Typ AI T³umiki Typ BI i Spiro Okapy Ciecholewski-Wentylacje sp. z o.o. Spiro Podstawy dachowe Typ BII Przepustnice regulacyjne Anemostaty

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Typ AI T³umiki Typ BI i Spiro Okapy Ciecholewski-Wentylacje sp. z o.o. Spiro Podstawy dachowe Typ BII Przepustnice regulacyjne Anemostaty"

Transkrypt

1 Witamy w Firmie

2 Firma Ciecholewski-Wentylacje sp. z o.o. istnieje na rynku od 1977 roku. Zajmujemy siê produkcj¹ oraz wykonaniem instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Produkujemy elementy takie jak: przewody wentylacyjne, kszta³tki, nawiewniki, kratki wentylacyjne, okapy, nawiewy laminarne i inne. Materia³y, których u ywamy do produkcji to ró ne rodzaje blach stalowych - czarna, ocynkowana, nierdzewna oraz blach z aluminium, miedzi, o³owiu. Dysponujemy du ym i elastycznym parkiem maszynowym. Nasz¹ specjalnoœci¹ s¹ skomplikowane instalacje przemys³u farmaceutycznego, spo ywczego, stoczniowego a tak e instalacje w szpitalach, halach, biurach, centrach handlowych i salach widowiskowych. Firma zdoby³a doœwiadczenie w latach osiemdziesi¹tych. Dynamiczny rozwój nast¹pi³ na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych, kiedy po zrównaniu w prawie podmiotów gospodarczych, uzyskaliœmy dostêp do rynków zastrze onych dla firm pañstwowych. Firma zaczê³a zdobywaæ rynek oraz wyspecjalizowa³a siê w produkcji elementów instalacji wentylacyjnych. W ci¹gu wielu lat nabyliœmy doœwiadczenie pracuj¹c na ró nych obiektach i z rozmaitymi klientami. Nasze produkty maj¹ zastosowanie we wszystkich ga³êziach budownictwa, od budownictwa komunalnego do ga³êzi przemys³u wspomnianych wczeœniej. Wspó³pracujemy z wieloma uznanymi firmami. Ca³y czas inwestujemy w szereg nowoczesnych maszyn, urz¹dzeñ i oprogramowanie, które pozwalaj¹ nam na du ¹ elastycznoœæ w przyjmowaniu zleceñ i szeroki zakres zamówieñ. Firma rozbudowuje siê. W roku 2004 oddaliœmy do u ytku halê produkcyjn¹ Przewodów i kszta³tek 2 2 ko³owych, o powierzchni 1083 m. W roku 2005 powsta³ magazyn o powierzchni 864 m, w 2006 oddaliœmy do u ytku kolejn¹, now¹ halê, a w 2007 nastêpn¹. Reasumuj¹c, na terenie zak³adu znajduj¹ siê: budynek biurowy, szeœæ hal produkcyjnych o ³¹cznej 2 powierzchni 5000 m, bogato wyposa onych w komputery, maszyny i specjalistyczny sprzêt s³u ¹cy do obróbki metali, oraz sto³ówka zak³adowa. W planach jest dalsza rozbudowa zak³adu. Plan rozbudowy zak³adu. Budynek biurowy.

3 Typ AI kana³y i kszta³tki T³umiki Typ BI i Spiro kana³y i kszta³tki Okapy Spiro z uszczelk¹ gumow¹ kana³y i kszta³tki Podstawy dachowe Typ BII kana³y i kszta³tki do transportu pneumatycznego Przepustnice regulacyjne Anemostaty nawiewne i wyci¹gowe kratki wentylacyjne Nawietrzaki podokienne Wywietrzaki cylindryczne Nawiewniki sufitowe Elementy izolowane Nawiewniki dalekiego zasiêgu Kratki grawitacyjne Wyrzutnie dachowe i œcienne Sufit podwieszany Czerpnie dachowe i œcienne Zabudowa higieniczna

4 Wydzia³ produkcji kana³ów i kszta³tek okr¹g³ych Wydzia³ produkcji kana³ów i kszta³tek prostok¹tnych Wydzia³ produkcji galanterii wentylacyjnej 1 Wydzia³ produkcji galanterii wentylacyjnej 2 Œlusarnia Malarnia Wydzia³ obróbki skrawaniem Pomieszczenie socjalne Kantyna

5 Ciêcie laserem Ciêcie plazm¹ Prasa wykrawaj¹ca Ciêcie plazm¹ Prasa wykrawaj¹ca Gilotyna Linia do produkcji kana³ów prostok¹tnych Wycinarka segmentów kolan Segto

6 Spawarka liniowa Zgrzewarka liniowa (zgrzew przerywany, ci¹g³y) Sterowana numerycznie linia do produkcji kana³ów Spiro - TORMEC Zgniatarka zak³adów blacharskich Prasa krawêdziowa Profilarko - zamykarka zak³adów blacharskich Zgrzewarka punktowa Gniazdo ³obiarek

7 Dyrekcja Budowy Szpitala w Koœcierzynie, Kompletna instalacja wentylacji i klimatyzacji Szpitala Specjalistycznego na 440 ³ó ek Fabryka Opakowañ Ró nych FORCAN - Tczew, Instalacja wentylacji mechanicznej hali produkcyjnej i klimatyzacji budynku biurowego Dom Us³ugowo Biurowy "Atrium" - Gdynia, 1999 Instalacja wentylacji i klimatyzacji Wydzia³ Prawa i Administracji UNIWERSYTET GDAÑSKI, Wentylacja mechaniczna Szpital w Koœcierzynie Hala OLIWIA - Gdañsk, 1999 Instalacja wentylacji mechanicznej Swedwood Poland S.A. - Lubawa, 1999 Instalacja wentylacji mechanicznej hali produkcyjnej JAWOR - Linowiec, 1999 Instalacja odci¹gu trocin z odzyskiem ciep³a w hali produkcji mebli Stocznia Pó³nocna - Gdañsk, Instalacja wentylacji mechanicznej hali kad³ubowni C-181, instalacja wentylacji stanowiskowej w hali C-167, instalacja wentylacyjno klimatyzacyjna kompleksu barowo restauracyjnego C-200 Fabryka opakowañ Forcan - Tczew SENATOR" hotel z oœrodkiem wypoczynkowym - DŸwirzyno, Instalacja wentylacji i klimatyzacji zespo³u obiektów P³ywalnia kryta - Piotrków Trybunalski, 2000 Instalacja wentylacji mechanicznej Hipermarket Le Clerc - Olsztyn, 2000 Instalacja wentylacji mechanicznej Uniwersytet Gdañski Wytwórnia Pizza Rigga - W³adys³awowo, 2000 Instalacja wentylacji z odzyskiem ciep³a hali produkcyjnej, zaplecza socjalnego i biur Wytwórnia Mro onek IGLOTEX" - Skórcz, 2000 Wentylacja i klimatyzacja pomieszczeñ produkcyjnych Centrum Rekreacyjno wypoczynkowe ELZAM MAZURY - Bogaczewo, 2000 Instalacja wentylacji budynku centralnego Gdañskie Towarzystwo Budownictwa Spo³ecznego - Gdañsk Szadó³ki, 2000 Instalacja wentylacji mechanicznej budynku 2 czterokondygnacyjnego o pow m P³ywalnia - Piotrków Trybunalski Papieski Wydzia³ Teologiczny - Warszawa, 2000 Instalacja wentylacji piwnicy, antresoli i parteru Instytutu sekcji Bobolanum" Szko³a Podstawowa nr 88 w Gdañsku Œwibnie, 2000 Instalacja wentylacji mechanicznej Oczyszczalnia œcieków - Stegna, 2000 Instalacja wentylacji mechanicznej i ruroci¹gu sprê onego powietrza Hipermarket Le Clerc - Olsztyn

