CZĘŚĆ II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZĘŚĆ II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia"

Transkrypt

1 CZĘŚĆ II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1

2 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych, w tym usług telefonii komórkowej oraz usług telefonicznych za pomocą stacjonarnego zakończenia sieci komórkowej przez okres 24 miesięcy. Rozpoczęcie świadczenia usług planowane jest na r. Usługa świadczona będzie dla następujących spółek z Grupy Kapitałowej PSE: Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. Polskie Sieci Elektroenergetyczne - Północ S.A. Polskie Sieci Elektroenergetyczne - Południe S.A. Polskie Sieci Elektroenergetyczne - Zachód S.A. Polskie Sieci Elektroenergetyczne - Wschód S.A. Polskie Sieci Elektroenergetyczne - Centrum S.A. EPC S.A. Centrum Zastosowań Zaawansowanych Technologii Sp. z o.o. Zarządca Rozliczeń S.A. Świadczona usługa telekomunikacyjna zapewnić ma między innymi łączność głosową (wychodzące i przychodzące połączenia krajowe, międzynarodowe i roamingowe), tekstową (SMS), multimedialną (MMS), dostęp do zasobów Internetu. Realizacja usług odbywać się będzie poprzez wykorzystanie dostarczonych przez Wykonawcę aparatów telefonicznych, modemów transmisji danych oraz kart SIM. Przedmiot zamówienia obejmuje równieŝ dostawę oraz integrację łączy ISDN PRA 30B+D z systemami telefonii stacjonarnej wykorzystywanymi przez Zamawiającego oraz usługę hurtowego rozsyłu wiadomości SMS. W ramach zamówienia Zamawiający przewiduje opcjonalne rozszerzenie usługi o dostęp do otwartego, prywatnego APN. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące elementy: - zapewnienie dostępu do sieci telefonii komórkowej w obszarze nie mniejszym niŝ 97% powierzchni kraju oraz we wszystkich siedzibach zajmowanych przez Zamawiającego na terenie kraju, na poziomie umoŝliwiającym swobodną realizację transmisji głosu (wychodzące i przychodzące połączenia krajowe, międzynarodowe) oraz realizację usług transmisji danych: łączność tekstowa (SMS), multimedialna (MMS), dostęp do Internetu. Na terenie siedziby PSE Operator zasięg sieci obejmować ma wszystkie kondygnacje budynków, - dostarczenie i obsługę łączy ISDN PRA 30B+D do systemu telefonii stacjonarnej wykorzystywanego przez Zamawiającego, w lokalizacjach wskazanych w pkt. 3.4 niniejszego opisu, 2

3 - zapewnienie usługi hurtowego rozsyłu wiadomości SMS, opisanej w pkt. 3.5 niniejszego opisu, - dostawę fabrycznie nowego sprzętu według specyfikacji oraz w ilościach określonych w pkt. 4 niniejszego opisu, - dostawę kart SIM, w taryfach opisanych w pkt utworzenie sieci korporacyjnej zawierającej wszystkie numery komórkowe oraz stacjonarne, objęte niniejszym zamówieniem, - opcjonalne dostarczenie i uruchomienie otwartego prywatnego APN, - zapewnienie obsługi serwisowej na dostarczony sprzęt i usługę wraz ze wsparciem technicznym i obsługą posprzedaŝową. Wykonawca zobowiązany będzie do dostosowania świadczonych usług do wymogów Zamawiającego określonych w niniejszym opisie. 2. Profil Zamawiającego PoniŜsza tabela przedstawia aktualną liczbę aktywnych kart SIM oraz łączy posiadanych przez Zamawiającego w podziale na rodzaje aktywacji. Tabela 1. Liczba aktywacji Spółka Aktywacje Aktywacje Aktywacje Łącze Hurtowy dostęp głosowe data M2M PRA do SMSC PSE Operator PSE Centrum PSE Zachód PSE Wschód PSE Południe PSE Północ EPC CATA Zarządca Rozliczeń RAZEM W trakcie trwania umowy Zamawiający przewiduje opcjonalną moŝliwość zwiększenia liczby posiadanych aktywacji, maksymalnie do 400 dodatkowych aktywacji. W trakcie trwania umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia liczby aktywnych kart SIM maksymalnie o 5% wg stanu ilościowego na dzień podpisania Umowy, w szczególności zgodnie z pkt. 6.3 niniejszego opisu Dotychczasowe średnie zuŝycie poszczególnych typów usług w skali miesiąca dla 3

4 aktywacji głosowych wynosi 1 : a) Połączenia do sieci stacjonarnych minut; b) Połączenia do sieci operatora PTC minut; c) Połączenia do sieci operatora PTK Centertel minut; d) Połączenia do sieci operatora Polkomtel minut; e) Połączenia do sieci operatora P minut; f) Połączenia do innych krajowych sieci komórkowych minut g) Połączenia w ramach sieci korporacyjnej minut; h) SMS krajowy sztuk; i) SMS międzynarodowy 399 sztuk j) SMS wysłany w roamingu sztuk k) Usługa transmisji danych w kraju MB l) Usługa transmisji danych w roamingu 69 MB m) Połączenia międzynarodowe 944 minut; n) Roaming połączenia wykonane minut; o) Roaming połączenia odebrane minut. 3. Warunki realizacji zamówienia 3.1. Taryfa głosowa Plan taryfowy zamieszczony w ofercie ma być planem bez opłat inicjacyjnych za rozpoczęcie połączenia z jednosekundową taryfikacją połączeń krajowych. W przypadku pakietowej transmisji danych w kraju taryfikowanie będzie następować maksymalnie co 10 kb. Plan taryfowy oparty ma być na jednolitym abonamencie dla wszystkich obecnych i przyszłych uŝytkowników, bez wliczonych minut. W opłatę abonamentową naleŝy wkalkulować opłatę za sieć korporacyjną oraz pakiet co najmniej 50 MB do wykorzystania na transmisję danych w kraju. Po przekroczeniu pakietu danych nastąpi zmniejszenie szybkości transferu danych, ale nie zostaną naliczone dodatkowe koszty. Połączenia krajowe w obrębie sieci korporacyjnej oraz koszt aktywacji kart SIM ma zostać wkalkulowany w cenę oferty. Zamawiający wymaga aby wysokość opłaty abonamentowej była nie większa niŝ 1 zł netto. Ponadto Zamawiający wymaga zaoferowania następujących pakietów danych: a) pakiety danych o wielkości 500 MB oraz 2 GB do wykorzystania na terenie kraju, b) roamingowy pakiet danych o wielkości 100 MB na terenie UE. Po przekroczeniu limitu, transmisji danych w krajowych pakietach danych ograniczona zostanie szybkość transferu danych, bez ponoszenia dodatkowych opłat. PowyŜsze pakiety będą mogły być wykorzystane przez Zamawiającego na połączenia z dowolnym publicznym APN dostępnym u Wykonawcy (internet, itp.) oraz z prywatnym APN. Zamawiający będzie mógł aktywować i dezaktywować pakiety na dowolną liczbę okresów rozliczeniowych na 1 Podane dane są wartościami średnimi z okresu kwiecień czerwiec

5 wybranych kartach SIM. Zamawiający wymaga aby roamingowy pakiet danych mógł być równieŝ aktywowany na kartach w taryfie data, o których mowa w pkt Taryfa mobilnego dostępu do Internetu ( taryfa data ) Plany taryfowe dla kart SIM wykorzystywanych w taryfie data powinny mieć następujące cechy: a) dwa rodzaje pakietów danych w wysokości, co najmniej 5 i 8 GB dla aktywacji w taryfie data, bez zmiany parametrów transferu. Pakiet 5 GB będzie wykorzystywany na ok. 90% aktywacji, natomiast pakiet 8 GB na pozostałych ok. 10% aktywacji. W przypadku przekroczenia limitu Zamawiający dopuszcza moŝliwość obniŝenia prędkości transferu, nie dopuszcza natomiast opcji całkowitego zablokowania dostępu do usługi lub ponoszenia kosztów za dodatkowy transfer danych; b) moŝliwość korzystania z wszystkich rodzajów technologii mobilnego dostępu do Internetu dostępnych w publicznej ofercie Wykonawcy, takich jak CDMA, LTE, HSPA, UMTS, EDGE, GPRS; c) w przypadku uruchomienia nowych technologii dostępu do mobilnego Internetu przez Wykonawcę oraz włączenia ich do publicznie dostępnych ofert zapewnienie nieodpłatnej wymiany kart SIM (jeŝeli zajdzie taka potrzeba) i umoŝliwienie korzystanie z tych technologii przez Zamawiającego w ramach dostępnego abonamentu Taryfa M2M Wykonawca zapewni aktywacje w taryfie telemetrycznej, umoŝliwiające pakietową oraz komutowaną transmisję danych. Plan taryfowy oparty ma być na jednolitym abonamencie dla wszystkich aktywacji, bez wliczonych usług. W przypadku transmisji komutowanej taryfikacja będzie odbywać się maksymalnie co 5 sekund, natomiast dla transmisji pakietowej maksymalnie co 10 kb. Dodatkowo Wykonawca umoŝliwi włączenie usługi odbioru połączeń transmisji danych. Dotychczasowe średnie miesięczne wolumeny ruchu w wynoszą: a) Komutowana transmisja danych do sieci własnej operatora minut b) Komutowana transmisja danych do sieci obcych minut c) SMS wysłany do sieci własnej operatora sztuk d) SMS wysłany do sieci obcych - 40 sztuk e) Pakietowa transmisja danych MB Zamawiający wymaga aby w przypadku taryfy M2M dostarczone karty SIM posiadały wyłączone zabezpieczenie karty SIM w postaci kodu PIN. 5

6 3.4. Stacjonarne zakończenie sieci komórkowej Wykonawca zapewni dedykowane łącza PRA (ISDN 30B+D) słuŝące do świadczenia usługi bezpośredniej komunikacji systemu telefonii stacjonarnej Zamawiającego do systemów telefonii komórkowej poprzez infrastrukturę telekomunikacyjną Wykonawcy, umoŝliwiające wykonywanie połączeń telefonicznych z sieci wewnętrznej Zamawiającego do wszystkich krajowych operatorów telefonii stacjonarnej i komórkowej. Adresy instalacji łączy PRA wraz z ich liczbą przedstawia poniŝsza tabela. Tabela 2. Zestawienie łączy ISDN PRA 30B+D Spółka Adres instalacji PSE Operator ul. Warszawska Konstancin-Jeziorna PSE Północ ul. Marszałka Focha Bydgoszcz PSE Południe ul. Jordana Katowice Liczba łączy PRA (ISDN 30B+D) Zamawiający wymaga aby opłata abonamentowa za łącze PRA była nie większa niŝ 200 zł netto i zawierała jedynie połączenia realizowane w ramach sieci korporacyjnej, które będą wliczone w tę opłatę. Wykonawca zapewni moŝliwość prezentacji połączeń wychodzących przy pomocy aktualnie wykorzystywanej przez Zamawiającego numeracji DDI. Wykonawca zobowiązuje się do uzgodnienia z Zamawiającym wszelkich kwestii związanych z instalacją i konfiguracją łączy PRA. Kosz instalacji łączy PRA naleŝy wliczyć w koszt oferty. Wykonawca udostępni równieŝ funkcjonalność skróconego wybierania numerów tak, aby połączenie z numeru komórkowego na numer stacjonarny Zamawiającego odbywało się po wybraniu ostatnich 4 cyfr tego numeru. Dotychczasowe średnie wolumeny ruchu w poszczególnych frakcjach wynoszą: 2 a) Rozmowy do sieci PTC minut, b) Rozmowy do sieci PTK Centertel minut, c) Rozmowy do sieci Polkomtel minut, d) Rozmowy do sieci P4 924 minut, e) Rozmowy do sieci korporacyjnej minut, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia liczby łączy PRA w odniesieniu do Tabeli nr 2, w szczególności Wykonawca umoŝliwi Zamawiającemu instalację nowych łączy PRA w obecnych oraz nowych lokalizacjach na warunkach cenowych określonych w umowie o ile będą istniały warunki techniczne. Zamawiający dopuszcza równieŝ moŝliwość ustalenia 2 Dane dla jednego łącza ISDN PRA 30B+D 6

7 z Wykonawcą innego sposobu połączenia systemu telefonii stacjonarnej Zamawiającego, np. poprzez zastosowanie SIP trunk, o ile będą istniały do tego moŝliwości techniczne Hurtowy dostęp do SMSC Zamawiający wymaga aby Wykonawca zapewnił moŝliwość hurtowego rozsyłania wiadomości SMS do wszystkich krajowych sieci komórkowych. Wykonawca zapewni takŝe moŝliwość przyjmowania wiadomości z jego sieci na numery skrócone, oraz od pozostałych Operatorów w przypadku stosowania numerów długich. Zamawiający wymaga zapewnienia dostępu do usługi za pomocą dedykowanej platformy WWW, jak równieŝ dostępu do interfejsu programistycznego umoŝliwiającego integrację usługi z aplikacją Zamawiającego. Zamawiający wymaga zapewnienia dostępu do obsługi technicznej czynnej przez 24h na dobę. Plan taryfowy dla tej usługi powinien cechować się następującymi elementami: - jak najmniejsza opłatą abonamentowa, nie zawierającą wliczonych usług, - płaska stawka za wysłanie krajowej wiadomość SMS niezaleŝnie od tego, do jakiej sieci komórkowej wiadomość jest kierowana, - stawka za jeden SMS niezaleŝna od wolumenu wysyłanych wiadomości Prywatny APN W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający przewiduje opcjonalne uruchomienie prywatnego APN, połączonego z siedzibą Zamawiającego za pomocą dedykowanego łącza o przepustowości 2 MB/s zakończonego stykiem Ethernet 10/100/1000Base-T. Instalacja łącza i uruchomienie usługi nastąpi w terminie 8 tygodni od dnia złoŝenia zlecenia przez Zamawiającego. Szczegóły dotyczące instalacji i konfiguracji usługi zostaną ustalone na etapie realizacji zamówienia na tę usługę. 4. Modele telefonów komórkowych oraz modemów do transmisji danych W ramach Zamówienia Wykonawca zapewni moŝliwość zamówienia i dostarczy Zamawiającemu na jego zamówienie telefony komórkowe w ilości zgodnej z poniŝszą tabelą: Kategoria telefonu Liczba aparatów Wybrane modele telefonów Kategoria I 271 iphone 4S 16GB, Samsung Galaxy S3 16GB, Nokia Lumia 800, Nokia Lumia 900 7

8 Kategoria II Samsung S Advance 8GB, Nokia Lumia 710, Nokia E6 Kategoria III 351 Samsung Solid B2710, Nokia C5 KaŜdy z telefonów (niezaleŝnie od kategorii) powinien mieć w zestawie lub dołączony do zestawu następujący komplet akcesoriów: o Zestaw słuchawkowy, o Kabel do transmisji danych, o Ładowarka, o Instrukcja obsługi w polskiej wersji językowej, W ramach Zamówienia Wykonawca zapewni moŝliwość zamówienia i dostarczy Zamawiającemu na jego zamówienie 200 szt. modemów transmisji danych, o co najmniej następujących parametrach: o Praca w sieciach 2G i 3G, o Obsługa technologii o najwyŝszej prędkości mobilnego dostępu do Internetu dostępnej w publicznej ofercie Wykonawcy, o Gniazdo w standardzie USB, o Gniazdo anteny zewnętrznej, o Obsługiwane systemy operacyjne: Microsoft Windows 2000/XP/Vista/Windows 7. Ponadto Wykonawca zapewni opcjonalną moŝliwość zamówienia do 100 szt. tabletów, o co najmniej następujących parametrach: o Rozmiar ekranu: co najmniej 9 i nie więcej niŝ 10, o Radzaj ekranu: dotykowy, wykonany w technice pojemnościowej z obsługą wielodotyku, o Rodzaj matrycy: IPS, o Rozdzielczość ekranu: co najmniej 1500x2000 pikseli, o Pamięć RAM: co najmniej 1GB, o Pamięć wewnętrzna: co najmniej 32GB, o WiFi: co najmniej a/b/g/n, o Bluetooth: tak, wersja 4.0, o Czujniki: co najmniej przyspieszeniomierz, Ŝyroskop i czujnik oświetlenia zewnętrznego, o Cyfrowy kompas, o GPS, o Bateria: o pojemności co najmniej 42 Wh, o Waga: nie więcej niŝ 700g, o Wbudowany modem obsługujący: co najmniej sieci 2G GSM/ EDGE 850/ 900/ 1800/ 1900, i 3G UMTS/ HSPA/ HSPA+/ DC-HSDPA 850/ 900/ 1900/

9 Wszystkie telefony komórkowe, modemy oraz tablety dostarczone przez Wykonawcę nie będą posiadały blokady SIM Lock. Dostawa Sprzętu realizowana będzie na bieŝąco w zaleŝności od aktualnych potrzeb Zamawiającego. Maksymalny czas dostawy wyniesie 48h w dni robocze licząc od daty złoŝenia zamówienia poprzez aplikację WWW do obsługi konta. W przypadku wycofania z oferty Wykonawcy danego modelu Sprzętu Wykonawca poinformuje o tym fakcie Zamawiającego oraz w zaleŝności od decyzji Zamawiającego zabezpieczy dostępność ustalonej liczby Sprzętu lub uzgodni z Zamawiającym inny model Sprzętu o nie gorszych parametrach technicznych. NiezaleŜnie od powyŝszego w okresie trwania umowy Zamawiający zapewnia sobie prawo do moŝliwości ustalenia z Wykonawcą i zmiany wybranych modeli Sprzętu na modele alternatywne o nie gorszych parametrach technicznych z zachowaniem ceny odpowiadającej danej kategorii. Sprzęt zostanie dostarczony do poszczególnych lokalizacji Zamawiającego na koszt Wykonawcy oraz winien być zdeponowany w pomieszczeniu wskazanym przez przedstawiciela Zamawiającego. Zamawiający wymaga aby niezaleŝnie od kategorii telefonu opłata za jeden telefon oraz modem była nie większa niŝ 199 zł netto. PowyŜszy zapis nie dotyczy cen tabletów. 5. Karty SIM Zamawiający wymaga, aby, dostarczone karty SIM posiadały moŝliwość wprowadzenia do pamięci minimum 250 wpisów i były zabezpieczone przed uruchomieniem cztero cyfrowym kodem PIN. W przypadku trzykrotnego, błędnego wprowadzenia kodu PIN karta powinna zostać samoczynnie zablokowana. Odblokowanie jej winno nastąpić po wprowadzeniu podanego (przy dostarczeniu kart) Zamawiającemu przez Wykonawcę kodu PUK. Wykonawca zapewni, Ŝe karty SIM będą posiadały moŝliwość wyłączenia Ŝądania podania kodu PIN. Wykonawca dostarczy uniwersalne karty SIM, tj. pasujące zarówno do telefonów ze standardowym gniazdem SIM, jak równieŝ do telefonów z gniazdem micro SIM. 6. Wymagania szczegółowe 6.1. Wygasanie umów szczegółowych Umowy szczegółowe o świadczenie usług telekomunikacyjnych wygasną z dniem wygaśnięcia Umowy głównej bez Ŝadnych wzajemnych zobowiązań Przejęcie numeracji i zmiana numeracji 9

10 Zamawiający wymaga, aby w przypadku zmiany operatora, nowy operator przeniósł numerację do własnej sieci. Wykonawca dokona przeniesienia i aktywacji numeru przydzielonego przez dotychczasowego operatora zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne, tj. w czasie nie dłuŝszym niŝ jest to określone w rozporządzeniu wykonawczym do tej ustawy, aktualnym na dzień przeniesienia numerów. Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa niezbędnego do przeniesienia jego numeracji do sieci Wykonawcy. Dodatkowo Wykonawca zarezerwuję dla Zamawiającego pulę 500 numerów z zachowaniem ciągłości numeracji. Koszt puli będzie wkalkulowany w koszt oferty Cesje umów Zamawiający przewiduje moŝliwość cesji praw i/lub obowiązków z 5% umów szczegółowych o świadczenie usług telekomunikacyjnych na osoby fizyczne i prawne inne niŝ podmioty z Grupy PSE Operator, wg stanu ilościowego na dzień podpisania umowy wg Profilu Zamawiającego w/w. Pod pojęciem cesji rozumie się przejęcie praw do numeru MSISDN, taryfa natomiast ulegnie zmianie na właściwą dla formy prawnej cesjonariusza, w szczególności Zamawiający umoŝliwi cesję numeru z migracją na taryfę działającą w systemie prepaid. Cesje praw i/lub obowiązków na podmioty z Grupy PSE Operator mogą być dokonywane bez ograniczeń, w szczególności bez względu na ilość cesji nawet jeśli przekraczają wartość 5% w/w oraz bez pogorszenia warunków przysługujących Zamawiającemu, w szczególności taryfy, określonych Umową zawartą z Zamawiającym Zapewnienie zasięgu sieci Zamawiający wymaga aby Wykonawca zapewnił dostęp do sieci telefonii komórkowej na obszarze nie mniejszym niŝ 97% powierzchni kraju oraz we wszystkich siedzibach zajmowanych przez Zamawiającego na terenie kraju, na poziomie umoŝliwiającym swobodną realizację transmisji głosu oraz danych. Ponadto w siedzibie spółki PSE Operator mieszczącej się przy ul. Warszawskiej 165 w Konstancinie-Jeziornie zasięg sieci komórkowej obejmować ma wszystkie kondygnacje budynków, łącznie z pomieszczeniami podziemnymi zlokalizowanymi na poziomach -1, -2 oraz -3. Zamawiający informuje, Ŝe w budynku znajduje się instalacja rozsiewcza naleŝąca do Polkomtel. Zamawiający wymaga aby Wykonawca uzgodnił z Polkomtel warunki poddzierŝawy oraz na własny koszt dokonał instalacji urządzeń w celu propagacji sygnału własnej sieci w obrębie wewnętrznej rozsiewczej instalacji antenowej. Zamawiający wymaga zachowania ciągłości dostępu do sieci komórkowej w tej siedzibie, co oznacza, Ŝe zasięg ma być zagwarantowany od pierwszego dnia świadczenia usług przez Wykonawcę. W przypadku niewystarczającego poziomu sygnału w pozostałych siedzibach Zamawiającego niezbędne prace mające na celu polepszenie poziomu sygnału sieci komórkowej zostaną wykonane w terminie 8 tygodni od pisemnego poinformowania Wykonawcy o występujących problemach z zasięgiem sieci. 10

11 6.5. Pozostałe wymagania Zamawiający wymaga aby Wykonawca spełnił poniŝsze wymagania w zakresie realizowanego przedmiotu zamówienia. Koszt ich realizacji musi być wkalkulowany w cenę oferty. Wymagania obejmują: a) Zapewnienie wsparcia technicznego i obsługi posprzedaŝowej, a w szczególności wskazanie co najmniej jednej osoby do kontaktów w zakresie wsparcia sprzedaŝy usług i sprzętu oraz dedykowanej osoby do kontaktów w zakresie wsparcia serwisowego i naprawczego. b) Udostępnianie danych bilingowych w formie elektronicznej zawierających rzeczywiste koszty wszystkich zrealizowanych połączeń i usług oraz miesięcznych raportów zawierających informacje o kosztach i ilości poszczególnych usług. c) Udostępnienie aplikacji dostępnej poprzez stronę WWW ( System ), umoŝliwiającej m.in. zamawianie Sprzętu, aktywację/dezaktywacje usług dodatkowych, blokowanie moŝliwości wykonywania połączeń, pobieranie danych bilingowych. Zamawiający wymaga zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa aplikacji WWW poprzez zagwarantowanie co najmniej: c.1 wykorzystania protokołu https z długością klucza co najmniej 128 bit, c.2 logowanie za pomocą indywidualnych loginów i haseł oraz jednorazowych kluczy wysyłanych w wiadomościach SMS, c.3 ograniczonego czasu dla pojedynczej sesji i automatycznego wylosowywania w przypadku dłuŝszej nieaktywności. d) Zapewnienie moŝliwości wprowadzenia limitów kosztowych na poszczególnych numerach w wariancie miękkim (operator informuje uŝytkownika o przekroczeniu limitu nie blokując jednocześnie dostępu do usług). e) Zapewnienie na bieŝąco dostępu do informacji o rzeczywistym koszcie wykonanych usług dla kaŝdego numeru (poprzez SMS). f) Zapewnienie moŝliwości czasowej blokady karty SIM w przypadku kradzieŝy lub zgubienia karty przez uŝytkownika. g) Zapewnienie moŝliwości czasowej blokady numeru IMEI terminala w przypadku kradzieŝy. h) Dostarczenie dodatkowych nieaktywnych kart SIM w ilości 50 sztuk, które Wykonawca będzie aktywował w przypadkach zagubienia, kradzieŝy lub uszkodzenia kart SIM. i) Zapewnienie, Ŝe okres rozliczeniowy będzie rozpoczynał się pierwszego a kończył ostatniego dnia danego miesiąca. j) Zapewnienie moŝliwości podziału usług i aktywacji na konta kosztowe oraz fakturowanie tych kont na poszczególne spółki Zamawiającego. k) Nie rzadziej jak raz na kwartał przesyłanie zestawienia zawierającego informację o łącznych kosztach poniesionych przez Zamawiającego na realizację Umowy. 11

12 6.6. Wymagania dotyczące warunków gwarancji, serwisu, wparcia technicznego i obsługi posprzedaŝowej a) Wykonawca zapewni ciągłe świadczenie usług. b) Zamawiający wymaga aby wszystkie czynności związane z naprawą uszkodzonego Sprzętu były wykonywane za pośrednictwem Wykonawcy. c) Wykonawcę dokona odbioru uszkodzonego Sprzętu oraz dowozu naprawionego Sprzętu do wskazanej przez Zamawiającego lokalizacji, bez ponoszenia dodatkowych kosztów ze strony Zamawiającego. Ponadto Wykonawca ponosi odpowiedzialność za Sprzęt podczas transportu. d) Zamawiający wymaga aby maksymalny czas reakcji od momentu zgłoszenia uszkodzonego Sprzętu, tj. odbiór sprzętu do naprawy, wynosił 24 godziny w dni robocze. e) Powiadomienie o stwierdzonych wadach i usterkach Sprzętu czy innych urządzeń lub awarii usług nastąpi poprzez pocztę elektroniczną lub faks. f) Dla umoŝliwienia Zamawiającemu dokonywania zgłoszeń o stwierdzonych wadach i usterkach Sprzętu czy innych urządzeń lub awarii usług, Wykonawca przekaŝe dostępny dla Zamawiającego całodobowo adres poczty elektronicznej..oraz numer fax-u... Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania zgłoszeń serwisowych w godzinach 8:30 16:30 w dni robocze, oraz dokonania niezwłocznego (nie później niŝ w czasie 1 godz.) potwierdzenia Zamawiającemu otrzymanego zgłoszenia na fax nr.. lub adres poczty elektronicznej. Potwierdzenie zgłoszenia, złoŝonego po godz.15:30, przesyłane będą najpóźniej w ciągu pierwszej godziny pracy następnego dnia roboczego. Wykonawca poda i uruchomi kanał kontaktowy (czynny 24 godziny / 365 dni) w celu udzielania konsultacji telefonicznych oraz obsługi konta (m.in. aktywacja i dezaktywacja usług, blokada kart SIM, etc.).bez dodatkowych opłat czy koszów po stronie Zamawiającego. W przypadku uŝycia w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równowaŝnych. Zaoferowane przez Wykonawcę rozwiązanie równowaŝne musi zapewniać jednorodność techniczną, technologiczną, zarządzającą, serwisową i funkcjonalną ze sprzętem i oprogramowaniem posiadanym przez Zamawiającego, tj. Wykonawca musi dokonać takiego doboru sprzętu i oprogramowania, aby zagwarantować całkowitą projektową i produkcyjną zgodność funkcjonalność, niezawodność i bezpieczeństwo po jego instalacji, uruchomieniu i eksploatacji u Zamawiającego. W przypadku zaoferowania rozwiązań równowaŝnych Wykonawca, stosownie do treści art. 30 ust. 5 ustawy, obowiązany jest wykazać, Ŝe oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego, tj. zobowiązany jest do złoŝonej oferty dołączyć opis tych rozwiązań wraz z pełnym podaniem funkcjonalności proponowanego rozwiązania i jednocześnie przedstawić szczegółowy opis techniczny rozwiązania. 12

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej od 01-11-2013 do 31-10-2017 wraz z dostawą 600 szt. aktywacji* wraz z fabrycznie nowymi urządzeniami (aparatami

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA FORMULARZ CENOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA FORMULARZ CENOWY Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA FORMULARZ CENOWY Świadczenie usługi z zakresu telefonii komórkowej oraz bezprzewodowego dostępu do internetu dla komputerów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OR.IV.3331-57/08 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 850 17 00, fax (0-17) 850 17

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn Do wiadomości uczestników postępowania ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

38-CPI-ZZP-2244/12 - Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz mobilnego dostępu do sieci Internet wraz z dostawą urządzeń

38-CPI-ZZP-2244/12 - Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz mobilnego dostępu do sieci Internet wraz z dostawą urządzeń 38-CPI-ZZP-2244/12 - Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz mobilnego dostępu do sieci Internet wraz z dostawą urządzeń Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY: KZP/12/2013

PRZETARG NIEOGRANICZONY: KZP/12/2013 Warszawa, dnia. 15.11.2013 SPEYFIKAJA ISTOTNYH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANIZONY: KZP/12/2013 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie: PRZETARGU NIEOGRANIZONEGO na świadczenie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej oraz pakietowej transmisji danych do dnia 31.12.2014 r. wraz z dostawą aparatów telefonicznych,

Bardziej szczegółowo

P O L S K I E J A K A D E M I I N A U K. Wymagania Ofertowe

P O L S K I E J A K A D E M I I N A U K. Wymagania Ofertowe I. Opis przedmiotu zamówienia: Wymagania Ofertowe Przedmiot główny: 64212000-5 usługi telefonii komórkowej Przedmiot dodatkowy: 32250000-0 telefony komórkowe Znak sprawy: DZI-271-22/13 Załącznik nr 1 Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. ZAKRES ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej oraz bezprzewodowej transmisji danych wraz

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-64-64, 592-66-49, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku 15-874 Białystok, ul. Poleska 89 tel. 0-85-66-37-301, fax: 0-85-66-37-302 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wykaz dokumentów Rozdział 1: Instrukcja dla wykonawców wraz z załącznikami Rozdział 2: Opis przedmiotu zamówienia Informacje ogólne. 1. Wykonawca winien zapoznać

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego ul. Barbary 21A 40-053 Katowice tel. 032 74 38 401 fax. 032 251 97 45 www.kzkgop.com.pl Znak sprawy: ZP/DO/2/PZ/59/2009

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej i pakietowej transmisji danych oraz dostawa aparatów telefonicznych oraz w razie

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 6 miesięcy za 0 zł w Orange Biz 60 -

Regulamin promocji 6 miesięcy za 0 zł w Orange Biz 60 - Regulamin promocji 6 miesięcy za 0 zł w Orange Biz 60 - obowiązuje od dnia 8 grudnia 2014 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane

Bardziej szczegółowo

Filharmonia im. Witolda Lutosławskiego 50-044 Wrocław, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 19 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Filharmonia im. Witolda Lutosławskiego 50-044 Wrocław, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 19 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Filharmonia im. Witolda Lutosławskiego 50-044 Wrocław, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 19 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługi teleinformatyczne dla Filharmonii im. W. Lutosławskiego we

Bardziej szczegółowo

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. SRK/TZ/840/2014/PW Bytom, 25.02.2014 r. Wszystkim zainteresowanym dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pt.: Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą

Bardziej szczegółowo

Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl: 01.08.2011 r.

Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl: 01.08.2011 r. Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl: 01.08.2011 r. Ujednolicony tekst Opisu przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ, uwzględniający zmianę SIWZ nr 2 z dnia 01.08.2011r. Dokonane

Bardziej szczegółowo

Do Uczestników postępowania

Do Uczestników postępowania Warszawa, dnia 13.06.2014 r. BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH BDG.261.13.2014 00-090 Warszawa Tel. 22 551 78 46 Al. Solidarności 77 Fax 22 551 78 26 Do Uczestników postępowania Na podstawie art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

regulamin promocji Nowy Orange Biz przedłużam umowę obowiązuje od dnia 17 kwietnia 2015 roku do odwołania

regulamin promocji Nowy Orange Biz przedłużam umowę obowiązuje od dnia 17 kwietnia 2015 roku do odwołania regulamin promocji Nowy przedłużam umowę obowiązuje od dnia 17 kwietnia 2015 roku do odwołania 1 Definicje 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ/ Załącznik nr 1 do umowy. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zwany SOPZ

Załącznik nr 2 do SIWZ/ Załącznik nr 1 do umowy. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zwany SOPZ Znak postępowania: CEZAMAT/ZP05/20112 Załącznik nr 2 do SIWZ/ Załącznik nr 1 do umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zwany SOPZ 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie zintegrowanych usług telefonii

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP IIIG 230/ 118/08 Przetarg nieograniczony o wartości do 133.000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP IIIG 230/ 118/08 Przetarg nieograniczony o wartości do 133.000 euro Jelenia Góra 08.09.2008 r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP IIIG 230/ 118/08 Przetarg nieograniczony o wartości do 133.000 euro Dostawa usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii komórkowej

Bardziej szczegółowo

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 26.02.2015 r. UR.BAG.AGG.2510.1.2015.UK.3

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 26.02.2015 r. UR.BAG.AGG.2510.1.2015.UK.3 Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych oraz przygotowywania i zawierania umów Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 26.02.2015 r. UR.BAG.AGG.2510.1.2015.UK.3 Zapytanie

Bardziej szczegółowo

SKARB PAŃSTWA PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO PODANIN

SKARB PAŃSTWA PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO PODANIN SKARB PAŃSTWA PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO PODANIN 6 Zatwierdzam Nr postępowania SA.270.1.206.2015 Jacek Kulpiński Nadleśniczy Nadleśnictwa Podanin Specyfikacja Istotnych Warunków

Bardziej szczegółowo

Informacja o wpłynięciu pytania do SIWZ

Informacja o wpłynięciu pytania do SIWZ Informacja o wpłynięciu pytania do SIWZ Instytut Techniki Budowlanej ul. Filtrowa 1 00-611 Warszawa Warszawa, dnia*?/. 1&2014 r DO-250-28TZ/14 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. 58-306 Wałbrzych, u l. Piastów Śląskich 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. 58-306 Wałbrzych, u l. Piastów Śląskich 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. 58-306 Wałbrzych, u l. Piastów Śląskich 1 Tel. 74/ 66 43 850, fax. 74/ 66 43 862 Nr sprawy nadany przez Zamawiającego : ZP/02/04/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ. OPIS ZAMÓWIENIA Model 1 Obsługiwane sieci komórkowe i bezprzewodowe

ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ. OPIS ZAMÓWIENIA Model 1 Obsługiwane sieci komórkowe i bezprzewodowe ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ OPIS ZAMÓWIENIA Model 1 Obsługiwane sieci komórkowe i bezprzewodowe EGSM 850/900/1800/1900, WCDMA 900/1900/2100 HSDPA, Możliwość pracy jako modem 3G CSD HSCSD GPRS klasy A, transmisja

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA wraz z szczegółowymi warunkami świadczenia usług telefonii stacjonarnej.

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA wraz z szczegółowymi warunkami świadczenia usług telefonii stacjonarnej. OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA wraz z szczegółowymi warunkami świadczenia usług telefonii stacjonarnej. Wymagane łącza, numeracja, zasady rozliczeń. 1. W zakresie świadczonych usług telekomunikacyjnych,

Bardziej szczegółowo

stacjonarnej i dostępu do sieci Internet na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku..

stacjonarnej i dostępu do sieci Internet na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku.. www. mopr.bialystok.pl Białystok: Usługi telekomunikacyjne w zakresie telefonii stacjonarnej i dostępu do sieci Internet na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku. Numer ogłoszenia: 308546-2012;

Bardziej szczegółowo