OZNACZENIE SPRAWY ZA ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OZNACZENIE SPRAWY ZA.271.34.2014 ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ"

Transkrypt

1 OZNACZENIE SPRAWY ZA ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Tytuł i przedmiot zamówienia: Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej, programu ograniczenia niskiej emisji (w tym koncepcje: Zerowa emisja z przedmieścia i Redukcja niskiej emisji) wraz z aktualizacją założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz. Opis przedmiotu zamówienia podzielono na 4 wyodrębnione części: A. Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej B. Opracowanie Programu ograniczenia niskiej emisji wraz z inwentaryzacją źródeł emisji o mocy cieplnej do 100kW, ankietyzacją mieszkańców oraz opracowaniem dokumentacji dla podprogramów Zerowa emisja z przedmieścia i Redukcja niskiej emisji w Gliwicach C. Opracowanie strony internetowej promującej działania w ramach Planu gospodarki niskoemisyjnej oraz Programu ograniczenia niskiej emisji wraz z logiem Programu Ograniczenia Niskiej Emisji i materiałami promocyjnymi. D. Opracowanie aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Gliwice 2. Postanowienia ogólne. 1) Zakres terytorialny zamówienia obejmuje obszar zawarty w granicach administracyjnych miasta Gliwice. 2) Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia przy użyciu sprzętu i oprogramowania będącego w jego posiadaniu. Sprzęt i oprogramowanie Zamawiającego mogą być użyte wyłącznie do wydawania danych Wykonawcy. 3) Przedmiot zamówienia można zrealizować w dowolnym środowisku informatycznym, ale wszystkie dane i wyniki końcowe (w szczególności wyniki obliczeń) muszą być zaimportowane do środowiska posiadanego przez Zamawiającego

2 CZĘŚĆ A. ZAMÓWIENIA Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej (PGN) 1. Zakres przedmiotu zamówienia jest zgodny z załącznikiem nr 9 do regulaminu konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013 Szczegółowe zalecenia dotyczące struktury planu gospodarki niskoemisyjnej. W ramach projektu zostaną przeprowadzone przez Wykonawcę następujące działania: stworzenie bazy danych zawierającej dane o stanie gospodarki energii w poszczególnych sektorach oraz inwentaryzację emisji gazów cieplarnianych na terenie miasta, opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej, szkolenia dla pracowników gminy na temat problematyki związanej z przygotowaniem i wdrożeniem planu, informacja i promocja dot. udziału dofinansowania PO IiŚ w stworzeniu planu oraz upublicznienie informacji o opracowaniu planów. opracowanie elementów wykorzystywanych w aktualizowanych założeniach do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz przeprowadzenie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko dla projektu 1) Działania powyższe będą prowadzone przez wykonawcę zgodnie z harmonogramem zawartym w ust. 12 i obejmą w szczególności: a) opracowanie projektu Planu, b) uzyskanie wymaganych opinii i uzgodnień właściwych organów dotyczących potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko lub zakresu Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Planu zwanej dalej Prognozą, c) opracowanie Prognozy i przeprowadzenie strategicznej oceny, w przypadku nałożenia takiego obowiązku przez właściwe organy oraz uzyskanie wymaganych przepisami prawa uzgodnień właściwych organów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz ze zmianami); opracowanie projektu Planu z podsumowaniem zawierającym dane o których mowa w ww. ustawie, d) przygotowanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiającemu niezbędnych dokumentów dla przeprowadzenia konsultacji społecznych z udziałem społeczeństwa, e) przeprowadzenie konsultacji z udziałem społeczeństwa zaakceptowanego przez Zamawiającego projektu Planu (i Prognozy), zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r., Nr 199, poz ze zmianami) oraz wykonanie Raportu z konsultacji społecznych zwanego dalej Raportem, f) przygotowanie Planu po konsultacjach społecznych w zakresie zgodnym z wymaganiami przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r., Nr 199, poz ze zmianami) i aktów wykonawczych, g) opracowanie wizualizacji Planu (zwanej dalej Wizualizacją) w celu prezentacji w czasie posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Gliwicach i w czasie sesji Rady Miejskiej,

3 h) przygotowanie projektu uchwały i Planu w wersji elektronicznej w postaci zgodnej z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, dzienników urzędowych wydawanych w postaci elektronicznej oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych (Dz. U. z 2011r. Nr 289, poz. 1699), i) doprowadzenie do przyjęcia uchwały przez Radę Miejską w Gliwicach i do opublikowania uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego; udział w sesji Rady Miejskiej w Gliwicach, w której porządku obrad zostanie umieszczona sprawa uchwalenia Planu, udzielanie w trakcie posiedzeń wyjaśnień i informacji dotyczących Planu, przygotowanie Programu w wersji ostatecznej z uwzględnieniem uwag i poprawek wniesionych przez Zamawiającego. 2) Wykonawca będzie gotowy do ewentualnego udziału, prezentacji Planu i udzielania informacji dotyczących: projektu uchwały i Planu, w czasie posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Gliwicach; o terminie posiedzenia Zamawiający poinformuje Wykonawcę z jednodniowym wyprzedzeniem. 3) Łącznie z Planem Wykonawca opracuje i przekaże: streszczenie, sporządzone w języku niespecjalistycznym, zawierające omówienie wszystkich ważnych aspektów działań przewidzianych w Planie, w formie prezentacji graficznych i zestawień tabelarycznych oraz uzasadnienie zawierające informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu, uzasadnienie zawierające informacjami o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa, opinie i uzgodnienia właściwych organów oraz opinie zarządców, podsumowanie zawierające dane o których mowa w ww. ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 4) Przyjętą wersję Planu wykonawca przygotuje w wersji końcowej i przedstawi Zamawiającemu Wizualizację w formie prezentacji multimedialnej Microsoft PowerPoint lub innej równoważnej możliwej do odtworzeniu w systemie informatycznym Zamawiającego. Przyjętą wersję Planu Wykonawca przedstawi na sesji Rady Miejskiej w Gliwicach. Wykonawca zostanie poinformowany o terminie prezentacji z 7-dniowym wyprzedzeniem. 5) W celu umieszczenia na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach Wykonawca opracuje wnioski z Planu i przeprowadzonej procedury. 2. Stworzenie bazy danych zawierającej dane o stanie gospodarki energii w poszczególnych sektorach oraz inwentaryzację emisji gazów cieplarnianych. Utworzona w ramach projektu baza danych będzie zawierała informacje o zużyciu energii oraz paliw z podziałem na poszczególne sektory, a także związane z tym wielkości emisji gazów cieplarnianych na terenie Miasta Gliwice. W chwili obecnej Miasto Gliwice nie posiada wymaganej bazy inwentaryzacyjnej. Zgodnie z wytycznymi PO IiŚ na etapie opracowywania bazy przyjęty zostanie rok bazowy, dla którego możliwe będzie uzyskanie wszystkich niezbędnych danych. Pozyskiwanie danych będzie opierało się m.in. na:

4 ankietyzacji budynków komunalnych, fakturach za zużycie energii oraz danych wynikających z obecnie posiadanych przez Miasto audytów energetycznych budynków przeprowadzeniu ankiet lub bezpośrednich spotkań z głównymi emiterami oraz intereseriuszami (w tym również spółdzielniami mieszkaniowymi) oszacowaniu wskaźników umożliwiających określenie struktury zużycia energii oraz emisji zanieczyszczeń w budynkach jednorodzinnych oraz małych wspólnotach mieszkaniowych fakturach zużycia energii na oświetlenie uliczne oraz inwentaryzacji oświetlenia ulicznego uwzględniającej strukturę własnościową oszacowaniu zużycia energii w transporcie Powstała baza będzie na bieżąco aktualizowana o dane zawarte w wykonywanych audytach energetycznych, a także o dane otrzymywane z zakładów przemysłowych zlokalizowanych na terenie Miasta uwzględniające również szacunkowe emisje zanieczyszczeń. Dodatkowe wytyczne do opracowanej w ramach zamówienia bazy, która powinna: być wykonana w formacie zawierającym formuły pozwalające na wyznaczenie aktualnej emisji zanieczyszczeń powietrza i zużycia energii oraz zmian w poszczególnych latach wynikłych w skutek realizacji PGN, zawierać otwarte formuły obliczeniowe oraz podstawowe informacje odnośnie przyjętej metodologii, wskazywać jednolite źródła danych niezbędnych do pozyskania w celu obliczeń emisji zanieczyszczeń i zużycia energii, umożliwiać wprowadzanie danych przez wszystkie miejskie jednostki poprzez przeglądarkę internetową, umożliwiać automatyczne generowanie wymaganych zestawień i raportów, 3. Opracowanie Planu. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Gliwice zostanie sporządzony przez Wykonawcę w oparciu o dane zawarte w przygotowanej bazie inwentaryzacyjnej i będzie zawierał m.in.: główne cele strategiczne Miasta w zakresie gospodarki niskoemisyjnej do roku 2020 z horyzontem długoterminowym do 2030 roku, szczegółowy zakres działań inwestycyjnych niskoemisyjnych i efektywnie wykorzystujących zasoby, w tym poprawie efektywności energetycznej, wykorzystaniu OZE, czyli działań mających na celu osiągnięcie zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, sposób ich realizacji, harmonogram poszczególnych zadań oraz sposób ich finansowania. Wybór zadań należy przeprowadzić w oparciu o analizę wielokryterialną z kryteriami uzgodnionymi z zamawiającym na etapie realizacji umowy. zakres i sposób współuczestnictwa podmiotów będących producentami i/lub odbiorcami energii (z wyjątkiem instalacji objętych Europejskim Systemem Handlu Emisjami EU ETS) ze szczególnym uwzględnieniem działań w sektorze publicznym, wskazanie działań nieinwestycyjnych mających na celu wspieranie produktów i usług efektywnych energetycznie (np. zamówienia publiczne, planowanie miejskie), wskazanie działań mających wpływ na zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii (określenie kierunków współpracy z mieszkańcami i zainteresowanymi stronami oraz działań edukacyjnych) plan wdrażania, monitorowania i weryfikacji Planu

