REALIZACJA BUDŻETU KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W OPOLU W 2011 ROKU I PLANOWANE ZADANIA NA 2012 ROK.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REALIZACJA BUDŻETU KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W OPOLU W 2011 ROKU I PLANOWANE ZADANIA NA 2012 ROK."

Transkrypt

1 Data publikacji : Realizacja budżetu i sytuacja kadrowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu w 2012 r. REALIZACJA BUDŻETU KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W OPOLU W 2011 ROKU I PLANOWANE ZADANIA NA 2012 ROK. W porównaniu do roku ubiegłego, budżet garnizonu opolskiego w podziale na poszczególne grupy wydatków przedstawia się następująco (w złotych): Grupa wydatków Plan finansowy w 2011 roku Plan finansowy w 2012 roku % planu 2010/2011 Projekt planu finansowego na 2013 r. Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 105, ,00 Wydatki płacowe , ,00 102, ,00 Wydatki rzeczowe , ,00 96, ,00 Wydatki majątkowe , ,00 0, ,00 Razem , ,00 99, ,00 1. Inwestycje Przyznane środki w 2012 r. w wysokości zł pozwoliły na kontynuację trzech zadań inwestycyjnych a to : - KP Dobrodzień budowa nowej siedziby w latach osiągnięto efekt rzeczowy i przekazano komisariat do użytkowania. - KP w Głogówku budowa nowej siedziby w latach zgodnie z umową przekazanie komisariatu do użytkowania winno nastąpić w terminie do r KWP w Opolu budowa strzelnicy w podziemiach siedziby zgodnie z umową przekazania do użytkowania nastąpi w terminie do r. W roku bieżącym KGP zagwarantowała środki na zakończenie powyższych zamierzeń inwestycyjnych w wysokości zł. 2. Remonty W ramach przyznanych środków wysokości zł realizowano osiem zamierzeń w dużych i mniejszych jednostkach do wysokości przyznanych limitów w zakresie : - remont kompleksowy budynku, remont ogrodzenia frontowego, remont pokryć dachowych, termomodernizacja budynku, zakup wyposażenia dyżurki oraz dla pomieszczeń socjalnych dyżurnego w budynkach jn.. - KP K-Koźle - KPP Brzeg - KP Korfantów -KMP Opole/KWP Opole - KPP Kluczbork.

2 Ponadto w ubiegłym roku KWP otrzymała środki pozabudżetowe w wysokości zł od Starostwa Powiatowego w K-Kożlu z przeznaczeniem na remont i malowanie ciągów komunikacyjnych w KPP K-Koźlu. Należy również zaznaczyć, że przydzielone środki w latach na działalność inwestycyjno-remontową ze względu na ograniczenia finansowe są nie wystarczające w stosunku do zgłaszanych potrzeb przez naszą jednostkę. 3. Doposażono w sprzęt specjalistyczny jednostki policji i policjantów na poziomie 40%zgłaszanych potrzeb. Jednak poziom doposażenia uzależniony jest od dostaw centralnych bądż środków własnych, które zazwyczaj są niewystarczające. 4. W 2012 r. z ZFŚŚ wydatkowano ogółem kwotę ,52 zł dla 658 osób z przeznaczeniem na :zapomogi, wczasy pod gruszą, wypoczynek dla dzieci, wycieczki, paczki dla dzieci oraz pożyczki. Z funduszu zapomogowego udzielono zapomogi dla 16 policjantów na kwotę zł natomiast z funduszu dla emerytów i rencistów policyjnych i innych osób uprawnionych wydatkowano łączną kwotę zł dla 494 osób na pomoc finansową. Na dopłatę do wypoczynku dla policjantów wydatkowano kwotę zł ( 415 osób). Z Funduszu Prewencyjnego PZU Życie S.A. przyznano pomoc finansową dla 107 osób na łączną kwotę zł. Należy zaznaczyć, że ww. funduszem od listopada 2012 r. dysponuje NSZZP w Opolu. Wydział uczestniczy w organizacji uroczystości z szerokim udziałem policjantów i pracowników, np. Święta Policji, imprez sportowych i kulturalnych itp. Zabezpiecza również pod kątem logistycznym. Dokonano również zmiany do Regulaminu ZFŚS z 2012r, który obowiązuje od r. a które to umożliwiają ich dofinansowanie. Podsumowanie prac KWP w Opolu w zakresie transportu w 2012 r. W minionym roku Komenda Wojewódzka Policji w Opolu pozyskała 15 pojazdów: 13 szt. furgon Wypadowy marki Mercedes Sprinter 316 CDI (zakup przez KGP), 1 szt. furgon sanitarny marki VW Ceafter (zakup przez KGP), 1 szt. samochód osobowy OP marki Skoda Octavia zakupiony w ramach sposoringo za połączone środki finansowe 50/50% przez KWP i samorząd gminy w Dobrzeniu Wielkim łączny koszt pojazdu zł. Równolegle wyłączane były z eksploatacji pojazdy spełniające kryterium wieku i przebiegu: 3 pojazdy powypadkowe przekazano do kasacji, 17 przewidzianych jest do zbycia. W kategorii pojazdów podstawowych oznakowane osobowe grupy A osiągnięto założony próg 87% należności. Najstarsze pojazdy w tej kategorii są zroku Działania powyższe poprawiły środowisko pracy funkcjonariuszy Policji oraz wpłynęły na większą mobilność. Darowizny na Fundusz Wsparcia Policji oraz w postaci rzeczowej - na zakup paliwa do pojazdów na kwotę 19000,00 zł pozwoliły na zwiększenie planu kilometrów o 31,95 tys. km. Wdrożony w 2009 roku i kontynuowany program racjonalizacji kosztów transportu pozwolił na osiągnięcie, założonego przez KGP, kosztu przejechania jednego kilometra na poziomie 0,88 zł na koniec 2012r. Podsumowanie prac KWP w Opolu w zakresie łączności i informatyki w 2012 r. zrealizowano w założonym przez KGP zakresie system e-posterunek dla służb kryminalnych, zrealizowano w całości rozbudowę systemu OST112, zakończono projekt modernizacji sieci radiowych i uruchomiono sieć retransmisyjną we wszystkich jednostkach,

3 uruchomiono cyfrowy system łączności DMR dla WTO, uruchomiono system poczty elektronicznej Lotus, F-K oraz CEP-S wymieniono przestarzałe urządzenia łączności i informatyki oraz doposażono jednostki w sprzęt w zakresie na jaki pozwalały posiadane środki finansowe. Sytuacja kadrowa Policja składa się z 3 rodzajów służby: prewencyjnej, kryminalnej, wspomagającej. Szczegółowe rozmieszczenie etatów policyjnych w poszczególnych służbach obrazuje poniższa tabela: służba Kryminalna Prewencyjna Wspomagająca Ogółem jednostka KWP* KP/M/P Ogółem ,7% ,7% ,9% * z Samodzielnym Pododdziałem Prewencji Policji ,9% 80 3,2% 80 3, Policjantów wspomaga 601 pracowników cywilnych, w tym 288 na stanowiskach w korpusie służby cywilnej. Przewidywana w 2013r. ilość przyjęć 175 osób. IX. PODSUMOWANIE Uwzględniając całokształt dokonań policjantów i pracowników z jednostek organizacyjnych Policji w województwie opolskim można stwierdzić, że osiągnięte wyniki są dobre. Stan bezpieczeństwa i porządku w regionie jest na satysfakcjonującym poziomie. Co istotne dobre wyniki osiągnięto przy dwóch istotnych przeszkodach: niedofinansowaniu Policji i związaną z tym koniecznością wdrożenia programów racjonalizujących wydatki oraz rosnącej liczbie wakatów. Osiągnięcie dobrych efektów w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego nie byłoby możliwe bez współpracy szeregu podmiotów, to jest terenowej administracji rządowej, samorządu województwa i lokalnych władz samorządowych oraz wymienionych już służb, straży, inspekcji, Fundacji Pro-Lege oraz innych instytucji. Współpraca z podmiotami zewnętrznymi układała się w sposób zadawalający. Zdecydowana większość samorządów lokalnych przekonała się, że warto inwestować w bezpieczeństwo. W szczególności wyraża się to przez finansowanie dodatkowych etatów policyjnych, zakup samochodów, paliwa, wyposażenia biurowego, sprzętu informatycznego, remontów obiektów policyjnych oraz poprzez czynienie innych nakładów na poprawę bezpieczeństwa, takich jak choćby monitoring wizyjny. W 2012 r. podpisano z samorządami 38 porozumień na wypłatę kompensaty pieniężnej dla funkcjonariuszy za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 Ustawy o Policji na kwotę ,00 zł (w porozumień na kwotę ,00 zł.). Na konto Funduszu Wsparcia Policji wpłynęło ,00 zł., niewykorzystane środki będą rozliczone w 2013 roku. W tym czasie na dodatkowe służby wydatkowano kwotę ,00 zł., co pozwoliło na poważne wzmocnienie służb patrolowo-obchodowych i było wyjściem naprzeciw oczekiwaniom lokalnych społeczności.

4 Od reformy administracyjnej państwa w 1999 r. struktury policyjne szczebla powiatowego w naszym województwie funkcjonują w niezmienionym kształcie. Taka stabilność pozytywnie wpływa na uzyskiwanie dobrych efektów. Policjanci z województwa opolskiego zawsze wyróżniali się skutecznością. Sukcesywnym zmianom ulegają rozwiązania organizacyjne w poszczególnych jednostkach Policji z uwagi na rozwój ilościowy i jakościowy przestępczości oraz przypisywanie nowych zadań. W tym przypadku każdy komendant dysponuje uprawnieniami do takiego ukształtowania struktury, aby odpowiadała aktualnym potrzebom i sprzyjała najbardziej efektywnemu wykorzystaniu posiadanych sił i środków. W dalszym ciągu problemem jest niedostosowanie zasięgu terytorialnego sądów i prokuratur do podziału administracyjnego, który dotyczy 5 powiatów na Opolszczyźnie. Nieduży Komisariat Policji w Dobrzeniu Wielkim musi współpracować aż z 3 prokuraturami rejonowymi. Większość niezbędnych zmian usprawniających pracę Policji leży w gestii organów władzy ustawodawczej i wykonawczej czyli: dostosowanie podziału administracyjnego sądów i prokuratur do zasadniczego podziału administracyjnego państwa, utrzymanie nakładów na wydatki rzeczowe w Policji po zakończeniu działania ustawy o modernizacji Policji pozwolą na dalszy rozwój informatyzacji, doposażenia w sprzęt oraz realizację zadań inwestycyjno-remontowych, w tym budowę nowych siedzib komisariatów Policji w Głogówku i Dobrodzieniu, uproszczenie postępowania karnego i w sprawach o wykroczenia. X. PROGNOZA ZAGROŻEŃ Prognoza zagrożeń stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego zakłada: - utrzymanie lub nieznaczny wzrost dynamiki przestępczości pospolitej, w tym kradzieży z włamaniem, - dominacja kradzieży, skierowanych na przedmioty, na które w danym momencie będzie popyt np. telefony komórkowe, laptopy, rowery itp. Popełniania tego typu przestępstw nie wymaga specjalnych kwalifikacji, wymienione przedmioty mają często znaczną wartość, a dodatkowo często złodzieja czyni przysłowiowa okazja, - zwiększenie liczby przypadków kradzieży oraz fałszerstw kart płatniczych i kredytowych to jest tzw. plastikowych pieniędzy oraz oszustw i wyłudzeń popełnianych przy ich użyciu, - utrzymanie zagrożenia kradzieżami samochodów w większości dokonywanych przez zorganizowane grupy przestępcze spoza województwa, - utrzymanie zagrożenia związanego z kradzieżami metali kolorowych z infrastruktury kolejowej i telekomunikacyjnej, - zwiększenie liczby wyłudzeń i oszustw związanych z usługami kredytowymi, obsługą wszelkiego rodzaju funduszy, dotacji itp., - wzrost zagrożenia przestępstwami popełnianymi na szkodę sektora ubezpieczeniowego oraz Skarbu Państwa, zwłaszcza wyłudzeń zwrotu podatków, - utrzymanie zagrożenia przestępczością korupcyjną we wszystkich sferach życia publicznego oraz na styku interesów prywatnych i państwowych, - wzrost zagrożenia przestępstwami dokonywanymi przy użyciu technologii informatycznych oraz za pośrednictwem sieci elektronicznych i Internetu, w tym pornografią dziecięcą, - wzrost liczby ujawnianych przestępstw narkotykowych i ogólny rozwój tego typu przestępczości, - utrzymanie zagrożenia w produkcji i obrocie paliwami i biopaliwami, - wzrost zagrożenia przestępczością przeciwko środowisku (otwarcie granic i wwóz odpadów),

5 - wzrost liczby zdarzeń drogowych spowodowany zwiększającą się liczbą uczestników ruchu drogowego i pojazdów, - utrzymanie niekorzystnej sytuacji w zakresie nieletnich popełniających czyny karalne, zagrożenia młodzieży patologią, przemocy w rodzinie. Ponadto mogą nastąpić mało znaczące przesunięcia w strukturze czy geografii przestępczości. Poprawy efektywności wymagać będzie ujawnianie i ściganie przestępstw gospodarczych, korupcyjnych, narkotykowych, związanych z handlem ludźmi, neutralizacją zachowańpseudokibiców. Zmian jakościowych wymaga skuteczność poszukiwania osób ukrywających się przed organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Osiągnięcie tych celów możliwe będzie poprzez zaktywizowanie rozpoznania operacyjnego. Oczekiwany jest też wzrost wskaźnika skuteczności rewindykacji mienia. Trafność prognozy uzależniona będzie od wielu czynników, przede wszystkim społecznych i ekonomicznych oraz obowiązującego stanu prawnego. Utrzymanie w 2012 r. i latach następnych właściwego stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w województwie uzależnione będzie od dużej aktywności służb policyjnych i wspierania jej w różnych aspektach przez podmioty pozapolicyjne. Data publikacji : Rejestr zmian Autor : Jarosław Dryszcz Opublikowane przez : Jarosław Dryszcz Wydział Komunikacji Społecznej Statystyka strony: 755 wizyt Wstecz Drukuj Generuj PDF Powiadom znajomego

SZCZECINEK, STYCZEŃ 2011

SZCZECINEK, STYCZEŃ 2011 SPRAWOZDANIE KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W SZCZECINKU Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W SZCZECINKU ORAZ INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU SZCZECINECKIEGO

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1077 Warszawa, 26 października 2006 r.

Druk nr 1077 Warszawa, 26 października 2006 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-131-06 Druk nr 1077 Warszawa, 26 października 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projekt ustawy o ustanowieniu Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej w latach 2007-2009 ma na celu umożliwienie wykonywania

Bardziej szczegółowo

Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2011, miały znaczący wpływ na taki stan rzeczy. Podkreślenia wymaga, że w ostatnich

Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2011, miały znaczący wpływ na taki stan rzeczy. Podkreślenia wymaga, że w ostatnich Uzasadnienie Projekt uchwały Rady Ministrów o ustanowieniu programu wieloletniego pn. Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2012-2016

Bardziej szczegółowo

RADA POWIATU PABIANICKIEGO

RADA POWIATU PABIANICKIEGO KOMENDA POWIATOWA POLICJI W PABIANICACH 95-200 Pabianice ul. Żeromskiego 18 tel.22-53-300 fax. 84-24-364 Dp Pabianice, dnia 21/09/2011r. RADA POWIATU PABIANICKIEGO S P R A W O Z D A N I E KOMENDANTA POWIATOWEGO

Bardziej szczegółowo

RAZEM BEZPIECZNIEJ POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ POPRAWY PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI NA LATA 2007-2010

RAZEM BEZPIECZNIEJ POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ POPRAWY PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI NA LATA 2007-2010 RAZEM BEZPIECZNIEJ POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ POPRAWY PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI NA LATA 2007-2010 Jawor, kwiecień 2007 r. Wstęp: Wśród licznych zadań, jakie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezp iieczn iiej SPIS TREŚCI 1. Ogólne założenia programu Razem bezpieczniej.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku. Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku. Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezp iieczn iiej SPIS TREŚCI 1. Ogólne założenia programu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W MIŃSKU MAZOWIECKIM Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie mińskim w 2013 roku

SPRAWOZDANIE KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W MIŃSKU MAZOWIECKIM Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie mińskim w 2013 roku Komendant Powiatowy Policji w Mińsku Mazowieckim Mińsk Mazowiecki dn.18.3.214r. mł. insp. Robert Żebrowski Z A T W I E R D Z A M Egz. 1 SPRAWOZDANIE KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W MIŃSKU MAZOWIECKIM

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 17 marca 2014 r. Poz. 784 SPRAWOZDANIE NR 1 STAROSTY KLUCZBORSKIEGO. z dnia 31 stycznia 2014 r.

Opole, dnia 17 marca 2014 r. Poz. 784 SPRAWOZDANIE NR 1 STAROSTY KLUCZBORSKIEGO. z dnia 31 stycznia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 17 marca 2014 r. Poz. 784 SPRAWOZDANIE NR 1 STAROSTY KLUCZBORSKIEGO z dnia 31 stycznia 2014 r. Sprawozdanie Starosty Kluczborskiego z działalności Komisji

Bardziej szczegółowo

I. Organizacja Biura Kontroli KGP oraz zmiany wprowadzone w 2009 roku

I. Organizacja Biura Kontroli KGP oraz zmiany wprowadzone w 2009 roku Załącznik do pisma Ia - 724/10/AB Informacja dotyczącą działalności kontrolnej w Policji w 2009 roku I. Organizacja Biura Kontroli KGP oraz zmiany wprowadzone w 2009 roku W 2009 r. Biuro Kontroli KGP realizowało

Bardziej szczegółowo

Planowanie i realizacja wybranych projektów teleinformatycznych, mających na celu usprawnienie funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji

Planowanie i realizacja wybranych projektów teleinformatycznych, mających na celu usprawnienie funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji KPB-4101-05-00/2012 Nr ewid. 33/2013/P/12/096/KPB Informacja o wynikach kontroli Planowanie i realizacja wybranych projektów teleinformatycznych, mających na celu usprawnienie funkcjonowania jednostek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU KOŚCIERSKIEGO RAPORT O SAMORZĄDZIE POWIATU KOŚCIERSKIEGO NA OTWARCIE IV KADENCJI RADY POWIATU KOŚCIERSKIEGO

ZARZĄD POWIATU KOŚCIERSKIEGO RAPORT O SAMORZĄDZIE POWIATU KOŚCIERSKIEGO NA OTWARCIE IV KADENCJI RADY POWIATU KOŚCIERSKIEGO ZARZĄD POWIATU KOŚCIERSKIEGO RAPORT O SAMORZĄDZIE POWIATU KOŚCIERSKIEGO NA OTWARCIE IV KADENCJI RADY POWIATU KOŚCIERSKIEGO Kościerzyna, maj 2011 Spis treści WSTĘP... 4 RAPORT O STANIE SAMORZĄDU POWIATU

Bardziej szczegółowo

10.1. PRZESTĘPCZOŚĆ GRANICZNO-CELNA

10.1. PRZESTĘPCZOŚĆ GRANICZNO-CELNA 10.1. PRZESTĘPCZOŚĆ GRANICZNO-CELNA Straż Graniczna, jako umundurowana i uzbrojona formacja typu policyjnego, utworzona została do ochrony granicy państwowej na lądzie i na morzu oraz kontroli ruchu granicznego.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2014 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2014 r. w sprawie Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w 2014 r. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

LBY 4101-14-02/2013 P/13/100 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBY 4101-14-02/2013 P/13/100 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBY 4101-14-02/2013 P/13/100 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/100 - Działania Policji na rzecz bezpieczeństwa obywateli

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku

PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta nr /VI/2013 z dnia 15 listopada 2013 r. PROJEKT UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2014.

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE 500 DNI PRACY RZĄDU DONALDA TUSKA I KOALICJI PO-PSL

PODSUMOWANIE 500 DNI PRACY RZĄDU DONALDA TUSKA I KOALICJI PO-PSL PODSUMOWANIE 500 DNI PRACY RZĄDU DONALDA TUSKA I KOALICJI PO-PSL 2 SPIS TREŚCI 1.PRZECIWDZIAŁANIE SKUTKOM ŚWIATOWEGO KRYZYSU FINANSOWEGO...14 Plan Stabilności i Rozwoju...14 Przygotowanie instrumentów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2014 r.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2014 r. Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Bielsku-Białej za 2013 rok

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA SZKOLNICTWA POLICYJNEGO NA LATA 2007-2009

STRATEGIA SZKOLNICTWA POLICYJNEGO NA LATA 2007-2009 KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO KADR I SZKOLENIA ZATWIERDZAM STRATEGIA SZKOLNICTWA POLICYJNEGO NA LATA 2007-2009 Wnoszę o z DYREKTOR BIURA KADR I SZKOLENIA KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, kwiecień 2007

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH ZA ROK 2012 wraz z wykazem potrzeb powiatu gliwickiego w zakresie pomocy społecznej oraz pieczy zastępczej (na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ZŁOTOWIE I N F O R M A C J A. o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Złotów za rok 2013

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ZŁOTOWIE I N F O R M A C J A. o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Złotów za rok 2013 KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ZŁOTOWIE I N F O R M A C J A o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Złotów za rok 2013 ZŁOTÓW 2014 KOMENDA POWIATOWA POLICJI w ZŁOTOWIE Złotów, dnia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ Opole, lipiec 2010 r. Spis treści I. Wstęp 3 II. Informacja o realizacji zadań 3 1. Sieć

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM

DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM KPB-4101-01-00/2013 Nr ewid. 5/2014/P/13/100/KPB Informacja o wynikach kontroli DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM

DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM KPB-4101-01-00/2013 Nr ewid. 5/2014/P/13/100/KPB Informacja o wynikach kontroli DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

Pani Przewodnicząca, Panie, Panowie Radni, Szanowni Państwo

Pani Przewodnicząca, Panie, Panowie Radni, Szanowni Państwo Pani Przewodnicząca, Panie, Panowie Radni, Szanowni Państwo Od dwóch lat przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za miniony rok jest obowiązkiem Rady Powiatu, który należy wypełnić nie później niż do

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE III KADENCJI SAMORZĄDU GMINY SULEJÓW ZA OKRES 2003-2006

PODSUMOWANIE III KADENCJI SAMORZĄDU GMINY SULEJÓW ZA OKRES 2003-2006 PODSUMOWANIE III KADENCJI SAMORZĄDU GMINY SULEJÓW ZA OKRES 2003-2006 Dobiega końca III kadencja sulejowskiego samorządu. Ta rolnicza gmina leżąca na peryferiach miasta Piotrkowa Tryb. w ciągu ostatnich

Bardziej szczegółowo

- brak koordynacji działań między poszczególnymi organami administracji państwowej i nieskuteczna wymiana informacji między nimi,

- brak koordynacji działań między poszczególnymi organami administracji państwowej i nieskuteczna wymiana informacji między nimi, Miiniisterstwo Spraw Wewnętrznych ii Admiiniistracjjii Zagrożenie przestępczością gospodarczą w Polsce w 2001 r. Sprawozdanie WARSZAWA 2002 WSTĘP W ostatnich latach przestępczość gospodarcza ewoluuje w

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU DĄBROWA, DNIA 30 SIERPNIA 2013 ROKU SPIS TREŚCI 1. Informacje o Spółce... 3 2. Informacje o powiązaniach

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI PROSPEKT EMISYJNY AKCJI Zakładów Mięsnych Duda Spółka Akcyjna, z siedzibą w Grąbkowie gm. Jutrosin www.duda.net.pl W rozumieniu Ustawy nie istnieje podmiot dominujący wobec Emitenta. Wprowadza się do publicznego

Bardziej szczegółowo