DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 10 czerwca 2014 r. Poz POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE w sprawie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego zawarte pomiędzy: Gminą Miasto Tomaszów Mazowiecki, reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego Rafała Zagozdona przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Barbary Kościstej, a Gminą Wolbórz, reprezentowaną przez Burmistrza Wolborza Elżbietę Ościk przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Lucyny Stachowskiej, zwanymi dalej Uczestnikami porozumienia. Na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645) oraz uchwał: nr XLVI/451/2014 z dnia 26 lutego 2014 r. Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego przejęcia przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki gminnego transportu zbiorowego w zakresie przewozu osób i bagażu komunikacją autobusową na terenie Gminy Wolbórz, nr XL/321/2014 Rady Miejskiej w Wolborzu z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Miasto Tomaszów Mazowiecki zadania publicznego w zakresie realizacji lokalnego publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Wolbórz. Uczestnicy porozumienia, działając w imieniu społeczności lokalnej, w trosce o trwałe zaspokajanie potrzeb w zakresie publicznego transportu zbiorowego postanawiają zawrzeć porozumienie międzygminne, o następującej treści: 1. Gmina Wolbórz powierza, a Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki zwana dalej Organizatorem przyjmuje prowadzenie gminnego transportu zbiorowego w zakresie przewozu osób i bagażu komunikacją autobusową na terenie Gminy Wolbórz Publiczny transport zbiorowy prowadzony będzie na liniach Nr 2G i Nr 19 według ustalonych przez Uczestników porozumienia warunków, obejmujących w szczególności rozkłady jazdy, długości tras na terenie Gminy Wolbórz, ilość kursów, częstotliwość kursowania. Zestawienia wozokilometrów dla ww. linii stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszej umowy. 2. Uczestnicy porozumienia zachowają prawo do wnioskowania zmian w zakresie ilości linii, liczby kursów, przebiegu tras, lokalizacji przystanków i rozkładów jazdy. 3. Publiczny transport zbiorowy na liniach autobusowych określonych w ustępie 1, prowadzony będzie w okresie od r. do r. z możliwością jego prowadzenia w latach następnych. 4. Wysokość planowanych zadań, przyjętych do realizacji w latach następnych będzie określana przez Uczestników porozumienia wspólnie do 31 października każdego roku. 3. Zakres powierzonego zadania obejmuje również:

2 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 2 Poz ) planowanie rozwoju komunikacji miejskiej; 2) opracowywanie rozkładów jazdy na terenie Gminy w uzgodnieniu z Gminą Wolbórz; 3) określanie przepisów porządkowych dla gminnego transportu zbiorowego; 4) emitowanie i dystrybuowanie biletów komunikacji miejskiej; 5) kontrola biletów i windykacja należności za przejazd bez ważnego biletu; 6) określenia niezbędnego poziomu dopłaty budżetowej Gminy Wolbórz do usług komunikacyjnych; 7) opracowanie i udostępnianie informacji o funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w sposób zwyczajowo przyjęty (np. internet); 8) zapewnienie na całych trasach wyposażenia w informację dla pasażerów (przystankowe rozkłady jazdy i komunikaty o tymczasowych zmianach). 4. Organizator wykonywać będzie powierzone zadanie z zakresu publicznego transportu zbiorowego poprzez Miejski Zakład Komunikacyjny w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. z siedzibą Tomaszów Mazowiecki, ul. Warszawska 109/111 zwany dalej Operatorem Za korzystanie z usług publicznego transportu zbiorowego wykonywanych przez Operatora pasażer ponosi opłaty według taryfy opłat, ustalonej przez Radę Miejską Tomaszowa Mazowieckiego. 2. Ustalanie ulg i zwolnień z opłat za przejazdy oraz sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób należy do Rady Miejskiej Tomaszowa Maz. 3. Na trasach i liniach autobusowych, ustalonych na podstawie niniejszego porozumienia obowiązują wyłącznie bilety emitowane przez Operatora. 6. Gmina Wolbórz zobowiązuje się do: 1) zapewnienia Operatorowi nieodpłatnego korzystania z przystanków i pętli na terenie Gminy; 2) utrzymania czystości i porządku na przystankach komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina; 3) utrzymania we właściwym stanie nawierzchni na pętlach autobusowych znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Wolbórz oraz ponoszenia z tego tytułu odpowiedzialności cywilnej wobec osób trzecich; 3) zapewnienia na swoim terenie warunków technicznych do świadczenia usługi przewozowej, tj. wiat, stanowisk przystankowych oznakowanych znakami D-15; 4) zapewnienie warunków dla postojów autobusów na pętlach. 7. Środki ze sprzedaży biletów stanowią przychód Operatora Gmina Wolbórz partycypować będzie w kosztach powierzonych zadań transportu zbiorowego, realizowanego na jej terenie. W roku budżetowym 2014 wysokość dotacji wynosić będzie: ,10 złotych (słownie złotych: czterdzieści pięć tysięcy dwadzieścia sześć 10/100), zgodnie z załącznikiem nr 3. W sytuacji realizacji zadań w następnych latach, dotacja określana będzie na każdy kolejny rok w oparciu o koszty funkcjonowania linii i obliczony poziom kosztów 1 wozokilometra. Ostateczna wartość dotacji będzie ustalona przez Uczestników porozumienia umowy w terminie do dnia 31 października każdego roku jako iloczyn liczby wozokilometrów zamówionych przez Gminę i koszt 1 wozokilometra. 2. Gmina Wolbórz przekazywać będzie dotację w każdym roku Organizatorowi w transzach miesięcznych określonych w załączniku nr 3 do 5 dnia roboczego każdego miesiąca na konto: Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki, ING Bank Śląski, Centrum Korporacyjne w Łodzi, ul. Kopcińskiego 73/75, nr konta: W przypadku opóźnienia w przekazaniu dotacji, Gmina Wolbórz jest zobowiązana do zapłaty odsetek w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia następującego po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2. Za termin wpływu dotacji przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Organizatora.

3 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 3 Poz Po zakończeniu miesiąca, Operator sporządza zestawienie faktycznie wykonanych wozokilometrów i przekazuje je do Organizatora w terminie do 10 dnia roboczego następnego miesiąca, po miesiącu, którego rozliczenie dotyczy. Zestawienie będzie podstawą do przekazania Gminie Wolbórz przez Organizatora informacji o faktycznie wykonanych wozokilometrach. Wzór informacji stanowi załącznik nr 4. Informacja będzie przekazana w terminie do 15 dnia roboczego miesiąca, po miesiącu, którego informacja dotyczy. 5. W przypadku uruchomienia na wniosek Gminy Wolbórz nowego kursu (linii) rekompensata do jej funkcjonowania w pierwszym roku ustalana jest na podstawie ilości zmienionych wozokilometrów. 6. W przypadku konieczności zmiany wysokości dotacji za świadczone usługi przewozowe w trakcie roku budżetowego, wysokość środków określonych w ust. 1, ulegać będzie odpowiednio zmianie począwszy od daty obowiązywania zmienionych stawek; zmiana w tym zakresie wymaga zawarcia przez strony pisemnego aneksu do niniejszego porozumienia. 7. W przypadkach uniemożliwiających kursowanie autobusów po wyznaczonej trasie lub zatrzymywania się na ustalonych przystankach, uzasadnionych szczególnymi okolicznościami (np. niekorzystne warunki atmosferyczne, blokady dróg) niezależnymi od Organizatora - Organizator może zawiesić lub wstrzymać w całości realizację usług objętych niniejszym porozumieniem bez konieczności zasięgania opinii Gminy Wolbórz Rozliczenie dotacji nastąpi w terminie do 31 stycznia następnego roku. Wzór rozliczenia zaliczki stanowi załącznik nr 5 do niniejszego porozumienia. 2. Zwrot niewykorzystanych środków bądź dopłat, gdy zaliczki będą mniejsze nastąpi do 31 stycznia następnego roku. 3. Od kwoty dotacji zwróconych po terminie określonym w ust. 2, nalicza się odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia następującego po upływie terminu zwrotu określonego w ust Środki z dotacji wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi zgodnie z art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885). 11. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 12. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym porozumieniu obowiązuje ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz przepisy - Kodeksu cywilnego. 13. Porozumienie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2014 r. Usługi będące przedmiotem niniejszego porozumienia będą realizowane począwszy od dnia 1 marca 2014 r Zmiana postanowień niniejszego porozumienia jest możliwa, w trakcie jego obowiązywania pod warunkiem podpisania przez Uczestników porozumienia stosownego aneksu. 2. Zmiany rozkładów jazdy, polegających na zmianie godzin odjazdów, a nie powodujących zmiany liczby kursów i kwoty dotacji nie wymagają podpisania aneksu, lecz pisemnego uzgodnienia między Uczestnikami porozumienia. 15. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdego z Uczestników porozumienia. 16. Spis Załączników stanowiących integralne części porozumienia: 1) załącznik nr 1 Zestawienie wozokilometrów dla linii Nr 2G; 2) załącznik nr 2 Zestawienie wozokilometrów dla linii Nr 19; 3) załącznik nr 3 Zestawienie roczne planu dofinansowania dla linii Nr 2G i Nr 19; 4) załącznik nr 4 Wzór - Informacja o faktycznie wykonanych wozokilometrach w Gminie Wolbórz za dany miesiąc; 5) załącznik nr 5 Wzór - Sprawozdanie z rozliczenia dotacji za dany rok.

4 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 4 Poz Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Prezydent Miasta: Rafał Zagozdon Skarbnik Miasta: Barbara Koścista Burmistrz Gminy: Elżbieta Ościk Skarbnik Gminy: Lucyna Stachowska

5 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 5 Poz Załącznik nr 1 ZESTAWIENIE WOZOKILOMETRÓW DLA LINII NR 2G Obowiązuje od dnia: luty 2014 r. LINIA 2G trasa strefowa dł. trasy na strefie ilość kursów dla dni ogółem ilość wozokm dziennie dni nauki szkolnej A) Swolszewice Małe - Młoszów - Golesze - Swolszewice Duże - Swolszewice godz. 6,45 13, ,2 B) Swolszewice Małe - Swolszewice Duże - Golesze - Młoszów - Swolszewice godz. 13,40 15,40 13, ,4 ogółem 39,6 powszedni wtorki i piatki (w wolne od nauki szk.) C) Swolszewice Małe - Młoszów - Golesze - Swolszewice Duże - Swolszewice godz. 6,45 13, ,2 D) pl. Kościuszki - Nagórzyce - Swolszewice Małe - Swolszewice Duże Golesze - Młoszów - Swolszewice Małe - Nagórzyce - pl. Kościuszki godz. 15,40 31, ,2 ogółem 44,4

6 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 6 Poz Załącznik nr 2 ZESTAWIENIE WOZOKILOMETRÓW DLA LINII NR 19 Gmina Wolbórz Obowiązuje od dnia: luty 2014 r. LINIA 19 trasa strefowa dł. trasy na strefie ilość kursów dla dni ogółem ilość wozokm dziennie nie dotyczy miesięcy lipiec i sierpień A) Wolbórz - Komorniki dz. powszedni 3, ,4 ogółem: dz. powszedni 11,4

7 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 7 Poz Załącznik nr 3 ZESTAWIENIE ROCZNE PLANU DOFINANSOWANIA DLA LINII NR 2G I NR 19 Miesiąc Linia Rodzaj dnia (wg rozkładu)* Liczba dni w m-cu Wozokm/ dzień Wozokm/ m-c Wozokm razem Stawka odpłatności Dofinansowanie marzec 2G dni nauki szk ,6 831,6 19 powszedni 21 11,4 239, ,90 zł 5 247,90 zł kwiecień 2G dni nauki szk ,6 752,4 powszedni wtorki i piatki (w wolne od nauki szk.) 2 44,4 88,8 19 powszedni 21 11,4 239,4 1080,6 4,90 zł 5 294,94 zł maj 2G dni nauki szk , powszedni 20 11, ,90 zł 4 998,00 zł czerwiec 2G dni nauki szk , powszedni 20 11, ,90 zł 4 998,00 zł lipiec 2G powszedni wtorki i piatki (w wolne od nauki szk.) 9 44,4 399,6 399,6 4,90 zł 1 958,04 zł sierpień 2G powszedni wtorki i piatki (w wolne od nauki szk.) 8 44,4 355,2 355,2 4,90 zł 1 740,48 zł wrzesień 2G dni nauki szk ,6 871,2 19 powszedni 22 11,4 250, ,90 zł 5 497,80 zł październik 2G dni nauki szk ,6 910,8 19 powszedni 23 11,4 262, ,90 zł 5 747,70 zł listopad 2G dni nauki szk ,6 752,4 19 powszedni 19 11,4 216, ,90 zł 4 748,10 zł

8 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 8 Poz grudzień 2G dni nauki szk ,6 673,2 powszedni wtorki i piatki (w wolne od nauki szk.) 2 44,4 88,8 19 powszedni 19 11,4 216,6 978,6 4,90 zł 4 795,14 zł wozokm razem dofinansowanie ,10 zł Załącznik nr 4 INFORMACJA O FAKTYCZNIE WYKONANYCH WOZOKILOMETRACH W GMINIE WOLBÓRZ ZA MIESIĄC.2014 ROKU Miesiąc Linia Rodzaj dnia (wg rozkładu)* Liczba dni w m-cu wzkm/dzień wzkm/ m-c wzkm razem Stawka odpłatności Dofinansowanie powszedni sobota powszedni SUMA 4,90 zł

9 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 9 Poz Załącznik nr 5 SPRAWOZDANIE Z ROZLICZENIA DOTACJI Z REALIZACJI PRZYJĘTEGO ZADANIA W SPRAWIE POWIERZENIA ORGANIZACJI PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA TERENIE GMINY WOLBÓRZ 1. Informacja o realizacji zadania Sprawozdanie finansowe z realizacji przyjętego zadania w Gminie Wolbórz za okres marzec grudzień 2014 r. Miesiąc Linia Rodzaj dnia Liczba dni wzkm/ dzień wzkm/ miesiąc Stawka odpłatności Rozliczenie Ilości Wzkm Planowane Faktycznie wykonane Różnica +/- Rozliczenie m-c Pobrana zaliczka Dotacji w zł Należność wynikająca z faktycznie wykonanych wzkm Za dany Należna dopłata /zwrot +/ sobota powszedni powszedni SUMA 4,90 zł 3. Wyjaśnienia

Umowa zawarta w dniu.. w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr.

Umowa zawarta w dniu.. w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr. Umowa zawarta w dniu.. w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr. pomiędzy następującymi stronami: Miastem Poznań, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań w którego imieniu działa jednostka budżetowa

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu... 2012 roku w Pilchowicach

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu... 2012 roku w Pilchowicach WZÓR UMOWY Załącznik nr 5 do SIWZ zawarta w dniu... 2012 roku w Pilchowicach pomiędzy Gminą Pilchowice z siedzibą w Pilchowicach ul. Damrota 6 NIP 631-102-16-51 REGON 000687853 zwaną dalej "ZAMAWIAJĄCYM",

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr IK.../... na świadczenie usług operatora na linie komunikacyjne nr 4 i nr 8 w Legnicy.

UMOWA nr IK.../... na świadczenie usług operatora na linie komunikacyjne nr 4 i nr 8 w Legnicy. UMOWA nr IK.../... na świadczenie usług operatora na linie komunikacyjne nr 4 i nr 8 w Legnicy. -projekt - W dniu...r. pomiędzy Gminą Legnica z siedzibą w Legnicy, Pl. Słowiański 8 o nr, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Bojszowy, dnia 08.12.2011r Znak sprawy: RTS.271.8.2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą:

WZÓR UMOWY. o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka w nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Projekt roboczy, 12.02.2007 r. Opracowany przez Polską Izbę Gospodarczą Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie

Projekt roboczy, 12.02.2007 r. Opracowany przez Polską Izbę Gospodarczą Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie Projekt został kierunkowo skonsultowany z Departamentem Dróg i Transportu Drogowego w Ministerstwie Transportu. W styczniu 2007 r. projekt został skonsultowany w trakcie 4 spotkań z przewoźnikami (uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr NPPDL/II/.../2014 z... 2014 roku

UMOWA Nr NPPDL/II/.../2014 z... 2014 roku UMOWA Nr NPPDL/II/.../2014 z... 2014 roku o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pod nazwą... znajdującego się na liście zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym 1), 2) DZIAŁ I. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym 1), 2) DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/71 USTAWA z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym 1), 2) Opracowano na podstawie Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 228, poz. 1368, z 2014 r. poz. 423, 915, z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 85/2014 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 10 czerwca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 85/2014 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 10 czerwca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 85/2014 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania pożyczek dla stowarzyszeń z terenu Gminy Żarów na realizację zadań statutowych na terenie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. DZIAŁ I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. DZIAŁ I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/54 USTAWA z dnia 16 grudnia 2010 r. 1), 2) o publicznym transporcie zbiorowym Opracowano na podstawie Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13. DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ZS.III. NA PRZEWÓZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH MIESZKAŃCÓW LEGNICY w okresie 1 styczeń 2015 31 grudzień 2016 roku

UMOWA Nr ZS.III. NA PRZEWÓZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH MIESZKAŃCÓW LEGNICY w okresie 1 styczeń 2015 31 grudzień 2016 roku ROZDZIAŁ NR 3 UMOWA Nr ZS.III PROJEKT NA PRZEWÓZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH MIESZKAŃCÓW LEGNICY w okresie 1 styczeń 2015 31 grudzień 2016 roku zawarta w dniu.. grudnia 2014 roku pomiędzy Gminą Legnica z siedzibą

Bardziej szczegółowo

WZÓR - projekt UMOWA nr..

WZÓR - projekt UMOWA nr.. WZÓR - projekt UMOWA nr.. Załącznik Nr 9 Zawarta dniu... w Skąpem pomiędzy Gminą Skąpe z siedzibą w m. Skąpe 65, posiadającą numer identyfikacji podatkowej 927-14-00-236, REGON 000539437, w imieniu której

Bardziej szczegółowo

Rynek 1 tel./fax. 0774134150 46-220 Byczyna e-mail: um@byczyna.pl. U M O W A Nr Wp 272.11.2014 - wzór

Rynek 1 tel./fax. 0774134150 46-220 Byczyna e-mail: um@byczyna.pl. U M O W A Nr Wp 272.11.2014 - wzór Gmina Byczyna Rynek 1 tel./fax. 0774134150 46-220 Byczyna e-mail: um@byczyna.pl Załącznik nr 7 do SIWZ U M O W A Nr Wp 272.11.2014 - wzór zamówienie publiczne dokonane w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V WZÓR UMOWY

ROZDZIAŁ V WZÓR UMOWY ROZDZIAŁ V WZÓR UMOWY Umowa nr.. zawarta w dniu. r w Cedrach Wielkich, pomiędzy Gminą Cedry Wielkie z siedzibą w Cedrach Wielkich, przy ul. M.Płażyńskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie, NIP 593-19-10-037, REGON

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) GMINA WOJKOWICE Urząd Miasta w Wojkowicach ul. Jana III Sobieskiego 290A 42-580 W o j k o w i c e Centrala telefoniczna U.M. - (0-32) 769-50-66 fax U.M. - (0-32) 769-50-73 Strona internetowa U.M. - www.wojkowice.pl

Bardziej szczegółowo

UMOWA KOMPLEKSOWA DOSTARCZANIA PALIWA GAZOWEGO Nr

UMOWA KOMPLEKSOWA DOSTARCZANIA PALIWA GAZOWEGO Nr zawarta w [ ] w dniu [ ], pomiędzy: UMOWA KOMPLEKSOWA DOSTARCZANIA PALIWA GAZOWEGO Nr spółką: [ ] z siedzibą w [ ] [( )], przy ul. [ ] lok. [ ], wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej WYKONAWCĄ - o następującej treści:

zwaną dalej WYKONAWCĄ - o następującej treści: UMOWA SPRZEDAŻY NR SKM -./15 PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE SP. Z O.O. zawarta w dniu..2015 roku w Gdyni pomiędzy : PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. adres: 81-002 Gdynia, ul. Morska

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA WYKONYWANIE USŁUG PRZEWOZU OSÓB W KOMUNIKACJI LOKALNEJ

UMOWA NA WYKONYWANIE USŁUG PRZEWOZU OSÓB W KOMUNIKACJI LOKALNEJ 1 UMOWA NA WYKONYWANIE USŁUG PRZEWOZU OSÓB W KOMUNIKACJI LOKALNEJ zawarta w dniu. roku pomiędzy: Związkiem Komunalnym Komunikacja Międzygminna w Chrzanowie z siedzibą: 32-500 Chrzanów, ul. Oświęcimska

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. 1 Postanowienia ogólne

Umowa nr.. 1 Postanowienia ogólne Umowa nr.. zawarta w dniu.. roku w Katowicach pomiędzy: Załącznik nr 2 Wzór umowy część B Koleje Śląskie Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko ZAMAWIAJĄCY: GMINA NOWE MIASTECZKO ul. Rynek 2 67-124 Nowe Miasteczko tel. 68-3888153 faks 68-3888461 NIP 925-19-58-478 REGON 970770340 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

WZÓR 1 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2014-2020

WZÓR 1 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 8.3 Wzór Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 WZÓR 1 UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

... z siedzibą:..., KRS:..., NIP:..., REGON:..., reprezentowanym przez:... zwaną dalej Wykonawcą. 1 Podstawy prawne

... z siedzibą:..., KRS:..., NIP:..., REGON:..., reprezentowanym przez:... zwaną dalej Wykonawcą. 1 Podstawy prawne Załącznik nr 3 do SIWZ ISTOTNE WARUNKI UMOWY /UMOWA / Nr... na: Usługę dostarczania paliwa gazowego gazu ziemnego wysokometanowego do kompleksów nr 6077, 0192, 0030 W dniu... pomiędzy: Jednostką Wojskową

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/200/2014 RADY GMINY GAWORZYCE z dnia 29 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXII/200/2014 RADY GMINY GAWORZYCE z dnia 29 kwietnia 2014 r. UCHWAŁA NR XXXII/200/2014 RADY GMINY GAWORZYCE w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą, łącznie zwanymi dalej w treści umowy Stronami.

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą, łącznie zwanymi dalej w treści umowy Stronami. Załącznik nr 6 do siwz UMOWA NR zawarta w dniu, w Szczecinie, pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin - Miejską Jednostką Obsługi Gospodarczej z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, NIP 851-31-36-996,

Bardziej szczegółowo

Gminą Szydłowiec NIP 799-19-13-158, REGON 670223391, 26-500 Szydłowiec, Rynek Wielki 1, reprezentowaną przez

Gminą Szydłowiec NIP 799-19-13-158, REGON 670223391, 26-500 Szydłowiec, Rynek Wielki 1, reprezentowaną przez Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Szydłowcu w dniu... pomiędzy: Gminą Szydłowiec NIP 799-19-13-158, REGON 670223391, 26-500 Szydłowiec, Rynek Wielki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ Wzór umowy U M O W A

Załącznik nr 9 do SIWZ Wzór umowy U M O W A Załącznik nr 9 do SIWZ Wzór umowy U M O W A Zawarta w dniu.. roku pomiędzy Gminą Opatowiec reprezentowaną przez: 1. Sławomira Kowalczyka Wójta Gminy Opatowiec przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Anny Klimaszewskiej-Luty

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zawarta w dniu:.. 2015 r. w Gnojnie pomiędzy: Zwanym dalej Zamawiającym a

UMOWA NR. zawarta w dniu:.. 2015 r. w Gnojnie pomiędzy: Zwanym dalej Zamawiającym a Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. zawarta w dniu:.. 2015 r. w Gnojnie pomiędzy: Zwanym dalej Zamawiającym a wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego/ do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej pod

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NR.... [nr i nazwa] w województwie...

UMOWA POŻYCZKI NR.... [nr i nazwa] w województwie... UMOWA POŻYCZKI NR NA WYPRZEDZAJĄCE FINANSOWANIE KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH OPERACJI REALIZOWANEJ W RAMACH DZIAŁANIA 1)... [nr i nazwa] OBJĘTEGO PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 w województwie...

Bardziej szczegółowo

O WARUNKACH POBIERANIA OPŁAT ZWIĄZANYCH ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG EDUKACYJNYCH NA NIESTACJONARNYCH STUDIACH DOKTORANCKICH

O WARUNKACH POBIERANIA OPŁAT ZWIĄZANYCH ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG EDUKACYJNYCH NA NIESTACJONARNYCH STUDIACH DOKTORANCKICH Załącznik nr 5 do uchwały Nr 104/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 października 2014 r. UMOWA Nr /.. O WARUNKACH POBIERANIA OPŁAT ZWIĄZANYCH ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG EDUKACYJNYCH NA NIESTACJONARNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Oksa ul. Włoszczowska 22 28 363 Oksa Znak sprawy: BZP.U.2.2013 Oksa, dnia 14.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych

Bardziej szczegółowo