ROZDZIAŁ X ZAŁĄCZNIKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZDZIAŁ X ZAŁĄCZNIKI"

Transkrypt

1 1 ODPIS Z REJESTRU BANKU ROZDZIAŁ X ZAŁĄCZNIKI ROZDZIAŁ X 848

2 ZAŁĄCZNIKI 849

3 ROZDZIAŁ X 850

4 ZAŁĄCZNIKI 851

5 ROZDZIAŁ X 852

6 ZAŁĄCZNIKI 853

7 ROZDZIAŁ X 854

8 ZAŁĄCZNIKI 855

9 ROZDZIAŁ X 856

10 ZAŁĄCZNIKI 857

11 ROZDZIAŁ X 858

12 ZAŁĄCZNIKI 859

13 ROZDZIAŁ X 860

14 ZAŁĄCZNIKI 861

15 ROZDZIAŁ X 862

16 ZAŁĄCZNIKI 863

17 ROZDZIAŁ X 864

18 ZAŁĄCZNIKI 865

19 ROZDZIAŁ X 866

20 ZAŁĄCZNIKI 867

21 ROZDZIAŁ X 868

22 ZAŁĄCZNIKI 869

23 ROZDZIAŁ X 870

24 ZAŁĄCZNIKI 871

25 ROZDZIAŁ X 872

26 ZAŁĄCZNIKI 873

27 2 OPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA O WKŁADZIE NIEPIENIĘŻNYM, O KTÓRYM MOWA W PKT 13 ROZDZIAŁU IV ROZDZIAŁ X 874

28 ZAŁĄCZNIKI 875

29 ROZDZIAŁ X 876

30 ZAŁĄCZNIKI 877

31 ROZDZIAŁ X 878

32 3 UCHWAŁA O WPROWADZENIU AKCJI DO PUBLICZNEGO OBROTU ZAŁĄCZNIKI 879

33 ROZDZIAŁ X 880

34 ZAŁĄCZNIKI 881

35 4 JEDNOLITY TEKST STATUTU ROZDZIAŁ X 882

36 ZAŁĄCZNIKI 883

37 ROZDZIAŁ X 884

38 ZAŁĄCZNIKI 885

39 ROZDZIAŁ X 886

40 ZAŁĄCZNIKI 887

41 ROZDZIAŁ X 888

42 ZAŁĄCZNIKI 889

43 ROZDZIAŁ X 890

44 ZAŁĄCZNIKI 891

45 ROZDZIAŁ X 892

46 ZAŁĄCZNIKI 893

47 ROZDZIAŁ X 894

48 ZAŁĄCZNIKI 895

49 ROZDZIAŁ X 896

50 ZAŁĄCZNIKI 897

51 ROZDZIAŁ X 898

52 ZAŁĄCZNIKI 899

53 ROZDZIAŁ X 900

54 ZAŁĄCZNIKI 901

55 ROZDZIAŁ X 902

56 ZAŁĄCZNIKI 903

57 ROZDZIAŁ X 904

58 5 LISTA BIUR I DOMÓW MAKLERSKICH Lista biur i domów maklerskich przyjmujących zlecenia kupna Akcji PKO BP w Subtranszy Inwestorów Detalicznych: Lp. NAZWA BIURA LUB DOMU MAKLERSKIEGO Numer telefonu 1. Bankowy Dom Maklerski PKO BP S.A. (0-22) Beskidzki Dom Maklerski S.A. (0-33) Biuro Maklerskie Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. (0-22) , Biuro Maklerskie Banku Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych S.A. (0-48) Biuro Maklerskie Banku BPH S.A. (0-12) CA IB Securities S.A. (0-22) Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. (0-22) , DB Securities S.A. (0-22) , Dom Inwestycyjny BRE BANKU S.A. (0-22) , Dom Maklerski Amerbrokers S.A. (0-22) Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. (0-22) Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (0-22) Dom Maklerski BZ WBK S.A. (0-61) Dom Maklerski Millennium S.A. (0-22) , Dom Maklerski PENETRATOR S.A. (0-12) ERSTE Securities Polska S.A. (0-22) , Dom Maklerski Broker S.A. (0-22) ING Securities S.A. (0-22) Internetowy Dom Maklerski S.A. (0-12) , Inwestycyjny Dom Maklerski Kredyt Banku S.A. (0-22) , LISTA PUNKTÓW OBSŁUGI KLIENTA BM BGŻ Lista Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. przyjmujących zlecenia kupna Akcji PKO BP w Subtranszy Inwestorów Detalicznych: Lp. MIEJSCOWOŚĆ Adres 1. BIAŁYSTOK ul. Suraska 3 a 2. CIECHANÓW ul. 17 Stycznia DZIERŻONIÓW ul. Rzeźnicza 2 4. EŁK ul. Armii Krajowej GORZÓW WLKP. ul. Walczaka 3 6. JELENIA GÓRA ul. Bankowa KIELCE ul. Sienkiewicza KOŁOBRZEG ul. VI Dywizji Piechoty 89 a 9. KONIN ul. Św. M. Kolbe KRAKÓW ul. Szlak LUBLIN ul. 1 Maja 16 a 12. ŁOMŻA ul. Dworna MIĘDZYRZECZ ul. Poznańska NOWY SĄCZ ul. Nawojowska OLSZTYN al. Piłsudskiego 11/17 ZAŁĄCZNIKI 905

59 16. OPOLE ul. Rynek 24/ OSTROŁĘKA ul. Gorbatowa PŁOCK ul. 1 Maja 7 d 19. POZNAŃ ul. Piekary PRZEMYŚL ul. Kamienny Most RADOM ul. Traugutta RZESZÓW ul. Zygmuntowska SIEDLCE ul. Joselewicza SIERADZ ul. Sarańska SZCZECIN ul. Jagiellońska TARNOBRZEG ul. Wyspiańskiego TARNÓW ul. Lwowska 72/96 c 28. WARSZAWA ul. Grzybowska WARSZAWA ul. Żurawia 6/ ZAMOŚĆ ul. Piłsudskiego 27 a 7 WYKAZ BIUR MAKLERSKICH PRZYJMUJĄCYCH DEKLARACJE NABYCIA AKCJI W TRANSZY KRAJOWYCH INWESTORÓW INSTYTUCJONALNYCH Wykaz biur maklerskich przyjmujących deklaracje nabycia Akcji w Transzy Krajowych Inwestorów Instytucjonalnych: Lp. NAZWA BIURA MAKLERSKIEGO ADRES NR FAX 1. Biuro Maklerskie Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. 2. Bankowy Dom Maklerski PKO BP S.A. Warszawa, ul. Żurawia 6/12 Warszawa, ul. Puławska 15 (022) (022) ROZDZIAŁ X 906

60 8 WZÓR DEKLARACJI Wzór deklaracji nabycia Akcji w Transzy Krajowych Inwestorów Instytucjonalnych: DEKLARACJA NABYCIA AKCJI POWSZECHNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA OFEROWANYCH W TRANSZY KRAJOWYCH INWESTORÓW INSTYTUCJONALNYCH Niniejszy formularz stanowi deklarację nabycia Akcji Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółka Akcyjna oferowanych w Ofercie Publicznej w Transzy Krajowych Inwestorów Instytucjonalnych na warunkach określonych w Prospekcie Emisyjnym oraz niniejszym formularzu: 1. Firma/nazwa: 2. Siedziba: 3. Adres do korespondencji: kod miejscowość ulica numer kod miejscowość ulica numer Numer faksu lub adres poczty elektronicznej, na który ma być przesłana informacja o liczbie wstępnie przydzielonych Akcji zgodnie z pkt Rozdziału III Prospektu: Numer rejestracyjny/identyfikacyjny: Dane osoby (osób) reprezentującej(-ych) inwestora (pełnomocnika(-ów): 1) nazwisko i imię zajmowane stanowisko (funkcja) seria i numer dokumentu tożsamości 2) nazwisko i imię zajmowane stanowisko (funkcja) seria i numer dokumentu tożsamości 6. Liczba Akcji objętych deklaracją nabycia: słownie sztuk 7. Deklarowana cena za Akcję:... zł... słownie złotych UWAGA: Wpisanie błędnego lub niepełnego numeru faksu lub adresu poczty elektronicznej może skutkować nieprzekazaniem informacji o wynikach przydziału lub przekazanie jej w sposób uniemożliwiający dokonanie terminowej wpłaty OŚWIADCZENIE INWESTORA DEKLARUJĄCEGO NABYCIE AKCJI W imieniu... oświadczam(-y), że: zapoznałem (zapoznaliśmy) się z treścią Prospektu i Statutu oraz akceptuję(-my) warunki Oferty i brzmienie Statutu, zgadzam(-y) się na przydzielenie mniejszej liczby Akcji, niż objęta deklaracją, lub nieprzydzielenie ich wcale, zgodnie z zasadami opisanymi w pkt Rozdziału III Prospektu, zobowiązuję(-my) się do zapłaty za przydzielone Akcje w terminie i na warunkach określonych w pkt Rozdziału III Prospektu. DYSPOZYCJA DEPONOWANIA AKCJI Przydzielone Akcje mają być zdeponowanie na rachunku nr:... prowadzonym przez:... Zobowiązuję(-emy) się do niezwłocznego poinformowania na piśmie POK, w którym złożyłem(-liśmy) zamówienie na Akcje o wszelkich zmianach dotyczących wyżej wymienionego rachunku papierów wartościowych lub podmiotu prowadzącego rachunek.... miejsce, data i podpis składającego deklarację... pieczęć, data i podpis przyjmującego deklarację ZAŁĄCZNIKI 907

61 9 WZÓR UMOWY LOKATY PRYWATYZACYJNEJ Dane posiadacza rachunku Lokaty Prywatyzacyjnej: Imię / Imiona... Nazwisko... Adres zamieszkania... Rodzaj, seria i numer dokumentu tożsamości... Numer PESEL 1... Data i miejsce urodzenia... Imię ojca... Nazwisko panieńskie matki... Numer rachunku Lokaty Prywatyzacyjnej:... Data otwarcia rachunku Lokaty Prywatyzacyjnej:... Kwota i waluta Lokaty Prywatyzacyjnej:... Kwota i waluta Lokaty Prywatyzacyjnej słownie:... Numer rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w PKO BP S.A., na który Bank zobowiązany jest przelać środki z rachunku Lokaty Prywatyzacyjnej 2... Pojęcia pisane wielką literą, a niezdefiniowane w niniejszej Umowie, mają znaczenie nadane im w Prospekcie emisyjnym akcji Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółka Akcyjna (Prospekt Emisyjny PKO BP). 1. PKO BP S.A. zobowiązuje się w szczególności do: (i) otwarcia i prowadzenia rachunku Lokaty Prywatyzacyjnej, na którym przechowywane będą środki przeznaczone na opłacenie zamówienia na akcje PKO BP S.A. w ramach oferty publicznej sprzedaży akcji Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. na warunkach określonych w Prospekcie Emisyjnym PKO BP, oraz (ii) złożenia w imieniu i na rzecz posiadacza rachunku Lokaty Prywatyzacyjnej zamówienia na Akcje w Subtranszy Klientów Banku oraz opłacenia tego zamówienia na warunkach określonych w Prospekcie Emisyjnym PKO BP Warunki otwarcia oraz prowadzenia rachunku Lokaty Prywatyzacyjnej, a także złożenia i opłacenia zamówienia na Akcje, określone są w Zasadach Funkcjonowania Lokaty Prywatyzacyjnej, stanowiących załącznik nr 1 do niniejszej Umowy oraz w Prospekcie Emisyjnym PKO BP. 2. Posiadacz rachunku Lokaty Prywatyzacyjnej zobowiązuje się z chwilą złożenia podpisu pod niniejszą Umową udzielić PKO BP S.A. pełnomocnictwa o treści określonej w załączniku nr 2 do niniejszej Umowy. 3. Niniejsza Umowa została zawarta na okres do pierwszego dnia roboczego przypadającego po dniu przydziału Akcji w Subtranszy Klientów Banku. W przypadku niedokonania przydziału Akcji do dnia 31 grudnia 2004 r. niniejsza Umowa wygasa z tym dniem. 1 Dotyczy obywateli polskich 2 Wypełnić w przypadku, gdy klient wyda taką dyspozycję. ROZDZIAŁ X 908

62 Oświadczenie posiadacza rachunku Lokaty Prywatyzacyjnej: Stosownie do przepisów ustawy o ochronie danych osobowych potwierdzam otrzymanie informacji i wyrażam zgodę na to, że: 1. Administratorem danych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej Dane zbierane są w związku ze świadczoną przez Bank usługą i mogą być wykorzystane do celów związanych z działalnością Banku. 3. Zebrane dane mogą być udostępniane podmiotom wskazanym w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności w Prawie Bankowym. 4. Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. 5. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy. Oświadczam, że otrzymałem Zasady Funkcjonowania Lokaty Prywatyzacyjnej, zapoznałem się z nimi oraz akceptuję ich treść. Ponadto oświadczam, iż zapoznałem się z treścią Prospektu Emisyjnego PKO BP.. (miejscowość i data).... (podpis posiadacza rachunku Lokaty Prywatyzacyjnej lub pełnomocnika działającego w jego imieniu).... (Podpis upoważnionego pracownika Banku PKO BP S.A. i pieczęć funkcyjna) Oddział PKO BP S.A. nr.. w. ZAŁĄCZNIKI 909

63 Załącznik nr 1 do Umowy Lokaty Prywatyzacyjnej ZASADY FUNKCJONOWANIA LOKATY PRYWATYZACYJNEJ 1. W ramach Programu Depozytów Bank będzie przyjmował środki na rachunki Lokat Prywatyzacyjnych z przeznaczeniem tych środków na opłacenie zamówień na Akcje PKO BP S.A. w ramach Oferty Publicznej sprzedaży akcji Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego SA na warunkach określonych w Prospekcie Emisyjnym PKO BP. 2. Minimalna wartość pojedynczej Lokaty Prywatyzacyjnej wynosi 500 złotych, a maksymalna złotych. 3. Łączna wartość wszystkich przyjętych przez Bank Lokat Prywatyzacyjnych nie może przekroczyć wartości określonej w pkt Rozdziału III Prospektu Emisyjnego PKO BP. 4. Lokatę Prywatyzacyjną może założyć osoba fizyczna z wyjątkiem osób będących osobami amerykańskimi w rozumieniu Regulacji S. 5. Jedna osoba może założyć tylko jedną Lokatę Prywatyzacyjną. 6. Lokaty Prywatyzacyjne przyjmowane będą w okresie od czwartego dnia po opublikowaniu Prospektu Emisyjnego PKO BP do ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień rozpoczęcia sprzedaży Akcji w Ofercie Publicznej, z zastrzeżeniem pkt Przyjmowanie Lokat Prywatyzacyjnych zakończy się przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 6, z chwilą gdy środki zgromadzone na wszystkich Lokatach Prywatyzacyjnych osiągną kwotę równą kwocie określonej w pkt Rozdziału III Prospektu Emisyjnego PKO BP. 8. Lokata Prywatyzacyjna rozpoczyna się w dniu zawarcia przez klienta z Bankiem umowy Lokaty Prywatyzacyjnej i kończy w dniu poprzedzającym dzień złożenia przez Bank w imieniu klientów zamówień na Akcje w Subtranszy Klientów Banku, zgodnie z zasadami określonymi w Prospekcie Emisyjnym PKO BP, jednak nie później niż w dniu 31 grudnia 2004 roku. 9. Środki zgromadzone na rachunku Lokaty Prywatyzacyjnej będą oprocentowane w okresie, o którym mowa w pkt 8, według stałej stopy procentowej wynoszącej 3% w stosunku rocznym. 10. Warunkiem zawarcia umowy Lokaty Prywatyzacyjnej jest udzielenie Bankowi przez klienta pełnomocnictwa upoważniającego w szczególności do: a. zablokowania środków zgromadzonych na rachunku Lokaty Prywatyzacyjnej, b. złożenia w imieniu i na rzecz posiadacza rachunku Lokaty Prywatyzacyjnej zamówienia na Akcje, c. opłacenia zamówienia na Akcje ze środków zgromadzonych na rachunku Lokaty Prywatyzacyjnej. 11. Z zastrzeżeniem pkt. 15, pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. 10 może być odwołane wyłącznie: a. w placówce Banku, w której umowa Lokaty Prywatyzacyjnej została zawarta, b. przez posiadacza rachunku Lokaty Prywatyzacyjnej lub jego pełnomocnika. 12. Z chwilą zawarcia umowy Lokaty Prywatyzacyjnej następuje otwarcie rachunku Lokaty Prywatyzacyjnej. 13. Bank nie będzie przyjmował dopłat na rachunki Lokat Prywatyzacyjnych. 14. Wypłata całości lub części środków z rachunku Lokaty Prywatyzacyjnej powoduje rozwiązanie umowy Lokaty Prywatyzacyjnej, a środki zgromadzone na rachunku Lokaty Prywatyzacyjnej do daty rozwiązania umowy Lokaty Prywatyzacyjnej nie podlegają oprocentowaniu. W przypadku ROZDZIAŁ X 910

64 wypłaty części środków z rachunku Lokaty Prywatyzacyjnej, pozostałe środki Bank postawi do dyspozycji klienta lub przekaże na wskazany rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy prowadzony w PKO BP SA. 15. W celu umożliwienia Bankowi wykonania umowy Lokaty Prywatyzacyjnej, a w szczególności skutecznego złożenia i opłacenia zamówienia na Akcje, posiadacz rachunku Lokaty Prywatyzacyjnej zrzeka się prawa do odwołania pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt 10, począwszy od siódmego dnia roboczego po rozpoczęciu sprzedaży Akcji w Ofercie Publicznej do dnia przydziału Akcji, ale nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2004 r. 16. W przypadku odwołania pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt 10, środki zgromadzone na rachunku Lokaty Prywatyzacyjnej będą podlegały oprocentowaniu w okresie, o którym mowa w pkt Lokata Prywatyzacyjna może być założona przez pełnomocnika działającego na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa z podpisem poświadczonym notarialnie lub poświadczonym przez upoważnionego pracownika Banku. 18. Ta sama osoba może występować jako pełnomocnik wyłącznie jednej osoby fizycznej. 19. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 17, może być udzielone wyłącznie według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszych Zasad. 20. Bank w czasie rzeczywistym (on-line) będzie prowadził weryfikację danych klientów zakładających Lokatę Prywatyzacyjną oraz danych pełnomocników działających w imieniu klientów. Weryfikacja dotyczy imienia i nazwiska, daty urodzenia, serii i numeru dokumentu tożsamości, a w przypadku obywateli polskich numeru PESEL. 21. Przyjmowanie Lokat Prywatyzacyjnych odbywać się będzie w placówkach Banku wyszczególnionych w załączniku nr 10 do Prospektu Emisyjnego PKO BP, w specjalnie wydzielonych do tego celu i oznakowanych stanowiskach. 22. Obsługa klientów prowadzona będzie w godzinach pracy placówki, z tym że rozpoczęcie przyjmowania Lokat Prywatyzacyjnych następować będzie nie wcześniej niż o godzinie 8.05, a w przypadku placówek otwieranych po godzinie 8.00 nie wcześniej niż 5 minut po otwarciu danej placówki, a zakończenie będzie następować po obsłużeniu ostatniego klienta, który wszedł na teren placówki w godzinach jej pracy. 23. Klienci obsługiwani będą w kolejności zgłaszania się do stanowisk, o których mowa w pkt Bank w czasie rzeczywistym (on-line) będzie prowadził kontrolę łącznej wartości środków zgromadzonych na rachunkach Lokat Prywatyzacyjnych, tak aby łączna wartość wszystkich przyjętych przez Bank Lokat Prywatyzacyjnych nie przekroczyła wartości określonej w pkt Rozdziału III Prospektu Emisyjnego PKO BP. 25. W przypadku, o którym mowa w pkt 7 odpowiednie komunikaty informacyjne o zakończeniu przyjmowania Lokat Prywatyzacyjnych zostaną podane do wiadomości we wszystkich placówkach, o których mowa w pkt Wpłaty środków na rachunki Lokat Prywatyzacyjnych są przyjmowane w złotych, gotówkowo lub w formie przelewu bankowego, z tym, że przelew może być dokonany wyłącznie z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego prowadzonego w PKO BP SA. 27. Najpóźniej w pierwszym dniu roboczym po dniu ogłoszenia Ceny Sprzedaży, Bank złoży w imieniu i na rzecz posiadacza Lokaty Prywatyzacyjnej oraz opłaci ze środków zgromadzonych na rachunku Lokaty Prywatyzacyjnej zamówienie na Akcje. Zamówienie na Akcje obejmować będzie liczbę Akcji określoną jako iloraz (zaokrąglony w dół do najbliższej liczby całkowitej) wartości środków zgromadzonych na lokacie prywatyzacyjnej i Ceny Sprzedaży pomniejszonej o wartość dyskonta, które wynosi 4% Ceny Sprzedaży. Cena uwzględniająca dyskonto zostanie zaokrąglona ZAŁĄCZNIKI 911

65 zgodnie z zasadami obowiązującymi przy ustalaniu kursu akcji notowanych w systemie notowań ciągłych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 28. W pierwszym dniu roboczym po dniu złożenia zamówienia na Akcje kwota stanowiąca różnicę pomiędzy kwotą zgromadzoną na rachunku Lokaty Prywatyzacyjnej, a wartością zakupionych Akcji wraz z należnymi odsetkami, jest postawiona do dyspozycji klienta lub przekazana na wskazany rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy prowadzony w PKO BP SA. Od tego dnia środki te nie będą oprocentowane. 29. Wszystkie Akcje nabyte przez klienta ze środków zgromadzonych na rachunku Lokaty Prywatyzacyjnej, zostaną zarejestrowane na Rachunku Rejestrowym prowadzonym przez Bankowy Dom Maklerski PKO BP SA 30. W pierwszym dniu roboczym następującym po dniu przydziału Akcji w Subtranszy Klientów Banku, w tymczasowych Punktach Obsługi Klienta oraz Punktach Obsługi Klienta Bankowego Domu Maklerskiego PKO BP S.A będzie udzielana informacja o liczbie zakupionych Akcji oraz będą tam wydawane potwierdzenia nabycia Akcji. Lista Tymczasowych Punktów Obsługi Klienta oraz Punktów Obsługi Klienta Bankowego Domu Maklerskiego PKO BP S.A stanowi załącznik nr 10 do Prospektu Emisyjnego PKO BP. 31. W przypadku niedokonania przydziału Akcji do dnia 31 grudnia 2004 roku, środki zgromadzone na rachunku Lokaty Prywatyzacyjnej w okresie obowiązywania umowy Lokaty Prywatyzacyjnej, będą oprocentowane według stopy procentowej, określonej w pkt 9, powiększonej o 1 punkt procentowy w stosunku rocznym. Pojęcia użyte w niniejszych zasadach (pisane wielką literą) mają znaczenie nadane im w opublikowanym Prospekcie Emisyjnym PKO BP. ROZDZIAŁ X 912

66 Załącznik do Zasad Funkcjonowania Lokaty Prywatyzacyjnej WZÓR PEŁNOMOCNICTWA DO ZAWARCIA UMOWY LOKATY PRYWATYZACYJNEJ Dane Mocodawcy: Imię / Imiona... Nazwisko... Adres zamieszkania... Rodzaj, seria i numer dokumentu tożsamości... Numer PESEL 1... Data i miejsce urodzenia... Imię ojca... Nazwisko panieńskie matki... Dane Pełnomocnika: Imię / Imiona... Nazwisko... Adres zamieszkania... Rodzaj, seria i numer dokumentu tożsamości... Numer PESEL 2... Data i miejsce urodzenia... Imię ojca... Nazwisko panieńskie matki... Ja, niżej podpisany, udzielam Pani/Panu 3 pełnomocnictwa wyłącznie do zawarcia z PKO BP S.A. Umowy Lokaty Prywatyzacyjnej o treści określonej w załączniku nr 9 do Prospektu emisyjnego akcji Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółka Akcyjna oraz do udzielenia PKO BP S.A. pełnomocnictwa o treści określonej w załączniku nr 2 do Umowy Lokaty Prywatyzacyjnej. Niniejsze pełnomocnictwo nie upoważnia do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym oraz Obiegowej Książeczce Oszczędnościowej z wkładem płatnym na żądanie Mocodawcy. Miejscowość i data:... Czytelny podpis Mocodawcy:... Notarialne poświadczenie podpisu 4... Pieczęć nagłówkowa, pieczęć funkcyjna i podpis upoważnionego pracownika działającego w imieniu PKO BP S.A Dotyczy obywateli polskich 2 Dotyczy obywateli polskich 3 Wpisać imię i nazwisko pełnomocnika 4 Wypełnić w przypadku notarialnego poświadczania podpisu 5 Wypełnić w przypadku poświadczania podpisu przez upoważnionego pracownika PKO BP S.A. ZAŁĄCZNIKI 913

67 Załącznik nr 2 do Umowy Lokaty Prywatyzacyjnej WZÓR PEŁNOMOCNICTWA DLA POWSZECHNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIEGO S.A. Dane posiadacza rachunku Lokaty Prywatyzacyjnej: Imię / Imiona... Nazwisko... Adres zamieszkania... Rodzaj, seria i numer dokumentu tożsamości... Numer PESEL 1... Data i miejsce urodzenia... Imię ojca... Nazwisko panieńskie matki... Numer rachunku Lokaty Prywatyzacyjnej:... W wykonaniu Umowy Lokaty Prywatyzacyjnej i na warunkach w niej określonych, a także na warunkach określonych w Prospekcie Emisyjnym PKO BP niniejszym umocowuję Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A. do: - zablokowania na posiadanym przeze mnie rachunku Lokaty Prywatyzacyjnej nr [...] środków zgromadzonych na tym rachunku poczynając od dnia, w którym upłynie termin do którego mogłem odwołać niniejsze pełnomocnictwo, - złożenia w moim imieniu i na moją rzecz zamówienia na akcje Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. w ramach Subtranszy Klientów Banku, dopuszczonych do publicznego obrotu na podstawie decyzji nr DSP/E/4110/32/40/2004 Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 31 sierpnia 2004 r., w terminie składania zamówień w Subtranszy Klientów Banku, i dokonania zapłaty za takie Akcje ze środków pieniężnych zgromadzonych na posiadanym przeze mnie rachunku Lokaty Prywatyzacyjnej nr [...], - otwarcia w moim imieniu Rachunku Rejestrowego w Bankowym Domu Maklerskim PKO BP S.A. w celu zdeponowania na tym rachunku Akcji nabytych ze środków zgromadzonych na rachunku Lokaty Prywatyzacyjnej. W celu umożliwienia Bankowi wykonania Umowy Lokaty Prywatyzacyjnej, a w szczególności skutecznego złożenia i opłacenia zamówienia na Akcje, niniejszym zrzekam się prawa do odwołania niniejszego pełnomocnictwa począwszy od siódmego dnia roboczego po rozpoczęciu sprzedaży Akcji w Ofercie Publicznej. Pojęcia pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Prospekcie emisyjnym akcji Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółka Akcyjna (Prospekt Emisyjny PKO BP) Miejscowość i data:... Podpis posiadacza rachunku Lokaty Prywatyzacyjnej/Pełnomocnika:... Pieczęć funkcyjna i podpis upoważnionego pracownika działającego w imieniu PKO BP S.A Dotyczy obywateli polskich ROZDZIAŁ X 914

68 10 LISTA PLACÓWEK BANKU PRZYJMUJĄCYCH LOKATY PRYWATYZACYJNE, POK ORAZ TYMCZASOWYCH POK BDM l.p. miejscowość ulica kod pocztowy Region dolnośląski POK BDM lub Tymczasowy POK BDM 1. Bielany Wrocławskie Czekoladowa TAK TAK 2. Bielawa Jana III Sobieskiego TAK TAK 3. Bierutów Wrocławska TAK TAK 4. Bogatynia II Armii WP TAK TAK 5. Boguszów-Gorce M. Fornalskiej TAK TAK 6. Bolesławiec Sierpnia 80 nr TAK TAK 7. Bolesławiec Plac Piłsudskiego TAK - 8. Bolków Świerczewskiego TAK TAK 9. Brzeg Dolny Rynek TAK Brzeg Dolny Wyspiańskiego TAK 11. Bystrzyca Kłodzka Okrzei TAK TAK 12. Chojnów Piotra Skargi TAK TAK 13. Dzierżoniów Świdnicka TAK TAK 14. Głogów Plutona TAK TAK 15. Głogów Pl. Konstytucji 3 Maja TAK TAK 16. Głogów Rynek TAK Góra Armii Krajowej TAK TAK 18. Gryfów Śląski Bankowa TAK TAK 19. Jawor Poniatowskiego TAK TAK 20. Jawor Gagarina TAK Jelcz-Laskowice Oławska TAK TAK 22. Jelenia Góra 1 Maja TAK TAK 23. Jelenia Góra Jana Pawła II TAK TAK 24. Jelenia Góra Wolności TAK TAK 25. Jelenia Góra Bankowa TAK TAK 26. Jelenia Góra Jana Pawła II TAK Kamienna Góra Al. Wojska Polskiego TAK TAK 28. Karpacz Mickiewicza TAK Kąty Wrocławskie Rynek TAK Kłodzko Pl. Jedności 4a TAK TAK 31. Kowary Jeleniogórska TAK TAK 32. Kudowa-Zdrój Zdrojowa TAK TAK 33. Lądek-Zdrój Kościuszki TAK TAK 34. Legnica Bankowa 1/ TAK TAK 35. Legnica Heweliusza TAK TAK 36. Legnica Pl. Klasztorny TAK 37. Lubań Bankowa 9b TAK TAK 38. Lubin Al. Niepodległości TAK TAK 39. Lubin Paderewskiego TAK Lubin B. Chrobrego TAK Lubin Jana Pawła II TAK Lwówek Śląski Al. Wojska Polskiego TAK TAK 43. Miękinia Kościuszki TAK Milicz Rynek TAK TAK 45. Mirsk Pl. Wolności TAK Mysłakowice Szkolna TAK Nowa Ruda XXX - lecia TAK TAK 48. Nowa Ruda Teatralna TAK TAK 49. Oborniki Śląskie Piłsudskiego TAK TAK 50. Oleśnica 3. Maja 1/ TAK TAK 51. Oława Rynek TAK TAK 52. Piechowice Żymierskiego 47A TAK TAK 53. Pieszyce Kościuszki TAK Piława Górna Piastowska TAK Polanica-Zdrój Zdrojowa TAK TAK 56. Polkowice Rynek TAK TAK 57. Sobótka Św. Jakuba TAK Strzegom Rynek TAK TAK 59. Strzelin Wojska Polskiego 1D TAK TAK 60. Syców Wojska Polskiego 15/ TAK TAK 61. Szczawno-Zdrój Kościuszki TAK TAK 62. Szklarska Poręba Jedności Narodowej TAK Środa Śląska Daszyńskiego TAK TAK 64. Świdnica Rynek TAK TAK 65. Świdnica Pułaskiego 1/ TAK TAK 66. Świdnica Księżnej Jadwigi Śląskiej TAK Świebodzice Żeromskiego TAK TAK 68. Świeradów-Zdrój Zdrojowa TAK Trzebnica Henryka Pobożnego TAK TAK 70. Twardogóra 1 Maja TAK TAK 71. Wałbrzych Kusocińskiego TAK TAK 72. Wałbrzych Wieniawskiego TAK TAK Placówka wytypowana do sprzedaży Lokaty Prywatyzacyjnej ZAŁĄCZNIKI 915

69 73. Wałbrzych Hetmańska TAK TAK 74. Wałbrzych Główna TAK TAK 75. Wałbrzych Rynek TAK 76. Wołów Poznańska TAK TAK 77. Wrocław Szwedzka 3A TAK TAK 78. Wrocław Bacciarellego 8A/I TAK TAK 79. Wrocław Wybrzeże Wyspiańskiego TAK TAK 80. Wrocław Żmigrodzka TAK TAK 81. Wrocław Plac Dominikański TAK TAK 82. Wrocław Krzywoustego TAK TAK 83. Wrocław Gajowa TAK TAK 84. Wrocław Dziadoszańska TAK TAK 85. Wrocław Nowodworska TAK TAK 86. Wrocław Krzywoustego TAK TAK 87. Wrocław Chorwacka 2 a TAK TAK 88. Wrocław Horbaczewskiego TAK TAK 89. Wrocław Orzechowa TAK TAK 90. Wrocław Grabiszyńska TAK TAK 91. Wrocław Powstańców Śląskich TAK TAK 92. Wrocław Nowowiejska TAK TAK 93. Wrocław Powstańców Śl TAK TAK 94. Wrocław Rynek TAK TAK 95. Wrocław Grabiszyńska TAK TAK 96. Wrocław Kruszwicka 10/ TAK TAK 97. Wrocław Drukarska TAK TAK 98. Wrocław Gepperta TAK TAK 99. Wrocław Wita Stwosza 33/ TAK TAK 100. Wrocław Piłsudskiego TAK Wrocław Solskiego TAK Wrocław Piłsudskiego 28/ TAK Wrocław Norwida TAK Wrocław Traugutta 1/ TAK 105. Ząbkowice Śląskie 1 Maja TAK TAK 106. Zgorzelec Piłsudskiego TAK TAK 107. Zgorzelec Boh.II Armii W.P TAK Zgorzelec Słowiańska TAK Ziębice Rynek TAK TAK 110. Złotoryja Boh. Getta Warszawskiego TAK TAK Region kujawsko-pomorski 111. Aleksandrów Kujawski Wojska Polskiego TAK TAK 112. Brodnica Wyspiańskiego TAK TAK 113. Brodnica Mazurska TAK TAK 114. Bydgoszcz Swobodna TAK TAK 115. Bydgoszcz Planu 6-letniego TAK TAK 116. Bydgoszcz Kormoranów 12A TAK TAK 117. Bydgoszcz Skłodowskiej-Curie TAK TAK 118. Bydgoszcz Nakielska TAK TAK 119. Bydgoszcz Magnuszewska TAK TAK 120. Bydgoszcz Twardzickiego TAK TAK 121. Bydgoszcz Powalisza 4a TAK TAK 122. Bydgoszcz Skłodowskiej-Curie TAK TAK 123. Bydgoszcz Przyjazna TAK TAK 124. Bydgoszcz Marii Konopnickiej TAK TAK 125. Bydgoszcz Czerkaska TAK TAK 126. Bydgoszcz Broniewskiego TAK TAK 127. Bydgoszcz Powstańców Śląskich 9/ TAK TAK 128. Bydgoszcz Stary Port TAK TAK 129. Bydgoszcz Gdańska TAK TAK 130. Chełmno Dworcowa TAK TAK 131. Chełmża Gen. Wł. Sikorskiego TAK TAK 132. Ciechocinek Zdrojowa TAK TAK 133. Golub-Dobrzyń Konopnickiej TAK TAK 134. Grudziądz Korczaka 15a TAK TAK 135. Grudziądz Piłsudskiego TAK TAK 136. Inowrocław E. Plater TAK TAK 137. Inowrocław Łokietka TAK TAK 138. Inowrocław Kr. Jadwigi TAK TAK 139. Jabłonowo Pomorskie Grudziądzka TAK TAK 140. Kamień Krajeński Pl. Odrodzenia TAK 141. Koronowo Pomianowskiego 5a TAK TAK 142. Kruszwica Niepodległości TAK TAK 143. Lipno Pl. Dekerta TAK TAK 144. Mogilno Jagiełły TAK TAK 145. Nakło nad Notecią Dąbrowskiego TAK TAK 146. Nowe Plac Św. Rocha TAK TAK 147. Radziejów Szewska TAK TAK 148. Rypin Mławska TAK TAK 149. Sępólno Krajeńskie Kościuszki TAK TAK 150. Solec Kujawski 23 Stycznia TAK TAK 151. Strzelno Kolejowa 2a TAK TAK 152. Szubin Plac Wolności TAK TAK ROZDZIAŁ X 916

70 153. Świecie Duży Rynek 9,10, TAK TAK 154. Toruń Kościuszki 51 b TAK TAK 155. Toruń Legionów 216 F TAK TAK 156. Toruń Poznańska TAK TAK 157. Toruń Wyszyńskiego TAK TAK 158. Toruń Mickiewicza TAK TAK 159. Toruń Kilińskiego 12/ TAK TAK 160. Toruń Dziewulskiego TAK TAK 161. Toruń Grudziądzka TAK TAK 162. Toruń Łyskowskiego 29/ TAK TAK 163. Toruń Szeroka 14/ TAK TAK 164. Tuchola Pocztowa TAK TAK 165. Wąbrzeźno Mestwina TAK TAK 166. Więcbork Hallera TAK 167. Włocławek Witosa TAK TAK 168. Włocławek Pogodna TAK TAK 169. Włocławek I. Zbiegniewskiej 13/ TAK TAK 170. Włocławek Żytnia TAK TAK 171. Włocławek S.Okrzei TAK TAK 172. Żnin Żytnia TAK TAK Region lubelsko-podkarpacki 173. Bełżyce Jakuba Nachmana TAK TAK 174. Biała Podlaska Terebelska 60C TAK TAK 175. Biała Podlaska Sidorska TAK TAK 176. Biała Podlaska Piłsudskiego TAK TAK 177. Biłgoraj Kościuszki TAK TAK 178. Brzozów Kazimierzowska TAK TAK 179. Bychawa J. Piłsudskiego TAK TAK 180. Chełm Gen. G. Orlicz Dreszera TAK TAK 181. Chełm Szymanowskiego TAK Chełm Zachodnia TAK Chełm I Armii WP TAK Cisna TAK 185. Dębica Krakowska TAK TAK 186. Dębica Piłsudskiego TAK 187. Dęblin Okólna TAK TAK 188. Dorohusk 1 Armii Wojska Polskiego 26a TAK Dukla Mickiewicza TAK TAK 190. Dynów Handlowa TAK TAK 191. Hrubieszów Partyzantów TAK TAK 192. Janów Lubelski Zamoyskiego TAK TAK 193. Jarosław Jana Pawła II TAK TAK 194. Jasło Staszica TAK TAK 195. Jasło Na Kotlinę TAK Jedlicze Rynek TAK TAK 197. Kolbuszowa Plac Wolności TAK TAK 198. Krasnystaw 3 Maja TAK TAK 199. Kraśnik Lubelska TAK TAK 200. Kraśnik Zielińskiego TAK 201. Krosno Słowackiego TAK TAK 202. Krosno Bieszczadzka TAK TAK 203. Lesko Ossolińskich TAK TAK 204. Leżajsk Kołłątaja 1b/ TAK TAK 205. Lubaczów Os.Unii Lubelskiej 3C TAK TAK 206. Lubartów Lubelska TAK TAK 207. Lublin Witolda Chodźki TAK TAK 208. Lublin Watykańska TAK TAK 209. Lublin Łęczyńska TAK TAK 210. Lublin Tumidajskiego TAK TAK 211. Lublin Zana TAK TAK 212. Lublin Kiepury 5 A TAK TAK 213. Lublin Krakowskie Przedmieście TAK TAK 214. Lublin Głęboka 8A TAK Lublin Krakowskie Przedmieście TAK 216. Łańcut Os. 3 Maja TAK TAK 217. Łęczna Szkolna TAK TAK 218. Łuków Wyszyńskiego TAK TAK 219. Mielec Pułaskiego 2 a TAK TAK 220. Międzyrzec Podlaski Rymarska TAK TAK 221. Nałęczów Nowickiego TAK Nisko Wolności TAK TAK 223. Nowa Sarzyna Kopernika TAK TAK 224. Opole Lubelskie Nowy Rynek TAK TAK 225. Parczew Wojska Polskiego TAK TAK 226. Przemyśl Wieniawskiego TAK TAK 227. Przemyśl Mickiewicza TAK TAK 228. Przeworsk Pl. Mickiewicza TAK TAK 229. Puławy Partyzantów TAK 230. Radymno Rynek TAK TAK 231. Radzyń Podlaski Ostrowiecka TAK TAK 232. Rejowiec Fabryczny Lubelska TAK TAK ZAŁĄCZNIKI 917

71 233. Ropczyce Rynek TAK TAK 234. Ryki 22 Lipca TAK TAK 235. Rymanów Wola TAK TAK 236. Rzeszów B-pa Pelczara TAK TAK 237. Rzeszów T.Rejtana 53 B TAK TAK 238. Rzeszów Obr.Poczty Gdańskiej TAK TAK 239. Rzeszów Grunwaldzka TAK TAK 240. Rzeszów 3 Maja TAK TAK 241. Rzeszów Krzyżanowskiego TAK 242. Sanok Kościuszki TAK TAK 243. Stalowa Wola Wojska Polskiego 4a TAK TAK 244. Stalowa Wola Wolności TAK TAK 245. Strzyżów Przecławczyka TAK TAK 246. Szczebrzeszyn Kościuszki TAK TAK 247. Świdnik Niepodległości TAK TAK 248. Świdnik Racławicka TAK TAK 249. Tarnobrzeg Mickiewicza TAK TAK 250. Tarnobrzeg Sienkiewicza TAK TAK 251. Tarnogród Rynek TAK 252. Terespol Wojska Polskiego TAK TAK 253. Tomaszów Lubelski Lwowska TAK TAK 254. Ustrzyki Dolne Bełska TAK TAK 255. Włodawa Al. Piłsudskiego TAK TAK 256. Zamość Orzeszkowej TAK TAK 257. Zamość Partyzantów TAK TAK 258. Zwierzyniec Rynek TAK TAK Region łódzki 259. Aleksandrów Łódzki Pl. Kościuszki TAK Bełchatów Pl. Narutowicza TAK TAK 261. Bełchatów Wojska Polskiego TAK 262. Brzeziny Sienkiewicza TAK TAK 263. Głowno Sikorskiego 45/ TAK Koluszki 11 Listopada TAK TAK 265. Krośniewice 3 Maja TAK 266. Kutno Plac Wolności 8/ TAK TAK 267. Łask 9 Maja TAK TAK 268. Łęczyca 1 Maja TAK TAK 269. Łowicz Podrzeczna TAK TAK 270. Łódź Zgierska TAK TAK 271. Łódź Zakładowa TAK TAK 272. Łódź Aleksandrowska TAK TAK 273. Łódź 28 Pułku Strz.Kaniowskich TAK TAK 274. Łódź Piłsudskiego TAK TAK 275. Łódź Gorkiego 6/ TAK TAK 276. Łódź Cieszkowskiego TAK TAK 277. Łódź Chóralna TAK TAK 278. Łódź Piłsudskiego TAK TAK 279. Łódź Tatrzańska 124 a TAK TAK 280. Łódź Zachodnia TAK TAK 281. Łódź Al. Kościuszki TAK TAK 282. Łódź Wyszyńskiego TAK Łódź Królewska 7/ TAK 284. Łódź Jaracza TAK 285. Łódź Piotrkowska TAK 286. Łódź Przybyszewskiego TAK 287. Łódź Brzezińska 27/ TAK 288. Łódź Piłsudskiego TAK 289. Łódź Piotrkowska TAK 290. Łódź Plac Kościelny TAK 291. Łódź Pojezierska TAK 292. Łódź Wyszyńskiego TAK 293. Opoczno Staromiejska TAK TAK 294. Ozorków Mielczarskiego TAK 295. Pabianice Zamkowa 29, TAK TAK 296. Pajęczno Wiśniowa 34/ TAK TAK 297. Piotrków Trybunalski Leonarda 13/ TAK TAK 298. Piotrków Trybunalski Belzacka TAK TAK 299. Piotrków Trybunalski Słowackiego TAK TAK 300. Poddębice Północna TAK 301. Radomsko L.Czarnego TAK TAK 302. Radomsko Reymonta 16/ TAK TAK 303. Rawa Mazowiecka Kilińskiego TAK TAK 304. Sieradz Plac Wojewódzki TAK TAK 305. Skierniewice Rawska 3/ TAK TAK 306. Tomaszów Mazowiecki Świętego Antoniego TAK TAK 307. Tomaszów Mazowiecki Graniczna TAK TAK 308. Tuszyn Parkowa TAK Wieluń Barycz TAK TAK 310. Wieruszów Warszawska TAK TAK 311. Zduńska Wola Łaska TAK TAK 312. Zelów Kościuszki TAK ROZDZIAŁ X 918

72 313. Zgierz Pl. Kilińskiego TAK TAK 314. Żychlin Narutowicza 45 a TAK TAK Region małopolsko-świętokrzyski 315. Andrychów Krakowska TAK TAK 316. Andrychów Rynek TAK TAK 317. Bochnia Trudna TAK TAK 318. Brzesko Kościuszki TAK TAK 319. Brzeszcze Os. Paderewskiego TAK 320. Busko-Zdrój Pl. Zwycięstwa TAK TAK 321. Chełmek Krakowska TAK 322. Chrzanów Świętokrzyska TAK TAK 323. Chrzanów Al. Henryka TAK 324. Dąbrowa Tarnowska Jagiellońska TAK TAK 325. Dobczyce Witosa TAK 326. Gorlice Legionów TAK TAK 327. Grybów Rynek TAK Jędrzejów 11 Listopada TAK TAK 329. Kalwaria Zebrzydowska Targowa 1b TAK TAK 330. Kazimierza Wielka M. Reja TAK TAK 331. Kęty Rynek TAK 332. Kielce Warszawska 139/ TAK TAK 333. Kielce Wesoła 47/ TAK TAK 334. Kielce Sienkiewicza 33/ TAK TAK 335. Kielce Jagiellońska 62c TAK 336. Kielce Seminaryjska 28 a TAK 337. Kielce Os. Barwinek Pawilon 28 B/O TAK 338. Kielce Kryształowa TAK 339. Klucze Osiedle XXX-lecia 1 Segm.C TAK TAK 340. Końskie 16 Stycznia TAK TAK 341. Kraków Balicka 14 b TAK TAK 342. Kraków Bajana TAK TAK 343. Kraków Kobierzyńska TAK TAK 344. Kraków Os.Centrum,,E" TAK TAK 345. Kraków Al. Powstania Warszawskiego TAK TAK 346. Kraków Al. Kijowska TAK TAK 347. Kraków Beskidzka TAK TAK 348. Kraków Dobrego Pasterza TAK TAK 349. Kraków Fałata TAK TAK 350. Kraków Opolska TAK TAK 351. Kraków Teligi TAK TAK 352. Kraków Os.Centrum C bl TAK TAK 353. Kraków Rynek Podgórski TAK TAK 354. Kraków Rynek Główny TAK TAK 355. Kraków Os. Boh.Września 2a TAK TAK 356. Kraków Os. Kościuszkowskie TAK TAK 357. Kraków Wielopole 19/ TAK TAK 358. Kraków Szlak TAK Kraków Ujastek 1, Budynek S TAK Kraków Modrzewskiego TAK 361. Kraków Stradomska TAK 362. Kraków Zwierzyniecka TAK 363. Kraków Grodzka TAK 364. Kraków Starowiślna TAK 365. Kraków Sienna TAK 366. Kraków Rusznikarska TAK 367. Krynica-Zdrój Zdrojowa TAK TAK 368. Krzeszowice Kościuszki TAK TAK 369. Libiąż 11 Listopada TAK 370. Limanowa Kopernika TAK TAK 371. Maków Podhalański Os.1000-lecia TAK TAK 372. Małogoszcz Osiedle 18b TAK 373. Miechów H. Sienkiewicza TAK TAK 374. Mszana Dolna Fabryczna TAK Muszyna Rynek TAK Myślenice Rynek TAK TAK 377. Nowy Sącz Freislera TAK TAK 378. Nowy Sącz Długosza TAK TAK 379. Nowy Sącz Al. Wolności TAK TAK 380. Nowy Sącz Żywiecka TAK 381. Nowy Sącz Nawojowska TAK 382. Nowy Targ Rynek 29/ TAK TAK 383. Nowy Wiśnicz Grunwaldzka TAK Olkusz Bylicy TAK TAK 385. Opatów Sienkiewicza TAK TAK 386. Ostrowiec Świętokrzyski Os.Ogrody TAK TAK 387. Ostrowiec Świętokrzyski Rynek TAK TAK 388. Ostrowiec Świętokrzyski Os.Stawki TAK 389. Oświęcim Tysiąclecia TAK TAK 390. Oświęcim Rynek Główny TAK 391. Ożarów Stodolna TAK TAK 392. Pińczów 3 Maja TAK TAK ZAŁĄCZNIKI 919

73 393. Proszowice Reja TAK TAK 394. Rabka-Zdrój Brzozowa TAK TAK 395. Sandomierz Mickiewicza 11a TAK TAK 396. Skała Olkuska TAK 397. Skarżysko-Kamienna Gen. Sikorskiego TAK TAK 398. Skarżysko-Kamienna Spółdzielcza 34B TAK 399. Skawina Kopernika 17e TAK TAK 400. Starachowice Konst. 3Maja 27, TAK TAK A. Krajowej Staszów Kolejowa TAK TAK 402. Sucha Beskidzka Mickiewicza TAK TAK 403. Szczawnica Park Dolny TAK TAK 404. Tarnów Słoneczna 28/ TAK TAK 405. Tarnów Krakowska TAK TAK 406. Tarnów Kwiatkowskiego TAK Trzebinia Krakowska TAK TAK 408. Tuchów Rynek TAK TAK 409. Wadowice Lwowska TAK TAK 410. Wieliczka Batorego TAK TAK 411. Włoszczowa Sienkiewicza TAK TAK 412. Wolbrom Krakowska TAK TAK 413. Zakopane Kościuszki TAK TAK 414. Zakopane Krupówki TAK TAK Region mazowiecki 415. Ciechanów Pułtuska TAK TAK 416. Garwolin Mazowiecka TAK TAK 417. Gostynin Dmowskiego TAK TAK 418. Góra Kalwaria Pijarska TAK TAK 419. Grodzisk Mazowiecki Sienkiewicza TAK TAK 420. Grójec Bankowa TAK TAK 421. Janki Mszczonowska TAK TAK 422. Kadzidło Targowa TAK Konstancin Jeziorna Piłsudskiego 3 A TAK TAK 424. Kozienice Kochanowskiego TAK TAK 425. Legionowo Zegrzyńska 45A TAK TAK 426. Legionowo Husarska TAK TAK 427. Lipsko Partyzantów TAK TAK 428. Łomianki Warszawska TAK TAK 429. Łosice Piłsudskiego TAK TAK 430. Maków Mazowiecki Moniuszki TAK Marki Piłsudskiego TAK TAK 432. Marki Promienna 4b TAK TAK 433. Mińsk Mazowiecki Armii Ludowej TAK TAK 434. Mińsk Mazowiecki Warszawska TAK Mława Żeromskiego 2a TAK TAK 436. Mszczonów Dworcowa TAK 437. Nasielsk Kościuszki 31 E TAK TAK 438. Nowy Dwór Mazowiecki Modlińska TAK TAK 439. Ostrołęka Kuklińskiego TAK TAK 440. Ostrołęka Bogusławskiego TAK TAK 441. Ostrów Mazowiecka Pl. Księżnej Anny Mazowieckiej TAK TAK 442. Otwock Powstańców Warszawy TAK TAK 443. Piaseczno Puławska TAK TAK 444. Piaseczno Techniczna TAK TAK 445. Pionki Plac.Konstytucji 3 Maja TAK TAK 446. Płock Wyszogrodzka TAK TAK 447. Płock Tumska 20c TAK TAK 448. Płock Tysiąclecia TAK TAK 449. Płock Chopina 57/1 nr TAK TAK 450. Płock 3 Maja TAK TAK 451. Płock Jana Pawła II TAK TAK 452. Płock Sienkiewicza TAK Płońsk Młodzieżowa TAK TAK 454. Pruszków Aleja Wojska Polskiego TAK TAK 455. Pruszków Aleja Wojska Polskiego TAK TAK 456. Przasnysz Leszno TAK TAK 457. Przysucha Grodzka TAK TAK 458. Pułtusk Świętojańska TAK TAK 459. Raciąż Piłsudskiego TAK TAK 460. Radom Mireckiego TAK TAK 461. Radom Toruńska 1/ TAK TAK 462. Radom Traugutta 31/ TAK TAK 463. Radom Trojańska TAK TAK 464. Radom Pl. Konstytucji 3 Maja TAK TAK 465. Radom Czachowskiego 21A TAK TAK 466. Siedlce Piłsudskiego TAK TAK 467. Siedlce Bp. Ignacego Świrskiego TAK TAK 468. Siedlce Mazurska TAK Sierpc Braci Tułodzieckich 17a TAK TAK 470. Sochaczew Chopina TAK TAK 471. Sochaczew Warszawska TAK TAK ROZDZIAŁ X 920

74 472. Sokołów Podlaski Lipowa TAK TAK 473. Szydłowiec Kościuszki TAK TAK 474. Tłuszcz Warszawska TAK TAK 475. Warka Warszawska TAK TAK 476. Warszawa Malborska TAK TAK 477. Warszawa KEN 36 A TAK TAK 478. Warszawa Meissnera 1/ TAK TAK 479. Warszawa Dzieci Warszawy TAK TAK 480. Warszawa Górnośląska 4 A TAK TAK 481. Warszawa Słomińskiego TAK TAK 482. Warszawa Piękna 62/ TAK TAK 483. Warszawa Modlińska 310/ TAK TAK 484. Warszawa Bysławska TAK TAK 485. Warszawa Grójecka TAK TAK 486. Warszawa Zwycięzców TAK TAK 487. Warszawa Bagatela TAK TAK 488. Warszawa Targowa TAK TAK 489. Warszawa Światowida TAK TAK 490. Warszawa Rakowiecka TAK TAK 491. Warszawa Połczyńska 121/ TAK TAK 492. Warszawa Powstańców Śląskich TAK TAK 493. Warszawa Teligi 5/ TAK TAK 494. Warszawa KEN TAK TAK 495. Warszawa Al. Jerozolimskie TAK TAK 496. Warszawa Bronisława Czecha TAK TAK 497. Warszawa Krasińskiego TAK TAK 498. Warszawa Krasnobrodzka TAK TAK 499. Warszawa Kaliskiego TAK TAK 500. Warszawa Ostrobramska 75c TAK TAK 501. Warszawa Jubilerska 1/ TAK TAK 502. Warszawa Grochowska TAK TAK 503. Warszawa Andersa 6/ TAK TAK 504. Warszawa Skierniewicka TAK TAK 505. Warszawa Krucza 5/ TAK TAK 506. Warszawa Grójecka TAK TAK 507. Warszawa Kijowska TAK TAK 508. Warszawa M. Dąbrowskiej TAK TAK 509. Warszawa Piotra Skargi TAK TAK 510. Warszawa Uniejowska 4a TAK TAK 511. Warszawa Al. Solidarności TAK TAK 512. Warszawa Majdańska TAK TAK 513. Warszawa Rzymowskiego TAK TAK 514. Warszawa Staszica TAK TAK 515. Warszawa Wiolinowa TAK TAK 516. Warszawa Plutonu Torpedy TAK TAK 517. Warszawa Graniczna TAK TAK 518. Warszawa Wałbrzyska TAK TAK 519. Warszawa Zabłocińska TAK TAK 520. Warszawa Nowy Świat 6/ TAK TAK 521. Warszawa Złota TAK TAK 522. Warszawa Św. Bonifacego TAK TAK 523. Warszawa Senacka TAK TAK 524. Warszawa Al. Jerozolimskie 65/ TAK TAK 525. Warszawa Al.Jerozolimskie TAK TAK 526. Warszawa Puławska 23/ TAK TAK 527. Warszawa Pl. Powstańców W-wy TAK TAK 528. Warszawa Korkowa TAK TAK 529. Warszawa Marszałkowska 100/ TAK TAK 530. Warszawa Wołoska 58/ TAK TAK 531. Warszawa Nowogrodzka 35/ TAK TAK 532. Warszawa Pl. Bankowy TAK TAK 533. Warszawa Powstańców Śląskich TAK TAK 534. Warszawa Grójecka 1/ TAK TAK 535. Warszawa Puławska TAK TAK 536. Warszawa Targowa TAK TAK 537. Warszawa Mickiewicza TAK TAK 538. Warszawa Sienkiewicza 12/ TAK TAK 539. Warszawa Książkowa 9 B TAK Warszawa 1-ego Praskiego Pułku TAK Warszawa Banacha 1 a TAK Warszawa Woronicza TAK Warszawa Askenazego TAK 544. Warszawa Racławicka TAK 545. Warszawa Al. Krakowska TAK 546. Warszawa Jutrzenki TAK 547. Warszawa Modlińska TAK 548. Warszawa Głębocka TAK 549. Warszawa Puławska TAK 550. Warszawa Wrzeciono TAK 551. Węgrów Piłsudskiego TAK TAK 552. Wołomin Legionów TAK TAK ZAŁĄCZNIKI 921

75 553. Wołomin Mieszka I TAK TAK 554. Wyszków Pułtuska 28 B TAK TAK 555. Ząbki Piłsudskiego TAK TAK 556. Zielonka Ks. Prałata Zygmunta TAK TAK Abramowskiego Zwoleń Wojska Polskiego TAK TAK 558. Żuromin Warszawska TAK TAK 559. Żyrardów Wittenberga TAK TAK Region podlaski 560. Augustów Chreptowicza TAK TAK 561. Augustów Żabia TAK Białystok Szarych Szeregów TAK TAK 563. Białystok Pułaskiego TAK TAK 564. Białystok Mickiewicza TAK TAK 565. Białystok Swobodna TAK TAK 566. Białystok Witosa TAK TAK 567. Białystok Bolesława Chrobrego TAK TAK 568. Białystok Pileckiego TAK Białystok Aleja 1000 lecia P.P TAK Białystok Rynek Kościuszki TAK 571. Bielsk Podlaski Mickiewicza TAK TAK 572. Bielsk Podlaski Mickiewicza TAK TAK 573. Czarna Białostocka Traugutta TAK TAK 574. Czeremcha Duboisa TAK Czyżew-Osada Mały Rynek TAK Dąbrowa Białostocka Gen.Sulika 4 A TAK Grajewo Wojska Polskiego TAK TAK 578. Hajnówka 3 Maja TAK TAK 579. Kolno Plac Wolności TAK TAK 580. Kolno Wojska Polskiego 67A TAK Łapy Główna TAK TAK 582. Łomża Plac Kościuszki TAK TAK 583. Łomża Niemcewicza TAK TAK 584. Mońki Białostocka TAK TAK 585. Sejny Zawadzkiego TAK TAK 586. Siemiatycze Ks.Ściegiennego TAK TAK 587. Sokółka Osiedle Centrum TAK TAK 588. Suwałki Świerkowa TAK TAK 589. Suwałki Andersa TAK 590. Suwałki Noniewicza TAK 591. Wysokie Mazowieckie Ludowa TAK TAK 592. Zambrów Al. Wojska Polskiego TAK TAK 593. Zambrów Prymasa ST.Wyszyńskiego TAK TAK Region pomorski 594. Bytów Pl. Ks.Kard.S. Wyszyń-skiego TAK TAK 595. Chojnice Kościerska 3d TAK TAK 596. Czarne Moniuszki TAK TAK 597. Czersk Ostrowskiego TAK TAK 598. Człuchów Zamkowa TAK TAK 599. Debrzno Traugutta TAK Gdańsk Jagiellońska 2A TAK TAK 601. Gdańsk Góralska TAK TAK 602. Gdańsk Al.Jana Pawła II TAK TAK 603. Gdańsk Pomorska TAK TAK 604. Gdańsk Cieszyńskiego TAK TAK 605. Gdańsk Chlebnicka 48/ TAK TAK 606. Gdańsk ul. Marynarki Polskiej TAK TAK 607. Gdańsk Al. Grunwaldzka TAK TAK 608. Gdańsk Okopowa TAK 609. Gdynia Wejherowska TAK TAK 610. Gdynia Narcyzowa TAK TAK 611. Gdynia Chwaszczyńska TAK TAK 612. Gdynia Płk. Dąbka TAK TAK 613. Gdynia Władysława IV 7/ TAK TAK 614. Gdynia Świętojańska TAK TAK 615. Gdynia Wójta J. Radtkego TAK 616. Kartuzy Rynek 3A TAK TAK 617. Kościerzyna Dworcowa TAK TAK 618. Kwidzyn Piłsudskiego TAK TAK 619. Lębork Al. Wolności TAK TAK 620. Łeba 10 Marca TAK 621. Malbork Kopernika TAK TAK 622. Miastko Armii Krajowej TAK TAK 623. Pruszcz Gdański Chopina TAK TAK 624. Puck Majkowskiego TAK TAK 625. Reda Łąkowa 35A TAK TAK 626. Rumia Sobieskiego TAK TAK 627. Słupsk Filmowa TAK TAK 628. Słupsk 11 Listopada TAK TAK 629. Słupsk Banacha TAK TAK 630. Sopot Boh. Monte Cassino 32/ TAK TAK ROZDZIAŁ X 922

76 631. Starogard Gdański Hallera TAK TAK 632. Sztum Mickiewicza TAK TAK 633. Tczew J. Dąbrowskiego 7A TAK TAK 634. Tczew Jagiellońska TAK Ustka Kopernika TAK TAK 636. Wejherowo Sobieskiego TAK TAK Region śląsko-opolski 637. Będzin Małachowskiego TAK TAK 638. Bielsko-Biała Cieszyńska TAK TAK 639. Bielsko-Biała Doliny Miętusiej TAK TAK 640. Bielsko-Biała Jutrzenki TAK TAK 641. Bielsko-Biała Grunwaldzka TAK TAK 642. Bielsko-Biała 1 Maja TAK TAK 643. Bielsko-Biała Piastowska TAK TAK 644. Bielsko-Biała 11 listopada TAK TAK 645. Bieruń Jagiełły TAK TAK 646. Bieruń Stary Chemików TAK 647. Blachownia Bankowa TAK TAK 648. Brzeg Staromiejska TAK TAK 649. Bytom Orzegowska TAK TAK 650. Bytom Plac Kościuszki TAK TAK 651. Bytom Dworcowa TAK TAK 652. Bytom Narutowicza TAK Bytom Dolnośląska TAK Chorzów Ryszki TAK TAK 655. Chorzów Stefana Batorego TAK TAK 656. Chorzów Sienkiewicza TAK TAK 657. Chorzów Chopina TAK TAK 658. Cieszyn Głęboka TAK TAK 659. Cieszyn Kolejowa TAK TAK 660. Czechowice Dziedzice Traugutta TAK TAK 661. Czechowice Dziedzice Plac 1-go Maja TAK TAK 662. Czeladź Szpitalna TAK TAK 663. Czeladź Będzińska TAK Czerwionka-Leszczyny Furgoła TAK TAK 665. Częstochowa Aleja Pokoju TAK TAK 666. Częstochowa Kordeckiego TAK TAK 667. Częstochowa Al. N.M.P TAK TAK 668. Częstochowa Obr.Westerplatte TAK TAK 669. Częstochowa Kościuszki 2/ TAK TAK 670. Częstochowa Jagiellońska 3/ TAK Częstochowa Kisielewskiego 8/ TAK Dąbrowa Górnicza Kościuszki TAK TAK 673. Dąbrowa Górnicza Al. Piłsudskiego TAK TAK 674. Dąbrowa Górnicza Katowicka TAK Dąbrowa Górnicza Piłsudskiego TAK Dobrodzień Pl.Wolności TAK TAK 677. Gliwice Nowy Świat 9 D TAK TAK 678. Gliwice Zwycięstwa TAK TAK 679. Gliwice Przyszowska TAK TAK 680. Gliwice Żurawia 55/ TAK TAK 681. Gliwice Spółdzielcza 33b/4b TAK TAK 682. Gliwice Boh. Getta Warszawskiego TAK TAK 683. Gliwice Nowy Świat 9a, TAK TAK Dolnych Wałów Gliwice Reymonta TAK Głogówek Rynek TAK TAK 686. Głubczyce Kościuszki 3a TAK TAK 687. Głuchołazy Rynek TAK TAK 688. Grodków Warszawska TAK TAK 689. Janów Częstochowska TAK Jastrzębie-Zdrój Al.Piłsudskiego TAK TAK 691. Jaworzno Piłsudskiego 23 d TAK TAK 692. Jaworzno Al. Tysiąclecia TAK TAK 693. Jaworzno Grunwaldzka TAK TAK 694. Jaworzno Granitowa TAK Kalety 1 Maja TAK TAK 696. Katowice Wiślana TAK TAK 697. Katowice Żurawia TAK TAK 698. Katowice Uniwersytecka TAK TAK 699. Katowice Szopienicka TAK TAK 700. Katowice Radockiego TAK TAK 701. Katowice Chopina TAK TAK 702. Katowice Zielonogórska TAK TAK 703. Katowice Przedwiośnia 8 a TAK TAK 704. Katowice Zawiszy Czarnego TAK TAK 705. Katowice Warszawska TAK TAK 706. Katowice Pocztowa TAK TAK 707. Katowice Damrota TAK TAK 708. Katowice Plac K. Miarki TAK Katowice Gawronów TAK - ZAŁĄCZNIKI 923

LISTA PUNKTÓW OBSŁUGI KLIENTÓW PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

LISTA PUNKTÓW OBSŁUGI KLIENTÓW PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY LISTA PUNKTÓW OBSŁUGI KLIENTÓW PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY LISTA PUNKTÓW OBSŁUGI KLIENTÓW, W KTÓRYCH PRZYJMOWANE SĄ ZAPISY ORAZ WPŁATY NA CERTYFIKATY INWESTYCYJNE PKO GLOBALNEJ

Bardziej szczegółowo

Dom Maklerski PKO Banku Polskiego - Lista POK Oferującego

Dom Maklerski PKO Banku Polskiego - Lista POK Oferującego Wykaz Punktów SprzedaŜy Uczetników Konsorcjum przyjmujących zapisy na akcje spółki Energa od Inwestorów Indywidualnych posiadających PESEL Dom Maklerski PKO Banku Polskiego - Lista POK Oferującego Adres

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ: PEPSI ORLEN - Zbieraj punkty VITAY z Pepsi i Stop Cafe! zwany dalej ( Regulaminem )

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ: PEPSI ORLEN - Zbieraj punkty VITAY z Pepsi i Stop Cafe! zwany dalej ( Regulaminem ) REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ: PEPSI ORLEN - Zbieraj punkty VITAY z Pepsi i Stop Cafe! zwany dalej ( Regulaminem ) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs jest prowadzony pod nazwą PEPSI ORLEN - Zbieraj punkty

Bardziej szczegółowo

Mickiewicza 2a Lipsko Zwoleńska 13 Lubań Kopernika 30 Kaufland

Mickiewicza 2a Lipsko Zwoleńska 13 Lubań Kopernika 30 Kaufland Aleksandrów Kujawski Słowackiego 1 Aleksandrów Łódzki ul. Wojska Polskiego 71 Andrychów ul. Rynek 33 Augustów Rynek Z. Augusta 33 Barlinek Rynek 5 Bartoszyce KĘTRZYŃSKA 11 Romix Bełchatów 9-go Maja 28

Bardziej szczegółowo

MIASTO Aleksandrów Kujawski Aleksandrów Łódzki Andrychów Augustów Baranowo Barcin Barczewo Bartoszyce Bełchatów Bełżyce Będzin Biała Podlaska Białe

MIASTO Aleksandrów Kujawski Aleksandrów Łódzki Andrychów Augustów Baranowo Barcin Barczewo Bartoszyce Bełchatów Bełżyce Będzin Biała Podlaska Białe MIASTO Aleksandrów Kujawski Aleksandrów Łódzki Andrychów Augustów Baranowo Barcin Barczewo Bartoszyce Bełchatów Bełżyce Będzin Biała Podlaska Białe Błota Białogard Białystok Bielawa Bielsk Podlaski Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ 20% zniżki z Wella w sklepach C&A 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ 20% zniżki z Wella w sklepach C&A 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ 20% zniżki z Wella w sklepach C&A 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą 20% zniżki z Wella w sklepach C&A (zwany dalej Konkursem ). 2.

Bardziej szczegółowo

NEWAG S.A. 3 Punkt Obsługi Klientów CDM 85-824 Bydgoszcz ul. Wojska Polskiego 20a. 4 Punkt Obsługi Klientów CDM 42-200 Częstochowa ul.

NEWAG S.A. 3 Punkt Obsługi Klientów CDM 85-824 Bydgoszcz ul. Wojska Polskiego 20a. 4 Punkt Obsługi Klientów CDM 42-200 Częstochowa ul. NEWAG S.A. ( Newag S.A. spółka akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Wyspiańskiego 3, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000066315) Komunikat aktualizujący

Bardziej szczegółowo

Bankomaty, w których klienci PLUS BANK S.A. mogą zmienić PIN swojej karty

Bankomaty, w których klienci PLUS BANK S.A. mogą zmienić PIN swojej karty województwo miasto ulica dostepność dolnośląskie Bielany Wrocławskie Wrocławska 7 24 h dolnośląskie Bielawa 1-go Maja 34 24 h dolnośląskie Bielawa Berlinga 44 24 h dolnośląskie Bielawa pl. Wolności 5 24

Bardziej szczegółowo

Enter Air S.A. Biuro Maklerskie Alior Banku S.A.

Enter Air S.A. Biuro Maklerskie Alior Banku S.A. Enter Air S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres Al. Krakowska 106, 02-256 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział

Bardziej szczegółowo

LIVECHAT Software S.A.

LIVECHAT Software S.A. LIVECHAT Software S.A. (LIVECHAT Software S.A., spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Korfantego 30, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000290756)

Bardziej szczegółowo

Dom Maklerski PKO Banku Polskiego - Lista POK Oferującego

Dom Maklerski PKO Banku Polskiego - Lista POK Oferującego Dom Maklerski PKO Banku Polskiego - Lista POK Oferującego L.p. Nazwa Punktu Sprzedaży Kod pocztowy Miasto 1 POK DM w Bełchatowie 97-400 Bełchatów ul.wojska Polskiego 65 2 POK DM w Białymstoku 15-426 Białystok

Bardziej szczegółowo

Lista wirtualnych Paczkomatów InPost.

Lista wirtualnych Paczkomatów InPost. Lista wirtualnych Paczkomatów InPost. Wybrane oddziały Operatora, w których wyłącznie Klient Umowny może odebrać Przesyłkę Paczkomatową w godzinach funkcjonowania danego Wirtualnego Paczkomatu. Symbol

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 grudnia 2012 r. Poz. 58

Warszawa, dnia 21 grudnia 2012 r. Poz. 58 Warszawa, dnia 21 grudnia 2012 r. Poz. 58 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych 1. Ogłasza się wykazy numerów rachunków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI SATYSFAKCJA GWARANTOWANA MIO 2014 1. DEFINICJE

REGULAMIN PROMOCJI SATYSFAKCJA GWARANTOWANA MIO 2014 1. DEFINICJE REGULAMIN PROMOCJI SATYSFAKCJA GWARANTOWANA MIO 2014 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje oznaczają: a. Promocja Promocja Satysfakcja gwarantowana Mio 2014, b. Organizator

Bardziej szczegółowo

Odzież i obuwie: Łódź, (CH M1), ul. Brzezińska 27/31. 5aSec. Łódź, ul. Jana Karskiego 5. Białystok, (CH Auchan), ul.

Odzież i obuwie: Łódź, (CH M1), ul. Brzezińska 27/31. 5aSec. Łódź, ul. Jana Karskiego 5. Białystok, (CH Auchan), ul. Odzież i obuwie: 5aSec Białystok, (CH Auchan), ul. Produkcyjna 84 Bielsko-Biała, (CH Auchan), ul. Bohaterów Monte Casino 421 Bielsko-Biała, (CH Sfera), ul. Mostowa 5 Łódź, (CH M1), ul. Brzezińska 27/31

Bardziej szczegółowo

Kupon rabatowy 50% na produkty Flora pro.activ 400 g lub 225g lub Flora pro.activ o smaku masła 400 g lub 225g - regulamin

Kupon rabatowy 50% na produkty Flora pro.activ 400 g lub 225g lub Flora pro.activ o smaku masła 400 g lub 225g - regulamin Kupon rabatowy 50% na produkty Flora pro.activ 400 g lub 225g lub Flora pro.activ o smaku masła 400 g lub 225g - regulamin Organizatorem Promocji jest TESCO (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy

Bardziej szczegółowo

Miejsce Miasto Liczba mieszkańców (31.12.2008) Województwo 1 Warszawa 1 709 781 mazowieckie

Miejsce Miasto Liczba mieszkańców (31.12.2008) Województwo 1 Warszawa 1 709 781 mazowieckie 1. Miasta od 1.000.000 mieszkańców 1 Warszawa 1 709 781 mazowieckie 2. Miasta do 999.999 mieszkańców 2 Kraków 754 624 małopolskie 3 Łódź 747 152 łódzkie 4 Wrocław 632 162 dolnośląskie 5 Poznań 557 264

Bardziej szczegółowo

Lp. Województwo Kod Miasto Ulica Nazwa Dostępność 1 dolnośląskie 50-051 Wrocław Pl. Teatralny 3 Bank BGŻ 24h 2 Opolskie 47-200 Kędzierzyn Koźle G.

Lp. Województwo Kod Miasto Ulica Nazwa Dostępność 1 dolnośląskie 50-051 Wrocław Pl. Teatralny 3 Bank BGŻ 24h 2 Opolskie 47-200 Kędzierzyn Koźle G. Lp. Województwo Kod Miasto Ulica Nazwa Dostępność 1 dolnośląskie 50-051 Wrocław Pl. Teatralny 3 Bank BGŻ 24h 2 Opolskie 47-200 Kędzierzyn Koźle G. Piramowicza 16 Bank BGŻ 24h 3 dolnośląskie 57-300 Kłodzko

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ RED BULL 5 KONKURS LOTÓW GDYNIA - KONKURS W TESCO I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej RED BULL 5 KONKURS LOTÓW GDYNIA - KONKURS W TESCO zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Selvita S.A. Lista Punktów Obsługi Klienta przyjmujących zapisy w Transzy Inwestorów Indywidualnych

Selvita S.A. Lista Punktów Obsługi Klienta przyjmujących zapisy w Transzy Inwestorów Indywidualnych Selvita S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie i adresem przy ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000367359) ( Emitent

Bardziej szczegółowo

LISTA PUNKTÓW OBSŁUGI KLIENTA

LISTA PUNKTÓW OBSŁUGI KLIENTA Duma Przedsiębiorcy 1/21 LISTA PUNKTÓW OBSŁUGI KLIENTA Lista placówek Noble Securities S.A. Noble Securities S.A. Częstochowa 42-200 ul. Dąbrowskiego 7 lok.4 Noble Securities S.A. Gdańsk 80-307 al. Abrahama

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ: Kup kartonik Prince Polo/Nesquik i weź worek Prince Polo Gratis

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ: Kup kartonik Prince Polo/Nesquik i weź worek Prince Polo Gratis REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ: Kup kartonik Prince Polo/Nesquik i weź worek Prince Polo Gratis 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Kup kartonik Prince Polo/Nesquik i weź worek Prince Polo Gratis

Bardziej szczegółowo

W skład Konsorcjum Dystrybucyjnego wchodzą następujące domy maklerskie:

W skład Konsorcjum Dystrybucyjnego wchodzą następujące domy maklerskie: Komunikat aktualizujący z dnia 13 marca 2015 r. do prospektu emisyjnego Private Equity Managers S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 11 marca 2015 r. Terminy pisane wielką literą

Bardziej szczegółowo

BIURKO JBIU 2S 449,- KRZESŁO JKRS 219,- kolor: dąb sutter 34 tk. 600 w promocji także kolor: sosna antyczna 33 tk.600 HIT! CENOWY

BIURKO JBIU 2S 449,- KRZESŁO JKRS 219,- kolor: dąb sutter 34 tk. 600 w promocji także kolor: sosna antyczna 33 tk.600 HIT! CENOWY OFERTA MAJ 00 meble pokojowe, tapicerowane, jadalnie, kuchnie, stoły, krzesła 0 Oferta promocyjna ważna od 3.0.05.00 UWAGA: Szczegółowe Informacje o salonach meblowych, biorących udział w promocji mebli

Bardziej szczegółowo

1. Biuro Maklerskie Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. Lp. Miasto Ulica/numer

1. Biuro Maklerskie Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. Lp. Miasto Ulica/numer Punkty Subskrypcyjne, w których przyjmowane są zapisy na certyfikaty inwestycyjne serii C związane z subfunduszem UniSystem 1 wydzielonym w UniSystem Funduszu Inwestycyjnym Zamkniętym 1. Biuro Maklerskie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY. wymienionych w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Zwanych dalej Partnerem, w ofercie Raty za 1% miesięcznie, zwanej dalej Ofertą.

REGULAMIN OFERTY. wymienionych w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Zwanych dalej Partnerem, w ofercie Raty za 1% miesięcznie, zwanej dalej Ofertą. REGULAMIN OFERTY 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i zasady, na jakich odbywa się udzielanie kredytu konsumenckiego przez Organizatora za pośrednictwem:

Bardziej szczegółowo

Wykaz Punktów Sprzedaży przyjmujących zapisy na akcje spółki Prime Car Management S.A.

Wykaz Punktów Sprzedaży przyjmujących zapisy na akcje spółki Prime Car Management S.A. 1 Dom Maklerski PKO Banku Polskiego 97-400 Bełchatów ul. Wojska Polskiego 65 2 Dom Maklerski PKO Banku Polskiego 15-426 Białystok Rynek Kościuszki 16 3 Dom Maklerski PKO Banku Polskiego 85-005 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI zapłać BLIKIEM i odbierz prezent

REGULAMIN PROMOCJI zapłać BLIKIEM i odbierz prezent REGULAMIN PROMOCJI zapłać BLIKIEM i odbierz prezent 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w promocji prowadzonej pod nazwą zapłać BLIKIEM i odbierz prezent, której celem jest promocja płatności

Bardziej szczegółowo

AleksandrówŁódzki Daszyńskiego 14 POLOMARKET ANDRYCHÓW RYNEK 3 RYNEK MIASTA ANNOPOL RYNEK 51 Babimost Wolsztyńska 13 POLOMARKET

AleksandrówŁódzki Daszyńskiego 14 POLOMARKET ANDRYCHÓW RYNEK 3 RYNEK MIASTA ANNOPOL RYNEK 51 Babimost Wolsztyńska 13 POLOMARKET MIASTO ADRES LOKALIZACJA ALEKSANDRÓW KUJAWSKI SŁOWACKIEGO BIEDRONKA AleksandrówŁódzki Daszyńskiego 14 POLOMARKET ANDRYCHÓW RYNEK 3 RYNEK MIASTA ANNOPOL RYNEK 51 Babimost Wolsztyńska 13 POLOMARKET Baborów

Bardziej szczegółowo