DANE O DZIAŁALNOŚCI EMITENTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DANE O DZIAŁALNOŚCI EMITENTA"

Transkrypt

1 V DANE O DZIAŁALNOŚCI EMITENTA Emitent posiada 100% udziałów w spółce IDMSA.PL Doradztwo Finansowe Sp. z o.o. Spółka ta świadczy usługi doradztwa finansowego, uzupełniając w tym zakresie ofertę IDMSA.PL. Charakter działalności tej spółki uniemożliwia przedstawienie jej łącznie z Emitentem jako jednej grupy kapitałowej, m.in. z uwagi na zupełnie różny charakter działalności i odmienny rodzaj sporządzanych sprawozdań finansowych. Działalność IDMSA.PL Doradztwo Finansowe Sp. z o.o. ma marginalne znaczenie dla Emitenta i jego grupy kapitałowej. W oparciu o zapisy art 58 ust 1 pkt 1 Ustawy o rachunkowości (kryterium nieistotności) działalność IDMSA.PL Doradztwo Finansowe Sp. z o.o. nie podlegała konsolidacji. Oznacza to, iż Emitent nie sporządzał skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Z uwagi na to, iż działalność IDMSA.PL Doradztwo Finansowe Sp. z o.o nie ma istotnego wpływu na działalność grupy kapitałowej Emitenta, nie zamieszczono dodatkowego opisu jednostki podporządkowanej. 5.1 PODSTAWOWE PRODUKTY, TOWARY I USŁUGI PODSTAWOWE RODZAJE DZIAŁALNOŚCI EMITENTA Działalność Emitenta polega na prowadzeniu domu maklerskiego. Korzenie działalności Emitenta sięgają niemal początków odrodzonego rynku kapitałowego w Polsce, za jaki należy uznać rok 1991, tj. uchwalenie przez Sejm Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych oraz powstanie Giełdy i pierwszą sesję giełdowa Jego model działalności ewoluował więc znacznie w czasie, w miarę jak rozwijał się rynek kapitałowy. Początkowo działalność koncentrowała się na działalności brokerskiej, stopniowo jednak wprowadzane zostały kolejne dziedziny aktywności, w tym zwłaszcza działalności w dziedzinie usług korporacyjnych oraz zarządzania aktywami. Obecnie te trzy dziedziny są podstawą działalności Emitenta. Rysunek 5.1 Działalność Emitenta Źródło: Emitent Usługi brokerskie Usługi brokerskie polegają na pośredniczeniu w transakcjach zawieranych na rynku regulowanym (pośrednictwo maklerskie) oraz świadczeniu usług towarzyszących tego rodzaju transakcjom. W przypadku IDMSA.PL pośrednictwo dotyczy wyłącznie transakcji zawieranych na GPW. Usługami towarzyszącymi są m.in. pośredniczenie oraz ułatwianie dostępu do kredytów na zakup papierów wartościowych, ułatwianie inwestorom dostępu do informacji, sporządzanie różnego rodzaju materiałów analitycznych, rekomendacji itp. Klienci mogą składać zlecenia m.in. bezpośrednio na stanowiskach maklerskich, telefonicznie, faksowo czy za pośrednictwem internetu. Zarządzanie aktywami Działalność zarządzania aktywami obejmuje zarządzanie środkami inwestycyjnymi powierzonymi biuru maklerskiemu przez klientów. Działalność ta prowadzona jest zgodnie z przepisami Ustawy, w tym zapisami art 30 ust pkt 4, art 38 art 41 pkt 2 i innymi. Zarządzanie aktywami zostało rozpoczęte 27 maja 2004 r. Zgodnie z Ustawą przez zarządzanie cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie rozumie się odpłatne podejmowanie i realizację decyzji inwestycyjnych na rachunek zleceniodawcy, w ramach pozostawionych przez zleceniodawcę do dyspozycji zarządzającego środków pieniężnych i papierów wartościowych zapisanych na rachunkach zleceniodawcy. Usługi korporacyjne Usługi korporacyjne obejmują szeroką gamę usług świadczonych przedsiębiorcom, głównie spółkom prawa handlowego. W szczególności wyodrębnić można tutaj działalność rynku pierwotnego, rynku niepublicznego oraz operacje kapitałowe. Rynek pierwotny obejmuje działania związane z tworzeniem nowych papierów wartościowych, szczególnie w publicznym obrocie, jak również działania związane z pierwszymi ofertami publicznymi. Mieści się tu sporządzanie prospektów emisyjnych, przeprowadzanie emisji publicznych jak również niepublicznych itp. 60 Prospekt Emisyjny Internetowy Dom Maklerski S.A.

2 Dane o działalności Emitenta Rozdział V Rynek niepubliczny obejmuje szeroki zakres usług świadczonych na rzecz spółek nie dopuszczonych do publicznego obrotu. Jest to między innymi prowadzenie depozytów akcji czy pośrednictwo w transakcjach niepublicznych. Operacje kapitałowe obejmują pozostałe usługi dla klientów korporacyjnych, świadczone dla spółek niepublicznych oraz publicznych. Mieści się tu przygotowywanie analiz dla spółek m.in. w zakresie pozyskiwania kapitału, organizacji fuzji, pozyskiwania inwestorów itp. Przedstawione przychody to przychody z działalności maklerskiej, uwidocznione w sprawozdaniach finansowych. Nie są ujęte między innymi przychody finansowe i z papierów wartościowych, gdyż nie są one również ujawniane bezpośrednio w sprawozdaniach finansowych. Przychody w podanym układzie obrazuje tabela poniżej. Tabela 5.1 Udział poszczególnych rodzajów działalności Emitenta (dane w tys. zł) I kwartał Przychody z tytułu świadczenia usług maklerskich i doradczych tys zł % tys zł % tys zł % tys zł % , , , ,00 Prowizje, w tym: od operacji papierami wartościowymi we własnym imieniu, lecz na rachunek dającego zlecenie z tytułu oferowania papierów wartościowych w publicznym obrocie z tytułu przyjmowania zleceń kupna i umarzania jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych , , , ,85 1 0,01 2 0,01 9 0, ,49 6 0, , ,72 4 0,11 pozostałe (rynek pierwotny +NFI) , , , ,20 Inne przychody, w tym: z tytułu prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych klientów z tytułu oferowania papierów wartościowych w publicznym obrocie 87 1, , , , , ,92 0 0,00 0 0,00 z tytułu zarządzania cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie 209 3, ,58 0 0,00 0 0,00 pozostałe 485 7, , , ,62 Źródło: Emitent Powyższe dane zaprezentowano zgodnie ze sprawozdaniami finansowymi Spółki. Zwrócić jednak trzeba uwagę, iż w latach Spółka uzyskiwała przychody z tytułu oferowania papierów wartościowych. W roku 2002 uzyskała z tego tytułu 736 tys. złotych, a w roku tys. złotych. Przychody te były księgowane poprzez włączenie do pozostałych przychodów z uwagi na obowiązujący wówczas w Spółce zakładowy plan kont. W poprzednich latach przychody z tytułu oferowania papierów wartościowych były niewielkie, dlatego nie wyróżniono osobno pozycji przychody z tytułu oferowania papierów wartościowych w publicznym obrocie. Zestawienie przychodów uwzględniające również przychody z instrumentów finansowych, przychody finansowe (w tym z lokat) i inne przychody (czyli w tzw. szyku rozwartym ) prezentuje tabela poniżej. Tabela 5.2 Przychody w szyku rozwartym I kwartał tys zł % tys zł % tys zł % tys zł % Przychody ogółem , , , ,00 Prowizje , , , ,65 Inne przychody maklerskie i doradcze , , , ,50 Przychody z instrumentów finansowych , , , ,90 przeznaczonych do obrotu Przychody finansowe (w tym z lokat) 457 1, , , ,47 Pozostałe przychody 181 0, , , ,49 Źródło: Emitent Internetowy Dom Maklerski S.A. Prospekt Emisyjny 61

3 IDMSA.PL oferuje komplementarne usługi w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa dla domu maklerskiego. Obejmuje to m.in.: Przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych; Operacje na papierach wartościowych na własny rachunek; Zarządzanie aktywami klientów; Oferowanie papierów wartościowych; Zawieranie i wykonywanie umów subemisji; Prowadzenie rachunków papierów wartościowych oraz rachunków pieniężnych do ich obsługi; Prowadzenie depozytów papierów wartościowych; Prowadzenie ewidencji papierów wartościowych; Udzielenie pożyczek na kupno lub sprzedaż papierów wartościowych za pośrednictwem IDMSA.PL; Doradztwo dla przedsiębiorców w zakresie struktury kapitałowej, strategii i powiązanych zagadnień; Doradztwo i usługi w zakresie łączenia, podziału i przejmowania przedsiębiorstw; Przygotowywanie analiz w zakresie pozyskiwania kapitału, celowości i sposobu wprowadzenia papierów wartościowych do publicznego obrotu, skutków i kosztów emisji; Sporządzanie prospektów emisyjnych; Obsługa towarzystw i funduszy inwestycyjnych oraz emerytalnych; Udzielanie nieodpłatnych porad i rekomendacji. Spółka posiada 100% udziałów w spółce IDMSA.PL Doradztwo Finansowe Sp. z o.o. Spółka ta świadczy usługi doradztwa finansowego, uzupełniające ofertę IDMSA.PL. Działalność tej spółki ma marginalne znaczenie dla Emitenta i jego grupy kapitałowej. W oparciu o zapisy art. 58 ust 1 pkt 1 Ustawy o rachunkowości (kryterium nieistotności) działalność IDMSA.PL Doradztwo Finansowe Sp. z o.o. nie podlegała konsolidacji. Oznacza to, iż Emitent nie sporządzał skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Emitent posiada akcje GPW S.A. o wartości nominalnej 4,6 tys złotych oraz akcje CETO S.A. o wartości nominalnej 56,1 tys. złotych. Są to inwestycje o charakterze długoterminowym, związane z charakterem działalności IDMSA.PL. Z racji specyfiki swojej działalności IDMSA.PL posiada ponadto szereg inwestycji krótkoterminowych o zmiennej wartości i charakterze, głównie w formie akcji notowanych na GPW. Część z tych inwestycji związana jest z wykonywaniem różnych zadań domu maklerskiego, jak animator obrotu. 5.2 OTOCZENIE, W JAKIM PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ EMITENT WYSTĘPUJĄCE TRENDY Rynek kapitałowy charakteryzuje się określoną specyfiką. Polega ona na występowaniu gwałtownych zmian koniunktury w typowych giełdowych cyklach hossy i bessy. W okresie hossy szybko rosną kursy spółek oraz wartości indeksów giełdowych. Towarzyszy temu wzmożone zainteresowanie rynkiem kapitałowym ze strony inwestorów, co uwidacznia się we wzmożonych obrotach. Dobrze w okresie hossy sprzedają się również publiczne emisje, co skłania wielu Emitentów do podejmowania działań w celu wprowadzenia papierów wartościowych do publicznego obrotu oraz przeprowadzania nowych emisji w tym okresie. W okresie bessy gwałtownie spadają ceny akcji i indeksy giełdowe. Inwestorzy unikają zaangażowania na rynku, co sprawia, iż spadają obroty na giełdzie. Spada również zainteresowanie nowymi emisjami, co ogranicza również aktywność emitentów. Tego rodzaju zmiany koniunktury są nieregularne. Hossa lub bessa może trwać zarówno kilka lat jak i kilka miesięcy. Generalnie zmiany te nie są zależne od pory roku. Jednak obok tych podstawowych trendów, powszechnie uważa się, iż na rynku występują w ciągu roku tradycyjnie lepsze i gorsze okresy. Zwykle za lepsze uważa się okres początku i końca roku, czy okresy kończące kwartały. Tego rodzaju sezonowość jest jednak bardzo niepewna. Jeżeli nawet występuje, ma tylko charakter statystyczny. Ogólnie jednak, w perspektywie wieloletniej, rynki kapitałowe podlegają szybkiemu rozwojowi. Ten rozwój jest szczególnie intensywny w krajach, gdzie rynek kapitałowy funkcjonuje względnie krótko a takim krajem jest Polska. Rozwój ten widoczny jest w wielu elementach: przez systematyczny wzrost indeksów giełdowych (choć podlegający wspomnianym wcześniej silnym okresowym wahaniom), wzrost obrotów na GPW czy wzrost liczby notowanych spółek. Warto pamiętać, iż pierwsze notowania indeksu WIG z roku 1991 wyniosło 1000 punktów. Oznacza to, iż indeks ten w perspektywie wieloletniej, wzrastał średnio co roku o 27%. 62 Prospekt Emisyjny Internetowy Dom Maklerski S.A.

4 Rysunek 5.2. Wzrost indeksu giełdowego WIG Dane o działalności Emitenta Rozdział V Źródło: Emitent na podstawie danych GPW Systematycznie rośnie również wielkość obrotów na GPW. Dzieje sie tak nie tylko na skutek wprowadzania nowych produktów (kontrakty terminowe, opcje) ale też i na skutek systematycznego rozwoju rynku. Rysunek 5.3 Wielkość obrotów na GPW (w ramach indeksu WIG w zł na sesję) Źródło: Emitent na podstawie danych GPW Internetowy Dom Maklerski S.A. Prospekt Emisyjny 63

5 Rysunek 5.4. Liczba spółek notowanych na GPW na koniec roku Źródło: Emitent na podstawie danych GPW Rysunek 5.5. Kapitalizacja spółek notowanych na GPW na koniec roku (mln zł) Źródło: Emitent na podstawie danych GPW KONKURENCJA Pomimo, iż rynek kapitałowy w Polsce rozwija się bardzo dobrze, zmniejsza się konkurencja na rynku biur maklerskich. Już wkrótce po początkach odrodzonego rynku kapitałowego w Polsce (rok 1994) na rynku funkcjonowało ponad czterdzieści biur maklerskich, obecnie działa ich dwadzieścia kilka i ta liczba pomału stabilizuje się. Historycznych powodów takiego zmniejszenia się liczby biur maklerskich było kilka. Najważniejsze z nich to: 1) Cykle koniunkturalne Rynek kapitałowy z natury rzeczy podlega silnym wahaniom koniunkturalnym. Oznacza to, iż w okresie bessy duża część biur maklerskich nie osiąga zysków. Tym samym biura maklerskie słabiej zorganizowane lub dysponujące mniejszym zapleczem kapitałowym są narażone w okresie bessy na utratę płynności finansowej. 2) Złe planowanie Największa liczba biur maklerskich istniała w latach dziewięćdziesiątych. Powstały one na bazie hossy z lat Ich założyciele zbyt optymistycznie ocenili perspektywy rynkowe. W rezultacie powstało zbyt dużo biur maklerskich, a biura te były zbyt słabe kapitałowo, aby przetrwać późniejszy okres bessy. 3) Zmiany formalne 64 Prospekt Emisyjny Internetowy Dom Maklerski S.A.

6 Dane o działalności Emitenta Rozdział V Obecnie, zgodnie z art. 29 Ustawy, jedyną dopuszczalną formą występowania biur maklerskich jest forma spółki akcyjnej. Pewna liczba biur maklerskich została natomiast założona w innej formie, w tym w formie spółek cywilnych. Część z tych biur maklerskich została przekształcona, natomiast część zlikwidowana. 4) Połączenia Słabości kapitałowe i organizacyjne mniejszych biur maklerskich wymusiły przeprowadzenie na rynku szeregu przejęć słabszych podmiotów przez silniejsze biura maklerskie. Obecnie wspomniane wyżej przyczyny straciły nieco na aktualności. Wydaje się, iż biura maklerskie, które przetrwały, są już wystarczająco okrzepnięte, a rynek staje się coraz bardziej stabilny. Rysunek 5.6 Liczba biur maklerskich członków GPW Źródło: GPW Biura maklerskie zajmują różna pozycję w różnych segmentach rynku. Według danych publikowanych przez GPW, do największych biur maklerskich (dane za rok 2004) w zakresie udziału w obrotach giełdy zalicza się obecnie DM BH (18,5% udziału w obrotach akcjami i 2,7% w obrocie obligacjami), CDM Pekao (13,9% udziału w obrotach akcjami i 35,6% w obrocie obligacjami), BDM PKO BP (6,1% udziału w obrotach akcjami i 28,8% w obrocie obligacjami), DM BZ WBK (10,6% udziału w obrotach akcjami i 3,6% w obrocie obligacjami) oraz ING Securities (9,9% udziału w obrotach akcjami i 2,2% w obrocie obligacjami). W zakresie ofert rynku pierwotnego, według rankingu Rzeczpospolitej z dostępność akcji w ofertach pierwotnych, najaktywniejszymi biurami maklerskimi były w roku 2004 DM BZ WBK, CDM Pekao, DI BRE, Millennium DM, BDM PKO BP oraz IDMSA.PL. Zarząd szacuje, iż przychody Emitenta stanowią około 0,8% przychodów wszystkich domów maklerskich. Udział Emitenta w różnych segmentach rynku ilustruje tabela 5.8 w punkcie RYNKI NA KTÓRYCH DZIAŁA EMITENT RYNEK KRAJOWY Działalność Emitenta koncentruje się w trzech głównych segmentach: Zarządzanie aktywami Usługi korporacyjne Usługi brokerskie ZARZĄDZANIE AKTYWAMI Internetowy Dom Maklerski S.A. Prospekt Emisyjny 65

7 Działalność zarządzania aktywami została rozpoczęta 27 maja Wartość aktywów na wynosiła 79mln złotych. Aktywami Zarządzają Dorota Nejman oraz Robert Nejman. W ramach usługi zarządzania portfelem papierów wartościowych oferuje się klientom różne strategie w zależności od indywidualnych skłonności do podejmowania ryzyka oraz czasu trwania inwestycji. Środki przekazane do zarządzania zdeponowane są na odrębnym rachunku bankowym, a zarządzający nimi mają upoważnienie do składania zleceń zakupu i sprzedaży akcji, obligacji i innych instrumentów finansowych w imieniu klienta. Standardowe strategie oferowane są dla portfeli o wartości min. 100 tys. złotych. Dla portfeli o wartości przekraczającej 1mln złotych stosuje się strategie indywidualne. Rysunek 5.7 Wyniki zarządzania Źródło: Emitent USŁUGI KORPORACYJNE Usługi korporacyjne obejmują szeroką gamę usług świadczonych przedsiębiorcom, głównie spółkom prawa handlowego. W szczególności wyodrębnić można tutaj działalność rynku pierwotnego, rynku niepublicznego oraz operacje kapitałowe. Rynek pierwotny obejmuje działania związane z tworzeniem nowych papierów wartościowych, szczególnie w publicznym obrocie, jak również działania związane z pierwszymi ofertami publicznymi. Mieści się tu sporządzanie prospektów emisyjnych, przeprowadzanie emisji publicznych jak również niepublicznych itp. Rynek niepubliczny obejmuje szeroki zakres usług świadczonych na rzecz spółek niedopuszczonych do publicznego obrotu. Jest to między innymi prowadzenie depozytów akcji, pośrednictwo w transakcjach niepublicznych, realizacja różnych programów autorskich dotyczących fuzji, realizacji programów motywacyjnych czy lojalnościowych (m.in. pierwsza w Polsce realizacja programu lojalnościowego dla spółki publicznej Tras Tychy S.A.). Operacje kapitałowe obejmują pozostałe usługi dla klientów korporacyjnych, świadczone dla spółek publicznych oraz niepublicznych. Mieści się tu przygotowywanie analiz dla spółek m.in. w zakresie pozyskiwania kapitału, organizacji fuzji, pozyskiwania inwestorów itp. Najważniejszym segmentem usług korporacyjnych są działania rynku pierwotnego. IDMSA.PL zalicza się do ścisłej krajowej czołówki biur maklerskich w zakresie działań rynku pierwotnego. Tabela 5.4. Dostępność akcji w ofertach pierwotnych w roku 2004* Biuro 1 DM BZ WBK 0,75 2 CDM Pekao 0,60 2 DI BRE 0,60 2 Millennium DM 0,60 3 IDMSA.PL 0,45 3 BDM PKO BP 0,45 *Ranking Rzeczpospolita Punkty 66 Prospekt Emisyjny Internetowy Dom Maklerski S.A.

8 Dane o działalności Emitenta Rozdział V Cały ranking Rzeczpospolitej dotyczył atrakcyjności biur maklerskich dla drobnych inwestorów. Dla potrzeb prospektu z rankingu wybrano zwycięzców w dwóch kategoriach dotyczących ofert pierwotnych: dostępność akcji oraz zyskowność ofert. Nie przedstawiono natomiast kategorii obsługa rachunku, rachunki internetowe, prowizje, sieć detaliczna oraz sieć pełnozakresowych POK. W rankingu dostępność akcji rano pod uwagę liczbę przeprowadzonych ofert (z 20 największych w roku 2004). Za liczbę przeprowadzonych ofert (w wypadku IDMSA.PL 5 ofert) przyznano odpowiednią liczbę punktów. W rankingu zyskowność ofert Rzeczpospolita obliczała, czy na przeprowadzonych ofertach częściej można było stracić, czy zarobić, według stanu na koniec Za odpowiednią przewagę ofert zyskownych nad przynoszącymi straty przyznawane były punkty rankingowe. Tabela 5.5. Zyskowność ofert publicznych* Biuro 1 BDM PKO BP 0,50 2 CDM Pekao 0,40 3 DM BZ WBK 0,30 4 IDMSA.PL 0,20 5 BM BPH (CAIB) 0,10 *Ranking Rzeczpospolita r Punkty Tabela 5.6. Wartość ofert przeprowadzonych przez IDMSA.PL Rok Oferty publiczne (mln zł) Ogółem oferty (mln zł) Źródło: Emitent Rysunek 5.8 Oferty przeprowadzone przez IDMSA.PL (mln zł) Źródło: Emitent Według danych KPWiG w roku 2004 przeprowadzono oferty publiczne o wartości 13,7 mld złotych, w tym oferty akcji o wartości 12,8 mld złotych. Oznacza to, iż wartościowych udział Emitenta w rynku ofert publicznych wyniósł 2,4%, a w samym rynku akcji 2,6%. Ważniejsze oferty zrealizowane przez IDMSA.PL Rok 2005 Publiczna oferta akcji serii E Graal S.A. (typu IPO) pozyskano środki w wysokości 22 mln złotych Rok 2004 Publiczna oferta akcji serii B i C Elstar Oils S.A. (typu IPO) pozyskano środki w wysokości 45 mln złotych Publiczna oferta akcji serii S i T Ceramika Nowa Gala S.A. (typu IPO) pozyskano środki w wysokości 35 mln złotych Akcje Ceramika Nowa Gala S.A. wyjście z inwestycji NFI Jupiter transakcje o wartości 120 mln złotych Publiczna oferta akcji serii B i C Polcolorit S.A. (typu IPO) pozyskano środki w wysokości 143 mln złotych Publiczna oferta akcji serii E Energomontaż Północ S.A. wartość oferty 40,4 mln złotych Publiczna oferta obligacji zamiennych serii A MCI Management S.A. wartość oferty 10 mln złotych Publiczna oferta akcji serii G Tras Tychy S.A. (realizacja prawa poboru) - wartość oferty 5 mln złotych Internetowy Dom Maklerski S.A. Prospekt Emisyjny 67

9 Oferta akcji serii B Graal S.A. (typu pre-ipo) - pozyskano środki w wysokości 5,5 mln złotych Oferta akcji serii A Travelplanet S.A. (typu pre-ipo) - pozyskano środki w wysokości 5,8 mln złotych Publiczna oferta akcji serii D, E i F ZM Duda S.A. - obecnie PKM DUDA S.A. wartość oferty 53 mln złotych Rok 2003 Publiczna oferta akcji serii C ZM Duda S.A. - obecnie PKM DUDA S.A. wartość oferty 43 mln złotych Publiczna oferta obligacji zamiennych serii A Bauma S.A. wartość oferty 1,8 mln złotych Oferta akcji w ramach fuzji w grupie Polskie Młyny wartość operacji 241 mln złotych Rok 2002 Publiczna oferta akcji serii B ZM Duda S.A. - obecnie PKM DUDA S.A. (typu IPO) wartość oferty 20,2 mln złotych Rok 2001 Publiczna oferta akcji serii D Tras Tychy S.A. (typu IPO) wartość oferty 12 mln złotych USŁUGI BROKERSKIE Usługi brokerskie polegają na pośredniczeniu w transakcjach zawieranych na rynku regulowanym (pośrednictwo maklerskie) oraz świadczeniu usług towarzyszących tego rodzaju transakcjom. W przypadku IDMSA.PL pośrednictwo dotyczy wyłącznie transakcji zawieranych na GPW. Usługami towarzyszącymi są m.in. pośredniczenie oraz ułatwianie dostępu do kredytów na zakup papierów wartościowych, ułatwianie inwestorom dostępu do informacji, sporządzanie różnego rodzaju materiałów analitycznych, rekomendacji itp. Klienci mogą składać zlecenia m.in. bezpośrednio przy stanowiskach maklerskich, telefonicznie, faksem lub za pośrednictwem internetu RYNKI URZĘDOWE Emitent notuje stały i szybki rozwój usług brokerskich. Zwiększa się wartość aktywów klientów i wielkość obrotów. Zmienia się również korzystnie struktura klientów, co widać po szybko rosnącej wartości średniej wartości rachunku. Tabela 5.7. Klienci IDMSA.PL w zakresie działalności brokerskiej aktywa klientów (mln zł) 798,3 238,1 138,0 liczba rachunków średnia wartość rachunku (tys zł) 118,9 45,9 25,0 Źródło: Emitent Tabela 5.8. Wartość transakcji na rynku urzędowym (GPW) Akcje (mln zł) 765,84 286,67 122,83 Udział w obrotach giełdy (%) 0,7 0,43 0,26 Obligacje (mln zł) 13,36 6,66 5,59 Udział w obrotach giełdy (% 0,17 0,08 0,14 Kontrakty (sztuk) Udział w obrotach giełdy (%) 1,01 1,82 0,94 Opcje (sztuk) Udział w obrotach giełdy (%) 3,52 9,43 - Transakcje pakietowe Wartość transakcji pakietowych (mln zł) 250,3 27,6 19,9 Źródło: Emitent RYNKI NIEURZĘDOWE Emitent działa jako broker na nieurzędowym rynku giełdowym (tzw. rynek równoległy). Nie prowadzi działalności na innych nieurzędowych rynkach regulowanych w tym w ramach Centralnej Tabeli Ofert. Działalność na nieurzędowym rynku giełdowym ma marginalne znaczenie w działalności Emitenta, z uwagi na ograniczone zainteresowanie inwestorów kupnem akcji na tym rynku i jego niewielką kapitalizację. Udział nieurzędowego rynku giełdowego w działalności brokerskiej (pośrednictwa w składaniu zleceń na zakup lub sprzedaż akcji) nie przekracza 10% ogółu obrotów w tym segmencie działalności. Również emitenci nie są zainteresowani wprowadzaniem swoich papierów wartościowych do obrotu na nieurzędowym rynku giełdowym i IDMSA.PL nie przeprowadzał żadnych działań związanych z emisjami adresowanymi do notowania na jakimkolwiek rynku nieurzędowym. 68 Prospekt Emisyjny Internetowy Dom Maklerski S.A.

10 5.3.2 RYNEK ZAGRANICZNY Dane o działalności Emitenta Rozdział V Emitent nie prowadzi systematycznej działalności na rynkach zagranicznych. 5.4 CZYNNOŚCI WYKONYWANE NA PODSTAWIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ Internetowy Dom Maklerski S.A. prowadzi działalność w oparciu o zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej, wydane przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd z dnia (DDM-M /2003). W oparciu o powyższe zezwolenie IDMSA.PL może wykonywać wszystkie czynności maklerskie przewidziane w Ustawie oraz aktach wykonawczych do w/w Ustawy. IDMSA.PL oferuje komplementarne usługi w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa dla domu maklerskiego. Obejmuje to m.in.: Przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych; Operacje na papierach wartościowych na własny rachunek; Zarządzanie aktywami klientów; Oferowanie papierów wartościowych; Zawieranie i wykonywanie umów subemisji; Prowadzenie rachunków papierów wartościowych oraz rachunków pieniężnych do ich obsługi; Prowadzenie depozytów papierów wartościowych; Prowadzenie ewidencji papierów wartościowych; Udzielenie pożyczek na kupno lub sprzedaż papierów wartościowych za pośrednictwem IDMSA.PL; Doradztwo dla przedsiębiorców w zakresie struktury kapitałowej, strategii i powiązanych zagadnień; Doradztwo i usługi w zakresie łączenia, podziału i przejmowania przedsiębiorstw; Przygotowywanie analiz w zakresie pozyskiwania kapitału, celowości i sposobu wprowadzenia papierów wartościowych do publicznego obrotu, skutków i kosztów emisji; Sporządzanie prospektów emisyjnych; Obsługa towarzystw i funduszy inwestycyjnych oraz emerytalnych; Udzielanie nieodpłatnych porad i rekomendacji. 5.5 WARTOŚĆ SPRZEDAŻY W LATACH Przedstawione przychody to przychody z działalności maklerskiej, uwidocznione w sprawozdaniach finansowych. Nie są ujęte między innymi przychody finansowe i z papierów wartościowych, gdyż nie są one również ujawniane bezpośrednio w sprawozdaniach finansowych. Przychody w podanym układzie obrazuje tabela poniżej. Tabela 5.9. Udział poszczególnych rodzajów działalności Emitenta (dane w tys. zł) I kwartał Przychody z tytułu świadczenia usług maklerskich i doradczych tys zł % tys zł % tys zł % tys zł % , , , ,00 Prowizje, w tym: od operacji papierami wartościowymi we własnym imieniu, lecz na rachunek dającego zlecenie , , , ,85 z tytułu oferowania papierów wartościowych w publicznym obrocie z tytułu przyjmowania zleceń kupna i umarzania jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych 1 0,01 2 0,01 9 0, ,49 6 0, , ,72 4 0,11 pozostałe (rynek pierwotny +NFI) , , , ,20 Inne przychody, w tym: Internetowy Dom Maklerski S.A. Prospekt Emisyjny 69

11 z tytułu prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych klientów 87 1, , , ,73 z tytułu oferowania papierów wartościowych w publicznym obrocie z tytułu zarządzania cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie , ,92 0 0,00 0 0, , ,58 0 0,00 0 0,00 pozostałe 485 7, , , ,62 Źródło: Emitent Powyższe dane zaprezentowano zgodnie ze sprawozdaniami finansowymi Spółki. Zwrócić jednak trzeba uwagę, iż w latach Spółka uzyskiwała przychody z tytułu oferowania papierów wartościowych. W roku 2002 uzyskała z tego tytułu 736 tys. złotych, a w roku tys. złotych. Przychody te były księgowane poprzez włączenie do pozostałych przychodów z uwagi na obowiązujący wówczas w Spółce zakładowy plan kont. W poprzednich latach przychody z tytułu oferowania papierów wartościowych były niewielkie, dlatego nie wyróżniono osobno pozycji przychody z tytułu oferowania papierów wartościowych w publicznym obrocie. Zestawienie przychodów uwzględniające również przychody z instrumentów finansowych, przychody finansowe (w tym z lokat) i inne przychody (czyli w tzw. szyku rozwartym ) prezentuje tabela poniżej. Tabela Przychody w szyku rozwartym I kwartał tys zł % tys zł % tys zł % tys zł % Przychody ogółem , , , ,00 Prowizje , , , ,65 Inne przychody maklerskie i doradcze , , , ,50 Przychody z instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu , , , ,90 Przychody finansowe (w tym z lokat) 457 1, , , ,47 Pozostałe przychody 181 0, , , ,49 Źródło: Emitent 5.6 UZALEŻNIENIE OD JEDNEGO LUB KILKU ODBIORCÓW LUB DOSTAWCÓW UZALEŻNIENIE OD DOSTAWCÓW Ze względu na specyfikę działalności, IDMSA.PL nie jest uzależniony od żadnych dostawców w zwykłym rozumieniu tego określenia. Trzeba jednak pamiętać, iż Emitent jest w swoim działaniu silnie uzależniony od szeregu instytucji rynku kapitałowego, z których część działa w formie spółek prawa handlowego. Takimi instytucjami są w szczególności Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Oznacza to, iż pojawienie się zakłócenia pracy którejś z tych spółek może skutkować poważnymi, negatywnymi skutkami również dla Emitenta UZALEŻNIENIE OD ODBIORÓW Grupa odbiorców usług Emitenta jest bardzo liczna. Udział żadnego z nich nie przekracza 10% przychodów, a zatem nie występuje uzależnienie Emitenta od jednego lub kilku odbiorców. Trzeba jednak pamiętać, iż Emitent jest silnie uzależniony od szeregu instytucji rynku kapitałowego, z których część działa w formie spółek prawa handlowego. Takimi instytucjami są w szczególności Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Oznacza to, iż pojawienie się zakłócenia pracy którejś z tych spółek może skutkować poważnymi, negatywnymi skutkami również dla Emitenta. 70 Prospekt Emisyjny Internetowy Dom Maklerski S.A.

12 Dane o działalności Emitenta Rozdział V 5.7 OPIS ZNACZĄCYCH UMÓW, W TYM UMÓW UBEZPIECZENIA, WSPÓŁPRACY LUB KOOPERACJI Z WYŁĄCZENIEM UMÓW, O KTÓRYCH MOWA W PKT ZNACZĄCE UMOWY ZAWARTE PRZEZ EMITENTA Jako kryterium uznania umowy za znaczącą wskazuje się kryterium określone w 2 pkt 64 lit a) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrót prospektu, zgodnie z którym przez umowę znaczącą rozumie się umowę, której jedną ze stron jest Emitent lub jednostka od niego zależna, a wartość przedmiotu umowy wynosi co najmniej 10% łącznej wartości: kapitałów własnych Emitenta ( ) lub w przypadku gdy wielkość kapitałów własnych nie jest kryterium pozwalającym na właściwą ocenę znaczenia zawartej umowy wartości przychodów ze sprzedaży Emitenta za okres czterech kwartałów ( ). Emitent nie jest stroną żadnych umów odpowiadających temu kryterium ZNACZĄCE UMOWY ZAWARTE PRZEZ JEDNOSTKI GRUPY KAPITAŁOWEJ Brak jest znaczących umów zawartych przez jednostkę grupy kapitałowej. 5.8 ISTOTNE UMOWY, W TYM UMOWY UBEZPIECZENIA, WSPÓŁPRACY LUB KOOPERACJI, Z WYŁĄCZENIEM UMÓW, O KTÓRYCH MOWA W PKT Emitent jest stroną 12 istotnych umów, w tym 9 aktualnych oraz 3 umów objętych wnioskiem o niepublikowanie z uwagi na ich wykonanie ISTOTNE UMOWY 1.Umowa o wprowadzenie akcji do publicznego obrotu oraz o przeprowadzenie publicznej oferty akcji 22 czerwca 2004 roku Internetowy Dom Maklerski Spółka Akcyjna (zwany dalej Domem Maklerskim ) i Żabka Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu ( zwana dalej Emitentem ) - Wykonanie przez Dom Maklerski czynności z zakresu organizacyjnego przygotowania wprowadzenia do publicznego obrotu akcji Emitenta oraz akcji nowych emisji, emitowanych na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta (zwanych dalej Akcjami ). - Wykonanie przez Dom Maklerski czynności związanych z oferowaniem w publicznym obrocie Akcji, między innymi sporządzenie prospektu emisyjnego Akcji Emitenta (bez części prawnej i finansowej), sporządzenie i pośredniczenie w złożeniu przez Emitenta wniosku do KPWiG o dopuszczenie Akcji do publicznego obrotu, występowanie w imieniu Emitenta przed KPWiG jako oferujący akcje w publicznym obrocie, zorganizowanie konsorcjum podmiotów prowadzących przedsiębiorstwa maklerskie w celu przeprowadzenia subskrypcji Akcji oraz zorganizowanie procesu book-building w przypadku podjęcia wspólnej, zgodnej decyzji przez obie strony w tym przedmiocie. - Wykonanie przez Dom Maklerski czynności związanych z przeprowadzeniem publicznej subskrypcji Akcji. - Wykonanie przez Dom Maklerski czynności związanych z wprowadzeniem Akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - Dom Maklerski oraz Emitent zobowiązują się do zachowania w tajemnicy i nieujawniania jakichkolwiek informacji związanych z działalnością drugiej strony, z wyjątkiem sytuacji, gdy uzyska na to pisemną zgodę drugiej strony lub jest to wymagane przepisami prawa. Dom Maklerski jest także zobowiązany do zawierania klauzuli poufności we wszystkich umowach, na podstawie których zleca innym podmiotom wykonanie czynności przewidzianych w umowie pomiędzy nim a Emitentem. - Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za niedojście do skutku emisji, za odmowę dopuszczenia Akcji Emitenta do obrotu publicznego lub przedłużenie się procedury związanej z uzyskaniem zgody na dopuszczenie Akcji Emitenta do obrotu publicznego, jeżeli nie ponosi winy za wystąpienie tych okoliczności. - Umowa zawarta jest na czas określony, do dnia rozpoczęcia obrotu Akcjami na GPW. - W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi druga strona, strona której działania lub zaniechania skutkują odstąpieniem od umowy, zobowiązana jest do zapłaty w ciągu 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania kary umownej w wysokości zł. 2.Umowa o wprowadzenie akcji do publicznego obrotu oraz o przeprowadzenie publicznej oferty akcji Internetowy Dom Maklerski S.A. Prospekt Emisyjny 71

13 31 sierpnia 2004 Internetowy Dom Maklerski Spółka Akcyjna (zwany dalej Domem Maklerskim ) i TRAS TYCHY Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie - Wykonanie przez Dom Maklerski czynności z zakresu organizacyjnego przygotowania emisji akcji wydawanych w zamian za majątek spółki przejmowanej przez Emitenta, zwanych dalej Akcjami. - Wykonanie przez Dom Maklerski czynności związanych z oferowaniem w publicznym obrocie Akcji, między innymi sporządzenie prospektu emisyjnego Akcji Emitenta, sporządzenie i pośredniczenie w złożeniu przez Emitenta wniosku do KPWiG o dopuszczenie Akcji do publicznego obrotu, występowanie w imieniu Emitenta przed KPWiG jako oferujący akcje w publicznym obrocie. - Wykonanie przez Dom Maklerski czynności związanych z przydziałem Akcji. - Wykonanie przez Dom Maklerski czynności związanych z wprowadzeniem Akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - Dom Maklerski oraz Emitent zobowiązują się do zachowania w tajemnicy i nieujawniania jakichkolwiek informacji związanych z działalnością drugiej strony, z wyjątkiem sytuacji, gdy uzyska na to pisemną zgodę drugiej strony lub jest to wymagane przepisami prawa. Dom Maklerski jest także zobowiązany do zawierania klauzuli poufności we wszystkich umowach, na podstawie których zleca innym podmiotom wykonanie czynności przewidzianych w umowie pomiędzy nim a Emitentem. - Dom Maklerski ponosi odpowiedzialność za niedojście emisji do skutku lub za wyrażenie sprzeciwu przez KPWiG na zasadzie winy. - Umowa zawarta jest na czas określony do dnia rozpoczęcia obrotu Akcjami na GPW. - Każda ze stron może odstąpić od umowy w terminie 2 tygodni od jej zawarcia, za zapłatą odstępnego w kwocie zł. - Każda ze stron może rozwiązać przedmiotową umowę, jeżeli druga strona swoim działaniem lub zaniechaniem powoduje, że realizacja tej umowy staje się niemożliwa lub doznaje istotnych utrudnień. W przypadku rozwiązania umowy z tych przyczyn strona, której działania lub zaniechania powodują jej rozwiązanie, zobowiązana jest zapłacić karę umowną w wysokości zł w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania. 3. Umowa o wprowadzenie akcji do publicznego obrotu oraz o przeprowadzenie publicznej oferty akcji 17 listopada 2004 roku Internetowy Dom Maklerski Spółka Akcyjna (zwany dalej Domem Maklerskim) i Travelplanet.pl Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (zwana dalej Emitentem ) - Wykonanie przez Dom Maklerski czynności z zakresu organizacyjnego przygotowania wprowadzenia do publicznego obrotu akcji Emitenta oraz akcji nowych emisji, emitowanych na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta (zwanych dalej Akcjami ). - Wykonanie przez Dom Maklerski czynności związanych z oferowaniem w publicznym obrocie Akcji, między innymi sporządzenie części prospektu emisyjnego Akcji Emitenta, sporządzenie i pośredniczenie w złożeniu przez Emitenta wniosku do KPWiG o dopuszczenie Akcji do publicznego obrotu, występowanie w imieniu Emitenta przed KPWiG jako oferujący akcje w publicznym obrocie, zorganizowanie konsorcjum podmiotów prowadzących przedsiębiorstwa maklerskie w celu przeprowadzenia subskrypcji Akcji oraz zorganizowanie procesu book-building w przypadku podjęcia wspólnej, zgodnej decyzji przez obie strony w tym przedmiocie. - Wykonanie przez Dom Maklerski czynności związanych z przeprowadzeniem publicznej subskrypcji Akcji. - Wykonanie przez Dom Maklerski czynności związanych z wprowadzeniem Akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - Dom Maklerski oraz Emitent zobowiązują się do zachowania w tajemnicy, niewykorzystywania i nieujawniania jakichkolwiek informacji związanych z działalnością drugiej strony, z wyjątkiem sytuacji, gdy uzyska na to pisemną zgodę drugiej strony lub jest to wymagane przepisami prawa. Dom Maklerski jest także zobowiązany do zawierania klauzuli poufności we wszystkich umowach, na podstawie których zleca innym podmiotom wykonanie czynności przewidzianych w umowie pomiędzy nim a Emitentem. - Dom Maklerski przeprowadzi negocjacje w celu wyboru podmiotów sporządzających prospekt oraz współpracujących w procesie wprowadzania Akcji Emitenta do publicznego obrotu i oferowania akcji, w tym biegłego rewidenta, doradcy Prawnego oraz agencji marketingowej. - Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za niedojście do skutku emisji, za odmowę dopuszczenia Akcji Emitenta do obrotu publicznego lub przedłużenie się procedury związanej z uzyskaniem zgody na dopuszczenie Akcji Emitenta do obrotu publicznego, jeżeli nie ponosi winy za wystąpienie tych okoliczności. - Umowa zawarta jest na czas określony do dnia rozpoczęcia obrotu Akcjami na GPW. - Każda ze stron może odstąpić od umowy w terminie tygodnia od jej zawarcia, za zapłatą odstępnego w kwocie zł. - Każda ze stron może rozwiązać przedmiotową umowę, jeżeli druga strona swoim działaniem lub zaniechaniem powoduje, że realizacja tej umowy staje się niemożliwa lub doznaje istotnych utrudnień. W przypadku rozwiązania umowy z tych przyczyn strona, której działania lub zaniechania powodują jej rozwiązanie, zobowiązana jest zapłacić karę umowną w wysokości zł w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania. 4. Umowa zlecenia 72 Prospekt Emisyjny Internetowy Dom Maklerski S.A.

14 Dane o działalności Emitenta Rozdział V 29 listopada 2004 roku Internetowy Dom Maklerski Spółka Akcyjna (zwany dalej Zleceniobiorcą ) i Laboratorium Kolastyna Spółka Akcyjna (zwana dalej Zleceniodawcą ) - Przeprowadzenie przez Zleceniobiorcę czynności faktycznych i prawnych, których celem jest doprowadzenie do objęcia przez inwestora wyemitowanych przez Zleceniodawcę akcji nowej emisji. - Zleceniobiorca sporządzi memorandum na temat Zleceniodawcy w oparciu o raport analityczny dostarczony przez Zleceniodawcę. - Cena emisyjna subskrybowanych akcji, ustalana przez Zleceniodawcę, wymaga akceptacji ze strony Zleceniobiorcy. - Strony zobowiązują się do realizacji drugiego etapu działań, obejmującego wprowadzenie akcji do publicznego obrotu oraz przeprowadzenie publicznej oferty akcji Zleceniodawcy nie później niż do 31 grudnia 2005 r. - Zleceniodawca nie odpowiada za wadliwe wykonanie lub niewykonanie umowy spowodowane błędnymi lub nieścisłymi informacjami lub instrukcjami przekazanymi przez Zleceniodawcę. 5. Umowa o wprowadzenie akcji do publicznego obrotu oraz o przeprowadzenie publicznej oferty akcji 15 grudnia 2004 r. Internetowy Dom Maklerski Spółka Akcyjna (zwany dalej Domem Maklerskim ) i MCI Management Spółka Akcyjna (zwany dalej Emitentem ) - Wykonanie przez Dom Maklerski czynności z zakresu organizacyjnego przygotowania wprowadzenia do publicznego obrotu akcji nowych emisji, które będą emitowane w ramach Programu Opcji Menedżerskiej w MCI Management SA, zwanych dalej Akcjami. - Wykonanie przez Dom Maklerski czynności związanych z oferowaniem w publicznym obrocie Akcji, między innymi sporządzenie części prospektu emisyjnego Akcji Emitenta, sporządzenie i pośredniczenie w złożeniu przez Emitenta wniosku do KPWiG o dopuszczenie Akcji do publicznego obrotu, występowanie w imieniu Emitenta przed KPWiG jako oferujący akcje w publicznym obrocie. - Wykonanie przez Dom Maklerski czynności związanych z przeprowadzeniem publicznej subskrypcji Akcji. - Wykonanie przez Dom Maklerski czynności związanych z wprowadzeniem Akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - Dom Maklerski oraz Emitent zobowiązują się do zachowania w tajemnicy, niewykorzystywania i nieujawniania jakichkolwiek informacji związanych z działalnością drugiej strony, z wyjątkiem sytuacji, gdy uzyska na to pisemną zgodę drugiej strony lub jest to wymagane przepisami prawa. Dom Maklerski jest także zobowiązany do zawierania klauzuli poufności we wszystkich umowach, na podstawie których zleca innym podmiotom wykonanie czynności przewidzianych w umowie pomiędzy nim a Emitentem. - Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za niedojście do skutku emisji, za odmowę dopuszczenia Akcji Emitenta do obrotu publicznego lub przedłużenie się procedury związanej z uzyskaniem zgody na dopuszczenie Akcji Emitenta do obrotu publicznego, jeżeli nie ponosi winy za wystąpienie tych okoliczności. - Umowa zawarta jest na czas określony do dnia rozpoczęcia obrotu Akcjami na GPW. - Każda ze stron może odstąpić od umowy w terminie tygodnia od jej zawarcia, za zapłatą odstępnego w kwocie zł. - Każda ze stron może rozwiązać przedmiotową umowę, jeżeli druga strona swoim działaniem lub zaniechaniem powoduje, że realizacja tej umowy staje się niemożliwa lub doznaje istotnych utrudnień. W przypadku rozwiązania umowy z tych przyczyn strona, której działania lub zaniechania powodują jej rozwiązanie, zobowiązana jest zapłacić karę umowną w wysokości zł w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania. - Strony postanowiły, iż wykonywanie części postanowień umowy ( dotyczących oferowania Akcji w publicznym obrocie, przeprowadzenie publicznej subskrypcji Akcji, wprowadzenia Akcji do obrotu na GPW, publicznej oferty Akcji, wpłat na objęcie Akcji, przekazywania i weryfikacji informacji) zostaje zawieszone do czasu, gdy akcje Emitenta, notowane na GPW trwale przekroczą poziom notowań równy 3,00 zł (średnia arytmetyczna notowań giełdowych akcji Spółki z okresu 3 miesięcy). 6. Umowa o wprowadzenie akcji do publicznego obrotu oraz o przeprowadzenie publicznej oferty akcji 17 stycznia 2005 r. Internetowy Dom Maklerski Spółka Akcyjna (zwany dalej Domem Maklerskim ) i Zakłady Wyrobów Powlekanych Sanwil w Przemyślu Spółka Akcyjna - Wykonanie przez Dom Maklerski czynności z zakresu organizacyjnego przygotowania wprowadzenia do publicznego obrotu akcji nowych emisji, które będą emitowane przez Emitenta na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia z 26 sierpnia 2004 r. (zwanych dalej Akcjami ) - Wykonanie przez Dom Maklerski czynności związanych z oferowaniem w publicznym obrocie Akcji, między innymi sporządzenie prospektu emisyjnego Akcji Emitenta, sporządzenie i pośredniczenie w złożeniu przez Emitenta wniosku do KPWiG o dopuszczenie Akcji do publicznego obrotu, występowanie w imieniu Emitenta przed KPWiG jako oferujący akcje w publicznym obrocie, zorganizowanie Internetowy Dom Maklerski S.A. Prospekt Emisyjny 73

15 przez Dom Maklerski konsorcjum Podmiotów prowadzących przedsiębiorstwa maklerskie w celu przeprowadzenia subskrypcji akcji oraz zorganizowanie procesu book-building w przypadku podjęcia wspólnej, zgodnej decyzji przez obie strony w tym przedmiocie. - Wykonanie przez Dom Maklerski czynności związanych z przeprowadzeniem publicznej subskrypcji Akcji. - Wykonanie przez Dom Maklerski czynności związanych z wprowadzeniem Akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - Dom Maklerski oraz Emitent zobowiązują się do zachowania w tajemnicy, niewykorzystywania i nieujawniania jakichkolwiek informacji związanych z działalnością drugiej strony, z wyjątkiem sytuacji, gdy uzyska na to pisemną zgodę drugiej strony lub jest to wymagane przepisami prawa. Dom Maklerski jest także zobowiązany do zawierania klauzuli poufności we wszystkich umowach, na podstawie których zleca innym podmiotom wykonanie czynności przewidzianych w umowie pomiędzy nim a Emitentem. Dom Maklerski przekaże Emitentowi listę podmiotów, którym zamierza przekazywać informować poufne. - Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za niedojście do skutku emisji, za odmowę dopuszczenia Akcji Emitenta do obrotu publicznego lub przedłużenie się procedury związanej z uzyskaniem zgody na dopuszczenie Akcji Emitenta do obrotu publicznego, jeżeli nie ponosi winy za wystąpienie tych okoliczności. - Umowa zawarta jest na czas określony do dnia rozpoczęcia obrotu Akcjami na GPW. - Każda ze stron może rozwiązać przedmiotową umowę, za uprzednim wezwaniem do usunięcia powodów do rozwiązania w terminie 14 dni od daty doręczenia wezwania, jeżeli druga strona swoim działaniem lub zaniechaniem powoduje, że realizacja tej umowy staje się niemożliwa lub doznaje istotnych utrudnień. W przypadku rozwiązania umowy z tych przyczyn strona, której działania lub zaniechania powodują jej rozwiązanie, zobowiązana jest zapłacić karę umowną w wysokości zł w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania. Każda za stron może żądać odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kary umownej. 7.Umowa o współpracy w zakresie udzielania kredytów na zakup papierów wartościowych 16 czerwca 1998 r., zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 15 czerwca 2000 r., Aneksem nr 2 z dnia 19 października 2000 r., Aneksem nr 3 z dnia 12 maja 2004 r., Aneksem nr 4 z dnia 9 czerwca 2004 r., Aneksem nr 5 z dnia 14 lipca 2004 r.,aneksem nr 6 z października 2004 r., Aneksem nr 7 z dnia 20 października 2004 r., Aneksem nr 8 z dnia 24 listopada 2004 r. Internetowy Dom Maklerski Spółka Akcyjna (zwany dalej Domem Maklerskim ) i Deutsche Bank PBC Spółką Akcyjną z siedzibą w Krakowie (zwany dalej Bankiem ) - Zobowiązanie Banku do udzielania kredytów klientom Domu Maklerskiego (osobom, które podpisały z Domem Maklerskim umowę świadczenia usług maklerskich i mają założony w Domu Maklerskim rachunek inwestycyjny) kredytów na zakup papierów wartościowych w rozumieniu Ustawy- Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, nabywanych na rynku pierwotnym lub na rynku wtórnym. Minimalna kwota kredytu wynosi 5 000,00 zł. - Dom Maklerski uprawniony jest do informowania w imieniu Banku swoich klientów o warunkach, na jakich mógłby im zostać udzielony przez Bank kredyt na zakup papierów wartościowych. - Umowa zawarta jest na czas nieokreślony. - Umowa może być rozwiązana za 1- miesięcznym wypowiedzeniem, złożonym najpóźniej przed upływem miesiąca kalendarzowego, poprzedzającego okres wypowiedzenia. Umowa może być także rozwiązana bez wypowiedzenia z powodu rażącego naruszenia przez jedną ze stron warunków tej umowy. - Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za działanie klienta naruszające warunki umowy kredytowej zawartej z Bankiem. - Podział prowizji od udzielonych kredytów na zakup papierów wartościowych na rynku pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej, pomiędzy Bank a Dom Maklerski wynosi 80% do 20%. - Uruchomienie kredytu następuje po dokonaniu blokady rachunku inwestycyjnego i przedłożeniu w Banku pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem inwestycyjnym oraz oryginału zaświadczenia o dokonaniu blokady wraz z wydrukiem stanu konta oraz po ustanowieniu na rzecz Banku innych uzgodnionych prawnych zabezpieczeń kredytu. - Zabezpieczenia spłaty kredytu udzielonego przez bank to co najmniej: -nieodwołalna blokada rachunku inwestycyjnego, do wysokości kwoty zabezpieczenia określonej przez Bank, obejmująca aktywa w postaci środków pieniężnych i papierów wartościowych, - pełnomocnictwo klienta do dysponowania przez Bank jego rachunkiem inwestycyjnym, -weksel własny klienta in blanco bez protestu. - W trakcie trwania blokady na dokonywanie na rachunku inwestycyjnym czynności innych, niż ściśle ustalone w przedmiotowej umowie, wymagane jest uprzednie pisemne zezwolenie Banku. Klient może- za pisemną zgodą Banku- dysponować pożytkami, jakie przynoszą papiery wartościowe zdeponowane na rachunku inwestycyjnym, chyba, że umowa o udzieleniu kredytu stanowi inaczej. - Dom Maklerski zobowiązany jest do przyjmowania od kredytobiorców nieodwołalnych dyspozycji deponowania papierów wartościowych nabywanych w ramach przeprowadzanej oferty pierwotnej, wyłącznie na rachunki papierów wartościowych prowadzone przez Dom Maklerski. Nie może także wydawać świadectw depozytowych kredytobiorcy bez pisemnej zgody Banku. - Dom Maklerski jest zobowiązany do sprawdzania po rozliczeniu każdej sesji giełdowej, czy łączna wartość aktywów na rachunku inwestycyjnym klienta nie jest niższa niż kwota zabezpieczenia kredytu udzielonego przez Bank. Jest także zobowiązany do przesyłania do Banku faxem najpóźniej następnego dnia roboczego do godziny 10:00 potwierdzonego wyciągu z rachunków klienta. - Dom Maklerski zobowiązany jest codziennie po godzinie 16:10 do sprawdzania stanu rachunku papierów wartościowych kredytobiorców. W przypadku sprzedaży akcji nabytych za środki pochodzące z kredytu, Dom Maklerski zobowiązuje się przelać środki pochodzące ze sprzedaży do Banku. 74 Prospekt Emisyjny Internetowy Dom Maklerski S.A.

16 Dane o działalności Emitenta Rozdział V - Strony ustalają szczegółową PROCEDURĘ udzielania i obsługi kredytów na zakup papierów wartościowych na rynku pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej. - Środki pochodzące z kredytów na zakup papierów wartościowych, od dnia uruchomienia kredytów do dnia rozliczenia w KDPW transakcji zakupu papierów wartościowych lub do dnia wskazanego przez Dom Maklerski wynikającego z umów zawartych z emitentem lub oferującym, będą przechowywane na zablokowanym rachunku bankowym prowadzonym przez Bank. Dom Maklerski ma prawo do lokowania środków pieniężnych pochodzących z kredytów w Banku, na wynegocjowanych każdorazowo warunkach rynkowych. 8.Umowa 24 lutego 2004 Internetowy Dom Maklerski Spółka Akcyjna (zwany dalej członkiem giełdy- animatorem rynku ) i Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (zwana dalej Giełdą ) Zobowiązanie członka giełdy- animatora rynku do stałego zgłaszania na własny rachunek ofert (zleceń) kupna i sprzedaży akcji określonych w umowie emitentów (Bauma S.A, Komputer Sernice Suport S.A., FEH Ponar- Wadowice S.A., Tras Tychy S.A.) - Umowa zawarta jest na czas nieokreślony. - Każda ze stron może wypowiedzieć umowę wyłącznie w całości w formie pisemnej z zachowaniem 7- dniowego terminu wypowiedzenia. - Giełda ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia przez członka giełdy postanowień niniejszej umowy. - Umowa wchodzi w życie 10 marca 2004 r. 9. Umowa o wprowadzenie akcji do publicznego obrotu oraz przeprowadzenie publicznej oferty akcji 10 marca 2005 r. Internetowy Dom Maklerski S. A. ()zwany dalej Domem Maklerskim ) oraz Comp S. A. (zwany dalej Emitentem ) - Wykonanie przez Dom Maklerski czynności z zakresu organizacyjnego przygotowania wprowadzenia do publicznego obrotu akcji Emitenta oraz akcji nowych emisji, emitowanych na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta (zwanych dalej Akcjami ). - Wykonanie przez Dom Maklerski czynności związanych z oferowaniem w publicznym obrocie Akcji, między innymi sporządzenie części prospektu emisyjnego Akcji Emitenta, sporządzenie i pośredniczenie w złożeniu przez Emitenta wniosku do KPWiG o dopuszczenie Akcji do publicznego obrotu, występowanie w imieniu Emitenta przed KPWiG jako oferujący akcje w publicznym obrocie, zorganizowanie konsorcjum podmiotów prowadzących przedsiębiorstwa maklerskie w celu przeprowadzenia subskrypcji Akcji (Konsorcjum Dystrybucyjne) oraz zorganizowanie procesu book-building w przypadku podjęcia wspólnej, zgodnej decyzji przez obie strony w tym przedmiocie. - Wykonanie przez Dom Maklerski czynności związanych z przeprowadzeniem publicznej subskrypcji Akcji. - Wykonanie przez Dom Maklerski czynności związanych z wprowadzeniem Akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - Dom Maklerski oraz Emitent zobowiązują się do zachowania w tajemnicy, niewykorzystywania i nieujawniania jakichkolwiek informacji związanych z działalnością drugiej strony, z wyjątkiem sytuacji, gdy uzyska na to pisemną zgodę drugiej strony lub jest to wymagane przepisami prawa. Dom Maklerski jest także zobowiązany do zawierania klauzuli poufności we wszystkich umowach, na podstawie których zleca innym podmiotom wykonanie czynności przewidzianych w umowie pomiędzy nim a Emitentem. - Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za niedojście do skutku emisji, za odmowę dopuszczenia Akcji Emitenta do obrotu publicznego lub przedłużenie się procedury związanej z uzyskaniem zgody na dopuszczenie Akcji Emitenta do obrotu publicznego, jeżeli nie ponosi winy za wystąpienie tych okoliczności. - Umowa zawarta jest na czas określony do dnia rozpoczęcia obrotu Akcjami na GPW. - Każda ze stron może odstąpić od umowy w terminie tygodnia od jej zawarcia, za zapłatą odstępnego w kwocie zł. - Każda ze stron może rozwiązać umowę, jeżeli druga strona swoim działaniem lub zaniechaniem powoduje, że realizacja umowy staje się niemożliwa lub doznaje istotnych utrudnień. W przypadku rozwiązania umowy z tych przyczyn, strona, której działania lub zaniechania powodują rozwiązanie umowy zobowiązana jest zapłacić karę umowną w wysokości i zł. - Emitent ma prawo odstąpić od umowy w szczególności, gdy Dom Maklerski pozostaje w zwłoce z wykonaniem zobowiązań o więcej niż 14 dni lub narusza klauzulę poufności. - Odstąpienie od umowy może nastąpić po bezskutecznym upływie dodatkowego, co najmniej 7- dniowego terminu do wykonania opóźnionych obowiązków, wyznaczonego w pisemnym wezwaniu. - Warunki finansowe umowy Wynagrodzenie dla Domu Maklerskiego wynosi zł oraz 3% wartości sprzedanych Akcji (wartość sprzedanych (objętych) Akcji liczy się jako iloczyn ceny emisyjnej Akcji i ilości objętych (sprzedanych) Akcji przez Konsorcjum Dystrybucyjne) i nie obejmuje podatku od towarów i usług. Internetowy Dom Maklerski S.A. Prospekt Emisyjny 75

17 Na poczet wynagrodzenia Emitent wypłaca Domowi Maklerskiemu wynagrodzenie zaliczkowe w wysokości zł, płatne w terminie 7 dni od podpisania umowy. Jeśli publiczna oferta akcji nie powiedzie się, zaliczkowe wynagrodzenie staje się ostatecznym. 10. Umowa o wprowadzenie akcji do publicznego obrotu oraz o przeprowadzenie publicznej oferty akcji 24 czerwca 2004 roku Internetowy Dom Maklerski Spółka Akcyjna (zwany dalej Domem Maklerskim ) i NTTSystem Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (zwana dalej Emitentem ) - Wykonanie przez Dom Maklerski czynności z zakresu organizacyjnego przygotowania wprowadzenia do publicznego obrotu akcji Emitenta oraz akcji nowych emisji, emitowanych na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta (zwanych dalej Akcjami ). - Wykonanie przez Dom Maklerski czynności związanych z oferowaniem w publicznym obrocie Akcji, między innymi sporządzenie prospektu emisyjnego Akcji Emitenta, sporządzenie i pośredniczenie w złożeniu przez Emitenta wniosku do KPWiG o dopuszczenie Akcji do publicznego obrotu, występowanie w imieniu Emitenta przed KPWiG jako oferujący akcje w publicznym obrocie, zorganizowanie konsorcjum podmiotów prowadzących przedsiębiorstwa maklerskie w celu przeprowadzenia subskrypcji Akcji oraz zorganizowanie procesu book-building w przypadku podjęcia wspólnej, zgodnej decyzji przez obie strony w tym przedmiocie. - Wykonanie przez Dom Maklerski czynności związanych z przeprowadzeniem publicznej subskrypcji Akcji. - Wykonanie przez Dom Maklerski czynności związanych z wprowadzeniem Akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - Dom Maklerski oraz Emitent zobowiązują się do zachowania w tajemnicy i nieujawniania jakichkolwiek informacji związanych z działalnością drugiej strony, z wyjątkiem sytuacji, gdy uzyska na to pisemną zgodę drugiej strony lub jest to wymagane przepisami prawa. Dom Maklerski jest także zobowiązany do zawierania klauzuli poufności we wszystkich umowach, na podstawie których zleca innym podmiotom wykonanie czynności przewidzianych w umowie pomiędzy nim a Emitentem. - Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za niedojście do skutku emisji, za odmowę dopuszczenia Akcji Emitenta do obrotu publicznego lub przedłużenie się procedury związanej z uzyskaniem zgody na dopuszczenie Akcji Emitenta do obrotu publicznego, jeżeli nie ponosi winy za wystąpienie tych okoliczności. - Emitent zobowiązany jest do czynnego uczestnictwa w czynnościach towarzyszących przygotowaniu przed wprowadzeniem Akcji do publicznego obrotu oraz w czynnościach towarzyszących wprowadzeniu Akcji do publicznego obrotu, co obejmuje m. in. przeprowadzenie kampanii reklamowej o wielkości nie mniejszej niż 2% wielkości planowanej publicznej emisji akcji, jednak nie mniej niż zł, w sposób uzgodniony z agencją marketingową. - Emitent zobowiązuje się, iż w okresie 3 lat od podpisania przedmiotowej umowy wszystkie działania wiążące się przedmiotem działalności Domu Maklerskiego (działania na rynku kapitałowym) będzie zlecał Domowi Maklerskiemu, o ile warunki przez niego proponowane nie będą wyraźnie gorsze od ogólnie przyjętych. - Emitent zobowiązuje się do poddania się w terminie 3 dni od podpisania przedmiotowej umowy egzekucji co do obowiązku zapłaty kwoty do zł aktem notarialnym, o którym mowa w art pkt. 5 kpc. Warunki finansowe umów objęte są wnioskiem o niepublikowanie UMOWY UBEZPIECZENIA 1. Umowa ubezpieczenia 11 stycznia 2005 r. Internetowy Dom Maklerski Spółka Akcyjna i Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO HESTIA S.A. z siedzibą w Sopocie Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku, od ognia i innych zdarzeń losowych, odpowiedzialności cywilnej, szyb i innych przedmiotów od stłuczenia, sprzętu elektronicznego - Suma ubezpieczeniowa wartości pieniężnych w lokalu od kradzieży z włamaniem ,00 zł. - Suma ubezpieczeniowa wartości pieniężnych w lokalu od rabunku , 00 zł. - Suma ubezpieczeniowa od ognia i innych zdarzeń losowych: maszyn, urządzeń, i wyposażenia ,00 zł. nakładów inwestycyjnych ,00 zł. wartości pieniężnych , 00 zł. - Suma ubezpieczeniowa- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej- na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia , 00 zł. - Suma ubezpieczeniowa- ubezpieczenie od stłuczenia: oszklenia zewnętrznego w budynkach , 00 zł. - Suma ubezpieczeniowa sprzętu elektronicznego: 76 Prospekt Emisyjny Internetowy Dom Maklerski S.A.

18 stacjonarnego ,11 zł, przenośnego , 57 zł. - Okres ubezpieczenia: od 12 stycznia 2005 r., godz. 00:00 don 11 stycznia 2006 r. godz. 24:00 Dane o działalności Emitenta Rozdział V UMOWY NAJMU Umowy najmu, które mają charakter umów istotnych, opisane zostały w punkcie 5.15 niniejszego Rozdziału ISTOTNE UMOWY ZAWARTE PRZEZ JEDNOSTKI GRUPY KAPITAŁOWEJ Brak jest umów spełniających kryterium istotności 5.9 OPIS ZNANYCH EMITENTOWI UMÓW, KTÓRYCH STRONĄ SĄ AKCJONARIUSZE ORAZ PODMIOTY POWIĄZANE W PRZYPADKU, GDY MAJĄ ISTOTNE ZNACZENIE DLA EMITENTA LUB PROWADZONEJ PRZEZ NIEGO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Emitentowi nie są znane żadne umowy, których stroną byliby akcjonariusze lub podmioty powiązane, które mają istotne znaczenie dla Emitenta lub prowadzonej przez niego działalności gospodarczej INFORMACJE O ZAWARCIU PRZEZ EMITENTA LUB JEDNOSTKĘ OD NIEGO ZALEŻNĄ JEDNEJ LUB DWU LUB WIĘCEJ TRANSAKCJI Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI Emitent nie zawarł w ciągu ostatnich 12 miesięcy transakcji z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość 500 tysięcy euro, a nie są transakcjami typowymi i rutynowymi zawieranymi na warunkach rynkowych pomiędzy jednostkami powiązanymi, których charakter i warunki wynikają z bieżącej działalności operacyjnej, prowadzonej przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną KONCESJE I INNE ZEZWOLENIA KONCESJE Emitent nie posiada żadnych koncesji INNE ZEZWOLENIA Emitent jest stroną jednego zezwolenia: Decyzja Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 31 stycznia 2003 r. nr DDM-M /2003 Przedmiotem decyzji jest udzielenie Emitentowi zgody na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie: - oferowania papierów wartościowych w obrocie pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej, - nabywania lub zbywania papierów wartościowych na cudzy rachunek, na zasadach określonych w art. 34 ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, - nabywania lub zbywania papierów wartościowych na własny rachunek celem realizacji zadań związanych z organizacją rynku regulowanego, - zarządzania cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie, - doradztwa w zakresie obrotu papierami wartościowymi, - prowadzenia rachunków papierów wartościowych oraz rachunków pieniężnych służących do ich obsługi, - pośrednictwa w nabywaniu lub zbywaniu papierów wartościowych będących w obrocie na zagranicznych rynkach regulowanych, - podejmowania czynności faktycznych i prawnych związanych z obsługą towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy inwestycyjnych, towarzystw emerytalnych i funduszy emerytalnych, - dokonywania czynności związanych z obrotem prawami majątkowymi, o których mowa w art. 97 ustawy, - dokonywania czynności związanych z obrotem towarami giełdowymi, w rozumieniu ustawy o giełdach towarowych. Dom Maklerski jest zobowiązany do rozpoczęcia działalności maklerskiej w terminie miesiąca od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna ZEZWOLENIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA Emitent nie jest stroną żadnej decyzji związanej z ochroną środowiska. Internetowy Dom Maklerski S.A. Prospekt Emisyjny 77

19 ZEZWOLENIA PODMIOTÓW ZALEŻNYCH Jednostka zależna Emitenta nie jest stroną żadnego zezwolenia NAJISTOTNIEJSZE PATENTY, LICENCJE I ZNAKI TOWAROWE, PRACE BADAWCZO- ROZWOJOWE PATENTY Emitent nie posiada żadnych patentów na wynalazki w rozumieniu Ustawy z dnia 30 czerwca Prawo własności przemysłowej LICENCJE 1. Umowa Licencyjno- Serwisowa 23 lutego 2004 r. Emitent ( zwany dalej Licencjobiorcą ) i osoby prowadzące działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej Intrabit S.C. z siedzibą w Warszawie ( zwane dalej Licencjodawcą ) Udzielenie przez Licencjodawcę niewyłącznej licencji na rzecz Licencjobiorcy na korzystanie z oprogramowania (Baza Danych PortfelIDMSA oraz Aplikacja PortfelIDMSA) oraz świadczenie obsługi serwisowej oprogramowania. - Umowa zawarta na czas nieokreślony - Stronom przysługuje prawo rozwiązania umowy: - za wypowiedzeniem- okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące i jest liczony od końca miesiąca, w którym zostało złożone oświadczenie o wypowiedzeniu. - bez wypowiedzenia- jeżeli druga strona w sposób rażący naruszy postanowienia umowy, oraz będzie utrzymywać taki stan pomimo zwrócenia jej uwagi na piśmie oraz pomimo upływu wyznaczonego 10-dniowego terminu na usunięcie naruszeń, - jeżeli umowa nie będzie wykonywana przesz co najmniej 3 kolejne miesiące z uwagi na działanie siły wyższej. Licencjodawca ponosi odpowiedzialność w zakresie, w jakim szkody te powstały z jego winy. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody obejmujące utracone korzyści Licencjobiorcy, ani też za szkody lub straty wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania oprogramowania. Strony zobowiązane są traktować wszelkie ujawnione w trakcie wykonywania umowy informacje, dostarczone dokumenty oraz ich kopie jako poufną tajemnice handlową i wykorzystywać je jedynie w kontekście realizacji umowy oraz nie ujawniać ich osobom trzecim. Zobowiązanie to trwa również przez czas nieokreślony po wykonaniu, wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy. 2. Umowa 8 grudnia 200 r. Emitent i Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (zwana dalej Giełdą ) Udostępnienie przez Giełdę sprzętu komputerowego służącego do realizacji połączenia z systemem WARSET poprzez sieć LAN wraz (zwane dalej urządzeniem ) z oprogramowaniem Umowa zawarta jest na czas nieoznaczony. Strony mogą wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3- miesięcznego okresu wypowiedzenia. Umowa wygasa z chwilą podjęcia Uchwały o wykluczeniu Emitenta z działania na Giełdzie, natomiast w zakresie urządzenia lub oprogramowania, które stało się dla Emitenta zbędne- z chwilą powiadomienia Giełdy o tym fakcie. Giełda może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Emitent będzie używał urządzenia niezgodnie z postanowieniami umowy lub z innych ważnych przyczyn. Giełda nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku wadliwego działania urządzenia i oprogramowania lub ich usterek. 3. Umowa licencyjna 31 czerwca 2000 r. 78 Prospekt Emisyjny Internetowy Dom Maklerski S.A.

20 Dane o działalności Emitenta Rozdział V Emitent (zwany dalej Licencjobiorcą ) i Centrum Informatyki ZETO- RODAN sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zwana dalej Dystrybutorem ) Udzielenie przez Licencjodawcę nieprzenoszalnej i niewyłącznej licencji na produkty Oprogramowania Computer Associes : Ingres II Optimus Prestige III Dystrybutor ma prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Licencjobiorcę któregokolwiek z warunków umowy lub Formularza zamówienia lub niezapłacenia w terminie należności zgodnie z faktura dostarczona przez Dystrybutora, lub jeżeli Licencjobiorca stanie się niewypłacalny lub zostanie w stosunku do niego wszczęte postępowanie upadłościowe lub układowe. Dystrybutor nie udziela żadnych wyraźnych lub dorozumianych gwarancji lub rękojmi ustawowych lub umownych poza określonymi w umowie. W żadnym przypadku nie odpowiada również wobec Licencjobiorcy lub jakiejkolwiek osoby trzeciej za jakąkolwiek szkodę, włączając w to stratę czasu, pieniędzy, dobrego imienia lub jakiekolwiek inne szkody powstałe w wyniku używania, działania czy modyfikacji licencjonowanego oprogramowania. Wszelkie spory wynikające z umowy lub z nią związane będą rozstrzygane polubownie. W przypadku braku polubownego rozstrzygnięcia sporu, sprawa zostanie przekazana do rozstrzygnięcia przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, jego orzeczenie będzie ostateczne i wiążące dla stron. Językiem używanym w trakcie postępowania będzie język polski. 4.Umowa nr ZRS/06/ czerwca 2000 r. Emitent (zwany dalej Licencjobiorcą ) i Centrum Informatyki ZETO- RODAN sp. z o.o. z siedziba w Warszawie (zwana dalej Producentem ) Sprzedaż przez Producenta i zakup przez Licencjobiorcę następujących licencji, produktów i usług: - Dostawa Oprogramowania: - dostarczenie kodu wynikowego Oprogramowania Sidoma- BS (System Bazowy) oraz Modułów Opcjonalnych: CTO, F&O, RTO, KRS, SR4W (RT), SR4W(Dev), SidomaOnLine, KursyOnLine, GpwOnLine, CetoOnLine, Kredyty, - instalacja Oprogramowania, - Udzielenie licencji na bezterminowe użytkowanie Oprogramowania, - Wdrożenie Oprogramowania, - Serwis Oprogramowania. - Umowa zawarta jest na czas nieokreślony. - Umowa przewiduje możliwość rozwiązania za wypowiedzeniem, okres wypowiedzenia wynosi 6 miesięcy. - Producent nie może wypowiedzieć umowy przez pierwsze dwa lata jej obowiązywania. - Umowa przewiduje również tryb jednostronnego natychmiastowego rozwiązania. Jest on dopuszczalny jedynie w przypadkach określonych w 4 pkt. 3 umowy oraz w pkt. 4 Załącznika - Producent jest zobowiązany do zapewnienia obsługi gwarancyjnej przez 12 miesięcy. - W przypadku zwłoki w realizacji zobowiązań którejkolwiek ze stron, druga strona może obciążyć stronę będąca w zwłoce kara umowna w wysokości 0.2% wartości opóźnionej płatności, dostawy lub usługi za każdy dzień zwłoki. Łączna wysokość kar umownych nie przekroczy wysokości 20% wartości opóźnionej płatności, dostawy lub usługi ZNAKI TOWAROWE. Emitent jest stroną toczącego się postępowania przed Urzędem Patentowym na podstawie zgłoszenia w sprawie rejestracji znaku towarowego IDMS.A. INTERNETOWY DOM MAKLERSKI z dnia 11 lipca 2001 r PRACE BADAWCZO ROZWOJOWE Z uwagi na specyfikę działalności, Emitent nie prowadzi prac badawczo rozwojowych oraz wdrożeniowych GŁÓWNE INWESTYCJE KRAJOWE I ZAGRANICZNE INWESTYCJE OPERACYJNE Główne inwestycje Emitenta w ostatnich latach koncentrowały się w obszarze informatyki oraz wiązały się z uruchomieniem nowych POK lub modernizacją już istniejących i uruchomieniem działu zarządzania aktywami. Internetowy Dom Maklerski S.A. Prospekt Emisyjny 79

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje do 31lipca 2014 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego (opłata

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje do 26 marca 2017 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego

Bardziej szczegółowo

Instytucje rynku kapitałowego

Instytucje rynku kapitałowego Instytucje rynku kapitałowego Współczesny, regulowany rynek kapitałowy nie mógłby istnieć bez instytucji, które zajmują się jego nadzorowaniem, zapewnieniem bezpieczeństwa obrotu, a także pośredniczeniem.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do obrotu giełdowego

Wprowadzenie do obrotu giełdowego Jesteś tu: Bossa.pl Wprowadzenie do obrotu giełdowego Przedmiotem obrotu na giełdzie mogą być instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu giełdowego. Decyzję o dopuszczeniu instrumentów finansowych do

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje od 3 stycznia 2018 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Dom maklerski PKO BANKU POLSKIEGO DZIAŁ I. OPŁATY 1. OPŁATY RACHUNEK INWESTYCYJNY, RACHUNEK REJESTROWY Lp. OPŁATY RACHUNEK INWESTYCYJNY 1 RACHUNEK REJESTROWY 2

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków. Warszawa, styczeń 2014 r.

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków. Warszawa, styczeń 2014 r. Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków Warszawa, styczeń 2014 r. Spis treści 1. Taryfa opłat... 34 Zasady naliczania i pobierania opłat... 35 2. Taryfa prowizji

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za II kwartał 2013 roku. NWAI Dom Maklerski S.A.

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za II kwartał 2013 roku. NWAI Dom Maklerski S.A. RAPORT KWARTALNY Skonsolidowany i jednostkowy za II kwartał 2013 roku NWAI Dom Maklerski S.A. Spis treści 1. Skład grupy kapitałowej... 2 2. Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia raportu... 2 3.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) dla Klientów Banku (obowiązuje od czerwca 2010r.)

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) dla Klientów Banku (obowiązuje od czerwca 2010r.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) dla Klientów Banku (obowiązuje od czerwca 2010r.) 1. Taryfa opłat 1.1 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego opłata półroczna ) 1 1.2.1

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. (DI BRE) dla Klientów banków

Taryfa opłat i prowizji Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. (DI BRE) dla Klientów banków Taryfa opłat i prowizji Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. (DI BRE) dla Klientów banków (obowiązuje od kwietnia 2013 r.) 1 1. Taryfa opłat 1.1 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego (opłata półroczna )1

Bardziej szczegółowo

Vademecum Inwestora. Dom maklerski w relacjach z inwestorami. Warszawa, 28 sierpnia 2012 r.

Vademecum Inwestora. Dom maklerski w relacjach z inwestorami. Warszawa, 28 sierpnia 2012 r. Vademecum Inwestora Dom maklerski w relacjach z inwestorami Warszawa, 28 sierpnia 2012 r. Firma inwestycyjna Funkcja i rola jest zdefiniowana w Ustawie o obrocie instrumentami finansowymi W myśl art. 3

Bardziej szczegółowo

Polityka wykonywania zleceń i działania w najlepiej pojętym interesie Klienta

Polityka wykonywania zleceń i działania w najlepiej pojętym interesie Klienta ING BANK ŚLĄSKI Spółka Akcyjna ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice ING BANK ŚLĄSKI BIURO MAKLERSKIE KRS 0000005459 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy NIP 634-013-54-75 Kapitał

Bardziej szczegółowo

COPERNICUS ŁAMIEMY SCHEMATY USŁUG FINANSOWYCH

COPERNICUS ŁAMIEMY SCHEMATY USŁUG FINANSOWYCH Warszawa, Lipiec 2010 COPERNICUS ŁAMIEMY SCHEMATY USŁUG FINANSOWYCH PODSUMOWANIE O NAS Działamy na rynku kapitałowym od 1996 roku, a od grudnia 2005 jako akcjonariusze oraz Zarząd domu maklerskiego Suprema

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE. za okres sprawozdawczy od... do... Stan na ostatni dzień okresu sprawozdawczego. 1 Ol. 1.1 Kapitał (fundusz) podstawowy

WYSZCZEGÓLNIENIE. za okres sprawozdawczy od... do... Stan na ostatni dzień okresu sprawozdawczego. 1 Ol. 1.1 Kapitał (fundusz) podstawowy Dziennik Ustaw Nr 110-6722 - Poz. 1270 Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. (poz. 1270) SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE MRF-01 O STANIE KAPITAŁU NETTO, STOPIE ZABEZPIECZENIA, POZIOMIE

Bardziej szczegółowo

Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna

Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna ANEKS NR 6 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna ZATWIERDZONEGO W DNIU 8 GRUDNIA 2015 ROKU DECYZJĄ NR DPI/WE/410/76/22/15 Informacja o zmianie Oferującego Niniejszy aneks

Bardziej szczegółowo

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami,

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne WNE UW Rynek kapitałowy

Studia niestacjonarne WNE UW Rynek kapitałowy Studia niestacjonarne WNE UW Rynek kapitałowy Architektura rynku kapitałowego w Polsce 10 października 2011 Założenia: Rynek kapitałowy to rynek funduszy średnio i długoterminowych Rynek kapitałowy składa

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler (obowiązuje od 23 maja 2016r.)

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler (obowiązuje od 23 maja 2016r.) Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler (obowiązuje od 23 maja 2016r.) 1. Taryfa opłat 1.1 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego (opłata bezpłatnie półroczna ) 1

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich

Umowa o świadczenie usług maklerskich Umowa o świadczenie usług maklerskich NUMER RACHUNKU zawarta w w dniu pomiędzy: 1. Nazwisko 2. Imiona 3. Adres zamieszkania, 5. Rodzaj, seria i nr dokumentu tożsamości Dowód osobisty a DB Securities Spółka

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1/1233/2010 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu Giełdy

Uchwała Nr 1/1233/2010 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu Giełdy Uchwała Nr 1/1233/2010 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu Giełdy Na podstawie 19 ust. 2 lit. g) Statutu Giełdy, Rada Giełdy

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego S.A. z dnia 4 maja 2011 r.

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego S.A. z dnia 4 maja 2011 r. KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego S.A. z dnia 4 maja 2011 r. Na podstawie 6 ust. 2 Regulaminu świadczenia usług maklerskich (dalej: Regulamin), z uwzględnieniem postanowień Prospektu Emisyjnego

Bardziej szczegółowo

Program opcji menedżerskich. Dom Maklerski IDMSA Specjalista od trudnych zadań

Program opcji menedżerskich. Dom Maklerski IDMSA Specjalista od trudnych zadań Program opcji menedżerskich Dom Maklerski IDMSA Specjalista od trudnych zadań Kraków, maj 2006 Opcja menedżerska Jest to zwykle emisja akcji: najczęściej na warunkach preferencyjnych, która jest realizowana

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 TREŚĆ: Poz.: KOMUNIKATY KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA AGENTÓW FIRM INWESTYCYJNYCH: 27 Komunikat Nr 20 Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE GETIN NOBLE BANK S.A.

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE GETIN NOBLE BANK S.A. UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE GETIN NOBLE BANK S.A. Uchwała Nr I/28/04/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Noble Banku S.A. z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie wyboru

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG) ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) (obowiązuje od 29.06.2012.)

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) (obowiązuje od 29.06.2012.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) (obowiązuje od 29.06.2012.) 1. Taryfa opłat 1.1.1.1 1.1.1.2 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego z dostępem do usług świadczonych za

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) 1 Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI DOMÓW MAKLERSKICH I BANKÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKĄ

INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI DOMÓW MAKLERSKICH I BANKÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKĄ INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI DOMÓW MAKLERSKICH I BANKÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKĄ NA KONIEC 2001 ROKU ORAZ NA KONIEC I PÓŁROCZA 2002 R. WARSZAWA, 25 października 2002 r. Wstęp Raport poświęcony

Bardziej szczegółowo

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami,

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler Obowiązuje od września 2016 r. mbank.pl/mdm Spis treści 1. Taryfa opłat... 3 Zasady naliczania i pobierania opłat... 4 2.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Warszawa,16 października 2009 r. Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Dane te prezentują wyniki finansowe 42 domów i 7 biur maklerskich (przed rokiem 39 domów i 6 biur maklerskich)

Bardziej szczegółowo

Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r.

Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r. Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na agenta firmy inwestycyjnej Na podstawie art. 128 ust.

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R.

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R. Oferta publiczna od 1 do 1.100.000 akcji zwykłych serii D oraz od 3.300.000 do 8.200.000 akcji zwykłych serii AA o wartości nominalnej 1 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu

Bardziej szczegółowo

Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A.

Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A. Poziom: 3a Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A. wersja. 1.0 1/9 Spis treści 1. Postanowienia Ogólne... 3 2. Cel i zakres Polityki... 5 3. Ogólne zasady działania Banku... 5 4. Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 r. DO 31 GRUDNIA 2012 r. PricewaterhouseCoopers Securities S.A., Al.

Bardziej szczegółowo

AKTYWA I. Środki pieniężne , ,03

AKTYWA I. Środki pieniężne , ,03 VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. BILANS DOMU MAKLERSKIEGO AKTYWA 31.12.2014 31.12.2013 I. Środki pieniężne 1 005 850,79 1 063 109,03 1. W kasie 2. Na rachunkach bankowych 1 005 850,79 1 063 109,03 3. Inne

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

Prawo rynku kapitałowego

Prawo rynku kapitałowego Podręczniki Prawnicze Prawo rynku kapitałowego Aleksander Chłopecki Marcin Dyl 4. wydanie C.H.Beck PODRĘCZNIKI PRAWNICZE Aleksander Chłopecki, Marcin Dyl Prawo rynku kapitałowego W sprzedaży: A. Mikos-Sitek,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU SKUPU AKCJI WŁASNYCH SPÓŁKI INDATA S.A.

REGULAMIN PROGRAMU SKUPU AKCJI WŁASNYCH SPÓŁKI INDATA S.A. REGULAMIN PROGRAMU SKUPU AKCJI WŁASNYCH SPÓŁKI INDATA S.A. Przyjęty przez Zarządu INDATA S.A. w dniu 08 lutego 2017 roku Preambuła Zarząd INDATA S.A. został upoważniony do nabycia akcji własnych przez

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2014

Bardziej szczegółowo

ZASADY NABYWANIA PRAW POBORU AKCJI SPÓŁKI ATM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ( Spółka )

ZASADY NABYWANIA PRAW POBORU AKCJI SPÓŁKI ATM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ( Spółka ) ZASADY NABYWANIA PRAW POBORU AKCJI SPÓŁKI ATM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ( Spółka ) WWW.ATM.PL Niniejsze zasady nabywania praw poboru zostały przygotowane w związku z proponowaniem nabycia do 1.622.559

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO BZ WBK S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU W ODNIESIENIU DO SPÓŁKI GIEŁDOKRACJA SP. Z O.O.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO BZ WBK S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU W ODNIESIENIU DO SPÓŁKI GIEŁDOKRACJA SP. Z O.O. 24 lipca 2014 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO BZ WBK S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU W ODNIESIENIU DO SPÓŁKI GIEŁDOKRACJA SP. Z O.O. W ORGANIZACJI Z SIEDZIBĄ W POZNANIU UZASADNIAJĄCE PODZIAŁ SPÓŁKI

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 31 sierpnia 2009r. GETIN Holding w I półroczu 2009

Bardziej szczegółowo

INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH 2008 ROKU

INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH 2008 ROKU GPW 27 NOWA JAKOŚĆ INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH 28 ROKU - podsumowanie 1 RYNEK AKCJI W 28 ROKU ŚREDNIA WARTOŚĆ TRANSAKCJI (PLN) 2 UDZIAŁ TRANSAKCJI W OBROTACH 1 18 8 16 6 14 4 2 12 24 25 26 27 28 24

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy rynku kapitałowego

Uczestnicy rynku kapitałowego Uczestnicy rynku kapitałowego Klasyfikacja uczestników rynku kapitałowego Firmy inwestycyjne Agenci firm inwestycyjnych Banki powiernicze Kluby inwestorów Maklerzy i doradcy inwestycyjni Inwestorzy Emitenci

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2014 roku)

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2014 roku) TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2014 roku) I. PODSTAWOWE INFORMACJE 1. Tabela opłat i prowizji Noble Securities S.A. informuje Klienta o kosztach i opłatach

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01)

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Dziennik Ustaw Nr 25 2164 Poz. 129 WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Załącznik nr 3 Dziennik Ustaw Nr 25 2165 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2166 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2167 Poz. 129 Dziennik

Bardziej szczegółowo

Informacje dla klientów dotyczące Michael / Ström Dom Maklerski sp. z o.o. oraz usług świadczonych na podstawie umowy

Informacje dla klientów dotyczące Michael / Ström Dom Maklerski sp. z o.o. oraz usług świadczonych na podstawie umowy Informacje dla klientów dotyczące Michael / Ström Dom Maklerski sp. z o.o. oraz usług świadczonych na podstawie umowy Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2012. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 marca 2015 r. Poz. 4. KOMUNIKAT Nr 169 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH. z dnia 16 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 27 marca 2015 r. Poz. 4. KOMUNIKAT Nr 169 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH. z dnia 16 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 27 marca 2015 r. Poz. 4 KOMUNIKAT Nr 169 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie zakresu tematycznego

Bardziej szczegółowo

EUROCASH: Zmiana Zasad Dystrybucji Akcji Motywacyjnych. Komorniki k. Poznania,10 stycznia 2008 r. Raport bieżący 1/2008

EUROCASH: Zmiana Zasad Dystrybucji Akcji Motywacyjnych. Komorniki k. Poznania,10 stycznia 2008 r. Raport bieżący 1/2008 EUROCASH: Zmiana Zasad Dystrybucji Akcji Motywacyjnych Komorniki k. Poznania,10 stycznia 2008 r. Raport bieżący 1/2008 Zarząd Eurocash S.A. (dalej Eurocash ) informuje o zmianach w Prospekcie Emisyjnym

Bardziej szczegółowo

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oferuje inwestorom nową możliwość zawierania transakcji.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oferuje inwestorom nową możliwość zawierania transakcji. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oferuje inwestorom nową możliwość zawierania transakcji. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oferuje inwestorom nową możliwość zawierania transakcji. Od

Bardziej szczegółowo

zł, przeznaczonego na nabycie akcji własnych Spółki na podstawie art pkt 8 Kodeksu spółek handlowych.

zł, przeznaczonego na nabycie akcji własnych Spółki na podstawie art pkt 8 Kodeksu spółek handlowych. UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU PAGED S.A. W DNIU 20 STYCZNIA 2012 R.: Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Paged Spółki Akcyjnej z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie wyboru

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAŃ CÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego w dniu 6 marca 2008 r. decyzją nr DEM/410/4/26/08 (Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą, zwany dalej Funduszem. Fundusz może używać skróconej nazwy SKOK FIO Obligacji. Fundusz został zarejestrowany w Rejestrze

Bardziej szczegółowo

Erste Securities Polska S.A. INFORMACJA O ERSTE SECURITIES POLSKA S.A

Erste Securities Polska S.A. INFORMACJA O ERSTE SECURITIES POLSKA S.A INFORMACJA O ERSTE SECURITIES POLSKA S.A 1 Niniejsza informacja skierowana jest do klientów detalicznych. Począwszy od maja 2015 r. ERSTE Securities Polska S.A. zaprzestał świadczenia usług maklerskich

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM (sporządzone zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r.

Bardziej szczegółowo

Wyniki Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ

Wyniki Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty

Bardziej szczegółowo

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami,

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego S.A.

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego S.A. KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego S.A. z dnia 13 czerwca 2011 r. Na podstawie 6 ust. 2 Regulaminu świadczenia usług maklerskich (dalej: Regulamin), z uwzględnieniem postanowień Prospektu Emisyjnego

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2012. NWAI Dom Maklerski SA

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2012. NWAI Dom Maklerski SA RAPORT KWARTALNY Skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2012 NWAI Dom Maklerski SA Spis treści 1. Skład grupy kapitałowej... 2 2. Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia raportu... 2 3. Wybrane

Bardziej szczegółowo

Usługi maklerskie. Dział I. Opłaty - Rachunek inwestycyjny, Rachunek rejestrowy, konta IKE, Rejestr depozytowy obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r.

Usługi maklerskie. Dział I. Opłaty - Rachunek inwestycyjny, Rachunek rejestrowy, konta IKE, Rejestr depozytowy obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r. Usługi maklerskie Dział I. Opłaty - Rachunek inwestycyjny, Rachunek rejestrowy, konta IKE, Rejestr depozytowy obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r. Lp. RACHUNEK INWESTYCYJNY 1) RACHUNEK REJESTROWY 2) KONTO

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 października 2011 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 października 2011 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr 1 w sprawie uchylenia tajności głosowania w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walne Zgromadzenie CALATRAVA CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia uchylić tajność głosowania

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 24 listopada 2015 roku

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 24 listopada 2015 roku Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 24 listopada 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami na rachunkach derywatów intraday) Zarządzenie nr 1 Dyrektora

Bardziej szczegółowo

OCENY I PERSPEKTYWY ROZWOJU EMITENTA

OCENY I PERSPEKTYWY ROZWOJU EMITENTA VI OCENY I PERSPEKTYWY ROZWOJU EMITENTA Oceny i perspektywy rozwoju Emitenta Rozdział VI 6.1 OCENA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI FINANSOWYMI Ocena zarządzania zasobami finansowymi Internetowy Dom Maklerski S.A.

Bardziej szczegółowo

GPW 2007 NOWA JAKOŚĆ. INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH (I połowa 2009 r.)

GPW 2007 NOWA JAKOŚĆ. INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH (I połowa 2009 r.) GPW 27 NOWA JAKOŚĆ INWESTORZY W OBROTACH GIEŁDOWYCH (I połowa 29 r.) 1 RYNEK AKCJI W I POŁ. 29 ROKU ŚREDNIA WARTOŚĆ TRANSAKCJI (PLN) 19 UDZIAŁ TRANSAKCJI W OBROTACH 1 17 15 8 6 66 68 73 57 13 11 25 26

Bardziej szczegółowo

i inwestowania w biznesie

i inwestowania w biznesie Podstawy finansów i inwestowania w biznesie Wykład 2 Plan wykładu Indeksy giełdowe Rola Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i jej podstawowe funkcje Obrót publiczny a niepubliczny Podstawowe rodzaje

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROCENT Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych

Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROCENT Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych Uchwała nr 23 w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego dla członków organów Spółki, kadry zarządzającej Spółką oraz kluczowych pracowników i współpracowników Spółki 1 1. W latach 2015-2019 Spółka

Bardziej szczegółowo

Caspar Asset Management S.A. Raport okresowy za IV kwartał 2011 roku

Caspar Asset Management S.A. Raport okresowy za IV kwartał 2011 roku Caspar Asset Management S.A. Raport okresowy za IV kwartał 2011 roku Poznań, dnia 14 lutego 2012 roku 1 Spis treści: 1. Podstawowe dane o Emitencie.... 3 2. Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku

Bardziej szczegółowo

Zmiana statutu BPH FIZ Korzystnego Kursu Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat 3. Dyspozycja Deponowania Certyfikatów Inwestycyjnych

Zmiana statutu BPH FIZ Korzystnego Kursu Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat 3. Dyspozycja Deponowania Certyfikatów Inwestycyjnych 2012-02-24 Zmiana statutu BPH FIZ Korzystnego Kursu BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz.

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 121. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie zmiany Taryfy opłat i prowizji za usługi świadczone. przez Dom Maklerski Banku BPS S.A.

Komunikat nr 121. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie zmiany Taryfy opłat i prowizji za usługi świadczone. przez Dom Maklerski Banku BPS S.A. Komunikat nr 121 Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie zmiany Taryfy opłat i prowizji za usługi świadczone przez na podstawie 14 ust. 3 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 30 grudnia 2015 roku

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 30 grudnia 2015 roku Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 30 grudnia 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami na rachunkach derywatów intraday) Zarządzenie nr 4 Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy. spółki Bank Zachodni WBK S.A.,

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy. spółki Bank Zachodni WBK S.A., Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Bank chodni WBK S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, z dnia 8 grudnia 2005r. Liczba

Bardziej szczegółowo

Trzy sfery działania banków

Trzy sfery działania banków Trzy sfery działania banków I sfera działania banków: pośrednictwo kredytowe w ramach tzw. operacji pasywnych (biernych) bank pożycza pieniądze i środki pieniężne od swoich klientów po to, aby w ramach

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 27 września 2016 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 27 września 2016 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 27 września 2016 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 5 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu: DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji Maklerskich

Tabela Opłat i Prowizji Maklerskich Tabela Opłat i Prowizji Maklerskich obowiązująca od dnia 01.06.2016 r. A. Opłaty i prowizje związane z usługą wykonywania zleceń i prowadzeniem rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego I.

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 01 lipca 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 01 lipca 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 01 lipca 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 3 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 26

Bardziej szczegółowo

Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego

Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Witold Szczepaniak Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego Rynek

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY. Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem giełdowym. ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu

MATERIAŁ INFORMACYJNY. Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem giełdowym. ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem giełdowym ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer serii Certyfikatów Depozytowych

Bardziej szczegółowo

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. EFIX DOM MAKLERSKI S.A., działając zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w

Bardziej szczegółowo

Proszę zaznaczyć odpowiedzi dotyczące Twojego wykształcenia i doświadczenia zawodowego

Proszę zaznaczyć odpowiedzi dotyczące Twojego wykształcenia i doświadczenia zawodowego Zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 września 212 roku w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 15 maja 2009r. GETIN Holding w I kwartale 2009 roku

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO RAPORT DOTYCZĄCY SYTUACJI FINANSOWEJ DOMÓW MAKLERSKICH W 2015 ROKU URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, MAJ 2016 1 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 WSTĘP... 3 I. PODSTAWOWE INFORMACJE O RYNKU DOMÓW

Bardziej szczegółowo

Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego

Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Statut określa cele i zasady funkcjonowania Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego, zwanego dalej Funduszem.

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 14 października 2016 r.)

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 14 października 2016 r.) TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 14 października 2016 r.) I. PODSTAWOWE INFORMACJE 1. Tabela opłat i prowizji Noble Securities S.A. ( Tabela opłat i prowizji ) informuje

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) obowiązuje od styczeń 2014

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) obowiązuje od styczeń 2014 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) obowiązuje od styczeń 2014 Spis treści 1. Taryfa opłat...3 Zasady naliczania i pobierania opłat...5 2. Taryfa prowizji maklerskich...5

Bardziej szczegółowo

DMK MONEY SP. Z O.O. Advise and finance investment projects

DMK MONEY SP. Z O.O. Advise and finance investment projects DMK MONEY SP. Z O.O. Advise and finance investment projects DOMENA DZIAŁALNOŚCI Podstawowym obszarem specjalizacji biznesowej jest doradztwo i pośrednictwo finansowe dla firm w zakresie: o Pozyskania kapitału

Bardziej szczegółowo

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Pfleiderer Grajewo S.A. w dniu 22 października 2015 roku

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Pfleiderer Grajewo S.A. w dniu 22 października 2015 roku Temat: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Pfleiderer Grajewo S.A. w dniu 22 października 2015 roku Raport bieżący nr 58/2015 Zarząd spółki pod firmą Pfleiderer

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji maklerskich DB Securities S.A.

Tabela opłat i prowizji maklerskich DB Securities S.A. Tabela opłat i prowizji maklerskich DB Securities S.A. A. Prowizje w obrocie instrumentami finansowymi oraz prawami wynikającymi z instrumentów finansowych na rynku polskim, z zastrzeżeniem pozostałych

Bardziej szczegółowo

Skuteczny partner na rynku kapitałowym

Skuteczny partner na rynku kapitałowym www.idmsa.pl infolinia: 801 900 201 Skuteczny partner na rynku kapitałowym Profil działalności Dom Maklerski IDMSA jest niezależną spółką, prowadzącą działalność niemal od początku istnienia odrodzonego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO DZIAŁ I. OPŁATY inwestycyjny, rejestrowy, konta IKE, depozytowy Lp. Nazwa operacji 1. Prowadzenie rachunku: brak opłat 50,00

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI FINANSOWEJ CITIGROUP INC.

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI FINANSOWEJ CITIGROUP INC. PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI FINANSOWEJ CITIGROUP INC. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CITIGROUP INC. I PODMIOTY ZALEŻNE SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (DANE NIEBADANE) 3 miesiące

Bardziej szczegółowo

BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU

BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 523/2014 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie: wprowadzenia wzorów formularzy oraz zatwierdzenia obowiązywania

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A.

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. USŁUGA ZARZĄDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. Poznań 2012 Na czym polega usługa Zarządzania Portfelem Usługa Zarządzania Portfelem (asset

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny e-kancelarii Grupy Prawno Finansowej S.A.

Raport miesięczny e-kancelarii Grupy Prawno Finansowej S.A. Raport miesięczny e-kancelarii Grupy Prawno Finansowej S.A. Kwiecień 2011 Wrocław, 12 maja 2011 r. Spis treści: 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji

Tabela opłat i prowizji Tabela opłat i prowizji 1.Otwarcie rachunku I. Opłaty i prowizje 2. Zamknięcie rachunku 0 zł 3.Prowadzenie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego 30 zł za pół roku kalendarzowego, opłata

Bardziej szczegółowo