Magazyn Portu Lotniczego Katowice nr Magazine of the Katowice Airport Issue

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Magazyn Portu Lotniczego Katowice nr 9-2007 Magazine of the Katowice Airport Issue 9-2007"

Transkrypt

1 Magazyn Portu Lotniczego Katowice nr Magazine of the Katowice Airport Issue

2

3 Więcej połączeń Szanowni Państwo! wstęp intro More destinations Dear All! 1 Początek 2007 roku to okres wzmożonych planów, jak również podsumowanie dotychczasowych osiągnięć. Port Lotniczy Katowice wkroczył w szóstą edycję programu Latam z Katowic!, który debiutował w 2002 roku spotykając się z wielkim zainteresowaniem pasażerów lotów czarterowych i touroperatorów. W 2005 roku rozszerzono formułę o pasażerów linii regularnych i niskokosztowych, które dynamicznie powiększają swoją siatkę połączeń. W roku 2006, po 5 latach, z programu skorzystało ponad pasażerów lotów czarterowych, co stanowiło wzrost o 15% w stosunku do roku poprzedniego. Dzięki Państwu możemy powiedzieć, iż Port Lotniczy Katowice stanowi centrum czarterowe dla Polski Południowej. Nasza oferta nie kończy się jednak na lotach czarterowych. Jako jeden z głównych portów regionalnych chcemy ją kierować do wszystkich klientów, linii lotniczych i ich pasażerów w trosce o rozbudowę siatki połączeń z katowickiego lotniska. Wierzę, iż Ci z Państwa, którzy pierwszy raz skorzystali z naszego programu będą chcieli powrócić, by rozwinąć skrzydła podczas wiosennych podróży, być może na jednej z nowych sześciu tras europejskich obsługiwanych przez naszych Partnerów. Mam nadzieję, iż nasze propozycje zyskają Państwa uznanie. Życzę Państwu miłej podróży licząc, że spotkamy się niebawem w kwietniowym wydaniu. Rafał Drabek redaktor naczelny The beginning of 2007 is the time of intense planning but also of analyzing and summing up the achievements. Katowice International Airport entered the sixth edition of I Fly from Katowice! program that started in 2002 and attracted great interest of tour operators and charter flights passengers. In 2005 the scope of the program was broadened and included passengers of regular and low cost airlines that dynamically enhance their network of destinations. In 2006, 5 years later, over 290,000 charter flights passengers participated in the program and that constituted a growth of 15% when compared to the previous year. Thanks to you we can say that Katowice International Airport is the charter flights center for southern Poland. Our offer includes much more than charter flights. Caring for the development of the destination network of Katowice International Airport, which is one of the main regional airports, we would like to address our offer to all the clients: airlines and passengers. I believe that those of you who have tried our program for the first and only time so far, will come back in order to be able to spread their wings during spring travels. Maybe you will decide to take one of 6 new European flights served by one of our partners. I hope that our offer and suggestions will earn your appreciation. I wish you a good journey hoping we will meet soon, in the April edition. Rafał Drabek Editor-in-Chief KONKURS Podróż mojego życia PRZEDŁUŻONY The journey of my life - The contest prolonged Za pra sza my do wzię cia udzia łu w kon kur sie Po dróż mo je - go ży cia. Na zwy cięz ców cze ka ją atrak cyj ne na gro dy! Je śli od wie dzi łeś ostat nio nie sa mo wi te miej sca, od kry łeś coś nie - zwy kłe go w cał kiem zwy czaj nym za kąt ku, od by łeś peł ną emo - cji po dróż ży cia po dziel się z na mi swo imi wra że nia mi. Za chę ca my do prze sy ła nia re la cji z cie ka wych wy jaz dów, opi - sów da le kich po dró ży czy fe lie to nów z fa scy nu ją cych miejsc. Naj cie kaw szy z nich opu bli ku je my na stro nach Si le sia Air port, a ich au to rzy zo sta ną jak zwy kle na gro dze ni. Oprócz tek stów mi le wi dzia ne są tak że zdję cia, map ki, a na wet ry sun ki, któ re po zwo lą po czuć kli mat i at mos fe rę opi sy wa nych po dró ży. Tek sty pro si my prze sy łać tyl ko w for mie elek tro nicz nej na adres: re dak Za strze ga my so bie pra wo do skra ca nia i mo dy fi ka cji pu bli ko wa nych tek stów. W ce lu za po zna nia się zre gu la mi nem kon kur su za pra sza my do od wie dze nia stro ny le sia air port Z niecierpliwością czekamy! Feel invited to participate in "The journey of my life" contest. Winners will be awarded with appealing prizes! If you have recently visited some fabulous places, discovered something unusual in an ordinary place, or made emotionally exceptional journey of your life, share your feelings with us. We would like to encourage you to send us your reports on interesting trips, descriptions of long distance travels or columns describing fascinating places. The winning articles will be published in "Silesia Airport" and their authors awarded as usual. Aside from your writing, photos, maps and drawings enabling us to feel the atmosphere of the described journey are truly welcomed. Send your texts only via to: We reserve the right to shorten and modify the texts. To view the regulations of the contest visit our website at We are looking forward to receiving your stories!

4 2 3 News spis treści table of contents 8 12 Trójkąt Trzech Cesarzy A triangle of three emperors LSP Katowice - Lotnicza Straż Pożarna AFF Katowice - Aerial Fire Fighting 14 C est si bon! Inspiruje nas rzeczywistość Reality is our inspiration Clubber na wylocie Clubber about to leave Wyspy wiecznej wiosny The islands of eternal spring Najwięksi na ziemi i w powietrzu Largest in the air and on the Earth Silesia City Center - moda, rozrywka, smak Silesia City Center - fashion, entertainment, taste Współczesna sztuka to współczesne galerie Modern art is modern galleries Magazyn Portu Lotniczego Katowice Magazine of the Katowice Airport REDAKTOR NACZELNY Rafał Drabek RADA PROGRAMOWA Beata Mutke-Zobek Leszek Biernacki Marek Kubica EDITOR-IN-CHIEF PROGRAMME BOARD PRZEKŁAD TRANSLATION BY Agnieszka Szajter DRUK, SKŁAD I OPRACOWANIE GRAFICZNE PRINTING, TYPESETTING AND GRAPHICS BY WYDAWCA EDITOR Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA Upper Silesian Aviation Group PATRONAT PATRONAGE BY Agencja Reklamowa S-print 2 Sp. z o.o. Advertising Agency S-print 2 Ltd. KREATOR ARTYSTYCZNY Dominika Jarża ART DESIGNER REDAKCJA TECHNICZNA Dorota Mańka TECHNICAL EDITOR Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Marshal Office of the Silesian Voivodship Śląska Organizacja Turystyczna Silesian Tourist Organisation REKLAMA ADVERTISING S-print 2 Sp. z o.o. Beata Darmolińska tel OKŁADKA COVER fot. Szymon Michta KONTAKT CONTACT US

5 news 3 Program Latam z Katowic! zadebiutował w roku Początkowo skierowany był tylko do pasażerów czarterowych i touroperatorów, ale od razu spotkał się z wielkim zainteresowaniem, które przekładało się na wymierny wzrost liczby pasażerów czarterowych odprawianych w MPL Katowice. Spowodowało to, że w roku 2005 rozszerzono jego formułę także na pasażerów korzystających z usług linii regularnych oraz niskokosztowych. Z każdym rokiem wzrasta liczba touroperatorów i linii lotniczych przystępujących do programu. W jego piątej edycji wzięło udział 28. touroperatorów, 500 agencyjnych biur podróży oraz 24 czarterowe linie lotnicze. Ciągłe rozszerzanie formuły programu bezpośrednio przełożyło się na zwiększenie liczby pasażerów odprawianych z MPL Katowice. W 2006 roku odprawiono w MPL Katowice pasażerów lotów czarterowych. Było to o 15% więcej niż w roku Dzięki temu wynikowi MPL Katowice wśród wszystkich portów lotniczych w kraju w kategorii lotnicze przewozy czarterowe znajduje się na drugim miejscu i cały czas umacnia swoją pozycję. Możliwe to jest dzięki świetnej współpracy GTL SA z touroperatorami i czarterowymi liniami lotniczymi w ramach programu Latam z Katowic!. Powoduje to, iż coraz więcej turystów z rejonu Wrocławia, Krakowa i Ostrawy, a nawet Warszawy odlatuje na wakacje z MPL Katowice. Już teraz śmiało można powiedzieć, że nasz port pełni rolę Centrum Czarterowego Polski Południowej. GTL SA od początku funkcjonowania programu nagradza pod koniec roku najaktywniejszych touroperatorów oraz linie lotnicze, będące Partnerami Latam z Katowic!, a dzięki temu współautorami sukcesu katowickiego lotniska. Gala podsumowująca V edycję programu Latam z Katowic! odbyła się 15 grudnia 2007 roku w hotelu Qubus i kinie wielosalowym Helios, mieszczącymi się w Wieżowcu Altus w Katowicach. Spotkanie rozpoczął Prezes Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA - Pan Marian Rospond. Następnie prezentację podsumowującą V edycję pro- Wielka gala Latam z Katowic! 2006 Great gala I Fly from Katowice! 2006 Zarząd GTL SA - od prawej: Prezes Marian Rospond, Wiceprezes Artur Tomasik, Członek Zarządu Leszek Budka GTL SA management board - from the right: Marian Rospond - the president, Artur Tomasik -vice president, Leszek Budka - board member Hamdi Hamouda - Wiceprezes Sun&Fun - tego wieczoru miał również szczęście w loterii Hamdi Hamouda - Sun&Fun vice president - this evening also lucky in the lottery od prawej: Fourat Haddad - TUNISAIR i Marek Kubica - Dyrektor Marketingu katowickiego lotniska from the right: Fourat Haddad - TUNISAIR and Marek Kubica - Marketing Direktor of the Katowice Airport I Fly from Katowice!, a program started in 2002, was initially directed only to charter service passengers and tour operators. The program attracted great attention that translated into measurable growth in the number of charter flights passengers departing from Katowice International Airport. In 2005, the interest gained by the program made its originators expand its scope and encompass passengers flying with regular and low cost airlines. The number of tour operators and airlines starting the program increases every year. The fifth edition of the program was participated by 28 tour operators, 500 travel agencies and 24 charter airlines. The continous widening of the program scope directly affected the increase of the number of passengers processed at Katowice International Airport. In 2006, charter flights passengers were served at Katowice International Airport and that constitutes a number 15% higher than in Owing to that result, Katowice International Airport not only ranks second among all Polish airports in the category of charter flights but it constantly reinforces its position. That would be impossible without the excellent cooperation of GTL SA with tour operators and charter airlines within I Fly from Katowice! program. As a result more and more tourists coming from Wrocław, Kraków, Ostrawa and even from Warsaw take off from Katowice International Airport when going on holiday. It can be safely said that our airport holds the position of Charter Flights Center for southern Poland. Since the commencement of the program, at the end of each year, GTL SA has awarded the most active tour operators and I Fly from Katowi - ce! partner airlines that greatly contributed to the success of the Katowice airport. The gala celebrating the fifth edition of I Fly from Katowice! program was held on 15 December 2006 in Qubus Hotel, in Helios multiplex movie theatre which is located in Altus building in Katowice. The meeting was opened by Marian Rospond, the President of GTL SA. Marek Kubica, the Director of the Marketing and Devel-

6 4 news gramu Latam z Katowic! przeprowadził Pan Marek Kubica - Dyrektor Działu Marketingu i Rozwoju. Prezentacja była wstępem do głównego punktu gali - uhonorowania touroperatorów i przewoźników lotniczych statuetkami i dyplomami GTL SA oraz promesami na wspólne akcje marketingowe przez zarząd spółki w składzie: Prezes Marian Rospond, Wiceprezes Artur Tomasik, Członek Zarządu Leszek Budka. W poszczególnych kategoriach zwycięzcami zostały następujące firmy: Sun & Fun - Touroperator Roku Lato 2006 Alfa Star - Touroperator Roku Zima 2005/2006 Grecos Holiday - Touroperator Debiutant Roku 2006 Triada - ZAKYNTHOS - Touroperator Nowego Kierunku 2006 Neckermann - Najpopularniejszy Touroperator Roku 2006 Centralwings Krajowy Przewoźnik Czarterowy Roku 2006 Tunisair - Zagraniczny Przewoźnik Czarterowy Roku 2006 Lufthansa - Przewoźnik Sieciowy Roku 2006 Wizz Air - Przewoźnik Niskokosztowy Roku 2006 W kategorii biur własnych touroperatorów: I miejsce uzyskała: Triada w Katowicach II miejsce uzyskał: Neckermann w Sosnowcu III miejsce uzyskała: Viva Tours w Chorzowie W kategorii biur agencyjnych: I miejsce uzyskało: Biuro Amadeusz z Bytomia II miejsce uzyskało: Biuro Golden Tour z Częstochowy III miejsce uzyskało: Biuro Good Luck z Tychów W kategorii agentów IATA: I miejsce uzyskało: Biuro Carlson Wagonlit Travel z Katowi c II miejsce uzyskało: Biuro PBP ORBIS oddział Bielsko-Biała III miejsce uzyskało: INT Travel Sp. zo.o. w Katowicach Szczególne podziękowania od Zarządu GTL SA otrzymał Fourat Haddad, który kierując przez cztery lata Przedstawicielstwem TUNISAIR w Polsce w sposób szczególny przyczynił się do rozwoju rynku czarterowego w Katowicach. Po rozdaniu nagród rozpoczął się występ jednego z najlepszych polskich iluzjonistów - Pana Macieja Pola. Zrealizował on prawie godzinny pokaz iluzji w najlepszym wykonaniu, na który składały się m.in. takie numery jak: przecięcie osoby na pół, przenikanie, orgiami, znikające zegary. Występ ten zakończył oficjalną część gali. Zaproszeni goście przenieśli się do foyer hotelu Qubus, gdzie rozpoczął się bankiet w trakcie którego dodatkową atrakcją był pokaz gier karcianych i ruletki, zapewniony przez Casinos Poland oraz loteria dla gości. występ Macieja Pola Maciej Pol show Casinos Poland zapewniło wyśmienitą zabawę Casinos Poland guaranteed great fun ment Department, made the presentation summing up the fifth edition of I Fly from Katowice! program. The presentation was only an introduction to the main event of the gala which was awarding tour operators and air carriers by GTL SA board members: Marian Rospond, the president, Artur Tomasik, vice president, and Leszek Budka, with GTL SA statues and diplomas as well as with promissory declaration of undertaking common marketing activities. The following companies were announced winners in particular categories: Sun & Fun - Best Tour Operator of the Year, summer 2006 Alfa Star - Best Tour Operator of the Year, winter 2005/2006 Grecos Holiday - Best New Tour Operator of the Year 2006 Triada - ZAKYNTHOS - Best New Destination Tour Operator of the Year 2006 Neckermann - Most Popular Tour Operator of the Year 2006 Centralwings - Domestic Charter Carrier of the Year 2006 Tunisair - Foreign Charter Carrier of the Year 2006 Lufthansa - Best Network Carrier of the Year 2006 Wizz Air - Best Low Cost Carrier of the Year 2006 Category of travel agencies owned by tour operators: I place: Triada in Katowice II place: Neckermann in Sosnowiec III place: Viva Tours in Chorzów Category of travel agent s office: I place: Amadeusz in Bytom II place: Golden Tour in Chęstochowa III place: Good Luck in Tychy IATA Category: I place: Carlson Wagonlit Travel in Katowice II place: PBP ORBIS, Bielsko Biała branch III place: INT Travel Sp. z o.o. in Katowice GTL SA management board expressed their special thanks to Fourat Haddad who greatly contributed to the development of the charter flights market in Katowice while being the Head of TUNISAIR representative office in Poland. After the award ceremony Maciej Pol, one of the best Polish conjurers, performed his show entertaining the audience for nearly an hour and impressing them with the best tricks of penetration, vanish and restoration. The illusionist show ended the official part of the gala.the invited guests moved to the foyer of the Qubus hotel where the banquet started during which Cassino Poland presented a show of card games and the roulette. There was also a lottery for the guests. Wioletta Sikora - kierownik sklepu Keranis i Michał Bryczkowski - specjalista od spraw celnych w Baltonie Wioletta Sikora manager of Keranis store and Michał Bryczkowski customs specialist of Baltona

7 news 5 Rok 2006 w liczbach 2006 in Numbers Rok 2006 okazał się kolejnym rekordowym rokiem w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice. Zanotowaliśmy bowiem 33,5% wzrost całkowitego ruchu pasażerskiego, co dało nam prawie 1,5 mln pasażerów oraz 15% wrost w ruchu czarterowym - prawie 295 tys. pasażerów. W 2006 roku otwartych zostało 6 nowych kierunków regularnych: Cork, Doncaster - Sheffield, Oslo - Torp (Wizz Air) Edynburg (Centralwings) Paryż - Charles de Gaulle (Air France) Monachium (PLL LOT) oraz 3 nowe kierunki czarterowe: Dalaman (Turcja) Gran Canaria (Hiszpania) Zakhyntos (Grecja) Struktura całkowitego ruchu pasażerskiego przedstawia się następująco: Wizz Air - 55% czartery - 20% Lufthansa - 10% Centralwings - 7,5% PLL LOT - 2,5% Air France - 2,4% pozostałe - 2,6% W 2006 roku z MPL Katowice operowało 5 linii regularnych: niskokosztowe - Wizz Air i Centralwings oraz tradycyjne - Lufthansa, Air France i PLL LOT, a także 24 linie czarterowe. Udział linii niskokosztowych w całkowitym ruchu pasażerskim wynosi 62,5% przy 15% linii tradycyjnych i 20% linii czarterowych transpired to be another record-breaking year for Katowice International Airport. 33,5% growth achieved in total passenger traffic translated into nearly 1,5 million passengers and 15% growth in charter traffic into almost pasengers. 6 new regular connections were opened in 2006: Cork, Doncaster - Sheffield, Oslo - Torp (Wizz Air) Edinburgh (Centralwings) Paris - Charles de Gaulle (Air France) Munich (PLL LOT) 3 new charter destinations: Dalaman (Turkey) Gran Canaria (Spain) Zakyntos (Greece) The structure of the total passenger traffic has been distributed as follows: Wizz Air - 55% Charter flights - 20% Lufthansa - 10% Centralwings - 7,5% PLL LOT - 2,5% Air France - 2,4% Other - 2,6% In 2006, 5 regular airlines operated from Katowice International Airport: low cost airlines - Wizz Air and Centralwings, traditional - Lufthansa, Air France and PLL LOT, and 24 charter lines.the share of low cost airlines in total passenger traffic amounts to 62,5%. Traditional airlines acquired 15% share and the share of charter lines was 20%. CAŁKOWITY RUCH PASAŻERSKI TOTAL PASSENGER TRAFFIC OPERACJE LOTNICZE FLYING OPERATIONS RUCH CZARTEROWY CHARTER TRAFFIC RUCH CARGO (TONY) CARGO TRAFFIC (TON)

8 6 news 27 marca 2007 roku niskokosztowa linia Centralwings uruchomi z MPL Katowice w Pyrzowicach kolejne połączenie na wyspy brytyjskie, tym razem do irlandzkiego miasta Shanon. Położone jest ono w zachodniej Irlandii w prowincji Munster w hrabstwie Clark nad zatoką, do której uchodzi rzeka Shannon. Miejscowość ta jest dobrze skomunikowana za pomocą transportu drogowego, jak i kol ejowego z takimi mia - stami jak Cork i Dublin. Port lotniczy w Shannon ma jedną wyróżniającą go wśród innych destynacji MPL Katowice cechę - jest tzw. hubem (portem przesiadkowym) dla tanich linii lotniczych, które realizują m.in. loty transatlantyckie do takich amerykańskich miast jak: Boston, Atlanta, Filadelfia i Nowy Jork. Dla pasażerów MPL Katowice uruchomienie połączenia Katowice - Shannon oznacza, że od końca marca b.r. będą mogli tak zaplanować swoją podróż do Stanów Zjednoczonych, by przez cały czas jej trwania korzystać z usług tanich linii lotniczych, a to wymiernie zmniejszy koszty lotu. On 27 March 2007 Centralwings, low cost airlines, are going to open another connection from Katowice to the British Isles. This time the destination will be an Irish town - Shannon, which is situated in western Ireland, in the province of Munster, Clark County, at the bay where the River Shannon has its estuary. The town is conveniently connected with Cork and Dublin owing to road and railway transportation service. Shannon Airport has a distinctive feature which differentiates it from other destinations of Katowice International Airport - it is a hub airport for low fot. Igor Popławski cost airlines offering transatlantic flights to American cities of Boston, Atlanta, Philadelphia and New York. Opening of Katowice Shannon connection at the end of March 2007 will provide passengers of Kato wice International Airport with an opportunity to plan their whole trips to the United States with low cost airlines, which will significantly decrease the costs of flights. 24 stycznia 2007 roku, na konferencji prasowej w Katowicach, niskokosztowa linia lotnicza Wizz Air ogłosiła otwarcie 3. kolejnych nowych destynacji z Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice: Kierunek Częstotliwość lotów Pierwszy lot Destination Frequency Opening date Bruksela (Charleroi) 3 razy w tygodniu 1 października 2007 Brussels (Charleroi) 3 times/week 1 October 2007 Londyn (Stansted) codziennie 29 maja 2007 London (Stansted) Daily 29 May 2007 Malme (Sturup) 3 razy w tygodniu 14 lipca 2007 Malmo (Sturup) 3 times/week 14 July 2007 On 24 January 2007 during press conference held in Katowice, Wizz Air -the low cost airline announced opening another 3 new destinations from Katowice International Airport: Jak stwierdził Jozef Varadi - Prezes Wizz Air - poprzez oddanie trzech nowych kierunków Wizz Air oferuje najszerszą siatkę niskotaryfowych połączeń ze wszystkich linii lotniczych. Katowice pozostają bazą priorytetową. Linia kontynuować będzie rozwój sieci połączeń i umacniać pozycję rynkową Katowic oraz otwierać nowe połączenia w niedługim czasie. W sumie, różnymi liniami, z katowickiego lotniska w tym roku będzie można bezpośrednio dolecieć do 28. europejskich portów (nie licząc połączeń czarterowych). Natężenie ruchu lotniczego idzie w parze z rozbudową lotniska. W maju otwarty zostanie nowy terminal. W ubiegłym roku w Katowicach odprawiono ponad 1,4 mln pasażerów. Jozef Varadi, the President of Wizz Air, stated that opening three new destinations makes Wizz Air offer the widest range of low cost connections among all airlines. Katowice still remains the priority base. The airline will continue to develop the network of connections and strengthen the market position of Katowice. They will also open another new connections soon. In total, this year it will be possible to reach 28 European airports flying from Katowice with different airlines (excluding charter flights). The growth in the volume of air traffic is accompanied by the airport extension. A new terminal will be opened in May. Last year over 1,4 million passengers were served in Katowice. fot. Igor Popławski

9

10 8 region local Trójkąt Trzech Cesarzy A triangle of three

11 9 Nad rzeką Czarną Przemszą, we wschodniej części aglomeracji śląskiej, leży jedno z najstarszych górnośląskich miast - Mysłowice. Za datą założenia miasta, zgodnie z historycznymi zapisami, przyjmuje się rok Wichry dziejowe powodowały, że Mysłowice wielokrotnie zmieniały swoją przynależność państwową. Władcami byli tutaj zarówno królowie czescy, węgierscy, polscy, ale również pruscy. Przez miasto przechodziły wielkie armie. W 1683 r, ze swoimi husarzami w drodze na Wiedeń, Mysłowice odwiedził król Polski Jan III Sobieski. W latach w Mysłowicach, po zwycięstwach nad Prusakami w bitwach pod Jeną, Auerstadt i Frydlandem, kwaterowały wojska wielkiej armii Napoleona Bonaparte. Gwałtowny rozwój mia sta związany był z początkiem rewolucji przemysłowej na świecie. W 1788 r. w Mysłowicach, leżących wtedy w granicach Prus, powstała pierwsza kopalnia węgla kamiennego. Z czasem zacznie ich przybywać i na stałe wpiszą się w przemysłowy krajobraz tego miasta. Z rozwojem górnictwa nierozerwalnie związany był rozwój kolei. Na przestrzeni XIX i XX wieku wybudowane szlaki kolejowe znakomicie skomunikowały miasto, szczególnie z zachodnią częścią Europy i stały się jego oknem na świat. W Mysłowicach odnaleźć można miejsce wyjątkowe o nie zwykle istotnym znaczeniu dla dziejów Europy. Znajduje się ono w widłach dwóch rzek, tam gdzie Biała Przemsza wpada do Czarnej. Znane jest pod nazwą Trójkąta Trzech Cesarzy, ponieważ właśnie tam swymi gra nicami stykały się trzy najpotężniejsze państwa XIX-wiecznej Europy, tzn. Cesarstwo Niemiec, Austrii i Rosji. Od 1922 r, z przerwą na okres drugiej wojny światowej, Mysłowice należą do Rzeczpospolitej. Do dziś pozostały w tym mieście liczne architektoniczne, szczególnie sakralne, świadectwa jego bogatej emperors Mysłowice, which is one of the oldest towns of Upper Silesia, is situated in the eastern part of Silesian conglomerate, at the Black Przemsza River. In historical records, 1360 is mentioned as the year of the establishment of the town. Historical turmoil made Mysłowice change repeatedly its state membership. Czech, Hungarian, Polish and Prussian kings ruled the town and some huge armies passed through it. In 1683, on his way to Vienna, Jan III Sobieski, the king of Poland, visited the town with his hussars. Between the troops of Napoleon Bonaparte s great army were stationed in Mysłowice after their victories over the Prussian army in the battles of Jena, Auerstadt and Friedland. The rapid development of the town was connected with the beginning of the industrial revolution in the world. The first mine of hard coal started to operate in Mysłowice in 1788 when the town belonged to Prussia. Over the years there were more and more mines emerging and they became incorporated in the industrial landscape of the town. The development of mining was inextricably linked with the development of railway. The railway routes built over the 19th and 20th centuries conveniently connected the town with the western part of Europe, in particular, and became its window to the world. An exceptional place of unique importance for the history of Europe can be found in Mysłowice. It is situated at the confluence of two rivers, where the White Przemsza River flows into the Black Przemsza and is known as a triangle of threeemperors (Dreik aisereck) as at that point the three most powerful European states of the 19th century adjoined the Austrian, German and Russian Empires. Since 1922 Mysłowice has belonged to the Republic of Poland, excluding a short break caused by the II World War. Numerous architectural, particularly ecclesiastical, monuments still existing in the town show its rich history. St. Mary s church, a structure region local

12 region local 10 historii. Wśród nich należy wymienić najstarszy murowany mysłowicki kościół, tzw. Kościół Mariacki. Kolejne zabytkowe obiekty kultu religijnego należą do parafii katolickiej Najświętszego Serca Pana Jezusa. Pierwszym z nich jest trójnawowa, neogotycka budowla z 1891 roku, wzniesiona z czerwonej cegły. Drugą kościół ewangelicko-augsburski p.w. Apostołów Piotra i Pawła z 1875 roku, również wzniesiony w stylu neogotyckim. Mysłowice wśród śląskich miast wyróżnia coś jeszcze: jest to założony przez pięciu mysłowiczan zespół Myslovitz. Krytycy muzyczni często porównują go do zespołu Radiohead lub Coldplay. Myslovitz istnieje od 1992 roku i dzięki talentowi jego muzyków oraz osobie frontmana Artura Rojka przebojem wszedł na polski rynek muzyczny, prezentując przy tym charakterystyczny rockowy styl (wywiad z gitarzystą i klawiszowcem zespołu Myslovitz - Przemkiem Myszorem - na stronie 16). Co najważniejsze, zespół swoją nazwą znakomicie promuje zarówno w Polsce, jak i na świecie miasto Mysłowice. W Mysłowicach działa także Centralne Muzeum Pożarnictwa, które wpisane jest w Szlak Zabytków Techniki województwa śląskiego. Zapraszamy do Mysłowic! Piotr Adamczyk fot. Urząd Miasta Mysłowice i Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego made of brick which is the oldest in town, can be listed among them. Other monumental places of worship belong to the Catholic parish of the Sacred Heart of Jesus Christ. One of them is a three-aisle, Neo-Gothic structure erected in 1891 of red brick. The other is the church of evangelical and Augsburg denomination under the invocation of Peter and Paul Apostles built in 1875 in Neo-Gothic style as well. There is one more distinctive feature of Mysłowice that makes it unique among other Silesian towns it is Myslovitz band formed by five Mysłowice inhabitants. Music critics often compare the band to Radiohead or Coldplay. Myslovitz has been playing since 1992 and thanks to the talent of its musicians and the charisma of its front man - Artur Rojek - the band invaded the Polish music market with its characteristic rock style (read an interview with the guitarist and keyboard player of Myslovitz - Przemek Myszor - on page 16). What s more important, the name of the band superbly promotes the town both in Poland and in the world. Central Fire Services Museum of Mysłowice has been enlisted among the Monuments of Technology of Silesian Province, too. You are welcome in Mysłowice! fot. Mysłowice City Hall and Marshal Office of the Silesian Voivodship Centralne Muzeum Pożarnictwa (CMP) w Mysłowicach, ul. Stadionowa 7a Jest placówką gromadzącą m.in. sprzęt pożarniczy, obrazujący rozwój ochrony przeciwpożarowej w zakresie wyposażenia technicznego. W zbiorach znajduje się unikalna kolekcja pojazdów pożarniczych, w tym Daimler i Benz-Gagenau z pocz. XX w. oraz najstarsza w Polsce drewniana sikawka konna z 1717 r. W obiektach CMP funkcjonuje Muzeum Miasta Mysłowice. W odległości 3 km od CMP znajduje się Galeria Szyb Wilson i katowickie kolonie górnicze Nikiszowiec i Giszowiec. Czynne: wt.-niedz: 10:00-16:00 Central Fire Service Museum in Mysłowice Stadionowa Street 7a The museum exhibits fire services equipment representing the development of fire protection in the scope of technical equipment. Among the exhibits there is a unique collection of fire brigade vehicles, including Daimler and Benz-Gagenau from the early 20th century and the oldest in Poland, wooden horse-drawn fire apparatus from On the premises of the Central Fire Service Museum there is the Museum of the Town of Mysłowice. Within a distance of 3 km, there are Wilson Shaft Gallery and Katowice miners settlements of Nikiszowiec and Giszowiec. Opening hours: Tue.-Sun. 10:00 a.m.-4:00 p.m.

13

14 12 nowinki lotniskowe airport news LSP Katowice - Lotnicza Straż Pożarna AFF Katowice - Aerial Fire Fighting Kiedy cesarz rzymski Oktawian August w 6. roku naszej ery z grona legionistów wydzielił oddział wyspecjalizowany w gaszeniu pożarów, niewielu zdawało sobie sprawę jak ważna to była decyzja. W Polsce pierwsza zawodowa straż pożarna powstała wiele wieków później w 1752 r. w Ostrowie Wielkopolskim. Natomiast lotniskowa straż pożarna powstawała wraz z rozwojem komunikacji lotniczej. Dziś zasady jej funkcjonowania określają precyzyjnie przepisy Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego ICAO. W zależności od wielkości lotniska, ilości odprawianych pasażerów itp, musi ona spełniać wymogi jednej z 9. istniejących kategorii. Czym wyższa kategoria, tym ostrzejsze wymagania. LSP w katowickim porcie spełnia ósmą kategorię przeciwpożrową. When in the year 6 of our era, Octavian Augustus, the Roman emperor, selected from his legions a unit specialized in fire fighting, very few people realized the importance of his decision. In Poland, the first professional fire fighting service was formed plenty of centuries later - in 1752, in Ostrów Wielkopolski. The history of aerial fire fighting accompanied the development of air transportation service. Today, the regulations of International Civil Aviation Organization determine precisely the rules of aerial fire fighting. Depending on the airport size, the number of passengers served etc., aerial fire fighting has to meet the requirements of one of the 9 existing categories. The higher the category, the more severe requirements. Katowice Aerial Fire Fighting meets the requirements of the eighth fire fighting category. Firefighters at Katowice International Airport are equipped with the best and the most modern equipment available in the world, including four Barracuda

15 13 Strażacy w MPL Katowice wyposażeni są w najnowocześniejszy obecnie produkowany na świecie sprzęt, w tym w cztery wozy bojowe typu Barracuda, z których każdy może podać do 5 tys. litrów środka gaśniczego na minutę. Te potężne samochody nie są wrażliwe na płonące, rozlane paliwo. Mogą po prostu wjeżdżać w ogień. Mają także niesamowite jak na swoją masę przy spieszenie. Zależnie od typu do prędkości 80 km/h rozpędzają się w 25/40 sek. LSP to 45. dzielnych strażaków, którzy także mają uprawnienia ratowników medycznych. Jak do tej pory, na szczęście, w użyciu LSP była tylko od święta i podczas ćwiczeń. Oby tak dalej. fire engines. Each of these vehicles can serve up to 5 thousand liters of extinguishing agent per minute. These huge fire engines are not susceptible to burning spilled fuel. They can simply go into the fire. Their acceleration ability is incredible when you consider their size and bulk. Depending on type they accelerate to the speed of 80 km/h in 25/ 40 seconds. Aerial Fire Fighting Bri - gade consists of 45 brave firefighters who also hold credentials of med - ical rescuers. Fortunately, Aerial Fire Fighting Brigade have only done their training and participated in ceremonies so far. Long may it continue! nowinki lotniskowe airport news Czarek Orzech, PR Katowice reklama

16 14 kuchnia cuisine W samym centrum Katowic znajduje się oryginalnie urządzona Restauracja Prowansalska C est si bon, która kusi gości znakomitą kuchnią, eleganckimi wnętrzami i kameralną atmosferą. Właścicielka restauracji zadbała, by jej wystrój oddał nastrój wysuszonej słońcem Prowansji. Powtarzając za Gazetą Wyborczą: Otaczają nas tutaj niby ze starości zmarszczone kolumienki, które przeplatają się z balustradami, balkonikami i odrestaurowanymi belkami stropowymi. Do tego wszystkiego stoły z pełną zastawą i wyprężeni, profesjonalni kelnerzy krążący dookoła stolików właściwie niezauważenie, jednak gotowi na każde skinienie. Karta menu, ze swym bogactwem i różnorodnością potraw oraz z kolekcją wykwintnych win uczynią każdy posiłek długą, niezapomnianą ucztą. Specjalnością restauracji są potrawy kuchni francuskiej okraszone polską nutą. W karcie dań znajdziecie Państwo: Rulonik schabowy faszerowany smardzami w makowej otoczce czy Pieczony udziec jagnięcy serwowany z czarną porzeczką. A na deser polecamy Państwu Lody waniliowe w gorącym puchu malinowym lub Gorące babeczki czekoladowe z sosem wiśniowym. Przytulny, dwupoziomowy lokal mieści w swoich wnętrzach salę bankietową - idealną na kameralne uroczystości - oraz dwie sale na pierwszym piętrze. W zależności od ustawienia stołów w C est si bon można ugościć do 80 osób. Restauracja C est si bon to wymarzone miejsce na spotkanie przy stole: od kameralnych, rodzinnych obiadów, poprzez biznesowe spotkania i bankiety, do niezapomnianych wesel, które na długo pozostaną w Państwa pamięci. Tu, z dala od miejskiego zgiełku i kurzu ulic, delektując się bajeczną urodą otaczającego Was wnętrza, odnajdziecie Państwo skrawek słonecznej Prowansji. Zapraszamy! Pozwólcie się oczarować... In the very center of Katowice there is an originally decorated Provencal Restaurant - C est si bon. It tempts customers with excellent cuisine, elegant interior and cozy atmosphere. The owner of the restaurant managed to make the interior decoration of the place reflect the ambience of the sun-dried Provence. Gazeta Wyborcza described it best stating: inside you are surrounded by wrinkled columns pretending to be aging which intersperse with balustrades, small balconies and renovated floor beams. Add to this tables with complete tableware and upright professional waiters cruising almost imperceptibly around tables but being at your beck and call all the time. Menu showing a wide diversity and range of dishes together with a collection of exquisite wine will turn each meal into a long unforgettable feast. French cuisine enriched with a Polish note is the specialty of the restaurant.in the menu you can find Pork chop scroll stuffed with morels in poppy coating or Roast leg of lamb served with blackcurrant. For desert you are recommended to have Vanilla ice in hot raspberry fluff or Hot chocolate buns with cherry sauce. This snug two-storey joint holds in its interiors a banquet hall, which is ideal for intimate celebrations, as well as two halls at the second floor. Depending on the tables layout C est si bon can hold up to 80 guests. C est si bon is a dream place to organize a variety of meetings ranging from family dinners or business meetings and banquets to unforgettable wedding parties which you retain for long. Away from the bustle of the city and dust of the city streets, savoring the beauty of the surrounding interior you will find a patch of sunny Provence here. You are welcome! Let us enchant you...

17 Restauracja Prowansalska C est si bon ul. Ligonia 4, Katowice tel./fax C est si bon Provencal Restaurant Ligonia 4 Street, Katowice tel./fax kuchnia cuisine Jeżeli natomiast będą mieli Państwo ochotę na prawdziwą kuchnię włoską, to zapraszamy do Restauracji włoskiej Divertimento. To słoneczna Italia w centrum Mysłowic, którą z pewnością warto odwiedzić i spróbować specjałów przygotowanych przez Szefa Kuchni wg oryginalnych włoskich receptur. W przytulnych wnętrzach i przy dyskretnym, romantycznym świetle świec, uśmiechnięty i kompetentny personel, zapewni Państwu niezapomniane chwile. Restauracja Włoska Divertimento tel./fax ul. Krakowska 5, Mysłowice However, when you feel like tasting some real Italian cuisine, feel invited to Divertimento Italian Restaurant in the center of Mysłowice. It is worth visiting and tasting specialties prepared by the chef in accordance with original Italian recipes. In the snug interior and at delicate romantic candlelight you will be served by smiling and competent personnel who guarantee that you will spend unforgettable moments there. Divertimento Italian Restaurant tel./fax Krakowska 5 Street, Mysłowice RULONIK SCHABOWY FASZEROWANY SMARDZAMI W MAKOWEJ OTOCZCE przepis recipe PORK CHOP SCROLL STUFFED WITH MORELS IN POPPY COATING Schab g Smardze - 80 g Szalotka - 20 g Mak - 10 g Jajko - 1 szt. Mąka -10 g Olej - 5 ml SOS Mocny wywar mięsny ml Koniak - 20 ml Masło - 20 g Sól + pieprz do smaku Świeże zioła Ze smardzy i szalotki sporządzamy farsz, podsmażając składniki na maśle z dodatkiem przypraw smakowych. Rozbijamy cieńko schab, przyprawiamy solą i świeżo zmielonym pieprzem, następnie nadziewamy wcześniej przygotowanym farszem formując roladkę, którą dokładnie panierujemy w maku. Roladkę smażymy w głębokim tłuszczu, w międzyczasie przygotowując sos. Wywar mięsny z dodatkiem rozmarynu odparowujemy do połowy jego objętości, dodajemy koniak i gotujemy jeszcze przez chwilę. Sos zagęszczamy dodając rozdrobnione masło. Doprawiamy do smaku. Danie można podać z pieczonymi ziemniakami i warzywami z patelni. Pork chop g Morels - 80 g Shallot - 20 g Poppy - 10 g Egg - 1 pc Flour - 10 g Oil - 5 ml SAUCE Heavy meat stock ml Cognac - 20 ml Butter - 20 g Seasoning (salt and pepper) for flavor Fresh herb Prepare stuffing from morels and a shallot frying the ingredients in butter with seasoning. Smash pork chop thinly and adjust seasoning (salt and freshly grinded pepper) and then fill with previously prepared stuffing forming a scroll which needs to be thoroughly coated with poppy. Deep-fry the scroll preparing the sauce in the meantime. Evaporate half of the meat stock flavored with rosemary, add cognac and boil it for a while. Thicken the sauce with crumbled butter. Adjust the seasoning. The dish may be served with roast potatoes and pan-fried vegetables.

18 16 sylwetki people Inspiruje nas rzeczywistość Reality is our inspiration Rozmowa z gitarzystą i klawiszowcem zespołu Myslovitz Przemkiem Myszorem: Niektórzy twierdzą, że na Śląsku nie można być szczęśliwym, ale to właśnie Myslovitz zatytułował swą ostatnią płytę Happines Is Easy. Happines is easy to tylko tytuł. Dobrze wygląda i dobrze brzmi. Jest wieloznaczny. Nawiązuje do części piosenek z naszej nowej płyty. Możesz go odbierać w sposób dosłowny, jak też przewrotnie jako wielki pytajnik. Ja uważam osobiście, że szczęście czasami zachwyca nas swoją obecnością, że czasami się staje. Czy jest łatwe? A czy widać, żeby wszyscy wokół byli permanentnie szczęśliwi? Czy jest proste? W pewnym sensie nawet banalne. By się stało, niewiele naprawdę potrzeba, tak mówią. Tylko skąd wziąć to niewiele? Prosty temat, a tyle pytań. A Śląsk? To moja ziemia, tu wyrosłem, tu się wychowałem, tu jest odniesienie do wszystkiego co przeżywam i co mi się przytrafia. Tu mieszkam, mieszka moja rodzina i wielu moich przyjaciół. Jest to piękna kraina, która powoli wraca do swoich korzeni. Można tu być szczęśliwym i nieszczęśliwym, jak wszędzie. Czy zgodnie ztym, co zwykle mówią artyści o swoim ostatnim dziecku, uważasz tę płytę za najlepszy album Myslovitz? Uważam, że jest za wcześnie na takie oceny. Jest to album, nad którym pracowaliśmy inaczej niż zwykle. Zatrudniliśmy producenta, który miał ogromny wpływ na brzmienie An interview with the guitarist and keyboard player of Myslovitz Przemek Myszor: Some people say you can t be happy living in Silesia, but Myslovitz latest album is just entitled Happiness Is Easy. Happiness is easy is only a title. It both looks and sounds good. It has plenty of meanings. It refers to a number of songs included in our latest album. It may be taken either in the literal sense or just contrary as a big question mark. Personally, I think that happiness sometimes thrills us with its presence, with the fact that it sometimes happens. Is happiness easy? Do all people look to be permanently happy? Is happiness simple? In a sense it s even trivial. It is said that happiness needs very little to happen. But where and what is this very little? It s a simple issue but there are so many questions. And Silesia? It s my soil. I grew up and was brought up here. It s reflected in everything I experience and what happens to me. I live here. My family and my friends live here as well. Silesia is a beautiful land that returns slowly to its roots. You can be happy or unhappy here, just as anywhere else. Artists usually love their youngest children most. Following this statement do you also think that Myslovitz latest album is your best? I think that it s far too early to express such opinions. We prepared our latest record in a different way we did before. We hired a producer who impacted greatly on the sound and

19 17 i aranżację całego materiału. Dlatego jest trochę inna. Ale podoba się wielu ludziom i dobrze się sprzedaje. Zdaniem waszych fanów, ale nie tylko ich, Myslovitz to grupa, która z albumu na album coraz lepiej łączy gitarowe brzmienia z niebanalnymi tekstami. Czy to przypadek, czy też przychodzi to z wiekiem? Nie wiem. Tak nam wychodzi po prostu. Uważam, że jak już ktoś daje ci tę szansę, że możesz śpiewać dla tysięcy ludzi i oni cię słuchają, to nie możesz podawać im w tekstach banałów do rymu, tylko powinieneś powiedzieć im coś twoim zdaniem ważnego. Coś o sobie, o świecie, coś co wynika z twoich przemyśleń i coś co sprawi, że na chwilę pochylą się nad sobą i pomyślą. Momencik, ale wystarczy. Moim zdaniem tego nam ostatnio brakuje. Namysłu. Choć przez chwilę. Kiedy zespół gra ze sobą już prawie 15 lat może borykać się z kryzysami twórczymi. Jak często coś takiego Was dopada? Często. Jak sobie z tym radzicie? Kłócimy się i walczymy ze sobą. Ścieramy się czasami o wszystko. Trwa to długo, a na końcu jest zawsze kolejna płyta. Wyobraźmy sobie Myslovitz za kilkanaście lat. Czy będziecie raczej Budką Suflera czy też Lechem Janerką? Nie sądzę, żeby za kilkanaście lat było jeszcze jakieś Myslovitz. Aczkolwiek przyznam, że chciałbym. Podoba mi się pomysł z Lechem Janerką. Tylko czy za kilkanaście lat ktoś jeszcze zechce nas słuchać? Za Wami kilka zagranicznych tras koncertowych. Występowaliście już przed kilkoma gwiazdami. Która z nich wywarła na zespole największe wrażenie? Każda wywarła na swój sposób wielkie wrażenie. Simple Minds byli pierwsi i wszystko było wtedy takie nowe. Wszystko chłonęliśmy z rozdziawioną gębą. Iggy Pop jest najdzikszy z nich, jest prawdziwym freakiem. Z nim graliśmy dla tysięcy ludzi w Berlinie, jak również dla kilkuset w Aarchus. Z The Corrs podróżowaliśmy najdłużej i była to największa logistycznie impreza. Poza tym pierwszy raz na wyspach, w jaskini lwa to też było coś. No i The Corrs byli... hm... najmilsi, najnormalniejsi w kontakcie. No i najpiękniejsi. Jednak największe wrażenie robiły na nas festiwale. Takie jak: T in the Park, Witness, Pukkelpop czy Paleo. Tam spo - tykaliśmy tych wszystkich naszych idoli (za wielu by arrangements of the whole material. That s why this album is a little different. But many people like it and it sells well. Not only your fans think that Myslovitz is a band that with time passing combines the guitar sound with original lyrics better and better. Is it just a coincidence or is that a quality gained with age? I don t know. It s just as it works. I believe that when you re given an opportunity to perform for thousands of people and they want to listen to you, then you can t feed them with some rhymed nonsense of your lyrics. You should tell them what you believe is important. Something about yourself or something about the world. Your opinions and experience. You should tell people things that will make them stop and think about themselves. Let s stop here- it s enough. Let s consider things for a while. I think consideration is what we ve been lacking lately. When a band has performed together for almost 15 years it may struggle with creativity crisis. How often does it happen to you? Pretty often. How do you cope with it? We argue and fight with one another. Sometimes we quarrel about everything. It takes some time but the final result is always another album. Let s imagine Myslovitz in several years from now. Will you end up closer to Budka Suflera or Lech Janerka? I don t think there will be any Myslovitz any more in several years. But I must admit I d like it to be there. I like the idea of Lech Janerka. The question is, however, will there be anyone eager to listen to us? You completed a number of foreign concert tours. You supported a few stars. Which of them impressed you most? All of them impressed us in their own way. Simple Minds were first and everything was so fresh and new at that time. We absorbed everything with our mouth wide open. Iggy Pop is the wildest and he s a real freak. We played before him for thousands of people in Berlin and for hundreds in Aarchus. We toured with The Corrs the longest and in terms of logistics it was the biggest event. What s more it was the first time we performed in the UK in the lion s cave. It meant a lot, too! And the Corrs were... hm... the nicest, the most normal in face-to-face contact. And of course, the most beautiful. We sylwetki people

20 sylwetki people 18 wymieniać... no OK, m.in. Sonic Youth, Ian Brown, Janne s Addiction, Coldplay, Peter Gabriel) w najzwyklejszych sytuacjach, jak np. grali z innymi w piłkę albo zajadali się puddingiem. Jakie są różnice między polskim, a powiedzmy europejskim showbusinessem? Gigantyczne. Które znich przeniósłbyś do Polski? Wszystkie. A przede wszystkim tę, że kupuje się tam płyty. Gdyby dziś zadzwonił telefon i głos w słuchawce oznajmił, że możecie wybrać się w trasę z dowolnym artystą na Ziemi, jaki byłby wybór? Radiohed. Bo ich kocham. Bo są jedyni. were most impressed with festivals, though. T in the Park, Witness, Pukkelpop or Paleo. It was there where we could see many of our idols in the most ordinary situations e. g. playing soccer or eating pudding too many to list them all but there were Sonic Youth, Ian Brown, Jane s Addiction, Coldplay, Peter Gabriel among others. What are the differences between Polish and European show business? Gigantic! Which qualities the European show business would you like to be incorporated in Poland? All of them. But most of all the fact that people buy records there. Pochodzicie ze Śląska i jesteście jednoznacznie kojarzeni jako zespół stąd. Czy Śląsk i wszystko co z nim związane stanowi dla zespołu inspirację do tworzenia muzyki? Chodzi ci o śląską kulturę i tożsamość? Dla nas inspiracją jest rzeczywistość, to przez co przechodzimy w życiu i co obserwujemy wokół siebie, a także to co jest efektem naszych przemyśleń i odczuć. Śląsk nas w pewnym sensie ukształtował. Jest obecny w naszych sercach, ale nie odnosimy się do niego bezpośrednio pisząc nasze piosenki. Jak często podróżujecie samolotami? Zdarza się. To zależy do kogo nas porównasz. Latamy pięć do dziesięciu razy w roku, tak na oko. Ulubiony kierunek lotu? Barcelona. Ale najczęściej Wyspy Brytyjskie. W takcie lotu, tuż przed nim i tuż po zdarzają się czasami If your phone rang now and a voice in the receiver said that you could tour with any given artist of the world, whom would you choose? Radiohaed. Because I love them. Because they are the one and only. You come from Silesia and you re perceived unequivocally as a band from here. Is Silesia and everything what s connected with it an inspiration for you while creating music? Do you mean Silesian culture and identity? Reality is our inspiration. Things we observe around us and things we experience in our lives as well as our thoughts and feelings inspire us most. Silesia shaped us in some sense. It exists in our hearts but we don t refer to it directly when we write our songs. How often do you travel by plane? Well, we happen to travel by plane. It depends on whom you ll

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition)

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition) Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000 (Polish Edition) Poland) Przedsiebiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne (Katowice Click here if your download doesn"t start automatically Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000

Bardziej szczegółowo

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition)

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) J Krupski Click here if your download doesn"t start automatically Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama

Bardziej szczegółowo

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesn"t start automatically

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesnt start automatically Mierzeja Wislana, mapa turystyczna 1:50 000: Mikoszewo, Jantar, Stegna, Sztutowo, Katy Rybackie, Przebrno, Krynica Morska, Piaski, Frombork =... = Carte touristique (Polish Edition) MaPlan Sp. z O.O Click

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

Katowice, plan miasta: Skala 1: = City map = Stadtplan (Polish Edition)

Katowice, plan miasta: Skala 1: = City map = Stadtplan (Polish Edition) Katowice, plan miasta: Skala 1:20 000 = City map = Stadtplan (Polish Edition) Polskie Przedsiebiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera Click here if your download doesn"t start automatically

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition)

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz Click here if your download doesn"t start automatically Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition)

Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition) Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition) Piotr Maluskiewicz Click here if your download doesn"t start automatically Miedzy

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Pielgrzymka do Ojczyzny: Przemowienia i homilie Ojca Swietego Jana Pawla II (Jan Pawel II-- pierwszy Polak na Stolicy Piotrowej) (Polish Edition)

Pielgrzymka do Ojczyzny: Przemowienia i homilie Ojca Swietego Jana Pawla II (Jan Pawel II-- pierwszy Polak na Stolicy Piotrowej) (Polish Edition) Pielgrzymka do Ojczyzny: Przemowienia i homilie Ojca Swietego Jana Pawla II (Jan Pawel II-- pierwszy Polak na Stolicy Piotrowej) (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Bardziej szczegółowo

Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition)

Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition) Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition) Piotr Maluskiewicz Click here if your download doesn"t start automatically Miedzy

Bardziej szczegółowo

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych?

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Pokazuje, jak zastosowanie zasady Pareto może usprawnić Twoją naukę angielskiego. Słynna zasada Pareto mówi o

Bardziej szczegółowo

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition)

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) J Krupski Click here if your download doesn"t start automatically Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama

Bardziej szczegółowo

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Jan Witkowski : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Project for exhibition photo graphic compositions typography colors Berlin London Paris Barcelona Vienna Prague Krakow Zakopane Jan Witkowski ARTIST FROM

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

Leba, Rowy, Ustka, Slowinski Park Narodowy, plany miast, mapa turystyczna =: Tourist map = Touristenkarte (Polish Edition)

Leba, Rowy, Ustka, Slowinski Park Narodowy, plany miast, mapa turystyczna =: Tourist map = Touristenkarte (Polish Edition) Leba, Rowy, Ustka, Slowinski Park Narodowy, plany miast, mapa turystyczna =: Tourist map = Touristenkarte (Polish Edition) FotKart s.c Click here if your download doesn"t start automatically Leba, Rowy,

Bardziej szczegółowo

Wybrzeze Baltyku, mapa turystyczna 1: (Polish Edition)

Wybrzeze Baltyku, mapa turystyczna 1: (Polish Edition) Wybrzeze Baltyku, mapa turystyczna 1:50 000 (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Wybrzeze Baltyku, mapa turystyczna 1:50 000 (Polish Edition) Wybrzeze Baltyku, mapa

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

Dolny Slask 1: , mapa turystycznosamochodowa: Plan Wroclawia (Polish Edition)

Dolny Slask 1: , mapa turystycznosamochodowa: Plan Wroclawia (Polish Edition) Dolny Slask 1:300 000, mapa turystycznosamochodowa: Plan Wroclawia (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Dolny Slask 1:300 000, mapa turystyczno-samochodowa: Plan Wroclawia

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to eat out jeść poza domem Czy często jadasz poza domem?

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

Poland) Wydawnictwo "Gea" (Warsaw. Click here if your download doesn"t start automatically

Poland) Wydawnictwo Gea (Warsaw. Click here if your download doesnt start automatically Suwalski Park Krajobrazowy i okolice 1:50 000, mapa turystyczno-krajoznawcza =: Suwalki Landscape Park, tourist map = Suwalki Naturpark,... narodowe i krajobrazowe) (Polish Edition) Click here if your

Bardziej szczegółowo

Wroclaw, plan nowy: Nowe ulice, 1:22500, sygnalizacja swietlna, wysokosc wiaduktow : Debica = City plan (Polish Edition)

Wroclaw, plan nowy: Nowe ulice, 1:22500, sygnalizacja swietlna, wysokosc wiaduktow : Debica = City plan (Polish Edition) Wroclaw, plan nowy: Nowe ulice, 1:22500, sygnalizacja swietlna, wysokosc wiaduktow : Debica = City plan (Polish Edition) Wydawnictwo "Demart" s.c Click here if your download doesn"t start automatically

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to do business prowadzić interesy Prowadzę interesy w

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1 Przedstawianie się

Lekcja 1 Przedstawianie się Lekcja 1 Przedstawianie się i poznawanie innych 2 Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami. Dialog 1 Przedstawianie się w sytuacji

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my Volley English! Już od dziś, co miesiąc, znajdziecie w naszym serwisie nową ofertę. Zapraszamy Cię do nauki angielskiego w praktycznym wydaniu. Przygotowaliśmy dla Ciebie wyjątkowe materiały, które odnoszą

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO KROPECZKI MIESIĄC: PAŹDZIERNIK 2013R. TEMAT MATERIAŁ Hello again! What s your name? Proste powitania Wskazywanie kolegów/koleżanek Śpiewanie piosenki Dialogi A. Hello! I am Kasia. My name is Kasia What

Bardziej szczegółowo

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature A Surname Other Names For Examiner s Use Centre Number Candidate Number Candidate Signature Polish General Certificate of Secondary Education June 2015 Unit 4 46854 Writing Tuesday 16 June 2015 9.00 am

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

VIP Services VIP SERVICES / 01

VIP Services VIP SERVICES / 01 VIP SERVICES VIP Services W trosce o najbardziej wymagających pasażerów Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy oferuje szeroki zakres usług vip. Do skorzystania z oferty zapraszamy pasażerów podróżujących

Bardziej szczegółowo

Blow-Up: Photographs in the Time of Tumult; Black and White Photography Festival Zakopane Warszawa 2002 / Powiekszenie: Fotografie w czasach zgielku

Blow-Up: Photographs in the Time of Tumult; Black and White Photography Festival Zakopane Warszawa 2002 / Powiekszenie: Fotografie w czasach zgielku Blow-Up: Photographs in the Time of Tumult; Black and White Photography Festival Zakopane Warszawa 2002 / Powiekszenie: Fotografie w czasach zgielku Juliusz and Maciej Zalewski eds. and A. D. Coleman et

Bardziej szczegółowo

for me to the learn. See you later. Wolontariusze EVS w roku 2015/2016

for me to the learn. See you later. Wolontariusze EVS w roku 2015/2016 Wolontariusze EVS w roku 2015/2016 1. Kim są? Hello, my name is Constanze and I'm 18 years old. I'm from Magdeburg, which is located in the middle of Germany. As I grew up in a family full of musicians,

Bardziej szczegółowo

Galeria Handlowa Starogard Gdański

Galeria Handlowa Starogard Gdański Galeria Handlowa Starogard Gdański Parkridge Retail Miasto Starogard Gdański leży w południowo-wschodniej części województwa pomorskiego, w pobliżu Borów Tucholskich, nad rzeką Wierzycą na Pojezierzu Starogardzkim.

Bardziej szczegółowo

The Lights of Chartres Eustachy Kossakowski, 1983-1989

The Lights of Chartres Eustachy Kossakowski, 1983-1989 Eustachy Kossakowski, 1983-1989 dimensions: 40 x 29 cm technique: 12 color prints on Hahnemuhle Photo Rag 308 g/m² paper made from original Eustachy Kossakowski s negatives edition: 6 price: 12 000 PLN

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily Climbs (Emily, #2)

Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily Climbs (Emily, #2) Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily Climbs (Emily, #2) Click here if your download doesn"t start automatically Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily Climbs (Emily, #2) Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily

Bardziej szczegółowo

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się:

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: CZASY TERAŹNIEJSZE 1. PRESENT SIMPLE Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: We get up at 6 a.m. I always visit my family on Sundays. He often drinks

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2013 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

SubVersion. Piotr Mikulski. SubVersion. P. Mikulski. Co to jest subversion? Zalety SubVersion. Wady SubVersion. Inne różnice SubVersion i CVS

SubVersion. Piotr Mikulski. SubVersion. P. Mikulski. Co to jest subversion? Zalety SubVersion. Wady SubVersion. Inne różnice SubVersion i CVS Piotr Mikulski 2006 Subversion is a free/open-source version control system. That is, Subversion manages files and directories over time. A tree of files is placed into a central repository. The repository

Bardziej szczegółowo

Polish (JUN ) General Certificate of Secondary Education June 2014 TOTAL. Time allowed 1 hour

Polish (JUN ) General Certificate of Secondary Education June 2014 TOTAL. Time allowed 1 hour Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Question Mark General Certificate of Secondary Education June 2014 Polish 46854 Unit 4 Writing

Bardziej szczegółowo

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition)

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) J Krupski Click here if your download doesn"t start automatically Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama

Bardziej szczegółowo

roleplays Matura roleplays

roleplays Matura roleplays roleplays Matura roleplays Units 1-3 Student s card Wspólnie z kolegą/koleżanką macie napisać artykuł zachęcający młodzież do uprawiania wybranego przez was sportu. Poniżej podane są cztery kwestie, które

Bardziej szczegółowo

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego 18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego I m sorry, could you repeat that, please? - Przepraszam, czy mo na prosiæ o powtórzenie? I m sorry, I don t understand. - Przepraszam, nie rozumiem. Did you

Bardziej szczegółowo

A n g i e l s k i. Phrasal Verbs in Situations. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik Joanna Bruska FRAGMENT

A n g i e l s k i. Phrasal Verbs in Situations. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik Joanna Bruska FRAGMENT A n g i e l s k i Phrasal Verbs in Situations Podręcznik z ćwiczeniami FRAGMENT Dorota Guzik Joanna Bruska Autorzy: Dorota Guzik, Joanna Bruska Konsultacja językowa: Tadeusz Z. Wolański Lektorzy: Maybe

Bardziej szczegółowo

Dolny Slask 1: , mapa turystycznosamochodowa: Plan Wroclawia (Polish Edition)

Dolny Slask 1: , mapa turystycznosamochodowa: Plan Wroclawia (Polish Edition) Dolny Slask 1:300 000, mapa turystycznosamochodowa: Plan Wroclawia (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Dolny Slask 1:300 000, mapa turystyczno-samochodowa: Plan Wroclawia

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA MAJ 2014 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze słuchu 1.1. 1.2.

Bardziej szczegółowo

Zajęcia z języka angielskiego TELC Gimnazjum Scenariusz lekcji Prowadzący: Jarosław Gołębiewski Temat: Czas Present Perfect - wprowadzenie

Zajęcia z języka angielskiego TELC Gimnazjum Scenariusz lekcji Prowadzący: Jarosław Gołębiewski Temat: Czas Present Perfect - wprowadzenie Zajęcia z języka angielskiego TELC Gimnazjum Scenariusz lekcji Prowadzący: Jarosław Gołębiewski Temat: Czas Present Perfect - wprowadzenie I. Cele lekcji 1) Wiadomości Uczeń: wie, że czas present perfect

Bardziej szczegółowo

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki.

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Since the beginning of our activity we are taking part in many architectural competitions

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

PSB dla masazystow. Praca Zbiorowa. Click here if your download doesn"t start automatically

PSB dla masazystow. Praca Zbiorowa. Click here if your download doesnt start automatically PSB dla masazystow Praca Zbiorowa Click here if your download doesn"t start automatically PSB dla masazystow Praca Zbiorowa PSB dla masazystow Praca Zbiorowa Podrecznik wydany w formie kieszonkowego przewodnika,

Bardziej szczegółowo

1. Ile czasu dziennie spędzasz z rodzicami?

1. Ile czasu dziennie spędzasz z rodzicami? Kwestionariusz dla uczniów (50 uczniów, wiek 11-18 lat) 1. Ile czasu dziennie spędzasz z rodzicami? almost never; 0,06 about an hour; 0,15 More than 3 hours; 0,38 2 3 hours; 0,42 2. Jak najczęściej spędzasz

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2010 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2010 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2011 2 Egzamin maturalny z języka angielskiego poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar

Bardziej szczegółowo

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna).

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). Zestaw 1 Wybierz jeden temat i przygotuj się do jego prezentacji przez ok. 3min. 1. The most important

Bardziej szczegółowo

Industrial Landscape Eustachy Kossakowski, 1950s and 60s

Industrial Landscape Eustachy Kossakowski, 1950s and 60s dimensions: 38.5 x 28.5 cm technique: 12 black and white silver gelatin fiber prints made from original Eustachy Kossakowski s negatives edition: 6 price: 12 000 PLN Each portfolio is numbered and signed

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I LISTOPAD 2011 Czas pracy: 120 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy ar kusz eg za mi

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland Country fact sheet Noise in Europe 2015 overview of policy-related data Poland April 2016 The Environmental Noise Directive (END) requires EU Member States to assess exposure to noise from key transport

Bardziej szczegółowo

TEORIA CZASU FUTURE SIMPLE, PRESENT SIMPLE I CONTINOUS ODNOSZĄCYCH SIĘ DO PRZYSZŁOŚCI ORAZ WYRAŻEŃ BE GOING TO ORAZ BE TO DO SOMETHING

TEORIA CZASU FUTURE SIMPLE, PRESENT SIMPLE I CONTINOUS ODNOSZĄCYCH SIĘ DO PRZYSZŁOŚCI ORAZ WYRAŻEŃ BE GOING TO ORAZ BE TO DO SOMETHING TEORIA CZASU FUTURE SIMPLE, PRESENT SIMPLE I CONTINOUS ODNOSZĄCYCH SIĘ DO PRZYSZŁOŚCI ORAZ WYRAŻEŃ BE GOING TO ORAZ BE TO DO SOMETHING Future Simple-czas przyszły prosty Be going to- zamierzenia, plany

Bardziej szczegółowo

MODEL ODPOWIEDZI ARKUSZ I. Zadanie 1. Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy 1 punkt. Maksimum 6 punktów.

MODEL ODPOWIEDZI ARKUSZ I. Zadanie 1. Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy 1 punkt. Maksimum 6 punktów. MODEL ODPOWIEDZI ARKUSZ I Zadanie 1. Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy 1 punkt. Maksimum 6 punktów. TRUE FALSE 1.1. X 1.2. X 1.3. X 1.4. X 1.5. X 1.6. X Zadanie 2. Za każde poprawne rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be at the airport być na lotnisku Ona jest teraz na

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Lesson 46 ZAIMKI. przymiotnik w funkcji dzierżawczej / zaimek dzierżawczy Liczba pojedyncza

Lesson 46 ZAIMKI. przymiotnik w funkcji dzierżawczej / zaimek dzierżawczy Liczba pojedyncza Lesson 46 ZAIMKI Wersja A Opracowanie: Łukasz Aniśkiewicz Konsultacja: Bogna Ferensztajn W przeciwieństwie do angielskich rzeczowników, które zazwyczaj nie zmieniają formy z wyjątkiem końcówki "-s" w liczbie

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo.

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 9 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a shower brać prysznic Zawsze rano biorę prysznic.

Bardziej szczegółowo

Pytania cudzoziemców zwiedzających Kamienicę Szołayskich;

Pytania cudzoziemców zwiedzających Kamienicę Szołayskich; Pytania cudzoziemców zwiedzających Kamienicę Szołayskich; Questions of foreigners visiting The Szołaysky House (The Szołayski House, a Branch of MNK situated in the City Center close to the Main Square

Bardziej szczegółowo

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA Atrakcyjne tereny inwestycyjne znajdują się przy ul. Leśnej w Bytomiu, w bezpośrednim sąsiedztwie Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Przeznaczona do sprzedaży uzbrojona

Bardziej szczegółowo

Weekly report 01/2018

Weekly report 01/2018 Weekly report 01/2018 Data source: MerlinX* * MerlinX is one of the most popular reservation systems used by travel agency offices in Poland http://www.pzot.pl http://www.lece.pl http://www.merlinx.pl

Bardziej szczegółowo

Zestawienie czasów angielskich

Zestawienie czasów angielskich Zestawienie czasów angielskich Present Continuous I am, You are, She/ He/ It is, We/ You/ They are podmiot + operator + (czasownik główny + ing) + reszta I' m driving. operator + podmiot + (czasownik główny

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be to do something mieć coś zrobić Mam jej pomóc jutro.

Bardziej szczegółowo

Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950?

Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950? Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950? Joanna Wibig Department of Meteorology and Climatology, University of Lodz, Poland OUTLINE: Motivation Data Heat wave frequency measures

Bardziej szczegółowo

2 nd ClimMani EU COST Action Meeting Poznań, Poland 28-30 September, 2015

2 nd ClimMani EU COST Action Meeting Poznań, Poland 28-30 September, 2015 nd ClimMani EU COST Action Meeting, oland 8-30 September, 015 Venue HOTEL MERCURE**** - OZNAŃ Address: ul. Roosvelta 0, 60-89, oland Tel. +48 61 855 80 00 e-mail: H3393@accor.com mercure-poznan-centrum.com

Bardziej szczegółowo

General Certificate of Secondary Education June 2013

General Certificate of Secondary Education June 2013 Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Question Mark General Certificate of Secondary Education June 2013 Polish 46854 Unit 4 Writing

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be very busy być bardzo zajętym Jestem teraz bardzo

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ 2011

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ 2011 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

Hershey Resorts. W skład Hershey Resorts wchodzi m.in. szereg hoteli, restauracji, sklepów i przede wszystkim wielki park rozrywki.

Hershey Resorts. W skład Hershey Resorts wchodzi m.in. szereg hoteli, restauracji, sklepów i przede wszystkim wielki park rozrywki. www.hersheypa.com Hershey Resort znajduje się w bliskim sąsiedztwie z Nowym Jorkiem, Baltimore i Waszyngtonem. Hershey w stanie Pennsylvania jest znane jako najsłodsze miejsce na ziemi, ponieważ słynie

Bardziej szczegółowo

Weekly report 05/2018 Data source: MerlinX*

Weekly report 05/2018 Data source: MerlinX* Weekly report 05/2018 Data source: MerlinX* * MerlinX is one of the most popular reservation systems used by travel agency offices in Poland Monthly trips compared with previous tourist year 2018 2017

Bardziej szczegółowo

Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please?

Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please? Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please? Can you drive a car? Can you meet me tomorrow? Can you recommend a

Bardziej szczegółowo

Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm

Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm The realization of the programme "The Whole World is One Big Chelm" March 2006 We have completed yet another stage of our programme.

Bardziej szczegółowo

1. Holiday letters. a. 1. Cele lekcji. b. 2. Metoda i forma pracy. c. 3. Środki dydaktyczne. d. 4. Przebieg lekcji. i.

1. Holiday letters. a. 1. Cele lekcji. b. 2. Metoda i forma pracy. c. 3. Środki dydaktyczne. d. 4. Przebieg lekcji. i. 1. Holiday letters Uczeń: Uczeń: a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości wie, jak wyglądać powinien układ listu nieformalnego, zna słownictwo dotyczące wakacji, zna podstawowe konstrukcje gramatyczne czasów:

Bardziej szczegółowo

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International Edycja 5. kwiecień 2015 5 th Edition APRIL 2015 Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International The Most Desired Employers 2014 in the Opinion of Professionals

Bardziej szczegółowo

Dobry wieczór. Cieszę się, że mogę być na Festiwalu po raz drugi. [Congratulations to Gołda Tencer and the Shalom Foundation.]

Dobry wieczór. Cieszę się, że mogę być na Festiwalu po raz drugi. [Congratulations to Gołda Tencer and the Shalom Foundation.] Ambassador Feinstein s Remarks at the Singer Jewish Cultural Festival, August 28, 2011 Dobry wieczór. Cieszę się, że mogę być na Festiwalu po raz drugi. in a row.] [Good evening. It is a great pleasure

Bardziej szczegółowo

Find and underline the wrongly translated words in each English translation and then rewrite the Polish translation to match the English.

Find and underline the wrongly translated words in each English translation and then rewrite the Polish translation to match the English. Nowy egzamin GCSE TŁUMACZENIE Źródło : http://www.teachitlanguages.co.uk/resources/ks4/family-andpets/french/french-translation-family-and-relationships/26322 Spot the mistakes Find and underline the wrongly

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY KWIECIEŃ miejsce na naklejkę z kodem

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY KWIECIEŃ miejsce na naklejkę z kodem Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo