DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 21 lipca 2014 r. Poz SPRAWOZDANIE NR 1 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 25 marca 2014 r. z wykonania budżetu Województwa Śląskiego w 2013 roku przyjęte Uchwałą Nr 540/321/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia roku Na podstawie podstawie art. 41 ust 2 pkt 1 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tj. Dz. U r., poz. 596, późn. zm.) i art. 267 ust.1 pkt 1 i 3 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U r. poz. 885 z późn. zm.). wz. Marszałka Województwa Śląskiego Wicemarszałek Województwa Śląskiego Kazimierz Karolczak

2 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 2 Poz Załącznik 1 do uchwały nr 540/321/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 25 marca 2014 roku Zarząd Województwa Śląskiego SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2013 ROKU Katowice, marzec 2014 rok 1

3 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 3 Poz SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W ZMIANY W PLANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2013 ROK 2. WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO - WYNIK FINANSOWY ZA 2013 ROK 3. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2013 ROKU 4. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2013 ROKU. 5. WYKONANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH W 2013 ROKU POZA BUDŻETEM WŁASNYM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 6. DANE STATYSTYCZNE DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2013 ROKU TABELA I. ZESTAWIENIE ZBIORCZE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2013 ROKU TABELA II. DOCHODY BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2013 ROKU WEDŁUG ŹRÓDEŁ TABELA III. DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2013 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ TABELA IV. PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW/POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2013 ROKU TABELA V. WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2013 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ TABELA VI. WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2013 ROKU W PODZIALE NA WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE TABELA VII. WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2013 ROKU

4 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 4 Poz TABELA VIII. WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2013 ROKU ZAŁĄCZNIK 1. DOTACJE Z BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO UDZIELONE W 2013 ROKU JEDNOSTKOM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ JEDNOSTKOM SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZAŁĄCZNIK 2. PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE ORAZ FINANSOWANYCH Z NICH WYDATKÓW NA 2013 ROKU ZAŁĄCZNIK 3. FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ. PLAN WPŁYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT NA 2013 ROK ZAŁĄCZNIK 4. WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW PRZY UDZIALE ŚRODKÓW UNIJNYCH I INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ZA 2013 ROK ZAŁĄCZNIK 5. Rb- NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE/DEFICYCIE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ROZDZIAŁ II WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ ZADAŃ POWIERZONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2013 ROKU 1. ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 2. ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 3. PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ FINANSOWANYCH Z BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH TABELA 1. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ POWIERZONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2013 ROKU TABELA 2. PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2013 ROKU

5 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 5 Poz ROZDZIAŁ III WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW RPO I POKL W 2013 ROKU(CZĘŚĆ III) ROZDZIAŁ IV STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH 1. ZMIANY WPROWADZONE W 2013 ROKU DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA WYKONANIE W 2013 PROGRAMÓW WIELOLETNICH ZAWARTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA ROKU 3. STAN ZADŁUŻENIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA ORAZ KSZTAŁTOWANIE SIĘ WSKAŹNIKÓW ZADŁUŻENIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

6 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 6 Poz ROZDZIAŁ I WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W ZMIANY W PLANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2013 ROKU Budżet Województwa Śląskiego na 2013 rok został przyjęty 20 grudnia 2012 roku, uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego nr IV/29/4/2012 i zamykał się po stronie: dochodów kwotą zł, wydatków kwotą zł. Realizując budżet w 2013 roku, Sejmik Województwa podjął 12 uchwał zmieniających jego wysokość: 1) Uchwałą Nr IV/30/6/2013 z dnia 21 stycznia 2013 zwiększono: a) plan dochodów własnych o środki europejskie, na łączną kwotę zł, w tym na realizację projektu: pn.: Dostawa elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania pasażerskich przewozów regionalnych w katowickim obszarze metropolitalnym 6 sztuk w ramach Działania 7.3 Transport miejski w obszarach metropolitalnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zł, pn.: W poszukiwaniu pracy alternatywne formy zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ramach Poddziałania Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy PO KL zł, b) plan wydatków własnych o kwotę zł, z przeznaczeniem na: zadania związane z zakupem, modernizacją oraz naprawą pojazdów kolejowych, przeznaczonych do przewozów pasażerskich, dla poprawy standardu obsługi pasażerów w przewozach regionalnych, ze środków pochodzących z Funduszu Kolejowego, niewykorzystanych w latach poprzednich zł, projekt pn.: Dostawa elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania pasażerskich przewozów regionalnych w katowickim obszarze metropolitalnym 6 sztuk w ramach Działania 7.3 Transport miejski w obszarach metropolitalnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zł, projekt własny pn.: W poszukiwaniu pracy alternatywne formy zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ramach Poddziałania Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy PO KL zł, c) plan przychodów budżetu o kwotę zł, z tytułu: wolnych środków z roku 2012, celem wprowadzenia do planu Funduszu Kolejowego, niewykorzystanego w latach poprzednich zł, kredytu bankowego, na wkład własny do projektu pn.: Dostawa elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania pasażerskich przewozów regionalnych w katowickim obszarze metropolitalnym 6 sztuk w ramach Działania 7.3 Transport miejski w obszarach metropolitalnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zł. 2) Uchwałą Nr IV/31/4/2013 z dnia 25 lutego 2013 dokonano: a) zwiększenia per saldo planu dochodów własnych o kwotę zł, w tym:

7 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 7 Poz zwiększenie o kwotę zł aby wprowadzić do budżetu województwa środki europejskie na realizację w ramach Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty PO KL , zmniejszenie o kwotę zł, ponieważ środki na projekty realizowane przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Bielsku-Białej oraz Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie, w ramach Programu Uczenie się przez całe życie Comenius, wpłynęły na rachunek budżetu województwa w 2012 r. i stanowią przychody budżetu w bieżącym roku, b) zwiększenia per saldo planu wydatków własnych o łączną kwotę zł w tym: zwiększenie o kwotę środków europejskich, tj zł na realizację projektów w ramach Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty PO KL : PEWNIAK Pozytywna Energia w Nauczaniu i Aktywnym Kształceniu podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycielek/li edukacji przedszkolonej i edukacji wczesnoszkolnej województwa śląskiego zł, Nauczyciel z ImPETem zł, Klucz do uczenia się rozwój umiejętności zawodowych nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej zł, zwiększenie o kwotę zł, pochodzącą z wolnych środków z 2012 roku, w tym: ponowne wykorzystanie środków europejskich, pozostałych na rachunku budżetu województwa na koniec 2012 r., zabezpieczające wkład własny do projektów realizowanych z ich udziałem oraz przekazania do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju środków zwróconych przez beneficjentów w ramach PO KL zł, na zwrot do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju kary umownej, wpłaconej w dniu r. przez wykonawcę umowy w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL zł, na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i zwalczaniem narkomanii, w związku z wprowadzeniem do planu środków pochodzących z wydawania zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu, które nie zostały wydatkowane w 2012 roku zł, na Program Uczenie się przez całe życie Comenius Partnerskie Projekty Szkół, realizowany przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie zł, na zadanie pn.: Modernizacja kotłowni gazowej w pawilonie Antylop wraz z modernizacją sieci ciepłowniczej i budową węzłów cieplnych, realizowane przez Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie zł, zmniejszenie o kwotę zł na udzielenie pożyczki SPZOZ Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Sosnowcu na spłatę zobowiązań wymagalnych (w ramach rozchodów budżetu), c) zwiększenia planu rozchodów o kwotę zł na udzielenie pożyczki: spółce Koleje Śląskie na uregulowanie bieżących najpilniejszych zobowiązań zł, Obwodowi Lecznictwa Kolejowego w Sosnowcu na spłatę zobowiązań wymagalnych zł,

