Rozdziału. Panel sterowania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozdziału. Panel sterowania"

Transkrypt

1 Rozdziału. Panel sterowania W tym rozdziale: Widok klasyczny czy widok kategorii? Kategoria Wygl d i kompozycje Poł czenia sieciowe i internetowe Dodaj lub usuń programy Dźwi ki, mowa i urz dzenia audio Wydajność i konserwacja Drukarki i inny sprz t Konta użytkowników Data, godzina, j zyk i opcje regionalne Opcje ułatwień dost pu Pomoc i obsługa techniczna Wi kszość operacji zwi zanych z konfigurowaniem systemu operacyjnego jest wykonywana za pomoc Panelu sterowania. Narz dzia przeznaczone do tego celu s cz sto nazywane apletami (z ang. applets), ponieważ s to niewielkie programy. W Panelu sterowania możesz konfigurować wszystko, pocz wszy od ustawień klawiatury i karty wideo, po poł czenia sieciowe i konta użytkowników. W tym rozdziale dowiesz si jak korzystać z apletów Panelu sterowania do konfigurowania elementów systemu Windows XP. Niektóre narzędzia Panelu sterowania są opisane w innych rozdziałach niniejszej książki. Jeśli w tym rozdziale nie znalazłeś opisu tematu, który Cię interesuje, poszukaj tego tematu w indeksie książki. Widok klasyczny i widok kategorii Możesz otworzyć Panel sterowania bezpośrednio z menu Start. Jeśli korzystałeś z poprzednich wersji systemu Windows, zauważysz, że Panel sterowania zmienił nieco swój wygl d.

2 306 Część III Administracja, zarządzanie kontami użytkowników... Domyślnie widok kategorii jest wyświetlany podczas uruchamiania Panelu sterowania (rysunek 14.1), który jest prostszy w użyciu dla nowych użytkowników systemu Windows. W tym widoku narz dzia dost pne w Panelu sterowania s podzielone na kategorie. Po wybraniu kategorii w Panelu sterowania pojawia si dodatkowe okno prezentuj ce narz dzia specyficzne dla tej kategorii. Na przykład klikni cie kategorii Wygl d i kompozycje umożliwia zmian tła pulpitu lub wygaszacza ekranu. Istnieje również możliwość uruchomienia z okna kategorii apletów Panelu sterowania zwi zanych z t kategori. Rysunek Nowy Panel sterowania oferuje dostęp do kategorii narzędzi Jeśli korzystałeś z poprzednich wersji systemu Windows, możesz używać klasycznego widoku Panelu sterowania, który zawiera ikony wszystkich apletów Panelu sterowania. Aby przejść do widoku klasycznego, kliknij opcj Przeł cz do widoku klasycznego, która znajduje si w lewej cz ści okna Panelu sterowania. Większość tradycyjnych narzędzi Panelu sterowania dobrze pasuje do kategorii, na które jest podzielony nowy Panel sterowania. Jednak niektóre aplikacje instalowane przez użytkownika tworzą własne wpisy w Panelu sterowania. Aby do nich dotrzeć, kliknij łącze Inne opcje Panelu sterowania, znajdujące się w lewej części okna Panelu sterowania. Jeśli często korzystasz z Panelu sterowania, możesz umieścić Panel sterowania jako folder w menu Start, a nie, jak to jest standardowo, jako skrót. W tym celu kliknij prawym przyciskiem myszy pasek zadań i wybierz opcję Właściwości. W oknie Właściwości paska zadań i menu Start przejdź na zakładkę Menu Start i kliknij aktywny przycisk Dostosuj. W oknie Dostosowywanie menu Start przejdź na zakładkę Zaawansowane i w sekcji Elementy menu Start zaznacz opcję Panel sterowania wyświetl jako menu. W tym rozdziale opisany jest widok kategorii Panelu sterowania. Każdy z punktów dotyczy jednej z kategorii Panelu sterowania oraz narz dzi wchodz cych w skład tej kategorii. Kiedy bliżej zapoznasz si z narz dziami dost pnymi w Panelu sterowania, możesz przeł czyć si do widoku klasycznego.

3 Rozdział 14. Panel sterowania 307 Kategoria Wygląd i kompozycje Kategoria Wygl d i kompozycje (rysunek 14.2) pozwala zmieniać wygl d pulpitu. Możesz wybrać zadanie do wykonania lub uruchomić jeden z apletów dost pnych w dolnej cz ści okna. Rysunek Wygląd pulpitu możesz konfigurować korzystając z kategorii Wygląd i kompozycje i 1 Wygląd i kompozycje Pik Edycja Widok Ulubione ^h Wstecz 5" fejrm! j> Wygląd i kompozyc* Zobacz te* & C;donki v ^ Wskaźniki myszy tlarzedzia Pomot 1 J ^Wyszukaj Ł Foktery Rft '; ^ C * Wygląd i konipozycte 1 Wybierz zadanie... «;gjprz.)dl Rozwiązywanie problemów 1 J a I jg dźwięk pyl i?iłiifił kniił^ł^/yi p» h k(iii^xjt.4 >.tvi f4"/rnwńtłopti!(irtu f-> Zmień r»2óaek,io4ć ekramt lub wybierz ikonę Panelu sterowania *^ HkKHi J! ^ OiHlr.loliIrtDw Korzystanie z listy zadań i z apletów Panelu sterowania to dwa zupełnie różne sposoby konfigurowania elementów systemu. Uruchomienie apletu powoduje pojawienie si okna, w którym możesz ustawiać różne opcje dost pne dla danego elementu systemu. Odpowiada to dwukrotnemu klikni ciu lewym przyciskiem myszy ikony apletu w klasycznym widoku Panelu sterowania. Na przykład klikni cie ikony Ekran powoduje pojawienie si okna Właściwości: Ekran podzielonego na zakładki Kompozycje, Pulpit, Wygaszacz ekranu, Wygl d i Ustawienia. Każde zadanie widoczne w sekcji Wybierz zadanie to skrót do jednej z zakładek okna, które możesz uruchomić poprzez klikni cie jednej z ikon apletów. Na przykład wybranie zadania Wybierz wygaszacz ekranu powoduje pojawienie si okna Właściwości: Ekran z aktywn zakładk Wygaszacz ekranu. W sekcji Wybierz zadanie dost pne s nast puj ce zadania: Zmień kompozycj komputera; Zmień tło pulpitu; Wybierz wygaszacz ekranu; Zmień rozdzielczość ekranu.

4 308 Część III Administracja, zarządzanie kontami użytkowników... Konfigurowanie wszystkich tych opcji podobnie jak korzystanie z apletu Pasek zadań i menu Start jest szczegółowo opisane w rozdziale 7. Nowy pulpit". W tym punkcie skupimy si na aplecie Opcje folderów. Opcje folderów Okno Opcje folderów składa si z czterech zakładek, na których dost pne s opcje odpowiedzialne za wygl d i działanie folderów w systemie Windows XP. Oto kolejne zakładki okna Opcje folderów: Ogólne umożliwia konfigurowanie podstawowych opcji folderów, takich jak otwieranie folderu w tym samym lub w nowym oknie. Widok umożliwia konfigurowanie zaawansowanych ustawień folderów oraz domyślnych ustawień folderów wykorzystywanych przez system. Typy plików umożliwia przegl danie zarejestrowanych typów plików oraz skojarzeń pomi dzy typami plików i aplikacjami. Pliki trybu offline umożliwia konfigurowanie sposobu, w jaki system obsługuje pliki w trybie offline. Dotyczy to plików udost pnianych, z których użytkownicy mog korzystać zdalnie, nawet jeśli komputer nie jest poł czony z sieci. Zakładka Ogólne Zakładka Ogólne umożliwia konfigurowanie nast puj cych opcji: Zadania w sekcji Zadania dost pne s do wyboru dwie opcje. Pierwsza z nich, Pokaż popularne zadania w folderach, określa, że hiperł cza do typowych zadań dotycz cych folderów i innych miejsc na komputerze s wyświetlane w folderach. Ł cza pojawiaj si w lewym oknie okna folderu. Opcja Użyj klasycznych folderów systemu Windows określa, że zawartość folderów jest wyświetlana jak w zwykłych folderach systemu Windows, co oznacza, że ani wygl dem, ani działaniem nie przypomina stron sieci Web. Przegl danie folderów można wybrać jedn z dwóch dost pnych opcji. Opcja Otwórz foldery w tym samym oknie określa, że zawartość każdego folderu ma być otwierana w tym samym oknie. Aby przeł czyć si do poprzedniego folderu, należy klikn ć przycisk Wstecz na pasku narz dzi. Opcja Otwórz każdy folder w osobnym oknie określa, że zawartość każdego folderu ma być otwierana w nowym oknie. Podczas otwierania folderu możesz przeł czyć si na przeciwn opcj sekcji Przegl danie folderów trzymaj c wciśni ty klawisz Ctrl. Klikanie elementów sekcja Klikanie elementów pozwala wybrać jedn z opcji zwi zanych ze sposobem klikania elementu w celu otwarcia tego elementu. Można wybrać pomi dzy jedno- lub dwukrotnym klikni ciem. Opcja Pojedyncze klikni cie b dzie otwierać element (wskazanie zaznaczy) określa, że elementy w folderach i na pulpicie można otwierać za pomoc jednokrotnego ich klikni cia, tak jak ł cze na stronie sieci Web. Opcja Dwukrotne klikni cie b dzie otwierać element (pojedyncze zaznzczy) określa, że element ma być zaznaczany klikni ciem jednokrotnym, a otwierany dwukrotnym.

5 Rozdział 14. Panel sterowania 309 Jeśli zmieniłeś ustawienia opcji na zakładce Ogólne i nie jesteś zadowolony z nowych ustawień, kliknij przycisk Przywróć domyślne, aby przywrócić domyślne ustawienia folderów systemu Windows. Zakładka Widok Zakładka Widok pozwala ustawiać wiele opcji decyduj cych o tym, w jaki sposób foldery s wyświetlane w systemie Windows XP (rysunek 14.3). Rysunek Użyj zakładki Widok, aby zdefiniować sposób wyświetlania folderów w systemie Windows Opcje folderów Ogólne i Widok : Typy plikom Piki trybu ollline Widoki folderu WWok. którego używasz dla lego folderu {laki i«k Szczegóły kib m-l rśefekil moren zastosować do wszystkich Folderów. the«e>uiwizyslkielolde.y Ustawienia zaawansowane: S PikiifoUery 0 Automatycznie wyszukuj loldeiy sieciowe i drukaiki D Nie buforuj minratur D Pokai Panel sterowania w oknie Mój komputer 0 Pokaż podręczny opis elementów folderów i pulpitu B Pokaz zaszyfrowane lub skompresowane pliki NTFS w kolorze Przywróć poprzednia okna folderów po załogowaniu [»-D Ukryj chronione pliki systemu operacyjnego (zalecane) 0 Ukryj rozszerzenie znanych typów pików _J Ukryte pliki i foldery Nie pokazuj ukrytych pików i Iddefiw O Pokaz ukryte pliki i foldery v Pizywróćdomyłie W sekcji Widoki folderu znajduj si dwa przyciski: Zastosuj do wszystkich folderów klikni cie tego przycisku powoduje, że bież cy widok folderu jest stosowany do wszystkich folderów na komputerze. Wi cej na temat konfigurowania ustawień folderów możesz si dowiedzieć w rozdziale 9. Obsługa folderów i plików". Resetuj wszystkie foldery klikni cie powoduje przywrócenie ustawień folderu, które obowi zywały po zainstalowaniu systemu Windows. W polu Ustawienia zaawansowane dost pna jest długa lista opcji zawieraj ca m.in. nast puj ce opcje: Automatycznie wyszukuj foldery sieciowe i drukarki; Wyświetl informacj o rozmiarze plików w etykietkach folderów; Wyświetl list folderów Eksploratora w prostym widoku folderów; Wyświetl zawartość folderów systemowych; Wyświetl pełn ścieżk na pasku adresu; Nie buforuj miniatur; Ukryte pliki i foldery;

6 310 Część III Administracja, zarządzanie kontami użytkowników... U k r y j r o z s z e r z e n i a z n a n y c h t y p ó w p l i k ó w ; «-> -.-.;--_'._ -..'.> {//Ć07 chronione pliki systemu operacyjnego (zalecane); Uruchom okna folderów w osobnych procesach; Przywróć poprzednie okna folderów po załogowaniu; ;-:.-?' '' -'.- -;» Pokaż Panel sterowania w oknie Mój komputer; Pokaż zaszyfrowane lub skompresowane pliki NTFS w kolorze; Pokaż podr czny opis elementów folderów i pulpitu; {/żyj prostego udost pniania plików (zalecane). /rfłjbhprll i^js^ffisi Szczegółowy opis każdej opcji w polu Ustawienia zaawansowane uzyskasz, jeżeli klikniesz prawym przyciskiem myszy opcję i wybierzesz z menu kontekstowego Co to jest? Zakładka Typy plików Każdy plik w systemie Windows oprócz nazwy ma przypisane rozszerzenie (litery wyst puj ce w nazwie pliku po ostatniej kropce). Rozszerzenia plików s zarejestrowane w systemie i skojarzone z aplikacjami. Dzi ki temu system Windows wie, jakiej aplikacji ma użyć podczas otwierania konkretnego pliku. Zakładka Typy plików, pokazana na rysunku 14.4, przedstawia list rozszerzeń plików oraz skojarzonych z nimi aplikacji. Rysunek Zakładka Typy plików przedstawia listę rozszerzeń plików oraz skojarzonych z nimi aplikacji Ogólne Widok \ Typy l**«pliki trybu ołfline Zarejestrowane Jypy plików: Rozszerzania Typy plików 6 ACA Mcrosoll Agent Character Fte (HTTP ACG PŁ podglądu programu Mciosofl Agent S A C L AutoCotiect List Ffe S ACS Microsoft Agent Character Fie t ACW U stawienia Kreatoia uratwien dostępu Szczegół dla typu pfców -AudioCD" Otwierane za pomocą: Aby zmeruć ustawienia odnoszące sie do wszystkich plików jvjdiocd~. khkn* przycisk Zaawansowane. Zaawansowane W polu Zarejestrowane typy plików znajduje si tabela zawieraj ca zarejestrowane w systemie rozszerzenia oraz opis danego typu plików. Kliknij przycisk Nowy, aby utworzyć nowe skojarzenie mi dzy rozszerzeniem pliku i typem pliku lub utworzyć i zarejestrować w systemie Windows nowy typ pliku. Kliknij przycisk Usuń, aby usun ć skojarzenie mi dzy wybranym rozszerzeniem i typem pliku. Powoduje to również usuni cie danego rozszerzenia z listy, pozostawiaj c jednak rozszerzenie i typ pliku w systemie.

7 Rozdział 14. Panel sterowania 311 Wybierz rozszerzenie z listy, a następnie kliknij przycisk Zmień, aby zmienić program używany do otwierania plików tego typu. Pojawi się okno Otwieranie za pomocą, w którym możesz wybrać program, którego chcesz użyć do otwierania tego pliku. Dostępne programy są podzielone na dwie grupy: Zalecane programy i Inne programy. Korzystając z przycisku Przeglądaj, możesz wskazać programy, które nie są zapisane na liście. Podczas instalowania nowej aplikacji system prosi o wskazanie typów plików, które mają być skojarzone z tą aplikacją. Niektóre instalowane programy nie obsługują tej funkcji. Stąd powstała potrzeba ręcznego przypisywania skojarzeń pomiędzy typami plików i aplikacjami. Pamiętaj jednak, że skojarzenie definiuje jedynie, jaka aplikacja zostanie uruchomiona podczas ładowania pliku danego typu. Nie ma to jednak wpływu na fakt, czy skojarzona aplikacja potrafi odczytywać plik o danym formacie. Ostatni przycisk dostępny na zak adce Typy plików to Zaawansowane. Jego kliknięcie powoduje pojawienie się okna Edytowanie typu pliku, pokazanego na rysunku Rysunek Edytowanie typu pliku Edytowanie typu pliku JA Wave Sound fikje: \ Zmień ikonę... Record Usuń Ustaw domyilnąj 0 eptwierdi otwarcie po pobraniu Q awsze pokazuj rozszerzenia OK II Mu, I Korzystając z okna Edytowanie typu pliku, możesz wykonać następujące zadania: Zmienić ikonę skojarzoną z danym typem pliku. Zmienić akcję, która jest domyślnie wykonywana, kiedy użytkownik dwukrotnie kliknie lewym przyciskiem myszy ikonę pliku. Wybierz akcję z listy akcji i kliknij przycisk Ustaw jako domyślną. Pozosta e akcje będą widoczne w menu kontekstowym, które zostanie wyświetlone po kliknięciu prawym przyciskiem myszy ikony pliku. Utworzyć nową akcję. Akcje, które możesz związać z danym typem pliku, są zależne od typu pliku oraz aplikacji, która będzie użyta do uruchamiania tego pliku. Edytować akcję związaną z danym poleceniem. Możesz zdefiniować, jaki program ma być użyty do wykonania tej akcji. Usunąć akcję z listy. Ustawić opcję automatycznego otwierania pliku po pobraniu. Zdefiniować, czy'rozszerzenia tego typu plików mająbyć pokazywane w systemie.

8 312 Część III Administracja, zarządzanie kontami użytkowników... Zakładka Pliki trybu offline Zakładka Pliki trybu offline pozwala uaktywnić korzystanie z plików trybu offline, aby pracować z plikami i programami przechowywanymi w sieci nawet wtedy, gdy nie ma poł czenia z sieci. System umożliwia prac na plikach w trybie offline przez tworzenie tymczasowych kopii plików w lokalnej bazie komputera. Dodatek C szczegółowo opisuje korzystanie z plików w trybie offline. W tym punkcie opisano jedynie opcje, które można konfigurować za pomocą zakładki Pliki trybu offline okna apletu Opcje folderów uruchamianego z Panelu sterowania. Domyślnie korzystanie z plików w trybie offline jest nieaktywne. Funkcj można aktywować zaznaczaj c pole opcji Wł cz pliki trybu offline, jak pokazano na rysunku Zauważ, że jeśli ta opcja nie jest zaznaczona, to pozostałe opcje zakładki Pliki trybu offline nie s dost pne. Rysunek Użyj zakładki Pliki trybu offline, aby aktywować i konfigurować funkcję korzystania z plików w trybie offline Ogóhe W«Jok Typyplików PikitrybuołHine i ^*Ni Użyj pików trybu offine. aby pracować z plikami i programami ii$*\ przechowywanymi w sieci, nawet gdy rie masz poręczenia z [3 Synchroncui wszystkie piki trybu ołlbne podczas logowania [*ż] Synchronizn wszystkie piki trybu offline przed wylooowaniem 3 Wyi wtetl przypomnienie co: 60 $ i min G Utwórz na pulpicie skrót Piki trybu oftine D Szyfruj pliki offine. aby zabezpieczyć dane Ilość miejsca na dysku do użycia dla tymczasowych plików trybu ckrtne:. "} 902 MB I1IK dysku) Dost pne s nast puj ce opcje zakładki Pliki trybu offline: Synchronizuj wszystkie pliki trybu offline podczas logowania umożliwia pełn synchronizacj wszystkich plików sieciowych dost pnych w trybie offline. Gwarantuje to, że pliki sieciowe b d odzwierciedlać ostatnio wprowadzone zmiany, a na komputerze znajd si najnowsze wersje plików. Jeśli to pole opcji nie jest zaznaczone, podczas logowania b dzie wykonywana szybka synchronizacja, która zapewnia pełne wersje plików trybu offline, ale może nie gwarantować bież cych wersji plików offline. Synchronizuj wszystkie pliki trybu offline przed wylogowaniem określa, że wszystkie pliki sieciowe dost pne w trybie offline b d w pełni synchronizowane podczas wylogowywania. To gwarantuje, że pliki sieciowe b d odzwierciedlać ostatnio wprowadzone zmiany, a na komputerze znajd si najnowsze wersje plików.

9 Rozdział 14. Panel sterowania 313 Wyświetl przypomnienie, co nn minut określa, że w obszarze powiadomień pojawiaj si dymki przypomnienia podczas przechodzenia komputerów w tryb offline. Utwórz na pulpicie skrót Pliki trybu offline określa, że skrót do folderu Pliki w trybie offline znajduje si na pulpicie. Zawartość tego folderu można wyświetlić za pomoc przycisku Wyświetl pliki. Szyfruj pliki offline, aby zabezpieczyć dane zaznaczenie tej opcji powoduje, że system szyfruje pliki w trybie offline. Po udost pnieniu pliku sieciowego w trybie offline kopia tego pliku jest zapisywana na komputerze lokalnym. Jeśli pliki w trybie offline s zaszyfrowane, to zaszyfrowanajest także kopia pliku sieciowego na komputerze lokalnym. Ilość miejsca na dysku do użycia dla tymczasowych plików trybu offline za pomoc paska można ustawić maksymaln ilość miejsca na dysku komputera używan przez pliki sieciowe, które nie s dost pne w trybie offline. Usuń pliki klikni cie tego przycisku powoduje usuni cie plików dost pnych w trybie offline. Należy pami tać, że klikni cie tego pliku nie powoduje usuni cia plików z sieci, a jedynie lokalnych kopii plików, które znajduj si na lokalnym dysku twardym. Wyświetl pliki klikni cie przycisku umożliwia przegl danie listy plików dost pnych w trybie offline. Zaawansowane klikni cie umożliwia zmian sposobu obsługi komputerów, kiedy staj si niedost pne. Po utracie poł czenia z komputerem można kontynuować prac z plikami na tym komputerze lub j przerwać. Pojawia si okno Pliki trybu offline ustawienia zaawansowane. Dost pne opcje w sekcji Gdy poł czenie sieciowe zostanie przerwane to Powiadom mnie i zacznij prac w trybie offline i Nigdy nie zezwalaj komputerowi na prac w trybie offline. Jeśli zaznaczysz pierwsz opcj, to pliki sieciowe pozostan dost pne po utracie poł czenia z komputerem lub sieci. Wybranie drugiej opcji oznacza, że pliki sieciowe b d niedost pne, jeśli poł czenie z komputerem lub sieci zostanie utracone. Możesz również ustawić wyj tki dla poszczególnych komputerów dost pnych w sieci. Dodatkowe menu okna Wygląd i kompozycje W lewym panelu okna Wygl d i kompozycje (rysunek 14.2) znajduj si dodatkowe menu Zobacz też oraz Rozwi zywanie problemów. W menu Zobacz też znajduj si trzy pozycje: Czcionki, Wskaźniki myszy i Duży kontrast. Pozycja Duży kontrast pozwala ustawić system Windows w tryb wyświetlania kolorów i czcionek ułatwiaj cych czytanie. Wi cej na ten temat możesz si dowiedzieć z rozdziału 5. Pozycje Czcionki oraz Wskaźniki myszy s szczegółowo opisane w nast pnych punktach tego rozdziału.

10 314 Część III Administracja zarządzanie kontami użytkowników... Czcionki System Windows XP jest wyposażony w tak dużą ilość czcionek, że może się okazać, że nigdy nie będziesz musia doinstalowy wać nowych. Jeśli jednak zajdzie taka konieczność, Windows XP pozwala w prosty sposób dodawać, usuwać i zarządzać czcionkami. Wybranie z menu pozycji Czcionki powoduje pojawienie się okna podobnego do pokazanego na rysunku Rysunek Wybierając z menu Zobacz też pozycję Czcionki, możesz zarządzać czcionkami zainstalowanymi w systemie a Czcionki gk fdycia 0WSIKZ AjfrM j _ i Czcionkj 4 Arial Ariat Black ś ń/iat Narrow Pogrubiony BookmanOW Style Pogr... ś Courier Now Ź Garamond Pogrubony a) Lucłda Console < Widok Ulubione Narzędzia Pomoc ś Arial Unicode M5 ś BookmanOld Style Pogr... $3 Courier New Boki G autami i Lucida Sans f ^ W y s z u k a ) i ' i Ariat Black Kursywa Balang o\ Century i Courier New Boldltak Georgia i Mangal Arial Bold i Book Antiojua o\ Century Gothic o) Courier New Italie ś Geotgtó Bold Anal Bold Itstc l BookAntioua Kursywa A Century Gothi... ś Estrangelo Edessa O) Georgia Bold ME Moo5oft5an 5 Modern E l 31 Arial Italie BookAntiqua Pogrublon... d Century Gothic P... si ś Arial Narrow Book AntiqLW Pogrubiony Oj Century GotNcP... Frsnklin Sothic FronUn Gothic Medum Medium Itak ś Georgie Italie o) Monotyp* Haettensch... i MSMK1» Arial Nar row Kursywa Q\ BookmanOtd Style Q\ V SEBI g] Przejdź Arial Narrow Pogrubio... O] BookmanOłd Style Kursywa Ś Comk Sans MS Comic Sans M5 Bold o] Garamond i Impact T M5 Outlook Garamond Kjrsywa oj Lathd MT Extr«v > Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę czcionki i wybierz z menu kontekstowego opcję W aściwości. Pojawi się okno dialogowe pozwalające na zarządzanie wybraną czcionką. Zak adka Ogólne zawiera informację o nazwie i typie czcionki (na przyk ad TrueType) oraz podstawowe informacje na temat pliku. Zak adka Podsumowanie zawiera pola, w których można wpisać dodatkowe informacje dotyczące czcionki, takie jak kategoria, s owa kluczowe czy komentarz. Przycisk Zmień znajdujący się na zakładce Ogólne okna właściwości czcionki pozwala zmienić skojarzenie między czcionką a aplikacją używaną do uruchamiania tego pliku. Domyślną aplikacją skojarzoną z plikami czcionek jest Podgląd czcionki Windows. Jeśli posiadasz licencjonowaną aplikację do tworzenia czcionek, możesz skonfigurować ją jako domyślny program do zarządzania plikami czcionek. Aby dodać czcionkę w systemie Windows XP, wybierz z menu Plik/Zainstaluj nową czcionkę. Pojawi się okno dialogowe Dodawanie czcionek, za pomocą którego możesz przeglądać dostępne dyski i wskazać plik, z którego czcionka ma zostać zainstalowana. W dolnej części okna znajduje się pole opcji Kopiuj czcionki do folderu Czcionki, które jest domyślnie zaznaczone. Jest to dobre rozwiązanie u atwiające zarządzanie czcionkami, gdyż wszystkie zainstalowane czcionki znajdują się w jednym folderze.

11 Rozdział 14. Panel sterowania 315 Wi kszość opcji dost pnych w folderze Czcionki nie różni si niczym od pozostałych folderów znajduj cych si w systemie. Możesz zmieniać nazw, usuwać, kopiować i wklejać czcionki w taki sam sposób, jak robisz to z pozostałymi plikami w systemie. W menu Widok oprócz opcji dost pnych dla każdego folderu (ikony, lista, szczegóły itd.) znajduj si dwie dodatkowe opcje: Lista czcionek według podobieństw widok wyświetla czcionki uporz dkowane według stopnia podobieństwa do wybranej czcionki, jak pokazano na rysunku Możesz wybrać z listy rozwijanej Lista czcionek według podobieństw do czcionk, która b dzie kluczem, według którego uporz dkowane zostan czcionki w folderze. Rysunek Przeglądanie czcionek według stopnia podobieństwa do wybranej czcionki Sto Czcionki P* Edyc a W** I ł * Kme Narzędzia Pomoc. Q wstecz 6 * * * * J i Czcionki Lista czcionek werfug podobieństw do: Aiial v 1 v j j j Przetdz Nazwa jj ftfi a ] Bojd O Arid Unicode M5 ^[Microsoft Saos 5erf ajtrebuchetm5 Oj Arial Black?! Arial Bold Italie OJ And Itak Oj And Narrow 9} Arial Narrow Pogrubiony O^Contury Gothic OJCentury Gothc Kursywa Podobieństwo do Arial Bardzo podobne Bardzo podobne Bardzo podobne Bardzo podobne Bardzo podobne Dość podobne Dość podobne Dość podobne Dość podobne Dość podobne Dość podobne Dość podobne A V Ukryj odmiany (pogrubiony, kursywa, itd.) wiele czcionek wyst puje w kilku wariantach: jako pogrubione, kursywa itd. Przykładem może być czcionka Arial, która wyst puje w wersjach Arial i Arial Bold. Zaznaczenie tej opcji spowoduje, że wyświetlane b d tylko główne typy czcionek. Wskaźniki myszy Pozycja Wskaźniki myszy menu Zobacz też okna Wygl d i kompozycje jest skrótem do zakładki Opcje wskaźnika okna Właściwości: Mysz uruchamianego przez aplet Mysz znajduj cy si w widoku klasycznym Panelu sterowania (rysunek 14.9). Można konfigurować nast puj ce ustawienia na zakładce Opcje wskaźnika: Wybierz szybkość wskaźnika dopasowuje odległość, na jak przesuwany jest wskaźnik po wykonaniu ruchów mysz lub urz dzeniem wskazuj cym. Na przykład aby przesun ć wskaźnik na pocz tek ekranu urz dzenie trzeba przesun ć dalej, jeśli suwak ustawiono w pozycji Wolno, a bliżej, jeśli ustawiono go w pozycji Szybko. Zwi ksz precyzj wskaźnika określa, czy funkcja sterowania zwi kszon dokładności wskaźnika jest wł czona, czy wył czona. Zwi kszona dokładność wskaźnika zapewnia lepsz kontrol nad jego ruchami, zwłaszcza podczas przesuwania na krótkie odległości. Umożliwia też szybsze hamowanie, jeśli wskaźnik jest przesuwany wolniej lub zatrzymywany.

12 316 Część III Administracja, zarządzanie kontami użytkowników... Rysunek Zakładka Opcje wskaźnika pozwala konfigurować wygląd wskaźnika myszy w systemie Windows Właściwości: Mysz Pizyciski \ Wskaźnki Opcit wskaźnła : jatko. Ruch P S : i/ybierz szybkość wskaźnka: 0 Zwiększ pfficyzte wskaznfca Przyciąganie do I Q Automatycznie ptzenrei wskaźnik na domyślny przycisk w oknie dialogowym W i d o c z n o ś ć K : ~-'**'. * ' j '.) * & : :. \ U : - ~ 0 Ukryj wskaźnik podczas pisania. : ( ) D Pokaż takalzacie wskaźnika po naciśnięciu klawisza TFL Przyciąganie do opcja dostępna w tej sekcji określa, czy w oknach dialogowych wskaźnik myszy ma być automatycznie ustawiany na przycisku domyślnym (jak na przyk ad OK lub Zastosuj). Niektórzy użytkownicy uważają to rozwiązanie za u atwienie, a inni za utrudnienie pracy. Pokaż ślady wskaźnika dodaje ślad do wskaźnika myszy, u atwiając zauważenie go na wyświetlaczach ciek okrystalicznych. Aby zmienić d ugość śladu wskaźnika, przeciągnij suwak. Ukryj wskaźnik podczas pisania z pewnością zauważy eś, że wskaźnik myszy utrudnia odczytywanie tekstu, który znajduje się tuż pod nim. Jeśli zaznaczysz to pole opcji, wskaźnik myszy będzie ukrywany podczas pisania. Wskaźnik pojawi się po przesunięciu myszy lub urządzenia wskazującego. Pokaż lokalizację wskaźnika po naciśnięciu klawisza Ctrl jest to kolejna opcja chętnie wykorzystywana przez użytkowników, którzy mają trudności z lokalizacją wskaźnika myszy na wyświetlaczu ciek okrystalicznym. Jeśli ta opcja jest zaznaczona, to naciśnięcie klawisza Ctrl powoduje zaznaczenie lokalizacji wskaźnika myszy przez wyświetlenie migających, koncentrycznych okręgów wokó wskaźnika. Pozosta e zak adki okna W aściwości: Mysz pozwalają konfigurować takie opcje, jak ustawienia przycisku podstawowego i pomocniczego, ikony wskaźnika myszy czy ustawienia kó ka myszy (jeśli Twoja mysz jest wyposażona w kó ko). W kolejnych punktach tego rozdzia u opiszemy kolejne zak adki okna uruchamianego przez aplet Mysz Panelu sterowania. Zakładka Przyciski Zak adka Przyciski, pokazana na rysunku 14.10, pozwala konfigurować ustawienia przycisków myszy.

13 Rozdział 14. Panel sterowania 317 Rysunek Zakładka Przyciski pozwala konfigurować ustawienia przycisków myszy Wtóciwoścl: Mysz Przyciski WtkaźrAi Opciewskażnfca Kółko Konfiguracia Zaznać; to pote wybom, aby używać prawego przycisku do wykonywania lunkcii podstawowych, takich jak zaznaczanie i j Szybkość dwukrotnego klikniecia KJknij dwukrotnie loldet, aby przetestować ustawienie. Jeśli foldei nie otwoizy się lub nie zamknie, spióbuj użyć wolnietizego ustawienia. Szybkość: Wolno Szybko _ l Q W z lunkcic BlokadaKJiktiecia Umozfcww podświetlanie lub przeciąganie bez piz^łrzymywania naciśniętego ptzycaku myszy. Aby ustawić, naciśnii na kiótko pizycisk myszy Aby zwolnić, kliknn ptzycisk myszy ponownie Opcje zakładki Przyciski: Przeł cz przycisk podstawowy i pomocniczy zaznaczenie tego pola wyboru pozwala używać prawego przycisku myszy do wykonywania funkcji podstawowych. To pole wyboru powinni zaznaczyć użytkownicy lewor czni oraz osoby, które najcz ściej używaj prawego przycisku myszy. Szybkość dwukrotnego klikni cia suwak w tej sekcji pozwala dopasować czas, jaki może upłyn ć pomi dzy klikni ciami podczas dwukrotnego klikni cia podstawowym przyciskiem myszy. Szybkość dwukrotnego klikni cia można przetestować, klikaj c dwukrotnie ikon folderu w obszarze testowym. Wł cz funkcj BlokadaKłikni cia blokuje przycisk myszy lub urz dzenia wskazuj cego po pojedynczym klikni ciu, umożliwiaj c zaznaczenie lub przeci ganie bez przytrzymywania wciśni tego klawisza myszy. Wystarczy nacisn ć i przez chwil przytrzymać wciśni ty przycisk myszy, a zostanie on zablokowany. Za pomoc funkcji BlokadaKłikni cia można przeci gać obiekty, zaznaczać bloki tekstu i otwierać menu. Należy klikn ć ponownie, aby zwolnić funkcj BlokadaKłikni cia. Aby dopasować czas przytrzymywania wciśni tego przycisku myszy w celu zablokowania klikni cia, należy klikn ć przycisk Ustawienia. Zakładka Wskaźniki Za pomoc zakładki Wskaźniki możesz definiować różnego rodzaju wskaźniki myszy w systemie Windows. Najbardziej popularnym wskaźnikiem myszy jest ikona niedużej strzałki skierowanej do góry i nieco w lewo. Zauważyłeś z pewności, że wskaźnik myszy cz sto si zmienia w zależności od obiektu, nad którym si znajduje, i akcji, któr można wykonać lub jest aktualnie wykonywana. Na przykład wskaźnik myszy ma postać klepsydry, jeśli system jest zaj ty, lub podwójnej strzałki, jeśli próbujesz zmienić rozmiar okna. Pole Dostosuj zawiera list dost pnych wskaźników powi zanych z różnymi akcjami w systemie. Użytkownik może zmienić wygl d wskaźnika zaznaczaj c go, klikaj c

14 318 Część III Administracja, zarządzanie kontami użytkowników... Przegl daj, a nast pnie klikaj c dwukrotnie nazw pliku innego wskaźnika. Klikaj c przycisk Użyj domyślnego możesz przywrócić domyślny wskaźnik, jeśli zmiana nie przypadła Ci do gustu. Sekcja Schemat pozwala wybrać schemat z listy wst pnie zdefiniowanych zestawów wskaźników myszy, których można używać. Każdy kształt wskaźnika jest symbolem graficznym określaj cym aktualn czynność systemu operacyjnego lub możliw w danej sytuacji czynność użytkownika. Użytkownik może również samodzielnie dopasować wskaźniki dla różnych czynności, a nast pnie zapisać cały schemat za pomoc przycisku Zapisz jako. Nowy zestaw zostanie dodany do listy. Jeśli masz trudności z lokalizowaniem wskaźnika myszy na ekranie, możesz skorzystać ze schematu Powiększone. Wskaźniki wyglądają tak samo jak w schemacie domyślnym, ale są powiększone o 30% i mają grube, czarne obrysy. Zakładka Kółko Zakładka Kółko pozwala konfigurować ustawienia kółka myszy, które umożliwia przewijanie okien. Można wybrać jedn z dwóch dost pnych opcji: Obrócenie kółkiem o jeden skok powoduje przewini cie o nn linii naraz. Obrócenie kółkiem o jeden skok powoduje przewini cie o jeden ekran. Zakładka Sprzęt Zakładka Sprz t pozwala konfigurować charakterystyk sprz tow myszy. W polu Urz dzenia wyświetlana jest nazwa urz dzenia, które b dziesz konfigurować (myszy lub innego urz dzenia wskazuj cego). Wybierz urz dzenie wskazuj ce z listy, a nast pnie kliknij przycisk Właściwości. Pojawi si okno właściwości urz dzenia. Szczegółowy opis konfigurowania urz dzeń znajdziesz w dalszej cz ści tego rozdziału. Rozwiązywanie problemów W menu Rozwi zywanie problemów okna Wygl d i kompozycje znajduj si dwie pozycje Ekran i Dźwi k. Na rysunku pokazano okno Narz dzie do rozwi zywania problemów z wyświetlaniem wideo. Trzeba wybrać problem, który należy rozwi zać, a nast pnie odpowiedzieć na seri zwi zanych z tym problemem pytań. Po ustaleniu przez system, z jakiego rodzaju problemem ma do czynienia, zostanie wyświetlony zestaw porad, które pomog rozwi zać problem. Narzędzie do rozwiązywania działa dobrze przy rozwiązywaniu prostych problemów. Jednak takie problemy, jak konflikty przerwań czy problemy ze sterownikami, mogą być zbyt trudne do rozwiązania. W takiej sytuacji narzędzie proponuje sprawdzenie witryny Microsoftu lub producenta sprzętu.

15 Rozdział 14. Panel sterowania 319 Rysunek Narzędzie do rozwiązywania problemów pomaga rozwiązywać problemy na podstawie odpowiedzi na zadawane pytania Narzędzie do rozwiązywania problemów z wyświetlaniem wideo Jaki problem należy rozwiązać? 0 Otrzymuję następujący komunikat:.problem z wyświetlaniem. Ten program nie może kontynuować pracy." Q Q Q Q Q Obraz miga lub jest zniekształcony. Nie mogę zainstalować mojego monitora. Występuje problem z funkcja, wielu monitorów. Odtwarzanie wideo lub animacji nie działa poprawnie. Nie mogę ustawić rozdzielczości wideo większej niz 640 n 460 z 16 kolorami. Połączenia sieciowe i inłernetowe Kategoria Poł czenia sieciowe i internetowe w oknie Panelu sterowania pozwala konfigurować poł czenia internetowe i poł czenia z sieci lokaln. W tej kategorii dost pne s nast puj ce zadania: Konfiguruj lub zmień poł czenie internetowe jest to skrót do zakładki Poł czenia okna Właściwości: Internet uruchamianego przez aplet Opcje internetowe dost pnego w widoku klasycznym Panelu sterowania (ikona tego apletu znajduje si również w sekcji lub wybierz ikon Panelu sterowania okna Poł czenia sieciowe i internetowe). Utwórz poł czenie z sieci w miejscu pracy skrót uruchamia Kreatora nowego poł czenia. Dokładny opis konfiguracji poł czenia z sieci lokaln znajdziesz w rozdziale 24., natomiast szczegółowe informacje dotycz ce poł czenia internetowego w rozdziale 25. Dodaj lub usuń programy Kategoria Dodaj lub usuń programy jest skrótem, który uruchamia aplet Panelu sterowania Dodawanie lub usuwanie programów. Korzystaj c z tego apletu, można dodawać lub usuwać zainstalowane aplikacje, takie jak pakiet Microsoft Office, ale również składniki systemu Windows, jak na przykład Usługa faksowania. Aplet Dodawanie lub usuwanie programów jest szczegółowo opisany w rozdziale 12. Instalowanie i usuwanie aplikacji".

16 320 Część III Administracja, zarządzanie kontami użytkowników... Dźwięki, mowa i urządzenia audio Kategoria Dźwi ki, mowa i urz dzenia audio pozwala konfigurować urz dzenia audio podł czone do komputera. W tej kategorii dost pne s nast puj ce zadania: Dopasuj głośność systemu; Zmień schemat dźwi kowy; Zmień ustawienia głośników. Wszystkie trzy pozycje s skrótami do zakładek okna Właściwości: Dźwi ki i urz dzenia audio uruchamianego przez aplet Dźwi ki i urz dzenia audio, którego ikona znajduje si w sekcji lub wybierz ikon Panelu sterowania. Aplet Dźwięki i urządzenia audio Aplet Dźwi ki i urz dzenia audio pozwala sterować głośności, schematem dźwi kowym systemu oraz konfigurować urz dzenia audio podł czone do komputera. Kolejne punkty opisuj poszczególne zakładki okna apletu. Zakładka Głośność Zakładka Głośność umożliwia konfigurowanie poziomu głośności dźwi ku komputerowego. W sekcji Głośność urz dzenia można za pomoc paska regulować głośność urz dzenia. Opcja Wycisz pozwala wł czyć lub wył czyć funkcj wyciszania dźwi ku w systemie. Jeśli pole opcji jest zaznaczone, to dźwi k systemowy jest wył czony. Zaznaczenie opcji Umieść ikon głośności na pasku zadań powoduje wyświetlanie w obszarze powiadomień wskaźnika umożliwiaj cego szybk zmian poziomu głośności urz dzenia odtwarzaj cego audio. Klikni cie przycisku Zaawansowane powoduje otwarcie okna Głośność główna, w którym można dostosować ustawienia źródła dźwi ku systemowego, takie jak nap d płyt CD, urz dzenie MIDI i inne zainstalowane urz dzenia. W dolnej cz ści zakładki Głośność znajduj si dwa przyciski w sekcji Ustawienia głośników: Siła głosu głośników i Zaawansowane. Przycisk Siła głosu głośników wywołuje okno o tej samej nazwie, za pomoc którego można dostosować poziom głośności głośników podł czonych do karty dźwi kowej. Korzystaj c z przycisku Zaawansowane, można wybrać głośniki (na przykład głośniki stereo monitora, słuchawki stereo itd.), dostosować funkcje odtwarzania audio oraz wybrać efekty dźwi kowe, które zostan dostosowane do odtwarzania audio. Wywoływane tym przyciskiem okno Zaawansowane właściwości audio podzielone jest na zakładki Głośniki i Wydajność. Na zakładce Wydajność dost pne s nast puj ce opcje: Przyspieszanie sprz towe określa stopień przyspieszania używany w miksowaniu dźwi ku. Domyślnie przyspieszenie jest ustawione na Pełne, które jest obsługiwane przez wszystkie sterowniki standardowe. Jeżeli wyst puj problemy, a użytkownik podejrzewa, że ich przyczyn może być przyspieszanie dźwi ku, należy użyć najwyższego ustawienia, przy którym problemy jeszcze nie wyst puj.

17 Rozdział 14. Panel sterowania 321 Jakość konwersji szybkości próbkowania dopasowuje ustawienie konwersji szybkości audio. Jeśli wydajność komputera spada, należy wybrać niższe ustawienie. Zakładka Dźwięki Zakładka Dźwi ki pozwala powi zać dźwi ki z określonymi wydarzeniami w systemie. Okno Zdarzenie programu wyświetla list zdarzeń programu, do których można przypisać dźwi ki. Aby przypisać dźwi k do zdarzenia programu, zaznacz zdarzenie w polu Zdarzenia programu, a nast pnie wybierz dźwi k z listy Dźwi ki. Jeśli w polu Dźwi ki nie ma wymaganego dźwi ku, można klikn ć przycisk Przegl daj, aby wyszukać pliki dźwi kowe, znajduj ce si na komputerze. Pole Schemat dźwi kowy zawiera list schematów dźwi kowych, których można użyć do zmieniania dźwi ków przypisanych do wielu zdarzeń programu. Każdy schemat składa si z zestawu zdarzeń oraz przypisanych im dźwi ków. MOŻESZ utworzyć własny schemat dźwi kowy samodzielnie, przypisuj c dźwi ki do zdarzeń, a nast pnie zapisać go, klikaj c przycisk Zapisz jako. Zakładka Audio Zakładka Audio pozwala wybrać urz dzenie domyślne wykorzystywane do odtwarzania dźwi ku, nagrywania dźwi ku i odtwarzania muzyki MIDI. W każdej sekcji znajduje si pole zawieraj ce list dost pnych urz dzeń, które s zainstalowane w komputerze. Każda sekcja zawiera również przyciski Głośność i Zaawansowane. Klini cie przycisku Głośność powoduje wywołanie osobnego okna umożliwiaj cego regulacj głośności wybranego urz dzenia. Klikni cie przycisku Zaawansowane pozwala konfigurować zaawansowane funkcje wybranego urz dzenia. Zakładka Głos Zakładka Glos zawiera ustawienia, które kontroluj głośność i opcje zaawansowane dla wybranych urz dzeń odtwarzaj cych lub nagrywaj cych głos. Sekcje tej zakładki s analogiczne jak sekcje zakładki Audio. Zakładka Sprzęt Zakładka Sprz t zawiera list urz dzeń zainstalowanych w komputerze, które mog służyć do nagrywania lub odtwarzania dźwi ków audio. Aby wyświetlić lub zmienić ustawienia dowolnego urz dzenia, należy wybrać urz dzenie z listy, a nast pnie klikn ć przycisk Właściwości. Aplet Mowa Aplet Mowa pozwala kontrolować właściwości głosu, szybkość i inne opcje translacji tekstu na mow. Okno apletu Mowa zawiera tylko jedn zakładk, na której użytkownik

18 322 Część III Administracja, zarządzanie kontami użytkowników... może wybrać z listy głos, którego b dzie używać funkcja tekst na mow " (z ang. texi- -to-speech TTL). Domyślnie zainstalowany jest tylko jeden rodzaj głosu Microsoft Sam. Można również wpisać tekst, który b dzie użyty do podgl du głosu. Menu Rozwiązywanie problemów okna Dźwięki, mowa i urządzenia audio Jak wiesz z poprzedniego podrozdziału, narz dzia do rozwi zywania problemów zadaj pytania, które pozwalaj uszczegółowić problem, a nast pnie zwracaj jako odpowiedź odpowiednie paragrafy pliku pomocy. Menu Rozwi zywanie problemów okna Dźwi ki, mowa i urz dzenia audio zawiera dwie pozycje: Dźwi k pomaga rozwi zywać problemy zwi zane z kartami audio, sterowaniem głośności, ustawieniami dźwi ku itd. DVD pomaga rozwi zywać problemy zwi zane z odtwarzaniem DVD. Wydajność i konserwacja Kategoria Wydajność i konserwacja, która jest pokazana na rysunku 14.12, pozwala ustawiać niektóre opcje zwi zane z wydajności komputera: Rysunek Zakładka Wydajność i konserwacja umożliwia dostęp do wielu opcji odpowiedzialnych za wydajność komputera P»< Edycja Widok Jubtone Narzędzia Pomoc o*«- J,t 6 * «.'Q- Wydajność j konserwacja RHS ^ j j i Wydajność i konserwacja Zobacz tei W 4d Typypitów W i Przywdcariie sytemu «U Rozwi4zywanie problemów, Wyszukaj ;i ; Foklery..' 1 Wybierz zadanie... PSS ^^ F^l Wyświetl podstawowe informacte 0 tym k f^>] ćwowi miejsce rw dysku Łweirdym T4] Wykonał kopł^ zapasowy danych i r*n Rozfntcśc dcnwn^y FHI dysku ^w^rdyni te lub wybierz ikonę Panelu sterowania Zaplanowane radania

19 Rozdział 14. Panel sterowania 323 W tej kategorii dost pne s nast puj ce zadania: Wyświetl podstawowe informacje o tym komputerze skrót do zakładki Ogólne okna apletu System, dost pnego bezpośrednio w sekcji lub wybierz ikon Panelu sterowania. Dostosuj efekty wizualne skrót do zakładki Efekty wizualne okna Opcje wydajności. Można wybrać ustawienia wygl du i wydajności systemu Windows na komputerze. Szczegółowy opis dost pnych w systemie efektów wizualnych znajdziesz w rozdziale 22. Zwolnij miejsce na dysku twardym skrót do programu Oczyszczanie dysku, dost pnego również w menu Start. Narz dzie Oczyszczanie dysku jest szczegółowo opisane w rozdziale 22. Wykonaj kopi zapasow danych skrót do Kreatora kopii zapasowej lub przywracania opisanego szczegółowo w rozdziale 21. Rozmieść elementy na dysku twardym tak, aby programy uruchamiały si szybciej skrót do narz dzia Defragmentator dysków, dost pnego również w menu Start. Szczegółowy opis tego narz dzia znajduje si w rozdziale 18. Pozycje dost pne w menu Zobacz też okna Wydajność i konserwacja to Typy plików i Przywracanie systemu. Pozycja Typy plików to skrót do apletu Opcje folderów, za pomoc którego można m.in. zmienić skojarzenia plików z aplikacjami. Aplet ten został szczegółowo omówiony w poprzednich punktach tego rozdziału. Pozycja Przywracanie systemu jest szczegółowo opisana w rozdziale 23. W sekcji lub wybierz ikon Panelu sterowania okna Wydajność i konserwacja znajduj si ikony nast puj cych apletów: Narz dzia administracyjne w skład Narz dzi administracyjnych wchodz m.in. narz dzia Zarz dzanie komputerem, Podgl d zdarzeń, Wydajność, które s szczegółowo opisane w innych rozdziałach. Zajrzyj do indeksu, aby dowiedzieć si, w którym rozdziale opisane jest interesuj ce Ci narz dzie. Opcje zasilania pozwala wybrać schemat zasilania, który najbardziej odpowiada danemu komputerowi. Dost pne opcje zasilania s szczegółowo opisane w dodatku C. Zaplanowane zadania klikni cie ikony powoduje uruchomienie okna apletu Zaplanowane zadania, w którym można zaplanować uruchomienie dowolnego skryptu, programu lub dokumentu w najbardziej odpowiednim czasie. Usługa Zaplanowane zadania uruchamiana jest przy każdym uruchomieniu systemu Windows XP i działa w tle. Planowanie zadań można również uruchomić z okna programu Wiersz polecenia wpisuj c polecenie schtasks, które jest opisane szczegółowo w rozdziale 13. System ikona uruchamia aplet System, który pozwala na konfigurowanie ustawień systemu Windows. Ponieważ wiele elementów kategorii Wydajność i konserwacja jest opisanych w innych rozdziałach niniejszej ksi żki, dalsz cz ść tego rozdziału poświ cimy apletowi System, którego okno jest przedstawione na rysunku

20 324 Część III Administracja, zarządzanie kontami użytkowników... Rysunek Aplet System Panelu sterowania Właściwości systemu Przywracanie Jyit Aktuakzacje automatyczne : Ofl^ie Nazwa komputera Sprzęt ] Zaaw System: Microtoft Wndows XP Proresjtonal Wers a2002 Zaiejostiowano dla: Komputer Pfocesot Intel Pentium III B64MHz 256 MB RAM Okno apletu System podzielone jest na nast puj ce zakładki: 1. Ogólne zakładka zawiera informacje o aktualnym systemie operacyjnym oraz komputerze, takie jak typ i szybkość procesora, ilość dost pnej pami ci operacyjnej itd. Jest to zakładka informacyjna nie zawiera żadnych opcji, które można by zmieniać. 2. Nazwa komputera zawiera informacje potrzebne do identyfikacji komputera w sieci, takie jak nazwa komputera, domena czy grupa robocza, do której należy komputer. Ta zakładka apletu System jest szczegółowo opisana w rozdziale Sprz t zakładka pozwala na uruchomienie nast puj cych funkcji: Kreator dodawania sprz tu przeprowadza użytkownika przez proces dodawania nowych elementów sprz towych komputera, które nie zostały automatycznie wykryte podczas jego uruchamiania. Podpisywanie sterowników umożliwia ustawienie używanego podczas instalacji oprogramowania poziomu ochrony pliku z podpisem. Menedżer urz dzeń wyświetla wszystkie urz dzenia sprz towe zainstalowane w komputerze i pozwala zmieniać właściwości każdego z tych urz dzeń. Profile sprz tu. 4. Zaawansowane dost p do ustawień wydajności (opisanych w rozdziale 22.), profili użytkowników (opisanych w rozdziale 15.) oraz informacji o uruchamianiu systemu, awariach systemu i raportowaniu bł dów (opisanych szczegółowo w rozdziale 6.). 5. Przywracanie systemu zakładka zawiera opcj przywracania systemu oraz sekcj poświ con ilości miejsca na dysku przeznaczonej na przywracanie systemu. Przywracanie systemu jest szczegółowo opisane w rozdziale 23.

21 Rozdział 14. Panel sterowania Aktualizacje automatyczne zakładka zawiera opcje powiadamiania o automatycznych aktualizacjach oraz sposobie ich pobierania z witryny Windows Update. 7. Zdalny zakładka podzielona na sekcje Pomoc zdalna i Pulpit zdalny. Menedżer urządzeń Korzystaj c z Menedżera urz dzeń, można aktualizować sterowniki (lub oprogramowanie) urz dzeń sprz towych, modyfikować ustawienia sprz tu i rozwi zywać problemy. Menedżer urz dzeń umożliwia również przygotowanie raportu o zainstalowanych elementach sprz towych. Przeglądanie ustawień urządzeń Menedżer urz dzeń, pokazany na rysunku 14.14, pozwala zarz dzać urz dzeniami sprz towymi zainstalowanymi w komputerze. Urz dzenia podzielone s na kategorie, z których każd można rozwin ć i przejrzeć ustawienia urz dzeń znajduj cych si w tej kategorii. Rysunek Menedżer urządzeń pozwala przeglądać i konfigurować ustawienia zainstalowanych urządzeń sprzętowych komputera ftkrja Kktek :* a» Karty graficzne *: W Karty sieciowe * ;> Klawiatury * Jf Komputer B Kontrolery dźwięku, wideo I gier $ Kodery-dekodery audk> Kodery-dekodery wideo i «BI $ Starsze sterowniki audio 9 Starsze urządzenia pnechwytywania wideo 0 Urządzenia sterujące mediami : ^ Kontrolery IDE ATA/ATAPI * -. -fj) Kontrolery stacji dyskietek + cj-i Kontrolery uniwersalne) magistral szeregowe] *-. $ Monitory ;+ ' 'j Mysz I ime urządzenia wskazuface + V Porrv ( rom i IPT^ Aby zmienić rodzaj informacji domyślnie wyświetlanej w oknie Menedżera urządzeń, wybierz z menu Widok sposób prezentacji informacji w oknie Menedżera zadań. Domyślnym widokiem jest widok Urządzenia według typów, a pozostałe dostępne widoki to Urządzenia według połączeń, Zasoby według typów i Zasoby według połączeń. W przykładzie pokazanym na rysunku widać, że w komputerze zainstalowany jest kontroler audio Intel AA widoczny w kategorii Kontrolery dźwi ku, wideo i gier. W tej samej kategorii widoczne s również zainstalowane programowe kodery-dekodery audio i wideo, które współpracuj z systemem Windows w taki sposób, jakby to były urz dzenia sprz towe. Aby przejrzeć ustawienia dowolnego urz dzenia oraz konfiguracj zainstalowanych sterowników, dwukrotnie kliknij lewym przyciskiem myszy lub kliknij prawym przyciskiem myszy urz dzenie na liście i wybierz opcj Właściwości z menu kontekstowego.

22 326 Część III Administracja zarządzanie kontami użytkowników. Pojawi si okno dialogowe pokazane na rysunku Rysunek Dla każdego zainstalowanego urządzenia sprzętowego lub programowego można wyświetlić okno właściwości Właściwości: Kontroler audio IntH(r) 82B01AA AC'97 Ogdne Właściwości Slecownk Zasoby <ffi\ Kontroler audio intefy] 82801A4 AC'97 Typ urządzenia: Kontrolery dźwięku, wideo i giw Producent: Intel Lokafaacia. Magutiała PCI 0. mz&dzeme 31, lunkc a 5 Stanurzadzena To urządzenie działa poprawnie Jeśli masz problemy z tym urządzeniem, to k\krą przycisk Rozwiązywanie problemów, aby uruchomić narzędzie do rozwiązywania problemów Użyj tego urządzenia (wr-acz) Ilość zakładek okna właściwości jest zależna od rodzaju urz dzenia, które okno opisuje. Jednak okna właściwości wi kszości urz dzeń maj kilka zakładek wspólnych, które zostan opisane w dalszej cz ści tego rozdziału. Zakładka Ogólne Zakładka Ogólne zawiera podstawowe informacje dotycz ce urz dzenia, jak na przykład informacje o producencie sprz tu oraz lokalizacji urz dzenia wewn trz komputera (w przykładzie pokazanym na rysunku urz dzenie jest zainstalowane na magistrali PCI 0). Sekcja Stan urz dzenia wyświetla aktualny stan wybranego urz dzenia. Jeśli wyst pił problem z urz dzeniem, zostanie wyświetlony typ problemu i sugerowane rozwi zanie. Widoczny może być również kod problemu i numer, który może ułatwić rozpoznanie i diagnozowanie problemu podczas rozmowy z centrum pomocy. Klikni cie przycisku Rozwi zywanie problemów pozwala uruchomić Narz dzie do rozwi zywania problemów sprz towych. W dolnej cz ści zakładki znajduje si lista rozwijana Użycie urz dzenia, z której należy wybrać opcj Użyj tego urz dzenia (wł cz) lub Me używaj tego urz dzenia (wył cz). Dzi ki temu można w prosty sposób wył czyć urz dzenie, aby sprawdzić, czy nie powoduje ono konfliktu z innym zainstalowanym urz dzeniem, lub aby przeł czyć profil sprz towy (patrz dodatek C). Zakładka Sterownik Zakładka Sterownik jest niezwykle ważn zakładk każdego urz dzenia, ponieważ pozwala uzyskać szczegółowe informacje na temat plików sterownika, aktualizować zainstalowany sterownik, przywrócić poprzednio zainstalowany sterownik, jeśli po zaktualizowaniu sterownika urz dzenie nie działa, lub odinstalować sterownik. Funkcje zakładki Sterownik s szczegółowo opisane w rozdziale 23.

23 Rozdział 14. Panel sterowania 327 Zakładka Zasoby Zakładka Zasoby, pokazana na rysunku 14.16, pozwala przegl dać (i w niektórych przypadkach modyfikować) zasoby wykorzystywane przez urz dzenie sprz towe. Pod poj ciem zasobów rozumie si adresy wejścia-wyjścia, przerwania oraz ustawienia DMA (z ang. Direct Memory Access). Ustawienia wi kszości nowoczesnych urz dzeń, w szczególności urz dzeń wykorzystuj cych technologi Plug&Play, nie musz być modyfikowane w ten sposób. Niektóre ustawienia nie mog być nawet modyfikowane przez użytkownika. Jednak korzystaj c z urz dzeń starszego typu, użytkownik cz sto musi mieć możliwość ingerencji w ich ustawienia, aby ich ustawienia nie kolidowały z ustawieniami innych urz dzeń komputera. Rysunek Zasoby wykorzystywane przez urządzenie sprzętowe iściwiiśnl: Kontroler audio I11IHO) D7RO1AA AC'97 Ogólne Właściwości Stefowmk Zasoby tibh Kontroler audio Intd(i) B2801AA AC97 Ustawienia zasobu: Typ zasobu Ustawienia łodzakres We/Wy D8O0D8FF MNZakiesWc/Wy DC8O-DCBF MMlRO 17 Lista urzadreń powodujących konflikty: i Nie ma konfliktów. Przygotowanie raportu o urządzeniach Menedżer urz dzeń pozwala również wydrukować lub zapisać w pliku raport o wszystkich urz dzeniach zainstalowanych w systemie. Raport może Ci być potrzebny, aby wysłać go do serwisu, lub do celów archiwalnych. Aby przygotować raport, wykonaj nast puj ce kroki: 1. W oknie programu Menedżer urz dzeń, zaznacz nazw komputera lub kategori sprz tu, dla której chcesz przygotować raport. 2. Wybierz z menu Akcja/Drukuj. Pojawi si okno dialogowe drukowania. 3. Zaznacz typ raportu, jaki chcesz tworzyć. Dost pne s nast puj ce typy raportów: Podsumowanie systemu jest to podsumowanie informacji o urz dzeniach zainstalowanych w komputerze lokalnym lub zarz dzanym komputerze zdalnym. Wybrana klasa lub urz dzenie raport dotycz cy zaznaczonego urz dzenia lub typu sprz tu. Wszystkie urz dzenia i podsumowanie systemu wyświetla raport dla każdego typu urz dzenia lub sprz tu zainstalowanego na zarz dzanym komputerze lokalnym lub zdalnym oraz raport podsumowuj cy dla komputerów zainstalowanych na zarz dzanym komputerze.

Rozdział 3. Instalacja i aktualizacja systemu Windows XP

Rozdział 3. Instalacja i aktualizacja systemu Windows XP Rozdział 3. Instalacja i aktualizacja systemu Windows XP W tym rozdziale: Instalacja Windows XP Uruchamianie instalatora systemu Windows XP Instalator systemu prosi o informacje Po pierwszym restarcie:

Bardziej szczegółowo

Rozdział 22. Monitorowanie systemu, dzienniki wydajności oraz alerty

Rozdział 22. Monitorowanie systemu, dzienniki wydajności oraz alerty Rozdział 22. Monitorowanie systemu, dzienniki wydajności oraz alerty W tym rozdziale: Zagadnienia dotycz ce wydajności systemu Windows XP Zastosowanie Menedżera zadań Zastosowanie Monitora systemu Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Rozdział 24. Konfiguracja komputera do pracy w sieci LAN

Rozdział 24. Konfiguracja komputera do pracy w sieci LAN Rozdział 24. Konfiguracja komputera do pracy w sieci LAN W tym rozdziale: Zastosowanie usługi DHCP oraz statycznych adresów IP Instalacja i konfiguracja protokołu TCP/IP oraz jego składników Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Rozdział 18. Zarządzanie dyskami i partycjami

Rozdział 18. Zarządzanie dyskami i partycjami Rozdział 18. Zarządzanie dyskami i partycjami W tym rozdziale: Dyski proste i dynamiczne Wybór typu partycji i woluminu Porównanie systemów plików FAT, FAT32 i NTFS Korzystanie z konsoli zarz dzania dyskami

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6. Uruchamianie systemu

Rozdział 6. Uruchamianie systemu Rozdział 6. Uruchamianie systemu W tym rozdziale: Uruchamianie komputera Uruchamianie system Windows XP? Opcje uruchamiania systemu Rozwi zywanie problemów z uruchamianiem systemu Zrozumienie, w jaki sposób

Bardziej szczegółowo

2005 porad dla peceta

2005 porad dla peceta 2005 porad dla peceta Spis porad PC FORMAT 1 2005 porad dla peceta Windows XP Service Pack 2 1. Blokowanie wyskakujących okienek Po zainstalowaniu dodatku SP2 w programie Internet Explorer zostanie włączona

Bardziej szczegółowo

Windows XP Home Edition. Nieoficjalny podrêcznik

Windows XP Home Edition. Nieoficjalny podrêcznik IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

informatyk Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek Systemy operacyjne i sieci komputerowe

informatyk Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek Systemy operacyjne i sieci komputerowe titechnik informatyk Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek Systemy operacyjne i sieci komputerowe Cz 1 Autorzy: Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek Recenzenci: dr Stanisław Szabłowski, mgr Jan Bogdan Projekt graficzny

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Cz I Na pocz tek bezpiecze stwo... 33. O autorach... 27 Wst p... 29

Spis tre ci. Cz I Na pocz tek bezpiecze stwo... 33. O autorach... 27 Wst p... 29 Windows 7 PL. Biblia Autor: Jim Boyce T³umaczenie: Wojciech Moch ISBN: 978-83-246-2626-7 Tytu³ orygina³u: Windows 7 Bible Format: 172 245, stron: 1000 Poznaj wszystkie mo liwoœci systemu Windows 7 W pe³ni

Bardziej szczegółowo

Windows 7 PL. Optymalizacja i dostosowywanie systemu

Windows 7 PL. Optymalizacja i dostosowywanie systemu Windows 7 PL. Optymalizacja i dostosowywanie systemu Autor: Steve Sinchak T³umaczenie: Leszek Sagalara ISBN: 978-83-246-2712-7 Tytu³ orygina³u: Windows 7 Tweaks: A Comprehensive Guide on Customizing, Increasing

Bardziej szczegółowo

Windows Vista PL. Kurs

Windows Vista PL. Kurs IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Rozdział 26. Korzystanie z domen i Active Directory

Rozdział 26. Korzystanie z domen i Active Directory Rozdział 26. Korzystanie z domen i Active Directory W tym rozdziale: Domeny Windows co to takiego? Co to jest Active Directory Logowanie do domeny z wykorzystaniem Windows XP Logowanie i co dalej? Windows

Bardziej szczegółowo

Windows Vista PL. Ksiêga eksperta

Windows Vista PL. Ksiêga eksperta Windows Vista PL. Ksiêga eksperta Autor: Paul McFedries T³umaczenie: Pawe³ Gonera, Cezary Welsyng ISBN: 978-83-246-1030-3 Tytu³ orygina³u: Microsoft(R) Windows(R) Vista(TM) Unleashed Format: B5, stron:

Bardziej szczegółowo

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- System operacyjny Windows Informacje o systemie (System Information) Aplikacja Informacje o systemie zawiera szczegółowe informacje o właściwościach sprzętowych, składnikach systemowych i zainstalowanym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. HP ipaq seria hx2000 Pocket PC

Instrukcja obsługi. HP ipaq seria hx2000 Pocket PC Instrukcja obsługi HP ipaq seria hx2000 Pocket PC Numer dokumentu: 366426-241 Sierpie 2004 Uwaga: Niektóre opisane modele mog być nie dost pne w niektórych regionach. Model prezentowany na ilustracji,

Bardziej szczegółowo

Po prostu Windows XP PL. Service Pack 2

Po prostu Windows XP PL. Service Pack 2 IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Windows 7 PL. Ilustrowany przewodnik

Windows 7 PL. Ilustrowany przewodnik Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2.

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2. Instrukcja obsługi Client_Mozy Wersja 2.2. Spis treści Wstęp... 1 1. Program Clinet_Mozy informacje ogólne... 2 2. Co nowego?... 3 3. Instalowanie programu Client_Mozy... 5 I. Pobieranie klienta Client_Mozy...

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z programu ADOBE ACROBAT X STANDARD

Korzystanie z programu ADOBE ACROBAT X STANDARD Korzystanie z programu ADOBE ACROBAT X STANDARD prawne Informacje prawne można znaleźć na stronie http://help.adobe.com/pl_pl/legalnotices/index.html. iii Spis treści Rozdział 1: Co nowego Co nowego (Acrobat

Bardziej szczegółowo

Krótki podręcznik informacyjny

Krótki podręcznik informacyjny Krótki podręcznik informacyjny 2 Niniejszy podręcznik zawiera zrzuty ekranu wykonane przy użyciu systemu Windows 7. W innych systemach operacyjnych ich wygląd może się różnić. Dlaczego pliki PDF są popularne?

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wersja 2.9.0

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wersja 2.9.0 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Wersja 2.9.0 ZAWARTOŚĆ 1. ibard24 backup online... 5 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6 2.1. Rejestracja nowego konta... 6 2.1. Instalacja programu... 8 2.1.1. Jak pobrać

Bardziej szczegółowo

Systemy Operacyjne - Laboratorium 1

Systemy Operacyjne - Laboratorium 1 Wprowadzenie Systemy Operacyjne - Laboratorium 1 Pojęcie systemu operacyjnego nie jest ściśle określone. Zazwyczaj mówi się, iż jest to program spełniający szereg zadao. Najczęściej spotykane z nich to:

Bardziej szczegółowo

AVG Internet Security 2015

AVG Internet Security 2015 AVG Internet Security 2015 Podręcznik użytkownika Wersja dokumentu 2015.02 (02/09/2014) C opyright AVG Technologies C Z, s.r.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością

Bardziej szczegółowo

1. PRODysk... 5. 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6. 2.1. Rejestracja nowego konta... 6. 2.1. Instalacja programu... 7

1. PRODysk... 5. 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6. 2.1. Rejestracja nowego konta... 6. 2.1. Instalacja programu... 7 Wersja 1.0 ZAWARTOŚĆ 1. PRODysk... 5 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6 2.1. Rejestracja nowego konta... 6 2.1. Instalacja programu... 7 2.1.1. Wymagania systemowe... 7 2.1.2. Przebieg instalacji...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I Na początek bezpieczeństwo... 43. Podziękowania... 35 O autorze... 37 Wstęp... 39

Spis treści. Część I Na początek bezpieczeństwo... 43. Podziękowania... 35 O autorze... 37 Wstęp... 39 Spis treści Podziękowania... 35 O autorze... 37 Wstęp... 39 Część I Na początek bezpieczeństwo... 43 Rozdział 1. Co nowego w Windows Vista... 45 Nowy wygląd i wrażenie...46 Przerzucanie okien 3W...46 Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1

Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1 Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1 Drodzy Studenci! W niniejszej publikacji zaprezentowany jest materiał do ćwiczeń z technologii informacyjnej

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

AVG Internet Security 2015

AVG Internet Security 2015 AVG Internet Security 2015 Podręcznik użytkownika Wersja dokumentu 2015.03 (10/24/2014) C opyright AVG Technologies C Z, s.r.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: Windows 8.1 Bible Tłumaczenie: Piotr Rajca (wstęp, rozdz. 1 26, 34); Adam Bąk (rozdz. 27 33, 35 52, dodatki) ISBN: 978-83-246-9418-1 Copyright 2014 by Jim Boyce, Jeffrey Shapiro, and Rob

Bardziej szczegółowo

Windows XP Professional od środka

Windows XP Professional od środka Rozdział 1. Windows XP Professional od środka W tym rozdziale: Architektura systemu Windows XP: tryb j dra i tryb użytkowy Pami ć chroniona i j dro Usługi rezydentne Wielozadaniowość i wieloprocesowość

Bardziej szczegółowo