WARUNKI KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA, WYMAGANIA I POZWOLENIA NA DOLNYM ŚLĄSKU I W SAKSONII

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WARUNKI KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA, WYMAGANIA I POZWOLENIA NA DOLNYM ŚLĄSKU I W SAKSONII"

Transkrypt

1 WARUNKI KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA, WYMAGANIA I POZWOLENIA NA DOLNYM ŚLĄSKU I W SAKSONII Projekt pn. ŚRODOWISKO WSPÓLNA SPRAWA DLA POGRANICZA! jest realizowany przez Dolnośląską Izbę Rzemieślniczą we Wrocławiu oraz Christlich-Soziales Bildungswerk Sachsen e. V. egzemplarz bezpłatny Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Saksonia przy wsparciu Euroregionu Nysa.

2 Zasady obowiązujące na Dolnym Śląsku I. WYBRANE AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA 1. Ustawa Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), 2. Ustawa o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz z późn. zm.), 3. Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 63, poz. 638 z późn. zm.), 4. Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607 z późn. zm.), 5. Ustawa Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz z późn. zm.), 6. Ustawa o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2009 r., Nr 130, poz z późn. zm.) Z treścią aktów prawnych można zapoznać się na stronach internetowych: II. OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCÓW WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH OCHRONY ŚRODOWISKA Każda osoba prowadząca działalność gospodarczą jest zobligowana przepisami do składania sprawozdań i informacji dotyczących korzystania ze środowiska i posiadania odpadów. Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego należy złożyć: 1. do 31 stycznia - wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat za II półrocze poprzedniego roku - art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), 2. do końca lutego - roczny raport o wielkościach emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzonych do powietrza przez podmioty korzystające ze środowiska art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2009 r. Nr 130, poz. 1076), 3. do 15 marca - zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów - art. 37 ust 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz z późn. zm.) 4. do 31 marca: a) sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej sprawozdanie OŚ-OP1 - art. 15 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607 z późn. zm.), b) informacje dotyczące masy lub ilości opakowań, w których zostały wprowadzone na rynek krajowy produkty, lub wprowadzonych na rynek krajowy produktów, masy lub ilości odzyskanych i poddanych recyklingowi oraz osiągniętych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych - art. 10 ustawy z 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607); nie ma wzorów sprawozdań; informacji nie składa się, jeżeli jest sporządzane sprawozdanie OŚ-OP1, c) sprawozdania o ilości wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań art. 7 ust. 2 i art. 9 ust 4 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638 z późn. zm.) 5. do 31 lipca - wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat za I półrocze bieżącego roku - art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.). Wzory wszystkich wymaganych wyżej sprawozdań i wykazów za 2011 r. określają: 1. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 08 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2010 r. Nr 249, poz. 1673), 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat i sposobu przedstawienia tych informacji i danych (Dz. U. z 2009 r. Nr 97, poz. 816); dotyczy okresów od I półrocza 2009 do chwili obecnej, 3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z 29 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej ( Dz. U. z 2010 r. Nr 259, poz. 1775), 4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów formularzy służących do składania rocznych sprawozdań o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań (Dz. U. z 2005 r. Nr 4, poz. 30) Sporządzone wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat należy przesłać na poniższe adresy: Wydział Środowiska ( dla zakładów z dawnego woj. wrocławskiego) sekretariat pok. 205 ul. Ostrowskiego 7, Wrocław tel./fax i 73 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu (dla wszystkich zakładów) ul. Paprotna 14, Wrocław tel , tel , fax

3 Zasady obowiązujące na Dolnym Śląsku Zespół zamiejscowy w Legnicy Wydział Środowiska (dla zakładów z dawnego woj. legnickiego) ul. Okrzei 16, Legnica tel./fax Zespół zamiejscowy w Wałbrzychu (dla zakładów z dawnego woj. wałbrzyskiego), Wydział Środowiska ul. Słowackiego 23a, Wałbrzych tel./fax Zespół zamiejscowy w Jeleniej Górze (dla zakładów z dawnego woj. jeleniogórskiego), Wydział Środowiska pl. Ratuszowy 31/32, Jelenia Góra tel./fax Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska należy przekazywać Marszałkowi Województwa oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska za okresy półroczne do końca miesiąca następującego po upływie każdego półrocza. Dotyczą one m.in.: 1. ilości i rodzajów gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza, danych, na podstawie których określono te ilości oraz o wysokości należnych opłat (załącznik nr 2)*, 2. ilości i jakości pobranej wody podziemnej, wody powierzchniowej śródlądowej i morskich wód wewnętrznych oraz o wysokości należnych opłat (załącznik nr 3)*, 3. ilości, stanu i składu ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, wielkości, rodzaju i sposobu zagospodarowania terenu, z którego wprowadzane są do wód lub do ziemi wody opadowe lub roztopowe, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne oraz o wysokości należnych opłat (załącznik nr 4)*. Ww. informacje składa się każdorazowo łącznie z wykazem zawierającym zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (załącznik nr 1)* *Wzory wykazów określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz. U. z 2009 r. Nr 97, poz. 816). Sporządzone sprawozdania odpadowe należy przesłać na poniższy adres: Wydział Środowiska sekretariat pok. 205 ul. Ostrowskiego 7, Wrocław tel./fax i 73 Sporządzone sprawozdania z zakresu opłaty produktowej (OŚ- OP1) i opakowań (tzw. Opaki) należy przesłać na poniższy adres: Zespół zamiejscowy w Jeleniej Górze Wydział Ochrony Środowiska pl. Ratuszowy 31/32, Jelenia Góra tel./fax III. O P Ł A T Y 1. Opłaty za korzystanie ze środowiska Opłaty za korzystanie ze środowiska są ponoszone za: - wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, - wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi, - pobór wód, - składowanie odpadów. Podmiot korzystający ze środowiska ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty (oddzielnie dla każdego rodzaju korzystania ze środowiska) i wnosi ją na rachunek właściwego, ze względu na miejsce korzystania ze środowiska, urzędu marszałkowskiego. Opłatę ustala się wg stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce. Wyliczoną kwotę zaokrągla się do pełnego złotego w ten sposób, że końcówki kwot do 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 lub więcej groszy podwyższa się do pełnego złotego. Opłatę wnosi się za okresy półroczne, do końca miesiąca następującego po upływie każdego półrocza, na rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego. Dla województwa dolnośląskiego są to konta Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego: BZ WBK S.A. 1 O/Wrocław (Wrocław) (Jelenia Góra) (Legnica) (Wałbrzych) Nie wpłaca się opłaty z tytułu danego rodzaju korzystania ze środowiska, jeżeli jej półroczna wysokość nie przekracza 400 zł. W tych samych terminach należy przekazać Marszałkowi Województwa oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska wykaz zawierający informacje i dane, na podstawie których ustalona została wysokość opłaty. Stawki opłat na 2011 r. Pełny wykaz stawek opublikowany jest w obwieszczeniu Ministra Środowiska z dnia 4 października 2010 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2011 (M. P. z 2010 r. Nr 74, poz. 945). 3

4 Zasady obowiązujące na Dolnym Śląsku 2. Opłaty produktowe za odpady opakowaniowe i poużytkowe Przedsiębiorcy (oraz organizacje odzysku), którzy nie wykonali obowiązku zapewnienia odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych, obowiązani są do wpłacania opłaty produktowej, obliczonej oddzielnie w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu: odzysku, recyklingu. Rozliczenie wykonania tego obowiązku następuje na koniec roku kalendarzowego. Opłatę produktową oblicza się oddzielnie dla każdego rodzaju opakowań wymienionych w załączniku nr 1 i produktów wymienionych w załączniku nr 2 (z wyłączeniem produktów określonych w poz. 1) oraz w załączniku nr 3 do Ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90 poz. 607 z późn. zm.). Szczegółowe stawki opłat produktowych określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych stawek opłaty produktowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 259, poz. 1774). Opłatę wnosi się do 31 marca roku kalendarzowego, następującego po roku, którego opłata dotyczy na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego: BZ WBK S.A. 1 O/Wrocław Nie wpłaca się opłaty produktowej, której łączna roczna wysokość dla opakowań wymienionych w załączniku nr 1 i produktów wymienionych w załączniku nr 3 do ww. ustawy nie przekracza 50 zł. W tym samym terminie należy w urzędzie marszałkowskim złożyć roczne sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej (OŚ-OP1). IV. ODPADY Posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia ich ilościowej i jakościowej ewidencji. Uproszczoną ewidencję odpadów, polegającą na zastosowaniu wyłącznie karty przekazania odpadów, mogą prowadzić małe i średnie przedsiębiorstwa, które spełniają dwa warunki: a) wytwarzają odpady niebezpieczne do 100 kg rocznie, b) wytwarzają odpady inne niż niebezpieczne w ilości do 5 Mg rocznie. Ewidencję prowadzi się na formularzu karty ewidencji odpadu (odrębnie dla każdego odpadu) oraz karty przekazania odpadu. Wzory druków określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2010 r. Nr 249, poz. 1673). Posiadacz odpadu, który przejmuje odpad od innego posiadacza, jest obowiązany potwierdzić przejęcie odpadu na karcie przekazania odpadu, wypełnionej przez posiadacza, który przekazuje ten odpad. Kartę przekazania odpadów sporządza się w odpowiedniej liczbie egzemplarzy: - dla przekazującego odpady, - dla przyjmującego odpady, - dla prowadzących działalność w zakresie transportu odpadów. Poza prowadzeniem ewidencji posiadacz odpadów obowiązany jest sporządzić na formularzu zbiorcze zestawienie danych o wszystkich rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz instalacjach i urządzeniach do odzysku i unieszkodliwiania odpadów. Takie zbiorcze zestawienie danych sporządza również wytwórca osadów komunalnych. Zbiorcze zestawienie danych za poprzedni rok kalendarzowy należy przekazać Marszałkowi Województwa do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy. V. RAPORT O WIELKOŚCIACH EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH I INNYCH SUBSTANCJI WPROWADZONYCH DO POWIETRZA PRZEZ POD- MIOTY KORZYSTAJĄCE ZE ŚRODOWISKA Podmioty, które na terenie zakładu eksploatują instalacje, które nie wymagają pozwolenia zintegrowanego lub pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, albo posiadające tylko środki transportu przekazują raport w sposób uproszczony wypełniając formularz dla małych podmiotów w formacie Excel ze strony - Krajowa baza, zakładka Raportowanie, który po wypełnieniu wysyłają na adres mailowy: Podmioty, które na terenie zakładu eksploatują instalacje, które wymagają pozwolenia zintegrowanego lub pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza wypełniają pełny raport, po uprzednim zarejestrowaniu się i uzyskaniu konta w Krajowej bazie. VI. PRZYDATNE ADRESY Ministerstwo Środowiska ul. Wawelska 52/54, Warszawa tel Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Pl. Powstańców Warszawy 1, Wrocław Informacja ogólna: Wybrzeże Słowackiego 12-14, Wrocław tel Wydział Środowiska ul. Ostrowskiego 7, Wrocław tel./fax i 73 4

5 Zasady obowiązujące na Dolnym Śląsku Zespół zamiejscowy w Legnicy, Wydział Ochrony Środowiska ul. Okrzei 16, Legnica tel./fax Zespół zamiejscowy w Wałbrzychu, Wydział Ochrony Środowiska ul. Słowackiego 23a, Wałbrzych tel./fax Zespół zamiejscowy w Jeleniej Górze, Wydział Ochrony Środowiska pl. Ratuszowy 31/32, Jelenia Góra tel./fax Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu ul. Paprotna 14, Wrocław tel , fax Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze ul. Warszawska 28, Jelenia Góra tel fax Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Delegatura w Legnicy ul. Rzeczypospolitej 10/12,, Legnica tel fax Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Delegatura w Wałbrzychu ul. A. Mickiewicza 16, Wałbrzych tel fax Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu ul. M. Curie-Skłodowskiej 73/77, Wrocław tel do 49 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu pl. Powstańców Warszawy 1, Wrocław, sekretariat - pokój nr 3206 tel fax Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ul. Jastrzębia 24, Wrocław tel , fax Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Oddział w Jeleniej Górze Plac Ratuszowy 31/32, Jelenia Góra tel , fax Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Oddział w Legnicy ul. Okrzei 16, Legnica tel , fax Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Oddział w Wałbrzychu ul. Kolejowa 8, Szczawno Zdrój tel , fax Polski Klub Ekologiczny Okręg Dolnośląski ul. Czerwonego Krzyża 2/4, Wrocław tel./fax , tel VII. STRONY INTERNETOWE Ministerstwo Środowiska, Warszawa Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Warszawa Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Wrocław Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami Gazów Cieplarnianych i Innych Substancji (KOBIZE), Warszawa Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Warszawa Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wrocław Wydział Środowiska VIII. INFORMATORY INTERNETOWE 5

6 Zasady obowiązujące w Saksonii I. PRAWO 1. Ustawy obowiązujące w Niemczech i w Polsce 1. Dyrektywa 2008/98/EG Parlamentu Europejskiego i Rady o odpadach i uchyleniu określonych dyrektyw, która ustala ramy prawne w postępowaniu z odpadami we Wspólnocie. 2. Rozporządzenie UE w sprawie statystyk dot. odpadów nr 2150/EG - zawiera regulacje dot. rodzaju, zakresu i okresowości przesyłania danych statystycznych dot. odpadów przez państwa członkowskie do Eurostat. 3. Rozporządzenie EMAS - Rozporządzenie stwarzające zarejestrowanym organizacjom i ośrodkom szereg ułatwień w zakresie monitoringu i misji i przestrzegania prawa o odpadach. 4. Dyrektywa 1999/31/EG i decyzja Rady z dnia ustala kryteria i procedury w zakresie przyjmowania odpadów na wysypiska. 5. Rozporządzenie 850/ zawiera regulacje dot. zapobiegania, usuwania i recyklingu odpadów zawierających trwałe szkodliwe substancje organiczne. 6. Rozporządzenie 1013/ reguluje transgraniczne przemieszczanie odpadów i konieczność notyfikacji. 7. Konwencja Bazylejska - Konwencja międzynarodowa o kontroli transgranicznego przemieszczania i utylizacji odpadów niebezpiecznych. 8. Rozporządzenie (EU) nr 253/2011 z dnia 15 marca 2011 o zmianie Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowania ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) - reguluje (ujednoliconą) wspólnotową produkcję, ocenę i traktowanie substancji trwałych, budzących szczególne obawy, wykazujących zdolność do bioakumulacji (vpvb) oraz substancji toksycznych (PBT). Jej celem jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony ludzkiego życia i środowiska. Rozporządzenie zawiera nowe kryteria dot. substancji PBT/vPvB, służące identyfikacji substancji budzących szczególne obawy. 2. Ustawy federalne obowiązujące w Niemczech 1. Ustawa o gospodarce odpadami i odpadach (KrW-/AbfG) - Centralna ustawa federalna niemieckiego prawa o odpadach. Jej celem jest wspieranie gospodarki odpadami w celu ochrony zasobów naturalnych i zapewnienia nieszkodliwego dla środowiska ich usuwania. Zawiera fundamentalne regulacje w zakresie postępowania z odpadami oraz ich usuwania, a tym samym także w zakresie wspierania gospodarki odpadami. 2. Rozporządzenie Wykaz Odpadów (AVV) - Rozporządzenie określające odpady i zawierające ich klasyfikację zgodnie ze stwarzanym przez nie zagrożeniem. 3. Rozporządzenie o prowadzeniu dokumentacji i rejestrów (NachwV) - reguluje obowiązek prowadzenia dokumentacji i rejestrów dot. utylizacji odpadów (bezpiecznych i niebezpiecznych) w formie elektronicznej bądź za pomocą tradycyjnych formularzy dla podmiotów wytwarzających, posiadających, gromadzących, przewożących odpady bądź podmiotów użytkujących obiekty utylizacji odpadów tudzież przedsiębiorców zajmujących się utylizacją. 4. Rozporządzenie o Zakładowych Inspektorach ds. Odpadów (AbfBetrBV) - ustala obowiązek powołania zakładowych inspektorów ds. odpadów oraz wyjątki od tej reguły. 5. Rozporządzenie o specjalistycznych zakładach utylizacji odpadów (EfbV) - reguluje wymogi względem specjalistycznych zakładów utylizacji odpadów, jako strony umowy o nadzór bądź aspirujących do uzyskania znaku Zespołu Przedsiębiorstw Utylizacyjnych. Reguluje też nadzór i certyfikację specjalistycznych zakładów utylizacji odpadów na podstawie umowy nadzoru. 6. Dyrektywa w sprawie Zespołów Przedsiębiorstw Utylizacyjnych (EgRL) - Dyrektywa w sprawie działalności i udzielaniu zezwoleń dla Zespołów Przedsiębiorstw Utylizacyjnych. Reguluje wymogi odnośnie działalności Zespołów Przedsiębiorstw Utylizacyjnych i udzielania im zezwoleń przez właściwe urzędy. 7. Rozporządzenie w sprawie obowiązku uzyskania zezwolenia na przewóz odpadów (TgV) - reguluje szczegóły w zakresie obowiązku uzyskania zezwolenia tudzież wyjątków od tej reguły oraz wymogów w zakresie postępowania o uzyskanie zezwolenia zgodnie z 49 Krw-/AbfG. Oprócz zasadniczych uregulowań na gruncie prawa o odpadach ustalono w nim konkretne kryteria kontrolne dla potrzeb postępowania o udzielenie zezwolenia na przewóz 8. Rozporządzenie w sprawie wysypisk (DepV) - reguluje obowiązki podmiotów prowadzących wysypiska, podmiotów odpowiedzialnych za zamierzenia w zakresie organizacji wysypisk, podmiotów prowadzących długoczasowe składowanie odpadów, podmiotów wytwarzających i posiadających odpady (za wyjątkiem prywatnych gospodarstw domowych) w zakresie budowy, prowadzenia, zamknięcia wysypisk i opieki po ich opuszczeniu. 9. Rozporządzenie w sprawie odpadów powydobywczych (GewinnungsAbfV)- Rozporządzenie dot. zakładania, prowadzenia, zamykania i opieki po zamknięciu obiektów utylizacji odpadów powydobywczych, składowania i zrzutu odpadów powydobywczych w celach utylizacji oraz recyklingu tych odpadów do celów budowlanych i modernizacyjnych w zakładach wydobywczych. Obowiązuje podmioty wytwarzające odpady powydobywcze oraz podmioty prowadzące obiekty usuwania odpadów powydobywczych. 10. Rozporządzenie w sprawie podsadzek górniczych (VersatzV) - ma zastosowanie w zakresie recyklingu odpadów stosowanych w podziemnych budowlach górniczych, podlegających nadzorowi górniczemu, jako materiał do podsadzek. Dotyczy podmiotów wytwarzających, posiadaczy i prowadzących zakłady wydobywcze, podlegające nadzorowi górniczemu, oraz użytkowników obiektów produkcji materiału podsadzkowego. Zawiera też przepisy o wykroczeniach. 11. Rozporządzenie w sprawie opakowań (VerpackV) - dotyczy wszystkich opakowań wprowadzonych do obiegu w zakresie obowiązywania ustawy o gospodarce odpadami i odpadach. Rozporządzenie reguluje obowiązki producentów i dystrybutorów w zakresie odbioru zużytych opakować, pobierania opłat od opakowań oraz recyklingu a także produkcji, wprowadzania do obiegu i oznaczania opakowań. 12. Rozporządzenie o utylizacji zużytych rozpuszczalników zawierających chlorowce (HKWAbfV) - Rozporządzenie dotyczy zużytych rozpuszczalników podlegających obowiązkowi recyklingu, jako pozostałości lub utylizacji jako odpady. Reguluje rozdzielność ich przetrzymywania, obowiązek odbioru zwrotnego, oznaczenia oraz kwestię wykroczeń. 13. Rozporządzenie w sprawie wpływu chemikaliów na warstwę ozonową (ChemOzonSchichtV) - stanowi uzupełnienie do rozporządzenia UE o substancjach zubożających warstwę ozonową. Reguluje odzyskiwanie i przyjmowanie zużytych substancji, dopuszczalny poziom emisji z urządzeń i produktów zawierających te substancje oraz kształcenie personelu zajmującego się tym zakresem zadań. 6

7 Zasady obowiązujące w Saksonii 14. Rozporządzenie o chemikaliach i ochronie klimatu (ChemKlima- SchutzV) - reguluje wymogi dot. szczelności urządzeń zawierających fluor. Ustalono w nim zakres odpowiedzialności i obowiązków związanych z odzyskiwaniem i przyjmowaniem tych gazów cieplarnianych oraz dokonywania określonych czynności tylko przez fachowców. 15. Rozporządzenie o zużytych olejach (AltölV) - Rozporządzenie dotyczy materiałowego i energetycznego recyklingu oraz utylizacji zużytych olejów. Ustanawia priorytet obróbki i osobnej utylizacji oraz zakaz mieszania. Ustala obowiązek pobierania, badania i przechowywania prób oraz wymogi w zakresie olejów do silników spalinowych i przekładniowych. 16. Rozporządzenie o zużytych pojazdach (AltfahrzeugV) - ustala obowiązek przyjęcia, powierzenia, utylizacji i zgłoszenia w zakresie pojazdów i zużytych pojazdów łącznie z ich komponentami i surowcami wtórnymi. 17. Rozporządzenie o odpadach PCB/PCT (PCBAbfallV) - Rozporządzenie w sprawie utylizacji polichlorowanych bifenyli, polichlorowanych trifenyli i chlorowcowanych monometylodifenylometanów. Wskazuje na obowiązki w zakresie utylizacji, ochrony przed pożarem i wybuchem oraz obowiązek zgłaszania i prowadzenia dokumentacji. 18. Rozporządzenie w sprawie odpadów pochodzących z działalności gospodarczej (GewAbfV) - Rozporządzenie w sprawie utylizacji odpadów komunalnych oraz określonych odpadów budowlanych i pochodzących z wyburzeń. Obowiązuje podmioty wytwarzające oraz posiadające takie odpady oraz użytkowników obiektów obróbki wstępnej. Ustala wymogi dot. obiektów, osobnego składowania oraz kontroli. 19. Rozporządzenie w sprawie drewna odpadowego (AltholzV) - Rozporządzenie dotyczy materiałowego i energetycznego recyklingu oraz usuwania drewna odpadowego. Zawiera przepisy określające wymogi dot. recyklingu, kontroli drewna odpadowego na potrzeby wytworzenia materiału drewnianego oraz energetycznego recyklingu a także obowiązki na wypadek wprowadzania do obiegu, usuwania drewna odpadowego oraz obowiązki podmiotów wytwarzających i posiadaczy w zakresie osobnego składowania. Rozporządzenie określa też przesłanki skutkujące obowiązkiem zamieszczania uwag i oznaczania. 20. Ustawa dot. sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ElektroG) - ustawa o wprowadzaniu do obiegu, odbiorze zwrotnym i przyjaznej dla środowiska utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 21. Ustawa o bateriach (BattG) - ustawa o wprowadzaniu do obiegu, odbiorze zwrotnym oraz przyjaznej dla środowiska utylizacji baterii i akumulatorów. 22. Rozporządzenie w sprawie osadów ściekowych (AbfKlärV) - Rozporządzenie zawierające regulacje dot. rozprowadzania osadów ściekowych na glebach użytkowanych do celów rolniczych i ogrodniczych. 23. Rozporządzenie w sprawie odpadów biologicznych (BioAbfV) - Rozporządzenie regulujące kwestię spożytkowania odpadów biologicznych na glebach użytkowanych do celów rolniczych, ogrodniczych i w leśnictwie a także wymogi dot. obchodzenia się z tymi odpadami oraz regulacje w zakresie rozwożenia odpadów biologicznych na glebach. 24. Ustawa o przemieszczaniu odpadów (AbfVerbrG) - ustawa o kontroli transgranicznego przemieszczania odpadów niebezpiecznych i ich utylizacji. Reguluje postanowienia dot. przemieszczania odpadów na, z lub przez terytorium Republiki Federalnej. 25. Rozporządzenie w sprawie opłat za przemieszczenie odpadów (AbfVerbrGebV) reguluje pobieranie opłat w przypadku wymagającego zawiadomienia przemieszczania odpadów po terytorium RFN. 26. Rozporządzenie w sprawie wymierzania grzywien w związku z przemieszczaniem odpadów (AbfVerbrBußV) - reguluje realizację przepisów zawartych w aktach prawnych UE dot. przemieszczania odpadów. 27. Rozporządzenie o wykorzystywaniu odpadów na wysypiskach (DepVerwV) - reguluje wykorzystywanie odpadów na wysypiskach naziemnych 3. Ustawy krajowe (Saksonia) 1. Saksońska ustawa o gospodarce odpadami i glebach (SächsABG) - zawiera przepisy o celach i działaniach w zakresie gospodarki odpadami oraz obowiązek usuwania nielegalnych zrzutów odpadów. 2. Ustawa do umowy państwowej o utworzeniu wspólnej instytucji ds. odbioru odpadów zgodnie z 6 ust. 1 zdaniem 7 Ustawy o przemieszczaniu odpadów - ustala utworzenie wspólnej instytucji ds. odbioru odpadów. 3. Saksońska ustawa wykonawcza do ustawy o utylizacji produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego (SächsAGTierNebG) - ustala właściwość organów i ich obowiązki a także opłaty i koszt usuwania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego oraz postanowienia o przetwarzaniu i likwidacji produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do konsumpcji przez człowieka. 4. Rozporządzenie o kompetencjach w zakresie odpadów i prawa o ochronie gleb (ABoZuVo) - Rozporządzenie Saksońskiego Ministerstwa ds. Środowiska i Rolnictwa regulujące kompetencje w zakresie wykonywania przepisów prawa o odpadach i ochronie gleb. 4. Prawo lokalne na poziomie powiatu 1. Statut dot. opłat za odpady - Statut regulujący pobieranie opłat za utylizację odpadów. 2. Statut dot. gospodarki odpadami - zawiera przepisy o unikaniu wytwarzania i wykorzystaniu odpadów oraz określa obowiązki w zakresie utylizacji, współdziałanie gmin, przymus podłączenia i użytkowania systemów sieci komunalnych. Reguluje gromadzenie i przewożenie odpadów. II. ORGANIZACJA 1. Struktura organizacyjna w Niemczech Struktura trójstopniowa: Organ ds. odpadów niższego szczebla w powiecie, Organ ds. odpadów wyższego szczebla Dyrekcja Krajowa Drezno, Organ ds. odpadów najwyższego szczebla to Saksońskie Ministerstwo Ochrony Środowiska i Rolnictwa. 2. Kompetencje w zakresie polityki dotyczącej odpadów Organem ds. odpadów niższego szczebla jest Powiat, który: odpowiada za wszystko, o ile nie zachodzi właściwość szczególna, jest pierwszą instancją kontaktową. 7

8 Zasady obowiązujące w Saksonii Organem ds. odpadów wyższego szczebla jest Dyrekcja Krajowa w Dreźnie, która: jest organem właściwym także w sprawach środków pomocowych, weryfikuje zwrot kosztów za sanację zanieczyszczonych gleb, prowadzi nadzór nad wysypiskami, udziela certyfikatów. Organem ds. odpadów najwyższego szczebla jest Saksońskie Ministerstwo Ochrony Środowiska i Rolnictwa, które: ma szerokie uprawnienia w ramach rozporządzenia w sprawie opakowań, stanowi Organ nadzoru. III. REGULACJE DOTYCZĄCE ODPADÓW 1. Procedury dot. utylizacji odpadów komunalnych w Niemczech Rodzaje odpadów: Odpady bezpieczne: - odpady sklasyfikowane, jako niestwarzające zagrożenia, - zasadniczo takie, które w procesie recyklingu nie stwarzają poważnych problemów, w szczególności elementy odpadów z gospodarstw domowych nadające się do recyklingu oraz odpady z działalności gospodarczej podobne do odpadów gospodarstw domowych, jak np. papier, tektura, drewno, szkło, tworzywa sztuczne, metale, itp. Odpady niebezpieczne - wszystkie odpady określone w Rozporządzeniu dot. wykazu odpadów w szczególności farby i lakiery, ołów, akumulatory zawierające nikiel lub kadm, płyny hamulcowe, farby drukarskie i sztuczne żywice, jarzeniówki, oleje przekładniowe i smarownicze i wiele innych. Procedury utylizacyjne stosowane przez posiadacza odpadów: Postępowanie w przypadku odpadów niestwarzających zagrożenia: - przymus przyłączenia się do systemów i sieci komunalnych i użytkowania klasycznego pojemnika na śmieci oraz systemu dualnego, - instancją właściwą w zakresie ustawiania oraz opróżniania śmietników jest powiat, który udziela kompetencji działającym na zlecenie zakładom utylizacji śmieci, - instancją właściwą w zakresie pobierania opłat jest powiat gospodarka odpadami oraz działający na zlecenie zakład utylizacji odpadów. Pojemnik na odpady biologiczne bądź kompostowanie we własnym zakresie: - w zależności od zapisów w statucie dot. gospodarki odpadami, - przymus przyłączenia się i użytkowania systemów sieci komunalnych, alternatywnie kompostowanie we własnym zakresie bez zezwolenia, - powiat może kontrolować prawidłowość: min. 25 m² powierzchni ogrodowej na osobę i objętość 50 l na mieszkańca. Postępowanie w przypadku odpadów niebezpiecznych: - gromadzenie substancji szkodliwych, brak możliwości wywożenia odpadów niebezpiecznych na wysypisko, - dostawa w zamkniętych zbiornikach, jeśli to tylko możliwe, w pojemnikach oryginalnych, - pojemność poszczególnych naczyń nie może przekraczać 20 litrów, - brak możliwości przerzucenia w pojeździe przeznaczonym do zbierania transportu substancji szkodliwych, - w przypadku większych objętości, konieczność zasięgnięcia informacji w punkcie odbioru odpadów, - ilość na posiadacza odpadów na rok: 20 kg, - obowiązek prowadzenia dokumentacji dot. prawidłowej utylizacji: dotyczy podmiotów wytwarzających, posiadaczy, podmiotów gromadzących, przewoźników i podmiotów zajmujących się utylizacją => wyjątek: za wyjątkiem prywatnych gospodarstw domowych bądź w sytuacji, gdy posiada się własny obiekt do utylizacji odpadów. Procedury utylizacyjne stosowane przez podmiot gromadzący odpady: konieczność uzyskania zezwolenia przez maklerów na pośredniczenie w transakcjach, wymóg posiadania przez przewoźników zezwolenia na transport (wyjątek: odpady bezpieczne przeznaczone do recyklingu) za każdym razem zachodzi właściwość powiatu, wnioskowanie o udzielenie zezwolenia (rodzaj postępowania zależy od zakresu zezwolenia) lub wniosek o certyfikację, zgoda Dyrekcji Krajowej na zawarcie umowy nadzoru ze specjalnymi przedsiębiorstwami nadzoru, przyznanie znaku jakości, np. przez LVR-Entsorgergemeintschaft Sachsen e.v., certyfikacja może być ograniczona do poszczególnych działań/czynności. Certyfikacja Korzyści wynikające z udzielenia Certyfikatu specjalistycznego zakładu utylizacji odpadów: - brak konieczności uzyskania zezwolenia na przewóz i gromadzenie odpadów, - brak konieczności uzyskania zezwolenia na transakcje pośrednictwa, - uproszczenie kontroli wstępnej w przypadku prowadzenia dokumentacji dot. utylizacji odpadów (procedura uprzywilejowania), - certyfikat i znak organizacji nadzoru zwiększają preferencje rynkowe i korzyści dla wizerunku firmy. Procedury prowadzące do uzyskania certyfikatu przebiegają dwutorowo: - procedura kontrolna i certyfikująca prowadzona przez rzeczoznawców Organizacji Nadzoru Technicznego na podstawie umowy zawartej pomiędzy Zakładem a Organizacją Nadzoru Technicznego, po wyrażeniu zgody przez właściwe wyższe władze krajowe, - procedura kontrolna i procedura certyfikacji prowadzona przez działających z upoważnienia rzeczoznawców Zespołu Podmiotów ds. Utylizacji, uznanego przez właściwy organ. Zezwolenia dla podmiotów prowadzących recykling / likwidujących odpady wymagane jest zezwolenie na wybudowanie obiektu: - w przypadku spalarni wymaga się zezwoleń wydawanych na gruncie prawa budowlanego i federalnego prawa o ochronie przed imisją, 8

9 Zasady obowiązujące w Saksonii - w przypadku wysypisk klasy 0 wymagane są zezwolenia prawnobudowlane i wodnoprawne, - w przypadku wysypisk klasy 4 wymagane są zezwolenia w zakresie prawa górniczego, - w poszczególnych przypadkach inne zezwolenia mogą okazać się zbyteczne; wymóg zezwolenia na użytkowanie obiektu: - właściwość Dyrekcji Krajowej, - postępowanie o wydanie zezwolenia zależy od rodzaju obiektu (spalarnia, wysypisko, itp.); liczne zezwolenia specjalne: - cesja obowiązków na osoby trzecie, - wyjątki od obowiązku zrzutu odpadów. Odpady podlegające odbiorowi zwrotnemu i inne przypadki szczególne butelki zwrotne odbiór zwrotny przez handel, stare pojazdy, akumulatory samochodowe, opony odbierane są przez dealerów pojazdów /warsztaty celem recyklingu, złom metalowy zbierany przez dealerów handlujących złomem metalowym celem recyklingu, gruz budowlany/ziemia z wykopów zbierane są przez służby kontenerowe /spedycje z przeznaczeniem na recykling bądź zrzut, odzież używana zbiórka kontenerowa prowadzona np. przez Niemiecki Czerwony Krzyż, fekalia odprowadzanie przez zakłady miejskie/ zjednoczenia celowe ds. ścieków lub przez działające na zlecenie podmioty z transportem do oczyszczalni. Procedury utylizacyjne w przypadku odpadów przemysłowych procedury utylizacyjne stosowane przez podmiot gromadzący i wykorzystujący/likwidujący odpady nie różnią się od tych stosowanych w przypadku odpadów komunalnych, procedury utylizacyjne przedsiębiorstw przemysłowych: - mogą samodzielnie decydować o podmiotach, którym zlecają utylizację, - podlegają przepisom o unikaniu produkcji odpadów (np. objętość opakowania), - podlegają zobowiązaniom do odbioru zwrotnego w zakresie wytwarzanych produktów (baterie, stare pojazdy, opakowania, urządzenia elektryczne). Procedury utylizacyjne w przypadku wypadków, awarii i katastrof Struktura władz odpowiadających za ochronę przez katastrofą zbudowana jest trzystopniowo: Najwyższym organem ds. ochrony przeciwpożarowej, służb ratowniczych i zapobiegania katastrofom jest krajowe Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Organami wyższego szczebla odpowiedzialnymi za ochronę przeciwpożarową, służby ratownicze i zapobieganie katastrofom są trzy Dyrekcje Krajowe, Organami niższego szczebla, odpowiedzialnymi za ochronę przeciwpożarową, służby ratownicze i zapobieganie katastrofom są powiaty i miasta niebędące powiatami bądź ich zakłady budżetowe lub celowe zjednoczenia komunalne: - instancja pierwszego kontaktu, - odpowiedzialność zarządcza, - wszelkie swobody, - RAVON, THW-Ortsverband (Regionalne Zjednoczenie ds. Odpadów, Federalny Zakład Pomocy Technicznej) na żądanie: - częścią uprawnień jest przyjmowanie odpadów i zezwolenie na przewóz, - bez prawa odmowy. 2. Międzynarodowe przemieszczanie odpadów Podstawą prawną jest Rozporządzenie w sprawie przemieszczania odpadów nr 1013/2006 z dnia r. wraz z załącznikami. Treść regulacji: przywóz, przewóz, wywóz, transport na terenie UE odpadów niebezpiecznych i nieuznawanych za niebezpieczne celem utylizacji i recyklingu. Główne zasady: istnieje procedura notyfikacyjna oraz powszechny obowiązek powiadamiania, zabroniony jest wywóz w celach utylizacji, zabroniony jest wywóz określonych odpadów (szczegóły w załącznikach do Rozporządzenia), zabroniony jest przywóz w celach utylizacji z państw niebędących stroną Konwencji Bazylejskiej (np. USA), zabroniony jest przywóz w celach recyklingu z państw niebędących stroną Konwencji Bazylejskiej ani członkiem OECD, istnieją wyjątki w zakresie terytorium objętego działaniami wojennymi i umów międzypaństwowych. Procedura notyfikacji (nie dotyczy niem. rozporządzenia dot. elektronicznej procedury dokumentowania odpadów /eanv/) zgłaszający (w szczególności producent odpadów) dokonuje zgłoszenia w organie państwa wysyłającego, przedkładając niezbędne dokumenty (formularze, umowy, mapę trasy, świadczenie na zabezpieczenie), zgłoszenie jest przekazywane przez organ państwa wysyłającego do innych właściwych organów, wszystkie organy są uprawnione do zażądania od zgłaszającego dodatkowych informacji, decyzje poszczególnych organów są przesyłane do zgłaszającego, wymóg zgody wszystkich organów uczestniczących w procedurze, domniemana zgoda po upływie 30 dni od potwierdzenia otrzymania przez organ tylko w przypadku organów państwa tranzytowego, zakres kontroli: kontrola rzetelności zgłaszającego i odbiorcy (karalność, naruszenia w stosowaniu formularzy dot. przemieszczenia). Procedura w zakresie powszechnego obowiązku powiadamiania: formularz zgodnie z załącznikiem VII Rozporządzenia, dane dot. podmiotu dokonującego przemieszczenia, odbiorcy i przewoźnika, pisemna umowa zawarta pomiędzy podmiotem dokonującym przemieszczenia a odbiorcą. 9

10 Zasady obowiązujące w Saksonii Obowiązki podmiotów uczestniczących (trzyletni obowiązek przechowywania): po stronie zgłaszającego: - wypełnienie formularza dot. przemieszczenia i przekazanie go organom oraz odbiorcy na 3 dni przed rozpoczęciem przemieszczania odpadów, - przekazanie dokumentów zgłoszenia przewoźnikowi; po stronie przewoźnika: - wypełnienie bądź posiadanie przy sobie formularza przemieszczenia oraz dokumentów notyfikacyjnych, - oznakowanie pojazdu; wydanie formularza przemieszczenia odbiorcy: - kontrola odpadów i formularza przemieszczenia oraz obowiązek powiadomienia organów w razie niezgodności, - pisemne potwierdzenie otrzymania w terminie 3 dni na rzecz zgłaszającego i organów. 3. Składowanie i zrzut odpadów Pod pojęciem zrzutu odpadów rozumiane jest uporządkowane usuwanie odpadów na wysypiska śmieci. Zgodnie z ustawą o gospodarce odpadami i odpadach chodzi wyłącznie o odpady, których nie można uniknąć i które nie nadają się do spożytkowania w ramach recyklingu. Podmiotami właściwymi w zakresie składowania /zrzutu odpadów są certyfikowane specjalistyczne zakłady utylizacji odpadów. Regulacje ustawowe w zakresie zrzutu odpadów oraz specjalistycznych zakładów utylizacji odpadów zawarte są w ustawie o gospodarce odpadami i odpadach oraz w rozporządzeniu o specjalistycznych zakładach utylizacji odpadów. 4. Istniejące obiekty prowadzące ewidencję, wykorzystanie i utylizację odpadów Punkty przeładunkowe Wysypiska śmieci Spalarnie 5. Nielegalne praktyki dotyczące odpadów W razie odkrycia nielegalnych praktyk właściwy urząd wzywa do usunięcia ich skutków. W przypadku niezastosowania się do wezwania informowane jest powiat, który decyduje o dalszym postępowaniu w sprawie. Śmieci na terenach prywatnych nieruchomości zasadniczo pozostają w gestii właściciela nieruchomości, który ma obowiązek przekazania ich (wraz z zebraniem) na rzecz podmiotu odpowiedzialnego za dokonanie utylizacji. Dotyczy to też dzikich wysypisk. Śmieci na drogach publicznych pozostają w posiadaniu powiatu/miasta niebędącego powiatem, tu brak jednak obowiązku utylizacji, a istnieje jedynie obowiązek przekazania (łącznie z zebraniem) na rzecz podmiotu odpowiedzialnego za dokonanie utylizacji. Większe dzikie wysypiska śmieci na ogólnie dostępnych nieruchomościach prywatnych (las, pole) zbiera nie właściciel nieruchomości, lecz podmiot odpowiedzialny za dokonanie utylizacji. Nielegalna utylizacja odpadów może być karalna i podlegać karze do 5 lat pozbawienia wolności: zanieczyszczenie wód ( 324 StGB), zanieczyszczenie gleby ( 324a StGB), zanieczyszczenie powietrza ( 325 StGB), niedozwolony sposób obchodzenia się z odpadami niebezpiecznymi ( 326StGB), niedozwolone prowadzenie obiektów ( 327 StGB), ochrona przyrody ( 71 BNatSchG), chemikalia ( 27 ChemG), zanieczyszczenie powietrza ( LuftVG). Nawet, jeśli nielegalne przemieszczenie odpadów nie jest czynem karalnym, to jednak, w każdym wypadku, stanowi wykroczenie. Wykroczenia karane są karą pieniężną, określoną w Katalogu Grzywien Saksońskiego Ministerstwa Ochrony Środowiska, wynoszącą do euro. 6. Zasadnicze różnice miedzy Niemcami a Polską Zadaniem gospodarki odpadami, podlegającej w Niemczech surowym regulacjom, jest utrzymywanie ilości odpadów oraz zawartości substancji szkodliwych w odpadach na możliwie najniższym poziomie. Pojęciami o fundamentalnym znaczeniu są tu unikanie wytwarzania odpadów, wykorzystanie, usuwanie oraz recykling odpadów. Cele, które stawiają sobie niemiecka i polska gospodarka odpadami, są porównywalne. W Niemczech, państwo, jako zarządca majątku publicznego, pełni decydującą rolę, wypełniając obowiązek dbania o realizację celów uregulowanych prawnie. Na producencie i posiadaczu odpadów z prywatnych gospodarstw domowych spoczywa obowiązek ich przekazania. Podmioty publicznoprawne, odpowiedzialne za usuwanie odpadów, są zobowiązane do ich utylizacji. Polskie prawo również ustanawia obowiązek utylizacji odpadów. Obowiązek gminy w tym zakresie ogranicza się jednak do wybudowania infrastruktury odpowiedniej do usuwania odpadów wytwarzanych przez producentów i posiadaczy odpadów. Brak tu obowiązku przekazania, jako instytucji istniejącej w niemieckim prawie o odpadach. Obowiązek taki zachodzi zazwyczaj wówczas, gdy wskutek nieusunięcia odpadów ucierpiało środowisko naturalne. Rzeczywista kontrola przemieszczania odpadów w Polsce nie istnieje, co skutkuje zwiększoną liczbą dzikich wysypisk. Tej sytuacji nie zmieni pobierany w Polsce podatek od wysypisk. Nie jest on stosowany w Niemczech. Pomimo jego braku, opłaty za śmieci w Niemczech są i tak wyższe niż w Polsce. Tym samym Niemcy i Polskę różni nie tyle samo prawo o odpadach, co jego realizacja. 10

11 Zasady obowiązujące w Saksonii I. AUSGEWÄHLTE RECHTSAKTE ZUM UMWELTSCHUTZ 1. Gesetz Umweltschutzrecht (polnisches Gesetzblatt von 2007, Nr. 25, Pos. 150) 2. Abfallgesetz (polnisches Gesetzblatt von 2010, Nr. 185, Pos. 1243) 3. Gesetz über Verpackungen und Verpackungsabfälle (polnisches Gesetzblatt von 2001, Nr. 63, Pos. 638) 4. Gesetz über die Pflichten der Unternehmer im Bereich der Bewirtschaftung von einigen Abfällen sowie über die Produktgebühr und die Depotgebühr (polnisches Gesetzblatt von 2007, Nr. 90, Pos. 607) 5. Gesetz Wasserrecht (polnisches Gesetzblatt von 2005, Nr. 239, Pos. 2019) 6. Gesetz über das System der Verwaltung von Emissionen von Treibhausgasen und anderen Substanzen (polnisches Gesetzblatt von 2009, Nr. 130, Pos. 1070) Mit dem Inhalt der Rechtsakte kann man sich auf den folgenden Internetseiten vertraut machen: II. Unternehmerverpflichtungen aus Umweltrecht Informationen und jährliche Berichte, die dem Woiwodschaftsmarschall zu übergeben sind: a) bis zum 15. März des Folgejahres sie betreffen - Arten und Mengen der erzeugten Abfälle, ohne kommunale Abfälle, b) bis zum 31. März des Folgejahres sie betreffen u.a.: 1) Höhe der geschuldeten Produktgebühr Bericht OŚ-OP1, 2) Massen oder Anzahl der Packungen von Produkten, die auf den inländischen Markt gebracht wurden, Massen oder Mengen von Verpackungsund Sonderabfällen, die zurückgewonnen und wiederverwertet wurden sowie erreichter Stand der Rückgewinnung und Wiederverwertung von Verpackungs- und Sonderabfällen (ausführlicher Bereich der Informationen wird im Artikel 10 des Gesetzes vom 11. Mai 2001 über die Pflichten der Unternehmer im Bereich der Bewirtschaftung von einigen Abfällen sowie über die Produkt- und die Depotgebühr bestimmt polnisches Gesetzblatt von 2007, Nr. 90, Pos. 607) der Bericht wird nicht eingereicht, wenn ein Bericht OŚ-OP1 erstellt wird, 3) Mengen der erzeugten, vom Ausland eingeführten und ins Ausland ausgeführten Verpackungen. Manche Unterlagen zur Führung der Abfallerfassung: Muster aller erforderlichen Unterlagen werden durch die Verordnung des Umweltministers vom 14. Februar 2006 über Muster der zur Abfallerfassung verwendeten Unterlagen (polnisches Gesetzblatt Nr. 30, Pos. 213) bestimmt. Die oben genannte Verordnung und Unterlagenmuster galten bis zum 31. Dezember Die seit dem 1. Januar 2011 geltenden Unterlagenmuster wurden durch die Verordnung des Umweltministers über Muster der zur Abfallerfassung verwendeten Unterlagen (polnisches Gesetzblatt 2010, Nr. 249, Pos. 1673) bestimmt. Adressen, an die die in Punkten I und II genannten Informationen zu übermitteln sind: (für Subjekte aus der Woiwodschaft Niederschlesien) [Marschallamt der Woiwodschaft Niederschlesien] Wydział Środowiska [Umweltabteilung] sekretariat pok. 205 [Sekretariat Zimmer 205] ul. Ostrowskiego 7, Wrocław Tel./Fax Tel./Fax Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu [Woiwodschaftsinspektorat für Umweltschutz in Wrocław] ul. Paprotna 14, Wrocław Tel Tel Fax Die Verzeichnisse mit Informationen und Angaben zum Bereich der Umweltnutzung sind dem Woiwodschaftsmarschall und dem Woiwodschaftsinspektor für Umweltschutz für halbjährige Periode bis zum Ende des Monats, der auf den Ablauf des jeweiligen Halbjahres folgt, zu übergeben. Sie betreffen u. a.: Mengen und Arten von den in die Luft eingeführten Gasen oder Stäuben und Angaben, anhand deren diese Mengen bestimmt wurden, sowie Angaben zur Höhe der geschuldeten Gebühren (Anlage Nr. 2)*, Mengen und Qualität des entnommenen Grundwassers, der Binnenoberflächengewässer und marinen Eigengewässer sowie Angaben zur Höhe der geschuldeten Gebühren (Anlage Nr. 3)*, Mengen, Stand und Zusammensetzung des in die Gewässer und in den Boden eingeführten Abwassers, Größe, Art und Nutzungsart des Geländes, aus dem das Niederschlags - und Schmelzwasser in die Gewässer oder in den Boden eingeführt werden, die aus verunreinigten Flächen mit dauerhaften Decken stammen, und die in geöffnete oder geschlossene Kanalisationssysteme zusammengefasst sind sowie Angaben zur Höhe der geschuldeten Gebühren (Anlage Nr. 4)*. Die oben genannten Informationen sind jeweils zusammen mit dem Verzeichnis einzureichen, in dem die Gesamtaufstellung der Angaben zum Bereich der Umweltnutzung sowie Angaben zur Höhe der geschuldeten Gebühren (Anlage Nr. 1)* enthalten sind. *Muster der Verzeichnisse werden durch die Verordnung des Umweltministers vom 18. Juni 2009 (polnisches Gesetzblatt Nr. 97, Pos. 816) bestimmt. Die Verzeichnisse sind in Schriftform einzureichen. Wenn ein die Umwelt nutzendes Subjekt solche Möglichkeit hat, soll es diese Verzeichnisse auch in elektronischer Form auf informatischen Datenträgern einreichen. 11

12 Geltende Gesetzte in Niederschlesien III. GEBÜHREN 1. Gebühren für die Umweltnutzung Gebühren für die Umweltnutzung werden getragen für: - Einführung von Gasen und Stäuben in die Luft, - Einleitung von Abwasser in Gewässer oder in den Boden, - Wasserentnahme, - Abfallablagerung. Im Falle der Ablagerung oder Lagerung von Abfällen ist zur Entrichtung der Gebühren dasjenige die Umwelt nutzende Subjekt verpflichtet, das im Sinne der Vorschriften des Abfallgesetzes Besitzer der Abfälle ist. Das die Umwelt nutzende Subjekt bestimmt selbst die Höhe der fälligen Gebühr (getrennt für jede Art der Umweltnutzung) und überweist sie auf die Bankrechnung des zuständigen Marschallamtes entsprechend dem Ort der Umweltnutzung. Die Gebühr wird gemäß den Sätzen bestimmt, die im Zeitraum der Umweltnutzung galten. Die berechnete Gebühr wird auf volle Zloty [PLN] auf- und abgerundet. Bis 49 Groschen wird abgerundet (die Groschen werden nicht berücksichtigt), ab 50 Groschen wird auf volle Zloty aufgerundet. Die Gebühr wird für halbjährige Periode entrichtet, bis zum Ende des Monats, der auf den Ablauf des jeweiligen Halbjahres folgt, auf die Bankrechnung des zuständigen Marschallamtes. Für die Woiwodschaft Niederschlesien ist das die Bankrechnung des Marschallamtes der Woiwodschaft Niederschlesien: BZ WBK S.A. 1 O/Wrocław [BZ WBK S.A. 1 Abteilung Wrocław] (Wrocław) (Jelenia Góra) (Legnica) (Wałbrzych) Die halbjährige Gebühr wegen der gegebenen Art der Umweltnutzung wird nicht entrichtet, wenn ihre Höhe den Betrag 400 PLN nicht übersteigt. Zu demselben Termin hat man dem Woiwodschaftsmarschall und dem Woiwodschaftsinspektor für Umweltschutz ein Verzeichnis mit Informationen und Angaben zu übergeben, auf Grund deren die Höhe der Gebühr bestimmt wurde. Gebührensätze für das Jahr 2011 Das volle Verzeichnis der Gebührensätze wurde in der Bekanntmachung des Umweltministers vom 4. Oktober 2010 über die Höhe der Sätze der Gebühren für Umweltnutzung für das Jahr 2011 veröffentlicht (M. P. Nr 74, Pos. 945) [M. P. - Monitor Polski, Amtsblatt der Republik Polen]. 2. Produktgebühren für Verpackungs- und Sonderabfälle Die Unternehmer (sowie auch Verwertungsorganisationen), die die Pflicht der Sicherstellung der Rückgewinnung und Wiederverwertung von Verpackungs- und Sonderabfällen nicht erfüllten, sind verpflichtet, die Produktgebühr zu entrichten. Die Gebühr wird getrennt berechnet im Falle des Nichterreichens des erforderlichen Niveaus der: Rückgewinnung, Wiederverwertung. Die Abrechnung der Erfüllung dieser Pflicht erfolgt am Ende des Kalenderjahres. Die Produktgebühr wird getrennt berechnet für: jede Art der Verpackungen, die in Anlage 1 genannt sind Produkte, die in Anlage 2 (unter Ausschluss von den in Pos. 1 bestimmten Produkten) sowie in Anlage 3 zum Gesetz vom 11. Mai 2001 über die Pflichten der Unternehmer im Bereich der Bewirtschaftung von einigen Abfällen sowie über die Produkt- und die Depotgebühr (polnisches Gesetzblatt von 2007, Nr. 90, Pos. 607 m. spät. Änd.) genannt sind. Genaue Sätze der Produktgebühren sind in der Verordnung des Umweltministers bestimmt Gesetzblatt von 2010, Nr. 259, Pos Die Gebühr ist bis zum 31. März des Folgejahres auf die Bankrechnung des Marschallamtes der Woiwodschaft Niederschlesien zu entrichten: BZ WBK S.A. 1 O/Wrocław [BZ WBK S.A. 1 Abteilung Wrocław] Die Produktgebühr wird nicht entrichtet, wenn ihre jährliche Gesamthöhe für die in Anlage 1 genannten Verpackungen sowie für die in Anlagen 2 und 3 zum oben erwähnten Gesetz genannten Produkte 50 PLN nicht übersteigt. Zu demselben Termin hat man beim Marschallamt den jährlichen Bericht über die Höhe der fälligen Produktgebühr (OŚ-OP1) einzureichen. IV. ABFALL Der Abfallbesitzer ist verpflichtet, Aufzeichnungen über Menge und Qualität der Abfälle zu führen. Eine vereinfachte Abfallaufzeichnung, die auf Anwendung nur des Übernahmescheins beruht, kann durch kleine und mittlere Unternehmen geführt werden, die zwei Bedingungen erfüllen: a) sie erzeugen gefährliche Abfälle bis zu 100 kg jährlich, b) sie erzeugen andere als gefährliche Abfälle in der Menge bis zu 5 Mg jährlich. Die Aufzeichnungen werden auf dem Formular der verantwortlichen Erklärung (getrennt für jeden Abfall) sowie des Übernahmescheins. Die Formularmuster sind in der Verordnung des Umweltministers vom 8. Dezember 2010 über Muster der zur Abfallaufzeichnungen verwendeten Unterlagen bestimmt (polnisches Gesetzblatt Nr. 249, Pos. 1673). Der Abfallbesitzer, der Abfälle von einem anderen Abfallbesitzer übernimmt, ist verpflichtet, die Abfallübernahme auf dem Übernahmeschein zu bestätigen. Den Übernahmeschein hat derjenige Besitzer auszufüllen, der die Abfälle übergibt. Der Übernahmeschein wird in hinreichender Anzahl der Exemplare erstellt: - für den Abfallübergeber, - für den Abfallübernehmer, - für die Unternehmen, die ihre Tätigkeit im Bereich der Abfallbeförderung führen. Außer der Führung von Aufzeichnungen ist der Abfallbesitzer auch verpflichtet, auf einem Formular eine Gesamtzusammenstellung von Angaben über alle Arten und Menge der Abfälle, über Abfallbewirtschaftung 12

13 Geltende Gesetzte in Niederschlesien sowie über Anlagen und Geräte für Wiederverwertung und Entsorgung der Abfälle anzufertigen. Die Gesamtzusammenstellung von Angaben für das vorige Kalenderjahr ist dem Woiwodschaftsmarschall bis zum 15. März des Folgejahres zu übergeben. V. BERICHT ÜBER MENGEN DER EMISSIONEN VON TREIBHAUSGASEN UND ANDEREN SUBS- TANZEN, DIE DURCH DIE UMWELT NUTZENDE SUBJEKTE IN DIE LUFT EINGEFÜHRT WERDEN Subjekte, die auf dem Gelände der Betriebe Anlagen benutzen, die keiner integrierten Genehmigung oder keiner Genehmigung zur Einführung von Gasen und Stäuben in die Luft bedürfen, oder solche, die nur Verkehrsmittel besitzen, übergeben den Bericht auf vereinfachte Weise sie füllen das Formular für kleine Subjekte (in Excel) aus. Das Formular befindet sich auf der Webseite staatliche Datenbank, Lesezeichen Raportowanie (Berichterstattung). Nach der Ausfüllung ist das Formular an die E Mail Adresse: zu senden. Subjekte, die auf dem Gelände der Betriebe Anlagen benutzen, die einer integrierten Genehmigung oder einer Genehmigung zur Einführung von Gasen und Stäuben in die Luft bedürfen füllen nach vorheriger Anmeldung und Eröffnung eines Kontos in der staatlichen Datenbank einen vollen Bericht aus. VI. NÜTZLICHE KONTAKTE Ministerstwo Środowiska [Ministerium für Umwelt] ul. Wawelska 52/54, Warszawa Tel Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu [Niederschlesisches Woiwodschaftsamt in Wrocław] Pl. Powstańców Warszawy 1, Wrocław Infolinia całodobowa: [24-Stunden-Infoline] Informacja ogólna: [Allgemeine Information] [Marschallamt der Woiwodschaft Niederschlesien] Wybrzeże Słowackiego 12-14, Wrocław Tel [Marschallamt der Woiwodschaft Niederschlesien] Wydział Środowiska [Umweltabteilung] ul. Ostrowskiego 7, Wrocław Tel./Fax , Tel./Fax [Marschallamt der Woiwodschaft Niederschlesien] Oddział zamiejscowy w Legnicy [Außenstelle in Legnica] Wydział Ochrony Środowiska [Umweltabteilung] ul. Okrzei 12, Legnica Tel./Fax [Marschallamt der Woiwodschaft Niederschlesien] Oddział zamiejscowy w Wałbrzychu [Außenstelle in Wałbrzych] Wydział Ochrony Środowiska [Umweltabteilung] ul. Słowackiego 23a, Wałbrzych Tel./Fax [Marschallamt der Woiwodschaft Niederschlesien] Oddział zamiejscowy w Jeleniej Górze [Außenstelle in Jelenia Góra] Wydział Ochrony Środowiska [Umweltabteilung] pl. Ratuszowy 31/32, Jelenia Góra Tel./Fax Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu [Woiwodschaftsinspektorat für Umweltschutz in Wrocław] ul. Paprotna 14, Wrocław Tel , Fax Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu [Woiwodschaftsinspektorat für Umweltschutz in Wrocław] Delegatura w Jeleniej Górze [Niederlassung in Jelenia Góra] ul. Warszawska 28, Jelenia Góra Tel Fax Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu [Woiwodschaftsinspektorat für Umweltschutz in Wrocław] Delegatura w Legnicy [Niederlassung in Legnica] ul. Rzeczypospolitej 10/12, Legnica Tel Fax Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu [Woiwodschaftsinspektorat für Umweltschutz in Wrocław] Delegatura w Wałbrzychu [Niederlassung in Wałbrzych] ul. A. Mickiewicza 16, Wałbrzych Tel Fax Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu [Sanitär-epidemiologische Station der Woiwodschaft in Wrocław] ul. Marii Curie-Skłodowskiej 73/ Wrocław Tel bis 49 zweites Gebäude ul. Składowa 1/3 Tel Tel Tel

14 Geltende Gesetzte in Niederschlesien Wojewódzki Konserwator Przyrody [Woiwodschaftskonservator für Natur] Pl. Powstańców Warszawy 1, Wrocław Sekretariat Zimmer Nr Tel , Fax Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu [Woiwodschaftsfonds für Umweltschutz und Wasserwirtschaft in Wrocław] ul. Jastrzębia 24, Wrocław Tel , , Fax Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu [Woiwodschaftsfonds für Umweltschutz und Wasserwirtschaft in Wrocław] Oddział w Jeleniej Górze [Niederlassung in Jelenia Góra] Plac Ratuszowy 31/32, Jelenia Góra Tel , Fax Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu [Woiwodschaftsfonds für Umweltschutz und Wasserwirtschaft in Wrocław] Oddział w Legnicy [Niederlassung in Legnica] ul. Okrzei 16, Legnica Tel , Fax Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej [Nationaler Fonds für Umweltschutz und Wasserwirtschaft] Warszawa [Warschau] Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej [Woiwodschaftsfonds für Umweltschutz und Wasserwirtschaft] Wrocław [Breslau] [Marschallamt der Woiwodschaft Niederschlesien] [Marschallamt der Woiwodschaft Niederschlesien] Wydział Środowiska [Umweltabteilung] php?iddok=979&idmp=52&r=o VIII. INTERNETBROSCHÜREN Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu [Woiwodschaftsfonds für Umweltschutz und Wasserwirtschaft in Wrocław] Oddział w Wałbrzychu [Niederlassung in Wałbrzych] ul. Kolejowa 8, Szczawno Zdrój Tel , Fax Polski Klub Ekologiczny [Polnischer Klub für Ökologie] Okręg Dolnośląski [Bezirk Niederschlesien] ul. Czerwonego Krzyża 2/4, Wrocław Tel./Fax , Tel VII. INTERNETSEITEN Ministerstwo Środowiska [Ministerium für Umwelt] Warszawa [Warschau] Główny Inspektorat Ochrony Środowiska [Generalinspektorat für Umweltschutz] Warszawa [Warschau] Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska [Woiwodschaftsinspektorat für Umweltschutz] Wrocław [Breslau] 14

15 Geltende Gesetzte in Sachsen I. RECHT 1. Für Deutschland und Polen gleichermaßen geltende Vorschriften 1. Richtlinie 2008/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über Abfälle und zur Aufhebung bestimmter Richtlinien Sie legt den Rechtsrahmen für den Umgang mit Abfällen in der Gemeinschaft fest. 2. EU-Abfallstatistikverordnung Nr. 2150/EG Sie regelt Art, Umfang und Periodizität der Lieferung abfallstatistischer Daten der Mitgliedstaaten an Eurostat. 3. EMAS-Privilegierungsverordnung Verordnung über immissionsschutz- und abfallrechtliche Überwachungserleichterung für registrierte Standorte und Organisationen. 4. Richtlinie 1999/31/EG und Entscheidung des Rates vom Sie legt Kriterien und Verfahren für die Annahme von Abfällen auf Abfalldeponien fest. 5. Verordnung 850/2004 Sie regelt die Vermeidung, Beseitigung und Verwertung von Abfällen mit persistenten organischen Schadstoffen. 6. Verordnung 1013/2006 Sie regelt die grenzüberschreitende Verbringung von Abfällen und die erforderliche Notifizierung. 7. Basler Übereinkommen Es ist ein internationales Übereinkommen über die Kontrolle der grenzüberschreitenden Verbringung gefährlicher Abfälle und ihrer Entsorgung. 8. Verordnung (EU) Nr. 253/2011 vom 15. März 2011 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH) Sie regelt die (einheitliche) gemeinschaftliche Herstellung, Bewertung und Behandlung von besonders besorgniserregenden persistenten, bioakkumulierbaren (vpvb-) und toxischen (PBT-) Stoffen. Ziel ist ein hohes Schutzniveau für die menschliche Gesundheit und die Umwelt sicherzustellen. Die VO enthält die neuen PBT-/vPvB- Kriterien, mit deren Hilfe besonders besorgniserregende Stoffe identifiziert werden. 2. In Deutschland geltende Bundesgesetze 1. Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG) zentrales Bundesgesetz des deutschen Abfallrechts. Sein Zweck ist die Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen und Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen. Es regelt grundlegend den Umgang mit Abfällen und die Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen und damit auch die Förderung der Kreislaufwirtschaft. 2. Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV) Verordnung für die Bezeichnung von Abfällen und die Einstufung von Abfällen nach ihrer Gefährlichkeit. 3. Nachweisverordnung (NachwV) Sie regelt die Pflicht der Führung von Nachweisen und Registern über die Entsorgung von (gefährlichen und nicht gefährlichen) Abfällen elektronisch oder unter Verwendung von Formblättern durch Erzeuger, Besitzer, Einsammler, Beförderer von Abfällen oder Betreiber von Anlagen oder Unternehmen der Abfallentsorgung. 4. Verordnung über Betriebsbeauftragte für Abfall (AbfBetrBV) Sie schreibt Pflicht zur Bestellung von Betriebsbeauftragten für Abfall, sowie Ausnahmen hierzu, fest. 5. Verordnung über Entsorgungsfachbetriebe (EfbV) Sie regelt die Anforderungen an Entsorgungsfachbetriebe, die einen Überwachungsvertrag abgeschlossen haben oder die die Berechtigung erlangen wollen, das Überwachungszeichen einer Entsorgergemeinschaft zu führen. Sie regelt auch die Überwachung und Zertifizierung der Entsorgungsfachbetriebe auf Grundlage des Überwachungsvertrages. 6. Entsorgergemeinschaftenrichtlinie (EgRL) Richtlinie für die Tätigkeit und Anerkennung von Entsorgergemeinschaften. Sie regelt die Anforderungen an die Tätigkeit von Entsorgergemeinschaften und deren Anerkennungen durch die zuständige Behörde. 7. Transportgenehmigungsverordnung (TgV) Sie regelt Einzelheiten zur Genehmigungspflicht bzw. deren Ausnahmen sowie Anforderungen zum Genehmigungsverfahren nach 49 Krw-/AbfG. Neben den grundsätzlichen abfallrechtlichen Regelungen sind hier konkrete Prüfkriterien zum Genehmigungsverfahren zur Erteilung der Transportgenehmigung geregelt. 8. Deponieverordnung (DepV) Sie regelt Pflichten der Deponiebetreiber, Träger eines Deponievorhabens, Betreiber von Langzeitlagern, Erzeuger und Besitzer von Abfällen (nicht in privaten Haushalten) im Bereich der Errichtung, des Betriebes, der Stilllegung und der Nachsorge von Deponien. 9. Gewinnungsabfallverordnung (GewinnungsAbfV) Diese Verordnung gilt für die Errichtung, den Betrieb, die Stilllegung und die Nachsorge von Beseitigungsanlagen für Gewinnungsabfälle, Lagerung und Ablagerung von Gewinnungsabfällen zu Beseitigungszwecken und Verwertung von Gewinnungsabfällen zu Bau- und Sanierungszwecken im Abgrabungsbetrieb. Sie gilt für den Erzeuger von Gewinnungsabfällen und den Betreiber einer Beseitigungsanlage für Gewinnungsabfälle. 10. Versatzverordnung (VersatzV) Sie findet ihren Anwendungsbereich in der Verwertung von Abfällen, die in den unter Bergaufsicht stehenden untertägigen Grubenbauten als Versatzmaterial eingesetzt werden. Sie gilt für Erzeuger, Besitzer und Betreiber von der Bergaufsicht unterliegenden Grubenbetrieben und Betreiber von Anlagen zur Herstellung von Versatzmaterial. Sie enthält auch Ordnungswidrigkeitsvorschriften. 11. Verpackungsverordnung (VerpackV) Sie gilt für alle im Geltungsbereich des Kreislaufwirtschafts-und Abfallgesetzes in Verkehr gebrachten Verpackungen. Die Verordnung regelt die Rücknahme-, Pfanderhebungs- und Verwertungspflichten von Herstellern und Vertreibern sowie das Herstellen, Inverkehrbringen und Kennzeichnen von Verpackungen. 12. Verordnung über die Entsorgung gebrauchter halogenierter Lösemittel. (HKWAbfV) Die Verordnung gilt für Lösemittel, die nach Gebrauch als Reststoff verwertet oder als Abfall entsorgt werden müssen. Sie regelt die getrennte Haltung, Rücknahmeverpflichtung, Kennzeichnungspflicht und Ordnungswidrigkeiten. 13. Chemikalien-Ozonschichtverordnung (ChemOzonSchichtV). Sie ergänzt die EU-Verordnung über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen. Sie regelt die Rückgewinnung und die Rücknahme verwendeter Stoffe, die zulässigen Emissionen aus Einrichtungen 15

16 Geltende Gesetzte in Sachsen und Produkten, die diese Stoffe enthalten und die Ausbildung des mit diesen Aufgaben befassten Personals. 14. Chemikalien-Klimaschutzverordnung (ChemKlimaSchutzV) Sie regelt Dichtheitsanforderungen für Anlagen, die fluorierte Treibhausgase enthalten. Es werden die Verantwortlichkeiten und Pflichten für die Rückgewinnung und die Rücknahme von diesen Treibhausgasen festgelegt und die Durchführung bestimmter Tätigkeiten nur durch Sachkundige. 15. Altölverordnung (AltölV). Die Verordnung gilt für die stoffliche und energetische Verwertung sowie die Beseitigung von Altöl. Sie schreibt den Vorrang der Aufbereitung sowie getrennte Entsorgung und Vermischungsverbote fest. Sie legt die Pflichten für Entnahme, Untersuchung und Aufbewahrung von Proben und die Anforderungen an die Abgabe von Verbrennungsmotoren - oder Getriebeölen fest. 16. Altfahrzeugverordnung (AltfahrzeugV). Sie legt die Rücknahme-, Überlassungs-, Entsorgungs - und Mitteilungspflichten für Fahrzeuge und Altfahrzeuge einschließlich ihrer Bauteile und Werkstoffe fest. 17. PCB/PCT-Abfallverordnung (PCBAbfallV) Verordnung über die Entsorgung polychlorierter Biphenyle, polychlorierter Terphenyle und halogenierter Monomethyldiphenylmethane. Sie schreibt die Pflichten zur Entsorgung, zum Brand- und Explosionsschutz sowie die Nachweis - und Mitteilungspflichten fest. 18. Gewerbeabfallverordnung (GewAbfV) Verordnung über die Entsorgung von gewerblichen Siedlungsabfällen und von bestimmten Bau- und Abbruchabfällen. Sie gilt für Erzeuger und Besitzer dieser Abfälle wie auch für Betreiber von Vorbehandlungsanlagen. Sie legt die Anforderungen an die Anlagen, an die Getrennthaltung wie auch die Kontrolle fest. 19. Altholzverordnung (AltholzV). Diese Verordnung gilt für die stoffliche und energetische Verwertung sowie die Beseitigung von Altholz. Sie schreibt die Anforderungen an die Verwertung, die Kontrolle von Altholz zur Holzwerkstoffherstellung und zur energetischen Verwertung sowie Pflichten beim Inverkehrbringen, bei der Beseitigung von Altholz und die Pflichten der Erzeuger und Besitzer zur Getrennthaltung vor. Sie stellt auch die Voraussetzungen der Hinweis- und Kennzeichnungspflichten fest. 20. Elektro- und Elektronikgesetz (ElektroG) Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten. 21. Batteriegesetz (BattG) Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche Entsorgung von Batterien und Akkumulatoren. 22. Klärschlammverordnung (AbfKlärV) Verordnung über Regelungen zum Aufbringen von Klärschlamm auf landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte Böden. 23. Bioabfallverordnung (BioAbfV) Verordnung, die die Verwertung von Bioabfällen auf landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich und gärtnerisch genutzten Böden sowie die Anforderungen an die Behandlung dieser Abfälle und Regelungen für die Aufbringung der Bioabfälle auf die Böden bestimmt. 24. Abfallverbringungsgesetz (AbfVerbrG) Gesetz über die Kontrolle der grenzüberschreitenden Verbringung gefährlicher Abfälle und ihrer Entsorgung. Es regelt die Bestimmungen für die Verbringung von Abfällen in das, aus dem oder durch das Bundesgebiet. 25. Abfallverbringungsgebührenverordnung (AbfVerbrGebV Sie regelt die Erhebung von Gebühren bei notifizierungsbedürftigen Verbringungen von Abfällen durch die Bundesrepublik Deutschland. 26. Abfallverbringungsbußgeldverordnung (AbfVerbrBußV) Sie regelt die Durchsetzung von Vorschriften in Rechtsakten der EU über die Verbringung von Abfällen. 27. Deponieverwertungsverordnung (DepVerwV) Sie regelt die Verwertung von Abfällen auf Deponien über Tage. 3. Landesgesetze (Sachsen) 1. Sächsisches Abfallwirtschafts- und Bodengesetz (SächsABG) Es schreibt die Ziele und Maßnahmen der Abfallwirtschaft sowie Pflichten der Beseitigung von widerrechtlich abgelagerten Abfälle vor. 2. Gesetz zum Staatsvertrag über die Bildung einer gemeinsamen Einrichtung zur Abfallrückholung nach 6 Abs. 1 Satz 7 des Abfallverbringungsgesetzes Es schreibt die Bildung einer gemeinsamen Einrichtung zur Abfallrückholung fest. 3. Sächsisches Ausführungsgesetz zum tierischen Nebenprodukte- Beseitigungsgesetz (SächsAGTierNebG) Es legt die zuständigen Behörden und ihre Aufgaben sowie Gebühren und Kosten für die Beseitigung tierischer Nebenprodukte und die Bestimmungen über die Verarbeitung und Beseitigung von nicht für den menschlichen Verzehr bestimmten tierischen Nebenprodukten fest. 4. Abfall- und Bodenschutzrecht-Zuständigkeitsverordnung (ABoZu- Vo) Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft über die Zuständigkeiten bei der Durchführung abfallrechtlicher und bodenschutzrechtlicher Vorschriften. 4. Lokales Recht Kreisrecht 1. Abfallgebührensatzung Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Abfallentsorgung. 2. Abfallwirtschaftssatzung Sie schreibt die Abfallvermeidung und Verwertung vor sowie die Pflichten zur Entsorgung, Mitwirkung der Gemeinden, Anschluss- und Benutzungszwang. Sie regelt das Einsammeln und Befördern der Abfälle. II. Organisation 1. Strukturen in Deutschland Dreistufiger Aufbau: Untere Abfallbehörde ist der Landkreis Görlitz, Obere Abfallbehörde ist die Landesdirektion Dresden, Oberste Abfallbehörde ist das Sächsische Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft. 2. Zuständigkeiten in der Abfallpolitik Untere Abfallbehörde ist der Landkreis: zuständig für alles, sofern keine Sonderzuständigkeit gegeben ist, erster Ansprechpartner. 16

17 Geltende Gesetzte in Sachsen Obere Abfallbehörde ist die Landesdirektion Dresden: zuständig auch für Fördermittel, sie prüft Kostenerstattung für die Sanierung kontaminierter Böden, sie führt die Überwachung der Deponien, vergibt Zertifizierungen. Oberste Abfallbehörde ist das Sächsische Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft: es hat umfangreiche Berechtigungen im Rahmen der Verpackungsverordnung, Aufsichtsbehörde. III. Regelungen zur Abfallentsorgung 1. Entsorgungsvorgänge bei kommunalen Abfällen in Deutschland Abfallarten: nicht gefährliche Abfälle: - alle nicht als gefährlich eingestuften Abfälle, - grundsätzlich solche, die bei der Verwertung keine gravierenden Probleme bereiten, insbesondere die verwertbaren Bestandteile des Hausmülls und der hausmüllähnlichen Gewerbeabfälle, wie z. B. Papier, Pappe, Holz, Glas, Kunststoffe, Metalle, usw. gefährliche Abfälle alle in der Abfallverzeichnisverordnung bestimmten Abfälle insbesondere Farben und Lacke, Blei, nickeloder cadmiumhaltige Batterien, Bremsflüssigkeiten, Druckfarben und Kunstharze, Leuchtstoffröhren, Getriebe - und Schmieröle, u.v.m. Entsorgungsvorgänge des Besitzers: Umgang mit nicht gefährlichen Abfällen: - Anschluss- und Benutzungszwang der klassischen Mülltonnen und Duales System, - Zuständig für Aufstellung und Leerung der Mülltonnen ist der Landkreis Görlitz, welcher die Zuständigkeit auf beauftragte Entsorgungsbetriebe vergeben hat, - Zuständig für die Gebührenerhebung ist der Landkreis Görlitz Abfallwirtschaft und der beauftragte Entsorgungsbetrieb EGLZ. Biotonne oder Eigenkompostierung: - richtet sich nach Abfallwirtschaftssatzung, - Anschluss- und Benutzungszwang, alternativ eigene Kompostierung ohne Genehmigung möglich, - Landkreis kann Ordnungsmäßigkeit prüfen: mindestens 25 qm Gartenfläche pro Person und Volumen von 50L pro Bewohner. Umgang mit gefährlichen Abfällen: - Schadstoffsammlung, keine Deponierung unbehandelter Abfälle, - Anlieferung in geschlossenen Behältern möglichst Originalbehälter, - Die einzelnen Gefäße dürfen 20 Liter nicht übersteigen, - kein Umfüllen im Schadstoffmobil möglich, - Bei größerem Volumen vorher in der Annahmestelle nachfragen, - Menge je Abfallbesitzer und Jahr: 20 kg, - Nachweispflicht über ordnungsgemäße Entsorgung: trifft Erzeuger, Besitzer, Einsammler, Beförderer und Entsorger => Ausnahme: nicht bei privaten Haushalten oder wenn eigene Abfallentsorgungsanlage besteht. Entsorgungsvorgänge des Sammlers Makler benötigen Genehmigung für Vermittlungsgeschäfte, Beförderer benötigen Transportgenehmigung (Ausnahme: ungefährlicher Abfall zur Verwertung) zuständig jeweils ist der Landkreis, Genehmigung beantragen (Verfahren hängt vom Umfang der Genehmigung ab) oder Zertifizierung beantragen, Zustimmung von der Landesdirektion zum Abschluss von Überwachungsverträgen mit speziellen Überwachungsunternehmen, Erteilung des Gütesiegels zum Beispiel durch LVR-Entsorgergemeintschaft Sachsen e.v. Zertifizierung kann beschränkt sein auf bestimmte Tätigkeiten. Zertifizierung Vorteile einer Zertifizierung als Entsorgungsfachbetrieb: - keine Transportgenehmigung für das Befördern und Einsammeln von Abfällen, - keine Genehmigung für Vermittlungsgeschäfte, - Vereinfachung der Vorabkontrolle bei der Nachweisführung über die Entsorgung von Abfällen (Privilegiertes Verfahren), - Erhöhung der Marktpräferenz und Imagevorteile durch Zertifikat und Überwachungszeichen. Zwei Wege führen zur Zertifizierung: - das Prüfungs- und Zertifizierungsverfahren durch Sachverständige einer Technischen Überwachungsorganisation auf der Grundlage eines zwischen dem Betrieb und der Technischen Überwachungsorganisation geschlossenen Vertrages nach Zustimmung der zuständigen oberen Landesbehörde, - das Prüfungs- und Zertifizierungsverfahren durch beauftragte Sachverständige einer durch die zuständige Behörde anerkannten Entsorgergemeinschaft. Genehmigungen Entsorgungsvorgänge des Verwerters / Beseitigers benötigen Genehmigung für die Errichtung der Anlage: - bei Verbrennungsanlagen wird baurechtliche und bundesimmissionsschutzrechtliche Genehmigung benötigt, - bei Klasse 0 Deponie wird baurechtliche und wasserrechtliche Genehmigung benötigt, - bei Klasse 4 Deponie wird bergrechtliche Genehmigung benötigt, - Im Einzelfall können andere Genehmigungen überflüssig werden; teilweise Befreiungsvorschriften; benötigen Genehmigung für den Betrieb der Anlage: - zuständig ist die Landesdirektion, - Genehmigungsverfahren hängt von der Art der Anlage ab (Verbrennungsanlage, Deponie, ); zahlreiche Sondergenehmigungen: - Pflichtenübertragung auf Dritte, - Ausnahmen von Ablagerungspflichten. 17

18 Geltende Gesetzte in Sachsen Rücknahmepflichtige Abfälle und weitere Sonderfälle Pfandflaschen Rücknahme durch den Handel, Altautos, Autobatterien, Reifen Rücknahme durch Händler/Werkstätten zum Recycling, Metallschrott Sammlung bei Altmetall-Händlern zum Recycling, Bauschutt/Erdaushub Sammlung über Containerdienste/Speditionen zum Recycling oder zur Ablagerung, Altkleidung Sammlung in Containern z.b. des DRK, Fäkalien Sammlung durch Stadtwerke/Abwasserzweckverbände bzw. durch beauftragte Unternehmen und Transport zur Kläranlage. Entsorgungsvorgänge bei Industrieabfällen Die Entsorgungsvorgänge des Sammlers und Verwerters/ Beseitigers unterscheiden sich nicht von denen der kommunalen Abfälle, Die Entsorgungsvorgänge der Industrieunternehmen: - dürfen selbst entscheiden, wen sie mit der Entsorgung beauftragen, - unterliegen umfangreichen Abfallvermeidungsvorschriften (z.b. Verpackungsumfang), - unterliegen umfangreichen Rücknahmeverpflichtungen hinsichtlich der erzeugten Produkte (Batterien, Altfahrzeuge, Verpackungen, Elektrogeräte). Entsorgungsvorgänge bei Unfällen, Havarien, Katastrophen Der Behördenaufbau im Katastrophenschutz ist dreistufig: oberste Brandschutz-, Rettungsdienst- und Katastrophenschutzbehörde ist das Staatsministerium des Innern obere Brandschutz-, Rettungsdienst- und Katastrophenschutzbehörden sind die drei Landesdirektionen untere Brandschutz-, Rettungsdienst- und Katastrophenschutzbehörden sind die Landkreise und kreisfreien Städte, oder deren Eigenbetriebe oder kommunale Zweckverbände - erster Ansprechpartner - Leitungsverantwortung - alle Freiheiten - RAVON, THW-Ortsverband auf Anforderung - Abfallaufnahme und Transportgenehmigung sind inkl. - kein Weigerungsrecht 2. Grenzüberschreitende Abfallverbringung Rechtsgrundlage ist die Abfallverbringungsverordnung Nr. 1013/2006 vom inkl. Anhängen Regelungsgehalt: Einfuhr, Durchfuhr, Ausfuhr, Beförderung innerhalb der EU von gefährlichen und nichtgefährlichen Abfällen zur Beseitigung und zur Verwertung Grundregeln: Es gibt das Notifizierungsverfahren und die Allgemeine Informationspflicht, verboten ist die Ausfuhr zur Beseitigung, verboten ist die Ausfuhr bestimmter Abfälle (Anhänge der VO beachten), verboten ist die Einfuhr zur Beseitigung aus Nichtvertragsstaaten des Baseler Übereinkommens (z.b. USA), verboten ist die Einfuhr zur Verwertung aus Staaten, die weder Basel- Staat noch OECD-Staat sind, Ausnahmen bei Kriegsgebieten und Staatsverträgen. Grundsatz: Notifizierungsverfahren (kein eanv) Notifizierender (insb. Erzeuger der Abfälle) reicht Notifizierung mit den erforderlichen Unterlagen (Formulare, Verträge, Route, Sicherheitsleistung) bei der Versandstaatbehörde ein, Weiterleitung der Notifizierung durch Versandstaatenbehörde an die übrigen zuständigen Behörden, Alle Behörden können Zusatzinformationen beim Notifizierenden einfordern, Entscheidungen der einzelnen Behörden ergehen an den Notifizierenden, Zustimmungserfordernis aller beteiligter Behörden, fiktive Zustimmung nach Ablauf von 30 Tagen nach Empfangsbestätigung der Behörde nur bei Durchfuhrstaatenbehörde, Prüfungsumfang: Zuverlässigkeitsprüfung vom Notifizierenden und Empfänger (Strafbarkeit, Verstöße gegen Handhabung der Begleitformulare), Einwand der höheren Verwertungsstandards in Deutschland nicht relevant bei EG-einheitlichen Standards oder bei unwesentlichem Zurückbleiben Ausnahme: Verfahren der Allgemeinen Informationspflicht: Formular gemäß Anhang VII der Verordnung, Angaben zum Verbringer, Empfänger und Transporteur, Schriftlicher Vertrag zwischen Verbringer und Empfänger. Pflichten der Beteiligten (Aufbewahrungspflicht 3 Jahre) des Notifizierenden: - Ausfüllung des Begleitformulars und Übermittlung an Behörde und Empfänger 3 Tage vor Beginn der Verbringung, - Übergabe der Notifizierungsunterlagen an Beförderer; des Beförderers: - Ausfüllen bzw. Mitführen des Begleitformulars und der Notifizierungsunterlagen, - Kennzeichnung des KFZ; Aushändigung des Begleitformulars beim Empfänger: - Prüfung vom Abfall und Begleitformular und Unterrichtungspflicht gegenüber Behörde bei Unstimmigkeiten, - schriftliche Bestätigung des Erhalts innerhalb 3 Tagen an Notifizierenden und Behörde. 3. Lagerung, Ablagerung Unter Abfallablagerung wird die geordnete Entsorgung von Abfällen auf Deponien verstanden. Es handelt sich nach dem Kreislaufwirtschaftsund Abfallgesetz ausschließlich um Abfälle, die nicht vermeidbar und nicht weiter verwertbar sind. Zuständig für die Lagerung/Ablagerung sind zertifizierte Entsorgungsfachbetriebe. Gesetzliche Regelungen zur Ablagerung und den Entsorgungsfachbetrieben finden sich im KrW-/AbfG und der EfbV. 18

19 Geltende Gesetzte in Sachsen 4. Bestehende Anlagen zur Abfallerfassung, -verwertung und -beseitigung Umladestationen Deponien Verbrennungsanlagen 5. Illegale Abfallentsorgung Bei Bekanntwerden erfolgt eine Aufforderung des zuständigen Amtes zur Beseitigung. Wenn trotz Aufforderung keine Beseitigung erfolgt, ist das Landratsamt zu informieren. Dies hat über die nächsten Schritte zu entscheiden. Müll auf Privatgrundstücken ist grundsätzlich Sache des Grundstückseigentümers. Er hat eine Überlassungspflicht (inkl. Einsammlung) an den Entsorgungsträger. Dies gilt auch für wilden Müll. Müll auf öffentlichen Straßen ist im Besitz des Landkreises / der kreisfreien Stadt, es gibt aber keine Entsorgungspflicht, sondern nur Überlassungspflicht (inkl. Einsammlung) an Entsorgungsträger. Größere Mengen wilden Mülls auf frei zugänglichen Privatgrundstücken (Wald, Feld) sind nicht vom Grundstückseigentümer einzusammeln, sondern vom Entsorgungsträger. Dem Erzeuger bzw. Besitzer von Abfällen aus privaten Haushalten wird eine Überlassungspflicht auferlegt. Öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger haben für die Entsorgung der anfallenden Abfälle zu sorgen. Dem polnischen Recht ist eine Entsorgungspflicht ebenfalls zu entnehmen. Die Pflicht der Gemeinde beschränkt sich jedoch auf die Einrichtung einer Infrastruktur, die geeignet ist, die von den Abfallerzeugern und besitzern entstehenden Abfälle zu entsorgen. Eine Überlassungspflicht, wie es dem deutschen Abfallrecht zu entnehmen ist, besteht nicht. Die Pflicht greift zumeist erst dann ein, wenn durch das Nichtentsorgen die Umwelt negativ beeinflusst wird. Eine tatsächliche Kontrolle der Abfallwege ist in Polen aber quasi nicht existent, was in einem stark erhöhten Maß an wilder Müllablagerung endet. Daran ändert auch nichts das Vorliegen einer Deponiesteuer in Polen, im Gegensatz zu Deutschland. Das mag aber auch daran liegen, dass die Müllgebühren in Deutschland ohnehin ein hohes Niveau haben. Damit unterscheiden sich Deutschland und Polen nicht so sehr im Abfallrecht, als vielmehr in der Umsetzung dieses Rechts. Illegale Abfallentsorgung kann strafbar sein und kann mit bis zu 5 Jahren Freiheitsstrafe bestraft werden: Gewässerverunreinigung ( 324 StGB) Bodenverunreinigung ( 324a StGB) Luftverunreinigung ( 325 StGB) unerlaubter Umgang mit gefährlichen Abfällen ( 326 StGB) 29 unerlaubtes Betreiben von Anlagen ( 327 StGB) Naturschutz ( 71 BNatSchG) Chemikalien ( 27 ChemG) Luftverunreinigung ( LuftVG) Wenn eine illegale Abfallverbringung keine Straftat ist, dann liegt aber in jedem Fall eine Ordnungswidrigkeit vor. Diese sind im Bußgeldkatalog des Sächsischen Umweltministeriums mit Geldstrafen bis Euro belegt. 6. Grundsätzliche Unterschiede zwischen Deutschland und Polen Die in Deutschland gesetzlich streng geregelte Abfallwirtschaft hat zum Ziel, die Abfallmenge und den Schadstoffgehalt in Abfällen so gering wie möglich zu halten. Von großer Bedeutung geprägte Stichworte sind hierbei die Abfallvermeidung, -verwertung, -beseitigung und die -wiederverwertung. Diese Ziele sind mit den der polnischen Abfallwirtschaft vergleichbar. In Deutschland wird der öffentlichen Hand eine entscheidende Rolle/Position eingeräumt, nämlich die Pflicht, dafür zu sorgen, dass die gesetzlich geregelten Ziele auch erreicht werden. 19

20 DIE BEDINGUNGEN DER INANSPRUCHNAHME DER UMWELT, DIE ANFORDERUNGEN UND GENEHMIGUNGEN IN NIEDERSCHLESIEN UND SACHSEN UMWELT GEMEINSAME AUFGABE FÜR DAS GRENZGEBIET! Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Saksonia przy wsparciu Euroregionu Nysa Das Projekt aus Mitteln der Europäischen Union im Rahmen der Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung, aus Mitteln des staatlichen polnischen Haushaltes sowie mit Unterstützung der Euroregion Neisse realisiert wird

WYBRANE AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA ogłoszone do 31.10.2011r.

WYBRANE AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA ogłoszone do 31.10.2011r. WYBRANE AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA ogłoszone do 31.10.2011r. 1. ustawa Prawo ochrony środowiska oraz przepisy wykonawcze 2. ustawa o odpadach oraz przepisy wykonawcze 3. ustawa o opakowaniach

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI Ogólne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz z późn. zm.); 2.

GOSPODARKA ODPADAMI Ogólne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz z późn. zm.); 2. GOSPODARKA ODPADAMI Ogólne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz. 1243 z późn. zm.); 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001

Bardziej szczegółowo

Obowiązki przedsiębiorcy w ochronie środowiska

Obowiązki przedsiębiorcy w ochronie środowiska Obowiązki przedsiębiorcy w ochronie środowiska Regulacji ekologicznych jest nie mniej niż podatkowych, jednak niewielu przedsiębiorców zdaje sobie sprawę, że podlegają wymogom ochrony środowiska. Nawet

Bardziej szczegółowo

Prawne podstawy działań w zakresie ochrony środowiska obowiązki pracodawcy

Prawne podstawy działań w zakresie ochrony środowiska obowiązki pracodawcy Prawne podstawy działań w zakresie ochrony środowiska obowiązki pracodawcy ul. Augustyńskiego 2 80-819 tel. 58 32 68 320, fax 58 32 68 663 adres do korespondencji: ul. Okopowa 21/27 80-810, SPRAWOZDAWCZOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Regionalna gospodarka odpadami i recyklingu w powiatach Görlitz i Zgorzelec (RegRec)

Regionalna gospodarka odpadami i recyklingu w powiatach Görlitz i Zgorzelec (RegRec) Regionalna gospodarka odpadami i recyklingu w powiatach Görlitz i Zgorzelec (RegRec) Prawo o odpadach i prawo ochrony środowiska Na zlecenie Sapos gemeinnützige GmbH, Görlitz 31.03.2011 1. Obowiązujące

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., Nr 0, poz. 21) Ewidencja i sprawozdawczośd odpadowa

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., Nr 0, poz. 21) Ewidencja i sprawozdawczośd odpadowa Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., Nr 0, poz. 21) Ewidencja i sprawozdawczośd odpadowa Osoba do kontaktu: Edyta Koziołek Tel. (12) 63 03 495 Zespół Polityki Ekologicznej, pok.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EWIDENCYJNO-OPŁATOWY JAKO ŹRÓDŁO DANYCH ŚRODOWISKOWYCH

SYSTEM EWIDENCYJNO-OPŁATOWY JAKO ŹRÓDŁO DANYCH ŚRODOWISKOWYCH SYSTEM EWIDENCYJNO-OPŁATOWY JAKO ŹRÓDŁO DANYCH ŚRODOWISKOWYCH Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Ochrony Środowiska Szczyrk, 6 grudnia 2013 r. 1 Dane pochodzące z: Systemu opłat za korzystanie

Bardziej szczegółowo

Zasady przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami

Zasady przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami Zasady przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku, nr 185, poz. 1243 z późn.zm. ) 1.Obowiązki

Bardziej szczegółowo

31 stycznia 2011 r. Zarządzający składowiskiem odpadów. Przedsiębiorca. Przedsiębiorca

31 stycznia 2011 r. Zarządzający składowiskiem odpadów. Przedsiębiorca. Przedsiębiorca Wykaz sprawozdań przekazywanych marszałkowi województwa. Termin złożenia u L.p. Rodzaj u Podmiot przedkładający 31 stycznia 2011 r. 1. Wykaz zawierający informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości

Bardziej szczegółowo

Konferencja dla przedsiębiorców i instytucji publicznych dotycząca wytwarzania i gospodarowania odpadami

Konferencja dla przedsiębiorców i instytucji publicznych dotycząca wytwarzania i gospodarowania odpadami Konferencja dla przedsiębiorców i instytucji publicznych dotycząca wytwarzania i gospodarowania odpadami Tadeusz Styn, Ewelina Faszczewska Gdańsk, Filharmonia Bałtycka, 4 marca 2011 r. Pojęcia podstawowe

Bardziej szczegółowo

Obowiązki przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska. Krzysztof Hornicki INTERSEROH Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

Obowiązki przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska. Krzysztof Hornicki INTERSEROH Organizacja Odzysku Opakowań S.A. Obowiązki przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska Krzysztof Hornicki INTERSEROH Organizacja Odzysku Opakowań S.A. 1 Zakres szkolenia 1. Gospodarka odpadami 2. Emisja zanieczyszczeń do atmosfery 3.

Bardziej szczegółowo

Spis aktów prawnych funkcjonujących w Wydziale Ochrony Środowiska

Spis aktów prawnych funkcjonujących w Wydziale Ochrony Środowiska ZAŁĄCZNIK NR 1 Spis aktów prawnych funkcjonujących w Wydziale Ochrony Środowiska Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska. (tekst jednolity z dnia 23 stycznia 2008r., Dz. U. z 2008r. Nr

Bardziej szczegółowo

PRODUKT Y I ODPADY POUŻYT KOWE nowe zasady od 2014 r.

PRODUKT Y I ODPADY POUŻYT KOWE nowe zasady od 2014 r. PRODUKT Y I ODPADY POUŻYT KOWE nowe zasady od 2014 r. Z dniem 1 stycznia 2014 roku obowiązuje znowelizowana ustawa z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY I ODPADY POUŻYTKOWE

PRODUKTY I ODPADY POUŻYTKOWE PRODUKTY I ODPADY POUŻYTKOWE Z dniem 1 stycznia 2014 roku obowiązuje znowelizowana ustawa z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami w firmie

Gospodarka odpadami w firmie Gospodarka odpadami w firmie Maciej Krzyczkowski O czym będzie mowa? 1 Ustawa o odpadach 2 Odpowiedzialność za odpady 3 Pozwolenia i zezwolenia 4 Ewidencja Ustawa o odpadach 1 1 Nowa ustawa o odpadach

Bardziej szczegółowo

1. Podstawy prawne. 2. Informacje ogólne

1. Podstawy prawne. 2. Informacje ogólne 1. Podstawy prawne. 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2010 r., Nr 185, poz. 1243 ze zmianami) 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 roku w

Bardziej szczegółowo

Jakie opakowania podlegają obowiązkowi odzysku i recyklingu?

Jakie opakowania podlegają obowiązkowi odzysku i recyklingu? Jakie opakowania podlegają obowiązkowi odzysku i recyklingu? Ustawie z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (T.J.

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI W FIRMIE I SPOSOBY JEJ REALIZACJI

GOSPODARKA ODPADAMI W FIRMIE I SPOSOBY JEJ REALIZACJI GOSPODARKA ODPADAMI W FIRMIE I SPOSOBY JEJ REALIZACJI Z Prawa ochrony środowiska, z Ustawy o odpadach, z Ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych oraz Ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI W FIRMIE I SPOSOBY JEJ REALIZACJI

GOSPODARKA ODPADAMI W FIRMIE I SPOSOBY JEJ REALIZACJI GOSPODARKA ODPADAMI W FIRMIE I SPOSOBY JEJ REALIZACJI Z Prawa ochrony środowiska, z Ustawy o odpadach, z Ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych oraz Ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie

Bardziej szczegółowo

Nowe regulacje i rozwiązania prawne w gospodarce odpadami

Nowe regulacje i rozwiązania prawne w gospodarce odpadami Nowe regulacje i rozwiązania prawne w gospodarce odpadami Seminarium Śląskiego Związku Gmin i Powiatów Uniwersytet Śląski w Katowicach dnia 11 lutego 2011 r. Bernard Błaszczyk Podsekretarz Stanu Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 182 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 10 lutego 2016 r.

Warszawa, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 182 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 10 lutego 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 182 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wzoru formularza sprawozdania za rok 2015 i za rok

Bardziej szczegółowo

Dscn1100.jpg. Wymagania prawne w procesie wwozu do kraju pojazdów i ograniczenia wynikające z przepisów o m.p.o.

Dscn1100.jpg. Wymagania prawne w procesie wwozu do kraju pojazdów i ograniczenia wynikające z przepisów o m.p.o. Wymagania prawne w procesie wwozu do kraju pojazdów i ograniczenia wynikające z przepisów o m.p.o. Józef Kosecki Wielkopolski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Dscn1100.jpg Dscn1100.jpg Obowiązki

Bardziej szczegółowo

Obowiązki sprawozdawcze firmy w zakresie ochrony środowiska

Obowiązki sprawozdawcze firmy w zakresie ochrony środowiska Obowiązki sprawozdawcze firmy w zakresie ochrony środowiska Krzysztof Pietrzak Meritum Competence 10.01.18 Warszawa Jakie przepisy muszę znać? Ustawa o SZWO i F-gazach Ustawa OOŚ Ustawa o zapobiegani u

Bardziej szczegółowo

Planowane zmiany prawne w gospodarce odpadami

Planowane zmiany prawne w gospodarce odpadami Planowane zmiany prawne w gospodarce odpadami Odpady ogólnie Odpady komunalne Odpady opakowaniowe Zużyty sprzęt Baterie i akumulatory Pojazdy wycofane z eksploatacji Odpady wydobywcze Spalarnie odpadów

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ŚRODOWISKA W POLSCE

OCHRONA ŚRODOWISKA W POLSCE Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa przy wsparciu Euroregionu Nysa OCHRONA ŚRODOWISKA W POLSCE (aktualny

Bardziej szczegółowo

REJESTR ART. 49 USTAWY Z DNIA 14 GRUDNIA 2012R.

REJESTR ART. 49 USTAWY Z DNIA 14 GRUDNIA 2012R. REJESTR ART. 49 USTAWY Z DNIA 14 GRUDNIA 2012R. OBOWIĄZEK PROWADZENIA REJESTRU Marszałek województwa prowadzi rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami

Bardziej szczegółowo

Obowiązki przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach wielomateriałowych i środki niebezpieczne w opakowaniach

Obowiązki przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach wielomateriałowych i środki niebezpieczne w opakowaniach Warszawa, dnia 7 stycznia 2014 r. Departament Gospodarki Odpadami Ministerstwo Środowiska Obowiązki przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach wielomateriałowych i środki niebezpieczne w opakowaniach

Bardziej szczegółowo

Departament Środowiska i Rolnictwa ul. Augustyńskiego Gdańsk tel , fax

Departament Środowiska i Rolnictwa ul. Augustyńskiego Gdańsk tel , fax Prawne podstawy działań w zakresie ochrony środowiska obowiązki pracodawcy ul. Augustyńskiego 2 80-819 tel. 58 32 68 320, fax 58 32 68 663 adres do korespondencji: ul. Okopowa 21/27 80-810, Pojęcia podstawowe

Bardziej szczegółowo

OPAKOWANIA I ODPADY OPAKOWANIOWE ZASADY OD 2014 ROKU

OPAKOWANIA I ODPADY OPAKOWANIOWE ZASADY OD 2014 ROKU Strona 1 z 9 OPAKOWANIA I ODPADY OPAKOWANIOWE ZASADY OD 2014 ROKU Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013 poz. 888) obowiązuje od 1 stycznia 2014

Bardziej szczegółowo

Opłaty za korzystanie ze środowiska w ZLZ.

Opłaty za korzystanie ze środowiska w ZLZ. Opłaty za korzystanie ze środowiska w ZLZ. Opłaty za korzystanie ze środowiska naliczać i wnosić na konto właściwego marszałka ma obowiązek podmiot korzystający ze środowiska jest to pochodna zasady zanieczyszczający

Bardziej szczegółowo

Rejestr wymagań prawnych i innych dot. Systemu Zarządzania Środowiskowego

Rejestr wymagań prawnych i innych dot. Systemu Zarządzania Środowiskowego ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA F/PSZ-2/1/2 1/6 Rejestr wymagań prawnych i innych dot. Systemu Zarządzania Środowiskowego 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Ustawy Ustawa

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami w 2015 roku - wymagane decyzje, ewidencja, sprawozdawczość.

Gospodarka odpadami w 2015 roku - wymagane decyzje, ewidencja, sprawozdawczość. Gospodarka odpadami w 2015 roku - wymagane decyzje, ewidencja, sprawozdawczość. Miejsce: Warszawa Termin: 23-24.02.2015, poniedziałek - wtorek, 10.00-16.00 i 09.00-15.00 Masz pytania odnośne tego szkolenia?

Bardziej szczegółowo

Katowice, 24 luty 2015 r. dr Jerzy Kopyczok Zastępca Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska

Katowice, 24 luty 2015 r. dr Jerzy Kopyczok Zastępca Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Katowice, 24 luty 2015 r. dr Jerzy Kopyczok Zastępca Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Inspekcja Ochrony Środowiska powołana jest do kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska

Bardziej szczegółowo

Informacja dla podmiotów o obowiązku sprawozdawczym względem Marszałka Województwa Małopolskiego

Informacja dla podmiotów o obowiązku sprawozdawczym względem Marszałka Województwa Małopolskiego Informacja dla podmiotów o obowiązku sprawozdawczym względem Marszałka Województwa Małopolskiego Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego informuje podmioty o konieczności

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Wykaz aktów prawnych zmieniający zasady gospodarowania odpadami uchwalonych w latach 2005 i 2006.

Załącznik nr 3 Wykaz aktów prawnych zmieniający zasady gospodarowania odpadami uchwalonych w latach 2005 i 2006. Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Wałbrzycha na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2015 Załącznik nr 3 Wykaz aktów prawnych zmieniający zasady gospodarowania odpadami uchwalonych w latach

Bardziej szczegółowo

RACHUNKI BANKOWE DO WNOSZENIA OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

RACHUNKI BANKOWE DO WNOSZENIA OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA RACHUNKI BANKOWE DO WNOSZENIA OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA PKO Bank Polski S.A Regionalny Oddział Korporacyjny w Poznaniu, 60-914 Poznań, Plac Wolności 3 opłata za wprowadzanie gazów lub pyłów do

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr l. Ewidencja i sprawozdawczość

Załącznik nr l. Ewidencja i sprawozdawczość Załącznik nr l. Ewidencja i sprawozdawczość odpadowa. Zgodnie z art. 66 ust. 1 ww. ustawy, posiadacz odpadów zobowiązany jest do prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji. Przez termin

Bardziej szczegółowo

Kogo dotyczy opłata produktowa?

Kogo dotyczy opłata produktowa? Kogo dotyczy opłata produktowa? Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013 poz. 888) określa prawa i obowiązki przedsiębiorców: - będących organizacjami

Bardziej szczegółowo

WZÓR ROCZNE SPRAWOZDANIE O PRODUKTACH W OPAKOWANIACH, OPAKOWANIACH I O GOSPODAROWANIU ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI ZA ROK 2015 I ZA ROK 2016

WZÓR ROCZNE SPRAWOZDANIE O PRODUKTACH W OPAKOWANIACH, OPAKOWANIACH I O GOSPODAROWANIU ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI ZA ROK 2015 I ZA ROK 2016 Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 lutego 2016 r. (poz. ) WZÓR ROCZNE SPRAWOZDANIE O PRODUKTACH W OPAKOWANIACH, OPAKOWANIACH I O GOSPODAROWANIU ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI ROCZNE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

ZAWIERANIE POROZUMIEŃ Z MARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA

ZAWIERANIE POROZUMIEŃ Z MARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA ZAWIERANIE POROZUMIEŃ Z MARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 888) Art. 25 1. Organizacja samorządu gospodarczego

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE. Czerwiec 2013 r.

ZASADY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE. Czerwiec 2013 r. ZASADY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE Czerwiec 2013 r. I. Kluczowe regulacje prawne. 1. Frakcje odpadów, 2. Zasady gospodarki odpadami, 3. Hierarchia postępowania z odpadami,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 WZÓR KARTY EWIDENCJI ODPADU. KARTA EWIDENCJI ODPADU 1) Nr karty Rok kalendarzowy

Załącznik nr 1 WZÓR KARTY EWIDENCJI ODPADU. KARTA EWIDENCJI ODPADU 1) Nr karty Rok kalendarzowy WZÓR KARTY EWIDENCJI ODPADU Załącznik nr 1 Kod odpadu 2) Rodzaj odpadu 2) Procentowa zawartość PCB w odpadzie 3) Posiadacz 4) KARTA EWIDENCJI ODPADU 1) Nr karty Rok kalendarzowy Adres posiadacza 5) Miejsce

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z poźn. zm.) EWIDENCJA ODPADÓW

USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z poźn. zm.) EWIDENCJA ODPADÓW USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z poźn. zm.) EWIDENCJA ODPADÓW Dział V Rozdział 1 Posiadacz jest obowiązany do prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 28 czerwca 2012 r.

Projekt z dnia 28 czerwca 2012 r. Projekt z dnia 28 czerwca 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... w sprawie raportu o funkcjonowaniu systemu gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi Na podstawie art. 76 ust.

Bardziej szczegółowo

Nowe przepisy od 2014 roku

Nowe przepisy od 2014 roku Opakowania i odpady opakowaniowe Nowe przepisy od 2014 roku Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1863 z późn. zm.) obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Biuletyn PZPM Środowisko i Technika NR 1/2012 (5)

Biuletyn PZPM Środowisko i Technika NR 1/2012 (5) Biuletyn PZPM Środowisko i Technika NR 1/2012 (5) Marzec 2012 Spis treści SPRAWOZDANIA/RAPORTY 1. Ustawa o odpadach... 3 a) Posiadacz odpadów...3 2. Ustawa o recyklingu pojazdów wycofanych eksploatacji

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA. Warszawa, dnia 6 grudnia 2002 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA. Warszawa, dnia 6 grudnia 2002 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA Warszawa, dnia 6 grudnia 2002 r. Druk nr 289 A SPRAWOZDANIE KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA o uchwalonej przez Sejm w dniu 23 listopada 2002 r. ustawie o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

OPŁATY ŚRODOWISKOWE. Do ponoszenia w/w opłat zobowiązane są podmioty korzystające ze środowiska:

OPŁATY ŚRODOWISKOWE. Do ponoszenia w/w opłat zobowiązane są podmioty korzystające ze środowiska: OPŁATY ŚRODOWISKOWE Szczegółowe zasady naliczania i wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska reguluje ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn.

Bardziej szczegółowo

Wymagania formalno-prawne dotyczące Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Wymagania formalno-prawne dotyczące Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) Wymagania formalno-prawne dotyczące Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) Warsztaty dla beneficjentów RPO WP 2014-2020 Gdańsk, 27 czerwca 2017 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania prawne recyklingu baterii

Uwarunkowania prawne recyklingu baterii Uwarunkowania prawne recyklingu baterii Katarzyna Grzesik Przegląd Komunalny. Recykling; ISSN 1731-9927. - 2005 nr 1 s. 22 24 Baterie należą do odpadów, którym poświęcono szczególną uwagę w przepisach

Bardziej szczegółowo

Anna Gudowska dr Dominika Sułkowska

Anna Gudowska dr Dominika Sułkowska Podstawowe obowiązki sprawozdawczo ewidencyjne w ochronie środowiska. Anna Gudowska dr Dominika Sułkowska Każdy prowadzący działalność gospodarczą korzysta ze środowiska przyrodniczego. Wymagania prawne,

Bardziej szczegółowo

Prawo gospodarki odpadami w inwestycjach liniowych

Prawo gospodarki odpadami w inwestycjach liniowych INVEST EXPO Ochrona środowiska jako wyzwanie Prawo gospodarki odpadami w inwestycjach liniowych dr inż. Jurand BIEŃ Katowice, 8 grudnia 204 r. Ustawa o odpadach - regulacje w zakresie gospodarowania odpadami

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Art. 9. Wymóg przekazania dokumentów... 49 Rozdział 4. Uznanie przedmiotu lub substancji za produkt

Spis treści. Art. 9. Wymóg przekazania dokumentów... 49 Rozdział 4. Uznanie przedmiotu lub substancji za produkt Wstęp................................................ Wykaz skrótów......................................... XXV Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.).......................................

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rybno

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rybno Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; 2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. Nr 92, poz. 880; 3. Ustawa

Bardziej szczegółowo

OPAKOWANIA I ODPADY OPAKOWANIOWE ZASADY OD 2014 ROKU

OPAKOWANIA I ODPADY OPAKOWANIOWE ZASADY OD 2014 ROKU OPAKOWANIA I ODPADY OPAKOWANIOWE ZASADY OD 2014 ROKU Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013 poz. 888) obowiązuje od 1 stycznia 2014 roku, przy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 grudnia 2016 r. Poz z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach

Warszawa, dnia 9 grudnia 2016 r. Poz z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 grudnia 2016 r. Poz. 1987 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Siła ekobiznesu. Spis treści: E K O L O G I A I B I Z N E S W J E D N Y M M I E J S C U. Siła ekobiznesu nr 1/2014. Odpady opakowaniowe

Siła ekobiznesu. Spis treści: E K O L O G I A I B I Z N E S W J E D N Y M M I E J S C U. Siła ekobiznesu nr 1/2014. Odpady opakowaniowe Nr 1/ 2014 (styczeń) Siła ekobiznesu E K O L O G I A I B I Z N E S W J E D N Y M M I E J S C U Numer 1/ 2014 Spis treści: 2 1 Nr 1/ 2014 (styczeń) Postępowanie z odpadami opakowaniowymi reguluje aktualnie

Bardziej szczegółowo

Oferta współpracy na przejęcia obowiązków sprawozdawczych z zakresu Ochrony Środowiska

Oferta współpracy na przejęcia obowiązków sprawozdawczych z zakresu Ochrony Środowiska Oferta współpracy na przejęcia obowiązków sprawozdawczych z zakresu Ochrony Środowiska www.ccr.pl www.rev-log.com www.return-to-value.com www.zanimwprowadzisz.pl Odpady Kogo dotyczy obowiązek? Każdy posiadacz

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE w... WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I ROLNICTWA INFORMACJA O WYTWARZANYCH ODPADACH I SPOSOBACH GOSPODAROWANIA NIMI

STAROSTWO POWIATOWE w... WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I ROLNICTWA INFORMACJA O WYTWARZANYCH ODPADACH I SPOSOBACH GOSPODAROWANIA NIMI WZÓR NR 1.... (imię, nazwisko lub nazwa wnioskodawcy) (miejscowość i data). (adres) STAROSTWO POWIATOWE w... WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I ROLNICTWA INFORMACJA O WYTWARZANYCH ODPADACH I SPOSOBACH GOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI PRAWNE 1/2006 ZWIĄZKU PRACODAWCÓW GOSPODARKI ODPADAMI

NOWOŚCI PRAWNE 1/2006 ZWIĄZKU PRACODAWCÓW GOSPODARKI ODPADAMI NOWOŚCI PRAWNE 1/2006 ZWIĄZKU PRACODAWCÓW GOSPODARKI ODPADAMI Szanowni Państwo, Członkowie ZPGO! Kontynuujemy przygotowywanie Nowości prawnych w kolejnym roku zamieszczając informacje o nowych umowach

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA EWIDENCJI ODPADÓW PRZEZ PROWADZĄCEGO STACJĘ DEMONTAŻU

ZASADY PROWADZENIA EWIDENCJI ODPADÓW PRZEZ PROWADZĄCEGO STACJĘ DEMONTAŻU ZASADY PROWADZENIA EWIDENCJI ODPADÓW PRZEZ PROWADZĄCEGO STACJĘ DEMONTAŻU Beata B. Kłopotek Departament Gospodarki Odpadami Warszawa, 27 października 2011 r. Plan prezentacji 1. Podstawowe akty prawne;

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość roczna - odpady

Sprawozdawczość roczna - odpady Sprawozdawczość roczna - odpady Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami sporządza zgodnie z art. 75 ust 1. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r.,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 4260/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 stycznia 2014 roku

Uchwała Nr 4260/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 stycznia 2014 roku Uchwała Nr 4260/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 stycznia 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

1. Uwarunkowania prawne gospodarowania odpadami w Unii Europejskiej

1. Uwarunkowania prawne gospodarowania odpadami w Unii Europejskiej 1. Uwarunkowania prawne gospodarowania odpadami w Unii Europejskiej - strategiczne cele Unii Europejskiej: eliminowanie zanieczyszczeń u źródła, promowanie recyklingu i odzysku odpadów, ograniczenie zanieczyszczeń

Bardziej szczegółowo

Rozwój rynku odpadów w Polsce. Małgorzata Szymborska Ministerstwo Środowiska Departament Gospodarki Odpadami

Rozwój rynku odpadów w Polsce. Małgorzata Szymborska Ministerstwo Środowiska Departament Gospodarki Odpadami Rozwój rynku odpadów w Polsce Małgorzata Szymborska Ministerstwo Środowiska Departament Gospodarki Odpadami Paliwa alternatywne odpady o kodzie 19 12 10 posiadające zdolność opałową, stanowiące alternatywne

Bardziej szczegółowo

POZWOLENIE ZINTEGROWANE

POZWOLENIE ZINTEGROWANE POZWOLENIE ZINTEGROWANE : art. 184 ust.2, art. 208 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.); art. 18 ust. 1, art. 20 ust. 1, art. 27 ust.

Bardziej szczegółowo

(Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy)

(Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy) (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy) Głównym zadaniem ww. dyrektywy jest ochrona środowiska i zdrowia

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2015 ROK DLA GMINY WOJKOWICE

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2015 ROK DLA GMINY WOJKOWICE Miasto Wojkowice http://www.wojkowice.pl/gospodarka_odpadami/index/analiza-stanu-gospodarki-odpad AMI-KOMUNALNYMI-ZA-2015-ROK-DLA-GMINY-WOJKOWICE/idn:1344/printpdf ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Spis treści. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym...17

SPIS TREŚCI. Spis treści. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym...17 Spis treści Wykaz skrótów...11 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym...17 Rozdział 1 Przepisy ogólne...17 Art. 1. [Zakres normowania]... 17 Art. 1a. [Stosowanie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA Projekt z dnia 28 kwietnia 2004 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia.2004 r. w sprawie wzorów formularzy służących do składania rocznych sprawozdań o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy

Bardziej szczegółowo

Marcin Mala www.mdconsulting.com.pl

Marcin Mala www.mdconsulting.com.pl Sprawozdawczość z zakresu korzystania ze środowiska wraz z obowiązkiem uiszczania opłat Marcin Mala Podstawa prawna opracowania 1. Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Przykład obliczeń na I półrocze 2012 roku

Przykład obliczeń na I półrocze 2012 roku Przykład obliczeń na I półrocze 2012 roku 1 - Kocioł gazowy centralnego ogrzewania w aptece spalił 500 m3 gazu - (tabela I.V.1.) Obliczenia: Stawka za spalenie 1 000 000 m3 gazu wynosi w 2012 roku 1233,19

Bardziej szczegółowo

Fundacja Naukowo Techniczna Gdańsk. Dr inż. Bogdan Sedler Mgr Henryk Herbut

Fundacja Naukowo Techniczna Gdańsk. Dr inż. Bogdan Sedler Mgr Henryk Herbut Fundacja Naukowo Techniczna Gdańsk Dr inż. Bogdan Sedler Mgr Henryk Herbut Gdańsk, 2012 Zapobieganie powstawaniu odpadów (unikanie wytwarzania) Minimalizacja wytwarzanych odpadów Zapobieganie powstawaniu

Bardziej szczegółowo

Dz.U poz. 21. tj. Dz.U poz MARSZAŁKA SEJMU RZEC ZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 listopada 2016 r.

Dz.U poz. 21. tj. Dz.U poz MARSZAŁKA SEJMU RZEC ZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 listopada 2016 r. Kancelaria Sejmu s. 1/123 Dz.U. 2013 poz. 21 tj. Dz.U. 2016 poz. 1987 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZEC ZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy

Bardziej szczegółowo

Dane identyfikujące podmiot składający sprawozdanie MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA Rok kalendarzowy

Dane identyfikujące podmiot składający sprawozdanie MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA Rok kalendarzowy zbiorcze sprawozdanie Dane identyfikujące podmiot składający sprawozdanie MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA. Rok Numer identyfikacyjny REGON jednostki sprawozdawczej Dane osoby sporządzającej Imię Nazwisko Telefon

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1) z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1) z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 249 poz. 1673 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1) z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z dnia 28 grudnia 2010

Bardziej szczegółowo

Dokąd z odpadami komunalnymi? Dokąd z odpadami komunalnymi?

Dokąd z odpadami komunalnymi? Dokąd z odpadami komunalnymi? WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE Adam Ludwikowski Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Warszawa, 10 grudzień 2008 r. Zasady gospodarowania odpadami: zapobieganie minimalizacja

Bardziej szczegółowo

Grzesik Filus K.: Przepływ informacji w ustawie o obowiązkach przedsiębiorców. Przegląd komunalny. Recykling. ISSN nr 6 s.

Grzesik Filus K.: Przepływ informacji w ustawie o obowiązkach przedsiębiorców. Przegląd komunalny. Recykling. ISSN nr 6 s. Grzesik Filus K.: Przepływ informacji w ustawie o obowiązkach przedsiębiorców. Przegląd komunalny. Recykling. ISSN 1731-9927. 2002 nr 6 s. 12 13 Katarzyna Grzesik Filus 1 Przepływ informacji w ustawie

Bardziej szczegółowo

I. Nazwa i adres kontrolowanej gminy - tel/fax REGON, PKD, EKD, NIP.... I. Charakterystyka kontrolowanej jednostki

I. Nazwa i adres kontrolowanej gminy - tel/fax REGON, PKD, EKD, NIP.... I. Charakterystyka kontrolowanej jednostki 1 FORMULARZ KONTROLI GMINY W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI* I. Nazwa i adres kontrolowanej gminy - tel/fax REGON, PKD, EKD, NIP. I. Charakterystyka kontrolowanej jednostki 1. Liczba ludności gminy (wg stanu

Bardziej szczegółowo

Dlaczego zmieniono ustawę?

Dlaczego zmieniono ustawę? Dlaczego zmieniono ustawę? Nowe zapisy ustawy mają na celu dostosować gospodarkę odpadami komunalnymi do wymogów Unii Europejskiej. Głównym celem wprowadzanych zmian jest: uszczelnienie systemu wszyscy

Bardziej szczegółowo

Zasady gospodarki odpadami w Polsce

Zasady gospodarki odpadami w Polsce Zasady gospodarki odpadami w Polsce Poznań, dnia 23 września 2010 r. Beata Kłopotek Beata Kłopotek Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami Ministerstwo Środowiska Filary gospodarki odpadami Technika,

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Puławy za 2015 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Puławy za 2015 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Puławy za 2015 rok Puławy, 29 kwietnia 2016 r. 1. Podstawa prawna i cel przygotowania analizy Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie

Bardziej szczegółowo

A. Wykaz nowych aktów prawnych związanych z gospodarką odpadami tzn. wchodzących w życie po dniu 30 września 2001 r.

A. Wykaz nowych aktów prawnych związanych z gospodarką odpadami tzn. wchodzących w życie po dniu 30 września 2001 r. ZAŁĄCZNIK 1 Prawodawstwo polskie (stan na 20 stycznia 2004 r.) A. Wykaz nowych aktów prawnych związanych z gospodarką odpadami tzn. wchodzących w życie po dniu 30 września 2001 r. 1. Ustawy: 1) ustawa

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Szanowni Państwo! chciałbym zaoferować Państwu następujące usługi naszej firmy w zakresie ochrony

OFERTA. Szanowni Państwo! chciałbym zaoferować Państwu następujące usługi naszej firmy w zakresie ochrony Biuro Konsultingu Środowiskowego PIL-EKO Lewicki Paweł ul. Kasztanowa 7 55-230 Jelcz-Laskowice NIP 912-167-15-77 REGON 020333387 e-mail: biuro@pileko.pl strona www: www.pileko.pl tel. (71) 723-41-06 fax.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej 2) Dziennik Ustaw Nr 259 18196 Poz. 1775 1775 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej 2) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Opłaty za korzystanie ze środowiska obowiązki podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Opłaty za korzystanie ze środowiska obowiązki podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Opłaty za korzystanie ze środowiska obowiązki podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Podstawowe informacje. Podstawowym aktem prawnym, regulującym ochronę środowiska i korzystanie z niego, jest

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami w 2016 roku - podstawowe wymagania, decyzje, ewidencja oraz sprawozdawczość.

Gospodarka odpadami w 2016 roku - podstawowe wymagania, decyzje, ewidencja oraz sprawozdawczość. Gospodarka odpadami w 2016 roku - podstawowe wymagania, decyzje, ewidencja oraz sprawozdawczość. Miejsce: Warszawa Termin: 07-08.07.2016, czwartek - piątek, 10.00-16.00 i 09.00-15.00 Masz pytania odnośne

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA. Dotycząca zmian w gospodarowaniu odpadami

KONFERENCJA. Dotycząca zmian w gospodarowaniu odpadami KONFERENCJA Dotycząca zmian w gospodarowaniu odpadami Małgorzata Szymańska - główny specjalista Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku Przepisy prawne Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami. komunalnymi na terenie Gminy. Malbork za 2016r. GMINA MALBORK

Analiza stanu gospodarki odpadami. komunalnymi na terenie Gminy. Malbork za 2016r. GMINA MALBORK Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Malbork za 2016r. GMINA MALBORK I. Wstęp. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIA WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

WZÓR SPRAWOZDANIA WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WZÓR SPRAWOZDANIA WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głuchołazy za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głuchołazy za rok 2014 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głuchołazy za rok 2014 Głuchołazy 2015 1. Wprowadzenie 1.1. Cel i podstawowe założenia opracowania Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 ustawy

Bardziej szczegółowo

Postępowanie z pojazdami wycofanymi z eksploatacji

Postępowanie z pojazdami wycofanymi z eksploatacji Postępowanie z pojazdami wycofanymi z eksploatacji Obowiązki wynikające z przepisów ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych

USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych Opracowano na podstawie Dz.U. z 2004 r. Nr 11, poz. 97. Art. 1. W ustawie z dnia 11 maja

Bardziej szczegółowo

EKOLOGISTYKA Z A J Ę C I A 2 M G R I N Ż. M A G D A L E N A G R A C Z Y K

EKOLOGISTYKA Z A J Ę C I A 2 M G R I N Ż. M A G D A L E N A G R A C Z Y K EKOLOGISTYKA Z A J Ę C I A 2 M G R I N Ż. M A G D A L E N A G R A C Z Y K ĆWICZENIA 2 Charakterystyka wybranej działalności gospodarczej: 1. Stosowane surowce, materiały, półprodukty, wyroby ze szczególnym

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna. Data publikacji karty 2016-01-04 10:20:12. Odnośnik do e-formularza. Nie dotyczy.

Karta informacyjna. Data publikacji karty 2016-01-04 10:20:12. Odnośnik do e-formularza. Nie dotyczy. Karta informacyjna Sporządzanie i przekazywanie zbiorczych zestawień danych o odpadach i komunalnych osadach ściekowych zgodnie ze znowelizowaną ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja gospodarowania odpadami wytwarzanymi w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie

Instrukcja gospodarowania odpadami wytwarzanymi w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 68/2013 r. z dnia 13 grudnia 2013 r. Instrukcja gospodarowania odpadami wytwarzanymi w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie Rozdział I - Przepisy ogólne 1 1. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 października 2014 r. Poz. 1413 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 4 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw

opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw w zakresie wejścia w życie zmiany ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw Przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ WĄGROWIEC ZA ROK 2016

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ WĄGROWIEC ZA ROK 2016 BURMISTRZ MIASTA WĄGROWCA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ WĄGROWIEC ZA ROK 2016 Opracował: Wydział Infrastruktury, Architektury i Ekologii Wągrowiec, kwiecień 2017

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Urząd Miejski Wrocławia Departament Nieruchomości i Eksploatacji Wydział Środowiska i Rolnictwa

Bardziej szczegółowo