SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Rozdział 1: Instrukcja dla Wykonawców wraz z załącznikami Rozdział 2: Istotne postanowienia umowy Rozdział 3: Program funkcjonalno-uŝytkowy wraz z załącznikami (elementy inwentaryzacji) Informacje ogólne. 1. Wykonawca winien zapoznać się z całością niniejszej specyfikacji. 2. Wszystkie formularze zawarte w niniejszej specyfikacji, a w szczególności formularz oferty, zostaną wypełnione przez wykonawcę ściśle według wskazówek. 3. KaŜdy wykonawca złoŝy tylko jedną ofertę. 4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem oferty. 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 6. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 7. Wszystkie załączniki do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część. 8. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu zamówienia. Rozdział 1 Instrukcja dla Wykonawców Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą: Warszawa ul. Rakowiecka 4 zaprasza do złoŝenia oferty na roboty budowlane w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniŝej EURO na: Remont hali nr 6 w Archiwum Rdzeni Wiertniczych w Hołownie Postępowanie przeprowadzone zostanie z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz z późn. zm.), przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). I. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych których rezultatem będzie remont-przebudowa pod klucz hali nr 6 w Archiwum Rdzeni Wiertniczych w Hołownie 69A, k. Białej Podlaskiej, Podedwórze, pow. Parczew, woj. Lubelskie bez zmiany przeznaczenia hali. Przez pojęcie pod klucz rozumie się budowę, dostawy, prace odtworzeniowe, próby, odbiory i usunięcie usterek w robotach oraz wszelkie inne czynności niezbędne do przejęcia roboty przez Zamawiającego. 3. PoniewaŜ Zamawiający dysponuje tylko niepełną dokumentacją hali (załączniki do rozdziału 3 SIWZ) przedmiot zamówienia obejmuje: 1) Wykonanie dokumentacji projektowej, 2) Wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową. 4. Przedmiot zamówienia określają: 1) Program funkcjonalno-uŝytkowy wraz z załącznikami, 2) Istotne postanowienia umowy, Strona 1 z 27

2 3) Kody CPV: Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych, Roboty budowlane, Usuwanie azbestu. 4. Wykonawca powinien zrealizować i ukończyć Roboty w sposób profesjonalny i zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie ze sztuką budowlaną. Ostatnia edycja polskich norm obowiązująca w dniu poprzedzającym o 28 dni ostateczny termin składania Ofert będzie miała zastosowanie, o ile nie wskazano inaczej. 5. Wykonawca przed złoŝeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w celu zapoznania się z warunkami robót. Termin naleŝy uzgodnić wcześniej, telefonicznie z p. Tomaszem Janickim tel II. Opis sposobu przygotowania ofert. 1. Treść oferty musi być zgodna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia a w szczególności z opisem przedmiotu zamówienia. Winna być opracowana zgodnie z zasadami i przyjętymi standardami jakościowymi i ilościowymi a w szczególności w zakresie uŝytych materiałów i innych systemów techniczno-technologicznych przyjętych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, programie funkcjonalno-uŝytkowym oraz w innej dokumentacji zawartej w opisie przedmiotu zamówienia. 2. Oferta zostanie sporządzona na Formularzu oferty stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej instrukcji. 3. Do oferty zostaną załączone wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami części V. Instrukcji Dokument ustanawiający pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, 3.2. Dokument potwierdzający wniesienie wadium, 3.3. Dokument potwierdzający dokonanie wizji lokalnej. 4. Zamawiający wymaga, aby Formularz oferty oraz wszystkie załączniki były podpisane przez Wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji, bądź przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 5. W przypadku, gdy Wykonawca, jako załącznik do oferty, dołączył kopię jakiegoś dokumentu, kopia ta winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji, bądź przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 6. Pełnomocnictwo do podpisania oferty w oryginale bądź w odpisie poświadczonym notarialnie, powinno być dołączone do oferty. W celu weryfikacji zasad reprezentacji wykonawca zobowiązany jest załączyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 7. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 8. Wykonawcy przedstawią oferty zgodne z postanowieniami niniejszej specyfikacji. 9. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, powinna być napisana czytelnie. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę, jako tłumaczenie zgodne z oryginałem. Strona 2 z 27

3 10. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, winien w ofercie wskazać tę część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom. 11. W przypadku gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, strony ze sobą połączone i ponumerowane z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty. 12. Ofertę naleŝy umieścić w opakowaniu uniemoŝliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania przed terminem otwarcia ofert. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres podany na wstępie. 13. Wykonawca winien umieścić ofertę w opakowaniu zaadresowanym na adres zamawiającego, oraz posiadającym następujące oznaczenia: Oferta na Remont hali nr 6 w Hołownie Nie otwierać przed r godz. 12:15. ZłoŜyć w Bud. A; Nr pokoju Wykonawca moŝe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŝoną ofertę przed upływem terminu składania ofert. 15. Oferta złoŝona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania po upływie ustawowego terminu. III. Wymagania dotyczące wadium. 1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości: ,00 zł (piętnaście tysięcy złotych) 2. Wadium musi być wniesione najpóźniej wraz z upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach (w zaleŝności od wyboru Wykonawcy): w pieniądzu przelewem na rachunek Zamawiającego w Banku PKO S.A. nr konta: uznaniu przez Zamawiającego, Ŝe wadium w pieniądzu wniesiono w wymaganym terminie, decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego. w poręczeniach lub gwarancjach bankowych; w gwarancjach ubezpieczeniowych; w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w Art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz z późn. zm.). złoŝonych w kasie Państwowego Instytutu Geologicznego-Państwowego Instytutu Badawczego, ul. Rakowiecka 4 w Warszawie, budynek A pok. Nr 12A, w dni robocze, w godz. 10:00 do 14:00. Dokumenty, stanowiące potwierdzenie wniesienie wadium Wykonawca powinien dołączyć do oferty. 3. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 4. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania. 5. Wykonawca, który nie wniesie wadium, w tym równieŝ na przedłuŝony okres związania ofertą, zostanie wykluczony z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego. Strona 3 z 27

4 6. ZłoŜone poręczenie lub gwarancja musi zawierać zobowiązanie zgodne z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŝeli wykonawca, którego oferta została wybrana: o odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, o nie wniósł wymaganego zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, o zawarcie umowy stało się niemoŝliwe z przyczyn leŝących po stronie wykonawcy, o w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złoŝył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba Ŝe udowodni, Ŝe wynika to z przyczyn nieleŝących po jego stronie. 8. Zamawiający dokona zwrotu wadium w kasie PIG-PIB lub przekaŝe dyspozycję do banku zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ustawy Pzp. IV. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; b) posiadania wiedzy i doświadczenia; c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 2. W celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego posiadania uprawnień wykonawca musi posiadać aktualną decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi na terenie powiatu Parczew. 3. W celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego doświadczenia Wykonawca musi wykazać wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia przedmiotowego postępowania, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, dwóch robót polegających na sporządzeniu dokumentacji projektowej i wykonaniu remontów obiektów halowych o konstrukcji stalowej, kubaturze nie mniejszej niŝ 2000 m 3 z uwzględnieniem branŝ przewidzianych programie funkcjonalno-uŝytkowym. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. warunek Wykonawcy mogą spełniać łącznie. 4. W celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wykonawca musi dysponować co najmniej: a) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 118 z poźn. zm) w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczeń lub odpowiadającymi im uprawnieniami, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz być członkiem Izby InŜynierów Budownictwa ; b) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 118 z poźn. zm) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadającymi im uprawnieniami, które zostały wydane na podstawie Strona 4 z 27

5 wcześniej obowiązujących przepisów oraz być członkiem Izby InŜynierów Budownictwa;, c) jedną osobą posiadająca uprawnienia budowlane w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 118 z poźn. zm) w specjalności instalacyjnej w zakresie, instalacji i urządzeń elektrycznych lub odpowiadającymi im uprawnieniami, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz być członkiem Izby InŜynierów Budownictwa; W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. warunek Wykonawcy mogą spełniać łącznie. Ocena spełniania ww. warunków zostanie przeprowadzona zgodnie z formułą,,spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w części V niniejszej Instrukcji. V. Oświadczenia lub dokumenty, jakie Wykonawca musi złoŝyć w ofercie w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca załączy do oferty następujące dokumenty: 1. Oświadczenie Wykonawcy, Ŝe posiada niezbędny potencjał finansowy, kadrowy, techniczny oraz doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia złoŝone na druku stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej Instrukcji, W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. dokument Wykonawcy składają wspólnie. 2. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ustawy złoŝone na druku stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszej Instrukcji,. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokument musi być złoŝony przez kaŝdego Wykonawcę. 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej, niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 5. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej, niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 6. Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, Ŝe Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokument musi być złoŝony przez co najmniej jednego Wykonawcę. 5. Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia na załączniku nr 5 do niniejszej Instrukcji. Strona 5 z 27

6 6. Aktualną decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi na terenie powiatu Parczew [na podstawie art. 17 ust.1 pkt.1 Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r.], 7. Wykaz robót na załączniku nr 4 do niniejszej Instrukcji. Do wykazu naleŝy dołączyć dokumenty potwierdzające, Ŝe roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 8. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokumentów o których mowa w ust.3, 4 i 5, naleŝy zastąpić dokumentem lub dokumentami, wystawionymi w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: a. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie c. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych 9. JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyŝej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 10. Wykonawca moŝe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iŝ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (wzór na załączniku nr 6). W przypadku występowania podwykonawców, wykonawca przedstawi w Ofercie dodatkowo dokumenty wskazane w ust. 2, 3, 4 i5 powyŝej, podpisane przez podwykonawcę. 11. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złoŝą w.w. oświadczeń lub dokumentów, lub którzy złoŝą te dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie chyba, Ŝe mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby uniewaŝnienie postępowania. VI. Termin wykonania zamówienia. 1. Realizacja całości zadania musi być zakończona do dnia r. 2. Termin wykonania dokumentacji projektowej 8 tygodni od dnia zawarcia umowy. 3. Dopuszcza się prowadzenie robót rozbiórkowych i demontaŝowych w trakcie realizacji dokumentacji. VII. Kryteria oceny ofert. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował kryterium: cena oferty brutto 100 % Strona 6 z 27

7 Oferty oceniane będą w następujący sposób: cena oferty najtańszej cena badanej oferty x 100 x 100 % = liczba punktów Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru uzyska największą ilość punktów. Przyznane punkty będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku. VIII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty. 1. Cena ryczałtowa odzwierciedlająca zasady i przyjęte standardy jakościowe i ilościowe, o których mowa w rozdziale 3 SIWZ, winna obejmować wszystkie prace niezbędne do wykonania całości przedmiotu zamówienia polegających na wykonaniu robót budowlanych, których rezultatem będzie remont-przebudowa pod klucz hali nr 6 w Archiwum Rdzeni Wiertniczych w Hołownie. 2. Cena ryczałtowa za przedmiot zamówienia winna obejmować prócz robót budowlanych cenę za wykonanie dokumentacji projektowej, której mowa w ust Rozdziału 3 SIWZ. 3. Cenę ryczałtową naleŝy obliczyć na podstawie programu funkcjonalno-uŝytkowego, innej dokumentacji zawartej w opisie przedmiotu zamówienia oraz na podstawie wizji lokalnej. 4. Cena oferty brutto podana przez Wykonawcę jest ceną ryczałtową za cały przedmiot zamówienia. W ramach ryczałtu Wykonawca ma obowiązek wykonać wszystkie elementy konieczne do realizacji przedmiotu zamówienia w tym między innymi: 1.1. dokumentację projektową, o której mowa w programie funkcjonalno uŝytkowym, 1.2. organizację, zabezpieczenie zaplecza budowy z projektem organizacji robót i wykonaniem planu BIOZ, 1.3. kosztu materiałów wbudowanych, zakupionych przez Wykonawcę, 1.4. koszt wbudowania materiałów, 1.5. ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, 1.6. uporządkowania terenu po zakończeniu robót, 1.7. kosztu dokumentacji powykonawczej, 1.8. inne roboty towarzyszące i opłaty administracyjne umoŝliwiające wykonanie robót, 5. Ostateczną cenę oferty stanowi suma wartości robót budowlanych i usług, powiększona o podatek VAT zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dn r. (Dz. U. Nr 212 poz. 1337) w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług. 6. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie z art. 87 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych. IX. Termin związania ofertą. 1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu na składanie ofert. Strona 7 z 27

8 X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 1. Oferty naleŝy składać w kancelarii Państwowego Instytutu Geologicznego Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, ul. Rakowiecka 4, Bud. A; Nr pokoju 15. Kancelaria czynna od poniedziałku do piątku, w dni robocze, w godz. 9:00 do 15: Termin składania ofert upływa dnia r. o godz. 12:00. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu na wniesienie odwołania. 3. Oferty zostaną otwarte w dniu, w którym upływa termin składania ofert o godz.12:15 w siedzibie Zamawiającego w bud. A, pok. nr 220. XI. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a takŝe wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. 1. Oświadczenia, wnioski i zawiadomienia będą przekazywane Wykonawcom i Zamawiającemu faksem lub pocztą elektroniczną. Numer telefonu/faksu zamawiającego: lub Wezwanie do złoŝenia, zgodnie z art. 26 ust. 3 Pzp, oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 oraz pełnomocnictw, Zamawiający moŝe przesłać faxem, lecz oświadczenia, dokumenty oraz pełnomocnictwa, Wykonawca jest zobowiązany złoŝyć w formie pisemnej. 3. Wykonawca potwierdzi (faksem lub pocztą elektroniczną) otrzymanie korespondencji. 4. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest: Ewa Kucińska tel./fax 022/ ; e -mail w godzinach w dni robocze 5. Zamawiający informuje, iŝ ujawnienie niezastrzeŝonej treści ofert dokonywane będzie według poniŝszych zasad: Wykonawca zobowiązany jest złoŝyć w siedzibie Zamawiającego pisemny wniosek o udostępnienie treści wskazanej oferty (ofert), Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złoŝonego w ofercie (ofertach) zastrzeŝenia o tajemnicy przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być Wykonawcy udostępnione, Po przeprowadzeniu powyŝszych czynności Zamawiający ustali miejsce i termin udostępnienia oferty(ofert), o czym poinformuje Wykonawcę w pisemnym (dopuszcza się w formie faksu) zawiadomieniu. 6. Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej w celu zapoznania się z zakresem i warunkami wykonania robót. Termin naleŝy uzgodnić wcześniej, telefonicznie z p. Tomaszem Janickim tel XII. Formalności jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy. 1. Wykonawca/Podwykonawca obowiązany jest przed zawarciem umowy do złoŝenia Zamawiającemu aktualnego zezwolenia w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, wydanego przez organ właściwy dla siedziby Wykonawcy/Podwykonawcy. Brak przedmiotowego zezwolenia będzie miało skutek prawny określony w art. 94 ust.3 Ustawy prawo zamówień publicznych. Strona 8 z 27

9 2. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, obowiązani są przed zawarciem umowy do złoŝenia dokumentu regulującego zasady współpracy podmiotów. W przypadku składania oferty przez konsorcjum, umowa konsorcjalna powinna określać: cel gospodarczy, oznaczenie czasu trwania współpracy obejmujący okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi, osobę wyznaczoną do reprezentowania, zakaz zmian umowy bez uzgodnienia z Zamawiającym. XIII. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających Zamawiający nie przewiduje dokonywania zamówień uzupełniających na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 6. XIV. Istotne postanowienia umowy 1. Warunki umowy zawarte zostały w istotnych postanowieniach umowy. 2. Zapisy umowy nie kwestionowane pisemnie w terminie przewidzianym na pytania i wyjaśnienia dotyczące specyfikacji, zostaną przyjęte przez w Wykonawcę bez zastrzeŝeń w chwili podpisywania umowy. 3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana do realizacji zobowiązany jest do jej zawarcia w terminie ustalonym przez Zamawiającego. XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. 1. W celu zapewnienia naleŝytego wykonania umowy ustanawia się zabezpieczenie w wysokości 5 % wynagrodzenia ofertowego brutto. 2. Strony ustalają, Ŝe 100% zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca wniesie przed zawarciem umowy w : 2.1. pieniądzu, na wyodrębnione konto Zamawiającego BANK PEKAO SA poręczeniu bankowym lub poręczeniu spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, bezwarunkowym, nieodwołalnym, płatnym na pierwsze Ŝądanie Zamawiającego, trwającym dłuŝej o 30 dni niŝ zabezpieczone zobowiązanie, z tym Ŝe zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pienięŝnym gwarancji bankowej lub poręczeniu bankowym - bezwarunkowej, nieodwołalnej, płatnej na pierwsze Ŝądanie Zamawiającego, trwającej dłuŝej o 30 dni niŝ zabezpieczone zobowiązanie gwarancji ubezpieczeniowej - bezwarunkowej, nieodwołalnej, płatnej na pierwsze Ŝądanie Zamawiającego, trwającej dłuŝej o 30 dni niŝ zabezpieczone zobowiązanie poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, złoŝonych w kasie Państwowego Instytutu Geologicznego, ul. Rakowiecka 4 w Warszawie, budynek A pok. Nr 12A, od poniedziałku do piątku w dni robocze w godz. 10:00 do 14:00. Dokument, stanowiący potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy (np. kopia przelewu lub kopia gwarancji z potwierdzeniem przyjęcia do kasy) Wykonawca powinien złoŝyć do zawieranej umowy. 3. Dopuszcza się wnoszenie zabezpieczenia do ustalonej w ust. 1 wysokości, według wyboru Wykonawcy, w jednej lub kilku określonych wyŝej formach. 4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji i poręczeń muszą być one wystawione na okres obejmujący wykonanie zamówienia oraz okres rękojmi. Strona 9 z 27

10 5. Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy w wysokości 70% tego zabezpieczenia, wynikające z postanowień ust. 1, zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty końcowego odbioru przedmiotu umowy. 6. Po stwierdzeniu, Ŝe przedmiot umowy jest wolny od wad, Zamawiający zwraca Wykonawcy pozostałe 30% wartości zabezpieczenia najpóźniej w 15 dniu po upływie terminu rękojmi. VI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. Załączniki : 1. Formularz oferty (Załącznik nr 1) 2. Oświadczenie wzór (Załącznik nr 2 3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 3) 4. Doświadczenie zawodowe (Załącznik nr 4) 5. Potencjał kadrowy (Załącznik nr 5) 6. Zobowiązanie do współpracy (Załącznik nr 6) Warszawa, dn r. ZATWIERDZAM Zastępca Dyrektora Państwowego Instytutu Geologicznego Państwowego Instytutu Badawczego Dyrektor d.s. Państwowej SłuŜby Geologicznej Prof. dr hab. Marek Graniczny Strona 10 z 27

11 Załącznik nr 1 do Instrukcji SIWZ - Formularz oferty.... (pieczęć Wykonawcy lub Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia) nr tel./faxu Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym: (imię i nazwisko) OFERTA My, niŝej podpisani,... Działając w imieniu i na rzecz:... W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Remont hali nr 6 w Archiwum Rdzeni Wiertniczych w Hołownie składamy niniejszą ofertę. 1. Oświadczamy, Ŝe: - zapoznaliśmy się z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeŝeń - otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, - dokonaliśmy wizji lokalnej obiektu objętego przedmiotem zamówienia, 2. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z programem funkcjonalnouŝytkowym wraz z załącznikami. 3. Cena oferty: Lp Zakres robót 1. Wymiana eternitowego pokrycia dachowego i ścian wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej i robotami towarzyszącymi. 2. Wykonanie posadzki betonowej wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej i robotami towarzyszącymi 3 RAZEM Cena ryczałtowa netto (zł) VAT % Cena ryczałtowa brutto (zł) Strona 11 z 27

12 Razem cena ryczałtowa netto...zł.(słownie:...) podatek VAT (22%)...zł.(słownie:...) Razem cena ryczałtowa brutto...zł. (słownie:......) 4. Realizacja całości zadania musi być zakończona do dnia r z zastrzeŝeniem wykonania dokumentacji projektowej w ciągu 8 tygodni od dnia zawarcia umowy. 5. Na wykonane roboty udzielamy gwarancji na 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia oraz rękojmi na okres 39 miesięcy. 4. UwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert 5. Zamówienie wykonamy samodzielnie Część zamówienia (określić zakres)... zamierzamy powierzyć podwykonawcom*.. 6. Przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia zastosujemy wyroby dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881). Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania przedstawimy do wglądu w trakcie realizacji, a komplet przekaŝemy przed odbiorem końcowym. 7. Przed zawarciem umowy wniesiemy zabezpieczenie naleŝytego umowy w wysokości 5% wartości wynagrodzenia ofertowego brutto, w formie. 8. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego. 9. Ofertę niniejszą składamy na... kolejno ponumerowanych stronach. 10. Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralną część oferty są: 1) 2). 3)..., dnia podpis Wykonawcy lub upowaŝnionego przedstawiciela Wykonawcy niepotrzebne skreślić lub wypełnić Strona 12 z 27

13 Pieczęć Wykonawcy Załącznik nr 2 do Instrukcji OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 1 O spełnieniu warunków udziału w postępowaniu art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007, nr 223, poz.1655 ze zm.) Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont hali nr 6 w Archiwum Rdzeni Wiertniczych w Hołownie oświadczamy, Ŝe spełniamy warunki dotyczące: 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2. posiadania wiedzy i doświadczenia 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej...., dnia Podpis Wykonawcy lub upowaŝnionego przedstawiciela Wykonawcy 1 W przypadku wykonawców składających ofertę wspólnie oświadczenie musi podpisać kaŝdy z wykonawców składających ofertę wspólnie. Strona 13 z 27

14 Załącznik 3 do Instrukcji Pieczęć Wykonawcy OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007, nr 223, poz.1655 ze zm.) Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont hali nr 6 w Archiwum Rdzeni Wiertniczych w Hołownie oświadczamy, Ŝe nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o przesłanki wskazane w art.24 ust 1 ustawy prawo zamówień publicznych...., dnia Podpis 2 oświadczenie składa oddzielnie kaŝdy z wykonawców składających ofertę wspólnie i kaŝdy podwykonawca. Strona 14 z 27

15 Załącznik 4 do Instrukcji- Pieczęć Wykonawcy DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Remont hali nr 6 w Archiwum Rdzeni Wiertniczych w Hołownie oświadczamy, Ŝe w ciągu ostatnich pięciu lat zrealizowaliśmy następujące roboty budowlane: Nazwa i adres zamawiającego Opis zamówienia, zakres Wartość Termin realizacji (od dnia... do dnia.) W załączeniu dokumenty potwierdzające, Ŝe wyŝej wyszczególnione roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Dokumenty te muszą potwierdzać dane zawarte na niniejszym formularzu...., dnia podpis Wykonawcy lub upowaŝnionego przedstawiciela Wykonawcy Strona 15 z 27

16 Załącznik nr 5 do Instrukcji Pieczęć oferenta Potencjał kadrowy Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Remont hali nr 6 w Archiwum Rdzeni Wiertniczych w Hołownie oświadczamy, Ŝe do realizacji zamówienia przewidujemy zatrudnić następujące osoby: Imię i nazwisko Rola w realizacji zamówienia Rodzaj uprawnień i kwalifikacji Nr uprawnień projektant uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjnobudowlanej do projektowania bez ograniczeń i sprawdzania projektów konstrukcyjno - budowlanych uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie, instalacji i urządzeń elektrycznych..., dnia Podpis Wykonawcy lub upowaŝnionego przedstawiciela Wykonawcy Strona 16 z 27

17 Załącznik 6 do Instrukcji Pieczęć Wykonawcy ZOBOWIĄZANIE DO WSPÓŁPRACY Ja, niŝej podpisany(a)... zgadzam się niniejszym na zgłoszenie mojej osoby jako współpracownika... przy realizacji zamówienia na: Remont hali 6 w Archiwum Rdzeni Wiertniczych w Hołownie oraz zobowiązuję się, Ŝe w razie uzyskania zamówienia przez tę firmę będę pracować przy jego realizacji w zakresie opisanym w ofercie...., dnia podpis Strona 17 z 27

18 Rozdział 2 Istotne postanowienia umowy UMOWA Nr... zawarta w dniu... r. w Warszawie pomiędzy: Państwowym Instytutem Geologicznym - Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 4, zarejestrowanym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , w imieniu, którego działają: zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, a *Panem/Panią/... prowadzącym/cą działalność gospodarczą pod nazwą... na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez... dokonanego w dniu... pod nr..., REGON...NIP... zwanym/ną dalej Wykonawcą *Firmą z siedzibą w...wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez... pod nr KRS:..., REGON..., NIP... reprezentowaną przez: zwanym/ną dalej Wykonawcą *w zaleŝności od formy prawnej Wykonawcy naleŝy wybrać odpowiednią opcję. W rezultacie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz z póź. zm.), została zawarta umowa o treści następującej: 1 1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych, których rezultatem będzie remontprzebudowa pod klucz hali nr 6 w Archiwum Rdzeni Wiertniczych w Hołownie 69A, k. Białej Podlaskiej, Podedwórze, pow. Parczew, woj. Lubelskie bez zmiany przeznaczenia hali. Przez pojęcie pod klucz rozumie się budowę, dostawy, prace odtworzeniowe, próby, odbiory i usunięcie usterek w robotach oraz wszelkie inne czynności niezbędne do przejęcia roboty przez Zamawiającego. 2. Przedmiot umowy obejmuje: 1) Wykonanie dokumentacji projektowej remontu hali, 2) Wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową. Strona 18 z 27

19 3. Przedmiot umowy określają: 1) Program funkcjonalno-uŝytkowy wraz z załącznikami 2) Oferta wykonawcy, Stanowiące załącznik nr 2 i nr 1 do niniejszej umowy. 4. Wykonawca powinien zrealizować i ukończyć Roboty w sposób profesjonalny i zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie ze sztuką budowlaną Dokumentacja projektowa będzie zawierać: 1) inwentaryzację 2) projekt budowlano-wykonawczy wymiany prefabrykatów ściennych i dachowych wykonanych z płyt eternitowych na płyty z blachy trapezowej wielowarstwowej wypełnione styropianem, poliuretanem lub wełną mineralną z zachowaniem istniejącej konstrukcji. 3) projekt wykonawczy wymiany wewnętrznej instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem wewnętrznym i zewnętrznym, z linią zasilającą od najbliŝszej hali oraz instalacji odgromowej 4) projekt wykonawczy wykonania nowych posadzek 5) projekt wykonawczy wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego istniejącej konstrukcji stalowej. 6) projekt wykonawczy instalacji odprowadzającej wodę deszczową na teren ( orynnowanie i orurowanie) 7) informacje dotyczące planu BiOZ 8) kosztorys inwestorski 9) kosztorys ofertowy i przedmiar robót Wartość kosztorysu ofertowego nie moŝe być większa od ceny oferty pomniejszonej o cenę wykonania dokumentacji projektowej i opłaty administracyjne 10) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót 2. PowyŜsza dokumentacja zostanie wykonana w ilościach: 1) projekty wykonawcze w 4 egzemplarzach, wraz z wersją elektroniczną PDF 2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w 4 egzemplarzach, wraz z wersją elektroniczną w programie Microsoft Office Word 3) kosztorysy ofertowe, przedmiary - 2 egzemplarze wraz z wersją elektroniczną 4) kosztorysy inwestorskie 2 egzemplarze wraz z wersją elektroniczną Kosztorysy mają być wykonane w programie Winbud. 3 Wykonawca oświadcza, Ŝe zapoznał się z niezbędnymi dokumentami oraz dokonał oględzin obiektu, a takŝe posiada odpowiednie przygotowanie techniczne oraz ma dostęp do niezbędnego sprzętu, który pozwoli na zrealizowanie prac objętych umową zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, bhp, ppoŝ. 4 Kierownikiem robót przy realizacji zadania jest:... Nadzór inwestorski sprawować będzie:... Strona 19 z 27

20 5 1. Wykonanie przedmiotu umowy, określonego w 1 Wykonawca rozpocznie w ciągu 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, a zakończy w terminie do 15 listopada 2010 r. 2. Projekt wykonawczy zostanie sporządzony w terminie 8 tygodni od dnia zawarcia umowy. 3. Za termin wykonania przedmiotu umowy strony przyjmują dzień podpisania protokołu odbioru końcowego wykonania robot bez zastrzeŝeń. 4. Zamawiający oświadcza, a Wykonawca przyjął do wiadomości, Ŝe przedmiotowa hala ma być wyposaŝona w regały metalowe. Regały te nie są przedmiotem niniejszej umowy, ale muszą być ustawione w hali nie później niŝ do dnia 30 września. Wykonawca zobowiązany jest wykonać do tej daty remont wnętrza hali, aby moŝliwe było ustawienie regałów w wymaganym terminie Do obowiązków Wykonawcy w zakresie sporządzania projektu naleŝy: a) rozpoczęcie i zakończenie prac zgodnie z umową, b) uzgodnienie z zamawiającym technologii zabezpieczenia konstrukcji stalowej, montaŝu blach trapezowych wielowarstwowych i ich mocowania do istniejącej konstrukcji, c) udział w spotkaniach wyznaczanych przez zamawiającego mających na celu kontrolę przebiegu realizacji dokumentacji projektowej, d) realizowanie prac projektowych zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego oraz warunkami technicznymi i innymi przepisami w zakresie jakim powinien odpowiadać przedmiot niniejszej umowy, e) oświadczenia, Ŝe dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz, Ŝe dokumentacja i wycena są kompletne i została wykonana zgodnie z celem jakiemu ma słuŝyć, f) zgłoszenie wykonanej dokumentacji projektowej do odbioru i przekazanie zamawiającemu, g) ewentualne uzupełnienie braków w dokumentacji lub usunięcie wad w terminie określonym przez zamawiającego, h) wprowadzenie rozwiązań zamiennych lub rozwiązanie kolizji, uzgodnionych wcześniej z zamawiającym, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji inwestycji w terminie trzech dni od daty zgłoszenia takiej potrzeby przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego za wyjątkiem przypadków awaryjnych, które muszą być wykonane bezzwłocznie i zgłoszone zamawiającemu. 2. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie wykonywania robót budowlanych (przewidzianych w sporządzonej przez wykonawcę dokumentacji) naleŝy: a) Rozpoczęcie i zakończenie robót zgodnie z niniejszą umową. b) Dostarczenie niezbędnych materiałów do wykonania robót zgodnie z kosztorysem ofertowym. c) Przed przystąpieniem do robót sporządzenie przez Kierownika budowy Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ). d) Kompleksowe realizowanie roboty zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, wiedzą techniczną i sztuką budowlaną. e) Zapewnienie i przestrzeganie warunków bezpieczeństwa pracy, ochrony p.poŝ. na terenie objętym robotami z obowiązującymi przepisami. Strona 20 z 27

21 f) Przed przystąpieniem do prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest z obiektu a takŝe z terenu prac, zgłoszenie tego faktu właściwemu organowi nadzoru budowlanego oraz właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy. g) Zgłaszanie wykonania robót podlegających zakryciu. h) Właściwe prowadzenie i zabezpieczenie wewnętrznego dziennika wykonania robót oraz udostępnianie go inspektorowi nadzoru inwestorskiego i innym upowaŝnionym osobom. i) Po zakończeniu robót będących przedmiotem umowy, zgłoszenie ich do odbioru. j) Utrzymywanie terenu objętego robotami w naleŝytym stanie i porządku oraz wolnego od przeszkód komunikacyjnych, usuwanie odpadów i właściwe składowanie wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów. k) Zapewnienie pojemników na wywóz gruzu i innych odpadów związanych z wykonywanymi pracami oraz pokrycie kosztów wywozu tych odpadów jak równieŝ sukcesywne przewoŝenie wyrobów zawierających azbest do unieszkodliwienia zgodnie z konwencją ADR, dotyczącą przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych. l) Po zakończeniu robót złoŝenie do Zamawiającego, oświadczenia o prawidłowości wykonania prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego i innych odpadów powstałych przy wykonywanych robotach, jak równieŝ wypełnionej Karty przekazania odpadu. m) Po zakończeniu robót uporządkowanie terenu i przekazania go Zamawiającemu w terminie określonym jako odbiór robót. n) Uczestniczenie w przeglądach obiektu zwoływanych przez Zamawiającego lub UŜytkownika w okresie trwania gwarancji i rękojmi na wykonane prace. o) Wykonawca zobowiązuje się sporządzić Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymogami przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126) W celu zapewnienia naleŝytego wykonania umowy ustanawia się zabezpieczenie w wysokości 5 % wynagrodzenia ofertowego brutto tj..zł 2. Strony ustalają, Ŝe 100% zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca wniósł przed zawarciem umowy w formie: 3. Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy w wysokości 70% tego zabezpieczenia, wynikające z postanowień ust. 1, zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty końcowego odbioru przedmiotu umowy. 4. Po stwierdzeniu, Ŝe przedmiot umowy jest wolny od wad, Zamawiający zwraca Wykonawcy pozostałe 30% wartości zabezpieczenia najpóźniej w 15 dniu po upływie okresu rękojmi Wykonawca od dnia przejęcia terenu objętego niniejszą umową, przejmuje odpowiedzialność z tytułu szkód, odpowiedzialności cywilnej oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałych w związku z prowadzonymi robotami, stanowiącymi przedmiot niniejszej umowy, bądź ruchem pojazdów mechanicznych z nimi związanych. 2. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia robót budowlanych z tytułu szkód, które mogą powstać oraz od odpowiedzialności cywilnej. 3. Ubezpieczeniu podlega : Strona 21 z 27

22 - odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi. 4. Wykonawca przekaŝe Zamawiającemu kopie polis ubezpieczeniowych. 9 Przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca zastosuje wyroby dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881). Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania zostaną przedstawione do wglądu w trakcie realizacji, a komplet przekazany przed odbiorem końcowym Wykonawca powierzając część robót objętych umową podwykonawcom zobowiązuje się przed zawarciem z nimi umowy uzyskać zgodę Zamawiającego na jej zawarcie. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest w terminie co najmniej 14 dni przed wprowadzeniem podwykonawcy na roboty przekazać Zamawiającemu projekt umowy z podwykonawcą w celu akceptacji. Brak zastrzeŝeń i uwag Zamawiającego na piśmie, w terminie 10 dni od daty przekazania projektu umowy, traktuje się jako wyraŝenie zgody na jej zawarcie. 2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców, ponadto zobowiązany jest przedłoŝyć Zamawiającemu kopie umów zawartych z podwykonawcami w terminie 7 dni kalendarzowych od ich zawarcia. 3. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty podwykonawcom wynagrodzenia na podstawie łączącego ich stosunku prawnego. Zamawiający rozliczy z wykonawcą naleŝności z tytułu realizacji przedmiotu umowy po złoŝeniu oświadczeń podwykonawców, stwierdzających wywiązanie się wykonawcy ze wszystkich zobowiązań finansowych z racji wykonanych na jego rzecz robót budowlanych. W przypadku nie złoŝenia w/w oświadczenia bądź złoŝenia oświadczenia o częściowym uregulowaniu naleŝności, zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie tylko za roboty wykonane osobiście oraz za roboty z uregulowanymi naleŝnościami. 4. Dla zrealizowania pozostałych płatności Wykonawca dokona cesji swoich wymagalnych (potwierdzonych protokołami odbioru) naleŝności od Zamawiającego do wysokości kwot pozostałego, nie uregulowanego wynagrodzenia podwykonawców, zawiadamiając o powyŝszym Zamawiającego. Zapłata wynagrodzenia dla podwykonawców następować będzie zgodnie z umową cesji wierzytelności przelewem w terminie 14 dni po otrzymaniu pisma Wykonawcy ze stosowną dyspozycją zawierającą wskazanie konta podwykonawcy i kopie faktur podwykonawcy. 11 Do obowiązków Zamawiającego naleŝy: 1. UmoŜliwienie wykonawcy wejście do obiektu, dla którego wykonywane są prace projektowe. 2. Udział w naradach i koordynacjach zwoływanych przez Wykonawcę (przynajmniej raz na 2 miesiące) 3. Odbiór wykonanej zgodnie z umową dokumentacji projektowej. 4. Udostępnienie Wykonawcy frontu robót w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy. 5. Odebranie robót podlegających zakryciu w terminie do 3 dni, od chwili pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę. Strona 22 z 27

23 6. Finansować realizację przedmiotu umowy, zgodnie z 13 i 14 oraz z zastrzeŝeniem treści 10 niniejszej umowy. 7. Dokonanie końcowego odbioru przedmiotu umowy zgodnie z Udostępnić Wykonawcy miejsce z przeznaczeniem na zaplecze gospodarcze Przedmiot umowy będzie podlegał następującym odbiorom: 1) odbiór dokumentacji projektowej 2) odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu, 3) odbiory częściowe (elementy robót), 4) odbiór końcowy potwierdzający zarówno wykonanie robót budowlanych jak i usług określonych w formularzu cenowym 5) odbiór gwarancyjny. 2. Protokólarny odbiór dokumentacji projektowej nastąpi w ciągu 7 dni od daty złoŝenia jej w siedzibie Zamawiającego, o ile w trakcie odbioru nie zostaną stwierdzone jej wady lub braki uniemoŝliwiające odbiór. 1) Wykonawca złoŝy wykonaną dokumentację projektową w siedzibie Zamawiającego wraz z oświadczeniem o jej kompletności i zgodności z celem, jakiemu ma słuŝyć, zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i normami państwowymi oraz, Ŝe została sprawdzona zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.. 2) Jeśli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady lub braki w dokumentacji projektowej, Zamawiający moŝe: a) odmówić jej odbioru do czasu ich usunięcia; Zamawiający wyznaczy wykonawcy termin na usunięcie wad lub uzupełnienie braków; wyznaczenie dodatkowego terminu, o którym mowa powyŝej nie zmienia terminu umownego zakończenia dokumentacji projektowej i nie wstrzymuje naliczenia kar umownych z tytułu zwłoki w jej wykonaniu; b) odmówić odbioru wykonanej dokumentacji projektowej i odstąpić od umowy z zachowaniem praw odszkodowawczych, w tym kary umownej za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy 3. Odbiory, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 polegają na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Gotowość do ich dokonania Wykonawca zgłasza wpisem do wewnętrznego dziennika wykonania robót i powiadomieniem inspektora nadzoru wskazanego w 4 umowy. Odbiory będą przeprowadzone niezwłocznie i powinny być rozpoczęte nie później niŝ w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia. Odbiorów dokonuje inspektor nadzoru. 3. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót i usług w odniesieniu do ich ilości i jakości oraz potwierdzeniu wykonania zgodnie z załącznikami do niniejszej umowy. 4. Do odbioru końcowego wykonanych robót, Zamawiający przystąpi w ciągu 7 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru robót. W czasie odbioru końcowego Wykonawca przekaŝe Zamawiającemu: 1) wewnętrzny dziennik wykonania robót wraz z ksiąŝką obmiarów, 2) atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności wbudowanych materiałów, 3) dokumentację powykonawczą 6. Odbiór końcowy dokonywany jest z udziałem komisji odbiorowej (po stronie Zamawiającego) oraz przedstawicieli Wykonawcy, w tym kierownika robót. Strona 23 z 27

24 7. Z czynności odbioru sporządza się protokół. JeŜeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 1) jeŝeli wady kwalifikują się do usunięcia, zamawiający moŝe odstąpić od czynności odbiorowych do czasu ich usunięcia i wyznaczyć wykonawcy termin ich usunięcia. W tym przypadku wykonawca obowiązany jest do zawiadomienia zamawiającego o usunięciu wad. 2) jeŝeli wady nie kwalifikują się do usunięcia to zamawiający moŝe odstąpić od umowy z przyczyn zaleŝnych od wykonawcy z konsekwencjami wymienionymi w 16 lub Ŝądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, na koszt i odpowiedzialność wykonawcy. 8. Warunkiem podpisania protokołu odbioru końcowego jest stwierdzenie pełnego i naleŝytego wykonania wszystkich robót. 9. Odbiór gwarancyjny jest dokonywany przed upływem terminu gwarancji ( 16 umowy) i polega na ocenie wykonanych robót oraz wskazaniu wad w przedmiocie umowy, koniecznych do usunięcia przez Wykonawcę w związku z udzieloną gwarancją Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe wyszczególnione w ofercie Wykonawcy w łącznej wysokości: netto... zł, podatek VAT... zł. Wartość przedmiotu umowy brutto...zł, słownie.... zł. 2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy w tym: a) organizację, zabezpieczenie zaplecza budowy z projektem organizacji robót i wykonaniem planu BIOZ, b) koszty materiałów wbudowanych, zakupionych przez Wykonawcę, c) koszty wbudowania materiałów, d) ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, e) uporządkowania terenu po zakończeniu robót, f) koszty dokumentacji powykonawczej, g) inne roboty towarzyszące i opłaty umoŝliwiające wykonanie robót, 3. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje ryzyko Wykonawcy i jego odpowiedzialność za prawidłowe oszacowanie ilości materiałów oraz kosztów koniecznych do właściwego wykonania przedmiotu umowy. 14 Warunki płatności za wykonanie przedmiotu umowy. 1. Rozliczenie odbywać się na podstawie protokołów odbioru częściowego wykonanych robót zatwierdzonych przez Zamawiającego. 2. Podstawą do określenia naleŝności za odbieraną protokołem częściowym robotę będzie kosztorys ofertowy Wykonawcy zweryfikowany i zaakceptowany przez Zamawiającego. 3. Wykonawca zobowiązuje się wystawić faktury następująco: 1) fakturę za wykonanie dokumentacji projektowej 2) faktury częściowe na podstawie protokołów odbioru częściowego wykonanych robót (do wysokości 80 % wartości umowy (potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru), Strona 24 z 27

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional Strona 1 z 5 Warszawa: Zakup oprogramowania MS Office Professional 2007 MOLP wraz z dostawą dla PKN Numer ogłoszenia: 203767-2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH

BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w magazynie Nr 1 Państwowego Instytutu Geologicznego w

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w magazynie Nr 1 Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w magazynie Nr 1 Państwowego Instytutu Geologicznego w Leszczach gm. Kłodawa, woj. wielkopolskie: Część I - Wymiana pokrycia dachowego (eternit) oraz elementów konstrukcji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 5 2014-02-21 11:17 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Mobilne urządzenia do badania ruchów gałek

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Szkolenia Policji, ul. Zegrzyńska 121, Legionowo, woj. mazowieckie, tel , fax

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Szkolenia Policji, ul. Zegrzyńska 121, Legionowo, woj. mazowieckie, tel , fax Legionowo: Roboty budowlane polegające na przebudowie, nadbudowie i remoncie budynku oraz infrastruktury Bazy Szkoleniowej Policji Wodnej w Kalu. Numer ogłoszenia: 29522-2008; data zamieszczenia: 13.02.2008

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2014-04-30 15:07 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Wymiana wykładziny podłogowej w salach 201,

Bardziej szczegółowo

BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ

BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ Sosnowiec: WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ Z WYKONANIEM PROJEKTU TECHNICZNEGO. Numer ogłoszenia: 226755-2009; data zamieszczenia: 01.12.2009

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, ul. Kraków: Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych polegających na remoncie pokrycia dachowego wraz z wymianą instalacji odgromowej i szyb w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 6 2013-07-19 11:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Wymiana stolarki okiennej od strony zaplecza

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Organizacja wycieczki promowej do Malmo (Szwecja) dla katedry Mikroekonomii

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Warszawa: Modernizacja serwerowni mieszczącej się w budynku Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie Numer ogłoszenia: 198981-2009; data zamieszczenia: 05.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Page 1 of 6 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 66510-2009 z dnia r. Ogłoszenie o zamówieniu - śywiec 1. Przedmiotem postępowania przetargowego jest pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Choszczno: Zaprojektowanie rozbiórki trzech garaŝyw zabudowie szeregowej, nowego budynku dla pośredniego węzła ciepłowniczego wraz z wyposaŝeniem o mocy 2,8 MW dla osiedla Centrum w Choszcznie oraz budowa

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Wieruszów: DOSTAWA OPATRUNKÓW I SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO DLA POWIATOWEGO CENTRUM MEDYCZNEGO SP. Z O.O. NZOZ SZPITAL POWIATOWY W WIERUSZOWIE Numer ogłoszenia: 176265-2009; data zamieszczenia: 12.10.2009 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane REMONT ŚWIETLIC WIEJSKICH W KRAKULICACH, BIAŁOGARDZIE, NOWĘCINIE ORAZ WICKU W GMINIE WICKO - realizowany w ramach projektu pt. Remont z wyposażeniem świetlic

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Oczyszczania sp. z o.o., ul. Saperska 23, Leszno, woj. wielkopolskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Oczyszczania sp. z o.o., ul. Saperska 23, Leszno, woj. wielkopolskie, tel , faks Leszno: Dostawa kontenerów i pojemników na odpady Numer ogłoszenia: 241602-2014; data zamieszczenia: 18.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PL - 02-668 WARSZAWA, AL. LOTNIKÓW 32/46 Tel. (48-22) 843 66 01 Fax. (48-22) 843 09 26 REGON: P-000326061, NIP: 525-000-92-75 DZPIE/021/2012 Specyfikacja istotnych

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn.: Wykonanie remontu dachu w budynku Szkoły Podstawowej w Turzu

Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn.: Wykonanie remontu dachu w budynku Szkoły Podstawowej w Turzu i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 10.06.2008 Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn.: Wykonanie remontu dachu w budynku Szkoły Podstawowej w Turzu WYKONANIE REMONTU DACHU W

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina Strona 1 z 5 Wrocław: Całodobowa ochrona fizyczna budynku Prokuraury Rejonowej w Oleśnicy ul. Chopina 2 Numer ogłoszenia: 285835-2008; data zamieszczenia: 27.10.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov. 1 z 6 2013-10-18 13:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.pl Katowice: ROBOTY BUDOWLANE DOT. WYMIANY

Bardziej szczegółowo

ZP/MP/342-TZ/11/192/2010 Warszawa, dnia 14.05.2010 r.

ZP/MP/342-TZ/11/192/2010 Warszawa, dnia 14.05.2010 r. ZP/MP/342-TZ/11/192/2010 Warszawa, dnia 14.05.2010 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości zamówienia mniejszej od kwoty 4 845 000 euro określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Krosno: SprzedaŜ benzyny bezołowiowej 95 i oleju napędowego do samochodów słuŝbowych i sprzętu drogowego w 2009r. Numer ogłoszenia: 323225-2008; data zamieszczenia: 20.11.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068 Strona 1 z 5 Świebodzin: Odbudowa zbiornika wodnego dz. 279/1 pod nazwą JEZIORO BABA Etap I Numer ogłoszenia: 194609-2009; data zamieszczenia: 02.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-04-24 14:42 Białystok: Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php Katowice: Rozbudowa Laboratorium Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Kutno: Remont drogi powiatowej nr 2156E Kruki - Kaczkowizna odc. Sędki - Zagroby od km 1+741 do km 4+817 Numer ogłoszenia: 177043-2009; data zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 13.10.2009

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83.

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ ------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Nr sprawy 4/ 2008 Wysokie Mazowieckie, 2007-02-21 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej.

Bardziej szczegółowo

Modernizacja budynku dydaktycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu przy ul. Grunwaldzkiej 137

Modernizacja budynku dydaktycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu przy ul. Grunwaldzkiej 137 Nr sprawy ZP/PN/2312/05/2124/08 Elbląg, dn. 26-05-2008 r. Nr ogłoszenia w BZP:... data zamieszczenia:... Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej powyżej 14.000 EURO PAŃSTWOWA WYŻSZA

Bardziej szczegółowo

OFERTA CENOWA..., dnia... Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy... Numer NIP... Numer REGON... Nr telefonu... Numer faxu... Nr kontra bankowego

OFERTA CENOWA..., dnia... Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy... Numer NIP... Numer REGON... Nr telefonu... Numer faxu... Nr kontra bankowego Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA CENOWA.., dnia... Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy... Numer NIP... Numer REGON... Nr telefonu... Numer faxu... E-mail Nr kontra bankowego Zespół Szkół im. Noblistów Polskich

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY W WARSZAWIE Warszawa, dn. 02.01.2014 r. Warszawa: Przetarg nieograniczony PN/01PL/01/2014 o wartości poniŝej 207 000 euro na dostawy produktów leczniczych Numer ogłoszenia: 1718-2014;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa. Wrocław: Remont dachu i elewacji z wymianą stolarki okiennej wraz z osuszaniem budynku mieszkalnego przy ul. Odrzańskiej 20 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 115930-2011; data zamieszczenia: 16.05.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ===================================================================

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA =================================================================== SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA =================================================================== Nazwa zadania: remont budynku amfiteatru i biblioteki w Chybiu Nazwa Zamawiającego: Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Remont dróg wewnętrznych: ETAP I jezdnia i część chodników zlokalizowanych przy budynkach na ulicy Darwina 9a,7.

FORMULARZ OFERTY. Remont dróg wewnętrznych: ETAP I jezdnia i część chodników zlokalizowanych przy budynkach na ulicy Darwina 9a,7. Znak sprawy: UD-VII-WZP.271.16.2013 Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY (pieczęć wykonawcy) Nazwa Wykonawcy:...... Adres:... TELFAX:.... FAX.... e mail REGON:.... NIP:.... Dla: Miasto Stołeczne Warszawa

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY LECZNICZE RÓŻNE

PRODUKTY LECZNICZE RÓŻNE SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA UL. T. CHAŁUBIŃSKIEGO 7 75 581 KOSZALIN NIP: 669-10-44-410 REGON: 330006292 BANK: BOŚ O/Koszalin nr: 35 1540 1043 2001 8101 3130 0001 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298. 1 z 6 2012-02-23 08:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.html Warszawa: Przygotowanie i przeprowadzenie usługi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/343.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/343. 1 z 5 2014-01-15 10:25 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/343.html Warszawa: Dostawa mebli biurowych oraz mebli gabinetowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 5 2012-11-23 13:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

Tychach, przy ul. Batorego Zakres zamówienia obejmuje m.in.: opracowanie audytu energetycznego,

Tychach, przy ul. Batorego Zakres zamówienia obejmuje m.in.: opracowanie audytu energetycznego, Tychy: Adaptacja lokalu wraz z wyposaŝeniem na potrzeby nowo tworzonego Ŝłobka na 30 miejsc, przy ul. Batorego Numer ogłoszenia: 151132-2011; data zamieszczenia: 09.06.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie: - Check Point Express - VPN-1 Express Gateway for 500 Users and Smart Center

oprogramowanie: - Check Point Express - VPN-1 Express Gateway for 500 Users and Smart Center Strona 1 z 5 Warszawa: Zakup oprogramowania Checkpoint wraz z instalacją Numer ogłoszenia: 203773-2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Puławy: Budowa hali magazynowej w systemie zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu Budowa Centrum Badań Procesów Ekstrakcji Nadkrytycznej surowćów roślinnych z zastosowaniem CO2 Numer ogłoszenia: 164682-2011;

Bardziej szczegółowo

ZRI-3410/4/2009 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tranzytowej od studni S-1 do S-20 Radoszowy- Dobieszów ZAŁĄCZNIKI

ZRI-3410/4/2009 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tranzytowej od studni S-1 do S-20 Radoszowy- Dobieszów ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tranzytowej od studni S-1 do S- 20 Radoszowy ... (pieczęć wykonawcy i nr tel./faksu) REGON... NIP... internet

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2014-02-28 10:52 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umww.pl Poznań: Prace remontowe i zabezpieczające obiektu połoŝonego przy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2013-05-06 11:57 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl Wałbrzych: Dostawa tlenu ciekłego medycznego wraz

Bardziej szczegółowo

PL-Radom: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 2012/S 5-006343

PL-Radom: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 2012/S 5-006343 10/01/2012 S5 Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta PL-Radom: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 2012/S 5-006343 Komenda

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.narodowy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.narodowy.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.narodowy.pl Warszawa: Wykonanie remontu budynków Teatru Narodowego w Warszawie: 1) Remontu części

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2013-08-22 08:07 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl Wałbrzych: Dostawa dozowników i ręczników na rolce

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu.

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. Zatwierdzam: Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. ZAMÓWIENIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2013-05-20 12:54 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl Wałbrzych: Dostawa elektrod EKG kończynowych oraz

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 5 2009-04-02 13:20 Poznań: Wykonanie robót budowlanych (ogólnobudowlanych i elektrycznych) obejmujących likwidację barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych - montaŝ wind zewnętrznych -

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Bydgoszcz: Wymiana dźwigów osobowych wraz z remontem maszynowni i szybów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl Bełchatów: Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie - zakup i wymiana bram garażowych, stolarki okiennej oraz drzwi zewnętrznych. Numer ogłoszenia: 192578-2010;

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pilskietbs.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pilskietbs.pl 1 z 6 2015-01-02 09:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pilskietbs.pl Piła: Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Brzeźnica, Brzeźnica, woj. małopolskie, tel wew. 34, faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Brzeźnica, Brzeźnica, woj. małopolskie, tel wew. 34, faks Budowa chodnika prawostronnego, sieci kanalizacji deszczowej, przebudowy zjazdów oraz budowa konstrukcji oporowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1782K Kalwaria - Brzeźnica w km 13+354,25 13+730 w miejscowości

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Brzeźnio: Usługa bankowa w zakresie udzielenia kredytu bankowego długoterminowego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Adaptacja budynku w Nowej Wsi na Centrum Inicjatyw Obywatelskich Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2015-07-02 14:21 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl Wałbrzych: Dostawy endoprotezoplastyk oraz zestawów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ Nowa Ruda: Budowa kompleksu obiektów sportowych przy szkole podstawowej w

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042 Strona 1 z 6 Zielona Góra: Budowa magazynu soli wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej w Obwodzie Drogowym w Żaganiu, ul. Lotników Alianckich 27B Numer ogłoszenia: 265703-2008; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S

Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:387568-2015:text:pl:html Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S 213-387568 Wielkopolskie

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

Proboszcz Parafii Katolickiej. p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Strzałkowie ul. Reymonta 31, Strzałków, Radomsko

Proboszcz Parafii Katolickiej. p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Strzałkowie ul. Reymonta 31, Strzałków, Radomsko Proboszcz Parafii Katolickiej p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Strzałkowie ul. Reymonta 31, Strzałków, 97-500 Radomsko ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyŝej 14.000 euro lecz nie

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Wspólnota Mieszkaniowa.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Wspólnota Mieszkaniowa. Wrocław: Remont i przebudowa dachu kamienicy przy ul. Ofiar Oświęcimskich 3 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 77176-2011; data zamieszczenia: 13.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu Prince 2 Foundation,

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu Prince 2 Foundation, 1 z 6 2011-05-12 07:44 Warszawa: Przedmiotem zamówienia w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu Prince 2 Foundation, Prince 2 Practitioner,

Bardziej szczegółowo

45000000-7 roboty budowlane

45000000-7 roboty budowlane Sztum, dnia 01.04.2014 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie ul. Żeromskiego 8, 82-400 Sztum, ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwot określonych w art 11

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl Maków Mazowiecki: 12/2014 Numer ogłoszenia: 139338-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8 DKZ/31/2011 Warszawa, dnia 28042011r Podstawa prawna Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy: Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz U z 2010 r, nr 113,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): CPV ;

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): CPV ; Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel. 48 71 72-21-738 fax 48 71 72-21-740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, Lublin, woj. lubelskie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, Lublin, woj. lubelskie, tel. 1 z 6 2010-05-31 08:58 Lublin: Wykonanie robót remontowych w domach studenckich Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 3 części Numer ogłoszenia: 139085-2010; data zamieszczenia: 31.05.2010

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

. O F E R T A (wzór)

. O F E R T A (wzór) Załącznik nr 1 do SIWZ pieczęć Wykonawcy Strona WWW Numer konta REGON NIP - - - Tel. / - - stacjonarny Fax / - - Tel. - - Email O F E R T A (wzór) Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu na: Wykonanie robót

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Narodowy, Plac Teatralny 3, 00-077 Warszawa, woj. mazowieckie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Narodowy, Plac Teatralny 3, 00-077 Warszawa, woj. mazowieckie, Warszawa: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie izolacji wodoszczelnej tarasów oraz remontu elewacji budynku technicznego Teatru Narodowego Numer ogłoszenia: 179791-2014; data zamieszczenia: 21.08.2014

Bardziej szczegółowo

metoda warunku spełnienia - nie spełnienia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia opisane

metoda warunku spełnienia - nie spełnienia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia opisane 1 z 6 2013-10-18 13:21 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.pl Katowice: ROBOTY BUDOWLANE DOT. ROZBIÓRKI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi transportowej, w dniach 22 i 24

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-12-01 11:07 Kielce: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenie Punktu Informacyjnego, sprzątanie terenów zewnętrznych i zielonych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA. Budowę targowiska stałego w Pawłowiczach.

ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA. Budowę targowiska stałego w Pawłowiczach. ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA Budowę targowiska stałego w Pawłowiczach. ... (pieczęć wykonawcy i nr tel./faksu) REGON... NIP... internet http://... e-mail... Nawiązując do

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zeuk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zeuk.pl 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zeuk.pl Siedlec: Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia obowiązków inspektora nadzoru

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Krosno: Zakup uŝywanego samochodu cięŝarowego - wywrotka z HDS, z dostawą do Powiatowego Zarządu Dróg w Krośnie Numer ogłoszenia: 32783-2009; data zamieszczenia: 03.02.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Choszczno: Zakup wraz z dostawą szczepionki przeciw rakowi szyjki macicy, rakowi sromu, rakowi pochwy i brodawkom płciowym Numer ogłoszenia: 179886-2009; data zamieszczenia: 05.06.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Suwałki: Dostawa i montaż windy wewnętrznej osobowej dostosowanej

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY W PAWŁOWICZKACH

URZĄD GMINY W PAWŁOWICZKACH URZĄD GMINY W PAWŁOWICZKACH PL. JEDNOŚCI NARODU 1 47-280 PAWŁOWICZKI Tel. (0 77) 4036461 Fax: (0 77) 4036462 Internet: http://www.pawlowiczki.pl e-mail: ug@pawlowiczki.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie czynności koordynatora inwestycji i pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót

Wykonywanie czynności koordynatora inwestycji i pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót Wersja archiwalna Wykonywanie czynności koordynatora inwestycji i pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót związanych z Adaptacją części Domu Zdrojowego w Sopocie ul. Powstańców Warszawy 6

Bardziej szczegółowo

SUKCESYWNA DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH DLA POTRZEB WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU STAROSTWA POWIATOWEGO W KOLE

SUKCESYWNA DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH DLA POTRZEB WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU STAROSTWA POWIATOWEGO W KOLE Koło: SUKCESYWNA DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH DLA POTRZEB WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU STAROSTWA POWIATOWEGO W KOLE Numer ogłoszenia: 41956-2015; data zamieszczenia: 25.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

UMOWA Nr. 1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: UMOWA Nr Druk nr 5 (wzór umowy) z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 NIP 9591844609 REGON 260269284 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU WYKONANIE REMONTU NAWIERZCHNI DROGI DOJAZDOWEJ DO ZAPLECZA TECHNICZNEGO W PORCIE LOTNICZYM RZESZÓW JASIONKA SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU WYKONANIE REMONTU NAWIERZCHNI DROGI DOJAZDOWEJ DO ZAPLECZA TECHNICZNEGO W PORCIE LOTNICZYM RZESZÓW JASIONKA SP. Z O.O. PLRzJ/ZZU/5400-01/16 Jasionka, dn.: 20.09.2016 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 942 Tel. 17/ 852 00 81 fax 17/ 852 07 09 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

ZP.272.RB.17.127.2013.ŁU Warszawa, dnia 5 kwietnia 2013 r.

ZP.272.RB.17.127.2013.ŁU Warszawa, dnia 5 kwietnia 2013 r. ZP.272.RB.17.127.2013.ŁU Warszawa, dnia 5 kwietnia 2013 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości zamówienia mniejszej od kwoty 5 000 000 euro określonej w przepisach wydanych na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZRI.721.6.4.2011 Zagospodarowanie placu przy ul. Kościelnej w Pawłowiczkach. ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA

ZRI.721.6.4.2011 Zagospodarowanie placu przy ul. Kościelnej w Pawłowiczkach. ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA Zagospodarowanie placu przy ulicy Kościelnej w Pawłowiczkach. ... (pieczęć wykonawcy i nr tel./faksu) REGON... NIP... internet http://... e-mail...

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: Przemyśl: Dostawa sprzętu dla inwestycji Kino Centrum Cyfryzacja. Numer ogłoszenia: 430944-2013; data zamieszczenia: 22.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY W PAWŁOWICZKACH

URZĄD GMINY W PAWŁOWICZKACH URZĄD GMINY W PAWŁOWICZKACH PL. JEDNOŚCI NARODU 1 47-280 PAWŁOWICZKI Tel. (0 77) 4036461 Fax: (0 77) 4036462 Internet: http://www.pawlowiczki.pl e-mail: ug@pawlowiczki.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Reja 15, 82-400 Sztum, woj. pomorskie, tel. 55

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Reja 15, 82-400 Sztum, woj. pomorskie, tel. 55 Sztum: Wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sztumie Numer ogłoszenia: 128376-2011; data zamieszczenia: 25.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zielona Góra, 13 sierpnia 2010r. PROKURATURA OKRĘGOWA ul. Partyzantów 42, 65-950 Zielona Góra Numer sprawy: VII.G.211/06/10 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi: ochrony fizycznej, monitorowania i konserwacji

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. na wykonanie zamówienia:

FORMULARZ OFERTY. na wykonanie zamówienia: Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTY na wykonanie zamówienia: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Kosowo Nazwa Wykonawcy Siedziba Wykonawcy Nr telefonu/faks nr NIP nr REGON Oferujemy

Bardziej szczegółowo