PROTQKQL SPORZADZQNY W MIEJSCU DQKQNANIA CZYNNOSd

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTQKQL SPORZADZQNY W MIEJSCU DQKQNANIA CZYNNOSd"

Transkrypt

1 KomornikSjjd^wy /v^t *y > przy S^dzic Kejonowym dla Warszawy-Srodmiescia ^ ^l -^ ^ \, -- C\" Ryszard Motyc Kancelaria Komornicza w Warszawic Warszawa ui. Sniadeckidi 17 dnia 19~ r. RM KM 2675/09 PROTQKQL SPORZADZQNY W MIEJSCU DQKQNANIA CZYNNOSd W dmw(y..y&.%f$fi... r. o godzmie...,.y^zk<; w sprawie egzekucyjnej KM 2675/09/wniosku wierzyciela: Miasto Stoieczne Warszawa ktorego reprezentuje pelnomocnik: R. Pr, Aneta Kalisz, R. Pr. Katarzyna WawrzakUrz^d m.st. Warszawa Warszawa ul.miodowa 6/8 na podstawie tytulu wykonawczego: z dnia 27-J0-2006r, sygn. akt Repertorium A zaopatrzony w klauzul? wykonalnosci z dnia 10- Postanowienie Ssjdii Rejonowego dla Warszawy Srodmiescia z dnia r, sygn. akt I Co 204/09 zaopatrzony w klauzul? wykonalnosci z dnia 10-02~2009r. przeciwko diuznikowi: Kupieckie Doray Towarowe Sp. z o.o. z siedzib^ w Warszawie Warszawa, ul. wietokrzyska 39 przybyl na miejsce czyrnnosci - nieruchomosc przy pi. Defilad 1 (hala targowa KDT) w Warszawie Komornik Sajlowy w osobie Ryszarda Moryca wraz z asesorem komorniczym Michatem Kolodziejskim oraz aplikantem komorniczym Jakubem Morawskim celem dokonania przymusowego oproznienia i ewentualnego \vydania wierzyrcielowi zabezpieczonych przez komornika ruchomosci, znajduj^cych si^ w nieotwartych dotychczas pawilonach handlo\vych. ^ ^ Na miejscu czynnosci obecni byli pemomocnik wierzyciela - p Rolete_ wrejsciowra^do pawilonu nr.t.^c. zastano zamkni^tq.. W zwiajzku z powyzszym na zasadzie art. 814 kpc Komornik zarza^dzil jej otwarcie przez slusarza zape\vnionego przez wierzyciela. W lokaiu uzytkowym - pawilonie otwartym w celu zapewnienia wierzycielowi pelnego wladztwa nad meruchomosciej. przy pi. Defilad 1 (hala targowa KDT) odnaleziono: ^...&.. Ruchomosci powyzisze oddano pod dozor pemomocnikowi wierzyciela, ktorego - stosownie do tresci art kpc - pouczono o prawach i obowiajzkach dozorcy, a takze o tresci art kpc. Na tym czynnosc zakoriczono o godz Protokol odczytano i podpisano Kornorn ik^s^do wy foryc Moryca

2 przy Sjjdzie Rejonowym dla Warszawy- Srodmiescia w Warszawie Ryszard Moryc Kancelaria Komornicza u(, niadeckich 17, Warszawa PROTOKOL SPORZ^DZONY W MIEJSCU DOKONANIA CZYNNOSCI Wdniu r. o godzinie 10: Warszawa. Plac Bankowy 3/5 ktorego reprezentuje peinomocnik: R. Pr. Aneta Kaiisz, R. Pr. Katarzyna Wawrzak Urzad m. na podstawie tytuhi wykonawczego: AktNotarialny z dnia r, sygn. akt Repertorium A zaopatrzony w klauzule_ wykonalnosci z dnia 10- Postanowienie Sajdu Rejonowego dla Warszawy Srodmiescia z dnia r, sygn. akt I Co 204/09 zaopatrzony w klauzul? wykonalnosci z dnia r, przeciwko dhiznikowi; Kupieekie Domy Towarowe Sp. z o. o. z siedzib^. w Warszawie Warszawa, ul. S wiejnkrzyska 39 przybyt na miejsce czynnosci - nieruchomosc przy pi. Defilad 1 (hala targowa KDT) w Warszawie Komornik Sajdowy w osobie Ryszarda Moryca wraz z asesorem komomiczym Michaiem Kobdziejskim oraz aplikantem komomiczym Jakubem Morawskim celem dokonania przymusowego oproznienia i ewentualnego wydania wierzycielowi zabezpieczonych przez komornika ruchomosci, znajdujajcych si^ w nieotwartych dotychczas pavvilonach handlowych. Na miejscu czynnosci obecni byli pemomocnik wierzyciela - p. Dariusz Piasecki Rolete wejsciowq. do pawilonu nr K9 zastano zamkniet% W zwiazku z powyzszym na zasadzie art. 814 kpc Komornik zarzadzil jej otwarcie przez slusarza zapewnionego przez wierzyciela. Wyzej wyrniemony lokal uzytkowy/pawilon otwarty w celu zapewnienia wierzycielowi pelnego wiadztwa nad nieruchomoscia^ przy pi. Defilad 1 (hala targowa KDT) zastano oprozniony, W lokalu odnaleziono jedynie nastejpuja^ce ruchomosci maja_ce wartosc handlowa_: TUNER/SOUND PROCESSOR ST-CH 610 marki TECHNICS, STEREO AMPLIFIER SE-CH610 marki TECHNICS, pilot do sprz^tu RTV. Ruchomosci powyzsze oddano pod dozor pemomocmkowi wierzyciela, ktorego - stosownie do tresci art kpc - pouczono o prawach i obowiazkach dozorcy, atakze o tresci art kpc. Na tym czynnosc zakoiiczono o godz. 18:00 Protokol odcz^ano i podpisano

3 Komornik Ssjdowy przy Sjjdzic Rejonowym dla Warsza>vy-Sr6dmickia Ryszard Moryc Kancclaria Komornicza w Warszawie Warszawa ul. S~niadeckich 17 dnia !)r, RM KM 2675/09 PRQTOKQL SPQRZADZONY W MIEJSCU DOKONANIA CZYNNOSCI W My*$,.. r. o godzinie w sprawie egzekucyjnej KM 2675/09 z/wniosku wierzyciela: ktorego reprezentuje pelnomocnik: R. Pr. Aneta Kalisz, R. Pr. Katarzyna Wawrzak Urzqd m.st. Warszawa Warszawa ul.miodowa 6/8 na podstawie tytuhi wykonawczego: Akt Notariainy z dnia r} sygn, akt Repertorium A zaopatrzony w klauzul^ vvykonalnosci z dnia 10- Postanowienie Ssjdu Rejonowego dla Warszawy Srodmiescia z dnia r, sygn, akt I Co 204/09 zaopatrzony w klauzul wykonalnosci z dnia 10- przeciwko dluznikowi: Kupieckie Domy Towarowe Sp. z o.o. z siedzib^ w Warszawie Warszawa, ul. S wi^tokrzyska 3 9 przybyl na miejsce czynnosci - nieruchomosc przy pi. Defilad 1 (hala targowa KDT) w Warszawie Komornik Sadowy w osobie Ryszarda Moryca v»taz z asesorem komorniczym Michalem Kofodziejskim oraz aplikantem komorniczym Jakubem Morawskim celem dokonania przymusowego oproznienia i ewentualnego wydania wierzycielowi zabezpieczonych przez komornika ruchomosci, znajduj%cych si? w nieotwartych dotychczas pawilonach handlowych. Na miejscu czynnosci obecni byli pelnomocnik wierzyciela - p Rolete wejsciowa_do pawilonu rir..o.../^j(.... zastano zamkniqta. W zwiazku z powyzszym na zasadzie art. 814 kpc Komornik zarza_dzil jej otwarcie przez slusarza zapewnionego przez wierzyciela. W lokalu uzytkowym - pavvilonie otwartym w celu zape\vnienia wierzycielowi peinego wtadztwa nad nieruchomoscia przy pl Defilad 1 f fhala targowa KDT] odnaleziono: ^./rf3^..;#.^^.^. j* ^r / c f ^* / ^> i..* ^ * *^ X^ Ruchomosci powyzsze oddano pod dozor peinomocnikowi wierzyciela, ktorego - stosownie do tres'ci art kpc - pouczono o prawach i obowiazkach dozorcy, a takze o tresci art kpc. *$ Na tym czynnosc zakonczono o godz. X/.». Protokol odczytano i podpisano

4 pay SqdzieRejonowymdlaWafszawy- S;6dmie$cia w Warszawie Ryszard Moryc icancelaria Komornicza ui. Sntadeckich 17, Wsrszawa PROTOKOL SPORZADZONY W MIEJSCU DOKONANIA CZYNNOSCI Wdniu 19, r. o godzinie 10:00 ktorego reprezentuje pelnomocnik: R. Pr. Aneta Kalisz, R. Pr. Katarzyna Wawrzak Urzajd m. na podstawie tytutu wykonawczego: z dnia 27-10~2006r, sygn. akt Repertorium A zaopatrzony w klauzule, \\ykonalnosci z dnia 10- Postano wienie Sajdu Rejonowego dla Warszawy Srodmiescia z dnia r, sygn, akt I Co 204/09 zaopatrzony w klauzul? wykonalnosci z dnia 10- przeciwko dluznikowi: Kupieckie Domy Towarpwe Sp. z o. o. z siedziba w Warszawie Warszawa, ul. Swi tokrzyska 3 9 przybyl na miejsce czynnosci - nieruchomosc przy pi. Defilad 1 (hala targowa KDT) vv Warszawie Komornik Sajiowy w osobie Ryszarda Moryca wraz z asesorem komomiczym Michatem Kolodziejskim oraz aplikantem komomiczym Jakubem Morawskim celem dokonania przymusowego oproznienia i ewentualnego wydania wierzycielowi zabezpieczonych przez komornika ruchomosci, znajduja^eych si^ w nieotwartych dotychczas pawilonach handlewych. Na miejscu czynnosci obecni byli pelnomocnik wierzyciela - p. Dariusz Piasecki Rolet wejsciowav do pawilonu nr K36 zastano zamkniet% W zwiazku z powyzszym na zasadzie art. 814 kpc Komornik zarzajdzit jej otwarcie przez slusarza zapevvnionego przez wierzyciela, W wyzej wymienionym lokalu uzytkowym/pawilqnie otwartym w celu zapewnienia wierzycielowi pemego wiadztwa nad nieruchomosciav przy pi. Defilad 1 (hala targowa KDT) odnalcziono odziez w postaci podkoszulek typu T- Shirt i koszulek bez r^kawow -.13 szt, spodenki krotkie - 1 szt, kurtki tzw. wiatrowki - 3 szt, spodenki krotkie typu,,3/4" - 1 szt. Ruchomosci zostaly umieszczone w kartonie dostarczonym przez wierzyciela. Karton zostal zabezpieczony i zapiecz^towaiiy. Ruchomosci powyzsze oddano pod dozor pemomocnikowi wierzyciela, ktorego - stosownie do tresci art kpc - pouczono o prawach i obowiazkach dozorcy, a takze o tresci art kpc, Na tym czynnosc zakonczono o godz. 18:00 Profokol odczytano i podpisano Komornik Sadpwy w Kancelsrl! K :--\! Sadzie Rejois^o Warszawya Moryca

5 Komornik Sqdowy przy Sijdzie Rejonowyrn dla Warszawy-SVddmieScia Ryszard Moryc Kancelaria Komornicza w Warszawie Warszawa ul, 6imdeckich 17 dnia r. RM KM 267S/09 PROTOKQL SPQRZAPZONY WMIEJSCU DQKQNANIA CZYNNOSCI W dniy^ <?S^7f. r. ogodzinie.,..y</22 w sprawie egzekucyjnej KM 2675/09 /wm'osku wierzyciela: Miasto Stoteczne Warszawa ktorego reprezenruje pefaomocnik: R. Pr, Aneta Kalisz, R, Pr. Katarzyna Wawrzak Urzjjd m.st Warszawa Warszawa ul.miodowa 6/8 na podstawie tytuhi \vykonawczego: z dnia 27-lQ-2006r, sygn. akt Repertorium A zaopatrzony \ klauzul^ wykonalnosci z dnia 1.0- Postanowienie S^du Rejonowego dla Warszawy ^rodmie^cia z dnia r, sygn. akt I Co 204/09 zaopatrzony w klauzul? wykonalnosci z dnia IQ-02-20Q9r. przeciwko djuznikowi; Kupieckie Domy Towarowe Sp. z o.o. z siedzib^ w Warszawie Warszawa, ul. Swi^tokrzyska 3 9 przybyi na miejsce czynnosci - nieruchomosc przy pi. Defilad 1 (hala targowa KDT) w Warszawie Komornik Sa^do\\ w osobie Ryszarda Moryca wraz z asesorem komorniczym Michalem Kolodziejskim oraz aplikantem komornlczym Jakubem Morawskim celem dokonania przymusowego oproznienia i ewentualnego wydania wierzycielowi zabezpieczonych przez komornika ruchomosci, znajduja^cych si^ w nieotvvartych dotychczas pawilonach handlowych. Na miejscu czynnosci obecni byli pelnomocnik wierzyciela - p. Rolet wejsciowa^do pawilonu nr...7tt( v? zastano zamknie^. Wr zwiazku z powyzszym na zasadzie art, 814 kpc Komornik zarza^dzi} jej otwarcie przez slusarza zapewnionego przez wierzyciela. W lokalu uzytkowym - pawilonie otwartym w celu zapewnienia wierzycielowi pehiego wladztwa nad nieruchomoscia^ przy ^ pi, Defilad 1 (hala targowa KDT) odnaleziono: ^.,.,<#^^^ t^g.<*ft^<2&tt**t^.,..,/&&j.<zlz,. ;:.<*?>, '&.A9.^^,.^J^S^^s..^L^,^. { ** ^. *~ f * p Ruchomos'ci powyzsze oddano pod dozor pelnomocnikowi wierzyciela, ktorego - stosownie do tresci art, kpc - pouczono o prawach i obovviazkach dozorcy, a takze o tresci art kpc. Na tym czynnosc zakonczono o Protokof odczytano i podpisano i Komornik Sado\\

6 dekravo p><y S^J-^e e;or,o«vr'.t, u*3 frr-- Srodmiesoia w VVarszawie Ryszard Mo?yc Kancebria Komornicza ul. Sniadeckich Warszawa PROTOKOL SPORZ4DZONY W MIEJSCU DOKONANIA CZYNNOSCI Wdniu r. o godzinie 10:00 ktorego reprezentuje pelnomocnik: R. Pr. Aneta Kalisz, R. Pr. Katarzyna Wawrzak Urzad m. na podstawie tytulu wykonawczego: z dnia r, sygn. akt Repertorium A zaopatrzony w klauzule wykonalnosci z dnia 10- Postanowienie Sadu Rejonowego dla Warszawy Srodmiescia z dnia r, sygn. akt I Co 204/09 zaopatrzony w klauzul? wykonalnosci z dnia 10- przeciwko dhizmkowi: Kupieckie Domy Towarowe Sp. z o. o. z siedziba w Warszawie Warszawa, ul. Swi^tokrzyska 39 przybyl na miejsce czynnosci - nieruchomosc przy pi. Defilad 1 (hala targowa KDT) w Warszawie Komornik Sadowy w osobie Ryszarda Moryca wraz z asesorem komomiczym Michalem Kolodziejskim oraz aplikantem komomiczym Jakubem Morawskim celem dokonania przymusowego oprdznienia i ewentualnego wydania wierzycielowi zabezpieczonych przez komornika ruchomosci, znajduja^cych si^ w nieotvvartych dotychczas pawilonach handlowch. Na miejscu czynnosci obecni byli pelnomocnik \\ierzyciela - p. Dariusz Piasecki- Rolet^ wejsciowa do pawilonu nr H5 zastano zamkni$ta_. W zwi.azku z powyzszym na zasadzie art. 814 kpc Komornik zarza_dzil jej otwarcie przez slusarza zapewnionego przez wierzyciela. W wyzej wymienionym lokalu uzytkowym/pawilonie otwartym w celu zapewnienia wierzycielowi peinego wladztwa nad nieruchomosci^, przy pi. Defilad 1 (hala targowa KDT) odnaleziono teczk? z dokumentami oraz piecza^tk^ z oznaczeniem firray,,gr^\ce-collection s.c. Wlodzislaw Podobas & Graz>-na Podobas Warszawa, ul. Ostrobramska 75 tel/fax: NIP Regon ", buty damskie - 4 pary, spodnie - 6 par, kurtka - 2 szt, plaszcz - 4szt, golf damski rozne kolory- II szt, koszula - 5 szt, bluzki rozne kolory/typy - 25szt} spodnice - 7 szt, sukienki - 16 szt, spodnie m^skie - 1 szt, spodenki krotkie - 1 szt, koszulka polo - Iszt, komplet damski (koszula, spodnica) - 1 szt, koszule nocne - 3 szt, manekin na drevvnianym stojaku 2 szt. manekin na metalowym stojaku - 3 szt, walizka z uzywana^ odziez% wiatrak elektryczny. Rucliomosci zostaly umieszczone w 3 kartonach dostarczonych przez wierzyciela. Kartony zostafy zabezpieczone i zapiecz^towane. Osobno zabezpieczono walizk^ oraz manekiny. Ruchomosci po\\yzsze oddano pod dozor pelnomocnikovvi wierzyciela, ktorego - stosownie do tresci art kpc - pouczono o prawach i obowiqzkach dozorcy. a takze o tresci art, kpc. Na tym czynnosc zakonczono o godz. 18:00 Protokot od.czyta.no i podpisano Komornik Sa_ck

7 Srddmiaicia w WariiawJe Rystard Moryc ICancslar ia Komor mcza ul. Sniadeclich 17, Wamiwa PROTOKOL SPORZADZONY W MIEJSCU DOKONANIA CZYNNOSCI Wdniu r. o godzinie 10:00 ktorego reprezentuje pemomocnik: R. Pr. Aneta Kalisz, R. Pr, Katarzyna Wawrzak Urz^d ra. na podstawie tytuhi wykonawczego: z dnia 27-lO-2006r, sygn. akt Repertorium A zaopatrzony w klauzule wykonalnosci z dnia G9r. Postanowienie Sajdu Rejonowego dla Warszawy Srodmiescia z dnia , sygn. akt I Co 204/09 zaopatrzony w klauzuls? wykonalnosci z dnia 10- przeciwko diuznikowi: Kupieckie Domy Towarowe Sp. z o. o. z siedzibct w Warszawie Warszawa, ul. Swietokrzyska 39 przybyl na miejsce czynnosci - nieruchomosc przy pi. Defilad 1 (hala targowa KDT) w Warszawie Komornik Sajlowy w osobie Ryszarda Moryca wraz z asesorem komorniczym Michalem Kolodziejskim oraz aplikantem komorniczym Jakubem Morawskim celem dokonania przymusovvego oproznienia i ewentualnego w^dania wierzycielowi zabezpieczonych przez komornika ruchomosci, znajduja^cych si w nieotwartych dotychczas pawilonach handlo^ch. Na miejscu czynnosci obecni byli petoomocnik wierzyciela - p. Dariusz Piasecki Rolet? wejsciowa^ do pawilonu nr F58 zastano zaotiikni^t% W zwiazku z powyzszym na zasadzie art. 814 kpc Komornik zarza^dzil jej otwarcie przez slusarza zapewnionego przez wierzyciela. W wyzej wymienionym lokalu uzylkowym-'pawilonie otwartym w celu zapewnienia wierzycielowi pehiego wladztwa nad nieruchomosciq. przy pi. Defilad 1 (hala targowa KDT) odnaleziono nast^puja^ce ruchomosci: stojaki sluza^ce do wywieszenia na nich ekspozycji - 6 szt, stojaki z zawieszonymi na nich paskami - 2 szt, wieszaki do odziezy z przymocowanymi do nich klamrami do paskow - 6'szt, parasole - 2 szt, wieszaki do odziezy z przymocowanymi do nich paskami - 69 szt, torby z towarem (paski, narz^dzia) - 1 Oszt, 2 pary butow. wiatrak elektryczny, przedluzacz - 2 szt, lampa UV, worek foliowy z posciela^ skrzynka z narzedziami. Ruchomosci z wyjaj:kiem stojakow zostaly spakowane do 8 kartonow. Kartony oraz stojaki zostaly zabezpieczone Ruchomosci powyzsze oddano pod dozor pemomocnikowi wierzyciela, ktorego - stosownie do tresci art kpc - pouczo.no o prawach i obowiajzkach dozorcy, a takze o tresci art kpc. Na tym czynnosc zakonczono o godz. 18:00 Protokol odczytano i podpisano Koni N<C iryri + /-* 1\f^ r/** ASESOR,,; ;/n,-,r-,t,jp-h Ko^-orni^ A!"r ' ' - WTszawyarda Moryca

8 przy Sa.dzie Rejonowym d!a Warszawy- Sr6dmiescia w Warszawie B/szard Moryc Kancelaria Komornicza «l. Sniadsckicri 17, Warszawa PROTOKOL SPORZAPZONY W MIEJSCU DOKONANIA CZYNNOSCI Wdniu r. o godzinie 10:00 Miasto Stoieczne Warszawa ktorego reprezentuje pelnomocnik: R. Pr. Aneta Kalisz, R. Pr. Katarzyna Wawrzak Urzad m. na podstawie tytulu wykonawczego: z dnia 27-lO-2006r, sygn. akt Repertorium A zaopatrzony w klauzul? wykonalnosci z dnia 10- Postanowienie Sajdu Rejonowego dla Warszawy Srodmiescia z dnia Q r, sygn. akt I Co 204/09 zaopatrzony w klauzul^ wykonalnoici z dnia 10- przeciwko dhiznikowi: Kupieckie Domy Towarowe Sp. z o. o. z siedziba^ w Warszawie Warszawa, ul. Swi etokrzy ska 3 9 przybyl na miejsce czynnosci - nieruchomosc przy pi. Defilad 1 (hala targowa KDT) w Warszawie Komornik Sadowy w osobie Ryszarda Moryca wraz z asesorem komorniczym Michalem Kolodziejskim oraz aplikantem komorniczym Jakubem Morawskim celem dokonania przymusowego oproznienia i ewentualnego wydania wierzycielowi zabezpieczonych przez komornika mchomosci, znajdujajcych si? w nieorwartych dotychczas pawilonach handlowych. Na rniejscu czynnosci obecni byli pelnomocnik wierzyciela - p. Dariusz Piasecki Rolet^ wejsciow^do pawilonu nr F61 zastano zamkni^ta^. W zwiazku z powyzszym na zasadzie art. 814 kpc Komornik zarzadzii jej otvvarcie przez slusarza zapewnionego przez wierzyciela. W wyzej wymienionym lokalu uzytkowyen/pawilooie otwartym w celu zapewnienia wierzycielowi pemego wladztwa nad nieruchomoscig. przy pi. Defilad 1 (hala targowa KDT) odnaleziono klamry od paskow do spodni przymocowane do wieszaka odziezowego szt wieszakow, paski do spodni z klamrami - roznego rodzaju i koloru przymocowane do wieszakow odziezowych - 59 szt wieszakow, urzajdzenie do robienia dziur w paskach - 1 szt, paski do spodni bez klamer przymocowane do wieszakow odziezowych - 41 szt wieszakow, sprza^czki. Ruchomosci zostaly umieszczone w 9 kartonach dostarczonych przez wierzyciela. Kartony zostaly zabezpieczone i zapiecz^towane. Ruchomosci powyzsze oddano pod dozor pelnomocnikowi wierzyciela, ktorego - stoso\\7iie do tresci art kpc - pouczono o prawach i obowiazkach dozorcy, a takze o tresci art kpc. Na tym czynnosc zakonczono o godz. 18:00 Protok61 odczytano i podpisano Komornik Sadtfwy

9 I / > j t, Kancelaria Komornicza ul Sniadeckich 17, Warszawa PROTOKOL SPORZ4DZONY W MIEJSCU DOKONANIA CZYNNOSCI ^ j ^ ^ '^t/61 ( \a w Warszawie Rysza W dniu r, o godzinie 10:00 w sprawie egzefcucyjnej KM 2675/09 z wniosku wierzyciela: ktorego reprezentuje pehiomocnik: R. Pr. Aneta Kalisz, R. Pr. Katarzyna Wawrzak Urzad m. na podstawie tytutu wykonawczego: z dnia Q06r, sygn. akt Repertorium A zaopatrzony w klauzule wykonalnosci z dnia 10- Postanowienie Sajdu Rejonowego dla Warszawy Srodmiescia z dnia Q09r, sygn. akt I Co 204/09 zaopatrzony w klauzul? wykonalnosci z dnia 10- przeciwko dhiznikowi: Kupieckie Domy Towarowe Sp. z o. o. z siedzib% w Warszawie Warszawa, ul. Swietokrzyska 39 przybyf na miejsce czynnosci - nieruchomosc przy pi. Defilad 1 (hala targowa KDT) w Warszawie Komornik Sajdowy w osobie Ryszarda Moryca wraz z asesorem komorniczym Michatem Kolodziejskim oraz aplikantem komorniczym Jakubem Morawskim celem dokonania przymusowego oproznienia i ewentualnego wydania wierzycielowi zabezpieczonych przez komormka ruchomosci, znajdujapych si? w nieotwartych dotychczas pawilonach handlo\vych. Na miejscu czynnosci obecni byli pehiomocnik wierzyciela - p. Dariusz Piasecki Rolete_ wejsciow^. do pawilonu nr E72 zastano zamknie^. W zwiajzku z powyzszym na zasadzie art. 814 kpc Komornik zarz^dzit jej otwarcie przez slusarza zapewnionego przez wierzyciela. Wyzej wymieniony lokal uzytkowy/pa\vilon otwarty w celu zapewnienia wierzycielowi pelnego wtadztwa nad nieruchomosci% przy pi. Defilad 1 (hala targowa KDT) zastano oprozniony. W lokalu znajdowaiy si? jedynie nast^pujace ruchomosci majq.ce vvartosc handlowa^- zegarek m^ski, telefon komorkowy marki SAMSUNG oraz Motorola. Ruchomosci powyzsze oddano pod dozor pelnomocnikowi wierzyciela, ktorego - stosownie do tresci art kpc - pouczono o prawach i obowiazkach dozorcy, atakze o tresci art kpc, Na tym czynnosc zakonczono o godz.l 8:00 Protokol odczytano i podpisano

10 przy Sg,dzie Rejonowym dla Warszawy- Srodmisscta w Warszawie Ryszard Moryc Kanceiaria Komornicza ut. Sniadeckich 17, Warszawa PROTOKOL SPORZ4PZONY W MIEJSCU DOKONANIA CZYNNOSCI Wdniu r. o godzinie 9:00 w sprawie egzekucyjnej KM 2675/09 z wniosku wierzycieia: ktorego reprezentuje pelnomocnik: R. Pr. Aneta Kalisz, R. Pr. Katarzyna Wawrzak Urzajd m. na podstawie tytufu wykonawczego: z dnia 27~ r, sygn. akt Repertorium A zaopatrzony w klauzul? wykonamosci z dnia 10- Postanowienie Sadu Rejonowego dla Warszawy rodmiescia z dnia r, sygn. akt I Co 204/09 zaopatrzony w klauzul? wykonalnolci z dnia 10- przeciwko dtuznikowi: Kupieckie Domy To ware we Sp. z o. o. z siedziba^ w Warszawie Warszawa, ul. Swi^tokrzyska 39 przybyl na miejsce czynnosci - nieruchomosc przy pi. Defilad 1 (hala targowa KDT) w Warszawie Komornik Sajdowy w osobie Ryszarda Moryca WTaz z asesorem komorniczym Michalem Kotodziejskim oraz aplikantem komorniczym Jakubem Morawskim eel em dokonania przymusowego oproznienia i ewentualnego wydania wierzycielowi zabezpieczonych przez komornika ruchomosci, znajdujacych si? w nieotwartych dotychczas pawilonach handlowych. Na miejscu czynnosci obecni byli pelnomocnik wierzycieia - p. Dariusz Piasecki Rolete_ vvejscio\v^ do pawilonu nr A25 zastano zamkniej:^. W zwiazku z powyzszyra na zasadzie art. 814 kpc Komornik zarza^dzii jej otwarcie przez slusarza zapewnionego przez wierzycieia. W wyzej wymienionym lokalu uzytkowym/pawilonie otwartym w celu zapewnienia wierzycielowi pehiego wladztwa nad nieruchomoscia_ przy pi. Defilad 1 (hala targowa KDT) odnaleziono klimatyzator - 4 szt, tablice informacyjne - 15 szt, fotele obrotowe - 2 szt, szafka kosmetyczna z czterema poflcami z zawartoscia^ drobnych rzeczy, wiatrak elektryczny - 1 szt, taboret - 1 szt pudetko wiklinowe z zawartoscia_ drobiazgow, szafki wiklinowe - 2 szt, odkurzacz, sprz^t graja_cy marki,,clatronic" 1 kpl.(zestaw solarium MErgoline j urzadzenie do masazu stop - 1 szt. Ruchomosci powyzsze oddano pod dozor peinornocnikowi wierzycieia, ktorego - stosownie do tresci art, kpc - pouczono o prawach i obowiazkach dozprcy, atakze o tresci art kpc, Na tym czynnosc zakonczono o godz. 14:30 Protokoi odczytano i podpisano Komoniik S RyszafrfMoryc

11 * S^vc^o/ u d/< [/,. f A przy S^dzie flejonowymdla Warszavvy- " ~ ^ c^pcx^c/j SrodmieScia wwarszawie Ryszard Moryc. g V Kancelaria Kornornicza ui. Sniadsckich 17, Warszawa PROTOKOL SPORZ4DZONY W MIEJSCU DOKONANIA CZYNNOSCI W dniu r. o godzinie 9:00 w sprawie egzekucyjnej KM 2675/09 z wniosku wierzycieia: ktorego reprezentuje pelnomocnik: R. PL Aneta Kalisz, R. Pr. Katarzyna Wawrzak Urzad m. napodstawie tytuhi wykonawczego: z dnia r, sygn. akt Repertorium A zaopatrzony w klauzul^ wykonalnosci z dnia 10-Q2-2009r. Postanowienie Sadu Rejonowego dla Warszawy Srodmiescia z dnia r, sygn. akt I Co 204/09 zaopatrzony w klauzul? wykonalnosci z dnia 10- przeciwko dhiznikowi: Kupieckie Domy Towarowe Sp. z o. o. z siedaba. w Warszawie Warszawa, ul. &wietokrzyska 3 9 przybyl na miejsce czynnosci - nieruchomosc przy pl Defilad 1 (haia targowa KDT) w Warszawie Komomik Sadowy w osobie Ryszarda Moryca wraz z asesorem komorniczym Michalem Kotodziejskim oraz aplikantem komorniczym Jakubem Morawskim celem dokonania przymusowego oproznienia i ewentualnego wydania wierzycielowi zabezpieczonych przez komornika ruchomosci, znajdujajcych si^ w nieotwartych dotychczas pawilonach handlowych. Na miejscu czynnosci obecni byli petnomocnik wierzycieia - p. Dariusz Piasecki Rolet^ wejsciowa. do pawilonu nr A20 zastano zamkni?ta_. W zwiajzku z powyzsz>th na zasadzie art. 814 kpc Komomik zarzajdzil jej otwarcie przez slusarza zapewnionego przez wierzycieia. Wyzej wymieniony lokal uzytkow>r/pawilon otwarty w celu zapewnienia wierzycielowi pehiego wladztwa nad nieruchomoscia_ prz>' pi. Defilad 1 (hala targowa KDT) zastano oprozniony. W lokalu odnaleziono i zabezpieczono jedynie nast^pujq.ce ruchomosci maja_ce wartosd handlewa_: biurko ~ Iszt, fotel obrotow>'' - Iszt, szafka - 1 szt, icrzeslo - Iszt, regal - 1 szt, szczotka - Iszt, szufelka - 1 szt. Ruchomosci powyzsze oddano pod dozor pelnomocnikowi wierzycieia, ktorego - stosownie do tresci art, kpc - pouczono o prawach i obowiajzkach dozorcy, a takze p tresci art kpc. Na tym ezymios'c zakorkzono o godz. 14:30 Protokol odczytano i podpisano } Komomik Sadmvy Rys^ara M^ryc

12 '( v K'*;^w<«o'«ojviiuwym0iavvar52awy- SrddmieScia w Warszawie Ryszard Moryc Kanceiaria Komornicza ul, Sniadeckich 17, Warszawa PROTOKOL SPORZAJDZON Y W MIEJSCU DOKONANIA CZYNNOSCI W dniu r. o godzinie 9:00 ktorego reprezentuje pehiomocnik: R. Pr. Aneta Kalisz, R. Pr. Katarzyna Wawrzak Urzad m. st, Warszawa Warszawa ul. Miodowa6/8 na podstawie tytuhi wykonawczego: z dnia ^ sygn, akt Repertorium A zaopatrzony w klauzul? wykonalnosci z dnia r, Postanowienie Sadu Rejonowego dla Warszawy Srodmiescia z dnia r, sygn. akt I Co 204/09 zaopatrzony w klauzul? wykonalnosci z dnia 10- przeciwko dluznikowi: Kupieckie Domy Towarowe Sp. z o. o. z siedzib%w Warszawie Warszawa, ul. Swie_tokrzyska 39 przybyl na miejsce czynnosci - nieruchomosc przy pi. Defilad 1 (hala targowa KDT) w Warszawie Komornik Sadowy w osobie Ryszarda Moryca wraz z asesorem komorniczym Michatem Kolodziejskim oraz aplikantem komorniczym Jakubem Morawskim celem dokonania przymusowego oproznienia i ewrentualnego wydania wierzycielowi zabezpieczonych przez komornika ruchomosci, znajdujajsych si<? w nieotwartych dotychczas pawilonach handlowych. Na miejscu czynnosci obecni byli pelnomocnik wierzyciela - p. Dariusz Piasecki Rolet^ wejsciowa^do pawilonu nr C56 zastano zarnknie_tcj, W zwia_zku z powyzszyra na zasadzie art. 814 kpc Komornik zarzavdztt jej otwarcie przez slusarza zapewnionego przez wierzyciela. W \vyzej wymienionym lokalu uzytkowym/pawilonie otwartym w celu zapewnienia wierzycielowi pelnego wladztwa nad nieruchomoscia^ przy pi. Defilad 1 (hala targowa KDT) odnaleziono wiatrak eiektryczny - 3 szt, radio,,firat" 1 szt, parasolki - 2 szt, drobnych rzeczy osobiste - drobiazgi, pufa - 1 szt, lampy sufitowe 2 szt, zamkni^te pudeiko tekturowe z zawartosciq. - 2 szt, puddko kartony z zawartoscia_ zamkniete - 2szt, szaliki - 5 szt, zestaw metalowych wieszakow ekspozycyjnych. Ruchomosci powyzsze oddano pod dozor peinomocnikowi wierzyciela, ktorego - stosownie do tresci art, kpc - pouczono o prawach i obowiazkach dozorcy, a takze o tresci art kpc, Na tym czynnosc zakonczono o godz, 14:30 Protokol odczytano i podpisano Sadowy

13 puy^dziefiejonowymdlawarszawy- SrodmieScia w Warszawie Ryszard Moryc / Kancelaria Komornicza ul. Sniadeckich 17, Warszawa PROTOKOL SPORZ4DZONY W MIEJSCU DOKONANIA CZYNNOSCI Wdniu r. ogodzinie 10:00 ktorego reprezentuje pelnomocnik: R. Pr. Aneta Kalisz, R. Pr. Katarzyna Wawrzak Urzajd m. st. Waiszawa na podstawie tytuju wykonawczego: z dnia r, sygn. akt Repertorium A zaopatrzony w klauzul? wykonalnosci z dnia 10-02~2009r. Postanowienie Sq.du Rejonowego dla Warszawy Srodmiescia z dnia r, sygn. akt I Co 204/09 zaopatrzony w klauzul^ wykonalnosci z dnia 10- przeciwko dhiznikowi: Kupieckie Domy Towarowe Sp. z o. o. z siedziba_ w Warszawie Warszawa, ul. Swi^tokrzyska 39 przybyf na miejsce czynnosci - nieruchomosc przy pi. Defilad 1 (hala targovva KDT) w Warszawie Komomik Sajdowy w osobie Ryszarda Moryca \vraz z asesorem komorniczym Michalera Kolodziejskim oraz aplikantem komorniczym Jakubem Morawskim celem dokonania przymusowego oproznienia i ewentualnego w>rdania wierzycielowi zabezpieczonych przez komornika ruchomosci, znajdujacych si^ w nieotwartych dotychczas pawilonach handlowych. Na miejscu czynnosci obecni byli pelnomocnik wierzyciela - p, Dariusz Piasecki Rolet^ wejsciow^ do pawilonu nr F21 zastano zarakni t%. W zwiazku z powyzszym na zasadzie art. 814 kpc Komornik zarzaclzil jej otwarcie przez slusarza zapewnionego przez wierzyciela. W wyzej wymienionym lokalu uzytkowym/pawiloriie otwartym w celu zapewnienia wierzycielowi pelnego wladztwa nad nieruchomosci^. przy pi. Defilad 1 (hala targowa KDT) odnaleziono spodenki krotkie i tzw.,,3/4" - IB szt, kostium kaj3ielo\\ - 6 szt, spodnie dhigie -19 szt, skladane krzeslo drewniane, wiatrak elektr>rczny koloru bialego. Wymieniona odziez zostala spakbwana do 2 kartonow zapewnionych przez wierzyciela. Kartony zostaly zabezpieczone tasra^. i opieczftowane. Ruchomosci po\\yzsze oddano pod dozor pelnomocnikowi wierzyciela, ktorego - stosownie do tresci art kpc - pouczono o prawach i obowiazkach dozorcy, a takze o tresci art kpc. Na tym czynnosc zakonczono o godz. 18:00 Protokol odczytano i podpisano Komornik Saclo^wy

14 Ksnceiaria Komomicza ut Smadeckich 17, Warszawa PROTOKOL SPORZ4DZONY W M1EJSCU DOKONANIA CZYNNOSCI W dniu r. o godzinie 9:00 Miasto Stoieczne Warszawa ktorego reprezentuje pelnomocnik: R. Pr. Aneta Kalisz, R. Pr. Katarzyna Wawrzak Urzad m. na podstawie tytuhi wykonawczego: z dnia r, sygn. akt Repertorium A zaopatrzony w klauzule_ wykonalnosci z dnia 10- Postanowienie Sa^du Rejonowego dla Warszawy Srodmiescia z dnia r, sygn, akt I Co 204/09 zaopatrzony w klauzul^ wykonalnosci z dnia 10- przeciwko dhiznikowi: Kupieckie Domy Towarowe Sp. z o. o. z siedziba^ w Warszawie Warszawa, ul. Swi^tokrzyska 39 przybyl na miejsce czynnosci - nieruchomosc przy pi. Defilad 1 (hala targowa KDT) w Warszawie Komornik Sajdowy w osobie Ryszarda Moryca vvraz z asesorem komorniczym Michalem Kobdziejskim oraz aplikantem komorniczym Jakubem Morawskim celem dokonania przymusowego oproznienia i ewentualnego wydania wierzycielowi zabezpieczonych przez komornika ruchomosci, znajduja^cych sie_ w nieotwartych dotychczas pawilonach handlo\vych. Na miejscu czynnosci obecni byli pelnomocnik wierzyciela - p. Dariusz Piasecki Roletej vvejsciow% do pawilonu nr Fll zastano zamfcnie_t% W zwiajzku z powyzszym na zasadzie art. 814 kpc Komornik zarzajdzit jej otwarcie przez slusarza zapewnionego przez wierzyciela. W wyzej wymienionym lokalu uzytkowym/pawilonie otwartym w celu zapewnienia wierzycielowi pefaiego wiadztwa nad nieruchomosci^. przy pi. Defilad 1 (hala targowa KDT) odnaleziono szafke_ - Isz, laptop - 1 szt, stoly kolo.ru bialego, zlozone - 2 szt, dokumenty, akcesoria do tel komorkowych, pakiet nog do stolow. przedhizacze - 7 szt, torba sportovva z rzeczami osobistyrni - 1 szt, spodnie (dzinsy) 41 par, ielefony komorkowc - 7 szt, witryny handle we przeszklone - 4 szt, biurko z pulpitem szklanym - 1 szt, biurko - 1 szt, lustra - 2 szt, Ruchomosci powyzsze oddano pod dozor pelnomocnikowi wierzyciela, ktorego - stosownie do tresci art kpc - pouczono o prawach i obowiazkach dozorcy, a takze o tresci art kpc. Na tym czynnosc zakonczono o godz. 14:30 Protokol odczytano i podpisano.m Komornik

CENNIK ODZIEŻY OUTLET

CENNIK ODZIEŻY OUTLET CENNIK ODZIEŻY OUTLET Ostatnia zmiana: 27.10.2017 e-mail: usati@usati.pl telefon: +48 698 265 154 Cennik - mix odzieży outlet - TOP SECRET, TROLL Wielkość zamówienia cena netto za 1kg cena brutto (23%

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice - Zachód w Katowicach Krzysztof Wilk Kancelaria Komornicza ul. Dulęby 5 pok. 510-511 40-833 Katowice tel./fax 32 254-34-61 katowice.wilk@komornik.pl *6016101200109*

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI Komornik Sądowy (dawniej Rew.VII) przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Michał Popiel Kancelaria Komornicza w Bydgoszczy 85-005 Bydgoszcz ul.gdańska 47 tel.,faks (52) 322-28-27, dział alimentacyjny (52) 315-14-97

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice - Zachód w Katowicach Krzysztof Wilk Kancelaria Komornicza ul. Dulęby 5 /510-511 40-833 Katowice tel./fax 32 254-34-61 katowice.wilk@komornik.pl *6017040600146*

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:49:31 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:49:31 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 29.11.2016 godz. 22:49:31 Numer KRS: 0000081799 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI Dot. KM 35/15 oraz KM 36/15

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI Dot. KM 35/15 oraz KM 36/15 Komornik Sądowy (dawniej Rew.VII) przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Michał Popiel Kancelaria Komornicza w Bydgoszczy 85-005 Bydgoszcz ul.gdańska 47 tel. (052) 322-28-27 e-mail: bydgoszcz7@komornik.pl

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:38:27 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:38:27 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.01.2017 godz. 09:38:27 Numer KRS: 0000108792 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KOMORNIK SĄDOWY przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Katarzyna Nowicka

KOMORNIK SĄDOWY przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Katarzyna Nowicka KOMORNIK SĄDOWY przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Katarzyna Nowicka Obrzeżna 5 02-691 WARSZAWA WNIOSEK EGZEKUCYJNY Miejscowość Data Wniosku (dzień - miesiąc - rok) Wierzyciel: (proszę

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:28:45 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:28:45 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 22.07.2017 godz. 12:28:45 Numer KRS: 0000207897 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Poz. 1615 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1) T. Siemoniak 1) 1. Zestaw nr 1 1) 3 5 6 7 8 3) 9 10 1) 11 rmerii 13 14 Kolumna Lp. 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 1 Dres sportowy

Bardziej szczegółowo

3-IN-0613-A makro.pl/hale

3-IN-0613-A makro.pl/hale Kurtka skórzana damska lub męska skóra ekologiczna rozmiary damskie: - rozmiary męskie: M-XXL *Cena nie zawiera podatku VAT. * 00 9.. Oferta handlowa ważna od do 8 marca 0 Aktualne godziny otwarcia naszych

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:25:34 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:25:34 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 14.11.2016 godz. 11:25:34 Numer KRS: 0000147910 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI KM 35/15, KM 36/15

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI KM 35/15, KM 36/15 Komornik Sądowy (dawniej Rew.VII) przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Michał Popiel Kancelaria Komornicza w Bydgoszczy 85-005 Bydgoszcz ul.gdańska 47 tel.,faks (52) 322-28-27, dział alimentacyjny (52) 315-14-97

Bardziej szczegółowo

Sąd Wydział ul. WNIOSEK O NADANIE KLAUZULI WYKONALNOŚCI. . 3. Obciążenie dłużnika kosztami postępowania wg. norm przepisanych.

Sąd Wydział ul. WNIOSEK O NADANIE KLAUZULI WYKONALNOŚCI. . 3. Obciążenie dłużnika kosztami postępowania wg. norm przepisanych. Sąd Wydział ul. Dot. sygn. Akt Wierzyciel: _ Pesel: Dłużnik: _ Pesel: WNIOSEK O NADANIE KLAUZULI WYKONALNOŚCI Działając imieniem własnym, niniejszym wnoszę o: 1. Nadanie klauzuli wykonalności prawomocnemu

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 01:41:20 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 01:41:20 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.07.2017 godz. 01:41:20 Numer KRS: 0000432633 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:24:24 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:24:24 Numer KRS: Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.10.2016 godz. 15:24:24 Numer KRS: 0000196213 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Śremie Przemysław Migas ul. Poznańska 24/2 63-100 Śrem www.komorniksrem.pl srem.migas@komornik.pl Kontakt telefoniczny w godz. 8:00-16:00 tel: 061 283 06 91; 061

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.06.2015 godz. 13:38:06 Numer KRS: 0000023092

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.06.2015 godz. 13:38:06 Numer KRS: 0000023092 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.06.2015 godz. 13:38:06 Numer KRS: 0000023092 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Wykaz sprzętu KPCEN w Toruniu przeznaczonego do likwidacji

Wykaz sprzętu KPCEN w Toruniu przeznaczonego do likwidacji Załącznik do uchwały nr 4/79/13 Zarządu Województwa z dnia 23 stycznia 2013 r. Wykaz sprzętu w Toruniu przeznaczonego do likwidacji Lp. Nazwa przedmiotu j.m. Ilość 1 Radio Śnieżka szt 1 19 0,58 zł 100%

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 22.04.2016 godz. 10:44:22 Numer KRS: 0000212717

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 22.04.2016 godz. 10:44:22 Numer KRS: 0000212717 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 22.04.2016 godz. 10:44:22 Numer KRS: 0000212717 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 18:19:36 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 18:19:36 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.06.2016 godz. 18:19:36 Numer KRS: 0000328975 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 08:32:19 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 08:32:19 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.07.2017 godz. 08:32:19 Numer KRS: 0000158277 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

* * OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

* * OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI dnia 07-07-2014r. przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Paweł Śliwiński Kancelaria Komornicza w Swarzędzu 62-020 Swarzędz Wrzesińska 9a Km 3149/13 #Beata *0020000765823*/0419/ *0020000765823*

Bardziej szczegółowo

WYKAZ RZECZY ZNALEZIONYCH R.

WYKAZ RZECZY ZNALEZIONYCH R. WYKAZ RZECZY ZNALEZIONYCH - 2014 R. Lp. Znak sprawy Nazwa rzeczy Data znalezienia Data przejścia wł. na Skarb Państwa 1. SA.03.5314.1.2014 9 szt. kluczy oraz pilot 17.12.2013 2. SA.03.5314.2.2014 Portfel,

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.08.2014 godz. 11:34:12 Numer KRS: 0000416762

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.08.2014 godz. 11:34:12 Numer KRS: 0000416762 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.08.2014 godz. 11:34:12 Numer KRS: 0000416762 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 16:54:41 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 16:54:41 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.03.2017 godz. 16:54:41 Numer KRS: 0000138757 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:49:35 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:49:35 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.08.2017 godz. 11:49:35 Numer KRS: 0000152100 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 02:13:44 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 02:13:44 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 03.01.2017 godz. 02:13:44 Numer KRS: 0000053930 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Sygn.akt KM 635/15 i inne Poznań, dnia 13-11-2015 OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Sygn.akt KM 635/15 i inne Poznań, dnia 13-11-2015 OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Piotr Tomaszewski ul. J. Chociszewskiego 21/6, 60-255 Poznań - kancelaria czynna Poniedziałek-Piątek:8.00-16.00, dyżur komornika:

Bardziej szczegółowo

CENNIK MASITA 2016 ROZMIARY

CENNIK MASITA 2016 ROZMIARY CENNIK MASITA 2016 KOD MODEL ROZMIARY CENA KAT. NETTO CENA KAT. BRUTTO TEAMLINE BARCA 288 BLUZA REPREZENTACYJNA BARCA 128 164 113 zł 139 zł 288 BLUZA REPREZENTACYJNA BARCA S XXXL 126 zł 155 zł 388 SPODNIE

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:35:01 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:35:01 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 06.11.2017 godz. 12:35:01 Numer KRS: 0000189644 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:33:09 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:33:09 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.01.2017 godz. 14:33:09 Numer KRS: 0000262618 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.04.2016 godz. 11:14:19 Numer KRS: 0000041822

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.04.2016 godz. 11:14:19 Numer KRS: 0000041822 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.04.2016 godz. 11:14:19 Numer KRS: 0000041822 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:24:17 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:24:17 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.08.2017 godz. 11:24:17 Numer KRS: 0000302215 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:43:34 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:43:34 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 06.11.2016 godz. 22:43:34 Numer KRS: 0000086462 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Wykaz rzeczy znalezionych pozostających w depozycie w punkcie przechowywania rzeczy znalezionych

Wykaz rzeczy znalezionych pozostających w depozycie w punkcie przechowywania rzeczy znalezionych Wykaz rzeczy znalezionych pozostających w depozycie w punkcie przechowywania rzeczy znalezionych Lp. Data przyjęcia do punktu Opis rzeczy Ilość Miejsce znalezienia 1 26.09.2011 Kurtka 1 Pociąg 66132 Gł.-

Bardziej szczegółowo

Nowe szablony pism w aplikacjach Komornik SQL-VAT i Kancelaria Komornika-VAT

Nowe szablony pism w aplikacjach Komornik SQL-VAT i Kancelaria Komornika-VAT Nowe szablony pism w aplikacjach Komornik SQL-VAT i Kancelaria Komornika-VAT KOD OPIS P_N0001 P_N0002 P_N0003 Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych wniosku Zawiadomienie komornika właściwego o wszczęciu

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:00:37 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:00:37 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.08.2017 godz. 12:00:37 Numer KRS: 0000326232 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 14.10.2015 godz. 11:05:32 Numer KRS: 0000071277

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 14.10.2015 godz. 11:05:32 Numer KRS: 0000071277 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 14.10.2015 godz. 11:05:32 Numer KRS: 0000071277 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.02.2016 godz. 12:26:29 Numer KRS: 0000011611

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.02.2016 godz. 12:26:29 Numer KRS: 0000011611 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.02.2016 godz. 12:26:29 Numer KRS: 0000011611 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 19:39:42 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 19:39:42 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.07.2017 godz. 19:39:42 Numer KRS: 0000140932 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 17:16:05 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 17:16:05 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.11.2017 godz. 17:16:05 Numer KRS: 0000081225 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Chełm ul. Obłońska 20, Chełm Wydział Spraw Społecznych pok. 7, tel

Urząd Miasta Chełm ul. Obłońska 20, Chełm Wydział Spraw Społecznych pok. 7, tel Urząd Miasta Chełm ul. Obłońska 20, 22-100 Chełm Wydział Spraw Społecznych pok. 7, tel. 82 5643192 Wydział Spraw Społecznych realizuje zadania na podstawie ustawy z 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Chełm ul. Obłońska 20, Chełm Wydział Spraw Społecznych pok. 7, tel

Urząd Miasta Chełm ul. Obłońska 20, Chełm Wydział Spraw Społecznych pok. 7, tel Urząd Miasta Chełm ul. Obłońska 20, 22-100 Chełm Wydział Spraw Społecznych pok. 7, tel. 82 5643192 Wydział Spraw Społecznych realizuje zadania na podstawie ustawy z 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:59:54 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:59:54 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 31.01.2017 godz. 11:59:54 Numer KRS: 0000277049 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:55:07 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:55:07 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 03.04.2017 godz. 15:55:07 Numer KRS: 0000424707 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 16:06:33 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 16:06:33 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 02.09.2016 godz. 16:06:33 Numer KRS: 0000162617 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 19:48:51 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 19:48:51 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 07.03.2017 godz. 19:48:51 Numer KRS: 0000329745 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:07:13 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:07:13 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 11.09.2016 godz. 11:07:13 Numer KRS: 0000013838 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie pomieszczeń Arkusz spisowy Nr 5.2 Pomieszczenie: nazwa wyposażenia: jedn. ilość

Wyposażenie pomieszczeń Arkusz spisowy Nr 5.2 Pomieszczenie: nazwa wyposażenia: jedn. ilość Sygn.Akt. VII GUp 11/14 Załącznik nr: 2 Pomieszczenie: nazwa wyposażenia: jedn. ilość Kasa : I/pietro Biurko + podest pod komp. szt 1 Szafka pod biurko (58x40x52) szt 1 Krzesło szt 1 Regał na dokumenty

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 02:48:57 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 02:48:57 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.01.2017 godz. 02:48:57 Numer KRS: 0000070456 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Meble 2014/S 078-134973. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 29.3.2014, 2014/S 63-106992)

Polska-Kraków: Meble 2014/S 078-134973. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 29.3.2014, 2014/S 63-106992) 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134973-2014:text:pl:html Polska-Kraków: Meble 2014/S 078-134973 Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Mogilska 85, Osoba do

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.06.2014 godz. 08:41:45 Numer KRS: 0000322443

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.06.2014 godz. 08:41:45 Numer KRS: 0000322443 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.06.2014 godz. 08:41:45 Numer KRS: 0000322443 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:26:16 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:26:16 Numer KRS: Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 05.11.2016 godz. 09:26:16 Numer KRS: 0000226481 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

# MINIMALISMCHALLENGE

# MINIMALISMCHALLENGE # MINIMALISMCHALLENGE PORZĄDKOWANIE SZAFY DATA... WWW.PUREVISIONS.PL PLAN PORZĄDKOWANIA 1. Wyjmij wszystko z szafy i posegreguj według rodzaju. 2. Wyczyść szafę. Czy kupiłabym to dzisiaj? 3. Obejrzyj dokładnie

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.01.2016 godz. 17:49:17 Numer KRS: 0000284507

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.01.2016 godz. 17:49:17 Numer KRS: 0000284507 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.01.2016 godz. 17:49:17 Numer KRS: 0000284507 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Wartość w złotych. Lp. Nazwa środka J.m. Ilość

Wartość w złotych. Lp. Nazwa środka J.m. Ilość Lp. Nazwa środka J.m. Ilość Wartość w złotych 1 Biurko dwuszafkowe szt 1 10 2 Biurko dwuszafkowe szt 1 10 3 Biurko B-1 Var szt 1 20 4 Biurko B-1 Var szt 1 20 5 Biurko B-2 Var szt 1 10 6 Biurko rustikalne

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.04.2013 godz. 10:41:02 Numer KRS: 0000265321

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.04.2013 godz. 10:41:02 Numer KRS: 0000265321 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.04.2013 godz. 10:41:02 Numer KRS: 0000265321 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Lista artykułów objętych akcją: "Wyprzedaż"

Lista artykułów objętych akcją: Wyprzedaż 1 278131* Esmara Bluzki damskie 2 2 278135* Esmara Lingerie Piżama damska 1 3 274237* Esmara Spodnie damskie 1 4 278121* Esmara Spodnie damskie 1 5 278164* Esmara Sukienka damska 1 6 276034 Esmara Długa

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 04:18:40 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 04:18:40 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.11.2016 godz. 04:18:40 Numer KRS: 0000299271 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 2620/2016

Zarządzenie nr 2620/2016 Zarządzenie nr 2620/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie do użytkowania na rzecz Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki środków

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:23:58 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:23:58 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 06.10.2017 godz. 15:23:58 Numer KRS: 0000199402 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 30.05.2016 godz. 10:03:34 Numer KRS: 0000512722

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 30.05.2016 godz. 10:03:34 Numer KRS: 0000512722 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 30.05.2016 godz. 10:03:34 Numer KRS: 0000512722 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Postępowanie zabezpieczające. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury...

Spis treści. Część I. Postępowanie zabezpieczające. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa............................................... Wykaz skrótów............................................ Wykaz literatury........................................... XIII XV XIX Część I. Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Arkusz1. lp ASORTYMENT WYMIAR ILOŚĆ CENA JEDNWARTOŚĆ 12 POWLECZENIA NA POŚCIEL 140X200, 70X80 3 13 KOC 150X200 1 14 ARANŻACJA OKNA 270X200 1

Arkusz1. lp ASORTYMENT WYMIAR ILOŚĆ CENA JEDNWARTOŚĆ 12 POWLECZENIA NA POŚCIEL 140X200, 70X80 3 13 KOC 150X200 1 14 ARANŻACJA OKNA 270X200 1 SZT 1 POKÓJ DWUOSOBOWY Z ANEKSEM KUCHENNYM razem lp ASORTYMENT WYMIAR ILOŚĆ CENA JEDNWARTOŚĆ 1 ŁÓŻKO REHAB. 200x100 2 2 SZAFKI nocne med. 50x50 2 4 KRZESŁO TAPICEROWANE 2 5 FOTEL 90X90 2 6 SZAFA/KOMODA

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:15:24 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:15:24 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 30.04.2017 godz. 12:15:24 Numer KRS: 0000204962 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały LV/475/2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 kwietnia 2010 r.

Załącznik do uchwały LV/475/2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 kwietnia 2010 r. Załącznik do uchwały LV/475/2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 kwietnia 2010 r. Przedmiot Sztuk pomieszczenie wartość 1 Tapczan 2 pokój 101 658,80 2 Krzesło 2 pokój 101 3 Stolik 1 pokój 101 4

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.06.2014 godz. 23:22:44 Numer KRS: 0000235308

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.06.2014 godz. 23:22:44 Numer KRS: 0000235308 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 29.06.2014 godz. 23:22:44 Numer KRS: 0000235308 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 02:33:01 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 02:33:01 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 20.07.2017 godz. 02:33:01 Numer KRS: 0000245290 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 16:34:24 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 16:34:24 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.01.2017 godz. 16:34:24 Numer KRS: 0000474227 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.06.2016 godz. 16:03:34 Numer KRS: 0000169857

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.06.2016 godz. 16:03:34 Numer KRS: 0000169857 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.06.2016 godz. 16:03:34 Numer KRS: 0000169857 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 01:24:11 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 01:24:11 Numer KRS: Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 14.07.2016 godz. 01:24:11 Numer KRS: 0000417576 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:29:25 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:29:25 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 17.08.2017 godz. 13:29:25 Numer KRS: 0000491177 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

AKTUALNE ZESTAWIENIE MEBLI ZPM BABILEC HENRYK - WYPRZEDAŻ Strona 1. Pozycja spisu Asortyment Cena Zdjęcie o tej samej numeracji

AKTUALNE ZESTAWIENIE MEBLI ZPM BABILEC HENRYK - WYPRZEDAŻ Strona 1. Pozycja spisu Asortyment Cena Zdjęcie o tej samej numeracji AKTUALNE ZESTAWIENIE MEBLI ZPM BABILEC HENRYK - WYPRZEDAŻ Strona 1 Pozycja spisu Asortyment Cena Zdjęcie o tej samej numeracji 1 Komódka ( szafka nocna ) 2 Komoda niekompletna ( brak szuflady ) 3 4 Regał

Bardziej szczegółowo

KOMORNIK SĄDOWY przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Katarzyna Nowicka

KOMORNIK SĄDOWY przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Katarzyna Nowicka KOMORNIK SĄDOWY przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Katarzyna Nowicka Obrzeżna 5 02-691 WARSZAWA WNIOSEK EGZEKUCYJNY Miejscowość Data Wniosku (dzień - miesiąc - rok) Przedstawiciel

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 08:16:31 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 08:16:31 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 23.08.2017 godz. 08:16:31 Numer KRS: 0000113693 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:12:59 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:12:59 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 29.08.2016 godz. 13:12:59 Numer KRS: 0000182253 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 (III przetarg) Wykaz zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego Sądu Rejonowego w Miechowie

Załącznik nr 1 (III przetarg) Wykaz zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego Sądu Rejonowego w Miechowie Załącznik nr 1 (III przetarg) Wykaz zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego Sądu Rejonowego w Miechowie SPIS: Pozycja nr 1 - szafki meblowe składane z segmentów - cena za segment 5zł... - 2 -

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:18:33 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:18:33 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 02.01.2017 godz. 09:18:33 Numer KRS: 0000118542 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.03.2016 godz. 01:27:47 Numer KRS: 0000243898

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.03.2016 godz. 01:27:47 Numer KRS: 0000243898 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.03.2016 godz. 01:27:47 Numer KRS: 0000243898 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Pakietowanie czystej bielizny szpitalnej Załącznik Nr 1 Pakietowanie bielizny szpitalnej Bielizna płaska

Tabela 1. Pakietowanie czystej bielizny szpitalnej Załącznik Nr 1 Pakietowanie bielizny szpitalnej Bielizna płaska Tabela 1. Pakietowanie czystej bielizny szpitalnej Załącznik Nr 1 Pakietowanie bielizny szpitalnej Bielizna płaska L.p. Nazwa asortymentu Jednostka Liczba w pakiecie Opakowanie 1 prześcieradła szt. 10

Bardziej szczegółowo

CENNIK MASITA 2016 ROZMIARY

CENNIK MASITA 2016 ROZMIARY CENNIK MASITA 2016 KOD MODEL ROZMIARY CENA KAT. NETTO CENA KAT. BRUTTO TEAMLINE STRIKER 115 DRES REPREZENTACYJNY STRIKER S XXXL 149 zł 183 zł 415 DRES TRENINGOWY STRIKER 116 164 105 zł 129 zł 415 DRES

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:31:17 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:31:17 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.01.2017 godz. 13:31:17 Numer KRS: 0000014124 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:04:47 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:04:47 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.01.2017 godz. 11:04:47 Numer KRS: 0000148359 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:38:14 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:38:14 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.11.2016 godz. 11:38:14 Numer KRS: 0000240736 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:38:26 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:38:26 Numer KRS: Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.04.2017 godz. 10:38:26 Numer KRS: 0000176397 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:10:53 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:10:53 Numer KRS: Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 31.01.2017 godz. 11:10:53 Numer KRS: 0000429150 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:07:58 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:07:58 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 14.02.2017 godz. 13:07:58 Numer KRS: 0000290055 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.07.2016 godz. 12:33:23 Numer KRS: 0000239109

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.07.2016 godz. 12:33:23 Numer KRS: 0000239109 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 05.07.2016 godz. 12:33:23 Numer KRS: 0000239109 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Wykaz rzeczy znalezionych pozostających w depozycie w punkcie przechowywania rzeczy znalezionych

Wykaz rzeczy znalezionych pozostających w depozycie w punkcie przechowywania rzeczy znalezionych Wykaz rzeczy znalezionych pozostających w depozycie w punkcie przechowywania rzeczy znalezionych Lp. Data przyjęcia do punktu Opis rzeczy Ilość Miejsce Znalezienia 1 26.09.2011 Kurtka 1 Pociąg 66132 Gł.-

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Śremie Przemysław Migas ul. Poznańska 24/2 63-100 Śrem www.komorniksrem.pl srem.migas@komornik.pl Kontakt telefoniczny w godz. 8:00-16:00 tel: 061 283 06 91; 061

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 02:58:47 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 02:58:47 Numer KRS: Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.07.2017 godz. 02:58:47 Numer KRS: 0000088389 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 03.09.2015 godz. 15:52:49 Numer KRS: 0000401656

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 03.09.2015 godz. 15:52:49 Numer KRS: 0000401656 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 03.09.2015 godz. 15:52:49 Numer KRS: 0000401656 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:21:50 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:21:50 Numer KRS: Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 06.02.2017 godz. 12:21:50 Numer KRS: 0000131988 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:12:50 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:12:50 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 23.12.2016 godz. 11:12:50 Numer KRS: 0000004525 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:45:45 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:45:45 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.11.2016 godz. 15:45:45 Numer KRS: 0000418609 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:33:27 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:33:27 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 16.04.2016 godz. 14:33:27 Numer KRS: 0000134073 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:10:48 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:10:48 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 16.04.2016 godz. 15:10:48 Numer KRS: 0000183487 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:05:13 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:05:13 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.11.2016 godz. 09:05:13 Numer KRS: 0000071863 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:37:17 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:37:17 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 11.11.2016 godz. 23:37:17 Numer KRS: 0000204932 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo