Biuletyn INSTYTUT JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W AMERYCE POÂWI CONY BADANIU NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuletyn INSTYTUT JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W AMERYCE POÂWI CONY BADANIU NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI"

Transkrypt

1 Biuletyn INSTYTUT JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W AMERYCE POÂWI CONY BADANIU NAJNOWSZEJ HISTORII POLSKI ROK LXVIII (68) LIPIEC LIPIEC 2013

2 SPONSORZY Autor okładki: Rafał Olbiƒski Opracowanie graficzne: Robert Juchno W Biuletynie cytujemy myêli Marszałka Piłsudskiego

3 BIULETYN ROK LXVIII (68) LIPIEC 2012 LIPIEC 2013 NUMER JUBILEUSZOWY 70-lecia Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce A Non-for-profit Educational Institution (Contributions are deductible for income tax purposes 501(c)(3) 180 Second Avenue, New York, NY tel , fax ,

4 Władze Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce wybrane w dniu 2 marca 2013 r. Rada Instytutu Ewa Babiarz dr Janusz Jachowicz dr Ewa Krystyna Hoffman-J druch Tomasz Kalata dr Magda KapuÊciƒska dr Iwona Dràg Korga dr Artur J. Kowalski Piotr Kumelowski Janusz Krzy anowski Krzysztof Langowski Andrzej Pelc Agnieszka Petla dr hab. Danuta Piàtkowska dr Marek Zieliƒski» Członkowie Rady Instytutu. Od lewej: Janusz Krzy anowski, Andrzej Pelc, Agnieszka Petla, dr Iwona Korga, Piotr Kumelowski, dr Magda KapuÊciƒska, Tomasz Kalata, dr Janusz Jachowicz, Ewa Babiarz, dr Ewa J druch, dr Artur Kowalski, dr Marek Zieliƒski. 2

5 Zarzàd Instytutu Prezes dr Magda KapuÊciƒska Wiceprezes dr Marek Zieliƒski Wiceprezes dr Artur J. Kowalski Dyrektor Wykonawczy i Skarbnik dr Iwona Dràg Korga Sekretarz Zarzàdu Ewa Babiarz Asystent Prezesa Jolanta Szczepkowska Radcy prawni: Rafał Gawłowski Marta Talarek Komisja Rewizyjna Piotr Kumelowski - przewodniczàcy dr Ewa Krystyna Hoffman-J druch dr Janusz Jachowicz 3

6 Drodzy Członkowie, Przyjaciele i Sympatycy Instytutu 4 lipca 2013 r. Instytut Józefa Piłsudskiego ukoƒczył 70 lat! Je eli dodaç do tego prawie 20 lat istnienia przed wojnà - powstał w 1923 roku jako Instytut do Badaƒ Najnowszej Historii Polski - to mo na powiedzieç, e dobiega dziewi çdziesiàtki. Mimo tylu lat Instytut ma si Êwietnie, jest aktywny i działa w nim w przewadze młoda kadra. Przez te 70 lat swojej działalnoêci Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce stał si znanym na całym Êwiecie oêrodkiem badaƒ historii odgrywajàcym niezwykle istotnà rol w promocji kultury i historii oraz kształtowaniu wizerunku Polski. Zmieniały si układy polityczne w Polsce i Europie. Do Stanów Zjednoczonych przybywali nowi emigranci z Polski, ale Instytut, niezale nie od sytuacji w Êwiecie oraz zmian w jego władzach, spełniał swà misj i był wierny ideałom niepodległoêciowym Marszałka Piłsudskiego. Od roku 1943 do 1958 Instytutem zarzàdzali w wi kszoêci politycy i wojskowi, którzy słu yli pod rozkazami Józefa Piłsudskiego i piastowali wa ne stanowiska rzàdowe w II RP. Kolejni prezesi, dyrektorzy i wolontariusze ofiarowali Instytutowi swój czas, prac i niejednokrotnie fundusze. Dzi ki aktywnoêci i ofiarnoêci Polonii, Instytut powi kszał swoje zbiory, które były zabezpieczane i udost pniane. Wygłaszano odczyty naukowe - głównym prelegentem w tym okresie był prof. Wacław J drzejewicz. Ukazywały si publikacje o charakterze êródłowym i wspomnienia znanych postaci ycia politycznego. Wspólnie z Instytutem Piłsudskiego w Londynie zacz to wydawaç rocznik NiepodległoÊç. W nast pnych latach ( ) rozwijała si praca naukowa, dział publikacji, porzàdkowanie pozyskiwanych materiałów archiwalnych i nawiàzywanie kontaktów z instytucjami amerykaƒskimi. W tym czasie wi kszoêç najwa niejszych archiwaliów została zmikrofilmowana. Du a w tym zasługa ówczesnych prezesów Wacława J drzejewicza i Tadeusza Pawłowicza. 4» Aktywni członkowie Grupy Młodych : Mirosław Domiƒczyk, Jerzy Thieme, Jan Micgiel, Czesław Karkowski, Tomasz Ksi - yk, 1982 r.

7 » Prezes Stanisław Jordanowski i prof. Wacław J drzejewicz, 1989 r. Kolejny okres zwiàzany jest ze zmianami w Polsce po 1980 roku, powstaniem SolidarnoÊci i emigracjà stanu wojennego. Dzi ki pomocy finansowej z Fundacji Alfreda Jurzykowskiego, Instytut mógł przydzielaç stypendia dla historyków i działaczy z Polski. W tym czasie do Nowego Jorku przybywała ogromna liczba młodych emigrantów z kraju. W 1981 roku, na proêb osób z tej grupy, prof. Wacław J drzejewicz wygłosił seri wykładów o prawdziwej historii Polski okresu dwudziestolecia i o Marszałku Józefie Piłsudskim. W nast pnych latach były to spotkania ze znanymi działaczami opozycji polskiej i Êwiadkami historii. Wkrótce utworzyła si grupa dyskusyjna młodych, którzy czynnie działali we władzach Instytutu. Kolejnym prezesem od 1983 r. był Stanisław Jordanowski - niezwykle oddany Instytutowi i otwarty na młodzie, bardzo szanowany i lubiany człowiek. Dzi ki zmianom zaistniałym w Polsce po 1989 roku powstała mo liwoêç podj cia współpracy z instytucjami rzàdowymi, archiwalnymi i bibliotecznymi w Polsce. Instytut odwiedzali członkowie Rzàdu III RP: ambasador Kazimierz Dziewanowski (1990), prezydent Lech Wał sa (1991) i premier Jan Olszewski (1992). Odbywały si prelekcje znanych polskich dziennikarzy, opozycjonistów, pisarzy, polityków i historyków. Rok 1993 był okresem wa nym i zarazem tragicznym dla Instytutu. W styczniu odbyły si uroczyste obchody 100-lecia urodzin profesora Wacława J drzejewicza, twórcy Instytutu. W czerwcu nastàpiło przeniesienie siedziby do budynku Polskiego Zwiàzku Narodowego przy 180 Second Ave. 14 lipca zmarł tragicznie długoletni prezes Instytutu Stanisław Jordanowski, a 30 listopada odszedł profesor Wacław J drzejewicz, prze ywszy prawie 101 lat. Po przeprowadzce Instytut aktywnie kontynuował swojà działalnoêç. Prezesem został Andrzej Beck. W tym okresie urzàdzano aukcje dzieł sztuki, konferencje i bankiety połàczone z wr czaniem nagród. 5

8 W latach Instytut organizował uroczyste bankiety w New York Athletic Club, wyró niajàc wybitne osoby i ich osiàgni cia w dziedzinie biznesu, historii, literatury, nauki i muzyki. Organizowanie tych bankietów wymagało ogromnej pracy logistycznej. Były to wydarzenia wysokiej rangi i przynosiły znaczny zastrzyk finansowy na działalnoêç Instytutu. Okres r. charakteryzuje si wzmo onà pracà nad modernizacjà archiwów, biblioteki i zbiorów muzealnych. Prezesem w tym okresie był Jacek Gałàzka. Zacz li przyje d aç do Instytutu archiwiêci z Naczelnej Dyrekcji Archiwów Paƒstwowych i bibliotekarze z Biblioteki Narodowej. To znacznie przyspieszyło opracowywanie i katalogowanie zasobów archiwalnych i bibliotecznych Instytutu. W 2008 r. nastàpiły zmiany we władzach Instytutu. Prezesem została dr Magda KapuÊciƒska. AktywnoÊç Instytutu we wszystkich dziedzinach o ywiła si. Szybko post puje modernizacja i katalogowanie zbiorów. W 2009 roku podj to proces digitalizacji dokumentów archiwalnych oraz tworzenie katalogu elektronicznego zbiorów bibliotecznych. Projekty te sà dofinansowane przez polskie instytucje rzàdowe: Senat RP, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych. RoÊnie iloêç członków. Wzmo ona jest działalnoêç zwiàzana z promowaniem historii i kultury Polski przez organizowanie konferencji, sympozjów, wystaw, spotkaƒ i uroczystoêci. Kino Ziuk pokazuje wybitne filmy dokumentalne. Instytut podejmuje programy edukacyjne dla młodzie y. Powstaje przy instytucie Grupa Młodych Teraz my/time for us. Od 2009 r. zacz to ponownie organizowaç raz w roku gale, na których wr czane sà medale za wybitne osiàgni cia w dziedzinie biznesu, historii, literatury, nauki i sztuki. Wydawane sà ksià ki, publikacje, biuletyny roczne i owe biuletyny miesi czne. RoÊnie iloêç aktywnych członków. Do pracy dołàczajà coraz nowi wolontariusze. Instytut ÊciÊle współpracuje z Naczelnà Dyrekcjà Archiwów Paƒstwowych, Instytutem Pami ci Narodowej i Bibliotekà Narodowà. Współpraca zwiàzana jest z programem digitalizacji naszych kolekcji archiwalnych, porzàdkowaniem i cyfrowym katalogowaniem zbiorów, opracowywaniem wystaw oraz wydawaniem ksià ek i publikacji. Co roku przyje dzajà z Polski pracownicy z tych instytucji (okolo 10 osób), aby pomagaç nam w tych pracach. 6» Od lewej: dyrektor Michał Budny, wiceprezes Magda KapuÊciƒska, prezes Tadeusz Pawłowicz, radca prawny Ludwik Seidenman, skarbnik Wiesław Domaniewski, 1982 r.

9 » Od lewej: archiwista Bartosz Nowo ycki, bibliotekarki Urszula Stasiak i Joanna Podurgiel oraz wolontariusze: Natalie Pieƒkowska i Adam Staszczuk. Rok obecny poêwi cony jest nie tylko obchodom 70-tej rocznicy powstania Instytutu, ale równie 120-tej rocznicy urodzin i 20-tej rocznicy Êmierci prof. Wacława J drzejewicza, współtwórcy i najwa niejszej postaci w historii naszej placówki. Obchody rocznicy powstania Instytutu zostały zorganizowane w czerwcu w Zamku Królewskim w Warszawie i połàczone były z wr czaniem nagród Instytutu. UroczystoÊci poêwi cone profesorowi J drzejewiczowi odb dà si w listopadzie w salach Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku. W tym roku ukazały si trzy publikacje zwiàzane z Instytutem. Opracowany został nowy folder informacyjny, którego druk sfinansowała Naczelna Dyrekcja Archiwów Paƒstwowych. Instytut Pami ci Narodowej przy współpracy Instytutu wydał skrypt wykładów wygłoszonych przez prof. Wacława J drzejewicza w latach osiemdziesiàtych. Biblioteka Narodowa wydała katalog czasopism Instytutu, opracowany przez bibliotekarki przebywajàce w Instytucie na sta u - Gra yn Federowicz i Urszul Stasiak. W ciàgu ostatniego roku sprawozdawczego odwiedziło Instytut blisko 900 osób z Polski i Stanów Zjednoczonych, w tym badacze, historycy, pisarze i osoby zainteresowane naszà placówkà oraz uczestnicy spotkaƒ. MieliÊmy zaszczyt goêciç przedstawicieli Misji RP przy ONZ, członków Rzàdu RP, profesorów, pisarzy i dziennikarzy. Instytut mo e aktywnie działaç dzi ki Paƒstwu - Waszej przyjaêni, wspieraniu nas dobrym słowem, artykułom o nas, bezinteresownej pracy wolontariuszy i donacjom. Jest to mo liwe równie dzi ki pomocy finansowej instytucji polskich i amerykaƒskich. Korzystajàc z ich donacji Instytut mo e wykonywaç swe ambitne działania i programy. Nasza aktywnoêç jest dostrzegana i uznawana. Rola i osiàgni cia Instytutu sà wysoko oceniane przez Polaków w Kraju i za granicà. Działania tej placówki słu à promocji kultury i historii Polski na całym Êwiecie. Zarzàd Instytutu Piłsudskiego w Ameryce 7

10 Podzi kowania Zarzàd i Rada Instytutu Piłsudskiego dzi kuje:» Ministerstwu Spraw Zagranicznych za przyznanie w roku 2012 grantu koordynowanego przez Fundacj SEMPER POLONIA na prowadzenie digitalizacji kolekcji archiwalnych, modernizacj strony internetowej Instytutu, dofinansowanie kosztów utrzymania Instytutu oraz na nagrody dla dzieci i młodzie y bioràcych udział w konkursie wiedzy o Polsce.» Ministerstwu Spraw Zagranicznych za sfinansowanie obchodów 70-lecia Instytutu, które odbyły si 5 czerwca 2013 r., a Stowarzyszeniu Wspólnota Polska i Zamkowi Królewskiemu w Warszawie za współorganizacj tego jubileuszu. JesteÊmy wdzi czni TV Polonia za opiek medialnà nad tà uroczystoêcià.» Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego za sfinansowanie w roku miesi cznego sta u jednego archiwisty z Archiwum Akt Nowych oraz dwóch 3-miesi cznych sta ów bibliotekarek z Biblioteki Narodowej, a Naczelnej Dyrekcji Archiwów Paƒstwowych i Bibliotece Narodowej za umo liwienie przyjazdu sta ystów do Instytutu.» Naczelnej Dyrekcji Archiwów Paƒstwowych za owocnà współprac i pomoc merytorycznà w opracowywaniu zbiorów Instytutu oraz za wydrukowanie 2000 sztuk nowego folderu Instytutu.» Instytutowi Pami ci Narodowej za wydanie skryptu wykładów prof. Wacława J drzejewicza i sponsorowanie przyjazdu 8 sta ystów.» Bibliotece Narodowej za wydanie Katalogu Czasopism Instytutu Piłsudskiego w Ameryce.» Instytutowi Pami ci Narodowej, Centralnej Bibliotece Wojskowej i Bibliotece Narodowej za systematyczne przysyłanie nowoêci ksià kowych.» Polsko-Słowiaƒskiej Federalnej Unii Kredytowej za stałe dofinansowywanie digitalizacji.» Paƒstwu Avie i Adamowi Bàk za szczególnie szczodrà donacj pieni nà oraz wspieranie finansowe imprez Instytutu.» Dzi kujemy mediom: Kurierowi Plus, Nowemu Dziennikowi i TV Polonii za ogłoszenia, sprawozdania, audycje i informacje zwiàzane z działalnoêcià Instytutu Piłsudskiego.» Serdeczne podzi kowania składamy wszystkim donatorom, członkom, wolontariuszom i sympatykom Instytutu. Dzi ki Paƒstwa pomocy i zaanga- owaniu Instytut działa i rozwija si. 8

11 Dary (lipiec lipiec 2013) Donacje pieni ne ($200 i wi cej)» Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Stanach Zjednocoznych $100,000» Ministerstwo Spraw Zagranicznych poprzez Fundacj SEMPER POLONIA 113,000 PLN» Ministerstwo Spraw Zagranicznych dofinansowanie obchodów poprzez Stowarzyszenie Wspólnota Polska 70-lecia Instytutu» Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku $4,000» Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 3-miesi czne sta e dla trzech osób» Polsko-Słowiaƒska Federalna Unia Kredytowa $1,500» Polish Army Veteran Association. District 2 $1,000 Stephen Glogowski $10,000 Ava i Adam Bàk $5,000 Magda KapuÊciƒska $4,000 Chevron Humankind (Matching Gift) $4,000 Halina Koralewski $1,500 Ewa J druch $1,000 Zbigniew Dar ynkiewicz $1,000 George Bobinski $1,000 Leo Dulocki $1,000 Monika i Leszek Stefaƒski $300 Iwona i Andrzej Riess $300 Henryk Kitaszewski $250 Arkadiusz Kwapiƒski (City Skyline Inc.) $250 Bo ena Nowicka McLees $200 Felix Âmigiel $200 Alan Kubarek $200 Marian Krzy owski $220 Edward Drozd $200 Jedna silna wola porusza wszystkie słabe. 9

12 Kolekcje Archiwalne» Kolekcja Stanisława Wrzaliƒskiego i jego rodziny We wrzeêniu 2012 r., Margaret Shannon wykonawczyni testamentu Jerzego Wrzaliƒskiego, przekazała do zasobu Instytutu Piłsudskiego jego archiwum. Bardzo cenna kolekcja została ju uporzàdkowana i opracowana przez Bartosza Nowo yckiego, archiwist z Archiwum Akt Nowych w Warszawie, który przebywał w Instytucie na sta u. Kolekcja liczy 46 jednostek archiwalnych. Pierwsze pi ç jednostek zawiera archiwalia, wêród których sà dokumenty osobiste, korespondencja oraz wycinki prasowe z lat płk. Stanisława Wrzaliƒskiego, jego ony Bronisławy oraz dwóch synów: Jerzego i Stanisława. Kolejnà cz Êç stanowià fotografie i albumy fotograficzne oraz ksià ka ks. Władysława Bandurskiego Krwi Ofiarnej CzeÊç (z dedykacjà dla płk. Stanisława Wrzaliƒskiego). Kolekcja zawiera tak e odznaczenia, medale, ordery oraz pamiàtki po płk. Stanisławie Wrzaliƒskim (w tym mi dzy innymi order Virtuti Militari, Krzy Zasługi oraz Krzy Walecznych). Dodatkowà cz Êç kolekcji stanowià oprawione grafiki i fotografie z mieszkania Jerzego Wrzaliƒskiego. WÊród nich znajdujemy bardzo cenne miniatury Napoleona Bonaparte i ks. Józefa Poniatowskiego, fotografie Marszałka Józefa Piłsudskiego i gen. Józefa Dowbor-MuÊnickiego, kopi herbów królów polskich z Albumu Herbów Polskich S. Wolskiego z 1900 r. oraz unikalnà map Polski z Carey's General Atlas wydanà w Filadelfii w 1818 r. Wraz z materiałami archiwalnymi do zasobu Instytutu przekazano tak e cztery pudła z ksià kami.» Kolekcja Aleksandra Frejszmidta W połowie grudnia została przekazana do Instytutu spuêcizna Aleksandra Józefa Frejszmidta, z lat , która stanowi 21 jednostek archiwalnych (0.2 m.b.). Aleksander Frejszmidt był długoletnim członkiem Instytutu i zmarł w 2012 r. w Kanadzie. Zbiory zawierajàce mundury, oprawione fotografie portretowe, patent oficerski, korespondencj i dokumenty (dotyczàce przebiegu słu by wojskowej Rocha Mariana Frejszmidta i losów jego syna Aleksandra). Archiwalia zostały przesłane z Kanady przez rodzin Stephena Głogowskiego, która zaprzyjaêniona była z rodzinà Aleksandra Frejszmidta. Jest to wa na i ciekawa dokumentacja dotyczàca okresu II wojny Êwiatowej i ycia emigracyjnego w Kanadzie.» Kolekcja Alexandra Buczka Kolekcja Alexandra Buczka z lat składa si z 12 jednostek archiwalnych, (0.1 m.b.). Zawiera ona broszury, wycinki prasowe i dokumentacj Komitetu Obrony Narodowej w Ameryce. Alexander Buczek był działaczem polonijnym w Filadelfii. Materiały zwiàzane z jego działalnoêcià pozostawały bez opieki w jego domu przez wiele lat. Odnalazła je Amerykanka Lise Funderburg i z pomocà Edyty Zieliƒskiej oraz wiceprezesa Instytutu dr Marka Zieliƒskiego akta te zostały dostarczone do archiwum Instytutu. 10

13 » Archiwum Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w USA Instytut został sukcesorem akt Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Stanach Zjednoczonych. Kolekcja składa si z dokumentów Zarzàdu Głównego i akt placówek rozsianych na terenie USA. W momencie uzyskania całej kolekcji prowadzone b dà prace nad jej dokładnym uporzàdkowaniem i z czasem udost pnieniem. Inne dary» Sara Singer podarowała rzeêb z bràzu, przedstawiajàcà Józefa Piłsudskiego na koniu. Rzeêba ta przybyła z Polski, gdzie w 1935 r. została podarowana rodzicom ofiarodawczyni w prezencie Êlubnym.» Rzeêba z bràzu, przedstawiajàca Józefa Piłsudskiego na koniu.» Krystyna Piórkowska podarowała interesujàcà ksià k, której jest autorkà, pt. Angloj zyczni Âwiadkowie Katynia.» Dr Chester Nowak przysłał szeêç du ych kartonów pełnych ksià ek o tematyce historycznej.» Dzi kujemy Mariuszowi Rogalskiemu za opiek nad grobami Ignacego Matuszewskiego i Henryka Floyar-Rajchmana, współtwórców Instytutu Piłsudskiego w Ameryce, członków przedwojennego rzàdu polskiego.» Ava i Adam Bàk z okazji spotkania gwiazdkowego przekazali Instytutowi ogromnà iloêç pysznych słodyczy dla wolontariuszy i bogato zaopatrzyli bar.» Jan Kaczmarek (Polonia Bakery) dostarczył nam smaczne wypieki na t samà uroczystoêç.» Halina Koralewska zakupiła dla Instytutu 40 nowych wyêciełanych krzeseł. Zapewniajà one wi kszy komfort dla uczestników spotkaƒ organizowanych w Instytucie. Wszystkim ofiarodawcom bardzo serdecznie dzi kujemy! Apelujemy o przekazywanie do Instytutu Piłsudskiego pamiàtek rodzinnych, korespondencji i innego rodzaju zbiorów archiwalnych oraz ksià ek. Nasze zbiory ciàgle rosnà dzi ki hojnym donacjom od osób prywatnych i instytucji. 11

14 Gratulacje Gratulujemy dr Iwonie Korga, dyrektorowi wykonawczemu Instytutu, która otrzymała srebrny medal Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Zasłu ony Kulturze Gloria Artis.» Dyrektor Generalny Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dekoruje medalem Gloria Artis dr Iwon Korga Członkostwo Zwracamy si do wszystkich zainteresowanych historià, archiwami i działaniami naszej placówki do wst powania w szeregi członków Instytutu Piłsudskiego. Zapisaç mo na si listownie, poprzez naszà stron internetowà lub osobiêcie w biurze. Deklaracja członkowska jest załàczona na ostatniej stronie biuletynu. Członkowie i sympatycy otrzymujà roczny biuletyn, miesi czne biuletyny elektroniczne i zaproszenia na organizowane przez nas spotkania. Wszyscy członkowie Instytutu sà wymieniani w corocznym biuletynie, a członkowie korporacyjni, umieszczani sà na naszej stronie internetowej. Zach camy do wstàpienia w szeregi Legionu Honorowego. Do Legionu Honorowego Instytutu Piłsudskiego mogà wstàpiç osoby szczególnie zasłu one dla Instytutu, które jednorazowo albo w przeciàgu kolejnych trzech lat wpłaciły na rzecz Instytutu 5 tysi cy dolarów. Kandydaci do tytułu Legionisty Honorowego muszà byç zaakceptowani przez Rad Dyrektorów Instytutu. Legioni- Êci sà uhonorowani plakietkà z nazwiskiem na ozdobnej tablicy w Instytucie Piłsudskiego. Od roku 2007 Instytut zaczàł przykładaç szczególnà wag do rekrutacji nowych członków, głównie wêród Polonii Amerykaƒskiej, ale tak e w Polsce i w innych krajach. 12

15 Wolontariusze Instytut opiera si głównie na pracy wolontariuszy. Oprócz zatrudnionych: dyrektora (pełen etat) i asystenta prezesa (3/4 etatu), wszyscy członkowie Zarzàdu i Rady Instytutu pracujà bezinteresownie. Instytut prowadzi ró norodnà działalnoêç, od opracowywania zasobów archiwalnych i bibliotecznych do prowadzenia kwerend historycznych i digitalizacji zbiorów. Organizuje wystawy, wykłady, prezentacje filmowe i wiele innych imprez. Potrzebujemy wolontariuszy do pomocy w tej działalnoêci. Praca zwykle jest na miejscu, ale coraz wi cej mo na zrobiç przez Internet we własnym domu takim programem jest digitalizacja kolekcji Powstania Âlàskie. Prawie 60 wolontariuszy ze Stanów Zjednoczonych, Polski i innych krajów u siebie w domu opracowuje przez internet t kolekcj. Aby zostaç wolontariuszem, nie trzeba posiadaç specjalistycznej wiedzy, gdy prowadzimy na miejscu szkolenia. Wolontariusze przechodzà trening zwiàzany z wykonywaniem ró nych zadaƒ w Instytucie, takich jak wprowadzanie danych do komputera, prace archiwalne, biblioteczne i biurowe. Zapraszamy wszystkich ch tnych do pomocy w naszej placówce. Zainteresowanych aktywnym uczestnictwem w działalnoêci Instytutu prosimy o kontakt. Wszyscy wolontariusze Instytutu sà wymieniani w corocznym biuletynie. Obecnie w Instytucie mamy 23 wolontariuszy. Najbardziej aktywnymi osobami pracujàcymi pro bono sà systematycznie przychodzàcy do Instytutu: Joanna Zieliƒska, Barbara Lech, Aleksandra Sidorenko, Beata Wyczałek, Wojciech Rapa i Włodzimierz Szlahusek. Przez krótkie okresy pracowali: Jarosław Rybak, Aleksandra Âwi ch, El bieta Grove, Adam Staszczuk, Milena Kalczyƒska, Paweł Wojdyła i Jonathan Wooddin. Oprócz tego kilkoro wolontariuszy: Beata Pociask, Aleksandra Korga, Agnieszka Rybak, Ian Brissey i Patrycja Roman pomagajà nam od czasu do czasu, szczególnie przy organizowaniu imprez.» Wolontariusze przy pracy. 13

16 Kilka osób pracuje przy opracowywaniu dokumentów i fotografii oraz komputerowym katalogowaniu ksià ek, a wi kszoêç wykonuje prace zwiàzane z digitalizacjà. Długoletnia wolontariuszka, Agnieszka Petla, od kilku lat pomaga nam głównie w wykonywaniu projektu Powstania Âlàskie i prowadzeniu kwerend. Du a liczba wolontariuszy brała udział w organizacji ró nych wydarzeƒ Instytutu. W czasie organizacji jubileuszu Instytutu w Zamku Królewskim w Warszawie do pomocy zgłosiło si około 20 osób zaprzyjaênionych z nami byłych sta ystów, stypendystów Fundacji KoÊciuszkowskiej i innych osób mieszkajàcych w Polsce. Szczególnà pomoc otrzymaliêmy od Krzysztofa Kuczyƒskiego (IPN) oraz Gra yny Federowicz i Urszuli Stasiak (Biblioteka Narodowa).» Wolontariusze pomagajà przy organizacji uroczystoêci jubileuszowych na Zamku Królewskim w Warszawie. Honor nasz powinien polegaç na słu bie... Słu ymy ojczyênie, a słu ba jest niczym innym, jak słuchaniem praw, przez ojczyzn dla ojczyzny ustanowionych. 14

17 A oto nasi wolontariusze przedstawieni w porzàdku alfabetycznym: Ian Brissey Adrianna Georgiou El bieta Grove Milena Kalczyƒska Barbara Lech Katarzyna Lis Ryszard Ostrzycki Natalia Pieƒkowska Beata Pociask Piotr Puchalski Wojciech Rapa Patrycja Roman Agnieszka Rybak Jarosław Rybak Aleksandra Sidorenko Joanna Sokołowska Adam Staszczuk Aleksandra Âwi ch Włodzimierz Szlahusek Jonathan Wooddin Beata Wyczałek Paweł Wojdyła Joanna Zieliƒska Dzi kujemy za Waszà prac dla Instytutu Piłsudskiego! 15

18 Grupa Młodych - Teraz My/Time for Us» Wykład Pawła Wojdyły dla Grupy Młodych. W ciàgu ostatniego roku sprawozdawczego Grupa Młodych zorganizowała spotkania filmowe i wykłady wygłoszone przez Piotra Puchalskiego oraz Pawła Wojdył. Piotr w wykładzie pt. Changing Trends in Hollywood s Depiction of Polish People na przykładzie filmów ciekawie przedstawił stosunek amerykaƒskich mediów filmowych do Polski i jak on si zmieniał w zale noêci od panujàcej w danym momencie sytuacji politycznej. Wykład Pawła pt. Polityczne uzasadnienie rozbiorów Polski, który odbył si w 222 rocznic uchwalenia Konstytucji 3 Maja, był doskonałym przypomnieniem bardzo wa nego dla naszego kraju wydarzenia historycznego. Paweł opowiedział, mi dzy innymi, w jaki sposób doszło do rozkładu suwerennoêci Polski, co go spowodowało i co uzasadniało interwencj zaborców. Ciekawym spotkaniem pod hasłem Bo historia nie musi byç nudna było wykorzystanie gier planszowych, takich jak Kolejka (IPN) wprowadzajàcych w realia panujàce w PRL. Wspólna wycieczka do West Point Academy była Êwietnà okazjà do zapoznania si z historià polskiego generała Tadeusza KoÊciuszki, któremu została powierzona rola zbudowania tej twierdzy. Serdecznie zapraszamy zainteresowane osoby do udziału w spotkaniach. Wi cej informacji pod adresem 16

19 DZIAŁALNOÂå INSTYTUTU LIPIEC 2012 LIPIEC 2013 Archiwum i Biblioteka W drugiej połowie roku 2012 archiwista Bartosz Nowo ycki z Archiwum Akt Nowych w Warszawie, przebywajàc na sta u przez 3 miesiàce, kontynuował katalogowanie archiwum fotograficznego. Latem 2012 r. pracownice Biblioteki Narodowej - Gra yna Federowicz i Urszula Stasiak pracowały przez 3 miesiàce wykonujàc profesjonalnie ogromnà prac uporzàdkowania i skatalogowania wi kszoêci zbiorów prasy. Opracowały tak e Katalog Czasopism Instytutu Piłsudskiego w Ameryce wydany w tym roku przez Bibliotek Narodowà. Od lipca 2013 r. przebywajà ponownie w Instytucie: archiwista Bartosz Nowo ycki z Archiwów Akt Nowych (2 miesiàce) oraz dwie bibliotekarki Urszula Stasiak i Joanna Podurgiel z Biblioteki Narodowej (2 miesiàce).» Bibliotekarki z Biblioteki Narodowej: Urszula Stasiak i Joanna Podurgiel oraz archiwista Bartosz Nowo ycki z Archiwum Akt Nowych. Oprócz pracowników BN Jolanta Szczepkowska (pracownik Instytutu) z wolontariuszami na bie àco katalogujà ksià ki w programie Koha. Do chwili obecnej skatalogowano ju blisko ksià ek i czasopism. W sierpniu 2012 roku została podpisana umowa o współpracy Instytutu Józefa Piłsudskiego i Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce. Jej pierwszym owocem jest wspólny katalog zasobów bibliotecznych obu instytucji, który został uruchomiony w listopadzie 2012 r. W paêdzierniku 2012 r. podobna umowa została podpisana z Polskà Fundacjà Kulturalnà w Clark, NJ, której biblioteka wkrótce rozpocznie dodawanie swojej kolekcji do katalogu. Wspólny katalog ma na celu ułatwiç badaczom dost p do zbiorów naszych instytucji poprzez jedno narz dzie do przeszukiwania, jak równie ułatwiç wprowadzanie nowych zasobów. 17

20 Badania naukowe W okresie sprawozdawczym tematyka poszukiwaƒ oscylowała wokół badaƒ nad Polonià, a tak e tematami zwiàzanymi z historià dyplomacji polskiej. W okresie sprawozdawczym z archiwum Instytutu korzystali nast pujàcy badacze:» Julia Mastero (Uniwersytet Paryski) Obozy DP-ów we francuskiej cz Êci okupowanych Niemiec i w Austrii,» Aleksandra Oniszczuk (Instytut Badaƒ Edukacyjnych) Archiwum Płatonowa,» dr Katarzyna Person-Wooddin (Center for Jewish History, NY) Polacy w Niemczech ,» dr El bieta Ci ewska (Uniwersytet Warszawski) Komitet Obrony Narodowej,» dr Tomasz Pudłocki (Uniwersytet Jagielloƒski) działalnoêç Romana Dybowskiego,» Mariusz Sawa (IPN, Lublin) Archiwum Władysława Bàczkowskiego i Klaudiusza Hrabyka,» Zachary Mazur (Yale University) egota, Polski Rzàd na Uchodêstwie,» Jerzy Prus (USA) historia Polski ,» Pedro Ochoa (Hiszpania) postaç Stefanii Bardziłowskiej,» dr Ewa J druch (USA) materiały zwiàzane z pisarzem Florianem Czarnyszewskim,» ks. Jan Główczyk (Rzym) materiały zwiàzane z biskupem Gawlinà,» Martin Mueller-Buh (Niemcy) Polacy w Rosji Carskiej i II Rzeczypospolitej,» Adam Michalak (Uniwersytet Warszawski) Archiwum Ambasadora Michała Sokolnickiego,» Marcel GarboÊ (USA) Wizyta Piłsudskiego w Japonii, ,» prof. Timothy Snyder (Yale University) Kolekcja Ambasadora Józefa Lipskiego i ministra Józefa Becka,» Daniel Klosowski (USA) kolekcja fotograficzna,» Kinga Szostak (Uniwersytet Rzeszowski) Kongres Polonii Amerykaƒskiej,» dr Ewa Kołodziejczyk (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu) Słu ba dyplomatyczna Czesława Miłosza,» Jakub Skiba (Narodowy Bank Polski) akta osobowe Wiesława Domaniewskiego,» Andrzej Kołodziej (Fundacja Pomorska Inicjatywa Historyczna) czasopismo Orzeł Biały. 18

21 Kwerendy Kwerendy najcz Êciej wykonywane sà na proêb pracowników naukowych i studentów, ale tak e osób prywatnych poszukujàcych informacji, które mogłyby pomóc w odkryciu ich nieznanych rodzinnych historii. Przeprowadzone kwerendy dotyczyły głównie okresu II wojny Êwiatowej oraz czasów powojennych. Wykorzystano materiały, mi dzy innymi, z Archiwum Osobowego Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego, Archiwum Władysława i Haliny Korsaków, Archiwum Józefa Becka. Obszernà kwerend wykonano wykorzystujàc materiały z Archiwum generała Antoniego Szyllinga oraz Archiwum Włodzimierza Bàczkowskiego. Zainteresowaniem cieszyło si tak e Archiwum poêwi cone polskim uchodêcom w Niemczech, którego materiały posłu yły do opracowaƒ naukowych, jak równie poszukiwaƒ rodzinnych. Z okresu I wojny Êwiatowej pytania dotyczyły 11 Pułku Ułanów, Pułku Szwole erów oraz zamachu majowego. Jedna z kwerend dotyczyła Konsulatu RP w Pittsburgu oraz pisarki Marii Jehanne-Wielopolskiej. Wykorzystano równie materiały z pism czy te gazet, jak Pismo ołnierza, Ojczyste słowo oraz Ku WolnoÊci. Ambasada Chile w Warszawie prosiła o informacje zwiàzane z polskim rzàdem na uchodêstwie.» Archiwum i biblioteka Instytutu 19

22 Digitalizacja W tym roku kontynuowane były prace nad digitalizacjà zasobów archiwalnych. Zabezpieczenie polega na wykonaniu wysokiej jakoêci skanu (oryginału cyfrowego) dokumentu, który jest potem opisany i udost pniony online na naszej stronie w postaci kopii cyfrowej. Oryginały cyfrowe umieszczane sà w specjalnie zabezpieczonych systemach na dyskach, z kopiami na taêmach magnetycznych przechowywanych poza Instytutem. W chwili obecnej udost pnione sà nast pujàce kolekcje archiwalne: Druga Rzeczpospolita 1. Archiwum Józefa Piłsudskiego 2. Ukraiƒska Misja Wojskowa w Polsce 3. Poselstwo Rzeczypospolitej Polskiej w Rio de Janeiro 4. Kolekcja dotyczàca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Ignacego MoÊcickiego Wydarzenia II Wojny Âwiatowej 5. Rzàd Polski na Emigracji 6. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Watykanie 7. Samodzielna Placówka Wywiadowcza ESTEZET W ciàgu ostanich 12 miesi cy z udost pnionych online zbiorów skorzystało prawie 25 tysi cy osób, poszukujàc materiałów do badaƒ naukowych, rodzinnych i edukacyjnych. OtrzymaliÊmy wiele listów owych od korzystajàcych z pochwałami, pytaniami i proêbami o dalsze umieszczanie materiałów online. System zapisu cyfrowego na dyskach i taêmach magnetycznych, tak jak i pozostały sprz t do digitalizacji, został ufundowany przez donacje indywidualne i firmy polonijne. Praca jest wykonywana przez wolontariuszy Instytutu Piłsudskiego, pracowników IPN, a tak e osoby opłacane z grantu MSZ. Kontynuujemy digitalizacj i opisywanie kolekcji Powstaƒ Âlàskich w ramach akcji internetowego wolontariusza. Dzi ki wolontariuszom z całego Êwiata, którzy mogà pracowaç w swoich domach, baza danych powstaƒców powi kszyła si o ponad 36 tysi cy rekordów. Trwajà prace nad digitalizacjà kolekcji Adiutantura Generalna Naczelnego Wodza. Poniewa do lipca 2013 r. Instytut nie otrzymał funduszy na prowadzenie digitalizacji z Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, prace te ulegnà znacznemu spowolnieniu. Jestem człowiekiem, który histori lubi, który nad historià si zastanawiał i który w niej nieraz szukał rozwiàzania zagadnieƒ teraêniejszoêci i wskazówek dla przyszłoêci. 20

23 Nasze kolekcje filmów na noêniku octanowym i nitrocelulozowym zostały zabezpieczone i zdigitalizowane. PoÊrednikiem w tym programie był Instytut Pami ci Narodowej. Praca została wykonana przez Filmotek Polskà. Oryginalne taêmy sà w depozycie w Filmotece, a skany zostały przysłane do Instytutu. Dzi kujemy wszystkim wolontariuszom, którzy poêwi cili czas i wło yli wiele wysiłku w przygotowanie, skanowanie i opisanie dokumentów. Przed Instytutem jeszcze długa droga do zakoƒczenia pracy. Liczymy na współprac z instytucjami historyczno-kulturalnymi w Stanach Zjednoczonych, innych krajach i w Polsce, z którymi b dziemy si dzieliç swoimi doêwiadczeniami. Instytut liczy na pomoc wszystkich tych, którym na sercu le à losy êródeł dokumentujàcych naszà histori.» Dr Marek Zieliƒski czuwa nad pracami zwiàzanymi z digitalizacjà. 21

24 Kalendarium wydarzeƒ Wizyty W okresie od lipca 2012 r. do lipca 2013 r. Instytut goêcił około 70 osób. Oprócz tego na spotkaniach organizowanych w siedzibie Instytutu przebywało około 900 osób. WÊród goêci Instytutu byli:» Przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych wiceminister prof. Janusz Cisek i radca-minister Krzysztof Kasprzyk» Ewa Juƒczyk Ziomecka Konsul Generalna RP w Nowym Jorku» Mateusz Stàsiek i Ewa Łukowicz- Oniszczuk - konsulowie w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku» Ambasador Witold Sobków, przedstawiciel RP przy Organizacji Narodów Zjednoczonych obecnie Ambasador RP w Wielkiej Brytanii» Ambasador Ryszard Sarkowicz - przedstawiciel RP przy Organizacji Narodów Zjednoczonych» Małgorzata Maƒka-Szulik prezydent Zabrza» Maciej Klimczak podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP» Przedstawiciele Instytutu Pami ci Narodowej prezes dr Łukasz Kamiƒski, wiceprezes Agnieszka Rudziƒska, dr Rafał LeÊkiewicz dyrektor Biura Udost pniania i Archiwizacji Dokumentów, zast pca dyrektora Biura Edukacji Publicznej dr Władysław Bułhak oraz Anna Piekarska» Wizyta przedstawicieli IPN: wiceprezes Agnieszka Rudziƒska w towarzystwie Anny Piekarskiej wpisuje si do Złotej Ksi gi Instytutu. 22

25 » Po egnanie ambasadora Witolda Sobkowa» Przedstawiciele zrzeszenia instytucji binesowych w Polsce: Klaster Otoczenia Biznesu» Sławomir Grünberg re yser» Wojciech Grochowalski dyrektor Fundacji Muzycznej im. Artura Rubinsteina w Łodzi» Grupa turystów z Polski, która przybyła do Nowego Jorku w zwiàzku z obchodami 125 rocznicy urodzin i 30-tej rocznicy Êmierci Artura Rubinsteina.» Rafał Mierzejewski - re yser» Grupa młodzie y z trzech liceów cz stochowskich - 45 studentów wraz z nauczycielami» Dr Beata Dorosz z Instytutu Badaƒ Literackich w Warszawie» Prof. Wiesława Piàtkowska Stepaniak - dyrektor Instytutu Politologii Uniwersytetu Opolskiego» Sam Bryan z International Film Foundation Julien Bryan Film Archive» Andrzej Kołodziej prezes Pomorskiej Inicjatywy Historycznej» Tomasz Skotnicki Konsul Honorowy RP w Colorado 23

26 UroczystoÊci, spotkania i prelekcje Od lipca 2012 r. odbyło si 14 spotkaƒ obejmujàcych prelekcje, wykłady, promocje ksià ek i uroczystoêci.» 18 wrzeênia Wykład Od AK do WIN. Armia Krajowa w Powstaniu Warszawskim wygłoszony przez dr Andrzeja Chmielarza z Biura Badaƒ Historycznych działajàcego w ramach Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej.» 25 wrzeênia 2012 r. - Wykład Bitwa Lwowska 1920 r. wygłoszony przez Witolda Rawskiego z Biura Badaƒ Historycznych działajàcego w ramach Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej.» 28 paêdziernika 2012 r. - Spotkanie z władzami Instytutu Pami ci Narodowej, prezesem dr Łukaszem Kamiƒskim wykład: Wybrane aspekty działalno- Êci publicznej IPN oraz Zast pcà Dyrektora Biura Edukacji Publicznej dr Władysławem Bułhakiem - wykład: Dzieje uchodêstwa polskiego po 1939 r.» 11 listopada 2012 r. - Obchody Êwi ta NiepodległoÊci Polski,» Aleksandra Korga, Kacper i Karolina Niepokój recytujà wiersze podczas uroczystych obchodów Âwi ta Niepodległo- Êci w Instytucie.» 13 listopada 2012 r. - Spotkanie Klubu Poetów Telimena. Prezentacja tomiku Wspomnienia i wiersze. Cz.2.» 20 listopada 2012 r. - Wykład Helena Modrzejewska i jej artystyczna spu- Êcizna w Ameryce. Joanna Sokołowska - Gwizdka» 8 grudnia 2012 r. - Spotkanie gwiazdkowe. Jasełka w wykonaniu pracowników i wolontariuszy Instytutu. Scenariusz i re yseria: Jolanta Szczepkowska. 24» Jasełka w Instytucie

27 » Toast na czeêç profesora Wacława J drzejewicza w 120. rocznic Jego urodzin.» 11 grudnia 2012 r. - Spotkanie ze Sławomirem Grünbergiem i innymi twórcami filmu Karski i Władcy LudzkoÊci.» 22 stycznia 2013 r. - Obchody 150-tej rocznicy Powstania Styczniowego. Pokaz fragmentów dwóch filmów: Rok 1863 i Wierna Rzeka. Recytacje wierszy i prozy o tematyce powstaƒczej.» 29 stycznia 2013 r. - Obchody 120. rocznicy urodzin prof. Wacława J drzejewicza. Fragmenty filmów dokumentalnych z udziałem profesora. Wspomnienia.» 6 lutego 2013 r. - Spotkanie z podró nikiem Andrzejem Sochackim, zorganizowane przez Polonijny Klub Podró nika.» 23 lutego 2013 r. - Spotkanie z Ewà Krystynà Hoffman-J druch, autorkà ksià ki biograficznej Âlady na piasku.» 5 marca 2013 r. - Spotkanie z Malinà Stahre-Godyckà i prezentacja ksià ki jej autorstwa Nigdy nie rodzi si byle kto...» 9 maja 2013 r. - Wykład Głos wolny wolnoêç wspomagajàcy Radio Wolna Europa w Nowym Jorku. Dr hab. Wiesława Piàtkowska-Stepaniak, profesor Uniwersytetu Opolskiego.» 5 czerwca 2013 r. Obchody 70-lecia Instytutu zorganizowane w Zamku Królewskim w Warszawie, połàczone z wr czniem nagród Instytutu.» Dr Ewa J druch podpisuje swojà ksià k. 25

28 Kino Ziuk Działajàce w Instytucie Kino dyskusyjne Ziuk pod kierownictwem prezes Magdy KapuÊciƒskiej pokazuje filmy dokumentalne i fabularne w ka dym miesiàcu. Pokazywane filmy wywołujà dyskusje, zmuszajà do zastanowienia si i dodatkowej edukacji wszystkich, którzy je oglàdajà. Pokazy filmowe sà bezpłatne i cieszà si du ym zainteresowaniem. W okresie od czerwca 2012 r. do czerwca 2013 r. pod egidà kina Ziuk zostało pokazanych w Galerii Instytutu 20 filmów:» 19 czerwca 2012 Zwyci zcy nie umierajà. Re yseria i scenariusz Rafał Wieczyƒski. Film dokumentalny o ksi dzu Jerzym Popiełuszce.» 24 czerwca 2012 O moim ojcu. Re yseria Bo ena Garus Hockuba. Film o Józefie Becku.» 14 sierpnia 2012 Honor of the City. Re yser Eugene Starky. Film o tragedii Powstania Warszawskiego.» 4 wrzeênia 2012 Zacz ło si w Polsce. filmy dokumentalne z lat , odrestaurowane przez Filmotek Narodowà.» 16 paêdziernika 2012 Powidoki. Re yser Maciej Wojtyszko. Bohaterami napisanej dla Teatru Telewizji sztuki Macieja i Adama Wojtyszków sà Êwiatowej sławy polski malarz awangardowy Władysław Strzemiƒski oraz jego ona rzeêbiarka, Katarzyna Kobro.» 23 paêdziernika 2012 Blinky & Me. Re yser Tomasz Magierski. Film opowiada o tym, jak Jerzy Gross mieszkajàcy w Australii pokazuje swoim wnukom Polsk kraj swojego pochodzenia.» 7 listopada 2012 Kto wygra mecz. Re yser Tomasz Âmiarowski. Film o Euro 2012.» 7 listopada 2012 Szkoła prze ycia. Re yser Anna Ferens. Dokument, którego akcja odbywa si latem 2012 r. w Gruzji.» 27 listopada 2012 r. dwa filmy re yserii Rafała Mierzejewskiego: Monte Casino 94 próba odtworzenia w 1994 r. bitwy pod Monte Casino w Karolinie Północnej. I tam prawdopodobnie zostan na zawsze historia emigranta 1981 r., który walczył z Sowietami w Afganistanie. 26

29 » Prof. Ewa Kurek prezentuje film pt. Major Zapora» 4 grudnia 2012 trzy filmy re yserii Rafała Mierzejewskiego: Kama film o wojennych losach Marii Chojeckiej, która walczyła w Szarych Szeregach i AK, Major i Dziewczyna dokument o losach ołnierzy wykl tych : majora Łupaszki i jego dziewczyny. Izmienniki Rodiny Zdrajcy Ojczyzny film opowiada o podró y dawnych ołnierzy AK w 1991 r. do Workutymiejsca ich zsyłki w latach » 11 grudnia 2012 dwa krótkie filmy dotyczàce realizacji dokumentu o Janie Karskim: Karski i Władcy LudzkoÊci. Twórca filmu Sławomir Grünberg.» 19 lutego 2013 Pistolet do wynaj cia czyli prywatna wojna Rafała Gan Ganowicza. Re yser Piotr Zar bski. Film przedstawiajàcy histori polskiego najemnika, który walczył z komunistami w wielu krajach.» 11 marca 2013 Major Zapora. Re yser Ewa Kurek. Dokument o majorze Dekutowskim pseud. Zapora, cichociemnym, komendantem oddziałów WIN w Lublinie.» 10 kwietnia 2013 dwa filmy zwiàzane z katastrofà pod Smoleƒskiem: Córka, re yser Maria Dłu ewska. Marta Kaczyƒska opowiada o swoich rodzicach, parze prezydenckiej, którzy zgin li w katastrofie pod Smoleƒskiem. Janusz Kurtyka re yser Mirosław Jabłoƒski. Film dokumentalny o byłym prezesie IPN.» 10 maja 2013 Historie Miłosne. Re yser Jerzy Stuhr. Film pokazany w ramach Festiwalu Polskich Filmów w Nowym Jorku. 27

30 DziałalnoÊç Edukacyjna Lekcje historii W Instytucie odbywajà si lekcje historii, podczas których dzieci i młodzie z polskich sobotnich szkół dokształcajàcych zapoznaje si z tematykà dotyczàcà historii okresu mi dzywojennego, sylwetkà marszałka Józefa Piłsudskiego oraz z działalnoêcià i misjà Instytutu. Lekcje prowadzi dyrektor wykonawczy Instytutu, dr Iwona Korga.» 10 listopada, 2012 r. na lekcji goêciła piàta klasa z Polskiej Szkoły Dokształcajàcej im. o. Augustyna Kordeckiego. Uczniom towarzyszyła wychowawczyni Regina Misztela i rodzice. Była to lekcja o roli Józefa Piłsudskiego w odzyskaniu przez Polsk niepodległoêci.» 17 listopada 2012 r. odbyły si dwie lekcje dla klas piàtych i siódmych ze Szkoły Kultury i J zyka Polskiego im. Bł. Jana Pawła II w Maspeth, NY. Lekcje dotyczyły poczàtków II Rzeczypospolitej, uczniowie wysłuchali pieêni legionowych i brali udział w grach edukacyjnych.» 22 marca, 2013 r. wizyt w Instytucie zło yło 45 licealistów z gronem pedagogicznym z trzech liceów w Cz stochowie. Odbyła si lekcja historii o Instytucie, zało ycielach i działalnoêci tej placówki oraz o losach polskich obywateli w okresie II wojny Êwiatowej. Dla młodzie y była to prawdziwa lekcja patriotyzmu. Młodzi ludzie dowiedzieli si, jak kultywuje si polskà to samoêç w Nowym Jorku.» 27 kwietnia, 2013 r. przeprowadzono lekcj historii dla uczniów klasy siódmej z Polskiej Szkoły Dokształcajàcej im. Zbigniewa Herberta działajàcej w Copiague, NY. Uczniowie przybyli wraz z nauczycielkà Dorotà Bakułà. Lekcja dotyczyła postaci Józefa Piłsudskiego i odzyskania przez Polsk niepodległoêci.» LicealiÊci z Cz stochowy uczestniczà w lekcji historii prowadzonej przez dr Iwon Korg. 28

31 Instytut wspiera tak e inne projekty edukacyjne:» 11 maja 2013 r. dyrektor Instytutu, dr Iwona Korga uczestniczyła w komisji egzaminacyjnej podczas matur odbywajàcych si w Szkole Kultury i J zyka Polskiego im. Bł. Jana Pawła II w Maspeth, NY. Egzaminy maturalne odbywajà si w klasie XII, uczniowe piszà wypracowanie, test z gramatyki i odpowiadajà na wylosowane pytania z historii i j zyka polskiego. Ka dego roku matury sà wa nym doêwiadczeniem dla młodych Polaków mieszkajàcych w Ameryce, Êwiadczà o zainteresowaniu Polskà i koƒczà 12- letni okres edukacji, podczas której w ka dà sobot odbywajà si zaj cia w polskiej sobotniej szkole dokształcajàcej. Nagrody Instytutu» Wr czanie nagrody Funduszu im. Jerzego Łojka, od lewej: Danuta Cisek, Janusz Cisek, Magda KapuÊciƒska i Bo ena Łojek. Warszawa, Filharmonia Narodowa, 1993 r. Od roku 1989 do czasów obecnych, z niewielkimi przerwami, Instytut nagradza wybitnych twórców i organizacje. W 1989 roku Alojzy i Elizabeth Kondraccy z Florydy ufundowali nagrody przyznawane przez Instytut za prace dokumentalne oraz za najlepszy artykuł w j zyku polskim opublikowany w prasie krajowej lub emigracyjnej. Nagrody te były przyznawane do roku W 1990 roku, z inicjatywy Danuty i Andrzeja Cisków, przy Instytucie Piłsudskiego został utworzony Fundusz im. Jerzego Łojka. Z zasobów tej fundacji, na które składały si głównie darowizny od paƒstwa Cisków i wydawnictwa Reader's Digest, w latach przyznawane były co dwa lata nagrody wybitnym działaczom niepodległoêciowym oraz twórcom podejmujàcym tematyk walki narodu polskiego w obronie swej to samoêci. UroczystoÊci wr czania nagród odbywały si w Polsce, mi dzy innymi w salach Filharmonii Narodowej i Muzeum Wojska Polskiego. Wiosnà 1994 r. ukonstytuował si Fundusz Zofii i Stanisława Jordanowskich, którym kierował Andrzej Cisek. Nagrody miały byç przyznawane za promowanie inicjatyw zwiàzanych z ideà niepodległoêciowà i myêlà politycznà Józefa Piłsudskiego. Pierwsza nagroda przypadła Komitetowi Budowy Pomnika Poległym i Pomordowanym na Wschodzie wzniesionego w Warszawie. 29

32 Od 1995 r. Instytut organizuje bankiety i gale nagród, podczas których wyró niani sà wybitni Polacy i Amerykanie, którzy rozsławiajà Polsk w dziedzinie historii, nauki, literatury i sztuki. Instytut wr cza nast pujàce nagrody: dla wybitnych przedstawicieli Polonii lub Amerykanów, którzy działajà na rzecz spraw polskich w Stanach Zjednoczonych - Leadership and Achievement Award, historycznà - Wacław J drzejewicz History Medal, literackà - Joseph Conrad Literature Medal, naukowà - Marie Skłodowska-Curie Science Medal i artystycznà - Ignacy Paderewski Arts and Music Medal.» Danuta Cisek wr cza medal Rafałowi Olbiƒskiemu, 2000 r. W latach , medale Instytutu były wr czane podczas bankietów organizowanych w New York Athletic Club. Inicjatorem tych wydarzeƒ był Admirał Sigmund Bajak i to on, wraz z wiceprezes Danutà Cisek, był głównym organizatorem pierwszego bankietu w 1995 r. Od 1996 r., po Êmierci Admirała, głównà organizatorkà czterech nast pnych bankietów była Danuta Cisek, ówczesny wiceprezes Instytutu. Sponsorami były firmy amerykaƒskie prowadzàce interesy w Polsce. Wa nà rol w ich pozyskiwaniu odegrał Andrzej Beck, pełniàcy wówczas funkcj prezesa. UroczystoÊci te przyniosły Instytutowi znaczny dochód finansowy. Niestety, po 2000 r. ze wzgl du na trudnoêci ze znalezieniem sponsorów, przerwano organizowanie bankietów. Od 2009 roku Gale Nagród odbywajà si w rezydencji Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku. Sà to wydarzenia dofinansowywane przez instytucje rzàdowe RP. UroczystoÊci wr czania nagród gromadzà wybitnych przedstawicieli Êwiata biznesu, sztuki i polityki oraz słu à promocji Polski w Stanach Zjednoczonych. W 2013 r. wr czanie nagród odbyło si wyjàtkowo w Polsce podczas obchodów 70-lecia Instytutu. UroczystoÊç odbyła si 5 czerwca w Zamku Królewskim w Warszawie.» Dr Magda KapuÊciƒska wita goêci zgromadzonych na uroczystych obchodach 70-lecia Instytutu, Zamek Królewski w Warszawie, 2013 r. 30

33 Najwa niejsze wydarzenia Jubileusz Instytutu 5 czerwca 2013 r. w Zamku Królewskim w Warszawie i w siedzibie Stowarzyszenia Wspólnota Polska odbyły si uroczyste obchody 70 rocznicy powstania Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce. Gali patronował Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski. Wielka Sala Asamblowa mieszczàca około 350 osób była wypełniona po brzegi. WÊród zaproszonych goêci byli przedstawiciele Rzàdu RP, instytucji rzàdowych, społecznych, twórczych i naukowych. Wydarzenie to zaszczycili swojà obecnoêcià: Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz, Dyrektor Generalny w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jacek Olbrycht, Radca Minister w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i były Konsul Generalny w Nowym Jorku Krzysztof Kasprzyk, prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska Longin Komołowski, dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie prof. Andrzej Rottermund, Naczelny dyrektor Archiwów Paƒstwowych prof. Władysław St pniak, wicedyrektor Biblioteki Narodowej Ewa Potrzebnicka, prezes Instytutu Pami ci Narodowej dr Łukasz Kamiƒski, Dyrektor Departamentu Dziedzictwa Kulturowego w Minsterstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jacek Miler, posłanka na Sejm Joanna Fabisiak, wnuk Marszałka Józefa Piłsudskiego i prezes Fundacji Rodziny Józefa Piłsudskiego Krzysztof Jaraczewski. Obecni byli przedstawiciele Instytutu Piłsudskiego w Londynie i w Warszawie oraz wielu instytucji w Polsce, z którymi Instytut współpracuje.» Laureaci nagród Instytutu: Andrzej Chojnowski, Anna Seniuk i Mieczysław Màkosza w towarzystwie Iwony Korgi i Magdy KapuÊciƒskiej. Mistrzem ceremonii był Jan Kasprzyk, prezes Zwiàzku Piłsudczyków oraz Komendant Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej. Instytut Piłsudskiego w Ameryce był licznie reprezentowany przez członków Zarzàdu i Rady Instytutu w osobach: prezes dr Magda KapuÊciƒska, wiceprezes dr Marek Zieliƒski, dyrektor wykonawczy dr Iwona Korga, dr Ewa J druch, Piotr Kumelowski, Krzysztof Langowski i Andrzej Pelc oraz asystent prezesa Jolanta Szczepkowska. Była te obecna Danuta Cisek, były długoletni członek Rady i wiceprezes Instytutu. 31

34 UroczystoÊç rozpocz ła prezes Magda KapuÊciƒska witajàc przybyłych go- Êci. Nast pnie zabrali głos goêcie honorowi: marszałek Bogdan Borusewicz, Jacek Olbrycht, Longin Komołowski, Władysław St pniak, Ewa Potrzebnicka i Joanna Fabisiak. Z okazji jubileuszu nadesłano kilka listów gratulacyjnych. Jeden z nich, od prezesa Instytutu Piłsudskiego w Londynie, odczytał pan Adam KlupÊ członek zarzàdu Instytutu Londyƒskiego.» Wystawa o Instytucie przed Domem Polonii na Krakowskim Przedmie- Êciu Podczas uroczystoêci wr czono nagrody Instytutu za wybitne osiàgni cia w dziedzinach: historii, literatury, nauki i sztuki. W tym roku medale otrzymali:» prof. Andrzej Chojnowski - Wacław J drzejewicz History Medal, za badania nad najnowszà historià Polski,» prof. Mieczysław Màkosza - Marie Skłodowska-Curie Science Medal, za dokonania w dziedzinie chemii organicznej,» Zbigniew Gluza - Joseph Conrad Literature Medal, za stworzenie i redakcj pisma historycznego KARTA,» Anna Seniuk - Ignacy Paderewski Arts and Music Medal, za wieloletnià prac aktorskà i re yserskà. Medale Merentibus, przyznawane za szczególne zasługi poło one dla rozwoju i działalnoêci Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce, przedstawiciele Instytutu mieli zaszczyt wr czyç nast pujàcym osobom i instytucjom:» Jackowi Milerowi, dyrektorowi Departamentu Dziedzictwa Kulturowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jako podzi kowanie za szczególne wsparcie merytoryczne, przyjaêƒ i yczliwoêç,» Naczelnej Dyrekcji Archiwów Paƒstwowych na r ce profesora Władysława St pniaka, za długoletnià owocnà współprac i pomoc w porzàdkowaniu archiwów Instytutu,» Bibliotece Narodowej na r ce wicedyrektor Ewy Potrzebnickiej, za długoletnià współprac i pomoc w opracowywaniu zbiorów bibliotecznych,» Instytutowi Pami ci Narodowej na r ce prezesa dr Łukasza Kamiƒskiego, za owocnà współprac w dziedzinie digitalizacji zasobów archiwalnych. 32

35 » Uczestnicy uroczystoêci ogladajà film o Instytucie. Wszyscy laureaci w pi knych słowach dzi kowali za wyró nienia. Anna Seniuk wzbudziła powszechne wzruszenie recytacjà tekstu Zbigniewa Herberta. Po wr czeniu nagród pokazano film o Instytucie, przygotowany specjalnie na jubileusz, którego twórcà jest znany re yser mieszkajàcy w Nowym Jorku, Tomasz Magierski. Film ten jest dost pny na Youtube: Gal uêwietnił recital młodego, wybitnego pianisty Tomasza Rittera, sponsorowany przez Mi dzynarodowà Fundacj Muzycznà im. Artura Rubinsteina. Po południu, w siedzibie Stowarzyszenia Wspólnota Polska, odbyła si elegancka recepcja sfinansowana przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska, a przygotowana przez Hotel Zamek Pułtusk. Po recepcji goêcie zostali zaproszeni na wykłady. Pierwszy, zatytułowany Wacław J drzejewicz ( ). Historyk epoki Józefa Piłsudskiego, wygłosił prof. dr hab. Rafał Stobiecki z Uniwersytetu Łódzkiego. Drugi, 70 lat Instytutu Piłsudskiego w Ameryce, wygłosiła dr Iwona Dràg - Korga, dyrektor wykonawczy Instytutu Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku. Na zakoƒczenie goêcie mogli obejrzeç pi knie opracowanà wystaw prezentowanà przed Domem Polonii, która powstała dzi ki pomocy Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Do zorganizowania obchodów jubileuszu Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce przyczynili si :» Ministerstwo Spraw Zagranicznych - dofinansowanie,» Stowarzyszenie Wspólnota Polska - yczliwa pomoc przy organizacji uroczystoêci, wydrukowanie materiałów jubileuszowych, zorganizowanie i sfinansowanie pysznego pocz stunku i przygotowanie wystawy,» Zamek Królewski - udost pnienie Wielkiej Sali Asamblowej,» Wolontariusze zwiàzani z Instytutem i mieszkajàcy w Polsce, którzy przybyli do Zamku i pomagali w szeregu wa nych czynnoêciach zwiàzanych z jubileuszem. 33» Re yser Tomasz Magierski podczas realizacji filmu o Instytucie

36 Zdj cia z obchodów 70-lecia Instytutu 5 czerwca Zamek Królewski w Warszawie» Przedstawiciele Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce» Przemawia Marszałek Senatu - Bogdan Borusewicz» Dyrektor Generalny MKiDN - Jacek Olbrycht» Drektor Departamentu MKiDN - Jacek Miler 34» Naczelny Dyrektor NDAP - prof. Władysław St pniak

37 » Prof. dr hab. Mieczysław Màkosza» Prof. Andrzej Chojnowski» Anna Seniuk odbiera medal» Redaktor Zbigniew Gluza» Medale i odznaczenia Instytutu» Prezes IPN Łukasz Kamiƒski odbiera medal Merentibus» Posłanka na Sejm - Joanna Fabisiak» Sala Asamblowa wypełniona goêçmi 35 Autor zdj ç: Piotr ycieƒski

38 Udział w konferencjach i spotkaniach» Konferencja Muzeów, Archiwów i Bibliotek we Wrocławiu Trzydziesta czwarta sesja Stałej Konferencji Polskich Muzeów, Bibliotek i Archiwów na Zachodzie odbyła si w dniach wrzeênia 2012 r. we Wrocławiu. Organizatorem był Zakład Narodowy im. Ossoliƒskich i Biblioteka Polska w Pary u. Instytut reprezentowali: dyrektor dr Iwona Korga i członkowie Rady Dyrektorów dr Ewa J druch i Krzysztof Langowski. Iwona Korga podczas sesji otwartej wygłosiła referat pt. DziałalnoÊç Instytutu Piłsudskiego w Ameryce podczas stanu wojennego w Polsce oraz przewodziła drugiej sesji otwartej. Podczas sesji zamkni tej dr Iwona Korga przekazała sprawozdanie z działalno- Êci Instytutu oraz najnowszy roczny biuletyn.» Konferencja naukowa w Instytucie Pami ci Narodowej W dniach paêdziernika 2012 r. dobyła si w Centrum Edukacji Historycznej Fundacji Polskiego Paƒstwa Podziemnego w Warszawie ogólnopolska konferencja naukowa pt. Dokumenty Polskiego Paƒstwa Podziemnego Dr Iwona Korga przygotowała na t konferencj referat pt. Dokumenty Polskiego Paƒstwa Podziemnego w zbiorach Instytutu Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku. Referat, który spotkał si z du ym zainteresowaniem, odczytał dr Marek Zieliƒski.» Konferencja - Polonica bli ej kraju W dniu 25 paêdziernika 2012 r. w Centrum Edukacyjnym Instytutu Pami ci Narodowej im. Janusza Kurtyki Przystanek Historia w Warszawie odbyła si konferencja naukowa pt. Polonica bli ej kraju. Ta ciekawa konferencja podzielona była na dwie cz Êci: Archiwalno-prawne aspekty procesu rewindykacji poloniców oraz DoÊwiadczenia archiwów w pozyskiwaniu poloniców fotograficznych i audiowizualnych. W tej drugiej cz Êci dr Marek Zieliƒski wygłosił referat pt. Zbiory multimedialne Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce i ich digitalizacja.» Bibliofilskie spotkanie gwiazdkowo-noworoczne w Łodzi Prezes dr Magda KapuÊciƒska została zaproszona do Łódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Ksià ki na spotkanie gwiazdkowo-noworoczne w styczniu 2013 r., na którym opowiedziała o Instytucie Piłsudskiego w Ameryce. Prezentacja, ilustrowana zdj ciami, wzbudziła szczere zainteresowanie wêród uczestników spotkania. Byli to w wi kszoêci starsi wiekiem zbieracze i miłoênicy antykwarycznych ksià ek.» Odczyt w Polskim Uniwersytecie Ludowym w Filadelfii 10 marca 2013 r. na zaproszenie Polskiego Uniwersytetu Ludowego w Filadelfii z odczytem pt. Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce - 70 lat działalnoêci dla Polski i Polonii goêciła dr Iwona Korga. Na odczyt do Polskiego Domu przy Academy Road przybyła ponad 50 - osobowa grupa, która z du ym zainteresowaniem wysłuchała prezentacji i zadawała interesujàce pytania dotyczàce Instytutu i historii Polski. 36

39 » Konferencja PAHA W dniach maja 2013 r. w University at Buffalo, The State University of New York odbyła si konferencja i spotkanie naukowe Polish-American Historical Association (PAHA), w którym udział wzi ła dr Iwona Korga wygłaszajàc prelekcj o Instytucie.» 71 Zjazd Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce W dniach czerwca w Hyatt Arlington Hotel w Waszyngtonie odbył si 71 Zjazd Polskiego Instytutu Naukowego. W czasie sesji zatytułowanej Resources for Polish and Polish-American Studies in the U.S. wiceprezes Instytutu dr Marek Zieliƒski wygłosił przygotowany wraz z dr Iwonà Korga referat pt. The Pilsudski Institute at Seventy.» Wykład w Kolegium Nauczycielskim w Zgierzu 23 maja 2013 r. w Kolegium Nauczycielskim w Zgierzu odbyła si konferencja naukowa Kształtowanie patriotyzmu wyzwaniem dla wychowawców i instytucji społecznych. Dr Magda KapuÊciƒska wygłosiła wykład przygotowany wraz z dr Iwonà Korga pt. Rola Instytutu Piłsudskiego w Ameryce w wychowaniu patriotycznym Polonii i Polaków.» Dr Iwona Korga i dr Marek Zieliƒski podczas wykładu z okazji 70-lecia Instytutu, Warszawa, 2013 Kto chce ten mo e, kto chce ten zwyci a, byle tylko chcenie było chceniem siły, a nie kaprysu lub bezmocy. 37

40 Wydawnictwa» Rola Józefa Piłsudskiego w odbudowie i umacnianiu Paƒstwa Polskiego Skrypt wykładów w Instytucie Piłsudskiego w Ameryce w latach W latach w okresie SolidarnoÊci i stanu wojennego do Nowego Jorku przybywała ogromna liczba młodych emigrantów z Polski. Była to generacja, która nie miała mo liwoêci poznania prawdziwej historii swojego kraju podczas nauki w szkole. Na ich proêb prof. Wacław J drzejewicz wygłosił seri wykładów dotyczàcych okresu mi dzywojennego oraz ycia i działalnoêci marszałka Józefa Piłsudskiego. Wykłady te były nagrywane na taêmy magnetofonowe, a nast pnie spisywane na maszynie przez wolontariuszy. Tak powstał skrypt, obecnie wydany w pi knej oprawie przez Instytut Pami ci Narodowej. Do skryptu dołàczona jest płyta CD z nagranym bardzo ciekawym programem radiowym w opracowaniu Ireny Siedlarowej, wyemitowanym w Radio Kraków w 1988 roku, oraz dwoma wykładami wygłoszonymi przez profesora J drzejewicza w Instytucie Piłsudskiego w Nowym Jorku.» Katalog czasopism Instytutu Piłsudskiego w Ameryce Katalog czasopism został opracowany przez Gra yn Federowicz i Urszul Stasiak, pracownice z Biblioteki Narodowej, które przebywały przez kilka miesi cy na sta u w Instytucie Piłsudskiego. Koszty przygotowania i wydrukowania pokryła Biblioteka Narodowa. Obszerny wst p do katalogu napisał dr Czesław Karkowski.» Folder Informacyjny o Instytucie Józefa Piłsudskiego w Ameryce Zespół redakcyjny Instytutu opracował nowy folder informacyjny. Pi kny projekt graficzny wykonał Robert Juchno. Folder został wydrukowany przez Naczelnà Dyrekcj Archiwów Paƒstwowych ze Êrodków otrzymanych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Najlepsze ch ci pozostajà bez skutku, o ile nie pociàgajà za sobà nast pstw praktycznych. 38

41 Wybrane artykuły 70 lat Instytutu Piłsudskiego w Ameryce» dr Iwona Korga 4 lipca 2013 r. min ła 70 rocznica powstania Instytutu Piłsudskiego w Ameryce. Ta okràgła rocznica sprzyja wspomnieniom, dlatego poni ej prezentujemy krótkà histori Instytutu. Instytut Józefa Piłsudskiego powstał 4 lipca 1943 r. WÊród zało ycieli byli najbli si współpracownicy Marszałka, którzy w wyniku działaƒ wojennych znaleêli si w Stanach Zjednoczonych. Podczas II Walnego Zgromadzenia Komitetu Narodowego Amerykanów Polskiego Pochodzenia, zorganizowanego w Hotelu Washington w Nowym Jorku, wyłoniono oêmioosobowy Komitet Organizacyjny, którego zadaniem było utworzenie autonomicznego oêrodka pracy naukowej pod nazwà Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce PoÊwi cony Badaniu Najnowszej Historii Polski. WÊród zało ycieli, oprócz znanych działaczy polonijnych, takich jak: Franciszek Januszewski, Maksymilian W grzynek i Lucjan Kupferwasser znaleêli si polscy uchodêcy wojenni, którzy w II Rzeczypospolitej zajmowali wa ne stanowiska paƒstwowe: Henryk Floyar-Rajchman były minister przemysłu i handlu, Ignacy Matuszewski - były poseł na W grzech i minister skarbu oraz Wacław J drzejewicz - były minister oêwiaty. Ci trzej ministrowie nadzorowali we wrzeêniu 1939 r. transport Funduszu Obrony Narodowej i polskiego złota na Zachód. Póêniej jednak, gdy polski rzàd w Londynie odsunàł piłsudczyków na margines ycia politycznego, odmawiajàc im nawet przyj cia do wojska, zdecydowali si na emigracj do Stanów Zjednoczonych. Nowa placówka nawiàzywała do tradycji utworzonego w 1923 r. w Warszawie Instytutu Badania Najnowszej Historii Polski (nazwanego po Êmierci Marszałka jego imieniem). Głównym celem zało ycieli Instytutu w Nowym Jorku było prowadzenie stałej, niezale nej instytucji badawczo-naukowej zajmujàcej si, nie tylko gromadzeniem, przechowywaniem i badaniem dokumentów dotyczàcych Polski, ale tak e popularyzowaniem prawdziwej, niezafałszowanej wiedzy o Polsce i jej historii najnowszej.» Wanda Piłsudska rozmawia z redaktorem Zdzisławem Bau, 1983 r. 39

42 Instytut stał si depozytariuszem pochodzàcego z Instytutu w Warszawie tzw. Archiwum Belwederskiego uratowanego z płonàcej stolicy. Zasoby archiwalne i biblioteczne rosły z latami. Najobszerniejszà cz Êç zbiorów, o ogromnej wartoêci historycznej, tworzà akta pozyskane ju na terenie Stanów Zjednoczonych. Dokumentujà one działalnoêç Polonii na przestrzeni ostatnich kilkudziesi ciu lat, zawierajà materiały pozostałe po wielu wybitnych m ach stanu, politykach i wojskowych. Dzi ki aktywnoêci i ofiarnoêci Polonii amerykaƒskiej, Instytut powi kszał swoje zbiory: archiwalne, biblioteczne, numizmatyczne i obrazów. Obecnie archiwum jest wzbogacane dzi ki dokumentom przekazywanym przez osoby prywatne i instytucje polonijne, a zbiory biblioteczne rosnà głównie dzi ki darom od Biblioteki Narodowej, Instytutu Pami ci Narodowej i osób prywatnych. Pierwsze lata działalnoêci były dla Instytutu okresem walki o przetrwanie. Było ono mo liwe głównie dzi ki zało ycielom, kolejnym prezesom i dyrektorom, którzy ofiarowali swój czas, prac i niejednokrotnie fundusze. Podobnie jak wtedy, tak i dziê działalnoêç Instytutu w du ej mierze opiera si na pracy wolontariuszy, a podstawà finansowania placówki sà składki członkowskie i darowizny. Mimo trudnoêci finansowych Instytut rozwijał si. Odbywały si zjazdy, odczyty naukowe i wystawy, ukazywały publikacje o charakterze êródłowym, wspomnienia znanych postaci ycia politycznego: Juliusza Łukasiewicza byłego ambasadora RP w Pary u i Józefa Lipskiego byłego ambasadora RP w Berlinie. Z czasem Instytut zaczàł przyznawaç nagrody za prace historyczne i fundowaç stypendia dla młodych, niezale nych naukowców. W zwiàzku z działalnoêcià cenzury i niszczeniem w kraju dokumentacji dotyczàcej historii Polski, archiwalia Instytutu nabrały szczególnego znaczenia, zarówno podczas niemieckiej okupacji, jak i po II wojnie Êwiatowej, kiedy Polska znalazła si pod rzàdami komunistów. Instytut wraz ze swoimi zbiorami nadal odgrywa wa nà rol. Unikatowy zasób archiwalny i biblioteczny przyciàga licznych badaczy: profesorów, studentów, doktorantów, a tak e inne osoby. Wszyscy znajdujà tu materiały do publikacji, ksià ek, prac magisterskich i rozpraw naukowych oraz Êlady swoich przodków. Dzi ki zmianom zaistniałym w Polsce po 1989 r. powstała mo liwoêç podj cia współpracy z polskimi instytucjami i Êrodowiskami archiwalnymi. Od 2001 r., w porozumieniu z Naczelnà Dyrekcjà Archiwów Paƒstwowych (NDAP) i Bibliotekà Narodowà, Instytut goêci archiwistów i bibliotekarzy z Polski. Wyjazdy tych specjalistów były poczàtkowo finansowane przez Fundacj Ko- Êciuszkowskà i Senat RP (poprzez Fundacj Semper Polonia), a obecnie poprzez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Rozpocz ty w 2001 r. proces kompleksowej modernizacji archiwum i zabezpie-» Wizyta delegacji IPN z prezesem Januszem Kurtykà. 40

43 czenia zbiorów obejmował mi dzy innymi sporzàdzenie komputerowej ewidencji zespołów archiwalnych, przepakowanie akt do teczek i pudeł z tektury bezkwasowej oraz umieszczenie ich na nowych, funkcjonalnych regałach. Wyposa enie archiwum sfinansowała Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej w Warszawie. Opracowywanie archiwów i ich komputerowa ewidencja oraz elektroniczne katalogowanie ksià- ek było i jest kontynuowane przez pracowników Instytutu oraz profesjonalnych archiwistów i bibliotekarzy z Polski, którzy co roku przebywajà w Instytucie przez kilka miesi cy. Wspólnie z Naczelnà Dyrekcjà Archiwów Paƒstwowych Instytut podjàł nast pny, realizowany ju w Polsce, projekt majàcy na celu konserwacj i zmikrofilmowanie jednej z najcenniejszych swoich kolekcji - Powstania Âlàskie. Projekt ten był współfinansowany przez województwo Êlàskie. Mikrofilmy zostały zeskanowane przez Archiwum Paƒstwowe w Katowicach i skany sà dost pne na stronie Instytutu Sà one obecnie opisywane online przez około 50 wolontariuszy w USA, Polsce i innych miejscach na Êwiecie. Od 2010 roku Instytut współpracuje z Instytutem Pami ci Narodowej. Co roku w archiwum nowojorskim na sta ach przebywajà pracownicy IPN (8 osób rocznie), którzy pomagajà w digitalizacji zbiorów Instytutu. Od poczàtku 2009 r. realizowany jest projekt digitalizacji kolekcji dokumentów z archiwum Instytutu. Instytut digitalizuje najwa niejsze zbiory archiwalne, takie jak Archiwum Piłsudskiego, Ukraiƒskà Misj Wojskowà czy Adiutantur Generalnà Naczelnego Wodza. Projekt finansowany był z grantów Senatu RP, MSZ RP i z darów Polonii. Zbiory dost pne sà na Co roku ze zbiorów online korzysta 20 tysi cy miłoêników historii. Organizacjà zaplecza informatycznego i szkoleniem zajmujà si wiceprezesi dr Marek Zieliƒski i dr Artur Kowalski. Dyrektor wykonawczy dr Iwona Korga sprawuje opiek merytorycznà. Kierownikiem programu jest dr Marek Zieliƒski. Cieszymy si z ka dego wolontariusza, który pomaga nam w prowadzeniu tej ciekawej pracy. Od lat Instytut pozostaje placówkà promieniujàcà polskoêcià, otwartà dla ludzi ciekawych Polski i jej kultury. Odbywajà si sympozja naukowe, uroczystoêci z ró nych okazji, takich jak rocznice czy Êwi ta narodowe, gale nagród, spotkania z historykami, prezentacje ksià ek, projekcje filmów, wystawy, lekcje dla młodzie y szkół polonijnych i kiermasze ksià ek. Bie àca działalnoêç placówki i bogate zbiory sprawiajà, e Instytut jest ywà skarbnicà wiedzy o Polsce i Polonii amerykaƒskiej. Iwona Korga» Wizyta premiera Jana Olszewskiego, kwiecieƒ 1992 r. 41

44 Wspomnienie o Wacławie J drzejewiczu» dr Magda KapuÊciƒska Profesor Wacław J drzejewicz, współzało yciel Instytutu Piłsudskiego w Ameryce, był ołnierzem, dyplomatà, politykiem i historykiem. Był oficerem Komendy Naczelnej Polskiej Organizacji Wojskowej i Pierwszej Brygady Legionów Józefa Piłsudskiego, uczestnikiem wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku, attache wojskowym i charge d'affaires poselstwa RP w Tokio, wiceministrem Skarbu i ministrem Wyznaƒ Religijnych i OÊwiecenia Publicznego, profesorem Wellesley i Ripon College ( ) oraz autorem licznych prac z dziedziny najnowszej historii Polski. W bie àcym roku obchodzimy 120. rocznic urodzin i 20. rocznic Êmierci profesora. Lata pracy dla Instytutu Józefa Piłsudskiego, jak powiedział profesor w dniu swoich setnych urodzin, były najszcz Êliwszym okresem jego powojennego ycia. W 1973 r. prof. Wacław J drzejewicz tak wspominał dzieƒ, w którym powstał Instytut: Była to niedziela, 4 lipca 1943 roku. Wróciłem po nocnej pracy w fabryce na Lafayette Street, a wówczas pracowano długo - 6 dni w tygodniu po 11 godzin oczywiêcie z ładnym over-timem. Była pewnie 6. rano, gdy myjàc si, słuchałem radia. WłaÊnie doniesiono o Êmierci gen. Sikorskiego w Gibraltarze. Zaraz zatelefonowałem do Matuszewskiego i obudziłem go. WiadomoÊç ta, tak wa na z politycznego punktu widzenia, wstrzàsn ła nami wszystkimi. Tego dnia w hotelu George Washington na East 23- ej ulicy odbywał si walny zjazd antysowieckiej organizacji politycznej pod nazwà Komitet Narodowy Amerykanów Polskiego Pochodzenia (KNAPP) zało onej przez nas uchodêców, wspólnie z naszymi przyjaciółmi z dawnej Polonii. Korzystajàc z przyjazdu szeregu wybitnych polonijnych działaczy niepodległoêciowych, postanowiliêmy zrealizowaç plan od dawna nas nurtujàcy, powołania do ycia Instytutu Józefa Piłsudskiego poêwi conego badaniu najnowszej historii Polski. Instytut o takiej nazwie istniał przed wojnà w Warszawie... Wacław J drzejewicz wspomina dalej:...powołano mnie na dyrektora Instytutu. Wkrótce rzuciłem fabryk i całkowicie poêwi ciłem si Instytutowi. Pami tam mój pierwszy dzieƒ pracy. Du y pokój, biurko i wielki stół, ofiarowane przez W grzynka. Wszystko puste, ani jednej ksià ki, ani jednego dokumentu... Obecnie, po prawie 70 latach istnienia, Instytut posiada jeden z najwi kszych polskich zbiorów archiwalnych poza granicami Polski (ponad półtora miliona 42» Wacław J drzejewicz w obiektywie Czesława Czapliƒskiego.

45 stron dokumentów). W Instytucie znajdujà si równie biblioteka (ponad 20 tysi cy ksià ek), obrazy polskich mistrzów, odznaczenia, zbiory numizmatyczne, filatelistyczne i inne pamiàtki muzealne. Profesora poznałam w lutym 1979 roku (33 lata temu!). Nie znałam j zyka, nie miałam perspektywy pracy i byłam troch przera ona Amerykà. Na drugi dzieƒ po przyjeêdzie mà polecił mi zgłosiç si do Instytutu Piłsudskiego, aby zostaç tam wolontariuszkà. Gdy przekroczyłam próg Instytutu znalazłam si nagle jakby w przedwojennej Polsce. Powitali mnie pracownicy wszyscy wolontariusze, a najmłodsza osoba w wieku mojej Mamy - przedwojenni dyplomaci, członkowie Rzàdu, wojskowi. Ârednia wieku powy ej siedemdziesiàtki. Zostałam bardzo ciepło przyj ta. Od pierwszego dnia wiedziałam, e b dzie mi dobrze z tymi ludêmi, którzy walczyli o Polsk niepodległà i nie przestali dla takiej Polski pracowaç. Niestety nikt z nich ju nie yje. To im i profesorowi J drzejewiczowi zawdzi czam niezapomniane pierwsze dobre lata pobytu w Ameryce zwiàzane z Instytutem. Najwa niejszà osobà w Instytucie był Profesor - przewodnik dla wszystkich szanowany, czarujàcy i bardzo lubiany człowiek, najwa niejszy autorytet w sprawach historii, polityki i ludzkich. Wa nymi i niezapomnianymi wydarzeniami w latach osiemdziesiàtych były codzienne lunche organizowane z ro nych okazji i bez okazji. Klara Karpiƒska, była aktorka, przygotowywała kaw i nakrywała stół, który ciàgle stoi w naszej galerii i przy którym ciàgle odbywajà si spotkania, ale tylko przy specjalnych okazjach. Wszyscy obecni w tym dniu w Instytucie pracownicy, go- Êcie, stypendyêci, badacze zasiadali do stołu, wyciàgali swoje kanapki i zaczynały si rozmowy, wspomnienia, dyskusje. Najciekawsze były opowiadania profesora o jego przygodach, wydarzeniach okresu mi dzywojennego, o Marszałku Piłsudskim. Du o miejsca zajmowały raporty o jego ulubionym kocie, którego znałam osobiêcie. Szkoda,» Danuta Cisek rozmawia z prof. Jedrzejewiczem. 43» Wacław J drzejewicz (trzeci od prawej) z Marszałkiem Piłsudskim w 1920 r. e nikomu nie przyszło do głowy, aby te pogaw dki nagrywaç.

46 Pami tam opowiadanie przy stole w 1989 r., a potem zapisane w Jego wspomnieniach: Rok jako minister oêwiaty zostałem zaproszony do Wilna na wielki Zlot Harcerstwa. Po defiladzie msza Êw. przy Ostrej Bramie. Wreszcie ksi a weszli przed ołtarz i rozpocz ła si msza. Siedz na fotelu i nagle podniosła mi si w oczach jakaê zasłona i ujrzałem siebie idàcego przez tà samà Ostrà Bram, po tych samych kamieniach w bieliênie, boso, otoczony trzema kozakami, konno. [było to w 1919 r.] Przypomniała mi si n dza mego ówczesnego poło enia, w zdawało si beznadziejnej sytuacji, a tu dziê jestem w tym samym miejscu jako przedstawiciel Polski. Niezapomniane to dla mnie prze ycie obraz upadku i zmartwychwstania. To mi pozostało na całe ycie, a bardzo pi kny obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej wisi w mym mieszkaniu w Nowym Jorku.» Wacław J drzejewicz przyjmuje prezent urodzinowy portret autorstwa Jerzego Âwiàtkowskiego, 1983 r. Wa nym wydarzeniem w historii Instytutu były wykłady z najnowszej historii Polski prowadzone przez Profesora. W latach w okresie SolidarnoÊci i Stanu Wojennego w Polsce do Nowego Jorku przybywała ogromna liczba młodych emigrantów z Polski. Była to generacja, która w szkole uczyła si zafałszowanej historii Polski, a w podr cznikach nie było wolno nawet o Marszałku Józefie Piłsudskim wspominaç. Ja i kilka innych osób z tej grupy zwróciło si z proêbà do prof. Wacława J drzejewicza, aby wygłosił seri wykładów z historii okresu dwudziestolecia i opowiedział o Marszałku Józefie Piłsudskim. Nie mo na było znaleêç lepszego wykładowcy historii dwudziestolecia mi dzywojennego ni profesor Wacław J drzejewicz. Był Êwiadkiem wa nych wydarzeƒ w Polsce, obejmował wysokie stanowiska wojskowe i rzàdowe, nale ał do osób z najbli szego kr gu zaufanych Józefa Piłsudskiego. Profesor zgodził si z entuzjazmem, a Zarzàd Instytutu pomysł zaaprobował. I tak od kwietnia 1981 roku rozpocz ły si w Instytucie wykłady, na które przychodzili młodzi spragnieni prawdziwej wiedzy historycznej. Po ka dym wykładzie, Piotr Naimski, zało yciel Komitetu Obrony Robotników, referował najnowsze wiadomoêci z Polski. Wykłady te były nagrywane na taêmach magnetofonowych, nast pnie wolontariusze spisywali je na maszynie. Tak powstał skrypt: Rola Józefa Piłsudskiego w odbudowie i umacnianiu paƒstwa polskiego. WÊród słuchaczy wykładów byłam ja oraz działacze SolidarnoÊci i opozycji polskiej, mi dzy innymi Irena Lasota, Jakub Karpiƒski i dr Jan KapuÊciƒski. W spo- 44

47 tkaniach tych brali równie udział: Mirosław Domiƒczyk, dr John Micgiel (obecnie profesor w Columbia University), dr Marek Zieliƒski z onà Joannà, dr Jerzy Thieme z onà Monikà, Danuta i Andrzej Cisek, dr Czesław Karkowski, dr Tomasz Ksi yk, dr Janusz Jachowicz z onà Igà i wiele innych osób. Utworzyła si ywo działajàca grupa dyskusyjna, której celem była praca dla Instytutu oparta na ideach niepodległoêciowych Marszałka Piłsudskiego. Niektórzy z tej grupy przez krótsze i dłu sze okresy byli członkami Rady Instytutu i dzi ki temu, jak mówiono, Instytut ył i si odmłodził. Po przeszło 30 latach, w roku 2013, we władzach Instytutu nadal jest dr Magda KapuÊciƒska (prezes), dr Marek Zieliƒski (wiceprezes), dr Janusz Jachowicz i Piotr Kumelowski (członkowie Rady). Spełniły si wi c nadzieje Zarzàdu Instytutu zapisane w Biuletynie rocznym z 1982 roku: Instytut przywiàzuje ogromnà wag do działalnoêci tej grupy dyskusyjnej, widzàc w niej zespół, który powinien zapewniç nieprzerwane istnienie i rozwój naszej placówki naukowo-badawczej na przyszłe lata. Obecnie we władzach Instytutu sà równie osoby z młodszych roczników ni młodzi z lat 80-tych, które z oddaniem kontynuujà misj tej placówki. O swoich wykładach prof. Wacław J drzejewicz pisał w liêcie z dnia 28 maja 1981 r. do Wandy Piłsudskiej, córki Marszałka: I my wciàgamy młodych do Instytutu. Ostatnio od paru miesi cy wprowadziliêmy swobodne wykłady z najnowszej historii Polski dla przyjezdnych młodych z Kraju. Ja padłem ofiarà tej inicjatywy, która rozwija si znakomicie. Raz na miesiàc mam swobodnà pogaw dk na dany okres, ilustrowanà dokumentami naszego Instytutu, poczem zaczyna si dyskusja. Prosz mi wierzyç, e od czasów moich studenckich nigdy nie słyszałem tak ciekawych zapytaƒ i dyskusji. Trwa to bardzo długo, około trzech godzin ku wielkiemu zainteresowaniu słuchaczy i nas. W rezultacie mamy szereg nowych członków i ch tnych do pracy w Instytucie w godzinach wieczornych, bo w dzieƒ sami pracujà. Lata biegły. My byliêmy coraz starsi, a pan Profesor taki sam ciàgle młody. Trudno było pomyêleç, e dochodzi do 90-tki. Przyje d ał codziennie kolejkà z Queens. Chodził pr nym, młodzieƒczym krokiem. Wspinał si po drabinie, aby wziàç z półki ksià k czy czasopismo i nie pozwalał sobie pomóc. Przyjmował kolejki interesantów, pisał listy, publikacje, ksià ki, prowadził prace doktorskie. Bardzo lubił Gwiazdk w Instytucie, w czasie której był duszà towarzystwa. Dla ka dego z nas miał zawsze czas, rad, dobre słowo i uêmiech. Był naszym nauczycielem i wychowawcà. KochaliÊmy go i szanowaliêmy. Ka dy z nas chciał byç godnym pochwały Profesora pracowali- Êmy jak mogliêmy najlepiej dla Instytutu, ale jednoczeênie dla Niego bo Instytut dla Profesora był wtedy najwa niejszy. 45» Profesor J drzejewicz w otoczeniu wielbicielek w dniu 98 urodzin. Od lewej: Halina Janiszewska, Magda KapuÊciƒska i Danuta Cisek.

48 Okràgłe rocznice urodzin Profesora obchodzone były hucznie. W grudniu 1982 r., blisko dziewi çdziesiàtej rocznicy urodzin odbyła si uroczystoêç w Fundacji KoÊciuszkowskiej, zwiàzana z promocjà jego ksià ki Piłsudski A life for Poland. Poni szy cytat z przemówienia wygłoszonego wtedy przez prof. Wacława J drzejewicza najlepiej okreêla jego stosunek do Marszałka: Je eli miliony Polaków, którzy nigdy z Piłsudskim nie rozmawiali, yły pod jego czarem, có mówiç o mnie, który go widywał z bliska, rozmawiał i cieszył si jego yczliwym stosunkiem. Byłem i jestem pod urokiem tego wielkiego człowieka, który umiał wywołaç u swoich ołnierzy odzew najwi kszego oddania i uczucia gł bokiej miłoêci. CoÊ było w nim takiego, co si kochało. Mogły istnieç ró nice zdaƒ na to czy inne jego posuni cie, ale istotnie wa nym było uczucie prawdziwej i bezpoêredniej miłoêci. Wiele czytamy o Napoleonie i oddanej starej gwardii. Piłsudski ycie Napoleona znał dobrze. Jak e dobrze rozumiałem uczucia ołnierzy gwardii wielkiego cesarza. I my przejawialiêmy to samo w stosunku do Piłsudskiego. A ycie miałem wspaniałe. Wszystkie własne bł dy, omyłki, niedociàgni cia, których było tak wiele, wszystkie ci kie chwile w wi zieniach niemieckim i bolszewickim i inne biedy pokrywajà si mgłà zapomnienia wobec faktu słu by w bitwach, w polu czy podziemiu, czy na wysokich urz dach, zawsze pod znakiem Józefa Piłsudskiego. Odczucie tego i zrozumienie daje mi prawdziwe szcz Êcie. A co do koƒca ycia? Tu musz przytoczyç słowa kaprala Szczapy z I Brygady: Jestem ołnierz Piłsudskiego i Êmierci na mnie nie ma.» Profesor w otoczeniu pracowników Instytutu w dniu swoich 99 urodzin. 99-lecie i 100-lecie urodzin było ju obchodzone w domu Jego córki Ewy Beck w Cheshire, Connecticut. 120 rocznic urodzin naszego profesora obchodziliêmy 29 stycznia 2013 r. Dyrektor Iwona Korga mówiła o yciu profesora, ja wspominałam prac przy jego boku, wyêwietlony film przypomniał jego 100-letnie urodziny, a kieliszek cytrynówki, ulubionej wódki naszego jubilata, zakoƒczył spotkanie, którego atmosfera przypominała dawne czasy. W listopadzie b dziemy celebrowaç 20-tà rocznic Jego Êmierci. UroczystoÊç odb dzie si w salach Konsulatu Generalnego RP. Czuj, e profesor Wacław J drzejewicz ciàgle jest wêród nas. Cz sto Go wspominamy i myêlimy o nim przy podejmowaniu wa nych decyzji. Magda KapuÊciƒska 46

49 Pro Memoria» Bolesław Łaszewski ( ) 29 marca zmarł Bolesław Łaszewski, znany działacz polonijny, współzało yciel Nowego Dziennika, zasłu ony członek Instytutu Piłsudskiego. Urodził si 22 listopada 1912 r. w Górze Ropczyckiej, studiowal filologi polskà na Uniwersytecie Jagielloƒskim. W okresie kampanii wrzeêniowej był dowódcà 17 Pułku Piechoty w Rzeszowie, potem znalazł si na emigracji. W okresie II wojny Êwiatowej był ołnierzem brygady spadochronowej gen. Sosabowskiego. W 1951 r. na stałe zamieszkał w Nowym Jorku, działał w Stowarzyszeniu Weteranów Armii Polskiej w Ameryce i Kongresie Polonii Amerykaƒskiej. Był współzało ycielem Stowarzyszenia Polskich Biur Podró y SPATA. Napisał kilka ksià ek, w których przedstawił swoje doêwiadczenia wojenne.» Barbara Piasecka-Johnson ( ) 1 kwietnia 2013 r. w Polsce zmarła Barbara Piasecka-Johnson, znana filantropka i kolekcjonerka sztuki. Była honorowym patronem Instytutu Piłsudskiego, szczodrà donatorkà wpierajàcà opracowanie zbiorów ze szczególnym naciskiem na projekt nagrywania wspomnieƒ Sybiraków. W Stanach Zjednoczonych mieszkała od 1968 r., w latach była onà milionera Stewarda Johnsona. Po jego Êmierci odziedziczyła ogromnà fortun i kolekcj sztuki.» Karol Nawaryƒski Karol Nawaryƒski, członek Instytutu Piłsudskiego w Ameryce, były prezes The Polish Arts Club in Trenton oraz członek Kongresu Polonii Amerykaƒskiej umarł w dniu 3 lutego 2013 r.» Joseph S. Kutrzeba ( ) 24 stycznia 2013 roku zmarł Joseph S. Kutrzeba, długoletni członek Instytutu Piłsudskiego. Józef Kutrzeba urodził si 11 paêdziernika 1927 r w Łodzi. Wywieziony w czasie II wojny Êwiatowej do Niemiec, znalazł si w strefie amerykaƒskiej i wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie zaciàgnàł si do armii amerykaƒskiej. Słu ył w Korei, uhonorowany został pi cioma medalami i dwoma odznaczeniami bojowymi. Otrzymał wiele odznaczeƒ za działalnoêç teatralnà i społecznà. Był absolwentem dwóch amerykaƒskich wy szych szkół teatralnych. Pracował przez 16 lat w stacji telewizyjnej CBS. Zało ył Queens Playhouse i sprawował w nim funkcj dyrektora artystycznego. Wystawił wiele sztuk na nowojorskim Broadwayu i off-bradwayu. Prof. Kutrzeba był jednym z pierwszych re yserów na wydziale re yserskim w New School for Social Research. Współpracował z Polskim Instytutem Teatralnym i był wieloletnim członkiem Rady tego Instytutu. Jest autorem ksià ki The Contract - A Life for a Life. Ksià k t prezentował mi dzy innymi w naszym Instytucie. 47

50 BULLETIN English Summary Dear Members, Friends and Supporters of the Institute On July 4, 2013 the Institute celebrated the 70 th anniversary of its founding! Despite so many years, the Institute is active and managed by a predominantly young staff. Over the 70 years of its activity Jozef Pilsudski Institute of America has become a world-renowned history research center and plays an important role in the promotion of culture and history of Poland. Political systems changed in Poland and Europe. New immigrants from Poland came to the United States. But the Institute regardless of the situation in the world and the changes in its authorities, met its mission and was faithful to Marshal Pilsudski's ideals of independence. From 1943 to 1958 the Institute was governed mostly by politicians and military men who served under the command of Jozef Pilsudski and held important positions in the government of the Second Republic. Successive presidents, directors and volunteers donated their time, work, and often funds to the Institute, Thanks to the activities and the generosity of the Polish community, the Institute expanded its collections, which were protected and made available to researchers. History lectures were given mainly by Professor Waclaw J drzejewicz. The publications based on the Institute's archives and the memories of well-known figures in political life were published. It was the beginning of the annual periodical Independence published together with Pilsudski Institute in London. In the following years ( ) research work, publications, organization of the acquired archival materials and contacts with American institutions were developed. At that time, most of the major archival materials had been microfilmed. The next period is associated with changes in Poland after 1980, the rise of "Solidarity" and the emigration during martial law in Poland. With financial support from the Alfred Jurzykowski Foundation, the Institute was able to grant 48

51 scholarships for historians and activists from Poland. A huge number of young Polish immigrants arrived in New York at this time. In 1981, at the request of this group, prof. Waclaw J drzejewicz delivered a series of lectures on the true story of Poland in the period between the two world wars and about Marshal Jozef Pilsudski himself. In the following years meetings were organized with famous Polish opposition activists and witnesses of history. Soon a discussion group of young people was formed, actively working for the Institute. After the political changes that took place in Poland after 1989, cooperation with government institutions, national archives and library in Poland became possible. The Institute was visited by members of the government of the Third Republic: Ambassador Kazimierz Dziewanowski (1990), President Lech Walesa (1991) and Prime Minister Jan Olszewski (1992). There were meetings with well-known Polish journalists, dissidents, writers, politicians and historians. Year 1993 was one of important and tragic events for the Institute. In January, the 100 th anniversary of the birth of Professor Waclaw J drzejewicz was celebrated. In June, the Institute moved to a new location. On July 14 long-time president of the Institute Stanislaw Jordanowski died tragically, and on November 30 Professor Waclaw J drzejewicz passed away. He lived almost 101 years. After moving, the Institute continued its activities. During this period, art auctions, conferences and other events were organized. Andrzej Beck was a president during those years. During the Institute organized fund-raiser banquets at the New York Athletic Club highlighting outstanding individuals and their achievements in the fields of business, history, literature, science and music. Organizing these banquets was a huge logistical operation. These were high-level events that contributed substantial financial assets to the Institute. The period was characterized by increased work on the modernization of archives, library and museum collections. The president at that time was Jacek Galazka. Archivists from the Head Office of State Archives and librarians from the National Library began to come to the Institute for internships. This greatly accelerated the modernization and cataloging of our archives and the library. In 2008 there were several changes in the authorities of the Institute. Dr. Magda KapuÊciƒska was elected president. The Institute's activity in all areas revived. The primary focus was on digitization of archival documents (program started in 2009) and the creation of a computerized catalog of books. These projects were funded by the Polish government: Polish Senate, the Ministry of Culture and National Heritage, and the Ministry of Foregn Affairs. The Institute s staff supports historical research by responding to queries and assisting historians and persons doing research in-house on site. The increased activity is related also to the promotion of Polish history and culture through documentary film shows, meetings with eye-witnesses of historical events, talks, lectures, galas, and other major events. The Institute is undertaking educational programs for youth. A new group of young people within the Institute was launched called Time for us". Books, publications, annual bulletins and newsletters are published. The number of active members grows each year. There is a significant increase in volunteers. 49

52 The Institute cooperates with the Head Office of the State Archives, the Institute of National Remembrance and the National Library. Cooperation is associated with a program of digitization of our archival collections, organizing and cataloging digital collections, mounting exhibitions and publishing books and publications. Every year, a certain number of employees of these institutions (about 10 people) are assisting the Institute in this work. Since 2009 the Institute began to organize galas once a year, awarding medals for outstanding achievements in the fields of business, history, literature, science and music. The current year is dedicated not only to the celebration of the 70 th anniversary of the founding of the Institute, but also the 120 th anniversary of the birth and the 20 th anniversary of the death of Professor Waclaw J drzejewicz, one of co-founders and the most important figure in the history of our organization. A celebration of the anniversary of the Institute was held in June at the Royal Castle in Warsaw and was combined with awarding several prizes. Commemoration dedicated to Professor J drzejewicz will be held in November in the residence of the Consulate General in New York. This year three publications related to the Institute were prepared: a new information folder printed by the Head Office of State Archives, lectures delivered by prof. Waclaw J drzejewicz in the eighties published by the Institute of National Remembrance and a catalog of the Institute's periodicals released by the National Library. During the reporting year the Institute was visited by over 900 people from Poland and the U.S. Among them were researchers, historians, writers, persons interested in the history of Poland and participants of thr Institute's events. We had the honor to host representatives of the Polish Mission to the United Nations, members of the Government of the Republic of Poland, professors, writers and journalists. The role and achievements of the Institute are highly recognised by Poles in Poland and around the world. Since its creation until now, people volunteer their time and work as well as support the Institute financially. Thanks to them and thanks to assistance of Polish institutions, the Institute gained prestige and is able to fulfill its mission. Executive Committee of Pilsudski Institute of America August 2013 You cannot crack the wall with your head, but when all else fails, you should try it anyway. 50

53 Acknowledgements The Board of Directors and the Executive Committee of the Piłsudski Institute particularly wish to thank:» The Ministry of Foreign Affairs for the 2012 grant coordinated by the Semper Polonia Foundation, for digitization of archives collections, modernization of our web page, prizes for children and young people participating in a competition on knowledge of Poland, organized by the Polish Supplementary School Board of America, and for financing part of the maintenance costs of the Institute s residence.» The Ministry of Foreign Affairs for sponsoring the celebration of the 70 th anniversary of the Institute's foundation and Association Wspolnota Polska as well as Royal Castle in Warsaw for co-organizing this event» The Ministry of Culture and National Heritage and the Head Office of State Archives for funding a fellowship for an archivist and two librarians in 2012.» The Head Office of State Archives and the National Library for a fruitful cooperation and substantial assistance in modernization and cataloging of the Institute's collections and printing the Institute's new information folder.» Polish-Slavic Federal Credit Union for financial support of the digitization program.» National Library for publishing The Catalog of Periodicals of the Pilsudski Institute of America» Institute of National Remembrance for publishing lectures of Prof. Wacław J drzejewicz» Institute of National Remembrance, National Culture Center, National Library and the Ministry of Culture and National Heritage for new books regularly sent to the Institute.» Adamba Imports and Adam Bak Foundation, Inc. for generous donations and participation in organizing receptions at the Institute's events.» Thanks to the public media: Nowy Dziennik, Kurier Plus, and TV Polonia for broadcasting information on the activities of the Pilsudski Institute.» We extend our sincere thanks to all donors, members, and volunteers. With your help and commitment, the Institute functions and thrives. 51

54 New Archival Collections» Collection of Stanislaw Wrzaliƒski and his family In September 2012, Margaret Shannon executor of Jerzy Wrzaliƒski's testament offered his archives to the Institute. A very valuable collection has been organized by Bartosz Nowo ycki, archivist of the Archives of Modern Records in Warsaw, who was an intern at the Institute. The collection has 46 archival units. The collection includes personal documents, correspondence and newspaper clippings, photographs and photo albums that belonged to Colonel Stanislaw Wrzaliƒski, his family. A separate collection includes badges, medals, and memorabilia of the Colonel. An additional part of the collection consists of framed artwork and photographs from the apartment of Jerzy Wrzaliƒski. Among them we found valuable miniatures of Napoleon Bonaparte and of Prince Jozef Poniatowski, photographs of Marshal Jozef Pilsudski, and of General Joseph Dowbor-MuÊnicki, a copy of coats of arms of the Polish kings from the album Polish Family Crests by S. Wolski from 1900 and a unique Polish map of Carey's General Atlas published in Philadelphia in Along with the archival materials four boxes of books were also delivered.» Collection of Aleksander Frejszmidt In mid-december, the Institute received the legacy of Aleksander Joseph Frejszmidt which included 21 archival units (0.2 mb). Aleksander Frejszmidt was a longtime member of the Institute, and died in 2012 in Canada. The materials include uniforms, framed portrait photographs, a commission, correspondence and documents on the course of military service of Marian Roch Frejszmidt and of his son Aleksander. Archival materials were sent from Canada by the family of Stephen Głogowski who had befriended the family of Aleksander Frejszmidt. This is an important and interesting documentation on World War II and life in exile in Canada.» Collection of Alexander Buczek Collection of Alexander Buczek from the years consists of 12 archival units (0.1 mb). It includes brochures, newspaper clippings and records of the Committee for National Defense in America. Alexander Buczek was active in the Polish community in Philadelphia. The materials had been left unattended in the house for many years. Lise Funderburg found them and transferred to the Institute with the help of Marek Zieliƒski s family..» Archives of the Polish Combatants Association in the United States The Institute began acquiring archives of the Polish Combatants Association in the United States. The collection consists of Board documents and offices' records scattered across the United States. 52

55 » Non-cash donations» Mrs. Sara Singer donated a bronze equestrian sculpture of Jozef Pilsudski. This sculpture had originally come from Poland in 1935 as a wedding gift for her parents.» Krystyna Piórkowska offered an interesting book English speaking Witnesses of Katyn of her authorship.» Dr. Chester Nowak sent six large boxes full of books on historical themes.» We thank Mariusz Rogalski for taking care of the graves of Ignacy Matuszewski and Henryk Floyar-Rajchman, two of the founders of the Pilsudski Institute of America and members of the pre-war Polish government.» Ava and Adam Bak offered a large quantity of delicious sweets for the volunteers and a well-stocked bar for our Christmas party as well as a very generous donation.» Mr. Jan Kaczmarek (Polonia Bakery) provided us with delicious pastries at several events.» We thank Polish institutions: the Institute of National Remembrance, the National Library, Ministry of Culture and National Heritage for permanently supplying us with new books.» Thanks to all the people who donated books and other materials, as well as money for the Institute. Congratulations Medal for dr Iwona Korga The Ministry of Culture and National Heritage awarded dr Iwona Korga the Silver Medal for Merit to Culture Gloria Artis. Congratulations! Only action counts. All the best intentions are useless, if they are not followed by practical results. 53

56 Membership and donations We appeal to all those interested in history, archives and related activities to join the ranks of members of the Pilsudski Institute. You can join by Internet on our website or in person at the office. Membership declaration form is attached to the last page of the bulletin. Members and supporters receive the annual bulletin, monthly electronic newsletters and invitations to meetings and events. All members of the Institute are listed in the annual bulletin. We invite you to join the ranks of the Legion of Honor. Members of the Legion of Honor of the Pilsudski Institute are who one time donors of $5000, or over three consecutive years. Candidates for members of the Legion of Honor must be approved by the Institute's Board of Directors. A plaque with the names of the Legionnaires will be placed on the honor board at the Pilsudski Institute. All membership dues and donations are used to support the Institute's mission. The archives and the library Every year, we have archivists from the Polish State Archives and professional librarians from the National Library who do their internship at the Institute. Interns work on modernizing and cataloging our library and archives. During the reporting time we hosted one archivist from the Polish State Archives and two librarians from the National Library. The archivist Bartosz Nowo ycki continued cataloging the photograph collection. Two librarians Urszula Stasiak and Gra yna Federowicz worked for 3 months and managed to organize and catalogue most of the Institute's periodicals. They prepared the catalog of these periodicals, and thanks to it, the National Library published a book Catalogue of periodicals in the Pilsudski Institute of America. The stay of archivists and librarian has been paid for by the Ministry of Culture and National Heritage of Poland. Research and queries The Institute hosted 28 researchers who conducted extensive research using archival materials - some of them working at the Institute for several weeks. During that time, the Institute was visited by some one hundred people who conducted research or simply visited the Institute. One of the very important tasks of the Institute is to perform search queries. Historians, politicians and other interested parties from Poland and the U.S. look for documents and information from our archives. There were a number of searches related to ancestry from people interested in their family history. In the period from July 2012 to July 2013, 83 queries were performed, over 80 queries ordered by mail. Most of the queries were made for researchers and institutions in Poland. 54

57 Volunteers The Institute is mainly based on volunteer work. Only the Executive Director (full time) and assistant to the President (part time) are salaried. All members of the Board and the Executive Committee of the Institute work "pro bono". We have presently 23 volunteers. The volunteers are helping with several activities at the Institute: principally with the digitization and with organizing archival collections. Volunteers also assist in work related to the Pilsudski Institute's events such as Annual Awards Gala, symposia and other. Several are Polish students studying at American colleges. We still need more volunteers. Work is usually in-house, but more could be done via the Internet. You do not need to have the expertise to become a volunteer, because we conduct on-site training in various activities such as data input into the computer, digitization, work with archives, library and in office. We invite everyone to participate in our activities. Interested in participating in the activities of the Institute? Please contact us. We are grateful to all volunteers for their work for the Piłsudski Institute! Digitization Guided by two basic goals, to preserve for future generations the unique archival collections and to make them accessible to all, we have begun a systematic program of digital conversion of the Piłsudski Institute archives. We were able to initiate this project mainly due to the generosity of Polish- Americans, who made it possible for us to acquire modern equipment for scanning and storing documents in electronic form. The digitization has been performed not only by volunteers, but also by persons paid from the grant of the Ministry of Foreign Affairs (coordinated by Semper Polonia Foundation). In addition, eight employees of the Institute of National Remembrance worked on digitization. Partial results are already accessible on our website such as the Silesian Uprising, Archive of Jozef Pilsudski, Ukrainian Military Mission, Polish Dyplomatic Mission in Rio de Janerio, Archive of the President RP Ignacy Moscicki. In addition, archives from the Second World War are also available, such as of the Polish Goverment in Exile, Polish Inteligence Unit ESTEZET. Other projects are under way, including the integration of archives scattered around the world to be pursued jointly with the Head Office of the State Archives of Poland. Part of them will appear soon on the Institute s web page: The digitization of our collections would not be possible without the invaluable contribution of volunteers from the New York Metropolitan area. Volunteers, from students to retirees, work diligently and with full commitment on the complex processes of scanning and indexing the documents. 55

58 Events During the reporting time (July 2012 July 2013) the Institute was visited by above 900 people included 28 researches who made studies based on our archives collections and books, visitors as well as people attending the events. We hosted twenty two representatives of the Polish government and culture as well as Polish-American organizations. Groups of tourists and students from Poland also visited our organization. The Piłsudski Institute organized 14 public events, 20 film presentations and 5 history classes for students from Polish Supplementary Schools. The most spectacular event was the celebration of the 70th anniversary of Jozef Pilsudski Institute of America.» Celebration of Institute s Jubilee On June 5, 2013, in the Royal Castle in Warsaw and in the residence of the Association Wspólnota Polska we held a solemn celebration of the 70 th anniversary of Jozef Pilsudski Institute of America. The patron of the event was the Minister of Culture and National Heritage - Bogdan Zdrojewski. The beautiful Great Hall of the Castle was filled to capacity with around 350 people. Among the invited guests were representatives of the Polish government and institutions, social, artistic and scientific organizations as well as many of the Institute's friends. The master of ceremonies was Jan Kasprzyk, president of the Association of Polish Supporters of Pilsudski. The Pilsudski Institute of America was represented by President Dr. Magda KapuÊciƒska, Vice President Dr. Marek Zieliƒski, Executive Director Dr. Iwona Korga, assistant to the President Jolanta Szczepkowska and members of the Board of Directors, Dr. Ewa J druch, Piotr Kumelowski, Krzysztof Langowski and Andrzej Pelc. Also present was Danuta Cisek, former longtime member of the Board and Vice President of the Institute. After President Magda KapuÊciƒska welcomed the assembled guests, she was followed by the following guests of honor: the Speaker of the Senate, Bogdan Borusewicz, Director General of the Ministry of Culture and National Heritage, Jacek Olbrycht, president of the Association "Wspólnota Polska", Longin Komołowski and Member of the Parliament, Joanna Fabisiak. During this event medals for outstanding achievements in the fields of history, literature, science and art were awarded to:» Prof. Andrzej Chojnowski - Waclaw J drzejewicz History Medal for research in the modern history of Poland,» Prof. Mieczysław Màkosza - Marie Skłodowska-Curie Science Medal for achievements in the field of organic chemistry,» Zbigniew Gluza - Joseph Conrad Literature Medal for the creation and editing of historical magazine KARTA» Anna Seniuk - Ignacy Paderewski Medal of Arts and Music for many years of the craft in acting and directing. 56

59 Also medals Merentibus were awarded by representatives of the Institute for outstanding contributions to the development and activities of the Jozef Pilsudski Institute of America, to the following individuals and institutions:» Jacek Miler, Director of the Cultural Heritage Department of the Ministry of Culture and National Heritage in appreciation for outstanding technical support, friendship and kindness,» The Head Office of State Archives represented by its General Director Professor Władysław St pniak,» The National Library represented by its deputy director Ewa Potrzebnicka» The Institute of National Remembrance represented by its President, Dr. Łukasz Kamiƒski. After the award ceremony, a film about the Institute was shown which was specially created for this anniversary by Tomasz Magierski, a well-known director, resident in New York. The film is available on YouTube. The Gala featured a recital by a young outstanding pianist Tomasz Ritter, sponsored by the Artur Rubinstein International Music Foundation. In the afternoon, at the headquarters of the Association Wspólnota Polska, a superbly prepared reception was offered, catered by the Castle Hotel in Pułtusk and sponsored by the Association. During the afternoon session two lectures were given:» Wacław J drzejewicz ( ). Historian of Józef Piłsudski s era - by Prof. Rafał Stobiecki from University of Łódê» 70 years of the Pilsudski Institute of America - by Dr. Iwona Dràg - Korga, executive director of the Institute. Finally, the visitors viewed an exhibition on the Institute s history and activities, prepared by the Association "Wspólnota Polska" and presented on the street in front of the House of Polonia. Jozef Pilsudski Institute of America thanks all those who helped to make this anniversary celebration a success: the Ministry of Foreign Affairs for funding it, the Association "Wspólnota Polska" for their kind assistance in organizing the event, printing materials, providing an outstanding reception and for preparing the exhibition. We are grateful to Professor Andrzej Rottermund for allowing us the use of the outstandingly beautiful Great Hall in the Royal Castle, which made the celebration of the 70th anniversary of the Pilsudski Institute of America in such a beautiful setting a memorable occasion. We thank the volunteers associated with the Institute living in Poland, who came to the Castle and assisted in a number of important chores related to the jubilee. We are grateful to all our guests, friends, and supporters for honoring this ceremony with their presence. 57

60 Participation in conferences During our representatives took part in several conferences. Among them were the following events:» XXXIV Standing Conference of Polish Museums, Archives and Libraries On September 12-14, 2012, XXXIV Standing Conference of Polish Museums, Archives and Libraries in the West was held in Wroclaw, Poland. It was organized by the Ossoliƒski National Institute and the Polish Library in Paris. The conference was attended by representatives of Polish institutions from France, Great Britain, Italy, USA, Canada and Argentina. The Institute was represented by Dr. Iwona Korga. Dr. Ewa Hoffman-J druch and Krzysztof Langowski. Dr. Korga gave a lecture during an open session The activity of the Pilsudski Institute of America during the martial law in Poland, and led the second part of open session The conference was also attended by representatives of Polish archival and scientific institutions, and libraries, and by representatives of the Ministry of Culture and National Heritage as well as the Ministry of Foreign Affairs. The event was an important opportunity to exchange experiences, present achievements and express the needs of Polish institutions abroad.» Polish American Historical Association (PAHA) Dr. Iwona D. Korga, director of the Institute attended the conference organized by the Polish American Historical Associations PAHA on May 15-16, 2013 in Buffalo at the State University of New York. Dr Korga gave a lecture on 70 years of the Pilsudski Institute in America.» Polonia closer to the country On October 25 in the Education Centre of the Institute of National Remembrance at History s stop in Warsaw the conference Polonia closer to the country took place. This unique conference was divided into two parts, Archival and legal aspects of the recovery of Polish archives and Experience in obtaining photographic and audiovisual forms of archives. During the second part Dr. Marek Zielinski presented a paper Multimedia collections of the Jozef Pilsudski Institute of America and their digitization. He gave an overview of the Institute s audiovisual resources, discussed the tasks of digitization with emphasis on metadata standards and offered some thoughts on the cooperation with Poland.» Polish Institute of Arts and Science The 71 Congress of the Polish Institute of Arts and Sciences in America was held on June at the Hyatt Arlington Hotel in Washington. During the session entitled Resources for Polish and Polish-American Studies in the U.S., vice-president of the Institute, Dr. Marek Zielinski gave a lecture prepared together with Dr. Iwona Korga The Pilsudski Institute at seventy. 58

61 Publications» The role of Jozef Pilsudski in the reconstruction and strengthening of the Polish State Lectures at the Pilsudski Institute of America in the years given by Prof. Waclaw Jedrzejewicz In during the "Solidarity" and martial law in Poland a large number of young Polish immigrants arrived in New York. At their request, prof. Waclaw J drzejewicz delivered a series of lectures on the history of the inter-war period, and the life and work of Marshal Jozef Pilsudski. These lectures were recorded on tapes and then transcribed by volunteers. They are currently published in a beautiful edition by the Institute of National Remembrance. The script comes with a CD with a very interesting radio program developed and recorded by the journalist Irena Siedlarowa, aired on Radio Kraków in 1988.» Catalogue of periodicals in the Pilsudski Institute of America The catalogue was developed by Grazyna Federowicz and Urszula Stasiak, librarians from the Polish National Library that had spent three months on an internship at the Pilsudski Institute. The cost of preparing and printing was covered by the National Library. Dr Czeslaw Karkowski wrote a comprehensive introduction to the catalog.» Information Folder about the Institute Jozef Pilsudski in America A beautiful new folder was developed by the editorial staff of the Institute. The graphic design was done by Robert Juchno. Printing of the folder was financed by the Ministry of Culture and National Heritage, in collaboration with the Head Office of State Archives. A nation that loses its memory ceases to be a nation and merely becomes a collection of individuals occupying the land for the time being. 59

62 LISTA CZŁONKÓW INSTYTUTU Honorowi członkowie Instytutu Zbigniew Brzezinski, Washington DC Henryk Bulhak, Poland Norman Davies, UK Jadwiga Jaraczewska, Poland Barbara A. Mikulski, Washington DC Wieslaw Ochman, Poland Jan Olszewski, Poland Barbara Piasecka Johnson, NJ Frank Spula, IL Zbigniew Wojcik, Poland Legion honorowy Andrzej J. Beck, CT Piotr Chomczynski, OH Danuta i Andrzej Cisek, Poland Magda Kapuscinska, NY Stanislaw A. Milewski, CT Edward Pinkowski, FL Zdzisław J. Starostecki, FL Leszek J. Wolfram, CA Członkowie do ywotni Adam Bak, NY Eugene Bàk, OH George S. Bobinski, NY Christopher Boreyko, CT Janusz Cisek, Poland John Conrad, FL Zbigniew Darzynkiewicz, NY Leo Dulacki, AZ Romuald Dymski, NY Andrew Forest, FL Aleksander Frejszmidt, Ontario Jacek Galazka, CT Adam M. Golas, CT Stanislaw W. Grebski, NY Franciszek S. Herzog, CT Andrzej Jasiƒski, IL Tomasz Jedrzejewicz, TX Kathy Jedrzejewicz, TX Roman M. Kabara, NJ Alojzy Kondracki, FL Elizabeth Kondracki, FL Boleslaw Łaszewski, NY Frank Milewski, NY London Morawski, MI William J. Nareski, CT Tytus Nobis, NY Chester M. Nowak, MA Tadeusz A. Pawłowicz, FL Halina Pawłowicz, FL Michal A. Peszke, RI Anton Pliska, IL Janusz Pogorzelski, NJ Polish Youth Association of New York, NY Irene S. Prime, NY Jack Radgowski, NY Maria & Kazimierz Rasiej, NJ Izabela Roman, IL Andrzej T. Romer, Belgium John F. Skibiski, MA Henryk Sokolowski, Canada Malina Stadnik, NY Zygmunt Staszewski, NY Eugene J. Trela, OH Zofia J. Werchun, IL 60

63 Członkowie wspierajàcy Ewa & Stanislaw Babiarz, NY Anthony J. Bajdek, NH Malgorzata Berger, CT George M. Blaszczynski, MA Stanislaw R. Burzynski, TX Stanislawa Chowaniec, NY Anna Cienciala, KS Anna Czekaj-Farber, CT John D. Dingell III, MI Edward Drozd, NJ Lawrence M. Du Buske, MA Mark Emisarski, CT Julia Ennis, PA Michal Galazka, ME Frances Gates, NY Rafal Gawlowski, NY Caesar Gaza, NJ Christine M. Golaszewski, FL Joseph E. Gore, NJ Richard Gradkowski, NY Tomek Grajewski, CT Andrzej Grzegorzewski, NY Jack J. Hawiger, TN Bronislaw Idasiak, NJ Tomasz Jaworski, MD Daniel E. Josephs, IL Zbigniew Kantorosinski, DC Walter Kenworthy, NY Barbara Kepka, NJ Pawel & Monika Kohutnicki, NY Kinga Komorowski, NY Andrzej Korbonski, CA Marian Krzyzowski, MI Alan Kubarek, PA Rafal Kubicki Edward Kuczynski, MI Piotr Kumelowski, NY Jan Kurdwanowski, NY Romuald Łanczkowski, Poland Alexander Lapinski, NY Cezariusz Lesisz, NY Raymond J. Lesniak, NJ Jacek Lubecki, AR Paul Magda, NY Monika Malesinska, NY Janina E. Matthews, OH John Micgiel, CT Regina Misztela, NJ Christine Nagorski, MY Edward Nowakowski, NY Bozena Nowicka McLees, IL Jan & Stanislawa Olender, IL Walter Orlowski, NY Rita A. Orzel, PA Louise Pacholik, WI Andrzej Pelc, NY Zofia Pelc, NY Karol Pilarczyk, MA Krystyna Piórkowska, NY Walter Piskorski, N Robert M. Ponichtera, VA Jerzy Prus, NJ Krzysztof Rostek, NY Slawomir i Malgorzata Rubinsztajn, NY Krystyna Rudczynski, FL Stanislaw Rys, NY Barbara W. Rzadca, MI Joanna M. Sawruk, NY Stanislaw Skorwaczewski, MN Małgorzata i Witold Sławiƒscy, Poland Stanislaw Sliwowski, NJ Felix Smigiel, IN Gregory Stanclik, MD Orkan George Stasior, NY Peter Swiecicki, Poland Maria Tekla Toczek, CA Edward Walsh, CT Jadwiga Waszczyk, NY Czeslaw Weiss, NY Szczepan Wesoly, Italy Frank Wilczek, MA Stefan Wisniowski, Australia Wanda Wolinska, NY Aldona Wos, NC Walter Wroblewski, NY Walter Zachariasiewicz, MD Marek Zieliƒski, NY 61

64 Członkowie zwyczajni Walter Abramski, NJ Richard Adamiak, IL Zbigniew Adamski, MI Jan T. Archacki, NY Barbara i Wojciech Ardelt, NY William Auden, CT Frank Austin, NY Marek Axentowicz, Poland Halina & Kazimierz Babinski, Canada Ada Bajor, IL Irena Balawajder, NY Rafal Balcarek, NJ Zofia Balczewska, NY Geraldine Balut Coleman, IL Zdzislaw Baran, NJ Wladyslaw Baranski, Poland Thaddeus C. Baranski, NY Boguslawa Barnesson, WA John Beatty, NY Janusz Beer, MD George Bellak, NY Ann W. Berghammer, IL Paul Best, CT Jan Bialasiewicz, CO Leon Bialkowski, AZ Louis Bielakowski, IL Henry S. Bieniecki, AZ Alicja Bienkowska, Poland Andrzej Bienkowski, NJ Justine Bienkowski, NJ Zbigniew K. Binienda, AR Jerome Biranowski, NY Mieczyslaw Biskupski, CT Richard A. Blake, NY Zdzislaw M. Bobrowicz, NJ Stanley P. Bosse, PA Wanda Brodzka, NY John G. Brosky, PA Andrzej Brzeski, CA Marta Brzostek, NY Richard Brzozowski, NY Daniel Buczek, NY Beata Buhl-Tatka, NY Romuald Bulas, NJ Frank W. Bulsiewicz, S.C. Julian Bussgang, MA Alice-Catherine Carls, TN John Cetnarowski-Cetner, NY Richard S. Chabior, MA Pawel Chadzynski, MA Bogdan Charlam, CT Peter Chelkowski, NY Wieslawa A. Chlus, CT E. A. Chmielowski, IL Marek J. Chodakiewicz, VA John Chojnacki, NY Charles Chotkowski, CT Piotr Chrobok, NY Edward E. Chrobot, IN Anton Chroscielewski, NY Jadwiga Chrusciel, NY Henry Cierpikowski, CT Maria Cieslowska, NY Krzysztof Cios, VA Andrew Ciszek, FL Marek Cypryk, Poland Dariusz Czarkowski, NY Stanley Czerwinski, NY John D. Czop, NJ Kazimierz Dadak, VA Danuta A. Daniec, TX Peter Deal, PA Edward DePersis, PA Helen S. Devlin, NY Charles Jan Di Mascola, MA Felicja Dobroszycka, NY Slawomir Dobrzanski, KS Ronald Domanski, NY Edward Domino, MI Iwona Drag Korga, NY Jacek Dworzanski, MD George Dybicki, FL Frederick J. Dzialo, MA Edward K. Dzielenski, MA Stanley Dzierzeski, MA Zofia E. Dziewanowska, CA David J. Dziuba, IL Janusz Dziurzynski, CT Jerzy Einhorn, PA Mary Louise Ellena-Wygonik, PA 62

65 Kathryn Erat, MA Richard Federowicz, PA Genevieve B. Fellers, OH Anna & Andrew Findeisen, NJ Richard S. Fitol, CT Zdzislaw Fortuniak, PA David A. Franczyk, NY Bogdan Fryszczyn, NJ Danuta & Stanley Futyna, PA Ryszard Gajewski, MD Boguslaw Gaweda, NY Gizela Gawronski, ME Ryszard Gesicki, NY Teresa & Piotr Gessner, NY Czeslaw Gieniewski, NJ Ewa Gierat, CT Stefan Ginilewicz, CA John J. Gmerek, NY Janina Golab, IL Miroslaw & Ewa Gorny, NY Helena Gorska, NY Janusz Gorzynski, NY Danuta Grochowska, NY Edmund Gronkiewicz, IL Elzbieta I Grove, NY David E. Grus, PA Chet Grycz, CA Edward S. Gryczynski, VA Henry Gwiazda, II, MD Edmund Hajduk, NY Halina Dorota Halicka, NY Jerzy Hauptmann, CT Diane Haussermann, NY Richard Hemmanowski, NY Andrzej Hempel, PA Ann Hetzel Gunkel, IL B. Chester Hryniewicz, FL Jerzy Z. Hubert, FL Richard Hunter, NJ Anthony D. Iwuc, RI Slawomira Jachim, NY Marianna W. Jachimczyk, NY Janusz Jachowicz, CT Edward A. Jajko, CA Walter Jajko, USAF, VA Ewa & Wojciech Jamrozik, NJ Sophie T. Janczur, CA Ryszard Jankowiak, KS Gerald Janusz, PA Anna D. Jaroszynska-Kirchmann, CT Thaddeus Jaszkowski, NJ Wladyslawa Jaworowska, NY Eleonora Jedrysek, WI Stanislaw Jonas, NY Gra yna Jonkajtys-Luba, Poland Aleksandra Jurewicz, PA John Kaczmarek, NJ Gregory J. Kaczorowski, NJ Tomasz Kalata, NY Eugene L. Kaluzny, WI Grazyna Kaminska-McNamara, NJ Dorota Kaminski, WI Eugene J. Karol, RI Hugon Karwowski, NC Christopher Kasparek, CA Stephen J. Kasprzak, NY Kazimierz Kasprzak, MD Janina Katelbach, NY Jadwiga Kawa, NY Maria Kazan, NY Henry Kazmierczak, IL Maciej Kazubowski, NY Henry Kedron, NJ Janina Kedron, NY Norman & Hanna Kelker, NY Ludomir Kitajewski, CA Henryk Kitaszewski, Australia Joseph E. Kleszczynski, CT Stephen Klimczuk, NM Barbara Klimek, NY Daniel Klosowski, WI Frances Klys, NY Edward U. Kmiec, NY Zbigniew K. Kobus, IL Barbara Kochaniak, PA George Kolasa, NY Henryka Komanska, NY Paul E. Konopka, DC Alexander R. Koproski, CT Irene M. Korsak, MD 63

66 Elizabeth Kosakowska, NY Rudolph Kosiba, OR Hanna Kosinska-Hartowicz, NY Wallace J. Kosinski, OH Margaret Kostrzewski, PA Yvonne Kowalczewski, MA Richard Kowalewski, MI Artur & Katarzyna Kowalski, NJ Stanley Kozaczka, NY Katherine Kozicki, MA Piotr Koziej, NY Martin Kozon, CT Joanna E. Kranc, NY Henry Krawczyk, NY Jan F. Krawiec, IL Anthony Krzystofik, MA Paul Krzywicki, PA Jadwiga Krzy anowska, MA Jerzy R. Krzyzanowski, OH Janusz Krzy anowski, NY Janusz Kucharski, NY John Kulczycki, IL Julian E. Kulski, D.C. Christopher Kurczaba, IL Thaddeus W. Kurczynski, OH Walter Kuskowski, NY Christine B. Kuskowski, NY John F. Kutolowski, NY Edward Kwiatkowski, MI Tomasz Kwiecieƒ, CT Rafal M Labudzki, CA Teofil Lachowicz, NY Henry J. Lang, NY Krzysztof Langowski, Poland Pawel & Dominika Latos, PA Witold Lawrynowicz, NY John F. Leich, CT John S. Lenkiewicz, MA George Leoniak, NJ Helen Lesnik-Mistak, NY Ronald Lesnikoski, CT Joanna Leszczynska, NJ Janusz Lipski, NY Alexandra G. Lloyd, NJ Camilla Los, MA Cecylia Lozinska Grzywacz, NY Andrew Luczak, IL Anna Ludwikowska, NY Richard Lukas, FL Juliusz Lukasiewicz, Canada Anna Maciejewska Dyba, NY John A. Mack, MI Krystyna & Stefan Madajewicz, NY Mieczyslaw Madejski, NY Karen M. Majewski, MI Canon Majka, VA Slawomir Malendowicz, NY Melvin M. Malenski, MD Darius Marzec, NY Henry & Susan Matala, NY Krzysztof Matyjaszewski, PA Elzbieta Matynia-Adams, NY Raymond R. Mayer, IL Edward Mazur, NY Lukasz & Bozena Mellerowicz, NY Edward J. Meros, MD Kendall Merriam, ME Mark Michalski, VA Ann T. Mikoll, NY R.J. & R.S. Milczarek, IL Regina Ewa Milewska, NY Mark A. Milewski, CT William J. Miller, PA Wojciech T. Mleczko, NJ George L. Morgan, CA Claudia Mulas, NY Agnes Murawski, CT Zbigniew Muszynski, MA Andrzej Myc, MI Jan J. Mysliwiec, NJ Anna Nabelek, TN Conrad A. Namiesniowski, Canada George Narbut, CA Richard Narog, NY Stanislawa & Jan Natkaniec, NY Suzan G Neale, MA Jan Niebrzydowski, CT Walter Niebrzydowski, NY Tadeusz R. Nieduzak, MA Dariusz L. Nosorowski, NY Paul Novak, MA Aleksandra Nowakowska, CT Maria Nowakowska Stycos, NY Ania O'Brien, MA 64

67 Bernadette O'Keefe, NY Tadeusz Oblak, Poland Henryk Olbrycht, NY Jadwiga B. Oldakowska, NY Karol Olejnik, Poland Peter E. Ollen, NY Elzbieta Olszewski, NY Barbara Omeluk, Poland Zbigniew Opalka, MA Richard Organisciak, NY Krzysztof Ostaszewski, IL Aaron Ostrovsky, VA Pawel Pachacz, NY Stefan Pagowski, Canada Michael Pajak, NY Jadwiga Palade, FL Eward Palen, NY Henry Paluszek, NY Helen Pasciak, NY Kitty Passett, CA Krystyna Pawlowicz, FL Neal Pease, WI Stanislaw Pelc, NY Genia Peterson, NJ Agnieszka Petla, NY Zbyslaw J. Petryka, CA Malgorzata Pfabe, MA Danuta Piatkowska, NY Wiesława Piàtkowska-Stepaniak, Poland Edward Pieniak, NY Krystyna C. Pienkowski, NY Victor J. Pietkiewicz, MA Jadwiga Pietraszewska, NY Roma Pilarczyk, MA Roza Piłsudska-Ekimov, TX Krystyna Piotrowska-Breger, NY Jozef Piotrowski, NJ Thaddeus Piotrowski, NH Leszek Pitula, NY Beata Pociask, NY Marian Poczobutt, NY Antony Polonsky, MA Andrzej Porwit, PA Thomas Prokopowicz, MA Wanda Pryba von Kashub, NY Tadeusz Przedpelski, CT Janusz Przemieniecki, FL Jozef H. Przytycki, MD Gary J. Ptak, NY James S. Pula, IN Anna Pyz, NY Wojciech Adam Rapa, NY Gilbert Rappaport, TX Therese Rivard, NY Chester Rog, MN Patrycja Roman, NJ Janusz Romanski, PA Jaroslaw Rottermund, FL Edward L. Rowny, DC Marek Rudzki, NY Adam V. Rudzki, NJ Alicja Ryczek, NY Ireneusz Rydzewski, NY Michal Rzepecki, Poland Andrew Sadowski, NJ John Sadowski, NJ Stephen Sajewicz, MI John Saletnik, MA Joanna S. Sawicka, MA Matthew R. Schwonek, AC Michael Scolamieri, NJ Katherine J. Sekowski, NY Gene Tyler Sendlewski, NY Elzbieta Sepich, AZ Eugene Setwyn, WI Maciej M. Siekierski, CA Barbara Sikora, NY Henry Silka, CA Michał Siniarski - Czaplicki, Poland Isabela Siuta, NY Piotr Skarbowicz, CA Michal Skiba, CA Christopher & Eva N. Skibicki, FL Janusz Skowron, NY Zofia Slabyk, NY Halina Slawsky, CT Anna Âliz, Poland Jacek Slusarek, RI Raymond Smialowski, CT Wladyslaw Socha, NY Patricia A. Socha, MA Edward Solinski, NJ Margaret Solomon, NY Karol Soltan, MD 65

68 Stefan Soltysik, CA Wladyslaw Sosulski, NJ Raymond Sowinski, NY K. Edmund Spak, TX Jadwiga Spoagis, NY Andrzej Stachowiak, CT Philip Stanson, PA Monika Staron, NY Matthew Stefanski, NJ Ben S. Stefanski II, OH Monika i Leszek Stefaƒscy, NJ Claire Stelter, TX Roman Sterzycki, CT Rafał Stobiecki, Poland Lucas Stobierski, NY Walter Stojanowski, NY Edward Stork, FL Carl S. Stoy, MA C. Michael Stralkowski, PA Louis Stypinski, CT Irena Suchecki-Szewiola, CA Marek Suchocki, NY Ewa Sukiennik - Maliga, NY Witold S. Sulimirski, NY Stanislaw Swiderski, NY Danuta Swiecicka - Lloyd, PA Maria Swiecicka - Ziemianek, PA Jan M. Swiecicki, CT George Swierbutowicz, NY Radosław Âwi s, Poland Tadeusz Swietochowski, NY Robert Synakowski, NY Theodore M. Sysol, NY Zofia Sywak, CT Jerzy Szczepieniec, CT Jolanta Szczepkowska, NY Alina S. Szczesniak, NY Chester Szczotka, MI Wlodzimierz Szer, CA Halina Szewczyk, NY Stanislawa Szkiladz, NY Maria Szonet Binienda, OH Anna Szpindor, IL Stanislaw H. Szuttenbach, NY Barbara Szydlowski, NY George R. Szymanski, PA Leonard Szymanski, OH Andrew S. Szyposzynski, NJ Andrew Targowski, MI Zbigniew Tazbir, NH Ludwik Teclaff, FL Nina Thiessen, NY Adriane Toczek, CA Ryszard Z. i Magdalena TołÊcikowie, Poland Jerzy P. Tumaniszwili, OR Ann S. Turalski, NJ Wieslaw Turlejski, ON Zofia Twarowska, NY Bozenna Urbanowicz Gilbride, NY Jon Verbalis, NY Andrzej Vorbrodt, NY Witold Waberski, CT Wojciech Walczak, NJ Piotr Wandycz, CT Alexandra Wankowicz, NY Richard Watt, FL Andrzej Wawryniuk, Poland Zdzislaw P. Wesolowski, FL Leszek Wesolowski, CA Wallace West, FL Albert Wetherell, NY Timothy Whalen, MI Jozef Wieczerzak, NJ Arthur Wielkoszewski, NJ Barbara Wierzbianski, NY S. Wierzbicki, NJ Christopher & Alicja Winnicki, NY Richard Winter, NY Andrew Wise, NY John Wisniewski, CT Maria Wisniewski, NY John F. Witkowski, NY Robert J. Witkowski, MI Eugene Witt, NY Stanley Wlodarczyk, CT John Wlodkowski, ME Eliza Wojtaszek, VA Mark Wolfram, WA Maria A. Wolfram, CA Irena Wolicka, NY Miron Wolnicki, PA Wojbor A. Woyczynski, OH Jan Wozniak, NJ Piotr Wrobel, ON 66

69 Thaddeus Wyka, ON Kazimierz Wysocki, NJ Stanley A. Wyspianski, OH John W. Yanta, TX Monika Yaworski, NY Yan Yaworski, NY Patrick Young, TX John H. Zadarnowski, MO Edward Zadworny, CT Jaroslaw Zajac, NY Gabriela Zajac, NJ Krystyna M. Zaleski, NY Boguslaw Zalewski, NY Elzbieta Zamkotowicz, NY Janusz K. Zawodny, WA Peter Zendzian, NY Joanna Zielinska, NY Weronika Zielinska - Haxton, NY Wallace Zielinski, PA Janusz Zielinski, MI Thomas Ziglinski, IL Andrzej Ziobroƒ, Poland Aleksandra Ziolkowska-Boehm, DE Helena Zolkowski, IL Angela Zubrzycki, NY Członkowie instytucje Arkadiusz Kwapinski, City Skyline Inc., NY Jerzy & Małgorzata Majcherczyk, Classic Travel, Inc., NJ Polamer Inc., NY Ania M. Rekas, AMR Mech. Design Inc., CT Jeff Skowronski, Inter Connection Electric Inc., NY Space/Hearth Science Technologies, DE Mr. Eugene Zych, Zych Construction Services Corp., NY Członkowie organizacje niedochodowe Polish Supplementary School Council of America,Inc.,NY Karol Pilarczyk Foundation Inc., M Marie Sklodowska Curie Professional Women's Assoc., INC, NY Our Lady Queen of Poland Parish, MD Polanki INC., WI Polish American Library, OH Polish Army Veteran Association of America Post 74, OH Polish Army Veterans Association of America Post 111, CT Polish Army Veterans Association of America, Post 21/201, NY Polish Cultural Foundation INC, NJ Polish Supplementary School of America, Inc., NY Polish Veterans of World War II, NY Pulaski Association, NY Stanford University, CA The Kosciuszko Foundation, NY The Polish Mission of Orchard Lake Schools, MI 67

70 Deklaracja Członkowska Instytutu Pilsudski Institute of America 180 Second Avenue, New York, NY Tel: , Fax: Name: Address: City: State: Zip: Phone: Please accept my application for membership in the Piłsudski Institute of America Please check one: $30 Student / Senior $60 Regular $80 Dual $120 Non-Profit Org. $120 Sustaining $1000 Life Member $300 Corporations $5000 Honorary Legionary Special Donation: $ Please make check or Money Order payable to Piłsudski Institute of America. The Institute is a non-profit Educational Institution, Section (501 (c)(3) Internal Revenue Code; membership dues and donations are tax deductible. We also gratefully accept institutional memberships, bequests, and other special contributions. Please contact the Institute at the address or phone above to discuss details. 68

71 SPONSORZY

72 » Kossak, Wojciech ( ) "Potyczka", Olej na płótnie, sygnowany i datowany 1935, 45x54cm. "Skirmish", Oil on canvas, signed & dated (1935), 17.3/4x21.1/4") Donated by Alina Starczewska, A NON-FOR-PROFIT EDUCATIONAL INSTITUTION (CONTRIBUTIONS ARE DEDUCTIBLE FOR INCOME TAX PURPOSES (3)) 180 SECOND AVENUE, NEW YORK, NY Tel , Fax

BIULETYN STAŁEJ KONFERENCJI MUZEÓW, ARCHIWÓW I BIBLIOTEK POLSKICH NA ZACHODZIE 5 LIPCA 2010 NR 4

BIULETYN STAŁEJ KONFERENCJI MUZEÓW, ARCHIWÓW I BIBLIOTEK POLSKICH NA ZACHODZIE 5 LIPCA 2010 NR 4 BIULETYN STAŁEJ KONFERENCJI MUZEÓW, ARCHIWÓW I BIBLIOTEK POLSKICH NA ZACHODZIE 5 LIPCA 2010 NR 4 INSTYTUCJE CZŁONKOWSKIE: Biblioteka Polska POSK w Londynie Biblioteka im. I. Domeyki w Buenos Aires Fundacja

Bardziej szczegółowo

WIADOMO CI POSK NOWYCH CZASÓW REALIA. Nr 57 2009 POLSKI O RODEK SPO ECZNO-KULTURALNY W WIELKIEJ BRYTANII POLISH SOCIAL & CULTURAL ASSOCIATION LTD

WIADOMO CI POSK NOWYCH CZASÓW REALIA. Nr 57 2009 POLSKI O RODEK SPO ECZNO-KULTURALNY W WIELKIEJ BRYTANII POLISH SOCIAL & CULTURAL ASSOCIATION LTD WIADOMO CI POSK Nr 57 2009 REALIA NOWYCH CZASÓW POLSKI O RODEK SPO ECZNO-KULTURALNY W WIELKIEJ BRYTANII POLISH SOCIAL & CULTURAL ASSOCIATION LTD POLSKI O RODEK SPO ECZNO-KULTURALNY W WIELKIEJ BRYTANII

Bardziej szczegółowo

Muzeum Historii Polski ul. Hrubieszowska 6a 01-209 Warszawa

Muzeum Historii Polski ul. Hrubieszowska 6a 01-209 Warszawa Muzeum Historii Polski ul. Hrubieszowska 6a 01-209 Warszawa Tel.: (022) 211 90 02 Fax.: (022) 211 90 33 e-mail: biuro@muzhp.pl w w w. m u z h p. p l Muzeum Historii Polski 2007 Szanowni Paƒstwo! W dobie,

Bardziej szczegółowo

VI Forum Młodych Bibliotekarzy

VI Forum Młodych Bibliotekarzy Szymon Malczewski VI Forum Młodych Bibliotekarzy Kolejne Forum Młodych Bibliotekarzy odbywało si w tym roku w Poznaniu, tym razem pod hasłem OtwarciBibliotekarze.eu. Mo na było odnie wra enie, e w tytule

Bardziej szczegółowo

Fot. CI MON. Holendrzy pami tajà... Polscy spadochroniarze uhonorowani przez Królowà Beatrix

Fot. CI MON. Holendrzy pami tajà... Polscy spadochroniarze uhonorowani przez Królowà Beatrix 8 (187) Sierpieƒ 2006 ISSN 0867-8952 Fot. CI MON Holendrzy pami tajà... Polscy spadochroniarze uhonorowani przez Królowà Beatrix Jan Stanis aw Ciechanowski od 19 maja 2006 r. pe ni funkcj doradcy Kierownika

Bardziej szczegółowo

Redaktor naczelna Biuletynu AON

Redaktor naczelna Biuletynu AON Drodzy Czytelnicy! rugi kwartał 2010 Droku obfitował w wiele wydarzeƒ naukowych. Nic w tym dziwnego, takie sà prawa uczelni wy szej. Konferencje naukowe, spotkania, czy te çwiczenia akademickie sà stałym

Bardziej szczegółowo

nr41 grudzieƒ 2009 ISSN 1641-3458 PISMO PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI

nr41 grudzieƒ 2009 ISSN 1641-3458 PISMO PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI nr41 grudzieƒ 2009 ISSN 1641-3458 PISMO PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI TALL SHIP'S RACES GDYNIA 2009 41 AKADEMICKI KURIER MORSKI SPIS TREÂCI Gaudeamus po raz 8 i 90 2 Fanfara Morska

Bardziej szczegółowo

Koncepcja programowa i organizacyjna

Koncepcja programowa i organizacyjna Koncepcja programowa i organizacyjna Muzeum Karykatury im. Eryka Lipiƒskiego w Warszawie Zygmunt Zaradkiewicz ul. Tetmajera 15, 05-080 Izabelin tel. 519 876 881 www.zaradkiewicz.eu e-mail: zygzet@wp.pl

Bardziej szczegółowo

nr33 grudzieƒ 2005 ISSN 1641-3458 PISMO PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI

nr33 grudzieƒ 2005 ISSN 1641-3458 PISMO PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI nr33 grudzieƒ 2005 ISSN 1641-3458 PISMO PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI Zdj cia: Maciej Stobierski 33 AKADEMICKI KURIER MORSKI SPIS TREÂCI W adze Akademii Morskiej 2005-2008 s. 2 Cz onkowie

Bardziej szczegółowo

nr40 czerwiec 2009 ISSN 1641-3458 PISMO PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI

nr40 czerwiec 2009 ISSN 1641-3458 PISMO PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI nr40 czerwiec 2009 ISSN 1641-3458 PISMO PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI 100 LAT DARU POMORZA 40 AKADEMICKI KURIER MORSKI SPIS TREÂCI KRONIKA listopad 2008 czerwiec 2009 s. 2 The Tall

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, styczeƒ-luty 2006 nr 1/126 www.sgb.pl ISSN 1429-902X str. 4 Banki spó dzielcze, nale àce do Spó dzielczej Grupy Bankowej, zosta y wyró nione w ramach VII

Bardziej szczegółowo

O studiach w SGH rodzaje, kierunki, FAQ CEMBA, WEMBA i Twoja szansa na obczyênie Studenci organizujà: Wampiriada, Pstrykaliada i wiele innych

O studiach w SGH rodzaje, kierunki, FAQ CEMBA, WEMBA i Twoja szansa na obczyênie Studenci organizujà: Wampiriada, Pstrykaliada i wiele innych NUMER SPECJALNY DLA KANDYDATÓW publikacja bezp atna numer 07/09 (251), wrzesieƒ 2009 O studiach w SGH rodzaje, kierunki, FAQ CEMBA, WEMBA i Twoja szansa na obczyênie Studenci organizujà: Wampiriada, Pstrykaliada

Bardziej szczegółowo

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011 publikacja bezp atna numer 10/11 (276), listopad 2011 Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza Dzia ania promocyjne SGH: przyk adowe

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 30 marca 2011 r. Druk nr 1162

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 30 marca 2011 r. Druk nr 1162 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 30 marca 2011 r. Druk nr 1162 PREZES Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Pan Bogdan BORUSEWICZ

Bardziej szczegółowo

nr 3 (143) grudzieƒ 2006 ISSN 1505-6317

nr 3 (143) grudzieƒ 2006 ISSN 1505-6317 nr 3 (143) grudzieƒ 2006 ISSN 1505-6317 Radosnych, pe nych ciep a i nadziei Âwiàt Bo ego Narodzenia, PomyÊlnoÊci, satysfakcji i wytrwa oêci w Nowym 2007 Roku W numerze Pracownikom i Studentom Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E z działalności Towarzystwa Naukowego Płockiego za rok 2010

S P R A W O Z D A N I E z działalności Towarzystwa Naukowego Płockiego za rok 2010 TOWARZYSTWO NAUKOWE PŁOCKIE SOCIETAS SCIENTIARUM PLOCENSIS ISSN 1233-6696 S P R A W O Z D A N I E z działalności Towarzystwa Naukowego Płockiego za rok 2010 PŁOCK LUTY 2011 TOWARZYSTWO NAUKOWE Płock, luty

Bardziej szczegółowo

Luty 2015 ISSN 1731-738X egzemplarz bezp atny

Luty 2015 ISSN 1731-738X egzemplarz bezp atny Luty 2015 ISSN 1731-738X egzemplarz bezp atny Informacje Rady Powiatu, Zarzàdu Powiatu i Komisji Sta ych Rady Powiatu w Rypinie XV Bal RadoÊci Orszak Trzech Króli Komendant Powiatowy Paƒstwowej Stra y

Bardziej szczegółowo

Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9

Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9 Poznaƒ, lipiec-sierpieƒ 2008 nr 4/141 Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9 najwa niejsze wydarzenia O Gminie i wspó pracy z Bankiem rozmowa z wójtem gminy Brzeziny 16 Sk ad

Bardziej szczegółowo

XXVII Mi dzynarodowy Festiwal Chopinowski w Antoninie

XXVII Mi dzynarodowy Festiwal Chopinowski w Antoninie Poznaƒ, wrzesieƒ-paêdziernik 2008 nr 5/142 XXVII Mi dzynarodowy Festiwal Chopinowski w Antoninie Klient Banku Spó dzielczego Ziemi Kaliskiej Mariusz Zi tek wytrwale do celu str. 12 str. 3 O analizie dzia

Bardziej szczegółowo

SZANOWNI PA STWO! Ludwik Ratajczak

SZANOWNI PA STWO! Ludwik Ratajczak twoja gazeta w internecie: www.nasza-wielkopolska.pl MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN EGZEMPLARZ BEZP ATNY ISSN 1505-6341 Marzec 2001 NR 26 MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN SZANOWNI

Bardziej szczegółowo

Warto studiowaç w SGH! NUMER SPECJALNY. w numerze: oferta edukacyjna i nie tylko... ludzie SGH ich sukcesy dzieje si!

Warto studiowaç w SGH! NUMER SPECJALNY. w numerze: oferta edukacyjna i nie tylko... ludzie SGH ich sukcesy dzieje si! publikacja bezp atna NUMER SPECJALNY DLA KANDYDATÓW numer 7/11 (273), wrzesieƒ 2011 Warto studiowaç w SGH! w numerze: oferta edukacyjna i nie tylko... ludzie SGH ich sukcesy dzieje si! Fakty i liczby Szko

Bardziej szczegółowo

Światowe Spotkanie Polonii str. 2. 70-lecie Kongresu Polonii Amerykańskiej str. 24. Nr 2/2014. Święty Jan Paweł II

Światowe Spotkanie Polonii str. 2. 70-lecie Kongresu Polonii Amerykańskiej str. 24. Nr 2/2014. Święty Jan Paweł II Światowe Spotkanie Polonii str. 2 70. ROCZNICA BITWY O MONTE CASSINO str. 29 70-lecie Kongresu Polonii Amerykańskiej str. 24 Nr 2/2014 ISSN: 1429-8457 Święty Jan Paweł II SPIS TREŚCI 1 Słowo Prezesa SWP

Bardziej szczegółowo

2/2013 (100) biuletyn informacyjny ELEKTROBUDOWY SA

2/2013 (100) biuletyn informacyjny ELEKTROBUDOWY SA 2/2013 (100) biuletyn informacyjny ELEKTROBUDOWY SA 05.2011 otwarcie nowego Zakładu Przewodów Wielkopràdowych w Tychach ISSN 1428-3328 2008 poczàtek prac na OLKILUOTO 3 09.2011 OPTIMA prototyp polskiej

Bardziej szczegółowo

Wybitny Wielkopolanin prof. Jerzy Wójtowicz MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN. Maj 2004 NR 55 EGZEMPLARZ BEZP ATNY ISSN 1505-6341

Wybitny Wielkopolanin prof. Jerzy Wójtowicz MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN. Maj 2004 NR 55 EGZEMPLARZ BEZP ATNY ISSN 1505-6341 Wybitny Wielkopolanin prof. Jerzy Wójtowicz EGZEMPLARZ BEZP ATNY ISSN 1505-6341 Maj 2004 NR 55 MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN POZNA SKA AKADEMIA MEDYCZNA KRYSZTA OWY PUCHAR WIELKOPOLSKI dla

Bardziej szczegółowo

Zwyci stwo po raz drugi

Zwyci stwo po raz drugi SEP dfsadfdfb dfbadfbab aerfbhabna Aleksandrz Krzemieƒ biuletyn informacyjny ELEKTROBUDOWY SA 1/2012 (97) ISSN 1428-3328 Zwyci stwo po raz drugi 1 spis treêci 8 REDAKTOR NACZELNA Aleksandra Krzemieƒ tel.:

Bardziej szczegółowo

Turniej Rycerski. na zamku w Iłży. SPORT Już są najlepsi w historii... Powiat Szydłowiecki. Zapraszamy na. dla przedsiębiorczości

Turniej Rycerski. na zamku w Iłży. SPORT Już są najlepsi w historii... Powiat Szydłowiecki. Zapraszamy na. dla przedsiębiorczości 1 R E K L A M A tel. 48 685 50 03 NR 16 (22) 26 kwietnia 2012 roku ROK II ISSN 2084-5014 www.ziemiaradomska.com.pl redakcja@ziemiaradomska.com.pl Bezpłatne pismo społeczno-samorządowe Mieszkańców Południowego

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, styczeƒ-luty 2007 nr 6/132 www.sgb.pl ISSN 1429-902X str. 1 Podpisanie umowy pomi dzy GBW SA i Asseco Poland SA Wielka Orkiestra Âwiàtecznej Pomocy gra a

Bardziej szczegółowo

REFERATY I KONGRESU POLIGRAFÓW POLSKICH

REFERATY I KONGRESU POLIGRAFÓW POLSKICH REFERATY I KONGRESU POLIGRAFÓW POLSKICH WROC AW 1999 Organizatorzy Kongresu Poligrafii Polskiej dzi kujà firmie Semata Sp. z o.o. za bardzo du e zaanga owanie w przygotowanie do druku powy szej publikacji.

Bardziej szczegółowo

Dwumiesi cznik Nr 6 listopad-grudzieƒ 2001 r. ISSN 1642-0128

Dwumiesi cznik Nr 6 listopad-grudzieƒ 2001 r. ISSN 1642-0128 Dwumiesi cznik Nr 6 listopad-grudzieƒ 2001 r. ISSN 1642-0128 OD REDAKCJI Mija ju rok od chwili ukazania si pierwszego numeru Biuletynu, czas wi c na pierwsze podsumowania i refleksje. W szeêciu dotychczas

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY ZAKŁAD ZARZĄDZANIA

SAMODZIELNY ZAKŁAD ZARZĄDZANIA U N I W E R S Y T E T Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach FILIA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM Wydział Nauk Społecznych SAMODZIELNY ZAKŁAD ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY ECTS 2010/2011

Bardziej szczegółowo