Ewaluacja mid-term Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna RAPORT KOŃCOWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ewaluacja mid-term Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 RAPORT KOŃCOWY"

Transkrypt

1 Badanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Ewaluacja mid-term Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna RAPORT KOŃCOWY Zamawiający MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO ul. Wspólna 2/ Warszawa Wykonawca Wrzesień 2011

2 --- 2

3 --- Autorzy raportu: Agnieszka Rudolf kierownik badania Marta Cichowicz Róża Chybowska-Philippe Emilia Nasiłowska Maria Pacuska Wojciech Pieniążek Jerzy Radziwiłł Justyna Ratajczak Bohdan Turowski w zakresie przeglądu literatury 3

4 --- 1 STRESZCZENIE RAPORTU W JĘZ. POLSKIM Ogólnie rzecz ujmując POPT jest jednym z najsprawniej wdrażanych Programów Operacyjnych NSRO pod względem skuteczności finansowej. Prognozowane oszczędności w Programie wynoszą 385,85 mln zł (wg szacunków IZ POPT) lub 323,712 mln zł (wg szacunków Wykonawcy). w związku z tym istnieje ryzyko, iż nie wszystkie dostępne środki finansowe zostaną wydane. Niniejszy raport prezentuje jednak szereg obszarów, które wymagają wsparcia z pomocy technicznej. Jeśli zostaną tam skierowane dostępne środki z POPT, ryzyko niewydatkowania całej dostępnej w ramach Programu kwoty znacznie się obniży. Wszyscy beneficjenci uprawnieni do realizowania interwencji w ramach Działań poszczególnych Osi Priorytetowych skorzystali bądź korzystają ze wsparcia technicznego. Generalnie kontraktacja na poziomie Programu wykazuje stabilną tendencję wzrostową. Jednakże różnice pomiędzy kwotami, na jakie zawierane są umowy a tymi faktycznie wydawanymi są niekiedy duże (sięgają nawet 30%). Wynika to z faktu planowania wydatków przez beneficjentów na wiele lat naprzód. Dlatego zawsze przeszacowują oni kwoty, aby w razie czego sięgnąć do nich w odpowiedzi na zmieniającą się sytuację i nieprzewidziane potrzeby. w konsekwencji, brak doświadczenia w wieloletnim planowaniu strategicznym i skupienie się głównie na działaniach doraźnych jest jedną z najsłabszych stron POPT. Warto zauważyć, że konstrukcja Programu zakładała daleko idącą elastyczność - zarówno jeśli chodzi o sposób wydatkowania środków (linie budżetowe), jak i szeroki zakres możliwych form wsparcia. Było to uzasadnione w pierwszym etapie realizacji NSRO, gdzie wyzwaniem było szybkie dostosowanie nowych (wobec poprzedniego okresu programowania) instytucji do funkcjonowania w systemie wdrażania NSRO i podniesienie kompetencji ich nowozatrudnionych pracowników. w efekcie jednak cecha ta przyczyniła się do braku możliwości monitorowania skuteczności i efektywności realizowanych projektów, a także całego Programu. Jednakże dotychczasowe wsparcie POPT udzielone beneficjentom przyczyniło się bez wątpienia do wzmocnienia tych podmiotów i właściwego przygotowania ich do wypełniania swoich zadań w systemie wdrażania NSRO. Dotychczasowy przebieg realizacji NSRO (w połączeniu z wytycznymi Strategii Europa 2020 i Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego) wskazuje na istnienie pięciu kluczowych obszarów tematycznych: Infrastruktura drogowa, Energetyka, Infrastruktura szkolnictwa wyższego, Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego i dostęp do usług na poziomie lokalnym, Infrastruktura B+R, innowacyjność kultury i dziedzictwa narodowego. Są one jednocześnie ważne z punktu widzenia ww. strategii oraz zagrożone na poziomie realizacji NSRO. Zagrożenie owo wynika z niskiego potencjału merytorycznego potencjalnych beneficjentów, braku doświadczenia instytucjonalnego oraz ram regulacyjnych administracji publicznej. W efekcie wyzwaniem dla POPT jest takie wsparcie instytucji systemu NSRO i potencjalnych beneficjentów projektów w ww. obszarach strategicznych, aby zwiększyć sprawność ich kontraktowania i realizacji. Konieczne jest także wsparcie instytucji wydających zezwolenia, koncesje, decyzje, które stanowią barierę wdrażania inwestycyjnych przedsięwzięć infrastrukturalnych. Bardziej celowe niż dotychczas wsparcie powinno zostać skierowane także do beneficjentów będących Instytucjami Zarządzającymi i Pośredniczącymi tych Programów Operacyjnych, w których wskazane inwestycje infrastrukturalne są zagrożone. Warto także objąć wsparciem proces tworzenia partnerstw, w szczególności JST. Proces ten z jednej strony jest niezbędny do osiągnięcia celów Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego, a z drugiej jak wynika z wywiadu z przedstawicielem Związku Miast Polskich napotyka na ogromne bariery prawne. Partnerstwa są niezbędne do realizacji projektów dotyczących infrastruktury drogowej i technicznej. Wspomniane wyżej bariery prawne oraz brak dobrych rozwiązań (praktyk) w ramach obecnego systemu prawnego powodują, że to właśnie do JST należy skierować szkolenia dot. działania w partnerstwie. Ich 4

5 --- podstawą mogłyby być pilotażowe rozwiązania, przetestowane z wykorzystaniem środków POPT. Instytucjami, które mogłyby uczestniczyć w tym zadaniu są podmioty reprezentujące samorząd terytorialny wchodzące w skład Komisji Rządu i Samorządu Terytorialnego 1. Inną barierą wdrażania projektów w ww. sektorach tematycznych jest zbyt długie oczekiwanie beneficjentów na decyzje. Zatwierdzanie ich obejmuje bowiem wszystkie instytucjonalne szczeble wdrażania, łącznie z IZ. POPT mogłoby zatem wspierać proces rozpowszechniania i ujednolicania wiedzy w całym systemie instytucjonalnym NSRO. Prognozy finansowe wskazują na uzyskanie kwot w Programie, które nie zostaną wydatkowane. Ich podział na poszczególne Priorytety/Działania prezentuje poniższa tabela. Oś Priorytetowa/Działanie Kwota przeznaczona do realokacji (w PLN) według Wykonawcy szacunków według szacunków IZ POPT Oś Priorytetowa ,05 Oś Priorytetowa , ,01 Oś Priorytetowa , ,46 Oś Priorytetowa , ,42 Suma: , ,94 Źródło: opracowanie własne na podstawie analiz własnych i prognoz IZ POPT z dnia Wskazania dotyczące przeznaczenia środków pozostających w POPT na nowe obszary wsparcia, nowe działania i nowych beneficjentów zawarte są w zamieszczonych niżej tabelach. Jednakże nie jest możliwe określenie kwoty, jaka mogłaby zostać wykorzystana w efekcie proponowanych zmian. Wymaga to bowiem gruntownych badań popytu i potencjału administracyjnego oraz analiz wykonalności proponowanych instrumentów ICT. POPT nie spełnia na ogół standardu NPG w zakresie współpracy sieciowej układów samorządowych i autonomicznych, przesuwania akcentów na koordynację i współpracę pracowników w sieciach, współdecydowanie współdziałanie ze społeczeństwem oraz różnymi aktorami sektora prywatnego i pozarządowego. Rola ta ogranicza się do udziału przedstawicieli dialogu społecznego w posiedzeniach Komitetu Monitorującego i konkursów dotacji na wdrażanie zadań instytucji systemu. Decyzje dotyczące wsparcia technicznego instytucji systemu pozostają jednak nadal w gestii administracji publicznej. Rekomenduje się zwiększenie udziału partnerów społeczno-gospodarczych w definiowaniu potrzeb administracji w celu zniwelowania zdiagnozowanych barier systemowo-proceduralnych. Przyjęta formuła linii budżetowej umożliwiająca w okresie objętym ewaluacją elastyczną adaptację potrzeb administracji systemu w zakresie zasobów ludzkich i rzeczowych daje także szansę w kolejnych latach perspektywy finansowej na wykorzystanie narzędzi wsparcia technicznego do adekwatnego reagowania na zagrożenia realizacji NSRO, zgłaszane przez beneficjentów jako bariery kontraktacyjna i realizacyjna. Partnerzy społeczno-gospodarczy powinni w większym niż obecnie stopniu wskazywać narzędzia administracyjne umożliwiające sprawne procedowanie interwencji projektowych. Instrumentem realizacji tej rekomendacji jest rozszerzenie składu obserwatorów posiedzeń Komitetu Monitorującego, zwiększenie ilości materiałów merytorycznych kierowanych do członków KM nie tylko w zakresie sprawozdań z wydatkowania środków POPT ale także zagrożeń i szans wynikających z wdrażania NSRO, ze szczególnym uwzględnieniem strategicznych obszarów tematycznych. Adresatem wniosku jest IZ POPT. System monitorowania POPT jest ograniczony. Uwagi zawarte w niniejszym raporcie dotyczą zwłaszcza faktu, że wskaźniki produktu nie obejmują pełnego spektrum działań. Natomiast wskaźniki rezultatu 1 Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Województw RP, Związek Powiatów Polskich, Unia Metropolii Polskich, Unia Miasteczek Polskich. 5

6 --- uniemożliwiają pomiar efektywności i skuteczności Działania/Priorytetu/Programu. w efekcie wskaźniki POPT nie spełniają standardów New Public Management w zakresie orientacji administracji publicznej na cele i wyniki. Bez wątpienia mocną stroną Programu w zakresie elementów modelu nowoczesnej administracji publicznej i sprawnego państwa jest jego elastyczność, regularne posiłkowanie się wiedzą ekspercką (również w zakresie określania potrzeb klientów - obywateli), deregulacja i delegowanie realizacji zadań na organizacji pozarządowe i wykonawców prywatnych. W efekcie przeprowadzonych badań wskazano na szereg zmian, które mogłyby zostać wdrożone w Programie. Tabela 1. Proponowane zmiany w obecnym Programie Działanie Stan obecny 1.1/4.2 W wyniku analizy wdrażania NSRO zidentyfikowano kilka podstawowych czynników, zależnych od administracji publicznej i mających bezpośredni wpływ na absorpcję środków w ramach NSRO, na które POPT może odpowiedzieć. Należą do nich: przedłużające się procedury administracyjne, prawie na każdym etapie realizacji projektu (łącznie z przygotowaniem dokumentacji przygotowawczej, rozpatrywaniem odwołań od decyzji o braku dofinansowania, rozpatrywaniem wniosków o płatność, płatnościami) i w każdym sektorze interwencji, interpretacja wytycznych, system odwołań (wieloinstancyjność czasochłonność). Proponowane zmiany (rozszerzenie katalogu działań itp.) Rozwiązaniem przynajmniej części ww. negatywnych zjawisk mogłoby być wzmocnienie funkcji koordynacyjnych POPT wśród instytucji systemu NSRO, promocja dobrych praktyk w ramach Działania 1.1, pozytywnych rozwiązań w zakresie zatrudniania, występujących w niektórych urzędach a niestosowanych w innych. Należą do nich np. oddelegowanie pracownika na czas oceny wniosków czy rozpatrywania odwołań do innego wydziału funkcja koordynacyjna POPT poprzez podnoszenie świadomości możliwości/konieczności stosowania takich rozwiązań, informowanie o tym, takie rozwiązania istnieją, że są stosowane. 1.2 Nasycenie szkoleniami pracowników beneficjentów Działania 1.2; zapotrzebowanie na szkolenia wśród nowych beneficjentów Działania 1.1, zarówno z powodów merytorycznych jak i motywacyjnych. 1.2 W wyniku analizy wdrażania NSRO zidentyfikowano kilka podstawowych czynników, zależnych od administracji publicznej, i mających bezpośredni wpływ na absorpcję środków w ramach NSRO, na które POPT może odpowiedzieć. Należą do nich: przedłużające się procedury administracyjne, prawie na każdym etapie realizacji projektu (łącznie z przygotowaniem dokumentacji przygotowawczej, rozpatrywaniem odwołań od decyzji o braku dofinansowania, rozpatrywaniem wniosków o płatność, płatnościami) i w każdym sektorze interwencji, interpretacja wytycznych, system odwołań (wieloinstancyjność czasochłonność). 2.1 KSI SIMIK został zaplanowany i wdrożony przede wszystkim w celu spełnienia wymagań KE warunkujących dokonywanie płatności. Tymczasem cel Działania 2.1, określony w SzOP POPT jest szerszy i obejmuje finansowanie budowy, rozwoju oraz utrzymania systemów informatycznych obsługujących procesy zarządzania, wdrażania, monitorowania, kontroli i oceny realizacji NSRO (w tym wsparcie dalszego rozwoju systemu SIMIK, jego utrzymania i bieżącego doskonalenia). Pozyskiwanie informacji o przebiegu i realizacji NSRO w ujęciu przekrojowym - wykraczającym Umożliwienie nowym beneficjentom z Działania 1.1 korzystania ze szkoleń organizowanych w Działaniu 1.2 poprzez otwartą dla beneficjentów kwalifikowalnych z Działania 1.1 formułę organizacji tych szkoleń lub włączenie ich bezpośrednio do grona beneficjentów Działania 1.2 Rozwiązaniem przynajmniej części ww. negatywnych zjawisk mogłaby być systematyczna organizacja spotkań międzyinstytucjonalnych, na których omawiane byłyby problematyczne kwestie, ujednolicane interpretacje. Oczywiście należy najpierw przeanalizować skuteczność dotychczasowych form wymiany informacji np. grup roboczych, tak aby spotkania nie stały się celem samym w sobie. Postulowanym przez Wykonawcę rozwiązaniem jest m.in. organizowanie szkoleń dla uczestników (kwalifikowanych w ramach POPT) z różnych instytucji. Tym samym wymiana wiedzy będzie odbywała się zarówno na poziomie formalnym, jak i nieformalnym. Dodatkowo konieczne jest takie przygotowanie planu szkoleń, aby ich celem nie było tylko podnoszenie kompetencji pracowników, ale także ujednolicanie wiedzy. Skutecznym narzędziem mogą być warsztaty/seminaria prowadzone przez trenerów wewnętrznych będących praktykami. Należy przeprowadzić całościowe badanie potrzeb całej administracji publicznej w Polsce w zakresie dostępu do szczegółowych informacji o przebiegu i efektach wdrażania NSRO i ewentualne poszerzenie przeznaczenia systemu jako narzędzia zrządzania o funkcjonalności wykraczające poza minimalne wymagania Komisji Europejskiej wobec SIMIK. Badanie to powinno stanowić podstawę do ewentualnego poszerzenia założeń co do celów funkcjonowania systemu, dodatkowych funkcjonalności prowadzących do zoptymalizowania kosztów (w tym - nakładów 6

7 --- poza poszczególne PO wymaga często sięgania do danych dostępnych w tylko w instytucjach zarządzających i pośredniczących poszczególnych programów. Utrudnia to sprawne zarządzanie wdrażaniem NSRO jako całością oraz efektywne powiązanie NSRO z innymi politykami publicznymi. 3.2 Małe zainteresowanie wsparciem kluczowych projektów. 7 pracy ze strony użytkowników), generatora wniosków o płatność, hurtowni danych dla KSI SIMIK i opracowania założeń standardowego narzędzia LSI oraz ewentualnie wdrożenia odpowiednich nowych modułów i funkcjonalności. Objęcie wsparciem z Działania 3.2, oprócz projektów indywidualnych, również projektów konkursowych, którym wsparcie - szczególnie w zakresie przygotowania dokumentacji - by się przydało. Proponujemy, aby w przypadku projektów konkursowych nadal beneficjentem były IZ. w konsekwencji wsparcie mogłoby być kierowane do wszystkich potencjalnych beneficjentów (np. tak, jak wprzypadku działań informacyjnych również nie wiadomo, kto złoży wniosek i kto dostanie dofinansowanie; choć w odróżnieniu od działań informacyjnych koszty takiego wsparcia na pewno byłyby większe). Dostosowanie form wsparcia do rzeczywistych potrzeb beneficjentów projektów kluczowych. 3.2 Mało skuteczna akcja informacyjno-promocyjna Kontynuacja na większą skalę kampanii informacyjno-promocyjnej odnośnie do możliwości wsparcia w ramach Działania 3.2; kontynuacja na większą skalę publikacji edukacyjnych. 3.3 Dominującym beneficjentem Działania 3.3 jest KJO, która realizuje jeden 7-letni projekt konsumujący 2/3 alokacji. Realizacja tego projektu przebiega skutecznie i przynosi dobre efekty. Brakuje jednak pogłębionej oceny midterm efektów realizacji tego projektu oraz aktualnej diagnozy potrzeb, która pozwoliłaby zoptymalizować sposób i zakres jego realizacji w pozostałym okresie obecnej perspektywy finansowej. 3.5 W obecnej sytuacji brak jest działań, które mogłyby zapewnić realizację wymiaru terytorialnego na poziomie poszczególnych regionów. Co prawda opracowana KPZK zakłada działania, które mają być realizowane w poszczególnych województwach, jednak nie proponuje rozwiązań w zakresie ich finansowania. Do tej pory realizacja polityki przestrzennej jest zróżnicowana regionalnie i zależna od priorytetów wyznaczonych w danych regionach oraz od bieżących potrzeb. Tymczasem zapewnienie realizacji wymiaru terytorialnego właśnie na poziomie poszczególnych regionów przyczyniłoby się do osiągnięcia spójności terytorialnej. 4.1 i 4.2 Obecnie Priorytet realizowany poprzez dwa Działania: 4.1 Informacja i promocja i 4.2 Wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami procesu realizacji NSRO. 4.1 W chwili obecnej działania kierowane do opinii publicznej realizowane są (oczywiście w oparciu o Strategię Komunikacji FE i w koordynacji z IK NSRO) przez wszystkie IZ programów operacyjnych (również regionalnych). 4.1 Z uwagi na sygnalizowane w wywiadach trudności w realizacji projektów w systemie grantowych można by uznać, że obecna liczba takich projektów jest wystarczająca. Należy jednak Przeprowadzenie pogłębionej oceny mid-term efektów realizacji tego projektu oraz aktualnej diagnozy potrzeb, która pozwoliłaby zoptymalizować wykorzystanie alokacji na Działanie 3.3 w pozostałym okresie wdrażania obecnej perspektywy finansowej. Zagwarantowanie puli środków w ramach PT na realizację projektów terytorialnych, co umożliwiłoby zachowanie tej samej linii tematycznej (jaka wynika z KPZK) na poziomie regionów. Wprowadzenie takiej nóżki terytorialnej pomocy technicznej, wzmocniłoby realizację wymiaru terytorialnego w regionach, co byłoby zbieżne zarówno z opracowaną strategią, ale przede wszystkim przyczyniłoby się do pełniejszej realizacji celów NSRO. Rozszerzenie katalogu grup docelowych Działania o jednostki regionalne (departamenty rozwoju regionalnego, do których mają być włączone biura planowania regionalnego) powinno umożliwić wspieranie pracy tych organów z PT. Pozwoliłoby to na realizację planu działań KPZK z zakresu budowania systemu oraz tworzenie zintegrowanych projektów na poziomie regionalnym. Priorytet powinien być realizowany bez podziału na osobne Działania. Działania kierowane do opinii publicznej, za wyjątkiem uzasadnionych inicjatyw lokalnych i regionalnych, powinny być realizowane na poziomie IZ POPT i finansowane ze środków programu, które powinny być odpowiednio większe, przy równoczesnym zmniejszeniu środków na promocje dla innych PO (w tym programów regionalnych). Należy rozważyć zwiększenie liczby działań informacyjno-promocyjnych w systemie grantowym.

8 --- KM POPT IZ POPT zwrócić uwagę na to, że działania takie dają szansę na znalezienie luk i nisz informacyjnych, dostępnych podmiotom dobrze obeznanym ze specyficznymi grupami docelowymi (organizacje pozarządowe, biznesu, branżowe itp.). Mała aktywność członków KM w obszarze analiz skuteczności i efektywności Programu. Osoby odpowiedzialne za rozliczenia w ramach POPT u beneficjentów (np. sporządzanie wniosków czy wniosków o płatność) oraz osoby współpracujące z nimi ze strony księgowości napotykają na problemy na styku realizacji merytorycznej i finansowej projektów. Być może aktywność KM wzrosłaby poprzez wprowadzanie do porządków posiedzeń wyników ewaluacji opracowanych przez KJO (lub innych kluczowych raportów) w zakresie zagrożeń i możliwości wynikających z dotychczasowej realizacji NSRO i stawianie pytań, w jaki sposób PT poprzez udzielenie wsparcia w poszczególnych obszarach interwencji może przyczynić się do zwiększenia sprawności wdrażania interwencji projektowych w kluczowych sektorach tematycznych. Przeprowadzenie szkolenia dla osób odpowiedzialnych za rozliczenia finansowe POPT u beneficjentów. Choć współpraca jest dobra, to większa znajomość zasad finansowych (w tym także księgowych) pozwoliłaby na podniesie jej na wyższy poziom. Tabela 2. Proponowane zmiany dotyczące wskaźników POPT Proponowane zmiany (modyfikacje, Działanie Wskaźnik wprowadzenie nowych, zmiana wartości docelowych) 1.2 Odsetek pracowników, którzy uczestniczyli Zmniejszenie wartości docelowej wskaźnika ze w przynajmniej jednej formie doskonalenia względu na nasycenie szkoleniami z 95% do np. zawodowego w ciągu roku w stosunku do ogólnej 85% liczby pracowników podmiotów objętych Działaniem IZ 2.1 Liczba stanowisk użytkowników systemu Wartość docelową należy zwiększyć co najmniej do Parametry opisujące wydajność i niezawodność systemu, zdolność do generowania potrzebnych raportów oraz poziom pozyskania potrzebnych danych i częstotliwość występowania błędów. 8 Proponowany nowy wskaźnik (lub kilka wskaźników) produktu. Optymalną listę powinien opracować DI opierając się na dokumentacji systemu i kryteriach jego testowania 2.1 Wdrożenie funkcjonalności w systemie Ten wskaźnik powinien być wskaźnikiem produktu (a nie rezultatu). Trzeba określić listę funkcjonalności względem której będzie mierzona jego wartość. w przypadku podjęcia decyzji o rozbudowie systemu lista funkcjonalności będzie szersza, a wartość wskaźnika spadnie, aż do momentu pełnego wdrożenia planowanej rozbudowy. 2.1 Ocena użyteczności systemu informatycznego monitoringu i kontroli. 2.1 Poziom zaspokojenia potrzeb obecnych i potencjalnych użytkowników systemu w zakresie dostępu do informacji i danych na temat realizacji NSRO, które wykraczają poza ramy pojedynczych programów i mogą mieć istotne znaczenie w procesach zarządzania realizowanych przez całą administrację publiczną w Polsce. 2.2 Liczba zakupionych urządzeń informatycznych i telekomunikacyjnych Należy precyzyjne określić przeznaczenie systemu, zakres jego funkcjonalności oraz użytkowników, jako punkt odniesienia do jego pomiaru. Trzeba również zdefiniować użyteczność i podać tę definicję uczestnikom zadań służących do pomiaru wskaźnika. W przypadku poszerzenia założeń co do przeznaczenia, zakresu i użytkowników systemu, wartość tego wskaźnika ulegnie zmianie co najmniej do momentu wdrożenia wszystkich nowych założeń. Proponowany nowy wskaźnik (lub kilka wskaźników) rezultatu. Lista tych potrzeb oraz dokładna definicja wskaźnika (lub wskaźników) powinna być określona na podstawie odpowiednich badań. Wartość docelową należy zwiększyć co najmniej do 3500 (przy wartości bazowej 0) 2.2 Liczba zakupionych zestawów komputerowych Wartość docelową należy prawdopodobnie

9 --- (laptopy, serwery, komputery - bez drukarek i faksów) zredukować do około 2500 (przy wartości bazowej 0). Przedtem należy jednak zebrać od wszystkich uprawnionych beneficjantów prognozy zakupu zestawów komputerowych do końca okresu wdrażania obecnej perspektywy finansowej. 2.2 Wskaźnik produktu Należy poszerzyć listę wskaźników produktu o wskaźniki opisujące wydatki na utrzymanie systemów informatycznych i telekomunikacyjnych (łączności i dostępu do Internetu, zakupu i przedłużania licencji na oprogramowanie itp.). Podobne wskaźniki zostały zaproponowane we wniosku o dofinansowanie projektu nr 24: liczba bezprzewodowych dostępów do Internetu, liczba zakupionych i odnowionych licencji oraz liczba zmodyfikowanych lub opracowanych systemów informatycznych. 3.1 Wskaźnik rezultatu Należy dodać wskaźnik rezultatu: spadek liczby uwag/uchybień sformułowanych w wyniku audytów i kontroli przeprowadzanych w instytucjach zaangażowanych w realizację NSRO. Procentowa wartość docelowa wskaźnika (np. spadek o 30% w porównaniu do początku okresu programowania) musiałaby zostać określona na podstawie analizy np. próby raportów/informacji pokontrolnych z wybranych instytucji. Na podstawie tej analizy wyznaczona zostałaby też wartość bazowa wskaźnika. Pomiar i weryfikacja wskaźnika również mogłaby się odbywać na próbie raportów/informacji pokontrolnych. 3.1 Wskaźnik produktu: Liczba spotkań, konferencji, seminariów Podniesienie wartości docelowej wskaźnika do Wskaźnik produktu: Liczba projektów kluczowych Zmniejszenie wartości docelowej wskaźnika do objętych wsparciem Wskaźnik produktu Oficjalne monitorować wskaźnik: Liczba uczestników przeprowadzonych szkoleń 3.2 Wskaźnik produktu W przypadku objęcia wsparciem projektów konkursowych należałoby dodać wskaźnik produktu Liczba projektów konkursowych objętych wsparciem 3.2 Wskaźnik rezultatu Dodać wskaźnik: liczba uchybień 2, które zostały zidentyfikowane w projektach (objętych i nieobjętych wsparciem) w wyniku kontroli. 3.2 Wskaźnik rezultatu Dodać wskaźnik: procent wykorzystania alokacji (kwota z rozliczonych wniosków o płatność w porównaniu do kwoty z umowy) w przypadku projektów objętych wsparciem z project pipeline w porównaniu do projektów nim nieobjętych. 3.2 Wskaźnik rezultatu Na początku przyszłego okresu programowania monitorować wskaźnik średnia liczba wersji wniosku (dla projektów objętych i nieobjętych wsparciem z project pipeline). 3.3 Liczba ocen, analiz, studiów i koncepcji wykonanych przez ewaluatorów zewnętrznych W przypadku podjęcia decyzji o poszerzeniu zakresu i skali ewaluacji prowadzonych przez KJO (czyli rekomendowanym pełnym wykorzystaniu obecnej alokacji) wartość docelową należy zwiększyć do około 320 (przy wartości bazowej 0). W przeciwnym przypadku (czyli po zredukowaniu obecnej alokacji o kwotę środków wspólnotowych i krajowych wynoszącą łącznie około 16 mln zł) wartość docelową należy zwiększyć do około 230 (przy wartości bazowej 0). 2 Uchybienie rozumiane jako stwierdzona nieprawidłowość w zakresie: zasad archiwizacji dokumentów, prowadzenia ewidencji księgowej projektu, kwalifikowalności wydatków zadeklarowanych w ramach wniosków o płatność, rzetelności danych zawartych we wnioskach o płatność pod kątem ich zgodności z dokumentacją źródłową, zgodności realizacji projektu z politykami Wspólnoty, zgodności realizacji projektu z zasadami dotyczącymi informacji i promocji. 9

10 Liczba spotkań, seminariów, konferencji Wartość docelową należy zmniejszyć do około 60 związanych z ewaluacją. (przy wartości bazowej 0). 3.4 Wskaźnik produktu Dodanie wskaźnika: liczba konferencji, spotkań i seminariów. 3.5 Wskaźnik produktu: Liczba ekspertyz, analiz, studiów Zwiększenie wartości docelowej wskaźnika do poziomu Wskaźnik rezultatu Dodatnie wskaźnika: liczba nowych partnerów zaangażowanych podczas spotkań/konferencji dotyczących spójności terytorialnej (pomiar za pomocą listy obecności). 4.1 Wskaźnik rezultatu Nowy wskaźnik odsetek osób oczekujących informacji o funduszach europejskich powinien zostać wprowadzony w badaniach opinii publicznej, związanych z realizacją Strategii Komunikacji FE 4.1 Wskaźnik rezultatu Nowy wskaźnik odsetek osób oczekujących informacji o sposobach przyznawania funduszy powinien zostać wprowadzony w badaniach opinii publicznej, związanych z realizacją Strategii Komunikacji FE Tabela 3. Proponowane nowe obszary wsparcia/nowi beneficjenci Proponowane Nazwa potencjalnego Działania w obecnym beneficjenta/grupy Uzasadnienie POPT lub nowe formy docelowej wsparcia Beneficjenci dużych projektów infrastrukturalnych (w tym kluczowych), które będą realizowane w przyszłej perspektywie ( ) Jednostki administracji państwowej odpowiedzialne za projektowanie, realizację i wdrażania strategii i operacyjnych polityk krajowych wymagających koordynacji z polityki spójności, GDOŚ Jednostki regionalne (departamenty rozwoju regionalnego, do których mają być włączone biura planowania regionalnego) Działanie 3.2 Rozszerzenie katalogu grup docelowych Działania 3.4 o jednostki administracji państwowej odpowiedzialne za projektowanie, realizację i wdrażania strategii i operacyjnych polityk krajowych, sektorowych i regionalnych, wymagających koordynacji z polityką spójności. Szczególną rolę ma wśród nich GDOŚ, która jest już co prawda odbiorcą wsparcia, ale której rola przy koordynacji polityk w zakresie ochrony środowiska powinna być uwzględniona w większym stopniu (np. przy konsultowaniu dokumentów programowych dotyczących okresu po 2014 roku). Działanie By zapewnić sprawną realizację projektów kluczowych w przyszłej perspektywie należy myśleć o ich wsparciu już teraz. Jednak doświadczenie project pipeline wskazuje, że słabością dotychczasowego wsparcia jest kierowanie go do beneficjentów za pośrednictwem instytucji, a nie bezpośrednio. Z analizy referencyjnej wynika, że katalog interwencji możliwych do realizacji w Działaniu 3.4 jest kompletny i adekwatny do potrzeb koordynacji polityk, jednak warto rozważyć objęcie wsparciem również innych instytucji, które niedomagają w zakresie zarządzania strategicznego a przez to uniemożliwiają wartościową dyskusję i koordynację działań. Grupami docelowymi wsparcia bowiem są wszystkie jednostki zaangażowane we wdrażanie funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, tymczasem zdiagnozowany u nich deficyt zarządzania strategicznego sprawia, że utrudniają one płynną koordynację polityk wspólnotowych. Nowe obszary możliwe do sfinansowania w ramach POPT powinny być zbieżne z tematami działań KPZK. w obecnej sytuacji bowiem KPZK zakłada działania, które mają być realizowane w poszczególnych województwach, jednak nie proponuje rozwiązań w zakresie ich wspierania. Biura zatem zachęcane są do robienia analiz i monitoringu, ale nie mają zagwarantowanych środków na pokrycie prac w tym zakresie. Rozszerzenie katalogu grup docelowych

11 --- Poszerzenie katalogu form wsparcia Działania 3.5 o projekty z zakresu dostosowania systemów informatycznych dot. wymiaru terytorialnego. Departament Informatyki MRR Rozbudowa KSI SIMIK poza minimalne wymagania KE związane z dokonywaniem płatności (w ramach Działania 2.1) IZ oraz IP poszczególnych PO wnioskujących o dofinansowanie tego typu projektów Jednostki ewaluacyjne innych PO Instytucje realizujące inne polityki publiczne warunkujące powodzenie wdrażania NSRO Beneficjenci POPT zgłaszający potrzebę prowadzenia działań sieciujących, także dla instytucji spoza systemu NSRO (np. GDOŚ) Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Główny Projekty mające na celu utrzymanie i rozwój infrastruktury informatycznej służącej jednocześnie więcej niż jednemu PO i/lub zarządzaniu horyzontalnemu. Badania ewaluacyjne wykraczające poza ramy jednego PO. Granty badawcze dla instytucji realizujących inne polityki publiczne, warunkujące powodzenie wdrażania NSRO Włączenie ich do grona beneficjentów Działania 4.2 Włączenie ich do grona beneficjentów Działania 11 Działania o jednostki regionalne (departamenty rozwoju regionalnego, do których mają być włączone biura planowania regionalnego) powinno umożliwić wspieranie pracy tych organów z PT. Zagwarantowanie puli środków w ramach PT na realizację projektów terytorialnych umożliwiłoby zachowanie tej samej linii tematycznej na poziomie regionów (jaka wynika z KPZK - dokumentu rządowego, który niebawem zostanie przyjęty). Wypracowanie jednolitego systemu informacji (systemu informatycznego) pozwalającemu ministerstwu i regionom, na dostosowanie i uspójnienie swoich systemów tak, aby instytucje były w posiadaniu tego samego rodzaju baz danych. Wpłynęłoby to na konwergencję w zakresie poszukiwanych rozwiązań oraz pozwoliło monitorować zakres i efekty realizowanych przedsięwzięć. KSI powinien stanowić źródło informacji i danych na temat przebiegu realizacji i efektów NSRO w zakresie wykraczającym poza poszczególne programy jako narzędzie zarządzania strategicznego umożliwiające pełne wykorzystanie efektów wdrażania NSRO w kontekście innych polityk z udziałem całej administracji publicznej. Cele Działania 2.1 określone w SzOP wskazują na takie właśnie szerokie przeznaczenie systemu informatycznego. Rozbudowa SIMIK ułatwi budowę systemu informatycznego na potrzeby kolejnej perspektywy finansowej oraz szybkie rozpoczęcie jej wdrażania. Obecne zasady, zgodnie z którymi koszty infrastruktury informatycznej są kwalifikowane jedynie w zakresie w jakim służą zadaniom realizowanym przez beneficjenta w zakresie zarządzania horyzontalnego prowadzą do nieefektywnego wykorzystania tej infrastruktury. Umożliwienie prowadzenia takich badań przez jednostki ewaluacyjne innych PO przyczyni się do poszerzenia zakresu i jakości prowadzonych badań oraz do podniesienia kultury ewaluacyjnej wśród tych jednostek. Ewaluacja prężnie się rozwija w ramach programów unijnych, ale dyfuzja na inne polityki i instytucje jest bardzo ograniczona. Realizacja innych polityk publicznych może mieć istotny wpływ na wdrażanie NSRO. Dotyczy to w szczególności polityk wskazanych w Ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, które mają na celu zapewnienie trwałego i zrównoważonego rozwoju kraju, spójności społecznogospodarczej, regionalnej i przestrzennej, podnoszenie konkurencyjności gospodarki oraz tworzenie nowych miejsc pracy w skali krajowej, regionalnej lub lokalnej. Podmioty będące beneficjantami POPT zgłaszają potrzeby z zakresu wymiany doświadczeń/przekazywania wypracowanych materiałów/ustaleń/rozwiązań na niższe szczeble administracyjne. Działania te nie mogą być sfinansowane w ramach Działania 3.1, zgodne natomiast są z celami Działania 4.2. Konieczne jest zatem takie poszerzenie katalogu beneficjentów Działania, by objęło ono wszystkie podmioty zaangażowane w realizację NSRO, a zgłaszające potrzebę sieciowania także wykraczającą poza system NSRO. Powyższe instytucje mogłyby wesprzeć (ekspercko, doradczo) rozwiązania w zakresie osiągania celów

12 --- Urząd Nadzoru Budowlanego, Urząd Transportu Kolejowego, Urząd Regulacji Energetyki, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rada Główna Szkolnictwa Wyższego (poprzez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego), Urząd Komunikacji Elektronicznej, wybrane Jednostki Badawczo- Rozwojowe szczególnie w obszarze gospodarki przestrzennej, rozwoju miast Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Województw RP, Związek Powiatów Polskich, Unia Metropolii Polskich, Unia Miasteczek Polskich Jednostki administracji publicznej i regionalnej odpowiedzialne za wydawanie kluczowych decyzji w długoterminowych inwestycjach infrastrukturalnych, np. organ Wojewody bądź Starosty wydający zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID), Generalny Konserwator Zabytków/wojewódzcy konserwatorzy zabytków itp. - poszczególne szczeble administracyjne wydające decyzje kluczowe dla przygotowania dokumentacji przygotowawczej, zarówno przed kontraktacją, jak i na dalszych etapach realizacji. 1.1, 1.2 i 3.1 lub jako odbiorcy wsparcia projektów IK NSRO. Instytucje te powinny zostać beneficjentami działań warsztatowych, doradczych oraz informacyjnych w ramach Działania 3.1. Włączenie ich do grona beneficjentów/odbiorców Działania 1.1, 1.2 i 3.1. NSRO w obszarach problemowych oraz uczestniczyć w tworzeniu nowych rozwiązań zgodnie z nowymi celami strategicznymi/ kolejnym okresem programowania. Zakres wsparcia powinien uwzględniać zakres ich kompetencji, udział tych instytucji w już działających sieciach współpracy, efektywność kosztową wsparcia (zamawianie ekspertyz vs finansowanie zatrudnienia ekspertów). Zdefiniowane w ramach niniejszego raportu niskie zainteresowanie beneficjentów kontraktacją w kluczowych sektorach tematycznych oraz brak doświadczenia w tworzeniu partnerstw (wynikające w dużej mierze z regulacji prawnych) mogłyby zostać zniwelowane dzięki wykorzystaniu potencjału związków samorządów terytorialnych. Wzmocnienie ich potencjału administracyjnego w obecnym okresie programowania pozwoliłoby także na realizację przez nich szerszego spektrum zadań w przyszłej perspektywie finansowej, zakładającej dalszą decentralizację systemu przy zachowaniu zasady subsydiarności. W ramach POPT konieczne jest objęcie wsparciem jednostek administracji publicznej samorządowej, wydających kluczowe decyzje odnośnie projektów realizujących cele NSRO w zakresie procedury wydawania ZRID, decyzji o zabudowie, zgodności z planami zagospodarowania przestrzennego, przyłączeniu do sieci, itp. w efekcie będą one sprawniej wydawały kluczowe decyzje, mające wpływ na sprawność realizacji projektów NSRO. 12

13 --- 2 STRESZCZENIE RAPORTU W JĘZ. ANGIELSKIM In general, TAOP is one of the most efficiently implemented NSRF Operational Programmes in terms of financial performance. Projected savings under the Programme amount to PLN 385,85 million (according to estimations of the Managing Authority of TAOP) or PLN 323,712 million (according to estimations of the Contractor). Therefore, there is a risk that not all available funds will be disbursed. This report presents, however, a number of areas which require support under technical assistance. If available funds from TAOP will be allocated for those areas, the risk of non-disbursement of the entire available allocation under the Programme will be significantly reduced. All beneficiaries entitled to carry out the intervention under specific Priority Axes Measures benefited or will benefit from technical support. In general, contracting at the level of the Programme has a stable upward trend. However, differences between the contracted amounts and the amounts actually paid are sometimes really high (up to 30%). This is due to the fact that beneficiaries plan the expenditure for many years in advance. Beneficiaries always overstate the amounts so that they could use them just in case, if the situation changes or unforeseen needs occur. As a result, the lack of experience in longterm strategic planning and the focus primarily on short-term activities is one of the greatest weaknesses of TAOP. The structure of the Programme assumed extensive flexibility, both in terms of the method of fund disbursement (budget lines) and a vast scope of possible forms of support. This was justified at the first stage of the NSRF implementation, where the challenge was to swiftly adapt the new (as compared to the previous programming period) institutions to function in the NSRF implementation system and improve the competence of their newly hired employees. Nevertheless, this characteristic has contributed to the inability to monitor the effectiveness and efficiency of implemented projects and the entire Programme. However, the support granted to beneficiaries under TAOP so far has contributed to their strengthening and their appropriate preparation to fulfil their tasks within the NSRF implementation system. The NSRF implementation (combined with the guidelines of the Europe 2020 strategy and the National Strategy for Regional Development) thus far demonstrates that there are five key thematic areas: Road infrastructure; Energy; Higher education infrastructure; Information society infrastructure and access to services at the local level; R & D infrastructure, innovation of culture and national heritage. They are both important from the point of view of the above strategy and threatened at the level of NSRF implementation. The threat results from insufficient capacity and knowledge on the part of potential beneficiaries, the lack of institutional experience and regulatory framework of the public administration. Therefore, TAOP must provide support to the NSRF system institutions and potential beneficiaries of the projects in the above strategic areas in order to increase the efficiency of their contracting and implementation. Furthermore, support should also be granted to institutions issuing permits, licenses and decisions which are an obstacle to implementation of infrastructural investment projects. More targeted support should be also addressed to beneficiaries being Managing Institutions and Intermediate Bodies for those Operational Programmes under which infrastructural projects are at risk. The support should also cover the creation of partnerships, in particular Local Government Units (LGU). The process is necessary to achieve the objectives of the National Strategy for Regional Development, but encounters huge legal obstacles, as stems from an interview with a representative of the Association of Polish Cities (ZMP). Partnerships are essential for implementing road and technical infrastructure projects. Due to the abovementioned legal obstacles and the lack of good solutions (practices) under the current legal system, trainings on working in partnerships should be addressed specifically to the LGUs. They could be based on pilot solutions tested with the use of TAOP funds. 13

14 --- Institutions that could participate in this task include the institutions representing local government, which belong to the Joint Central and Local Government Committee 3. Another barrier to project implementation in the above thematic areas is the lengthy decision-making process. The approval of decisions for beneficiaries takes place on all institutional levels of implementation, including the MA. TAOP could support the process of diffusion and standardisation of knowledge throughout the entire NSRF institutional system. According to financial projections, some amounts under the Programme will not be disbursed. They are presented in the table below, by individual Priorities/Measures. Priority Axis/Measure Amount for reallocation (in PLN) Estimated by the Contractor Estimated by the MA of TAOP Priority Axis Priority Axis Priority Axis Priority Axis Total: Source: Own work based on own analyses and projections of the MA of TAOP as of 30 August Tables below present the indicated allocation of funds under TAOP for new areas of support, new measures and new beneficiaries. However, it is not possible to specify the amount which could be used as a result of proposed changes. This would require a thorough analysis of the demand and administrative capacity, as well as the feasibility of proposed ICT instruments. TAOP generally does not meet the standard of NGP in networking cooperation - local and autonomous systems, shifting the emphasis on coordination and cooperation of employees in the networks, codecision making and co-working with the society and various actors in the private sector and NGOs. This role is limited to the participation of social dialogue representatives in the Monitoring Committee meetings and grant competitions for the implementation of the tasks of the system. Decisions on technical support of system institutions are still the responsibility of public administration. The participation of social and economic partners in defining the needs of administration should be increased in order to eliminate the system and procedural barriers. The adopted budget line formula, which allows to flexibly adapt the needs of the system administration in terms of human and material resources, offers a chance to use the technical assistance tools to adequately react to the threats to the NSRF implementation, reported by the beneficiaries as contracting and implementation barriers, in the next years of the financial perspective. Social and economic partners should increasingly often recommend the administrative tools allowing to efficiently process project interventions. This recommendation may be implemented by means of extending the range of observers at the Monitoring Committee meetings, increasing the number of thematic materials provided to the members of the Committee, including not only the reports on disbursement of TAOP funds, but also threats and opportunities stemming from the NSRF implementation, with particular emphasis on strategic thematic areas. The recommendation is addressed to the MA of TAOP. The TAOP monitoring system is limited. Remarks in this report focus in particular on the fact that output indicators do not cover the full range of measures. Result indicators do not allow to measure effectiveness and efficiency of the Measure/Priority/Programme. As a result, the TAOP indicators do not meet the New Public Management standards in terms of orientation of the public administration towards 3 Association of Polish Cities, Union of Rural Communes of the Republic of Poland, Union of the Voivodeships of the Republic of Poland, Association of Polish Districts, Union of Polish Metropolises, Association of Polish Towns. 14

15 --- objectives and results. Undoubtedly, the strength of the Programme in terms of elements of modern public administration and efficient state model is its flexibility, the regular recourse to the expertise (also in identifying the needs of customers - citizens), deregulation and delegating tasks to NGOs and private contractors. As a result of the studies carried out, numerous changes were indicated that could be implemented in accordance with Scenario 1 of Programme development. Table 1. Proposed changes to the current Programme Measure Current status Proposed changes (extending the directory of measures, etc.) 1.1/4.2 The analysis of the NSRF implementation identified The solution of at least some of the above several key factors, dependent on public negative phenomena would be to strengthen administration, and having a direct effect on the absorption of funds under the NSRF, on which the TAOP coordination functions among the NSRF system institutions, promotion of good practices TAOP can answer. These include: lengthy under Measure 1.1, positive solutions in terms of administrative procedures, almost at every stage of project implementation (including preparation of preparatory documentation, processing appeals from decisions on the lack of financing, handling of applications for payment, payments) and in every employment, applied in some offices and not used in others. These include e.g. delegating an employee for the time of application assessment or appeal examination to another department - the coordination function of TAOP, by means of sector of intervention, interpretation of the increasing awareness of the possibility/necessity guidelines, the system of appeals (multi-instance - time-consumption). to apply such solutions, provision of information about the existence of such solutions and their application. 1.2 "Saturation" with trainings of employees of the Measure 1.2 beneficiaries, the demand for training among the "new" beneficiaries of Measure 1.1, both for technical and motivational reasons. 1.2 The analysis of the NSRF implementation identified several key factors, dependent on public administration, and having a direct effect on the absorption of funds under the NSRF, on which the TAOP can answer. These include: lengthy administrative procedures, almost at every stage of project implementation (including preparation of preparatory documentation, processing appeals from decisions on the lack of financing, handling of applications for payment, payments) and in every sector of intervention, interpretation of the guidelines, the system of appeals (multi-instance - time-consumption). 2.1 The SIMIK National Information System was planned and implemented mainly to meet the requirements of the European Commission for making payments. The objective of Measure 2.1 specified in the Detailed Description of the Priorities is wider and covers the financing of the construction, development and maintenance of IT systems for management, implementation, monitoring, control and assessment of the NSRF implementation (including support for further SIMIK system development, its maintenance and constant improvement). Collecting information about the course and implementation of the NSRF from the cross-cutting perspective often requires reference to data available only at managing authorities and Enabling the "new" beneficiaries of Measure 1.1 to use trainings organised under Measure 1.2 through the "open" formula of such trainings for eligible beneficiaries of Measure 1.1 or including them directly among the beneficiaries of Measure 1.2. The solution to at least some of the above negative phenomena could be the systematic organisation of inter-institutional meetings, which would address problematic issues and unify interpretations. The efficiency of the existing forms of information exchange, e.g. working groups, should obviously be analysed first so that the meetings were not an end in themselves. The Contractor suggests to i.a. organize trainings for participants (classified under TAOP) from various institutions. Knowledge exchange will thus take place both at the formal and the informal level. In addition, training programmes should be elaborated so as not only to increase competence of employees but also to standardise knowledge. Workshops/seminars delivered by internal instructors, who are practitioners, may provide an efficient tool. A comprehensive study of the needs of the public administration in Poland should be conducted in terms of access to detailed information about the progress and outcomes of the NSRF implementation and the possible uses of the system as a management tool with functionality beyond the minimum requirements of the European Commission for SIMIK. This study should provide the basis for an expansion of assumptions about the goals of the system, additional functionality leading to optimisation of the costs (including the workload on the part of users), the generator of payment applications, data warehouses for KSI SIMIK and developing assumptions of a standard LSI tool and, possibly, the implementation of appropriate new modules and 15

16 --- intermediate bodies of individual programmes. This creates obstacles in efficient management of the NSRF implementation as a whole and its effective linking to other public policies. 16 functionalities. The expansion of SIMIK in will facilitate the construction of an IT system for the next financial perspective, and a quick start of its implementation. 3.2 Little interest in supporting key projects It would be beneficial to have the support from Measure 3.2, apart from individual projects, also for competition projects which would use this support in particular for the preparation of documentation. We suggest that Managing Authorities should remain beneficiaries of competition projects. As a result, the support could be addressed to all potential beneficiaries (e.g. information measures - it is unknown who will submit an application and receive financing, though the costs of such support would definitely be higher in contrast to information measures). Adapting the forms of support to the actual needs of beneficiaries of key projects. 3.2 Insufficiently effective information and promotional action 3.3 The main beneficiary of Measure 3.3 is the National Evaluation Unit (NEU) which implements one 7-year project accounting for two thirds of the allocation. The project is implemented efficiently and with good results. However, an in-depth mid-term evaluation of the project results is lacking, as well as the up-todate analysis of the needs which would allow to optimize the method and scope of its implementation in the remaining period of the current financial perspective. 3.5 Currently there are no actions that could ensure implementation of the territorial dimension at the level of individual regions. Although the National Spatial Development Concept provides for measures to be implemented in individual voivodeships, but it does not propose solutions for their financing. So far, the implementation of spatial policy varies regionally and depends on the priorities identified in the given regions and the current needs. Ensuring the implementation of the territorial dimension at the level of individual regions would contribute to achieving territorial cohesion. 4.1 and 4.2 The Priority is now pursued through two measures: 4.1 Information and promotion and 4.2 Exchange of experience between the participants of the NSRF implementation 4.1 At the moment, measures directed for the general public are carried out (obviously based on the EF Communication Strategy and in coordination with CI NSRF) for all MA operational programmes (also regional ones). 4.1 As difficulties in project implementation under the grant system have been mentioned by respondents, we can assume that the current number of such projects is sufficient. However, it should be noted that such activities provide an opportunity to find The continued large-scale information campaign about the possibility of obtaining support under Measure 3.2; the continuation of educational publications on a larger scale. A mid-term evaluation of the project results and the up-to-date analysis of the needs which would allow to optimize the use of allocation for Measure 3.3 in the remaining period of the current financial perspective implementation. Ensuring the funds under the Technical Assistance for the implementation of territorial projects, which would allow to maintain the same thematic line (which results from the National Spatial Development Concept) at the regional level. The introduction of such a territorial aspect of the technical assistance would strengthen the implementation of the territorial dimension in the regions, which would be consistent with the developed strategy, but primarily would contribute to a better achievement of the NSRF objectives. The extension of the range of target groups of the Measure by regional units (regional development departments, in which regional planning offices are to be incorporated) should allow to support their work under technical assistance. This would allow to implement the action plan of the National Spatial Development Concept in terms of system building and to create integrated projects at the regional level. The Priority should be implemented without division into separate Measures. Measures directed for the general public, with the exception of legitimate local and regional initiatives, should be implemented at TAOP MA level and financed from the programme funds which should be appropriately greater, while reducing funds for promotions for other OPs (including regional programmes). Increasing the number of informational and promotional activities in the grant system must be considered.

Ewaluacja realizacji polityk horyzontalnych w ramach PO IG

Ewaluacja realizacji polityk horyzontalnych w ramach PO IG Badanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Badanie ewaluacyjne pt. Ewaluacja realizacji polityk horyzontalnych

Bardziej szczegółowo

Optymalny model systemu kontroli I stopnia w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej z udziałem Polski w okresie programowania 2014-2020

Optymalny model systemu kontroli I stopnia w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej z udziałem Polski w okresie programowania 2014-2020 RAPORT Z BADANIA Optymalny model systemu kontroli I stopnia w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej z udziałem Polski w okresie programowania 2014-2020 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wybrzeże Słowackiego 12-14 50-411 Wrocław

RAPORT KOŃCOWY ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wybrzeże Słowackiego 12-14 50-411 Wrocław RAPORT KOŃCOWY Ewaluacja wpływu projektów realizowanych w RPO WD w kategoriach interwencji 10, 11, 13 wraz z wyznaczeniem typów projektów preferowanych ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Małopolskim

Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Małopolskim Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Małopolskim Raport końcowy Zamawiający Zarząd Województwa Małopolskiego Wykonawca EPRD Biuro Polityki Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Ocena systemu informacji i promocji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Województwa Podlaskiego na lata 2007 2013 RAPORT KOŃCOWY

Ocena systemu informacji i promocji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Województwa Podlaskiego na lata 2007 2013 RAPORT KOŃCOWY Ocena systemu informacji i promocji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 2013 RAPORT KOŃCOWY Katowice, 27 luty 2009r. Raport metodologiczny z badania ewaluacyjnego

Bardziej szczegółowo

nstwic Raport końcowy

nstwic Raport końcowy nstwic Ocena realizacji i i efektów projektów partnerskich i i zintegrowanych w ramach RPO WSL 2007-2013 w kontekście zastosowania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w przyszłym okresie programowania

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy. Wstępna ocena realizacji i efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Raport końcowy. Wstępna ocena realizacji i efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Raport końcowy Wstępna ocena realizacji i efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice, 27 listopada 2012 r. Projekt finansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Badanie ewaluacyjne pn. Ewaluacja ex-ante instrumentów finansowych RPO WO 2014-2020

Badanie ewaluacyjne pn. Ewaluacja ex-ante instrumentów finansowych RPO WO 2014-2020 Badanie ewaluacyjne pn. Ewaluacja ex-ante instrumentów finansowych RPO WO 2014-2020 Badanie ewaluacyjne pn. Ewaluacja ex-ante instrumentów finansowych RPO WO 2014-2020 RAPORT KOŃCOWY (tekst jednolity po

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja ex-ante Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. raport końcowy

Ewaluacja ex-ante Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. raport końcowy Ewaluacja ex-ante Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 raport końcowy Instytut Badań Strukturalnych ul. Rejtana 15 lok. 28 02-516 Warszawa, Polska e-mail: ibs@ibs.org.pl

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Szczecin, czerwiec 2013 rok 1

RAPORT KOŃCOWY. Szczecin, czerwiec 2013 rok 1 RAPORT KOŃCOWY Badanie ewaluacyjne pt. Ocena efektów oddziaływania projektów realizowanych w ramach Priorytetu II LRPO Działanie 2.5 Rozwój regionalnych i lokalnych instytucji Opracowanie: Konsorcjum firm:

Bardziej szczegółowo

Termin realizacji badania luty - czerwiec 2013 r. Zamawiający. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pl. Teatralny 2 87-100 Toruń

Termin realizacji badania luty - czerwiec 2013 r. Zamawiający. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pl. Teatralny 2 87-100 Toruń Badanie ewaluacyjne Analiza wsparcia przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 - Raport końcowy Termin realizacji badania luty -

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Raport końcowy Ocena funkcjonowania lokalnych

Bardziej szczegółowo

4.2. Ocena realizacji celów i wskaźników RPO WD oraz Priorytetu 5 Energetyka, a także wybranych strategii poprzez projekty objęte badaniem...

4.2. Ocena realizacji celów i wskaźników RPO WD oraz Priorytetu 5 Energetyka, a także wybranych strategii poprzez projekty objęte badaniem... Raport końcowy Ewaluacja wpływu projektów realizowanych w Priorytecie 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne i Priorytecie 5 Energetyka RPO WD oraz wyznaczenie pożądanych kierunków działań na przyszłość

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDOKRESOWA OCENA REALIZACJI CELÓW PLANU KOMUNIKACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO NA LATA 2007-2013

ŚRÓDOKRESOWA OCENA REALIZACJI CELÓW PLANU KOMUNIKACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO NA LATA 2007-2013 Badanie ewaluacyjne sfinansowano ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Infrastruktura i Środowisko (01.09.2011) ŚRÓDOKRESOWA OCENA REALIZACJI CELÓW PLANU

Bardziej szczegółowo

----------------------------------- 2 --------------------------------------- Agrotec Polska Sp. z o.o.

----------------------------------- 2 --------------------------------------- Agrotec Polska Sp. z o.o. Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności oraz przez budżet państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Raport Końcowy

Bardziej szczegółowo

Wpływ realizacji RPO WZ na strategie Województwa Zachodniopomorskiego

Wpływ realizacji RPO WZ na strategie Województwa Zachodniopomorskiego Wpływ realizacji RPO WZ na strategie Województwa Zachodniopomorskiego Maj 2012 Badanie ewaluacyjne jest finansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Raport koocowy IBC GROUP Central Europe Holding S.A. Warszawa, dnia 13 listopada 2012 r.

Raport koocowy IBC GROUP Central Europe Holding S.A. Warszawa, dnia 13 listopada 2012 r. Regionalnego oraz budżetu paostwa w ramach Projektu systemowego dla wspierania działao w zakresie budowy elektronicznej administracji o numerzepoig.07.01-00-00-001/08 realizowanego w ramach 7 Osi Priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy został opracowany przez Zespół badawczy w składzie:

Raport końcowy został opracowany przez Zespół badawczy w składzie: Ocena działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WP 2007-2013 Raport końcowy został opracowany przez Zespół badawczy w składzie: Wojciech Pieniążek Jarosław Chojecki Sebastian Pałka Paweł Huras Justyna

Bardziej szczegółowo

Badanie ewaluacyjne pt.

Badanie ewaluacyjne pt. Badanie ewaluacyjne pt. Ocena działań informacyjno-promocyjnych i szkoleniowych podjętych w latach 2009-2011 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 2013 Raport końcowy

Bardziej szczegółowo

Wpływ projektów realizowanych w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 na zatrudnienie w województwie kujawsko-pomorskim Raport końcowy

Wpływ projektów realizowanych w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 na zatrudnienie w województwie kujawsko-pomorskim Raport końcowy Wpływ projektów realizowanych w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 na zatrudnienie w województwie kujawsko-pomorskim Raport końcowy Warszawa, 2015 r. Badanie ewaluacyjne finansowane jest ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu

RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ASM - CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU

ASM - CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM - CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU Ocena jakości, skuteczności i użyteczności wsparcia z EFS w zakresie kształcenia nauczycieli w ramach Działania 9.4 PO KL Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty

Bardziej szczegółowo

ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM RAPORT Z BADANIA: ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

Oferta. Raport końcowy

Oferta. Raport końcowy Raport końcowy Diagnoza organizacji infrastrukturalnych oraz identyfikacja zapotrzebowania organizacji pozarządowych na usługi świadczone Autorzy: Małgorzata Leszczyńska Piotr Stronkowski Agnieszka Szczurek

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z Badania ewaluacyjnego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce

Raport końcowy z Badania ewaluacyjnego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce Raport końcowy z Badania ewaluacyjnego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce realizowanego w ramach projektu Q jakości poprawa jakości funkcjonowania Programu Romskiego Warszawa, 8 grudnia 2011r.

Bardziej szczegółowo

Autorzy raportu: Jarosław Chojecki Róża Chybowska Maria Pacuska Justyna Ratajczak Agnieszka Rudolf dr Halina Sobocka Szczapa

Autorzy raportu: Jarosław Chojecki Róża Chybowska Maria Pacuska Justyna Ratajczak Agnieszka Rudolf dr Halina Sobocka Szczapa zidentyfikowania najbardziej efektywnych zatrudnieniowo form wsparcia w odniesieniu do wybranych grup docelowych wspieranych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie małopolskim. -----

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...

RAPORT KOŃCOWY dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego... Analiza skuteczności, jakości oraz użyteczności działań informacyjnych i promocyjnych RPOWŚ (w tym Kampanii Promocyjnej) w kontekście zweryfikowania trafności zapisów w Planie Komunikacji RPOWŚ na lata

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY KIELCE 2014. dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...

RAPORT KOŃCOWY KIELCE 2014. dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego... Ocena możliwości wykorzystania środków UE z zakresu energetyki odnawialnej i efektywności energetycznej dostępnych dla podmiotów z województwa świętokrzyskiego w ramach programów operacyjnych 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Ocena działań informacyjno-promocyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Raport końcowy

Ocena działań informacyjno-promocyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Raport końcowy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013" Ocena działań informacyjno-promocyjnych

Bardziej szczegółowo

Ocena wpływu RPO WK-P na lata 2007-2013 na zwiększenie potencjału ośrodków stołecznych regionu, w tym na rozwój funkcji metropolitalnych

Ocena wpływu RPO WK-P na lata 2007-2013 na zwiększenie potencjału ośrodków stołecznych regionu, w tym na rozwój funkcji metropolitalnych Ocena wpływu RPO WK-P na lata 2007-2013 na zwiększenie potencjału ośrodków stołecznych regionu, w tym na rozwój funkcji metropolitalnych Raport Końcowy Badanie ewaluacyjne jest finansowane ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo