Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie"

Transkrypt

1 Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie 213

2 słownik pojęć Wypadek drogowy Zdarzenie drogowe, które pociągnęło za sobą ofiary w ludziach, w tym także u sprawcy tego zdarzenia, bez względu na sposób zakończenia sprawy. Kolizja Zdarzenie drogowe, które pociągnęło za sobą wyłącznie straty materialne. Ofiara śmiertelna Osoba zmarła na skutek obrażeń ciała doznanych w wyniku wypadku drogowego na miejscu lub w ciągu 3 dni od dnia wypadku Ofiara ranna Osoba, która poniosła uszczerbek na zdrowiu, naruszający czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, stwierdzony przez lekarza. Wskaźnik demograficzny I Stosunek liczby wypadków na danym obszarze do liczby mieszkańców obszar ten zamieszkujących. Miarą wskaźnika demograficznego I jest liczba wypadków na 1 tys. mieszkańców. Wskaźnik demograficzny II Stosunek liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych na danym obszarze do liczby mieszkańców obszar ten zamieszkujących. Miarą wskaźnika demograficznego II jest liczba zabitych na 1 tys. mieszkańców. Ciężkość wypadków Stosunek liczby ofiar śmiertelnych do liczby wypadków, w których ofiary uczestniczyły. Miarą ciężkości wypadków jest liczba zabitych na 1 wypadków. Ofiara ciężko ranna Osoba, która w wyniku wypadku drogowego doznała ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej całkowitej lub znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała; określenie to obejmuje także osobę, która doznała innych obrażeń powodujących naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia na okres trwający dłużej niż 7 dni. Gęstość wypadków Stosunek liczby wypadków na danym obszarze do długości sieci drogowej. Miarą gęstości wypadków jest liczba wypadków na 1 km długości dróg. skróty państw UE użyte w Raporcie AT Austria EST Estonia LT Litwa RO Rumunia B Belgia FIN Finlandia L Luksemburg SK Słowacja BG Bułgaria F Francja LV Łotwa SLO Słowenia HR Chorwacja GR Grecja M Malta S Szwecja CY Cypr E Hiszpania D Niemcy H Węgry CZ Czechy NL Holandia PL GB Wielka Brytania DK Dania IRL Irlandia PT Portugalia I Włochy 2

3 Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie 213 Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju -928 Warszawa, ul. Chałubińskiego 4/6 3

4 Słowo wstępne Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej wiele zmieniło się na naszych drogach. To wynik 1 lat intensywnej rozbudowy i modernizacji infrastruktury. Udoskonalono nadzór nad ruchem drogowym, usprawniono system ratownictwa i podjęto szereg inicjatyw dotyczących edukacji i prewencji. Przeprowadziliśmy systemowe prace związane z dostosowaniem naszego prawa do standardów i rekomendacji Unii Europejskiej. Równolegle obserwujemy także pozytywne zmiany kulturowe w naszym społeczeństwie. Polacy - zarówno indywidualni użytkownicy dróg, jak i specjaliści - wyjeżdżając za granicę doceniają rozwiązania i zachowania panujące w najbezpieczniejszych państwach i starają się rozpowszechniać je po powrocie do kraju. W rezultacie, od kilku lat bezpieczeństwo na polskich drogach systematycznie poprawia się. Spada zarówno liczba wypadków jak i ich ofiar. Jednocześnie podejmujemy kolejne wyzwania, zwłaszcza w dziedzinie dalszego upowszechnienia kultury jazdy i przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Dotyczy to przede wszystkim nadmiernej prędkości, prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu i zapewnienia bezpieczeństwa niechronionym użytkownikom dróg. Utrzymanie pozytywnych zmian i zapewnienie trwałej poprawy bezpieczeństwa w Polsce będzie możliwe tylko dzięki zwiększeniu wysiłków instytucji i organizacji zaangażowanych w działania na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego w naszym kraju. Szczególnie ważne jest wspólne efektywne wdrażanie Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata Jestem przekonana, że jego realizacja pozwoli nam dołączyć do grona najbezpieczniejszych państw Unii Europejskiej. Elżbieta Bieńkowska Wiceprezes Rady Ministrów Minister Infrastruktury i Rozwoju Przewodnicząca Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 5

5 Wprowadzenie Rok 213 i trendy bezpieczeństwa Ostatnie lata przyniosły znaczącą poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce. Od 28 liczba zabitych w wypadkach drogowych spada średnio o 9% rocznie. Podobnie liczba osób ciężko rannych, choć tu spadek jest nieco mniejszy i wynosi 6%. ofiary śmiertelne ofiary śmiertelne ofiary śmiertelne ofiary ofiary ciężko ofiary ciężko ranne ciężko ranne ranne ofiary ofiary śmiertelne ofiary śmiertelne ofiary ciężko ranne ofiary ciężko ranne ofiary ciężko ranne Rys.1 Liczba ofiar śmiertelnych i ciężko rannych w wypadkach drogowych w Polsce w latach (źródło: KGP) Pomimo tych pozytywnych trendów nadal zajmuje niekorzystne miejsce w rankingu bezpieczeństwa państw Unii Europejskiej. W 212 roku, ze wskaźnikiem ponad 9 osób zabitych na 1 tys. mieszkańców, byliśmy trzecim krajem o najwyższym poziomie zagrożenia życia w ruchu drogowym, tuż po Litwie i Rumunii. Co 8 śmiertelna ofiara wypadku drogowego była mieszkańcem Polski. W 213 roku sytuacja nie uległa znaczącej poprawie. Tymczasem w 24 roku, wstępując do Unii Europejskiej, zobowiązała się do realizacji polityki unijnej również w zakresie bezpieczeństwa drogowego. Najnowszy dokument zatytułowany W kierunku europejskiego obszaru bezpieczeństwa ruchu drogowego: kierunki polityki bezpieczeństwa ruchu drogowego na lata wskazuje wspólny cel tej polityki do roku 22: zmniejszenie o połowę liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych 1. Jego osiągnięcie oznacza dla naszego kraju nie więcej niż 2 zabitych w roku 22. Programowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego Ogłoszony w ubiegłym roku Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata (NPBRD) przyjmuje cel europejski, dodatkowo wskazując drugi: nie więcej niż 69 ofiar ciężko rannych. Narodowy Program określa też kierunki działań priorytetowych, których realizacja zagwarantuje trwałą poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce. Podzielono je na 5 filarów: bezpieczny człowiek, bezpieczne drogi, bezpieczna prędkość, bezpieczny pojazd oraz ratownictwo medyczne i opieka powypadkowa. Jednocześnie zaproponowano Programy Realizacyjne, w których odpowiednim instytucjom przypisano konkretne zadania. 1 W stosunku do roku 21. 6

6 je na 5 ilarów: bezpieczny człowiek, bezpieczne drogi, bezpieczna prędkość, bezpieczny pojazd oraz ratownictwo medyczne i opieka powypadkowa. Jednocześnie zaproponowano roczne Plany liczba ofiar zabitych i ciężko rannych rzeczywista liczba ofiar śmiertelnych - cel wg NPBRD ciężko - ranni rzeczywista - rzeczywista liczba ofiar liczba śmiertelnych ofiar ciężko - ranni cel wg - cel NP wg BRD NPBRD ciężko ranni - rzeczywista liczba ofiar ciężko ranni - cel wg NP BRD Rys.2 Barometr realizacji celów Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata (NPBRD) (źródło: 219 KGP, 22 NPBRD) Pierwszy rok wdrażania Narodowego Programu nie przyniósł oczekiwanych rezultatów - liczba zabitych była o 5% wyższa od zakładanej, liczba ciężko rannych aż o 18%. To sygnał, że podejmowane działania należy zintensyfikować. Jedną Rys. Barometr realizacji celów Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego z głównych potrzeb jest wzmocnienie realizacji Programu na szczeblu regionalnym. Wojewódzkie Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego powinny wesprzeć politykę na lata unijną i motywować samorządy do przyjęcia spójnych z Programem Narodowym wojewódzkich strategii poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Bezpieczeństwo na drogach powinno również uzyskać jak najwyższą rangę wśród priorytetowych działań polskiego Rządu. Wypadki drogowe każdego roku Pierwszy przynoszą rok bowiem wdrażania ogromne Narodowego straty społeczne, Programu które w wymiarze nie przyniósł ekonomicznym oczekiwanych sięgają rezultatów; prawie 2% PKB i są poważnym liczba zabitych problemem była na o drodze 5% do wyższa poprawy od jakości zakładanej, życia. Według liczba Instytutu rannych Badawczego aż o 18%. Dróg i To Mostów sygnał, w 212 że roku koszty wszystkich zdarzeń drogowych w Polsce wyniosły 34,5 mld zł. podejmowane działania należy zintensy ikować. Jedną z głównych potrzeb jest wzmocnienie realizacji Podejście Programu systemowe na szczeblu regionalnym. Wojewódzkie Co dalej? Rady Bezpieczeństwa Ruchu Doświadczenia Drogowego powinny najbezpieczniejszych wesprzeć realizację państw na polityki świecie unijnej Niestety, i motywować polski system samorządy transportu do drogowego przyjęcia, nadal wskazują, że znakomitej większości zdarzeń drogowych pełen jest rozwiązań narażających człowieka na najcięższe konsekwencje wypadków drogowych. Drzewa spójnych z Programem Narodowym, wojewódzkich strategii poprawy bezpieczeństwa ruchu o najbardziej tragicznych skutkach można uniknąć. To podstawa drogowego. Wizji Zero, Bezpieczeństwo filozofii zakładającej, na drogach że w perspektywie powinno również rosnące uzyskać tuż przy jak drodze, najwyższą niestrzeżone rangę wśród przejazdy długofalowej priorytetowych nikt nie działań powinien polskiego ponosić Rządu. ciężkich Wypadki obrażeń drogowe kolejowe, nieoświetlone każdego roku przejścia przynoszą dla ch, bowiem ciężki ani ginąć w wypadkach drogowych. Warunkiem przyjęcia ruch tranzytowy w centrach miast i miasteczek tego ogromne podejścia straty jest jednak społeczne, zupełna które zmiana w wymiarze optyki postrzegania ekonomicznym to tylko kilka sięgają przykładów aż 2% PKB z całej i są poważnym listy kompromi- problemem problemu na zagrożeń drodze w do ruchu poprawy drogowym. jakości życia w naszym sów, na kraju. które godzimy się każdego dnia - zarów- Nowoczesne, systemowe podejście do bezpieczeństwa no jako zarządzający systemem, jak i jego użytkownicy. za kluczowe uznaje dwa założenia: 1) człowiek jest istotą Jeśli naszą ambicją jest dołączenie Polski omylną i popełnia błędy, 2) jego wytrzymałość na energię do państw, w których ryzyko śmierci i ciężkich obrażeń powstającą podczas wypadku jest ograniczona i to właśnie w wypadkach drogowych jest najniższe, musimy ona powinna być podstawowym kryterium projektowania zmobilizować wszelkie siły i działać systemowo oraz wyznacznikiem wszelkich działań prewencyjnych. odgórnie poprzez wzmacnianie pozycji i konsekwentną Zgodnie z Wizją Zero zarządzający systemem bezpieczeństwa realizację programów bezpieczeństwa ru- ruchu drogowego, świadomi ograniczeń ludzkiego chu drogowego, a jednocześnie oddolnie - poprzez ciała oraz skłonności człowieka do popełniania wyraźny głos społeczeństwa, które żąda respektochu błędów, winni dopuszczać do użytku tylko te rozwiązania, wania swojego prawa do bezpiecznego życia. Połą- które są w stanie ochronić zdrowie i życie człowieka, czenie tych dwóch sił daje szansę osiągnięcia najbarwania gdy popełniając błąd, znajdzie się on w sytuacji zagrożenia. dziej ambitnych celów. Obowiązkiem użytkowników dróg jest przedziej strzeganie prawa, zaś odpowiedzialność za dopuszczenie i wprowadzanie rozwiązań kompromisowych zarządzający systemem powinni wziąć na siebie. 7

7 na tle państw Unii Europejskiej Przedstawione w niniejszym rozdziale informacje bazują na danych wstępnych dostępnych na dzień tworzenia dokumentu. Po przedstawieniu danych końcowych dla wszystkich państw członkowskich za rok 213 liczby, a wraz z nimi wykresy i mapy, mogą się różnić od prezentowanych w Sprawozdaniu. Od rozszerzenia Unii Europejskiej o państwa Europy Centralnej i Wschodniej upłynęło już 1 lat, a mimo to poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego w krajach członkowskich nadal jest bardzo zróżnicowany. Wiele państw nie poradziło sobie z wysokim zagrożeniem w ruchu drogowym. Z jednej strony brakuje im rozwiązań systemowych, z drugiej - presji społecznej, zdolnej wywierać wpływ na decydentów kształtujących politykę bezpieczeństwa. Niebagatelne znaczenie mają też wciąż istniejące dysproporcje społeczno-gospodarcze i kulturowe. Odzwierciedleniem tych trudności są wyraźne różnice poziomu ryzyka w ruchu drogowym w państwach Europy Środkowo-Wschodniej i Zachodniej, co ilustruje poniższa mapa. zabitych/ 1 tys. mieszkańców Rys.3 Wskaźnik demograficzny (liczba zabitych/ 1 tys. mieszkańców) w Unii Europejskiej w roku 213 (źródło: Komisja Europejska) Wśród państw o najwyższym zagrożeniu życia i zdrowia w ruchu drogowym znajduje się również. Od 24 roku ryzyko śmierci w wypadku drogowym liczone liczbą zabitych na 1 tysięcy mieszkańców zmniejszyło się w naszym kraju zaledwie do 9, co oznacza, że osiągnęliśmy średni poziom Unii Europejskiej z roku 24. Tymczasem obecnie średnia europejska to ok. 5 i dzieli nas od niej prawie dwukrotny dystans. W podobnej sytuacji są: Chorwacja, Bułgaria, Łotwa, Litwa i Rumunia. 8

8 Rys.4 Wskaźnik demograficzny (liczba zabitych / 1 tys. mieszkańców) w krajach UE w 24 i 213 mieszkańców) w krajach UE w 24, 212 * dane i za 213 rok 212 (źródło: Komisja Europejska) Rys. Wskaźnik ryzyka (liczba zabitych / 1 tys. I choć w perspektywie pozytywnych zmian obserwowanych w ostatnich latach w Polsce mamy I choć w perspektywie pozytywnych zmian obserwowanych w ostatnich latach w Polsce mamy powody do optymizmu, powody do optymizmu, to dynamika poprawy bezpieczeństwaruchu drogowego w naszym kraju nie jest I choć wystarczającana to dynamika w perspektywie poprawy tyle, pozytywnych bezpieczeństwa by skutecznie zmian ruchu ścigać obserwowanych drogowego europejską w naszym czołówkę w ostatnich kraju (a nawet nie jest latach średnią). wystarczająca w Polsce W całej na mamy tyle, by bowiem powody dorównać Unii do średniej optymizmu, sytuacja europejskiej, w ruchu to dynamika a drogowymulega tym bardziej poprawy dogonić bezpieczeństwaruchu systematycznej czołówkę. W całej poprawie drogowego bowiem eśli i junii nie w sytuacja naszym przysmy, z roku kraju na nie rok ulega nadal jest poprawie. wystarczającana będziedzielił nas podobny tyle, by skutecznie dystans. ścigać europejską czołówkę (a nawet średnią). W całej bowiem Unii sytuacja w ruchu drogowymulega systematycznej poprawie eśli i j nie przysmy, nadal będziedzielił nas podobny dystans. % -1% % -2% -1% -3% -2% -4% -3% -5% -4% -6% -5% -7% -6% UE 24 UE UE UE 213 S S GB GB DK DK NL* E D SK IRL FIN F Rys. Wskaźnik ryzyka (liczba zabitych / 1 tys. E CY SK LV LT SLO IRL H CZ DK EST PT AT GB S GR NL* -63 E D SK IRL FIN F E CY SK LV LT SLO IRL H CZ DK EST PT AT GB S GR CY AT M IT H SLO EST PT CZ B GR BG LT LV HR L PL RO CY AT M IT H SLO EST PT CZ B GR BG LT LV HR L PL RO mieszkańców) w krajach UE w 24, 212 i UE % UE % % Rys. Zmiana liczby zabitych/1 tys. mieszkańców w krajach UE w latach % (żółty UE 15, pomarańczowy UE12) Rys. Zmiana Rys.5 liczby Zmiana zabitych/1 wskaźnika demograficznego tys. mieszkańców (liczba zabitych/1 w krajach tys. mieszkańców) UE w latach w krajach UE 13 w latach 1 (żółty UE 15, 2 Szansę pomarańczowy na poprawę UE12) sytuacji należy dostrzegać z pewnością w realizacji Narodowego *dane Programu za rok 212 Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego , który wskazuje cel: nie więcej (źródło: niż 2 Komisja śmiertelnych Europejska) ofiar Szansę wypadków na poprawę drogowych sytuacji w 22 należy roku. dostrzegać Jego osiągnięcie z pewnością pozwoli w realizacji Polsce zdecydowanie Narodowego zbliżyć Programu się Szansy do Bezpieczeństwa europejskiej na zmianę tej czołówki. Ruchu Drogowego sytuacji należy Oznaczało 213 szukać będzie -22, z pewnością bowiem który wskazuje w uzyskanie cel: realizacji Narodowego wskaźnika nie więcej 5 niż Programu zabitych 2 śmiertelnych Bezpieczeństwa na 1 tys. Ruchu mieszkańców, ofiar wypadków Drogowego czyli drogowych , obecnegopoziomu w 22 który wskazuje Finlandii, roku. Jego cel: nie Portugalii osiągnięcie więcej niż czy pozwoli 2 Francji. Polsce zdecydowanie zbliżyć się śmiertelnych ofiar wypadków drogowych do europejskiej czołówki. Oznaczało będzie bowiem uzyskanie wskaźnika 5 zabitych na 1 tys. w 22 roku. Jego osiągnięcie będzie oznaczało uzyskanie wskaźnika 5 zabitych na 1 tys. mieszkańców, czyli mieszkańców, czyli obecnegopoziomu Finlandii, Portugalii czy Francji. obecnego poziomu Finlandii czy Francji I I F D PL B F D PL B HR FIN BG NL* L RO HR FIN BG NL* L RO % Nie uwzględniono Malty, gdzie w okresie odnotowano wzrost liczby zabitych / 1 tys. mieszkańców o 2 Nie uwzględniono Malty, gdzie w okresie odnotowano wzrost liczby zabitych / 1 tys. mieszkańców o ponad 6%. ponad 3% 1 Nie uwzględniono Malty, gdzie w okresie odnotowano wzrost liczby zabitych / 1 tys. mieszkańców o ponad 3% 9

9 Bezpieczeństwo ruchu drogowego w Polsce w roku 213 W rozdziale zaprezentowano stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w roku 213. Dane przedstawiono w formie 7 kart syntetycznie opisujących podstawowe charakterystyki zdarzeń drogowych. Poprzedzono je zestawem najważniejszych informacji o bezpieczeństwie w kraju. Opracowując karty posłużono się zestawem pytań, jakie pojawiają się po każdym zdarzeniu drogowym.? Co? kto? jak? Gdzie? kiedy? Powyższy zestaw informacji rozszerzono dodatkowo o Trendy - kartę, z której odczytać można tendencje obserwowane w poszczególnych rodzajach oraz skutkach zdarzeń drogowych w ciągu ostatnich 1 lat, a także o Mapy, na których zilustrowano zestaw wskaźników zagrożenia dla różnych kategorii wypadków drogowych we wszystkich województwach w roku 213. Dzięki temu łatwo jest porównywać województwa między sobą i wskazać te, które miały szczególne problemy lub też odwrotnie powody do satysfakcji. trendy mapy 1

10 GDZIE POLSKA POLSKA Liczba mieszkańców Liczba mieszkańców ,3 tys ,3 tys. Powierzchnia Powierzchnia km km 2 Długość dróg Długość dróg km km Informacje podstawowe Zarejestrowane pojazdy Zarejestrowane pojazdy ,7 tys ,7 tys. DŁUGOŚĆ DRÓG WG DŁUGOŚĆ KATEGORII DRÓG WG KATEGORII STRUKTURA SIECI STRUKTURA DROGOWEJ SIECI DROGOWEJ krajowe krajowe km km 6,7% 6,7% wojewódzkie Liczba mieszkańców ,328 tys. 362 km Długość 9,9% dróg twardych wojewódzkie km 9,9% Powierzchnia km 2 Zarejestrowane pojazdy powia towe powia towe km km 4,% 4,% gm gm km km 43,4% 43,4% km ,7 tys. DŁUGOŚĆ DRÓG WG KATEGORII STRUKTURA SIECI DROGOWEJ krajowe km 6,7% SKUTKI ZDARZEŃ SKUTKI DROGOWYCH ZDARZEŃ DROGOWYCH TREND Y TREND Y wojewódzkie km 9,9% powiatowe km 4,% gm km 43,4% ranni ranni SKUTKI ZDARZEŃ DROGOWYCH ciężko ranni ciężko ranni kolizje kolizje W porównaniu W porównaniu z rokiem ubiegłym: z rokiem ubiegłym: ranni TRENDY wzrost -5% - wzrost -5% - wzrost 5-1% - wzrost 5-1% - wzrost >1% - wzrost >1% - spadek -5% - spadek 5-1% - spadek >1% - bez zmian - spadek ciężko ranni -5% - spadek % - spadek >1% - bez zmian kolizje W porównaniu z rokiem ubiegłym: WSKAŹNIKI ZAGROŻENIA wzrost WSKAŹNIKI -5% ZAGROŻENIA wzrost 5-1% wzrost >1% spadek -5% spadek 5-1% spadek >1% bez zmian Wskaźnik demograficzny Wskaźnik I demograficzny I / 1 tys. mieszk. / 1 tys. mieszk. Wskaźnik demograficzny Wskaźnik II demograficzny II / 1 tys. mieszk. / 1 / 1 tys. tys. mieszkańców mieszk. 9 Ciężkość wypadków Ciężkość wypadków / 1 tys. mieszkańców / 1 w ypadków / 1 w ypadków / 1 wypadków Gęstość wypadków Gęstość wypadków wypadków / 1 / 1 km wypadków km / 1 km 93 WSKAŹNIKI ZAGROŻENIA Wskaźnik demograficzny I Wskaźnik demograficzny II Ciężkość wypadków Gęstość wypadków UDZIAŁ WYPADKÓW Z udziałem ch 26% Spowodowanych nadmierną prędkością 24% Spowodowanych przez młodych kierujących 17% Z udziałem nietrzeźwych 11% W wyniku najechania na 6% STRUKTURA WYPADKÓW STRUKTURA ZABITYCH STRUKTURA WYPADKÓW STRUKTURA WYPADKÓW STRUKTURA ZABITYCH STRUKTURA ZABITYCH 213 śr śr śr śr % 1% % 2% 1% 3% 2% 4% 3% 4% % 1% % 2% 1% 3% 2% 4% 3% 4% 11

11 GDZIE co?. do jakich wypadków dochodziło? CO CO? CO?.do jakich rodzajów wypadków dochodziło?.do jakich rodzajów wypadków dochodziło?. ile było wypadków? zderzenie czołowe zderzenie czołowe 1 59 zderzenie boczne 1 59 zderzenie boczne 4 88 zderzenie tylne 4 88 zderzenie tylne najechanie na pieszego najechanie na pieszego 2 55 najechanie na 2 55 najechanie na się pojazdu się pojazdu WYPADKI WYPADKI ile osób zginęło?. ile osób zginęło w tych wypadkach?. ile osób zginęło w tych wypadkach? 537 zderzenie czołowe 537 zderzenie czołowe 598 zderzenie boczne 598 zderzenie boczne 186 zderzenie tylne 186 zderzenie tylne 1 13 najechanie na pieszego 1 13 najechanie na pieszego najechanie na 473 najechanie na 473 się pojazdu 199 się pojazdu ZABICI ZABICI było ofiar śmiertelnych na 1 takich wypadków?. ile.ile było ofiar było ofiar śmiertelnych na 1 takich na wypadków 1 wypadków?? 15 zderzenie czołowe 15 zderzenie czołowe 6 zderzenie boczne 6 zderzenie boczne 5 zderzenie tylne 5 zderzenie tylne 12 najechanie na pieszego 12 najechanie na pieszego 23 najechanie na najechanie na 23 się pojazdu 7 się pojazdu CIĘŻKOŚĆ WYPADKU CIĘŻKOŚĆ WYPADKU ciężkość wypadku ciężkość wypadku Bezpieczeństwo ruchu drogowego w Polsce w roku 213

12 .. jaki jaki odnotowano odnotowano udział udział poszczególny poszczególny ch ch rodzajów rodzajów wypadków wypadków w ogólnej ogólnej liczbie liczbie wypadków wypadków?.. jak jak udział udział wypadków wypadków roku roku zmienił zmienił się się wobec wobec średniej średniej dla dla lat lat ?.jaki był udział poszczególnych rodzajów wypadków? zderzenie zderzenie czołowe czołowe WYPADKI zderzenie zderzenie boczne boczne zderzenie zderzenie tylne tylne najechanie najechanie na na pieszego pieszego najechanie najechanie na na się się pojazdu pojazdu rok rok średnia średnia % % 5% 5% 1% 1% 15% 15% 2% 2% 25% 25% 3% 3% 35% 35%.jaki był udział zabitych w poszczególnych rodzajach wypadków? zderzenie zderzenie czołowe czołowe ZABICI zderzenie zderzenie boczne boczne zderzenie zderzenie tylne tylne najechanie najechanie na na pieszego pieszego najechanie najechanie na na się się pojazdu pojazdu rok rok średnia średnia % % 5% 5% 1% 1% 15% 15% 2% 2% 25% 25% 3% 3% 35% 35%.jak kształtowała się ciężkość wypadków? zderzenie zderzenie czołowe czołowe CIĘŻKOŚĆ WYPADKU zderzenie zderzenie boczne boczne zderzenie zderzenie tylne tylne najechanie najechanie na na pieszego pieszego najechanie najechanie na na się się pojazdu pojazdu rok rok średnia średnia Bezpieczeństwo ruchu drogowego w Polsce w roku

13 ranni GDZIE Kto? kim były ofiary i sprawcy wypadków? kierowcy piesi pasażerowie... kto był ofiarą? ranni ranni kierujący piesi pasażerowie mężczyźni 792 kobiety kobiety mężczyźni mężczyźni w jakim wieku były ofiary? ZABICI wiek RANNI kobiety w jakim wieku były ofiary wśród ch? ranni kobiety mężczyźni Bezpieczeństwo ruchu drogowego w Polsce w roku 213

14 ... kto był sprawcą? kierujący piesi mężczyźni 372 kobiety w jakim wieku byli sprawcy? piesi - sprawcy populacja ZABICI wiek RANNI kierowcy-sprawcy populacja 2% 15% 1% 5% % % 5% 1% 15% 2% Bezpieczeństwo ruchu drogowego w Polsce w roku

15 JAK? GDZIE JAK? jak?. w jakich okolicznościach dochodziło do wypadków? jakie zachowania kierowcy przyczyniły się do wypadków?. w jakich okolicznościach dochodziło do wypadków?. w jakich okolicznościach dochodziło do wypadków? jakie zachowania kierowcy 8396 przyczyniły nadmierna się prędkość do wypadków? 992 jakie zachowania 7714 nieudzielenie kierującego? pierwszeństwa przejazdu nieprawidłowe wyprzedzanie 1835 nieprawidłowe przejeżdżanie przejścia dla ch 2248 niezachowanie bezp. odległości między pojazdami nieudzielenie nadmierna pierwszeństwa prędkość pieszemu nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu nieprawidłowe wyprzedzanie 1835 nieprawidłowe przejeżdżanie przejścia dla ch 2248 niezachowanie bezp. odległości między pojazdami 2251 nieudzielenie pierwszeństwa pieszemu jakie zachowania pieszego przyczyniły się do wypadków? ZABICI jakie zachowania pieszego? jakie zachowania pieszego przyczyniły się do wypadków? 253 stanie na jezdni, leżenie 176 chodzenie nieprawidłową stroną drogi 294 wejście na jezdnię przy czerwonym świetle 186 nieostrożne wejście na jezdnię przed jadącym pojazdem 363 nieostrożne wejście na jezdnię zza pojazdu, przeszkody stanie zatrzymanie, na jezdni, cofnięcie leżenie się chodzenie przekraczanie nieprawidłową jezdni w stroną miejscu drogi niedozwolonym wejście na jezdnię przy czerwonym świetle 186 nieostrożne wejście na jezdnię przed jadącym pojazdem 363 nieostrożne wejście na jezdnię zza pojazdu, przeszkody 25 zatrzymanie, cofnięcie się jakie konsekwencje wypadków z udziałem alkoholu? przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym 138 ZABICI ZABICI 2 28 kierowcy piesi Bezpieczeństwo ruchu drogowego w Polsce w roku 213

16 przy jakim oświetleniu? przy przy jakim jakim oświetleniu oświetleniu miały miały miejsce miejsce?? światło dzienne światło dzienne światło dzienne noc droga oświetlona noc - droga oświetlona noc - droga oświetlona noc droga nieoświetlona noc - droga nieoświetlona noc - droga nieoświetlona zmrok, świt zmrok, świt zmrok, świt ZABICI w jakich jakich warunkach warunkach atmosferycznych atmosferycznych miały miały miejsce miejsce?? podczas jakiej pogody? dobre warunki atmosferyczne dobre warunki atmosferyczne dobre warunki atmosferyczne pochmurno pochmurno pochmurno opady deszczu opady deszczu opady deszczu opady śniegu, gradu opady śniegu, gradu opady śniegu, gradu oślepiające słońce oślepiające słońce oślepiające słońce mgła, dym mgła, dym mgła, dym silny wiatr silny wiatr silny wiatr ZABICI na na jakiej jakiej nawierzchni nawierzchni miały na jakiej nawierzchni? miały miejsce miejsce?? sucha sucha sucha mokra mokra mokra kałuże, rozlewiska kałuże, rozlewiska kałuże, rozlewiska oblodzona, zaśnieżona oblodzona, zaśnieżona oblodzona, zaśnieżona koleiny, garby koleiny, garby koleiny, garby dziury, wyboje dziury, wyboje dziury, wyboje zanieczyszczona zanieczyszczona zanieczyszczona ZABICI Bezpieczeństwo ruchu drogowego w Polsce w roku

17 . ile było tych wypadków?.ile osób zginęło w tych wypadkach? BRAKUJE MI SUMY WSZYSTKICH WYPADKÓW WYPADKI OGÓŁEM W TERENIE GDZIE ZABUDOWANYM I POZA BRAKUJE MI SUMY WSZYSTKICH WYPADKÓW WYPADKI OGÓŁEM W TERENIE ZABUDOWANYM I POZA GDZIE?. dochodziło do wypadków?.na jakim obszarze dochodziło do wypadków w poszczególnych kategoriach?.na jakim obszarze dochodziło. ile było do wypadków tych wypadków? w poszczególnych kategoriach? 1. ile było tych wypadków? obszar zabudowany WYPADKI obszar niezabudowany.na jakim obszarze? obszar zabudowany 2 16 zderzenie czołowe WYPADKI obszar niezabudowany zderzenie boczne zderzenie czołowe zderzenie tylne zderzenie boczne najechanie na pieszego zderzenie tylne 679 najechanie na najechanie na pieszego się pojazdu najechanie na się pojazdu suma 9769.ile osób zginęło w tych wypadkach?.ile osób zginęło?.ile osób zginęło w tych wypadkach? obszar zabudowany ZABICI obszar niezabudowany obszar zabudowany 146 zderzenie czołowe 391 ZABICI obszar niezabudowany 316 zderzenie boczne zderzenie czołowe zderzenie tylne zderzenie boczne najechanie na pieszego zderzenie tylne najechanie na najechanie na pieszego się pojazdu najechanie na się pojazdu suma ile było ofiar śmiertelnych na 1 takich wypadków?.ile było ofiar śmiertelnych na 1 wypadków? obszar zabudo wany CIĘŻKOŚĆ WYPADKÓW obszar niezabudowany 7 zderzenie czołowe 26 4 zderzenie boczne 13 2 zderzenie tylne 1 9 najechanie na pieszego najechanie na się pojazdu średnia Ciężkość Bezpieczeństwo ruchu drogowego w Polsce w roku 213.na jakim odcinku drogi dochodziło do wypadków?

18 zderzenie tylne zderzenie tylne najechanie na pieszego najechanie na pieszego najechanie na najechanie na się pojazdu się pojazdu na jakim odcinku drogi dochodziło do wypadków?.na jakim odcinku drogi dochodziło do wypadków?.ile osób zginęło tych wypadkach?.ile osób.na zginęło jakim odcinku w tych wypadkach? drogi? odcinek prosty odcinek prosty zakręt, łuk zakręt, łuk spadek spadek wzniesienie wzniesienie wierzchołek wzniesienia wierzchołek wzniesienia skrzyż. drogą pierwsz. skrzyż. z drogą z pierwsz. skrzyż. ruchu okrężnym skrzyż. o ruchu okrężnym skrzyż. równorzędne skrzyż. równorzędne ZABICI ile było ofiar śmiertelnych na 1 wypadków?.ile było ofiar śmiertelnych na 1 takich wypadków?.ile było ofiar śmiertelnych na 1 takich wypadków? Ciężkość Wypadków odcinek prosty odcinek prosty zakręt, łuk zakręt, łuk spadek spadek wzniesienie wzniesienie wierzchołek wzniesienia wierzchołek wzniesienia skrzyżowanie drogą skrzyżowanie pierwsz. z drogą skrzyżowanie z pierwsz. ruchu skrzyżowanie okrężnym o ruchu skrzyżowanie okrężnym skrzyżowanie równorzędne równorzędne rok 213 rok 213 średnia średnia Bezpieczeństwo ruchu drogowego w Polsce w roku

19 ypadków wypadków? ób zginęło? GDZIE kiedy? 5. dochodziło do wypadków? 4 3 poszczególne miesiące? 2 ypadków wypadków? ób zginęło? 1. w jakich miesiącach? I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ZABICI 5 4 dków na poszczególne dni tygodnia 3? jwięcej 2 wypadków? 1 ób zginęło? I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 5 miesiąc miesiąc styczeń lipiec luty sierpień marzec wrzesień kwiecień październik dków na poszczególne maj dni tygodnia 3 18? listopad czerwiec grudzień jwięcej 2 wypadków? 2 y miały miejsce o największej ciężkości? 1 ób zginęło? I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII. w jakich dniach tygodnia? 5 PN WT ŚR CZ PT rok 213 SB ND średnia ZABICI y miały miejsce o największej ciężkości? I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 2 5 PN WT ŚR CZ PT SB rok 213 ND PN WT ŚR CZ PT SB ND średnia Dzień poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota I II III IV V VI VII niedziela VIII IX X XI XII PN WT ŚR CZ PT SB ND miały miejsce o największej ciężkości? Bezpieczeństwo ruchu drogowego w Polsce w roku 213

20 . i le osób zginęło? godzina zabi o jakiej godzinie? ZABICI godzina Godzina Godzina o jakiej 112 porze miały miejsce 18 2 o 477 największej ciężkości? jak zmieniała się ciężkość wypadków w ciągu doby?. o jakiej porze miały miejsce 3 o największej ciężkości? rok 213 średnia / 1 wypadków Bezpieczeństwo ruchu drogowego w Polsce w roku

21 GDZIE trendy jak zmienia się bezpieczeństwo na drogach? ranni ranni ciężko 26 ranni ranni ciężko 26 ranni kolizje ciężko ranni Zmiany od roku ranni ranni ciężko 26 ranni ranni ciężko 26 ranni kolizje ciężko ranni kolizje ciężkość wypadków kolizje kolizje ciężkość wypadków ciężkość wypadków Bezpieczeństwo ruchu drogowego w Polsce w roku

22 jak zmieniały się wskaźniki rok zagrożenia 24 rok w 213 poszczególnych średnia 24 województwach? średnia 213 Wskaźnik demograficzny I (/1 tys. mieszkańców) Wskaźnik demograficzny II (/1 tys. mieszkańców) Cięźkość wypadków (/1 wypadków) dolnośląskie dolnośląskie WRO WRO WRO WRO WRO WRO dolnośląskie WRO WRO WRO WRO WRO WRO BYD BYD BYD rok 24 rok 213 średnia 24 średnia 213 LUB LUB ZGO ZGO LOD LOD KRA KRA WAR WAR OPO OPO RZE rok 24 rok 213 średnia 24 średnia 213 LUB ZGO LOD KRA WAR OPO RZE rok 24 rok 213 średnia 24 średnia 213 rok 24 rok 213 średnia 24 średnia rok 24 rok 213 średnia 24 średnia rok 24 rok 213 średnia 24 średnia 213 Gęstość 4 3 rok 24 rok 213 średnia 24 średnia 213 wypadków 4 2 (/1 km) Bezpieczeństwo ruchu drogowego w Polsce w roku 213 dolnośląskie WRO WRO WRO WRO kujawsko-pom. kujawsko-pomorskie BYD BYD BYD BYD kujawsko-pomorskie BYD BYD BYD BYD BYD kujawsko-pom. BYD BYD BYD BYD LUB lubelskie LUB LUB rok 24 rok 213 średnia 24 średnia 213 lubelskie ZGO lubuskie ZGO ZGO LOD łódzkie LOD LOD KRA małopolskie KRA KRA WAR mazowieckie WAR WAR OPO opolskie OPO OPO RZE rok 24 rok 213 średnia 24 średnia 213 LUB ZGO LOD KRA WAR OPO podkarpackie RZE rok 24 rok 213 średnia 24 średnia 213 LUB rok 24 rok 213 średnia 24 średnia 213 LUB LUB ZGO lubuskie ZGO LOD łódzkie LOD małopolskie KRA KRA mazowieckie WAR WAR OPO opolskie OPO podkarpackie RZE rok 24 rok 213 średnia 24 średnia 213 LUB ZGO LOD KRA WAR OPO RZE rok 24 rok 213 średnia 24 średnia 213 lubelskie LUB LUB ZGO lubuskie ZGO ZGO LOD łódzkie LOD LOD KRA małopolskie KRA KRA WAR mazowieckie WAR WAR OPO opolskie OPO OPO RZE rok 24 rok 213 średnia 24 średnia 213 LUB LUB lubelskie ZGO LOD KRA WAR OPO RZE rok 24 rok 213 średnia 24 średnia 213 LUB ZGO lubuskie ZGO LOD łódzkie LOD KRA małopolskie KRA WAR mazowieckie WAR OPO opolskie OPO podkarpackie RZE RZE RZE RZE podkarpackie RZE RZE RZE RZE BIA BIA podlaskie BIA BIA BIA podlaskie BIA BIA BIA podlaskie BIA BIA BIA BIA podlaskie BIA BIA BIA BIA GDA pomorskie GDA GDA GDA GDA pomorskie GDA GDA GDA pomorskie GDA GDA GDA GDA pomorskie GDA GDA GDA GDA KAT KAT śląskie KAT KAT KAT śląskie KAT KAT KAT śląskie KAT KAT KAT KAT śląskie KAT KAT KAT KAT KIE świętokrzyskie KIE KIE KIE świętokrzyskie KIE KIE KIE KIE świętokrzyskie KIE KIE KIE KIE świętokrzyskie KIE KIE KIE KIE warmińsko-mazurskie OLS OLS OLS OLS warmińsko-mazurskie OLS OLS OLS OLS warmińsko-mazurskie OLS OLS OLS OLS warm.-maz. OLS OLS OLS OLS POZ wielkopolskie POZ POZ POZ wielkopolskie POZ POZ POZ POZ wielkopolskie POZ POZ POZ POZ wielkopolskie POZ POZ POZ POZ zachodniopomorskie SZC SZC SZC SZC zachodniopomorskie SZC SZC SZC SZC zachodniopom. SZC SZC SZC SZC zachodniopom. SZC SZC SZC SZC 23

23 GDZIE mapy. bezpieczeństwo ruchu drogowego w województwach Wskaźnik demograficzny I (/1 tys. mieszkańców) Wskaźnik demograficzny II (/1 tys. mieszkańców) Cięźkość wypadków (/1 wypadków) Gęstość wypadków (/1 km) Bezpieczeństwo ruchu drogowego w Polsce w roku 213

24 Wypadki spowodowane nadmierną prędkością Wypadki z udziałem nietrzeźwych 15-2% 2-25% 25-3% 3-35% 5-1% 1-15% 15-2% Wypadki z udziałem ch Wypadki w wyniku najechania na 15-2% 2-25% 25-3% -5% 5-1% 1-15% 15-2% Wypadki spowodowane przez młodych kierujących 1-15% 15-2% 2-25% Bezpieczeństwo ruchu drogowego w Polsce w roku

25 Bezpieczeństwo ruchu drogowego w województwach w roku 213 W rozdziale zaprezentowano syntetyczną informację o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego w poszczególnych województwach w roku 213. Dla każdego z regionów opracowana została dwustronicowa karta, zawierająca podstawowe charakterystyki regionu oraz dane o trendach, skutkach i okolicznościach wypadków drogowych. Wartości głównych wskaźników zagrożenia oraz udział poszczególnych kategorii wypadków Jak odczytać kartę? 1 Podstawowe charakterystyki regionu 3 Informacja o stanie bezpieczeństwa wyrażona bezwzględnymi liczbami zdarzeń i ich skutków Liczba mieszkańców Liczba mieszkańców 2 914,4 tys. Powierzchnia km 2 Długość dróg twardychdolnośląskie km Zarejestrowane pojazdy WOJEWÓDZTWO 1 813,1 tys ,4 tys. Powierzchnia km 2 Długość dróg twardych km Zarejestrowane pojazdy 1 813,1 tys. DŁUGOŚĆ DRÓG WG KATEGORII STRUKTURA SIECI DROGOWEJ POLSKA DŁUGOŚĆ DRÓG WG KATEGORII STRUKTURA SIECI DROGOWEJ krajowe km 7,6% 6,7% krajowe wojewódzkie km km 12,6% 7,6% POLSKA 9,9% 6,7% wojewódzkie powiatowe km 12,6% 43,9% 4,% 9,9% powiatowe gm km 43,9% 35,9% 43,4% 4,% gm km 35,9% 43,4% 2 Udział dróg poszczególnych kategorii w całej sieci drogowej regionu 4 Ilustracja zmiany liczby wypadków oraz ofiar śmiertelnych na przestrzeni ostatnich 13 lat SKUTKI ZDARZEŃ DROGOWYCH TRENDY SKUTKI ZDARZEŃ DROGOWYCH TRENDY ranni ranni Tendencja zmiany ciężko ranni 977 ciężko ranni 977 w odniesieniu kolizje do roku 212 wraz kolizje ze wskazaniem W porównaniu z rokiem ubiegłym: W z ubiegłym: wielkości tej zmiany wzrost -5% wzrost 5-1% wzrost >1% - wzrost spadek -5% spadek 5-1% - wzrost spadek >1% 5-1% bez zmian - wzrost >1% spadek -5% - spadek 5-1% - spadek >1% - bez zmian 7 Informacja o stanie bezpieczeństwa wyrażona głównymi wskaźnikami. Wartości względne pozwalają na porównywanie stanu bezpieczeństwa WSKAŹNIKI ZAGROŻENIA min. POZYCJA NA TLE KRAJU max. WSKAŹNIKI ZAGROŻENIA min. POZYCJA NA TLE KRAJU max. Wskaźnik demograficzny I Wskaźnik demograficzny / 1 tys. mieszk. I / 1 tys. mieszkańców Wskaźnik demograficzny II 6 12 Wskaźnik demograficzny II 6 12 / 1 tys. mieszk. 8 8 / 1 tys. mieszkańców Ciężkość wypadków 6 18 Ciężkość wypadków / 1 wypadków / 1 wypadków Gęstość 6 21 Gęstość wypadków / 1 km / 1 km 8 Liczba oznaczona kolorem niebieskim wskazuje, że wskaźnik ma wartość niższą od przeciętnej dla Polski, czerwonym - wyższą Wartość wskaźnika najniższa w kraju 6 16 kratek odnosi się do liczby województw. Kratka pierwsza od lewej to województwo o najmniejszej wartości danego wskaźnika, kratka ostania - o największej. Kratka czerwona wskazuje pozycję danego regionu na tle pozostałych 9 1 Wartość wskaźnika najwyższa w kraju 26

26 odniesiono do sytuacji w pozostałych województwach, dzięki czemu łatwo jest odczytać pozycję województwa na tle pozostałych, mając jednocześnie informację o wartościach najniższych i najwyższych w danej kategorii w kraju. Każda karta kończy się zestawem wniosków sformułowanych na podstawie danych zawartych w kartach. Jak odczytać kartę? 11 Udział poszczególnych kategorii wypadków we wszystkich wypadkach w regionie (granatowy) i kraju (zielony) 13 STRUKTURA WYPADKÓW STRUKTURA ZABITYCH STRUKTURA WYPADKÓW STRUKTURA WYPADKÓW STRUKTURA ZABITYCH STRUKTURA ZABITYCH Udział ofiar śmiertelnych w poszczególnych kategoriach wypadków w regionie (granatowy) i kraju (zielony) Udział wypadków % 1% 2% 1% 3% 2% 4% 3% 4% % 1% 2% 1% 3% 2% 4% 3% 4% zaistniałych w określonych okolicznościach UDZIAŁ UDZIAŁ WYPADKÓW WYPADKÓW min. min. POZYCJA POZYCJA NA TLE KRAJU NA TLE KRAJU max. max. w odniesieniu Spowodowanych Spowodowanych nadmierną UDZIAŁ nadmierną WYPADKÓW min. POZYCJA NA TLE KRAJU max. 18 % 18 % 33 % 33 % do wszystkich prędkością prędkością 19% 29% 16 wypadków w Z udziałem ch 27 % 27 24% % regionie Udział najwyższy 7 % 18 % Z udziałem Z udziałem nietrzeźwych Spowodowanych nietrzeźwych nadmierną 7 % 18% 33% 18 % 27% w kraju prędkością 9 % 9 % Spowodowanych przez 14% 21% 1916% % 19 % 29 % 29 % Z udziałem Z udziałem ch młodych ch kierujących 24 % 24 % 7% 18% Z udziałem nietrzeźwych 9% W wyniku W najechania wyniku najechania na 2 % 2 % 16 % 16 % W wyniku najechania na 5 % 5% 5 % 2% 16% Spowodowanych Spowodowanych przez przez % 14 % 21 % 21 % młodych młodych kierowców kierowców 16 % 16 % Liczba oznaczona kolorem niebieskim 18 wskazuje na WNIOSKI WNIOSKI Na podstawie udział mniejszy Wnioski informacji o stanie niż przeciętny dla 1. W roku 1. W 213 roku stan 213 bezpieczeństwa stan bezpieczeństwa ruchu drogowego ruchu drogowego w województwie w województwie uległ znacznej uległ znacznej bezpieczeństwa Polski, czerwonym - 1. W roku 213 stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie uległ znacznej poprawie. poprawie. poprawie. Odnotowano Odnotowano spadek liczby spadek wypadków, liczby wypadków, zabitych zabitych i rannych. i rannych. ruchu drogowego na większy Odnotowano spadek liczby wypadków, zabitych i rannych. przedstawiono 2. Przy 2. stosunkowo Przy stosunkowo wysokiej wysokiej gęstości wypadków gęstości wypadków wyrażanej wypadków wyrażanej liczbą wypadków/1 wyrażanej liczbą wypadków/1 km liczbą drogi, wypadków/1 zarówno km km cztery kluczowe drogi, zarówno ryzyko drogi, śmierci zarówno ryzyko w wypadku śmierci ryzyko drogowym w śmierci wypadku jak i ciężkość w wypadku drogowym wypadków drogowym pozostają jak i ciężkość na jak niższym i ciężkość wypadków od średniej wypadków wnioski krajowej poziomie. pozostają pozostają na niższym na niższym od średniej od średniej krajowej krajowej poziomie. poziomie. odnoszące się do: 3. W strukturze wypadków dominują zderzenia boczne oraz z mi. Ta ostatnia kategoria obserwowanych 3. W strukturze 3. zdarzeń strukturze wypadków generuje największą wypadków dominują ilość ofiar dominują zderzenia śmiertelnych. zderzenia boczne oraz boczne oraz z mi. z mi. Ta Ta trendów, ostatnia ostatnia kategoria kategoria zdarzeń zdarzeń generuje generuje największą największą ilość ofiar ilość śmiertelnych. ofiar śmiertelnych. wskaźników, pozycji 4. Na tle pozostałych regionów wyraźnie widoczny jest problem prędkości. Udział wypadków na tle pozostałych 17 spowodowanych nadmierną prędkością należy najwyższych w kraju. Charakterystyczny jest, niewielki 4. Na tle 4. pozostałych Na tle pozostałych regionów regionów wyraźnie wyraźnie widoczny widoczny jest problem jest problem prędkości. prędkości. Udział Udział na tle innych województw odsetek wypadków z udziałem nietrzeźwych. regionów oraz Udział najniższy wypadków wypadków spowodowanych spowodowanych nadmierną nadmierną prędkością prędkością należy do należy najwyższych do najwyższych w kraju. w kraju. głównych w kraju Charakterystyczny Charakterystyczny jest, niewielki jest, niewielki na tle innych na tle województw innych województw odsetek odsetek wypadków wypadków z z problemów bezpieczeństwa. udziałem udziałem nietrzeźwych. nietrzeźwych. 16 kratek odnosi się do liczby województw. Kratka pierwsza od lewej to województwo o najmniejszym udziale danego typu wypadków, kratka ostania - o największym. Kratka czerwona wskazuje pozycję danego regionu na tle pozostałych 27

27 WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Liczba mieszkańców Liczba mieszkańców 2 914,4 tys. Powierzchnia km 2 Długość dróg twardychdolnośląskie km Zarejestrowane pojazdy WOJEWÓDZTWO 1 813,1 tys ,4 tys. Powierzchnia km 2 Długość dróg twardych km Zarejestrowane pojazdy 1 813,1 tys. DŁUGOŚĆ DRÓG WG KATEGORII STRUKTURA SIECI DROGOWEJ POLSKA DŁUGOŚĆ DRÓG WG KATEGORII STRUKTURA SIECI DROGOWEJ krajowe km 7,6% 6,7% krajowe wojewódzkie km km 12,6% 7,6% POLSKA 9,9% 6,7% wojewódzkie powiatowe km 12,6% 43,9% 4,% 9,9% powiatowe gm km 43,9% 35,9% 43,4% 4,% gm km 35,9% 43,4% SKUTKI ZDARZEŃ DROGOWYCH SKUTKI ZDARZEŃ DROGOWYCH ranni ranni TRENDY TRENDY ciężko ranni 977 ciężko ranni 977 kolizje kolizje W porównaniu z rokiem ubiegłym: W z ubiegłym: wzrost -5% wzrost 5-1% wzrost >1% - wzrost spadek -5% spadek 5-1% - wzrost spadek >1% 5-1% bez zmian - wzrost >1% - spadek -5% - spadek 5-1% - spadek >1% - bez zmian WSKAŹNIKI ZAGROŻENIA min. POZYCJA NA TLE KRAJU max. WSKAŹNIKI ZAGROŻENIA min. POZYCJA NA TLE KRAJU max. Wskaźnik demograficzny I Wskaźnik demograficzny / 1 tys. mieszk. I / 1 tys. mieszkańców Wskaźnik demograficzny II 6 12 Wskaźnik demograficzny II 6 12 / 1 tys. mieszk. 8 8 / 1 tys. mieszkańców Ciężkość wypadków 6 18 Ciężkość wypadków / 1 wypadków / 1 wypadków Gęstość 6 21 Gęstość wypadków wypadków / 1 km 14 / 1 km 28 Bezpieczeństwo ruchu drogowego w województwach w roku 213

28 STRUKTURA WYPADKÓW STRUKTURA ZABITYCH STRUKTURA WYPADKÓW STRUKTURA WYPADKÓW STRUKTURA ZABITYCH STRUKTURA ZABITYCH % 1% 2% 1% 3% 2% 4% 3% 4% % 1% 2% 1% 3% 2% 4% 3% 4% UDZIAŁ UDZIAŁ WYPADKÓW WYPADKÓW min. min. POZYCJA POZYCJA NA TLE KRAJU NA TLE KRAJU max. max. Spowodowanych Spowodowanych nadmierną UDZIAŁ nadmierną WYPADKÓW min. POZYCJA NA TLE KRAJU max. 18 % 18 % 33 % 33 % prędkością prędkością 19% 29% Z udziałem ch 27 % 27 24% % Z udziałem Z udziałem nietrzeźwych nietrzeźwych Spowodowanych nadmierną prędkością Spowodowanych przez 9 % 7 % 7 % 18 % 18 % 27% 9 % Z udziałem Z udziałem ch młodych ch kierujących 24 % 24 % Z udziałem nietrzeźwych W wyniku W najechania wyniku najechania na 9% W wyniku najechania na 5 % 5% 5 % Spowodowanych Spowodowanych przez przez młodych młodych kierowców kierowców 16 % 16 % 18% 33% 14% 21% 1916% % 19 % 29 % 29 % 7% 18% 2 % 2 % 16 % 16 % 2% 16% 14 % 14 % 21 % 21 % WNIOSKI WNIOSKI Wnioski 1. W roku 1. W 213 roku stan 213 bezpieczeństwa stan bezpieczeństwa ruchu drogowego ruchu drogowego w województwie w województwie uległ znacznej uległ znacznej 1. W roku 213 stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie uległ znacznej poprawie. poprawie. poprawie. Odnotowano Odnotowano spadek liczby spadek wypadków, liczby wypadków, zabitych zabitych i rannych. i rannych. Odnotowano spadek liczby wypadków, zabitych i rannych. 2. Przy 2. stosunkowo Przy stosunkowo wysokiej wysokiej gęstości wypadków gęstości wypadków wyrażanej wypadków wyrażanej liczbą wypadków/1 wyrażanej liczbą wypadków/1 km liczbą drogi, wypadków/1 zarówno km km drogi, zarówno ryzyko drogi, śmierci zarówno ryzyko w wypadku śmierci ryzyko drogowym w śmierci wypadku jak i ciężkość w wypadku drogowym wypadków drogowym pozostają jak i ciężkość na jak niższym i ciężkość wypadków od średniej wypadków krajowej poziomie. pozostają pozostają na niższym na niższym od średniej od średniej krajowej krajowej poziomie. poziomie. 3. W strukturze wypadków dominują zderzenia boczne oraz z mi. Ta ostatnia kategoria 3. W strukturze 3. zdarzeń W strukturze wypadków generuje największą wypadków dominują ilość ofiar dominują zderzenia śmiertelnych. zderzenia boczne oraz boczne oraz z mi. z mi. Ta Ta ostatnia ostatnia kategoria kategoria zdarzeń zdarzeń generuje generuje największą największą ilość ofiar ilość śmiertelnych. ofiar śmiertelnych. 4. Na tle pozostałych regionów wyraźnie widoczny jest problem prędkości. Udział wypadków spowodowanych nadmierną prędkością należy do najwyższych w kraju. Charakterystyczny jest, niewielki 4. Na tle 4. pozostałych Na tle pozostałych regionów regionów wyraźnie wyraźnie widoczny widoczny jest problem jest problem prędkości. prędkości. Udział Udział na tle innych województw odsetek wypadków z udziałem nietrzeźwych. wypadków wypadków spowodowanych spowodowanych nadmierną nadmierną prędkością prędkością należy do należy najwyższych do najwyższych w kraju. w kraju. Charakterystyczny Charakterystyczny jest, niewielki jest, niewielki na tle innych na tle województw innych województw odsetek odsetek wypadków wypadków z z udziałem udziałem nietrzeźwych. nietrzeźwych. Bezpieczeństwo ruchu drogowego w województwach w roku

29 WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Liczba mieszkańców Liczba mieszkańców 2 96,4 tys. Powierzchnia km 2 Długość KUJAWSKO-POMORSKIE dróg twardych km Zarejestrowane pojazdy WOJEWÓDZTWO 1 341,2 tys. 2 96,4 tys. Powierzchnia km 2 Długość dróg twardych km Zarejestrowane pojazdy 1 341,2 tys. DŁUGOŚĆ DRÓG WG KATEGORII STRUKTURA SIECI DROGOWEJ POLSKA DŁUGOŚĆ DRÓG WG KATEGORII STRUKTURA SIECI DROGOWEJ krajowe km 6,9% 6,7% krajowe wojewódzkie km 1,4% 6,9% POLSKA 9,9% 6,7% wojewódzkie powiatowe km 1,4% 4,4% 4,% 9,9% powiatowe gm km 4,4% 42,3% 43,4% 4,% gm km 42,3% 43,4% SKUTKI ZDARZEŃ DROGOWYCH SKUTKI ZDARZEŃ DROGOWYCH ranni ranni ciężko ranni ciężko ranni kolizje kolizje TRENDY TRENDY W porównaniu z rokiem ubiegłym: W z ubiegłym: wzrost -5% wzrost 5-1% wzrost >1% - wzrost spadek -5% spadek 5-1% - wzrost spadek >1% 5-1% bez zmian - wzrost >1% - spadek -5% - spadek 5-1% - spadek >1% - bez zmian. WSKAŹNIKI ZAGROŻENIA min. POZYCJA NA TLE KRAJU max. WSKAŹNIKI ZAGROŻENIA min. POZYCJA NA TLE KRAJU max. Wskaźnik demograficzny I Wskaźnik demograficzny / 1 tys. mieszk. I / 1 tys. mieszkańców Wskaźnik demograficzny II 6 12 Wskaźnik demograficzny II 6 12 / 1 tys. mieszk. 9 9 / 1 tys. mieszkańców Ciężkość wypadków 6 18 Ciężkość wypadków / 1 wypadków / 1 wypadków Gęstość 6 21 Gęstość wypadków wypadków / 1 km 7 / 1 km 3 Bezpieczeństwo ruchu drogowego w województwach w roku 213

30 STRUKTURA WYPADKÓW STRUKTURA WYPADKÓW STRUKTURA ZABITYCH STRUKTURA ZABITYCH % 1% 2% 1% 3% 2% 4% 3% 4% % 1% 2% 1% 3% 2% 4% 3% 4% UDZIAŁ UDZIAŁ WYPADKÓW WYPADKÓW min. min. POZYCJA POZYCJA NA TLE KRAJU NA TLE KRAJU max. max. Spowodowanych Spowodowanych nadmierną UDZIAŁ nadmierną WYPADKÓW min. POZYCJA NA TLE KRAJU max. 18 % 18 % 33 % 33 % prędkością prędkością 19% 29% Z udziałem ch 22 % 22 26% % Z udziałem Z udziałem nietrzeźwych nietrzeźwych Spowodowanych nadmierną prędkością Spowodowanych przez 1 % 7 % 7 % 18 % 18 % 22% 1 % Z udziałem Z udziałem ch młodych ch kierujących 26 % 26 % Z udziałem nietrzeźwych W wyniku W najechania wyniku najechania na 1% W wyniku najechania na 9 % 9% 9 % Spowodowanych Spowodowanych przez przez młodych młodych kierowców kierowców 18 % 18 % 18% 33% 14% 21% 1918% % 19 % 29 % 29 % 7% 18% 2 % 2 % 16 % 16 % 2% 16% 14 % 14 % 21 % 21 % WNIOSKI WNIOSKI Wnioski 1. W roku 1. W 213 roku nastąpiła 213 nastąpiła wyraźna wyraźna poprawa poprawa bezpieczeństwa bezpieczeństwa w ruchu w drogowym. ruchu drogowym. 1. W roku 213 nastąpiła wyraźna poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Odnotowano bardzo duży Odnotowano spadek Odnotowano liczby bardzo wypadków duży bardzo i ich spadek ofiar. duży Ryzyko liczby spadek uczestniczenia wypadków liczby wypadków w wypadku i ich ofiar. drogowym i ich Ryzyko ofiar. jest najniższe uczestniczenia Ryzyko w kraju. uczestniczenia w w wypadku wypadku drogowym drogowym jest najniższe jest najniższe w kraju. w kraju. 2. Pomimo pozytywnego trendu wciąż cechują się bardzo wysoką ciężkością, potwierdzoną przez - 2. Pomimo 2. jeden Pomimo pozytywnego z najwyższych pozytywnego w trendu, kraju - wskaźnik trendu, liczby zabitych/1 wciąż cechują wciąż wypadków. cechują się bardzo się bardzo wysoką wysoką ciężkością, ciężkością, potwierdzoną 3. Zaobserwowano potwierdzoną przez większy - przez jeden od średniej - z jeden najwyższych krajowej z najwyższych odsetek w ofiar kraju śmiertelnych w - kraju wskaźnik w wypadkach - wskaźnik mierzony związanych mierzony liczbą liczbą zabitych/1 ze zabitych/1 zderzeniami wypadków. pojazdów wypadków. - zarówno czołowymi jak i bocznymi. 3. Zaobserwowano Na Zaobserwowano tle pozostałych większy województw większy od dodatkowym średniej problemem średniej krajowej są krajowej odsetek powodowane odsetek ofiar przez śmiertelnych ofiar młodych śmiertelnych w w kierujących, a także związane z najechaniem na. wypadkach wypadkach związanych związanych ze zderzeniami ze zderzeniami pojazdów pojazdów - zarówno - zarówno czołowymi czołowymi jak i bocznymi. jak i bocznymi. 4. Na tle 4. pozostałych Na tle pozostałych województw województw dodatkowym dodatkowym problemem problemem są są powodowane powodowane przez młodych przez młodych kierowców, kierowców, a także związane a także związane z najechaniem z najechaniem. na. Bezpieczeństwo ruchu drogowego w województwach w roku

31 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Liczba mieszkańców Liczba mieszkańców 2 165,7 tys. Powierzchnia km 2 Długość dróg twardych Zarejestrowane pojazdy WOJEWÓDZTWO 2 LUBELSKIE 689 km 1 426,5 tys ,7 tys. Powierzchnia km 2 Długość dróg twardych km Zarejestrowane pojazdy 1 426,5 tys. DŁUGOŚĆ DRÓG WG KATEGORII STRUKTURA SIECI DROGOWEJ POLSKA DŁUGOŚĆ DRÓG WG KATEGORII STRUKTURA SIECI DROGOWEJ krajowe 1 6 km 5,1% 6,7% krajowe wojewódzkie km km 1,7% 5,1% POLSKA 9,9% 6,7% wojewódzkie powiatowe km 1,7% 44,7% 4,% 9,9% powiatowe gm km 44,7% 39,5% 43,4% 4,% gm km 39,5% 43,4% SKUTKI ZDARZEŃ DROGOWYCH SKUTKI ZDARZEŃ DROGOWYCH ranni ranni TRENDY TRENDY ciężko ranni 767 ciężko ranni 767 kolizje kolizje W z ubiegłym: W porównaniu z rokiem ubiegłym: wzrost -5% wzrost 5-1% wzrost >1% - wzrost spadek -5% spadek 5-1% - wzrost spadek >1% 5-1% bez zmian - wzrost >1% - spadek -5% - spadek 5-1% - spadek >1% - bez zmian WSKAŹNIKI ZAGROŻENIA min. POZYCJA NA TLE KRAJU max. WSKAŹNIKI ZAGROŻENIA min. POZYCJA NA TLE KRAJU max. Wskaźnik demograficzny I Wskaźnik demograficzny I / 1 tys. mieszk / 1 tys. mieszkańców Wskaźnik demograficzny II 6 12 Wskaźnik demograficzny II 6 12 / 1 tys. mieszk / 1 tys. mieszkańców Ciężkość wypadków 6 18 Ciężkość wypadków 6 18 / 1 wypadków / 1 Gęstość wypadków 6 21 Gęstość wypadków / 1 km 7 / 1 km 32 Bezpieczeństwo ruchu drogowego w województwach w roku 213

32 STRUKTURA WYPADKÓW STRUKTURA WYPADKÓW STRUKTURA ZABITYCH STRUKTURA ZABITYCH % 1% 2% 1% 3% 2% 4% 3% 4% % 1% 2% 1% 3% 2% 4% 3% 4% UDZIAŁ UDZIAŁ WYPADKÓW WYPADKÓW min. min. POZYCJA POZYCJA NA TLE KRAJU NA TLE KRAJU max. max. Spowodowanych Spowodowanych nadmierną UDZIAŁ nadmierną WYPADKÓW min. POZYCJA NA TLE KRAJU max. 18 % 18 % 33 % 33 % prędkością prędkością 19% 29% Z udziałem ch 25 % 25 26% % Z udziałem Z udziałem nietrzeźwych nietrzeźwych Spowodowanych nadmierną prędkością Spowodowanych przez 17 % 7 % 718% % 33% 18 % 18 % 25% 17 % Z udziałem Z udziałem ch młodych ch kierujących 26 % 26 % Z udziałem nietrzeźwych W wyniku W najechania wyniku najechania na 17% W wyniku najechania na 7 % 7% 7 % Spowodowanych Spowodowanych przez przez młodych młodych kierowców kierowców 18 % 18 % 14% 21% 1918% % 19 % 29 % 29 % 7% 18% 2 % 2 % 16 % 16 % 2% 16% 14 % 14 % 21 % 21 % WNIOSKI WNIOSKI Wnioski 1. W W roku 213 przy roku jednoczesnym przy jednoczesnym spadku spadku liczby wypadków liczby wypadków i rannych i rannych odnotowano odnotowano 1. W 213 roku przy jednoczesnym spadku liczby wypadków i rannych odnotowano niewielki wzrost liczby niewielki niewielki wzrost liczby wzrost ofiar liczby śmiertelnych. ofiar śmiertelnych. ofiar śmiertelnych. 2. Region 2. Region charakteryzuje charakteryzuje się się niezwykle niezwykle się wysokim niezwykle wysokim zagrożeniem wysokim życia zagrożeniem oraz ciężkością zagrożeniem życia wypadków oraz życia drogowych. ciężkością oraz ciężkością wypadków Wskaźnik wypadków drogowych. zabitych/1 drogowych. tys. Wskaźnik mieszkańców Wskaźnik zabitych/1 wyniósł zabitych/1 12 i jest najwyższy tys. mieszkańców w tys. kraju. mieszkańców Wskaźnik wyniósł ciężkości wyniósł mierzony liczbą zabitych/1 wypadków wyniósł 17 i plasuje województwo na przedostatnim miejscu 12 i jest 12 i jest najwyższy w najwyższy kraju. w kraju. w Wskaźnik kraju. Wskaźnik ciężkości ciężkości mierzony mierzony liczbą zabitych/1 liczbą zabitych/1 wypadków wypadków wyniósł wyniósł 17 i plasuje 17 i województwo plasuje województwo na przedostatnim na przedostatnim miejscu miejscu w kraju. w kraju. 3. W strukturze wypadków i zabitych istotną pozycję odgrywają z mi. Ta kategoria zdarzeń generuje największy udział ofiar śmiertelnych w regionie. 3. W strukturze 3. W strukturze wypadków wypadków i zabitych i zabitych istotną pozycję istotną pozycję odgrywają odgrywają z mi. z mi. Ta Ta kategoria kategoria zdarzeń zdarzeń generuje generuje największy największy udział ofiar udział śmiertelnych ofiar śmiertelnych w regionie. w regionie. 4. Zauważalny jest szereg problemów. Odsetek wypadków związanych z nadmierną prędkością, udziałem ch czy związanych z najechaniem na przewyższa średnią krajową. Udział wypadków 4. Zauważalny 4. spowodowanych Zauważalny jest szereg pod jest wpływem problemów. szereg alkoholu problemów. jest Odsetek niezwykle Odsetek wysoki wypadków i plasuje wypadków region związanych na przedostatnim związanych z nadmierną miejscu w kraju. z nadmierną prędkością, prędkością, udziałem udziałem ch ch czy związanych czy związanych z najechaniem z najechaniem na przewyższają przewyższają średnią średnią krajową. krajową. Udział wypadków Udział wypadków spowodowanych spowodowanych pod wpływem pod wpływem alkoholu alkoholu jest niezwykle jest niezwykle wysoki i wysoki plasuje i region plasuje na region przedostatnim na przedostatnim miejscu miejscu w kraju. w kraju. Bezpieczeństwo ruchu drogowego w województwach w roku

33 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE Liczba mieszkańców Liczba mieszkańców 1 23,3 tys. Powierzchnia km 2 Długość dróg twardych Zarejestrowane pojazdy WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE km 668,6 tys. 1 23,3 tys. Powierzchnia km 2 Długość dróg twardych km Zarejestrowane pojazdy 668,6 tys. DŁUGOŚĆ DRÓG WG KATEGORII STRUKTURA SIECI DROGOWEJ POLSKA DŁUGOŚĆ DRÓG WG KATEGORII STRUKTURA SIECI DROGOWEJ krajowe 97 km 1,9% 6,7% krajowe wojewódzkie km 1,9% 19,% POLSKA 9,9% 6,7% wojewódzkie powiatowe km 19,% 42,1% 4,% 9,9% powiatowe gm km 42,1% 27,9% 43,4% 4,% gm km 27,9% 43,4% SKUTKI ZDARZEŃ DROGOWYCH SKUTKI ZDARZEŃ DROGOWYCH ranni ranni ciężko ranni ciężko ranni kolizje kolizje TRENDY TRENDY W z ubiegłym: W porównaniu z rokiem ubiegłym: wzrost -5% wzrost 5-1% wzrost >1% - wzrost spadek -5% spadek 5-1% - wzrost spadek >1% 5-1% bez zmian - wzrost >1% - spadek -5% - spadek 5-1% - spadek >1% - bez zmian WSKAŹNIKI ZAGROŻENIA min. POZYCJA NA TLE KRAJU max. WSKAŹNIKI ZAGROŻENIA min. POZYCJA NA TLE KRAJU max. Wskaźnik demograficzny I Wskaźnik demograficzny I / 1 tys. mieszk / 1 tys. mieszkańców Wskaźnik demograficzny II 6 12 Wskaźnik demograficzny II 6 12 / 1 tys. mieszk. 9 9 / 1 tys. mieszkańców Ciężkość wypadków 6 18 Ciężkość wypadków 6 18 / 1 wypadków / 1 Gęstość wypadków 6 21 Gęstość wypadków / 1 km 9 / 1 km 34 Bezpieczeństwo ruchu drogowego w województwach w roku 213

34 STRUKTURA WYPADKÓW STRUKTURA WYPADKÓW STRUKTURA ZABITYCH STRUKTURA ZABITYCH % 1% 2% 1% 3% 2% 4% 3% 4% % 1% 2% 1% 3% 2% 4% 3% 4% UDZIAŁ UDZIAŁ WYPADKÓW WYPADKÓW min. min. POZYCJA POZYCJA NA TLE KRAJU NA TLE KRAJU max. max. Spowodowanych Spowodowanych nadmierną UDZIAŁ nadmierną WYPADKÓW min. POZYCJA NA TLE KRAJU max. 18 % 18 % 33 % 33 % 19% 29% prędkością prędkością Z udziałem ch 25 % 25 26% % Z udziałem Z udziałem nietrzeźwych nietrzeźwych Spowodowanych nadmierną prędkością Spowodowanych przez 1 % 7 % 718% % 33% 18 % 18 % 25% 1 % Z udziałem Z udziałem ch młodych ch kierujących 26 % 26 % Z udziałem nietrzeźwych W wyniku W najechania wyniku najechania na 1% W wyniku najechania na 1 % 1 1% % Spowodowanych Spowodowanych przez przez młodych młodych kierowców kierowców 16 % 16 % 14% 21% 1916% % 19 % 29 % 29 % 7% 18% 2 % 2 % 16 % 16 % 2% 16% 14 % 14 % 21 % 21 % WNIOSKI WNIOSKI Wnioski 1. W roku 1. W 213 roku odnotowano 213 odnotowano wyraźną wyraźną poprawę poprawę bezpieczeństwa bezpieczeństwa ruchu drogowego. ruchu drogowego. 1. W roku 213 odnotowano wyraźną poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Nastąpił Nastąpił spadek liczby spadek wypadków liczby wypadków i ofiar we i ofiar wszystkich we wszystkich kategoriach. kategoriach. Nastąpił spadek liczby wypadków i ofiar we wszystkich kategoriach. 2. Region Region cechuje Region cechuje cechuje stosunkowo stosunkowo niskie niskie ryzyko ryzyko oraz niskie gęstość oraz ryzyko wypadków. gęstość oraz Niestety, gęstość wypadków. ciężkość wypadków. Niestety, jest Niestety, ciężkość ciężkość wypadków wysoka wypadków jest wskaźnik wysoka jest zabitych/1 wysoka wskaźnik wypadków wskaźnik wynosi zabitych/1 13 i zabitych/1 plasuje województwo wypadków wypadków w gronie wynosi 4 najbardziej wynosi 13 i plasuje 13 i plasuje zagrożonych pod tym względem regionów kraju. województwo województwo w gronie w 4 gronie najbardziej 4 najbardziej zagrożonych zagrożonych pod tym pod względem tym względem regionów regionów kraju. 3. W kraju. strukturze wypadków dominują zderzenia i z mi. 3. W strukturze 3. W strukturze wypadków wypadków dominują dominują zderzenia zderzenia i i z mi. z mi. 4. Problemem województwa są zderzenia czołowe oraz związane z najechaniem na. Pod względem udziału wypadków z drzewami region znalazł się na drugim miejscu w kraju. Również udział ofiar śmiertelnych w tych zdarzeniach znacznie przekracza średnie wartości notowane w kraju. 4. Problemem 4. Problemem województwa województwa są zderzenia są zderzenia czołowe czołowe oraz oraz związane związane z z najechaniem najechaniem. na. Pod względem Pod względem udział wypadków udział wypadków z drzewami z drzewami region znalazł region znalazł się na drugim się na miejscu drugim miejscu w kraju. w Również kraju. Również udział ofiar udział śmiertelnych ofiar śmiertelnych w tych zdarzeniach w tych zdarzeniach znacznie znacznie przekracza przekracza średnie średnie wartości wartości notowane notowane w kraju. w kraju. Bezpieczeństwo ruchu drogowego w województwach w roku

35 WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE Liczba mieszkańców Liczba mieszkańców 2 524,7 tys. Powierzchnia km 2 Długość dróg twardych Zarejestrowane pojazdy WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE km 1 686,8 tys ,7 tys. Powierzchnia km 2 Długość dróg twardych km Zarejestrowane pojazdy 1 686,8 tys. DŁUGOŚĆ DRÓG WG KATEGORII STRUKTURA SIECI DROGOWEJ POLSKA DŁUGOŚĆ DRÓG WG KATEGORII STRUKTURA SIECI DROGOWEJ krajowe km 7,6% 6,7% krajowe wojewódzkie km km 7,6% 6,1% POLSKA 9,9% 6,7% wojewódzkie powiatowe km 38,8% 6,1% 4,% 9,9% powiatowe gm km 38,8% 47,5% 43,4% 4,% gm km 47,5% 43,4% SKUTKI ZDARZEŃ DROGOWYCH SKUTKI ZDARZEŃ DROGOWYCH ranni ranni ciężko ranni ciężko ranni kolizje kolizje TRENDY TRENDY W z ubiegłym: W porównaniu z rokiem ubiegłym: wzrost -5% wzrost 5-1% wzrost >1% - wzrost spadek -5% spadek 5-1% - wzrost spadek >1% 5-1% bez zmian - wzrost >1% - spadek -5% - spadek 5-1% - spadek >1% - bez zmian WSKAŹNIKI ZAGROŻENIA min. POZYCJA NA TLE KRAJU max. WSKAŹNIKI ZAGROŻENIA min. POZYCJA NA TLE KRAJU max. Wskaźnik demograficzny I Wskaźnik demograficzny I / 1 tys. mieszk / 1 tys. mieszkańców Wskaźnik demograficzny II 6 12 Wskaźnik demograficzny II 6 12 / 1 tys. mieszk. 1 1 / 1 tys. mieszkańców Ciężkość wypadków 6 18 Ciężkość wypadków 6 18 / 1 wypadków 7 7 / 1 Gęstość wypadków 6 21 Gęstość wypadków / 1 km 2 / 1 km 36 Bezpieczeństwo ruchu drogowego w województwach w roku 213

36 STRUKTURA WYPADKÓW STRUKTURA WYPADKÓW STRUKTURA ZABITYCH STRUKTURA ZABITYCH % 1% % 2% 1% 3% 2% 4% 3% 5% 4% 5% % 1% % 2% 1% 3% 2% 4% 3% 5% 4% 5% UDZIAŁ UDZIAŁ WYPADKÓW WYPADKÓW min. min. POZYCJA POZYCJA NA TLE KRAJU NA TLE KRAJU max. max. Spowodowanych Spowodowanych nadmierną UDZIAŁ nadmierną WYPADKÓW min. POZYCJA NA TLE KRAJU max. 18 % 18 % 33 % 33 % prędkością prędkością 19% 29% Z udziałem ch 2 % 2 25% % Z udziałem Z udziałem nietrzeźwych nietrzeźwych Spowodowanych nadmierną prędkością Spowodowanych przez 12 % 7 % 7 % 18 % 18 % 2% 12 % Z udziałem Z udziałem ch młodych ch kierujących 25 % 25 % Z udziałem nietrzeźwych W wyniku W najechania wyniku najechania na 12% 4 % 4 % W wyniku najechania na 4% Spowodowanych Spowodowanych przez przez młodych młodych kierowców kierowców 16 % 16 % 18% 33% 14% 21% 1916% % 19 % 29 % 29 % 7% 18% 2 % 2 % 16 % 16 % 2% 16% 14 % 14 % 21 % 21 % WNIOSKI WNIOSKI Wnioski 1. W W roku 213 stan roku bezpieczeństwa stan bezpieczeństwa w ruchu w drogowym ruchu drogowym uległ wyraźnej uległ wyraźnej poprawie. poprawie. 1. W 213 roku stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym uległ wyraźnej poprawie. Nastąpił spadek Nastąpił Nastąpił spadek liczby spadek wypadków liczby wypadków i ofiar we i ofiar wszystkich we wszystkich kategoriach. kategoriach. liczby wypadków i ofiar we wszystkich kategoriach. 2. Mimo 2. poprawy Mimo poprawy poprawy bezpieczeństwa bezpieczeństwa odnotowano odnotowano bardzo bardzo wysoki wskaźnik wysoki bardzo wskaźnik wypadków/1 wysoki wskaźnik wypadków/1 tys. wypadków/1 tys. mieszkańców. tys. mieszkańców. Wartość 152 Wartość 152 oznacza, oznacza, że 152 ryzyko oznacza, że wypadku ryzyko że na wypadku ryzyko drogach regionu wypadku na drogach jest najwyższe drogach regionu regionu jest jest w kraju. najwyższe najwyższe w kraju. w kraju. 3. W strukturze wypadków dominowały zderzenia boczne oraz z udziałem ch. 3. W strukturze 3. Udział W strukturze zabitych wypadków ch wypadków w dominowały ogólnej liczbie dominowały ofiar zderzenia był wyższy zderzenia boczne od średniej boczne oraz odnotowanej oraz w kraju. z udziałem z udziałem ch. ch. Udział zabitych Udział zabitych ch ch w ogólnej w ogólnej liczbie ofiar liczbie był ofiar wyższy był wyższy od średniej od średniej 4. Na tle pozostałych województw region wyróżnia się niskim odsetkiem wypadków spowodowanych odnotowanej odnotowanej w kraju. w kraju. nadmierną prędkością. Odnotowano także nieznaczny udział wypadków spowodowanych przez młodych kierujących. 4. Na tle 4. pozostałych Na tle pozostałych województw, województw, region wyróżnia region wyróżnia się niskim się odsetkiem niskim odsetkiem wypadków wypadków spowodowanych spowodowanych nadmierną nadmierną prędkością. prędkością. Odnotowano Odnotowano także nieznaczny także nieznaczny udział udział wypadków wypadków spowodowanych spowodowanych przez młodych przez młodych kierowców. kierowców. Bezpieczeństwo ruchu drogowego w województwach w roku

37 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Liczba mieszkańców Liczba mieszkańców 3 354,1 tys. Powierzchnia km 2 Długość dróg twardychmałopolskie km Zarejestrowane pojazdy WOJEWÓDZTWO 2 56,3 tys ,1 tys. Powierzchnia km 2 Długość dróg twardych km Zarejestrowane pojazdy 2 56,3 tys. DŁUGOŚĆ DRÓG WG KATEGORII STRUKTURA SIECI DROGOWEJ POLSKA DŁUGOŚĆ DRÓG WG KATEGORII STRUKTURA SIECI DROGOWEJ krajowe 1 77 km 3,6% 6,7% krajowe wojewódzkie km km 3,6% 4,7% POLSKA 9,9% 6,7% wojewódzkie powiatowe km 21,9% 4,7% 4,% 9,9% powiatowe gm km 21,9% 69,9% 43,4% 4,% gm km 69,9% 43,4% SKUTKI ZDARZEŃ DROGOWYCH SKUTKI ZDARZEŃ DROGOWYCH ranni ranni ciężko ranni ciężko ranni kolizje kolizje TRENDY TRENDY W z ubiegłym: W porównaniu z rokiem ubiegłym: wzrost -5% wzrost 5-1% wzrost >1% - wzrost spadek -5% spadek 5-1% - wzrost spadek >1% 5-1% bez zmian - wzrost >1% - spadek -5% - spadek 5-1% - spadek >1% - bez zmian WSKAŹNIKI ZAGROŻENIA min. POZYCJA NA TLE KRAJU max. WSKAŹNIKI ZAGROŻENIA min. POZYCJA NA TLE KRAJU max. Wskaźnik demograficzny I Wskaźnik demograficzny I / 1 tys. mieszk / 1 tys. mieszkańców Wskaźnik demograficzny II 6 12 Wskaźnik demograficzny II 6 12 / 1 tys. mieszk. 7 7 / 1 tys. mieszkańców Ciężkość wypadków 6 18 Ciężkość wypadków 6 18 / 1 wypadków 6 6 / 1 Gęstość wypadków 6 21 Gęstość wypadków / 1 km 12 / 1 km 38 Bezpieczeństwo ruchu drogowego w województwach w roku 213

38 STRUKTURA WYPADKÓW STRUKTURA WYPADKÓW STRUKTURA ZABITYCH STRUKTURA ZABITYCH % 1% % 2% 1% 3% 2% 4% 3% 5% 4% 5% % 1% % 2% 1% 3% 2% 4% 3% 5% 4% 5% UDZIAŁ UDZIAŁ WYPADKÓW WYPADKÓW min. min. POZYCJA POZYCJA NA TLE KRAJU NA TLE KRAJU max. max. Spowodowanych Spowodowanych nadmierną UDZIAŁ nadmierną WYPADKÓW min. POZYCJA NA TLE KRAJU max. 18 % 18 % 33 % 33 % prędkością prędkością 19% 29% Z udziałem ch 23 % 23 28% % Z udziałem Z udziałem nietrzeźwych nietrzeźwych Spowodowanych nadmierną prędkością Spowodowanych przez 11 % 7 % 7 % 18% 18% 23% 11 % Z udziałem Z udziałem ch młodych ch kierujących 28% 28% Z udziałem nietrzeźwych W wyniku W najechania wyniku najechania na 11% 2 % 2 % W wyniku najechania na 2% Spowodowanych Spowodowanych przez przez młodych młodych kierowców kierowców 19 % 19 % 18% 33% 14% 21% 1919% % 19 % 29 % 29 % 7% 18% 2 % 2 % 16 % 16 % 2% 16% 14 % 14 % 21 % 21 % WNIOSKI WNIOSKI Wnioski 1. W W roku 213 stan roku bezpieczeństwa stan bezpieczeństwa w regionie w regionie uległ wyraźnej uległ wyraźnej poprawie. poprawie. Odnotowano Odnotowano 1. W 213 roku stan bezpieczeństwa w regionie uległ znaczącej poprawie. Odnotowano spadek spadek liczby spadek wypadków liczby wypadków i rannych, i rannych, a także bardzo a także wyraźną bardzo wyraźną redukcję redukcję liczby zabitych. liczby zabitych. liczby wypadków i rannych, a także bardzo wyraźny spadek liczby zabitych. 2. Wskaźniki 2. Wskaźniki zagrożenia zagrożenia zagrożenia określające określające ryzyko śmierci śmierci ryzyko w wypadku śmierci w wypadku drogowym w wypadku drogowym oraz ciężkość drogowym oraz wypadków ciężkość oraz ciężkość wypadków są wypadków bardzo są niskie. bardzo są Odnotowano bardzo niskie. najniższy niskie. Odnotowano w Odnotowano kraju poziom najniższy ciężkości najniższy w wypadków. kraju w poziom kraju poziom ciężkości ciężkości wypadków. wypadków. 3. Problemem są z udziałem ch. Procentowy udział tej kategorii zdarzeń, a także ofiar, które w ich wyniku zginęły, znacznie przekracza średnie wartości odnotowane w kraju. 3. Problemem 3. Problemem są są z udziałem z udziałem ch. ch. Procentowy Procentowy udział tej udział kategorii tej kategorii zdarzeń, zdarzeń, a także 4. Region a ofiar, także charakteryzuje które ofiar, w które się ich małym wyniku w ich udziałem wyniku zginęły, wypadków zginęły, znacznie związanych znacznie przekracza z najechaniem przekracza średnie na. średnie wartości wartości Taka sytuacja mogła mieć wpływ na uzyskany najniższy na tle pozostałych województw wskaźnik odnotowane odnotowane w kraju. w kraju. ciężkości wypadków. 4. Region 4. charakteryzuje Region charakteryzuje się małym się udziałem małym udziałem wypadków wypadków związanych związanych z najechaniem z najechaniem na.. Taka sytuacja Taka sytuacja mogła mieć mogła wpływ mieć na wpływ uzyskany, na uzyskany, najniższy najniższy tle pozostałych na tle pozostałych województw województw wskaźnik wskaźnik ciężkości ciężkości wypadków. wypadków. Bezpieczeństwo ruchu drogowego w województwach w roku

39 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Liczba mieszkańców Liczba mieszkańców 5 31,7 tys. Powierzchnia km 2 Długość dróg twardychmazowieckie km Zarejestrowane pojazdy WOJEWÓDZTWO 3 819,5 tys. 5 31,7 tys. Powierzchnia km 2 Długość dróg twardych km Zarejestrowane pojazdy 3 819,5 tys. DŁUGOŚĆ DRÓG WG KATEGORII STRUKTURA SIECI DROGOWEJ POLSKA DŁUGOŚĆ DRÓG WG KATEGORII STRUKTURA SIECI DROGOWEJ krajowe km 7,% 6,7% krajowe wojewódzkie km 7,% 8,5% POLSKA 9,9% 6,7% wojewódzkie powiatowe km 39,2% 8,5% 4,% 9,9% powiatowe gm km 39,2% 45,3% 43,4% 4,% gm km 45,3% 43,4% SKUTKI ZDARZEŃ DROGOWYCH SKUTKI ZDARZEŃ DROGOWYCH ranni ranni ciężko ranni ciężko ranni kolizje kolizje TRENDY TRENDY W z ubiegłym: W porównaniu z rokiem ubiegłym: wzrost -5% wzrost 5-1% wzrost >1% - wzrost spadek -5% spadek 5-1% - wzrost spadek >1% 5-1% bez zmian - wzrost >1% - spadek -5% - spadek 5-1% - spadek >1% - bez zmian WSKAŹNIKI ZAGROŻENIA min. POZYCJA NA TLE KRAJU max. WSKAŹNIKI ZAGROŻENIA min. POZYCJA NA TLE KRAJU max. Wskaźnik demograficzny I Wskaźnik demograficzny I / 1 tys. mieszk / 1 tys. mieszkańców Wskaźnik demograficzny II 6 12 Wskaźnik demograficzny II 6 12 / 1 tys. mieszk / 1 tys. mieszkańców Ciężkość wypadków 6 18 Ciężkość wypadków 6 18 / 1 wypadków / 1 Gęstość wypadków 6 21 Gęstość wypadków / 1 km 13 / 1 km 4 Bezpieczeństwo ruchu drogowego w województwach w roku 213

40 STRUKTURA WYPADKÓW STRUKTURA WYPADKÓW STRUKTURA ZABITYCH STRUKTURA ZABITYCH % 1% 2% 1% 3% 2% 4% 3% 4% % 1% 2% 1% 3% 2% 4% 3% 4% UDZIAŁ UDZIAŁ WYPADKÓW WYPADKÓW min. min. POZYCJA POZYCJA NA TLE KRAJU NA TLE KRAJU max. max. Spowodowanych Spowodowanych nadmierną UDZIAŁ nadmierną WYPADKÓW min. POZYCJA NA TLE KRAJU max. 18 % 18 % 33 % 33 % prędkością prędkością 19% 29% Z udziałem ch 26 % 26 29% % Z udziałem Z udziałem nietrzeźwych nietrzeźwych Spowodowanych nadmierną prędkością Spowodowanych przez 11 % 7 % 7 % 18 % 18 % 26% 11 % Z udziałem Z udziałem ch młodych ch kierujących 29 % 29 % Z udziałem nietrzeźwych W wyniku W najechania wyniku najechania na 11% 4 % 4 % W wyniku najechania na 4% Spowodowanych Spowodowanych przez przez młodych młodych kierowców kierowców 16 % 16 % 18% 33% 14% 21% 1916% % 19 % 29 % 29 % 7% 18% 2 % 2 % 16 % 16 % 2% 16% 14 % 14 % 21 % 21 % WNIOSKI WNIOSKI Wnioski 1. W 1. roku W 213 roku nastąpiła 213 nastąpiła nieznaczna nieznaczna poprawa poprawa bezpieczeństwa bezpieczeństwa na drogach na drogach 1. W roku 213 nastąpiła nieznaczna poprawa bezpieczeństwa na drogach województwa. Przy województwa. niewielkim województwa. Przy spadku niewielkim liczby Przy ofiar niewielkim śmiertelnych spadku spadku liczby i ciężko ofiar liczby rannych, śmiertelnych ofiar odnotowano śmiertelnych i jednocześnie ciężko i rannych, ciężko rannych, odnotowano niewielki odnotowano jednocześnie wzrost liczby jednocześnie wypadków niewielki niewielki i rannych. wzrost liczby wzrost wypadków liczby wypadków i rannych. i rannych. 2. Większość 2. Większość wskaźników zagrożenia zagrożenia ma ma wartość wartość ma wyższą wartość wyższą od przeciętnej wyższą od przeciętnej dla Polski. od przeciętnej Jedynie dla Polski. dla Polski. wskaźnik określający ryzyko wypadku, wyrażony liczbą wypadków/1 tys. mieszkańców, Jedynie jest Jedynie wskaźnik mniejszy wskaźnik określający od średniej określający krajowej. ryzyko wypadku, ryzyko wypadku, wyrażony wyrażony liczbą wypadków/1 liczbą wypadków/1 tys. tys. mieszkańców, mieszkańców, jest mniejszy jest mniejszy od średniej od średniej krajowej. krajowej. 3. W strukturze wypadków dominują zderzenia boczne oraz z mi. 3. W strukturze 3. W strukturze wypadków wypadków dominują dominują zderzenia zderzenia boczne oraz boczne oraz z mi. z mi. 4. Problem województwa są z mi. Zarówno udział wypadków wynoszący 29%, jak i odsetek ofiar zabitych w tej kategorii zdarzeń - są wyższe od średniej krajowej. 4. Jako 4. problem Jako problem województwa województwa należy traktować należy traktować z mi. z mi. Zarówno Zarówno udział udział wypadków wypadków wynoszący wynoszący 29%, jak 29%, i odsetek jak i odsetek ofiar zabitych ofiar zabitych w tej kategorii w tej kategorii zdarzeń zdarzeń - są - są wyższe od wyższe średniej od średniej dla kraju. dla kraju. Bezpieczeństwo ruchu drogowego w województwach w roku

41 WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE Liczba mieszkańców Liczba mieszkańców 1 1,2 tys. Powierzchnia km 2 Długość dróg twardych Zarejestrowane pojazdy WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE km 682,1 tys. 1 1,2 tys. Powierzchnia km 2 Długość dróg twardych km Zarejestrowane pojazdy 682,1 tys. DŁUGOŚĆ DRÓG WG KATEGORII STRUKTURA SIECI DROGOWEJ POLSKA DŁUGOŚĆ DRÓG WG KATEGORII STRUKTURA SIECI DROGOWEJ krajowe 778 km 9,1% 6,7% krajowe wojewódzkie km 11,6% 9,1% POLSKA 9,9% 6,7% wojewódzkie powiatowe km 11,6% 4,6% 4,% 9,9% powiatowe gm km 43,7% 35,6% 43,4% 4,% gm 3 33 km 35,6% 43,4% SKUTKI ZDARZEŃ DROGOWYCH SKUTKI ZDARZEŃ DROGOWYCH TRENDY TRENDY ranni ranni ciężko ranni 222 ciężko ranni 222 kolizje kolizje W z ubiegłym: W porównaniu z rokiem ubiegłym: wzrost -5% wzrost 5-1% wzrost >1% - wzrost spadek -5% spadek 5-1% - wzrost spadek >1% 5-1% bez zmian - wzrost >1% - spadek -5% - spadek 5-1% - spadek >1% - bez zmian WSKAŹNIKI ZAGROŻENIA min. POZYCJA NA TLE KRAJU max. WSKAŹNIKI ZAGROŻENIA min. POZYCJA NA TLE KRAJU max. Wskaźnik demograficzny I Wskaźnik demograficzny I / 1 tys. mieszk / 1 tys. mieszkańców Wskaźnik demograficzny II 6 12 Wskaźnik demograficzny II 6 12 / 1 tys. mieszk. 1 1 / 1 tys. mieszkańców Ciężkość wypadków 6 18 Ciężkość wypadków 6 18 / 1 wypadków / 1 Gęstość wypadków 6 21 Gęstość wypadków / 1 km 9 / 1 km 42 Bezpieczeństwo ruchu drogowego w województwach w roku 213

42 STRUKTURA WYPADKÓW STRUKTURA WYPADKÓW STRUKTURA ZABITYCH STRUKTURA ZABITYCH % 1% 2% 1% 3% 2% 4% 3% 4% % 1% 2% 1% 3% 2% 4% 3% 4% UDZIAŁ UDZIAŁ WYPADKÓW WYPADKÓW min. min. POZYCJA POZYCJA NA TLE KRAJU NA TLE KRAJU max. max. Spowodowanych Spowodowanych nadmierną UDZIAŁ nadmierną WYPADKÓW min. POZYCJA NA TLE KRAJU max. 18 % 18 % 33 % 33 % prędkością prędkością 19% 29% Z udziałem ch 22 % 22 19% % Z udziałem Z udziałem nietrzeźwych nietrzeźwych Spowodowanych nadmierną prędkością Spowodowanych przez 9 % 7 % 7 % 18 % 18 % 22% 9 % 18% Z udziałem Z udziałem ch młodych ch kierujących 19 % 19 % Z udziałem nietrzeźwych 9% W wyniku W najechania wyniku najechania na 7 % 7 % W wyniku najechania na 7% Spowodowanych Spowodowanych przez przez młodych młodych kierowców kierowców 18 % 18 % 18% 33% 14% 21% 19 % 19 % 3 % 3 % 7% 18% 2 % 2 % 16 % 16 % 2% 16% 14 % 14 % 21 % 21 % WNIOSKI WNIOSKI Wnioski 1. W roku 1. W 213 roku nastąpiło 213 nastąpiło pogorszenie pogorszenie stanu bezpieczeństwa. stanu bezpieczeństwa. Odnotowano Odnotowano bardzo bardzo 1. W roku 213 nastąpiło pogorszenie stanu bezpieczeństwa. Odnotowano bardzo wysoki wysoki wzrost wysoki liczby wzrost ofiar liczby śmiertelnych. ofiar śmiertelnych. wzrost liczby ofiar śmiertelnych. 2. Poziom Poziom Poziom zagrożenia zagrożenia zagrożenia wyrażany wyrażany wyrażany wskaźnikami: wskaźnikami: wskaźnikami: zabitych/1 zabitych/1 zabitych/1 wypadków wypadków oraz wypadków zabitych/1 oraz zabitych/1 oraz tys. zabitych/1 tys. mieszkańców, tys. przewyższa przewyższa średnie wartości średnie wartości notowane wartości notowane w kraju. notowane w kraju. w kraju. 3. Jako 3. główny Jako główny problem problem można można wskazać, można wskazać, dominujące dominujące w strukturze w strukturze wypadków i wypadków zabitych i zabitych i zabitych zderzenia pojazdów. Udział ofiar śmiertelnych w wyniku zderzeń czołowych i bocznych zderzenia znacznie zderzenia pojazdów. przewyższa pojazdów. Udział średnią ofiar Udział krajową. śmiertelnych ofiar śmiertelnych w wyniku w zderzeń wyniku zderzeń czołowych czołowych i i bocznych bocznych znacznie znacznie przewyższa przewyższa średnią średnią krajową. krajową. 4. Region charakteryzuje się niskim poziomem zagrożenia ch. Odsetek wypadków 4. Region 4. charakteryzuje z Region udziałem charakteryzuje ch się jest niskim najniższy się poziomem niskim w kraju. poziomem zagrożenia zagrożenia ch. ch. Odsetek Odsetek wypadków wypadków z udziałem z udziałem ch ch jest najniższy jest najniższy w kraju. w kraju. Bezpieczeństwo ruchu drogowego w województwach w roku

43 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Liczba mieszkańców Liczba mieszkańców 2 13, tys. Powierzchnia km 2 Długość dróg twardych PODKARPACKIE km Zarejestrowane pojazdy WOJEWÓDZTWO 1 272,2 tys. 2 13, tys. Powierzchnia km 2 Długość dróg twardych km Zarejestrowane pojazdy 1 272,2 tys. DŁUGOŚĆ DRÓG WG KATEGORII STRUKTURA SIECI DROGOWEJ POLSKA DŁUGOŚĆ DRÓG WG KATEGORII STRUKTURA SIECI DROGOWEJ krajowe 771 km 4,9% 6,7% krajowe wojewódzkie km km 1,7% 4,9% POLSKA 9,9% 6,7% wojewódzkie powiatowe km 1,7% 41,% 4,% 9,9% powiatowe gm km 41,% 43,3% 43,4% 4,% gm km 43,3% 43,4% SKUTKI ZDARZEŃ DROGOWYCH SKUTKI ZDARZEŃ DROGOWYCH TRENDY TRENDY ranni ranni ciężko ranni 451 ciężko ranni 451 kolizje kolizje W z ubiegłym: W porównaniu z rokiem ubiegłym: wzrost -5% wzrost 5-1% wzrost >1% - wzrost spadek -5% spadek 5-1% - wzrost spadek >1% 5-1% bez zmian - wzrost >1% - spadek -5% - spadek 5-1% - spadek >1% - bez zmian WSKAŹNIKI ZAGROŻENIA min. POZYCJA NA TLE KRAJU max. WSKAŹNIKI ZAGROŻENIA min. POZYCJA NA TLE KRAJU max. Wskaźnik demograficzny I Wskaźnik demograficzny I / 1 tys. mieszk / 1 tys. mieszkańców Wskaźnik demograficzny II 6 12 Wskaźnik demograficzny II 6 12 / 1 tys. mieszk. 7 7 / 1 tys. mieszkańców Ciężkość wypadków 6 18 Ciężkość wypadków 6 18 / 1 wypadków 8 8 / 1 Gęstość wypadków 6 21 Gęstość wypadków / 1 km 12 / 1 km 44 Bezpieczeństwo ruchu drogowego w województwach w roku 213

44 STRUKTURA WYPADKÓW STRUKTURA WYPADKÓW STRUKTURA ZABITYCH STRUKTURA ZABITYCH % 1% 2% 1% 3% 2% 4% 3% 4% % 1% 2% 1% 3% 2% 4% 3% 4% UDZIAŁ UDZIAŁ WYPADKÓW WYPADKÓW min. min. POZYCJA POZYCJA NA TLE KRAJU NA TLE KRAJU max. max. Spowodowanych Spowodowanych nadmierną UDZIAŁ nadmierną WYPADKÓW min. POZYCJA NA TLE KRAJU max. 18 % 18 % 33 % 33 % prędkością prędkością 19% 29% Z udziałem ch 23 % 23% % Z udziałem Z udziałem nietrzeźwych nietrzeźwych Spowodowanych nadmierną prędkością Spowodowanych przez 12 % 7 % 7 % 18 % 18 % 23% 12 % Z udziałem Z udziałem ch młodych ch kierujących 23 % 23 % Z udziałem nietrzeźwych W wyniku W najechania wyniku najechania na 12% 2 % 2 % W wyniku najechania na 2% Spowodowanych Spowodowanych przez przez młodych młodych kierowców kierowców 21 % 21 % 19 % 19 % 29 % 29 % 21% 18% 33% 14% 21% 7% 18% 2 % 2 % 16 % 16 % 2% 16% 14 % 14 % 21 % 21 % WNIOSKI WNIOSKI Wnioski 1. W roku 1. W 213 roku nastąpiła 213 nastąpiła poprawa poprawa bezpieczeństwa bezpieczeństwa ruchu drogowego. ruchu drogowego. Pomimo Pomimo iż liczba iż liczba 1. W roku 213 nastąpiła poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Pomimo iż liczba wypadków wypadków i osób wypadków rannych i ofiar rannych wzrosła, i ofiar odnotowano rannych wzrosła, wzrosła, odnotowano bardzo znaczący odnotowano bardzo spadek liczby znaczący bardzo ofiar znaczący śmiertelnych. spadek liczby spadek ofiar liczby ofiar śmiertelnych. śmiertelnych. 2. Wskaźniki zagrożenia kształtują się poniżej średniej dla kraju. Pod względem liczby 2. Wskaźniki 2. zabitych/1 Wskaźniki zagrożenia tys. zagrożenia mieszkańców kształtują kształtują województwo się poniżej się plasuje poniżej średniej się średniej w dla gronie kraju. najbezpieczniejszych dla Pod kraju. względem Pod względem liczby liczby regionów. zabitych/1 zabitych/1 tys. mieszkańców, tys. mieszkańców, województwo województwo plasuje plasuje się w się gronie w gronie najbezpieczniejszych 3. W strukturze wypadków regionów. i zabitych regionów. dominują zderzenia pojazdów oraz z mi. Odsetek ofiar śmiertelnych w wyniku zderzeń bocznych przewyższa średnią krajową. 3. W strukturze 3. Obserwowany W strukturze wypadków jest niski wypadków udział i zabitych wypadków i zabitych dominują i ofiar śmiertelnych dominują zderzenia w zderzenia wyniku pojazdów najechania pojazdów oraz na drzewa. oraz z z mi. 4. Istotny mi. Odsetek problem Odsetek na ofiar drogach śmiertelnych ofiar województwa śmiertelnych w stanowią wyniku w młodzi wyniku zderzeń kierujący. zderzeń bocznych Udział wypadków bocznych przewyższa przewyższa średnią spowodowanych średnią krajową. krajową. Obserwowany przez tę Obserwowany grupę uczestników jest niski jest ruchu udział niski osiągnął wypadków udział wartość wypadków najwyższą i ofiar śmiertelnych i w ofiar kraju. śmiertelnych w w wyniku najechania wyniku najechania drzewa. na drzewa. 4. Istotny 4. Istotny problem problem na drogach na drogach województwa województwa stanowią stanowią młodzi młodzi kierowcy. kierowcy. Udział Udział wypadków wypadków spowodowanych spowodowanych przez tę przez grupę tę uczestników grupę uczestników ruchu osiągnął ruchu osiągnął wartość wartość najwyższą najwyższą w kraju. w kraju. Bezpieczeństwo ruchu drogowego w województwach w roku

45 WOJEWÓDZTWO PODLASKIE Liczba mieszkańców Liczba mieszkańców 1 198,7 tys. Powierzchnia km 2 Długość dróg twardych Zarejestrowane pojazdy WOJEWÓDZTWO PODLASKIE km 743,2 tys ,7 tys. Powierzchnia km 2 Długość dróg twardych km Zarejestrowane pojazdy 743,2 tys. DŁUGOŚĆ DRÓG WG KATEGORII STRUKTURA SIECI DROGOWEJ POLSKA DŁUGOŚĆ DRÓG WG KATEGORII STRUKTURA SIECI DROGOWEJ krajowe 976 km 7,9% 6,7% krajowe wojewódzkie km 1,% 7,9% POLSKA 9,9% 6,7% wojewódzkie powiatowe km 1,% 53,8% 4,% 9,9% powiatowe gm km 53,8% 28,3% 43,4% 4,% gm 3 54 km 28,3% 43,4% SKUTKI ZDARZEŃ DROGOWYCH SKUTKI ZDARZEŃ DROGOWYCH ranni ranni ciężko ranni ciężko ranni kolizje kolizje TRENDY TRENDY W porównaniu z rokiem ubiegłym: W z ubiegłym: wzrost -5% wzrost 5-1% wzrost >1% - wzrost spadek -5% spadek 5-1% - wzrost spadek >1% 5-1% bez zmian - wzrost >1% - spadek -5% - spadek 5-1% - spadek >1% - bez zmian WSKAŹNIKI ZAGROŻENIA min. POZYCJA NA TLE KRAJU max. WSKAŹNIKI ZAGROŻENIA min. POZYCJA NA TLE KRAJU max. Wskaźnik demograficzny I Wskaźnik demograficzny / 1 tys. mieszk. I / 1 tys. mieszkańców Wskaźnik demograficzny II 6 12 Wskaźnik demograficzny II 6 12 / 1 tys. mieszk / 1 tys. mieszkańców Ciężkość wypadków 6 18 Ciężkość wypadków / 1 wypadków / 1 wypadków Gęstość 6 21 Gęstość wypadków wypadków / 1 km 6 / 1 km 46 Bezpieczeństwo ruchu drogowego w województwach w roku 213

46 STRUKTURA WYPADKÓW STRUKTURA WYPADKÓW STRUKTURA ZABITYCH STRUKTURA ZABITYCH % 1% 2% 1% 3% 2% 4% 3% 4% % 1% 2% 1% 3% 2% 4% 3% 4% UDZIAŁ UDZIAŁ WYPADKÓW WYPADKÓW min. min. POZYCJA POZYCJA NA TLE KRAJU NA TLE KRAJU max. max. Spowodowanych Spowodowanych nadmierną UDZIAŁ nadmierną WYPADKÓW min. POZYCJA NA TLE KRAJU max. 18 % 18 % 33 % 33 % prędkością prędkością 19% 29% Z udziałem ch 25 % 25% % Z udziałem Z udziałem nietrzeźwych nietrzeźwych Spowodowanych nadmierną prędkością Spowodowanych przez 18 % 7 % 7 % 18 % 18 % 25% 18 % Z udziałem Z udziałem ch młodych ch kierujących 25 % 25 % Z udziałem nietrzeźwych W wyniku W najechania wyniku najechania na 18% 6 % 6 % W wyniku najechania na 6% Spowodowanych Spowodowanych przez przez młodych młodych kierowców kierowców 18 % 18 % 19 % 19 % 29 % 29 % 18% 18% 33% 14% 21% 7% 18% 2 % 2 % 16 % 16 % 2% 16% 14 % 14 % 21 % 21 % WNIOSKI WNIOSKI Wnioski 1. W roku 1. W 213 roku nastąpiło 213 nastąpiło pogorszenie pogorszenie stanu bezpieczeństwa. stanu bezpieczeństwa. Przy niewielkim Przy niewielkim spadku spadku 1. W roku 213 nastąpiło pogorszenie stanu bezpieczeństwa. Przy niewielkim spadku liczby wypadków liczby wypadków liczby wypadków zaobserwowano zaobserwowano wzrost liczby wzrost ofiar liczby zabitych ofiar zabitych i ciężko i rannych. ciężko rannych. zaobserwowano wzrost liczby ofiar zabitych i ciężko rannych. 2. Wskaźniki Wskaźniki Wskaźniki zagrożenia zagrożenia potwierdzają, potwierdzają, iż przy iż stosunkowo przy stosunkowo iż przy niskim stosunkowo ryzyku niskim uczestnictwa ryzyku niskim w wypadku, uczestnictwa ryzyku uczestnictwa w w wypadku, ciężkość wypadku, ciężkość tych zdarzeń ciężkość tych jest zdarzeń niezwykle tych zdarzeń jest wysoka. niezwykle Wskaźnik jest niezwykle ciężkości, wysoka. mierzony wysoka. Wskaźnik liczbą Wskaźnik zabitych/1 ciężkości, ciężkości, mierzony mierzony wypadków, jest najwyższy w kraju. liczbą zabitych/1 liczbą zabitych/1 wypadków, wypadków, jest najwyższy jest najwyższy w kraju. w kraju. 3. Ryzyko śmierci w wypadku drogowym, liczone liczbą zabitych/1 tys. mieszkańców, dodatkowo 3. Ryzyko 3. potwierdza śmierci Ryzyko wyjątkowo śmierci w wypadku wysoki w wypadku drogowym, poziom zagrożenia. drogowym, liczone liczbą liczone zabitych/1 liczbą zabitych/1 tys. mieszkańców, tys. mieszkańców, dodatkowo dodatkowo potwierdza potwierdza wyjątkowo wyjątkowo wysoki poziom wysoki poziom zagrożenia. zagrożenia. 4. Głównymi problemami bezpieczeństwa w ruchu drogowym są: zderzenia czołowe, których udział w strukturze zabitych jest znacząco wyższy od średniej dla kraju oraz najwyższy w kraju odsetek 4. Głównymi 4. Głównymi problemami problemami bezpieczeństwa bezpieczeństwa w ruchu w drogowym ruchu drogowym są: zderzenia są: zderzenia czołowe, czołowe, wypadków spowodowanych pod wpływem alkoholu. których których udział w udział strukturze w strukturze zabitych zabitych jest znacząco jest znacząco wyższy od wyższy średniej od średniej dla kraju dla oraz kraju oraz najwyższy najwyższy w kraju w odsetek kraju odsetek wypadków wypadków spowodowanych spowodowanych pod wpływem pod wpływem alkoholu. alkoholu. Bezpieczeństwo ruchu drogowego w województwach w roku

47 WOJEWÓDZTWO POMORSKIE Liczba mieszkańców Liczba mieszkańców 2 29,1 tys. Powierzchnia km 2 Długość dróg twardych Zarejestrowane pojazdy WOJEWÓDZTWO POMORSKIE km 1 427,3 tys. 2 29,1 tys. Powierzchnia km 2 Długość dróg twardych km Zarejestrowane pojazdy 1 427,3 tys. DŁUGOŚĆ DRÓG WG KATEGORII STRUKTURA SIECI DROGOWEJ POLSKA DŁUGOŚĆ DRÓG WG KATEGORII STRUKTURA SIECI DROGOWEJ krajowe 99 km 7,2% 6,7% krajowe wojewódzkie km 14,3% 7,2% POLSKA 9,9% 6,7% wojewódzkie powiatowe km 14,3% 41,9% 4,% 9,9% powiatowe gm km 41,9% 36,6% 43,4% 4,% gm km 36,6% 43,4% SKUTKI ZDARZEŃ DROGOWYCH SKUTKI ZDARZEŃ DROGOWYCH ranni ranni TRENDY TRENDY ciężko ranni 471 ciężko ranni 471 kolizje kolizje W z ubiegłym: W porównaniu z rokiem ubiegłym: wzrost -5% wzrost 5-1% wzrost >1% - wzrost spadek -5% spadek 5-1% - wzrost spadek >1% 5-1% bez zmian - wzrost >1% - spadek -5% - spadek 5-1% - spadek >1% - bez zmian WSKAŹNIKI ZAGROŻENIA min. POZYCJA NA TLE KRAJU max. WSKAŹNIKI ZAGROŻENIA min. POZYCJA NA TLE KRAJU max. Wskaźnik demograficzny I Wskaźnik demograficzny I / 1 tys. mieszk / 1 tys. mieszkańców Wskaźnik demograficzny II 6 12 Wskaźnik demograficzny II 6 12 / 1 tys. mieszk. 8 8 / 1 tys. mieszkańców Ciężkość wypadków 6 18 Ciężkość wypadków 6 18 / 1 wypadków 7 7 / 1 Gęstość wypadków 6 21 Gęstość wypadków / 1 km 21 / 1 km 48 Bezpieczeństwo ruchu drogowego w województwach w roku 213

48 STRUKTURA WYPADKÓW STRUKTURA WYPADKÓW STRUKTURA ZABITYCH STRUKTURA ZABITYCH % 1% 2% 1% 3% 2% 4% 3% 4% % 1% 2% 1% 3% 2% 4% 3% 4% UDZIAŁ UDZIAŁ WYPADKÓW WYPADKÓW min. min. POZYCJA POZYCJA NA TLE KRAJU NA TLE KRAJU max. max. Spowodowanych Spowodowanych nadmierną UDZIAŁ nadmierną WYPADKÓW min. POZYCJA NA TLE KRAJU max. 18 % 18 % 33 % 33 % prędkością prędkością 19% 29% Z udziałem ch 26 % 26 24% % Z udziałem Z udziałem nietrzeźwych nietrzeźwych Spowodowanych nadmierną prędkością Spowodowanych przez 1 % 7 % 7 % 18 % 18 % 26% 1 % Z udziałem Z udziałem ch młodych ch kierujących 24 % 24 % Z udziałem nietrzeźwych W wyniku W najechania wyniku najechania na 1% W wyniku najechania na 9 % 9% 9 % Spowodowanych Spowodowanych przez przez młodych młodych kierowców kierowców 17 % 17 % 18% 33% 14% 21% 1917% % 19 % 29 % 29 % 7% 18% 2 % 2 % 16 % 16 % 2% 16% 14 % 14 % 21 % 21 % WNIOSKI WNIOSKI Wnioski 1. W roku 1. W 213 roku zaobserwowano 213 zaobserwowano poprawę poprawę stanu bezpieczeństwa stanu bezpieczeństwa nastąpił nastąpił spadek liczby spadek liczby 1. W roku 213 zaobserwowano poprawę stanu bezpieczeństwa nastąpił spadek liczby wypadków drogowych wypadków wypadków drogowych drogowych i ich ofiar. i ich ofiar. i ich ofiar. 2. Region 2. Region charakteryzuje charakteryzuje się się stosunkowo się stosunkowo wysokim wysokim ryzykiem wysokim ryzykiem uczestniczenia ryzykiem uczestniczenia w wypadku uczestniczenia drogowym, w wypadku w wypadku drogowym, wyrażonym drogowym, wyrażonym wskaźnikiem wyrażonym wypadków/1 wskaźnikiem wskaźnikiem tys. mieszkańców, wypadków/1 wypadków/1 a także wysoką tys. gęstością mieszkańców, tys. wypadków. mieszkańców, a także a także wysoką wysoką gęstością gęstością wypadków. wypadków. 3. Wypadki w regionie cechuje relatywnie niska ciężkość. Fakt ten potwierdzają wskaźniki: zabitych/1 wypadków oraz zabitych/1tys. mieszkańców. Poziom zagrożenia mierzony powyższymi wskaźnikami 3. Wypadki 3. plasuje Wypadki w województwo regionie w regionie w cechuje gronie najlepszych cechuje relatywnie pod relatywnie tym względem niska ciężkość. w niska kraju. ciężkość. Fakt ten Fakt potwierdzają ten potwierdzają wskaźniki: wskaźniki: zabitych/1 zabitych/1 wypadków wypadków oraz zabitych/1tys. oraz zabitych/1tys. mieszkańców. mieszkańców. Poziom Poziom 4. Na tle pozostałych regionów główne problemy bezpieczeństwa ruchu drogowego to nadmierna prędkość zagrożenia i zagrożenia mierzony związane mierzony z uderzeniem powyższymi powyższymi w. wskaźnikami Ciężkość wskaźnikami tych ostatnich plasuje zdarzeń plasuje województwo jest szczególnie województwo wysoka w - gronie w gronie najlepszych odsetek najlepszych pod zabitych tym pod w względem ogólnej tym liczbie względem w ofiar kraju. śmiertelnych, w kraju. blisko dwukrotnie przewyższa średnią krajową. 4. Na tle 4. pozostałych Na tle pozostałych regionów, regionów, główne główne problemy problemy bezpieczeństwa bezpieczeństwa ruchu drogowego ruchu drogowego to to nadmierna nadmierna prędkość prędkość i i związane związane z uderzeniem z uderzeniem w. w. Ciężkość Ciężkość tych tych ostatnich ostatnich zdarzeń zdarzeń jest szczególnie jest szczególnie wysoka wysoka - odsetek - odsetek zabitych zabitych w ogólnej w ogólnej liczbie ofiar liczbie ofiar śmiertelnych, śmiertelnych, blisko dwukrotnie blisko dwukrotnie przewyższa przewyższa średnią średnią krajową. krajową. Bezpieczeństwo ruchu drogowego w województwach w roku

49 WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE Liczba mieszkańców Liczba mieszkańców 4 615,9 tys. Powierzchnia km 2 Długość dróg twardych Zarejestrowane pojazdy WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE km 2 716, tys ,9 tys. Powierzchnia km 2 Długość dróg twardych km Zarejestrowane pojazdy 2 716, tys. DŁUGOŚĆ DRÓG WG KATEGORII STRUKTURA SIECI DROGOWEJ POLSKA DŁUGOŚĆ DRÓG WG KATEGORII STRUKTURA SIECI DROGOWEJ krajowe 1 26 km 5,6% 6,7% krajowe wojewódzkie km km 5,6% 6,7% POLSKA 9,9% 6,7% wojewódzkie powiatowe km 28,4% 6,7% 4,% 9,9% powiatowe gm km 28,4% 59,2% 43,4% 4,% gm km 59,2% 43,4% SKUTKI ZDARZEŃ DROGOWYCH SKUTKI ZDARZEŃ DROGOWYCH ranni ranni ciężko ranni ciężko ranni kolizje kolizje TRENDY TRENDY W z ubiegłym: W porównaniu z rokiem ubiegłym: wzrost -5% wzrost 5-1% wzrost >1% - wzrost spadek -5% spadek 5-1% - wzrost spadek >1% 5-1% bez zmian - wzrost >1% - spadek -5% - spadek 5-1% - spadek >1% - bez zmian WSKAŹNIKI ZAGROŻENIA min. POZYCJA NA TLE KRAJU max. WSKAŹNIKI ZAGROŻENIA min. POZYCJA NA TLE KRAJU max. Wskaźnik demograficzny I Wskaźnik demograficzny I / 1 tys. mieszk / 1 tys. mieszkańców Wskaźnik demograficzny II 6 12 Wskaźnik demograficzny II 6 12 / 1 tys. mieszk. 6 6 / 1 tys. mieszkańców Ciężkość wypadków 6 18 Ciężkość wypadków 6 18 / 1 wypadków 6 6 / 1 Gęstość wypadków 6 21 Gęstość wypadków / 1 km 21 / 1 km 5 Bezpieczeństwo ruchu drogowego w województwach w roku 213

50 STRUKTURA WYPADKÓW STRUKTURA WYPADKÓW STRUKTURA ZABITYCH STRUKTURA ZABITYCH % 1% % 2% 1% 3% 2% 4% 3% 5% 4% 5% % 1% % 2% 1% 3% 2% 4% 3% 5% 4% 5% UDZIAŁ UDZIAŁ WYPADKÓW WYPADKÓW min. min. POZYCJA POZYCJA NA TLE KRAJU NA TLE KRAJU max. max. Spowodowanych Spowodowanych nadmierną UDZIAŁ nadmierną WYPADKÓW min. POZYCJA NA TLE KRAJU max. 18 % 18 % 33 % 33 % prędkością prędkością 19% 29% Z udziałem ch 18 % 18 29% % Z udziałem Z udziałem nietrzeźwych nietrzeźwych Spowodowanych nadmierną prędkością Spowodowanych przez 12 % 7 % 7 % 18 % 18 % 18% 12 % Z udziałem Z udziałem ch młodych ch kierujących 29 % 29 % Z udziałem nietrzeźwych W wyniku W najechania wyniku najechania na 12% 3 % 3 % W wyniku najechania na 3% Spowodowanych Spowodowanych przez przez młodych młodych kierowców kierowców 14 % 14 % 18% 33% 14% 21% 1914% % 19 % 29 % 29 % 7% 18% 2 % 2 % 16 % 16 % 2% 16% 14 % 14 % 21 % 21 % WNIOSKI WNIOSKI Wnioski 1. W roku 1. W 213 roku odnotowano 213 odnotowano spadek spadek liczby wypadków liczby wypadków i ofiar rannych, i ofiar rannych, a także a bardzo także bardzo 1. W roku 213 odnotowano spadek liczby wypadków i ofiar rannych, a także bardzo wyraźny postęp wyraźny wyraźny postęp w postęp zakresie w zakresie redukcji redukcji liczby ofiar liczby śmiertelnych. ofiar śmiertelnych. w zakresie spadku liczby ofiar śmiertelnych. 2. Przy 2. najwyższej Przy najwyższej najwyższej w w kraju gęstości w gęstości kraju wypadków, gęstości wypadków, mierzonej wypadków, liczbą mierzonej wypadków/1 mierzonej liczbą km drogi, wypadków/1 region liczbą charakteryzuje wypadków/1 km km drogi, region się drogi, najniższym charakteryzuje region wskaźnikiem charakteryzuje demograficznym się najniższym się wyrażanym najniższym wskaźnikiem liczbą zabitych/1 wskaźnikiem demograficznym tys. mieszkańców. demograficznym wyrażanym wyrażanym liczbą zabitych/1 liczbą zabitych/1 tys. mieszkańców. tys. mieszkańców. 3. Wypadki zaistniałe w regionie charakteryzowały się bardzo niską na tle pozostałych województw ciężkością. Wartość tego wskaźnika wyniosła 6 i była trzykrotnie niższa od wartości dla najgorszego 3. Wypadki 3. pod Wypadki zaistniałe tym względem zaistniałe w województwa. regionie w regionie charakteryzowały charakteryzowały się bardzo się niską bardzo na niską tle pozostałych na tle pozostałych województw województw ciężkością. ciężkością. Wartość Wartość tego wskaźnika tego wskaźnika wyniosła wyniosła 6 i była 6 trzykrotnie i była trzykrotnie niższa niższa 4. Dominującym problemem są z udziałem ch. Odsetek tych zdarzeń w województwie od wartości od wartości dla najgorszego dla najgorszego pod tym pod względem tym względem województwa. województwa. w roku 213 był najwyższy w kraju i wyniósł blisko 1/3 wszystkich wypadków. W regionie odnotowano stosunkowo niski udział wypadków związanych z nadmierną prędkością i powodowanych przez 4. Dominującym 4. młodych Dominującym kierujących. problemem problemem są są z udziałem z udziałem ch. ch. Odsetek Odsetek tych zdarzeń tych zdarzeń w w województwie województwie w roku w 213 roku był 213 najwyższy był najwyższy w kraju w i wyniósł kraju i wyniósł blisko 1/3 blisko wszystkich 1/3 wszystkich wypadków. wypadków. Region Region pozytywnie pozytywnie wyróżnia wyróżnia się pod się względem pod względem udziału udziału wypadków wypadków związanych związanych z nadmierną z nadmierną prędkością prędkością i powodowanych i powodowanych przez młodych przez młodych kierowców. kierowców. Bezpieczeństwo ruchu drogowego w województwach w roku

51 WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Liczba mieszkańców Liczba mieszkańców 1 274, tys. Powierzchnia km 2 Długość dróg twardych ŚWIĘTOKRZYSKIE km Zarejestrowane pojazdy WOJEWÓDZTWO 834,3 tys , tys. Powierzchnia km 2 Długość dróg twardych km Zarejestrowane pojazdy 834,3 tys. DŁUGOŚĆ DRÓG WG KATEGORII STRUKTURA SIECI DROGOWEJ POLSKA DŁUGOŚĆ DRÓG WG KATEGORII STRUKTURA SIECI DROGOWEJ krajowe 755 km 5,5% 6,7% krajowe wojewódzkie km km 5,5% 7,9% POLSKA 9,9% 6,7% wojewódzkie powiatowe km 42,3% 7,9% 4,% 9,9% powiatowe gm km 42,3% 44,3% 43,4% 4,% gm 6 22 km 44,3% 43,4% SKUTKI ZDARZEŃ DROGOWYCH SKUTKI ZDARZEŃ DROGOWYCH TRENDY TRENDY ranni ranni ciężko ranni 41 ciężko ranni 41 kolizje kolizje W z ubiegłym: W porównaniu z rokiem ubiegłym: wzrost -5% wzrost 5-1% wzrost >1% - wzrost spadek -5% spadek 5-1% - wzrost spadek >1% 5-1% bez zmian - wzrost >1% - spadek -5% - spadek 5-1% - spadek >1% - bez zmian WSKAŹNIKI ZAGROŻENIA min. POZYCJA NA TLE KRAJU max. WSKAŹNIKI ZAGROŻENIA min. POZYCJA NA TLE KRAJU max. Wskaźnik demograficzny I Wskaźnik demograficzny I / 1 tys. mieszk / 1 tys. mieszkańców Wskaźnik demograficzny II 6 12 Wskaźnik demograficzny II 6 12 / 1 tys. mieszk / 1 tys. mieszkańców Ciężkość wypadków 6 18 Ciężkość wypadków 6 18 / 1 wypadków 1 1 / 1 Gęstość wypadków 6 21 Gęstość wypadków / 1 km 1 / 1 km 52 Bezpieczeństwo ruchu drogowego w województwach w roku 213

52 STRUKTURA WYPADKÓW STRUKTURA WYPADKÓW STRUKTURA ZABITYCH STRUKTURA ZABITYCH % 1% % 2% 1% 3% 2% 4% 3% 5% 4% 5% % 1% % 2% 1% 3% 2% 4% 3% 5% 4% 5% UDZIAŁ UDZIAŁ WYPADKÓW WYPADKÓW min. min. POZYCJA POZYCJA NA TLE KRAJU NA TLE KRAJU max. max. Spowodowanych Spowodowanych nadmierną UDZIAŁ nadmierną WYPADKÓW min. POZYCJA NA TLE KRAJU max. 18 % 18 % 33 % 33 % prędkością prędkością 19% 29% Z udziałem ch 26 % 26 22% % Z udziałem Z udziałem nietrzeźwych nietrzeźwych Spowodowanych nadmierną prędkością Spowodowanych przez 13 % 7 % 7 % 18 % 18 % 26% 13 % Z udziałem Z udziałem ch młodych ch kierujących 22 % 22 % Z udziałem nietrzeźwych W wyniku W najechania wyniku najechania na 13% 3 % 3 % W wyniku najechania na 3% Spowodowanych Spowodowanych przez przez młodych młodych kierowców kierowców 17 % 17 % 18% 33% 14% 21% 1917% % 19 % 29 % 29 % 7% 18% 2 % 2 % 16 % 16 % 2% 16% 14 % 14 % 21 % 21 % WNIOSKI WNIOSKI Wnioski 1. W roku 1. W 213 roku nastąpiło 213 nastąpiło pogorszenie pogorszenie bezpieczeństwa bezpieczeństwa na drogach na drogach województwa. województwa. 1. W roku 213 nastąpiło pogorszenie stanu bezpieczeństwa na drogach województwa. Wzrosła Wzrosła Wzrosła liczba wypadków, liczba wypadków, zabitych zabitych i rannych. i rannych. liczba wypadków, zabitych i rannych. 2. Demograficzne 2. Demograficzne wskaźniki wskaźniki wskaźniki zagrożenia zagrożenia są bardzo są bardzo wysokie. są bardzo wysokie. Liczba zabitych/1 wysokie. Liczba tys. zabitych/1 Liczba mieszkańców zabitych/1 tys. tys. mieszkańców wynosząca mieszkańców wynosząca 11, plasuje wynosząca region 11, w gronie plasuje 11, trzech plasuje województw, region region w charakteryzujących gronie w gronie trzech się najwyższym trzech województw, województw, ryzykiem śmierci w wypadku drogowym. charakteryzujących charakteryzujących się najwyższym się najwyższym ryzykiem ryzykiem śmierci w śmierci wypadku w wypadku drogowym. drogowym. 3. Wypadki z udziałem ch na terenie województwa cechują się wysoką ciężkością. Przy 3. Wypadki 3. mniejszym, Wypadki z udziałem od z udziałem średniego ch dla ch kraju, na terenie udziale na wypadków terenie województwa województwa z mi, cechują ginie w cechują nich się wysoką znacznie się więcej wysoką ciężkością. ciężkością. Przy mniejszym, osób Przy niż mniejszym, średnio od w średniego kraju. od średniego dla kraju, dla udziale kraju, udziale wypadków wypadków z mi, z mi, ginie w ginie nich w nich znacznie znacznie więcej osób więcej niż osób średnio niż średnio w kraju. w kraju. 4. Na tle pozostałych województw udział wypadków spowodowanych nadmierną prędkością oraz pod wpływem alkoholu jest bardzo wysoki. W regionie odnotowano niższy od średniego dla 4. Na 4. tle kraju Na pozostałych udział tle pozostałych wypadków województw, i ofiar województw, śmiertelnych udział w wyniku wypadków udział najechania wypadków spowodowanych na. spowodowanych nadmierną nadmierną prędkością prędkością oraz pod oraz wpływem pod wpływem alkoholu alkoholu jest bardzo jest bardzo wysoki. wysoki. Region Region pozytywnie pozytywnie wyróżnia wyróżnia się znacznie się znacznie niższym niższym od średniego od średniego dla kraju dla udziałem kraju udziałem wypadków wypadków i ofiar i ofiar śmiertelnych śmiertelnych w wyniku w najechania wyniku najechania. na. Bezpieczeństwo ruchu drogowego w województwach w roku

53 WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE Liczba mieszkańców Liczba mieszkańców 1 45,7 tys. Powierzchnia km 2 WARMIŃSKO-MAZURSKIE Długość dróg twardych km Zarejestrowane pojazdy WOJEWÓDZTWO 842, tys. 1 45,7 tys. Powierzchnia km 2 Długość dróg twardych km Zarejestrowane pojazdy 842, tys. DŁUGOŚĆ DRÓG WG KATEGORII STRUKTURA SIECI DROGOWEJ POLSKA DŁUGOŚĆ DRÓG WG KATEGORII STRUKTURA SIECI DROGOWEJ krajowe km 1,3% 6,7% krajowe wojewódzkie km km 1,3% 14,8% POLSKA 9,9% 6,7% wojewódzkie powiatowe km 14,8% 53,9% 4,% 9,9% powiatowe gm km 53,9% 21,% 43,4% 4,% gm 2 76 km 21,% 43,4% SKUTKI ZDARZEŃ DROGOWYCH SKUTKI ZDARZEŃ DROGOWYCH TRENDY TRENDY ranni ranni ciężko ranni 578 ciężko ranni 578 kolizje kolizje W z ubiegłym: W porównaniu z rokiem ubiegłym: wzrost -5% wzrost 5-1% wzrost >1% - wzrost spadek -5% spadek 5-1% - wzrost spadek >1% 5-1% bez zmian - wzrost >1% - spadek -5% - spadek 5-1% - spadek >1% - bez zmian WSKAŹNIKI ZAGROŻENIA min. POZYCJA NA TLE KRAJU max. WSKAŹNIKI ZAGROŻENIA min. POZYCJA NA TLE KRAJU max. Wskaźnik demograficzny I Wskaźnik demograficzny I / 1 tys. mieszk / 1 tys. mieszkańców Wskaźnik demograficzny II 6 12 Wskaźnik demograficzny II 6 12 / 1 tys. mieszk / 1 tys. mieszkańców Ciężkość wypadków 6 18 Ciężkość wypadków 6 18 / 1 wypadków 1 1 / 1 Gęstość wypadków 6 21 Gęstość wypadków / 1 km 13 / 1 km 54 Bezpieczeństwo ruchu drogowego w województwach w roku 213

54 STRUKTURA WYPADKÓW STRUKTURA WYPADKÓW STRUKTURA ZABITYCH STRUKTURA ZABITYCH % 1% 2% 1% 3% 2% 4% 3% 4% % 1% 2% 1% 3% 2% 4% 3% 4% UDZIAŁ UDZIAŁ WYPADKÓW WYPADKÓW min. min. POZYCJA POZYCJA NA TLE KRAJU NA TLE KRAJU max. max. Spowodowanych Spowodowanych nadmierną UDZIAŁ nadmierną WYPADKÓW min. POZYCJA NA TLE KRAJU max. 18 % 18 % 33 % 33 % prędkością prędkością 19% 29% Z udziałem ch 33 % 33 25% % Z udziałem Z udziałem nietrzeźwych nietrzeźwych Spowodowanych nadmierną prędkością Spowodowanych przez 14 % 7 % 7 % 18 % 18 % 33% 14 % Z udziałem Z udziałem ch młodych ch kierujących 25 % 25 % Z udziałem nietrzeźwych W wyniku W najechania wyniku najechania na 14% 16 % 16 % W wyniku najechania na 16% Spowodowanych Spowodowanych przez przez młodych młodych kierowców kierowców 18 % 18 % 18% 33% 14% 21% 1918% % 19 % 29 % 29 % 7% 18% 2 % 2 % 16 % 16 % 2% 16% 14 % 14 % 21 % 21 % WNIOSKI WNIOSKI Wnioski 1. W roku 1. W 213 roku nastąpiło 213 nastąpiło pogorszenie pogorszenie bezpieczeństwa. bezpieczeństwa. Zanotowano Zanotowano nieznaczny nieznaczny wzrost wzrost 1. W roku 213 nastąpiło pogorszenie stanu bezpieczeństwa. Zanotowano nieznaczny wzrost liczby wypadków liczby wypadków i wyraźny i wyraźny wzrost liczby wzrost ofiar liczby śmiertelnych. ofiar śmiertelnych. liczby wypadków i wyraźny wzrost liczby ofiar śmiertelnych. 2. Wskaźniki 2. Wskaźniki demograficzne demograficzne określające określające ryzyko ryzyko wypadku ryzyko wypadku oraz ryzyko wypadku oraz bycia ofiarą ryzyko oraz śmiertelną, ryzyko bycia ofiarą bycia ofiarą śmiertelną, plasują śmiertelną, plasują województwo województwo plasują w grupie województwo szczególnie w grupie zagrożonych. w szczególnie grupie szczególnie zagrożonych. zagrożonych. 3. Odnotowano 3. Odnotowano wiele wiele czynników wiele czynników sprzyjających sprzyjających wzrostowi wzrostowi zagrożenia. wzrostowi zagrożenia. Najważniejsze zagrożenia. to: Najważniejsze nadmierna Najważniejsze to: to: prędkość, niewybaczające otoczenie drogi i alkohol. nadmierna nadmierna prędkość, prędkość, niewybaczające niewybaczające otoczenie otoczenie drogi i alkohol. drogi i alkohol. 4. Dominującym problemem są związane z najechaniem na. Zarówno udział 4. Dominującym 4. wypadków Dominującym problemem tej kategorii, problemem jak są odsetek ofiar są śmiertelnych związane związane stanowiący z najechaniem blisko z najechaniem jedną trzecią. wszystkich na. Zarówno Zarówno ofiar śmiertelnych są najwyższe w kraju. udział wypadków udział wypadków tej kategorii tej kategorii jak odsetek jak odsetek ofiar śmiertelnych ofiar śmiertelnych stanowiący stanowiący blisko jedną blisko jedną trzecią wszystkich trzecią wszystkich ofiar śmiertelnych ofiar śmiertelnych są najwyższe są najwyższe w kraju. w kraju. Bezpieczeństwo ruchu drogowego w województwach w roku

55 WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Liczba mieszkańców Liczba mieszkańców 3 462,2 tys. Powierzchnia km 2 Długość dróg twardych WIELKOPOLSKIE km Zarejestrowane pojazdy WOJEWÓDZTWO 2 523,4 tys ,2 tys. Powierzchnia km 2 Długość dróg twardych km Zarejestrowane pojazdy 2 523,4 tys. DŁUGOŚĆ DRÓG WG KATEGORII STRUKTURA SIECI DROGOWEJ POLSKA DŁUGOŚĆ DRÓG WG KATEGORII STRUKTURA SIECI DROGOWEJ krajowe km 6,6% 6,7% krajowe wojewódzkie km 6,6% 9,8% POLSKA 9,9% 6,7% wojewódzkie powiatowe km 41,3% 9,8% 4,% 9,9% powiatowe gm km 41,3% 42,3% 43,4% 4,% gm km 42,3% 43,4% SKUTKI ZDARZEŃ DROGOWYCH SKUTKI ZDARZEŃ DROGOWYCH TRENDY TRENDY ranni ranni ciężko ranni 827 ciężko ranni 827 kolizje kolizje W z ubiegłym: W porównaniu z rokiem ubiegłym: wzrost -5% wzrost 5-1% wzrost >1% - wzrost spadek -5% spadek 5-1% - wzrost spadek >1% 5-1% bez zmian - wzrost >1% - spadek -5% - spadek 5-1% - spadek >1% - bez zmian WSKAŹNIKI ZAGROŻENIA min. POZYCJA NA TLE KRAJU max. WSKAŹNIKI ZAGROŻENIA min. POZYCJA NA TLE KRAJU max. Wskaźnik demograficzny I Wskaźnik demograficzny I / 1 tys. mieszk / 1 tys. mieszkańców Wskaźnik demograficzny II 6 12 Wskaźnik demograficzny II 6 12 / 1 tys. mieszk. 8 8 / 1 tys. mieszkańców Ciężkość wypadków 6 18 Ciężkość wypadków 6 18 / 1 wypadków / 1 Gęstość wypadków 6 21 Gęstość wypadków / 1 km 1 / 1 km 56 Bezpieczeństwo ruchu drogowego w województwach w roku 213

56 STRUKTURA WYPADKÓW STRUKTURA WYPADKÓW STRUKTURA ZABITYCH STRUKTURA ZABITYCH % 1% 2% 1% 3% 2% 4% 3% 4% % 1% 2% 1% 3% 2% 4% 3% 4% UDZIAŁ UDZIAŁ WYPADKÓW WYPADKÓW min. min. POZYCJA POZYCJA NA TLE KRAJU NA TLE KRAJU max. max. Spowodowanych Spowodowanych nadmierną UDZIAŁ nadmierną WYPADKÓW min. POZYCJA NA TLE KRAJU max. 18 % 18 % 33 % 33 % prędkością prędkością 19% 29% Z udziałem ch 23 % 23 24% % Z udziałem Z udziałem nietrzeźwych nietrzeźwych Spowodowanych nadmierną prędkością Spowodowanych przez 7 % 7 % 7 % 18 % 18 % 23% 7 % Z udziałem Z udziałem ch młodych ch kierujących 24 % 24 % Z udziałem nietrzeźwych W wyniku W najechania wyniku najechania na 7% 8 % 8 % W wyniku najechania na 8% Spowodowanych Spowodowanych przez przez młodych młodych kierowców kierowców 2 % 2 % 18% 33% 14% 21% 192% % 19 % 29 % 29 % 7% 18% 2 % 2 % 16 % 16 % 2% 16% 14 % 14 % 21 % 21 % WNIOSKI WNIOSKI Wnioski 1. W roku 1. W 213 roku nastąpiła 213 nastąpiła poprawa poprawa bezpieczeństwa bezpieczeństwa ruchu drogowego. ruchu drogowego. Liczba Liczba 1. W roku 213 nastąpiła poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Liczba śmiertelnych ofiar śmiertelnych wyraźnie śmiertelnych spadła. ofiar Jednocześnie wyraźnie ofiar wyraźnie spadła. odnotowano spadła. Jednocześnie nieznaczny Jednocześnie wzrost odnotowano liczby odnotowano zdarzeń nieznaczny drogowych nieznaczny wzrost wzrost liczby oraz zdarzeń liczby ofiar rannych. zdarzeń drogowych drogowych oraz ofiar oraz rannych. ofiar rannych Poziom 2. Poziom wskaźników wskaźników zagrożenia plasuje zagrożenia plasuje województwo plasuje województwo w grupie województwo regionów w grupie o niższym w grupie regionów niż regionów o o średnia krajowa ryzyku uczestnictwa i śmierci w wypadku drogowym. Jedynie wskaźnik niższym ciężkości niższym wypadków średnia niż średnia krajowa jest nieznacznie krajowa ryzyku wyższy uczestnictwa ryzyku od wartości uczestnictwa i średniej śmierci dla i śmierci w kraju. wypadku w wypadku drogowym. drogowym. Jedynie Jedynie wskaźnik wskaźnik ciężkości ciężkości wypadków wypadków jest nieznacznie jest nieznacznie wyższy od wyższy wartości od wartości średniej średniej 3. W strukturze wypadków dominują zderzenia boczne oraz z mi. Udział zdarzeń dla kraju. dla kraju. tej pierwszej kategorii jest większy niż średnio w kraju. Największy odsetek zabitych w województwie stanowią piesi. 3. W strukturze 3. W strukturze wypadków wypadków dominują dominują zderzenia zderzenia boczne boczne oraz oraz z mi. z mi. Udział 4. Na tle zdarzeń Udział pozostałych zdarzeń tej pierwszej regionów tej pierwszej problemy kategorii charakterystyczne kategorii jest większy jest większy niż dla średnio województwa niż średnio w kraju. to wysoki w Największy kraju. Największy poziom zagrożenia powodowanego przez młodych kierujących, a także duży odsetek wypadków odsetek odsetek zabitych zabitych w województwie w województwie stanowią stanowią piesi. piesi. związanych z najechaniem na oraz ich ciężkość. Procent wypadków z udziałem nietrzeźwych był tymczasem najniższy w kraju. 4. Na tle 4. pozostałych Na tle pozostałych regionów, regionów, problemy problemy charakterystyczne charakterystyczne dla województwa dla województwa to to wysoki wysoki poziom poziom zagrożenia zagrożenia powodowanego powodowanego przez młodych przez młodych kierowców, kierowców, a także a także duży odsetek duży odsetek i ciężkość i ciężkość wypadków wypadków związanych związanych z najechaniem z najechaniem. na. Procent Procent wypadków wypadków z udziałem z udziałem nietrzeźwych nietrzeźwych jest tymczasem jest tymczasem najniższy najniższy w kraju. w kraju. Bezpieczeństwo ruchu drogowego w województwach w roku

57 WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE Liczba mieszkańców Liczba mieszkańców 1 721,4 tys. Powierzchnia km 2 Długość ZACHODNIOPOMORSKIE dróg twardych km Zarejestrowane pojazdy WOJEWÓDZTWO 1 23,3 tys ,4 tys. Powierzchnia km 2 Długość dróg twardych km Zarejestrowane pojazdy 1 23,3 tys. DŁUGOŚĆ DRÓG WG KATEGORII STRUKTURA SIECI DROGOWEJ POLSKA DŁUGOŚĆ DRÓG WG KATEGORII STRUKTURA SIECI DROGOWEJ krajowe km 8,4% 6,7% krajowe wojewódzkie km 15,5% 8,4% POLSKA 9,9% 6,7% wojewódzkie powiatowe km 15,5% 51,7% 4,% 9,9% powiatowe gm km 51,7% 24,4% 43,4% 4,% gm km 24,4% 43,4% SKUTKI ZDARZEŃ DROGOWYCH SKUTKI ZDARZEŃ DROGOWYCH ranni ranni ciężko ranni ciężko ranni kolizje kolizje TRENDY TRENDY W z ubiegłym: W porównaniu z rokiem ubiegłym: wzrost -5% wzrost 5-1% wzrost >1% - wzrost spadek -5% spadek 5-1% - wzrost spadek >1% 5-1% bez zmian - wzrost >1% - spadek -5% - spadek 5-1% - spadek >1% - bez zmian WSKAŹNIKI ZAGROŻENIA min. POZYCJA NA TLE KRAJU max. WSKAŹNIKI ZAGROŻENIA min. POZYCJA NA TLE KRAJU max. Wskaźnik demograficzny I Wskaźnik demograficzny I / 1 tys. mieszk / 1 tys. mieszkańców Wskaźnik demograficzny II 6 12 Wskaźnik demograficzny II 6 12 / 1 tys. mieszk. 9 9 / 1 tys. mieszkańców Ciężkość wypadków 6 18 Ciężkość wypadków 6 18 / 1 wypadków 1 1 / 1 Gęstość wypadków 6 21 Gęstość wypadków / 1 km 11 / 1 km 58 Bezpieczeństwo ruchu drogowego w województwach w roku 213

58 STRUKTURA WYPADKÓW STRUKTURA WYPADKÓW STRUKTURA ZABITYCH STRUKTURA ZABITYCH % 1% 2% 1% 3% 2% 4% 3% 4% % 1% 2% 1% 3% 2% 4% 3% 4% UDZIAŁ UDZIAŁ WYPADKÓW WYPADKÓW min. min. POZYCJA POZYCJA NA TLE KRAJU NA TLE KRAJU max. max. Spowodowanych Spowodowanych nadmierną UDZIAŁ nadmierną WYPADKÓW min. POZYCJA NA TLE KRAJU max. 18 % 18 % 33 % 33 % prędkością prędkością 19% 29% Z udziałem ch 21 % 21 27% % Z udziałem Z udziałem nietrzeźwych nietrzeźwych Spowodowanych nadmierną prędkością Spowodowanych przez 11 % 7 % 7 % 18 % 18 % 21% 11 % Z udziałem Z udziałem ch młodych ch kierujących 27 % 27 % Z udziałem nietrzeźwych W wyniku W najechania wyniku najechania na 11% 1% 1% W wyniku najechania na 1% Spowodowanych Spowodowanych przez przez młodych młodych kierowców kierowców 14 % 14 % 19 % 19 % 29 % 29 % 14% 18% 33% 14% 21% 7% 18% 2 % 2 % 16 % 16 % 2% 16% 14 % 14 % 21 % 21 % WNIOSKI WNIOSKI Wnioski 1. W roku 1. W 213 roku nastąpiło 213 nastąpiło pogorszenie pogorszenie stanu bezpieczeństwa stanu bezpieczeństwa w ruchu w drogowym. ruchu drogowym. Przy Przy 1. W roku 213 nastąpiło pogorszenie stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Przy wzroście wzroście liczby wzroście liczby wypadków wypadków, liczby odnotowano wypadków, odnotowano jednocześnie odnotowano bardzo jednocześnie wyraźny jednocześnie wzrost bardzo liczby wyraźny bardzo zabitych. wyraźny wzrost liczby wzrost liczby zabitych. zabitych. 2. Przyjęte wskaźniki zagrożenia kształtują się w województwie na poziomie średnim. 2. Przyjęte 2. Przyjęte wskaźniki wskaźniki zagrożenia zagrożenia kształtują kształtują się w województwie się w województwie na poziomie na poziomie średnim. średnim. 3. W strukturze wypadków dominują z mi oraz zderzenia boczne, jednak udział 3. W strukturze 3. ofiar W śmiertelnych strukturze wypadków w wypadków tych dominują pierwszych dominują jest na poziomie z mi niższym z mi oraz od średniego zderzenia oraz zderzenia w kraju. boczne, boczne, jednak jednak udział 4. Na ofiar udział tle pozostałych śmiertelnych ofiar śmiertelnych regionów w tych widocznym pierwszych w tych problemem pierwszych jest na są poziomie jest na związane poziomie niższym z najechaniem niższym od średniego od średniego w w kraju. na kraju. oraz zderzenia czołowe. Obie kategorie zdarzeń generują znacznie wyższy niż średni krajowy - odsetek ofiar śmiertelnych. 4. Na 4. tle Na pozostałych tle pozostałych regionów, regionów, widocznym widocznym problemem problemem są są związane związane z z najechaniem najechaniem na oraz zderzenia oraz zderzenia czołowe. czołowe. Obie kategorie Obie kategorie zdarzeń zdarzeń generują generują znacznie znacznie wyższy niż wyższy średnio niż średnio w kraju w - odsetek kraju - odsetek ofiar śmiertelnych. ofiar śmiertelnych. Bezpieczeństwo ruchu drogowego w województwach w roku

59 Program Realizacyjny 213 Rozdział zawiera informacje o stanie wykonania Programu Realizacyjnego w roku 213. Działania przedstawiono w podziale na 5 filarów Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wraz z określeniem liderów oraz stanu zawansowania prac. Dodatkowo zamieszczono informacje o zaawansowaniu prac nad dokumentami strategicznymi w obszarze bezpieczeństwa drogowego na terenie poszczególnych województw. Zgodnie z zapisami Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego podstawowymi narzędziami jego wdrożenia są m.in. Programy Realizacyjne, zawierające szczegółowe plany działań na poziomie krajowym na dany rok oraz zarys działań na rok kolejny. Każdy Program Realizacyjny zawiera zestaw działań według priorytetów i kierunków Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, wskazany czas na ich wykonanie, liderów odpowiedzialnych za wdrożenie oraz zestaw wskaźników realizacji działania i jego wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Program Realizacyjny 213 (PR 213) był pierwszym spośród ośmiu przewidzianych do wdrożenia do roku 22. Działania zrealizowane w poszczególnych regionach prezentowane są w dokumencie pn. Działania zrealizowane w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwach w roku 213. Stan wdrożenia programu realizacyjnego w roku działań niezrealizowanych 13 działań zrealizowanych częściowo 34 działania zrealizowane Wskaźnik realizacji działania Działania niezrealizowane (nie podjęto realizacji w 213 r. / prace w 213 r. w niskiej fazie zaawansowania) Działania częściowo zrealizowane (nie osiągnięto zakładanych wartości wskaźników / trwały zaawansowane prace / zrealizowano część elementów składających się na działanie) Działania zrealizowane (zakończone, zrealizowane zgodnie z PR 213) 6

60 Program Realizacyjny Nr Działanie Lider Wsk. realizacji działania Uwagi przekazane przez liderów poszczególnych działań w odniesieniu do działań niezrealizowanych bądź zrealizowanych częściowo Filar NPBRD: Bezpieczny człowiek 1 Aktywizacja działań Policji w celu poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego, zwłaszcza ch KGP Działanie zrealizowane 2 Przeprowadzanie kontroli uprawnień kierowców zawodowych GITD Działanie zrealizowane 3 Realizacja zadań wynikających z Krajowej Strategii Kontroli przepisów w zakresie czasu jazdy i czasu postoju, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców na lata GITD Działanie zrealizowane 4 Przeprowadzenie kampanii społecznej Drogi Zaufania - program ochrony życia i zdrowia ludzi na drogach krajowych GDDKiA Działanie zrealizowane 5 Przeprowadzenie kampanii społecznej na rzecz podniesienia bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego SKR BRD Działanie zrealizowane 6 Budowa 2 miasteczek ruchu drogowego na terenie 15 województw w ramach projektu POIiŚ Budujemy miasteczka ruchu drogowego - działania informacyjno-promocyjne MSW Działanie zrealizowane (18 z 2 miasteczek powstało w 213 r. pozostałe 2 powstaną w 214 r.) 7 Realizacja Programu Profilaktycznego z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego MON Działanie zrealizowane 8 Przeprowadzenie kampanii społecznej Klub Pancernika Klika w Fotelikach ITS Działanie zrealizowane 9 Przeprowadzenie badań stosowania pasów bezpieczeństwa SKR BRD Działanie zrealizowane 1 Realizacja ogólnopolskich wzmożonych działań Policji ruchu drogowego zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem działań na 213 r. oraz zwiększenie liczby stanu etatowego w komórkach ruchu drogowego KGP Działanie zrealizowane 61

61 Filar NPBRD: Bezpieczne drogi 11 Opracowanie dokumentacji do przebudowy jednojezdniowych odcinków dróg krajowych do przekroju 2+1 GDDKiA Niezrealizowane w 213 roku z uwagi na brak środków finansowych. 12 Budowa dróg krajowych (autostrady i drogi ekspresowe) GDDKiA Wybudowano 13 km autostrad ze 12 km zaplanowanych. Z powodu przesunięcia części kontraktów na rok 214 nie został zrealizowany cel dotyczący dróg ekspresowych (wybudowano 173 km z 262 km zaplanowanych). Dotyczy to S5 Kaczkowo-Korzeńsko, S8 gr. mazowieckiego-radziejowice, S17 (odcinki: węzeł Bogucin-węzeł Dąbrowica, w. Dąbrowica-W. Lubartów, w. Lubartów- -w. Witosa), S69 (w. Milkuszowice-Żywiec). 13 Remonty i przebudowy dróg krajowych - przebudowa dróg, budowa chodników, przebudowa skrzyżowań, instalowanie sygnalizacji świetlnej, bieżące utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego na sieci dróg krajowych GDDKiA Działanie zrealizowane 14 Realizacja Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych Etap II - Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój (6 km na lata ) MAiC Działanie zrealizowane 15 Przeprowadzenie audytu dróg pod kątem brd na sieci TEN-T GDDKiA Przyczyną przeprowadzenia niższej niż planowano liczby audytów BRD (142 ze 159 zaplanowanych) były: a) zmiany w dokumentacjach projektowych; b) aneksowanie terminów zakończenia projektów; c) opóźnienia w realizacji robót budowlanych; d) brak końcowych odbiorów inwestycji drogowych; e) brak dokumentacji projektowej. 16 Rozbudowa i uruchomienie stacji preselekcyjnego ważenia pojazdów w ruchu GDDKiA Zainstalowano 6 z 16 planowanych do zainstalowania wag. Decyzja o instalacji pozostałych wag preselekcyjnych została przełożona na okres późniejszy. 17 Przeprowadzanie kontroli stanu brd na drogach krajowych (także poza TEN- -T), zgodnie z przyjętymi zasadami określonymi w opracowanej instrukcji GDDKiA Działanie zrealizowane 18 Przeprowadzenie szkolenia z zasad uspokajania ruchu drogowego dla projektantów i samorządowych zarządców dróg SKR BRD Działanie zrealizowane 62 Program Realizacyjny 213

62 19 Przeprowadzenie analizy rozwiązań dopuszczających warunkowy zjazd ze skrzyżowania z ruchem regulowanym sygnalizacją świetlną przy czerwonym świetle - tzw. zielona strzałka MTBIGM (MIiR) Działanie zrealizowane 2 Przegląd i analiza oznakowania na drogach wojewódzkich i powiatowych MTBIGM (MIiR) Działanie zrealizowane Filar NPBRD: Bezpieczna prędkość 21 Rozbudowa systemu automatycznego nadzoru nad zachowaniami uczestników ruchu (drogi krajowe) GITD Zainstalowano wszystkie planowane urządzenia stacjonarne (375). Termin instalacji urządzeń do odcinkowego pomiaru prędkości uzależniony został od uzyskania przez producentów sprzętu Decyzji Zatwierdzenia Typu. Na finalny odbiór urządzeń do rejestrowania wjazdu na czerwonym świetle miała również wpływ procedura przetargowa. 22 Wdrożenie instrukcji racjonalnego stosowania lokalnych ograniczeń prędkości na drogach krajowych GDDKiA Działanie zrealizowane 23 Opracowanie instrukcji racjonalnego stosowania lokalnych ograniczeń prędkości na drogach samorządowych SKR BRD Wstępny projekt instrukcji został opracowany przez GDDKiA, a następnie przekazany przez SKRBRD do konsultacji wśród podmiotów zainteresowanych wdrożeniem jednolitych zasad określania prędkości dopuszczalnych na sieci dróg samorządowych. Jednakże efekt konsultacji był niezadowalający ze względu na zbyt mały odzew ww. instytucji, a analiza nadesłanych uwag wykazała konieczność całkowitej zmiany koncepcji pracy nad projektem instrukcji. 24 Przegląd i analiza istniejących ograniczeń prędkości na drogach krajowych GDDKiA Działanie zrealizowane 25 Przeprowadzenie analizy wniosków obywateli dotyczących lokalizacji fotoradarów GITD Działanie zrealizowane 26 Zakup nieoznakowanych pojazdów z wideorejestratorami KGP Działanie zrealizowane 27 Przeprowadzenie kampanii społecznej ukierunkowanej na problem przekraczania prędkości przez kierujących pojazdami GITD Działanie niezrealizowane ze względu na przedłużenie procedury przetargowej (wynikające m.in. z wezwania wykonawców do uzupełniania ofert). Program Realizacyjny

63 28 Przeprowadzenie badań postaw i zachowań dot. przekraczania dozwolonej prędkości SKR BRD Działanie zrealizowane Filar NPBRD: Bezpieczny pojazd 29 Przeprowadzenie w okresie ferii i wakacji wzmożonych działań kontrolnych i edukacyjno-informacyjnych w ramach akcji Bezpieczny Autokar GITD Działanie zrealizowane Filar NPBRD: Ratownictwo i opieka powypadkowa 3 Stałe doposażenie i wymiana sprzętu w jednostkach Państwowego Ratownictwa Medycznego. Zapewnienie stałej jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych MZ W odniesieniu do planowanych zakupów ambulansów został zrealizowany zakup 9 sztuk ambulansów, ze środków własnych dysponentów Państwowego Ratownictwa Medycznego. Należy dodać, że ze środków unijnych zgodnie z Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) w latach zostało zakupionych ponad 3 ambulansów. Powodem niezrealizowania założeń związanych z zakupem w roku 213 większej ilości ambulansów był brak środków finansowych. 31 Przeprowadzenie szkoleń dla strażaków, funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy MSW Szkolenia z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy przeprowadzone w 213r.: PSP: 631 strażaków PSP (nowoprzyjętych do służby), 8556 strażaków PSP - szkolenie przygotowujące do egzaminu potwierdzającego uprawnienia ratownika medycznego. Ponadto z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy przeszkolono 425 strażaków OSP oraz 332 strażaków OSP odbyło szkolenie przygotowujące do egzaminu potwierdzającego uprawnienia ratownika medycznego; Straż Graniczna: łącznie z odnowieniem tytułu ratownika przeszkolono 124 osoby; BOR: przeszkolono 51 funkcjonariuszy; Policja: w 213 r. przeszkolono 1245 policjantów, którzy uzyskali tytuł ratownika (w 212r. - szkolenie z tytułem ratownika ukończyło 1771 policjantów). 32 Przeprowadzenie szkoleń dla żołnierzy w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy MON Działanie zrealizowane 33 Opracowanie i wdrożenie Planu Działań Ratowniczych dla autostrad płatnych zarządzanych przez GDDKiA GDDKiA Działanie zrealizowane 64 Program Realizacyjny 213

64 System zarządzania 34 Utworzenie Polskiego Obserwatorium BRD, jako hurtowni danych i analiz o stanie brd ITS Działanie zrealizowane 35 Przeprowadzenie badań wysokości społeczno-ekonomicznych kosztów wypadków drogowych w Polsce w 212 r. na podstawie rozszerzonej metodologii SKR BRD Działanie zrealizowane 36 Opracowanie analizy stanu brd w Polsce w 212 r. SKR BRD Działanie zrealizowane 37 Opracowanie kwartalnych monitoringów stanu brd w Polsce SKR BRD Działanie zrealizowane 38 Przeprowadzenie przeglądu instytucjonalnego brd w Polsce wraz z przygotowaniem opracowania w tym zakresie SKR BRD Działanie zrealizowane 39 Opracowanie metodologii oceny kosztów/korzyści podejmowanych działań brd SKR BRD Założenia metodologiczne zostały opracowane i przekazane do roboczych konsultacji. Ich wynik wskazuje na konieczność dalszego procedowania oraz opracowania katalogu wskaźników redukcji wypadków. Program Realizacyjny - legislacja Nr Działanie Lider Wsk. realizacji działania Uwagi Filar NPBRD: Bezpieczny człowiek 4 Wprowadzenie obowiązku ustąpienia pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się bezpośrednio przy przejściu dla ch MTBIGM (MIiR) Stan na dzień 14. marca 214r.: Propozycja wprowadzenia przedmiotowego obowiązku ustąpienia pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się bezpośrednio przy przejściu dla ch została zawarta w projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami (druk sejmowy nr 1859), przygotowanym przez Parlamentarny Zespół ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.W dniu 28 października 213 r. projekt ustawy został skierowany do I czytania w Komisji Infrastruktury. Po tym terminie w Sejmie nie były prowadzone prace nad tym projektem. Program Realizacyjny

65 41 Wdrożenie transgranicznej odpowiedzialności za wykroczenia drogowe MTBIGM (MIiR) Stan na dzień 14 marca 214 r.: Uchwalona przez Sejm w dniu 7 lutego 214 r. ustawa o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, przewidująca wdrożenie transgranicznej wymiany informacji w zakresie naruszeń związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego, po rozpatrzeniu sprawozdania Komisji Infrastruktury dotyczącego poprawek Senatu (druk nr 229) zostanie skierowana do podpisu Prezydenta, a następnie do publikacji w Dzienniku Ustaw. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia. 42 Wprowadzenie nowych zasad egzaminu na prawo jazdy oraz nowych kategorii prawa jazdy dla motocyklistów MTBIGM (MIiR) Działanie zrealizowane 43 Podniesienie maksymalnej wysokości grzywien i zmiana tzw. taryfikatora za wykroczenia w ruchu drogowym MSW Stan na dzień 14 marca 214r.: MSW, po konsultacji z MTBiGM, wystąpiło do MS o podjęcie prac legislacyjnych, mających na celu podniesienie maksymalnej kwoty grzywny nakładanej w drodze mandatu karnego. Z informacji otrzymanych z MS wynika, że działająca przy MS Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego jako priorytet przyjęła przegląd przepisów prawa materialnego i procesowego o wykroczeniach. W tym celu powołany został także zespół problemowy. Filar NPBRD: Bezpieczne drogi 44 Rozszerzenie na wszystkie drogi publiczne przepisów dotyczących odpowiedzialności zarządców dróg za ich nieprawidłowe oznakowanie MS Stan na dzień 14 marca 214 r.: dla wprowadzenia przewidzianych zmian w zakresie odpowiedzialności zarządcy dróg publicznych za nieprawidłowe oznakowanie konieczne jest ujęcie w ramach odpowiedniego, szerszego projektu legislacyjnego. W roku 213 wstrzymano prace nad kompleksowym projektem dot. między innymi zwiększenia uprawnień referendarzy sądowych, którego elementem była postulowana zmiana. W związku z tym należało znaleźć ramy legislacyjne, co powinno nastąpić w roku Program Realizacyjny 213

66 45 Wydanie rozporządzenia w sprawie dokonywania klasyfikacji odcinków dróg ze względu na koncentrację wypadków śmiertelnych i ze względu na bezpieczeństwo sieci drogowej MTBIGM (MIiR) Przyczyną przedłużenia prac nad projektem jest fakt, iż zawiera on wiele skomplikowanych zagadnień technicznych wymagających przeprowadzenia dodatkowych analiz oraz poznania doświadczeń z innych krajów. Wg stanu na dzień 14 marca 214 r. nadal trwają prace nad ostatecznym kształtem projektu 46 Opracowanie zmian i przeprowadzenie procesu legislacyjnego dla rozporządzenia MTBiGM w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń brd oraz warunków ich umieszczania na drogach wraz z uspójnieniem przepisów powiązanych MTBIGM (MIiR) Zadanie w realizacji. Wg stanu na dzień 14 marca 214 r. trwają prace nad przygotowaniem propozycji zmian przepisów w przedmiotowym zakresie. 47 Aktualizacja przepisów zawartych w rozporządzeniu MTBiGM w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie MTBIGM (MIiR) Na aktualizację rozporządzenia składają się 3 bloki tematyczne: kanały technologiczne w pasie drogowym, przekrój 2+1 oraz konstrukcje nawierzchni. Stan na dzień 14 marca 214r.: 19 lutego 214 r. odbyło się posiedzenie Komisji Prawniczej, w związku z wątpliwościami RCL, przygotowywane jest pismo do Min. Gospodarki ws. uzgodnienia konieczności notyfikacji europejskiej. Wg stanu na dzień 14 marca 214 r. projekt zmiany rozporządzenia ws. przekroju 2+1 na przełomie marca i kwietnia 214 r. trafi do konsultacji międzyresortowych, projekt zmiany rozporządzenia ws. konstrucji nawierzchni obecnie jest analizowany w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Filar NPBRD: Bezpieczna prędkość 48 Wprowadzenie przepisów umożliwiających odbieranie uprawnień do kierowania pojazdami w przypadku rażącego przekroczenia dopuszczalnej prędkości MSW Do MSW wpłynął opracowany przez KGP projekt ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw, którego zasadniczym celem jest wprowadzenie przepisów umożliwiających odbieranie uprawnień do kierowania pojazdami w przypadku rażącego przekroczenia dopuszczalnej prędkości. Wg stanu na dzień r.: trwa analiza projektowanej regulacji. 49 Opracowanie zmiany rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie lokalizacji, sposobu oznakowania i dokonywania pomiarów przez urządzenia rejestrujące MTBIGM (MIiR) Działanie zrealizowane Program Realizacyjny

67 5 Przygotowanie projektu ustawy umożliwiającej karanie właściciela pojazdu za wykroczenia polegające na przekraczaniu prędkości i niezatrzymaniu pojazdu na czerwonym świetle, które zostały ujawnione przez stacjonarne urządzenia rejestrujące GITD / MTBiGM (MIiR) W trakcie roku 213 zmieniono Lidera na dawne MTBiGM (obecnie MIiR). Realizację zadania przeniesiono do kolejnego Programu Realizacyjnego. 51 Ujednolicenie limitów prędkości w terenie zabudowanym do 5 km/h bez względu na porę dnia MTBIGM (MIiR) Realizacja przedmiotowego zadania przewidziana jest w poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw, w którym ujęto zmiany niezbędne do realizacji tego zadania. Filar NPBRD: Bezpieczny pojazd 52 Wprowadzenie zmian w przepisach umożliwiających profesjonalny nadzór nad stacjami kontroli pojazdów i stanem ich technicznego wyposażenia oraz wdrożenie obligatoryjnych okresowych szkoleń dla diagnostów pracowników stacji kontroli pojazdów, dla pracowników wydziałów komunikacji nadzorujących i odbierających stacje kontroli pojazdów MTBIGM (MIiR) Wg stanu na dzień 14 marca 214 r.: trwają prace w Radzie UE nad projektem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie okresowych badań przydatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep i uchylającej dyrektywę 29/4/WE. Projekt ten zakłada m.in. wprowadzenie obligatoryjnych okresowych szkoleń dla diagnostów, ustanowienie minimalnego wyposażenia dla stacji kontroli pojazdów, a także zawiera wytyczne dla podmiotu sprawującego nadzór nad stacjami kontroli pojazdów. Ze względu na istotne zmiany w zakresie wymogów dla badań technicznych pojazdów, jakie wprowadza ten projekt, prace nad zmianami przepisów w zakresie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów powinny zostać podjęte dopiero po wejściu w życie projektowanej dyrektywy. Filar NPBRD: Ratownictwo i opieka powypadkowa 53 Rozszerzenie egzaminu na prawo jazdy o praktyczny egzamin z udzielania pierwszej pomocy np. przy wykorzystaniu fantomu MTBIGM (MIR) Działanie zrealizowane 54 Opracowanie i wdrożenie jednolitego systemu powiadamiania ratunkowego MAiC Działanie zrealizowane 68 Program Realizacyjny 213

68 Nie zrealizowano zadania pt. nowelizacja ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ze względu na prace MAiC związane z ustawą o Systemie Powiadamiania Ratunkowego i jej brzmieniem w odniesieniu do systemu PRM. Nowelizacja ustawy o PRM 55 Przeprowadzenie działań legislacyjno- -organizacyjnych koniecznych dla skutecznego działania jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, centrów urazowych i jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych do współpracy z ratownictwem medycznym - optymalna organizacja sił i środków Krajowego Systemu Ratownictwa MZ była w dniach 7-14 stycznia 214 r. przedmiotem uzgodnień wewnętrznych; następnie projekt zostanie przekazany do uzgodnień i konsultacji publicznych. W 213 r. zrealizowano działania legislacyjne konieczne dla skutecznego działania jednostek systemu PRM w postaci zmiany rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 211 r. ws. szpitalnego odddziału ratunkowego (Dz.U. Nr 237, poz. 142) dokonanej rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 213 r. zmieniającym rozporządzenie ws. szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz.U. poz. 1511) oraz wydania rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 1 stycznia 214 r. ws. ramowych procedur przyjmowania wezwań przez dyspozytora medycznego i dysponowania zespołami ratownictwa medycznego (Dz.U. poz. 66). System zarządzania 56 Zmiana ustawy o Krajowym Funduszu Drogowym w zakresie przekierowywania środków uzyskanych z mandatów za wykroczenia ujawnione przez urządzenia rejestrujące na KFD. MTBIGM (MIR) Działanie zrealizowane Programowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na poziomie wojewódzkim - stan zaawansowania prac nad dokumentami strategicznymi (na podstawie sprawozdań Wojewódzkich Rad Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego za rok 213) istnieje program wojewódzki trwają prace nad programem wojewódzkim brak informacji o podjęciu prac nad programem Program Realizacyjny

69 Opracowanie: Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej (Joanna Żukowska, Krzysztof Piskorz, Tomasz Radzikowski) Skróty użyte w tabeli z dzialań realizowanych w ramach programu realizacyjnego 213 GDDKiA GITD ITS KGP MAiC MON MS MSW MTBiGM (MIiR) Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Główny Inspektorat Transportu Drogowego Instytut Transportu Samochodowego Komenda Główna Policji Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Ministrstwo Obrony Narodowej Ministerstwo Sprawiedliwości Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (zniesione po powstaniu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju) MZ SKRBRD Ministerstwo Zdrowia Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 7 Program Realizacyjny 213

70 Materiały źródłowe Materiałami źródłowymi wykorzystanymi w raporcie są opracowania odnoszące się do polityki bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce oraz Unii Europejskiej, a także informacje pochodzące z głównych baz danych o zdarzeniach drogowych, sieci drogowej i demografii. Opracowania Metoda oraz wycena kosztów wypadków i kolizji drogowych na sieci dróg w Polsce na koniec roku 212. Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 213 Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Warszawa 213 Ocena realizacji Krajowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT 25 i doświadczenia z tego wynikające. Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej w Gdańsku, 213 SAFE TRAFFIC - Vision Zero on the move. Swedish Road Administration, Borla nge W kierunku europejskiego obszaru bezpieczeństwa ruchu drogowego: kierunki polityki bezpieczeństwa ruchu drogowego na lata Komisja Europejska, Bruksela 21 Źródła danych Komenda Główna Policji (KGP)* Główny Urząd Statystyczny (GUS) Europejska Rada Bezpieczeństwa Transportu (ETSC) Europejska Sieć Policji Ruchu Drogowego (TISPOL)* Międzynarodowa Baza Danych o Wypadkach Drogowych (IRTAD) 1 * dane o zdarzeniach drogowych w Polsce i UE pozyskane na dzień 15 lutego

71 Załącznik Województwo Wypadki Zabici Ranni* Ciężko ranni DOLNOŚLĄSKIE KUJAWSKO-POMORSKIE LUBELSKIE LUBUSKIE ŁÓDZKIE MAŁOPOLSKIE MAZOWIECKIE OPOLSKIE PODKARPACKIE PODLASKIE POMORSKIE ŚLĄSKIE ŚWIĘTOKRZYSKIE WARMIŃSKO-MAZURSKIE WIELKOPOLSKIE ZACHODNIOPOMORSKIE * suma lekko i ciężko rannych 72

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego RAPORT KOŃCOWY Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 Załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr /2015 z dnia 2015 r. PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 22 grudnia 2014 r. Spis treści Wykaz skrótów... 3 1. Wstęp... 4 2. Diagnoza - stan obecny i proponowane

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Szanowni Państwo, Samorząd Województwa przygotował ambitną wizję rozwoju regionu na najbliższą dekadę. Ma ona pomóc w realizacji aspiracji i marzeń Małopolan. W ciągu ostatniego 10-lecia samorząd przejął

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 33/629/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 marca 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Dokument przyjęty

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Gospodarcze i społeczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej

Gospodarcze i społeczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej Gospodarcze i społeczne efekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej Notatka w związku z jedenastą rocznicą przystąpienia Polski do UE Polska liderem wzrostu gospodarczego Wzrost gospodarczy Polski w

Bardziej szczegółowo

Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle prognozy na lata 2014-2050

Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle prognozy na lata 2014-2050 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY 00-925 WARSZAWA, al. Niepodległości 208 http://www.stat.gov.pl Warszawa, listopad 2014 Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

Stan zagrożenia epidemią palenia tytoniu w Polsce

Stan zagrożenia epidemią palenia tytoniu w Polsce Stan zagrożenia epidemią palenia tytoniu w Polsce Streszczenie Niniejszy raport został przygotowany w ramach Dwuletniej Umowy o Wzajemnej Współpracy między Światową Organizacją Zdrowia i Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020

Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020 Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów z dnia..(poz..) Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020 Nowy wymiar aktywnej integracji Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE. Raport 2014

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE. Raport 2014 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE Raport 2014 BIBLIOTEKA MONITORINGU ŚRODOWISKA Warszawa 2014 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE Raport 2014 BIBLIOTEKA

Bardziej szczegółowo

Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian

Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian Warszawa, dnia 30 kwietnia 2014 r. Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian Wstęp Wprowadzenie instrumentów wspólnej polityki rolnej,

Bardziej szczegółowo

RAPORT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA KADRAMI STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE

RAPORT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA KADRAMI STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE RAPORT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA KADRAMI STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE ROK 2008 Raport Stan Kapitału Ludzkiego został przygotowany w ramach obchodów Roku Kapitału Ludzkiego w Polsce PATRONAT

Bardziej szczegółowo

Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce

Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Warszawa Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce Opracował zespół w składzie: prof. IPiSS dr hab. Piotr Błędowski kierownik prof. UW dr hab. Barbara Szatur-Jaworska

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych MINISTER ZDROWIA Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011-2015 opracowany na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w

Bardziej szczegółowo

Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem. Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy

Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem. Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy Warszawa 2010 1 PODZIĘKOWANIA Niniejsza publikacja powstała w ramach Projektu Zysk z dojrzałości realizowanego

Bardziej szczegółowo

POMOC SPOŁECZNA W LICZBACH 2009. Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst

POMOC SPOŁECZNA W LICZBACH 2009. Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst Warszawa 2010 SPIS TREŚCI Spis tabel... 3 Spis wykresów... 5 Spis map... 7 Spis tablic zamiesczonych na płycie cd (tylko w wersji elektronicznej)...

Bardziej szczegółowo

Diagnoza strategiczna Polski Zachodniej

Diagnoza strategiczna Polski Zachodniej Raport opracowany w ramach przygotowania Założeń Strategii Rozwoju Polski Zachodniej Wojciech Dziemianowicz Jacek Szlachta GEOPROFIT Warszawa, wrzesień 2011 r. SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE...5 2. UWARUNKOWANIA

Bardziej szczegółowo

Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012 2020

Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012 2020 Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012 2020 Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012 2020 Dokument przyjęty przez Radę Polskiej Organizacji Turystycznej

Bardziej szczegółowo

Energetyka wiatrowa stan aktualny i perspektywy rozwoju w Polsce

Energetyka wiatrowa stan aktualny i perspektywy rozwoju w Polsce Instytut Energetyki Odnawialnej Energetyka wiatrowa stan aktualny i perspektywy rozwoju w Polsce Autorzy: Grzegorz Wiśniewski Katarzyna Michałowska Knap Sylwia Koć Warszawa, sierpień 2012 Instytut Energetyki

Bardziej szczegółowo

Autorzy opracowania: Tomasz Dziedzic Krzysztof Łopaciński Andrzej Saja Jerzy Szegidewicz. Opracowanie wykonano na zlecenie:

Autorzy opracowania: Tomasz Dziedzic Krzysztof Łopaciński Andrzej Saja Jerzy Szegidewicz. Opracowanie wykonano na zlecenie: WPŁYW ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO NA STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU SEKTORA TURYSTYKI W POLSCE Autorzy opracowania: Tomasz Dziedzic Krzysztof Łopaciński Andrzej Saja Jerzy Szegidewicz Opracowanie wykonano

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM. (tytuł roboczy: POMOC ŻYWNOŚCIOWA)

PROGRAM OPERACYJNY EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM. (tytuł roboczy: POMOC ŻYWNOŚCIOWA) MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ P R O J E K T Z DNIA 3. 12 PROGRAM OPERACYJNY EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM 2014 2020 (tytuł roboczy: POMOC ŻYWNOŚCIOWA) WARSZAWA,.2013

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE

INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA KATEDRA EKONOMII POLITYCZNEJ Leszek Kropiwnicki INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE Praca doktorska

Bardziej szczegółowo

www.pwc.pl Wkład innowacyjnego przemysłu farmaceutycznego w rozwój polskiej gospodarki

www.pwc.pl Wkład innowacyjnego przemysłu farmaceutycznego w rozwój polskiej gospodarki www.pwc.pl Wkład innowacyjnego przemysłu farmaceutycznego w rozwój polskiej gospodarki Raport wrzesień 2011 2 Spis Treści Streszczenie 5 Przegląd rynku farmaceutycznego w Polsce 11 Rola w gospodarce 33

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020 PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020 16 GRUDNIA 2014 R. 1 SPIS TREŚCI 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020 Rozwój i współpraca Janów Lubelski 2014 1. Spis treści 1 Wstęp... 3 1.1 Główne przesłanki aktualizacji strategii... 3 1.2 Przyjęta metodologia oraz

Bardziej szczegółowo

Polskie 10 lat w Unii raport

Polskie 10 lat w Unii raport Polskie 10 lat w Unii raport 2014 Polskie 10 lat w Unii Wydaje: Copyright Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa 2014 Przygotowano w: Departament Ekonomiczny Unii Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje Aviva Media Relations +44 (0)20 7662 3101 Aviva Public Affairs +44 (0)20 7662 0552 www.aviva.pl

Dodatkowe informacje Aviva Media Relations +44 (0)20 7662 3101 Aviva Public Affairs +44 (0)20 7662 0552 www.aviva.pl Uwaga na emerytury! Określenie wielkości luki emerytalnej w Europie Wrzesień 2010 Spis treści Streszczenie 1. Wstęp 5 2. Luka emerytalna w Europie 6. Luka emerytalna w ujęciu indywidualnym 11 4. Podejście

Bardziej szczegółowo

Raport na temat wielkich miast Polski. Kraków

Raport na temat wielkich miast Polski. Kraków Raport na temat wielkich miast Polski Kraków Spis treści 3 Wstęp 5 4 Metodologia 7 Najważniejsze rekomendacje 5 10 Ludzie 14 Jakość życia 5 18 Wizerunek 22 Instytucje 5 26 Infrastruktura 30 Finanse 5 34

Bardziej szczegółowo