8 EastWave Building Company - Warszawa, 2000 Kompletny system klimatyzacji i ogrzewania powietrznego w Alliance Logistic Center w B³oniu Zak³ady Porcelany Sto³owej LUBIANA" S.A Klimatyzacja zak³adu produkcji kalki Hala Sportowa OSiR - Starogard Gd Instalacja wentylacji mechanicznej i termowentylacji Starostwo Powiatowe - Starogard Gd Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji budynku administracyjnego Starostwa Aquapark - Sopot Europe Center - Warszawa omianki, 2001 Instalacja wentylacji mechanicznej z ogrzewaniem powietrznym Zak³ady Rybne SEKO" - Chojnice, 2001 Wentylacja nowej hali produkcyjnej Z. F. POLPHARMA - Starogard Gd Wentylacja i klimatyzacja biurowca, wentylacja hali pakowania i hal produkcyjnych Spó³dzielnia Mleczarska Maækowy - Gdañsk NESTLE POLSKA - S³upsk, Wentylacja i pe³na klimatyzacja pomieszczeñ produkcyjnych: Twaro karni, Jogurtów, Nescafe, Pakowalni mleka w proszku i od ywek dla dzieci w standardzie CE i GMP. Stocznia Gdañska - Gdañsk, Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja Linii Konserwacyjno - Malarskiej Salon Meblowy - Starogard Gd Instalacja wentylacji i ogrzewania powietrznego Park Wodny - Sopot, 2002 Instalacja wentylacji i klimatyzacji obiektów basenowych Stocznia - Gdañsk Supermarket HIT - ódÿ, 2002 Instalacja wentylacji mechanicznej Zak³ad Miêsny RITTER, Lisewo Wentylacja i klimatyzacja zak³adu produkcyjnego Biurowiec PROKOM - Gdynia, 2003 Instalacja wentylacji i klimatyzacji - ci¹gi prostok¹tne Dom Towarowy HEWELIUSZ - Gdañsk, 2003 Wentylacja mechaniczna, klimatyzacja i oddymianie Komenda Powiatowej Stra y Po arnej - Wejherowo, 2003 Wentylacja mechaniczna i grawitacyjna Jednostki Ratowniczo - Gaœniczej Centrum handlowe Madison - Gdañsk Z.F. POLPHARMA - Starogard Gd Instalacja wentylacji mechanicznej Magazynu Wysokiego Sk³adowania. Instalacja wentylacji mechanicznej Laboratorium Spó³dzielnia Mleczarska "MAÆKOWY" - Gdañsk, Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja obiektów mleczarni Zak³ady farmaceutyczne Polpharma - Starogard Gd.

9 Zak³ady Miêsne OLEWNIK - Œwierczynek, 2003 Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja obiektów produkcyjnych i biurowych Z.F. POLPHARMA - Starogard Gd Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. Nowa Ampu³karnia. Hala H27 EastWave - Warszawa, 2004 Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja w Alliance Logistic Center B³onie Stacja Kontroli Pojazdów - Koœcierzyna Komenda Policji - Gdynia Œródmieœcie, 2004 Wentylacja mechaniczna Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON - Gdynia, 2004 Wentylacja mechaniczna Zak³ady Miêsne BARTOS - Piekoszewo, 2004 Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja obiektów produkcyjnych Destylarnia Sobieski - Starogard Gd Wentylacja mechaniczna obiektów produkcyjnych Zak³ady farmaceutyczne Bioton - Warszawa PPHU Galeon", 2004 Wentylacja mechaniczna Hali Stolarni i Obróbki Metali RokaFlex Zahn Gmbh - Braak, Niemcy, 2004 Wentylacja mechaniczna 1.Nadbudówka Kontenerowca Nadbudówka Kontenerowca 964 Stocznia HOLM Gdañsk Gimnazjum nr 2 - Starogard Gd Wentylacja mechaniczna Hali Sportowej Z.F. POLPHARMA - Starogard Gd Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji : 1.Laboratorium Biologiczne 2.Centrum Szkoleniowe Piekarnia Jarzêbiñscy - Koœcierzyna WAVICON Technics Polska - Warszawa 2005 Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja hali produkcji p³ynów infuzyjnych BIOTON S.A. Zak³ady Miêsne OLEWNIK Sierpc 2005 Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja obiektów produkcyjnych i biurowych PPHU MARBUD"Ryszard Marcinkiewicz - Gdynia 2005 Modernizacja instalacji wentylacji i klimatyzacji 1.Budynek C-D" Kancelaria Sejmu RP 2.Zaplecze Gara owo-warsztatowe Kancelaria Sejmu RP Zak³ady farmaceutyczne Bioton - Warszawa Przedsiêbiorstwo Budowlane INWESTBUD" Jan Misztal - Wejcherowo 2005 Wentylacja mechaniczna Kuchnia-Sto³ówka J.W Rozewie RokaFlex Zahn Gmbh - Braak, Niemcy - w realizacji: Wentylacja mechaniczna Nadbudówka Kontenerowca 547 Stocznia HOLM Gdañsk Stocznia Pó³nocna - Gdañsk

10

11

12

13 Zapraszamy!

14

aquatherm Polska Jacek Ligaszewski ul. Pu³awska 538, 02-884 Warszawa, tel. /fax (0-22) 643 86 79, 643 86 81, 643 38 22 www.aquatherm.com.

aquatherm Polska Jacek Ligaszewski ul. Pu³awska 538, 02-884 Warszawa, tel. /fax (0-22) 643 86 79, 643 86 81, 643 38 22 www.aquatherm.com. Lista referencyjna aquatherm Polska Jacek Ligaszewski ul. Pu³awska 538, 02-884, tel. /fax (0-22) 643 86 79, 643 86 81, 643 38 22 www.aquatherm.com.pl, e-mail:biuro@aquatherm.com.pl aquatherm-polska Firma

Bardziej szczegółowo

* Kalendarium... * Kiedy potrzebne pozwolenie... * Najbli sze imprezy...

* Kalendarium... * Kiedy potrzebne pozwolenie... * Najbli sze imprezy... Drodzy Czytelnicy! Mamy za sob¹ ju szóst¹ edycjê konkursu Srebrny NiedŸwiedŸ - Lider Promocji S³upskiej Gospodarki. W dniu, w którym dotrze ten numer naszego pisma do Czytelników, w Pañstwowej Orkiestrze

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna. w szko³ach ponadgimnazjalnych. w Powiecie Szczecineckim

Oferta edukacyjna. w szko³ach ponadgimnazjalnych. w Powiecie Szczecineckim w Powiecie Szczecineckim na rok szkolny 2012/2013 O SZCZECINKU zczecinek to pe³ne dyskretnego uroku miasto, Sw którym ju ponad siedem stuleci burzliwej historii splata siê z nios¹c¹ nowe wyzwania wspó³czes-noœci¹.

Bardziej szczegółowo

Profil Firmy. zaawansowane rozwiązania klimatyzacyjne i wentylacyjne

Profil Firmy. zaawansowane rozwiązania klimatyzacyjne i wentylacyjne Profil Firmy zaawansowane rozwiązania klimatyzacyjne i wentylacyjne KLIMOR, spółka należąca do Grupy Kapitałowej KLIMA-THERM, jest wiodącym producentem i dostawcą standardowych oraz wysoce specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

ALTERNATYWNE SYSTEMY KOMFORTU / Promienniki gazowe firmy PAKOLE Stacja Technicznej Obs³ugi RENAULT TRUCKS w Pietrzykowicach

ALTERNATYWNE SYSTEMY KOMFORTU / Promienniki gazowe firmy PAKOLE Stacja Technicznej Obs³ugi RENAULT TRUCKS w Pietrzykowicach 14 PRZEGL D OGRZEWANIE WIELKOKUBATUROWE Od redakcji Na ³amach Polskiego Instalatora ciekawe rozwi¹zania projektowe i wykonawcze dotycz¹ce ogrzewania pomieszczeñ wielkokubaturowych opisywane s¹ zazwyczaj

Bardziej szczegółowo

2. ENERGETYKI 3. INFORMATYKI 4. BUDYNKÓW KOMERCYJNYCH 5. OBIEKTÓW U YTECZNOŒCI PUBLICZNEJ

2. ENERGETYKI 3. INFORMATYKI 4. BUDYNKÓW KOMERCYJNYCH 5. OBIEKTÓW U YTECZNOŒCI PUBLICZNEJ GDZIE SZUKAÆ POTRZEBNYCH INFORMACJI? SPIS TREŒCI STRONA 1. Dlaczego pod³oga podwójna?... 2 2. Pod³oga podwójna co proponujemy... 3 3. Pod³oga podwójna co proponujemy - nasze zalety... 4 4. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Prognoza wzrostu. cover. w polskiej farmacji i medycynie. 24 grudzień styczeń 10/2004

Prognoza wzrostu. cover. w polskiej farmacji i medycynie. 24 grudzień styczeń 10/2004 cover w polskiej farmacji i medycynie Prognoza wzrostu Przedstawiamy listę 20 najbogatszych Polaków działających na rynku farmaceutyczno-medycznym. Swój sukces okupili ciężką pracą, wykazali się także

Bardziej szczegółowo

Centrum Badañ i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o.

Centrum Badañ i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. 2015 Centrum Badañ i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. Centrum Badañ i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. Historia CBiDGP Polityka jakoœci CBiDGP przedsiêbiorstwem odpowiedzialnym spo³ecznie

Bardziej szczegółowo

Silnik HONDA, Motospawarki

Silnik HONDA, Motospawarki niezawodny dostêp do energii... www.epssystem.pl O firmie 3 AGREGATY PR DOTWÓRCZE: Silnik IVECO MOTORS - seria GI - 23 do 440 Silnik VOLVO PENTA - seria GV - 85-702 Silnik PERKINS - seria GP - 606-2500

Bardziej szczegółowo

DOŒWIADCZENIE PROFESJONALIZM INNOWACYJNOŒÆ JAKOŒÆ

DOŒWIADCZENIE PROFESJONALIZM INNOWACYJNOŒÆ JAKOŒÆ DOŒWIADCZENIE INNOWACYJNOŒÆ PROFESJONALIZM JAKOŒÆ PLASTIMET HISTORIA Firma PLASTIMET na rynku stolarki budowlanej dzia³a od 1991 roku. W polskich realiach rynkowych uda³o nam siê stworzyæ europejsk¹ firmê,

Bardziej szczegółowo

Istniejemy od 1975 roku

Istniejemy od 1975 roku Kompania Wêglowa S.A. KWK PIAST w Bieruniu Istniejemy od 1975 roku Zdolnoœci produkcyjne - front eksploatacyjny - odstawa urobku poz 500 - odstawa urobku poz 650 - transport pionowy - przeróbka mechaniczna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim

PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim PAWEŁ TIEPŁOW PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. Osowska 27 m5, 04-302 Warszawa tel./fax. (0-22) 612-47-11, kom. 608-052-956 e-mail: tieplow@wp.pl PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim

Bardziej szczegółowo

Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji systemów automatyki

Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji systemów automatyki 29 Nr 1/2005 Marzec 2005 biuletyn informacyjny firmy SABUR wy³¹czny dystrybutor i przedstawiciel firm: Wydanie Specjalne Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Prezentacje spólek wchodzacych w sklad EC Grupy:

Prezentacje spólek wchodzacych w sklad EC Grupy: Prezentacje spólek wchodzacych w sklad EC Grupy: str. 4 str. 8 str. 10 str. 12 str. 14 str. 16 str. 18 str. 20 str. 22 strona 2 www.energocontrol.pl C Grupa jest partnerem dla firm w sektorach: kolejowym,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-2. INSTALACJE WEWN TRZNE Wodno kanalizacyjna, centralnego ogrzewania i wentylacyjna.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-2. INSTALACJE WEWN TRZNE Wodno kanalizacyjna, centralnego ogrzewania i wentylacyjna. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-2 INSTALACJE WEWN TRZNE Wodno kanalizacyjna, centralnego ogrzewania i wentylacyjna. 1 Spis tre ci 1 WST P... 3 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej ( ST)... 3 1.2 Zakres robót

Bardziej szczegółowo

FIRMA. Plastimet MARKA. Plastimet DOSTAWCY. Plastimet JAKOή

FIRMA. Plastimet MARKA. Plastimet DOSTAWCY. Plastimet JAKOŒÆ FIRMA Plastimet FIRMA Od 1991 roku produkujemy nowoczesne okna i drzwi. W Polskich realiach rynkowych uda³o nam sie stworzyæ europejsk¹ firmê, która jest nie tylko producentem i eksporterem, ale partnerem,

Bardziej szczegółowo

Oferta wspó³pracy z przemys³em i gospodark¹. Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Koszalin, listopad 2008. Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE 1

Oferta wspó³pracy z przemys³em i gospodark¹. Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Koszalin, listopad 2008. Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE 1 Oferta wspó³pracy z przemys³em i gospodark¹ Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Koszalin, listopad 2008 Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE 1 Szanowni Pañstwo Politechnika Koszaliñska, najwiêksza

Bardziej szczegółowo

Rozwój budownictwa zrównowa onego na przyk³adzie powierzchni biurowej w Trójmieœcie Rozwój budownictwa zrównowa onego na przyk³adzie powierzchni

Rozwój budownictwa zrównowa onego na przyk³adzie powierzchni biurowej w Trójmieœcie Rozwój budownictwa zrównowa onego na przyk³adzie powierzchni Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 4/2014 Ma³gorzata Rymarzak* Micha³ Madera** Ma³gorzata Rymarzak, Micha³ Madera Rozwój budownictwa zrównowa onego na przyk³adzie powierzchni

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka

Program Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka Program Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka Za³¹cznik nr 1 do uchwa³y nr 486/XXVI/04 Rady Miasta P³ocka z dnia 25.05.2004 r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka i Planu

Bardziej szczegółowo

ESSMANN obecny wsz dzie na p askich dachach Europy. Systemy do wietlenia, wentylacji, usuwania dymu oraz odwadniania.

ESSMANN obecny wsz dzie na p askich dachach Europy. Systemy do wietlenia, wentylacji, usuwania dymu oraz odwadniania. ESSMANN obecny wsz dzie na p askich dachach Europy Systemy do wietlenia, wentylacji, usuwania dymu oraz odwadniania. ESSMANN rozwi zania dla bezpiecznego dachu p askiego. Powsta a z zak adu produkuj cego

Bardziej szczegółowo

1 VI 2006 fot.: Askaniusz Postarmeczak

1 VI 2006 fot.: Askaniusz Postarmeczak 1 VI 2006 fot.: Askaniusz Postarmeczak GAZETA INWESTYCYJNA I N W E S T O R Mamy ogromn¹ przyjemnoœæ zaprezentowaæ Pañstwu pierwszy numer miesiêcznika Inwestor gazeta inwestycyjna. Od d³u szego czasu pracowaliœmy

Bardziej szczegółowo

Aby chroni prywatno u ytkownika, program PowerPoint uniemo liwi automatyczne pobranie tego zewn trznego obrazu. Aby pobra i wy wietli ten obraz,

Aby chroni prywatno u ytkownika, program PowerPoint uniemo liwi automatyczne pobranie tego zewn trznego obrazu. Aby pobra i wy wietli ten obraz, Zdrowe i przyjazne miejsce pracy Dobre praktyki BHP w M&R PRINTING EQUIPMENT POLAND SP. Z O.O. II miejsce w konkursie Pracodawca Organizator Pracy Bezpieczniej w kategorii - pracodawcy zatrudniaj cy od

Bardziej szczegółowo

Mo liwoœci rewitalizacji terenu kopalni Julia w Wa³brzychu na tle wybranych przyk³adów europejskich

Mo liwoœci rewitalizacji terenu kopalni Julia w Wa³brzychu na tle wybranych przyk³adów europejskich Lorenc M.W., Wajsen A., 2009. Mo liwoœci rewitalizacji terenu kopalni Julia w Wa³brzychu na tle wybranych przyk³adów europejskich. Problemy Ekologii Krajobrazu, T. XXIV. 81 92. Mo liwoœci rewitalizacji

Bardziej szczegółowo

In ynierskie Targi Pracy na Politechnice Krakowskiej

In ynierskie Targi Pracy na Politechnice Krakowskiej In ynierskie Targi Pracy na Politechnice Krakowskiej 26 X 2010 Katalog Wystawców Patronat Honorowy: Jego Magnificencja Rektor Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. in. Kazimierz Furtak Sponsor: Patroni

Bardziej szczegółowo

Biuro. Horizone Studio to kreatywne i dynamiczne biuro architektoniczne, z siedzib¹ w Krakowie, specjalizuj¹ce siê w nowoczesnej architekturze.

Biuro. Horizone Studio to kreatywne i dynamiczne biuro architektoniczne, z siedzib¹ w Krakowie, specjalizuj¹ce siê w nowoczesnej architekturze. Biuro Horizone Studio to kreatywne i dynamiczne biuro architektoniczne, z siedzib¹ w Krakowie, specjalizuj¹ce siê w nowoczesnej architekturze. Powsta³o z inicjatywy architektów, którzy swoje doœwiadczenie

Bardziej szczegółowo

3/2004 LISTOPAD ISSN 1733-1811 POLITECHNIKA OPOLSKA BÊDZIE MIEÆ NOWOCZESNY KAMPUS Nie gorzej ni na Zachodzie Przy ulicy Prószkowskiej w Opolu, na terenach po jednostce wojskowej, powstaje jedna z najwiêkszych

Bardziej szczegółowo

110 lat Politechniki Gdaƒskiej

110 lat Politechniki Gdaƒskiej 110 lat Politechniki Gdaƒskiej Obchodzàca w bie àcym roku jubileusz 110 lat istnienia Politechnika Gdaƒska jest jednà z najstarszych uczelni technicznych w Polsce. Uroczysta inauguracja dzia alnoêci Królewsko-Pruskiej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdañsk, dnia 26 listopada 2003 r. Nr 149 TREŒÆ: Poz.: UCHWA A RADY GMINY WICKO: 2628 Nr X/52/2003 z dnia 11 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

ERBUD S.A. SPRAWOZDANIE ZARZ DU Z DZIA ALNO CI SPÓ KI W ROKU 2013

ERBUD S.A. SPRAWOZDANIE ZARZ DU Z DZIA ALNO CI SPÓ KI W ROKU 2013 ERBUD S.A. SPRAWOZDANIE ZARZ DU Z DZIA ALNO CI SPÓ KI W ROKU 2013 WARSZAWA, 28 kwietnia 2014 OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKO CI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH UJAWNIONYCH W ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM Sytuacj

Bardziej szczegółowo

SIMPLE.ERP. profesjonalizm i innowacyjnoϾ

SIMPLE.ERP. profesjonalizm i innowacyjnoœæ SIMPLE.ERP profesjonalizm i innowacyjnoœæ Wspó³czesny rynek stawia przed mened erami wysokie wymagania. Zmieniaj¹ce siê warunki gospodarcze i ekonomiczne sprawiaj¹, e tylko wysoka efektywnoœæ wszystkich

Bardziej szczegółowo