Wszyscy Wykonawcy. CENTRALA Departament Eksploatacji Nieruchomości

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wszyscy Wykonawcy. CENTRALA Departament Eksploatacji Nieruchomości"

Transkrypt

1 CENTRALA Departament Eksploatacji Nieruchomości ul. Szczęśliwicka Warszawa Tel.: +48 (22) Fax: +48 (22) KNDU/2015-WNP Warszawa, dnia Wszyscy Wykonawcy dotyczy: Postępowania nr KNDU/2015-WNP na Wykonanie dwa razy w roku 2015 oraz jeden raz w roku 2016 okresowych kontroli obiektów wielkopowierzchniowych w zakresie przewidzianym w art. 62 ust. 1 pkt 3) ustawy Prawo budowlane na obiektach PKP S.A. na terenie Oddziałów Gospodarowania Nieruchomości w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu PKP S.A. na podstawie Rozdziału IV ust 4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) informuje, wpłynęły pisma z prośbą o udzielenie odpowiedzi. Pytanie nr 1: Wnoszę o zmianę zapisów kontroli "wiosennej" obiektów wielkopowierzchniowych w miejscach SIWZ gdzie podano na 31.05, tak jak w pkt XI.2 SIWZ - przynajmniej jeżeli chodzi o kontrolę w 2015r. Patrząc realnie na procedurę przetargową, gdzie składanie ofert jest do r. podpisania umów zapewne nastąpi w okolicach 10 kwietnia, co oznacza że podmiot wygrywający będzie miał tylko ok 20 dni na przeprowadzenie kontroli. Zważywszy na fakt, iż na każdym obiekcie trzeba samodzielnie uzyskać najpierw kontakt na zarządcę (Zamawiający podaje tylko w umowie 1 osobę, a ta odsyła do kolejnych osób) czas na kontrolę dodatkowo ulega skróceniu. Ponadto Ustawa Prawo Budowlanego dopuszcza kontrole do Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu określonego w SIWZ. Jednocześnie chcemy zapewnić, że Pracownicy Zamawiającego biorący udział w procesie wykonywania kontroli okresowych zostaną zobowiązani do pełnej współpracy z wybranym Wykonawcą. Pytanie nr 2: Zwracam się o modyfikację zapisów SIWZ w zakresie szczegółowości kontroli przewodów kominowych - załącznik nr 2 do zapisów SIWZ z 2014 r. Sporządzenie aż tak szczegółowego opisu wiąże się z bardzo dużym zwiększeniem nakładu pracy a co za tym idzie znacznie wyższym kosztem, a większość prac znacząco wykracza poza procedurę kontroli przewodów kominowych. Odpowiedź: Treść załącznika nr 2 do SIWZ pozostaje bez zmian. Pytanie nr 3: Wnoszę o zmianę zapisów załącznika 1f do formularza ofertowego, w którym znajduje się wiersz 14, dotyczący obiektu D66-Intercity-(Do przekazania), którego nie ma w Załączniku-nr-1-edytowalny. Wg mojej wiedzy wynikającej z realizacji przedmiotu przetargu w 2014r. w/w obiekt został już przekazanych do PKP Intercity i przeglądu w zeszłym roku zostały aneksem do umowy wyłączone z wykonywania. Z uwagi na istotną zmianę wnoszę o wydłużenie terminu składania oferty. Odpowiedź: Zamawiający zmienia treść załącznika nr 1f do formularza ofertowego poprzez wykreślenie w całości pozycji nr 14 o treści:

2 14 D66-Intercity-(Do przekazania) budynek akumulatorni WGW Zamawiający przekazuje w załączeniu do wyjaśnienia i zamieszcza na stronie internetowej poprawiony załącznik 1f do formularza ofertowego. ZMIANA SIWZ 1. Działając na podstawie Rozdziału IV pkt. 5 SIWZ Zamawiający zmienia treść Rozdziału III SIWZ w sposób następujący: Było: Wymagany termin realizacji zamówienia: pierwsza kontrola okresowa do 30 kwietnia 2015 roku, druga kontrola okresowa do 30 listopada 2015 roku, trzecia kontrola okresowa do 30 kwietnia 2016 roku. Jest: Wymagany termin realizacji zamówienia: pierwsza kontrola okresowa do 30 kwietnia 2015 roku, druga kontrola okresowa do 31 października 2015 roku, trzecia kontrola okresowa do 30 kwietnia 2016 roku. 2. Działając na podstawie Rozdziału IV pkt. 5 SIWZ Zamawiający zmienia treść Rozdziału XI pkt. 2 SIWZ w sposób następujący: Było: Wykonawca zobowiązany jest określić odpowiednio w Załączniku nr 1 a f Formularza ofertowego ceny jednostkowe brutto za kontrolę okresową w terminie do (A) oraz cenę jednostkową brutto za kontrolę okresową w terminie do (B) dla wszystkich pozycji wymienionych w wykazie obiektów dla danego zadania, a następnie podać łączną cenę brutto dla poszczególnych obiektów i cenę za całe zadanie. Pominięcie pozycji z ceną jednostkową, będzie powodowało odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ. Jest: Wykonawca zobowiązany jest określić odpowiednio w Załączniku nr 1 a f Formularza ofertowego ceny jednostkowe brutto za kontrolę okresową w terminie do (A); cenę jednostkową brutto za kontrolę okresową w terminie do (B); cenę jednostkową brutto za kontrolę okresową w terminie do (C) dla wszystkich pozycji wymienionych w wykazie obiektów dla danego zadania, a następnie podać łączną cenę brutto dla poszczególnych obiektów i cenę za całe zadanie. Pominięcie pozycji z ceną jednostkową, będzie powodowało odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ. 3. Działając na podstawie Rozdziału IV pkt. 5 SIWZ Zamawiający zmienia treść Załączników nr 1 a f Formularza ofertowego w kolumnie Cena jednostkowa brutto za kontrole okresową w polu W terminie do (B) który otrzymuje treść w terminie do (B). Zamawiający przekazuje w załączeniu do wyjaśnienia i zamieszcza na stronie internetowej poprawione załączniki 1 a f do formularza ofertowego. ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT Działając na podstawie Rozdziału V pkt. 6 SIWZ Zamawiający zmienia treść Rozdziału IX pkt. 1 SIWZ, który otrzymuje następującą treść: Wykonawcy składają oferty (zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ wraz z odpowiednim Załącznikiem nr 1 a f do Formularza ofertowego) oraz wymaganymi dokumentami, o

3 których mowa w rozdziale VI, VII i XVII SIWZ w formie pisemnej do dnia r. do godziny 12:00. Działając na podstawie Rozdziału V pkt. 6 SIWZ Zamawiający zmienia treść Rozdziału IX pkt. 2 SIWZ, który otrzymuje następującą treść: Oferta wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 1 powinna zostać przekazana Zamawiającemu w zamkniętej kopercie na adres: PKP S.A. Centrala- Departament Eksploatacji Nieruchomości ul. Szczęśliwicka Warszawa Kancelaria ogólna Koperta powinna być opatrzona dopiskiem: OFERTA na: Wykonanie dwa razy w roku 2015 oraz jeden raz w roku 2016 okresowych kontroli obiektów wielkopowierzchniowych w zakresie przewidzianym w art. 62 ust. 1 pkt 3) ustawy Prawo budowlane, w obrębie działania PKP S.A. Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami Zadanie/a nr postępowanie nr: KNDU/2015-WNP Nie otwierać przed dniem r. godz. 12:30. Działając na podstawie Rozdziału V pkt. 6 SIWZ Zamawiający zmienia treść Rozdziału IX pkt. 2 SIWZ, który otrzymuje następującą treść: Oferty złożone przez Wykonawców zostaną otwarte w obecności Członków Komisji na posiedzeniu jawnym w dniu r. o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego.

4 Załącznik do wyjaśnienia nr 3 z dnia r Załącznik nr 1 a do Formularza ofertowego TABELA CENOWA Zadanie nr 1 Wykonanie dwa razy w roku 2015 oraz jeden raz w roku 2016 okresowych kontroli obiektów wielkopowierzchniowych w zakresie przewidzianym w art. 62 ust. 1 pkt 3) ustawy Prawo budowlane, w obrębie działania PKP S.A. Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO ZA KONTROLĘ OKRESOWĄ Lp. OZNACZENIE JN NAZWA RODZAJ BUDYNKU / BUDOWLI DO (A) DO (B) DO (C) ŁĄCZNA CENA BRUTTO = (A+B+C) 1 N42 - PKP Energetyka - Inowrocław Hala Warsztatowa nr 2 INOWROCŁAW 2 Inowrocław-Komercyjna-Inowrocław ul.warsztatowa Hala Wagonowni z Kotłownią olejową Inowrocław Rąb. 3 Bydgoszcz -Komercyjna-Rycerska 22 budynek magazyn 4 Olsztyn-dworcowa-Plac Konstytucji 3 Maja 1 Olsztyn Gł. - budynek dworca 5 Słupsk-dworcowa-Kołłątaja 32 Dworzec z łącznikiem - Słupsk 6 Gdańsk Główny - dworcowa - Podwale Grodzkie Gdańsk Główny-Budynek stacyjny 7 Gdańsk-Komercyjna-Sybiraków bud:magazyn+administr+2drogi+pla Budynek magazynowy 8 Gdynia-dworcowa-Plac Konstytucji 1 Gdynia-Budynek stacyjny 9 Malbork-Komercyjna-CMbud:lokomot;warsztat,kotłłownia,zasiek Lokomotywownia płn. Malbork CM 10 Malbork-Komercyjna-MT Budynek wagonowni MT - Malbork 11 Tczew-Komercyjna-parowozownia-Gdańska 57 Budynek parowozowni 12 Tczew-Komercyjna-Warsztatowa 5 Budynek magazynowy

5 13 Tczew-Komercyjna-Warsztatowa 5 Budynek magazynowy Gdańsk Stogi-Komercyjna- OSK Wydmy budynki+place+ogrodzenie Gdańsk Stogi-Komercyjna- OSK Wydmy budynki+place+ogrodzenie Internat -OSK Stogi Szkoła - OSK Stogi 16 Gdańsk-Komercyjna-Dyrekcyjna 2-4 Budynek administracyjny - gmach byłej DOKP 17 Ełk-Komercyjna-Ełk lokomotywownia LOKOMOTYWOWNIA MD st.ełk 18 Ostróda- Komercyjna-baza maszyn,bud.+linia kablowa,tor 406 B.soc.warszt.B M /hala główna/ - baza maszyn 19 Olsztyn-Komercyjna(ekspedycja Shenker) Budy magazyn przesyłowy (wiata) st. Olsztyn eksp 20 Hala Maszyn Grudziądz hala maszyn 21 Budynek hali elektrowozów Olsztyn Budynek hali elektrowozów Olsztyn 22 Olsztyn-Komercyjna-ul.Z.Malewskiej 40(pralnia+kotłownia przy Budynek parowozowni Olsztyn. (miejscowość i data) (podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

6 Załącznik do wyjaśnienia nr 3 z dnia r Załącznik nr 1 b do Formularza ofertowego TABELA CENOWA Zadanie nr 2 - Wykonanie dwa razy w roku 2015 oraz jeden raz w roku 2016 okresowych kontroli obiektów wielkopowierzchniowych w zakresie przewidzianym w art. 62 ust. 1 pkt 3) ustawy Prawo budowlane, w obrębie działania PKP S.A. Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami w Katowicach CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO ZA KONTROLĘ OKRESOWĄ Lp. OZNACZENIE JN NAZWA RODZAJ BUDYNKU / BUDOWLI DO (A) DO (B) W TERMINIE DO (C) ŁĄCZNA CENA BRUTTO = (A+B+C) 1 Hala napraw wagonów ZEBRZYDOWICE WAGONOWNIA 2 Magazyn HE ZEBRZYDOWICE MAGAZYN 3 Hala sportowa BIELSKO-BIAŁA BUDOWLE SPORTOWE I REKREACYJNE 4 BIELSKO-BIAŁA GŁÓWNA - Budynek stacji DWORZEC 5 Czechowice Pl.Wolności 3,4,5 -Dziedzice-Bud.dworca- DWORZEC 6 CZĘSTOCHOWA Bud.starej parowozowni- Al.Wolności21C POZOSTAŁE BUDYNKI TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI 7 Hala prostokątna ŁAZY 8 Hala wagonowa WGW ŁAZY (stara) 9 Hala napraw wagonów WGW ŁAZY (nowa) POZOSTAŁE BUDYNKI TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI POZOSTAŁE BUDYNKI TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI POZOSTAŁE BUDYNKI TRANSPORTU I ŁĄCZNOŚCI 10 Hala wachlarzowa ŁAZY LOKOMOTYWOWNIE Pawilon zachodni dworca PKP CZĘSTOCHOWA OSOBOWA Hala parowozowni DĄBROWA GÓRNICZA STRZEMIESZYCE PD DWORZEC LOKOMOTYWOWNIE 13 Budynek magazynu Yawall Herby Stare MAGAZYN

7 14 Magazyn PSK Myszków ul. Kopernika MAGAZYN 15 Wiata obudowana WODZISŁAW ŚLĄSKI WIATA 16 Hala napraw wagonów RACIBÓRZ WAGONOWNIA 17 GLIWICE-Bud.dworca-ul.Getta Warszawskiego 12 DWORZEC 18 Racibórz - Budynek dworca-pl.dworcowy 1 DWORZEC 19 Warsztaty DS PYSKOWICE (hala WGW) BUDYNEK WARSZTATOWY 20 Hala sportowa i warsztatowa MD GLIWICE BUDOWLE SPORTOWE I REKREACYJNE 21 Hala główna GLIWICE TOWAROWA (stacja) POZOSTAŁE BUDYNKI INNE (109) 22 JAWORZNO ekspedycji SZCZAKOWA-Budynek 23 JAWORZNO-Magazyn kolonijny-ul. Kolejowa MAGAZYN 24 Budynek wagonowni BYTOM Brzezińska 27 GKD POZOSTAŁE BUDYNKI PRZEMYSŁOWE WAGONOWNIA 25 KATOWICE ZAWODZIE-Hala (WGW) POZOSTAŁE BUDYNKI PRZEMYSŁOWE 26 KATOWICE-Hala wschodnia POZOSTAŁE BUDYNKI PRZEMYSŁOWE 27 KATOWICE-Hala zachodnia POZOSTAŁE BUDYNKI PRZEMYSŁOWE 28 Hala Katowice Muchowiec (d.wgw) POZOSTAŁE BUDYNKI PRZEMYSŁOWE 29 KATOWICE-ul.Dworcowa 3-Bud. adm.-siedziba N, siedziba NR BUDYNKI BIUROWE 30 KATOWICE PIOTROWICE-Magazyn C MAGAZYN 31 KATOWICE PIOTROWICE-Magazyn A MAGAZYN 32 KATOWICE PIOTROWICE-Magazyn D MAGAZYN 33 MYSŁOWICE-Magazyn HE MAGAZYN 34 MYSŁOWICE hali ul.szymanowskiego1-budynek LOKOMOTYWOWNIE 35 SOSNOWIEC MACZKI, budynek dworca DWORZEC 36 SOSNOWIEC ul.niepodległości-31bud.biurowy i Archiwum-CETAKOL BUDYNKI BIUROWE 37 Budynek magazynu ŚWIĘTOCHŁOWICE MAGAZYN

8 . (miejscowość i data) (podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

9 Załącznik do wyjaśnienia nr 3 z dnia r Załącznik nr 1 c do Formularza ofertowego TABELA CENOWA Zadanie nr 3 - Wykonanie dwa razy w roku 2015 oraz jeden raz w roku 2016 okresowych kontroli obiektów wielkopowierzchniowych w zakresie przewidzianym w art. 62 ust. 1 pkt 3) ustawy Prawo budowlane, w obrębie działania PKP S.A. Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie Lp. OZNACZENIE JN NAZWA RODZAJ BUDYNKU / BUDOWLI CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO ZA KONTROLĘ OKRESOWĄ DO (A) DO (B) DO (C) ŁĄCZNA CENA BRUTTO = (A+B+C) 1 Kr.Krowodrza-Komercyjna-ul.Kamienna dz.243/32 na Budynek magazynowy 2 D70 - Przewozy Regionalne - Kraków Płaszów Budynek - hala nr 2 3 D70 - Przewozy Regionalne - Kraków Płaszów Hala nr 3 w Krakowie 4 Tarnów - Dworcowa - Pl. Dworcowy 4 Budynek stacyjny -Tarnów 5 Rzeszów-Komercyjna-Hala zach. Budynek - hala zachodnia Rzeszów 6 KPN1-Cargo- Kowalewo Budowla stacyjna 7 KPN1-Cargo-Małaszewicze Budynek parowozowni, lokomotywowni oraz wagonowni 8 Małaszewicze-Komercyjna-budynek DKK Budynek biurowo socjalny DKK Małaszewicze 9 Kobylany-Komercyjna-służby graniczne RAMPA Z ZADASZENIEM - KOBYLANY Kielce-Komercyjna-kompleks warsztatowy ul. Towarowa Sędziszów-Komercyjna-kompleks b. lokomotywowni Hala wachlarzowa Hala wachlarzowa

10 12 13 Hrubieszów Towarowy-Komercyjna-ul. Nowa 19,19a Lublin-Komercyjna-ul. Okopowa 5 gmach WDOKP Hala Hrubieszow Budynek administracyjno-biurowy 14 Chełm-Komercyjna-ul. OKszowska 14 wiata Wiata Przemyśl -Komercyjna-ul. Mariacka 11, dz. 530/23 Oświęcim - komercyjna -ul.powstańców Sl. zespół obiektów IBM Trzebinia-Komercyjna-ul.Słowackiego b. lokomotyw. Oświęcim -Dworcowa ul.postwańcówsląskich 22 /3773, 5590/,55 Kraków Gł.- Dworcowa - Plac Jana Nowaka Jeziorańskiego 3 Budynek parowozowni Hala wachlarzowa OŚWIĘCIM Budynek administracyjny i hale w Trzebini (MZ Łazy) Budynek dworca - Oświęcim ul. Powstańców Śląskich 22 Budynek stacyjny Kraków - Główny 20 Susiec-Komercyjna- ul. Polna 3 Budynek administracyjno-socjalny 21 Lublin-Komercyjna-ul. Chemiczna dawny Ferpol Budynek magazynu Lublin ul. Chemiczna 8 22 Lublin-Komercyjna-ul. Chemiczna dawny Ferpol Budynek magazynu Lublin ul. Chemiczna 8 23 Lublin-Komercyjna-ul. Chemiczna dawny Ferpol Budynek wiata magazynowa Lublin ul. Chemiczna 8 24 Małkowice-Komercyjna-rampy+budynek (zaplecze przeładunkowe) Wiata 25 Kraków Gł.-podziemny_ Dworcowa - Pawia 5 obiekt dworca podziemny (nowy) 26 Kraków Gł.-płyta centrum_ Dworcowa - Pawia 6 płyta centrum 27 Lublin-Hala MD segment C i D Lublin Hala MD segment C i D w Lublinie

11 28 Lublin- Hala MD _ segment A Hala MD _ segment A 29 Hala napraw lokomotyw - Dębica Hala napraw lokomotyw - Dębica. (miejscowość i data) (podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

12 Załącznik do wyjaśnienia nr 3 z dnia r Załącznik nr 1 d do Formularza ofertowego TABELA CENOWA Zadanie nr 4 Wykonanie dwa razy w roku 2015 oraz jeden raz w roku 2016 okresowych kontroli obiektów wielkopowierzchniowych w zakresie przewidzianym w art. 62 ust. 1 pkt 3) ustawy Prawo budowlane, w obrębie działania PKP S.A. Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu Lp. OZNACZENIE JN NAZWA RODZAJ BUDYNKU / BUDOWLI CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO ZA KONTROLĘ OKRESOWĄ DO (A) DO (B) DO (C) ŁĄCZNA CENA BRUTTO = (A+B+C) 1 2 Szczecin-Komercyjna-Lokomotywownia- Czarnieckiego Zbąszynek-Komercyjna-Zbąszynek,budynek hali warsztatowej Lokomotywownia Budynek hali warsztatowej MT 3 Zbąszynek ul.kolejowa Budynek warsztatowy /hala WGW/ 4 Nowe Skalmierzyce Skalmierzyce-Dworcowa-Nowe Budynek dworca Zielona Góra-Komercyjna-Zielona Góra,b.wagi,warszt,lok,mag Zielona Góra-Komercyjna- ul. Dworcowa 14b,b.magazynu eksp Piła-Komercyjna-Piła,hala produkcyjna,wiata,zbiornik Piła-Komercyjna-Piła,sieci elektroenergetyczne,hala Konin-Komercyjna-Koninbudynek biurowy,magazyn,strażnica,wiez Budynek lokomotywowni Budynek magazynu ekspedycji (dzierżawa) Hala produkcyjna i energetyczna Hala wachlarzowa - Piła POZOSTAŁE BUDYNKI INNE (109) 10 Gniezno-Komercyjna-ul. Składowa,budynki Budynek lokomotywowni /hala nr2a/

13 11 Gniezno-Komercyjna-ul. Składowa,budynki Budynek parowozowni /hala nr1a/ 12 Poznań-Biurowa-Taczaka 10 Budynek biurowy - Poznań - Taczaka Poznań-Komercyjna-ul. Składowa 8, b. warszt, mag, biurowe Budynek magazynu /ekspedycja pospieszna/? 14 Poznań-Biurowa-Niepodległości 8 Budynek administracyjny /DOIK/- Poznań - al. Niepodległości Poznań Główny Stary - Dworcowa - ul. Dworcowa 1 Poznań Główny Nowy - Dworcowa - ul. Dworcowa 2 Stargard Szcz.-Komercyjna- Budynki,Magazyn,Place,Ogr.-Ceglana Kostrzyn n/odrą-komercyjna-kostrzyn n/odrą,budynki,infrastru Kostrzyn n/odrą-komercyjna-kostrzyn n/odrą,budynki,tory,plac Ostrów Wlkp.-Komercyjna-ul.Młyńska 17,b.magazynu,hala napraw Żary-Komercyjna-Żary,budynek magazynowy,biurowy,magazynowy Poznań Główny - Stary Dworzec Poznań Główny - Nowy Dworzec Wiata magazynowa Hala wachlarzowa Budynek wiata Hala napraw III Budynek magazynowy 22 D36 - Poznań - ul.kolejowa 23 Budynek lokomotywowni wachlarzowej 23 Żagań, ul. Przyjaciół Żołnierza 47 Budynek lokomotywowni - hala naprawcza. (miejscowość i data) (podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

14 Załącznik do wyjaśnienia nr 3 z dnia r Załącznik nr 1 e do Formularza ofertowego TABELA CENOWA Zadanie nr 5 - Wykonanie dwa razy w roku 2015 oraz jeden raz w roku 2016 okresowych kontroli obiektów wielkopowierzchniowych w zakresie przewidzianym w art. 62 ust. 1 pkt 3) ustawy Prawo budowlane, w obrębie działania PKP S.A. Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO OKRESOWĄ ZA KONTROLĘ OZNACZENIE JN NAZWA RODZAJ BUDYNKU / BUDOWLI DO (A) DO (B) DO (C) ŁĄCZNA CENA BRUTTO = (A+B+C) Lp. 1 2 Czeremcha-Komercyjna- Czeremcha Bialystok Starosielce - Komercyjna - Były DOM Hala napraw wagonów st. Czeremcha Budynek hali postojowej DOM st. Białystok Starosielce 3 4 Białystok-Dworcowa-ul. Kolejowa 11 Bielsk Podlaski - Dworcowa - Dworcowa 8, dw, ogr, plac, sieć Dworzec na st. BIAŁYSTOK Dworzec st. BIELSK PODLASKI 5 Ostrołęka - ul.kolejowa 3 Hala WGW OSTROŁĘKA Ostrołęka - Komercyjna - ul. Żeromskiego W-wa Targówek - Komercyjna - ul. Staniewicka Warszawa Wschodnia - Dworcowa - ul. Kijowska Budynek główny lokomotywowni /hala A/ MD OSTROŁĘKA Budynek garażu Warszawa Wschodnia Dalekobieżna 9 D66 - Intercity - Warszawa Wola Budynek hala przeglądowa Szczęśliwice 10 Wola - Komercyjna - ul. Ordona Budynek magazynowy ul. Ordona 2A 11 Wola - Komercyjna - ul. Ordona Hala sortownicza ul. Ordona 2A

15 12 Wola - Komercyjna - ul. Ordona Hala sortownicza st. Ładunkowa Wola 13 Wola - Komercyjna - ul. Ordona Magazyn sortowniczy st. Ładunkowa Wola 14 Wola - Komercyjna - ul. Ordona Magazyn nadania st. Ładunkowa Wola 15 Wola - Komercyjna - ul. Ordona Hala sortownicza st. Ładunkowa Wola 16 Wola - Komercyjna - Potrzebna 63 - WGW Odolany Budynek hali Odolany Warszawa Centralna-Dworcowa- Al.Jerozolimskie54 Warszawa Centralna-Dworcowa- Al.Jerozolimskie54 Warszawa Centralna-Dworcowa- Al.Jerozolimskie54 Warszawa Centralna-Dworcowa- Al.Jerozolimskie54 Warszawa Centralna-Dworcowa- Al.Jerozolimskie54 Warszawa - Na potrzeby własne - Siedziba Centrali PKP Warszawa Śródmieściedworcowa-Al. Jerozolimskie 50 Warszawa Centralna - dworcowa - Al. Jerozolimskie 54 Tunel łączący wyjście z dworca Śródmieście Peron nr 1 st. W-wa Centralna (pozycje nr 19,20,21,22,24) - 1 obiekt budowlany do przedstawienia w 1 protokole Peron nr 2 st. W-wa Centralna (pozycje nr 19,20,21,22,24) - 1 obiekt budowlany do przedstawienia w 1 protokole Peron nr 3 st. W-wa Centralna (pozycje nr 19,20,21,22,24) - 1 obiekt budowlany do przedstawienia w 1 protokole Peron nr 4 st. W-wa Centralna (pozycje nr 19,20,21,22,24) - 1 obiekt budowlany do przedstawienia w 1 protokole Budynek biurowy ul. Szczęśliwicka 62 Pawilony wejściowe z halą peronową Warszawa Śródmieście Budynek dworca - Dworzec Warszawa Centralna (pozycje nr 19,20,21,22,24) - 1 obiekt budowlany do przedstawienia w 1 protokole 25 Budynek dworca W-wa Gł.osobowa LT 50/97 Budynek dworca W-wa Gł.osobowa LT 50/97 26 Łódź Kaliska-Dworcowa-ul. Karolewska55 Dworzec Łódź Kaliska

16 Łódź - Komercyjna - ul. Legionów 125, PAROWOZOWNIA Łódź-Komercyjna-Al. Unii 3/5 NIEBIESKI BIUROWIEC Skierniewice-Komercyjna-ul. Sobieskiego 75B Parowozownia Łódź ul. Legionów 125 Biura Łódź Al. Unii 3/5 Warsztat OB. Skierniewice ul. Sobieskiego 75b 30 D73 -CARGO-Kutno/Kutno Azory Hala wachlarzowa B Kutno Azory 31 D73 -CARGO-Kutno/Kutno Azory Hala wachlarzowa cz. A Kutno Azory Hala zblokowana 4-11 Koluszki ul.budowlanych 37/39 Hala nr 3 Koluszki ul.budowlanych 37/39 D72 Cargo- Koluszki ul.budowlanych 37/39,hala WGW,wagonownie Kruszewiec-Komercyjna-Zakład Maszyn Torowych Hala zblokowana 4-11 Koluszki Hala nr 3 Koluszki Warsztat WGWO Koluszki ul. Budowlanych 37/39 Hala DOT Idzikowice. (miejscowość i data) (podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

17 Załącznik do wyjaśnienia nr 3 z dnia r Załącznik nr 1 f do Formularza ofertowego TABELA CENOWA Zadanie nr 6 - Wykonanie dwa razy w roku 2015 oraz jeden raz w roku 2016 okresowych kontroli obiektów wielkopowierzchniowych w zakresie przewidzianym w art. 62 ust. 1 pkt 3) ustawy Prawo budowlane, w obrębie działania PKP S.A. Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu Lp. OZNACZENIE JN NAZWA RODZAJ BUDYNKU / BUDOWLI 1 M. Opole-Komercyjna-A. Krajowej MAGAZYN CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO ZA KONTROLĘ OKRESOWĄ DO (A) DO (B) DO (C) ŁĄCZNA CENA BRUTTO = (A+B+C) 2 Opole Główne - Dworcowa - ul. Krakowska 48 3 Kluczbork-Komercyjna-Sikorskiego 4 Nysa M.-Komercyjna-Niemcewicza 5 Świdnica-Komercyjna-Okrężna (działka nr 30/15) 6 D36-Cargo-Wałbrzych-Lokomotywownia 7 Międzylesie-Komercyjna-Działka nr 334/3 Budynek dworca - WARS Opole Główne LOKOMOTYWOWNIE LT497/2012 WIATA Budynek hali WGW Budynek parowozowni Wiata warsztatowa 8 Wrocław Fabryczna-Komercyjna-Hermanowska hala D.O+ bud.mag.warszt(łącznik)+bu d.biurowo-warsztatowy 9 Wrocław-Stare Miasto-Komercyjna-Robotnicza 3 10 Wrocław Główny-Dworcowa-Piłsudskiego Wrocław-Komercyjna-Joannitów 13 magazyn BUDYNEK Wrocław Główny budynek biurowy DWORCA

18 12 Wrocław-Komercyjna-Paczkowska Wrocław-Stare Miasto-Komercyjna-Pl. Orląt Lwowskich 14 Miłkowice-Komercyjna-Działka nr 466/13 15 Legnica-Dworcowa-ul.Dworcowa5 budynek warsztatowy budynek dworca Hala napraw BUDYNEK Legnica biurowo DWORCA. (miejscowość i data) (podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

ZADANIE NR 2 REJON ADMINISTROWANIA I UTRZYAMANIA NIERUCHOMOŚCI SŁUPSK

ZADANIE NR 2 REJON ADMINISTROWANIA I UTRZYAMANIA NIERUCHOMOŚCI SŁUPSK Załącznik nr 7 do SIWZ: WYMAGANY CZAS PRZYSTĄPIENIA DO USUWANIA AWARII Załącznik nr 1 do umowy Terminy realizacji pogotowia technicznego OGN GDAŃSK dworce kolejowe i inne obiekty objęte danym tryb tryb

Bardziej szczegółowo

Placówki MultiBanku:

Placówki MultiBanku: Placówki MultiBanku: LP Miasto Adres 1 BEŁCHATÓW 97-400 Bełchatów, ul. 1 maja 2 2 BIAŁYSTOK 15-281 Białystok, ul. Legionowa 28 3 15-422 Białystok, ul. Lipowa 19/21 4 BIELSKO - BIAŁA 43-300 Bielsko-Biała,

Bardziej szczegółowo

^ Tarnów 14 VI 31 VIII 2015

^ Tarnów 14 VI 31 VIII 2015 Bochnia Bydgoszcz Główna Bytom Częstochowa Stradom Dębica Działdowo Gdańsk Główny Gdynia Główna Iława Główna Katowice Kołobrzeg Kostrzyn 03:19 II 07:45 II 10:45 BUS 13:35 I 06:08 I 08:10 BUS 16:10 BUS

Bardziej szczegółowo

Kasy biletowe "PKP Intercity" S.A. (własne)

Kasy biletowe PKP Intercity S.A. (własne) 1 4 07:10-18:50 grupy 7:30-15:00 w dni robocze przejazdy grupowe 2 5 5:45-17:25 Białystok ul. Kolejowa 9, 15-701 Białystok 3 6 07:00-18:30; 19:00-06:30 4 7 04:00-11:45 ; 13:00-20:45 5 8 08:30-20:10 6 3

Bardziej szczegółowo

SYLWESTER 2012 NOWY ROK 2013

SYLWESTER 2012 NOWY ROK 2013 SYLWESTER 2012 NOWY ROK 2013 SANKT PETERSBURG 7 DNI MIASTO MIEJSCE ZBIORKI DOPŁATA W ZŁ GODZINA WYJAZDU Kraków Ul. Reymonta 22, parking dla autokarów przed 170 00:40 wejściem do hali TS Wisła Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Wydział Techniczny WNP-000152 NKa7.224.21.2014.IN Tel. 032 710-60-86 Katowice dn. 01-09-2014 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY dot. postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego w trybie uproszczonym

Bardziej szczegółowo

PKP SA S t r o n a 1 FORMULARZ OFERTOWY. Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy (wraz z kodem)... tel. (kierunkowy)... tel..., fax... REGON... NIP...

PKP SA S t r o n a 1 FORMULARZ OFERTOWY. Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy (wraz z kodem)... tel. (kierunkowy)... tel..., fax... REGON... NIP... PKP SA S t r o n a 1 FORMULARZ OFERTOWY Załącznik nr 1 Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy (wraz z kodem)... tel. (kierunkowy)... tel...., fax... REGON... NIP... Internet: http//... e-mail:... Osoba wyznaczona

Bardziej szczegółowo

DATA OSTATNIEJ KONTROLI OKRESOWEJ DATA BIEŻĄCEJ KONTROLI OKRESOWEJ RODZAJ KONTROLI OKRESOWEJ CYKL

DATA OSTATNIEJ KONTROLI OKRESOWEJ DATA BIEŻĄCEJ KONTROLI OKRESOWEJ RODZAJ KONTROLI OKRESOWEJ CYKL OZNACZENIE JN REJON ID SAP OBIEKTU NR INWENTARZOWY NAZWA RODZAJ POWIERZCHNIA BUDYNKU / BUDOWLI ZABUDOWY [m2] POWIERZCHNIA DACHU [m2] KUBATURA [m3] CYKL RODZAJ KONTROLI OKRESOWEJ DATA OSTATNIEJ KONTROLI

Bardziej szczegółowo

Placówki przyjmujące zapisy na akcje spółki Lokum Deweloper S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych Biuro Maklerskie Alior Banku

Placówki przyjmujące zapisy na akcje spółki Lokum Deweloper S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych Biuro Maklerskie Alior Banku Placówki przyjmujące zapisy na akcje spółki Lokum Deweloper S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych Biuro Maklerskie Alior Banku Lp. Nazwa Miejscowość Kod pocztowy Ulica 1 Oddział Alior Bank S.A. Biała

Bardziej szczegółowo

Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: 2 15-111 Białystok Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8

Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: 2 15-111 Białystok Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8 Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: L.p. Kod pocztowy Miejscowość Adres 1 21-500 Biała Podlaska ul. Narutowicza 24 2 15-111 Białystok Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego

Bardziej szczegółowo

Miasto Ulica Kod pocztowy Telefon

Miasto Ulica Kod pocztowy Telefon Miasto Ulica Kod pocztowy Telefon Łódź ul. Piotrkowska 108 90-004 782893080 Łódź ul. Piotrkowska 43 90-410 782893201 Łódź ul. Sienkiewicza 82/84 90-318 782893202 Łódź ul. Traktorowa 63 91-111 782893206

Bardziej szczegółowo

Postępowanie nr : N7m-224-2/2014-0110119 Załącznik nr 1 do Umowy ( Zadanie nr 4 )

Postępowanie nr : N7m-224-2/2014-0110119 Załącznik nr 1 do Umowy ( Zadanie nr 4 ) OZNACZENIE JN REJON ID SAP Będzin - Dworcowa - ul. Kościuszki BUD 003/309/ 9/03/00039/0 Budynek stacji BĘDZIN 80,5 6.0,73 Będzin - Komercyjna- stacja peron BUD 003/3038/ 9/03/0085/ Peron BĘDZIN (peron

Bardziej szczegółowo

Postępowanie nr: N7m-224-2/2014-0110119

Postępowanie nr: N7m-224-2/2014-0110119 OZNACZENIE JN Postępowanie nr: N7m-224-2/2014-0110119 Barak-Zabrzeg Czarnolesie BUD 1003/1037/3 9/032/00451/104 Barak WGW Zabrzeg Czarnolesie 1 Bażanowice-Mieszkalna-ul. Stalmacha 25 Bielowicko-Mieszkalna-

Bardziej szczegółowo

Postępowanie nr: KPDA/2014-0067554

Postępowanie nr: KPDA/2014-0067554 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej jako SIWZ ) do udziału w ramach postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie 2 (dwa) razy w roku

Bardziej szczegółowo

Wykaz maksymalnych prędkości - autobusy szynowe

Wykaz maksymalnych prędkości - autobusy szynowe Nr 1 WARSZAWA CENTRALNA - KATOWICE N - 0,345 0,704 60 1 WARSZAWA CENTRALNA - KATOWICE N 0,704 7,050 70 1 WARSZAWA CENTRALNA - KATOWICE N 7,050 57,700 120 1 WARSZAWA CENTRALNA - KATOWICE N 57,700 61,350

Bardziej szczegółowo

Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.:

Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: L.p. Kod pocztowy Miejscowość Adres 1. 21-500 Biała Podlaska ul. Narutowicza 24 2. 15-111 Białystok Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego

Bardziej szczegółowo

Lista Oddziałów Alior Banku S.A.. przyjmujących zapisy na akcje spółki SELVITA S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych

Lista Oddziałów Alior Banku S.A.. przyjmujących zapisy na akcje spółki SELVITA S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych DM Alior Bank Lista Oddziałów Alior Banku S.A.. przyjmujących zapisy na akcje spółki SELVITA S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych Lp Nazwa Miejscowość Kod pocztowy Ulica 1 Oddział Alior Bank S.A. Biała

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD JAZDY POLSKA SŁOWENIA WŁOCHY POLSKA

ROZKŁAD JAZDY POLSKA SŁOWENIA WŁOCHY POLSKA POŁĄCZENIE Z HRUBIESZOWA HRUBIESZÓW Parking przy Markecie Stokrotka 15:45 ZAMOŚĆ Dw. PKS st.0 15:00 07:45 TOMASZÓW LUB. Dw. PKS LUBACZÓW Dw. PKS, przystanek Wagabunda 13:30 09:00 --(A)--PRZEMYŚL ul. Czarneckiego

Bardziej szczegółowo

TRASA WROCŁAW - GLIWICE - KRAKÓW - ZAKOPANE / RZESZÓW - PRZEMYŚL

TRASA WROCŁAW - GLIWICE - KRAKÓW - ZAKOPANE / RZESZÓW - PRZEMYŚL Spis pociągów pospiesznych objętych taryfą specjalą interregio Numer TRASA WROCŁAW - GLIWICE - KRAKÓW - ZAKOPANE / RZESZÓW - PRZEMYŚL 43120 Gliwice 06:04 Przemyśl Główny 12:14 Katowice 6:42, Kraków Gł.

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD POLSKA NIEMCY DANIA POLSKA Linia : N 01 / D 03

ROZKŁAD POLSKA NIEMCY DANIA POLSKA Linia : N 01 / D 03 06:00 HRUBIESZÓW Parking przy Markecie Stokrotka ZAMOŚĆ Dw. PKS st.0 07:45 TOMASZÓW LUB. Dw. PKS 14:30 08:45 LUBACZÓW Parking Dw.PKS, przystanek Wagabunda 13:30 09:00 --(A)--PRZEMYŚL ul. Czarneckiego przystanek

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10 do SIWZ, załącznik nr 1 do Umowy WYKAZ A5: NR OPOLE

Załącznik nr 10 do SIWZ, załącznik nr 1 do Umowy WYKAZ A5: NR OPOLE netto VAT % brutto netto VAT brutto Ilość kondygnacji Ilość jednostek Ilość czynności rocznej czyszczenie cena jednostkowa (netto) Wynagrodzenie roczne netto VAT Wynagrodzenie roczne brutto Załącznik nr

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju ul. Nabielaka 15 lok. 1 00-743 Warszawa

1. Zamawiający: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju ul. Nabielaka 15 lok. 1 00-743 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie badań opinii wśród władz i administracji polskich metropolii i miast dla potrzeb projektu LIFE_ADAPTCITY_PL realizowanego w partnerstwie pomiędzy

Bardziej szczegółowo

SKŁADOWA KONTROLI ZLECONA W ODRĘBNYM POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM - DO POMINIĘCIA CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO NAZWA RODZAJ BUDYNKU / BUDOWLI

SKŁADOWA KONTROLI ZLECONA W ODRĘBNYM POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM - DO POMINIĘCIA CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO NAZWA RODZAJ BUDYNKU / BUDOWLI Postępowanie nr: 204-00907 Załacznik nr c do Formularza ofertowego TABELA CENOWA Zadanie nr 3 Wykonanie okresowych kontroli obiektów budowlanych w zakresie przewidzianym w art. 62 ust. pkt ) i 2) ustawy

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/18 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:362484-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi czyszczenia urządzeń transportowych 2011/S 223-362484 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Zmiany w organizacji ruchu pociągów PKP Intercity w okresie od 29 czerwca do 2 września br.

Zmiany w organizacji ruchu pociągów PKP Intercity w okresie od 29 czerwca do 2 września br. Zmiany w organizacji ruchu pociągów PKP Intercity w okresie od 29 czerwca do 2 września br. W związku z pracami modernizacyjnymi prowadzonymi przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w okresie od 29 czerwca

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD POLSKA NIEMCY DANIA POLSKA Linia : N 01 / D 03

ROZKŁAD POLSKA NIEMCY DANIA POLSKA Linia : N 01 / D 03 06:00 HRUBIESZÓW Parking przy Markecie Stokrotka ZAMOŚĆ Dw. PKS st.0 07:45 TOMASZÓW LUB. Dw. PKS 14:30 08:45 LUBACZÓW Parking Dw.PKS, przystanek Wagabunda 13:30 09:00 --(A)--PRZEMYŚL ul. Czarneckiego przystanek

Bardziej szczegółowo

KATALOG FORM REKLAMY I PROMOCJI NA DWORCACH KOLEJOWYCH

KATALOG FORM REKLAMY I PROMOCJI NA DWORCACH KOLEJOWYCH KATALOG FORM REKLAMY I PROMOCJI NA DWORCACH KOLEJOWYCH FORMY REKLAMY 1. Warszawa Centralna 2. Warszawa Wschodnia 3. Warszawa Śródmieście 4. Warszawa Wileńska 5. Warszawa Stadion 6. Warszawa Zachodnia 7.

Bardziej szczegółowo

NOWE PROJEKTY DEWELOPERSKIE XCITY INVESTMENT

NOWE PROJEKTY DEWELOPERSKIE XCITY INVESTMENT NOWE PROJEKTY DEWELOPERSKIE XCITY INVESTMENT www.pkpsa.pl PKP S.A. 2015 R. PROJEKTY DEWELOPERSKIE W CAŁEJ POLSCE 2 8,84 MLD SZACOWANA CAŁKOWITA WARTOŚĆ REALIZOWANYCH I PLANOWANYCH INWESTYCJI 15 PROJEKTÓW

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD JAZDY POLSKA AUSTRIA WŁOCHY POLSKA Linia : A-05 Sycylia Express. Rozkład ważny od 10.09.2015r.

ROZKŁAD JAZDY POLSKA AUSTRIA WŁOCHY POLSKA Linia : A-05 Sycylia Express. Rozkład ważny od 10.09.2015r. POŁĄCZENIE Z HRUBIESZOWA HRUBIESZÓW Parking przy Markecie Stokrotka 15:45 ZAMOŚĆ Dw. PKS st.0 15:00 07:45 TOMASZÓW LUB. Dw. PKS 08:45 LUBACZÓW Parking Dw.PKS, przystanek Wagabunda 13:30 --(A)--PRZEMYŚL

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej e-recepcja 15% organizowanej w dniach od 28.04.2014 do odwołania przez Vision Express SP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Regulamin akcji promocyjnej e-recepcja 15% organizowanej w dniach od 28.04.2014 do odwołania przez Vision Express SP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Regulamin akcji promocyjnej e-recepcja 15% organizowanej w dniach od 28.04.2014 do odwołania przez Vision Express SP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Niniejszy regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD POLSKA NIEMCY POLSKA Linia : N 03

ROZKŁAD POLSKA NIEMCY POLSKA Linia : N 03 06:00 HRUBIESZÓW Parking przy Markecie Stokrotka 15:45 ZAMOŚĆ Dw. PKS st.0 15:00 07:45 TOMASZÓW LUB. Dw. PKS 08:45 LUBACZÓW Parking Dw.PKS, przystanek Wagabunda 13:30 09:00 --(A)--PRZEMYŚL ul. Czarneckiego

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD JAZDY POLSKA BELGIA ANGLIA POLSKA Linia : AT 01

ROZKŁAD JAZDY POLSKA BELGIA ANGLIA POLSKA Linia : AT 01 HRUBIESZÓW Parking przy Markecie Stokrotka 15:45 ZAMOŚĆ Dw. PKS st.0 07:45 TOMASZÓW LUB. Dw. PKS 14:30 08:45 LUBACZÓW Parking Dw.PKS, przystanek Wagabunda 13:30 09:00 --(A)--PRZEMYŚL ul. Czarnieckiego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Postępowanie nr: KPDA/2014-0067554

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Postępowanie nr: KPDA/2014-0067554 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Postępowanie nr: KPDA/2014-0067554 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.1) NAZWA I ADRES: Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna, ul. Szczęśliwicka 62 00-973 Warszawa I. 2) ADRES STRONY INTERNETOWEJ:

Bardziej szczegółowo

Postępowanie: N7m-2014-0110119. BUD 1003/4965/1 9/032/00024/102 Chorzów Batory-Budynek Dworca-ul.Armii Krajowej 46. 1

Postępowanie: N7m-2014-0110119. BUD 1003/4965/1 9/032/00024/102 Chorzów Batory-Budynek Dworca-ul.Armii Krajowej 46. 1 Postępowanie: N7m-204-009 OZNACZENIE JN Chorzów Batory -Dworcowa- Budynek stacyjny-ul.ak 46 BUD 003/4965/ 9/032/00024/02 Chorzów Batory-Budynek Dworca-ul.Armii Krajowej 46. Świętochłowice - Komercyjna

Bardziej szczegółowo

Wykaz maksymalnych prędkości - autobusy szynowe

Wykaz maksymalnych prędkości - autobusy szynowe Wykaz maksymalnych prędkości - autobusy szynowe W tablicy znajdującej się na kolejnych stronach tego załącznika zastosowano następujące oznaczenia: Nr - numer kolejowej według instrukcji Wykaz Id-12 (D-29).

