DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 21 lipca 2014 r. Poz SPRAWOZDANIE NR 1 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 25 marca 2014 r. z wykonania budżetu Województwa Śląskiego w 2013 roku przyjęte Uchwałą Nr 540/321/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia roku Na podstawie podstawie art. 41 ust 2 pkt 1 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tj. Dz. U r., poz. 596, późn. zm.) i art. 267 ust.1 pkt 1 i 3 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U r. poz. 885 z późn. zm.). wz. Marszałka Województwa Śląskiego Wicemarszałek Województwa Śląskiego Kazimierz Karolczak

2 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 2 Poz Załącznik 1 do uchwały nr 540/321/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 25 marca 2014 roku Zarząd Województwa Śląskiego SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2013 ROKU Katowice, marzec 2014 rok 1

3 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 3 Poz SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W ZMIANY W PLANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2013 ROK 2. WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO - WYNIK FINANSOWY ZA 2013 ROK 3. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2013 ROKU 4. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2013 ROKU. 5. WYKONANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH W 2013 ROKU POZA BUDŻETEM WŁASNYM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 6. DANE STATYSTYCZNE DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2013 ROKU TABELA I. ZESTAWIENIE ZBIORCZE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2013 ROKU TABELA II. DOCHODY BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2013 ROKU WEDŁUG ŹRÓDEŁ TABELA III. DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2013 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ TABELA IV. PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW/POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2013 ROKU TABELA V. WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2013 ROKU WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ TABELA VI. WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2013 ROKU W PODZIALE NA WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE TABELA VII. WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2013 ROKU

4 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 4 Poz TABELA VIII. WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2013 ROKU ZAŁĄCZNIK 1. DOTACJE Z BUDŻETU WŁASNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO UDZIELONE W 2013 ROKU JEDNOSTKOM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ JEDNOSTKOM SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZAŁĄCZNIK 2. PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE ORAZ FINANSOWANYCH Z NICH WYDATKÓW NA 2013 ROKU ZAŁĄCZNIK 3. FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ. PLAN WPŁYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT NA 2013 ROK ZAŁĄCZNIK 4. WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW PRZY UDZIALE ŚRODKÓW UNIJNYCH I INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ZA 2013 ROK ZAŁĄCZNIK 5. Rb- NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE/DEFICYCIE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ROZDZIAŁ II WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ ZADAŃ POWIERZONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2013 ROKU 1. ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 2. ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 3. PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ FINANSOWANYCH Z BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH TABELA 1. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ POWIERZONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2013 ROKU TABELA 2. PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2013 ROKU

5 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 5 Poz ROZDZIAŁ III WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW RPO I POKL W 2013 ROKU(CZĘŚĆ III) ROZDZIAŁ IV STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH 1. ZMIANY WPROWADZONE W 2013 ROKU DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA WYKONANIE W 2013 PROGRAMÓW WIELOLETNICH ZAWARTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA ROKU 3. STAN ZADŁUŻENIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA ORAZ KSZTAŁTOWANIE SIĘ WSKAŹNIKÓW ZADŁUŻENIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

6 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 6 Poz ROZDZIAŁ I WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W ZMIANY W PLANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2013 ROKU Budżet Województwa Śląskiego na 2013 rok został przyjęty 20 grudnia 2012 roku, uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego nr IV/29/4/2012 i zamykał się po stronie: dochodów kwotą zł, wydatków kwotą zł. Realizując budżet w 2013 roku, Sejmik Województwa podjął 12 uchwał zmieniających jego wysokość: 1) Uchwałą Nr IV/30/6/2013 z dnia 21 stycznia 2013 zwiększono: a) plan dochodów własnych o środki europejskie, na łączną kwotę zł, w tym na realizację projektu: pn.: Dostawa elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania pasażerskich przewozów regionalnych w katowickim obszarze metropolitalnym 6 sztuk w ramach Działania 7.3 Transport miejski w obszarach metropolitalnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zł, pn.: W poszukiwaniu pracy alternatywne formy zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ramach Poddziałania Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy PO KL zł, b) plan wydatków własnych o kwotę zł, z przeznaczeniem na: zadania związane z zakupem, modernizacją oraz naprawą pojazdów kolejowych, przeznaczonych do przewozów pasażerskich, dla poprawy standardu obsługi pasażerów w przewozach regionalnych, ze środków pochodzących z Funduszu Kolejowego, niewykorzystanych w latach poprzednich zł, projekt pn.: Dostawa elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania pasażerskich przewozów regionalnych w katowickim obszarze metropolitalnym 6 sztuk w ramach Działania 7.3 Transport miejski w obszarach metropolitalnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zł, projekt własny pn.: W poszukiwaniu pracy alternatywne formy zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ramach Poddziałania Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy PO KL zł, c) plan przychodów budżetu o kwotę zł, z tytułu: wolnych środków z roku 2012, celem wprowadzenia do planu Funduszu Kolejowego, niewykorzystanego w latach poprzednich zł, kredytu bankowego, na wkład własny do projektu pn.: Dostawa elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania pasażerskich przewozów regionalnych w katowickim obszarze metropolitalnym 6 sztuk w ramach Działania 7.3 Transport miejski w obszarach metropolitalnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zł. 2) Uchwałą Nr IV/31/4/2013 z dnia 25 lutego 2013 dokonano: a) zwiększenia per saldo planu dochodów własnych o kwotę zł, w tym:

7 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 7 Poz zwiększenie o kwotę zł aby wprowadzić do budżetu województwa środki europejskie na realizację w ramach Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty PO KL , zmniejszenie o kwotę zł, ponieważ środki na projekty realizowane przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Bielsku-Białej oraz Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie, w ramach Programu Uczenie się przez całe życie Comenius, wpłynęły na rachunek budżetu województwa w 2012 r. i stanowią przychody budżetu w bieżącym roku, b) zwiększenia per saldo planu wydatków własnych o łączną kwotę zł w tym: zwiększenie o kwotę środków europejskich, tj zł na realizację projektów w ramach Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty PO KL : PEWNIAK Pozytywna Energia w Nauczaniu i Aktywnym Kształceniu podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycielek/li edukacji przedszkolonej i edukacji wczesnoszkolnej województwa śląskiego zł, Nauczyciel z ImPETem zł, Klucz do uczenia się rozwój umiejętności zawodowych nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej zł, zwiększenie o kwotę zł, pochodzącą z wolnych środków z 2012 roku, w tym: ponowne wykorzystanie środków europejskich, pozostałych na rachunku budżetu województwa na koniec 2012 r., zabezpieczające wkład własny do projektów realizowanych z ich udziałem oraz przekazania do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju środków zwróconych przez beneficjentów w ramach PO KL zł, na zwrot do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju kary umownej, wpłaconej w dniu r. przez wykonawcę umowy w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL zł, na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i zwalczaniem narkomanii, w związku z wprowadzeniem do planu środków pochodzących z wydawania zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu, które nie zostały wydatkowane w 2012 roku zł, na Program Uczenie się przez całe życie Comenius Partnerskie Projekty Szkół, realizowany przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie zł, na zadanie pn.: Modernizacja kotłowni gazowej w pawilonie Antylop wraz z modernizacją sieci ciepłowniczej i budową węzłów cieplnych, realizowane przez Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie zł, zmniejszenie o kwotę zł na udzielenie pożyczki SPZOZ Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Sosnowcu na spłatę zobowiązań wymagalnych (w ramach rozchodów budżetu), c) zwiększenia planu rozchodów o kwotę zł na udzielenie pożyczki: spółce Koleje Śląskie na uregulowanie bieżących najpilniejszych zobowiązań zł, Obwodowi Lecznictwa Kolejowego w Sosnowcu na spłatę zobowiązań wymagalnych zł,

8 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 8 Poz d) zwiększenia planu przychodów w kwocie zł o wolne środki z 2012 roku. 3) Uchwałą Nr IV/32/5/2013 z dnia 25 marca 2013 dokonano: a) zwiększenia per saldo planu dochodów własnych o kwotę zł: wprowadzenie do budżetu województwa środków europejskich zwiększenie o zł na realizację projektów pn.: Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka zł, Bliżej sportu budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu w ramach Działania 8.2 Infrastruktura placówek oświaty RPO WSL zł. Budowa północnej obwodnicy miejscowości Pszczyna projektowana droga wojewódzka nr 935 ( zł) oraz Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 935 wraz z budową chodników na odcinku od km do km na terenie gminy Suszec ( zł) w ramach Poddziałania Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowych RPO WSL , w związku z dokonaniem korekty podatku VAT, dotyczącego aportu (nieruchomości) wniesionego do spółki powstałej w wyniku przekształcenia Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno Uzdrowiskowego im. dr Adama Szebesty w Rabce-Zdroju - zwiększenie o kwotę zł, na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST4/4820/87/MKN/2013/RD-5867 z dnia 14 lutego 2013 r., informującego m.in. o wysokości rocznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej dla Województwa Śląskiego, wynikającej z ustawy budżetowej na 2013 rok - zmniejszenie o kwotę zł, b) zwiększenia planu wydatków własnych o kwotę zł, w tym: na realizację projektów unijnych zwiększenie o kwotę zł: Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka zł, Bliżej sportu budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu w ramach Działania 8.2 Infrastruktura placówek oświaty RPO WSL zł, Budowa północnej obwodnicy miejscowości Pszczyna projektowana droga wojewódzka nr 935 oraz Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 935 wraz z budową chodników na odcinku od km do km na terenie gminy Suszec w ramach Poddziałania Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowych RPO WSL zł, uzupełnienie środków niezbędnych do funkcjonowania szkół i placówek Województwa Śląskiego w bieżącym roku zł, na zwrot do Ministerstwa Zdrowia części dotacji otrzymanej w 2012 roku na przekształcenie Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno Uzdrowiskowego im. dr Adama Szebesty w Rabce-Zdroju w spółkę kapitałową ze 100% udziałem Województwa Śląskiego zł, c) zmniejszenia planu rozchodów o kwotę zł, w związku z mniejszymi niż zakładano spłatami rat kredytów przypadającymi na 2013 rok, spowodowanymi nie zaciągnięciem w 2012 roku kredytu w planowanej wysokości. 4) Uchwałą Nr IV/35/2/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 dokonano:

9 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 9 Poz a) zmniejszenia per saldo planu dochodów własnych o kwotę zł, z czego: zwiększenia na kwotę zł, w związku z: zawarciem ugody przez Zarząd Melioracji Urządzeń Wodnych w Katowicach z Kompanią Węglową S. A. Oddział KWK Ziemowit w sprawie naprawy szkód górniczych i utrzymania cieków Goławieckiego i Ławeckiego zł, rozliczeniem podatku VAT od aportu w postaci spalinowego zespołu trakcyjnego, wniesionego do Kolei Śląskich Sp. z o.o. celem podwyższenia kapitału zakładowego spółki zł, ustaleniem limitu wydatków na obsługę w 2013 roku Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (pismo Ministra Pracy i Polityki Społecznej Nr DF-II IW/13 z dnia 1 marca 2013 r.) zł, zmniejszenia na kwotę zł, pochodzącą z budżetu środków europejskich, w związku z: rezygnacją z realizacji zadania pn.: Dostawa elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania pasażerskich przewozów regionalnych w katowickim obszarze metropolitalnym 6 sztuk w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zł, rozstrzygnięciem przetargów oraz uzgodnieniem harmonogramów prac na realizację projektu pn.: Kontynuacja budowy Drogowej Trasy Średnicowej Zachód odcinek Zabrze Gliwice (Podprojekt nr 2 odcinki Z3, Z4 i G1 oraz Podprojekt nr 3 odcinek G2) w ramach Poddziałania Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej RPO WSL zł, b) zmniejszenie planu wydatków własnych o kwotę per saldo zł, z czego: zwiększenia o zł, w tym: w związku z zawarciem ugody przez Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach z Kompanią Węglową S. A. Oddział KWK Ziemowit w sprawie naprawy szkód górniczych i utrzymania cieków Goławieckiego i Ławeckiego zł, na pokrycie kosztów części zamiennych, napraw, usług konserwujących, przeglądów i usuwania usterek w taborze kolejowym zł, na niezbędne remonty nieruchomości zarządzanych przez Śląski Zarząd Nieruchomości w Katowicach zł, na udzielenie dotacji podmiotowej dla Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, celem umożliwienia realizacji zadania pn.: Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych zł, w związku z ustaleniem limitu wydatków na obsługę w 2013 roku Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (pismo Ministra Pracy i Polityki Społecznej Nr DF-II IW/13 z dnia 1 marca 2013 r.) zł, zmniejszenia o zł, w tym: w związku z rezygnacją z realizacji zadania pn.: Dostawa elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania pasażerskich przewozów regionalnych w katowickim obszarze metropolitalnym 6 sztuk w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zł, w związku z rozstrzygnięciem przetargów oraz uzgodnieniem harmonogramów prac na realizację projektu pn.: Kontynuacja budowy Drogowej Trasy Średnicowej Zachód odcinek Zabrze Gliwice (Podprojekt nr 2 odcinki Z3, Z4 i G1 oraz Podprojekt nr 3 odcinek G2) w ramach Poddziałania 7.1.1

10 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 10 Poz Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej RPO WSL zł, c) zwiększenia planu przychodów o wolne środki z 2012 roku w kwocie zł. 5) Uchwałą Nr IV/36/9/2013 z dnia 20 maja 2013 zwiększono plan dochodów i wydatków własnych o kwotę zł: wprowadzenie do budżetu województwa środków europejskich w wysokości zł na realizację projektów systemowych pn.: Automobilizacja w ramach Poddziałania Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie PO KL zł, Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej Województwa Śląskiego w ramach Poddziałania Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej PO KL zł, w związku z zawarciem umowy pomiędzy Województwem Śląskim i Polskim Związkiem Pływackim na dofinansowanie realizacji zadania pn.: Rozwijanie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w ZSOMS w Raciborzu zł. 6) Uchwałą Nr IV/37/4/2013 z dnia 10 czerwca 2013 dokonano: a) zwiększenia planu dochodów własnych o kwotę per saldo zł, z czego: zwiększenia na kwotę zł: na podstawie decyzji ministra Finansów Nr ST4/4824/357/13 z dnia 14 maja 2013 r., przyznającej dla Województwa Śląskiego środki z rezerwy subwencji ogólnej, na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: Budowa północnej obwodnicy miejscowości Pszczyna rejon projektowanego węzła drogowego DK1 z DW zł, celem wprowadzenia do budżetu województwa środków europejskich na realizację projektu systemowego pn.: BELFER ONLINE + - przygotowanie nauczycieli z obszarów wiejskich do kształcenia kompetencji kluczowych uczniów i dorosłych przy wykorzystaniu platform e-learningowych i cyfrowych urządzeń edukacyjnych w ramach Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty PO KL zł, zmniejszenia o kwotę zł, ponieważ zaliczka na realizację przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego projektu pn.: Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich gniazd w ramach komponentu Przyroda i różnorodność biologiczna LIFE+, została przekazana przez Komisję Europejską na rachunek budżetu województwa w 2012 r. i stanowi przychody budżetu w bieżącym roku, b) zwiększenia planu wydatków własnych o kwotę per saldo zł, z czego: zwiększenia o kwotę zł: na dofinansowanie, ze środków rezerwy subwencji ogólnej, inwestycji drogowej, pn.: Budowa północnej obwodnicy miejscowości Pszczyna rejon projektowanego węzła drogowego DK1 z DW zł, na realizację projektu systemowego pn.: BELFER ONLINE + - przygotowanie nauczycieli z obszarów wiejskich do kształcenia kompetencji kluczowych uczniów i dorosłych przy wykorzystaniu platform e-learningowych i cyfrowych urządzeń edukacyjnych w ramach Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty PO KL zł, zmniejszenia o kwotę zł celem dostosowania planu wydatków do wysokości zaliczki przekazanej w walucie euro przez Komisję Europejską

11 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 11 Poz na realizację przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego projektu pn.: Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich gniazd w ramach komponentu Przyroda i różnorodność biologiczna LIFE+, c) zwiększenia planu przychodów o wolne środki z 2012 roku w kwocie zł. 7) Uchwałą Nr IV/38/5/2013 z dnia 1 lipca 2013 dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków własnych o kwotę per saldo zł, w tym: a) zwiększenie na łączną kwotę zł o: nieplanowane dochody w łącznej kwocie zł, uzyskane w I. półroczu 2013 r.: z tytułu kary umownej za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy (modernizacji autobusu szynowego typ 212 M seria SA 109), zawartej ze spółką Tabor Szynowy Opole S. A. oraz zwrotu dotacji od Kolei Śląskich Sp. z o. o. na realizację przewozów pasażerskich w okresie X-XII 2012 r zł, tytułu zwrotu podatku VAT przez Teatr Rozrywki w Chorzowie w związku z realizacją zadań pn.: Dostosowanie układu pomiarowego do zasad TPA" oraz Dostawa i montaż wyposażenia elektroakustycznego Dużej Sceny" zł. Środki przeznaczono na dotacje dla: OSP Drogomyśl (gmina Strumień, powiat cieszyński), OSP Chruszczobród (gmina Łazy, powiat zawierciański), OSP Kuźnica Stara (gmina Poraj, powiat myszkowski) na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, dochody uzyskane z odszkodowania za uszkodzony samochód służbowy, użytkowany w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego. Środki przeznacza się na zakup pługa śnieżnego zł środki europejskie w wysokości zł na realizację projektów systemowych pn.: Nauka drogą do sukcesu na Śląsku w ramach Poddziałania Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych PO KL zł Kierunek przedsiębiorczość ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia PO KL zł Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego w ramach Poddziałania Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej PO KL zł. b) zmniejszenie o kwotę zł - w związku ze zmniejszeniem całkowitych kosztów realizacji projektu własnego pn.: Województwo Śląskie tu się inwestuje w ramach Poddziałania Promocja inwestycyjna RPO WSL ) Uchwałą Nr IV/39/14/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 zmniejszono plan dochodów i wydatków własnych o kwotę per saldo zł, w tym: a) zwiększono na łączną kwotę zł, dla wprowadzenia do budżetu: odsetek od dotacji otrzymanej od miast Zabrze i Gliwice (z kredytu EBI, zaciągniętego przez Ministerstwo Finansów) z przeznaczeniem na udzielenia pomocy finansowej miastom Zabrze ( zł) i Gliwice ( zł) na realizację zadania pn.: Kontynuacja budowy Drogowej Trasy Średnicowej Zachód, odcinek Zabrze Gliwice w ramach Poddziałania Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej RPO WSL zł,

12 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 12 Poz środków europejskich w łącznej wysokości zł na realizację: projektu konkursowego pn.: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zawodowych uczniów niepełnosprawnych w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego PO KL zł, projektu własnego pn.: Śląskie sprawniej wsparcie osób niepełnosprawnych w aktywizacji zawodowej w ramach Działania 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy PO KL zł, projektów pn.: Działania wspierające młodzież na rynku pracy (3.579 zł) i Aktywizacja zawodowa osób powyżej 50 roku życia doświadczenia europejskie (2.100 zł) w ramach Programu Leonardo da Vinci oraz Osoby 50+ na rynku pracy w ramach Programu Grundtvig (2.600 zł) zł b) zmniejszono o łączną kwotę zł: celem dostosowania planu dochodów Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego do kwot przewidzianych na realizację projektu systemowego pn.: Kierunek przedsiębiorczość w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości samozatrudnienia PO KL ( zł) oraz Automobilizacja w ramach Poddziałania Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie PO KL ( zł) zł, w związku z przesunięciem na lata 2014 i 2015 części nakładów zaplanowanych na realizację projektu pn.: Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa w ramach Działania 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego RPO WSL zł. 9) Uchwałą Nr IV/41/4/2013 z dnia 17 września 2013 dokonano zmniejszenia planu dochodów i wydatków własnych o kwotę zł na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST5/0341/40b/PLJ/2013/RD z dnia 20 sierpnia 2013r., informującego o zmniejszeniu części oświatowej subwencji ogólnej dla Województwa Śląskiego na rok ) Uchwałą Nr IV/43/6/2013 z dnia 28 października 2013 dokonano: a) zmniejszenie planu dochodów i wydatków własnych o kwotę per saldo zł, z tego: zwiększenia o kwotę zł: wprowadzając do budżetu województwa środki unijne w wysokości zł, na realizację projektów pn.: - Kompetencje nauczyciela gwarancją optymalnego rozwoju dziecka w ramach Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty PO KL ( zł) - Lepsza edukacja lepsza przyszłość w ramach Poddziałania Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych PO KL ( zł), - Ad vitam dignam budowanie pozytywnych relacji zawodowych z klientami w okresie późnej dorosłości ( zł) i Aktywność pomimo trudności. Szanse ucznia z trudną przyszłością ( zł) w ramach Programu Uczenie się przez całe życie. w związku z zawarciem umowy sponsoringu ze spółką Saint-Gobain Sekurit HanGlas Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, dotyczącej udzielenia darowizny z przeznaczeniem na remont pomieszczeń Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego Filii w Sosnowcu zł

13 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 13 Poz wprowadzenie środków z Komisji Europejskiej na realizację zadania pn.: Ochrona środowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych w ramach Komponentu I LIFE+ Przyroda i różnorodność biologiczna. Przywrócenie i zachowanie siedlisk nieleśnych na terenie Beskidów Zachodnich w oparciu o gospodarkę pasterską zł zmniejszenia o kwotę zł w związku z: zmianami w harmonogramie realizacji projektu systemowego pn.: Kierunek przedsiębiorczość w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia PO KL ( zł) oraz projektu własnego pn.: Śląskie wyzwania w ramach Poddziałania Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym PO KL ( zł), realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zł, przesunięciem na rok 2014 terminu realizacji robót budowlano-montażowych zadania pn.: Obwodnica Żywca jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej nr 945 wzdłuż rzeki Soły wraz z przebudową mostu nad rzeką Sołą wciągu drogi wojewódzkiej nr 945 w ramach Poddziałania Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej RPO WSL zł, przesunięciem części robót zadania pn.: Kontynuacja budowy Drogowej Trasy Średnicowej ZACHÓD odcinek Zabrze- - Gliwice, Podprojekt 3 odcinek G2 w Gliwicach na 2014 rok, w ramach Poddziałania Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej RPO WSL zł, przesunięciem na rok 2014 terminu zakończenia realizacji projektu pn.: Bliżej sportu budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu w ramach Działania 8.2 Infrastruktura placówek oświaty RPO WSL zł, oszczędnościami powstałymi na projekcie systemowym pn.: Mam zawód mam pracę w regionie w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego PO KL zł, b) zmniejszenia planu wydatków własnych o kwotę zł z jednoczesnym zmniejszeniem planu przychodów tytułu z kredytu bankowego, celem dostosowania planu do rzeczywistych nakładów, jakie miały zostać poniesione w 2013 roku na realizację zadania pn.: Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie. 11) Uchwałą Nr IV/44/9/2013 z dnia 18 listopada 2013 dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków własnych o kwotę zł, z tego: na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego zwiększającej kwoty dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w związku z uchwaleniem przez Sejm RP ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok Środki przeznaczono na wypłatę odszkodowań za nabycie gruntów pod budowę nowych odcinków dróg wojewódzkich oraz gruntów koniecznych do zajęcia w celu przebudowy dróg zł, celem wprowadzenia do budżetu województwa środków europejskich na realizację projektu pn.: Kontynuacja budowy Drogowej Trasy Średnicowej ZACHÓD odcinek Zabrze Gliwice, Podprojekt 2 odcinki Z3, Z4 w Zabrzu oraz G1 w Gliwicach w ramach Poddziałania Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej RPO WSL zł.

14 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 14 Poz ) Uchwałą Nr IV/45/7/2013 z dnia 19 grudnia 2013 dokonano zmniejszenia planu dochodów i wydatków własnych o kwotę zł, w związku z wydaniem decyzji zmieniającej Nr UDA-RPSL /09-03 z dnia 8 października, zmniejszającej całkowitą wartość projektu pn.: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP), realizowanego w ramach Działania 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych RPO WSL Zarząd Województwa Śląskiego podjął w omawianym okresie 74 uchwały zmieniające plan budżetu Województwa, w tym: 43 uchwały zmieniające wysokość budżetu w związku z przyznanymi dotacjami z budżetu państwa, zawartymi umowami z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska oraz innymi jednostki samorządu terytorialnego, 18 uchwał z konieczności przekazania zwrotów w ramach programów z udziałem środków unijnych na rachunek Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwa Finansów oraz dotacji na rachunek Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 13 uchwał dotyczących przesunięć środków finansowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, w celu dostosowania planowanych wielkości do faktycznych potrzeb wynikających z realizacji budżetu. Ostatecznie po dokonanych zmianach plan budżetu Województwa Śląskiego na dzień 31 grudnia 2013 roku zamknął się po stronie: dochodów kwotą zł, wydatków kwotą zł. Tabela 1 Lp. ZMIANY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2013 ROKU Nazwa Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚL Zmiany planu wg uchwał w zł Plan budżetu po zmianach I Dochody - budżet własny II Dotacje - plan finansowy zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej S Z Z OGÓŁEM DOCHODY I Wydatki - budżet własny

15 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 15 Poz Lp. Nazwa Plan na 2013 r. wg uchwały SWŚL Zmiany planu wg uchwał Plan budżetu po zmianach S Z II Dotacje - plan finansowy zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej Z OGÓŁEM WYDATKI Oznaczenie: S Sejmik Województwa Śląskiego, Z Zarząd Województwa Śląskiego 2. WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WYNIK FINANSOWY ZA 2013 ROK Dochody budżetowe Województwa Śląskiego za 2013 rok zostały wykonane (Tabela I) w kwocie ,83 zł, co stanowi 92,3% planu po zmianach. W uchwalonym budżecie województwa, dochody budżetu własnego stanowiły 96,3% natomiast dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynosiły 3,7%. Ta struktura w trakcie roku ulegała zmianie i ostatecznie w wykonanym budżecie, udział dochodów własnych spadł do 95,2%. Spowodowane to było wzrostem planowanych i otrzymanych dotacji na realizację zadań zleconych głównie: z zakresu usuwania skutków powodzi w korytach cieków i urządzeń melioracji wodnych podstawowych, programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły. Strukturę dochodów budżetu przedstawiono na rys. 1. Wydatki budżetu województwa wykonane zostały w wysokość ,44 czyli w 86,5% w stosunku do planu po zmianach. Wielkość poniesionych wydatków budżetowych przedstawia Tabela V, a porównanie z rokiem poprzednim, tj przedstawiono w tabeli 2 rozdziału. W tabeli 3 przedstawiono udział wydatków w poszczególnych działach w wydatkach ogółem oraz zmiany, jakie zachodziły w ich strukturze w ciągu roku. Znaczny wzrost udziału w planowanych po zmianach wydatkach ogółem w okresie sprawozdawczym nastąpił w działach: rolnictwo i łowiectwo z 2,40% do 3,15%, co daje wzrost o zł przede wszystkim w wyniku decyzji Wojewody zwiększających kwoty dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz w wyniku pozyskania dotacji z WFOŚiGW; działalność usługowa z 0,64% do 3,15%, co daje wzrost o zł głównie w związku z dokapitalizowaniem spółki Koleje Śląskie sp. z o.o. oraz Stadion Śląski sp. z o.o.; oświata i wychowanie z 7,15% do 8,40%, wzrost o zł wynikał głównie ze zwiększenia planu wydatków na realizację projektu pn.: "Bliżej sportu - budowa

16 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 16 Poz % Rys. 1 STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LATACH ,3% 5,7% 5,2% 3,7% 4,6% 4,8% 90% 80% 70% 60% DOTACJA NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE 50% 40% 94,7% 94,3% 94,8% 96,3% 95,4% 95,2% BUDŻET WŁASNY 30% 20% 10% 0% plan według uchwały SWŚl 2013 plan po zmianach 2013 wykonanie

17 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 17 Poz Tabela 2 WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LATACH wg działów w zł Dział Wyszczególnienie % (4:3) Rolnictwo i łowiectwo , ,95 101, Leśnictwo , ,50 99, Rybołówstwo i rybactwo , ,24 95, Przetwórstwo przemysłowe , ,02 125, Transport i łączność , ,46 140, Turystyka , ,29 69, Gospodarka mieszkaniowa , ,20 104, Działalność usługowa , ,50 399, Administracja publiczna , ,18 99, Obrona narodowa , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,00 63, Obsługa długu publicznego , ,44 76, Oświata i wychowanie , ,71 108, Szkolnictwo wyższe , ,76 32, Ochrona zdrowia , ,27 88, Pomoc społeczna , ,64 161, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,84 109, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,18 105, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,96 29, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,45 91, Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty , ,77 109,65 chronionej przyrody 926 Kultura fizyczna , ,08 56,90 OGÓŁEM WYDATKI , ,44 116,08

18 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 18 Poz Tabela 3 STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2013 ROK Dział Wyszczególnienie według klasyfikacji budżetowej Wykonanie w 2012 r. Plan na 2013 r. wg uchwały po zmianach % Wykonanie w 2013 r Rolnictwo i łowiectwo 3,89 2,40 3,15 3, Leśnictwo 0,06 0,05 0,06 0, Rybołówstwo i rybactwo 0,05 0,04 0,04 0, Przetwórstwo przemysłowe 2,11 1,66 2,22 2, Transport i łączność 39,07 53,94 46,13 47, Turystyka 0,87 0,59 0,46 0, Gospodarka mieszkaniowa 0,40 0,30 0,36 0, Działalność usługowa 1,00 0,64 3,15 3, Administracja publiczna 8,59 7,45 7,09 7, Obrona narodowa - - 0,0001 0,00006 Bezpieczeństwo publiczne 754 i ochrona przeciwpożarowa 0,20 0,06 0,10 0, Obsługa długu publicznego 1,45 1,88 2,13 0, Różne rozliczenia - 0,36 0, Oświata i wychowanie 8,52 7,15 8,40 7, Szkolnictwo wyższe 0,58 0,01 0,14 0, Ochrona zdrowia 8,39 4,05 6,20 6, Pomoc społeczna 0,75 0,92 1,03 1, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3,25 2,33 3,15 3, Edukacyjna opieka wychowawcza 2,31 1,51 1,83 2, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,27 0,04 0,08 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 13,21 9,52 10,91 10, Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty 1,40 1,49 chronionej przyrody 1,58 1, Kultura fizyczna 3,45 4,01 1,87 1,69 WYDATKI OGÓŁEM 100,00 100,00 100,00 100,00

19 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 19 Poz kompleksu lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu"; ochrona zdrowia z 4,05% do 6,20 %, tj. wzrost o zł spowodowany wyższymi dotacjami z budżetu państwa na współfinansowanie inwestycji w podmiotach leczniczych; pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej z 2,33% do 3,15%, co daje wzrost o zł związane ze zwiększeniem dotacji na programy realizowane przez WUP oraz ROPS w ramach PO KL; kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z 9,52% do 10,91%, wzrost o zł na dotacje dla instytucji kultury stanowiące wkłady własne do projektów dofinansowywanych przez Ministerstwo Kultury. Spadek udziału wydatków w planowanej kwocie ogólnej budżetu widać natomiast w działach dotyczących: transportu i łączności z 53,94% do 46,13% (o zł) w związku z rozstrzygnięciem przetargów, uzgodnieniem harmonogramów i przesunięciem części robót na 2014 rok w ramach projektu pn.: Kontynuacja budowy Drogowej Trasy Średnicowej Zachód odcinek Zabrze Gliwice (Podprojekt nr 2 odcinki Z3, Z4 i G1 oraz Podprojekt nr 3 odcinek G2) w ramach Poddziałania Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej RPO WSL ; kultury fizycznej z 4,01% do 1,87%, (o zł.), w związku z niższymi, niż pierwotnie zakładano nakładami na zadanie Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie oraz mniejszymi wydatkami na funkcjonowanie jednostki WOKiS Stadion Śląski. W pozostałych działach zmiany w strukturze wydatków były niewielkie. Wysokość zrealizowanych wydatków w podziale na wydatki bieżące i majątkowe przedstawiono w Tabeli VI. W ogólnej kwocie zrealizowanych wydatków: wydatki bieżące stanowiły 54,3%, co daje ,54 zł, wydatki majątkowe 45,7%, co daje z kolei ,90 zł. Stopień wykonania wydatków budżetu własnego przedstawia tabela 4, w której pokazano wydatki w podziale na działy oraz na zadania realizowane w ramach środków unijnych i pozostałe wydatki. Z zestawienia wynika, że najwyższy stopień realizacji planu wydatków osiągnięto w zadaniach pozostałych budżetu województwa (89,5%) oraz w zdaniach realizowanych w ramach RPO (83,7%).

20 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 20 Poz Dział WYDATKI BUDŻETU WŁASNEGO W 2013 ROKU wg źródeł finansowania Nazwa Plan na 2013r. wg uchwały SWŚL Plan na 2013r. po zmianach Wykonanie na r. Tabela 4 w zł % Wykonania (5:4) Rolnictwo i łowiectwo ,84 90,3 w tym: pozostałe zadania ,84 90,3 020 Leśnictwo ,50 78,3 RPO ,51 99,7 w tym: pozostałe zadania ,99 77,0 050 Rybołówstwo i rybactwo ,92 1,8 w tym: pozostałe zadania ,92 1,8 150 Przetwórstwo przemysłowe ,02 88,5 RPO ,51 95,7 w tym: PO KL ,28 75,6 pozostałe zadania ,23 99,5 600 Transport i łączność ,73 88,1 w tym: RPO ,36 87,7 pozostałe zadania ,37 88,6 630 Turystyka ,29 98,7 w tym: RPO ,94 98,7 pozostałe zadania ,35 99,0 700 Gospodarka mieszkaniowa ,20 87,9 w tym: pozostałe zadania ,20 87,9 710 Działalność usługowa ,82 94,5 w tym: RPO ,79 59,8 pozostałe zadania ,03 98,8 750 Administracja publiczna ,04 89,3 w tym: RPO ,37 89,3 PO KL ,02 87,6 pozostałe zadania ,65 89,6 Bezpieczeństwo publiczne ,00 99,3 i ochrona przeciwpożarowa w tym: pozostałe zadania ,00 99,3 757 Obsługa długu publicznego ,44 38,7 w tym: pozostałe zadania ,44 38,7 758 Różne rozliczenia pozostałe zadania - rezerwy Oświata i wychowanie ,12 81,8 w tym: RPO ,81 73,1 PO KL ,99 50,5

21 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 21 Poz Dział Nazwa Plan na 2013r. wg uchwały SWŚL Plan na 2013r. po zmianach Wykonanie na r. % Wykonania (5:4) pozostałe zadania ,32 99,6 803 Szkolnictwo wyższe ,76 99,9 pozostałe zadania ,76 99,9 851 Ochrona zdrowia ,53 89,5 w tym: RPO ,70 97,6 pozostałe zadania ,83 89,4 852 Pomoc społeczna ,14 83,4 w tym: 853 w tym: 854 w tym: 900 w tym: 921 w tym: 925 PO KL ,07 74,9 pozostałe zadania ,07 95,8 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,84 84,3 PO KL ,47 81,9 pozostałe zadania ,37 95,0 Edukacyjna opieka wychowawcza ,18 99,2 PO KL ,25 97,3 pozostałe zadania ,93 99,3 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,11 71,5 RPO ,11 50,2 pozostałe zadania ,00 82,9 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,45 82,3 RPO ,08 46,3 pozostałe zadania ,37 96,8 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody ,77 92,3 w tym: RPO ,99 99,9 pozostałe zadania ,78 90,9 926 Kultura fizyczna ,08 78,0 pozostałe zadania ,08 78,0 SUMA ,78 86,1 w tym: RPO ,17 83,7 PO KL ,08 70,3 pozostałe zadania ,53 89,5 Realizację zadań rzeczowych w powiązaniu z ich pokryciem finansowym przedstawiono w dalszej części sprawozdania. Dla zrównoważenia budżetu na 2013 rok zaplanowano przychody w wysokości zł, ich źródłami były: spłaty rat pożyczek udzielonych w latach poprzednich zł, wolne środki zł oraz

22 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 22 Poz kredyt bankowy zł. Plan przychodów uległ per saldo zwiększeniu i na koniec grudnia 2013 roku wyniósł ostatecznie zł. Plan przychodów po zmianach stanowiły odpowiednio: spłaty rat pożyczek udzielonych w latach poprzednich zł, wolne środki zł oraz kredyt bankowy zł. Pierwotnie rozchody zaplanowano w kwocie zł na spłatę zaciągniętych kredytów bankowych. W trakcie roku budżetowego z uwagi na nie zaciągnięcie w planowanej wysokości kredytów w 2012 roku zmniejszono plan spłaty kredytów bankowych do wysokości zł oraz zaplanowano udzielenie pożyczek: spółce Koleje Śląskie na uregulowanie bieżących najpilniejszych zobowiązań ( zł) i Obwodowi Lecznictwa Kolejowego w Sosnowcu na spłatę zobowiązań wymagalnych ( zł). Ostatecznie plan rozchodów ukształtował się na poziomie zł. Zarząd Województwa Śląskiego na podstawie Uchwały Sejmiku Nr II/50/4/2010 z dnia 21 kwietnia 2010 roku w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym Województwa Śląskiego lub podległych jednostek organizacyjnych umorzył w 2013 pożyczki wraz z należnymi odsetkami na ogólną kwotę ,22 zł (w tym odsetki ,96 zł) następującym zakładom opieki zdrowotnej: Szpitalowi Wojewódzkiemu w Bielsku-Białej kwotę ,04 zł (w tym odsetki ,04 zł), Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu nr 4 w Bytomiu kwotę ,37 zł (w tym odsetki ,37 zł), Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej kwotę odsetek w wysokości ,71 zł, Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. NMP w Częstochowie kwotę ,73 zł ( w tym odsetki ,47 zł), Wojewódzkiemu Ośrodkowi Reumatyczno-Rehabilitacyjnemu w Goczałkowicach Zdroju kwotę ,64 zł (w tym odsetki ,64 zł), Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu nr 2 w Jastrzębiu Zdroju kwotę ,02 zł (w tym odsetki ,02 zł), Okręgowemu Szpitalowi Kolejowemu w Katowicach kwotę ,54 zł (w tym odsetki ,54 zł), Państwowemu Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku kwotę ,54 zł (w tym odsetki ,54 zł), Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu kwotę ,02 zł (w tym odsetki ,02 zł), Szpitalowi Kolejowemu w Wilkowicach kwotę ,66 zł (w tym odsetki 9.382,66 zł), Wojewódzkiemu Szpitalowi Chorób Płuc im. Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim kwotę ,95 zł (w tym odsetki ,95 zł). Z mocy prawa wygaszono należność z tytułu pożyczek (należność główna zł, odsetki 9.141,40 zł) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Sosnowcu w momencie przekształcania go w spółkę prawa handlowego. Zamknięcie roku budżetowego 31 grudnia 2013 roku oznacza konieczność ustalenia wyniku finansowego za 2013 rok. Rozliczenie wyniku finansowego za ten okres sprawozdawczy przedstawiono w sprawozdaniu Rb NDS, które stanowi załącznik 5, i z którego wynika, że:

23 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 23 Poz różnica między uzyskanymi dochodami i zrealizowanymi wydatkami jest ujemna co oznacza deficyt budżetowy w wysokości ,61 zł, różnica między wykonanymi przychodami i rozchodami budżetu stanowi środki na sfinansowanie deficytu ,76 zł, po pokryciu deficytu, pozostaje więc kwota ,15 zł, To daje WYNIK FINANSOWY w postaci wolnych środków w wysokości ,15 zł Zgodnie z art. 168, ust 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), dotacje celowe udzielone z budżetu państwa lub z budżetów jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań własnych i zleconych, w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego, podlegają zwrotowi. Po zamknięciu kasowym roku budżetowego zwrócono do końca stycznia 2014 roku niewykorzystane środki dotacji na kwotę ogólną ,95 zł. Z tego: 1) do budżetu państwa ,10 zł z tytułu niewykorzystania w dziale: 010 Rolnictwo i łowiectwo - środków na prace urządzeniowo - rolne na potrzeby rolnictwa (39,38 zł), melioracje wodne ( ,67 zł), pomoc techniczną PROW ( ,44 zł) ,49 zł, 050 Rybołówstwo i rybactwo ,68 zł, 600 Transport i łączność środków na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem kierowcom zaświadczeń dopuszczenia pojazdu do przewozu towarów niebezpiecznych (ADR) i wtórników (ADR) ,49 zł, 710 Działalność usługowa środków na udostępnianie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ,70 zł, 750 Administracja publiczna środków na przeprowadzanie egzaminów dla kandydatów na przewodników turystycznych oraz pilotów wycieczek, a także dotacji przeznaczonej dla GARR S.A. na pokrycie kosztów związanych z zamykaniem działań 2.5 i 3.4 ZPORR ,95 zł, 851 Ochrona zdrowia - środków przeznaczonych na składki ubezpieczeniowe za uczniów i wychowanków placówek oświatowych 4.016,20 zł, 852 Pomoc społeczna - środków w zakresie świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego, na prowadzenie placówek opiekuńczo wychowawczych i ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie ,66 zł, 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - środków na przeprowadzenie egzaminów stwierdzających kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami oraz prowadzenie kampanii edukacyjnej w zakresie postępowania ze zużytymi bateriami i akumulatorami ,15 zł 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody - środków niewydatkowanych na działalność statutową Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego ,78 zł, 2) do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji na realizację: Regionalnego Programu Operacyjnego ,36 zł, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ,59 zł, 3) do Ministerstwa Finansów niewykorzystanych środków europejskich na realizację: projektów własnych w ramach PO KL ,79 zł, 4) do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z tytułu nadpłaconych środków na obsługę Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych ,84 zł

24 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 24 Poz ) do Polskiego Związku Pływackiego z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji na szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo....0,07 zł 6) do gminy Racibórz z tytułu zwrotu dotacji celowej przeznaczonej na dowożenie uczniów Szkoły Podstawowej nr 8 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu...919,00 zł, 7) do gminy Zabrze z tytułu niewykorzystanej dotacji na realizację DTŚ.. 0,07 zł, 8) do gminy Gliwice z tytułu niewykorzystanej dotacji na realizację DTŚ ,93 zł, 9) do gmin i powiatu z tytułu niewykorzystania dotacji na realizację inwestycji na drogach wojewódzkich w ogólnej kwocie ,97 zł, w tym: Pszczyna 5.257,84 zł, Ustroń ,56 zł, Starostwo powiatowe Pszczyna ,50 zł, Lyski ,51 zł, Popów ,12 zł Wilkowice 2.694,00 zł, Ogrodzieniec 4.079,70 zł, Świerklany 7,94 zł, Czernichów 399,80 zł 10) do gmin z tytułu rozliczenia dotacji przeznaczonej na współfinansowanie wkładu własnego do projektu Przyroda i różnorodność biologiczna Life ,00 zł w tym: Zawiercie 185,00 zł, Łazy 2.415,00 zł, Niegowa 1.920,00 zł, Ogrodzieniec 1.130,00 zł, Kroczyce 3.965,00 zł Żarki 650 zł, Olsztyn 30,00 zł, Pilica 2.420,00 zł, Wolbrom 1.820,00 zł 11) do miast na prawach powiatu oraz powiatów z tytułu niewykorzystanej dotacji na prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego i regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej ,23 zł w tym: Starostwo powiatowe Będzin 9.490,95 zł, Bytom ,54 zł, Chorzów ,80 zł, Dąbrowa Górnicza ,00 zł, Gliwice ,26 zł, Jastrzębie Zdrój 9.545,08 zł, Ruda Śląska 7.956,20 zł, Świętochłowice ,89 zł Zabrze ,15 zł, Starostwo powiatowe Zawiercie 6.381,36 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZA 2009 ROK Załącznik do uchwały Nr / /III/2010 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia marca 2010 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZA 2009 ROK KATOWICE, MARZEC 2010

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU Załącznik do Uchwały Nr 2268/74/IV/2011 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 30 sierpnia 2011 roku Zarząd Województwa Śląskiego INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZA I PÓŁROCZE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓŁROCZU 2008 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I PÓŁROCZU 2008 ROKU Załącznik nr 1 do uchwały nr 1918/191/III/2008 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 26 sierpnia 2008 roku Zarząd Województwa Śląskiego INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W I

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZA 2003 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZA 2003 ROK Załącznik do uchwały Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 9 marca 2004 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZA 2003 ROK KATOWICE, MARZEC 2004 ROK 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2011

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2011 Samorząd Województwa Łódzkiego PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2011 Łódź, listopad 2010 roku. Opracowano: Departament Finansów, Urząd Marszałkowski w Łodzi Spis treści UCHWAŁA BUDŻETOWA. 1

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Samorząd Województwa Łódzkiego PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Łódź, listopad 2012 roku. Opracowano: Departament Finansów, Urząd Marszałkowski w Łodzi Spis treści UCHWAŁA BUDśETOWA...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: 1. Załącznik Nr 1 - Ogólna ocena realizacji budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok i charakterystyka dynamiki zmian.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 kwietnia 2014 r. Poz. 2365 Sprawozdanie Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 31 marca 2014 r. z wykonania budżetu Powiatu Pszczyńskiego za 2013

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 36/11 BURMISTRZA MOGILNA. z dnia 22 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 36/11 BURMISTRZA MOGILNA. z dnia 22 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 36/11 BURMISTRZA MOGILNA z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Mogilno za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz

Bardziej szczegółowo

Spis treści do części opisowej budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2013 rok WPROWADZENIE... 2

Spis treści do części opisowej budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2013 rok WPROWADZENIE... 2 Spis treści do części opisowej budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2013 rok WPROWADZENIE... 2 1. DOCHODY BUDŻETOWE... 9 A. Dochody własne... 12 B. Subwencja ogólna... 14 C. Dotacje celowe... 18

Bardziej szczegółowo

BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA ROK 2005

BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA ROK 2005 BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA ROK 2005 Wnosi Zarząd Województwa Katowice 2004 rok Spis treści strona I II Część opisowa projektu budżetu Województwa Śląskiego na 2005 rok... 4 Materiały informacyjno-porównawcze

Bardziej szczegółowo

Gliwice, marzec 2008 r.

Gliwice, marzec 2008 r. PREZYDENT MIASTA GLIWICE Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta na prawach powiatu Gliwice za 2007 rok Gliwice, marzec 2008 r. Spis treści str. Część opisowa...3-132 1. Wstęp...3-4 2. Analiza wskaźnikowa

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZABRZE

PREZYDENT MIASTA ZABRZE PREZYDENT MIASTA ZABRZE INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZABRZE ORAZ INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ I SAMORZĄDOWYCH

Bardziej szczegółowo

ZMIANY PLANU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2004 ROK... 31 INNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ BUDŻETU... 234 INNE JEDNOSTKI...

ZMIANY PLANU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2004 ROK... 31 INNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ BUDŻETU... 234 INNE JEDNOSTKI... SPIS TREŚCI ZMIANY PLANU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2004 ROK... 31 WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO... 38 I. REALIZACJA DOCHODÓW... 39 II. REALIZACJA WYDATKÓW... 50 III. PRZYCHODY I ROZCHODY

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 173/PM/2015 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 30 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 173/PM/2015 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 30 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 173/PM/2015 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Legnicy za rok 2014, sprawozdań z wykonania planów finansowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 77/2013 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 29 marca 2013 roku

Zarządzenie Nr 77/2013 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 29 marca 2013 roku Zarządzenie Nr 77/2013 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 29 marca 2013 roku w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Czeladź za 2012 rok Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 i art.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia... 2015 r. o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za pierwsze półrocze 2015 r.

INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia... 2015 r. o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za pierwsze półrocze 2015 r. INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia... 2015 r. o przebiegu wykonania budżetu miasta Opola za pierwsze półrocze 2015 r. Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Gliwice, marzec 2011 r.

Gliwice, marzec 2011 r. PREZYDENT MIASTA GLIWICE Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta G l i w i c e za 2010 r. oraz informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2010 r. Gliwice, marzec 2011 r. Spis treści str. I.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 9 sierpnia 2012 r. Poz. 2414 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAMOŚĆ. z dnia 30 marca 2012 r.

Lublin, dnia 9 sierpnia 2012 r. Poz. 2414 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAMOŚĆ. z dnia 30 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 9 sierpnia 2012 r. Poz. 2414 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAMOŚĆ z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie wykonania budżetu miasta Zamość za 2011 r. I.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku

PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta nr /VI/2013 z dnia 15 listopada 2013 r. PROJEKT UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2014.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1533/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

UCHWAŁA NR 1533/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO UCHWAŁA NR 1533/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2013 rok (dotyczy zmian dotacji z budżetu państwa w działach 010,

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O. za 2013 rok

S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O. za 2013 rok ZARZĄD POWIATU Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 420/2014 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 24 marca 2014 r. S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 361 UCHWAŁA NR LV/979/2013 RADY MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2013 r.

Kielce, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 361 UCHWAŁA NR LV/979/2013 RADY MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 24 stycznia 214 r. Poz. 361 UCHWAŁA NR LV/979/213 RADY MIASTA KIELCE z dnia 19 grudnia 213 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 214r.

Bardziej szczegółowo

Gliwice, marzec 2012 r.

Gliwice, marzec 2012 r. PREZYDENT MIASTA GLIWICE Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta G l i w i c e za 2011 r. oraz informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2011 r. Gliwice, marzec 2012

Bardziej szczegółowo

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza Dziennik Urzędowy - 8026 - poz. 2072 Budżet Miasta Gozdnica wykonanie za 2006r. Część opisowa Budżet na rok 2006 uchwalony został przez Radę Miejską w Gozdnicy w dniu 28 grudnia 2005r. Przedłożony został

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 września 2012 r. Poz. 6553

Warszawa, dnia 26 września 2012 r. Poz. 6553 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 26 września 2012 r. Poz. 6553 ZARZĄDZENIE Nr 2249/2012 PREZYDENTA MIASTA RADOMIA z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 59/2013 WÓJTA GMINY PRZYŁĘK. z dnia 22 sierpnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 59/2013 WÓJTA GMINY PRZYŁĘK. z dnia 22 sierpnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 59/2013 WÓJTA GMINY PRZYŁĘK z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat Gryfino 2014 r. 2 Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2015 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do budżetu na rok 2012

Objaśnienia do budżetu na rok 2012 Objaśnienia do budżetu na rok 2012 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu. Podstawę do opracowania projektu budżetu stanowią: - Uchwała Nr LV/602/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 13 września

Bardziej szczegółowo