5 mierniki realizacji celu Plan ponadto powinien powstać przy następujących założeniach: a) poszczególne działania naprawcze należy pogrupować w terminy realizacji (krótko-, średnio- i długoterminowe), biorąc pod uwagę m.in. dostępne środki finansowe, czas ich realizacji oraz wieloletnie plany inwestycyjne poszczególnych Zarządców. Terminy działań naprawczych krótko-, średnio- i długookresowych należy ustalić z Zamawiającym, b) uzasadnienie zakresu zagadnień Planu powinno zawierać informację dotyczącą terenów nieobjętych Planem z podaniem przyczyny, c) poszczególne obszary, objęte Planem, powinny zostać scharakteryzowane osobno z podaniem tendencji rozwoju wynikających z dokumentów planistycznych zarządców, d) źródła finansowania powinny być wyszczególnione przy każdym zadaniu i uzgodnione z zarządcami, e) należy wskazać, przy każdym opisanym zadaniu, jednostkę odpowiedzialną za jej realizację, wskaźniki monitorowania oraz sposób i formę przekazywania informacji o realizacji zadania do Prezydenta Miasta Gliwic. Obszary działań objęte Planem: Zużycie energii w budynkach i instalacjach, dystrybucja ciepła Zużycie energii w transporcie Gospodarka odpadami Produkcja energii Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Gliwice będzie spójny z innymi planami i strategiami obowiązującymi na terenie miasta i aglomeracji śląskiej. Szczególnie istotnym dokumentem przy przygotowywaniu PGN będzie aktualny Program Ochrony Powietrza POP ( przyjęty Uchwałą Sejmiku Województwa Nr III/52/15/2010 z dnia 16 czerwca 2010 r.) wraz z jego aktualizacjami funkcjonującymi na dzień przyjęcia PGN uchwałą, Dokument ten wskazuje kierunki działań nakierowanych na ograniczenie zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. Niniejsza część zamówienia winna być spójna z częścią B. dotyczącą Programu Ograniczenia niskiej emisji: Zerowa emisja z przedmieścia oraz Redukcja emisji niskiej w Gliwicach. Szczegółowe koncepcje wynikające z opracowania tych programów będą rozpatrywane na etapie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Programy będą szczegółowo opracowane w ramach zadania wymienionego w części B zamówienia. Przewidywana Struktura Planu: 1. Streszczenie 2. Opis ogólnej strategii Cele strategiczne i szczegółowe Stan obecny Identyfikacja obszarów problemowych Aspekty organizacyjne i finansowe (struktury organizacyjne, zasoby ludzie, zaangażowane strony, budżet, źródła finansowania inwestycji, środki finansowe na monitoring i ocenę) 3. Wyniki bazowej inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla oraz innych zanieczyszczeń, których obowiązek inwentaryzacji nakłada dla terenu Gliwic aktualny program ochrony powietrza. 4. Działania/zadania i środki zaplanowane na cały okres objęty planem Długoterminowa strategia, cele i zobowiązania Krótko/średnioterminowe działania/zadania (opis, podmioty odpowiedzialne za realizację, harmonogram, koszty, wskaźniki), wraz ze stosownymi procedurami 5. Wskaźniki monitorowania:

6 poziom redukcji emisji CO 2 oraz innych zanieczyszczeń, których obowiązek monitorowania nakłada dla terenu Gliwic aktualny program ochrony powietrza, w stosunku do lat poprzednich, poziom redukcji zużycia energii finalnej w stosunku do przyjętego roku bazowego. udział zużytej energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, proponowane monitorowanie wskaźników w oparciu o metodologię opracowaną przez Wspólne Centrum Badawcze (JRC) Komisji Europejskiej we współpracy z Dyrekcją Generalną ds. Energii (DG ENER) i Biurem Porozumienia Burmistrzów, zawartą w poradniku Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) 4. Szkolenia Szkolenia przewidziane w ramach projektu mają na celu zapoznanie pracowników Urzędu z tematem problematyki związanej z tworzeniem, realizacją i monitorowaniem wdrożenia planu gospodarki niskoemisyjnej. W ramach tego działania Wykonawca przeprowadzi: - 1-dniowe (ok 5 godzin) szkolenia/warsztaty dla 5 pracowników Urzędu, zajmujących się obszarami, które będą rozpatrywane w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej, a także procesem realizacji takiego typu projektów (termin zgodnie z harmonogramem). Spotkanie to pozwoli na zapoznanie pracowników Urzędu z planowanymi działaniami oraz usprawni dalszą współpracę z firmą zewnętrzną wyłonioną do opracowania PGN. - Po zakończeniu przygotowania PGN Wykonawca przeprowadzi dwudniowe szkolenie (ok godzin) na temat wykorzystania oraz ewentualnej późniejszej samodzielnej aktualizacji przez pracowników Urzędu bazy danych zawierającej wyselekcjonowane i usystematyzowane informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią w mieście oraz jego poszczególnych sektorach i obiektach oraz inwentaryzację emisji gazów cieplarnianych. Na szkoleniu tym duży nacisk położony będzie na przygotowanie pracowników Urzędu do wdrożenia działań wynikających z PGN oraz właściwym monitorowaniu postępów tego wdrożenia. 5. Informacja i promocja Działania związane z informacją i promocją dotyczącą udziału dofinansowania POiIŚ w stworzeniu planów gospodarki niskoemisyjnej będą koncentrowały się na publikacji informacji na stronie internetowej Miasta Gliwice i tablicach ogłoszeń zwyczajowo przyjętych do ogłaszania informacji publicznych. Informacja o opracowywaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz dofinansowaniu z PO IiŚ, opracowana przez Wykonawcę, ukaże się również w Miejskim Serwisie Informacyjnym, który rozpowszechniany jest bezpłatnie w wersji drukowanej w 33 tysiącach egzemplarzy. Dodatkowo będą prowadzone przez Wykonawcę działania mające na celu dotarcie do kluczowych interesariuszy, poprzez przygotowanie i rozpowszechnienie wśród interesariuszy 200 broszur oraz organizacji co najmniej 2 spotkań zachęcających do przeprowadzania przedsięwzięć mających na celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń, poprawę efektywności energetycznej i wzrost udziału energii z OZE, a tym samym udziału we wdrażaniu zapisów Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Jako materiały promocyjne Wykonawca przygotuje w nakładzie po 100 sztuk: długopisów, notesów oraz kubków, oraz 2 tablice formatu ok. A4 trwale informujące o projekcie

7 Wszelkie materiały informacyjne i promocyjne muszą zostać wykonane zgodnie z Instrukcją oznakowania przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wytycznymi oznakowania przedsięwzięć realizowanych przy dofinansowaniu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Instrukcje umieszczone są na stronie internetowej: 6. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz. Miasto Gliwice posiada założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe ustalone Uchwałą nr XXX/672/2001 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia r. wraz z aktualizacją ustaloną zgodnie z uchwałą nr XIII/260/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 17 listopada 2011 r. W ramach przygotowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnych przewidziana jest aktualizacja elementów ww. dokumentu pozwalająca zapewnienie spójności pomiędzy Założeniami do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz opracowywanym Planem Gospodarki Niskoemisyjnej. Elementy Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe uwzględnione w Planie Gospodarki niskoemisyjnej zostaną wykonane zgodnie z wytycznymi części D Zamówienia i wyodrębnione na fakturze. 7. Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko (SOOŚ) Przygotowanie dokumentu jakim jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej zgodnie z art.46 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U j.t.) wymaga wykonania Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko (SOOŚ). W myśl artykułu 3 ustawy ocena taka obejmuje uzgodnienie stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko, sporządzenie takiej prognozy, uzyskanie odpowiednich opinii, a to przy zapewnieniu udziału społeczeństwa. Po zakończeniu przygotowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, w myśl ww. Ustawy, wykonawca przeprowadzi SOOŚ powstałego dokumentu. Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko winno zawierać: 1) Informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego powiązaniach z innymi dokumentami, 2) Informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy, 3) Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania, 4) Informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko, 5) Streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym. Prognoza powinna określać, analizować i oceniać: 1) Istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu, 2) Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem, 3) Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, 4) Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w

8 jakich te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu, 5) Przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a także na środowisko, 6) Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą, 7) Negatywne oddziaływanie na środowisko, mogące być rezultatem realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, Zakres i stopień informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko powinien być zgodny z zakresem ustawy oraz ewentualnym dodatkowym zakresem wymaganym przez organ opiniujący tj.: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania pisemnego podsumowania zawierającego zakres przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych, a także informację, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione: 1) Ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko, 2) Opinie właściwych organów, 3) Zgłoszone wnioski i uwagi, 4) Wyniki postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli zostało przeprowadzone, 5) Propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień dokumentu. Wykonawca jest zobowiązany brać czynny udział w postępowaniu z udziałem społeczeństwa. Uwaga dotycząca SOOŚ: Bez względu na stanowisko RDOŚ i wynik procedury dotyczącej konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Zamawiający wymaga opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla PGN zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszym punkcie. 9. Konsultacje społeczne projektów dokumentów i prognozy. a) Wykonawca, po wstępnym uzgodnieniu z głównymi ineteresariuszami, przeprowadzi prezentację projektu PLANU wersja pierwsza robocza w siedzibie Zamawiającego celem zapoznania zespołu wyznaczonych specjalistów Zamawiającego i przedstawicieli jednostek z wynikami prac, w tym z udziałem Przedstawicieli zainteresowanych Komisji Rady Miejskiej celem uzyskania ich akceptacji;, b) Wykonawca wprowadzi zmiany do projektu PLANU zgłoszone podczas jego prezentacji oraz zgłoszone przez Zamawiającego i zainteresowane strony w terminie zgodnym z harmonogramem po przedstawieniu wersji roboczej; c) Wykonawca PLANU, uzgodni z właściwymi organami odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko lub potrzebę jej przeprowadzenia; w przypadku prowadzenia strategicznej oceny z właściwymi organami uzgodni zakres Prognozy, d) udziałowi społeczeństwa poddany zostanie projekt PLANU zaakceptowany przez Zamawiającego; e) Wykonawca przygotuje i uzgodni z Zamawiającym harmonogram konsultacji społecznych prowadzonych w ramach udziału społeczeństwa oraz uszczegółowi ich formę; zakres konsultacji powinien zawierać, co najmniej:

9 podanie do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu konsultacji dotyczących PLANU poprzez umieszczenie na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego oraz w prasie o lokalnym zasięgu; przygotowanie i umieszczenie na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego, zaakceptowanego przez Zamawiającego projektu PLANU oraz informacji o możliwości wnoszenia uwag oraz o terminie i miejscu spotkania otwartego dla mieszkańców; przygotowanie i przeprowadzenie spotkania otwartego dla mieszkańców; sporządzenie raportu z konsultacji społecznych zawierającego m.in. osobę zgłaszającą, treść uwagi lub wniosku, sposób uwzględnienia wniosków i uwag w PLANIE. 10. Wymagania dotyczące przekazania opracowania: Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć opracowanie PGN oraz prognozy oddziaływania na środowisko w ilości 4 kompletów wydrukowanych i oprawionych wraz z częścią elektroniczną zapisaną na trwałym nośniku z możliwością kopiowania i drukowania jego dowolnych części (format doc. - 1 egz.). Ponadto Wykonawca dostarczy na nośniku elektronicznym jednolitą wersję opracowania (tj. projekt uchwały wraz z załącznikiem) na potrzeby przyjęcia dokumentu uchwałą Projekt sporządza się w formacie XML, w postaci tekstu strukturalnego, w edytorze zapewniającym wymagania techniczne określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, dzienników urzędowych wydawanych w postaci elektronicznej oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych (Dz. U. z 2011 r. Nr 289, poz. 1699). 11. Opracowanie PGN powinno być zgodne z następującymi aktami prawnymi 1) Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.), 2) Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.), 3) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz.1232 z późn. zm.), 4) Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz z późn. zm,), 5) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.), 6) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1623 z późn. zm.), 7) Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2007 r., Nr 50, poz. 331 z późn. zm.). 8) Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. z 2011 r. Nr 94, poz. 551 z późn. zm.), 9) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 Prawo energetyczne (Dz.U. 2012, poz. 1059, z późn. zm.) oraz rozporządzeniami do Ustawy aktualnymi na dzień podpisania umowy. Inne dokumenty, z którymi PGN powinien być skoordynowany: 1) Załącznik nr 9 do Regulaminu Konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013, Szczegółowe zalecenia dotyczące struktury planu gospodarki niskoemisyjnej

10 2) Poradnik Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)? (dostępny na stronie internetowej:.http://www.nfosigw.gov.pl/edukacja/aktualnosci-edukacja/art,23,jak-opracowacplan-dzialan-na-rzecz-zrownowazonej-energii-poradnik-dla-gmin.html). 3) Drugi Krajowy Plan Działań Dotyczący Efektywności Energetycznej (EEAP), 4) Krajowy Plan Działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, 5) Polityka Energetyczna Polski do 2030 r, 6) Aktualnego, na dzień przyjęcia PGN uchwałą, Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego 7) Program Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego do roku 2013 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2018, 8) Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego ŚLĄSKIE ) Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego, 10) Programu ochrony środowiska dla miasta Gliwice, 11) Aktualizowane Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energii elektrycznej i paliwa gazowe miasta Gliwice (w ramach części D zamówienia), 12) Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Gliwice wraz ze zmianami, 13) miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, 14) Zaktualizowana Strategia Zintegrowanego i Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gliwice do roku ) Wieloletni Program Inwestycyjny Miasta Gliwice,

11 12. Harmonogram realizacji zadania: Plan gospodarki niskoemisyjnej 2014 rok 2015 rok Lp Działanie podstawowe 1. Plan gospodarki niskoemisyjnej 2. Stworzenie bazy danych 3. Szkolenia dla pracowników 4. Informacja i promocja dotycząca udziału dofinansowania POIiŚ w stworzeniu planów gospodarki niskoemisyjnej, upublicznianie informacji o opracowaniu planów 5. Opracowanie elementów wykorzystywanych w aktualizowanych założeniach do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz 6. Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 7 Uchwała ws. przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III Całość części A przedmiotu zamówienia należy zrealizować nie później niż do dnia 27 lutego 2015 roku, z zastrzeżeniem następujących etapów realizacji prac: 1) do 30 maja 2014 roku przedstawienie Zamawiającemu celów ogólnych i szczegółowych PGN oraz ich uzgodnienie, 2) do 31 października 2014 roku przedstawienie Zamawiającemu wersji roboczej PGN, prognozy oddziaływania na środowisko utworzenie bazy danych, 3) do 28 listopada 2014 roku termin na wnoszenie uwag podmiotów biorących udział w postępowaniu, do wersji roboczej PGN zaakceptowanej przez Zamawiającego, 4) do 2 stycznia 2015 roku - przedstawienie Zamawiającemu wersji poprawionej PGN oraz prognozy oddziaływania na środowisko opracowanej zgodnie z zakresem uzgodnionym przez właściwe organy opiniujące, uwzględniającej uwagi podmiotów biorących udział w postępowaniu. Prezentacja na zarząd miasta opracowanych dokumentów, 5) do 25 lutego 2015 roku zakończenie konsultacji społecznych (łącznie z udziałem w otwartych konsultacjach dla społeczeństwa w siedzibie Zamawiającego) oraz zakończenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, podsumowanie strategicznej oceny, 6) do 27 lutego 2015 roku przekazanie Zamawiającemu ostatecznej wersji PGN

12 CZĘŚĆ B. ZAMÓWIENIA Opracowanie Programu ograniczenia niskiej emisji wraz z inwentaryzacją źródeł emisji o mocy cieplnej do 100kW, ankietyzacją mieszkańców oraz opracowaniem dokumentacji dla podprogramów Zerowa emisja z przedmieścia i Redukcja niskiej emisji w Gliwicach 1. Przedmiot zamówienia w zakresie części B obejmuje: 1) wykonanie projektu Programu z uwzględnieniem koncepcji Zerowa emisja z przedmieścia i Redukcja emisji niskiej w Gliwicach 2) przeprowadzenie akcji informacyjnej i edukacyjnej na terenie miasta, dotyczącej negatywnego oddziaływania niskiej emisji komunalno-bytowej na stan jakości powietrza w mieście oraz sposobu jej ograniczenia, 3) opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych na realizację Programu w zakresie obu podprogramów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U j.t. z późniejszymi zmianami). 2. Sporządzony Program powinien bezpośrednio odnosić się do: 1) Aktualnego, na dzień przyjęcia PONE uchwałą, Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego. 2) Program Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego do roku 2013 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2018, 3) Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego ŚLĄSKIE ) Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego, 5) Polityki energetycznej Polski do roku 2030 r., 6) Strategii rozwoju energetyki odnawialnej, 7) Polityki Klimatycznej Polski, 8) Polityki Ekologicznej Państwa, 9) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. z 2011 r. Nr 94, poz. 551 z późn. zm.), 10) Programu ochrony środowiska dla miasta Gliwice, 11) Aktualizowanych Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energii elektrycznej i paliwa gazowe miasta Gliwice (w ramach części D zamówienia), 12) Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Gliwice wraz ze zmianami, 13) miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 14) Zaktualizowanej Strategii Zintegrowanego i Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gliwice do roku 2022, 15) Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta Gliwice, 3. Wykonawca zobowiązuje się ponadto do przedstawienia projektu Programu na 2 spotkaniach: właściwej komisji Rady Miasta Gliwice i sesji Rady Miasta, na której uchwała w sprawie przyjęcia Programu będzie podejmowana. Wymagania określone w części A zamówienia dla realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej w zakresie trybu prac (ust. 1 pkt. 1 5), konsultacji społecznych (ust. 9) oraz trybu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (ust. 7) stosuje się odpowiednio do niniejszego Programu, z zastrzeżeniem, że nie stosuje się zapisu Uwaga dotycząca SOOŚ z ust Program, powinien zawierać następujące elementy: 1) Cel i zakres Programu. 2) Prawne aspekty regulujące ochronę powietrza (prawo polskie i unijne). 3) Ogólną charakterystykę miasta. 4) Analizę istniejącego stanu jakości powietrza w mieście Gliwice w tym: a) charakterystykę niskiej emisji, b) pozostałe źródła emisji, c) łączną emisję zanieczyszczeń z terenu miasta Gliwice,

13 d) opis stref z występującymi przekroczeniami poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10, e) mapy gęstości źródeł niskiej emisji w Gliwicach w poszczególnych dzielnicach miasta z podziałem na rodzaj zabudowy budynków - (budynki mieszkalne: jedno- i wielorodzinne oraz budynki pozostałe) i typ ogrzewania (paliwa stałe, gazowe). 5) Wyniki inwentaryzacji źródeł niskiej emisji (w tym w szczególności źródeł emisji o mocy cieplnej poniżej 100kW): - z podziałem na wszystkie dzielnice miasta, ze szczególnym uwzględnieniem stref niezgazyfikowanych, - z podziałem na rodzaje budynków (budynki mieszkalne: jedno- i wielorodzinne oraz budynki pozostałe). - z określonym wpływem na mierzony stan powietrza w mieście źródeł węglowych z każdej dzielnicy miasta. - z bazą zinwentaryzowanych źródeł Pozostałe źródła emisji Wykonawca zinwentaryzuje w oparciu o zadanie d. Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru gminy Gliwice. 6) Analizę ankiet w szczególności w zakresie: a) określenia charakterystyki źródeł ciepła (stan istniejący i przewidywany), b) określenia technicznych możliwości modernizacji istniejących systemów grzewczych, c) charakterystyki przewidywanych przedsięwzięć modernizacyjnych, prowadzonych w budynkach o zabudowie jedno- i wielorodzinnej: - wymiana źródeł ciepła, - wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, - wykonanie prac termomodernizacyjnych, jeśli będzie konieczne. d) wykonania uproszczonych audytów energetycznych 7) Zestawienie graficzne optymalizacji przedsięwzięć modernizacyjnych. 8) Obliczenie efektu ekologicznego dla obszaru miasta Gliwice z uwzględnieniem zanieczyszczeń: pył PM10 i PM2,5, SO2, NO2, CO2, CO, B(a)P: a) emisja zanieczyszczeń przed modernizacją, b) emisja zanieczyszczeń po modernizacji, c) efekt ekologiczny, d) sposób potwierdzenia efektu ekologicznego. 9) Opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego i założeń formalnych realizacji Programu z uwzględnieniem koncepcji Zerowa emisja z przedmieścia i Redukcja emisji niskiej 10) Określenie niezbędnych nakładów inwestycyjnych z porównaniem kosztów inwestycyjnych dla uzyskanego efektu ekologicznego. 11) Analizę ekonomiczną realizacji Programu. 12) Optymalizację finansową (wskazanie źródeł finansowania osób fizycznych i innych podmiotów w tym potencjalne zewnętrzne źródła dofinansowania) w tym wykorzystanie środków RPO-ZIT. 13) Monitoring procesu realizacji Programu. 14) Podsumowanie. 5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć opracowanie Programu ograniczenia niskiej emisji w ilości 4 kompletów wydrukowanych i oprawionych wraz z częścią elektroniczną zapisaną na trwałym nośniku z możliwością kopiowania i drukowania jego dowolnych części (format doc. - 1 egz.). Ponadto Wykonawca dostarczy na nośniku elektronicznym jednolitą wersję opracowania (tj. projekt uchwały wraz z załącznikiem) na potrzeby przyjęcia dokumentu uchwałą Projekt sporządza się w formacie XML, w postaci tekstu strukturalnego, w edytorze zapewniającym wymagania techniczne określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, dzienników

14 urzędowych wydawanych w postaci elektronicznej oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych (Dz. U. z 2011 r. Nr 289, poz Dane z zasobów Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej dotyczące przyznanych dotacji do modernizacji systemów grzewczych, wymagane do opracowania Programu, zostaną udostępnione Wykonawcy przez Zamawiającego, na wniosek Wykonawcy w oparciu o WZÓR UMOWY NA UDOSTĘPNIENIE/PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH. 7. Dane z zasobów Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej dotyczące: a) warstwa budynków - z wyodrębnioną liczbą kondygnacji i rodzajem budynków b) warstwa punktów adresowych c) warstwa dróg d) granice miasta, rzeki w formacie shapefile zostaną udostępnione Wykonawcy przez Zamawiającego, na wniosek Wykonawcy na etapie realizacji zamówienia z zastrzeżeniem, że mogą zostać wykorzystane wyłącznie w celu realizacji niniejszego zamówienia, w szczególności dla sprawniejszej inwentaryzacji źródeł emisji, a po jego zakończeniu zostaną usunięte z urządzeń Wykonawcy

15 CZĘŚĆ B.1 ZAMÓWIENIA Tytuł roboczy podprogramu: Zerowa emisja z przedmieścia - modernizacje budynków jednorodzinnych z zastosowaniem gruntowych pomp ciepła, połączonych z termoizolacjami budynków 1. Opis podprogramu Zamówienie w niniejszej części dotyczy przygotowania dokumentacji dla realizacji podprogramu. Zakłada się, że efektem podprogramu będzie instalacja 100 pomp ciepła z wymiennikami gruntowymi w budynkach jednorodzinnych połączona z uzasadnioną technologicznie i ekonomicznie termoizolacją budynków, modernizacją starych instalacji grzejnikowych oraz likwidacją użytkowanych palenisk węglowych. Dodatkowym efektem będzie silna promocja tego typu modernizacji w węglowym zagłębiu Polski z silnym naciskiem na wskazanie efektów ekologicznych, w tym utworzenie portalu z monitoringiem wszystkich zainstalowanych pomp ciepła działającego w trybie on-line. 2. Cel przedsięwzięcia: - ograniczenie poziomu stężenia pyłu zawieszonego w dzielnicach domów jednorodzinnych Gliwic, - silna promocja na Śląsku modernizacji systemów grzewczych węglowych na układy zeroemisyjne. 3. Przewidywane warunki dofinansowania po uruchomieniu programu w roku 2015: - Dotacją będą objęte wyłącznie istniejące mieszkalne budynki jednorodzinne oddane do użytkowania przed rokiem 1995 (nowe prawo budowlane weszło w życie 1 stycznia 1995 z wymogami termoizolacji dla nowobudowanych budynków) na terenie gminy Gliwice, w których wykorzystuje się ogrzewanie węglowe (nie było dotychczas wykorzystywane ogrzewanie elektryczne lub gazowe lub olejowe na podstawie oświadczenia wnioskodawcy i weryfikacji przeprowadzonej przez Wykonawcę) i które lokalnie wnoszą dużą emisję pyłu do atmosfery. - w kosztach kwalifikowanych programu przewiduje się: > koszty wykonania instalacji grzewczej > koszty dolnego źródła ciepła > koszty pompy ciepła > koszty przebudowy lub budowy instalacji grzejnikowej i dostosowania do instalacji z pompą ciepła > koszty zdalnego monitoringu (wizualizacji) i automatyki sterującej. > koszty termoizolacji budynku > koszty nadzoru inwestorskiego > koszty koordynacji > koszty obsługi przygotowania umów > koszty projektów budowlanych > koszty promocji Szczegółowe wytyczne dotyczące kwalifikowania obiektów do realizacji zostaną ustalone pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia i zatwierdzania zakresu wzoru ankiety. Warunki techniczne dla instalacji z pompami ciepła: - instalacje pomp ciepła z gwarantowanym wskaźnikiem SPF>3.0, oraz automatyką pozwalającą na zdalny monitoring ze strony internetowej Miasta Gliwice. 4. Zadania Wykonawcy w ramach niniejszego zamówienia Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia zapewni: > opracowanie wzoru ankiety do rozpowszechnienia w miejskim serwisie informacyjnym > rozpropagowanie w lokalnych rozgłośniach radiowych uruchamianego programu oraz wykorzystanie innych sposobów promocji programu zapewniających spełnienie jego zamierzonych celów,

16 > opracowanie wzoru umowy wstępnej przystąpienia do udziału w programie > obsługę informacyjną osób zainteresowanych wzięciem udziału w programie > analizę składanych ankiet oraz ewentualny kontakt z wnioskodawcami w przypadku konieczności uzupełnienia ankiety > kwalifikację wnioskowanego obiektu po potwierdzeniu złożonych oświadczeń do realizacji > utworzenie list wnioskodawców na podstawie kolejności zgłoszeń podstawowej (100 obiektów) i rezerwowej (20 obiektów). Zakłada się, że wnioskowany obiekt może nie być włączony na listę podstawową/rezerwową w przypadku niemożliwości spełnienia warunków udziału w programie (np. brak możliwości wykonania dolnego źródła ciepła, brak możliwości zapewnienia SPF>3.0) > wykonanie uproszczonego audytu energetycznego wraz z analizą możliwości zapewnienia sezonowego wskaźnika efektywności pomp ciepła SPF>3.0 dla każdego obiektu z listy podstawowej i rezerwowej wraz ze wskaźnikami produktu i rezultatu zgodnie z aktualnymi na dzień odbioru zadania wytycznymi dla wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego > oględziny obiektów z listy podstawowej i rezerwowej celem potwierdzenia informacji zawartych w ankietach > przygotowanie i obsługę zawierania umów wstępnych z wytypowanymi na listę podstawową wnioskodawcami, > określenie kosztów utworzenia portalu obsługującego zdalny monitoring pomp ciepła w obiektach zakwalifikowanych do udziału w programie, > montaż finansowy oraz harmonogram rzeczowo-finansowy podprogramu z uwzględnieniem wszystkich grup kosztów kwalifikowanych wymienionych w pkt. 3. zgodnie z aktualnymi na dzień odbioru zadania wytycznymi dla wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, > opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na realizację podprogramu Zerowa emisja z przedmieścia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U j.t. z późniejszymi zmianami). > opracowanie projektu opisu przedmiotu zamówienia na: wykonanie projektów budowlanych dla wykonania instalacji pomp ciepła wraz z termoizolacją budynku w obiektach z listy podstawowej oraz na studium wykonalności podprogramu zgodnie aktualnymi na dzień odbioru zadania wytycznymi Regionalnego Programu Operacyjnego Zakłada się, że w przypadkach spornych kwalifikację wybranych obiektów przeprowadzi komisja powołana przez Prezydenta z udziałem Wykonawcy z uwzględnieniem większej wagi dla obiektów, które nie mają dostępu do sieci cieplnej i gazowej

17 CZĘŚĆ B.2 ZAMÓWIENIA Tytuł roboczy podprogramu: Redukcja emisji niskiej w Gliwicach 1. Opis podprogramu: Podprogram zakłada dotowanie części poniesionych kosztów na instalacje grzewcze niskoemisyjne z kotłami gazowymi kondensacyjnymi lub węglowymi retortowymi z elektrofiltrami lub instalacjami grzewczymi elektrycznymi z elektrycznymi piecami akumulacyjnymi zastępujące węglowe systemy grzewcze. Przewidywana/zakładana ilość instalacji w ramach projektu: modernizacji systemów grzewczych węglowych na systemy proekologiczne z kotłami gazowymi kondensacyjnymi lub kotłami węglowymi retortowymi z elektrofiltrem spełniającymi klasę 4 lub 5 określone w normie PN-EN 303-5:2012 lub z instalacjami grzewczymi elektrycznymi z elektrycznymi piecami akumulacyjnymi. Wymagana trwałość przedsięwzięcia 5 lat, ustalana zapisami umowy pomiędzy beneficjentem a Miastem Gliwice. Zakłada się, że w trakcie trwania programu (3 lata) zostanie zmodernizowanych 600 systemów grzewczych w domach jednorodzinnych i wielorodzinnych zlokalizowanych na terenie gminy Gliwice. 2. Cel podprogramu: Celem podprogramu jest zmiana w Gliwicach tradycyjnych palenisk węglowych pieców żeliwnych, pieców kaflowych lub kotłów węglowych nieautomatycznych charakteryzujących się bardzo wysoką emisją pyłu należących do osób fizycznych, prawnych lub wspólnot mieszkaniowych na systemy proekologiczne z kotłami gazowymi kondensacyjnymi lub węglowymi retortowymi z elektrofiltrami lub z instalacjami grzewczymi elektrycznymi z elektrycznymi piecami akumulacyjnymi skutkujące obniżeniem emisji zanieczyszczeń (w szczególności: pyłu, CO2) i skokowym podniesieniem sprawności urządzeń wraz z intensywną promocją ekologicznych systemów grzewczych. 3. Przewidywane warunki dofinansowania po uruchomieniu programu w roku 2015: - Dotacją będą objęte wyłącznie istniejące mieszkalne budynki jednorodzinne lub wielorodzinne, w których wykorzystuje się ogrzewanie węglowe (nie było dotychczas wykorzystywane ogrzewanie elektryczne lub gazowe lub olejowe na podstawie oświadczenia wnioskodawcy i weryfikacji przeprowadzonej przez Wykonawcę) i które lokalnie wnoszą dużą emisję pyłu do atmosfery. - w kosztach kwalifikowanych programu przewiduje się: > koszty wykonania instalacji grzewczej > koszty źródła ciepła > koszty dostosowania instalacji elektrycznej do wymogów użytkowania pieców akumulacyjnych > koszty przebudowy lub budowy instalacji grzejnikowej > koszty nadzoru inwestorskiego > koszty koordynacji > koszty obsługi przygotowania umów > koszty projektów budowlanych > koszty promocji Szczegółowe wytyczne dotyczące kwalifikowania obiektów do realizacji zostaną ustalone pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia i zatwierdzania zakresu wzoru ankiety. 3. Zadania Wykonawcy w ramach niniejszego zamówienia. Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia zapewni: > opracowanie wzoru ankiety do rozpowszechnienia w miejskim serwisie informacyjnym > rozpropagowanie w lokalnych rozgłośniach radiowych uruchamianego programu oraz wykorzystanie innych sposobów promocji programu zapewniających spełnienie jego zamierzonych celów,

18 > opracowanie wzoru umowy wstępnej przystąpienia do udziału w programie > obsługę informacyjną osób zainteresowanych wzięciem udziału w projekcie > analizę składanych ankiet oraz ewentualny kontakt z wnioskodawcami w przypadku konieczności uzupełnienia ankiety > kwalifikację wnioskowanego obiektu po potwierdzeniu złożonych oświadczeń do realizacji > wykonanie uproszczonych audytów energetycznych dla każdego obiektu uwzględnionego do realizacji z listy podstawowej wraz ze wskaźnikami produktu i rezultatu zgodnie z aktualnymi na dzień odbioru zadania wytycznymi dla wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego > oględziny obiektów z listy podstawowej i rezerwowej celem potwierdzenia i ewentualnego zweryfikowania informacji zawartych w ankietach > opracowanie listy wnioskodawców na podstawie kolejności zgłoszeń podstawowej (do 600 obiektów) i rezerwowej (do 120 obiektów [20%]). Zakłada się, że wnioskowany obiekt może nie być włączony na listę podstawową/rezerwową w przypadku niemożliwości spełnienia warunków udziału w programie (np. wcześniej przyznane dofinansowanie do zmiany systemu grzewczego, posiadanie w lokalu systemu grzewczego innego niż węglowy) i przekroczenia dopuszczalnej ilości 720 obiektów. > przygotowanie i obsługę zawierania umów wstępnych z wytypowanymi na listę podstawową wnioskodawcami > montaż finansowy oraz harmonogram rzeczowo-finansowy podprogramu z uwzględnieniem wszystkich grup kosztów kwalifikowanych wymienionych w pkt. 3. zgodnie z aktualnymi na dzień odbioru zadania wytycznymi dla wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, > opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na realizację podprogramu Redukcja emisji niskiej w Gliwicach zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U j.t. z późniejszymi zmianami). > opracowanie projektu opisu przedmiotu zamówienia na: wykonanie projektów budowlanych dla zmian systemów grzewczych w obiektach z listy podstawowej oraz na studium wykonalności podprogramu zgodnie aktualnymi na dzień odbioru zadania wytycznymi Regionalnego Programu Operacyjnego Szczegółowe wytyczne dotyczące kwalifikowania obiektów do realizacji oraz wymogów dla instalowanych kotłów zostaną ustalone pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia i zatwierdzania zakresu wzoru ankiety. Zakłada się, że w przypadkach spornych kwalifikację wybranych obiektów przeprowadzi komisja powołana przez Prezydenta z udziałem Wykonawcy

19 CZĘŚĆ C ZAMÓWIENIA Opracowanie strony internetowej promującej działania w ramach Planu gospodarki niskoemisyjnej oraz Programu ograniczenia niskiej emisji wraz z logiem Programu Ograniczenia Niskiej Emisji i materiałami promocyjnymi. Dodatkowe zamówienia wraz z wytycznymi: 1. projekt graficzny do publikacji w miejskim serwisie informacyjnym specyfikacja : - projekt przekazany w pdf - szerokość 257 mm, wysokość 387 mm - 4 kolory wg. CMYK 2. druk folderu w formacie A5 (148x210mm) o następujących właściwościach: * okładka * 4 strony wewnątrz * papier mat 350g - okładka oraz 170g - strony wewnętrzne * nakład 1000 lub * okładka * 4 strony wewnątrz * papier mat 250g - okładka oraz 130g - strony wewnętrzne * nakład projekt graficznego plakatu w formacie B1,, nakład 75 szt. na papierze 170g i 75 szt. na folii samoprzylepnej 4. projekt, wykonanie strony internetowej wraz z systemem zarządzania treścią strony o roboczej nazwie eu zgodnie z poniższymi wymogami: a. Cztery pola startowe na głównej stronie do podstron: Plan gospodarki niskoemisyjnej Program ograniczenia niskiej emisji Zerowa emisja z przedmieścia (pompy ciepła) Redukcja emisji niskiej (kotły gazowe) b. przewidywany zakres zakładek dla podstron: Zerowa emisja z przedmieścia (pompy ciepła) i Redukcja emisji niskiej (kotły gazowe) : * Strona główna * Ogłoszenia i aktualności (z automatycznym dodawaniem informacji o autorze notatki i dacie dodania) * O projekcie o Cel projektu o Zakres prac o Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu o Wpływ na środowisko * Harmonogram o Harmonogram robót ogólny o Spotkania z Uczestnikami o Warunki szczególne * Instalacje o Opis urządzeń * Użytkowanie o Elementy instalacji o Najczęściej zadawane pytania o Materiały dla Użytkowników * Serwis * Promocja o Zakres promocji o Spotkania z Uczestnikami Programu o Materiały informacyjne

20 * Kontakt c. Wykonana strona internetowa w zakresie podstron Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Gliwice Program ograniczenia niskiej emisji : - powinnien odpowiadać celom promocyjno-informacyjnym wykonanych w ramach niniejszego zamówienia dokumentów. - powinna zapewniać wypełnienie ankiety poprzez aktywny formularz internetowy automatycznie przekazujące dane z formularzy do bazy danych wraz z weryfikacją wnioskodawcy (np. poprzez profil zaufany e-puap) oraz z potwierdzaniem elektronicznym wysyłanym na wskazany adres urzędu Tematem powyższych materiałów są podstawowe informacje dotyczące nowego programu ograniczenia niskiej emisji oraz planu gospodarki niskoemisyjnej. Materiały zawierające podstawowe informacje zostaną opracowane przez Wykonawcę w porozumieniu z Zamawiającym. Warunki dla niniejszej części zamówienia: - zamawiający zapewnia sobie możliwość wniesienia uwag do projektu strony a wykonawca zobowiązuje się wprowadzić korekty; - cena obejmuje 2 letnią asystę, serwis gwarancyjny, obsługę techniczną, edycję oraz hosting dla utworzonej w ramach zamówienia strony insternetowej; - szata graficzna strony internetowej, loga oraz folderów powinna być zgodna z księgą znaku oraz wizualnie komponująca się z dostarczonymi przez zamawiającego graficznymi wzorami; ewentualne odstępstwa są możliwe po uzgodnieniu z zamawiającym. - logo wraz z hasłem promującym program ograniczenia niskiej emisji powinno być dostarczone w 3 wariantach celem wyboru ostatecznej wersji przez Zamawiającego. Zaproponowana cena powinna obejmować również dostarczenie całego nakładu materiałów do Urzędu Miejskiego w Gliwicach

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Zadanie polegające na opracowaniu planu gospodarki niskoemisyjnej Miasta Kobyłka ma być zrealizowane zgodnie z wytycznymi i zaleceniami dotyczącymi konkursu Narodowego

Bardziej szczegółowo

2.2.2.Część II. 2) opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej (PGN) Gminy Włoszczowa

2.2.2.Część II. 2) opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej (PGN) Gminy Włoszczowa Załącznik nr 1 do Umowy Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Włoszczowa realizowanego przy współudziale

Bardziej szczegółowo

Piotr Kukla. Katowice 28.08.2013r.

Piotr Kukla. Katowice 28.08.2013r. Omówienie zasad składania wniosku w zakresie ogłoszonego konkursu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej konkursu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowisko 2007-2013,

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej zakres i struktura dokumentu

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej zakres i struktura dokumentu Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Plan Gospodarki Niskoemisyjnej zakres i struktura dokumentu Anna Pekar Zastępca Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Opis przedmiotu zamówienia:

Załącznik nr 3 Opis przedmiotu zamówienia: 1 Załącznik nr 3 Opis przedmiotu zamówienia: Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe w Gminie Milejów na lata 2015-2032. Projektu założeń do planu zaopatrzenia

Bardziej szczegółowo

Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach

Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach FUNDUSZ UNIA EUROPEJSKA SPÓJNOŚCI Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach IX oś priorytetowa POIiŚ, Działanie 9.3 Podtytuł prezentacji Dominik Pióro Główny Specjalista Departamentu Ochrony

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne 1. Celem opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Sanoka jest stworzenie odpowiednich warunków

Bardziej szczegółowo

Plany gospodarki niskoemisyjnej

Plany gospodarki niskoemisyjnej Plany gospodarki niskoemisyjnej Beneficjenci: gminy oraz ich grupy (związki, stowarzyszenia, porozumienia) Termin naboru: 02.09.2013 31.10.2013 Budżet konkursu: 10,0 mln PLN Dofinansowanie: dotacja w wysokości

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Załącznik nr 5 do Regulaminu zamówień publicznych UMiG w Staszowie ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro Gmina Staszów

Bardziej szczegółowo

Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach

Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach IX oś priorytetowa POIiŚ, Działanie 9.3 ANNA PEKAR Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Klimatu NFOŚiGW Poznań, 17 września 2013 r. 2 Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Zgodność Planu Gospodarki Niskoemisyjnej z aktami prawnymi i dokumentami strategicznymi

Zgodność Planu Gospodarki Niskoemisyjnej z aktami prawnymi i dokumentami strategicznymi Załącznik nr 5 do Specyfikacji I. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kielce 2. Zamówienie zostanie sfinansowane przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Józefowa. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Józefowa. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. . Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Józefowa Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Plan Gospodarki Niskoemisyjnej integruje dotychczasowe zadania Jednostek Samorządu

Bardziej szczegółowo

Pierwsze doświadczenia z prac nad PGN potrzeba standaryzacji

Pierwsze doświadczenia z prac nad PGN potrzeba standaryzacji Pierwsze doświadczenia z prac nad PGN potrzeba standaryzacji Szymon Liszka, FEWE Piotr Kukla, FEWE Warszawa, 17 grudnia 2014 Zakres prezentacji Doświadczenia FEWE Rynek PGN Elementy standardu PGN na podstawie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZPU.271.6.2014.KO Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta i Gminy Łasin Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Nr PR-I.2151. 15

WZÓR UMOWY Nr PR-I.2151. 15 WZÓR UMOWY Nr PR-I.2151. 15 Załącznik nr 2 Zawarta w dniu.. w Gorzycach pomiędzy: Gminą Gorzyce, 39-432 Gorzyce, REGON 830409169, NIP 867-20-77-154, reprezentowaną przez: Leszka Surdego Wójt Gminy Gorzyce,

Bardziej szczegółowo

Oferta dla jednostek samorządu terytorialnego

Oferta dla jednostek samorządu terytorialnego Oferta dla jednostek samorządu terytorialnego Nasza działalność skupia się na zagadnieniach z dziedziny energetyki, w szczególności efektywności energetycznej, zarządzania energią oraz ochrony środowiska.

Bardziej szczegółowo

ZPI.271.6.2016 Wietrzychowice, dnia 01.04.2016 r.

ZPI.271.6.2016 Wietrzychowice, dnia 01.04.2016 r. ZPI.271.6.2016 Wietrzychowice, dnia 01.04.2016 r. Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro WÓJT GMINY WIETRZYCHOWICE

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA MYSŁOWICE. Spotkanie informacyjne Mysłowice, dn. 16 grudnia 2014 r.

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA MYSŁOWICE. Spotkanie informacyjne Mysłowice, dn. 16 grudnia 2014 r. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA MYSŁOWICE Spotkanie informacyjne Mysłowice, dn. 16 grudnia 2014 r. Gospodarka niskoemisyjna co to takiego? Gospodarka niskoemisyjna (ang. low emission economy)

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ZARZĄDZENIE Nr 2426/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 07.09.2015 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Planu gospodarki

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szczyrk

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szczyrk Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szczyrk Podsumowanie wynikające z art. 55 ust. 3 wraz z uzasadnieniem wynikającym z art. 42 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji

Bardziej szczegółowo

Programy ograniczania niskiej emisji i Plany gospodarki niskoemisyjnej

Programy ograniczania niskiej emisji i Plany gospodarki niskoemisyjnej Programy ograniczania niskiej emisji i Plany gospodarki niskoemisyjnej Piotr Stańczuk Małopolska Agencja Energii i Środowiska sp. z o.o. ul. Łukasiewicza 1, 31 429 Kraków Tel. (012) 294 20 70, fax. (012)

Bardziej szczegółowo

I. STWORZENIE BAZ DANYCH INFORMACJI GOSPODARKI ENERGIĄ W GMINIE W OPARCIU O INWENTARYZACJĘ ŹRÓDEŁ EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH

I. STWORZENIE BAZ DANYCH INFORMACJI GOSPODARKI ENERGIĄ W GMINIE W OPARCIU O INWENTARYZACJĘ ŹRÓDEŁ EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH Szydłowiec, dnia 18 sierpnia 2015 roku ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe dotyczące: Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych wartość zamówienia nie przekracza

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.56.2015 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.56.2015 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.56.2015 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Nowego

Bardziej szczegółowo

PGN a PONE wymagania w zakresie dokumentacji dla okresu programowania 2014-2020. Szymon Liszka, FEWE Piotr Kukla, FEWE

PGN a PONE wymagania w zakresie dokumentacji dla okresu programowania 2014-2020. Szymon Liszka, FEWE Piotr Kukla, FEWE PGN a PONE wymagania w zakresie dokumentacji dla okresu programowania 2014-2020 Szymon Liszka, FEWE Piotr Kukla, FEWE Warszawa, 17 grudnia 2014 Zakres prezentacji Doświadczenia FEWE Rynek PGN PGN v.s.

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU PN. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA GORZOWA WLKP.

PODSUMOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU PN. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA GORZOWA WLKP. PODSUMOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU PN. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA GORZOWA WLKP. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. RAMOWY PRZEBIEG STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Mielca

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Mielca Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Mielca Czym jest Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN)? Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem bazującym na informacjach dotyczących wielkości zużycia energii

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tczewa na lata

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tczewa na lata załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/198/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Aktualizacji Programu ochrony środowiska dla miasta Tczewa na lata 2012-2015 z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

RIG.2710.13.2014 Skórzec, dnia 5 września 2014 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

RIG.2710.13.2014 Skórzec, dnia 5 września 2014 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY RIG.2710.13.2014 Skórzec, dnia 5 września 2014 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty, o której mowa w art. 4 pkt

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ I INWENTARYZACJA EMISJI

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ I INWENTARYZACJA EMISJI PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ I INWENTARYZACJA EMISJI 1. ZAKRES PLANU 2. INWENTARYZACJA BAZOWA 3. CELE PLANU Bytom, 23 grudnia 2014 r. 1 Zakres PGN 1. Stan obecny - ocena sektorów, opracowanie bazy danych

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ): Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łaziska Górne.

Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ): Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łaziska Górne. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ): Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łaziska Górne. Na realizację przedmiotowego zadania Gmina Miejska w Łaziskach Górnych uzyska

Bardziej szczegółowo

Skierniewice, 18.02.2015 r. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Skierniewice, 18.02.2015 r. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Skierniewice, 18.02.2015 r. 1 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2 Agenda spotkania 1. Czym jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej i w jakim celu się go tworzy? 2. Uwarunkowania krajowe i międzynarodowe 3. Szczególne

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Wykonawcą - została zawarta umowa następującej treści: s 1

zwanym dalej Wykonawcą - została zawarta umowa następującej treści: s 1 UMOWA Nr - projekt - W dniu... w Chrzanowie pomiędzy Gminą Chrzanów zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez: dr Marka Niechwieja - Burmistrza a... zwanym dalej Wykonawcą działającym na podstawie...

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE DO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU STAROGARDZKIEGO NA LATA Z PERSPEKTYWĄ NA LATA

PODSUMOWANIE DO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU STAROGARDZKIEGO NA LATA Z PERSPEKTYWĄ NA LATA PODSUMOWANIE DO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU STAROGARDZKIEGO NA LATA 2017-2020 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2021-2024 Po przyjęciu dokumentu pn. Program ochrony środowiska dla powiatu starogardzkiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/454/2017. Rady Miasta Tarnobrzega. z dnia 27 lipca 2017 r.

UCHWAŁA NR XLV/454/2017. Rady Miasta Tarnobrzega. z dnia 27 lipca 2017 r. identyfikator XLV/454/2017/3 UCHWAŁA NR XLV/454/2017 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zmiany w "Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/537/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 stycznia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXX/537/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 stycznia 2013 r. UCHWAŁA NR XXX/537/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy kujawsko-pomorskiej oraz docelowych dla arsenu i ozonu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 12 grudnia 2012 r. Poz. 5651 UCHWAŁA NR XXXIX/504/12 PEŁNIĄCEJ FUNKCJE ORGANÓW MIASTA BYTOM DZIAŁAJĄCEJ ZA RADĘ MIEJSKĄ z dnia 27 sierpnia 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Święciechowa

Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Święciechowa Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Święciechowa Projekt współfinansowany w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej plany gospodarki niskoemisyjnej, priorytetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA. z dnia r. Projekt Prezydenta Miasta UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia... 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie osobom fizycznym oraz

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Numer ogłoszenia: 206420-2015; data zamieszczenia: 12.08.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 199570-2015 data 05.08.2015

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Kętrzyn

Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Kętrzyn Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Kętrzyn Kętrzyn, listopad 2015 roku Zamawiający: Gmina Miejska Kętrzyn 11-400 Kętrzyn ul.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 grudnia 2016 r. Poz. 7119 UCHWAŁA NR PR.0007.159.2016 RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego

Bardziej szczegółowo

Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Olkusz

Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Olkusz Wersja archiwalna Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Olkusz Data publikacji 2015-01-07 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia Usługi Art.4 pkt 8 PZP INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA Do

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Tabela z informacjami ogólnymi odnośnie jednostki przekazującej sprawozdanie z Programu ochrony powietrza

Tabela 1. Tabela z informacjami ogólnymi odnośnie jednostki przekazującej sprawozdanie z Programu ochrony powietrza Wytyczne do sprawozdania z realizacji Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Opole, ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM10 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu wraz z planem

Bardziej szczegółowo

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO GOSPODAROWANIA ENERGIĄ OBSZARU FUNKCJONALNEGO AGLOMERACJI KONIŃSKIEJ

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO GOSPODAROWANIA ENERGIĄ OBSZARU FUNKCJONALNEGO AGLOMERACJI KONIŃSKIEJ Projekt Aglomeracja konińska współpraca JST kluczem do nowoczesnego rozwoju gospodarczego jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania i perspektywy gospodarki niskoemisyjnej dużego miasta (na przykładzie miasta Płocka)

Uwarunkowania i perspektywy gospodarki niskoemisyjnej dużego miasta (na przykładzie miasta Płocka) Uwarunkowania i perspektywy gospodarki niskoemisyjnej dużego miasta (na przykładzie miasta Płocka) mgr inż. Jacek Terebus 1 Streszczenie: Potrzeba sporządzenia i realizacji PGN jest zgodna z polityką Polski

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia miasta Katowice w zakresie wzrostu efektywności energetycznej. Kurs dotyczący gospodarowania energią w gminie Szczyrk, 9 czerwca 2015r.

Doświadczenia miasta Katowice w zakresie wzrostu efektywności energetycznej. Kurs dotyczący gospodarowania energią w gminie Szczyrk, 9 czerwca 2015r. Doświadczenia miasta Katowice w zakresie wzrostu efektywności energetycznej Kurs dotyczący gospodarowania energią w gminie Szczyrk, 9 czerwca 2015r. Plan prezentacji: 1. Energia w mieście Katowice 2. Działania

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Mamy energię,

Bardziej szczegółowo

AKTUALNE UWARUNKOWANIA PRAWNE DOTYCZĄCE PRZECIWDZIAŁANIU ZJAWISKU NISKIEJ EMISJI

AKTUALNE UWARUNKOWANIA PRAWNE DOTYCZĄCE PRZECIWDZIAŁANIU ZJAWISKU NISKIEJ EMISJI AKTUALNE UWARUNKOWANIA PRAWNE. DOTYCZĄCE PRZECIWDZIAŁANIU ZJAWISKU NISKIEJ EMISJI mgr inż. Antonina Kaniszewska Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Plan

Bardziej szczegółowo

Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej z elementami Planu Mobilności Miejskiej dla miasta Legnicy

Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej z elementami Planu Mobilności Miejskiej dla miasta Legnicy Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej z elementami Planu Mobilności Miejskiej dla miasta Legnicy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. Wstęp 1. Zamówienie

Bardziej szczegółowo

Powiązanie /zgodność PGN z innymi obowiązującymi dokumentami

Powiązanie /zgodność PGN z innymi obowiązującymi dokumentami Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Powiązanie /zgodność PGN z innymi obowiązującymi dokumentami Agnieszka Zagrodzka Jednostka

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Dla rozwoju infrastruktury i środowiska PODSUMOWANIE PROCEDURY STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO KOMPLEKSOWEGO PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA SOSNOWIEC Zrealizowany w ramach umowy

Bardziej szczegółowo

OZON. Określenie sposobu sporządzania sprawozdań z realizacji działań naprawczych w danym roku dla ozonu

OZON. Określenie sposobu sporządzania sprawozdań z realizacji działań naprawczych w danym roku dla ozonu Załącznik nr do uchwały Nr XXX/537/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2013 r. Określenie sposobu sporządzania sprawozdań z realizacji działań naprawczych w danym roku dla ozonu

Bardziej szczegółowo

Pierwsze doświadczenia z prac nad PGN poziom ambicji

Pierwsze doświadczenia z prac nad PGN poziom ambicji Pierwsze doświadczenia z prac nad PGN poziom ambicji Szymon Liszka, FEWE Łukasz Polakowski, FEWE Olsztyn, 23 październik 2014 Zakres prezentacji Doświadczenia FEWE Rynek PGN PGN dla Katowic Najczęściej

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE ZAWIERAJĄCE UZASADNIENIE WYBORU PRZYJĘTEGO DOKUMENTU W ODNIESIENIU DO ROZPATRYWANYCH ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH

PODSUMOWANIE ZAWIERAJĄCE UZASADNIENIE WYBORU PRZYJĘTEGO DOKUMENTU W ODNIESIENIU DO ROZPATRYWANYCH ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH PODSUMOWANIE ZAWIERAJĄCE UZASADNIENIE WYBORU PRZYJĘTEGO DOKUMENTU W ODNIESIENIU DO ROZPATRYWANYCH ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH Program ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Gliwice na lata 2013-2017

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 20/212/2016 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Poznaniu z dnia 28 października 2016 r. PROGRAM PRIORYTETOWY TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH TERMO - 2017 1. Cel

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 4 maja 2015 r. Poz. 2006 UCHWAŁA NR IX/34/15 RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU. z dnia 27 kwietnia 2015 r.

Wrocław, dnia 4 maja 2015 r. Poz. 2006 UCHWAŁA NR IX/34/15 RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU. z dnia 27 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 4 maja 2015 r. Poz. 2006 UCHWAŁA NR IX/34/15 RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ATMOSFERY. WFOŚiGW w Zielonej Górze wrzesień, 2015 r.

OCHRONA ATMOSFERY. WFOŚiGW w Zielonej Górze wrzesień, 2015 r. OCHRONA ATMOSFERY WFOŚiGW w Zielonej Górze wrzesień, 2015 r. LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH WFOŚiGW W ZIELONEJ GÓRZE NA 2016 ROK KOMPONENT OCHRONA ATMOSFERY Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii.

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko jako źródło finansowania opracowania Planów Gospodarki Niskoemisyjnej dla 8-u gmin Powiatu Suskiego

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko jako źródło finansowania opracowania Planów Gospodarki Niskoemisyjnej dla 8-u gmin Powiatu Suskiego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko jako źródło finansowania opracowania Planów Gospodarki Niskoemisyjnej dla 8-u gmin Powiatu Suskiego Mając na uwadze podnoszenie efektywności energetycznej,

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony atmosfery. ze środków WFOŚiGW w Katowicach

Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony atmosfery. ze środków WFOŚiGW w Katowicach Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony atmosfery ze środków WFOŚiGW w Katowicach PROGRAMY OGRANICZENIA EMISJI REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Obowiązki gminy jako lokalnego kreatora polityki energetycznej wynikające z Prawa energetycznego

Obowiązki gminy jako lokalnego kreatora polityki energetycznej wynikające z Prawa energetycznego Obowiązki gminy jako lokalnego kreatora polityki energetycznej wynikające z Prawa energetycznego Południowo-Wschodni Oddział Terenowy URE z siedzibą w Krakowie Niepołomice, 17 czerwca 2010 Prezes URE jest

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Tabela z informacjami ogólnymi odnośnie jednostki przekazującej sprawozdanie z Programu ochrony powietrza

Tabela 1. Tabela z informacjami ogólnymi odnośnie jednostki przekazującej sprawozdanie z Programu ochrony powietrza Wytyczne do sprawozdania z realizacji Program ochrony powietrza dla strefy opolskiej, ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM, pyłu PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu wraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ i projektu umowy

Załącznik nr 1 do SIWZ i projektu umowy Załącznik nr 1 do SIWZ i projektu umowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zadanie nr 1 1. Tytuł Program ochrony środowiska dla województwa lubuskiego wraz z Raportem za lata 2014-2015 z wykonania

Bardziej szczegółowo

Standard Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Standard Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Standard Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Piotr Kukla FEWE - Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii ul. Rymera 3/4, 40-048 Katowice tel./fax +48 32/203-51-14 e-mail: office@fewe.pl; www.fewe.pl

Bardziej szczegółowo

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Załącznik 2 Numer karty BAS Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Aktualizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Baranów Sandomierski" oraz "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2015 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z udzielania dotacji celowej w 2014r. na zadania związane ze zmianą systemu ogrzewania na proekologiczne, zainstalowania

Bardziej szczegółowo

Tytuł programu: Plany Gospodarki Niskoemisyjnej

Tytuł programu: Plany Gospodarki Niskoemisyjnej PROGRAM ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2015 roku (działanie zgodne z pkt. 3.1. i 3.2 listy przedsięwzięć priorytetowych) 1. Cel programu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1g DO UMOWY NR PGO z dnia.. r. Wynagrodzenie brutto. umowy)

ZAŁĄCZNIK NR 1g DO UMOWY NR PGO z dnia.. r. Wynagrodzenie brutto. umowy) ZAŁĄCZNIK NR 1g DO UMOWY NR PGO z dnia.. r. Harmonogram rzeczowo-finansowy dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pilchowice, obejmującego teren jednostki osadniczej Pilchowice Etap

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/193/2011 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA. z dnia 27 września 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/193/2011 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA. z dnia 27 września 2011 r. UCHWAŁA NR XI/193/2011 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA z dnia 27 września 2011 r. w sprawie: zasad udzielania dotacji celowych na częściowe dofinansowanie poniesionych rzeczywistych kosztów na modernizację ogrzewania,

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Stare Miasto. - podsumowanie realizacji zadania

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Stare Miasto. - podsumowanie realizacji zadania Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Stare Miasto - podsumowanie realizacji zadania STARE MIASTO, LISTOPAD 2015 DARIUSZ KAŁUŻNY Czym jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej? Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII DLA MIASTA KOŚCIERZYNA

PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII DLA MIASTA KOŚCIERZYNA PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII DLA MIASTA KOŚCIERZYNA PRZYSTĄPIENIE DO POROZUMIENIA MIĘDZY BURMISTRZAMI 23 marca 2011 na mocy Uchwały Nr VII/38/11 Rady Miasta Kościerzyna przystępuje do grona

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/489/14 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. z dnia 14 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR XLV/489/14 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. z dnia 14 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR XLV/489/14 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Świętochłowice na

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ Bieruń, dnia 2014 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ W związku z realizacją projektu pn. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bieruń, zapraszam Państwa do złożenia propozycji cenowej na

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania instalacji prosumenckich

Źródła finansowania instalacji prosumenckich Źródła finansowania instalacji prosumenckich Seminarium: Więcej niż energia obywatelska energetyka odnawialna dla Lubelszczyzny Monika Mulier-Gogół Departament Gospodarki i Współpracy Zagranicznej Oddział

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/267/2016 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVII/267/2016 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXVII/267/2016 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Drezdenko na dofinansowanie kosztów modernizacji ogrzewania na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z udzielania dotacji celowej w 2016r. na zadania związane ze zmianą systemu ogrzewania na proekologiczne, zainstalowania

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI SYSTEM WSPARCIA DORADCZEGO

OGÓLNOPOLSKI SYSTEM WSPARCIA DORADCZEGO OGÓLNOPOLSKI SYSTEM WSPARCIA DORADCZEGO DLA SEKTORA PUBLICZNEGO, MIESZKALNICTWA ORAZ PRZEDSIĘBIORCÓW W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ ORAZ OZE WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 10 marca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/175/16 RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ. z dnia 24 lutego 2016 r.

Wrocław, dnia 10 marca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/175/16 RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ. z dnia 24 lutego 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 marca 2016 r. Poz. 1286 UCHWAŁA NR XXII/175/16 RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu

Bardziej szczegółowo

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E I. Dane Zamawiającego: Gmina Miasta Bochnia ul. Kazimierza Wielkiego Bochnia

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E I. Dane Zamawiającego: Gmina Miasta Bochnia ul. Kazimierza Wielkiego Bochnia Z A P Y T A N I E O F E R T O W E I. Dane Zamawiającego: Gmina Miasta Bochnia ul. Kazimierza Wielkiego 2 32-700 Bochnia II. Opis Przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie Planu Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Plany gospodarki niskoemisyjnej Dominik Pióro Główny Specjalista Departament Ochrony Klimatu d.pioro@nfosigw.gov.pl. Plan prezentacji 1. Główne cele

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI. lipiec, 2015

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI. lipiec, 2015 PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI lipiec, 2015 Agenda 1. Wstęp 2. Ogólne informacje dotyczące gospodarki niskoemisyjnej 3. Porozumienie między burmistrzami 4. Harmonogram realizacji

Bardziej szczegółowo

Jak zwiększyć skuteczność programów ochrony powietrza?

Jak zwiększyć skuteczność programów ochrony powietrza? Jak zwiększyć skuteczność programów ochrony powietrza? STAN ŚRODOWISKA Przekroczenia standardów jakości powietrza w 2011 roku: przekroczenia rocznej wartości dopuszczalnej pyłu zawieszonego PM10 (40 g/m3)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 21/213/.2016 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Poznaniu z dnia 28 października 2016 r. PROGRAM PRIORYTETOWY WYMIANA ŹRÓDŁA CIEPŁA W BUDYNKACH JEDNORODZINNYCH I LOKALACH MIESZKALNYCH

Bardziej szczegółowo

Określenie sposobu sporządzania sprawozdań z realizacji działań naprawczych w danym roku

Określenie sposobu sporządzania sprawozdań z realizacji działań naprawczych w danym roku Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXX/536/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2013 r. Określenie sposobu sporządzania sprawozdań z realizacji działań naprawczych w danym roku PoniŜej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający Gmina Łęczyce, ul. Długa 49, Łęczyce tel. (58) , fax (58)

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający Gmina Łęczyce, ul. Długa 49, Łęczyce tel. (58) , fax (58) ZAPYTANIE OFERTOWE I. Zamawiający Gmina Łęczyce, ul. Długa 49, 84-218 Łęczyce tel. (58) 6789 214, fax (58) 6789 125 e-mail: sekretariat@leczyce.pl II. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiot zamówienia

Bardziej szczegółowo

Szkolenie z obsługi Bazy inwentaryzacji ogrzewania budynków w Małopolsce

Szkolenie z obsługi Bazy inwentaryzacji ogrzewania budynków w Małopolsce ATMOTERM S.A. Innowacyjne rozwiązania dla ochrony środowiska Szkolenie z obsługi Bazy inwentaryzacji ogrzewania budynków w Małopolsce Program szkolenia 1. Uzasadnienie korzystania z Bazy inwentaryzacji

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH OCHRONY ŚRODOWISKA Z EFEKTYWNOŚCIĄ ENERGETYCZNĄ Z UWZGLĘDNIENIEM OZE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU

DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH OCHRONY ŚRODOWISKA Z EFEKTYWNOŚCIĄ ENERGETYCZNĄ Z UWZGLĘDNIENIEM OZE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z EFEKTYWNOŚCIĄ ENERGETYCZNĄ Z UWZGLĘDNIENIEM OZE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH W 2016 ROKU KRYTERIA WYBORU PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH OCHRONY ŚRODOWISKA Z EFEKTYWNOŚCIĄ ENERGETYCZNĄ Z UWZGLĘDNIENIEM OZE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU

DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH OCHRONY ŚRODOWISKA Z EFEKTYWNOŚCIĄ ENERGETYCZNĄ Z UWZGLĘDNIENIEM OZE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z EFEKTYWNOŚCIĄ ENERGETYCZNĄ Z UWZGLĘDNIENIEM OZE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH W 2017 ROKU Możliwości dofinansowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Druk nr 91. UCHWAŁA NR Rady Miejskiej Leszna

PROJEKT Druk nr 91. UCHWAŁA NR Rady Miejskiej Leszna PROJEKT Druk nr 91 UCHWAŁA NR Rady Miejskiej Leszna z dnia w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/22/11 RADY GMINY MARKLOWICE. z dnia 17 lutego 2011 r.

UCHWAŁA NR V/22/11 RADY GMINY MARKLOWICE. z dnia 17 lutego 2011 r. UCHWAŁA NR V/22/11 RADY GMINY MARKLOWICE z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji celowej ze srodków budżetu Gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko FUNDUSZ UNIA EUROPEJSKA SPÓJNOŚCI Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś priorytetowa I: Podtytuł prezentacji Zmniejszenie emisyjności gospodarki Magdalena Misiurek Departament Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Zespół roboczy do spraw ograniczania niskiej emisji w województwie śląskim. Grupa techniczna. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Zespół roboczy do spraw ograniczania niskiej emisji w województwie śląskim. Grupa techniczna. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Zespół roboczy do spraw ograniczania niskiej emisji w województwie śląskim Grupa techniczna Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Katowice, 6 czerwca 2016 r. 1 Koncepcja pracy Zespołu roboczego w podziale

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/128/15 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 1 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/128/15 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 1 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VII/128/15 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z udzielania dotacji celowej w 2014r. na zadania związane ze zmianą systemu ogrzewania na proekologiczne,

Bardziej szczegółowo

Plany Gospodarki Niskoemisyjnej Zakres i finansowanie. Katarzyna Grecka Bałtycka Agencja Poszanowania Energii SA

Plany Gospodarki Niskoemisyjnej Zakres i finansowanie. Katarzyna Grecka Bałtycka Agencja Poszanowania Energii SA Plany Gospodarki Niskoemisyjnej Zakres i finansowanie Katarzyna Grecka Bałtycka Agencja Poszanowania Energii SA kgrecka@bape.com.pl POIiŚ 2007-2013 Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Rozdział 1. Postanowienia ogólne Projekt Załącznik nr 1 do nr z dnia.. 2016 r. REGULAMIN udzielania dotacji na modernizację systemów ogrzewania w budynkach mieszkalnych w ramach realizacji Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy

Bardziej szczegółowo

Gmina i Miasto Lwówek Śląski Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski PODSUMOWANIE

Gmina i Miasto Lwówek Śląski Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski PODSUMOWANIE Gmina i Miasto Lwówek Śląski Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski PODSUMOWANIE Załącznik Nr 1 do Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski na lata 2012 2015, z

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, październik 2015r.

Zielona Góra, październik 2015r. Streszczenie Aktualizacji Programu ochrony powietrza dla strefy miasta Gorzów Wielkopolski ze względu na przekroczenie wartości docelowej benzo(a)pirenu w pyle PM10 Zielona Góra, październik 2015r. Streszczenie

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM PRAC PROJEKTOWYCH

HARMONOGRAM PRAC PROJEKTOWYCH ZAŁĄCZNIK NR 3A Załącznik A do wzoru umowy - projekt Załącznik nr 1 do umowy nr... z dnia... HARMONOGRAM PRAC PROJEKTOWYCH Prace projektowe i strona formalno - prawna planu będą prowadzone wg następującego

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania do wymiany pieców węglowych. Brzeszcze, 30 listopada 2016

Spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania do wymiany pieców węglowych. Brzeszcze, 30 listopada 2016 Spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania do wymiany pieców węglowych. Brzeszcze, 30 listopada 2016 Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/37/11 RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH. z dnia 23 lutego 2011 r.

UCHWAŁA NR V/37/11 RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH. z dnia 23 lutego 2011 r. UCHWAŁA NR V/37/11 RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie: zasad przyznawania dotacji na inwestycje związane z ochroną środowiska, obejmujących w szczególności kryteria wyboru

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO ZAGADNIEŃ OCHRONY KLIMATU I GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

WPROWADZENIE DO ZAGADNIEŃ OCHRONY KLIMATU I GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ WPROWADZENIE DO ZAGADNIEŃ OCHRONY KLIMATU I GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ Bytom, 23 grudnia 2014 r. Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej (2011 rok) cel główny rozwój gospodarki niskoemisyjnej

Bardziej szczegółowo