' Rado Gminy Rybno postanawia, co nartepuje :

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "' Rado Gminy Rybno postanawia, co nartepuje :"

Transkrypt

1 uchwar-a NR XXtV/38/r2 RADY GMINY RYBNO z dnia 28 wtzetnia 2012 t. w sp 1Nwie wyraiedia zgody na podpisa[ie porozumi nia Na podstawie art. 6, 7 ust. l pkt 1iart. 18ust.2pkt. 15 ustawyzdniagmarca 1990 r. o samorzedzie gminnym ( lekst jednolity Dz. U. z2oo1 (. Nr'142, poz z p62n. zm.), art. 47a ust.1 i ust.2 ustawy z dnia l7 maja I989 r. Prawo geodezyine i kartograficzne ( tekst jednolity: Dz. U.z 2010 r. Nr 193 poz z p62n. zm.l oraz art. 17ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 marca 20'10 r. o infrastruktuze i informacji przestrzennej (Oz. U. z 2O1O t. Nr 76 poz. 489 z p62n. zm.') ' Rado Gminy Rybno postanawia, co nartepuje : $1. 1. Wyrazid zgode na zawarcie porozumienia z Gl6wnym GeodetE Kraju odnosnie udosqpnienia aplikacji do prowadzenia ewidencji miejscowosci, ulic iadres6w. 2. Tre6C porozumienia stanowi zal4cznik nr 1 do niniejszej uchwaly. $2. Upowaznia sie W6jta Gminy Rybno do podpisania porozumienia okreslonego wslust.2. $3. \rwkonanie uchwaly powieza sie W6jtowi cminy Rybno. $4. Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjecia. Pzewodni$cV Rady Gminy rvrsn r-isman

2 Kod TERYT Sminy:...,... Zal znik nr 1 do Uchwaly Nr )qtv/38/12 Rady Gminy Rybno z dnia 2g wrrednla 2Ot2 r. POROZUMIENIE nr lemu1n2or2 W dniu (1) Gl6wnym Geodetq Kraju r. w Warszawie pomiedzy: (2) Gminq reprezentowanq przez IPrezydenta/Burmistrza/ W6ita] zwana dalej,,gmine", zostalo zawarte porozumienie dotyczace udostepnienia aplikacji do prowadzenia ewidenc.ii miejscowojci, ulic i adres6w, zwane dale.i,,porozumlenlem,,. Gl6wny Geodeta Kraju i [Prezydent miasta / Burmistrz / Wdjt] sq dalej powolywani lacznie, jako,,strony', a osobno, iako,,strona,,. Zwalywszy, i : (A) przepisy zawarte w art. 47a ust. I pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjn ikartograflczne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287) nakladajq na gminy obowiezek ustalania numer6w porzqdkowych oraz zakladania i prowadzenia ewidencji miejscowojci, ulic i adres6w, a takie obowiezek prowadzenia ewidencji mieiscowosci, ulic i adres6w w systemie teleinformatycznym; (B) Gfdwny ceod ta Kraiu, na podstawie art. 7a pkt 6 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, prowadzi padstwowy reiestr granic i powienchni iednostek podziatdw terytorialnych kraju, zlntegrowany z ewidencja grunt6w i budynkdw oraz ewidencjq miejscowoicl, ulic i adresdw, umoillwiaiecy gromadzenie, aktualizowanie i udostqpnianie danych m.in. dotyczqcych adres6w i ich lokalizacji przestrzennej; (C) zgodnie 2..t.3 pkt 7lit. g ustawy z dnia 4 marca 2O1O r. o inf.astrulduee informacji przestrzennej (Dz. U. z 2010 r. Nr 76, poz.489l Gl6wny Geodeta Kraju iest organem wiodecym m.in, dla tematu adresy, rozumiane jako informacje o lokalizacji nieruchomoici na podstawie danych adresowych, zazwyczaj nazwy miejscowojci, nazwy ulicy, numeru budynku ikodu pocztoweso (Rozdzial l pkt S zalacznika do ustawy); (D) organy administracji w uzgodnienlu z organaml wiodecymi mogq, w drodze porozumienia, tworzyc i utrzymywad wspdlne elementy Infrastruktury, majec na wzglqdzie minimallzacjq koszt6w budowy i utrzymania tej infrastruktury, optymalizacje dostqpu do zbior6w oraz uslug danych przestrzennych, a takie harmonizacje, bezpieczeistwo i jako{c tych zbior6w i uslug (an. 17 ust. 2 ustawy o inf rastrukurz e informacji przestrzennej); (E) organy administracji zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy o infrastrukturze informacji pnestrzennej zobligowane sa zglosid do ewidencji prowadzonej pnez cl6wnego Geodete Kraiu zbiory oraz usfugi danych przestrzennych objetych infrastruktura niezwfocznie po utworzeniu tych zbior6w lub u.uchomieniu tych uslug, jednoczejnie powiadamiajec o zgloszeniu r,vla3ciwy organ wiodecy; E iwmn-

