ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W ZAKRESIE TELEFONII KOMÓRKOWEJ WRAZ Z DOSTAWĄ TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH I MODEMÓW ORAZ KART SIM.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W ZAKRESIE TELEFONII KOMÓRKOWEJ WRAZ Z DOSTAWĄ TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH I MODEMÓW ORAZ KART SIM."

Transkrypt

1 Zamawiający: Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego ul. Barbary 21A Katowice tel fax Znak sprawy: ZP/DO/5/PZ/44/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W ZAKRESIE TELEFONII KOMÓRKOWEJ WRAZ Z DOSTAWĄ TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH I MODEMÓW ORAZ KART SIM. CPV: usługi telefonii komórkowej, telefony komórkowe GSM, usługi internetowe, usługi poczty elektronicznej, karty SIM, ładowarki do baterii, telefoniczne zestawy słuchawkowe modemy Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r, poz. 907 z późn. zm.). Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zatwierdzam Katowice, dnia r.... wrzesień 2013 r. 1

2 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 KZK GOP w Katowicach zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 1.2 Znak Postępowania: ZP/DO/5/PZ/44/13. Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się znakiem: ZP/DO/5/PZ/44/ Użyte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia terminy mają następujące znaczenie: Zamawiający Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach, ul. Barbary 21A, Katowice Postępowanie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone przez Zamawiającego na podstawie Ustawy Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami Ustawa Pzp - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r,. poz. 907 z późn. zm.) Zamówienie należy przez to rozumieć umowę odpłatną zawieraną między Zamawiającym a Wykonawcą, której przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w niniejszej SIWZ Wykonawca osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, złoży ofertę albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie zamówienia Osoby uprawnione osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy i uprawnione do zaciągania zobowiązań w jego imieniu i na jego rzecz W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmiany treści SIWZ. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał SIWZ i będzie dla nich wiążąca oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego Kontakt z Zamawiającym: Adres do korespondencji: KZK GOP ul. Barbary 21A, Katowice. Faks do korespondencji w sprawie zamówienia: (32) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 2.1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych, modemów wraz z zestawami głośnomówiącymi kompatybilnymi z oferowanymi telefonami oraz kart SIM. 2.2 Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje: dostawę 114 szt. zestawów fabrycznie nowych telefonów komórkowych, przy czym warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest zachowanie aktualnie posiadanych numerów telefonów (po podpisaniu umowy Zamawiający dostarczy szczegółowy wykaz numerów telefonów wraz z nazwą operatora odpowiedzialnego za dany numer telefonu). W razie konieczności przeniesienia numeru do innej sieci niż dotychczasowa, koszt pokrywa Wykonawca, dostawę 7 szt. fabrycznie nowych modemów dla usługi bezprzewodowego dostępu do Internetu, dostawę oraz aktywację 198 szt. kart SIM; w tym: szt. dla telefonów komórkowych, - 7 szt. dla modemów z usługą internetową bez połączeń głosowych (zablokowane przez operatora - bez dostawy telefonów), 2

3 3 Znak sprawy: ZP/DO/5/PZ/44/ szt. przeznaczonych do przesyłania SMS-ów z automatów biletowych (karty SIM muszą być obsługiwane przez moduł GSM, który nie posiada blokady SIM lock) - bez dostawy telefonów, - 5 szt. micro SIM dla tabletów ipad firmy Apple model MD368PL/A - bez dostawy ipad ów, - 7 szt. SIM dla tabletów i laptopów bez dostawy sprzętu, - 5 szt. dla bramek GSM - bez dostawy telefonów Wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia: bezprzewodowy dostęp do Internetu oznacza dodatkową opcję pozwalającą na nielimitowany bezpłatny dostęp do Internetu w telefonach komórkowych, modemach i ipad-ach w technologiach: EDGE (Klasa 32, EGPRS), GPRS (Klasa 32), +HSDPA - pozwalających osiągać maksymalną prędkość transmisji danych rzędu do 21 Mbit/s. Minimalny miesięczny limit danych po przekroczeniu, którego może nastąpić spowolnienie prędkości danych wynosi 15GB/miesiąc, możliwość wprowadzenia grup dla wszystkich numerów telefonów Zamawiającego, rozmowy w ramach grupy bezpłatne (w ramach ryczałtu) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej pomiędzy numerami przeniesionymi i aktywowanymi w sieci Wykonawcy, Uprawnienia użytkowników grup: poziom 1 użytkownik może wykonywać połączenia wyłącznie do innych użytkowników tej samej grupy lub do użytkowników na numery skrócone, nie ma ograniczeń na połączenia przychodzące; poziom 2 - użytkownik nie ma ograniczeń na połączenia wychodzące ani na połączenia przychodzące. połączenia głosowe, wiadomości SMS, wiadomości MMS są rozliczane wymiennie w ramach limitu minut rozmów abonamentu miesięcznego; po wykorzystaniu limitów w abonamencie stawki za wyżej wymienione usługi pozostają nie zmienione. Wykonawca zapewni abonamenty w formie pakietów złotówek w wysokości równej ilości wymaganych minut pomnożonej przez oferowaną stawkę za minutę, z zastrzeżeniem, iż Wykonawca zagwarantuje bezpłatne 1 GB danych korzystania z Internetu (zgodnie z ppkt tiret dziewiąte), możliwość bezpłatnych połączeń głosowych oraz wiadomości SMS wewnątrz operatora, które nie pomniejszają ilości darmowych minut zawartych w abonamencie, połączenia głosowe wykonywane w ramach grupy nie pomniejszają ilości darmowych minut zawartych w abonamencie, naliczanie sekundowe w połączeniach od 1 sekundy połączenia w ruchu krajowym, bezpłatne korzystanie i odsłuchiwanie poczty głosowej na terenie Polski, bezpłatne 1 GB danych (korzystanie z Internetu) do wykorzystania w ramach okresu rozliczeniowego, wykorzystanie MB danych nie pomniejsza i nie wpływa w żaden sposób na stan środków przeznaczonych na połączenia głosowe, wiadomości SMS oraz MMS, przechodzenie niewykorzystanych minut/danych lub kwot w ramach limitu abonamentowego na kolejny okres rozliczeniowy z zastrzeżeniem, że pozostałe minuty (kwoty) będą rozliczane w pierwszej kolejności, bezpłatna aktywacja i dezaktywacja roamingu, bezpłatne połączenia przychodzące z roamingu w ramach krajów Unii Europejskiej, bezpłatna identyfikacja numeru dzwoniącego (dotyczy tylko przypadku, gdy numer ten nie jest zastrzeżony), bezpłatna usługa zarządzania abonamentami i usługami dodatkowymi przez stronę internetową przez wskazanych pracowników Zamawiającego. Zamawiający ma prawo do dokonania cesji do 2% umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartych dla poszczególnych kart SIM w ramach umowy głównej, na osoby fizyczne i prawne. Operacja cesji jest dla Cedenta oraz Cesjonariusza bezpłatna, w przypadku dokonania przez Zamawiającego cesji:

4 a) Wykonawca przydzieli Zamawiającemu nowy numer wraz z kartą SIM b) Wykonawca aktywuje nową kartę SIM (lub duplikat) dostarczoną w trakcie obowiązywania umowy w ciągu 24h od dostarczenia W ramach świadczenia usług telekomunikacyjnych Wykonawca zapewnia: a) obsługę posprzedażną poprzez wyznaczenie tzw. opiekuna, b) w celu zapewnienia krótkiego czasu aktywacji w razie awarii kart, Wykonawca dostarczy zestaw wszystkich zapasowych kart SIM (nieaktywnych), c) aktywację kart SIM telefonów jako Grupy Kart w celu świadczenia darmowych rozmów w ramach sieci, d) warunki rozliczenia: okresem rozliczeniowym jest 1 miesiąc, bezpłatne bilingi w formie elektronicznej wraz z oprogramowaniem niezbędnym do ich przetwarzania do poszczególnych numerów, dostarczane wraz z fakturą (lub dostęp online) w terminie do 10 dni kalendarzowych od zakończenia okresu rozliczeniowego, faktura zbiorcza w cyklu miesięcznym, płatność przelewem w terminie 21 dni od wystawienia faktury. e) niezmienną stawkę za połączenia i wiadomości SMS po przekroczeniu limitów darmowych minut objętych abonamentem w ciągu całego okresu realizacji zamówienia, 2.5 Dostawa (i aktywacja) w cenie promocyjnej 1 zł brutto za sztukę obejmuje: 71 szt. zestawów telefonów komórkowych spełniających, co najmniej parametry wskazane w Załączniku nr 6 do SIWZ TYP II. 23 szt. zestawów telefonów komórkowych spełniających, co najmniej parametry wskazane w Załączniku nr 6 do SIWZ TYP II A. 3 szt. zestawów telefonów komórkowych spełniających, co najmniej parametry wskazane w Załączniku nr 6 do SIWZ TYP III. 9 szt. zestawów telefonów komórkowych spełniających, co najmniej parametry wskazane w Załączniku nr 6 do SIWZ TYP IV. 7 szt. zestawów modemów (internet bezprzewodowy) TYP V 5 szt. kart micro SIM dla tabletów ipad firmy Apple model MD368PL/A 7 szt. kart SIM dla tabletów i Laptopów 7 szt. kart SIM dla modemów (karty muszą być kompatybilne z zaproponowanym w formularzu ofertowym modemem) 114 szt. kart SIM dla telefonów komórkowych (karty muszą być kompatybilne z zaproponowanym w formularzu ofertowym telefonem) 60 szt. kart SIM dla modułów GSM w automatach biletowych (karty muszą być kompatybilne z modułami GSM) 5 szt. kart SIM dla bramek GSM (karty muszą być kompatybilne z bramkami GSM) 2.6 Dostawa w cenie promocyjnej 50 zł brutto za sztukę obejmuje: 8 szt. zestawów telefonów komórkowych spełniających, co najmniej parametry wskazane w Załączniku nr 6 do SIWZ TYP I, 2.7. Każdy zestaw telefonów ma być wyposażony w: ładowarkę sieciową, zestaw słuchawkowy, instrukcję obsługi w języku polskim oraz wyposażenie wymienione w załączniku nr 5 do SIWZ. Telefony i modemy mają być oznakowane znakiem zgodności CE i mają posiadać homologację oraz spełniać, co najmniej wymagane parametry podane w Załączniku nr 5 do SIWZ. Aparaty telefoniczne muszą posiadać podpisane karty gwarancyjne Wysokość abonamentu telefonicznego na poszczególne numery telefoniczne będzie zróżnicowana, gwarantując ilość minut rozmów wliczonych w abonament do wszystkich sieci i na telefony stacjonarne o 4

5 minimalnych limitach podanych w tabeli poniżej. W przypadku oferowania większej ilości minut lub SMS-ów w danej grupie abonamentów należy to wskazać w Formularzu cenowym. Zamawiający wymaga dostawy telefonów i abonamentów wg poniższego zestawienia: Rodzaje abonamentów Wymagany minimalny limit minut i danych (Internet) przeliczany na SMS, MMS w ramach abonamentu/miesiąc Ilość abonamentów Grupa I Grupa II Grupa III Grupa IV co najmniej 100 minut, do pozostałych sieci 1GB danych (Internet) co najmniej 200 minut, do pozostałych sieci 1GB danych (Internet) co najmniej 300 minut, do pozostałych sieci usługa Internet bezprzewodowy (min 15GB /miesiąc) nielimitowany czas na połączenia głosowe, wiadomości SMS do wszystkich sieci w kraju, usługa Internet bezprzewodowy (min 15GB /miesiąc) Grupa V nielimitowany czas na połączenia głosowe do wszystkich sieci w kraju 5 Grupa VI abonament Internet bezprzewodowy bez połączeń głosowych (min 15GB 19 /miesiąc) Bez połączeń głosowych tylko SMSy, Zamawiający będzie mógł zrezygnować Grupa VII ze świadczenia tej usługi (w przypadku likwidacji automatów biletowych). 60 Zamawiający nie będzie wtedy opłacał abonamentu Warunki gwarancji i serwisu: Okres gwarancji na telefony komórkowe i modemy nie może być krótszy niż 2 lata od dnia aktywacji za wyjątkiem produktów firmy Apple (realizacja gwarancji na zasadach producenta), a na baterie nie krótszy niż 6 miesięcy od dnia przekazania telefonów i modemów. Wykonawca winien zapewnić pełną obsługę serwisową telefonów komórkowych w okresie gwarancji. Czas reakcji na zgłoszenie gwarancyjne nie może wynieść więcej niż 24 godziny od momentu zgłoszenia. W ramach gwarancji Wykonawca w przypadku awarii aparatu użytkowanego powinien zapewnić dostarczenie aparatu zastępczego o nie gorszych parametrach technicznych. Maksymalny czas naprawy aparatu i modemu USB wynosi 14 dni od daty przekazania go Wykonawcy

6 3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin realizacji usług: od dnia r. do r. Termin dostawy aparatów, modemów oraz zestawów głośnomówiących w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy, data i godzina aktywacji kart SIM r. godzina 00: WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 4.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp oraz którzy posiadają status przedsiębiorcy telekomunikacyjnego wpisanego do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, o których mowa w art. 11 i art. 224 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz z późn. zm.), prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej Ocena spełnienia powyższych warunków Zamawiający dokonana na podstawie oświadczenia określonego w pkt. 5.1 SIWZ O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy nie podlegający wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Ocena spełniania przez Wykonawcę tych warunków zostanie dokonana na podstawie oświadczenia i dokumentów, o których mowa w pkt 5.2. i 5.3. SIWZ. 5. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WARUNKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 1 USTAWY PZP W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca winien złożyć: 5.1. Oświadczenie, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (zał. 2a do SIWZ). W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca powinien złożyć: 5.2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (zał. nr 2b do SIWZ) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Ponadto Wykonawca wraz z ofertą winien złożyć: 5.4. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. Uwagi: 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 5.3, Wykonawca składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1 (Uwagi), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma 6

7 siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku: a. Każdy z Wykonawców oddzielnie musi wykazać brak podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. dokument wymieniony w pkt: 5.2. (Załącznik nr 2b) oraz w pkt 5.3, a także listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (dokument wymieniony w pkt: 5.4.). W odniesieniu do dokumentu wymienionego w pkt: 5.1. (Załącznik nr 2a) Wykonawcy mogą złożyć wspólnie jeden dokument, b. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących danego Wykonawcy, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez tego Wykonawcę. 6. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. (dalej zbiorczo Korespondencja ) Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną Korespondencję uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła do Zamawiającego faksem przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie. 7. OSOBY UPOWAŻNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Pani Danuta Kolmer - Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych. 8. WADIUM 8.1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: zł (słownie: cztery tysiące złotych) przed upływem terminu składania ofert Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp Wadium w pieniądzu wnieść wnosi się przelewem na rachunek bankowy w Bank Handlowy - nr rachunku , z dopiskiem na przelewie: Wadium na usługi telekomunikacyjne z zakresu telefonii komórkowej. Przed upływem terminu składania ofert, na koncie Zamawiającego muszą znaleźć się pieniądze (tzn. powinien być uznany rachunek Zamawiającego na kwotę wadium) Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć w kasie w siedzibie Zamawiającego (parter, pokój 008 w godz. 8:00 11:00 i 12:00 14:00) w formie oryginału dokumentu, przed upływem terminu składania ofert Zaleca się, aby kopia dokumentu wniesienia wadium była dołączona do oferty Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą Okoliczności i zasady zwrotu wadium lub jego zatrzymania określa art. 46 ustawy Pzp. 7

