TYMCZASOWE WZMOCNIENIE ZAGROśONEGO AWARIĄ STROPU W HALI PRZEMYSŁOWEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TYMCZASOWE WZMOCNIENIE ZAGROśONEGO AWARIĄ STROPU W HALI PRZEMYSŁOWEJ"

Transkrypt

1 Dr inŝ. Szymon DAWCZYŃSKI, Dr inŝ. Jacek HULIMKA, Dr inŝ. Rafał KRZYWOŃ, Politechnika Śląska w Gliwicach TYMCZASOWE WZMOCNIENIE ZAGROśONEGO AWARIĄ STROPU W HALI PRZEMYSŁOWEJ TEMPORARY STRENGTHENING OF FLOOR AT RISK FROM FAILURE IN INDUSTRIAL ROOM Streszczenie W referacie przedstawiono konstrukcję Ŝelbetowo stalowego stropu technologicznego usytuowanego w hali przemysłowej. Zły stan techniczny płyty stropowej wskazywał na moŝliwość wystąpienia stanu awaryjnego całej konstrukcji, co w efekcie mogło spowodować uszkodzenie lub zniszczenie licznych urządzeń znajdujących się zarówno na, jak i pod przedmiotowym stropem. Na podstawie dostępnej dokumentacji technicznej, własnych inwentaryzacji oraz przeprowadzonych badań materiałowych autorzy referatu szczegółowo przeanalizowali przyczyny oraz zakres zaistniałych uszkodzeń, a takŝe określili niezbędne warunki dalszej bezpiecznej eksploatacji. Z uwagi na opisane w tekście referatu uwarunkowania technologiczne konieczne było zastosowanie rozwiązania tymczasowego, polegającego na wzmocnieniu płyty stropu dodatkowymi elementami stalowymi. Abstract The paper presents construction of large-surface, reinforced concrete and steel technological slab located in industrial room. Bad technical condition of the floor slab indicated possibility of the whole construction failure which could result in failure or damage to numerous facilities located both on, as well as under the subject floor. Based on analysis of the available technical documentation, inventory and material testing carried out by the authors of the paper, causes as well as the range of existing damages were examined in details and conditions required for further safe operation were determined. Due to technical conditions described in the paper, the use of temporary solution in the form of floor slab strengthening with steel sections was required, therefore, the strengthening by means of additional steel elements was designed. 1. Opis konstrukcji stropu Przedmiotowy strop technologiczny usytuowany jest na wysokości 4,50m nad poziomem posadzki parteru, w południowej (skrajnej) części duŝej hali przemysłowej. Wymiary tego stropu, mierzone w głównych osiach konstrukcyjnych całej budowli wynoszą odpowiednio: długość 72,0m (trzy moduły po 24,0m) i szerokość 28,0m (trzy moduły: 12,0m; 4,0m i 12,0m). Łączna powierzchnia stropu, po wykluczeniu istniejących otworów na komunikację pionową, wynosi około 2000m 2. Z uwagi na procesy technologiczne zlokalizowane w hali (lakiernia przemysłowa), na opisywanym stropie usytuowano osiem klimatyzatorów o wymiarach 5,6m 20,4m. WzdłuŜ zewnętrznej krawędzi stropu, szczelną ścianą osłonową wydzielona została specjalna przestrzeń opisana jako komora pyłowa. Komora ta, w całości odseparowana od procesów lakierniczych, stanowi czerpnię powietrza atmosferycznego niezbędnego do poprawnego funkcjonowania klimatyzatorów. Schemat rozmieszczenia 725

2 klimatyzatorów i usytuowania komory pyłowej, główne osie konstrukcyjne oraz ogólne wymiary stropu technologicznego pokazano na rysunku 1. Rys. 1. Rzut stropu technologicznego liniami osiowymi pokazano układ stalowych słupów tropu Na podstawie oryginalnej dokumentacji technicznej [1], [2] oraz własnych pomiarów inwentaryzacyjnych stwierdzono, iŝ strop został wykonany jako Ŝelbetowa płyta monolityczna oparta na konstrukcji z kształtowników stalowych, tworzących układ Ŝeber i podciągów. śebra wykonane zostały z dwuteowników I300 i I360, ułoŝonych w rozstawie 2,00m, równolegle do osi podłuŝnej stropu. W kierunku poprzecznym Ŝebra oparte są na podciągach wykonanych z dwuteowników I400 i I450 w nieregularnym rozstawie, od 2,80m do 5,80m. Na górnych półkach Ŝeber stalowych oparto blachę fałdową T o grubości 0,88mm, którą wykorzystano do ukształtowania dolnej powierzchni płyty. Ze względu na brak zespolenia blachy z płytą betonową, naleŝy ją uznać jako deskowanie tracone. Z uwagi na opisane w dalszej części referatu uwarunkowania technologiczne i błędy wykonawcze, naleŝy takie rozwiązanie uznać nie tylko jako nieekonomiczne, ale równieŝ jako jedną z 726

3 głównych przyczyn zaistniałego stanu przedawaryjnego. Do zbrojenia głównego płyty stropowej wykorzystano pręty 8mm ze stali A-III, ułoŝone po dwa w kaŝdej z dolnych fałd blachy. Zbrojenie rozdzielcze wykonano z prętów 6mm ze stali A-0. Projektowana klasa betonu płyt to, zgodnie z danymi na rysunkach archiwalnych, B20 (zgodnie z oznaczeniami stosowanymi w okresie projektowania). Z dostępnej oryginalnej dokumentacji jednoznacznie nie wynikała projektowana grubość płyty Ŝelbetowej, stąd określono ją na podstawie pobranych do badań próbek rdzeniowych, uzyskując wielkości od 135mm do 165mm (od dolnej fałdy deskowania do górnej powierzchni betonu konstrukcyjnego). W obrębie przedmiotowego stropu wykonano cztery róŝne typy posadzek (posadzka przemysłowa typu Duralit, lastriko, płytki ceramiczne oraz nadbeton w komorze pyłowej). 2. Opis uszkodzeń oraz analiza przyczyn stanu awaryjnego Inwentaryzacja uszkodzeń na górnej powierzchni płyty stropowej moŝliwa była tylko w przestrzeniach pomiędzy klimatyzatorami, procesy technologiczne prowadzone w lakierni wykluczały bowiem czasowy demontaŝ któregokolwiek z urządzeń, a sam sposób posadowienia oraz konstrukcja komór klimatyzatorów uniemoŝliwiały dotarcie do powierzchni płyty. Spośród zaobserwowanych uszkodzeń do najwaŝniejszych naleŝy zaliczyć silne zarysowania posadzek betonowych, liczne spękania i ubytki posadzek z Duralitu oraz lokalne silne wybrzuszenia wszystkich posadzek, świadczące o znacznym rozwarstwieniu betonu w płycie stropowej (rys. 2). Rys. 2. Przykłady uszkodzeń posadzki w komorze pyłowej i przestrzeniach między klimatyzatorami W najlepszym stanie technicznym znajdowała się posadzka z płytek ceramicznych, która wykonana była znacznie później niŝ pozostałe posadzki. NaleŜy zatem domniemywać, iŝ rzeczywisty stan techniczny płyty stropowej pod tą posadzką jest równie zły jak w pozostałych polach, a wykonana warstwa wykończeniowa zamaskowała tylko faktyczne uszkodzenia. Na wszystkich typach posadzek, bez wyjątku, zaobserwowano liczne ślady wielokrotnego i długotrwałego zawilgocenia, spowodowanego wyciekami wody z instalacji klimatyzatorów. Dodatkowo, wszystkie przejścia instalacji przez strop były wykonane niezgodnie ze sztuką budowlaną, bez wymaganych uszczelnień i zabezpieczeń (Rys. 3). Sytuacja ta spowodowała bezpośrednią penetrację wody do warstwy konstrukcyjnej, a zastosowane na dolnej powierzchni Ŝelbetowej płyty pełne deskowanie tracone z blachy uniemoŝliwiło swobodny odpływ wody. Szczelna warstwa zamykająca od dołu dostęp do 727

4 stropu przyczyniła się do rozprowadzenia w znacznych obszarach płyty wody wydostającej się z klimatyzatorów oraz z nieszczelnych przejść instalacyjnych. Rys. 3. Przykłady nieszczelnych przejść instalacyjnych wraz ze śladami okresowych zawilgoceń posadzki Jak naleŝało się tego spodziewać, długotrwały kontakt z wodą spowodował liczne, róŝnej intensywności uszkodzenia materiałów konstrukcyjnych, widoczne na całej praktycznie dolnej powierzchni stropu. Uszkodzenia te, o róŝnym stopniu intensywności, sygnalizowane były silną korozją blachy fałdowej, a w wielu miejscach całkowitym jej zniszczeniem (rys. 4). Rys. 4. Przykłady korozji i pęknięć blachy fałdowej deskowania traconego Podobnie, silnie zaawansowana korozja miała miejsce w przypadku stalowych prętów zbrojenia głównego płyty. Zgodnie z oryginalnym projektem budowlanym, pręty te ułoŝone zostały w kaŝdej z dolnych fałd blachy, czyli w miejscach, w których pod wpływem grawitacji zbierała się przeciekająca przez strop woda, nie mogąc znaleźć swobodnego ujścia. W wykonanych odkrywkach prętów w wielu miejscach ubytki korozyjne przekraczały 50% nominalnego przekroju poprzecznego prętów zbrojenia głównego. Kolejnym zaobserwowanym istotnym uszkodzeniem, wynikającym bezpośrednio z korozji zbrojenia głównego, a pośrednio ze stałej obecności wody, było odspojenie i odpadanie dolnej warstwy betonu, stanowiącej otulinę prętów zbrojeniowych. Fakt ten miał ogromne znaczenie ze względu na przyśpieszenie procesów korozji odsłoniętego zbrojenia. W trakcie wizji lokalnych obiektu stwierdzono, Ŝe stalowe Ŝebra i podciągi stropu, a takŝe stalowe słupy nośne, znajdują się w bardzo dobrym stanie technicznym, a zatem mogą być nadal bezpiecznie uŝytkowane. 728

5 3. Badania materiałowe i wytrzymałościowe W celu wykonania pełnej i szczegółowej oceny technicznej konstrukcji stropu oraz określenia niezbędnych warunków dalszej jego bezpiecznej eksploatacji, wykonano dodatkowe badania materiałowe. W tym celu pobrano z płyty pięć próbek rdzeniowych o średnicy 103mm, obejmujących pełną grubość stropu wraz z warstwami posadzki i deskowania traconego z blachy. Z uwagi na odmienne warunki eksploatacji, próbki do badań pobrano zarówno z komory pyłowej, jak i z dostępnej przestrzeni pomiędzy klimatyzatorami (w miejscach nie kolidujących z instalacjami podwieszonymi do stropu na niŝszej kondygnacji). Pierwsza z pobranych próbek nie mogła zostać wykorzystana do badań wytrzymałościowych, z uwagi na ukrytą wadę betonu (rys. 5). Dopiero po wycięciu pełnego rdzenia okazało się, Ŝe w miejscu tym w stropie istniała znaczna pustka, będąca efektem złego zagęszczania mieszanki betonowej w trakcie wykonywania płyty. Rys. 5. Widok pobranej próbki z pierwotną wadą betonu Podobnie, do badań wytrzymałościowych nie nadawała się kolejna z pobranych próbek (rys. 6). W tym wypadku wadą dyskwalifikującą było rozwarstwienie betonu próbki (jak i całej konstrukcji płyty w miejscu jej pobrania) powstałe najprawdopodobniej w wyniku rozsadzenia betonu przez powiększające swą objętość produkty korozji zbrojenia. Na fotografii ukazującej powierzchnię rozwarstwienia (rys. 6.b) wyraźnie widać zasięg występowania poszczególnych rodzajów korozji. I tak, jaśniejsze pola usytuowane bliŝej zewnętrznej krawędzi przekroju próbki świadczą o istnieniu korozji z dostępem tlenu atmosferycznego, natomiast pozostałe, ciemniejsze przebarwienia (znajdujące się bliŝej środka przekroju próbki) wyznaczają obszar beztlenowej korozji prętów zbrojenia. NaleŜy w tym miejscu zauwaŝyć, Ŝe drugi z opisanych typów korozji jest tutaj tym groźniejszy, Ŝe proces korozyjny pozostaje praktycznie niezauwaŝalny na zewnątrz konstrukcji, trudno jest zatem wiarygodnie oszacować jego wielkość i zasięg. 729

6 a) b) Rys. 6. a) Widok rozwarstwionej próbki; b) Powierzchnia rozwarstwienia próbki wraz z śladami korozji Z pozostałych próbek rdzeniowych, do badań niszczących w maszynie wytrzymałościowej wycięto walce o wysokości 102mm. Po wyrównaniu powierzchni czołowych próbek poddano je ściskaniu, aŝ do zniszczenia. Ze względu na wymiary geometryczne i proporcje badanych elementów walcowych, moŝna w przybliŝeniu przyjąć, Ŝe otrzymane wyniki odpowiadają wartościom uzyskiwanym na tradycyjnych, normowych próbkach kostkowych o krawędzi 150mm. Uzyskane z badań wartości siły niszczacej i wytrzymałości na ściskanie pozwoliły na zakwalifikowanie betonu płyty stropowej do klasy B20 (według oznaczeń klas betonów obowiązujących w okresie projektowania konstrukcji). Klasa ta jest zgodna z klasą betonu podawaną w udostępnionej autorom badań oryginalnej dokumentacji projektowej. NiezaleŜnie od laboratoryjnych badań wytrzymałościowych, przeprowadzono równieŝ dodatkowe pomiary sklerometryczne wytrzymałości betonu na ściskanie. Badania te przeprowadzono przy uŝyciu młotka Schmidta typu N. Badania wykonano po uprzednim wycięciu fragmentów blachy w miejscach nie wykazujących uszkodzeń korozyjnych. W efekcie przeprowadzonych obliczeń, po uwzglednieniu współczynników korekcyjnych z uwagi na ułoŝenie młotka w trakcie badań i współczynnika redukcyjnego ze wzgledu na wiek betonu, otrzymano wyniki pozwalające na zakwalifikowanie betonu płyty do klasy B17,5 praktycznie na granicy klasy B20 (według oznaczeń obowiązujących w okresie projektowania i wykonania konstrukcji). Oprócz opisanych badań wytrzymałościowych przeprowadzono równieŝ na pobranych betonowych próbkach podstawowe badania chemiczne, mające na celu określenie rozkładu odczynu ph na głębokości badanych elementów. W przypowierzchniowych warstwach próbek, w miejscach występowania korozji blachy, odczyn ph był znacznie niŝszy niŝ w analogicznych miejscach, w których taka korozja nie występowała. Wyniki te świadczą o zaawansowanej karbonatyzacji powierzchniowej warstwy betonu (otuliny zbrojenia) wszędzie tam, gdzie przerwana została szczelność blachy, a w efekcie o zwiększonym zagroŝeniu korozją prętów zbrojeniowych w miejscach silnej korozji blachy. Dodatkowe badania chemiczne na zawartość chlorków i siarczków nie wykazały w badanym betonie ich podwyŝszonego poziomu, co świadczy o niskiej agresji chemicznej środowiska. 730

7 4. Tymczasowe wzmocnienie stropu Na podstawie wyników przeprowadzonych badań, po analizie zakresu, charakteru i intensywności stwierdzonych wad i uszkodzeń stropu oraz szczegółowej analizie przyczyn ich powstania, autorzy uznali stan techniczny badanej konstrukcji jako zły. W celu wyeliminowania istniejących uszkodzeń i niedopuszczenia do powstawania nowych, zalecono przeprowadzenie generalnego remontu konstrukcji płyty. Po szczegółowej analizie, jako rozwiązanie najwłaściwsze zarówno z technicznego, jak i ekonomicznego punktu widzenia, zalecono rozbiórkę płyty stropu i jej odtworzenie z wykorzystaniem istniejących stalowych Ŝeber i podciągów, w technologii i z materiałów właściwie dobranych do panujących warunków i zagroŝeń eksploatacyjnych. Po konsultacjach z właścicielem i uŝytkownikiem obiektu odstąpiono jednak od takiego rozwiązania z dwóch zasadniczych względów. Procesy technologiczne prowadzone w hali stanowczo wykluczały moŝliwość wyłączenia lakierni z eksploatacji na czas wystarczający do wykonania prac związanych z całkowitym wyburzeniem i odtworzeniem stropu. Ponadto, zgodnie z zamierzeniami uŝytkownika, planowany okres eksploatacji hali w jej obecnej funkcji wynosił w chwili opracowywania ekspertyzy około trzech lat. Po tym okresie, z uwagi na cykl produkcyjny, przewidywano generalny remont i modernizację całego obiektu, z wymianą urządzeń produkcyjnych, w tym zainstalowanych na stropie klimatyzatorów. Biorąc pod uwagę powyŝsze czynniki przedstawiono rozwiązanie alternatywne, polegające na wykonaniu tymczasowego wzmocnienia istniejącej konstrukcji stropu. W przeprowadzonych w tym celu obliczeniach, ze względu na bardzo zróŝnicowany stan prętów zbrojenia płyty i znaczny stopień korozji blachy fałdowej, nie uwzględniono współpracy betonu ze zbrojeniem. Przyjęto zatem wyłącznie przekrój betonowy, wykonany z betonu klasy B17,5 (zgodnie z wynikami przeprowadzonych wcześniej badań). Ponadto, po analizie aktualnych warunków uŝytkowania stropu, zmniejszono jego obciąŝenie uŝytkowe do 5kN/m 2, nie dopuszczając równocześnie do wystąpienia obciąŝeń skupionych o wartości przekraczającej 1kN. Przy tak przyjętych warunkach, otrzymane wyniki obliczeń wykazały konieczność podwójnego zgęszczenia stalowych Ŝeber bezpośrednio podpierających płytę. We wszystkich polach stropu wykazanych jako uszkodzone naleŝało zatem wykonać dodatkowe Ŝebra pośrednie, szczelnie przylegające do płyty i podpierające jej konstrukcję w połowie rozpiętości pomiędzy oryginalnymi Ŝebrami. Do ich wykonania zalecono kształtowniki IPE160, których długość miała być dobierana indywidualnie do rozpiętości kaŝdego ze wzmacnianych pól stropu. Ponadto, zaproponowane rozwiązanie przewidywało wykonanie dodatkowych stalowych podciągów podpierających konstrukcję Ŝeber w połowie ich rozpiętości. Podciągi te zaprojektowano z kształtowników IPE200. Połączenia nowych elementów konstrukcyjnych z istniejacym rusztem stalowym zalecono wykonać jako skręcane, przy uŝyciu dodatkowych nakładek z kątowników, co pozwoliło na uniknięcie osłabienia istniejących belek oraz ich kłopotliwego oczyszczania z palnych powłok malarskich. Połączenia pomiędzy projektowanymi Ŝebrami i dodatkowymi podciągami zaprojektowano jako spawane. Przed przystąpieniem do prac mających na celu wykonanie dodatkowego rusztu stalowego, zalecono usunięcie skorodowanych fragmentów blachy fałdowej z dolnej powierzchni stropu. Ponadto, we wszystkich miejscach odspojenia otuliny zbrojenia oraz wystąpienia ubytków betonu, zalecono wykonanie napraw i reprofilacji w dowolnym systemie do napraw betonu konstrukcyjnego, po uprzednim właściwym opracowaniu powierzchni oryginalnego betonu i usunięciu produktów korozji zbrojenia. W niezaleŝnym opracowaniu, dotyczącym instalacji klimatyzatorów, przedtawiono szczegółowe zalecenia dotyczące eliminacji przecieków wody. 731

8 5. Podsumowanie Przedstawiona w referacie konstrukcja zagroŝonej awarią płyty Ŝelbetowej stropu technologicznego w hali przemysłowej uległa licznym uszkodzeniom w wyniku niezbyt trafnie dobranych na etapie projektowania rozwiązań konstrukcyjnych, wad i błędów wykonawczych oraz niewłaściwych procesów technologicznych, które w trakcie uŝytkowania powodowały permanentne zalewanie stropu wodą z klimatyzatorów. Woda ta, penetrując w głąb konstrukcji i nie znajdując moŝliwości swobodnego ujścia przez tracone deskowanie z blachy fałdowej, powodowała przez lata intensywną korozję betonu i stali. Stan techniczny płyty wymagał podjęcia szybkich działań, mających na celu umoŝliwienie dalszego bezpiecznego jej uŝytkowania. Pierwotna decyzja (najwłaściwsza ze względów ekonomicznych i technicznych) o wyburzeniu istniejącej płyty i wykonaniu w jej miejscu nowej, po konsultacjach z uŝytkownikiem została zmieniona. Zdecydowano się na rozwiązanie tymczasowe, uwzględniające uwarunkowania technologiczne i plany remontowe. Po wykonaniu dodatkowych obliczeń, bazując na bezpiecznych załoŝeniach, zalecono wykonanie dodatkowego stalowego rusztu podpierającego płytę, złoŝonego z Ŝeber i podciągów usytuowanych pomiędzy istniejącymi elementami nośnymi. Zaprojektowane rozwiązanie, przy przestrzeganiu przez uŝytkownika przyjętych ograniczeń obciąŝeń uŝytkowych, zapewnia moŝliwość bezpiecznej eksploatacji konstrukcji w stosunkowo krótkim okresie pozostałym do przewidywanej modernizacji całej hali. Literatura 1. Niedbalski K.: Projekt techniczny /zamienny/ budowlany konstrukcji stalowej rusztu w poz. +4,50m w rozbudowanej hali malarni. Etap I. Przedsiębiorstwo Techniczno- Handlowe TIMCAR Sp. z o.o., ul. Wspólna 62, Warszawa. Grudzień 1988r. - luty 1989r. 2. Niedbalski K.: Projekt techniczny budowlany rusztu na poziomie +7,50m wraz z płytą stropową. Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji MOTOPROJEKT, ul. Wspólna 62, Warszawa. Styczeń 1990r. 3. Ajdukiewicz A., Hulimka J., Dawczyński S.: Ekspertyza stanu technicznego stropu Ŝelbetowego w poziomie +4,50m w obiekcie 3.1 (lakiernia) w rejonie klimatyzatorów (osie /R-U). Luty 2006r. 4. Hulimka J., Krzywoń R.: Projekt wzmocnienia stropu Ŝelbetowego w poziomie +4,50m w obiekcie 3.1 (lakiernia) w rejonie klimatyzatorów (osie /R-U). Kwiecień 2006r. 732

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2 Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku....2 1.1 Fundamenty... 2 1.2 Ściany... 2 1.2.1 Ściany piwnic... 2 1.2.2 Ściany kondygnacji nadziemnych...

Bardziej szczegółowo

Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT. Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne

Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT. Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne PROJEKT WYBRANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ BUDYNKU BIUROWEGO DESIGN FOR SELECTED

Bardziej szczegółowo

STROP TERIVA. I.Układanie i podpieranie belek Teriva

STROP TERIVA. I.Układanie i podpieranie belek Teriva STROP TERIVA Strop gęstoŝebrowy Teriva jest jednym z najpopularniejszych stropów stosowanych w budownictwie mieszkaniowym. Jest lekki oraz łatwy w montaŝu. Składa się z belek stropowych z przestrzenną

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. Uprawnienia budowlane autorów opracowania; 2. Część opisowa: Opis techniczny elementów konstrukcyjnych budynku szkoły podstawowej; 3. Część graficzna: Rysunki konstrukcyjne budynku

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA-KONSTRUKCYJNA stanu konstrukcji i elementów budynku

EKSPERTYZA TECHNICZNA-KONSTRUKCYJNA stanu konstrukcji i elementów budynku EKSPERTYZA TECHNICZNA-KONSTRUKCYJNA stanu konstrukcji i elementów budynku TEMAT MODERNIZACJA POMIESZCZENIA RTG INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ 32-100 PROSZOWICE,

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH PRO-CAD. 33-100 Tarnów ul. Szkotnik 2B tel. 632-88-52 lub 0602 461-535

PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH PRO-CAD. 33-100 Tarnów ul. Szkotnik 2B tel. 632-88-52 lub 0602 461-535 PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH PRO-CAD 33-100 Tarnów ul. Szkotnik 2B tel. 632-88-52 lub 0602 461-535 Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Podstawa opracowania 2. Zakres

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, tel. (22) 825-20-17, fax. (22) 825-79-70, e-mail: LRunkiewicz@itb.pl

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, tel. (22) 825-20-17, fax. (22) 825-79-70, e-mail: LRunkiewicz@itb.pl Wzór ankiety INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, tel. (22) 825-20-17, fax. (22) 825-79-70, e-mail: LRunkiewicz@itb.pl DANE O ZAGROŻENIU, AWARII LUB KATASTROFIE BUDOWLANEJ *) formularz

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ WZÓR ANKIETY INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, tel. (22) 825-20-17, fax. (22) 825-79-70, e-mail: LRunkiewicz@itb.pl DANE O AWARII LUB KATASTROFIE BUDOWLANEJ formularz A. DANE

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA P R O J E K T B U D O W L A N Y PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA nazwa inwestycji: adres inwestycji: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA OBIEKTU. dla zadania

INWENTARYZACJA OBIEKTU. dla zadania INWENTARYZACJA OBIEKTU dla zadania Remont mostu kratowego w ciągu drogi pieszo rowerowej w ulicy Łódzkiej w Rzgowie. INWESTOR : OBIEKT : LOKALIZACJA: Gmina Rzgów 95-030 Rzgów, Plac 500-lecia 22 Most stalowy

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I./ OPIS TECHNICZNY II./ WYKAZY STALI III./ RYSUNKI 1K.RZUT FUNDAMENTÓW SKALA 1 : 50 2K.RZUT KONSTRUKCYJNY PARTERU SKALA 1 : 100 3K.RZUT KONSTRUKCYJNY I PIĘTRA SKALA 1 : 100 4K.RZUT KONSTRUKCYJNY

Bardziej szczegółowo

BIURO KONSTRUKCYJNE PUZYREWSKI 80-812 Gdańsk, ul. Dokerów 15

BIURO KONSTRUKCYJNE PUZYREWSKI 80-812 Gdańsk, ul. Dokerów 15 BIURO KONSTRUKCYJNE PUZYREWSKI ul.dokerów 15, 80-812 Gdańsk NIP 583-014-01-70 TEL/FAX 058 302-36-22 e-mail: puzyrewski@post.pl OPRACOWANIE: PROJEKT KONSTRUKCYJNY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO ADRES

Bardziej szczegółowo

www.unimetal.pl NIP: 7671447269

www.unimetal.pl NIP: 7671447269 EGZ. NR 1 UNIMETAL Sp. z o.o. tel. +8 67 26 0 80 ul. Kujańska 10 tel. +8 67 26 22 71 77 00 Złotów fax +8 67 26 26 7 www.unimetal.pl NIP: 76717269 I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A W R A Z Z

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str.

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str. SPIS ZAWARTOŚCI 1. konstrukcji str.1-5 2. Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str.6-20 3. Rysunki konstrukcyjne str.21-22 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 1.1. Projekt architektoniczny 1.2. Uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA OPINIA TECHNICZNA ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE

INWENTARYZACJA OPINIA TECHNICZNA ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE MOSTY Roman Zawodziński 75-368 Koszalin, ul. Kostenckiego 1a/8 tel. 0506 116 320 INWENTARYZACJA OPINIA TECHNICZNA ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE Most przez rów melioracyjny w ciągu drogi gminnej w m. Człuchy,

Bardziej szczegółowo

Rys. 29. Schemat obliczeniowy płyty biegowej i spoczników

Rys. 29. Schemat obliczeniowy płyty biegowej i spoczników Przykład obliczeniowy schodów wg EC-2 a) Zebranie obciąŝeń Szczegóły geometryczne i konstrukcyjne przedstawiono poniŝej: Rys. 28. Wymiary klatki schodowej w rzucie poziomym 100 224 20 14 9x 17,4/28,0 157

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO 1.Opis techniczny 1.Dane podstawowe 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest przebudowa budynku prokuratury rejonowej Wrocław Krzyki Zachód przy ul.

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE. Materiały konstrukcyjne

OBLICZENIA STATYCZNE. Materiały konstrukcyjne OBLICZENIA STATYCZNE Podstawa opracowania Projekt budowlany architektoniczny. Obowiązujące normy i normatywy budowlane a w szczególności: PN-82/B-02000 ObciąŜenia budowli. Zasady ustalania wartości. PN-82/B-02001

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY KONSTRUKCJI STROPÓW pod mieszkaniami nr 18 i 19 przy ul.śmigród 1 w Lublinie

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY KONSTRUKCJI STROPÓW pod mieszkaniami nr 18 i 19 przy ul.śmigród 1 w Lublinie PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - BADAWCZE REALIZACJI I NADZORU INWESTYCJI W LUBLINIE S. Z. G. Sp. z o.o. 20-016 Lublin ul.narutowicza 45/3, tel/fax. (081) 53-298-19 OBIEKT: Budynek mieszkalny MIEJSCOWOŚĆ:

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MUZYCZNA im. FRYDERYKA CHOPINA OBIEKT: AKADEMIA MUZYCZNA im. FRYDERYKA CHOPINA ZLECENIODAWCA:

AKADEMIA MUZYCZNA im. FRYDERYKA CHOPINA OBIEKT: AKADEMIA MUZYCZNA im. FRYDERYKA CHOPINA ZLECENIODAWCA: PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA 00-633 WARSZAWA ul. Polna 11 tel./fax 825 54 29 BNS S.C. OOPINIA O STANIE ISTNIEJĄCYM DZIEDZIŃCA ZEWNĘTRZNEGO AKADEMII MUZYCZNEJ AKADEMIA MUZYCZNA im. FRYDERYKA CHOPINA OBIEKT:

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAWARTOŚCI 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM.

OPIS ZAWARTOŚCI 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM. OPIS ZAWARTOŚCI I. OPIS TECHNICZNY. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM. SKALA 1:50 4. PRZEKRÓJ

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA 16 EKSPERTYZA TECHNICZNA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU WARSZTATOWO-GARAŻOWEGO ZLOKALIZOWANEGO W ZESPOLE BUDYNKÓW PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BIAŁYMSTOKU PRZY ULICY WARSZAWSKIEJ 3 1.0. PRZEDMIOT i CEL EKSPERTYZY

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY CZĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W DOMASZKOWICACH T E C H N I C Z N Y

OPIS TECHNICZNY CZĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W DOMASZKOWICACH T E C H N I C Z N Y OPIS TECHNICZNY CZĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W DOMASZKOWICACH O P I S T E C H N I C Z N Y CZĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ 1. Przedmiot opracowania:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ TECZKI 1) Strona tytułowa. 2) Opis techniczny. 3) Obliczenia statyczne (egz. archiwalny). 4) Rysunki: -K-1 rzut więźby dachowej; -K-2 przekrój pionowy 1-1, 1A-1A; -K-3 przekrój pionowy 2-2, 3-3;

Bardziej szczegółowo

PROFIL Pracownia Projektowa Urszula i Janusz Kandefer Sp.J. ul. Skrzetuskiego 76 54-515 Wrocław

PROFIL Pracownia Projektowa Urszula i Janusz Kandefer Sp.J. ul. Skrzetuskiego 76 54-515 Wrocław PROFIL Pracownia Projektowa Urszula i Janusz Kandefer Sp.J. ul. Skrzetuskiego 76 54-515 Wrocław tel. (071) 359 49 31 e-mail: profil@post.pl Pracownia Konstrukcyjna Obiekt: BUDYNEK KOMPOSTOWNI ODPADÓW ZIELONYCH

Bardziej szczegółowo

E K S P E R T Y Z A B U DO W L A N A

E K S P E R T Y Z A B U DO W L A N A RODZAJ OPRACOWANIA : E K S P E R T Y Z A B U DO W L A N A PRZEDSIĘWZIĘCIE rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Międzyzdrojach przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 41, (działki

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚC PROJEKTU 1. SPIS ZAWARTOŚCI 2. OPIS TECHNICZNY PODSTAWA OPRACOWANIA ZAKRES OPRACOWANIA GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OPIS OBIEKTU DANE KONSTRUKCYJNO MATERIAŁOWE UWAGI I ZALECENIA 3. CZĘŚD

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju: Płyty zespolone w komercyjnych i mieszkaniowych budynkach wielokondygnacyjnych

Plan rozwoju: Płyty zespolone w komercyjnych i mieszkaniowych budynkach wielokondygnacyjnych Plan rozwoju: Płyty zespolone w komercyjnych i mieszkaniowych budynkach Opisano róŝne rodzaje płyt zespolonych stosowanych w budynkach, opisano korzyści ich stosowania oraz kluczowe zagadnienia związane

Bardziej szczegółowo

Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20

Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20 PROJEKT KONSTRUKCYJNY dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.: Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20 1. Podstawa opracowania: 1.1. Zlecenie Inwestora. 1.2. Projekt architektoniczny.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

OPIS TECHNICZNY 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI 1. STRONA TYTUŁOWA 2. SPIS ZAWARTOŚCI 3. OPIS TECHNICZNY 4. RYSUNKI: - SYTUACJA 1:500 rys. nr R/S1 - RZUT BUNKRA OPAŁU rys. nr R/01 - RZUT STROPU NAD BUNKREM OPAŁU rys. nr R/02 - PRZEKROJE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY OPINIA TECHNICZNA

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY OPINIA TECHNICZNA Remont przebudowa pomieszczeń Dworca Kolejowego Warszawa Wschodnia dla PKP INTERCITY Inwestor: PKP INTERCITY PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY OPINIA TECHNICZNA Opracował: inż. Andrzej Matusiak upr. St-185/82

Bardziej szczegółowo

Strop Teriva 4.01 z wypełnieniem elementami SKB

Strop Teriva 4.01 z wypełnieniem elementami SKB Strop Teriva 4.01 z wypełnieniem elementami SKB Śniadowo 2008 1. Opis oraz parametry techniczne - stropu, elementów składowych (elementy SKB, belki) Strop gęstoŝebrowy Teriva 4,0/1 z elementami SKB przeznaczony

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TECHNICZNA WYKONYWANIA STROPÓW TERIVA

INSTRUKCJA TECHNICZNA WYKONYWANIA STROPÓW TERIVA INSTRUKCJA TECHNICZNA WYKONYWANIA STROPÓW TERIVA 1. UKŁADANIE I PODPIERANIE BELEK Przed przystąpieniem do wykonania stropu należy sprawdzić z dokumentacją tech-niczną poprawność wykonania podpór i ich

Bardziej szczegółowo

BADANIA UZUPEŁNIONE SYMULACJĄ NUMERYCZNĄ PODSTAWĄ DZIAŁANIA EKSPERTA

BADANIA UZUPEŁNIONE SYMULACJĄ NUMERYCZNĄ PODSTAWĄ DZIAŁANIA EKSPERTA dr inż. Paweł Sulik Zakład Konstrukcji i Elementów Budowlanych BADANIA UZUPEŁNIONE SYMULACJĄ NUMERYCZNĄ PODSTAWĄ DZIAŁANIA EKSPERTA Seminarium ITB, BUDMA 2010 Wprowadzenie Instytut Techniki Budowlanej

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU Projekt architektoniczno-budowlany A. Opis techniczny 1. Podstawy opracowania 1.1. Podstawy formalne 1.2. Podstawy techniczne 2. Przeznaczenie i program uŝytkowy 3. Forma architektoniczna

Bardziej szczegółowo

RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA. Gmina Tłuszcz

RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA. Gmina Tłuszcz JSP B I U R O PROJEKTÓW RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA Inwestor: Gmina Tłuszcz Adres inwestora: 05-240 Tłuszcz ul. Warszawska

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno uŝytkowy

Program funkcjonalno uŝytkowy Program funkcjonalno uŝytkowy Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie robót polegających na częściowej przebudowie Sali kolumnowej i Sali ślubów w ramach zadania Modernizacja Sali ślubów oraz klatki

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria naukowe 1 1.1 Podstawa opracowania - Projekt architektoniczno

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 2.1. Bezpośredni pomiar konstrukcji... 32 2.1.1. Metodyka pomiaru... 32 2.1.2. Zasada działania mierników automatycznych...

Spis treści. 2.1. Bezpośredni pomiar konstrukcji... 32 2.1.1. Metodyka pomiaru... 32 2.1.2. Zasada działania mierników automatycznych... Księgarnia PWN: Łukasz Drobiec, Radosław Jasiński, Adam Piekarczyk - Diagnostyka konstrukcji żelbetowych. T. 1 Wprowadzenie............................... XI 1. Metodyka diagnostyki..........................

Bardziej szczegółowo

FUNDAMENTY ZASADY KSZTAŁTOWANIA I ZBROJENIA FUNDAMENTY

FUNDAMENTY ZASADY KSZTAŁTOWANIA I ZBROJENIA FUNDAMENTY FUNDAMENTY ZASADY KSZTAŁTOWANIA I ZBROJENIA FUNDAMENTY Fundamenty są częścią budowli przekazującą obciążenia i odkształcenia konstrukcji budowli na podłoże gruntowe i równocześnie przekazującą odkształcenia

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAWARTOŚCI I. OPINIA TECHNICZNA.

OPIS ZAWARTOŚCI I. OPINIA TECHNICZNA. OPIS ZAWARTOŚCI I.. 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA. 3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU. 4. ANALIZA PRZEDMIOTU OPINII. 5. ANALIZA OBLICZENIOWA. 6. KONCEPCJA ADAPTACJI OBIEKTU. 7. WNIOSKI

Bardziej szczegółowo

REMONT, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNO BUDOWLANA

REMONT, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNO BUDOWLANA OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNO BUDOWLANA 1. ZAKRES OPRACOWANIA Niniejsze opracowanie dotyczy remontu, rozbudowy i przebudowy budynku remizy OSP w Lubzinie w zakresie konstrukcyjnym. Zawiera rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Zarząd Inwestycji Miejskich ul. Januszowicka 15a, 53-135 Wrocław

Zarząd Inwestycji Miejskich ul. Januszowicka 15a, 53-135 Wrocław EKSPERTYZA KONSTRUKCYJNA STANU TECHNICZNEGO WYBRANEGO FRAGMENTU PRZEDSZKOLA NR 105 PRZY UL. POZNAŃSKIEJ 24 WE WROCŁAWIU, POD KĄTEM PLANOWANYCH PRAC BUDOWLANYCH OBIEKT: Przedszkole Nr 105 Wrocław przy ul.

Bardziej szczegółowo

USŁUGI PROJEKTOWE I BUDOWLANE MEG- BUD KRZYSZTOF PABICH

USŁUGI PROJEKTOWE I BUDOWLANE MEG- BUD KRZYSZTOF PABICH USŁUGI PROJEKTOWE I BUDOWLANE MEG- BUD KRZYSZTOF PABICH siedziba: 97-300 Piotrków Tryb., ul. Stolarska 16 tel. fax.: (0-44) 7339966 e-mail: krzysztofpab@poczta.onet.pl Bank PeKaO S.A., rachunek nr: NAZWA

Bardziej szczegółowo

Ekspertyzy obiektów mostowych i nadzór nad przejazdami ponadnormatywnymi na trasie Nagnajów Leżajsk

Ekspertyzy obiektów mostowych i nadzór nad przejazdami ponadnormatywnymi na trasie Nagnajów Leżajsk There are no translations available. Ważniejsze osiągnięcia - Ekspertyzy obiektów mostowych i nadzór nad przejazdami ponadnormatywnymi na trasie Nagnajów Leżajsk - Badania obiektów mostowych na autostradzie

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. Uprawnienia budowlane, oświadczenie projektantów II. Opis techniczny 1. Podstawa opracowania projektu 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Zakres wyburzeń i rozbiórek 4. Konstrukcja

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Dane podstawowe 1.1. Podstawa i zakres opracowania 1.2. Oświadczenie projektantów i sprawdzającego 1.3. Uprawnienia i oświadczenie o przynaleŝności do Izby projektantów 2. Opis

Bardziej szczegółowo

Budowa Stacji Uzdatniania Wody Józefin część konstrukcyjno-budowlana zbiornik wody czystej

Budowa Stacji Uzdatniania Wody Józefin część konstrukcyjno-budowlana zbiornik wody czystej Budowa Stacji Uzdatniania Wody Józefin część konstrukcyjno-budowlana zbiornik wody czystej 2 SPIS TREŚCI 1 Przedmiot opracowania 4 2 Podstawa opracowania 4 3 Warunki gruntowe 4 4 Opis konstrukcyjno-budowlany

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ Szpital Wojewódzki we Włocławku Oddział Ratownictwa 1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA - Zlecenie na opracowanie dokumentacji technicznej - Projekt architektoniczy

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1.1.Podstawa opracowania Niniejsze opracowanie wykonano na zlecenie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Al.

OPIS TECHNICZNY. 1.1.Podstawa opracowania Niniejsze opracowanie wykonano na zlecenie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Al. SPIS ZAWARTOŚCI OPIS 1. Informacje ogólne 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Przedmiot i cel opracowania 1.3 Zakres opracowania 1.4 Materiały wykorzystane w opracowaniu 2. Opis stanu istniejącego 3. Zamierzenia

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ XII. Izolacje wodochronne budynków Izolacje bitumiczne

ROZDZIAŁ XII. Izolacje wodochronne budynków Izolacje bitumiczne ROZDZIAŁ XII Izolacje wodochronne budynków Izolacje bitumiczne Prawidłowo wykonana izolacja wodochronna budowli ma ogromne wpływ na walory uŝytkowe obiektu, jego trwałość jak równieŝ na koszty eksploatacji

Bardziej szczegółowo

PR0JEKT BUDOWLANY ZAMIENNY PRZEBUDOWA BUDYNKU BIURWEGO UL. BOHATERÓW GETTA WARSZAWSKIEGO 1 W SZCZECINIE

PR0JEKT BUDOWLANY ZAMIENNY PRZEBUDOWA BUDYNKU BIURWEGO UL. BOHATERÓW GETTA WARSZAWSKIEGO 1 W SZCZECINIE PR0JEKT BUDOWLANY ZAMIENNY PRZEBUDOWA BUDYNKU BIURWEGO UL. BOHATERÓW GETTA WARSZAWSKIEGO 1 W SZCZECINIE INWESTYCJA: Budynek Biurowy, SZCZECIN, UL. Bohaterów Getta Warszawskiego 1 INWESTOR: Szczecińskie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlano-konstrukcyjnego

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlano-konstrukcyjnego OPIS TECHNICZNY do projektu budowlano-konstrukcyjnego 1. Podstawa opracowania 1.1. Projekt architektoniczno-budowlany 1.2. Uzgodnienia z Inwestorem 2. Inwestor 3. Lokalizacja 4. Zakres opracowania OŚRODEK

Bardziej szczegółowo

Projekt belki zespolonej

Projekt belki zespolonej Pomoce dydaktyczne: - norma PN-EN 1994-1-1 Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych. Reguły ogólne i reguły dla budynków. - norma PN-EN 199-1-1 Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguły

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZABEZPIECZENIA SIECI GAZOWYCH OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO OBWODNICY PÓŁNOCNO ZACHODNIEJ W BOCHNI

PROJEKT ZABEZPIECZENIA SIECI GAZOWYCH OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO OBWODNICY PÓŁNOCNO ZACHODNIEJ W BOCHNI PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA OBWODNICY PÓŁNOCNO ZACHODNIEJ MIASTA BOCHNIA MGGP S.A. 33-100 Tarnów, ul. Kaczkowskiego 6 tel./fax (+48 14) 626 38 90, 626 45 39 www.mggp.com.pl, e-mail: mggp@mggp.com.pl PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza mostu na Stopniu Wodnym Dębe w ciągu DW 632

Ekspertyza mostu na Stopniu Wodnym Dębe w ciągu DW 632 Opracowanie Ekspertyza mostu na Stopniu Wodnym Dębe w ciągu DW 632 Część opracowania A.3 OCENA STANU TECHNICZNEGO. CZĘŚĆ FOTOGRAFICZNA Nazwa i adres Zamawiającego Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI OBIEKT: Budynek Zwierzętarni ul. Muszyńskiego 1 w Łodzi INWESTOR: Uniwersytet Medyczny w Łodzi Al. Kościuszki 4 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: dr inż. Przemysław

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań z konstrukcji i mechaniki

Zestaw pytań z konstrukcji i mechaniki Zestaw pytań z konstrukcji i mechaniki 1. Układ sił na przedstawionym rysunku a) jest w równowadze b) jest w równowadze jeśli jest to układ dowolny c) nie jest w równowadze d) na podstawie tego rysunku

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU GĘSTOŻEBROWEGO TERIVA

INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU GĘSTOŻEBROWEGO TERIVA TERIVA INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU GĘSTOŻEBROWEGO TERIVA ŻABI RÓG 140, 14-300 Morąg tel.: (0-89) 757 14 60, fax: (0-89) 757 11 01 Internet: http://www.tech-bet.pl e-mail: biuro@tech-bet.pl CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Spis zawartości opracowania Opis techniczny przyjętych założeń projektowych oraz rozwiązań konstrukcyjnych Spis rysunków: - Poz.1.Nadproża stalowe...k1/1, K1/2 - Poz.2.Konstrukcja

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze

Materiały pomocnicze Materiały pomocnicze do wymiarowania żelbetowych stropów gęstożebrowych, wykonanych na styropianowych płytach szalunkowych typu JS dr hab. inż. Maria E. Kamińska dr hab. inż. Artem Czkwianianc dr inż.

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości: 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania. 3. Opis stanu istniejącego wraz z oceną stanu technicznego 4.

Spis zawartości: 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania. 3. Opis stanu istniejącego wraz z oceną stanu technicznego 4. Spis zawartości: 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania. 3. Opis stanu istniejącego wraz z oceną stanu technicznego 4. Opis techniczny projektu, w tym: 4.1 Projekt podciągów stalowych. 4.2 Projekt

Bardziej szczegółowo

II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ

II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ 1. PODSTAWA OPRACOWANIA: Zlecenie Inwestora, Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące przepisy i normy w zakresie Prawa Budowlanego,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEGLĄDU SZCZEGÓŁOWEGO OBIEKTU MOSTOWEGO

RAPORT Z PRZEGLĄDU SZCZEGÓŁOWEGO OBIEKTU MOSTOWEGO WZÓR (strona tytułowa) Nazwa i adres instytucji wykonującej przegląd RAPORT Z PRZEGLĄDU SZCZEGÓŁOWEGO OBIEKTU MOSTOWEGO Nazwa Zarządu Drogi:.. Nazwa obiektu:.. JNI:... Nr drogi i kilometraż: (fotografia

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie taśm kompozytowych z włókna węglowego do wzmocnienie zabytkowych stropów Ŝelbetowych w budynku Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie

Zastosowanie taśm kompozytowych z włókna węglowego do wzmocnienie zabytkowych stropów Ŝelbetowych w budynku Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie Wiesław BEREZA Stanisław KARCZMARCZYK Politechnika Krakowska Zastosowanie taśm kompozytowych z włókna węglowego do wzmocnienie zabytkowych stropów Ŝelbetowych w budynku Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Komentarz technik budownictwa 311[04]-01 Czerwiec 2009

Komentarz technik budownictwa 311[04]-01 Czerwiec 2009 Strona 1 z 19 Strona 2 z 19 Strona 3 z 19 Strona 4 z 19 Strona 5 z 19 W pracy egzaminacyjnej oceniane były następujące elementy: I. Tytuł odnoszący się do zakresu opracowania. II. Dane wynikające z treści

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: ZADASZENIE ORAZ SCHODY ZEWNĘTRZNE PRZED WEJŚCIEM GŁÓWNYM DO BUDYNKU BIUROWEGO NA TERENIE INSTYTUTU ZOOTECHNIKI W BALICACH

PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: ZADASZENIE ORAZ SCHODY ZEWNĘTRZNE PRZED WEJŚCIEM GŁÓWNYM DO BUDYNKU BIUROWEGO NA TERENIE INSTYTUTU ZOOTECHNIKI W BALICACH PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: ZADASZENIE ORAZ SCHODY ZEWNĘTRZNE PRZED WEJŚCIEM GŁÓWNYM DO BUDYNKU BIUROWEGO NA TERENIE INSTYTUTU ZOOTECHNIKI W BALICACH TEMAT: MODERNIZACJA SCHODÓW I ZADASZENIA BRANŻA: ARCHITEKTURA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PIMOT

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PIMOT ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE...4 2. PODSTAWA OPRACOWANIA...4 2.1 ZLECENIE I PROJEKT BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ,...4 2.2 OBCIĄŻENIA ZEBRANO ZGODNIE Z:...4 2.3 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 3. Charakterystyka budynku

OPIS TECHNICZNY. 3. Charakterystyka budynku OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 1.1. Zlecenie Zamawiającego. 1.2. Projekt architektury i projekty branżowe. 1.3. Projekt zagospodarowania terenu. 1.4. Uzgodnienia materiałowe z Zamawiającym. 1.5.

Bardziej szczegółowo

Dokumentację do wykonania zadania stanowią: - rysunki rzutu i przekrojów stropu załącznik nr 1 - tablice z KNR 2-02 załączniki nr 1,2,3.

Dokumentację do wykonania zadania stanowią: - rysunki rzutu i przekrojów stropu załącznik nr 1 - tablice z KNR 2-02 załączniki nr 1,2,3. Firma XXX ma wykonać strop gęstożebrowy Fert 45 nad I kondygnacją budynku gospodarczego. Opracuj projekt realizacji prac związanych z wykonaniem stropu Fert 45 wraz z wieńcami i żebrem rozdzielczym. Beton

Bardziej szczegółowo

GlobalFloor. Cofrastra 40 Tablice obciążeń

GlobalFloor. Cofrastra 40 Tablice obciążeń GlobalFloor. Cofrastra 4 Tablice obciążeń Cofrastra 4. Tablice obciążeń Cofrastra 4 blacha fałdowa do stropu zespolonego Zastosowanie Blacha profilowana Cofrastra 4 przeznaczona jest do realizacji żelbetowych

Bardziej szczegółowo

BIURO INśYNIERSKIE GOŁĘBIEWSKI Tadeusz Gołębiewski ul. Olszewskiego 82/4 51-646 Wrocław

BIURO INśYNIERSKIE GOŁĘBIEWSKI Tadeusz Gołębiewski ul. Olszewskiego 82/4 51-646 Wrocław BIURO INśYNIERSKIE GOŁĘBIEWSKI Tadeusz Gołębiewski ul. Olszewskiego 82/4 51-646 Wrocław Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny Adres: ul. Rodzinna 3, Jelenia Góra Inwestor: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa,

Bardziej szczegółowo

Deskowanie tracone w stropach. Wykonały: Magdalena Sroka Magdalena Romanek Budownictwo, rok III Kraków, styczeń 2015

Deskowanie tracone w stropach. Wykonały: Magdalena Sroka Magdalena Romanek Budownictwo, rok III Kraków, styczeń 2015 Deskowanie tracone w stropach Wykonały: Magdalena Sroka Magdalena Romanek Budownictwo, rok III Kraków, styczeń 2015 Deskowanie tracone Jest to konstrukcja jednorazowa, na ogół z elementów żelbetowych lub

Bardziej szczegółowo

GlobalFloor. Cofrastra 70 Tablice obciążeń

GlobalFloor. Cofrastra 70 Tablice obciążeń GlobalFloor. Cofrastra 7 Tablice obciążeń Cofrastra 7. Tablice obciążeń Cofrastra 7 blacha fałdowa do stropu zespolonego Zastosowanie Blacha profilowana Cofrastra 7 przeznaczona jest do realizacji żelbetowych

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA KONSTRUKCJA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA KONSTRUKCJA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot opracowania 3. Opis elementów konstrukcyjnych 4. Uwagi wykonawczo montaŝowe 5. Obliczenia nadproŝa 6. Uwagi końcowe II.

Bardziej szczegółowo

Zadanie: Modernizacja zbiorników wody do picia A i D w Dolaszewie MWiKw Pile

Zadanie: Modernizacja zbiorników wody do picia A i D w Dolaszewie MWiKw Pile R E A L I Z A C J E OTiK Sp. z o.o. OTiK Naprawy Betonu S.J. ul. Hutnicza 4 81-061 Gdynia tel.: 58 6230498 www.otik.pl info@otik.pl Zadanie: Modernizacja zbiorników wody do picia A i D w Dolaszewie MWiKw

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja architektoniczno budowlana elewatora EWA zlokalizowanego na terenie Portu Szczecin

Inwentaryzacja architektoniczno budowlana elewatora EWA zlokalizowanego na terenie Portu Szczecin PROJEKTOWANIE Badanie Konstrukcji i Obiektów mgr inż. Zdzisław Woźniak 71-118 Szczecin, ul. Kaliny 51/29 tel. 603 583 702 Inwentaryzacja architektoniczno budowlana elewatora EWA zlokalizowanego na terenie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wolnostojącego

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIE TECHNICZNE EKSPERTYZA TECHNICZNA

ORZECZENIE TECHNICZNE EKSPERTYZA TECHNICZNA ORZECZENIE TECHNICZNE EKSPERTYZA TECHNICZNA Obiekt : Rozbudowa hali produkcyjnej z przyłączami Lokalizacja: Działki nr ewid. 325/54;325/57;325/75;325/76 położone w Przeworsku ul. Lubomirskich Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI Projekt: Przebudowa i adaptacja z przeznaczeniem na oddziały przedszkolne budynku szkoły Strona: 1 Opole, czerwiec 2015r. PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR: PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

TEMAT: Projekt wykonawczy przebudowy Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej na. IV piętrze Budynku C Szpitala Bielańskiego W Warszawie

TEMAT: Projekt wykonawczy przebudowy Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej na. IV piętrze Budynku C Szpitala Bielańskiego W Warszawie TEMAT: Projekt wykonawczy przebudowy Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej na IV piętrze Budynku C Szpitala Bielańskiego W Warszawie ZAMAWIAJĄCY: Szpital Bielański im. J. Popiełuszki Samodzielny Zakład

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY cz. konstrukcyjna

PROJEKT WYKONAWCZY cz. konstrukcyjna PROJEKT WYKONAWCZY cz. konstrukcyjna Nazwa obiektu : Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Piszu. Temat : ZBIORNIK RETENCYJNY Ob. Nr. 16 Adres inwestycji : Oczyszczalnia ścieków w Piszu Inwestor

Bardziej szczegółowo

PL 215872 B1. POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa, PL 11.05.2009 BUP 10/09

PL 215872 B1. POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa, PL 11.05.2009 BUP 10/09 PL 215872 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215872 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 383660 (51) Int.Cl. E04C 1/00 (2006.01) E04B 2/42 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

REMONT WIEśY WROCŁAWSKIEJ T E C H N I C Z N Y CZĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ

REMONT WIEśY WROCŁAWSKIEJ T E C H N I C Z N Y CZĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ REMONT WIEśY WROCŁAWSKIEJ O P I S T E C H N I C Z N Y CZĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ 1. Przedmiot opracowania: Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany konstrukcji dotyczący remontu WieŜy Wrocławskiej. Stadium

Bardziej szczegółowo

ArcelorMittal WireSolutions. Włókna stalowe Posadzki przemysłowe

ArcelorMittal WireSolutions. Włókna stalowe Posadzki przemysłowe ArcelorMittal WireSolutions Włókna stalowe Posadzki przemysłowe ArcelorMittal WireSolutions Steel Fibres Solutions ArcelorMittal WireSolutions wchodzi w skład grupy ArcelorMittal - firmy mającej pozycję

Bardziej szczegółowo

SCHÖCK ISOKORB TYP KS I QS

SCHÖCK ISOKORB TYP KS I QS SCHÖCK ISOKORB TYP KS I Materiały budowlane/ochrona przed korozją/ochrona przeciwpożarowa Materiały: Schöck Isokorb typ KS Beton Stal Łożysko oporowe w betonie od strony stropu minimalna wytrzymałość betonu

Bardziej szczegółowo

Profile zimnogięte. Typu Z i C

Profile zimnogięte. Typu Z i C Profile zimnogięte Typu Z i C Profile zimnogięte Głównym zastosowaniem produkowanych przez nas profili zimnogiętych są płatwie dachowe oraz rygle ścienne. Na elementy te (jako stosunkowo mało obciążone

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH TERMUS S.C. B. I H. BREGUŁA UL. OLESKA 20, 42 700 LUBLINIEC TEL.: 34 351 11 03 E-MAIL: TERMUS@TERMUS.

ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH TERMUS S.C. B. I H. BREGUŁA UL. OLESKA 20, 42 700 LUBLINIEC TEL.: 34 351 11 03 E-MAIL: TERMUS@TERMUS. SPIS TREŚCI 1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA.... 3 2.0 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.... 3 3.0 CEL OPRACOWANIA.... 3 4.0 INSTALACJA WOD. KAN.... 3 A. URZĄDZENIA SANITARNE... 3 B. PRZEWODY... 4 C. INSTALACJA KANALIZACJI...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy Remont przebudowa pomieszczeń Dworca Kolejowego Warszawa Wschodnia dla PKP INTERCITY Inwestor: PKP INTERCITY PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy Część 4 - Konstrukcja Zespół

Bardziej szczegółowo

PREFABRYKATY BETONOWE 2013/2014

PREFABRYKATY BETONOWE 2013/2014 PREFABRYKATY BETONOWE 2013/2014 Firma LUBAR PREFABRYKACJA Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem zajmującym się produkcją betonowych elementów prefabrykowanych, takich jak: stropy Filigran, schody, słupy, belki,

Bardziej szczegółowo

PROFIL STUDIO ARCHITEKTONICZNE, REALIZACJA INWESTYCJI UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 5, 44-100 GLIWICE OPINIA BUDOWLANA

PROFIL STUDIO ARCHITEKTONICZNE, REALIZACJA INWESTYCJI UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 5, 44-100 GLIWICE OPINIA BUDOWLANA PROFIL STUDIO ARCHITEKTONICZNE, REALIZACJA INWESTYCJI UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 5, 44-100 GLIWICE OPINIA BUDOWLANA TEMAT OPRACOWANIA: OPINIA BUDOWLANA DOTYCZĄCA. MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY ODDZIAŁU NEUROCHIRURGII W

Bardziej szczegółowo

1.2 Zakres opracowania Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu budowlanego konstrukcyjnego dla opisanego powyżej zamierzenia budowlanego.

1.2 Zakres opracowania Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu budowlanego konstrukcyjnego dla opisanego powyżej zamierzenia budowlanego. OPIS TECHNICZNY 1. RODZAJ, ZAKRES I PODSTAWA OPRACOWANIA 1.1 Rodzaj opracowania Projekt budowlany branży konstrukcyjnej poszerzenia otworów drzwiowych ( 2 sztuk bram garażowych) Przedsiębiorstwa Gospodarki

Bardziej szczegółowo

kszta³tka zewnêtrzna KZE podpora monta owa nadbeton

kszta³tka zewnêtrzna KZE podpora monta owa nadbeton Stropy Teriva Spis treści 1. Informacja ogólne... 3 2. Pustaki stropowe... 5 3. Kształtki wieńcowo-nadprożowe... 6 3.1. Zaprawa... 7 4. Element deklujący... 7 5. Belki Stropowe... 8 5.1. Uwagi ogólne...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN ul. Dworkowa 3, Warszawa, Przedmiot: INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWALNY KONSTRUKCJI SCENY Z ZADASZENIEM Ul. RYNEK W BAKAŁARZEWIE

PROJEKT BUDOWALNY KONSTRUKCJI SCENY Z ZADASZENIEM Ul. RYNEK W BAKAŁARZEWIE PROJEKT BUDOWALNY KONSTRUKCJI SCENY Z ZADASZENIEM Ul. RYNEK W BAKAŁARZEWIE TEMAT : Projekt budowlany konstrukcji sceny z zadaszeniem. ADRES: ul. Rynek, Bakałarzewo, dz. nr 334 INWESTOR : Urząd Gminy w

Bardziej szczegółowo

Schöck Isokorb typu KF

Schöck Isokorb typu KF Schöck Isokorb typu Schöck Isokorb typu Spis treści Strona Konstrukcja/Właściwości/Wskazówki 54 Zbrojenie na budowie 55 Instrukcja montażu 56-59 Lista kontrolna 60 Klasy odporności ogniowej 20-21 53 Schöck

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE ŻELBETOWE T.2. Przekazywanie obciążeń. Mgr inż. arch. Joanna Wojtas Politechnika Gdańska Wydział Architektury

KONSTRUKCJE ŻELBETOWE T.2. Przekazywanie obciążeń. Mgr inż. arch. Joanna Wojtas Politechnika Gdańska Wydział Architektury KONSTRUKCJE ŻELBETOWE T.2. Przekazywanie obciążeń Mgr inż. arch. Joanna Wojtas Politechnika Gdańska Wydział Architektury Stropy rozwiązania. Płyta jednokierunkowo-pracująca A. B. C. D. (*) Strop TerivaL

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. INWESTOR: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o. o. Al. J. Piłsudskiego 15, 20-407 Lublin

PROJEKT WYKONAWCZY. INWESTOR: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o. o. Al. J. Piłsudskiego 15, 20-407 Lublin ul. Tamka 16, 00-349 Warszawa Telefon: 0-22 / 825-09-73 Fax: 0-22 / 825-18-04 www.ctbk.pl ctbk@ctbk.pl TYTUŁ PROJEKTU: ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SYSTEMU ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW W LUBLINIE.

Bardziej szczegółowo

B. Obliczenia statyczne. C. Załączniki fotograficzne. D. Rysunki inwentaryzacyjne budynku.

B. Obliczenia statyczne. C. Załączniki fotograficzne. D. Rysunki inwentaryzacyjne budynku. OPIS TECHNICZNY strona nr: 1 OPRACOWANIE ZAWIERA: A. Opis techniczny. 1. Dane ogólne. 2. Dane podstawowe. 3. Opis stanu istniejącego. 4. Zestawienie pomieszczeń. 5. Konstrukcja budynku. 6. Elementy wykończeniowe.

Bardziej szczegółowo