3 (F) zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej tworzenie, aktualizacja i udostqpnianie zbior6w metadanych infrastruktury jest zadaniem organ6w administracjl, odpowledzialnych w zakresie swoiej w{a6ciwojci za prowadzenle rejestr6w publicznych zawierajecych zbiory zwiezane z wymienionymi w zafeczniku do ustawy tematami danych przestrzennych; (G) ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej stanowi, it organy administracji prowadzace rejestry publlczne, kt6re zawieraje zbiory zwiezane z wymienionymi w zaf?czniku do ustawy tematami danych przestrzennych, twone i obslugujq, w zakresie swojej wla3ciwojci, siee usfug dotyczerych zbior6w iuslug danych przestrzennych, do kt6rych zalicza siq uslugi: wyszukiwania zbior6w oraz uslug danych pzestrzennych na podstawie zawartojci odpowiadaiqcych im metadanych, przeglqdania, pobierania, przeksztalcania i uruchamiania uslug danych peestnennych (art. 9 ust. 1), powszechnie dostqpnych za pomoca grodk6w komunikacji elektronicznei (art. 9 ust. 2) oraz biorac pod uwage an. 7a pkt 13 ustawy Prawo geodezyjne i kartograticzne Strony postanowily, co nastqpuie: J1 Gl6wny Geodeta Kraju udostepnia Gminie nieodpfatnie aplikacje do prowadzenia ewidencii miejscowolci, ulic i adres6w, zwanq dalej,,aplikacjq,,, zgoonq z wymaganiamiwynikajecymi z pnepisdw prawa dotyczqcych tej ewidencji. Utrzymanie i rorw6j aplikacii, w szczeg6lnojci dostosowywanie do zmian prawnycn, naleiy do obowiezk6w Gf6wnego Geodety Kraiu, wykonywujecego swoie zadania przy pomocy cf6wnego Urzedu Geodezji i Kartografii. Gt6wny Geodeta Kraru jest odpowiedzialny za bezpieczeistwo danych zgromadzonych za pomoce aplikacji w bazie danych na serwerach Gl6wnego Urzqdu Geodezji i Kartografii, w szczeg6lnogci poprzez zapewnienie niezbednych mechanlzm6w bezpieczedstwa oraz okreslenie polltyki bezpieczeistwa. 4. Gf6wny Geodeta Kraju, na wniosel Gminy, zapewnia zasilenie bazy danych aplikacjl wzak.esie osi ulic oraz adres6w i ich lokalizacji pnestrzennej na podstawie danych zebranych w ramach zam6wied zrealizowanych przez Gl6wny UnQd Geodezii i Kartografli. Gl6wny Geodeta Kraju zapewnia nieodplatnie wsparcie techniczne dla uivtkownik6w aplikacji. Wsparcie to jest lwiadczone telefonicznie oraz drogq elektroniczna w dni robocze w godz. od 8.00 do 15.00, Numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej wykorzystywane do Jwiadczenia wsparcia technicznego se publikowane na stronae internetowej Gl6wnego Urzedu Geodezil i Kartografll. Gl6wny Geodeta Kraju, w zwlqzku z realizacjq zadania wynikajqcego z art. 7a pkt o ustawy Prawo geodezyjne ikartograficzne, iest uprawnionv do pobierania zgromadzonych przez Gminy za pomocq aplikacji danych w zakresie adres6w i ich lokalizacji przestrzennej w celu zasilenia bazy danych pa stwowego rejestru grantc i powierzchni jednostek podziat6w terytorialnych kraju. fi iuwms-

4 7. Gf6wny Geodeta Kraju jest obowiazany do przekazania Gminie danych zgromadzonych za pojrednictwem aplikacji na serwerach Gl6wnego Urzedu Geodezji ikartografii po upfywie okresu obowiezywania porozumienia w terminie trzech miesiecy od dnia wyga(niecia porozumienia cmina jest odpowiedzialna za iakojd iwiarygodnogd danych zgromadzonych za pomocq aplikacji. Gmina jest odpowiedzialna za zapewnienie infrastruktury technicznej niezbqdnej do uiytkowania aplikacji, w szczeg6lnojci do zapewnienia niezbednych unldzed i pofaczei sieciowych majqclch na celu prawidfowa i bezpiecznq komunikacjq z serwerami Gl6wnego Urzqdu Geodezji i Kartografii na kt6rych zainstalowana jest aplikacia. Zalecane wymagania techniczne dla infrastruktury technlcznei sa nastqpujqce: 1) stacja robocza: a) procesor taktowany zegarem min, lghz; b) pamied RAM lgb dla Windows Xp,2GB dla Windows Vina, 7; c) wolna przestrzei dyskowa min. 500 MB; d) system operacyjny Windows Xpl2000/Vtsta/7 llinux; e) przeglqdarka internetowa: Internet Explorer 8 lub 9, Firefox 8 lub wylsza, Google Chrome 16 lub wyisza, Opera 11 lub wyisza; 2) lecze internetowe 4Mbit/s. Gmina zobowiezuje ste do przestrzesania i stosowania polityki bezpieczedstwa, o kt6rej mowa w 5 1 ust. 3 Porozumienia, oraz inst.ukcji uiytkownika udostepntonel aplikacii. 4. Gmina jest zobowiezana do pisemnego wskazania administratora iuivtkownik6w udonepnionej aplikacii. Gliiwny Geodeta Kraju wspddzialaiqc z GminQ, najej wniosek: 53 1) zgrosj do ewidencji zbior6w oraz uslug danych przestrzennych ob.ietych infrastrukturq, zbi6r danych ewidencji miejscowojci, ulic i adres6w oraz zwiezanych z tq ewidencjq uslu& jednoczejnie nadaiac mu jednolity identyfikator zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej; 2) zapewni utworzenie i aktualizacjq metadanych dotyczqcych zbior6w i uslug danych ewidencji miejscowojci, ulic i adres6w zgodnie z obowiezujacfmi przepisami wykonawczymi i wytycznymi technicznymi do dyrektvw parlamentu EuropejskieSo i Rady N 2OO7/Z/WE zdnla 14 marca 2OO7 r. o.az zgodnie z ustawa o infrastruktune informacii przestrzennej, a takie udostepni pliki tych metadanych na serwe.ach katalogowych geoportalu infrastruktury informacji przestr2enneji 6OSPODAR(A

5 3l zapewni utworzenie i obstuge sieci uslu& dostepnych za pomoce geoportalu infrastruktury informacjl przestrzennej, umolliwiajqcych wyszukiwanie, przegladanie, pobieranie, przeksztalcanie oraz uruchamianie uslug danych przestrzennych w zakresie zbior6w i uslug danych ewidencji miejscowosci, ulic iadres6w. Koszty zwiqzan z wykonaniem Porozumienia kaida ze Stron ponosi we wlasnym zakresie. 94 9s ' 1. Porozumienie zostaie zawarte na czas nieokreslony. 2. Porozumienie wchodzi w ivcie z dniem 3. zmiana Porozumienia wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewainoici, 4. Porozumienie moie byd wypowiedziane przez kaida ze Stron z zachowaniem co najmniej trzymiesiqczneso terminu wypowiedzenia. 5. Porozumienie sporzadzono w dw6ch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kaidei ze Stron. Pr{zEwoDNhZACY RADY ''*'&+*''"^ GOSPOOARXA

APLIKACJA DO PROWADZENIA EWIDENCJI MIEJSCOWOŚCI, ULIC I ADRESÓW

APLIKACJA DO PROWADZENIA EWIDENCJI MIEJSCOWOŚCI, ULIC I ADRESÓW APLIKACJA DO PROWADZENIA EWIDENCJI MIEJSCOWOŚCI, ULIC I ADRESÓW PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie Szczecin, dnia sierpnia 2011 r. P/11/107 LSZ- 4101-04-03/2011 Pan Janusz śmurkiewicz Prezydent Miasta Świnoujście WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Możliwości dofinansowania projektów informatycznych w zakresie budowy infrastruktury informacji przestrzennej"

Możliwości dofinansowania projektów informatycznych w zakresie budowy infrastruktury informacji przestrzennej Możliwości dofinansowania projektów informatycznych w zakresie budowy infrastruktury informacji przestrzennej" ROLA SŁUŻBY GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W TWORZENIU POLSKIEJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Bardziej szczegółowo

z dnia... 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej

z dnia... 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej ROZPORZĄDZENIE Projekt z dnia 18.06.15 r. MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia... 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 7

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 11 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 11 do SIWZ 1 1. Cel realizacji Projektu Głównym celem Projektu pn. Wdrożenie innowacyjnych e-usług w zakresie Systemu Informacji Przestrzennej GIS

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 11 po zmianie (2) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 11 do SIWZ 1 1. Cel realizacji Projektu Głównym celem Projektu pn. Wdrożenie innowacyjnych e-usług w zakresie Systemu Informacji Przestrzennej

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przygotowanie i wdrożenie mechanizmów i narzędzi do świadczenia e-usług publicznych za pomocą platformy epuap wraz przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ OP-IV.272.172.2014.PID POROZUMIENIE. w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 7 do SIWZ OP-IV.272.172.2014.PID POROZUMIENIE. w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych Załącznik nr 7 do SIWZ POROZUMIENIE w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu. 2015 roku, w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim, przy ul. Spokojnej 4, 20-074 Lublin reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

~AR.(C0U\jC'A Q(l Li1'~ M; ll:j\vi

~AR.(C0U\jC'A Q(l Li1'~ M; ll:j\vi , J 20110/, 1 Warszawa, dnia. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER SPRAW WEWN~TRZNYCH I ADMINISTRACn DP-I-0231-44/11/JZG Material do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady Ministr6w w dniu 26 kwietnia 2011 r. KANCELARIA

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dostosowanie i wdrożenie aplikacji przeznaczonej do prowadzenia rejestru dokumentów planistycznych

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1989 Nr 30 poz. 163 USTAWA. z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1989 Nr 30 poz. 163 USTAWA. z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/116 Dz.U. 1989 Nr 30 poz. 163 USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia ZAKUP OPROGRAMOWANIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU PROWADZENIA BAZ DANYCH PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO

Opis przedmiotu zamówienia ZAKUP OPROGRAMOWANIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU PROWADZENIA BAZ DANYCH PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO Opis przedmiotu zamówienia ZAKUP OPROGRAMOWANIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU PROWADZENIA BAZ DANYCH PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO Opole, maj 2014 r. Spis treści 1. Cel prac.... 3 2. Zakres

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną UniCloud

REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną UniCloud Unizeto Technologies SA ul. Królowej Korony Polskiej 21 70-486 Szczecin tel. +48 91 4801 201 fax +48 91 4801 220 info@unizeto.pl REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną UniCloud 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ znak sprawy: 88/DI/PN/2011

Załącznik nr 2 do SIWZ znak sprawy: 88/DI/PN/2011 Załącznik nr 2 do SIWZ znak sprawy: 88/DI/PN/2011 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zamawiający zobowiązuje się udostępnić dokumentację techniczną i udzielić dodatkowych informacji dotyczących Systemu

Bardziej szczegółowo

OPIS RZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS RZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ.. Miasto Jasło Pieczęć Wykonawcy Ul. Rynek 12 38-200 Jasło OPIS RZEDMIOTU ZAMÓWIENIA UWAGA: Poniższe wymagania określają zakres Systemu Informacji Przestrzennej w ramach niniejszej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia usługi utrzymania serwera dedykowanego

REGULAMIN świadczenia usługi utrzymania serwera dedykowanego REGULAMIN świadczenia usługi utrzymania serwera dedykowanego 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady realizacji na rzecz Klienta usługi świadczonej drogą elektroniczną (za

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) Zp 272.3.2014 Załącznik nr 11 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) dla zadania pn: Budowa i wdrożenie rozwiązań aplikacyjnych i portali dla SIP Powiatu Kraśnickiego, w tym zakup sprzętu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 listopada 2012 r. Poz. 1256 USTAWA. z dnia 12 października 2012 r.

Warszawa, dnia 15 listopada 2012 r. Poz. 1256 USTAWA. z dnia 12 października 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 listopada 2012 r. Poz. 1256 USTAWA z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz

Bardziej szczegółowo

BUDOWA INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ JAKO REALIZACJA DYREKTYWY INSPIRE NA PRZYKŁADZIE GMINY ZABIERZÓW

BUDOWA INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ JAKO REALIZACJA DYREKTYWY INSPIRE NA PRZYKŁADZIE GMINY ZABIERZÓW BUDOWA INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ JAKO REALIZACJA DYREKTYWY INSPIRE NA PRZYKŁADZIE GMINY ZABIERZÓW Infrastructure for Spatial Informationinthe European Community Zespół autorski: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Janów Lubelski, luty 2014 r.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Janów Lubelski, luty 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Utworzenie Lokalnego Systemu Informacji Przestrzennej w Powiecie Janowskim Janów Lubelski, luty 2014

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Nadarzynie

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Nadarzynie Przyjęto na posiedzeniu Zarządu Banku Spółdzielczego w Nadarzynie w dniu 21.03.2012r. Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Nadarzynie

Bardziej szczegółowo

U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013

U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 operacja... realizowana w ramach działania... kod działania W dniu...w...

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje, wytyczne, kursy, zbieranie uwag

Rekomendacje, wytyczne, kursy, zbieranie uwag Rekomendacje, wytyczne, kursy, zbieranie uwag 1 Agenda: Wprowadzenie Rekomendacje zmian prawnych Wytyczne implementacji modelu O kursach e-learning O systemie zgłaszania uwag Rekomendacje,wytyczne,e-learning,SZU

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr NA WYKONANIE SERWISU INTERNETOWEGO WWW.ZARY.PL, OPIEKĘ TECHNICZNĄ ORAZ HOSTING POWIERZCHNI DYSKOWEJ. zawarta w Żarach dnia.. 2014 r.

UMOWA Nr NA WYKONANIE SERWISU INTERNETOWEGO WWW.ZARY.PL, OPIEKĘ TECHNICZNĄ ORAZ HOSTING POWIERZCHNI DYSKOWEJ. zawarta w Żarach dnia.. 2014 r. UMOWA Nr NA WYKONANIE SERWISU INTERNETOWEGO WWW.ZARY.PL, OPIEKĘ TECHNICZNĄ ORAZ HOSTING POWIERZCHNI DYSKOWEJ zawarta w Żarach dnia.. 2014 r. W wyniku przeprowadzonych czynności o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 58/2014 z dnia 29.12.2014 r. REGULAMIN ZAWIERANIA NA ODLEGŁOŚĆ UMÓW O PROWADZENIE INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH I INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego PL0467- koncepcja techniczna i metodyka działania

Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego PL0467- koncepcja techniczna i metodyka działania Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego PL0467- koncepcja techniczna i metodyka działania Zawartość I. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWNE I TECHNICZNE......

Bardziej szczegółowo

2 Słownik pojęć i definicji

2 Słownik pojęć i definicji Opis Przedmiotu Zamówienia na wykonanie pilotażu i wdrożenia Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (RIIP) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego Lublin, lipiec 2013 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/82/15 RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH

UCHWAŁA NR IX/82/15 RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH UCHWAŁA NR IX/82/15 RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla miejscowości Wola Batorska I w zakresie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMÓWIENIA PN-5/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Gmina Mikołów Rynek 16, 43-190 Mikołów telefon: 032/3248500, fax: 032/3248400, strona internetowa: www.mikolow.eu 2. Tryb udzielenia

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 8 do siwz Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu województwa zachodniopomorskiego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo