CZĘŚĆ II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZĘŚĆ II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia"

Transkrypt

1 CZĘŚĆ II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1

2 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych, w tym usług telefonii komórkowej oraz usług telefonicznych za pomocą stacjonarnego zakończenia sieci komórkowej przez okres 24 miesięcy. Rozpoczęcie świadczenia usług planowane jest na r. Usługa świadczona będzie dla następujących spółek z Grupy Kapitałowej PSE: Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. Polskie Sieci Elektroenergetyczne - Północ S.A. Polskie Sieci Elektroenergetyczne - Południe S.A. Polskie Sieci Elektroenergetyczne - Zachód S.A. Polskie Sieci Elektroenergetyczne - Wschód S.A. Polskie Sieci Elektroenergetyczne - Centrum S.A. EPC S.A. Centrum Zastosowań Zaawansowanych Technologii Sp. z o.o. Zarządca Rozliczeń S.A. Świadczona usługa telekomunikacyjna zapewnić ma między innymi łączność głosową (wychodzące i przychodzące połączenia krajowe, międzynarodowe i roamingowe), tekstową (SMS), multimedialną (MMS), dostęp do zasobów Internetu. Realizacja usług odbywać się będzie poprzez wykorzystanie dostarczonych przez Wykonawcę aparatów telefonicznych, modemów transmisji danych oraz kart SIM. Przedmiot zamówienia obejmuje równieŝ dostawę oraz integrację łączy ISDN PRA 30B+D z systemami telefonii stacjonarnej wykorzystywanymi przez Zamawiającego oraz usługę hurtowego rozsyłu wiadomości SMS. W ramach zamówienia Zamawiający przewiduje opcjonalne rozszerzenie usługi o dostęp do otwartego, prywatnego APN. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące elementy: - zapewnienie dostępu do sieci telefonii komórkowej w obszarze nie mniejszym niŝ 97% powierzchni kraju oraz we wszystkich siedzibach zajmowanych przez Zamawiającego na terenie kraju, na poziomie umoŝliwiającym swobodną realizację transmisji głosu (wychodzące i przychodzące połączenia krajowe, międzynarodowe) oraz realizację usług transmisji danych: łączność tekstowa (SMS), multimedialna (MMS), dostęp do Internetu. Na terenie siedziby PSE Operator zasięg sieci obejmować ma wszystkie kondygnacje budynków, - dostarczenie i obsługę łączy ISDN PRA 30B+D do systemu telefonii stacjonarnej wykorzystywanego przez Zamawiającego, w lokalizacjach wskazanych w pkt. 3.4 niniejszego opisu, 2

3 - zapewnienie usługi hurtowego rozsyłu wiadomości SMS, opisanej w pkt. 3.5 niniejszego opisu, - dostawę fabrycznie nowego sprzętu według specyfikacji oraz w ilościach określonych w pkt. 4 niniejszego opisu, - dostawę kart SIM, w taryfach opisanych w pkt utworzenie sieci korporacyjnej zawierającej wszystkie numery komórkowe oraz stacjonarne, objęte niniejszym zamówieniem, - opcjonalne dostarczenie i uruchomienie otwartego prywatnego APN, - zapewnienie obsługi serwisowej na dostarczony sprzęt i usługę wraz ze wsparciem technicznym i obsługą posprzedaŝową. Wykonawca zobowiązany będzie do dostosowania świadczonych usług do wymogów Zamawiającego określonych w niniejszym opisie. 2. Profil Zamawiającego PoniŜsza tabela przedstawia aktualną liczbę aktywnych kart SIM oraz łączy posiadanych przez Zamawiającego w podziale na rodzaje aktywacji. Tabela 1. Liczba aktywacji Spółka Aktywacje Aktywacje Aktywacje Łącze Hurtowy dostęp głosowe data M2M PRA do SMSC PSE Operator PSE Centrum PSE Zachód PSE Wschód PSE Południe PSE Północ EPC CATA Zarządca Rozliczeń RAZEM W trakcie trwania umowy Zamawiający przewiduje opcjonalną moŝliwość zwiększenia liczby posiadanych aktywacji, maksymalnie do 400 dodatkowych aktywacji. W trakcie trwania umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia liczby aktywnych kart SIM maksymalnie o 5% wg stanu ilościowego na dzień podpisania Umowy, w szczególności zgodnie z pkt. 6.3 niniejszego opisu Dotychczasowe średnie zuŝycie poszczególnych typów usług w skali miesiąca dla 3

4 aktywacji głosowych wynosi 1 : a) Połączenia do sieci stacjonarnych minut; b) Połączenia do sieci operatora PTC minut; c) Połączenia do sieci operatora PTK Centertel minut; d) Połączenia do sieci operatora Polkomtel minut; e) Połączenia do sieci operatora P minut; f) Połączenia do innych krajowych sieci komórkowych minut g) Połączenia w ramach sieci korporacyjnej minut; h) SMS krajowy sztuk; i) SMS międzynarodowy 399 sztuk j) SMS wysłany w roamingu sztuk k) Usługa transmisji danych w kraju MB l) Usługa transmisji danych w roamingu 69 MB m) Połączenia międzynarodowe 944 minut; n) Roaming połączenia wykonane minut; o) Roaming połączenia odebrane minut. 3. Warunki realizacji zamówienia 3.1. Taryfa głosowa Plan taryfowy zamieszczony w ofercie ma być planem bez opłat inicjacyjnych za rozpoczęcie połączenia z jednosekundową taryfikacją połączeń krajowych. W przypadku pakietowej transmisji danych w kraju taryfikowanie będzie następować maksymalnie co 10 kb. Plan taryfowy oparty ma być na jednolitym abonamencie dla wszystkich obecnych i przyszłych uŝytkowników, bez wliczonych minut. W opłatę abonamentową naleŝy wkalkulować opłatę za sieć korporacyjną oraz pakiet co najmniej 50 MB do wykorzystania na transmisję danych w kraju. Po przekroczeniu pakietu danych nastąpi zmniejszenie szybkości transferu danych, ale nie zostaną naliczone dodatkowe koszty. Połączenia krajowe w obrębie sieci korporacyjnej oraz koszt aktywacji kart SIM ma zostać wkalkulowany w cenę oferty. Zamawiający wymaga aby wysokość opłaty abonamentowej była nie większa niŝ 1 zł netto. Ponadto Zamawiający wymaga zaoferowania następujących pakietów danych: a) pakiety danych o wielkości 500 MB oraz 2 GB do wykorzystania na terenie kraju, b) roamingowy pakiet danych o wielkości 100 MB na terenie UE. Po przekroczeniu limitu, transmisji danych w krajowych pakietach danych ograniczona zostanie szybkość transferu danych, bez ponoszenia dodatkowych opłat. PowyŜsze pakiety będą mogły być wykorzystane przez Zamawiającego na połączenia z dowolnym publicznym APN dostępnym u Wykonawcy (internet, itp.) oraz z prywatnym APN. Zamawiający będzie mógł aktywować i dezaktywować pakiety na dowolną liczbę okresów rozliczeniowych na 1 Podane dane są wartościami średnimi z okresu kwiecień czerwiec

5 wybranych kartach SIM. Zamawiający wymaga aby roamingowy pakiet danych mógł być równieŝ aktywowany na kartach w taryfie data, o których mowa w pkt Taryfa mobilnego dostępu do Internetu ( taryfa data ) Plany taryfowe dla kart SIM wykorzystywanych w taryfie data powinny mieć następujące cechy: a) dwa rodzaje pakietów danych w wysokości, co najmniej 5 i 8 GB dla aktywacji w taryfie data, bez zmiany parametrów transferu. Pakiet 5 GB będzie wykorzystywany na ok. 90% aktywacji, natomiast pakiet 8 GB na pozostałych ok. 10% aktywacji. W przypadku przekroczenia limitu Zamawiający dopuszcza moŝliwość obniŝenia prędkości transferu, nie dopuszcza natomiast opcji całkowitego zablokowania dostępu do usługi lub ponoszenia kosztów za dodatkowy transfer danych; b) moŝliwość korzystania z wszystkich rodzajów technologii mobilnego dostępu do Internetu dostępnych w publicznej ofercie Wykonawcy, takich jak CDMA, LTE, HSPA, UMTS, EDGE, GPRS; c) w przypadku uruchomienia nowych technologii dostępu do mobilnego Internetu przez Wykonawcę oraz włączenia ich do publicznie dostępnych ofert zapewnienie nieodpłatnej wymiany kart SIM (jeŝeli zajdzie taka potrzeba) i umoŝliwienie korzystanie z tych technologii przez Zamawiającego w ramach dostępnego abonamentu Taryfa M2M Wykonawca zapewni aktywacje w taryfie telemetrycznej, umoŝliwiające pakietową oraz komutowaną transmisję danych. Plan taryfowy oparty ma być na jednolitym abonamencie dla wszystkich aktywacji, bez wliczonych usług. W przypadku transmisji komutowanej taryfikacja będzie odbywać się maksymalnie co 5 sekund, natomiast dla transmisji pakietowej maksymalnie co 10 kb. Dodatkowo Wykonawca umoŝliwi włączenie usługi odbioru połączeń transmisji danych. Dotychczasowe średnie miesięczne wolumeny ruchu w wynoszą: a) Komutowana transmisja danych do sieci własnej operatora minut b) Komutowana transmisja danych do sieci obcych minut c) SMS wysłany do sieci własnej operatora sztuk d) SMS wysłany do sieci obcych - 40 sztuk e) Pakietowa transmisja danych MB Zamawiający wymaga aby w przypadku taryfy M2M dostarczone karty SIM posiadały wyłączone zabezpieczenie karty SIM w postaci kodu PIN. 5

6 3.4. Stacjonarne zakończenie sieci komórkowej Wykonawca zapewni dedykowane łącza PRA (ISDN 30B+D) słuŝące do świadczenia usługi bezpośredniej komunikacji systemu telefonii stacjonarnej Zamawiającego do systemów telefonii komórkowej poprzez infrastrukturę telekomunikacyjną Wykonawcy, umoŝliwiające wykonywanie połączeń telefonicznych z sieci wewnętrznej Zamawiającego do wszystkich krajowych operatorów telefonii stacjonarnej i komórkowej. Adresy instalacji łączy PRA wraz z ich liczbą przedstawia poniŝsza tabela. Tabela 2. Zestawienie łączy ISDN PRA 30B+D Spółka Adres instalacji PSE Operator ul. Warszawska Konstancin-Jeziorna PSE Północ ul. Marszałka Focha Bydgoszcz PSE Południe ul. Jordana Katowice Liczba łączy PRA (ISDN 30B+D) Zamawiający wymaga aby opłata abonamentowa za łącze PRA była nie większa niŝ 200 zł netto i zawierała jedynie połączenia realizowane w ramach sieci korporacyjnej, które będą wliczone w tę opłatę. Wykonawca zapewni moŝliwość prezentacji połączeń wychodzących przy pomocy aktualnie wykorzystywanej przez Zamawiającego numeracji DDI. Wykonawca zobowiązuje się do uzgodnienia z Zamawiającym wszelkich kwestii związanych z instalacją i konfiguracją łączy PRA. Kosz instalacji łączy PRA naleŝy wliczyć w koszt oferty. Wykonawca udostępni równieŝ funkcjonalność skróconego wybierania numerów tak, aby połączenie z numeru komórkowego na numer stacjonarny Zamawiającego odbywało się po wybraniu ostatnich 4 cyfr tego numeru. Dotychczasowe średnie wolumeny ruchu w poszczególnych frakcjach wynoszą: 2 a) Rozmowy do sieci PTC minut, b) Rozmowy do sieci PTK Centertel minut, c) Rozmowy do sieci Polkomtel minut, d) Rozmowy do sieci P4 924 minut, e) Rozmowy do sieci korporacyjnej minut, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia liczby łączy PRA w odniesieniu do Tabeli nr 2, w szczególności Wykonawca umoŝliwi Zamawiającemu instalację nowych łączy PRA w obecnych oraz nowych lokalizacjach na warunkach cenowych określonych w umowie o ile będą istniały warunki techniczne. Zamawiający dopuszcza równieŝ moŝliwość ustalenia 2 Dane dla jednego łącza ISDN PRA 30B+D 6

7 z Wykonawcą innego sposobu połączenia systemu telefonii stacjonarnej Zamawiającego, np. poprzez zastosowanie SIP trunk, o ile będą istniały do tego moŝliwości techniczne Hurtowy dostęp do SMSC Zamawiający wymaga aby Wykonawca zapewnił moŝliwość hurtowego rozsyłania wiadomości SMS do wszystkich krajowych sieci komórkowych. Wykonawca zapewni takŝe moŝliwość przyjmowania wiadomości z jego sieci na numery skrócone, oraz od pozostałych Operatorów w przypadku stosowania numerów długich. Zamawiający wymaga zapewnienia dostępu do usługi za pomocą dedykowanej platformy WWW, jak równieŝ dostępu do interfejsu programistycznego umoŝliwiającego integrację usługi z aplikacją Zamawiającego. Zamawiający wymaga zapewnienia dostępu do obsługi technicznej czynnej przez 24h na dobę. Plan taryfowy dla tej usługi powinien cechować się następującymi elementami: - jak najmniejsza opłatą abonamentowa, nie zawierającą wliczonych usług, - płaska stawka za wysłanie krajowej wiadomość SMS niezaleŝnie od tego, do jakiej sieci komórkowej wiadomość jest kierowana, - stawka za jeden SMS niezaleŝna od wolumenu wysyłanych wiadomości Prywatny APN W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający przewiduje opcjonalne uruchomienie prywatnego APN, połączonego z siedzibą Zamawiającego za pomocą dedykowanego łącza o przepustowości 2 MB/s zakończonego stykiem Ethernet 10/100/1000Base-T. Instalacja łącza i uruchomienie usługi nastąpi w terminie 8 tygodni od dnia złoŝenia zlecenia przez Zamawiającego. Szczegóły dotyczące instalacji i konfiguracji usługi zostaną ustalone na etapie realizacji zamówienia na tę usługę. 4. Modele telefonów komórkowych oraz modemów do transmisji danych W ramach Zamówienia Wykonawca zapewni moŝliwość zamówienia i dostarczy Zamawiającemu na jego zamówienie telefony komórkowe w ilości zgodnej z poniŝszą tabelą: Kategoria telefonu Liczba aparatów Wybrane modele telefonów Kategoria I 271 iphone 4S 16GB, Samsung Galaxy S3 16GB, Nokia Lumia 800, Nokia Lumia 900 7

8 Kategoria II Samsung S Advance 8GB, Nokia Lumia 710, Nokia E6 Kategoria III 351 Samsung Solid B2710, Nokia C5 KaŜdy z telefonów (niezaleŝnie od kategorii) powinien mieć w zestawie lub dołączony do zestawu następujący komplet akcesoriów: o Zestaw słuchawkowy, o Kabel do transmisji danych, o Ładowarka, o Instrukcja obsługi w polskiej wersji językowej, W ramach Zamówienia Wykonawca zapewni moŝliwość zamówienia i dostarczy Zamawiającemu na jego zamówienie 200 szt. modemów transmisji danych, o co najmniej następujących parametrach: o Praca w sieciach 2G i 3G, o Obsługa technologii o najwyŝszej prędkości mobilnego dostępu do Internetu dostępnej w publicznej ofercie Wykonawcy, o Gniazdo w standardzie USB, o Gniazdo anteny zewnętrznej, o Obsługiwane systemy operacyjne: Microsoft Windows 2000/XP/Vista/Windows 7. Ponadto Wykonawca zapewni opcjonalną moŝliwość zamówienia do 100 szt. tabletów, o co najmniej następujących parametrach: o Rozmiar ekranu: co najmniej 9 i nie więcej niŝ 10, o Radzaj ekranu: dotykowy, wykonany w technice pojemnościowej z obsługą wielodotyku, o Rodzaj matrycy: IPS, o Rozdzielczość ekranu: co najmniej 1500x2000 pikseli, o Pamięć RAM: co najmniej 1GB, o Pamięć wewnętrzna: co najmniej 32GB, o WiFi: co najmniej a/b/g/n, o Bluetooth: tak, wersja 4.0, o Czujniki: co najmniej przyspieszeniomierz, Ŝyroskop i czujnik oświetlenia zewnętrznego, o Cyfrowy kompas, o GPS, o Bateria: o pojemności co najmniej 42 Wh, o Waga: nie więcej niŝ 700g, o Wbudowany modem obsługujący: co najmniej sieci 2G GSM/ EDGE 850/ 900/ 1800/ 1900, i 3G UMTS/ HSPA/ HSPA+/ DC-HSDPA 850/ 900/ 1900/

9 Wszystkie telefony komórkowe, modemy oraz tablety dostarczone przez Wykonawcę nie będą posiadały blokady SIM Lock. Dostawa Sprzętu realizowana będzie na bieŝąco w zaleŝności od aktualnych potrzeb Zamawiającego. Maksymalny czas dostawy wyniesie 48h w dni robocze licząc od daty złoŝenia zamówienia poprzez aplikację WWW do obsługi konta. W przypadku wycofania z oferty Wykonawcy danego modelu Sprzętu Wykonawca poinformuje o tym fakcie Zamawiającego oraz w zaleŝności od decyzji Zamawiającego zabezpieczy dostępność ustalonej liczby Sprzętu lub uzgodni z Zamawiającym inny model Sprzętu o nie gorszych parametrach technicznych. NiezaleŜnie od powyŝszego w okresie trwania umowy Zamawiający zapewnia sobie prawo do moŝliwości ustalenia z Wykonawcą i zmiany wybranych modeli Sprzętu na modele alternatywne o nie gorszych parametrach technicznych z zachowaniem ceny odpowiadającej danej kategorii. Sprzęt zostanie dostarczony do poszczególnych lokalizacji Zamawiającego na koszt Wykonawcy oraz winien być zdeponowany w pomieszczeniu wskazanym przez przedstawiciela Zamawiającego. Zamawiający wymaga aby niezaleŝnie od kategorii telefonu opłata za jeden telefon oraz modem była nie większa niŝ 199 zł netto. PowyŜszy zapis nie dotyczy cen tabletów. 5. Karty SIM Zamawiający wymaga, aby, dostarczone karty SIM posiadały moŝliwość wprowadzenia do pamięci minimum 250 wpisów i były zabezpieczone przed uruchomieniem cztero cyfrowym kodem PIN. W przypadku trzykrotnego, błędnego wprowadzenia kodu PIN karta powinna zostać samoczynnie zablokowana. Odblokowanie jej winno nastąpić po wprowadzeniu podanego (przy dostarczeniu kart) Zamawiającemu przez Wykonawcę kodu PUK. Wykonawca zapewni, Ŝe karty SIM będą posiadały moŝliwość wyłączenia Ŝądania podania kodu PIN. Wykonawca dostarczy uniwersalne karty SIM, tj. pasujące zarówno do telefonów ze standardowym gniazdem SIM, jak równieŝ do telefonów z gniazdem micro SIM. 6. Wymagania szczegółowe 6.1. Wygasanie umów szczegółowych Umowy szczegółowe o świadczenie usług telekomunikacyjnych wygasną z dniem wygaśnięcia Umowy głównej bez Ŝadnych wzajemnych zobowiązań Przejęcie numeracji i zmiana numeracji 9

10 Zamawiający wymaga, aby w przypadku zmiany operatora, nowy operator przeniósł numerację do własnej sieci. Wykonawca dokona przeniesienia i aktywacji numeru przydzielonego przez dotychczasowego operatora zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne, tj. w czasie nie dłuŝszym niŝ jest to określone w rozporządzeniu wykonawczym do tej ustawy, aktualnym na dzień przeniesienia numerów. Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa niezbędnego do przeniesienia jego numeracji do sieci Wykonawcy. Dodatkowo Wykonawca zarezerwuję dla Zamawiającego pulę 500 numerów z zachowaniem ciągłości numeracji. Koszt puli będzie wkalkulowany w koszt oferty Cesje umów Zamawiający przewiduje moŝliwość cesji praw i/lub obowiązków z 5% umów szczegółowych o świadczenie usług telekomunikacyjnych na osoby fizyczne i prawne inne niŝ podmioty z Grupy PSE Operator, wg stanu ilościowego na dzień podpisania umowy wg Profilu Zamawiającego w/w. Pod pojęciem cesji rozumie się przejęcie praw do numeru MSISDN, taryfa natomiast ulegnie zmianie na właściwą dla formy prawnej cesjonariusza, w szczególności Zamawiający umoŝliwi cesję numeru z migracją na taryfę działającą w systemie prepaid. Cesje praw i/lub obowiązków na podmioty z Grupy PSE Operator mogą być dokonywane bez ograniczeń, w szczególności bez względu na ilość cesji nawet jeśli przekraczają wartość 5% w/w oraz bez pogorszenia warunków przysługujących Zamawiającemu, w szczególności taryfy, określonych Umową zawartą z Zamawiającym Zapewnienie zasięgu sieci Zamawiający wymaga aby Wykonawca zapewnił dostęp do sieci telefonii komórkowej na obszarze nie mniejszym niŝ 97% powierzchni kraju oraz we wszystkich siedzibach zajmowanych przez Zamawiającego na terenie kraju, na poziomie umoŝliwiającym swobodną realizację transmisji głosu oraz danych. Ponadto w siedzibie spółki PSE Operator mieszczącej się przy ul. Warszawskiej 165 w Konstancinie-Jeziornie zasięg sieci komórkowej obejmować ma wszystkie kondygnacje budynków, łącznie z pomieszczeniami podziemnymi zlokalizowanymi na poziomach -1, -2 oraz -3. Zamawiający informuje, Ŝe w budynku znajduje się instalacja rozsiewcza naleŝąca do Polkomtel. Zamawiający wymaga aby Wykonawca uzgodnił z Polkomtel warunki poddzierŝawy oraz na własny koszt dokonał instalacji urządzeń w celu propagacji sygnału własnej sieci w obrębie wewnętrznej rozsiewczej instalacji antenowej. Zamawiający wymaga zachowania ciągłości dostępu do sieci komórkowej w tej siedzibie, co oznacza, Ŝe zasięg ma być zagwarantowany od pierwszego dnia świadczenia usług przez Wykonawcę. W przypadku niewystarczającego poziomu sygnału w pozostałych siedzibach Zamawiającego niezbędne prace mające na celu polepszenie poziomu sygnału sieci komórkowej zostaną wykonane w terminie 8 tygodni od pisemnego poinformowania Wykonawcy o występujących problemach z zasięgiem sieci. 10

11 6.5. Pozostałe wymagania Zamawiający wymaga aby Wykonawca spełnił poniŝsze wymagania w zakresie realizowanego przedmiotu zamówienia. Koszt ich realizacji musi być wkalkulowany w cenę oferty. Wymagania obejmują: a) Zapewnienie wsparcia technicznego i obsługi posprzedaŝowej, a w szczególności wskazanie co najmniej jednej osoby do kontaktów w zakresie wsparcia sprzedaŝy usług i sprzętu oraz dedykowanej osoby do kontaktów w zakresie wsparcia serwisowego i naprawczego. b) Udostępnianie danych bilingowych w formie elektronicznej zawierających rzeczywiste koszty wszystkich zrealizowanych połączeń i usług oraz miesięcznych raportów zawierających informacje o kosztach i ilości poszczególnych usług. c) Udostępnienie aplikacji dostępnej poprzez stronę WWW ( System ), umoŝliwiającej m.in. zamawianie Sprzętu, aktywację/dezaktywacje usług dodatkowych, blokowanie moŝliwości wykonywania połączeń, pobieranie danych bilingowych. Zamawiający wymaga zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa aplikacji WWW poprzez zagwarantowanie co najmniej: c.1 wykorzystania protokołu https z długością klucza co najmniej 128 bit, c.2 logowanie za pomocą indywidualnych loginów i haseł oraz jednorazowych kluczy wysyłanych w wiadomościach SMS, c.3 ograniczonego czasu dla pojedynczej sesji i automatycznego wylosowywania w przypadku dłuŝszej nieaktywności. d) Zapewnienie moŝliwości wprowadzenia limitów kosztowych na poszczególnych numerach w wariancie miękkim (operator informuje uŝytkownika o przekroczeniu limitu nie blokując jednocześnie dostępu do usług). e) Zapewnienie na bieŝąco dostępu do informacji o rzeczywistym koszcie wykonanych usług dla kaŝdego numeru (poprzez SMS). f) Zapewnienie moŝliwości czasowej blokady karty SIM w przypadku kradzieŝy lub zgubienia karty przez uŝytkownika. g) Zapewnienie moŝliwości czasowej blokady numeru IMEI terminala w przypadku kradzieŝy. h) Dostarczenie dodatkowych nieaktywnych kart SIM w ilości 50 sztuk, które Wykonawca będzie aktywował w przypadkach zagubienia, kradzieŝy lub uszkodzenia kart SIM. i) Zapewnienie, Ŝe okres rozliczeniowy będzie rozpoczynał się pierwszego a kończył ostatniego dnia danego miesiąca. j) Zapewnienie moŝliwości podziału usług i aktywacji na konta kosztowe oraz fakturowanie tych kont na poszczególne spółki Zamawiającego. k) Nie rzadziej jak raz na kwartał przesyłanie zestawienia zawierającego informację o łącznych kosztach poniesionych przez Zamawiającego na realizację Umowy. 11

12 6.6. Wymagania dotyczące warunków gwarancji, serwisu, wparcia technicznego i obsługi posprzedaŝowej a) Wykonawca zapewni ciągłe świadczenie usług. b) Zamawiający wymaga aby wszystkie czynności związane z naprawą uszkodzonego Sprzętu były wykonywane za pośrednictwem Wykonawcy. c) Wykonawcę dokona odbioru uszkodzonego Sprzętu oraz dowozu naprawionego Sprzętu do wskazanej przez Zamawiającego lokalizacji, bez ponoszenia dodatkowych kosztów ze strony Zamawiającego. Ponadto Wykonawca ponosi odpowiedzialność za Sprzęt podczas transportu. d) Zamawiający wymaga aby maksymalny czas reakcji od momentu zgłoszenia uszkodzonego Sprzętu, tj. odbiór sprzętu do naprawy, wynosił 24 godziny w dni robocze. e) Powiadomienie o stwierdzonych wadach i usterkach Sprzętu czy innych urządzeń lub awarii usług nastąpi poprzez pocztę elektroniczną lub faks. f) Dla umoŝliwienia Zamawiającemu dokonywania zgłoszeń o stwierdzonych wadach i usterkach Sprzętu czy innych urządzeń lub awarii usług, Wykonawca przekaŝe dostępny dla Zamawiającego całodobowo adres poczty elektronicznej..oraz numer fax-u... Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania zgłoszeń serwisowych w godzinach 8:30 16:30 w dni robocze, oraz dokonania niezwłocznego (nie później niŝ w czasie 1 godz.) potwierdzenia Zamawiającemu otrzymanego zgłoszenia na fax nr.. lub adres poczty elektronicznej. Potwierdzenie zgłoszenia, złoŝonego po godz.15:30, przesyłane będą najpóźniej w ciągu pierwszej godziny pracy następnego dnia roboczego. Wykonawca poda i uruchomi kanał kontaktowy (czynny 24 godziny / 365 dni) w celu udzielania konsultacji telefonicznych oraz obsługi konta (m.in. aktywacja i dezaktywacja usług, blokada kart SIM, etc.).bez dodatkowych opłat czy koszów po stronie Zamawiającego. W przypadku uŝycia w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równowaŝnych. Zaoferowane przez Wykonawcę rozwiązanie równowaŝne musi zapewniać jednorodność techniczną, technologiczną, zarządzającą, serwisową i funkcjonalną ze sprzętem i oprogramowaniem posiadanym przez Zamawiającego, tj. Wykonawca musi dokonać takiego doboru sprzętu i oprogramowania, aby zagwarantować całkowitą projektową i produkcyjną zgodność funkcjonalność, niezawodność i bezpieczeństwo po jego instalacji, uruchomieniu i eksploatacji u Zamawiającego. W przypadku zaoferowania rozwiązań równowaŝnych Wykonawca, stosownie do treści art. 30 ust. 5 ustawy, obowiązany jest wykazać, Ŝe oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego, tj. zobowiązany jest do złoŝonej oferty dołączyć opis tych rozwiązań wraz z pełnym podaniem funkcjonalności proponowanego rozwiązania i jednocześnie przedstawić szczegółowy opis techniczny rozwiązania. 12

CZĘŚĆ II. Opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ II. Opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ II Opis przedmiotu zamówienia 1 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych, w tym usług telefonii komórkowej oraz usług telefonicznych za pomocą stacjonarnego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik do nr 7 do SIWZ dokument SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej łącznie z dostawą urządzeń do ich obsługi dla Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą komórkowych aparatów telefonicznych I WYMAGANIA PODSTAWOWE 1. Ewentualne przeniesienie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. Uwaga: O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie warunki należy rozumieć jako minimalne.

Opis przedmiotu zamówienia. Uwaga: O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie warunki należy rozumieć jako minimalne. Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Uwaga: O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie warunki należy rozumieć jako minimalne. Wykonawca świadczy usługi telefonii komórkowej w oparciu o sieć obejmującą

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej i pakietowej transmisji danych oraz dostawa aparatów telefonicznych oraz w razie

Bardziej szczegółowo

O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A

O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych obejmujących usługi telefonii komórkowej oraz pakietowej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej i pakietowej transmisji danych oraz dostawa aparatów telefonicznych oraz w razie

Bardziej szczegółowo

OP-IV.272.49.2015.LK Załącznik nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia

OP-IV.272.49.2015.LK Załącznik nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Opis przedmiotu zamówienia Uwaga: O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie warunki należy rozumieć jako minimalne. 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia.

Opis przedmiotu zamówienia. Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej oraz internetu bezprzewodowego - (z prawem opcji), od godziny 24.00 dnia 31.03.2017 r. na rzecz Wyższej

Bardziej szczegółowo

38-CPI-ZZP-2244/12 - Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz mobilnego dostępu do sieci Internet wraz z dostawą urządzeń

38-CPI-ZZP-2244/12 - Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz mobilnego dostępu do sieci Internet wraz z dostawą urządzeń 38-CPI-ZZP-2244/12 - Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz mobilnego dostępu do sieci Internet wraz z dostawą urządzeń Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

OP-IV ŁB Zmieniony Załącznik nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia

OP-IV ŁB Zmieniony Załącznik nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia OP-IV.272.48.2016.ŁB Zmieniony Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Uwaga: O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie warunki należy rozumieć jako minimalne. 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W KRAKOWIE

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W KRAKOWIE WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W KRAKOWIE ul. Kołowa 3, 30-134 Kraków tel. (12) 623 28 00, faks 430 49 64 www.piorin.gov.pl/krakow, e-mail: wi-krakow@piorin.gov.pl WAD.2600.23.2016

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 240041-2011 z dnia 2011-09-08 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Katowice 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych z zakresu telefonii komórkowej,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. fabrycznie nowych telefonów komórkowych i modemów w ilościach określonych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia w rozdziale II.

Załącznik nr 1. fabrycznie nowych telefonów komórkowych i modemów w ilościach określonych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia w rozdziale II. Załącznik nr 1 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej oraz transmisji danych. Świadczona usługa telekomunikacyjna zapewnić ma między innymi łączność

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy Nr 272...2013 z dnia...2013 r. Opis przedmiotu zamówienia Nazwa zamówienia: Świadczenie usług telefonii komórkowej dla Urzędu Gminy Brwinów wraz z dostawą

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. na świadczenie usług łączności telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych na potrzeby LAWP w Lublinie

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. na świadczenie usług łączności telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych na potrzeby LAWP w Lublinie OAK.KCB.2621/124/16 Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert- Opis przedmiotu zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na świadczenie usług łączności telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych

Bardziej szczegółowo

Ze względu na różny okres obowiązywania dotychczasowych umów w poniższej tabeli Nr 1

Ze względu na różny okres obowiązywania dotychczasowych umów w poniższej tabeli Nr 1 I.OPISPRZEDMIOTUZAMÓWIENIA: ZałącznikNr1doSIWZ I.Świadczenieusługtelefoniikomórkowejwrazzdostawątelefonówkomórkowychimodemówz aktywnymiiskonfigurowanymikartamisim. 1. Świadczona usługa telekomunikacyjna

Bardziej szczegółowo

1)świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych dla Zamawiającego;

1)świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych dla Zamawiającego; Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Główne warunki umowy 1. Przedmiotem zamówienia są niżej wymienione usługi, dla których okres obowiązywania umowy będzie wynosił 24 miesiące od daty podpisania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. CZĘŚĆ I zadanie B Telekomunikacyjne usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą 310 kpl. telefonów komórkowych. 1. 2. 3.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. CZĘŚĆ I zadanie B Telekomunikacyjne usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą 310 kpl. telefonów komórkowych. 1. 2. 3. Załącznik nr 1b OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I zadanie B Telekomunikacyjne usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą 310 kpl. telefonów komórkowych. Lp. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO OFERTA WYKONAWCY Informacja

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. ZAKRES ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej oraz bezprzewodowej transmisji danych wraz

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik numer 4 zaproszenia do składania ofert Nr postępowania Op-225-72/2015 Opis przedmiotu zamówienia Usługi głosowe i przesył danych 1. Wykonawca zapewni świadczenie usług telekomunikacyjnych na

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej oraz usług bezprzewodowego dostępu do Internetu.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej oraz usług bezprzewodowego dostępu do Internetu. Załącznik 1 do zapytania DISI-S.272.92.2016 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej oraz usług bezprzewodowego dostępu do Internetu. Opis przedmiotu zamówienia na świadczenie

Bardziej szczegółowo

Połączenia do sieci Heya. Roaming wychodzące

Połączenia do sieci Heya. Roaming wychodzące Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia/szczegółowe wymagania Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej z zachowaniem dotychczasowych numerów telefonicznych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania

Szczegółowe wymagania Szczegółowe wymagania [Załącznik nr 6 do SIWZ] [Załącznik nr 1 do umowy] 1. Zamawiający informuje, że: 1. Średnio w miesiącu jeden terminal użytkowany w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych Miasta generuje:

Bardziej szczegółowo

Cennik usług - w ofercie M2M

Cennik usług - w ofercie M2M Cennik usług w ofercie M2M obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku Cennik usług w ofercie M2M, dalej zwany Cennikiem Usług, obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku do odwołania dla Abonentów będących

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. ZAKRES ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej oraz bezprzewodowej transmisji danych wraz

Bardziej szczegółowo

Nie więcej niż Brutto 15,00 za miesiąc. 24,60 za miesiąc. 6,15 zł za miesiąc. 0,12 zł za 1 minutę. 0,18 zł za 1 minutę. 0,18 zł za 1 minutę.

Nie więcej niż Brutto 15,00 za miesiąc. 24,60 za miesiąc. 6,15 zł za miesiąc. 0,12 zł za 1 minutę. 0,18 zł za 1 minutę. 0,18 zł za 1 minutę. 1. taryfy głosowej DZ.381-1-6/2014 A. abonament miesięczny za każdy numer zapewniający świadczenie telekomunikacyjne - aparat typu 4 B. abonament miesięczny za każdy numer zapewniający świadczenie telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia oraz istotnych warunków realizacji zamówienia w postępowaniu na świadczenie usług telefonii komórkowej dla OIP Zielona Góra

Opis przedmiotu zamówienia oraz istotnych warunków realizacji zamówienia w postępowaniu na świadczenie usług telefonii komórkowej dla OIP Zielona Góra Załącznik nr 1 Znak sprawy: ZG-0162-225-292-2/15 Opis przedmiotu zamówienia oraz istotnych warunków realizacji zamówienia w postępowaniu na świadczenie usług telefonii komórkowej dla OIP Zielona Góra Usługi

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia składa się z 1 zadania: Świadczenie usług telekomunikacji głosowej w sieci komórkowej wraz z usługami dodatkowymi przez okres 24 miesięcy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla jednostek Policji woj. świętokrzyskiego w sieci telefonii komórkowej GSM 1. Wymagania ogólne. Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych oraz kart

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 269969-2010r.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 269969-2010r. Świadczenie usług telefonii komórkowej dla potrzeb Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach Numer ogłoszenia: 368797-2010; data zamieszczenia: 22.12.2010 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik I SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Charakterystyka przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej oraz usługa telemetrii a także sprzedaż

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii komórkowej dla jednostek Policji województwa świętokrzyskiego 1. Wymagania ogólne. Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia I. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi telefonii komórkowej i usługi bezprzewodowej transmisji danych (dalej Usługi )

Bardziej szczegółowo

I.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :

I.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA : Załącznik Nr 1 do SIWZ I.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA : I. Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych i modemów z aktywnymi i skonfigurowanymi kartami SIM. 1. Świadczona

Bardziej szczegółowo

Cennik usług - w ofercie M2M

Cennik usług - w ofercie M2M Cennik usług w ofercie M2M obowiązuje od dnia 08 czerwca 2014 roku Cennik usług w ofercie M2M, dalej zwany Cennikiem Usług, obowiązuje od dnia 08 czerwca 2014 roku do odwołania dla Abonentów będących przedsiębiorcami

Bardziej szczegółowo

ZP /PW/16 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

ZP /PW/16 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ZP.341-11/PW/16 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia 08.11.2016 r. Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz mobilnego dostępu do Internetu wraz z dostawą

Bardziej szczegółowo

OP.43-00048/2012 Załącznik nr 3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

OP.43-00048/2012 Załącznik nr 3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia OP.43-00048/2012 Załącznik nr 3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Specyfikacja usług telefonii komórkowej i mobilnego dostępu do internetu: Specyfikacja abonamentów: Telefoniczne: 12 abonamentów:

Bardziej szczegółowo

Część B SIWZ Opis techniczny przedmiotu zamówienia

Część B SIWZ Opis techniczny przedmiotu zamówienia Część B SIWZ Opis techniczny przedmiotu zamówienia I. Informacje ogólne. 1. Docelowa liczba numerów telefonicznych: 55 (harmonogram przejmowania numeracji sekcja II pkt 2 części B SIWZ). 2. Liczba dostępów

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ-po zmianie Sprawa nr KZ - 6/2014 Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej dla 62 numerów abonenckich

Bardziej szczegółowo

Nie więcej niż Brutto 18,45 za miesiąc. 36,90 za miesiąc. 6,15 zł za miesiąc. 0,05 zł za 1 minutę. 0,12 zł za 1 minutę. 0,30 zł.

Nie więcej niż Brutto 18,45 za miesiąc. 36,90 za miesiąc. 6,15 zł za miesiąc. 0,05 zł za 1 minutę. 0,12 zł za 1 minutę. 0,30 zł. 1. taryfy głosowej A. abonament miesięczny za każdy numer zapewniający świadczenie telekomunikacyjne - aparat typu 4 (oraz karty SIM bez aparatów) B. abonament miesięczny za każdy numer zapewniający świadczenie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Znak sprawy KA-2/107/2010 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem postępowania są usługi telekomunikacyjne dla Politechniki Krakowskiej w sieci telefonii komórkowej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. CZĘŚĆ I zadanie B Telekomunikacyjne usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą 300 kpl. telefonów komórkowych.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. CZĘŚĆ I zadanie B Telekomunikacyjne usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą 300 kpl. telefonów komórkowych. Załącznik nr 1b OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I zadanie B Telekomunikacyjne usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą 300 kpl. telefonów komórkowych. Lp. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO OFERTA WYKONAWCY Informacja

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia (CPV 64212000-5, 32250000-0, 31712112-8, 72400000-4)

Opis przedmiotu zamówienia (CPV 64212000-5, 32250000-0, 31712112-8, 72400000-4) ZADANIE NR 1. Załącznik nr 7 do siwz Opis przedmiotu zamówienia (CPV 64212000-5, 32250000-0, 31712112-8, 72400000-4) Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług telefonii komórkowej, mobilnego dostępu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej od 01-11-2013 do 31-10-2017 wraz z dostawą 600 szt. aktywacji* wraz z fabrycznie nowymi urządzeniami (aparatami

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 8 do SIWZ / nr 2 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK nr 8 do SIWZ / nr 2 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK nr 8 do SIWZ / nr 2 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. Wstęp 2. Wolumeny dostaw 2.1. Karty SIM do aparatów telefonicznych 2.2. Kart SIM do modemów do bezprzewodowej transmisji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/2014 z dnia 3 marca 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/2014 z dnia 3 marca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/2014 z dnia 3 marca 2014 r. Zapraszamy wszystkie podmioty posiadające doświadczenie w działalności objętej niniejszym zapytaniem do złożenia oferty cenowej na wykonanie usług zgodnie

Bardziej szczegółowo

3) od dnia 21.12.2013 r. do dnia zakończenia obowiązywania zawartej umowy dla usług, Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/73/1/IM/12

3) od dnia 21.12.2013 r. do dnia zakończenia obowiązywania zawartej umowy dla usług, Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/73/1/IM/12 Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/73//IM/2 Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn Do wiadomości uczestników postępowania ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych GSM oraz modemu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamawiającego: Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP Al. Jerozolimskie Warszawa Warszawa,

Nazwa zamawiającego: Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP Al. Jerozolimskie Warszawa Warszawa, Nazwa zamawiającego: Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP Al. Jerozolimskie 202 02 486 Warszawa Warszawa, 07.01.2016 Zapytanie ofertowe nr 01/01/2016 Na świadczenie usług telefonii komórkowej

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w ofertach Orange abonament oraz Orange mix obowiàzuje od 17 czerwca 2008 roku

Cennik usług w ofertach Orange abonament oraz Orange mix obowiàzuje od 17 czerwca 2008 roku Cennik usług w ofertach Orange abonament oraz Orange mix obowiàzuje od 17 czerwca 2008 roku Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku są podane w złotych i zawierają podatek od towarów i usług (VAT), o ile nie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. Wstęp 2. Wolumeny dostaw 2.1. Karty SIM do aparatów telefonicznych 2.2. Kart SIM do modemów do bezprzewodowej transmisji danych 3. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty nr WA.2320.12.2015 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej oraz pakietowej transmisji danych do dnia 31.12.2014 r. wraz z dostawą aparatów telefonicznych,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/26/60/1/KR/12. Szanowni Państwo,

Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/26/60/1/KR/12. Szanowni Państwo, Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/26/60//KR/2 Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Zał. nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 Usługi telefonii stacjonarnej 1. Poniższa tabela prezentuje przewidywaną ilość wykorzystywanych minut (miesięcznie). Lp. Nazwa usługi Ilość minut / 1 miesiąc

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych i akcesoriów dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin promocji w ofertach Smart Plan na Rozmowy, Smart Plan, Smart Plan Mix obowiązuje od 6 marca 2013 r.

Regulamin. Regulamin promocji w ofertach Smart Plan na Rozmowy, Smart Plan, Smart Plan Mix obowiązuje od 6 marca 2013 r. Regulamin Regulamin promocji w ofertach na Rozmowy,, Mix obowiązuje od 6 marca 2013 r. do odwołania na Rozmowy,, Mix to promocja (dalej: Promocja ) dostępna dla Abonentów zawierających umowę o świadczenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2016. z dnia r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2016. z dnia r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2016 z dnia 30.09. 2016 r. Zapraszamy wszystkie podmioty posiadające doświadczenie w działalności objętej niniejszym zapytaniem do złożenia oferty cenowej na wykonanie świadczenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Świadczenie usługi z zakresu telefonii komórkowej wraz z dostawą akcesoriów oraz bezprzewodowego dostępu do sieci Internet na potrzeby Muzeum

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia DOA.III.272.1.2.2014 Załącznik nr 1 do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Po zmianach SIWZ 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w ofertach Orange abonament oraz Orange mix obowiàzuje od 22 grudnia 2008 roku

Cennik usług w ofertach Orange abonament oraz Orange mix obowiàzuje od 22 grudnia 2008 roku Cennik usług w ofertach Orange abonament oraz Orange mix obowiàzuje od 22 grudnia 2008 roku Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku są podane w złotych i zawierają podatek od towarów i usług (VAT), o ile nie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia DOA.III.272.1.2.2014 Załącznik nr 1 do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Rozmowy i SMS-y bez limitu do wszystkich oraz GB obowiązuje od dnia 31 lipca 2017r regulamin uwzględnia zmiany z dnia r.

Regulamin Usługi Rozmowy i SMS-y bez limitu do wszystkich oraz GB obowiązuje od dnia 31 lipca 2017r regulamin uwzględnia zmiany z dnia r. PREP/PDF01/1217 Regulamin Usługi Rozmowy i SMS-y bez limitu do wszystkich oraz GB obowiązuje od dnia 31 lipca 2017r regulamin uwzględnia zmiany z dnia 14.12.2017r. Rozmowy i SMS-y bez limitu do wszystkich

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn Do wiadomości uczestników postępowania ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/26/36/1/KR/12. Szanowni Państwo,

Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/26/36/1/KR/12. Szanowni Państwo, Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/26/36//KR/2 Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą

Bardziej szczegółowo

Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II to promocja (dalej: Promocja ) dostępna dla:

Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II to promocja (dalej: Promocja ) dostępna dla: regulamin promocji w ofertach Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, obowiązuje od 10 lutego 2015 r. do odwołania Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, to promocja (dalej: Promocja ) dostępna dla:

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin promocji w ofertach Smart Plan na Rozmowy, Smart Plan, Smart Plan Mix. obowiązuje od 5 lutego 2014 r.

Regulamin. Regulamin promocji w ofertach Smart Plan na Rozmowy, Smart Plan, Smart Plan Mix. obowiązuje od 5 lutego 2014 r. Regulamin Regulamin promocji w ofertach na Rozmowy,, Mix obowiązuje od 5 lutego 2014 r. do odwołania na Rozmowy,, Mix to promocja (dalej: Promocja ) dostępna dla Abonentów zawierających umowę o świadczenie

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 23.11.2015 roku

Gdańsk, dnia 23.11.2015 roku Gdańsk, dnia 23.11.2015 roku ZAPYTANIE OFERTOWE świadczenie usług telefonii komórkowej i pakietowej transmisji danych wraz z dostawą aparatów telefonicznych z akcesoriami i dostępem do internetu dla Akademii

Bardziej szczegółowo

Cennik usług telekomunikacyjnych w abonamentowej ofercie uniwersalnej PolsatNet w Cyfrowym Polsacie

Cennik usług telekomunikacyjnych w abonamentowej ofercie uniwersalnej PolsatNet w Cyfrowym Polsacie Cennik usług telekomunikacyjnych w abonamentowej ofercie uniwersalnej w Cyfrowym Polsacie Usługi świadczone są przez spółkę pod firmą Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: 03-878 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Nowy Business Everywhere z modemem" obowiązuje od dnia 25 listopada 2011 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów

Regulamin promocji Nowy Business Everywhere z modemem obowiązuje od dnia 25 listopada 2011 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów Regulamin promocji z modemem" obowiązuje od dnia 25 listopada 2011 r. do odwołania lub wyczerpania zapasów 1 ZAKRES PROMOCJI 1. Promocja z modemem, zwana dalej Promocją jest ofertą spółki pod firmą Polska

Bardziej szczegółowo

II. Wymagania dotyczące świadczenia usługi prywatnego punktu dostępu APN o nazwie peka.pl

II. Wymagania dotyczące świadczenia usługi prywatnego punktu dostępu APN o nazwie peka.pl Opis szczegółowych wymagań Zamawiającego dla zadania: Świadczenie telemetrycznej usługi transmisji danych M2M dla Systemu PEKA, na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. I. Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ DZPZ/333/202/2017 Olsztyn, dnia 6 grudnia 2017 r. Przedmiot zapytania dotyczy: ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Usługa dostępu do telefonii stacjonarnej, do telefonii komórkowej i usługa dostępu

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. Wstęp 2. Wolumeny dostaw 2.1. Dostawy aparatów telefonicznych GSM 2.2. Dostawy związane z modemami do bezprzewodowej transmisji danych 3.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. (znak sprawy: ZP-RK/06/09)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. (znak sprawy: ZP-RK/06/09) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych i modemu dla Radia Koszalin S.A. (znak sprawy: ZP-RK/06/09)

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II. Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z dostawą 15 modemów.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II. Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z dostawą 15 modemów. Załącznik nr 1c OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z dostawą 15 modemów. OFERTA WYKONAWCY Lp. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO Informacja o spełnianiu lub nie spełnianiu

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 21 listopada 2012 r.

POSTANOWIENIE z dnia 21 listopada 2012 r. Sygn. akt: KIO 2484/12 Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: POSTANOWIENIE z dnia 21 listopada 2012 r. Luiza Łamejko po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 21 listopada 2012 r.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, ul. Barbary

I. 1) NAZWA I ADRES: Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, ul. Barbary Katowice: Świadczenie usług w zakresie telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych i modemów Numer ogłoszenia: 240041-2011; data zamieszczenia: 08.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Wrocław: Świadczenie usług telefonii komórkowej, bezprzewodowego dostępu do Internetu, dostępu do zasobów konta pocztowego Zamawiającego poprzez posiadany przez Zamawiającego serwer Black Berry Enterprise,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Sygn. Sprawy : (ZW/06/2012) Załącznik Nr 2 (do zaproszenia do złożenia oferty) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Świadczenie usług telekomunikacyjnych (telefonia stacjonarna i usługi internetowe) na rzecz Sądu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI II Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z dostawą 20 modemów.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI II Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z dostawą 20 modemów. Załącznik nr 1c do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI II Usługa bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z dostawą 20 modemów. Lp. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO OFERTA WYKONAWCY Informacja o spełnianiu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu telefonii komórkowej oraz dostawa telefonów komórkowych.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu telefonii komórkowej oraz dostawa telefonów komórkowych. Załącznik nr 2 do Zaproszenia po zmianie Załącznik nr 2 do umowy- po zmianie Sprawa nr KA 2-2016 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu telefonii komórkowej oraz

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie parametry należy rozumieć jako minimalne.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie parametry należy rozumieć jako minimalne. Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie parametry należy rozumieć jako minimalne. 1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług telefonii komórkowej

Bardziej szczegółowo

Telefonia Dialog S.A. Taryfa Telekomunikacyjna oferta indywidualna. Obowiązująca od dnia 01-10-2007r. - 1 -

Telefonia Dialog S.A. Taryfa Telekomunikacyjna oferta indywidualna. Obowiązująca od dnia 01-10-2007r. - 1 - Telefonia Dialog S.A. Taryfa Telekomunikacyjna oferta indywidualna Obowiązująca od dnia 01-10-2007r. - 1 - Spis treści SPIS TREŚCI: TARYFA DARMOWE ROZMOWY MAX...4 JEDNORAZOWE OPŁATY PODSTAWOWE...4 2. STAŁE

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 30356-2016; data zamieszczenia: 11.02.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 30356-2016; data zamieszczenia: 11.02.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 1 z 5 2016-02-11 10:27 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 26102-2016 z dnia 2016-02-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sosnowiec Przedmiotem zamówienia jest: I ETAP: dostawa, montaż, uruchomienie i włączenie

Bardziej szczegółowo

Cennik usług telekomunikacyjnych w abonamentowej ofercie Uniwersalnej PolsatNet 4 w Cyfrowym Polsacie

Cennik usług telekomunikacyjnych w abonamentowej ofercie Uniwersalnej PolsatNet 4 w Cyfrowym Polsacie Cennik usług telekomunikacyjnych w abonamentowej ofercie Uniwersalnej PolsatNet 4 w Cyfrowym Polsacie Usługi świadczone są przez spółkę pod firmą Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: 03-878

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 456348-2012; data zamieszczenia: 16.11.2012 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 456348-2012; data zamieszczenia: 16.11.2012 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Strona l z 6 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 434870-2012 z dnia 2012-11-06 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lublin Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz mobilnego dostępu do internetu wraz z dostawą

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych GSM oraz modemu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

pakietowej transmisji danych - bezprzewodowy INTERNET) oraz dokona ich aktywacji i rozpocznie

pakietowej transmisji danych - bezprzewodowy INTERNET) oraz dokona ich aktywacji i rozpocznie Szczecin: Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej z zachowaniem dotychczas użytkowanych przez zamawiającego numerów telefonicznych wraz z dostawą aparatów telefonicznych w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 wzór. Umowa Nr

Załącznik nr 5 wzór. Umowa Nr Umowa Nr Załącznik nr 5 wzór zawarta w dniu.. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin- Miejskim Zakładem Obsługi Gospodarczej w Szczecinie siedzibą w Szczecinie, ul. Czesława 9 NIP 851-28-66-706 REGON

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 2014-03-13 SMM.321.1.2014 FORMULARZ OFERTY

Opole, dnia 2014-03-13 SMM.321.1.2014 FORMULARZ OFERTY SMM.321.1.2014 Opole, dnia 2014-03-13 FORMULARZ OFERTY Na świadczenie usług telefonii komórkowej oraz bezprzewodowego dostępu do sieci Internet wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonicznych,

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 104763-2013; data zamieszczenia: 10.06.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 104763-2013; data zamieszczenia: 10.06.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Numer ogłoszenia: 104763-2013; data zamieszczenia: 10.06.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 103953-2013 data 07.06.2013

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Delfin II w Orange, Pelikan II w Orange, Pantera II w Orange (abonament i mix) obowiązuje od 24 maja 2011do odwołania

Regulamin promocji Delfin II w Orange, Pelikan II w Orange, Pantera II w Orange (abonament i mix) obowiązuje od 24 maja 2011do odwołania Regulamin promocji Delfin II w Orange, Pelikan II w Orange, Orange (abonament i mix) obowiązuje od 24 maja 2011do odwołania Delfin II w Orange, Pelikan II w Orange, Orange (abonament i mix) to promocja

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi telefonii komórkowej 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi telefonii komórkowej 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:184231-2017:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi telefonii komórkowej 2017/S 094-184231 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Słownik pojęć 1. ZAMAWIAJĄCY Urząd Miasta Płocka wraz z jednostkami podległymi, które wyraziły zgodę na przystąpienie do postępowania prowadzonego przez Urząd Miasta Płocka oraz,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej FORMUŁA Unlimited na czas nieokreślony obowiązuje od 19 grudnia 2013r. do odwołania.

Regulamin Oferty Promocyjnej FORMUŁA Unlimited na czas nieokreślony obowiązuje od 19 grudnia 2013r. do odwołania. Regulamin Oferty Promocyjnej FORMUŁA na czas nieokreślony obowiązuje od 19 grudnia 2013r. do odwołania. I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. W celu skorzystania z niniejszej Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 4 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia 1. Wymagania ogólne Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych dla Dolnośląskiego Urzędu

Bardziej szczegółowo

Cennik Taryf Rodzinnych

Cennik Taryf Rodzinnych UsłUgi krajowe Opłata Abonamentowa za taryfę 20 20,16 zł 40 40,33 zł 60 60,49 zł 80 80,65 zł Taryfy Rodzinne 110 110,90 140 141,14 170 171,39 210 211,72 330 332,70 Minuty wliczone w Opłatę Abonamentową

Bardziej szczegółowo