8 9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, o którym mowa w punkcie 11.1 SIWZ, przy czym dzień otwarcia ofert jest pierwszym dniem związania ofertą. 10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, strony ponumerowane oraz podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy ( Osoby Uprawnione ). W przypadku podpisania oferty przez osobę nieuprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy, Wykonawca powinien do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w jego imieniu dla osób podpisujących ofertę. Pełnomocnictwo winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez osoby uprawnione. Dodatkowo, w przypadku oferty wspólnej składanej przez kilka podmiotów (Wykonawców), do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla osoby uprawnionej do reprezentowania tych Wykonawców w trakcie postępowania lub do reprezentowania i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Na ofertę składają się następujące dokumenty: 1) Formularz ofertowy przygotowany zgodnie z wzorem podanym w Załączniku nr 1 do SIWZ, z podaniem całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy (w złotych polskich - zawierającego należny podatek VAT) za świadczenie usługi na rzecz Zamawiającego. 2) Formularz cenowy przygotowany zgodnie z wzorem podanym w Załączniku nr 4 do SIWZ. 3) Aktualny cennik za 1 minutę połączenia w roamingu. 4) Aktualny cennik za 1 MMS o określonej wielkości w poszczególnych grupach taryfowych. 5) Oferowane telefony opisane zgodnie z wzorem podanym w Załączniku nr 6 do SIWZ wraz z podaniem marki i modelu aparatu i parametrów technicznych. Uwaga! W przypadku braku któregokolwiek z w/w dokumentów, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Do oferty należy dołączyć: - oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. 5 SIWZ. Zaleca się dołączenie do oferty dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium (kserokopia polecenia przelewu lub dokumentu wniesienia wadium w innej formie patrz pkt SIWZ) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, a jej treść musi odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej. 8

9 9 Znak sprawy: ZP/DO/5/PZ/44/ Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, ustanowić dynamicznego systemu zakupów oraz nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany, jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w ustawie Pzp Ofertę należy umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie oznaczonej napisem: Oferta na usługi telekomunikacyjne z zakresu telefonii komórkowej - nie otwierać przed dniem r. godz Na kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nieotwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. 11. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT 11.1 Termin składania ofert upływa dnia r. o godz Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego (Kancelaria, pok. Nr 014, parter) w godzinach pracy KZK GOP, tj. w godzinach od 700 do 1500 i zaadresować: Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego ul. Barbary 21A, Katowice Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) w księdze kancelaryjnej, a ofercie zostanie nadany kolejny numer Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 015 (parter) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny ofert Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert dotyczące nazw oraz adresów Wykonawców, a także dotyczące cen ofert, zostaną udostępnione nieobecnym Wykonawcom na ich wniosek. 12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 12.1.Dla obliczenia ceny oferty należy wypełnić kolumnę 4 w Formularzu cenowym (Załącznik nr 4 do SIWZ), otrzymane kwoty należy pomnożyć przez ilość okresów rozliczeniowych lub ilość sztuk i wpisać otrzymane kwoty do kolumny 6, a następnie uzyskane ceny należy zsumować w celu wyliczenia łącznej ceny oferty za realizację całego przedmiotu zamówienia, (jako ceny jednostkowe należy rozumieć ceny dla pojedynczych ilości w kolumnie 3 Formularza cenowego - np.: 1 abonament, 1 aktywacja, 1 minuta itd.). Ceny jednostkowe nie mogą być w żadnej pozycji Formularza cenowego większe niż standardowe ceny oferowane klientom biznesowym. Cenę oferty należy podać do dwóch miejsc po przecinku. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich Innych czynników kształtujących wysokość ceny niż te określone przez Wykonawcę w Formularzu cenowym Zamawiający nie przewiduje. Jeżeli Wykonawca ponosi inne koszty, powinien je włączyć w pozycje kosztów określone w Formularzu cenowym. 13. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT Zamawiający dokona oceny ważnych ofert według poniższych kryteriów oceny:

10 10 Znak sprawy: ZP/DO/5/PZ/44/ W 1 - Cena (łączna cena brutto abonamentów, aktywacji kart SIM i aparatów) - 80 % Punktowa ocena ofert na podstawie kryterium W 1 odbywać się będzie według wzoru: najniższą cenę w ofertach dzieląc przez cenę w ofercie badanej mnożąc przez 100 punktów i przez 80% 2. W 2 koszt 1 minuty połączenia w sieci operatora ponad abonament - 5 %. Punktowa ocena ofert na podstawie kryterium W 2 odbywać się będzie według wzoru: najniższy koszt 1 minuty w ofertach dzieląc przez koszt 1 minuty w ofercie badanej mnożąc przez 100 punktów i przez 5 % 3. W 3 koszt 1 minuty połączenia poza siecią operatora ponad abonament - 5%. Punktowa ocena ofert na podstawie kryterium W 3 odbywać się będzie według wzoru: najniższy koszt 1 minuty w ofertach dzieląc przez koszt 1 minuty w ofercie badanej mnożąc przez 100 punktów i przez 5 % 4. W 4 koszt 1 minuty połączenia na numery stacjonarne ponad abonament - 5%. Punktowa ocena ofert na podstawie kryterium W 4 odbywać się będzie według wzoru: najniższy koszt 1 minuty w ofertach dzieląc przez koszt 1 minuty w ofercie badanej mnożąc przez 100 punktów i przez 5 % 5. W 5 koszt 1 SMS-a ponad abonament - 5 %. Punktowa ocena ofert na podstawie kryterium W 5 odbywać się będzie według wzoru: najniższy koszt 1 SMS-a w ofertach dzieląc przez koszt 1 SMS-a w ofercie badanej mnożąc przez 100 punktów i przez 5 % 13.2 Ocena ofert dokonana zostanie według wzoru: W 0 = W 1 + W 2 + W 3 + W 4 + W 5 gdzie: W 0 ogólna ilość punktów ocenianej oferty W 1, W 2, W 3, W 4, W 5 ilość punktów ocenianej oferty za poszczególne kryteria. Każdy z członków komisji przetargowej, którzy będą dokonywać oceny ofert, przyzna ocenianej ofercie ilość punktów wyliczoną zgodnie z pkt 13.1 i 13.2 SIWZ. Uwaga! Liczby minut w abonamentach muszą być ograniczone. Podanie w ofercie ceny równej zero zł w jakiejkolwiek pozycji Formularza cenowego spowoduje przyjęcie do oceny ofert przez Zamawiającego ceny = 1 grosz Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie ze wszystkich kryteriów najwyższą liczbę punktów przyznaną przez wszystkich członków komisji przetargowej Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, o których mowa w pkt 13.1 SIWZ, to Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą łączną ceną brutto - W WZÓR UMOWY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA Umowa z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, zostanie zawarta na okres 24 miesięcy przy założeniu jej rozpoczęcia od dnia r. Wzór umowy na wykonanie zamówienia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ (dalej Wzór umowy ). Wzór umowy zawiera szczegółowe zasady wyliczenia należności Wykonawcy, kar umownych oraz pozostałe warunki realizacji usługi. 15. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 15.1 Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: a. opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, b. wykluczenia Odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, c. odrzucenia oferty Odwołującego Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

11 15.4 Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu Wykonawca może przed upływem terminu do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej. 16. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY 16.1 Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy (pełnomocnictwo), o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. Pełnomocnictwo powinno być przedłożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 17. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE 17.1 Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do 20% wartości zamówienia podstawowego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp Aktywowane w ramach zamówień uzupełniających karty SIM zostaną włączone do Grupy Kart Zamawiającego Zamówienia uzupełniające zostaną udzielone Wykonawcy na warunkach nie gorszych niż określono w ofercie Zamówienia uzupełniające zostaną udzielone w przypadku zaistnienia potrzeby przyznania telefonu służbowego na skutek zatrudnienia nowego pracownika lub w przypadku powierzenia pracownikowi obowiązków wymagających posiadania telefonu służbowego. 18. PODWYKONAWCY Zamawiający dopuszcza możliwość wykonywania części zamówienia przez podwykonawców, za wyjątkiem świadczenia usług telefonii komórkowej. Wykonawca ma obowiązek wskazać w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Załączniki stanowiące integralną część SIWZ: 1.Formularz ofertowy 2a. Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (wzór) 2b. Oświadczenie z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (wzór) 3.Wzór umowy 4. Formularz cenowy (wzór) 5. Minimalne wymagane parametry techniczne telefonów 6. Oferowane telefony 11

12 Załącznik nr 1 do SIWZ data... Nazwa i adres wykonawcy FORMULARZ OFERTOWY Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego ul. Barbary 21A Katowice W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym, składam ofertę wykonania zamówienia publicznego na: Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych i modemów oraz kart SIM (znak postępowania: ZP/DO/5/PZ/44/13) 1. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ za łączną cenę:... zł brutto, (słownie złotych) zgodnie z załączonym Formularzem cenowym. 2. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 3. Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 4. Zamówienie wykonamy w terminie - od dnia r. do r. 5. Oświadczam/y, że całość prac wykonamy we własnym zakresie, bez udziału podwykonawców / część zamówienia (nie dopuszcza się świadczenia usług telefonii komórkowej) dotycząca... zostanie wykonana przy udziale podwykonawców.* (wpisać czego dotyczy) 6. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy stanowiący Załącznik nr 3 do SIWZ został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się do jej zawarcia na w/w warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w przypadku wyboru naszej oferty. Jesteśmy świadomi, że w przypadku nie zawarcia umowy z naszej winy wniesione przez nas wadium ulega przepadkowi. 7. Oświadczamy, że na własny koszt zachowamy aktualnie posiadane przez Zamawiającego numery telefonów. 8. Oświadczamy, że w przypadku awarii aparatu użytkowanego zapewnimy dostarczenie aparatu zastępczego o nie gorszych parametrach technicznych. 12

13 9. Wadium w kwocie...zł (słownie:......) zostało wniesione w formie Oświadczamy, iż znana jest nam treść art Kodeksu karnego - Kto, w celu uzyskania dla siebie lub innej osoby kredytu, pożyczki bankowej, gwarancji kredytowej, dotacji, subwencji lub zamówienia publicznego, przedkłada fałszywe lub stwierdzające nieprawdę dokumenty albo nierzetelne, pisemne oświadczenia dotyczące okoliczności mających istotne znaczenie dla uzyskania takiego kredytu, pożyczki bankowej, gwarancji kredytowej, dotacji, subwencji lub zamówienia publicznego, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat Integralną część oferty stanowią: a. Formularz cenowy zgodny z Załącznikiem nr 4 do SIWZ b. Aktualny cennik za 1 minutę połączenia w roamingu. c. Aktualny cennik za 1 MMS o określonej wielkości w poszczególnych grupach taryfowych. d. Oferowane telefony zgodne z Załącznikiem nr 6 do SIWZ. 12. Na czas prowadzonego postępowania wyznaczam(y): a) osobę do bezpośrednich kontaktów z Zamawiającym w sprawie niniejszego zamówienia publicznego (podać: imię, nazwisko, stanowisko służbowe, nr telefonu).... i podajemy: b) adres do korespondencji:..... c) nr faksu do korespondencji: Podpis osoby lub osób uprawnionych do występowania w imieniu Wykonawcy * niepotrzebne skreślić 13

14 Załącznik. nr 2a do SIWZ... data:... Nazwa i adres Wykonawcy OŚWIADCZENIE Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych i modemów oraz kart SIM (znak postępowania: ZP/DO/5/PZ/44/13) prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r, poz. 907 z późn. zm.) oświadczam/y, iż: spełniamy warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.... Podpis osoby lub osób uprawnionych do występowania w imieniu Wykonawcy * - niepotrzebne skreślić 14

15 Załącznik. nr 2b do SIWZ... data:... Nazwa i adres Wykonawcy OŚWIADCZENIE Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych i modemów oraz kart SIM (znak postępowania: ZP/DO/5/PZ/44/13) prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r, poz. 907 z późn. zm.) oświadczam/y, iż: nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.... Podpis osoby lub osób uprawnionych do występowania w imieniu Wykonawcy 15

16 Wzór umowy Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr... zawarta w dniu r. pomiędzy: Komunikacyjnym Związkiem Komunalnym Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach z siedzibą: Katowice, ul. Barbary 21A, NIP: , Regon: zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez: a... z siedzibą:... NIP:..., Regon:... zwaną dalej Wykonawcą reprezentowaną przez: Umowa niniejsza została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r, poz. 907 z późn. zm.) Przedmiotem Umowy jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych, modemów wraz z zestawami głośnomówiącymi kompatybilnymi z oferowanymi telefonami oraz kart SIM. 2. Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje: 2.1 dostawę 114 szt. zestawów fabrycznie nowych telefonów komórkowych, przy czym warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest zachowanie aktualnie posiadanych numerów telefonów. W razie konieczności przeniesienia numeru do innej sieci niż dotychczasowa, koszt pokrywa Wykonawca, 2.2 dostawę 7 szt. fabrycznie nowych modemów dla usługi bezprzewodowego dostępu do Internetu, 2.3 dostawę oraz aktywację 198 szt. kart SIM; w tym: dla telefonów komórkowych szt., dla modemów z usługą internetową bez połączeń głosowych (zablokowane przez operatora) - bez dostawy telefonów - 7 szt przeznaczonych do przesyłania SMS-ów z automatów biletowych (karty SIM muszą być obsługiwane przez moduł GSM, który nie posiada blokady SIM lock) - bez dostawy telefonów - 60 szt dla tabletów ipad firmy Apple model MD368PL/A - bez dostawy ipad ów - 5 szt. micro SIM, dla tabletów i Laptopów - bez dostawy sprzętu - 7 szt. SIM, dla bramek GSM - bez dostawy telefonów - 5 szt. 3. Wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia: 3.1 bezprzewodowy dostęp do Internetu oznacza dodatkową opcję pozwalającą na nielimitowany bezpłatny dostęp do Internetu w telefonach komórkowych, modemach i ipad-ach w technologiach: EDGE (Klasa 32, EGPRS), GPRS (Klasa 32), HSDPA + - pozwalających osiągać maksymalną prędkość transmisji danych 16

17 rzędu do 21 Mbit/s. Minimalny miesięczny limit danych po przekroczeniu, którego może nastąpić spowolnienie prędkości danych wynosi 15 GB/miesiąc, 3.2 możliwość wprowadzenia grup dla wszystkich numerów telefonów Zamawiającego: rozmowy w ramach grupy bezpłatne (w ramach ryczałtu) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej pomiędzy numerami przeniesionymi i aktywowanymi w sieci Wykonawcy, Uprawnienia użytkowników grup: a) poziom 1 użytkownik może wykonywać połączenia wyłącznie do innych użytkowników tej samej grupy lub do użytkowników na numery skrócone, nie ma ograniczeń na połączenia przychodzące; b) poziom 2 użytkownik nie ma ograniczeń na połączenia wychodzące ani na połączenia przychodzące. 3.3 połączenia głosowe, wiadomości SMS, wiadomości MMS są rozliczane wymiennie w ramach limitu minut rozmów abonamentu miesięcznego; po wykorzystaniu limitów w abonamencie stawki za wyżej wymienione usługi pozostają nie zmienione. Wykonawca zapewni abonamenty w formie pakietów złotówek wysokości równej ilości wymaganych minut pomnożonych przez oferowaną stawkę za minutę, z zastrzeżeniem, iż Wykonawca zagwarantuje bezpłatne 1GB danych korzystania z Internetu (zgodnie z ppkt. 3.8.), 3.4 możliwość bezpłatnych połączeń głosowych oraz wiadomości SMS wewnątrz operatora, które nie pomniejszają ilości darmowych minut zawartych w abonamencie, 3.5 połączenia głosowe wykonywane w ramach grupy nie pomniejszają ilości darmowych minut zawartych w abonamencie, 3.6 naliczanie sekundowe w połączeniach od 1 sekundy połączenia w ruchu krajowym, 3.7 bezpłatne korzystanie i odsłuchiwanie poczty głosowej na terenie Polski, 3.8 bezpłatne 1GB danych na korzystanie z Internetu, do wykorzystania w ramach okresu rozliczeniowego, wykorzystanie MB danych nie pomniejsza i nie wpływa w żaden sposób na stan środków przeznaczony na połączenia głosowe, wiadomości SMS oraz MMS, 3.9 przechodzenie niewykorzystanych minut/danych lub kwot w ramach limitu abonamentowego na kolejny okres rozliczeniowy z zastrzeżeniem że (pozostałe minuty (kwoty) będą rozliczane w pierwszej kolejności, 3.10 bezpłatna aktywacja i dezaktywacja roamingu, 3.11 bezpłatne połączenia przychodzące z roamingu w ramach krajów Unii Europejskiej, 3.12 bezpłatna identyfikacja numeru dzwoniącego (dotyczy tylko przypadku, gdy numer ten nie jest zastrzeżony), 3.13 bezpłatna usługa zarządzania abonamentami i usługami dodatkowymi przez stronę internetową przez wskazanych pracowników Zamawiającego Zamawiający ma prawo do dokonania cesji do 2% umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartych dla poszczególnych kart SIM w ramach umowy głównej, na osoby fizyczne i prawne. Operacja cesji jest dla Cedenta oraz Cesjonariusza bezpłatna, 3.15 w przypadku dokonania przez Zamawiającego cesji: a. Wykonawca przydzieli Zamawiającemu nowy numer wraz z kartą SIM b. Zamawiający ma prawo dokonać aktywacji kart SIM z zakupem aparatu telefonicznego lub bez zakupu aparatu telefonicznego, c. Wykonawca aktywuje nową kartę SIM (lub duplikat) dostarczoną w trakcie obowiązywania Umowy w ciągu 12h od dostarczenia W ramach świadczenia usług telekomunikacyjnych Wykonawca i zapewnia: a) obsługę posprzedażną poprzez wyznaczenie tzw. opiekuna, b) w celu zapewnienia krótkiego czasu aktywacji w razie awarii kart, Wykonawca dostarczy zestaw wszystkich zapasowych kart SIM (nieaktywnych) c) aktywację kart SIM telefonów jako Grupy Kart w celu świadczenia darmowych rozmów w ramach sieci, d) warunki rozliczenia: okresem rozliczeniowym jest 1 miesiąc, 17

18 18 Znak sprawy: ZP/DO/5/PZ/44/2013 bezpłatne bilingi w formie elektronicznej wraz z oprogramowaniem niezbędnym do ich przetwarzania do poszczególnych numerów, dostarczane wraz z fakturą (lub dostęp online) w terminie do 10 dni kalendarzowych od zakończenia okresu rozliczeniowego, faktura zbiorcza w cyklu miesięcznym, płatność przelewem w terminie 14 dni od wystawienia faktury, (Wykonawca zobowiązuje się do doręczenia faktury VAT bez podpisu za potwierdzeniem odbioru w terminie 7 dni od dnia wystawienia). e) niezmienną stawkę za połączenia i wiadomości SMS po przekroczeniu limitów darmowych minut objętych abonamentem. 4. Przedmiot Umowy będzie realizowany zgodnie z Formularzem cenowym dołączonego do oferty Wykonawcy, którego kserokopia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. 5. Każdy zestaw telefonów ma być wyposażony w: ładowarkę sieciową, zestaw słuchawkowy, instrukcję obsługi w języku polskim oraz inne wyposażenie wymienione w Załączniku nr 2 do niniejszej Umowy. 6. Telefony i modemy mają być oznakowane znakiem zgodności CE i mają posiadać homologację oraz spełniać, co najmniej wymagane parametry podane w Załączniku nr 2 do niniejszej umowy. Aparaty telefoniczne muszą posiadać podpisane karty gwarancyjne i instrukcje obsługi w języku polskim Umowa zostaje zawarta na czas określony, wynoszący 24 miesiące od dnia r. 2. Termin dostawy aparatów w ciągu 7 dni od dnia zawarcia Umowy. 3. Data i godzina aktywacji kart SIM r. 4. Przerwa w świadczeniu usług w momencie przenoszenia numeracji do nowego operatora może wystąpić w godzinach od 00:00 do 03:00 w nocy. W przypadku kart SIM aktywowanych w miejsce scedowanych kart SIM związanych z umowami o świadczenie usług telekomunikacyjnych, termin dostawy aparatów będzie liczony od dnia złożenia wniosku o nowe aktywacje Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do 20% wartości zamówienia podstawowego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. 2. Aktywowane w ramach zamówień uzupełniających Karty SIM zostaną włączone do Grupy Kart Zamawiającego. 3. Zamówienia uzupełniające zostaną udzielone Wykonawcy na warunkach nie gorszych niż określono w ofercie. 4. Zamówienia uzupełniające zostaną udzielone w przypadku zaistnienia potrzeby przyznania telefonu służbowego na skutek zatrudnienia nowego pracownika lub w przypadku powierzenia pracownikowi obowiązków wymagających posiadania telefonu służbowego Obsługa Grupy Kart, warunki świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz warunki ich rozliczania, jak również dostawa aparatów telefonicznych, modemów i akcesoriów odbywają się zgodnie z Załącznikami nr 1 i nr 2 do niniejszej Umowy. 2. Kserokopia Formularza cenowego dołączonego do oferty Wykonawcy stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. 3. Kserokopia zestawienia oferowanych telefonów i modemów stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy Za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w 1, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie według cen określonych w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy. 2. Maksymalne wynagrodzenie, po zsumowaniu wszystkich faktur, w czasie trwania Umowy nie może przekroczyć kwoty...zł słownie:

19 ... brutto. (wpisana zostanie kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, która zostanie podana na otwarciu ofert). 3. W przypadku zmian w ustawie o podatku od towarów i usług niniejsza Umowa będzie odpowiednio zmieniona w formie pisemnej w zakresie dotyczącym kwoty podatku VAT Z chwilą, kiedy Wykonawca przestaje świadczyć usługi telekomunikacyjne objęte niniejszą Umową aparaty telefoniczne, modemy USB, akcesoria i karty SIM zakupione w ramach Umowy pozostają własnością Zamawiającego. 2. Na miesiąc przed zakończeniem świadczenia usług, Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt zdjąć blokadę karty SIM (simlock) z dostarczonych telefonów i modemów Zamawiający zobowiązuje się przez okres trwania Umowy do opłacania miesięcznego Abonamentu za Grupę Kart aktywowanych przelewem w terminie do 14 dni od daty wystawienia miesięcznej faktury VAT, przy czym wykonawca zobowiązuje sie do doręczenia faktury w terminie 7 dni od dnia wystawienia. 2. Abonament miesięczny za Grupę Kart związanych z niniejszą Umową stanowi iloczyn kwoty abonamentu jednostkowego i łącznej liczby kart SIM stanowiących Grupę Kart. 3. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego dołączania bilingów dla wszystkich numerów w formie wydruku stanowiącego załącznik do faktury. 4. Zamawiający przyjmuje na siebie: a. zobowiązanie do utrzymania na zasadach określonych warunkami Umowy do końca jej trwania, aktywowanych w jej ramach kart SIM w sieci Wykonawcy, b. zobowiązania do uiszczania opłaty abonamentowej oraz do uiszczania opłat za usługi telekomunikacyjne i inne usługi świadczone przez Wykonawcę zgodnie z niniejszą Umową. 5. Zamawiający zobowiązuje się do regulowania należności za zakup aparatów telefonicznych i akcesoriów przelewem w terminie do 14 dni od daty wystawienia faktury, przy czym wykonawca zobowiązuje się do doręczenia faktury w terminie 7 dni od dnia wystawienia. Za nieterminową zapłatę należności Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe, za każdy dzień opóźnienia. 6. W ramach abonamentu Wykonawca gwarantuje naliczanie sekundowe od początku połączenia oraz łatwy dostęp do informacji o stanie konta abonenta tj. wykorzystanych minutach i naliczonych opłatach, poprzez udostępnienie bezpłatnej usługi zarządzania abonamentami i usługami dodatkowymi przez stronę internetową przez wskazanych przez Zamawiającego pracowników Wykonawca zobowiązuje się przez okres trwania Umowy do terminowego i jakościowo zgodnego ze standardem Wykonawcy świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz dostaw aparatów telefonicznych objętych 24 miesięczną gwarancją oraz 6 miesięczną gwarancją dla baterii, obowiązującą od dnia aktywacji za wyjątkiem produktów firmy Apple (realizacja gwarancji na zasadach producenta). 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo bezpłatnej zmiany dotychczasowego numeru telefonicznego dla 5 kart SIM objętej Grupą Kart, pozostawiając jednocześnie pozostałe warunki Umowy bez zmian. 3. Serwis gwarancyjny będzie wykonywany przez... zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego i postanowień zawartych w karcie gwarancyjnej. 4. Czas reakcji na zgłoszenie gwarancyjne nie może wynieść więcej niż 24 godziny od momentu zgłoszenia. 5. W przypadku awarii aparatu użytkowanego Wykonawca zapewnia dostarczenie w terminie 1 dnia roboczego od chwili zgłoszenia, aparatu zastępczego o nie gorszych parametrach technicznych. 19

20 9 1. Zamawiający nie ma prawa bez zgody Wykonawcy za pomocą kart SIM, działających w sieci Wykonawcy, kierować do sieci Wykonawcy ruchu z sieci innych operatorów komórkowych i stacjonarnych, uzyskując z tego tytułu bezpośrednio bądź pośrednio korzyści majątkowe. 2. Zamawiający nie ma prawa, bez zgody Wykonawcy, udostępniać innym podmiotom usług telekomunikacyjnych świadczonych przez Wykonawcę. Ewentualna zgoda Wykonawcy na powyższe powinna być udokumentowana sporządzeniem odpowiedniego aneksu do Umowy, pod warunkiem, iż postanowienia tego aneksu będą zgodne z ustawą Prawo Telekomunikacyjne. 3. W przypadku zgody Wykonawcy na korzystanie z karty SIM z Grupy Kart do celów opisanych w ust. 1 i ust. 2, wymagane będzie spisanie przez Zamawiającego z Wykonawcą pisemnego aneksu do Umowy. Postanowienia aneksu muszą być zgodne z ustawą Pzp Wykonawca oświadcza, że osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym (Opiekunem) w czasie trwania niniejszej Umowy będzie: Zamawiający oświadcza, że osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcą w czasie trwania niniejszej Umowy będą: Osoby wymienione w ust. 1 i 2 upoważnione są do realizacji zleceń wymagających formy pisemnej, w tym wysyłania i odbierania poczty elektronicznej , jak również do zgłaszania spraw dotyczących wprowadzania zmian na koncie Zamawiającego z dezaktywacją kart SIM włącznie. 4. Strony ustalają, że ewentualnych zmian osób upoważnionych dokonuje się w formie jednostronnego pisemnego powiadomienia. 5. Zawiadomienia będą kierowane na poniższe adresy: do Zamawiającego:... do Wykonawcy: W przypadku braku aktywacji usługi w okresie określonym w 2ust. 3 i 4 Umowy, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 100 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki za każdą nieaktywną kartę SIM. 2. W przypadku niedostarczenia aparatów telefonicznych lub kart SIM w terminach określonych w 2 ust. 2 i 4 Umowy, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 50 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki za każdy niedostarczony aparat telefoniczny lub za każdą niedostarczoną kartę SIM. 3. W przypadku naruszenia postanowień 7 ust.3 i 4 Umowy Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 50 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień uchybienia. 4. Zamawiający może naliczać kary umowne określone w ust. 1 i 2 łącznie. 5. W przypadku, gdy szkoda wynikła z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przekraczałaby wysokość kar umownych, Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 6. Podstawa do wystąpienia kar będzie zakończona procedura reklamacyjna prowadzona na zasadach i warunkach określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004 roku w sprawie trybu postępowania reklamacyjnego oraz warunków jakim powinna odpowiadać reklamacja usługi telekomunikacyjnej (Dz. U. Nr 226, poz. 2291) Wszelkie zmiany i uzupełnienia w niniejszej Umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach przewidzianych w ustawie Pzp. 20

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 240041-2011 z dnia 2011-09-08 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Katowice 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych z zakresu telefonii komórkowej,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kzkgop.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kzkgop.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kzkgop.pl Katowice: Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, ul. Barbary

I. 1) NAZWA I ADRES: Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, ul. Barbary Katowice: Świadczenie usług w zakresie telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych i modemów Numer ogłoszenia: 240041-2011; data zamieszczenia: 08.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY ubiegający się o udzielenie zamówienia

WYKONAWCY ubiegający się o udzielenie zamówienia Katowice, dn. 08.09.2009 r. PZ-341/409/14425/09 WYKONAWCY ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: świadczenie usług telekomunikacyjnych z zakresu telefonii komórkowej, świadczenie usług bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA Zamawiający: Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego ul. Barbary 21A 40-053 Katowice tel. 32 74 38 401 fax. 32 251 97 45 www.kzkgop.com.pl Znak sprawy: ZP/DO/2/PZ/32/2011 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI MARKETINGOWE W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI MARKETINGOWE W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI MARKETINGOWE W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Polski Związek Jeździecki, z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Fine Performance Sp. z o. o. S t r o n a 1 Warszawa dnia. 20.08.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę systemu informatycznego CMS

Bardziej szczegółowo

Lp. Parametry techniczne

Lp. Parametry techniczne Legnica, dnia 07.10.2011 rok Zapytanie ofertowe Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późń. zm.) zwracamy się z zapytaniem

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Zamówienie na świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym wraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ DEFIBRYLATORÓW - 6 SZTUK: ZADANIE NR 1

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ DEFIBRYLATORÓW - 6 SZTUK: ZADANIE NR 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ DEFIBRYLATORÓW - 6 SZTUK: ZADANIE NR 1 DEFIBRYLATOR Z KARDIOWERSJĄ 4 SZT. ZADANIE NR 2 DEFIBRYLATOR

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Zamawiający: Centrum Myśli Jana Pawła II Foksal 11, 00-372 Warszawa tel. 022 826 42 21 fax: 022 826 42 23 e-mail: centrum@centrumjp2.pl

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Znak sprawy: PK 38/2015/R ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Zamówienie na obsługę portalu greenvelo.pl

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Świadczenie kompleksowych usług noclegowych podczas udziału w krajowych

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Znak sprawy: ZP/34/2015/R ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) na zakup czasu antenowego celem przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Ogólne warunki umowy zawarta w dniu... 2012 r. w Szczecinie pomiędzy : MIEJSKĄ JEDNOSTKĄ OBSŁUGI GOSPODARCZEJ z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, NIP 851-313-69-96, REGON 320933250, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) NA DOSTAWĘ PIECZĄTEK I OZNAKOWANIA BIURA PROJEKTU TRASY ROWEROWE W POLSCE

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia VLASSENROOT POLSKA SP Z O.O. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Koszty zgłoszenia do ochrony wzoru przemysłowego oraz wynalazku w 7 krajach europejskich 23.06.2014 Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A

O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych obejmujących usługi telefonii komórkowej oraz pakietowej

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Świadczenie kompleksowych usług cateringowych na potrzeby regionalnej

Bardziej szczegółowo

tel.: fax.:

tel.: fax.: tel.: +48 87 73 24 111 fax.: + 48 87 42 85 241 e-mail: urzad@gizycko.pl www.bip.gizycko.pl GMINA MIEJSKA GIŻYCKO al. 1 Maja 14 11 500 GIŻYCKO DOKUMENTACJA postępowania o udzielenie zamówienia o wartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego CKZ_342/197/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa Postępowanie dotyczy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego: Zamawiającym jest: Teatr Narodowy, 00-077 Warszawa, PI. Teatralny 3 tel. (022) 69 20 609, fax. (022) 69 20 741 strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Zamawiający: Centrum Myśli Jana Pawła II Foksal 11, 00-372 Warszawa tel. 022 826 42 21 fax: 022 826 42 23 e-mail: centrum@centrumjp2.pl

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia VLASSENROOT POLSKA SP Z O.O. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Materiały do prób 23.06.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na materiały do prób w ramach postępowania w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov. 1 z 6 2015-07-13 15:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.pl Radom: Zakup 12 kompletów aparatów telefonicznych

Bardziej szczegółowo

Dostawę energii elektrycznej oraz zapewnienie świadczenia usługi dystrybucji energii

Dostawę energii elektrycznej oraz zapewnienie świadczenia usługi dystrybucji energii Zamawiający: Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego ul. Barbary 21A 40-053 Katowice tel. 32 74-38-401 32 74-38-501 fax. 32 251 97 45 www.kzkgop.com.pl Znak sprawy: ZP/DOA/1/PZ/

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 2078562, faks 32 2078578.

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 2078562, faks 32 2078578. Świadczenie usługi z zakresu bezprzewodowego (mobilnego) dostępu do Internetu na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Numer ogłoszenia: 272799-2010; data zamieszczenia: 04.10.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia VLASSENROOT POLSKA SP Z O.O. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Usługi zewnętrzne dotyczące wsparcia w procesie opracowania dokumentacji technologicznej oraz wykonania przyrządu montażowego oraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą komórkowych aparatów telefonicznych I WYMAGANIA PODSTAWOWE 1. Ewentualne przeniesienie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia VLASSENROOT POLSKA SP Z O.O. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Badania nieniszczące 23.06.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na badania nieniszczące w postępowaniu w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 23/2016 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przygotowanie do druku (opracowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako ) dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nazwa zamówienia: Usługa prenumeraty czasopism

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl Szczecin: Dzierżawa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych wraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZAKUP AUTOBUSÓW UŻYWANYCH

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZAKUP AUTOBUSÓW UŻYWANYCH SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZAKUP AUTOBUSÓW UŻYWANYCH W POSTĘPOWANIU W TRYBIE Przetargu Nieograniczonego GNIEZNO 30.07.2013r. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 PKS w Gnieźnie Sp. z o.o. zaprasza

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Gdańsk: Świadczenie usług telefonii komórkowej, bezprzewodowego dostępu do internetu

Bardziej szczegółowo

CPV Usługi telefonii komórkowej Karty SIM Telefony komórkowe

CPV Usługi telefonii komórkowej Karty SIM Telefony komórkowe 1. Zamawiający: I N S T R U K C J A D L A W Y K O N A W C Ó W Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich 75-122 Koszalin, ul. Szczecińska 31 tel. (094) 342-78-31, fax.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

1. Zarejestrowana nazwa wykonawcy Zarejestrowany adres wykonawcy... Numer telefonu... Numer faksu... REGON... NIP...

1. Zarejestrowana nazwa wykonawcy Zarejestrowany adres wykonawcy... Numer telefonu... Numer faksu... REGON... NIP... ... dn...2013r. ZAŁĄCZNIK NR I FORMULARZ OFERTY komórkowej wraz z dostawą telefonów dla Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu 1. Zarejestrowana nazwa wykonawcy...... 2. Zarejestrowany adres wykonawcy...

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ-po zmianie Sprawa nr KZ - 6/2014 Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej dla 62 numerów abonenckich

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego: Zamawiającym jest: Teatr Narodowy, 00-077 Warszawa, PI. Teatralny 3 tel. (022) 69 20 609, fax. (022) 69 20 741 strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przygotowanie do druku trzech broszur oraz zaproszeń

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej i pakietowej transmisji danych oraz dostawa aparatów telefonicznych oraz w razie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 1. Zamawiający: Teatr Narodowy, Warszawa, Plac Teatralny 3.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 1. Zamawiający: Teatr Narodowy, Warszawa, Plac Teatralny 3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1. Zamawiający: Teatr Narodowy, 00-077 Warszawa, Plac Teatralny 3. 2. Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony. 3. Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa elektronicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: 12/2008 Wałbrzych, dnia 8.09.2008r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. 58-304 Wałbrzych, ul. Gen. Wł. Andersa 48 NIP 886-26-08-287

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE "SOLGAM" SP. Z O. O. Jasło, 01. 10. 2014 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WYTŁACZARKA WRAZ Z GŁOWICĄ REOLOGICZNĄ ZAPYTANIE OFERTOWE JASŁO 2014 "Solgam" Sp.

Bardziej szczegółowo

Dostawę mobilnego internetu dla 60 gospodarstw domowych

Dostawę mobilnego internetu dla 60 gospodarstw domowych Gliwice, dnia 2 marca 2015 r. INFORMACJA O PLANOWANYM UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Powiat Gliwicki w związku z realizacją projektu "Cyfrowe okno na świat w Powiecie Gliwickim" współfinansowanego z Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) Piła, dnia 02 listopada 2012 r. URZĄD SKARBOWY W PILE OL / 251-6 / 12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego MZ/NZU/1362/2016 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego Przedmiot postępowania: Ciekły hel Kod CPV: 24.11.13.00-8 Tryb udzielenia Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

1 INFORMACJE WPROWADZAJĄCE

1 INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 341/11/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ PALIW PŁYNNYCH W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIE PRZEKRACZAJĄCEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH

Bardziej szczegółowo

Dostawa notebooków i komputerów z monitorami

Dostawa notebooków i komputerów z monitorami Załącznik nr 1A do SIWZ DZP.381.33.2015.DW Oferta Zamawiający: Uniwersytet Śląski w Katowicach ul. Bankowa 12 40-007 Katowice Nazwa (firma) / imię i nazwisko Wykonawcy / Wykonawców wspólnie ubiegających

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej i pakietowej transmisji danych oraz dostawa aparatów telefonicznych oraz w razie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia VLASSENROOT POLSKA SP Z O.O. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Drut spawalniczy 23.06.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na drut spawalniczy w ramach postępowania w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

DOSTAWĘ DRUKAREK I URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH NA POTRZEBY BIURA KZK GOP.

DOSTAWĘ DRUKAREK I URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH NA POTRZEBY BIURA KZK GOP. Zamawiający: Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego ul. Barbary 21A 40-053 Katowice tel. 32-743-84-01 faks 32-251-97-45 www.kzkgop.com.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia VLASSENROOT POLSKA SP Z O.O. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Materiały dodatkowe 23.06.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na drut spawalniczy w ramach postępowania w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług medycznych z zakresu szczepień ochronnych dla pracowników CZG R-XXI wraz z prowadzeniem dokumentacji medycznej. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

Dostawa kruszywa o granulacji 0 63 mm. Nr postępowania 2 / ZP / 2007

Dostawa kruszywa o granulacji 0 63 mm. Nr postępowania 2 / ZP / 2007 Komunalne Gospodarstwo Pomocnicze /KGP/ 98 100 Łask ul. Objazdowa 4 tel. 0...43 675 2648; fax 0...43 675 30 65 NIP 831 154 99 85 Nr konta: Bank PEKAO S.A. I O / Łask 68124032881111000028108043 e- mail:

Bardziej szczegółowo

dot. Zaproszenie do składania propozycji cenowej na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim

dot. Zaproszenie do składania propozycji cenowej na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim Starogard Gdański, dnia 08 marca 2013r. Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim ul. Kościuszki 30 83-200 Starogard Gdański tel/fax. 058-56-239-59 Znak sprawy: 282-08/2013 dot. Zaproszenie do składania propozycji

Bardziej szczegółowo

Umowa Wzór. zawarta w dniu... pomiędzy: zwanym dalej Zamawiającym ... (NIP:, REGON:.) reprezentowanym przez:

Umowa Wzór. zawarta w dniu... pomiędzy: zwanym dalej Zamawiającym ... (NIP:, REGON:.) reprezentowanym przez: zawarta w dniu... pomiędzy: Umowa Wzór zwanym dalej Zamawiającym a. (NIP:, REGON:.) reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części umowy,, Wykonawcą" 1 Przedmiotem niniejszej umowy jest Świadczenie

Bardziej szczegółowo

Umowa. zawarta w dniu... pomiędzy: Urzędem Miejski w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca, numer NIP 775 12 43 221 REGON 610018479

Umowa. zawarta w dniu... pomiędzy: Urzędem Miejski w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca, numer NIP 775 12 43 221 REGON 610018479 Umowa. zawarta w dniu... pomiędzy: Urzędem Miejski w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca, numer NIP 775 12 43 221 REGON 610018479 reprezentowanym przez: zwanym dalej Zamawiającym a. reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

pakietowej transmisji danych - bezprzewodowy INTERNET) oraz dokona ich aktywacji i rozpocznie

pakietowej transmisji danych - bezprzewodowy INTERNET) oraz dokona ich aktywacji i rozpocznie Szczecin: Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej z zachowaniem dotychczas użytkowanych przez zamawiającego numerów telefonicznych wraz z dostawą aparatów telefonicznych w

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nr postępowania: CAZ.9800/01/MF/2011 1.Nazwa i adres Zamawiającego. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP BIUREK - WYPOSAŻENIA BIUROWEGO Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres: ul. 1-go Maja 2,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr ZP (projekt)

UMOWA nr ZP (projekt) UMOWA nr ZP (projekt) Załącznik nr 5 zawarta w dniu.. w Poznaniu pomiędzy: Powiatem Poznańskim reprezentowanym przez Zarząd z siedzibą w Poznaniu ul. Jackowskiego 18 NIP: 781-18-40-766, REGON 631257992

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spartanska.pl Warszawa: Dostawę wyposażenia Pracowni leków cytostatycznych i Kliniki Geriatrii

Bardziej szczegółowo

P R O K U R A T U R A A P E L A C Y J N A W E W R O C Ł A W I U SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

P R O K U R A T U R A A P E L A C Y J N A W E W R O C Ł A W I U SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA P R O K U R A T U R A A P E L A C Y J N A W E W R O C Ł A W I U Nr sprawy : VI/21/11/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam: Chocianów 08.07.2010 r. Franciszek Skibicki Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów Nr sprawy: 3410 11/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa oraz adres zamawiającego Gmina Chocianów

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. "Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku Zamawiający: Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku ul. Szkolna 2 tel. (23)6715468 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Grudusk, 20 września

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 58/2014 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług restauracyjnych

Bardziej szczegółowo

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez:

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez: Nr sprawy OR.251-8/JF/13 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy UMOWA NR zawarta w dniu.. w Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Kamieniu pomiędzy:

Wzór umowy UMOWA NR zawarta w dniu.. w Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Kamieniu pomiędzy: Wzór umowy UMOWA NR.... 2016 Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego zawarta w dniu.. w Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Kamieniu pomiędzy: Publiczną Szkołą Podstawową im. ks.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kzkgop.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kzkgop.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kzkgop.pl Katowice: Ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie komunikacyjne oraz ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi telefonii komórkowej 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi telefonii komórkowej 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:184231-2017:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi telefonii komórkowej 2017/S 094-184231 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.olsztyn.eu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.olsztyn.eu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.olsztyn.eu Olsztyn: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miasta

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy Nr sprawy OR.251-31/JF/12 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Druk i dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Muzeum Warszawy- Umowa ramowa

Druk i dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Muzeum Warszawy- Umowa ramowa ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1 Przedmiot Umowy 1. Umowa ma charakter umowy ramowej w rozumieniu art. 99 Ustawy. 2. Przedmiotem Umowy jest określenie warunków udzielania i realizacji zamówień na usługi drukowania,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjno-reklamowych

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na odbieranie odpadów komunalnych powstałych w związku z działalnością Delegatury

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na sprzedaż energii elektrycznej dla punktów poboru (nazwa budynków, obiektów) o wartości nie przekraczającej 133 000 EURO. Rozdział 1. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

5.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy przekazany w materiałach przetargowych, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji.

5.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy przekazany w materiałach przetargowych, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę artykułów tekstylnych Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 11 czerwca 2007r Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, Znak sprawy: ZP/1/.2012 Olsztyn, dnia 22.11.2012 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1. azwa i adres zamawiającego. Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA w Olsztynie, ul. Kasprowicza

Bardziej szczegółowo

PS.271.51.3.2015.GW Katowice, dnia 18.09.2015 r. WYKONAWCY ubiegający się o udzielenie zamówienia

PS.271.51.3.2015.GW Katowice, dnia 18.09.2015 r. WYKONAWCY ubiegający się o udzielenie zamówienia PS.271.51.3.2015.GW Katowice, dnia 18.09.2015 r. WYKONAWCY ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Świadczenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do siwz. Umowa nr OR

Załącznik nr 1 do siwz. Umowa nr OR Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr OR 272. 13 zawarta w Krakowie w dniu.. 2013 r. pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ul. Kanonicza 12, 31 002 Kraków, NIP: 676

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy Wzór umowy umowa zawarta w Poznaniu dnia... r. pomiędzy: Załącznik nr 5 do SIWZ Wielkopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu przy ul. Piekary 17 (61-823 Poznań) zwanym dalej w tekście

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy: ..., działającym na podstawie.. NIP. REGON z siedzibą w..

Wzór umowy. zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy: ..., działającym na podstawie.. NIP. REGON z siedzibą w.. Załącznik Nr 10 do SIWZ Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zamówienia związanego z realizacją projektu w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ projekt umowy

Załącznik nr 6 do SIWZ projekt umowy Załącznik nr 6 do SIWZ projekt umowy UMOWA na sprzedaż i dostawę bonów towarowych zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153

Bardziej szczegółowo