SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST I INSTALACJE ELEKTRYCZNE Roboty w zakresie okablowania elektrycznego CPV Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych CPV Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych CPV Roboty instalacyjne elektryczne CPV SPIS TREŚCI 1. WSTĘP MATERIAŁY SPRZĘT TRANSPORT WYKONANIE ROBÓT KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT OBMIAR ROBÓT ODBIÓR ROBÓT PODSTAWA PŁATNOŚCI PRZEPISY ZWIĄZANE /7

2 1.0. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji elektrycznej w Przebudowywanej części pomieszczeń na pracownie dla osób niepełnosprawnych w istniejącym budynku biurowym III piętra na dz. nr 55/45 obręb 10) przy ul. Krzywoustego1 wlęborku 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robót wymienionych w pkt Zakres robót objętych ST. Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót elektrycznych i obejmują wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej w Przebudowywanej części pomieszczeń na pracownie dla osób niepełnosprawnych w istniejącym budynku biurowym III piętra na dz. nr 55/45 obręb 10) przy ul. Krzywoustego wlęborku Zakres obejmuje : -Zasilania i rozdziału energii elektrycznej -Oświetlenia podstawowego i gniazd wtyczkowych -Oświetlenia ewakuacyjnego -Instalacji zasilania wentylacji i klimatyzacji -Instalacja zasilania odbiorników technologicznych w kuchni - Instalacji teletechnicznej i komputerowej -Instalacja wyrównawcza 1.4. Określenia podstawowe Trasowanie - wyznaczenie trasy przebiegu przewodów i miejsc punktów gniazd, wyłączników, opraw itp Rury instalacyjne - rury stalowe lub z tworzyw sztucznych układanych po wierzchu lub w podłożu Kanały i korytka instalacyjne z tworzyw sztucznych układane po wierzchu lub w podłożu Podłoże mur, tynk, beton, na których układane są instalacje i przewody Punkt oświetleniowy - oprawa oświetleniowa jarzeniowa lub żarowa. 2. MATERIAŁY Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST A Wymagania ogólne" pkt Oprawy oświetleniowe Oświetlenie pomieszczeń wykonać należy z oprawami zgodnie z planami dokumentacji projektowej oraz obowiązującymi normami Przewody instalacji elektrycznej Całość instalacji elektrycznej wykonać przewodami YDY, YDYp, o przekrojach wg dokumentacji technicznej branża elektryczna oraz kablami telekomunikacyjnymi YTLY o różnym przekroju żył przewodami informatycznymi UPT kat 5 wg opracowania projektu wykonawczego. 3. SPRZĘT Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST A Wymagania ogólne" pkt.3 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. Wykonawca powinien używać tylko takiego sprzętu i narzędzi, które gwarantują właściwą realizację robót. Sprzęt musi być zaakceptowany przez inżyniera budowy lub inspektora nadzoru. Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących maszyn, narzędzi i sprzętu: 2/7

3 - typowych podestów lub rusztowań, - narzędzi podręcznych, - aparatury pomiarowej - atestowanej. Do obsługi sprzętu powinni być zatrudnieni pracownicy posiadający odpowiednie kwalifikacje i staż pracy. 4. TRANSPORT Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST A Wymagania ogólne" pkt Transport materiałów Do transportu materiałów należy użyć następujących środków transportowych: - samochodu dostawczego, - palet i opakowań do przewożenia sprzętu specjalistycznego oraz przewodów i kabli. Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórców dla poszczególnych elementów. 5. WYKONANIE ROBÓT Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST A Wymagania ogólne" pkt Trasowanie - należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając bezkolizyjność z innymi instalacjami. Wskazane jest aby trasa przewodów i rur instalacyjnych przebiegała w liniach poziomych i pionowych Bruzdy - dostosować do średnicy rur, aby w przypadku układania dwóch, więcej rur odstępy między nimi wynosiły nie mniej niż 5 mm Wykonanie tablic - wykonać zgodnie z rysunkami szczegółowymi Dokumentacji projektowej i zamontować zgodnie z jej zaleceniami. ROZDZIELNICA RŚK. 1.Wykonać rozdzielnicę R.n.s dla przebudowywanej części pomieszczeń w korytarzu obok (klatki schodowej wejście do kprytarza). 2. Instalacje wyposażyć w ochronę przeciw przepięciową. 3. Rozdzielnia wyposażona : - przeciwpożarowy wyłącznik prądu istnieje w RG obiektu biurowca (sterowanie przyciskami w wejściach do budynku, - rozłączniki, lampki, wyłączniki nadprądowe, wyłączniki przeciw przepięciowe, 4. Szafka rozdzielni zamykana na kluczyk. 5. Zaprojektować oświetlenie awaryjne : pomieszczeń i korytarza Wykonanie stanowisk zespołów gniazd wtyczkowych - wykonać zgodnie z rysunkami szczegółowymi Dokumentacji projektowej i zamontować zgodnie z jej zaleceniami Instalacja oświetlenia i gniazd wtykowych 230V - wykonać przewodami YDY o przekroju żył 3 x 1,5 750 V, YDYp 3 x 2,5, YDY 5x1,5, DYc 750V 2,5 mm 2 oraz DYc 750V 4mm 2 ułożonymi p/t lub w kanałach instalacyjnych np. firmy LEGRAND lub innej firmy o tych samych parametrach. Przewody wprowadzone do puszek powinny mieć nadmiar długości niezbędny do wykonania podłączeń. Przewód neutralny powinien być nieco dłuższy od przewodów fazowych. Zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łączone łagodne. Puszki należy osadzić na ścianach w sposób trwały i po zamontowaniu przykryć pokrywkami montażowymi WEWNETRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA - OSWIETLENIOWA 1. Zasilanie instalacji z istn.tg-5 poziomu IIIpiętra budynku poprzez projektowaną rozdzielnicę R.n.s. 2. Ilość zapotrzebowanej mocy dla nowo uruchamianych pomieszczeń nie wymaga występowania do ENERGA-OBRÓT o zwiększenie mocy dla potrzeb nowych pomieszczeń. 3. Instalacja podtynkowa. 3/7

4 4. Przekroje przewodów wg obliczeń. 5. Instalacja gniazdowa jednofazowa i trójfazowa. 6. Urządzenia technologiczne w kuchni obwodów 3 fazowych w stolarni zasilane projektowanej rozdzielnicy. 7. Źródło światła : świetlówki kompaktowe, liniowe, moc dobraną na podstawie, przepisów i obliczeń. 8. Łączniki : podtynkowe, kolor biały, 10A, 250V, podświetlany, wyposażone w : automatyczne terminale, stalowy uchwyt, samopowrotne pazurki, przyjazne przyłącze (zaciski), głębokość mechanizmu 21 mm WEWNETRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA - GNIAZDOWA 1. Instalacja podtynkowa. 2. Gniazda : podtynkowe,kolor biały, wyposażone w samopowrotne pazurki, głębokość mechanizmu 21 mm, przyjazne przyłączenie. 3. W pomieszczeniach kuchni, i socjalnych gniazda hermetyczne. 4. Wykonać osobne obwody dla pomieszczeń, dla ogrzewaczy wody, dla zasilania stanowisk komputerowych, szafy multimedialnej. 5. Ilość gniazd do uzgodnienia z zarządca obiektu i zgodna z projektem wykonawczym Montaż osprzętu, opraw oświetleniowych i aparatów elektrycznych gniazda wtyczkowe i łączniki należy mocować do podłoża w sposób trwały do typowych puszek w zależności od podłoża ( podłoże murowe p/t, koryta i listwy instalacyjne puszki osprzętowe lub na specjalnych adapterach) oprawy oświetleniowe i aparaty montować zgodnie z Dokumentacją projektową.. Oprawy : - sale pracowni bez pyłów : sufitowe z rastrem malowane proszkowo na biało,ip20 T8 -sale pracowni z pyleniem (techniczna i stolarnia); sufitowe, z kloszem hermetyczne IP55 - WC, szatnia, pom. gospodarcze : sufitowe, prostokątne lub okrągłe, plafony z białego poliwęglanu ze świetlówka typu 2D, nad lustrem w WC kinkiet łazienkowy, biały, oprawy hermetyczne. z polimetakrylanu metylu, białe boczki z poliwęglanu,płaska podstawa wyprofilowana z blachy stalowej, malowanej proszkowo na biało, IP44, T8, - kuchnia, stanowiska, przygotowywania i zmywania: sufitowe, hermetyczne, świetlówkowe, płaska podstawa wyprofilowana malowanej proszkowo na biało, IP Instalacja komputerowa i telefoniczna INSTALACJA KOMPUTEROWA 1. Sieć komputerową dla stanowisk komputerowych wykonać wg szczególnego i szczegółowego uzgodnienia z inwestorem i użytkownikiem adoptowanych pomieszczeń. 2. Ilość stanowisk komputerowych : - 6 szt.. Zasilanie stanowisk w rozdz. Rns. Sieć strukturalną wykonać instalacyjnych/instalacyjnych lub w korytkach instalacyjnych i. podłączyć do szafki RACK w Sali obok wyjścia do której będzie wykonane doprowadzony sygnał z dowolnej sieci dystrybucyjnej dostarczającej sygnał Internetu lub teletechniczny. Zastosować na stanowiskach zespoły wyposażone w gniazda zasilające DATA i gniazda komputerowe.instalację logiczną wykonać przewodem 4xUPT kat INSTALACJA TELEFONICZNA W raz z intalacją komputerową w wyniku doprowadzenia sygnału internetowego do pomieszczenia zostanie wprowadzony sygnał telefoniczny. Sygnał zostanie doprowadzony do szafki RACK a tym samym do stanowisk komputerowych lub można będzie przewodem wyprowadzić w dowolne miejsce wybrane przez użytkownika pomieszczeń. 1. Wykonać wewnętrzna instalację telefoniczną jako podtynkową. 2. Przyłącze telefoniczne doprowadzone do obiektu będzie przez operatora, 4/7

5 kabel telefoniczny doprowadzi do szafki RACK operator z której rozprowadzona jest sieć logiczna do poszczególnych stanowisk komputerowych. Linia od centralki lub złącza teletechnicznego do szafki Rack wykona kablem YTKSY7x2x0,5mm2 operator.od szafki Rack z łączówki tam zainstalowanej rozprowadzić linie do stanowisk komputerowych przewodem YTKSY4x2x0,5mm2.Instalację wykonać p/t.w miejscach gdzie będą przewidywane stanowiska komputerowe zamontować zestawy gniazd wyposażone w dwa gniazda 230V DATA i dwa gniazda komputrowe RJ45 i gniazda telefoniczne RJ Połączenia wyrównawcze Do przewodu (szyny) połączeń wyrównawczych w istniejącym budynku są lub powinny być przyłączone części metalowe konstrukcji i wyposażenia budynku, uziemione przewody oraz wszystkie wprowadzone do budynku przewody uziemiające połączone z uziomami sztucznymi i naturalnymi. Połączenia i przyłączenia przewodu należy wykonać jako stałe; przerwanie lub rozluźnienie tych połączeń nie powinno być możliwe bez użycia narzędzi. Połączenie przewodu ze zbrojeniem konstrukcji żelbetowych należy wykonywać przez spawanie. Przewody z taśmy stalowej należy łączyć połączeniem spawanym lub nitowanym na zakładkę o długości co najmniej 10 cm lub śrubami dociskowymi przez otwory wywiercone w obu końcówkach taśmy. Połączenia śrubowe należy wykonywać śrubami o średnicy co najmniej 10 mm (gwint M 10) ze stali odpornej na korozję lub odpowiednio zabezpieczonych przed korozją. Połączenia śrubowe należy wykonywać w taki sposób, aby ponad nakrętkę wystawały co najmniej dwa zwoje gwintu śruby; nakrętkę należy odpowiednio mocno dokręcić i zabezpieczyć podkładką sprężystą przed samoczynnym rozluźnieniem. Powierzchnie stykowe połączeń śrubowych należy przed dokręceniem oczyścić i pokryć wazeliną bezkwasową. Połączenia za pomocą złączki taśmowej do rur wymagają oczyszczenia miejsca przyłączenia do metalicznego połysku, posmarowania wazeliną bezkwasową, owinięcia taśmą ołowianą i zamontowania objemki przyłączeniowej. Połączenie śrubowe złączki śrubowej do rur musi spełniać wymagania połączenia śrubowego. W części projektowanej łazienki kuchnia,szyna miejscowych połączeń wyrównawczych powinna mieć wymiary poprzeczne nie mniejsze niż największy przekrój przyłączonych do niej przewodów, być chroniona od korozji i uszkodzeń mechanicznych. W celu połączenia przewodów miejscowa szyna połączeń wyrównawczych powinna być wyposażona w odpowiednie zaciski śrubowe. Szynę należy umieścić w takim miejscu, aby połączenia możliwie były krótkie, a dostęp do szyny nie był utrudniony. 6.KONTROLA JAKOŚCI Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST A Wymagania ogólne" pkt Próby montażowe Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary: pomiar rezystancji izolacji należy wykonać dla każdego obwodu oddzielnie od strony zasilania; pomiar należy dokonać induktorem 500 V lub 1000 V; rezystancja izolacji z przewodem neutralnym lub uziemiającym dla instalacji 230 V nie może być mniejsza niż 0,25 MΩ, pomiar rezystancji izolacji odbiorników należy wykonać induktorem 500 V i nie może być mniejszy od 1,0 MΩ, pomiar skuteczności ochrony od porażenia prądem elektrycznym wykonać typowym miernikiem do sprawdzania pętli zwarcia oraz miernikiem do badania wyłączników różnicowo-prądowych, pomiar wartości rezystancji uziemienia typowym miernikiem do badania uziomów na poszczególnych wypustach określonych zaciskami probierczymi.wartość rezystancji nie powinna być większa od 10Ω, z prób montażowych należy sporządzić protokóły pomiarowe i załączyć do dokumentacji powykonawczej. 6.2.Uwagi i wnioski 7. OBMIAR ROBÓT Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST A Wymagania ogólne" pkt ODBIÓR ROBÓT Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST A Wymagania ogólne" pkt Odbiory międzyoperacyjne Odbiory międzyoperacyjne powinien przeprowadzić organ nadzoru Wykonawcy. Odbiorom tym powinny podlegać: osadzone konstrukcje wsporcze. oprawy oświetleniowe, ułożone rury, listwy, korytka przed wciągnięciem przewodów, instalacja przed załączeniem pod napięciem. 5/7

6 8.2. Odbiory częściowe dotyczą robót ulegających zakryciu. Odbiorowi częściowemu podlegają wszystkie rodzaje instalacji układanych p/t przed ułożeniem tynków oraz wykopy dla instalacji odgromowych i kablowych.należy przed zatynkowaniem wykonać oględziny zewnętrzne tras przewodów. W tym celu sprawdzić czy przewody są właściwie umocowane do podłoża i czy zapewniona jest właściwa głębokość ułożonych przewodów w stosunku do grubości tynku. Dopuszcza się grubość warstwy tynku pokrywającej przewody 5mm. Należy zachować odległości przewodów w poziomych odcinkach instalacji od rur instalacji wodnych i gazowych. Dla instalacji gazowej przy gazie cięższym od powietrza przewody elektryczne winny być ułożone powyżej rury gazowej 0.1m, a przy gazie lżejszym od powietrza poniżej rury 0,1m. Przed zatynkowaniem ; w instalacji elektrycznej sprawdzić ciągłość i stan izolacji przewodów Odbiór końcowy Do odbioru końcowego wykonanych robót Wykonawca powinien przedłożyć: aktualną dokumentacje powykonawczą, protokoły skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i pomiary izolacji, oświadczenie Wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości instalacji do eksploatacji, świadectwa jakości i certyfikaty na zabudowane materiały i urządzenia Komisja odbioru końcowego: bada aktualność i kompletność dokumentacji powykonawczej, bada protokoły odbiorców częściowych i sprawdza usunięcie usterek, bada zaświadczenia o jakości materiałów i urządzeń oraz przedstawia ewentualne wnioski i uwagi, bada i akceptuje protokoły prób montażowych, dokonuje prób i odbioru instalacji włączonej pod napięcie, ustala okres i warunki wstępnej eksploatacji instalacji, spisuje protokół odbiorczy. 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI Ogólne zasady dotyczące płatności za wykonane roboty podano w ST A Wymagania ogólne" pkt Cena wykonania robót obejmuje: - wytyczenie trasy przewodów, rur i punktów osprzętu, - dostarczenie materiałów do miejsca wbudowania, - przygotowanie tras pod przewody i osprzęt, - montaż na gotowym podłożu tablicy, - montaż na gotowym podłożu koryt listew instalacyjnych, - montaż rur, - wciągnięcie przewodu do rur, - montaż wyłączników, - montaż gniazd wtyczkowych 230 V, - montaż puszek instalacyjnych, - układanie przewodów, - montaż opraw, - badanie obwodów, - badanie skuteczności ochrony, - sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej Wykonanie robót instalacji obejmuje: ilości wg przedmiaru robót Wykonać prace instalacyjne zgodnie z przedmiarem robót instalacji elektrycznych. Materiał zgodny z przedmiarem instalacji elektrycznych. 10.PRZEPISY ZWIĄZANE Normy Wykaz polskich norm do obowiązkowego stosowania dotyczących Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 6/7

7 Normy dotyczące instalacji elektroenergetycznych Oznaczenie normy Tytuł normy PN-IEC :2000 PN-IEC :2000 PN-IEC :1999 PN-IEC :1999 PN-IEC :1999 PN-IEC :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres przedmiot i wymagania podstawowe. przeciwporażeniowa. przed skutkami oddziaływania cieplnego, przed prądem przetężeniowym. przed obniżeniem napięcia. Instalacje eklektyczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Zastosowanie środków ochrony zapewniającej bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. PN-IEC :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa. PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Oprzewodowanie. P-1EC 34-5:1998 PN-IEC AC: 1996 PN-EN :1999 PN-IEC 65:1998 PN-89/E PN-88/E PN-92/E PN-90/E PN-74/E PN-EN :2004 PN-IEC :2002 Maszyny elektryczne wirujące. Klasyfikacja stopni ochrony zapewnianych przez osłony maszyn elektrycznych wirujących. Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji przemysłowych. Wymagania ogólne. Bezpieczeństwo elektrycznych przewodów do użytku domowego i podobnego. Wymagania ogólne. Wymagania bezpieczeństwa użytkowania elektronicznego sprzętu powszechnego użytku zasilanego z sieci sieci. Barwy wskaźników świetlnych i przycisków. Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa. Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub cyframi. Zespoły bezpiecznikowe bezpieczne. Ogólne wymagania. Światło i oświetlenie miejsc pracy. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych Opracował: 7/7

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym

Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym www.moeller.pl Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym BIBLIOTEKA COSiW SEP Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym PORADNIK ELEKTROINSTALATORA Recenzent:

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30 DTR SI24-30 strona/stron: 1 /15 MERAWEX DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30 22.02.2005r Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: Nr dokumentacyjny: 0290.00.91-01-0 DTR SI24-30 strona/stron: 2 /15

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA "MODERNIZACJI ISTNIEJĄCEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY BIAŁOWIEŻA"

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI ISTNIEJĄCEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY BIAŁOWIEŻA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA "MODERNIZACJI ISTNIEJĄCEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY BIAŁOWIEŻA" Nazwa zamówienia: Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Białowieża Wymiana opraw oświetleniowych

Bardziej szczegółowo

E-PROJEKT. OBIEKT : Budowa publicznego budynku Ośrodka Zdrowia Smardzewice ul. Główna dz. Nr 411 i 412

E-PROJEKT. OBIEKT : Budowa publicznego budynku Ośrodka Zdrowia Smardzewice ul. Główna dz. Nr 411 i 412 E-PROJEKT Wiesław Baluta --------------------------------------------------------------------------------------- PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH OBIEKT : Budowa publicznego budynku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Ie-13 (E-25) INSTRUKCJA

Ie-13 (E-25) INSTRUKCJA PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Ie-13 (E-25) INSTRUKCJA o zasadach wykonywania obsługi technicznej urządzeń telekomunikacji kolejowej Warszawa 2004 r. Miejsce opracowania: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Bardziej szczegółowo

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE

WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE Warszawa, 2007 r. DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE 1. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać linie metra i ich usytuowanie, przy

Bardziej szczegółowo

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE WODOCIĄGOWE, OGRZEWCZE I GAZOWE NA PALIWO GAZOWE, WYKONANE Z RUR MIEDZIANYCH. WYTYCZNE STOSOWANIA I PROJEKTOWANIA

INSTALACJE WODOCIĄGOWE, OGRZEWCZE I GAZOWE NA PALIWO GAZOWE, WYKONANE Z RUR MIEDZIANYCH. WYTYCZNE STOSOWANIA I PROJEKTOWANIA INSTALACJE WODOCIĄGOWE, OGRZEWCZE I GAZOWE NA PALIWO GAZOWE, WYKONANE Z RUR MIEDZIANYCH. WYTYCZNE STOSOWANIA I PROJEKTOWANIA Autorzy: dr. inż. Andrzej Górecki mgr inż. Zbigniew Fedorczyk mgr inż. Joanna

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI.

SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI. Instrukcje montażu SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI. Oryginalna instrukcja montażu dla instalatorów www.solarworld.com 01-2014 PL Sprawdzona jakość Inteligentne

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia Modernizacji istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Białowieża 1. W zakres modernizacji wchodzi: 1 KNNR 9 1005-03 Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgnik

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 74 poz. 836 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

Dz.U. 1999 Nr 74 poz. 836 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 74 poz. 836 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA KOLEKTORY Z TWORZYW SZTUCZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA KOLEKTORY Z TWORZYW SZTUCZNYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST SPECYFIKACJA TECHNICZNA KOLEKTORY Z TWORZYW SZTUCZNYCH Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, związanych z budową kolektorów z

Bardziej szczegółowo

Katalog linii napowietrznych SN 15 20kV z przewodami w osłonie w układzie płaskim na żerdziach wirowanych

Katalog linii napowietrznych SN 15 20kV z przewodami w osłonie w układzie płaskim na żerdziach wirowanych Katalog linii napowietrznych SN 15 20kV z przewodami w osłonie w układzie płaskim na żerdziach wirowanych Zawiera również rozwiązania z przewodami BLL-T i BLX-T Czerwiec 2011 LSNi - ENSTO KATALOG LINII

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT BUDOWLANY. Funkcja Tytuł, Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podpis Data INWESTOR: PRZEDSIĘWZIĘCIE BUDOWLANE: PREZYDENT MIASTA RZESZOWA ROZBUDOWA DK NR 4 w km 595+885 POPRZEZ BUDOWĘ PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO POD UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W RZESZOWIE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH

REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA BUDOWLANEGO Prowadzenie: mgr inż. Krzysztof Piątek Styczeń 2012 r. Spis treści: A. Czynności przygotowawcze poprzedzające rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY GEODETA KRAJU WYTYCZNE TECHNICZNE G - 4.4 PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE Z PODZIEMNYM UZBROJENIEM TERENU

GŁÓWNY GEODETA KRAJU WYTYCZNE TECHNICZNE G - 4.4 PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE Z PODZIEMNYM UZBROJENIEM TERENU GŁÓWNY GEODETA KRAJU WYTYCZNE TECHNICZNE G - 4.4 PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE Z PODZIEMNYM UZBROJENIEM TERENU ---------------------------------- Warszawa 1987 r. Wytyczne opracował zespół w składzie: Marian

Bardziej szczegółowo

System inteligentnego domu

System inteligentnego domu F&F Filipowski sp. j. ul. Konstantynowska 79/81 95-200 Pabianice tel/fax 42 215 23 83, 227 09 71 e-mail: fhome@fif.com.pl System inteligentnego domu Wersja dokumentacji 2.3 UWAGA!!! Aby uzyskać 24 miesięczną

Bardziej szczegółowo

System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris. Katalog produktów. Solutions for Essentials

System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris. Katalog produktów. Solutions for Essentials EPIC G111, L61, X46, X719 kwiecień 2014 System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris Katalog produktów DO INSTALACJI CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA I OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PS PROJEKT Piotr Siejka 22400 Zamość, ul. Kilińskiego 72 tel./fax 84 627 94 38 Egz. Nr 1 PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY BRANŻA: BUDOWLANA OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TEMAT: TERMOMODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU UPROSZCZONEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU UPROSZCZONEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROBÓT BUDOWLANYCH Numer OBI/54/1501321 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU UPROSZCZONEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROBÓT BUDOWLANYCH A) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1) Nazwa i adres obiektu (zamówienia): słup

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany przyłączy wodociągowych

Projekt budowlany przyłączy wodociągowych EGZ. NR 1 Projekt budowlany przyłączy wodociągowych Obiekt: Przyłącza wodociągowe Adres: Leśna Podl., 21-542 Leśna Podlaska dz. nr ewid. 14/5, 14/7, 15, 16/20, 16/21, 178,14/6,17 Branża: Sanitarna Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA)

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) INWESTYCJI POD NAZWĄ: UZBROJENIE TERENU OSIEDLA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH W CIEPŁOWODACH ADRES : 57-211 Ciepłowody

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. Poz. 720 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 13 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. Poz. 720 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 13 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. Poz. 720 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie dopuszczania do eksploatacji określonych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PODSTAWOWY I WYKONAWCZY

PROJEKT PODSTAWOWY I WYKONAWCZY PROJEKT PODSTAWOWY I WYKONAWCZY Obiekt Adres Inwestor Adres Budynek B Al. Niepodległości 16/18 Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Al. Niepodległości 16/18 Temat Projekt okablowania strukturalnego

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 14.12.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 342/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1194/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie wykonania dyrektywy

Bardziej szczegółowo