Bardziej szczegółowo

^ Kraków Płaszów 26 IV 13 VI 2015

^ Kraków Płaszów 26 IV 13 VI 2015 Bielsko-Biała Główna Bochnia Bydgoszcz Główna Bytom Czechowice- Dziedzice Częstochowa Częstochowa Stradom Działdowo Gdańsk Główny Gdynia Główna Iława Główna Katowice Kielce Kłaj Koluszki Kołobrzeg Konin

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD JAZDY POLSKA NIEMCY AUSTRIA SZWAJCARIA WŁOCHY

ROZKŁAD JAZDY POLSKA NIEMCY AUSTRIA SZWAJCARIA WŁOCHY 06:00 HRUBIESZÓW Parking przy Markecie Stokrotka ZAMOŚĆ Dw. PKS st.0 15:00 07:45 TOMASZÓW LUB. Dw. PKS 14:30 08:45 LUBACZÓW Parking Dw.PKS, przystanek Wagabunda 13:30 09:00 --(A)--PRZEMYŚL ul. Czarneckiego

Bardziej szczegółowo

Ceny biletów za przejazdy w relacji do stacji KOSTRZYN (podane ceny biletów obejmują opłatę za przejazd w jedną stronę)

Ceny biletów za przejazdy w relacji do stacji KOSTRZYN (podane ceny biletów obejmują opłatę za przejazd w jedną stronę) Tabela opłat za bilety jednorazowe na przejazdy pociagami dodatkowymi WOODSTOCK 2010 próg 1 Rzepin 9,00 5,67 4,59 1,98 0,45 Zielona Góra 2 Krzyż 19,00 Zbąszynek 3 4 5 Ceny biletów za przejazdy w relacji

Bardziej szczegółowo

Linia : G 01 (PRZEJAZD PRZEZ SERBIĘ I MACEDONIĘ)

Linia : G 01 (PRZEJAZD PRZEZ SERBIĘ I MACEDONIĘ) POŁĄCZENIE Z HRUBIESZOWA do HRUBIESZÓW Parking przy Markecie Stokrotka 15:45 ZAMOŚĆ Dw. PKS st.0 15:00 07:45 TOMASZÓW LUB. Dw. PKS 14:30 08:45 LUBACZÓW Parking Dw. PKS, przystanek Wagabunda 13:30 09:00

Bardziej szczegółowo

ul. Czekoladowa 11 55-040 Wrocław woj. dolnośląskie tel: 717807400 ul. Drogowców 43 42-200 Częstochowa woj. śląskie tel: 343672600

ul. Czekoladowa 11 55-040 Wrocław woj. dolnośląskie tel: 717807400 ul. Drogowców 43 42-200 Częstochowa woj. śląskie tel: 343672600 Lista sklepów Caffisimo Numer Format Nazwa Adres 31001 HM Bielany ul. Czekoladowa 11 55-040 tel: 717807400 31002 HM Częstochowa ul. Drogowców 43 42-200 Częstochowa tel: 343672600 31003 HM Łódź Widzew ul.

Bardziej szczegółowo

Lista Oddziałów Alior Bank S.A. stan na 05.05.2015 r.

Lista Oddziałów Alior Bank S.A. stan na 05.05.2015 r. Lista Oddziałów Alior Bank S.A. stan na 05.05.2015 r. Lp. Oddział Miasto Ulica Kod 1 Oddział Alior Bank S.A. Bełchatów ul. Kościuszki 27 97-400 2 Oddział Alior Bank S.A. Biała Podlaska ul. Narutowicza

Bardziej szczegółowo

Stacja Kołobrzeg: ODJAZDY

Stacja Kołobrzeg: ODJAZDY Stacja Kołobrzeg: ODJAZDY Godzina Peron Przewoźnik Opis Stacje 3.53 1 IC Ex81414 Słupia R, K, 1- Koszalin 3.51 Słupsk 4.37 Gdynia Gł. 5.55 Sopot 6.10 Gdańsk Gł. 6.30 Iława Gł. 8.43 Warszawa Centr. 11.37

Bardziej szczegółowo

Kondycja mieszkalnictwa społecznego (komunalnego i socjalnego) w Polsce Wybrane wyniki badań

Kondycja mieszkalnictwa społecznego (komunalnego i socjalnego) w Polsce Wybrane wyniki badań Kondycja mieszkalnictwa społecznego (komunalnego i socjalnego) w Polsce Wybrane wyniki badań Opracowanie: dr Maciej Dębski Mieszkalnictwo a bezdomność 1. Bezdomność rozwiązywana na poziomie polityki społecznej

Bardziej szczegółowo

DATA OSTATNIEJ KONTROLI OKRESOWEJ DATA BIEŻĄCEJ KONTROLI OKRESOWEJ RODZAJ KONTROLI OKRESOWEJ. KUBATURA [m3] CYKL. Kontrola okresowa pięcioletnia

DATA OSTATNIEJ KONTROLI OKRESOWEJ DATA BIEŻĄCEJ KONTROLI OKRESOWEJ RODZAJ KONTROLI OKRESOWEJ. KUBATURA [m3] CYKL. Kontrola okresowa pięcioletnia SKŁADOWA OZNACZENIE JN REJON ID SAP OBIEKTU NR INWENTARZOWY NAZWA RODZAJ BUDYNKU / BUDOWLI POWIERZCHNIA ZABUDOWY [m2] POWIERZCHNIA DACHU [m2] KUBATURA [m3] CYKL RODZAJ OSTATNIEJ BIEŻĄCEJ WAŻNOŚCI OCENA

Bardziej szczegółowo

ODJAZDY / DEPARTURES ŁÓDŹ KALISKA

ODJAZDY / DEPARTURES ŁÓDŹ KALISKA ODJAZDY / DEPARTURES ŁÓDŹ KALISKA Rozkład jazdy ważny od 12.12.2010 do 10.12.2011 Timetable Valid from 12 th Dec.2010 to 10 th Dec.2011 Godzina odjazdu Przewoźnik 2.08 PKP 2.44 PKP 5.03 PKP Rodzaj i nr

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OFERT ZŁOŻONYCH W POSTĘPOWANIU (STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA): Nazwa i adres wykonawcy

WYKAZ OFERT ZŁOŻONYCH W POSTĘPOWANIU (STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA): Nazwa i adres wykonawcy Nr oferty WYKAZ OFERT ZŁOŻONYCH W POSTĘPOWANIU (STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA): Nazwa i adres wykonawcy 1 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA ul. Teofila Noniewicza 10, 16-400 Suwałki 2 RADOMSKA SZKOŁA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 11x0% Organizator promocji

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 11x0% Organizator promocji Regulamin Promocji Totalne Raty 11x0% I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 11x0% 1 2 Organizator promocji 1. Organizatorem promocji jest

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Formularz oferty. , tel.: Faks: Należy wpisać numer faksu pod, który Zamawiający może kierować korespondencję OFERTA

Formularz oferty. , tel.: Faks: Należy wpisać numer faksu pod, który Zamawiający może kierować korespondencję OFERTA Oznaczenie sprawy: ZP/1/DMP/2014 Załącznik nr 3 do siwz Formularz oferty Nazwa i adres Wykonawcy: 1 Osoba/y wskazana/e do kontaktów z Zamawiającym:, tel.: Faks: Należy wpisać numer faksu pod, który Zamawiający

Bardziej szczegółowo

PR-IR IV PR-R II IC-TLK I 05:12 05:16 09:18 13:40 23:55 30) 31) 32) 33) 05:12 05:16 09:18 13:40 23:55 30) 31) 32) 33) 05:12 05:16 09:18 13:40 23:55

PR-IR IV PR-R II IC-TLK I 05:12 05:16 09:18 13:40 23:55 30) 31) 32) 33) 05:12 05:16 09:18 13:40 23:55 30) 31) 32) 33) 05:12 05:16 09:18 13:40 23:55 Rozkład jazdy / Timetable / Fahrplan / Расписание ważny od / Valid from / gültig vom / действительный от 12 X 2014 13 X 2014 ważny do / Valid to / gültig bis / действительный до WROCŁAW GŁÓWNY Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

WŁOCŁAWEK ODJAZDY POCIĄGÓW WAśNY OD 14.12.2008 DO 12.12.2009

WŁOCŁAWEK ODJAZDY POCIĄGÓW WAśNY OD 14.12.2008 DO 12.12.2009 WŁOCŁAWEK ODAZDY POCIĄGÓW WAśNY OD 14.1.008 DO 1.1.009 GODZINA ODAZDU RODZA NUMER POCIĄGU 0.49 I - 70504 I 53500 INFORM. O SKŁADZIE POCIĄGU 1- K + 1.47 I 8350 1- K 1.5 I 65501 NIEGOCIN.09 I 56500 NIEGOCIN

Bardziej szczegółowo

Postępowanie: N7m-2014-0110119. BUD 1003/1544/1 9/032/00001/101 Warsztaty KATOWICE 1

Postępowanie: N7m-2014-0110119. BUD 1003/1544/1 9/032/00001/101 Warsztaty KATOWICE 1 Katowice Zawodzie - Komercyjna - ul. Żółkiewskiego 3 Katowice- Komercyjna-ul. Sądowa Katowice Zawodzie- Komercyjna-ul. Żółkiewskiego 3 Katowice Zawodzie- Komercyjna-ul. Żółkiewskiego 3 BUD 1003/1544/1

Bardziej szczegółowo

Esotiq & Henderson S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-298) przy ul. Szybowcowej 8A, ( Emitent, Spółka )

Esotiq & Henderson S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-298) przy ul. Szybowcowej 8A, ( Emitent, Spółka ) Esotiq & Henderson S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-298) przy ul. Szybowcowej 8A, ( Emitent, Spółka ) KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 1 z dnia 24 czerwca 2015 roku do prospektu emisyjnego Esotiq & Henderson S.A.

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD POLSKA NIEMCY POLSKA Linia : N 02

ROZKŁAD POLSKA NIEMCY POLSKA Linia : N 02 06:00 HRUBIESZÓW Parking przy Markecie Stokrotka 15:45 ZAMOŚĆ Dw. PKS st.0 15:00 07:45 TOMASZÓW LUB. Dw. PKS 14:30 08:45 LUBACZÓW Parking Dw. PKS, przystanek Wagabunda 13:30 09:00 --(A)--PRZEMYŚL ul. Czarneckiego

Bardziej szczegółowo

Lista podmiotów uprawnionych do szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o licencje maszynisty i świadectwa maszynisty

Lista podmiotów uprawnionych do szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o licencje maszynisty i świadectwa maszynisty Lista podmiotów uprawnionych do szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o licencje maszynisty i świadectwa maszynisty Lp. Numer wpisu Data wpisu Firma lub nazwa podmiotu Siedziba i adres (lub miejsce

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD JAZDY POLSKA SZWAJCARIA POLSKA Linia : S 01

ROZKŁAD JAZDY POLSKA SZWAJCARIA POLSKA Linia : S 01 06:00 HRUBIESZÓW Parking przy Markecie Stokrotka ZAMOŚĆ Dw. PKS st.0 15:00 07:45 TOMASZÓW LUB. Dw. PKS 08:45 LUBACZÓW Parking Dw.PKS, przystanek Wagabunda 13:30 09:00 --(A)--PRZEMYŚL ul. Czarneckiego przystanek

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD JAZDY POLSKA NIEMCY AUSTRIA SZWAJCARIA WŁOCHY. 17:00 07:00 ZAMOŚĆ Dw. PKS st. 0

ROZKŁAD JAZDY POLSKA NIEMCY AUSTRIA SZWAJCARIA WŁOCHY. 17:00 07:00 ZAMOŚĆ Dw. PKS st. 0 06:00 HRUBIESZÓW Parking przy Markecie Stokrotka 17:00 07:00 ZAMOŚĆ Dw. PKS st. 0 TOMASZÓW LUB. Dw. PKS 15:45 LUBACZÓW Parking Dw. PKS, przystanek Wagabunda 14:45 09:00 --(A)--PRZEMYŚL ul. Czarneckiego

Bardziej szczegółowo

14. Dąbrowa Górnicza 41-300 Graniczna 21 15. Dąbrowa Górnicza 41-300 Kościuszki 21 16. Dębica 39-200 Rynek 4 17. Gdańsk 80-244 Al. Grunwaldzka 72 18.

14. Dąbrowa Górnicza 41-300 Graniczna 21 15. Dąbrowa Górnicza 41-300 Kościuszki 21 16. Dębica 39-200 Rynek 4 17. Gdańsk 80-244 Al. Grunwaldzka 72 18. Wittchen S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Kiełpinie, adres ul. Ogrodowa 27/29, 05-092 Kiełpin, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział

Bardziej szczegółowo

Komunikat aktualizujący nr 1 do prospektu emisyjnego DEKPOL S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 listopada 2014 roku.

Komunikat aktualizujący nr 1 do prospektu emisyjnego DEKPOL S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 listopada 2014 roku. Komunikat aktualizujący nr 1 do prospektu emisyjnego DEKPOL S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 listopada 2014 roku. Niniejszy komunikat aktualizujący został sporządzony w związku

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ Jedno stka wewn ętrzna ( ilość szt.) Jedno stka zewnę trzna (ilość szt.) ka nał ow y ka se to no spli wy t Klimatyz atory pracując e w ruchu ciągłym Lokalizacja klimatyzatorów pomieszczenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% na Samsung Galaxy S6

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% na Samsung Galaxy S6 Regulamin Promocji Totalne Raty 11x0% na Samsung Galaxy S6 I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 11x0% na Samsung Galaxy S6 1 2 Organizator

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 08-10-2012

Warszawa, dnia 08-10-2012 Centralny Zarząd Służby więziennej Biuro Informacji i Statystyki Warszawa, dnia -- NIEPEŁNOSPRAWNI osadzeni w jednostkach penitencjarnych w dniu -- Razem Razem AŚ BIAŁYSTOK AŚ HAJNÓWKA Białystok AŚ SUWAŁKI

Bardziej szczegółowo

Zmiana rozkładu pociągów interregio na trasie Warszawa Kraków

Zmiana rozkładu pociągów interregio na trasie Warszawa Kraków Zmiana rozkładu pociągów interegio na trasie Warszawa Kraków 17 28 lutego 2011 r. Od 17 lutego wydłuży się czas przejazdu większości pociągów kursujących na trasie Warszawa Kraków. Godziny odjazdów pociągów

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY. Zał. nr 2 do UMOWY../BAF - VI/PN/MSW/13,

WYKONAWCY. Zał. nr 2 do UMOWY../BAF - VI/PN/MSW/13, MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH Biuro AdministracyjnoFinansowe Warszawa, dnia 12 kwietnia 2013 Znak pisma BAFVI2374112/13 WYKONAWCY ubiegający się o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Planowanie przestrzenne na terenach kolejowych. Tereny PKP S.A. w Polsce

Planowanie przestrzenne na terenach kolejowych. Tereny PKP S.A. w Polsce Planowanie przestrzenne na terenach kolejowych Tereny PKP S.A. w Polsce JAROSŁAW BATOR CZŁONEK ZARZĄDU POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. AGENDA ROLA PKP S.A. W GRUPIE PKP PKP S.A. JAKO WŁAŚCICIEL I ZARZĄDCA

Bardziej szczegółowo

Wykaz maksymalnych prędkości - pociągi pasażerskie

Wykaz maksymalnych prędkości - pociągi pasażerskie Wykaz maksymalnych prędkości - pociągi pasażerskie W tablicy znajdującej się na kolejnych stronach tego załącznika zastosowano następujące oznaczenia: Nr - numer kolejowej według instrukcji Wykaz Id-12

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Totalne Raty 21x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 21x0% Organizator promocji

Regulamin Promocji. Totalne Raty 21x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 21x0% Organizator promocji Regulamin Promocji Totalne Raty 21x0% I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 21x0% 1 2 Organizator promocji 1. Organizatorem promocji jest

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie UE. Data podpisania umowy (pierwotnej) Tytuł projektu. Wartość ogółem Wydatki kwalifikowane Dofinansowanie

Dofinansowanie UE. Data podpisania umowy (pierwotnej) Tytuł projektu. Wartość ogółem Wydatki kwalifikowane Dofinansowanie Lp Tytuł projektu Data podpisania umowy (pierwotnej) Wartość ogółem Wydatki kwalifikowane Dofinansowanie Dofinansowanie UE 1 2 3 4 5 6 7 8 Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław - Poznań

Bardziej szczegółowo

Lista Punktów SprzedaŜy Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Lista Punktów SprzedaŜy Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Lista Punktów SprzedaŜy Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. adres L.p. Nazwa Punktu SprzedaŜy kod pocztowy miasto ulica 1 Oddział Alior Bank S.A. 97-400 Bełchatów ul. Kościuszki 27 2 Oddział Alior Bank

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1 Lista miejsc dostaw i dane płatników

Tabela nr 1 Lista miejsc dostaw i dane płatników 1 PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. w Zamościu Szczebrzeska 11 22-4 Zamość ( budynek,,c kancelaria) PKP Linia Hutnicza Szerkotorowa sp. z o.o. NIP 922-24-92-238 ul. Szczebrzeska 11, 22-4 Zamość

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ / 1 do Umowy

Załącznik nr 9 do SIWZ / 1 do Umowy Załącznik nr 9 do SIWZ / 1 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU UMOWY 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usług ochrony fizycznej osób i mienia na pozostałych obiektach niedworcowych oraz terenach

Bardziej szczegółowo

kierunek południowy KRAKÓW, KATOWICE, BIELSKO-BIAŁA, WROCŁAW

kierunek południowy KRAKÓW, KATOWICE, BIELSKO-BIAŁA, WROCŁAW kierunek południowy KRAKÓW, KATOWICE, BIELSKO-BIAŁA, WROCŁAW Data 28/29.VII 29.VII 29.VII 29.VII 30.VII 30.VII 30.VII 30.VII 30.VII 30.VII 31.VII 30/31.VII 31.VII 31.VII 31.VII 31.VII 1.VIII nr i nazwa

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje o pociągach znajdują się na szczegółowym rozkładzie jazdy Odjazdy. Do stacji Odjazdy / Departures / Abfahrt / Отправление

Dodatkowe informacje o pociągach znajdują się na szczegółowym rozkładzie jazdy Odjazdy. Do stacji Odjazdy / Departures / Abfahrt / Отправление Rozkład jazdy / Timetable / Fahrplan / Расписание Odjazdy / Departures / Abfahrt / Отправление ważny od / Valid from / gültig vom / действительный от 20 X 2013 14 X 2013 ważny do / Valid to / gültig bis

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy (wraz z kodem)... tel. (kierunkowy)... tel..., fax... REGON... NIP... Internet: http//...

FORMULARZ OFERTOWY. Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy (wraz z kodem)... tel. (kierunkowy)... tel..., fax... REGON... NIP... Internet: http//... Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Nazwa Wykonawcy... Adres Wykonawcy (wraz z kodem)... tel. (kierunkowy)... tel...., fax... REGON... NIP... Internet: http//... e-mail:... Osoba wyznaczona do kontaktów

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rzeszowie 35-075 Rzeszów Al. J. Piłsudskiego 12

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rzeszowie 35-075 Rzeszów Al. J. Piłsudskiego 12 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rzeszowie 35-075 Rzeszów Al. J. Piłsudskiego 12 Nr sprawy: ZAP 370/18/ 2011 Rzeszów 22-11-2011r. Dotyczy: zmiany treści SIWZ w przetargu nieograniczonego na Wykonywanie

Bardziej szczegółowo

Od 3 września 2012 - czasowe zmiany w organizacji ruchu pociągów

Od 3 września 2012 - czasowe zmiany w organizacji ruchu pociągów Od 3 września 2012 - czasowe zmiany w organizacji ruchu pociągów W związku z pracami modernizacyjnymi prowadzonymi przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w okresie 3 września 15 października 2012 roku nastąpią

Bardziej szczegółowo

CAPITAL PARK S.A. Lista POK domów maklerskich przyjmujących zapisy na Akcje Oferowane. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.

CAPITAL PARK S.A. Lista POK domów maklerskich przyjmujących zapisy na Akcje Oferowane. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. CAPITAL PARK S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie w Polsce i adresem przy ul. Marynarskiej 11, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000373001) Komunikat

Bardziej szczegółowo

Wykaz maksymalnych prędkości - autobusy szynowe

Wykaz maksymalnych prędkości - autobusy szynowe Wykaz maksymalnych prędkości - autobusy szynowe W tablicy znajdującej się na kolejnych stronach tego załącznika zastosowano następujące oznaczenia: Nr - numer kolejowej według instrukcji Wykaz Id-12 (D-29).

Bardziej szczegółowo

Zmiany wynikające z prac modernizacyjnych prowadzonych przez zarządcę infrastruktury, PKP Polskie Linie Kolejowe.

Zmiany wynikające z prac modernizacyjnych prowadzonych przez zarządcę infrastruktury, PKP Polskie Linie Kolejowe. Korekta rozkładu jazdy od 26.04.2015r. Szczegółowy wykaz zmian: Uruchomienie nowych połączeń Express InterCity Premium: EIP: 1500 / 5104 rel. Warszawa Gdynia Warszawa (obecnie EIC Neptun); EIP: 3506/5304

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Bezpieczne Raty 31x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Bezpieczne Raty 31x0%

Regulamin Promocji. Bezpieczne Raty 31x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Bezpieczne Raty 31x0% Regulamin Promocji Bezpieczne Raty 31x0% I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Bezpieczne Raty 31x0% 1 2 Organizator promocji 1. Organizatorem promocji

Bardziej szczegółowo

MARR Business Park. Nowe inwestycje. www.marr.pl

MARR Business Park. Nowe inwestycje. www.marr.pl MARR Business Park Nowe inwestycje www.marr.pl MARR Business Park Nowoczesna przestrzeń dla firm: MARR Business Park to blisko 50 hektarów nieruchomości na terenie Krakowa udostępnionych przedsiębiorcom

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD JAZDY POLSKA AUSTRIA WŁOCHY POLSKA Linia : A-05 Sycylia Express. Rozkład ważny od 15.01.2016r.

ROZKŁAD JAZDY POLSKA AUSTRIA WŁOCHY POLSKA Linia : A-05 Sycylia Express. Rozkład ważny od 15.01.2016r. POŁĄCZENIE Z HRUBIESZOWA HRUBIESZÓW Parking przy Markecie Stokrotka 15:45 ZAMOŚĆ Dw. PKS st.0 15:00 07:45 TOMASZÓW LUB. Dw. PKS 08:45 LUBACZÓW Parking Dw.PKS, przystanek Wagabunda 13:30 --(A)--PRZEMYŚL

Bardziej szczegółowo

Lista Fizycznych Punktów Styku Sieci (FPSS)

Lista Fizycznych Punktów Styku Sieci (FPSS) Załącznik nr 14 do Części I Ogólnej Oferty ramowej określającej ramowe warunki dostępu telekomunikacyjnego w zakresie rozpoczynania i zakańczania połączeń, hurtowego dostępu do sieci OPL, dostępu do łączy

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE W ZAKRESIE PRAWA PRACY

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE W ZAKRESIE PRAWA PRACY BEZPŁATNE PORADY PRAWNE W ZAKRESIE PRAWA PRACY Państwowa Inspekcja Pracy udziela bezpłatnie porad w zakresie prawa pracy WOJEWÓDZTWO PODLASKIE Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku poniedziałek w godz.

Bardziej szczegółowo

Wykaz maksymalnych prędkości - autobusy szynowe

Wykaz maksymalnych prędkości - autobusy szynowe Wykaz maksymalnych prędkości - autobusy szynowe W tablicy znajdującej się na kolejnych stronach tego załącznika zastosowano następujące oznaczenia: Nr - numer kolejowej według instrukcji Wykaz Id-12 (D-29).

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji. Lokomotywki do dzieła!

Regulamin promocji. Lokomotywki do dzieła! Regulamin promocji Lokomotywki do dzieła! I. Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy Regulamin ( Regulamin ) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w promocji Lokomotywki do dzieła! ( Promocja ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

SYLWESTER 2011 / NOWY ROK 2012 TABELE PRZEJADÓW AUTOKARÓW

SYLWESTER 2011 / NOWY ROK 2012 TABELE PRZEJADÓW AUTOKARÓW SYLWESTER 2011 / NOWY ROK 2012 TABELE PRZEJADÓW AUTOKARÓW SANKT PETERSBURG 00:40 Kraków Plac Matejki 2 160 01.40 BielskoBiała Dworzec PKS, płyta dolna 160 02:20 Katowice Parking górny za halą Spodek, ul.

Bardziej szczegółowo

Lista Punktów Obsługi Klientów Domu Maklerskiego Millenium S.A. przyjmujących zapisy na akcje spółki TOYA S.A.

Lista Punktów Obsługi Klientów Domu Maklerskiego Millenium S.A. przyjmujących zapisy na akcje spółki TOYA S.A. Lista Punktów Obsługi Klientów Domu Maklerskiego Millenium S.A. przyjmujących zapisy na akcje spółki TOYA S.A. L.P. NAZWA POK ADRES 1 Białystok al. J. Piłsudskiego 13/1, 15-444 Białystok 2 Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: AI ZP.272.00024.2013.MP Numer pisma:

Znak sprawy: AI ZP.272.00024.2013.MP Numer pisma: Znak sprawy: AI ZP.272.00024.2013.MP Numer pisma: Katowice, dn. grudnia 2013 r. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Wydział Informatyki, Administracji i Zamówień Publicznych Wszyscy Wykonawcy w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% na wybrane produkty Dell

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% na wybrane produkty Dell Regulamin Promocji Totalne Raty 11x0% na wybrane produkty Dell I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 11x0% na wybrane produkty Dell 1 2

Bardziej szczegółowo

Szacowanedostawy oleju na sezon I- IV.2015

Szacowanedostawy oleju na sezon I- IV.2015 LP Lokalizacja adres administracyjny Osoba do kontaktu wraz z tel. Kontaktowym Szacowane dostawy oleju na sezon I- XII.2014 Szacowanedostawy oleju na sezon I- IV.2015 Szacowane dostawy oleju w rozbiciu

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1. Formularz oferty. Pieczęć Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 1. Formularz oferty. Pieczęć Wykonawcy Pieczęć Wykonawcy Formularz oferty ZAŁĄCZNIK NR 1 Nazwa zamówienia: Wykonanie kontroli okresowej obiektów budowlanych i budowli hydrotechnicznych w Porcie Morskim Kołobrzeg wraz z wykonaniem autoryzowanych

Bardziej szczegółowo

www.tworzywa.info ODDZIAŁY URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO

www.tworzywa.info ODDZIAŁY URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO ODDZIAŁY URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO 1. Oddział Szczecin ul. Wincentego Pola 2b 71-342 Szczecin tel. kier.: +48 (prefix) 91 centrala: 480-64-00, 487-44-01, 487-42-94 sekretariat: 487-50-97 fax: 487-51-49

Bardziej szczegółowo

Lista Punktów Obsługi Klientów Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A.

Lista Punktów Obsługi Klientów Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. Lista Punktów Obsługi Klientów Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. 1 Pl. Wolności 23 Biała-Podlaska 2 Al. Piłsudskiego 11/2 Białystok 3 Ul. Wojska Polskiego 20a Bydgoszcz 4 Ul. Kopernika 17/19 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

W związku z modernizacją linii nr 1 (Wiedenka) na odcinku Warszawa Zach. Skierniewice ( linia łódzka )

W związku z modernizacją linii nr 1 (Wiedenka) na odcinku Warszawa Zach. Skierniewice ( linia łódzka ) Zmiany w rozkładach jazdy pociągów PKP Intercity w dniach 12.X 13.XII.2014 r. związane z pracami modernizacyjnymi prowadzonymi przez zarządcę infrastruktury: W związku z modernizacją linii nr 1 (Wiedenka)

Bardziej szczegółowo