TYMCZASOWE WZMOCNIENIE ZAGROśONEGO AWARIĄ STROPU W HALI PRZEMYSŁOWEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TYMCZASOWE WZMOCNIENIE ZAGROśONEGO AWARIĄ STROPU W HALI PRZEMYSŁOWEJ"

Transkrypt

1 Dr inŝ. Szymon DAWCZYŃSKI, Dr inŝ. Jacek HULIMKA, Dr inŝ. Rafał KRZYWOŃ, Politechnika Śląska w Gliwicach TYMCZASOWE WZMOCNIENIE ZAGROśONEGO AWARIĄ STROPU W HALI PRZEMYSŁOWEJ TEMPORARY STRENGTHENING OF FLOOR AT RISK FROM FAILURE IN INDUSTRIAL ROOM Streszczenie W referacie przedstawiono konstrukcję Ŝelbetowo stalowego stropu technologicznego usytuowanego w hali przemysłowej. Zły stan techniczny płyty stropowej wskazywał na moŝliwość wystąpienia stanu awaryjnego całej konstrukcji, co w efekcie mogło spowodować uszkodzenie lub zniszczenie licznych urządzeń znajdujących się zarówno na, jak i pod przedmiotowym stropem. Na podstawie dostępnej dokumentacji technicznej, własnych inwentaryzacji oraz przeprowadzonych badań materiałowych autorzy referatu szczegółowo przeanalizowali przyczyny oraz zakres zaistniałych uszkodzeń, a takŝe określili niezbędne warunki dalszej bezpiecznej eksploatacji. Z uwagi na opisane w tekście referatu uwarunkowania technologiczne konieczne było zastosowanie rozwiązania tymczasowego, polegającego na wzmocnieniu płyty stropu dodatkowymi elementami stalowymi. Abstract The paper presents construction of large-surface, reinforced concrete and steel technological slab located in industrial room. Bad technical condition of the floor slab indicated possibility of the whole construction failure which could result in failure or damage to numerous facilities located both on, as well as under the subject floor. Based on analysis of the available technical documentation, inventory and material testing carried out by the authors of the paper, causes as well as the range of existing damages were examined in details and conditions required for further safe operation were determined. Due to technical conditions described in the paper, the use of temporary solution in the form of floor slab strengthening with steel sections was required, therefore, the strengthening by means of additional steel elements was designed. 1. Opis konstrukcji stropu Przedmiotowy strop technologiczny usytuowany jest na wysokości 4,50m nad poziomem posadzki parteru, w południowej (skrajnej) części duŝej hali przemysłowej. Wymiary tego stropu, mierzone w głównych osiach konstrukcyjnych całej budowli wynoszą odpowiednio: długość 72,0m (trzy moduły po 24,0m) i szerokość 28,0m (trzy moduły: 12,0m; 4,0m i 12,0m). Łączna powierzchnia stropu, po wykluczeniu istniejących otworów na komunikację pionową, wynosi około 2000m 2. Z uwagi na procesy technologiczne zlokalizowane w hali (lakiernia przemysłowa), na opisywanym stropie usytuowano osiem klimatyzatorów o wymiarach 5,6m 20,4m. WzdłuŜ zewnętrznej krawędzi stropu, szczelną ścianą osłonową wydzielona została specjalna przestrzeń opisana jako komora pyłowa. Komora ta, w całości odseparowana od procesów lakierniczych, stanowi czerpnię powietrza atmosferycznego niezbędnego do poprawnego funkcjonowania klimatyzatorów. Schemat rozmieszczenia 725

2 klimatyzatorów i usytuowania komory pyłowej, główne osie konstrukcyjne oraz ogólne wymiary stropu technologicznego pokazano na rysunku 1. Rys. 1. Rzut stropu technologicznego liniami osiowymi pokazano układ stalowych słupów tropu Na podstawie oryginalnej dokumentacji technicznej [1], [2] oraz własnych pomiarów inwentaryzacyjnych stwierdzono, iŝ strop został wykonany jako Ŝelbetowa płyta monolityczna oparta na konstrukcji z kształtowników stalowych, tworzących układ Ŝeber i podciągów. śebra wykonane zostały z dwuteowników I300 i I360, ułoŝonych w rozstawie 2,00m, równolegle do osi podłuŝnej stropu. W kierunku poprzecznym Ŝebra oparte są na podciągach wykonanych z dwuteowników I400 i I450 w nieregularnym rozstawie, od 2,80m do 5,80m. Na górnych półkach Ŝeber stalowych oparto blachę fałdową T o grubości 0,88mm, którą wykorzystano do ukształtowania dolnej powierzchni płyty. Ze względu na brak zespolenia blachy z płytą betonową, naleŝy ją uznać jako deskowanie tracone. Z uwagi na opisane w dalszej części referatu uwarunkowania technologiczne i błędy wykonawcze, naleŝy takie rozwiązanie uznać nie tylko jako nieekonomiczne, ale równieŝ jako jedną z 726

3 głównych przyczyn zaistniałego stanu przedawaryjnego. Do zbrojenia głównego płyty stropowej wykorzystano pręty 8mm ze stali A-III, ułoŝone po dwa w kaŝdej z dolnych fałd blachy. Zbrojenie rozdzielcze wykonano z prętów 6mm ze stali A-0. Projektowana klasa betonu płyt to, zgodnie z danymi na rysunkach archiwalnych, B20 (zgodnie z oznaczeniami stosowanymi w okresie projektowania). Z dostępnej oryginalnej dokumentacji jednoznacznie nie wynikała projektowana grubość płyty Ŝelbetowej, stąd określono ją na podstawie pobranych do badań próbek rdzeniowych, uzyskując wielkości od 135mm do 165mm (od dolnej fałdy deskowania do górnej powierzchni betonu konstrukcyjnego). W obrębie przedmiotowego stropu wykonano cztery róŝne typy posadzek (posadzka przemysłowa typu Duralit, lastriko, płytki ceramiczne oraz nadbeton w komorze pyłowej). 2. Opis uszkodzeń oraz analiza przyczyn stanu awaryjnego Inwentaryzacja uszkodzeń na górnej powierzchni płyty stropowej moŝliwa była tylko w przestrzeniach pomiędzy klimatyzatorami, procesy technologiczne prowadzone w lakierni wykluczały bowiem czasowy demontaŝ któregokolwiek z urządzeń, a sam sposób posadowienia oraz konstrukcja komór klimatyzatorów uniemoŝliwiały dotarcie do powierzchni płyty. Spośród zaobserwowanych uszkodzeń do najwaŝniejszych naleŝy zaliczyć silne zarysowania posadzek betonowych, liczne spękania i ubytki posadzek z Duralitu oraz lokalne silne wybrzuszenia wszystkich posadzek, świadczące o znacznym rozwarstwieniu betonu w płycie stropowej (rys. 2). Rys. 2. Przykłady uszkodzeń posadzki w komorze pyłowej i przestrzeniach między klimatyzatorami W najlepszym stanie technicznym znajdowała się posadzka z płytek ceramicznych, która wykonana była znacznie później niŝ pozostałe posadzki. NaleŜy zatem domniemywać, iŝ rzeczywisty stan techniczny płyty stropowej pod tą posadzką jest równie zły jak w pozostałych polach, a wykonana warstwa wykończeniowa zamaskowała tylko faktyczne uszkodzenia. Na wszystkich typach posadzek, bez wyjątku, zaobserwowano liczne ślady wielokrotnego i długotrwałego zawilgocenia, spowodowanego wyciekami wody z instalacji klimatyzatorów. Dodatkowo, wszystkie przejścia instalacji przez strop były wykonane niezgodnie ze sztuką budowlaną, bez wymaganych uszczelnień i zabezpieczeń (Rys. 3). Sytuacja ta spowodowała bezpośrednią penetrację wody do warstwy konstrukcyjnej, a zastosowane na dolnej powierzchni Ŝelbetowej płyty pełne deskowanie tracone z blachy uniemoŝliwiło swobodny odpływ wody. Szczelna warstwa zamykająca od dołu dostęp do 727

4 stropu przyczyniła się do rozprowadzenia w znacznych obszarach płyty wody wydostającej się z klimatyzatorów oraz z nieszczelnych przejść instalacyjnych. Rys. 3. Przykłady nieszczelnych przejść instalacyjnych wraz ze śladami okresowych zawilgoceń posadzki Jak naleŝało się tego spodziewać, długotrwały kontakt z wodą spowodował liczne, róŝnej intensywności uszkodzenia materiałów konstrukcyjnych, widoczne na całej praktycznie dolnej powierzchni stropu. Uszkodzenia te, o róŝnym stopniu intensywności, sygnalizowane były silną korozją blachy fałdowej, a w wielu miejscach całkowitym jej zniszczeniem (rys. 4). Rys. 4. Przykłady korozji i pęknięć blachy fałdowej deskowania traconego Podobnie, silnie zaawansowana korozja miała miejsce w przypadku stalowych prętów zbrojenia głównego płyty. Zgodnie z oryginalnym projektem budowlanym, pręty te ułoŝone zostały w kaŝdej z dolnych fałd blachy, czyli w miejscach, w których pod wpływem grawitacji zbierała się przeciekająca przez strop woda, nie mogąc znaleźć swobodnego ujścia. W wykonanych odkrywkach prętów w wielu miejscach ubytki korozyjne przekraczały 50% nominalnego przekroju poprzecznego prętów zbrojenia głównego. Kolejnym zaobserwowanym istotnym uszkodzeniem, wynikającym bezpośrednio z korozji zbrojenia głównego, a pośrednio ze stałej obecności wody, było odspojenie i odpadanie dolnej warstwy betonu, stanowiącej otulinę prętów zbrojeniowych. Fakt ten miał ogromne znaczenie ze względu na przyśpieszenie procesów korozji odsłoniętego zbrojenia. W trakcie wizji lokalnych obiektu stwierdzono, Ŝe stalowe Ŝebra i podciągi stropu, a takŝe stalowe słupy nośne, znajdują się w bardzo dobrym stanie technicznym, a zatem mogą być nadal bezpiecznie uŝytkowane. 728

5 3. Badania materiałowe i wytrzymałościowe W celu wykonania pełnej i szczegółowej oceny technicznej konstrukcji stropu oraz określenia niezbędnych warunków dalszej jego bezpiecznej eksploatacji, wykonano dodatkowe badania materiałowe. W tym celu pobrano z płyty pięć próbek rdzeniowych o średnicy 103mm, obejmujących pełną grubość stropu wraz z warstwami posadzki i deskowania traconego z blachy. Z uwagi na odmienne warunki eksploatacji, próbki do badań pobrano zarówno z komory pyłowej, jak i z dostępnej przestrzeni pomiędzy klimatyzatorami (w miejscach nie kolidujących z instalacjami podwieszonymi do stropu na niŝszej kondygnacji). Pierwsza z pobranych próbek nie mogła zostać wykorzystana do badań wytrzymałościowych, z uwagi na ukrytą wadę betonu (rys. 5). Dopiero po wycięciu pełnego rdzenia okazało się, Ŝe w miejscu tym w stropie istniała znaczna pustka, będąca efektem złego zagęszczania mieszanki betonowej w trakcie wykonywania płyty. Rys. 5. Widok pobranej próbki z pierwotną wadą betonu Podobnie, do badań wytrzymałościowych nie nadawała się kolejna z pobranych próbek (rys. 6). W tym wypadku wadą dyskwalifikującą było rozwarstwienie betonu próbki (jak i całej konstrukcji płyty w miejscu jej pobrania) powstałe najprawdopodobniej w wyniku rozsadzenia betonu przez powiększające swą objętość produkty korozji zbrojenia. Na fotografii ukazującej powierzchnię rozwarstwienia (rys. 6.b) wyraźnie widać zasięg występowania poszczególnych rodzajów korozji. I tak, jaśniejsze pola usytuowane bliŝej zewnętrznej krawędzi przekroju próbki świadczą o istnieniu korozji z dostępem tlenu atmosferycznego, natomiast pozostałe, ciemniejsze przebarwienia (znajdujące się bliŝej środka przekroju próbki) wyznaczają obszar beztlenowej korozji prętów zbrojenia. NaleŜy w tym miejscu zauwaŝyć, Ŝe drugi z opisanych typów korozji jest tutaj tym groźniejszy, Ŝe proces korozyjny pozostaje praktycznie niezauwaŝalny na zewnątrz konstrukcji, trudno jest zatem wiarygodnie oszacować jego wielkość i zasięg. 729

6 a) b) Rys. 6. a) Widok rozwarstwionej próbki; b) Powierzchnia rozwarstwienia próbki wraz z śladami korozji Z pozostałych próbek rdzeniowych, do badań niszczących w maszynie wytrzymałościowej wycięto walce o wysokości 102mm. Po wyrównaniu powierzchni czołowych próbek poddano je ściskaniu, aŝ do zniszczenia. Ze względu na wymiary geometryczne i proporcje badanych elementów walcowych, moŝna w przybliŝeniu przyjąć, Ŝe otrzymane wyniki odpowiadają wartościom uzyskiwanym na tradycyjnych, normowych próbkach kostkowych o krawędzi 150mm. Uzyskane z badań wartości siły niszczacej i wytrzymałości na ściskanie pozwoliły na zakwalifikowanie betonu płyty stropowej do klasy B20 (według oznaczeń klas betonów obowiązujących w okresie projektowania konstrukcji). Klasa ta jest zgodna z klasą betonu podawaną w udostępnionej autorom badań oryginalnej dokumentacji projektowej. NiezaleŜnie od laboratoryjnych badań wytrzymałościowych, przeprowadzono równieŝ dodatkowe pomiary sklerometryczne wytrzymałości betonu na ściskanie. Badania te przeprowadzono przy uŝyciu młotka Schmidta typu N. Badania wykonano po uprzednim wycięciu fragmentów blachy w miejscach nie wykazujących uszkodzeń korozyjnych. W efekcie przeprowadzonych obliczeń, po uwzglednieniu współczynników korekcyjnych z uwagi na ułoŝenie młotka w trakcie badań i współczynnika redukcyjnego ze wzgledu na wiek betonu, otrzymano wyniki pozwalające na zakwalifikowanie betonu płyty do klasy B17,5 praktycznie na granicy klasy B20 (według oznaczeń obowiązujących w okresie projektowania i wykonania konstrukcji). Oprócz opisanych badań wytrzymałościowych przeprowadzono równieŝ na pobranych betonowych próbkach podstawowe badania chemiczne, mające na celu określenie rozkładu odczynu ph na głębokości badanych elementów. W przypowierzchniowych warstwach próbek, w miejscach występowania korozji blachy, odczyn ph był znacznie niŝszy niŝ w analogicznych miejscach, w których taka korozja nie występowała. Wyniki te świadczą o zaawansowanej karbonatyzacji powierzchniowej warstwy betonu (otuliny zbrojenia) wszędzie tam, gdzie przerwana została szczelność blachy, a w efekcie o zwiększonym zagroŝeniu korozją prętów zbrojeniowych w miejscach silnej korozji blachy. Dodatkowe badania chemiczne na zawartość chlorków i siarczków nie wykazały w badanym betonie ich podwyŝszonego poziomu, co świadczy o niskiej agresji chemicznej środowiska. 730

7 4. Tymczasowe wzmocnienie stropu Na podstawie wyników przeprowadzonych badań, po analizie zakresu, charakteru i intensywności stwierdzonych wad i uszkodzeń stropu oraz szczegółowej analizie przyczyn ich powstania, autorzy uznali stan techniczny badanej konstrukcji jako zły. W celu wyeliminowania istniejących uszkodzeń i niedopuszczenia do powstawania nowych, zalecono przeprowadzenie generalnego remontu konstrukcji płyty. Po szczegółowej analizie, jako rozwiązanie najwłaściwsze zarówno z technicznego, jak i ekonomicznego punktu widzenia, zalecono rozbiórkę płyty stropu i jej odtworzenie z wykorzystaniem istniejących stalowych Ŝeber i podciągów, w technologii i z materiałów właściwie dobranych do panujących warunków i zagroŝeń eksploatacyjnych. Po konsultacjach z właścicielem i uŝytkownikiem obiektu odstąpiono jednak od takiego rozwiązania z dwóch zasadniczych względów. Procesy technologiczne prowadzone w hali stanowczo wykluczały moŝliwość wyłączenia lakierni z eksploatacji na czas wystarczający do wykonania prac związanych z całkowitym wyburzeniem i odtworzeniem stropu. Ponadto, zgodnie z zamierzeniami uŝytkownika, planowany okres eksploatacji hali w jej obecnej funkcji wynosił w chwili opracowywania ekspertyzy około trzech lat. Po tym okresie, z uwagi na cykl produkcyjny, przewidywano generalny remont i modernizację całego obiektu, z wymianą urządzeń produkcyjnych, w tym zainstalowanych na stropie klimatyzatorów. Biorąc pod uwagę powyŝsze czynniki przedstawiono rozwiązanie alternatywne, polegające na wykonaniu tymczasowego wzmocnienia istniejącej konstrukcji stropu. W przeprowadzonych w tym celu obliczeniach, ze względu na bardzo zróŝnicowany stan prętów zbrojenia płyty i znaczny stopień korozji blachy fałdowej, nie uwzględniono współpracy betonu ze zbrojeniem. Przyjęto zatem wyłącznie przekrój betonowy, wykonany z betonu klasy B17,5 (zgodnie z wynikami przeprowadzonych wcześniej badań). Ponadto, po analizie aktualnych warunków uŝytkowania stropu, zmniejszono jego obciąŝenie uŝytkowe do 5kN/m 2, nie dopuszczając równocześnie do wystąpienia obciąŝeń skupionych o wartości przekraczającej 1kN. Przy tak przyjętych warunkach, otrzymane wyniki obliczeń wykazały konieczność podwójnego zgęszczenia stalowych Ŝeber bezpośrednio podpierających płytę. We wszystkich polach stropu wykazanych jako uszkodzone naleŝało zatem wykonać dodatkowe Ŝebra pośrednie, szczelnie przylegające do płyty i podpierające jej konstrukcję w połowie rozpiętości pomiędzy oryginalnymi Ŝebrami. Do ich wykonania zalecono kształtowniki IPE160, których długość miała być dobierana indywidualnie do rozpiętości kaŝdego ze wzmacnianych pól stropu. Ponadto, zaproponowane rozwiązanie przewidywało wykonanie dodatkowych stalowych podciągów podpierających konstrukcję Ŝeber w połowie ich rozpiętości. Podciągi te zaprojektowano z kształtowników IPE200. Połączenia nowych elementów konstrukcyjnych z istniejacym rusztem stalowym zalecono wykonać jako skręcane, przy uŝyciu dodatkowych nakładek z kątowników, co pozwoliło na uniknięcie osłabienia istniejących belek oraz ich kłopotliwego oczyszczania z palnych powłok malarskich. Połączenia pomiędzy projektowanymi Ŝebrami i dodatkowymi podciągami zaprojektowano jako spawane. Przed przystąpieniem do prac mających na celu wykonanie dodatkowego rusztu stalowego, zalecono usunięcie skorodowanych fragmentów blachy fałdowej z dolnej powierzchni stropu. Ponadto, we wszystkich miejscach odspojenia otuliny zbrojenia oraz wystąpienia ubytków betonu, zalecono wykonanie napraw i reprofilacji w dowolnym systemie do napraw betonu konstrukcyjnego, po uprzednim właściwym opracowaniu powierzchni oryginalnego betonu i usunięciu produktów korozji zbrojenia. W niezaleŝnym opracowaniu, dotyczącym instalacji klimatyzatorów, przedtawiono szczegółowe zalecenia dotyczące eliminacji przecieków wody. 731

8 5. Podsumowanie Przedstawiona w referacie konstrukcja zagroŝonej awarią płyty Ŝelbetowej stropu technologicznego w hali przemysłowej uległa licznym uszkodzeniom w wyniku niezbyt trafnie dobranych na etapie projektowania rozwiązań konstrukcyjnych, wad i błędów wykonawczych oraz niewłaściwych procesów technologicznych, które w trakcie uŝytkowania powodowały permanentne zalewanie stropu wodą z klimatyzatorów. Woda ta, penetrując w głąb konstrukcji i nie znajdując moŝliwości swobodnego ujścia przez tracone deskowanie z blachy fałdowej, powodowała przez lata intensywną korozję betonu i stali. Stan techniczny płyty wymagał podjęcia szybkich działań, mających na celu umoŝliwienie dalszego bezpiecznego jej uŝytkowania. Pierwotna decyzja (najwłaściwsza ze względów ekonomicznych i technicznych) o wyburzeniu istniejącej płyty i wykonaniu w jej miejscu nowej, po konsultacjach z uŝytkownikiem została zmieniona. Zdecydowano się na rozwiązanie tymczasowe, uwzględniające uwarunkowania technologiczne i plany remontowe. Po wykonaniu dodatkowych obliczeń, bazując na bezpiecznych załoŝeniach, zalecono wykonanie dodatkowego stalowego rusztu podpierającego płytę, złoŝonego z Ŝeber i podciągów usytuowanych pomiędzy istniejącymi elementami nośnymi. Zaprojektowane rozwiązanie, przy przestrzeganiu przez uŝytkownika przyjętych ograniczeń obciąŝeń uŝytkowych, zapewnia moŝliwość bezpiecznej eksploatacji konstrukcji w stosunkowo krótkim okresie pozostałym do przewidywanej modernizacji całej hali. Literatura 1. Niedbalski K.: Projekt techniczny /zamienny/ budowlany konstrukcji stalowej rusztu w poz. +4,50m w rozbudowanej hali malarni. Etap I. Przedsiębiorstwo Techniczno- Handlowe TIMCAR Sp. z o.o., ul. Wspólna 62, Warszawa. Grudzień 1988r. - luty 1989r. 2. Niedbalski K.: Projekt techniczny budowlany rusztu na poziomie +7,50m wraz z płytą stropową. Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji MOTOPROJEKT, ul. Wspólna 62, Warszawa. Styczeń 1990r. 3. Ajdukiewicz A., Hulimka J., Dawczyński S.: Ekspertyza stanu technicznego stropu Ŝelbetowego w poziomie +4,50m w obiekcie 3.1 (lakiernia) w rejonie klimatyzatorów (osie /R-U). Luty 2006r. 4. Hulimka J., Krzywoń R.: Projekt wzmocnienia stropu Ŝelbetowego w poziomie +4,50m w obiekcie 3.1 (lakiernia) w rejonie klimatyzatorów (osie /R-U). Kwiecień 2006r. 732

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2 Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku....2 1.1 Fundamenty... 2 1.2 Ściany... 2 1.2.1 Ściany piwnic... 2 1.2.2 Ściany kondygnacji nadziemnych...

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1.1. TEMAT OPRACOWANIA 2 1.2. PODSTAWY FORMALNE OPRACOWANIA 2 1.3. PODSTAWY TECHNICZNE OPRACOWANIA 2 1.4. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU 2 1.5. INWENTARYZACJA STROPÓW I WYNIKI BADAŃ

Bardziej szczegółowo

Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT. Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne

Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT. Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne PROJEKT WYBRANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ BUDYNKU BIUROWEGO DESIGN FOR SELECTED

Bardziej szczegółowo

STROP TERIVA. I.Układanie i podpieranie belek Teriva

STROP TERIVA. I.Układanie i podpieranie belek Teriva STROP TERIVA Strop gęstoŝebrowy Teriva jest jednym z najpopularniejszych stropów stosowanych w budownictwie mieszkaniowym. Jest lekki oraz łatwy w montaŝu. Składa się z belek stropowych z przestrzenną

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna

Ekspertyza techniczna Ekspertyza techniczna Temat: Przebudowa istniejącego obiektu mostowego w ciągu drogi gminnej Lokalizacja: Biała Prudnicka, ul. Hanki Sawickiej, dz. nr 913 Opracował: mgr inż. Jerzy Sylwestrzak nr upr.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I BHP W BUDYNKU NBP W RZESZOWIE PRZY ULICY 3-go MAJA. PROJEKT BUDOWLANY B. CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA

PROJEKT BUDOWLANY ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I BHP W BUDYNKU NBP W RZESZOWIE PRZY ULICY 3-go MAJA. PROJEKT BUDOWLANY B. CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA PROJEKT BUDOWLANY ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I BHP W BUDYNKU NBP W RZESZOWIE PRZY ULICY 3-go MAJA. PROJEKT BUDOWLANY B. CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA 1 B. CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA. B1. Ekspertyza techniczna dotycząca

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. Uprawnienia budowlane autorów opracowania; 2. Część opisowa: Opis techniczny elementów konstrukcyjnych budynku szkoły podstawowej; 3. Część graficzna: Rysunki konstrukcyjne budynku

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, tel. (22) 825-20-17, fax. (22) 825-79-70, e-mail: LRunkiewicz@itb.pl

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, tel. (22) 825-20-17, fax. (22) 825-79-70, e-mail: LRunkiewicz@itb.pl Wzór ankiety INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, tel. (22) 825-20-17, fax. (22) 825-79-70, e-mail: LRunkiewicz@itb.pl DANE O ZAGROŻENIU, AWARII LUB KATASTROFIE BUDOWLANEJ *) formularz

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NOWEGO MOSTU LECHA W POZNANIU O TZW. PODWÓJNIE ZESPOLONEJ, STALOWO-BETONOWEJ KONSTRUKCJI PRZĘSEŁ

PROJEKT NOWEGO MOSTU LECHA W POZNANIU O TZW. PODWÓJNIE ZESPOLONEJ, STALOWO-BETONOWEJ KONSTRUKCJI PRZĘSEŁ PROJEKT NOWEGO MOSTU LECHA W POZNANIU O TZW. PODWÓJNIE ZESPOLONEJ, STALOWO-BETONOWEJ KONSTRUKCJI PRZĘSEŁ Jakub Kozłowski Arkadiusz Madaj MOST-PROJEKT S.C., Poznań Politechnika Poznańska WPROWADZENIE Cel

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Dane ogólne Podstawa opracowania.

OPIS TECHNICZNY. 1. Dane ogólne Podstawa opracowania. OPIS TECHNICZNY 1. Dane ogólne. 1.1. Podstawa opracowania. - projekt architektury - wytyczne materiałowe - normy budowlane, a w szczególności: PN-82/B-02000. Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA OBIEKTU. dla zadania

INWENTARYZACJA OBIEKTU. dla zadania INWENTARYZACJA OBIEKTU dla zadania Remont mostu kratowego w ciągu drogi pieszo rowerowej w ulicy Łódzkiej w Rzgowie. INWESTOR : OBIEKT : LOKALIZACJA: Gmina Rzgów 95-030 Rzgów, Plac 500-lecia 22 Most stalowy

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH PRO-CAD. 33-100 Tarnów ul. Szkotnik 2B tel. 632-88-52 lub 0602 461-535

PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH PRO-CAD. 33-100 Tarnów ul. Szkotnik 2B tel. 632-88-52 lub 0602 461-535 PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH PRO-CAD 33-100 Tarnów ul. Szkotnik 2B tel. 632-88-52 lub 0602 461-535 Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Podstawa opracowania 2. Zakres

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA-KONSTRUKCYJNA stanu konstrukcji i elementów budynku

EKSPERTYZA TECHNICZNA-KONSTRUKCYJNA stanu konstrukcji i elementów budynku EKSPERTYZA TECHNICZNA-KONSTRUKCYJNA stanu konstrukcji i elementów budynku TEMAT MODERNIZACJA POMIESZCZENIA RTG INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ 32-100 PROSZOWICE,

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ WZÓR ANKIETY INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, tel. (22) 825-20-17, fax. (22) 825-79-70, e-mail: LRunkiewicz@itb.pl DANE O AWARII LUB KATASTROFIE BUDOWLANEJ formularz A. DANE

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK ZAMKU POŁCZYN ZDRÓJ, UL. ZAMKOWA, DZIAŁKA NR 28

BUDYNEK ZAMKU POŁCZYN ZDRÓJ, UL. ZAMKOWA, DZIAŁKA NR 28 OPRACOWANIE: PROJEKT BUDOWLANY WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI BUDYNKU ZAMKU W POŁCZYNIE ZDROJU, UL. ZAMKOWA, DZIAŁKA NR 28 OBIEKT: BUDYNEK ZAMKU POŁCZYN ZDRÓJ, UL. ZAMKOWA, DZIAŁKA NR 28 BRANśA: KONSTRUKCYJNA

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJA PROJEKT WYKONAWCZY

KONSTRUKCJA PROJEKT WYKONAWCZY Temat: Nr opracowania: EIT-KON-05/2017 PROJEKT WYKONAWCZY PT.: Projekt przebić w ścianach konstrukcyjnych w związku z przeprojektowaniem wentylacji w obszarze BSL3 w bud. 04 w zakresie zrównoważenia hydraulicznego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B STROPY

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B STROPY SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.09.00.00 STROPY 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonywania i montażu stropów gęstożebrowych.

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA P R O J E K T B U D O W L A N Y PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA nazwa inwestycji: adres inwestycji: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I./ OPIS TECHNICZNY II./ WYKAZY STALI III./ RYSUNKI 1K.RZUT FUNDAMENTÓW SKALA 1 : 50 2K.RZUT KONSTRUKCYJNY PARTERU SKALA 1 : 100 3K.RZUT KONSTRUKCYJNY I PIĘTRA SKALA 1 : 100 4K.RZUT KONSTRUKCYJNY

Bardziej szczegółowo

BIURO KONSTRUKCYJNE PUZYREWSKI 80-812 Gdańsk, ul. Dokerów 15

BIURO KONSTRUKCYJNE PUZYREWSKI 80-812 Gdańsk, ul. Dokerów 15 BIURO KONSTRUKCYJNE PUZYREWSKI ul.dokerów 15, 80-812 Gdańsk NIP 583-014-01-70 TEL/FAX 058 302-36-22 e-mail: puzyrewski@post.pl OPRACOWANIE: PROJEKT KONSTRUKCYJNY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO ADRES

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Obliczenia konstrukcyjne

Załącznik nr 3. Obliczenia konstrukcyjne 32 Załącznik nr 3 Obliczenia konstrukcyjne Poz. 1. Strop istniejący nad parterem (sprawdzenie nośności) Istniejący strop typu Kleina z płytą cięŝką. Wartość charakterystyczna obciąŝenia uŝytkowego w projektowanym

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA EKSPERTYZA WRAZ Z INWENTARYZACJĄ STANU ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU OFICYNY przy ul. Wesołej 38 w Kielcach 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. III. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA RYSUNKI - INWENTARYZACJA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA Pracownia Usług Projektowych i Inwestycyjnych KONSTRUKTOR inŝ. Rajmund Scheffler ul. Brodzińskiego 15 33-100 Tarnów PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA TEMAT: ADRES: INWESTOR: Projekt dostosowania budynku do

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA OPINIA TECHNICZNA ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE

INWENTARYZACJA OPINIA TECHNICZNA ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE MOSTY Roman Zawodziński 75-368 Koszalin, ul. Kostenckiego 1a/8 tel. 0506 116 320 INWENTARYZACJA OPINIA TECHNICZNA ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE Most przez rów melioracyjny w ciągu drogi gminnej w m. Człuchy,

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str.

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str. SPIS ZAWARTOŚCI 1. konstrukcji str.1-5 2. Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str.6-20 3. Rysunki konstrukcyjne str.21-22 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 1.1. Projekt architektoniczny 1.2. Uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU TECHNICZNEGO

OCENA STANU TECHNICZNEGO OCENA STANU TECHNICZNEGO 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest ocena stanu technicznego pawilonu sportowego zaplecza dla basenu kąpielowego przy Al. Łyska w Cieszynie. 2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BYŁEJ SZKOŁY NA CELE USŁUG KULTURY ORAZ TURYSTYKI I REKREACJI

EKSPERTYZA TECHNICZNA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BYŁEJ SZKOŁY NA CELE USŁUG KULTURY ORAZ TURYSTYKI I REKREACJI EKSPERTYZA TECHNICZNA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BYŁEJ SZKOŁY NA CELE USŁUG KULTURY ORAZ TURYSTYKI I REKREACJI Adres: Gorzędziej, dz. Nr 22/8, 45 Gm. Subkowy Inwestor: Gmina Subkowy

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA BARBARA WAZL KRAKÓW, UL.DZIELSKIEGO 2, TEL/FAX: (0-12) , TEL. KOM ,

PRACOWNIA PROJEKTOWA BARBARA WAZL KRAKÓW, UL.DZIELSKIEGO 2, TEL/FAX: (0-12) , TEL. KOM , PRACOWNIA PROJEKTOWA BARBARA WAZL 31-465 KRAKÓW, UL.DZIELSKIEGO 2, TEL/FAX: (0-12) 410-48-20, TEL. KOM. 0508-329-905, E-MAIL:bwazl@ppbw.com.pl Projekt nr: 0583 Inwestor: Zakład Walcowni PROFIL SA 31-752

Bardziej szczegółowo

Projektuje się płytę żelbetową wylewaną na mokro, krzyżowo-zbrojoną. Parametry techniczne:

Projektuje się płytę żelbetową wylewaną na mokro, krzyżowo-zbrojoną. Parametry techniczne: - str.10 - POZ.2. STROP NAD KLATKĄ SCHODOWĄ Projektuje się płytę żelbetową wylewaną na mokro, krzyżowo-zbrojoną. Parametry techniczne: 1/ Grubość płyty h = 15cm 2/ Grubość otulenia zbrojenia a = 2cm 3/

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji i elementów budynku przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie

Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji i elementów budynku przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji i elementów budynku przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie 1. Podstawa opracowania Zapis zawarty w 06 ust. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE BUDOWLANE KRZYSZTOF LEWANDOWSKI Łódź ul. Józefa 3 m 38 tel

PROJEKTOWANIE BUDOWLANE KRZYSZTOF LEWANDOWSKI Łódź ul. Józefa 3 m 38 tel PROJEKTOWANIE BUDOWLANE KRZYSZTOF LEWANDOWSKI Łódź 92-204 ul. Józefa 3 m 38 tel. 042 674 67 26 INWESTOR: Administracja Nieruchomościami Łódź -Bałuty DOŁY 91-748 Łódź ul. Przemysłowa 7 OBIEKT: Budynek mieszkalny

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA 16 EKSPERTYZA TECHNICZNA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU WARSZTATOWO-GARAŻOWEGO ZLOKALIZOWANEGO W ZESPOLE BUDYNKÓW PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BIAŁYMSTOKU PRZY ULICY WARSZAWSKIEJ 3 1.0. PRZEDMIOT i CEL EKSPERTYZY

Bardziej szczegółowo

pl. Tysiąclecia 1, Czerwin ŚCIANA OPOROWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO MOJE BOISKO - ORLIK 2012 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY, TOM I

pl. Tysiąclecia 1, Czerwin ŚCIANA OPOROWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO MOJE BOISKO - ORLIK 2012 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY, TOM I egz. nr1 I N W E S T O R Urząd Gminy Czerwin pl. Tysiąclecia 1, 07-407 Czerwin ŚCIANA OPOROWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO MOJE BOISKO - ORLIK 2012 O B I E K T A D R E S B U D O W Y S T A D I U M BRANśA Projektant:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M BETON USTROJU NIOSĄCEGO KLASY B30 W ELEMENTACH O GRUBOŚCI < 60 cm

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M BETON USTROJU NIOSĄCEGO KLASY B30 W ELEMENTACH O GRUBOŚCI < 60 cm SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M.13.01.05. BETON USTROJU NIOSĄCEGO KLASY B30 W ELEMENTACH O GRUBOŚCI < 60 cm 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

www.unimetal.pl NIP: 7671447269

www.unimetal.pl NIP: 7671447269 EGZ. NR 1 UNIMETAL Sp. z o.o. tel. +8 67 26 0 80 ul. Kujańska 10 tel. +8 67 26 22 71 77 00 Złotów fax +8 67 26 26 7 www.unimetal.pl NIP: 76717269 I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A W R A Z Z

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAWARTOŚCI 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM.

OPIS ZAWARTOŚCI 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM. OPIS ZAWARTOŚCI I. OPIS TECHNICZNY. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM. SKALA 1:50 4. PRZEKRÓJ

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA O STANIE TECHNICZNYM

EKSPERTYZA O STANIE TECHNICZNYM EKSPERTYZA O STANIE TECHNICZNYM Dla potrzeb projektu przebudowy budynku żłobka, Zdzieszowice, ul. Piastów 20, dz. nr 69/54 Inwestor : Żłobek Samorządowy, Zdzieszowice, ul. Piastów 20 I. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1.

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna stropu w lokalu najemcy PANDA (poz. +1) Hipermarket Carrefour Olsztyn. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Ekspertyza techniczna stropu w lokalu najemcy PANDA (poz. +1) Hipermarket Carrefour Olsztyn. Nazwa i adres obiektu budowlanego: Biuro: 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 6, lok. 3 Ekspertyza techniczna stropu w lokalu najemcy PANDA (poz. +1) Hipermarket Carrefour Olsztyn Nazwa i adres obiektu budowlanego: Hipermarket Carrefour

Bardziej szczegółowo

Rys. 29. Schemat obliczeniowy płyty biegowej i spoczników

Rys. 29. Schemat obliczeniowy płyty biegowej i spoczników Przykład obliczeniowy schodów wg EC-2 a) Zebranie obciąŝeń Szczegóły geometryczne i konstrukcyjne przedstawiono poniŝej: Rys. 28. Wymiary klatki schodowej w rzucie poziomym 100 224 20 14 9x 17,4/28,0 157

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju: Prefabrykowane płyty betonowe w komercyjnych i mieszkaniowych budynkach wielokondygnacyjnych

Plan rozwoju: Prefabrykowane płyty betonowe w komercyjnych i mieszkaniowych budynkach wielokondygnacyjnych Plan rozwoju: Prefabrykowane płyty betonowe w komercyjnych i mieszkaniowych budynkach wielokondygnacyjnych Przedstawiono inny rodzaj płyty zespolonej stosowanej w budynkach wielokondygnacyjnych, opisano

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO 1.Opis techniczny 1.Dane podstawowe 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest przebudowa budynku prokuratury rejonowej Wrocław Krzyki Zachód przy ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY KONSTRUKCJI STROPÓW pod mieszkaniami nr 18 i 19 przy ul.śmigród 1 w Lublinie

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY KONSTRUKCJI STROPÓW pod mieszkaniami nr 18 i 19 przy ul.śmigród 1 w Lublinie PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - BADAWCZE REALIZACJI I NADZORU INWESTYCJI W LUBLINIE S. Z. G. Sp. z o.o. 20-016 Lublin ul.narutowicza 45/3, tel/fax. (081) 53-298-19 OBIEKT: Budynek mieszkalny MIEJSCOWOŚĆ:

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE. Materiały konstrukcyjne

OBLICZENIA STATYCZNE. Materiały konstrukcyjne OBLICZENIA STATYCZNE Podstawa opracowania Projekt budowlany architektoniczny. Obowiązujące normy i normatywy budowlane a w szczególności: PN-82/B-02000 ObciąŜenia budowli. Zasady ustalania wartości. PN-82/B-02001

Bardziej szczegółowo

STANY AWARYJNE KONSTRUKCJI NOŚNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZYCZYNY, NAPRAWA, ZAPOBIEGANIE. Dr inż. Zbigniew PAJĄK

STANY AWARYJNE KONSTRUKCJI NOŚNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZYCZYNY, NAPRAWA, ZAPOBIEGANIE. Dr inż. Zbigniew PAJĄK IX ŚLĄSKIE FORUM INWESTYCJI, BUDOWNICTWA, NIERUCHOMOŚCI 21 22 CZERWCA 2017 r. STANY AWARYJNE KONSTRUKCJI NOŚNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZYCZYNY, NAPRAWA, ZAPOBIEGANIE Dr inż. Zbigniew PAJĄK Akademia Techniczno-Humanistyczna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Obiekt: Parter i I piętro bloku C. Adres: Lublin, ul. Lubartowska 81. Konstrukcja.

PROJEKT WYKONAWCZY. Obiekt: Parter i I piętro bloku C. Adres: Lublin, ul. Lubartowska 81. Konstrukcja. Przedsiębiorstwo WielobranŜowe 0-471 Lublin ul. K. Olszewskiego 8 tel./fax ( 081 ) 444 10 8 NIP 71--5-49 Regon 4089451 E-mail sanit-gaz.lublin@wp.pl Inwestor: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im.

Bardziej szczegółowo

Schöck Isokorb typu KF

Schöck Isokorb typu KF Schöck Isokorb typu Schöck Isokorb typu Ilustr. 97: Schöck Isokorb typu Schöck Isokorb typu przeznaczony do połączeń balkonów wspornikowych. Przenosi ujemne momenty i dodatnie siły poprzeczne. Element

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MUZYCZNA im. FRYDERYKA CHOPINA OBIEKT: AKADEMIA MUZYCZNA im. FRYDERYKA CHOPINA ZLECENIODAWCA:

AKADEMIA MUZYCZNA im. FRYDERYKA CHOPINA OBIEKT: AKADEMIA MUZYCZNA im. FRYDERYKA CHOPINA ZLECENIODAWCA: PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA 00-633 WARSZAWA ul. Polna 11 tel./fax 825 54 29 BNS S.C. OOPINIA O STANIE ISTNIEJĄCYM DZIEDZIŃCA ZEWNĘTRZNEGO AKADEMII MUZYCZNEJ AKADEMIA MUZYCZNA im. FRYDERYKA CHOPINA OBIEKT:

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju: Belki zintegrowane w komercyjnych i mieszkaniowych budynkach wielokondygnacyjnych

Plan rozwoju: Belki zintegrowane w komercyjnych i mieszkaniowych budynkach wielokondygnacyjnych Plan rozwoju: Belki zintegrowane w komercyjnych i mieszkaniowych budynkach Przedstawiono róŝne rodzaje belek zintegrowanych w których wyeliminowano wystawanie belek poniŝej płyty betonowej. Opisano korzyści

Bardziej szczegółowo

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA SPÓŁKA Z O.O. 65-018 ZIELONA GÓRA UL. JEDNOŚCI 78 TEL. (048)(68) 327-05-44 FAX (048)(68) 327-18-02 STADIUM : PROJEKT WYKONAWCZY ZAKRES: KONSTRUKCJA UMOWA NR: 6/RA-AI/2014

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju: Belki drugorzędne w komercyjnych i mieszkaniowych budynkach wielokondygnacyjnych

Plan rozwoju: Belki drugorzędne w komercyjnych i mieszkaniowych budynkach wielokondygnacyjnych Plan rozwoju: Belki drugorzędne w komercyjnych i mieszkaniowych budynkach Przedstawiono zarys podstawowych rozwaŝań dotyczących ekonomicznego projektowania belek drugorzędnych w budynkach. Podano informacje

Bardziej szczegółowo

IV.5. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PREFABRYKATY B

IV.5. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PREFABRYKATY B IV.5. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PREFABRYKATY B.05.00.00 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonywania i montaŝu prefabrykatów

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 0.0 KOPIE UPRAWNIEŃ AUTORA OPRACOWANIA 1.0 TEMAT 2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA 2.1 PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA 2.2 PODSTAWA MERYTORYCZNA OPRACOWANIA 3.0 CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 4.0

Bardziej szczegółowo

SZCZECIŃSKO- POLICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE Sp. z. o.o POLICE ul. FABRYCZNA 21 EKSPERTYZA. Nr posiadanych uprawnień

SZCZECIŃSKO- POLICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE Sp. z. o.o POLICE ul. FABRYCZNA 21 EKSPERTYZA. Nr posiadanych uprawnień Nazwa obiektu budowlanego: PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UśYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BUDYNKU MYJNI Z CZĘŚCIĄ WARSZTATOWĄ, LAKIERNIĄ I POMIESZCZENIAMI SOCJALNYMI ORAZ ROZBIÓRKA KONDYGNACJI W CZĘŚCI SOCJALNEJ

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Strona tytułowa 1 2. Zawartość opracowania 2 3. Ekspertyza techniczna 3 4. Opis do konstrukcji 5

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Strona tytułowa 1 2. Zawartość opracowania 2 3. Ekspertyza techniczna 3 4. Opis do konstrukcji 5 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa 1 2. Zawartość opracowania 2 3. Ekspertyza techniczna 3 4. Opis do konstrukcji 5 2 EKSPERTYZA TECHNICZNA Dane ogólne Inwestor: Projekt: Wodociągi Zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

PROFIL Pracownia Projektowa Urszula i Janusz Kandefer Sp.J. ul. Skrzetuskiego 76 54-515 Wrocław

PROFIL Pracownia Projektowa Urszula i Janusz Kandefer Sp.J. ul. Skrzetuskiego 76 54-515 Wrocław PROFIL Pracownia Projektowa Urszula i Janusz Kandefer Sp.J. ul. Skrzetuskiego 76 54-515 Wrocław tel. (071) 359 49 31 e-mail: profil@post.pl Pracownia Konstrukcyjna Obiekt: BUDYNEK KOMPOSTOWNI ODPADÓW ZIELONYCH

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego dla zadania pod nazwą: Uszczelnienie zbiorników terenowych OSM Pszów.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego dla zadania pod nazwą: Uszczelnienie zbiorników terenowych OSM Pszów. Zał. nr 5 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego dla zadania pod nazwą: Uszczelnienie zbiorników terenowych OSM Pszów. Sporządził: Jerzy Zieliński Sprawdził: Edyta Gara

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚC PROJEKTU 1. SPIS ZAWARTOŚCI 2. OPIS TECHNICZNY PODSTAWA OPRACOWANIA ZAKRES OPRACOWANIA GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OPIS OBIEKTU DANE KONSTRUKCYJNO MATERIAŁOWE UWAGI I ZALECENIA 3. CZĘŚD

Bardziej szczegółowo

Odbudowa drogi powiatowej nr 3242D, ulica Wolności w Szczytnej

Odbudowa drogi powiatowej nr 3242D, ulica Wolności w Szczytnej PROJEKT BUDOWLANY - OBIEKTY INśYNIERSKIE DLA INWESTYCJI POD NAZWĄ: Odbudowa drogi powiatowej nr 3242D, ulica Wolności w Szczytnej ADRES : 57-330 rejon ulicy Wolności w Szczytnej INWESTOR : Zarząd Dróg

Bardziej szczegółowo

ul. KRASZEWSKIEGO 4, MYSŁOWICE, tel , tel. kom NIP , REGON: Gmina Miasto Mysłowice

ul. KRASZEWSKIEGO 4, MYSŁOWICE, tel , tel. kom NIP , REGON: Gmina Miasto Mysłowice DL USŁUGI W BUDOWNICTWIE ŁUKASZ DROBIEC P R O J E K T O W A N I E, E K S P E R T Y Z Y, O P I N I E, N A D Z O R Y ul. KRASZEWSKIEGO 4, 41-400 MYSŁOWICE, tel. 32 318 18 65, tel. kom. 505 807 349 NIP 222-042-69-14,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU GĘSTOŻEBROWEGO TERIVA

INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU GĘSTOŻEBROWEGO TERIVA Lubsza tel/fax.: (34) 3579 383 tel kom. 602 489 851 http://www.betohurt.pl INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU GĘSTOŻEBROWEGO TERIVA Lubsza tel/fax.: (34) 3579 383 tel kom. 602 489 851 http://www.betohurt.pl Układanie

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlano-Wykonawczy

Projekt Budowlano-Wykonawczy Zamawiający: Gmina Pieńsk ul. Bolesławiecka 29 59-930 Pieńsk Jednostka projektowa: Usługi Projekektowe, Nadzór Budowlany, Wykonawstwo Robót Budowlanych, Tomasz Nowak m. Dobra 100 59-700 Bolesławiec tel.:

Bardziej szczegółowo

Widok na elewację frontową od strony dziedzińca.

Widok na elewację frontową od strony dziedzińca. Foto 1. Widok na elewację frontową od strony dziedzińca. Foto 2. Elewacja wejściowa ( zbliżenie na część centralną). Foto 3. Widok na bramę i okna części niskiej. Foto 4. Łącznik z budynkiem hali. Foto

Bardziej szczegółowo

E K S P E R T Y Z A B U DO W L A N A

E K S P E R T Y Z A B U DO W L A N A RODZAJ OPRACOWANIA : E K S P E R T Y Z A B U DO W L A N A PRZEDSIĘWZIĘCIE rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Międzyzdrojach przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 41, (działki

Bardziej szczegółowo

do PB branży konstrukcyjnej dla zadania: PRZEBUDOWA KINA PEGAZ W CKIS

do PB branży konstrukcyjnej dla zadania: PRZEBUDOWA KINA PEGAZ W CKIS CZĘŚĆ OPISOWA do PB branży konstrukcyjnej dla zadania: PRZEBUDOWA KINA PEGAZ W CKIS 1. Podstawa opracowania : - zlecenie inwestora - założenia i wytyczne branży architektonicznej - projekt branży technologicznej

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny... 3.

Opis techniczny... 3. POMIESZCZEŃ NR 4 I 4a W SĄDZIE REJONOWYM W ŁAŃCUCIE STRONA: 2. Spis treści Opis techniczny... 3. 1. Przedmiot i zakres opracowania 2 Podstawa opracowania 3. Opis konstrukcji budynku 4. Stan techniczny

Bardziej szczegółowo

2. Badania doświadczalne w zmiennych warunkach otoczenia

2. Badania doświadczalne w zmiennych warunkach otoczenia BADANIE DEFORMACJI PŁYTY NA GRUNCIE Z BETONU SPRĘŻONEGO W DWÓCH KIERUNKACH Andrzej Seruga 1, Rafał Szydłowski 2 Politechnika Krakowska Streszczenie: Celem badań było rozpoznanie zachowania się betonowej

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU Projekt architektoniczno-budowlany A. Opis techniczny 1. Podstawy opracowania 1.1. Podstawy formalne 1.2. Podstawy techniczne 2. Przeznaczenie i program uŝytkowy 3. Forma architektoniczna

Bardziej szczegółowo

OPINIA TECHNICZNA. BRANśA: SANITARNA REMONT POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH BUDYNKU SZKOLNEGO I ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W JAWORZE OPRACOWAŁA:

OPINIA TECHNICZNA. BRANśA: SANITARNA REMONT POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH BUDYNKU SZKOLNEGO I ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W JAWORZE OPRACOWAŁA: OPINIA TECHNICZNA REMONT POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH BUDYNKU SZKOLNEGO I ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W JAWORZE BRANśA: SANITARNA OPRACOWAŁA:. inŝ. Mariola Kochowska 1. Dane ogólne 1.1.Przedmiot opracowania

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAWARTOŚCI I. OPINIA TECHNICZNA.

OPIS ZAWARTOŚCI I. OPINIA TECHNICZNA. OPIS ZAWARTOŚCI I.. 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA. 3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU. 4. ANALIZA PRZEDMIOTU OPINII. 5. ANALIZA OBLICZENIOWA. 6. KONCEPCJA ADAPTACJI OBIEKTU. 7. WNIOSKI

Bardziej szczegółowo

I. w km drogi wojewódzkiej Nr 507 Braniewo Pieniężno Orneta Dobre Miasto k.msc. Nowy Dwór.

I. w km drogi wojewódzkiej Nr 507 Braniewo Pieniężno Orneta Dobre Miasto k.msc. Nowy Dwór. Przedmiotem zamówienia jest remont mostów: Załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. w km 40+880 drogi wojewódzkiej Nr 507 Braniewo Pieniężno Orneta Dobre Miasto k.msc. Nowy

Bardziej szczegółowo

BADANIA UZUPEŁNIONE SYMULACJĄ NUMERYCZNĄ PODSTAWĄ DZIAŁANIA EKSPERTA

BADANIA UZUPEŁNIONE SYMULACJĄ NUMERYCZNĄ PODSTAWĄ DZIAŁANIA EKSPERTA dr inż. Paweł Sulik Zakład Konstrukcji i Elementów Budowlanych BADANIA UZUPEŁNIONE SYMULACJĄ NUMERYCZNĄ PODSTAWĄ DZIAŁANIA EKSPERTA Seminarium ITB, BUDMA 2010 Wprowadzenie Instytut Techniki Budowlanej

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY CZĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W DOMASZKOWICACH T E C H N I C Z N Y

OPIS TECHNICZNY CZĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W DOMASZKOWICACH T E C H N I C Z N Y OPIS TECHNICZNY CZĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W DOMASZKOWICACH O P I S T E C H N I C Z N Y CZĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ 1. Przedmiot opracowania:

Bardziej szczegółowo

OPINIA TECHNICZNA DOTYCZĄCA STANU KONSTRUKCJI ISTNIEJĄCEGO STROPODACHU W NAWIĄZANIU DO PROJEKTOWANEGO REMONTU

OPINIA TECHNICZNA DOTYCZĄCA STANU KONSTRUKCJI ISTNIEJĄCEGO STROPODACHU W NAWIĄZANIU DO PROJEKTOWANEGO REMONTU 1112 Z2-1 OPINIA TECHNICZNA DOTYCZĄCA STANU KONSTRUKCJI ISTNIEJĄCEGO STROPODACHU W NAWIĄZANIU DO PROJEKTOWANEGO REMONTU 1. Podstawy opracowania Zlecenie Architekta Projekt architektoniczny Inwentaryzacja

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ TECZKI 1) Strona tytułowa. 2) Opis techniczny. 3) Obliczenia statyczne (egz. archiwalny). 4) Rysunki: -K-1 rzut więźby dachowej; -K-2 przekrój pionowy 1-1, 1A-1A; -K-3 przekrój pionowy 2-2, 3-3;

Bardziej szczegółowo

WSZYSCY WYKONAWCY za pośrednictwem

WSZYSCY WYKONAWCY za pośrednictwem WSZYSCY WYKONAWCY Wrocław, 18 sierpnia 2016 r. NZ.3620. 48.454.2016. Wyspa Słodowa. MSZ Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą Przebudowa i remont kamienicy z oficyną na Wyspie Słodowej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY MONTAŻU STROPÓW TERIVA

OGÓLNE ZASADY MONTAŻU STROPÓW TERIVA OGÓLNE ZASADY MONTAŻU STROPÓW TERIVA: TERIVA 4,0/1 [TERIVA I; TERIVA NOWA]* TERIVA 6,0 TERIVA 8,0 [TERIVA II]* [TERIVA III]* *oznaczenia potoczne 1 Str. 1. Czym są stropy TERIVA? 2 2. Układanie belek i

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 1/25 2/25 3/25 4/25 ARANŻACJA KONSTRUKCJI NOŚNEJ STROPU W przypadku prostokątnej siatki słupów można wyróżnić dwie konfiguracje belek stropowych: - Belki główne podpierają belki drugorzędne o mniejszej

Bardziej szczegółowo

Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20

Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20 PROJEKT KONSTRUKCYJNY dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.: Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20 1. Podstawa opracowania: 1.1. Zlecenie Inwestora. 1.2. Projekt architektoniczny.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Dane podstawowe 1.1. Podstawa i zakres opracowania 1.2. Oświadczenie projektantów i sprawdzającego 1.3. Uprawnienia i oświadczenie o przynaleŝności do Izby projektantów 2. Opis

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ XII. Izolacje wodochronne budynków Izolacje bitumiczne

ROZDZIAŁ XII. Izolacje wodochronne budynków Izolacje bitumiczne ROZDZIAŁ XII Izolacje wodochronne budynków Izolacje bitumiczne Prawidłowo wykonana izolacja wodochronna budowli ma ogromne wpływ na walory uŝytkowe obiektu, jego trwałość jak równieŝ na koszty eksploatacji

Bardziej szczegółowo

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA SPÓŁKA Z O.O. 65-018 ZIELONA GÓRA UL. JEDNOŚCI 78 TEL. (048)(68) 327-05-44 FAX (048)(68) 327-18-02 STADIUM : PROJEKT WYKONAWCZY ZAKRES: KONSTRUKCJA UMOWA NR: 6/RA-AI/2014

Bardziej szczegółowo

PR0JEKT BUDOWLANY ZAMIENNY PRZEBUDOWA BUDYNKU BIURWEGO UL. BOHATERÓW GETTA WARSZAWSKIEGO 1 W SZCZECINIE

PR0JEKT BUDOWLANY ZAMIENNY PRZEBUDOWA BUDYNKU BIURWEGO UL. BOHATERÓW GETTA WARSZAWSKIEGO 1 W SZCZECINIE PR0JEKT BUDOWLANY ZAMIENNY PRZEBUDOWA BUDYNKU BIURWEGO UL. BOHATERÓW GETTA WARSZAWSKIEGO 1 W SZCZECINIE INWESTYCJA: Budynek Biurowy, SZCZECIN, UL. Bohaterów Getta Warszawskiego 1 INWESTOR: Szczecińskie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYMIANA AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO W MAŁOPOLSKIM URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM W KRAKOWIE PRZY UL. BASZTOWEJ 22.

PROJEKT BUDOWLANY WYMIANA AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO W MAŁOPOLSKIM URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM W KRAKOWIE PRZY UL. BASZTOWEJ 22. PROJEKT BUDOWLANY WYMIANA AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO W MAŁOPOLSKIM URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM W KRAKOWIE PRZY UL. BASZTOWEJ 22. Inwestor: Małopolski Urząd Wojewódzki 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22 PROJEKT KONSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria naukowe 1 1.1 Podstawa opracowania - Projekt architektoniczno

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju: Płyty zespolone w komercyjnych i mieszkaniowych budynkach wielokondygnacyjnych

Plan rozwoju: Płyty zespolone w komercyjnych i mieszkaniowych budynkach wielokondygnacyjnych Plan rozwoju: Płyty zespolone w komercyjnych i mieszkaniowych budynkach Opisano róŝne rodzaje płyt zespolonych stosowanych w budynkach, opisano korzyści ich stosowania oraz kluczowe zagadnienia związane

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno uŝytkowy

Program funkcjonalno uŝytkowy Program funkcjonalno uŝytkowy Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie robót polegających na częściowej przebudowie Sali kolumnowej i Sali ślubów w ramach zadania Modernizacja Sali ślubów oraz klatki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TECHNICZNA WYKONYWANIA STROPÓW TERIVA

INSTRUKCJA TECHNICZNA WYKONYWANIA STROPÓW TERIVA INSTRUKCJA TECHNICZNA WYKONYWANIA STROPÓW TERIVA 1. UKŁADANIE I PODPIERANIE BELEK Przed przystąpieniem do wykonania stropu należy sprawdzić z dokumentacją tech-niczną poprawność wykonania podpór i ich

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

OPIS TECHNICZNY 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI 1. STRONA TYTUŁOWA 2. SPIS ZAWARTOŚCI 3. OPIS TECHNICZNY 4. RYSUNKI: - SYTUACJA 1:500 rys. nr R/S1 - RZUT BUNKRA OPAŁU rys. nr R/01 - RZUT STROPU NAD BUNKREM OPAŁU rys. nr R/02 - PRZEKROJE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY OPINIA TECHNICZNA

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY OPINIA TECHNICZNA Remont przebudowa pomieszczeń Dworca Kolejowego Warszawa Wschodnia dla PKP INTERCITY Inwestor: PKP INTERCITY PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY OPINIA TECHNICZNA Opracował: inż. Andrzej Matusiak upr. St-185/82

Bardziej szczegółowo

Zarząd Inwestycji Miejskich ul. Januszowicka 15a, 53-135 Wrocław

Zarząd Inwestycji Miejskich ul. Januszowicka 15a, 53-135 Wrocław EKSPERTYZA KONSTRUKCYJNA STANU TECHNICZNEGO WYBRANEGO FRAGMENTU PRZEDSZKOLA NR 105 PRZY UL. POZNAŃSKIEJ 24 WE WROCŁAWIU, POD KĄTEM PLANOWANYCH PRAC BUDOWLANYCH OBIEKT: Przedszkole Nr 105 Wrocław przy ul.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 2.1. Bezpośredni pomiar konstrukcji... 32 2.1.1. Metodyka pomiaru... 32 2.1.2. Zasada działania mierników automatycznych...

Spis treści. 2.1. Bezpośredni pomiar konstrukcji... 32 2.1.1. Metodyka pomiaru... 32 2.1.2. Zasada działania mierników automatycznych... Księgarnia PWN: Łukasz Drobiec, Radosław Jasiński, Adam Piekarczyk - Diagnostyka konstrukcji żelbetowych. T. 1 Wprowadzenie............................... XI 1. Metodyka diagnostyki..........................

Bardziej szczegółowo

Linia 110 kv Haźlaska - Mnisztwo. Pd OPINIA TECHNICZNA. TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej ul. Batorego 17a, Bielsko-Biała

Linia 110 kv Haźlaska - Mnisztwo. Pd OPINIA TECHNICZNA. TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej ul. Batorego 17a, Bielsko-Biała 116 B508 OPINIA TECHNICZNA Nazwa obiektu: Haźlaska - Mnisztwo Przedmiot opinii: Ocena stanu technicznego słupów nr 54 i 59 Nazwa i adres Zleceniodawcy: TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M BETON PŁYT PRZEJŚCIOWYCH KLASY B30

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M BETON PŁYT PRZEJŚCIOWYCH KLASY B30 SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.13.01.08 BETON PŁYT PRZEJŚCIOWYCH KLASY B30 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

Stan awaryjny stropu w budynku użyteczności publicznej będący następstwem błędów projektowych i wykonawczych

Stan awaryjny stropu w budynku użyteczności publicznej będący następstwem błędów projektowych i wykonawczych 40 Stan awaryjny stropu w budynku użyteczności publicznej będący następstwem błędów projektowych i wykonawczych Dr inż. Łukasz Skarżyński, mgr inż. Tomasz Majewski, Pracownia Projektowo-Inżynierska Tomasz

Bardziej szczegółowo

Strop Teriva 4.01 z wypełnieniem elementami SKB

Strop Teriva 4.01 z wypełnieniem elementami SKB Strop Teriva 4.01 z wypełnieniem elementami SKB Śniadowo 2008 1. Opis oraz parametry techniczne - stropu, elementów składowych (elementy SKB, belki) Strop gęstoŝebrowy Teriva 4,0/1 z elementami SKB przeznaczony

Bardziej szczegółowo

REMONT, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNO BUDOWLANA

REMONT, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNO BUDOWLANA OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNO BUDOWLANA 1. ZAKRES OPRACOWANIA Niniejsze opracowanie dotyczy remontu, rozbudowy i przebudowy budynku remizy OSP w Lubzinie w zakresie konstrukcyjnym. Zawiera rozwiązania

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu budowlanego konstrukcji wsporczej pod centrale klimatyzacyjne na Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy

OPIS TECHNICZNY. do projektu budowlanego konstrukcji wsporczej pod centrale klimatyzacyjne na Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego konstrukcji wsporczej pod centrale klimatyzacyjne na Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy 1.0. Podstawa opracowania 1.1. Zlecenie Inwestora. 1.2. Inwentaryzacja budowlana

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M BETON USTROJU NIOSĄCEGO KLASY B30 W ELEMENTACH GRUBOŚCI < 60 cm

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M BETON USTROJU NIOSĄCEGO KLASY B30 W ELEMENTACH GRUBOŚCI < 60 cm SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.13.01.05 BETON USTROJU NIOSĄCEGO KLASY B30 W ELEMENTACH GRUBOŚCI < 60 cm 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie

Spis treści. Wprowadzenie Diagnostyka konstrukcji Ŝelbetowych : metodologia, badania polowe, badania laboratoryjne betonu i stali. T. 1 / Łukasz Drobiec, Radosław Jasiński, Adam Piekarczyk. Warszawa, 2010 Spis treści Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie projektanta

Oświadczenie projektanta Oświadczenie projektanta / składane zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dn. 07.07.1994 r. Prawo Budowlane, z późn. zmianami/ Oświadczam, Ŝe sporządzony przeze mnie projekt budowlany remontu nawierzchni z

Bardziej szczegółowo