Wszyscy Wykonawcy. CENTRALA Departament Eksploatacji Nieruchomości

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wszyscy Wykonawcy. CENTRALA Departament Eksploatacji Nieruchomości"

Transkrypt

1 CENTRALA Departament Eksploatacji Nieruchomości ul. Szczęśliwicka Warszawa Tel.: +48 (22) Fax: +48 (22) KNDU/2015-WNP Warszawa, dnia Wszyscy Wykonawcy dotyczy: Postępowania nr KNDU/2015-WNP na Wykonanie dwa razy w roku 2015 oraz jeden raz w roku 2016 okresowych kontroli obiektów wielkopowierzchniowych w zakresie przewidzianym w art. 62 ust. 1 pkt 3) ustawy Prawo budowlane na obiektach PKP S.A. na terenie Oddziałów Gospodarowania Nieruchomości w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu PKP S.A. na podstawie Rozdziału IV ust 4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) informuje, wpłynęły pisma z prośbą o udzielenie odpowiedzi. Pytanie nr 1: Wnoszę o zmianę zapisów kontroli "wiosennej" obiektów wielkopowierzchniowych w miejscach SIWZ gdzie podano na 31.05, tak jak w pkt XI.2 SIWZ - przynajmniej jeżeli chodzi o kontrolę w 2015r. Patrząc realnie na procedurę przetargową, gdzie składanie ofert jest do r. podpisania umów zapewne nastąpi w okolicach 10 kwietnia, co oznacza że podmiot wygrywający będzie miał tylko ok 20 dni na przeprowadzenie kontroli. Zważywszy na fakt, iż na każdym obiekcie trzeba samodzielnie uzyskać najpierw kontakt na zarządcę (Zamawiający podaje tylko w umowie 1 osobę, a ta odsyła do kolejnych osób) czas na kontrolę dodatkowo ulega skróceniu. Ponadto Ustawa Prawo Budowlanego dopuszcza kontrole do Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu określonego w SIWZ. Jednocześnie chcemy zapewnić, że Pracownicy Zamawiającego biorący udział w procesie wykonywania kontroli okresowych zostaną zobowiązani do pełnej współpracy z wybranym Wykonawcą. Pytanie nr 2: Zwracam się o modyfikację zapisów SIWZ w zakresie szczegółowości kontroli przewodów kominowych - załącznik nr 2 do zapisów SIWZ z 2014 r. Sporządzenie aż tak szczegółowego opisu wiąże się z bardzo dużym zwiększeniem nakładu pracy a co za tym idzie znacznie wyższym kosztem, a większość prac znacząco wykracza poza procedurę kontroli przewodów kominowych. Odpowiedź: Treść załącznika nr 2 do SIWZ pozostaje bez zmian. Pytanie nr 3: Wnoszę o zmianę zapisów załącznika 1f do formularza ofertowego, w którym znajduje się wiersz 14, dotyczący obiektu D66-Intercity-(Do przekazania), którego nie ma w Załączniku-nr-1-edytowalny. Wg mojej wiedzy wynikającej z realizacji przedmiotu przetargu w 2014r. w/w obiekt został już przekazanych do PKP Intercity i przeglądu w zeszłym roku zostały aneksem do umowy wyłączone z wykonywania. Z uwagi na istotną zmianę wnoszę o wydłużenie terminu składania oferty. Odpowiedź: Zamawiający zmienia treść załącznika nr 1f do formularza ofertowego poprzez wykreślenie w całości pozycji nr 14 o treści:

2 14 D66-Intercity-(Do przekazania) budynek akumulatorni WGW Zamawiający przekazuje w załączeniu do wyjaśnienia i zamieszcza na stronie internetowej poprawiony załącznik 1f do formularza ofertowego. ZMIANA SIWZ 1. Działając na podstawie Rozdziału IV pkt. 5 SIWZ Zamawiający zmienia treść Rozdziału III SIWZ w sposób następujący: Było: Wymagany termin realizacji zamówienia: pierwsza kontrola okresowa do 30 kwietnia 2015 roku, druga kontrola okresowa do 30 listopada 2015 roku, trzecia kontrola okresowa do 30 kwietnia 2016 roku. Jest: Wymagany termin realizacji zamówienia: pierwsza kontrola okresowa do 30 kwietnia 2015 roku, druga kontrola okresowa do 31 października 2015 roku, trzecia kontrola okresowa do 30 kwietnia 2016 roku. 2. Działając na podstawie Rozdziału IV pkt. 5 SIWZ Zamawiający zmienia treść Rozdziału XI pkt. 2 SIWZ w sposób następujący: Było: Wykonawca zobowiązany jest określić odpowiednio w Załączniku nr 1 a f Formularza ofertowego ceny jednostkowe brutto za kontrolę okresową w terminie do (A) oraz cenę jednostkową brutto za kontrolę okresową w terminie do (B) dla wszystkich pozycji wymienionych w wykazie obiektów dla danego zadania, a następnie podać łączną cenę brutto dla poszczególnych obiektów i cenę za całe zadanie. Pominięcie pozycji z ceną jednostkową, będzie powodowało odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ. Jest: Wykonawca zobowiązany jest określić odpowiednio w Załączniku nr 1 a f Formularza ofertowego ceny jednostkowe brutto za kontrolę okresową w terminie do (A); cenę jednostkową brutto za kontrolę okresową w terminie do (B); cenę jednostkową brutto za kontrolę okresową w terminie do (C) dla wszystkich pozycji wymienionych w wykazie obiektów dla danego zadania, a następnie podać łączną cenę brutto dla poszczególnych obiektów i cenę za całe zadanie. Pominięcie pozycji z ceną jednostkową, będzie powodowało odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ. 3. Działając na podstawie Rozdziału IV pkt. 5 SIWZ Zamawiający zmienia treść Załączników nr 1 a f Formularza ofertowego w kolumnie Cena jednostkowa brutto za kontrole okresową w polu W terminie do (B) który otrzymuje treść w terminie do (B). Zamawiający przekazuje w załączeniu do wyjaśnienia i zamieszcza na stronie internetowej poprawione załączniki 1 a f do formularza ofertowego. ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT Działając na podstawie Rozdziału V pkt. 6 SIWZ Zamawiający zmienia treść Rozdziału IX pkt. 1 SIWZ, który otrzymuje następującą treść: Wykonawcy składają oferty (zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ wraz z odpowiednim Załącznikiem nr 1 a f do Formularza ofertowego) oraz wymaganymi dokumentami, o

3 których mowa w rozdziale VI, VII i XVII SIWZ w formie pisemnej do dnia r. do godziny 12:00. Działając na podstawie Rozdziału V pkt. 6 SIWZ Zamawiający zmienia treść Rozdziału IX pkt. 2 SIWZ, który otrzymuje następującą treść: Oferta wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 1 powinna zostać przekazana Zamawiającemu w zamkniętej kopercie na adres: PKP S.A. Centrala- Departament Eksploatacji Nieruchomości ul. Szczęśliwicka Warszawa Kancelaria ogólna Koperta powinna być opatrzona dopiskiem: OFERTA na: Wykonanie dwa razy w roku 2015 oraz jeden raz w roku 2016 okresowych kontroli obiektów wielkopowierzchniowych w zakresie przewidzianym w art. 62 ust. 1 pkt 3) ustawy Prawo budowlane, w obrębie działania PKP S.A. Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami Zadanie/a nr postępowanie nr: KNDU/2015-WNP Nie otwierać przed dniem r. godz. 12:30. Działając na podstawie Rozdziału V pkt. 6 SIWZ Zamawiający zmienia treść Rozdziału IX pkt. 2 SIWZ, który otrzymuje następującą treść: Oferty złożone przez Wykonawców zostaną otwarte w obecności Członków Komisji na posiedzeniu jawnym w dniu r. o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego.

4 Załącznik do wyjaśnienia nr 3 z dnia r Załącznik nr 1 a do Formularza ofertowego TABELA CENOWA Zadanie nr 1 Wykonanie dwa razy w roku 2015 oraz jeden raz w roku 2016 okresowych kontroli obiektów wielkopowierzchniowych w zakresie przewidzianym w art. 62 ust. 1 pkt 3) ustawy Prawo budowlane, w obrębie działania PKP S.A. Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO ZA KONTROLĘ OKRESOWĄ Lp. OZNACZENIE JN NAZWA RODZAJ BUDYNKU / BUDOWLI DO (A) DO (B) DO (C) ŁĄCZNA CENA BRUTTO = (A+B+C) 1 N42 - PKP Energetyka - Inowrocław Hala Warsztatowa nr 2 INOWROCŁAW 2 Inowrocław-Komercyjna-Inowrocław ul.warsztatowa Hala Wagonowni z Kotłownią olejową Inowrocław Rąb. 3 Bydgoszcz -Komercyjna-Rycerska 22 budynek magazyn 4 Olsztyn-dworcowa-Plac Konstytucji 3 Maja 1 Olsztyn Gł. - budynek dworca 5 Słupsk-dworcowa-Kołłątaja 32 Dworzec z łącznikiem - Słupsk 6 Gdańsk Główny - dworcowa - Podwale Grodzkie Gdańsk Główny-Budynek stacyjny 7 Gdańsk-Komercyjna-Sybiraków bud:magazyn+administr+2drogi+pla Budynek magazynowy 8 Gdynia-dworcowa-Plac Konstytucji 1 Gdynia-Budynek stacyjny 9 Malbork-Komercyjna-CMbud:lokomot;warsztat,kotłłownia,zasiek Lokomotywownia płn. Malbork CM 10 Malbork-Komercyjna-MT Budynek wagonowni MT - Malbork 11 Tczew-Komercyjna-parowozownia-Gdańska 57 Budynek parowozowni 12 Tczew-Komercyjna-Warsztatowa 5 Budynek magazynowy

5 13 Tczew-Komercyjna-Warsztatowa 5 Budynek magazynowy Gdańsk Stogi-Komercyjna- OSK Wydmy budynki+place+ogrodzenie Gdańsk Stogi-Komercyjna- OSK Wydmy budynki+place+ogrodzenie Internat -OSK Stogi Szkoła - OSK Stogi 16 Gdańsk-Komercyjna-Dyrekcyjna 2-4 Budynek administracyjny - gmach byłej DOKP 17 Ełk-Komercyjna-Ełk lokomotywownia LOKOMOTYWOWNIA MD st.ełk 18 Ostróda- Komercyjna-baza maszyn,bud.+linia kablowa,tor 406 B.soc.warszt.B M /hala główna/ - baza maszyn 19 Olsztyn-Komercyjna(ekspedycja Shenker) Budy magazyn przesyłowy (wiata) st. Olsztyn eksp 20 Hala Maszyn Grudziądz hala maszyn 21 Budynek hali elektrowozów Olsztyn Budynek hali elektrowozów Olsztyn 22 Olsztyn-Komercyjna-ul.Z.Malewskiej 40(pralnia+kotłownia przy Budynek parowozowni Olsztyn. (miejscowość i data) (podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

6 Załącznik do wyjaśnienia nr 3 z dnia r Załącznik nr 1 b do Formularza ofertowego TABELA CENOWA Zadanie nr 2 - Wykonanie dwa razy w roku 2015 oraz jeden raz w roku 2016 okresowych kontroli obiektów wielkopowierzchniowych w zakresie przewidzianym w art. 62 ust. 1 pkt 3) ustawy Prawo budowlane, w obrębie działania PKP S.A. Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami w Katowicach CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO ZA KONTROLĘ OKRESOWĄ Lp. OZNACZENIE JN NAZWA RODZAJ BUDYNKU / BUDOWLI DO (A) DO (B) W TERMINIE DO (C) ŁĄCZNA CENA BRUTTO = (A+B+C) 1 Hala napraw wagonów ZEBRZYDOWICE WAGONOWNIA 2 Magazyn HE ZEBRZYDOWICE MAGAZYN 3 Hala sportowa BIELSKO-BIAŁA BUDOWLE SPORTOWE I REKREACYJNE 4 BIELSKO-BIAŁA GŁÓWNA - Budynek stacji DWORZEC 5 Czechowice Pl.Wolności 3,4,5 -Dziedzice-Bud.dworca- DWORZEC 6 CZĘSTOCHOWA Bud.starej parowozowni- Al.Wolności21C POZOSTAŁE BUDYNKI TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI 7 Hala prostokątna ŁAZY 8 Hala wagonowa WGW ŁAZY (stara) 9 Hala napraw wagonów WGW ŁAZY (nowa) POZOSTAŁE BUDYNKI TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI POZOSTAŁE BUDYNKI TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI POZOSTAŁE BUDYNKI TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI 10 Hala wachlarzowa ŁAZY LOKOMOTYWOWNIE Pawilon zachodni dworca PKP CZĘSTOCHOWA OSOBOWA Hala parowozowni DĄBROWA GÓRNICZA STRZEMIESZYCE PD DWORZEC LOKOMOTYWOWNIE 13 Budynek magazynu Yawall Herby Stare MAGAZYN

7 14 Magazyn PSK Myszków ul. Kopernika MAGAZYN 15 Wiata obudowana WODZISŁAW ŚLĄSKI WIATA 16 Hala napraw wagonów RACIBÓRZ WAGONOWNIA 17 GLIWICE-Bud.dworca-ul.Getta Warszawskiego 12 DWORZEC 18 Racibórz - Budynek dworca-pl.dworcowy 1 DWORZEC 19 Warsztaty DS PYSKOWICE (hala WGW) BUDYNEK WARSZTATOWY 20 Hala sportowa i warsztatowa MD GLIWICE BUDOWLE SPORTOWE I REKREACYJNE 21 Hala główna GLIWICE TOWAROWA (stacja) POZOSTAŁE BUDYNKI INNE (109) 22 JAWORZNO ekspedycji SZCZAKOWA-Budynek 23 JAWORZNO-Magazyn kolonijny-ul. Kolejowa MAGAZYN 24 Budynek wagonowni BYTOM Brzezińska 27 GKD POZOSTAŁE BUDYNKI PRZEMYSŁOWE WAGONOWNIA 25 KATOWICE ZAWODZIE-Hala (WGW) POZOSTAŁE BUDYNKI PRZEMYSŁOWE 26 KATOWICE-Hala wschodnia POZOSTAŁE BUDYNKI PRZEMYSŁOWE 27 KATOWICE-Hala zachodnia POZOSTAŁE BUDYNKI PRZEMYSŁOWE 28 Hala Katowice Muchowiec (d.wgw) POZOSTAŁE BUDYNKI PRZEMYSŁOWE 29 KATOWICE-ul.Dworcowa 3-Bud. adm.-siedziba N, siedziba NR BUDYNKI BIUROWE 30 KATOWICE PIOTROWICE-Magazyn C MAGAZYN 31 KATOWICE PIOTROWICE-Magazyn A MAGAZYN 32 KATOWICE PIOTROWICE-Magazyn D MAGAZYN 33 MYSŁOWICE-Magazyn HE MAGAZYN 34 MYSŁOWICE hali ul.szymanowskiego1-budynek LOKOMOTYWOWNIE 35 SOSNOWIEC MACZKI, budynek dworca DWORZEC 36 SOSNOWIEC ul.niepodległości-31bud.biurowy i Archiwum-CETAKOL BUDYNKI BIUROWE 37 Budynek magazynu ŚWIĘTOCHŁOWICE MAGAZYN

8 . (miejscowość i data) (podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

9 Załącznik do wyjaśnienia nr 3 z dnia r Załącznik nr 1 c do Formularza ofertowego TABELA CENOWA Zadanie nr 3 - Wykonanie dwa razy w roku 2015 oraz jeden raz w roku 2016 okresowych kontroli obiektów wielkopowierzchniowych w zakresie przewidzianym w art. 62 ust. 1 pkt 3) ustawy Prawo budowlane, w obrębie działania PKP S.A. Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie Lp. OZNACZENIE JN NAZWA RODZAJ BUDYNKU / BUDOWLI CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO ZA KONTROLĘ OKRESOWĄ DO (A) DO (B) DO (C) ŁĄCZNA CENA BRUTTO = (A+B+C) 1 Kr.Krowodrza-Komercyjna-ul.Kamienna dz.243/32 na Budynek magazynowy 2 D70 - Przewozy Regionalne - Kraków Płaszów Budynek - hala nr 2 3 D70 - Przewozy Regionalne - Kraków Płaszów Hala nr 3 w Krakowie 4 Tarnów - Dworcowa - Pl. Dworcowy 4 Budynek stacyjny -Tarnów 5 Rzeszów-Komercyjna-Hala zach. Budynek - hala zachodnia Rzeszów 6 KPN1-Cargo- Kowalewo Budowla stacyjna 7 KPN1-Cargo-Małaszewicze Budynek parowozowni, lokomotywowni oraz wagonowni 8 Małaszewicze-Komercyjna-budynek DKK Budynek biurowo socjalny DKK Małaszewicze 9 Kobylany-Komercyjna-służby graniczne RAMPA Z ZADASZENIEM - KOBYLANY Kielce-Komercyjna-kompleks warsztatowy ul. Towarowa Sędziszów-Komercyjna-kompleks b. lokomotywowni Hala wachlarzowa Hala wachlarzowa

10 12 13 Hrubieszów Towarowy-Komercyjna-ul. Nowa 19,19a Lublin-Komercyjna-ul. Okopowa 5 gmach WDOKP Hala Hrubieszow Budynek administracyjno-biurowy 14 Chełm-Komercyjna-ul. OKszowska 14 wiata Wiata Przemyśl -Komercyjna-ul. Mariacka 11, dz. 530/23 Oświęcim - komercyjna -ul.powstańców Sl. zespół obiektów IBM Trzebinia-Komercyjna-ul.Słowackiego b. lokomotyw. Oświęcim -Dworcowa ul.postwańcówsląskich 22 /3773, 5590/,55 Kraków Gł.- Dworcowa - Plac Jana Nowaka Jeziorańskiego 3 Budynek parowozowni Hala wachlarzowa OŚWIĘCIM Budynek administracyjny i hale w Trzebini (MZ Łazy) Budynek dworca - Oświęcim ul. Powstańców Śląskich 22 Budynek stacyjny Kraków - Główny 20 Susiec-Komercyjna- ul. Polna 3 Budynek administracyjno-socjalny 21 Lublin-Komercyjna-ul. Chemiczna dawny Ferpol Budynek magazynu Lublin ul. Chemiczna 8 22 Lublin-Komercyjna-ul. Chemiczna dawny Ferpol Budynek magazynu Lublin ul. Chemiczna 8 23 Lublin-Komercyjna-ul. Chemiczna dawny Ferpol Budynek wiata magazynowa Lublin ul. Chemiczna 8 24 Małkowice-Komercyjna-rampy+budynek (zaplecze przeładunkowe) Wiata 25 Kraków Gł.-podziemny_ Dworcowa - Pawia 5 obiekt dworca podziemny (nowy) 26 Kraków Gł.-płyta centrum_ Dworcowa - Pawia 6 płyta centrum 27 Lublin-Hala MD segment C i D Lublin Hala MD segment C i D w Lublinie

11 28 Lublin- Hala MD _ segment A Hala MD _ segment A 29 Hala napraw lokomotyw - Dębica Hala napraw lokomotyw - Dębica. (miejscowość i data) (podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

12 Załącznik do wyjaśnienia nr 3 z dnia r Załącznik nr 1 d do Formularza ofertowego TABELA CENOWA Zadanie nr 4 Wykonanie dwa razy w roku 2015 oraz jeden raz w roku 2016 okresowych kontroli obiektów wielkopowierzchniowych w zakresie przewidzianym w art. 62 ust. 1 pkt 3) ustawy Prawo budowlane, w obrębie działania PKP S.A. Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu Lp. OZNACZENIE JN NAZWA RODZAJ BUDYNKU / BUDOWLI CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO ZA KONTROLĘ OKRESOWĄ DO (A) DO (B) DO (C) ŁĄCZNA CENA BRUTTO = (A+B+C) 1 2 Szczecin-Komercyjna-Lokomotywownia- Czarnieckiego Zbąszynek-Komercyjna-Zbąszynek,budynek hali warsztatowej Lokomotywownia Budynek hali warsztatowej MT 3 Zbąszynek ul.kolejowa Budynek warsztatowy /hala WGW/ 4 Nowe Skalmierzyce Skalmierzyce-Dworcowa-Nowe Budynek dworca Zielona Góra-Komercyjna-Zielona Góra,b.wagi,warszt,lok,mag Zielona Góra-Komercyjna- ul. Dworcowa 14b,b.magazynu eksp Piła-Komercyjna-Piła,hala produkcyjna,wiata,zbiornik Piła-Komercyjna-Piła,sieci elektroenergetyczne,hala Konin-Komercyjna-Koninbudynek biurowy,magazyn,strażnica,wiez Budynek lokomotywowni Budynek magazynu ekspedycji (dzierżawa) Hala produkcyjna i energetyczna Hala wachlarzowa - Piła POZOSTAŁE BUDYNKI INNE (109) 10 Gniezno-Komercyjna-ul. Składowa,budynki Budynek lokomotywowni /hala nr2a/

13 11 Gniezno-Komercyjna-ul. Składowa,budynki Budynek parowozowni /hala nr1a/ 12 Poznań-Biurowa-Taczaka 10 Budynek biurowy - Poznań - Taczaka Poznań-Komercyjna-ul. Składowa 8, b. warszt, mag, biurowe Budynek magazynu /ekspedycja pospieszna/? 14 Poznań-Biurowa-Niepodległości 8 Budynek administracyjny /DOIK/- Poznań - al. Niepodległości Poznań Główny Stary - Dworcowa - ul. Dworcowa 1 Poznań Główny Nowy - Dworcowa - ul. Dworcowa 2 Stargard Szcz.-Komercyjna- Budynki,Magazyn,Place,Ogr.-Ceglana Kostrzyn n/odrą-komercyjna-kostrzyn n/odrą,budynki,infrastru Kostrzyn n/odrą-komercyjna-kostrzyn n/odrą,budynki,tory,plac Ostrów Wlkp.-Komercyjna-ul.Młyńska 17,b.magazynu,hala napraw Żary-Komercyjna-Żary,budynek magazynowy,biurowy,magazynowy Poznań Główny - Stary Dworzec Poznań Główny - Nowy Dworzec Wiata magazynowa Hala wachlarzowa Budynek wiata Hala napraw III Budynek magazynowy 22 D36 - Poznań - ul.kolejowa 23 Budynek lokomotywowni wachlarzowej 23 Żagań, ul. Przyjaciół Żołnierza 47 Budynek lokomotywowni - hala naprawcza. (miejscowość i data) (podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

14 Załącznik do wyjaśnienia nr 3 z dnia r Załącznik nr 1 e do Formularza ofertowego TABELA CENOWA Zadanie nr 5 - Wykonanie dwa razy w roku 2015 oraz jeden raz w roku 2016 okresowych kontroli obiektów wielkopowierzchniowych w zakresie przewidzianym w art. 62 ust. 1 pkt 3) ustawy Prawo budowlane, w obrębie działania PKP S.A. Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO OKRESOWĄ ZA KONTROLĘ OZNACZENIE JN NAZWA RODZAJ BUDYNKU / BUDOWLI DO (A) DO (B) DO (C) ŁĄCZNA CENA BRUTTO = (A+B+C) Lp. 1 2 Czeremcha-Komercyjna- Czeremcha Bialystok Starosielce - Komercyjna - Były DOM Hala napraw wagonów st. Czeremcha Budynek hali postojowej DOM st. Białystok Starosielce 3 4 Białystok-Dworcowa-ul. Kolejowa 11 Bielsk Podlaski - Dworcowa - Dworcowa 8, dw, ogr, plac, sieć Dworzec na st. BIAŁYSTOK Dworzec st. BIELSK PODLASKI 5 Ostrołęka - ul.kolejowa 3 Hala WGW OSTROŁĘKA Ostrołęka - Komercyjna - ul. Żeromskiego W-wa Targówek - Komercyjna - ul. Staniewicka Warszawa Wschodnia - Dworcowa - ul. Kijowska Budynek główny lokomotywowni /hala A/ MD OSTROŁĘKA Budynek garażu Warszawa Wschodnia Dalekobieżna 9 D66 - Intercity - Warszawa Wola Budynek hala przeglądowa Szczęśliwice 10 Wola - Komercyjna - ul. Ordona Budynek magazynowy ul. Ordona 2A 11 Wola - Komercyjna - ul. Ordona Hala sortownicza ul. Ordona 2A

15 12 Wola - Komercyjna - ul. Ordona Hala sortownicza st. Ładunkowa Wola 13 Wola - Komercyjna - ul. Ordona Magazyn sortowniczy st. Ładunkowa Wola 14 Wola - Komercyjna - ul. Ordona Magazyn nadania st. Ładunkowa Wola 15 Wola - Komercyjna - ul. Ordona Hala sortownicza st. Ładunkowa Wola 16 Wola - Komercyjna - Potrzebna 63 - WGW Odolany Budynek hali Odolany Warszawa Centralna-Dworcowa- Al.Jerozolimskie54 Warszawa Centralna-Dworcowa- Al.Jerozolimskie54 Warszawa Centralna-Dworcowa- Al.Jerozolimskie54 Warszawa Centralna-Dworcowa- Al.Jerozolimskie54 Warszawa Centralna-Dworcowa- Al.Jerozolimskie54 Warszawa - Na potrzeby własne - Siedziba Centrali PKP Warszawa Śródmieściedworcowa-Al. Jerozolimskie 50 Warszawa Centralna - dworcowa - Al. Jerozolimskie 54 Tunel łączący wyjście z dworca Śródmieście Peron nr 1 st. W-wa Centralna (pozycje nr 19,20,21,22,24) - 1 obiekt budowlany do przedstawienia w 1 protokole Peron nr 2 st. W-wa Centralna (pozycje nr 19,20,21,22,24) - 1 obiekt budowlany do przedstawienia w 1 protokole Peron nr 3 st. W-wa Centralna (pozycje nr 19,20,21,22,24) - 1 obiekt budowlany do przedstawienia w 1 protokole Peron nr 4 st. W-wa Centralna (pozycje nr 19,20,21,22,24) - 1 obiekt budowlany do przedstawienia w 1 protokole Budynek biurowy ul. Szczęśliwicka 62 Pawilony wejściowe z halą peronową Warszawa Śródmieście Budynek dworca - Dworzec Warszawa Centralna (pozycje nr 19,20,21,22,24) - 1 obiekt budowlany do przedstawienia w 1 protokole 25 Budynek dworca W-wa Gł.osobowa LT 50/97 Budynek dworca W-wa Gł.osobowa LT 50/97 26 Łódź Kaliska-Dworcowa-ul. Karolewska55 Dworzec Łódź Kaliska

16 Łódź - Komercyjna - ul. Legionów 125, PAROWOZOWNIA Łódź-Komercyjna-Al. Unii 3/5 NIEBIESKI BIUROWIEC Skierniewice-Komercyjna-ul. Sobieskiego 75B Parowozownia Łódź ul. Legionów 125 Biura Łódź Al. Unii 3/5 Warsztat OB. Skierniewice ul. Sobieskiego 75b 30 D73 -CARGO-Kutno/Kutno Azory Hala wachlarzowa B Kutno Azory 31 D73 -CARGO-Kutno/Kutno Azory Hala wachlarzowa cz. A Kutno Azory Hala zblokowana 4-11 Koluszki ul.budowlanych 37/39 Hala nr 3 Koluszki ul.budowlanych 37/39 D72 Cargo- Koluszki ul.budowlanych 37/39,hala WGW,wagonownie Kruszewiec-Komercyjna-Zakład Maszyn Torowych Hala zblokowana 4-11 Koluszki Hala nr 3 Koluszki Warsztat WGWO Koluszki ul. Budowlanych 37/39 Hala DOT Idzikowice. (miejscowość i data) (podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

17 Załącznik do wyjaśnienia nr 3 z dnia r Załącznik nr 1 f do Formularza ofertowego TABELA CENOWA Zadanie nr 6 - Wykonanie dwa razy w roku 2015 oraz jeden raz w roku 2016 okresowych kontroli obiektów wielkopowierzchniowych w zakresie przewidzianym w art. 62 ust. 1 pkt 3) ustawy Prawo budowlane, w obrębie działania PKP S.A. Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu Lp. OZNACZENIE JN NAZWA RODZAJ BUDYNKU / BUDOWLI 1 M. Opole-Komercyjna-A. Krajowej MAGAZYN CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO ZA KONTROLĘ OKRESOWĄ DO (A) DO (B) DO (C) ŁĄCZNA CENA BRUTTO = (A+B+C) 2 Opole Główne - Dworcowa - ul. Krakowska 48 3 Kluczbork-Komercyjna-Sikorskiego 4 Nysa M.-Komercyjna-Niemcewicza 5 Świdnica-Komercyjna-Okrężna (działka nr 30/15) 6 D36-Cargo-Wałbrzych-Lokomotywownia 7 Międzylesie-Komercyjna-Działka nr 334/3 Budynek dworca - WARS Opole Główne LOKOMOTYWOWNIE LT497/2012 WIATA Budynek hali WGW Budynek parowozowni Wiata warsztatowa 8 Wrocław Fabryczna-Komercyjna-Hermanowska hala D.O+ bud.mag.warszt(łącznik)+bu d.biurowo-warsztatowy 9 Wrocław-Stare Miasto-Komercyjna-Robotnicza 3 10 Wrocław Główny-Dworcowa-Piłsudskiego Wrocław-Komercyjna-Joannitów 13 magazyn BUDYNEK Wrocław Główny budynek biurowy DWORCA

18 12 Wrocław-Komercyjna-Paczkowska Wrocław-Stare Miasto-Komercyjna-Pl. Orląt Lwowskich 14 Miłkowice-Komercyjna-Działka nr 466/13 15 Legnica-Dworcowa-ul.Dworcowa5 budynek warsztatowy budynek dworca Hala napraw BUDYNEK Legnica biurowo DWORCA. (miejscowość i data) (podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY COIS-11/2009/SISP

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY COIS-11/2009/SISP Projekt System Informacyjny Statystyki Publicznej SISP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY Dostawa urządzeń sieciowych i systemów wraz z instalacją w jednostkach statystyki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwanej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwanej SIWZ ) S t r o n a 1 Postępowanie nr: KPDA/2014-WNP-000550 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwanej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa 74 03-734 Warszawa WARUNKI PRZETARGU

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa 74 03-734 Warszawa WARUNKI PRZETARGU ul. Targowa 74 03-734 Warszawa WARUNKI PRZETARGU Na dostawę i zabudowę w 2007 roku urządzeń stabilizujących położenie iglic w rozjazdach zwyczajnych UIC60 i S49 1:9 o promieniu 300 m. Przetarg prowadzony

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZETARGOWA (SP) ZAMAWIAJĄCY: Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. ul. Klonowica 5, 71 241 Szczecin

SPECYFIKACJA PRZETARGOWA (SP) ZAMAWIAJĄCY: Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. ul. Klonowica 5, 71 241 Szczecin 1 Sprawa nr 6/ZS/GZ/2015 SPECYFIKACJA PRZETARGOWA (SP) ZAMAWIAJĄCY: Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. ul. Klonowica 5, 71 241 Szczecin ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI Al. Ujazdowskie 11 00-950 Warszawa Skr. Poczt. 33 Znak sprawy: BDG-III-3820-12/06 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na opracowanie inwentaryzacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA KRAJOWE BIURO WYBORCZE Nr sprawy: ZP-3710-23/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Tryb: Wartość szacunkowa: Zakup, dostawa i wdrożenie 50 urządzeń do ochrony sieci z systemem

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015 ZATWIERDZAM Małgorzata Filipek Zastępca Dyrektora 03.02.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015 Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Zapewnienie

Bardziej szczegółowo

Zatwierdził: w dniu: 16 października 2014r.

Zatwierdził: w dniu: 16 października 2014r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. WYKONAWCY

Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. WYKONAWCY GOZ-353-2214-3/12 Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. WYKONAWCY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę sieci PIP WAN I. Odpowiedzi na pytania Zamawiający zgodnie z art. 38

Bardziej szczegółowo

Leśny Park Kultury i Wypoczynku Myślęcinek Sp. z o.o. w Bydgoszczy

Leśny Park Kultury i Wypoczynku Myślęcinek Sp. z o.o. w Bydgoszczy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę energii elektrycznej dla punktów poboru Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku Myślęcinek Sp. z o.o. w Bydgoszczy o wartości nie przekraczającej 207.000,-

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI 00-950 WARSZAWA Skr. Poczt. 33 Al. Ujazdowskie 11 Znak sprawy: BDG-III-3820-42/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup usług monitoringu mediów:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamówienie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia Instytut Ogrodnictwa 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 tel. 46 833 20 21, fax 46 833 32 28 www.inhort.pl Nr postępowania: ZP-73/2011 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA ul. Wspólna 30 00-930 Warszawa NUMER REFERENCYJNY SPRAWY: KSOW-32-12/ZP-DZ/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Krzemieniewo, 15 październik 2014

Krzemieniewo, 15 październik 2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 207.000

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 207.000 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 207.000 Rodzaj zamówienia: Usługa Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług geodezyjnych w

Bardziej szczegółowo

budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Grąsino Gmina Słupsk

budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Grąsino Gmina Słupsk SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 206 000 euro i nie przekracza

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu ul. Strzegomska 6; 53-611 Wrocław tel. 71 78-22-300 fax 71 78-22-405 ----------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup energii elektrycznej na okres od 1 stycznia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Postępowanie przetargowe przetarg nieograniczony nr 2/2015. Tel..EMAIL: fax.:.

Postępowanie przetargowe przetarg nieograniczony nr 2/2015. Tel..EMAIL: fax.:. ADRESAT: Tel..EMAIL: fax.:. PYTAJĄCY: Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji (jednostka budżetowa), ul. Wojska Polskiego 28 A, 83-110 Tczew, tel. 058/531-46-26, fax. 058/531-56-02. e-mail: info@tcsir.pl,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA POD NAZWĄ. Świadczenie usług transportowo-przeprowadzkowych dla PGE S.

SPECYFIKACJA POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA POD NAZWĄ. Świadczenie usług transportowo-przeprowadzkowych dla PGE S. SPECYFIKACJA POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA POD NAZWĄ Świadczenie usług transportowo-przeprowadzkowych dla PGE S.A w okresie 3 lat Nr postępowania: GKP/PGE/0029/2015 Warszawa, maj 2015 roku 1. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Znak postępowania przetargowego: ZP 226-13/2012 Tarnobrzeg. 23.11.2012r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Na zadanie: Dostawa bonów towarowych dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Część II Zamówienia: Ubezpieczenia komunikacyjne. Przedmiot główny: CPV: 66.51.00.00-8 Nazewnictwo wg CPV: usługi ubezpieczeniowe

Część II Zamówienia: Ubezpieczenia komunikacyjne. Przedmiot główny: CPV: 66.51.00.00-8 Nazewnictwo wg CPV: usługi ubezpieczeniowe SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Wola 01-003 Warszawa, Al. Solidarności 90 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: Sygnatura sprawy: ZP-5/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego CPV 66.51.00.00-8 Usługi ubezpieczeniowe CPV 66.51.50.00-3 Usługi ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Dostawa licencji i subskrypcji oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy

Dostawa licencji i subskrypcji oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy Barska 28/30 02-315 Warszawa tel. 223918213 fax. 223918214 strona www www.pip.gov.pl NIP 5261026544 REGON - 007021519 Numer sprawy: GOZ-591-2210-3/15

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku 15-404 Białystok, ul. Młynowa 29, tel. 85 74 86 900

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku 15-404 Białystok, ul. Młynowa 29, tel. 85 74 86 900 ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku 15-404 Białystok, ul. Młynowa 29, tel. 85 74 86 900 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 010000-37/15w/2011/ZAP PROFILAKTYCZNE BADANIA

Bardziej szczegółowo