HAŁAS NA STANOWISKACH PRACY. Witold Mikulski, Anna Karczmarska, Jolanta Koton

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "HAŁAS NA STANOWISKACH PRACY. Witold Mikulski, Anna Karczmarska, Jolanta Koton"

Transkrypt

1 HAŁAS NA STANOWISKACH PRACY Witold Mikulski, Anna Karczmarska, Jolanta Koton 1 Hałas 1.1 Skutki oddziaływania hałasu na człowieka Termin hałas stosowany jest do dźwięków słyszalnych szkodliwych lub uciążliwych dla zdrowia, których częstotliwość zawiera się w zakresie od ok. 16 Hz do ok Hz. Dźwięki z tego zakresu częstotliwości odbierane są (percepcja) drogą słuchową poprzez organ słuchu (dlatego potocznie niektórzy autorzy stosują na określenie tego hałasu termin hałas słyszalny), poprzez przewodnictwo kostne oraz przez cały organizm człowieka. Uciążliwość i szkodliwość hałasu określa się metodami obiektywnymi poprzez podanie wielkości określających hałas. Ponieważ szkodliwość i uciążliwości hałasu oddziaływującego na organ słuchu występuje przy niższych poziomach niż szkodliwość lub uciążliwość hałasu na cały organizm, dlatego kryteria dopuszczalne dla tego hałasu dotyczą uszkodzenia słuchu. Oddziaływanie hałasu: przy małych poziomach dźwięku A (powyżej ok. 55 db) obserwuje się : skargi na występujący hałas na stanowiskach pracy umysłowej, wzmożoną pobudliwość nerwową, uczucie stałego rozdrażnienia, a także trudności natury intelektualnej, wyrażające się osłabieniem pamięci, niemożnością koncentracji uwagi oraz małą chłonnością nowego materiału; przy większych poziomach dźwięku A (do ok. 75 db) hałas oddziałuje głownie jako stresor, co w konsekwencji może spowodować obniżenie systemu równowagi biologicznej, ponadto hałas taki utrudnia odbieranie i identyfikację dźwięków (np. porozumiewanie się), przy dużych poziomach dźwięku A (powyżej 80dB) i długim czasie oddziaływania hałas może powodować uszkodzenia słuchu, przy bardzo dużych poziomach dźwięku A (powyżej 115 db) hałas może powodować uszkodzenia słuchu (nawet w przypadku bardzo krótkich czasów jego oddziaływania), ponadto może powodować uszkodzenia struktur wewnętrznych organizmu człowieka. Szkodliwość hałasu na organ słuchu może być spowodowana w dwóch przypadkach, gdy: a) na człowieka oddziałuje hałas o bardzo dużym poziome dźwięku A (nawet w krótkim czasie np. hałas impulsowy), wówczas może nastąpić ubytek słuchu nawet od pojedynczego zdarzenia dźwiękowego, b) na człowieka oddziałuje hałas o dużych poziomach w długim okresie czasu (wykonywanie pracy zawodowej przez wiele lat), wówczas w początkowym okresie 1

2 pojawiają się trwałe ubytki słuchu objawiające się niemożnością słyszenia cichszych dźwięków, a późniejszym okresie głuchota zawodowa (trwały ubytek słuchu) objawiająca się brakiem możliwości słyszenia nawet dźwięków głośnych np. mowy. Diagnostykę trwałego ubytku słuchu wykonuje się metodami audiometrycznymi. Trwały ubytek słuchu spowodowany hałasem, wyrażony podwyższeniem progu słyszenia o wielkość co najmniej 45 db w uchu lepiej słyszącym, obliczony jako średnia arytmetyczna dla częstotliwości audiometrycznych 1000, 2000 i 3000 Hz, stanowi tzw. ubytek krytyczny będący kryterium rozpoznania i orzeczenia zawodowego uszkodzenia słuchu jako choroby zawodowej. Zawodowe uszkodzenie słuchu (głuchota zawodowa) trwałe, nie dające się rehabilitować inwalidztwo znajduje się od lat na czołowym miejscu na liście chorób zawodowych. Dlatego też, dla hałasu są ustalane i wprowadzane normatywy higieniczne określające dopuszczalne, ze względu na ochronę słuchu, jego wartości na stanowiskach pracy, a pracodawca, w którego zakładzie są eksploatowane urządzenia będące źródłami hałasu, jest obowiązany do dokonywania pomiarów tego czynnika i oceny ryzyka zawodowego związanego z ekspozycją pracowników na ten rodzaj hałasu. Liczba osób zatrudnionych w warunkach zagrożenia hałasem w środowisku pracy (stan na ) wyrażonych w tzw. osobozagrożeniach wynosi 218,9 tyś i od wielu lat utrzymuje się na pierwszym miejscu spośród wszystkich zagrożeń (stanowi 43,5% wszystkich osobozagrożeń). 1.2 Źródła hałasu w środowisku pracy Głównymi źródłami hałasu w środowisku pracy, są maszyny oraz urządzenia lub procesy technologiczne. Można wyróżnić następujące podstawowe grupy źródeł hałasu : maszyny stanowiące źródło energii, np. silniki spalinowe (maksymalne poziomy dźwięku A do 125 db), sprężarki (do 113 db), narzędzia i silniki pneumatyczne, np. ręczne narzędzia pneumatyczne: młotki, przecinaki, szlifierki (do 134 db), maszyny do rozdrabniania, kruszenia, przesiewania, przecinania, oczyszczania, np. młyny kulowe (do 120 db), sita wibracyjne (do 119 db), kruszarki (do 119 db), kraty wstrząsowe (do 115 db), piły tarczowe do metalu (do 115 db), maszyny do obróbki plastycznej, np. młoty mechaniczne (do 122 db), prasy (do 115 db), obrabiarki skrawające do metalu, np. szlifierki, automaty tokarskie, wiertarki (do 104 db), 2

3 obrabiarki skrawające do drewna, np. dłutownice (do 108 db), strugarki (do 101 db), frezarki (do 101 db), piły tarczowe (do 99 db), maszyny włókiennicze, np. przewijarki (do 114 db), krosna (do 112 db), przędzarki (do 110 db), rozciągarki (do 104 db), skręcarki (do 104 db), zgrzeblarki (do 102 db), urządzenia przepływowe, np. zawory (do 120 db), wentylatory (do 114 db), urządzenia transportu wewnątrz zakładowego, np. suwnice, przenośniki, przesypy, podajniki (do 112 db). Obowiązek producenta dotyczący deklarowania wartości hałasu emitowanego przez maszyny i urządzenia (certyfikacja maszyn i urządzeń niezbędna do oceny zgodności z wymogami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) wynika m.in. z Dyrektywy tzw. maszynowej 98/37/EW, która jest podstawą prowadzenia badań i certyfikacji wyrobów w krajach Wspólnoty Europejskiej. Deklarację realizuje się przez podanie wielkości charakteryzujących emisję hałasu: poziomu ciśnienia akustycznego emisji skorygowanego charakterystyką A i szczytowego poziomu ciśnienia akustycznego emisji skorygowanego charakterystyką C (np. wg Norm serii PN-EN ISO 11200:1999) oraz dla maszyn stwarzających zagrożenie hałasem, skorygowanego poziomu mocy akustycznej A maszyn (np. wg Norm serii PN-EN ISO 3740:1999). 1.3 Kryteria oceny szkodliwości hałasu - wartości dopuszczalne Dopuszczalne wartości NDN hałasu w środowisku pracy są określone w Rozporządzeniach Ministra Pracy i Polityki Społecznej (DzU nr 217, poz z 29 listopada 2002; DzU nr 127, poz z 30 lipca 2002; nr DzU 127, poz z 30 lipca 2002) w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Zgodnie z tymi rozporządzeniami hałas w środowisku pracy jest charakteryzowany przez: poziom ekspozycji na hałas odniesiony do 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy i odpowiadającą mu ekspozycję dzienną lub poziom ekspozycji na hałas odniesiony do tygodnia pracy i odpowiadającą mu ekspozycję tygodniową: maksymalny poziom dźwięku A szczytowy poziom dźwięku C. Wartości dopuszczalne hałasu podane są w tabeli 1. Dopuszczalne wartości hałasu obowiązują jednocześnie. Wartości NDN hałasu stosuje się, jeżeli inne szczegółowe przepisy nie określają wartości niższych. W przypadku zawodowego narażenia na hałas, wartości niższe od NDN obowiązują przy zatrudnianiu kobiet w ciąży i młodocianych (podane są w tabeli 1). 3

4 Tabela nr 1. Dopuszczalne wartości hałasu w środowisku pracy dla wszystkich pracowników oraz dla młodocianych i kobiet w ciąży. Lp. Nazwa wielkości 1 poziom ekspozycji na hałas lub ekspozycja na hałas 2 maksymalny poziom dźwięku A 3 szczytowy poziom dźwięku C Czas pomiaru dzień pracy (lub tygodniowy czas pracy) dzień pracy (lub tygodniowy czas pracy) dzień pracy (lub tygodniowy czas pracy) Symbol wielkości L EX,8h (lub L EX,w ) E A,Te (lub E A.w ) L Amax L Cpeak Czas odniesienia 8h (lub 5 dniowy tydzień pracy) 8h (lub 5 dniowy tydzień pracy) 8h (lub 5 dniowy tydzień pracy) Wartości dopuszczalne, na stanowiskach pracy wszystkich młodocianych kobiet w ciąży pracowników 85 db 80 db 65 db 3,64 x 10 3 Pa 2 s (18,2 x 10 3 Pa 2 s) 1,15 x 10 3 Pa 2 s (5,75 x 10 3 Pa 2 s) 0,0364 x 10 3 Pa 2 s (0,182 x 10 3 Pa 2 s) 115 db 110 db 110 db 135 db 130 db 130 db Dopuszczalne wartości NDN hałasu w środowisku pracy ze względu na możliwość realizacji przez pracownika jego podstawowych zadań są określone w PN-N-01307:1994 i podane w tabeli 2. Dopuszczalne wartości hałasu obowiązują jednocześnie. Tabela nr 2. Dopuszczalne wartości hałasu w środowisku pracy ze względu na możliwość realizacji przez pracownika jego podstawowych zadań Lp. Równoważny poziom Stanowisko pracy dźwięku A L A eq, Te, db 1. W kabinach bezpośredniego sterowania bez łączności telefonicznej, w laboratoriach ze źródłami hałasu, w pomieszczeniach z maszynami i urządzeniami liczącymi, maszynami do pisania, dalekopisami i w innych pomieszczeniach o podobnym przeznaczeniu W kabinach dyspozytorskich, obserwacyjnych i zdalnego sterowania z łącznością telefoniczną używaną w procesie sterowania, w pomieszczeniach do wykonywania prac precyzyjnych i w innych pomieszczeniach o podobnym przeznaczeniu W pomieszczeniach: administracyjnych, biur projektowych, do prac teoretycznych, opracowania danych i innych, o podobnym przeznaczeniu Pomiary hałasu na stanowiskach pracy Metody pomiaru wielkości charakteryzujących hałas na stanowiskach pracy są określone w PN-N-01307:1994. (W normie tej podane są także wymagania dotyczące aparatury pomiarowej.) Wielkościami określanymi hałas ze względu na ochronę słuchu są: poziom ekspozycji na hałas odniesiony do 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy i odpowiadającą mu ekspozycję dzienną lub poziom ekspozycji na hałas odniesiony do tygodnia pracy i odpowiadającą mu ekspozycję tygodniową, maksymalny poziom dźwięku A, szczytowy poziom dźwięku C. 4

5 Pomiary przeprowadza się w typowych dla tego stanowiska miejscach przebywania pracownika, uwzględniając wszystkie wykonywane przez niego czynności w narażeniu na hałas oraz standardowe warunki eksploatacji narzędzia, maszyny czy urządzenia będącego źródłem hałasu. Pomiary można przeprowadzić dwoma metodami: bezpośrednią lub pośrednią. Metoda bezpośrednia polega na ciągłym pomiarze, przez cały czas narażenia pracownika na hałas, i odczycie wartości określanych wielkości bezpośrednio z mierników, np. dozymetru hałasu lub całkującego miernika poziomu dźwięku. Metoda pośrednia polega na pomiarze hałasu w czasie krótszym niż podlegający ocenie oraz zastosowaniu odpowiednich zależności matematycznych do wyznaczenia wymienionych wielkości. W tym drugim przypadku określa się dla każdej czynności występującej w czasie pracy następujące wielkości: równoważny poziom dźwięku A, maksymalny poziom dźwięku A, szczytowy poziom dźwięku C. Poziom ekspozycji na hałas odniesiony do 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy i odpowiadającą mu ekspozycję dzienną (lub poziom ekspozycji na hałas odniesiony do tygodnia pracy i odpowiadającą mu ekspozycję tygodniową) określa się z równoważnych poziomów dźwięku A oraz czasu wykonywania poszczególnych czynności ze wzorów określonych w PN-N-01307:1994. Maksymalny poziom dźwięku A oraz szczytowy poziom dźwięku C odniesiony do czasu pracy określa się największymi wartościom tych wielkości dla wszystkich wykonywanych czynności. Tryb i częstotliwość wykonywania pomiarów, sposób rejestrowania i przechowywania wyników oraz sposób ich udostępniania pracownikom określa rozporządzenie ministra zdrowia i opieki społecznej. 1.5 Ocena narażenia i ryzyka zawodowego Ocenę narażenia na hałas dokonuje się porównując wartości wielkości określających hałas na stanowisku pracy, z ich wartościami dopuszczalnymi podanymi w ww. rozporządzeniach. Ryzyko zawodowe, będące następstwem narażenia na hałas na danym stanowisku pracy, określa się na podstawie wyznaczonych dla tego stanowiska krotności. Krotności są wyznaczane z odpowiednich wzorów dla każdej wielkości określającej hałas np. wg [2], a krotność NDN hałasu jest równa największej z nich. Tak wybrana krotność stanowi podstawę do oszacowania wielkości ryzyka zawodowego będącego następstwem narażenia na hałas. Na rys.1 podano schemat oszacowania ryzyka zawodowego hałasem. 5

6 Ocenę ryzyka ułatwia program komputerowy STER. Po wprowadzeniu do programu szczegółowych wyników pomiarów oraz (dla metody pośredniej) czasu wykonywania poszczególnych czynności, następuje ich automatyczne przetwarzanie zgodnie z ustalonymi procedurami. Ocena ryzyka dokonywana jest na podstawie odniesienia wyników pomiarów i obliczeń do obowiązujących wartości dopuszczalnych hałasu, które to wartości są zawarte w programie. Wielkość ryzyka jest określana niezależnie od stopnia skomplikowania sytuacji na ocenianym stanowisku pracy (program m.in. umożliwia także ocenę w odniesieniu do tygodnia pracy). Zastosowanie programu STER zasadniczo skraca czas trwania koniecznych obliczeń i eliminuje możliwość popełnienia błędu. L EX,8h (L EX,w ), L Amax, L Cpeak L EX,8h (L EX,w ) > 85 db L Amax > 115 db > 135 db L Cpeak lub Tak L EX,8h (L EX,w ) < 82 db L Amax < 109 db < 129 db L Cpeak Nie i Tak Nie Ryzyko zawodowe DUŻE Ryzyko zawodowe ŚREDNIE Ryzyko zawodowe MAŁE Rys. 1. Określanie ryzyka zawodowego wynikającego z narażenia na hałas słyszalny (wg Załącznika B-2 PN-N-18002)( L EX,8h poziom ekspozycji na hałas, L Amax maksymalny poziom dźwięku A, L Cpeak szczytowy poziom dźwięku C). 1.6 Metody ograniczania ryzyka związanego z hałasem Hałas można ograniczać: środkami technicznymi (rys.2), metodami organizacyjnymi. 6

7 Rys.2. Stosowane środki techniczne umożliwiające ograniczenie hałasu na stanowiskach pracy Środki techniczne ograniczenia hałasu (rys.2 i 3): zmiana hałaśliwego procesu technologicznego na mniej hałaśliwy (np. kucie młotem można zastąpić walcowaniem i tłoczeniem, natomiast obróbkę za pomocą ręcznych narzędzi obróbką elektryczną i chemiczną oraz narzędziami zmechanizowanymi), mechanizacja i automatyzacja procesów technologicznych (w tym z umieszczeniem stanowisk pracy w kabinach sterowniczych dźwiękochłonno-izolacyjnych), zastosowanie maszyn, urządzeń i narzędzi nie powodujących nadmiernej emisji hałasu, wyciszenie źródeł hałasu w maszynie (ograniczenie emisji hałasu) poprzez redukcję wymuszenia, zmianę warunków aerodynamicznych i hydrodynamicznych, redukcję współczynnika sprawności promieniowania, zastosowanie obudów dźwiękochłonno-izolacyjnych na źródła hałasu (obudowanie całości lub części hałaśliwej maszyny należy do najskuteczniejszego sposobu ograniczenia hałasu); Obudowy całkowite, szczelne, mogą zmniejszać poziom dźwięku A o 15 20dB, a częściowe do 10dB); Zastosowanie otworów wentylacyjnych i innych otworów, koniecznych ze względów technologicznych, zmniejsza skuteczność obudowy, dlatego konieczne jest wtedy zastosowanie w otworze odpowiedniego tłumika akustycznego, 7

8 tłumiki akustyczne (ograniczenie hałasu przenikającego przez otwory lub instalacje, w których odbywa się przepływ powietrza lub gazu); Do znanych tłumików tego typu należą tłumiki refleksyjne czyli akustyczne filtry falowe, tłumiki absorpcyjne zawierające materiał dźwiękochłonny oraz tłumiki aktywne, wibroizolowanie maszyny od podłoża (zmniejszenie energii wibroakustycznej propagowanej drogą materiałową); Pozwala ograniczyć hałas niskoczęstotliwościowy do 10dB, ekrany przeciwhałasowe (stanowiące przeszkodę dla rozchodzenia się hałasu od maszyn do stanowisk pracy); W celu uzyskania maksymalnej skuteczności, ekran należy umieszczać jak najbliżej źródła hałasu lub miejsca pracy oraz powinien on mieć duże wymiary; Skuteczność ekranów dźwiękochłonno-izolacyjnych może osiągnąć 5-15 db, materiały i ustroje dźwiękochłonne (stosowane na ścianach i stropie pomieszczenia zwiększają jego chłonność akustyczną, w ten sposób uzyskuje się zmniejszenie poziomu dźwięku fal odbitych, co prowadzi do zmniejszenia ogólnego poziomu hałasu panującego w danym pomieszczeniu); Skuteczność sufitu podwieszanego pozwala ograniczyć poziom dźwięku A fal odbitych o 3-7dB, kabiny dźwiękoizolacyjne (ich skuteczność przeciwhałasową określa izolacyjność akustyczna); Kabiny szczelne mogą zmniejszać poziom dźwięku A o ponad 20dB, ochronniki słuchu (we wszystkich przypadkach, kiedy poziom hałasu w otoczeniu danego stanowiska roboczego jest większy od poziomu dopuszczalnego, a równocześnie wszystkie inne sposoby zmniejszenia tego poziomu są trudne do natychmiastowego zrealizowania, należy stosować ochronniki słuchu); Ze względu na konstrukcję, ochronniki słuchu dzieli się na: wkładki przeciwhałasowe (jednorazowego lub wielokrotnego użytku), nauszniki przeciwhałasowe (z nagłowną sprężyną dociskową lub nahełmowe) oraz hełmy przeciwhałasowe; Przy wyborze ochronników, trzeba ocenić czy rozpatrywany ochronnik będzie skuteczny na konkretnym stanowisku pracy; Można to określić przy pomocy programu komputerowego DOBOS (dla hałasu impulsowego IMPOS), aktywne metody ograniczania hałasu (cechą charakterystyczną tych metod jest kompensowanie hałasu dźwiękami z dodatkowych, zewnętrznych źródeł energii); Najczęściej stosowane w praktyce układy aktywnej redukcji hałasu to aktywne tłumiki hałasu maszyn przepływowych i silników spalinowych (osiągane tłumienie wynosi db dla hałasów niskoczęstotliwościowych) oraz aktywne ochronniki słuchu (umożliwiają zwiększenie tłumienia dźwięku przez ochronniki o db w zakresie niskich częstotliwości). 8

9 ściany pomieszczenia 10-40dB 3-7 db ustrój dźwiękochłonny obudowa dźwiękoizolacyjna fala odbita kabina dźwiękoizolacyjna 15-20dB ekran akustyczny. fala bezpośrednia 20-50dB źródło droga materiałowa 5-15dB fala ugięta ochronniki słuchu db 0-10dB wibroizolator Rys.3. Propagacja fali akustycznej od źródła do stanowiska pracy Wykonanie wymienionych wyżej zabezpieczeń powinno być poprzedzone wykonaniem projektu akustycznego. Konieczność ta wynika z faktu, że skuteczność zabezpieczeń zależy od wielu cech występującego hałasu m.in. od : poziomu hałasu, widma hałasu, dyfuzyjności pola akustycznego, dróg propagacji hałasu, przebiegu hałasu w funkcji czasu. Wykonanie projektu akustycznego ułatwiają specjalnie programy komputerowe. Umożliwiają one określenie uzyskanego efektu akustycznego w wyniku zastosowania zabezpieczeń przeciwhałasowych w obiekcie istniejącym lub w obiekcie nowoprojektowanym (np. program STREFA rys.4). Organizacyjne metody ograniczenia hałasu na stanowiskach pracy: poprawne pod względem akustycznym rozplanowania zakładu i zagospodarowanie pomieszczeń (budynki i pomieszczenia, w których jest wymagana cisza powinny być oddzielone od budynków i pomieszczeń, w których odbywają się hałaśliwe procesy produkcyjne), maszyny i urządzenia hałaśliwe powinny być grupowane, o ile to jest możliwe w oddzielnych pomieszczeniach według stopnia ich hałaśliwości, 9

10 stanowiska pracy należy umieszczać możliwie daleko od hałaśliwych maszyn, należy stosować przerwy w pracy oraz rotację pracowników na stanowiskach na których występuje zagrożenie hałasem. Rys.4. Prognozowanie hałasu w halach przemysłowych- przykładowa mapa hałasu W myśl rozporządzenia MPiPS z dnia 26 września 1997 r (Dz.U. Nr 129 z 1997r Poz.844) w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy pracodawca jest zobowiązany zapewnić ochronę pracowników przed zagrożeniami związanymi z narażeniem na hałas, a w szczególności zapewnić stosowanie: procesów technologicznych nie powodujących nadmiernego hałasu maszyn i innych urządzeń technicznych powodujących możliwie najmniejszy hałas, nie przekraczający dopuszczalnych wartości rozwiązań obniżających poziom hałasu w procesach pracy. Na stanowiskach pracy, na których mimo zastosowania możliwych rozwiązań technicznych i organizacyjnych poziom hałasu przekracza dopuszczalne normy, pracodawca ma obowiązek zapewnić: ustalenie przyczyn przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu oraz opracowanie i zastosowanie programu działań technicznych i organizacyjnych, mających na celu najskuteczniejsze zmniejszenie narażenia pracowników na hałas 10

11 zaopatrzenie pracowników w indywidualne ochrony słuchu, dobrane do wielkości charakteryzujących hałas i do indywidualnych cech pracowników oraz ich stosowanie, ograniczenie czasu ekspozycji na hałas, w tym stosowanie przerw w pracy oznakowanie stref zagrożonych hałasem, a także, gdy jest to uzasadnione ze względu na stopień zagrożenia oraz możliwe, ograniczenie dostępu do tych stref przez ich odgrodzenie (rys.5). Rys. 5. Oznakowanie stref zagrożonych ponadnormatywnym hałasem Pracownikom zatrudnionym na wymienionych stanowiskach pracy należy zapewnić informację na temat: wyników pomiarów hałasu i zagrożenia dla zdrowia wynikającego z narażenia na hałas, działań podjętych w związku z przekroczeniem dopuszczalnych wartości hałasu na określonych stanowiskach, właściwego doboru i sposobu używania indywidualnych ochron słuchu. Wszystkie przedstawione powyżej metody, aczkolwiek zabezpieczają częściowo człowieka przed szkodliwym działaniem hałasu, dotyczą jedynie likwidacji skutków występowania omawianego czynnika w środowisku pracy, nie zaś likwidacji przyczyn jego powstawania. Metodą niewątpliwie najlepszą jest usunięcie przyczyny zagrożenia, czyli walka z hałasem u źródła jego emisji np. na drodze zmian konstrukcyjnych urządzeń, zasad eksploatacji, modyfikacji procesu technologicznego czy wprowadzenia nowych materiałów do budowy urządzeń. 2. Hałas infradźwiękowy 2.1. Skutki oddziaływania na człowieka hałasu infradźwiękowego Hałasem infradźwiękowym przyjęto nazywać hałas, w którego widmie występują składowe o częstotliwościach infradźwiękowych od 1 do 20 Hz i o niskich częstotliwościach słyszalnych (zwyczajowo przyjęte do 50 Hz). Obecnie coraz powszechniej w literaturze używa się pojęcia hałas niskoczęstotliwościowy, obejmujący zakres częstotliwości od około 10 do 250 Hz 11

12 Infradźwięki wchodzące w skład hałasu infradźwiękowego, wbrew powszechnemu mniemaniu o ich niesłyszalności, są odbierane w organizmie specyficzną drogą słuchową (głównie przez narząd słuchu). Ich słyszalność zależy od poziomu ciśnienia akustycznego. Stwierdzono jednak dużą zmienność osobniczą w zakresie percepcji słuchowej, szczególnie dla najniższych częstotliwości. Progi słyszenia infradźwięków są tym wyższe, im niższa jest ich częstotliwość i wynoszą przykładowo: dla częstotliwości 6 8 Hz ok. 100 db, a dla częstotliwości Hz ok. 90 db. Poza specyficzną drogą słuchową infradźwięki są odbierane przez receptory czucia wibracji. Progi tej percepcji znajdują się o mniej więcej db wyżej niż progi słyszenia. Gdy poziom ciśnienia akustycznego przekracza db, infradźwięki mogą powodować trwałe, szkodliwe zmiany w organizmie. Możliwe jest występowanie zjawiska rezonansu struktur i narządów wewnętrznych organizmu, subiektywnie odczuwane już od 100 db jako nieprzyjemne uczucie wewnętrznego wibrowania. Jest to, oprócz ucisku w uszach, jeden z najbardziej typowych objawów stwierdzonych przez osoby narażone na infradźwięki. Jednak dominującym efektem wpływu infradźwięków na organizm w warunkach ekspozycji zawodowej jest ich działanie uciążliwe, występujące już przy niewielkich przekroczeniach progu słyszenia. Działanie to charakteryzuje się subiektywnie określonymi stanami nadmiernego zmęczenia, dyskomfortu, senności (co jest szczególnie niebezpieczne np. u operatorów maszyn i pojazdów)., zaburzeniami równowagi, sprawności psychomotorycznej oraz zaburzeniami funkcji fizjologicznych występujące już przy nieznacznych przekroczeniach progów percepcji słuchowej. Obiektywnym potwierdzeniem tych stanów są zmiany czynności ośrodkowego układu nerwowego powodujące zmiany fizjologiczne, metaboliczne i psychomotoryczne charakterystyczne przy zmianach stanu czuwania Źródła hałasu infradźwiękowego w środowisku pracy Powszechnym źródłem hałasu infradźwiękowego i niskoczęstotliwościowego w przemyśle są sprężarki tłokowe o prędkości obrotowej w granicach obr/min. Przyczyną powstawania omawianego hałasu są w tym przypadku instalacje ssące sprężarek, w których występują silne pulsacje ciśnienia dla częstotliwości wymuszeń (zasysań) wzmacniane rezonansem instalacji. Rejestrowane poziomy ciśnienia na stanowiskach pracy na hali sprężarek sięgają niekiedy do 120 db. Jak wykazały badania, źródłem hałasu infradźwiękowego są także wysokoprężne silniki spalinowe okrętowe o prędkości obrotowej poniżej 130 obr/min. Znaczny hałas, w tym także infradźwiękowy, emitują odrzutowe silniki lotnicze testowane w hamowniach. Jest to głównie hałas pochodzenia aerodynamicznego, powstający w wyniku mieszania się gazów o różnych prędkościach, oraz w wyniku wypływu strumienia gazu do spokojnej atmosfery. 12

13 Kolejnymi źródłami hałasu infradźwiękowego są urządzenia energetyczne elektrowni cieplnych: maszynownie, kotły, kominy oraz młyny węglowe. W przemyśle hutniczym spotykamy takie źródła hałasu infradźwiękowego jak np. elektryczne piece łukowe czy konwertory tlenowe. Hałas pochodzący od elektrycznych pieców łukowych zmienia się w zależności od fazy topienia. Do szczególnie głośnych faz można zaliczyć włączanie pieca oraz topienie złomu do momentu wytworzenia we wsadzie studni, w których zagłębiają się elektrody. W początkowej fazie topienia (trwającej od kilkunastu do kilkudziesięciu minut) występuje największe zużycie energii elektrycznej, a tym samym największa moc łuków, rejestrowane są też najwyższe poziomy ciśnienia akustycznego (ponad 102 db) w zakresie częstotliwości infradźwiękowych. Jak wykazały badania, maksymalne składowe widma hałasu emitowanego przez konwertory tlenowe z górnym dmuchem zawarte są w paśmie oktawowym o częstotliwości środkowej 8 Hz. Innymi powszechnymi źródłami hałasu infradźwiękowego są: wentylatory przemysłowe, turbodmuchawy i ssawy. Podczas pracy wentylatora powstaje hałas pochodzenia mechanicznego i aerodynamicznego. Do pierwszego typu należą drgania mechaniczne elementów wentylatora, do drugich - zaburzenia przepływu powietrza lub innego gazu przepływającego przez wentylator. W poprawnie zaprojektowanej i wykonanej sieci kanałów wentylacyjnych dominuje hałas pochodzenia aerodynamicznego. Poziom ciśnienia akustycznego notowany na stanowiskach pracy usytuowanych w pobliżu wentylatorów w halach wynosi do 108 db. W widmie hałasu wentylatorów dominują często składowe w zakresie częstotliwości od 5 do 63 Hz, stanowiące podharmoniczne i harmoniczne wynikające z prędkości obrotowej wentylatora f = n/60. Znaczącymi źródłami hałasu infradźwiękowego są również urządzenia odlewni takie jak kraty wstrząsowe i formierki wstrząsowo-prasujące. Pomiary hałasu w kuźniach zakładów przemysłu maszynowego i hutniczego wykazały, że znaczne poziomy ciśnienia akustycznego w zakresie hałasu infradźwiękowego występują na stanowiskach ciężkich młotów parowo-powietrznych. Analiza tercjowa i wąskopasmowa hałasu badanych młotów wykazała wyraźne składowe o częstotliwościach 20 i 25 Hz i poziomie ciśnienia akustycznego ok.105 db, jednak zmierzony poziom ciśnienia akustycznego w zakresie infradźwiękowym jest na ogół niższy o 10 db, niż rejestrowany poziom w zakresie wyższych częstotliwości (125 i 630 Hz). 2.3 Kryteria oceny szkodliwości hałasu infradźwiękowego - wartości dopuszczalne W Polsce podstawą prawną do oceny narażenia na hałas infradźwiękowy i określania wielkości ryzyka zawodowego związanego z tym narażeniem jest rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie najwyższych 13

14 dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy DzU nr 217, poz W rozporządzeniu tym są podane najwyższe dopuszczalne natężenia (NDN) hałasu infradźwiękowego, przy czym podano je w postaci: równoważnego poziomu ciśnienia akustycznego skorygowanego charakterystyką częstotliwościową G odniesionego do 8-godzinnego dnia pracy lub tygodnia pracy (L Geq,8h lub L Geq,w ), w db oraz szczytowego nieskorygowanego poziomu ciśnienia akustycznego L LIN peak, w db Wartości NDN hałasu infradźwiękowego stosuje się, jeżeli inne szczegółowe przepisy nie określają wartości niższych. W przypadku zawodowego narażenia na hałas infraradźwiękowy, wartości niższe od NDN obowiązują przy zatrudnianiu kobiet w ciąży i młodocianych. Wartości dopuszczalne hałasu infradźwiękowego przy zatrudnianiu kobiet w ciąży są podane w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. DzU nr 127, poz zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom, a odniesieniu do osób młodocianych - w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. DzU nr 127, poz zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym. Oba ww. rozporządzenia Rady Ministrów weszły w życie z dniem 10 listopada 2002 r. Dopuszczalne wartości hałasu infradźwiękowego na stanowiskach pracy ze względu na ochronę zdrowia (NDN) są podane w tabeli 3. Tabela 3.Wartości dopuszczalne dla hałasu infradźwiękowego ustalone ze względu na ochronę zdrowia pracowników Oceniana wielkość Wartość dopuszczalna Równoważny poziom ciśnienia akustycznego skorygowany charakterystyką częstotliwościową G odniesiony do 8- godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy lub tygodnia pracy, L G eq,8h /L G eq,w, db Szczytowy nieskorygowany poziom ciśnienia akustycznego, L LIN pewk db Wartości dopuszczalne dla hałasu infradźwiękowego, w odniesieniu do kobiet ciężarnych zawodowo narażonych na taki hałas i osób młodocianych są podane w tabeli 4. 14

15 Tabela 4. Dopuszczalne wartości hałasu infradźwiękowego w odniesieniu do stanowisk pracy dla grup o szczególnej wrażliwości, tj. kobiet ciężarnych i osób młodocianych Oceniana wielkość Wartość dopuszczalna Równoważny poziom ciśnienia akustycznego skorygowany charakterystyką częstotliwościową G godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy lub tygodnia pracy, L G eq,8h /L G eq,w, db Szczytowy nieskorygowany poziom ciśnienia akustycznego, L LIN pewk, db 2.4 Pomiary hałasu infradźwiękowego na stanowiskach pracy Metody pomiaru wielkości charakteryzujących hałas infradźwiękowy są określone w normie PN-ISO 7196 :2002: Akustyka. Charakterystyka częstotliwościowa filtru do pomiarów infradźwięków oraz w procedurze pomiarowej dotyczącej hałasu infradźwiękowego opublikowanej w Podstawach i Metodach Oceny Środowiska Pracy 2001 nr 2. Pomiary hałasu infradźwiękowego na stanowisku pracy przeprowadza się w typowych dla tego stanowiska miejscach przebywania pracownika, uwzględniając wszystkie wykonywane przez niego czynności w narażeniu na hałas infradźwiękowy oraz standardowe warunki eksploatacji narzędzia, maszyny czy urządzenia będącego źródłem tego hałasu Wielkościami mierzonymi są: równoważny poziom ciśnienia akustycznego skorygowany charakterystyką czestotliwościową G w czasie ekspozycji T e, L G eq,te, w db, czas ekspozycji T e w ciągu dnia pracy, w s, szczytowy nieskorygowany poziom ciśnienia akustycznego, L LIN peak, db Jeśli czas ekspozycji T e jest równy 8 h to L G eq,te jest równy L G eq,8h. Jeśli w trakcie dnia pracy występują wyraźnie rozróżnialne poziomy ciśnienia akustycznego, to równoważny poziom ciśnienia akustycznego skorygowany charakterystyką częstotliwościową G w całkowitym czasie narażenia T e na danym stanowisku pracy wyznacza się z odpowiedniego wzoru, w którym uwzględnia się liczbę wyraźnie rozróżnialnych poziomów ciśnienia akustycznego (np. liczbę czynności wykonywanych przez pracownika w narażeniu na hałas infradźwiękowy), czas trwania poszczególnego i-tego przedziału czasu (np. czas trwania poszczególnej czynności) i zmierzone wartości równoważnego poziomu ciśnienia akustycznego skorygowanego charakterystyką czestotliwościową G dla i-tego przedziału czasu L Geq,Te (np. równoważny poziomu ciśnienia akustycznego skorygowanego charakterystyką częstotliwościową G przy wykonywaniu poszczególnych czynności). Szczytowy nieskorygowany poziom ciśnienia akustycznego, L LIN pewk, jest wybierany jako wartość maksymalna spośród poziomów zmierzonych w i-tym przedziale czasu.wyznaczenie 15

16 wartości jak wyżej jest niezbędne do oceny wielkości narażenia pracowników na hałas infradźwiękowy i do oceny ryzyka zawodowego 2 5. Ocena narażenia i ryzyka zawodowego Ocena narażenia zawodowego na hałas infradźwiękowy polega przede wszystkim na porównaniu zmierzonych lub wyznaczonych wartości hałasu infradźwiękowego z wartościami dopuszczalnymi (równoważnego poziomu ciśnienia akustycznego skorygowanego charakterystyką częstotliwościową G odniesionego do 8-godzinnego dnia pracy lub równoważnego poziomu ciśnienia akustycznego skorygowanego charakterystyką częstotliwościową G odniesionego do tygodnia pracy -wyjątkowo w przypadku oddziaływania hałasu infradźwiękowego na organizm człowieka w sposób nierównomierny w poszczególnych dniach w tygodniu i szczytowego nieskorygowanego poziom ciśnienia akustycznego) obowiązującymi jednocześnie. Wystarczy przekroczenie jednej z tych wartości, aby uznać przekroczenie wartości NDN. Do oceny narażenia zawodowego na hałas infradźwiękowy i ryzyka powstania negatywnych skutków działania hałasu infradźwiękowego przyjęto podobnie jak dla hałasu słyszalnego zasadę z uwzględnieniem krotności NDN. Przykład oceny ryzyka wynikającego z narażenia na hałas infradźwiękowy przedstawiono w tabeli 5. Tabela 5. Przykład oceny ryzyka wynikającego z narażenia na hałas infradźwiękowy Ekspozycja na hałas,db Krotność Ryzyko L G eq,8h /L G eq,w < 99 db L LIN pewk < 139 db k < 0,5 Małe (pomijalne) L G eq,8h /L G eq,w = db L LIN pewk = db k = 0,5-1 Średnie (akceptowalne) L G eq,8h /L G eq,w > 102 db L LIN pewk > 145 db k > 1 Duże (nieakceptowalne) Uwaga: Do wyznaczania krotności wartości dopuszczalnej stosuje się następujące wzory: - w przypadku równoważnego poziomu ciśnienia akustycznego skorygowanego charakterystyką częstotliwościową G odniesiony do 8-godzinnego dnia pracy/tygodnia pracy, L G eq,8h /L G eq,w, (Lzmierzony Ldopuszczalny)/10 k=10 - w przypadku szczytowego nieskorygowanego poziomu ciśnienia akustycznego, L LIN pewk, db (Lzmierzony Ldopuszczalny)/20 k=10 Powyższy przykład nie obejmuje wszystkich przypadków. Dla określonych grup pracowniczych np. młodocianych i kobiet w ciąży obowiązują mniejsze wartości dopuszczalne (podane w tabeli 4) określone w odrębnych przepisach i właśnie te wartości należy uwzględnić przy ocenie ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na hałas infradźwiękowy. 16

17 Ocenę ryzyka ułatwia komputerowy system STER. Po wprowadzeniu do systemu STER szczegółowych wyników pomiarów następuje ich automatyczne przetwarzanie zgodnie z ustalonymi procedurami. Zastosowanie systemu STER zasadniczo skraca czas trwania koniecznych obliczeń i eliminuje możliwość popełnienia błędu Metody ograniczania zagrożeń hałasem infradźwiękowym W profilaktyce szkodliwego działania hałasu infradźwiękowego obowiązują takie same wymagania i zasady jak w przypadku hałasu. Jednakże ochrona przed infradźwiękami jest skomplikowana ze względu na znaczne długości fal infradźwiękowych ( m), dla których tradycyjne ściany, przegrody, ekrany i pochłaniacze akustyczne są mało skuteczne. Na ogół wymagane jest każdorazowo indywidualne projektowanie zabezpieczeń. W niektórych przypadkach fale infradźwiękowe są wzmacniane na skutek rezonansu pomieszczeń, elementów konstrukcyjnych budynków lub całych obiektów. Poziomy ciśnień akustycznych mogą wówczas przekraczać poziomy mierzone w pobliżu źródeł tych fal. Najlepszą ochronę przed szkodliwym działaniem infradźwięków stanowi zatem zwalczanie ich u źródła powstania. Pulsacje ciśnienia w układach dolotowych i wylotowych maszyn przepływowych typu sprężarki, dmuchawy, wentylatory i silniki spalinowe można stłumić za pomocą specjalnie skonstruowanych tłumików akustycznych. Powinny to być tłumiki refleksyjne, czyli działające na zasadzie odbicia, interferencji i kompensacji fal akustycznych, w postaci tłumików np. komorowych i rezonatorowych. Wymiary tłumików muszą być odpowiednio dobrane tak, aby tłumiły zakres częstotliwości infradźwiękowych i małych akustycznych. Dla układów dolotowych (ssących) dużych sprężarek tłokowych stosowane są przykładowo tłumiki w postaci komory o objętości około 13.2 m 3, której tłumienie osiąga wartość około db w zakresie częstotliwości Hz. W przypadku mniejszych sprężarek tłokowych mogą być stosowane znacznie mniejsze tłumiki w postaci trzech komór połączonych przewodami łączącymi. Przy stosowaniu tłumików tego typu należy jednak zwrócić szczególną uwagę na prawidłowy dobór tłumika do określonej instalacji ssącej sprężarki. Przy nieprawidłowym doborze istnieje bowiem niebezpieczeństwo wystąpienia rezonansów instalacji. Omówione tłumiki komorowe można również z powodzeniem stosować w układach wylotowych dmuchaw, silników spalinowych i wentylatorów. Celowe jest łączne stosowanie tłumików refleksyjnych z tłumikami absorbcyjnymi (wypełnionymi materiałem dźwiękochłonnym) skutecznie tłumiącymi hałas zawierający składowe o częstotliwościach niskich, średnich i wysokich (w rzeczywistości takie widma hałasu najczęściej występują). 17

18 Stosowanie tłumików w układach dolotowych maszyn przepływowych należy łączyć z właściwym fundamentowaniem tych maszyn, z uwzględnieniem dylatacji i izolowania od konstrukcji budynku. W przypadku wystąpienia drgań rezonansowych elementów konstrukcji budynku, wywołanych falą infradźwiękową, można zastosować usztywnienie tej konstrukcji. Likwidacja rezonansów pomieszczeń ma szczególne znaczenie w przypadku kabin obsługi maszyn i urządzeń. Drganiom rezonansowym pomieszczeń można zapobiec przez zmianę ich geometrii. Małe pomieszczenia (np. kabiny dla operatorów maszyn) powinny mieć tak dobrany kształt, aby uniknąć fal stojących i rezonansów kabiny zgodnych z częstotliwością dominującą w widmie hałasu W większych pomieszczeniach i obiektach (np. kocioł energetyczny) w celu uniknięcia fal stojących można wprowadzić odpowiednie przegrody. Kabiny obsługi i inne pomieszczenia chronione przed hałasem infradźwiękowym powinny być wydzielone z pomieszczeń, w których usytuowane są źródła hałasu (np. sprężarki, kotły energetyczne, wentylatory). Powinny one mieć ścianki o dużej izolacyjności akustycznej (najlepiej betonowe lub murowane), zbyt lekkie ściany metalowe o konstrukcji warstwowej mogą wpadać w drgania rezonansowe sprzyjające przenoszeniu energii akustycznej do wnętrza kabiny, a także powinny posiadać odpowiednią adaptację akustyczną. Materiały i ustroje dźwiękochłonne pochłaniając część energii akustycznej padającej na ich powierzchnię zmniejszają ogólną energię akustyczną. Maleje czas pogłosu przez co eliminuje się wrażenie potęgowania hałasu powodowane przez wielokrotne odbicia. Dominują wtedy w kabinie fale bezpośrednio biegnące od źródła, a w wielu przypadkach możliwa jest eliminacja niekorzystnych zjawisk akustycznych (rezonansowych), wynikających np. z niewłaściwego kształtu pomieszczenia. Również zastosowane we wnętrzu kabiny ustroje rezonatorowe, indywidualnie projektowane, oparte o zasadę działania rezonatora Helmholtza mogą pełnić rolę adaptacji akustycznej pomieszczenia i korzystnie wpływać na obniżenie poziomu ciśnienia akustycznego we wnętrzu kabiny w zakresie hałasu niskoczęstotliwościowego. Kabiny obsługi powinny być ponadto oddylatowane i wibroizolowane od konstrukcji urządzeń i konstrukcji budynku. Do najbardziej skutecznych metod tłumienia hałasu infradźwiękowego należy zaliczyć metody aktywnej redukcji hałasu (związane z aktywnym pochłanianiem lub kompensacją dźwięku). W metodach tych jest wykorzystywana zasada superpozycji sygnału akustycznego odwróconego w fazie o 180 z hałasem niepożądanym z zastosowaniem techniki komputerowej. Mogą one być wykorzystywane do pochłaniania energii dźwiękowej rozchodzącej się jednowymiarowo (w przewodach dolotowych i wylotowych maszyn przepływowych) oraz trójwymiarowo (np. w kabinach pojazdów). Konstruowane są również 18

19 ochronniki słuchu z aktywnym tłumieniem, które są szczególnie skuteczne na niskie częstotliwości. Reasumując, główne kierunki ograniczenia hałasu infradźwiękowego obejmują: - stosowanie tłumików akustycznych refleksyjnych (głównie komorowych i rezonatorowych), - właściwe fundamentowanie maszyn, kabin, urządzeń (stosowanie dylatacji), - usztywnienie konstrukcji ścian w przypadku wystąpienia rezonansów, - wprowadzenie przegród w pomieszczeniu, gdzie są fale stojące, - stosowanie ciężkich kabin, obudów, - stosowanie aktywnych metod redukcji hałasu 3 Hałas ultradźwiękowy 3.1 Skutki oddziaływania hałasu ultradźwiękowego na człowieka Hałas ultradźwiękowy jest to hałas, w widmie którego występują składowe o wysokich częstotliwościach słyszalnych i niskich ultradźwiękowych (10 do 40 khz). Składowe hałasu ultradźwiękowego o częstotliwościach powyżej khz, ze względu na fizjologiczną budowę ucha ludzkiego, nie wywołują wrażeń słuchowych u człowieka (są dla człowieka niesłyszalne), a mimo to mogą powodować zagrożenie dla słuchu oraz zagrożenia inne - pozasłuchowe. Badania wykazują, że w następstwie zawodowej ekspozycji na hałas ultradźwiękowy może dochodzić do ubytków słuchu w zakresie wysokich częstotliwości słyszalnych, a także do zaburzeń w czynnościach narządu przedsionkowego w uchu wewnętrznym, co objawia się bólami i zawrotami głowy, zaburzeniami równowagi, nudnościami, sennością w ciągu dnia, nadmiernym zmęczeniem itp. Szkodliwe oddziaływania pozasłuchowe hałasu ultradźwiękowego to zaburzenia w układzie krążenia, zaburzenia procesów termoregulacyjnych, procesów przemiany materii oraz zakłócenia czynności układu nerwowego. U osób długotrwale obsługujących urządzenia ultradźwiękowe obserwuje się wzmożoną pobudliwość nerwową, uczucie stałego rozdrażnienia, a także trudności natury intelektualnej, wyrażające się osłabieniem pamięci, niemożnością koncentracji uwagi oraz małą chłonnością nowego materiału. Na działania ultradźwięków powietrznych niskich częstotliwości wrażliwe są także gruczoły dokrewne, w tym najbardziej gruczoły płciowe i tarczyca. Obserwuje się w nich niekorzystne zmiany różnego stopnia w zależności od intensywności hałasu ultradźwiękowego i czasu jego oddziaływania. 19

20 Możliwości szkodliwego wpływu ultradźwięków powietrznych na organizm ludzki są tak różnorodne i obejmują tak wiele układów, że hałas ultradźwiękowy został zaliczony do szkodliwych czynników fizycznych środowiska pracy. Dlatego też dla hałasu ultradźwiękowego są ustalane i wprowadzane normatywy higieniczne określające dopuszczalne, ze względu na ochronę zdrowia, jego wartości na stanowiskach pracy, a pracodawca, w którego zakładzie są eksploatowane urządzenia będące źródłami hałasu ultradźwiękowego, jest obowiązany do dokonywania pomiarów tego czynnika i oceny ryzyka zawodowego związanego z ekspozycją pracowników na ten rodzaj hałasu. 3.2 Źródła hałasu ultradźwiękowego w środowisku pracy Źródłami hałasu ultradźwiękowego w środowisku pracy stwarzającymi największe zagrożenie dla zdrowia pracowników są tzw. technologiczne urządzenia ultradźwiękowe niskich częstotliwości. W urządzeniach tych drgania ultradźwiękowe generowane są zamierzenie, w celu realizacji lub przyspieszenia czy usprawnienia założonych procesów technologicznych. Charakteryzują się one stosunkowo dużymi mocami, częstotliwość znamionowa ich pracy zawiera się najczęściej w zakresie khz. Najszersze wykorzystanie, w tym w małych i średnich przedsiębiorstwach, znajdują myjki ultradźwiękowe, gdyż proces oczyszczania ultradźwiękowego jest dużo szybszy i dokładniejszy od tradycyjnego, a ponadto umożliwia czyszczenie elementów miniaturowych, z różnymi zagłębieniami, otworami itp. Stąd bardzo często myjki ultradźwiękowe są użytkowane np. w zakładach zegarmistrzowskich, jubilerskich, optycznych, ambulatoriach. Niestety, wiąże się to z emisją do otoczenia hałasu ultradźwiękowego. Drugą grupę technologicznych urządzeń ultradźwiękowych stanowią zgrzewarki ultradźwiękowe. Wykorzystywane są one głównie do zgrzewania materiałów nie zgrzewalnych lub trudno zgrzewalnych metodami tradycyjnymi, np. wszelkich mas plastycznych. Zgrzewarki ultradźwiękowe, podobnie jak myjki, są źródłami nadmiernego hałasu ultradźwiękowego, a wartości poziomu ciśnienia akustycznego na stanowiskach pracy ich obsługi sięgają niekiedy 140 db. Kolejną grupą technologicznych urządzeń ultradźwiękowych są drążarki ultradźwiękowe. Drążenie ultradźwiękowe przydatne jest zwłaszcza przy wytwarzaniu zagłębień lub otworów profilowanych o dowolnie skomplikowanych kształtach i dużej wymaganej dokładności i to bez względu na rodzaj obrabianego materiału; stosuje się je do obróbki szkła, kwarcu, wszystkich kamieni naturalnych i syntetycznych oraz innych materiałów twardych. Do technologicznych urządzeń ultradźwiękowych niskich częstotliwości zaliczamy jeszcze lutownice ręczne i wanny do cynowania różnych elementów. Eksploatacja tych urządzeń jest jednak znacznie ograniczona w stosunku do urządzeń wyżej omówionych. 20

21 Oprócz technologicznych urządzeń ultradźwiękowych, w środowisku pracy stosuje się też maszyny i urządzenia, przy eksploatacji, których ultradźwięki powietrzne powstają jako niezamierzony, uboczny czynnik towarzyszący. Przyczyną ich powstawania są zjawiska o charakterze aerodynamicznym (przepływ lub wypływ sprężonych gazów) albo mechanicznym (duże prędkości obrotowe elementów maszyn). Obecność składowych ultradźwiękowych o znacznych poziomach ciśnienia akustycznego stwierdzono np. w hałasie w otoczeniu sprężarek, palników, zaworów, narzędzi pneumatycznych, a także takich maszyn wysokoobrotowych jak strugarki, frezarki, szlifierki, piły tarczowe oraz niektóre maszyny włókiennicze. Największa ilość energii akustycznej, emitowanej przez te maszyny do otoczenia, zawiera się w zakresie wysokich częstotliwości słyszalnych i niskich ultradźwiękowych. Praca przy nich stwarza więc nie tylko zagrożenia dla narządu słuchu, ale również może być uciążliwa, a nawet wręcz szkodliwa, ze względu na oddziaływanie ultradźwięków. 3.3 Kryteria oceny szkodliwości hałasu ultradźwiękowego - wartości dopuszczalne W Polsce podstawą prawną do oceny narażenia na hałas ultradźwiękowy i określania wielkości ryzyka zawodowego związanego z tym narażeniem jest rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy DzU nr 217, poz W rozporządzeniu tym są podane najwyższe dopuszczalne natężenia (NDN) hałasu ultradźwiękowego, przy czym podano je w postaci: dopuszczalnego, dla każdego pasma tercjowego z zakresu khz, poziomu ciśnienia akustycznego odniesionego do 8-godzinnego dnia pracy lub tygodnia pracy (L dop,8h lub L dop,w ) oraz dopuszczalnego, dla każdego pasma tercjowego z zakresu khz, maksymalnego poziomu ciśnienia akustycznego (L dop,max ). Wartości NDN hałasu ultradźwiękowego stosuje się, jeżeli inne szczegółowe przepisy nie określają wartości niższych. W przypadku zawodowego narażenia na hałas ultradźwiękowy, wartości niższe od NDN obowiązują przy zatrudnianiu kobiet w ciąży i młodocianych. Wartości dopuszczalne hałasu ultradźwiękowego przy zatrudnianiu kobiet ciężarnych są podane w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. DzU nr 127, poz zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom, a odniesieniu do osób młodocianych - w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. DzU nr 127 poz.1091 zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym. 21

22 Oba ww. rozporządzenia Rady Ministrów weszły w życie z dniem 10 listopada 2002 r. 3.4 Pomiary hałasu ultradźwiękowego na stanowiskach pracy Pomiary hałasu ultradźwiękowego na stanowisku pracy przeprowadza się w typowych dla tego stanowiska miejscach przebywania pracownika, uwzględniając wszystkie wykonywane przez niego czynności w narażeniu na hałas ultradźwiękowy oraz standardowe warunki eksploatacji narzędzia, maszyny czy urządzenia będącego źródłem tego hałasu. Wielkościami mierzonymi są: równoważny, dla czasu trwania danej czynności, poziom ciśnienia akustycznego w tercjowych pasmach częstotliwości w zakresie khz, maksymalny poziom ciśnienia akustycznego w tercjowych pasmach częstotliwości w zakresie khz. Otrzymane z pomiarów wyniki są podstawą do wyznaczenia, dla każdego kontrolowanego pasma, równoważnego dla 8 godzin poziomu ciśnienia akustycznego oraz wskazania, spośród maksymalnych poziomów ciśnienia akustycznego zmierzonych w danym paśmie przy kolejnych czynnościach, tego o największej wartości. Równoważny dla 8 godzin poziom ciśnienia akustycznego na danym stanowisku pracy wyznacza się z odpowiedniego wzoru, w którym uwzględnia się liczbę czynności wykonywanych przez pracownika w narażeniu na hałas ultradźwiękowy, czas trwania poszczególnych czynności i zmierzone wartości poziomu ciśnienia akustycznego w pasmach częstotliwości przy wykonywaniu poszczególnych czynności. Również wskazania poziomu o największej wartości, spośród maksymalnych poziomów ciśnienia akustycznego zmierzonych w danym paśmie przy każdej czynności, dokonuje się wg odpowiedniego zapisu. Wyznaczenie wartości jak wyżej jest niezbędne do oceny wielkości narażenia pracowników na hałas ultradźwiękowy i do oceny ryzyka zawodowego, gdyż dopiero te wartości mogą być porównywane z wartościami dopuszczalnymi dla tego hałasu, ustalonymi ze względu na ochronę zdrowia w przepisach prawnych. Szczegółowa procedura pomiarów hałasu ultradźwiękowego jest opublikowana w kwartalniku Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy. 3.5 Ocena narażenia i ryzyka zawodowego Oceny narażenia na hałas ultradźwiękowy dokonuje się porównując: wartość równoważnego dla 8 godzin (lub dla tygodnia pracy) poziomu ciśnienia akustycznego wyznaczonego na stanowisku pracy w danym paśmie, z dopuszczalną 22

23 wartością poziomu ciśnienia akustycznego odniesioną do 8 godzin (lub do tygodnia pracy), ustaloną dla tego pasma, wartość maksymalnego poziomu ciśnienia akustycznego, wyznaczonego na stanowisku pracy w danym paśmie, z dopuszczalną wartością maksymalną poziomu ciśnienia akustycznego, ustaloną dla tego pasma. Ryzyko zawodowe, będące następstwem narażenia na hałas ultradźwiękowy na danym stanowisku pracy, określa się na podstawie wyznaczonych dla tego stanowiska krotności. Krotności są wyznaczane z odpowiednich wzorów dla każdego kontrolowanego pasma tercjowego, a następnie wybiera się spośród nich tę o największej wartości. Tak wybrana krotność stanowi podstawę do oszacowania wielkości ryzyka zawodowego będącego następstwem narażenia na hałas ultradźwiękowy. Kryteria szacowania wielkości ryzyka (małe, średnie czy duże) są takie same jak przy ocenie ryzyka wynikającego z narażenia na hałas i hałas infradźwiękowy. Ocenę ryzyka ułatwia komputerowy system STER. Po wprowadzeniu do systemu STER szczegółowych wyników pomiarów następuje ich automatyczne przetwarzanie zgodnie z ustalonymi procedurami. Ocena ryzyka dokonywana jest na podstawie odniesienia wyników pomiarów i obliczeń do obowiązujących wartości dopuszczalnych hałasu ultradźwiękowego, które to wartości są zawarte w systemie. Wielkość ryzyka jest określana niezależnie od stopnia skomplikowania sytuacji na ocenianym stanowisku pracy. Zastosowanie systemu STER zasadniczo skraca czas trwania koniecznych obliczeń i eliminuje możliwość popełnienia błędu. 3.6 Metody ograniczania ryzyka związanego z hałasem ultradźwiękowym Przeprowadzone dotychczas badania i pomiary umożliwiają formułowanie zaleceń do ochrony człowieka przed szkodliwym działaniem hałasu ultradźwiękowego. Zalecenia te dotyczą w głównej mierze ograniczenia zagrożeń metodami pośrednimi, takimi jak: wprowadzanie racjonalnego systemu pracy poprzez podejmowanie różnego rodzaju przedsięwzięć organizacyjnych, minimalizowanie hałasu ultradźwiękowego na drodze źródło - człowiek, stosowanie środków ochrony indywidualnej, sprawowanie kontroli i opieki lekarskiej nad pracownikami, automatyzacja i zdalne sterowanie procesami technologicznymi. Przedsięwzięcia o charakterze organizacyjnym to przede wszystkim: organizowanie pracy brygadowej, ze zmianami przy wykonywaniu specjalnie uciążliwych czynności przy urządzeniach ultradźwiękowych, 23

HAŁAS W ŚRODOWISKU PRACY

HAŁAS W ŚRODOWISKU PRACY HAŁAS W ŚRODOWISKU PRACY zagrożenia i profilaktyka Hałas Każdy niepożądany dźwięk, który może być uciążliwy, albo szkodliwy dla zdrowia lub zwiększać ryzyko wypadku przy pracy Zagrożenie hałasem w środowisku

Bardziej szczegółowo

HAŁAS W ŚRODOWISKU PRACY

HAŁAS W ŚRODOWISKU PRACY HAŁAS W ŚRODOWISKU PRACY zagrożenia i profilaktyka Zagrożenie hałasem w środowisku pracy Zatrudnieni w warunkach zagrożenia czynnikami szkodliwymi i uciążliwymi w 2010 r. Zagrożenie hałasem w środowisku

Bardziej szczegółowo

KULTURA BEZPIECZEŃSTWA DRGANIA MECHANICZNE

KULTURA BEZPIECZEŃSTWA DRGANIA MECHANICZNE KULTURA BEZPIECZEŃSTWA DRGANIA MECHANICZNE Drgania mechaniczne wibracje to ruch cząstek ośrodka spręzystego względem położenia równowagi. W środowisku pracy rozpatrywane są jedynie drgania przekazywane

Bardziej szczegółowo

Pomiar i ocena wielkości charakteryzujących hałas w środowisku - ocena ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na hałas

Pomiar i ocena wielkości charakteryzujących hałas w środowisku - ocena ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na hałas Pomiar i ocena wielkości charakteryzujących hałas w środowisku - ocena ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na hałas Ze względu na cel (określenie emisji hałasu maszyn lub ocena narażenia ludzi) metody

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Przedmowa 11 1. WSTĘP 13

SPIS TREŚCI. Przedmowa 11 1. WSTĘP 13 Przedmowa 11 1. WSTĘP 13 2. PODSTAWOWE PROBLEMY WIBROAKUSTYKI 19 2.1. Wprowadzenie 21 2.2. Drgania układów dyskretnych o jednym stopniu swobody 22 2.3. Wybrane zagadnienia z akustyki 30 2.3.1. Pojęcia

Bardziej szczegółowo

Wiadomości o hałasie w środowisku pracy

Wiadomości o hałasie w środowisku pracy Wiadomości o hałasie w środowisku pracy Maciej Łabęda Hałasem został określony każdy niepożądany dźwięk, który może być uciążliwy albo szkodliwy dla zdrowia lub zwiększać ryzyko wypadku w pracy - rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Metodyka badań hałasu w zakresie słyszalnym, infradźwiękowym i ultradźwiękowym na stanowiskach pracy przy wydobyciu gazu łupkowego

Metodyka badań hałasu w zakresie słyszalnym, infradźwiękowym i ultradźwiękowym na stanowiskach pracy przy wydobyciu gazu łupkowego Metodyka badań hałasu w zakresie słyszalnym, infradźwiękowym i ultradźwiękowym na stanowiskach pracy przy wydobyciu gazu łupkowego Metodyka badań hałasu na stanowiskach pracy przy wydobyciu gazu łupkowego

Bardziej szczegółowo

Hałas przy zgrzewaniu ultradźwiękowym metali. dr inż. Jolanta Matusiak mgr Piotr Szłapa mgr inż. Joanna Wyciślik

Hałas przy zgrzewaniu ultradźwiękowym metali. dr inż. Jolanta Matusiak mgr Piotr Szłapa mgr inż. Joanna Wyciślik Hałas przy zgrzewaniu ultradźwiękowym metali dr inż. Jolanta Matusiak mgr Piotr Szłapa mgr inż. Joanna Wyciślik Charakterystyka procesu zgrzewania ultradźwiękowego Hałas słyszalny i hałas ultradźwiękowy

Bardziej szczegółowo

Wyższy Urząd Górniczy

Wyższy Urząd Górniczy Wyższy Urząd Górniczy Zagrożenie hałasem w górnictwie Zagrożenie hałasem w górnictwie Katowice 2010 Copyright by Wyższy Urząd Górniczy, Katowice 2010 Opracowanie Departament Warunków Pracy WUG Opracowanie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY Dz.U.05.157.1318 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne (Dz.

Bardziej szczegółowo

Temat: Zagrożenie hałasem

Temat: Zagrożenie hałasem MODUŁ IV LEKCJA 2 Temat: Zagrożenie hałasem Formy realizacji: ścieżka edukacyjna, lekcja fizyki, techniki (45 minutowa jednostka lekcyjna). Cele szczegółowe lekcji: uświadomienie zagrożeń związanych z

Bardziej szczegółowo

Określenie stanowisk pracy, na których występuje zagrożenie hałasem przy poszukiwaniu i wydobyciu gazu łupkowego

Określenie stanowisk pracy, na których występuje zagrożenie hałasem przy poszukiwaniu i wydobyciu gazu łupkowego Opracowano na podstawie wyników III etapu programu wieloletniego pn. Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy, finansowanego w latach 2014-2016 w zakresie zadań służb państwowych przez Ministerstwo Pracy

Bardziej szczegółowo

Hałas na stanowisku pracy

Hałas na stanowisku pracy Hałas na stanowisku pracy Temat: Warunki akustyczne w pomieszczeniu. 1. Przedmiot. Pomiar i ocena hałasu metodą orientacyjną, w miejscu przebywania ludzi na stanowisku pracy. 2. Zastosowanie - badanie

Bardziej szczegółowo

Hałas słyszalny w środowisku pracy. Ocena możliwości wykonywania pracy

Hałas słyszalny w środowisku pracy. Ocena możliwości wykonywania pracy 4. Hałas słyszalny w środowisku pracy. Ocena możliwości wykonywania 1 Hałas słyszalny w środowisku pracy Ocena możliwości wykonywania pracy 4.1. Charakterystyka zjawiska Środowisko akustyczne obejmuje

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do ograniczania zagrożenia hałasem emitowanym przez nietechnologiczne źródła ultradźwiękowe

Wytyczne do ograniczania zagrożenia hałasem emitowanym przez nietechnologiczne źródła ultradźwiękowe Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy Bożena Smagowska Wytyczne do ograniczania zagrożenia hałasem emitowanym przez nietechnologiczne źródła ultradźwiękowe Publikacja opracowana

Bardziej szczegółowo

dr inż. Witold Mikulski

dr inż. Witold Mikulski Obowiązki wynikające z wprowadzenia w życie nowej dyrektywy europejskiej 2003/10/WE w sprawie minimalnych wymagań ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników narażonych na hałas dr inż. Witold Mikulski

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO PRACOWNIKÓW INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO PRACOWNIKÓW INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO PRACOWNIKÓW INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH Lp. 1. Temat szkolenia Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy: a) aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian),

Bardziej szczegółowo

Przykładowy program szkolenia okresowego pracowników inżynieryjno-technicznych

Przykładowy program szkolenia okresowego pracowników inżynieryjno-technicznych Przykładowy program szkolenia okresowego pracowników inżynieryjno-technicznych 1. Założenia organizacyjno-programowe a) Forma nauczania Kurs z oderwaniem od pracy. b) Cel szkolenia Celem szkolenia jest

Bardziej szczegółowo

Dobór ochronników słuchu, ze względu na tłumienie dźwięku

Dobór ochronników słuchu, ze względu na tłumienie dźwięku 1 Dobór ochronników słuchu, ze względu na tłumienie dźwięku wg PN-EN 458:2006, Ochronniki słuchu. Zalecenia dotyczące doboru, użytkowania, konserwacji codziennej i okresowej. Dokument przewodni podstawowym

Bardziej szczegółowo

Hałas maszyn i środowisko pracy

Hałas maszyn i środowisko pracy Krzywe korekcyjne, charakterystyki dynamiczne Hałas maszyn i środowisko pracy Czułość ucha ludzkiego jest największa dla dźwięków o częstotliwościach z przedziału od 800Hz do 4000Hz. Ze względu na to,

Bardziej szczegółowo

Temat: Drgania mechaniczne - wibracje. Hałas w środowisku pracy

Temat: Drgania mechaniczne - wibracje. Hałas w środowisku pracy LEKCJA 4 Temat: Drgania mechaniczne - wibracje. Hałas w środowisku pracy Czas realizacji: 1 godzina lekcyjna Cele operacyjne: Treści: Po zakończeniu zajęć uczeń: wie, co to są drgania mechaniczne, zna

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI SZKODLIWE W MIEJSCU PRACY: HAŁAS

CZYNNIKI SZKODLIWE W MIEJSCU PRACY: HAŁAS RAW/05/16 CZYNNIKI SZKODLIWE W MIEJSCU PRACY: HAŁAS Hałas jest najpowszechniej występującym szkodliwym czynnikiem w środowisku pracy. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2011 r. w warunkach

Bardziej szczegółowo

Procedura techniczna wyznaczania poziomu mocy akustycznej źródeł ultradźwiękowych

Procedura techniczna wyznaczania poziomu mocy akustycznej źródeł ultradźwiękowych Procedura techniczna wyznaczania poziomu mocy akustycznej źródeł ultradźwiękowych w oparciu o pomiary poziomu ciśnienia akustycznego w punktach pomiarowych lub liniach omiatania na półkulistej powierzchni

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz ważniejszych oznaczeń. Przedmowa 15. Wprowadzenie Ruch falowy w ośrodku płynnym Pola akustyczne źródeł rzeczywistych

Spis treści. Wykaz ważniejszych oznaczeń. Przedmowa 15. Wprowadzenie Ruch falowy w ośrodku płynnym Pola akustyczne źródeł rzeczywistych Spis treści Wykaz ważniejszych oznaczeń u Przedmowa 15 Wprowadzenie 17 1. Ruch falowy w ośrodku płynnym 23 1.1. Dźwięk jako drgania ośrodka sprężystego 1.2. Fale i liczba falowa 1.3. Przestrzeń liczb falowych

Bardziej szczegółowo

Wymagania akustyczne jakie powinno spełniać środowisko pracy dotyczące hałasu pod względem możliwości wykonywania prac wymagających koncentracji uwagi

Wymagania akustyczne jakie powinno spełniać środowisko pracy dotyczące hałasu pod względem możliwości wykonywania prac wymagających koncentracji uwagi Wymagania akustyczne jakie powinno spełniać środowisko pracy dotyczące hałasu pod względem możliwości wykonywania prac wymagających koncentracji uwagi dr inż. Witold Mikulski, mgr inż. Izabela Warmiak

Bardziej szczegółowo

Działania służby medycyny pracy w aspekcie profilaktyki narażenia na hałas w miejscu pracy

Działania służby medycyny pracy w aspekcie profilaktyki narażenia na hałas w miejscu pracy Działania służby medycyny pracy w aspekcie profilaktyki narażenia na hałas w miejscu pracy Katarzyna Skręt Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie Hałas Dźwięk wrażenie słuchowe, spowodowane falą

Bardziej szczegółowo

HAŁAS W ŚRODOWISKU PRACY

HAŁAS W ŚRODOWISKU PRACY HAŁAS W ŚRODOWISKU PRACY Budowa ucha ludzkiego Narząd słuchu składa się z trzech zasadniczych części: ucha zewnętrznego, ucha środkowego, ucha wewnętrznego. Drgania akustyczne powierzchniowe słyszalne

Bardziej szczegółowo

P 13 HAŁAS NA STANOWISKU PRACY

P 13 HAŁAS NA STANOWISKU PRACY PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA w Nowym Sączu P 13 HAŁAS NA STANOWISKU PRACY Spis treści 1. Pojęcia i parametry dźwięku 2. Wartości dopuszczalne hałasu 3. Pomiary hałasu 4. Wnioski Zespół ćwiczeniowy:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział III Drgania mechaniczne i wstrząsy 1. Charakterystyka fizyczna i podstawowe pojęcia... 87 2. Źródła drgań...

Spis treści. Rozdział III Drgania mechaniczne i wstrząsy 1. Charakterystyka fizyczna i podstawowe pojęcia... 87 2. Źródła drgań... Spis treści Rozdział I Czynniki szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy 1. Podział czynników szkodliwych i uciążliwych.................................. 11 2. Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny

Bardziej szczegółowo

Procedura orientacyjna wyznaczania poziomu mocy akustycznej źródeł ultradźwiękowych

Procedura orientacyjna wyznaczania poziomu mocy akustycznej źródeł ultradźwiękowych Procedura orientacyjna wyznaczania poziomu mocy źródeł ultradźwiękowych w oparciu o pomiary poziomu ciśnienia akustycznego w punktach pomiarowych lub metodą omiatania na powierzchni pomiarowej prostopadłościennej

Bardziej szczegółowo

OCENA POZIOMU HAŁASU W WYBRANYCH WYŁUSZCZARNIACH NASION

OCENA POZIOMU HAŁASU W WYBRANYCH WYŁUSZCZARNIACH NASION Konferencja Problemy gospodarki energią i środowiskiem w rolnictwie, leśnictwie i przemyśle spożywczym 13-14 Września 2016 Wydział Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie Monika Aniszewska, Arkadiusz Gendek,

Bardziej szczegółowo

Temat ćwiczenia. Wyznaczanie mocy akustycznej

Temat ćwiczenia. Wyznaczanie mocy akustycznej POLITECHNIKA ŚLĄSKA W YDZIAŁ TRANSPORTU Temat ćwiczenia Wyznaczanie mocy akustycznej Cel ćwiczenia Pomiary poziomu natęŝenia dźwięku źródła hałasu. Wyznaczanie mocy akustycznej źródła hałasu. Wyznaczanie

Bardziej szczegółowo

Promieniowanie elektromagnetyczne w środowisku pracy. Ocena możliwości wykonywania pracy w warunkach oddziaływania pól elektromagnetycznych

Promieniowanie elektromagnetyczne w środowisku pracy. Ocena możliwości wykonywania pracy w warunkach oddziaływania pól elektromagnetycznych Promieniowanie elektromagnetyczne w środowisku pracy Ocena możliwości wykonywania pracy w warunkach oddziaływania pól elektromagnetycznych Charakterystyka zjawiska Promieniowanie elektromagnetyczne jest

Bardziej szczegółowo

Fale dźwiękowe - ich właściwości i klasyfikacja ze względu na ich częstotliwość. dr inż. Romuald Kędzierski

Fale dźwiękowe - ich właściwości i klasyfikacja ze względu na ich częstotliwość. dr inż. Romuald Kędzierski Fale dźwiękowe - ich właściwości i klasyfikacja ze względu na ich częstotliwość dr inż. Romuald Kędzierski Czym jest dźwięk? Jest to wrażenie słuchowe, spowodowane falą akustyczną rozchodzącą się w ośrodku

Bardziej szczegółowo

Oddziaływanie hałasu na człowieka w środowisku pracy i życia, metody ograniczania. dr inż. Grzegorz Makarewicz

Oddziaływanie hałasu na człowieka w środowisku pracy i życia, metody ograniczania. dr inż. Grzegorz Makarewicz Oddziaływanie hałasu na człowieka w środowisku pracy i życia, metody ograniczania dr inż. Grzegorz Makarewicz 200000000 µpa 20000000 µpa Młot pneumatyczny 2000000 µpa 200000 µpa Pomieszczenie biurowe 20000

Bardziej szczegółowo

DRGANIA MECHANICZNE W ŚRODOWISKU PRACY

DRGANIA MECHANICZNE W ŚRODOWISKU PRACY DRGANIA MECHANICZNE W ŚRODOWISKU PRACY zagrożenia i profilaktyka Zagrożenie drganiami mechanicznymi w środowisku pracy Zatrudnieni w warunkach zagrożenia czynnikami szkodliwymi i niebezpiecznymi w latach

Bardziej szczegółowo

REDUKCJA HAŁASU W BUDYNKU POCHODZĄCEGO OD POMIESZCZENIA SPRĘŻARKOWNI

REDUKCJA HAŁASU W BUDYNKU POCHODZĄCEGO OD POMIESZCZENIA SPRĘŻARKOWNI REDUKCJA HAŁASU W BUDYNKU POCHODZĄCEGO OD POMIESZCZENIA SPRĘŻARKOWNI Wiesław FIEBIG Politechnika Wrocławska, Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn I-16 1. WSTĘP W pomieszczeniach technicznych znajdujących

Bardziej szczegółowo

Słyszenie w środowisku

Słyszenie w środowisku Słyszenie w środowisku Wykład II Wpływ hałasu na organizm ludzki słuchowe efekty Anna Preis, email: apraton@amu.edu.pl 2.03.2016 Plan wykładu Natura dźwięku i hałasu: różnice w percepcji dźwięku i hałasu

Bardziej szczegółowo

PCA Zakres akredytacji Nr AB 023

PCA Zakres akredytacji Nr AB 023 Pomieszczenia w budynku, z systemem nagłaśniania i/lub z dźwiękowym systemem ostrzegawczym Pomieszczenia w budynku (wszystkie) Urządzenia systemów wibroakustycznych głośniki Elastyczny zakres akredytacji

Bardziej szczegółowo

Ochrona słuchu przed hałasem. zasady doboru i stosowania. indywidualnych ochron słuchu

Ochrona słuchu przed hałasem. zasady doboru i stosowania. indywidualnych ochron słuchu Ochrona słuchu przed hałasem zasady doboru i stosowania indywidualnych ochron słuchu mgr inż. Emil Kozłowski Ochrona przed hałasem przepisy i praktyka. Kraków, 27 października 2005 r. Rozwiązania konstrukcyjne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do Regulaminu Pracy ppup Poczta Polska

Załącznik nr 6 do Regulaminu Pracy ppup Poczta Polska Załącznik nr 6 do Regulaminu Pracy ppup Poczta Polska Wykaz prac wzbronionych pracownikom młodocianym oraz rodzaje prac i wykaz stanowisk pracy dozwolonych pracownikom młodocianym w celu odbywania przygotowywania

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE KLIMATU AKUSTYCZNEGO PROJEKTOWANYCH STANOWISK PRACY Z WYKORZYSTANIEM NARZĘDZI WSPOMAGAJĄCYCH

KSZTAŁTOWANIE KLIMATU AKUSTYCZNEGO PROJEKTOWANYCH STANOWISK PRACY Z WYKORZYSTANIEM NARZĘDZI WSPOMAGAJĄCYCH KSTAŁTOWANIE KLIMATU AKUSTYCNEGO PROJEKTOWANYCH STANOWISK PRACY WYKORYSTANIEM NARĘDI WSPOMAGAJĄCYCH Waldemar PASKOWSKI, Artur KUBOSEK Streszczenie: W referacie przedstawiono wykorzystanie metod wspomagania

Bardziej szczegółowo

WYKAZ WARTOŚCI NAJWYŻSZYCH DOPUSZCZALNYCH NATĘŻEŃ FIZYCZNYCH CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA W ŚRODOWISKU PRACY

WYKAZ WARTOŚCI NAJWYŻSZYCH DOPUSZCZALNYCH NATĘŻEŃ FIZYCZNYCH CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA W ŚRODOWISKU PRACY Załącznik nr 2 WYKAZ WARTOŚCI NAJWYŻSZYCH DOPUSZCZALNYCH NATĘŻEŃ FIZYCZNYCH CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA W ŚRODOWISKU PRACY A. Hałas i hałas ultradźwiękowy 1. Hałas 1.1. Hałas w środowisku pracy jest

Bardziej szczegółowo

Zasady zwalczania hałasu. Ochrona przeciwdźwiękowa

Zasady zwalczania hałasu. Ochrona przeciwdźwiękowa Zasady zwalczania hałasu Ochrona przeciwdźwiękowa Zagadnienia związane z hałasem w środowisku pracy Sektory gospodarki, których pracownicy są szczególnie naraŝeni na hałas produkcja (zwłaszcza tkanin,

Bardziej szczegółowo

Mapa akustyczna Torunia

Mapa akustyczna Torunia Mapa akustyczna Torunia Informacje podstawowe Mapa akustyczna Słownik terminów Kontakt Przejdź do mapy» Słownik terminów specjalistycznych Hałas Hałasem nazywamy wszystkie niepożądane, nieprzyjemne, dokuczliwe

Bardziej szczegółowo

OCENA ZAGROŻENIA HAŁASEM NA STANOWISKU PRACY

OCENA ZAGROŻENIA HAŁASEM NA STANOWISKU PRACY LABORATORIUM WIBROAKUSTYKI MASZYN Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Instytut Mechaniki Stosowanej Zakład Wibroakustyki i Bio-Dynamiki Systemów Ćwiczenie nr 1 Cel ćwiczenia: OCENA ZAGROŻENIA HAŁASEM NA

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM. Pomiar poziomu mocy akustycznej w komorze pogłosowej. Instrukcja do zajęć laboratoryjnych

LABORATORIUM. Pomiar poziomu mocy akustycznej w komorze pogłosowej. Instrukcja do zajęć laboratoryjnych LABORATORIUM Pomiar poziomu mocy akustycznej w komorze pogłosowej Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Kraków 2010 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Wprowadzenie teoretyczne...4 2.1. Definicje terminów...4 2.2.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy 2) Dz.U.2011.33.166 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy 2) (Dz. U. z dnia 16 lutego 2011 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zagrożenie hałasem emitowanym przez nietechnologiczne źródła ultradźwiękowe w środowisku pracy

Zagrożenie hałasem emitowanym przez nietechnologiczne źródła ultradźwiękowe w środowisku pracy Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy Bożena Smagowska Zagrożenie hałasem emitowanym przez nietechnologiczne źródła ultradźwiękowe w środowisku pracy Materiały szkoleniowe Publikacja

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1115

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1115 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1115 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 19 września 2014 r. Nazwa i adres EWA NICGÓRSKA-DZIERKO

Bardziej szczegółowo

Pomiar poziomu hałasu emitowanego przez zespół napędowy

Pomiar poziomu hałasu emitowanego przez zespół napędowy POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ MECHANICZNY Katedra Budowy i Eksploatacji Maszyn Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu: EKSPLOATACJA MASZYN Pomiar poziomu hałasu emitowanego przez zespół napędowy

Bardziej szczegółowo

Ochrona Przeciwdźwiękowa. Stosowanie indywidualnych ochron słuchu Skuteczność likwidacji hałasu

Ochrona Przeciwdźwiękowa. Stosowanie indywidualnych ochron słuchu Skuteczność likwidacji hałasu Ochrona Przeciwdźwiękowa Stosowanie indywidualnych ochron słuchu Skuteczność likwidacji hałasu 1 Wprowadzenie Określanie ryzyka zawodowego wynikającego z naraŝenia na hałas słyszalny (L EX,8h poziom ekspozycji

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY AKUSTYCZNE ZWIĄZANE Z INSTALACJAMI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

PROBLEMY AKUSTYCZNE ZWIĄZANE Z INSTALACJAMI WENTYLACJI MECHANICZNEJ PROBLEMY AKUSTYCZNE ZWIĄZANE Z INSTALACJAMI WENTYLACJI MECHANICZNEJ AKUSTYKA - INFORMACJE OGÓLNE Wymagania akustyczne stawiane instalacjom wentylacyjnym określane są zwykle wartością dopuszczalnego poziomu

Bardziej szczegółowo

Znaki ostrzegawcze: Źródło pola elektromagnetycznego

Znaki ostrzegawcze: Źródło pola elektromagnetycznego Podstawowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy dla użytkowników urządzeń wytwarzających pole i promieniowanie elektromagnetyczne w zakresie częstotliwości 0-300 GHz. Podstawy prawne krajowe uregulowania

Bardziej szczegółowo

POMIARY HAŁASU. 1. Metody pomiaru hałasu

POMIARY HAŁASU. 1. Metody pomiaru hałasu POMIARY HAŁASU Podstawowym celem pomiarów hałasu w środowisku pracy jest określenie ryzyka uszkodzenia zdrowia. Pomiary parametrów akustycznego środowiska pracy mogą być także wykonywane w innych celach,

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 227 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 227 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) zarządza się, co następuje: LexPolonica nr 2461011. Stan prawny 2014-01-12 Dz.U.2011.33.166 (R) Badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

HAŁAS W ŚRODOWISKU PRACY

HAŁAS W ŚRODOWISKU PRACY Materiały szkoleniowe HAŁAS W ŚRODOWISKU PRACY ZAGROŻENIA I PROFILAKTYKA Serwis internetowy BEZPIECZNIEJ CIOP-PIB 1. Wprowadzenie zagrożenie hałasem w środowisku pracy Hałasem określa się każdy niepożądany

Bardziej szczegółowo

HAŁAS W ŚRODOWISKU PRACY

HAŁAS W ŚRODOWISKU PRACY Materiały szkoleniowe HAŁAS W ŚRODOWISKU PRACY ZAGROŻENIA I PROFILAKTYKA Serwis internetowy BEZPIECZNIEJ CIOP-PIB 1. Wprowadzenie zagrożenie hałasem w środowisku pracy Hałasem określa się każdy niepożądany

Bardziej szczegółowo

MÓWIMY O TYM GŁOŚNO, ABY BYŁO CISZEJ!

MÓWIMY O TYM GŁOŚNO, ABY BYŁO CISZEJ! MÓWIMY O TYM GŁOŚNO, ABY BYŁO CISZEJ! CISZA całkowity brak dźwięków zdolnych wytworzyć wrażenia słuchowe. DŹWIĘK Dźwięki są jednym ze składników środowiska przyrodniczego człowieka. Są źródłem wielu informacji

Bardziej szczegółowo

8. PN-EN ISO :2000

8. PN-EN ISO :2000 Numer i tytuł 1. PN-EN 27574-1:1997 Akustyka. Statystyczne metody określania i weryfikowania deklarowanych wartości emisji hałasu maszyn i urządzeń. Informacje ogólne i definicje 2. PN-ISO 31-7:2001 Wielkości

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWDŹWIĘKOWA

OCHRONA PRZECIWDŹWIĘKOWA OCHRONA PRZECIWDŹWIĘKOWA Przedsięwzięcia o charakterze budowlanym Skuteczność likwidacji hałasu Wprowadzenie przenikające do pomieszczeń hałasy można podzielić na: hałasy powietrzne hałasy materiałowe

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM POMIARY W AKUSTYCE. ĆWICZENIE NR 4 Pomiar współczynników pochłaniania i odbicia dźwięku oraz impedancji akustycznej metodą fali stojącej

LABORATORIUM POMIARY W AKUSTYCE. ĆWICZENIE NR 4 Pomiar współczynników pochłaniania i odbicia dźwięku oraz impedancji akustycznej metodą fali stojącej LABORATORIUM POMIARY W AKUSTYCE ĆWICZENIE NR 4 Pomiar współczynników pochłaniania i odbicia dźwięku oraz impedancji akustycznej metodą fali stojącej 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie metody

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA POZIOMU HAŁASU NA STANOWISKACH TECHNOLOGICZNYCH W ZAKŁADACH PRZERÓBKI KOPALŃ WĘGLA KAMIENNEGO

IDENTYFIKACJA POZIOMU HAŁASU NA STANOWISKACH TECHNOLOGICZNYCH W ZAKŁADACH PRZERÓBKI KOPALŃ WĘGLA KAMIENNEGO Górnictwo i Geoinżynieria Rok 30 Zeszyt 3/1 2006 Aleksander Lutyński* IDENTYFIKACJA POZIOMU HAŁASU NA STANOWISKACH TECHNOLOGICZNYCH W ZAKŁADACH PRZERÓBKI KOPALŃ WĘGLA KAMIENNEGO 1. Wstęp Hałas jest jedną

Bardziej szczegółowo

5(m) PWSZ -Leszno LABORATORIUM POMIARY I BADANIA WIBROAKUSTYCZNE WYZNACZANIE POZIOMU MOCY AKUSTYCZNEJ MASZYN I URZĄDZEŃ 1. CEL I ZAKRES ĆWICZENIA

5(m) PWSZ -Leszno LABORATORIUM POMIARY I BADANIA WIBROAKUSTYCZNE WYZNACZANIE POZIOMU MOCY AKUSTYCZNEJ MASZYN I URZĄDZEŃ 1. CEL I ZAKRES ĆWICZENIA PWSZ -Leszno LABORATORIUM POMIARY I BADANIA WIBROAKUSTYCZNE WYZNACZANIE POZIOMU MOCY AKUSTYCZNEJ MASZYN I URZĄDZEŃ Instrukcja Wykonania ćwiczenia 5(m) 1. CEL I ZAKRES ĆWICZENIA Poziom mocy akustycznej

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr II-22: Opracowanie modelu aktywnego ustroju dźwiękochłonno-izolacyjnego o zmiennych tłumieniu i izolacyjności

Zadanie nr II-22: Opracowanie modelu aktywnego ustroju dźwiękochłonno-izolacyjnego o zmiennych tłumieniu i izolacyjności Materiały informacyjne dotyczące wyników realizacji zadania badawczego pt: Opracowanie modelu aktywnego ustroju dźwiękochłonno-izolacyjnego o zmiennych Hałas jest jednym z najpowszechniej występujących

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1115

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1115 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1115 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6 Data wydania: 4 września 2013 r. Nazwa i adres EWA NICGÓRSKA-DZIERKO

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 13. Część I. UKŁADY REDUKCJI DRGAŃ Wykaz oznaczeń 18. Literatura Wprowadzenie do części I 22

Spis treści. Wstęp 13. Część I. UKŁADY REDUKCJI DRGAŃ Wykaz oznaczeń 18. Literatura Wprowadzenie do części I 22 Spis treści Wstęp 13 Literatura - 15 Część I. UKŁADY REDUKCJI DRGAŃ - 17 Wykaz oznaczeń 18 1. Wprowadzenie do części I 22 2. Teoretyczne podstawy opisu i analizy układów wibroizolacji maszyn 30 2.1. Rodzaje

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 5 sierpnia 2005 r. (Dz. U. z dnia 19 sierpnia 2005 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 5 sierpnia 2005 r. (Dz. U. z dnia 19 sierpnia 2005 r.) Dz.U.05.157.1318 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z naraŝeniem na hałas lub drgania mechaniczne 2)

Bardziej szczegółowo

POMIARY I ANALIZA HAŁASU NA STANOWISKU PRACY

POMIARY I ANALIZA HAŁASU NA STANOWISKU PRACY INSTYTUT KONSTRUKCJI MASZYN KIERUNEK: INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA PRZEDMIOT: POMIARY I ANALIZA HAŁASU PRZEMYSŁOWEGO POMIARY I ANALIZA HAŁASU NA STANOWISKU PRACY POMIARY I ANALIZA HAŁASU NA STANOWISKU PRACY

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBOCZA ds.hałasu

GRUPA ROBOCZA ds.hałasu PARTNERSTWO: Krajowa sieć organów środowiskowych oraz instytucji zarządzających funduszami unijnymi (ENEA) ROBOCZA ds. HAŁASU Spotkanie szkoleniowo - seminaryjne MAPY AKUSTYCZNE I PROGRAMY DZIAŁAŃ (programy

Bardziej szczegółowo

POMIARY HAŁASU NA STANOWISKACH PRACY W ZAKŁADZIE PRZERÓBCZYM KOPALNI WĘGLA KAMIENNEGO

POMIARY HAŁASU NA STANOWISKACH PRACY W ZAKŁADZIE PRZERÓBCZYM KOPALNI WĘGLA KAMIENNEGO Górnictwo i Geoinżynieria Rok 31 Zeszyt 4 2007 Aleksander Lutyński* POMIARY HAŁASU NA STANOWISKACH PRACY W ZAKŁADZIE PRZERÓBCZYM KOPALNI WĘGLA KAMIENNEGO 1. Wstęp Hałas, rozumiany jako drgania ośrodka

Bardziej szczegółowo

Wykaz prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet

Wykaz prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet Z a ł ą c z n i k n r 1 R e g u l a m i n u Pra c y W A K A D E M I I S Z T U K P I Ę K N Y C H W G D A Ń S K U Wykaz prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet Załącznik do rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bezpieczeństwem Laboratorium 2. Analiza ryzyka zawodowego z wykorzystaniem metody trzypunktowej

Zarządzanie bezpieczeństwem Laboratorium 2. Analiza ryzyka zawodowego z wykorzystaniem metody trzypunktowej Zarządzanie bezpieczeństwem Laboratorium 2. Analiza ryzyka zawodowego z wykorzystaniem metody trzypunktowej Szczecin 2013 1 Wprowadzenie Ryzyko zawodowe: prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE EKRANÓW AKUSTYCZNYCH W ZAKŁADZIE PRODUKCJI KONSTRUKCJI STALOWYCH OCHRONA PRZED HAŁASEM

ZASTOSOWANIE EKRANÓW AKUSTYCZNYCH W ZAKŁADZIE PRODUKCJI KONSTRUKCJI STALOWYCH OCHRONA PRZED HAŁASEM ZASTOSOWANIE EKRANÓW AKUSTYCZNYCH W ZAKŁADZIE PRODUKCJI KONSTRUKCJI STALOWYCH OCHRONA PRZED HAŁASEM Agata KOWALCZYK-PASEK, Wioletta M. BAJDUR, Adam IDZIKOWSKI Streszczenie: Jednym z najbardziej szkodliwych

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka zawodowego to proste!

Ocena ryzyka zawodowego to proste! Ocena ryzyka zawodowego to proste! Wprowadzenie Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy powinno następować poprzez ograniczanie ryzyka zawodowego w wyniku właściwej organizacji pracy, stosowania środków

Bardziej szczegółowo

Określenie właściwości paneli akustycznych ekranów drogowych produkcji S. i A. Pietrucha Sp z o. o.

Określenie właściwości paneli akustycznych ekranów drogowych produkcji S. i A. Pietrucha Sp z o. o. I N S T Y T U T E N E R G E T Y K I Instytut Badawczy ODDZIAŁ TECHNIKI CIEPLNEJ ITC w Łodzi 93-208 Łódź, ul. Dąbrowskiego 113 www.itc.edu.pl, e-mail: itc@itc.edu.pl Temat w ITC: 04103900 Nr ewidencyjny:

Bardziej szczegółowo

Fale akustyczne. Jako lokalne zaburzenie gęstości lub ciśnienia w ośrodkach posiadających gęstość i sprężystość. ciśnienie atmosferyczne

Fale akustyczne. Jako lokalne zaburzenie gęstości lub ciśnienia w ośrodkach posiadających gęstość i sprężystość. ciśnienie atmosferyczne Fale akustyczne Jako lokalne zaburzenie gęstości lub ciśnienia w ośrodkach posiadających gęstość i sprężystość ciśnienie atmosferyczne Fale podłużne poprzeczne długość fali λ = v T T = 1/ f okres fali

Bardziej szczegółowo

Hałas. Dźwięk. Dźwięk definicja. Fizyczne parametry dźwięku. Słuch - funkcje. Natężenie i częstotliwość dźwięku

Hałas. Dźwięk. Dźwięk definicja. Fizyczne parametry dźwięku. Słuch - funkcje. Natężenie i częstotliwość dźwięku Dźwięk Hałas...- A dlaczego Babciu masz takie duże uszy? - spytał Czerwony Kapturek. - Żeby Cię lepiej słyszeć Kochana Wnusiu - odparł Wilk 1 2 Dźwięk definicja Zmiany w ciśnieniu powietrza, rozchodzące

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ODDZIAŁYWANIA NA KLIMAT AKUSTYCZNY

ANALIZA ODDZIAŁYWANIA NA KLIMAT AKUSTYCZNY 1. Przedmiot i zakres opracowania ANALIZA ODDZIAŁYWANIA NA KLIMAT AKUSTYCZNY Przedmiotem opracowania jest określenie poziomu hałasu emitowanego do środowiska przez urządzenia instalacji Wytwórni Mas Bitumicznych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE BADAŃ I POMIARÓW CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA W ŚRODOWISKU PRACY

INFORMACJE DOTYCZĄCE BADAŃ I POMIARÓW CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA W ŚRODOWISKU PRACY PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GRODZISKU MAZ. POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W GRODZISKU MAZ. ul. Żwirki i Wigury 10, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, e-mail: grodzisk@psse.waw.pl

Bardziej szczegółowo

FMDRU. Przepustnica z miernikiem przepływu. Wymiary. Opis. Przykładowe zamówienie. Ød i. Ød 1

FMDRU. Przepustnica z miernikiem przepływu. Wymiary. Opis. Przykładowe zamówienie. Ød i. Ød 1 Wymiary Ød Ødi Opis Zastosowanie Miernik przeznaczony jest zarówno do ustawiania jak i dociągłego pomiaru powietrza. Miernik montuje się na stałe, należy go zatem uwzględniać już na etapie projektowym.

Bardziej szczegółowo

Ze względu na moŝliwe oddziaływanie na organizm człowieka wyróŝniamy następujące substancje:... 5

Ze względu na moŝliwe oddziaływanie na organizm człowieka wyróŝniamy następujące substancje:... 5 Spis treści Czynniki zagroŝeń w środowisku pracy... 4 Niebezpieczne i szkodliwe czynniki fizyczne występujące w środowisku pracy (podział)... 4 Czynniki materialnego środowiska pracy:... 4 Czynniki urazowe:...

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny sygnalizator akustyczny dla pojazdów uprzywilejowanych

Bezpieczny sygnalizator akustyczny dla pojazdów uprzywilejowanych Bezpieczny sygnalizator akustyczny dla pojazdów uprzywilejowanych Centralny Instytut Ochrony Pracy - PIB Warszawa ul. Czerniakowska 16 Sygnalizator pojazdu uprzywilejowanego jako źródło hałasu pojazd uprzywilejowany

Bardziej szczegółowo

Rękawice antywibracyjne - ocena skuteczności i zasady doboru do stanowisk pracy

Rękawice antywibracyjne - ocena skuteczności i zasady doboru do stanowisk pracy BEZPIECZEŃSTWO PRACY nauka i praktyka 11/1999, str. 2-5 dr inż. JOLANTA KOTON mgr inż. JANUSZ SZOPA Centralny Instytut Ochrony Pracy Rękawice antywibracyjne - ocena skuteczności i zasady doboru do stanowisk

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 861

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 861 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 861 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11, Data wydania: 12 października 2016 r. Nazwa i adres PRACOWNIA

Bardziej szczegółowo

ODDZIAŁYWANIE AKUSTYCZNE NOWOCZESNYCH TURBIN WIATROWYCH NA ŚRODOWISKO I ZDROWIE CZŁOWIEKA FAKTY I MITY

ODDZIAŁYWANIE AKUSTYCZNE NOWOCZESNYCH TURBIN WIATROWYCH NA ŚRODOWISKO I ZDROWIE CZŁOWIEKA FAKTY I MITY ODDZIAŁYWANIE AKUSTYCZNE NOWOCZESNYCH TURBIN WIATROWYCH NA ŚRODOWISKO I ZDROWIE CZŁOWIEKA FAKTY I MITY źródło: www.inwestycjeinnowacje.pl autor prezentacji: Łukasz Bielasiewicz HAŁAS SŁYSZALNY POCHODZĄCY

Bardziej szczegółowo

Hałas słyszalny w środowisku pracy

Hałas słyszalny w środowisku pracy 4. Hałas słyszalny w środowisku pracy. Ocena moŝliwości wykonywania 1 Hałas słyszalny w środowisku pracy Ocena moŝliwości wykonywania pracy 4.1. Charakterystyka zjawiska Środowisko akustyczne obejmuje

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1241

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1241 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1241 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 10 lipca 2014 r Nazwa i adres CENTRUM TECHNIKI

Bardziej szczegółowo

Wibroizolacja i redukcja drgań

Wibroizolacja i redukcja drgań Wibroizolacja i redukcja drgań Firma GERB istnieje od 1908 roku i posiada duże doświadczenie w zakresie wibroizolacji oraz jest producentem systemów dla redukcji drgań różnego rodzaju struktur, maszyn

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet. (Dz. U. z dnia 27 września 1996 r.) Na podstawie art. 176 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Wypadki przy użytkowaniu sprzętu roboczego

Wypadki przy użytkowaniu sprzętu roboczego Wypadki przy użytkowaniu sprzętu roboczego W 2004 r. inspektorzy pracy zbadali 913 wypadków przy pracy, w których źródłami czynników niebezpiecznych, powodujących urazy, były maszyny, aparatura, narzędzia

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia na stanowisku pracy i dobór środków ochrony indywidualnej ochrona oczu (cz. 1)

Zagrożenia na stanowisku pracy i dobór środków ochrony indywidualnej ochrona oczu (cz. 1) Zagrożenia na stanowisku pracy i dobór środków ochrony indywidualnej ochrona oczu (cz. 1) Źródła i rodzaje zagrożeń oczu Najczęstsze źródła i rodzaje zagrożeń oczu, które występują na stanowisku pracy.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRAC WZBRONIONYCH MŁODOCIANYM

WYKAZ PRAC WZBRONIONYCH MŁODOCIANYM Załącznik do regulaminu pracy z dnia 30.06.2009 r Na podstawie Art. 190-206 ustawy z dnia 26.06.1974 r.- Kodeks pracy tj. Dz.U.z 1998r Nr 21, poz. 94, z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Przygotowała: prof. Bożena Kostek

Przygotowała: prof. Bożena Kostek Przygotowała: prof. Bożena Kostek Ze względu na dużą rozpiętość mierzonych wartości ciśnienia (zakres ciśnień akustycznych obejmuje blisko siedem rzędów wartości: od 2x10 5 Pa do ponad 10 Pa) wygodniej

Bardziej szczegółowo

Zagrożenie hałasem komunalnym w obiektach mieszkalnych i użyteczności publicznej

Zagrożenie hałasem komunalnym w obiektach mieszkalnych i użyteczności publicznej Zagrożenie hałasem komunalnym w obiektach mieszkalnych i użyteczności publicznej Hałas definicja Regulacje prawne w zakresie ochrony przed hałasem komunalnym Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach

Bardziej szczegółowo

REDUKCJA HAŁASU NA PRZYKŁADZIE ZESPOŁU PODAJNIKÓW I DRUKAREK

REDUKCJA HAŁASU NA PRZYKŁADZIE ZESPOŁU PODAJNIKÓW I DRUKAREK REDUKCJA HAŁASU NA PRZYKŁADZIE ZESPOŁU PODAJNIKÓW I DRUKAREK Wiesław FIEBIG, Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn, Politechnika Wrocławska, ul. Łukaszewicza 7/9, 51-377 Wrocław, wiesław.fiebig@pwr.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

Sposoby oceny dźwiękochłonności materiałów izolacyjnych

Sposoby oceny dźwiękochłonności materiałów izolacyjnych Sposoby oceny dźwiękochłonności materiałów izolacyjnych Czynnikami mającymi zasadniczy wpływ na komfort pracy w budynkach są: mikroklimat pomieszczenia, warunki akustyczne, oświetlenie, promieniowanie

Bardziej szczegółowo

HAŁAS TURBIN WIATROWYCH FAKTY I MITY

HAŁAS TURBIN WIATROWYCH FAKTY I MITY HAŁAS TURBIN WIATROWYCH FAKTY I MITY autor prezentacji: Łukasz Bielasiewicz HAŁAS SŁYSZALNY POCHODZĄCY OD TURBIN WIATROWYCH UREGULOWANIA PRAWNE 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1241

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1241 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1241 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 25 lipca 2016 r Nazwa i adres CENTRUM TECHNIKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1100

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1100 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1100 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10, Data wydania: 9 sierpnia 2016 r. Nazwa i adres AB 1100

Bardziej szczegółowo