UMOWA WYKONANIA PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO NR... Zawarta w..w dniu, pomiędzy:...zamieszkałą(-ym)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA WYKONANIA PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO NR... Zawarta w..w dniu, pomiędzy:...zamieszkałą(-ym)"

Transkrypt

1 UMOWA WYKONANIA PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO NR... Zawarta w..w dniu, pomiędzy:...zamieszkałą(-ym) PESEL. nr dowodu osobistego. będącą (-ym) właścicielem/współwłaścicielem działki Nr..obręb Nr.w miejscowości zwaną (-ym) dalej ZAMAWIAJĄCYM, a Wodociągami i Kanalizacją Karczew spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Karczewie, ul. Częstochowska 24, Karczew, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , o kapitale zakładowym ,00 zł, posiadającą nr REGON: , nr NIP: , zwaną dalej WYKONAWCĄ, reprezentowaną przez: Stanisława Reczyńskiego Prezesa Zarządu Łącznie zwanymi dalej Stronami Zwana dalej Umową, o następującej treści: Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie zamówienia polegającego na sporządzeniu projektu technicznego i budowie przyłącza kanalizacyjnego do sieci kanalizacyjnej realizowanej przez Wykonawcę, w ramach inwestycji związanej z kanalizowaniem miejscowości Janów, Brzezinka, Łukówiec, Całowanie, zwane dalej Przedmiotem umowy. 2. Przyłącze kanalizacyjne, o którym mowa w ust. 1, zlokalizowane będzie na działce nr.obręb.w miejscowości., stanowiącej własność/współwłasność Zamawiającego. 3. Zakres rzeczowy robót obejmuje: a) wykonanie dokumentacji technicznej przyłącza kanalizacyjnego oraz prac przygotowawczych niezbędnych do wykonania przyłącza, b) budowę przyłącza kanalizacyjnego do sieci kanalizacyjnej realizowanej przez Wykonawcę w ramach inwestycji, o której mowa w ust Wykonane przyłącze stanowić będzie własność Zamawiającego, wraz ze wszystkimi prawami i obowiązkami z tego faktu wynikającymi. 2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty objęte niniejszą umową z należytą starannością zgodnie z dokumentacją techniczną, o której mowa w 1 ust. 3 pkt a), zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, przepisami prawa budowlanego a także obowiązującymi normami i przepisami BHP i przeciwpożarowymi. 1

2 3. 1. Strony ustaliły, iż przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów Wykonawcy i przy użyciu urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę. 2. Realizacja całości robót budowlanych będzie koordynowana przez Wykonawcę. 3. Wykonanie robót, o których mowa w 1 ust. 3 nastąpi do dnia do r., w tym: a) wykonanie dokumentacji technicznej przyłącza kanalizacyjnego do dnia r., b) budowa przyłącza kanalizacyjnego do dnia r. 4. Wykonawca ma prawo zlecić wykonanie robót, o których mowa w 1 ust. 3 pkt podwykonawcy, bez uprzedniej zgody Zamawiającego. 5. Wykonawca sprawuje nadzór i wykonuje kontrolę prawidłowości i staranności robót budowlanych. 6. Wykonawca może korzystać z usług osób trzecich w zakresie sprawowania nadzoru i wykonywania kontroli prawidłowości i staranności robót budowlanych. 7. Strony Umowy są zobowiązane do wzajemnego informowania się o wszystkich okolicznościach mogących mieć wpływ na prawidłową i terminową realizację robót budowlanych oraz na ich rozliczanie. 8. Wykonawca jest zobowiązany zgłosić pisemnie zakończenie robót i gotowość przekazania wykonanego przyłącza kanalizacyjnego Zamawiającemu. 9. Sposób dokonywania odbioru wykonanego przyłącza kanalizacyjnego określa regulamin dostawy wody i odbioru ścieków, obowiązujący na terenie Gminy Karczew. 10. Dzień odbioru wykonanego przyłącza kanalizacyjnego jest dniem jego oddania Zamawiającemu przez Wykonawcę stwierdzonego protokołem odbioru przyłącza Zamawiający zobowiązuje się: a) udostępnić wskazanemu przez Wykonawcę projektantowi przyłącza, wejście na działkę, o której mowa w 1 ust. 2 umowy, w celu określenia lokalizacji planowanego przyłącza, b) przekazać Wykonawcy plac budowy w terminie wskazanym przez Wykonawcę w odrębnym wezwaniu, jednak nie wcześniej niż 7 dni przed datą rozpoczęcia planowanej realizacji budowy przyłącza, c) do końcowego odbioru wykonanego przyłącza od Wykonawcy przy udziale przedstawiciela Wykonawcy i sporządzenia na tę okoliczność protokołu odbioru podpisanego przez wszystkich uczestników odbioru, d) zawrzeć z WIK Karczew umowę na odprowadzanie ścieków, w ciągu 30 dni od podpisania protokołu odbioru przyłącza, e) pokrywać koszty bieżącej eksploatacji przyłącza po jego wybudowaniu 2. Wykonawca zobowiązuje się do: a) użycia materiałów posiadających wymagane atesty i certyfikaty, b) okazania na żądanie Zamawiającego w stosunku do wskazanych materiałów certyfikatów zgodności z P.N. i według obowiązujących przepisów, c) zabezpieczenia terenu robót oraz jego oznakowania, d) zabezpieczenia ruchu pojazdów i pieszych na czas prowadzenia robót, e) utrzymania na bieżąco ładu i porządku na terenie budowy w trakcie prowadzenia robót, zabezpieczenia robót przed ich zniszczeniem, f) przestrzegania przepisów BHP, g) udziału w odbiorze wykonanego przyłącza i podpisania sporządzonego na tę okoliczność protokołu odbioru, h) przywrócenia terenu budowy do stanu przed rozpoczęciem robót nie później niż w terminie końcowego odbioru wykonanego przyłącza; odtworzenie powierzchni utwardzonych nie wchodzi w zakres robót objętych umową, i) powiadomienia Zamawiającego o terminie rozpoczęcia robót najpóźniej na 21 dni 2

3 przed planowanym ich rozpoczęciem. 3. Za organizację i bezpieczeństwo robót będących przedmiotem umowy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność Strony ustalają, że koszty projektu technicznego i budowy przyłącza wraz z towarzyszącym uzbrojeniem i urządzeniami pokrywa Zamawiający. 2. Za wykonanie robót, o których mowa w 1 ust. 3 Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wynagrodzenie w wysokości: a) 600 zł (słownie: sześćset złotych) brutto, w tym 112,20 zł. (słownie: sto dwanaście złotych 20/100 ) podatku VAT za wykonanie dokumentacji technicznej przyłącza kanalizacyjnego oraz prac przygotowawczych niezbędnych do wykonania przyłącza; b) 170 zł (słownie: sto siedemdziesiąt złotych) brutto w tym 31,79 zł. (słownie: trzydzieści jeden złotych 79/100 ) podatku VAT za wykonanie przyłącza kanalizacyjnego: za jeden metr bieżący (bez odtworzenia nawierzchni utwardzonej), liczony jako odległość od obrysu budynku do granicy nieruchomości, zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną, przy czym ostateczne rozliczenie kosztów budowy przyłącza dokonane zostanie zgodnie z zasadami określonymi w 5 ust. 3 umowy. c) Strony ustalają, że wynagrodzenie określone w pkt a) zostanie wpłacone Wykonawcy w terminie 7 dni od daty podpisania umowy. d) Wynagrodzenie określone w pkt b) zostanie wpłacone na rzecz Wykonawcy w terminie wskazanym przez Wykonawcę w odrębnym wezwaniu, jednak nie wcześniej niż 14 dni przed datą rozpoczęcia planowanej realizacji budowy przyłącza kanalizacyjnego. We wskazanym wezwaniu Wykonawca poinformuje Zleceniodawcę o wysokości należnego wynagrodzenia. e) Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt a) i b) płatne będzie na rachunek bankowy Wykonawcy Nr w Banku Spółdzielczym w Karczewie. 3. Warunkiem przystąpienia do realizacji przedmiotu umowy jest zapłata całości wynagrodzenia w wysokości podanej w 5 ust. 2 pkt a) i b) 4. W przypadku braku wpłaty w terminie, o którym mowa,umowa zostanie automatycznie rozwiązana. 5. Po wykonaniu robót zostanie wystawiona końcowa faktura VAT o wartości określającej faktyczny koszt inwestycji, na podstawie której Strony dokonają rozliczenia kosztów wykonania prac Zlecający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości odsetek ustawowych wartości brutto wynagrodzenia o którym mowa w 5 ust. 2 pkt a) za każdy dzień zwłoki w przypadku przyczynienia się do opóźnienia w wykonaniu umowy przez Wykonawcę w umówionym terminie lub zwłoki w dokonaniu odbioru końcowego wykonanego przyłącza kanalizacyjnego, o którym mowa w 4 ust. 2 pkt g. 2. Wykonawcy przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania, przewyższającego karę umowną, na zasadach ogólnych Konieczność wykonania robót dodatkowych, które nie zostały przewidziane i uwzględnione w 1 niniejszej umowy, zostanie uzgodniona z Zamawiającym i roboty zostaną wykonane wyłącznie na podstawie aneksu do niniejszej umowy lub zawartej odrębnie umowy. 2. Po przejęciu od Zamawiającego terenu budowy, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe na tym terenie, chyba że szkoda jest wynikiem działania siły wyższej lub wynika z wyłącznej winy Zamawiającego lub osoby trzeciej. 3

4 8. Wykonawca może jednostronnie przedłużyć umowny termin wykonania przedmiotu umowy, określony w 3 ust. 3 jeżeli niedotrzymanie pierwotnego terminu stanowi konsekwencję okoliczności, których nie można było przewidzieć, a których powstanie było niezależne od Wykonawcy i przez niego nie spowodowane. 9. Wykonawca udziela Zamawiającemu 3 letniej gwarancji na wykonane roboty. Bieg gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty podpisania protokołu odbioru przyłącza kanalizacyjnego przez Zamawiającego. 10. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu W przypadku nieotrzymania wynagrodzenia określonego w 5 ust. 2. pkt a) lub b) Wykonawca ma prawo odstąpić od wykonania części umowy, której dotyczy przedmiotowa część wynagrodzenia nie wcześniej niż w terminie 7 dni od bezskutecznego upływu terminu zapłaty wskazanego przez Wykonawcę w wezwaniu skierowanym do Zamawiającego. 2. Wykonawca zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, za pisemnych powiadomieniem Zamawiającego, w przypadku uniemożliwienia przez Zamawiającego wykonania przedmiotu Umowy, a w szczególności niewykonania któregokolwiek z obowiązków określonych w 4 ust. 1 pkt a) lub b). 3. W przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy przez Wykonawcę Zamawiający zobowiązany jest do zwrotu poniesionych przez Wykonawcę kosztów oraz wynagrodzenia za prace wykonane przez Wykonawcę do czasu odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązania. 4. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy za pisemnym oświadczeniem, pod rygorem nieważności, w przypadku gdy: a) Wykonawca nie rozpoczął robót pomimo braku przeszkód do ich rozpoczęcia i wyznaczenia przez Zamawiającego dodatkowego nie krótszego niż 14 dni, terminu na rozpoczęcie robót, o których mowa w 3 ust. 3 pkt b b) Wykonawca przerwał roboty i ich nie wznowił mimo wezwań Zamawiającego przez okres dłuższy niż 30 dni. 12. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy Strony są zobowiązane do następujących czynności: 1. Wykonawca wspólnie z Zamawiającym sporządza protokół inwentaryzacji wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia od umowy. 2. Strony wspólnie ustalają sposób zabezpieczenia przerwanych robót, a Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty. Koszt robót i czynności zabezpieczających poniesie strona, z której przyczyny odstąpiono od umowy. 3. Wykonawca sporządzi wykaz czynności, które podjął oraz materiałów i urządzeń które zakupił, a nie może wykorzystać do realizacji innych robót o ile przerwanie nie nastawiło z jego winy. 4. Zamawiający przejmie od Wykonawcy teren pod swój dozór. 5. Zatwierdzony przez Strony protokół inwentaryzacji prac będzie podstawą do rozliczenia kosztów, które poniósł Wykonawca, a związanych z budową obiektów zaplecza, uzbrojenia terenu budowy itp., uwzględniając przyczyny odstąpienia od umowy. 4

5 13. Spory mogące wynikać na tle wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Wykonawcy. 14. W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje się ustawę z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. nr 123 poz. 858 z późniejszymi zmianami), regulamin dostawy wody i odbioru ścieków, obowiązujący na terenie Gminy Karczew oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 15. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 5

UMOWA Nr. ... zwaną dalej Zamawiającym,

UMOWA Nr. ... zwaną dalej Zamawiającym, UMOWA Nr zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy: Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Romana Sanguszki 1, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

ZP/3047/707MZS/2015/15003

ZP/3047/707MZS/2015/15003 UMOWA nr PJ02436/15 o adaptacja pomieszczeń łączności dla stacji GPZ Gąbin, GPZ Kutno i GPZ Wyszogród na potrzeby nowego systemu TETRA dla ENERGA OPERATOR SA Oddział w Płocku ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015 Postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1.

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1. Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/141/FUN catering UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI NR...

UMOWA NA USŁUGI NR... UMOWA NA USŁUGI NR... Zawarta w dniu... pomiędzy: TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Jasnogórskiej 11, 31-358 Kraków, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

GMINA DĄBROWA GÓRNICZA. Projekt. Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym. dot. zadania pod nazwą :

GMINA DĄBROWA GÓRNICZA. Projekt. Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym. dot. zadania pod nazwą : GMINA DĄBROWA GÓRNICZA Projekt Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym dot. zadania pod nazwą : Wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia dotyczącego Budowy oraz eksploatacji drogi stanowiącej

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY 1 OŚWIADCZENIA STRON

UMOWA DOSTAWY 1 OŚWIADCZENIA STRON Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego: projekt umowy UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu.. w pomiędzy Kujawsko-Pomorskim Funduszem Pożyczkowym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Toruniu ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

EUREKA TECHNOLOGY PARK

EUREKA TECHNOLOGY PARK Załącznik nr 5 do SIWZ ETP 1/4/2015 (WZÓR UMOWY) Dnia...2015 r. w Poznaniu pomiędzy: UMOWA NR.. /2015 EUREKA TECHNOLOGY PARK Sp. z o.o., z siedzibą ul. Innowatorów 8, Dąbrowa, 62-070 Dopiewo, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO nr Urz dem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, 1

UMOWA O DZIEŁO nr Urz dem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, 1 UMOWA O DZIEŁO nr Umowa zawarta w Opolu, w dniu... 2010 r. pomiędzy: Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, z siedzibą w Opolu, przy ul. Piastowskiej 14, NIP 754-25-49-660, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU.

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU. OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU. Niniejsze ogólne warunki zakupu ( OWZ ), stanowią ogólne warunki Umów w rozumieniu art. 384 kodeksu cywilnego (k.c.) i są stosowane przez LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-332)

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez: Strona1 Załącznik Nr 2 BOE/01/2013 Wzór umowy UMOWA Nr... zawarta w dniu.... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a... z siedzibą w:... reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA Załącznik nr 5 wzór umowy UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA Zawarta w Zamościu w dniu... 2012 roku, pomiędzy Sądem Okręgowym w Zamościu, reprezentowanym przez: Grzegorza Papierza Dyrektora

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU OWZ -

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU OWZ - strony 1 z 28 Naszą misją jest aktywne uczestnictwo w unowocześnianiu oraz poprawie bezpieczeństwa i komfortu codziennego życia poprzez budowę przyjaznych środowisku źródeł energii. Spis Treści: OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A.

Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A. Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A. I. Zakres i przesłanki stosowania ogólnych warunków umów 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej w skrócie OWS) określają prawa i obowiązki stron

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01 Constraco Sp. z o.o. 80-298 Gdańsk, ul. Bysewska 47 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01 1 POSTANOWIENIE OGÓLNE 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej OWS ) określają zasady zawierania umów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

WZORCOWE SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU

WZORCOWE SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU WZORCOWE SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU dla kontraktów realizowanych w systemie Projektuj i Buduj Warunki Szczególne Kontraktu Niniejsze Warunki Szczególne Kontraktu uzupełniają, poprawiają, jak również

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 533/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 533/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 533/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 16 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA

Załącznik nr 16 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA Załącznik nr 16 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA Umowa nr... na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki handlowe dla konsumenta TON POLSKA Wersja 1 1/5

Ogólne warunki handlowe dla konsumenta TON POLSKA Wersja 1 1/5 Ogólne warunki handlowe dla konsumenta TON POLSKA Wersja 1 1/5 I. Postanowienia ogólne 1. Ogólne Warunki Handlowe dla umów zawieranych z Konsumentami (zwane dalej Warunkami ) określają zasady zawierania

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: 1. Miastem Stołecznym Warszawa, w imieniu którego działa:... zwanym dalej WYNAJMUJĄCYM, a Przedmiot umowy

zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: 1. Miastem Stołecznym Warszawa, w imieniu którego działa:... zwanym dalej WYNAJMUJĄCYM, a Przedmiot umowy 1 U M O W A Nr najmu lokalu użytkowego na czas oznaczony WZÓR umowa na 3 lata zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: 1. Miastem Stołecznym Warszawa, w imieniu którego działa:... zwanym dalej WYNAJMUJĄCYM,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT AIP SEED CAPITAL informacje o projekcie

PROJEKT AIP SEED CAPITAL informacje o projekcie PROJEKT AIP SEED CAPITAL informacje o projekcie Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości zapraszają Pomysłodawców do udziału w projekcie AIP Seed Capital, którego celem jest stworzenie warunków do rozwoju

Bardziej szczegółowo

WSZYSTKIE ZAINTERESOWANYE STRONY PROSIMY O PRZESŁAMNIE PISEMNEGO ZAPYTANIA W CELU OTRZYMANIA KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI

WSZYSTKIE ZAINTERESOWANYE STRONY PROSIMY O PRZESŁAMNIE PISEMNEGO ZAPYTANIA W CELU OTRZYMANIA KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ WSZYSTKIE ZAINTERESOWANYE STRONY PROSIMY O PRZESŁAMNIE PISEMNEGO ZAPYTANIA W CELU OTRZYMANIA KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI 1. Zamawiający MARCIN KRZEMIEŃ 34-100 Wadowice,

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło nr 516-3-1/2013/

Umowa o dzieło nr 516-3-1/2013/ Projekt LIFE+ Zarządzanie siedliskiem wodniczki (Acrocephalus paludicola) poprzez wdrożenie zrównoważonych systemów zagospodarowania biomasy LIFE09 NAT/PL/000260 Umowa o dzieło nr 516-3-1/2013/ Zawarta

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 314/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 314/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 314/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA

Bardziej szczegółowo