PROTQKQL SPORZADZQNY W MIEJSCU DQKQNANIA CZYNNOSd

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTQKQL SPORZADZQNY W MIEJSCU DQKQNANIA CZYNNOSd"

Transkrypt

1 KomornikSjjd^wy /v^t *y > przy S^dzic Kejonowym dla Warszawy-Srodmiescia ^ ^l -^ ^ \, -- C\" Ryszard Motyc Kancelaria Komornicza w Warszawic Warszawa ui. Sniadeckidi 17 dnia 19~ r. RM KM 2675/09 PROTQKQL SPORZADZQNY W MIEJSCU DQKQNANIA CZYNNOSd W dmw(y..y&.%f$fi... r. o godzmie...,.y^zk<; w sprawie egzekucyjnej KM 2675/09/wniosku wierzyciela: Miasto Stoieczne Warszawa ktorego reprezentuje pelnomocnik: R. Pr, Aneta Kalisz, R. Pr. Katarzyna WawrzakUrz^d m.st. Warszawa Warszawa ul.miodowa 6/8 na podstawie tytulu wykonawczego: z dnia 27-J0-2006r, sygn. akt Repertorium A zaopatrzony w klauzul? wykonalnosci z dnia 10- Postanowienie Ssjdii Rejonowego dla Warszawy Srodmiescia z dnia r, sygn. akt I Co 204/09 zaopatrzony w klauzul? wykonalnosci z dnia 10-02~2009r. przeciwko diuznikowi: Kupieckie Doray Towarowe Sp. z o.o. z siedzib^ w Warszawie Warszawa, ul. wietokrzyska 39 przybyl na miejsce czyrnnosci - nieruchomosc przy pi. Defilad 1 (hala targowa KDT) w Warszawie Komornik Sajlowy w osobie Ryszarda Moryca wraz z asesorem komorniczym Michatem Kolodziejskim oraz aplikantem komorniczym Jakubem Morawskim celem dokonania przymusowego oproznienia i ewentualnego \vydania wierzyrcielowi zabezpieczonych przez komornika ruchomosci, znajduj^cych si^ w nieotwartych dotychczas pawilonach handlo\vych. ^ ^ Na miejscu czynnosci obecni byli pemomocnik wierzyciela - p Rolete_ wrejsciowra^do pawilonu nr.t.^c. zastano zamkni^tq.. W zwiajzku z powyzszym na zasadzie art. 814 kpc Komornik zarza^dzil jej otwarcie przez slusarza zape\vnionego przez wierzyciela. W lokaiu uzytkowym - pawilonie otwartym w celu zapewnienia wierzycielowi pelnego wladztwa nad meruchomosciej. przy pi. Defilad 1 (hala targowa KDT) odnaleziono: ^...&.. Ruchomosci powyzisze oddano pod dozor pemomocnikowi wierzyciela, ktorego - stosownie do tresci art kpc - pouczono o prawach i obowiajzkach dozorcy, a takze o tresci art kpc. Na tym czynnosc zakoriczono o godz Protokol odczytano i podpisano Kornorn ik^s^do wy foryc Moryca

2 przy Sjjdzie Rejonowym dla Warszawy- Srodmiescia w Warszawie Ryszard Moryc Kancelaria Komornicza u(, niadeckich 17, Warszawa PROTOKOL SPORZ^DZONY W MIEJSCU DOKONANIA CZYNNOSCI Wdniu r. o godzinie 10: Warszawa. Plac Bankowy 3/5 ktorego reprezentuje peinomocnik: R. Pr. Aneta Kaiisz, R. Pr. Katarzyna Wawrzak Urzad m. na podstawie tytuhi wykonawczego: AktNotarialny z dnia r, sygn. akt Repertorium A zaopatrzony w klauzule_ wykonalnosci z dnia 10- Postanowienie Sajdu Rejonowego dla Warszawy Srodmiescia z dnia r, sygn. akt I Co 204/09 zaopatrzony w klauzul? wykonalnosci z dnia r, przeciwko dhiznikowi; Kupieekie Domy Towarowe Sp. z o. o. z siedzib^. w Warszawie Warszawa, ul. S wiejnkrzyska 39 przybyt na miejsce czynnosci - nieruchomosc przy pi. Defilad 1 (hala targowa KDT) w Warszawie Komornik Sajdowy w osobie Ryszarda Moryca wraz z asesorem komomiczym Michaiem Kobdziejskim oraz aplikantem komomiczym Jakubem Morawskim celem dokonania przymusowego oproznienia i ewentualnego wydania wierzycielowi zabezpieczonych przez komornika ruchomosci, znajdujajcych si^ w nieotwartych dotychczas pavvilonach handlowych. Na miejscu czynnosci obecni byli pemomocnik wierzyciela - p. Dariusz Piasecki Rolete wejsciowq. do pawilonu nr K9 zastano zamkniet% W zwiazku z powyzszym na zasadzie art. 814 kpc Komornik zarzadzil jej otwarcie przez slusarza zapewnionego przez wierzyciela. Wyzej wyrniemony lokal uzytkowy/pawilon otwarty w celu zapewnienia wierzycielowi pelnego wiadztwa nad nieruchomoscia^ przy pi. Defilad 1 (hala targowa KDT) zastano oprozniony, W lokalu odnaleziono jedynie nastejpuja^ce ruchomosci maja_ce wartosc handlowa_: TUNER/SOUND PROCESSOR ST-CH 610 marki TECHNICS, STEREO AMPLIFIER SE-CH610 marki TECHNICS, pilot do sprz^tu RTV. Ruchomosci powyzsze oddano pod dozor pemomocmkowi wierzyciela, ktorego - stosownie do tresci art kpc - pouczono o prawach i obowiazkach dozorcy, atakze o tresci art kpc. Na tym czynnosc zakoiiczono o godz. 18:00 Protokol odcz^ano i podpisano

3 Komornik Ssjdowy przy Sjjdzic Rejonowym dla Warsza>vy-Sr6dmickia Ryszard Moryc Kancclaria Komornicza w Warszawie Warszawa ul. S~niadeckich 17 dnia !)r, RM KM 2675/09 PRQTOKQL SPQRZADZONY W MIEJSCU DOKONANIA CZYNNOSCI W My*$,.. r. o godzinie w sprawie egzekucyjnej KM 2675/09 z/wniosku wierzyciela: ktorego reprezentuje pelnomocnik: R. Pr. Aneta Kalisz, R. Pr. Katarzyna Wawrzak Urzqd m.st. Warszawa Warszawa ul.miodowa 6/8 na podstawie tytuhi wykonawczego: Akt Notariainy z dnia r} sygn, akt Repertorium A zaopatrzony w klauzul^ vvykonalnosci z dnia 10- Postanowienie Ssjdu Rejonowego dla Warszawy Srodmiescia z dnia r, sygn, akt I Co 204/09 zaopatrzony w klauzul wykonalnosci z dnia 10- przeciwko dluznikowi: Kupieckie Domy Towarowe Sp. z o.o. z siedzib^ w Warszawie Warszawa, ul. S wi^tokrzyska 3 9 przybyl na miejsce czynnosci - nieruchomosc przy pi. Defilad 1 (hala targowa KDT) w Warszawie Komornik Sadowy w osobie Ryszarda Moryca v»taz z asesorem komorniczym Michalem Kofodziejskim oraz aplikantem komorniczym Jakubem Morawskim celem dokonania przymusowego oproznienia i ewentualnego wydania wierzycielowi zabezpieczonych przez komornika ruchomosci, znajduj%cych si? w nieotwartych dotychczas pawilonach handlowych. Na miejscu czynnosci obecni byli pelnomocnik wierzyciela - p Rolete wejsciowa_do pawilonu rir..o.../^j(.... zastano zamkniqta. W zwiazku z powyzszym na zasadzie art. 814 kpc Komornik zarza_dzil jej otwarcie przez slusarza zapewnionego przez wierzyciela. W lokalu uzytkowym - pavvilonie otwartym w celu zape\vnienia wierzycielowi peinego wtadztwa nad nieruchomoscia przy pl Defilad 1 f fhala targowa KDT] odnaleziono: ^./rf3^..;#.^^.^. j* ^r / c f ^* / ^> i..* ^ * *^ X^ Ruchomosci powyzsze oddano pod dozor peinomocnikowi wierzyciela, ktorego - stosownie do tres'ci art kpc - pouczono o prawach i obowiazkach dozorcy, a takze o tresci art kpc. *$ Na tym czynnosc zakonczono o godz. X/.». Protokol odczytano i podpisano

4 pay SqdzieRejonowymdlaWafszawy- S;6dmie$cia w Warszawie Ryszard Moryc icancelaria Komornicza ui. Sntadeckich 17, Wsrszawa PROTOKOL SPORZADZONY W MIEJSCU DOKONANIA CZYNNOSCI Wdniu 19, r. o godzinie 10:00 ktorego reprezentuje pelnomocnik: R. Pr. Aneta Kalisz, R. Pr. Katarzyna Wawrzak Urzajd m. na podstawie tytutu wykonawczego: z dnia 27-10~2006r, sygn. akt Repertorium A zaopatrzony w klauzule, \\ykonalnosci z dnia 10- Postano wienie Sajdu Rejonowego dla Warszawy Srodmiescia z dnia r, sygn, akt I Co 204/09 zaopatrzony w klauzul? wykonalnosci z dnia 10- przeciwko dluznikowi: Kupieckie Domy Towarpwe Sp. z o. o. z siedziba w Warszawie Warszawa, ul. Swi tokrzyska 3 9 przybyl na miejsce czynnosci - nieruchomosc przy pi. Defilad 1 (hala targowa KDT) vv Warszawie Komornik Sajiowy w osobie Ryszarda Moryca wraz z asesorem komomiczym Michatem Kolodziejskim oraz aplikantem komomiczym Jakubem Morawskim celem dokonania przymusowego oproznienia i ewentualnego wydania wierzycielowi zabezpieczonych przez komornika ruchomosci, znajduja^eych si^ w nieotwartych dotychczas pawilonach handlewych. Na miejscu czynnosci obecni byli pelnomocnik wierzyciela - p. Dariusz Piasecki Rolet wejsciowav do pawilonu nr K36 zastano zamkniet% W zwiazku z powyzszym na zasadzie art. 814 kpc Komornik zarzajdzit jej otwarcie przez slusarza zapevvnionego przez wierzyciela, W wyzej wymienionym lokalu uzytkowym/pawilqnie otwartym w celu zapewnienia wierzycielowi pemego wiadztwa nad nieruchomosciav przy pi. Defilad 1 (hala targowa KDT) odnalcziono odziez w postaci podkoszulek typu T- Shirt i koszulek bez r^kawow -.13 szt, spodenki krotkie - 1 szt, kurtki tzw. wiatrowki - 3 szt, spodenki krotkie typu,,3/4" - 1 szt. Ruchomosci zostaly umieszczone w kartonie dostarczonym przez wierzyciela. Karton zostal zabezpieczony i zapiecz^towaiiy. Ruchomosci powyzsze oddano pod dozor pemomocnikowi wierzyciela, ktorego - stosownie do tresci art kpc - pouczono o prawach i obowiazkach dozorcy, a takze o tresci art kpc, Na tym czynnosc zakonczono o godz. 18:00 Profokol odczytano i podpisano Komornik Sadpwy w Kancelsrl! K :--\! Sadzie Rejois^o Warszawya Moryca

5 Komornik Sqdowy przy Sijdzie Rejonowyrn dla Warszawy-SVddmieScia Ryszard Moryc Kancelaria Komornicza w Warszawie Warszawa ul, 6imdeckich 17 dnia r. RM KM 267S/09 PROTOKQL SPQRZAPZONY WMIEJSCU DQKQNANIA CZYNNOSCI W dniy^ <?S^7f. r. ogodzinie.,..y</22 w sprawie egzekucyjnej KM 2675/09 /wm'osku wierzyciela: Miasto Stoteczne Warszawa ktorego reprezenruje pefaomocnik: R. Pr, Aneta Kalisz, R, Pr. Katarzyna Wawrzak Urzjjd m.st Warszawa Warszawa ul.miodowa 6/8 na podstawie tytuhi \vykonawczego: z dnia 27-lQ-2006r, sygn. akt Repertorium A zaopatrzony \ klauzul^ wykonalnosci z dnia 1.0- Postanowienie S^du Rejonowego dla Warszawy ^rodmie^cia z dnia r, sygn. akt I Co 204/09 zaopatrzony w klauzul? wykonalnosci z dnia IQ-02-20Q9r. przeciwko djuznikowi; Kupieckie Domy Towarowe Sp. z o.o. z siedzib^ w Warszawie Warszawa, ul. Swi^tokrzyska 3 9 przybyi na miejsce czynnosci - nieruchomosc przy pi. Defilad 1 (hala targowa KDT) w Warszawie Komornik Sa^do\\ w osobie Ryszarda Moryca wraz z asesorem komorniczym Michalem Kolodziejskim oraz aplikantem komornlczym Jakubem Morawskim celem dokonania przymusowego oproznienia i ewentualnego wydania wierzycielowi zabezpieczonych przez komornika ruchomosci, znajduja^cych si^ w nieotvvartych dotychczas pawilonach handlowych. Na miejscu czynnosci obecni byli pelnomocnik wierzyciela - p. Rolet wejsciowa^do pawilonu nr...7tt( v? zastano zamknie^. Wr zwiazku z powyzszym na zasadzie art, 814 kpc Komornik zarza^dzi} jej otwarcie przez slusarza zapewnionego przez wierzyciela. W lokalu uzytkowym - pawilonie otwartym w celu zapewnienia wierzycielowi pehiego wladztwa nad nieruchomoscia^ przy ^ pi, Defilad 1 (hala targowa KDT) odnaleziono: ^.,.,<#^^^ t^g.<*ft^<2&tt**t^.,..,/&&j.<zlz,. ;:.<*?>, '&.A9.^^,.^J^S^^s..^L^,^. { ** ^. *~ f * p Ruchomos'ci powyzsze oddano pod dozor pelnomocnikowi wierzyciela, ktorego - stosownie do tresci art, kpc - pouczono o prawach i obovviazkach dozorcy, a takze o tresci art kpc. Na tym czynnosc zakonczono o Protokof odczytano i podpisano i Komornik Sado\\

6 dekravo p><y S^J-^e e;or,o«vr'.t, u*3 frr-- Srodmiesoia w VVarszawie Ryszard Mo?yc Kancebria Komornicza ul. Sniadeckich Warszawa PROTOKOL SPORZ4DZONY W MIEJSCU DOKONANIA CZYNNOSCI Wdniu r. o godzinie 10:00 ktorego reprezentuje pelnomocnik: R. Pr. Aneta Kalisz, R. Pr. Katarzyna Wawrzak Urzad m. na podstawie tytulu wykonawczego: z dnia r, sygn. akt Repertorium A zaopatrzony w klauzule wykonalnosci z dnia 10- Postanowienie Sadu Rejonowego dla Warszawy Srodmiescia z dnia r, sygn. akt I Co 204/09 zaopatrzony w klauzul? wykonalnosci z dnia 10- przeciwko dhizmkowi: Kupieckie Domy Towarowe Sp. z o. o. z siedziba w Warszawie Warszawa, ul. Swi^tokrzyska 39 przybyl na miejsce czynnosci - nieruchomosc przy pi. Defilad 1 (hala targowa KDT) w Warszawie Komornik Sadowy w osobie Ryszarda Moryca wraz z asesorem komomiczym Michalem Kolodziejskim oraz aplikantem komomiczym Jakubem Morawskim celem dokonania przymusowego oprdznienia i ewentualnego wydania wierzycielowi zabezpieczonych przez komornika ruchomosci, znajduja^cych si^ w nieotvvartych dotychczas pawilonach handlowch. Na miejscu czynnosci obecni byli pelnomocnik \\ierzyciela - p. Dariusz Piasecki- Rolet^ wejsciowa do pawilonu nr H5 zastano zamkni$ta_. W zwi.azku z powyzszym na zasadzie art. 814 kpc Komornik zarza_dzil jej otwarcie przez slusarza zapewnionego przez wierzyciela. W wyzej wymienionym lokalu uzytkowym/pawilonie otwartym w celu zapewnienia wierzycielowi peinego wladztwa nad nieruchomosci^, przy pi. Defilad 1 (hala targowa KDT) odnaleziono teczk? z dokumentami oraz piecza^tk^ z oznaczeniem firray,,gr^\ce-collection s.c. Wlodzislaw Podobas & Graz>-na Podobas Warszawa, ul. Ostrobramska 75 tel/fax: NIP Regon ", buty damskie - 4 pary, spodnie - 6 par, kurtka - 2 szt, plaszcz - 4szt, golf damski rozne kolory- II szt, koszula - 5 szt, bluzki rozne kolory/typy - 25szt} spodnice - 7 szt, sukienki - 16 szt, spodnie m^skie - 1 szt, spodenki krotkie - 1 szt, koszulka polo - Iszt, komplet damski (koszula, spodnica) - 1 szt, koszule nocne - 3 szt, manekin na drevvnianym stojaku 2 szt. manekin na metalowym stojaku - 3 szt, walizka z uzywana^ odziez% wiatrak elektryczny. Rucliomosci zostaly umieszczone w 3 kartonach dostarczonych przez wierzyciela. Kartony zostafy zabezpieczone i zapiecz^towane. Osobno zabezpieczono walizk^ oraz manekiny. Ruchomosci po\\yzsze oddano pod dozor pelnomocnikovvi wierzyciela, ktorego - stosownie do tresci art kpc - pouczono o prawach i obowiqzkach dozorcy. a takze o tresci art, kpc. Na tym czynnosc zakonczono o godz. 18:00 Protokot od.czyta.no i podpisano Komornik Sa_ck

7 Srddmiaicia w WariiawJe Rystard Moryc ICancslar ia Komor mcza ul. Sniadeclich 17, Wamiwa PROTOKOL SPORZADZONY W MIEJSCU DOKONANIA CZYNNOSCI Wdniu r. o godzinie 10:00 ktorego reprezentuje pemomocnik: R. Pr. Aneta Kalisz, R. Pr, Katarzyna Wawrzak Urz^d ra. na podstawie tytuhi wykonawczego: z dnia 27-lO-2006r, sygn. akt Repertorium A zaopatrzony w klauzule wykonalnosci z dnia G9r. Postanowienie Sajdu Rejonowego dla Warszawy Srodmiescia z dnia , sygn. akt I Co 204/09 zaopatrzony w klauzuls? wykonalnosci z dnia 10- przeciwko diuznikowi: Kupieckie Domy Towarowe Sp. z o. o. z siedzibct w Warszawie Warszawa, ul. Swietokrzyska 39 przybyl na miejsce czynnosci - nieruchomosc przy pi. Defilad 1 (hala targowa KDT) w Warszawie Komornik Sajlowy w osobie Ryszarda Moryca wraz z asesorem komorniczym Michalem Kolodziejskim oraz aplikantem komorniczym Jakubem Morawskim celem dokonania przymusovvego oproznienia i ewentualnego w^dania wierzycielowi zabezpieczonych przez komornika ruchomosci, znajduja^cych si w nieotwartych dotychczas pawilonach handlo^ch. Na miejscu czynnosci obecni byli petoomocnik wierzyciela - p. Dariusz Piasecki Rolet? wejsciowa^ do pawilonu nr F58 zastano zaotiikni^t% W zwiazku z powyzszym na zasadzie art. 814 kpc Komornik zarza^dzil jej otwarcie przez slusarza zapewnionego przez wierzyciela. W wyzej wymienionym lokalu uzylkowym-'pawilonie otwartym w celu zapewnienia wierzycielowi pehiego wladztwa nad nieruchomosciq. przy pi. Defilad 1 (hala targowa KDT) odnaleziono nast^puja^ce ruchomosci: stojaki sluza^ce do wywieszenia na nich ekspozycji - 6 szt, stojaki z zawieszonymi na nich paskami - 2 szt, wieszaki do odziezy z przymocowanymi do nich klamrami do paskow - 6'szt, parasole - 2 szt, wieszaki do odziezy z przymocowanymi do nich paskami - 69 szt, torby z towarem (paski, narz^dzia) - 1 Oszt, 2 pary butow. wiatrak elektryczny, przedluzacz - 2 szt, lampa UV, worek foliowy z posciela^ skrzynka z narzedziami. Ruchomosci z wyjaj:kiem stojakow zostaly spakowane do 8 kartonow. Kartony oraz stojaki zostaly zabezpieczone Ruchomosci powyzsze oddano pod dozor pemomocnikowi wierzyciela, ktorego - stosownie do tresci art kpc - pouczo.no o prawach i obowiajzkach dozorcy, a takze o tresci art kpc. Na tym czynnosc zakonczono o godz. 18:00 Protokol odczytano i podpisano Koni N<C iryri + /-* 1\f^ r/** ASESOR,,; ;/n,-,r-,t,jp-h Ko^-orni^ A!"r ' ' - WTszawyarda Moryca

8 przy Sa.dzie Rejonowym d!a Warszawy- Sr6dmiescia w Warszawie B/szard Moryc Kancelaria Komornicza «l. Sniadsckicri 17, Warszawa PROTOKOL SPORZAPZONY W MIEJSCU DOKONANIA CZYNNOSCI Wdniu r. o godzinie 10:00 Miasto Stoieczne Warszawa ktorego reprezentuje pelnomocnik: R. Pr. Aneta Kalisz, R. Pr. Katarzyna Wawrzak Urzad m. na podstawie tytulu wykonawczego: z dnia 27-lO-2006r, sygn. akt Repertorium A zaopatrzony w klauzul? wykonalnosci z dnia 10- Postanowienie Sajdu Rejonowego dla Warszawy Srodmiescia z dnia Q r, sygn. akt I Co 204/09 zaopatrzony w klauzul^ wykonalnoici z dnia 10- przeciwko dhiznikowi: Kupieckie Domy Towarowe Sp. z o. o. z siedziba^ w Warszawie Warszawa, ul. Swi etokrzy ska 3 9 przybyl na miejsce czynnosci - nieruchomosc przy pi. Defilad 1 (hala targowa KDT) w Warszawie Komornik Sadowy w osobie Ryszarda Moryca wraz z asesorem komorniczym Michalem Kolodziejskim oraz aplikantem komorniczym Jakubem Morawskim celem dokonania przymusowego oproznienia i ewentualnego wydania wierzycielowi zabezpieczonych przez komornika mchomosci, znajdujajcych si? w nieorwartych dotychczas pawilonach handlowych. Na rniejscu czynnosci obecni byli pelnomocnik wierzyciela - p. Dariusz Piasecki Rolet^ wejsciow^do pawilonu nr F61 zastano zamkni^ta^. W zwiazku z powyzszym na zasadzie art. 814 kpc Komornik zarzadzii jej otvvarcie przez slusarza zapewnionego przez wierzyciela. W wyzej wymienionym lokalu uzytkowyen/pawilooie otwartym w celu zapewnienia wierzycielowi pemego wladztwa nad nieruchomoscig. przy pi. Defilad 1 (hala targowa KDT) odnaleziono klamry od paskow do spodni przymocowane do wieszaka odziezowego szt wieszakow, paski do spodni z klamrami - roznego rodzaju i koloru przymocowane do wieszakow odziezowych - 59 szt wieszakow, urzajdzenie do robienia dziur w paskach - 1 szt, paski do spodni bez klamer przymocowane do wieszakow odziezowych - 41 szt wieszakow, sprza^czki. Ruchomosci zostaly umieszczone w 9 kartonach dostarczonych przez wierzyciela. Kartony zostaly zabezpieczone i zapiecz^towane. Ruchomosci powyzsze oddano pod dozor pelnomocnikowi wierzyciela, ktorego - stoso\\7iie do tresci art kpc - pouczono o prawach i obowiazkach dozorcy, a takze o tresci art kpc. Na tym czynnosc zakonczono o godz. 18:00 Protok61 odczytano i podpisano Komornik Sadtfwy

9 I / > j t, Kancelaria Komornicza ul Sniadeckich 17, Warszawa PROTOKOL SPORZ4DZONY W MIEJSCU DOKONANIA CZYNNOSCI ^ j ^ ^ '^t/61 ( \a w Warszawie Rysza W dniu r, o godzinie 10:00 w sprawie egzefcucyjnej KM 2675/09 z wniosku wierzyciela: ktorego reprezentuje pehiomocnik: R. Pr. Aneta Kalisz, R. Pr. Katarzyna Wawrzak Urzad m. na podstawie tytutu wykonawczego: z dnia Q06r, sygn. akt Repertorium A zaopatrzony w klauzule wykonalnosci z dnia 10- Postanowienie Sajdu Rejonowego dla Warszawy Srodmiescia z dnia Q09r, sygn. akt I Co 204/09 zaopatrzony w klauzul? wykonalnosci z dnia 10- przeciwko dhiznikowi: Kupieckie Domy Towarowe Sp. z o. o. z siedzib% w Warszawie Warszawa, ul. Swietokrzyska 39 przybyf na miejsce czynnosci - nieruchomosc przy pi. Defilad 1 (hala targowa KDT) w Warszawie Komornik Sajdowy w osobie Ryszarda Moryca wraz z asesorem komorniczym Michatem Kolodziejskim oraz aplikantem komorniczym Jakubem Morawskim celem dokonania przymusowego oproznienia i ewentualnego wydania wierzycielowi zabezpieczonych przez komormka ruchomosci, znajdujapych si? w nieotwartych dotychczas pawilonach handlo\vych. Na miejscu czynnosci obecni byli pehiomocnik wierzyciela - p. Dariusz Piasecki Rolete_ wejsciow^. do pawilonu nr E72 zastano zamknie^. W zwiajzku z powyzszym na zasadzie art. 814 kpc Komornik zarz^dzit jej otwarcie przez slusarza zapewnionego przez wierzyciela. Wyzej wymieniony lokal uzytkowy/pa\vilon otwarty w celu zapewnienia wierzycielowi pelnego wtadztwa nad nieruchomosci% przy pi. Defilad 1 (hala targowa KDT) zastano oprozniony. W lokalu znajdowaiy si? jedynie nast^pujace ruchomosci majq.ce vvartosc handlowa^- zegarek m^ski, telefon komorkowy marki SAMSUNG oraz Motorola. Ruchomosci powyzsze oddano pod dozor pelnomocnikowi wierzyciela, ktorego - stosownie do tresci art kpc - pouczono o prawach i obowiazkach dozorcy, atakze o tresci art kpc, Na tym czynnosc zakonczono o godz.l 8:00 Protokol odczytano i podpisano

10 przy Sg,dzie Rejonowym dla Warszawy- Srodmisscta w Warszawie Ryszard Moryc Kanceiaria Komornicza ut. Sniadeckich 17, Warszawa PROTOKOL SPORZ4PZONY W MIEJSCU DOKONANIA CZYNNOSCI Wdniu r. o godzinie 9:00 w sprawie egzekucyjnej KM 2675/09 z wniosku wierzycieia: ktorego reprezentuje pelnomocnik: R. Pr. Aneta Kalisz, R. Pr. Katarzyna Wawrzak Urzajd m. na podstawie tytufu wykonawczego: z dnia 27~ r, sygn. akt Repertorium A zaopatrzony w klauzul? wykonamosci z dnia 10- Postanowienie Sadu Rejonowego dla Warszawy rodmiescia z dnia r, sygn. akt I Co 204/09 zaopatrzony w klauzul? wykonalnolci z dnia 10- przeciwko dtuznikowi: Kupieckie Domy To ware we Sp. z o. o. z siedziba^ w Warszawie Warszawa, ul. Swi^tokrzyska 39 przybyl na miejsce czynnosci - nieruchomosc przy pi. Defilad 1 (hala targowa KDT) w Warszawie Komornik Sajdowy w osobie Ryszarda Moryca WTaz z asesorem komorniczym Michalem Kotodziejskim oraz aplikantem komorniczym Jakubem Morawskim eel em dokonania przymusowego oproznienia i ewentualnego wydania wierzycielowi zabezpieczonych przez komornika ruchomosci, znajdujacych si? w nieotwartych dotychczas pawilonach handlowych. Na miejscu czynnosci obecni byli pelnomocnik wierzycieia - p. Dariusz Piasecki Rolete_ vvejscio\v^ do pawilonu nr A25 zastano zamkniej:^. W zwiazku z powyzszyra na zasadzie art. 814 kpc Komornik zarza^dzii jej otwarcie przez slusarza zapewnionego przez wierzycieia. W wyzej wymienionym lokalu uzytkowym/pawilonie otwartym w celu zapewnienia wierzycielowi pehiego wladztwa nad nieruchomoscia_ przy pi. Defilad 1 (hala targowa KDT) odnaleziono klimatyzator - 4 szt, tablice informacyjne - 15 szt, fotele obrotowe - 2 szt, szafka kosmetyczna z czterema poflcami z zawartoscia^ drobnych rzeczy, wiatrak elektryczny - 1 szt, taboret - 1 szt pudetko wiklinowe z zawartoscia_ drobiazgow, szafki wiklinowe - 2 szt, odkurzacz, sprz^t graja_cy marki,,clatronic" 1 kpl.(zestaw solarium MErgoline j urzadzenie do masazu stop - 1 szt. Ruchomosci powyzsze oddano pod dozor peinornocnikowi wierzycieia, ktorego - stosownie do tresci art, kpc - pouczono o prawach i obowiazkach dozprcy, atakze o tresci art kpc, Na tym czynnosc zakonczono o godz. 14:30 Protokoi odczytano i podpisano Komoniik S RyszafrfMoryc

11 * S^vc^o/ u d/< [/,. f A przy S^dzie flejonowymdla Warszavvy- " ~ ^ c^pcx^c/j SrodmieScia wwarszawie Ryszard Moryc. g V Kancelaria Kornornicza ui. Sniadsckich 17, Warszawa PROTOKOL SPORZ4DZONY W MIEJSCU DOKONANIA CZYNNOSCI W dniu r. o godzinie 9:00 w sprawie egzekucyjnej KM 2675/09 z wniosku wierzycieia: ktorego reprezentuje pelnomocnik: R. PL Aneta Kalisz, R. Pr. Katarzyna Wawrzak Urzad m. napodstawie tytuhi wykonawczego: z dnia r, sygn. akt Repertorium A zaopatrzony w klauzul^ wykonalnosci z dnia 10-Q2-2009r. Postanowienie Sadu Rejonowego dla Warszawy Srodmiescia z dnia r, sygn. akt I Co 204/09 zaopatrzony w klauzul? wykonalnosci z dnia 10- przeciwko dhiznikowi: Kupieckie Domy Towarowe Sp. z o. o. z siedaba. w Warszawie Warszawa, ul. &wietokrzyska 3 9 przybyl na miejsce czynnosci - nieruchomosc przy pl Defilad 1 (haia targowa KDT) w Warszawie Komomik Sadowy w osobie Ryszarda Moryca wraz z asesorem komorniczym Michalem Kotodziejskim oraz aplikantem komorniczym Jakubem Morawskim celem dokonania przymusowego oproznienia i ewentualnego wydania wierzycielowi zabezpieczonych przez komornika ruchomosci, znajdujajcych si^ w nieotwartych dotychczas pawilonach handlowych. Na miejscu czynnosci obecni byli petnomocnik wierzycieia - p. Dariusz Piasecki Rolet^ wejsciowa. do pawilonu nr A20 zastano zamkni?ta_. W zwiajzku z powyzsz>th na zasadzie art. 814 kpc Komomik zarzajdzil jej otwarcie przez slusarza zapewnionego przez wierzycieia. Wyzej wymieniony lokal uzytkow>r/pawilon otwarty w celu zapewnienia wierzycielowi pehiego wladztwa nad nieruchomoscia_ prz>' pi. Defilad 1 (hala targowa KDT) zastano oprozniony. W lokalu odnaleziono i zabezpieczono jedynie nast^pujq.ce ruchomosci maja_ce wartosd handlewa_: biurko ~ Iszt, fotel obrotow>'' - Iszt, szafka - 1 szt, icrzeslo - Iszt, regal - 1 szt, szczotka - Iszt, szufelka - 1 szt. Ruchomosci powyzsze oddano pod dozor pelnomocnikowi wierzycieia, ktorego - stosownie do tresci art, kpc - pouczono o prawach i obowiajzkach dozorcy, a takze p tresci art kpc. Na tym ezymios'c zakorkzono o godz. 14:30 Protokol odczytano i podpisano } Komomik Sadmvy Rys^ara M^ryc

12 '( v K'*;^w<«o'«ojviiuwym0iavvar52awy- SrddmieScia w Warszawie Ryszard Moryc Kanceiaria Komornicza ul, Sniadeckich 17, Warszawa PROTOKOL SPORZAJDZON Y W MIEJSCU DOKONANIA CZYNNOSCI W dniu r. o godzinie 9:00 ktorego reprezentuje pehiomocnik: R. Pr. Aneta Kalisz, R. Pr. Katarzyna Wawrzak Urzad m. st, Warszawa Warszawa ul. Miodowa6/8 na podstawie tytuhi wykonawczego: z dnia ^ sygn, akt Repertorium A zaopatrzony w klauzul? wykonalnosci z dnia r, Postanowienie Sadu Rejonowego dla Warszawy Srodmiescia z dnia r, sygn. akt I Co 204/09 zaopatrzony w klauzul? wykonalnosci z dnia 10- przeciwko dluznikowi: Kupieckie Domy Towarowe Sp. z o. o. z siedzib%w Warszawie Warszawa, ul. Swie_tokrzyska 39 przybyl na miejsce czynnosci - nieruchomosc przy pi. Defilad 1 (hala targowa KDT) w Warszawie Komornik Sadowy w osobie Ryszarda Moryca wraz z asesorem komorniczym Michatem Kolodziejskim oraz aplikantem komorniczym Jakubem Morawskim celem dokonania przymusowego oproznienia i ewrentualnego wydania wierzycielowi zabezpieczonych przez komornika ruchomosci, znajdujajsych si<? w nieotwartych dotychczas pawilonach handlowych. Na miejscu czynnosci obecni byli pelnomocnik wierzyciela - p. Dariusz Piasecki Rolet^ wejsciowa^do pawilonu nr C56 zastano zarnknie_tcj, W zwia_zku z powyzszyra na zasadzie art. 814 kpc Komornik zarzavdztt jej otwarcie przez slusarza zapewnionego przez wierzyciela. W \vyzej wymienionym lokalu uzytkowym/pawilonie otwartym w celu zapewnienia wierzycielowi pelnego wladztwa nad nieruchomoscia^ przy pi. Defilad 1 (hala targowa KDT) odnaleziono wiatrak eiektryczny - 3 szt, radio,,firat" 1 szt, parasolki - 2 szt, drobnych rzeczy osobiste - drobiazgi, pufa - 1 szt, lampy sufitowe 2 szt, zamkni^te pudeiko tekturowe z zawartosciq. - 2 szt, puddko kartony z zawartoscia_ zamkniete - 2szt, szaliki - 5 szt, zestaw metalowych wieszakow ekspozycyjnych. Ruchomosci powyzsze oddano pod dozor peinomocnikowi wierzyciela, ktorego - stosownie do tresci art, kpc - pouczono o prawach i obowiazkach dozorcy, a takze o tresci art kpc, Na tym czynnosc zakonczono o godz, 14:30 Protokol odczytano i podpisano Sadowy

13 puy^dziefiejonowymdlawarszawy- SrodmieScia w Warszawie Ryszard Moryc / Kancelaria Komornicza ul. Sniadeckich 17, Warszawa PROTOKOL SPORZ4DZONY W MIEJSCU DOKONANIA CZYNNOSCI Wdniu r. ogodzinie 10:00 ktorego reprezentuje pelnomocnik: R. Pr. Aneta Kalisz, R. Pr. Katarzyna Wawrzak Urzajd m. st. Waiszawa na podstawie tytuju wykonawczego: z dnia r, sygn. akt Repertorium A zaopatrzony w klauzul? wykonalnosci z dnia 10-02~2009r. Postanowienie Sq.du Rejonowego dla Warszawy Srodmiescia z dnia r, sygn. akt I Co 204/09 zaopatrzony w klauzul^ wykonalnosci z dnia 10- przeciwko dhiznikowi: Kupieckie Domy Towarowe Sp. z o. o. z siedziba_ w Warszawie Warszawa, ul. Swi^tokrzyska 39 przybyf na miejsce czynnosci - nieruchomosc przy pi. Defilad 1 (hala targovva KDT) w Warszawie Komomik Sajdowy w osobie Ryszarda Moryca \vraz z asesorem komorniczym Michalera Kolodziejskim oraz aplikantem komorniczym Jakubem Morawskim celem dokonania przymusowego oproznienia i ewentualnego w>rdania wierzycielowi zabezpieczonych przez komornika ruchomosci, znajdujacych si^ w nieotwartych dotychczas pawilonach handlowych. Na miejscu czynnosci obecni byli pelnomocnik wierzyciela - p, Dariusz Piasecki Rolet^ wejsciow^ do pawilonu nr F21 zastano zarakni t%. W zwiazku z powyzszym na zasadzie art. 814 kpc Komornik zarzaclzil jej otwarcie przez slusarza zapewnionego przez wierzyciela. W wyzej wymienionym lokalu uzytkowym/pawiloriie otwartym w celu zapewnienia wierzycielowi pelnego wladztwa nad nieruchomosci^. przy pi. Defilad 1 (hala targowa KDT) odnaleziono spodenki krotkie i tzw.,,3/4" - IB szt, kostium kaj3ielo\\ - 6 szt, spodnie dhigie -19 szt, skladane krzeslo drewniane, wiatrak elektr>rczny koloru bialego. Wymieniona odziez zostala spakbwana do 2 kartonow zapewnionych przez wierzyciela. Kartony zostaly zabezpieczone tasra^. i opieczftowane. Ruchomosci po\\yzsze oddano pod dozor pelnomocnikowi wierzyciela, ktorego - stosownie do tresci art kpc - pouczono o prawach i obowiazkach dozorcy, a takze o tresci art kpc. Na tym czynnosc zakonczono o godz. 18:00 Protokol odczytano i podpisano Komornik Saclo^wy

14 Ksnceiaria Komomicza ut Smadeckich 17, Warszawa PROTOKOL SPORZ4DZONY W M1EJSCU DOKONANIA CZYNNOSCI W dniu r. o godzinie 9:00 Miasto Stoieczne Warszawa ktorego reprezentuje pelnomocnik: R. Pr. Aneta Kalisz, R. Pr. Katarzyna Wawrzak Urzad m. na podstawie tytuhi wykonawczego: z dnia r, sygn. akt Repertorium A zaopatrzony w klauzule_ wykonalnosci z dnia 10- Postanowienie Sa^du Rejonowego dla Warszawy Srodmiescia z dnia r, sygn, akt I Co 204/09 zaopatrzony w klauzul^ wykonalnosci z dnia 10- przeciwko dhiznikowi: Kupieckie Domy Towarowe Sp. z o. o. z siedziba^ w Warszawie Warszawa, ul. Swi^tokrzyska 39 przybyl na miejsce czynnosci - nieruchomosc przy pi. Defilad 1 (hala targowa KDT) w Warszawie Komornik Sajdowy w osobie Ryszarda Moryca vvraz z asesorem komorniczym Michalem Kobdziejskim oraz aplikantem komorniczym Jakubem Morawskim celem dokonania przymusowego oproznienia i ewentualnego wydania wierzycielowi zabezpieczonych przez komornika ruchomosci, znajduja^cych sie_ w nieotwartych dotychczas pawilonach handlo\vych. Na miejscu czynnosci obecni byli pelnomocnik wierzyciela - p. Dariusz Piasecki Roletej vvejsciow% do pawilonu nr Fll zastano zamfcnie_t% W zwiajzku z powyzszym na zasadzie art. 814 kpc Komornik zarzajdzit jej otwarcie przez slusarza zapewnionego przez wierzyciela. W wyzej wymienionym lokalu uzytkowym/pawilonie otwartym w celu zapewnienia wierzycielowi pefaiego wiadztwa nad nieruchomosci^. przy pi. Defilad 1 (hala targowa KDT) odnaleziono szafke_ - Isz, laptop - 1 szt, stoly kolo.ru bialego, zlozone - 2 szt, dokumenty, akcesoria do tel komorkowych, pakiet nog do stolow. przedhizacze - 7 szt, torba sportovva z rzeczami osobistyrni - 1 szt, spodnie (dzinsy) 41 par, ielefony komorkowc - 7 szt, witryny handle we przeszklone - 4 szt, biurko z pulpitem szklanym - 1 szt, biurko - 1 szt, lustra - 2 szt, Ruchomosci powyzsze oddano pod dozor pelnomocnikowi wierzyciela, ktorego - stosownie do tresci art kpc - pouczono o prawach i obowiazkach dozorcy, a takze o tresci art kpc. Na tym czynnosc zakonczono o godz. 14:30 Protokol odczytano i podpisano.m Komornik

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI Dot. KM 35/15 oraz KM 36/15

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI Dot. KM 35/15 oraz KM 36/15 Komornik Sądowy (dawniej Rew.VII) przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Michał Popiel Kancelaria Komornicza w Bydgoszczy 85-005 Bydgoszcz ul.gdańska 47 tel. (052) 322-28-27 e-mail: bydgoszcz7@komornik.pl

Bardziej szczegółowo

KOMORNIK SĄDOWY przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Katarzyna Nowicka

KOMORNIK SĄDOWY przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Katarzyna Nowicka KOMORNIK SĄDOWY przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Katarzyna Nowicka Obrzeżna 5 02-691 WARSZAWA WNIOSEK EGZEKUCYJNY Miejscowość Data Wniosku (dzień - miesiąc - rok) Wierzyciel: (proszę

Bardziej szczegółowo

3-IN-0613-A makro.pl/hale

3-IN-0613-A makro.pl/hale Kurtka skórzana damska lub męska skóra ekologiczna rozmiary damskie: - rozmiary męskie: M-XXL *Cena nie zawiera podatku VAT. * 00 9.. Oferta handlowa ważna od do 8 marca 0 Aktualne godziny otwarcia naszych

Bardziej szczegółowo

Sąd Wydział ul. WNIOSEK O NADANIE KLAUZULI WYKONALNOŚCI. . 3. Obciążenie dłużnika kosztami postępowania wg. norm przepisanych.

Sąd Wydział ul. WNIOSEK O NADANIE KLAUZULI WYKONALNOŚCI. . 3. Obciążenie dłużnika kosztami postępowania wg. norm przepisanych. Sąd Wydział ul. Dot. sygn. Akt Wierzyciel: _ Pesel: Dłużnik: _ Pesel: WNIOSEK O NADANIE KLAUZULI WYKONALNOŚCI Działając imieniem własnym, niniejszym wnoszę o: 1. Nadanie klauzuli wykonalności prawomocnemu

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI KM 35/15, KM 36/15

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI KM 35/15, KM 36/15 Komornik Sądowy (dawniej Rew.VII) przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Michał Popiel Kancelaria Komornicza w Bydgoszczy 85-005 Bydgoszcz ul.gdańska 47 tel.,faks (52) 322-28-27, dział alimentacyjny (52) 315-14-97

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Śremie Przemysław Migas ul. Poznańska 24/2 63-100 Śrem www.komorniksrem.pl srem.migas@komornik.pl Kontakt telefoniczny w godz. 8:00-16:00 tel: 061 283 06 91; 061

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.06.2015 godz. 13:38:06 Numer KRS: 0000023092

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.06.2015 godz. 13:38:06 Numer KRS: 0000023092 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.06.2015 godz. 13:38:06 Numer KRS: 0000023092 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Wykaz sprzętu KPCEN w Toruniu przeznaczonego do likwidacji

Wykaz sprzętu KPCEN w Toruniu przeznaczonego do likwidacji Załącznik do uchwały nr 4/79/13 Zarządu Województwa z dnia 23 stycznia 2013 r. Wykaz sprzętu w Toruniu przeznaczonego do likwidacji Lp. Nazwa przedmiotu j.m. Ilość 1 Radio Śnieżka szt 1 19 0,58 zł 100%

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 22.04.2016 godz. 10:44:22 Numer KRS: 0000212717

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 22.04.2016 godz. 10:44:22 Numer KRS: 0000212717 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 22.04.2016 godz. 10:44:22 Numer KRS: 0000212717 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.08.2014 godz. 11:34:12 Numer KRS: 0000416762

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.08.2014 godz. 11:34:12 Numer KRS: 0000416762 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.08.2014 godz. 11:34:12 Numer KRS: 0000416762 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Sygn.akt KM 635/15 i inne Poznań, dnia 13-11-2015 OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Sygn.akt KM 635/15 i inne Poznań, dnia 13-11-2015 OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Piotr Tomaszewski ul. J. Chociszewskiego 21/6, 60-255 Poznań - kancelaria czynna Poniedziałek-Piątek:8.00-16.00, dyżur komornika:

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.04.2016 godz. 11:14:19 Numer KRS: 0000041822

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.04.2016 godz. 11:14:19 Numer KRS: 0000041822 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.04.2016 godz. 11:14:19 Numer KRS: 0000041822 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.03.2016 godz. 01:27:47 Numer KRS: 0000243898

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.03.2016 godz. 01:27:47 Numer KRS: 0000243898 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.03.2016 godz. 01:27:47 Numer KRS: 0000243898 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.02.2016 godz. 12:26:29 Numer KRS: 0000011611

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.02.2016 godz. 12:26:29 Numer KRS: 0000011611 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.02.2016 godz. 12:26:29 Numer KRS: 0000011611 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 14.10.2015 godz. 11:05:32 Numer KRS: 0000071277

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 14.10.2015 godz. 11:05:32 Numer KRS: 0000071277 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 14.10.2015 godz. 11:05:32 Numer KRS: 0000071277 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie pomieszczeń Arkusz spisowy Nr 5.2 Pomieszczenie: nazwa wyposażenia: jedn. ilość

Wyposażenie pomieszczeń Arkusz spisowy Nr 5.2 Pomieszczenie: nazwa wyposażenia: jedn. ilość Sygn.Akt. VII GUp 11/14 Załącznik nr: 2 Pomieszczenie: nazwa wyposażenia: jedn. ilość Kasa : I/pietro Biurko + podest pod komp. szt 1 Szafka pod biurko (58x40x52) szt 1 Krzesło szt 1 Regał na dokumenty

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.06.2014 godz. 08:41:45 Numer KRS: 0000322443

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.06.2014 godz. 08:41:45 Numer KRS: 0000322443 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.06.2014 godz. 08:41:45 Numer KRS: 0000322443 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Wartość w złotych. Lp. Nazwa środka J.m. Ilość

Wartość w złotych. Lp. Nazwa środka J.m. Ilość Lp. Nazwa środka J.m. Ilość Wartość w złotych 1 Biurko dwuszafkowe szt 1 10 2 Biurko dwuszafkowe szt 1 10 3 Biurko B-1 Var szt 1 20 4 Biurko B-1 Var szt 1 20 5 Biurko B-2 Var szt 1 10 6 Biurko rustikalne

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.04.2013 godz. 10:41:02 Numer KRS: 0000265321

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.04.2013 godz. 10:41:02 Numer KRS: 0000265321 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.04.2013 godz. 10:41:02 Numer KRS: 0000265321 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.01.2016 godz. 17:49:17 Numer KRS: 0000284507

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.01.2016 godz. 17:49:17 Numer KRS: 0000284507 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.01.2016 godz. 17:49:17 Numer KRS: 0000284507 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Meble 2014/S 078-134973. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 29.3.2014, 2014/S 63-106992)

Polska-Kraków: Meble 2014/S 078-134973. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 29.3.2014, 2014/S 63-106992) 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134973-2014:text:pl:html Polska-Kraków: Meble 2014/S 078-134973 Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Mogilska 85, Osoba do

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 30.05.2016 godz. 10:03:34 Numer KRS: 0000512722

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 30.05.2016 godz. 10:03:34 Numer KRS: 0000512722 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 30.05.2016 godz. 10:03:34 Numer KRS: 0000512722 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KOMORNIK SĄDOWY przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Katarzyna Nowicka

KOMORNIK SĄDOWY przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Katarzyna Nowicka KOMORNIK SĄDOWY przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Katarzyna Nowicka Obrzeżna 5 02-691 WARSZAWA WNIOSEK EGZEKUCYJNY Miejscowość Data Wniosku (dzień - miesiąc - rok) Przedstawiciel

Bardziej szczegółowo

Arkusz1. lp ASORTYMENT WYMIAR ILOŚĆ CENA JEDNWARTOŚĆ 12 POWLECZENIA NA POŚCIEL 140X200, 70X80 3 13 KOC 150X200 1 14 ARANŻACJA OKNA 270X200 1

Arkusz1. lp ASORTYMENT WYMIAR ILOŚĆ CENA JEDNWARTOŚĆ 12 POWLECZENIA NA POŚCIEL 140X200, 70X80 3 13 KOC 150X200 1 14 ARANŻACJA OKNA 270X200 1 SZT 1 POKÓJ DWUOSOBOWY Z ANEKSEM KUCHENNYM razem lp ASORTYMENT WYMIAR ILOŚĆ CENA JEDNWARTOŚĆ 1 ŁÓŻKO REHAB. 200x100 2 2 SZAFKI nocne med. 50x50 2 4 KRZESŁO TAPICEROWANE 2 5 FOTEL 90X90 2 6 SZAFA/KOMODA

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.06.2014 godz. 23:22:44 Numer KRS: 0000235308

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.06.2014 godz. 23:22:44 Numer KRS: 0000235308 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 29.06.2014 godz. 23:22:44 Numer KRS: 0000235308 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.08.2015 godz. 10:05:47 Numer KRS: 0000096296

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.08.2015 godz. 10:05:47 Numer KRS: 0000096296 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.08.2015 godz. 10:05:47 Numer KRS: 0000096296 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.07.2015 godz. 14:40:05 Numer KRS: 0000057736

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.07.2015 godz. 14:40:05 Numer KRS: 0000057736 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.07.2015 godz. 14:40:05 Numer KRS: 0000057736 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.06.2016 godz. 16:03:34 Numer KRS: 0000169857

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.06.2016 godz. 16:03:34 Numer KRS: 0000169857 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.06.2016 godz. 16:03:34 Numer KRS: 0000169857 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.07.2016 godz. 12:33:23 Numer KRS: 0000239109

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.07.2016 godz. 12:33:23 Numer KRS: 0000239109 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 05.07.2016 godz. 12:33:23 Numer KRS: 0000239109 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Wydziahi Komunikacji we Wrzesni o podanie irrformacji czy zobowiajzany iiguruje w ewidencji jako wlasciciel pojazdow. - odpowiedz negatywna.

Wydziahi Komunikacji we Wrzesni o podanie irrformacji czy zobowiajzany iiguruje w ewidencji jako wlasciciel pojazdow. - odpowiedz negatywna. 201 poczty elektronicznej komornika skarbowego - wplyne> jedna odpowiedz pisernna z US Poznan - Grunwald. - Pismo NE/077-49/06/ZM z dnia 31.-10.2006 r. skierowane do Powiatowego Urze.du Pracy we Wrzesni,

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Śremie Przemysław Migas ul. Poznańska 24/2 63-100 Śrem www.komorniksrem.pl srem.migas@komornik.pl Kontakt telefoniczny w godz. 8:00-16:00 tel: 061 283 06 91; 061

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 (III przetarg) Wykaz zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego Sądu Rejonowego w Miechowie

Załącznik nr 1 (III przetarg) Wykaz zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego Sądu Rejonowego w Miechowie Załącznik nr 1 (III przetarg) Wykaz zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego Sądu Rejonowego w Miechowie SPIS: Pozycja nr 1 - szafki meblowe składane z segmentów - cena za segment 5zł... - 2 -

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA WIERZYCIELA Z KOMORNIKIEM NA KOLEJNYCH ETAPACH EGZEKUCJI Z NIERUCHOMOŚCI

WSPÓŁPRACA WIERZYCIELA Z KOMORNIKIEM NA KOLEJNYCH ETAPACH EGZEKUCJI Z NIERUCHOMOŚCI WSPÓŁPRACA WIERZYCIELA Z KOMORNIKIEM NA KOLEJNYCH ETAPACH EGZEKUCJI Z NIERUCHOMOŚCI Andrzej Miedziak Starszy Specjalista w Zespole Windykacji Sądowej i Egzekucyjnej Kredytów Zabezpieczonych i Segmentu

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 03.09.2015 godz. 15:52:49 Numer KRS: 0000401656

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 03.09.2015 godz. 15:52:49 Numer KRS: 0000401656 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 03.09.2015 godz. 15:52:49 Numer KRS: 0000401656 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.09.2014 godz. 09:52:14 Numer KRS: 0000086789

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.09.2014 godz. 09:52:14 Numer KRS: 0000086789 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.09.2014 godz. 09:52:14 Numer KRS: 0000086789 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.06.2015 godz. 12:34:45 Numer KRS: 0000278915

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.06.2015 godz. 12:34:45 Numer KRS: 0000278915 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 23.06.2015 godz. 12:34:45 Numer KRS: 0000278915 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.12.2015 godz. 13:53:09 Numer KRS: 0000069865

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.12.2015 godz. 13:53:09 Numer KRS: 0000069865 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 07.12.2015 godz. 13:53:09 Numer KRS: 0000069865 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.04.2016 godz. 03:39:27 Numer KRS: 0000343786

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.04.2016 godz. 03:39:27 Numer KRS: 0000343786 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 29.04.2016 godz. 03:39:27 Numer KRS: 0000343786 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

PION CYWILNY. Nazwa nadzorowanego Rodzaj wykonanej czynności nadzorczej i zakres tematyczny L.P.

PION CYWILNY. Nazwa nadzorowanego Rodzaj wykonanej czynności nadzorczej i zakres tematyczny L.P. Czynności nadzorcze wykonywane przez sędziów wizytatorów, inspektorów ds biurowości oraz sędziów penitencjarnych w sądach i innych jednostkach w okręgu Sądu Okręgowego Warszawie w okresie 1 stycznia 2013roku

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.06.2015 godz. 09:03:32 Numer KRS: 0000210563

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.06.2015 godz. 09:03:32 Numer KRS: 0000210563 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 20.06.2015 godz. 09:03:32 Numer KRS: 0000210563 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.04.2016 godz. 12:02:55 Numer KRS: 0000085970

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.04.2016 godz. 12:02:55 Numer KRS: 0000085970 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.04.2016 godz. 12:02:55 Numer KRS: 0000085970 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.01.2016 godz. 19:21:56 Numer KRS: 0000098164

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.01.2016 godz. 19:21:56 Numer KRS: 0000098164 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 23.01.2016 godz. 19:21:56 Numer KRS: 0000098164 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.02.2015 godz. 10:50:48 Numer KRS: 0000474227

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.02.2015 godz. 10:50:48 Numer KRS: 0000474227 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.02.2015 godz. 10:50:48 Numer KRS: 0000474227 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.07.2013 godz. 13:01:10 Numer KRS: 0000348017

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.07.2013 godz. 13:01:10 Numer KRS: 0000348017 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.07.2013 godz. 13:01:10 Numer KRS: 0000348017 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:04:14 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:04:14 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.05.2016 godz. 23:04:14 Numer KRS: 0000233987 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Sądowe postępowanie egzekucyjne. Wykład 2 Podmioty postępowania

Sądowe postępowanie egzekucyjne. Wykład 2 Podmioty postępowania Sądowe postępowanie egzekucyjne Wykład 2 Podmioty postępowania Podmioty postępowania Strony: wierzyciel egzekwujący, dłużnik egzekwowany Organy egzekucyjne: sąd rejonowy,komornik Uczestnicy Podmioty posiadające

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.07.2014 godz. 23:47:27 Numer KRS: 0000276718

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.07.2014 godz. 23:47:27 Numer KRS: 0000276718 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.07.2014 godz. 23:47:27 Numer KRS: 0000276718 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.06.2016 godz. 03:03:14 Numer KRS: 0000052192

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.06.2016 godz. 03:03:14 Numer KRS: 0000052192 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 06.06.2016 godz. 03:03:14 Numer KRS: 0000052192 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.05.2016 godz. 08:10:14 Numer KRS: 0000233944

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.05.2016 godz. 08:10:14 Numer KRS: 0000233944 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 07.05.2016 godz. 08:10:14 Numer KRS: 0000233944 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Załącznik D. Struktura zbiorów danych występujących w aplikacji Kancelaria Komornika dla baz danych Microsoft SQL Server 2005/2008/2008R2/2012/2014

Załącznik D. Struktura zbiorów danych występujących w aplikacji Kancelaria Komornika dla baz danych Microsoft SQL Server 2005/2008/2008R2/2012/2014 Załącznik D. Struktura zbiorów danych występujących w aplikacji Kancelaria Komornika dla baz danych Microsoft SQL Server 2005/2008/2008R2/2012/2014 W skład systemu Kancelaria Komornika wchodzą trzy moduły

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Postępowanie zabezpieczające

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Część I. Postępowanie zabezpieczające Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XIII XV XIX Część I. Postępowanie zabezpieczające A. Komentarz tezowy... 3 Ustawa z 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 01.07.2016 godz. 23:37:37 Numer KRS: 0000060247

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 01.07.2016 godz. 23:37:37 Numer KRS: 0000060247 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 01.07.2016 godz. 23:37:37 Numer KRS: 0000060247 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.05.2016 godz. 20:15:27 Numer KRS: 0000038976

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.05.2016 godz. 20:15:27 Numer KRS: 0000038976 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.05.2016 godz. 20:15:27 Numer KRS: 0000038976 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 01.07.2014 godz. 19:33:52 Numer KRS: 0000296709

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 01.07.2014 godz. 19:33:52 Numer KRS: 0000296709 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 01.07.2014 godz. 19:33:52 Numer KRS: 0000296709 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.08.2015 godz. 11:09:26 Numer KRS: 0000313277

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.08.2015 godz. 11:09:26 Numer KRS: 0000313277 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 24.08.2015 godz. 11:09:26 Numer KRS: 0000313277 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 31.03.2016 godz. 16:12:33 Numer KRS: 0000018115

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 31.03.2016 godz. 16:12:33 Numer KRS: 0000018115 Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 31.03.2016 godz. 16:12:33 Numer KRS: 0000018115 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.01.2016 godz. 13:24:58 Numer KRS: 0000423151

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.01.2016 godz. 13:24:58 Numer KRS: 0000423151 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 11.01.2016 godz. 13:24:58 Numer KRS: 0000423151 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Wnioski pokontrolne dotyczące Kancelarii Komorniczych prowadzonych przy Sądzie Rejonowym w Tychach

Wnioski pokontrolne dotyczące Kancelarii Komorniczych prowadzonych przy Sądzie Rejonowym w Tychach Wnioski pokontrolne dotyczące Kancelarii Komorniczych prowadzonych przy Sądzie Rejonowym w Tychach Tychy, dnia 07 maja 2013r. Na podstawie art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.05.2016 godz. 14:21:57 Numer KRS: 0000118638

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.05.2016 godz. 14:21:57 Numer KRS: 0000118638 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.05.2016 godz. 14:21:57 Numer KRS: 0000118638 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.01.2016 godz. 11:01:19 Numer KRS: 0000404846

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.01.2016 godz. 11:01:19 Numer KRS: 0000404846 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 11.01.2016 godz. 11:01:19 Numer KRS: 0000404846 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.12.2015 godz. 20:08:03 Numer KRS: 0000229329

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.12.2015 godz. 20:08:03 Numer KRS: 0000229329 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.12.2015 godz. 20:08:03 Numer KRS: 0000229329 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Zestawienie Wyposażenia Inkubator Kartuzy

Zestawienie Wyposażenia Inkubator Kartuzy Zestawienie Wyposażenia Inkubator Kartuzy L.P. Nazwa Nr inwentarzowy Pomieszczenie 1 stolik kwadratowy 85 /808/EFRR/KIP/2014 1.12 2 krzesło plastikowe na płozie 114 /808/EFRR/KIP/2014 1.12 3 krzesło plastikowe

Bardziej szczegółowo

W KAŻDYM TYGODNIU NOWA PROMOCJA! CODZIENNIE NOWA DOSTWA!

W KAŻDYM TYGODNIU NOWA PROMOCJA! CODZIENNIE NOWA DOSTWA! Oferujemy Państwu około 50 różnych asortymentów, pakowanych w worki od 7 do 20 kg. Asortyment przygotowywany jest sezonowo. Przed zakupem cały towar, można sprawdzić. Istnieje możliwość skomponowania własnego

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 16:14:26 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 16:14:26 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 07.10.2015 godz. 16:14:26 Numer KRS: 0000314002 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

2) w$25: a) w ust. 2zdanie drugie otrzymuje brzmienie: I

2) w$25: a) w ust. 2zdanie drugie otrzymuje brzmienie: I Zarzqdzeni" n,. &...t2016 Kierownika Urzgdu Miasta Dzialdowo z dnia 15. sqcznia 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu pracy Urzgdu Miasta Dzialdowo Napodstawieart. 1042$2, art. 1043S 1iart.23711^ g l pktl

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.01.2016 godz. 15:36:37 Numer KRS: 0000433831

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.01.2016 godz. 15:36:37 Numer KRS: 0000433831 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 20.01.2016 godz. 15:36:37 Numer KRS: 0000433831 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.08.2014 godz. 11:33:34 Numer KRS: 0000270183

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.08.2014 godz. 11:33:34 Numer KRS: 0000270183 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 07.08.2014 godz. 11:33:34 Numer KRS: 0000270183 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 31.01.2016 godz. 06:43:39 Numer KRS: 0000499839

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 31.01.2016 godz. 06:43:39 Numer KRS: 0000499839 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 31.01.2016 godz. 06:43:39 Numer KRS: 0000499839 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.01.2014 godz. 14:08:38 Numer KRS: 0000356032

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.01.2014 godz. 14:08:38 Numer KRS: 0000356032 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.01.2014 godz. 14:08:38 Numer KRS: 0000356032 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.04.2015 godz. 12:57:04 Numer KRS: 0000424707

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.04.2015 godz. 12:57:04 Numer KRS: 0000424707 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.04.2015 godz. 12:57:04 Numer KRS: 0000424707 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.10.2015 godz. 16:54:10 Numer KRS: 0000043842

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.10.2015 godz. 16:54:10 Numer KRS: 0000043842 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.10.2015 godz. 16:54:10 Numer KRS: 0000043842 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

UBIORY WYJŚCIOWE ZESTAW NR

UBIORY WYJŚCIOWE ZESTAW NR UBIORY WYJŚCIOWE ZESTAW NR 31 Ubiór wyjściowy żołnierza zawodowego oraz żołnierza pełniącego służbę kandydacką Marynarki Wojennej z kurtką munduru 1. Czapka garnizonowa marynarki wojennej (czapka garnizonowa

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.07.2015 godz. 08:39:00 Numer KRS: 0000211361

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.07.2015 godz. 08:39:00 Numer KRS: 0000211361 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.07.2015 godz. 08:39:00 Numer KRS: 0000211361 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.05.2016 godz. 17:24:12 Numer KRS: 0000312654

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.05.2016 godz. 17:24:12 Numer KRS: 0000312654 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.05.2016 godz. 17:24:12 Numer KRS: 0000312654 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.06.2016 godz. 06:39:55 Numer KRS: 0000003431

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.06.2016 godz. 06:39:55 Numer KRS: 0000003431 Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 16.06.2016 godz. 06:39:55 Numer KRS: 0000003431 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.07.2013 godz. 14:25:12 Numer KRS: 0000183243

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.07.2013 godz. 14:25:12 Numer KRS: 0000183243 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.07.2013 godz. 14:25:12 Numer KRS: 0000183243 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie ośrodka egzaminacyjnego do wykonania etapu praktycznego egzaminu zawodowego w sesji czerwiec 2013

Wyposażenie ośrodka egzaminacyjnego do wykonania etapu praktycznego egzaminu zawodowego w sesji czerwiec 2013 Wyposażenie ośrodka egzaminacyjnego do wykonania etapu praktycznego egzaminu zawodowego w sesji czerwiec 2013 Zawód: pracownik pomocniczy obsługi hotelowej Symbol cyfrowy: 913[01] Oznaczenie tematu: 1

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 19/04_2015 FORMULARZ OFERTY NAZWA WYKONAWCY.. ADRES SIEDZIBY... Nr telefonu:..., Fax... E-MAIL...

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 19/04_2015 FORMULARZ OFERTY NAZWA WYKONAWCY.. ADRES SIEDZIBY... Nr telefonu:..., Fax... E-MAIL... Załącznik nr do zapytania ofertowego nr 9/04_205 FORMULARZ OFERTY NAZWA WYKONAWCY.. ADRES SIEDZIBY... Nr telefonu:..., Fax... E-MAIL..... NIP:, My, niżej podpisani odpowiadając na ogłoszenie o postępowaniu

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.07.2014 godz. 07:20:52 Numer KRS: 0000099205

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.07.2014 godz. 07:20:52 Numer KRS: 0000099205 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.07.2014 godz. 07:20:52 Numer KRS: 0000099205 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.02.2016 godz. 12:51:53 Numer KRS: 0000434912

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.02.2016 godz. 12:51:53 Numer KRS: 0000434912 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 11.02.2016 godz. 12:51:53 Numer KRS: 0000434912 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

2. 43 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY ŚWIĘTOSZÓW UL. ŻAGAŃSKA 1 TEL.

2. 43 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY ŚWIĘTOSZÓW UL. ŻAGAŃSKA 1 TEL. 1 ILOŚĆ SPRZĘTU KWATERUNKOWEGO DREWNIANEGO, METALOWEGO, GABINETOWEGO, SZAF METALOWYCH NA ODZIEŻ I KRZESEŁ, FOTELI OBROTOWYCH, SIEDZISK, SPRZĘTU POLOWEGO ORAZ MIEJSCA JEGO DOSTAW 1. SEKCJA OBSŁUGI INFRASTRUKTURY

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 03.09.2015 godz. 08:57:50 Numer KRS: 0000087839

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 03.09.2015 godz. 08:57:50 Numer KRS: 0000087839 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 03.09.2015 godz. 08:57:50 Numer KRS: 0000087839 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.03.2013 godz. 11:59:44 Numer KRS: 0000199402

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.03.2013 godz. 11:59:44 Numer KRS: 0000199402 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.03.2013 godz. 11:59:44 Numer KRS: 0000199402 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:51:52 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:51:52 Numer KRS: Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.06.2016 godz. 21:51:52 Numer KRS: 0000067537 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.02.2016 godz. 09:48:46 Numer KRS: 0000037593

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.02.2016 godz. 09:48:46 Numer KRS: 0000037593 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.02.2016 godz. 09:48:46 Numer KRS: 0000037593 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 39/90/15 ZARZĄDU POWIATU SULĘCIŃSKIEGO. z dnia 28 października 2015 r.

UCHWAŁA NR 39/90/15 ZARZĄDU POWIATU SULĘCIŃSKIEGO. z dnia 28 października 2015 r. UCHWAŁA NR 39/90/15 ZARZĄDU POWIATU SULĘCIŃSKIEGO z dnia 28 października 2015 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania do Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie nakładów powstałych w ramach inwestycji

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.05.2016 godz. 01:54:16 Numer KRS: 0000406832

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.05.2016 godz. 01:54:16 Numer KRS: 0000406832 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 05.05.2016 godz. 01:54:16 Numer KRS: 0000406832 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.04.2016 godz. 23:38:47 Numer KRS: 0000228407

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.04.2016 godz. 23:38:47 Numer KRS: 0000228407 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.04.2016 godz. 23:38:47 Numer KRS: 0000228407 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.07.2015 godz. 10:17:25 Numer KRS: 0000283643

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.07.2015 godz. 10:17:25 Numer KRS: 0000283643 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.07.2015 godz. 10:17:25 Numer KRS: 0000283643 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 24/10/2013. Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej ZWIĄZKOWIEC w Jeleniej Górze z 25 października 2013 rok

PROTOKÓŁ NR 24/10/2013. Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej ZWIĄZKOWIEC w Jeleniej Górze z 25 października 2013 rok PROTOKÓŁ NR 24/10/2013 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej ZWIĄZKOWIEC w Jeleniej Górze z 25 października 2013 rok OBECNI: 1. Kazimierz Trusewicz Prezes Zarządu 2. Urszula Pradela Zastępca Prezesa-Gł. Księgowy

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.09.2015 godz. 19:53:03 Numer KRS: 0000147874

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.09.2015 godz. 19:53:03 Numer KRS: 0000147874 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.09.2015 godz. 19:53:03 Numer KRS: 0000147874 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.01.2015 godz. 12:52:22 Numer KRS: 0000085547

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.01.2015 godz. 12:52:22 Numer KRS: 0000085547 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 23.01.2015 godz. 12:52:22 Numer KRS: 0000085547 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.04.2016 godz. 23:11:47 Numer KRS: 0000421508

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.04.2016 godz. 23:11:47 Numer KRS: 0000421508 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.04.2016 godz. 23:11:47 Numer KRS: 0000421508 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.01.2016 godz. 12:36:24 Numer KRS: 0000384450

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.01.2016 godz. 12:36:24 Numer KRS: 0000384450 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.01.2016 godz. 12:36:24 Numer KRS: 0000384450 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 01.04.2016 godz. 16:21:04 Numer KRS: 0000180361

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 01.04.2016 godz. 16:21:04 Numer KRS: 0000180361 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 01.04.2016 godz. 16:21:04 Numer KRS: 0000180361 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.05.2016 godz. 11:05:50 Numer KRS: 0000370582

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.05.2016 godz. 11:05:50 Numer KRS: 0000370582 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 29.05.2016 godz. 11:05:50 Numer KRS: 0000370582 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.03.2015 godz. 13:42:59 Numer KRS: 0000099205

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.03.2015 godz. 13:42:59 Numer KRS: 0000099205 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 16.03.2015 godz. 13:42:59 Numer KRS: 0000099205 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA DORADZTWA FINANSOWO PRAWNEGO INSTYTUT BADAŃ I EKSPERTYZ GOSPODARCZYCH. Przedsiębiorca dziś i jutro Edycja 2014

KANCELARIA DORADZTWA FINANSOWO PRAWNEGO INSTYTUT BADAŃ I EKSPERTYZ GOSPODARCZYCH. Przedsiębiorca dziś i jutro Edycja 2014 KANCELARIA DORADZTWA FINANSOWO PRAWNEGO INSTYTUT BADAŃ I EKSPERTYZ GOSPODARCZYCH Przedsiębiorca dziś i jutro Edycja 2014 E-SĄD ELEKTRONICZNE POSTĘPOWANIE UPOMINAWCZE Zobowiązanie stosunek cywilnoprawny

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 14.05.2014 godz. 14:25:58 Numer KRS: 0000455074

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 14.05.2014 godz. 14:25:58 Numer KRS: 0000455074 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 14.05.2014 godz. 14:25:58 Numer KRS: 0000455074 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.02.2016 godz. 11:41:09 Numer KRS: 0000428599

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.02.2016 godz. 11:41:09 Numer KRS: 0000428599 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.02.2016 godz. 11:41:09 Numer KRS: 0000428599 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo