DANE O DZIAŁALNOŚCI EMITENTA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DANE O DZIAŁALNOŚCI EMITENTA"

Transkrypt

1 V DANE O DZIAŁALNOŚCI EMITENTA Emitent posiada 100% udziałów w spółce IDMSA.PL Doradztwo Finansowe Sp. z o.o. Spółka ta świadczy usługi doradztwa finansowego, uzupełniając w tym zakresie ofertę IDMSA.PL. Charakter działalności tej spółki uniemożliwia przedstawienie jej łącznie z Emitentem jako jednej grupy kapitałowej, m.in. z uwagi na zupełnie różny charakter działalności i odmienny rodzaj sporządzanych sprawozdań finansowych. Działalność IDMSA.PL Doradztwo Finansowe Sp. z o.o. ma marginalne znaczenie dla Emitenta i jego grupy kapitałowej. W oparciu o zapisy art 58 ust 1 pkt 1 Ustawy o rachunkowości (kryterium nieistotności) działalność IDMSA.PL Doradztwo Finansowe Sp. z o.o. nie podlegała konsolidacji. Oznacza to, iż Emitent nie sporządzał skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Z uwagi na to, iż działalność IDMSA.PL Doradztwo Finansowe Sp. z o.o nie ma istotnego wpływu na działalność grupy kapitałowej Emitenta, nie zamieszczono dodatkowego opisu jednostki podporządkowanej. 5.1 PODSTAWOWE PRODUKTY, TOWARY I USŁUGI PODSTAWOWE RODZAJE DZIAŁALNOŚCI EMITENTA Działalność Emitenta polega na prowadzeniu domu maklerskiego. Korzenie działalności Emitenta sięgają niemal początków odrodzonego rynku kapitałowego w Polsce, za jaki należy uznać rok 1991, tj. uchwalenie przez Sejm Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych oraz powstanie Giełdy i pierwszą sesję giełdowa Jego model działalności ewoluował więc znacznie w czasie, w miarę jak rozwijał się rynek kapitałowy. Początkowo działalność koncentrowała się na działalności brokerskiej, stopniowo jednak wprowadzane zostały kolejne dziedziny aktywności, w tym zwłaszcza działalności w dziedzinie usług korporacyjnych oraz zarządzania aktywami. Obecnie te trzy dziedziny są podstawą działalności Emitenta. Rysunek 5.1 Działalność Emitenta Źródło: Emitent Usługi brokerskie Usługi brokerskie polegają na pośredniczeniu w transakcjach zawieranych na rynku regulowanym (pośrednictwo maklerskie) oraz świadczeniu usług towarzyszących tego rodzaju transakcjom. W przypadku IDMSA.PL pośrednictwo dotyczy wyłącznie transakcji zawieranych na GPW. Usługami towarzyszącymi są m.in. pośredniczenie oraz ułatwianie dostępu do kredytów na zakup papierów wartościowych, ułatwianie inwestorom dostępu do informacji, sporządzanie różnego rodzaju materiałów analitycznych, rekomendacji itp. Klienci mogą składać zlecenia m.in. bezpośrednio na stanowiskach maklerskich, telefonicznie, faksowo czy za pośrednictwem internetu. Zarządzanie aktywami Działalność zarządzania aktywami obejmuje zarządzanie środkami inwestycyjnymi powierzonymi biuru maklerskiemu przez klientów. Działalność ta prowadzona jest zgodnie z przepisami Ustawy, w tym zapisami art 30 ust pkt 4, art 38 art 41 pkt 2 i innymi. Zarządzanie aktywami zostało rozpoczęte 27 maja 2004 r. Zgodnie z Ustawą przez zarządzanie cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie rozumie się odpłatne podejmowanie i realizację decyzji inwestycyjnych na rachunek zleceniodawcy, w ramach pozostawionych przez zleceniodawcę do dyspozycji zarządzającego środków pieniężnych i papierów wartościowych zapisanych na rachunkach zleceniodawcy. Usługi korporacyjne Usługi korporacyjne obejmują szeroką gamę usług świadczonych przedsiębiorcom, głównie spółkom prawa handlowego. W szczególności wyodrębnić można tutaj działalność rynku pierwotnego, rynku niepublicznego oraz operacje kapitałowe. Rynek pierwotny obejmuje działania związane z tworzeniem nowych papierów wartościowych, szczególnie w publicznym obrocie, jak również działania związane z pierwszymi ofertami publicznymi. Mieści się tu sporządzanie prospektów emisyjnych, przeprowadzanie emisji publicznych jak również niepublicznych itp. 60 Prospekt Emisyjny Internetowy Dom Maklerski S.A.

2 Dane o działalności Emitenta Rozdział V Rynek niepubliczny obejmuje szeroki zakres usług świadczonych na rzecz spółek nie dopuszczonych do publicznego obrotu. Jest to między innymi prowadzenie depozytów akcji czy pośrednictwo w transakcjach niepublicznych. Operacje kapitałowe obejmują pozostałe usługi dla klientów korporacyjnych, świadczone dla spółek niepublicznych oraz publicznych. Mieści się tu przygotowywanie analiz dla spółek m.in. w zakresie pozyskiwania kapitału, organizacji fuzji, pozyskiwania inwestorów itp. Przedstawione przychody to przychody z działalności maklerskiej, uwidocznione w sprawozdaniach finansowych. Nie są ujęte między innymi przychody finansowe i z papierów wartościowych, gdyż nie są one również ujawniane bezpośrednio w sprawozdaniach finansowych. Przychody w podanym układzie obrazuje tabela poniżej. Tabela 5.1 Udział poszczególnych rodzajów działalności Emitenta (dane w tys. zł) I kwartał Przychody z tytułu świadczenia usług maklerskich i doradczych tys zł % tys zł % tys zł % tys zł % , , , ,00 Prowizje, w tym: od operacji papierami wartościowymi we własnym imieniu, lecz na rachunek dającego zlecenie z tytułu oferowania papierów wartościowych w publicznym obrocie z tytułu przyjmowania zleceń kupna i umarzania jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych , , , ,85 1 0,01 2 0,01 9 0, ,49 6 0, , ,72 4 0,11 pozostałe (rynek pierwotny +NFI) , , , ,20 Inne przychody, w tym: z tytułu prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych klientów z tytułu oferowania papierów wartościowych w publicznym obrocie 87 1, , , , , ,92 0 0,00 0 0,00 z tytułu zarządzania cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie 209 3, ,58 0 0,00 0 0,00 pozostałe 485 7, , , ,62 Źródło: Emitent Powyższe dane zaprezentowano zgodnie ze sprawozdaniami finansowymi Spółki. Zwrócić jednak trzeba uwagę, iż w latach Spółka uzyskiwała przychody z tytułu oferowania papierów wartościowych. W roku 2002 uzyskała z tego tytułu 736 tys. złotych, a w roku tys. złotych. Przychody te były księgowane poprzez włączenie do pozostałych przychodów z uwagi na obowiązujący wówczas w Spółce zakładowy plan kont. W poprzednich latach przychody z tytułu oferowania papierów wartościowych były niewielkie, dlatego nie wyróżniono osobno pozycji przychody z tytułu oferowania papierów wartościowych w publicznym obrocie. Zestawienie przychodów uwzględniające również przychody z instrumentów finansowych, przychody finansowe (w tym z lokat) i inne przychody (czyli w tzw. szyku rozwartym ) prezentuje tabela poniżej. Tabela 5.2 Przychody w szyku rozwartym I kwartał tys zł % tys zł % tys zł % tys zł % Przychody ogółem , , , ,00 Prowizje , , , ,65 Inne przychody maklerskie i doradcze , , , ,50 Przychody z instrumentów finansowych , , , ,90 przeznaczonych do obrotu Przychody finansowe (w tym z lokat) 457 1, , , ,47 Pozostałe przychody 181 0, , , ,49 Źródło: Emitent Internetowy Dom Maklerski S.A. Prospekt Emisyjny 61

