SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Rozdział 1: Instrukcja dla Wykonawców wraz z załącznikami Rozdział 2: Istotne postanowienia umowy Rozdział 3: Program funkcjonalno-uŝytkowy wraz z załącznikami (elementy inwentaryzacji) Informacje ogólne. 1. Wykonawca winien zapoznać się z całością niniejszej specyfikacji. 2. Wszystkie formularze zawarte w niniejszej specyfikacji, a w szczególności formularz oferty, zostaną wypełnione przez wykonawcę ściśle według wskazówek. 3. KaŜdy wykonawca złoŝy tylko jedną ofertę. 4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem oferty. 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 6. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 7. Wszystkie załączniki do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część. 8. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu zamówienia. Rozdział 1 Instrukcja dla Wykonawców Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą: Warszawa ul. Rakowiecka 4 zaprasza do złoŝenia oferty na roboty budowlane w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniŝej EURO na: Remont hali nr 6 w Archiwum Rdzeni Wiertniczych w Hołownie Postępowanie przeprowadzone zostanie z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz z późn. zm.), przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). I. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych których rezultatem będzie remont-przebudowa pod klucz hali nr 6 w Archiwum Rdzeni Wiertniczych w Hołownie 69A, k. Białej Podlaskiej, Podedwórze, pow. Parczew, woj. Lubelskie bez zmiany przeznaczenia hali. Przez pojęcie pod klucz rozumie się budowę, dostawy, prace odtworzeniowe, próby, odbiory i usunięcie usterek w robotach oraz wszelkie inne czynności niezbędne do przejęcia roboty przez Zamawiającego. 3. PoniewaŜ Zamawiający dysponuje tylko niepełną dokumentacją hali (załączniki do rozdziału 3 SIWZ) przedmiot zamówienia obejmuje: 1) Wykonanie dokumentacji projektowej, 2) Wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową. 4. Przedmiot zamówienia określają: 1) Program funkcjonalno-uŝytkowy wraz z załącznikami, 2) Istotne postanowienia umowy, Strona 1 z 27

2 3) Kody CPV: Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych, Roboty budowlane, Usuwanie azbestu. 4. Wykonawca powinien zrealizować i ukończyć Roboty w sposób profesjonalny i zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie ze sztuką budowlaną. Ostatnia edycja polskich norm obowiązująca w dniu poprzedzającym o 28 dni ostateczny termin składania Ofert będzie miała zastosowanie, o ile nie wskazano inaczej. 5. Wykonawca przed złoŝeniem oferty zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w celu zapoznania się z warunkami robót. Termin naleŝy uzgodnić wcześniej, telefonicznie z p. Tomaszem Janickim tel II. Opis sposobu przygotowania ofert. 1. Treść oferty musi być zgodna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia a w szczególności z opisem przedmiotu zamówienia. Winna być opracowana zgodnie z zasadami i przyjętymi standardami jakościowymi i ilościowymi a w szczególności w zakresie uŝytych materiałów i innych systemów techniczno-technologicznych przyjętych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, programie funkcjonalno-uŝytkowym oraz w innej dokumentacji zawartej w opisie przedmiotu zamówienia. 2. Oferta zostanie sporządzona na Formularzu oferty stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej instrukcji. 3. Do oferty zostaną załączone wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami części V. Instrukcji Dokument ustanawiający pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, 3.2. Dokument potwierdzający wniesienie wadium, 3.3. Dokument potwierdzający dokonanie wizji lokalnej. 4. Zamawiający wymaga, aby Formularz oferty oraz wszystkie załączniki były podpisane przez Wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji, bądź przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 5. W przypadku, gdy Wykonawca, jako załącznik do oferty, dołączył kopię jakiegoś dokumentu, kopia ta winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji, bądź przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 6. Pełnomocnictwo do podpisania oferty w oryginale bądź w odpisie poświadczonym notarialnie, powinno być dołączone do oferty. W celu weryfikacji zasad reprezentacji wykonawca zobowiązany jest załączyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 7. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 8. Wykonawcy przedstawią oferty zgodne z postanowieniami niniejszej specyfikacji. 9. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, powinna być napisana czytelnie. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę, jako tłumaczenie zgodne z oryginałem. Strona 2 z 27

3 10. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, winien w ofercie wskazać tę część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom. 11. W przypadku gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, strony ze sobą połączone i ponumerowane z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty. 12. Ofertę naleŝy umieścić w opakowaniu uniemoŝliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania przed terminem otwarcia ofert. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres podany na wstępie. 13. Wykonawca winien umieścić ofertę w opakowaniu zaadresowanym na adres zamawiającego, oraz posiadającym następujące oznaczenia: Oferta na Remont hali nr 6 w Hołownie Nie otwierać przed r godz. 12:15. ZłoŜyć w Bud. A; Nr pokoju Wykonawca moŝe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŝoną ofertę przed upływem terminu składania ofert. 15. Oferta złoŝona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania po upływie ustawowego terminu. III. Wymagania dotyczące wadium. 1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości: ,00 zł (piętnaście tysięcy złotych) 2. Wadium musi być wniesione najpóźniej wraz z upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach (w zaleŝności od wyboru Wykonawcy): w pieniądzu przelewem na rachunek Zamawiającego w Banku PKO S.A. nr konta: uznaniu przez Zamawiającego, Ŝe wadium w pieniądzu wniesiono w wymaganym terminie, decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego. w poręczeniach lub gwarancjach bankowych; w gwarancjach ubezpieczeniowych; w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w Art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz z późn. zm.). złoŝonych w kasie Państwowego Instytutu Geologicznego-Państwowego Instytutu Badawczego, ul. Rakowiecka 4 w Warszawie, budynek A pok. Nr 12A, w dni robocze, w godz. 10:00 do 14:00. Dokumenty, stanowiące potwierdzenie wniesienie wadium Wykonawca powinien dołączyć do oferty. 3. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 4. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania. 5. Wykonawca, który nie wniesie wadium, w tym równieŝ na przedłuŝony okres związania ofertą, zostanie wykluczony z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego. Strona 3 z 27

4 6. ZłoŜone poręczenie lub gwarancja musi zawierać zobowiązanie zgodne z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŝeli wykonawca, którego oferta została wybrana: o odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, o nie wniósł wymaganego zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, o zawarcie umowy stało się niemoŝliwe z przyczyn leŝących po stronie wykonawcy, o w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złoŝył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba Ŝe udowodni, Ŝe wynika to z przyczyn nieleŝących po jego stronie. 8. Zamawiający dokona zwrotu wadium w kasie PIG-PIB lub przekaŝe dyspozycję do banku zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ustawy Pzp. IV. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; b) posiadania wiedzy i doświadczenia; c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 2. W celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego posiadania uprawnień wykonawca musi posiadać aktualną decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi na terenie powiatu Parczew. 3. W celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego doświadczenia Wykonawca musi wykazać wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia przedmiotowego postępowania, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, dwóch robót polegających na sporządzeniu dokumentacji projektowej i wykonaniu remontów obiektów halowych o konstrukcji stalowej, kubaturze nie mniejszej niŝ 2000 m 3 z uwzględnieniem branŝ przewidzianych programie funkcjonalno-uŝytkowym. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. warunek Wykonawcy mogą spełniać łącznie. 4. W celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wykonawca musi dysponować co najmniej: a) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 118 z poźn. zm) w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczeń lub odpowiadającymi im uprawnieniami, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz być członkiem Izby InŜynierów Budownictwa ; b) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 118 z poźn. zm) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadającymi im uprawnieniami, które zostały wydane na podstawie Strona 4 z 27

5 wcześniej obowiązujących przepisów oraz być członkiem Izby InŜynierów Budownictwa;, c) jedną osobą posiadająca uprawnienia budowlane w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 118 z poźn. zm) w specjalności instalacyjnej w zakresie, instalacji i urządzeń elektrycznych lub odpowiadającymi im uprawnieniami, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz być członkiem Izby InŜynierów Budownictwa; W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. warunek Wykonawcy mogą spełniać łącznie. Ocena spełniania ww. warunków zostanie przeprowadzona zgodnie z formułą,,spełnia-nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w części V niniejszej Instrukcji. V. Oświadczenia lub dokumenty, jakie Wykonawca musi złoŝyć w ofercie w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca załączy do oferty następujące dokumenty: 1. Oświadczenie Wykonawcy, Ŝe posiada niezbędny potencjał finansowy, kadrowy, techniczny oraz doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia złoŝone na druku stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej Instrukcji, W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. dokument Wykonawcy składają wspólnie. 2. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ustawy złoŝone na druku stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszej Instrukcji,. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokument musi być złoŝony przez kaŝdego Wykonawcę. 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej, niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 5. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej, niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 6. Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, Ŝe Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokument musi być złoŝony przez co najmniej jednego Wykonawcę. 5. Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia na załączniku nr 5 do niniejszej Instrukcji. Strona 5 z 27

6 6. Aktualną decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi na terenie powiatu Parczew [na podstawie art. 17 ust.1 pkt.1 Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r.], 7. Wykaz robót na załączniku nr 4 do niniejszej Instrukcji. Do wykazu naleŝy dołączyć dokumenty potwierdzające, Ŝe roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 8. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokumentów o których mowa w ust.3, 4 i 5, naleŝy zastąpić dokumentem lub dokumentami, wystawionymi w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: a. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie c. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych 9. JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyŝej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 10. Wykonawca moŝe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iŝ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (wzór na załączniku nr 6). W przypadku występowania podwykonawców, wykonawca przedstawi w Ofercie dodatkowo dokumenty wskazane w ust. 2, 3, 4 i5 powyŝej, podpisane przez podwykonawcę. 11. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złoŝą w.w. oświadczeń lub dokumentów, lub którzy złoŝą te dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie chyba, Ŝe mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby uniewaŝnienie postępowania. VI. Termin wykonania zamówienia. 1. Realizacja całości zadania musi być zakończona do dnia r. 2. Termin wykonania dokumentacji projektowej 8 tygodni od dnia zawarcia umowy. 3. Dopuszcza się prowadzenie robót rozbiórkowych i demontaŝowych w trakcie realizacji dokumentacji. VII. Kryteria oceny ofert. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował kryterium: cena oferty brutto 100 % Strona 6 z 27

7 Oferty oceniane będą w następujący sposób: cena oferty najtańszej cena badanej oferty x 100 x 100 % = liczba punktów Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru uzyska największą ilość punktów. Przyznane punkty będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku. VIII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty. 1. Cena ryczałtowa odzwierciedlająca zasady i przyjęte standardy jakościowe i ilościowe, o których mowa w rozdziale 3 SIWZ, winna obejmować wszystkie prace niezbędne do wykonania całości przedmiotu zamówienia polegających na wykonaniu robót budowlanych, których rezultatem będzie remont-przebudowa pod klucz hali nr 6 w Archiwum Rdzeni Wiertniczych w Hołownie. 2. Cena ryczałtowa za przedmiot zamówienia winna obejmować prócz robót budowlanych cenę za wykonanie dokumentacji projektowej, której mowa w ust Rozdziału 3 SIWZ. 3. Cenę ryczałtową naleŝy obliczyć na podstawie programu funkcjonalno-uŝytkowego, innej dokumentacji zawartej w opisie przedmiotu zamówienia oraz na podstawie wizji lokalnej. 4. Cena oferty brutto podana przez Wykonawcę jest ceną ryczałtową za cały przedmiot zamówienia. W ramach ryczałtu Wykonawca ma obowiązek wykonać wszystkie elementy konieczne do realizacji przedmiotu zamówienia w tym między innymi: 1.1. dokumentację projektową, o której mowa w programie funkcjonalno uŝytkowym, 1.2. organizację, zabezpieczenie zaplecza budowy z projektem organizacji robót i wykonaniem planu BIOZ, 1.3. kosztu materiałów wbudowanych, zakupionych przez Wykonawcę, 1.4. koszt wbudowania materiałów, 1.5. ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, 1.6. uporządkowania terenu po zakończeniu robót, 1.7. kosztu dokumentacji powykonawczej, 1.8. inne roboty towarzyszące i opłaty administracyjne umoŝliwiające wykonanie robót, 5. Ostateczną cenę oferty stanowi suma wartości robót budowlanych i usług, powiększona o podatek VAT zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dn r. (Dz. U. Nr 212 poz. 1337) w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług. 6. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie z art. 87 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych. IX. Termin związania ofertą. 1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu na składanie ofert. Strona 7 z 27

8 X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 1. Oferty naleŝy składać w kancelarii Państwowego Instytutu Geologicznego Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, ul. Rakowiecka 4, Bud. A; Nr pokoju 15. Kancelaria czynna od poniedziałku do piątku, w dni robocze, w godz. 9:00 do 15: Termin składania ofert upływa dnia r. o godz. 12:00. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu na wniesienie odwołania. 3. Oferty zostaną otwarte w dniu, w którym upływa termin składania ofert o godz.12:15 w siedzibie Zamawiającego w bud. A, pok. nr 220. XI. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a takŝe wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. 1. Oświadczenia, wnioski i zawiadomienia będą przekazywane Wykonawcom i Zamawiającemu faksem lub pocztą elektroniczną. Numer telefonu/faksu zamawiającego: lub Wezwanie do złoŝenia, zgodnie z art. 26 ust. 3 Pzp, oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 oraz pełnomocnictw, Zamawiający moŝe przesłać faxem, lecz oświadczenia, dokumenty oraz pełnomocnictwa, Wykonawca jest zobowiązany złoŝyć w formie pisemnej. 3. Wykonawca potwierdzi (faksem lub pocztą elektroniczną) otrzymanie korespondencji. 4. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest: Ewa Kucińska tel./fax 022/ ; e -mail w godzinach w dni robocze 5. Zamawiający informuje, iŝ ujawnienie niezastrzeŝonej treści ofert dokonywane będzie według poniŝszych zasad: Wykonawca zobowiązany jest złoŝyć w siedzibie Zamawiającego pisemny wniosek o udostępnienie treści wskazanej oferty (ofert), Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złoŝonego w ofercie (ofertach) zastrzeŝenia o tajemnicy przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być Wykonawcy udostępnione, Po przeprowadzeniu powyŝszych czynności Zamawiający ustali miejsce i termin udostępnienia oferty(ofert), o czym poinformuje Wykonawcę w pisemnym (dopuszcza się w formie faksu) zawiadomieniu. 6. Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej w celu zapoznania się z zakresem i warunkami wykonania robót. Termin naleŝy uzgodnić wcześniej, telefonicznie z p. Tomaszem Janickim tel XII. Formalności jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy. 1. Wykonawca/Podwykonawca obowiązany jest przed zawarciem umowy do złoŝenia Zamawiającemu aktualnego zezwolenia w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, wydanego przez organ właściwy dla siedziby Wykonawcy/Podwykonawcy. Brak przedmiotowego zezwolenia będzie miało skutek prawny określony w art. 94 ust.3 Ustawy prawo zamówień publicznych. Strona 8 z 27

9 2. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, obowiązani są przed zawarciem umowy do złoŝenia dokumentu regulującego zasady współpracy podmiotów. W przypadku składania oferty przez konsorcjum, umowa konsorcjalna powinna określać: cel gospodarczy, oznaczenie czasu trwania współpracy obejmujący okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi, osobę wyznaczoną do reprezentowania, zakaz zmian umowy bez uzgodnienia z Zamawiającym. XIII. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających Zamawiający nie przewiduje dokonywania zamówień uzupełniających na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 6. XIV. Istotne postanowienia umowy 1. Warunki umowy zawarte zostały w istotnych postanowieniach umowy. 2. Zapisy umowy nie kwestionowane pisemnie w terminie przewidzianym na pytania i wyjaśnienia dotyczące specyfikacji, zostaną przyjęte przez w Wykonawcę bez zastrzeŝeń w chwili podpisywania umowy. 3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana do realizacji zobowiązany jest do jej zawarcia w terminie ustalonym przez Zamawiającego. XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. 1. W celu zapewnienia naleŝytego wykonania umowy ustanawia się zabezpieczenie w wysokości 5 % wynagrodzenia ofertowego brutto. 2. Strony ustalają, Ŝe 100% zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca wniesie przed zawarciem umowy w : 2.1. pieniądzu, na wyodrębnione konto Zamawiającego BANK PEKAO SA poręczeniu bankowym lub poręczeniu spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, bezwarunkowym, nieodwołalnym, płatnym na pierwsze Ŝądanie Zamawiającego, trwającym dłuŝej o 30 dni niŝ zabezpieczone zobowiązanie, z tym Ŝe zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pienięŝnym gwarancji bankowej lub poręczeniu bankowym - bezwarunkowej, nieodwołalnej, płatnej na pierwsze Ŝądanie Zamawiającego, trwającej dłuŝej o 30 dni niŝ zabezpieczone zobowiązanie gwarancji ubezpieczeniowej - bezwarunkowej, nieodwołalnej, płatnej na pierwsze Ŝądanie Zamawiającego, trwającej dłuŝej o 30 dni niŝ zabezpieczone zobowiązanie poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, złoŝonych w kasie Państwowego Instytutu Geologicznego, ul. Rakowiecka 4 w Warszawie, budynek A pok. Nr 12A, od poniedziałku do piątku w dni robocze w godz. 10:00 do 14:00. Dokument, stanowiący potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy (np. kopia przelewu lub kopia gwarancji z potwierdzeniem przyjęcia do kasy) Wykonawca powinien złoŝyć do zawieranej umowy. 3. Dopuszcza się wnoszenie zabezpieczenia do ustalonej w ust. 1 wysokości, według wyboru Wykonawcy, w jednej lub kilku określonych wyŝej formach. 4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji i poręczeń muszą być one wystawione na okres obejmujący wykonanie zamówienia oraz okres rękojmi. Strona 9 z 27

10 5. Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy w wysokości 70% tego zabezpieczenia, wynikające z postanowień ust. 1, zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty końcowego odbioru przedmiotu umowy. 6. Po stwierdzeniu, Ŝe przedmiot umowy jest wolny od wad, Zamawiający zwraca Wykonawcy pozostałe 30% wartości zabezpieczenia najpóźniej w 15 dniu po upływie terminu rękojmi. VI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. Załączniki : 1. Formularz oferty (Załącznik nr 1) 2. Oświadczenie wzór (Załącznik nr 2 3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 3) 4. Doświadczenie zawodowe (Załącznik nr 4) 5. Potencjał kadrowy (Załącznik nr 5) 6. Zobowiązanie do współpracy (Załącznik nr 6) Warszawa, dn r. ZATWIERDZAM Zastępca Dyrektora Państwowego Instytutu Geologicznego Państwowego Instytutu Badawczego Dyrektor d.s. Państwowej SłuŜby Geologicznej Prof. dr hab. Marek Graniczny Strona 10 z 27

11 Załącznik nr 1 do Instrukcji SIWZ - Formularz oferty.... (pieczęć Wykonawcy lub Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia) nr tel./faxu Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym: (imię i nazwisko) OFERTA My, niŝej podpisani,... Działając w imieniu i na rzecz:... W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Remont hali nr 6 w Archiwum Rdzeni Wiertniczych w Hołownie składamy niniejszą ofertę. 1. Oświadczamy, Ŝe: - zapoznaliśmy się z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeŝeń - otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, - dokonaliśmy wizji lokalnej obiektu objętego przedmiotem zamówienia, 2. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z programem funkcjonalnouŝytkowym wraz z załącznikami. 3. Cena oferty: Lp Zakres robót 1. Wymiana eternitowego pokrycia dachowego i ścian wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej i robotami towarzyszącymi. 2. Wykonanie posadzki betonowej wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej i robotami towarzyszącymi 3 RAZEM Cena ryczałtowa netto (zł) VAT % Cena ryczałtowa brutto (zł) Strona 11 z 27

12 Razem cena ryczałtowa netto...zł.(słownie:...) podatek VAT (22%)...zł.(słownie:...) Razem cena ryczałtowa brutto...zł. (słownie:......) 4. Realizacja całości zadania musi być zakończona do dnia r z zastrzeŝeniem wykonania dokumentacji projektowej w ciągu 8 tygodni od dnia zawarcia umowy. 5. Na wykonane roboty udzielamy gwarancji na 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia oraz rękojmi na okres 39 miesięcy. 4. UwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert 5. Zamówienie wykonamy samodzielnie Część zamówienia (określić zakres)... zamierzamy powierzyć podwykonawcom*.. 6. Przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia zastosujemy wyroby dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881). Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania przedstawimy do wglądu w trakcie realizacji, a komplet przekaŝemy przed odbiorem końcowym. 7. Przed zawarciem umowy wniesiemy zabezpieczenie naleŝytego umowy w wysokości 5% wartości wynagrodzenia ofertowego brutto, w formie. 8. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego. 9. Ofertę niniejszą składamy na... kolejno ponumerowanych stronach. 10. Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralną część oferty są: 1) 2). 3)..., dnia podpis Wykonawcy lub upowaŝnionego przedstawiciela Wykonawcy niepotrzebne skreślić lub wypełnić Strona 12 z 27

13 Pieczęć Wykonawcy Załącznik nr 2 do Instrukcji OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 1 O spełnieniu warunków udziału w postępowaniu art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007, nr 223, poz.1655 ze zm.) Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont hali nr 6 w Archiwum Rdzeni Wiertniczych w Hołownie oświadczamy, Ŝe spełniamy warunki dotyczące: 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2. posiadania wiedzy i doświadczenia 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej...., dnia Podpis Wykonawcy lub upowaŝnionego przedstawiciela Wykonawcy 1 W przypadku wykonawców składających ofertę wspólnie oświadczenie musi podpisać kaŝdy z wykonawców składających ofertę wspólnie. Strona 13 z 27

14 Załącznik 3 do Instrukcji Pieczęć Wykonawcy OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007, nr 223, poz.1655 ze zm.) Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont hali nr 6 w Archiwum Rdzeni Wiertniczych w Hołownie oświadczamy, Ŝe nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o przesłanki wskazane w art.24 ust 1 ustawy prawo zamówień publicznych...., dnia Podpis 2 oświadczenie składa oddzielnie kaŝdy z wykonawców składających ofertę wspólnie i kaŝdy podwykonawca. Strona 14 z 27

15 Załącznik 4 do Instrukcji- Pieczęć Wykonawcy DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Remont hali nr 6 w Archiwum Rdzeni Wiertniczych w Hołownie oświadczamy, Ŝe w ciągu ostatnich pięciu lat zrealizowaliśmy następujące roboty budowlane: Nazwa i adres zamawiającego Opis zamówienia, zakres Wartość Termin realizacji (od dnia... do dnia.) W załączeniu dokumenty potwierdzające, Ŝe wyŝej wyszczególnione roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Dokumenty te muszą potwierdzać dane zawarte na niniejszym formularzu...., dnia podpis Wykonawcy lub upowaŝnionego przedstawiciela Wykonawcy Strona 15 z 27

16 Załącznik nr 5 do Instrukcji Pieczęć oferenta Potencjał kadrowy Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Remont hali nr 6 w Archiwum Rdzeni Wiertniczych w Hołownie oświadczamy, Ŝe do realizacji zamówienia przewidujemy zatrudnić następujące osoby: Imię i nazwisko Rola w realizacji zamówienia Rodzaj uprawnień i kwalifikacji Nr uprawnień projektant uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjnobudowlanej do projektowania bez ograniczeń i sprawdzania projektów konstrukcyjno - budowlanych uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie, instalacji i urządzeń elektrycznych..., dnia Podpis Wykonawcy lub upowaŝnionego przedstawiciela Wykonawcy Strona 16 z 27

17 Załącznik 6 do Instrukcji Pieczęć Wykonawcy ZOBOWIĄZANIE DO WSPÓŁPRACY Ja, niŝej podpisany(a)... zgadzam się niniejszym na zgłoszenie mojej osoby jako współpracownika... przy realizacji zamówienia na: Remont hali 6 w Archiwum Rdzeni Wiertniczych w Hołownie oraz zobowiązuję się, Ŝe w razie uzyskania zamówienia przez tę firmę będę pracować przy jego realizacji w zakresie opisanym w ofercie...., dnia podpis Strona 17 z 27

18 Rozdział 2 Istotne postanowienia umowy UMOWA Nr... zawarta w dniu... r. w Warszawie pomiędzy: Państwowym Instytutem Geologicznym - Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 4, zarejestrowanym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , w imieniu, którego działają: zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, a *Panem/Panią/... prowadzącym/cą działalność gospodarczą pod nazwą... na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez... dokonanego w dniu... pod nr..., REGON...NIP... zwanym/ną dalej Wykonawcą *Firmą z siedzibą w...wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez... pod nr KRS:..., REGON..., NIP... reprezentowaną przez: zwanym/ną dalej Wykonawcą *w zaleŝności od formy prawnej Wykonawcy naleŝy wybrać odpowiednią opcję. W rezultacie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz z póź. zm.), została zawarta umowa o treści następującej: 1 1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych, których rezultatem będzie remontprzebudowa pod klucz hali nr 6 w Archiwum Rdzeni Wiertniczych w Hołownie 69A, k. Białej Podlaskiej, Podedwórze, pow. Parczew, woj. Lubelskie bez zmiany przeznaczenia hali. Przez pojęcie pod klucz rozumie się budowę, dostawy, prace odtworzeniowe, próby, odbiory i usunięcie usterek w robotach oraz wszelkie inne czynności niezbędne do przejęcia roboty przez Zamawiającego. 2. Przedmiot umowy obejmuje: 1) Wykonanie dokumentacji projektowej remontu hali, 2) Wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową. Strona 18 z 27

19 3. Przedmiot umowy określają: 1) Program funkcjonalno-uŝytkowy wraz z załącznikami 2) Oferta wykonawcy, Stanowiące załącznik nr 2 i nr 1 do niniejszej umowy. 4. Wykonawca powinien zrealizować i ukończyć Roboty w sposób profesjonalny i zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie ze sztuką budowlaną Dokumentacja projektowa będzie zawierać: 1) inwentaryzację 2) projekt budowlano-wykonawczy wymiany prefabrykatów ściennych i dachowych wykonanych z płyt eternitowych na płyty z blachy trapezowej wielowarstwowej wypełnione styropianem, poliuretanem lub wełną mineralną z zachowaniem istniejącej konstrukcji. 3) projekt wykonawczy wymiany wewnętrznej instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem wewnętrznym i zewnętrznym, z linią zasilającą od najbliŝszej hali oraz instalacji odgromowej 4) projekt wykonawczy wykonania nowych posadzek 5) projekt wykonawczy wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego istniejącej konstrukcji stalowej. 6) projekt wykonawczy instalacji odprowadzającej wodę deszczową na teren ( orynnowanie i orurowanie) 7) informacje dotyczące planu BiOZ 8) kosztorys inwestorski 9) kosztorys ofertowy i przedmiar robót Wartość kosztorysu ofertowego nie moŝe być większa od ceny oferty pomniejszonej o cenę wykonania dokumentacji projektowej i opłaty administracyjne 10) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót 2. PowyŜsza dokumentacja zostanie wykonana w ilościach: 1) projekty wykonawcze w 4 egzemplarzach, wraz z wersją elektroniczną PDF 2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w 4 egzemplarzach, wraz z wersją elektroniczną w programie Microsoft Office Word 3) kosztorysy ofertowe, przedmiary - 2 egzemplarze wraz z wersją elektroniczną 4) kosztorysy inwestorskie 2 egzemplarze wraz z wersją elektroniczną Kosztorysy mają być wykonane w programie Winbud. 3 Wykonawca oświadcza, Ŝe zapoznał się z niezbędnymi dokumentami oraz dokonał oględzin obiektu, a takŝe posiada odpowiednie przygotowanie techniczne oraz ma dostęp do niezbędnego sprzętu, który pozwoli na zrealizowanie prac objętych umową zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, bhp, ppoŝ. 4 Kierownikiem robót przy realizacji zadania jest:... Nadzór inwestorski sprawować będzie:... Strona 19 z 27

20 5 1. Wykonanie przedmiotu umowy, określonego w 1 Wykonawca rozpocznie w ciągu 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, a zakończy w terminie do 15 listopada 2010 r. 2. Projekt wykonawczy zostanie sporządzony w terminie 8 tygodni od dnia zawarcia umowy. 3. Za termin wykonania przedmiotu umowy strony przyjmują dzień podpisania protokołu odbioru końcowego wykonania robot bez zastrzeŝeń. 4. Zamawiający oświadcza, a Wykonawca przyjął do wiadomości, Ŝe przedmiotowa hala ma być wyposaŝona w regały metalowe. Regały te nie są przedmiotem niniejszej umowy, ale muszą być ustawione w hali nie później niŝ do dnia 30 września. Wykonawca zobowiązany jest wykonać do tej daty remont wnętrza hali, aby moŝliwe było ustawienie regałów w wymaganym terminie Do obowiązków Wykonawcy w zakresie sporządzania projektu naleŝy: a) rozpoczęcie i zakończenie prac zgodnie z umową, b) uzgodnienie z zamawiającym technologii zabezpieczenia konstrukcji stalowej, montaŝu blach trapezowych wielowarstwowych i ich mocowania do istniejącej konstrukcji, c) udział w spotkaniach wyznaczanych przez zamawiającego mających na celu kontrolę przebiegu realizacji dokumentacji projektowej, d) realizowanie prac projektowych zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego oraz warunkami technicznymi i innymi przepisami w zakresie jakim powinien odpowiadać przedmiot niniejszej umowy, e) oświadczenia, Ŝe dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz, Ŝe dokumentacja i wycena są kompletne i została wykonana zgodnie z celem jakiemu ma słuŝyć, f) zgłoszenie wykonanej dokumentacji projektowej do odbioru i przekazanie zamawiającemu, g) ewentualne uzupełnienie braków w dokumentacji lub usunięcie wad w terminie określonym przez zamawiającego, h) wprowadzenie rozwiązań zamiennych lub rozwiązanie kolizji, uzgodnionych wcześniej z zamawiającym, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji inwestycji w terminie trzech dni od daty zgłoszenia takiej potrzeby przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego za wyjątkiem przypadków awaryjnych, które muszą być wykonane bezzwłocznie i zgłoszone zamawiającemu. 2. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie wykonywania robót budowlanych (przewidzianych w sporządzonej przez wykonawcę dokumentacji) naleŝy: a) Rozpoczęcie i zakończenie robót zgodnie z niniejszą umową. b) Dostarczenie niezbędnych materiałów do wykonania robót zgodnie z kosztorysem ofertowym. c) Przed przystąpieniem do robót sporządzenie przez Kierownika budowy Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ). d) Kompleksowe realizowanie roboty zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, wiedzą techniczną i sztuką budowlaną. e) Zapewnienie i przestrzeganie warunków bezpieczeństwa pracy, ochrony p.poŝ. na terenie objętym robotami z obowiązującymi przepisami. Strona 20 z 27

21 f) Przed przystąpieniem do prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest z obiektu a takŝe z terenu prac, zgłoszenie tego faktu właściwemu organowi nadzoru budowlanego oraz właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy. g) Zgłaszanie wykonania robót podlegających zakryciu. h) Właściwe prowadzenie i zabezpieczenie wewnętrznego dziennika wykonania robót oraz udostępnianie go inspektorowi nadzoru inwestorskiego i innym upowaŝnionym osobom. i) Po zakończeniu robót będących przedmiotem umowy, zgłoszenie ich do odbioru. j) Utrzymywanie terenu objętego robotami w naleŝytym stanie i porządku oraz wolnego od przeszkód komunikacyjnych, usuwanie odpadów i właściwe składowanie wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów. k) Zapewnienie pojemników na wywóz gruzu i innych odpadów związanych z wykonywanymi pracami oraz pokrycie kosztów wywozu tych odpadów jak równieŝ sukcesywne przewoŝenie wyrobów zawierających azbest do unieszkodliwienia zgodnie z konwencją ADR, dotyczącą przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych. l) Po zakończeniu robót złoŝenie do Zamawiającego, oświadczenia o prawidłowości wykonania prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego i innych odpadów powstałych przy wykonywanych robotach, jak równieŝ wypełnionej Karty przekazania odpadu. m) Po zakończeniu robót uporządkowanie terenu i przekazania go Zamawiającemu w terminie określonym jako odbiór robót. n) Uczestniczenie w przeglądach obiektu zwoływanych przez Zamawiającego lub UŜytkownika w okresie trwania gwarancji i rękojmi na wykonane prace. o) Wykonawca zobowiązuje się sporządzić Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymogami przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126) W celu zapewnienia naleŝytego wykonania umowy ustanawia się zabezpieczenie w wysokości 5 % wynagrodzenia ofertowego brutto tj..zł 2. Strony ustalają, Ŝe 100% zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca wniósł przed zawarciem umowy w formie: 3. Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy w wysokości 70% tego zabezpieczenia, wynikające z postanowień ust. 1, zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty końcowego odbioru przedmiotu umowy. 4. Po stwierdzeniu, Ŝe przedmiot umowy jest wolny od wad, Zamawiający zwraca Wykonawcy pozostałe 30% wartości zabezpieczenia najpóźniej w 15 dniu po upływie okresu rękojmi Wykonawca od dnia przejęcia terenu objętego niniejszą umową, przejmuje odpowiedzialność z tytułu szkód, odpowiedzialności cywilnej oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałych w związku z prowadzonymi robotami, stanowiącymi przedmiot niniejszej umowy, bądź ruchem pojazdów mechanicznych z nimi związanych. 2. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia robót budowlanych z tytułu szkód, które mogą powstać oraz od odpowiedzialności cywilnej. 3. Ubezpieczeniu podlega : Strona 21 z 27

22 - odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi. 4. Wykonawca przekaŝe Zamawiającemu kopie polis ubezpieczeniowych. 9 Przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca zastosuje wyroby dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881). Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania zostaną przedstawione do wglądu w trakcie realizacji, a komplet przekazany przed odbiorem końcowym Wykonawca powierzając część robót objętych umową podwykonawcom zobowiązuje się przed zawarciem z nimi umowy uzyskać zgodę Zamawiającego na jej zawarcie. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest w terminie co najmniej 14 dni przed wprowadzeniem podwykonawcy na roboty przekazać Zamawiającemu projekt umowy z podwykonawcą w celu akceptacji. Brak zastrzeŝeń i uwag Zamawiającego na piśmie, w terminie 10 dni od daty przekazania projektu umowy, traktuje się jako wyraŝenie zgody na jej zawarcie. 2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców, ponadto zobowiązany jest przedłoŝyć Zamawiającemu kopie umów zawartych z podwykonawcami w terminie 7 dni kalendarzowych od ich zawarcia. 3. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty podwykonawcom wynagrodzenia na podstawie łączącego ich stosunku prawnego. Zamawiający rozliczy z wykonawcą naleŝności z tytułu realizacji przedmiotu umowy po złoŝeniu oświadczeń podwykonawców, stwierdzających wywiązanie się wykonawcy ze wszystkich zobowiązań finansowych z racji wykonanych na jego rzecz robót budowlanych. W przypadku nie złoŝenia w/w oświadczenia bądź złoŝenia oświadczenia o częściowym uregulowaniu naleŝności, zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie tylko za roboty wykonane osobiście oraz za roboty z uregulowanymi naleŝnościami. 4. Dla zrealizowania pozostałych płatności Wykonawca dokona cesji swoich wymagalnych (potwierdzonych protokołami odbioru) naleŝności od Zamawiającego do wysokości kwot pozostałego, nie uregulowanego wynagrodzenia podwykonawców, zawiadamiając o powyŝszym Zamawiającego. Zapłata wynagrodzenia dla podwykonawców następować będzie zgodnie z umową cesji wierzytelności przelewem w terminie 14 dni po otrzymaniu pisma Wykonawcy ze stosowną dyspozycją zawierającą wskazanie konta podwykonawcy i kopie faktur podwykonawcy. 11 Do obowiązków Zamawiającego naleŝy: 1. UmoŜliwienie wykonawcy wejście do obiektu, dla którego wykonywane są prace projektowe. 2. Udział w naradach i koordynacjach zwoływanych przez Wykonawcę (przynajmniej raz na 2 miesiące) 3. Odbiór wykonanej zgodnie z umową dokumentacji projektowej. 4. Udostępnienie Wykonawcy frontu robót w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy. 5. Odebranie robót podlegających zakryciu w terminie do 3 dni, od chwili pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę. Strona 22 z 27

23 6. Finansować realizację przedmiotu umowy, zgodnie z 13 i 14 oraz z zastrzeŝeniem treści 10 niniejszej umowy. 7. Dokonanie końcowego odbioru przedmiotu umowy zgodnie z Udostępnić Wykonawcy miejsce z przeznaczeniem na zaplecze gospodarcze Przedmiot umowy będzie podlegał następującym odbiorom: 1) odbiór dokumentacji projektowej 2) odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu, 3) odbiory częściowe (elementy robót), 4) odbiór końcowy potwierdzający zarówno wykonanie robót budowlanych jak i usług określonych w formularzu cenowym 5) odbiór gwarancyjny. 2. Protokólarny odbiór dokumentacji projektowej nastąpi w ciągu 7 dni od daty złoŝenia jej w siedzibie Zamawiającego, o ile w trakcie odbioru nie zostaną stwierdzone jej wady lub braki uniemoŝliwiające odbiór. 1) Wykonawca złoŝy wykonaną dokumentację projektową w siedzibie Zamawiającego wraz z oświadczeniem o jej kompletności i zgodności z celem, jakiemu ma słuŝyć, zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i normami państwowymi oraz, Ŝe została sprawdzona zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.. 2) Jeśli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady lub braki w dokumentacji projektowej, Zamawiający moŝe: a) odmówić jej odbioru do czasu ich usunięcia; Zamawiający wyznaczy wykonawcy termin na usunięcie wad lub uzupełnienie braków; wyznaczenie dodatkowego terminu, o którym mowa powyŝej nie zmienia terminu umownego zakończenia dokumentacji projektowej i nie wstrzymuje naliczenia kar umownych z tytułu zwłoki w jej wykonaniu; b) odmówić odbioru wykonanej dokumentacji projektowej i odstąpić od umowy z zachowaniem praw odszkodowawczych, w tym kary umownej za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy 3. Odbiory, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 polegają na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Gotowość do ich dokonania Wykonawca zgłasza wpisem do wewnętrznego dziennika wykonania robót i powiadomieniem inspektora nadzoru wskazanego w 4 umowy. Odbiory będą przeprowadzone niezwłocznie i powinny być rozpoczęte nie później niŝ w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia. Odbiorów dokonuje inspektor nadzoru. 3. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót i usług w odniesieniu do ich ilości i jakości oraz potwierdzeniu wykonania zgodnie z załącznikami do niniejszej umowy. 4. Do odbioru końcowego wykonanych robót, Zamawiający przystąpi w ciągu 7 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru robót. W czasie odbioru końcowego Wykonawca przekaŝe Zamawiającemu: 1) wewnętrzny dziennik wykonania robót wraz z ksiąŝką obmiarów, 2) atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności wbudowanych materiałów, 3) dokumentację powykonawczą 6. Odbiór końcowy dokonywany jest z udziałem komisji odbiorowej (po stronie Zamawiającego) oraz przedstawicieli Wykonawcy, w tym kierownika robót. Strona 23 z 27

24 7. Z czynności odbioru sporządza się protokół. JeŜeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 1) jeŝeli wady kwalifikują się do usunięcia, zamawiający moŝe odstąpić od czynności odbiorowych do czasu ich usunięcia i wyznaczyć wykonawcy termin ich usunięcia. W tym przypadku wykonawca obowiązany jest do zawiadomienia zamawiającego o usunięciu wad. 2) jeŝeli wady nie kwalifikują się do usunięcia to zamawiający moŝe odstąpić od umowy z przyczyn zaleŝnych od wykonawcy z konsekwencjami wymienionymi w 16 lub Ŝądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, na koszt i odpowiedzialność wykonawcy. 8. Warunkiem podpisania protokołu odbioru końcowego jest stwierdzenie pełnego i naleŝytego wykonania wszystkich robót. 9. Odbiór gwarancyjny jest dokonywany przed upływem terminu gwarancji ( 16 umowy) i polega na ocenie wykonanych robót oraz wskazaniu wad w przedmiocie umowy, koniecznych do usunięcia przez Wykonawcę w związku z udzieloną gwarancją Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe wyszczególnione w ofercie Wykonawcy w łącznej wysokości: netto... zł, podatek VAT... zł. Wartość przedmiotu umowy brutto...zł, słownie.... zł. 2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy w tym: a) organizację, zabezpieczenie zaplecza budowy z projektem organizacji robót i wykonaniem planu BIOZ, b) koszty materiałów wbudowanych, zakupionych przez Wykonawcę, c) koszty wbudowania materiałów, d) ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, e) uporządkowania terenu po zakończeniu robót, f) koszty dokumentacji powykonawczej, g) inne roboty towarzyszące i opłaty umoŝliwiające wykonanie robót, 3. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje ryzyko Wykonawcy i jego odpowiedzialność za prawidłowe oszacowanie ilości materiałów oraz kosztów koniecznych do właściwego wykonania przedmiotu umowy. 14 Warunki płatności za wykonanie przedmiotu umowy. 1. Rozliczenie odbywać się na podstawie protokołów odbioru częściowego wykonanych robót zatwierdzonych przez Zamawiającego. 2. Podstawą do określenia naleŝności za odbieraną protokołem częściowym robotę będzie kosztorys ofertowy Wykonawcy zweryfikowany i zaakceptowany przez Zamawiającego. 3. Wykonawca zobowiązuje się wystawić faktury następująco: 1) fakturę za wykonanie dokumentacji projektowej 2) faktury częściowe na podstawie protokołów odbioru częściowego wykonanych robót (do wysokości 80 % wartości umowy (potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru), Strona 24 z 27

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1: Rozdział 2: Rozdział 3: Instrukcja dla Wykonawców wraz z załącznikami Opis przedmiotu zamówienia Istotne postanowienia umowy Informacje ogólne. 1.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rzeszów, dnia 27.03.2014r. Z/ZZP.2375.4.14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Budowa serwerowni komputerowej Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej Znak sprawy ADZ-23-33/2011 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl

EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na zadanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na dostawę: URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/05/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa eksperckiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ZADANIA POD NAZWĄ:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ZADANIA POD NAZWĄ: Z A T W I E R D Z A M : Dyrektor Centrum Kształcenia i Wychowania w Tarnowie Antoni Góral SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ZADANIA POD NAZWĄ: NADBUDOWA, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków Znak sprawy: ZP 1/2011 Kraków, 16 czerwca 2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu ul. Mickiewicza 33-39, 87-100 Toruń Zatwierdził: Toruń, dn. 18.10.2012 r. Dyrektor Oddziału Bronisław Pierzynowski oznaczenie sprawy: ZAP 370/12/2012 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax. 77 435-29-89 Przetarg nieograniczony na budowę kablowej sieci światłowodowej

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ "ZDROJE''

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ ZDROJE'' ZAPRASZA DO ZŁOśENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIśEJ KWOT OKREŚLONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA: Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP/48/410/2011/PN/48 Zabrze, 11.10.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Znak sprawy: ZP/48/410/2011/PN/48 Zabrze, 11.10.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15 Znak sprawy: ZP/48/410/2011/PN/48 Zabrze, 11.10.2011

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/57/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie dokumentacji projektowej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Remont holi wraz z klatką schodową i pokoi w budynku Urzędu Celnego w Kielcach ul. Ściegiennego 264 D

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Remont holi wraz z klatką schodową i pokoi w budynku Urzędu Celnego w Kielcach ul. Ściegiennego 264 D IZBA CELNA w KIELCACH 25-363 Kielce, ul. Wesoła 56 tel. (0-41) 36-42-810; faks: (041) 36-42-847 www.ickielce.pl Kielce, dn. 28.09.2007 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dotyczy: ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy BZP/69/14 Zał cznik nr 9 Zał cznik nr 10 Zał cznik nr 11 Zał cznik nr 12 Zał cznik nr 13 ROZDZIAŁ I Forma oferty zał cznik nr 1 Zamawiaj

Nr sprawy BZP/69/14 Zał cznik nr 9 Zał cznik nr 10 Zał cznik nr 11 Zał cznik nr 12 Zał cznik nr 13 ROZDZIAŁ I Forma oferty zał cznik nr 1 Zamawiaj Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397) ZAPRASZA DO ZŁOśENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie jest prowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 ze zm.) w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: Nr postępowania: BZP.2420.4.2013.PM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: Dostawa i montaŝ regałów magazynowych jezdnych i stacjonarnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZDP/DT/343/P-./2010 ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DZIERśONIOWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Do zadania pn.: Budowa chodnika wraz z przykryciem rowu w ciągu drogi powiatowej nr 3005D w Gilowie

Bardziej szczegółowo

budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Grąsino Gmina Słupsk

budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Grąsino Gmina Słupsk SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 206 000 euro i nie przekracza

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GK.270. 02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00-608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00-608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00-608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy usługi

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na remont korytarzy II piętra znajdujących się w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na TZ/370/74/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup szkoleń w zakresie SAP Wartość zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 13 4491062-64 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl internetowa: www.bip.skolyszyn.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ RÓWNOWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zawiera 38 ponumerowanych stron na: Sukcesywne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/100/11 DATA... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę wsparcia analitycznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: GTE.271.03.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują

Bardziej szczegółowo