Jastrzębie-Zdrój: Dostawa leków, ZP 19/2008 Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jastrzębie-Zdrój: Dostawa leków, ZP 19/2008 Numer ogłoszenia: 76103-2008; data zamieszczenia: 14.04.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy"

Transkrypt

1 Strona 1 z 6 Jastrzębie-Zdrój: Dostawa leków, ZP 19/2008 Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju, al. Jana Pawła II 7, Jastrzębie-Zdrój, woj. śląskie, tel Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OPIS II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa leków, ZP 19/2008. II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa leków. Termin realizacji zamówienia - 12 miesięcy. 1) Dostarczany przedmiot zamówienia winien zawierać ulotki w języku polskim, zawierające wszystkie niezbędne dla bezpośredniego uŝytkowania informacje. 2) Realizowanie dostaw następować będzie częściami. Wielkości poszczególnych zamówień cząstkowych określane będą przez Zamawiającego poprzez złoŝenie zamówienia cząstkowego telefonicznie lub faksem w nieprzekraczalnym czasie do 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia. 4) Przewiduje się w nagłych wypadkach realizację dodatkowych dostaw w trybie na cito w terminie do 24 godzin od momentu zgłoszenia telefonicznego dokonanego przez Zamawiającego i potwierdzenia tego terminu przez Wykonawcę. 5) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć towar z odpowiednim terminem waŝności, nie krótszym niŝ 6 miesięcy od daty dostawy. 6) Wykonawca dostarcza towar na własny koszt i ryzyko loco magazyn Zamawiającego w odpowiednich opakowaniach, transportem zapewniającym naleŝyte zabezpieczenie przed czynnikami zewnętrznymi. 7) W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy produkcja leku zostanie wstrzymana lub lek zostanie wycofany ze sprzedaŝy, Dostawca zaoferuje lek równowaŝny dla wstrzymanego lub wycofanego leku, w tej samej dawce, jednak nie droŝszy. Zmiana taka nie wymaga zmiany (aneksowania) umowy. 8) Zamawiającemu przysługuje prawo do korzystania z rabatów cenowych przyznanych przez Dostawcę w okresie trwania umowy. II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): II.1.5) Czy dopuszcza się złoŝenie oferty częściowej: Tak, ilość części: 17. II.1.6) Czy dopuszcza się złoŝenie oferty wariantowej: Nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w miesiącach: 12. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA Informacja na temat wadium: nie dotyczy.

2 Strona 2 z 6 III.2) WARUNKI UDZIAŁU Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy niewykluczeni na podstawie art. 24 Ustawy PZP, spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ust. 1 Ustawy PZP. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą wykazać, Ŝe posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz, Ŝe oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz asortymentowo - cenowy; 2) Wypełniony Formularz oferty; 3) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) obowiązuje załączenie pełnomocnictwa do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego; 4) Oświadczenie z art. 22 ust. 1 o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 5) Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia hurtowni farmaceutycznej lub zezwolenia na prowadzenie składu konsygnacyjnego zawierające uprawnienia w zakresie obrotu produktami leczniczymi lub jeŝeli wykonawca jest wytwórcą zezwolenie na wytwarzanie produktów leczniczych; 6) Oświadczenie o posiadaniu Świadectwa Rejestracji MZ na kaŝdą oferowaną pozycję asortymentową lub inny stosowny dokument potwierdzający, iŝ dany asortyment został dopuszczony do obrotu i uŝywania w placówkach słuŝby zdrowia na terytorium Polski na podstawie Ustawy Prawo Farmaceutyczne oraz zobowiązanie się do ich udostępnienia na kaŝde Ŝądanie Zamawiającego; 7) Wzór umowy. SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniŝsza cena. IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie. IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŝna uzyskać pod adresem: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2, Dział Zamówień Publicznych, Zaopatrzenia i Marketingu, Al. Jana Pawła II 7, Jastrzębie Zdrój. IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umoŝliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: nie dotyczy IV 3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeŝeli zamawiający przewiduje nagrody: nie dotyczy IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

3 Strona 3 z 6 godzina 10:00, miejsce: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2, Dział Zamówień Publicznych, Zaop. i Market., Al. Jana Pawła II 7, Jastrzębie Z.,pok. nr9 XI p. Otwarcie ofert 23/04/08r. g. 10:30 w sali konferencyjnej. IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet I Leki 1. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1) 6% Hydroxyethyloskrobia130/04 w 0,9% NaCl 500ml; 2) 6% Hydroxyethyloskrobia 200/05 na r-rze hypertonicznym NaCl 250 ml; 3) Jonosteril Basic 500ml; 4) Intestamin 500ml; 5) Fresubin 1200 Complete 1000ml; 6) Fresubin orginal. 1000ml; 7) Ciprofloxacine - 200mg 100ml, 400mg 200ml. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet II śywienie 1. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Nutrison proszek 430g; 2) Peptisorb proszek 125g; 3) Diason Pack płyn 1000ml; 4) Cubison pack płyn 1000ml; 5) Remilon 7,5 płyn smakowy 125ml; 6) Remilon 4,0 płyn smakowy 125ml; 7) Bebilon nenatal proszek 400g; 8) Bebilon nenatal płyn 60ml. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pakiet III Leki 2. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Isoflurane płyn 250ml; 2) Desflurane płyn 250 ml. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Pakiet IV Leki 3. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Albuminy 20% 10ml; 2) Albuminy 20% 50ml. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Pakiet V Leki 4. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Clonazepamum 1mg/1ml inj; 2) Diazepamum zawiesina 100g - Tabletka 2mg, Tabletka 5mg, Iniekcja 0,01g/2ml, Mikrowlewki doodbytnicze 5mg/2,5ml, Mikrowlewki doodbytnicze 10mg/2,5ml; 3) Phenobarbitalum tab.15mg, tab 100mg; 4) Midazolanum tab 7,5mg. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , ,

4 Strona 4 z 6 CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Pakiet VI Leki 5. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Morphini h/chl - tab 30mg, 60mg; 2) Remifentanilum inj. 1mg. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Pakiet VII Leki 6. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Colistinum inj 1mlnj.m; 2) Ciprofloxacinum tab 500mg; 3) Ceftriaxonum inj. 1g; 4) Clarithromycinum inj 0,5g; 5) Fluconazolum - syrop 150ml, kapsułki 50mg; 6) Netilmicinum inj. - 50mg/2ml, 200mg/2ml. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Pakiet VIII Leki 7. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Carbetocinum inj. 100mcg/ml. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Pakiet IX Leki 8. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Theophyllinum inj. 1,2mg/ml 250ml. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Pakiet X Leki 9. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Bisacodyl tab. 5mg; 2) Distigmini dibromidum inj. 0,5mg/ml. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Pakiet XI Leki 10. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Acidum valproicum syrop50mg/ml 100ml; 2) Aciclorinum - inj 250mg, tab 400mg, ung opht. 4,5g; 3) Alfacalcidolum kaps.0,25mcg; 4) Aminophylinum krople 20ml. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: Pakiet XII Leki 11. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Chlorpromazini h/chl inj. 0,025g/5ml; 2) Cisapridum tab 5mg; 3) Cyclophosphamidum inj. 0,2g; 4) Calcium carbonate 1g kaps.; 5)

5 Strona 5 z 6 Digoxinum tab 100mcg; 6) Diclofenacum tab 0,05g; 7) Diphenoxylati h/chl + atropinum sulf. ab.2,5mg, 8) Dimeticonum krople 980mg/g; 9) Dexamethasone +tabromycin gutt. opht 5ml; 10) Dorzolamide 2% gtt opht. 5ml; 11) Esomeprazole inj i.v.40mg/5ml; 12) Ephedrinum h/chl inj.25mg/ml; 13) Fluoxetine tab 10mg; 14) Ferrous chloride krople; 15) Filgrastinum inj. 30mln.j.m; 16) Flunarizinum tab 5mg; 17) Flupentixolum draŝetki 0,5mg; 18) Fortrans (prep. ZłoŜony) proszek; 19) Flumazenilum Inj. 0,5mg/5ml; 20) Glinokrzemion proszek, saszetka 3,7g; 21) Glucosum subst. Recept.; 22) Heparinum natr. Ŝel 1000j.m. 50g; 23) Hydroxyprogesteroni Caproas inj. 125mg/ml; 24) Hydroxyzini h/chl inj. 0,1g/2ml. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: Pakiet XIII Leki 12. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Hioscinumh/br. Subst. Rec.; 2) Ibuprofenum zaw. 100mg/5ml 125ml; 3) Ipratropii bromidum - płyn do inh. 20ml, aerozol wziew. 0,02mg; 4) Lidocainum + prilocainum krem 5%, 30g; 5) Metoprololi tartas inj. doŝ. 50mg; 6) Magnesii sulfas 20% inj. 200mg/ml; 7) Metamizolum natr. - Inj.2,5g/5ml, Czopki 0,75g, 8) Methocarbamol tabl. 0,5g; 9) Misoprostol tab. 0,2mg; 10) Nicergolinum tab. 10mg; 11) Olanzapine tab 5 mg; 12) Orciprenalini sulf. Inj. 0,5mg/ml; 13) Ornithine - tab 0,15, inj. 0,5g/15ml. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: Pakiet XIV Leki 13. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Piracetamum inj. 12g/60ml; 2) Poridonum iodinatum ung. 20g; 3) Pancreatinum tab j.m; 4) Predrisoloni natrii inj. 0,025g; 5) Promethasini h/chl draŝetki 0,025g; 6) Risperidonum tab. 1mg; 7) Retinol ung. Ipht. 5g; 8) Salbutamolum - inj 0,5mg/ml, r-ór do nebulizacji 2,5mg/2,5ml, aerozol 20ml, 9) Sulfogaiacolum+ Codeini phosph. tab.; 10) Streptokinasuum j.m; 11) Thiethylperazini tab. 6,5mg; 12) Trombinum inj 5000j.m; 13) Theophyllinum inj. 20mg/ml; 14) Urapidilum inj. 25mg/5ml. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , CZĘŚĆ Nr: 15 NAZWA: Pakiet XV Leki 14. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Diosminum + Hesperidinum tab 0,5g; 2) Gliclazidum MR tab 0,03g; 3) Indapamidum SR tab 1,5mg; 4) Perindoprilum - Tab 5mg, Tab 10mg; 5) Trimatazidini dihydrochl. Mr 35 mg; 6) Tianeptinum natr. 0, ) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , CZĘŚĆ Nr: 16 NAZWA: Pakiet XVI Leki 15. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Epoetinum alfa jm. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , CZĘŚĆ Nr: 17 NAZWA: Pakiet XVII Leki 16.

6 Strona 6 z 6 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Heparyna drobnocząteczkowa 2-2,5 tys. j.m. Anty X a, 2) Heparyna drobnocząteczkowa 4-5 tys. j.m. Anty X a; 3) Heparyna drobnocząteczkowa 6-8 tys. j.m. Anty X a; 4) Heparyna drobnocząteczkowa 10-12,5 tys. j.m. Anty X a. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): ,

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ul. Saska 63/75, 03-948

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ul. Saska 63/75, 03-948 Strona 1 z 5 Warszawa: Usługa kompleksowego ubezpieczenia dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie na rok 2011/2012. Numer ogłoszenia: 415232-2010; data zamieszczenia: 21.12.2010

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl Kraków: Dostawa leków według 3 pakietów: - Pakiet 1 - Leki różne; - Pakiet

Bardziej szczegółowo

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stymulatorów dwujamowych Numer ogłoszenia: 53040-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stymulatorów dwujamowych Numer ogłoszenia: 53040-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stymulatorów dwujamowych Numer ogłoszenia: 53040-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 5 2012-07-12 10:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: wymianę okien i drzwi balkonowych drewnianych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rewita.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rewita.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rewita.pl Warszawa: Dostawy ryb świeżych, mrożonych i przetworzonych do Oddziału WDW Unieście

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitaljp2.krakow.pl Kraków: Leki, surowce i opakowania recepturowe oraz paski testujące,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.poznan.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.poznan.pl 1 z 5 2013-04-29 16:22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.poznan.pl Poznań: Wykonanie kampanii promocyjnej na nośnikach

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń online w BZP http://www.portal.uzp.gov.pl Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa stołów operacyjnych wraz z osprzętem.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa stołów operacyjnych wraz z osprzętem. Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stołów operacyjnych wraz z osprzętem Numer ogłoszenia: 208944-2015; data zamieszczenia: 14.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.imp.sosnowiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.imp.sosnowiec.pl 1 z 5 2015-04-23 08:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.imp.sosnowiec.pl Sosnowiec: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.slupsk.pl/bip

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.slupsk.pl/bip Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.slupsk.pl/bip Słupsk: Usługa serwisu i wsparcia technicznego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mentor.pl/przetargi Namysłów: ŚWIADCZENIE USŁUG GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na projekt, druk i dystrybucja 15 tys. egzemplarzy ulotek; projekt, druk i dystrybucja 5 tys. egzemplarzy plakatów

Przetarg nieograniczony na projekt, druk i dystrybucja 15 tys. egzemplarzy ulotek; projekt, druk i dystrybucja 5 tys. egzemplarzy plakatów Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 87/OHP/2008 Przetarg nieograniczony na projekt, druk i dystrybucja 15 tys. egzemplarzy ulotek; projekt, druk i dystrybucja 5 tys. egzemplarzy plakatów oraz projekt,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kpsi.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kpsi.pl 1 z 5 2013-03-27 13:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kpsi.pl Toruń: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Kujawsko-

Bardziej szczegółowo

inwestycyjnego pn: Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu oraz

inwestycyjnego pn: Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu oraz Kościerzyna: Udzielenie kredytu termomodernizacyjnego wraz z premią w wysokości 1.343.000 zł na finansowanie zadania inwestycyjnego pn: Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu oraz budynku

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Numer umowy: UDA POKL.04.01.01-00-328/09-01 BZPSA 532-2/09 Wrocław: Przeprowadzenie audytu dostępności serwisu dla osób niepełnosprawnych oraz przystosowanie strony Uniwersytetu Wrocławskiego do potrzeb

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przetargi.gorno.eu/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przetargi.gorno.eu/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przetargi.gorno.eu/ Górno: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.zamosc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.zamosc.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.zamosc.pl Zamość: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków władz Miejskiego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Dąbrowa Górnicza: Wybór Ubezpieczyciela na ubezpieczenia komunikacyjne (AC, OC, NNW). Zadanie opatrzone numerem K-2010-08 Numer ogłoszenia: 120194-2010; data zamieszczenia: 29.04.2010 Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pczszpitalkluczbork.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pczszpitalkluczbork.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pczszpitalkluczbork.pl Kluczbork: USŁUGA W ZAKRESIE UBEZPIECZENIA MIENIA i ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Brzeźnio: Usługa bankowa w zakresie udzielenia kredytu bankowego długoterminowego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Adaptacja budynku w Nowej Wsi na Centrum Inicjatyw Obywatelskich Numer

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zozstrzyzow.pl/pl Strzyżów: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss.olsztyn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss.olsztyn.pl 1 z 5 2015-04-24 14:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss.olsztyn.pl Olsztyn: Implanty zakotwiczone w kość skroniową wraz z

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068 Strona 1 z 5 Świebodzin: Odbudowa zbiornika wodnego dz. 279/1 pod nazwą JEZIORO BABA Etap I Numer ogłoszenia: 194609-2009; data zamieszczenia: 02.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Suwałki: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Szpitala Wojewódzkiego im. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Numer ogłoszenia: 489982-2013; data zamieszczenia: 28.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Priorytetowa 1. Znak A.I.271-24/11. Numer ogłoszenia: 172330-2011; data zamieszczenia: 27.06.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Priorytetowa 1. Znak A.I.271-24/11. Numer ogłoszenia: 172330-2011; data zamieszczenia: 27.06.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Kraków: Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa posiadanego przez Krakowskie Centrum Rehabilitacji Zintegrowanego Systemu Informatycznego Szpitala - InfoMedica firmy Asseco Poland S.A. o następujące moduły:

Bardziej szczegółowo

Sosnowiec: Ubezpieczenia OC Świadczeniodawcy Numer ogłoszenia: 50177-2015; data zamieszczenia: 10.04.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Sosnowiec: Ubezpieczenia OC Świadczeniodawcy Numer ogłoszenia: 50177-2015; data zamieszczenia: 10.04.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http;//bip.rprsosnowiec.pl Sosnowiec: Ubezpieczenia OC Świadczeniodawcy Numer ogłoszenia: 50177-2015;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny w Pile, ul. Rydygiera 1, 64-920 Piła, woj. wielkopolskie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny w Pile, ul. Rydygiera 1, 64-920 Piła, woj. wielkopolskie, tel. Page 1 of 5 Piła: UBEZPIECZENIE MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE Numer ogłoszenia: 395910-2010; data zamieszczenia: 04.12.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ

UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ Goczałkowice-Zdrój: Zakup wraz z dostawą środków czystości dla potrzeb Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o Numer ogłoszenia: 59872-2015; data zamieszczenia: 18.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Bardziej szczegółowo