TYMCZASOWE WZMOCNIENIE ZAGROśONEGO AWARIĄ STROPU W HALI PRZEMYSŁOWEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TYMCZASOWE WZMOCNIENIE ZAGROśONEGO AWARIĄ STROPU W HALI PRZEMYSŁOWEJ"

Transkrypt

1 Dr inŝ. Szymon DAWCZYŃSKI, Dr inŝ. Jacek HULIMKA, Dr inŝ. Rafał KRZYWOŃ, Politechnika Śląska w Gliwicach TYMCZASOWE WZMOCNIENIE ZAGROśONEGO AWARIĄ STROPU W HALI PRZEMYSŁOWEJ TEMPORARY STRENGTHENING OF FLOOR AT RISK FROM FAILURE IN INDUSTRIAL ROOM Streszczenie W referacie przedstawiono konstrukcję Ŝelbetowo stalowego stropu technologicznego usytuowanego w hali przemysłowej. Zły stan techniczny płyty stropowej wskazywał na moŝliwość wystąpienia stanu awaryjnego całej konstrukcji, co w efekcie mogło spowodować uszkodzenie lub zniszczenie licznych urządzeń znajdujących się zarówno na, jak i pod przedmiotowym stropem. Na podstawie dostępnej dokumentacji technicznej, własnych inwentaryzacji oraz przeprowadzonych badań materiałowych autorzy referatu szczegółowo przeanalizowali przyczyny oraz zakres zaistniałych uszkodzeń, a takŝe określili niezbędne warunki dalszej bezpiecznej eksploatacji. Z uwagi na opisane w tekście referatu uwarunkowania technologiczne konieczne było zastosowanie rozwiązania tymczasowego, polegającego na wzmocnieniu płyty stropu dodatkowymi elementami stalowymi. Abstract The paper presents construction of large-surface, reinforced concrete and steel technological slab located in industrial room. Bad technical condition of the floor slab indicated possibility of the whole construction failure which could result in failure or damage to numerous facilities located both on, as well as under the subject floor. Based on analysis of the available technical documentation, inventory and material testing carried out by the authors of the paper, causes as well as the range of existing damages were examined in details and conditions required for further safe operation were determined. Due to technical conditions described in the paper, the use of temporary solution in the form of floor slab strengthening with steel sections was required, therefore, the strengthening by means of additional steel elements was designed. 1. Opis konstrukcji stropu Przedmiotowy strop technologiczny usytuowany jest na wysokości 4,50m nad poziomem posadzki parteru, w południowej (skrajnej) części duŝej hali przemysłowej. Wymiary tego stropu, mierzone w głównych osiach konstrukcyjnych całej budowli wynoszą odpowiednio: długość 72,0m (trzy moduły po 24,0m) i szerokość 28,0m (trzy moduły: 12,0m; 4,0m i 12,0m). Łączna powierzchnia stropu, po wykluczeniu istniejących otworów na komunikację pionową, wynosi około 2000m 2. Z uwagi na procesy technologiczne zlokalizowane w hali (lakiernia przemysłowa), na opisywanym stropie usytuowano osiem klimatyzatorów o wymiarach 5,6m 20,4m. WzdłuŜ zewnętrznej krawędzi stropu, szczelną ścianą osłonową wydzielona została specjalna przestrzeń opisana jako komora pyłowa. Komora ta, w całości odseparowana od procesów lakierniczych, stanowi czerpnię powietrza atmosferycznego niezbędnego do poprawnego funkcjonowania klimatyzatorów. Schemat rozmieszczenia 725

2 klimatyzatorów i usytuowania komory pyłowej, główne osie konstrukcyjne oraz ogólne wymiary stropu technologicznego pokazano na rysunku 1. Rys. 1. Rzut stropu technologicznego liniami osiowymi pokazano układ stalowych słupów tropu Na podstawie oryginalnej dokumentacji technicznej [1], [2] oraz własnych pomiarów inwentaryzacyjnych stwierdzono, iŝ strop został wykonany jako Ŝelbetowa płyta monolityczna oparta na konstrukcji z kształtowników stalowych, tworzących układ Ŝeber i podciągów. śebra wykonane zostały z dwuteowników I300 i I360, ułoŝonych w rozstawie 2,00m, równolegle do osi podłuŝnej stropu. W kierunku poprzecznym Ŝebra oparte są na podciągach wykonanych z dwuteowników I400 i I450 w nieregularnym rozstawie, od 2,80m do 5,80m. Na górnych półkach Ŝeber stalowych oparto blachę fałdową T o grubości 0,88mm, którą wykorzystano do ukształtowania dolnej powierzchni płyty. Ze względu na brak zespolenia blachy z płytą betonową, naleŝy ją uznać jako deskowanie tracone. Z uwagi na opisane w dalszej części referatu uwarunkowania technologiczne i błędy wykonawcze, naleŝy takie rozwiązanie uznać nie tylko jako nieekonomiczne, ale równieŝ jako jedną z 726

3 głównych przyczyn zaistniałego stanu przedawaryjnego. Do zbrojenia głównego płyty stropowej wykorzystano pręty 8mm ze stali A-III, ułoŝone po dwa w kaŝdej z dolnych fałd blachy. Zbrojenie rozdzielcze wykonano z prętów 6mm ze stali A-0. Projektowana klasa betonu płyt to, zgodnie z danymi na rysunkach archiwalnych, B20 (zgodnie z oznaczeniami stosowanymi w okresie projektowania). Z dostępnej oryginalnej dokumentacji jednoznacznie nie wynikała projektowana grubość płyty Ŝelbetowej, stąd określono ją na podstawie pobranych do badań próbek rdzeniowych, uzyskując wielkości od 135mm do 165mm (od dolnej fałdy deskowania do górnej powierzchni betonu konstrukcyjnego). W obrębie przedmiotowego stropu wykonano cztery róŝne typy posadzek (posadzka przemysłowa typu Duralit, lastriko, płytki ceramiczne oraz nadbeton w komorze pyłowej). 2. Opis uszkodzeń oraz analiza przyczyn stanu awaryjnego Inwentaryzacja uszkodzeń na górnej powierzchni płyty stropowej moŝliwa była tylko w przestrzeniach pomiędzy klimatyzatorami, procesy technologiczne prowadzone w lakierni wykluczały bowiem czasowy demontaŝ któregokolwiek z urządzeń, a sam sposób posadowienia oraz konstrukcja komór klimatyzatorów uniemoŝliwiały dotarcie do powierzchni płyty. Spośród zaobserwowanych uszkodzeń do najwaŝniejszych naleŝy zaliczyć silne zarysowania posadzek betonowych, liczne spękania i ubytki posadzek z Duralitu oraz lokalne silne wybrzuszenia wszystkich posadzek, świadczące o znacznym rozwarstwieniu betonu w płycie stropowej (rys. 2). Rys. 2. Przykłady uszkodzeń posadzki w komorze pyłowej i przestrzeniach między klimatyzatorami W najlepszym stanie technicznym znajdowała się posadzka z płytek ceramicznych, która wykonana była znacznie później niŝ pozostałe posadzki. NaleŜy zatem domniemywać, iŝ rzeczywisty stan techniczny płyty stropowej pod tą posadzką jest równie zły jak w pozostałych polach, a wykonana warstwa wykończeniowa zamaskowała tylko faktyczne uszkodzenia. Na wszystkich typach posadzek, bez wyjątku, zaobserwowano liczne ślady wielokrotnego i długotrwałego zawilgocenia, spowodowanego wyciekami wody z instalacji klimatyzatorów. Dodatkowo, wszystkie przejścia instalacji przez strop były wykonane niezgodnie ze sztuką budowlaną, bez wymaganych uszczelnień i zabezpieczeń (Rys. 3). Sytuacja ta spowodowała bezpośrednią penetrację wody do warstwy konstrukcyjnej, a zastosowane na dolnej powierzchni Ŝelbetowej płyty pełne deskowanie tracone z blachy uniemoŝliwiło swobodny odpływ wody. Szczelna warstwa zamykająca od dołu dostęp do 727

4 stropu przyczyniła się do rozprowadzenia w znacznych obszarach płyty wody wydostającej się z klimatyzatorów oraz z nieszczelnych przejść instalacyjnych. Rys. 3. Przykłady nieszczelnych przejść instalacyjnych wraz ze śladami okresowych zawilgoceń posadzki Jak naleŝało się tego spodziewać, długotrwały kontakt z wodą spowodował liczne, róŝnej intensywności uszkodzenia materiałów konstrukcyjnych, widoczne na całej praktycznie dolnej powierzchni stropu. Uszkodzenia te, o róŝnym stopniu intensywności, sygnalizowane były silną korozją blachy fałdowej, a w wielu miejscach całkowitym jej zniszczeniem (rys. 4). Rys. 4. Przykłady korozji i pęknięć blachy fałdowej deskowania traconego Podobnie, silnie zaawansowana korozja miała miejsce w przypadku stalowych prętów zbrojenia głównego płyty. Zgodnie z oryginalnym projektem budowlanym, pręty te ułoŝone zostały w kaŝdej z dolnych fałd blachy, czyli w miejscach, w których pod wpływem grawitacji zbierała się przeciekająca przez strop woda, nie mogąc znaleźć swobodnego ujścia. W wykonanych odkrywkach prętów w wielu miejscach ubytki korozyjne przekraczały 50% nominalnego przekroju poprzecznego prętów zbrojenia głównego. Kolejnym zaobserwowanym istotnym uszkodzeniem, wynikającym bezpośrednio z korozji zbrojenia głównego, a pośrednio ze stałej obecności wody, było odspojenie i odpadanie dolnej warstwy betonu, stanowiącej otulinę prętów zbrojeniowych. Fakt ten miał ogromne znaczenie ze względu na przyśpieszenie procesów korozji odsłoniętego zbrojenia. W trakcie wizji lokalnych obiektu stwierdzono, Ŝe stalowe Ŝebra i podciągi stropu, a takŝe stalowe słupy nośne, znajdują się w bardzo dobrym stanie technicznym, a zatem mogą być nadal bezpiecznie uŝytkowane. 728

5 3. Badania materiałowe i wytrzymałościowe W celu wykonania pełnej i szczegółowej oceny technicznej konstrukcji stropu oraz określenia niezbędnych warunków dalszej jego bezpiecznej eksploatacji, wykonano dodatkowe badania materiałowe. W tym celu pobrano z płyty pięć próbek rdzeniowych o średnicy 103mm, obejmujących pełną grubość stropu wraz z warstwami posadzki i deskowania traconego z blachy. Z uwagi na odmienne warunki eksploatacji, próbki do badań pobrano zarówno z komory pyłowej, jak i z dostępnej przestrzeni pomiędzy klimatyzatorami (w miejscach nie kolidujących z instalacjami podwieszonymi do stropu na niŝszej kondygnacji). Pierwsza z pobranych próbek nie mogła zostać wykorzystana do badań wytrzymałościowych, z uwagi na ukrytą wadę betonu (rys. 5). Dopiero po wycięciu pełnego rdzenia okazało się, Ŝe w miejscu tym w stropie istniała znaczna pustka, będąca efektem złego zagęszczania mieszanki betonowej w trakcie wykonywania płyty. Rys. 5. Widok pobranej próbki z pierwotną wadą betonu Podobnie, do badań wytrzymałościowych nie nadawała się kolejna z pobranych próbek (rys. 6). W tym wypadku wadą dyskwalifikującą było rozwarstwienie betonu próbki (jak i całej konstrukcji płyty w miejscu jej pobrania) powstałe najprawdopodobniej w wyniku rozsadzenia betonu przez powiększające swą objętość produkty korozji zbrojenia. Na fotografii ukazującej powierzchnię rozwarstwienia (rys. 6.b) wyraźnie widać zasięg występowania poszczególnych rodzajów korozji. I tak, jaśniejsze pola usytuowane bliŝej zewnętrznej krawędzi przekroju próbki świadczą o istnieniu korozji z dostępem tlenu atmosferycznego, natomiast pozostałe, ciemniejsze przebarwienia (znajdujące się bliŝej środka przekroju próbki) wyznaczają obszar beztlenowej korozji prętów zbrojenia. NaleŜy w tym miejscu zauwaŝyć, Ŝe drugi z opisanych typów korozji jest tutaj tym groźniejszy, Ŝe proces korozyjny pozostaje praktycznie niezauwaŝalny na zewnątrz konstrukcji, trudno jest zatem wiarygodnie oszacować jego wielkość i zasięg. 729

6 a) b) Rys. 6. a) Widok rozwarstwionej próbki; b) Powierzchnia rozwarstwienia próbki wraz z śladami korozji Z pozostałych próbek rdzeniowych, do badań niszczących w maszynie wytrzymałościowej wycięto walce o wysokości 102mm. Po wyrównaniu powierzchni czołowych próbek poddano je ściskaniu, aŝ do zniszczenia. Ze względu na wymiary geometryczne i proporcje badanych elementów walcowych, moŝna w przybliŝeniu przyjąć, Ŝe otrzymane wyniki odpowiadają wartościom uzyskiwanym na tradycyjnych, normowych próbkach kostkowych o krawędzi 150mm. Uzyskane z badań wartości siły niszczacej i wytrzymałości na ściskanie pozwoliły na zakwalifikowanie betonu płyty stropowej do klasy B20 (według oznaczeń klas betonów obowiązujących w okresie projektowania konstrukcji). Klasa ta jest zgodna z klasą betonu podawaną w udostępnionej autorom badań oryginalnej dokumentacji projektowej. NiezaleŜnie od laboratoryjnych badań wytrzymałościowych, przeprowadzono równieŝ dodatkowe pomiary sklerometryczne wytrzymałości betonu na ściskanie. Badania te przeprowadzono przy uŝyciu młotka Schmidta typu N. Badania wykonano po uprzednim wycięciu fragmentów blachy w miejscach nie wykazujących uszkodzeń korozyjnych. W efekcie przeprowadzonych obliczeń, po uwzglednieniu współczynników korekcyjnych z uwagi na ułoŝenie młotka w trakcie badań i współczynnika redukcyjnego ze wzgledu na wiek betonu, otrzymano wyniki pozwalające na zakwalifikowanie betonu płyty do klasy B17,5 praktycznie na granicy klasy B20 (według oznaczeń obowiązujących w okresie projektowania i wykonania konstrukcji). Oprócz opisanych badań wytrzymałościowych przeprowadzono równieŝ na pobranych betonowych próbkach podstawowe badania chemiczne, mające na celu określenie rozkładu odczynu ph na głębokości badanych elementów. W przypowierzchniowych warstwach próbek, w miejscach występowania korozji blachy, odczyn ph był znacznie niŝszy niŝ w analogicznych miejscach, w których taka korozja nie występowała. Wyniki te świadczą o zaawansowanej karbonatyzacji powierzchniowej warstwy betonu (otuliny zbrojenia) wszędzie tam, gdzie przerwana została szczelność blachy, a w efekcie o zwiększonym zagroŝeniu korozją prętów zbrojeniowych w miejscach silnej korozji blachy. Dodatkowe badania chemiczne na zawartość chlorków i siarczków nie wykazały w badanym betonie ich podwyŝszonego poziomu, co świadczy o niskiej agresji chemicznej środowiska. 730

7 4. Tymczasowe wzmocnienie stropu Na podstawie wyników przeprowadzonych badań, po analizie zakresu, charakteru i intensywności stwierdzonych wad i uszkodzeń stropu oraz szczegółowej analizie przyczyn ich powstania, autorzy uznali stan techniczny badanej konstrukcji jako zły. W celu wyeliminowania istniejących uszkodzeń i niedopuszczenia do powstawania nowych, zalecono przeprowadzenie generalnego remontu konstrukcji płyty. Po szczegółowej analizie, jako rozwiązanie najwłaściwsze zarówno z technicznego, jak i ekonomicznego punktu widzenia, zalecono rozbiórkę płyty stropu i jej odtworzenie z wykorzystaniem istniejących stalowych Ŝeber i podciągów, w technologii i z materiałów właściwie dobranych do panujących warunków i zagroŝeń eksploatacyjnych. Po konsultacjach z właścicielem i uŝytkownikiem obiektu odstąpiono jednak od takiego rozwiązania z dwóch zasadniczych względów. Procesy technologiczne prowadzone w hali stanowczo wykluczały moŝliwość wyłączenia lakierni z eksploatacji na czas wystarczający do wykonania prac związanych z całkowitym wyburzeniem i odtworzeniem stropu. Ponadto, zgodnie z zamierzeniami uŝytkownika, planowany okres eksploatacji hali w jej obecnej funkcji wynosił w chwili opracowywania ekspertyzy około trzech lat. Po tym okresie, z uwagi na cykl produkcyjny, przewidywano generalny remont i modernizację całego obiektu, z wymianą urządzeń produkcyjnych, w tym zainstalowanych na stropie klimatyzatorów. Biorąc pod uwagę powyŝsze czynniki przedstawiono rozwiązanie alternatywne, polegające na wykonaniu tymczasowego wzmocnienia istniejącej konstrukcji stropu. W przeprowadzonych w tym celu obliczeniach, ze względu na bardzo zróŝnicowany stan prętów zbrojenia płyty i znaczny stopień korozji blachy fałdowej, nie uwzględniono współpracy betonu ze zbrojeniem. Przyjęto zatem wyłącznie przekrój betonowy, wykonany z betonu klasy B17,5 (zgodnie z wynikami przeprowadzonych wcześniej badań). Ponadto, po analizie aktualnych warunków uŝytkowania stropu, zmniejszono jego obciąŝenie uŝytkowe do 5kN/m 2, nie dopuszczając równocześnie do wystąpienia obciąŝeń skupionych o wartości przekraczającej 1kN. Przy tak przyjętych warunkach, otrzymane wyniki obliczeń wykazały konieczność podwójnego zgęszczenia stalowych Ŝeber bezpośrednio podpierających płytę. We wszystkich polach stropu wykazanych jako uszkodzone naleŝało zatem wykonać dodatkowe Ŝebra pośrednie, szczelnie przylegające do płyty i podpierające jej konstrukcję w połowie rozpiętości pomiędzy oryginalnymi Ŝebrami. Do ich wykonania zalecono kształtowniki IPE160, których długość miała być dobierana indywidualnie do rozpiętości kaŝdego ze wzmacnianych pól stropu. Ponadto, zaproponowane rozwiązanie przewidywało wykonanie dodatkowych stalowych podciągów podpierających konstrukcję Ŝeber w połowie ich rozpiętości. Podciągi te zaprojektowano z kształtowników IPE200. Połączenia nowych elementów konstrukcyjnych z istniejacym rusztem stalowym zalecono wykonać jako skręcane, przy uŝyciu dodatkowych nakładek z kątowników, co pozwoliło na uniknięcie osłabienia istniejących belek oraz ich kłopotliwego oczyszczania z palnych powłok malarskich. Połączenia pomiędzy projektowanymi Ŝebrami i dodatkowymi podciągami zaprojektowano jako spawane. Przed przystąpieniem do prac mających na celu wykonanie dodatkowego rusztu stalowego, zalecono usunięcie skorodowanych fragmentów blachy fałdowej z dolnej powierzchni stropu. Ponadto, we wszystkich miejscach odspojenia otuliny zbrojenia oraz wystąpienia ubytków betonu, zalecono wykonanie napraw i reprofilacji w dowolnym systemie do napraw betonu konstrukcyjnego, po uprzednim właściwym opracowaniu powierzchni oryginalnego betonu i usunięciu produktów korozji zbrojenia. W niezaleŝnym opracowaniu, dotyczącym instalacji klimatyzatorów, przedtawiono szczegółowe zalecenia dotyczące eliminacji przecieków wody. 731

8 5. Podsumowanie Przedstawiona w referacie konstrukcja zagroŝonej awarią płyty Ŝelbetowej stropu technologicznego w hali przemysłowej uległa licznym uszkodzeniom w wyniku niezbyt trafnie dobranych na etapie projektowania rozwiązań konstrukcyjnych, wad i błędów wykonawczych oraz niewłaściwych procesów technologicznych, które w trakcie uŝytkowania powodowały permanentne zalewanie stropu wodą z klimatyzatorów. Woda ta, penetrując w głąb konstrukcji i nie znajdując moŝliwości swobodnego ujścia przez tracone deskowanie z blachy fałdowej, powodowała przez lata intensywną korozję betonu i stali. Stan techniczny płyty wymagał podjęcia szybkich działań, mających na celu umoŝliwienie dalszego bezpiecznego jej uŝytkowania. Pierwotna decyzja (najwłaściwsza ze względów ekonomicznych i technicznych) o wyburzeniu istniejącej płyty i wykonaniu w jej miejscu nowej, po konsultacjach z uŝytkownikiem została zmieniona. Zdecydowano się na rozwiązanie tymczasowe, uwzględniające uwarunkowania technologiczne i plany remontowe. Po wykonaniu dodatkowych obliczeń, bazując na bezpiecznych załoŝeniach, zalecono wykonanie dodatkowego stalowego rusztu podpierającego płytę, złoŝonego z Ŝeber i podciągów usytuowanych pomiędzy istniejącymi elementami nośnymi. Zaprojektowane rozwiązanie, przy przestrzeganiu przez uŝytkownika przyjętych ograniczeń obciąŝeń uŝytkowych, zapewnia moŝliwość bezpiecznej eksploatacji konstrukcji w stosunkowo krótkim okresie pozostałym do przewidywanej modernizacji całej hali. Literatura 1. Niedbalski K.: Projekt techniczny /zamienny/ budowlany konstrukcji stalowej rusztu w poz. +4,50m w rozbudowanej hali malarni. Etap I. Przedsiębiorstwo Techniczno- Handlowe TIMCAR Sp. z o.o., ul. Wspólna 62, Warszawa. Grudzień 1988r. - luty 1989r. 2. Niedbalski K.: Projekt techniczny budowlany rusztu na poziomie +7,50m wraz z płytą stropową. Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji MOTOPROJEKT, ul. Wspólna 62, Warszawa. Styczeń 1990r. 3. Ajdukiewicz A., Hulimka J., Dawczyński S.: Ekspertyza stanu technicznego stropu Ŝelbetowego w poziomie +4,50m w obiekcie 3.1 (lakiernia) w rejonie klimatyzatorów (osie /R-U). Luty 2006r. 4. Hulimka J., Krzywoń R.: Projekt wzmocnienia stropu Ŝelbetowego w poziomie +4,50m w obiekcie 3.1 (lakiernia) w rejonie klimatyzatorów (osie /R-U). Kwiecień 2006r. 732

PRZYCZYNY KATASTROFY HALI MAGAZYNOWEJ PO OKRESIE WIELOLETNIEGO UśYTKOWANIA

PRZYCZYNY KATASTROFY HALI MAGAZYNOWEJ PO OKRESIE WIELOLETNIEGO UśYTKOWANIA Dr inŝ. Marian PŁACHECKI Mgr inŝ. Szymon SERĘGA Politechnika Krakowska PRZYCZYNY KATASTROFY HALI MAGAZYNOWEJ PO OKRESIE WIELOLETNIEGO UśYTKOWANIA THE REASONS FOR COLLAPSE OF STORAGE HALL AFTER LONG-TERM

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI DOKUMENTY FORMALNE

SPIS TREŚCI DOKUMENTY FORMALNE 1 SPIS TREŚCI DOKUMENTY FORMALNE OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA /zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane/ do projektu budowlanego remontu zadaszenia wewnętrznego dziedzińca Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WPŁYWU OBCIĄŻENIA TEMPERATURĄ NA STAN ODKSZTAŁCEŃ I ZAGROŻEŃ KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH

ANALIZA WPŁYWU OBCIĄŻENIA TEMPERATURĄ NA STAN ODKSZTAŁCEŃ I ZAGROŻEŃ KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH ANALIZA WPŁYWU OBCIĄŻENIA TEMPERATURĄ NA STAN ODKSZTAŁCEŃ I ZAGROŻEŃ KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH Janusz KRENTOWSKI, Rościsław TRIBIŁŁO Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Białostocka,

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza stanu technicznego

Ekspertyza stanu technicznego dr inż. Sta nisław Karczma r czy k mob i l +48 603 642 6 5 0 mailt o : skarczmarc zyk 1 @poc zt a.on et.pl mg r inż. Wi esław Bereza mob i l +48 501 580 3 4 5 mailt o : wiesla w.b er eza@oep k.pl K B -

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA KONSTRUKCYJNA DOTYCZĄCA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU MUZEUM WOLI M.ST.WARSZAWY PRZY ULICY SREBNEJ 12 W WARSZAWIE

EKSPERTYZA KONSTRUKCYJNA DOTYCZĄCA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU MUZEUM WOLI M.ST.WARSZAWY PRZY ULICY SREBNEJ 12 W WARSZAWIE EKSPERTYZA KONSTRUKCYJNA DOTYCZĄCA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU MUZEUM WOLI M.ST.WARSZAWY PRZY ULICY SREBNEJ 12 W WARSZAWIE Zleceniodawca: Zespół autorski: dr inż. Stanisław Karczmarczyk Upr. Nr 224/69 mgr

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej M.St. Warszawy Projekt Wykonawczy

Rozbudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej M.St. Warszawy Projekt Wykonawczy Biblioteka Publiczna M.St. Warszawy Rozbudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej M.St. Warszawy ST K-01-00 Specyfikacja konstrukcyjna. Wymagania ogólne. Etap 0 Black Projekt Wykonawczy Biblioteka Publiczna

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA ZESPOŁU PAŁACOWEGO W MIEJSCOWOŚCI CHRZĘSNE POW. WOŁOMIN

EKSPERTYZA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA ZESPOŁU PAŁACOWEGO W MIEJSCOWOŚCI CHRZĘSNE POW. WOŁOMIN ,, EKSPERTYZA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA ZESPOŁU PAŁACOWEGO W MIEJSCOWOŚCI CHRZĘSNE POW. WOŁOMIN Zamawiający: Starostwo Powiatowe Wołomin Autorzy opracowania: dr inż. Leslaw Hebda Rzeczoznawca Budowlany CRRB

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE SPOSOBY WZMACNIANIA I ZABEZPIECZANIA KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH ACTIVE METHODS OF REINFORCED CONCRETE STRUCTURES PROTECTION AND STRENGTHEN

AKTYWNE SPOSOBY WZMACNIANIA I ZABEZPIECZANIA KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH ACTIVE METHODS OF REINFORCED CONCRETE STRUCTURES PROTECTION AND STRENGTHEN XXVI Konferencja awarie budowlane 2013 Naukowo-Techniczna LESŁAW HEBDA Freyssinet Polska Sp. z o.o. AKTYWNE SPOSOBY WZMACNIANIA I ZABEZPIECZANIA KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH ACTIVE METHODS OF REINFORCED CONCRETE

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA, BADANIE I OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW CZ.1

DIAGNOSTYKA, BADANIE I OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW CZ.1 ARTYKUŁ: DIAGNOSTYKA, BADANIE I OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW CZ.1 DR INŻ.KRZYSZTOF MICHALIK RZECZOZNAWCA BUDOWLANY BIEGŁY SĄDOWY WYKŁADOWCA KATEDRA BUDOWNICTWA WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNA W KATOWICACH

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. Karol Ryż* Górnictwo i Geoinżynieria Rok 29 Zeszyt 3/1 2005

1. Wprowadzenie. Karol Ryż* Górnictwo i Geoinżynieria Rok 29 Zeszyt 3/1 2005 Górnictwo i Geoinżynieria Rok 29 Zeszyt 3/1 2005 Karol Ryż* WZMOCNIENIE KAMIENNEGO SKLEPIENIA TUNELU KOLEJOWEGO ZA POMOCĄ WSPÓŁPRACUJĄCEJ POWŁOKI WYKONANEJ ZE STALOWYCH, FALISTYCH PANELI CYLINDRYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 452111000-9

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 452111000-9 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 452111000-9 OBIEKT : BUDYNEK PRZEDSZKOLA GARBATKA LETNISKO UL. KRASICKIEGO DZ. NR EWID. 147/5. INWESTOR : GMINA GARBATKA LETNISKO UL. SKRZYŃSKICH

Bardziej szczegółowo

Wytyczne projektowania stropów z płyt sprężonych HC Poradnik dla projektantów JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Steelco Grzegorz Troszczyński 51-415 Wrocław, ul. Kwidzyńska 5 p.26 tel./fax: (071) 78 84 740 SYGNATURA

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADY WADLIWYCH ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH I EKSPERTYZOWYCH

PRZYKŁADY WADLIWYCH ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH I EKSPERTYZOWYCH Kazimierz CZAPLIŃSKI, Jan SUWALSKI PRZYKŁADY WADLIWYCH ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH I EKSPERTYZOWYCH Duże znaczenie w projektowaniu technicznym, a także w koncepcjach napraw przedstawionych w ekspertyzach, odgrywa

Bardziej szczegółowo

DEGRADACJA, USZCZELNIENIE I WZMOCNIENIE BETONOWEJ OBUDOWY PODZIEMNYCH TUNELI ZBIORCZYCH

DEGRADACJA, USZCZELNIENIE I WZMOCNIENIE BETONOWEJ OBUDOWY PODZIEMNYCH TUNELI ZBIORCZYCH Prof. zw. dr hab. inŝ. Kazimierz SZULBORSKI Dr inŝ. Hanna MICHALAK Mgr inŝ. Stanisław PĘSKI Dr inŝ. Stefan PYRAK Mgr inŝ. Paweł PRZYBYSZ Politechnika Warszawska DEGRADACJA, USZCZELNIENIE I WZMOCNIENIE

Bardziej szczegółowo

u l. B ł a Ŝ e j e w s k a 6 3, K ó r n i k - B n i n S T A R O S T W O P O W I A T O W E W P O Z N A N I U 4 5 2 1 5 2 1 5-7 D o m y d z i e c k a

u l. B ł a Ŝ e j e w s k a 6 3, K ó r n i k - B n i n S T A R O S T W O P O W I A T O W E W P O Z N A N I U 4 5 2 1 5 2 1 5-7 D o m y d z i e c k a u l. P ł o w i e c k a 1 1 / 2, 6 0-2 7 7 P o z n a ń ; N I P 7 7 9 1 1 1 5 6 0 1 ; R e g o n 6 3 4 5 6 8 7 1 2 ; n r. r a c h u n k u 0 9 1 0 5 0 1 5 2 0 1 0 0 0 0 0 2 3 0 5 4 4 7 0 0 1 P R O J E K T

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE 1 BADANIA 6 OCENA WYROBÓW I USŁUG 27 INNOWACJE 31 UPOWSZECHNIANIE WIEDZY 36 WSPÓŁPRACA 41 ITB W LICZBACH 50

WPROWADZENIE 1 BADANIA 6 OCENA WYROBÓW I USŁUG 27 INNOWACJE 31 UPOWSZECHNIANIE WIEDZY 36 WSPÓŁPRACA 41 ITB W LICZBACH 50 Działalność 2012 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 1 BADANIA 6 OCENA WYROBÓW I USŁUG 27 INNOWACJE 31 UPOWSZECHNIANIE WIEDZY 36 WSPÓŁPRACA 41 ITB W LICZBACH 50 Autorzy zdjęć i rysunków: Anita Blachani-Pawlikowska,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ADAMOWIE UL. CMENTARNA 33 21-412 ADAMÓW MAP/0027/POOK/07 MAP/0018/POOK/06. stadium

PROJEKT BUDOWLANY GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ADAMOWIE UL. CMENTARNA 33 21-412 ADAMÓW MAP/0027/POOK/07 MAP/0018/POOK/06. stadium stadium projekt PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ADAMOWIE NA DZIAŁCE NR EWID. 46/, JEDN. EWID. 0600_2, ADAMÓW, OBRĘB EWID. 060_2.000, ADAMÓW, NR DZ. PODGIK 784/202 WRAZ

Bardziej szczegółowo

XXIV Konferencja Naukowo-Techniczna XXIV Szczecin-Międzyzdroje, 26-29 maja 2009. awarie budowlane

XXIV Konferencja Naukowo-Techniczna XXIV Szczecin-Międzyzdroje, 26-29 maja 2009. awarie budowlane XXIV Konferencja Naukowo-Techniczna XXIV Szczecin-Międzyzdroje, 26-29 maja 2009 awarie budowlane Prof. dr hab. inŝ. JERZY HOŁA, jerzy.hola@pwr.wroc.pl Dr inŝ. ZYGMUNT MATKOWSKI, zygmunt.matkowski@pwr.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. RADZYMIŃSKIEJ 2 W WARSZAWIE

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. RADZYMIŃSKIEJ 2 W WARSZAWIE DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. RADZYMIŃSKIEJ 2 W WARSZAWIE Inwestor: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓLNOC UL. KS. I. KŁOPOTOWSKIEGO 15 03-708

Bardziej szczegółowo

Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Ks. P. Ściegiennego 66 ADRES: 71-350 Szczecin ul. Ks. P. Ściegiennego 66 NAZWA OBIEKTU: działka nr 61, obręb

Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Ks. P. Ściegiennego 66 ADRES: 71-350 Szczecin ul. Ks. P. Ściegiennego 66 NAZWA OBIEKTU: działka nr 61, obręb POWIERNICTWO I PROJEKTOWANIE BUDOWLANE Artur Konieczny ul. Krzemienna 28/3 70-734 Szczecin tel. (0-39)908-78-74; tel. kom. 0501 442-142, e-mail: projbud@sz.home.pl tom - I /egzemplarz inwestora/ /egzemplarz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY UL. MAŁACHOWSKIEGO 3/2 80-262 GDAŃSK TEL 514 456 283, FAX. 058 717 56 70 W.TYSZKIEWICZ@AREAPROJEKT.PL PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DLA INWESTYCJI PN. REMONT PUNKTU PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW OD CUDZOZIEMCÓW

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY branŝe: architektoniczna, konstrukcyjna

PROJEKT BUDOWLANY branŝe: architektoniczna, konstrukcyjna j e d n o s t k a p r o j e k t o w a TB-ARCHITEKT Tomasz Bednarek RODZAJ OPRACOWANIA: TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY branŝe: architektoniczna, konstrukcyjna Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POKRYCIA DACHOWEGO HALI SPORTOWO-WIDOWISKOWEJ GRYFIA

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POKRYCIA DACHOWEGO HALI SPORTOWO-WIDOWISKOWEJ GRYFIA 1 PROJEKTOWANIE I NADZÓR 76-200 SŁUPSK UL.WŁODKOWICA 28 TEL./FAX (0-59) 845-71-77 NIP 839-144-39-28 REGON 771588708 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POKRYCIA DACHOWEGO HALI SPORTOWO-WIDOWISKOWEJ GRYFIA OBIEKT:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. HAJOTY 48 W WARSZAWIE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. HAJOTY 48 W WARSZAWIE inpro- projektowanie, nadzory i wykonawstwo budownictwa ogólnego 00-682 Warszawa HoŜa 72/33 tel.(0 22) 625-40-85 kom.0602-190-624 e-mail: inpro@go2.pl NIP 527-015-66-83 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU

Bardziej szczegółowo

Ogółem opracowanie zawiera 39 stron i 6 rysunków. 2

Ogółem opracowanie zawiera 39 stron i 6 rysunków. 2 Ekspertyza biurowca ul. Jagiellońska 55 w Warszawie SPS TREŚ 1. DANE FORMALNE 3 2. DANE OGÓLNE O OBEKE 3. OENA STANU TEHNZNEGO 5 3.1. Konstrukcja stropodachu nad kondygnacją techniczną 5 3.2. Stropodach

Bardziej szczegółowo

Problemy realizacji inwestycji z zakresu konstrukcji stalowych

Problemy realizacji inwestycji z zakresu konstrukcji stalowych Problemy realizacji inwestycji z zakresu konstrukcji stalowych Dr inż. Dariusz Kowalski Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Realizacja obiektów budowlanych w obecnych czasach,

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości: - strona tytułowa str. 1 - spis zawartości str. 2

Spis zawartości: - strona tytułowa str. 1 - spis zawartości str. 2 ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA JERZY KIELAR 57-300 Kłodzko, ul. Walasiewiczówny 4 tel.: 0 74/ 867 65 34, 0 603 116 168 www.kielra.eu jkmarek@poczta.onet.pl PROJEKT BUDOWLANY REMONTU RATUSZA MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWLANYCH MODERNIZACJA STACJI PALIW PŁYNNYCH NA DZIAŁACH NR EW.206/3, 235 POŁOśONYCH PRZY UL. WJAZDOWEJ W RADOMIU FUNDAMENTY POD URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

Ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin

Ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego przebudowy oraz zmiany sposobu uŝytkowania wraz z infrastrukturą towarzyszącą na cele edukacyjno-kulturalne zabytkowego zespołu pałacowoparkowego oraz budowie ogrodzenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. KROZ Henryk Pachla ul. Hetmańska 11b 30-528 Kraków tel/fax 12 257 10 36

PROJEKT BUDOWLANY. KROZ Henryk Pachla ul. Hetmańska 11b 30-528 Kraków tel/fax 12 257 10 36 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji: Projekt remontu elewacji, pokrycia oraz więźby dachowej oficyny bocznej (północnej) kompleksu obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Adres inwestycji:

Bardziej szczegółowo