3 IDMSA.PL oferuje komplementarne usługi w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa dla domu maklerskiego. Obejmuje to m.in.: Przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych; Operacje na papierach wartościowych na własny rachunek; Zarządzanie aktywami klientów; Oferowanie papierów wartościowych; Zawieranie i wykonywanie umów subemisji; Prowadzenie rachunków papierów wartościowych oraz rachunków pieniężnych do ich obsługi; Prowadzenie depozytów papierów wartościowych; Prowadzenie ewidencji papierów wartościowych; Udzielenie pożyczek na kupno lub sprzedaż papierów wartościowych za pośrednictwem IDMSA.PL; Doradztwo dla przedsiębiorców w zakresie struktury kapitałowej, strategii i powiązanych zagadnień; Doradztwo i usługi w zakresie łączenia, podziału i przejmowania przedsiębiorstw; Przygotowywanie analiz w zakresie pozyskiwania kapitału, celowości i sposobu wprowadzenia papierów wartościowych do publicznego obrotu, skutków i kosztów emisji; Sporządzanie prospektów emisyjnych; Obsługa towarzystw i funduszy inwestycyjnych oraz emerytalnych; Udzielanie nieodpłatnych porad i rekomendacji. Spółka posiada 100% udziałów w spółce IDMSA.PL Doradztwo Finansowe Sp. z o.o. Spółka ta świadczy usługi doradztwa finansowego, uzupełniające ofertę IDMSA.PL. Działalność tej spółki ma marginalne znaczenie dla Emitenta i jego grupy kapitałowej. W oparciu o zapisy art. 58 ust 1 pkt 1 Ustawy o rachunkowości (kryterium nieistotności) działalność IDMSA.PL Doradztwo Finansowe Sp. z o.o. nie podlegała konsolidacji. Oznacza to, iż Emitent nie sporządzał skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Emitent posiada akcje GPW S.A. o wartości nominalnej 4,6 tys złotych oraz akcje CETO S.A. o wartości nominalnej 56,1 tys. złotych. Są to inwestycje o charakterze długoterminowym, związane z charakterem działalności IDMSA.PL. Z racji specyfiki swojej działalności IDMSA.PL posiada ponadto szereg inwestycji krótkoterminowych o zmiennej wartości i charakterze, głównie w formie akcji notowanych na GPW. Część z tych inwestycji związana jest z wykonywaniem różnych zadań domu maklerskiego, jak animator obrotu. 5.2 OTOCZENIE, W JAKIM PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ EMITENT WYSTĘPUJĄCE TRENDY Rynek kapitałowy charakteryzuje się określoną specyfiką. Polega ona na występowaniu gwałtownych zmian koniunktury w typowych giełdowych cyklach hossy i bessy. W okresie hossy szybko rosną kursy spółek oraz wartości indeksów giełdowych. Towarzyszy temu wzmożone zainteresowanie rynkiem kapitałowym ze strony inwestorów, co uwidacznia się we wzmożonych obrotach. Dobrze w okresie hossy sprzedają się również publiczne emisje, co skłania wielu Emitentów do podejmowania działań w celu wprowadzenia papierów wartościowych do publicznego obrotu oraz przeprowadzania nowych emisji w tym okresie. W okresie bessy gwałtownie spadają ceny akcji i indeksy giełdowe. Inwestorzy unikają zaangażowania na rynku, co sprawia, iż spadają obroty na giełdzie. Spada również zainteresowanie nowymi emisjami, co ogranicza również aktywność emitentów. Tego rodzaju zmiany koniunktury są nieregularne. Hossa lub bessa może trwać zarówno kilka lat jak i kilka miesięcy. Generalnie zmiany te nie są zależne od pory roku. Jednak obok tych podstawowych trendów, powszechnie uważa się, iż na rynku występują w ciągu roku tradycyjnie lepsze i gorsze okresy. Zwykle za lepsze uważa się okres początku i końca roku, czy okresy kończące kwartały. Tego rodzaju sezonowość jest jednak bardzo niepewna. Jeżeli nawet występuje, ma tylko charakter statystyczny. Ogólnie jednak, w perspektywie wieloletniej, rynki kapitałowe podlegają szybkiemu rozwojowi. Ten rozwój jest szczególnie intensywny w krajach, gdzie rynek kapitałowy funkcjonuje względnie krótko a takim krajem jest Polska. Rozwój ten widoczny jest w wielu elementach: przez systematyczny wzrost indeksów giełdowych (choć podlegający wspomnianym wcześniej silnym okresowym wahaniom), wzrost obrotów na GPW czy wzrost liczby notowanych spółek. Warto pamiętać, iż pierwsze notowania indeksu WIG z roku 1991 wyniosło 1000 punktów. Oznacza to, iż indeks ten w perspektywie wieloletniej, wzrastał średnio co roku o 27%. 62 Prospekt Emisyjny Internetowy Dom Maklerski S.A.

4 Rysunek 5.2. Wzrost indeksu giełdowego WIG Dane o działalności Emitenta Rozdział V Źródło: Emitent na podstawie danych GPW Systematycznie rośnie również wielkość obrotów na GPW. Dzieje sie tak nie tylko na skutek wprowadzania nowych produktów (kontrakty terminowe, opcje) ale też i na skutek systematycznego rozwoju rynku. Rysunek 5.3 Wielkość obrotów na GPW (w ramach indeksu WIG w zł na sesję) Źródło: Emitent na podstawie danych GPW Internetowy Dom Maklerski S.A. Prospekt Emisyjny 63

5 Rysunek 5.4. Liczba spółek notowanych na GPW na koniec roku Źródło: Emitent na podstawie danych GPW Rysunek 5.5. Kapitalizacja spółek notowanych na GPW na koniec roku (mln zł) Źródło: Emitent na podstawie danych GPW KONKURENCJA Pomimo, iż rynek kapitałowy w Polsce rozwija się bardzo dobrze, zmniejsza się konkurencja na rynku biur maklerskich. Już wkrótce po początkach odrodzonego rynku kapitałowego w Polsce (rok 1994) na rynku funkcjonowało ponad czterdzieści biur maklerskich, obecnie działa ich dwadzieścia kilka i ta liczba pomału stabilizuje się. Historycznych powodów takiego zmniejszenia się liczby biur maklerskich było kilka. Najważniejsze z nich to: 1) Cykle koniunkturalne Rynek kapitałowy z natury rzeczy podlega silnym wahaniom koniunkturalnym. Oznacza to, iż w okresie bessy duża część biur maklerskich nie osiąga zysków. Tym samym biura maklerskie słabiej zorganizowane lub dysponujące mniejszym zapleczem kapitałowym są narażone w okresie bessy na utratę płynności finansowej. 2) Złe planowanie Największa liczba biur maklerskich istniała w latach dziewięćdziesiątych. Powstały one na bazie hossy z lat Ich założyciele zbyt optymistycznie ocenili perspektywy rynkowe. W rezultacie powstało zbyt dużo biur maklerskich, a biura te były zbyt słabe kapitałowo, aby przetrwać późniejszy okres bessy. 3) Zmiany formalne 64 Prospekt Emisyjny Internetowy Dom Maklerski S.A.

6 Dane o działalności Emitenta Rozdział V Obecnie, zgodnie z art. 29 Ustawy, jedyną dopuszczalną formą występowania biur maklerskich jest forma spółki akcyjnej. Pewna liczba biur maklerskich została natomiast założona w innej formie, w tym w formie spółek cywilnych. Część z tych biur maklerskich została przekształcona, natomiast część zlikwidowana. 4) Połączenia Słabości kapitałowe i organizacyjne mniejszych biur maklerskich wymusiły przeprowadzenie na rynku szeregu przejęć słabszych podmiotów przez silniejsze biura maklerskie. Obecnie wspomniane wyżej przyczyny straciły nieco na aktualności. Wydaje się, iż biura maklerskie, które przetrwały, są już wystarczająco okrzepnięte, a rynek staje się coraz bardziej stabilny. Rysunek 5.6 Liczba biur maklerskich członków GPW Źródło: GPW Biura maklerskie zajmują różna pozycję w różnych segmentach rynku. Według danych publikowanych przez GPW, do największych biur maklerskich (dane za rok 2004) w zakresie udziału w obrotach giełdy zalicza się obecnie DM BH (18,5% udziału w obrotach akcjami i 2,7% w obrocie obligacjami), CDM Pekao (13,9% udziału w obrotach akcjami i 35,6% w obrocie obligacjami), BDM PKO BP (6,1% udziału w obrotach akcjami i 28,8% w obrocie obligacjami), DM BZ WBK (10,6% udziału w obrotach akcjami i 3,6% w obrocie obligacjami) oraz ING Securities (9,9% udziału w obrotach akcjami i 2,2% w obrocie obligacjami). W zakresie ofert rynku pierwotnego, według rankingu Rzeczpospolitej z dostępność akcji w ofertach pierwotnych, najaktywniejszymi biurami maklerskimi były w roku 2004 DM BZ WBK, CDM Pekao, DI BRE, Millennium DM, BDM PKO BP oraz IDMSA.PL. Zarząd szacuje, iż przychody Emitenta stanowią około 0,8% przychodów wszystkich domów maklerskich. Udział Emitenta w różnych segmentach rynku ilustruje tabela 5.8 w punkcie RYNKI NA KTÓRYCH DZIAŁA EMITENT RYNEK KRAJOWY Działalność Emitenta koncentruje się w trzech głównych segmentach: Zarządzanie aktywami Usługi korporacyjne Usługi brokerskie ZARZĄDZANIE AKTYWAMI Internetowy Dom Maklerski S.A. Prospekt Emisyjny 65

