Grupa Kapitałowa RADPOL S.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Grupa Kapitałowa RADPOL S.A."

Transkrypt

1 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2011 ROKU DO 31 GRUDNIA 2011 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ CZŁUCHÓW, 05 MARCA 2012 ROKU 1

2 SPIS TREŚCI WYBRANE DANE FINASOWE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 4 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU 5 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAW0ZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA INFORMACJE PODSTAWOWE SKŁAD OSOBOWY ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ JEDNOSTKI POWIĄZANE PODSTAWA PRAWNA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI Z MSSF DATA ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DO PUBLIKACJI WALUTA FUNKCJONALNA I WALUTA SPRAWOZDAWCZA KONTYNUACJA DZIAŁALNOŚCI POŁĄCZENIE Z INNYMI SPÓŁKAMI ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ POMIARU WYNIKU FINANSOWEGO, PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ISTOTNE ZASADY RACHUNKOWOŚCI NOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI I INTERPRETACJE ZMIANY SZACUNKÓW ZMIANY PREZENTACJI ZARZĄDZANIE RYZYKIEM FINANSOWYM SEZONOWOŚĆ LUB CYKLICZNOŚĆ W DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ INFORMACJE DOTYCZĄCE SEGMENTÓW DZIAŁALNOŚCI UJMOWANIE PROGRAMU MOTYWACYJNEGO DLA PRACOWNIKÓW INFORMACJA O NABYCIU AKCJI WŁASNYCH DYWIDENDY WYPŁACONE I ZAPROPONOWANE DO WYPŁATY SPRAWY SĄDOWE ZMIANY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI I STWIERDZONE BŁĘDY DOTYCZĄCE LAT POPRZEDNICH I ICH WPŁYW NA WYNIK FINANSOWY I KAPITAŁ WŁASNY RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE WARTOŚCI NIEMATERIALNE 25 2

3 25. WARTOŚĆ FIRMY AKCJE I UDZIAŁY POZOSTAŁE AKTYWA TRWAŁE ZAPASY NALEŻNOŚCI POZOSTAŁE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE ŚRODKI PIENIĘŻNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE AKTYWA TRWAŁE PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY KAPITAŁ WŁASNY KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY NIEPODZIELONY WYNIK FINANSOWY Z LAT UBIEGŁYCH REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA KREDYTY I POŻYCZKI INNE ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE PRZYCHODY PRZYSZŁYCH OKRESÓW PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE PRZYCHODY FINANSOWE KOSZTY FINANSOWE PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY ODROCZONY PODATEK DOCHODOWY TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE (WARUNKOWE) INSTRUMENTY FINANSOWE WYNAGRODZENIA KLUCZOWEGO PERSONELU I PODMIOTÓW UPRAWNIONYCH DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ZATRUDNIENIE RÓŻNICE POMIĘDZY DANYMI UJAWNIONYMI W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, A UPRZEDNIO SPORZĄDZONYMI I OPUBLIKOWANYMI SPRAWOZDANIAMI FINANSOWYMI ZDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM 45 3

4 WYBRANE DANE FINASOWE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO TYTUŁ tys. PLN tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto IV. Zysk (strata) netto V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (19 583) (22 186) (4 730) (5 486) VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne netto, razem IX. Aktywa razem X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe i rezerwy XII. Zobowiązania krótkoterminowe XIII. Kapitał własny XIV. Kapitał zakładowy XV. Liczba akcji XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,62 0,54 0,15 0,13 XVII. księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 3,84 3,40 0,87 0,86 Sposób przeliczenia kwot na EUR: - w celu przeliczenia pozycji bilansowych wybranych danych finansowych zastosowano kurs średni NBP na ostatni dzień roku, - pozycje skonsolidowanego rachunku zysków i strat i i skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono przy zastosowaniu średniej arytmetycznej kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie kurs na koniec okresu 4,4168 3,9603 kurs średni 4,1401 4,0439 W okresie sprawozdawczym wystąpiły: kurs najniższy 3,8403 3,8356 kurs najwyższy 4,5642 4,1770 4

5 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU Aktywa Nota SSSF na dzień SSSF na dzień SSSF na dzień AKTYWA TRWAŁE Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości inwestycyjne Wartości niematerialne firmy Akcje i udziały w tym: inwestycje rozliczane metodą praw własności Należności długoterminowe Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Pozostałe aktywa trwałe AKTYWA OBROTOWE Zapasy Należności z tytułu dostaw i usług Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego Pozostałe należności Pozostałe aktywa finansowe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Rozliczenia międzyokresowe AKTYWA SKLASYFIKOWANE JAKO PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY Rzeczowe aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży Inne aktywa sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży Aktywa razem :

6 Pasywa Nota SSSF na dzień SSSF na dzień SSSF na dzień KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY RAZEM KAPITAŁ WŁASNY PRZYPISANY AKCJONARIUSZOM JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ Kapitał podstawowy Należne wpłaty na kapitał podstawowy i akcje własne (118) - (2 753) Kapitał zapasowy z emisji akcji Kapitał zapasowy z zysku zatrzymanego Pozostały kapitał zapasowy Kapitał rezerwowy Kapitał z aktualizacji wyceny Kapitał z tytułu stosowania rachunkowości zabezpieczeń Różnice kursowe z przeliczenia jednostek powiązanych Udział w pozostałych dochodach jednostek stowarzyszonych Niepodzielony wynik z lat ubiegłych i pozostałe dochody 36 Zysk (strata) netto roku obrotowego przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej KAPITAŁ WŁASNY AKCJONARIUSZY I UDZIAŁOWCÓW NIEKONTROLUJĄCYCH ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE I REZERWY Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne w tym: długoterminowe Pozostałe rezerwy w tym: długoterminowe Oprocentowane kredyty i pożyczki Inne zobowiązania finansowe Pozostałe zobowiązania długoterminowe ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Kredyty i pożyczki Inne zobowiązania finansowe Zobowiązania z tytułu dostaw i usług Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 40 Pozostałe zobowiązania Przychody przyszłych okresów ZOBOWIĄZANIA ZAKLASYFIKOWANE JAKO PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY Pasywa razem :

7 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 2011 Wyszczególnienie Nota SRZiS za okres: SRZiS za okres: Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów 43 (93 494) (83 267) ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY Koszty sprzedaży 43 (6 557) (6 208) Koszty ogólnego zarządu 43 (10 566) (9 587) Koszty akwizycji 43 - (933) ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne 45 (1 716) (1 683) Zysk/strata z tytułu sprzedaży całości lub części udziałów w jednostkach podporządkowanych - - ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ Przychody finansowe Koszty finansowe 47 (4 137) (1 532) Udział w zyskach i stratach jednostek rozliczanych metodą praw własności - - ZYSK (STRATA) PRZED OPODATKOWANIEM Podatek dochodowy 48 (3 908) (2 556) Pozostałe zmniejszenia zysku - - ZYSK (STRATA) NETTO Z DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej - - Zysk (strata) netto z działalności sprzedanej - - ZYSK (STRATA) NETTO w tym zysk akcjonariuszy/udziałowców niekontrolujących - - ZYSK PRZYPADAJĄCY AKCJONARIUSZOM JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ

8 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 2011 Wyszczególnienie SSCD za okres: SSCD za okres: ZYSK (STRATA) NETTO Przeszacowanie aktywów finansowych przeznaczonych do sprzedaży - - Przeszacowanie środków trwałych i WN Zabezpieczenia przepływów pieniężnych - - Różnice z przeliczenia działalności zagranicznej - - POZOSTAŁE DOCHODY RAZEM Podatek dochodowy od pozostałych dochodów ogółem - (641) POZOSTAŁE DOCHODY RAZEM PO OPODATKOWANIU DOCHODY CAŁKOWITE RAZEM w tym przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej w tym przypadające akcjonariuszom / udziałowcom niekontrolującym - - 8

9 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 2011 Wyszczególnienie Nota SZwKW za okres: SZwKW za okres: KAPITAŁ WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU Kapitał podstawowy na początek okresu Emisja akcji - 68 Umorzenie akcji - (15) Kapitał podstawowy na koniec okresu Należne wpłaty na kapitał podstawowy, akcje własne na początek okresu - (2 753) Nabyte akcje własne (118) (12) Umorzone akcje własne Należne wpłaty na kapitał podstawowy, akcje własne na koniec okresu (118) - Kapitał zapasowy z emisji akcji na początek okresu Emisja akcji w celu rozliczenia nabycia udziałów w RURGAZ Sp. z o.o Emisja akcji w celu rozliczenia programu motywacyjnego (37) Umorzone akcje własne - (2 749) Kapitał zapasowy z emisji akcji na koniec okresu Kapitał zapasowy z zysku zatrzymanego na początek okresu Podział wyniku finansowego Przeniesienie kapitału z aktualizacji wyceny - sprzedany środek trwały - (400) Utworzenie kapitału zapasowego na skup akcji własnych (3 407) - Kapitał zapasowy z zysku zatrzymanego na koniec okresu Kapitał rezerwowy na początek okresu Korekta w związku z połączeniem - (1 298) Utworzenie kapitału rezerwowego na skup akcji własnych Kapitał rezerwowy na koniec okresu Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu Dochody z aktualizacji wyceny rzeczowego majątku trwałego Korekty w związku z połączeniem spółek - (746) Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu Nie podzielony wynik finansowy z lat ubiegłych i pozostałe dochody na początek okresu Koszty programu motywacyjnego - 56 Wypłacone dywidendy (4 630) (3 594) Przeniesienia na inne pozycje kapitałów własnych (7 137) (183) Korekty dot. RADPOL Elektroporcelany S.A. - (1 573) Utworzenie kapitału rezerwowego na skup akcji własnych (622) - Nie podzielony wynik finansowy z lat ubiegłych i pozostałe dochody na koniec okresu Wynik netto roku obrotowego przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej KAPITAŁ WŁASNY NA KONIEC OKRESU

10 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 2011 Wyszczególnienie Nota SSPP za okres: SSPP za okres: PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ Zysk (strata) netto Korekty razem (3 768) Amortyzacja Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych (87) (1 199) Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej (64) 2 Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów 31 (7 492) Zmiana stanu należności (12 378) Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem zobowiązań finansowych Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 31 (1 455) Podatek dochodowy od zysku przed opodatkowaniem Zapłacony podatek dochodowy 31 (1 869) (2 543) Inne korekty 31 (4 773) (4 323) Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ Wydatki na nabycie wartości niematerialnych (304) (337) Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych (4 673) (6 012) Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych Wydatki na nabycie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży Wydatki na nabycie aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu - (16 500) (27 918) (8 467) Pożyczki udzielone - (330) Otrzymane spłaty pożyczek udzielonych Otrzymane odsetki Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (19 583) (22 186) PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ Wpływy netto z tytułu emisji akcji (12) Nabycie akcji własnych (118) - Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek Spłaty kredytów i pożyczek (12 947) (13 042) Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego (21) (23) Dywidendy wypłacone (4 630) (3 518) Odsetki zapłacone (1 121) (1 436) Dotacje otrzymane (260) - Inne wydatki finansowe 31 - (75) Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM

11 BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM* zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 27 (50) ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), W TYM o ograniczonej możliwości dysponowania * W okresie bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych wynosi 96 tys. zł. Kwota tys. zł uwzględnia saldo środków pieniężnych spółki RURGAZ Sp. z o.o. na dzień przejęcia kontroli. 11

12 NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAW0ZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA Informacje podstawowe Nazwa i siedziba sporządzającego sprawozdanie finansowe: RADPOL Spółka Akcyjna ul. Batorego Człuchów Sąd Rejestrowy, nr rejestru: Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczo - Rejestrowy Krajowego Rejestru Sądowego (nr KRS ). Czas trwania Grupy Kapitałowej: Czas trwania spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej nie jest ograniczony. Prezentowane okresy sprawozdawcze: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za okres od 01 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r. oraz dane porównywalne za okres od r. do r. Podstawowy przedmiot działalności: RADPOL S.A. zajmuje się produkcją wyrobów termokurczliwych, przewodów elektroenergetycznych oraz osprzętu kablowego. Specjalizuje się w asortymencie z uszlachetnionego polietylenu na bazie własnych, unikalnych mieszanek materiałowych przystosowanych do obróbki sieciowania radiacyjnego. Podstawowy przedmiot działalności jednostki dominującej to: PKD 2229Z - produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych Spółka zależna RURGAZ Sp. z o.o. jest jedną z większych producentów rur z polietylenu i polipropylenu w Polsce. W procesie produkcyjnym wykorzystuje zaawansowane technologie i oferuje w swoim asortymencie takie produkty, jak dwuwarstwową rurę RC multisafe i rury dla energetyki geotermalnej. Podstawowy przedmiot działalności jednostki to: PKD 2221Z - produkcja gumy płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych 2. Skład osobowy zarządu i rady nadzorczej spółki dominującej Skład osobowy Zarządu w dniu bilansowym: Andrzej Piotr Sielski - Prezes Zarządu Grzegorz Mirosław Malczyk - Wiceprezes Zarządu do Andrzej Pożarowszczyk - Wiceprezes Zarządu od Adam Dombrowski - Wiceprezes Zarządu od Skład osobowy Rady Nadzorczej w dniu bilansowym: Grzegorz Jan Bielowicki - Przewodniczący Rady Zbigniew Piotr Janas - Zastępca Przewodniczącego Rady Tomasz Krzysztof Firczyk - Sekretarz Rady Tomasz Kapliński - Członek Rady Krzysztof Kurowski - Członek Rady Leszek Iwaniec - Członek Rady Jacek Tomasik - Członek Rady od

13 3. Jednostki powiązane RADPOL S.A. jest spółką dominującą wobec spółki RURGAZ Sp. z o.o. Na dzień sporządzenia sprawozdania RADPOL S.A. posiadał 100% udziału w kapitale i 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników. Znaczącym inwestorem wobec RADPOL S.A. jest THC Fund Management Ltd (poprzednia nazwa GJB Assets Management Limited) posiadający na dzień bilansowy 11,90% udziału w kapitale i głosach na WZA. W skład Grupy Kapitałowej RADPOL S.A. wchodzi jednostka dominująca RADPOL S.A. i jednostka zależna RURGAZ Sp. z o.o. Konsolidacją w Grupie Kapitałowej objęto n/wym. spółki: - RADPOL S.A. metoda pełna, - RURGAZ Sp. z o.o. metoda pełna, objęta konsolidacją od r. 4. Podstawa prawna sporządzenia sprawozdania finansowego Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej ( MSSF") oraz MSSF zatwierdzonymi przez Unię Europejską ( UE ). MSSF obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości ( RMSR") oraz Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej ( KIMSF"). 5. Oświadczenie o zgodności z MSSF Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie Rozporządzeń Komisji Europejskiej. 6. Data zatwierdzenia sprawozdania finansowego do publikacji Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd RADPOL S.A. w dniu Waluta funkcjonalna i waluta sprawozdawcza Dane zawarte w sprawozdaniu finansowym zostały zaprezentowane w tysiącach złotych polskich (PLN). Złote polskie stanowią walutę funkcjonalną i walutę sprawozdawczą w spółkach objętych niniejszym sprawozdaniem finansowym. 8. Kontynuacja działalności Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od do zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez spółki Grupy Kapitałowej RADPOL S.A. w dającej się przewidzieć przyszłości, w nie zmniejszonym istotnie zakresie. Według wszelkich dostępnych informacji na dzień sporządzenia sprawozdania, istnieją pełne podstawy do zastosowania zasady kontynuacji przy sporządzaniu niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 13

14 9. Połączenie z innymi spółkami W okresie porównywalnym, tj. dnia 01 czerwca 2010 roku zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym połączenie spółek: RADPOL S.A. (Spółka przejmująca) z RADPOL Elektroporcelana S.A. (Spółka przejmowana). Koszty połączenia wyniosły 36 tys. zł. Od dnia połączenia do dnia r. zysk netto z działalności jednostki przejętej wyniósł tys. zł., w okresie wyniósł odpowiednio tys. zł. Szczegółowe dane liczbowe dotyczące rozliczenia połączenia zaprezentowano w nocie nr 16 w jednostkowym sprawozdaniu finansowym RADPOL S.A. sporządzonym na dzień r. Ponadto w okresie porównywalnym nastąpiło przejęcie kontroli nad spółką RURGAZ Sp. z o.o. z/s w Kolonii Prawiedniki od dnia Przejęty udział w kapitale oraz głosach na Zgromadzeniu Wspólników wynosi 100,00 %. Zgodnie z MSSF 3 par. 34 przy transakcji nabycia powyższych udziałów powstał zysk z okazyjnego nabycia, gdzie kwota netto ustalonej na dzień przejęcia wartości możliwych do zidentyfikowania nabytych aktywów i przejętych zobowiązań wycenionych zgodnie z MSSF 3 przewyższa kwotę przekazanej zapłaty wycenianej zgodnie z tym MSSF. Dane liczbowe dot. zysku z okazyjnego nabycia przedstawia Nota nr Zasady wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego, przyjęte przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółka zależna RURGAZ Sp. z o.o. prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości określonymi przez ustawę o rachunkowości. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera korekty nieujęte w księgach rachunkowych spółek wprowadzone w celu doprowadzenia tego sprawozdania finansowego do zgodności z MSSF. Rzeczowe aktywa trwałe. Rzeczowe aktywa trwałe wyceniane są wg ceny nabycia (lub kosztu wytworzenia) pomniejszonej o skumulowaną amortyzację i skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową i jest ona weryfikowana co najmniej raz w ciągu roku obrotowego. Rzeczowe aktywa trwałe nie przekraczające wartości 3,5 tys. zł są umarzane w koszty jednorazowo. RADPOL S.A. powstała w roku 1996, dlatego nie występuje konieczność dokonania korekty hiperinflacyjnej wartości środków trwałych. Za wartość środków trwałych na dzień przejścia na MSSF przyjęto ich dotychczasową wartość księgową. Wartości niematerialne. Wartości niematerialne wykazywane są wg ceny nabycia (lub kosztu wytworzenia) pomniejszonej o umorzenie i odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych dokonuje się metodą liniową. firmy. W wyniku przejęcia kontroli nad spółką zależną, zgodnie z MSSF 3 w sprawozdaniu skonsolidowanym wykazywana jest wartość firmy ustalona jako różnica pomiędzy kosztem nabycia a odpowiadającym mu udziałem w wartości godziwej aktywów netto spółki przejmowanej. firmy jest poddawana testowi na trwałą utratę wartości. 14

15 Akcje i udziały. Akcje i udziały w jednostkach nieobjętych konsolidacją wycenia się wg ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu utraty ich wartości. Zapasy. Zapasy wycenia się wg ceny nabycia lub kosztu wytworzenia nie wyższych od ceny sprzedaży netto. Rozchód zapasów ustala się metodą FIFO. Odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości rzeczowych składników majątku obrotowego pomniejszają wartość pozycji w bilansie. Trwała utrata wartości zachodzi wtedy, gdy zapasy są nadmierne w stosunku do potrzeb jednostki czyli utraciły przydatność handlową, gdy są uszkodzone lub gdy cena ewidencyjna na dzień bilansowy jest wyższa od ceny rynkowej. Wysokość odpisów ustala się następująco: odpis na zapasy zalegające od 6 do 12 miesięcy w wys. 20% wartości zapasów, odpis na zapasy zalegające od 12 do 24 miesięcy w wys. 50% wartości zapasów, odpis na zapasy zalegające pow. 24 miesięcy w wys. 100% wartości zapasów.. Należności i zobowiązania. Należności z tytułu dostaw i usług wyceniane są w księgach w wartości nominalnej skorygowanej o odpisy aktualizujące wartość należności wątpliwych. Sposób szacowania odpisów przedstawia się następująco: odpis na należności przeterminowane od 3 do 6 miesięcy w wys. 10% wartości należności, odpis na należności przeterminowane od 6 do 12 miesięcy w wys. 50% wartości należności, odpis na należności przeterminowane powyżej 12 miesięcy w wys. 100% wartości należności. Pozostałe należności zagrożone, takie jak np.: dochodzone na drodze sądowej, objęte są 100% odpisem aktualizującym. W przypadku wystąpienia większego stopnia ryzyka w indywidualnych przypadkach dokonuje się stosownych odpisów w terminie wcześniejszym. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wykazywane są w sprawozdaniu w wartości nominalnej. Wyrażone w walutach obcych należności i zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy wg średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski dla danej waluty. Różnice kursowe zalicza się do przychodów i kosztów finansowych. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty. Środki pieniężne wycenia się w wartości nominalnej. Wyrażone w walutach obcych środki pieniężne wycenia się na dzień bilansowy wg średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski dla danej waluty. Różnice kursowe zalicza się do przychodów i kosztów finansowych. Rozliczenia międzyokresowe. Rozliczenia międzyokresowe kosztów obejmują koszty, których czas rozliczenia jest dłuższy niż 12 miesięcy (długoterminowe) oraz koszty, których czas rozliczenia mieści cię w okresie 12 miesięcy od dnia bilansowego (krótkoterminowe). Czynne rozliczenia kosztów obejmują m.in.: rozliczenia z tytułu ubezpieczeń, prenumeraty, certyfikatów. W trakcie roku obrotowego koszty te obejmują również rozliczany w czasie odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Kapitał własny. Kapitały własne tworzone są w Grupie zgodnie z obowiązującym prawem (w tym ze statutem lub umową). Kapitał podstawowy Grupy jest zgodny ze statutem jednostki dominującej i wpisem do KRS (tj. w wartości nominalnej). Zgodnie z MSR 29 pkt. 24 na początku pierwszego okresu stosowania standardu przekształca się składniki kapitału własnego - z wyjątkiem zysków zatrzymanych oraz wszelkich nadwyżek z 15

16 aktualizacji wyceny aktywów - stosując ogólny indeks cen, począwszy od dat, w których te składniki kapitału własnego zostały wniesione lub powstały w inny sposób. Przeliczeniu podlega kapitał zakładowy i kapitał powstały z nadwyżki ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji. Przyjmując, że okres hiperinflacji trwał w Polsce w latach , RADPOL S.A. nie dokonuje przeszacowania kapitału, ponieważ spółka akcyjna powstała w 1996r. Rezerwy. Grupa tworzy rezerwy wówczas, gdy ciąży na niej istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy prawdopodobne jest, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków oraz można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania. Rezerwy na zobowiązania obejmują rezerwę na odroczony podatek dochodowy oraz rezerwy na świadczenia pracownicze takie jak: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, niewykorzystane urlopy wypoczynkowe. Rezerwy na świadczenia pracownicze (nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne) wyceniane są metodą aktuarialną. Przychody, koszty, wynik finansowy. Przychody ze sprzedaży ujmowane są w wartości godziwej zapłat otrzymanych lub należnych i reprezentują należności za produkty, towary i usługi dostarczone w ramach normalnej działalności gospodarczej, po pomniejszeniu o rabaty i podatek od towarów i usług. Grupa nie świadczy usług, które wymagałyby rozliczania z uwzględnieniem stopnia zaawansowania. Koszty operacyjne ujmowane są w okresie, którego dotyczą. Zysk przypadający na jedną akcję Zysk na akcję obliczono jako iloraz zysku netto i średnioważonej liczby akcji. Średnioważoną liczbę akcji ustalono jako liczbę akcji wyemitowanych przez Spółkę Dominującą, pomniejszoną o liczbę akcji odkupioną celem umorzenia ważoną liczbą dni istnienia akcji (lub posiadania akcji własnych przez Spółkę Dominującą). Przy obliczeniu rozwodnionego zysku na jedną akcję za 2010r. uwzględniono akcje emitowane w ramach programu motywacyjnego. 11. Istotne zasady rachunkowości Zasady (polityka) rachunkowości zastosowane do sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego są spójne z tymi, które zastosowano przy sporządzaniu porównawczych sprawozdań finansowych Grupy. 12. Nowe standardy rachunkowości i interpretacje W 2011 roku weszły w życie następujące zmiany standardów lub interpretacje: Zmiany do MSR 24 Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych" - Uproszczenie wymogów dotyczących ujawnień przez jednostki powiązane z państwem oraz doprecyzowanie definicji jednostek powiązanych, zatwierdzone w UE w dniu 19 lipca 2010 roku (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych począwszy od 1 stycznia 2011 roku lub po tej dacie), Zmiany do MSR 32 Instrumenty finansowe: prezentacja" - Klasyfikacja emisji praw poboru, zatwierdzone w UE w dniu 23 grudnia 2009 roku (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 lutego 2010 roku lub po tej dacie), Zmiany do MSSF 1 Zastosowanie MSSF po raz pierwszy" - ograniczone zwolnienie jednostek stosujących MSSF po raz pierwszy z ujawniania informacji porównawczych zgodnie z MSSF 7, zatwierdzone w UE w dniu 30 czerwca 2010 roku (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2010 roku lub po tej dacie), Zmiany do różnych standardów i interpretacji Poprawki do MSSF (2010)" - dokonane zmiany w ramach procedury wprowadzania dorocznych poprawek do MSSF opublikowane w dniu 6 maja 16

17 2010 roku (MSSF 1, MSSF 3, MSSF 7, MSR 1, MSR 27, MSR 34 oraz KIMSF 13) ukierunkowane głównie na rozwiązywanie niezgodności i uściślenie słownictwa, zatwierdzone w UE w dniu 18 lutego 2011 roku (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się w dniu lub po ich dacie - 1 lipca 2010 roku lub 1 stycznia 2011 roku - w zależności od standardu/interpretacji), Zmiany do KIMSF 14 MSR 19 - Limit wyceny aktywów z tytułu określonych świadczeń, minimalne wymogi finansowania oraz ich wzajemne zależności" - przedpłaty w ramach minimalnych wymogów finansowania, zatwierdzone w UE w dniu 19 lipca 2010 roku (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2011 roku lub po tej dacie), Interpretacja KIMSF 19 Regulowanie zobowiązań finansowych przy pomocy instrumentów kapitałowych" zatwierdzona w UE w dniu 23 lipca 2010 roku (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2010 roku lub po tej dacie). W/w standardy, interpretacje i zmiany do standardów nie miały wpływu na dotychczas stosowaną politykę rachunkowości Grupy. Na dzień roku zostały opublikowane i zatwierdzone przez UE, ale jeszcze nie weszły w życie następujące standardy i interpretacje: Zmiany do MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji" - przeniesienia aktywów finansowych, zatwierdzone w UE w dniu 22 listopada 2011 roku (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2011 roku lub po tej dacie). Grupa postanowiła nie skorzystać z możliwości wcześniejszego zastosowania powyższych standardów, zmian do standardów i interpretacji. Według szacunków Grupy, w/w standardy, interpretacje i zmiany do standardów nie miałyby istotnego wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe, jeżeli zostałyby zastosowane przez Grupę na dzień bilansowy. Ponadto na dzień roku zostały przyjęte przez RMSR, ale jeszcze nie zatwierdzone przez UE następujące standardy i interpretacje: MSSF 9 Instrumenty finansowe" (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2015 roku lub po tej dacie), MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe" (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie), MSSF 11 Wspólne ustalenia umowne" (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie), MSSF 12 Ujawnienia na temat zaangażowania w inne jednostki" (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie), MSSF 13 Wycena wartości godziwej" (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie), MSR 27 (znowelizowany w roku 2011) Jednostkowe sprawozdania finansowe" (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie), MSR 28 (znowelizowany w roku 2011) Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych oraz wspólne przedsięwzięcia" (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie), Zmiany do MSSF 1 Zastosowanie MSSF po raz pierwszy" - Ciężka hiperinflacja i usunięcie sztywnych terminów dla stosujących MSSF po raz pierwszy (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2011 roku lub po tej dacie), Zmiany do MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji" - kompensowanie aktywów i zobowiązań finansowych (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie), Zmiany do MSSF 9 Instrumenty finansowe" oraz MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji" -obowiązkowa data wejścia w życie i przepisy przejściowe, 17

18 Zmiany do MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych" - prezentacja składników innych całkowitych dochodów (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2012 roku lub po tej dacie), Zmiany do MSR 12 Podatek dochodowy" - Podatek odroczony: realizacja aktywów (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2012 roku lub po tej dacie), Zmiany do MSR 19 Świadczenia pracownicze" - poprawki do rachunkowości świadczeń po okresie zatrudnienia (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie), Zmiany do MSR 32 Instrumenty finansowe: prezentacja" - kompensowanie aktywów i zobowiązań finansowych (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub po tej dacie), Interpretacja KIMSF 20 Rozliczanie kosztów usuwania odpadów na etapie produkcji w kopalniach odkrywkowych" (obowiązująca w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie). Według szacunków Grupy, w/w standardy, interpretacje i zmiany do standardów nie miałyby istotnego wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe, jeżeli zostałyby zastosowane przez Grupe na dzień bilansowy. 13. Zmiany szacunków Szacunki Zarządów Spółek wpływające na wartości wykazane w sprawozdaniu finansowym, dotyczą: przewidywanego okresu ekonomicznej użyteczności środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, odpisów aktualizujących składniki aktywów, dyskonta, przewidywanego wzrostu wynagrodzeń oraz założeń aktuarialnych używanych przy obliczaniu rezerw na odprawy emerytalne, przyszłych wyników podatkowych, uwzględnianych przy ustalaniu aktywów na odroczony podatek dochodowy, stopy dyskonta i przyszłych przepływów pieniężnych szacowanych w związku przeprowadzaniem testu na utratę wartości firmy, wartości godziwej aktywów i zobowiązań przejętych Spółek. Stosowana metodologia ustalania wartości szacunkowych opiera się na najlepszej wiedzy Zarządu i jest zgodna z wymogami MSSF. Zmiany odpisów aktualizujących przedstawiono w dodatkowych notach objaśniających do poszczególnych pozycji aktywów. 14. Zmiany prezentacji Prezentacja danych dla okresów porównywalnych dotyczy sprawozdania jednostkowego RADPOL S.A. i została omówiona w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za okres od do w nocie objaśniającej nr Zarządzanie ryzykiem finansowym W działalności Grupy Kapitałowej w 2011r. występowały poniższe rodzaje ryzyk finansowych: ryzyko stopy procentowej Ryzyko stopy procentowej wynika z finansowania działalności Grupy Kapitałowej kapitałami obcymi bazującymi na zmiennych stopach procentowych. Ze względu na to, iż na dzień sporządzenia bilansu zobowiązania oprocentowane stanowią 21,49% sumy bilansowej i jednocześnie potencjalne wahania stóp procentowych są niewielkie, Grupa Kapitałowa nie stosuje narzędzi zabezpieczających w tym zakresie. ryzyko kredytowe 18

19 W związku z występowaniem należności z odroczonym terminem płatności (kredytu kupieckiego) Grupa Kapitałowa jest obciążona ryzykiem kredytowym. W celu ograniczenia ryzyka dokonuje się regularnego monitorowania należności pod kątem przeterminowania oraz zagrożenia ich spłaty. Grupa korzysta w tym zakresie zarówno z narzędzi własnych jak i wywiadowni gospodarczych. W przypadku wystąpienia należności przeterminowanych następuje ograniczenie lub wstrzymanie sprzedaży zgodnie z obowiązującymi procedurami i następuje indywidualne uruchomienie windykacji należności. ryzyko płynności Ryzyko związane z płynnością wynika z występowania dysproporcji pomiędzy wpływami ze sprzedaży a niezbędnymi wydatkami na osiągnięcie tej sprzedaży. Ograniczenie tego ryzyka następuje poprzez wsparcie się zewnętrznymi źródłami finansowania (kredyty bankowe, leasing finansowy, dotacje). W ocenie Zarządu sytuacja finansowa Grupy jest bezpieczna i nie występuje ryzyko utraty płynności. inne ryzyko cenowe Ze względu na niskie koszty produkcji, a w konsekwencji niższe ceny wyrobów producentów azjatyckich, istnieje ryzyko konkurencji cenowej producentów z Chin i Indii. Grupa Kapitałowa konkuruje z producentami azjatyckimi szybkością dostaw oraz dostosowaniem oferty do indywidualnych potrzeb zamawiającego. Ponadto koszty logistyki dostaw z Azji produktów dla sektora ciepłowniczego oraz elektroenergetycznego (średnie napięcia) są na tyle wysokie, że w chwili obecnej konkurencja tanich wyrobów z Azji nie stanowi dla Grupy Kapitałowej istotnego zagrożenia. ryzyko kursowe Grupa Kapitałowa jest narażona na ryzyko kursowe w związku ze sprzedażą i zakupami rozliczanymi w walutach obcych oraz zaciągnięciem kredytów walutowych. Grupa Kapitałowa nie prowadzi rachunkowości zabezpieczeń i nie stosowała w roku 2011 instrumentów zabezpieczających przed ryzykiem kursowym. Stopień narażenia Grupy Kapitałowej na poszczególne rodzaje ryzyk zaprezentowano w dodatkowej nocie objaśniającej nr Sezonowość lub cykliczność w działalności Grupy Kapitałowej W Grupie występuje sezonowość z uwagi na charakter działalności prowadzonej przez odbiorców. Ciągłe rozszerzanie oferty produktowej wpływa pozytywnie na ograniczenie tego zjawiska. 17. Informacje dotyczące segmentów działalności Zgodnie z MSSF 8 Grupa zidentyfikowała segmenty operacyjne na podstawie wewnętrznych raportów, które są przedmiotem regularnych przeglądów dokonywanych przez Zarządy. Organizacja i zarządzanie Grupy odbywają się w podziale na segmenty, uwzględniające rodzaj oferowanych wyrobów i usług. Każdy z segmentów stanowi strategiczną jednostkę gospodarczą oferująca inne wyroby i usługi. Dla celów sprawozdawczości wydzielono w Grupie 6 segmentów operacyjnych: Segment osprzętu kablowego obejmuje produkty z metali kolorowych (aluminium i miedzi), głównie złączki i końcówki kablowe - przeznaczone do łączenia i zakańczania przewodów oraz uchwyty i zaciski kablowe, dławnice kablowe - przeznaczone do mocowania i uszczelniania wyprowadzeń przewodów i kabli elektroenergetycznych. Segment osprzętu termokurczliwego w skład tego segmentu wchodzą wyroby termokurczliwe (wyroby wykonane z uszlachetnionego polietylenu, różnokolorowe, przyjmujące kształt przedmiotu, na którym są obkurczane. Są wyrobami izolacyjnymi i uszczelniającymi, mającymi szerokie zastosowanie w energetyce, motoryzacji, elektronice, telekomunikacji, AGD, kolejnictwie, lotnictwie, budownictwie, górnictwie, przemyśle okrętowym, czy ciepłownictwie). Segment przewodów elektroenergetycznych do segmentu tego należą przewody giętkie o żyłach wielodrutowych typu: OMY, OMYp, OWY, LgY. 19

20 Segment wyrobów z porcelany elektrotechnicznej produkowany asortyment obejmuje izolatory elektroenergetyczne oraz wyroby elektroinstalacyjne i oświetleniowe. Segment systemów rurowych z PE i PP wyroby przeznaczone do budowy ciśnieniowych systemów rurowych do wody, gazu i kanalizacji, a także rury i kształtki z PP do budowy kanalizacji bezciśnieniowej. Wszystkie pozostałe segmenty obejmują sprzedaż pozostałych wyrobów niezakwalifikowanych do powyższych segmentów, przychody z tytułu sprzedaży materiałów i dotacje. GRUPA RADPOL S.A. Segmenty operacyjne - przychody i koszty Osprzęt kablowy Osprzęt termokurcz liwy Przewody elektroene rgetyczne Wyroby z porcelany elektrotec hnicznej Systemy rurowe z PE i PP Wszystkie pozostałe segmenty Razem Przychody zewnętrzne w tym: - przychody ze sprzedaży produktów, tow. i mater premie handlowe (793) (1 217) (282) (121) - - (2 413) - dotacje Koszty sprzedanych produktów, tow. i mater. (6 541) (15 567) (6 352) (11 369) (53 210) (455) (93 494) Wynik segmentu na sprzedaży brutto Koszty sprzedaży (6 557) (6 557) Koszty ogólnego zarządu (10 566) (10 566) Koszty akwizycji Zysk ze sprzedaży (16 006) Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne (1 716) (1 716) Zysk z działalności operacyjnej (14 881) Przychody finansowe Koszty finansowe (4 137) (4 137) Zysk przed opodatkowaniem (18 469) Podatek dochodowy (3 908) (3 908) Zysk netto (22 377)

21 GRUPA RADPOL S.A. Segmenty operacyjne - przychody i koszty Osprzęt kablowy Osprzęt termokurcz liwy Przewody elektroene rgetyczne Wyroby z porcelany elektrotec hnicznej Systemy rurowe z PE i PP Wszystkie pozostałe segmenty Razem Przychody zewnętrzne w tym: - przychody ze sprzedaży produktów, tow. i mater premie handlowe (596) (996) (289) (67) - - (1 948) - dotacje Koszty sprzedanych produktów, tow. i mater. (5 493) (13 891) (7 027) (11 730) (42 124) (3 002) (83 267) Wynik segmentu na sprzedaży brutto Koszty sprzedaży (6 208) (6 208) Koszty ogólnego zarządu (9 587) (9 587) Koszty akwizycji (933) (933) Zysk ze sprzedaży (14 581) Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne (1 682) (1 682) Zysk z działalności operacyjnej (10 347) Przychody finansowe Koszty finansowe (1 532) (1 532) Zysk przed opodatkowaniem (10 997) Podatek dochodowy (2 556) (2 556) Zysk netto (13 553) Grupa posiada wszystkie aktywa trwałe zlokalizowane w kraju będącym jej siedzibą. Na przypisane aktywa segmentów składają się środki trwałe danego segmentu i zapasy segmentu wraz z ich odpisami aktualizującymi. Pozostałe aktywa i pozostałe odpisy aktualizujące uznano jako pozostałe. Żaden klient ani grupa jednostek znajdująca się pod wspólną kontrolą nie osiągnęła co najmniej 10% przychodów Grupy Kapitałowej RADPOL S.A. GRUPA RADPOL S.A. Segmenty operacyjne - przychody i koszty Osprzęt kablowy Osprzęt termokurcz liwy Przewody elektroene rgetyczne Wyroby z porcelany elektrotec hnicznej Systemy rurowe z PE i PP Wszystkie pozostałe segmenty Razem Aktywa segmentu Zobowiązania i rezerwy na zobow. segmentu Nakłady i zaliczki na rzeczowe aktywa trwałe i WN Amortyzacja Odpisy aktualizujące Odwrócenie odpisów aktualizujących

22 GRUPA RADPOL S.A. Segmenty operacyjne - przychody i koszty Osprzęt kablowy Osprzęt termokurcz liwy Przewody elektroene rgetyczne Wyroby z porcelany elektrotec hnicznej Systemy rurowe z PE i PP Wszystkie pozostałe segmenty Razem Aktywa segmentu Zobowiązania i rezerwy na zobow. segmentu Nakłady i zaliczki na rzeczowe aktywa trwałe i WN Amortyzacja Odpisy aktualizujące Odwrócenie odpisów aktualizujących Informacje dotyczące obszarów geograficznych: GRUPA RADPOL S.A. Segmenty geograficzne - kryterium lokalizacji klientów Przychody segmentu Sprzedaż krajowa Sprzedaż eksportowa Razem Ujmowanie programu motywacyjnego dla pracowników Z końcem 2010 roku Zarząd Spółki RADPOL S.A. objął łącznie akcji serii C. Akcje serii C zostały objęte w ramach realizacji Programu Motywacyjnego zgodnie z Uchwałą nr 11/II/2007 z dnia 13 lutego 2007 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RADPOL S.A. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii WA oraz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii WA, Uchwałą nr 12/II/2010 z dnia 13 lutego 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RADPOL S.A. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru i Uchwałą nr 11/05/2007 z dnia 13 lutego 2007 roku Rady Nadzorczej RADPOL S.A w sprawie przyjęcia regulaminu Programu Motywacyjnego RADPOL S.A. Zgodnie z warunkami Programu Motywacyjnego, cena emisyjna akcji serii C była równa cenie emisyjnej akcji serii B czyli 6,80 zł za każdą akcję. Środki pieniężne za akcje serii C zostały wpłacone przez Zarząd Spółki, zgodnie z zawartą umową z Domem Maklerskim BZ WBK S.A. z siedzibą w Poznaniu, na konto Domu Maklerskiego i przekazane Spółce w dniu 5 stycznia 2011 roku. Dnia 27 stycznia 2011 roku Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) podjął Uchwałę nr 68/11, na mocy której postanowił przyjąć do depozytu papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki o wartości nominalnej 0,03 zł każda, oraz oznaczyć je kodem PLRDPOL00010, pod warunkiem podjęcia przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Spółki oznaczone kodem PLRDPOL Dnia 8 lutego 2011 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) podjął Uchwałę nr 169/2011 o dopuszczeniu i wprowadzeniu w dniu 11 lutego 2011 roku do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii C pod warunkiem dokonania przez KDPW w dniu 11 lutego 2011 roku rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem PLRDPOL Dnia 11 lutego 2011 roku KDPW zarejestrował akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,03 zł każda pod kodem PLRDPOL Rejestracja akcji Seri C przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS została dokonana w dniu 5 kwietnia 2011 roku. Akcje serii C uczestniczyły w wypłacie dywidendy z podziału zysku za rok obrotowy

23 19. Informacja o nabyciu akcji własnych Zgodnie z Programem odkupu akcji własnych ( ) W 2011 roku Spółka RADPOL S.A. nie nabyła żadnych akcji własnych w ramach tego programu ponieważ cena nabycia jednej akcji była wyższa od ceny określonej w programie (powyżej 6,00 złotych). Program został zakończony w związku z podjętą w dniu 19 sierpnia 2011 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RADPOL S.A. uchwałą w sprawie upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki, uchwalenia Programu skupu akcji własnych Spółki, oraz dokonania zmian w kapitałach własnych Spółki oraz w sprawie użycia kapitału zapasowego i rezerwowego. Program ten był wykonywany na podstawie uchwały nr 16 Walnego Zgromadzenia z dnia 21 kwietnia 2008 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia oraz w innych celach zmienionych uchwałą nr 20 Walnego Zgromadzenia z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 16 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie z dnia 21 kwietnia 2008 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia Zgodnie z Programem skupu akcji własnych ( ): Dnia 20 września 2011 roku został rozpoczęty program nabywania akcji własnych RADPOL S.A. (raport bieżący nr 28/2011), który wykonywany jest zgodnie z uchwałą nr 4 NWZA RADPOL S.A. z dnia 19 sierpnia 2011 roku w sprawie upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki, uchwalenia Programu skupu akcji własnych Spółki, oraz dokonania zmian w kapitałach własnych Spółki oraz w sprawie użycia kapitału zapasowego i rezerwowego. Do 31 grudnia 2011 roku Spółka nabyła akcji o wartości nominalnej 395,70 zł (0,03 zł każda) po cenie nabycia 7,66 zł za jedną akcję. Nabyte akcje własne stanowią 0,05% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniają do głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowi 0,05% ogólnej liczby głosów. 20. Dywidendy wypłacone i zaproponowane do wypłaty W dniu 27 kwietnia 2011 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RADPOL S.A. podjęło uchwałę nr 16 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy Zgodnie z uchwałą zysk netto przeznaczono: - kwotę ,36 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co stanowi 0,18 zł na jedną akcję, - kwotę ,35 zł na kapitał zapasowy Spółki. Dniem ustalenia prawa do dywidendy był dzień 12 maja 2011r., natomiast dywidenda została wypłacona 27 maja 2011r. Spółka zależna RURGAZ Sp. z o.o. za rok 2010 nie wypłaciła dywidendy ani nie deklarowała jej wypłaty. Zgromadzenie Wspólników w dniu podjęło uchwałę o przeznaczeniu zysku Spółki za rok obrotowy 2010 w kwocie ,55 zł na kapitał zapasowy. Zarząd Spółki RADPOL S.A. rekomenduje do WZA o przeznaczenie części zysku za rok 2011 na wypłatę dywidendy w wys. 0,10 zł na akcję, co daje łączną kwotę wypłaty dywidendy w wys ,20 zł, a pozostałą cześć zysku proponuje przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego w wysokości ,63 zł w związku z prowadzoną akwizycją spółki oraz na pokrycie straty z lat ubiegłych w wysokości ,50 zł. Spółka zależna RURGAZ Sp. z o.o. za rok 2011 nie deklaruje wypłaty dywidendy. 23

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne WYBRANE DANE FINANSOWE II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. w tys. zł. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za I kwartał 2009 r. I kwartał 2009 r.

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za I kwartał 2009 r. I kwartał 2009 r. WYBRANE DANE FINANSOWE I kwartał 2009 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 marca 2009 r. w tys. zł. I kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 marca

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za IV kwartał 2008 r.

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za IV kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE IV kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. w tys. zł. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. IV

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2017 do 30-09-2017 Świdnica, listopad 2017 Strona 1 / 16 Wybrane

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu QSr IV/2006

Załącznik do Raportu QSr IV/2006 Załącznik do Raportu QSr IV/2006 1. Sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. za czwarty kwartał 2006 roku Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR ustalone przez NBP 31.12.2006 31.12.2005 Kurs na koniec

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni) (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji

Bardziej szczegółowo

WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe. na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1

WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe. na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1 WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1 Wybrane jednostkowe dane finansowe wraz z przeliczeniem

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Str. 4 BILANS KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Było: Str. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE (...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,23 2,71-0,06 0,72 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

sprzedaży Aktywa obrotowe Aktywa razem

sprzedaży Aktywa obrotowe Aktywa razem Wykaz uzupełniających informacji do jednostkowego sprawozdania finansowego MAKRUM S.A. za III kwartał 2012 roku opublikowanego w dniu 14 listopada 2012 r. 1. Bilans Aktywa trwałe Aktywa MSSF MSSF MSSF

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2010 do 31-03-2010 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-01-2010 do 31-03-2010 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

III kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30 września 2007 r. III kwartały 2006 r.

III kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30 września 2007 r. III kwartały 2006 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMPUTRONIK S.A. ZA III KWARTAŁ 2007 R. WYBRANE DANE FINANSOWE stycznia 2007 r. do 2007 r. w tys. zł. stycznia 2006 r. do 2006 r. stycznia 2007 r. do 2007 r. w tys. EUR stycznia

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Siedziba w Chorzowie ul. J. Maronia Chorzów tel.: fax: E L K O P S.A.

Siedziba w Chorzowie ul. J. Maronia Chorzów tel.: fax: E L K O P S.A. E L K O P S.A. SKRÓCONE PÓŁROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 30 CZERWCA ROKU I ZA 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH DNIA 30 CZERWCA r. Chorzów, 29 sierpnia roku Strona 1 z 11 SKRÓCONE JEDNOSTKOWE

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za 2008 rok

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za 2008 rok RS... () Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za rok SKONSOLIDOWANY BILANS Nota A k t y w a I. Aktywa trwałe 7734 5062 1. Wartości niematerialne 1 51 10 2. Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2004 2003 2004 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 579 534 517 794 128 268 116 427 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

2 kwartał narastająco okres od do

2 kwartał narastająco okres od do Zarząd Spółki Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł 2 kwartał narastająco okres od 0101 do 3006 narastająco okres od 0101

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych INSTAL - LUBLIN Spółka

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za I półrocze 2005 roku

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za I półrocze 2005 roku Stalprodukt S.A. Skonsolidowany raport finansowy za I półrocze 2005 roku w tys. zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2005 półrocze / 2004 półrocze / 2005 półrocze / 2004 I. Przychody netto

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2016 R. DO DNIA 31.12.2016 R. SKONSOLIDOWANY BILANS sporządzony na dzień: 31.12.2016 r. AKTYWA 31.12.2016

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY BILANS

SKONSOLIDOWANY BILANS RS -2008 GPW Strona 1 SKONSOLIDOWANY BILANS Nota 2008 rok bieżący 2007 rok poprzedni A k t y w a I. Aktywa trwałe 190 877 251 418 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 458 133 - wartość firmy 2.

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 14.11.2007 BILANS w tys. PLN AKTYWA 30.06.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2004 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od początku roku obrotowego 2004 oraz dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy BILANS na dzień dzień 31.12.2016 AKTYWA Nota 31.12.2016 31.12.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 3 905 693,49 6 615 342,71 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 1 2005 okres od 20050101 do 20050331 2004 okres od 20040101

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

BILANS Nota półrocze (rok bieżący) 2004 rok poprzedni

BILANS Nota półrocze (rok bieżący) 2004 rok poprzedni A k t y w a BILANS Nota 2005. (rok bieżący) 2004 rok poprzedni I. Aktywa trwałe 213 973 206 798 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 46 68 - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 147 280 141

Bardziej szczegółowo

P a s y w a I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkoś

P a s y w a I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkoś Formularz SAQS. I / 2002 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 12.11.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 31.12.2007 AKTYWA Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE do sprawozdania finansowego

WPROWADZENIE do sprawozdania finansowego WPROWADZENIE do sprawozdania finansowego fundacji sporządzonego za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 S t r o n a 1 5 1. Informacje ogólne a) Nazwa fundacji: b) Jednostka działa jako fundacja. c) Siedzibą

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku Stalprodukt S.A. Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 I. Przychody netto ze

Bardziej szczegółowo

ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna W STARACHOWICACH Aleja Wyzwolenia Starachowice

ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna W STARACHOWICACH Aleja Wyzwolenia Starachowice SA-Q 1 2015 Raport kwartalny SA-Q 1 / 2015 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002 TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SAQS42002 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 4 kwartały 4 kwartały narastająco / 2002 okres od 020101 do 021231 narastająco / 2001 okres od 010101 do 011231 w tys.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2014 roku Mysłowice, 25 lipca 2014 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany bilans

Skonsolidowany bilans Skonsolidowane sprawozdania finsowe grupy kapitałowej efekt SA za 2017 Skonsolidowany bilans 0.09.2017 0.06.2017 1.12.2016 0.09.2016 Aktywa A. A k t y w a t r w a ł e 94 724 95 640 97 45 97 742 I. Wartości

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. Śrem, dnia Sprawozdanie finansowe sporządzone za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa FASING SA Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR za okres od do

Grupa Kapitałowa FASING SA Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR za okres od do (kwoty wyrażone są w tys. zł) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ kwartału/2011 31.12.2010 roku/2010 kwartału/2010 31.12.2009 roku/2009 A k t y w a A. Aktywa trwałe 87720 88458 86114 88436

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE za okres 01.01.2016 30.09.2016 roku Śródroczne skrócone skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 25.02.2009 BILANS w tys. PLN AKTYWA Aktywa trwałe 378 954 279 352 Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A.

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A. Rozdział IX Informacje datkowe IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2005 Formularz SA-Q 1/2005 ( I/kwartał/2005 ) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej,

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2003

Formularz SA-QSr 4/2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/ (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3 Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SAQS3 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R.

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R. POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, 14.08.2007 R. BILANS w tys. PLN AKTYWA 31.03.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

3 kwartały narastająco od do

3 kwartały narastająco od do narastająco od 2005-01-01 do 2005-09-30 w tys. zł narastająco od 2004-01-01 do 2004-09-30 narastająco od 2005-01-01 do 2005-09-30 w tys. EUR narastająco od 2004-01-01 do 2004-09-30 WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Spis treści do sprawozdania finansowego

Spis treści do sprawozdania finansowego (kwoty w tabelach wyrażone są w złotych, o ile nie podano inaczej) Spis treści do sprawozdania finansowego Nota Strona Bilans 3 Rachunek zysków i strat 4 Zestawienie zmian w kapitale własnym 5 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS WYBRANE DANE w tys. zł. w tys. EURO w tys. zł. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 496,00 1 146,00 4 667,00 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 395,00 500,00 923,00

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EURO 2006 2005 2006 2005 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 760 324 653 629 195 000 162 461 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach Grupy Macrologic

Informacja o wynikach Grupy Macrologic Informacja o wynikach Grupy Macrologic za okres od 1 stycznia 2017 do 31 maja 2017 roku. Dane finansowe zawarte w niniejszej informacji nie zostały zweryfikowane przez biegłego rewidenta. Dokument ma charakter

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn.

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe wraz z notami za 2009 rok.

Sprawozdanie finansowe wraz z notami za 2009 rok. Sprawozdanie finansowe wraz z notami za 2009 rok. BILANS Nota A k t y w a I. Aktywa trwałe 6 262 7 303 1. Wartości niematerialne 1 20 51 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 4 296 4 297 3. Należności długoterminowe

Bardziej szczegółowo

GRUPA ERGIS ul. Tamka Warszawa

GRUPA ERGIS ul. Tamka Warszawa GRUPA ERGIS ul. Tamka 16 00 349 Warszawa SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2016 ROKU (01.01.2016 31.03.2016) sporządzone zgodnie z MSSF SPIS TREŚCI: I. Wybrane dane finansowe... 2 II.

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2014

Raport półroczny SA-P 2014 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok)

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280) Zarząd Spółki Banku Ochrony Środowiska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej

Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe SONEL SA sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2012 do 30-09-2012 Świdnica, 10-11-2012 1. Wybrane dane

Bardziej szczegółowo

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 08OCTAVA QSr 1/2016 1 / 2016 rok dla za 1 2016 MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 2016-05-12 OCTAVA SA 08OCTAVA 00-131 Warszawa 2 lok 54 (ulica) (numer) (telefon) (fax) (e-mail) (www) 010986677 (NIP)

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29 Spis treści Wprowadzenie str. 15 Układ i treść opracowania str. 15 Problemy do rozstrzygnięcia przy opracowywaniu lub aktualizowaniu dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości str.

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo