91/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 21 października 2010 roku Protokół Nr 91/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 21 października 2010 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Marian Janicki Wicestarosta Piotr Kłosowski

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Porządek ten został w obecności 5 członków przyjęty jednogłośnie.

Porządek ten został w obecności 5 członków przyjęty jednogłośnie. Protokół Nr 115/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu Świebodzińskiego odbytego dnia 18 lutego 2013 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świebodzinie, ul. Kolejowa 2. Posiedzenie Zarządu Powiatu otworzył

Bardziej szczegółowo

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 4 grudnia 2013 roku

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 4 grudnia 2013 roku Protokół Nr 130/2013 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 4 grudnia 2013 roku W posiedzeniu udział wzięli: Sebastian Niżnik Wacław Krawczyk Grażyna Borek Jan Chowaniec Waldemar Och Krystyna

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. Obrady rozpoczęto o godz. 13 05, zakończono o godz. 13 50. Podjęto uchwały od Nr XXXVIII/301/2014 do Nr XXXVIII/302/2014.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku

Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku Tematyka sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 126/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 12.06.2013 r.

Protokół Nr 126/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 12.06.2013 r. Protokół Nr 126/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 12.06.2013 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia Zarządu Powiatu. 2. Przedstawienie porządku posiedzenia. 3.

Bardziej szczegółowo

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 17 stycznia 2014 roku

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 17 stycznia 2014 roku Protokół Nr 135/14 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 17 stycznia 2014 roku W posiedzeniu udział wzięli: Sebastian Niżnik Wacław Krawczyk Grażyna Borek Krystyna Chrząszcz Marian Kunc Grzegorz

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r.

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (8 radnych) stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 125/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 30 września 2014 r.

Protokół nr 125/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 30 września 2014 r. Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz. 14.10. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Dariusz Ejchart Starosta Sulęciński 2. Magdalena Chochulska członek Zarządu 3. Marian Burdzy członek Zarządu Z głosem doradczym:

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r.

Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r. Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie wg załączonej listy obecności

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu. Rada Powiatu Nowosądeckiego P R O T O K Ó Ł NR XLII/2006 z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 8 stycznia 2014 r.

Protokół Nr 1/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 8 stycznia 2014 r. Protokół Nr 1/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 8 stycznia 2014 r. W posiedzeniu udział wzięli: Członkowie Zarządu Powiatu: 1. Michał Jędrys - Starosta 2. Waldemar Mazur - Wicestarosta

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 4/2007 Z POSIEDZENIA KOMISJI ROZWOJU I PORZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE. GODZINA w godz

PROTOKÓŁ NR 4/2007 Z POSIEDZENIA KOMISJI ROZWOJU I PORZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE. GODZINA w godz PROTOKÓŁ NR 4/2007 Z POSIEDZENIA KOMISJI ROZWOJU I PORZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE Informacje o Komisji : DATA KOMISJI 28 luty 2007 r. GODZINA w godz. 13.00 17.00 MIEJSCE POSIEDZENIA

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 24/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 2 czerwca 2015 roku.

P R O T O K Ó Ł NR 24/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 2 czerwca 2015 roku. P R O T O K Ó Ł NR 24/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 2 czerwca 2015 roku. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie w dniu 29 stycznia 2015 r. po sesji

Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie w dniu 29 stycznia 2015 r. po sesji Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie w dniu 29 stycznia 2015 r. po sesji Termin posiedzenia Zarządu na dzień 29 stycznia 2015 r. został ustalony wcześniej przez p. Starostę. W obradach

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/7/12 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 27 lutego 2012 r.

Protokół Nr IV/7/12 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 27 lutego 2012 r. Protokół Nr IV/7/12 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 27 lutego 2012 r. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Wojciech Rychlik Starosta 2. Witold Oleszczyk Wicestarosta 3. Marcin Łabędzki Członek Zarządu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 8/2011 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 2 lutego 2011r.

Protokół Nr 8/2011 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 2 lutego 2011r. Protokół Nr 8/2011 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 2 lutego 2011r. 1. Lista obecności i porządek posiedzenia stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego protokółu. 2. Posiedzeniu przewodniczył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR LXV/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 19 września 2012 roku

PROTOKÓŁ NR LXV/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 19 września 2012 roku PROTOKÓŁ NR LXV/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 19 września 2012 roku Zarząd Powiatu w Krasnymstawie odbył posiedzenie w składzie: 1. Pan Janusz Szpak - Starosta 2. Pan

Bardziej szczegółowo

Wolne wnioski i zapytania (punkt 7 tematyki posiedzenia komisji). Wolnych wniosków i zapytań nie było. Na tym obrady Komisji zakończono.

Wolne wnioski i zapytania (punkt 7 tematyki posiedzenia komisji). Wolnych wniosków i zapytań nie było. Na tym obrady Komisji zakończono. Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Mienia Powiatu Rady Powiatu Bydgoskiego w dniu 6 czerwca 2014 r. w sali 408 Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy Posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący pan Andrzej

Bardziej szczegółowo

Ad. II. Przewodniczący Komisji Tomasz Budziło przedstawił proponowany porządek obrad. Porządek obrad został bez uwag przyjęty do realizacji.

Ad. II. Przewodniczący Komisji Tomasz Budziło przedstawił proponowany porządek obrad. Porządek obrad został bez uwag przyjęty do realizacji. RG.0012.8.2015 Protokół Nr 8/15 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa odbytego w dniu 11 września 2015 roku Porządek posiedzenia: I. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. II. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 47/10 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbytego w dniu 4 listopada 2010 roku w godzinach od 12 00 do 13 40

PROTOKÓŁ NR 47/10 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbytego w dniu 4 listopada 2010 roku w godzinach od 12 00 do 13 40 1 z 5 PROTOKÓŁ NR 47/10 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbytego w dniu 4 listopada 2010 roku w godzinach od 12 00 do 13 40 Komisja Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbyła

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r.

PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r. PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r. Rozpoczęcie: 12.00 Zakończenie: 12.50 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

- dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg. - z-ca kierownika Wydziału Geodezji ( ) - dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu

- dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg. - z-ca kierownika Wydziału Geodezji ( ) - dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu PROTOKÓŁ NR 88 /2016 posiedzenia Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 09 czerwca 2016 roku, które odbyło się w sali nr 108. Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz. 12.30, zakończono o godz. 14.30 W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Przyjęto następujący porządek obrad:

Przyjęto następujący porządek obrad: P R O T O K Ó Ł NR 15/2012 ze wspólnego posiedzenia: Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Terenami z Komisją Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego odbytego w dniu

Bardziej szczegółowo

Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu

Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu W okresie między sesjami odbyło się 5 posiedzeń Zarządu Powiatu. Na posiedzeniu w dniu 30.09.2008

Bardziej szczegółowo

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 6 listopada 2014 roku

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 6 listopada 2014 roku Protokół Nr 169/14 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 6 listopada 2014 roku W posiedzeniu udział wzięli: Sebastian Niżnik Wacław Krawczyk Grażyna Borek Waldemar Och Krystyna Chrząszcz Lista

Bardziej szczegółowo

Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku

Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu 25.09.2014 roku Otwarcia obrad sesji w dniu 25 września 2014 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXXII/13 z sesji Rady Miasta Otwocka 26 marca 2013 r.

Protokół nr XXXII/13 z sesji Rady Miasta Otwocka 26 marca 2013 r. Protokół nr XXXII/13 z sesji Rady Miasta Otwocka 26 marca 2013 r. XXXII sesja Rady Miasta Otwocka odbyła się w Urzędzie Miasta w godzinach 15 00 16 20. Obrady prowadził Przewodniczący Rady P.Kudlicki.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 50/V/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olkuszu w dniu r. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Protokół nr 50/V/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olkuszu w dniu r. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Paweł Piasny Starosta 2. Jan Orkisz Wicestarosta 3. Ryszard Januszek Członek Zarządu 4. Robert Kozłowski Członek Zarządu 5. Barbara Rzońca Członek Zarządu 6. Marcin Wójcik

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 74/08. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 27 maja 2008r.

PROTOKÓŁ NR 74/08. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 27 maja 2008r. PROTOKÓŁ NR 74/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 27 maja 2008r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIX/2008

Protokół Nr XIX/2008 Protokół Nr XIX/2008 z obrad XIX zwyczajnej sesji Rady Gminy Małkinia Górnaodbytej w dniu 21 kwietnia 2008 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportuw Małkini Górnej pod przewodnictwem Jana Chaberskiego Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Ad.pkt. 2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Słupska za I półrocze 2016 roku

Ad.pkt. 2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Słupska za I półrocze 2016 roku 1 Protokół Nr 21/16 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 16 września 2016 r. 1. Sprawy regulaminowe. Przewodnicząca Komisji Jadwiga Stec otworzyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu odbytego w dniu roku

Protokół Nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu odbytego w dniu roku Protokół Nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu odbytego w dniu 22.05.2015 roku Posiedzenie Komisji w dniu 22.05.2015 r. otworzyła Przewodnicząca Komisji Radna Barbara Wołowska. Powitała wszystkich zebranych,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r.

Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r. Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r. Przewodnicząca Rady Powiatu Bożena Worek o godzinie 13:00 otworzyła XXXII sesję Rady Powiatu. Po powitaniu radnych i

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz pani Danuta Bywalec Skarbnik Powiatu

Bardziej szczegółowo

Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku.

Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku. Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 40/15. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: Przewodniczący: - Jan Zalewski. -Edward Zaremba - Jan Markiewicz - Wiesław Klepacki

Protokół Nr 40/15. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: Przewodniczący: - Jan Zalewski. -Edward Zaremba - Jan Markiewicz - Wiesław Klepacki Protokół Nr 40/15 Z posiedzenia Zarządu Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 19 listopada 2015 roku, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, godzinach 14 00-15 00. W posiedzeniu Zarządu

Bardziej szczegółowo

Ełk, 16 stycznia 2014 r. Protokół Nr 02.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 16 stycznia 2014 r. (czwartek), o godz. 10 00.

Ełk, 16 stycznia 2014 r. Protokół Nr 02.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 16 stycznia 2014 r. (czwartek), o godz. 10 00. Ełk, 16 stycznia 2014 r. Protokół Nr 02.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 16 stycznia 2014 r. (czwartek), o godz. 10 00. Obecni na posiedzeniu: 1. Krzysztof Piłat Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 9/2015. posiedzenia Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 22 czerwca 2015 roku.

Protokół nr 9/2015. posiedzenia Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 22 czerwca 2015 roku. Protokół nr 9/2015 posiedzenia Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 22 czerwca 2015 roku. Członkowie Komisji zebrali się w sali posiedzeń Komisji, w Ratuszu, Rynek

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 97/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 18 października 2016 roku

P R O T O K Ó Ł NR 97/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 18 października 2016 roku P R O T O K Ó Ł NR 97/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 18 października 2016 roku W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący obrad. Marek Nadolny Przewodniczący Rady Gminy. Urzędu Gminy w Sicienku. Czas trwania Sesji godz

Przewodniczący obrad. Marek Nadolny Przewodniczący Rady Gminy. Urzędu Gminy w Sicienku. Czas trwania Sesji godz W XIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy na 15 radnych udział wzięło 14 radnych i zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) podejmowane

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr z posiedzenia Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej odbytego w dniu6 maja 2015 r. godz

Protokół Nr z posiedzenia Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej odbytego w dniu6 maja 2015 r. godz Protokół Nr 6.2015 z posiedzenia Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej odbytego w dniu6 maja 2015 r. godz. 14 00 W posiedzeniu Komisji uczestniczyło 10 członków komisji na ogólną liczbę

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 14/07. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 13 lutego 2007r.

PROTOKÓŁ NR 14/07. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 13 lutego 2007r. PROTOKÓŁ NR 14/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 13 lutego 2007r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. 1 PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. Sesja odbyła się w Urzędzie Gminy w Kamienicy i trwała od godz. 9 30 do godz. 10 38. W sesji uczestniczyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku

Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku Tematyka sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r.

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r. Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - Pani Józefa Rekieć w dniu 24 listopada 2016 r. o godzinie 9:00 otworzyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 9/2015. posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 26 czerwca 2015 roku.

Protokół nr 9/2015. posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 26 czerwca 2015 roku. Protokół nr 9/2015 posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 26 czerwca 2015 roku. Członkowie Komisji zebrali się w sali posiedzeń Komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 171/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu Świebodzińskiego w dniu 17 marca 2014 roku

Protokół Nr 171/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu Świebodzińskiego w dniu 17 marca 2014 roku Protokół Nr 171/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu Świebodzińskiego w dniu 17 marca 2014 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świebodzinie, ul. Kolejowa 2. BR.0022.11.2014.BC Posiedzenie Zarządu Powiatu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski o godz. 14:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 281/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 11 maja 2011r.

UCHWAŁA NR 281/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 11 maja 2011r. UCHWAŁA NR 281/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 11 maja 2011r. W SPRAWIE: wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: Wykonanie projektów

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/12 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 26 kwietnia 2012 r.

PROTOKÓŁ NR 1/12 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 26 kwietnia 2012 r. PROTOKÓŁ NR 1/12 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 26 kwietnia 2012 r. Miejsce obrad: sala konferencyjna Urzędu Gminy Łomża, ul. Mari Skłodowskiej Curie 1a. Obrady Rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr X/2015

P r o t o k ó ł Nr X/2015 P r o t o k ó ł Nr X/2015 z odbytej X sesji Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. w dniu 24 czerwca 2015r. w sali Urzędu Stanu Cywilnego Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śl. w godzinach od 14 10 do 15 15. Obecnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXV/2016 z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 5 września 2016 roku

PROTOKÓŁ NR XXV/2016 z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 5 września 2016 roku PROTOKÓŁ NR XXV/2016 z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 5 września 2016 roku Miejsce obrad : Urząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 76/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 31 maja 2016 roku

P R O T O K Ó Ł NR 76/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 31 maja 2016 roku P R O T O K Ó Ł NR 76/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 31 maja 2016 roku W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi załącznik

Bardziej szczegółowo

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r.

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 7 stycznia 2016 roku

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 7 stycznia 2016 roku Protokół Nr 61/16 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 7 stycznia 2016 roku W posiedzeniu udział wzięli: Roman Konieczny Wacław Krawczyk Damian Biskup Krzysztof Strzyż Alicja Wosik Marian Kunc

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXI/2000 z Sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 6 grudnia 2000 r. w Sali Rycerskiej Urzędu Miejskiego.

PROTOKÓŁ Nr XXI/2000 z Sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 6 grudnia 2000 r. w Sali Rycerskiej Urzędu Miejskiego. PROTOKÓŁ Nr XXI/2000 z Sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 6 grudnia 2000 r. w Sali Rycerskiej Urzędu Miejskiego. Sesja Rady Powiatu rozpoczęła się o godz. 13 00, a zakończyła o godz.15 15. Obradom

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 5.2015 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MIĘDZYRZECZU które odbyło się w dniu 28 stycznia 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 5.2015 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MIĘDZYRZECZU które odbyło się w dniu 28 stycznia 2015 r. PROTOKÓŁ NR 5.2015 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MIĘDZYRZECZU które odbyło się w dniu 28 stycznia 2015 r. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Grzegorz Gabryelski - Starosta 2. Rafał Mikuła - Wicestarosta

Bardziej szczegółowo

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku Przewodniczący Rady Gminy Janusz Konieczny o godzinie 11-tej otworzył obrady XVII Sesji Rady Gminy. Po powitaniu radnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR CI/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 10 września 2013 roku

PROTOKÓŁ NR CI/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 10 września 2013 roku PROTOKÓŁ NR CI/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 10 września 2013 roku Zarząd Powiatu w Krasnymstawie odbył posiedzenie w składzie: 1. Pan Janusz Szpak - Starosta 2. Pan

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 22/12 z posiedzenia Komisji Finansów i Budżetu Rady Gminy Dobrzyniewo Duże odbytego w dniu 20 sierpnia 2012r. 8.00

PROTOKÓŁ Nr 22/12 z posiedzenia Komisji Finansów i Budżetu Rady Gminy Dobrzyniewo Duże odbytego w dniu 20 sierpnia 2012r. 8.00 PROTOKÓŁ Nr 22/12 z posiedzenia Komisji Finansów i Budżetu Rady Gminy Dobrzyniewo Duże odbytego w dniu 20 sierpnia 2012r. Posiedzenie komisji rozpoczęło się o godz. 8.00, a zakończyło się o godz.10.00

Bardziej szczegółowo

69/ W

69/ W Protokół Nr 69/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 13 sierpnia 2013 roku, w siedzibie starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, w godzinach 14 00-15 00. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji( lista obecności w załączeniu).

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji( lista obecności w załączeniu). Protokół nr 1/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Powiatu Rady Powiatu w Kielcach z dnia 8 stycznia 2015 r. Obrady rozpoczęły się o godz. 15.00 i trwały do godz.

Bardziej szczegółowo

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3.

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. PROTOKÓŁ Z 136/2008 POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. W posiedzeniu uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr III/35/10 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 28 września 2010 roku

Protokół Nr III/35/10 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 28 września 2010 roku Protokół Nr III/35/10 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 28 września 2010 roku W posiedzeniu udział wzięli: 1. Wojciech Rychlik Starosta 2. Witold Oleszczyk Wicestarosta 3. Józef Śnieg Członek Zarządu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 152/2013. z posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w dniu 27 listopada 2013 r.

PROTOKÓŁ NR 152/2013. z posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w dniu 27 listopada 2013 r. PROTOKÓŁ NR 152/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w dniu 27 listopada 2013 r. P r o p o n o w a n y p o r z ą d e k : 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia Zarządu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2008 roku

Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2008 roku Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach Posiedzenie trwało od godziny 10-tej do godziny 12.30. W posiedzeniu udział wzięli Radni Rady Gminy zgodnie z załączoną listą obecności. Poza tym

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych i Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 27.11.2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

BR /09 Protokół nr 125/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 28 kwietnia 2009 roku

BR /09 Protokół nr 125/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 28 kwietnia 2009 roku BR.0062-18/09 Protokół nr 125/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 28 kwietnia 2009 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 8 00, a zakończyło o godz. 10 15. Obecni

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r.

PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r. PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r. Obrady rozpoczęto o godz. 9 00, zakończono o godz. 9 40. Podjęto uchwały od Nr VII/59/2011 do Nr VII/62/2011. Przed otwarciem

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 12/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 3 marca 2015 roku.

P R O T O K Ó Ł NR 12/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 3 marca 2015 roku. P R O T O K Ó Ł NR 12/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 3 marca 2015 roku. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXXIX sesji Rady Gminy Krupski Młyn z 28 stycznia 2014 roku

Protokół z XXXIX sesji Rady Gminy Krupski Młyn z 28 stycznia 2014 roku Protokół z XXXIX sesji Rady Gminy Krupski Młyn z 28 stycznia 2014 roku XXXIX sesja Rady Gminy Krupski Młyn odbyła się 28 stycznia 2014 roku w sali posiedzeń Rady Gminy Krupski Młyn przy ul. Głównej 5/1.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 34/15. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: Przewodniczący: - Jan Zalewski. -Edward Zaremba - Jan Markiewicz - Wiesław Klepacki

Protokół Nr 34/15. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: Przewodniczący: - Jan Zalewski. -Edward Zaremba - Jan Markiewicz - Wiesław Klepacki Protokół Nr 34/15 Z posiedzenia Zarządu Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 25 września 2015 roku, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, godzinach 14 00-14 55. W posiedzeniu Zarządu

Bardziej szczegółowo

Porządek posiedzenia:

Porządek posiedzenia: 1 BRMG-0012/KR-I/07/2015 PROTOKÓŁ NR 9-7/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska, które odbyło się 1 czerwca 2015 r. w sali 007 Nowy Ratusz, ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku. Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 16/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Żninie w dniu 29 czerwca 2015r. godz. 9:00

PROTOKÓŁ Nr 16/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Żninie w dniu 29 czerwca 2015r. godz. 9:00 PROTOKÓŁ Nr 16/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Żninie w dniu 29 czerwca 2015r. godz. 9:00 Otwieram posiedzenie Zarządu Powiatu, witam członków Zarządu, Przewodniczącą Rady Powiatu, Skarbnika i Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 12/15. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Roman Kubiś, witając członków Komisji, jak i zaproszonych gości.

Protokół Nr 12/15. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Roman Kubiś, witając członków Komisji, jak i zaproszonych gości. Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Komisji Rodziny i Spraw Społecznych odbytego w dniu 3 listopada 2015 r. w lokalu Urzędu Miasta Zduńska Wola (Urząd Stanu Cywilnego, pokój nr 109) przy ul. S. Złotnickiego

Bardziej szczegółowo