7 Działalność zarządzania aktywami została rozpoczęta 27 maja Wartość aktywów na wynosiła 79mln złotych. Aktywami Zarządzają Dorota Nejman oraz Robert Nejman. W ramach usługi zarządzania portfelem papierów wartościowych oferuje się klientom różne strategie w zależności od indywidualnych skłonności do podejmowania ryzyka oraz czasu trwania inwestycji. Środki przekazane do zarządzania zdeponowane są na odrębnym rachunku bankowym, a zarządzający nimi mają upoważnienie do składania zleceń zakupu i sprzedaży akcji, obligacji i innych instrumentów finansowych w imieniu klienta. Standardowe strategie oferowane są dla portfeli o wartości min. 100 tys. złotych. Dla portfeli o wartości przekraczającej 1mln złotych stosuje się strategie indywidualne. Rysunek 5.7 Wyniki zarządzania Źródło: Emitent USŁUGI KORPORACYJNE Usługi korporacyjne obejmują szeroką gamę usług świadczonych przedsiębiorcom, głównie spółkom prawa handlowego. W szczególności wyodrębnić można tutaj działalność rynku pierwotnego, rynku niepublicznego oraz operacje kapitałowe. Rynek pierwotny obejmuje działania związane z tworzeniem nowych papierów wartościowych, szczególnie w publicznym obrocie, jak również działania związane z pierwszymi ofertami publicznymi. Mieści się tu sporządzanie prospektów emisyjnych, przeprowadzanie emisji publicznych jak również niepublicznych itp. Rynek niepubliczny obejmuje szeroki zakres usług świadczonych na rzecz spółek niedopuszczonych do publicznego obrotu. Jest to między innymi prowadzenie depozytów akcji, pośrednictwo w transakcjach niepublicznych, realizacja różnych programów autorskich dotyczących fuzji, realizacji programów motywacyjnych czy lojalnościowych (m.in. pierwsza w Polsce realizacja programu lojalnościowego dla spółki publicznej Tras Tychy S.A.). Operacje kapitałowe obejmują pozostałe usługi dla klientów korporacyjnych, świadczone dla spółek publicznych oraz niepublicznych. Mieści się tu przygotowywanie analiz dla spółek m.in. w zakresie pozyskiwania kapitału, organizacji fuzji, pozyskiwania inwestorów itp. Najważniejszym segmentem usług korporacyjnych są działania rynku pierwotnego. IDMSA.PL zalicza się do ścisłej krajowej czołówki biur maklerskich w zakresie działań rynku pierwotnego. Tabela 5.4. Dostępność akcji w ofertach pierwotnych w roku 2004* Biuro 1 DM BZ WBK 0,75 2 CDM Pekao 0,60 2 DI BRE 0,60 2 Millennium DM 0,60 3 IDMSA.PL 0,45 3 BDM PKO BP 0,45 *Ranking Rzeczpospolita Punkty 66 Prospekt Emisyjny Internetowy Dom Maklerski S.A.

8 Dane o działalności Emitenta Rozdział V Cały ranking Rzeczpospolitej dotyczył atrakcyjności biur maklerskich dla drobnych inwestorów. Dla potrzeb prospektu z rankingu wybrano zwycięzców w dwóch kategoriach dotyczących ofert pierwotnych: dostępność akcji oraz zyskowność ofert. Nie przedstawiono natomiast kategorii obsługa rachunku, rachunki internetowe, prowizje, sieć detaliczna oraz sieć pełnozakresowych POK. W rankingu dostępność akcji rano pod uwagę liczbę przeprowadzonych ofert (z 20 największych w roku 2004). Za liczbę przeprowadzonych ofert (w wypadku IDMSA.PL 5 ofert) przyznano odpowiednią liczbę punktów. W rankingu zyskowność ofert Rzeczpospolita obliczała, czy na przeprowadzonych ofertach częściej można było stracić, czy zarobić, według stanu na koniec Za odpowiednią przewagę ofert zyskownych nad przynoszącymi straty przyznawane były punkty rankingowe. Tabela 5.5. Zyskowność ofert publicznych* Biuro 1 BDM PKO BP 0,50 2 CDM Pekao 0,40 3 DM BZ WBK 0,30 4 IDMSA.PL 0,20 5 BM BPH (CAIB) 0,10 *Ranking Rzeczpospolita r Punkty Tabela 5.6. Wartość ofert przeprowadzonych przez IDMSA.PL Rok Oferty publiczne (mln zł) Ogółem oferty (mln zł) Źródło: Emitent Rysunek 5.8 Oferty przeprowadzone przez IDMSA.PL (mln zł) Źródło: Emitent Według danych KPWiG w roku 2004 przeprowadzono oferty publiczne o wartości 13,7 mld złotych, w tym oferty akcji o wartości 12,8 mld złotych. Oznacza to, iż wartościowych udział Emitenta w rynku ofert publicznych wyniósł 2,4%, a w samym rynku akcji 2,6%. Ważniejsze oferty zrealizowane przez IDMSA.PL Rok 2005 Publiczna oferta akcji serii E Graal S.A. (typu IPO) pozyskano środki w wysokości 22 mln złotych Rok 2004 Publiczna oferta akcji serii B i C Elstar Oils S.A. (typu IPO) pozyskano środki w wysokości 45 mln złotych Publiczna oferta akcji serii S i T Ceramika Nowa Gala S.A. (typu IPO) pozyskano środki w wysokości 35 mln złotych Akcje Ceramika Nowa Gala S.A. wyjście z inwestycji NFI Jupiter transakcje o wartości 120 mln złotych Publiczna oferta akcji serii B i C Polcolorit S.A. (typu IPO) pozyskano środki w wysokości 143 mln złotych Publiczna oferta akcji serii E Energomontaż Północ S.A. wartość oferty 40,4 mln złotych Publiczna oferta obligacji zamiennych serii A MCI Management S.A. wartość oferty 10 mln złotych Publiczna oferta akcji serii G Tras Tychy S.A. (realizacja prawa poboru) - wartość oferty 5 mln złotych Internetowy Dom Maklerski S.A. Prospekt Emisyjny 67

9 Oferta akcji serii B Graal S.A. (typu pre-ipo) - pozyskano środki w wysokości 5,5 mln złotych Oferta akcji serii A Travelplanet S.A. (typu pre-ipo) - pozyskano środki w wysokości 5,8 mln złotych Publiczna oferta akcji serii D, E i F ZM Duda S.A. - obecnie PKM DUDA S.A. wartość oferty 53 mln złotych Rok 2003 Publiczna oferta akcji serii C ZM Duda S.A. - obecnie PKM DUDA S.A. wartość oferty 43 mln złotych Publiczna oferta obligacji zamiennych serii A Bauma S.A. wartość oferty 1,8 mln złotych Oferta akcji w ramach fuzji w grupie Polskie Młyny wartość operacji 241 mln złotych Rok 2002 Publiczna oferta akcji serii B ZM Duda S.A. - obecnie PKM DUDA S.A. (typu IPO) wartość oferty 20,2 mln złotych Rok 2001 Publiczna oferta akcji serii D Tras Tychy S.A. (typu IPO) wartość oferty 12 mln złotych USŁUGI BROKERSKIE Usługi brokerskie polegają na pośredniczeniu w transakcjach zawieranych na rynku regulowanym (pośrednictwo maklerskie) oraz świadczeniu usług towarzyszących tego rodzaju transakcjom. W przypadku IDMSA.PL pośrednictwo dotyczy wyłącznie transakcji zawieranych na GPW. Usługami towarzyszącymi są m.in. pośredniczenie oraz ułatwianie dostępu do kredytów na zakup papierów wartościowych, ułatwianie inwestorom dostępu do informacji, sporządzanie różnego rodzaju materiałów analitycznych, rekomendacji itp. Klienci mogą składać zlecenia m.in. bezpośrednio przy stanowiskach maklerskich, telefonicznie, faksem lub za pośrednictwem internetu RYNKI URZĘDOWE Emitent notuje stały i szybki rozwój usług brokerskich. Zwiększa się wartość aktywów klientów i wielkość obrotów. Zmienia się również korzystnie struktura klientów, co widać po szybko rosnącej wartości średniej wartości rachunku. Tabela 5.7. Klienci IDMSA.PL w zakresie działalności brokerskiej aktywa klientów (mln zł) 798,3 238,1 138,0 liczba rachunków średnia wartość rachunku (tys zł) 118,9 45,9 25,0 Źródło: Emitent Tabela 5.8. Wartość transakcji na rynku urzędowym (GPW) Akcje (mln zł) 765,84 286,67 122,83 Udział w obrotach giełdy (%) 0,7 0,43 0,26 Obligacje (mln zł) 13,36 6,66 5,59 Udział w obrotach giełdy (% 0,17 0,08 0,14 Kontrakty (sztuk) Udział w obrotach giełdy (%) 1,01 1,82 0,94 Opcje (sztuk) Udział w obrotach giełdy (%) 3,52 9,43 - Transakcje pakietowe Wartość transakcji pakietowych (mln zł) 250,3 27,6 19,9 Źródło: Emitent RYNKI NIEURZĘDOWE Emitent działa jako broker na nieurzędowym rynku giełdowym (tzw. rynek równoległy). Nie prowadzi działalności na innych nieurzędowych rynkach regulowanych w tym w ramach Centralnej Tabeli Ofert. Działalność na nieurzędowym rynku giełdowym ma marginalne znaczenie w działalności Emitenta, z uwagi na ograniczone zainteresowanie inwestorów kupnem akcji na tym rynku i jego niewielką kapitalizację. Udział nieurzędowego rynku giełdowego w działalności brokerskiej (pośrednictwa w składaniu zleceń na zakup lub sprzedaż akcji) nie przekracza 10% ogółu obrotów w tym segmencie działalności. Również emitenci nie są zainteresowani wprowadzaniem swoich papierów wartościowych do obrotu na nieurzędowym rynku giełdowym i IDMSA.PL nie przeprowadzał żadnych działań związanych z emisjami adresowanymi do notowania na jakimkolwiek rynku nieurzędowym. 68 Prospekt Emisyjny Internetowy Dom Maklerski S.A.

10 5.3.2 RYNEK ZAGRANICZNY Dane o działalności Emitenta Rozdział V Emitent nie prowadzi systematycznej działalności na rynkach zagranicznych. 5.4 CZYNNOŚCI WYKONYWANE NA PODSTAWIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ Internetowy Dom Maklerski S.A. prowadzi działalność w oparciu o zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej, wydane przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd z dnia (DDM-M /2003). W oparciu o powyższe zezwolenie IDMSA.PL może wykonywać wszystkie czynności maklerskie przewidziane w Ustawie oraz aktach wykonawczych do w/w Ustawy. IDMSA.PL oferuje komplementarne usługi w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa dla domu maklerskiego. Obejmuje to m.in.: Przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych; Operacje na papierach wartościowych na własny rachunek; Zarządzanie aktywami klientów; Oferowanie papierów wartościowych; Zawieranie i wykonywanie umów subemisji; Prowadzenie rachunków papierów wartościowych oraz rachunków pieniężnych do ich obsługi; Prowadzenie depozytów papierów wartościowych; Prowadzenie ewidencji papierów wartościowych; Udzielenie pożyczek na kupno lub sprzedaż papierów wartościowych za pośrednictwem IDMSA.PL; Doradztwo dla przedsiębiorców w zakresie struktury kapitałowej, strategii i powiązanych zagadnień; Doradztwo i usługi w zakresie łączenia, podziału i przejmowania przedsiębiorstw; Przygotowywanie analiz w zakresie pozyskiwania kapitału, celowości i sposobu wprowadzenia papierów wartościowych do publicznego obrotu, skutków i kosztów emisji; Sporządzanie prospektów emisyjnych; Obsługa towarzystw i funduszy inwestycyjnych oraz emerytalnych; Udzielanie nieodpłatnych porad i rekomendacji. 5.5 WARTOŚĆ SPRZEDAŻY W LATACH Przedstawione przychody to przychody z działalności maklerskiej, uwidocznione w sprawozdaniach finansowych. Nie są ujęte między innymi przychody finansowe i z papierów wartościowych, gdyż nie są one również ujawniane bezpośrednio w sprawozdaniach finansowych. Przychody w podanym układzie obrazuje tabela poniżej. Tabela 5.9. Udział poszczególnych rodzajów działalności Emitenta (dane w tys. zł) I kwartał Przychody z tytułu świadczenia usług maklerskich i doradczych tys zł % tys zł % tys zł % tys zł % , , , ,00 Prowizje, w tym: od operacji papierami wartościowymi we własnym imieniu, lecz na rachunek dającego zlecenie , , , ,85 z tytułu oferowania papierów wartościowych w publicznym obrocie z tytułu przyjmowania zleceń kupna i umarzania jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych 1 0,01 2 0,01 9 0, ,49 6 0, , ,72 4 0,11 pozostałe (rynek pierwotny +NFI) , , , ,20 Inne przychody, w tym: Internetowy Dom Maklerski S.A. Prospekt Emisyjny 69

11 z tytułu prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków pieniężnych klientów 87 1, , , ,73 z tytułu oferowania papierów wartościowych w publicznym obrocie z tytułu zarządzania cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie , ,92 0 0,00 0 0, , ,58 0 0,00 0 0,00 pozostałe 485 7, , , ,62 Źródło: Emitent Powyższe dane zaprezentowano zgodnie ze sprawozdaniami finansowymi Spółki. Zwrócić jednak trzeba uwagę, iż w latach Spółka uzyskiwała przychody z tytułu oferowania papierów wartościowych. W roku 2002 uzyskała z tego tytułu 736 tys. złotych, a w roku tys. złotych. Przychody te były księgowane poprzez włączenie do pozostałych przychodów z uwagi na obowiązujący wówczas w Spółce zakładowy plan kont. W poprzednich latach przychody z tytułu oferowania papierów wartościowych były niewielkie, dlatego nie wyróżniono osobno pozycji przychody z tytułu oferowania papierów wartościowych w publicznym obrocie. Zestawienie przychodów uwzględniające również przychody z instrumentów finansowych, przychody finansowe (w tym z lokat) i inne przychody (czyli w tzw. szyku rozwartym ) prezentuje tabela poniżej. Tabela Przychody w szyku rozwartym I kwartał tys zł % tys zł % tys zł % tys zł % Przychody ogółem , , , ,00 Prowizje , , , ,65 Inne przychody maklerskie i doradcze , , , ,50 Przychody z instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu , , , ,90 Przychody finansowe (w tym z lokat) 457 1, , , ,47 Pozostałe przychody 181 0, , , ,49 Źródło: Emitent 5.6 UZALEŻNIENIE OD JEDNEGO LUB KILKU ODBIORCÓW LUB DOSTAWCÓW UZALEŻNIENIE OD DOSTAWCÓW Ze względu na specyfikę działalności, IDMSA.PL nie jest uzależniony od żadnych dostawców w zwykłym rozumieniu tego określenia. Trzeba jednak pamiętać, iż Emitent jest w swoim działaniu silnie uzależniony od szeregu instytucji rynku kapitałowego, z których część działa w formie spółek prawa handlowego. Takimi instytucjami są w szczególności Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Oznacza to, iż pojawienie się zakłócenia pracy którejś z tych spółek może skutkować poważnymi, negatywnymi skutkami również dla Emitenta UZALEŻNIENIE OD ODBIORÓW Grupa odbiorców usług Emitenta jest bardzo liczna. Udział żadnego z nich nie przekracza 10% przychodów, a zatem nie występuje uzależnienie Emitenta od jednego lub kilku odbiorców. Trzeba jednak pamiętać, iż Emitent jest silnie uzależniony od szeregu instytucji rynku kapitałowego, z których część działa w formie spółek prawa handlowego. Takimi instytucjami są w szczególności Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Oznacza to, iż pojawienie się zakłócenia pracy którejś z tych spółek może skutkować poważnymi, negatywnymi skutkami również dla Emitenta. 70 Prospekt Emisyjny Internetowy Dom Maklerski S.A.

12 Dane o działalności Emitenta Rozdział V 5.7 OPIS ZNACZĄCYCH UMÓW, W TYM UMÓW UBEZPIECZENIA, WSPÓŁPRACY LUB KOOPERACJI Z WYŁĄCZENIEM UMÓW, O KTÓRYCH MOWA W PKT ZNACZĄCE UMOWY ZAWARTE PRZEZ EMITENTA Jako kryterium uznania umowy za znaczącą wskazuje się kryterium określone w 2 pkt 64 lit a) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrót prospektu, zgodnie z którym przez umowę znaczącą rozumie się umowę, której jedną ze stron jest Emitent lub jednostka od niego zależna, a wartość przedmiotu umowy wynosi co najmniej 10% łącznej wartości: kapitałów własnych Emitenta ( ) lub w przypadku gdy wielkość kapitałów własnych nie jest kryterium pozwalającym na właściwą ocenę znaczenia zawartej umowy wartości przychodów ze sprzedaży Emitenta za okres czterech kwartałów ( ). Emitent nie jest stroną żadnych umów odpowiadających temu kryterium ZNACZĄCE UMOWY ZAWARTE PRZEZ JEDNOSTKI GRUPY KAPITAŁOWEJ Brak jest znaczących umów zawartych przez jednostkę grupy kapitałowej. 5.8 ISTOTNE UMOWY, W TYM UMOWY UBEZPIECZENIA, WSPÓŁPRACY LUB KOOPERACJI, Z WYŁĄCZENIEM UMÓW, O KTÓRYCH MOWA W PKT Emitent jest stroną 12 istotnych umów, w tym 9 aktualnych oraz 3 umów objętych wnioskiem o niepublikowanie z uwagi na ich wykonanie ISTOTNE UMOWY 1.Umowa o wprowadzenie akcji do publicznego obrotu oraz o przeprowadzenie publicznej oferty akcji 22 czerwca 2004 roku Internetowy Dom Maklerski Spółka Akcyjna (zwany dalej Domem Maklerskim ) i Żabka Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu ( zwana dalej Emitentem ) - Wykonanie przez Dom Maklerski czynności z zakresu organizacyjnego przygotowania wprowadzenia do publicznego obrotu akcji Emitenta oraz akcji nowych emisji, emitowanych na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta (zwanych dalej Akcjami ). - Wykonanie przez Dom Maklerski czynności związanych z oferowaniem w publicznym obrocie Akcji, między innymi sporządzenie prospektu emisyjnego Akcji Emitenta (bez części prawnej i finansowej), sporządzenie i pośredniczenie w złożeniu przez Emitenta wniosku do KPWiG o dopuszczenie Akcji do publicznego obrotu, występowanie w imieniu Emitenta przed KPWiG jako oferujący akcje w publicznym obrocie, zorganizowanie konsorcjum podmiotów prowadzących przedsiębiorstwa maklerskie w celu przeprowadzenia subskrypcji Akcji oraz zorganizowanie procesu book-building w przypadku podjęcia wspólnej, zgodnej decyzji przez obie strony w tym przedmiocie. - Wykonanie przez Dom Maklerski czynności związanych z przeprowadzeniem publicznej subskrypcji Akcji. - Wykonanie przez Dom Maklerski czynności związanych z wprowadzeniem Akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - Dom Maklerski oraz Emitent zobowiązują się do zachowania w tajemnicy i nieujawniania jakichkolwiek informacji związanych z działalnością drugiej strony, z wyjątkiem sytuacji, gdy uzyska na to pisemną zgodę drugiej strony lub jest to wymagane przepisami prawa. Dom Maklerski jest także zobowiązany do zawierania klauzuli poufności we wszystkich umowach, na podstawie których zleca innym podmiotom wykonanie czynności przewidzianych w umowie pomiędzy nim a Emitentem. - Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za niedojście do skutku emisji, za odmowę dopuszczenia Akcji Emitenta do obrotu publicznego lub przedłużenie się procedury związanej z uzyskaniem zgody na dopuszczenie Akcji Emitenta do obrotu publicznego, jeżeli nie ponosi winy za wystąpienie tych okoliczności. - Umowa zawarta jest na czas określony, do dnia rozpoczęcia obrotu Akcjami na GPW. - W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi druga strona, strona której działania lub zaniechania skutkują odstąpieniem od umowy, zobowiązana jest do zapłaty w ciągu 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania kary umownej w wysokości zł. 2.Umowa o wprowadzenie akcji do publicznego obrotu oraz o przeprowadzenie publicznej oferty akcji Internetowy Dom Maklerski S.A. Prospekt Emisyjny 71

13 31 sierpnia 2004 Internetowy Dom Maklerski Spółka Akcyjna (zwany dalej Domem Maklerskim ) i TRAS TYCHY Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie - Wykonanie przez Dom Maklerski czynności z zakresu organizacyjnego przygotowania emisji akcji wydawanych w zamian za majątek spółki przejmowanej przez Emitenta, zwanych dalej Akcjami. - Wykonanie przez Dom Maklerski czynności związanych z oferowaniem w publicznym obrocie Akcji, między innymi sporządzenie prospektu emisyjnego Akcji Emitenta, sporządzenie i pośredniczenie w złożeniu przez Emitenta wniosku do KPWiG o dopuszczenie Akcji do publicznego obrotu, występowanie w imieniu Emitenta przed KPWiG jako oferujący akcje w publicznym obrocie. - Wykonanie przez Dom Maklerski czynności związanych z przydziałem Akcji. - Wykonanie przez Dom Maklerski czynności związanych z wprowadzeniem Akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - Dom Maklerski oraz Emitent zobowiązują się do zachowania w tajemnicy i nieujawniania jakichkolwiek informacji związanych z działalnością drugiej strony, z wyjątkiem sytuacji, gdy uzyska na to pisemną zgodę drugiej strony lub jest to wymagane przepisami prawa. Dom Maklerski jest także zobowiązany do zawierania klauzuli poufności we wszystkich umowach, na podstawie których zleca innym podmiotom wykonanie czynności przewidzianych w umowie pomiędzy nim a Emitentem. - Dom Maklerski ponosi odpowiedzialność za niedojście emisji do skutku lub za wyrażenie sprzeciwu przez KPWiG na zasadzie winy. - Umowa zawarta jest na czas określony do dnia rozpoczęcia obrotu Akcjami na GPW. - Każda ze stron może odstąpić od umowy w terminie 2 tygodni od jej zawarcia, za zapłatą odstępnego w kwocie zł. - Każda ze stron może rozwiązać przedmiotową umowę, jeżeli druga strona swoim działaniem lub zaniechaniem powoduje, że realizacja tej umowy staje się niemożliwa lub doznaje istotnych utrudnień. W przypadku rozwiązania umowy z tych przyczyn strona, której działania lub zaniechania powodują jej rozwiązanie, zobowiązana jest zapłacić karę umowną w wysokości zł w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania. 3. Umowa o wprowadzenie akcji do publicznego obrotu oraz o przeprowadzenie publicznej oferty akcji 17 listopada 2004 roku Internetowy Dom Maklerski Spółka Akcyjna (zwany dalej Domem Maklerskim) i Travelplanet.pl Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (zwana dalej Emitentem ) - Wykonanie przez Dom Maklerski czynności z zakresu organizacyjnego przygotowania wprowadzenia do publicznego obrotu akcji Emitenta oraz akcji nowych emisji, emitowanych na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta (zwanych dalej Akcjami ). - Wykonanie przez Dom Maklerski czynności związanych z oferowaniem w publicznym obrocie Akcji, między innymi sporządzenie części prospektu emisyjnego Akcji Emitenta, sporządzenie i pośredniczenie w złożeniu przez Emitenta wniosku do KPWiG o dopuszczenie Akcji do publicznego obrotu, występowanie w imieniu Emitenta przed KPWiG jako oferujący akcje w publicznym obrocie, zorganizowanie konsorcjum podmiotów prowadzących przedsiębiorstwa maklerskie w celu przeprowadzenia subskrypcji Akcji oraz zorganizowanie procesu book-building w przypadku podjęcia wspólnej, zgodnej decyzji przez obie strony w tym przedmiocie. - Wykonanie przez Dom Maklerski czynności związanych z przeprowadzeniem publicznej subskrypcji Akcji. - Wykonanie przez Dom Maklerski czynności związanych z wprowadzeniem Akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - Dom Maklerski oraz Emitent zobowiązują się do zachowania w tajemnicy, niewykorzystywania i nieujawniania jakichkolwiek informacji związanych z działalnością drugiej strony, z wyjątkiem sytuacji, gdy uzyska na to pisemną zgodę drugiej strony lub jest to wymagane przepisami prawa. Dom Maklerski jest także zobowiązany do zawierania klauzuli poufności we wszystkich umowach, na podstawie których zleca innym podmiotom wykonanie czynności przewidzianych w umowie pomiędzy nim a Emitentem. - Dom Maklerski przeprowadzi negocjacje w celu wyboru podmiotów sporządzających prospekt oraz współpracujących w procesie wprowadzania Akcji Emitenta do publicznego obrotu i oferowania akcji, w tym biegłego rewidenta, doradcy Prawnego oraz agencji marketingowej. - Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za niedojście do skutku emisji, za odmowę dopuszczenia Akcji Emitenta do obrotu publicznego lub przedłużenie się procedury związanej z uzyskaniem zgody na dopuszczenie Akcji Emitenta do obrotu publicznego, jeżeli nie ponosi winy za wystąpienie tych okoliczności. - Umowa zawarta jest na czas określony do dnia rozpoczęcia obrotu Akcjami na GPW. - Każda ze stron może odstąpić od umowy w terminie tygodnia od jej zawarcia, za zapłatą odstępnego w kwocie zł. - Każda ze stron może rozwiązać przedmiotową umowę, jeżeli druga strona swoim działaniem lub zaniechaniem powoduje, że realizacja tej umowy staje się niemożliwa lub doznaje istotnych utrudnień. W przypadku rozwiązania umowy z tych przyczyn strona, której działania lub zaniechania powodują jej rozwiązanie, zobowiązana jest zapłacić karę umowną w wysokości zł w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania. 4. Umowa zlecenia 72 Prospekt Emisyjny Internetowy Dom Maklerski S.A.

14 Dane o działalności Emitenta Rozdział V 29 listopada 2004 roku Internetowy Dom Maklerski Spółka Akcyjna (zwany dalej Zleceniobiorcą ) i Laboratorium Kolastyna Spółka Akcyjna (zwana dalej Zleceniodawcą ) - Przeprowadzenie przez Zleceniobiorcę czynności faktycznych i prawnych, których celem jest doprowadzenie do objęcia przez inwestora wyemitowanych przez Zleceniodawcę akcji nowej emisji. - Zleceniobiorca sporządzi memorandum na temat Zleceniodawcy w oparciu o raport analityczny dostarczony przez Zleceniodawcę. - Cena emisyjna subskrybowanych akcji, ustalana przez Zleceniodawcę, wymaga akceptacji ze strony Zleceniobiorcy. - Strony zobowiązują się do realizacji drugiego etapu działań, obejmującego wprowadzenie akcji do publicznego obrotu oraz przeprowadzenie publicznej oferty akcji Zleceniodawcy nie później niż do 31 grudnia 2005 r. - Zleceniodawca nie odpowiada za wadliwe wykonanie lub niewykonanie umowy spowodowane błędnymi lub nieścisłymi informacjami lub instrukcjami przekazanymi przez Zleceniodawcę. 5. Umowa o wprowadzenie akcji do publicznego obrotu oraz o przeprowadzenie publicznej oferty akcji 15 grudnia 2004 r. Internetowy Dom Maklerski Spółka Akcyjna (zwany dalej Domem Maklerskim ) i MCI Management Spółka Akcyjna (zwany dalej Emitentem ) - Wykonanie przez Dom Maklerski czynności z zakresu organizacyjnego przygotowania wprowadzenia do publicznego obrotu akcji nowych emisji, które będą emitowane w ramach Programu Opcji Menedżerskiej w MCI Management SA, zwanych dalej Akcjami. - Wykonanie przez Dom Maklerski czynności związanych z oferowaniem w publicznym obrocie Akcji, między innymi sporządzenie części prospektu emisyjnego Akcji Emitenta, sporządzenie i pośredniczenie w złożeniu przez Emitenta wniosku do KPWiG o dopuszczenie Akcji do publicznego obrotu, występowanie w imieniu Emitenta przed KPWiG jako oferujący akcje w publicznym obrocie. - Wykonanie przez Dom Maklerski czynności związanych z przeprowadzeniem publicznej subskrypcji Akcji. - Wykonanie przez Dom Maklerski czynności związanych z wprowadzeniem Akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - Dom Maklerski oraz Emitent zobowiązują się do zachowania w tajemnicy, niewykorzystywania i nieujawniania jakichkolwiek informacji związanych z działalnością drugiej strony, z wyjątkiem sytuacji, gdy uzyska na to pisemną zgodę drugiej strony lub jest to wymagane przepisami prawa. Dom Maklerski jest także zobowiązany do zawierania klauzuli poufności we wszystkich umowach, na podstawie których zleca innym podmiotom wykonanie czynności przewidzianych w umowie pomiędzy nim a Emitentem. - Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za niedojście do skutku emisji, za odmowę dopuszczenia Akcji Emitenta do obrotu publicznego lub przedłużenie się procedury związanej z uzyskaniem zgody na dopuszczenie Akcji Emitenta do obrotu publicznego, jeżeli nie ponosi winy za wystąpienie tych okoliczności. - Umowa zawarta jest na czas określony do dnia rozpoczęcia obrotu Akcjami na GPW. - Każda ze stron może odstąpić od umowy w terminie tygodnia od jej zawarcia, za zapłatą odstępnego w kwocie zł. - Każda ze stron może rozwiązać przedmiotową umowę, jeżeli druga strona swoim działaniem lub zaniechaniem powoduje, że realizacja tej umowy staje się niemożliwa lub doznaje istotnych utrudnień. W przypadku rozwiązania umowy z tych przyczyn strona, której działania lub zaniechania powodują jej rozwiązanie, zobowiązana jest zapłacić karę umowną w wysokości zł w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania. - Strony postanowiły, iż wykonywanie części postanowień umowy ( dotyczących oferowania Akcji w publicznym obrocie, przeprowadzenie publicznej subskrypcji Akcji, wprowadzenia Akcji do obrotu na GPW, publicznej oferty Akcji, wpłat na objęcie Akcji, przekazywania i weryfikacji informacji) zostaje zawieszone do czasu, gdy akcje Emitenta, notowane na GPW trwale przekroczą poziom notowań równy 3,00 zł (średnia arytmetyczna notowań giełdowych akcji Spółki z okresu 3 miesięcy). 6. Umowa o wprowadzenie akcji do publicznego obrotu oraz o przeprowadzenie publicznej oferty akcji 17 stycznia 2005 r. Internetowy Dom Maklerski Spółka Akcyjna (zwany dalej Domem Maklerskim ) i Zakłady Wyrobów Powlekanych Sanwil w Przemyślu Spółka Akcyjna - Wykonanie przez Dom Maklerski czynności z zakresu organizacyjnego przygotowania wprowadzenia do publicznego obrotu akcji nowych emisji, które będą emitowane przez Emitenta na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia z 26 sierpnia 2004 r. (zwanych dalej Akcjami ) - Wykonanie przez Dom Maklerski czynności związanych z oferowaniem w publicznym obrocie Akcji, między innymi sporządzenie prospektu emisyjnego Akcji Emitenta, sporządzenie i pośredniczenie w złożeniu przez Emitenta wniosku do KPWiG o dopuszczenie Akcji do publicznego obrotu, występowanie w imieniu Emitenta przed KPWiG jako oferujący akcje w publicznym obrocie, zorganizowanie Internetowy Dom Maklerski S.A. Prospekt Emisyjny 73

15 przez Dom Maklerski konsorcjum Podmiotów prowadzących przedsiębiorstwa maklerskie w celu przeprowadzenia subskrypcji akcji oraz zorganizowanie procesu book-building w przypadku podjęcia wspólnej, zgodnej decyzji przez obie strony w tym przedmiocie. - Wykonanie przez Dom Maklerski czynności związanych z przeprowadzeniem publicznej subskrypcji Akcji. - Wykonanie przez Dom Maklerski czynności związanych z wprowadzeniem Akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - Dom Maklerski oraz Emitent zobowiązują się do zachowania w tajemnicy, niewykorzystywania i nieujawniania jakichkolwiek informacji związanych z działalnością drugiej strony, z wyjątkiem sytuacji, gdy uzyska na to pisemną zgodę drugiej strony lub jest to wymagane przepisami prawa. Dom Maklerski jest także zobowiązany do zawierania klauzuli poufności we wszystkich umowach, na podstawie których zleca innym podmiotom wykonanie czynności przewidzianych w umowie pomiędzy nim a Emitentem. Dom Maklerski przekaże Emitentowi listę podmiotów, którym zamierza przekazywać informować poufne. - Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za niedojście do skutku emisji, za odmowę dopuszczenia Akcji Emitenta do obrotu publicznego lub przedłużenie się procedury związanej z uzyskaniem zgody na dopuszczenie Akcji Emitenta do obrotu publicznego, jeżeli nie ponosi winy za wystąpienie tych okoliczności. - Umowa zawarta jest na czas określony do dnia rozpoczęcia obrotu Akcjami na GPW. - Każda ze stron może rozwiązać przedmiotową umowę, za uprzednim wezwaniem do usunięcia powodów do rozwiązania w terminie 14 dni od daty doręczenia wezwania, jeżeli druga strona swoim działaniem lub zaniechaniem powoduje, że realizacja tej umowy staje się niemożliwa lub doznaje istotnych utrudnień. W przypadku rozwiązania umowy z tych przyczyn strona, której działania lub zaniechania powodują jej rozwiązanie, zobowiązana jest zapłacić karę umowną w wysokości zł w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania. Każda za stron może żądać odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kary umownej. 7.Umowa o współpracy w zakresie udzielania kredytów na zakup papierów wartościowych 16 czerwca 1998 r., zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 15 czerwca 2000 r., Aneksem nr 2 z dnia 19 października 2000 r., Aneksem nr 3 z dnia 12 maja 2004 r., Aneksem nr 4 z dnia 9 czerwca 2004 r., Aneksem nr 5 z dnia 14 lipca 2004 r.,aneksem nr 6 z października 2004 r., Aneksem nr 7 z dnia 20 października 2004 r., Aneksem nr 8 z dnia 24 listopada 2004 r. Internetowy Dom Maklerski Spółka Akcyjna (zwany dalej Domem Maklerskim ) i Deutsche Bank PBC Spółką Akcyjną z siedzibą w Krakowie (zwany dalej Bankiem ) - Zobowiązanie Banku do udzielania kredytów klientom Domu Maklerskiego (osobom, które podpisały z Domem Maklerskim umowę świadczenia usług maklerskich i mają założony w Domu Maklerskim rachunek inwestycyjny) kredytów na zakup papierów wartościowych w rozumieniu Ustawy- Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, nabywanych na rynku pierwotnym lub na rynku wtórnym. Minimalna kwota kredytu wynosi 5 000,00 zł. - Dom Maklerski uprawniony jest do informowania w imieniu Banku swoich klientów o warunkach, na jakich mógłby im zostać udzielony przez Bank kredyt na zakup papierów wartościowych. - Umowa zawarta jest na czas nieokreślony. - Umowa może być rozwiązana za 1- miesięcznym wypowiedzeniem, złożonym najpóźniej przed upływem miesiąca kalendarzowego, poprzedzającego okres wypowiedzenia. Umowa może być także rozwiązana bez wypowiedzenia z powodu rażącego naruszenia przez jedną ze stron warunków tej umowy. - Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za działanie klienta naruszające warunki umowy kredytowej zawartej z Bankiem. - Podział prowizji od udzielonych kredytów na zakup papierów wartościowych na rynku pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej, pomiędzy Bank a Dom Maklerski wynosi 80% do 20%. - Uruchomienie kredytu następuje po dokonaniu blokady rachunku inwestycyjnego i przedłożeniu w Banku pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem inwestycyjnym oraz oryginału zaświadczenia o dokonaniu blokady wraz z wydrukiem stanu konta oraz po ustanowieniu na rzecz Banku innych uzgodnionych prawnych zabezpieczeń kredytu. - Zabezpieczenia spłaty kredytu udzielonego przez bank to co najmniej: -nieodwołalna blokada rachunku inwestycyjnego, do wysokości kwoty zabezpieczenia określonej przez Bank, obejmująca aktywa w postaci środków pieniężnych i papierów wartościowych, - pełnomocnictwo klienta do dysponowania przez Bank jego rachunkiem inwestycyjnym, -weksel własny klienta in blanco bez protestu. - W trakcie trwania blokady na dokonywanie na rachunku inwestycyjnym czynności innych, niż ściśle ustalone w przedmiotowej umowie, wymagane jest uprzednie pisemne zezwolenie Banku. Klient może- za pisemną zgodą Banku- dysponować pożytkami, jakie przynoszą papiery wartościowe zdeponowane na rachunku inwestycyjnym, chyba, że umowa o udzieleniu kredytu stanowi inaczej. - Dom Maklerski zobowiązany jest do przyjmowania od kredytobiorców nieodwołalnych dyspozycji deponowania papierów wartościowych nabywanych w ramach przeprowadzanej oferty pierwotnej, wyłącznie na rachunki papierów wartościowych prowadzone przez Dom Maklerski. Nie może także wydawać świadectw depozytowych kredytobiorcy bez pisemnej zgody Banku. - Dom Maklerski jest zobowiązany do sprawdzania po rozliczeniu każdej sesji giełdowej, czy łączna wartość aktywów na rachunku inwestycyjnym klienta nie jest niższa niż kwota zabezpieczenia kredytu udzielonego przez Bank. Jest także zobowiązany do przesyłania do Banku faxem najpóźniej następnego dnia roboczego do godziny 10:00 potwierdzonego wyciągu z rachunków klienta. - Dom Maklerski zobowiązany jest codziennie po godzinie 16:10 do sprawdzania stanu rachunku papierów wartościowych kredytobiorców. W przypadku sprzedaży akcji nabytych za środki pochodzące z kredytu, Dom Maklerski zobowiązuje się przelać środki pochodzące ze sprzedaży do Banku. 74 Prospekt Emisyjny Internetowy Dom Maklerski S.A.

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl Prospekt Emisyjny 2008 www.idmsa.pl Prospekt emisyjny sporządzony w związku z publiczną ofertą akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B1 i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

prospekt emisyjny wklejka

prospekt emisyjny wklejka prospekt emisyjny wklejka PROSPEKT EMISYJNY AKCJI Travelplanet.pl S.A., z siedzibą we Wrocławiu www.travelplanet.pl Podmiotem dominującym wobec Emitenta jest MCI Management S.A. Wprowadza się do publicznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA AKTYWAMI. przez Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna

REGULAMIN ZARZĄDZANIA AKTYWAMI. przez Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna REGULAMIN ZARZĄDZANIA AKTYWAMI przez Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. Umowa...7 III. Pełnomocnictwa... 12 IV. Zarządzanie... 13 V. Postanowienia końcowe...26

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA INFORMACJA O DOMU MAKLERSKIM I ŚWIADCZONYCH USŁUGACH

SZCZEGÓŁOWA INFORMACJA O DOMU MAKLERSKIM I ŚWIADCZONYCH USŁUGACH SZCZEGÓŁOWA INFORMACJA O DOMU MAKLERSKIM I ŚWIADCZONYCH USŁUGACH 1. Dane informacyjne Firma: Millennium Dom Maklerski Spółka Akcyjna, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Internet Media Services S.A. z siedzibą w Warszawie

Dokument Informacyjny Internet Media Services S.A. z siedzibą w Warszawie Dokument Informacyjny Internet Media Services S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B, C, D i E do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ PODPORZĄDKOWANYCH OBLIGACJI ZAMIENNYCH SERII 1 NA AKCJE SERII K SPÓŁKI DOM MAKLERKI IDMSA

DOKUMENT INFORMACYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ PODPORZĄDKOWANYCH OBLIGACJI ZAMIENNYCH SERII 1 NA AKCJE SERII K SPÓŁKI DOM MAKLERKI IDMSA Dokument Informacyjny Dom Maklerski IDMSA DOKUMENT INFORMACYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ PODPORZĄDKOWANYCH OBLIGACJI ZAMIENNYCH SERII 1 NA AKCJE SERII K SPÓŁKI DOM MAKLERKI IDMSA PAŹDZIERNIK 2012 R.

Bardziej szczegółowo

Niniejsza elektroniczna wersja Prospektu publikowana jest jedynie w celach informacyjnych.

Niniejsza elektroniczna wersja Prospektu publikowana jest jedynie w celach informacyjnych. Niniejsza elektroniczna wersja Prospektu publikowana jest jedynie w celach informacyjnych. Prospekt w formie drukowanej jest dost pny w siedzibie Emitenta w Warszawie, ul. Kopernika 36/40; w Centrum Informacyjnym

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI PROSPEKT EMISYJNY AKCJI TORFARM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Toruniu ul. Szosa Lubicka 26/34 www.torfarm.com.pl Podmiotem dominującym w stosunku do Emitenta jest pan Kazimierz Herba. Na podstawie niniejszego

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny MiFID

Pakiet informacyjny MiFID Pakiet informacyjny MiFID Warszawa, 22 czerwca 2012 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 I. INFORMACJA O BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA...4 II. INFORMACJA O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH...5 Rozdział 1 Czym są

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA PRZEZ PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A. PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ZARZĄDZANIA PRZEZ PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A. PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ZARZĄDZANIA PRZEZ PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A. PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH maj 2010 SPIS TREŚCI REGULAMINU: Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Zawarcie umowy zarządzania...6

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 15, 00 828 Warszawa www.presco.pl

PROSPEKT EMISYJNY P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 15, 00 828 Warszawa www.presco.pl PROSPEKT EMISYJNY P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 15, 00 828 Warszawa www.presco.pl Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: Ofertą Publiczną 5 600 000 akcji

Bardziej szczegółowo

AKCJE I OBLIGACJE KORPORACYJNE - OFERTA PUBLICZNA I RYNEK REGULOWANY

AKCJE I OBLIGACJE KORPORACYJNE - OFERTA PUBLICZNA I RYNEK REGULOWANY AKCJE I OBLIGACJE KORPORACYJNE - OFERTA PUBLICZNA I RYNEK REGULOWANY AKCJE I OBLIGACJE KORPORACYJNE - OFERTA PUBLICZNA I RYNEK REGULOWANY Stan prawny na dzień 1 marca 2006 roku. Mariusz Poślad Stanisław

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI PROSPEKT EMISYJNY AKCJI Zakładów Mięsnych Duda Spółka Akcyjna, z siedzibą w Grąbkowie gm. Jutrosin www.duda.net.pl W rozumieniu Ustawy nie istnieje podmiot dominujący wobec Emitenta. Wprowadza się do publicznego

Bardziej szczegółowo

IDM Spółka Akcyjna w upadłości układowej. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014

IDM Spółka Akcyjna w upadłości układowej. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 IDM Spółka Akcyjna w upadłości układowej (dawniej: Dom Maklerski IDM S.A.) (dalej: IDMSA) Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 1 SPIS TREŚCI 1. Informacje określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU KRUK S.A. Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI KRUK S.A. ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU KRUK S.A. Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI KRUK S.A. ZA 2012 ROK SPRAWOZDANIE ZARZĄDU KRUK S.A. Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI KRUK S.A. ZA 2012 ROK Spis treści: 1 KLUCZOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 4 1.1 Podstawowe informacje o Spółce... 4 1.2 Model działalności... 4 1.3 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Company Profile. www.idmsa.pl

Company Profile. www.idmsa.pl Company Profile www.idmsa.pl Misja Wytyczamy ścieżki do sukcesu na rynku kapitałowym i towarzyszymy tam naszym Klientom. Pozyskując kapitał dla naszych Klientów usuwamy bariery rozwoju. Stwarzamy inwestorom

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I SPIS TREŚCI 1

CZĘŚĆ I SPIS TREŚCI 1 CZĘŚĆ I SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I SPIS TREŚCI 1 CZĘŚĆ II PODSUMOWANIE 3 A. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 3 B. CZYNNIKI RYZYKA 5 C. INFORMACJE O OSOBACH ZARZĄDZAJĄCYCH, OSOBACH NADZORUJĄCYCH ORAZ DORADCACH I

Bardziej szczegółowo

Informacje dla Klientów dotyczące Domu Maklerskiego mbanku S.A. oraz usług świadczonych na podstawie umowy

Informacje dla Klientów dotyczące Domu Maklerskiego mbanku S.A. oraz usług świadczonych na podstawie umowy Informacje dla Klientów dotyczące Domu Maklerskiego mbanku S.A. oraz usług świadczonych na podstawie umowy mdommaklerski.pl Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 września 2012

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Rozdział I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

STWIERDZENIA DOTYCZĄCE PRZYSZŁOŚCI

STWIERDZENIA DOTYCZĄCE PRZYSZŁOŚCI OFERTA PUBLICZNA JEST PRZEPROWADZANA WYŁĄCZNIE NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. POZA GRANICAMI POLSKI NINIEJSZY PROSPEKT NIE MOŻE BYĆ TRAKTOWANY JAKO PROPOZYCJA LUB OFERTA NABYCIA JAKICHKOLWIEK

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZUE S.A.

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZUE S.A. PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Jugowicka 6a www.grupazue.pl Na podstawie niniejszego Prospektu przedmiotem oferty publicznej jest 6 000 000 Akcji Serii B ( Oferta Publiczna

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dn. 25 maja 2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 4 1.1 Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Tekst ujednolicony, stan na dzień 8 maja 2004 r.

Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Tekst ujednolicony, stan na dzień 8 maja 2004 r. Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (wprowadzony uchwałą Rady Giełdy Nr 6/1024/2004 z dnia 24 lutego 2004 roku) Tekst ujednolicony, stan na dzień 8 maja 2004 r. Uwzględnia zmiany wprowadzone

Bardziej szczegółowo

HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ul. Giełdowa 12H, 52-437 Wrocław

HORTICO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ul. Giełdowa 12H, 52-437 Wrocław Dokument Informacyjny sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Bardziej szczegółowo

Oferujący: Millennium Dom Maklerski S.A.

Oferujący: Millennium Dom Maklerski S.A. PROSPEKT EMISYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII F ORAZ WPROWADZENIEM DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM AKCJI SERII A, B, C, D, E i F ORAZ PRAW DO AKCJI SERII F SKYLINE INVESTMENT S.A. Oferujący:

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w Łodzi, ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź http://www.par.edu.pl

z siedzibą w Łodzi, ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź http://www.par.edu.pl DOKUMENT INFORMACYJNY POLSKA AKADEMIA RACHUNKOWOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi, ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź http://www.par.edu.pl sporządzony na potrzeby wprowadzenia Akcji serii A, B, C, D, EA,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Giełdy. (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 18 lutego 2011 r.) *

Regulamin Giełdy. (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 18 lutego 2011 r.) * Regulamin Giełdy (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 18 lutego 2011 r.) * Regulamin Giełdy w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 1/1110/2006 Rady Giełdy z dnia 4 stycznia 2006 r., z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY MARKETEO.COM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Bydgoszczy Sporządzony na potrzeby wprowadzenia Akcji serii A, Akcji serii B oraz Praw Do Akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym

Bardziej szczegółowo