8 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 8 Poz d) zwiększenia planu przychodów w kwocie zł o wolne środki z 2012 roku. 3) Uchwałą Nr IV/32/5/2013 z dnia 25 marca 2013 dokonano: a) zwiększenia per saldo planu dochodów własnych o kwotę zł: wprowadzenie do budżetu województwa środków europejskich zwiększenie o zł na realizację projektów pn.: Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka zł, Bliżej sportu budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu w ramach Działania 8.2 Infrastruktura placówek oświaty RPO WSL zł. Budowa północnej obwodnicy miejscowości Pszczyna projektowana droga wojewódzka nr 935 ( zł) oraz Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 935 wraz z budową chodników na odcinku od km do km na terenie gminy Suszec ( zł) w ramach Poddziałania Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowych RPO WSL , w związku z dokonaniem korekty podatku VAT, dotyczącego aportu (nieruchomości) wniesionego do spółki powstałej w wyniku przekształcenia Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno Uzdrowiskowego im. dr Adama Szebesty w Rabce-Zdroju - zwiększenie o kwotę zł, na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST4/4820/87/MKN/2013/RD-5867 z dnia 14 lutego 2013 r., informującego m.in. o wysokości rocznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej dla Województwa Śląskiego, wynikającej z ustawy budżetowej na 2013 rok - zmniejszenie o kwotę zł, b) zwiększenia planu wydatków własnych o kwotę zł, w tym: na realizację projektów unijnych zwiększenie o kwotę zł: Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka zł, Bliżej sportu budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu w ramach Działania 8.2 Infrastruktura placówek oświaty RPO WSL zł, Budowa północnej obwodnicy miejscowości Pszczyna projektowana droga wojewódzka nr 935 oraz Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 935 wraz z budową chodników na odcinku od km do km na terenie gminy Suszec w ramach Poddziałania Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowych RPO WSL zł, uzupełnienie środków niezbędnych do funkcjonowania szkół i placówek Województwa Śląskiego w bieżącym roku zł, na zwrot do Ministerstwa Zdrowia części dotacji otrzymanej w 2012 roku na przekształcenie Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno Uzdrowiskowego im. dr Adama Szebesty w Rabce-Zdroju w spółkę kapitałową ze 100% udziałem Województwa Śląskiego zł, c) zmniejszenia planu rozchodów o kwotę zł, w związku z mniejszymi niż zakładano spłatami rat kredytów przypadającymi na 2013 rok, spowodowanymi nie zaciągnięciem w 2012 roku kredytu w planowanej wysokości. 4) Uchwałą Nr IV/35/2/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 dokonano:

9 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 9 Poz a) zmniejszenia per saldo planu dochodów własnych o kwotę zł, z czego: zwiększenia na kwotę zł, w związku z: zawarciem ugody przez Zarząd Melioracji Urządzeń Wodnych w Katowicach z Kompanią Węglową S. A. Oddział KWK Ziemowit w sprawie naprawy szkód górniczych i utrzymania cieków Goławieckiego i Ławeckiego zł, rozliczeniem podatku VAT od aportu w postaci spalinowego zespołu trakcyjnego, wniesionego do Kolei Śląskich Sp. z o.o. celem podwyższenia kapitału zakładowego spółki zł, ustaleniem limitu wydatków na obsługę w 2013 roku Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (pismo Ministra Pracy i Polityki Społecznej Nr DF-II IW/13 z dnia 1 marca 2013 r.) zł, zmniejszenia na kwotę zł, pochodzącą z budżetu środków europejskich, w związku z: rezygnacją z realizacji zadania pn.: Dostawa elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania pasażerskich przewozów regionalnych w katowickim obszarze metropolitalnym 6 sztuk w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zł, rozstrzygnięciem przetargów oraz uzgodnieniem harmonogramów prac na realizację projektu pn.: Kontynuacja budowy Drogowej Trasy Średnicowej Zachód odcinek Zabrze Gliwice (Podprojekt nr 2 odcinki Z3, Z4 i G1 oraz Podprojekt nr 3 odcinek G2) w ramach Poddziałania Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej RPO WSL zł, b) zmniejszenie planu wydatków własnych o kwotę per saldo zł, z czego: zwiększenia o zł, w tym: w związku z zawarciem ugody przez Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach z Kompanią Węglową S. A. Oddział KWK Ziemowit w sprawie naprawy szkód górniczych i utrzymania cieków Goławieckiego i Ławeckiego zł, na pokrycie kosztów części zamiennych, napraw, usług konserwujących, przeglądów i usuwania usterek w taborze kolejowym zł, na niezbędne remonty nieruchomości zarządzanych przez Śląski Zarząd Nieruchomości w Katowicach zł, na udzielenie dotacji podmiotowej dla Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, celem umożliwienia realizacji zadania pn.: Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych zł, w związku z ustaleniem limitu wydatków na obsługę w 2013 roku Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (pismo Ministra Pracy i Polityki Społecznej Nr DF-II IW/13 z dnia 1 marca 2013 r.) zł, zmniejszenia o zł, w tym: w związku z rezygnacją z realizacji zadania pn.: Dostawa elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania pasażerskich przewozów regionalnych w katowickim obszarze metropolitalnym 6 sztuk w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zł, w związku z rozstrzygnięciem przetargów oraz uzgodnieniem harmonogramów prac na realizację projektu pn.: Kontynuacja budowy Drogowej Trasy Średnicowej Zachód odcinek Zabrze Gliwice (Podprojekt nr 2 odcinki Z3, Z4 i G1 oraz Podprojekt nr 3 odcinek G2) w ramach Poddziałania 7.1.1

10 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 10 Poz Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej RPO WSL zł, c) zwiększenia planu przychodów o wolne środki z 2012 roku w kwocie zł. 5) Uchwałą Nr IV/36/9/2013 z dnia 20 maja 2013 zwiększono plan dochodów i wydatków własnych o kwotę zł: wprowadzenie do budżetu województwa środków europejskich w wysokości zł na realizację projektów systemowych pn.: Automobilizacja w ramach Poddziałania Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie PO KL zł, Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej Województwa Śląskiego w ramach Poddziałania Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej PO KL zł, w związku z zawarciem umowy pomiędzy Województwem Śląskim i Polskim Związkiem Pływackim na dofinansowanie realizacji zadania pn.: Rozwijanie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w ZSOMS w Raciborzu zł. 6) Uchwałą Nr IV/37/4/2013 z dnia 10 czerwca 2013 dokonano: a) zwiększenia planu dochodów własnych o kwotę per saldo zł, z czego: zwiększenia na kwotę zł: na podstawie decyzji ministra Finansów Nr ST4/4824/357/13 z dnia 14 maja 2013 r., przyznającej dla Województwa Śląskiego środki z rezerwy subwencji ogólnej, na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: Budowa północnej obwodnicy miejscowości Pszczyna rejon projektowanego węzła drogowego DK1 z DW zł, celem wprowadzenia do budżetu województwa środków europejskich na realizację projektu systemowego pn.: BELFER ONLINE + - przygotowanie nauczycieli z obszarów wiejskich do kształcenia kompetencji kluczowych uczniów i dorosłych przy wykorzystaniu platform e-learningowych i cyfrowych urządzeń edukacyjnych w ramach Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty PO KL zł, zmniejszenia o kwotę zł, ponieważ zaliczka na realizację przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego projektu pn.: Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich gniazd w ramach komponentu Przyroda i różnorodność biologiczna LIFE+, została przekazana przez Komisję Europejską na rachunek budżetu województwa w 2012 r. i stanowi przychody budżetu w bieżącym roku, b) zwiększenia planu wydatków własnych o kwotę per saldo zł, z czego: zwiększenia o kwotę zł: na dofinansowanie, ze środków rezerwy subwencji ogólnej, inwestycji drogowej, pn.: Budowa północnej obwodnicy miejscowości Pszczyna rejon projektowanego węzła drogowego DK1 z DW zł, na realizację projektu systemowego pn.: BELFER ONLINE + - przygotowanie nauczycieli z obszarów wiejskich do kształcenia kompetencji kluczowych uczniów i dorosłych przy wykorzystaniu platform e-learningowych i cyfrowych urządzeń edukacyjnych w ramach Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty PO KL zł, zmniejszenia o kwotę zł celem dostosowania planu wydatków do wysokości zaliczki przekazanej w walucie euro przez Komisję Europejską

11 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 11 Poz na realizację przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego projektu pn.: Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich gniazd w ramach komponentu Przyroda i różnorodność biologiczna LIFE+, c) zwiększenia planu przychodów o wolne środki z 2012 roku w kwocie zł. 7) Uchwałą Nr IV/38/5/2013 z dnia 1 lipca 2013 dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków własnych o kwotę per saldo zł, w tym: a) zwiększenie na łączną kwotę zł o: nieplanowane dochody w łącznej kwocie zł, uzyskane w I. półroczu 2013 r.: z tytułu kary umownej za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy (modernizacji autobusu szynowego typ 212 M seria SA 109), zawartej ze spółką Tabor Szynowy Opole S. A. oraz zwrotu dotacji od Kolei Śląskich Sp. z o. o. na realizację przewozów pasażerskich w okresie X-XII 2012 r zł, tytułu zwrotu podatku VAT przez Teatr Rozrywki w Chorzowie w związku z realizacją zadań pn.: Dostosowanie układu pomiarowego do zasad TPA" oraz Dostawa i montaż wyposażenia elektroakustycznego Dużej Sceny" zł. Środki przeznaczono na dotacje dla: OSP Drogomyśl (gmina Strumień, powiat cieszyński), OSP Chruszczobród (gmina Łazy, powiat zawierciański), OSP Kuźnica Stara (gmina Poraj, powiat myszkowski) na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, dochody uzyskane z odszkodowania za uszkodzony samochód służbowy, użytkowany w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego. Środki przeznacza się na zakup pługa śnieżnego zł środki europejskie w wysokości zł na realizację projektów systemowych pn.: Nauka drogą do sukcesu na Śląsku w ramach Poddziałania Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych PO KL zł Kierunek przedsiębiorczość ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia PO KL zł Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego w ramach Poddziałania Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej PO KL zł. b) zmniejszenie o kwotę zł - w związku ze zmniejszeniem całkowitych kosztów realizacji projektu własnego pn.: Województwo Śląskie tu się inwestuje w ramach Poddziałania Promocja inwestycyjna RPO WSL ) Uchwałą Nr IV/39/14/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 zmniejszono plan dochodów i wydatków własnych o kwotę per saldo zł, w tym: a) zwiększono na łączną kwotę zł, dla wprowadzenia do budżetu: odsetek od dotacji otrzymanej od miast Zabrze i Gliwice (z kredytu EBI, zaciągniętego przez Ministerstwo Finansów) z przeznaczeniem na udzielenia pomocy finansowej miastom Zabrze ( zł) i Gliwice ( zł) na realizację zadania pn.: Kontynuacja budowy Drogowej Trasy Średnicowej Zachód, odcinek Zabrze Gliwice w ramach Poddziałania Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej RPO WSL zł,

12 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 12 Poz środków europejskich w łącznej wysokości zł na realizację: projektu konkursowego pn.: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zawodowych uczniów niepełnosprawnych w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego PO KL zł, projektu własnego pn.: Śląskie sprawniej wsparcie osób niepełnosprawnych w aktywizacji zawodowej w ramach Działania 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy PO KL zł, projektów pn.: Działania wspierające młodzież na rynku pracy (3.579 zł) i Aktywizacja zawodowa osób powyżej 50 roku życia doświadczenia europejskie (2.100 zł) w ramach Programu Leonardo da Vinci oraz Osoby 50+ na rynku pracy w ramach Programu Grundtvig (2.600 zł) zł b) zmniejszono o łączną kwotę zł: celem dostosowania planu dochodów Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego do kwot przewidzianych na realizację projektu systemowego pn.: Kierunek przedsiębiorczość w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości samozatrudnienia PO KL ( zł) oraz Automobilizacja w ramach Poddziałania Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie PO KL ( zł) zł, w związku z przesunięciem na lata 2014 i 2015 części nakładów zaplanowanych na realizację projektu pn.: Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa w ramach Działania 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego RPO WSL zł. 9) Uchwałą Nr IV/41/4/2013 z dnia 17 września 2013 dokonano zmniejszenia planu dochodów i wydatków własnych o kwotę zł na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST5/0341/40b/PLJ/2013/RD z dnia 20 sierpnia 2013r., informującego o zmniejszeniu części oświatowej subwencji ogólnej dla Województwa Śląskiego na rok ) Uchwałą Nr IV/43/6/2013 z dnia 28 października 2013 dokonano: a) zmniejszenie planu dochodów i wydatków własnych o kwotę per saldo zł, z tego: zwiększenia o kwotę zł: wprowadzając do budżetu województwa środki unijne w wysokości zł, na realizację projektów pn.: - Kompetencje nauczyciela gwarancją optymalnego rozwoju dziecka w ramach Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty PO KL ( zł) - Lepsza edukacja lepsza przyszłość w ramach Poddziałania Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych PO KL ( zł), - Ad vitam dignam budowanie pozytywnych relacji zawodowych z klientami w okresie późnej dorosłości ( zł) i Aktywność pomimo trudności. Szanse ucznia z trudną przyszłością ( zł) w ramach Programu Uczenie się przez całe życie. w związku z zawarciem umowy sponsoringu ze spółką Saint-Gobain Sekurit HanGlas Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, dotyczącej udzielenia darowizny z przeznaczeniem na remont pomieszczeń Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego Filii w Sosnowcu zł

13 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 13 Poz wprowadzenie środków z Komisji Europejskiej na realizację zadania pn.: Ochrona środowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych w ramach Komponentu I LIFE+ Przyroda i różnorodność biologiczna. Przywrócenie i zachowanie siedlisk nieleśnych na terenie Beskidów Zachodnich w oparciu o gospodarkę pasterską zł zmniejszenia o kwotę zł w związku z: zmianami w harmonogramie realizacji projektu systemowego pn.: Kierunek przedsiębiorczość w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia PO KL ( zł) oraz projektu własnego pn.: Śląskie wyzwania w ramach Poddziałania Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym PO KL ( zł), realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zł, przesunięciem na rok 2014 terminu realizacji robót budowlano-montażowych zadania pn.: Obwodnica Żywca jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej nr 945 wzdłuż rzeki Soły wraz z przebudową mostu nad rzeką Sołą wciągu drogi wojewódzkiej nr 945 w ramach Poddziałania Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej RPO WSL zł, przesunięciem części robót zadania pn.: Kontynuacja budowy Drogowej Trasy Średnicowej ZACHÓD odcinek Zabrze- - Gliwice, Podprojekt 3 odcinek G2 w Gliwicach na 2014 rok, w ramach Poddziałania Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej RPO WSL zł, przesunięciem na rok 2014 terminu zakończenia realizacji projektu pn.: Bliżej sportu budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu w ramach Działania 8.2 Infrastruktura placówek oświaty RPO WSL zł, oszczędnościami powstałymi na projekcie systemowym pn.: Mam zawód mam pracę w regionie w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego PO KL zł, b) zmniejszenia planu wydatków własnych o kwotę zł z jednoczesnym zmniejszeniem planu przychodów tytułu z kredytu bankowego, celem dostosowania planu do rzeczywistych nakładów, jakie miały zostać poniesione w 2013 roku na realizację zadania pn.: Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie. 11) Uchwałą Nr IV/44/9/2013 z dnia 18 listopada 2013 dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków własnych o kwotę zł, z tego: na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego zwiększającej kwoty dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w związku z uchwaleniem przez Sejm RP ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok Środki przeznaczono na wypłatę odszkodowań za nabycie gruntów pod budowę nowych odcinków dróg wojewódzkich oraz gruntów koniecznych do zajęcia w celu przebudowy dróg zł, celem wprowadzenia do budżetu województwa środków europejskich na realizację projektu pn.: Kontynuacja budowy Drogowej Trasy Średnicowej ZACHÓD odcinek Zabrze Gliwice, Podprojekt 2 odcinki Z3, Z4 w Zabrzu oraz G1 w Gliwicach w ramach Poddziałania Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej RPO WSL zł.

14 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 14 Poz ) Uchwałą Nr IV/45/7/2013 z dnia 19 grudnia 2013 dokonano zmniejszenia planu dochodów i wydatków własnych o kwotę zł, w związku z wydaniem decyzji zmieniającej Nr UDA-RPSL /09-03 z dnia 8 października, zmniejszającej całkowitą wartość projektu pn.: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP), realizowanego w ramach Działania 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych RPO WSL Zarząd Województwa Śląskiego podjął w omawianym okresie 74 uchwały zmieniające plan budżetu Województwa, w tym: 43 uchwały zmieniające wysokość budżetu w związku z przyznanymi dotacjami z budżetu państwa, zawartymi umowami z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska oraz innymi jednostki samorządu terytorialnego, 18 uchwał z konieczności przekazania zwrotów w ramach programów z udziałem środków unijnych na rachunek Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwa Finansów oraz dotacji na rachunek Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 13 uchwał dotyczących przesunięć środków finansowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, w celu dostosowania planowanych wielkości do faktycznych potrzeb wynikających z realizacji budżetu. Ostatecznie po dokonanych zmianach plan budżetu Województwa Śląskiego na dzień 31 grudnia 2013 roku zamknął się po stronie: dochodów kwotą zł, wydatków kwotą zł. Tabela 1 Lp. ZMIANY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2013 ROKU Nazwa Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚL Zmiany planu wg uchwał w zł Plan budżetu po zmianach I Dochody - budżet własny II Dotacje - plan finansowy zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej S Z Z OGÓŁEM DOCHODY I Wydatki - budżet własny

15 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 15 Poz Lp. Nazwa Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚL Zmiany planu wg uchwał Plan budżetu po zmianach S Z II Dotacje - plan finansowy zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej Z OGÓŁEM WYDATKI Oznaczenie: S Sejmik Województwa Śląskiego, Z Zarząd Województwa Śląskiego 2. WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WYNIK FINANSOWY ZA 2013 ROK Dochody budżetowe Województwa Śląskiego za 2013 rok zostały wykonane (Tabela I) w kwocie ,83 zł, co stanowi 92,3% planu po zmianach. W uchwalonym budżecie województwa, dochody budżetu własnego stanowiły 96,3% natomiast dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynosiły 3,7%. Ta struktura w trakcie roku ulegała zmianie i ostatecznie w wykonanym budżecie, udział dochodów własnych spadł do 95,2%. Spowodowane to było wzrostem planowanych i otrzymanych dotacji na realizację zadań zleconych głównie: z zakresu usuwania skutków powodzi w korytach cieków i urządzeń melioracji wodnych podstawowych, programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły. Strukturę dochodów budżetu przedstawiono na rys. 1. Wydatki budżetu województwa wykonane zostały w wysokość ,44 czyli w 86,5% w stosunku do planu po zmianach. Wielkość poniesionych wydatków budżetowych przedstawia Tabela V, a porównanie z rokiem poprzednim, tj przedstawiono w tabeli 2 rozdziału. W tabeli 3 przedstawiono udział wydatków w poszczególnych działach w wydatkach ogółem oraz zmiany, jakie zachodziły w ich strukturze w ciągu roku. Znaczny wzrost udziału w planowanych po zmianach wydatkach ogółem w okresie sprawozdawczym nastąpił w działach: rolnictwo i łowiectwo z 2,40% do 3,15%, co daje wzrost o zł przede wszystkim w wyniku decyzji Wojewody zwiększających kwoty dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz w wyniku pozyskania dotacji z WFOŚiGW; działalność usługowa z 0,64% do 3,15%, co daje wzrost o zł głównie w związku z dokapitalizowaniem spółki Koleje Śląskie sp. z o.o. oraz Stadion Śląski sp. z o.o.; oświata i wychowanie z 7,15% do 8,40%, wzrost o zł wynikał głównie ze zwiększenia planu wydatków na realizację projektu pn.: "Bliżej sportu - budowa

16 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 16 Poz % Rys. 1 STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LATACH ,3% 5,7% 5,2% 3,7% 4,6% 4,8% 90% 80% 70% 60% DOTACJA NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE 50% 40% 94,7% 94,3% 94,8% 96,3% 95,4% 95,2% BUDŻET WŁASNY 30% 20% 10% 0% plan według uchwały SWŚl 2013 plan po zmianach 2013 wykonanie

17 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 17 Poz Tabela 2 WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LATACH wg działów w zł Dział Wyszczególnienie % (4:3) Rolnictwo i łowiectwo , ,95 101, Leśnictwo , ,50 99, Rybołówstwo i rybactwo , ,24 95, Przetwórstwo przemysłowe , ,02 125, Transport i łączność , ,46 140, Turystyka , ,29 69, Gospodarka mieszkaniowa , ,20 104, Działalność usługowa , ,50 399, Administracja publiczna , ,18 99, Obrona narodowa , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,00 63, Obsługa długu publicznego , ,44 76, Oświata i wychowanie , ,71 108, Szkolnictwo wyższe , ,76 32, Ochrona zdrowia , ,27 88, Pomoc społeczna , ,64 161, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,84 109, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,18 105, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,96 29, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,45 91, Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty , ,77 109,65 chronionej przyrody 926 Kultura fizyczna , ,08 56,90 OGÓŁEM WYDATKI , ,44 116,08

18 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 18 Poz Tabela 3 STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2013 ROK Dział Wyszczególnienie według klasyfikacji budżetowej Wykonanie w 2012 r. Plan na 2013 r. wg uchwały po zmianach % Wykonanie w 2013 r Rolnictwo i łowiectwo 3,89 2,40 3,15 3, Leśnictwo 0,06 0,05 0,06 0, Rybołówstwo i rybactwo 0,05 0,04 0,04 0, Przetwórstwo przemysłowe 2,11 1,66 2,22 2, Transport i łączność 39,07 53,94 46,13 47, Turystyka 0,87 0,59 0,46 0, Gospodarka mieszkaniowa 0,40 0,30 0,36 0, Działalność usługowa 1,00 0,64 3,15 3, Administracja publiczna 8,59 7,45 7,09 7, Obrona narodowa - - 0,0001 0,00006 Bezpieczeństwo publiczne 754 i ochrona przeciwpożarowa 0,20 0,06 0,10 0, Obsługa długu publicznego 1,45 1,88 2,13 0, Różne rozliczenia - 0,36 0, Oświata i wychowanie 8,52 7,15 8,40 7, Szkolnictwo wyższe 0,58 0,01 0,14 0, Ochrona zdrowia 8,39 4,05 6,20 6, Pomoc społeczna 0,75 0,92 1,03 1, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3,25 2,33 3,15 3, Edukacyjna opieka wychowawcza 2,31 1,51 1,83 2, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,27 0,04 0,08 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 13,21 9,52 10,91 10, Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty 1,40 1,49 chronionej przyrody 1,58 1, Kultura fizyczna 3,45 4,01 1,87 1,69 WYDATKI OGÓŁEM 100,00 100,00 100,00 100,00

19 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 19 Poz kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu"; ochrona zdrowia z 4,05% do 6,20 %, tj. wzrost o zł spowodowany wyższymi dotacjami z budżetu państwa na współfinansowanie inwestycji w podmiotach leczniczych; pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej z 2,33% do 3,15%, co daje wzrost o zł związane ze zwiększeniem dotacji na programy realizowane przez WUP oraz ROPS w ramach PO KL; kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z 9,52% do 10,91%, wzrost o zł na dotacje dla instytucji kultury stanowiące wkłady własne do projektów dofinansowywanych przez Ministerstwo Kultury. Spadek udziału wydatków w planowanej kwocie ogólnej budżetu widać natomiast w działach dotyczących: transportu i łączności z 53,94% do 46,13% (o zł) w związku z rozstrzygnięciem przetargów, uzgodnieniem harmonogramów i przesunięciem części robót na 2014 rok w ramach projektu pn.: Kontynuacja budowy Drogowej Trasy Średnicowej Zachód odcinek Zabrze Gliwice (Podprojekt nr 2 odcinki Z3, Z4 i G1 oraz Podprojekt nr 3 odcinek G2) w ramach Poddziałania Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej RPO WSL ; kultury fizycznej z 4,01% do 1,87%, (o zł.), w związku z niższymi, niż pierwotnie zakładano nakładami na zadanie Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie oraz mniejszymi wydatkami na funkcjonowanie jednostki WOKiS Stadion Śląski. W pozostałych działach zmiany w strukturze wydatków były niewielkie. Wysokość zrealizowanych wydatków w podziale na wydatki bieżące i majątkowe przedstawiono w Tabeli VI. W ogólnej kwocie zrealizowanych wydatków: wydatki bieżące stanowiły 54,3%, co daje ,54 zł, wydatki majątkowe 45,7%, co daje z kolei ,90 zł. Stopień wykonania wydatków budżetu własnego przedstawia tabela 4, w której pokazano wydatki w podziale na działy oraz na zadania realizowane w ramach środków unijnych i pozostałe wydatki. Z zestawienia wynika, że najwyższy stopień realizacji planu wydatków osiągnięto w zadaniach pozostałych budżetu województwa (89,5%) oraz w zdaniach realizowanych w ramach RPO (83,7%).

20 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 20 Poz Dział WYDATKI BUDŻETU WŁASNEGO W 2013 ROKU wg źródeł finansowania Nazwa Plan na 2013r. wg uchwały SWŚL Plan na 2013r. po zmianach Wykonanie na r. Tabela 4 w zł % Wykonania (5:4) Rolnictwo i łowiectwo ,84 90,3 w tym: pozostałe zadania ,84 90,3 020 Leśnictwo ,50 78,3 RPO ,51 99,7 w tym: pozostałe zadania ,99 77,0 050 Rybołówstwo i rybactwo ,92 1,8 w tym: pozostałe zadania ,92 1,8 150 Przetwórstwo przemysłowe ,02 88,5 RPO ,51 95,7 w tym: PO KL ,28 75,6 pozostałe zadania ,23 99,5 600 Transport i łączność ,73 88,1 w tym: RPO ,36 87,7 pozostałe zadania ,37 88,6 630 Turystyka ,29 98,7 w tym: RPO ,94 98,7 pozostałe zadania ,35 99,0 700 Gospodarka mieszkaniowa ,20 87,9 w tym: pozostałe zadania ,20 87,9 710 Działalność usługowa ,82 94,5 w tym: RPO ,79 59,8 pozostałe zadania ,03 98,8 750 Administracja publiczna ,04 89,3 w tym: RPO ,37 89,3 PO KL ,02 87,6 pozostałe zadania ,65 89,6 Bezpieczeństwo publiczne ,00 99,3 i ochrona przeciwpożarowa w tym: pozostałe zadania ,00 99,3 757 Obsługa długu publicznego ,44 38,7 w tym: pozostałe zadania ,44 38,7 758 Różne rozliczenia pozostałe zadania - rezerwy Oświata i wychowanie ,12 81,8 w tym: RPO ,81 73,1 PO KL ,99 50,5

21 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 21 Poz Dział Nazwa Plan na 2013r. wg uchwały SWŚL Plan na 2013r. po zmianach Wykonanie na r. % Wykonania (5:4) pozostałe zadania ,32 99,6 803 Szkolnictwo wyższe ,76 99,9 pozostałe zadania ,76 99,9 851 Ochrona zdrowia ,53 89,5 w tym: RPO ,70 97,6 pozostałe zadania ,83 89,4 852 Pomoc społeczna ,14 83,4 w tym: 853 w tym: 854 w tym: 900 w tym: 921 w tym: 925 PO KL ,07 74,9 pozostałe zadania ,07 95,8 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,84 84,3 PO KL ,47 81,9 pozostałe zadania ,37 95,0 Edukacyjna opieka wychowawcza ,18 99,2 PO KL ,25 97,3 pozostałe zadania ,93 99,3 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,11 71,5 RPO ,11 50,2 pozostałe zadania ,00 82,9 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,45 82,3 RPO ,08 46,3 pozostałe zadania ,37 96,8 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody ,77 92,3 w tym: RPO ,99 99,9 pozostałe zadania ,78 90,9 926 Kultura fizyczna ,08 78,0 pozostałe zadania ,08 78,0 SUMA ,78 86,1 w tym: RPO ,17 83,7 PO KL ,08 70,3 pozostałe zadania ,53 89,5 Realizację zadań rzeczowych w powiązaniu z ich pokryciem finansowym przedstawiono w dalszej części sprawozdania. Dla zrównoważenia budżetu na 2013 rok zaplanowano przychody w wysokości zł, ich źródłami były: spłaty rat pożyczek udzielonych w latach poprzednich zł, wolne środki zł oraz

22 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 22 Poz kredyt bankowy zł. Plan przychodów uległ per saldo zwiększeniu i na koniec grudnia 2013 roku wyniósł ostatecznie zł. Plan przychodów po zmianach stanowiły odpowiednio: spłaty rat pożyczek udzielonych w latach poprzednich zł, wolne środki zł oraz kredyt bankowy zł. Pierwotnie rozchody zaplanowano w kwocie zł na spłatę zaciągniętych kredytów bankowych. W trakcie roku budżetowego z uwagi na nie zaciągnięcie w planowanej wysokości kredytów w 2012 roku zmniejszono plan spłaty kredytów bankowych do wysokości zł oraz zaplanowano udzielenie pożyczek: spółce Koleje Śląskie na uregulowanie bieżących najpilniejszych zobowiązań ( zł) i Obwodowi Lecznictwa Kolejowego w Sosnowcu na spłatę zobowiązań wymagalnych ( zł). Ostatecznie plan rozchodów ukształtował się na poziomie zł. Zarząd Województwa Śląskiego na podstawie Uchwały Sejmiku Nr II/50/4/2010 z dnia 21 kwietnia 2010 roku w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym Województwa Śląskiego lub podległych jednostek organizacyjnych umorzył w 2013 pożyczki wraz z należnymi odsetkami na ogólną kwotę ,22 zł (w tym odsetki ,96 zł) następującym zakładom opieki zdrowotnej: Szpitalowi Wojewódzkiemu w Bielsku-Białej kwotę ,04 zł (w tym odsetki ,04 zł), Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu nr 4 w Bytomiu kwotę ,37 zł (w tym odsetki ,37 zł), Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej kwotę odsetek w wysokości ,71 zł, Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. NMP w Częstochowie kwotę ,73 zł ( w tym odsetki ,47 zł), Wojewódzkiemu Ośrodkowi Reumatyczno-Rehabilitacyjnemu w Goczałkowicach Zdroju kwotę ,64 zł (w tym odsetki ,64 zł), Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu nr 2 w Jastrzębiu Zdroju kwotę ,02 zł (w tym odsetki ,02 zł), Okręgowemu Szpitalowi Kolejowemu w Katowicach kwotę ,54 zł (w tym odsetki ,54 zł), Państwowemu Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku kwotę ,54 zł (w tym odsetki ,54 zł), Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu kwotę ,02 zł (w tym odsetki ,02 zł), Szpitalowi Kolejowemu w Wilkowicach kwotę ,66 zł (w tym odsetki 9.382,66 zł), Wojewódzkiemu Szpitalowi Chorób Płuc im. Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim kwotę ,95 zł (w tym odsetki ,95 zł). Z mocy prawa wygaszono należność z tytułu pożyczek (należność główna zł, odsetki 9.141,40 zł) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Sosnowcu w momencie przekształcania go w spółkę prawa handlowego. Zamknięcie roku budżetowego 31 grudnia 2013 roku oznacza konieczność ustalenia wyniku finansowego za 2013 rok. Rozliczenie wyniku finansowego za ten okres sprawozdawczy przedstawiono w sprawozdaniu Rb NDS, które stanowi załącznik 5, i z którego wynika, że:

23 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 23 Poz różnica między uzyskanymi dochodami i zrealizowanymi wydatkami jest ujemna co oznacza deficyt budżetowy w wysokości ,61 zł, różnica między wykonanymi przychodami i rozchodami budżetu stanowi środki na sfinansowanie deficytu ,76 zł, po pokryciu deficytu, pozostaje więc kwota ,15 zł, To daje WYNIK FINANSOWY w postaci wolnych środków w wysokości ,15 zł Zgodnie z art. 168, ust 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), dotacje celowe udzielone z budżetu państwa lub z budżetów jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań własnych i zleconych, w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego, podlegają zwrotowi. Po zamknięciu kasowym roku budżetowego zwrócono do końca stycznia 2014 roku niewykorzystane środki dotacji na kwotę ogólną ,95 zł. Z tego: 1) do budżetu państwa ,10 zł z tytułu niewykorzystania w dziale: 010 Rolnictwo i łowiectwo - środków na prace urządzeniowo - rolne na potrzeby rolnictwa (39,38 zł), melioracje wodne ( ,67 zł), pomoc techniczną PROW ( ,44 zł) ,49 zł, 050 Rybołówstwo i rybactwo ,68 zł, 600 Transport i łączność środków na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem kierowcom zaświadczeń dopuszczenia pojazdu do przewozu towarów niebezpiecznych (ADR) i wtórników (ADR) ,49 zł, 710 Działalność usługowa środków na udostępnianie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ,70 zł, 750 Administracja publiczna środków na przeprowadzanie egzaminów dla kandydatów na przewodników turystycznych oraz pilotów wycieczek, a także dotacji przeznaczonej dla GARR S.A. na pokrycie kosztów związanych z zamykaniem działań 2.5 i 3.4 ZPORR ,95 zł, 851 Ochrona zdrowia - środków przeznaczonych na składki ubezpieczeniowe za uczniów i wychowanków placówek oświatowych 4.016,20 zł, 852 Pomoc społeczna - środków w zakresie świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego, na prowadzenie placówek opiekuńczo wychowawczych i ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie ,66 zł, 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - środków na przeprowadzenie egzaminów stwierdzających kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami oraz prowadzenie kampanii edukacyjnej w zakresie postępowania ze zużytymi bateriami i akumulatorami ,15 zł 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody - środków niewydatkowanych na działalność statutową Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego ,78 zł, 2) do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji na realizację: Regionalnego Programu Operacyjnego ,36 zł, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ,59 zł, 3) do Ministerstwa Finansów niewykorzystanych środków europejskich na realizację: projektów własnych w ramach PO KL ,79 zł, 4) do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z tytułu nadpłaconych środków na obsługę Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych ,84 zł

24 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 24 Poz ) do Polskiego Związku Pływackiego z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji na szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo....0,07 zł 6) do gminy Racibórz z tytułu zwrotu dotacji celowej przeznaczonej na dowożenie uczniów Szkoły Podstawowej nr 8 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu...919,00 zł, 7) do gminy Zabrze z tytułu niewykorzystanej dotacji na realizację DTŚ.. 0,07 zł, 8) do gminy Gliwice z tytułu niewykorzystanej dotacji na realizację DTŚ ,93 zł, 9) do gmin i powiatu z tytułu niewykorzystania dotacji na realizację inwestycji na drogach wojewódzkich w ogólnej kwocie ,97 zł, w tym: Pszczyna 5.257,84 zł, Ustroń ,56 zł, Starostwo powiatowe Pszczyna ,50 zł, Lyski ,51 zł, Popów ,12 zł Wilkowice 2.694,00 zł, Ogrodzieniec 4.079,70 zł, Świerklany 7,94 zł, Czernichów 399,80 zł 10) do gmin z tytułu rozliczenia dotacji przeznaczonej na współfinansowanie wkładu własnego do projektu Przyroda i różnorodność biologiczna Life ,00 zł w tym: Zawiercie 185,00 zł, Łazy 2.415,00 zł, Niegowa 1.920,00 zł, Ogrodzieniec 1.130,00 zł, Kroczyce 3.965,00 zł Żarki 650 zł, Olsztyn 30,00 zł, Pilica 2.420,00 zł, Wolbrom 1.820,00 zł 11) do miast na prawach powiatu oraz powiatów z tytułu niewykorzystanej dotacji na prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego i regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej ,23 zł w tym: Starostwo powiatowe Będzin 9.490,95 zł, Bytom ,54 zł, Chorzów ,80 zł, Dąbrowa Górnicza ,00 zł, Gliwice ,26 zł, Jastrzębie Zdrój 9.545,08 zł, Ruda Śląska 7.956,20 zł, Świętochłowice ,89 zł Zabrze ,15 zł, Starostwo powiatowe Zawiercie 6.381,36 zł.

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok

Sprawozdanie. Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok Zarząd Województwa Wielkopolskiego Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok Poznań, marzec 2012 r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Załącznik 1 do uchwały nr 1875/279/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 27 sierpnia 2013 roku Zarząd Województwa Śląskiego INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZA I PÓŁROCZE

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 30 marca 2017 r. Poz. 750 UCHWAŁA NR 175/2366/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 28 marca 2017 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 30 marca 2017 r. Poz. 750 UCHWAŁA NR 175/2366/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 28 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 30 marca 2017 r. Poz. 750 UCHWAŁA NR 175/2366/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 U C H W A Ł Y S E J M I K U:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 U C H W A Ł Y S E J M I K U: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y S E J M I K U: 1892 - Nr XV/170/2008 z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZA III MIESIĄCE 2014 ROKU

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZA III MIESIĄCE 2014 ROKU Lp. DOCHODY INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZA III MIESIĄCE 2014 ROKU Źródła dochodu SWŚl na 2014r. I DOCHODY WŁASNE-ogółem 1 060 801 455,00 914 779 311,00 219 334 563,39 24,0 w tym bieżące:

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2014 ROKU Załącznik 1 do uchwały nr 420/27/V/2015 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 26 marca 2015 roku Zarząd Województwa Śląskiego SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2014 ROKU Katowice,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2011 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2012 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 października 2014 r. Poz. 9223 UCHWAŁA NR 142/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 9 września 2013 r.

Warszawa, dnia 6 października 2014 r. Poz. 9223 UCHWAŁA NR 142/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 9 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 października 2014 r. Poz. 9223 UCHWAŁA NR 142/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 9 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A W R O K U

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A W R O K U S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U P I A S E C Z Y Ń S K I E G O W 2 0 1 5 R O K U Rada Powiatu Piaseczyńskiego uchwaliła budżet powiatu na 2015 rok w dniu 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 3 lipca 2015 r. Poz. 3625 SPRAWOZDANIE NR 1 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 26 marca 2015 r. w wykonania budżetu Województwa Śląskiego w 2014

Bardziej szczegółowo

Wydatki Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok

Wydatki Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/36/2014 Sejmiku Województwa z dnia 30 grudnia 2014 r. Wydatki Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok plan roku 2015 Wydatki razem 1 513 946 896,33 Wydatki bieżące 550

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Spis treści Część I...3 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w I półroczu 2014 roku...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

Projekt na 2016 rok BUDŻET WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Projekt na 2016 rok BUDŻET WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Projekt na 2016 rok BUDŻET oraz WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO, 30 listopada 2015 Główne założenia na 2016 rok Budżet województwa jest opracowywany na podstawie Wieloletniej Prognozy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 38/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 18 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 38/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 18 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 38/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 18 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2013 rok Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128 Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 w tym: Wpływy z różnych opłat - - 5.639 - - Wpływy z usług - - 11.081 - - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - - 2.037 - - Pozostałe odsetki - - 3.016 - - Wpływy

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR 175/2366/17 ZARZ^DU WOJEWODZTWA LUBUSKJEGO. z dnia 28 marca 2017 r.

UCHWALA NR 175/2366/17 ZARZ^DU WOJEWODZTWA LUBUSKJEGO. z dnia 28 marca 2017 r. UCHWALA NR 175/2366/17 ZARZ^DU WOJEWODZTWA LUBUSKJEGO z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyj^cia sprawozdania rocznego z wykonania budzetu Wojewodztwa Lubuskiego za 2016 rok Na podstawie an. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 sierpnia 2011 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, marzec 2007r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody Województwa Wielkopolskiego (wg

Bardziej szczegółowo

BUDŻET WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2016 ROK SZCZECIN, GRUDZIEŃ 2015 ROKU

BUDŻET WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2016 ROK SZCZECIN, GRUDZIEŃ 2015 ROKU BUDŻET WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA 2016 ROK SZCZECIN, GRUDZIEŃ 2015 ROKU Projekt budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2016 rok 2 Lp. Wyszczególnienie Plan na 2015 r. wg stanu na dzień 01.01.15

Bardziej szczegółowo

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 29 003

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 29 003 Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 2/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2015 rok z dnia 26 stycznia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta.

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta. PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Katowice, listopad 2014 r. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO Załącznik Nr 1 do uchwały Nr /2014 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia... 2014 roku ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO SŁUPSK, marzec 2014 r. 2 Spis treści DANE OGÓLNE O BUDŻECIE... 4 WYKONANIE BUDŻETU CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2016 rok

Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2016 rok Tabela Nr 1 do Uchwały nr 59/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 maja 2016 roku Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZMIAN. Zadania własne. Zwiększenia o kwotę 5 856 675 zł

ZESTAWIENIE ZMIAN. Zadania własne. Zwiększenia o kwotę 5 856 675 zł Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLVII/455/2006 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 kwietnia 2006 r. ZESTAWIENIE ZMIAN Zadania własne DOCHODY Zwiększenia o kwotę 5 856 675 zł W dziale 010 ROLNICTWO I

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA 2016 ROK

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA 2016 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXV/1373/2015 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 10 listopada 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA 2016 ROK Lublin, listopad

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

Budzet Województwa Lubelskiego na 2017 r. - Wydatki

Budzet Województwa Lubelskiego na 2017 r. - Wydatki Budzet Województwa Lubelskiego na r. - Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 stycznia r. 18-01- Województwa - BW Symbol Wydatki razem 984 495 789,78 48 050,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 stycznia 2013 r. Poz. 316

Warszawa, dnia 10 stycznia 2013 r. Poz. 316 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 10 stycznia 2013 r. Poz. 316 UCHWAŁA Nr 246/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Województwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, i, pkt 10, art. 51, art.

Bardziej szczegółowo

Budżet Województwa Lubelskiego na 2018 r. - Wydatki

Budżet Województwa Lubelskiego na 2018 r. - Wydatki Województwa Lubelskiego na r. - Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 29 stycznia r. Województwa - BW Symbol Wydatki razem 1 237 509 139,17 878 132,82 8 261 618,29

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2013 r. Poz. 4191 UCHWAŁA NR XXXVII/393/13 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 10 sierpnia 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 201/2015 PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 30 marca 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 10 sierpnia 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 201/2015 PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 30 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 10 sierpnia 2015 r. Poz. 2499 ZARZĄDZENIE NR 201/2015 PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/4/2/2015 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2015 rok

UCHWAŁA NR V/4/2/2015 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2015 rok UCHWAŁA NR V/4/2/2015 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2015 rok Na podstawie art. 18 pkt 6, pkt 19 lit. d, art. 61, art. 72 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 listopada 2014 r. Poz. 5562 UCHWAŁA NR LIX-435-2014 RADY GMINY NĘDZA z dnia 3 listopada 2014 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2014 Gminy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 30 listopada 2015 roku

Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 30 listopada 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r Poz 7994 UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 5 lipca 2017 r. Poz. 4053 UCHWAŁA NR XL/281/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO Załącznik nr 1 do uchwały nr 44/2012 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 27 marca 2012 roku ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO SŁUPSK, marzec 2012 r. 2 Spis treści DANE OGÓLNE O BUDŻECIE... 4 WYKONANIE BUDŻETU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015

UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015 UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rada Miasta Rybnika. z dnia... 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok

Uchwała Nr... Rada Miasta Rybnika. z dnia... 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok Projekt z dnia 18 marca 2014 r. Zatwierdzony przez... 2014/021484 Działając na podstawie przepisów: Uchwała Nr... z dnia... 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok - art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE. z dnia r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE. z dnia r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO Załącznik Nr 1 do uchwały Nr /2015 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia... 2015 roku ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO SŁUPSK, marzec 2015 r. 2 Spis treści DANE OGÓLNE O BUDŻECIE...4 WYKONANIE BUDŻETU CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/45/4/2013 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2014 rok

UCHWAŁA NR IV/45/4/2013 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2014 rok UCHWAŁA NR IV/45/4/2013 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2014 rok Na podstawie art. 18 pkt 6, pkt 19 lit. d, art. 61, art. 72 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach)

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach) REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Ogółem z tego: Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) zł % Struktura

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2016 r. Poz. 3828 UCHWAŁA NR XXIII/269/16 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XLIX/579/09 z dnia

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XLIX/579/09 z dnia Uchwała Nr LVII/644/1 Rady Miasta Kędzierzyn Koźle z dnia 1 lipca 21r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 21 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2013. Na podstawie: art. 12 pkt 5, 8 lit. d i 9 oraz art. 51 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wielkości dochodów przyjętych do Budżetu Województwa Lubelskiego na 2014 rok

Wielkości dochodów przyjętych do Budżetu Województwa Lubelskiego na 2014 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/619/2013 Sejmiku Województwa z dnia 30 grudnia 2013 r. Wielkości dochodów przyjętych do Budżetu Województwa Lubelskiego na 2014 rok Dochody razem 1 497 374 340,60 Dochody

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE BUDŻET MIASTA GLIWICE NA 2010 ROK Gliwice, dnia 17 grudnia 2009 roku SPIS TREŚCI str. I. Uchwała Rady Miejskiej w Gliwicach w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2010 rok wraz z

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE WRAZ Z WYMAGANYMI DOKUMENTAMI. Gliwice, dnia 15 listopada 2010 roku

PREZYDENT MIASTA GLIWICE WRAZ Z WYMAGANYMI DOKUMENTAMI. Gliwice, dnia 15 listopada 2010 roku PREZYDENT MIASTA GLIWICE PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA GLIWICE NA 2011 ROK WRAZ Z WYMAGANYMI DOKUMENTAMI Gliwice, dnia 15 listopada 2010 roku SPIS TREŚCI str. I. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/281/17 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. z dnia 27 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/281/17 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. z dnia 27 marca 2017 r. UCHWAŁA NR XXXIII/281/17 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXX/258/16 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

BUDŻET WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA ROK

BUDŻET WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA ROK Załącznik nr 1 do uchwały Nr 44/1699/16 Zarządu Województwa z dnia 9 listopada 2016 r. PROJEKT BUDŻET WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA ROK 2017 Toruń, 9 listopada 2016 roku Druk Nr 124/16 Projekt Zarządu

Bardziej szczegółowo

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu INFORMACJA o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tłuszcz, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2014 roku Budżet

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2006 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2006 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 do Zarządzenia Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcje Organów Samorządu Województwa - Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 20 marca 2007 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 2523 ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Wprowadzono do budżetu środki w wysokości 4.300,00 zł z tytułu wpłat przez uczestników na organizację Zimowego Festynu Policji.

UZASADNIENIE. Wprowadzono do budżetu środki w wysokości 4.300,00 zł z tytułu wpłat przez uczestników na organizację Zimowego Festynu Policji. UZASADNIENIE I. Zmiany po stronie dochodów ogółem + 1.281.058,00 zł, z tego: 1. zmiany po stronie dochodów bieżących + 825.058,00 zł Dział 750 Administracja publiczna (+) 16.691,00 zł Rozdział 75020 +

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII / 634 / 14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 7 listopada 2014 r. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Dział Nazwa działu

Bardziej szczegółowo

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK PREZYDENT MIASTA KALISZA BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2014 ROK Uchwała Nr V/28/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: 1. Załącznik Nr 1 - Ogólna ocena realizacji budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok i charakterystyka dynamiki zmian.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/269/16 RADY MIASTA ZGIERZA. z dnia 23 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIII/269/16 RADY MIASTA ZGIERZA. z dnia 23 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXIII/269/16 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zgierza za 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia. Zestawienie

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia. Zestawienie Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia Zestawienie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2005 w zakresie zadań własnych wynikających z włączenia środków oraz zmiany w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Katowice, maj 2015 roku INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/52/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2011 r.

UCHWAŁA NR V/52/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2011 r. UCHWAŁA NR V/52/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2011 r. Na podstawie art. 18 pkt 6, art. 61 i art. 63 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK

BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2013 ROK Uchwała Nr XLII/578/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 5298/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 października 2014 r.

Uchwała Nr 5298/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 października 2014 r. Uchwała Nr 5298/2014 z dnia 30 października 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr 4215/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/198/2005 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Grodziskiego na 2006 rok

Uchwała Nr XXXVII/198/2005 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Grodziskiego na 2006 rok Uchwała Rady Powiatu Grodziskiego w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Grodziskiego na 2006 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d, 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 104/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 2015 r.

UCHWAŁA NR 104/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 2015 r. UCHWAŁA NR 14/215 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 215 r. zmieniająca uchwałę budżetową na 215 rok Na podstawie art.32 ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/20/3/2016 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2016 rok

UCHWAŁA NR V/20/3/2016 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2016 rok UCHWAŁA NR V/2/3/26 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 2 marca 26 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 26 rok Na podstawie art. 8 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 998 roku o

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 13 marca 2014 r. Poz. 1588 UCHWAŁA NR 305/XXXV/2014 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2014 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU Opole, sierpień 2009 SPIS TREŚCI STRONA Tabela wykonanie planu dochodów i przychodów

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A XXX/379/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 maja 2013r.

U C H W A Ł A XXX/379/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 maja 2013r. U C H W A Ł A XXX/379/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 maja 2013r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Na podstawie art.18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BIEŻĄCE. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIX/342/16 Sejmiku Województwa z dnia r.

DOCHODY BIEŻĄCE. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIX/342/16 Sejmiku Województwa z dnia r. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIX/342/16 Sejmiku Województwa z dnia 25.4.216 r. W załączniku nr 1 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na rok 216" do uchwały Nr

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 735/XLIX/2014 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 17 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok

UCHWAŁA NR 735/XLIX/2014 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 17 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok Or.0007.97.2014 2014-238002 Działając na podstawie przepisów: UCHWAŁA NR 735/XLIX/2014 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 17 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok - art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Zestawienie wykonania dochodów powiatu za 2015 r. wg działów i źródeł

Rozdział 2. Zestawienie wykonania dochodów powiatu za 2015 r. wg działów i źródeł Rozdział 2 CZĘŚĆ TABELARYCZNA I WYKRESY 1. Tabela Nr 1 Zestawienie wykonania dochodów powiatu za 2015 r. wg działów i źródeł w złotych Budżet wg uchwały Budżet po zmianach Wykonanie Dział Źródła dochodów

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 marca 2013 r.

Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2013. Na podstawie Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i 9 oraz

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 lutego 2014 r. Poz. 614 UCHWAŁA NR 300/XXXIV/2014 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2014

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Brak danych

Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Brak danych Tabela Nr 1b do uchwały nr 254/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2017 r. Plan dochodów bieżących budżetu na 2017 rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 16 sierpnia 217 r. Poz. 4523 UCHWAŁA NR XLI/289/217 RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU z dnia 11 sierpnia 217 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2012 ROKU Załącznik 1 do uchwały nr / / /2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia. marca 2013 roku Zarząd Województwa Śląskiego SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2012 ROKU Katowice,

Bardziej szczegółowo