Zawartość. Wprowadzenie Rozdział 1. Zaczynamy Rozdział 2. Edytor etykiet Rozdział 3. Praca z listami Rozdział 4. Opcje...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zawartość. Wprowadzenie... 1. Rozdział 1. Zaczynamy... 4. Rozdział 2. Edytor etykiet... 17. Rozdział 3. Praca z listami... 23. Rozdział 4. Opcje..."

Transkrypt

1 Zawartość Wprowadzenie... 1 Właściwości i funkcje...1 Instalacja drukarki LabelWriter w sieci... 2 Pomoc... 2 Rozdział 1. Zaczynamy... 4 Okno DYMO Label...4 Tworzenie nowej etykiety... 6 Rozdział 2. Edytor etykiet Uruchamianie edytora etykiet Definicje obiektu Tworzenie nowego pliku etykiet Otwieranie istniej cego pliku etykiet Dodawanie obiektu Przesuwanie i zmiana rozmiarów obiektów Zachowywanie etykiety w pliku i Rozdział 3. Praca z listami Używanie menedżera list Tworzenie nowej listy Otwieranie istniej cej listy Rozdział 4. Opcje Użytkownik Ogólne Funkcjonalne Foldery Rozdział 5. Używanie drukarki LabelWriter z innymi aplikacjami Rozszerzenie dla Microsoft Word Rozszerzenie dla Microsoft Outlook (Windows) Rozszerzenie dla Palm Desktop (Windows) Używanie rozszerzenia do baz danych (Windows) Bezpośredni druk z innych aplikacji Rozdział 6. Konserwacja i usuwanie problemów Pomoc techniczna ii

2 Dodatek A. Specyfikacje techniczne Specyfikacje sprz tu Informacja dla producentów iii iv

3 Wprowadzenie Niniejszy podr cznik użytkownika dostarcza szczegółowych instrukcji zwi zanych z platformami Windows i Macintosh. Wszelkie różnice w obsłudze lub poleceniach s uj te w tekście. Właściwości i funkcje Oprogramowanie Program DYMO Label posiada wiele właściwości i funkcji, które czyni go łatwym i elastycznym w użyciu. LabelWriter został zintegrowany z programem Microsoft Word i pozwala na łatwy i szybki druk etykiety wprost z programu Word. W systemie Windows program LabelWriter został także zintegrowany z programami Microsoft Outlook i Palm Desktop. Sprz t Drukarka LabelWriter używa zaawansowanej technologii druku termicznego na specyficznie przygotowanych etykietach. Oznacza to, że nie b dziesz musiał nigdy wymieniać tonera, pojemnika z tuszem czy taśmy barwi cej. 1 Etykiety Jedynymi materiałami eksploatacyjnymi, których b dziesz potrzebował, s etykiety. Zalecamy używanie oryginalnych etykiet DYMO. Używanie innych etykiet niż oryginalne może spowodować unieważnienie gwarancji. Gdy przechowujesz rolk niezadrukowanych etykiet, schowaj j do czarnego woreczka foliowego w którym została dostarczona, aby przedłużyć jej przydatność. Instalacja drukarki LabelWriter w sieci Wykonaj kolejno polecenia z Podr cznika Szybkiego Startu dostarczonego z twoj drukark, aby zainstalować oprogramowanie i urz dzenie. Pomoc Przed sporz dzeniem etykiety powinieneś wiedzieć o istnieniu różnych form pomocy, z których możesz skorzystać. Program DYMO Label posiada wyczerpuj c pomoc on-line. W niniejszym podr czniku od czasu do czasu spotkasz odnośniki do rozdziałów systemu pomocy on-line, omawiaj cych dokładniej dany temat. 2

4 Aby skorzystać z systemu pomocy on-line, wykonaj jedn z poniższych czynności: n w programie DYMO Label kliknij Zawartość w menu Pomoc. n (Windows) Kliknij przycisk Start, wskaż Programy > DYMO Label a nast pnie kliknij Pomoc dla programu DYMO Label. n (Windows) Naciśnij klawisz F1; w wi kszości okien dialogowych wywoła on pomoc kontekstow (na temat zwi zany z wykonywan czynności ). (Windows) Menu programu DYMO Label zawiera także adresy internetowe do określonych cz ści witryny DYMO. 3 Rozdział 1. Zaczynamy Program DYMO Label jest wszechstronnym programem do druku etykiet, przeznaczonym specjalnie do obsługi drukarek LabelWriter i umożliwiaj cym wykorzystanie wszystkich ich możliwości. Okno DYMO Label Ten rozdział omawia właściwości i funkcje głównego okna programu DYMO Label. Uruchamianie programu w systemie Windows n Kliknij przycisk Start, wskaż Programy > DYMO Label a nast pnie kliknij DYMO Label. Uruchamianie programu na komputerze Macintosh n Otwórz folder DYMO Label i kliknij ikon programu DYMO Label. Na ekranie wyświetla si okno programu DYMO Label zawieraj ce pust etykiet. 4

5 Otwórz Zachowaj Drukuj Wklej Otwórz menedżera list Otwórz Edytor etykiet Lista szablonów Obszar roboczy edytora Linijki Przy pierwszym uruchomieniu programu DYMO Label zostaniesz poproszony o zarejestrowanie oprogramowania (Windows). Zostaniesz także zapytany o Twój adres zwrotny i o domyślny plik logo. Patrz Użytkownik na stronie 27 aby dowiedzieć si, jak zdefiniować adres zwrotny i domyślny plik logo. 5 Tworzenie nowej etykiety Nast pne strony pomog Ci wykonać wszystkie kroki niezb dne do opracowania, wydrukowania i zachowania stworzonej przez Ciebie etykiety. Najlepszym sposobem nauki jest zmodyfikowanie jednego z gotowych szablonów dostarczonych razem z programem. W tym podr czniku opiszemy przebieg dostosowywania naklejki na paczk z grafik. Taka naklejka może być wydrukowana tylko na drukarce LabelWriter EL60, Turbo, 320 i 330 Turbo. Jeżeli masz drukark LabelWriter EL40 lub 310, wybierz ten szablon i post puj zgodnie z opisem w podr czniku. Niniejszy podr cznik dostarczy Ci wartościowych informacji o tym, jak zmieniać teksty, edytować obiekty i zmieniać ich właściwości. 6

6 Wybór szablonu Pierwszy krok to wybór szablonu, który ma być podstaw do opracowania nowej etykiety. Aby wybrać szablon 1.Kliknij strzałk na prawo od listy Szablony. 7 2.Wybierz szablon Naklejka na paczk. Szablon wyświetli si na ekranie. 8

7 Zmiana rysunku Nast pny krok to dostosowanie rysunku. Jak zobaczysz, każdy element informacji na etykiecie jest obiektem (na przykład adres zwrotny, adres odbiorcy, grafika itp.). Gdy wybierzesz obiekt, pojawi si okno dialogowe, którego możesz używać do zmiany właściwości obiektu. Aby zmienić logo 1.Kliknij rysunek, który pojawi si na etykiecie. 2.Kliknij Plik wybrany jako źródło grafiki a nastepnie kliknij ikon 'Wybierz Plik'. 3.Wybierz plik Comput1.bmp z foldera Miscellaneous. Na ekranie wyświetli si okienko z podgl dem zawartości pliku Comput1.bmp. 9 4.Kliknij Otwórz. Plik Comput1.bmp1wyświetli si w oknie dialogowym Grafika. Kliknij przycisk OK. Wybrany rysunek zostanie umieszczony na etykiecie. 10

8 Zmiana adresu odbiorcy Teraz zmienimy adres zwrotny. Aby wprowadzić adres zwrotny 1. Kliknij tekst w górnym prawym rogu etykiety. 2. Wpisz nast puj cy tekst: Computer Service Center 25 Avenue de Tourville Paris Francja Kliknij przycisk OK. Nowy adres pojawi si na etykiecie. Zmiana adresu odbiorcy Dalej w tym przykładzie wprowadzisz adres firmy Esselte jako adresata. Aby wprowadzić adres odbiorcy 1. Umieść kursor (strzałk ) na obiekcie adresowym. 12

9 (Windows) Aby pomóc Ci rozróżnić obiekty, program wyświetla podpowiedź, gdy strzałka znajduje si nad obiektem. 2. Kliknij obiekt adresowy Wpisz nast puj cy adres: Esselte Industriepark-Noord 30 B-9100 Sint-Niklaas Belgia 4. Kliknij przycisk OK. Adres firmy Esselte pojawił si na etykiecie jako adres odbiorcy. Zmiana czcionki Możesz użyć tej samej czcionki dla wszystkich wierszy lub odróżnić pierwszy wiersz od pozostałych. W niniejszym podr czniku użyjesz tej samej czcionki dla wszystkich wierszy. Aby zmienić czcionk w adresie 1. Kliknij obiekt adresowy z adresem odbiorcy. 2. Kliknij przycisk Czcionka i wybierz Wszystkie linie z menu, które si pojawi. 3. Jeżeli nie jest wybrany Arial, wybierz go. 4. Kliknij dwukrotnie przycisk OK aby powrócić do szablonu etykiety. 14

10 Adres na etykiecie jest teraz sformatowany przy użyciu czcionki Arial. Drukowanie etykiety Teraz, gdy już dostosowałeś etykiet, jesteś gotowy do jej wydrukowania. Przed wydrukowaniem etykiety, upewnij si, że: n Drukarka LabelWriter jest wł czona i podł czona do komputera. n Prawidłowo założyłeś etykiety wysyłkowe do drukarki. Druk etykiety 1. Wprowadź ilość kopii etykiety do okienka Kopie na głównym pasku narz dziowym programu. 2. Kliknij ikonk DYMO na głównym pasku narz dziowym. 15 Zachowywanie etykiety jako szablonu Gdy już utworzyłeś now naklejk na paczk, możesz zachować j jako szablon etykiety. Aby zachować etykiet jako plik etykiety 1. Kliknij ikonk dyskietki na głównym pasku narz dziowym. 2. Wpisz now nazw dla pliku i zachowaj go. (Windows) Wybierz typ pliku Szablony LabelWriter (*.LWT) zanim zaczniesz zachowywanie. Zauważ, że Twoja nowa etykieta została dodana do listy ostatnio użytych etykiet, a także alfabetycznie do głównej listy. Aby użyć pliku szablonu, który utworzyłeś, wybierz go z listy szablonów a wyświetli si on na ekranie wraz z wszystkimi informacjami, jakie do niego wpisałeś. Aby mieć dost p do szablonów z listy Szablony, musisz zachować je w folderze etykiet. Folder etykiet jest tworzony domyślnie w folderze programu DYMO Label, w czasie instalacji oprogramowania. Dalsze informacje o szablonach i menedżerze szablonów znajdziesz w pomocy on-line. Teraz, kiedy już umiesz otworzyć, edytować, drukować i zachować naklejk na paczk, jesteś gotowy do używania i modyfikacji innych szablonów. 16

11 Rozdział 2. Edytor etykiet Program DYMO Label pozwala łatwo tworzyć etykiety dostosowane do Twoich specyficznych potrzeb przy użyciu prostego Edytora etykiet. Możesz nast pnie zmodyfikować każdy z wielu szablonów doł czonych do programu. Uruchamianie edytora etykiet Gdy Edytor etykiet jest aktywny, na ekranie poniżej głównego paska narz dziowego wyświetlany jest pasek narz dziowy edytora. Główny pasek narz dziowy Pasek narz dziowy edycji (Windows) Dodatkowo kursor myszki przybiera kształt ołówka. Aby uruchomić edytor etykiet, wykonaj jedn z poniższych czynności n Otwórz nowy albo istniej cy plik etykiety. Pasek narz dzi edycji pojawi si poniżej głównego paska narz dzi. n Przy otwartym pliku etykiety lub szablonu, kliknij. 17 Definicje obiektu Etykieta utworzona w programie DYMO Label może zawierać różne obiekty tekstowe i ozdobne. Każdy obiekt ma pewne właściwości, jak wielkość, pozycja, czcionka itp. Możesz edytować właściwości obiektu po jego klikni ciu (albo podwójnym klikni ciu, jeśli edytor etykiet jest aktywny). Możesz nast pnie wybierać ż dane atrybuty w oknie dialogowym, które pojawi si na ekranie. Wi cej informacji o modyfikowaniu właściwości obiektów znajdziesz w Pomocy on-line. Ten rozdział opisuje obiekty dost pne na pasku narz dziowym edytora etykiet. Tekst Obiekt tekstowy nadaje si do wyświetlania informacji, które pozostaje niezmienna za każdym razem, gdy drukujesz now etykiet (na przykład tekst Nazywam si na identyfikatorze albo Twój adres zwrotny na etykietach wysyłkowych). Przez określenie takiego obiektu w preferencjach i kopiowanie go do innych obiektów tekstowych możesz drukować etykiety ze stał informacj. Adres Obiekt adresowy jest podobny do tekstowego, ale jest przeznaczony do drukowania informacji, zmieniaj cej si na każdej etykiecie, takiej jak nazwiska czy adresy. Grafika Używaj c obiektów graficznych możesz importować zawartość plików graficznych różnych formatów. Możesz także kopiować i wklejać grafik z aplikacji graficznych (takich jak Microsoft Paint albo Corel DRAW ). 18

12 Jeżeli zdefiniowałeś domyślny plik logo, plik graficzny, który tam podałeś b dzie automatycznie wyświetlany w każdym nowo utworzonym obiekcie graficznym. Przeczytaj informacj Domyślny plik logo na stronie 27 o definiowaniu domyślnego pliku logo. Linie Do urozmaicenia wygl du etykiety możesz użyć linii poziomych i pionowych. Prostok t Prostok t, podobnie jak obiekty liniowe, używany jest jako element uzupełniaj cy wygl d etykiety. Elipsa (Macintosh) Elipsa, podobnie jak obiekty liniowe, używany jest jako element uzupełniaj cy wygl d etykiety. Kod paskowy Obiekt z kodem paskowym wyświetla i drukuje na etykiecie kody paskowe. Możesz wybierać wśród wielu systemów kodowania, jak Code 39, Code 128, Codabar, UPC A/E, EAN 8/13, ITF-14 oraz Interleaved 2 of Licznik Obiekt licznikowy numeruje automatycznie seri etykiet. Możesz określić tekst przed licznikiem i po nim, oraz pocz tkowy numer i przyrost (na przykład 1, 10, 100, itd.). Format daty i czasu Obiekty z dat i czasem podaj bież c dat i czas na etykietach, używaj c jednego z wielu predefiniowanych formatów. Program DYMO Label oferuje duży wybór formatów, wł cznie z formatami europejskimi. Możesz wł czyć i wył czyć format 24-godzinny (13:00, 22:00 itp.). Tworzenie nowego pliku etykiet Program DYMO Label zawiera pusty szablon etykiety dla każdego z dost pnych rozmiarów etykiet. Gdy tworzysz now etykiet, wybierz jeden z tych szablonów jako punkt wyjściowy. Aby utworzyć etykiet 1. Kliknij przycisk Edytor etykiet 2. Kliknij. Pojawi si okno dialogowe Nowa etykieta. 3. Wybierz z listy etykiet, której rozmiary odpowiadaj etykiecie, jak zamierzasz utworzyć i kliknij OK. Pusta etykieta zostanie otwarta w oknie dialogowym. 20

13 Otwieranie istniej cego pliku etykiet Aby użyć pliku, który zachowałeś na dysku, po prostu otwórz go. Aby otworzyć istniej cy plik etykiet 1. Kliknij. Wyświetli si okno dialogowe Otwórz plik. 2. Wybierz plik, którego chcesz użyć i kliknij Otwórz. Etykieta otworzy si w okienku, a pasek narz dziowy edycji pojawi si na ekranie poniżej głównego paska narz dziowego. Dodawanie obiektu Chociaż różne typy obiektów s czasem zupełnie niepodobne do siebie, kroki wykonywane w celu ich umieszczenia na etykiecie s niemal identyczne. Jedyna różnica, to narz dzie, które wybierasz z paska narz dziowego edycji, aby utworzyć ż dany obiekt. Aby dodać obiekt 1. Kliknij potrzebny obiekt na pasku narz dziowym edycji. 2. Przy pomocy myszki umieść obiekt we właściwym miejscu na etykiecie. Kliknij przycisk Anuluj/Wybierz obiekt na pasku narz dziowym edycji jeśli chcesz zrezygnować z umieszczenia obiektu na etykiecie. Jeżeli zdefiniowałeś domyślny plik logo, plik graficzny, który tam podałeś b dzie automatycznie wyświetlany w każdym nowo utworzonym obiekcie graficznym. Przeczytaj informacj Domyślny plik logo na stronie 27 o definiowaniu domyślnego pliku logo. 21 Przesuwanie i zmiana rozmiarów obiektów Gdy uaktywniłeś edytor, możesz zacz ć używać myszki do przesuwania obiektów we właściwe miejsce oraz do zmieniania ich wymiarów. Możesz także obracać wi kszość obiektów. Zajrzyj do Pomocy on-line po informacje, jak wyrównywać położenie obiektów, zmieniać rozmiary wielu obiektów jednocześnie i umieszczać jedne obiekty przed lub pod innymi. Zachowywanie etykiety w pliku Po zaprojektowaniu etykiety, powinieneś zachować j do przyszłego użytku w pliku na twardym dysku Twojego komputera. Zachowywanie zmodyfikowanej etykiety w pliku Kliknij przycisk Zachowaj na głównym pasku narz dzi lub wybierz polecenie Zachowaj w menu Plik. Program nadpisuje zawartość pliku zachowuj c w nim stan po twoich zmianach. Zachowywanie zmienionej etykiety w pliku 1. W menu Plik kliknij pozycj Zachowaj jako. Wyświetli si okno dialogowe Zachowaj. 2. Wpisz w polu Nazwa pliku nazw, któr chcesz przypisać do etykiety. 3. (Windows) Wybierz typ pliku Etykiety LabelWriter (.LWL) z listy Zachowaj jako typ. 4. Kliknij Zachowaj. Twoja etykieta zostanie zachowana z nowa nazw i rozszerzeniem.lwl. Jeśli wolisz, możesz zachować etykiet jako szablon etykiety lub szablon rozszerzenia zgodnie z opisem w rozdziale Zachowywanie etykiety jako szablonu na stronie

14 Rozdział 3. Praca z listami Program DYMO Label zawiera wbudowany menedżer list, pozwalaj cy na zarz dzanie listami adresowymi używanymi cz sto do generowania etykiet. Niniejszy rozdział opisuje, jak używać menedżera list do tworzenia, edycji i drukowania etykiet. Zajrzyj do Pomocy online aby uzyskać wi cej informacji na ten temat. Używanie menedżera list Menedżer list pozwala na tworzenie plików list adresowych lub danych. Aby wyświetlić menedżera list 1. Kliknij. Ostatnio używana lista otworzy si w menedżerze list. Za pierwszym razem, gdy otworzysz menedżera list, pojawi si przykładowa lista adresowa. 23 Używanie list z obiektami funkcyjnymi Możesz użyć menedżera list do wprowadzenia informacji do obiektów funkcyjnych (adres, zmienny tekst albo kod paskowy) na aktualnie otwartej etykiecie. Jeżeli aktualna etykieta nie zawiera obiektów adresowych, ale zawiera wi cej niż jeden typ obiektu funkcyjnego, musisz wybrać obiekt, w którym ma być umieszczona pozycja wybrana w menedżerze list. W tym przypadku, gdy otworzysz menedżera list, pojawi si okno dialogowe ukazuj ce dost pne obiekty. Wybierz obiekt, który chcesz poł czyć z menedżerem list i kliknij Przycisk Zamknij. Zamiana kolejności nazw na liście adresowej Menedżer list automatycznie sortuje adresy według nazwisk. W niektórych przypadkach menedżer list źle rozpoznaje nazwisko lub uważa nazw firmy za nazwisko. Klikaj przycisk Przestawienie wyrazów aby zmienić szyk wyrazów w pierwszej linii danej pozycji, aż ustali si właściwa kolejność. Wybieranie do druku pozycji z listy Możesz wybrać do wydrukowania pojedyncz pozycj lub wiele pozycji. Aby wybrać pojedyncz pozycj n Kliknij potrzebn pozycj. 24

15 Aby wybrać wiele pozycji n Aby wybrać jeden lub wi cej kontaktów, przytrzymaj klawisz CTRL i klikaj kolejno wszystkie kontakty, które chcesz wybrać. Aby wybrać szereg pozycji n Aby wybrać zakres kontaktów, kliknij pierwszy z nich, a nast pnie przytrzymaj klawisz Shift i kliknij ostatni kontakt w zakresie. Tworzenie nowej listy Gdy tworzysz nowy plik listy, menedżer list daje Ci możliwość importowania adresów lub danych do nowego pliku (odpowiednio do pliku listy adresowej lub listy danych). Nowa lista tworzona jest w pliku o podanej nazwie i zachowywana w folderze list. Nowa nazwa pliku pojawi si w polu u góry okna dialogowego menedżera list. Otwieranie istniej cej listy Jeżeli masz wi cej niż jeden plik listy adresowej lub listy danych, możesz wybrać ten, którego chcesz użyć do tworzenia etykiety. Także jeżeli chcesz importować adresy lub dane do pliku, musisz najpierw otworzyć plik, do którego chcesz importować dane. Zajrzyj do Pomocy on-line aby uzyskać wi cej informacji o importowaniu danych do list i eksportowaniu z nich. 25 Rozdział 4. Opcje Niniejszy rozdział opisuje jak określać pewne właściwości programu DYMO Label. Opcje wybrane przez Ciebie pozostan ważne dopóki ich nie zmienisz. Sekcje poniżej s zorganizowane zgodnie z zakładkami w oknie dialogowym Opcje. Przykładowe ilustracje pokazuj okno dialogowe Opcje dla wersji programu przeznaczonej dla systemu Windows; okna dialogowe wersji dla komputera Macintosh s bardzo podobne i możesz posłużyć si zamieszczonymi tu ilustracjami. Określanie opcji 1. Wybierz polecenie Opcje w menu Edycja. 2. Kliknij odpowiedni zakładk. Zajrzyj do rozdziałów poniżej aby uzyskać informacje o opcjach znajduj cych si na poszczególnych zakładkach. 3. Gdy zakończysz określanie opcji, kliknij OK. 26

16 Użytkownik Opcje zakładki Użytkownik s opisane poniżej. Domyślny adres zwrotny. Automatycznie wstawia Twój adres zwrotny gdy klikniesz przycisk Wstaw adres zwrotny w oknie dialogowym Tekst. Domyślny plik logo. Podaje nazw pliku zawieraj cego grafik, której najcz ściej używasz. Gdy umieszczasz nowy obiekt graficzny na etykiecie, grafika z podanego pliku automatycznie pojawia si na etykiecie w nowo utworzonym obiekcie graficznym. 27 Ogólne Opcje Ogólne s opisane poniżej. Jednostki miar. Używane s na linijkach, w rozmiarach etykiet, wartościach pozycji i wielkości wyświetlanych na ekranie w oknie dialogowym Właściwości obiektu. Pokaż skale. Wyświetla poziom i pionow linijk obok etykiety. Pokaż cienie. Wyświetla cień wokół bież cej etykiety. Cień nie jest drukowany na etykietach. Pokaż okno dialogowe post pu drukowania (Windows). Nie pokazuj post pu drukowania (Macintosh). Wyświetla lub ukrywa dialog Post p drukowania w czasie drukowania etykiet. Optymalizacja grafiki i kodów paskowych w czasie druku. (Windows) Optymalizuje ustawienia sterownika drukarki do druku grafiki lub kodów paskowych. Gdy ta opcja zostanie wybrana, pr dkość druku b dzie mniejsza. Pokaż naturaln wielkość. (Macintosh) Ustala wielkość etykiety na ekranie. Pozwala to na ogl danie etykiety na ekranie w tym samym rozmiarze, który b dzie miała wydrukowana etykieta. Domyślna liczba kopii. Określa domyśln liczb kopii, które chcesz drukować. 28

17 Funkcjonalne Opcje Operacje s opisane poniżej. Klawisz Wklej drukuje automatycznie. Za każdym razem, gdy klikniesz przycisk Wklej ze schowka, wkleja tekst ze schowka do bież cej etykiety i drukuje j automatycznie. Zminimalizuj i umieść na pasku systemowym. (Windows) Umieszcza ikon programu na pasku zadań gdy minimalizujesz okno programu. Aby odtworzyć główny ekran programu DYMO Label: n Kliknij dwukrotnie ikon LabelWriter albo kliknij j prawym klawiszem myszki a nast pnie wybierz Odtwórz. 29 Możesz także użyć tej opcji w poł czeniu z opcj Wł cz szybki druk z paska zadań, aby szybko wklejać informacj do etykiet i drukować je. Wł cz szybki druk z paska zadań. (Windows) Drukuje tekst skopiowany do schowka wprost na etykiet. Nie ż daj potwierdzenia zapisu. (Windows) Nie pyta, czy zachować zmiany w pliku. Uruchom program na pasku zadań. (Windows) Program DYMO Label po uruchomieniu minimalizuje si automatycznie na pasku systemowym. Otwórz ostatnio zachowany plik etykiety. Automatycznie otwiera ostatnio zachowany plik etykiety. Zawsze startuj z tym szablonem. Specyfikuje szablon etykiety, który ma być otwarty gdy uruchamiasz program DYMO Label. Foldery Opcje folderów s opisane poniżej: 30

18 Folder etykiet. Określa folder, do którego chcesz zapisywać pliki etykiet, szablonów, i szablonów rozszerzeń. Folder list. Określa folder, w którym b dziesz przechowywać listy menedżera list (listy adresowe i listy danych). Folder klipartów. Określa folder, w którym chcesz przechowywać grafik. Folder rozszerzeń. (Macintosh) Określa folder, do którego chcesz zapisać skrypty rozszerzeń. 31 Rozdział 5. Używanie drukarki LabelWriter z innymi aplikacjami Niniejszy rozdział opisuje używanie drukarki LabelWriter z innymi aplikacjami. Rozszerzenie dla Microsoft Word Program DYMO Label zawiera rozszerzenia pozwalaj ce na szybki druk etykiet z programu Microsoft Word. Rozszerzenie jest dost pne poprzez przycisk, który LabelWriter instaluje na pasku narz dzi w programie Word. Rozszerzenie działa z Microsoft Word 97, 2000 i XP dla Windows oraz z Microsoft Word 98 dla komputera Macintosh. Instalowanie rozszerzenia do MS Word Gdy wybierasz rozszerzenie dla Microsoft Word w czasie instalacji programu DYMO Label, rozszerzenie to jest automatycznie instalowane. Jeżeli jest ono już zainstalowane, zobaczysz mały przycisk LabelWriter w głównym pasku narz dzi Microsoft Word. Jeżeli nie widzisz tego przycisku, musisz ponownie zainstalować program DYMO Label upewniaj c si, że zaznaczyłeś opcj Rozszerzenie dla Microsoft Word. 32

19 Używanie rozszerzenia do MS Word Jeśli rozszerzenie dla programu Word jest poprawnie zainstalowane, zobaczysz przycisk LabelWriter na głównym pasku narz dziowym programu Microsoft Word. Aby uruchomić rozszerzenie do MS Word: 1. Uruchom Microsoft Word i wpisz adres. 2. Kliknij przycisk DYMO LabelWriter na pasku narz dzi programu Word lub wybierz polecenie DYMO LabelWriter z menu Narz dzia. Pojawi si okno dialogowe DYMO LabelWriter z adresem z twojego dokumentu automatycznie umieszczonym w polu Adres odbiorcy. Jeżeli lista zawiera wi cej niż jeden adres i chcesz upewnić si, że rozszerzenie do MS Word użyje właściwego adresu, po prostu wybierz (wyróżnij) adres w dokumencie Word zanim klikniesz przycisk Dymo LabelWriter. 33 Drukowanie adresu Gdy pojawi si okno dialogowe Dymo LabelWriter, możesz wybrać jeden z licznych wzorów etykiet w zależności od tego, jak ma wygl dać Twoja etykieta. Druk etykiety 1. Wybierz ż dany szablon etykiety z rozwijanego menu Szablon etykiety. (Windows) Tylko szablony zachowane w plikach z rozszerzeniem *.LWA pojawi si na liście szablonów. 2. Aby zmienić adres, edytuj go w oknie dialogowym. 3. Nast pnie kliknij przycisk Drukuj etykiet aby wydrukować etykiet. Jeżeli drukujesz szablon naklejki na paczk, b dzie on zawierał adres zwrotny, który już jest zdefiniowany w szablonie. 34

20 Edycja szablonu etykiety Rozszerzenie do MS Word jest wyposażone w gotowe szablony dla najcz ściej używanych naklejek na paczk i etykiet adresowych. Możesz dostosować te szablony do Twoich potrzeb. Aby zmodyfikować naklejk na paczk używaj c rozszerzenia do programu Word: 1. Wybierz szablon z listy Szablony w oknie dialogowym DYMO LabelWriter. 2. Kliknij. Zajrzyj do rozdziału Tworzenie nowej etykiety na stronie 6 aby uzyskać szczegółowe instrukcje o edytowaniu szablonu etykiety. 35 Rozszerzenie dla Microsoft Outlook (Windows) Program DYMO Label zawiera rozszerzenie pozwalaj ce na szybki druk etykiet i identyfikatorów bezpośrednio z Microsoft Outlook. Masz dost p do tego rozszerzenia przez przycisk umieszczony na pasku narz dzi Outlook. Wi cej informacji znajduje si w pliku pomocy. Rozszerzenie dla Palm Desktop (Windows) Program DYMO Label zawiera rozszerzenie pozwalaj ce na szybki druk etykiet i identyfikatorów bezpośrednio z Palm Desktop. Masz dost p do tego rozszerzenia przez przycisk umieszczony na pasku narz dzi Palm Desktop. Wi cej informacji znajduje si w pliku pomocy. Używanie rozszerzenia do baz danych (Windows) Program DYMO Label zawiera rozszerzenie do obsługi baz danych pozwalaj ce na drukowanie na etykietach informacji z wielu różnych baz danych. Gdy zainstalujesz to rozszerzenie, b dziesz mógł szybko drukować nalepki adresowe, naklejki na paczki, segregatory i inne etykiety posługuj c si danymi zawartymi w Twoich bazach danych. Jeśli wybierzesz t opcj, rozszerzenie do obsługi baz danych zostanie zainstalowane w czasie instalacji programu DYMO Label. Rozszerzenie jest dost pne z menu Rozszerzenia programu DYMO Label. Wi cej informacji znajduje si w pliku pomocy. 36

21 Bezpośredni druk z innych aplikacji Czasami możesz chcieć drukować etykiety na drukarce LabelWriter z innego programu, bez używania program DYMO Label i jego rozszerzeń. Przykładem może być lista adresowa wewn trz programu Microsoft Word albo Access, któr chcesz wydrukować w całości na etykietach bez importowania jej do menedżera list w programie DYMO Label. Druk etykiety bezpośrednio z takich aplikacji jest prosty, ponieważ drukarka LabelWriter jest dostarczana ze standardowym sterownikiem, który b dzie współpracował z praktycznie każd aplikacj. Dokładne informacje o drukowaniu bezpośrednio z programów Microsoft Word i Access możesz znaleźć w Pomocy on-line. Nawet jeśli używasz innej aplikacji niż Microsoft Word lub Access, przeczytaj instrukcje w Pomocy on-line, co pomoże ci zrozumieć sposób użycia drukarki LabelWriter w Twoim ulubionym programie. 37 Rozdział 6. Konserwacja i usuwanie problemów Ten rozdział opisuje, jak obchodzić si z drukark Dymo LabelWriter i podaje propozycje rozwi zywania problemów, które mog si zdarzyć w trakcie eksploatacji drukarki Dymo LabelWriter. Jeżeli nie możesz rozwi zać problemu, niniejszy rozdział pomoże Ci skontaktować si z DYMO w celu uzyskania pomocy. Konserwacja drukarki LabelWriter Drukarka LabelWriter skonstruowana została tak, aby służyć Ci długo i bezawaryjnie, przy niewielkim zapotrzebowaniu na konserwacj. Drukarka b dzie pracowała z maksymaln wydajności, jeżeli zastosujesz si do instrukcji o instalacji i konfiguracji zawartych w podr czniku szybkiego startu i do opisów w niniejszym rozdziale. Możesz łatwo czyścić drukark LabelWriter używaj c niekłacz cej ściereczki, alkoholu izopropylowego i małego, mi kkiego p dzelka. Możesz też użyć karty czyszcz cej LabelWriter zał czonej do drukarki. Test drukarki Jeżeli napotykasz problemy z niedodrukowywaniem liter albo inne problemy z jakości druku, powinieneś wykonać test drukarki. Test sprawdza, czy wszystkie elementy głowicy drukuj cej s w dobrym stanie. 38

22 LabelWriter EL40, EL60, Turbo oraz 330 Turbo Test drukarek LabelWriter EL40, EL60, Turbo lub 330 Turbo 1. Wył cz drukark przy pomocy wył cznika na tylnej ściance. 2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk przesuwu etykiet. 3. Wł cz drukark i zwolnij przycisk podawania etykiet. Drukarka LabelWriter wydrukuje pionowe linie na całej szerokości drukowania. Aby zmienić wzór wydruku, naciśnij przycisk podawania etykiet. 4. Aby zakończyć test, wył cz drukark. LabelWriter 310 i 320 Test drukarek LabelWriter 310 i Przyciśnij wielofunkcyjny przycisk steruj cy na przedniej ściance drukarki i trzymaj go przez 10 sekund. Wskaźnik LED zacznie błyskać na zmian czerwono i zielono i rozpocznie si drukowanie pionowych linii na cał szerokość druku. Wzór wydruku b dzie si zmieniać automatycznie co 3/4 cala (1.9 cm). 2. Aby zakończyć test, wciśnij i zwolnij wielofunkcyjny przycisk steruj cy. 39 Pomoc techniczna W tabeli poniżej poszukaj telefonu biura obsługi klienta w Twoim kraju. Kraj Pomoc telefoniczn a Pomoc faksowa België/Belgique 02/ Čeśka Republika 02/ Danmark Deutschland 069/ España/Portugal 91/ France 01/ Hong Kong Hungaria

23 Kraj Pomoc telefoniczn a Pomoc faksowa Italia 02/ Nederland 020/ / Norge Österreich 01/ / Polska 00800/ Schweiz/Suisse 01/ Slovakia ( +420) 2/ Suomi Sverige 08/ Turkey 212/ Pbx United Kingdom ( +44) 020/ Dodatek A. Specyfikacje techniczne Specyfikacje sprz tu Niniejszy rozdział zawiera dane techniczne wszystkich drukarek LabelWriter. Metoda druku Rozdzielczość druku Pr dkość druku (etykiet na minut dla czterowierszowej etykiety adresowej w trybie tekstowym) EL40 EL60 bezpósrednia termiczna 203 dpi (80 punktów na mm) Turbo 330 Turbo dpi (118 punktów na mm) Maksymalna szerokość druku 1.57"" (40 mm) 2.25"" (56 mm) 2.25"" (56 mm) 2.25"" (56 mm) 1.57"" (40 mm) 2.25"" (56 mm) Maksymalna szerokość nośnika Maksymalna długośćetykiety Nośnik Interfejs 2.44" (62 mm) dla wszystkich drukarek Definiowalna przez użytkownika Maksymalnie 300 stóp (91 m) papieru termicznego, 1200" (30 m) etykiet USB (protokół USB 1.1) oraz szeregowy (dwukierunkowy, RS232) USB (protokół USB 1.1) 42

24 Parametry portu szeregowego EL40 EL60 19,200 bodów, 8 bitów danych, brak parzystości, sterowanie sprz towe Turbo 115,200 bodów, 8 bitów danych, brak parzystości, sterowanie sprz towe 330 Turbo R ozmiary 4 7/8" (12.4 cm) x 5 3/4" (14.6 cm) x 7 1/4" (18.4 cm) (szer./wys./gł b. ) W aga 1 1/2 funta (0.68 kg) Przeci tna żywotność głowicy Parametry zasilania Spełniane normy Gwarancja 2,000,000 cali (50800 metrów) ~ 850 ma Hz, klasa II. Wewn trzny zasilacz Dymo LabelWriter pozwala na używanie drukarki na całym świecie przy użyciu odpowiedniego adaptera. CE, FCC, ctuvus, GS i C-Tick roczna, ograniczon a N/A 24VDC 0.63 A N/ A 24VDC 1.0 A Informacja dla producentów DYMO dostarcza różnych typów informacji wspomagaj cych producentów produktów, które współpracuj z drukarkami LabelWriter i programem DYMO Label. Aby uzyskać wi cej informacji, odwiedź witryn internetow 43 Deklaracja zgodności DYMO Corporation 44 Commerce Road Stamford, CT Telefon: (203) faks: (203) Informacja o produkcie Opis: druk termiczny bezpośredni Modele: LabelWriter 310, 320, 330 Turbo, EL40, EL60, Turbo Certyfikat CE Niniejsze urz dzenie zostało przetestowane i odpowiada wymaganiom nast puj cych norm: Dyrektywa EMC EN60950: Bezpieczeństwo użytkowania produktów na niskie napi cia EN55022: Emisje EMC - klasa B EN : Ogólna odporność EMC 44

25 Copyright Copyright 2001 DYMO Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Revised 7/01 Zarejestrowane znaki towarowe LabelWriter jest zarejestrowanym znakiem towarowym DYMO Corporation. DYMO jest zarejestrowanym znakiem towarowym Esselte Corporation. Wszystkie inne zarejestrowane znaki towarowe s własności ich posiadaczy. 45 A adres zwrotny 5, 27 C cale 28 Codabar 19 Code Code D domyślny adres zwrotny 27 folder etykiet 31 folder klipartów 31 folder list 31 plik logo 27 domyślny adres zwrotny 5, 27 domyślny plik logo 5, 27 druk termiczny 1 Indeks drukarka konserwacja 38 specyfikacje 42 test drukarki 38 testowanie 38 drukarka LabelWriter konserwacja 38 drukowanie automatycznie po wklejeniu 29 etykiety 15 z menedżera list 23 E EAN 8/13 19 edytor 17 edytor etykiet 17 etykiety 17 drukowanie 15 otwieranie 21 przechowywanie 2 zachowywanie 16 46

26 F folder etykiet 31 folder klipartów 31 folder list 31 folder rozszerzeń 31 G główny pasek narz dziowy 17 I informacja dla producentów 43 informacja użytkownika 27 instalacja rozszerzenia dla programu Outlook 36 Interleaved 2 of 5 19 ITF K klawisz Wklej drukuje automatycznie 29 komunikat Nie ż daj potwierdzenia zapisu 30 komunikat Zachowaj plik 30 L linijki 28 M menedżer list drukowanie pozycji 23 otwieranie plików 25 wyświetlanie 23 Microsoft Outlook 36 Word 33 J jednostki 28 angielskie 28 metryczne O obiekty adres 18 data i czas 20 elipsa 19 kod paskowy 19 linia pionowa 19 linia pozioma 19 o prostok t 19 tekst 18 otwieranie pliki etykiet 21 pliki menedżera list 25 szablony 7 otwórz ostatnio zapisany plik 30 P pasek narz dziowy edycji 17 plik etykiety domyślnej 30 program DYMO Label uruchamianie 4 używanie z innymi programami 32 używanie z programem Outlook 36 używanie z programem Palm Desktop 36 pokazuj post p drukowania 28 pokaż linijki 28 pokaż cienie 28 przechowywanie etykiet 2 R rozszerzenie programu Outlook 36 programu Palm Desktop 36 S szablony 17 otwieranie 5 zachowywanie 16 T test drukarki 38 U umieść na pasku systemowym 29 UPC A/E 19 uruchamianie rozszerzenia do baz danych 36 48

27 W wł cz szybki druk z paska zadań 30 Word rozszerzenie 32 Z zachowywanie pliki etykiet 22 szablony 16 zawsze startuj z tym szablonem 30 zmienne obiekty 24 obiekty tekstowe 24 zmień kolejność

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Warstwy. 1. MenedŜer warstw ROZDZIAŁ 7.

Warstwy. 1. MenedŜer warstw ROZDZIAŁ 7. ROZDZIAŁ 7. Warstwy Zapewne jeszcze pami tasz czasy przezroczystych folii, na których kreśliłeś poszczególne elementy rysunku, na jednej np. kontury brył, na drugiej opisy, a na trzeciej wymiary. Praca

Bardziej szczegółowo

Dodawanie grafiki i obiektów

Dodawanie grafiki i obiektów Dodawanie grafiki i obiektów Word nie jest edytorem obiektów graficznych, ale oferuje kilka opcji, dzięki którym można dokonywać niewielkich zmian w rysunku. W Wordzie możesz zmieniać rozmiar obiektu graficznego,

Bardziej szczegółowo

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu 2. Po wybraniu szablonu ukaŝe się nam ekran jak poniŝej 3. Następnie

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

Zadanie 11. Przygotowanie publikacji do wydrukowania

Zadanie 11. Przygotowanie publikacji do wydrukowania Zadanie 11. Przygotowanie publikacji do wydrukowania Edytor Word może służyć również do składania do druku nawet obszernych publikacji. Skorzystamy z tych możliwości i opracowany dokument przygotujemy

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Slajd 1 Uruchomienie edytora Word dla Windows otwarcie menu START wybranie grupy Programy, grupy Microsoft Office,

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Stosowanie stylów

Zadanie 1. Stosowanie stylów Zadanie 1. Stosowanie stylów Styl to zestaw elementów formatowania określających wygląd: tekstu atrybuty czcionki (tzw. styl znaku), akapitów np. wyrównanie tekstu, odstępy między wierszami, wcięcia, a

Bardziej szczegółowo

Pokaz slajdów na stronie internetowej

Pokaz slajdów na stronie internetowej Pokaz slajdów na stronie internetowej... 1 Podpisy pod zdjęciami... 3 Publikacja pokazu slajdów w Internecie... 4 Generator strony Uczelni... 4 Funkcje dla zaawansowanych użytkowników... 5 Zmiana kolorów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Niniejsze opracowanie przeznaczone jest dla osób zamierzających zdać egzamin ECDL (European Computer Driving Licence) na poziomie podstawowym. Publikacja zawiera

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na dostosowanie pulpitu i menu Start do indywidualnych potrzeb uŝytkownika. Środowisko graficzne systemu

Bardziej szczegółowo

1.3. Tworzenie obiektów 3D. Rysunek 1.2. Dostępne opcje podręcznego menu dla zaznaczonego obiektu

1.3. Tworzenie obiektów 3D. Rysunek 1.2. Dostępne opcje podręcznego menu dla zaznaczonego obiektu 1. Edytor grafiki Draw 1.1. Okno programu Draw W bezpłatnym pakiecie OpenOffice zawarty jest program graficzny Draw (rysunek 1.1), wyposażony w liczne narzędzia do obróbki obiektów. Program możesz uruchomić,

Bardziej szczegółowo

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika Expo Composer Dokumentacja użytkownika Wersja 1.0 www.doittechnology.pl 1 SPIS TREŚCI 1. O PROGRAMIE... 3 Wstęp... 3 Wymagania systemowe... 3 Licencjonowanie... 3 2. PIERWSZE KROKI Z Expo Composer... 4

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Uruchomienie edytora Word dla Windows otwarcie menu START wybranie grupy Programy, grupy Microsoft Office, a następnie

Bardziej szczegółowo

Windows XP - lekcja 3 Praca z plikami i folderami Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na tworzenie, usuwanie i zarządzanie plikami oraz folderami znajdującymi się na dysku twardym. Jedną z nowości

Bardziej szczegółowo

Smart Label Printers. Szybki Start. Dla Windows 2000, Windows XP i Mac OS X.

Smart Label Printers. Szybki Start. Dla Windows 2000, Windows XP i Mac OS X. Smart Label Printers 420 430 410 Szybki Start Dla Windows 2000, Windows XP i Mac OS X. Przygotowanie SLP 1. Podłącz zasilacz do drukarki SLP 410,420 lub 430 i do gniazdka sieciowego. 2. Naciśnij przycisk

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika DYMO Label Software. Wersja 7.6

Instrukcja użytkownika DYMO Label Software. Wersja 7.6 Instrukcja użytkownika DYMO Label Software Wersja 7.6 Prawa autorskie 2004-2006 DYMO Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wersja 7.6 Uaktualniona 07/06. Żadna część tego dokumentu lub oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja Strona 1 z 6 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD z oprogramowaniem, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8.1 Windows Server

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7. Drukowanie

Rozdział 7. Drukowanie Rozdział 7. Drukowanie Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale ułatwią zainstalowania w komputerze drukarki, prawidłowe jej skonfigurowanie i nadanie praw do drukowania poszczególnym uŝytkownikom. Baza sterowników

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz kalkulacyjny

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 2 W przypadku ładowania dokumentu do automatycznego podajnika dokumentów należy wyregulować prowadnice papieru. 3 Naciśnięcie na panelu sterowania

Bardziej szczegółowo

Dlaczego stosujemy edytory tekstu?

Dlaczego stosujemy edytory tekstu? Edytor tekstu Edytor tekstu program komputerowy służący do tworzenia, edycji i formatowania dokumentów tekstowych za pomocą komputera. Dlaczego stosujemy edytory tekstu? możemy poprawiać tekst możemy uzupełniać

Bardziej szczegółowo

edycja szablonu za pomocą programu NVU

edycja szablonu za pomocą programu NVU edycja szablonu za pomocą programu NVU 2 Edycja szablonu za pomocą dodatkowego oprogramowania daje nam znacznie więcej możliwości. Zarówno posiada wiele dodatkowych opcji formatowania tekstu jak również

Bardziej szczegółowo

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Przygotowany dokument można: wydrukować i oprawić, zapisać jako strona sieci Web i opublikować w Internecie przekonwertować na format PDF i udostępnić w postaci

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy OpenOffice to darmowy zaawansowany pakiet biurowy, w skład którego wchodzą następujące programy: edytor tekstu Writer, arkusz kalkulacyjny Calc, program do tworzenia

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Word

Podstawowe czynnos ci w programie Word Podstawowe czynnos ci w programie Word Program Word to zaawansowana aplikacja umożliwiająca edytowanie tekstu i stosowanie różnych układów, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw

Bardziej szczegółowo

1. Przypisy, indeks i spisy.

1. Przypisy, indeks i spisy. 1. Przypisy, indeks i spisy. (Wstaw Odwołanie Przypis dolny - ) (Wstaw Odwołanie Indeks i spisy - ) Przypisy dolne i końcowe w drukowanych dokumentach umożliwiają umieszczanie w dokumencie objaśnień, komentarzy

Bardziej szczegółowo

1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów

1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów 1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów Co to jest styl? Styl jest ciągiem znaków formatujących, które mogą być stosowane do tekstu w dokumencie w celu szybkiej zmiany jego wyglądu. Stosując styl, stosuje

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP W tym opracowaniu opisano, jak korzystać z edytora zasad grupy do zmiany ustawień zasad lokalnych dla

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

Opcja szyby dokumentów

Opcja szyby dokumentów Urządzenie wielofunkcyjne Xerox WorkCentre 9/9 Jak zrobić kopię. Załaduj dokumenty stroną przednią do góry na tacę wejściową podajnika dokumentów. Wyreguluj prowadnicę, aby tylko. Naciśnij raz przycisk

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Access 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zmienianie rozmiaru ekranu lub

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie ćwiczenia 8a

Rozwiązanie ćwiczenia 8a Rozwiązanie ćwiczenia 8a Aby utworzyć spis ilustracji: 1. Ustaw kursor za tekstem na ostatniej stronie dokumentu Polska_broszura.doc i kliknij przycisk Podział strony na karcie Wstawianie w grupie Strony

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Excel Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz

Bardziej szczegółowo

Klawiatura. Klawisze specjalne. Klawisze specjalne. klawisze funkcyjne. Klawisze. klawisze numeryczne. sterowania kursorem. klawisze alfanumeryczne

Klawiatura. Klawisze specjalne. Klawisze specjalne. klawisze funkcyjne. Klawisze. klawisze numeryczne. sterowania kursorem. klawisze alfanumeryczne Klawiatura Klawisze specjalne klawisze funkcyjne Klawisze specjalne klawisze alfanumeryczne Klawisze sterowania kursorem klawisze numeryczne Klawisze specjalne Klawisze specjalne Klawiatura Spacja służy

Bardziej szczegółowo

Czytnik kart SIM instrukcja obsługi

Czytnik kart SIM instrukcja obsługi Czytnik kart SIM instrukcja obsługi Spis treści I. Zawartość opakowania II. III. IV. Wymagania sprzętowe Instalacja Funkcje V. Podstawy VI. VII. VIII. IX. X. Języki XI. Edycja Książki Adresowej Edycja

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Windows 8.1 instalacja i aktualizacja Zaktualizuj BIOS, aplikacje, sterowniki i uruchom usługę Windows Update Wybierz typ instalacji Zainstaluj

Bardziej szczegółowo

HYUNDAI Magic Scan Nr produktu 0001233529

HYUNDAI Magic Scan Nr produktu 0001233529 INSTRUKCJA OBSŁUGI HYUNDAI Magic Scan Nr produktu 0001233529 Strona 1 z 11 HYUNDAI Magic Scan Podręcznik użytkownika - Skanowanie zdjęć/artykułów/wizytówek - Szybkie i łatwe skanowanie, archiwizowanie

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Zadanie 8. Dołączanie obiektów

Zadanie 8. Dołączanie obiektów Zadanie 8. Dołączanie obiektów Edytor Word umożliwia dołączanie do dokumentów różnych obiektów. Mogą to być gotowe obiekty graficzne z galerii klipów, równania, obrazy ze skanera lub aparatu cyfrowego.

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0

ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0 ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0 Przeznaczenie sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy sylabus dla modułu ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów. Sylabus opisuje zakres wiedzy i

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt

Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt Zadanie: Utwórz szablon rysunkowy składający się z: - warstw - tabelki rysunkowej w postaci bloku (według wzoru poniżej)

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: kurs komputerowy ECDL Start Termin szkolenia: 19. 03. 2015r. 10. 06. 2015 r. Termin Egzaminu ECDL Start:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja drukowania etykiet w programie Fakt

Instrukcja drukowania etykiet w programie Fakt Instrukcja drukowania etykiet w programie Fakt (wersja 2012.12) Fakt Dystrybucja Sp. z o. o. 81-552 Gdynia, ul. Wielkopolska 21/2 www.fakt.com.pl serwis@fakt.com.pl Spis treści Wprowadzenie... 3 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum

Kadry Optivum, Płace Optivum Kadry Optivum, Płace Optivum Jak seryjnie przygotować wykazy absencji pracowników? W celu przygotowania pism zawierających wykazy nieobecności pracowników skorzystamy z mechanizmu Nowe wydruki seryjne.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07

Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07 Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07 1 2 Spis treści Integracja...5 1.Compas 2026 Lan...5 Logowanie...7 Użytkownicy...8 Raporty...10 Tworzenie wizualizacji Widoki...12 1.Zarządzanie widokami...12

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY Moduł 3 - Przetwarzanie tekstów - od kandydata wymaga się zaprezentowania umiejętności wykorzystywania programu do edycji tekstu. Kandydat powinien wykonać zadania o charakterze podstawowym związane z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi certyfikatów w programie pocztowym MS Outlook Express 5.x/6.x

Instrukcja obsługi certyfikatów w programie pocztowym MS Outlook Express 5.x/6.x Spis treści Wstęp... 1 Instalacja certyfikatów w programie pocztowym... 1 Instalacja certyfikatów własnych... 1 Instalacja certyfikatów innych osób... 3 Import certyfikatów innych osób przez odebranie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI APLIKACJI PROF- EAN 2

INSTRUKCJA INSTALACJI APLIKACJI PROF- EAN 2 INSTRUKCJA INSTALACJI APLIKACJI PROF- EAN 2 1. Instalacja programu PROF-EAN 2 Instalacje uruchamiamy poprzez plik:, wówczas kreator automatycznie poprowadzi nas przez proces instalacji. 2. Deklaracja instalacji

Bardziej szczegółowo

1. Umieść kursor w miejscu, w którym ma być wprowadzony ozdobny napis. 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk WordArt.

1. Umieść kursor w miejscu, w którym ma być wprowadzony ozdobny napis. 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk WordArt. Grafika w dokumencie Wprowadzanie ozdobnych napisów WordArt Do tworzenia efektownych, ozdobnych napisów służy obiekt WordArt. Aby wstawić do dokumentu obiekt WordArt: 1. Umieść kursor w miejscu, w którym

Bardziej szczegółowo

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia.

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia. Korzystanie z Usług internetowych podczas skanowania sieciowego (dotyczy systemu Windows Vista z dodatkiem SP2 lub nowszym oraz systemu Windows 7 i Windows 8) Protokół Usług internetowych umożliwia użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Zapytania i wstawianie etykiet z bazy danych do rysunku

Zapytania i wstawianie etykiet z bazy danych do rysunku Zapytania i wstawianie etykiet z bazy danych do rysunku Pracujemy z gotową bazą danych MSAccess o nazwie KOMIS.MDB. Baza ta składa się z kilku tabel, rys. 1 Rys. 1. Diagram relacji. Wybierając w MSAccess,

Bardziej szczegółowo

Zadanie 10. Stosowanie dokumentu głównego do organizowania dużych projektów

Zadanie 10. Stosowanie dokumentu głównego do organizowania dużych projektów Zadanie 10. Stosowanie dokumentu głównego do organizowania dużych projektów Za pomocą edytora Word można pracować zespołowo nad jednym dużym projektem (dokumentem). Tworzy się wówczas dokument główny,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE PC to skrót od nazwy Komputer Osobisty (z ang. personal computer). Elementy komputera można podzielić na dwie ogólne kategorie: sprzęt - fizyczne

Bardziej szczegółowo

Program RMUA. Instrukcja konfiguracji i pracy w programie. (Wersja 2)

Program RMUA. Instrukcja konfiguracji i pracy w programie. (Wersja 2) Program RMUA Instrukcja konfiguracji i pracy w programie (Wersja 2) 1 Wstęp Program RMUA powstał w związku z obowiązkiem przekazywania ubezpieczonym informacji rocznej zwanej wcześniej RMUA. Aplikacja

Bardziej szczegółowo

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Instrukcja instalacji oprogramowania Polski Wersja A Wprowadzenie Funkcje Aplikacja P-touch Editor Sterownik drukarki Umożliwia łatwe tworzenie różnorodnych niestandardowych

Bardziej szczegółowo

5. Administracja kontami uŝytkowników

5. Administracja kontami uŝytkowników 5. Administracja kontami uŝytkowników Windows XP, w porównaniu do systemów Windows 9x, znacznie poprawia bezpieczeństwo oraz zwiększa moŝliwości konfiguracji uprawnień poszczególnych uŝytkowników. Natomiast

Bardziej szczegółowo

Stawiamy pierwsze kroki

Stawiamy pierwsze kroki Stawiamy pierwsze kroki 3.1. Stawiamy pierwsze kroki Edytory tekstu to najbardziej popularna odmiana programów służących do wprowadzania i zmieniania (czyli edytowania) tekstów. Zalicza się je do programów

Bardziej szczegółowo

Szybka instrukcja tworzenia testów dla E-SPRAWDZIAN-2 programem e_kreator_2

Szybka instrukcja tworzenia testów dla E-SPRAWDZIAN-2 programem e_kreator_2 Szybka instrukcja tworzenia testów dla E-SPRAWDZIAN-2 programem e_kreator_2 Spis treści: 1. Tworzenie nowego testu. str 2...5 2. Odczyt raportów z wynikami. str 6...7 3. Edycja i modyfikacja testów zapisanych

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

Formularze w programie Word

Formularze w programie Word Formularze w programie Word Formularz to dokument o określonej strukturze, zawierający puste pola do wypełnienia, czyli pola formularza, w których wprowadza się informacje. Uzyskane informacje można następnie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 2. Edycja tekstu (Microsoft Word)

Ćwiczenia nr 2. Edycja tekstu (Microsoft Word) Dostosowywanie paska zadań Ćwiczenia nr 2 Edycja tekstu (Microsoft Word) Domyślnie program Word proponuje paski narzędzi Standardowy oraz Formatowanie z zestawem opcji widocznym poniżej: Można jednak zmodyfikować

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. DYMO Label TM v.8

Instrukcja użytkownika. DYMO Label TM v.8 Instrukcja użytkownika DYMO Label TM v.8 Prawa autorskie Znaki towarowe 2012 Sanford, L.P. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zaktualizowano 1/25/2013. Zabrania się powielania oraz przesyłania jakiejkolwiek części

Bardziej szczegółowo

OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY

OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY Projekt OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5 Moduły i bloki 1 Spis treści 1. Dodawanie bloków... 3 2. Treść i Dodaj odstęp... 3 3. Galeria obrazów Amiant... 5 4. Lista stron... 8 5. Aktualności...

Bardziej szczegółowo

1. Zaczynamy! (9) 2. Edycja dokumentów (33)

1. Zaczynamy! (9) 2. Edycja dokumentów (33) 1. Zaczynamy! (9) Uruchamiamy program Word i co z tego wynika... (10) o Obszar roboczy, czyli miejsce do pracy (12) Otwieranie dokumentów w programie Word (14) o Tworzenie nowego dokumentu (14) o Otwieranie

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej.

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej. W przygotowaniu ćwiczeń wykorzystano m.in. następujące materiały: 1. Program AutoCAD 2012. 2. Graf J.: AutoCAD 14PL Ćwiczenia. Mikom 1998. 3. Kłosowski P., Grabowska A.: Obsługa programu AutoCAD 14 i 2000.

Bardziej szczegółowo

Access - Aplikacja. Tworzenie bazy danych w postaci aplikacji

Access - Aplikacja. Tworzenie bazy danych w postaci aplikacji Tworzenie bazy danych w postaci aplikacji Access - Aplikacja 1. Otwórz plik zawierający bazę danych Wypożyczalni kaset video o nazwie Wypożyczalnia.mdb. 2. Utworzy kwerendę, która wyświetli tytuły i opisy

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Word 2010 PL. Edytor tekstu to program komputerowy umożliwiający wprowadzenie lub edycję tekstu.

Edytor tekstu MS Word 2010 PL. Edytor tekstu to program komputerowy umożliwiający wprowadzenie lub edycję tekstu. Edytor tekstu MS Word 2010 PL. Edytor tekstu to program komputerowy umożliwiający wprowadzenie lub edycję tekstu. SP 8 Lubin Zdjęcie: www.softonet.pl Otwieranie programu MS Word. Program MS Word można

Bardziej szczegółowo

Dane słowa oraz wyrażenia są tłumaczone przy pomocy polecenia Przetwarzanie > Tłumaczenie

Dane słowa oraz wyrażenia są tłumaczone przy pomocy polecenia Przetwarzanie > Tłumaczenie Słownik tłumaczeń Informacje ogólne Edytor słownika jest aplikacją MDI, umożliwiającą otwieranie różnych słowników, w celu zarzadzania nimi oraz zapisywania ich do poszczególnych plików. Słownik tłumaczeń

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine... Funkcje dodatkowe Spis treści Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3 Udostępnianie drukarki USB...5 Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...6 Aplikacja NETGEAR genie...8

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z poczty e-mail i Internetu

Korzystanie z poczty e-mail i Internetu Korzystanie z poczty e-mail i Internetu Jesteś nowym użytkownikiem systemu Windows 7? Wiele elementów odpowiada funkcjom znanym z poprzednich wersji systemu Windows, możesz jednak potrzebować pomocy, aby

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Creative Fotos

Instrukcja obsługi programu Creative Fotos Instrukcja obsługi programu Creative Fotos Aby pobrać program Creative Fotos naleŝy wejść na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wykonania albumów fotograficznych.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.1 Warszawa, Luty 2016 Strona 2 z 14 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista wersja 1.0 Spis treści 1. POBRANIE CERTYFIKATU SILVER... 3 2. IMPORT CERTYFIKATU DO PROGRAMU POCZTA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista wersja 1.1 Spis treści 1. POBRANIE CERTYFIKATU SILVER... 3 2. IMPORTOWANIE CERTYFIKATU DO PROGRAMU POCZTA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Publisher 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Pasek narzędzi Szybki dostęp

Bardziej szczegółowo

ESSELTE EASY PRINT Pomoc

ESSELTE EASY PRINT Pomoc ESSELTE EASY PRINT Pomoc INDEX 1 Wymagania systemowe 3 1.1 Przeglądarka internetowa 3 1.2 Program Acrobat Reader 3 2 Rejestracja, logowanie i moje konto 4 2.1 Dlaczego należy się zarejestrować? 4 2.2 Jak

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA LOKALNE CENTRUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH WARSZTAT NR 1: ARKUSZE KALKULACYJNE - MINI SKRYPT

BIBLIOTEKA LOKALNE CENTRUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH WARSZTAT NR 1: ARKUSZE KALKULACYJNE - MINI SKRYPT BIBLIOTEKA LOKALNE CENTRUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH WARSZTAT NR 1: ARKUSZE KALKULACYJNE - MINI SKRYPT 1. Wprowadzenie Arkusze kalkulacyjne Google umożliwiają łatwe tworzenie, udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5 Moduły i bloki 1 Spis treści 1. Dodawanie bloków... 3 2. Treść i Dodaj odstęp... 3 3. Galeria zdjęć... 5 4. Lista stron... 8 5. Aktualności...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Spis treści. I. Wprowadzenie... 2. II. Tworzenie nowej karty pracy... 3. a. Obiekty... 4. b. Nauka pisania...

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Spis treści. I. Wprowadzenie... 2. II. Tworzenie nowej karty pracy... 3. a. Obiekty... 4. b. Nauka pisania... INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Spis treści I. Wprowadzenie... 2 II. Tworzenie nowej karty pracy... 3 a. Obiekty... 4 b. Nauka pisania... 5 c. Piktogramy komunikacyjne... 5 d. Warstwy... 5 e. Zapis... 6 III. Galeria...

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 6 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Uwaga: Przy instalowaniu drukarki podłączonej lokalnie, jeśli dysk CD-ROM Oprogramowanie i dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu:

Instalacja programu: Instrukcja programu Konwerter Lido Aktualizacja instrukcji : 2012/03/25 INSTALACJA PROGRAMU:... 1 OKNO PROGRAMU OPIS... 3 DODANIE MODUŁÓW KONWERSJI... 3 DODANIE LICENCJI... 5 DODANIE FIRMY... 7 DODAWANIE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO

INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO DLA LEKKIEJ PŁYTY DO BADAŃ DYNAMICZNYCH HMP LFG WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE: SPRZĘT: - urządzenie pomiarowe HMP LFG 4 lub HMP LFG Pro wraz z kablem

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika AE6000 Bezprzewodowa karta sieciowa USB Mini AC580 z obsługą dwóch pasm a Zawartość Opis produktu Funkcje 1 Instalacja Instalacja 2 Konfiguracja sieci bezprzewodowej Wi-Fi Protected

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Wersja 1.0 Warszawa, Kwiecień 2015 Strona 2 z 13 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Spis treści 1. Wstęp...4

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i edycja dokumentów w aplikacji Word.

Tworzenie i edycja dokumentów w aplikacji Word. Tworzenie i edycja dokumentów w aplikacji Word. Polskie litery, czyli ąłóęśźżń, itd. uzyskujemy naciskając prawy klawisz Alt i jednocześnie literę najbardziej zbliżoną wyglądem do szukanej. Np. ł uzyskujemy

Bardziej szczegółowo