Protokół Nr 129/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół Nr 129/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 25.06.2013 r."

Transkrypt

1 Protokół Nr 129/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu r. Porządek obrad: 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia Zarządu Powiatu. 2. Przedstawienie porządku posiedzenia. 3. Sprawy finansowe i podjęcie uchwał finansowych. 4. Omówienie materiałów na Sesję Rady Powiatu. 5. Wyrażenie przez komisje opinii odnośnie dokumentacji projektowej dla inwestycji Rozbudowa i przebudowa ul. Kozielskiej i Al. Jana Pawła II w Kędzierzynie Koźlu. 6. Wyrażenie opinii w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg na terenie Gminy Pawłowiczki. 7. Omówienie pozostałych spraw bieżących Powiatowego zarządu Dróg. 8. Sprawy bieżące. 9. Zakończenie posiedzenia. Ad.1 Pan Starosta Artur Widłak powitał zebranych i otworzył posiedzenie Zarządu Powiatu. Stwierdził prawomocność obrad. Lista obecności w załączeniu. Ad.2 Następnie pan Starosta przedstawił porządek posiedzenia i zaproponował zmianę kolejności punktów porządku w związku z zaproszeniem dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg pana Arkadiusza Krysia. Członkowie Zarządu wyrazili zgodę i przystąpiono do obrad. Ad5 Ad 7 Na posiedzenie Zarządu przybył Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg pana Arkadiusz Kryś i inspektor Wydziału Budownictwa i Architektury pan Andrzej Tokarczyk. Pan Starosta poprosił pana Andrzeja Tokarczyka o przedstawienie wyników pracy Komisji ds. wydania opinii dot. modernizacji Alei Jana Pawła II i ul. Kozielskiej w Kędzierzynie Koźlu. Pan Andrzej Tokarczyk poinformował, że Komisja zapoznała się z pismami Biura Projektów Budownictwa Komunalnego w Katowicach z dnia r. o wydanie opinii do wniosków o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej w zakresie wniosków dot. Rozbudowy i Przebudowy ul. Kozielskiej i Alei Jana Pawła II. Komisja przeanalizowała materiały pod względem zasadności wykonania przedsięwzięcia uwzględniającego współzależności polepszenia, jakości komunikacji w centrum miasta Kędzierzyna Koźla alternatywnych rozwiązań w przypadku zwiększenia czasu przemieszczania się drogami równoległymi do Alei Jana Pawła II i ul. Kozielskiej oraz oceny przedsięwzięcia uwzględniającego współzależność podczas dokonywania podziałów nieruchomości na przebudowę i rozbudowę wymienionych dróg. Pan Tokarczyk poinformował, iż Komisja negatywnie zaopiniowała przedłożone materiały. 1

2 Zauważył, że ze strony Urzędu Miasta nie było żadnej propozycji spotkania się w tym temacie. Pani Dorota Tomala dodała, że była jedna próba spotkania się Radnych obu Komisji: Powiatu i Miasta, a tematem wiodącym miał być właśnie ten temat, ale zakończyła się niczym. Pan A. Tokarczyk przypomniał, że Biuro Projektów dwukrotnie składało wniosek o pozwolenie na budowę i dwukrotnie wniosek pozostał bez rozstrzygnięcia, ponieważ Wydział Budownictwa i Architektury nie znał stanowiska Prezydenta Miasta. Prezydent Miasta nie wydał także opinii do zaproponowanych przez Biuro rozwiązań. Pani Dorota Tomala zapytała czy ktoś konsultował się z Powiatem na etapie przygotowywania dokumentacji? Pan A. Kryś odpowiedział, że była konsultacja z Wydziałem Komunikacji w zakresie organizacji ruchu. Następnie p. A. Tokarczyk przedstawił argumenty, które zadecydowały o negatywnym stanowisku Komisji: -zwężenie Alei Jana Pawła II z jezdni o dwóch pasach w każdym kierunku do jednego pasa ograniczy przepustowość tego odcinka drogi, - projektowane ronda spowodują ograniczenie przepustowości skrzyżowań. Nastąpi znaczny wzrost ilości pojazdów jadących na wprost przez te skrzyżowania uniemożliwiając włączenie się do ruchu kierowcom z ulic poprzecznych dochodzących do tych skrzyżowań. - nastąpi wzrost ilości pojazdów na ul. Damrota i Pionierów, które nie są dostosowane do przyjęcia zwiększonego obciążenia. Pan A. Tokarczyk zwrócił uwagę, że obecnie ronda na obwodnicy Kędzierzyna Koźla korkują się. Komisja zwróciła uwagę, że w trakcie opracowania dokumentacji na przebudowę i modernizację ulic należało dokonać analizy czy inwestycja nie obejmuje nieruchomości podlegających działaniu art. 73 ustawy z 1998 r. Określenie czy w odniesieniu do konkretnej działki ( lub jej części) ma zastosowanie art. 73 jest niezwykle istotne, gdyż okoliczność ta może przesądzać o przyznaniu odszkodowania. Zapytany przez pana Starostę pan A. Kryś, co sądzi na ten temat? odpowiedział, że budowa rond daje pewne korzyści, a mianowicie odpadają koszty utrzymania sygnalizacji świetlnej i podnosi się bezpieczeństwo ruchu. Po zapoznaniu się ze stanowiskiem komisji ds. wydania opinii dot. modernizacji Alei Jana Pawła II i ul. Kozielskiej w Kędzierzynie Koźlu Zarząd Powiatu postanowił wydać opinię negatywną i przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia opinii odnośnie dokumentacji projektowej dla inwestycji Rozbudowa i przebudowa ul. Kozielskiej i Al. Jana Pawła II w Kędzierzynie Koźlu. Głosowało 3 członków Zarządu. Wszyscy byli za. Uchwale Nr 129/524/2013 podjęto jednogłośnie. Pan Starosta podziękował panu A. Tokarczykowi za informację dot. projektowanej inwestycji. Pani Sekretarz Alicja Brol-Polak wróciła do sprawy wniosku Gminy Pawłowiczki, omawianego na Zarządzie Powiatu w dniu r. o wyrażenie opinii dot. zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. Pan Starosta poprosił Dyrektora A. Krysia o wyjaśnienie tematu. Pan A. Kryś poinformował, że Gmina Pawłowiczki porządkując sprawy związane z infrastrukturą drogową wystąpiła z wnioskiem o przekwalifikowanie dróg wewnętrznych na drogi gminne. Zgodnie z ustawą o drogach publicznych Zarząd Powiatu powinien wyrazić swoją opinię poprzez podjęcie uchwały. Pani Sekretarz przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii dot. zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg na terenie Gminy Pawłowiczki. 2

3 Przystąpiono do głosowania. Głosowało 3 członków Zarządu. Wszyscy byli za. Uchwałę Nr129/525/2013 podjęto jednogłośnie. Pan Starosta zapytał, na jakim etapie jest przekazanie drogi Korfantego w Pawłowiczkach Gminie. Pan Dyrektor odpowiedział, ze brakuje opinii Wójta, którą należy przedłożyć u Marszałka i zobowiązał się, że dołoży wszelkich starań, żeby przygotować projekt uchwały Rady Powiatu na kolejną sesję. Pani Sekretarz dodała, że kolejna sesja planowana jest na 27sierpnia 2013 r. Pan Arkadiusz Kryś poinformował, Zarząd Powiatu, że w dniu dzisiejszym odbyło się otwarcie ofert na remont drogi powiatowej w Naczęsławicach ( gmina Pawłowiczki) i przypomniał, że chodzi tu o drogę, którą Gmina odtwarza po wymianie kanalizacji na całej szerokości i Powiat będzie remontował pozostałą część jezdni. Po otwarciu ofert okazało się, że oferta najkorzystniejsza wynosi ,00 i jest wyższa od posiadanego planu o około ,00 zł. Pan Starosta zapytał ile czasu PZD potrzebuje na zorganizowanie przetargu? Dyrektor poinformował, że około 2 tygodni. Pan Starosta poprosił pana Dyrektora o przeanalizowanie zakresu robót i ogłoszenie nowego przetargu. Pani Sekretarz Alicja Brol-Polak przedstawiła pismo Grupy Azoty informujące o tragicznym stanie drogi powiatowej Mostowej wzdłuż ogrodzenia na odcinku od Straży Pożarnej do przejazdu kolejowego Bierawa ( Pismo w załączeniu). Pan A. Kryś poinformował, że od ubiegłego czwartku dziury na tym odcinku są łatane i powinny być już wykonane. Zarząd polecił przygotować projekt odpowiedzi do Grupy Azoty. Pan Starosta powrócił do tematu budowy chodnika w Bierawie przy ul. Mickiewicza, ponieważ uzyskał informację, że wniosek o dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych został rozpatrzony pozytywnie. Pan Dyrektor potwierdził, że otrzymał telefoniczną informację z Urzędu Wojewódzkiego. Przypomniał, że koszt wykonania tego chodnika wynosi ,00 zł ( wersja bez ścieżki rowerowej), a gdyby miała być wykonana ścieżka rowerowa musiałaby mieć szerokość 2 m, a jej ewentualna realizacja podroży koszt realizacji inwestycji o kwotę od , ,00 zł. Nadmienił, że planowany jest remont chodnika i poszerzenia wzdłuż krawężnika. Pani Skarbnik Wiesława Trelka wyraziła wątpliwość, co do kosztów ścieżki rowerowej porównując koszt chodnika o szerokości 1,5 m w wysokości ,00, do kosztu ścieżki rowerowej o szerokości 2 m w wysokości ,00 zł. Pan Dyrektor odnosząc się do wypowiedzi pani Skarbnik zauważył, że koszt ,00 to całkowity koszt zadania, w którym chodnik kosztuje tylko ,00 zł, a pozostałe koszty to lokalne poszerzenia jezdni i inne wydatki, ale koszt ścieżki rowerowej jeszcze raz zweryfikuje. Pan Starosta zapytał ile metrów ma ten chodnik? Dyrektor odpowiedział, że ponad 500 mb. Pan Dyrektor zauważył, że będzie utrudniony wjazd na chodnik ze strony starej jezdni na przebudowany chodnik. Zaprojektowano 12 wjazdów na posesje, a jezdnia będzie niżej od chodnika o ok. 12 cm. Gdyby były środki to lepiej by było podnieść jezdnię i zlikwidować problem wjazdów niż budować ścieżkę rowerową. Pan Dyrektor poinformował, że przy budowie ścieżki rowerowej jest też problem własnościowy, ponieważ ścieżka wchodzi w teren prywatny i trzeba się liczyć z kosztem wykupu. 3

4 Zarząd poprosił pana Dyrektora o dokładniejsze dane na ten temat. Pan Starosta poprosił o informację na temat zrealizowanych zadań w 2013 r. w stosunku do planu i zamierzeniach PZD do końca 2013 r. Pan Dyrektor przeprosił, że nie zdążył przygotować żądanej informacji i zobowiązał się dostarczyć ją do jutra tj. do 26 lipca 2013 r. Pani Sekretarz przypomniała, że nie został rozpatrzony wniosek PZD o zwiększenie planu wydatków o środki na nadzór autorski nad realizacją projektu budowa mostu Cisek Bierawa. Pan Dyrektor stwierdził, że przy tak dużej inwestycji Projektant powinien sprawować nadzór autorski. Pan Starosta zapytał czy nadzór ten musi być prowadzony za dodatkowym wynagrodzeniem, skoro przepisy prawa budowlanego mówią, ze jest to obowiązek projektanta? Pan Dyrektor wyjaśnił, ze autor projektu sprawdza zgodność realizacji robót z dokumentacją projektową i uzgadnia możliwości wprowadzenia w razie potrzeby rozwiązań zamiennych i takie jest oczekiwanie także Wykonawcy. W trakcie dyskusji zastanawiano się m.in., komu bardziej potrzebny jest ten nadzór czy Inwestorowi czy Wykonawcy? Pan Starosta podkreślił, że Inwestorowi zależy na realizacji projektu, a nie na wprowadzaniu zmian. Jeżeli Wykonawca ma problem to sam powinien się z tym uporać. Pani Radna Dorota Tomala zauważyła, że temat nadzoru po raz trzeci wraca do rozpatrzenia na Zarząd i nadal nie jest rozstrzygnięty. Jeżeli wystąpią podczas realizacji inwestycji potrzeby konsultacji w ramach nadzoru autorskiego zgłaszane przez wykonawcę to wtedy Zarząd Powiatu powróci do tematu. Pan Starosta Artur Widłak zapytał o ściągalność opłat za parkowanie? Pan Arkadiusz Kryś poinformował, że 3 razy w tygodniu pracownik PZD dokonuje kontroli w godz. od Kontrola dokonywana jest poprzez sprawdzenie czy za szybą samochodu znajduje się bilet parkingowy. Pan Starosta stwierdził, że to za mało i dlatego są tak małe dochody z tego tytułu. Poprosił pana Dyrektora o kontakt z PUP w celu pozyskania stażysty, którego zadaniem byłoby ściąganie opłat. Pracownika należy wyposażyć w aparat fotograficzny. PZD musi wzmóc swoje działania w celu poprawy ściągalności opłat. Pani Skarbnik zwróciła uwagę na duże wpływy Miasta z tego tytułu. Pan Dyrektor odpowiedział, że Miasto ma 30 parkometrów, a Powiat tylko 6. Pan Jakub Gładysz zapytał, co z działką na ul. Grunwaldzkiej, o której była mowa na jednym z poprzednich posiedzeń? Pani Sekretarz odpowiedziała, że PZD wyraziło opinię i Wydział Geodezji rozpoczął procedurę sprzedaży. Następnie pan Jakub Gładysz zapytał czy nadal wpływają wnioski o odszkodowania, bo zauważył, że w jednej z przychodni ortopedycznych wyłożone są ulotki reklamujące usługi w zakresie pozyskania odszkodowania? Pan Dyrektor udzielił odpowiedzi twierdzącej. Pan Starosta polecił panu Kierownikowi Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej wystosować pismo do Dyrektora SP ZOZ, żeby nie wyrażał zgody na wystawianie reklam na terenie placówek bez zgody właściciela oraz żeby kierownicy jednostek wyznaczyli pracownika do zbierania zbędnych ulotek. 4

5 Pani Sekretarz zapytała, czy PZD udzieliło odpowiedzi do Urzędu Miasta Kędzierzyn Koźle w sprawie ul. Żabienieckiej? Pan Dyrektor odpowiedział, że są w trakcie wyjaśniania, o którą chodzi ulicę, bo najprawdopodobniej nastąpiła pomyłka w nazwie i zamiast ul. Żabienieckiej chodzi o ul. Jagiellońską. W sprawie Jagiellońskiej udzielono odpowiedzi. Na zakończenie spraw związanych z bieżącą działalnością PZD pani Sekretarz przypomniała panu Dyrektorowi, że oczekuje na kopie udzielonych odpowiedzi wnioskodawcom w sprawie remontów dróg. Ad.8. W sprawach bieżących pani Sekretarz przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki wynagrodzenia eksperta uczestniczącego w pracach komisji egzaminacyjnej, powołanej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Zarząd postanowił, ze ekspert uczestniczący w postępowaniu egzaminacyjnym otrzyma 100 zł brutto za rozpatrzenie jednego wniosku. Pan Starosta poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. W glosowaniu wzięło udział 3 członków Zarządu Powiatu. Wszyscy byli za. Uchwalę Nr 129/526/2013 podjęto jednogłośnie. Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa wystąpił z wnioskiem o udzielenie Pełnomocnictwa pani Zofii Wyrozumskiej do reprezentowania Powiatu w sprawie złożenia wniosku o zezwolenie na wycinkę kilku drzew rosnących na terenie II LO. Zarząd wyraził zgodę i Pełnomocnictwo zostało podpisane przez dwóch członków Zarządu. II LO w Kędzierzynie Koźlu realizując polecenie Zarządu Powiatu z dnia r. przedłożyło dwie inne oferty na wykonanie odgromów na budynku szkoły. Zarząd zapoznał się z ofertami i żadnej nie zaakceptował, a sprawę przekazał do Wydziału Gospodarczego celem wystąpienia z zapytaniem ofertowym do Wykonawców. ZS Nr 3 ponownie zwrócił się o zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.000,00 zl na wycięcie i pielęgnację drzew załączając pozwolenie Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz opinię rzeczoznawcy i informując, że nie ma wolnych środków we własnym planie finansowym. Zarząd wyraził zgodę na uruchomienie z rezerwy oświatowej kwoty 4.000,00 zł i pismo skierował do Wydziału Oświaty i Wydziału Finansowego. ZS Nr 1 wystąpił z prośbą o wyrażenie zgody na powtórne zawarcie umowy najmu 2 pomieszczeń na parterze głównego budynku o łącznej powierzchni 25 m 2. Zarząd wyraził zgodę i pismo skierował do Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości celem rozpoczęcia procedury. SP ZOZ przedstawiło informację dot. cesji wierzytelności firmy SIEMENS na rzecz TRADE, w której informuje, że zobowiązania SP ZOZ wobec SIEMENS wynoszą ,00 zł i firma nie będzie czekała na środki finansowe z opracowanego planu naprawczego, lecz odda roszczenia do sądu o nakaz zapłaty. SP ZOZ wyjaśnia także, że 5

6 koszty finansowe obsługi tego zadłużenia przez TRADE są mniejsze niż sądowy nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym. Zarząd zauważył, że SP ZOZ wspomina o innej kwocie zadłużenia niż w piśmie z dnia r. Ponadto zwrócono uwagę, że nie przedstawiono porównania kosztów obsługi zadłużenia przez TRADE w stosunku do nakazu sądowego. Polecono by SP ZOZ wyjaśnił te różnice. SP ZOZ zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części działki na okres 3 lat spółce HELIMED oraz umowy najmu lokalu użytkowego na kolejne 3 lata dla Poradni POZ przy ul. Roosevelta 2. Zarząd wyraził zgodę i pismo skierowano do Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości celem przeprowadzenia procedury oraz do wiadomości Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej. Zastępca Prezydenta Miasta Kędzierzyn Koźle zwrócił się z zapytaniem, jakie kroki poczynił Powiat Kędzierzyńsko Kozielski i SP ZOZ w zakresie utworzenia oddziału paliatywno hospicyjnego i poradni hospicyjnej. Zarząd przekazał pismo do Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej celem udzielenia odpowiedzi w uzgodnieniu z SP ZOZ. Prezydent Miasta zawiadomił o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej. Pani Radna Dorota Tomala poprosiła o przybliżenie tematu. Pani Sekretarz wyjaśniła, ze chodzi o działkę na ul. Bema, na której usytuowana jest Automyjnia, a pani Skarbnik dodała, że próbowano uregulować sprawy własności, ponieważ chodnik powiatowy przebiega przez teren prywatny Automyjni, a Automyjnia zajmuje cześć działki powiatowej. Dokonano podziału geodezyjnego i Miasto uznało, że w wyniku podziału wzrosła wartość nieruchomości i wszczęło postępowanie. Związki Zawodowe Pracowników Domów Pomocy Społecznej oraz ochrony Zdrowia Przypomniały pismem z dnia r. o wspólnych ustaleniach na temat podwyżek płac dla pracowników DPS. Zarząd postanowił powrócić do tematu po zapoznaniu się z wynikami I półrocza 2013 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przesłało projekt porozumienia w związku z pozytywną oceną wniosku złożonego przez PCPR w ramach konkursu Programu Osłonowego Wspieranie Jednostek samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Zarząd skierował pismo do PCPR celem realizacji. Pani Sekretarz przedstawiła wnioski Komisji Budżetu, Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa oraz Komisji Edukacji i Promocji. Zarząd przekazał wnioski do merytorycznych Wydziałów celem udzielenia odpowiedzi. Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej przedstawił dodatkowe informacje związane z planowanym szkoleniem uczniów szkół ponadgimnazjalnych z zakresu pomocy przedmedycznej. Zarząd uznał informację za niewystarczającą i pismo ponownie skierowano do Wydziału zdrowia i Opieki Społecznej. 6

7 Wydział Geodezji Kartografii, Katastru i Nieruchomości przedstawił Aneks Nr 1 do umowy z dnia 8 marca 2013 r. zawartej z panem Erwinem Peschka Geodezja na dokonanie procedury podziału nieruchomości położonej w Kędzierzynie Koźlu w celu wydzielenia części zabudowanej budynkiem głównym szpitala, budynkiem apteki Kormoran i budynkiem przychodni ogólnodostępnej. Pani Sekretarz wyjaśniła, że opóźnienia wynikają z konieczności uzyskania zgody Konserwatora Zabytków. Zarząd wyraził zgodę i Aneks Nr 1 podpisano ustalając termin zakończenia prac na 27 września 2013 r. Pani Sekretarz poinformowała, że na wniosek Przewodniczącego Rady Powiatu przygotowano projekt uchwały zmieniającej Regulamin w sprawie przyznawania wyróżnienia honorowego Małe koziołki w związku z tym, że Komisje Promocji i Rolnictwa i Komisja Edukacji połączyły się w jedną Komisję Edukacji i Promocji i poprosiła o wytypowanie przedstawiciela Zarządu do pracy w Kapitule. Zarząd wytypował panią Dorotę Tomala. Pani Skarbnik poinformowała, że Wójt Gminy Reńska Wieś p. Marian Wojciechowski wyraził wolę współpracy z Powiatem przy organizacji tegorocznych dożynek powiatowych. Zarząd zaakceptował pomysł organizacji dożynek w Gminie Reńska Wieś. Ad.3 Pani Skarbnik Wiesława Trelka przedstawiła uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego. W uchwale pierwszej wprowadzono zmianę polegającą na zwiększeniu dochodów budżetu Powiatu o kwotę ,00 w związku z otrzymaną darowizną z Urzędu Miasta i Polskiej Telefonii Komórkowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz na zwiększeniu wydatków w KPP Straży Pożarnej z przeznaczeniem na wydatki bieżące. Zarząd przystąpił do głosowania. Glosowało 3 członków zarządu. Wszyscy byli za. Uchwalę Nr 129/527/2013 podjęto jednogłośnie. Zarząd Powiatu podejmując uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego Nr 129/528/2013 dokonał zmiany polegającej na uruchomieniu rezerwy ogólnej ( środki ze zwiększenia subwencji oświatowej)w kwocie 9.000,00 dla Zespołu Szkól Technicznych i Ogólnokształcących na usuniecie awarii instalacji wodnej. Uchwalę podjęto jednogłośnie. Pani Skarbnik przedstawiła także projekty uchwał Rady Powiatu: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 r. oraz uchwale w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2012 r. Poinformowała także, że na sesji Rady Powiatu zaproponuje zmiany w tegorocznym budżecie polegające na zabezpieczeniu środków na modernizację drogi w Grabówce m.in. w związku z otrzymanym wsparciem od firmy Rinnem i podpisaniem umowy na modernizacje odcinka drogi powiatowej w Grabówce do końca lipca, udzielenie dotacji inwestycyjnej dla SP ZOZ zamiast poręczenia finansowego w WPF w latach Zarząd zaakceptował przedstawione zmiany w budżecie Powiatu. 7

8 Ad 9 Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad pan Starosta zakończył 129 posiedzenie Zarządu Powiatu. Protokołowała Irena Romejko STAROSTA mgr Artur Widłak 8

Protokół Nr 179/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego w dniu 25 czerwca 2014 r.

Protokół Nr 179/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego w dniu 25 czerwca 2014 r. Protokół Nr 179/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego w dniu 25 czerwca 2014 r. Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia Zarządu Powiatu. 2. Przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia XVII sesji Rady Gminy Rozprza odbytej w dniu 30 sierpnia 2012 roku.

Protokół z posiedzenia XVII sesji Rady Gminy Rozprza odbytej w dniu 30 sierpnia 2012 roku. Protokół z posiedzenia XVII sesji Rady Gminy Rozprza odbytej w dniu 30 sierpnia 2012 roku. Sesję rozpoczęto o godzinie 10-tej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rozprzy. Punkt 1 Otwarcie obrad i stwierdzenie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04

PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04 PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04 z XXIV Sesji Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski odbytej w dniu 29 czerwca 2004 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski w godz.10 13 10 Ogólna liczba radnych 15,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 15/08 POSIEDZENIA KOMISJI GOSPODARKI w dniu 04.03.2008 r.

PROTOKÓŁ nr 15/08 POSIEDZENIA KOMISJI GOSPODARKI w dniu 04.03.2008 r. PROTOKÓŁ nr 15/08 POSIEDZENIA KOMISJI GOSPODARKI w dniu 04.03.2008 r. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.15 i trwało do godz. 18.00. W posiedzeniu udział wzięło 4 członków komisji (lista obecności -

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012. z obrad sesji Rady Miasta Mława. odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury

PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012. z obrad sesji Rady Miasta Mława. odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012 z obrad sesji Rady Miasta Mława odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury Obrady dwudziestej trzeciej zwyczajnej sesji Rady Miasta otworzył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 76/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Nidzicy w dniu 8 listopada 2012r.

Protokół Nr 76/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Nidzicy w dniu 8 listopada 2012r. Protokół Nr 76/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Nidzicy w dniu 8 listopada 2012r. W posiedzeniu uczestniczyli: Starosta Nidzicki- p. Grzegorz Napiwodzki, Wicestarosta- p. Lech Brzozowski, członkowie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 8/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Nidzicy w dniu 16 kwietnia 2015 r.

Protokół Nr 8/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Nidzicy w dniu 16 kwietnia 2015 r. Protokół Nr 8/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Nidzicy w dniu 16 kwietnia 2015 r. W posiedzeniu uczestniczyli: Starosta Nidzicki - Grzegorz Napiwodzki, Wicestarosta Lech Brzozowski, członkowie Zarządu:

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu z XLIV sesji w dniu 25 lutego 2014 r.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu z XLIV sesji w dniu 25 lutego 2014 r. Protokół nr XLV / 2014 z XLV sesji IV kadencji Rady Powiatu Grodziskiego, odbytej w dniu 25 marca 2014 r. w Chacie Biesiadnej w Kamieńcu przy ul. Stawowej ad 1 Przewodniczący Rady Powiatu Grodziskiego

Bardziej szczegółowo

R A D A G M I N Y S Z C Z U T O W O. P R O T O K O Ł Nr V I/ 2011 Sesji Rady Gminy S z c z u t o w o odbytej w dniu 28 marca 2011 roku.

R A D A G M I N Y S Z C Z U T O W O. P R O T O K O Ł Nr V I/ 2011 Sesji Rady Gminy S z c z u t o w o odbytej w dniu 28 marca 2011 roku. Or. 0002. 3. 2011 R A D A G M I N Y S Z C Z U T O W O P R O T O K O Ł Nr V I/ 2011 Sesji Rady Gminy S z c z u t o w o odbytej w dniu 28 marca 2011 roku. Protokół zawiera: 1. Uchwała Nr VI/23/2011w sprawie

Bardziej szczegółowo

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. P r o t o k ó ł Nr XII/2011 sesji Rady Gminy Podegrodzie, która odbyła się w dniu 22 września 2011 r. w sali obrad Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu. Obrady trwały od godz. 9.00 12.00. Posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr ORN.0002.6.2014 Sesji Rady Miejskiej w Olecku odbytej w dniu 27 czerwca 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku

Protokół Nr ORN.0002.6.2014 Sesji Rady Miejskiej w Olecku odbytej w dniu 27 czerwca 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku Protokół Nr ORN.0002.6.2014 Sesji Rady Miejskiej w Olecku odbytej w dniu 27 czerwca 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku Sesję rozpoczęto o godzinie 11.00 zakończono o godzinie 14.05

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 6/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu odbytego w dniu 19.06.2015 roku

Protokół Nr 6/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu odbytego w dniu 19.06.2015 roku Protokół Nr 6/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu odbytego w dniu 19.06.2015 roku Posiedzenie Komisji w dniu 19.06.2015 roku otworzyła Przewodnicząca Komisji Radna Barbara Wołowska. Powitała wszystkich

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ 30/2013. z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Transportu z dnia 18 kwietnia 2013 r.

PROTOKÓŁ 30/2013. z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Transportu z dnia 18 kwietnia 2013 r. PROTOKÓŁ 30/2013 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Transportu z dnia 18 kwietnia 2013 r. 1. Na posiedzeniu Komisji obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy. 2. Porządek posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich.

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. 1 Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. Do pkt 1. Otwarcie. Przewodniczący Rady Gminy Mikołajki

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 13/08 z posiedzenia Komisji Gospodarki w dniu 24 stycznia 2008 r.

PROTOKÓŁ nr 13/08 z posiedzenia Komisji Gospodarki w dniu 24 stycznia 2008 r. PROTOKÓŁ nr 13/08 z posiedzenia Komisji Gospodarki w dniu 24 stycznia 2008 r. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.15 i trwało do godz. 18.00. W posiedzeniu wzięło udział 5 członków komisji (lista obecności

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 34/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 11 października 2011 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 34/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 11 października 2011 r. P R O T O K Ó Ł Nr 34/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 11 października 2011 r. Ad. 1 34 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego o godz. 13 15 otworzył i prowadził

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM PROTOKÓŁ XVI/2012 Z obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim kadencji 2010 2014, odbytej 16 lutego 2012 roku w godzinach 16 30 20 30 w sali konferencyjnej UMiG w Solcu Kujawskim. Otwarcia sesji

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy sesji z ramienia Starostwa Powiatowego w Raciborzu:

Uczestnicy sesji z ramienia Starostwa Powiatowego w Raciborzu: BR. 0002.3.2.2013 PROTOKÓŁ NR XXVII/ 2013 z XXVII sesji Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 lutego 2013 r. godz. 15ºº Starostwo Powiatowe w Raciborzu Plac Okrzei 4, sala narad (parter) Numery podjętych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VI/2015 obrad VI sesji V kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 25 marca 2015 r.

PROTOKÓŁ Nr VI/2015 obrad VI sesji V kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 25 marca 2015 r. PROTOKÓŁ Nr VI/2015 obrad VI sesji V kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 25 marca 2015 r. VI Sesja V kadencji Rady Powiatu w Kraśniku rozpoczęła się o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z XVII SESJI RADY GMINY KOBIÓR z dnia 13 września 2012r.

PROTOKÓŁ z XVII SESJI RADY GMINY KOBIÓR z dnia 13 września 2012r. PROTOKÓŁ z XVII SESJI RADY GMINY KOBIÓR z dnia 13 września 2012r. Obrady prowadził Przewodniczący Rady Jerzy Mazur. Otworzył on sesję i stwierdził prawomocność obrad obecnych 14 radnych. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i

Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku. Otwarcie obrad XVIII sesji. Obrady

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 14. Zakończono o godz. 13.20

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 14. Zakończono o godz. 13.20 Protokół Nr XXX z XXX Sesji Rady Gminy Sochocin z dnia 25 czerwca 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy Sochocin pod przewodnictwem Pana Dariusza Świercza - Przewodniczącego Rady Gminy Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 24/XXIV/2013 z obrad XXIV Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 24 maja 2013 r.

PROTOKÓŁ Nr 24/XXIV/2013 z obrad XXIV Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 24 maja 2013 r. Rada Powiatu Nowosądeckiego PROTOKÓŁ Nr 24/XXIV/2013 z obrad XXIV Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 24 maja 2013 r. Ad. 1. Sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego rozpoczęła się o godzinie 12:00 w budynku

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IX z IX Sesji Rady Gminy Kluki z dnia 29 czerwca 2007r.

Protokół Nr IX z IX Sesji Rady Gminy Kluki z dnia 29 czerwca 2007r. Protokół Nr IX z IX Sesji Punkt 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum Otwarcia obrad IX Sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy, Grzegorz Augustyniak, który przewodniczył obradom. Powitał serdecznie wszystkich

Bardziej szczegółowo

Proponowany porządek obrad:

Proponowany porządek obrad: Protokół nr XXX/04 z XXX sesji Rady Miejskiej w Mosinie, która odbyła się w dniu 9 września 2004 r. w sali Mosińskiego Ośrodka Kultury, ul. Dworcowa 4. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 8/2012 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 6 września 2012 r.

PROTOKÓŁ NR 8/2012 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 6 września 2012 r. PROTOKÓŁ NR 8/2012 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 6 września 2012 r. Miejsce obrad: sala konferencyjna Urzędu Gminy Łomża, ul. M.C. Skłodowskiej 1a. Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLI.2014 z Sesji Rady Gminy Stegna odbytej w dniu 31 marca 2014 r. czas rozpoczęcia sesji: 15:15 czas zakończenia: 17:40

Protokół Nr XLI.2014 z Sesji Rady Gminy Stegna odbytej w dniu 31 marca 2014 r. czas rozpoczęcia sesji: 15:15 czas zakończenia: 17:40 Protokół Nr XLI.2014 z Sesji Rady Gminy Stegna odbytej w dniu 31 marca 2014 r. czas rozpoczęcia sesji: 15:15 czas zakończenia: 17:40 (Nagranie I 00:00:00 01:16:47) (00:00:00 00:00:25) Ad. Pkt. Nr 1. XLI

Bardziej szczegółowo

1. Dziennikarz Gazety Wyborczej Pan Przemysław JEDLECKI 2. Account Manager w Imago Public Relations Pan Daniel MUC

1. Dziennikarz Gazety Wyborczej Pan Przemysław JEDLECKI 2. Account Manager w Imago Public Relations Pan Daniel MUC BRM.0012.3.8.2011.KJ Protokół Nr 8/11 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta Data posiedzenia: 21.07.2011 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 15. Zakończono o godz. 14.00

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 15. Zakończono o godz. 14.00 . Protokół Nr XXVIII z XXVIII Sesji Rady Gminy Sochocin z dnia 31 marca 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy Sochocin pod przewodnictwem Pana Dariusza Świercza - Przewodniczącego Rady Gminy Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo