Zawartość. Wprowadzenie Rozdział 1. Zaczynamy Rozdział 2. Edytor etykiet Rozdział 3. Praca z listami Rozdział 4. Opcje...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zawartość. Wprowadzenie... 1. Rozdział 1. Zaczynamy... 4. Rozdział 2. Edytor etykiet... 17. Rozdział 3. Praca z listami... 23. Rozdział 4. Opcje..."

Transkrypt

1 Zawartość Wprowadzenie... 1 Właściwości i funkcje...1 Instalacja drukarki LabelWriter w sieci... 2 Pomoc... 2 Rozdział 1. Zaczynamy... 4 Okno DYMO Label...4 Tworzenie nowej etykiety... 6 Rozdział 2. Edytor etykiet Uruchamianie edytora etykiet Definicje obiektu Tworzenie nowego pliku etykiet Otwieranie istniej cego pliku etykiet Dodawanie obiektu Przesuwanie i zmiana rozmiarów obiektów Zachowywanie etykiety w pliku i Rozdział 3. Praca z listami Używanie menedżera list Tworzenie nowej listy Otwieranie istniej cej listy Rozdział 4. Opcje Użytkownik Ogólne Funkcjonalne Foldery Rozdział 5. Używanie drukarki LabelWriter z innymi aplikacjami Rozszerzenie dla Microsoft Word Rozszerzenie dla Microsoft Outlook (Windows) Rozszerzenie dla Palm Desktop (Windows) Używanie rozszerzenia do baz danych (Windows) Bezpośredni druk z innych aplikacji Rozdział 6. Konserwacja i usuwanie problemów Pomoc techniczna ii

2 Dodatek A. Specyfikacje techniczne Specyfikacje sprz tu Informacja dla producentów iii iv

3 Wprowadzenie Niniejszy podr cznik użytkownika dostarcza szczegółowych instrukcji zwi zanych z platformami Windows i Macintosh. Wszelkie różnice w obsłudze lub poleceniach s uj te w tekście. Właściwości i funkcje Oprogramowanie Program DYMO Label posiada wiele właściwości i funkcji, które czyni go łatwym i elastycznym w użyciu. LabelWriter został zintegrowany z programem Microsoft Word i pozwala na łatwy i szybki druk etykiety wprost z programu Word. W systemie Windows program LabelWriter został także zintegrowany z programami Microsoft Outlook i Palm Desktop. Sprz t Drukarka LabelWriter używa zaawansowanej technologii druku termicznego na specyficznie przygotowanych etykietach. Oznacza to, że nie b dziesz musiał nigdy wymieniać tonera, pojemnika z tuszem czy taśmy barwi cej. 1 Etykiety Jedynymi materiałami eksploatacyjnymi, których b dziesz potrzebował, s etykiety. Zalecamy używanie oryginalnych etykiet DYMO. Używanie innych etykiet niż oryginalne może spowodować unieważnienie gwarancji. Gdy przechowujesz rolk niezadrukowanych etykiet, schowaj j do czarnego woreczka foliowego w którym została dostarczona, aby przedłużyć jej przydatność. Instalacja drukarki LabelWriter w sieci Wykonaj kolejno polecenia z Podr cznika Szybkiego Startu dostarczonego z twoj drukark, aby zainstalować oprogramowanie i urz dzenie. Pomoc Przed sporz dzeniem etykiety powinieneś wiedzieć o istnieniu różnych form pomocy, z których możesz skorzystać. Program DYMO Label posiada wyczerpuj c pomoc on-line. W niniejszym podr czniku od czasu do czasu spotkasz odnośniki do rozdziałów systemu pomocy on-line, omawiaj cych dokładniej dany temat. 2

4 Aby skorzystać z systemu pomocy on-line, wykonaj jedn z poniższych czynności: n w programie DYMO Label kliknij Zawartość w menu Pomoc. n (Windows) Kliknij przycisk Start, wskaż Programy > DYMO Label a nast pnie kliknij Pomoc dla programu DYMO Label. n (Windows) Naciśnij klawisz F1; w wi kszości okien dialogowych wywoła on pomoc kontekstow (na temat zwi zany z wykonywan czynności ). (Windows) Menu programu DYMO Label zawiera także adresy internetowe do określonych cz ści witryny DYMO. 3 Rozdział 1. Zaczynamy Program DYMO Label jest wszechstronnym programem do druku etykiet, przeznaczonym specjalnie do obsługi drukarek LabelWriter i umożliwiaj cym wykorzystanie wszystkich ich możliwości. Okno DYMO Label Ten rozdział omawia właściwości i funkcje głównego okna programu DYMO Label. Uruchamianie programu w systemie Windows n Kliknij przycisk Start, wskaż Programy > DYMO Label a nast pnie kliknij DYMO Label. Uruchamianie programu na komputerze Macintosh n Otwórz folder DYMO Label i kliknij ikon programu DYMO Label. Na ekranie wyświetla si okno programu DYMO Label zawieraj ce pust etykiet. 4

5 Otwórz Zachowaj Drukuj Wklej Otwórz menedżera list Otwórz Edytor etykiet Lista szablonów Obszar roboczy edytora Linijki Przy pierwszym uruchomieniu programu DYMO Label zostaniesz poproszony o zarejestrowanie oprogramowania (Windows). Zostaniesz także zapytany o Twój adres zwrotny i o domyślny plik logo. Patrz Użytkownik na stronie 27 aby dowiedzieć si, jak zdefiniować adres zwrotny i domyślny plik logo. 5 Tworzenie nowej etykiety Nast pne strony pomog Ci wykonać wszystkie kroki niezb dne do opracowania, wydrukowania i zachowania stworzonej przez Ciebie etykiety. Najlepszym sposobem nauki jest zmodyfikowanie jednego z gotowych szablonów dostarczonych razem z programem. W tym podr czniku opiszemy przebieg dostosowywania naklejki na paczk z grafik. Taka naklejka może być wydrukowana tylko na drukarce LabelWriter EL60, Turbo, 320 i 330 Turbo. Jeżeli masz drukark LabelWriter EL40 lub 310, wybierz ten szablon i post puj zgodnie z opisem w podr czniku. Niniejszy podr cznik dostarczy Ci wartościowych informacji o tym, jak zmieniać teksty, edytować obiekty i zmieniać ich właściwości. 6

6 Wybór szablonu Pierwszy krok to wybór szablonu, który ma być podstaw do opracowania nowej etykiety. Aby wybrać szablon 1.Kliknij strzałk na prawo od listy Szablony. 7 2.Wybierz szablon Naklejka na paczk. Szablon wyświetli si na ekranie. 8

7 Zmiana rysunku Nast pny krok to dostosowanie rysunku. Jak zobaczysz, każdy element informacji na etykiecie jest obiektem (na przykład adres zwrotny, adres odbiorcy, grafika itp.). Gdy wybierzesz obiekt, pojawi si okno dialogowe, którego możesz używać do zmiany właściwości obiektu. Aby zmienić logo 1.Kliknij rysunek, który pojawi si na etykiecie. 2.Kliknij Plik wybrany jako źródło grafiki a nastepnie kliknij ikon 'Wybierz Plik'. 3.Wybierz plik Comput1.bmp z foldera Miscellaneous. Na ekranie wyświetli si okienko z podgl dem zawartości pliku Comput1.bmp. 9 4.Kliknij Otwórz. Plik Comput1.bmp1wyświetli si w oknie dialogowym Grafika. Kliknij przycisk OK. Wybrany rysunek zostanie umieszczony na etykiecie. 10

8 Zmiana adresu odbiorcy Teraz zmienimy adres zwrotny. Aby wprowadzić adres zwrotny 1. Kliknij tekst w górnym prawym rogu etykiety. 2. Wpisz nast puj cy tekst: Computer Service Center 25 Avenue de Tourville Paris Francja Kliknij przycisk OK. Nowy adres pojawi si na etykiecie. Zmiana adresu odbiorcy Dalej w tym przykładzie wprowadzisz adres firmy Esselte jako adresata. Aby wprowadzić adres odbiorcy 1. Umieść kursor (strzałk ) na obiekcie adresowym. 12

9 (Windows) Aby pomóc Ci rozróżnić obiekty, program wyświetla podpowiedź, gdy strzałka znajduje si nad obiektem. 2. Kliknij obiekt adresowy Wpisz nast puj cy adres: Esselte Industriepark-Noord 30 B-9100 Sint-Niklaas Belgia 4. Kliknij przycisk OK. Adres firmy Esselte pojawił si na etykiecie jako adres odbiorcy. Zmiana czcionki Możesz użyć tej samej czcionki dla wszystkich wierszy lub odróżnić pierwszy wiersz od pozostałych. W niniejszym podr czniku użyjesz tej samej czcionki dla wszystkich wierszy. Aby zmienić czcionk w adresie 1. Kliknij obiekt adresowy z adresem odbiorcy. 2. Kliknij przycisk Czcionka i wybierz Wszystkie linie z menu, które si pojawi. 3. Jeżeli nie jest wybrany Arial, wybierz go. 4. Kliknij dwukrotnie przycisk OK aby powrócić do szablonu etykiety. 14

10 Adres na etykiecie jest teraz sformatowany przy użyciu czcionki Arial. Drukowanie etykiety Teraz, gdy już dostosowałeś etykiet, jesteś gotowy do jej wydrukowania. Przed wydrukowaniem etykiety, upewnij si, że: n Drukarka LabelWriter jest wł czona i podł czona do komputera. n Prawidłowo założyłeś etykiety wysyłkowe do drukarki. Druk etykiety 1. Wprowadź ilość kopii etykiety do okienka Kopie na głównym pasku narz dziowym programu. 2. Kliknij ikonk DYMO na głównym pasku narz dziowym. 15 Zachowywanie etykiety jako szablonu Gdy już utworzyłeś now naklejk na paczk, możesz zachować j jako szablon etykiety. Aby zachować etykiet jako plik etykiety 1. Kliknij ikonk dyskietki na głównym pasku narz dziowym. 2. Wpisz now nazw dla pliku i zachowaj go. (Windows) Wybierz typ pliku Szablony LabelWriter (*.LWT) zanim zaczniesz zachowywanie. Zauważ, że Twoja nowa etykieta została dodana do listy ostatnio użytych etykiet, a także alfabetycznie do głównej listy. Aby użyć pliku szablonu, który utworzyłeś, wybierz go z listy szablonów a wyświetli si on na ekranie wraz z wszystkimi informacjami, jakie do niego wpisałeś. Aby mieć dost p do szablonów z listy Szablony, musisz zachować je w folderze etykiet. Folder etykiet jest tworzony domyślnie w folderze programu DYMO Label, w czasie instalacji oprogramowania. Dalsze informacje o szablonach i menedżerze szablonów znajdziesz w pomocy on-line. Teraz, kiedy już umiesz otworzyć, edytować, drukować i zachować naklejk na paczk, jesteś gotowy do używania i modyfikacji innych szablonów. 16

11 Rozdział 2. Edytor etykiet Program DYMO Label pozwala łatwo tworzyć etykiety dostosowane do Twoich specyficznych potrzeb przy użyciu prostego Edytora etykiet. Możesz nast pnie zmodyfikować każdy z wielu szablonów doł czonych do programu. Uruchamianie edytora etykiet Gdy Edytor etykiet jest aktywny, na ekranie poniżej głównego paska narz dziowego wyświetlany jest pasek narz dziowy edytora. Główny pasek narz dziowy Pasek narz dziowy edycji (Windows) Dodatkowo kursor myszki przybiera kształt ołówka. Aby uruchomić edytor etykiet, wykonaj jedn z poniższych czynności n Otwórz nowy albo istniej cy plik etykiety. Pasek narz dzi edycji pojawi si poniżej głównego paska narz dzi. n Przy otwartym pliku etykiety lub szablonu, kliknij. 17 Definicje obiektu Etykieta utworzona w programie DYMO Label może zawierać różne obiekty tekstowe i ozdobne. Każdy obiekt ma pewne właściwości, jak wielkość, pozycja, czcionka itp. Możesz edytować właściwości obiektu po jego klikni ciu (albo podwójnym klikni ciu, jeśli edytor etykiet jest aktywny). Możesz nast pnie wybierać ż dane atrybuty w oknie dialogowym, które pojawi si na ekranie. Wi cej informacji o modyfikowaniu właściwości obiektów znajdziesz w Pomocy on-line. Ten rozdział opisuje obiekty dost pne na pasku narz dziowym edytora etykiet. Tekst Obiekt tekstowy nadaje si do wyświetlania informacji, które pozostaje niezmienna za każdym razem, gdy drukujesz now etykiet (na przykład tekst Nazywam si na identyfikatorze albo Twój adres zwrotny na etykietach wysyłkowych). Przez określenie takiego obiektu w preferencjach i kopiowanie go do innych obiektów tekstowych możesz drukować etykiety ze stał informacj. Adres Obiekt adresowy jest podobny do tekstowego, ale jest przeznaczony do drukowania informacji, zmieniaj cej si na każdej etykiecie, takiej jak nazwiska czy adresy. Grafika Używaj c obiektów graficznych możesz importować zawartość plików graficznych różnych formatów. Możesz także kopiować i wklejać grafik z aplikacji graficznych (takich jak Microsoft Paint albo Corel DRAW ). 18

12 Jeżeli zdefiniowałeś domyślny plik logo, plik graficzny, który tam podałeś b dzie automatycznie wyświetlany w każdym nowo utworzonym obiekcie graficznym. Przeczytaj informacj Domyślny plik logo na stronie 27 o definiowaniu domyślnego pliku logo. Linie Do urozmaicenia wygl du etykiety możesz użyć linii poziomych i pionowych. Prostok t Prostok t, podobnie jak obiekty liniowe, używany jest jako element uzupełniaj cy wygl d etykiety. Elipsa (Macintosh) Elipsa, podobnie jak obiekty liniowe, używany jest jako element uzupełniaj cy wygl d etykiety. Kod paskowy Obiekt z kodem paskowym wyświetla i drukuje na etykiecie kody paskowe. Możesz wybierać wśród wielu systemów kodowania, jak Code 39, Code 128, Codabar, UPC A/E, EAN 8/13, ITF-14 oraz Interleaved 2 of Licznik Obiekt licznikowy numeruje automatycznie seri etykiet. Możesz określić tekst przed licznikiem i po nim, oraz pocz tkowy numer i przyrost (na przykład 1, 10, 100, itd.). Format daty i czasu Obiekty z dat i czasem podaj bież c dat i czas na etykietach, używaj c jednego z wielu predefiniowanych formatów. Program DYMO Label oferuje duży wybór formatów, wł cznie z formatami europejskimi. Możesz wł czyć i wył czyć format 24-godzinny (13:00, 22:00 itp.). Tworzenie nowego pliku etykiet Program DYMO Label zawiera pusty szablon etykiety dla każdego z dost pnych rozmiarów etykiet. Gdy tworzysz now etykiet, wybierz jeden z tych szablonów jako punkt wyjściowy. Aby utworzyć etykiet 1. Kliknij przycisk Edytor etykiet 2. Kliknij. Pojawi si okno dialogowe Nowa etykieta. 3. Wybierz z listy etykiet, której rozmiary odpowiadaj etykiecie, jak zamierzasz utworzyć i kliknij OK. Pusta etykieta zostanie otwarta w oknie dialogowym. 20

13 Otwieranie istniej cego pliku etykiet Aby użyć pliku, który zachowałeś na dysku, po prostu otwórz go. Aby otworzyć istniej cy plik etykiet 1. Kliknij. Wyświetli si okno dialogowe Otwórz plik. 2. Wybierz plik, którego chcesz użyć i kliknij Otwórz. Etykieta otworzy si w okienku, a pasek narz dziowy edycji pojawi si na ekranie poniżej głównego paska narz dziowego. Dodawanie obiektu Chociaż różne typy obiektów s czasem zupełnie niepodobne do siebie, kroki wykonywane w celu ich umieszczenia na etykiecie s niemal identyczne. Jedyna różnica, to narz dzie, które wybierasz z paska narz dziowego edycji, aby utworzyć ż dany obiekt. Aby dodać obiekt 1. Kliknij potrzebny obiekt na pasku narz dziowym edycji. 2. Przy pomocy myszki umieść obiekt we właściwym miejscu na etykiecie. Kliknij przycisk Anuluj/Wybierz obiekt na pasku narz dziowym edycji jeśli chcesz zrezygnować z umieszczenia obiektu na etykiecie. Jeżeli zdefiniowałeś domyślny plik logo, plik graficzny, który tam podałeś b dzie automatycznie wyświetlany w każdym nowo utworzonym obiekcie graficznym. Przeczytaj informacj Domyślny plik logo na stronie 27 o definiowaniu domyślnego pliku logo. 21 Przesuwanie i zmiana rozmiarów obiektów Gdy uaktywniłeś edytor, możesz zacz ć używać myszki do przesuwania obiektów we właściwe miejsce oraz do zmieniania ich wymiarów. Możesz także obracać wi kszość obiektów. Zajrzyj do Pomocy on-line po informacje, jak wyrównywać położenie obiektów, zmieniać rozmiary wielu obiektów jednocześnie i umieszczać jedne obiekty przed lub pod innymi. Zachowywanie etykiety w pliku Po zaprojektowaniu etykiety, powinieneś zachować j do przyszłego użytku w pliku na twardym dysku Twojego komputera. Zachowywanie zmodyfikowanej etykiety w pliku Kliknij przycisk Zachowaj na głównym pasku narz dzi lub wybierz polecenie Zachowaj w menu Plik. Program nadpisuje zawartość pliku zachowuj c w nim stan po twoich zmianach. Zachowywanie zmienionej etykiety w pliku 1. W menu Plik kliknij pozycj Zachowaj jako. Wyświetli si okno dialogowe Zachowaj. 2. Wpisz w polu Nazwa pliku nazw, któr chcesz przypisać do etykiety. 3. (Windows) Wybierz typ pliku Etykiety LabelWriter (.LWL) z listy Zachowaj jako typ. 4. Kliknij Zachowaj. Twoja etykieta zostanie zachowana z nowa nazw i rozszerzeniem.lwl. Jeśli wolisz, możesz zachować etykiet jako szablon etykiety lub szablon rozszerzenia zgodnie z opisem w rozdziale Zachowywanie etykiety jako szablonu na stronie

14 Rozdział 3. Praca z listami Program DYMO Label zawiera wbudowany menedżer list, pozwalaj cy na zarz dzanie listami adresowymi używanymi cz sto do generowania etykiet. Niniejszy rozdział opisuje, jak używać menedżera list do tworzenia, edycji i drukowania etykiet. Zajrzyj do Pomocy online aby uzyskać wi cej informacji na ten temat. Używanie menedżera list Menedżer list pozwala na tworzenie plików list adresowych lub danych. Aby wyświetlić menedżera list 1. Kliknij. Ostatnio używana lista otworzy si w menedżerze list. Za pierwszym razem, gdy otworzysz menedżera list, pojawi si przykładowa lista adresowa. 23 Używanie list z obiektami funkcyjnymi Możesz użyć menedżera list do wprowadzenia informacji do obiektów funkcyjnych (adres, zmienny tekst albo kod paskowy) na aktualnie otwartej etykiecie. Jeżeli aktualna etykieta nie zawiera obiektów adresowych, ale zawiera wi cej niż jeden typ obiektu funkcyjnego, musisz wybrać obiekt, w którym ma być umieszczona pozycja wybrana w menedżerze list. W tym przypadku, gdy otworzysz menedżera list, pojawi si okno dialogowe ukazuj ce dost pne obiekty. Wybierz obiekt, który chcesz poł czyć z menedżerem list i kliknij Przycisk Zamknij. Zamiana kolejności nazw na liście adresowej Menedżer list automatycznie sortuje adresy według nazwisk. W niektórych przypadkach menedżer list źle rozpoznaje nazwisko lub uważa nazw firmy za nazwisko. Klikaj przycisk Przestawienie wyrazów aby zmienić szyk wyrazów w pierwszej linii danej pozycji, aż ustali si właściwa kolejność. Wybieranie do druku pozycji z listy Możesz wybrać do wydrukowania pojedyncz pozycj lub wiele pozycji. Aby wybrać pojedyncz pozycj n Kliknij potrzebn pozycj. 24

15 Aby wybrać wiele pozycji n Aby wybrać jeden lub wi cej kontaktów, przytrzymaj klawisz CTRL i klikaj kolejno wszystkie kontakty, które chcesz wybrać. Aby wybrać szereg pozycji n Aby wybrać zakres kontaktów, kliknij pierwszy z nich, a nast pnie przytrzymaj klawisz Shift i kliknij ostatni kontakt w zakresie. Tworzenie nowej listy Gdy tworzysz nowy plik listy, menedżer list daje Ci możliwość importowania adresów lub danych do nowego pliku (odpowiednio do pliku listy adresowej lub listy danych). Nowa lista tworzona jest w pliku o podanej nazwie i zachowywana w folderze list. Nowa nazwa pliku pojawi si w polu u góry okna dialogowego menedżera list. Otwieranie istniej cej listy Jeżeli masz wi cej niż jeden plik listy adresowej lub listy danych, możesz wybrać ten, którego chcesz użyć do tworzenia etykiety. Także jeżeli chcesz importować adresy lub dane do pliku, musisz najpierw otworzyć plik, do którego chcesz importować dane. Zajrzyj do Pomocy on-line aby uzyskać wi cej informacji o importowaniu danych do list i eksportowaniu z nich. 25 Rozdział 4. Opcje Niniejszy rozdział opisuje jak określać pewne właściwości programu DYMO Label. Opcje wybrane przez Ciebie pozostan ważne dopóki ich nie zmienisz. Sekcje poniżej s zorganizowane zgodnie z zakładkami w oknie dialogowym Opcje. Przykładowe ilustracje pokazuj okno dialogowe Opcje dla wersji programu przeznaczonej dla systemu Windows; okna dialogowe wersji dla komputera Macintosh s bardzo podobne i możesz posłużyć si zamieszczonymi tu ilustracjami. Określanie opcji 1. Wybierz polecenie Opcje w menu Edycja. 2. Kliknij odpowiedni zakładk. Zajrzyj do rozdziałów poniżej aby uzyskać informacje o opcjach znajduj cych si na poszczególnych zakładkach. 3. Gdy zakończysz określanie opcji, kliknij OK. 26

16 Użytkownik Opcje zakładki Użytkownik s opisane poniżej. Domyślny adres zwrotny. Automatycznie wstawia Twój adres zwrotny gdy klikniesz przycisk Wstaw adres zwrotny w oknie dialogowym Tekst. Domyślny plik logo. Podaje nazw pliku zawieraj cego grafik, której najcz ściej używasz. Gdy umieszczasz nowy obiekt graficzny na etykiecie, grafika z podanego pliku automatycznie pojawia si na etykiecie w nowo utworzonym obiekcie graficznym. 27 Ogólne Opcje Ogólne s opisane poniżej. Jednostki miar. Używane s na linijkach, w rozmiarach etykiet, wartościach pozycji i wielkości wyświetlanych na ekranie w oknie dialogowym Właściwości obiektu. Pokaż skale. Wyświetla poziom i pionow linijk obok etykiety. Pokaż cienie. Wyświetla cień wokół bież cej etykiety. Cień nie jest drukowany na etykietach. Pokaż okno dialogowe post pu drukowania (Windows). Nie pokazuj post pu drukowania (Macintosh). Wyświetla lub ukrywa dialog Post p drukowania w czasie drukowania etykiet. Optymalizacja grafiki i kodów paskowych w czasie druku. (Windows) Optymalizuje ustawienia sterownika drukarki do druku grafiki lub kodów paskowych. Gdy ta opcja zostanie wybrana, pr dkość druku b dzie mniejsza. Pokaż naturaln wielkość. (Macintosh) Ustala wielkość etykiety na ekranie. Pozwala to na ogl danie etykiety na ekranie w tym samym rozmiarze, który b dzie miała wydrukowana etykieta. Domyślna liczba kopii. Określa domyśln liczb kopii, które chcesz drukować. 28

17 Funkcjonalne Opcje Operacje s opisane poniżej. Klawisz Wklej drukuje automatycznie. Za każdym razem, gdy klikniesz przycisk Wklej ze schowka, wkleja tekst ze schowka do bież cej etykiety i drukuje j automatycznie. Zminimalizuj i umieść na pasku systemowym. (Windows) Umieszcza ikon programu na pasku zadań gdy minimalizujesz okno programu. Aby odtworzyć główny ekran programu DYMO Label: n Kliknij dwukrotnie ikon LabelWriter albo kliknij j prawym klawiszem myszki a nast pnie wybierz Odtwórz. 29 Możesz także użyć tej opcji w poł czeniu z opcj Wł cz szybki druk z paska zadań, aby szybko wklejać informacj do etykiet i drukować je. Wł cz szybki druk z paska zadań. (Windows) Drukuje tekst skopiowany do schowka wprost na etykiet. Nie ż daj potwierdzenia zapisu. (Windows) Nie pyta, czy zachować zmiany w pliku. Uruchom program na pasku zadań. (Windows) Program DYMO Label po uruchomieniu minimalizuje si automatycznie na pasku systemowym. Otwórz ostatnio zachowany plik etykiety. Automatycznie otwiera ostatnio zachowany plik etykiety. Zawsze startuj z tym szablonem. Specyfikuje szablon etykiety, który ma być otwarty gdy uruchamiasz program DYMO Label. Foldery Opcje folderów s opisane poniżej: 30

18 Folder etykiet. Określa folder, do którego chcesz zapisywać pliki etykiet, szablonów, i szablonów rozszerzeń. Folder list. Określa folder, w którym b dziesz przechowywać listy menedżera list (listy adresowe i listy danych). Folder klipartów. Określa folder, w którym chcesz przechowywać grafik. Folder rozszerzeń. (Macintosh) Określa folder, do którego chcesz zapisać skrypty rozszerzeń. 31 Rozdział 5. Używanie drukarki LabelWriter z innymi aplikacjami Niniejszy rozdział opisuje używanie drukarki LabelWriter z innymi aplikacjami. Rozszerzenie dla Microsoft Word Program DYMO Label zawiera rozszerzenia pozwalaj ce na szybki druk etykiet z programu Microsoft Word. Rozszerzenie jest dost pne poprzez przycisk, który LabelWriter instaluje na pasku narz dzi w programie Word. Rozszerzenie działa z Microsoft Word 97, 2000 i XP dla Windows oraz z Microsoft Word 98 dla komputera Macintosh. Instalowanie rozszerzenia do MS Word Gdy wybierasz rozszerzenie dla Microsoft Word w czasie instalacji programu DYMO Label, rozszerzenie to jest automatycznie instalowane. Jeżeli jest ono już zainstalowane, zobaczysz mały przycisk LabelWriter w głównym pasku narz dzi Microsoft Word. Jeżeli nie widzisz tego przycisku, musisz ponownie zainstalować program DYMO Label upewniaj c si, że zaznaczyłeś opcj Rozszerzenie dla Microsoft Word. 32

19 Używanie rozszerzenia do MS Word Jeśli rozszerzenie dla programu Word jest poprawnie zainstalowane, zobaczysz przycisk LabelWriter na głównym pasku narz dziowym programu Microsoft Word. Aby uruchomić rozszerzenie do MS Word: 1. Uruchom Microsoft Word i wpisz adres. 2. Kliknij przycisk DYMO LabelWriter na pasku narz dzi programu Word lub wybierz polecenie DYMO LabelWriter z menu Narz dzia. Pojawi si okno dialogowe DYMO LabelWriter z adresem z twojego dokumentu automatycznie umieszczonym w polu Adres odbiorcy. Jeżeli lista zawiera wi cej niż jeden adres i chcesz upewnić si, że rozszerzenie do MS Word użyje właściwego adresu, po prostu wybierz (wyróżnij) adres w dokumencie Word zanim klikniesz przycisk Dymo LabelWriter. 33 Drukowanie adresu Gdy pojawi si okno dialogowe Dymo LabelWriter, możesz wybrać jeden z licznych wzorów etykiet w zależności od tego, jak ma wygl dać Twoja etykieta. Druk etykiety 1. Wybierz ż dany szablon etykiety z rozwijanego menu Szablon etykiety. (Windows) Tylko szablony zachowane w plikach z rozszerzeniem *.LWA pojawi si na liście szablonów. 2. Aby zmienić adres, edytuj go w oknie dialogowym. 3. Nast pnie kliknij przycisk Drukuj etykiet aby wydrukować etykiet. Jeżeli drukujesz szablon naklejki na paczk, b dzie on zawierał adres zwrotny, który już jest zdefiniowany w szablonie. 34

20 Edycja szablonu etykiety Rozszerzenie do MS Word jest wyposażone w gotowe szablony dla najcz ściej używanych naklejek na paczk i etykiet adresowych. Możesz dostosować te szablony do Twoich potrzeb. Aby zmodyfikować naklejk na paczk używaj c rozszerzenia do programu Word: 1. Wybierz szablon z listy Szablony w oknie dialogowym DYMO LabelWriter. 2. Kliknij. Zajrzyj do rozdziału Tworzenie nowej etykiety na stronie 6 aby uzyskać szczegółowe instrukcje o edytowaniu szablonu etykiety. 35 Rozszerzenie dla Microsoft Outlook (Windows) Program DYMO Label zawiera rozszerzenie pozwalaj ce na szybki druk etykiet i identyfikatorów bezpośrednio z Microsoft Outlook. Masz dost p do tego rozszerzenia przez przycisk umieszczony na pasku narz dzi Outlook. Wi cej informacji znajduje si w pliku pomocy. Rozszerzenie dla Palm Desktop (Windows) Program DYMO Label zawiera rozszerzenie pozwalaj ce na szybki druk etykiet i identyfikatorów bezpośrednio z Palm Desktop. Masz dost p do tego rozszerzenia przez przycisk umieszczony na pasku narz dzi Palm Desktop. Wi cej informacji znajduje si w pliku pomocy. Używanie rozszerzenia do baz danych (Windows) Program DYMO Label zawiera rozszerzenie do obsługi baz danych pozwalaj ce na drukowanie na etykietach informacji z wielu różnych baz danych. Gdy zainstalujesz to rozszerzenie, b dziesz mógł szybko drukować nalepki adresowe, naklejki na paczki, segregatory i inne etykiety posługuj c si danymi zawartymi w Twoich bazach danych. Jeśli wybierzesz t opcj, rozszerzenie do obsługi baz danych zostanie zainstalowane w czasie instalacji programu DYMO Label. Rozszerzenie jest dost pne z menu Rozszerzenia programu DYMO Label. Wi cej informacji znajduje si w pliku pomocy. 36

21 Bezpośredni druk z innych aplikacji Czasami możesz chcieć drukować etykiety na drukarce LabelWriter z innego programu, bez używania program DYMO Label i jego rozszerzeń. Przykładem może być lista adresowa wewn trz programu Microsoft Word albo Access, któr chcesz wydrukować w całości na etykietach bez importowania jej do menedżera list w programie DYMO Label. Druk etykiety bezpośrednio z takich aplikacji jest prosty, ponieważ drukarka LabelWriter jest dostarczana ze standardowym sterownikiem, który b dzie współpracował z praktycznie każd aplikacj. Dokładne informacje o drukowaniu bezpośrednio z programów Microsoft Word i Access możesz znaleźć w Pomocy on-line. Nawet jeśli używasz innej aplikacji niż Microsoft Word lub Access, przeczytaj instrukcje w Pomocy on-line, co pomoże ci zrozumieć sposób użycia drukarki LabelWriter w Twoim ulubionym programie. 37 Rozdział 6. Konserwacja i usuwanie problemów Ten rozdział opisuje, jak obchodzić si z drukark Dymo LabelWriter i podaje propozycje rozwi zywania problemów, które mog si zdarzyć w trakcie eksploatacji drukarki Dymo LabelWriter. Jeżeli nie możesz rozwi zać problemu, niniejszy rozdział pomoże Ci skontaktować si z DYMO w celu uzyskania pomocy. Konserwacja drukarki LabelWriter Drukarka LabelWriter skonstruowana została tak, aby służyć Ci długo i bezawaryjnie, przy niewielkim zapotrzebowaniu na konserwacj. Drukarka b dzie pracowała z maksymaln wydajności, jeżeli zastosujesz si do instrukcji o instalacji i konfiguracji zawartych w podr czniku szybkiego startu i do opisów w niniejszym rozdziale. Możesz łatwo czyścić drukark LabelWriter używaj c niekłacz cej ściereczki, alkoholu izopropylowego i małego, mi kkiego p dzelka. Możesz też użyć karty czyszcz cej LabelWriter zał czonej do drukarki. Test drukarki Jeżeli napotykasz problemy z niedodrukowywaniem liter albo inne problemy z jakości druku, powinieneś wykonać test drukarki. Test sprawdza, czy wszystkie elementy głowicy drukuj cej s w dobrym stanie. 38

22 LabelWriter EL40, EL60, Turbo oraz 330 Turbo Test drukarek LabelWriter EL40, EL60, Turbo lub 330 Turbo 1. Wył cz drukark przy pomocy wył cznika na tylnej ściance. 2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk przesuwu etykiet. 3. Wł cz drukark i zwolnij przycisk podawania etykiet. Drukarka LabelWriter wydrukuje pionowe linie na całej szerokości drukowania. Aby zmienić wzór wydruku, naciśnij przycisk podawania etykiet. 4. Aby zakończyć test, wył cz drukark. LabelWriter 310 i 320 Test drukarek LabelWriter 310 i Przyciśnij wielofunkcyjny przycisk steruj cy na przedniej ściance drukarki i trzymaj go przez 10 sekund. Wskaźnik LED zacznie błyskać na zmian czerwono i zielono i rozpocznie si drukowanie pionowych linii na cał szerokość druku. Wzór wydruku b dzie si zmieniać automatycznie co 3/4 cala (1.9 cm). 2. Aby zakończyć test, wciśnij i zwolnij wielofunkcyjny przycisk steruj cy. 39 Pomoc techniczna W tabeli poniżej poszukaj telefonu biura obsługi klienta w Twoim kraju. Kraj Pomoc telefoniczn a Pomoc faksowa België/Belgique 02/ Čeśka Republika 02/ Danmark Deutschland 069/ España/Portugal 91/ France 01/ Hong Kong Hungaria

23 Kraj Pomoc telefoniczn a Pomoc faksowa Italia 02/ Nederland 020/ / Norge Österreich 01/ / Polska 00800/ Schweiz/Suisse 01/ Slovakia ( +420) 2/ Suomi Sverige 08/ Turkey 212/ Pbx United Kingdom ( +44) 020/ Dodatek A. Specyfikacje techniczne Specyfikacje sprz tu Niniejszy rozdział zawiera dane techniczne wszystkich drukarek LabelWriter. Metoda druku Rozdzielczość druku Pr dkość druku (etykiet na minut dla czterowierszowej etykiety adresowej w trybie tekstowym) EL40 EL60 bezpósrednia termiczna 203 dpi (80 punktów na mm) Turbo 330 Turbo dpi (118 punktów na mm) Maksymalna szerokość druku 1.57"" (40 mm) 2.25"" (56 mm) 2.25"" (56 mm) 2.25"" (56 mm) 1.57"" (40 mm) 2.25"" (56 mm) Maksymalna szerokość nośnika Maksymalna długośćetykiety Nośnik Interfejs 2.44" (62 mm) dla wszystkich drukarek Definiowalna przez użytkownika Maksymalnie 300 stóp (91 m) papieru termicznego, 1200" (30 m) etykiet USB (protokół USB 1.1) oraz szeregowy (dwukierunkowy, RS232) USB (protokół USB 1.1) 42

24 Parametry portu szeregowego EL40 EL60 19,200 bodów, 8 bitów danych, brak parzystości, sterowanie sprz towe Turbo 115,200 bodów, 8 bitów danych, brak parzystości, sterowanie sprz towe 330 Turbo R ozmiary 4 7/8" (12.4 cm) x 5 3/4" (14.6 cm) x 7 1/4" (18.4 cm) (szer./wys./gł b. ) W aga 1 1/2 funta (0.68 kg) Przeci tna żywotność głowicy Parametry zasilania Spełniane normy Gwarancja 2,000,000 cali (50800 metrów) ~ 850 ma Hz, klasa II. Wewn trzny zasilacz Dymo LabelWriter pozwala na używanie drukarki na całym świecie przy użyciu odpowiedniego adaptera. CE, FCC, ctuvus, GS i C-Tick roczna, ograniczon a N/A 24VDC 0.63 A N/ A 24VDC 1.0 A Informacja dla producentów DYMO dostarcza różnych typów informacji wspomagaj cych producentów produktów, które współpracuj z drukarkami LabelWriter i programem DYMO Label. Aby uzyskać wi cej informacji, odwiedź witryn internetow 43 Deklaracja zgodności DYMO Corporation 44 Commerce Road Stamford, CT Telefon: (203) faks: (203) Informacja o produkcie Opis: druk termiczny bezpośredni Modele: LabelWriter 310, 320, 330 Turbo, EL40, EL60, Turbo Certyfikat CE Niniejsze urz dzenie zostało przetestowane i odpowiada wymaganiom nast puj cych norm: Dyrektywa EMC EN60950: Bezpieczeństwo użytkowania produktów na niskie napi cia EN55022: Emisje EMC - klasa B EN : Ogólna odporność EMC 44

25 Copyright Copyright 2001 DYMO Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Revised 7/01 Zarejestrowane znaki towarowe LabelWriter jest zarejestrowanym znakiem towarowym DYMO Corporation. DYMO jest zarejestrowanym znakiem towarowym Esselte Corporation. Wszystkie inne zarejestrowane znaki towarowe s własności ich posiadaczy. 45 A adres zwrotny 5, 27 C cale 28 Codabar 19 Code Code D domyślny adres zwrotny 27 folder etykiet 31 folder klipartów 31 folder list 31 plik logo 27 domyślny adres zwrotny 5, 27 domyślny plik logo 5, 27 druk termiczny 1 Indeks drukarka konserwacja 38 specyfikacje 42 test drukarki 38 testowanie 38 drukarka LabelWriter konserwacja 38 drukowanie automatycznie po wklejeniu 29 etykiety 15 z menedżera list 23 E EAN 8/13 19 edytor 17 edytor etykiet 17 etykiety 17 drukowanie 15 otwieranie 21 przechowywanie 2 zachowywanie 16 46

26 F folder etykiet 31 folder klipartów 31 folder list 31 folder rozszerzeń 31 G główny pasek narz dziowy 17 I informacja dla producentów 43 informacja użytkownika 27 instalacja rozszerzenia dla programu Outlook 36 Interleaved 2 of 5 19 ITF K klawisz Wklej drukuje automatycznie 29 komunikat Nie ż daj potwierdzenia zapisu 30 komunikat Zachowaj plik 30 L linijki 28 M menedżer list drukowanie pozycji 23 otwieranie plików 25 wyświetlanie 23 Microsoft Outlook 36 Word 33 J jednostki 28 angielskie 28 metryczne O obiekty adres 18 data i czas 20 elipsa 19 kod paskowy 19 linia pionowa 19 linia pozioma 19 o prostok t 19 tekst 18 otwieranie pliki etykiet 21 pliki menedżera list 25 szablony 7 otwórz ostatnio zapisany plik 30 P pasek narz dziowy edycji 17 plik etykiety domyślnej 30 program DYMO Label uruchamianie 4 używanie z innymi programami 32 używanie z programem Outlook 36 używanie z programem Palm Desktop 36 pokazuj post p drukowania 28 pokaż linijki 28 pokaż cienie 28 przechowywanie etykiet 2 R rozszerzenie programu Outlook 36 programu Palm Desktop 36 S szablony 17 otwieranie 5 zachowywanie 16 T test drukarki 38 U umieść na pasku systemowym 29 UPC A/E 19 uruchamianie rozszerzenia do baz danych 36 48

27 W wł cz szybki druk z paska zadań 30 Word rozszerzenie 32 Z zachowywanie pliki etykiet 22 szablony 16 zawsze startuj z tym szablonem 30 zmienne obiekty 24 obiekty tekstowe 24 zmień kolejność

Instrukcja użytkownika. DYMO Label TM v.8

Instrukcja użytkownika. DYMO Label TM v.8 Instrukcja użytkownika DYMO Label TM v.8 Prawa autorskie Znaki towarowe 2012 Sanford, L.P. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zaktualizowano 1/25/2013. Zabrania się powielania oraz przesyłania jakiejkolwiek części

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. (Wydanie polskie)

Instrukcja obsługi. (Wydanie polskie) Instrukcja obsługi Korzystanie z oprogramowania do druku etykiet BarTender, narzędzia integracji programu Commander i sterowników drukarek Seagull (Wydanie polskie) Instrukcja obsługi Korzystanie z oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Program do projektowania i druku etykiet EDYTOR ETYKIET Wersja 3.0 Podręcznik użytkownika

Program do projektowania i druku etykiet EDYTOR ETYKIET Wersja 3.0 Podręcznik użytkownika Program do projektowania i druku etykiet EDYTOR ETYKIET Wersja 3.0 Podręcznik użytkownika Warszawa październik 2003-1 - Zastrzeżenia praw Niniejszego podręcznika ani jego żadnego fragmentu nie wolno powielać

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi DOC-OEMCS85-QSM-POL-29-12-08

Skrócona instrukcja obsługi DOC-OEMCS85-QSM-POL-29-12-08 Skrócona instrukcja obsługi DOC-OEMCS85-QSM-POL-29-12-08 Informacje zawarte w tym podręczniku nie są wiążące i mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. Dostarczenie programu opisanego w tym podręczniku odbywa

Bardziej szczegółowo

The World s Leading Label & RFID Software

The World s Leading Label & RFID Software The World s Leading Label & RFID Software Instrukcja obsługi pakietu aplikacji BarTender Przegląd, instalacja i podstawowe zasady użycia (Wydanie polskie) Wiodące na świecie oprogramowanie do etykiet oraz

Bardziej szczegółowo

Wiodące oprogramowanie do drukowania etykiet, kodów kreskowych, tagów RFID i kart

Wiodące oprogramowanie do drukowania etykiet, kodów kreskowych, tagów RFID i kart Wiodące oprogramowanie do drukowania etykiet, kodów kreskowych, tagów RFID i kart Instrukcja obsługi programu BarTender Application Suite Przegląd, instalacja i podstawowe zasady użycia (Wydanie polskie)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. (Wydanie polskie)

Instrukcja obsługi. (Wydanie polskie) Instrukcja obsługi Korzystanie z oprogramowania do druku etykiet BarTender, narzędzia integracji programu Commander i sterowników drukarek Seagull (Wydanie polskie) Wersja. 07.07.25.16.12 język polski

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK KROK PO KROKU

PODRĘCZNIK KROK PO KROKU System Zarządzania SYMFONIA start PODRĘCZNIK KROK PO KROKU Faktura i Kasa start dla WINDOWS Wersja 1.00 II Błąd! W dokumencie nie ma tekstu o podanym stylu. Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Poradnik drukarki/skanera

Instrukcja obsługi Poradnik drukarki/skanera Instrukcja obsługi Poradnik drukarki/skanera W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w "Poradniku kopiowania". Wprowadzenie Podręcznik ten zawiera

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. Instalacja i aktualizacja systemu Windows XP

Rozdział 3. Instalacja i aktualizacja systemu Windows XP Rozdział 3. Instalacja i aktualizacja systemu Windows XP W tym rozdziale: Instalacja Windows XP Uruchamianie instalatora systemu Windows XP Instalator systemu prosi o informacje Po pierwszym restarcie:

Bardziej szczegółowo

Rozdział 22. Monitorowanie systemu, dzienniki wydajności oraz alerty

Rozdział 22. Monitorowanie systemu, dzienniki wydajności oraz alerty Rozdział 22. Monitorowanie systemu, dzienniki wydajności oraz alerty W tym rozdziale: Zagadnienia dotycz ce wydajności systemu Windows XP Zastosowanie Menedżera zadań Zastosowanie Monitora systemu Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Rozdział 24. Konfiguracja komputera do pracy w sieci LAN

Rozdział 24. Konfiguracja komputera do pracy w sieci LAN Rozdział 24. Konfiguracja komputera do pracy w sieci LAN W tym rozdziale: Zastosowanie usługi DHCP oraz statycznych adresów IP Instalacja i konfiguracja protokołu TCP/IP oraz jego składników Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK KROK PO KROKU

PODRĘCZNIK KROK PO KROKU System Zarządzania SYMFONIA start PODRĘCZNIK KROK PO KROKU Faktura start dla WINDOWS Wersja 1.35 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy MATRIX.PL

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Handel start dla WINDOWS

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Handel start dla WINDOWS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU Handel start dla WINDOWS Wersja 2006 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy SAGE SYMFONIA SP. Z O. O. jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie Informatyki

Zastosowanie Informatyki 1. Windows 98 Windows jest aktualnie najbardziej rozpowszechnionym systemem operacyjnym. System operacyjny to zespół programów zarządzających pracą komputera (tzn. częścią sprzętową hardware oraz oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

Edycja IV poziom podstawowy

Edycja IV poziom podstawowy Edycja IV poziom podstawowy CZ. I SYSTEM OPERACYJNY WINDOWS Cele: Po ukończeniu pierwszej części kursu, uczestnik przypomni sobie wiadomości poznane w poprzednich edycjach kursu oraz zdobędzie nowe informacje

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie.

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie. Kurs Excel Poziom I SPIS TREŚCI I. PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE 1. Postać dokumentu, wygląd ekranu 2. Poruszanie się po arkuszu, adresowanie komórek 3. Menu programu (pełne, podręczne), paski narzędzi

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Faktura i Kasa Start dla WINDOWS

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Faktura i Kasa Start dla WINDOWS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU Faktura i Kasa Start dla WINDOWS Wersja 2006 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy SAGE SYMFONIA SP. Z O. O.

Bardziej szczegółowo

SendFax. Fax Server Access System

SendFax. Fax Server Access System Instrukcja obsługi oprogramowania SendFax oraz Fax Server Access System dla serwera faksowego produkcji Vidicode Rev 2.050 Vidicode 2008 1 Spis treści 1. Wstęp... 4 1.1 Oprogramowanie SendFax........ 4

Bardziej szczegółowo

Rozdział 18. Zarządzanie dyskami i partycjami

Rozdział 18. Zarządzanie dyskami i partycjami Rozdział 18. Zarządzanie dyskami i partycjami W tym rozdziale: Dyski proste i dynamiczne Wybór typu partycji i woluminu Porównanie systemów plików FAT, FAT32 i NTFS Korzystanie z konsoli zarz dzania dyskami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Oprogramowania

Instrukcja Oprogramowania Instrukcja Oprogramowania Dla użytkowników DCP; ta dokumentacja dotyczy zarówno modeli MFC jak i DCP. Jeżeli w niniejszym podręczniku użytkownika pojawia się określenie MFC, określenie MFC należy czytać

Bardziej szczegółowo

Allplan BIM. Podręcznik

Allplan BIM. Podręcznik Allplan BIM Podręcznik Microsoft, Windows, Windows NT, Windows 2000 i Windows XP są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi Microsoft Corporation. BAMTEC jest zastrzeżonym znakiem handlowym

Bardziej szczegółowo

bla bla OX App Suite podręcznik użytkownika

bla bla OX App Suite podręcznik użytkownika bla bla OX App Suite podręcznik użytkownika OX App Suite OX App Suite: podręcznik użytkownika data wydania środa, 18. czerwiec 2014 Version 7.4.2 Copyright 2006-2014 OPEN-XCHANGE Inc., Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

CardioPerfect Workstation Podręcznik użytkownika

CardioPerfect Workstation Podręcznik użytkownika Przedstawiciel ds. urzędowych Welch Allyn Limited Navan Business Park Dublin Road Navan, County Meath, Republic of Ireland Welch Allyn 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com

Bardziej szczegółowo

hp psc 2400 photosmart series all-in-one

hp psc 2400 photosmart series all-in-one hp psc 2400 photosmart series all-in-one drukowany podr cznik u ytkownika hp psc 2400 photosmart series all-in-one Copyright Hewlett-Packard Company 2003 Wszelkie prawa zastrze one. adna cz ć niniejszego

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Power Point

Materiały szkoleniowe Power Point Materiały szkoleniowe Power Point Przygotowane przez: WROcomp Spis treści: 1. UŻYWANIE APLIKACJI... 5 1.1 PRACA Z PREZENTACJAMI... 5 1.1.1 Otwieranie, zamykanie programu do tworzenia aplikacji. Otwieranie,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. AS 1300 / AS 1300 Pro

Instrukcja obsługi. AS 1300 / AS 1300 Pro Instrukcja obsługi AS 1300 / AS 1300 Pro 2009. Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana bez zgody posiadacza praw autorskich. Wszystkie znaki handlowe i towarowe

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Podręcznik użytkownika Wersja 2011 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Otwórz okno na Świat Poradnik dla Seniora

Otwórz okno na Świat Poradnik dla Seniora Otwórz okno na Świat Poradnik dla Seniora Jak korzystać z komputera i Internetu Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika urządzenia 4900 Series

Podręcznik użytkownika urządzenia 4900 Series Podręcznik użytkownika urządzenia 4900 Series 2008 www.lexmark.com Spis treści Przepisy bezpieczeństwa...9 Wprowadzenie...10 Znajdowanie informacji o drukarce...10 Konfigurowanie drukarki...14 Przyznawanie

Bardziej szczegółowo