REGULAMIN KONKURSU. Wygraj bilet Ligi Światowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU. Wygraj bilet Ligi Światowej"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU Wygraj bilet Ligi Światowej Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia konkursu pod nazwą Wygraj bilet Ligi Światowej (dalej Konkurs ). Konkurs odbywa się w oparciu o przepisy niniejszego Regulaminu oraz przepisy prawa polskiego. 2. Organizatorem Konkursu jest Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna, ul. Chemików 7, Płock, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy XIV Wydział Gospodarczy w Warszawie pod numerem: , numer NIP: (dalej Organizator ). 3. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie serwisu vitay.pl pod adresem (dalej Portal ). 4. W ramach Konkursu odbędzie się sześć rywalizacji (dalej Rywalizacje ), podczas których, zgodnie z warunkami opisanymi w pkt. 10 Regulaminu możliwe będzie wygranie nagród wskazanych w Regulaminie tzn. 120 sztuk dwu osobowych biletów na mecze fazy grupowej Ligi Światowej 2013, w których występuje Reprezentacja Polski w Siatkówce. Rywalizacje odbędą się dla poszczególnych miast w następujących datach: a. Rywalizacja I: mecz Polska Brazylia (Warszawa, hala Torwar) b. Rywalizacja II: mecz Polska Brazylia (Łódź, hala Atlas Arena) c. Rywalizacja III: mecz Polska Argentyna (Bydgoszcz, hala Łuczniczka) d. Rywalizacja IV: mecz Polska Argentyna (Gdańsk, hala Ergo Arena) e. Rywalizacja V: mecz Polska USA (Katowice, hala Spodek) f. Rywalizacja VI: mecz Polska USA (Wrocław, Hala Stulecia) Uczestnicy 5. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności prawnych będące uczestnikami programu lojalnościowego VITAY (dalej Program VITAY ), posiadające ważne karty VITAY (dalej Karta VITAY ) zgodnie z Regulaminem Programu VITAY, za wyjątkiem osób, o których mowa w pkt. 6 i 7 poniżej (dalej Uczestnicy ). 6. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, przedstawiciele, współpracownicy i członkowie organów Organizatora, jak również podmiotów z nim powiązanych, a także innych podmiotów biorących udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu. Pod pojęciem pracowników rozumie się osoby działające na rzecz podmiotów je zatrudniających bez względu na podstawę prawną (umowa o pracę, umowa cywilnoprawna). 7. Uczestnikami nie mogą być także członkowie rodzin osób wymienionych w pkt. 6 powyżej. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków oraz wstępnych, zstępnych i rodzeństwo małżonków. Zasady uczestnictwa 8. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dokonanie w okresie trwania Rywalizacji następujących czynności: a. nabycie co najmniej jednego z produktów z oferty Stop Cafe (dalej Produkty ), na dowolnej stacji paliw marki ORLEN uczestniczących w Programie VITAY, z naliczeniem punktów (dalej Punkty ) zgodnie z Regulaminem VITAY;

2 b. posiadanie konta w serwisie lub stanie się posiadaczem takiego konta w czasie trwania Konkursu, c. wybranie i potwierdzenie poprzez kliknięcie w witrynie vitay.pl miasta rywalizacji z listy miast, każdy uczestnik może wybrać tylko jedno miasto, 9. O liczbie Punktów zgromadzonych w Konkursie Uczestnik może się dowiedzieć z serwisu internetowego Nagrody 10. Nagrody bilety na mecze fazy grupowej Ligi Światowej 2013, w których występuje Męska Reprezentacja Polski w Siatkówce, zostaną przyznane na następujących zasadach: a. dla każdej Rywalizacji przewidziano nagrody w postaci biletów dla dwóch osób na mecze Męskiej Reprezentacji Polski w Siatkówce łącznie 120 nagród, o wartości : - Rywalizacja I: mecz Polska Brazylia (Warszawa, hala Torwar) 300 zł- 20 nagród. - Rywalizacja II: mecz Polska Brazylia (Łódź, hala Atlas Arena) 140 zł- 20 nagród. - Rywalizacja III: mecz Polska Argentyna (Bydgoszcz, hala Łuczniczka) 140 zł.- 20 nagród. - Rywalizacja IV: mecz Polska Argentyna (Gdańsk, hala Ergo Arena) 140 zł- 20 nagród. - Rywalizacja V: mecz Polska USA (Katowice, hala Spodek) 100 zł- 20 nagród. - Rywalizacja VI: mecz Polska USA (Wrocław, Hala Stulecia) 180 zł 20 nagród. b. zwycięzcy zostaną wyłonieni spośród tych uczestników Konkursu, którzy uzyskali największą liczbę punktów VITAY za zakup Produktów zgodnie z opisem pkt. 8, c. w przypadku uzyskania takiej samej liczby pkt. VITAY przez co najmniej dwóch uczestników o zwycięstwie uczestnika decyduje wcześniejsza data zgłoszenia się do promocji. 11. Organizator oświadcza, iż nagrody zostaną przekazane, w ramach niniejszego Konkursu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz.U. z 2012 r. poz.361 z późn. zm.). Zwycięzcy oraz wydanie Nagród 12. Po zakończeniu każdej Rywalizacji Organizator w ciągu 3 dni przygotuje listę Uczestników, którzy w danej Rywalizacji uzyskali najwyższą liczbę Punktów (dalej Zwycięzcy ) i skontaktuje się z nimi drogą elektroniczną/mailowo w celu potwierdzenia danych uczestnika Programu VITAY umożliwiających dostarczenie Nagród tj. imię, nazwisko, adres do doręczenia nagrody (ulicę, numer domu, numer mieszkania, kod i miejscowość). 13. Lista Zwycięzców w postaci imienia, miejscowości oraz 6 pierwszych i 4 ostatnich cyfr numeru Karty VITAY, Karty SUPER VITAY lub Karty Klubu VERVA laureata, publikowana jest na stronie w terminie 10 dni po zakończeniu każdej rywalizacji. 14. Warunkiem wydania każdej Nagrody jest przekazanie Organizatorowi przez Zwycięzcę danych osobowych niezbędnych do wydania Nagrody (tj. imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, ewentualnie adresu do doręczeń, jeżeli jest inny od adresu zamieszkania) oraz pisemnej zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, w postaci formularza stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu. Wypełniony i podpisany formularz, stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu, (skan lub zdjęcie formularza), należy przesłać na adres mailowy: lub pisemnie za pośrednictwem poczty kurierskiej lub przesyłki poleconej priorytetowej na adres Organizatora: PKN ORLEN S.A. ul. Bielańska 12, Warszawa z dopiskiem Konkurs Wygraj Bilet ligi światowej - oświadczenie. Nieprzekazanie przez Zwycięzcę informacji, o których mowa w zdaniu poprzednim, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia opublikowania przez Organizatora Listy

3 zwycięzców na stronie oznacza rezygnację Zwycięzcy z prawa do Nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora. Za dzień przekazania informacji uważa się dzień otrzymania przez Organizatora wiadomości lub doręczenia Organizatorowi przesyłki za pośrednictwem wybranego przez Zwycięzcę operatora pocztowego. 15. Nagrody przewidziane w danej Rywalizacji zostaną wydane Zwycięzcom po zakończeniu tej Rywalizacji Nagrody zostaną przesłane za pośrednictwem kuriera na koszt Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN SA. Reklamacje 16. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu powinny być zgłaszane wyłącznie listem poleconym z dopiskiem na kopercie Wygraj bilet Ligi Światowej, na adres PKN ORLEN Dział Rozwoju Relacji z Klientami i Partnerami ul. Bielańska 12, Warszawa, w terminie 7 dni od dnia zaistnienia podstawy reklamacji. 17. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, numer Karty VITAY oraz adres Uczestnika, jak również wskazywać powód/powody reklamacji oraz ich dokładny opis. 18. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Organizator zwróci się do Uczestnika składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie. 19. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania. O rozpatrzeniu i wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony poprzez wysłanie listu poleconego. Dane osobowe 20. Dane osobowe Zwycięzców Konkursu przetwarzane są w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu przez Organizatora. Administratorem danych osobowych jest Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku (09-411) przy ul. Chemików 7. Każdy Zwycięzca zobowiązany jest wyrazić zgodę w formie pisemnego oświadczenia woli, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu, na administrowanie i przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby Konkursu, na warunkach określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Wyrażenie powyższej zgody jest niezbędne w celu przeprowadzenia przedmiotowej Loterii, w szczególności w celu dostarczenia nagród. Każdy Zwycięzca przez cały czas przetwarzania danych ma prawo wglądu do nich oraz ich poprawiania, jak również odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. Podanie danych osobowych przez Zwycięzcę jest dobrowolne, jednak ich niepodanie lub odwołanie zgody, o której mowa powyżej, uniemożliwia udział w Konkursie i dostarczenie nagrody. Dane te są przechowywane przez Organizatora tylko przez okres, jaki wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, a po jego zakończeniu zostaną usunięte. Dane osobowe pozostałych Uczestników Konkursu, niebędących Zwycięzcami, przetwarzane są przez PKN ORLEN S.A. na zasadach określonych w regulaminie programu VITAY. 21. Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Zwycięzców innym podmiotom, w drodze umowy zawartej na piśmie, wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu. Postanowienia końcowe 22. Niniejszy Regulamin, a także opis zasad przeprowadzenia Konkursu, znajduje się na Portalu. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu.

4 23. Integralną częścią Regulaminu jest formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych Zwycięzcy Konkursu pod nazwą Wygraj bilet Ligi Światowej stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu.

5 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU KONKURSU: Wygraj bilet Ligi Światowej Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych Zwycięzcy Konkursu pod nazwą Wygraj bilet Ligi Światowej Ja, niżej podpisany/a... (imię i nazwisko Zwycięzcy), zamieszkały/a w... (adres zamieszkania: ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość),.. (adres do doręczenia nagrody, jeżeli jest inny niż zamieszkania) oświadczam, że zapoznałem/-am się z Regulaminem Konkursu pod nazwą Wygraj bilet Ligi Światowej (dalej: Regulamin ) i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu i zakresie określonym w Regulaminie, przez administratora danych - Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7. Jednocześnie oświadczam, że wiem o przysługującym mi prawie dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, a także odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią. Administrator danych poinformował mnie, iż podanie danych i udzielenie niniejszej zgody jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do przeprowadzenia Loterii i doręczenia nagrody. Własnoręczny, czytelny podpis Zwycięzcy miejscowość, data

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Piękno wygrywa (dalej zwany Regulaminem )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Piękno wygrywa (dalej zwany Regulaminem ) REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Piękno wygrywa (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej pod nazwą Piękno wygrywa zwanej dalej Loterią jest IQ Marketing (Poland)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ KUP I WYGRAJ (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Kup i wygraj zwanej dalej Loterią jest IQ Marketing (Poland) Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or

Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Francuskie wakacje z Carte d Or zwanym dalej Konkursem jest Advalue Sp. z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulamin, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie urządzanym pod nazwą Pokochaj lato

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Grill&Travel w E.Leclerc (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Grill&Travel w E.Leclerc (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Grill&Travel w E.Leclerc (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Grill&Travel w E.Leclerc zwanego dalej Konkursem jest IQ Marketing (Poland) Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem 1 Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Historia opowiedziana smartfonem oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GŁOSOWANIA W RAMACH AKCJI "PROJEKT KLUB"

REGULAMIN GŁOSOWANIA W RAMACH AKCJI PROJEKT KLUB REGULAMIN GŁOSOWANIA W RAMACH AKCJI "PROJEKT KLUB" 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: "Regulaminem Głosowania") określa ogólne warunki głosowania w ramach Projektu Klub służącego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji 1000 punktów VITAY za kwotację

Regulamin Promocji 1000 punktów VITAY za kwotację Regulamin Akcji Regulamin Promocji 1000 punktów VITAY za kwotację 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady promocji pod nazwą 1000 punktów VITAY za kwotację

Bardziej szczegółowo

2 Postanowienia ogólne

2 Postanowienia ogólne Regulamin promocji dla konsumentów Promocja Eco Bubble z Rossmann 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem strony marki Sunbites na stronie internetowej: www.przerwanabierasmaku.pl 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Odkryj skuteczność kuracji 2+1 - druga edycja

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Odkryj skuteczność kuracji 2+1 - druga edycja Postanowienia ogólne. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Odkryj skuteczność kuracji 2+1 - druga edycja 1. Akcja promocyjna prowadzona jest w oparciu o przepisy niniejszego regulaminu (dalej Regulamin ) pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji "Tic Tac Pop Corn"

Regulamin promocji Tic Tac Pop Corn Regulamin promocji "Tic Tac Pop Corn" 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji "Tic Tac Pop Corn (dalej: "Promocja"), jest spółka pod firmą Ferrero Commercial Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu pralek i suszarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna (dalej zwana Loterią ) urządzana jest pod nazwą LOTERIA ŚWIĄTECZNA. 2. Organizatorem Loterii jest Expansja

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Inspiracje kulinarne z Apetiną

Regulamin konkursu Inspiracje kulinarne z Apetiną Regulamin konkursu Inspiracje kulinarne z Apetiną 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady i warunki, na jakich odbywa się konkurs promocyjny pod nazwą Inspiracje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNA

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNA REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNA 1. NAZWA I RODZAJ LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, urządzana jest pod nazwą Loteria Świąteczno-Noworoczna 2. NAZWA

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN akcji promocyjnej Paliwo za komplet opon 1. Postanowienia ogólne 1. Akcja promocyjna Paliwo za komplet opon (zwana dalej Akcją ) stanowi przedsięwzięcie marketingowe Spółki działającej pod firmą:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Pokażcie styl Trójmiasta! (dalej: Konkurs ) jest Gong Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach ul. Długosza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Zostań detektywem! oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

4. Akcja dotyczy promocji wybranych robotów kuchennych marki Bosch wskazanych w 3 pkt. 15.

4. Akcja dotyczy promocji wybranych robotów kuchennych marki Bosch wskazanych w 3 pkt. 15. REGULAMIN Akcji promocyjnej Roboty Bosch (dalej Regulamin ). 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-222), Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIĄTECZNEGO KONKURSU DIGITAL ONE 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN ŚWIĄTECZNEGO KONKURSU DIGITAL ONE 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN ŚWIĄTECZNEGO KONKURSU DIGITAL ONE 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany na osi czasu Digital One w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/digitalone. 2. Konkurs odbywać

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana

Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Program nosi nazwę Satysfakcja gwarantowana i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach określonych w treści

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk Promocja przedłużona 1 Definicje 1. Promocja dla konsumentów dokonujących zakupu microwież oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu pralek i suszarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 2 DO REGULAMINU PROGRAMU Cisza zyskuje rozgłos

ANEKS NR 2 DO REGULAMINU PROGRAMU Cisza zyskuje rozgłos ANEKS NR 2 DO REGULAMINU PROGRAMU Cisza zyskuje rozgłos Wydany w dniu 01.07.2015 roku przez Organizatora programu sprzedaży premiowej Cisza zyskuje rozgłos (dalej: Promocja ), spółkę Albedo Marketing sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów".

Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów. Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów". Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie Lojalnościowym Masterclub

Bardziej szczegółowo

4. Programem Ambasador nie jest objęty zakup od Organizatora lokalu mieszkalnego,

4. Programem Ambasador nie jest objęty zakup od Organizatora lokalu mieszkalnego, Regulamin Programu Ambasador 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin") określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w programie rekomendacyjnym Ambasador ( Program Ambasador ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo